UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE CATEDRA DE TRADUCERE, INTERPRETARE ŞI LINGVISTICĂ APLICATĂ

CURRICULUM la disciplina

SEMIOTICA TEXTULUI FRANCEZ
„Aprobat” Consiliul Profesoral al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine proces – verbal nr. 1 din 15.09.2009 Decanul Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine L. Zbanţ, dr.conf. univ. „Aprobat” Şeful catedrei traducere, interpretare şi lingvistică aplicată A. Gradinaru, dr.conf. univ.

AUTOR: CLICHICI Ludmila

epigraf…) şi proiecţia lor în conţinutul textului. OBIECTIVELE STANDARD ALE DISCIPLINEI 1. 3. • să producă noi texte (ca producere de sens) prin interpretare (cronotopul. • să formuleze valorile general umane (morale. • să descrie diferite compartimente ale semioticii. PRELIMINARII : Semiotica textului este una din semioticile particulare. • să stabilească registrul limbii ( standard. motivul şi ideea dominantă a textului. persoana. • să propuón arii de dimensionare intratextuală bazate pe motive ţi contexte. • să aplice criteriile de structurare intratextuală ( logico-gramaticală. dialogul. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: • să definească obiectul de studiu al semioticii ca obiect de decodare a diverselor coduri narative. • să determine stilurile funcţionale (beletristic. • să idendifice modurile de expunere narativă (descrierea. semantico-stilistică).să producă scheme. recurenţa semică). substituţia. • să reevalueze strategiile de interpretare la diferite coduri narative. juridico-administrativ. deicticii…) • să demonstreze polifonia textului sub aspectul logico-gramatical (timpul. colocvial. • să stabilească legităţile de coeziune şi coerentă a mesajului (izotopia. cartograma. • să identifice codul narativ al textului. persoana deicticii etc) • să demonstreze conexiunea timpului / spaţiului lingvistic şi textual în evoluţia evenimentelor (cronotopul). • să identifice conceptele fundamentale ale semioticii. oratoric.ştiinţific. (semiotica gestuală. monologul) 2. estetice. literar familiar). • să argumenteze codul narativ al textului ( poem nuvelă roman). evoluţia caracterelor. înarmarea cu strategii de analiză şi antrenarea pentru efectuarea interpretării semiotice a oricărui tip de text (literar sau ne literar) II. grile ale evenimentelor narate şi evoluţia caracterelor personajelor ca sinteză a comprehensiunii textului. vizuală sau a imaginii) Ea constituie o etapă superioară în analiza textului succedând analiza lingvo-stilistică. Obiectivul principal al cursului este familiarizarea studenţilor cu conceptele de bază ale semioticii. publicistic.. naraţiunea. • să identifice elementele compoziţionale ale textului literar. progresia textului). • să argumenteze dinamica / progresia textului.Chişinău 2011 I. • să determine corelaţia deintre paradigmatica şi sintagmatica textului. 2 . • să demonstreze polifonia textului sub aspectul logico gramatical ( timpul.. sociale) din mesajul textului. epistolar. • să determine tema. telegrafic). La nivel de integrare: • să formuleze repere de analiză şi sinteză ale conşinutului textului la diferite nivele. La nivel de aplicare: • să argumenteze funcţiile structurilor pretextuale ( titlu.

de Saint-Exupéry. de credite 4 Forma de evaluare Examen Clichici L. Tema 3 : Dimensiunea nivelurilor de interpretare a textului.Semiotica . Bazin. istoria. .Textul ca semn lingvistic cu structură unitară complexă. Nuvele 5 3 . structura logico-semantică a conţinutului textului. Analiza semiotică a textului Ce que j’ai fait jamais aucune bête ne l’aurait fait d’après A. O. 5 . TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminar / laborator N Tema 1: Actul semiotic verbal şi funcţiile limbajului. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Codul modulului / disciplinei în planul de învăţământ S. .modalităţi de expunere.Descifrarea semantico-pragmatică a textului. .valorificarea mijloacelor sintactice de structurare a textului. Responsabil disciplină Semestrul V IV. 5 . 5 .lectura şi analiza romanelor lui A. de Saint-Exupéry Terre des hommes. . intratextual şi nivelul metatextual.28 Anul de studii III Numărul de ore C S 60 L Evaluarea Nr. Maurois A.Modalităţi de caracterizare explicită şi implicită a personajului. . apartenenţa la curentele literare 5 .• să integreze valorile şi modurile de scriere în aspect intertextual ( literatura. Vol de nuit şi a poveştii filosofice Le Petit Prince. geografia franceză cu literatura şi istoria altor culturi) III.05.Intertextualitatea intrinsecă şi extrinsecă. intertextual. 5 . Tema 5: Originalitatea şi valorile textului literar.Analiza semiotică a textului Je fais le point de H. pretextual.Comprehensiunea textului. . dialogismul.nivel supratextual.Lectura romanului Vipère au poing de Herve Bazin Tema 4 : Intertextualitatea.Analiza textului La Caille de Paul Vialar 5 5 Tema 2: Abordarea semiotică a textului 5 . .lectura şi analiza piesei de teatru Les Rhinoceros de Eugène Ionesco 5 Analiza unui fragment (la alegere) al piesei. Pilote de guerre.

Cele patru funcţii fundamentale ale semnului lingvistic . organizarea textului argumentativ.Schema actului de comunicare (emiţător. Les Faux –Monnayeurs . Conţinuturi Actul semiotic verbal şi funcţiile limbajului . receptor ( pe orizontală)/referentmesaj-cod-canal (pe verticală) .lectura romanului Les Grandes Familles de M.Maigret chez le ministre. conţinut pragmatic. . - - 4 .Textul ca semn lingvistic cu structură unitară complexă.descrierea diferitor pături sociale.analiza semiotică a textului Le docteur de Kirkenes Tema 7 Druon M. Conceptele de bază ale semioticii . – autor al unei opere ce ţine de tradiţia balzaciană .. Analiza semiotică a textului la nivel de gramatică: Viata si opera lui N lui G. . . să determine specificul emiterii şi receptării ca component al procesului comunicativ. Druon.Maigret tend un piege 7. mesaj. poem.Noţiunile semnificaţiei: denotaţie conotaţie. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI Obiectivele de referinţă să identifice conceptele fundamentale ale semioticii. .Registrele textului argumentativ . . Tema 8 Gide A. 8.Les freres Riko. autorefenţiale. cartograme grile ale evenimentelor narate.personajul lui Druon.-tipurile de argumente .revolta împotriva celulei familiale Tema 9 Textul argumentativ . Lectura unui roman la alegere .Semiotica-ştiinţa semnelor constitutive ale limbajului. nou petru epoca sa . să să determine codul narativ al textului(elegie.) să determine modalităţile de textualizare ( referenţiale. războiul generaţiilor – o temă prezentă mereu în creaţia autorilor. Simenon. Semnele non verbale.un roman al romanului. pseudorefernţiale) să producă scheme.un tip social.Tema 6.Aplicarea schemei actului de comunicare şi funcţiile lingvistice: expresivă (emiţător/ autor)-poetică(text)-conativă (receptor / lector) – refernţială (referent/context)metalingvistică (cod) – fatică (canal) . roman. Să pună în evidenţă evoluţia caracterelor personajelor ca sinteză a comprehensiunii textului: Să-şi formuleze propria opinie asupra valorilor general umane expuse în (bunătatea.analiza textului: Deux générations .un anti-roman. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 V. . .

Comprehensiunea textului drept component al demersului semiotic . motiv implicit.Lectura romanului Vipere au poing de Herve Bazin. . . timpul şi spaţiul său. Bazin. Să o confrunte cu ambianţa de receptare. ipotema. să determine temele. mişcarea sau curentul literar la care aparţine).valorificarea mijloacelor sintactice de structurare a textului.Operaţii de analiză a demersului semiotic: valorificarea formelor nivelului morfologic.responsabilitatea.pretextual (tema-elementul artistic cel mai general. de SaintExupéry Terre des hommes. secundare. . moartea) Analiza textului La Caille de Paul Vialar să relateze despre viaţa şi biografia literară a lui Saint-Exupéry .şi nivelul metatextual( critica valorilor textului) . - - - să caracterizeze autorul şi opera ca reflectare a timpului său. . motivul. să interpreteze modalităţile de caracterizare explicită şi implicită a personajelor. Să pună în valoare aspectele logicogramaticale ale textului Să critice valorile textului pornind de la ambianţa de producere. . motivele şi ideile abordate în scrierile lui Saint-Exupéry. să formuleze diferite variante de dezvoltare a deznodământului. Modalităţi de caracterizare explicită şi implicită a personajului lectura şi analiza romanelor lui A. motiv explicit) . . să analizeze structura compoziţională a textului.intratextual (realizarea ideii expuse înăuntrul textului) . Pilote de guerre.. să interpreteze dialogismul textului analizat cu 5 . de Saint-Exupéry. să distingă condiţiile social politice în care a creat scriitorul. II Abordarea semiotică a textului .intertextual ( dialogismul textului dat cu opera autorului). să descopere misterele universului familial descris de Bazin. să sintetizeze ideile exprimate în nuvelele lui Barbusse.Interpretarea dialogismului textului analizat cu alte texte ale aceluiaşi autor-intertextualitate intrinsecă.Descifrarea semantico-pragmatică a textului. sa-şi argumenteze alegerea făcută . hipertema. Vol de nuit şi a poveştii filosofice Le Petit Prince. . motivulmotive centrale . dragostea. ideea-atitudinea critică a autorului faţă de teme abordată.nivel supratextual (autorul . Tema 4 : Intertextualitatea. să argumenteze coeziunea şi coerenţa textului. ideea textului de analizat. să identifice tema . Analiza semiotică a textului Ce que j’ai fait jamais aucune bête ne l’aurait fait d’après A.) .Analiza semiotică a textului Je fais le point de H.să descopere structura narativă a textului să valorifice mijloacele sintactice de structurare a textului. depistarea structurii logico-semantice a conţinutului textului în funcţie de genuri şi specii literare. . Tema 3 : Dimensiunea nivelurilor de interpretare a textului.modalităţi de expunere. să descopere ideea realizată de către autor. să pună în valoare filosofia autorului. sa-şi expună părerea proprie vizavi de ideile exprimate în nuvelă: să redacteze analiza semiotică a textului: să interpreteze legătura existentă între biografia autorului şi unele elemente din opera sa. .

singurătatea.Maigret chez le ministre. să relateze despre realitatea social-istorică descrisă în roman. . să plaseze opera ţi autorul în timpul şi curentul la care aparţine să determine orientarea intenţională a autorului. să analizeze modul de exprimare a 8. Să analizeze textul aplicând teoria învăţată. perceperea infinitului) să abordeze în mod critic valorile textului. Simenon : . să evalueze valorile textului confruntând ambianţa producerii cu cea a receptării. să redacteze un eseu cu tema Soarta omului de creaţie în societatea burgheză. .intertextualitatea extrinsecă.Lectura romanelor lui G.( existenţa.Maigret tend un piege . să observe înlănţuirea evenimentelor şi actelor personajelor. să interpreteze dialogismul nuvelelor lui Maurois să descopere intertextualitatea la nivel intrinsec în baza temelor. La Cathédrale.paragrafele. .Les Rhinoceros de Eugène Ionesco Analiza unui fragment (la alegere) al piesei. Le retour du prisonnier. Druon. .dialogismul cu textele altor autori -realizarea intertextualităţii în baza temelor. personajelor. . stilurilor. La malédiction de l’or.lectura romanului Les Grandes Familles de M.integrarea lineară. . . motivelor. motivelor a simbolurilor. ..descrierea diferitor pături sciale. să valorifice modul de expunere a autorului să definească noţiunea de intertextualitate. să formuleze impresiile pe care le-a lăsat textul. . să dezvolte ideile exprimate în text în corespundere cu ambianţa receptării. să intuiască fonul psihologic al textului. să definească problemele de tipologie. să identifice codul narativ al textului. anafora şi textul literar. simbolurilor. . – autor al unei opere ce ţine de tradiţia balzaciană . să realizeze intertextualitatea în baza temelor .- - alte texte. personajelor. să observe integrarea lineară a paragrafelor.fenomene anaforice. estetică. Tu es une grande artiste. dialog şi monolog interior.o organizare ierarhizată. să-şi expună reacţia estetică la intenţia estetică a autorului.analiza semiotică a textului Le docteur de Kirkenes Tema 7 Druon M. Tema 5: Originalitatea şi valorile textului literar:educativă. .coerenţă şi literatură. La naissance d’un maître. . să urmărească progresia tematică. să analizeze ordinea naraţiunii.Evaluarea critică a valorilor textului Maurois A. Tanathos Palace Hôtel.textul ca realitate eterogenă.Les freres Riko. Le porche corhintien. să analizeze fenomenele anaforice -l să justifice alternanţa între naraţiune la persoana a treia. . sensul vieţii. .progesia tematică. Nuvele: Une carrière. să argumenteze preocupările autorului vizavi de problemele sociale. să argumenteze originalitatea textului. motivelor. - Tema 6 Analiza semiotică a textului la nivel de gramatică: . 7.analiza textului: Deux generations 6 .

b. Vialar P. Terre des hommes . 1979. La malediction de l’or. d. Le porche corhintien. et autres nouvelles. . . lupta pentru libertatea morală. . Saint-Exupéry: a. inducţie şi argumente prin analogie) . - personajul lui Druon.un tip social. e. Tema 8 Gide A. .Sistemul de enunţare -Registrele textului argumentativ (didactic. Les Faux –Monnayeurs . Editions du Progrès. Vol de nuit .. VI. . La vérité est révolutionnaire. SUGESTI PENTRU LUCRU INDIVIDUAL 1. La Cathedrale. laudativ. . Pilote de guerre .sintaxa : natura frazelor .să descopere tonalităţile diferite ele celor două texte. c. . Tanathos Palace Hotel. c. Edition du Progrès. 5. Moscou. . şocul diferitor morale. Texte d’analyse Ce que j’ai fait jamais aucune bête ne l’aurait fait 3. Bazin H.organizarea textului argumentativ. să analizeze trăsăturile romanului studiat.un roman al romanului. Une carrière.să producă un text argumentativ. Le feu (extraits) b. Le retour du prisonnier. Le texte : Je fais le point 4. nou petru epoca sa deoarece el răstoarnă toate tehnicile tradiţionale.să pună în evidenţă tezele enunţate în cele două texte.să descopere strategiile argumentative. La naissance d’un maitre. Nouvelles.să facă un bilanţ al remarcilor personale. Vipère au poing .să analizeze modul de adresare.- să identifice caracterul dramatic al textului.-M. să creeze sistemul de corelaţii între personaje. Texte a analyser : Le premier amour. La Caille. Tu es une grande artiste. Tema 9 Textul argumentativ -tipurile de argumente: a)bazate pe experienţă ( de autoritate sau exemplle argumentative) b)bazate pe logică ( deducţie. 2. Maurois A.să analizeze un text argumentativ. !979 i. Moscou. arta de a gusta viaţa. . . roman contestatar..să deosebească cine vorbeşte şi cui se adresează. Barbusse H.analiza textelor: Discours sur l’origine de l’inegalite de Rousseau şi Questions sur l’Encyclopedie de Voltaire.să comenteze natura frazelor. războiul generaţiilor – o temă prezentă mereu în creaţia autorilor. să formuleze obiectivul autorului. un anti-roman. 1 J. revolta împotriva celulei familiale. Le Clezio La Grande vie 7 . conflictul generaţiilor. 6. Petit Prince. polemic sau satiric injonctiv) -natura vocabularului . a.

epigraphe.7. 13. emploi des procedes dominants: b) personnages. Apprendre a aimer la vie 17.. Druon M. CE USM 5. Therese Desqueyroux. Simenon G Les freres Riko 14. Maigret tend un piege 12. marques de style d’ecriture de l’auteur. Simenon G. 8. 2) Niveau pretextuel: a) theme. Le Clezio Lullaby. Maingueneau D. 2000. 13 Giraudoux Le banc VII. 2000. 1997. Druon M.-M. 3. Analiza semiotică a textului : „La Caille” de Paul Vialar Umanismul în opera lui Saint-Exupery Personalitatea omului de creaţie în societatea burgheză ( în baza nuvelelor lui Andre Maurois) La mere et la contre –mere dans les romans lus 2. Druon M. De Boeck Université. motif. Semailles en Haute provence 15. idee. Itinéraires littéraires XX siècle 1900-1950 Tome I. Paris. 10. diegese(înlanţuirea de actiuni) a) traits particuliers. J. Mauriac F. 2. 7. evolution des caracteres : c) le niveau du langage expressif se caracterise par l’emploi de : 4) Niveau metatextuel : Argumentez votre point dre vue sur les valeurs contenues dans le texte VIII. Hatier. EVALUAREA DISCIPLINEI Evaluări curente: lucrări de control. Zgardan N. Eléments de linguistique pour le texte littéraire. Jean-Marie Klinkenberg. 11. Le docteur de Kirkenes 18. Giono J. Paris. Paris. 1) Niveau supratextuel: Vie et oeuvre de Pierre Loti dans leur contexte socio-temporel. Itinéraires littéraires XX siècle Après 1950. Simenon G Maigret chez le ministre. Niveau supérieur Editura TIPCIM. dedicace. Bulhac E. Précis de sémiotique générale. 8 . 6. Guţu I. Décote G. Cimişlia.sujet.type de narrateur. Tome II. Les textes types et prototypes Editions Nathan/HER 2001. Interprétation de texte. Deux generations 16. preface. 3) Sequences intratextuelles: composition. testări. Décote G. 4. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 1. 9.. Jean-Michel Adam. 1991. Bondarenco A. Les Faux-Monnayeurs. Gide A. Chişinău-2002. 12 Simenon G. 1991. Semnul estetic cu diminsiunea nivelurilor sale de interpretare. Evaluarea finală Faites l’analyse semiotique du texte: Le premier amour d’apres Henri Barbusse. b) titre. Les Grandes Familles. Hatier.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.