Sinnessjukläkare får avstå LSD för samvetslösa profitörers skull LSD är en medicin mot sinnessjukdomar men är också ett

gift, narkotika. LSD hotar att bli ett socialmedicinskt problem. LSD har talande kallats vansinnets kemi. I sin moderna utformning är LSD relativt ungt men dess verkningar var kända långt före kristen tid. Preparatet kan utvinnas ur mjöldrygesvamp, som angriper sädesfält och förstör fröbildningen. Säd som angripits av mjöldryga är giftig och förorenade livsmedel kan framkalla ergotism, en allvarlig form av förgiftning. Under medeltiden fick mjöldrygan ofta skulden för de epidemier av vansinne som angrep stora skaror av bönder. Dessa hemska förgiftningsföljder upprepades för bara några år sedan i Spanien. S:t Antonius eld kallas denna galenskap som fortsätter med kallbrand. Men mjöldrygan har också kommit till nytta. I hundratals år har barnmorskor använt sig av medlet för att stoppa blödningar efter förlossning, och de verksamma ämnena, utvunna på modernt sätt, används fortfarande i samma syfte. Ett annat medel som utvinnes ur mjöldrygan är en uppskattad medicin mot migrän. Det var i sin moderna form LSD blev känt, inom den medicinska forskningen som en nyckel till beteenden vid olika sinnessjukdomar, bland allmänheten som en ny farsot, en som inte bara angriper sädesfält utan också människor. Margaret Krieg har i sin bok Gröna mediciner återgett ett samtal med upptäckaren av LSD, dr Albert Hofmann. Upptäckten var, som i så många andra fall inom läkemedelsforskningen, en slump. Dr Hofmann arbetade på att syntetisera ett stimulerande medel när han gjorde sina iakttagelser. Misstanke — upptäckt "På eftermiddagen den 16 april 1943, då jag arbetade med dessa problem, greps jag av en egendomlig känsla av yrsel och oro. Föremålen tycktes undergå optiska förändringar, och jag var oförmögen att koncentrera mig på mitt arbete. I ett drömliknande tillstånd begav jag mig hemåt, där ett oemotståndligt behov av att lägga mig ner överväldigade mig. Jag sjönk omedelbart ned i ett säreget tillstånd, liknande ett rus och utmärkt av överdrivna fantasisyner. Med ögonen slutna tyckte jag mig se fantastiska bilder av utomordentlig åskådlighet och intensiv färg stiga emot mig. Efter två timmar gick detta gradvis över. Jag misstänkte att orsaken var lysergsyredietylamid (LSD) som jag hade arbetat med den eftermiddagen." Trodde jag dött Hofmann beslöt att undersöka och fastställa dessa verkningar genom att ta in en ytterst liten dos, 0.25 milligram av LSD. Efter 40 minuter antecknade han: "Något yr i huvudet, oro, svårt att koncentrera, synrubbningar skrattlust...". Han bad sin laboratris följa honom hem. Hemfärden på sju km gjordes på cykel och Hofmann klagade hela tiden på att han inte kom någon vart med sitt trampande. "Jag överväldigades av en fruktan för att jag höll på att förlora förståndet, berättade han för Margaret Krieg, och det värsta av alltsammans var att jag var klart medveten om mitt tillstånd. Rum och tid blev alltmer upplösta och jag var oförmögen till varje viljeansträngning. Jag kunde inte hindra att världen omkring mig bröt samman. Jag hade en känsla av att vara utanför min kropp. Jag trodde att jag hade dött. Mitt jag befann sig någonstans i rymden. Jag såg till och med min döda kropp ligga på soffan."

Tio miljondels gram Trots alla försiktighetsmått hade dr Hofmann intagit en dos som var kanske fem gånger för hög. LSD är det ojämförligt mest aktiva och specifikt verkande psykotomimetiska medlet. Så litet som tio miljondelar av ett gram kan framkalla kliniska förändringar.

Endast en liten del av LSD-drogen når fram till hjärnan och efter en eller två timmar kan den inte upptäckas där, trots att dess verkan kan vara mycket längre. Det verkar som om LSD satte ingång en kedjereaktion, men in gen har ännu kunnat säga varför. Inom mentalsjukvårdens forskning kom LSD snart att få en mycket stor betydelse. Friska försökspersoner, som i regel hade något att göra med forskningen, ställde sig till förfogande. Med LSD kunde man framkalla temporära sjukdomstillstånd till yttersta vikt för forskningen. Småningom kunde man med de erfarenheter som gjorts också använda LSD i några första försök att bekämpa mentala sjukdomar. Man upptäckte snart att det krävdes en synnerligen noggrann kartläggning av patientens "normala personlighet". Personer med latent psykos har i vissa fall drabbats av själsligt sönderfall efter en enda dos. Detta bar bl.a konstaterats vid fall av illegal användning av medlet. Paranoia som svårast Ett visst händelseförlopp har kunnat schematiseras under inverkan av LSD Personen kommer i ett första stadium att stå utanför skeendet för att betrakta sig själv. Han frigörs från kroppen samtidigt som kropp och tänkande skils åt. I ett tredje stadium uppstår hallucinationer och i svårare fall paranoia. En manlig patient med en ledande post i det civila livet blev arbetsoförmögen genom en nevrotisk depression, Efter behandling med LSD under rigorös läkarkontroll blev han som er ny människa. Han blev till och med bättre än tidigare, eftersom han inte längre var lättirriterad över små vardagliga problem som förr. En annan ung man hade fruktansvärda komplex för sin ljusa pipiga röst. Komplexen hindrade honom från. att delta i normalt umgängesliv. Under försöken med LSD såg han sig själv som ett nyfött barn och samtidigt hörde han en normal rost som uppmanade honom att bli vuxen. Det var sin egen röst han hört. En tid efter försöket var hans röst instabil, åkte upp och ner, men slutligen fixerades röstläget i en normal ton. Med den pipiga rösten försvann också komplexen. Medaljens baksida Men medaljen har alltid en baksida. Samtidigt med de vetenskapliga framgångarna har drogen hittat fram till mindre nogräknade personer som samvetslöst utnyttjat den. Missbruket stegras, framförallt i USA Det är fråga om ett medel, kanske farligare än något annat i sitt slag när det kommer i orätta händer. För att skydda oansvariga personer mot dem själva har den schweiziska läkemedelsfirman Sandoz frivilligt avbrutit leveranserna av LSD medan garantierna mot olämpligt bruk förstärks i USA. För en tid sedan kunde dock polisen gripa en läroverkslärare i USA som befanns inneha 1 liter LSD. Värdet — 700 000 kr! I Sverige är man medveten om faran som hotar och är på sin vakt. Man har haft några fall av LSDmissbruk och har ytterligare några under uppsikt. Under Koreakriget ryktades det att LSD användes av de nordkoreanska arméerna för att "hjärntvätta" fångar. Andra lika osäkra rapporter berättar att preparatet undersöktes redan under andra världskriget av ryska och tyska militärer. Ryktena ger liv åt dr Aldous Huxleys uttalande i "Gröna mediciner": "Hur vetenskapens frukter skall användas avgörs inte av vetenskapsmännen utan av medborgarna. I vilket ögonblick som helst kan den ledande medborgaren heta Hitler." Och vetenskapen har tvingats inse den skrämmande sanningen. I kampen mot sinnessjukdomar får man i allt större utsträckning avstå från en viktig nyckel — tack vare samvetslösa människor som hellre ser till sin egen profit. Celia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful