You are on page 1of 2

[...

]LSD-forskning kan stoppa USA-smitta

[...]Forskning bedrivs också om s. k. Hallucinogener, bland vilka LSD-25 är det mest
uppmärksammade.
LSD-25 brukades uppskattningsvis av 1-4 miljoner i USA 1965 och missbruk av LSD har spritt sig i
England, men ännu inte blivit ett allvarligt problem i Sverige. 270 000 kronor har anvisats för en
rad forskningsprojekt som skisserats av medicinalstyrelsens narkotikakommitté.

Djupgående
Antal personer som under 1965 prövat lysergsyrediethylamid, LSD-25, i USA uppskattas till flera
miljoner. LSD-25 missbrukas också i större omfattning i England. För några dagar sedan greps två
män i Göteborg och erkände att de sålt pappersbitar impregnerade med LSD.
LSD tillhör den grupp hallucinogener där också meskalin och psilocybin ingår. Andra benämningar
som används är psykotomimetika eller psykedelika. De skiljer sig från s. k. ”psykotropa” droger där
effekten är lugnande eller stimulerande, genom att de verkar mer djupgående på det centrala
nervsystemet och åstadkommer en modifikation av den mentala aktiviteten i en riktning mot ett
drömliknande tillstånd.
LSD-25 är ett halvsyntetiskt derivat ur mjöldrygesvampen och betecknas som det mest potenta av
alla psykofarmaka. En dos på 50 tusendels gram räcker för att djupgående påverka de mentala
funktionerna. Pulvret är lukt- och smakfritt och anses inte föra abstinensbesvär.
Genom ett okontrollerat och omdömeslöst bruk av LSD-25 och andra hallucinogener har ett stort
antal individer fått komplikationer genom medlens biverkningar. Trots intensiva försök i
USA att stoppa den illegala tillverkningen och minska importen bl. a. Från tjeckoslovakien, ökar
missbruket. Antalet missbrukare i Sverige är mycket få, men narkotikaexperterna har inga illusioner
om att den illegala införseln kommer att öka.

Riskabel opinion
— Sensationsmakeriet, vanryktet och den allmänna misstänksamheten mot hallucinogener, som
uppstått bl. a. genom alla sensationsskriverier om vad man kan uppleva under LSD-påverkan, och
uttalanden som tillskriver LSD mystiska och sexuella krafter håller på att framkalla en folkopinion
mot all förekomst av hallucinogener som kan leda till att många forskare drar sig för att arbeta med
dessa farmaka, säger fil. kand. Björn Netz på Militärpsykologiska institutets i Stockholm. Netz har
sedan några år ägnat sig åt forskning om LSD.
— En positiv inställning till forskningsverksamheten på LSD kan i stället leda till att vi så att säga
kan ”mota Olle vid grinden” genom vederhäftig upplysning.. Risken för de biverkningar som
uppstår genom missbruk skulle också kunna nedbringas.
Sedan den schweiziske farmakologen Albert Hofmann 1943 upptäckte LSD-25 har preparatet
utnyttjats på många skilda sätt. Under 50-talet intresserade man sig främst för dess förmånga att
framkalla kortvariga ”psykoser”, s. k. modellpsykoser. Många forskare trodde att man stod nära
lösningen på ett av psykiatrins största problem, schizofrenin. Förhoppningarna blev dock inte
infriade, och numera anses det allmänt att modellpsykoser skiljer sig avsevärt från spontant
förekommande psykoser.

Psykoterapi
— I stället för att man inriktat sig på de psykoterapeutiska effekterna av LSD, säger Björn Netz.
Genom att man får in patienter på en attityd som är positiv till förväntningarna så undviks
panikkänslor och andra reaktioner som är vanliga vid missbruk. Man förbereder patienten och
informerar om kommande effekter och skapar gynnsamma yttre betingelser. På det här sättet har
LSD bland annat med stor framgång använts för botande av alkoholism och andra neurostillstånd.
Parallellt med den psykoterapeutiska har man också tagit fasta på LSD:s förmåga att åstadkomma
förändringar i det normala psyket, som innebär att upplevelser berikas och vyerna vidgas. Det är i
den bemärkelsen termen psykedelika används. LSD lossar alla spärrar som vi har för vårt beteende
och vårt medvetande, tidsuppfattningen rubbas, jagmedvetandet upphör att existera, föremål börjar
röra på sig och ändra storlek och form, tankeinnehållet konkretiseras och förmågan att visualisera
tankar och begrepp ökar.

Kontrolljag
- Egentliga hallucinationer förekommer sällan med öppna ögon. De inträffar vanligtvis med slutna
ögon eller efter mycket höga doser. Men under LSD-påverkan kan visionerna hela tiden särskiljas
från den objektiva verkligheten. Ett kontrolljag kan dirigera upplevelserna. LSD anses av vissa
forskare ha stora möjligheter att öka individens kunskap om kontroll av det egna nervsystemet.
Andra varnas starkt för riskerna att LSD medverkar till personlighetsförändringar av mycket
allvarliga slag.