TERHAD

1

3756/3

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012
PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK
TINGKATAN 5 Kertas 3 April – Mei 2012

3756/3

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 3 APRIL HINGGA MEI 2012

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Projek ini mengandungi 32 halaman bercetak. 3756/3
© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Pengenalan Objektif Mata Pelajaran Objektif Pentaksiran Maklumat Am Maklumat Kepada Calon Maklumat Kepada Guru Elemen dan Aspek Yang Dinilai

2

3756/3 HALAMAN 3 3 4 4 4 5 6 7 8 22 23

Carta Alir Pentaksiran Terkawal (Controlled Assessment) Kriteria Penilaian Pengiraan Untuk Mendapatkan Gred Elemen dan Gred Pencapaian Keseluruhan 3756/3 Pelaporan

Lampiran : Lampiran 1 : Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek Lampiran 2 : Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan Projek Lampiran 3 : Profil Perniagaan Lampiran 4 : Senarai Semak dan Penilaian Guru Lampiran 5 : Borang Pentaksiran Individu Lampiran 6 : Borang Rumusan Skor Tugasan Projek 24 25 26 27 28 32

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD MAKLUMAT TUGASAN PROJEK 1.0 PENGENALAN

3

3756/3

Calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan dikehendaki melaksanakan tugasan projek sebagai satu daripada keperluan persijilan. Tugasan projek dalam konteks ini bermaksud satu kaedah pentaksiran berdasarkan hasilan tugasan calon semasa di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang menepati objektif pentaksiran seperti yang telah ditetapkan. Tugasan projek ini memberi peluang kepada calon untuk melalui dan mengalami pembelajaran dan pengajaran yang pelbagai. Bimbingan akan dijalankan oleh guru dalam aspek pengajaran dan pembelajaran sepanjang tempoh pelaksanaan tugasan yang ditetapkan. Hasilan akhir tugasan projek akan menjadi asas pentaksiran. Skor adalah bersandarkan kepada darjah penguasaan elemen dan kriteria pentaksiran yang ditetapkan. Guru dikehendaki mengemukakan skor tugasan projek bagi setiap pelajarnya kepada Lembaga Peperiksaan. Pendedahan dan penguasaan kefahaman calon tentang seluruh proses kitaran perakaunan diterjemahkan melalui penghasilan tugasan projek yang diintegrasikan dengan berbantukan komputer. Pengukuran sesuatu elemen adalah berdasarkan kepada kriteria tertentu mengikut piawaian di peringkat kebangsaan. Elemen-elemen pentaksiran mencakupi hampir keseluruhan aspek yang ada dalam perakaunan. Buku ini mengandungi maklumat tugasan projek yang mesti dilaksanakan oleh calon serta panduan pentaksiran tugasan bagi pentaksir (guru). Maklumat dan arahan yang terkandung dalam buku ini telah dirancang dengan teliti bagi membolehkan tugasan projek disempurnakan dalam tempoh 8 minggu dan mempunyai ruang masa yang mencukupi kepada guru pentaksir untuk menilai hasilan tugasan projek calon. 2.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN Objektif mata pelajaran Prinsip Perakaunan adalah untuk membolehkan pelajar: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3756/3 Menghuraikan konsep dan kitaran perakaunan yang diamalkan dalam organisasi perniagaan dan bukan perniagaan. Menyediakan satu set akaun yang lengkap untuk perniagaan milikan tunggal dan organisasi bukan perniagaan berdasarkan aktiviti-aktiviti perniagaan entiti secara manual dan berkomputer. Mengaplikasikan prinsip pengurusan tunai. Membuat perbandingan dari aspek-aspek perakaunan bagi pemilikan perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan organisasi bukan perniagaan. Mengaplikasikan analisis kos-volum untung untuk membuat keputusan. Menilai prestasi kewangan sesebuah perniagaan dengan menggunakan analisis nisbah asas. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kerja berkumpulan, pengurusan dan kepimpinan serta etika profesion dalam melaksanakan aktiviti perakaunan. Mampu menggunakan teknologi maklumat dalam bidang perakaunan. TERHAD

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD 3.0 OBJEKTIF PENTAKSIRAN

4

3756/3

Objektif Pentaksiran (OP) Prinsip Perakaunan yang dikenal pasti adalah seperti berikut: 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.0 Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Mengaplikasi Kemahiran Menganalisis Kemahiran Membuat Keputusan Kemahiran Menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan

MAKLUMAT AM 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek : 8 minggu, pengurusan dan penilaian: 2 minggu. Contoh Jadual Pelaksanaan Projek adalah seperti di Lampiran 1.) Tugasan projek bagi pelajar Tingkatan 4 akan dimulakan pada bulan Ogos hingga September manakala bagi pelajar Tingkatan 5 dimulakan pada bulan April hingga Mei setiap tahun. Pentaksir sekolah adalah guru yang mengajar mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Penilaian tugasan projek ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian tugasan projek ini dilakukan secara berterusan dalam tempoh yang ditetapkan. Elemen, aspek dan kriteria dalam buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Projek ini hendaklah dimaklumkan kepada calon. Soalan tugasan boleh dimuat turun daripada laman web Lembaga Peperiksaan di http://apps2.moe.gov.my/lpm. Skor bagi setiap calon hendaklah dimasukkan ke dalan hamparan elektronik E-PPK3.

5.0

MAKLUMAT KEPADA CALON 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Calon wajib melaksana dan menyelesaikan tugasan projek Prinsip Perakaunan 3756/3 secara individu. Penilaian akan dibuat berdasarkan proses kerja dan hasil kerja akhir calon. Penilaian hasil kerja calon dan pemberian skor akan dilakukan sepanjang masa tugasan projek dilaksanakan. Pemberian markah dan gred keseluruhan dibuat setelah tugasan projek disiapkan. Calon dikehendaki menandatangani perakuan tentang ketulenan tugasan projek yang dihasilkan. (Lampiran 2) Calon dikehendaki melaksanakan tugasan projek ini dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD 6.0 MAKLUMAT KEPADA GURU 6.1

5

3756/3

Perancangan dan Pelaksanaan 6.1.1 Guru hendaklah memberikan penerangan yang jelas kepada calon tentang perancangan dan pelaksanaan keseluruhan tugasan projek. 6.1.2 Guru hendaklah memastikan setiap calon menyediakan profil perniagaan serta senarai semak dan penilaian guru. (Lampiran 3 dan Lampiran 4) 6.1.3 Guru hendaklah membimbing calon supaya dapat mematuhi jadual kerja dalam melaksanakan tugasan projek dengan penuh tanggungjawab. 6.1.4 Guru hendaklah membuat penilaian kerja calon secara berterusan serta melaksanakan Pentaksiran Terkawal (Controlled Assessment). 6.1.5 Pihak pengurusan sekolah diminta menyediakan kemudahan komputer atau makmal komputer untuk pelajar menyempurnakan tugasan projek 3756/3. Oleh itu, dicadangkan jadual penggunaan makmal komputer sekolah disediakan bagi memastikan calon berjaya menyiapkan tugasan projek 3756/3 dalam tempoh masa yang ditetapkan. 6.1.6 Guru juga hendaklah melaksanakan pentaksiran yang adil dan saksama serta mempunyai integriti yang tinggi.

6.2

Penilaian 6.2.1 Pentaksir dikehendaki mengisi Borang Pentaksiran Individu (Lampiran 5). Gred dan skor bagi setiap aspek yang dinilai hendaklah diisi dalam borang berkenaan. 6.2.2 Aktiviti pengesanan, pemantauan dan penyetaraan akan dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan. 6.2.3 Pentaksir hendaklah mengambil tindakan pembetulan dengan segera terhadap sebarang komen atau nasihat daripada pegawai berkenaan. 6.2.4 Pentaksir dikehendaki mencetak Borang Rumusan Skor Tugasan Projek Prinsip Perakaunan. (Lampiran 6) 6.2.5 Borang Rumusan Skor Tugasan Projek yang telah dicetak hendaklah disahkan oleh Ketua Pentaksir Sekolah dan Pengetua. Borang ini hendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat di sekolah. 6.2.6 Hasil kerja calon (eviden) mesti disimpan di tempat yang berkunci selama 6 bulan selepas keputusan peperiksaan SPM diumumkan. 6.2.7 Pentaksir juga mestilah memasukkan skor projek calon secara 'on-line' pada tarikh yang akan ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Maklumat lanjut akan diberikan oleh Sektor Penilaian dan Peperiksaan (SPP), Jabatan Pelajaran Negeri.

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD 7.0

6

3756/3

ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Elemen 1.0: Pengetahuan dan Kefahaman 1.1 Pengenalan Perniagaan 1.2 Profil Perniagaan Elemen 2.0: Kemahiran Mengaplikasi 2.1 Lejar 2.2 Imbangan Duga 2.3 Pelarasan 2.4 Jurnal Am 2.5 Akaun Pelarasan 2.6 Akaun Kawalan 2.7 Imbangan Duga Terselaras 2.8 Penyata Pendapatan 2.9 Kunci Kira-kira 2.10 Menghitung Nisbah Dalam Penyata Kewangan Elemen 3.0: Kemahiran Menganalisis 3.1 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah Elemen 4.0: Kemahiran Membuat Keputusan 4.1 Keputusan Perniagaan 4.2 Perancangan Perniagaan Element 5.0: Kemahiran Menggunakan TMK 4.1 Penggunaan Komputer 4.2 Komunikasi Elemen 6.0: Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan 5.1 Sistematik 5.2 Akauntabiliti 5.3 Rasional 5.4 Ketepatan

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD 8.0

7

3756/3

CARTA ALIR PENTAKSIRAN TERKAWAL (CONTROLLED ASSESSMENT)

 

Lembaga Peperiksaan menghasilkan instrumen pentaksiran 3756/3 dan dihantar ke sekolah (T)
 

 
Bimbingan guru / Maklum balas (S)

 

Pelaksanaan Projek 3756/3 Pengenalan dan penerangan tentang tugasan projek (S) Aktiviti penyelidikan dan pengumpulan maklumat (R) Menyedia dan menghasilkan projek (T/S) Aktiviti penilaian projek (T/S)
 

 

 

Markah dihantar ke Lembaga Peperiksaan

Tahap Kawalan: T (Tinggi) – Kawalan pada tahap tinggi S (Sederhana) – Kawalan pada tahap sederhana R (Rendah) – Kawalan pada tahap rendah

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

 

 

Calon mengemukakan tugasan projek akhir (final stage) untuk dinilai Penyiapan tugasan akhir (T) Pengesahan ketulenan projek (T)
 

 
Penilaian guru dan aktiviti moderasi oleh Lembaga Peperiksaan (T) Produk akhir tugasan projek calon disimpan di tempat selamat (T)
 

TERHAD

TERHAD 9.0 KRITERIA PENILAIAN

8

3756/3

Elemen 1.0 : Pengetahuan dan Kefahaman Bil. 1.1 Aspek Pengenalan Perniagaan Gred A Kriteria (i) Menyatakan dengan jelas pengenalan perniagaan. (ii) Menyatakan sebab memilih perniagaan. (iii) Menyatakan kelebihan menjalankan perniagaan tersebut. (iv) Menyatakan risiko yang bakal dihadapi. Menyatakan mana-mana tiga kriteria di dalam A. Menyatakan mana-mana dua kriteria di dalam A. Menyatakan salah satu kriteria di dalam A. Tiada evidens dikemukakan. Catatan Rujuk garis panduan dalam tugasan projek

B C D E

Elemen 1.0 : Pengetahuan dan Kefahaman Bil. 1.2 Aspek Profil Perniagaan Gred A B C Kriteria Profil perniagaan dinyatakan dengan lengkap dan jelas. Profil perniagaan dinyatakan dengan jelas tetapi tertinggal atau tersilap satu item. Profil perniagaan dinyatakan tetapi tertinggal atau tersilap dua item. Profil perniagaan dinyatakan tetapi tertinggal atau tersilap lebih daripada dua item. Tiada evidens dikemukakan. Catatan Rujuk Lampiran 3

D

E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

9

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. 2.1 Aspek Lejar Gred A Kriteria (i) Berkeupayaan memindahkan semua catatan dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai ke akaun berkaitan dengan lengkap dan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam akaun yang berkaitan dengan lengkap dan tepat. Catatan (i)Akaun Tunai dan Akaun Bank tidak perlu disediakan (ii) Lengkap dan tepat: Tarikh, butiran dan angka mesti betul

B

(i) Berkeupayaan memindahkan semua catatan dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai ke akaun berkaitan dengan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat (iii) Lajur folio perlu dalam akaun yang berkaitan dengan lengkap tetapi tidak tepat. dilengkapkan (i) Berkeupayaan memindahkan sebahagian catatan dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai ke akaun berkaitan dengan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam akaun yang berkaitan dengan lengkap dan tepat. (i) Berkeupayaan memindahkan beberapa catatan dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai ke akaun berkaitan dengan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam akaun yang berkaitan dengan lengkap tetapi tidak tepat. Tiada evidens dikemukakan.

C

D

E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

10

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria Berkeupayaan menyediakan Imbangan Duga berdasarkan semua baki dari lejar (2.1) dan Buku Tunai dengan lengkap dan tepat. Berkeupayaan menyediakan Imbangan Duga berdasarkan semua baki dari lejar (2.1) dan Buku Tunai dengan lengkap tetapi tidak tepat. Berkeupayaan menyediakan sebahagian Imbangan Duga berdasarkan baki-baki dari lejar (2.1) dan Buku Tunai. Berkeupayaan menyediakan Imbangan Duga tetapi tidak berdasarkan 2.1. Tiada evidens dikemukakan. Catatan Imbangan Duga yang lengkap mengandungi: *Nama perniagaan *Tajuk *Lajur debit dan kredit *Jumlah

2.2 Imbangan Duga

B

C

D E

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. 2.3 Aspek Pelarasan Gred A B C D E Kriteria Berkeupayaan menyediakan semua pelarasan dengan tepat. Berkeupayaan menyediakan semua pelarasan tetapi tidak tepat. Berkeupayaan menyediakan sebahagian pelarasan dengan tepat. Berkeupayaan menyediakan sebahagian pelarasan tetapi tidak tepat. Tiada evidens dikemukakan. Catatan Tepat: Mengikut kehendak dalam tugasan projek

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

11

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A B Kriteria Berkeupayaan merekod semua pelarasan di 2.3 ke dalam Jurnal Am dengan tepat. Berkeupayaan merekod semua pelarasan di 2.3 ke dalam Jurnal Am tetapi tidak tepat. Berkeupayaan merekod sebahagian pelarasan di 2.3 ke dalam Jurnal Am dengan tepat. Catatan (i) Tepat: Tarikh, butir, angka dan catatan debit dan kredit yang betul (ii) Keterangan diperlukan bagi setiap Jurnal Am

2.4 Jurnal Am

C

D

E

Berkeupayaan merekod sebahagian pelarasan di 2.3 ke dalam Jurnal Am tetapi (iii) Lajur tidak tepat. folio perlu dilengkapkan Tiada evidens dikemukakan.

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria Berkeupayaan memindahkan semua catatan Jurnal Am dalam (2.4) ke dalam akaun yang berkaitan dengan tepat. Berkeupayaan memindahkan semua catatan Jurnal Am dalam (2.4) ke akaun yang berkaitan tetapi tidak tepat. Berkeupayaan memindahkan sebahagian catatan Jurnal Am dalam (2.4) ke akaun yang berkaitan dengan tepat. Berkeupayaan memindahkan sebahagian catatan Jurnal Am dalam (2.4) ke akaun yang berkaitan tetapi tidak tepat. Tiada evidens dikemukakan. Catatan (i) Lengkap dan tepat: Tarikh, butiran dan angka mesti betul. (ii) Lajur folio perlu dilengkapkan.

2.5 Akaun Pelarasan

B

C

D

E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

12

3756/3

Elemen 3.0 : Kemahiran Menganalisis Bil. Aspek Gred A Kriteria Catatan

2.6 Akaun Kawalan

B

C

Berkeupayaan menyediakan Akaun Kawalan (i) Lengkap Penghutang dan Akaun Kawalan Pemiutang dan tepat: Tarikh, dengan lengkap dan tepat. butiran, Berkeupayaan menyediakan Akaun Kawalan dan angka Penghutang dan Akaun Kawalan Pemiutang mesti betul dengan lengkap tetapi tidak tepat. (ii) Lajur Berkeupayaan menyediakan Akaun Kawalan folio perlu Penghutang dan Akaun Kawalan Pemiutang dilengkapkan tetapi tidak lengkap. Berkeupayaan menyediakan salah satu Akaun Kawalan Tiada evidens dikemukakan.

D E

Elemen 3.0 : Kemahiran Menganalisis Bil. Aspek Gred A Kriteria Catatan

2.7 Imbangan Duga Terselaras

B

C

Berkeupayaan menyediakan Imbangan Duga Rujuk 2.2, Terselaras berdasarkan baki dari lejar dan 2.5 dan 2.6 buku tunai dengan lengkap dan tepat. Imbangan Berkeupayaan menyediakan Imbangan Duga Duga yang Terselaras berdasarkan semua baki dari lejar lengkap dan Buku Tunai dengan lengkap tetapi tidak mengandungi: tepat. * Nama perniagaan Berkeupayaan menyediakan sebahagian * Tajuk Imbangan Duga Terselaras berdasarkan baki * Lajur debit dari lejar dan Buku Tunai dengan lengkap dan kredit dan tepat. * Jumlah Berkeupayaan menyediakan sebahagian Imbangan Duga Terselaras tetapi tidak tepat. Tiada evidens dikemukakan.

D E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

13

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria Menyediakan Penyata Pendapatan dengan format yang betul berdasarkan Imbangan Duga Terselaras dalam (2.7). Catatan

2.8 Penyata Pendapatan

B

C

Jenis-jenis kesilapan: *Salah komponen *Butiran Menyediakan Penyata Pendapatan dengan format yang betul berdasarkan Imbangan Duga asing *Angka Terselaras tetapi terdapat satu hingga berbeza lima kesilapan. dari imbangan Menyediakan Penyata Pendapatan dengan format yang betul berdasarkan Imbangan Duga duga *Operasi Terselaras tetapi terdapat lebih dari lima kesilapan. Berkeupayaan menyediakan Penyata Pendapatan dengan sekurang-kurangnya satu item betul. Tiada evidens dikemukakan.

D

E

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria (i) Menyediakan Kunci Kira-kira dalam bentuk penyata dengan lengkap dan tepat berdasarkan Imbangan Duga Terselaras. (ii) Menunjukkan modal kerja dalam Kunci Kira-kira. Menyediakan Kunci Kira-kira berdasarkan Imbangan Duga Terselaras tetapi terdapat satu hingga lima kesilapan. Menyediakan Kunci Kira-kira berdasarkan Imbangan Duga Terselaras tetapi terdapat lebih daripada lima kesilapan. Berkeupayaan menyediakan Kunci Kira kira dengan sekurang-kurangnya satu item betul. Tiada evidens dikemukakan. Catatan Jenis-jenis kesilapan: * Salah komponen * Butiran asing * Angka berbeza dari Imbangan Duga * Operasi

2.9 Kunci Kira-kira

B

C

D

E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

14

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria Menghitung dengan tepat sekurangkurangnya satu nisbah bagi setiap nisbah berikut: (i) Nisbah keberuntungan (ii) Nisbah kecairan (iii)Nisbah kecekapan Menghitung mana-mana dua nisbah dengan tepat. Menghitung satu nisbah dengan tepat. Menghitung nisbah tetapi tidak tepat. Tiada evidens dikemukakan. Catatan Rumus dan jalan kerja mesti ditunjukkan

2.10 Menghitung Nisbah Dalam Penyata Kewangan

B C D E

Elemen 3.0 : Kemahiran Menganalisis Bil. Aspek Gred A Kriteria Mentafsir dengan tepat sekurangkurangnya satu nisbah bagi setiap nisbah berikut: (i) Nisbah keberuntungan (ii) Nisbah kecairan (iii)Nisbah kecekapan Mentafsir mana-mana dua nisbah dengan betul. Mentafsir mana-mana satu nisbah dengan betul. Mentafsir nisbah dengan betul. Tiada evidens dikemukakan. Catatan Rujuk 2.1

3.1 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah

B C D E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

15

3756/3

Elemen 4.0 : Kemahiran Membuat Keputusan Bil. Aspek Gred A Kriteria Berkeupayaan mengemukakan sekurangkurangnya tiga cadangan yang relevan untuk meningkatkan prestasi semasa perniagaan. Berkeupayaan mengemukakan sekurangkurangnya dua cadangan yang relevan untuk meningkatkan prestasi semasa perniagaan. Berkeupayaan mengemukakan sekurangkurangnya satu cadangan yang relevan untuk meningkatkan prestasi semasa perniagaan. Mengemukakan cadangan tetapi tidak relevan. Tiada evidens dikemukakan. Catatan Rujuk 2.8, 2.9, 2.10 dan 3.1

4.1 Keputusan Perniagaan

B

C

D E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

16

3756/3

Elemen 4.0 : Kemahiran Membuat Keputusan Bil. 4.2 Aspek Gred Perancangan Perniagaan A Kriteria (i) Menyediakan Belanjawan Tunai. berdasarkan semua maklumat berkaitan belanjawan tunai. (ii) Berkeupayaan mengemukakan sekurang-kurangnya dua cadangan yang relevan untuk meningkatkan prestasi jangka panjang perniagaan serta membuat rumusan. (i) Menyediakan Belanjawan Tunai. (ii) Berkeupayaan mengemukakan sekurang-kurangnya satu cadangan yang relevan untuk meningkatkan prestasi jangka panjang perniagaan serta membuat rumusan. (i) Menyediakan Belanjawan Tunai. (ii) Mengemukakan cadangan tetapi tidak relevan Menyediakan Belanjawan Tunai Tiada evidens dikemukakan. Catatan Cadangan: Rujuk alat perancangan seperti Belanjawan Tunai dan Analisis Nisbah

B

C

D E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

17

3756/3

Elemen 5.0 : Kemahiran Menggunakan TMK Bil. Aspek Gred A Kriteria Berkebolehan menyediakan semua aspek dalam tugasan projek dengan berbantukan komputer. Berkebolehan menyediakan sekurangkurangnya sepuluh aspek dalam tugasan projek dengan berbantukan komputer. Berkebolehan menyediakan sekurangkurangnya lima aspek dalam tugasan projek dengan berbantukan komputer. Berkebolehan menyediakan sekurangkurangnya satu aspek dalam tugasan projek dengan berbantukan komputer. Tiada evidens dikemukakan. (Semua hasil tugasan secara manual) Catatan

5.1 Penggunaan Komputer

B

C

D

E

Elemen 5.0 : Kemahiran Menggunakan TMK Bil. Aspek Gred A Kriteria Berkebolehan menerangkan sekurangkurangnya dua aspek daripada hasil tugasan projek dengan jelas dan meyakinkan. Berkebolehan menerangkan sekurangkurangnya satu aspek daripada hasil tugasan projek dengan jelas dan meyakinkan. Berkebolehan menerangkan sekurangkurangnya satu aspek daripada hasil tugasan projek. Berkebolehan mempamerkan kemahiran komunikasi secara minima. Tiada evidens dikemukakan. Catatan

5.2 Komunikasi

B

C

D E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

18

3756/3

Elemen 6.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan Bil. 6.1 Aspek Sistematik Gred A Kriteria (i) Berkeupayaan menyusun urus niaga mengikut urutan tarikh. (ii) Berkeupayaan mempamerkan proses kitaran perakaunan mengikut urutan yang betul. (iii) Berkeupayaan menghasilkan tugasan projek dan menyusun isi kandungan secara kemas, lengkap dan teratur. (i) Berkeupayaan merekodkan catatan dalam lejar mengikut urutan tarikh. (ii) Berkeupayaan mempamerkan proses kitaran perakaunan mengikut urutan yang betul. (iii) Tugasan tidak disusun secara teratur dan sistematik. (i) Berkeupayaan merekod catatan dalam lejar mengikut urutan tarikh. (ii) Berkeupayaan mempamerkan proses kitaran perakaunan tetapi tidak mengikut urutan yang betul. Berkeupayaan mempamerkan proses kitaran perakaunan tetapi tidak mengikut urutan yang betul. Tiada evidens dikemukakan. Catatan

B

C

D

E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

19

3756/3

Elemen 6.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan Bil. Aspek Gred A Kriteria (i) Hasil tugasan adalah hasil kerja sendiri. (ii) Menepati jadual kerja yang ditetapkan. (iii) Melaksanakan tugasan projek dengan penuh tanggungjawab, jujur dan amanah. (i) Hasil tugasan adalah hasil kerja sendiri. (ii) Menepati sebahagian jadual kerja yang ditetapkan. (iii) Melaksanakan tugasan projek dengan penuh tanggungjawab, jujur dan amanah. (i) Hasil tugasan adalah hasil kerja sendiri. (ii) Menepati sebahagian jadual kerja yang ditetapkan. Menghasilkan tugasan tetapi tidak menepati jadual kerja yang ditetapkan. Tiada evidens dikemukakan. Catatan

6.2 Akauntabiliti

B

C

D E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

20

3756/3

Elemen 5.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan Bil. 6.3 Aspek Rasional Gred A Kriteria (i) Mengamalkan semua proses perekodan mengikut konsep dan prinsip perakaunan. (ii) Berkeupayaan membuat semua pelarasan yang rasional. (iii) Membuat keputusan dan perancangan perniagaan yang rasional. (i) Mengamalkan sebahagian proses perekodan mengikut konsep dan prinsip perakaunan. (ii) Berkeupayaan membuat semua pelarasan yang rasional. (iii) Membuat keputusan dan perancangan perniagaan yang rasional. (i) Mengamalkan sebahagian proses perekodan mengikut konsep dan prinsip perakaunan. (ii) Berkeupayaan membuat sebahagian pelarasan yang rasional. (iii) Membuat keputusan dan perancangan perniagaan. Mengamalkan sebahagian proses perekodan mengikut konsep dan prinsip perakaunan. Tiada evidens dikemukakan. Catatan

B

C

D

E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

21

3756/3

Elemen 6.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan Bil. Aspek Gred A Kriteria (i) Menyiapkan tugasan projek dalam tempoh masa yang ditetapkan. (ii) Menepati jadual kerja yang ditetapkan. (i) Menyiapkan tugasan projek dalam tempoh masa yang ditetapkan. (ii) Menepati sebahagian jadual kerja yang ditetapkan. (i) Menyiapkan tugasan projek dalam tempoh masa yang ditetapkan. (ii) Tidak menepati jadual kerja yang ditetapkan. (i) Tidak menyiapkan tugasan projek dalam tempoh masa yang ditetapkan. (ii) Tidak menepati jadual kerja yang ditetapkan. Tiada evidens dikemukakan. Catatan

6.4 Ketepatan

B

C

D

E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD 10.0

22

3756/3

PENGIRAAN UNTUK MENDAPATKAN GRED ELEMEN DAN GRED PENCAPAIAN KESELURUHAN 3756/3 10.1 Pengiraan untuk mendapatkan gred elemen dibuat dengan cara berikut: (a) Tukarkan gred tiap-tiap aspek yang diperoleh ke dalam nilai numerik berdasarkan jadual di bawah. Gred A B C D E (Tiada evidens) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Unit Numerik 4 3 2 1 0 (Pelajar tidak mengemukakan sebarang kriteria untuk dinilai)

Darabkan nilai numerik (n) dengan wajaran (w) sesuatu aspek. Jumlahkan nilai (n × w ) bagi semua aspek. Jumlah wajaran (w) bagi setiap aspek. Bahagikan jumlah (n × w) dengan jumlah (w). Bundarkan nilai daripada (e) kepada satu titik perpuluhan. Tentukan gred elemen dengan merujuk jadual di bawah. Julat 3.5 ke atas 2.5 – 3.4 1.5 – 2.4 < 1.5 0 Gred Elemen A B C D E

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD 10.2 Rumusan Skor Gred Elemen A B C D E

23

3756/3

Definisi Cemerlang Kepujian Memuaskan Tidak mencapai tahap yang memuaskan Gagal

11.0

PELAPORAN 11.1 Prestasi calon dalam melaksanakan tugasan dalam Kertas 3 akan dilaporkan secara berasingan mengikut gred elemen. Definisi bagi tiap-tiap gred (skor) elemen adalah seperti berikut: Gred Elemen A B C D E Cemerlang Kepujian Memuaskan Tidak mencapai tahap yang memuaskan Gagal Definisi

11.2 Gred (skor) tugasan ini akan direkod dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan. 11.3 Pihak sekolah dikehendaki menyediakan sijil yang melaporkan tentang pencapaian calon bagi setiap elemen dan gred yang diperoleh selaras dengan hasrat Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek
APRIL 1 2 3 4 1 2 MEI

KEMAHIRAN

JUN

JULAI

Lampiran 1

3756/3

Perancangan Awal Taklimat Guru Proses Tugasan Pengenalan Perniagaan Profil Perniagaan Pengeposan ke Lejar Penyediaan Imbangan Duga Pelarasan dan Perekodan Akaun Kawalan Imbangan Duga Terselaras Penyediaan Penyata Kewangan Pengiraan nisbah dan tafsiran Belanjawan tunai
Menganalisis Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah

24

Membuat Keputusan Keputusan Perniagaan Perancangan Perniagaan
Penggunaan TMK Penggunaan Komputer Komunikasi Nilai Murni Pengurusan dan Penilaian Pengumpulan dan Semakan Tugasan Penilaian dan Pentaksiran Kemasukan Markah ke E-PPK3 (digabungkan bersama markah yang telah dimasukkan di Tingkatan 4) Kemasukan Markah On-line ke LP

TERHAD

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TERHAD

25

3756/3 Lampiran 2

Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2012 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756 adalah tulen.

Tandatangan Calon Nama Calon No. Kad Pengenalan Angka Giliran Calon

: : : :

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Borang perakuan ini mestilah disertakan di bahagian hadapan Tugasan Projek.

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

26

3756/3 Lampiran 3

Profil Perniagaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Perniagaan Nama Pemilik Lokasi / Alamat Jenis Perniagaan Tempoh Perakaunan Tempoh Rekod Modal Perniagaan Jumlah Pekerja Status Perniagaan

10 11

Nama dan Alamat Bank Nombor Akaun

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

27 Senarai Semak dan Penilaian Guru

3756/3 Lampiran 4

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fasa Proses Tugasan Pengenalan Perniagaan Profil Perniagaan Pengeposan ke Lejar Imbangan Duga Senarai pelarasan Catatan pelarasan Akaun Kawalan Imbangan Duga Terselaras Akaun Penamat Pengiraan nisbah Tafsiran nisbah Belanjawan tunai Menganalisis Analisis Penyata Kewangan Membuat keputusan Keputusan Perniagaan Perancangan Perniagaan Penggunaan TMK Penggunaan Komputer Komunikasi Nilai Murni Sistematik Akauntabiliti Rasional Ketepatan

Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh Catatan

13 14 15 16 17 18 19 20 21

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

28 Borang Pentaksiran Individu

3756/3 Lampiran 5

Nama : ........................................................... No. Kad Pengenalan : ........................................................... Angka Giliran : ........................................................... Elemen 1.0 Pengetahuan dan Kefahaman Bil. Aspek Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1 1 Jumlah 2 Purata Gred Elemen (nxw)

1.1 Pengenalan Perniagaan 1.2 Profil Perniagaan

Elemen 2.0 Pengetahuan Mengaplikasi Bil. 2.1 Lejar 2.2 Imbangan Duga 2.3 Pelarasan 2.4 Jurnal Am 2.5 Akaun Pelarasan 2.6 Akaun Kawalan 2.7 Imbangan Duga Terselaras 2.8 Penyata Pendapatan 2.9 Kunci Kira-kira 2.10 Menghitung Nisbah Dalam Penyata Kewangan Jumlah Aspek Gred Nilai (n) Wajaran (w) 3 1 1 2 2 2 1 3 3 2 20 Purata Gred Elemen 3756/3
© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

(nxw)

TERHAD

TERHAD Elemen 3.0 Kemahiran Menganalisis Bil. Aspek

29

3756/3

Gred

Nilai (n)

Wajaran (w) 1

(nxw)

3.1 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah Jumlah

1 Purata Gred Elemen

Elemen 4.0 Kemahiran Membuat Keputusan Bil. Aspek Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1 3 Jumlah 4 Purata Gred Elemen (nxw)

4.1 Keputusan Perniagaan 4.2 Perancangan Perniagaan

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

30

3756/3

Elemen 5.0 Kemahiran Menggunakan TMK Bil. Aspek Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1 2 Jumlah 3 Purata Gred Elemen (nxw)

5.1 Penggunaan Komputer 5.2 Komunikasi

Elemen 6.0 Nilai-nilai Murni dalam Perakaunan Bil. 6.1 Sistematik 6.2 Akauntabiliti 6.3 Rasional 6.4 Ketepatan Jumlah Aspek Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1 1 1 1 4 Purata Gred Elemen (nxw)

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD GRED KESELURUHAN Bil. Elemen

31

3756/3

Gred Elemen

∑ (w)
2 20 1 4 3 4

∑ (nxw)

1.0 Pengetahuan dan Kefahaman 2.0 Kemahiran Mengaplikasi 3.0 Kemahiran Menganalisis 4.0 Kemahiran Membuat Keputusan 5.0 Kemahiran Menggunakan TMK 6.0 Nilai-nilai Murni dalam Perakaunan Jumlah Purata dan Peratus Gred Keseluruhan

34

Personel Calon Pentaksir Sekolah Ketua Pentaksir Sekolah

Nama

Tandatangan

Tarikh

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

32

3756/3 Lampiran 6

Borang Rumusan Skor Tugasan Projek Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Calon Angka Giliran Nombor K/P Skor (%) KK1 KK2 Markah Purata Gred

Dengan ini disahkan bahawa Projek Prinsip Perakaunan 3756/3 telah dilaksanakan dan maklumat di atas adalah benar. Nama Sekolah : .............................................................. Tandatangan Guru Pentaksir : ......................................... Nama Guru Pentaksir : .................................................... Tarikh : .......................................................................... Tandatangan Pengetua : .................................................. Nama Pengetua dan Cap Rasmi Sekolah : ....................... Tarikh : ..................................

PANDUAN TAMAT 3756/3 TERHAD

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful