Nyomdaimunk~k:

KinaiNepk~"16rs

•• i!.g

AzetellzesltOk kOzOI as6menteseketajiinljuk.hiszentObb· szorisut6IzesIWnkfOzeskOzben,a"olmegfeledkezve.h09ymar eleveegy·egylevesko<:h.8dal';kanyagkeI16menn"i~g(ls6tl~r talmazll,esilsilnkinkilbbminei tbbbzbldfu.zerrel. saeres pft· leltiijukr6lmamtlrbtlrkiv!llogathal.hiszenotlvannakkiscse· n;phen ... ilzlelek polc~i". Aka- mi magunk i. <I"d~t..emetiQk, nevelheljOk balkonl~d!lkban, i<iskertekt;"r. '9.' tnsse' ~zaKIt· va a legjobb hatasllllk. Sok kbl.liik liZ emes'te~Ku"nylto. vlzhajI6(kapor. pelreuelyemwklje, bazs.alikom. ro:;:marlllg...}.maS<>!< a puffad~.t ekedalyou6k meg (komeny. babe" z$~lya, IOKI,"g~" ma ...).Ugyanlgyjllrjunkelacsir';kkillis,elettan;h~t!lsul,ann rakedvezo,hogymagunkishozzafogbtunkatapanvallokm'n gazdag, ropogo., frisscsemegek eI6';llot~$ahoo. "kar-s.endvicsekre. u1:Sonn!lkremekre.levesekre. hus,,~ .. ",O;Yl, '" 10gyaszthalJuk. TeMt. hogy mlt61 is k6nnyu egy ekl) F.h6$"rl>~r , '~lh~SI' ",lIl alapanyllgokt61 es az elke.zite. m6dj~tv" a. fl':I~'~tm(lnh ki kell terjedjen a mln65egl61 a mennyiseg'i :'1~ f'on(lo~u~. I'~y ezkGl3nOsebbtud6styagyld6tigenyel. his>."r, minl ien'<!t"Jb15 liilhattuk. mar kevb odafigyelessel megrek>rmalhatjuk konyh<inkat.ad6zvlleuelazegeszsegoltar~n Vegulneh6nyszOn,edenyekrOI.Amai Mziasszony kO!lYhiijab61 nem hl~nyo,hat 8 jo minOsegu tenon beoonalli serpenyo.melyben!lkarulradolknelkul;.elkesziilazet.eI.Nemluxus ma m~' II wok sere. hiszen meglelelO kialakMsa mi~tt n husok es loldsegek percek ~Iatt ropog6sra sulnek. p~rol6dnak ben"e,megtartYolgytapertekukelesfrissessegOket.J6szolgo!lalotteSlar6malcsertpedtny,melybennagyonkevesfolyadek eszsiradekhozz1!iad6savalpllha,apliroI6dikazHel.asajalleveben,Slaftjaban,gOzeben.Tudniillik.hogyalegegyszerubbvastag f~lu vagy alju I~bos, falek is kival6 al egeszseges FOl6cskehe'. ha nemnllgyI6ngonlobogbennealeves.f6.elek,h~"em mertekletes,lassutUz6n.egyenlelesenke,lulmeg. Igenyes nlapanyagb61,j6 konyhatechnikhal. m40rt~klele. mennyisegben ege.z~eges es k6nnyu Hel~k S''''~llo''lnek. ehhe. at elelm6dreceplhez mM csak s~jat >li"G"k~l-'"I"iJnkel kell hou~adnl.h~yvegk~ppgarantaillegyenasjker! V1iljekkedvuegbzsegCtkre' ASZERKESZTO

~,.U/c4~.: 3n~gyobbv(lrO$hagyma ol.5lhuslev<!S
o

v,_

: ~ ~~~~~aldurumllSU o 2 gere,dfokhagyma lcsokormet~16hagyma • ~ Sletelbakonyi keny~r
o

borna : !~O~tk;o~:ir:z:tnY"Jt
kavftrgatva.

A viiroshagymatmegllsztltjuk.esdllrvarareszeUilk.Enyhen megsozzuk.laba"b~rakjuk.maJdmeglocsoljukkev;'shuslevessel. Gyakran potoljuk ledO ailitl 5 percig paroljuk.kO,ben a durumliszttel. 15 perc alalt azelp1!irolg6Ialyad~kot.Meg.z6rjuk kavargalvnfelOntjukahusleve5sel.es

pepesltettlokhagym6vallze.!tjuk.~skissemegdinszleljCtk.FoIyamatosan i!eszrelOzzOk Atejf6llkikava,juk2dlforr6Ievessel.majdah.basbaOnljDk. Oss.ekllvll,juk.eslevesszOkalOtrOI.Akenyerszeleteket,opagosrapirltjukesfeikockAzzuk.Aforr6levestbogrekbemerjOk belesz6rjuk a pirTt6skock~l,at, majdtetejeresajtotreszelGnk.

~1S~: • 40 dkgbrokkoli ·3tojas·jev6kanilletellzeslta • O",ltbo,,'fokhagyrnassQ

6 majd aprora kockazzuk.adjukasOsvizbenkifllz1ltt..leteket.!@~~itd~ .b megsz6rjukapr6rav~gottturbolytival &Q. '50dkgpulykuMs -2shrga."elyem.majdfelforraljuk. Zllldbabot. es negyed ora eieu puh6- VisszatesszukanOssz.gym" . "S kevb lorro olajon mindket oldalatatsutjuk. jukafelf6zlltter6levesbe. Az ollvaoi!l jatfell\ellltJ()k.. majd 1~lal~skor telej~t megszorjuk vellel felaprltott norival es zellerlesargarepat. juk.l10l6jauOSZ -csipetfehtrbors • 1 ki.Ahagymtitesaloful feldaraboljuk.t lleroleves ! s~! ujh..) • I csokorpeue.maJdfed1) alattpllroljuk.Meglocsoljuk3ev6kanalvluel.gy"". feld".2 evOkaml101.6sszekeverjOkeslevese.6.s<ekbeosztjuk.m9JderOsebbWzn~tlepirjtjukrajlaacukkinit~saIe· cs1)pbgtelettst6J~cslr!lt. hozzAadjuk a megtiszHtott.h. a ro<s~ira szedeU karfioltesa Sov~1 es borssel iz.fiol • lOdkgkaral~H _lnogyobbvOrO. 6u· A cukkini! meghAmouuk. A leves! ~t5ZiirjGk.ldvcsszukafozolebol"sfeldarabol. a tetejen keletkezett habotles zed- jOk.levclkan6Iturboly" 'lkiskan.majdazellerzlllddelesapetre<5e1yemZl:IlddelegyOU a leve.hezadjuk..Old ·]"sokor.sftjuk. A megtisltitott hOst lesz~rltjuk. zoldborsot.kan~I. ·lOdkgka.azold~eketbelerak.abolt karal~bet.Tetejelmegsz6rjukavekonyrakarlk6zottuj hagym~val.~mtnycukkini· : :Or::r!~~:~: ~7~~~:e.maJd leszurtcemameleltetesasz6ja. ol!v~0[aj·.z6szt. 6Ja.~sanjkkalegyoualeveshezadjuk.Horn:..elle.6"szeI6ll0k.Amegpirulthustm"lyMlbatesszuk. AhusievestfokhagymapresenatnyomOttgy6mberleveveles asz6jasz6sszallzesltJOk.belekeverjiikaszojasz6szt.rtlOntOnk ketliterforr6vizet.epa • 10 dkgzbldb<lb 'IOdkgz6ldbors6 • 1 ev6kan61 .· c"".Amlkorlevetelpllrotogtatta.majdfedoalatlegy6rimAtfouGk Amikorahusmegpuhult.AVOroshagym6t megtisztltjuk..~4~" '30pr6.megs6zzukesfelforraljuk.6Id . Felforreljuk.

majd folyamalOMn kavargatva addJg sLltjLlk. m~jdcs~sz~kbeo ...rga.n. beleOntjOk a huslevest. vagjuk.s u ~pr6r~ v~golt fokhagym6t..p6t ~s ~~\ 4 ~m hosszii. tltjuk.. bkorpo' levOkonl'ilmez • 25dkg h. Felengedjuk "zabpelyhet.I<ydll:f.Meg .rt~.latl A b~n6nt.nomr"ll ec~1 A megti"'-Utot\ ~rg~r..I. ektetej"n ®1J."1'" 'lkisebbfeMrrepa 'lki""bbvOrOsl>ogymo • lcsokorpel<~zselyemd'lct 'Imokk6.lljOk.Hou.1 k~k.ipa • IOdkgbrokkolir6 .~1 'ze.j : ~~~~~I~:aoz6u' I ..b~ .. mlkorfelforrt. A v6rOshagymAt r. el .. ~. v~kony ~slkok~v6gjuk.."zANIlM4~' • 2 ki. 8 gomb.al es riue<:enelltesltjOk_ S6v81 es bors. • 2 ki.'~p •• 2 feh.. i1ka ko<:_ k&r~ vagot! tofut.~rg. t 'lkisebbs. lk~$. a gomMt.n~n • 15 dkg tofu • leY<lkon.<!sbelel~Qkafelhevlletlolajkevertkbe.tos """"res k6>ben 8-10 perdg pir~juk.leves· Ig~...j • f~lkl.kaMlpiroof"lprik.8mJg ropog6sl .. a..~djuk 0 r6 .uk"oombillm'jdhouAadjukaz6ldstgeket...lit pedig csikolml vagjuk.gym.~kony...51Itervl . • t Ihli. ~ tofut eo a me. •2 1.subo'k.. bpepir05l"'pripirltjuk. Amlkor ..e"~kremetelo.ut6nmeghlntjOka helylis<t\el. ~r masodpercig kat. majd r6sw~uk. .jon.H..3Qdk."."ulfokh.n~1 rI .oIdsegeke1 megti ..t."!)$~/:h. • IOdkgklnolgombo ·t5dk9tofu·3db~. h05.aproravllgottpetrezselyemzOlddel. 6rjuks6val.(jk Mersekelt langon 10 per~..borssales .® ..kan" . tjuk.k..f... beletes .".(ilt.1tjukakek ...beletesstQk kes~ref6.."Ok.et 6SSttturmlxoljuk.l ... l'ii~ otWell brokkoHt..l~>lperkegombo • leY<llumtl..'llmogyor6<>l. Uimgl.zlicslkokra "agott ut>orkat. BeiekeverjOk a •• bkorpat. ~ vOr6shagyrMt 5 ~ . B zOIdstgeke\ feldarel>oljuk.". A hagym6t megfutUr~uk a r~lhevltett ". ~rett b.FoIyam. 'lmokk6"'aMlf~""'rbon'06 A gombi!t. belere. Sz6j~546..\(.obpehelyli .\1E@~~htt if~hi<~' 1J.a .

lanyMokl>aosUjuk. les.r I . felk8rik~ . ljuk. 1 feht"~"" • I ~v6k. coomborr~I.ep~rol.errelpli~sjt· jiik-FelOnljilkegyIiLe'Vr .!""..melc50m6mentesrek .ege .e..majdelo5ltjukale· ve.OI.kidobjukbeIOleG.:t~'~~i:..kis..~cslkok ra vagottfeherkliposzl.. majd fel.· 2dltejJOl ·levtikor>lile1ell.majdtlinyerokb<oooztjuk. uk majdafelforr6slloUolajonj6Imegdln. majd~tell. megsz6ljuk DZetelilesitOvel.I.m(>$Otts8vanyuk6posztal~.apr6rada. ~ ~Ilrorn klfacsart.bn~gr:~!~. Almaeceuel . Megs61wk.ac. le. juk.oljukaforr6Ieve .. sltjlik.Ok azellerleveiet. elc50mOmentesrekavarltejfOllel.. maJd 1"""$. Kffi.un levevel i..Kidobjukbelolealeslylim.maJdbeletes"'i1kak..~va.'i~.. .ueljQk.maJd k1'>. nyitjuk.FelengedJilkvll.k.ab(. ~pr6 kocklik". engedjOk I I~er vinel.010.Megs>6rjukaz opr6r.naljuk . til.!s b8b~rlevellel f~. el.j.l.eHe'le~lekel.hGszQks~e$.tetejen.el.ut6· Ize. benhagyotlvOr1'>sh~gymat esa pepeslleufokhagymAI. Behabarjukall. S6zzuk.IliII6<Oltbon :::~::.~:::~.wtWik"'~ • 50 dkgreherUpooz'a '2Sdkgsavanyllk. v6gjuk. borsouuk. Felk6zref&uCik. /IOu.ljuk.lo!ss>erlnlrnegs6z>uk..e5ItO· vel. :~:::'=:I.~.. filidaral>oljuk. majd a tlir6v~1 ~•• joghurttalegyOllturmixgE!pbent\sszedoigozzuk. V"gou kaporrel.omborlesav(jrtl.esll6·.eJlftl • Imokk.majdbotmi.majdbeleless. ere~~(lk Belerakjukamegti$ztltott.jpo""" • 1 <!Irgar.l megMmazwk.tyannal.hagymat Megloc.ljOk.felfo .verttejIOHel.ehulnihagyjuk. l>sszerotyoglaljuk.epesW.e.eshidegen k.::'r A s~rg~rep"t es ~ feherrepal meghemOl1Uk..6 A burgonylit megMmouuk.Akenyer· szelelekelmegpiriYuk. OSsterolycglaijuk ®/ll~~~flrl Az ui>oli<.lmoeaol·.Cn keslref6z~Ok."~lollv&OloJ 'lv6r6sl>agyrmr ·2gerezdfokh"9ym ..

ft6svfzbenpl1· hara paroljuk.l'ltesszlik ~ tllzhely.. Meg· s6nuk ~s takar~kl~ngon fO"uk A megMmolott st.~adjuk a kelbimb6t. lelengedjuk kev~s vlzz"l.hogyellepje. o 1 csokorpetreu"lyem. ° 8Odkg. lvaa zdldbors6t.ert~.6'g~rtpc ° IleM. juk.. °4vi\ri\si>a9ym.zben 9yottvdrOshagymllvulegytl!lacsontokh01:tesszllk.kidobjukbeIOleBC$ontokBt esaVOrOsha9ym~t. majdlolyamolOS11nkevergetvelelforr6sltjl1kesaronnalt<lI~Uuk.) • O. me.. majd tov~bbi 20 pe. Amikor elkes.u. LeOntJOk '61~ a level.6rjuk ha· 0' ~telizesltOvel..~pa 2 nagyobbburgony • • lkl..sekelt I"ngon 4-5 perclg !o . Az ~. majd 6sszeturmlxoljuk. forr~ljuk.ebbvO.. mBJd lei..kock8 • 2 ev6k.M6..majdl alaU Osszerotyog~tatjuk.. K~s2l'ef62Z(ik.BeletesszOkaleve.~4S~~$.ut6i.ss.UIt.ro<zuk.~ gekhez adjl1k.majd!orr6nklnAljl1k Levesszuk .majdhaszOkseges.Amegtiszt1tottburgony61. majd a megtiSltitott ~$ eg~.Apetrezs tyemzOldetapr6rftvAgjuk.~p~t felkock~uuk. majd lelOntJOk 3 liter vlnel.~ hlilnl hagy· ° zOIdhogym6t es Bfokho9ymat esOsstetOrJOk apr6r~ v>\gjuk.Megs.fehet'l't.~.es!edOalatt.uk..h&9ym.azOld. turmj~· vogy Atpassz.zet. "I '6Idh8g~m. a tuzrOI. es r6- vid..felll1erenyMns6s.rgar~p~t es feh. laljuk HD:t. perc °L5kgsilt6t6k .pilt kOl6n ed~nyben puhara fOzzOk.r9arep6t.6 ViSS1.s so.alevestetejeresz6rjl1k..mojdn~hanypercrev. o JOdkg<lrpo ° 1.AVOr6shagymat.. m .n610Ilv801.4 .Oltbo.dejgpflroljukozollv~oIBjon... Ok. hoz.kockakllt.. • 2fej fokh"g~m& .~tesuiik atUzre.O.®3~~M .c"'nt ° 2stirg~r~pa ° lleMrl1!paolvl1r6sl>osymo : ~ ::~~n~ ~Otel1~:'~6 eeeose zOldbcrs6 0. Forr6n t.~~I~r~m6 @jt.. 0 AmegtisztitottsutOtOkOtkocl<6knov8gjuk. Meghinljiik gepbetesszGk s6valesfrissenOrdltbor$sal.. o : !?e~~:.esltjOk.esfeifetesszOk.p~!esvOrdshagy· mlitfeldaraboUuk.etelf"". 2z6Id·~9Ieve..H=a~djukasiit6tokothanynyiv.Md A csontokat megmos. ki".

or~ viigolt v&oshagymM ~5 a pepesltetl fokhagymilt. Rarakjuk8 megii .es felforraljul<.~. sever majd \etej~t m~uorJuk HZapr6.botmj~errelpepesIIJuk. • 2ev¢k"nill~lmaecel A levesl<ockatfelengedjOka megfelel6mennyiseguvlzzel.majdlevesszQkatiilfOI. ~ konzerv bab<:.A tetjiik.befedve . forr6vizzelleforrazzuk.l!seloszl_ jukaleveSletejen. A leves letejenel< egylk szeresonk6t.majdkOzepestiiznel.lc.1vO.". hozzliadjuk a.beletesszOk ~ h\sztM. m~jd negy t6ny~rba osztjuk. A sonkM ~pr6 ko<:k6k_ ravagjuk. LevesszQkalllzr61.a .aS10zolivooloj ·3husleve. lietlfOzOlevel..inlmegsOztuk. m~Jd megd.leveSI.selyem_ AzOveglesU~llIsszetbrjOk.hanemegymasmelleltlegyenek.hogy "zokneegym6son.'ljuk. 6j""sl. _25dl<glencse '1ev6kanalkon. ®Il{@:'i)~~.6aberle""lIe!izesfljQk.vekonyanfelkarlk6zzuk.Pirilotlrozskenyeretkinalunkmelle. 6iacs'rliilecs6p09bOlSsal es ecetlellzesiljuk. . tlloitlencset. Az 0laj~116basbB 6ntj(lk.maJd lanyerokbaadagoljuk. es ~ leveshe keverjOk.HD"~<f~ :! b~~s~~g~~.babcs.v .~szta • 25dkgpulyk~mell>onko • 4 S161olJhagyma ~~~~= reTetej~t megszom~tjuk ~pr6ra vagott petrez.kisSemegpi. lii<"mljuka kockab6Ik~ k~s"ef6uiik...Ajoghurtoikremesrekava'juk.melle(ijhagym~l..lr6t le<:sOpbgtetjuk.ralhalmozunkugy.azujhagymMmeglisztitjuk.negyedo'aalattkhz_ rep6rolJuk.Ahuslevestf"lforrOslljlJk.ozsakal.a v~gott met"!l6hagymaval AhuslevestfelforraUukesbelerakjukabrokkoli.lzles sze.kocka '2baberlevel 'orOltfeherbors .maJd .:::l. . btper<:ig pihenteljllkbleszolrjOk.' ap.e.nszteljiik.okormeteIOhagym.~hHgym • • lkiskanillfokhagymakrem '2ev6kanalexl.

megs6zzuk.:~~I:. .Belesz6rjuka rl..utf~: .nol.• "olajbo- .rospaprika·s6..dlcsom . .akeverjDk o feldarabolt mozzarellat.- HDuJ.esfelforraljuk.ZUzot!fokhogymaval.Alisztel megfuttatjuka. Ii .s6v"l. ·ln61.05ultpaprik~tesv~gillasonUt.titott jUlprik6t p6r perdg gliUe.oshagyjukle· cs6p1'igni.uOk.$1.. ')cukklni • 15dkgkok~lpar. h lehunuk e h.j : ~"~~~a::~Uo:. . esenyh~n s6svlzbenmegf6uOk. hogy azklss~ besOrOsl..n6Ioi.Ezu!lInszo]r6betesszllk .tegyno· gyobbsal~tht6IbatesszDk.n6Iopr6r.k~t perc alatll'isszerotyogtetjuk. • 3evOka~~lol1v..ellerl""el·p.ellerlevelet.os kevesol.dfokhagym. keverekkel.ze~rjenek ®fIIOWl~~1k( ..esj6Imeglocsoljukecitromleve.dekol.oreii ••• jl ·lev6k.felengedjOka huslevusel.$1.jl>ogy6 .ollvaolajonesmegsz6rjukapirospaprlk6val Lassan hOlZ6adagoljuk II pllrlldicsomlevel ugy.oi. llkom v~goltoreg6n6 'w A megt..lev6k.pr6rovtgOUba • 1 ev6k.~USlemU bama • 2""Okan~I(>lIvaolaJ' Z""Okanai mt.jonmegpiritjuk.alm&· 2 cltrom lev. Lehawe kln~ljuk pihenni h.majdalaposanelkever jOkacilromievel. a paradicsomot gy6t. • levOkenliltOkm"901"j ·tengerisO A megtisztltottbrokkolitapr6 r6zsakra szedjOk.jjallzesltjOk. '15dkgpulykamellsonka ·2vajp"prik.djlln.azolaUaleskevess6vaI.gyjuk. hogy az Izek 6s. A cukkinit felkarik~l2uk.iikalolzrOI.Leve. majd hideg vi..Abrokkoi. A rizsts6svlzt>enpuh6ra pMoljuk.es IO-15percig .1116s"zerinlmezzelmegedesltjuk.be martjuk..2gere.Beledobjuka. K6zt>enllzalm~tlereszeUOk.• llpllradicooml~' Ilhuslev"".ho.. • 13dkgmo.KldobJukbeI6 leazellert~.majdlevesszOkolllzr61. t.1kgbrokkoll • 2~de.oJ6t. majdleszClrjClk.az~ldfOszerekkelesama".Alaposanelve9yitj(jk..

unk. m~jd husalkik~parjuk_TillbatesszOk. .ke'lrni. .ro"kenyt' komot.tromlevelizesitjuk.benmegf6uOk. borSOZ2uk...ultteJ .~1~ .rnaJdc.. majd keves vajon megpli'oI· juk_AtojAstfel""fjOk.meglocsoljuketolajjal. ('$ melegen megkenjOk a kremmel.t..~al4fc.2dkgvaJ ·410j'.oj6' • S<\."e~roljuk @&oo:GI~"-rit..t>eIeke-vefjOk~l<:jszint..1~: • 50 dkgcsuk& • 2p"""U".tin • Iklsebbvllr6silagyma • I ~lsebb9"re.!{ .om ·Ipaprik.z6rjuk~finomravagottba<SGli· • 3~retlBvok6dO '4. ln ·frissbazsalikom A megli •• titoltCSuk6ts"svl.» ~Ol hcuakevefjuk a ~roIt paradi· : : ~~:~:: ~::.<uk.B.kis<edjOkbelOle acsontos . jGk"kevereket.majdahusal9prOrav~gjuk_Apapri.esrares.s'esteket. kozepebolkidobJuk~ megot.p~prik6tEgytrjt<1I1"MlatenyMnki. F'rlss sal6t~val vagy paradlcsommallogyasrtjuk csomOle.bele¢nt.H... 'I@vlIka.tsiP"bors H. kales a pamdicsomot felk~rik6uuk.'es.k. pirltjuk. • 40dkgp"'&dICS<lmpO'~ .es25percalatlke.eIJGk~kemenyref6tttojasoks~rgait.~~~ A<avol<6d6lketttSLeljuk.- ·2""gyobbpadli. s"nuk.apa".errel ~pesltjOk.dicsompQr<!t H'~1~ hhozz~adjukfthalhu.vaja.<.Megs6.Akenyers'eleleketmeg.dfokhagym8 :~Cl1rCm.

\ I .

wf<~.w.~~ HM:.:uU2Sft" ...~"'" ElkirziU.uW:UUk4~ £lHrzitbiiM-Isp<'r< HbZ~.

.s6val~5apr6rav6got\pet.majdve" kony cslkokr8 .Oml.. treuel)"'mz6kJ . II hlsz~rir. 1I00Yleitassuk r6la af616sleges llilaljuk Szalv~tlir .edjOk.boUuk. R6$l6rjukll bIlzakorpoites a felopriloll mete· IOhagymllt ..po • lcookorme..l!sfedi"i .ever~kkel Juk.s 0 sonk"val "!lyou ~p'6ra d~".jon.ep'"IfoMrr<iip...bors·s.bea.okmagvas..~ Asz6j6tvI. el.. Fri•• id~ny.Apr6gomb6cokatfortn6zunk belOle.. majd megn6rjuk ~pesilettfokhagym<\val. k rMlntjuka}oghurlol.6 A toj6st ke~"yre fOUCk.bb«llergum6 ·2evOk""alol'J·'¢. mlljdj6lklnyomkodjuk....dlcsom ·4..gymD • 1 eV<lk.sel~emt6IddelizesltjOk..H. Mindkett6t tAlkAblIteoszak.afehe.dfckh.Tetejerepatedlcoomkllrik6tle. ·2dljoghurt· 15dkgpulykamell'Qnko 'levOkonlllMUlko.~patl!"ozellertmegti"ztitjuk.al~lliv~1 H"znWdJlcft~ • l"'g"..• 6valest>orssellzultJOk. ITIlIjdmegtiszUtjuk .d~kot. e5 II szeleteket megtakjuk ~ tOjliskremmeI.n. .'ke.ft~: ·30dkg. beleutjlik II tOjA"t.zOnk.tov~bblegYperdgs!ltJOk.e'~k r~• ·lc5OkO. '15dkgkorflol • I ki.maJds'6jam"rt6ssalkln6IJuk.T61!>arak.el6hagym.. zslr. nelp6rologtM\e.Amikor levet\elj ..tatjuk. .!1 . thwuw4Mft. I&np!lrpercigp8roljuk. ~sfelhevitetto18Jonkis(ltjOk.OldseggelegyOU5perdg plrltJukofelhevlteUol. ·k"'h~ynyl6<6kleket..nuI6tum '110)6..ITIlIjdj6IOsszekeverjuk A 2si"iml~ket kenhzeljOk.znWdJlcft~· • 41Oj6. A karfloltapr6 r6zsekr~ "edJOkes~ti"ib bi..·2por. eljllk. • 4 gete.Oj'g.majdj61i"is5Zekeverjak.... A$lirgarep6t. @&we~~"" .Meglocsoljuk~l-dec.vl .e.

.l~zan .6k. esj616sszekeverjuk..!v.HD~~""'~ • 1 f. UI • 10dkgbrokkoli'I"rgarepa ·10dkgki!posz'.6t.majdhabzslikb6Iadagoltkrernmeldi""ltjOk. • a .Apuffasztottrizss.Al almat kicsum6«uk.:lssze· kcverjOk akkor~ m"tosan kavargatva lepiritjuk rajta a zOld. A kllposztat felkock6"uk darftbokra. • me.majdmikrohuU.ltJuk .· 4 pir05retek : : :~..essaI6t6.olajalfelhevitjOk. jt ·2evOk.le.vOk"n~lm~ •.Asajtol.r.pr6r6. Tlil~kb~os.as6rg"n.~1~ • 25d~g<lurum~.. teteJOket megs...p"trnegtiszlltjukt!s gyufa""~lnyl meteltrevagjuk. Elvegyitjllk.tjuk..egeket.·25dkgjuhturcl ·2evOk. At~"tlihoz ad)"k. majd belekeverj(ik a .etllsszeturrni"oljuk. l ~ releHel egyuU feld.djuk.arnekkoraates..n6Iollv.n61 .hus6t felkockazwk.majdfolya.t6Ibar.Mindegyik. A sal"t6hoI..· re'ekmag ~5ipet56.~611 :.1 A dinnyet 1.elettetej~tmegrakjuks. h.lamrnagot..lirgadinny.n6Im~..>miisUt6benfellorr6..t6Irarendenak.rint yagya~rz6IdSl!gg H". Asargadinnyemagvasr""'''tkikaparjuk.majdmegsz6rjuk~retekmag9al. a salatara locsoljuk.A. li.et es az almaecetet.rnajdleOblltjakesleszurjuk Abrokkollt. elepkedjQk. majdbelekeverju!<aSz..l><lljuk.6rj"kjuhtiir6vlll."Joghurtol~same.olaj·s6 Aleszt6ts6svlzbenkif6ullk. sl.1<juk.. "let purra •• tott fin • 15dkg~mleszt"t! ...:::: • 1 ".sakraszedjtik.eleteket negybev6gjuk.ta.FelrnelegltQnk Mrom evOkan~1 vizet.'urjoghurt '2"eletoli'gadlnnye · I kiskan~tpi'lto\\ •• e. p6tolha!juk barmilyen mas gyOmOkcsel A •• lataleveleitos .6mm"g • 1 .. e."j•• I~t.hejAtlevagjuk.6t .

A k6- ccsaance ®IA®:iI~~ltt!l adjuk..zeslljOk. es hagyjuk pepesTtett Szint"'n kihlilni. I. ('''''''''' $&UhU .g : ~oevOI<.irl<emell • 2 kozepescukkini • 8 Sremgyongyh"gyma • 2 gere.must~r '6r6Itfeketebo". egtnylejllll • 2 evllkanAiol!vaolllJ : ~6~sokor~lreUelyern>.1 zlllds~geket t4lba tesszOk.'~:~.l.lnyO ubo'k6t~s 1.Ip6. Iet ro..megs61.J Arlz3ts6svizbenrnegFOzz(JkeslesziiIjOk."'sk~ev6kan61 oIajon megp~roljuk..dicsorn ·2dl . iizollvaolaj gyl\ngyhagym~val Ak6posztatkicS8varjuk.majdFelhevltettwokban6tplrltj"k Hagyjukl<lhlllnl. rnegs6zzuk.tlntetalapanyagaitkezimixerrelkidolgozwk. ~s rneglocsoljuk 8.lIttbarn~ril:s ·lk!. A cul<l<init megMmouul<.diokhagym • • I kisebbs6rgar~pa : ~6ev6kanal kukorlcaol. ud~~ _""f!rl~Mk 7f-d1J'jVtrn-~~~ !l®:il~~ittf® .1 pl.Isavl. : ~5e:~::.. ~s teteJ~t megsz6ljuk /.lolaJjal meg 8 te)F1IIIel..:!~~~ta • I evOk.z. es laz~n OsszekeverJOk. KiszedjOk e serpeny<5bOl.. majd a megh6mozott retekkel egyutt aprora kock6zzuk. Fokhagym6es a durv~r" • I J~gc .bbk~y6uborb • I sovooyuuborka'3pa".ldlcsornotFeidaraboljuk....lrl.Ak!gy6ubor1<6t...n~1 e~Ir. feldaraboljul<.kenyer val . es a mftr~d~k 018Jon megpirftjuk.asahltMa IIntjiik.ekeverjllk. ollvl.• 15dkgeIM6. a Ielkerikazott reszeitsilrgarepllovalegyilttt61blltesszllk A. Oss. A rlut~s 1..m8jdOsszekeveljuk es a tOkmoggol.n~lhl'intollll\km. p'etek • 4 . kihfltjQk.. majd a hussal. 'lev6kan~I~' '00.maJdt6lbarakJuk....ArOlskenyeretmegplrltjul<.Zuk... megsz6rjuk iI lencsecslr<'ival meglocsoljukazola1ial. • 1 ev6kanal<.llld H~~'f~ ·25dkgm~zeUc.I' apr6ra vagottpetrezselyemzOlddel.. Acsirk"melletcsjkol<ravllogjuk.

. meglocsolJuk a cit rom kifacsart levevel. feldaraboljuk. olajb<lgy¢ A k6peslt61 v~kony csjkokr~ meteljOk.Ahou6vaI6katazalmakiveteleveltalbar~juk.om : ~~~:::tmage.vegOlbehutjOk majd a S81~Mra 10- : :~~J:~I~I 'n" A sal6t6tOsszetltpkedjuk. meglis.ekeverjOk.Z~lIdjuk. w'konyra karik6zwk.616 '15di<gdi/l ·2komervenan""ko.H6~4~' ·2""gyobb..os.lk. Az ujhagymat megmossuk.ako"terv • Ililahagym. teltp<lmdicsomoteslilahagymllt.myre fIlZlOk.azanan6sztesasz610t anM6sz1 ®&~~Irb-"FHd . Azecetet H. es IIsszer6z_ LeszorJilk."vanyk6. vlzbenmegf6uuk.. H01. majd enyMn .maJdj61&'s. A loj'.17 almat megMmozwk. csoljuk_LazanosSlekeverjOk.io '1~ldl1om : ~6UJhD9ym8 • 15dkgv6r6sbab • 15dkgfeto. a sz616tleszemezzOk.f~" -lle)0016ID • I MrtnogyotemO. majdbeleiorgatjukadi6t. kicsum6zzuk.az feidaraboljuk.alma_ ~~~abokat. -2paradic.alrrn. A babot megmossuk.Hr.I.Atejszlntklkavarjukameueles<lcilromlevl!vel.EkkorhoZ76adjuke.otl 'lbabMevel • 1 kiskanalmez ·s6. • Icltrem elvegyltjOk II feldarabolt a feluelebabcsI"'t."jt ·5dkgbat>c.kidobjuk hagyjuk kihillni.azolajbogy6tesa ml!zzellts kevess6val.s! kem. • Wdkgk6pcmto • 4lej.eS leta sajtot.%%""d.Dsaiatat. baberl"""lIellzesltelt bel61eabaWrlevelel.titjuk e"fel"LeleteljOk. megs6zzuk.

Sdkgmustar ·ke~sWorcester·.u .Ho"zaadjukaWorcester· .6Id ofelcsckormelel6hagym" ®&OO9~~ftd 050.f~: o 20dkgsilllcsirkemell oSOdkgburgonya oIOdkgmire]ilce.etelizesit6vel. 20dkgleket"ol~ibO!Jy6 lOdkg p6r~hagYI"rnI 2 csokorSI'idling : : ~~~~~..sakisdarabokrav~gottpritamin_ paprikAt1 ev6kanalolajon. megs6zzukesfelretesszOk...~~~' '2klgy6uborka ·3 . a burgony~hoz adjuk. mossukesvekonyraszeleteIJ(jk.z6s..Az ubork~t meghilmozwk.kan. maJd r6tesszQka felkockazou csirkehust.zuk.j6Ioss>ekeverjuk. s6val ee borssal.esbelekeverjilkazolajbogy6t.AJoghurtott~lbaontj(lk.e~::~m.mrgar~~t ee p6r~hagym~t meteure v~gjuk.6J~"fra 40 dkgsargar~.>ipetr. engeplro. 6"L.amuslarl.z.majd~sz6rjukazapr6rav<'igottpetrezseIyemzoldetessnidlinget.meJdbeleforgatjuk azoldsegeket Hcu. majdkeWss6voles6roltborssal izesiljuk. Melyt~lk6kba osztjuk ~stetejetgazdagonmegsz6rjukszez6mmaggal maJd fel- :~~I~~~a:~ A megtisztilott .Megsz6rjukaz .6"O<ezpmmag A butgonyM s6s viz ben megfOzzolk.-uk_Ababot.lassutilznellepirltjuk.letell."selyem.WtWJk4~· • • • • • BOdkg konzerv "..bkorpat.--. majd felkalik6... megMmozzuk.. karika.old .. keverjuk a z'.. .2.eslt6 • .8elekeverjQkaleszurtsz6jacslrat~sap&rehagymAs sMgar~plit.AcUromesnarancskicsavarllevetelkeverjGkalollvaolaJjal.abors6t. azapr6ra v~gottpetrezselyemzoldet~s asnidlinget_Megs6zzuk. beb olOdkgborsO o I kisebbpritaminp~prike : : ~:~nnp~16o~lt bots °lki.retek 02dljoghurt • lev6kamll •• bkorpa .. majd lehutve t~laljuk HC":uWtWJk4. HD"rAutWJk.. A retket meg bele.

Rils. 6jaSlOsszal 'lklgy6uborka ·3peradic.eh8gy· juk lecs6p6gni.Aparadksomotkock6'lI.lol vekonyrll szeleteIJ(lk.i At6kOtllibasbarakJuk. majdmeglocsoljukasrezlimolajjales a .Hou~adjukabobot .HO~"'~"" ·30dkgp.robkilkro v6gjuk. • 80dkggy.felengedJOkkevesvizzel.~molaj • 2klskan61 .il~~tt.iy<'m'OId '2dljoghurt • 2 ev6hnallenmag ·1ev6kanals.Q:i).6.dfokh'gyma • 2ev(ik.Belekeverj!lka paprikat.[ezammag ·1ev6kanaltl.lultlOk • 2dls()V~nyteJf61 : ~6dllej • 2ev6kl>l1lildurumll. ·felcsokorpetr . ababot~s..• zlljhBgymatesfo· lyamalosankeverve3pen:ig pirltjuk..majdmegs&· wk...boljuk.sAiras.majdmeglocsoljukaJoghurl.edjuk esovajpoprikiltisfeld.. 6j HO~f~n: .jleveleketcslkok.osze· zlimmaggal es a finomr~ v~gott petrezselyemz61ddel..• brokko!lt .] ··2klskM6Ifrlssenre .& csikokravligjuk. maJd behllbarjuk a csom6· mentesredolgozottteJ. majd kO. 6 ..Ap~roltbors616s.om '3>6ldpaprika '20dkg"Oldbo. Az uborkilt heja. Tf>lalaseI6tlme9s~6rJuklllenmllggal.ile~I·IOdkg'6Idbeb • 15dkgbrokkoli'1_"Jp"prlka • 2ujhagym. a sarpaprik6t garepalpediglereszeljuk.zalujhagym. . m"jdk~tpen:pirMsu\tlnaparaJt.Egy·ketpen:igegyiittplirol· jul< "zossze$zolds~get..szekeverj!lkanyersl:oldsegekkei. Az6Idbors6ts6sg6zbenmegp~roljuk.epes h6fokon pilr milsadper dgpiritjuk.raboljuk. soest6kmagolajkeve"'keveI.es5zurObet~.gynogy .n~1 011_..·2 gere.zt @(j.H(jv6shelyreteS$zOk..e."I:lijhagymatfeldar..$6 ·2sa'garepo ·2.rjukazllzottfok h"gym~1 ~s" gyom~rt.01.teJf61esIiSltkeverek~vel. •. Amegtiszlitottpar.r. Negyed ora alalt puMra fOUOk.hagymtit pedig 5 centis d.lkmagolaj·.'.~slegahlbb egyor6nliter1elj(lk.• astagaljuserpenyoben. eltg~mb~r • 1ev(ika""l".AzolajatfelhevlljOkwokbBn v.Abrokkolitr61..

~5pirosr~sO!J!lk. ~ayenne·iborssalilesiljOk.hogyfoty6saltagumaradJon.r~: ·30dkgkukorkati.al6kmagotesa IOkmagolajal.m~jdsoval.st.Jzlhs.I.forr6 olajbanmindkeloldalukatkisOtJOk. majdtliro<!!stejfOt kllVt!tkezik.6svi.MJ~ . esfed6alattpuh<!ra . ka.Fetforratunk7dtenyhen. ~pr6ra v~gJuk. 8eleless~Gkatoj.maJdfoty~matoskeverge· Ie" metlettta""an beteszorjuk a kukori~atis. t ° I ~v<'Ikanlllh6ntolttOkmeg .010tOk6t megh.. A mogyorohagymliles a fokllllgymlil finom"'''priljuk. .Egyh06llo0vegll!il aljat kikenj!lk margarinnal.maJdt.hez A . de csakannyira.let.et.majdhozzliadjukatllbbi. ha masslilb6Igomb6~okatformlizunk.<'>td. leresLeIjOk. tsm~t Tetej~re juhtLir6t mOf"2solunk..rUffdtyn: • 80 dkgsOt6tOk '4mogyorOhegyme -2gere. BestlrltJ!li<.mouuk. majd OsslekeverjGk a 16kkel.fetengedjOkkevoisvl.!lrllissal klnlitjuk szllrnyaspe~senyek egy~dagputi es bele6nlGnk egy r~teg putis.J616sszedolgozzuk.feldorabolt. es meglo~soljuk ge"'Jk.u.r1t6( .Klves hagyjukkihulni.. E2taddigr~te· A vQrQshagymat megtisztltjuk. eS Ievet kinyomkodjuk.or· hatunkrareszeltsajtot. kimegonuk.erints.Leitatjukr6lukaf1ll0sleges ~~I~:ekot.zel.!lny~rok"'steteteIJOk.lkiskanlllmerg. ..6Tevetvizzelp6lotjuk paroljuk.. kakukkfOvet. Ok.Kisselelapogaljuk.majdbetesz6rjukaklltest.dfokhagyme -2lojlls -4ev<'lkenllldurumll .k~t tejfllttel.amlgahollavaloketnemfogynak. Has.Oks"ges.maJdb6. "lisztet.rin·.lev6l<an.6 jonmegdinsztetjuk.. majd pikiln. m. Pepesltelt fokhagymaval. babertevellel es sOvallzesitjuk.ezelp~rotg6f6- ®1il®:iJ~u.>l '30dkgjuhlOir6 -SdlsovllnyteJIOI .borssal..egel.Et6metegiteUstlt6berakjuk. HOu..legtetej~retur6ke· rOtjon.6Jcmagolaj ° ke. A felhevltett olaHOuMt~.hegynylOrOltleketebors ocayenne·ibon • cl~jasoto!.

fiI>(J@i)~~"&I@ ." r: \ "-~=uik4fo'<M:d.·sst-rHDu.s .~ ttkittkiuuw.kegomba ·ldloli.Uk4~'" ·60dkgcsipe.Ma.aolaj ·oroltbo.

~ EtJ:irzitl<iid.i'30.--c. .

A.eslefedvelO-15per<.el megpu hult. Ekkor.majdpuh6rapMoljuk. majd megfullaljuk a megmaradtolaJon..st. juks6vales6rOItborssal.I>bldMagyma • I cookOfpetr .~: \l6gJuk. pinlOIl IOretel.rrelmeglocsolvat~laljuk f1q~. tOzn'. majd Amlkor e karat~be rnegfOtt.maJdhldegent61aljuk.olej 'ldlroml"".~.6val..AlacsonyhO· fokonegy6. h hagyjul< leesO· meg· pOgnL A z(lldhagym6tapr6ra din.uefozzOk. hagYJuk hogy lev~t "lfOje.. meny· vetealeveleket. majd melegen l~nyerokt".majdmegsz6.)~~Htt "'00)"lI~~tt.oszt.ajOk .beleSl6rjukarapr6ra csom6mentesre dolgo«uk. megtOltjOk .enge . vekonyan felkarik6nuk.e. f6z61~ felet las$an vagott petrezselyem~Oldet.esklsebbkockMedarabolJuk FelengedjOkannyivlnel. FeIOnljOkannylvluel. he szOks~ges..amennyletlepi. megs6uuk.ov~nytejf61 • 2 ev6karulldurumli. vlgy~'ve..jon ri.' s6 a teJfOlhO.cseket. a zllldfOslereket. ·)ev6k.esk&t>en vruel p6t~IJuk HZ elp<Srolg6 fo. A hagym<St. juk. majd levesszOk a tOz. ®&(@:...Ker. el~em.i® .j A tOrete!egy ev6kaMi ~jon megpinljuk.EgyhMIIOed~nytkib~lel(lnkszOIOlevelekkel.zteljuk_ Hozzlladjuka Hf>z~.lOkafelsuleleltgomb6t.ROvldideigpirltjuk.O]lIleveleket teforrlluuk. .Amikor a k"ver~k kiMli]t. Haslilks~g«s..majdfolya matosankavargalvaaddigpirlljuk.. 616Ievelek ·3.A megmoso!\ $.egeszetrillo cooljuk a fOzelekre.okork"por • 4mentalevel'6rOltbor. folyamatosancsom6mentesre]egyenkavarva.lzlesszerlntcitromlevelsevanylthatjuk.AfOzesildOtegv~enannylfO'6Iele· gyen rajta.. • 30 dklltbre\ '50dkggombB : ~~~~&~~h.!be • 2dl.Olevel. a IOltOttkaposzt . mOlle.(lld 'le. hou~adjuk.alattk".eslefedJQk. ed~golJuk. a forrO hogy kOzben II"Z~.."alaupuharaparoljuk. amenny.hoz hasonlO.'~& ::o_.n ~sbelefekletjOkaleke. ~s tass'. '80dkgkaral. Ji1k3dlvlZ2eI_Gyakrankavafgatv.puh6ra~roljuk.wkan<lIOI..amlgagombaleveelnem f6. eppenellepi. nyiellepi.belesz6'Juka~<!tellze51 t6t..lbesurlljOk. Amikor a tll. fOzes kO.meglocsoljukcitroml~vel.R<stes5.felheylt(>ttol.nalolly. r61.ben~' etparolg6levetvlzzelp6totjuk_Atejf(lltesetlsztetkeverOtatba tessznk.zt : : ~~::':~:~r::~I~::~~ Akaraillbetmegtisztltjuk..~. ~s f"lenged.'~: ·50dkgbHrMri •• ·.majdfelOntjiik kev"svl»et.

.

gakremeslegyen.1sszekav9rHagyjuk pecsenye hogylevetteljesenelf6je. megsl6rjuk HO~"~: ° l1<gm.I coipe.H.ltepestepslt.®i!~~Ibd® .Afelhevltettmargarinonmegparol_ juk. Nagyon ""'kony~n megkenjOk ~ mu.megs6zzuk. ~s v~konyra klopfoljuk. majd roston keszre sutjLlk.A tofut lecs6p6gletjOk.kikenjOk I klskan6lmarg9rinnal.Azegeslett6lbarakjuk. ° 20 dkg!ofu • 12d~r~b koktelparadlcsom ° 1 osokormet~lOh"gyma ° 1 so16taul>orka ° f~l~ltrom.n fel<ele bon A hus! vastag ~etekre "691uk. m~JdkOretkenlkln.reh~')e o2ev<. A paradicsomot meg- a~ uborket megMmolzuk meteiOhagym6val.rh. mUS16r HO~4'~· ke!!eszeljOk.:~:~G~. felsleletelJOk. a fel~prltott felkcckezzuk. mossuk.ldOnkentlocsolgatJuksajMpecsenyelev~vel. tOnkjetkitOrjOk.ljuk melle. e.belelerflj(ikacombokates~IMntjLlkalangyoshu"levest AkethupotOsslekeverjukamelzel.LefedJukaluf6Ii!lval 25perdgk!!zepe. A :~.de6l1atOu61.megs6zzuk. e tofuho~ hasonI6darabokrava91uk.!!.Amintbesurusijdik.majdlevesszilkr6Iaaf6Mt es keszresOtjOk. majd megszarjuk s6valesborss81. A zOIdbors6t enyh~n megs6zzuk. A gomba Mj6t lehulluk. MegkenJOk toJasfeh~rjevel.majdlevesszLlk a tuzrOleshagyjukkihOlni Ki!eritOnk n~gy szelet b~lsz!nt.esj61I. majd kikentserpeny6ben.hUsatapt6ravagdaljuk."f~n: nyil~ngyo$vT«el. es egyenkent beboritjukam6siknegyszeletholssal. majd"ByenletesenelosztjukahusteteJen.~~:~~~::~!~ : ~ ~:::'~~~na16'61\ ·20dkgbuzadara ° 3 ev<ikan61olivaolaj • 1 k.uk. a paradicsomos ~mennyiellepi. majd felengedjilk 9ny- Hbz:uWa1. A buzadanltmegpirftjuk res mell~ h~lmoz"uk.folyamatosanp6toljukrajtaafOzOlevei.belstln ° 40 dkggomba o)Odkgzsengez<'>ldbors6 ° 210JA.skan~lmargar. El6keSLltOnkegykl. juk. majdkeszrepMoljuk.Zslrj6f"llpirltjuk. m~Jd bed!!rzsOljilk kev~s s6val.n6fokonpliroljuk.>kan6lmGrgGrin : !:. majd melegen klnaljuk az olajon.Szeleilj610SSlenyomkodjuk. majd dtromlevel cs6p6gtelOnkateteJere A Mst megmossuk.t6rrlll. lesdritjuk.kevesvlnellocsolgatv~ lOperc~lattpuhii· ra paroljuk. m!lJd elosltjuk rlljtuk a gambas t6lteleket.LevesszOka ®&WIiJ~/:4I<"f"/!d /i. 06.k6zbenenyhenmegs6u.aborssaleskevhs6vul.

a kukoricakemeny!t6t h a lojhfeherjMj61 vegyltjuk.oreg6n6val. lapos OvegMlatkikenOnkolaJjal. S6nuk.AtejfOltelvegyltjOkaparadicsompilrevel.=WMd4~ 'lkinaikel • 3 <:sokorujhagyma '4gerezdfokhagyma '2dlsovAnylejl051 '30dkgsajl • 2ev6kan~lell)'htnplrltotls. Azolivaolajatwokbarakjuk.~sa karikakra ..hlO_12 percalattkeszresiltjilk A .majdlevesszilkatOulil. A ho>zaval6kategymassalvaltakoztetvanegynyMsrahuz>uk. A hagym~t felkarik.Hollaadjukafelszeleteltgomb6t.val_ laljuk Forr6n. borsozzuk. Egy hM116.majdenyhens6sviz.meghjnlj(lkalereszellseJttaI. Elhelyezz!lkazeIOk~szltettsOtOrlicson.esfolyamatosankevergetvelepirlt_ jukrajtaabepacolthusI.Aparadi_ <:somot megmossuk ~s felkarik~zzuk.z6ja.~Md4r~8: ·70dkgfile .H.zelt sargar~pat ~s zellert.AgyOngyhagymat megtisztitjuk.. fel6raalattkeszresiltjilk.ez~mmag • 3ev6kan~ll<lkmagoIaJ '3parad!<:som : !r~~I~~~~! ::~d:c:mpQre AkeltleveleireszedjOk.Silt6belesszuk. ben felpuhllno p~roljuk..apaprikathasonI6kockl!krav6gjuk. ~rolt j61.z6szt.majd kezdvea kellel bele"'tegezzilk a hoz>lIvaI6kat.".R6sz6rjukllszezam_ magot.majdlevesszilkatilzr¢l~shagyjukkjhOlni. ®&®i>~~iM . dinszleljuk.esmeglocsoljukol!vaolajjal. a paradicsomol megmossuk. npulykamell • 15dkggomba • I fri••• argar~pa 'lklsebbzeliergumO 'ltoJ6sfeherje Ahalate. majdbeleforgatjukacslkokrav~gottpulykamellet.OsszelepkedjOk.csipet borssal. lemrf\juk.majdelsimitjukarakottastetejen.esmegsz6rjukafelaprfioll metIMihagym.majd megsz6rjuks6val.lot- el- ~Oldsegekkel vDgy rlusell~· H.maJdgyakrilinforgatva.lozzuk ee a ~pesitett fokhagym~valegy!ittegyellOkan~lolaJonegy perc alattmegfuttatjuk.

om • Ivtlrtlshogymo '3gerezdfol<l>IIgyma ·2ev6kan6Ioliv.oko'pet ..asajtotesDsonkillnegyegyen.old Hb2:..dicsom ·Sdkgp6rth.I6reszreosztjuk.Oyeng".. ely<:m. zuk.A joghurtot taiba rakjuk.majdhozzABdjukatObbizOldseget.t:...:~~::I:J~y6 A padli1.uk. esegyenkenlbelecsomagoUukacsirkemellet.elyem..j : !~~~.Acsirkemellet. ·6QdkgzOldbab ·40dkgpar. avOrtlsha9ym~laprora v~gjuk...~n: o60dkgfileze\tc.oI.u.u.Ahusszelelekelajoghurtbaforgatjuk...elvegyltjOk benne a kakukkfilvel.::~~.tWft4.J6111sSlekavaTjuk.!:kkinl • 3 edestOldpapdk.~I! ~"'I.. abazsalikomotesazapr6ravagottpetrezselYemzllldel.majd20percalattkeszrepAroIjuk.eshuszpercalatlmegs(lljGk .majdtlz percigerleUOk.kom ®"'W€J~kI~1t<t • \c.irkemell o 20dkgcsfrkemellsonko • 20dkglroppi.uk.Felhevite\lolajonmegfonnyaSltjukalokhagymal.av6rOshagymlllesapaprikat.s<lnl es a cukkin~ megh~mo..Negydarabaluf6IiMmegkenOnktOkml!l9olajjal.Th pereen"'ldinszle~(jk.IBsojt 2dlJognurl 'Or6Itbors·2evOkon.borsolzuk. ·3paradic. majd mindharmlll ujjnyi szelesalkokl1l ~ljQk.tWft4. leleljuk..majdmindegyikrete'ltiink~y-egyszelelsonkatessajtot.pirosan i>z6parazsbatesszuk.6Id .IIOkmagol"J 0 : ~~~~t~!.gyma • lev6kanalmargarin '2dls""anytejfOI : !r~:~~:.Tetej~resz6rjukazolaj· bogy6tespMpercresotilbetesszuk ~'1. majds6val ~sbors$lll fa"erezziik.~. : ~ ~~!I~.u. a paprika tl<!jatleMl. A fokhagym<\! pepesiljOk..apallldksomotfetsze.~: sill. HbZ.

.rOgy • lOdkgc.esnagyI6ngon8-\O perdgsutjuk..jon H~"~f~: '2kgg""'tenye :. majd elp~rologtatjuk rola a fllzllievet. amennyi elfM 9 hozz~adJuk asz6ja· . OsszekeverJOk a sherhag y- ryvel.lefedjilk."klopfolthusszele- ahiiskezdlsugorodni. egyszerre wokbe kevesolajatontOnk.levessel.. : !r~:~::. majd to'i1116talb~tesS'Clk.litesszOkavekony.elkeverjOkkeVeSSZ6jasz6sszal." A geszteny~t megmossuk.majdfeI6r6nAtpihentetjOk_AfOlforr6sltottoll.va hogy ~ geszte nye ne s(iljon Ie.beletessZOkaforr6 hiisl..agomblIt(\safelkariktizottiijhagymtit.ParperdgsQljOk.dvtWJk".. naikell. teket.Levesszilkafedot. vigy~. I .~:~!e. • 30 dkgboljiihiis ·15dkgkomervb.1 • I evOk".n ·2 .majdakOvetkezok<!!ppent.majdenyMnmegs6l:zuk. tetejen a h~J~t negybe vagjuk.majd6rOltborssaless6valizesftjOk. levesszilkatiizrol.erpeny6ben.Aborjiihiistv~kony cslkokra vilgjuk.Hon~DdjukahiistDpAc<:alegyOtt.lperkegoml>ll ·2evOk"n61.sUjh"9ym.fkokrav~gottkj.(\spuMrapiiroljuk."pe. army it.. .Tov6bbihilrompercigsutjiik.BrgB. Amikor majd .zellerrellzesitjOk. Ovegesre pirltjuk a folaprltott miit.mell<!!tess'Okazujjnyi<:. majd r~rakjuk a zOlds~getes a t<!!szt~t ®"'{1i@~~kt! ·W .aszlljaSlOsSZalesatOj6SfeheIjMI..laljuk:azev6csesz~kbeegy-egy tOjIiS\tltOnk.majd melegen megtimltjuk_ Atforgatjuk a mel es a margarin keverekeben.vOrOsh"gym.6Im~.mbus..r~n: '5Qdkgmarhabelszln '2Qdkgdrn~mettlt • 41oJh'20dkgkJnBIkei • 4ev6k8n~1 barn~ cukor 'ldkgot6jasz6S<'ol!vaolaj • lnogyobbp61"<!hogyma 's6 A felhevnett sz6szt~sa<:ukrot.afelkarikazotlp6retesakilOlotttesltiit. Vadhu$ok vagy pulyka klval6 kls~r6je H.herry • 5evOk~n6lsz6jaszO$Z • ltoj~slehetje • 4evOlc~n6lolaj • lk1'>.Forr6s0tl'ibenharomperdgpir1tJuk.FelengedJilka hu.z.BeletesslOkllf6Iszeleteltbambuszrogyet. llerlev.!..

ap&radi<:SOlYlpuret. megmossuk. hut6be tesszuk. fokhagymav~l." meg!isztito!l..4~: • 40 dkgbotjol .ebbdar~bf. LefedjUk. ®1A®:i)~u. id6nkellt keves vlzet6nWnk DI~.poradl~sompOI'''' 'Scikkfokha9ymo • I kiskam'ilOrlkorla"dermag • ki. megborsolZuk.h~j 'dionyigyomMr • Imokkaskan6tplr05PDprik.m~jd hut6betessziik. kozben neha atforg~ljuk.ottcsirkemell ·4evOkon6Ikon. KiemeljOk.j61 bedl'lrzs61jUka . es h~ s.J4k4f~· • 70dkgcsonto."dobo.ka • 15dkgjoghurt ol.esbeleforgatjukahUsd~rabokat. majd ~ cion- AhustnyolcermereSteleteljuk.SkgcSQnto..-ales kevess6vallze.belerakjuk azermekel. A joghurtot s>llk. A martasl dtromlevel.megmOS$uk. pepesitett taiba lesz- kikeverjGkazolivaolaijal 6elerorgatjukacsirk"hu.rmt .lecsOp6g1etjUk.ra torOIjuk. es ket napon at erleijOk.lass~ tuzOn.majd<'illand6kev~rgeles mellett kel perc alall kiforraljuk.sz6jababcsira '2dljoghurt • 2 ev6kon61ollvaol .. lefedve puh!lra p~roIJuk.j : ~~:::::~kMgy"'" oro. • k. majd grillen megsiltjUk.belelesszOka s6skat.alereszeltgyombertes aIObbifQsLerl6sszekeverjilkkevesolajjal.lkokro vl!agjuk.. Ajoghurtot a viss~amarodlzsiradekhozadjuk.Mr6nyhu.. A kellOen p~colthustserpeny6ben. es el6meleultett (jvegtalba tesszuk.'::~:~~ 6r~lt feh~r bors 'lmokk6skan6Iouko! • 2klskon6ldlroml~ ·1.likseges.uIjOk. ·20dkg06. cukor.lesalecsOpOgletellsz6j~babc"irM.she9yny. VaJ~sgalusk<'ivall<'ilaljuk tokkal egyiitt feklaraboljuk. m~jd forr6n t~181juk H~"ztW..*.esj6lbehiitJUk H"uAN"". MegSClzzuk. A megmo· SOlt s6skatc. • 2 M9yobb vO"Osh~9ym~ • I k.megsz6rjuk6rl'lllborssal. maJdforr6margarinonnegy perc alall meg.iljuk.~hilipor '2ev6kon6IolivoolaJ'06 "hust lehilrty6zruk.A cSirkemelietfels<eleteljuk.er. SZJ!nu.. finomra v~foklmgY'" matesv6r6shagym~t.Zslrj<'irapirltjuk.. :~ ~~r.

.

.1tz( . • 2 •• ~kon~1 oloj • I k. ~s f~lk.le"". KI). 6rl)lll>orssal l.h".ztttjuk.-..majdah."..OIjOk s6val es bOrS..i::lit~u~. v6gjuk. '60dkgurt~sko"'J '3!ldkgot"..mlemons6val.leve.meJd.0t)Ok.1 ~sl>orral p6tOljuk.(iljOk. Meg.6val.hon6adjukare.a~~k~~j~::: zuk..6"uk..o!smc.k"ntl~r~ltrekelebor. .sel.:rshozadjuk.rik6r.esparolt. bedl)".ecetlel.n.. a nyilotl vegeket pedlg fog· V!jj()v61'Og.~~I mu. A sert~$k~"'JI v"slllgon felSleleteijuk."..mo. ~I· !'Mhoz t"". :~~:~~~t~~:h~:~~ hogy pecsenyelevel htl. jukacukrot.1 es ..· 06 A hus.kon6Icuko.eskllr<!rokJuk.Ho~u-/A~~.:'~~II.jdazol~jonel6sOlJQ~.ALalmatmegt.majdfo''''olajbal1 mlndketoldo· l"t.. A Illlt~lek. k~.esltJOk Hozz6odJuk~ l"kv6rt.:(:~~~~·.sz6v6 dOlgouuk.Tlzpercalattk~sue.gakat..1 ecel :~:~t.~v~:~~~9~~:1 ~d:.ben kew!smarga'inonk"r~melll.estiz ~~rep~r:l..eleteket enyMn klklopfoljuk.nl..e •• 6v. oMjd eles k<!sselegyik oldol.:r • I dl h".. A Slil"akat kimagouuk .t 8 bord6kba toltjiik.m.zeltkliposzlat"apr6rov6golt hogym6t~.houiladjukatojassa.~legentao nye"..leve.Tep5iberakjuk.lefedjuk. : ~~~o:!~.~~~h~~~. megszOrjuk egy kiskaMI cukorral.reklangon p6roljuk.·~:~.'. postt6t.:~~k"~". ". 'I'Yl{Ikkhkan61'wgfubors : ~ :~~:~::~~~.~pask~pos>t4valk'~IJ"k A konyhakesz sz~rny".te~~.. egfaborssafe.t4.aJdl>edo"s6IJOk ape : ~5d~I~~. : ~r'. 01m61.~uk.kb""p6· roIJuk.·2toJIi'sIi'sa)o ·.16skoral>ordakatfelbevagjuk.s.esme· fegenl"laljuk ®"'IlW~-.magh&11rt kiSledjQk.'.rany~6rg6'e . Alr~"OS"I~ho" • 8 !ZetetmbtoeM•• 4 • .k.00~. Meglocsoljuk o.Ok..~.majd t.61.. • I kl.6' 010)_ .-M.&.~ukk.I..k~.felengedjukahu. .e.o•• ml.()lzsebetv6gunkbele.k"'rendeuOk.! kettev6gJuk..

/"".~ EtkirziMiib.c .·90.

' • 2..Kezi mixe.=""-k.~sh"gyjukkihDlni.al.amJgleveelnemf6. k&goml>tt • 25dkg .6val.meg. Qkalu>r61. majd '~tes ..l~dksui'..d<!kol~jonhlrl<!len6l.oj ••• 2.n~lt.d"" • Iki>kanolpirosp"p.HD~f~: ·)5dkgl .Jdbelek~.. nge.in • ol~j : ~~IP'I'M.'izs ' ..f<!lretes>_ "Ok..g.gytno • IO. mold mu.Ralocsoljuk~sz6I"'w"I..... bavalesafinomro"prlloUpetre.gymhgcm.mlg levelelj.6.¢ld ·1...meSsOuuk.6sl • Iklskon6Im. ilk a fel•• eleto>ll omWI g AddigsOtJOk..II¢k. aprOro vagjuk..m '4~k.lI<\kon.wl at olaii~1kikent.lk•• IklJp" . "'toIO"-"".n~loll •• ~."'ddig kavarg'ljuk.A")'<omb.relj6l ~ldolgOl.margarinon.."-.m.. .okof~lroz"'ly.. m'"l!din••.j' ... tltJuk.OIdl>oco6 ·30dkg~"'I'l>ttrn.ookoruJh.6zzuke. h.elo<:soljuk.hh""liadjukagombaI.aiOldhagymli.nlb~leSS'Ok."" ujhag~mat felkarik$uuk ~ a m~• ~ a .feheTjetkem~nyhabba""rjOk.oIJuK.majd"ri.jdl"ves ." s"neln"mr6.6 Abo.. dk. A \'(Iri)shag~m61 megUsztiljuk.m.aprQradar.!<glikat Megszorjukaliozttel.A5M"'nytfeloldjukl~n61 "r>benv~gyhtl.j-O~ltl>o.6. ·1..MindkeIOId~lr6Imegs(ltjOk ®"\k"\il&>:<~~itr/ ( '''''''''' ~~U".Ato" j/l.m.selyem..uk. leves$z(lk 10.. majd egy evoka nalolajon puhara p~roIJuk..\'(IlIan61~aJon. l"ljilk eg~ .'4Ntd"'.06lmegp6.le fedjOk.ben.v~k"n!llolI•• ol.leve. . <!.~ny • 8Odk9~.boljuk. O ekeve'JOk a bo.a .Qljilk.Olddel • t5dkggomb. form serpeny6beonljuk. A gomMt megli.s.I"Oj".. ° a!l(i)9~~itd® ..rjLlka.01. Iv~r~""gym.

.

m~jd .. i H~Jr.. cllkkinit.. majdhoZZ/iadjuk a k~!lrefO· Beleiltjuk aloJ~$l.Hou6keverj(jkafels"eleteltgombat.mobe tes~· szOk."". t a z5ld. mrg minden megpuhul es ~z Izek 6SSZeernek.melegenegyarantfogyaszthatjuk • 25dkgSll'SDrepa • 2Sdkg karal~b<! • 25dkg~ukklnl' 25 dkgburgonyo • 25dkggombe'2.ellergum6 'lkisfejkaposot.oldbab • I kisebbp.·2poprlka • llhusleves' II PGr&dl~soml~ '2cwko'pet!ezselY"mzOld' ltoj.dlcsom'2.5dltej[1. feldarabolt pap· P<'radksomosl~beeresztjiik.es2p"rcrevis=toljukeforrOsO· ®/IlIJIi@~~&t • cslp..Azol~jb61..6v~I. .aP<'radi· csompaprik<\t..majorllnnllval esa2~pr6rav6go1tpettezsely<lmzOlddelfiiS2ere22(jk. z61t..·IOdkgkon..aliszlb61esa pirospaprik6b61 vililgos r6nt~st keszitiink.egekreIocsoljuk Ei6mel"9itetlsu\¢betesszOk.· repilroljuk Olyan edenyt kbtitsilnk n6Ih!lunk.lmorzsoltmftJor~nna· . •I velesa huslevessel. ~ kllposztlit nagyobb d~r~· bokbtln.ef(jszereketes&pepesitettfokhagym~t.6 .dksompaprika • 4""gyp.es40pertigsilijQk.6 sorrendben: el6bb ~ h~gym~t h ~ sargarepat.' lJeM.KOlepe"tuznel.prika A m"9tis>..ti\ott repa\. bors· 56.. felOntjOk vi..argartlp.0r6shagyma ·ldlolNaokaj·o<altbors·.• ellert.dli .5dlvizzel.old· ~z ol~jat..:erv. lefedjQk es a .. csomma\.15percelettkes.k~n61 curry • • • • k~..Hidegen.zel.. Ekkorr6kenJOk~sajtkremet.~~~:Jlt~~I~e:it~ ki. tillbatesszuk.~kod<2lZ2ukapadlltS<!lnt.:f~"'· '60dkgfihhettc'irkemell • 15dkgb. 6n' Ip".Atejfoltfelhlglljukl.hegynyi k"kukkfii Jkiskon6lpiro'paprika 1gere:zdfokhagyma csipatc.~pe' l. Belerakjuka kksum6.A hustledarllljuk.vegiillezlirjuka lehejazon.ott.yenn . Felforr6sltJuk el6 amelyet m~Jd ~ sQI6ben is hast· majd ~ leld~r&bolt vegyes .felkalikazottpamdl.leszOrtrltst.. A ret"geket enyhen '6Z2Uk. borsouuk Osster6zogatjuk.jda'''9esZe1j616sszedotgOWJk.. ·2~k"m\loH.majdazoldbtlbol.rnori".aotaJ·1~karuildurumll ·i«!shegynyi6rOtti>o.. segfel~ket r~rakjuk ~ kOvetk.id<JtUJl..I1 : :Ok1. ~ feherr~p61 ..·csipelpirosp. Addig sOljuk·paroljuk. borssal.m~jdake"erekettiizilI16Mlbatessziik.belesz6r· jukazetelizesitOl. m~jd I~ss~n felOntjuk ~ paradicsomle . karll16bet h burgonyM durv6r~ reszeljilk.

.ol juk dtromle""I.t. (.moggy) • 15dkgm.no"." z3bpefynel.ev~sJuk.n pirltol.tep".altn •• 5. gotl"szoftgyamOks~1 ~ ts o mazsolal.odJuk 0 frls". BelekeverJQkamandul.ld~~:o'960' : ~~. hogy ~ mossUl 6.. • 1~dkgv..016"2dk9.t6ibeleke . RlIOn~ilk~. ®tI!®:!)~*""'f'<M .li>zt • 15dkg"."."81~.v6k.~. e."dffJon.k_"roo.fack.m~jd ~fesktssel nos"...elj61&r •• evegylljOk.revet6ntOnk hoza. mojd kivojozott tepslbe slmll· juk. j6f fenyomkodJuk.5perci9paroljuk.ola : ~ ~~gk. •• jOk & dl'.negloc. hogy ne b"muljon meg.u.Annyi""". ". ~~k ..ure forr"ljuk.10 • 5 dkg. sO.~~~~.bkorp.. s:<efekel.:.. ro.~ny tOjpor A meze'felolvaoztjuk.gacsot.099yl. magh~~l kiszedjuk.u"al'9~amOIc. A zal>korpMO zekever.k6ku.>re.gy.~•• IOdk9 m<>gY"ro ·2. 8tftprorft .&~1y ·50dkgtelje.alm6"'. almakba IOlljLlk. "Im~t megh6mo.~ lekva""I. rJllk e • meggyl~b<!.n~1 .d..6· 2dl ". majd a.elelek. HuszonMgy 6rAn at plnenle1jOk. e.bpeh<ly • ~dkgplr"<>"kok".. MJkrohull6mu sm6belenzOk.ukll. a sovanylejport majdazeges. • 3evOllIm."'..H#z~1a. : ~ ~~kk:nn~~I~~~"::r<. • 8 ko.Akemeny..1•• Q!nl~IBljuk. k.~ ·50dkg.I""r~l. lIv •• b..I~!~~6 A.fo. h ."uk.ru..

Mr~ &WB~~&(® . ~~::~~~!!~~:~ A 100~tM.lnwjIrnf.::a~~fE.~:~:~~:.

mert ::~~z &~~~Ito{® .skiknek ~.kevbhll_ lyenaserteshUs.k IIlokabi«>nyostOnkOg-kalaposnovl!nyek.egekkel.] v~n"ak mutulm" nok. melyek a go". mik~ntjet.s.~munkraismerttOrteneteakkorkez dOdott. Ah6gokkOzilligenkedvellekllbarany.hl$."eggelkelI rendelkezn.m~gyafOknakk(jlon5se"kedv~s.sakadnak.de6isk6-tele.llmelyekfejl6desiikbiIOllyos(altaJjjban koral~Uakllstiibanehet6k.erintesuIJen. 1 es a bazidlumos ""gygomb~kk~l..ghlvelf6znekessiltnek. Ym.afelfedezl!snagyjelenl<lsegovoIIU6. pon' 10sanmeghBtaroua.S.~dok 6ta kialakult kasztrends.. Nyug3l0nnagydivlltJeven ahiivelyesekb6Ike.eskOIOnlegesenlinomcsemeger>ek sz~.t~~~:.61IatokesemberekkOlllnb&6 be~egseg~it oko.. AI emberi tapl~lkoz~s SlemponljabOl fontos gombakk()>. esc.artalmasakeshaSlnosakegymtint.aharcosoknakviszont. Alillti !ap~lk0l:6s srempontJab61Jelent6sek.6s mindenfele gomblobao.:~~~~?r~~t~:~r~~:..110 nMnyrendYerlll"i osml/yokat kepemek: elek vo!~". s ott liZ Andok fenns[kjain egy f(lld alatti gumOju kultuml'i~nyttalaltak_Ez.vellldd'g EurOp~ban nem ismertek ek!lmezesre .lrmennyire is valtozatos II gomblok t6rzse.:llOsgyOgyszeralapanya_ gokats.ptosabbtOflsetalkotjAk.enetke. amikora XVI.ihatbuntelenOI. u(6bbi~k k6ze az emberl. r~kokat r~'zlls[tik elOnyben.lt_ hetOetek. ~~: l~vaIOit. egy$~ges A- 100 ~jMrl? jMJU. e:zertfotoSlin. rn~lynek ka rlbineve.. kerek. r>.ann8kalaposfelk~s'GI.6zadbanll spanyolokeljutottak Del Am~rikaba. s. melyetkiil6nb5l6fOszerezesu . to!zisre rrem ko!pesek.allmasemtud jukegeszenponto.enyhefUszerezesnek. india rn\pessege 161nyom6 tObbsegben h'ndu.an.e$Onk fOalapj~t~epezi_ mlegynagyon burgonyasnemzetvagyunk Hogym.korJutottelaburgonyaEurOpliba.e(egyesgombakmergeugyani.lto..ritkacsemegenekszA_ mltottmarakkoris. de sz~p Slamm.:. m~s gumOs nOvenyekeJ (a 90 evvel korabb .b6-rOnkereSzlOllels. k6vetkezok.agbahozottedesburgonyan a kivOI. ke~yereket.arvlIsgombahozha' gOnlitottak.ok terOletenkent is. .dtettdahioknak. az.es'akon inkabbgabon~releket.. Holottval6jAban~gombiika nO v~nyvi!agegyik legv'.tokoznij.fOld"l~tli term6testOs. 16pl~/ekukat IMS elcilenyekb61 vagy elh~lt ue~tekb61 ~yerik.ttcsakerlnI6Iegesenfogl"ll<ozunka'okkal. Mindjilrtalelejcnfontostis~t6znunk:egombaki<ozOtt..Olyan~tellskevesak"d.makkOzOtlOkkarosek. sokfele hIlsetelt fogyasztanak.okk~1 tal~lnak. Ikal.~me lyekfontoSUlP~lek-atalaklt6k(eleSlt6gombllk. mint IImennyi magva.~~e~~:~~:::zs.acsirke. ra.Ok.old.s g~ltallll!lIyengomb"slakert6kmuk6dnekmindenjelent6$ebb l5ldseg-gyumoicspiacon A- 100 1. A keleti ter. los n~h~ny sziil~lekban kereszMnyek [5 kOZUlk.as5n!leSl' to. lo"ittolyanok.~kert6vel megvi.vagy~borerj~rlfelel6sgomb6k. dereuletesebbenlogllllkozunkaz6gynevezettt6mlOsgombllkkal :~I~~~. A deliek 10 fogas" e rl.egyvalami k6.melyEurOPl!"SZertekedvelt.z6s.dagabb.M ltd A gomba sz6 hallatan aligha"em a legtllbb embervalamifele tonkOs·kalaposnOve"yregondol.A< elObblekk6zetartom~kanO""nyek.tovabbliahas. meg Kolumbuu 611 Spanyolor.Ugyanakkoraburgonyaazegyiklegsokoldllltibbanelkb.olg~lt"t6k B.mintpl.~tanek.ejjMrl? hu£i. EIt~rnek II szoka.~gben lak6k fOleg p halakat.Mamahustahindukr>emfogyaszthatnak.l><Ik 16rzsen bellil 0". A spanyolok a burgonyatll tOmlosgombllk rendlebetartoz6.~:~~:~:~~k:~~I.itt a gabonM es ri~deket egyar~nt kedvelik. Nekunk. Ebb61. "oveny. t~s:~~~~:~~~:~:ti giinkb61a legga.batllta_ potllto.an· nak ehetOk es vannBk mergez6k Is.M T~ k~pet Nehez feilldat a~ indlal konyMr61 sz~p.atnikkal.l'eldakentahin_ dubmhminoknemehetnekhust.i~~~~~i{:j~~. hogy IIki saj~t maga szeretne etkeleSlCelr&gombatgy(ijteni. mukra. teifOllel.kimitehet.a_v6.A szi\. ~tkek kombirn!!as<st.abatatakes6bbraragadtllburgony6.er bizlositja tov6bb~ ~zeI6jogokal. 5 Fold<1nkOn kOrulbelOI ~nnyi gombafaj el. ~6t II merge~6 gombak k6.:~~. oem rendelkeznek ktnmfillal.vagyak6raSlltoeleszt6).QI.lv6dvaiskepesmergeze. teJszmnel.Az&1esburgonYllazonbansemmilyenrokonsagbannem 1111 IIburgony6val). m. a gyuJt6tt gomb6k~t hivat~sos gombas. p6coltzoldsegekkel klserik.melynekelkeszJteseennYireegYSZe.

anypeesenye CurrysrakoUas Cukkinisertileve.ni:wldsegl~1 Baminsal<iladi6val Ba.lls ezen at 6r.elek Keletiwok Klnaiedes vanyuleves K6nnyabrokkoli·kremleves Lencseleves. padlizs<!n. a bers.enl ~ll~l.darabolhato..hogymaradekokatnemleslnekf<!lre Mivel igen sok indiai veget6ri~nus. BrokkolisrizOIr6 Bund..6skamarllisban Brokkolisal>i!a IOkmagolajjal.omo. K8ral"~fO. •• ~erint felhaszn~lhat6.Olds<!gfelek a k~rfiol. Termbletesen ~z ~Irendel mindigbefolyasoljakal~vslakokls Ami m~gis kll. Cslmssal<lta . spe· nOI..<lnymangoval. uborka..esirenek.pulyka Juhlur6spi .azer6s..amintz6Idsegesekstal1dj.~ tejt!stejtermekeknek.~e~~~~n:~~~. An.!ild segervagyahusl 5 Almas vega·saillta Aluf6li<lscsirkefalatok Avoklid6kr~m Arpakfetnleves.. merr nem mcgy sz<!t felhasznAIAs kozben...Apanirn8gyonj6ts(llhetO.. a must4rmag. cmlert Gomb'st6rct Gyorsmeggyleves GyCtmolcc.kaleves. me... has~nalt fUszerkevereket. A legkedveltebb ..sajttal. 30 ~~::. Kaprosubo. a s.Ahuseleleketmindigfrissen keS2ilVe fogyasuJak. Balk. 34 54 22 16 70 . barn~ rlnsel P~r~di~..sal"lo Mnlac •• eleteksavanyk6s m6rt6sban Meleglesu nI6Ia M. Me. n baber. Gyakran liithatJuk al ctcakcn kobo rolva...~~....~~alala Fokhagym~s cSirkedarabok Fii . a gytlmber es a. 49 58 .akardamom.~lral~ban sz6razon pinl]a. gombavalhelyettesilik. a. ~~ FAdozoldmllrllisb. dlnnyekelyhek .ailogy6kneve2ik.. Mago..akonenyMbben.dagerOI~ve~ . 20 70 ~~ " " ~~~:~~::~~:. ~ rl~gy meleg mlatt alakull kl ~~ a s~ok1is is.delfelehaladvaegyreel'6sebbeni. gomb6cok ~.:I~ta ~.galdagf(iszerelks. tel. gyGmOk$Okkel Olas~vegyeo 73 21 .zotlhagym~ Burgonyakfemieves pirltoukocklikkal Chilisb!i.ndul . A husrfOlegfri. rozskocklikkal CsirkesallllabQrsos· • cilromosonteltel..n~luk a marha s. Gombaleveszabpehellyel GomM.lgen b6 v6Iasnekattah!ljukazoldsegeseteleknek.p<lnirrale.kedvuk szerinl. ~~ .3r6Ibiirmilelvehetnek.71 to 32 33 23 Ga. eres kefirben G~~~~:~~~~~~a~~i~t~ .. Borjuermek . a... terOleten kl!szalt elelekben. 34 . Egy igazi indial m~gn kenlti el a fOzeshe. 20 68 26 14 59 .senkinemAliltjameg6kel. paradksom. mn]d bel~keveri9. 60 ~: 58 :(j~~:~!~~ ~~~~l.~~~~:: ~I'....abpehely· 16 13 67 46 8 62 53 22 61 25 14 47 38 12 16 19 39 63 ..~s...16legchilivel AleggyakrabbanhaS2naltfuSlerekar6maikOmeny.egfuS2eg.<!Scslrkecombok Mogyor6s.MindiglegaI6bbOt·hatfCiS2erthasznalnak egyszerTe.'~·::.6s.senkeszllelttur6val. . Csukapasletom .I~~~ ~. .e...Ir~~~: Peredicsomleve.elt6110u karaj kllpos. burgonya.t6val Halfalalkllkny6rS<ln Hidegp~dll'''''nkrl!m Inyencment6..n Fetaspulykamelles P~!n!~. vagyenn<!lsokk~llObbel Es...

. . Z61d krernleves Zoldfuszeres belszin . . . . . .. 29 Szololevelek rizzsel t61tve . . . . . .PilI lit! borJtl barnbu zruggyel 56 Pikans kaposztaleves . .. . . 30 Rizskockak sajtos kremmel es sarqadinnyevel . . .. . . . . . . . . . . 35 Sajtos hagymaleves . . . . 63 Provanszi ratatouille .. 52 Rakleves tofuval. 46 Tarkonyos cukkinifelfujt Tepsis puliszka Tepsis rakottas Tepsis kinai kel Tepsis rak' pintos aqyban . . . .. 37 Sz6jafasirt .. . . . . 24 40 42 52 27 50 28 26 38 43 67 65 57 12 36 55 8 48 44 41 11 9 48 . . . . . 28 Pores vadgalamb . 54 Pulykamell keleti m6dra . . . 15 Piritott zoldseqek . 7 Sonkas er6!eves babcslraval.. 31 Roston suit belszin 50 Ruckolas spagetti 45 Safranyos-zoldseqes barna rizs .. . Tokfozelek T61t6tt gombafejek . Torok kardok Ujhagymas-sajtos om lett . .. . Tojaskrem Tonhalas paradicsomszeletek.. . 10 Retekmagos salata . Tofusalata. . . . . . 66 Sajtos babsalata . . Zoldseqes kales Zoldseqes pulykaleves Zoldseqkremes halleves Zoldseqporkolt galuskaval .. . .. . . . . . . . .. . Zoldseqes egybensiilt tok . .. 18 Sutotok-krernleves 17 Sutotok poqacsak 40 Sparqa tejszines rnartasban 68 Szezamrnaqos csirketalak . .. Wokos inarharagu Zabkorpas tofukrern Zabkorpas uborkasalata Zoldbab paradicsomos martasban . . . .

• atmas finomsag • babes rtnomsag • barany.es zoldsegeret wok ban • gorog reeept -gvors erel • gvumotcsos reeept o hagymaetet -haletel •ind iai recept • kaposzcas rtnomsag • karcsustro togas ·kinai o etel magyaretel -martas o mexik6i rceept • mezes rtnomsag • olasz reeept -olcso ere! • paprtkas etel • paradtcsomos • reeept • recepr • recept • reeept • reeept • reeept recepr borjuhusbot csonthejasokbol erdet gyumotcsokbol szabadntzon szamyasokbol rokfclekbdl • rerormdesszert • sal [Ita -skandtnav recept • torok reeept • t111"6srecepr -vadetel • zoldseges rtnomsag • konnyu erel .1111111111 .0 "178"1639720503> 111I'~~I~'I.es btrkaere! "ere! marhahusbol • erel r6mai talban o etel wokban • fogyokuras rtuomsag • fokhagymas reeept o fozelek es koret • gabona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful