BAB 3

JAWATANKUASA PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

ISI KANDUNGAN

3.1 JAWATANKUASA INDUK PSS (Struktur Organisasi & Senarai Tugas) 3.2 JAWATANKUASA KERJA PSS (Struktur Organisasi & Senarai Tugas) 3.3 JAWATANKUASA NILAM (Struktur Organisasi & Senarai Tugas)

2

3.1

CARTA ORGANISASI JK INDUK PSS

Pengerusi
Pengetua/Guru Besar PKG PIBG

Naib Pengerusi 2
(GPK HEM)

Naib Pengerusi 1
(GPK 1)

Naib Pengerusi 3
(GPK KOKU)

Setiausaha
(GPMS)

Ketua Bidang Ketua Panitia Kaunselor Guru cemerlang
Pendidikan Khas Penyelaras ICT PRA Sekolah

3

SENARAI TUGAS JK INDUK 1.Membentuk dasar bagi menentukan PSS mencapai fungsi pengwujudannya. 2.Merancang pembangunan dan kemajuan PSS dari semasa ke semasa. 3.Merancang bagi mendapat bantuan dari pihak yang tertentu. 4.Merancang penambahan koleksi bahan sama ada berbentuk buku atau bahan bukan buku. 5.Memastikan PSS mempunayai berbagai kemudahan dalam bentuk fizikal, perkhidmatan dan kepenggunaannya. 6.Merancang aktiviti galakan penggunaan PSS. 7.Menilai keberkesanan PSS.

4

3.1.1 Pengetua 3.1.2 GPK 1 3.1.3 Setiausaha 3.1.4 Ketua Panitia

5

3.1.1 3.1.2 SENARAI TUGAS PENGETUA & GPK 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Merancang pengwujudan PSS dan merangka peranan, kepentingan dan strategi perkembangannya. Menentu dan memastikan segala kemudahan fizikal PSS adalah lengkap.Contohnya: bilik, perabot, bekalan elektrik dan kemudahan asas yang lain. Mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan oleh PSS. Menentukan Sumber kewangan PSS dan cara perbelanjaannya. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan PSS seperti bahan cetak,media teknologi dan bahan-vbahan bantu mengajar. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus PSS. Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Mereangka strategi perkembangan PSS. Merancang aktiviti PSS. Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu dalam bentuk moral dan material.

6

3.1.3 SENARAI TUGAS SETIAUSAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Membantu dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan Mentadbir, menyelaras perkhidmatan PSS Merancang skim latihan untuk guru-guru PSS, guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas PSS Memilih dan melatih Pengawas PSS, Pelajar dan Pembantu PSS Menyediakan Bibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang tahun Menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja PSS Menyediakan perancangan dalam penggunaan dan pembangunan PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk pentadbiran PSS Mengurus perbelanjaan dan rekod kewangan PSS Merangka dan menghasilkan Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS Menjadi Setiausaha J/Kuasa pentadbiran PSS Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/Pengetua/GPK 1 Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan PSS Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut perancangan

3.1.4 SENARAI TUGAS KETUA PANITIA 1. 2. 3. 4. 5. Membantu J/Kuasa PSS memilih dan mendapatkan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kegunaan guru dan pelajar Membantu J/Kuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media yang dibeli atau dihasilkan sendiri Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Pengetua Merancang pembangunan koleksi bahan mengikut mata pelajaran. Membantu menyusun, mempromosi dan menyediakan senarai alat/bahan mengikut kemudahan guru-guru.

7

3.2 JAWATANKUASA KERJA
PUSAT SUMBER (NAMA SEKOLAH) TAHUN XXXX
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN

PERKHIDMATA N

PERK. BBM

PERK.ICT

PERK. Bank

PERK PER. Taman NILAM Angkat

PEMBANTU

KETUA UNIT PENGAWAS PUSAT SUMBER

8

SENARAI TUGAS JK KERJA 1Pastikan pengurusan PSS berjalan lancer, menjalankan tugas setiap bahagian dalam PSS. (Rujuk tugas khusus Guru Perpustakaan, Guru APD/BBM/K, Guru NILAM, Guru SAL, ). 2Merancang akademik. 3Mengelas, mengkatalog dan menguruskan bahan buku, bahan bukan buku dan bahan Bantu mengajar. 4Menyediakan bahan dan sumber pendidikan. 5Menjalankan aktiviti kemajuan staf dan pengawas PSS. 6Merancang dan melaksanakan aktiviti untuk murid-murid dalam memaksimumkan penggunaan PSS. dan melaksanakan program peningkatan

Guru Perpustakaan & Media Sekolah Guru Perpustakaan Guru APD / Komputer Guru TVP Guru BBM Guru NILAM Guru Siaraya Pembantu PSS Pengawas PSS

3.2.1 SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama pengetua/ guru besar, kakitangan PSS dan pelajar sekolah. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program Nilam) dan pembudayaan ilmu. Merancang, melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. Merancang dan mengurus program PSS. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber. Berhubung dan bekerjasama dengan PSPN, PKG, Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program PSS. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kerja PSS. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan/PSS Negeri. Menjalankan penyelidikan/kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan PSS. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan nilam kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

3.2.2 GURU PERPUSTAKAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun

3.2.3

SENARAI TUGAS GURU ALAT PANDANG DENGAR / KOMPUTER

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Memastikan alat BBM/APD/ K yang berkuasa elektrik dan bahan softwore / hardware sentiasa dalam keadaan baik. Melaporkan kepada penyelaras PSS jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan. Mengemas, menyimpan dan menentukan bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat dan tidak rosak selepas digunakan. Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan BBM/APD/ K. Menguruskan penggunaan BBM/APD/ K secara berterusan. Memastikan keselamatan BBM/APD/ K. Membantu Pengetua dalam urusan pemilihan, sebut harga alat-alat BBM/APD/ K. Menggalakkan penggunaan alat BBM/APD/ K dalam pengajaran dan direkodkan dengan kemas. Memastikan bilik BBM/APD/ K sentiasa kemas, selamat dan ceria. Menyediakan Laporan Tahunan BBM/APD/ K.

3.2.4 SENARAI TUGAS GURU TVP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk Menyedia dan menyesuaikan Jadual Waktu TVVP dan lain-lain media Teknologi Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod berkenaan Membuat penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa. Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan TVP dan bahan-bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS kepada guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber bagi meninggikan tahap pencapaian pengajaran dan pembelajaran Mengurus dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber perisian media teknologi di PSS Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di PSS Membuat penilaian mengenai perkhidmatan dan penggunaan bahan teknologi di PSS Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut keperluan dan kemampuan sekolah. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua

3.2.5 SENARAI TUGAS GURU BBM 1. 2. 3. 4. 5. 6. Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan menguruskan penggunaan PSS. melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh Jawatankusa Induk. Menyediakan buku Rekod Penggunaan Alat Bantu Mengajar dan memastikan para guru membuat catatan pada buku rekod berkenaan. Memproses bahan-bahan bantu mengajar yang diterima daripada KPM/JPN, PSPN, PPD atau lain-lain sumber dan merekodkan bahan-bahan tersebut ke dalam Buku Stok PSS. Mengurus dan mengelolakan penghasilan bahan serta penggunaan bahan tersebut dengan kerjasama para guru. Membantu Penyelaas PSS dalam memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan bahan-bahan sumber di PSS kepada guruguru lain, kerani PSS (jika ada),Murid Pembantu PSS dan muridmurid. Bekerjasama dengan Penyelaras PSS dalam pemilihan dan latihan kepada murid-murid Pembantu PSS. Mengesyorkan dan menggalakkan penggunaan bahan-bahan sumber bagi meninggikan tahap pencapaian pembelajaran dan pengajaran guru. Membantu kerja-kerja memesan dan menerima Bahan-bahan Bantu Mengajar seperti carta, nota, model, realia, mock up dan sebagainya. Memproses, mengelas dan mengkatalogkan Bahan-bahan Bantu Mengajar yang terima oleh PSS. Bertanggungjawab mengenai penyusunan BBM di PSS. Bertanggungjawab membaikpulih, menyemak dan menghapuskira BBM dengan kerjasama Guru-guru Pusat Sumber Sekolah. Membuat penilaian tentang perlkhidmatan dan penggunaan BBM. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua/Guru Besar,GPK dan Penyelaras PSS.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

3.2.6 SENARAI TUGAS GURU NILAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menyediakan pangkalan data dan maklumat-maklumat yang berkaitan. Menentukan keberkesanan jadual pelaksanaan dan aktiviti-aktivit program NILAM. Membuat analisis program NILAM berdasarkan data terkumpul. Mewujudkan Fail Progra, NILAM. Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat-menyurat berkaitan dengan program NILAM. Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan melalui borang NILAM kepada PSPN dan satu salinan kepada pengerusi. Mengenalpasti masalah kelemahan dan kekuatan program serta mengambil tindakan susulan. Menjadi urusetia untuk pemberian anugerah Gangsa, Perak, Emas dan NILAM peringkat sekolah.

3.2.7 SENARAI TUGAS GURU SIARAYA

3.2.8 SENARAI TUGAS KERANI PSS
URUSAN AWAM

a. b. c. a. b. c. d.

Mengawal perpustakaan semasa dibuka Mengaturkan buku-buku yang telah dipulangkan di atas rak-rak Menjaga kebersihan perpustakaan Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman Menyemak buku-buku yang dipulangkan Mengirimkan notis peringatan kepada peminjam-peminjam yang belum memulangkan buku Menyediakan perangkaan mengenai pinjaman

PINJAMAN

PEMBELIAN

Menjalan kerja perkeranian mengenai pembelian seperti menyediakan senarai pesanan, menaipkan surat dan menyemak bahan-bahan yang baru dibeli
MEMPROSESKAN BUKU-BUKU

a. b. c. d.

Menyediakan senarai rak Menulis nombor panggilan di atas tiap-tiap buku Menyediakan kocek dan slip tarikh bagi setiap buku Menyediakan kad-kad katalog serta lain-lain kerja berkaitan dengan memproses buku, majalah dan sebagainya membaikpulih buku-buku yang rosak atau koyak menjilid majalah dan lain-lain yang perlu

MEMPERBAIKI BUKU

a. b.

BAHAN-BAHAN YANG BUKAN BERBENTUK BUKU

Menyediakan bahan-bahan yang bukan berbentuk buku seperti gambar-gambar, guntingan akhbar dan sebagainya
MENAIP

a. b. a. b. c.

Pengautomasian PSS Menaip kad-kad Katalog bagi setiap buku, senarai buku dan sebagainya Merekod dan menyimpan mengenai bahan-bahan dan kewangan PSS Menguruskan hal-hal berkaitan dengan 'Stock Checking'/Penyemakan Stok Menyusun Kad-kad Katalog

REKOD

SERANTA

Menyediakan Pameran Buku, Papan Kenyataan dan sebagainya
LAIN-LAIN TUGAS

a. b.

Menolong guru-guru PSS dalam pentadbiran am dan sebagainya Menjalankan tugas-tugas lain mengenai PSS yang diarahkan oleh Guruguru PSS, Penyelaras PSS (GKP 1) dan Pengetua

3.2.7 SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan) Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para pengguna ketempat asal Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti melabel, cop hak milik dan sebagainya Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang diterima daripada pembekal Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan dan bahan perisian Membantu mempromosikan PSS Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS

3.3 JAWATANKUASA PROGRAM NILAM
PENGERUSI (PENGETUA)

TIMBALAN PENGERUSI (GPK 1)

NAIB PENGERUSI 1 (GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 2 (GPK KOKU)

NAIB PENGERUSI 3 (PENYELIA PETANG)

PENYELARAS PROGRAM (GPMS)

SETIAUSAHA (GURU NILAM)

NAIB SETIAUSAHA GURU PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN

KETUA BIDANG

KETUA PANITIA

GURU MATA PELAJARAN

GURU RAKAN PEMBACA

GURU TINGKATAN

WAKIL PIBG

A. 1. 2. 3. 4.

PENGERUSI – PENGETUA / GURU BESAR Mempengerusikan setiap mesyuarat JK Program NILAM. Memahami dasar dan maklumat program. Memberi taklimat kepada guru dan ibu bapa. Memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar melalui : i) Penyeliaan ii) Perjumpaan dengan guru iii) Temubual murid dan ibu bapa secara informal. iv) Laporan pelaksanaan. Mengenalpasti masalah kelemahan dan kekuatan program dan mengambil tindakan susulan. Menentukan keberkesanan jadual pelaksanaan Program NILAM. Menentukan bahan bacaan mencukupi dan sesuai. Melantik ahli panel untuk mengenalpasti murid yang layak untuk diberi pengiktirafan di peringkat sekolah. Meluluskan peruntukan kewangan dan yang berkaitan. TIMBALAN PENGERUSI - GURU PENOLONG KANAN Menjalankan tugas pengerusi semasa ketiadaannya. Membantu pengerusi merancang, melaksana, menyelaras, memantau dan menilai Program NILAM. Membantu pengerusi untuk menjayakan Program NILAM Mengenalpasti masalah kelemahan dan kekuatan program dan mengambil tindakan susulan. Menyelia aktiviti-aktiviti yang menyokong Program NILAM. Menentukan keberkesanan jadual pelaksanaan Program NILAM. Membantu pengerusi melantik ahli panel untuk mengenalpasti murid yang layak diberi pengiktirafan di peringkat sekolah. Menyediakan pengurusan kewangan Program NILAM. NAIB PENGERUSI – GPK HEM, GPK KO-KU, PENYELIA PETANG Menjalankan tugas pengerusi dan timbalan pengerusi semasa ketiadaannya.

5. 6. 7. 8. 9. B. 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. C.

D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PENYELARAS SEKOLAH

– GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

Berperanan sebagai penyelaras dalam Jawatankuasa Program NILAM sekolah Memastikan pelaksanaan Program NILAM berjalan lancar di sekolah. Menyampaikan segala maklumat dan keperluan Program NILAM kepada Pengetua dan Guru Penolong Kanan. Mengetuai Majlis Taklimat dan Jawatankuasa Pelancaran Program NILAM. Mengetuai Panel Penilaian Anugerah Program NILAM sekolah. Menguruskan bajet untuk Program NILAM sekolah. SETIAUSAHA - GURU NILAM Berperanan sebagai setiausaha dalam Jawatankuasa Program NILAM sekolah. Mewujudkan Fail Program NILAM. Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat menyurat Program NILAM. Menyediakan data dan maklumat NILAM. Menganalisis data Program NILAM. Menyediakan laporan berkaitan NILAM kepada GPMS. Menjadi urus setia Majlis Anugerah NILAM sekolah. Menggerakkan program galakan membaca bagi Program NILAM. Menyediakan Jadual Pelaksanaan NILAM. Menyelaraskan murid tahap rakan pembaca kepada guru-guru pembimbing. GURU PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Membantu menyediakan bahan bacaan yang cukup dengan jumlah murid.

F. 1.

2. 3. 4. G. 1. 2. 3. 4. 5.

Membantu guru NILAM melaksanakan Program Galakan Membaca. Sebagai setiausaha jawatankuasa Pelancaran NILAM. Menjadi urus setia Majlis Anugerah NILAM. GURU MATA PELAJARAN Menyediakan sudut bacaan di kelas masing-masing. (Guru Kelas) Menandatangani buku rekod NILAM murid di bawah jagaan mereka. Menggalak dan membimbing murid di bawah jagaan untuk aktif dalam Program NILAM. Melaporkan kemajuan Program NILAM murid di bawah jagaan kepada Guru NILAM. Membawa murid-murid ke perpustakaan mengikut jadual. (Guru Bahasa) GURU RAKAN PEMBACA Memberi motivasi kepada Rakan Pembaca (RP) agar mereka boleh membimbing dan menarik minat murid lain supaya suka membaca. Guru RP membimbing murid-murid melaksanakan aktiviti RP. Meninjau sejauh mana perkembangan aktiviti yang dijalankan oleh murid secara tidak formal. Mengesahkan kad RP di bawah jagaan Guru RP

H. 1. 2. 3. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful