METAFIZIK (ONTOLOGI) Maksud :Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti, apa

yang wujud di dunia ini dan susun aturnya. Metafizik cuba menjawab persoalan-persoalan yang jauh melampui penyiasatan saintifik. Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat. AXIOLOGI Berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud “nilai”. Merangkumi dua aspek iaitu etika dan estetika.Mempersoalkan tentang baik@buruk, benar@salah, cantik@hodoh. ETIKA Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia. Dikategorikan kepada tiga bidang asas iaitu : Meta ethics Normative ethicsApplied ethics ESTETIKA Merujuk kepada kriteria kepada kecantikan dalam kesenian, alam sekeliling dan kehidupan. Ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. EPISTEMOLOGI Berasal dari perkataan Yunani episteme yang bermaksud “ilmu” atau “sains” dan logos yang bermakna “keterangan”. Teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. Berfokuskan kepada penganalisaan, penghasilan dan tuntutan ilmu. Sumber-sumber ilmu : Wahyu Berasaskan pengalaman pancaindera Intuisi Pandangan pakar Logik Kaedah saintifik LOGIK Menerangkan hubungan antara idea-idea disamping memberi alasan bagi jawapan yang diberi. Logik juga cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan. Logik Induktif : Bermula dengan butiran khusus, kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membuat kesimpulan umum yang menjelaskannya. Logik Deduktif : Bermula dengan kesimpulan umum, kemudian mencari contoh-contoh yang relevan bagi menerangkan kesimpulan ini dan seterusnya butiran yang terhasil secara logik.

adakah setiap perkara yang berlaku ini memberikan gambaran yang sebenar tentang sesuatu itu? Adakah sesuatu yang di sebalik fizikal itu merupakan satu alam lain yang benar-benar wujud? Persoalan-persoalan seperti ini selalu bermain di fikiran seorang failasuf. Di antara failasuf yang membicarakan bahagian ini adalah Plato dan juga Aristotles. Merujuk kepada perkataan metafizik itu sendiri. terdapat persolan yang bermain di fikiran manusia. Ia adalah bidang utama yang membicarakan falsafah. Oleh itu. Ia membincangkan mengenai hakikat realiti. metafizik boleh di tafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Mereka berpendapat bahawa dengan akal yang sihat serta waras. Boleh di katakan. ia mengandungi dua suku kata yang utama iaitu meta dan juga fizik. etafizik merupakan salah satu dari cabang utama ilmu falsafah. peristiwa. Konsep ini mendapat namanya dari perkataan Greek μετά (metá) (bermaksud "selepas") dan υυσικά (physiká) (bermaksud "yang mengenai alam"). Metafizik menjelaskan sesuatu yang di sebalik fizikal. Metafizik menumpukan pada persoalan seperti:      Apakah sifat realiti? Di manakah tempat manusia di dunia? Adakah warna objektif atau subjektif? Adakah dunia wujud di luar minda? Apakah sifat objek. Ini kerana alam pemikiran itu tidak dapat di lihat oleh mata kasar manusia dan hanya boleh di rasa kehadirannya. Mereka ingin mencari kebenaran hanya dengan berpandukan kepada akal minda mereka.Metafizik merupakan salah satu bidang yang tertua dalam bahgian falsafah ini. bidang ini mempunyai umur yang sama dengan falsafah. kebenaran itu dapat di capai. Meta merupakan perkataaan Yunani yang membawa maksud di sebalik dan fizik pula adalah alam zahir. "yang mengenai alam" merujuk kepada karya purba mengenai alam oleh Aristotle. Ada pendapat yang menyatakan bahawa sesuatu yang di sebalik fizikal itu adalah alam pemikiran manusia itu sendiri. kuwujudan dan dunia yang sebenarnya [1] yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Oleh itu. tempat? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful