You are on page 1of 32

RANCANGAN LIMA TAHUN (2012 – 2013) PUSAT SUMBER SEKOLAH SMK SELANDAR 77500 SELANDAR MELAKA

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

Tang Pei Pei Guru Perpustakaan dan Media SMK Selandar

Tn Hj Sa’adon Bin Baharum Pengetua SMK Selandar

RANCANGAN LIMA TAHUN BERFOKUS

KECEMERLANGAN PENDIDIKAN PUSAT SUMBER SEKOLAH ( 2009 - 2013 )

1.0 Pengenalan Pihak pengurusan Pusat Sumber Sekolah, SMK Selandar, Melaka sentiasa menyediakan asas pelaksanaan aktiviti berfokus dari tahun 2004 – 2008. Untuk mencemerlangkan aspek-aspek sahsiah insan (pelajar, guru dan kakitangan sokongan), kurikulum dan kokurikulum di mana instrument pemantauan PSS digunapakai sebagai instrument untuk mengukur aras kesediaan unit-unit di bawah pengurusannya. Kini, selaras dengan tuntutan dunia tanpa sempadan, PSS juga harus seiring sejalan untuk membuat lonjakan ke peringkat yang lebih tinggi, PSS SMKS perlu memantapkan sistem pengurusan berkesan melalui satu blueprint berfokus 2009 – 2013 demi kesinambungan kejayaan-kejayaan pada masa-masa akan datang. 2.0 Rasional 2.1 Semua sekolah berfokus ke arah pengurusan yang selaras. 2.2 Perkongsian idea/ pengetahuan, kepakaran guru-guru di SMKS, GPM di daerah Jasin mahupun di Melaka. 2.3 Membudayakan pengurusan yang bersistem dan berkualiti. 2.4 Ke arah anjakan paradigma dengan mengamalkan budaya berteraskan ICT yang lebih sistemik.

2

3.0 Objektif 3.1 Membudayakan kerja sepasukan. 3.2 Pengurusan kewangan cemerlang tanpa teguran. 3.3 Pengurusan fail yang kemaskini. 3.4 Semua pengawas Pusat Sumber Sekolah diberi latihan dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 3.5 Menjelang tahun 2013 semua bilik khas di pusat sumber sekolah mencapai tahap fizikal menepati SKPM. 3.6 Ke arah permuafakatan koloboratif yang berkesan dan berkualiti dalam memperkasakan sekolah. 3.7 Meningkatkan penggunaan peralatan ICT dalam pengurusan sekolah. 4.0 Sasaran 4.1 Semua warga SMK Selandar 5.0 Pengurusan Kewangan 5.1 Isu dan Masalah 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Peraturan tidak dipatuhi. Dokumen tuntutan tidak lengkap dan tidak mengikut peraturan. Kemahiran pengurusan kewangan yang rendah. Bilangan kakitangan tidak mencukupi. Pengurusan kewangan yang kurang telus.

3

5.2 Strategi 5.2.1 5.2.2 5.2.3 Mewujudkan Jawatankuasa Audit Dalaman Kursus pengurusan kewangan dan akaun pusat sumber sekolah. Semakan Audit Dalaman Pusat Sumber Sekolah.

6.0 Pengurusan Sumber Manusia 6.1 Isu dan Masalah 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 Strategi 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 Kursus Dalam Perkhidmatan. Pemantauan berkala. Penyusunan semula dan perincian tugas. Memberi pengiktirafan dan penghargaan. Kekurangan kakitangan. Kurang kemahiran/ tidak cekap/ stress. Sikap negatif/ bermasalah

4

7.0 Pengurusan Fizikal 7.1 Isu dan Masalah 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 Strategi 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 Penyelenggaraan dan pembaikan fizikal sekolah dibuat mengikut keperluan secara berterusan. Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Fizikal. Penyediaan format dan tatacara laporan kerosakan/ aduan/ pelupusan/ naik taraf. Mempunyai rekod kontraktor yang berwibawa dan yang bermasalah. Pemantauan fizikal sekolah secara berkesan dan secara berterusan. Mewujudkan hubungan professional antara KPM, JPN, PPD, sekolah dan kontraktor. Memberi maklumbalas terhadap aduan dan laporan yang diterima. Kerosakan fizikal. Penyelenggaraan. Bekalan peralatan/ perabot. Alatan tidak berkualiti.

8.0 Pengurusan Komuniti 8.1 Isu dan Masalah 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Kepelbagaian Aktiviti Tidak mengikut peraturan

5

8.1.4 8.1.5

Ambil tindakan dalam waktu yang singkat/ tidak mengikut prosedur. Kurang hubungan 2 hala.

8.2 Strategi 8.2.1 8.2.2 9.0 Menggerakkan program bersama di peringkat daerah (Hari Guru, Hari Kecemerlangan Daerah, sukan, sambutan perayaan, bulan patrotik) Penyebaran maklumat/ buletin PSS berkala.

Pengurusan Pejabat 9.1 Isu dan Masalah 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.2 Strategi 9.2.1 9.2.2 Mewujudkan sistem fail yang mantap. Perkhidmatan kaunter yang berkualiti. Penyimpanan rekod yang tidak kemas. Prosedur kerja kurang dipatuhi. Kekurangan staf dan sikap negatif staf sokongan Pejabat kurang kondusif Maklumat lambat diterima dari PSS

6

9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 10.0

Mesyuarat dan perbincangan secara terancang Sesi motivasi / kursus / in house training Kajian keperluan staf sokongan Mengadakan pelan kontigensi untuk mengatasi keadaan tersebut.

Kelebihan dan Peluang 10.1 10.2 Kumpulan kepakaran (Pengetua cemerlang, guru cemerlang) Berada dalam Negeri Maju.

10.3 Hubungan erat dengan wakil rakyat (MGB/ PKPSM) dan pemimpin tempatan. 11.0 Kelemahan dan Ancaman 11.1 Kejutan budaya 11.2 Gejala sosial (pusat vedio game/ cybercafé) 11.3 Lokasi Kurang Strategi (Terpencil) 11.4 Kurang semangat berkerja sepasukan. 11.5 Kurangnya rasa tanggungjawab terhadap tugas/ Akaunbiliti.

7

12.0

Plan Tindakan dan Carta Gant

Komponen : Pusat Sumber Sekolah Objektif :
PELAN TINDAKAN Penggunaan Sistem Pengautoma sian PSS

Merealisasikan konsep Pusat Sumber Elektronik Era Digital.
AKTIVITI Memohon peruntukan melalui PIBG / sumbangan untuk menambah bilangan komputer dalam pencarian bahan-bahan bacaan secara OPAC. menyusun AJK bertindak memasukkan data serta maklumat buku-buku dan keahlian (warga sekolah) ke dalam sisitem e-buku. Menyediakan kad keahlian bergambar untuk semua warga sekolah. INDIKATOR Mendapat sebuah komputer dengan pentium 100 ke atas. Memasukka n data buku, bahan bukan buku dan keahlian Kad keahlian bergambar SASARA N Komput er berharg a RM1500 2009 Kutip 30% dari harga kompu ter 80% dari buku diauto masi 100% kad pinjam buku Kutip 30% dari harga sistem 2010 80% 2011 100% 2012 2013 PELAKSANAAN PENTADBIR PIBG GPM PENYELARAS ICT

Semua buku, BBM dan keahlian Semua warga sekolah

100% Dari buku di autom asi 100% kad pinjam BBB

50% dari BBB diauto masi 80% kad kahlia n Pusat Akses 100%

100% dari BBB diauto masi 80% kad NILAM Rakan Pmbac a 3 bulan percub aan

Semu a bahan PSS diauto masi

Pengawas PSS GPM

GPM Penyelaras PAS Penyelaras NILAM 100 % sistem OPAC dilaks ana GPM Penyelaras ICT Agent OPAC

Mengadakan Sistem rangkaian dari kaunter ke OPAC (Pengkatalogan).

Menyediaka n OPAC.

Sistem OPAC berharg a RM1000

80%

8

Objektif:
PELAN TINDAKAN Menyediakan infrastruktur dan peralatan lengkap Meningkatka n penggunaan perisian Mengadalan latihan dan bimbingan

: Pembestarian Pusat Sumber Sekolah
AKTIVITI Memastikan komputer di bilik akses sentiasa bersih dan komputer berfungsi Menyediakan perisian yang cukup, pelbagai, dan boleh dipinjam oleh pelajar Kelas thinkquest kepada pelajar tkn 1 INDIKATOR Bilik terurus dan sentiasa dapat digunakan Ramai pelajar meminjam perisian yang disediakan di pusat sumber 30% pelajar tkn 1 tahu menggunakan capaian internet, laman web thinkquest Semua guru tahu menggunakan capaian internet, laman web eduwebtv Komputer dalam keadaan baik dan boleh digunakan SASAR AN Warga sekola h 2009 80% lengkap 2010 100% lengkap 2011 2012 2013 PELAKSANAA N Juruteknik, Guru ICT, GPM

Warga sekola h

Pinjama n 500 perisian setahun 90 pelajar mpy site TQ dan aktif. Semua guru didaftar kan. Capai objektif 70%

Pinjama n 1000 perisian setahun 180 pelajar mpy site TQ dan aktif. Semua guru tahu tatacara eduweb tv 80%

Pinjama n 2000 perisian setahun 270 pelajar mpy site TQ dan aktif. 40% aktif

Pinjama n> 2500 perisian setahun 360 pelajar mpy site TQ dan aktif. 50% aktif

Pinjama n >3000 perisian setahun 450 pelajar mpy site TQ dan aktif. 60% aktif

Juruteknik, Guru ICT, GPM

Pelajar Tkn 1

Juruteknik, Penyelaras TQ, GPM Juruteknik, Guru ICT, GPM

Latihan Dalaman eduwebtv kepada para guru. Mewujudkan sistem penyelengga raan yang berterusan Memastikan kerja–kerja penyelenggaraan preventif dan korektif di sekolah

Guru

Juruteknik Komputer 90% 100%

9

dilaksanakan

Objektif :
PELAN TINDAKAN Mengemaski ni Unit-unit PSS.

Mengurus Sumber dan kemudahan di PSS
AKTIVITI Mengurus dan mengemaskini fail kuasa, fail meja mengurus dan mengemaskini Perpustakaan mengurus dan mengemaskini bilik Tayang Mengurus dan mengemaskini data NILAM Mengurus dan mengemaskini fail-fail di PSS INDIKATOR Sistem fail yang lengkap Sistem fail yang lengkap Sistem fail yang lengkap Sistem fail yang lengkap Sistem fail yang lengkap 2009 Draf dbentan g dan digubah 80% fail lengkap 80% fail lengkap Lengkap 80% fail lengkap Lengkap GPM 2010 Lengkap 2011 2012 2013 PELAKSANAA N GPM

Lengkap

Lengkap

GPM GURU PERPUSTAKA AN GPM GURU BILIK TAYANG GPM G NILAM

10

Objektif : Membina sudut-sudut khas di PSS
PELAN TINDAKAN INDIKATOR SASAR AN 2009 2010 2011 2012 2013 PELAKSANAA N

11

1 SUDUT MENGENALI WARGA SEK 2 SUDUT MURID CEMERLANG KOKURIKULUM 3 LAMAN GEMILANG (MURID BERJAYA PMR DAN SPM) 4 ALBUM PUSAT SUMBER 5 SUDUT PAMERAN BUKU SKRAP 6 SUDUT KUIZ BESTARI 7 SUDUT SEJARAH SEKOLAH 8 LAMAN CAKNA PANTUN 9 SUDUT DETIK-DETIK BERSEJARAH 10 LAMAN KOLEKSI MAYA - Sudut Mata Wang Sedunia - Sudut Koleksi Setem Sedunia - Sudut Koleksi Kad Telefon dan Kad Pintar Sedunia. 11 SUDUT PERMAINAN 12 SUDUT INFO AKURIUM

X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

PENGAWAS PSS

X

X X X

X X X

X X

X X

PERANAN SUDUT-SUDUT YANG TERDAPAT DI DALAM PUSAT SUMBER SEKOLAH

12

1. SUDUT MENGENALI WARGA SEKOLAH a. Mewujudkan mengeratkan hubungan antara guru dengan guru dan murid dan guru. b. Memberi peluang kepada murid untuk mengenali semua warga sekolah dengan jelas. c. Menanam sikap hormat dan sayang murid kepada warga sekolah. d. Memenuhi konsep " Sekolahku Rumahku ". e. Menarik minat murid ke perpustakaan. 2. SUDUT MURID CEMERLANG KOKURIKULUM a. Merangsang murid untuk memajukan segala potensi dan bakat pada diri mereka. b. Menghargai kejayaan murid dalam bidang ko-kurikulum. c. Menjadi perangsang kepada murid lain untuk mencontohi kejayaan murid yang berjaya. d. Menarik minat murid ke perpustakaan. 3. LAMAN GEMILANG(MURID BERJAYA UPSR) a. Menghargai kejayaan murid dalam bidang ko-kurikulum. b. Memberi perangsang kepada murid lain untuk berjaya dalam UPSR. c. Menjadikan murid berjaya sebagai idola dan sumber inspirasi murid lain. d. Menarik minat murid ke perpustakaan. 4. ALBUM PUSAT SUMBER a. Merekod segala aktiviri Pusat Sumber Sekolah dalam bentuk gambar. b. Mencatat segala kenangan yang melibatkan Pusat Sumber. c. Menampilkan gambar-gambar sudut yang terdapat di dalam Pusat Sumber. d. Menarik minat murid ke perpustakaan. 5. SUDUT PAMERAN BUKU SKRAP a. Menghargai segala penglibatan murid dalam pertandingan. b. Menghargai kesungguhan murid dalam melaksanakan segala pertandingan. c. Menampilkan buku skrap contoh kepada khalayak sekolah,. d. Menarik minat murid ke perpustakaan. 6. SUDUT KUIZ BESTARI a. Menarik minat murid untuk menyertai pertandingan. b. Meletak segala maklumat tentang pertandingan. c. Memudahkan murid mencari soalan dan jawapan pertandingan. 8. SUDUT SEJARAH SEKOLAH a. Menanam semangat sayangkan sekolah pada diri guru dan murid.

13

b. Memaklumkan sejarah sekolah kepada semua guru dan murid. c. Menarik minat murid ke perpustakaan. 9. LAMAN CAKNA PANTUN a. Menambah pengetahuan murid tentang pantun. b. Mengekalkan budaya melayu. c. Menarik minat murid ke perpustakaan. 10. SUDUT DETIK-DETIK BERSEJARAH a. Merakam detik-detik bersejarah yang berlaku di sekolah. b. Menghargai kejayaan sekolah. c. Menarik minat murid ke perpustakaan. 11. LAMAN KOLEKSI MAYA Laman ini mengandungi 3 segmen iaitu: i. Sudut Mata Wang Sedunia ii. Sudut Koleksi Setem Sedunia iii. Sudut Koleksi Kad Telefon dan Kad Pintar Sedunia. a. Memperkenalkan budaya dunia kepada murid. b. Memperkenalkan maklumat tentang dunia kepada murid. c. Menanam minat murid terhadap sesuatu hobi yang berfaedah. d. Menarik minat murid ke perpustakaan. 12. SUDUT PERMAINAN a. Memperkenalkan permainan yang menguji kepintaran murid. b. Mengekalkan permainan tradisional c. Menarik minat murid ke perpustakaan. 13. SUDUT INFO AKURIUM a. Memberi peluang murid untuk mencari minat atau hobi yang berfaedah. b. Menambah pengetahuan murid tentang hal yang berkaitan dengan akurium c. Menarik minat murid ke perpustakaan.

Objektif :

Menggalakkan penggunaan pusat sumber

14

PELAN TINDAKAN Memberi khidmat Bantu

AKTIVITI Memberi latihan dalaman kepada guru tentang pengelasan dewey

INDIKATOR BBB dapat dikelaskan dengan betul. Senarai pengelasan dewey yang telah diringkaskan. Pamphlet diedarkan kepada semua guru dan kelas.

SASAR AN guru

2009 10 orang guru mahir.

2010 15 orang guru mahir.

2011 20 orang guru mahir.

2012 25 orang guru mahir.

2013 30 orang guru mahir.

PELAKSANAA N GPM Ketua Panitia Penyelaras Bilik Khas

promosikan penggunaan PSS

Menyediakan dan mengedarkan pamphlet berkenaan setiap unit PSS Tubuhkan JK papan kenyataan (Pengawas PSS)

Warga sekola h

Kemaskini maklumat di papan kenyataan

Sudut khas didirikan di pelbagai lokasi sekolah.

Warga sekola h

PSS Perpust akaan, BT, NILAM,P usat Akses 4 sudut

PSS Perpust akaan, BT, NILAM,P usat Akses 6 sudut

PSS Perpust akaan, BT, NILAM,P usat Akses 8 sudut

PSS Perpust akaan, BT, NILAM,P usat Akses 10 sudut

PSS Perpust akaan, BT, NILAM,P usat Akses 12 sudut

GPM

GPM Pengawas PSS

Objektif: Mempergunakan landaskap PSS sebagai sumber ilmu.

15

PELAN TINDAKAN Membina Taman Ilmu

AKTIVITI Memilih tapak, memilih jenis tanaman, melabel, berkebun

INDIKATOR Tanaman (herba) ditanam, dilabel dan digunakan untuk P&P.

SASAR AN Warga sekola h dan masya rakat

2009 5 tanama n

2010 2 tapak 10 tanama n

2011 2 tapak 15 tanama n

2012

2013

PELAKSANAA N

Objektif :

Menceriakan bangunan Pusat Sumber Sekolah

16

PELAN TINDAKAN Menceriakan bangunan PSS

AKTIVITI Mengecat semula bangunan luar PSS di sebelah pandang dan dinding kiri kanan Membuat mural / papan tanda di dinding utama PSS Menambahkan cogan kata di bilik-bilik khas. Tunjuk arah yang berkesan

INDIKATOR Wajah bangunan yang baru dan bersih.

SASAR AN Staf Penga was pss Penga was pss Penga was pss Penga was pss

2009

2010

2011

2012

2013

PELAKSANAA N

X

Cogan kata dan papan tanda di PSS Cogan kata yang sesuai dengan fungsi bilik Yang tahan lasak

Dinding depan PSS 5 ck di setiap bilik Dalam bangun an

Dinding Kiri Kanan PSS Lengkap

Dinding Belakan g PSS

Pintu PSS

Luar bangun an

17

Komponen: Perpustakaan Objektif :
PELAN TINDAKAN Membina sudut bacaan di kantin

Memberi alternatif ruang membaca kepada pelajar.
AKTIVITI Satu keluarga satu Buku (Derma buku) Memohon dana dari PIBG, Guru, Masyarakat, Pembekal INDIKATOR Ruang dan peralatan seperti meja, kerusi, papan kenyataan disediakan di kantin pondok NILAM di belakang PSS. SASAR AN PIBG, Guru, Masya rakat, Pembe kal 2009 Sentiasa ada 10 judul bacaan ringan 2010 Sentiasa ada 20 judul bacaan ringan 2011 Sentiasa ada 25 judul bacaan ringan 2012 Sentiasa ada 30 judul bacaan ringan 2013 Sentiasa ada 40 judul bacaan ringan PELAKSANAA N

Membina Pondok NILAM

derma atau Jogathon atau kerjasama panitia KH

PIBG, Guru, Masya rakat, Pembe kal

50% dari bajet pondok.

Siap satu pondok.

50% dari Bajet pondok.

Siap pondok kedua

Sudut bacaan ringan

Mengumpul bahan-bahan bacaan lama. Membeli kotakkotak plastik untuk simpanan dan edaran. Menentukan lokasi yang

Tatacara penggunaan

Warga sekola h

Sudut bacaan di depan bilik darjah 1Q1

Sudut bacaan di sebelah makmal sains tulin

Sudut bacaan di depan makmal sains MR

Sudut bacaan di pondok PSS 1

Sudut bacaan di pondok PSS 2

18

sesuai.

Komponen: Perpustakaan Objektif :
PELAN TINDAKAN Pembaca terbanyak bulanan Program baca pagi Jejak maklumat Pameran berkala

Menggalakkan kempen membaca.
AKTIVITI Pemilihan dari pengautomasian PSS Dijalankan di dataran budaya 7.15 am – 7.30 am Dijalankan berpandukan modul. Mengikut tema yang ditentukan. INDIKATOR Senarai peminjam buku terbanyak Bahan bacaan sendiri/ lembaran artikel yang diagihkan Laporan bergambar Pinjaman bahan dari warga sekolah SASAR AN Semu a pelaja r Semu a pelaja r Kump ulan terpili h 2009 3 bulan sekali Rabu Khamis 2010 2 bulan sekali Selasa Rabu Khamis Pelajar tkn 1 pakaian 2011 Setiap bulan Selasa Rabu Khamis Pelajar tkn 1-3 Alat muzik 2012 Setiap bulan Selasa Rabu Khamis Pelajar tkn 1-3 Alat permain an 2013 Setiap bulan Selasa Rabu Khamis Pelajar tkn 1-3 Bangun an PELAKSANAA N

pustaka wan perayaa n

19

Promosi Buku Baru

Sama ada pameran di perpustakaan, ThinkQuest, kantin, Atau edaran ke kelas

Cetakan muku judul buku

Semu a warga

Mac, jun

Mac, jun

Mac, jun

Mac, jun

Mac, jun

Komponen: NILAM Objektif : Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan
PELAN TINDAKAN AKTIVITI INDIKATOR SASARA N 2009 2010 2011 2012 2013 PELAKSANAAN

20

Menggalakkan tabiat membaca di kalangan warga sekolah

Program Nilam dan kempen membaca termasuk Jejak Maklumat, Rakan Pembaca dan projek Jauhari.

Pencapaian NILAM tahap Jauhari meningkat 5% setiap tahun.

Semua pelajar

Pencapa ian 100 pelajar

Pencapa ian 120 pelajar

Pencapa ian 140 pelajar

Pencapa ian 160 pelajar

Pencapa ian 180 pelajar

Pusat Sumber / Panitia Bahasa

Pencapaian NILAM tahap pembaca meningkat 10 orang setiap tahun.

Rakan pembac a

5 orang

10 orang

15 orang

20 orang

25 orang

Menggiatkan penerbitan dan penterjemaha n

Menerbitkan pelbagai bahan bacaan atau bahan bermaklumat bercetak atau bukan bercetak, kajian tindakan, folio, majalah, buletin, laporan

Pelajar dapat menghasilkan bahan bercetak dengan baik

Kumpula n terpilih

2 hasil

4 hasil

6 hasil

8 hasil

10 hasil

GPM GKMP Bahasa Guru Bahasa Pelajar Terpilih

Komponen: BILIK TAYANG Objektif : Meningkatkan penggunaan bahan sumber berasaskan elektronik.

21

PELAN TINDAKAN TV Pendidikan Penggunaan alat / Bahan

AKTIVITI Menyediakan jadual penyiaran. Memberi pendedahan kepada guru ttg penggunaan alat/bahan Memberi pendedahan kepada guru ttg penggunaan eduwebtv

INDIKATOR Satu Jadual Penyiaran diedarkan Pamplet

SASARA N Warga sekolah Warga sekolah

2009 10% penggu naan 10% penggu naan 10% penggu naan

2010 15% penggu naan 15% penggu naan 15% penggu naan

2011 20% penggu naan 20% penggu naan 20% penggu naan

2012 25% penggu naan 25% penggu naan 25% penggu naan

2013 30% penggu naan 30% penggu naan 30% penggu naan

PELAKSANAA N

Penggunaan Eduwebtv

Pamplet

Guru

Komponen: PUSAT AKSES SEKOLAH Objektif :
PELAN

Menggalakkan penggunaan Pusat Akses untuk akses kendiri.
AKTIVITI INDIKATOR SASARA 2009 2010 2011 2012 2013 PELAKSANAA

22

TINDAKAN Mencari maklumat drp internet untuk pembelajara n. e-learning

Penyediaan Power Point.

e-mel

Bekerjasama dengan panitia lain dalam penghasilan folio/projek/tugas an Mengakses sumber maklumat spt buku, bahan bercetak / bahan digital yang berkaitan. Menyediakan tugasan dan slaid persembahan berkaitan dengan pembelajaran Berkomunikasi dengan guru dan murid lain melalui e-mel.

Folio/projek yang mempunyai bibiografi dari internet. Pamerkan alamat laman berkenaan dan sediakan CDR berkenaan di PAS. Slaid persembahan di simpan dalam CD.

N Semua pelajar

N 1 subjek 2 subjek 3 subjek 4 subjek 5 subjek

Semua pelajar

Penggu naan > 200 sebulan

Penggu naan > 300 sebulan

Penggu naan > 400 sebulan

Penggu naan > 400 sebulan

Penggu naan > 400 sebulan

Semua pelajar

20 slaid persem bahan oleh pelajar Semua pustawa n,penga was, ketua tingkata n Penggu naan > 20 sebulan

40 slaid persem bahan oleh pelajar Semua pelajar tkn 1

40 slaid persem bahan oleh pelajar Semua pelajar tkn 1, 2

40 slaid persem bahan oleh pelajar Semua pelajar tkn 1, 2,3

40 slaid persem bahan oleh pelajar Semua pelajar

Senarai alamat e-mel

Semua pelajar

kolaborasi

Berkolaborasi dengan murid lain.

Semua pelajar

Penggu naan > 30 sebulan

Penggu naan > 40 sebulan

Penggu naan > 40 sebulan

Penggu naan > 40 sebulan

23

Komponen: Think Quest Objektif :
PELAN TINDAKAN Bengkel Think quest

Menggalakkan penglibatan
AKTIVITI Membina site TQ dan seterusnya menggalakkan pelajar berkongsi idea dan bekerjasama dalam satu komuniti maya yang selamat. Berkolaborasi dengan pelajar sedunia dalam era digital dan komunikasi Menyertai projek sekolah atau dunia secara online INDIKATOR 100 site SASARA N Semua pelajar 2009 Pustaka wan, Pelajar tkn 1 2010 Pengaw as, Pelajar tkn 1,2 2011 Ketua tingkata n, pelajar tkn 1, 2, 3 2012 Pelajar tkn 4 2013 Pelajar tkn 5 PELAKSANAA N

Online colaboration Projek

Penggunaan yang aktif

Semua pelajar

Penggu naan > 20 sebulan 5 projek

Penggu naan > 30 sebulan 10 projek

Penggu naan > 40 sebulan 15 projek

Penggu naan > 40 sebulan 20 projek

Penggu naan > 40 sebulan 25 projek

Aktif dalam projek yang diikuti.

Semua pelajar

24

Komponen: Bahan Bantu Mengajar Objektif :
PELAN TINDAKAN penstokan

Menggalakkan penggunaan BBM di kalangan guru.
AKTIVITI 1. Merekodkan semua BBM. 2. Mengatalogk an semua BBM 3. Menyenaraik an semua BBM utk diedarkan. INDIKATOR Buku stok yang standard SASAR AN Ketua paniti a 2009 30% BBM 2010 40% BBM 2011 50% BBM 2012 60% BBM 2013 70% BBM PELAKSANAAN

25

Komponen: Siaraya Sekolah Objektif :
PELAN TINDAKAN Perkhidmata n siaran

Menyediakan perkhidmatan sistem PA yang lengkap.
AKTIVITI Melatih murid kepada penggunaan teknologi. INDIKATOR Sistem PA yang sempurna pada perhimpunan pagi. SASAR AN Semu a AJK 2009 4 pelajar mahir dalam penguru san sistem PA Setiap pagi hari Rabu 2 DJ 2010 6 pelajar mahir dalam penguru san sistem PA Setiap pagi hari Rabu, khamis 4 DJ 2011 8 pelajar mahir dalam penguru san sistem PA Setiap pagi hari selasa, Rabu, khamis 6 DJ 2012 10pelaja r mahir dalam penguru san sistem PA Setiap pagi hari selasa, Rabu, khamis 6 DJ 2013 12pelaja r mahir dalam penguru san sistem PA Setiap pagi hari selasa,R abu, khamis 6 DJ PELAKSANAAN

Menyebar maklumat terkini kepada warga sekolah. Memberi peluang murid-murid meluahkan kreativiti mereka / mengasah bakat mereka. Melatih murid menjalankan tanggungjawab dalam sesuatu bidang.

Menyiarkan berita sekolah atau negara

Semu a AJK

DJ sekolah

Semu a AJK

Mendidik pelajar supaya bertanggungja wab

Semu a AJK

1 contoh pengaw as siaraya

2 contoh pengaw as siaraya

2 contoh pengaw as siaraya

2 contoh pengaw as siaraya

2 contoh pengaw as siaraya

26

Komponen : Pengawas PSS Objektif :
PELAN TINDAKAN Program Team Building

Membina penampilan diri yang positif pada pengawas PSS
AKTIVITI Perkhemahan, gotong royong, sukan, hari keluarga, aktiviti berpasukan INDIKATOR Pelajar dapat menjalankan tugas dengan cemerlang, penampilan yang baik, kerja berpasukan Pelajar dapat meningkatkan ilmu dalam bidang perpustakaan. 2009 Jejak maklum at 2010 Gotong royong 2011 Jejak maklum at 2012 Perkhe mahan 2013 Gotong royong PELAKSANAA N

Bengkel Pengurusan

Pembinaan Power Point, Pembinaan vcd Pro show gold, pembinaan papan tanda, pengelasan dewey, buletin pss, Pengautomasian, pemasangan wayar alat vcd/dvd/ komputer,penjilid an, proses teknik, TQ

5 aktiviti

5 aktiviti

5 aktiviti

5 aktiviti

5 akitiviti

27

Pertandinga n Pengawas PSS Cemerlang Lawatan Sambil Belajar

Pencalonan dan pengundian

Senarai merit

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

Tempat yang berunsur akademik

Laporan bertulis

X

X

X

ASPEK: PENGURUSAN PEMBANGUNAN AKADEMIK SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH: PENGURUSAN SUMBER DAN KEMUDAHAN CARTA GANTT: PERANCANGAN STRATEGIK SMK SELANDAR 2009 – 2013 BIL AKTIVITI 2009 JAN JUN 2010 JAN JUN 2011 JAN JUN 2012 JAN JUN 2013 JAN JUN

28

BIL

AKTIVITI

2009 JAN JUN

2010 JAN JUN

2011 JAN JUN

2012 JAN JUN

2013 JAN JUN

29

BIL

AKTIVITI

2009 JAN JUN

2010 JAN JUN

2011 JAN JUN

2012 JAN JUN

2013 JAN JUN

30

BIL

AKTIVITI

2009 JAN JUN

2010 JAN JUN

2011 JAN JUN

2012 JAN JUN

2013 JAN JUN

31

32