A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.

com to remove the watermark
DEFINE TRƯ C VÀ SAU KHI LOAD SCRIPT CHO NODE T BATCH 2

1. Step 1: Trư c khi b t đ u Load Script cho Node B, ta c n set support SystemControl: True.

Click Apply

2. Step 2: Load 3 files Script (OAM, SE, Iub) như thông thư ng. Lưu ý: Trên RBS_2G chúng ta khai IDB là không có SAU, không có PDU & support system control là False. C th như file đính kèm.

Define 2G RBS6202 .xls

3. Step 3: Sau khi load script Iub xong, thì ta s th y không có Alarm trên Node B (3G), Nhưng trên 2G s xu t hi n alarm như sau:

4. Step 4: T o ExternalNode cho Node B như sau: - C t bên trái click chu t vào Equipment =1 --> ch n vào tab MO --> ch n Add

-

M t c a s Add MO xu t hi n: ch n & đi n thông tin như phía dư i

M t ch n Add ExternalNode=1 s t o ra bên ph i. Ch n vào ExternalNode=1v a t o bên ph i --> ch n vào tab MO -->

-

-

M t c a s Add MO xu t hi n: Ch n & đi n các thông tin như bên dư i.

-

T o m t CV Backup m i cho Node B. Và check l i alarm trên 2G RBS6202 là đã clear.

DONE!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful