KONSEP

TAMADUN

1.0

Pendahuluan

Perbincangan tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana tamadun banyak bertitik tolak daripada perbincangan istilah. Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan tamadun. Antara istilah yang sering digunakan ialah „civilization‟ dalam bahasa Inggeris, tamadun dan peradaban dalam bahasa Melayu, maddana, umran dan hadarah dalam bahasa Arab. Setiap istilah ini mempunyai maksud dan tafsirannya tersendiri. Peristilahan ini memberi kesan kepada definisi tamadun. Selain ini, definisi tamadun juga berbeza antara seorang sarjana dengan sarjana yang lain kerana mereka memberi tafsiran tamadun berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Ini menghasilkan definisi tamadun yang pelbagai berdasarkan dimensi yang berbeza. Bagi ahli antropologi, tamadun dikaitkan dengan kebudayaan. Ahli arkeologi pula menegaskan, tamadun dihubungkan dengan peninggalan bahan-bahan bukti (artifak) yang boleh digunakan oleh sejarawan dalam menyusun kisah sejarah masyarakat lampau. Bagi para sarjana Muslim Islam, tamadun bermula dengan pengutusan para nabi dan rasul. Pembentukan masyarakat bertamadun menurut acuan Pencipta manusia adalah tujuan utama perutusan mereka. Para nabi dan rasul diberi amanat untuk meluruskan jalan kehidupan manusia dan menjadikan manusia umat yang bertamadun. Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang memiliki seluruh tingkat kemajuan kehidupan yang meliputi aspek spiritual dan material. Islam telah membekalkan asas-asas yang kukuh dan sumber yang mantap untuk manusia membina tamadun. Menurut Islam, tamadun sesebuah bangsa itu akan terbina apabila wujudnya nilai-nilai baik dan mulia dalam sesebuah masyarakat. Seandainya sesebuah masyarakat mengabaikan nilai-nilai baik atau menyalahi matlamat utama pembinaan tamadun, maka masyarakat tersebut akan mengalami zaman keruntuhan.

1.1

Peristilahan

Tamadun

Peristilahan tamadun yang sering memenuhi diskusi para sarjana ketamadunan terdiri daripada istilah-istilah berikut: • „Umran • Hadharah • Madaniyah • Tamadun • Civilization • Peradaban 1.1.1 Istilah Umran dan Hadarah

Istilah umran dan hadarah diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (14M) dalam karya beliau yang terkenal berjudul Muqaddimah. Beliau menggunakan dua istilah ini untuk menggambarkan masyarakat yang bertamadun. Istilah umran digunakan untuk menerangkan sifat-sifat fizikal tamadun; iaitu kawasan tanah yang didiami secara tetap dan aspek-aspek pembangunan yang wujud di satu-satu kawasan. Manakala hadarah pula merujuk kepada kehidupan yang menetap (M.A.J. Beg, 1982a, , 1982b). Oleh itu, istilah umran digunakan untuk maksud pembangunan dan kuantiti penduduk sebagai hasil daripada kewujudan tamadun. Ini bermakna apabila organisasi sosial terbentuk maka bilangan penduduk bertambah besar. Sehubungan itu, tamadun akan terhasil. Ibn Khaldun juga menentukan beberapa kriteria utama masyarakat yang bertamadun. Antaranya seperti berikut: • Aspek keagamaan • Organisasi sosial

• • • •

Sistem Sistem Aspek kesenian – senibina, seni

perhubungan perundangan Bandar khat dll.

Ibn Khaldun tidak meninggalkan peranan agama dalam pembentukan masyarakat bertamadun. Malah bagi beliau, agama memainkan peranan penting. Demikian juga peranan penting yang dimainkan oleh sistem perundangan kerana sistem ini mampu menghasilkan keadilan. Nilai keadilan amat besar pengaruhnya dalam menentukan jatuh bangun sesebuah tamadun. Bandar juga merupakan salah satu asas yang penting dalam pembinaan masyarakat yang bertamadun kerana kota atau bandar merupakan pusat pemerintahan dan kekuasaan. Oleh itu, pembangunan bandar mestilah menggunakan perancangan yang baik dan rapi. Antara faktor penting yang mesti diambilkira dalam perancangan sesebuah bandar adalah seperti berikut: • Udara yang bersih • Kemudahan asas yang lengkap seperti terusan sebagai jalan perhubungan • Sumber makanan asasi • Berhampiran dengan sumber binaan • Kawasan penternakan (M.A.J. Beg, 1982a; 1995) . 1.1.2 Istilah Madaniyah Istilah madaniyah diperkenalkan oleh Muhammad Farid Wajdi (19M) dan Syeikh Muhammad Abduh (20M) (M.A.J. Beg, 1982b). Istilah ini juga merujuk kepada makna tamadun. Perkataan madaniyah diambil daripada perkataan madinah yang bermaksud bandar, kota atau city. Kota merupakan pusat peradaban atau tamadun. Ini jelas menunjukkan kaitan yang rapat antara keempat-empat perkataan ini. Keempat-empat perkataan ini juga sama dengan maksud perkataan civitas dalam bahasa Latin. Oleh itu, civitas dan madinah menjadi pusat dan lambang kemunculan tamadun. 1.1.3 Istilah Tamaddun Istilah tamaddun yang mempunyai maksud yang sama dengan civilization telah diperkenalkan oleh Jurji Zaydan, seorang penulis Arab (M.A.J. Beg, 1982b). 1.1.4 Istilah Civilization Dalam bahasa Inggeris, istilah yang digunapakai untuk menggambarkan masyarakat yang bertamadun ialah civilization. Istilah ini diambil daripada perkataan Latin civitas yang bermaksud kota, di mana kota merupakan salah satu faktor penting kewujudan sesebuah tamadun (Beg, 1982). Civilization juga dihubungkan dengan perkataan civil yang bermaksud keadaan masyarakat yang mempunyai tahap kehidupan yang tinggi (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003). Para sarjana barat pula telah memberi beberapa gambaran berikut bagi masyarakat yang bertamadun. i. Collingwood: Masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mencapai tahap kehidupan civil iaitu kehidupan sopan. Masyarakat civil ini akan melahirkan masyarakat bandar iaitu masyarakat yang mempunyai kehalusan budi. ii. Samuel Johnson: Masyarakat yang bertamadun ialah suatu keadaan yang bertentangan dengan kehidupan biadab (barbaric). Masyarakat ini telah mencapai tahap kesopanan yang tinggi. iii. Gordon Childe (sejarawan): Pencapaian material adalah lambang ketamadunan. Civilization mempunyai persamaan dengan revolusi perbandaran. Pengukuran tamadun adalah berdasarkan kepada kewujudan bandar. Beliau menyamakan erti tamadun dengan revolusi bandar kerana apabila berlakunya revolusi bandar di satu-satu kawasan, maka akan lahirlah satu tamadun baru di kawasan berkenaan. iv. Edward L. Farmer: Masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang memiliki unit kebudayaan yang besar yang mengandungi norma-norma sosial, tradisi dan institusi yang dikongsi bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi. Beliau juga memasukkan beberapa ciri berikut bagi menggambarkan masyarakat yang bertamadun iaitu: • Penempatan kekal • Revolusi pertanian

• • • • •

Stratifikasi Kewujudan Pengkhususan Sistem

sosial agama Urbanisasi kerja tulisan.

v. Darcy Riberio (Ahli antropologi): Proses kehidupan bertamadun melibatkan aspek-aspek berikut: • Penyebaran teknologi pertanian – berakhirnya corak kehidupan nomad. • Wujud aktiviti perternakan dan pengkhususan kerja berasaskan kelompok kemahiran. • Revolusi bandar – pertumbuhan bandar dan negara, wujud stratifikasi sosial. • Penggunaan peralatan tembaga dan gangsa. • Wujudnya sistem tulisan, angka, kalendar dan lain-lain. • Revolusi pengairan • Revolusi penghasilan inovasi teknologi berasaskan besi • Revolusi penternakan • Revolusi perdagangan • Revolusi teknologi • Revolusi industri vi. E.B. Taylor (ahli antropologi): Tamadun merangkumi keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan keupayaan serta tabiat-tabiat lain yang diusahakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. vii. Albert Schwetzer (ahli falsafah Jerman): Tamadun merupakan keseluruhan kemajuan hasil daripada tindakan dan pemikiran manusia yang membawa kepada penyempurnaan kerohanian seseorang individu (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003; M.A.J. Beg, 1982b). 1.1.5 Istilah Peradaban Peradaban merupakan istilah dalam bahasa Melayu yang sering dikaitkan dengan masyarakat yang bertamadun. Menurut Kamus Dewan, masyarakat yang beradab atau bertamadun ialah masyarakat yang memiliki tingkat kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani. Tamadun dinyatakan sebagai satu keadaan masyarakat yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sama ada aspek sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi (Kamus Dewan, 2002). Pada dasarnya, istilah-istilah di atas merujuk kepada satu keadaan yang memiliki dua aspek pencapaian iaitu material dan spiritual dalam kehidupan. Kedua-dua pencapaian ini membentuk pencapaian asas dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Antara pencapaian tersebut ialah seperti berikut: • Kehidupan beragama ? Pembentukan kota sebagai pusat pemerintahan atau pembinaan tamadun. ? Kehidupan menetap. ? Kemunculan dan perkembangan ilmu dan kemahiran. ? Tahap kehidupan yang tinggi iaitu kehidupan hadarah bukannya badawah. ? Kemajuan rohani dan jasmani.

1.2

Masyarakat

Maju

Pada masa kini, penggunaan istilah masyarakat maju lebih dominan daripada istilah masyarakat bertamadun. Masyarakat maju diertikan sebagai masyarakat yang mempunyai tahap kemajuan sains dan teknologi serta ekonomi yang berasaskan perindustrian. Justeru itu, muncul beberapa istilah khusus untuk menggambarkan tahap kemajuan sesebuah negara yang diukur dari aspek pembangunan. Pencapaian ini dibahagikan kepada empat kategori iaitu: * Negara-negara maju (yang telah membangun). Antara negara-negara yang termasuk dalam kategori ini ialah: ? Amerika Syarikat ? Britain ? Perancis ? Kanada

? ? ?

New

Australia Zealand Jepun

* Negara-negara yang mempunyai ekonomi yang stabil dan pembangunan yang pesat dalam jangka masa yang agak lama seperti: ? Republik Rakyat China ? Mexico ? India ? Malaysia ? Thailand. * Negara-negara yang mempunyai rekod pembangunan yang kurang pesat, iaitu: ? Benua Afrika ? Amerika Tengah ? Wilayah-wilayah Caribbean (kecuali Jamaica dalam kategori kedua) ? Arab ? Asia Tenggara (kecuali Singapura – kategori pertama, Filipina, Malaysia, Brunai dan Thailand – kategori kedua). 76% negara-negara dunia termasuk dalam kategori ini. Oleh sebab itulah negara–negara ini disebut juga sebagai negara „Two-Thirds World‟ kerana ? daripada negara-negara dunia termasuk dalam kategori ini iaitu negara yang tidak membangun.(Wikipedia) * Negara-negara yang tidak membangun atau negara yang sentiasa berhadapan dengan siri peperangan yang panjang atau suasana politik yang tidak stabil. Negara-negara ini di sebut juga sebagai „failed states‟. Antara negara-negara tersebut ialah : ? Haiti ? Somalia ? Sudan ? Burma ? Korae Utara (Wikipedia). Selain ? ? ? ? ? itu, pembahagian negara juga Negara-negara Negara-negara Negara-negara Negara-negara Negara-negara dibuat berdasarkan Dunia Dunia Dunia Dunia Dunia pengkelasan dunia iaitu: Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima

Negara-negara Dunia Pertama disebut juga negara yang telah membangun (Developed countries) seperti negaranegara Liberal Barat. Negara-negara Dunia Pertama ialah negara yang mempunya pencapaian yang tinggi dalam semua aspek, seperti berikut: ? Kemudahan infrastruktur yang moden (fizikal dan institusi) ? Tahap kehidupan ? Most Economically Developed Countries (MEDCs) ? Negara-negara perindustrian ? Pendapatan per kapita ? Human Development Index (HDI) ? Gross Domestic Product (GDP) per kapita Negara-negara Dunia Kedua ialah negara-negara Kesatuan Soviet (USSR). Walau bagaimanapun istilah ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1991 apabila USSR runtuh dan negara-negara dibawah kesatuannya berjaya mendapat kuasa otonomi masing-masing. (Wikipedia). Istilah Negara-negara Dunia Ketiga mula digunakan oleh seorang ahli demografi bernama Alfred Sauvy yang merujuk kepada Third Estate. Kebanyakan negara yang termasuk dalam kategori ini ialah negara-negara yang mendapat kemerdekaan daripada penjajah. Negara-negara ini disebut juga sebagai negara yang sedang membangun (Developing Countries), The South. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini ialah negara yang mempunyai kriteria berikut:

Semua negara dan masyarakat di dunia enggan di kategorikan sebagai sebagai masyarakat mundur. Turki vii. ? Negara yang tidak berasaskan perindustrian tetapi berasaskan pertanian dan penternakan. pertanian. Antaranya ialah penempatan kekal. Mesir viii. sebaliknya mereka lebih bersedia diberi sandaran sebagai masyarakat maju apatah lagi masyarakat moden. sumber tenaga. ? Tahap hidup yang rendah – Dari segi pencapaian pendidikan. menaikkan taraf hidup dan memberi peluang untuk membuat keputusan di peringkat antarabangsa. ? Indeks Pembangunan Manusia yang rendah (Human Development Index – HDI) . revolusi pertanian. (Wikipedia) Ukuran klasifikasi negara-negara ini kepada beberapa blok adalah berdasarkan beberapa pencapaian berikut: ? Tahap pembangunan ekonomi yang rendah. Iran ii. Dominasi istilah “negara atau masyarakat maju” berbanding istilah “tamadun” amat berkait rapat dengan kejayaan barat mendominasi kemajuan dunia keseluruhannya dari pelbagai aspek. 1. Penempatan kekal akan dipilih berdasarkan lokasi yang mempunyai ciri-ciri . organisasi politik dan pengkhususan kerja. 1. persekitaran dan kesihatan. Pakistan v. Penempatan kekal memungkinkan pembinaan kota dan bandar. dll. Malaysia iv. matlamat hidup hari ini yang bertumpu pada aspek ekonomi dan keselesan hidup mengukuhkan penggunaan istilah masyarakat maju. sains dan teknologi.3 CIRI-CIRI TAMADUN Masyarakat yang bertamadun memiliki beberapa ciri yang menggambarkan masyarakat maju.3. Selain itu.Pendapatan per kapita yang rendah ? Pertumbuhan penduduk yang tinggi (Wikipedia). penjagaan kesihatan. stratifikasi sosial.1 Penempatan kekal Penempatan kekal merupakan salah satu perkara asas dalam mewujudkan masyarakat bertamadun. ? Perkembangan sektor perindustrian yang tidak setara dengan perkembangan penduduk. Bangladesh vi. kehidupan beragama. perbankan.? Less Developed Countries (LDCs) ? Least Economically Developed Countries (LEDCs) ? Undeveloped Nations ? Non-Industrialized Nations Or Not Technologically Advanced As OECD Countries (Organisation for Economic Co-operation and Development) ? Tahap kehidupan yang rendah ? Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang sederhana ke rendah Negara-negara yang sedang membangun meliputi 8 buah negara Islam yang disebut Developing 8 (D-8 atau Developing Eight) iaitu: i. Kerjasama utama termasuklah dalam pengurusan kewangan. membuka ruang untuk hubungan dagang. sistem tulisan. Indonesia iii. tetapi istilah yang signifikan dari segi penggunaannya ialah “negara membangun” dan “negara yang sedang membangun” atau Third World. pembangunan luarbandar. Walaupun terdapat beberapa istilah yang digunapakai. Hal ini bertambah kukuh dengan adanya teknologi canggih ciptaan barat seperti teknologi komputer yang menjadi tunggak asas pelebaran teknologi maklumat ke seluruh dunia. Bermula dari kota dan bandar muncul pula unsur-unsur pembentukan tamadun yang lain. pembangunan manusia. urbanisasi. Nigeria Antara objektif pengenalan D-8 ialah untuk meletakkan negara-negara dalam ekonomi dunia.

Namun dalam pengalaman Soviet Union. Perkembangan ekonomi selanjutnya yang banyak berkaitrapat dengan teori kapitalisma melahirkan golongan pedagang yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat kerana mereka merupakan golongan yang boleh mencorak masyararakat ke arah masyarakat maju. pengkelasan masyarakat bermula dengan pemilikan tanah pertanian yang mewujudkan penempatan kekal dan seterusnya dapat mengumpul kekayaan. tuan-tuan kilang merupakan golongan atasan yang mempergunakan sepenuhnya buruh atau pekerja kilang. 1. Dalam masyarakat perindustrian hal ini tetap berlaku.3. bukan untuk tuan-tuan tanah atau tuan-tuan kilang. stratifikasi soisal komunisma yang dianjurkan oleh Karl Marx menemui jalan buntu. Manakala sarjana Barat yang turut memasukkan aspek agama sebagai salah satu ciri masyarakat bertamadun ialah Edward L. Contoh penempatan kekal pada sejarah awal masyarakat bertamadun ialah Tamadun Mesir yang bertempat di Lembah Sungai Nil. Tamadun India di Lembah Indus. 1. Dalam sistem ini. Walau apapun bentuk kelas dalam masyarakat. hanya bentuk dan hak dalam masyarakat yang berbeza. namun tamadun silam juga banyak membuktikan aspek agama wujud dalam pembinaan tamadun. sementara golongan bawahan merupakan golongan majoriti. sebaliknya negara-negara kecil yang telah mempunyai kuasa otonomi masing-masing. Pengkelasan masyarakat seperti ini telah melahirkan satu sistem kelas masyarakat yang di kenali dengan feudalisme. stratifikasi sosial pasti wujud. • Revolusi pertanian adalah pra syarat penting mewujudkan peluang pekerjaan bagi menambah produktiviti dan melahirkan revolusi perdagangan. Beberapa tuan tanah telah membentuk satu kelompok golongan atasan. 1. Dalam lembaran sejarah Barat. Revolusi ini juga mampu meningkatkan taraf kehidupan melalui kegiatan berikut: • Pengumpulan kekayaan daripada hasil perkembangan industri pertanian dan penternakan.3 Stratifikasi Sosial Stratifikasi sosial turut menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat bertamadun. golongan atasan merupakan golongan minoriti. Kini Soviet Union bukan lagi satu kesatuan negara. Dalam tamadun Islam. penternakan. Stratifikasi sosial baru yang muncul di Barat telah memberi satu pergolakan dalam masyarakat yang mendorong kepada pemikiran baru Karl Marx yang berusaha untuk mencorakkan satu stratifikasi sosial yang tidak memberi kebebesan hak individu.2 Revolusi Pertanian Revolusi pertanian merubah pertanian sebagai satu sumber sara hidup kepada pertanian bentuk komersil. Ibn Khaldun menetapkan aspek ini sebagai perkara asas. Sebagai contohnya. Stratifikasi sosial baru yang dianjurkan oleh Karl Marx memberi kuasa kepada negara. sementara buruh sebagai golongan pekerja atau hamba yang membentuk golongan bawahan. Semua rakyat adalah sama. bukan individu . Buchanan pula menyebut wujudnya upacara agama yang kompleks adalah ciri-ciri kerahiban (Azhar Hj Mad Aros dll. pertanian. Rakyat berkerja untuk negara. Pemikiran Karl Marx dikenali dengan komunisma. Ini dapat dilihat dengan adanya perkara berikut: • Kepercayaan . Revolusi ini merupakan salah satu bentuk peningkatan dalam tamadun. Aktiviti tuan-tuan kilang bertambah rancak apabila wujudnya sistem kapitalisma di Barat yang memberi hak kebebesan individu. Dengan kata lain. Kewujudan stratifikasi sosial dalam masyarakat bertamadun berdasarkan pembahagian tugas dan tanggungjawab secara tidak langsung.berikut: • Kemudahan perhubungan • Tanah yang • Kawasan seperti subur yang lembah bagi sungai dan pesisir pantai mewujudkan revolusi selamat untuk atau telok. Stratifikasi sosial dalam bentuk ini dapat mengatasi pergolakan masyarakat yang dicetuskan oleh tuan-tuan kilang. Tamadun Sumeria di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates. Hal ini bukan sahaja wujud semasa lahirnya Tamadun Islam yang menjadikan agama sebagai teras masyarakat bertamadun. stratifikasi sosial bentuk ini masih tetap melahirkan pergolakan yang lebih dahsyat. Farmer manakala R.3. Pemilikan tanah melahirkan golongan pemilik atau tuan tanah yang kuat berusaha dan berpengaruh.4 Kehidupan beragama Kehidupan beragama merupakan salah satu ciri masyarakat bertamadun.A. 2003).3. Tamadun Cina di Lembah Sungai Kuning dan Tamadun Melayu di pesisir Selat Melaka dan Selat Sunda.

5 Pemikiran tentang Peninggalan kuasa ghaib yang bangunan mengawal kehidupan keagamaan Urbanisasi Kewujudan bandar atau kota yang menjadi pusat tamadun mencetuskan proses pembandaran atau urbanisasi.3. Sistem tulisan lahir dan berkembang berdasarkan perkembangan sesebuah tamadun. sistem tulisan adalah dalam bentuk simbol. muncul juga kerajaan yang berbentuk “negara kota” atau city-state. Maka dengan ini akan wujudlah pelbagai aktiviti berdasarkan bidang khusus. Pada peringkat awal. Kelahiran kota dan negara adalah hasil daripada revolusi bandar. Dalam tamadun silam. Sistem tulisan dapat dilihat pada tugu-tugu peringatan. Contohnya.3. kerajaan dan pertumbuhan tamadun. Kuasa pemerintah dalam bentuk ini tidak dipersoal oleh rakyat. • Institusi keagamaan • Institusi pendidikan • Institusi pemerintahan • Institusi ekonomi. . Justeru itu. urbanisasi merupakan salah satu ciri tamadun kerana bandar bertindak sebagai pusat pertemuan dan kegiatan masyarakat.3. Antara bidang yang muncul pada tahap awal masyarakat bertamadun adalah seperti berikut: • Perekonomian • Pertukangan • Seni bina • Teknologi logam Perkembangan ini melahirkan tenaga mahir dalam pelbagai bidang. 1. Kesatuan politik dan budaya mewujudkan keutuhan tamadun. lahirlah inovasi dan daya kreativiti serta pengkhususan kerja. Antara bentuk pemerintahan yang wujud dalam tamadun ialah: • Homogeneous (serba sama).8 Organisasi Politik Dan Pemerintahan Kewujudan sistem politik dan pemerintahan merupakan ciri yang perlu ada dalam sesebuah masyarakat yang bertamadun.• • 1.7 Sistem Tulisan Tulisan merupakan salah satu bukti penting kewujudan sesebuah tamadun yang dapat dipelajari dan disaksikan oleh genarasi kemudian. Kemunculan kota telah mewujudkan beberapa aspek dan institusi penting dalam pembinaan tamadun seperti berikut: • Penempatan kekal • Pembentukan pusat pemerintahan iaitu kota. dan seterusnya berkembang membentuk sistem nombor dan tulisan.6 Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi Peningkatan dalam kehidupan memberi kesan kepada peningkatan keperluan untuk memenuhi kehidupan. lembaran kertas. makam. bangunan keagamaan. wang syiling dan lain-lain. Antara bidang yang muncul pada tahap awal adalah seperti berikut: • Perkapalan • Pembinaan pelabuhan dagang • Penyediaan mata wang • Penciptaan alat pengangkutan Selain mencetuskan kemahiran teknologi. 1.3. muncul juga perkembangan yang meningkatkan daya kreativiti dan karya-karya estetika seperti berikut: • Seni lukis • Seni ukiran • Seni hiasan • Seni tenunan dan anyaman • Seni seramik 1. Oleh itu. Revolusi bandar merupakan salah satu proses yang amat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat bertamadun.

• Oligarchy atau demokrasi. Manakala Tamadun jahiliyah pula ialah segala kemajuan yang dijelmakan dalam bentuk kebendaan tanpa mengambil kira aspek kerohanian dan moral. Ringkasnya. peradaban. Begitu juga Tamadun Islam yang mempunyai pelbagai bahasa. ekonomi dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah. Professor Syed Naquib Al-Attas Beliau telah mentafsirkan Tamadun Islam sebagai satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Tamadun Islam ialah segala aspek kemajuan yang tegak di atas kebudayaan Islam serta hasilnya juga relevan dengan kebudayaan Islam.4 KONSEP TAMADUN ISLAM Konsep Tamadun Islam menyentuh beberapa aspek yang menetapkan world view Tamadun Islam. Kemajuan Tamadun Islam tidak terbatas hanya kepada kemajuan kebudayaan semata-mata. Aimini Amir Abdullah dan Zarina Mohammad menyatakan bahawa tamadun merangkumi kebudayaan. agama. skrip. kesenian. Tamadun Islam meliputi seluruh pencapaian dalam kehidupan manusia. Lain-lain. • Heterogeneous (pelbagai bangsa). Menurut beliau. Prof. senibina. Seterusnya. A. . M. raja berkonsep Tuhan dan Tamadun Melayu pula. J. perubatan. Dr.pemerintahan Firaun di Mesir dan Kerajaan Byzantine. mereka menyatakan bahawa Tamadun Islam ialah meletakkan al-Din sebagai pembentukan tamadun manusia. Penetapan aspek ini menjadi pembeza wajah antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain. Ibn Khaldun Beliau menjelaskan Tamadun Islam sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asas kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. raja mempunyai konsep daulat. Malah ia merupakan kemajuan yang berjalan serentak dengan kerohanian. kemajuan (kebendaan dan kerohanian) dan sopan santun. Demokrasi memberi ruang kepada sekumpulan yang memegang kuasa seperti sami dan cerdik pandai agama (Azhar Hj Mad Aros dll. Ahmad Shalaby Tamadun Islam terbahagi kepada dua. iii. Pencapaian-pencapaian dan kemajuan-kemajuan yang dibangunkan oleh manusia berjalan selaras dengan konsep Islam sebagai al-Din. muzik dan lain-lain. iaitu tamadun yang mempunyai banyak pemerintahan seperti tamadun Mesopotamia dan Greek yang mempunyai beberapa buah pemerintahan dan negara-kota (city-states). peradaban Islam tulen yang menjadikan Islam sebagai sumber. i.1 Definisi Tamadun Islam: Berikut dikemukakan pelbagai definisi tamadun yang diutarakan oleh para sarjana Tamadun Islam. Pertama. 2003). Tamadun Islam tidak boleh lari dari sibghatu‟Llah atau acuan Allah (Ibid: 129). Ahmad Tarmizi Talib. politik. Syed Qutb Tamadun Islam ialah segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat dalam seluruh dimensi kehidupan seperti dalam sistem sosial. v. undang-undang dan politik. bangsa dan budaya. serta bercirikan nilai-nilai moral Islam (1989:112). Said Hawa Melalui karyanya al-Islam beliau menyatakan bahawa tamadun secara umum terbahagi kepada dua kategori sahaja iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Jahiliyah. (1975:26) vi. Aspek-aspek tersebut adalah seperti berikut: 1. Kedua ialah peradaban yang dibangunkan oleh kaum muslimin dalam pelbagai bidang ilmu seperti matematik. • Monarchy atau beraja. 1.4. ii. Beg Beliau membuat kesimpulan bahawa tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kata-kata. Ahmad Fauzi Haji Morad. vii. Manusia tidak akan dapat mencari satu etika tamadun jika tidak mempunyai masyarakat yang bermoral. vi. Raja menjadi lambang ketamadunan kerana raja dikaitkan pada sesuatu kekuatan seperti pada Tamadun Mesir. Beliau mengambil contoh pencapaian tamadun yang telah di asaskan oleh Rasulullah SAW. astrologi. Tamadun Islam telah mencapai kemuncak keagungan dan terus berkembangan pada zaman kemudiannya. pemerintahan.

masyarakat dan sejarah akan melahirkan tamadun agung. berikut:hidup. Pengajaran dari fakta sejarah akan mendorongkan seseorang melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. (Mahyudin Hj. iaitu tamadun yang menepati matlamat penciptaan manusia. Semua kisah sejarah ini bukan sekadar dipaparkan untuk memenuhkan al-Qur‟an tetapi untuk dijadikan iktibar dan teladan perjalanan manusia hari ini dan akan datang. Kepentingan aspek ini terbukti pada sebahagian kandungan al-Qur‟an yang memaparkan sejarah umat yang silam dan juga sejarah para nabi (anbiya‟). iaitu suatu sistem yang mengawal sifat dan bentuk ketamadunan. Nabi Ayob dtimpa penyakit. Nabi Syuib dengan tanamannya.3 Asas Tamadun Islam Tamadun Islam terikat dengan beberapa perkara penting yang menjadi asas pembinaan tamadun. Zaman Nabi Muhammad SAW merupakan zaman kegemilangan Tamadun Islam. namun tidak terbakar. bebas. Islam iaitu: i) Aspek manusia. khususnya di bumi Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. kenapa kita diwujudkan dan ke mana kita akan pergi. teladan dan sempadan. pendapat. para Malaikat. iaitu dari mana kita berasal. * Syariah Syariah merangkumi ibadah dan muamalah. Asas-asas ini menjadikan Tamadun Islam tetap unggul walaupun tidak terbina di atas tapak sejarah awal Islam iaitu di Semenajung Tanah Arab. para rasul. Antaranya ialah akidah. Umat Islam telah berjaya membentuk sebuah kerajaan Islam yang kukuh di Kota Madinah dengan berasaskan akidah. Empat asas ini dikuti dengan asas keadilan. semangat kejiranan. Kisah Nabi Musa dengan Firaun. sejarah. Demikian juga surah Ali Imran menceritakan kisah keluarga Imran yang juga salasilah keluarga Nabi Isa AS. sesama manusia dan alam semesta. Nabi Harun menjadi teman Nabi Musa. Keimanan kepada Allah SWT akan mengubah dan membentuk pandangan manusia terhadap Tuhan. masyarakat perkara-perkara untuk untuk hak dan mengeluarkan dan Aspek Aspek sejarah dalam Tamadun Islam merupakan satu mekanisma panduan. akhlak dan ilmu. Nabi Nuh dilanda banjir besar. Surah Maryam menceritakan kisah Maryam yang merupakan ibu kepada Nabi Isa AS. ii) Aspek (a) (b) (c) (d) (e) iii) Aspek melibatkan Hak Hak Hak Maruah berfikir. 1. menghormati hak-hak asasi manusia dan menjadikan peristiwa silam sebagai dorongan ke arah penciptaan tamadun yang lebih dinamik. toleransi dan kebebasan beragama sebagai pra-syarat Tamadun Islam. Akidah yang mantap telah membentuk sistem nilai. sama ada dalam aspek politik. syariah.1. Tauhid merupakan falsafah kehidupan dalam Islam dan menjadi asas kepada kelahiran tamadun.4. Hari Akhirat dan Qada‟ Qadar Allah. Keyakinan kepada konsep tauhid kepada Allah memberi kesan dalam kehidupan manusia. Ibadah ialah peraturan-peraturan untuk melakukan peribadatan dan . Jawapan kepada persoalan-persoalan ini akan menentukan hala tuju dan pembentukan Tamadun Islam. kehakiman. Surah Ibrahim memaparkan kisah Nabi Ibrahim AS termasuk kisahnya dibakar oleh Namrud. * Akidah Akidah merupakan satu konsep kepercayaan yang akan membentuk iman kepada Allah SWT. Aspek-aspek manusia. Aspek manusia berkisar dalam tiga persoalan pokok. Keadilan dan beragama masyarakat.4. pentadbiran mahupun ekonomi.Yahya :1998:15). peribadi. Kitab-kitab. Nabi Lut dengan umatnya.2 Terdapat tiga Aspek-aspek aspek penting Penting dalam Tamadun Tamadun Islam. Nabi Khaidir dan nabi-nabi yang lain termasuk yang tidak dinyatakan namanya dengan jelas. Sebagai contohnya.

Antara contoh intelektual Islam yang menjadi pemangkin budaya ilmu pengetahuan dalam masyarakat seperti Ibnu Sina. Pelbagai pencapaian yang berjaya dihasilkan merupakan puncak kemampuan akal dan kejayaan manusia. dapat ditegaskan bahawa semua yang terkandung dalam ajaran Islam menjadi asas pembinaan tamadun kerana peningkatan dari aspek spiritual (ma‟nawi) akan mendorong kebangkitan fizikal. Aspek syariah dalam Tamadun Islam dilihat sebagai pemangkin kepada keutuhan dan kecemerlangan tamadun. Selain daripada kejayaan melahirkan tenaga-tenaga mahir dan professional dalam pelbagai bidang. umat Islam harus bersedia untuk memiliki segala kepakaran yang diperlukan demi mempertingkatkan martabat umat Islam dan mengelak dari bergantung dengan pihak lain. Tamadun Islam yang dibina tidak mempunyai sebarang erti. jika akidah boleh diibaratkan sebagai sumber inspirasi dalam menggerakkan tamadun. Penekanan kepada ilmu pengetahuan yang bermula dari peringkat awal telah membangkitkan kesedaran pentingnya pembinaan tamadun berasaskan pengetahuan. mahupun kepakaran ilmu dunia yang berbentuk kemahiran dan daya cipta. Ia juga menjadi pembeza antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain. Pelaksanaan keadilan merupakan asas bagi setiap penyusunan masyarakat dan negara. tetapi jika perbuatan atau tingkah laku itu keji ia dinamakan akhlak yang buruk (akhlak mazmumah). Oleh itu. Ilmu merupakan elemen penting yang menjadi pemangkin pergerakan manusia. syariah pula adalah sebagai penunjuk jalan. Ibn Batutah. Kepakaran ilmu dunia akan menyebabkan umat Islam disanjung dan dijadikan rujukan. Ia merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Oleh itu. 1985:13) Nilai akhlak sebagai satu unsur pembinaan tamadun sudah ada dalam tamadun-tamadun silam seperti Tamadun Yunani atau lain-lain tamadun. Umat Islam wajib berusaha memiliki pelbagai kepakaran. akhlak merupakan pelengkap kepada akidah dan syariah. Ia juga meliputi perilaku melaksanakan kebaikan kepada sesama manusia dan alam. Nilai paling utama dalam kehidupan manusia ialah nilai baik yang akan membentuk akhlak seseorang dan ia tidak ditentukan oleh akal manusia. masa dan geografi. Akhlak Islam amat berperanan membantu keutuhan sesebuah tamadun dalam rangka manusia melaksanakan amanah sebagai khalifah di dunia. sama ada kepakaran ilmu agama yang terus berkembang dan berubah. (Azhar. Kejayaan ini menjadi dasar untuk membentuk sesuatu tamadun bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain. (Aboebakar Atjeh. * Ilmu Kelahiran Tamadun Islam juga berasaskan ilmu pengetahuan yang disarankan oleh firman Allah SWT dalam surah al-„Alaq (ayat Iqra‟). Ia menjadi lambang kesucian agama Islam. politik. Nilai yang diketengahkan oleh ajaran Islam terbukti lebih sesuai dengan fitrah manusia. al-Biruni dan al-Battani. dalam ajaran Islam. al-Ghazali. Penguasaan pelbagai ilmu pengetahuan menjadikan masyarakat Islam mampu melakukan penelitian. Tanpa akhlak. penentu kaedah dan perlaksanaan Tamadun Islam. sementara kepakaran ilmu agama akan menjadikan umat Islam umat yang teguh dengan dasar agamanya yang menganjurkan keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. para ulama Islam turut berkembang kerana pemilikan ilmu. Imam Maliki. Muamalah pula ialah peraturan perhubungan sesama manusia yang meliputi aspek akhlak. Mereka semua adalah intelektual Islam yang menjadikan al-Qur‟an dan al-Sunnah sebagai sumber utama ilmu mereka. nilai-nilai murni dalam nilai akhlak disempurnakan oleh Nabi Muhamad SAW. al-Kindi. Ibnu Maskawayh. Selain itu. Ini berdasarkan satu hadis Rasulullah SAW yang bermaksud “Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Oleh itu. Oleh kerana itu. masyarakat Islam juga mempunyai pegangan agama yang teguh. Imam Shafie. pengkajian dan menghasilkan penemuan baru atau teknologi. nilai dalam akhlak Islam mampu merentasi sempadan. 2000: 129) * Akhlak Akhlak merupakan mekanisma yang menggerakkan umat Islam menjadi umat yang bertamadun tinggi. dalam menangani era teknologi dan globalisasi hari ini. alFarabi. Kebanyakan tamadun . al-Khawarizmi. pemikiran yang tinggi dan akhlak yang luhur. Melaksanakan keadilan pula adalah prinsip penting dalam perlaksanaan syariat Islam. Hanafi dan Hambali. Sekiranya tingkah laku seseorang itu indah dan terpuji ia dinamakan akhlak yang baik (akhlak mahmudah). Seseorang akan melakukan dengan mudah dan tidak perlu berfikir untuk menghasilkan perbuatan dan tingkah laku. Segala bentuk perlakuan yang berasaskan ajaran Islam membawa penganutnya mengamalkan akhlak yang mulia. sebaliknya oleh wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Walau bagaimanapun. Ibnu Khaldun. Sejarah kegemilangan Tamadun Islam telah berjaya dicipta kerana penghayatan ummah terhadap budaya ilmu dalam kehidupan seharian. Oleh itu. Imam al-Ghazali menjelaskan akhlak merupakan suatu kebiasaan yang terdapat dalam diri manusia. ekonomi dan kemasyarakatan. Contohnya. Ibnu Rushd.ketaatan kepada Allah SWT.

al-Qur‟an al-Karim mengandungi asas-asas yang kukuh dan sistem yang teguh bagi pendirian agama. Selain itu. Sumber ini diterima sebagai sumber yang benar dan berautoriti dalam Tamadun Islam. Sumber wahyu terkandung dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah. Selain al-Qur‟an. Hanya. alam ghaib. malah dari sudut lain. pada masa kini umat Islam kurang menghayati konsep Tamadun Islam sehingga mereka leka dengan kepalsuan Tamadun Barat yang hanya menumpukan kepada kemegahan dunia tanpa menggabungkan dengan kebahagian akhirat. Al-Qur‟an mrupakan mukjizat yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dikira sebagai ibadah. sementara Sunnah yang sebaliknya tidak diterima. tamadun yang mula menyeleweng dari dasar agama akan mempercepatkan keruntuhan sesebuah tamadun. Sunnah dalam bentuk ini sahaja yang boleh diterima pakai sebagai sumber. Al-Qur‟an sebagai sumber yang dapat disaksikan hingga ke hari ini sentiasa menyeru umat Islam melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan serta membangunkan alam untuk kebaikan bersama. al-Qias. Masalih al-Musalah dan al-Istihsan. adalah tidak mungkin untuk melihat agama Islam sebagai sesuatu yang sempurna tanpa bantuan dan penjelasan al-Sunnah. Penjagaan dari Allah SWT menjadikan Tamadun Islam mampu bertahan lama sehingga kini. iaitu sumber wahyu dan sumber sekunder. Umat Islam hari ini dibelenggu pelbagai masalah. Keteguhan kepada pelaksanan agama menjadi faktor kepada peningkatan dan kemusnahan sesebuah tamadun. fakta-fakta sains. Sebaliknya. sejarah dan lainlain lagi. Kesemua sumber ini dihasilkan oleh pemikir Islam yang berusaha mencernakan Islam dalam kehidupan seharian umat Islam yang semakin kompleks. Al-Qur‟an mengandungi keseluruhan ajaran Islam yang merangkumi konsep ketuhanan. * Sumber-sumber sekunder Selain daripada al-Qur‟an dan al-Sunnah.4 Sumber Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam terbahagi dua. Pemikiran intelek dan ulama Islam yang melahirkan pelbagai kaedah Islam tetap berdasarkan firman Allah dalam al-Qur‟an dan hadith Nabi SAW. ketinggalan dalam menguasai ilmu dan teknologi hari ini. perbuatan dan pengakuan serta sifat atau akhlak dan riwayat hidup baginda sebelum dan sesudah dilantik menjadi Rasul. namun turut memaparkan secara jelas kandungan alQur‟an yang menjadi pegangan orang Islam. Hadis atau Sunnah menjadi sumber penting kerana ia bukan sahaja menggambarkan keseluruhan agama Islam. * Al-Qur‟an. Sunnah bukan sekadar bertindak sebagai penafsir dan pengulas yang paling sahih walaupun kesahihannya mengambil tempat kedua selepas al-Qu‟ran. Kesungguhan menghayati Islam. Antaranya ialah ijtihad. Contohnya. sistem perundangan.dunia lain juga terbina dengan berasaskan kepercayaan agama. Al-Sunnah ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada perkataan. haruslah diingat bahawa sunnah yang diterima sebagai sumber autoriti ini hanyalah sunnah yang sahih sahaja. kurang menghayati agama. berdisiplin tinggi serta menguasai pelbagai ilmu khususnya sains dan teknologi boleh memberi kekuatan kepada umat Islam untuk menandingi Tamadun Barat hari ini. Beliau menegaskan: “Andainya kita dapat mentafsirkan asas-asas ini dengan sebaiknya nescaya terbentuklah suatu sistem yang sempurna dan sesuai untuk manusia seluruhnya di pelbagai zaman dan tempat”. al-Qur‟an menekankan aspek keadilan dan segala prinsip-prinsip sosial. ialah ayat-ayat yang disudahi dengan ungkapan . * Al-Sunnah. Ahmad Shalaby (1997:95) menegaskan. (Azhar 2000:103) Untuk mempastikan Sunnah yang sahih dan sebaliknya. Berbeza dengan Islam sebagai din yang dipelihara oleh Allah melalui cara yang dapat dikaji mahupun tidak.4. para ulama hadith telah berjaya membentuk satu ilmu khusus yang dikenali dengan ilmu Mustalah al-Hadith. 1. Walau bagaimanapun. sumber kedua yang menjadi sumber Tamadun Islam ialah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak ayat-ayat al-Qur‟an dan al-Hadis yang mendorong manusia belajar dan menggunakan akalnya atau memperkembangkan semangat intelektualisma. tamadun dan dunia. nilai moral. ijmak ulama‟. terdapat sumber lain yang berperanan sebagai pengukuh kepada penjanaan Tamadun Islam. Al-Qur‟an sebagai mukjizat tetap terpelihara daripada sebarang bentuk usaha penyelewengan dan penambahan.

matlamat dan tujuan kehidupan manusia berteraskan ketetapan Allah SWT yang terkandung dalam al-Qur‟an. Selain itu. Ciri-ciri ini menjadi penentu sebab Tamadun Islam diterima oleh semua bangsa yang ada di dunia. Elemen ini membolehkan Tamadun Islam berkembang tanpa sempadan masa dan geografi serta bertoleransi terhadap agama dan budaya lain. Tamadun Islam telah berkembang ke luar dari Semananjung Tanah Arab sampai ke Eropah. kemunculan kota atau bandar. Pembezanya hanyalah iman dan takwa. * Universal Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu. tanggungjawab ibadat kepada Allah dan urusan kehidupan dunia. penyelidikan dan penambahbaikan dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Ciri-ciri tersebut adalah seperti berikut: * Rabbani Ciri rabbani menunjukkan Tamadun Islam di dasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Alam Melayu dan Tanah Besar Cina. Ini bermakna Tamadun Islam sesuai dengan segala . wujudnya organisasi. Ringkasnya. walaupun pada asalnya Tamadun Islam bermula pada bangsa Arab. kepentingan individu dengan masyarakat dan keseimbangan nilai spiritual dengan material. bahkan diperkembangkan lagi melalui aktiviti penterjemahan. Tamadun Islam diterima oleh masayrakat Melayu di pelbagai pulau dan daratannya. Kesimbangan bermaksud seimbang antara dua keadaan yang bertentangan. ciri ini juga menjadikan umat Islam sedar bahawa tujuan penciptaan manusia adalah untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah SWT. umat Islam sedar hakikat keberadaannya di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah yang diamanahkan untuk membangunkan setiap wilayah yang diduduki. Tamadun Islam diterima oleh masyarakat India sehingga melahirkan era Kesultanan Delhi di India yang berjaya dimantapkan oleh oleh Dinasti Babur sehingga terbinanya Taj Mahal yang menjadi mercu tanda Islam di India. turut terkandung dalam masyarakat Islam yang menjadi penunjang Tamadun Islam.5 Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam Ciri-ciri tamadun yang dikemukakan oleh para sarjana Barat seperti wujudnya penempatan. Namun ciri-ciri khusus Tamadun Islam tersebut jarang diketengahkan. Oleh itu. kebanyakan bangsa di dunia boleh menerima Tamadun Islam kerana ciri-ciri khusus ini. „Apakah kamu tidak berfikir‟ dan lain-lain lagi. al-Zukhruf: 59) Ciri ini juga menjadi bukti semua bangsa adalah sama dalam masyarakat Islam. aljebra dan perubatan daripada tamadun Yunani. pangkat. Sumber. Ringkasnya.4. bahasa dan penggunaan tulisan dan adanya daya reka cipta. Tamadun Islam diterima oleh masyarakat Cina pada zaman Dinasti Ming. ilmu astronomi. Cina dan India disesuaikan dengan ajaran Islam dan telah dikembangkan oleh para sarjana muslim.yang bermaksud „Apakah kamu tidak menggunakan akal‟. bahkan Tamadun Islam milik seluruh manusia yang berpegang kepada Din al-Islam. * Keseimbangan dan kesederhanaan. Ayatayat ini mengandungi maksud supaya umat Islam menggunakan akal untuk memerhati dan mempelajari alam sekeliling. Tidak dinafikan juga keindahan seni Islam seperti seni kaligrafi. Sebagai contohnya. Bahkan ciri-ciri Tamadun Islam lebih luas daripada yang dinyatakan. keturunan dan kekayaan. terdapat juga mekanisma lain yang kewujudannya merupakan manifestasi kepada sumber-sumber ini seperti pembentukan pentadbiran yang berkesan selari dengan ajaran Islam. Perhubungan manusia dengan Allah SWT merupakan matlamat tertinggi dalam Tamadun Islam. Ciri-ciri khusus Tamadun Islam yang akan dipaparkan di bawah menggambarkan keistimewaan dan nilai tersendiri dan nilai sebenar Tamadun Islam. (lihat surah al-Taubah: 24. Ketamadunan yang telah dicapai oleh bangsabangsa di luar Semenanjung Tanah Arab ini tetap dipelihara oleh Tamadun Islam. * Tamadun lain Islam bersifat terbuka kepada semua tamadun dan tidak menolak segala kebaikan yang dihasilkan oleh tamaduntamadun lain. Konsep keseimbangan dalam Tamadun Islam merangkumi kerohanian (spiritual) dan kebendaan (material). semua bentuk pembangunan atau kemajuan dalam sesebuah masyarakat yang berteras Tamadun Islam hendaklah dibentuk dalam acuan sumber-sumber tersebut. Menerusi ciri ini. tempat dan tempoh tertentu. seni tampak dan sebagainya turut menarik perhatian dan minat masyarakat dunia. peningkatan kualiti hidup. ciri ini merupakan tunggak utama Tamadun Islam dan asas perbezaan Tamadun Islam dengan tamadun lain. 1. monumenmonumen indah yang melambangkan keagongan Islam dan ketinggian ilmu-ilmu Islam sehingga menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun lain. Tamadun Islam diterima oleh masayrakat Eropah seperti di Sepanyol sahingga terbinanya Istana al-Hamra‟ di Granada. seni bunyi. Sementara perhubungan manusia sesama manusia dan alam lainnya adalah pelengkap hubungan dengan Maha Pencipta. Di samping itu. bukan warna kulit.

Justeru itu Islam menggariskan peraturan dalam membina hubungan tersebut dengan menghayati segala sifat terpuji dan menjauhi sifat tercela. Ciri realistik mengambil kira kehidupan manusia di alam sejagat dengan kepercayaan bahawa alam sejagat merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata. Selain itu. * Ideal dan realistik Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan dapat dicapai dengan memberi landasan kukuh kepada seluruh kegiatan agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah SWT. Antara penentuan garisan yang telah ditentukan oleh al- . Dengan ciri ini terbukalah ruang kepada semua bangsa di dunia untuk membentuk masyarakat Islam dan membina tamadun sejagat. * Menjaga hubungan antara makhluk dan alam Dalam membina tamadun. lebih-lebih lagi dalam membina tamadun dan kemajuan. Tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan tertentu. musuh atau lawan dan mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak. hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Ia juga merupakan satu seruan keadilan untuk semua manusia. hubungan dengan manusia dan alam lainnya akan kembali kepada perhubungan yang kudus dengan Pencipta Alam. Islam memberi kebebasan dari sudut merealisasikan tamadun pada setiap bangsa yang berbeza dengan mengambil kira matlamat yang harus di capai. 1.1991:4). Tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang empunya. mengumpat. * Menyeluruh Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek akidah. Sebagai contohnya. iaitu Allah SWT seperti yang dapat difaham pada surah at-Taubah:24. * Menjaga hubungan baik sesama manusia. Tamadun Islam menjaga kesejahteraan sesama manusia dengan mengharamkan tuduh menuduh.6 Para * sarjana Tamadun Matlamat Islam hubungan telah merumuskan baik matlamat antara Tamadun Tamadun makhluk Islam seperti dengan Islam berikut : Menjaga Khaliq Penjagaan hubungan baik dalam Tamadun Islam terbentuk melalui keimanan yang mantap.4. Sifat universal ini memerlukan wujudnya masyarakat yang saling berkomunikasi dengan baik dan berdisiplin seperti pada surah surah al-Hujurat:13. tetapi anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaanya. * Tetap dan anjal Tamadun Islam mempunyai prinsip yang tetap dan tidak berubah pada sasaran dan matlamat pembinaan tamadun. Islam membentuk manusia supaya menjaga hubungan yang baik dengan makhluk lain. Ia juga menepati keperluan dan peredaran zaman. Masyarakat Islam ialah masyarakat yang universal. Hubungan dengan Allah merupakan hubungan ubudiyyah dan sama sekali tidak menyamai dengan sebarang hubungan lain. Islam mengharamkan pembunuhan binatang tanpa sebab yang diharuskan atau membunuh haiwan dengan cara yang zalim dan kejam. Dunia nyata adalah antara bukti kewujudan Allah SWT yang Maha Pencipta.bangsa dan situasi. Tamadun Islam juga menyentuh aspek kenegaraan yang meliputi hubungan dalam negara mahupun antarabangsa. bukan kemajuan dari sudut kebendaan semata-mata. Manusia tidak dapat hidup bersendirian. mencuri dan lain-lain. akidah yang lurus dan pengabdian kepada Allah SWT semata-mata seperti yang terkandung dalam konsep tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah. Demikian juga hubungan manusia dengan Allah SWT. mengeji. sama ada Islam atau bukan Islam.Rahman. . Ia terbuka kepada seluruh umat manusia. sebagaimana yang berlaku dalam sejarah Islam. Dari aspek kehakiman. syariat (undang-undang) dan akhlak.Sifat yang dituntut oleh Islam antaranya saling membantu pada perkara takwa dan kebaikan dan tidak membantu pada perkara dosa dan keburukan seperti yang terakam pada surah al-Maidah: 2. (Amir A. Menjaga hubungan dengan Allah merupakan matlamat terakhir dan kemuncak hubungan-hubungan yang lain. Pada hakikatnya.

* Menjaga diri dan nyawa Nyawa merupakan kurnia Allah SWT untuk memberi peluang dan bekalan kepada manusia mengabdikan diri kepada-Nya. surah Terdapat hampir 500 ayat al-Qur‟an yang menyentuh persoalan alam sekitar dan tanggungjawab mengurusnya. Daripada perbincangan di atas. Namun Islam menekankan matlamat dan usaha tersebut mestilah selari dengan kehendak Islam. seperti mencari hasil yang halal dan membelanjakan harta untuk tujuan yang baik dan diharuskan oleh syarak. akal. manakala Tamadun Islam mengimbangi antara pembangunan material dan spiritual. Syariat ini bertujuan untuk memastikan zuriat dan keturunan manusia terpelihara sesuai dengan kemuliaan manusia sebagai khalifah Allah seperti yang dapat difaham pada surah al-Isra‟:31 dan surah an-Nur:2. * Menjaga kewarasan akal Akal merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Sehubungan itu. Keturunan yang baik mestilah melalui perkahwinan. dalam membina kemajuan dan peradaban. Keistimewaan manusia berbanding makhluk lain terletak pada akal yang sempurna dan waras. * Menjaga zuriat dan keturunan Islam mengambil berat aspek penerusan zuriat dan keturunan dengan menekankan perkembangan keturunan yang baik selaras dengan kemajuan. ajaran Islam menekankan penjagaan nyawa manusia. merompak atau urus niaga yang berasaskan riba seperti yang dapat dilihat pada surah al-Qashash:77 dan surah al-Maidah:38. Hubungan dengan cakerawala. bukan untuk membawa kemusnahan kepada diri sendiri dan manusia lain. Islam tidak membenarkan sebarang bentuk penindasan dan pencerobohan terhadap harta orang lain seperti mencuri. Islam juga mengharamkan tujuan kemajuan adalah untuk kemusnahan seperti pembinaan senjata nuklear dan kimia untuk membunuh orang lain atau membawa kehancuran. Dalam membina tamadun. kita akan dapat melihat perbezaan yang ketara antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain seperti Tamadun Barat. Tamadun Islam juga bermatlamat menjamin keselamatan nyawa. Hubungan dengan laut. harta dan keturunan. dalam membina tamadun dan kemajuan. * Menjaga keselamatan harta Islam tidak menegah pengumpulan harta dan usaha untuk mencari kekayaan. Penekanan ini menyebabkan Islam mengharam membunuh diri dan melakukan pembunuhan kepada orang lain seperti dalam surah anNisa‟:29. Islam mengharamkan segala bentuk pergaulan bebas dan perbuatan zina. an-Nahl:10 -11. maka mereka mestilah memelihara nyawa sendiri dan orang lain. sesama manusia dan alam sekitar. Ibrahim: 32 33. dapatlah disimpulkan bahawa konsep tamadun menurut perspektif Islam ialah paduan antara pembangunan material dan spiritual atau antara kebendaan dan kerohanian dan antara memenuhi tuntutan fitrah manusia yang bersifat jasad dan roh. akal yang waras mestilah dijaga dan diarahkan untuk tujuan yang murni dan baik. Justeru itu. Sehubungan itu. Islam juga mensyariatkan undang-undang yang tegas bagi kesalahan zina. Dalam membina kemajuan dan peradaban. Selain itu. Inilah yang melayakkan Tamadun Islam menjadi tamadun yang universal. Dan . Islam mengharamkan segala perbuatan merosakkan akal seperti mengambil minuman yang memabukkan.Qur‟an sebagai sumber utama Tamadun Islam dalam menjalin hubungan harmoni antara makhluk dengan alam dapat dilihat pada firman Allah seperti berikut: a) b) c) d) Hubungan dengan binatang. Kesyumulan Tamadun Islam diinspirasikan dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: “Bukanlah kebaikan kepada kamu orang-orang yang meninggalkan kepentingan duniawi untuk akhirat. surah surah Yasin:72. Demikian juga Sunnah Rasulullah SAW banyak memberi petunjuk yang menekankan kepentingan memulihara alam sekitar (Mohd Zuhdi. Semua objektif ini hanyalah untuk memperoleh keredaan Allah SWT dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. penagihan dadah dan seumpamanya seperti yang terakam dalam surah al-Maidah: 32. Hubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Justeru jiwa dan nyawa manusia milik mutlak Allah SWT. tubuh badan. surah an-Nahl:14. 2002:127) . Oleh itu. selain bermatlamat menjaga hubungan manusia dengan Pencipta. sedangkan manusia adalah pemilik secara nisbi sahaja. Islam menekankan keselamatan harta. Justeru itu. Lantaran itu. Tamadun Barat lebih menonjolkan aspek pencapaian kebendaan atau material sebagai ukuran bagi menentukan sesebuah masyarakat itu bertamadun atau sebaliknya.

Sehubungan ini. iaitu keseronokan pancaindera dan memenuhi runtunan hawa nafsu dan syahwat kehaiwanan.5 KONSEP TAMADUN BARAT Tamadun Barat diasaskan kepada pemikiran yang bersumberkan Tamadun Greek Yunani dan Rom purba yang muncul pada tahun 2000 S. Abu Hassan Ali an-Nadawi (1984) telah menjelaskan ciri-ciri khusus Tamadun Yunani seperti berikut: i. Oleh itu. Fanatisme kebangsaan yang melampau. Mereka bergantung sepenuhnya kepada pemikiran akal tanpa merujuk atau dibantu oleh ajaran ketuhanan. Kesedaran yang timbul telah mencetuskan “Zaman Peralihan” dan kemudiannya Zaman Renaissance di Barat. Zaman Renaissance yang bererti zaman “menghidupkan kembali Tamadun Yunani” menunjukkan pembinaan masyarakat baru Barat adalah berasaskan sejarah Tamadun Yunani yang berlandaskan logik akal. rasa keagamaan dan kecintaan melampau kepada kehidupan dunia. Socrates dalam dialognya telah menegaskan bahawa “pada hakikatnya tidak ada nilai moral dan spiritual yang mutlak”. Oleh itu. pemikiran dan keinginan manusia menjadi sumber. Kedua-dua tamadun ia banyak memberi inspirasi kepada kemunculan dan kekuatan Tamadun Barat. Tokoh utama dalam zaman ini adalah Socrates. Percaya Kurang kepada apa sahaja yang dapat dicapai oleh panca indera. Inilah matlamat utama kehidupan manusia. Pengaliran Tamadun Islam ke Eropah sejak abad ke-9 hingga abad ke-12 M menjadi faktor utama pembukaan minda masyarakat Barat yang datang ke Sepanyol dan Pulau Sicily yang berada di bawah kekuasaan Tamadun Islam di Eropah.1 Sejarah Tamadun Barat Kemunculan Tamadun Barat bermula dengan kebangkitan masyarakat Eropah yang tidak senang dengan pemerintahan golongan gereja Katolik yang menindas. Penafian hak gereja dalam seluruh sistem pemerintahan bermula apabila gereja diketepikan dan dianggap sebagai hak peribadi dan bukan lagi hak masyarakat dan negara. Golongan gereja tidak menerima sebarang bentuk perubahan kecuali suatu idea dan kehendak yang muncul daripada golongan gereja sendiri. Mereka datang untuk menimba ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh para sarjana Islam. rujukan dan matlamat utama dalam pembangunan dan pembinaan tamadun Barat. Akibatnya. (Riwayat Bukhari) Kesepaduan dalam Tamadun Islam berlaku tanpa pengabaian mana-mana aspek. 1. iii. Plato dan Aristotale. ii. Zaman ini telah menyebabkan pemikiran masyarakat terbuka luas dan secara tidak langsung menimbulkan permusuhan terhadap gereja yang berakhir dengan kejatuhan golongan gereja. Corak ini termaksud dalam istilah sekularisma.tidak ada kebaikan bagi kamu orang-orang yang meninggalkan kepentingan akhirat untuk dunia.5. manusia hendaklah bergembira sepenuhnya dalam kehidupan dunia. Sementara itu. akan tetapi paling baik bagi kamu yang mengambil dari ini dan ini” (kedua-duanya secara sepadu). Gerakan Renaissance di Barat atau dikenal juga gerakan pencerahan selepas melalui zaman kegelapan . Pemikir dan golongan intelektual Yunani telah mencorakkan masyarakat Yunani ke arah pemisahan agama dari kehidupan keduniaan. Idealisme sekular merupakan tema yang dominan dalam Tamadun Barat. muncul aliran baru dalam agama kristian iaitu Protestan. Sekularisma menjadi titik tolak kepada zaman peralihan di barat daripada zaman gelap kepada zaman Renaissance. mengongkong dan menzalimi rakyat yang inginkan perubahan. Pergerakan para pemikir bertitik tolak dari fenomena ini yang membentuk satu corak baru dalam masyarakat Barat iaitu kehidupan berasaskan kepada alam nyata yang ada di dunia. 1. Malah pada pandangan Islam ia tidak memenuhi maksud Tamadun Islam yang sebenarnya.M. Ini menjadikan Tamadun Barat tegak atas landasan idealisme sekular yang mementingkan pemikiran logik sebagaimana Tamadun Yunani yang lebih menekankan keagungan manusia dari faktor ketuhanan. jika berlaku pengabaian akan membawa kepada kepincangan dan kecacatan. para pemikir dan pemimpin revolusi muncul dengan slogan baru yang berbunyi Give it to Ceaser what it is and give it to God what everythings belongs to God.

Ini melahirkan ramai tokoh pemikir Barat seperti Herbert Spencer. teknologi perindustrian. tanpa kepercayaan kepada agama dan kuasa ghaib Cendikiawan dan intelektual memainkan peranan yang besar. syariah dan akhlak.5. Pengetahuan dalam sains dan teknologi memberi jawapan kepada segala permasalahan dunia yang sebelum zaman ini hanya disandarkan kepada gereja. Pancaindera manusia yang lima memberi maklumat kepada akal untuk ditafsirkan. Logik bersumber kepada akal manusia. Keadaan ini menyebabkan masyarakat mula mengagungkan sains moden barat. Antaranya. seperti politik. Darwin. agama: kehidupan. Kilang-kilang yang menggerakkan perindustrian tumbuh bagai cendawan selepas hujan. kapalterbang. Pemikiran manusia semata-mata yang sentiasa berubah-ubah. Karl Marx. Berasaskan logik. kereta. Antara perbezaan tersebut adalah seperti berikut : Tamadun Tamadun Asas: Islam Barat Berasaskan tauhid yang tegak pada aqidah. ekonomi. panca indera dan materialisme. manusia. Penciptaan demi penciptaan telah diterokai oleh saintis Barat. Aqidah ialah keyakinan kepada Allah dan lainnya yang terangkum dalam Rukun Iman. Akhirnya lahir fahaman sekular yang memisahkan urusan kehidupan harian dengan persoalan agama. telefon dan lain-lain. pendidikan dan sosial. Syariah ialah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang meliputi segala aspek kedihupan. terutama dalam soalsoal hidup seharian dan perkembangan ilmu pengetahuan termasuk penyelidikan sains dan teknologi. Kejayaan menjawab segala masalah ini mendorong ke arah pemikiran yang lebih ke hadapan yang akhirnya saintis Barat berjaya mencipta roket untuk membawa angkasawan mereka menjelajah angkasa lepas dan akhirnya mendarat di bulan. Sumber ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah untuk direalitikan dalam kehidupan masyarakat manusia. C. Isacc Newton dan lain-lain.2 Perbezaan Tamadun dan Tamadun Islam Latarbelakang di atas membuktikan terdapat perbezaan yang jelas antara Tamadun Barat dan Tamadun Islam yang bertitik tolak dari perbezaan latar belakang kemunculan tamadun dan asas yang menggerakkan dua tamadun penting dunia. Asas masyarakat baru ini adalah pemikiran materialistik. cara hidup yang menyeliputi segala aspek . muncul Revolusi Perindustrian di Perancis yang membangkitkan pemikiran masyarakat Barat untuk maju dalam bidang sains dan teknologi. Sumber asasi: Mutlak kerana ia bersumber wahyu dari Allah yang disampaikan kepada manusia pilihan lagi maksum yang akan menerima utusan-Nya. 1. Sejurus berlakunya Renaissance. Matlamat: Keampunan Keseronokan Kedudukan Islam satu dan keredaan Allah di samping hidup dunia semata-mata dan kebahagiaan kepuasan dunia dan segelintir akhirat. Wahyu dari Allah dikenal sebagai al-Qur‟an yang kemudiannya ditulis dan dikumpulkan dalam satu naskhah. undang-undang. Materialisma merupakan kesan pemikiran yang berjaya menghasilkan sesuatu dalam bentuk barang atau benda.hakikatnya adalah suatu gerakan untuk melepas diri dari unsur-unsur kerohanian dan cengkaman pihak gereja kerana ajarannya tidak lagi mampu menangani dan menyelesaikan masalah masyarakat. rasionalistik dan fizikal masyarakat Yunani dan Romawi purba. iaitu Nabi Muhammad SAW. Akhlak pula ialah perlakuan yang berasaskan kepada akhlak Rasulullah SAW.

intelektual dan ketiadaan pimpinan yang berwibawa menjadi tanda awal dan mempercepatkan keruntuhan sesebuah tamadun yang dibina. Walaupun begitu Islam berprisip tetap dan fleksibel dan tidak rigid. Dalam pembinaan tamadun. Islam dan ihsan serta mempraktikkan unsur ini dalam kehidupan masyarakat Islam. Agama sebahagian daripada kebudayaan dan tertakluk kepada kebudayaan. hanya mengharapkan mati syahid apabila berada di medan juang. Ideologi ini begitu berkembang dalam pelbagai aspek kehidupan mereka terutamanya ekonomi. kejayaan renaissance di Eropah telah menyebabkan berkembangnya fahaman sekular secara meluas. Selain ini mereka juga mengingkari ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Tamadun ini juga menitikberatkan aspek kebendaan dengan mengenepikan aspek kerohanian. Kapitalisme. Kebudayaan sentiasa mengalami perubahan dan agama juga dicorak oleh perubahan dan pembaharuan. menekankan aspek iman. Pembangunan dan kemajuan adalah alat dan matlamat pembangunan dalam Islam adalah manusia. Kemajuan berdasarkan keuntungan sematamata dan berpegang kepada konsep “matlamat menghalalkan cara”. Generasi ini tidak gentar dengan sebarang kemungkinan.6.1 Keagamaan Faktor agama yang bertunjang kepada tauhid merupakan aspek teras dalam pembinaan Tamadun Islam. masyarakat Arab sudah mencapai beberapa kemajuan. Liberialisme. Kerohanian dicapai melalui pengamalan perintah Allah sementara kebendaan di capai melalui penggunaan akal yang berteraskan kepada Firman Allah. Islam menolak konsep matlamat menghalalkan cara. politik dan sosial. Pragmatisme. Ketinggian nilai-nilai keimanan telah memberi kesan besar pada kejayaan pembinaan Tamadun Islam yang berpusat di kota Madinah. Kemajuan dalam Islam bersifat lengkap. Rasionalisme. Hal ini terjadi kerana pembangunan fizikal semata-mata yang bersifat material tidak dapat menjamin keabadian sesebuah tamadun. Walaupun jumlah mereka kecil berbanding pihak lawan.6 JATUH BANGUN TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM Islam menganggap tamadun bertitik tolak dari ajaran agama.W. Oleh itu. Justeru. Sebagai contohnya. Konsep kemajuan: Islam menekankan kedua-dua aspek kerohanian dan kebendaan.Pembaharuan dalam Islam berlaku berdasarkan agama dan bukan agama mengikut perubahan. Akhirnya fahaman ini telah mendominasi pemikiran dan kehidupan Barat. Masyarakat Eropah melakukan perubahan dalam kehidupan dengan berasaskan fahaman ini. Demikian juga kelahiran sesebuah tamadun berpunca daripada Islam sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. walaupun bangunan kukuh yang didirikan masih tersergam indah. 1. Ringkasnya. Fahaman Barat yang berteraskan sekularisme telah melahirkan pelbagai ideologi di Barat seperti Modenisme. Rasulullah S. Pengabaian nilai-nilai agama. Islam memaparkan kisah-kisah sejarah silam sebagai iktibar.A. Kota Makkah juga dapat dikuasai sepenuhnya dan dibersihkan dari unsur-unsur tamadun yang bercanggah dengan Islam. Segala urusan tidak ada kaitan dengan agama. 1. Tamadun Barat melihat perkara-perkara keduniaan hanya kehidupan dunia semata-mata. ketinggian tamadun yang didirikan . Tidak dinafikan semasa perutusan Rasulullah SAW. Islam telah memberi sinar kepada masyarakat untuk menyempurnakan tamadun yang dibina. Kolonialisme dan Materialisme. ia mengabaikan aspek kemajuan dari sudut kerohaniaan atau spiritual. Sebagai pemimpin yang berwawasan dan berjiwa besar baginda telah berjaya membina satu generasi yang memiliki iman yang kental dan sanggup berjuang berhabis-habisan demi mempertahankan Islam. kedatangan Islam telah memisahkan masyarakat Arab daripada amalan jahiliah kepada amalan bijaksana berlandaskan Islam. Kesemua kisah yang diulang kembali oleh al-Qur‟an memaparkan kesan buruk dan kemusnahan tamadun akibat sesebuah masyarakat cuba menyalahi landasan agama tauhid yang telah disampaikan kepada mereka. Dalam usaha membina sebuah masyarakat bertamadun melalui penyampaian dakwah.

Kemajuan yang dapat dicapai dalam pelbagai bidang terutamanya bidang keilmuan adalah hasil daripada usaha pemimpin yang amat berwibawa. Suasana ini dapat dilihat pada kejatuhan Kerajaan Bani Umayah.W. Sejarah juga memaparkan bahawa keadaan politik yang kacau bilau. Sebaliknya. Sebaliknya. melakukan penyelewengan. Kesultanan Melayu Melaka. Khalifah Harun al-Rashid dan al-Makmun adalah antara pemerintah Abbasiyyah yang sangat menekankan aspek keilmuan. Akhlak memainkan peranan yang sama penting dalam pembinaan dan keutuhan sesebuah tamadun. kaum „Ad dan kaum Thamud telah mengalami kehancuran kerana keingkaran kepada Allah Yang Maha Esa. Tamadun Islam yang dibina oleh Rasulullah S. Dengan penuh gaya mencabar kaum Nabi Luth. Sumbangan mereka yang terpenting ialah pembentukan Baitul Hikmah. Pembinaan Tamadun Islam yang ditunjangi oleh sosial secara harmoni antara dua kelompok ini mampu mengembangkan tamadun ke seluruh pelusuk Semenanjung Tanah Arab. kerajaan-kerajaan Islam di Andalus dan Kerajaan Uthmaniyah di Turki. kepincangan dan kelemahan kepimpinan akan mempercepatkan berakhir sesebuah kerajaan yang dibina oleh tamadun sesebuah bangsa.oleh Firaun. Hal inilah yang dapat kita saksikan semasa pemerintahan awal Islam.3 Politik dan pemerintahan Politik dan pemerintahan turut memainkan peranan yang penting dalam menentukan bangun jatuh sesebuah kerajaan dan ketamadunan sesuatu bangsa. memomokkan kenabian Nabi Luth dan memaparkan akhlak buruk yang menyalahi tabie manusia. sistem sosial yang longgar kerana kerapuhan jatidiri sehingga masyarakat dibuai dengan kelekaan . malah terus berkembang ke seluruh dunia timur dan barat. keruntuhan akhlak dan moral akan melemahkan pemerintahan dan benteng pertahanan negara mudah dimusnah. 1. Apabila nilai-nilai akhlak diabaikan. 1. Sejarah membuktikan bahawa kepimpinan yang berdaya maju. namun mereka mampu membina masyarakat yang berkualiti. Para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah berjaya membina tamadun Islam dengan wujudnya pelbagai bidang kemajuan. Politik yang stabil dan kepimpinan yang berwibawa akan dapat mengekalkan sesebuah tamadun. pergolakan dalaman menjadi faktor keruntuhan sesebuah kerajaan. pemerintahan yang adil dan perpaduan dalam politik telah meninggikan tamadun sesuatu bangsa. rasuah berleluasa di kalangan para pegawai kerajaan.2 Nilai-nilai akhlak Ketinggian nilai-nilai akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW merupakan kunci kejayaan dalam pembentukan Tamadun Islam. kelemahan pentadbiran. di Madinah menjadi titik tolak kepada pembinaan tamadun Islam seterusnya. Ini merupakan mutiara yang amat bernilai dalam sejarah tamadun Islam. Demikian juga. yang merupakan sebuah perpustakaan besar. 1.6. kemajuan dan minda yang mempunyai gagasan boleh meningkatkan martabat bangsa dan meninggikan tamadun yang dibina.A. Pergolakan dalaman dan kelemahan pemerintahan menyebabkan tamadun yang dibina penuh gemilang menemui titik penamat. terutamanya di zaman Rasulullah S.W. Walaupun kuantiti umat Islam kecil berbanding dengan orang bukan Islam. tamadun sesuatu bangsa akan menemui kehancuran sebagaimana yang berlaku ke atas umat Nabi Luth.6. gandingan mantap Sultan Mansor Syah dan Bendahara Tun Perak dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka telah menjadikan Melaka sebagai pusat Tamadun Islam di Asia Tenggara yang terunggul. berfoya-foya. Kegiatan keilmuan yang aktif di Baitul Hikmah telah menghidupkan peranan perpustakaan. Gambaran masyarakat sebegini dapat dilihat pada komuniti Muhajirin dan Ansar yang berpusat di Madinah. Pembentukan Kerajaan Islam Madinah menjadi bukti bahawa Islam dapat dipraktikkan secara menyeluruh dalam kehidupan harian. apabila pemimpin mementingkan diri sendiri. Sebaliknya.6.4 Sosial Kestabilan sosial antara individu dan masyarakat dengan berteraskan ilmu.A. Prinsip dan nilai murni yang dipaparkan dalam kepimpinan Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman kepada generasi berikutnya untuk membina satu tamadun bangsa yang gemilang.

1. Situasi masa kini menunjukkan bidang ini amat penting dalam penerusan tamadun bangsa. Sejajar itu juga terbina pula kerajaan baru ditempat perletakan pusat intelaktual yang dipindahkan. 1. Apabila peranan Melaka sebagai pusat intelektual telah berakhir. . kegiatan perdagangan import eksport yang rancak di Pelabuhan Melaka telah beralih ke Singapura setelah keutuhan Tamadun Melayu Melaka mengalami keretakan. Sebagai contoh. maka peranan ini telah diambil alih oleh Kerajaan Acheh Darussalam. Lembaran sejarah mencatatkan Baghdad. Apabila penguasaan politik sesebuah kerajaan mula runtuh. walaupun mereka bermula dari kegiatan ekonomi sara diri. tetapi sebaliknya ia akan berpindah ke wilayah lain yang aman. Sejarah membuktikan masyarakat yang bertamadun tinggi mengamalkan ekonomi perdagangan. Melaka dan Patani adalah antara pusat intelektual yang terkenal. Perkembangan dewasa kini membuktikan penguasaan Barat terhadap tamadun dunia ialah kerana kemajuan yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi. pertanian.6.kerana kemewahan dan gemar kepada hiburan yang berlebihan dan bebas (budaya hedonistik) mengundang keruntuhan sosial dan memberi pengaruh besar kepada keruntuhan sesebuah tamadun. Cina dan bangsa Eropah. Demikian juga dengan penguasaan bidang sains dan teknologi.6. India. Pelabuhan ini berjaya menjadi pusat persinggahan para pedagang Arab. Walaupun kemudiannya.6 Penguasaan bidang keilmuan Penguasaan pelbagai bidang ilmu-ilmu dan kemunculan sains dan teknologi memantapkan lagi pembinaan dan penerusan sesebuah tamadun. penternakan bertaraf antara bangsa. Kelahiran para sarjana dan kepelbagain kegiatan keilmuan mendorong ke arah pembinaan pusat-pusat intelektual. Andalus. pusat-pusat intelektual yang diwujud pada sesebuah kerajaan tidak akan runtuh.5 Ekonomi Faktor ekonomi juga adalah antara faktor yang membantu mengembangkan lagi sesebuah tamadun. Sejarah di Alam Melayu dapat disaksikan sebagai contoh. masyarakat Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka berjaya membina satu pusat perdagangan bertaraf antara bangsa di Pelabuhan Melaka.

Manusia sudah difitrahkan hidup dengan mempunyai pegangan dan kepercayaan. perbezaan tetap wujud walaupun etnik yang berbeza ini sama-sama berada dalam satu unit politik yang sama. pasti berlaku konflik lantaran perbezaan nilai yang ketara antara dua tamadun seperti pertembungan tamadun moden yang jelas didominasi oleh Tamadun Barat dengan Tamadun Timur yang berteras nilai tradisional. Kerencaman tamadun dan budaya di Asia walaupun pernah tercalar oleh beberapa konflik dalaman seperti konflik antara agama dan etnik di India. malapetaka. sesuai dengan hakikat kejadiannya sebagai al-insan madaniyyun lil tab‟iyy. persekitaran dan pengalaman hidup yang berbeza. Perbezaan wujud pada sudut fahaman dan anutan serta cara melahirkan ketundukan dan kepatuhan. Huntington sebagai Clash of civilization. Melalui perbezaan dan persamaan ini. Kuasa ini memberi kesan kepada kehidupan manusia di alam nyata seperti sihat. interaksi antara Tamadun Cina dan Islam terjalin melalui Laluan Sutera dan Tamadun India dengan Alam Melayu melalui laluan lautan Hindi. Sejarah ketamadunan Asia telah membuktikan wujud interaksi antara tamadun yang membawa kepada perkongsian ilmu dan teknologi. pertukaran nilai dan budaya serta perpaduan peringkat nasional.0 ANTARA 2 TAMADUN Pendahuluan Manusia merupakan pembangun sesebuah tamadun. Tanggapan kedua terhadap kuasa ghaib ini adalah immanent (tashbih). miskin dan kaya. Sebagai contohnya. Dalam perbincangan teologi. Namun antara setiap tamadun mempunyai tafsiran dan kepercayaan masing-masing terhadap kuasa ghaib. Sri Langka dan lain-lain wilayah. Namun kepercayaan antara kelompok manusia adalah berbeza. aman. tidak hairanlah mengapa selepas kedatangan penjajah Barat ke beberapa negara di Asia sejak abad ke 16 masihi telah mencetuskan rangkaian konflik hingga masa kini. sakit. iaitu kuasa ghaib yang terasing dan tidak sama dengan alam dan kuasa ghaib yang berada di alam. Dalam konteks Malaysia.BAB INTERAKSI 2. tidak bererti perbezaan lebih dominan berbanding persamaan yang wujud antara tamadun-tamadun ini. Contoh persamaan yang jelas ialah kepercayaan dan pegangan keseluruhan Tamadun Asia kepada kuasa ghaib. negara-negara di Asia telah berjaya mewujudkan interaksi antara pelbagai tamadun yang berjiran sejak beberapa dekad silam dan terbukti dapat terjalin secara harmonis. Perbezaan ini merangkumi persoalan falsafah dan konsep sesuatu pegangan dan kepercayaan. kesan dari latar belakang. Antara tamadun-tamadun ini tidak wujud satu pertembungan yang bersifat konflik seperti yang diistilah oleh S. hal ini dikenali dengan kuasa yang trancendent (tanzih). Kuasa ghaib ini di katogerikan kepada dua tanggapan. Oleh itu. Sebaliknya. Oleh itu. Satu ciri sepunya yang dikongsi bersama dan berfungsi membangun tamadun-tamadun besar Asia ialah kerana dasar pembinaannya berteras kepada nilai keagamaan dan etika. iaitu mempunyai pegangan dan kepercayaan serta amalan-amalan dari sesuatu kepercayaan. Persamaan ini pula merujuk kepada persamaan persoalan pokok. . tamadun mempunyai ciri-ciri dan nilai-nilai sejagat sesuai dengan fitrah dan keperluan asas kehidupan manusia.

Laluan sutera darat ini telah menghubungkan Cina dengan Khurasan. 2.1 2.2 Sikap Golongan Agama Faktor ini menjadi tunggak kepada kelangsungan hidup beragama secara harmoni. Ini kerana seandainya pemimpin atau raja bersikap adil dan toleran. Perlembagaan Malaysia menjadi sumber rujukan dan bukti utama wujudnya interaksi antara tamadun. Golongan ini wujud dalam setiap masyarakat beragama tamadun Asia. Terdapat juga contoh pemimpin yang tidak bertoleransi seperti yang dapat dilihat pada Sultan Shamsuddin Altamish di India yang bertindak keras terhadap penganut Hindu. sikap dan akhlak mulia yang dipamerkan ulama Islam di Alam Melayu memudahkan berlakunya interaksi dan Islamisasi. Xinjiang hingga ke Peking. madrasah dan dayah (Acheh). Beliau menyeru penganut Kristian supaya memerangi orang Islam yang dikatakan bertindak zalim pada penganut Kristian. Walaupun ada sikap sesetengah golongan agama yang mencetuskan konflik namun tragedi ini tidak mengguris sedikit pun martabat agama dalam pemikiran masyarakat Asia. Sejarah membuktikan kedudukan geografi memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. Hasilnya. Sebagai contohnya. Laluan perhubungan ini telah menyebabkan Cina mampu menjalin interaksi dengan negara Arab sejak tahun 3 Masihi lagi. Mereka telah berjaya memberi tasawwur Islam (pandangan Islam) yang sebenar kepada penduduk Alam Melayu. pesantren. Kedua-dua tindakan pemimpin ini telah mencetuskan konflik dalam masyarakat. sebaliknya hak mereka dilindungi undang-undang. pengaruh Tamadun Islam.1. Samarqand. Delhi dan Moghul di India: Bertoleransi kepada penganut Hindu malah pegawai dilantik dari kalangan mereka.1. Golongan agama dalam fahaman Krisitian pula dikuasai oleh paderi. Demikian juga dengan Han Wu Ti dalam Dinasti Han telah melaksanakan dasar memihak kepada cendikiawan Konfusianisme berbanding sami Buddha. Contoh berikut memperlihatkan peranan geografi: i. 2. Sejarah telah membuktikan dua sikap berbeza di kalangan para pemimpin seperti contoh di bawah: * Nabi Muhammad SAW: Tidak menyekat orang Yahudi dan Kristian dalam pemerintahan Madinah. Justru itu. Mereka juga telah membentuk pendidikan formal dengan mendirikan beberapa institusi yang dikenali dengan pelbagai nama seperti pondok. tanpa menafikan hak ketuanan Melayu sebagai bangsa peribumi dan bangsa yang menunjang ke arah pembinaan dan perkembanagn tamadun negara ini. muncul ramai ulama di rantau Alam Melayu seperti Hamzah Fansuri. India dan juga tamadun pribumi jelas ketara dan memberi kesan besar kepada nilai dan budaya masyarakat Malaysia. Laluan laut pula merentasi Laut Arab ke Benua Kecil . Agama dan golongan penguasanya tetap berada pada kedudukan yang tinggi. Selain itu.Dalam sejarah Malaysia. Fenomena sebaliknya akan berlaku seandainya pemimpin bersikap kuku besi dan tidak bersikap toleransi kepada rakyat jelata. China. * Kerajaan Islam Ghaznawi. Abdul Rauf al-Singkeli dan lainlain.3 Kedudukan Geografi Kedudukan geografi melibatkan bentuk muka bumi dan kemudahan perhubungan dalam sesebuah masyarakat bertamadun.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN Kepimpinan Faktor ini merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi interaksi antara tamadun di Asia. Golongan agama dalam Tamadun Islam dimiliki oleh para ulama. Kesemua golongan agama berusaha mewujudkan suasana harmoni dan memberi penekanan sifat keinsanan.1. Golongan agama dalam kepercayaan Buddha pula didokong oleh sami. Antara contoh sikap golongan agama yang mencetuskan konflik seperti tindakan Paus Urban II sama ada mengadakan perjumpaan besar-besaran dengan penganut Kristian di Perancis pada tahun 1095 M. 2. kedudukan Malaysia di tengah-tengah laluan perdagangan dan kebudayaan Asia telah mendedahkan negara ini kepada pelbagai pengaruh yang tercerna hasil interaksi dengan tamadun-tamadun berhampiran. maka interaksi akan berlaku dalam aman dan damai. Tamadun India yang berteras kepada agama Hindu disandang oleh minoriti kasta Brahmin. Cina: Interaksi antara tamadun asing pesat berlaku kerana terdapat 2 laluan iaitu laluan sutera yang menggunakan jalan darat dan jalan laut. Demikian juga sikap seorang pemerintahan Dinasti Han yang menangkap dan memenjarakan segolongan sami dan penganut Buddha.

" Selain itu. Pelabuhan Melaka – Kedudukan geografi yang strategik dan terlindung dari angin monsun menjadikan pelabuhan ini tempat tumpuan dan persinggahan para pedagang. Kesan interaksi ini menyebabkan nama wilayah Asia Tenggara dicatat dalam kitab Ramayana seperti isrilah Suvarnadvipa yang bermaksud “Semenanjung Emas” dan Suvarnabhumi yang bermaksud “Bumi Emas”. Situasi ini membuktikan berlaku Islamisasi di wilayah ini. Johor. Jalinan ini berlaku secara tidak langsung apabila pedagang Arab yang menuju ke Cina terpaksa singgah ke Alam Melayu untuk menunggu angin yang sesuai sebelum ke Cina atau pulang ke Arab. Kepulauan Melayu hingga ke Canton di tenggara Cina. Kejayaan para pedagang yang boleh dikatakan sebagai “serampang dua mata” banyak bergantung kepada keyakinan mereka kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud "Sampaikan dariku walaupun satu ayat. ii. perkahwinan bukan sahaja berlaku di kalangan rakyat jelata. Contoh yang jelas dapat dilihat pada lembaran sejarah dan salasilah masyarakat di rantau Alam Melayu. malah juga berlaku di kalangan golongan bangsawan dan pemerintah. Melaka telah menerima beberapa utusan dari Cina yang kemudiannya Melaka telah membalas utusan tersebut.India. Hubungan telah terjalin sejak 3 Masihi lagi dan semakin rancak pada abad 8 Masihi. Secara tidak langsung perkembangan ini telah menjurus ke arah proses Islamisasi kerana bagi membolehkan wanita tempatan berkahwin dengan pedagang Arab yang beragama Islam. Berdasarkan catatan sejarah Melaka hubungan diplomatik dengan Cina telah terjalin sejak tahun 1404 M. Para pedagang telah berjaya menarik minat penduduk Perlak terhadap Islam dan akhirnya mereka bersediaanutan baru ini. 2. Selain itu. 2. Dasar perlindungan Cina terhadap negeri-negeri di rantau Alam Melayu yang bertujuan politik secara tidak langsung menggalakkan Islamisasi di rantau Alam Melayu. Pedagang Arab dan Parsi telah membuat penempatan seperti di Kwang Cho (Canton). Chang Chow dan Chuan Cow. Persetujuan Cina terbukti dengan penghantaran Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam ke Melaka. Sebagai contohnya. Sebagai contohnya hubungan perdagangan yang berlaku antara Arab dan Cina melalui jalan darat dan laut. tetapi kaum keluarga gadis turut menerima Islam.2 Di antara persamaan PERSAMAAN dan perbezaan antara tamadun DAN adalah merangkumi PERBEZAAN aspek-aspek berikut: .6 Misi Politik Faktor misi politik turut menggalakkan berlakunya interaksi dalam suasana harmoni sebagaimana yang dapat dilihat pada hubungan diplomatik antara Alam Melayu dengan Cina. Mereka juga telah mendirikan masjid di Guangzhou dan Guanzhou. 2. 2. Semasa singgah di pelabuhan ini para pedagang telah menjalankan aktiviti perniagaan di pelabuhan Melaka. Kampar dan sebagainya.4 Perkahwinan Perkahwinan juga memainkan peranan penting dalam pembentukan interaksi antara tamadun Asia. Pada tahun-tahun berikutnya.1. perkahwinan ini tidak sahaja mengislamkan gadis tempatan yang dikahwini pedagang Arab. Tujuan Melaka mengadakan hubungan baik dengan Cina adalah untuk mendapat perlindungan dari ancaman Siam. wanita tersebut mesti diislamkan terlebih dahulu. Laluan ini membolehkan kedua negara ini berinteraksi dan menjalankan aktiviti perdagangan. Persinggahan ini telah menghasilkan interaksi baru di rantau Alam Melayu. Perlindungan ini juga memberikan impak yang sama kepada negeri-negeri di Kepulauan Melayu yang lain seperti Kedah. Sejarah turut mencatatkan. wujud juga interaksi antara Tamadun India dengan rantau Alam Melayu sejak kurun pertama masihi lagi. Penduduk tempatan telah menjalinkan interaksi dengan pedagang Arab sahingga terdapat sebilangan pedagang yang telah berkahwin dengan gadis tempatan kerana telah bermukim di pelabuhan Alam Melayu dalam beberapa waktu sementara menunggu angin monsun. Hal yang lebih menguntungkan ialah berlakunya proses Islamisasi di pelabuhan ini sebagaimana catatan Marco Polo tentang pengislaman Perlak pada tahun 1292 M. Terdapat catatan mengatakan kapal-kapal Cina telah pun sampai di Teluk Parsi dan berdagang di Pelabuhan Siraf pada 5 Masihi.5 Perdagangan Aktiviti perdagangan turut menjadi faktor penjalin interaksi antara tamadun.1. perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan Puteri Pasai.1. Contoh lain ialah interaksi yang terjalin antara tamadun Alam Melayu di Asia Tenggara dengan negara Arab.

Arif Kasmo. muncul fahaman baru dalam ajaran Kristian. Manusia akan diadili dan diperlihatkan segala amal semasa di dunia. Allah berfirman yang bermaksud: ”Sesungguhnya orang-orang kafir iaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam. Perbezaan yang ketara berpunca daripada manifestasi ketuhanan yang ada pada setiap agama. 1978: 67) Hal ini dirakamkan dalam Bible atau al-Kitab1. Allah reda terhadap mereka dan mereka pun reda kepada-Nya. Siva Dewa pemusnah Pada asasnya. dan mengatakan bahawa Jesus adalah anak Allah. Kepercayaan monoteisme dalam agama Kristian telah diubahsuai berasaskan kepada Trinity atau Tri-Tunggal yang terdiri daripada tiga oknum iaitu Tuhan anak. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang . mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Konsep hidup selepas mati dalam Islam merupakan sebahagian daripada kepercayaan terhadap hari akhirat. Perkhabaran ini disampaikan terus dari Allah SWT melalui firman-Nya yang bermaksud: “Katakanlah: Dialah Allah Yang Esa.” (al-Ikhlas: 1-3) Pada peringkat awal. Sebelum menerima agama Kristian. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. 1999). Inilah yang dikatakan ”Tiga dalam satu dan satu dalam tiga. 1978: 82-83) yang bersatu menjadi satu. agama Kristian merupakan agama samawi yang mempercayai Tuhan yang Esa (tauhid).” Sehubungan itu. Begitu juga dari sudut kepercayaan lain seperti kehidupan selepas mati. (A. 2. 3. Rahman Abdullah. Allah tempat bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Mereka kekal di dalamnya. Brahma Dewa pencipta sebagai sumber kepada semua kewujudan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.” (al-Zalzalah: 7-8) Pada masa ini segala perbuatan manusia yang baik akan dibalas baik seperti menikmati kehidupan syurga. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula. Namun ia telah dipengaruhi oleh unsur-unsur khurafat dan pemujaan kepada Isa al-Masih apabila Paul menganut Kristian pada tahun 38 M. Vishnu Dewa pemelihara.1 Teologi/ketuhanan dan kerohanian Semua tamadun menekankan konsep ketuhanan dan mempunyai dokrin serta amalan-amalan tertentu sama ada berbentuk spiritual mahupun ritual. kepercayaan terhadap pembalasan perbuatan manusia di dunia dan lain-lain yang bersangkutan dengan perbuatan manusia. Konsep tauhid dalam Islam berbeza dengan manoteisme dalam agama Kristian dan Hindu. Allah berfirman yang bermaksud: ”Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun nescaya dia akan melihat (balasan)nya. Malah ada yang berpendapat konsep ketuhanan dalam agama Hindu adalah bersifat Politeisme. 1989:25) iaitu: 1. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Tauhid menekankan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Manakala yang durhaka kepada Allah SWT akan dibalas dengan keburukan seperti kesengsaraan hidup di neraka. penganut Hindu mempercayai kewujudan satu Tuhan yang agung iaitu Brahma (M.2. hak kebebasan beragama adalah terpelihara seperti tercatat dalam Perlembagaan Madinah. Tuhan bapa dan Roh al-Kudus (Ahmad Shalaby. Moniteisme dalam agama Hindu berasaskan kepada Trimurti iaitu menempatkan tiga dewa yang menjadi sembahan mereka. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. bab kisah para rasul 9: 19b-20: ”Ketika itu juga ia memberitakan Jesus di rumah-rumah ibadat. Dalam tamadun Islam. 1984:32). Ini merupakan titik peralihan dalam pengajaran agama Kristian (Ahmad Shalaby.” Demikian juga teologi agama Hindu. Konsep ketuhanan dalam tamadun Islam adalah tauhid. Namun penyembahan terhadap Tuhan Yang Satu tidak dapat dipertahankan kerana agama Hindu membolehkan Tuhan digambarkan dalam pelbagai bentuk dan penjelmaan dewa sehingga melahirkan pelbagai bentuk patung sembahan. Dan tidak ada satupun yang setanding dengan-Nya.2. Syirik adalah lawan kepada kepercayaan Tauhid dan ditolak oleh Islam. beliau merupakan penentang kuat agama dan penganut Kristian (An-Nadawy.

kehidupan merupakan kesengsaraan dan kelahiran semula yang berulang-ulang mengundang kesengsaraan selagi mereka tidak mencapai mokhsya.” Sehubungan itu. Kelahiran semula yang berulang-ulang dan terus menerima kesengsaraan dikenali sebagi Samsara. Doktrin karma yang merupakan doktrin asas dalam agama Hindu mempunyai persamaan dengan doktrin karma dalam agama Buddha yang berkaitan rapat dengan konsep re-inkarnasi (kelahiran semula atau penjelmaan semula). * Penderitaan dapat dihapuskan dengan menindas hasrat atau kehendak. Terdapat perbezaan dalam konsep re-inkarnasi dalam agama Hindu dan Buddha. penguatkuasaan dan beberapa persoalan pokok lain. Di samping sumber ijtihad para cendikiawan muslim. Manakala dalam agama Kristian pengampunan boleh didapati dengan jalan membuat pengakuan dihadapan seorang padri di gereja. Perkara 11 (1) yang menyebutkan seperti berikut: ”Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada Fasal (4) untuk mengembangkan agamanya. Konsep ini berasal dari penjelmaan semula dewa-dewa Hindu. Inilah yang disebut sebagai hukum karma dalam masyarakat Melayu. Karma merupakan konsep pembalasan setimpal terhadap usaha dan perlakuan manusia ”yang baik dibalas baik.2.2 Undang-undang atau peraturan hidup bermasyarakat Undang-undang merujuk kepada peraturan-peraturan hidup yang wujud dalam masyarakat. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. * Penderitaan disebabkan keinginan memenuhi keperluan dunia. memutuskan lingkaran Samsara dan seterusnya mencapai Nirwana. Malaysia wajar menetapkan Rukun Negara 1 (Kepercayaan kepada Tuhan) kerana kewujudan Tuhan diakui oleh semua agama. Penganut Hindu mengharap terlepas dari rantaian reinkarnasi dengan mencapai tahap mokhsa (M. Dalam konteks hidup bermasyarakat. hak-hak kebebasan beragama telah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia. 2. untuk mewujudkan suasana bersatu padu walaupun rakyatnya terdiri dari pelbagai kaum dan kepercayaan. Tamadun Islam mempunyai sumber asas yang hakiki iaitu bersumberkan wahyu dalam bentuk al Quran dan al Sunnah.yang (al-Bayyinah: takut 6 kepad - Tuhannya. Konsep re-inkarnasi dalam agama Hindu membawa maksud seseorang itu akan menjelma semula selepas kematiannya dalam bentuk manusia. yang jahat akan menerima balasan buruk” (Azhar Mat Aros dll. supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). Dalam konteks Malaysia. 2000:63). Cara untuk mencapai pembebasan mutlak dari lingkaran Samsara terdapat pada doktrin Aryasatyani yang disebut sebagai Empat Kebenaran Utama (A. 1999).” 8). Arif Kasmo. sama ada secara lisan mahupun secara bertulis. Rahman Abdullah: 23). Islam menggalakkan hidup saling kenal mengenal antara satu sama lain seperti yang termaktub dalam pengertian surah al-Hujurat: 13 yang bermaksud : ” Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. memiliki kekuatan dan ketahanan dalam menempuh tentangan zaman. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di . iaitu: * Hidup adalah penderitaan. Sifatnya yang kekal. Semua tamadun mempunyai undang-undang dan peraturan dan perbezaannya hanyalah dari segi sumber. Dalam aspek perbuatan manusia yang mengaitkan dosa dan pahala. terdapat sumber lain yang diperakui daripada tamadun terdahulu yang menepati sifat keterbukaan tamadun Islam. Dalam ajaran agama Hindu. * Cara menyingkirkan hasrat adalah melalui Astamarga atau Jalan Lapan Lapis. Islam meletakkan konsep taubat kepada Allah SWT sebagai jalan pengampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Undang-undang ini dihormati dan dipatuhi oleh setiap ahli dalam masyarakat. Peringkat pertama ajaran Buddha berpusat kepada ajaran untuk melenyapkan karma.

1978:17-40). orang Melayu masih kental dengan semangat perpaduan dan saling tolong menolong antara satu sama lain. Hukum adat orang Melayu tidak menyimpang daripada kehendak syara‟. tata cara atau perilaku seseorang dalam kehidupan dan persekitaran. dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu). Manakala sumber undang-undang dan peraturan hidup dalam tamadun lain terletak pada pemikiran para pujangga dan cerdik pandai di kalangan mereka. Dalam Tamadun Melayu. Bak kata pepatah Melayu: Serasa sepenanggungan Ke bukit sama didaki Ke lurah sama dituruni Yang berat sama di pikul Yang ringan sama dijinjing Hati gajah sama di lapah Hati kuman sama dicicah Bulat air kerana pembetung Bulat manusia kerana muafakat Inilah gambaran kehidupan bermasyarakat di kalangan orang Melayu yang amat sesuai dengan cara hidup Islam seperti yang terakam dalam beberapa surah al Quran di bawah : Sebenarnya orang-orang Yang beriman itu adalah bersaudara. keadilan dan perundangan yang semuanya dijamin oleh pemerintah. Dalam hal ini. Kung Fu Ze menekankan konsep kesederhanaan atau jalan tengah sebagai dasar panduan bagi perhubungan dan kesusilaan. maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu. (al Hujurat : 10) ” Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam). Pemikiran mereka mengandungi beberapa peraturan. maka menjadilah kamu Dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara” (ali Imran : 103) ” dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa. dan bertaqwalah kepada Allah. Tamadun Cina berasaskan kepada falsafah Kung Fu Ze dan Taoisme serta ajaran Gautama Buddha. kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa Yang melanggar perintahNya)”. (al Maidah : 2) Fenomena ini telah menjadi budaya dalam kehidupan seharian. dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. 1978: 84). Dalam masyarakat. malah jati diri bangsa Melayu (Hamdan Hassan & Sofian Mohamad. . 2003: 29-46). kasih sayang ditujukan kepada sekelian manusia. Di bawah konsep hidup bersama dan saling mengenali ini lahir dasar-dasar lain seperti kebebasan beragama. Perasaan persaudaraan dan sikap saling bantu membantu ini tergambar dalam melakukan kerja-kerja berat secara bersama. Inilah yang diamalkan oleh negara Islam Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah SAW dan prinsip ini kekal hingga ke hari kiamat (Idris Zakari. (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya).antara kamu. 2003) seterusnya diikuti oleh undang-undang negeri yang lain. Orang Melayu juga memiliki peraturan hidup bermasyarakat yang disebut sebagai hukum adat atau sistem nilai Melayu (Ali Taib & Hashim Musa. dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Contohnya. lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu Dengan nikmat Islam). Seperti kata perbilangan Melayu: “Adat bersendi hukum‟ Hukum bersendi kitabullah” Dalam konteks hidup bermasyarakat. hak keselamatan.” Malah diskriminasi adalah merupakan satu jenayah. orang Melayu telah mengenal Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka lebih sepuluh abad yang lalu (Undang-Undang Melaka. dan janganlah kamu bercerai-berai.

Pemerintah mesti berperanan sebagai bapa kepada rakyatnya. dikalangan orang ramai dan untuk orang ramai (Ahmad Rashidi Hasan. mandat ini akan ditarik balik oleh Tien (Tuhan). Contoh pembesar atau pegawai kerajaan yang baik dibawakan oleh Hang Tuah sebagai pahlawan Melayu yang patuh dan setia kepada raja. Raja merupakan manusia suci yang mesti dihormati dan dipatuhi (A. Ia diambil dari sistem demokrasi Yunani yang berkonsepkan pemimpin dilantik oleh orang ramai. Ini adalah kesan dari gerakan Renaissance (1350-1600M) yang wujud dalam tamadun Barat. alQur‟an dan al-Sunnah merupakan rujukan dalam pemerintahan dan kepimpinan. Prinsip utama yang diberikan penekanan oleh Rasulullah SAW ialah prinsip syura. Perkara 3 (3) dan Undang-Undang Anak Negeri yang masih diamalkan dikalangan masyarakat bumiputera Sabah dan Sarawak. Selepas melalui era penjajahan lebih empat abad lamanya (1511-1957M). iaitu Raja sebagai payung negara dan rakyat berlindung di bawahnya. Rahman Abdullah:26-27). ii. Jika sebaliknya yang berlaku. ajaran Konfusius telah memberi garis panduan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Perlembagaan Persekutuan.Dalam konteks Malaysia. Aspek politik dan Pemerintahan Kebanyakan tamadun tradisional di dunia menekankan aspek moral dan akhlak sebagai asas politik dan kerajaan. Anjuran amalan hidup begini tiada tentangan daripada pelbagai kaum di Malaysia 2. Tamadun Barat mengamalkan sistem demokrasi dalam pemerintahan selepas berada dalam pemerintahan bersifat otokrasi atau sistem beraja yang bersifat monarki yang berlanjutan. Aziz Deraman. „adalah. Amanah ini merupakan tunggak kepada kesejahteraan masyarakat.2. Islam meletakkan politik dan kepimpinan sebagai suatu perkara penting dalam cara hidup Islam atau ad-Din. 2:30) Konsep kesetiaan kepada raja melahirkan kata-kata “Pantang Melayu derhaka”. pemimpin dilantik dari kalangan individu yang layak dan mampu melaksanakan keadilan dan menunaikan amanah kepimpinan. Maknanya. penggunaan undang-undang syara‟ terletak dalam bidang kuasa negeri-negeri yang meletakkan raja sebagai ketua agama seperti yang termaktub dalam Perkara 3 (2) Perlembagaan Persekutuan. Demikian juga kesetiaan Tun Perak kepada Sultan Melaka. Ia kemudiannya diikat kukuh dengan kontrak sosial yang dipersetujui oleh semua kaum yang ada di Malaysia. Sistem syura yang diamalkan membawa keadilan sejagat. Konsep dewaraja telah diamalkan dalam tamadun awal masyarakat Melayu. disanjung dan diambil berat oleh setiap tamadun Asia. Konsep mesyuarat atau syura ini telah diteruskan oleh para khalifah selepas kewafatan Nabi SAW. Dalam tradisi Islam. Seorang pengikut Konfusius menyifatkan raja umpama kapal manakala rakyat umpama air (Azhar Mad Aros.3. “Raja adil raja disembah. seorang raja mesti memiliki moral yang tinggi kerana berfungsi sebagai pelindung kepada rakyat. 2005: 44). Dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Oleh itu. Yang Dipertuan Agong merupakan pelindung kepada hak-hak istimewa orang Melayu seperti yang tercatat pada Perkara 153. namun rakyat tidak dianjurkan supaya menentang raja. Etika Etika merupakan perilaku atau tingkah laku yang baik. Amalan berbudi bahasa dan saling menghormati kini dijadikan slogan Negara. Perbezaan dari sudut sumber dan pandangan sarwa jagat setiap tamadun boleh dilihat pada aspek-aspek berikut: i. Trajedi yang berlaku terhadap Megat Seri Rama seperti mana yang digambarkan dalam sejarah “Sultan Mahmud Mangkat dijulang” perlu dijadikan sempadan. konsep daulat dan kesetiaan kepada raja mengambil tempat selepas kedatangan Islam. Ia selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Bagi negeri-negeri yang tidak beraja dan wilayah-wilayah persekutuan kuasa agama terletak di bawah bidang kuasa Yang Di Pertuan Agong sebagai ketua agama. Di sini wujud konsep bantu-membantu antara satu sama lain dan raja mesti bersikap adil terhadap rakyat. sikap berbaik-baik dan saling menghormati antara satu sama lain menjadi kunci perpaduan bagi meneruskan tamadun bangsa. Hubungan raja dengan rakyat digambarkan dengan kata-kata. Tanah Melayu telah wujud sebagai sebuah negara merdeka pada 31 Ogos 1957. Penderhakaan merupakan jenayah paling berat dalam budaya Melayu seperti hukuman yang diterima oleh Hang Jebat. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan atau dikenal sebagai khalifah dalam Tamadun Islam (lihat al-Baqarah. musawah dan hurriyah. raja zalim raja disanggah” (A.: 70). Dalam Tamadun Cina. raja atau pemerintah dituntut supaya berlaku adil dan menjauhi kezaliman. Aspek pendidikan . “Berbudi bahasa amalan hidup kita”. walaupun berbilang kaum dan keturunan serta kepercayaan. Lanjutan itu. Negara ini mengamalkan sistem politik dan pemerintahan Raja Berperlembagaan. 2005:111-142).

Convent. Rasulullah SAW tetap menekankan kepentingan aktiviti ekonomi melalui sabdanya yang bermaksud “Sembilan persepuluh rezeki adalah daripada sumber peniagaan dan perdagangan”. iii. Bagi masyarakat Melayu bawahan. Pendidikan di sekolah ini tidak berteraskan pendidikan Islam. St. perlombongan. iaitu di madrash. Ia merupakan satu bentuk kebajikan dalam masyarakat Islam terutama kepada golongan yang berhak menerimanya yang terdiri daripada 8 asnaf. Zin. Konsep halal dan haram serta untung rugi banyak dibicarakan di dalam al-Qur‟an. 2005:18) Pendidikan Barat di Alam Melayu bermula dengan tertubuhnya sekolah-sekolah bercorak keagamaan ala-barat. Sekolah pertama adalah Sekolah St. Penipuan. terdapat banyak lagi sekolah-sekolah missionari yang didirikan seperti Sekolah Methodist. Paul di Melaka yang didirikan oleh Francis Xavier pada tahun 1550-1553 M (Khoo Kay Kim. Kegiatan ekonomi dalam Islam turut berfungsi untuk mempertingkatkan akhlak individu dan masyarakat. Elemen ini amat penting dan merupakan pra-syarat bagi seorang manusia yang akan berfungsi sebagai penggerak tamadun. Tahap tertinggi pendidikan di sekolah ini ialah menyambung pelajaran ke institusi pendidikan di Barat terutamanya di London. Ia bertujuan membentuk peribadi seseorang individu dan menghapus kejahilan yang boleh menghalang peningkatan minda dan intelektual masyarakat. Walaupun terdapat banyak batasan mengenai kegiatan ekonomi dalam Islam. institusi pendidikan lebih beroperasi ditempat yang disediakan khusus untuk melaksanakan pendidikan masyarakat Melayu. tetapi juga zakat perniagaan dan lain-lain. Dengan kata lain. pendidikan Islam berteraskan tauhid. dayah dan lain-lain. pembuatan. akal dan jasad yang mampu melahirkan seorang insan berakhlak mulia. Gabriel dan lain-lain. John. Zakat pula merupakan unsur ekonomi Islam yang berfungsi memberi jaminan sosial kepada masyarakat Islam. Malah zakat mampu mempertingkat kualiti kehidupan golongan fakir dan miskin dan menjana ekonomi mereka di samping umat Islam seluruhnya. Pada masa pemerintahan British. Institusi ini menainkan peranan penting dalam pembentukan budaya ilmu masyarakat Melayu. Pelbagai sektor ekonomi digalakkan oleh Islam termasuk pertanian. Proses pendidikan bermula pada peringkat seawalnya. intelektual dan profesional. Wujud dua institusi pendidikan Islam terawal di kalangan orang Melayu. Dalam Tamadun Islam. anak-anak bangsawan Melayu mendapat pendidikan di institusi pendidikan yang ditubuhkan oleh British seperti Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905. Nilai yang hampir sama wujud dalam semua tamadun. (Norsiah Sulaiman. St Teresa. isu pendidikan begitu ketara apabila orang Melayu menerima Islam. Aspek ekonomi Kelangsungan sistem ekonomi dalam tamadun awal manusia menjadikan moral sebagai paksi utama. pondok. Ajaran agama Buddha dan Hindu turut menekankan aspek pendidikan yang berlaku melalui proses ”mencari diri sendiri” (self-discovery). Mereka berpeluang meneruskan pengajian ke universiti di Timur Tengah seperti Universiti al-Azhar di Mesir. Selain itu. tetapi turut menjurus kepada proses mendidik roh. riba dan bentuk-bentuk penyelewengan lain adalah ditegah dalam Islam. Pada zaman seterusnya. Menyebar dan mencari ilmu pengetahuan merupakan tugas manusia yang dipandang mulia oleh setiap tamadun. Dari fahaman ini muncul hak-hak kehidupan yang seimbang antara ekonomi dan moral. mereka masih tetap mendapat pendidikan tertinggi dalam sistem pendidikan Islam. iaitu rumah alim ulama‟. penipuan dan penindasan. sekolah ini menggunakan kurikulum yang berbeza dari pendidikan yang rata-rata diterima oleh sebahagian besar masyarakat Melayu.Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam setiap tamadun. pesantren. Zakat tidak hanya tertumpu kepada zakat fitrah atau zakat badan yang berfungsi untuk membersih diri. bersedakah dan membela golongan miskin dan lemah amat dianjurkan. perindustrian dan aktiviti import dan eksport yang hasilnya menjadi . St. Antaranya menolak amalan rasuah. Ia bukan saja melibatkan proses pemindahan dan pembudayaan ilmu seperti yang terkandung dalam surah al-„Alaq: 1-5. surau. penternakan. iaitu sejak kelahiran seseorang hinggalah ke saat kematian. Universiti Madinahmahupun institusi pengajian tinggi di Mekah (Abdullah M. Dalam Tamadun Melayu. Ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya konsep ini diambil kira dalam kehidupan seharian. 1992:62). Sebagai gantinya amalan-amalan murni dalam kegiatan ekonomi seperti membuat kebajikan. tuan guru dan juga istana. 2004:84-85). Ilmu dan amalan kerohanian juga merupakan elemen penting dalam melahirkan seorang yang baik.

Sebagai contohnya. Ia bertujuan supaya manusia dapat menjalani hidup dalam keadaan suci dan bersih daripada sebarang runtunan hawa nafsu yang disebut sebagai Astamarga. negara ini mengamalkan ekonomi konvensional. Sunnah Rasul-Nya dan ijtihad para ulama‟. iv. Sekuriti Islam dan Bon Islam. bapa. Pengamalan sistem ekonomi kapitalis telah mendorong ke arah penubuhan institusi kewangan atau bank di Barat seawal tahun 1587M. karya seni dalam Islam merupakan kefahaman muslim terhadap keindahan syurga yang tidak mampu dinukilkan. Konfusius memperkenalkan konsep Li yang menekan lima jalinan hubungan sesama manusia seperti berikut: * Hubungan maharaja dengan rakyat * Hubungan bapa dengan anak * Hubungan abang dengan adik * Hubungan suami dengan isteri * Hubungan kawan dengan kawan Tamadun India yang diasaskan kepada agama Hindu membahagikan manusia kepada empat golongan atau tingkat tertentu iaitu golongan Brahmin. tanggungjawab bapa mencari rezeki dan memberi perlindungan kepada keluarga terlaksana dengan jayanya. Demikian juga tanggungjawab ibu mendidik anak ditunaikan dengan sempurna. Keindahan yang paling hebat ini adalah untuk menyatakan kekuasaan dan kehebatan Allah SWT . fahaman ini lebih memberi perhatian kepada golongan petani. Dalam konteks Malaysia. anak-anak dan sanak saudara menjalankan tugas dan memahami tanggungjawab masing-masing. Ibu. tidak ada kelebihan orang Arab dari orang ajam (bukan Arab) Ajaran Konfusius yang menjadi asas Tamadun Cina menekankan pentingnya hubungan kasih sayang dan hiraki kuasa dalam hubungan sesama manusia. sumber manusia dan stok barang (kapital) yang ada. Kasih sayang mewujudkan hubungan harmoni dalam masyarakat. maka wujudlah ummah dan negara yang baik. Hal ini jelas dibicarakan dalam bukunya Wealth of Nation (1776) yang menghuraikan secara terperinci pertumbuhan ekonomi kapitalis (Boediono. Kekeluargaan dalam Tamadun Melayu pula berasaskan kepada fahaman ajaran Islam. Tamadun Islam meletakkan institusi keluarga sebagai asas pembentukan sebuah masyarakat. Hubungan yang terjalin antara ahli keluarga begitu erat. Justeru itu.sumber pendapatan negara Islam yang terkumpul di dalam institusi kewangan umat Islam yang dikenali sebagai Baitulmal. 1982:14). Islam percaya bahawa kesan dari kehidupan beragamalah yang melahirkan seni dalam Islam. namun ekonomi Islam telah mula dilaksanakan dalam bidang kewangan Islam apabila tertubuhnya Bank Islam Malaysia Berhad dibawah Akta Bank Islam 1982. Oleh yang demikian. Ajaran Buddha menganjurkan Jalan Lapan Lapis (eight fold path). v. Selanjutnya Takaful Islam telah diwujudkan di bawah Akta Takaful 1984. Sistem ini berdasarkan teori Adam Smith (1723-1790M). Fahaman mengenai setiap tanggungjawab amat berkait rapat dengan ajaran agama Islam. Tamadun Islam menetapkan darjat manusia semua adalah sama di sisi Allah SWT. Sumber masyarakat baik adalah al-Qur‟an. Tamadun Barat yang berasaskan pemikiran sekular dan ideologi manusia memperkenal sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan material dan kebangkitan individu atau kumpulan tertentu sebagai kuasa pasar. Aspek Kesenian dan Kebudayaan Maksud hadis yang mengatakan ”Allah SWT itu indah dan suka kepada keindahan” menjadi titik tolak seni Islam. Tamadun Cina yang dipengaruhi kuat oleh falsafah Konfusius memandang rendah kepada golongan pedagang kerana menganggap golongan ini sentiasa terlibat dengan penipuan dan keuntungan yang dilihat sebagai elemenelemen buruk. sistem pengeluaran sesebuah negara terdiri daripada tiga unsur iaitu sumber alam. Oleh kerana itu. Hari ini sistem muamalat Islam telah diterima sebagai suatu sistem yang diterima pakai oleh semua kaum di Malaysia. Aspek kekeluargaan Aspek kekeluargaan dan masyarakat diterima oleh hampir semua tamadun di dunia. Vaisya dan Sudra. Pajak Gadai Islam (al-Rahn). Kelebihan seseorang ádalah ketaqwaannya kepada Allah SWT dan juga pemilikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Bagi Smith. Apabila masyarakat baik. Kesatriya.

manusia dapat memiliki keindahan melalui dua Darma indah yang terdiri dari Khanti dan Soracca (A. Malah. warna dan ekspresi tertentu dan gambaran dewa-dewa timbul dalam gambaran fikiran. Dalam Tamadun Cina. 1999:192). Seni bina dalam Tamadun Islam juga telah mampu melahirkan banyak seni bina indah seperti masjid di serata dunia sehingga menjadi mercu tanda kegemilangan Tamadun Islam hingga ke hari ini. Begitu juga dengan seni khat yang mempunyai pelbagai jenis seperti Khat Kufi. Mereka percaya wujud unsur-unsur roh yang menyelinap ke dalam semua kejadian alam seperti tumbuh-tumbuhan. Islam menghargai alam sekitar yang merupakan tanda-tanda kewujudan Allah SWT. Pemerintah telah membentuk satu dasar kebudayaan Malaysia yang menetapkan seni dan budaya Malaysia ialah seni dan budaya Melayu. karya seni rupa merangkumi seni lukis dan seni kaligrafi. Penghasilan karya tema ini jelas terpapar pada unsur tumbuh-tumbuhan terutaam pokok buluh. (Idris Zakaria: 40) . Oleh itu. Dasar budaya ini dikenal sebagai Kebudayaan Kebangsaan. Kebanyakan lukisan dibuat untuk kepentingan gereja (A. vi. unsur haiwan terutama burung bangau putih dan unsur alam sekitar terutama sungai. Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan keturunan mempunyai bentuk-bentuk kesenian yang pelbagai. dasar ini menggabungkan semua unsur budaya masyarakat yang ada di Malaysia. 2005:48-49). Contohnya. Sehingga dikatakan Gunung Meru dibawa separuh ke Pulau Jawa dari Jamudvipa. Djelantik. India untuk menjadi tempat tinggal Betara Guru di Pulau Jawa. Rakyat Malaysia lahir dari rasa cintakan perpaduan dan keamanan. Seseorang dianggap dapat berhubung dengan alam apabila dia berjaya menghubungkan dirinya dengan tao melalui pembersihan jiwa atau mengosongkan diri dari dua perkara yang keterlaluan. Nasakh. Seni lukis Cina menjadikan unsur alam harmoni sebagai tema utama. Akhirnya seniman melukiskan gambaran tersebut dalam media seperti kanvas dan bentuk arca. keindahan jasmani. 1999:124) Seni atau keindahan menurut agama Buddha dapat diklasifikasikan kepada empat jenis iaitu keindahan perhiasan.sebagai Maha Pencipta. alam semesta ini terdiri dari Jamudvipa. Mereka menafsir bahawa kehidupan yang berlaku di alam ini adalah hasil dari pergerakan alam yang berterusan. Malah pada zaman Renaissance. Thuluth dan Farisi mampu mempesonakan sesiapa saja. (Hamdan Hassan:11-16). Menurut doktrin Hindu. Perbezan seni Islam dengan seni dari tamadun lain terlihat pada falsafah seni Islam yang berteras tauhid walaupun terhasil pada pelbagai aneka karya seni. Di tengah-tengah alam semesta terdiri Gunung Meru yang di kelilingi oleh matahari. bulan dan bintang. Konsep ini menyamai konsep Wu-Wei dalam aliran Konfusius yang mendorong manusia mengambil jalan pertengahan antara dua aktiviti tertinggi dan istirehat tertinggi. Konsep dan teknik keindahan seni ini meresap dalam seni rupa yang lain. Demikian juga Tamadun Melayu dan masyarakat peribuminya turut menghargai alam sekitar. penghasilan seni masih bertemakan cerita-cerita dari Bible di samping cerita dewa-dewi Yunani kuno. Tamadun Barat yang bersandar pada Tamadun Yunani berpegang pada fahaman kesempurnaan Tuhan dan manusia yang dicernakan pada karya seni terutama seni arca dan seni pahatan. (Ahmad Rashidi Hassan. Dalam Tamadun India. Aspek alam sekitar Tamadun Islam dan tamadun Asia lain amat menyanjung alam sekitar. keindahan tingkah laku dan keindahan batin. bagi masyarakat peribumi Malaysia seperti etnik Iban dan Senoi mereka memuja alam terutama semasa upacara pesta menuai. seni Barat lahir dari penghayatan terhadap konsep ketuhanan yang digambarkan dalam bentuk pahatan patung-patung. Lao Tze telah mengemukakan falsafah tao sebagai suatu kekuatan di mana manusia cuba menjalin dirinya dengan alam. Seluruh alam dan persekitarannya merupakan amanah kepada manusia sebagai khalifah yang berfungsi sebagai pembangun alam ini seperti yang dapat difaham pada firman Allah dalam surah Hud: 61. Djelantik. Dalam ajaran Hindu dan Buddha terdapat kesamaan idea dan pandangan yang mengatakan bahawa dalam fikiran dan gambaran dalam jiwalah yang dapat dikatakan sebagai seni (Ibid:195) . Menurut Buddha. Gambaran dewa-dewa dihubungkan dengan sikap. walaupun dasar ini masih menerima seni dan budaya etnik lain. kesenian lahir dari usaha para seniman untuk mewujudkan bentuk dari sesuatu yang tidak berbentuk semasa berlaku kosentrasi diri atau proses meditasi.

sami-sami Buddha menjadikan kuil sebagai pusat pendidikan dalam memahami ajaran-ajaran Buddha. Kesemuanya bentuk seni bina masjid dapat dibahagi kepada tujuh bentuk. Institusi-insitutusi ini adalah seperti berikut: a. masjid merupakan institusi terpenting dalam Islam. Sami-Sami Buddha menyampaikan pengajaran mereka dalam bahasa Pali dan Sanskrit. Keutamaan masjid-masjid ini bergantung kepada pengakuan dan sejarah Islam yang bermula pada zaman Rasulullah SAW. Dalam bidang pendidikan. para ulama‟ merupakan tenaga pengajar dan tempat rujukan masyarakat dalam pelbagai hal (Ibid:117). Kuil dan Candi Kuil merupakan rumah ibadat bagi penganut agama Hindu dan Buddha. Masjid bermaksud tempat sujud atau tempat beribadah kepada Allah SWT. Mokhtar. Ini diikuti dengan pembinaan Masjid Nabawi di Madinah. Gereja . H. Mereka adalah golongan yang layak memahami kitab-kitab suci Hindu seperti kitab Veda. Golongan Brahmin dalam agama Hindu merupakan sami-sami Hindu yang terpelajar. Sejarah para ulama awal dalam Islam membuktikan hal ini. Fungsi kuil lebih luas pada peringkat awal perkembangan dua agama ini. Candi ini dipenuhi dengan sangkarsangkar batu berisi patung Buddha. Antaranya. iaitu (Ibid:124-128): • Maghribi • Andalusia • Mesir • Turki Saljuk • India • Iran Safawi • Turki Uthmani b. Kewujudan masjid juga berada di segenap pelusuk dunia.Lanjutan dari hal ini. Masjid utama dalam Islam ialah Masjid al-Haram. Masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan pelbagai ilmu Islam dan informasi setempat. masjid Aqsa dan lain-lain.1997:116). Imam Shafie. Candi merupakan bangunan yang dikaitkan dengan aspek keagamaan. Mahabrata dan Ramayana yang ditulis dalam bahasa Sanskrit. Hal ini telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW semasa hayatnya dengan menjadikan masjid tempat segala aktiviti umat Islam. Masjid tidak terbatas sebagai tempat sembahyang semata-mata. Ia menjadi pusat pendidikan yang diperlukan oleh sami-sami Hindu dan Buddha. Sebagaimana ibadah dalam Islam amat luas maksudnya. masjia terbina dalam pelbagai bentuk seni bina. Imam Maliki dan imam-imam lain menerima pendidikan ilmu Islam yang luas di masjid-masjid utama di atas. Ini diikuti dengan Masjid Nabawi. c. Justeru itu terbinalah masjid pertama dalam Islam iaitu masjid Quba‟. tempat menerima dan merawat pejuang Islam yang cedera dan pelbagai fungsi lain. Di sini umat Islam memulakan pendidikan awal terutama golongan kanak-kanak.vii. Aspek institusi agama Setiap agama memiliki institusi tersendiri sebagai pusat kegiatan keagamaan mereka. A. Masjid al-Haram di Mekah. Begitu juga dalam agama Buddha. tempat mengadili masalah masyarakat Islam. Indonesia yang dibina ketika Dinasti Sailendara sekitar tahun 778-825M2. masjid berperanan sebagai tempat bermesyuarat. selain latihan di rumah yang dijalankan oleh ibu bapa sendiri. Pada satu sudut yang lain. begitu jugalah fungsi masjid. masjid mempunyai beberapa keistimewaan yang membezakan masjid sebagai tempat ibadat umat Islam dengan rumah ibadat penganut agama lain. Masjid al-Aqsa di Palestin dan Masjid al-Azhar di Mesir. Kanak-kanak dilatih mengaji al-Qur‟an. Candi yang terkenal di rantau Alam Melayu antaranya ialah Candi Borobudur. Candi ini terletak di kaki Gunung Merapi di kota Jogyakarta. Kepentingan masjid dalam masyarakat Islam menyebabkan pembinaan masjid merupakan langkah awal semasa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. (S. Justeru itu. Masjid Ia merupakan institusi agama dalam Islam.

• Makruh : Perkara yang dibenci. Produktiviti. Matlamat dan tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang juga ditentukan oleh nilai. Tegasnya. • • • • • • Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai agama Ekonomi Etika Estetika Politik Sosial (Contoh: (Contoh: (Contoh: (Contoh: (Contoh: (Contoh: Kesucian. malah bagaimana untuk menilai tingkah laku sendiri serta orang lain. Sungguhpun wujud kedinamikan dalam hukum-hukum Islam tetapi ia tidak boleh bercanggah dengan sistem nilai yang disepakati oleh majoriti cerdik pandai Islam. Perkembangan ini akhirnya melahirkan sekolah-sekolah missionary. Kejujuran.3 Nilai dan Kepentingannya Nilai adalah satu konsep yang diertikan dengan berbagai maksud dan konotasi.Dalam tamadun Barat gereja masih memainkan peranan sebagai tempat ibadat. Antaranya. suatu piawai yang mengaturkan satu sistem perlakuan. Nilai adalah suatu piawai yang berkekalan. • Wajib: Nilai yang dilakukan akan mendapat ganjaran/pahala dan jika ditinggalkan berdosa. (Abdul Rahman Md Aroff. 1999) Walaupun semua nilai mempunyai ciri dan fungsi am seperti yang disebutkan di atas.3. Individu ini juga akan mempertahankan nilai tersebut dan akan mengkritik orang lain yang bersikap tidak bertanggungjawab. Nilai juga akan bertindak sebagai ukuran yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial ataupun moral. Sistem nilai dalam Tamadun Islam terdiri daripada hukum berikut (Azhar Hj Mad Aros. sederhana. nilai akan ditonjolkan secara lisan atau menerusi perlakuan individu atau sesuatu kumpulan. Ini kerana nilai merupakan satu prinsip atau garis panduan yang disediakan oleh anggota masyarakat untuk menjalani kehidupan. piawai ataupun suatu ideal yang dijunjung tinggi oleh sesebuah masyarakat. 2. prinsip. baik mengenai hubungan sosial. nilai bermaksud satu kualiti sama ada baik (positif) mahupun buruk (negatif) yang menghasilkan sesuatu yang dikehendaki. nilai bukan sahaja memberi suatu tunjuk arah kepada seseorang tentang bagaimana dia patut berkelakuan terhadap orang lain. Terdapat dalil-dalil atau ayat-ayat al-Qur‟an yang jelas mengenai hal ini. pusat pemahaman agama Kristian dan juga aktiviti masyarakat setempat. Nilai juga boleh berubah mengikut peredaran masa ataupun terus unggul mengikut suasana ataupun idealisme sesebuah masyarakat. Kejiranan. nilai hormat kepada orang yang lebih tua telah terhakis dalam masyarakat kosmopolitan tetapi ia kekal dan penting dalam masyarakat Timur sama ada yang membangun ataupun yang masih mundur. namun nilai juga boleh dikategorikan dalam kelompok tertentu seperti berikut. Ia juga bermaksud dasar-dasar moral. Dalam bentuk yang formal sekolah missionari mendapat pembiayaan pihak gereja. Antaranya seperti kesopanan. Nilai juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah yang harus dicabar. Secara amnya. Contohnya. Jika ditinggalkan mendapat pahala dan sekiranya dilakukan tidak berdosa. (Bhg. dihujah. Kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa nilai kolektif yang menjadi sifat Tamadun Asia ini dipegang kuat oleh masyarakat Timur. Hak asasi. • Haram: Nilai yang wajib ditinggalkan. atau dalam pengertian yang luas. • Sunat: Nilai yang dilakukan akan menghasilkan ganjaran/pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Nilai juga menentukan sesuatu `preference'. diubah atau dipertahankan. • Harus: Nilai yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan.1 Nilai Asia dan Nilai Universal Nilai dalam Tamadun Asia dianggap bersifat kolektif manakala nilai dalam Tamadun Barat dikatakan bersifat individualistik. 2002). menghormati . Keindahan. Jika dilakukan akan menghasilkan dosa. budi kesyukuran) kejayaan) pemurah) keselesaan) patriotisme) pekerti) Sistem nilai dalam Tamadun Islam tersimpul pada satu skema yang tersedia dalam ajaran dan tradisi agama Islam. seseorang yang menghayati nilai tanggungjawab akan menunjukkan nilai tersebut dalam percakapan dan perlakuan. kasih sayang. Hukum ini merupakan hukum asal sesuatu perkara kecuali wujud penjelasan hukum mengenai hal ini. Terdapat banyak dalil-dalil dari firman Allah dalam al-Qur‟an yang melarang melakukan nilai ini. iaitu sesuatu yang lebih disukai. mahupun mengenai matlamat-matlamat serta ikhtiar untuk mencapainya. Misalnya. II: 147150) 2.

2. Hindu. kita harus mengangapnya sebagai satu keistimewaan dan kebesaran kita di dunia. (Kapoor. rasa hormat pada keluarga dan kerajaan yang bertanggungjawab.” Ini menjadikan Nilai Asia nampak jelik selepas dilabelkan sebagai satu senjata politik pemimpin Asia yang autoritarian. bahawa dalam keluhuran falsafah-falsafah agama-agama Islam. Blue. Perspektif tentang adanya nilai-nilai universal yang sejajar dalam tamadun di Asia yang telah disuarakan oleh beliau (1972:70) dalam bukunya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu berbunyi. “…Keadaan bertumpunya agama-agama agung di dunia ini di Malaysia janganlah hendaknya kita anggap sebagai satu kelemahan besar. kesetiaan. Nilai yang ditekankan dalam tanggapan seperti di atas sebenarnya hanya terjurus kepada nilai ekonomi yang ada dalam ajaran Konfusius. Penonjolan nilainilai dari tradisi agama Asia yang lain khususnya Islam dan Hindu mula dibicarakan secara lebih meluas kerana setiap agama pada asasnya mempunyai kekuatan masing-masing dalam memperkatakan soal moral. politik dan lain-lain. Prof. Namun. malah membawa kepada menghalalkan ideologi politik sektarian dan corak pemerintahan kuku besi. Falsafah Konfusius dijadikan sandaran dan disesuaikan mengikut kehendak pemuka awal konsep Nilai Asia. conservatism in social mores. • Nilai kedamaian • Nilai kebebasan dan hak asasi manusia • Nilai demokrasi • Nilai pembangunan Nilai-nilai universal seperti kebebasan dan hak asasi kemanusiaan yang selalu diwar-warkan oleh pemimpin Barat tidak kurang juga dicurigai oleh pemimpin Asia kerana dianggap cuba melegitimasikan faham liberalisme politik Barat tanpa mengambil kira kelainan budaya yang terdapat di Asia. Konsep Nilai Asia menjadi popular sekitar tahun 1970 an bila ia mula dijadikan retorik oleh pemimpin Asia seperti Lee Kuan Yew dan diikuti oleh pemimpin Asia lain. kita harus tahu bahawa dalam pandangan hidup agama-agama ini semua lebih banyak terdapat titik pertemuan daripada yang terdapat dalam ideologi-ideologi politik. Konsep Nilai Asia ini telah menerima kritikan termasuk oleh sarjana Asia.3. Hasilnya. Pengaruh tradisi ini telah membangkitkan kekuatan ekonomi dan politik Asia kerana konsep “Demokrasi Konfusian” mencadangkan penerimaan hierarki dalam masyarakat. satu bibit perceraian masyarakat kita. Kristian. nilai etika dan sosial yang lebih menyeluruh telah diabaikan. keperluan dalam keharmonian sosial. respect for authority”. etika. Buddha.2 Nilai-Nilai Universal Asia Tamadun-tamadun Timur mempunyai keserasian antara satu dengan lain sehingga memudahkan interaksi. Ini disebabkan adanya “nilai-nilai sepunya” antara mereka. kritikan ini tidak dapat menafikan wujudnya satu perbezaan nilai antara negara-negara di Asia dengan negara bukan Asia khususnya Barat.tradisi. Nilai-nilai ini termasuklah “attachment to the family as an institution. thrift. berpegang kepada agama dan pemaaf. Antara kritikan yang kerap dikemukakan ialah ”Nilai Asia sering digunakan sebagai senjata budaya yang menolak liberalisme Barat. nilai universal yang patut dicambahkan oleh setiap negara ialah . ketaatan. menghormati keluarga dan orang yang lebih tua. Dalam konteks politik menunjukkan keakuran kepada autoriti pemerintah untuk mendapat “kebaikan bersama” sehingga menjadikan rakyat akur dan menerima kedudukan dan hierarki pemerintah. Syed Naquib al-Attas (1972) mengungkapkannya sebagai nilai kesejajaran. deference to societal interest. Pada mulanya perbincangan tentang Nilai Asia lebih kerap di sinonim dengan ajaran Konfusius. maka lahirlah konsep Nilai Asia. dan ajaran Lao Tzu dan Kung Fu Tze ada terdapat kesejajaran fahaman dalam bidang-bidang penting yang tentu akan dapat membantu ke arah memupuk faham keperibadian Malaysia” . Menurut Kishore Mahbubani (1998). Sebagai tindak balas terhadap tuntutan Barat yang mahukan dunia bukan Barat menghayati nilai-nilai universal berkenaan. Berdasarkan laporan UNESCO. Sejak awal tahun 1970 an lagi beliau telah menyeru ke arah sikap terbuka dalam menilai interaksi antara tamadun di Asia khususnya di Malaysia dan menekankan hakikat kepentingan pandangan hidup atau world view yang berteraskan nilai agama dan akhlak dalam sesebuah tamadun. Konsky & Drager: 2000) Nilai universal pula adalah sesuatu yang abstrak. Nilai Asia merujuk kepada sebuah set pengajaran moral dan sosial yang membawa kepada pembangunan ekonomi yang pesat di negara-negara Asia sejak beberapa dekad yang lepas. kekeluargaan.

3. Justeru itu. Dewa dalam masyarakat Cina merupakan pembuktian kewujudan Tuhan. Ini ditegaskan lagi oleh Osman Bakar (1997). Kesepaduan ini akan membentuk matlamat Tamadun Islam yang paling utama iaitu mencapai keredaan Allah. asas dalam Tamadun Islam adalah akidah. Idea ketuhanan yang transcendence (kudus) sama ada dengan panggilan Ti. Sumber ini menjadi sumber asas. Masyarakat Cina tetap percaya kepada konsep ketuhanan walaupun terdapat pelbagai agama yang menjadi anutan mereka. Dalam Dinasti Chou. Naquib ini tidaklah sehingga membawa kepada pluralisme dalam nilai hidup dan agama sehingga semua agama dianggap sama. Ia juga mungkin menyebabkan kemudaratan sebagai hukuman terhadap insan yang berkelakuan salah.3 Nilai-Nilai Universal Tamadun Asia Nilai-nilai universal dalam Tamadun Asia tertanam dalam ajaran-ajaran keagamaan yang telah berkembang subur di seluruh Asia.3. . Sumber dalam tamadun Islam adalah sumber naqli iaitu sumber wahyu. persamaan nilai yang terdapat dalam tamadun-tamadun Asia hanyalah satu kesejajaran dan bukanlah satu keselarian ataupun persamaan yang hakiki. Kesemua agama ini menekankan konsep ketuhanan dan kerohanian yang menjanjikan balasan baik bagi perbuatan baik dan sebaliknya. Sebagai contohnya. manakala material berfungsi sebagai wasilah atau alat penghubung dalam mencapai matlamat utama tersebut.3. Hal ini akan menggagalkan dialog ketamadunan yang sedang diusahakan oleh pelbagai pihak. Semua tamadun Asia sama ada berasaskan agama samawi atau budaya. malah dari agama inilah lahirnya kebudayaan dan sains. Kerohanian (spiritual) dan kebendaan (material) mestilah seimbang dan bersepadu. Seperti yang ditekankan oleh Prof. Nilai-nilai universal dari tradisi keagamaan ini boleh diringkaskan berdasarkan prinsip-prinsip seperti berikut. menentukan keamanan dan kesejahteraan serta memberi balasan baik dan buruk. Daoisme atau Taoisme dan Buddhisme. Ini bermaksud tauhid merupakan intipati dalam kehidupan bertamadun masyarakat Islam. 2. Tamadun Islam bertunjang dan berpaksikan kepada konsep tauhid. • • • • • • 2. sama ada Islam. Dalam kosmologi Cina terdapat konsep tian yang bermaksud langit. tian merujuk kepada makhluk unggul di langit (supreme being) yang mengatur perjalanan hidup dan nasib seseorang. syariah dan akhlak. tetap menjunjung tinggi doktrin keagamaan. Kepercayaan terhadap konsep ini. iaitu merujuk kepada dewa yang terpenting. Contoh lain pula dapat dilihat pada Tamadun Cina. ” … with reference to Asia. fahaman Konfusius. mendorong masyarakat mereka mengawal tingkah laku bagi mengelakkan dari mendapat balasan dari tian. Ketiga-tiga aspek ini merupakan komponen dalam agama Islam.1 Berlandaskan Menekankan aspek kemanusiaan Menekankan tatacara dan Mementingkan kebijaksanaan Menghargai Mementingkan ilmu Berlandaskan idea dan etika dan keagamaan kekeluargaan kehidupan kepemimpinan sekitar berilmu keagamaan institusi dalam dalam alam orang idea Peranan agama dalam semua tamadun Asia sangat penting kerana ia membantu memantapkan struktur sosial dan intelektual sesuatu tamadun. Perbezaan tetap ada.Namun ciri dan identiti khusus setiap agama khususnya aspek teologi akan tetap berbeza. agama dan kepercayaan dari Tanah Besar China mahupun dari benua India. Aspek kerohanian dalam Tamadun Islam amat dipentingkan. manakala sumber aqli iaitu yang berdasarkan akal merupakan sumber sekunder yang mana ketetapannya mestilah tidak bercanggah dengan sumber naqli. it means that Asian cultures do share a set of core human value and at the same time exhibit differences in their value system” Bagaimanapun pemikiran sempit yang menonjolkan particularism tamadun masing-masing amat tidak sesuai dalam perkembangan dunia hari ini. apatah lagi dalam usaha serius untuk mengadakan interaksi antara tamadun. Kesejajaran yang cuba diketengahkan oleh Prof. penyembahan roh nenek moyang. kecuali Buddhisme. Antaranya. Brahman atau Sang Hyang Tunggal menyebabkan institusi dan ajaran keagamaan agama lain juga di hormati. Naquib dalam tulisan beliau.

Kepercayaan Hindu menekankan konsep ketuhanan dan kerohanian. soal institusi kekeluargaan diperhalusi oleh ilmu munakahat yang mengatur pembinaan institusi keluarga bermula dari proses mencari jodoh. Islam menetapkan agar umatnya sentiasa menjaga akhlak antara sesama manusia yang merangkumi akhlak dengan ibubapa. Segala perlakuan manusia perlulah sederhana dan tidak setuju kekerasan sebagai jalan penyelesaian. dalam perspektif Islam. Demikian juga akhlak Islam termasuk dengan alam persekitaran seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. malah andainya seorang Islam tidak mempunyai hubungan yang baik dengan manusia yang lain walaupun mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Hal ini amat dititikberatkan oleh anggota keluarga. menjaga kewarasan akal. Penegasan soal etika dalam ajaran Islam menjadi faktor utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada manusia. Justeru itu.3. Antaranya percaya kepada konsep trimurti iaitu percaya kepada ketuhanan Brahma (Tuhan Pencipta). menjaga nyawa. Selain itu terdapat juga hubungan yang baik dengan Allah (hablum mina‟Llah) dan hubungan yang baik sesama manusia (hablum minannas).2 Institusi Kekeluargaan dan Aspek Kemanusiaan Tamadun Asia begitu sarat dengan elemen “rite de passage” iaitu adat istiadat dari saat kelahiran hinggalah kematian. kawan. Hubungan yang baik sesama manusia amat perlu dijaga. Konfusius juga menekankan konsep zhong yong iaitu kesederhanaan. Dalam konteks pergaulan juga. baik . sesama Islam dan bukan Islam. Dalam Tamadun Hindu terdapat konsep Ahimsa iaitu belas kasihan yang boleh membawa kepada tiadanya kekejaman terhadap sebarang makhluk sama ada manusia ataupun binatang. Hablum minannas diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Peraturan perhubungan politik Selain itu.” (al-Ahzab: 21) Dalam Tamadun Asia lain seperti China terdapat konsep Dao (jalan). malah akhlak terhadap musuh Islam juga perlu dijaga. tanggungjawab suami isteri dan seterusnya.3 3. Sebagai contohnya.3 Menekankan Tatacara dan Etika Dalam Kehidupan Etika dalam Islam adalah manfaat daripada penghayatan syariat. Menerusi konsep ini. Rasulullah merupakan model akhlak yang terbaik kepada umat Islam dan manusia seluruhnya. ii. 2. Dalam Hinduisme pula ia berpaksikan idea dharma (tanggungjawab) dan karma iaitu doktrin perbuatan. Syariat Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui pengamalan ibadat dan hubungan manusia sesama manusia melalui pelaksanaan muamalat. guru. 2. munakahat dan jinayat. bapa.3. Begitu juga pemikiran tentang Li (Tatasusila). Konfusius menekankan peraturan akhlak dan peraturan kehidupan berasaskan 3 perkara berikut: i. Akhlak Islam bersifat syumul iaitu meliputi akhlak dengan Allah SWT. iii. sesama manusia terutamanya ibu. Konsep ini merujuk kepada sifat perikemanusiaan yang dianggap “ekspresi jantung manusia”. Ini menunjukkan bahawa ikatan kekeluargaan sangat ditekankan. guru. Vishnu (Tuhan Pemelihara) dan Siva (Tuhan Pemusnah).Tamadun India juga memperlihatkan hal yang sama mengenai kedudukan agama dan kerohanian yang tinggi dalam masyarakat. dia tidak dikira sebagai ahli syurga. Syariat Islam juga merangkumi akhlak iaitu sistem nilai yang menjamin kehidupan yang beretika. Rasulullah SAW. Dalam Tamadun China pula terdapat konsep Ren yang bermaksud kasih sayang. Dalam hal ini Allah SWT berfirman yang bermaksud: ”Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah terdapat contoh ikutan yang baik bagimu iaitu bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak mengingati Allah. jiran. harta benda dan maruah diri. syariat Islam diturunkan agar kepentingan 5 hak asasi manusia terlaksana iaitu hak beragama. dengan maksud semua umat Islam bersaudara dan sama di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Ini memperlihatkan ajaran Islam menekankan nilai kemanusiaan. Peraturan perhubungan manusia dengan Tuhan. Syariat diutuskan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dan mengatur kehidupan agar harmoni. jiran dan termasuk sesama manusia walaupun dengan bukan Islam. Peraturan perhubungan manusia dengan manusia.

Dalam fahaman masyarakat peribumi Malaysia juga terdapat kepercayaan menghargai dan memelihara alam sekitar.” (al-Kahfi: 7) ”Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Justeru itu. Selain itu. Demikian juga sebaliknya. mandat akan ditarik semula.3. Perbuatan ini akan mengundang kemarahan Tuhan dan akan diturunkan bala bukan sahaja kepada pesalah. Allah berfirman yang bermaksud: ”Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar Kami menguji mereka siapakah antara mereka yang terbaik perbuatannya. Politik Islam menggariskan sistem dan corak pemerintahan Islam seperti asas dalam berpolitik adalah tauhid. khususnya ajaran Tao. alam di anggap sebagai “ibu” atau Dao.akan mendapat balasan yang baik. Dalam Tamadun China. (Dan apabila) datanglah angin badai dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya. Pemerintah juga perlu memperbaiki diri sendiri atau zheng ji. peranan dan tanggungjawab adalah mengikut nama yang disandang. Bagi mereka alam mempunyai kuasa ghaib. 2. Dalam Tamadun Cina. Mereka percaya petir sebagai penjaga haiwan dan tumbuhan. Tujuannya adalah untuk membezakan antara perkara yang betul dan salah. penggunaan alam sekitar dikawal oleh hukum Islam terutamanya konsep Halal dan Haram. Sumber dalam politik Islam ialah kitabu‟Llah dan sunnah rasul-Nya.6 Mementingkan ilmu dan orang berilmu . Dalam ajaran Hindu dan Buddha pula. buruk dibalas buruk. persamaan.3. Dalam hal ini. alam merupakan tanda kekuasaan dan kehebatan Allah SWT. Justeru itu. di samping ijtihad dan ijmak ulama. Konfucius menekankan ajaran moral kepada manusia. (Mereka berkata): Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Allah telah menentukan adab dan akhlak manusia dengan alam termasuk makhluk ghaib. Dharma menekankan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu dan mengamalkan toleransi. Ini menunjukkan bumi sebagai entiti yang perlu dimuliakan. Ia bermaksud.5 Menghargai alam sekitar Islam menekankan hubungan yang harmonis dengan alam dan melarang sebarang tingkah laku dan perbuatan yang bersifat fasad. konsep dharma dijadikan panduan tingkah laku yang wajar dari raja kepada rakyat.4 Mementingkan kebijaksanaan kepemimpinan ”Pemimpin adalah khalifah di muka bumi” sinonim dengan kepemimpinan dalam Islam. Kepercayaan ini mendorong mereka menjaga alam sekitar agar berada dalam ekologi yang seimbang. Ini merujuk kepada maksud raja adalah wakil Tuhan di bumi. Sehubungan ini.3. Raja-raja Chou mengaitkan diri mereka dengan konsep ”anak syurga” dan ”mandat dari syurga”. 2. hubungan harmonis manusia dengan alam ditekankan melalui konsep Esho Fui. Dalam Buddhism dan Shinto pula. syura dan akauntabiliti.” (Yunus: 22) Selain itu. 2. prinsip politik Islam adalah keadilan. dan mereka yakin bahawa mereka telah terkepung (bahaya) maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. Selain itu. iaitu nama yang betul untuk menjelaskan di antara perkara yang benar dan salah. Masyarakat perlu mematuhi etika yang ditetapkan agar kehidupan barunya lebih baik dan mendapat matlamat dalam mencapai mokhsa. Justeru itu mereka perlu memerintah dengan adil dan jika gagal. malah seluruh komuniti mereka.3.3. ajaran Konfusius juga menekankan pemerintahan yang berdasarkan zheng ming. iaitu manusia dan alam saling memerlukan. antaranya membantu pemerintah yang baik dan sifat baik merupakan satu harta yang paling penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai.3. Alam sekitar merupakan anugerah Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. risalah dan khilafah. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang yang berada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira kerananya. peribumi melarang menebang pokok tanpa niat untuk digunakan atau membunuh binatang tanpa niat untuk dimakan.

Kesan ini dikategorikan kepada kesan positif mahupun negatif. tambahkanlah ilmuku” (Taha: 114) ”Katakanlah wahai Muhammad. Vanaprahastra. penyelesai masalah. Umat Islam sebagai ummatan wasata (umat pertengahan) boleh menjadi perantara yang baik dalam berinteraksi dengan tamadun moden mahupun tamadun tradisional. etnik Cina mewarisi Tamadun Cina dari Tanah Besar Cina dan etnik India mewakili Tamadun India dari Benua Kecil India. adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Peribumi Melayu mewakili pembina Tamadun Melayu.” Dalam ajaran Konfusius. Antaranya sebagai pembimbing umat. Kepelbagaian bangsa yang mendiami Malaysia pasti memberi pelbagai kesan dalam hidup bermasyarakat. Kosa kata dalam Bahasa Melayu telah bertambah sehari ke sehari sejak berlakunya interaksi antara bangsa. Di .1 Kesan Positif Kesan positif telah wujud sejak dari awal interaksi bangsa di Malaysia yang berlaku sebelum merdeka hinggalah pada zaman kemerdekaan. Nilai kesejagatan ini telah membentuk jalinan interaksi harmoni antara tamadun walaupun antara tamadun ini memiliki dasar pegangan agama yang berbeza. Selain itu. terdapat konsep Jun Zhi (orang budiman) yang bermaksud orang yang berilmu dan tahu akan kewajaran sesuatu. Tamadun Islam juga mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang dapat dilihat pada nilai-nilai transenden (kudus) yang merentas batas daerah dan budaya. Selaras dengan ini. Kekuatan tersebut ialah ”nilai kesejagatan” dan ”bersifat sepunya” antara tamaduntamadun di Asia. pakar rujuk dan model atau contoh tauladan dalam masyarakat Islam. Nilai pertengahan ini juga termasuklah tidak terlalu bersifat kebendaan dan juga tidak menolak dunia secara total. Tingkat Asramas yang lain adalah tahap Ghastra.” (al-Fatir: 28) ”Ya Tuhanku.” (al-Zumar: 9) Ulama memainkan peranan besar dalam Islam. Peranan Islam sangat besar dalam menjadikan nilai-nilai dari ajaran agama diiktiraf sebagai pendorong kepada pembinaan tamadun dalam zaman yang serba moden ini.Konsep ulama dalam Islam berkait rapat dengan ilmu dan orang yang berilmu. Seorang invidu di dalam masyarakat Islam hanya diterima sebagai ulama jika persiapan ilmunya sempurna dan tercermin pada kewibawaan personaliti diri dalam segala aspek. 2. Kesan ini telah menghasilkan hubungan harmoni antara kaum di Malaysia. Justeru itu. Nilai ini mampu menjadi nilai universal tamadun manusia. Berdasarkan pengalaman ini kerajaan Malaysia telah terdorong menggubal beberapa dasar untuk mengukuhkan lagi jalinan ini. 2.4 KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN DI MALAYSIA Interaksi antara tamadun di Malaysia wujud kerana masyarakat Malaysia terdiri daripada tiga bangsa dominan yang berasal dari kelompok Tamadun Asia.4. Salah satu tingkat dalam empat perjalanan hidup (Asramas) seorang penganut Hindu pula ialah Bramacarya yang memerlukan pengisian ilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman yang bermaksud: ”Sesungguhnya yang takut kepada Alllah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadithnya yang bermaksud: ”Ulama merupakan pewaris para nabi. Sanayasa. Bahawasanya yang mengingati ialah orang-orang yang menggunakan fikirannya (ulul al-bab). Kesan tersebut adalah seperti berikut: * Pertambahan bahasa dan kosa kata Melayu dalam pelbagai aspek. selepas merdeka dan hingga kini. Ringkasnya. Tamadun Asia mempunyai satu kekuatan yang telah diwarisi sejak Asia mula didiami oleh kelompok masyarakat.

lancau. d ( 1/10 tahil ). beca. takpi. Rumah dan peralatan Loting. mereka bertutur dalam bahasa Melayu gaya mereka yang kemudiannya dikenali sebagai bahasa Melayu Baba. langca. permainan mahjong. cuak. pongkis. cacing. tanglong. candu. kaci. tongkang. ampau. Mereka turut percaya kepada makhluk halus atau ghaib dan roh seperti masyarakat Melayu. mahjong. Wujud juga sifat saling menghormati dan lahir cita rasa yang sama antara mereka dengan penduduk tempatan seperti kegemaran kepada wayang kulit. loki. lu. angloh. teh. cukai. capjeki. sia. Sebagainya contohnya. uncoi. cinggeh. kincir. bangsal. Bahasa ini berbeza dengan Bahasa Melayu baku. bepang. Cina Peranakan Kelantan yang dikatakan bermula hasil wujudnya hubungan diplomatik negara Cina dengan negeri di Pantai Timur yang berlaku sejak sebelum zaman Srivijaya lagi. angklong. namun mereka tidak beragama Islam. kucai. cempiang. komuniti China telah menetap di Melaka. Antara komuniti tersebut adalah seperti berikut: i. Paling ketara ialah penggunaan dialek Kelantan yang fasih dan fesyen pakaian. Mereka kekal berpegang pada agama asal warisan mereka terutamanya agama Buddha. pakau. taukeh. nyonya. walaupun masih terdapat ciri budaya Cina lama. gua. Mereka juga mengamalkan adat resam yang mirip adat resam orang Melayu. tekong. Antara kesan interaksi yang berlaku antara mereka dengan penduduk tempatan ialah penyerapan ciri-ciri budaya Melayu di kalangan mereka. samsing. mesua. Oleh kerana tiada pendatang Cina dari kalangan wanita mereka berkahwin dengan wanita tempatan. kekeluargaan dan agama. Namun ciri budaya Cina asal masih kekal pada mereka khususnya pada aspek agama. ii. Budaya China Peranakan Terdapat dua komuniti Cina Peranakan di Malaysia. lau-teng = loteng. loceng.bawah merupakan sebahagian contoh kosa kata bahasa Melayu yang wujud hasil interaksi. behon. kanar. Ringkasnya. kekwa (bunga) koyok. Masyarakat Cina Peranakan dua tempat ini menggunakan bahasa Melayu dan cara hidup Melayu. Kehidupan mereka begitu dekat dengan orang Melayu. taugeh. kangka. kicak. tauhu. kok (belenggu tengkok haiwan ). Komuniti kedua ialah Cina Peranakan Melaka dan Pulang Pinang. masakan Baba dipengaruhi oleh masakan Melayu. Put-Go = Datuk Uco (nama satu dewa Buddha ). wayang gedek dan menora. Setiap kawasan mempunyai ragam yang dipengaruhi dialek Melayu tempatan yang berbeza-beza. gincu. Komuniti ini tidak banyak menggunakan imbuhan dalam perbualan. suwe. sengse. angki (pisang kaki). laici. Generasi yang lebih tua pula berminat menggunakan kain sarung dan kebaya sebagai pakaian seharian. tokong. hun ( 1/100 tahil) . Komuniti ini telah menyerapkan Bahasa Cina dalam perbualan seharian mereka terutama kata pinjaman dari dialek Hokkein yang berkaitan adat. lancong. pangkin. cat. kuaci. cawan. lai. samsu. koyan. jong. Selain itu. Komuniti ini terdapat di tebing sungai Kelantan dan Kuala Kerai di hulu sehingga ke muara Tumpat. tangsi. tahil. Bahasa yang digunakan mereka adalah bahasa dialek Melayu Baba yang diasaskan atas ragam bahasa Melayu pasar. Budaya Baba-Nyonya Pada awal kurun ke 17 sekitar tahun 1613 M. Mereka turut meniru gaya makan orang Melayu menggunakan tangan. tohar. sempua. kawan = kawan (suami ). langkan. tekoh. Pertama. cincau. kuntau. 1 inci). me. Masyarakat Baba dan Nyonya dikenali kerana mereka memperkenalkan diri mereka sebagai Baba atau Peranakan. to‟yu.Lahirlah satu budaya kacukan yang dipanggil Baba dan Nyonya. sebaliknya hanya menggunakan kata dasar sahaja seperti “Dia tulis surat. komuniti ini berusaha meniru pelbagai aspek budaya Melayu hingga kepada aspek makanan dan masakan. Justeru itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam urusan perniagaan tetapi dalam institusi keluarga. gimpai. taijin. kincam (sayur kering). * Kebudayaan Hasil interaksi antara bangsa turut melahirkan budaya campuran yang diamalkan oleh satu komuniti masyarakat di Malaysia. kongsi. tamar. Manusia dan ehwalnya Apek. congkak. Makanan dan buahan Bakmi. Permainan Ceki. Sebagai. lo‟ cuan. culai. malaikat = malaikat ( roh nenek moyang ). tocang. . sampan. contoh. toa pekong.” Perkataan “punya” menggantikan partikel milik “nya” seperti ”bukunya” disebut ”dia punya buku”. Pakaian dan barang dagangan Cukin. Selain itu. Justeru itu. tokok. banci. dacing. perkataan Melayu juga mengalami perubahan bunyi dan makna. cincau. kueh. Kata-kata serapan ini terus mengalami penyesuaian dari segi sebutan dan makna.

Antara ciri khusus serapan ialah pada reka bentuk bumbung masjid yang menyerupai seni bina Pagoda. * Bahasa Melayu sebagai alat perpaduan Interaksi antara bangsa di Malaysia dipadukan melalui penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi seperti yang tercatat pada Perkara 152. Sehubungan ini. Selain itu. identiti reka bentuk masjid pada zaman sebelum Malaysia merdeka adalah bumbung bertingkat yang diilhamkan dari bangunan Pagoda. 5. Sehubungan itu. Jabatan Hal Ehwal Wanita dan Yayasan Kebajikan Negara.2 Kesan Negatif Di samping kesan positif yang tersemat dalam lembaran sejarah masyarakat majmuk di Malaysia. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Untuk mengukuhkan lagi peranan bahasa Melayu dalam masyarakat majmuk kerajaan telah membentuk Akta Bahasa Kebangsaan pada tahun 1963. * Dasar Pendidikan Negara Dasar pendidikan di Malaysia digubal setelah mengambilkira aspek masyarakat majmuk yang telah berinteraksi sekian lama secara harmoni. orang Melayu dikenakan syarat tertentu seperti hanya menanam padi. penjajah hanya membenarkan masyarakat Melayu menjadi pekebun kecil sahaja. Penyata Fenn-Wu. Ini menyebabkan kawasan Pantai Barat Semenanjung lebih cepat mendapat kemajuan dari kawasan Pantai Timur. di Melaka. Demikian juga masjid Kampong Laut di Kelantan. orang Melayu digalakkan mengusahakan tanaman sara diri sahaja. Para petani yang sebahagian besar terdiri dari masyarakat Melayu sentiasa dilindungi oleh kerajaan British melalui dasar utamanya yang bertujuan menempatkan orang Melayu di kawasan luar bandar dan terus menjadikan mereka pembekal makanan kepada masyarakat bandar. Reka bentuk bumbung masjid-masjid ini dihasilkan secara bertingkat-tingkat. Dasar Integrasi Nasional digubal untuk melaksanakan proses kewujudan identiti nasional di kalangan kaum yang berbeza kebudayaan. Semua dasar-dasar ini berperanan memupuk perpaduan dan bagi memastikan pengasingan yang wujud dalam sistem pendidikan sebelum ini dimansuhkan dan digantikan dengan sistem yang lebih seragam dan menyeluruh. Undangundang Pelajaran 1952. Contoh yang jelas dapat dilihat pada Masjid Tanjung Kling dan Masjid Tengkera. Unsur seni bina Cina diserap dalam pembinaan masjid. kelapa dan buah-buahan. Menggalakkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan integrasi nasional. Dalam hal ini. pembangunan kawasan banyak ditumpukan di kawasan yang bersedia menerima perubahan. bahasa-bahasa lain boleh digunakan. Perlembagaan Persekutuan. 3. Sehubungan itu. Menyelaras program kependudukan dan pembangunan negara. * Dasar Integrasi Nasional Malaysia telah berusaha membentuk perpaduan antara masyarakat majmuk dan integrasi yang lebih mantap antara penduduk Semenanjung dengan Sarawak dan Sabah.* Kesenian Hasil interaksi antara Tamadun Melayu dan Tamadun Cina di Tanah Melayu pada zaman awal amat ketara pada aspek seni bina. Jabatan Perpaduan Negara.4. . masjid Demak di Jawa Timur dan beberapa tempat lain di rantau Alam Melayu. Memberi bantuan khidmat masyarakat. Jika terdapat perkampungan baru. Kesan negatif yang paling penting hingga ke hari ini adalah seperti berikut: * Jurang ekonomi Jurang perbezaan ekonomi yang besar antara kaum di Malaysia. Membangun masyarakat Orang Asli. sedangkan masyarakat imigran di kawasan bandar terutamanya Cina terus sibuk dan maju dengan kegiatan ekonomi eksport dan import. Memajukan kepentingan dan penglibatan wanita dalam pembangunan negara. kepercayaan dan penempatan. Untuk menjayakan kementerian baru ini beberapa jabatan ditubuhkan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Namun. Sekurang-kurangnya terdapat 3 tingkat bumbung masjid. Ini bermakna. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat ditubuhkan pada 27 Oktober 1990 dengan objektif berikut: 1. Malah. Keseragaman ini lebih menjamin perpaduan rakyat. 2. Jurang ini berlaku kerana sikap penjajah yang berat sebelah dan tidak mengambil berat aspek kebajikan dan masalah rakyat tempatan. 4. interaksi kaum turut terdedah dengan beberapa kesan negatif. dasar ini juga mengambilkira perkembangan pendidikan di Sabah dan Sarawak. Antara dasar pelajaran tersebut ialah Penyata Barnes. Pernyata Razak dan Penyata Rahman Talib. 2.

Pengasingan sistem pendidikan mula berlaku antara etnik. Kelas pertengahan adalah masyarakat etnik Cina dan sedikit dari golongan India. saudagar. sementara India di ladang. Kelas atasan terdiri sari golongan bangsawan Melayu.0 PENDAHULUAN Islam adalah agama universal yang datang dari Allah SWT untuk semua manusia. Keberadaan Islam di rantau Alam Melayu yang terdiri dari daratan dan kepulauan yang banyak jumlahnya telah berjaya membina satu imej baru kepada masyarakat rantau Melayu. Justeru itu. Ini memberi kesan seolah-olah wujud susun lapis dan kelas masyarakat berdasarkan lunas perkauman. keturunan dan jawatan. Sinar Islam turut dirasai oleh penduduk di rantau Alam Melayu apabila bermula usaha menyebarkan Islam. * Jurang Sosial Jurang ekonomi memberi kesan kepada jurang sosial.Perbandaran yang dicirikan penjajah memberi penumpuan kepada penduduk kaum imigran terutama kaum Cina. Ia memberi sinar kepada manusia dalam mencorakkan tamadun ke arah kesempurnaan berdasarkan panduan wahyu Ilahi. Sementara komuniti peribumi yang terdiri dari Orang Asli. . kesungguhan pendidikan. akibat dasar „pecah dan perintah” Inggeris berlaku perbezaan tumpuan sektor ekonomi. Secara tidak langsung. etnik India dengan pendidikan berteras bahasa Tamil dan etnik Cina dengan teras bahasa Mandarin. Lantaran itu wujud kelompok masyarakat kaya yang banyak terbina dari kalangan masyarakat bandar dan masyarakat miskin yang wujud di kalangan masyarakat luar bandar. sebilangan kecil individu Melayu dan lain-lain kaum bumiputera. Cina di sektor perdagangan dan perlombongan. kerancakan ekonomi dan kemurnian budaya serta sosial. warna kulit. Ringkasnya. etnik Sabah dan Sarawak tidak diberikan pendidikan. Sistem pendidikan penjajah mewujudkan sekolah mengikut kaum dan logistik etnik di Malaysia. Usaha ini membuahkan hasil yang dapat disaksikan hingga hari ini kerana tugas penyebaran Islam dipertanggungjawabkan kepada setiap umat Islam. pelaksanaan undang-undang. pengurus dan pengusaha yang terdiri daripada orang asing dan Cina. keadaan ini telah mengubah struktur masyarakat Melayu dan peribumi kepada masyarakat yang kompleks dan berkelas. Melayu sebagai petani sara diri dan nelayan. Kelas bawahan merupakan majoriti masyarakat Melayu dan peribumi. * Pencapaian Tidak Seimbang Pencapaian yang tidak seimbang juga berlaku dalam aspek penting khususnya pendidikan. kini umat Islam berada di serata dunia dan terdiri dari pelbagai bangsa dan warna kulit. Umat Melayu berjaya membina kecemerlangan dan kegemilangan dalam pelbagai bidang yang dimulai dengan keagungan pemerintahan. BAB ISLAM DAN TAMADUN 3 MELAYU 3. Alam Melayu berjaya menampilkan sebuah tamadun yang gemilang terutama setelah kedatangan Islam ke rantau ini. tanpa mengira bangsa. Kesan ini berlanjutan hingga zaman pasca-penjajah. di samping tidak mengetepikan peranan akal manusia. Masyarakat Melayu dengan pendidikan Melayu. Ini memberi kesan kepada ketidakseimbangan antara kawasan antara desa dan bandar.

Umat Melayu mampu membina satu jati diri bangsa yang disegani dan menjadi contoh teladan. Madura. Merah Silu di Pasai. Sebahagian pengkaji menegaskan. gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia. Minangkabau.1 Istilah Melayu Istilah Melayu mempunyai maksud yang dalam dan luas. sementara “kemelayuan” mengandungi erti “nilai anutan” dan “jati diri Melayu” (Tenas Effendy).1. pada istilah Melayu terdapat dua pengertian. Situasi ini bertambah mantap apabila para mubaligh berjaya menarik minat pemerintah Melayu. Bukti kejayaan tamadun dihuraikan pada perincian bab ini. Kesatuan Melayu begitu mantap di kalangan masyarakat Melayu kerana nilai kemelayuan yang dimiliki. Wilayah ini dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu. Bugis. pengukir. Bajau. Langkasuka di Kedah dan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa yang telah dibina lebih awal daripada Tamadun Melayu. Kesatuan Melayu ini hidup aman. Sumatera telah menerima akidah Islam. Iban. Nusantara. 1997: 1) 3. . Ini kerana tamadun awal ini tidak mempunyai rantaian dengan tamadun Melayu yang muncul setelah kewujudan pengaruh Islam di rantau Alam Melayu.1 KONSEP TAMADUN MELAYU Tamadun Melayu merupakan sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara.1. Nilai kemelayuan penuh dengan falsafah yang memberi pengertian kehidupan bangsa Melayu dalam membina jati diri bangsa. keluarganya dan kemudiannya masyarakat Melayu secara bertahap-tahap mengikut jejak pemerintahnya. Penerimaan ini memberi kesan yang amat besar kepada pembinaan Tamadun Melayu sebagai satu tamadun yang menghubungjalin suku kaum Melayu yang pelbagai. Pemahaman terhadap Tamadun Melayu sebagai satu tamadun bangsa di rantau Alam Melayu amat bersandar kepada pemahaman terhadap Tamadun Islam. Pengaruh asing yang meresap disaring oleh para genius lokal menjadi sebahagian budaya Melayu. (TITAS. Ini kerana kemunculan Tamadun Melayu bertitik tolak dari penerimaan Islam oleh masyarakat rantau Alam Melayu secara keseluruhannya. Alam Melayu dan Tanah Jawi. Ikatan rantaian ini terputus kerana dasar pembinaan masyarakat pada kerajaan awal mempunyai tunjang yang berbeza dengan tamadun Melayu yang muncul kemudian. > Pelbagai suku yang tergolong dalam Melayu-Indonesia seperti Jawa. Kepulauan Melayu atau Alam Melayu. Tunjang yang dimaksudkan ialah agama Islam. Pengajaran akidah Islam oleh para mubaligh Islam di seluruh rantau Alam Melayu secara bertahap-tahap telah membina asas Tamadun Melayu. alim ulama dan pemerintah. (Tenas Effendy) Tamadun Melayu tidak mengambil kira sumbangan beberapa kerajaan awal Alam Melayu seperti kerajaan Srivijaya di Palembang. pelayar. “Melayu” dimaksudkan sebagai satu rumpun bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Sebagai contohnya. rantau atau wilayah kebudayaan yang disebut sebagai Malay Archipelago. Murut. istilah Melayu boleh ditakrifkan berdasarkan kriteria berikut: > Rumpun bangsa dan bahasanya iaitu Melayu. sasterawan. Sasak. walaupun sejarah membuktikan bahasa Melayu telah mula digunakan lebih awal daripada kemunculan Tamadun Melayu. pedagang. 2004: 163) 3. Sulu dan sebagainya. Walaupun kejayaan yang dibina berdasarkan pencapaian dan kepintaran zaman tersebut yang banyak bergantung kepada bahan alam yang tidak terlalu kompleks teknologi penciptaannya. Melanau. (TITAS. akomodatif dan assimilatif. penasihat pemerintah. iaitu “Melayu” dan “kemelayuan”.Kejayaan ini berjaya dibina oleh generasi awal berasaskan fahaman agama Islam yang berteras tauhid. Sunda. damai dan rukun lantaran sifat adaptif. 2004: 163) Sebelum Perang Dunia II. (Azam Hamzah. Demikian juga Parameswara di Melaka telah bersedia menerima akidah Islam dari Syed Abdul Aziz untuk dirinya. Sedikit demi sedikit pemerintah Melayu beralih kepada kepercayaan Islam. kawasan ini dirujuk sebagai Asia of the Monsoons. masyarakat Melayu tetap bergerak aktif dan mampu berinteraksi dan bersaing dengan bangsa Asia lain seperti bangsa Cina dan India. East Indies dan juga Further India atau Hindia Jauh. Oleh itu.2 Tamadun Melayu Tamadun Melayu adalah tamadun menyeluruh yang dibangunkan oleh bangsa Melayu berteraskan bahasa Melayu setelah kedatangan dan penerimaan Islam di seluruh rantau Alam Melayu. Aceh. 3. Genius Melayu terdiri daripada para penulis. Zainal Abidin Borhan (2004) pula menegaskan Melayu merupakan satu masyarakat peribumi atau masyarakat asal rantau ini.

xix. “Budaya orang Melayu. Sifat hidup memegang amanah. dan interaksi muamalat di kalangan orang Melayu dan masyarakat sekitar telah diungguli oleh nilai tradisi Islam. Langkasuka di Kedah dan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa yang telah dibina lebih awal daripada Tamadun Melayu. xx. tekun mengais. Hal ini menjadi kaitan utama kerana Islam telah berjaya merubah kepercayaan. tingkah dan usaha orang Melayu disandarkan kepada falsafah Islam. intelektual. pertamanya daripada peradaban India. Justeru itu. kita di Semenanjung secara menyeluruh. xviii. corak sosial. ii. cita rasa dan tingkah laku masyarakat Melayu di negara dan rantau ini. kemudian peradaban Islam dan mulai abad yang lalu. xvi. iii. Sifat ingat dengan minat. akar umbi bagi Tamadun Melayu adalah Tamadun Islam. terdapat ciri-ciri yang telah sedia memperlanjutkan budaya di samping munculnya ciri-ciri yang mengasaskan perubahan”. Sifat tahu hidup meninggalkan. Nilai-nilai tersebut adalah seperti berikut: i. v. Sifat menang dalam kalah. Ini menyebabkan anak Melayu “menjadi orang” yang sempurna lahirian dan batiniah. Sifat tahukan malu. Sifat tahukan bodoh diri. Ini kerana tamadun awal ini tidak mempunyai rantaian dengan tamadun Melayu yang muncul setelah kewujudan pengaruh Islam di rantau Alam Melayu. xii. Sifat tahu diri. mati berpegangan. xxi.1. Inilah asas jati diri Melayu. xi. Sifat berpada-pada. tahu hidup bertenggangan. vi. x. Meskipun demikian. nilai-nilai asas kemelayuan terangkum dalam “Pakaian Duapuluh lima” atau “Sifat dua puluh lima”. Manakala Mohd Taib Osman pula berpendapat bahawa kedatangan Islam ke Nusantara telah membawa perubahan sehingga menjadikannya sebahagian daripada dunia Islam (Ismail Hamid. viii. iv. Sifat tahu harta berpunya. Pada tiap-tiap titik tibanya pengaruh luar itu. xv. Sifat menggulat air setimba. Menurut Mohd Taib Osman (1988: 2). 1991:60). Sifat hemat dan cermat. mau berbasah. politik. Sifat tahu unjuk dengan beri. Tamadun Melayu tidak mengambil kira sumbangan beberapa kerajaan awal Alam Melayu seperti kerajaan Srivijaya di Palembang. Setiap gerak.Tamadun Melayu terbina dengan nilai falsafah Islam yang tercerna dalam world view masyarakat Melayu. Sifat lasak mengekas. ix. Sifat tahu asal mula jadi. tahu berpegang pada Yang Satu. sehingga unsur-unsur Hindu-Buddha hampir terhakis dalam gaya hidup dan corak pemikiran masyarakat Melayu.3 Nilai-nilai Asas Kemelayuan Menurut Tenas Effendy. Sifat timbang dengan sukat. Kehadiran Islam di Alam Melayu telah membawa perubahan besar ke atas nilai dan budaya orang Melayu. Perubahan-perubahan yang maksudkan oleh kedua-dua tokoh di atas dapat dilihat daripada semua aspek kehidupan seperti bidang bahasa. Peralihan gaya berfikir. persambungan dan perubahan berlaku setiap kali tibanya pengaruh peradaban-peradaban luar. Sifat tahan menentang matahari. Sifat tahan berkering. pemikiran. Syed Muhammad Naquib menegaskan bahawa agama Islam telah mengubah jiwa dan fizikal masyarakat Melayu Malaysia dan Indonesia. . Sifat tahu menyimak. walaupun sejarah membuktikan bahasa Melayu telah mula digunakan lebih awal daripada kemunculan Tamadun Melayu. 3. Ikatan rantaian ini terputus kerana dasar pembinaan masyarakat pada kerajaan awal mempunyai tunjang yang berbeza dengan tamadun Melayu yang muncul kemudian. Sifat tahu membalas budi. xiv. Nilai-nilai ini meresap dan berakar umbi menjadi sifat masyarakat Melayu. masyarakat Melayu tidak menolak sepenuhnya amalan dan nilai tradisi Hindu dan mereka tetap mengekalkan unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. daripada peradaban Barat moden. xvii. xiii. Sifat benang orang. kepercayaan. vii. pandai menyimpai. sastera. adat istiadat dan kesenian. tahu mati mewariskan. tahu pinjam memulangkan. Tunjang yang dimaksudkan ialah agama Islam. Sifat hidup bertenggangan. undang-undang.

Snouck menyatakan di dalam bukunya Islam di Hindia Belanda bahawa: "Setelah sebahagian bangsa India memeluk Islam. Sebilangan besar sejarawan Barat pula menegaskan kedatangan Islam ke rantau ini berlaku pada penghujung abad 13 M dan di sepanjang abad 14 M. Membuang petuah xvi. Sifat Sifat Sifat Sifat merendah lapang berbaik Yang menjunjung terbuka tuah. Vlekke dan sebagainya. (Azam Hamzah. 1997: 3) Secara umumnya terdapat tiga teori mengenai kedatangan Islam ke Alam Melayu. Harrison. Nilai pantang ini dikenali dengan “Pantangan anak Melayu”. Bermegah-megah xvii. tangan. B. Besar kepala viii.G. Nilai ini juga berjumlah dua puluh lima sebagaimana nilai “Sifat dua puluh lima“. Mencampakkan beban di bahu xxii. Meminta-minta xiv.Hall. Durhaka kepada orang tua iii. J." Antara hujah yang digunakan untuk mengukuhkan teori ini adalah seperti berikut: . Kerja tak menyudah Nilai-nilai kemelayuan yang dibentangkan di atas menggambarkan jatidiri Melayu yang murni dan mantap. D.E. Bercabang lidah xii. Nilai-nilai murni ini dikuatkan dengan adanya nilai-nilai yang dipantang oleh orang Melayu.Winstedt. Berburuk sangka xx. Berlengah-lengah vii. Mengoyak baju di badan xxiii. Kerana itu. Bermanja-manja v. Gonda. Pucuk. Membelakangi syarak ii. Bousquet. xxv. Lupakan hutang xix. dan mereka itulah yang memasukkan Islam ke wilayah Nusantara. xxiii. 3. Mouquette. Menggunting dalam lipatan xxiv. Membabi buta xviii. iaitu kira-kira antara tahun 1292 hingga 1390 M. xxiv. maka orang-orang Islam dari India turut mengambil bahagian lalu lintas dan imigrasi di Nusantara.“ Pantangan tersebut adalah seperti berikut : i. Jatidiri ini menjadikan masyarakat Melayu mampu menghadapi sebarang cabaran dan kemungkinan.xxii. Makan menghabiskan xi. Teori-teori tersebut adalah seperti berikut: 3. Menjilat ludah xv. Mengada-ada vi. Membuang adat lembaga iv. Muka tebal atau tebal muka xxi. Marrison. nilai ini juga dikenali dengan “Pantangan yang dua puluh lima.2. Buta keta atau mata kayu ix.1 Teori Dari India Teori ini dipelopori oleh Snouck Hurgronje dan mendapat sokongan dari kebanyakan sejarawan orientalis seperti R.2 Kedatangan Islam ke Alam Melayu Terdapat pelbagai teori yang diutarakan oleh sejarawan mengenai kedatangan Islam ke Alam Melayu. Jilat menjilat xiii. sangka. Menjala angin xxv.O. Para sejarawan tempatan cenderung mengatakan Islam telah datang ke rantau ini sejak abad 7 M dengan usaha para mubaligh dari Semenanjong Tanah Arab. Golongan yang bertanggungjawab membawa Islam pada tahun-tahun ini ialah saudagarsaudagar India dan China. Bercawat ekor x.

terdapat persamaan dua batu nisan di Kepulauan Alam Melayu. persamaan batu nisan di Alam Melayu dengan Gujerat boleh menunjukkan batu nisan mudah dipesan dari Gujerat. Daerah-daerah yang menjadi bahan perdebatan adalah seperti berikut: 1. Fatimi juga beranggapan pendapat Tomes Pires sejajar dengan tanggapan yang menegaskan Pasai adalah negeri pertama di Alam Melayu yang menerima Islam. Van Nieuwenhuijze. pemerintah Pasai yang disebut dalam Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-raja Pasai sebagai pemerintah pertama di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 M. Stuterheim. Malah terdapat juga pedagang lain seperti dari Arab. Tradisi kesusasteraan Melayu mirip kepada tradisi Islam di India. 2. Malah kajian terkini mempunyai hujah yang lebih kukuh untuk menyatakan bahawa interaksi Alam Melayu dengan Semenanjong Tanah Arab telah berlaku lebih awal lagi. J. Gujerat Daerah ini dikemukan berdasarkan kajian G. Selain dari itu.Q. Naquib Al-Attas 1972 : 33 ) 2. Beliau bersandarkan kajian Tome Pires dalam bukunya berjudul Suma Oriental. Peranan penting yang dimainkan oleh pedagang-pedagang Gujerat di Kepulauan Melayu dan kesannya terhadap penyebaran Islam. terdapat juga perselisihan pendapat di kalangan para sejarawan mengenai daerah di India yang memainkan peranan menyebarkan Islam ke Alam Melayu. Menurut Tome Pires. (Mahayudin Hj Yahaya. mereka juga bergantung kepada catatan pengembara seperti Marco Polo dan Ibn Batutah yang pernah melawat Alam Melayu sekitar abad 13 dan 14 M. Selain itu. (Mahayudin Hj Yahaya.P. Batu-batu nisan awal yang dijumpai di Alam Melayu diimport dari Kambay (Kembayat ) Gujerat.Q.O. 1997: 4) Hujah golongan ini bertambah kukuh dengan penemuan makam Sultan Malik al-Salleh. 1996: 558) Teori ini mempunyai beberapa kelemahan. Antara kelemahan teori ini adalah seperti di bawah: 1.P. Walau bagaimanapun teori ini juga mempunyai kelemahan yang jelas. sedangkan penduduk samudera lain masih lagi belum menerima Islam. Penemuan ini meyakinkan mereka bahawa Islam tersebar di Alam Melayu hanya pada sekitar abad tersebut. iaitu batu nisan di Pasai yang bertarikh 1428 M dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Grisek bertarikh 1419 M dengan batu nisan Umar ibn Ahmad Kazarumi di Gujerat. khususnya sebelum kemunculan Islam.Van Leur bahawa telah ada penempatan Arab di Canton. Gonda dan C. ( S. bukan sebagai bukti Islam disebarkan dari Gujerat. Berdasarkan pandangan ini. (Azam Hamzah. antaranya tarikh pengislaman Pasai lebih awal daripada tarikh yang tercatat pada batu nisan yang ditemui. Hujah menyatakan batu-batu nisan yang dijumpai di Kepulauan Melayu menyerupai atau dibawa dari India sebagai bukti Islam dibawa dari India adalah tidak tepat. beliau menyaksikan penduduk Perlak telah memeluk Islam. 1996: 558) Dalam catatan Marco Polo ketika singgah di Sumatera pada tahun 1292 M. Moquette. India. Teori ini disokong oleh beberapa pengkaji barat yang lain seperti W.1. Malik al-Salih yang merupakan sultan Islam pertama di Pasai adalah seorang pedagang Benggali yang berasal dari Benggala. 1996: 558 ) Selain itu.M. 3. Menurut kajian beliau. (Mahayudin Hj Yahaya.A. Fatimi menyimpulkan Islam juga berasal dari Benggala.C. Adalah tidak tepat untuk menyatakan hanya pedagang India sahaja yang berdagang di Kepulauan Melayu sehingga terpaksa menunggu mereka memeluk Islam terlebih dahulu sebelum kawasan ini diislamkan. S. Pasai telah menerima Islam pada tahun 1042 M sedangkan Gujerat ketika itu belum menerima Islam lagi. Ini kerana batu nisan merupakan salah satu barang dagangan yang mungkin diperdagangkan oleh pedagang India. Catatan Ibn Batutah pula menyebutkan beliau telah melawat Pase (Pasai) pada tahun 1345 M dan mendapati penduduknya telah beragama Islam. Tradisi kesusasteraan Islam di kepulauan Melayu mirip tradisi Islam India juga tidak dapat diterima kerana perkembangan tradisi sastera agak lewat. China sejak abad 4 M lagi. iaitu setelah Islam lama bertapak di kawasan ini. Selain itu. Benggala S. Teori ini juga boleh disanggah dengan jawapan berikut: . 3. Ini adalah berdasarkan pendapat J. Pedagang Arab yang melalui jalan laut singgah ke pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Melayu untuk mendapatkan bekalan atau menunggu musim angin yang sesuai untuk meneruskan pelayaran sambil berdagang.Fatimi pula membuat hipotesis Islam berasal dari Benggala. 2.

Fatimi dalam bukunya Islam Comes to Malaysia. Bukti kedua pula ialah peranan seorang Arab bernama Syeikh Abdullah Yamani yang berjaya mengislamkan Maharaja Drebar. Maimun bin Hibatu‟Llah di Leran. Selain itu. masyarakat Arab-Islam Canton telah berhijrah ke Kedah dan Palembang.000 hingga 150. sastera roman dan sebagainya seperti yang terdapat di Indonesia berasal dari India Selatan. Terengganu dan Pahang) dan Pulau Jawa sebelah timur. (Abdul Rahman Haji Abdullah. Batu nisan ini mengandungi tulisan ayat-ayat alQur‟an. Jawa Timur bertarikh 1082 M. Demikian juga bukti yang paling terkenal iaitu Batu Bersurat di Kuala Berang. pantai timur Tanah Melayu (Patani. S. Malah menurut beliau.2. batu nisan Fatimah bt. Kesan awal yang ditemui ialah batu nisan seorang wali keturunan Arab bertarikh 419 H (1028 M) yang ditemui di Pekan. sama ada dari segi pemikiran fikah mahupun tasawuf. (Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 40) Selain kesan di pantai timur Semenanjung yang memberi kemungkinan Islam datang melalui Cina. Bukti pertama ialah penemuan batu nisan di Langgar. tidaklah dinafikan para mubaligh dari India turut memainkan peranan aktif dalam proses Islamisasi di Alam Melayu terutama pada abad ke-13 M. Bukti yang menunjukkan Islam terlebih dahulu tersebar di Campa juga melalui penemuan beberapa batu nisan yang mempunyai tulisan Arab bertarikh 1039 M dan . Pahang. Pendapat beliau ini berdasarkan fakta perpindahan beramai-ramai orang Islam dari Canton. (Ibid) Selain dari bukti-bukti tersebut terdapat bukti-bukti lain seperti batu nisan seorang puteri Islam di Brunei bertarikh 1048 M. (Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 39) Impak peristiwa hitam ini. Naquib turut mempunyai pandangan yang sama terhadap isu penghijrahan ini. Cina sekitar tahun 876 M akibat pemberontakan yang mengorbankan seramai 100. S. 3.M. Walau bagaimanapun. terdapat juga bukti pertapakan Islam di Kedah. 4. (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559) Seandainya kejadian tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti tempatan. Penghijrahan ini memberi kesan dalam penyebaran Islam di kawasan-kawasan tersebut. India Selatan Pendapat ini dikemukakan oleh Van Ronkel dengan alasan bahawa bentuk-bentuk popular dalam budaya masyarakat Islam di Kepulauan Alam Melayu seperti ciri-ciri mistik. 1990 : 44-45 ) Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah (1990) dalam bukunya Pemikiran Umat Islam Di Nusantara kelemahan terbesar pendukung teori ini ialah anggapan mereka bahawa agama Islam di Alam Melayu hanya bertapak pada abad ke-13 M. Kedah yang terukir nama Syeikh Abdul Qadir ibn Husain Syah Alam bertarikh 219 H (903M). Brunei.T. berlaku penghijrahan masyarakat Arab-Islam Canton ke Kepulauan Melayu. terutamanya perkahwinan keluarga Diraja. Kedua: Asal usul Malik al-Salih dari Benggala juga tidak mempunyai bukti yang kukuh.W.000 orang Islam di wilayah ini.2 Teori Dari Cina dan Campa Teori ini dibahaskan oleh Prof. seperti hukuman bagi pesalah zina dan sebagainya. memang ada kemungkinan Islam di Alam Melayu datang melalui negara Cina.Q. Terengganu bertarikh 702 H (1303 M) yang mengandungi tulisan mengenai kewajipan mematuhi hukum Allah S. Kedua-dua teori yang mengatakan Islam berasal dari India Selatan dan Malabar tidak mempunyai asas yang kukuh kerana ajaran Islam yang berkembang di India pada ketika itu memang merupakan fenomena dunia Islam keseluruhannya. Kemboja sejak abad 8 M. (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559) Tragedi pemberontakan ini terjadi akibat tanggapan penduduk tempatan yang mengatakan bahawa kedudukan kukuh di kalangan masyarakat Arab-Islam yang bermastautin di Canton boleh mengancam ekonomi dan keselamatan masyarakat Cina. Penduduk Alam Melayu dikatakan telah berinteraksi dengan wilayah ini sejak abad 7 M lagi menerusi penaklukan dan perkahwinan. sedangkan Islam telah bertapak sejak abad pertama hijrah lagi iaitu sejak 7 masihi lagi. 3. Malabar Antara pendukung teori ini ialah Thomas Arnold. Raja II pemerintah Kedah dengan nama Islamnya Sultan Muzaffar Syah pada tahun 1136.Pertama: Raja Pasai yang pertama adalah Meurah Giri atau Sultan Mahmud Syah yang mula memerintah pada tahun 1042 M. (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559) Terdapat juga di kalangan sejarawan yang berpandangan wilayah Indo-China sebagai tempat asal penyebaran Islam di Alam Melayu. Kelantan. Beliau berdasarkan persamaan mazhab Shafie antara masyarakat Islam Malabar dengan masyarakat Islam di Indonesia. Islam dikatakan telah berkembang di Campa. terdapat juga sebilangan masyarakat Arab-Islam Canton yang berhijrah ke Campa.

Hujah ini dikuatkan lagi dengan peristiwa `Am al-Wufud atau ”Tahun Perutusan” yang berlaku pada tahun 630 M.W. orang Arab telah belayar ke Alam Melayu sebelum kelahiran Nabi Muhammad S.A. bangsa Arab dari segenap pelusuk telah menyatakan pengislaman mereka terhadap Rasulullah S. Bukti ini juga menunjukkan kemungkinan merekalah antara orang yang awal mengislamkan penduduk Alam Melayu (Azam Hamzah 1997: 7) . seorang pengembara Cina yang menyebut pada tahu 671 M. Prof. Kenyataan ini dikukuhkan lagi dengan catatan I-Tshing. Abdul Rahman Haji Abdullah mengukuhkan teori Islam berasal dari Tanah Arab dengan membahagikan peringkat-peringkat kedatangan Islam di Kepulauan Alam Melayu kepada tiga peringkat. 1997: 14) Selain itu. Ini kerana sebahagian besar para pedagang yang berdagang ke rantau ini terdiri dari kalangan masyarakat Islam Yaman. beliau belayar dari Canton ke Sumatera dengan sebuah kapal kepunyaan saudagar Arab. Syed Muhammad Naquib al-Attas. orang Arab menggunakan jalan laut melintasi pantai India dan Kepulauan Melayu. terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa Islam tersebar ke kepulauan Melayu pada tahun 30 . (Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 28) Ini menunjukkan bahawa hubungan Arab-Cina telah berlaku sebelum kelahiran Islam lagi.sebuah batu peringatan bertarikh 1025 M yang mencatatkan beberapa hukum-hukum Islam. Tahap Persinggahan Kedatangan Islam ke rantau Alam Melayu pada tahap ini ialah kerana faktor perdagangan. Bukti seni bina yang menjadi alasan kukuh ialah seni bina masjid terutamanya di Melaka. Dr. termasuklah di Kepulauan Melayu (Ibid). (Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 32) Pengislaman Yaman sekitar tahun 630-631 M di atas usaha Sayyidina Ali bin Abi Talib memberi impak besar terhadap proses Islamisasi di Alam Melayu. (Azam Hamzah. Semasa dalam pelayaran. (Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 26) Selain dari keperluan barangan tersebut yang menghasilkan hubungan secara langsung dengan Tanah Arab. Walaupun bukti-bukti yang dikemukakan tersebut agak menyakinkan. Mereka telah menyebarkan Islam semasa singgah di pelabuhan-pelabuhan rantau Alam Melayu (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559) Selain itu. yang akhirnya seluruh Semenanjung Tanah Arab telah menganut Islam termasuklah Yaman. bukti yang jelas bagi pendukung teori ini ialah kesediaan Cina memberi naungan kepada kerajaan Islam melalui hubungan diplomatik. (Azam Hamzah 1997: 6). sebahagian daripada mereka telah singgah di pusat-pusat perdagangan di laluan laut. Dalam peristiwa ini. Di samping itu.3 Teori Dari Tanah Arab Teori yang menyatakan Islam disebarkan terus dari Tanah Arab ke Kepulauan Melayu mendapat sokongan ramai kerana teori ini mempunyai asas yang lebih kukuh.A. ( Mahayudin Hj Yahaya 1996 : 559 ) 3.2. kecuali di Sumatera. (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559 ) Teori ini didokong oleh kebanyakan sarjana Alam Melayu seperti Prof. Pada umumnya. Peringkat-peringkat tersebut bermula dengan tahap persinggahan. selain dari Hadramaut dan Oman. Indonesia yang mirip berbentuk pagoda di Cina. Teori ini kemudiannya turut disokong oleh sarjana Barat seperti Niemann dan Pijnappel. tidaklah bermakna Islam hanya baru diperkenalkan di Alam Melayu pada waktu itu kerana terdapat bukti wujudnya penempatan orang Islam di kawasan ini terutama di bahagian utara Sumatera lebih awal dari tarikh-tarikh tersebut. untuk membeli rempah dan kapur barus yang tidak terdapat di tempat lain. Kepentingan Alam Melayu sebagai kawasan perdagangan bagi orang Arab terus kekal selepas kemunculan Islam pada abad 7 M. bukti seni bina juga menjadi hujah untuk mengatakan Islam berasal dari Cina. (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559) Ini menunjukkan pada ketika itu orang Arab telah mengetahui kedudukan dan kepentingan Alam Melayu dan kemungkinan besar hubungan tersebut berlanjutan selepas kedatangan Islam. Hamka. Teori ini menyatakan Islam dibawa ke Alam Melayu sejak abad pertama hijrah berdasarkan wujudnya aktiviti perdagangan dengan pedagang Arab sejak zaman pra-Islam lagi. (Ibid) Apabila orang Arab telah menerima Islam maka bermulalah pertapakan Islam di kawasan Alam Melayu (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559). Hamka. terdapat catatan Cina yang menunjukkan pada abad 4 M sudah terdapat penempatan orang Arab dan Parsi di negara Cina. Caesar Adib Majul dan sebagainya. pertapakan dan penyebaran secara meluas. Menurut Prof. Mengenai tarikh bermulanya hubungan Arab dengan negara Cina. Kelantan dan Pulau Jawa. Prof. wujud juga hubungan secara tidak langsung apabila pedagang Arab dan Parsi menjalankan kegiatan perdagangan dengan Cina.W.

Cabaran ini merupakan cabaran yang paling besar bagi umat Islam kerana lahir banyak perselisihan di kalangan sesama umat Islam. Ketika ini utusan rasmi telah dihantar ke Cina. dan Khulafa‟ al-Rasyidin lagi iaitu pada abad 7 M. iaitu pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan (644-656 M). baginda telah berjaya diislamkan oleh seorang makhdum dari Jeddah bernama Sayyid Abd al-Aziz dan menggunakan nama dengan nama Sultan Muhammad Syah. dunia Islam amnya dan Asia Barat khususnya mula menghadapi cabaran luaran dan dalaman. satu rombongan dakwah seramai 100 orang di bawah pimpinan Nakhoda Khalifah telah tiba di Perlak pada 800 M yang ketika itu diperintah oleh Meurah Sharh Nuwi daripada keturunan Parsi. Baginda telah menghantar angkatan yang mengandungi 35 buah kapal ke Muara Sabak di Jambi untuk menjalankan perdagangan lada. Beliau telah berjaya mengislamkan raja Srindravarman (pengganti Lokitavarnam) menganut Islam pada tahun 718 M dan kerajaannya dikenal dengan nama Sribuza Islam. Pada tahun 674 M. Selain itu. Tahap Pertapakan Tahap ini berlaku pada zaman pemerintahan Bani Umaiyah dan Abbasiyah. Oleh sebab tempoh perjalanan mengambil masa sekitar 4 tahun. Demikian juga keruntuhan Baghdad ke tangan Mongol dari Monggolia pada tahun 1258 M. Haru dan Samudera di Pulau Sumatera. muncul pula kerajaan Mamluk. Salah seorang pendakwah bernama Ali bin Muhammad bin Jafar al-Sadiq telah berkahwin dengan adik Meurah Sharh Nuwi bernama Puteri Makhdum Tanshuri. Pada tahap ini. Terdapat beberapa pendakwah yang memainkan peranan pada tahap ini. Walau bagaimanapun. Bagaimanapun usaha dakwah dikatakan hanya berjaya semasa pemerintahan Khalifah Umar Abd Aziz (717-720 M). Setelah itu. Di zaman alMakmun pula. Cabaran dalaman pula terlihat pada kebangkitan kaum Syiah. Baginda kemudianya melantik Sayyid Abd al-Aziz sebagai kadi pertama di Melaka. Lamri. (Ibid) Tahap Penyebaran Islam secara meluas Penyebaran Islam di Alam Melayu berlaku secara meluas selepas abad 13 M. dalam kehancuran tersebut terdirilah kerajaan Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1171 M setelah menewaskan kerajaan Fatimiyyah. Syeikh Ismail berperanan menukar pegangan masyarakat Alam Melayu dari Islam aliran Syiah kepada mazhab Shafii yang menjadi mazhab rasmi kerajaan Mekah di bawah pemerintahan Mamluk ketika itu. Menurut sesetengah pengkaji sejarah. Dalam misi dakwah ini.W. mereka turut diutus ke Pulau Jawa dan pulau-pulau sekitarnya ( Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 33 ). Jawatan ini . Hubungan tersebut diteruskan oleh Sulaiman bin Abd Malik (715717 M). Raja Jay Sima yang merupakan putera Ratu Sima. Sulawesi dan Kalimantan. Antaranya Syeikh Ismail al-Siddiq yang telah diutuskan oleh Syarif Mekah dari Tanah Arab ke Alam Melayu dengan disertai oleh Faqir Muhammad dari Malabar. Semasa Melaka diperintah oleh Raja Kecil Besar (1424–1444 M) yang merupakan pemerintah Melaka ketiga. Muawiyah pernah menghantar utusan ke Pulau Jawa untuk mengadakan hubungan perdagangan. kerajaan Turki Uthmaniyyah di Asia Kecil dan kerajaan Delhi dan Monghul di India.Hijrah/561 M. seorang pemimpin di Pulau Jawa telah memeluk Islam. beliau turut mengutus surat kepada Raja Srivijaya di Jambi bernama Lokitavarman untuk menyarankan supaya beliau menganut agama Islam serta menjalin hubungan dagang dengan Damsyik.A. terutamanya puak ghulah (ekstrem). mereka telah berjaya mengislamkan wilayah Barus atau Fansur. Hasil perkahwinan ini lahirlah Sayyid Abd al-Aziz yang menjadi raja pertama Kerajaan Perlak pada tahun 840 M dengan gelaran Sultan Sayyid Maulana Abd al-Aziz Syah. Cabaran luaran bermula sejak abad 11 hingga 13 M. umat Islam diancam oleh Gerakan Salibiyyah dari Barat yang membangkitkan semangat untuk membebaskan semula Baitul Maqdis. Terdapat juga kegiatan dakwah yang dilakukan oleh orang perseorangan terutamanya akibat pergolakan politik di zaman Bani Umaiyah dan Abbasiyyah. khususnya setelah banyak wilayah di Alam Melayu menerima Islam hasil dari proses dakwah dan asilmilasi antara para pedagang yang turut bertindak sebagai da‟ie dengan masyarakat tempatan (Wan Kamariah Leman & Salmah Hussain 2006: 13). Berdasrkan bukti-bukti di atas bolehlah dikatakan bahawa orang Arab Islam telah singgah di rantau ini sejak zaman Rasulullah S. Pergolakan politik dalam dunia Islam ini turut memberi impak ke atas proses Islamisasi di Alam Melayu dalam bentuk ibadah dan tarekat (Abdul Rahman Hj Abdullah 1990: 41). Pada masa ini. iaitu pada zaman Muawiyah ibni Abi Sufyan dikatakan sudah terdapat penempatan orang Arab-Islam yang dikenali Ta-shih3 di pantai barat Sumatera dan di Pulau Jawa. Menurut catatan sejarah. Dikatakan juga pada tahun 726 M. Pada zaman pemerintahan Abd al-Malik bin Marwan (685-705M ) dikatakan telah ada golongan Syiah di Kepulauan Sila iaitu Pulau Sulu. Sebahagian golongan Syiah melarikan diri ke Alam Melayu dan menjalankan kegiatan dakwah di sini. Tragedi yang paling dahsyat ialah tindakan mereka mengundang Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad.

diperturunkan kepada keturunan Sayyid Abdul Aziz berikutnya, seperti Kadi Yusuf pada zaman Sultan Mansur Syah (1456 – 1477 M) (Ibid). Dalam proses Islamisasi di Kepulauan Melayu ini juga tidak dapat dinafikan peranan golongan sayyid dari Hadramaut yang berpegang kepada mazhab Shafie. Golongan ini dikatakan mula tiba ke Alam Melayu sekitar abad 16 M hingga abad 20 M dan mempunyai pengaruh yang kuat (Ibid). Walaupun kelihatan seolah-olah kegiatan dakwah hanya digerakkan oleh pendakwah dari luar Alam Melayu, namun hal ini berlaku pada zaman awal pertapakan Islam di Kepulauan Alam Melayu. Bermula pada abad 16 dan 17 M peranan tersebut telah diambil alih oleh pendakwah dan tokoh-tokoh tempatan. Malah, pada masa ini telah berlaku hubungan erat antara para ulama Alam Melayu dengan Tanah Arab, bahkan hasil dari kemajuan perkapalan, semakin ramai penganut Islam dari Alam Melayu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Sebahagiannya pula telah bermastautin di sana untuk mendalami ilmu agama (Ibid). Ini menunjukkan pada tahap ini Islam telah tersebar secara meluas di Alam Melayu sehingga penduduk tempatan mampu berperanan sebagai pengembang dakwah Islam. Selain itu, terdapat juga interaksi secara langsung di antara orang Arab dan Parsi dengan penduduk Alam Melayu. Interaksi ini berlaku sejak zaman pra-Islam dan bertambah kukuh selepas pengislaman masyarakat Melayu. Selain dari hujah-hujah di atas, terdapat juga catatan sejarah tempatan yang boleh dijadikan sandaran dalam memperkuatkan teori Islam di Alam Melayu berasal dari Tanah Arab dan Parsi. Antaranya, buku Sejarah Melayu menyebut bahawa raja Melaka bernama Parameswara telah diislamkan oleh Sheikh Abd al-Aziz yang merupakan seorang ulama dari Jeddah. Baginda telah menukar namanya kepada Megat Iskandar Syah atau Sultan Muhammad Shah. (Azam Hamzah 1997: 7). Bukti lain ialah persamaan mazhab Shafi‟i di kalangan penduduk Alam Melayu dengan penduduk Yaman, tulisan jawi yang berasaskan tulisan Arab/Parsi digunakan dengan meluas, nama-nama gelaran pendakwah seperti Sheikh dan Sharif serta gelaran yang digunakan oleh raja-raja Melayu seperi Malik dan Sultan adalah jelas berunsurkan Arab. Demikian juga nama-nama umum masyarakat Islam di Alam Melayu seperti Saleh, Zahir, Tahir dan sebagainya mempunyai persamaan nama di Yaman dan Mesir. Selain itu, cara pembacaan al-Qur‟an masyarakat tempatan juga jelas menampakkan persamaan bacaan di Yaman dan Mesir. Hasil-hasil kesusateraan yang tersebar di Alam Melayu seperti Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Nabi Bercukur dan sebagainya jelas menampakkan pengaruh kesusasteraan Arab. Tidak ketinggalan juga dari sudut bahasa. Bahasa Melayu banyak meminjam perkataan Arab. Semua bukti ini menjadi hujah kuat untuk menegaskan bahawa Islam di rantau ini dibawa oleh para pendakwah dari Arab/Parsi (Ibid; lihat juga S.M. Naquib, 1972: 40-41). Walau bagaimanapun dakwaan ini tidaklah bermakna menafikan langsung peranan pendakwah dari bangsa lain seperti dari India dan China dalam proses Islamisasi di Alam Melayu ini. Apatah lagi kita maklum bahawa pendakwah Islam dari India dan China juga terdiri dari pedagang-pedagang Arab. Namun peranan mereka ini didahului oleh para pendakwah dari Arab dan Parsi. Justeru itu dapatlah disimpulkan bahawa penyebaran Islam di rantau ini dilakukan oleh semua pendakwah Islam yang sampai ke Kepulauan Melayu tanpa mengira bangsa, warna kulit, asal usul dan bidang kemahiran; sama ada mereka golongan pedagang, pendakwah atau ahli sufi. Semuanya berganding bahu dan sama-sama merasa bertanggungjawab untuk menyebarkan pesanan Rasulullah SAW berbunyi { ??? ??? ??? ??? } bermaksud: ”Sampaikanlah apa sahaja dariku walau sepotong ayat.” 3.3 ISLAMISASI ALAM MELAYU Islam telah berperanan mencorakkan masyarakat Melayu di Alam Melayu ke arah yang lebih dinamik dan berdaya maju. Penggerak Islamisasi yang dimulakan oleh mubaligh dari luar Alam Melayu telah disambung kemudiannya oleh mubaligh Melayu tempatan tanpa mengira pangkat, kedudukan dan suku kaum. Semuanya merasa bertanggungjawab menyebar dan memahamkan Islam kepada masyarakat setempat. Kejayaan peranan Islam ini digariskan pada faktor-faktor pemangkin Islamisasi di Alam Melayu, antaranya seperti berikut; 3.3.1 Keunggulan dan Kemurnian Islam Ajaran Islam bersifat syumul dan menepati keperluan manusia kerana ia diwahyukan oleh Allah SWT Penerimaan yang terbatas di kalangan penduduk Alam Melayu pada peringkat awal penyebaran Islam bukanlah kerana mereka tidak berminat dengan ajaran Islam tetapi kerana tiada interaksi yang menyeluruh dengan penduduk tempatan. Pada peringkat awal, interaksi hanya berlaku secara langsung di kalangan raja-raja dan para

pedagang

menyebabkan

penyebaran

Islam

terhad

di

kalangan

golongan

ini

sahaja.

Setelah pengaruh Islam meluas, Islam diterima baik oleh masyarakat tempatan kerana ajarannya yang bersesuaian dengan fitrah manusia, mudah difahami dan senang dilaksanakan. Ajaran Islam difahami penuh dengan nilai-nilai murni. (Azam Hamzah 1997: 16 ) Islam bukan sebuah agama yang rumit seperti Buddha dan Hindu yang hanya dapat dipelajari oleh golongan tertentu sahaja seperti sami dan pendeta. Konsep keesaan Allah S.W.T. juga menarik minat penduduk tempatan. Mereka merasa puas kerana dapat menyembah Tuhan secara langsung dan tidak mengira tempat. Keyakinan ini jauh berbeza dengan agama anutan masyarakat Alam Melayu sebelum ini. Penjelasan Islam yang turut menggabungkan wahyu dan logik akal berkaitan semua bidang kehidupan sama ada sosial, ekonomi dan politik menambah minat penduduk di rantau Alam Melayu. (Mahayddin Hj. Yahaya 1996: 563-564 ) Ajaran Islam juga menekan konsep persamaan antara sesama manusia. Ajaran ini membebaskan mereka dari belenggu perhambaan. Selain itu, Islam turut menjamin keadilan sosial tanpa mengira kelas dan darjat manusia. Jaminan ini seolah-olah mengembalikan harga diri mereka yang sekian lama dibelenggu dengan fahaman kasta dalam ajaran Hindu. (Azam Hamzah 1997: 16) 3.3.2 Peranan Pembesar/pemimpin Masyarakat Melayu mempunyai tradisi taat kepada pemerintah. Tradisi warisan ini dikenali sebagai ”daulat” dan ”derhaka”. Tradisi ini lahir daripada konsep pendewaan kepada pemerintah yang merupakan satu doktrin dewaraja dalam agama Hindu. Tradisi taat kepada pemerintah yang telah tertanam dalam jiwa masyarakat Alam Melayu menjadikan masyarakat tempatan mengikut setiap tindakan pemerintah tanpa bantahan dan perdebatan. Hal ini turut terjadi apabila pemerintah Melayu menerima agama Islam, semua lapisan masyarakat mengikut jejak pemerintah atau raja tanpa persoalan. Contoh yang jelas dapat dilihat pada pengislaman rakyat di Melaka, Kedah dan Patani. Sejarah Melayu mengesahkan bila Raja Kecil Besar memeluk Islam, rakyat pun turut mengikut jejak langkah baginda. Begitu juga cerita Hikayat Merong Mahawangsa mengenai pengislaman Kedah dan Hikayat Patani mengenai pengislaman Patani. (Mahayuddin Hj. Yahaya, 1996: 562) 3.3.3 Perkahwinan. Faktor perkahwinan turut menyumbang kepada penyebaran Islam di rantau ini. Perkahwinan yang berlaku antara pedagang Islam dengan penduduk tempatan berlaku ketika pedagang Islam menunggu ketibaan musim tiupan angin ke arah yang dituju. Penantian ini mengambil masa beberapa bulan lamanya. Syarat perkahwinan yang dijelaskan oleh pedagang Islam sudah pasti seorang wanita mestilah satu agama dengan anutan pedagang. Justeru itu wanita tempatan mestilah menerima Islam terlebih dahulu. Syarat ini mudah diterima oleh wanita dan keluarga masyarakat tempatan Alam Melayu. Ini kerana para pedagang mampu menjamin kehidupan wanita tempatan yang telah menjadi isteri pedagang Islam dengan perdagangan yang dimiliki. Status pedagang juga merupakan golongan yang dikagumi oleh penduduk tempatan. Pengislaman wanita yang menjadi isteri pedagang Islam mendorong pengislaman ahli keluarga wanita tersebut. Situasi ini memberi satu perkembangan baru ke arah penyebaran Islam secara lebih luas. Perkahwinan pedagang Islam juga berlaku dengan puteri-puteri pemerintah tempatan. Peristiwa ini memudahkan lagi penyebaran Islam di rantau Alam Melayu. Selain itu, terdapat juga perkahwinan antara wanita Islam dengan lelaki bukan Islam. Contoh yang jelas dapat dilihat pada perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan Puteri Pasai. (Ibid) Justru itu jelaslah bahawa Islam faktor perkahwinan ini turut memainkan peranan penting di dalam penyebaran Islam di Alam Melayu. 3.3.4 Politik dan Penaklukan. Faktor ini diterima oleh kebanyakan sejarawan Barat, walaupun sejarawan Islam menolak faktor ini sebagai faktor perkembangan Islam di Alam Melayu. Penyebaran Islam tidak berlaku melalui peperangan, walaupun seolah-olah kelihatan peristiwa peperangan di satu-satu wilayah baru yang dimiliki oleh tentera Islam. Sebagai contohnya, penaklukan Melaka ke atas Pahang seperti yang tercatat dalam buku Sejarah Melayu. Penaklukan ini bukanlah bertujuan untuk mengislamkan Pahang, tetapi cenderung kepada matlamat politik dan ekonomi kerana Pahang merupakan sebuah wilayah yang kaya dengan emas. Pengislaman Pahang berlaku kerana usaha dakwah dan perdagangan antara kedua negeri tersebut yang telah berada di bawah satu pemerintahan. Selain itu, konsep taatkan pemerintah juga menjadi sebab mereka mudah menerima Islam. Contoh lain ialah kejayaan Kerajaan Islam Demak menawan Kerajaan Majapahit dan mengambil alih

pemerintahan kerajaan di timur Pulau Jawa. Penawanan ini memberi kesan kepada pengislaman hampir seluruh rakyat di bawah jajahan takluk Kerajaan Majapahit. Hakikat pengislaman bukanlah berlaku kerana peperangan, penaklukan dan penawanan yang menggambarkan paksaan, tetapi faktor kesetiaan terhadap pemerintah yang menjadi dorongan utama tindakan masyarakat rantau Alam Melayu secara beramai-ramai nmenerima Islam sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah mereka (Ibid). Jelaslah di sini bahawa Islam bukanlah tersebar dengan mata pedang sebagaimana dakwaan para orientalis tetapi didorong oleh faktor lain sebagaimana yang telah dijelaskan. 3.3.5 Perdagangan Perdagangan yang menjadi sumber rezeki para pedagang Islam telah menyampaikan mereka ke laluan laut di rantau Alam Melayu. Para pedagang berusaha mencari rezeki melalui perdagangan dengan merentasi samudera yang luas hanya untuk memenuhi tuntutan agama Islam yang menegaskan 9/10 daripada rezeki terkandung dalam bidang perniagaan. Dengan berbekal iman dan fahaman agama Islam yang mantap, golongan saudagar belayar ke mana-mana pelabohan yang menjanjikan perniagaan. Bekal iman yang teguh ini menjadi pendorong untuk saudagar muslim turut bertindak sebagai mubaligh Islam. Marco Polo dalam catatan pengembaraannya memberi contoh pengislaman Alam Melayu menerusi faktor ini ialah pengislaman Perlak pada 1292M. Para pedagang Islam telah berjaya menawan hati kebanyakan penduduk Perlak sehingga mereka rela menganuti Islam. (Ibid) Selain itu peranan pegawai perdagangan dalam wilayah-wilayah Islam di Alam Melayu seperti peranan Syahbandar Melaka yang memberi layanan istimewa kepada pedagang Islam turut menyumbang ke arah pengislaman para pedagang lain yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan wilayah kerajaan Islam. Sebagai contohnya, pengislaman pedagang dari Brunei, Ternate, Jawa dan Sulawesi terjadi kerana peranan Syahbandar Melaka. (Ibid ) Walaupun pengislaman menerusi faktor ini tidak meluas dan terhad di kalangan pedagang, kota dan pelabuhan sahaja tetapi ia turut mendorong ke arah proses Islamisasi di rantau Alam Melayu ini. 3.3.6. Pendakwahan.

Pendakwahan para ulama dan ahli sufi merupakan faktor penyebaran yang lebih meluas dan berkesan. Curahan bakti mereka diakui dan tidak dapat dinilai dengan material. Para ulama dan ahli sufi telah bertindak sebagai ejen perubahan yang memperkenalkan akidah baru di Alam Melayu. Dakwah mereka dapat dijalankan dengan mudah kerana dibantu oleh akhlak mulia yang dipenuhi dengan sifat-sifat kerohanian. Selain itu, para ulama dan ahli sufi mudah bergaul dengan masyarakat tempatan. Mereka mempunyai keperibadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Situasi ini memudahkan lagi proses Islamisasi di rantau ini. (Afifah Abu Yazid, 2003: 10) Usaha penyebaran dakwah oleh golongan ini begitu cergas pada zaman pemerintahan Khalifah Umar b. Abdul Aziz. Baginda telah menghantar para pendakwah ke seluruh pelosok dunia termasuk rantau Alam Melayu. Sekitar tahun 720 M, utusan baginda telah berjaya mengislamkan kerajaan Suwarnabhumi atau Melayu Jambi ( San-fo-tsi ) dan setelah menerima Islam kerajaan ini dikenali sebagai Sribuza Islam. Pada 820 M pula serombongan pendakwah yang diketuai oleh Nakhoda Khalifah telah sampai di Perlak dan berjaya mengislamkan pemimpin dan penduduk di situ. (Ibid) Pergolakan dunia Islam pada abad 10 M di bawah pimpinan kerajaan Bani Abbasiyah yang telah melemahkan empayar Islam telah mendorong sebilangan masyarakat Islam terutama ahli sufi mengasingkan diri dari situasi ini dan keluar dari Semenanjung Tanah Arab. Mereka telah berusaha menyebarkan Islam secara tidak langsung ke mana-mana wilayah yang aman diduduki termasuklah Alam Melayu. Kegiatan mereka begitu rancak pada abad 13M dan selepasnya. Golongan ini menggunakan pendekatan pendidikan. Melaui pendekatan ini mereka telah menubuhkan institusi pendidikan yang disesuaikan dengan masyarakat setempat. Antara institusi pendidikan yang terkenal di wilayah Afrika Utara ialah zawiyah, khawanik dan rabt. Usaha ahli sufi menjalankan pendidikan formal di rantau Alam Melayu pula banyak berlaku di masjid atau di rumah mereka. Mereka berusaha menyampaikan dan mengajar masyarakat setempat mengenai agama Islam. Pendidikan ini akhirnya berkembang menjadi institusi pendidikan khusus yang dikenali dengan pelbagai nama di Alam Melayu seperti pondok, langgar, pesantren dan dayah. Kesan dakwah menerusi penubuhan institusi pendidikan telah melahirkan ramai alim ulama tempatan atau ulama Melayu. Antara yang terkenal seperti Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumaterani, Abdul Rauf al-Singkeli, Abdul Samad al-Palembani, Wali Songo, Daud Fatani dan lain-lain. (Ibid, lihat juga Azhar Mad Aros, 2002: 273)

3.3.6

Persaingan

Penyebaran

Agama

Faktor ini merupakan kesan daripada kedatangan kuasa Barat ke Asia dan jelas berlaku pada abad ke-16 hingga 19 M. Faktor ini adalah rentetan peristiwa Perang Salib yang berlaku pada abad 15 -16 M di Turki. Dalam perkembangan ini, sesetengah penguasa agama Kristian di Barat masih mempunyai rasa permusuhan yang berterusan dengan penganut agama Islam. Pada abad 15 dan 16 M kuasa-kuasa Barat seperti Portugis telah memulakan pelayaran ke timur dan mendapati pengaruh Islam telah lama bertapak di sebahagian besar wilayah di Asia. Dengan anggapan Barat lebih kuat, Portugis telah melakukan tindakan drastik dengan melakukan penyerangan secara terbuka ke atas wilayah-wilayah Islam di Asia. Tindakan ini menyebabkan wujudnya pertentangan secara terbuka antara masyarakat Asia, khususnya penganut Islam dengan kuasa tersebut. (Azhar Hj Mad Aros, 2002: 272) Keadaan tersebut merangsang umat Islam melipatgandakan usaha dakwah. Kesannya, Islam bukan sahaja menjadi elemen penting dalam menyatupadukan seluruh umat khususnya di Alam Melayu, tetapi juga sebagai slogan untuk berjihad menentang kuasa penjajah Kristian. (Azam Hamzah, 1997: 18) Persaingan dalam menyebarkan agama Kristian dan Islam ini berterusan sebagaimana yang digambarkan dalam kes-kes penyebaran Islam di bahagian pedalaman Pulau Maluku, Ternate, Sumatra dan sebagainya. (Azhar Hj Mad Aros, 2002: 272) Dengan adanya ancaman agama ini, usaha dakwah Islamiah lebih giat dijalankan dan memberi kesan kepada penyebaran Islam dengan lebih pantas dan menyeluruh. Selain faktor-faktor di atas terdapat juga beberapa faktor lain seperti penulisan dan kesusateraan. (Azam Hamzah, 1997: 22) Dari segala perbincangan di atas dapatlah disimpulkan bahawa penerimaaan dan penyebaran Islam di rantau Alam Melayu didorong oleh pelbagai faktor. Antara yang terpenting dan paling berkesan ialah faktor ajaran Islam. Faktor ini menjadikan masyarakat rantau Alam Melayu mudah menerima Islam dan faham kenapa mereka menerima Islam dan apakah tanggungjawab mereka sebenarnya. Peranan pendakwahan turut membantu mereka lebih memahami tasawur Islam yang sebenar. Di samping itu faktor-faktor lain juga tidak kurang pentingnya kerana ia saling kait mengait di antara satu sama lain. Islam telah sampai di rantau Alam Melayu sejak zaman pra-Islam lagi dan seterusnya berlanjutan selepas kelahiran Islam. Walaupun terdapat berbagai teori mengenai kedatangannya di rantau ini, teori Islam datang dari Arab/Parsi adalah lebih kukuh. Teori ini bukanlah menafikan peranan yang dimainkan oleh pendakwah dari tempat lain kerana ajaran Islam menyeru semua penganutnya mengembangkan Islam tanpa mengira asal, bangsa dan keturunan. Penyebaran Islam di rantau ini juga telah melalui beberapa tahap hingga ia berjaya tersebar ke seluruh pelusuk rantau ini sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Faktor pemangkin Islamisasi di rantau Alam Melayu juga turut berkembang dan sentiasa muncul dalam bentuk baru sesuai dengan fenomena semasa. 3.4 Pencapaian Tamadun Melayu

Pencapaian Tamadun Melayu menjadikan bukti kegemilangan Melayu pada lembaran sejarah silam. Atas kegemilangan ini Melayu terus membina wawasan dan menetapkan jati diri Melayu. Pencapaian ini dibuktikan dalam bentuk catatan tulisan, peninggalan seni bina dan artifak lain yang boleh disaksikan hingga hari ini. Pencapaian ini juga menggambarkan masyarakat Melayu mampu berdikari, berusaha dan berhadapan dengan segala kemungkinan dan perubahan. Pencapaian ini akan dilihat dari segala aspek yang boleh dirangkumkan kepada tiga kategori, iaitu pencapaian material (benda), intelektual (ilmu pengetahuan) dan spritual (agama/ kepercayaan). 3.4.1 Kerajaan dan Sistem Pemerintahan Kerajaan dan sistem pemerintahan menjadi tunggak sebuah masyarakat dan memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun. Sesetengah kerajaan Melayu mengisytiharkan kerajaan dan pemerintahan mereka sebagai Kesultanan, seperti yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Ini sempena gelaran yang diguna pakai oleh jawatan pemerintah, iaitu sultan. Selain itu, pengisytiharan ini juga sebagai menunjukkan bahawa sesebuah kerajaan Melayu tersebut berteras kepada ajaran Islam. Terdapat banyak kerajaan Melayu yang dibina oleh masyarakat Melayu dalam siri kegemilangan Tamadun Melayu. Kerajaan-kerajaan ini dikenal di seluruh Alam Melayu mahupun di luar rantau ini. Antara kerajaankerajaan tersebut adalah seperti berikut: 1.1.1 Kerajaan Sribuza Islam, Palembang.

2 Ekonomi Tamadun Melayu berjaya menggerakkan ekonomi orang Melayu ke persada serantau dan antarabangsa. berbudi pekerti. masyarakat dididik melalui pantun. ternakan. Betawi. gurindam.1. Demikian juga penggunaan warna merah dalam seni masyarakat Melayu berasal dari budaya Cina. seperti dalam pembentukan bentuk bumbung bertingkat yang merupakan unsur seni bina Cina. Undang-undang Kedah dilaksanakan dalam Kerajaan Melayu Kedah. reka cipta dan pemerintahan. Sultan Muzaffar Shah dalam Kesultanan Melayu Melaka telah menubuhkan satu jawatan khas untuk memantau kegiatan di pelabuhan menerusi jawatan Shah bandar. Kerajaan Aceh Darussalam.1.3 1.5 1. Masyarakat pedalaman tidak ketinggalan memanfaatkan kemunculan pekan dan bandar. Tanpa disedari situasi ini membuktikan masyarakat Melayu telah menuju ke arah masyarakat bandar yang berdaya maju dan berdaya saing. masyarakat disindir. dihukum dan dinasihatkan melalui perumpamaan. Pendidikan bentuk ini di awali oleh pendidikan ajaran Islam.1. Pelabuhan ini ditadbir urus dengan baik oleh pemerintah Melayu. Selatan Thailand. Kegiatan perdagangan yang rancak di pelabuhan-pelabuhan Alam Melayu memberi kesan kepada kemunculan bandar dan kota yang lengkap dengan prasarana. Sumatera Utara. Pendidikan ini berbentuk kemahiran berfikir.1. Pemerintah Melayu telah berjaya mencipta mata wang yang digunakan dalam perdagangan. Antara pelabuhan-pelabuhan yang muncul dalam Tamadun Melayu ialah Pasai. Kanun Meukuta Alam dilaksanakan dalam Kerajaan Melayu Aceh Darussalam. Bahasa Melayu turut berkembang dengan penerimaan bahasa-bahasa asing yang telah disebatikan dengan Bahasa Melayu. perbidalan.1. Kewujudan pendidikan formal berteraskan pendidikan Islam dan bukan berasaskan kemahiran dan teknologi . Kerajaan Setiap kerajaan ini mempunyai sistem pemerintahan masing-masing yang berasaskan undang-undang Islam. Bahasa asing yang paling luas pengaruhnya dalam pembentukan bahasa Melayu ialah Bahasa Arab. hasil tangkapan dan hasil kreatif.3. Melaka. Walaupun Tamadun Melayu awal belum mengamalkan sistem perindustrian secara besar-besaran. 1990). Masyarakat menjadi pendidik bangsa.8 Samudera-Pasai di Pasai.4 1. Pendidikan informal pula merupakan pendidikan yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. penghasilan teknologi. terutamanya di pelabuhan. Melalui tradisi ini juga. Tradisi lisan yang diwarisi turun temurun merupakan satu kaedah pendidikan informal. fiqah. Undang-undang Laut Melaka. Antara mata wang yang dapat dikesan ialah mata wang Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Aceh Darussalam.1. Sebagai contohnya. namun kegiatan perekonomian yang berpusat di pelabuhan-pelabuhan Alam Melayu telah berjaya menjadi pusat import eksport yang maju di rantau Asia. 3. Malah bumbung bentuk ini digunakan pada masjid masyarakat Melayu. Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Melayu Johor-Riau. Ternate di Sulawesi. Melalui tradisi ini. Pendidikan formal melahirkan pelbagai institusi pendidikan yang banyak di Alam Melayu. Aceh. nazam dan sebagai.7 1. Aceh.2 1.1. Mereka menuju ke pekan dan bandar untuk memasarkan hasil pertanian.1. Kegiatan ekonomi dalam Tamadun Melayu telah mencapai tahap cemerlang dengan penggunaan mata wang. Kerajaan Buton. Hukum Kanun Melaka diguna pakai dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Sistem pendidikan dan kurikulum juga berteraskan kepada bidang pengajian Islam seperti tauhid.4. Terengganu.6 1. Sebagai contohnya. Ligor dan Johor. akhlak. peribahasa dan simpulan bahasa. Kerajaan Pattani. Demak. Ceribon di Pulau Jawa. intelektual. seloka. syair. Kerajaan Melayu Melaka. Pendidikan formal dan informal. Sistem pemerintahan yang diguna pakai ditulis pada naskhah-naskhah Melayu dan batu bersurat (prasasti). bijak membuat tindakan. 3.3 Pendidikan Pendidikan di kalangan masyarakat Melayu terbahagi kepada dua. Hukum Kanun Pahang termaktub dalam sistem pemerintahan Kerajaan Melayu Pahang dan Undang-undang 99 diguna pakai dalam Kesultanan Melayu Perak. Contoh yang paling jelas dapat dilihat pada masjid Tengkera di Melaka dan masjid Kampong Laut di Kelantan. berusaha. berpolitik dan bergiat cergas dalam ekonomi. Masyarakat Melayu juga telah menerima beberapa budaya luar yang sesuai dengan sifat kemelayuan. hikayat. Kepesatan pelabuhan-pelabuhan di Alam Melayu turut menyemarakkan pertumbuhan kemasyarakatan yang lain seperti budaya dan seni. tafsir dan sejarah Islam (Mohd Salleh Lebar. Banten.

* Pondok: Pusat pembelajaran Islam yang luas di Pattani. agama Kristian tidak melahirkan sistem pendidikan. Justeru itu. Antara panggilan nama institusi tersebut adalah seperti berikut: * Masjid: Pusat ibadat dan pelbagai kegiatan masyarakat. Dayah ini telah melahirkan ramai ilmuwan Aceh seperti Hamzah Fansuri. Tanggapan ini mungkin bertolak dari fahaman terhadap agama yang diterima pakai di Barat. Shamsuddin Sumatrani dan Abdul Rauf Singkel. * Sultanah Safiatuddin di Aceh memohon Abdul Rauf Singkel menjelaskan mengenai konsep kerohanian dalam Islam melalui karyanya Kifayah al-Muhtajin ila Mashrab al-muwahhidin al-qailin bi Wahdat al-Wujud. Beliau juga menjadi khatib dalam solat jumaat. Di samping itu. Kepelbagaian rumpun Melayu telah melahirkan pelbagai nama institusi pendidikan Islam. Kelas-kelas yang dibuka bersedia menerima masyarakat tanpa kelas. selatan Thailand. keluarga diraja dan ahli istana sahaja. * Kecenderungan sultan menguasai pendidikan Islam. Walau bagaimanapun semuanya mempunyai peranan yang sama iaitu melahirkan ilmuan yang bertaqwa. malah segala perkembangan tamadun Barat terpisah dari agama. Perak Utara. Institusi pendidikan agama Islam dimulai oleh istana dan kemudiannya rumah-rumah ulama. pendidikan Islam bermula di peringkat meunasah. para ulama turut membuka kelas-kelas pengajian di rumah mereka. * Madrasah/Meunasah: Pusat pembelajaran Islam yang terkenal di Selangor. Dayah merupakan institusi tertinggi dalam pembelajaran Islam dalam masyarakat Aceh. Contoh-contoh berikut menggambar secara jelas kecenderungan para sultan: * Sultan Mansur Shah mempelajari kitab Dur al-Manzum (Sejarah Melayu menulis dengan nama Dar alMazlum). Penumpuan golongan intelek Melayu zaman awal ialah kepada asas agama dan falsafah kerana bidang ini memantapkan erti kehidupan dan jati diri bangsa Melayu. maka terbinalah institusi-institusi pendidikan Islam untuk masyarakat awam. Antara * * * * * intelek Melayu yang tercatat Hamzah Shamsuddin Nuruddin dalam sejarah : Fansuri al-Sumatera‟i al-Raniri Singkel al-Palembani ialah Abdul Abdul Rauf Samad . Kolonialis tidak mengakui pendidikan yang wujud di Alam Melayu sebagai satu sistem pendidikan. * Sultan Alauddin Riayat Shah (Sultan Selangor) menjadi menjadikan barisan ulama sebagai penasihat. * Kemunculan golongan intelektual Melayu. situasi ini melahirkan penubuhan institusi pendidikan Islam di seluruh Alam Melayu. * Langgar: Pusat pembelajaran Islam yang terkenal di Kalimantan.melahirkan tanggapan negatif kolonialis terhadap pendidikan masyarakat Melayu. * Pesantren: Pusat pembelajaran agama Islam yang berkembang luas di Pulau Jawa. Situasi ini berbeza dengan tamadun Melayu yang berasaskan ajaran Islam. Minat ini telah mendorong sultan mengarahkan ulama menulis dan menterjemah kitab agama Islam dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Kedah dan Kelantan. Penyebaran secara meluas pemahaman dua aspek ini di kalangan masyarakat Melayu menjamin penerusan generasi Melayu yang memahami tugas dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat. Perak dan beberapa tempat di Sumatera. Apabila kecenderungan mempelajari Islam semakin berkembang di kalangan masyarakat awam. Pencapaian Tamadun Melayu dalam aspek pendidikan adalah seperti berikut: * Kewujudan institusi pendidikan agama Islam. * Surau: Pusat ibadat dan pelbagai kegiatan masyarakat Islam. Contoh Dayah yang paling terkenal ialah Dayah Cot Kala di Aceh. Sebelum sampai ke tahap ini. Sumatera. Di Barat. * Dayah: Pusat pembelajaran agama Islam yang wujud di Aceh. Penterjemahan ini berfungsi untuk menjelaskan ajaran Islam dan menjawab permasalahan masyarakat dari perspektif Islam. seperti yang terangkum dalam maksud sekularisma. Istana sebagai instutusi pendidikan hanya dikhaskan untuk sultan. lantas mereka mendakwa masyarakat Melayu adalah masyarakat buta huruf. * Sultan Mahmud Shah mempelajari kitab al-Luma‟ (dalam Sejarah Melayu ditulis sebagai kitab Maklumat) karya Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi seorang ulama tasawuf. rangkang dan balee.

Naskhah Melayu mempunyai keunikan yang menampakkan identiti bangsa. para pemerintah Melayu telah berjaya menjalin interaksi antara rumpun Melayu di seluruh wilayah Alam Melayu dengan semangat persahabatan yang bermula melalui peluasan wilayah. Kampar. Komunikasi harmoni yang berjalan lancar mengukuhkan ikatan Tamadun Melayu di Alam Melayu. (Lihat gambarpada halaman 118) 3. pertanian. Sastera prosa Melayu dapat dilihat pada naskhah Melayu.4. naskhah Melayu mempunyai nilai estetika yang tinggi. * Kerajaan Aceh Darussalam turut mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Turki Uthmaniyyah. Prosa merupakan karya dalam bentuk esei atau karangan untuk menjelaskan satu perkara. pemerintahan. Antara keunikannya. naskhah perubatan berjudul Kitab Tib. kepingan buluh. Para pemerintah Melayu juga telah mengadakan interaksi antara kaum bukan Melayu khususnya dengan kuasa Eropah. Naskhah ini ditulis pada pelbagai bahan seperti pada daun lontar. * Surat Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah dari Kedah kepada Thomas Raffles di Melaka bertarikh 6 Rabiulawal 1226 H. * Kelahiran naskhah-naskhah Melayu atau manuskrip Melayu.* * * * Yusuf Muhamad Muhamad Daud Tajul al-Fatani Khalwati Nafis Arsyad dan Makasar al-Banjari al-Banjari keturunannya. ilmu falak (astronomi). naskhah undang-undang berjudul Hukum Kanun Melaka. kulit haiwan yang telah disamak. Selain itu. Siak. diplomatik dan budaya.4 Komunikasi Komunikasi Alam Melayu terjalin melalui hubungan perdagangan. ia ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi yang berteraskan aksara Arab dengan beberapa penambahan. Peluasan wilayah ini memberi laluan kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu dan Pulau Sumatera menjalin hubungan perdagangan dan budaya secara aman dan harmoni. Komunikasi ini banyak diasaskan kepada polisi pemerintahan kerajaan dalam Tamadun Melayu. Ini terbukti dengan adanya ilustrasi dan seni hias pada naskhahnaskhah Melayu.4. Sebagai contohnya: * Kerajaan Melaka meluaskan pengaruh ke negeri-negeri di utara Semenanjung Tanah Melayu hingga ke Pulau Sumatera yang meliputi Inderagiri. Penulis dan penyalin memaparkan daya kreatif yang tinggi semasa menghasilkan karya. * Surat Yang Dipertuan Negeri Perak kepada Thomas Raffles Esquire di Melaka bertarikh 28 Rabiulawal 1226 H. naskhah pertanian berjudul Pembukaan Kebun Kelapa di Pulau Kemili.5 Sastera Sastera Melayu berbentuk prosa dan puisi. naskhah agama Islam dalam bidang tauhid berjudul Masa‟il al-Mubtadi‟ li Ikhwan al-Mubtadi‟. * Surat Sultan Ratu Mahmud Badruddin dari Palembang kepada Thomas Raffles Esquire di Melaka bertarikh 1 Rabiulawal 1226 H (1811 M). perubatan. Interaksi ini dibuktikan dengan adanya surat-surat sultan Melayu kepada pegawai-pegawai British. Sebagai contohnya. Rokan dan lain-lain. agama . sejarah Melayu dan kemasyarakatan. 3. Puisi pula merupakan karya yang memaparkan kemahiran bahasa dan penggunaan bahasa yang indah melalui rima bunyi yang tertentu. * Surat Sultan Syarif Kasim ibni al-marhum Sultan Syarif Abdul Rahman ibni al-Marhum Habib al-Husin alKadri dari Pontianak kepada Thomas Raffles Esquire bertarikh 20 Safar 1226 H. Contohnya: * Surat daripada Sultan Cakra Adiningrat dari negeri Madura kepada Gabenor Ganeral Thomas Stamford Raffles di Betawi bertarikh 14 Muharam 1231 H. kain dan kertas. * Kerajaan Melaka mengadakan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa dan Dinasti Ming di Tanah Besar Cina. naskhah ketatanegaraan berjudul Bustan alSalatin. undang-undang. pengetahuan Islam. Hasilnya. Naskhah-naskhah Melayu yang dihasilkan oleh golongan intelek Melayu merangkumi segala aspek kehidupan masyarakat seperti perubatan. Hubungan ini dikukuhkan dengan perkahwinan puteri Iskandar Muda Mahkota Alam bernama Puteri Safiatuddin dengan putera Sultan Pahang bernama Raja Ahmad. undang-undang. * Kerajaan Aceh Darussalam mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Pahang. Penulisannya meliputi pelbagai bidang seperti ketatanegaraan. pemerintahan (ketatanegaraan).

Masyarakat Melayu di Perak sebagai contohnya terkenal dengan hasil pembuatan Labu Sayung yang merupakan satu bekas air yang dingin tanpa air batu. meja. karya2 seni dan sastera. mangkuk.) * Peralatan menulis: Masyarakat Melayu juga pintar menghasilkan kertas dari bahan yang tersedia di sekeliling mereka. Ahmad) Contoh pantun 2 kerat: Siakap senohong gelama ikan duri.b.a. Setiap hasil kemahiran disematkan nilai falsafah Melayu yang berteras kepada agama Islam. ruang tengah. dan Busana Muslim.Islam.b. Masyarakat Melayu awal bijak mengolah tanah liat untuk menghasilkan keperluan rumah seperti pinggan. Kemahiran membuat rumah di kalangan masyarakat Melayu menyebabkan tukang-tukang Melayu mampu memberi identiti pada rumah-rumah Melayu (Abdul Halim Nasir. periuk. bot dan kapal untuk meredah lautan mencari rezeki. Syair menghasilkan rima bunyi akhir yang sama: a. Antara identiti rumah Melayu seperti berikut: * Bumbung seperti bumbung limas. pantun. Ketinggian tamadunnya memaparkan jati diri dan identiti bangsa Melayu.a. Kesimpulan Tamadun Melayu mempunyai pelbagai pencapaian yang terbukti melalui catatan naskhah. ruang dapur dan serambi atau beranda. (Lihat Katalog Manuskrip Melayu Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia) Sebagai contohnya: * Taj al-salatin. Puisi-puisi Melayu terdiri daripada beberapa genre. (Lihat Anas Hj. curu atap dan lain-lain. * Bustan al-salatin. nazam dan sajak. kuali dan sebagainya. Masyarakat Melayu awal juga mampu menghasilkan sampan. Demikian juga alat-alat perabot seperti almari. hasil-hasil kemahiran masyarakat Melayu juga dipenuhi dengan nilai estetika yang tinggi. Pantun-pantun Melayu terdiri daripada beberapa rangkap. baju Melayu. perahu. petua dll. kerusi dan sebagainya.1985). gurindam. Antaranya syair. * Kepelbagaian ruang: Ruang induk/ ruang ibu. 3. Contoh yang jelas ialah seperti baju Kurung. Selain itu. dinding.4. * Pakaian: Masyarakat Melayu juga merupakan pereka fesyen yang mampu bertahan lama. Pantun enam rangkap juga dikenali dengan pantun enam kerat dan pantun lapan rangkap dikenali dengan pantun lapan kerat. * Rumah panggung. Bercakap bohong lama-lama mencuri Contoh Gunung Hancur Budi pantun 4 badan yang kerat: Daik Pulau di baik pandan jauh bercabang kandung dikenang ke tengah tiga tanah jua. Fesyen-fesyen pereka Melayu jelas memaparkan identiti dan jati diri bangsa Melayu.a. Walaupun masyarakat Melayu tidak menggunakan teknologi canggih dalam menghasilkan peralatan menulis tetapi mereka mempunyai daya fikir dan inisiatif yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu barangan. Mereka bekerjasama dan berganding bahu menghasilkan keperluan harian. Semua keperluan ini diusahakan oleh titik peluh sendiri. batu bersurat. binaan atau bangunan. * Dilengkapi dengan seni hias pada tingkap.a. ilmu falak.6 Kemahiran Pembuatan Masyarakat Melayu terkenal dengan pelbagai kemahiran pembuatan barang-barang keperluan. Pantun pula menghasilkan rima bunyi rangkap 1 sama dengan rangkap 3 dan rangkap 2 sama dengan rangkap 4: a. Demikian juga dengan alat-alat tulis daripada buluh dan sebagainya. * Sejarah Melayu. seloka. (Lihat Siti Zainon Ismail. Kebaya. * Mir‟at al-Tullab. * Hikayat Hang Tuah. . * Peralatan kelengkapan rumah. Ia juga dikenali dengan pantun dua kerat. Antaranya pantun dua rangkap. Pantun empat rangkap juga dikenali dengan pantun empat kerat. cawan. Antara kemahiran-kemahiran tersebut adalah seperti berikut: * Pembuatan rumah.

5. sosial. Hubungan antara agama Islam yang telah memperkenalkan pengetahuan bercorak falsafah.Kejayaan masyarakat Melayu silam mencorakkan tamadun dan budaya menyebabkan bangsa Melayu menjadi satu rumpun bangsa yang dikenali. Islam telah menjadi landasan pegangan masyarakat Melayu. pesantren. telah memberi ruang kepada Tamadun Islam mendominasi arah aliran pemikiran masyarakat Melayu. rangkang dan lain-lain didirikan bagi menampung lebih ramai pelajar yang telah mula sedar betapa pentingnya ilmu dalam membangunkan tamadun sesuatu bangsa. Tamadun Islam telah mengubah corak dan gaya penekanannya daripada unsur-unsur estetika yang bercorak Hindu-Buddha kepada corak akliah yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kehendak jiwa dan penerimaan akal.1: Naskhah Melayu 3. Dorongan belajar yang diketengahkan oleh Islam bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan diselangselikan dengan membaca dan menyelongkar isi kandungan naskhah-naskhah kitab yang telah ditulis oleh ulama terdahulu. Tamadun yang dibentuk berasaskan kepada nilai keagamaan. dihormati dan disanjung tinggi. Tonggak kejayaan ini terletak pada pembentukan modal insan yang berpegang kuat pada agama. Sejarah memperlihatkan Pasai yang . falsafah bangsa. 3. Asas nilai ini mempunyai peranan yang penting dan menjadi teras pembinaan tamadun Malaysia. Dari aspek ajaran kemasyarakatan Islam telah menekankan unsur-unsur persamaan. pondok.5 TAMADUN MELAYU TERAS TAMADUN MALAYSIA Berlatarbelakangkan lembaran sejarah Tamadun Melayu wajar menjadi landasan kepada pembentukan Tamadun Malaysia. keadilan. Kekuatan modal insan telah berjaya membina kecemerlangan dan kehebatan Tamadun Melayu. Kecenderungan ini telah membuka ruang ke arah penubuhan pusat-pusat pengajian bermula dari masjid atau surau dan berkembang luas dalam bentuk yang lebih sistematik dan teratur. Gambar. Fahaman ini memberi ruang kepada masyarakat Melayu untuk lebih banyak berfikir dan berdaya maju. Salah satu pendekatan yang diketengahkan oleh Islam dalam mempamerkan keindahan ajaran dan kemurnian isi kandungannya ialah melalui pendekatan ilmu. Setiap orang berhak menerima dan mempelajari ilmu. pemikiran yang bercorak rasional dan intelektual dengan Tamadun Melayu yang berpaksikan kepada nilai persekitaran. Sekolah-sekolah seperti madrasah.1 Pembinaan Agama Agama Islam memainkan peranan yang penting dalam membina Tamadun Melayu. nilai seni dan budaya dan nilai politik dan perundangan. Dengan keserasian ajaran yang diketengahkan oleh Islam dan kesesuaiannya dengan cita rasa dan kehendak manusia. Tradisi ilmu pengetahuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan tradisi pendidikan dan pengajaran. Situasi ini telah mencetuskan fenomena baru kepada perkembangan intelektual masyarakat Melayu. jati diri yang teguh dan budi pekerti yang luhur. nilai keunggulan identiti diri. Asas tersebut juga menjadi corak kepada rangka kerja pembinaan ketamadunan Malaysia. yang meletakkan manusia adalah mempunyai hak dan tanggungjawab tersendiri dan bersamaan antara satu sama lain. individu dan keperibadian insan.

semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa (Allah). dan Kristian. dan juga ketika mereka hendak bersatu. Malah telah berlakunya interaksi antara agama dan saling menerima dan menghormati antara satu sama lain. Antara nilai yang diketengahkan dan menjadi asas kepada pembentukan tamadun bangsa Melayu sebagai asas kepada pembentukan Tamadun Malaysia seperti bertanggungjawab. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu bertitik tolak daripada keluarga. peranan nilai juga tidak boleh dikesampingkan dalam membentuk ketamadunan sesuatu bangsa. bijaksana. namun ia lebih jauh daripada itu. Zabur dan al-Qur‟an.2 Pembinaan Nilai Jatidiri Selain daripada peranan agama dalam membangun sesebuah negara. Penubuhan institusi pengajian Islam ini turut mengubah pandangan dunia orang Melayu daripada mempercayai roh. jihad. . maju mundur. cemerlang dan gagal sesebuah bangsa dan negara berkait rapat dengan amalan nilai sesuatu bangsa. Bagi mereka. Orang Melayu dan kaum lain diberi ruang untuk sama menyumbang ke arah pembinaan negara moden. tetapi ianya menjangkau pada bayi yang telah dilahirkan. Antara tokoh Melayu yang terkenal seperti Hamzah Fansuri. Kewujudan dan pengiktirafan terhadap beberapa tamadun silam seperti tamadun Islam. bertolak ansur. ibu bapa dikehendaki melakukan perkara yang baik dan tidak meninggalkan suruhan agama agar anak yang dilahirkan mewarisi nilai yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. namun ia tidak menolak amalan agama yang telah menjadi pegangan masyarakat lain. cekap. Pelbagai pantang larang telah diasuh dan perlu diikuti oleh masyarakat Melayu dalam usaha mereka membina satu gagasan jati diri yang lebih baik. istiqamah. pusat-pusat pendidikan berkembang di luar tradisi bangsawan yang berpaut di istana dan tersebar di kalangan rakyat yang merupakan tradisi bawahan. agama adalah salah satu aspek penting dan perlu diambil kira dalam membentuk dan membangun tamadun negara. Ini dapat dilihat dengan lahirnya sistem pengajian rangkang di Aceh. Sekalipun Islam telah mencorakkan kehidupan masyarakat Melayu. dedikasi dan kerjasama. Jatuh bangun. Selepas kejatuhan empayar Melayu yang luas jajahan takluknya. proses pendidikan bukan bermula apabila anak itu dilahirkan. masyarakat Melayu amat prihatin dalam proses mendidik anak. jujur dan ikhlas. Buddha. mereka telah menjadikan ajaran ini sebagai nadi pembentukan nilai dan peradaban. Rasul-rasul. Keluarga dilihat sebagai agen sosialisasi utama dalam masyarakat. Nuruddin al-Raniri. ia telah menyelesaikan sebahagian tuntutan dalam pembinaan ketamadunan bangsa. Syeikh Abdul Malik Abdullah di Terengganu pada abad ke18 M.5. Abdul Rauf Singkel dari Aceh. Perkara 3 (1) memperuntukkan agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Misalnya. Oleh itu. guru-guru dan ahli agama. puasa. mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. Malaikat. Dalam membina ketamadunan bangsa dan negara. Walau bagaimanapun agama-agama lain boleh diamalkan tanpa sebarang halangan atau gangguan daripada mana-mana pihak. China. adil. Melalui sistem pengajian ini lahir golongan cendekiawan dan ulama-ulama Melayu yang menjadi pegawaipegawai pemerintah. India. sistem pengajian pondok di Patani dan Kelantan. perkara agama tidak dikesampingkan. malah ia menjadi perkara penting dalam Perlembagaan Persekutuan. Kerana itu peranan nilai tidak boleh dipandang remeh dalam menentukan kebangunan dan kelangsungan tamadun sesuatu bangsa. Kitab-kitab suci seperti Injil. Nilai juga menjadi nadi kepada ketamadunan sesebuah bangsa. Sikh. Justeru itu. Sejarah Malaysia membuktikan. langgar di Kedah dan pesantren di Pulau Jawa. ihsan. seperti agama Hindu. Keimanan mereka turut diikuti dengan amal ibadat seperti sembahyang. Ini bermakna orang Melayu percaya terhadap nilai perlakuan ibu dan bapa akan memberi kesan yang mendalam kepada anak yang akan dilahirkan. Jika diperhatikan secara halus. Kepelbagaian pegangan itu tidak menjadi halangan pada masyarakat Melayu untuk menjadikan ajaran agama Islam sebagai dasar dan pegangan kepada Negara. ibu yang sedang mengandung diberi peraturan supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk dan keji kerana perbuatan tersebut akan memberi kesan kepada nilai dan peradaban anak yang akan dilahirkan kelak. Pembinaan jati diri Melayu bukan sahaja ketika terhad semasa ibu sedang mengandung sahaja. iaitu ketika mereka berusaha hendak mendirikan rumah tangga.telah memulakan tradisi pendidikan di istana pada abad ke-13 M dan diikuti oleh istana Melaka pada abad ke-15 M dan Aceh abad ke-16 M. Apabila keluarga telah menjalankan tanggungjawab. Nabi-nabi. kerjasama antara kaum dan interaksi antara agama dijadikan asas kepada pembentukan sebuah negara moden. ketika membentuk Perlembagaan Persekutuan 1956. Syeikh Daud al-Fatani dan Abdul Samad Palembang pada abd ke-1 M dan lain-lain. Islam sebagai agama bagi persekutuan dan agama yang telah berakar umbi menjadi amalan tradisi masyarakat Melayu mempunyai nilainilai unik yang sesuai dan dapat diterima pakai oleh bangsa lain. 3. Oleh kerana masyarakat Melayu telah dipengaruhi oleh Islam sebagai teras kehidupan. Dalam erti kata lain. produktif. Jepun dan tamadun Melayu berkait rapat dengan nilai yang diamalkan oleh masyarakat tersebut.

bercukur jambul. sajak. seni ukiran. terutamanya pada hari Jumaat dan pada bulan puasa untuk mengerjakan solat sunat Tarawih. Mereka dididik dengan konsep-konsep dosa. gurindam.5. Masyarakat Melayu melihat alam semula jadi sebagai sumber ilham dalam menghasilkan keindahan karya lukisan mereka dengan menerapkan bunga. akidah. Demikian juga dari aspek peralatan muzik yang diperkenalkan dan menjadi amalan masyarakat Melayu. gambus. seperti aur dengan tebing. Kesenian Melayu seperti seni lagu. Misalnya bulat air kerana pembetung bulat kata kerana muafakat. Semua usaha ini telah menjadi tradisi yang terus diamalkan oleh orang Melayu dalam proses mereka membangunkan jiwa di kalangan anak mereka. walaupun peralatan tersebut dibawa dari luar Alam Melayu seperti dari Asia Barat. Antara nilai seni tampak yang diperkenalkan dan ditonjolkan sebagai imej kepada seni bina Islam di Alam Melayu jelas terpapar pada kubah yang bertingkat. gambang. haram.Sebaik sahaja anak dilahirkan. Dengan cara ini. Seni lagu dan muzik di Malaysia juga tidak terkecuali menerima pengaruh Islam. seni tari. seni lagu dan muzik di Malaysia bercorak dakwah dengan menatarkan senikata dan anotasinya dalam bentuk yang mampu meningkatkan imej dan keperibadian diri agar mendekatkan diri kepada nilai-nilai murni. Antara alatalat muzik dari Asia Barat yang mendapat tempat dalam muzik tempatan seperti rebana. halal. Tamadun Islam telah banyak mempengaruhi Tamadun Melayu dalam aspek seni. Amalan membelah mulut. Faktor alam semula jadi dijadikan kias ibarat yang diungkap sebagai peribahasa dan kata perbilangan sebagai analogi dalam mengasuh dan mendidik anak-anak dan masyarakat. seruling. Apabila umur semakin meningkat. 3. seni hias mahupun seni drama banyak dipengaruhi oleh nilai kesenian Islam. Tidak ketinggalan juga. dan gong. syair. motif geometri turut menjadi objek tata nilai dalam karya orang Melayu. mereka dilatih dengan amalan-amalan asas agama seperti sembahyang dan puasa sebagai satu latihan yang boleh membentuk nilai peribadi yang baik dan harmoni. qasidah. mereka akan berusaha menyerapkan nilai kebesaran dan keagungan Tuhan dengan melafazkan azan agar kalimah tauhid tersebut menjadi dasar pegangan anak yang baru dilahirkan. seloka dan pantun. berkhatan dan khatam al-Quran adalah amalan yang memperlihatkan gabungan unsur-unsur adat dan Islam dalam proses orang-orang Melayu membentuk jati diri masyarakat mereka bersalut dan bersadurkan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu. walaupun dalam pembinaannya terdapat beberapa pengaruh luar seperti reka bentuk masjid dari Asia Barat. seni bina masjid dalam Tamadun Melayu telah dipengaruhi oleh seni tampak dan seni reka Islam. Peribahasa telah digunakan sebagai panduan. Seni tulis masyarakat Melayu juga tidak terlepas daripada pengaruh nilai budaya Islam. Warisan kesenian Islam ini dapat dilihat dan diterjemahkan dalam pelbagai bentuk hasil seni orang Melayu seperti pada tenunan. keluarga membawa anak-anak mereka pergi ke surau atau masjid untuk mengerjakan sembahyang berjemaah. sekalipun pada peringkat awal dilakukan secara tidak sepenuhnya. Ini dapat dilihat daripada . mereka juga mengajak anak-anak mereka mengamalkan puasa. mereka yakin usaha yang dilakukan itu memberi kesan baik kepada pembentukan jati diri anak. juga dipengaruhi oleh nilai Islam. suruhan dan tegahan. kecapi. seni bina. kompang. Seni lukisan pula bercorak benda-benda yang tidak bernyawa menjadi asas kepada seni lukis orang Melayu kerana Islam tidak membenarkan lukisan yang bercorak haiwan atau benda bernyawa. Mereka akan berusaha memberi nama dengan nama yang boleh melambangkan nilai keperibadian yang baik dan murni. Ini memberi erti masyarakat Melayu sentiasa mendorong dan mentarbiahkan anak-anak mereka dengan ajaran agama dalam usaha membina jati diri keluarga mereka dengan ajaran Islam.3 Pembinaan Nilai Seni dan Budaya Selain daripada pembinaan jati diri Melayu. dan barangbarang hiasan rumah. seni ukiran Islam juga dapat dilihat pada seni ukir batu-batu nisan di kawasan perkuburan orang-orang Islam. Sebagai contohnya. Tidak cukup dengan nilai tersebut masyarakat Melayu telah menitipkan asas-asas agama dalam jiwa dan pemikiran anak-anak mereka sejak kecil. daun-daun dan segala elemen tumbuhan-tumbuhan. Pada peringkat awal. Demikian juga ruang-ruang lain seperti bentuk mihrab dan bahan untuk membina masjid. Selain itu. pahala. Selain seni bina masjid. ukiran. Gabungan seni tempatan dan luar telah menjadi lambang kekuatan seni bina Melayu. seperti enau dalam belukar dan lain-lain lagi. Orang Melayu mempunyai daya kreativiti dan daya intelektual yang tinggi dalam menghayati persekitaran untuk dijadikan suri teladan dalam mendidik anak-anak. Seni lagu dan muzik dalam pengaruh ini lebih dikenali sebagai nasyid. teladan dan sempadan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat.

Namun begitu. orang merdeka ke atas hamba dan bapa terhadap anaknya. 3. Masnawi umpamanya. selagi ia tidak bertentangan dengan nilai budaya yang telah menjadi akar umbi orang-orang Melayu. nazam. Hikayat Nabi Mikraj. semua bentuk puisi ini berasal dari Arab dan Parsi. Hikayat Hasan dan Husin. 18(4). Fahaman mazhab Syafie jelas ketara pada kanun ini seperti pada peruntukan hukum qisas dalam fasal 5(1). Menerusi teks ini dapat dibuat kesimpulan bahawa undang-undang Kanun Melaka berdasarkan undang-undang Islam dari aliran mazhab Syafie. 8(2).5. Kedua-dua bentuk sastera Melayu mencerminkan falsafah hidup dan nilai-nilai serta sikap masyarakat Melayu pada masa dahulu. proses perubahan akibat interaksi ini berlaku agak perlahan kerana pengaruh Hindu masih mencengkam dalam minda masyarakat Melayu. Kerajaan telah menetapkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan berpaksikan kepada Islam. namun unsur-unsur adat Melayu tidak dinafikan kewujudan dalam undang-undang Melayu. kesusasteraan lisan boleh diibaratkan sebagai autobiografi yang mengisahkan tentang riwayat sesuatu masyarakat. pantun. nilai budaya setempat daripada etnik-etnik lain seperti Melanau. Karya-karya dalam bentuk ini merupakan kesenian yang paling rapat dengan citarasa seni Islam. terdapat juga puisi yang berasal dari sumber Islam seperti ghazal. Menurut Boas. tradisi sastera Melayu juga menampakkan pengaruh Islam yang begitu ketara. Hikayat Zakaria. . Sastera lisan dapat dilihat pada dua bentuk. Penyebar-penyebar agama Islam menambah kekayaan ragam sastera Melayu. sementara Undang-undang Melaka yang tercatat pada naskhah yang terdapat dalam koleksi di Muzium British mengandungi 44 fasal (Mahmood Saedon: 219). di samping golongan elit yang masih selesa dengan amalan Hindu-Buddha. Sastera Melayu terbahagi kepada dua jenis iaitu lisan dan tulisan. sehingga unsur-unsur Hindu-Buddha hampir terhakis dan yang kekal hanyalah aspek yang bersesuaian dengan ajaran Islam. sama ada pada karya bercorak agama.(3). Bertitik tolak daripada pengaruh kebudayaan Islam dalam Kebudayaan Melayu. kerajaan Malaysia telah membuat satu dasar yang menjadi landasan dalam menentukan corak dan nilai budaya masyarakat Malaysia yang lebih dekat dengan nilai dan budaya yang telah melatari nilai budaya Melayu iaitu kebudayaan Islam. digunakan untuk memuji-muji kaum bangsawan mahupun untuk tujuan masing-masing. Peruntukan ini membicarakan tentang pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh orang Islam ke atas orang kafir.seni khat dan kaligrafi Melayu yang menggunakan ayat-ayat al-Qur‟an atau hadis-hadis Nabi sebagai sumber ilham bagi menghasilkan ukiran atau tulisan. dan 39. Sistem perundangan Islam yang dilaksana oleh Kesultanan Melaka bukan sahaja berkisar dalam bidang kekeluargaan (munakahat) atau jual beli (muamalat). Menurut Dr Ph S Ronkel. kerana Islam telah mendominasi nilai budaya masyarakat Melayu. Undang-undang Kanun Melaka tidak mengenakan qisas bagi kesalahan tersebut . Antara cerita dan hikayat berunsur Islam seperti Hikayat Mukjizat Nabi. Hikayat Amir Hamzah dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya naskhah Melayu dalam perundangan seperti Hukum Kanun Melaka. Pengaruh ini begitu jelas pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Hikayat Abu Bakar. Selain hasil sastera dalam bentuk cerita atau hikayat. Sehingga abad 18 M. Iban. (3). Walau bagaimanapun. Mereka memperkenalkan ceritacerita dan hikayat-hikayat berunsur Islam bagi menggantikan cerita-cerita dan hikayat berunsur Hindu. Hikayat Nabi Sulaiman. namun ianya menjangkaui bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum jenayah dan sivil. Kadazan dan lain-lain tidak dikesampingkan. Islam telah mempengaruhi perundangan Malaysia. penglipur lara. Manakala sastera lisan bukan cerita pula terhasil dalam bentuk peribahasa. terdapat juga pengaruh Islam dalam puisi-puisi Melayu. masnawi. Selain syair. Hikayat Nabi Bercukur. hikayat mahu pun histiografi Melayu. Selain itu. rubai dan kit‟an. Sekalipun Islam menjadi landasan kepada nilai budaya Malaysia. teks ini mengandungi 27 fasal undangundang. iaitu cerita dan bukan cerita. Hamzah merupakan seorang penulis prosa dan puisi Melayu yang pertama dalam bidang kesusasteraan sufi. Oleh itu cerita-cerita lisan juga membawa kisah-kisah lampau seperti legenda. syair kekal digunakan dalam semua kategori puisi sastera Melayu. kehadiran Islam di Alam Melayu akhirnya telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Melayu. cerita-cerita binatang dan cerita ghaib.4 Pembinaan Nilai Politik dan Perundangan Interaksi peradaban Islam dengan Alam Melayu telah bermula kira-kira abad ke-10 M. Rubai pula berunsurkan tema sufi dan falsafah Islam yang berbentuk pantun ataupun sajak. mitos. Winstedt dan Muhammad Naguib al-Attas berpendapat bahawa syair Melayu yang pertama dihasilkan oleh Hamzah Fansuri (1550-1600 M). Menurut Ali Shahbana. mantera dan sebagainya.

Parlimen boleh meluluskan undangundang untuk menetapkan peruntukan bagi mengadakan peraturan mengenai hal-ehwal agama Islam. imam boleh mengenakan hukuman lebih daripada jumlah yang ditetapkan kepada mereka yang merdeka setelah mengadakan perbincangan dan mengambil kira budi bicara Perdana Menteri. Mereka yang melakukan kesalahan murtad boleh dibunuh. Melantik jawatankuasa syariah. Undang-undang ini juga memasukkan kesalahan melakukan hubungan jenis sesama lelaki (liwat) dan hubungan jenis dengan binatang seperti diperuntukkan dalam fasal 43(5). 43(5). nafkah tanggungan. undang-undang Kanun Melaka menetapkan 40 kali sebatan bagi pesalah yang merdeka dan hamba 20 kali sebatan.Undang-undang Kanun Melaka juga mengandungi penjelasan hudud yang meliputi kesalahan zina. kariah dan Maulud Nabi. Mentadbir harta-harta wakaf. e. bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan Islam adalah agama bagi persekutuan. Ini dapat dilihat pada kedudukan Agama Islam. mencuri. . Selain itu. b. qazaf. atau dihukum mati dan diminta bertaubat.12(3).. yang menepati pendapat mazhab Syafi`e. Sekalipun demikian. undang-undang Malaysia masih dipengaruhi oleh undang-undang Islam. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia pula memperuntukkan peranan Yang Di-Pertuan Agong untuk menjamin kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Anak Negeri Sabah dan Sarawak. Bagi kesalahan minum arak. Para ulama pada mazhab ini berpendapat perkara tersebut termasuk dalam kategori zina. murtad. 42 dan 43. Parlimen juga boleh meluluskan undang-undang bagi menubuhkan suatu majlis untuk menasihat Yang Di Perutan Agong mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan agama Islam. merompak. kesalahan-kesalahan sivil dan jenayah serta mualaf. Undang-undang Islam di negeri-negeri di Malaysia ditadbirkan menurut Enakmen atau Ordinan Pentadbiran Agama negeri masing-masing. Pemungutan zakat dan fitrah c.. iaitu: i. d. Kerajaan juga berhak mengadakan bantuan kewangan khas untuk menubuh atau menyelenggara institusi Islam atau mengembangkan agama Islam seperti yang dapat dilihat pada peruntukan 12(2). Mengeluarkan fatwa mengenai sesuatu isu undang-undang Islam yang dirujukkan kepadanya.. f. Perkara tersebut diperuntukkan dalam fasal 40(2). perkahwinan dan perceraian.” Perlembagaan Persekutuan turut memperuntukkan kuasa mentadbir undang-undang Islam pada pihak berkuasa negeri selaku ketua agama di sesebuah negeri atau wilayah. penubuhan Mahkamah Syariah. bidang kuasa dan pentadbirannya dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Labuan. Demikian juga dalam Perkara 3 ( 2 ) menjelaskan kedudukan raja pada setiap negeri (melainkan negeri yang tidak mempunyai raja) sebagai ketua agama Islam dalam negerinya setakat yang diakui dan diisytiharkan oleh perlembagaan. Mendaftarkan orang-orang yang memeluk Islam. Ketua agama di negeri masing-masing dipertanggungjawab melaksanakan tugas dengan nasihat Majlis Agama Islam yang mempunyai kuasa seperti berikut: a. 36(1). tetapi agamaagama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. 11(1). Enakmen atau ordinan tersebut memberi peruntukan mengenai penubuhan Majlis Agama Islam. Perkara 160(2) Perlembagaan Persekutuan menegaskan takrif orang Melayu. Mentadbirkan masjid dan sekolah-sekolah agama. Bagi maksud ini. Majlis Agama Islam dibantu oleh Jabatan Hal-ehwal Agama Islam dalam menjalankan tugas-tugas bersabit dengan perkara berikut: a. Perlembagaan Persekutuan juga menyatakan Yang Dipertuan Agong adalah ketua agama Islam dalam negeri di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. sumber kewangan. Selanjutnya. Menganut agama Islam. Dalam fasal 36(1) Undang-undang Kanun Melaka turut memperuntukkan hukuman bagi mereka yang murtad. Pengurusan baitulmal. Peruntukan ini menyatakan “Tiap-tiap kumpulan agama adalah berhak menubuh dan menyelenggarakan institusi-institusi untuk pelajaran kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri. 7(2). Pentadbiran undang-undang zakat b. c. Membuat peraturan pungutan dan pembahagian zakat fitrah. dan tidak boleh ada perbezaan semata-mata oleh sebab agama dalam mana-mana undang-undang berkaitan dengan institusi itu. Peruntukan ini turut memberi jaminan kepada penganut agama Islam bahawa kerajaan negeri akan mengawal dan menyekat perkembangan apa juga akidah dan kepercayaan agama di kalangan masyarakat Islam. dan minum arak.

Cina dan India. Kerajaan Persekutuan berusaha membawa masyarakat Melayu berkecimpung dalam bidang ekonomi moden kerana kaum Melayu terpaksa bersaing dengan kaum Cina yang lebih dahulu menguasai sektor ini. Peristiwa tersebut membawa perubahan besar dalam sosio-ekonomi Malaysia. Tiga bangsa tersebut ialah Melayu. penjajah Inggeris telah membawa buruhburuh asing dari luar Tanah Melayu khususnya dari India dan Cina untuk memenuhi keperluan tenaga buruh. kawasan operasi ekonomi Melayu hanya terbatas pada wilayah-wilayah di India sahaja tetapi setelah penerimaan Islam oleh masyarakat Melayu. Sumber petroleum telah berjaya diurus dengan penuh cemerlang oleh Syarikat Petronas yang telah memaksimumkan kepentingan Malaysia. Kejayaan ini menjadi penyumbang kepada negara dalam usaha Malaysia membina kekuatan ekonomi. pencapaian ekonomi Melayu kelihatan telah merosot kepada 18. Kegiatan ekonomi masyarakat Islam yang rancak telah menjana pembangunan dan kepentingan umat dengan cara memberi sumbangan dan memenuhi kewajipan agama Islam seperti berzakat dan bersedekah.3 peratus pada tahun 1990.5 Pembinaan Atas Dasar Ekonomi Peranan Islam dalam aspek pembangunan ekonomi umat Melayu di zaman awal pertapakan Islam jelas dapat ditelusuri melalui kemunculan dan perkembangan kawasan dagangan umat Melayu. iv. namun dasar ini tetap menjadi landasan penting dalam menggalakkan penglibatan langsung golongan bumiputera dalam bidang ekonomi. Sehubungan itu banyaklah hasil-hasil dagangan luar mula masuk ke wilayah Alam Melayu dan serentak itu hasil-hasil ekonomi Alam Melayu mula dikenali oleh masyarakat luar. Kejayaan ini juga meliputi kemampuan mengurus sumber asli di negara ini. Namun setelah tamat tempoh rasmi pelaksanaan DEB pada tahun 1990 dan setelah Dasar Penswastaan dilaksanakan. Dasar ini bertujuan merapatkan jurang perbezaan ekonomi kalangan masyarakat Melayu dengan masyarakat Cina. selain menerima gagasan Agenda Ekonomi Hadhari yang mensasarkan usaha perniagaan di monopoli oleh anak bangsa sebagai perjuangan bertaraf Jihad.5. Hakisan ini berlaku apabila krisis ekonomi melanda negara ini pada tahun 1997. iii. bangsa Melayu dan umat Islam tiada pilihan lain.7 peratus. Penguasaan sektor ekonomi oleh kaum Cina berterusan selepas era kemerdekaan. Dasar ini berjalan selama 10 tahun dengan matlamat utama untuk mencapai 30 peratus ekuiti bumiputera dalam sektor ekonomi. Sungguhpun belum mencapai kejayaan sepenuhnya dalam pemilikan 30% ekuiti bumiputera di sektor ekonomi. Jika sebelum pertapakan Islam di Alam Melayu. Kehadiran dua bangsa asing secara berterusan dan bermustautin di negara ini telah membentuk masyarakat dominan di Malaysia yang dikenali dengan masyarakat makmuk. Dengan kata lain. 3. Lahir sebelum Ibu atau Bermastautin di Hari Merdeka di Persekutuan bapanya lahir di Persekutuan Persekutuan atau Singapura pada atau atau hari Singapura. Dasar Ekonomi Baru yang diperkenalkan pada tahun 1970 telah memungkinkan pegangan ekuiti Melayu-Muslim ditambah daripada paras paling rendah iaitu dari 2. Tiga kelompok bangsa ini mudah dikenali menerusi kegiatan ekonomi yang mereka usahakan dan penempatan warisan mereka. Agama Islam juga telah mempengaruhi kaedah dan transaksi ekonomi masyarakat Alam Melayu. di samping menjadikan Petronas antara gergasi korporat global. Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. kawasan perdagangan umat Melayu telah berkembang hingga ke Semenanjung Tanah Arab. Singapura. Dalam perkembangan seterusnya. Keadaan ini berterusan sehingga Malaysia/Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Peristiwa 13 Mei 1959.ii. Fenomena ini menuntut satu gagasan strategi baru yang lebih berkesan dan perkasa dalam menyatupadukan semula seluruh tenaga bangsa dan umat Melayu Islam. mengembeling kesetiaan dan perpaduan bangsa demi mempertahankan kedaulatan negara.9 peratus pada tahun 2000 dan bertambah menurun pada tahun 2002 sebanyak 18. Sebagai mengatasi kemelut ini. Perkembangan pesat ekonomi Semenanjung Tanah Melayu telah mencetuskan keperluan tenaga kerja di sektorsektor perladangan dan perlombongan. telah menjadi titik tolak penting dalam sejarah perkembangan ekonomi Tanah Melayu. Merdeka.4 peratus pada tahun 1970 kepada tahap pencapaian 19. Sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam mula diperkenalkan. Keadaan ini berterusan sehingga kedatangan pihak penjajah yang mula memperkenalkan sistem ekonomi moden (acuan Barat) yang tidak bertitik tolak dari syariat Islam. Pendekatan ini merupakan strategi yang berkesan dan menepati situasi cabaran semasa dan realiti . Keadaan ini perlu ditangani dalam usaha mengembalikan maruah umat dan agama di tempat yang sebenarnya demi memelihara martabat umat Islam. kegiatan dan aktiviti ekonomi pada dua sektor ini membawa kesan yang kurang sihat kepada keharmonian masyarakat di Malaysia/ Tanah Melayu. Justru itu kerajaan telah memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970. Usaha yang lebih pro-aktif telah dilakukan dalam menentukan peristiwa ini tidak berulang kembali. Dasar ini telah meningkatkan usaha bumiputera Melayu sehingga melahirkan golongan usahawan Melayu-Muslim yang berjaya.

Praktis ini semakin serius dilakukan dalam amalan institusi kewangan. Ia merupakan satu bentuk tulisan baru yang dicipta oleh sekumpulan masyarakat Islam keturunan Parsi yang menetap di bahagian utara Sumatera. Tulisan ini kemudiannya telah digunakan secara meluas dalam bidang penulisan kitab-kitab agama Islam yang menjadi medium utama penyebaran ajaran Islam di daerah Nusantara ini. Justeru melalui perubahan terhadap akta perbankan. ilmu dan intelektual). iman. Kewujudan institusi perniagaan Islam ini telah memberi pilihan kepada umat Melayu untuk memberi sumbangan dan turut sama dalam usaha memajukan ekonomi umat Melayu.7 Pembinaan Institusi Pendidikan (Bahasa. sosio-politiik serta sosio-ekonomi. Akta perbankan telah dirombak bagi membolehkan pihak kerajaan menubuhkan satu institusi yang menjalankan amalan perniagaan berdasarkan syariat Islam. sedekah. Melalui penghasilan karya yang menggunakan tulisan jawi. Penggunaan bahasa Melayu bertambah kukuh dengan terhasilnya karya-karya kesusasteraan Melayu sama ada berbentuk karya saduran dari sastera Timur Tengah dan Asia Barat atau karya asli ilmuwan dan sasterawan Melayu.ekonomi global hari ini. perkataan akidah. Oleh itu. Perkembangan dan penggunaan tulisan jawi telah mempengaruhi perkembangan bahasa istilah-istilah agama Islam telah diserap menjadi sebahagian istilah bahasa Melayu. Sejajar itu Sebagai contohnya. usaha ini telah membawa kepada penggubalan dasar dan perubahan dalam perundangan ekonomi sehingga membawa kepada penubuhan institusiinstitusi Islam yang memainkan peranan penting dalam ekonomi dan perniagaan Islam di Malaysia. bahasa Melayu sebelum kewujudan Islam di Alam Melayu ditulis dengan menggunakan huruf Kawi dan Nagari yang berasal dari Pallava. penubuhan institusi kewangan Islam telah diluluskan. Ekoran itu. bahasa Melayu telah berjaya menjadi . Penubuhan institusi ini dilanjutkan dengan wujudnya Bank Muamalat yang juga menjalankan operasi berdasar sistem muamalat Islam. Justeru itu.5. Bahasa Melayu yang diucapkan oleh seluruh masyarakat Melayu di wilayah Alam Melayu telah menjadi bahasa pengantar agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu di samping menjadi bahasa ilmu. Masyarakat Melayu mempunyai azam dan cita-cita untuk melaksanakan Islam dalam aspek ekonomi. Agama Islam turut berjaya mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca atau bahasa perantaraan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luar. Ini menjadi petanda kejayaan operasi perbankan yang berteraskan syariah Islam dan menjadi alternatif penting dalam menangani cabaran ekonomi konvensional yang ternyata menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat dan masyarakat.5. Kejayaan ini ditambah dengan adanya dokongan pihak berkuasa melalui agensi-agensi di bawahnya. Institusi kewangan Islam ini juga tidak menghalang masyarakat bukan Islam sama-sama menganggotai institusi kewangan ini. 3. Tulisan ini menggabungkan huruf Arab-Parsi yang kemudian dikenali sebagai tulisan Jawi. Huruf Arab yang berasal dari al-Qur‟an telah menggantikan huruf Kawi dan Nagari. 3. Era 1980an menampilkan satu perkembangan yang memberangsangkan di mana usaha pemerintah menjadikan wawasan ekonomi berteraskan Islam dapat dilaksanakan. Minat dan keyakinan pihak pelabur dari kalangan bukan Islam juga menjadi faktor pembantu ke arah pencapaian cemerlang Bank Islam hingga kini. bahasa Arab untuk bahasa Melayu. kedatangan Islam ke Alam Melayu ini telah melahirkan satu bentuk tulisan baru bagi masyarakat rantau ini yang dikenali sebagai tulisan jawi. wujud Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang menjadi pelopor perbankan Islam.6 Pengaruh Islam dalam institusi kewangan Agama Islam turut mempengaruhi aktiviti ekonomi masyarakat Islam. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara telah memungkinkan wilayah ini menjadi “emporium besar” yang berjaya menarik minat masyarakat di luar wilayah gugusan Melayu ini. wajib dan lain-lain adalah perkataan menjelaskan ajaran Islam yang telah menjadi sebahagian perkataan Melayu. Oleh itu terdapat sebahagian masyarakat bukan Islam yang menaruh penuh kepercayaan kepada institusi kewangan yang dilaksanakan oleh umat Islam sehingga mereka tidak ragu-ragu menanam modal dalam institusi kewangan yang dikendalikan oleh umat Islam. Malahan bank-bank konvensional cuba menerapkan elemen perniagaan mengikut kaedah Islam dalam operasi bank mereka. India. Ini dapat digambarkan melalui sokongan berterusan kerajaan dan umat Islam dengan menjadi ahli perbankan Islam serta terlibat dalam aktiviti perniagaan yang diperkenalkan oleh pihak bank. Menurut Winstedt. Manakala tulisan Jawi mulai terkenal dalam Tamadun Melayu selepas kedatangan Islam. zakat. ihsan. Pengurusan perbankan yang berpandukan kaedah syarak dan ditadbir urus oleh golongan profesional Islam telah memberi sinar baru kepada institusi kewangan Islam di Malaysia.

Syeikh Daud al-Fatani. Perlembagaan Malaysia melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan telah memperuntukkan hak kepada semua rakyat . memperlihatkan perkembangan pendidikan agama melalui zaman kemalapan. Ini disebabkan pengamalan dasar “Divide and role” oleh pemerintah Inggeris dalam persoalan agama. pondok. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Selepas kejatuhan empayar Melayu. Dorongan belajar bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan kitab-kitab mengenai ajaran Islam. Penggunaan tulisan jawi yang diasaskan kepada huruf-huruf Arab dengan penambahan lima huruf baru (Nya .perantara segala ilmu dan maklumat Islam. seloka. pendidikan agama terpinggir dalam arus pembangunan negara dan hal agama adalah bersifat individu. Bidang pendidikan sentiasa menjadi keutamaan dalam agenda negara dan memperoleh dana yang tinggi dalam program pembangunan melalui rancangan jangka pendek dan jangka panjang yang diperkenalkan oleh pihak Kerajaan Malaysia.?. Kelantan dan Kedah dan seterusnya pesantren di Pulau Jawa. pantun. Islam telah memperkenalkan pengetahuan bercorak falsafah. ulama dan ahli agama. Pa -? dan Nga . Nuruddin al-Raniri. Islam menekankan unsur-unsur persamaan sosial. Ca -? . pesantren.?) telah menambah nilai kekuatan bahasa Melayu. Oleh itu. gurindam. Pusat pengajian mulai tumbuh di masjid atau surau. adalah menjadi tanggungjawab masyarakat Melayu sendiri menguruskan hal-hal berkaitan agama. Perkembangan ini telah mengubah penekanan unsur-unsur estetika yang bercorak fahaman Hindu-Buddha kepada bercorak akliah Islamiah. peribahasa mahupun bentuk prosa kepada masyarakat Melayu di seluruh wilayah Nusantara. telah memulakan tradisi pendidikan di istana pada abad 13 M. Institut Iqra‟. Ilmu pengetahuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan tradisi pendidikan dan pengajaran. Kekuatan pengaruh Islam pada tahap awal ini yang telah melahirkan kerajaan atau pusat pemerintahan Islam di wilayah ini dan mempunyai tokoh-tokoh ulama‟ yang mendapat pengiktirafan daripada ulama besar di Asia Barat atau Semenanjung Tanah Arab telah menyebabkan wilayah ini menjadi tumpuan masyarakat Islam dari luar daerah Nusantara untuk berkunjung dan mendalami ilmu pengetahuan di wilayah ini. Perkembangan Islam melalui medium penting ini telah membawa manfaat besar kepada masyarakat Alam Melayu untuk memahami ajaran Islam. Abdul Samad al-Palembangi dan ramai lagi. Institut Ibnu Sina dan banyak lagi. Selain itu. Demikian juga istana Melaka pada abad 15 M dan Kesultanan Aceh abad 16 M. Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC). Hasilnya perbendaharaan kata dan istilah Melayu dikembangkan melalui pengaruh bahasa Arab dan bahasa Parsi di samping pemakaian huruf Arab sedia ada. sistem pengajian pondok di Patani. Walau bagaimanapun. Majlis Ilmu Patani. Melalui sistem pengajian tersebut lahirlah para cendekiawan dan ilmuan Melayu yang menjadi pegawai-pegawai pemerintah. Selanjutnya. Thailand dan sebagainya turut membuktikan pengaruh Islam yang kukuh dalam bidang pendidikan dan keilmuan. tidak hairan mengapa di zaman penguasaan penjajah pendidikan agama mulai terkeluar dalam program pembangunan pemerintahan secara keseluruhannya. rangkeng dan lain-lain didirikan bagi menampung para pelajar yang semakin ramai. sekolah-sekolah seperti madrasah. Menerusi dasar ini. Sebagai contoh. pusat-pusat pendidikan telah berkembang di luar tradisi tinggi yang berpusat di istana berpindah di kalangan rakyat jelata yang mewakili tradisi rendah. Tokoh-tokoh dari kalangan ulama ini telah memainkan peranan yang besar dalam menyampai dan menyebarkan ilmu-ilmu berkaitan akidah dan syariat Islam dalam pelbagai genre sastra Melayu seperti puisi. wujud Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Perkembangan pendidikan pasca penjajahan dan kemerdekaan menunjukkan kemajuan yang pesat. syair. Ini menjadi pendorong kukuh kepada para pendakwah dan ilmuwan Islam untuk memperbanyakkan hsil penulisan berkaitan Islam demi mencapai hasrat dakwah Islam. Abdul Rauf Singkel dari Aceh. ini tidak bermakna pendidikan agama langsung tidak mendapat tempat. Menelusur era pendidikan agama Islam pada zaman penjajahan Inggeris di Malaysia. Melalui pemikiran rasional. Ga -? . sebaliknya ia terus berkembang dalam ruang lain melalui usaha berterusan para alim ulama‟ yang mahukan pendidikan Islam terus dapat diterima oleh masyarakatr Islam di wilayah ini. Antara tokoh Melayu yang terkenal pada peringkat awal seperti Hamzah Fansuri. Situasi ini semua memantapkan lagi kewibawaan umat Islam di rantau ini. Ini dibuktikan dengan lahirnya sistem pengajian rangkeng di Aceh. keadilan dan keperibadian mulia dalam mewujudkan masyarakat harmoni di rantau ini. guru-guru. Institusi pendidikan tinggi yang berorientasikan keislaman tetap tumbuh dan berkembang secara terancang sama ada didirikan oleh pihak pemerintah atau badan-badan NGO. pemikiran yang bercorak rasional dan intelektual di rantau Alam Melayu. Pasai sebagai contohnya. Demikian juga kemunculan pusat-pusat pengajian keislaman tradisional serantau yang berwibawa seperti Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia (ICMI). Kesannya. Syeikh Abdul Malik Abdullah Terengganu. Kewujudan institusi ini membuktikan kepesatan perkembangan pendidikan di wilayah ini. perbidalan.

nilai seni dan budaya dan nilai politik dan perundangan. Tamadun Melayu telah menjadi landasan perkembangan tamadun Malaysia yang bertunjangkan kepada nilai keagamaan. di mana sebahagian besar sekolah-sekolah agama rakyat mula di kendalikan oleh Kementerian Pelajaran dengan bantuan dan sokongan pemerintah.6 PARADIGMA ISLAM HADHARI Era kegemilangan umat Islam bermula dengan kejayaan Rasulullah SAW menggubal Piagam Madinah dan mengisytiharkan Madinah al-Munawwarah sebagai sebuah negara Islam. peradaban bangsa dan keutuhan bangsa perlu digarap dalam agenda perjuangan. Sebahagian lain pula hanya sekadar menampilkan dalam bentuk slogan dan retorik semata-mata. China dan Asia Tenggara. Kini imej Islam dan umatnya telah luntur. Asas-asas ini menjadi acuan kepada rangka kerja pembinaan Tamadun Malaysia. Akibatnya khilafah Islamiyyah menjadi lemah dan tidak dapat diselamatkan lagi. bukan lagi oleh musuh-musuh tetapi juga oleh sebahagian umat Islam. melalui kemunculan Tamadun Islam di Andalusia. Lulusan aliran ini bukan sahaja dapat menguasai ilmu agama. Islam yang merupakan agama universal. Ini agak berbeza dengan tanggapan awal masyarakat Islam yang melihat prospek lulusan agama adalah tidak menentu. terutama antara puak Sunni dan Syi`ah. tatacara hidup mereka tidak boleh dikesampingkan dalam menentukan corak nilai budaya dan tamadun bangsa Malaysia pada masa akan datang. Pada hari ini rata-rata ibu bapa yakin dengan kemampuan dan peluang yang disediakan oleh pemerintah di sekolah-sekolah agama. Pada era tahun 80an pendidikan agama mengalami perubahan pesat. Ia berkemampuan menyelesaikan bukan hanya permasalahan peribadi. agenda pembangunan ummah.untuk mendapat pendidikan formal semenjak di peringkat awal lagi. Bagaimanapun kejatuhan Kota Baghdad ke tangan tentera Moghul pada tahun 1258 M meninggalkan kesan yang amat mendalam. Persepsi umat Islam terhadap agamanya juga terbatas kepada aspek-aspek ibadah khusus semata-mata. tetapi juga menggarap persoalan keluarga. Kegemilangan ini turut dirasakan oleh Dunia Timur termasuk India. Institusi ini menjadi tempat umat Islam mendalami pelbagai bidang ilmu pengetahuan. mengubah halatuju minda dengan ilmu dan pengalaman. Sedangkan Islam perlu diketengahkan sebagai satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh meliputi seluruh ruang lingkup kehidupan manusia. anutan generasi Melayu. Golongan pendidik Islam telah mempergunakan ruang ini dengan menubuhkan institusi pendidikan dan pusat-pusat keilmuan Islam. 3. Antaranya kita amat yakin bahawa melalui proses pemantapan jati diri dengan iman dan takwa. malah anak-anak mereka turut menguasai ilmu-ilmu sains dan teknologi di samping pelbagai kemahiran. . Berdasarkan analisis di atas. kini dicemuh dan diperlekehkan. diikuti pula dengan zaman pemerintahan Bani Umaiyyah dan Abbasiyyah. Sebagai masyarakat peribumi yang telah lama menetap di wilayah ini. Penubuhan institusi ini memberi kesan kepada perkembangan pendidikan agama di Malaysia. masyarakat. Kesemua nilai ini mempunyai peranan penting dan dijadikan asas pembinaan Tamadun Malaysia. harus dilihat sebagai satu nilai tradisi yang turut menyumbang kepada pembinaan tamadun Malaysia. Sebab itu. Ini diikuti oleh semangat dan perkauman keterlaluan mengakibatkan berlakunya perpecahan negara Islam kepada kerajaan-kerajaan kecil yang berselerak di seluruh Dunia Islam. ramai di kalangan pelajarpelajar Melayu Islam yang telah berjaya meneruskan pengajian mereka hingga ke peringkat universiti sama ada di dalam mahupun luar negara. Kejayaan demi kejayaan ditempa umat Islam sehingga berjaya melebarkan kegemilangannya ke benua Eropah. Pengisian kurikulum yang bersifat semasa dan penerapan asas-asas ajaran Islam telah menarik minat ramai kalangan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka belajar di sekolah-sekolah aliran agama di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran. teras pegangan rakyat peribumi serta agama bagi negara ini. Beberapa aspek yang perlu dilihat dalam kita menentukan peranan Tamadun Melayu dalam membina Tamadun Malaysia adalah bersandarkan kepada latar belakang asas pembinaan Tamadun Melayu. Umat Melayu sebagai satu generasi Muslim mampu menjadi juara mengubah haluan dunia dan memartabatkan kembali sistem khilafah yang hilang dengan beberapa persiapan. Kehebatan umat Islam yang pada suatu ketika dulu digeruni. jelas memperlihatkan Tamadun Melayu adalah paksi kepada pembinaan Tamadun Malaysia. Faktor dalaman memainkan peranan penting. Kelemahan umat Islam berpunca daripada pergaduhan antara umat Islam sendiri. Bertitik tolak daripada kejayaan ini. Negara Islam terus berkembang dengan pesat pada zaman Khulafa‟ al-Rasyidin. Kesan pengambilalihan ini. negara dan ummah. nilai identiti diri.

( JAKIM. ketenteraan. berinovatif. kebudayaan. adil dan toleransi. malaikat. ikhlas. kenabian. 3. membicarakan seluruh permasalahan hidup manusia. ekonomi. perundangan. mendasari tiga persoalan utama. walaupun ia didirikan oleh umat yang bergelar peradaban Muslim. kitab. Demikan juga segala permasalahan yang berkaitan dengan sistem-sistem kenegaraan seperti. 3. manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. bererti peradaban yang dibina adalah Tamadun Islam. Ketiga-tiga perkara di atas menjadi asas pembinaan seluruh sistem hidup manusia.menghias sikap dan perilaku dengan akhlak terpuji. orang yang mentaatinya diberikan pahala orang yang mengingkarinya dikenakan dosa. Takrif Islam yang lebih menyeluruh dapat disimpulkan sebagai “Suatu cara hidup yang lengkap dan sempurna. keamanan dan keselamatan. tawakkal. Dari persepsi ini dapat difaham Islam adalah satu agama syumul dan kamil. Berasaskan tiga dasar inilah seluruh sistem kehidupan masyarakat manusia ditegakkan. intelektual (keilmuan) dan material (kebendaan) yang membawa manusia mampu berdikari. objektif dan praktikal. pemaaf. `aqidah. melihat ke hadapan. tamadun. alruhaniyyat (perkara ghaib) dan al-sam`iyyat al-Ghaybiyyat (alam akhirat). negara dan ummah. Ia tercerna melalui perkataan dan tingkah laku spontan. melalui pembangunan insan dan material secara sepadu dan menyeluruh dari segi spiritual (keimanan). masyarakat yang maju dan membangun. masyarakat. keimanan kepada Allah. penyayang. kesihatan. politik. Oleh itu Islam adalah gambaran yang menyeluruh dan global terangkum dalam aspek berikut: 1. Sebagai contoh. masyarakat dan negara. pemurah. rasional. pendidikan. Syari`ah: Suatu peraturan khusus dan umum berasaskan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT dan ditafsirkan melalui sunnah Rasulullah SAW merangkumi hal ibadat. zuhud dan wara`. Aqidah: Keimanan kepada semua perkara yang terkandung dalam aspek-aspek ketuhanan. emosional (akhlak). munakahat dan jinayat. rasul.6.1 Secara umumnya Islam boleh Tasawwur didefinisikan dalam dua persepsi Islam berikut: Pertama: “Kepatuhan. keluarga. Sementara yang membabitkan hubungan dengan alam pula ialah seperti. reda. hari akhirat dan ketentuan buruk-baik (qada‟-qadar) daripada Allah SWT adalah terangkum di dalam aspek-aspek ini. Akhlak dalam Islam merangkumi hubungan seseorang dengan Tuhan. syari`ah dan akhlak. adil dan penyayang. Akhlak: Suatu sifat yang tertanam dan sebati dalam sanubari seseorang. Rukun-rukun iman iaitu. syukur. peradaban. Islam hadhari atau disebut juga sebagai al-Manhaj al-Islam al-Hadhari ialah suatu pendekatan menyeluruh untuk membangunkan individu.6. keluarga. berkaitan dengan peribadi. Sekiranya asas-asas tersebut menjadi titik tolak untuk membangunkan sesebuah peradaban masyarakat. ketundukan dan ketaatan terhadap syari`at yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW secara zahir dan batin dengan penuh keikhlasan lahir daripada kesedaran diri bukan kerana terpaksa”. kehakiman. menggiatkan segala potensi yang ada. Sekiranya membelakangkan tiga asas ini bererti peradaban yang terbina bukan peradaban Tamadun Islam. Kedua: “Suatu peraturan umum dan undang-undang yang bersifat sempurna dan menyeluruh merangkumi seluruh ruang lingkup kehidupan manusia dalam mengatur perancangan dan sistem hidup mereka.1 Definisi Islam Hadhari Hadhari berasal daripada kata hadharah yang bermaksud. sabar. Pelaku akhlak menjadikan al-Qur‟an dan al-Sunnah sebagai tonggaknya. Justeru itu. 3. mu`amalat. berdaya saing. Manakala yang membabitkan hubungan sesama manusia ialah seperti. Jika baik menurut al-Qur‟an dan al-Sunnah baiklah tingkahlaku tersebut. serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana. akhlak terpuji (mahmudah) dengan Allah ialah takwa. Jika baik menurut al-Qur‟an dan al-Sunnah bermakna baiklah dan jika buruk menurut pertimbangan al-Qur‟an dan al-Sunnah bermakna buruklah. perbezaan antara Tamadun Islam dengan bukan Islam terletak kepada asas-asas tamadun di atas. amanah. Lantaran itu Islam harus didefinisikan kembali agar ia menjadi jelas dan dapat difahami oleh seluruh umat Islam akan hakikat sebenarnya yang terkandung dalam perkataan al-Islam itu. 2. 2005) . Semua perkara ini terikat kukuh dalam sanubari seorang mukmin.

kemudian barulah dilebarkan kepada yang lain. al-nubuwwat (kenabian dan kerasulan Muhammad SAW dan para nabi yang diutuskan).6. Ketauhidan Allah merangkumi aspek-aspek al-uluhiyyah. alJannah dan al-Nar). Asas-asas yang dimaksudkan ialah: Pengabdian diri kepada Allah Organisasi atas dasar akidah. maju. al-ruhaniyyat (makhluk-makhluk hidup yang ghaib daripada pandangan manusia) dan al-ghaibiyyat (alam ghaib seperti Barzakh. 2005) 3. muamalah dan sebagainya mestilah berasaskan kepada acuan di atas (al-sibghah al-diniyyah). rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT (JAKIM. kehakiman. Ibn Khaldun umpamanya. Mizan. Islam Hadhari mempunyai visi dan misi untuk membina tamadun umat Melayu. spiritual dan moral dalam memahami tamadun atau hadharah. Asas ini menjadi dasar seluruh sistem dan dimensi kehidupan manusia. 2005) Misinya pula untuk melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang bersifat universal. qada‟ dan qadar) yang disebutkan disematkan dalam sanubari seseorang mukmin. syariah dan akhlak. Ia mestilah diasaskan kepada tiga perkara utama iaitu aqidah. harmoni serta mendapat keampunan. Melaksanakan tugas khilafah di bumi dengan mengikut panduan wahyu. aman. Sehubungan itu. Kepincangan akidah bererti musnahlah segala-galanya kerana akidah adalah ibarat nadi kepada jasad manusia. ( JAKIM. Aqidah Kepentingan akidah sebagai asas utama Tamadun Islam amat jelas sekali. rasional. intelektual. pendidikan. Islam adalah ajaran untuk meningkatkan kualiti hidup ke arah peradaban unggul terutama ketika berhadapan dengan cabaran di alaf baru. para rasul. al-rububiyyah. 2005). perundangan. berfikiran ke hadapan. Sayid Qutb (1986) dalam bukunya Ma`alim fi al-tariq juga meletakkan asas-asas penting kepada kelahiran Tamadun Islam adalah melalui acuan keagamaan. ekonomi. 1980) . berfikir dan bertindak akan melahirkan tamadun yang bertahan lama dan harmoni serta mendapat keberkatan dan rahmat serta keampunan daripada Allah SWT. meletakkan pegangan kuat kepada agama yang diwahyukan oleh Allah SWT sebagai syarat utama. kitab. dunia tanpa sempadan. Segala bentuk penyusunan pentadbiran dalam sesebuah masyarakat dari segi politik. Islam tidak boleh difahami secara juz‟i atau terpisah daripada aspek kehidupan yang lain seperti ekonomi. hari akhirat. praktikal dan damai. keselamatan dan kesihatan. apabila rosak bererti binasalah badan. Oleh itu. ekonomi global.2 Asas-Asas Pembentukan Masyarakat Islam Hadhari Para sarjana Islam memadukan aspek material. al-asma‟ dan al-sifat. Islam Hadharai jelas mempunyai objektif untuk melahirkan individu dan masyarakat Islam yang memiliki jati diri mantap dengan kekuatan spiritual. Ini kerana setiap bidang kehidupan yang diceburi oleh seorang Muslim telah ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Islam untuk dipatuhi. kerana segala bentuk pembangunan yang hendak dibina oleh manusia haruslah bermula dari dalam diri. Intipati kepada seluruh persoalan akidah ialah keimanan dan keyakinan kepada ketauhidan Allah SWT. politik. Pembinaan tamadun yang tidak diasaskan kepada asas ini akan bertukar kepada kehidupan al-badawah yang menuju kehancuran tamadun (Ibn Khaldun. Berdasarkan pandangan dua orang sarjana Muslim di atas dapatlah dirumuskan bahawa asas masyarakat Islam Hadhari adalah melengkapi perkara-perkara berikut: 1. material. kebudayaan.( JAKIM. Visinya adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh iaitu sebuah negara maju. Kesucian keluarga. bertamadun. Keimanan dan keyakinan terhadap semua perkara khususnya rukun-rukun Iman (beriman dengan Allah. sosial. asas kepada sebuah binaan atau akar kepada sebatang pokok.Oleh itu. Keagungan dan keluhuran nilai kemanusiaan berbanding nilai kebendaan. (al-Maududi. Mahsyar. krisis identiti dan penjajahan pemikiran. 1967). keilmuan. inovatif serta cekap menangani cabarancabaran semasa secara bijaksana. emosional. berdaya saing. bertoleransi dan berimbang. Akidah menjadi asas dan amat penting dalam pembinaan masyarakat hadhari. Sirat. seperti ledakan teknologi maklumat. Mematuhi syariat dalam semua urusan khilafah di bumi. Pembina tamadun yang memiliki kesatuan jiwa. para malaikat. berdikari. Akidah ialah keimanan dan keyakinan kepada seluruh aspek yang membabitkan persoalan al-Ilahiyyat (ketuhanan Allah SWT). binaan dan pokok tersebut. Nilai-nilai kemanusiaan berfungsi menghambat sifat kebinatangan.

Manakala sifat-sifat-Nya terdapat dalam maksud di sebalik al-Asma‟ al-Husna. Sebagai contoh. bererti lenyaplah bangsa tersebut”. zakat dan haji. Amanah telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada semua rasul-Nya. mestilah berdiri dan tegak atas syariah. tempat bertawakal dan sebagainya. al-Rububiyyah : Meyakini bahawa Allah SWT Esa sebagai Tuhan yang mencipta. Keseluruhan perjalanan syariat yang disebutkan adalah berjalan berasaskan kepada tuntutan wahyu berpaksikan kepada ajaran tauhid. Manakala muamalah pula bermaksud segala urusan yang membabitkan hubungan sesama manusia dalam perkara urusan perekonomian (jual-beli. Hukum ini merangkum hal ibadah. saham dan pajak gadai). Syariat dalam Islam sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Namun sekiranya kedua-duanya bergerak dan berkembang tanpa mengambil kira kehendak syariat. Termasuk di bawah syariat juga ialah perkara yang menyentuh persoalan politik seperti pentadbiran.4 Akhlak terhasil daripada iman yang kental dalam sanubari seseorang. kekeluargaan dan jenayah. Dalam erti kata lain. Kecemerlangan sesebuah tamadun atau umat amat dipengaruhi oleh akhlak yang baik. Kenyataan ini amat bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud . ketiadaannya bererti musnahlah segala-galanya. secara automatik ia bukan lagi Tamadun Islam. tanggungjawab melahirkan generasi yang berakhlak adalah suatu amanah yang sangat mulia. Jika tidak. kekeluargaan.a. keselamatan. pendidikan. Bagaimanapun ia tidak berlaku kepada perkara-perkara yang membabitkan akidah dan dasar-dasar ibadah seperti solat. 3. menguasai. masyarakat dan negara. mengurus seluruh alam termasuk makhluk yang bernama manusia dan jin. dipuja. mentadbir. muamalah. seorang penyair Arab yang terkenal pernah menyebut dalam bait-bait syairnya: “Sesungguhnya kekalnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada akhlak para anggotanya. Ahmad Syauqi. sesuatu yang menjadi unsur tamadun mestilah bergerak dan berkembang mengikut hukum dan ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya SAW. persoalan ekonomi dan politik dianggap dua perkara penting dan amat menentukan dalam pengukuran kejayaan sesebuah tamadun. b. Syariah Syariah ialah hukum-hakam perundangan dan peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad SAW yang bertujuan mengatur kehidupan peribadi. Ia ibarat buah yang terhasil dari sebatang pokok yang subur. Ini bererti orang-orang yang memuja dan menyembah selain Allah dianggap melakukan perbuatan syirik dan tidak mentauhidkan Allah SWT. kebudayaan. sewa-menyewa. 2. tempat memohon. Ia mungkin mengalami beberapa perubahan mengikut ketentuan ulama mujtahid semasa dalam perkara-perkara cabang dan ranting yang tidak dinaskan secara qat`i dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah. Semua aspek yang terkandung dalam ciri-ciri sesebuah tamadun. kesihatan dan sebagainya). memiliki. puasa. dipuji. Kewujudannya bererti kekallah bangsa dan tamadun. al-Asma‟ dan al-Sifat : Seseorang yang beriman wajib meyakini dengan sepenuhnya bahawa Allah SWT mempunyai nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang Maha sempurna (sifat-sifat kamalat) dan Maha Agung dan Maha Mulia (sifat-sifat jalal). keluarga. sekiranya akhlak mereka musnah. bererti telah menyengutukan Allah SWT dari sudut rububiyyah-Nya. al-Uluhiyyah : Meyakini bahawa Allah SWT Esa sebagai Tuhan yang disembah. Ini bermaksud seseorang yang membelakangkan perintah dan larangan-Nya dan tidak mengakui bahawa alam ini dicipta oleh Allah SWT. Hal ibadah yang dimaksudkan adalah membabitkan hubungan seseorang hamba dengan Pencipta seperti solat. Oleh sebab itu. Nama-nama Allah yang Maha Indah itu tersenarai jelas dalam al-Asma‟ al-Husna sebanyak 99 nama. zakat dan haji. Jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan tamadun amat bergantung kepada akhlak. puasa. Sesetengah ulama Usuluddin pula menegaskan sifat-sifat Allah terletak pada sifat 20 yang wajib ada bagi Allah SWT. Syariat berada di tahap kedua selepas akidah. Sekiranya baik menurut pertimbangan alQur‟an dan al-Sunnah. hutang-piutang. Keruntuhan sosial dalam masyarakat adalah disebabkan kedangkalan akhlak di kalangan para anggotanya. pasti ia terkeluar dari perspektif masyarakat hadhari dalam Tamadun Islam. halal-haram dan sebagainya. bererti baiklah dan sekiranya buruk mengikut al-Qur‟an dan al-Sunnah bererti buruklah”. c. Akhlak Akhlak menurut al-Imam al-Ghazali dan Ibn Maskawaih ialah: “Suatu sifat yang tertanam dan sebati dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa melalui pertimbangan akal fikiran. keamanan.

Mementingkan Kesejagatan. iv. Ciri ini menjelaskan bahawa Masyarakat Islam Hadhari tidak mungkin berubah garis panduannya. iii. tetapi wahyu Allah yang sentiasa segar dan bertenaga walaupun mengalami perubahan masa dan geografi. Tidak Terpesong Dari Landasan Fitrah Manusia. ii. Antara ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: i. penyayang. sabar dalam menempuh halangan.” Fungsi akhlak sebagai asas ketiga tamadun Islam dapat dilihat pada kaitannya dengan hubungan manusia dengan Pencipta. Mentadbir dan Mengatur perjalanan alam seluruhnya. Bersifat Mutlak dan Tetap Tanpa Dipengaruhi Hawa Nafsu. Menjadikan Ajaran Wahyu Sebagai Sumber Rujukan Utama Program Pembangunan Masyarakat. Dalam pada itu juga semua bentuk pencapaian dan kemajuan dalam Tamadun Islam bernaung di bawah kesatuan akidah. a. perubahan geografi dan sebagainya tidak mungkin mengubah haluan matlamat dan paradigmanya.“Sesungguhnya aku di utusan untuk memperbaiki dan mengharmonikan akhlak manusia. Menguasai. tetapi bersumberkan wahyu Allah SWT. Ciri ini merujuk kepada sumber mutlak Masyarakat Islam Hadhari bukan kepada pemikiran manusia atau beralaskan mana-mana kepercayaan dan pengalaman tamadun di dunia. Sebab itu Tamadun Islam menjadikan takwa dan keredaan Allah SWT sebagai tujuan pembinaannya. Demikian juga kemurnian hubungan manusia sesama manusia akan lahir kecenderungan untuk bertindak dengan adil. kesuburan flora dan fauna akan berfungsi sebagai pengimbang suhu bumi. sekali gus mengharmonikan kehidupan manusia. Begitu jugalah jika dikaitkan dengan keharmonian hubungan manusia dengan selain manusia. Tamadun yang dibangunkan secara pincang dan menitikberatkan aspek material berbanding spiritual hanya dapat memenuhi tuntutan hawa nafsu dan tidak berlandaskan ilmu dan iman. Inilah rahsia di sebalik kenyataan tegas yang terkandung dalam firman Allah SWT yang bermaksud: “(Setelah jelas kesesatan dan syirik itu). (turutlah terus) ”agama Allah” iaitu agama yang Allah ciptakan untuk manusia (dengan keadaan bersedia dari semula jadinya) untuk menerimanya. Penghayatan Terhadap Tuntutan Agama. Semua ini menjadi alasan yang kuat kepada para sarjana Muslim untuk meletakkan tiga asas di atas menjadi asas-asas utama Tamadun Islam. keyakinan dan kefahaman yang sama melalui ajaran tauhid. tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah SWT itu. 3. Pertukaran zaman. pemurah dan sebagainya. sudah tentu dapat dirasakan bahawa ciri-ciri dan sifat-sifat Masyarakat Islam Hadhari suatu yang sempurna dan menyeluruh. Sebagai contoh. bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat yang diterima. bukan sahaja boleh dilihat kepada perspektif dalamannya. Ciri ini pula memperlihatkan bahawa tuntutan pembangunan dan kemajuan Tamadun Islam adalah bertepatan dengan kehendak naluri manusia yang menitikberatkan spiritual. bertolak ansur. keinginan untuk bekerjasama. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya”. maka hadapkanlah dirimu (dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Manusia sebagai sebahagian unsur alam saghir yang diciptakan dikehendaki menerima ketentuan serta wajib tunduk dan patuh kepada segala arahan wahyu yang disampaikan melalui lidah Rasul-Nya SAW. Kejernihan air sungai dan laut serta kebersihan pantai boleh membawa keselesaan kepada seluruh hidupan air dan sekali gus memberi manfaat besar kepada manusia dan alam seluruhnya. manusia sesama manusia dan manusia dengan alam dan haiwan. tetapi juga perspektif luarannya yang harus dibangunkan secara sepadu. Adapun ijtihad dan pengalaman tamadun asing hanyalah sebagai sumber tafsiran yang tidak boleh lari daripada garis panduan asal yang termaktub dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah. Kepincangan sesebuah tamadun boleh berlaku apabila ianya dibangunkan tanpa mengambilkira antara dua perspektif tersebut.3 Ciri-ciri Pembentukan Masyarakat Islam Hadhari Berdasarkan kepada asas penting yang diletakkan sebagai teras pembinaan sesebuah Tamadun Islam. (al-Rum: 30) . emosional dan moral berbanding fizikal dan material. itulah agama yang betul lurus. iaitu ciri-ciri dalaman dan ciri-ciri luaran. Ciri ini dapat dilihat kepada penekanan yang diberikan oleh Tamadun Islam kepada asas utamanya ialah tauhid (Mengimani dan meyakini keesaan Allah SWT sebagai Tuhan yang berkuasa Mencipta. Ciri-ciri Dalaman Ciri-ciri dalaman yang dimaksudkan adalah merangkumi unsur yang menyentuh tuntutan diri dalaman masyarakat. bukan sebaliknya. berpada dengan yang ada.6. Kemurnian hubungan manusia dengan Pencipta boleh menyebabkan jiwa manusia terbina dengan sifat-sifat ikhlas. Ini disebabkan sumber mutlaknya bukan pemikiran manusia yang sering mengalami kebuntuan dan kecelaruan.

serta mereka rujuk kembali taat kepada Allah. Sekiranya asas-asas ini dipenuhi dan dipelihara sudah tentu kejayaan sesebuah tamadun akan dapat dinikmati secara berpanjangan dan bertahan lebih lama. Antara ciri-ciri luaran adalah seperti berikut: i. Dalam hal ini al-Qur‟an merakamkan firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Menilai Kecemerlangan Tamadun Secara Sepadu Dan Seimbang Antara Spiritual. ” Demikian juga firman-Nya: “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman…”. Beberapa aspek lain seperti kestabilan politik. Dalam hal ini al-Qur‟an merakamkan penghargaan terhadap sesiapa sahaja yang memiliki sifat terbuka mendengar segala perkataan yang sampai kepadanya tetapi menerima yang terbaik. hendaklah menghukum dengan adil ” (al-Nisa‟: 58) Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin Negara Islam Madinah pernah membuat perisytiharan ketika datang satu rombongan untuk meminta jasa baik Rasulullah melepaskan pemimpin mereka yang dijatuhkan hukuman . Kestabilan politik Kejayaan yang dicapai oleh sesebuah tamadun amat bergantung kepada peranan para pemimpin dalam menentukan corak dan arah perjalanan politik sesebuah negara. lebihlebih lagi kepada orang lain. Kenyataan ini amat menepati firman Allah SWT yang bermaksud: “Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: “Agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah:). (al-Nahl 90) Islam amat membenci perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang walaupun kepada dirinya sendiri.v. (al-Zumar: 17-18) b. mereka akan beroleh berita yang menggembirakan (sebaik sahaja mereka meninggal dunia). Dalam pada itu juga ia boleh bertoleransi terhadap penghayatan kepercayaan atau kebudayaan oleh masyarakat bukan Islam terhadap tuntutan agama mereka. (al-Baqarah: 138) vi. Ciri-ciri Luaran Sesebuah Masyarakat Hadhari tidak mungkin dapat direalisasikan dengan cemerlang tanpa dibangunkan secara sepadu dan seimbang antara pembangunan spiritual dan fizikal. pertumbuhan ekonomi yang mapan dan keharmonian sosial amat berperanan dalam melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang gemilang dan terbilang. Terbuka dan Toleransi. Keterbukaan dan toleransi yang dimaksudkan ialah menerima apa sahaja pandangan dan sumbangan yang dikemukakan walaupun daripada individu atau negara bukan Islam yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh itu janganlah kamu berlaku zalim antara kamu. Sebab itu Allah SWT menegaskan melalui firman-Nya dalam sebuah hadith Qudsi: “Sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman berlaku pada diri-Ku dan Aku haramkan perbuatan itu berlaku antara kamu. Dalam pada itu pula. Intelektual. Ciri ini membuktikan bahawa agama menjadi acuan (sibghah) bagi Tamadun Islam. lalu mereka memilih yang terbaik. Pada kebiasaannya. Emosional Dan Material. Oleh itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku yang mendengar segala perkataan yang sampai kepadanya. dilengkapkan pula dengan undang-undang bertulis yang kemas merupakan petanda kepada munculnya sebuah kuasa yang kuat dan bertahan lama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah yang berakal sempurna”. dan siapakah yang lebih baik acuannya (berbanding acuan Allah yang kami beriman dengan-Nya)? Dan kepada-Nyalah kami beribadat”. acuan Allah (yang telah mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam). Kepintaran dan sifat amanah pemimpin memikul tanggungjawab serta adil dalam memerintah merupakan pra-syarat utama dalam menentukan kestabilan perjalanan politik negara. keadilan para pemimpin mengagihkan kekayaan negara kepada rakyat secara adil dan saksama pula sebagai penentu kejayaan untuk mengelak daripada berlakunya pemberontakan di kalangan rakyat bawahan. sebagaimana firman Allah SWT: “Dan orang-orang yang menjauhi dirinya daripada menyembah atau memuja taghut. pemerintah yang mengamalkan perluasan kuasa dan membentuk wilayah takluknya kepada beberapa buah negara kota.

Walaupun kefakiran bukan menjadi penyebab utama manusia kufur. minda dan emotional masyarakat amat berkait rapat dengan kemiskinan dan kemerosotan ekonomi negara. kerana tabiat ini sama dengan tindakan Qarun. iaitu bertujuan membangunkan individu dan masyarakat secara sepadu antara keempat-empat kualiti yang disebutkan. iii. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Perumpamaan mereka yang menginfaqkan harta-harta mereka pada jalan Allah sepertilah sebiji bijian tumbuh tujuh tangkai dan setiap tangkai terdapat seratus biji. namun amat salah sekiranya dikatakan bahawa kekayaanlah yang membawa manusia kufur kepada Allah. sekiranya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri nescaya aku akan potong juga tangannya”. Bagaimanapun permohonan itu ditolak oleh baginda dengan sabdanya: “Demi Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya. ii. bukan mencari kekayaan tetapi bakhil untuk menderma atau mencari kekayaan dengan jalan salah dan dibelanjakan ke jalan yang salah. institusi pendidikan. Oleh itu dapat dikatakan bahawa kerosakan jiwa. pusat membeli-belah. Pertumbuhan Ekonomi Yang Subur Ekonomi juga amat berperanan dalam menentukan pembangunan bukan sahaja dari aspek kualiti fizikalnya. Pendidikan adalah elemen penting kepada pembentukan sesebuah masyarakat cemerlang. pejabat-pejabat kerajaan. Penyebab utama manusia kufur adalah kerana tidak mendapat pendidikan yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Keharmonian Sosial Keharmonian sosial amat bergantung kepada pendidikan yang diterima oleh masyarakat. perpustakaan awam. Haman dan Ubay bin Khalaf. intelektual dan emotional seseorang yang bertindak sebagai pemikir. . masyarakat. intelek dan emosi. taman rekreasi dan sebagainya. hospital. Inilah punca kebejatan akidah dan akhlak masyarakat. negara dan agama. maka bekerja keras untuk mendapat kekayaan adalah wajib. Pra syarat untuk menjadi bandar mestilah dilengkapi dengan pelbagai prasarana seperti masjid (bagi umat Islam). malah jika diniatkan untuk bukan setakat membiayai ahli keluarga tetapi juga orang lain demi kejayaan bersama membangunkan ummah adalah menjadi ibadah malah mendapat ganjaran pahala jihad fi sabili‟Llah. Barangkali inilah yang menjadi alasan kuat mengapa baginda Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah sabdanya: ??? ????? ?? ???? ???? Maksudnya: “Hampir-hampir kefakiran seseorang boleh membawa kekufuran”. Lantaran itu pembangunan negara tidak mungkin dapat direalisasikan sekiranya proses pendidikan tidak diberikan perhatian sebaik mungkin. Umat Islam dituntut mencari kekayaan agar dapat membantu mereka yang memerlukan. keluarga. Tanpa ekonomi yang teguh semua prasyarat di atas tidak dapat dibangunkan. Pendidikan bukanlah hanya proses meningkatkan kemahiran hidup atau meningkatkan kualiti intelektual semata-mata. Semua pra syarat ini mempunyai objektif. dan Allah bersedia menggandakan pahala bagi sesiapa sahaja yang Dia kehendaki…”. Jika situasi ini berlarutan lambat laun negara akan menghadapi kekacauan dan pertelingkahan sesama sendiri. Hanya anggota masyarakat yang terdidik dan terasuh jiwanya mampu menjadi penyumbang kepada pembangunan negara. Sedangkan kaya atau fakir bukan penyebab utama.oleh baginda SAW. (al-Baqarah 2:261) Ayat ini jelas memperlihatkan kepada umat Islam bahawa tuntutan supaya membelanjakan harta pada jalan Allah mempunyai maksud tersirat yang amat besar ertinya kepada umat Islam. spiritual. tetapi juga membabitkan kualiti spiritual. Oleh itu jika pendidikan yang salah atau terhalang mendapat pendidikan disebabkan oleh masalah kewangan menjadi punca. Berfikir secara sepontan pun sudah dapat dirasakan betapa perlunya ekonomi kepada perkembangan fizikal sesebuah kawasan yang didiami penduduk secara menetap dan menjadi sebuah bandar yang maju. malah lebih jauh dari itu bertujuan menghasilkan insan yang sempurna dan seimbang dari segi kualiti fizikal. kerana ramai juga manusia yang kaya juga kufur kepada Allah. istana. yang nantinya akan berfungsi sebagai suatu tenaga yang mampu membangunkan diri. (Hadith riwayat al-Bukhari) Keperihatinan baginda SAW dalam menjalankan keadilan di mahkamah menunjukkan Islam begitu serius dalam perkara yang membabitkan hak dan kepentingan untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab. pembina dan penggerak kepada pembangunan sesebuah tamadun.

pendidikan sains juga kelihatan berusaha untuk menghasilkan insan seimbang yang selari dengan ajaran wahyu. berketrampilan dan mempunyai sahsiah yang sempurna membolehkan ia mencari dan menegakkan kebenaran dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ciptaan-Nya serta menyempurnakan amanah sebagai hamba dan khalifah Allah supaya ilmu dan ketrampilan yang diperoleh dapat digunakan sebaik-baiknya ke arah membina satu tamadun bangsa yang berdaya saintifik dengan cara seimbang dan harmonis dengan alam persekitaran”. 1995). ed. Justeru itu mereka terpaksa mengambil langkah positif bagi mengatasi masalah ini. di samping mempertingkatkan keupayaan sains dan teknologi. Ketahanan sesuatu ummah dan penerusan sesebuah tamadun tidak cukup dengan kemajuan kebendaan semata-mata. 25% minum arak. Othman dan Khalijah Mohd Salleh. perlu dipertingkatkan ketahanan kerohanian dan kejiwaan. 1992): “Pendidikan sains adalah usaha untuk melahirkan siswazah sains yang berilmu. 71% menghisap rokok. Ini memberi makna usaha mendidik insan adalah suatu usaha yang bermatlamat murni bagi mencapai erti kejayaan dalam semua lapangan hidup iaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Islam dan pendidikan bukanlah sesuatu yang baru (Hasan Langgulung. Gejala seperti penyalahgunaan dadah. 1979). semasa menjadi Perdana Menteri Britain. Adab yang ditakrifkan sebagai perlakuan baik sesama manusia dan alam akan menjamin kelangsungan keadilan dalam sesebuah negara. Data-data dan maklumat yang dilaporkan oleh akhbar-akhbar menunjukkan kadar jenayah yang berpunca daripada pembangunan sosial yang tidak seimbang amat mengecewakan. Demikian juga Bill Clinton semasa menjadi Perdana Menteri Amerika Syarikat. gejala seperti di atas berlaku lebih hebat hingga menimbulkan kebimbangan di kalangan ahli politik dan golongan pendidik. Syed Muhammad Naquib al-Attas (1988) pula menambah: “Unsur-unsur asas dalam sistem pendidikan Islam didasarkan kepada konsep agama (al-Din). ragut. New Straits Times. Mei 1994. dan 14% terlibat dengan pengambilan dadah. konsep keadilan (al-`adl). Para sarjana daripada pelbagai bidang di Eropah merumuskan bahawa sistem pendidikan kini tidak mampu lagi menanam nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam kehidupan manusia. Zahid Mohd Nordin. Jelas sekali bahawa dengan memahami tuntutan agama dan amanah serta tanggungjawab seseorang manusia berasaskan kepada konsep keilmuan dan kebijaksanaan akan membuahkan natijah insan dan masyarakat yang adil. Manakala akhlak mulia adalah proses pemupukan dan peresapan sistem nilai murni yang berasaskan tanggungjawab kepada Allah. dapatlah dirumuskan bahawa penekanan kepada pendidikan Islam yang seimbang dan bersepadu perlu diambil perhatian. Menurut Mohd Kamal Hassan (1988) matlamat pendidikan Islam adalah tidak terkeluar daripada tujuan asal manusia dijadikan iaitu sebagai khalifah yang bermatlamat untuk melakukan hasanah fi al-dunya dan hasanah fi al-akhirah. lumba haram dan pembuangan bayi semakin berleluasa. 1993). konsep amal (`amal sebagai adab) dan konsep universiti (kulliyyah jami`ah). Dalam konteks Malaysia. 40% melihat video lucah. 28% berjudi. Perancangan yang imaginatif dan tindakan segera amat diperlukan bagi mengekalkan sistem . ia tetap menunjukkan suatu petanda bahawa gejala kebejatan sosial di Malaysia amat membimbangkan. terpaksa mengemukakan polisi “return to the back” untuk mengembali semula nilai-nilai murni dalam kehidupan. Laporan akhbar-akhbar tempatan tentang suatu kajian yang dibuat oleh kementerian Belia dan Sukan 10 tahun yang lalu (Berita Harian. 1994) mendapati. bunuh.. Di Barat. Oleh itu dalam perancangan pendidikan di negara-negara Eropah masa akan datang perlu ditekankan dua aspek ini (Abdul Halim Muhammadi. Othman. melahirkan rasa cemas terhadap fenomena keganasan generasi muda di Amerika Syarikat. rogol. Senario masyarakat Malaysia kini menampakkan gejala kebejatan sosial yang semakin hari semakin membimbangkan. sesama insan dan alam sejagat. pendidikan Islam cuba dilaksanakan sebaik mungkin dan cuba diterapkan dalam sistem pendidikan dengan penuh terancang agar manusia yang dihasilkan mempunyai kekuatan dan wibawa diri yang tinggi (Wan Mohd. 1hb. konsep manusia (al-insan). sehingga dirasakan Amerika bukan lagi tempat selamat untuk hidup bagi generasi muda kerana bilangan belia yang mati di negara sendiri lebih ramai daripada jumlah tentera yang mati di medan perang. 25hb.Pendidikan Islam adalah suatu proses untuk melahirkan insan beradab dan berakhlak mulia. Mereka sedar puncanya ialah kepincangan sistem pendidikan yang memisahkan manusia daripada agama dan nilai moral. 1994). konsep ilmu (`ilm wa al-ma`rifah). Begitu juga Eropah. Berdasarkan kepada huraian di atas. Berdasarkan perangkaan ini. Melihat kepada falsafah ini. manakala kes zina pula banyak melibatkan golongan remaja antara 15 – 18 tahun (Mohd Yusuf Hj. daripada 5860 anak remaja yang dikaji. Justeru itu dalam menghadapi dekad-dekad yang mendatang. konsep kebijaksanaan (al-hikmah). Jun 1994. walaupun telah berlalu sepuluh tahun silam. Berita Harian 16hb Nov. John Mejar. Resolusi Seminar Pendidikan Tinggi Sains: Ke Arah Reformasi Pendidikan telah membuat pernyataan tentang Falsafah Pendidikan Tinggi Sains seperti berikut (Mohd Yusuf Hj.

Penjelasan lanjut mengenai hal ini bolehlah dilihat kepada huraian berikut: 1.” Kedudukan al-Sunnah dalam pembahagian sumber pemikiran umat Islam berada di tempat yang kedua selepas al-Qur‟an. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Tiada Kami tinggalkan sesuatupun di dalam kitab al-Qur‟an ini”.6. perubatan. tetapi juga merangkum persoalan ekonomi. kehakiman.pendidikan yang bermakna. perundangan. seorang Yahudi yang terkenal dengan ketajaman lidahnya telah mengkritik alQur‟an dan Islam dalam beberapa majlis yang diadakan di istana khalifah. pendidikan. pertahanan negara dan sebagainya. melainkan berlandaskan kepada wahyu yang diwahyukan”. Beberapa percubaan di kalangan pakar bahasa Arab yang cuba mencipta beberapa ayat dengan tujuan menandingi dan memalsukan kandungan al-Qur‟an menemui kegagalan. sudah tentu ia menunjukkan bahawa sumbernya adalah merujuk kepada apa yang termaktub dalam wahyu Allah SWT sebagai sumber asasi iaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah.200 ayat dalam 114 surah membicarakan seluruh aspek yang dikehendaki oleh tamadun manusia. bukanlah bermakna Allah SWT lupa tetapi manusia yang tidak mengetahui tempat letaknya hukum dan permasalahan yang dibincangkan dalam al-Qur‟an. Di zaman Khalifah al-Ma‟mun. al-Sunnah Secara umumnya al-Sunnah bermaksud “Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada dari aspek perbuatan. segala yang diperkatakan tidak lain. Jika tidak ia akan menjadi mangsa kepada perubahan masa. Kenyataan al-Qur‟an berhubung dengan astronomi. (al-Hijr : 9) Sebagai sebuah kitab yang penuh hidayah. al-Qur‟an tidak meninggalkan sesuatu pun permasalahan hidup manusia. Manakala Ijtihad dan tamadun asing yang tidak bertentangan dengan semangat al-Qur‟an dan al-Sunnah sebagai sumber tafsiran. bersifat mukjizat5. Beliau akhirnya menganut Islam apabila teringatkan kenyataan al-Qur‟an bermaksud: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Dhikr (salah satu nama al-Qur‟an) dan Kamilah yang akan memeliharanya daripada sebarang kerosakan”. Keindahan bahasa dan kesusasteraan al-Qur‟an amat terbukti apabila tidak ada orang yang boleh menandinginya sehingga hari ini. Kemudian kitab itu dijual dengan harga yang tinggi. Sistem pendidikan masa depan haruslah dibentuk secara sedar dan sistematik supaya ia sesuai dengan perubahan semasa. perubatan. bukan sahaja yang berhubung dengan perkara asas dan dasar seperti akidah. al-Qur‟an al-Qur‟an ialah firman atau kata-kata Allah (lafaz dan maknanya) yang diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui perantaraan Jibril AS. . 2. Buktinya amat jelas apabila sumber ini tidak pernah menerima pengubahsuaian lafaz dan maksud dari sesiapa sahaja di kalangan manusia dan jin. tetapi ketiga-tiga tempat tersebut semuanya ditemui oleh tiga orang pembaca yang berakhir dengan kitab tersebut tidak terjual. politik. Keistimewaan sumber ini terletak pada kewajipannya daripada Allah Pencipta Alam. perkataan. (al-An`am: 38) al-Qur‟an yang mengandungi lebih daripada 6. 3. Kedatangannya dalam beberapa majlis bertujuan untuk mengelirukan para hadirin dalam majlis berkenaan.4 Sumber Manhaj Islam Hadhari Sebagai sebuah tamadun yang sifatnya adalah tetap mutlak dan tidak didasari oleh pemikiran manusia. namun tidak seorang pun yang memberi reaksi menolak usaha ini. Beliau adalah penulis kitab Injil dan Talmut. pengakuannya/sifat keperibadian atau perangainya. keselamatan. al-Sunnah termasuk di bawah kategori sumber asas Tamadun Islam. dipindahkan secara mutawatir dan menjadi ibadah bagi orang-orang yang membacanya. Ia juga bertindak sebagai pentafsir al-Qur‟an yang utama dan sekaligus sebagai sumber wahyu kerana baginda SAW tidak berkata-kata melainkan ianya wahyu daripada Allah SWT Kenyataan ini selari dengan firman Allah dalam al-Qur‟an: “Dan dialah (Muhammad) tidak menurturkan sesuatu (yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan nafsu. Sekiranya wujud sesuatu yang tidak diketahui dan tidak ditemui jawapan dalam al-Qur‟an. Mengikut pengakuannya beliau pernah mengubah kitab-kitab berkenaan pada beratus-ratus tempat mengikut kehendaknya. anatomi dan sebagainya tidak pernah bercanggah dengan kajian saintifik di kalangan pakar astronomi dan perubatan zaman dahulu dan kini. syariah dan akhlak. Bagaimanapun al-Qur‟an tidaklah menyentuhnya secara terperinci dalam sesuatu perkara kerana ia boleh dilihat kepada al-Sunnah sebagai pentafsir utama kepada al-Qur‟an dan juga ijtihad para ulama semasa sebagai orang yang layak mentafsirkan al-Quran selepas alSunnah. Hal ini tidak sama dengan al-Qur‟an yang cuba diubah hanya pada tiga tempat.

.. (al-Hasyr : 7) Sabda Rasulullah SAW: “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Dalam pada itu pula baginda sentiasa mendapat didikan dan bimbingan yang berterusan sehingga melayakkan baginda sebagai salah seorang ulu al-`Azmi6 dan ma`sum7. kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya iaitu. (al-Nisa‟: 59) Dalam sejarah Tamadun Islam. Antara dalil yang menjadi sumber hukum ini ialah firman Allah SWT yang bermaksud: “. Kedudukan al-Sunnah sebagai tempat kedua dan salah satu sumber mutlak dan asas Tamadun Islam tidak mungkin dipertikaikan.(al-Najm : 3-4) Dalil yang menjelaskan tentang sumber pemikiran umat Islam ialah al-Qur‟an dan al-Sunnah. dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya. meletakkan hukum wajib zakat pada padi kerana terdapat persamaan antara padi dan gandum dari segi makanan asasi penduduk di sesebuah negara. maka patuhilah larangan . Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya”.”. bukan kepada kelompok minoriti dan pandangan perseorangan.. antara lain ialah: “. Tamadun Islam juga mengambil kira segala kebaikan yang terdapat dalam tamadun asing. jangan engkau pedulikan daripada mana sumbernya”. Pernyataan ini menunjukkan bahawa Tamadun Islam bersifat terbuka. al-Ijtihad al-Ijtihad bermaksud “Suatu usaha yang bersungguh-sungguh di kalangan ulama mujtahid bagi meletakkan sesuatu hukum terhadap permasalahan semasa yang timbul dan masih belum ada hukumnya dalam al-Qur‟an mahupun al-Sunnah secara qat`i (putus). Implikasi positif daripada sifat terbuka Tamadun Islam itu telah menyebabkan Islam mudah difahami dan . 4.. kerana baginda merupakan orang yang dilantik sebagai Rasul dan sentiasa mendapat bimbingan wahyu daripada Allah SWT.. Keputusan ini kemudiannya diguna pakai oleh masyarakat dan negara untuk mengambil sesuatu tindakan. Oleh itu di mana sahaja ia temui dialah yang paling layak memilikinya”. Barangkali berasaskan hadis inilah Sayidina `Umar RA pernah mengeluarkan kenyataan berbunyi “Tuntutlah ilmu walaupun di negeri China”.. Maka jadikanlah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan”.Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu maka terimalah serta amalkan. Kitab Allah (al-Qur‟an) dan Sunnah Rasul-Nya”. Sebagai contoh. Melalui sifat toleransi seperti inilah menyebabkan berlakunya proses asimilasi budaya secara sihat dan mengizinkan berlakunya perkembangan ilmu pengetahuan dalam negara Islam dan mengeksport budaya hidup Islam ke negara luar. umat Islam digesa agar mencari ilmu di mana sahaja walaupun di negara bukan Islam.” Dalam erti kata lain. Apa yang berlaku dalam sejarah. 3. iaitu meletakkan hukum ke atas sesuatu perkara yang masih belum ada hukumnya berdasarkan perkara yang telah jelas hukumnya dalam alQur‟an dan al-Sunnah berdasarkan persamaan dari segi sebab dan alasannya. maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (al-Qur‟an) dan (Sunnah) Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. tidak terikat dan statik kepada pandangan serta pemikiran yang datang daripada wahyu dan pemikiran ijtihad para ilmuwan sahaja. para mujtahidin pada zaman awal akan memutuskan sesuatu perkara berdasarkan kehendak dan persetujuan ramai. pandangan ulama berhubung dengan hukum sesuatu perkara yang belum diputuskan oleh al-Qur‟an dan al-Sunnah. Pengalaman Tamadun-tamadun Asing Selain daripada sumber-sumber di atas. (al-Hasyr: 2) Dalam ayat lain pula Allah (SWT) berfirman yang bermaksud: “. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda: “Hikmah itu adalah barangan hilang kepunyaan orang beriman.. Mekanisma yang dilakukan oleh para mujtahidin ialah melalui kaedah qiyas. “Ambillah hikmah itu di mana sahaja engkau temui. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (perselisihan) dalam sesuatu perkara..

Ini amat bersesuaian dengan kenyataan al-Qur‟an yang merakamkan ucapan doa umat Islam yang telah menyelesaikan ibadah Haji sebagai menyambut perintah Allah SWT agar mereka mengingati Allah sebanyak-banyaknya: “. Melahirkan manusia sebagai khalifah yang bertanggungjawab terhadap perintah dan larangan Allah SWT di samping melaksanakan amanah yang berkaitan dengan manusia dan alam. Sebagai contoh. (al-Dhariyat: 56) 2.. Realiti Penghayatan Islam Di Kalangan Masyarakat Muslim Kini Perkembangan yang berlaku di seluruh dunia Islam hari ini memperlihatkan penghayatan umat Islam yang . Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia..”. (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Pernyataan ini menepati firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan tidak Aku (Allah) ciptakan manusia melainkan supaya mereka tunduk mengabdikan diri kepada-Ku”.. Jika manusia masih menurut kehendak hawa nafsu selama itulah dunia ini tidak akan mampu didamaikan dan diharmonikan untuk mencapai keredaan dan keampunan Ilahi. Penerimaan ini juga kerana syarat yang ditetapkan oleh Islam bukan fesyennya tetapi prinsip menutup aurat. 3. Pernyataan ini bersesuaian dengan firman Allah SWT yang bermaksud: “Demi sesungguhnya bagi penduduk Saba‟ satu tanda (kemurahan Allah) terdapat di tempat tinggal mereka dua kebun (yang luas dan subur) di kiri kanan tempat tinggal mereka.6.6. Melahirkan masyarakat yang hidup di dunia secara harmoni dan mendapat keampunan Ilahi. penerimaan syariat Islam terhadap budaya berpakaian di kalangan masyarakat Melayu adalah kerana tidak bertentangan dengan Islam. Kami telah tulis di dalam Kitab-kitab yang Kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Lauh Mahfuz: “Bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang salih”. (al-Anbiya‟: 105) 3.. (al-Baqarah: 201) Bagi mencapai hasrat dan cita-cita tersebut. dan peliharalah kami daripada azab neraka”. 3. tetapi lebih jauh daripada itu ialah kebahagiaan dan kesenangan hidup di akhirat. (lalu dikatakan kepada mereka) makanlah rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya (atas kurniaan) sebuah negeri yang aman dan makmur serta mendapat keampunan Allah)” (Saba‟ 34:15) Keempat-empat matlamat Tamadun Islam ini hanya akan dapat dicapai sekiranya manusia bersedia tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT. Melahirkan insan salih di sisi Allah. berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.5 Matlamat Pembentukan Masyarakat Islam Hadhari Tamadun Islam bukan sebuah tamadun yang tegak atas dasar tuntutan hawa nafsu yang bermatlamatkan kemewahan dan kesenangan hidup dunia semata-mata. Wahai Tuhan kami.6. Pernyataan ini bersesuaian dengan firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan demi sesungguhnya. Bangsa diberi kebebasan memilih fesyen pakaian yang di suka selagi fesyen pakaian tersebut masih berada dalam kawalan syariat. Berdasarkan pernyataan tersebut. manusia dan alam. Demikian juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi serta lain-lainnya yang banyak memberi manfaat kepada umat dan negara Islam tetap diterima setelah melalui penyaringan terlebih dahulu mengikut piawaian perundangan Islam. matlamat Tamadun Islam boleh dibahagikan kepada dua iaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat.diterima oleh seluruh bangsa manusia di dunia ini walaupun berlainan budaya dan kedudukan geografi. matlamat tamadun Islam boleh digariskan seperti berikut: 1. (al-Nisa‟: 58) 4. Melahirkan manusia yang mentauhidkan Allah SWT dan mengabdikan diri kepada-Nya dalam seluruh kehidupan.

Kehidupan seperti ini sudah tentu menjadi keliru. tetapi tidak mengenal erti jahiliah. antara tuntutan syariat Islam dan budaya hidup jahiliah dan juga antara tuntutan akhlak Islamiah dan moral jahiliah. Kalau solat yang paling akhir terungkai dari diri seseorang Muslim. penghayatan orang-orang yang berminat dalam bidang tarekat sufi semata-mata. masjid-masjid dihias indah tetapi jauh daripada hidayah Allah.menyimpang dari landasan ajaran agama. mereka suka hidup secara bersunyi-sunyi dan terpisah dari masyarakat. Antara contoh yang paling nyata ialah budaya berpakaian dan berhias diri.”. Kalau jawapannya ialah tidak bagaimana pula dengan urusan lain yang kelihatannya lebih penting dan utama? Sayidina `Umar RA dalam suatu kenyataannya menyebutkan : “Sesungguhnya ikatan Islam akan terungkai satu demi satu pada diri seseorang Muslim yang hidup dan dibesarkan dalam masyarakat Islam. sedangkan makan dan minumnya ditanggung oleh anggota keluarganya. sesungguhnya fitnah akan datang menimpa kamu seperti kedatangan potongan malam yang gelap. Barangkali inilah suasana yang disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai zaman fitnah dalam suatu sabdanya yang bermaksud : “Segeralah kamu mengerjakan amal-amal kebajikan. Sayidina `Umar pernah menghalau seorang yang sedang beribadah dalam masjid.” Dalam pada itu terdapat juga sekelompok umat Islam yang menghayati Islam dalam bentuk serpihan (juz‟i). lebih-lebih lagi tanggungjawab dakwah dan jihad. bermakna adalah zaman kita hari ini zaman fitnah yang menyukarkan seseorang yang cetek ilmu agama. Sebahagian faktor kemunculan gejala ini ialah kesan penjajahan Barat yang sebati dengan masyarakat Islam. bukankah ini bererti orang yang meninggalkan solat dengan sengaja telah terpisah antara dirinya dengan Islam yang didakwa sebagai agamanya? Kalau situasi ini wujud dalam masyarakat Islam hari ini. sambil berkata : “Orang yang menguruskan makan minum kamu lebih baik daripada kamu. Oleh kerana tidak kenal apakah jahiliah maka seseorang itu tidak merasa bahawa amalan yang dilakukan selama ini telah pun berbaur dengan maksud jahiliah. Mereka kelihatan terlalu asyik dengan amalan kerohanian sehingga lupa tanggungjawab sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah untuk dibangunkan. Kalau inilah landasannya yang mesti dipegang. kerana masih ramai yang suka membaca al-Qur‟an malah ada juga yang menghafalnya. sementara ulama mereka pula banyak yang jahat menjadi makhluk perosak yang berada di bawah langit”. Lantaran itu terdapat sebahagian yang tidak menyempurnakan tanggungjawab sebagai suami. Ikatan yang paling awal terungkai ialah al-hukm (hukum-hakam/halal-haram) dan yang paling akhirnya ialah solat”. beriman pada waktu petang dan kufur kembali pada waktu pagi. Kelompok ini biasanya suka mengasingkan diri. di mana al-Qur‟an hanya tinggal tulisan. bukan atas dasar kesedaran dan pilihan sendiri yang boleh melahirkan rasa tanggungjawab beragama. bapa dalam rumah tangga dan peranan sebagai sebahagian anggota masyarakat. Setiap kali berlakunya rungkaian itu. Adakah zaman yang dimaksudkan Baginda Rasulullah SAW telah tiba sekarang atau masih belum? Barangkali ada yang sanggup mengatakan masih belum. Demikian juga sabda baginda SAW : “Akan datang kepada manusia suatu zaman. Pernahkah kita bertanya kepada syariat sebelum mengenakan pakaian atau solekan pada tubuh kita? Bagaimana sebenarnya pakaian yang diharuskan dan perhiasan yang dibolehkan dalam Islam? Dalam perkara ini sahaja pun sudah cukup untuk memberi jawab tidak. jauh dari al-Qur‟an dan tidak kuat berpegang kepada perintah agama untuk melihat Islam dalam erti yang sebenarnya. dia akan berpegang kepada ikatan yang masih ada sehingga tidak ada lagi ikatan yang tinggal. dan membelakangkan tanggungjawab sebagai pendidik dan pembangun masyarakat. Barangkali antara punca fitnah ini ialah umat Islam yang jahil tentang maksud jahiliah yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur‟an. tidak dalam bentuk global. mereka sanggup menjual agama dengan kebendaan dunia”. Islam hanya tinggal nama. Kebanyakan penganut Islam kini menjadi seorang Muslim disebabkan oleh keturunan. bukankah ia telah menyamai maksud sabda baginda di atas? Suatu lagi pernyataan yang jelas daripada baginda SAW : “Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja. maka sesungguhnya dia telah melakukan kekufuran dengan nyata”. di mana pada waktu itu kamu akan dapati seseorang beriman pada waktu pagi dan kufur pada waktu petang. Asimilasi budaya Barat dan Timur terlalu mesra dan sukar untuk dibezakan antara tuntutan akidah Islamiah dan ideologi moden Barat. . Hasil daripada senario ini ialah umat Islam percaya agama hanya warisan peninggalan datuknenek. Namun bagaimana pula dengan sabda Baginda SAW yang menjelaskan : “Sesungguhnya Ikatan Islam akan terungkai daripada diri seseorang Muslim satu demi satu. Sebagai contoh.

Bagaikan satu bahtera di mana setiap anggota bersungguh-sungguh mendayung untuk sampai ke destinasi. berasaskan politik Islam (siyasah Islamiyyah) dan bukan politik kepuakan (siyasah hizbiyyah). 1. sejak awal-awal lagi Islam telah menyelesaikan perkara ini dengan cara mengajak umat Islam berjuang atas dasar akidah. Islam menerima kepelbagaian orientasi jamaah dan organisasi. Para sahabat bertanya: ”Siapakah puak yang satu itu wahai Rasulullah? Sabda baginda SAW: ”Mereka ialah orang-orang yang menjalani kehidupannya seperti aku dan sahabat-sahabatku”. Senario wujudnya pelbagai kumpulan dan puak dalam masyarakat Islam bukan satu fenomena baru. Ia juga berupa suatu pendekatan ke arah anjakan paradigma untuk mengubah persepsi ummah terhadap ajaran Islam yang telah semakin luntur akibat penjajahan Barat ke atas Dunia Islam. adalah punca umat Islam menjadi sesat. 3. Semuanya ini memungkinkan timbulnya konflik dan pertelagahan secara berterusan. tetapi mestilah bersatu ke arah matlamat yang sama. Selain itu. Agama . mendahulukan akal dan pemikiran logik berbanding dua sumber di atas. 3.7 Pendekatan Islam Hadhari Memandangkan Islam Hadhari bukan ajaran baru dan bukan juga mazhab baru. akal. Kalaupun ada pertelagahan. bukan saling menyimbah antara satu dengan lain sehingga menyebabkan sebahagiannya tenggelam dan yang masih timbul pun lambat untuk sampai ke destinasi. Akhirnya semua negara Islam hancur dimusnahkan oleh penjajah Barat dengan jatuhnya Kerajaan Uthmaniyyah di Turki pada tahun 1924M. Peristiwa yang sama terus berulang di penghujung pemerintahan Kerajaan `Abbasiyyah yang mengakibatkan munculnya pelbagai kerajaan kecil yang semakin sukar untuk disatukan. nyawa. segala kerja menjadi ibadah. tetapi pertelagahan dan peperangan. pendekatan dalam usaha mempertingkatkan mutu kehidupan juga mesti diusahakan melalui penguasaan ilmu pengetahuan. sekali gus memberi penekanan kepada ajaran Islam yang bersifat lengkap dan mampu membawa umat Islam ke arah kemajuan dan kejayaan dunia dan akhirat. Memahami Islam secara liberalisme barat. bukan `asabiyyah (perkauman sempit). Perjuangan umat Islam bagi mencapai cita-cita tersebut mesti disatukan. semuanya masuk neraka. Memahami Islam secara fahaman ahli tasawuf dan ahli tarekat juga punca umat Islam tertindas dan terkebelakang dalam arena pembangunan dunia. maruah dan harta. Semua itu perlu digarap secara sepadu dan menyeluruh. Sejarah Islam mencatatkan kepelbagaian kumpulan berlaku bukan atas nama perpaduan. Sehubungan itu. biarlah ia berlaku dalam perkara-perkara fiqhi8 yang tidak menimbulkan permusuhan.Selain itu juga ada yang memahami Islam secara siasah (politik) dalam pengertian yang terbatas.6. Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk mengembalikan umat Islam kepada asas dan prinsip selari dengan tuntutan al-Qur‟an dan al-Sunnah. Semangat `asabiyyah yang melampaui batas-batas syariat mestilah dijauhi agar ia sejajar dengan konsep hidup sebagai hamba Allah. perpaduan umat Islam harus diusahakan kembali.6.7 Tujuan Syari`at Islam Diwahyukan (Maqasid al-Syari`ah) Tujuan utama syariat Islam diwahyukan (maqasid al-Syari`ah) oleh Allah SWT ialah untuk memelihara. melainkan satu. bukan dalam perkara asas dan dasar membabitkan permasalahan i`tiqadi (keimanan dan akidah). pembinaan sahsiah insaniah serta pembangunan material. Ini bererti umat Islam tidak harus mentafsirkan Islam Hadhari terkeluar daripada landasan wahyu (al-Qur‟an dan al-Sunnah). Bentuk kefahaman yang begini menyebabkan lahirnya pelbagai ideologi dan pemikiran dalam masyarakat Islam. tanggungjawab khalifah di bumi dapat disempurnakan dan kemakmuran serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dapat dicapai. bererti ia adalah ajaran yang sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh itu penyelewengan umat Islam dalam menghayati Islam hari ini mesti diperbetulkan. tidak harus berlaku pertelagahan kerana matlamat adalah sama. Rasulullah SAW memperingatkan: “Umatku akan berpecah kepada tujuh puluh tiga puak. Peristiwa ini berlaku semenjak zaman pemerintahan Khulafa` al-Rasyidin yang bermula dengan pertelagahan antara Sayidina `Ali dan Sayidina Mu`awiyah. Dalam menyelesaikan masalah ini Islam mengingatkan umatnya agar sentiasa berada dalam satu jemaah. memartabat dan memperkasakan kepentingan lima perkara utama (dharuriyat al-Khams) iaitu agama.

Rentetan daripada itu. Selain itu juga umat Islam diperintah menjauhi perkara yang mendedahkan diri daripada sebarang bentuk bahaya yang boleh mengancam nyawa. Sehubungan itu Islam melarang umatnya meminum atau memakan sesuatu yang boleh membawa kerosakan pada akal. Tanggungjawab sebagai Muslim (taklif rabbani) diberi kepada manusia kerana akalnya. bumi Afghanistan menjadi sasaran serangan Amerika Syarikat yang dituduh menjadi pengekalan pertubuhan Al-Qaeda Sedunia. oleh kerana manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan berpotensi membangunkan alam dan memakmurkannya. 3. Akibat itu. menunjukkan betapa seriusnya Islam menghalang umatnya mendekati perbuatan terkutuk itu. Akal Akal adalah anugerah yang amat berharga untuk manusia. Pengharaman arak dan penggunaan dadah secara salah adalah amat berkait dengan tujuan pemeliharaan akal manusia. Antara cabaran-cabaran yang dimaksudkan ialah: 1. Perkahwinan secara sah mengikut ketentuan syariat adalah ketetapan yang dipaksakan pada manusia agar zuriat yang bakal dilahirkan mempunyai susur galur keturunan yang betul dan sah. Untuk membendung kegiatan inilah. kedudukan mereka sebagai insan juga tidak tergugat. bertindak memerangi golongan murtad. Lantaran itu syariat Islam mengharamkan umatnya mencuri dan mengenakan hukuman hudud10 jika disabitkan kesalahan mencuri. bukan sahaja di .8 Cabaran-cabaran Yang Terpaksa Dihadapi. lebih-lebih lagi di peringkat negara dan ummah. Islam sejak awal-awal lagi mengharamkan apa sahaja bentuk pembunuhan melainkan musuh dalam peperangan. lebih-lebih lagi membunuh diri dan sebagainya. lidah atau melalui tingkah laku perbuatan. Dalam pada itu pula balasan di dunia ini ialah dikenakan hukuman Qisas9 jika sabit kesalahan atau diat bagi perbuatan membunuh tanpa sengaja sama ada yang dibunuh itu Muslim atau dhimmi. Pengharaman mendekati perbuatan zina dan segala perkara yang boleh mendorong kepada perbuatan tersebut. malah ada yang sanggup mati kerana mempertahankan harta. Nyawa Nyawa berada pada kedudukan yang kedua selepas agama. atau sekadar enggan membayar zakat. Oleh itu amat wajar hukuman di dunia dikenakan ke atas pelaku zina dengan hukuman sebat 100 kali bagi mereka yang belum berkahwin dan rejam sampai mati bagi yang telah berkahwin. 5. Tindakan Amerika nampaknya bukan meredakan keamanan dunia tetapi senario menjadi bertambah konflik apabila berlaku beberapa letupan bom di beberapa wilayah. Umat Islam di negara ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam usaha membawa perubahan dalam sesebuah masyarakat. Sayidina Abu Bakar R. Islam meletakkan hukuman hudud dengan mengenakan hukuman sebat antara 40 hingga 80 kali sebatan kepada sesiapa sahaja yang sabit kesalahannya. Oleh itu akal perlu dipelihara dan dipupuk agar sentiasa sempurna dan sihat. sebab harta adalah amanah Allah kepada manusia yang wajib dipelihara. Islam meletakkan peraturan khusus pada manusia agar dapat dibezakan antara manusia dan makhluk lain yang tidak berakal. Kegiatankegiatan maksiat yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Memandangkan nyawa manusia tidak boleh dipandang remeh. Al-Qur‟an menukilkan firman Allah SWT berhubung pembalasan di akhirat ke atas orangorang yang membunuh seorang beriman dengan sengaja ialah azab neraka Jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Keturunan (Institusi keluarga) dan maruah Kehidupan berkeluarga adalah suatu tuntutan naluri bukan sahaja manusia tetapi juga haiwan. Ia menjadi tujuan utama syari`at Islam. sama ada yang meninggalkan Islam secara keseluruhannya.A. Dalam pada itu pula Islam memberi penghormatan tinggi dengan gelaran syahid (syahid sughra) kepada mereka yang mati kerana mempertahankan harta. sama ada melalui iktikad. bumi Iraq pula menjadi sasaran Amerika Syarikat. maruah mereka juga terpelihara. 3. Untuk itu umat Islam ditegah keras melakukan sesuatu amalan yang bercanggah dengan prinsip keimanannya atau disebut sebagai perbuatan bidaah dan khurafat.Agama dalam maqasid al-syari`ah berada pada kedudukan yang paling atas. 4. Peristiwa 11 September 2001.6. Bagi memastikan umat Islam tidak terlibat dengan gejala ini. 2. atau apa sahaja yang boleh membawa seseorang gugur syahadahnya dan terbatal akidahnya. Tidak ada orang yang tidak sayang harta kepunyaannya. Peristiwa ini telah membawa ancaman besar ke atas Dunia Islam apabila kuasa Barat di ketuai oleh Amerika Syarikat menuding jari kepada umat Islam. Harta Ia adalah keperluan hidup manusia di dunia ini. Bagaimanapun.

timbul beberapa ugutan dan ancaman serta perbuatan khianat yang terpaksa diterima oleh umat Islam yang tinggal di negara-negara berkenaan. tetapi juga termasuk sosiobudaya. Mereka yang dimaksudkan ialah para ulama dan umara‟ (para ilmuwan dan para pemimpin)”. 3. Budaya Hiburan (Hedonisme) dan Filem Lucah.6. Manakala takwa pula adalah buah lazat yang terhasil daripada sebatang pokok yang subur dan indah menjadi tujuan utama para penanamnya. negara dan ummah bukan suatu usaha yang mudah. Tamadun Barat yang menolak agama Anggapan Barat terhadap agama sebagai pengancam kepada tamadun dunia juga menjadi sebahagian daripada cabaran besar yang terpaksa di hadapi oleh umat Islam. Akibatnya kerosakan akhlak di kalangan remaja semakin menjadi-jadi. Jenayah zina dan rogol semakin bertambah sehingga melibatkan sumbang mahram dan seumpamanya. Kecanggihan teknologi maklumat yang dipelopori oleh Barat menyebabkan mereka mampu menguasai segala-segalanya.bumi Afghanistan dan Iraq tetapi juga negara-negara sekutu Amerika seperti Britain dan Australia. India dengan Sari dan Melayu dengan Baju Kurung. Senario ini sudah tentu melemahkan umat Islam untuk kembali bangun menegakkan tamadun Islam lebih-lebih lagi untuk membina semula negara dan sistem khilafah yang telah hilang. lebih-lebih lagi yang bergelar ulama dan pemimpin. Pernyataan ini amat menepati dengan sabda Rasulullah SAW: “Dua golongan manusia. Apa yang dikehendaki Barat ialah liberalisme alaBarat dalam beragama. apabila baik mereka maka baiklah seluruh manusia. Sebagai contoh. Satu lagi cabaran yang terpaksa dihadapi oleh umat Islam ialah serangan globalisasi yang disebut juga sebagai “Dunia tanpa sempadan”. apabila rosak mereka rosaklah seluruh manusia. Ulama dan para pemimpin harus dipertanggungjawabkan terhadap baik buruknya sesebuah masyarakat dan jatuh bangunnya sesebuah tamadun. Demikian juga dengan iman dan takwa pada diri seseorang mukmin. 5. Ia memerlukan kesungguhan dan komitmen yang padu di segenap peringkat dan lapisan masyarakat. Sayidina Ali RA ketika menjelaskan takwa pula menyebut takwa ialah: . tetapi kini setelah budaya Barat menguasai dunia. Sekiranya akhlak bangsanya musnah bererti kedaulatan bangsanya juga akan turut musnah”. tanpanya bererti Muslim hanya pada nama sahaja. Iman boleh diibaratkan sebagai akar kepada sebatang pokok. kelihatan semuanya bertukar kepada pakaian ala barat yang mendedahkan aurat. Kebimbangan ini ditambah lagi dengan penghantaran gambar porno melalui e-mail. tetapi ia adalah sesuatu yang mantap dalam sanubari dan dibuktikan dengan amalan”. Seorang penyair Arab terkenal Ahmad Syauqi dalam syair menyatakan: “Sesungguhnya sesebuah bangsa itu akan terus kekal berdaulat selama akhlak bangsanya masih ada. 3. Seandainya budaya ini tidak dibendung ia menjadi masalah besar kepada negara dan tamadun Islam.9 Sepuluh Prinsip Islam Hadhari Usaha membangunkan. Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah keimanan itu sesuatu yang boleh dicita-cita dan dihias-hias. Penolakan ini berlaku secara berleluasa terhadap apa sahaja yang disifatkan sebagai tradisional dan fundamental. Lebih dahsyat lagi apabila umat Islam sendiri memandang serong dan phobia terhadap agama mereka sendiri. emosional dan material. Senario ini telah merebak ke seluruh Dunia Islam yang sekali gus mengancam akidah dan keyakinan umat Islam terhadap agama mereka. Remaja wanita lebih gemar mengenakan baju T dan seluar jeans yang ketat dan menampakkan susuk badan. Pokok yang tumbuh tanpa akar yang menjunam ke dasar bumi akan tumbang pada bila-bila masa. Cina dengan Ceongsam. Bukan sahaja dari segi ekonomi dan politik. Dato‟ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi.A. Gelagat generasi muda yang terlalu minat dengan hiburan dan tersebarnya filem-filem lucah yang dijual di pasaran gelap secara berleluasa juga amat membimbangkan. Sepuluh Prinsip yang dimaksudkan adalah seperti berikut: 1. Bagi memastikan kejayaan ini. sepuluh prinsip yang digagaskan oleh Y.B. Globalisasi dan penjajahan bentuk baru. budaya berpakaian yang mendedahkan aurat terutama di kalangan kaum wanita. Kalau sebelum ini. 2. Biji benih tidak akan mengeluarkan tunas tanpa didahului oleh akar yang menjunam ke bumi. wanita Jepun dengan Kimononya. Akibat daripada itu. spiritual. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Perdana Menteri Malaysia menjadi penggerak utama dalam mengatur strategi dan perancangan membangun anak bangsa secara bersepadu antara kualiti intelektual.

lalu jatuh tersungkur bersama yang membinanya ke dalam neraka jahanam (itu yang lebih baik)? …”. Tanpa takwa juga sesuatu perbuatan yang dilakukan akan menjadi hambar dan sia-sia malah mungkin juga akan terjebak dengan perlakuan lagha dan mungkar. Di sinilah munculnya ihsan dan takwa.: “Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. jikalau hanya dengan menderma seulas tamar. kepada Allah walaupun dengan seulas buah Hadis ini membawa maksud. (Al-A`raf : 96) Takwa adalah bekal sepanjang perjalanan manusia di dunia. kerana dengan adanya takwa semua pekerjaan seseorang akan menjadi ibadah. Bagaimana takwa boleh diusahakan Al-Imam al-Nawawi ketika menghuraikan sifat Ihsan mengatakan: “Seseorang hamba tidak akan dapat mencapai tingkat takwa selagi tidak mencapai tingkat Ihsan”. (Riwayat Bukhari dan Muslim) Sifat muraqabatu‟Llah11 mempunyai hubung kait yang amat erat dengan keimanan yang sebati dalam jiwa manusia. Takwa tidak boleh ditinggalkan sama sekali walaupun sekadar beberapa waktu. tetapi juga yang lebih penting ialah dari segi menagih kasih sayang Allah dan kemurahan-Nya. keharmonian dan kemakmuran dengan rezeki yang halal dan baik untuk kesihatan fizikal. Dalam pada itu juga Allah SWT memiliki sifat-sifat alMuntaqim. leka dan sebagainya. beramal dengan wahyu yang diturunkan dan menyediakan bekal untuk perjalanan yang jauh ke negeri akhirat”. Sabda Rasulullah SAW menegaskan insan: “Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. lalu Kami timpakan mereka dengan azab seksa dengan sebab usaha perbuatan mereka”. seseorang boleh terlepas dari azab neraka. tentulah Kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi. Keimanan kepada Allah yang memiliki sifat al-Sami` (Maha Mendengar) dan al-Basir (Maha Melihat) terhadap apa sahaja perlakuan hamba-Nya. Oleh itu iman dan takwa mestilah diletakkan sebagai asas kepada binaan tamadun manusia. Sabdanya “Bertakwalah lagi: tamar”. kerana seksaan api neraka tidak tertanggung oleh sesiapa pun. Sebab itu Rasulullah memperingatkan: “Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan ikutilah amal buruk yang kamu telah lakukan dengan amalan yang baik supaya ia menghapuskannya serta berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji”. (al-Taubah: 109) Kepentingan iman dan takwa kepada sesebuah tamadun memang tidak dapat dinafikan lagi. .”. Dalam hal ini banyak firman Allah yang membicarakan kebaikankebaikan yang bakal terima oleh insan yang bertakwa kepada Allah SWT Antaranya ialah firman Allah SWT yang bermaksud. Tetapi mereka mendustakan (Rasul Kami). Oleh itu.12 Keyakinan terhadap sifat-sifat Allah di atas membawa seseorang hamba malu dan gerun untuk melakukan sesuatu yang dimurkai-Nya.. Sebab itu. bukan sahaja kepentingan dari segi fizikal dan materialnya dengan mendapat keamanan. sekiranya engkau tidak melihat Allah.. lalai. Sebagaimana sabda baginda SAW: “Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah ia memuliakan jirannya. al-Qur‟an sejak awal-awal lagi menegaskan: “Adakah mereka yang mengasaskan binaannya (masjid Dhirar) berasaskan takwa dan Mardati‟Llah itu lebih baik ataukah mereka yang mengasaskannya di tepi jurang yang dalam. takwa dan iman amat diperlukan dalam proses pembinaan jati diri seseorang dan juga sistem hidup bermasyarakat dan bernegara. hendaklah ia melakukannya. syaitan akan menyelit dalam jiwa manusia dan memusnahkannya. Tanpa takwa.“Takut kepada Rab al-Jalil. Mustahil bagi Allah memiliki sifat-sifat lemah sebagaimana yang ada pada makhluk seperti tidur. yakinlah bahawa Allah sedang memerhati kamu”. Sesebuah pembangunan yang tidak diasaskan kepada asas iman dan takwa dikhuatiri akan terjebak kepada penyelewengan terhadap peraturan Allah dan syariat-Nya serta mencerobohi alam tanpa batas dan kawalan. Peranan iman dan takwa dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik dan agama juga amat jelas apabila baginda Rasulullah SAW menghubungkan perintah berbuat baik kepada jiran dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhirat.

Lantaran itu tidak hairanlah jika terdapat masyarakat yang dilihat bagaikan katak yang terlalu lama berada di bawah tempurung menyebabkan pemikiran. jauhi lagha dan segala sifat negatif yang tidak sepatutnya ada pada seseorang yang memiliki jiwa merdeka. dinamik dan positif memberi faedah kepada diri. 2. Oleh itu. Dalam pada itu pula Rasulullah SAW memberikan kebebasan penuh kepada bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka semasa baginda memerintah Madinah. keluarga. tidak suka berpoya-poya. masyarakat dan negara. Kerajaan Adil Dan Beramanah Adil bermaksud: meletakkan sesuatu kena pada tempatnya atau dengan kata lain memberikan sesuatu hak kepada yang berhak menerima menurut kadarnya). lebih-lebih lagi kepada orang lain. mampu melahirkan idea dan buah fikiran baru. al-Bukhari) 3. Sisek Baba. Sebab itu rakyat yang mendiami sesebuah negara yang dijajah akan menghadapi masalah untuk bangun sebagai bangsa yang maju dan berdaulat kerana perasaan. dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman…”. tidak dibatasi oleh agama dan warna kulit. dan Kami telah berikan mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. tetapi merangkumi makna yang luas iaitu siapa sahaja yang menjadi jiran kepada seseorang Muslim dan mukmin ia mestilah dimuliakan. Bagaimanapun kadang-kadang keinginan itu tersekat oleh belenggu yang dipaksakan. harga diri dapat dipertahankan dan hala tuju pembangunan menepati wawasan Negara iaitu pembangunan yang mapan dan seimbang. pemikiran dan tindakan masih terbelenggu oleh faham penjajah walaupun negara mereka telah merdeka. Senario ini menjadi fenomena biasa ke atas masyarakat yang dijajah. Sebab itu Allah SWT menegaskan melalui firman-Nya yang bermaksud: “…Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak melakukan keadilan. (al-Nahl: 90) Islam amat mengambil berat perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang walaupun kepada dirinya sendiri. (al-Isra‟: 70) . Rakyat Yang Berjiwa Merdeka Naluri semula jadi manusia inginkan hidup bebas dan merdeka. hendaklah menghukum dengan adil …”. bermakna. perasaan kagum dan kecenderungan bergantung kepada Barat. tidak jumud. sikap dan perilaku masih terasa berada di bawahnya walaupun tempurung sudah lama di buang. JAKIM) Prinsip ini bermaksud rakyat yang memiliki pemikiran kreatif dan inovatif. jati diri dapat diperkukuhkan. Dalam pada itu dihiasi pula dengan ciri-ciri keimanan. menjadikan Barat sebagai model dan bench marking dalam mencapai kemajuan harus dikikis agar kita berkeupayaan membentuk cita rasa yang lebih kental. Pada kebiasaannya penjajahan bukan sahaja berlaku dari sudut fizikal atau materialnya tetapi termasuk juga pemikiran dan sosio-budaya. Dalam hal ini. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa…”. (al-Nisa‟ 58) “Sekiranya (Hadith anakku Fatimah binti Muhammad Riwayat mencuri aku akan potong tangannya”. semangat dan bertindak. Oleh itu kemerdekaan haruslah berjalan atas landasan tauhid.Perkataan jiran dalam hadis ini. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. kejujuran. (Dr. dan Kami telah berikan rezeki kepada mereka daripada benda yang baik-baik serta Kami lebihkan (darjat dan kedudukan serta keindahan ciptaan) mereka atas segala makhluk yang Kami ciptakan”. (al-Maidah: 8) “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. Allah SWT menjelaskan melalui firmanNya: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam. Demikian juga dengan amaran Rasulullah SAW: “Sesiapa yang menyakiti dhimmiku (orang bukan Islam yang mendiami negara Islam dan membayar cukai jizyah) bermakna dia menyakiti ku”.

iafala ta`qilun (mengapa kamu tidak menggunakan akal). pendekatan ilmu secara bersepadu antara naqli dan aqli mesti dijadikan agenda utama bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang mampu menghadapi rintangan. emosional dan materialnya selari dengan kehendak dan inspirasi dasar pendidikan negara. Demikian juga ketika berhadapan dengan cabaran globalisasi dalam dunia moden kini. masyarakat. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur‟an yang bermaksud: “Setelah selesai mengerjakan solat. tamadun Islam mula meleset dan kebangkitan kuasa Eropah suatu yang tidak dapat dielak lagi kerana minat mereka yang besar untuk menguasai ilmu pengetahuan. negara dan agama. Sejarah kejayaan Baghdad dan Andalusia sebagai dua buah pusat ketamadunan Islam yang hebat dalam lipatan sejarah Tamadun Islam juga kerana ilmu pengetahuan. (al-Jumu`ah: 10) Umat Islam diminta merebut peluang dalam usaha meningkatkan ekonomi. Kenyataan ini amat selari dengan penggunaan istilah oleh al-Qur‟an seperti. menyelidiki segala khazanah kekayaan bumi ini mestilah diusahakan dan dimanfaatkan semaksimum mungkin oleh umat Islam. mengkaji. Panglima Tentera Parsi bagi memberi penjelasan tentang tujuan kedatangan umat Islam ke Parsi mengatakan: “Sesungguhnya kami telah dibangkitkan oleh Allah untuk mengeluarkan sesiapa sahaja di kalangan kamu daripada mengabdikan diri kepada sesama hamba. Baginda AS memilih ilmu. kemajuan berfikir sudah hilang dayanya. tradisi pengkaryaan mula kuncup. Apabila faktor hikmah mula dilupakan. daripada hidup bernaung di bawah kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam dan daripada kesempitan hidup di dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat”. Pembangunan Ekonomi Seimbang Dan Komprehensif Pembangunan ekonomi yang diasaskan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT memainkan peranan penting dalam membentuk kehidupan selesa. Oleh itu kemerdekaan dalam Islam memberi fokus kepada kemerdekaan aqidah kerana penghayatan ajaran tauhid menjadi tunjang dalam hubungan dengan Pencipta dan mempertautkan hubungan sesama manusia dan alam. JAKIM) 5. Seimbang dan komprehensif bermaksud kemampuan menyesuai dan memantapkan segala kegiatan ekonomi secara berakhlak antara kerajaan dan swasta secara bersepadu dan berkesan selari dengan konsep persyarikatan Malaysia bagi mewujudkan kestabilan ekonomi dan pembasmian kemiskinan. Penguasaan ilmu pengetahuan bersumberkan hikmah yang bermaksud al-Qur‟an terbukti mengangkat martabat umat. (Sidek Baba. (al-Mujadalah: 11) Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Sesesiapa yang mahukan kecemerlangan dunia hendaklah dengan ilmu. Akhirnya baginda memiliki segalanya. serta ingatlah kepada Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan). intelektual. Barat hari ini muncul sebagai Kuasa Besar Dunia pun kerana mereka memiliki ilmu dunia. iafala yatadabbarun (mengapa kamu tidak memerhati) dan iafala tatafakkarun (mengapa kamu tidak menggunakan fikiran) untuk membuat kajian terhadap segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nabi Suleiman AS pernah ditawarkan dengan salah satu daripada tiga perkara: takhta. krisis ulama‟-umara‟ mula berlaku. Bekalan ini sekali gus boleh menyumbang kepada pembangunan bukan sahaja untuk tanah air sendiri tetapi juga kepada pembinaan tamadun ummah seluruhnya. Firman Allah SWT yang bermaksud: “… Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat…”. maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa-apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah. harta dan ilmu.Rub`i bin Amir seorang sahabat Rasulullah SAW yang telah dilantik oleh Baginda SAW sebagai ketua rombongan untuk bertemu dengan Rustam. supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat)”. sesiapa yang mahukan kecemerlangan akhirat hendaklah dengan ilmu sesiapa yang inginkan kedua-duanya hendaklah dengan ilmu”. bekerjasama secara bersepadu antara . Ia bukan sahaja bermanfaat untuk dunia tetapi juga akhirat. 4. Di situlah munculnya sumber kemerdekaan sebenar sebagai unsur menyempurnakan tanggungjawab terhadap diri. kepada mengabdikan diri hanya terhadap Alah. Oleh yang demikian usaha untuk memerhati. Penguasaan Ilmu Pengetahuan Prinsip ini pula membawa maksud penguasaan ilmu duniawi dan ukhrawi termasuklah ilmu Fardu Ain dan Fardu Kifayah bagi tujuan melahirkan individu dan masyarakat yang cemerlang spiritual. keluarga.

dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Kehidupan Berkualiti Kehidupan berkualiti boleh dicapai sekiranya Dharuriyat al-Khams yang terkandung dalam Maqasid al-Syari`ah dipelihara & diperkasakan iaitu agama. secara tidak langsung akan memberi jawapan bahawa jiwa masyarakat terbangun dalam keadaan sepadu. kestabilan politik dan sosio-budaya masyarakat sebagai jaminan pencapaian masyarakat cemerlang. Kiranya semua ini dapat dipelihara dan diperkasa. Sebagai pemangkin kepada pencapaian di atas. kemudahan fizikal seperti masjid dan surau bagi umat Islam mestilah disediakan. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan wanita. nescaya dia akan diharamkan oleh Allah memasuki syurga”. Dalam pada itu pula kebebasan beragama kepada penganut agama lain mestilah diberikan. persekitaran tempat tinggal hendaklah diberikan perhatian. Hak-hak mereka dikawal oleh undang-undang negara. emosional. (al-Qasas: 77) Kehidupan berkualiti bermula dengan peningkatan ilmu dan pencapaian taraf pendidikan yang sempurna. (al-Hujurat 13) Sabda Rasulullah SAW semasa mengerjakan Hajjatul Wada`: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah terhadap wanita. tiba-tiba mati dalam keadaan menipu rakyat. meliputi segala aspek yang terkandung di bawah Maqasid al-Syariah. terutama golongan kaya dan berkedudukan. nyawa. maruah dan harta benda. Oleh itu tidak mungkin berlaku penindasan ke atas kumpulan kecil dan yang berlainan jantina. Tempat-tempat rekreasi dan riadah wajar disediakan agar kualiti kehidupan masyarakat dapat dibangunkan secara sepadu dan seimbang.kerajaan dan swasta dalam usaha membasmi kemiskinan. melengkapi aspek spiritual. institusi keluarga akan dapat berfungsi dengan baik dan sekali gus gejala kebejatan sosial dalam masyarakat dapat dikurangkan. umat Islam diingatkan agar tidak lalai daripada mengingati Allah SWT dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul-Nya. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). 6. Di samping itu. dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia. mencapai guna tenaga penuh. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi mendalam pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu)”. intelektual dan material dengan segala macam pra-sarana hidup yang sempurna dan menjamin kehidupan selesa. kehidupan berkualiti haruslah dimulai dengan pendidikan individu dan institusi kekeluargaan sebagai asas kepada pembentukan masyarakat dan ummah secara yang lebih luas lagi. perpustakaanperpustakaan awam perlu dipertingkatkan untuk menggalakkan kegiatan membaca di kalangan semua anggota masyarakat. Oleh itu. akal. pertumbuhan ekonomi mapan dan mewujudkan kestabilan ekonomi. Bagaimanapun dalam usaha menuju ke arah pencapaian kualiti tersebut. supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu sama lain). Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud: “Tujuh golongan manusia yang akan mendapat tempat di bawah bayangan (`arasy Allah di Mahsyar) pada masa tidak ada bayangan melainkan bayangannya: Pertama ialah pemimpin yang berlaku adil…” Sabdanya lagi yang bermaksud: “Mana-mana pemimpin yang rakyatnya terdiri di kalangan umat Islam. Islam meletakkan status yang tinggi kepada golongan pemimpin yang melaksanakan tanggungjawab dengan adil dan amanah. dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatnikmat-Nya yang melimpah-limpah). Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan”. kerana sesungguhnya kamu mengambil mereka adalah kerana Allah dan Allah menghalalkan kepadamu mencampuri mereka dengan ijab kabul yang sah sesuai dengan aturan Allah dan hak suami terhadap isterinya ialah agar mereka tidak membiarkan orang-orang luar yang . Umat Islam juga wajar diberi galakan untuk memakmurkan masjid. 7. Selain itu. Pendekatan pendidikan Islam menolak segala unsur diskriminasi sama ada sebagai kumpulan majoriti atau minoriti. Dengan cara begini. Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti Dan Wanita Pembelaan ke atas kumpulan minoriti dan wanita dapat dilakukan kiranya golongan yang bertanggungjawab bersikap adil dan amanah.

Allah SWT banyak menggariskan banyak amalan yang membabitkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia yang perlu dibudayakan dalam kehidupan muslim. Jangan anda banyak bertengkar dalam melaksanakan apa sahaja urusan kerana ia tidak mendatangkan . sujud. Merekalah yang akan mewarisi syurga al-Firdaus dan kekal di dalamnya”. sekiranya kamu berpegang dengan kedua-duanya.dibenci oleh suami berkunjung ke rumahnya. 2. ”. menggariskan beberapa sifat insan berkualiti di sisi Allah SWT sebagaimana yang tercatat dalam al-Qur‟an pada surah al-Furqan ayat 63-77. Berjalan di muka bumi dalam keadaan sopan.14 Bagaimanapun tidak semua budaya yang berjalan dalam masyarakat boleh diterima kerana ia memerlukan banyak penyaringan disebabkan berbaur dengan unsur-unsur yang mengelirukan dari sudut perundangan Islam. “`Adah Muhakkamah”13 dan “Al-Ma`ruf `Urfan ka al-Masyrut Syartan”. Antara lainnya ialah. Tekun mengerjakan ibadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri (solat). menyuruh berbuat kebaikan. 5. Bersegeralah menunaikan solat apabila seruan azan dilaungkan. mendengar dengan cara baik.. berzikirlah dan janganlah anda membiarkan waktu berlalu tanpa diisi dengan perkara berfaedah. 4. (al-Mu‟minun 23:1-11) Demikian juga firman-Nya yang bermaksud: “(Mereka yang mendapat kejayaan itu ialah). 2. dan orang-orang yang memelihara solat-solat mereka (dengan sempurna). buatlah kajian. zakat mereka tunaikan. Al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna dalam risalahnya Wasaya al-`asyarah menampilkan beberapa pesanan kepada umat Islam agar dibudayakan dalam kehidupan mereka. 4. bukan seperti orang pekak dan buta. nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat sejahtera”. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain dan tidak membunuh. mencegah berbuat kejahatan dan memelihara batas-batas hukum Allah . Manakala bagi mereka (wanita) ke atas kamu (lelaki) pula ialah memberikan mereka rezeki (makanan dan perhiasan/pakaian) dengan cara yang baik. 7. mengembara (dengan tujuan menuntut ilmu dan mengembangkan Islam). Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Wahai umat manusia! Sebarkanlah salam. iaitu. Sifat insan berkualiti yang dimaksudkan boleh dirumuskan seperti berikut: 1. perkara lagha mereka tak layan. 3. Pesanan tersebut boleh dirumuskan sebagai berikut: 1. hubungilah silaturrahim dan kerjakanlah solat pada waktu malam.. Berusahalah untuk bercakap bahasa Arab fasahah kerana ia sebahagian daripada syiar Islam.. ruku`. (al-Taubah 112) Selain itu terdapat beberapa ayat dalam Firman-Nya. dan orang yang diberikan amanah (tanggungjawab) dan janji mereka pelihara dengan baik. Mereka yang khusyu` dalam solat mereka. Dan telah aku tinggalkan kamu sesuatu yang tidak akan menyesatkan kamu selama-lamanya. Dalam hal ini. memuji (dan bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah). mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. sesiapa yang mencari selain daripada itu. Berbelanja tidak boros dan tidak bakhil. dengarlah ilmu. tidak berzina kecuali mereka bertaubat. apabila bertembung. memelihara kemaluan mereka melainkan kepada isteri-isteri atau hamba yang mereka miliki. Budaya hidup dan nilai moral yang baik tidak bercanggah dengan syariat perlu dipertahankan. Keutuhan Budaya Dan Moral Keutuhan budaya dan moral adalah antara prinsip terpenting dalam membina ketamadunan sesebuah bangsa dan negara. Berdoa agar dikurniakan pasangan dan zuriat keturunan yang baik dan menjadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Bacalah al-Qur‟an. Berasaskan kaedah fiqhiyyah.). 6. Maka sesungguhnya perbuatan yang sedemikian tidak akan dicela. Berdoa agar dijauhi azab neraka Jahanam yang mengerikan. Tidak menyaksikan perkara yang dilarang. memperhambakan diri kepada Allah. Bercakap dengan orang yang jahil dengan cara selamat daripada berlaku sesuatu yang tidak diingini. 3. kitab Allah dan sunnahku”. Sekiranya mereka melakukan demikian ajarlah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. orang-orang (menyedari kesalahan dan bertaubat. 9. firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman (iaitu). Apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat al-Qur‟an. 8. 8.

9. Alam tidak akan terurus tanpa manusia. Jauhi mengumpat. sentiasa dalam keadaan bersungguhsungguh. (al-Rum: 41) Kemusnahan muka bumi mempunyai sebab-sebab yang sangat berkait dengan pembalasan Tuhan ke atas manusia disebabkan dosa-dosa perbuatan mereka. Pemuliharaan Alam Semulajadi Manusia dan alam adalah saling memerlukan. Akibat daripada hilangnya keseimbangan alam semulajadi pelbagai bencana alam telah berlaku seperti tanah runtuh. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)”. al-Hadis dan pesanan ulama di atas jelas memperlihatkan bahawa penghayatan nilai-nilai murni sedemikian mampu memupuk jiwa manusia agar sentiasa berada dalam suasana harmoni bukan sahaja yang membabitkan hubungan seseorang dengan Penciptanya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. Larangan membuat gangguan di jalanan dan kebersihan yang dikaitkan dengan keimanan oleh Rasulullah SAW mempunyai pengertian yang sangat besar ertinya kepada kesejahteraan hidup manusia sejagat. Jangan banyak ketawa. Manusia tanpa unsur alam saghir yang lain juga tidak mungkin hidup selesa. minda dan akhlak para anggota yang mendiaminya. kerana asas dakwah kita adalah berkasih sayang dan tolong menolong. Jangan banyak bergurau. ombak besar. 5. Kewajipan memelihara alam sekitar dan mengendalikan pembangunan secara harmoni perlu diberikan perhatian oleh seluruh pengusaha terutama yang terlibat secara langsung mengenainya. Sesungguhnya umat yang sedang berjihad. Malaysia sendiri turut menganjurkan Deklarasi Langkawi bagi memastikan pembangunan negara secara lestari dan mesra alam. Deklarasi Reo De Janerio dan Protokol Kyoto (1997) merupakan antara deklarasi yang melibatkan Malaysia. Barangkali inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang bermaksud: “Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala‟ bencana di darat dan di laut dengan sebab perlakuan dua tangan manusia. Oleh itu tolonglah orang lain supaya mereka memanfaatkan masanya. sering kali ditemui mereka yang terbabas mengeksploitasi alam tabii secara berlebihan. (JAKIM) Sehubungan itu. Berasaskan kesedaran inilah. mengeji dan mencaci pertubuhan lain dan jangan berkata sesuatu melainkan kebaikan. kepanasan global. kewajipan mengurus alam sekitar dengan bijak dan adil serta bersifat mesra alam perlu dikuatkuasakan dan diberikan kesedaran menyeluruh di segenap peringkat.sebarang kebaikan. tetapi juga hubungan sesama manusia. Lebih-lebih lagi pemodenan teknologi terkini dan tidak terkawal ditambah oleh kerakusan nafsu serakah manusia membuatkan alam menjadi musnah. 7. kerana hati yang sentiasa berhubung dengan Allah sentiasa tenang tenteram. Kekuatan Pertahanan Kekuatan pertahanan dalam sesebuah tamadun tidak harus terpisah antara kekuatan fizikal dan spiritual. 6. Inilah keunikan dan kesempurnaan Islam sebagaimana yang dapat difahami daripada firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap bersedia. 9. Malah kekuatan fizikal mestilah didasari oleh kekuatan rohani. Kalau anda berurusan. (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan. banjir kilat. 8. Berdasarkan penjelasan beberapa ayat al-Qur‟an. Kewajipan anda lebih banyak daripada masa yang ada. untuk menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh lain daripada mereka yang kamu tidak ketahui sedang Allah mengetahuinya. singkatkanlah masa menunaikannya. gempa bumi. 10. Sebab itu manusia dan alam perlu saling bermesra agar keharmonian sejagat dapat dijelmakan. Nilai-nilai murni seperti inilah yang sukar ditemui oleh pembangun tamadun kecuali mereka yang benar-benar berjiwa bersih dan inginkan kedamaian yang hakiki dan abadi. Berkenalanlah dengan sesiapa sahaja yang anda temui di kalangan rakan-rakan anda sekalipun dia tidak menuntut anda berbuat demikian. lahirnya beberapa deklarasi mengenai alam sekitar yang dilaksanakan oleh UNDP (United Nation Development Programe) untuk memastikan wujudnya pembangunan lestari. Dalam usaha manusia memajukan alam.” (al-Anfal: 60) . Kerakusan hawa nafsu sebahagian manusia yang tidak terkawal menyebabkan datangnya azab Allah menimpa mereka. hujan asid dan pencemaran alam sekitar dan sebagainya berlaku.

akal. kesedaran dan keinginan untuk menjadi bangsa yang maju perlulah digilap kembali agar kemilaunya dapat menyinar dan dinikmati oleh seluruh bangsa di dunia. ekonomi dan sosio-budaya umat dalam sesebuah tamadun. mendesak kita agar turut terlibat dengan persediaan pertahanan yang mampu menangkis serangan musuh yang mungkin tiba secara mengejut. intelektual. Agama dan negara akan menjadi kuat.Kekuatan yang dibina untuk pertahanan bukanlah bertujuan untuk menceroboh dan menguasai bangsa lain. hebat. tetapi lebih kepada tujuan untuk mempertahankan diri dari dicerobohi musuh. Renunglah firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan apakah yang menghalang kamu (untuk) tidak menyertai perjuangan pada jalan Allah (untuk menegakkan agamanya) dan (untukl menyelamatkan) orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki. Oleh itu.blogspot. tidak berilmu.com/ (27 MAC 2012 ) . Kekuatan pertahanan adalah jaminan kepada survival politik. Tanggungjawab menjaga dan mempertahankan agama. tidak beradab. Semua kepentingan yang disebutkan tidak mungkin dapat diperkasa sekiranya tanah air terancam oleh serangan musuh. wanita dan kanak-kanak iaitu mereka yang selalu (berdoa dengan) berkata: “Wahai Tuhan kami keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya (kaum musyrikin) melakukan kezaliman (terhadap kami) dan jadikanlah kami daripada pihak-Mu seorang pemimpin yang mampu membela kami (daripada ancaman musuh). Senario dunia moden hari ini yang banyak berkisar pada perlumbaan penyediaan senjata yang serba canggih. dayus. Sebab itu. nyawa. gemilang dan terbilang apabila umatnya mencapai tahap gemilang dari segenap aspek. emosional dan material. (al-Nisa‟ 75) syarat yang terpaksa disempurnakan http://citu551a. kejatuhan sesebuah tamadun termasuk Tamadun Islam yang pernah muncul pada suatu ketika dahulu adalah disebabkan umatnya yang bersifat pasif. tidak amanah dan tidak bertanggungjawab. maruah dan harta benda adalah merupakan tujuan hakiki yang terkandung dalam maqasid al-syariah. Kemajuan haruslah dibangunkan secara bersepadu antara kekuatan spiritual. Islam dan kemajuan adalah sinonim. cemerlang. Ringkasnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful