You are on page 1of 132

Proiect MIS-ETC: 918 O abordare transfrontalieră a managementului și valorificării patrimoniului cultural

Muzeul Național de Artă al Moldovei

COLECȚIA ICOANE BASARABENE
Bessarabian Icons Collection
Granițe comune. Soluții comune www.ro-ua-md.net

Autor concepție și coordonator: SVETLANA POCIUMBAN

Redactor: George GHEȚU Traducere: Veronica GALCENCO Design și machetare: Mihail TURCULEȚ Fotografie: Mihail TURCULEȚ

Muzeul Național de Artă al Moldovei

COLECȚIA ICOANE BASARABENE
Bessarabian Icons Collection
Chișinău 2012

SVETLANA POCIUMBAN, director adjunct MNAM Teologie în culori şi artă teologică, icoana are propria ei gramatică, propriile chei de lectură, care trebuie asimilate în mod treptat. Faptul că tradiţia a reţinut şi a canonizat anumite forme ale icoanei – tipuri iconografice – se explică prin necesitatea adecvării între formă şi conţinutul ei, prin corespondenţa desăvârşită şi esenţială ce trebuie să existe între icoană şi privitor. Dobândind putere de lege, aceste forme, ridicate la rangul de canoane, îl obligau pe zugravul de icoane la respectarea lor cu stricteţe, riscând uneori să devină un simplu copiator. Zugravul avea însă obligaţia să se lase pătruns de subiect, astfel încât chipul transpus pe lemn să devină rodul unei adânci reflecţii spirituale. Canonul reprezentărilor iconografice s-a consolidat în secolul al IX-lea: „imaginea în icoană trebuie să fie pe înţelesul tuturor, formele să fie asemănătoare celor din viaţă, redate cu ajutorul culorilor corespunzătoare’’, susţineau ideologii creştinismului Grigorie de Nyssa şi Ioan Damaschinul. În Biserica Ortodoxă s-a respectat întotdeauna canonul impus de erminia picturii bizantine, care a reliefat rolurile icoanei ortodoxe : pedagogic, didactic, cultic, haric - de mijlocire a darurilor dumnezeieşti – şi estetic. „...În ce constă măreţia omului’’? se întreba Grigore de Nyssa. ‚‚Nu în asemănarea lui cu lumea creată, ci în faptul că este făcut după chipul naturii care l-a creat, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Dacă chipul este o însuşire „naturală”, asemănarea este rodul libertăţii şi al efortului voinţei. Aşadar, asemănarea este orientarea şi mişcarea de bază a chipului spre perfecţiunea lui Dumnezeu. Asemănarea se realizează progresiv prin intermediul stăpânirii şi sublimării simţurilor, cunoaşterii lui Dumnezeu, ascezei creştine şi rugăciunii’’. Şi subiectul, şi stilul imaginii trebuiau să poarte un caracter simbolic. Astfel, iconografia poate fi numită alfabetul artei religioase. Primele ateliere de zugrăvire a icoanelor au apărut în biserici şi mănăstiri sub tutela slujitorilor cultului. Mai târziu, odată cu creşterea cererii de icoane, au apărut şi ateliere mici în localităţile rurale. Într-un răstimp relativ scurt, icoanele împodobeau şi bogatele interioare ale palatelor, locuinţele marii şi micii nobilimi, dar şi modestele case ale ţărănimii. îşi are în Arta bizantină a stat la originea icoanei moldoveneaști. De aici au fost preluate în plin Ev Mediu reperele esenţiale ale unor valori care, pe parcursul a cinci secole de existenţă, au cunoscut toate vicisitudinile istoriei. Au rezistat însă şi s-au integrat în mod fundamental în specificul culturii noastre originare. Interesul faţă de fenomenul icoanei moldoveneşti este în permanentă ascensiune, fapt ce se datorează unor intense cercetări în acest domeniu, dar şi perfecţionării metodelor şi mijloacelor de restaurare a operelor de artă religioasă. Pentru publicul larg pictura religioasă este în ultimul timp o atracţie, ca unul dintre domeniile cele mai interesante şi

4

fascinante, dar, în acelaşi timp, puţin cunoscute ale istoriei artei medievale. Colecţia de artă religioasă a Muzeul Naţional de Artă al Moldovei s-a constituit ca rezultat al numeroaselor expediţii pentru studierea patrimoniului obiectelor de cult, începând cu anii ’60 ai secolului trecut. Astăzi muzeul este deţinătorul a circa 1000 de opere de artă religioasă de o inestimabilă valoare artistică, majoritatea dintre acestea reprezentând icoane, diverse obiecte de rit bisericesc şi cărţi vechi. Albumul ‚‚Icoane basarabene din colecţia Muzeului Naţional de Artă al Moldovei’’ include 100 opere care oferă o viziune amplă asupra dezvoltării artei iconografice în Moldova. Una dintre cele mai impunătoare şi fascinante icoane din colecţia muzeului este ‚‚Maica Domnului Hodighitria’’, datată cu secolul al XVI-lea, care provine din biserica Sf. Ilie din Chişinău, lăcaş de cult distrus în anul 1960. Geneza tipului iconografic al Hodighitriei (în traducere din greacă – Maica Domnului Îndrumătoarea) are o istorie îndelungată, începând cu secolul al IV-lea, termenul de Hodighitria provenind de la denumirea Mănăstirii Hodegon din Constantinopol, unde se păstra, în primii ani ai crizei iconoclaste, o icoană făcătoare de minuni de acest tip. Icoana de origine greacă ‚‚Profetul Moise’’ provine din biserica satului Sănătăuca şi a fost realizată la hotarul secolelor XVII-XVIII. În susţinerea versiunii despre provenienţa grecească a icoanei vine textul ortografiat în limba greacă de pe sulul din mâna prorocului. Varianta română sună astfel : „Rug, eu te-am chemat, căci taină de nepătruns în rug am aflat”. Secolul XVIII a semnificat o adevărată explozie în iconografia românească. Evoluţia şi amplitudinea fenomenului artistic românesc, creşterea numerică a lăcaşelor de cult, dar şi a zugravilor de icoane a impulsionat realizarea operelor de arta iconografică. Numărul operelor de artă religioasă datate cu secolul al XVIII-lea în colecţia muzeului este impunător. Multe dintre icoanele acestei perioade provin din vechile biserici din lemn basarabene ce au funcţionat în localităţile rurale. Icoanele ‚‚Sfântul Ierarh Nicolae’’, ‚‚Arhanghelul Mihail’’ şi ‚‚Arhanghelul Mihail călcând diavolul în picioare’’ provin din biserica Sfinţii Voievozi din satul Camenca, Bălţi şi sunt lucrate de acelaşi zugrav. Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, arta laică occidentală avea să influenţeze în mod radical pictura de icoane. Chiar dacă practica respectării şi aprecierii icoanelor s-a păstrat, pictura icoanelor resimţea influenţe majore ale artei laice. În secolul al XIX-lea, maeştrii care decorau noile biserici şi catedrale, foloseau tehnici moderne de pictură. Tradiţia meşteşugului, păstrată din tată-n fiu şi dusă mai departe de iconarii din vechime, pe la începutul secolului XIX fusese pierdută aproape în întregime.

5

Icoana basarabeană din secolul al XIX-lea dezvoltă tradiţiile anterioare, propunând însă o nouă modalitate de tratare a canoanelor prestabilite. Intervin schimbări tradiţionale în utilizarea procedeelor plastice de expresie. Icoana se îndepărtează de canonicitate şi, în acelaşi timp, în pictura icoanei apar elemente de clarobscur, forma şi volumul sunt tratate prin intermediul luminii şi umbrei, care îndepărtează şi mai mult icoana de originile sale. Aceasta se apropie tot mai mult de arta laică. În comparaţie cu secolele precedente, în secolul al XIX-lea se constată o evidentă creştere a rolului şi importanţei zugravului. Multe dintre icoane poartă semnătura autorului şi anul realizării. Printre operele de la hotarul secolelor XVIII-XIX se evidenţiază cele ale zugravului Gherasim şi ale sculptorului Ştefan – un duet eminent de maeştri iscusiţi. Ei s-au remarcat prin două opere impunătoare: iconostasele bisericilor din satele Cogălniceni şi Ghermăneşti. Icoana ‚‚Naşterea Maicii Domnului’’ este cea mai impresionantă icoană din iconostasul bisericii din Cogâlniceni. Din punct de vedere stilistic, această icoană poate fi considerată drept una dintre primele încercări de aplicare a principiilor picturii de gen în arta basarabeană. Nici arta, nici teologia luate în mod separat nu ar fi putut crea o icoană - se impune unitatea acestora. Elementul laic pătrunde tot mai mult în icoanele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, chiar dacă iconografia nu suportă schimbări esenţiale. Această tendinţă se observă şi în icoanele pictate de călugărul Iezechil între anii 1840-1841, pentru catapeteasma bisericii ‚‚Sfântul Nicolae a Mănăstirii Căpriana’’: ‚‚Profeţii Aaron şi Moise’’, ‚‚Prorocii David şi Iezechil’’. Icoanele secolului al XIX-lea din colecţia muzeului reprezintă un model tradiţional al tendinţei unui zugrav autodidact de a îmbina pictura profesionistă cu tradiţiile icoanei populare. În secolele XVI-XIX icoana populară reprezintă un fenomen aparte al artei religioase din Moldova, unul puternic influenţat de ambianţa rustică, care a generat crearea adevăratelor opere de artă. De aici răzbate şi expresivitatea neobişnuită care se datorează calităţilor naive şi stângace ale tratării imaginilor şi coloritului. Prin forţa sa de sugestie, imaginea influenţează puternic conştiinţa omului, afectându-l în mod inconştient. Ea poate să-i stăpânească gândirea, să-i aprindă pasiunile, să-i modeleze comportamentul. Icoanele populare reprezintă o caracteristică a mentalităţii ţărăneşti şi, totodată, reflectă tradiţiile cultului creştin. Icoana populară propune o concepţie proprie a spaţiului pictat,

6

reprezentând o viziune strict frontală a chipurilor. Unele dintre cele mai timpurii icoane de factură populară sunt icoanele-perechi atestate în satul Boroseni, Edineţ – ‚‚Iisus Pantocratorul’’ şi ‚‚Maica Domnului Hodighitria’’, realizate la cumpăna secolelor XVII-XVIII. Icoanele se impun prin caracterul naiv al desenului ce evidenţiază proporţiile alungite ale figurilor şi subliniază decorativismul culorilor sonore. În dialogul inaugurat între zugravul acestora şi privitor icoanele sunt percepute drept un spaţiu privilegiat de întâlnire, un fragment al conceperii şi exprimării legităţilor universului. În albumul ‚‚Icoane basarabene din colecţia Muzeului Naţional de Artă al Moldovei’’ se regăsesc o serie de icoane, datate aproximativ cu mijlocul sau sfârşitul secolului al XIX-lea, cu un colorit deosebit şi particularităţi stilistice, care ne fac să afirmăm că unele dintre ele au fost create în conformitate cu tradiţia iconografică rusă: ‚‚Maica Domnului, Bucuria Tuturor Îndureraţilor’’, ‚‚Adormirea Maicii Domnului’’, ‚‚Învierea Domnului, încadrată de douăsprezece scene ale sărbătorilor’’ ş.a. Fenomenul icoanei ruse se explică printr-o profunzime de idei, simbolism, lirism şi frumuseţe autentice, toate ascunse în spatele unui primitivism iluzoriu. Icoana rusă are la bază o naraţiune deosebită, unde se îmbină expresivitatea artistică, claritatea formelor şi dezvăluirea în timp a subiectelor. Pentru arta Rusiei icoana era forma clasică de exprimare, precum a fost mozaicul pentru Bizanţ, sculptura pentru Grecia şi relieful pentru Egipt, fiind un martor al trecutului şi dând culoare oricărei colecţii de muzeu. Spre deosebire de numeroasele imagini ale lumii moderne care ne fascinează şi ne obsedează totodată, icoana este asemenea unei oaze, ca un spaţiu propice îmblânzirii inimii şi domolirii patimilor, oază de linişte pentru ochii obosiţi de o lume a ispitelor vizuale de tot felul, care ne influenţează deseori împotriva voinţei. Adevărata icoană ne scrutează cu un alt fel de privire: pătrunzătoare, vivifiantă, venită dintr-o cu totul altă lume; ea este, astfel, o invitaţie la dialog. Apariţia respectivului album cu prezentarea operelor de certă valoare artistică a fost posibilă graţie participării Muzeului Naţional de Artă al Moldovei în calitate de aplicant la proiectul transfrontalier „O abordare transfrontalieră a managementului şi valorificării patrimoniului cultural”. Valoarea totală a proiectului a constituit 170 700 Euro, acesta fiind finanţat de către Ununea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat cu suma de 149 000 Euro şi cofinanţat de ţările participante.
7

SVETLANA POCIUMBAN, Deputy Director NAMM Theology in colors and theological art, the icon has its own grammar; its own ways to be read that should be taught. The fact that the tradition preserved and canonized certain forms of the icon – iconographic types - is explained by the necessity to adapt the form and the content through the perfect and essential relationship that should exist between the icon and the viewer. The forms that acquired the status of a law and afterwards became canons, forced the painter to strictly respect them. Thus the painter sometimes risked to become a simple copier but he had the duty to let himself to be imbued with the subject in such a way that the image depicted on the wood panel to become the result of a deep spiritual reflection. The canon of the iconographic representations was settled in the 9th century: ‘‘the image in the icon should be understood by everybody, the forms should resemble the real ones and be reproduced by means of appropriate colors’’, stated the doctrinaires of the Christianity Gregory of Nyssa and John of Damascus. In the Orthodox Church there was always preserved the canon imposed by the hermeneia of the byzantine painting that revealed the roles of the orthodox icon: pedagogical, didactical and aesthetical. It was also a cult object and the mediator between man and God’s offerings. ‘‘In what the majesty of a man resides’’? Gregory of Nyssa asked himself. ‘‘Not in his resemblance with the created world but in the fact that it is created in accordance with the nature that had created him, in accordance with the image and semblance to God. If the image is a “natural” feature, the resemblance is the result of the freedom and will’s effort. Thus, the resemblance is the direction and the main movement of the image towards God’s perfection. The resemblance is progressively achieved through the suppression and sublimation of the feelings, cognition of God, Christian ascetics and prayers’’. Both the subject and the style of the image should have had a symbolic feature. Thus, the iconography may be called the alphabet of the religious art. The first iconography ateliers appeared in churches and monasteries under the patronage of the cult servants. Later, when the demand for icons increased, there appeared small ateliers in rural areas. In a relatively short period of time the icons embellished the rich interiors of the palaces, the houses of the nobility as well as the modest homes of the peasants. The Moldovan icon takes its origins in the Byzantine art. In the Middle Ages it borrowed the essential marks of some values that passed through all the trials of the last five centuries of human history. However, they have resisted and have been integrated fundamentally in the national culture. The interest towards the phenomenon of the Moldovan

8

icon is permanently increasing due to intensive researches in the field as well as to the improvement of the methods and ways of restoration of religious art works. For the large public the religious painting became lately an attraction as it represents one of the most interesting and fascinating fields, but at the same time, the less known one from the history of the medieval art. The collection of religious art of National Art Museum of Moldova was formed after numerous expeditions for the study of the cult objects heritage beginning with the 1960ies. At present the museum owns about 1000 religious art objects of priceless artistic value. The major part is icons, different church rite objects and old books. The catalogue ‘‘Bessarabian icons from the collection of National Art Museum of Moldova’’ includes 100 works that offer an ample vision over the evolution of the iconographic art in Moldova. One of the most impressive and fascinating icons in the museum’s collection is ‘‘Our Lady Hodegetria’’, dated with 16th century, located in the Saint Elijah church from Chisinau which was destroyed in 1960. The genesis of Hodegetria iconographic type (from Greek – Our Lady of the Way) has a long history beginning in the th 4 century. The term Hodegetria comes from the Monastery of the Panaghia Hodegetria in Constantinople where during the first years of the iconoclasm there was a miracle maker icon of this type. ‘‘Prophet Moses’’ is an icon of Greek origin that comes from the church of Sanatauca village, made at the end of the 17th-beginning of the 18th centuries. The version of its Greek provenience is confirmed by the text in Greek from the scroll in prophet’s hand. In English it sounds like this: “I called you burning bush, as I found an inscrutable mystery in the burning bush.” The 18th century meant a real Romanian artistic explosion. The evolution and the amplitude of the Romanian artistic phenomenon, the increase of the number of cult places and icon painters gave an impulse to the creation of the iconographic art works. There are much more religious art works made in the 18th century in museum’s collection. Many of these icons of that period come from the old wood churches that existed in the countryside. The icons ‘‘Saint Hierarch Nicholas’’, ‘‘Michael the Archangel’’ and ‘‘Michael the Archangel Trampling down the Devil’’ are from the Sfintii Voievozi church from Camenca village, Balti town and belong to the same author. In the second half of the 18th century the western lay art radically influenced the icon painting.

9

The icons were respected and appreciated as before, but, nevertheless, there was a major influence of the lay art. In the 19th century the masters who decorated the new churches and cathedrals used modern painting techniques. The oral tradition, preserved and conveyed by the ancient iconographers, was almost lost. The Bessarabian icon of the 19th century is expanding the previous traditions suggesting a new method of approaching the preset canons. There are introduced changes in the utilization of the plastic means expression. The icon is less canonic but at the same time in its painting there appear elements of chiaroscuro, the form and the volume are expressed by means of light and shadow and that estranges the icon from its origins. It comes closer to lay art. In comparison with the past centuries in the 19th century there is an obvious increase of the role and importance of the painter. Many of the icons bear the signature of the author and the year of creation. Among the works from the end of the 18th-beginning of the 19th century there may be remarked the ones of painter Gherasim and sculptor Stefan – an excellent duo of skilful masters. They became famous for two important art works: the iconostases of the churches from Cogalniceni and Ghermanesti villages. The icon ‘‘Birth of Our Lady’’ is the most spectacular icon from the iconostasis of Cogalniceni church. From the stylistic point of view this icon may be considered one of the first attempts to apply the principles of the genre painting in the Bessarabian art. Nor art, neither theology, taken separately, could not create an icon. Their unity was necessary. The secular element penetrates more and more into the icons painting in the second half of the 19th century even if the iconography does not pass through essential changes. This trend is also remarked in the icons painted by monk Iezechiel in 1840-1841 for the reredos of the Saint Nicholas church of Capriana Monastery: ‘‘Prophets Aaron and Moses’’, ‘‘Prophets David and Ezekiel’’. The icons made in the 19th century from the museum collection represent a traditional model of a self-taught painter to combine the professional painting with the popular icon traditions. A special phenomenon in the religious art of Moldova in the 16th-19th centuries represents the popular icon. This phenomenon was strongly influenced by the rustic environment that generated the creation of real art works. From here comes the unusual expressiveness due to naïve and clumsy features of the image and coloring. Through its power of suggestion the image strongly influences man’s conscience and he does not even realize it. The image may dominate the thinking, ignite the passions and shape the behaviour.

10

The popular icons represent a trait of the peasant’s mentality and, at the same time, they reflect the traditions of the Christian cult. The popular icon suggests its own concept of the painted area with its strictly frontal vision of the images. Ones of the earliest folk icons are the pair icons from Boroseni village, Edinet county – ‘‘Jesus Pantocrator’’ and ‘‘Our Lady Hodegetria’’, made at the end of the 17th-beginning of the 18th century. The icons are remarkable through the naivety of the drawing that highlights the elongated proportions of the figures and underlines the decorativism of bright colors. Within the dialogue held between the iconographer and the viewer, the icons are perceived as a privileged space for meeting, a fragment of conception and expression of the rules of the Universe. In the catalogue ‘‘Bessarabian icons from the collection of National Art Museum of Moldova’’ there is a series of icons dated back with the middle or end of the 19th century with a special coloring and stylistic peculiarities that make us affirm that some of them were made in the ateliers of Russian iconographers from Bessarabia: ‘‘Our Lady, Joy of All Who Sorrow’’, ‘‘Dormition of Our Lady’’, ‘‘Resurrection of Jesus Christ Surrounded by Twelve Scenes of the Feasts’’ and others. The phenomenon of the Russian icon is explained by the profundity of the concepts, symbolism, lyrics and genuine beauty, all hidden behind an illusory primitivism. Its core is the special narration where the artistic expressiveness is combined with the clarity of the forms and the successive disclosure of the subjects. For the art of Russia the icon was the classic form of expression as the mosaic was for Byzantium, sculpture for Greece and relieve for Egypt. A witness of the past, the icon is a treasure for any museum collection. In comparison with the numerous images of the modern world that capture and obsess us, the icon is like an oasis, like a space propitious for calming the heart and to soothe the ordeals, an oasis of quietness for the eyes tired by all kind of illustrations that often influence us despite our will. The true icon looks at us otherwise: ingoing, inspiringly, as if from another world. It is thus an invitation to a dialogue. The publication of the catalogue with art works with certain artistic value from the collection of National Art Museum of Moldova was possible due to the participation of NAMM as applicant in the trans-border project A TRANS-BORDER APPROACH TO CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT AND VALORISATION. The project was financed by the European Union through the instrument of neighbor and partnership with the sum of 149 000 Euro from the total amount of 170 700 Euro and co-financed by the partners participating in the project.

11

Maica Domnului Hodighitria, sec. XVI. Our Lady Hodegetria. 16th cent.

12

13

Prorocul Moise. Sec. XVII-XVIII. Prophet Moses. 17th-18th cent.

14

Prorocul Moise. Sec. XVII-XVIII. Fragmente Prophet Moses. 17th-18th cent. Fragments

15

Iisus Hristos Pantocrator. Sec. XVII. Jesus Christ Pantocrator. 17th cent.

16

Maica Domnului Îndurerată. Sec. XVIII. Our Lady of Sorrows. 18th cent.

17

Buna Vestire (apocrifică). Sec. XVII . The Annunciation (apocryphal). 17th cent.

18

Buna Vestire (apocrifică). Sec. XVII. Fragment. The Annunciation (apocryphal). 17th cent. Fragment.

19

Iisus Hristos Pantocrator. Sec. XVIII. Jesus Christ Pantocrator. 18th cent.

20

Deisis. Sec. XVII. Deisis. 17th cent.

21

Maica Domnului Hodighitria. Sec. XVIII. Our Lady Hodegetria. 18th cent. Maica Domnului Împărăteasă Cerească. Sec. XVIII. Our Lady Queen of Heaven. 18th cent.

22

23

Maica Domnului Hodighitria. Sec. XVII-XVIII. Our Lady Hodegetria. 17th-18th cent.

24

Iisus Hristos Pantocrator. Sec. XVII-XVIII. Jesus Christ Pantocrator. 17th-18th. cent.

25

Arhanghelul Mihail şi Iosua Navi. Sec. XVIII. Michael the Archangel and Joshua Navi. 18th cent.

26

Visul lui Iacov. Sec. XVIII. Jacob’s Dream. 18th cent. Bunul Păstor. Sec. XVIII. Good Shepherd. 18th cent.

27

28

Apostolii Matei şi Toma. Sec. XVIII. Fragment. Apostles Matthew and Thomas. 18th cent. Fragment.

Apostolii Matei şi Toma. Sec. XVIII. Apostles Matthew and Thomas. 18th cent.

29

30

Arhanghelul Mihail. Sec. XVIII. Michael the Archangel. 18th cent.

Maica Domnului cu Pruncul pe tron. Sec. XVII-XVIII. Our Lady with the Child on the Throne. 17th-18th cent.

31

Maica Domnului Hodighitria. 1702? Our Lady Hodegetria. 1702?

Soborul Arhanghelului Mihail. 1702? Assembly of Michael the Archangel. 1702?

32

33

34

Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XVIII. (1702?). Fragment. Saint Hierarch Nicholas. 18th cent (1702?. Fragment.

Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XVIII.(1702?). Saint Hierarch Nicholas. 18th cent.

35

Tâmplă de catapeteasmă cu scenele Răstignirii, Învierii şi Înălţării Domnului. Sec. XVIII. Altarpiece with the Crucifixion, Resurrection and Ascension of Lord scenes. 18th cent.

Tâmplă de catapeteasmă. Fragment cu scena Învierii Domnului Sec. XVIII. Altarpiece. Fragment with the Resurrection of Lord scene. 18th cent.

36

37

Tâmplă de catepeteasmă cu scenele Pogorârea Sfintului Duh, Schimbarea la faţă. Sec. XVIII. Altarpiece panel Descent of the Holy Spirit, Transfiguration and. 18th cent.

38

Tâmplă de catapeteasmă. Fragment cu scena Pogorârea Sfintului Duh. Sec. XVIII. Altarpiece: Descent of Holy Spirit. 18th cent. Fragment.

39

Tîmplă de catapeteasmă cu scenele Naşterea Fecioarei Maria, Prezentarea Fecioarei la templu, Bunavestire şi Naşterea Domnului. Sec. XVIII. Altarpiece with the feasts Nativity of Our Lady, Presentation of Our Lady to the Temple, Annunciation, Birth of Our Lord. 18th cent.

40

Tîmplă de catapeteasmă cu scena Prezentarea Fecioarei la templu. Sec. XVIII. Altarpiece with the feasts Presentation of Our Lady to the Temple. 18th cent.

41

Tâmplă de catapeteasmă cu scenele Botezul lui Hristos, Intrarea în Ierusalim, Cina cea de taină. Sec. XVIII. Altarpiece with the scenes Baptism of Our Lord, Entry into Jerusalem, Last Supper. 18th cent.

Tâmplă de catapeteasmă. Fragment cu scena Cina cea de taină. Sec. XVIII. Altarpiece. Fragment Last Supper. 18th cent.

42

43

Tâmplă de catapeteasmă. Fragment cu scena Botezul lui Hristos. Sec.XVIII. Altarpiece. Fragment Baptism of Our Lord, 18th cent.

44

Tâmplă de catapeteasmă. Fragment cu scena Intrarea în Ierusalim. Sec. XVIII. Altarpiece. Fragment Entry into Jerusalem. 18th cent.

45

Zugrav Gherasim. Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XVIII. Painter Gherasim. Saint Hierarch Nicholas. 18th cent.

46

Zugrav Gherasim. Soborul Îngerilor. Sec. XVIII. Painter Gherasim. Angels’ Assembly. 18th cent.

47

Zugrav Gherasim. Maica Domnului Hodighitria. Sec. XVIII. Painter Gherasim. Our Lady Hodegetria. 18th cent.

48

Zugrav Gherasim, sculptor Ștefan. Naşterea Maicii Domnului. Anul 1808. Painter Gherasim, sculptor Stefan. Nativity of Our Lady. 1808.

49

Zugrav Gherasim. Maica Domnului pe tron. Anul 1808. Painter Gherasim. Our Lady on the Throne. 1808.

50

Zugrav Gherasim, sculptor Ștefan. Iisus Hristos pe tron. Anul 1808. Paintner Gherasim, sculptor Stefan. Jesus Christ on the Throne. 1808.

51

Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Dumnezeu - Savaot. Anul 1808. Painter Gherasim, sculptor Stefan. Lord God of Sabaoth. 1808.

52

Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Dumnezeu Savaot. Anul 1808. Fragment. Painter Gherasim, sculptor Stefan. Lord God of Sabaoth. 1808. Fragment.

53

Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Sfinţii Proroci Moise şi Aaron. Anul 1808. Painter Gherasim, sculptor Stefan. Saint Prophets Moses and Aaron. 1808.

Zugrav Gherasim,sculptor Ştefan. Tâmplă de capeteasmă cu scenele Naşterea Domnului, Botezul Domnului, Prezentarea la templu a lui Hristos, Bunavestire. Anul 1808. Painter Gherasim, sculptor Stefan. Altarpiece with the Holy Feasts Nativity of the Lord, Baptism of Lord, Presentation to the Temple of Jesus Christ and The Annunciation. 1808.

54

Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Profeţii Avacum şi Ghedeon. Anul 1808. Painter Gherasim, sculptor Stefan. Prophets Habakkuk and Gedeon. 1808.

Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Tâmplă de capeteasmă cu sărbatorile Intrarea in Ierusalim, Învierea Domnului, Înălţarea Domnului, Coborârea Duhului Sfânt. Anul 1808. Painter Gherasim, sculptor Stefan. Altarpiece with Holy FeastsEntry into Jerusalem, Resurrection of Lord, Ascension of Lord. 1808.

55

Zugrav Gherasim. Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron. 1808. Painter Gherasim. Saint Martyr Teodor Tiron. 1808. Zugrav Gherasim. Pogorârea de pe cruce. 1808. Painter Gherasim. Descent from the cross. 1808.

56

Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Molenie. Maica Domnului. 1808. Gherasim, sculptor Stefan. Molenie (prayer). Our Lady. 1808.

Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Molenie. Ioan Teologul. 1808. Gherasim, sculptor Stefan. Molenie (prayer). John the Theologian. 1808.

57

Zugrav Iezichil Călugărul. Prăznicar: Naşterea Maicii Domnului, Prezentarea Mariei la templu. Anul 1841. Painter Monk Iezechiel. Feastal icon: Nativity of Our Lady, Presentation of Mary to the Temple. 1841.

Zugrav: Iezichil Călugărul. Prăznicar: Naşterea Maicii Domnului, Prezentarea Mariei la templu. Anul 1841. Fragment. Painter: Monk Iezechiel. Feastal icon: Nativity of Our Lady, Presentation of Mary to the Temple. 1841. Fragment.

58

59

Zugrav Mihail Leontovici. Maica Domnului cu Pruncul Iisus pe tron. Sec. XIX (1803?). Painter Mihail Leontovici. Our Lady with Baby Jesus on the Throne. 19th cent (1803?).

60

Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XVIII. Saint Hierarch Nicholas. 18th cent.

61

62

Zugrav Mihail Leontovici. Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. Anul 1806. Painter Mihail Leontovici. Saint George Killing the Dragon. 1806.

Zugrav Mihail Leontovici. Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. Anul 1806 Fragmente. Painter Mihail Leontovici. Saint George Killing the Dragon. 1806 Fragments.

63

Arhanghelul Gavriil. Bunavestire. Sec. XIX. Gabriel the Archangel. Annunciation. 19th cent.

64

Zugravi Constantin şi Mardare. Bunavestire. Partea dreaptă a uşilor împărăteşti cu imaginea Mariei . Anul 1812. Painters Constantin and Mardare. Annunciation. The right side of the Imperial Gates with the image of Mary. 1812.

65

Zugrav Ioan Iavorschi. Maica Domnului cu Pruncul. Anul 1827. Painter Ioan Iavorschi. Our Lady with the Baby Jesus Christ. 1827.

66

Zugrav Ioan Iavorschi. Iisus Hristos Pantocratorul. Anul 1827. Painter Ioan Iavorschi. Jesus Christ Pantocrator. 1827.

67

Zugrav Ioan Iavorschi. Arhanghelul Mihail. Anul 1827. Painter Ioan Iavorschi. Michael the Archangel. 1827.

68

Zugrav Ioan Iavorschi. Deisis. Sec XIX. Painter Ioan Iavorschi. Deisis. 19th cent.

69

Zugrav Ioan Iavorschi. Iisus Hristos pe tron. Anul 1813. Painter Ioan Iavorschi. Jesus Christ on the Throne. 1813.

70

Zugrav Ioan Iavorschi. Maica Domnului cu Pruncul pe tron. Anul 1813. Painter Ioan Iavorschi. Our Lady with Baby Jesus on the Throne. 1813.

71

Arhanghelul Mihail. Sec. XVIII-XIX. Michael the Archangel. 18th-19th cent.

72

Iisus Hristos pe tron blagoslovind. Sec XVIII-XIX. Jesus Christ on the Throne Benedicting. 18th-19th cent.

73

Maica Domnului cu Pruncul Iisus pe tron. Sec. XVIII-XIX. Our Lady with Baby Jesus on the Throne. 18th-19th cent.

74

Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XIX. Saint Hierarch Nicholas. 19th cent.

75

Iisus Hristos Atotţiitorul. Sec. XIX. Jesus Christ Almighty. 19th cent.

76

Maica Domnului Împărăteasă Cerească. Sec. XIX. Our Lady Empress of Heaven. 19th cent.

77

78

Sfântul Gheorghe Biruitorul. Sec. XIX. Saint George the Victorious. 19th cent.

Sfântul Gheorghe Biruitorul. Sec. XIX Fragmente. Saint George the Victorious. 19th cent Fragments.

79

Sfântul Nicolae-Făcătorul de Minuni. Sec. XIX. Saint Nicholas-The Miracle Maker. 19th cent.

80

Iisus Hristos Pantocratorul. Sec. XIX. Jesus Christ Pantocrator. 19th cent.

81

Maica Domnului Hodighitria. Anul 1858. Our Lady Hodegetria. 1858.

Arhanghelii Mihail şi Gavril. Sec. XIX. Michael and Gabriel the Archangels. 19th cent.

82

83

Prorocii Solomon, Isaia, David. Sec. XIX. Prophets Solomon, Isaiah, David. 19th cent.

Prorocii Moise, Aaron, Iezichil. Sec. XIX. Prophets Moses, Aaron, Iezechiel. 19th cent.

Soborul Arhanghelului Mihail. Sec. XIX. Assembly of Michael the Archangel. 19th cent.

84

86

Uşi împărăteşti cu Bunavestire și cei patru Evangheliști. Sec. XIX. Imperial Gates with the Annunciation and the Four Evangelists. 19th cent.

Zugrav Iezechil Călugărul. Prorocii Aaron şi Moise. Anul 1840. Painter Monk Iezechil. Prophets Aaron and Moses. 1840.

87

Zugrav Iezichil Călugărul. Prorocii Daniil şi Ieremia. 1841. Painter Monk Iezechil. Prophets Daniel and Jeremiah. 1841.

Uşi împărăteşti cu Bunavestire şi cei patru Evanghelişti. Sec. XVIII. Imperial Gates with the Annunciation and the Four Evangelists. 18th cent.

88

89

Ioan Damaşcan. Iisus Hristos pe tron. Anul 1822. Ioan Damascan. Jesus Christ on the Throne. 1822.

90

Sfânta Maria Magdalena şi Sfântul Mucenic Foca. Sec. XIX. Saint Mary Magdalene and Saint Martyr Phocas. 19th cent.

91

Maica Domnului cu Pruncul. Sec. XVIII. Our Lady with the Baby Jesus Christ. 18th cent.

Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XVIII. Saint Hierarch Nicholas. 18th cent.

92

93

Sfântul Ierarh Nicolae. Anul 1816. Saint Hierarch Nicholas. 1816.

94

Maica Domnului cu Pruncul. Sec. XIX. Our Lady with the Baby Jesus Christ. 19th cent.

95

Iisus Hristos Atotțiitorul. Sec. XIX. Jesus Christ Almighty, 19th cent.

96

Iisus Pantocratorul. Sec. XVII-XVIII. Jesus Christ Pantocrator. 17th-18th cent.

97

Sfânta Mare Muceniţă Varvara cu scene hagiografice. Sec. XVIII-XIX. Saint Martyr Barbara with Scenes of her Life. 18th -19th cent.

98

Sfântul Mucenic Ioan Oșteanu, Sec. XVIII-XIX. Saint Martyr John the Warrior, 18th-19th cent.

99

Sfântul Arhanghel Mihail şi Sfânta Muceniţa Paraschiva. Sec. XIX. Saint Michael the Archangel and Saint Martyr Parascheva. 19th cent.

100

Arhanghelul Mihail. Sec.XVII-XVIII. Michael the Archangel. 17th-18th cent.

101

Sfântul Nicolae. Sec. XIX. Saint Nicholas. 19th cent.

102

Maica Domnului Eleusa. Sec. XIX. Our Lady Eleusa. 19th cent.

103

Distrugerea Sodomei şi Gomorei. Sec. XIX. The Destruction of Sodom and Gomorrah. 19th cent.

Minunea Sfântului Nicolae - Salvarea celor trei nevinovaţi. Sec. XIX. Miracle of Saint Nicholas - Salvation of the Three Innocents. 19th cent.

104

Adormirea Maicii Domnului. Sec. XIX. Dormition of Our Lady. 19th cent.

105

Jertfa lui Avram. Sec. XIX. Abraham’s sacrifice. 19th cent.

106

Visul lui Iacov. Sec. XIX. Jacob’s dream. 19th cent.

107

Zugravi Constantin şi Mardarie. Uşi împărăteşti. Anul 1812. Painters Constantin and Mardarie. Imperial Gates. 1812.

108

Sfântul Gheorghe și îngerul. Sec. XVIII-XIX. Saint George and the Angel. 18th-19th cent.

109

Deisis. Sec XIX. Deisis. 19th cent.

Învierea lui Hristos și imaginile a patru sfinți - Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Muceniță Ecaterina, Sf. Ierarh Nicolae , Sf. Gheorghe Biruitorul. Anul 1828. Resurrection of Christ with the images of four saints - St. John the Baptist, St. Maryr Chaterine, St. Hierarch Nicholas , St. George the Victorious.1828.

110

75 111

Maica Domnului Împărăteasă Cerească. Sec. XIX. Our Lady Empress of Heaven. 19th cent.

112

Iisus Hristos Marele Arhiereu. Sec. XIX. Jesus Christ Bishop. 19th cent.

113

Botezul Domnului. Întâmpinarea Domnului. 1781. Baptism of Jesus Christ. Meeting of Our Lord. 1781.

Naşterea Maicii Domnului. Înălţarea Sfintei Cruci. 1781. Nativity of Our Lady. Ascension of Holy Cross. 1781.

114

Înălţarea Sfintei Cruci. 1781.Fragment. Ascension of Holy Cross. 1781 Fragment.

115

Maica Domnului tronând. Sec. XIX. Our Lady on the Throne. 19th cent.

116

Iisus Pantocratorul. Sec. XIX. Jesus Pantocrator. 19th cent.

117

Prezentarea Fecioarei la Templu. Sec. XIX. Presentation of Our Lady to the Temple. 19th cent.

Prezentarea Fecioarei la Templu. Sec. XIX. Fragment. Presentation of Our Lady to the Temple. 19th cent Fragment.

118

119

Botezul Domnului. Sec. XIX. Baptism of Our Lord. 19th cent.

120

Sfântul Ierarh Nicolae. Sec XVIII-XIX. Saint Hierarch Nicholas. 18th-19th cent.

121

Lista ilustrațiilor

13. Maica Domnului Hodighitria. Sec. XVI. Lemn, tempera, aurire. 106,5 x 71 cm. / Our Lady Hodegetria. 16th cent. Wood, tempera, gilding 14. Prorocul Moise. Sec XVII-XVIII. Lemn, tempera, aurire. 104 x 49,5 cm. / Prophet Moses. 17th-18th cent. Wood, tempera, gilding 15. Prorocul Moise. Sec XVII-XVIII. (fragment). / Prophet Moses. 17th-18th cent (fragment) 16. Iisus Hristos Pantocrator. Sec. XVII. Lemn, tempera. 42,5 x 33 cm. / Jesus Christ Pantocrator. 18th cent. Wood, tempera 17. Maica Domnului Îndurerată. Sec. XVIII. Lemn, tempera. 31,5 x 26,5 cm. / Our Lady of Sorrows. 18th cent. Wood, tempera 18. Bunavestire (apocrifică). Sec. XVII. Lemn, tempera. 104,0 x 56,0cm. / The Annunciation (apocryphal). 17th cent. Wood, tempera 19. Întâlnirea Mariei cu Elisabeta. Sec. XIX. Lemn, tempera. 87 x 50 cm. / Maria meeting Elisabeth. 19th cent. Wood, tempera 20. Iisus Hristos Pantocratorul. Sec. XVIII. Lemn, tempera. 98 x 57,5 cm. / Jesus Christ Pantocrator. 18th cent. Wood, tempera 21. Deisis. Sec. XVII. Lemn, tempera. 88,0 x 54,0cm. / Deisis. 17th cent. Wood, tempera 22. Maica Domnului Hodighitria. Sec. XVIII. Lemn, tempera. 81,0 x 44,5 cm. / Our Lady Hodegetria. 18th cent. Wood, tempera 23. Maica Domnului Împărăteasă Cerească. Sec. XVIII. Lemn, tempera. 98,0 x58,0 cm. / Our Lady Queen of Heaven. 18th cent. Wood, tempera 24. Maica Domnului Hodighitria. Sec. XVII. Lemn, tempera. 76 x 51,5 cm. / Our Lady Hodegetria. 18th cent. Wood, tempera 25. Iisus Hristos Pantocratorul. Sec. XVII. Lemn, tempera. 74,5 x 49,5 cm. / Jesus Christ Pantocrator. 18th cent. Wood, tempera 26. Arhanghelul Mihail, Iosua Navi. Sec. XVIII. Lemn, tempera. 85 x 78 cm. / Michael the Archangel, Joshua Navi. 19th cent. Wood, tempera 27. Visul lui Iacov. Sec. XVIII. Lemn, tempera. 81,5 x 78 cm. / Jacob’s Dream. 18th cent. Wood, tempera 27. Bunul Păstor. Sec. XVIII. Lemn, tempera. 84 x 81,5 cm. / Good Shepherd. 18th cent. Wood, tempera 28. Apostolii Matei şi Toma. Sec. XVIII. (fragment). / Apostles Matthew and Thomas. 18th cent. (fragment) 29. Apostolii Matei şi Toma. Sec. XVIII. Lemn, tempera. 106 x 80 cm. / Apostles Matthew and Thomas. 18th cent. Wood, tempera. 30. Arhanghelul Mihail. Sec. XVIII (1702?). Lemn, tempera, fundal aurit şi ştanţat, nimb încrustat. 90 x 52 cm. / Michael the Archangel. 18th cent. Wood, tempera, gilded and punched background, encrusted halo 31. Maica Domnului cu Pruncul pe tron. Sec. XVII-XVIII. Lemn, tempera. 77 x 57 cm. / Our Lady with the Child on the Throne. 18th cent. Wood, tempera 32. Maica Domnului Hodighitria. Sec. XVIII (1702?). Lemn, tempera, nimburi şi fundal ştanţate şi ornamentate. 83 x 51,5 cm. / Our Lady Hodegetria. 18th cent. Wood, tempera, punched and decorated halos and background 33. Soborul Arhanghelului Mihail. Sec. XVIII (1702?). Lemn, tempera. 91,5 x 56,5 cm. / Assembly of Michael the Archangel. 18th cent. (1702?). Wood, tempera 34. Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XVIII (1702?). (fragment). Saint Hierarch Nicholas. 18th cent. (fragment) 35. Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XVIII (1702?). Lemn, tempera, nimb încrustat, decorul chitonului, felonului şi a Evangheliei sgrafitate. 92 x 58 cm. / Saint Hierarch Nicholas. 18th cent. Wood, tempera, encrusted halo, decoration of the chiton, felony and Gospel made in sgraffito technique 36. Tâmplă de catapeteasmă cu scenele „Răstignirea”, „Învierea”, „Înălţarea Domnului”. Sec. XVIII. Lemn, tempera, pilaştrii de lemn ai arcadelor sunt aplicaţi. 67,5 x 128 cm. / Altarpiece with the „Crucifixion”, „Resurrection”, „Ascension” scenes. 18th cent. Wood, tempera, wood pillars of the arcades are applied 37. Tâmplă de catapeteasmă (fragment) cu scena „Învierea Domnului”. Sec. XVIII. / Altarpiece (fragment) with the „Resurrection” scene. 18th cent. 38. Tâmplă de catapeteasmă cu scenele „Pogorârea Sfintului Duh”, „Schimbarea la faţă”, „Adormirea Maicii Domnului”. Sec. XVIII. Lemn, tempera, pilaştrii de lemn ai arcadelor sunt aplicaţi, 66,5 x 138 cm. / Altarpiece panel: „Descent of the Holy Spirit”, „Transfiguration”, „Dormition of Our Lady”. 18th cent. Wood, tempera, wood pillars of the arcades are applied 39. Tâmplă de catapeteasmă (fragment) cu scena „Pogorârea Sfintului Duh”. Sec. XVIII. / Altarpiece: „Descent of Holy Spirit”. 18th cent (fragment) 40. Tâmplă de catapeteasmă cu scenele „Naşterea Fecioarei Maria”, „Prezentarea Fecioarei la templu”, „Bunavestire”, „Naşterea Domnului”. Sec. XVIII. Lemn, tempera, pilaştrii de lemn ai arcadelor sunt aplicaţi 67,5 x 195,5 cm / Altarpiece with the feasts: „Nativity of Our Lady”, „Presentation of Our Lady to the Temple”, „Annunciation”, „Nativity of Our Lord”. 18th cent. Wood, tempera, wood pillars of the arcades are applied 41. Tâmplă de catapeteasmă (fragment) cu scenele „Naşterea Fecioarei Maria”, „Prezentarea Fecioarei la templu”. Sec. XVIII. / Altarpiece with the feasts: „Nativity of Our Lady”, „Presentation of Our Lady to the Temple”. 18th cent. (fragment). 42. Tâmplă de catapeteasmă cu scenele „Botezul lui Hristos”, „Intrarea în Ierusalim”, „Cina cea de taină”. Sec. XVIII. Lemn, tempera, pilaştrii de lemn ai arcadelor sunt aplicaţi. 67,5 x 140 cm. / Altarpiece with the scenes „Baptism of Our Lord”, „Entry into Jerusalem”, „Last Supper”. 18th cent. Wood, tempera, wood pillars of the arcades are applied 43. Tâmplă de catapeteasmă (fragment) cu scena „Cina cea de taină”. Sec. XVIII. / Altarpiece „Last Supper” (fragment). 18th cent.

122

44. Tâmplă de catapeteasmă (fragment) cu scena „Botezul lui Hristos”. Sec. XVIII. / Altarpiece „Baptism of Our Lord” (fragment), 18th cent. 45. Tâmplă de catapeteasmă (fragment) cu scena „Intrarea în Ierusalim” Sec. XVIII. / Altarpiece „Entry into Jerusalem” (fragment). 18th cent. 46. Zugrav Gherasim. Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XVIII (1790?). Lemn, tempera. 106,5 x 71 cm. / Painter Gherasim. Saint Hierarch Nicholas. 18th cent (1790?). Wood, tempera 47. Zugrav Gherasim. Soborul Îngerilor. Sec. XVIII (1790?). Lemn, tempera. 106 x 71 cm. / Painter Gherasim. Angels’ Assembly. 18th cent. (1790?). Wood, tempera 48. Zugrav Gherasim. Maica Domnului cu Pruncul (Hodighitria). Sec. XVIII (1792?). Lemn, tempera. 82,5 x 60 cm. / Painter Gherasim. Our Lady with the Child (Hodegetria). 18th cent. (1792?). Wood, tempera 49. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Naşterea Maicii Domnului. Anul 1808. Lemn, tempera. 97,5 x 62 cm. / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Nativity of Our Lady. 1808. Wood, tempera. 50. Zugrav Gherasim. Maica Domnului pe tron. Anul 1808. Lemn, tempera, aurire, argintare, stuc reliefat. 97,5 x 62 cm. / Painter Gherasim. Our Lady on the Throne. 1808. Wood, tempera, gilding, silvering, stucco in relievo 51. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Iisus Hristos pe tron. Anul 1808. Lemn, tempera, aurire, argintare, stuc reliefat. 97,5 x 62 cm. / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Jesus Christ on the Throne. 1808. Wood, tempera, gilding, silvering, stucco in relievo. 52. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Dumnezeu - Savaot. Anul 1808. Lemn, tempera, aurire, sculptare. 100 x 56 cm. / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Lord God of Sabaoth. 1808. Wood, tempera, gilding, sculpting 53. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Dumnezeu Savaot. Anul 1808. (Fragment). / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Lord God of Sabaoth. 1808 (fragment) 54. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Sfinţii Proroci Moise şi Aaron. Anul 1808. Lemn, tempera, sculptare, aurire. 100 x 54 cm. / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Saint Prophets Moses and Aaron. 1808. Wood, tempera, sculpting, gilding 54. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Tâmplă de catapeteasmă cu scenele „Naşterea Domnului”, „Botezul Domnului”, „Prezentarea la templu a lui Hristos”, „Bunavestire”. Anul 1808. Lemn, tempera, sculptare, stuc, aurire, decor ajurat. 56 x 140 x 15 cm (cu cornişă). / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Altarpiece with the Holy Feasts: „Nativity of the Lord”, „Baptism of Lord”, „Presentation to the Temple of Jesus Christ”, „The Annunciation”. 1808. Wood, tempera, sculpting, stucco, gilding, fretwork decor, (size with cornice) 55. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Profeţii Avacum şi Ghedeon. Anul 1808. Lemn, tempera, sculptare, aurire. 87 x 60 cm. / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Prophets Habakkuk and Gedeon. Wood, tempera, sculpting, guilding 55. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Tâmplă de catapeteasmă cu scenele „Intrarea in Ierusalim”, „Învierea Domnului”, „Înălţarea Domnului”, „Pogorârea Duhului Sfânt”. Anul 1808. Lemn, tempera, sculptare, aurire. 140 x 74 cm (cu cornişă). / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Altarpiece with Holy Feasts: „Entry into Jerusalem”, „Resurrection of Lord”, „Ascension of Lord”. 1808. Wood, tempera, sculpting, gilding, fretwork (size with cornice) 56. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron. Anul 1808. Lemn, tempera. 62 x 53 cm. / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Saint Martyr Teodor Tiron. 1808. Wood, tempera 56. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Coborârea de pe cruce. Anul 1808. Lemn, tempera. 61,5 x 51 cm. / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Descent from the cross. 1808. Wood, tempera 57. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Molenie. Maica Domnului. Anul 1808. Lemn, tempera, sculptare, aurire. 66 x 32 cm. / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Molenie (prayer). Our Lady. 1808. Wood, tempera, gilding 57. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Molenie. Ioan Teologul. Anul 1808. Lemn, tempera, sculptare, aurire. 69 x 31 cm. / Painter Gherasim, sculptor Stefan. Molenie (prayer). John the Theologian. 1808. Wood, tempera, sculpting, gilding. 58. Zugrav Iezichil Călugărul. Prăznicar „Naşterea Maicii Domnului”, „Prezentarea Mariei la templu”. Anul 1841. Lemn, tempera. 61,0 x 85,5 cm. / Painter monk Iezechiel. Feastal icon: „Nativity of Our Lady”, „Presentation to the Temple”. 1841. Wood, tempera 59. Zugrav Iezichil Călugărul. Prăznicar (fragment) cu scenele „Naşterea Maicii Domnului”, „Prezentarea Mariei la templu”. Anul 1841 Lemn, tempera. 61,0 x 85,5 cm. / Painter monk Iezechiel. Feastal icon: „Nativity of Our Lady”, „Presentation to the Temple”. 1841. (fragment). Wood, tempera 60. Zugrav Mihail Leontovici. Maica Domnului cu Pruncul Iisus pe tron. Sec. XIX (1803?) Lemn, tempera. 91 x 63 cm. / Painter Mihail Leontovici. Our Lady with Baby Jesus on the Throne. 19th cent. (1803?). Wood, tempera 61. Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XVIII. Lemn, tempera, nimburi aurite. 89 x 62 cm. / Saint Hierarch Nicholas. 18th cent. Wood, tempera, gilded halos

123

62. Zugrav Mihail Leontovici. Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. Anul 1806. Lemn, tempera, fundal aurit. 93 x 62,5 cm. / Painter Mihail Leontovici. Saint George Killing the Dragon. 1806. Wood, tempera, gilded background 63. Zugrav Mihail Leontovici. Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. Anul 1806 (fragment). / Painter Mihail Leontovici. Saint George Killing the Dragon. 1806 (fragment) 64. Arhanghelul Gavriil (Bunavestire). Sec. XIX. Lemn, tempera. 94,0 x 38,0cm. / Gabriel the Archangel (Annunciation). 19th cent. Wood, tempera 65. Zugravi Constantin şi Mardare. Bunavestire. Partea dreaptă a uşilor împărăteşti cu imaginea Mariei. Anul 1812. Lemn, tempera. 125 x 46,6 cm. / Painters Constantin and Mardare. Annunciation. The right side of the Imperial Gates with the image of Mary. 1812. Wood, tempera 66. Zugrav Ioan Iavorschi. Maica Domnului cu Pruncul. Anul 1827. Lemn, temperă, aurire, argintare, încrustare. 99,5 x 66 cm. / Painter Ioan Iavorschi. Our Lady with the Baby Jesus Christ. 1827. Wood, tempera, gilding, silvering, encrusting 67. Zugrav Ioan Iavorschi. Iisus Hristos Pantocratorul. Anul 1827. Lemn, tempera, aurire, argintare, încrustare. 98,0 x 65,0cm. / Painter Ioan Iavorschi. Jesus Christ Pantocrator. 1827. Wood, tempera, gilding, silvering, encrusting 68. Zugrav Ioan Iavorschi. Arhanghelul Mihail. Anul 1827. Lemn, tempera, fundal aurit şi ştanţat. 101 x 68 cm. / Painter Ioan Iavorschi. Michael the Archangel. 1827. Wood, tempera, gilded and punched background 69. Zugrav Ioan Iavorschi. Deisis. Sec. XIX (1827?). Lemn, tempera, aurire. 135 x 96,5 cm. / Painter Ioan Iavorschi. Deisis. (1827?). Wood, tempera, gilding 70. Zugrav Ioan Iavorschi. Iisus Hristos pe tron. Anul 1813. Lemn, tempera, aurire, încrustare. 96,5 x 63 cm. / Painter Ioan Iavorschi. Jesus Christ on the Throne. 1813. Wood, tempera, gilding, encrusting. 71. Zugrav Ioan Iavorschi. Maica Domnului cu Pruncul pe tron. Anul 1813. Lemn, tempera, încrustare. 96 x 63 cm. / Painter Ioan Iavorschi. Our Lady with Baby Jesus on the Throne. 1813. Wood, tempera, encrustind. 72. Arhanghelul Mihail. Sec. XVIII-XIX. Lemn, tempera. 97 x 65 cm. / Michael the Archangel. 18th – 19th cent. Wood, tempera 73. Iisus Hristos pe tron blagoslovind. Sec XVIII - XIX. Lemn, tempera, nimb aurit. 97 x 64 cm. / Jesus Christ on the Throne Benedicting.18th cent. -19th cent. Wood, tempera, gilded halo 74. Maica Domnului cu Pruncul Iisus pe tron. Sec. XVIII - XIX. Lemn, tempera, nimburi aurite. 97 x 65 cm. / Our Lady with Baby Jesus on the Throne. 18th cent. - 19th cent. Wood, tempera, gilded halos 75. Sfîntul Ierarh Nicolae. Sec. XIX. Lemn, tempera. 97,5 x 65,3 cm. / Saint Hierarch Nicholas. 19th cent. Wood, tempera 76. Iisus Hristos Atotţiitorul. Sec. XIX. Lemn, tempera. 99,2 x 61,0 cm. / Jesus Christ Almighty. 19th cent. Wood, tempera 77. Maica Domnului Împărăteasă Cerească. Sec. XIX. Lemn, tempera. 99,0 x 60,0cm. / Our Lady Empress of Heaven. 19th cent. Wood, tempera 78. Sfântul Gheorghe Biruitorul. Sec. XIX. Lemn, tempera, aurire. 93 x 56 cm. / Saint George the Victorious. 19th cent. Wood, tempera, gilding 79. Sfântul Gheorghe Biruitorul. Sec. XIX (fragment). / Saint George the Victorious. 19th cent. (fragment) 80. Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni. Sec. XIX. Lemn, tempera. 99,5 x 72,0 cm. / Saint Nicholas the Miracle Maker. 19th cent. Wood, tempera 81. Iisus Hristos Pantocratorul. Sec. XIX. Lemn, tempera. 99,0 x 70,0 cm. / Jesus Christ Almighty. 19th cent. Wood, tempera 82. Maica Domnului Hodighitria. Anul 1858. (Athos). Lemn, tempera. 58 x 39 cm. / Our Lady Hodegetria. 1858. Painter greek school (Athos). Wood, tempera 83. Arhanghelii Mihail şi Gavriil. Sec. XIX. Lemn, tempera. 99,0 x70,0 cm. / Michael and Gabriel the Archangels. 19th cent. Wood, tempera 84. Prorocii Solomon, Isaia şi David. Sec. XIX. Lemn, tempera, decor sculptat, aurire. 91,0 x68,0 cm. / Prophets Solomon, Isaiah and David. 19th cent. Wood, tempera, sculpted decor, gilding 84. Prorocii Moise, Aaron şi Iezichil. Sec. XIX. Lemn, tempera, decor sculptat, aurire, 95,0 x72,0 cm. / Prophets Moses, Aaron and Iezechiel. 19th cent. Wood, tempera, sculpted decor, gilding 85. Soborul Arhanghelului Mihail. Sec. XVIII. Lemn, tempera, 102,8 x 68,5 cm / Assembly of Michael the Archangel. 18th cent. Wood, tempera 86. Uşi împărăteşti. Sec. XIX. Lemn sculptat, tempera. Stânga 135,0 x 34,0cm, dreapta 134,0 x 33,0cm. / Imperial gates. 19th cent. Sculpted wood, tempera 87. Zugrav Iezechil Calugărul. Profeţii Aaron şi Moise. Anul 1840-1841? Lemn, tempera, decor sculptat. 70 x 80,5 cm. / Prophets Aaron and Moses. Painter Iezechiel. 1840-1841? Wood, tempera, sculpted wood. 88. Zugrav Iezichil Călugărul. Prorocii Daniil şi Ieremia. Anul 1841. Lemn, tempera. 68,0 x 79,5cm. / Painter Monk Iezechiel. Prophets Daniel, Jeremiah. 1841. Wood, tempera 89. Uşi împărăteşti cu Bunavestire şi cei patru Evanghelişti. Sec. XVIII. Lemn, tempera, decor sculptat. 161,0 x72,0 cm. / Imperial Gates with the Annunciation, the Four Evangelists. 18th cent. Wood, tempera, sculpted decor 90. Zugrav Ioan Damaşcan. Iisus Hristos pe tron. Anul 1822. Lemn, tempera. 99 x 66,5 cm. / Painter Ioan Damascan. Jesus Christ on the Throne. 1822. Wood, tempera

124

91. Sfânta Maria Magdalena şi Sfântul Mucenic Foca. Sec. XIX. Lemn, tempera. 81 x 62 cm. / Saint Mary Magdalene and Saint Martyr Phocas. 19th cent. Wood, tempera 92. Maica Domnului cu Pruncul. Sec. XVIII. Lemn, tempera, decor sculptat. 95,5 x 64,0cm. / Our Lady with the Baby Jesus Christ. 18th cent. Wood, temepera, sculpted decor 93. Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XVIII. Lemn, tempera. 81,5 x 54 cm. / Saint Hierarch Nicholas.18th cent. Wood, tempera 94. Maica Domnului cu Pruncul. Sec. XIX. (fragment). / Our Lady with the Baby Jesus Christ. 19th cent. (fragment) 95. Maica Domnului cu Pruncul. Sec. XIX. Lemn, tempera. 105 x 60,5cm. / Our Lady with the Baby Jesus Christ. 19th cent. Wood, tempera 96. Iisus Hristos Atotţiitorul. Sec. XIX. Lemn, tempera. 103,0 x 63,5 cm / Jesus Christ on the Throne, 19th cent. Wood, tempera 97. Iisus Hristos Pantocratorul. Sec. XVII. Lemn, tempera. 101,5 x 69 cm / Jesus Christ Almighty. 17th cent. Wood, tempera 98. Sfânta Mare Muceniţă Varvara cu scene hagiografice. Sec. XVIII-XIX. Lemn, tempera. 102,0 x 67,0 cm. / Saint Martyr Barbara with Scenes of her Life. 18th -19th cent. Wood, tempera 99. Sfântul Mucenic Ioan Oşteanul. Sec. XVIII-XIX. Lemn, tempera. 39 x 28 cm / Saint Martyr Jhon the Warrier. 17-18th. Wood, tempera 100. Sfântul Arhanghel Mihail şi Sfânta Muceniţa Paraschiva. Sec. XIX. Lemn, tempera. 94,0 x 55,0 cm. / Saint Michael the Archangel and Saint Martyr Parascheva. 19th cent. Wood, tempera 101. Arhanghelul Mihail. Sec. XVII - XVIII. Lemn, tempera. 102,5 x 66,0 cm. / Michael the Archangel. 17th – 18th cent. Wood, tempera 102. Sfântul Nicolae. Sec. XIX. Lemn, tempera, argintare. 27,5 x 20,5 cm. / Saint Hierarch Nicholas. 19th cet. Wood, tempera, silvering 103. Maica Domnului Eleusa. Sec. XIX. Lemn, tempera. 53,0 x 32,4 cm. / Our Lady Eleusa. 19th cent. Wood, tempera 104. Distrugerea Sodomei şi Gomorei. Sec. XIX. Lemn, tempera. 83,0 x 65,0 cm. / The Destruction of Sodom and Gomorrah. 19th cent. Wood, tempera 104. Minunea Sfântului Nicolae - Salvarea celor trei nevinovaţi. Sec. XIX. Lemn, tempera. 82,0 x 64,5 cm. / Miracle of Saint Nicholas / Salvation of the Three Innocents. 19th cent. Wood, tempera 105. Adormirea Maicii Domnului. Sec. XIX. Lemn, tempera. 40,0 x 31,0 cm. / Dormition of Our Lady. 19th cent. Wood, tempera 106. Jertfa lui Avram. Sec. XIX. Lemn, tempera. 84,0 x 64,0 cm. / Abraham’s sacrifice. 19th cent. Wood, tempera 107. Visul lui Iacov. Sec. XIX. Lemn, tempera. 84,0 x 66,0 cm. / Jacob’s dream. 19th cent. Wood, tempera 108. Zugravi - Constantin şi Mardarie. Uşi împărăteşti. Anul 1812. Lemn, tempera, sculptare în lemn. Stânga 114 x25,2, dreapta 126,5 x 46,6 cm, cm. / Painters – Constantin and Mardarie. Imperial Gates. 1812. Wood, tempera, sculpting in wood 109. Sfântul Gheorghe şi Îngerul. Sec. XVIII-XIX. Lemn, tempera. 89,0 x 60,0 cm / Saint George and the Angel. 18th-19th cent. Wood, tempera 110. Zugrav Gherasim, sculptor Ştefan. Deisis. Anul 1808. Lemn, tempera, decor sculptat, aurire, 104,0 x 103,0 cm / Painter Gherasim, sculptor Stefan. 1808. Wood, tempera, sculpting in wood, gilding 111. Învierea lui Hristos încadrată de imaginile a patru sfinţi : Sfântul Ioan Botezătorul, Sfânta Muceniţă Ecaterina, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Gheorghe Biruitorul. Anul 1828. Şcoala greacă (Athos?). Lemn, tempera. 85,5 x 65,0 cm. / Resurrection of Jesus Christ : Saint John the Baptist, Saint Martyr Catherine, Saint Hierarch Nicholas, Saint George the Victorious. 1828. Wood, tempera 112. Maica Domnului Împărăteasă Cerească. Sec. XIX. Lemn, tempera. 84 x 64 cm. / Our Lady – Empress of Heaven. 19th cent. Wood, tempera 113. Iisus Hristos Marele Arhiereu. Sec. XIX (1810?). Lemn, tempera, metal, catifea. 101 x 71 cm. / Jesus Christ Bishop. 19th cent. Wood, tempera, metal, velvet 114. Botezul Domnului, Întâmpinarea Domnului. Sec. XVIII (1781). Lemn, tempera. 22 x 62 cm. / Baptism of Jesus Christ and Meeting of Our Lord. 1781. Wood, tempera 114. Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci. Sec. XVIII (1781). Lemn, tempera. 22 x 62 cm. / Nativity of Our Lady and Ascension of Saint Cross. 1781. Wood, tempera 115. Înălţarea Sfintei Cruci. Anul 1781. (fragment) / Ascension of Holy Cross. 1781 (fragment). 116. Maica Domnului tronând. Sec. XIX. Lemn, tempera. 90,5 x 68 cm. / Our Lady on the Throne. 19th cent. Wood, tempera 117. Iisus Pantocratorul. Sec. XIX. Lemn, tempera. 89 x 68 cm / Jesus Pantocrator. 19th cent. Wood, tempera 118.Prezentarea Fecioarei la Templu. Sec. XIX. Lemn, tempera. 36,0 x 31,0 cm. / Presentation of Our Lady to the Temple. 19th cent. Wood, tempera 119. Prezentarea Fecioarei la Templu. Sec. XIX. (fragment). Presentation of Our Lady to the Temple. 19th cent. (fragment) 120. Botezul Domnului. Sec. XIX. Lemn, tempera. 39 x 27,5 cm. / Baptism of Our Lord. 19th cent. Wood, tempera 121. Sfântul Ierarh Nicolae. Sec. XVIII-XIX. Lemn, tempera. 106 x 66 cm / Saint Hierarch Nicholas. 18-19th cent. Wood, tempera 126. Naşterea Maicii Domnului. Sec. XVIII. Lemn, tempera, sculptare. 45 x 45 cm / Nativity of Our Lady. 18th cent. Wood, tempera, sculpting

125

Granițe comune. Soluții comune www.ro-ua-md.net

126

Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diversitatea cultural, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale. Comisia Europeană este organul executiv al UE.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Muzeului Naţional de Artă al Moldovei şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Autoritatea Comuna de Management (ACM) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Directia Cooperare Teritoriala Internationala Bulevardul Libertatii nr. 12 040129 Bucuresti, sector 5 Tel: +4 0372111313 Tel. mobil: 0733338171 Fax: +40 372111456 e-mail: info.ro-ua-md@mdrt.ro Granițe comune. Soluții comune www.ro-ua-md.net

127

Editor:

tiraj: 1000 ex. Tipar: S.C. BONS-OFFICES S.R.L. Chișinău, str. Feredeului 4/6, МD-2005, Moldova e-mail: bons@bons.md, www.bons.md

ISBN 978-9975-80-566-7. 069.51:7.04(478)=135.1=111 P 73

128