You are on page 1of 2

Sinnessjukläkare får avstå LSD för samvetslösa profitörers skull

LSD är en medicin mot sinnessjukdomar men är också ett gift, narkotika. LSD hotar att bli ett
socialmedicinskt problem. LSD har talande kallats vansinnets kemi. I sin moderna
utformning är LSD relativt ungt men dess verkningar var kända långt före kristen tid.
Preparatet kan utvinnas ur mjöldrygesvamp, som angriper sädesfält och förstör
fröbildningen. Säd som angripits av mjöldryga är giftig och förorenade livsmedel kan
framkalla ergotism, en allvarlig form av förgiftning. Under medeltiden fick mjöldrygan ofta
skulden för de epidemier av vansinne som angrep stora skaror av bönder. Dessa hemska
förgiftningsföljder upprepades för bara några år sedan i Spanien. S:t Antonius eld kallas
denna galenskap som fortsätter med kallbrand.

Men mjöldrygan har också kommit till nytta. I hundratals år har barnmorskor använt sig av
medlet för att stoppa blödningar efter förlossning, och de verksamma ämnena, utvunna på
modernt sätt, används fortfarande i samma syfte. Ett annat medel som utvinnes ur mjöldrygan
är en uppskattad medicin mot migrän. Det var i sin moderna form LSD blev känt, inom den
medicinska forskningen som en nyckel till beteenden vid olika sinnessjukdomar, bland
allmänheten som en ny farsot, en som inte bara angriper sädesfält utan också människor.
Margaret Krieg har i sin bok Gröna mediciner återgett ett samtal med upptäckaren av LSD, dr
Albert Hofmann. Upptäckten var, som i så många andra fall inom läkemedelsforskningen, en
slump. Dr Hofmann arbetade på att syntetisera ett stimulerande medel när han gjorde sina
iakttagelser.

Misstanke — upptäckt
"På eftermiddagen den 16 april 1943, då jag arbetade med dessa problem, greps jag av en
egendomlig känsla av yrsel och oro. Föremålen tycktes undergå optiska förändringar, och jag
var oförmögen att koncentrera mig på mitt arbete. I ett drömliknande tillstånd begav jag mig
hemåt, där ett oemotståndligt behov av att lägga mig ner överväldigade mig. Jag sjönk
omedelbart ned i ett säreget tillstånd, liknande ett rus och utmärkt av överdrivna fantasisyner.
Med ögonen slutna tyckte jag mig se fantastiska bilder av utomordentlig åskådlighet och
intensiv färg stiga emot mig. Efter två timmar gick detta gradvis över. Jag misstänkte att
orsaken var lysergsyredietylamid (LSD) som jag hade arbetat med den eftermiddagen."

Trodde jag dött


Hofmann beslöt att undersöka och fastställa dessa verkningar genom att ta in en ytterst liten
dos, 0.25 milligram av LSD. Efter 40 minuter antecknade han: "Något yr i huvudet, oro, svårt
att koncentrera, synrubbningar skrattlust...". Han bad sin laboratris följa honom hem.
Hemfärden på sju km gjordes på cykel och Hofmann klagade hela tiden på att han inte kom
någon vart med sitt trampande. "Jag överväldigades av en fruktan för att jag höll på att förlora
förståndet, berättade han för Margaret Krieg, och det värsta av alltsammans var att jag var
klart medveten om mitt tillstånd. Rum och tid blev alltmer upplösta och jag var oförmögen
till varje viljeansträngning. Jag kunde inte hindra att världen omkring mig bröt samman. Jag
hade en känsla av att vara utanför min kropp. Jag trodde att jag hade dött. Mitt jag befann sig
någonstans i rymden. Jag såg till och med min döda kropp ligga på soffan."

Tio miljondels gram


Trots alla försiktighetsmått hade dr Hofmann intagit en dos som var kanske fem gånger för
hög. LSD är det ojämförligt mest aktiva och specifikt verkande psykotomimetiska medlet. Så
litet som tio miljondelar av ett gram kan framkalla kliniska förändringar.
Endast en liten del av LSD-drogen når fram till hjärnan och efter en eller två timmar kan den
inte upptäckas där, trots att dess verkan kan vara mycket längre. Det verkar som om LSD
satte ingång en kedjereaktion, men in gen har ännu kunnat säga varför. Inom
mentalsjukvårdens forskning kom LSD snart att få en mycket stor betydelse. Friska för-
sökspersoner, som i regel hade något att göra med forskningen, ställde sig till förfogande.
Med LSD kunde man framkalla temporära sjukdomstillstånd till yttersta vikt för forskningen.
Småningom kunde man med de erfarenheter som gjorts också använda LSD i några första
försök att bekämpa mentala sjukdomar. Man upptäckte snart att det krävdes en synnerligen
noggrann kartläggning av patientens "normala personlighet". Personer med latent psykos har
i vissa fall drabbats av själsligt sönderfall efter en enda dos. Detta bar bl.a konstaterats vid
fall av illegal användning av medlet.

Paranoia som svårast


Ett visst händelseförlopp har kunnat schematiseras under inverkan av LSD Personen kommer
i ett första stadium att stå utanför skeendet för att betrakta sig själv. Han frigörs från kroppen
samtidigt som kropp och tänkande skils åt. I ett tredje stadium uppstår hallucinationer och i
svårare fall paranoia. En manlig patient med en ledande post i det civila livet blev
arbetsoförmögen genom en nevrotisk depression, Efter behandling med LSD under rigorös
läkarkontroll blev han som er ny människa. Han blev till och med bättre än tidigare, eftersom
han inte längre var lättirriterad över små vardagliga problem som förr. En annan ung man
hade fruktansvärda komplex för sin ljusa pipiga röst. Komplexen hindrade honom från. att
delta i normalt umgängesliv. Under försöken med LSD såg han sig själv som ett nyfött barn
och samtidigt hörde han en normal rost som uppmanade honom att bli vuxen. Det var sin
egen röst han hört. En tid efter försöket var hans röst instabil, åkte upp och ner, men slutligen
fixerades röstläget i en normal ton. Med den pipiga rösten försvann också komplexen.

Medaljens baksida
Men medaljen har alltid en baksida. Samtidigt med de vetenskapliga framgångarna har
drogen hittat fram till mindre nogräknade personer som samvetslöst utnyttjat den. Missbruket
stegras, framförallt i USA Det är fråga om ett medel, kanske farligare än något annat i sitt
slag när det kommer i orätta händer. För att skydda oansvariga personer mot dem själva har
den schweiziska läkemedelsfirman Sandoz frivilligt avbrutit leveranserna av LSD medan
garantierna mot olämpligt bruk förstärks i USA. För en tid sedan kunde dock polisen gripa en
läroverkslärare i USA som befanns inneha 1 liter LSD. Värdet — 700 000 kr! I Sverige är
man medveten om faran som hotar och är på sin vakt. Man har haft några fall av LSD-
missbruk och har ytterligare några under uppsikt. Under Koreakriget ryktades det att LSD
användes av de nordkoreanska arméerna för att "hjärntvätta" fångar. Andra lika osäkra
rapporter berättar att preparatet undersöktes redan under andra världskriget av ryska och
tyska militärer. Ryktena ger liv åt dr Aldous Huxleys uttalande i "Gröna mediciner": "Hur
vetenskapens frukter skall användas avgörs inte av vetenskapsmännen utan av medborgarna. I
vilket ögonblick som helst kan den ledande medborgaren heta Hitler." Och vetenskapen har
tvingats inse den skrämmande sanningen. I kampen mot sinnessjukdomar får man i allt större
utsträckning avstå från en viktig nyckel — tack vare samvetslösa människor som hellre ser
till sin egen profit.

Celia