SULIT

NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAI\ MALAYSIA 2OO8
GEOGRAFI Kertas 2 Nov./Dis. 2 jartt

2280t2

Duajam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 . Tulis nombor kad pengenalan dan angka
giliran anda pada petak yang disediakan. bahagian: Bahagian A dsn Bahagian B. dan tiga soalan daripada Bahagian B. Untuk Kegunaan P emeriksa

2. Ke r tas soalan ini mengandun g i d u a Kod Pemeriksa: 3 . Jawab semua soalan dalam Bahagian A Bahagiar Soalan Penuh Diperoleh
4 . Jawapan bagi Bahagian A, hendaklah
ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan.
).

Markah 6
a J

Markah

I

2
a J

2
5 4

Jawapan bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam buku jawapan yqng disediakan. Sekiranya buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan heloian aan. tambahan daripada pengqwaspeperilcs Kertas soalan ini hendaklah diikat dan dihantar bersatna-sama dengan buku jawapan untuk Bahagian B. soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

A

4

5 6 7 8 9

t0
10

6.

20 20 20 20
100

7 . Markah yang diperuntukkan bagi setiap

B

10 1l

kalkulator 8 . Anda dib enarkan menggunakan yang tidak boleh diprogram. 9. And a dibenarkan menggunak a n a la t geometri.

Jumlah

Kertas soalanini mengandungi16 halamanbercetak dan2 halamantidak bercetak
228012 Malaysia o 2008Hakcipta Kerajaan

ll.ihat sebelah SULIT

iltililililIil

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

)

2280t2

BahagianA 140markahl Jawobsemuasoalsn.

Soalan I hingga Soalan 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2008.Kaji peta ini dengan teliti sebelummenjawab soalan berikut. 1 (a) Namakan bukit tertinggi yang terdapat di bahagian timur garisan Timuran 14 dalam peta. ll narkah)

(b) Nyatakan rujukangrid 6 angkabukittertinggiitu. 12markahl
(c) Apakah bentuk muka bumi bertandaX dalam segi empat grid di bawah?

II markahl

@ Berapakah keluasan kawasan tanaman padi yang terdapat dalam segi empat
grid dibawah?

30

l0 ..............km segi. per
@ 2008 Hak Cipta KerajaanMalaysia

12markahl SULIT

STJLIT 2

3

2280t2
Untuk Kegunaan Pemeriksa

(a) Tukarkan terdapatdalampetakepadaskalapenyata. skalayang
ll markahl jarak melaluijal an rayadari RG 072280hinggake simpangtigaj alan (b) Berapakah raya di RG 079326? .....kilometer 12markahl

3

yang terdapat (a) Namakandua simbol kawasan dalamsegiempatgrid di bawah.

33

(i) (ii) 12markahl 4 (a) Nyatakantiga fungsi bandarSungaiKimba. (i) (ii) (iii) 13markahl (b) Berikan dua sebab ke bandarSungaiKimba tidak berkembang arahbarat. (i) (ii) [2 markohl

228012

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll,ihat sebelah SI.]LIT

YJ

Unti.tk Kegtyaa4 Pemeriksa

2280t2
5 (a) Apakah,jenistananlan;yang terdapatdalan $egi empatgnd di bawah?

.t.l

28

05"

w
ll markahl

X28g:n

Malaysia @ 2008 Hak cipta Kerajaan

Slil:m

v

SULIT 6

5

2280t2
Untuk Kegunaan Pemeriksa

rajahI menunjukkan Gambar bentuk mukabumipinggirpantai.

Gambarrajah 1
(a) Namakanbentukmukabumi yangbertanda

( i ) X :........... ( i i ) Y :........... 12markahl (b) Nyatakan dua carahakisan ombakyangmenghasilkan bentuk mukabumi tersebut. (i) (ii) [2 markah] (c) Berikan tiga kegiatanekonomiyangboleh dijalankandi kawasan tersebut. (i) (ii) (iii) 13marlmhl pemeliharaan pemuliharaan kawasan tiga dan di pinggir pantai @ Cadangkan usaha negarakita. (i) (ii) Gii) 13markahl
228412 Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll.ihat sebelah SI.JLIT

Yz'

SULIT
Untuk Kegunaan Pemeriksa

22EO12

7

profil tumbuh-tumbuhan semulajadi. Gambarrajah2 menunjukkan

Gambartajah2 jadi tersebut. jenis tumbuh-tumbuhan semula (a) Namakan markahl 11. semulajadi tersebut. (b) Nyatakantiga ciri tumbuh-tumbuhan (i) (ii) (iii) 13narkahl alamsekitar. semulajaditerhadap tumbuh-tumbuhan (c) Senaraikan kepentingan tiga (i) (ii)

(iii)

...il..;;;:i;:ii

untuk menjagaalam sekitar di negara @ Sekiranyaandadipertanggungjawabkan jadi yang akananda semula tumbuh-tumbuhan usahapemeliharaan kita, apakah laksanakan? (i) (ii) (iii)
22EOl2 Malavsia @ 2008 Hak cipta Kerajaan

13narkahT SI.JLIT

ST.JLIT

7 Bahagian B 160markahl Jawab tiga,soalansahaja.

2280t2

kadarkelahirandankadarkematian Jadual1 menunjukkan negara padatahun2002 X dan tahun 2003. Tahun Kadarkelahiran(7o) (7o) Kadarkematian Jadual1 jadi negara padatahun2002 (a) Berapakah penduduksemula kadarpertumbuhan X dan tahun 2003? 12markahl (b) Kawasan berlorek dalam Peta 1 menunjukkankawasanberpendudukpadat St. di Lembangan Lawrence,Kanada.

2002 2.70
0.49

2003 2.90 0.45

LautanAtlantik

Peta 1 kawasan tersebut padat. enam faktor yangmenyebabkan Nyatakan berpenduduk markahl 16
(c) Terangkan mi faktor yangmempengaruhi grasiantarabangsa.

16markahl 16markahl ll,ihatsebelah SULIT

terhadap yangdituju. negara @ Nyatakanenam kesanmigrasiantarabangsa
228012 Malaysia @ 2oo8Hak cipta Kerajaan

SULIT 9

8

2280t2

11, (a) Di atasPeta}, padahalaman namakan: (i) TerminalkeretaaPibertandaP (ii) Lebuh rayabertanda Q R (iii) Pelabuhan bertanda S (iv) Lapangan terbangbertanda jenis pengangkutan awam. (b) Gambar1 menunjukkan 14 markahl

Gambar1 pengangkutan di tersebut bandar-bandarbesar. penggunaan Berikanlima kebaikan 15markahl pengangkutan udara perkembangan (c) Terangkanfaktor yang mempengaruhi markahl t6 di Malaysia. dan perkembangan teknologimaklumat komunikasi lima kepentingan @ Senaraikan negara. 15markahl kepadasesebuah

228012

Malavsia @ 2008Hak cipta Kerajaan

SI,JLIT

|'

STJLIT

9

2280t2

10 (a) Jadual 2 menunjukkanpengeluaran dan eksportkoko dari tahun 1970hingga tahun1995. Tahun PengeluaranKoko (Ribu tan metrik) 650

Eksport Koko (Ribu tan metrik) 420
190

r970
1975 1980 1985 1990 1995

400 200 120 220 250
Jadual2

r20
130
180

200

grafgarisanbagi menunjukkan Lukiskan sebuah pengeluaran eksportkoko dan tahun 1970hinggatahun 1995.Gunakanskala I cm mewakili 50 ribu tan dari metrik dengan menggunakan kertasgraf padahalaman13. 18markahl (b) Negarakita Malaysiakaya denganpelbagaijenis tanih yang sesuaiuntuk jenis yangberbeza. tanaman Nyatakandua jenis tanih dan kaitkandengantanaman yangsesuai.14markahl
(c) cadangkanempat langkahpengurusan sumbertanih di Malaysia. 14narkohl

pengurusan usaha-usaha sumberair di Arab Saudi. @ Terangkan 11 (a) Nyatakanenam ciri perikanan laut dalamdi Malaysia.

14markahl 16markahl

(b) Huraikanfaktor yangmempengaruhi kegiatanperikanan laut di Malaysia. [6 markahl (c) (i) Padapendapat anda,apakahkesanperikananlaut terhadapalam sekitar? 14markahl (ii) langkah-langkah Cadangkan untuk mengatasi kesantersebut. 14markahl

KERTAS SOALAN TAMAT

2:28012

Malaysia @ 2008 Hak cipta Kerajaan

ll,ihat sebelah ST]LIT

SULIT

10 HALAMAN KOSONG

2280t2

228012

Malaysia @ 200s Hak cipta Kerajaan

SI]LIT

SULIT

11

22E0t2

;

E
bI) clt '\1 a|)

? cll
Er cl

tr

?E

A

,o o
GI

u0 tr GI n cl

F.g
li

;E3

-_

-o cl
(l)

bt) cd o.. kt Fl

< t c \ lc E irt 'l

EEH gs:
-a
x.'
==

&

o

ic q
d
Li e!

E

(9csE

6E
vl...

H3.^E EE E :=
NE

3

s€ dE
1,

tr ()

;

'y

O. 6t cl

g
J

o)
GI

sl
3

tr
i: r9

t'

s ()
Fl

cl GI

tr (l)
p{ €
(l)

Fr

Q

b0 g

M ct

GI

z

22E0t2 @ 2008 Hak Cipta KerajaanMalaysia

ll,ihatsebelah ST]LIT

lYr2

SULIT

12 IIALAMAN KOSONG

228A12

?:28012

@ 2008 Hak cipta KerajaanMalavsia

SI.JLIT

tr,,
sulrT
No.KadPengenalan : ...............

13
.. Angka Giliran ............... : GEOGRAFI KERTAS 2 grafuntukSoalan 10 (a) pada No. Kertas halaman 9

22E0t2

I
j

l;*

i-*
-__-{**i

l;

-:

ii :r

:l

j

l

22E012

Malaysia @ 2008 Hak cipta Kerajaan

ll,ihat sebelah

SI,]LIT

SULIT

14 HALAMAN KOSONG

2280t2

228412

Malavsia @ 2008Hak cipta Kerajaan

SI.]LIT

\?

SULIT

SEMENANJUNG MALAYSIA

/
3E-_''

/ /

'-'l'''='.
* ;:N ' ;* " ' ;
r'
'I

/

rs nj\.
6kn

Ska l a Meter Metres 1 000
t*, ,* ..-_ E + 8 -_ _

500

0

1
JARAK

,t__*_.
I

V

2280l2lMS/2008
P E TU N JU K
CIFI BUATAN JALAN NAYA LebuhRayaKembat LobuhRayaTunggal JalanRayaKernbar Jalan Raya Tunggal Jalan Tidak Berturap Jalan Sedang Dibin* Bunut Kenderaan Bermolol Laluan Peialan Kaki JALAN KENETA API Kembar Tunggal Flingan CIRI. CIRI BEBKAITAN DEIIGAi.I JALAN NAYA DAil XENETA API Feri {Ksre4a) -fs!/- 17 --r'i-. -i+.#*-*ffi -ffi.|-+ 1..Jp.
JDS.

MinYal

Tatie paip (Lain €ts{ Ai.) Tembok Konkrit Pasar Padilg Tmbak Padang Terbang

+

' !.

Satuan paya

m -

-*F;g;t}:r+ll:{}:l j frwyyt:

I

l dl dPgr k ubul an _-i_ a A * A A" : lj:l:::i;i:':. Rumah Api dan ltatarah B€rapi 'liang Radio Cid A|kslogi Dsrik Minyak Pig Minyak Tangki Air Kawasao Lombong

-_

Tasik, Kolam dan Takunoan Air 1.Ttr6 2. Tidak lentu GIn|. CIRI arr TAll 'IDF{'GRAFI

-.tl--il-tF-*-F-{-t# .#

It-.--tit

"

Jeti, Dermaga dil Tembok Gelombilg Terusan alau tali Air

1.,.. 2. '" O

l. Talian Paip Air 2. Kolam Air Bekaltr

Batu penanda Kilometet Fembstung Benteno TarahanTanah Jffibalan KeretaApi

if-i:,:t#
1-.,,.-

xuari
Empangan
fUl.BUH. IU$AUHAI{ tAil fAt|AtrlAL

NEUEF

Kontua GarisBentuk

2.Jk. 1.336621anBatuatau Bsi 2.JambatanKflu Tsowong 1. Stesen 2. Perhentian Lintasan Kpreta Api

Hutan Rimba

-!+ --,t--+l l|-{. 't. 2. 4-oF-t-cF-t-

;;; 4*' a 21S7 G. Tahil .( 123.45 .724

Tebing rnggi Batu Boniol Stesen Trigonometri

: ::,'.',i,{::i,.:: Belukar, Biurg dan Huma
Rumpt"d

i+
-i1
!T

Getah Kelapa $awit Kelapa Pelbagai Tilaman Pokok Baka Pelbagai Tanman Bukan Pokok Baka Padi Sawah

{ffi
#.ts &pn r'**++*4 E I f

l:j*3tRit36ff*
BAIIIGUNAI{

Batu Aras TitikTadaTinggi

'illilliliit

Btrdardan KawMTepub,na BangunanDiffikan Bangunan LuarBandar di uasiio Oarela Tokong
t.

stt{GxATAt{ B.p. BtDisp. Hcp. K" Saaai Polis Bukit Dispesari Hospital KEla Kampung l(ilmete. Pule PetabatPos dan Tebg€t Rumah Refiat Sungai Sek. Sekolah Sls(6iam
I.

}IIDFOGRAFI clnt - clFt HtoRocRAFl SEMULAJADI ^ --::=.-1,,., Sungai : 1. Dua Gsisan 2. Eatu Garisan Garisan Pantai; tsntu

Y
i

xun
wat SEMPAOAiI Antarabangsa Neger l Bahagian/Daerah Daerah Kecil ,, Mukim Rizab {Hulan dll.)

Kg. Km P. P.P.T.

*+*++*++ *++-r*

Qarisan Tidal Tentu Sungai Tidak Tentu

.:.-'.

sungai Sawah Tanah Had Pasmg Surut

B,R.

1. 2. 1. Tiano Semmdtr +r + + + +A+ 2. llani Semi:adan dan 31 28 Stmdn Trigorcmetri LAIN,I3I'{ CIBI BUATAH DAT{ PEISAGAI BINAAI{ -r--rr Talia Penghantar El€ktrlk

't,4i! Tgtiltn
2.Jetah

1. Air Teriun 2. JeramL Pasir 2. Lumpur Air Panas

Timur Taniung

@L-r:r: 1.

tk. U,

Teluk LJlara

u*'ffi'". ;:T ,J';"" \\t/ tl
\tt \tt
\ l--1/ 16 4 {"

Hakcipta Keraiaan Terp€lihara Keb€naran Pgngafah Pemetaan Negrra, Malaysia, wdib didapatt ssbslum p€la ini atau sebahagian dilipadmya dislin
CARA MgMgEFI n TIKC ON TOH RUJUKAil OIATAS PffA AB- b l l 4 IMI SEHAIFIA 1OO ilEEN

r a ez' \- ' j { am ir } \l/

f

r s ntt

1 . Uhat dahdu gafrffi gnd TEAX di sobets kiri taik te&'utde b@ di jider * be.an angka yng BESAR yang btulie gdd tr!: bagi garisn T*airkil brapa pil *puluhtuip€da g3.!s grtd ke tiik : 2. Uh4 d*!lu gailse gdd OATAfi di bsah ftk le|l& de ba@ di ild* kil tu kanan angka yrg BESAE yilg bduk grid tu: bagistun Takrirke behrea dpada gnd ke titjk: Srsepuluh Srise

08

2

V

&

",ff:;'"1,'.:iliil,,
15 16 17

ml.lIoH

ww

(tcale) 1:50 000
Kilometer
234 KO NTUR 20 ME T E R

_

Kilomeii16

SUTIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful