You are on page 1of 76

T.C.

BABAKANLIK
TRKYE STATSTK KURUMU
Prime Ministry Republic of Turkey
Turkish Statistical Institute
TK YAYIN KATALOU
TURKSTAT Publication Catalogue
2007
TK
J.C. 8A58AKANLlK
JUkKlYf lSJAJlSJlK KUkUMU
Pr|me M|n|stry kepub||c ot Jurkey
Jurk|sh Stat|st|ca| lnst|tute
1lK YAYlN KA1ALOCu
1ukKS1A1 Publication Cataloue
2007
T!K
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
3
De#erli Kullanclar,

Trkiye !statistik Kurumu (T!K), lke ve topluma ili$kin olarak retti#i resmi istatistikleri, di#er e$itli kanallarn
yansra yayn ve haber blteni yoluyla da kullanclarn hizmetine sunmaktadr.
T!K Yayn Katalo#unda, Tarihi !statistikler Serisi d$nda, zellikle 2000 ylndan gnmze yaymlanan ve yakn
zamanda yaymlanacak yaynlara yer verilmi$tir.
Kullanm kolayl# asndan her blm farkl renklerde dzenlenerek, her bir yaynn periyodu, format ve yat,
kapsanan dnem ve yayn ieri#ine ynelik bilgilere yer verilmi$tir. Yaynlarmzn biro#u CD ortamnda ve PDF
formatnda mevcut olup, ayrca EXCEL formatnda da kullanclarmza sunulmaktadr.
Trkiye !statistik Kurumu tarafndan yaplan ara$trma sonularnn kamuoyuna sunuldu#u Yllk Haber Blteni
Yaymlama Takvimi ise Blm VIda verilmektedir. Sz konusu takvime www.tuik.gov.tr web adresinden de eri$im
mmkndr.

Yaynlar edinmek isteyen kullanclarmzn ekteki sipari$ formunu doldurarak, posta/faks yoluyla gndermeleri
gerekmektedir.

Bilgilerin retiminin ve kullanmnn etkinle$tirilmesi amacyla, Trkiye !statistik Kurumu, 26 Blge Mdrl# ile
lkemizin her blgesinde hizmet vermekte, bylece bilgi ve yaynlara daha hzl eri$im imkan sa#lanmaktadr.
Blm VIIde Blge Te$kilatlarnn adres ve telefon bilgileri yer almaktadr.
Trkiye !statistik Kurumu tarafndan sunulan tm bilgi ve yaynlarn, yaplacak ara$trmalara kaynak te$kil edece#i
inancyla al$malarnzda ba$arlar dilerim.

Do. Dr. mer DEM!R
Ba$kan
Foreword nsz
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
4
nsz Foreword
Dear Users,

Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), collects ofcial statistics regarding the structure of the society,
and provides the users with demanded information beside various channels both in publications and in news
bulletins.
This Publication Catalogue includes publications published since 2000 (excluding the Historical Statistical Series),
and the ones planned to be published soon.
For ease of use, each section is designed in different colors, and information on periodicity, available formats,
prices and contents of the publications are given in the related section. Many publications are available on CD-
Rom in PDF format, and also they are supplied to the users in EXCEL format on demand.
Annual Release Calendar of the News Bulletins which includes information on researches held by TURKSTAT can
be found on Section VI. Information about release calendar is also available on www.turkstat.gov.tr web page.

Those who want to order our publications shall ll in the attached form and send via post/fax.

For effective data production and usage, TURKSTAT serves all over the Country by its 26 Regional Ofces, and
offers easy access to produced data and publications. Information on addresses and telephones of our Regional
Ofces can be found on Section VII.

Believing that data and publications offered by the Turkish Statistical Institute will be a source in your research,
I wish you full success in your studies.
Assoc. Prof. mer DEM!R
President
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
5
Symbols and Abbreviations Simge ve Ksaltmalar
International Standart Serial Number is a periodical publication
system which is prepared by the International Standarts of
Organizations (ISO) and acceptance to the member states.
In the other words chronological and periodical publications
which is published at the same name and determined frequency.
International Standart Book Number is a book numbering system
which is prepared by the International Standarts of Organization
(ISO) in 1972 and acceptence to the member states because of
monitoring to the rapidly changes and devolopments information
products.
The goal of book numbering systems is dene the specic editor
(Publisher).
The system of ISBN to give a denation number to (Each) every
published material. This number to be composed of four group
and ten digits. However; it has been get through thirteen digits
ISBN applications since 2007.
News Turkish Liras (Domestic prices)
USD Dollars (Overseas prices)
Publication format
CD format
ISSN
ISBN
YTL
$
Uluslararas Standart Sreli Yayn Numaras (International
Standart Serial Number), Uluslararas Standartlar Organizasyonu
(ISO) tarafndan hazrlanan ve ye lkelerin onay ile yrrl#e
giren bir sreli yayn numaralama sistemidir.
Di#er bir deyi$le, ayn ad ile belirli sklklarla yaynlanan kronolojik
nitelik ta$yan sreli yaynlardr.
Uluslararas Standart Kitap Numaras (International Standart
Book Number), hzla de#i$en ve geli$en dnyamzda artan
bilgi retimini izleyebilmek ve geni$ apta kullanmna sunmak
iin 1972 ylnda Uluslararas Standartlar Organizasyonu (ISO)
tarafndan hazrlanan ve ye lkelerin onay ile yrrl#e giren
bir kitap numaralama sistemidir.
Ama, kitap numaralarnn uluslararas bir yntemle dzenlenerek
standardize edilip, ISBN verilerek belirli bir yaymcnn yaynlad#
bir materyalin kimli#ini tanmlamaktr.
ISBN sistemi, yaynlanan her materyale bir tanmlama numaras
verir. Bu numara drt grup ve on haneden olu$ur. Ancak; 2007
ylndan itibaren, on haneli ISBN uygulamasna geilmi$tir.
Yeni Trk Liras (Yurt ii sat$)

Amerika Birle$ik Devletleri Dolar (Yurt d$ sat$)
Yayn format
CD format
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
7
Contents !indekiler
I. nsz
II. Simge ve Ksaltmalar
III. !indekiler
IV. Yayn Listesi
V. Da"tm Hizmetleri ve Yaynlara Eri#im
1. GENEL YAYINLAR
2. NFUS VE SOSYAL KO$ULLAR
2.1. Nfus Saym
2.2. G
2.3. Ya$am Memnuniyeti
2.4. Demogra
2.5. !$gc piyasas
2.6. Gelir-Tketim
2.7. E#itim
2.8. Kltr
2.9. Spor
2.10. Adalet
2.11. Seimler
3. TARIM, EVRE
3.1. Tarm
3.2. evre
4. SANAY!, T!CARET VE H!ZMETLER, ENERJ!
4.1. Sanayi
4.2. Maden
4.3. !n$aat
4.4. Turizm
4.5. Ula$trma ve Haberle$me
4.6. Ticaret ve Hizmetler
4.7. Enerji
5. MAKRO EKONOM!K !STAT!ST!KLER
5.1. Milli Gelir
5.2.D$ Ticaret
5.3. Fiyat ve Endeksler
5.4. Maliye
6. TAR!H! !STAT!ST!KLER
7. METODOLOJ! VE SINIFLAMALAR
7.1. Sorularla !statistik
7.2. Snamalar

VI. 2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi
VII. T!K !leti#im Bilgileri
I. Foreword
II. Symbols and Abbreviations
III. Contents
IV. List of Publication
V. Dissemination Services and Access to Publications

1. GENERAL PUBLICATIONS
2. POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS
2.1. Population Census
2.2. Migration
2.3. Life Satisfaction
2.4. Demography
2.5. Labour Market
2.6. Income-Consumption
2.7. Education
2.8. Culture
2.9. Sport
2.10. Justice
2.11. Elections
3. AGRICULTURE, ENVIRONMENT
3.1. Agriculture
3.2. Environment
4. INDUSTRY, TRADE AND SERVICES, ENERGY
4.1. Industry
4.2. Mining
4.3. Construction
4.4. Tourism
4.5. Transportation and Communication
4.6. Trade and Services
4.7. Energy
5. MACRO ECONOMIC STATISTICS
5.1. National Accounts
5.2. Foreign Trade
5.3. Prices and Indices
5.4. Finance
6. HISTORICAL STATISTICS
7. METHODOLOGICAL AND CLASSIFICATIONS
7.1. Statistics in Questions
7.2. Classications
VI. Release Calendar of News Releases for 2007
VII. TURKSTAT Information Services
Sayfa
Page
3
5
7
9
13
17
21
21
21
22
23
25
28
30
32
32
33
34
35
35
37
38
38
39
40
42
42
45
47
48
48
50
52
53
54
57
57
61
65
77
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
9
1. GENEL YAYINLAR
Trkiye !statistik Yll#, 2005
!statistik Gstergeler, 1923-2004
!statistik Gstergeler, 1923-2005
Rakamlar Ne Diyor? 2006
!statistiklerle Trkiye, 2006
Ekonomik Gstergeler, 2006
!l Gstergeleri, 1980-2003
Blgesel !zleme Gstergeleri TR 31 !zmir
Blgesel Gstergeler TR 52 Konya-Karaman
!zmir SHEK ocuk Yuvalar, Yeti$tirme Yurtlar ve
Huzurevleri Memnuniyet Ara$trmas
2. NFUS VE SOSYAL KO$ULLAR
2000 Genel Nfus Saym;
Nfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (!l Yaynlar)
2000 Genel Nfus Saym;
Nfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Trkiye
2000 Genel Nfus Saym; G !statistikleri
Trkiye zrller Ara$trmas, 2002
Ya$am Memnuniyeti Ara$trmas, 2005
Aile Yaps Ara$trmas, 2006
Sa#lk Hizmetleri Memnuniyet Ara$trmas, 2006
Evlenme !statistikleri, 2003-2005
Bo$anma !statistikleri, 2003-2005
lm !statistikleri; !l ve !le Merkezleri, 2004
lm !statistikleri; !l ve !le Merkezleri, 2005
!ntihar !statistikleri, 2003
!ntihar !statistikleri, 2004-2005
Hanehalk !$gc !statistikleri, 2004
Hanehalk !$gc !statistikleri, 2005
Hanehalk !$gc !statistikleri !BBS, 1. ve 2. Dzey, 2004
Hanehalk !$gc !statistikleri !BBS, 1. ve 2. Dzey, 2005
Hanehalk !$gc !statistikleri Veri Seti, 2004
al$ma !statistikleri, 2000-2001
Kadn !stihdam, !stihdam ve E#itim Projesi
!$gc Piyasas Bilgisi (TOR 6); 19 Aralk 2000
Kk ve "irketle$memi$ !$yerlerinde !stihdam, 2000
Hanehalk Bte Ara$trmas,
Hanehalk Tketim Harcamalar, 2003
Hanehalk Bte Ara$trmas,
Hanehalk Tketim Harcamalar, 2004
Hanehalk Bte Ara$trmas, Hanehalk Gelir Da#lm, 2003
Hanehalk Bte Anketi, 2004 (Veri Seti)
Milli E#itim !statistikleri; rgn E#itim, 2003-2004
1. GENERAL PUBLICATIONS
Turkeys Statistical Yearbook, 2005
Statistical Indicators, 1923-2004
Statistical Indicators, 1923-2005
Facts and Figures, 2006
Turkey in Statistics, 2006
Economic Indicators, 2006
Provincial Indicators, 1980-2003
The Indicators of Regional Monitoring TR 31 !zmir
Regional Indicators TR 52 Konya-Karaman
Kindergartens, Orphanages Homes for Elderly Persons which was
related to Social Services and Child Protection Societys in !zmir
2. POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS
Census of Population 2000;
Social and Economic Chatacteristics of Population (by Province)
Census of Population 2000;
Social and Economic Chatacteristics of Population, Turkey
Census of Population 2000; Migration Statistics
Turkey Disability Survey, 2002
Life Satisfaction Survey, 2005
Family Structure Research, 2006
Health Satisfaction Survey, 2006
Marriage Statistics, 2003-2005
Divorce Statistics, 2003-2005
Death Statistics; Province and Districts Centers, 2004
Death Statistics; Province and Districts Centers, 2005
Suicide Statistics, 2003
Suicide Statistics, 2004-2005
Household Labour Force Statistics, 2004
Household Labour Force Statistics, 2005
Household Labour Force Statistics SRE, Level 1 and 2, 2004
Household Labour Force Statistics SRE, Level 1 and 2, 2005
Data Set of Household Labour Force Statistics, 2004
Labour Statistics, 2000-2001
Employment of Women, Employment and Training Project
Labour Market Information (TOR 6); 19 December 2000
Employment in Small and Unincorporated Enterprises, 2000
Household Budget Survey,
Household Consumption Expenditures, 2003
Household Budget Survey,
Household Consumption Expenditures, 2004
Household Budget Survey, Household Income Distribution, 2003
Household Budget Survey, 2004 (Data Set)
National Education Statistics; Formal Education, 2003-2004
Sayfa
Page
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
27
27
27
28
28
29
29
30
30
List of Publication Yayn Listesi
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
10
Milli E#itim !statistikleri; Yaygn E#itim, 2002-2003
Milli E#itim !statistikleri; Yaygn E#itim, 2005-2006
Milli E#itim !statistikleri; rgn ve Yaygn E#itim,
2004-2005
Trkiye E#itim Harcamalar Ara$trmas, 2002
Kltr !statistikleri, 2004
Kltr !statistikleri, 2005
Spor !statistikleri, 2002
Adalet !statistikleri, 2004
Adalet !statistikleri, 2005
Gvenlik Birimine Gelen veya Getirilen ocuklar,
2005 (Seilmi$ 27 !l)
Cumhuriyetten Gnmze Milletvekili Seimleri,
1923-2002
Milletvekili Genel Seimi Sonular, 2002
Mahalli !dareler Seimi, 28.03.2004
3. TARIM, EVRE
Tarmsal Yap; retim, Fiyat, De#er, 2004
Su rnleri !statistikleri, 2004
Su rnleri !statistikleri, 2005
Tarm !statistikleri zeti, 1986-2005
2001 Genel Tarm Saym, Tarmsal !$letmeler (Hanehalk)
2001 Genel Tarm Saym; Tarmsal !$letmeler (Hanehalk)
Standart Hatalar ve Aralk Tahminleri
2001 Genel Tarm Saym Ky Genel Bilgileri
Trkiye evre !statistikleri zeti, II
4. SANAY!, T!CARET VE H!ZMETLER, ENERJ!
Genel Sanayi ve !$yerleri Saym, 2002
Genel Sanayi ve !$yerleri Saym,
!ller, 2002
Yllk !malat Sanayi !statistikleri, 2001
!malat Sanayi; !stihdam-demeler-retim
(Geici Sonular), 2004 (IV)-2005 (IV)
Kk lekli !malat Sanayi !statistikleri, (1-9), 2001
Madencilik ve Ta$ocakl# !statistikleri, 2001
2000 Bina Saym
Yap !zin !statistikleri, 2002-2004
Yap !zin !statistikleri, 2005
!n$aat ve Tesisat !$yerleri !statistikleri, 1992-2001
Dnemlere Gre Bina !n$aat Maliyet Endeksi
(1991=100.0), 2000-2004
Turizm !statistikleri, 2004-2005
Karayolu Trak Kaza !statistikleri, 2004
Denizyolu Ta$macl# !statistikleri, 2001
National Education Statistics; Adult Education, 2002-2003
National Education Statistics; Non-Formal Education, 2005-2006
National Education Statistics; Formal and Non-Formal Education,
2004-2005
The Survey of Turkeys Education Expenditure, 2002
Cultural Statistics, 2004
Cultural Statistics, 2005
Sport Statistics, 2002
Judicial Statistics, 2004
Judicial Statistics, 2005
Juvenile Received into Security Unit,
2005 (Selected 27 Provinces)
The Elections of Representatives from the Republic to the
Present-Day, 1923-2002
The General Election of Representatives, 2002
The Election of Local Administrations, 28.03.2004
3. AGRICULTURE, ENVIRONMENT
Agricultural Structure; Production, Price, Value, 2004
Fisheries Statistics, 2004
Fisheries Statistics, 2005
The Summery of Agricultural Statistics, 1986-2005
2001 Census of Agriculture, Agricultural Holdings (Household)
2001 Census of Agriculture Agricultural Holdings (Households)
Standart Errors and Interval Estimates
2001 General Agricultural Census Village Information
Enviromental Statistics Compendium of Turkey, II
4. INDUSTRY, TRADE AND SERVICES, ENERGY
General Census of Industry and Business Establishments, 2002
General Census of Industry and Business Establishments,
Provinces, 2002
Annual Manufacturing Industry Statistics, 2001
Manufacturing Industry; Employment, Payments, Production,
(Provisional Results), 2004 (IV)- 2005 (IV)
Small Sized Manufacturing Industry Statistics (1-9), 2001
Mining and Quarrying Statistics, 2001
Building Census, 2000
Building Permit Statistics, 2002-2004
Building Permit Statistics, 2005
Construction and Installation Establishments Statistics,1992-2001
Quarterly Building Construction Cost Index
(1991=100.0), 2000-2004
Tourism Statistics, 2004-2005
Road Trafc Accident Statistics, 2004
Sea Transportation Statistics, 2001
Sayfa
Page
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41
41
42
42
42
Yayn Listesi List of Publication
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
11
List of Publication Yayn Listesi
Motorlu Kara Ta$tlar !statistikleri, 2005
Ula$trma !statistikleri zeti, 2004
Ula$trma !statistikleri zeti, 2005
Deniz Ta$tlar ve Denizyolu Ta$ma !statistikleri, 2001
Havayolu Ta$macl# !statistikleri, 2001
Karayolu Ta$macl#, Destekleyici ve Yardmc Ula$trma
Faaliyetleri !statistikleri, 2001
Otel ve Lokanta !statistikleri, 2001
Hizmet !statistikleri, 2001
Ticaret !statistikleri, 2001
Radyo ve Televizyon Kurumlar !statistikleri, 2002
Mali Arac Kurulu$ !statistikleri, 2002
!malat Sanayiinde Enerji Tketimi
(500 TEP ve Daha Fazla Enerji Tketen !$yerleri),
1999-2001
Elektrik, Gaz ve Su !statistikleri, 2000-2001
5. MAKRO EKONOM!K !STAT!ST!KLER
!llere Gre Gayri Sa Yurtii Hasla, 2000
Dnemlere Gre Gayri Sa Milli Hasla, 1999-2000
Ulusal Hesaplarda Yeni Geli$meler, Ocak 2002
D$ Alem Hesaplar, 2000-2005
D$ Ticaret !statistikleri Yll#, 2005
D$ Ticarette Yo#unla$ma, 2003
Maddelere Gre D$ Ticaret, 2000
Ta$ma Sistemlerine Gre D$ Ticaret, 2001
D$ Ticaret Fiyat ve Miktar Endeksleri Kapsam ve Yntemler
(1982=100)
Perakende Fiyat !statistikleri; Seilmi$ Maddelere Gre
Yllk Ortalama Fiyatlar, 2004
Toptan Fiyat !statistikleri, 2004
Kesin Hesaplar; Belediyeler ve !l zel
!dareleri, 2004
Bteler; Belediyeler, !l zel !dareleri
ve Kyler, 2005
"irket, Kooperatif ve Ticaret nvanl !$yerleri
!statistikleri, 2005
6. TAR!H! !STAT!ST!KLER
19. Yzylda Osmanl D$ Ticareti;
Tarihi !statistikler Dizisi, Cilt 1
Osmanl !mparatorlu#unun ve Trkiyenin Nfusu 1500-1927;
Tarihi !statistikler Dizisi, Cilt 2
Osmanl Dnemi Tarm !statistikleri 1909, 1913 ve 1914;
Tarihi !statistikler Dizisi, Cilt 3
Road Motor Vehicle Statistics, 2005
Summary Statistics on Transportation, 2004
Summary Statistics on Transportation, 2005
Vessels and Sea Transportation Statistics, 2001
Air Transportation Statistics, 2001
Road Transportation, Supporting and Auxiliary Transportation
Services Statistics, 2001
Hotel and Restaurant Statistics, 2001
Service Statistics, 2001
Trade Statistics, 2001
Radio and Television Institutions Statistics, 2002
Financial Intermediary Institutions Statistics, 2002
Energy Consumption in the Manufacturing Industry;
(Establishment with 500 TEP or More Energy Consumption),
1999-2001
Electricity, Gas and Water Statistics, 2000-2001
5. MACRO ECONOMIC STATISTICS
Gross Domestic Product by Provinces, 2000
Quarterly Gross National Product, 1999-2000
The New Developments in National Accounts, January 2002
Rest of the World Accounts, 2000-2005
Foreign Trade Statistics Yearbook, 2005
Concentration in Foreign Trade, 2003
Foreign Trade Items, 2000
Foreign Trade by Transport System, 2001
External Trade Price and Quantity Indices Coverage and Methods
(1982=100)
Retail Price Statistics; Annual Average Prices by
Selected Items, 2004
Wholesale Price Statistics, 2004
Final Accounts Municipalities and Special Provincial
Administrations, 2004
Budgets; Municipal and Special Provincial Administrations
and Villages, 2005
Statistics on Companies, Cooperatives and Trade Name
Establishment, 2005
6. HISTORICAL STATISTICS
Ottoman Foreign Trade in the 19th Century;
Historical Statistics Series Volume I
The Population of The Ottoman Empire and Turkey; Historical
Statistics Series Volume 2, 1500-1927
Agricultural Statistics of Turkey During the Ottoman Period 1909,
1913 and 1914; Historical Statistics Series Volume 3


Sayfa
Page
43
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
47
47
48
48
48
48
49
50
50
50
51
51
52
52
53
53
53
54
54
54
54
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
12
Yayn Listesi List of Publication
Osmanl Sanayi 1913, 1915 Yllar Sanayii !statistiki;
Tarihi !statistikler Dizisi, Cilt 4
Osmanl Devletinin !lk !statistik Yll# 1897;
Tarihi !statistikler Dizisi, Cilt 5
Tanzimattan Cumhuriyete Modernle$me Srecinde E#itim
!statistikleri 1839 - 1924 Tarihi !statistikler Dizisi, Cilt 6
Osmanl Mali !statistikleri Bteler 1841, 1918;
Tarihi !statistikler Dizisi, Cilt 7
7. METODOLOJ! VE SINIFLAMALAR
Satnalma Gc !le Milli Gelir;
Sorularla !statistikler Dizisi 1
Toptan E$ya ve Tketici Fiyatlar Endeksi;
Sorularla !statistik Dizisi 2
Tarm !statistikleri; Sorularla !statistikler Dizisi 3
D$ Ticaret !statistikleri; Sorularla !statistik Dizisi 4
Sanayi ve Enerji !statistikleri; Sorularla !statistikler Dizisi 5
!n$aat !statistikleri; Sorularla !statistikler Dizisi 6
Fiyat Endeksleri ve Enasyon; Sorularla !statistikler Dizisi 7
rnekleme ve Anket; Sorularla !statistikler Dizisi 8
!statistiksel Kalite Kontrol; Sorularla !statistikler Dizisi 9
Hanehalk Tketim Harcamalar;
Sorularla !statistikler Dizisi 10
Avrupa Ekonomik Toplulu#unda Faaliyete Gre rnlerin
!statistiki Snamas (FS 2002)
Avrupa Toplulu#unda Ekonomik Faaliyetlerin !statistiki Snamas
(EF!S 1.1. Rev.)
Uluslararas Standart E#itim Snamas (USES)
Uluslararas Standart Meslek Snamas (USMS-88)
!statistik Terimleri Szl#
Trkiye Sanayi rnleri Listesi (PRODTR 2003)
!$ Demograsi neriler Klavuzu
!n$aat Tipleri Snamas (!TS)
Ulusal Meslek Listesi (UML-2002)
Amaca Gre Harcama Snamalar
Ottoman Industry; Industrial Census of 1913,1915;
Historical Statistics Series Volume 4
The First Statistical Yearbook of The Ottoman Empire 1897;
Historical Statistics Series Volume 5
Education Statistics in Modernization from The Tanzimat to The
Republic 1839 - 1924; Historical Statistics Series Volume 6
Ottoman Financial Statistics Budgets 1841, 1918;
Historical Statistics Series Volume 7
7. METHODOLOGY AND CLASSIFICATIONS
National Income by Purchasing Power;
Statistics Series With Questions 1
The Wholesale Price Index and Consumer Price Index;
Statistics Series With Questions 2
Agricultural Statistics; Statistics Series With Questions 3
Foreign Trade Statistics; Statistics Series With Questions 4
Industry and Energy Statistics; Statistics Series With Questions 5
Construction Statistics; Statistics Series With Questions 6
Price Indices and Ination; Statistics Series With Questions 7
Sampling and Survey; Statistics Series With Questions 8
Statistical Quality Control Statistics Series With Questions 9
Household Consumption Expenditures; Statistics Series With
Questions 10
Statistical Classication of Products by Activity in the European
Economic Community (CPA 2002)
Statistical Classication of Economic Activities in the European
Community (NACE 1.1. Rev)
International Standard Classication of Education (ISCED)
International Standard Classication of Occupations (ISCO-88)
The Dictionary of Statistical Terms
List of Turkeys Industry List Products (PRODTR 2003)
Business Demography Recommendations Manual
Classication of Types of Constructions (CC)
National List of Occupations (UML-2002)
Classications of Expenditure According to Purpose
Sayfa
Page
55
55
55
56
57
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
61
61
61
62
62
62
63
63
63
64
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
13
Trkiye !statistik Kurumu Bilgi Da"tm Hizmetleri
Trkiye !statistik Kurumu bilgi da#tm hizmetleri Merkez Osi ve Blge Mdrlkleri tarafndan sa#lanmaktadr.
Bilgi Da#tm Servisi tarafndan sunulan hizmetler $u $ekildedir:
- !statistiki bilgi sa#lanmas
- Haber Bltenleri ile ilgili sorular
- Yayn talepleri
- Yaynlarn Excel dosyalarnn sa#lanmas
- e$itli veri ve bilgilere abonelik hizmetleri
Detayl bilgi iin http://www.tuik.gov.tr adresini ziyaret ediniz.
Yayn/Haber Blteni Talepleri iin
Dner Sermaye !#letmesi
Tel: + 90 312 425 34 23
+ 90 312 410 02 81 - 410 02 85 - 410 02 66
Faks: + 90 312 417 58 86
Bilgi/veri istekleri iin
Bilgi Da"tm Grubu
Tel : + 90 312 410 02 13 - 410 02 15
Faks : + 90 312 417 04 32
E-posta : bilgi@tuik.gov.tr
Yayn Sat# Osi
Hafta ii her gn : 09:00 - 16:30
Ycetepe Mah. Necatibey Caddesi No: 114, 06100 ankaya/Ankara
- Yaynlarn yurt ii ve yurt d# yatlarna gnderim cretleri ayrca eklenecektir.
Dissemination Services and Access to Publications Da"tm Hizmetleri ve Yaynlara Eri#im
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
14
Otomatik Telefon Bilgi Hatt:
Genel bilgilere eri$im iin +90 312 410 04 10 santral numarasndan 8 tu$lanmaldr. Daha sonra ynlendirmeler
do#rultusunda ve iste#e ba#l olarak, konularna gre a$a#daki numaralar tu$lanmaldr:
Fiyat 1
D$ Ticaret 2
Milli Gelir 3
Sanayi retim 4
Nfus 5
al$ma !statistikleri 6
Ayrntl Bilgi ve Kullanc "ikayetleri 7
Ktphane
T!K Ktphanesinde istatistik, ekonomi, bilgisayar ve matematik vb. konularnda pek ok yayn bulunmakta ve
bnyesinde 18.000den fazla kitap, 4500 civarnda kurum yayn, 1500 periyodik yayn ve 1200 civarnda CDyi
barndrmaktadr.
Tm yaynlara eri$im imkan sa#layan ve http://www.tuik.gov.tr web sayfasnda da bulunan evrimii katalog
sayesinde kullanclara kullanm kolayl# sa#lanmaktadr.

Web sitesi
T!Kin yeni al$malarna ve gncel bilgiye eri$im imkan sa#lamaktadr. Web sayfas ile ilgili gr$ ve nerilerinizi
webmaster@tuik.gov.tr e-posta adresine ynlendirebilirsiniz.
TRT Telegn Yayn
Haber Blteni Yaynlama Takvimine paralel olarak, Haber Bltenleri zet bilgileri TRT Telegn yaynnda, 590.
sayfadan itibaren yer almaktadr.
Mobil Bilgi Da"tm Servisi
Haber Blteni zet bilgilerinin yer ald# Mobil Bilgi Da#tm Servisi cep telefonu yoluyla hizmet vermektedir.
Ayrntl bilgiyi http://www.tuik.gov.tr/jsp/3737/mobilIst3737.html web adresinden temin edebilirsiniz.
Da"tm Hizmetleri ve Yaynlara Eri#im Dissemination Services and Access to Publications
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
15
Data Dissemination Services Turkish Statistical Institute
Dissemination Services of the Turkish Statistical Institute are carried out both by Central Ofce and Regional
Ofces. Services provided by Dissemination Services are as follows:
- Providing statistical information
- Answering questions about news bulletins
- Meeting publication requests
- Providing Excel formats of the publications
- Subscriptions to statistical data and information
Relevant information is also available on http://www.turkstat.gov.tr web site.
For Publication/News Bulletin order
Revolving Fund Management
Tel: + 90 312 425 34 23
+ 90 312 410 02 81 - 410 02 85 - 410 02 66
Fax: + 90 312 417 58 86
For data/information requests
Data Dissemination Group
Tel: + 90 312 410 02 13 - 410 02 15
Fax: + 90 312 417 04 32
E-mail: info@tuik.gov.tr
Publication Shop
Monday-Friday: 09:00 - 16:30
Ycetepe Mah. Necatibey Cad. No: 114, 06100 ankaya/Ankara-TURKEY
- Delivery costs will be charged to the domestic and overseas publication prices.
Dissemination Services and Access to Publications Da"tm Hizmetleri ve Yaynlara Eri#im
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
16
Automated Telephone Information Line:
In order to provide quick access to information, after dialing +90 312 410 04 10 telephone number, please press
number 8. In line with the directions and upon request, please press following numbers by subjects:
Prices 1
Foreign Trade 2
National Accounts 3
Manufacturing Industry 4
Population 5
Labour Force Statistics 6
Detailed Information and Comments 7
Library
TURKSTAT Library is one of the richest libraries with materials on statistics and economic subjects. It contains
over 18.000 books, 4500 Institute publications and 1.500 periodicals, and 1200 CDs.

With the help of online catalogue service which is also available on the web site http://www.turkstat.gov.tr, users can
easily access to the all publications.
Web site
The web site provides information on recent data and new studies of TURKSTAT. Please direct your comments
to: webmaster@tuik.gov.tr
Teletext Broadcast
In parallel with the Release Calendar of the News Bulletins, summary data of the News Bulletins are also available
in TRT Teletext Broadcast beginning from page 590.
Mobile Data Dissemination Service
Detailed information on Mobile Data Dissemination Service, which provides summary data of the News Bulletins
and giving service via mobile phones, can be reached from http://www.tuik.gov.tr/jsp/3737/mobilIst3737.html
web site.
Da"tm Hizmetleri ve Yaynlara Eri#im Dissemination Services and Access to Publications
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
17
Turkeys Statistical Yearbook, 2005
Covers data on land and climate, environment, population, demography,
health, education and culture, justice, elections, social security and social
aid, labour, agriculture, mining and energy, manufacturing industry, building
construction, transportation and communication, tourism, domestic trade
and services, foreign trade, prices and indexes, purchasing power parity,
money, banking and insurance, nance, national accounts, income, poverty
and consumption, science, technology and information communication, life
satisfaction, and also some international statistics in ve years period.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 0082 - 691X / 975 - 19 - 3855 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Statistical Indicators, 1923 - 2004
Since 1991, this publication provides historical perspective on a number
of key statistical indicators, including population, demography, health,
education, culture, social security and public assistance, agriculture,
mining, energy and power, manufacturing, construction, transportation,
communication, tourism, domestic and foreign trade, prices and indexes,
money and banking, nance, and national accounts.
Periodicity : Annual
ISSN : 1300 - 0535
Language : Turkish - English
Format and price :
10 $
Statistical Indicators, 1923 - 2005
Since 1991, this publication provides historical perspective on a number
of key statistical indicators, including population, demography, health,
education, culture, social security and public assistance, agriculture,
mining, energy and power, manufacturing, construction, transportation,
communication, tourism, domestic and foreign trade, prices and indexes,
money and banking, nance, and national accounts.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
10 $
Trkiye !statistik Yll", 2005
Arazi ve iklim, evre, nfus, demogra, sa"lk, e"itim ve kltr,
adalet, seim, sosyal gvenlik ve sosyal yardm, al#ma, tarm,
maden ve enerji, imalat sanayii, bina in#aat, ula#trma ve
haberle#me, turizm, i ticaret ve hizmetler, d# ticaret, yat ve
endeksler, satnalma gc paritesi, para, banka ve sigorta, maliye,
ulusal hesaplar, gelir, yoksulluk ve tketim, bilim, teknoloji ve
bili#im, ya#am memnuniyeti ile uluslararas istatistiklere ili#kin
bilgiler be# yllk zaman serisi kapsamnda yer alm#tr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 0082 - 691X / 975 - 19 - 3855 - 4
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
20 YTL 10 YTL
!statistik Gstergeler, 1923 - 2004
!lk kez 1991 ylnda yaymlanan bu yaynda; Cumhuriyet Dnemini
kapsayan temel istatistik gstergeler yer almaktadr. Yaynda
nfus, demograk istatistikler, sa"lk, e"itim ve kltr, adalet,
sosyal gvenlik ve sosyal yardm, tarm, madencilik, enerji, imalat
sanayi, bina in#aat, ula#trma ve haberle#me, turizm, i ticaret ve
hizmetler, d# ticaret, yat ve endeksler, para ve banka, maliye ve
ulusal hesaplara ili#kin bilgiler mevcuttur.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN : 1300 - 0535
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
7 YTL

!statistik Gstergeler, 1923 - 2005
!lk kez 1991 ylnda yaymlanan bu yaynda; Cumhuriyet Dnemini
kapsayan temel istatistik gstergeler yer almaktadr. Yaynda
nfus, demograk istatistikler, sa"lk, e"itim ve kltr, adalet,
sosyal gvenlik ve sosyal yardm, tarm, madencilik, enerji, imalat
sanayi, bina in#aat, ula#trma ve haberle#me, turizm, i ticaret ve
hizmetler, d# ticaret, yat ve endeksler, para ve banka, maliye ve
ulusal hesaplara ili#kin bilgiler mevcuttur.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
7 YTL
General Publications Genel Yaynlar
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
18
Genel Yaynlar General Publications
Rakamlar Ne Diyor? 2006
!lk kez 2005 ylnda yaymlanan bu yaynda; nfus ve demogra,
g, sa"lk, e"itim, adalet, gelir, tketim ve yoksulluk, i#gc,
milli gelir, turizm, d# ticaret, yat, tarm, enerji, evre, sanayi,
ula#trma, bilim ve teknoloji, tketici gven endeksine ili#kin son
yl bilgileri gemi# yllarla kar#la#trlmal olarak yorumlanm#,
grak ve resimlerle zenginle#tirilmi#tir.
Yaymlanma sresi : Yllk
Dili : Trke
Format ve yat :
Mevcudu yok

!statistiklerle Trkiye, 2006
!lk kez 2006 ylnda yaymlanan bu yaynda; arazi, iklim, evre,
nfus, g, demogra, sa"lk, e"itim ve kltr, turizm, adalet,
seim, i#gc, gelir ve tketim, yat, tketici gven endeksi, d#
ticaret, tarm, i# istatistikleri, sanayi, maden ve enerji, bina in#aat,
ula#trma, ulusal hesaplar, maliye, bilim ve teknoloji konularna
ili#kin bilgiler iki ve yllk zaman serisi kapsamnda tablolar
halinde verilmi#, grak ve resimlerle zenginle#tirilmi#tir.
Yaymlanma sresi : Yllk
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
cretsiz
Ekonomik Gstergeler, 2006
Ulusal hesaplar, sanayi, bina in#aat, tarm, beklentiler, d# ticaret,
yatlar, i#gc, gelir-tketim, borlanma, bte, para-banka,
turizm, ula#trma, evre istatistiklerine ili#kin son be# yla ait yllk
gstergelerle, son yla ait aylk ve dnemlik gstergeler yer
almaktadr. !statistiklerin kullanlarak bilgiye dn#trlmesini ve
kolay kavranlmasn sa"lamak amacyla hazrlanan yayn; analiz,
grak, gsterge ve ksa de"erlendirmelerle desteklenmi#tir.
Yaymlanma sresi : Aylk
ISSN : 1305 - 3353
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
20 YTL

Facts and Figures, 2006
The rst time published in 2005 this publication; population and demography,
migration, health, education, justice, income, consumption and poverty,
labour force, national accounts, tourism, foreign trade, price, agriculture,
energy, environment, industry, transportation, science and technology,
consumer tendencies recent data comparison with the previous years
interpreted, enriched with graphs and pictures.
Periodicity : Annual
Language : English
Format and price :
Not available
Turkey in Statistics, 2006
The rst time published in 2006 this publication; land, climate, environment,
population, migration, demography, health, education and culture, tourism,
justice, election, labour force, income and consumption, price, consumer
condence index, foreign trade, agriculture, business statistics, industry,
mining and energy, building construction, transportation, national accounts,
nance, science and technology data prepared tables in two and three years
period, enriched with graphs and pictures.
Periodicity : Annual
Language : Turkish - English
Format and price :
Free
Economic Indicators, 2006
Covers data on national accounts, industry, building construction, agriculture,
expectations, foreign trade, prices, labour, income-expenditure, borrowing,
budget, money-banking, tourism, transportation, environment. It covers
annual indicators of the last ve years and, monthly and quarterly indicators
of last three years. The publication is supported with a brief explanation on
analyses, graphs and related indicators in order to enable the transformation
of statistics into information to facilitate the comprehension.
Periodicity : Quarterly
ISSN : 1305 - 3353
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $

T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
19
General Publications Genel Yaynlar
!l Gstergeleri, 1980 - 2003
!ller arasndaki geli#mi#lik farkllklarn ortaya koymak amacyla
nfus, e"itim, sa"lk, ulusal hesaplar, al#ma, imalat sanayi, enerji,
tarm, madencilik, bina in#aat, bankaclk, maliye, d# ticaret,
ula#trma haberle#me ve altyap konularnda seilmi# gstergeler
hesaplanm#tr. Elde edilen son yl bilgileri kullanlarak, illere ait
de"erler be# farkl gruba blnerek renklendirilmek suretiyle
illerin geli#mi#lik dzeyleri harita zerinde gsterilmi#tir. Yaynda
o"unlukla 1980 - 2003 dnemine ait bilgiler yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : -
ISSN / ISBN : 1304 - 6292 / 975 - 19 - 3574 - 1
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Blgesel !zleme Gstergeleri TR 31 !zmir
Yaynda, !zmir ilinin nfus ve do"al kaynaklar, ya#am kalitesi,
bireysel ve kamusal ya#am olanaklar, sektrel retimi, gelir ve
istihdam alanlarndaki geli#meleri gsteren bilgiler kapsanm#tr.
!zmir ilinin lkemizin sosyal ve ekonomik alanlardaki durumunu
geni# bir perspektif iinde de"erlendirerek resmi istatistikler ile
kullanclara sunmaktadr. Yaynda, zellikle yneticilerin !zmir ili
ve Ege Blgesi bilgilerini Trkiye gstergeleri ile kar#la#trabilece"i,
karar alma ve uygulama srelerinde kullanabilecekleri tablolara
yer verilmi#tir.
Yaymlanma sresi : -
ISSN / ISBN : 1306 - 1194 / 975 - 19 - 3780 - 9
Dili : Trke
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Blgesel Gstergeler TR 52 Konya - Karaman
Yayn, Trkiye, !statistiki Blge Birimleri Snamas 2. dzey Konya
blgesi ve 3. dzey Konya ve Karaman blgelerindeki geli#meleri
gstergeler ile kar#la#trma olana" sa"lamaktadr. Yaynda ayrca,
blge illerinin ilelerine ve !statistiki Blge Birimleri Snamas 2.
dzey blgelerine (26 Blge) ait gstergeler de yer alm#tr. Bunun
yansra, Temel Gstergeler ksmnda baz gstergeler iin harita
ve yorumlara da yer verilmi#tir. Yaynda 2000 ylndan ba#layarak
mevcut en son yl bilgileri verilmektedir.
Yaymlanma sresi : -
ISSN / ISBN : 1307 - 0894 / 975 - 19 - 3925 - 9
Dili : Trke
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Provincial Indicators, 1980 - 2003
In order to demonstrate the diversities in the development of provinces,
selected indicators have been calculated under the topics of population,
education, health, national accounts, labour, manufacturing industry,
energy, agriculture, mining, building construction, banking, nance, foreign
trade, transportation, communication and infrastructure. By using the last
years data, development levels of provinces have been demonstrated on
maps by grouping the data into ve groups and by giving colour to certain
colours to each group. Generally, the presentation of data is for years 1980
to 2003 through the publication.
Periodicity : -
ISSN / ISBN : 1304 - 6292 / 975 - 19 - 3574 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
The Indicators of Regional Monitoring TR 31 !zmir
The publication covers developments in the population and natural
resources, life quality, individual and public life facilities, sectorial production
and income and employment gures about !zmir. Also the publication
presents social and economic status evaluation by ofcial statistics of !zmir
in our country in broad perspectives. In addition, publication covers tables
that especially usage for managers to compare !zmir and Aegean Region
indicators to Turkey and using to get decision and application process.
Periodicity : -
ISSN / ISBN : 1306 - 1194 / 975 - 19 - 3780 - 9
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
Regional Indicators TR 52 Konya - Karaman
The publication presents and compare developments of regions which is
one of Classication of Statistical Regional Level 2 Konya region and Level
3 Konya and Karaman provinces by using indicators. Also the publication
covers indicators of districts of provinces and other level 2 regions (26
Regions). In addition to this, in the Basic Indcators part covers maps and
comments for some of indicators. The Publication is consist of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN / ISBN : 1307 - 0894 / 975 - 19 - 3925 - 9
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
20
!zmir SHEK ocuk Yuvalar, Yeti#tirme Yurtlar ve
Huzurevleri Memnuniyet Ara#trmas
Yaynda, !zmir ilinde Sosyal Hizmetler ocuk Esirgeme Kurumuna
(SHEK) ba"l ocuk yuvalar, yeti#tirme yurtlar ve huzurevlerinin
kurumsal bilgileri, kurulu# imkanlar, bu kurulu#larda ya#ayan
ki#ilerin demograk zellikleri, kurulu#a geli# nedenleri, psiko-
sosyal durumlar, ihtiyalarnn kar#lanma durumu, verilen
hizmetlerden memnuniyetleri ve gelecekten beklenti dzeyleri
hakknda bilgiler yer almaktadr. Ara#trma, Trkiye !statistik
Kurumu ile !zmir Valili"i arasnda imzalanan bir protokol
erevesinde yaplm#tr.
Yaymlanma sresi : -
ISBN : 975 - 19 - 3926 - 7
Dili : Trke
Format ve yat :
cretsiz cretsiz
Kindergartens, Orphanages, Homes for Elderly Persons which was
related to Social Services and Child Protection Societys in !zmir
In this publication includes information about kindergartens, orphanages,
homes for elderly persons related instutional information, institute facilities
which was related to Social Services and Child Protection Societys in
!zmir. And also covers data on persons who lives in this kind of institutions
demographic properties, cause of coming, status of psycho-social, status of
demands to be met, satisfaction from services and the level of expectations
from the future. The survey was carried out the Turkish Statistical Institute
in cooperation with the !zmir governorship.
Periodicity : -
ISBN : 975 - 19 - 3926 - 7
Language : Turkish
Format and price :
Free Free
Genel Yaynlar General Publications
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
21
Census of Population 2000; Social and Economic
Characteristics of Population (by Province)
The results of demographic, social and economic characteristics of
population that provided from census of population 2000 and comparisons
with previous population censuses are included. Census of Population;
Social and Economic Charateristics of Population has been provided to the
users as a separate publication for each province.
Periodicity : Census year
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Census of Population 2000; Social and Economic
Characteristics of Population, Turkey
Turkish Statistical Institute conducted 14th Population Census on October
22nd, 2000. In this publication, the results of 2000 Population Census
regarding the social, demographic and economic characteristics of population
of Turkey are given and interpreted in detail. Publication that includes tables
in comparison with the information obtained from previous censuses and
also tables by provinces was enriched with graphical presentations and
maps.
Periodicity : Census year
ISBN : 975 - 19 - 3338 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Census of Population 2000; Migration Statistics
Covers data provided from 2000 General Population Census. Migration
size by settlement, inter regional and inter provincial migration, social and
economic characteristics of migrated population are also indicated.
Periodicity : Census year
ISSN/ISBN : 1306 - 1186 / 975 - 19 - 3781 - 7
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
2000 Genel Nfus Saym; Nfusun Sosyal ve
Ekonomik Nitelikleri (!l Yaynlar)
Nfusun demograk ve ekonomik yapsndaki geli#meleri, 2000
Genel Nfus Saymndan elde edilen bilgiler ile gemi# yllara
ait nfus saym bilgilerinin kar#la#trmalar da yer almaktadr.
Nfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri yayn her il iin ayr bir
yayn olarak hazrlanm#tr.
Yaymlanma sresi : Saym yl
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL, 20 YTL
(*)
7 YTL, 10 YTL
(*)


(*)
illere gre yat farkllklar vardr.
2000 Genel Nfus Saym; Nfusun Sosyal ve
Ekonomik Nitelikleri, Trkiye
Trkiye !statistik Kurumu, 22 Ekim 2000 tarihinde 14. Genel
Nfus Saymn gerekle#tirmi#tir. Bu yaynda, Trkiyedeki
nfusun sosyal, demograk ve ekonomik niteliklerine ili#kin
2000 Genel Nfus Saym sonular ayrntl olarak verilmekte
ve yorumlanmaktadr. Gemi# yllara ait nfus saym bilgileri
ile kar#la#trmal olarak verilen tablolarn yan sra il baznda
kar#la#trmalarn da bulundu"u yayn graksel sunum ve
haritalarla zenginle#tirilmi#tir.
Yaymlanma sresi : Saym yl
ISBN : 975 - 19 - 3338 - 2
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
20 YTL 10 YTL

2000 Genel Nfus Saym; G !statistikleri
Yaynda, 2000 Genel Nfus Saym sonularndan karlan g
bilgileri yer almaktadr. Yerle#im yerlerine gre g bykl",
blgeler ve iller aras g ile g eden nfusun sosyal ve ekonomik
nitelikleri ayrntl olarak incelenmektedir.
Yaymlanma sresi : Saym yl
ISSN/ISBN : 1306 - 1186 / 975 - 19 - 3781 - 7
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL
Population and Social Conditions Nfus ve Sosyal Ko#ullar
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
22
Trkiye zrller Ara#trmas, 2002
zrller konusundaki bilgi ve veri eksikli"ini gidermek amacyla
Ba#bakanlk Trkiye !statistik Kurumu Ba#kanl" ve Ba#bakanlk
zrller !daresi Ba#kanl"nn i#birli"i ile 2002 Trkiye zrller
Ara#trmas 2002 yl Aralk aynda gerekle#tirilmi#tir. Bu
yaynda, 7 co"ra blge ve kent-kr baznda Trkiyede zrllerin
says, oran, sosyo-ekonomik yaps, sosyal ya#amda kar#la#tklar
sorunlar, beklentileri, zrllk tr, zrn olu# sebebi ve sre"en
hastal"a sahip olan nfus ile ilgili bilgiler yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Proje kapsamnda 1 kez
ISBN : 975 - 19 - 3596 - 2
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL
Ya#am Memnuniyeti Ara#trmas, 2005
Hanehalk ya#am ko#ullar, bireysel mutluluk ve memnuniyet,
kamu hizmetlerinden memnuniyet ile beklenti, ki#isel geli#im ve
umut ile ilgili grakler ve tablolar yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1304 - 7272 / 975 - 19 - 3868 - 6
Dili : Trke
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL

Aile Yaps Ara#trmas, 2006
Trkiyede ailelerin yapsn, ya#am biimini, aile ii sorunlarn
ve aileye ynelik e"ilimlerini gsteren tablo ve grakler yer
almaktadr.
Yaymlanma sresi : -
ISSN / ISBN : 1307 - 2056 / 975 - 19 - 3964 - X
Dili : Trke
Format ve yat :
Mevcudu yok Mevcudu yok
Turkey Disability Survey, 2002
With the aim of eliminating information and data deciency on disabled
people, 2002 Turkey Disability Survey was carried out in December, 2002
by The Turkish Statistical Institute in cooperation with The Presidency of
Administration on disabled people. This publication includes the number of
disabled people, disability proportion, their soc io-economic characteristics,
their problems in social life, expectations, type of disability, causes of
disability and also population having chronic illnesses according to the 7
geographical regions and urban-rural base.
Periodicity : Once in the scope of the project.
ISBN : 975 - 19 - 3596 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Life Satisfaction Survey, 2005
The publication contains gures and tables about household living conditions,
individual happiness and satisfaction, satisfaction from public services and
expectations, personal development and hopes.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1304 - 7272 / 975 - 19 - 3689 - 6
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
Family Structure Research, 2006
It contains tables and graphs indicating the family structure, life style,
domestic problems and tendencies related to the families in Turkey.
Periodicity : -
ISSN / ISBN : 1307 - 2056 / 975 - 19 - 3964 - X
Language : Turkish
Format and price :
Not available Not available
Nfus ve Sosyal Ko#ullar Population and Social Conditions
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
23
Population and Social Conditions Nfus ve Sosyal Ko#ullar
Sa"lk Hizmetleri Memnuniyet Ara#trmas, 2006
Trkiyede vatanda#larn sa"lk kurumlarndan alm# oldu"u
sa"lk hizmeti memnuniyetinin llmesi ve elde edilen sonular
do"rultusunda hizmet kalitesinin artrlmasna ynelik olarak 2006
yl ierisinde Sa"lk Bakanl" ve Trkiye !statistik Kurumu i#birli"i
ile Sa"lk Hizmetleri Memnuniyet Ara#trmas yaplm#tr. Yaynda
hanehalk ve bireylere ynelik sorulara ait bilgiler ile son bir yl
iinde ayakta, yatakl ve di"er (laboratuar, rntgen vb.) sa"lk
hizmetlerini alan bireylerin e"itim durumu, gelir grubu, ya# grubu,
cinsiyet ve hizmet ald" kurum baznda bilgiler yer almaktadr.
Sa"lk kurumlar ile ilgili memnuniyete ve #ikayete ynelik bilgilere
de yer verilmi#tir.
Yaymlanma sresi : -
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke
Format ve yat :
DEMOGRAF!
Evlenme !statistikleri, 2003 - 2005
Bu yaynda; evlenen iftlerin evlendikleri ay, ya#, ortalama
evlenme ya#, ortalama ilk evlenme ya#, ya# fark ve nceki medeni
durumuna ili#kin bilgiler yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1086 / 975 - 19 - 3931 - 3
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Bo#anma !statistikleri, 2003 - 2005
Bu yaynda bo#anan iftlerin ya#, ya# fark, bo#anma nedeni, evlilik
sresi ve dava sresine ili#kin bilgiler yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1191 / 975 - 19 - 3932 - 1
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Health Satisfaction Survey, 2006
Health Satisfaction Survey was carried out in 2006 by The Turkish
Statistical Institute in cooperation with The Ministry of Health to measure of
health satisfaction receiving from health institutions of the citizens in Turkey
and to increase the health service quality according to the results getting
from the survey. In this publication, questions related with households and
individuals and questions of the individuals who receive health service as
outpatient treatment, inpatient treatment and other (laboratory, X-ray etc.)
in the last one year period by educational level, income level, age group, sex
and health institution based were covered. Information related with persons
satisfaction and complaint from health institutions is also included.
Periodicity : -
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish
Format and price :
DEMOGRAPHY
Marriage Statistics, 2003 - 2005
In this publication; includes information related to couples gotten married
by month of marriage, age, average age at marriage, mean age at rst
marriage, age difference and marital status before current marriage.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1086 / 975 - 19 3931 - 3
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Divorce Statistics, 2003 - 2005
In this publication; includes information related to couples gotten divorced
by age, age difference, cause of divorce, duration of marriage and duration
of divorce case.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1191 / 975 - 19 - 3932 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
24
lm !statistikleri; !l ve !le Merkezleri, 2004
Bu yaynda lmn meydana geldi"i ay, cinsiyet, ya#, daimi
ikametgah, lm nedeni, lm nedeninin saptand" yer, medeni
durum, meslek grubu ve bebek lmlerine ili#kin bilgiler yer
almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1191 / 975 - 19 - 3907 - 0
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
lm !statistikleri; !l ve !le Merkezleri, 2005
Bu yaynda lmn meydana geldi"i ay, cinsiyet, ya#, daimi
ikametgah, lm nedeni, lm nedeninin saptand" yer, medeni
durum, meslek grubu ve bebek lmlerine ili#kin bilgiler yer
almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
!ntihar !statistikleri, 2003
Bu yaynda; intiharn meydana geldi"i ay, ya#, cinsiyet, daimi
ikametgah, e"itim durumu, medeni durum, intihar nedeni, intihar
#ekli ve bakmakla ykml olunan ki#ilere ili#kin bilgiler yer
almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1159 / 975 - 19 - 3873 - 2
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Death Statistics; Province and District Centers, 2004
In this publication; includes information related to deaths by month of death,
sex, age, permanent residence, cause of death, place where cause of death
was determined, marital status, occupation group and infant deaths.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1191 / 975 - 19 - 3907 - 0
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Death Statistics; Province and District Centers, 2005
In this publication; includes information related to deaths by month of death,
sex, age, permanent residence, cause of death, place where cause of death
was determined, marital status, occupation group and infant deaths.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Suicide Statistics, 2003
In this publication; includes information related to suicides by month of
suicide, age, sex, permanent residence, educational level, marital status,
cause of suicide, method of suicide and dependents.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1159 / 975 - 19 - 3873 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Nfus ve Sosyal Ko#ullar Population and Social Conditions
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
25
Population and Social Conditions Nfus ve Sosyal Ko#ullar
!ntihar !statistikleri, 2004 - 2005
Bu yaynda; intiharn meydana geldi"i ay, ya#, cinsiyet, daimi
ikametgah, e"itim durumu, medeni durum, intihar nedeni, intihar
#ekli ve bakmakla ykml olunan ki#ilere ili#kin bilgiler yer
almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
!$GC P!YASASI
Hanehalk !#gc !statistikleri, 2004
Bu yayn 2001 yl Hanehalk !#gc Anketi sonular, yllk ve
dnemlik olarak Trkiye, kent ve kr ayrmnda verilmektedir.
Yaynda yer alan tablolarda, kurumsal olmayan sivil nfusun;
i#gc durumu, ya#, cinsiyet, medeni durum, e"itim durumu,
meslek, i#teki durum ile iktisadi faaliyete gre istihdam edilenlerin
ya# grubu, cinsiyet, e"itim durumu, aranan meslek, i# arama sresi
gibi kriterleri verilmektedir. Yaynda i#sizlik tablolarnn yansra,
informal sektrde istihdama ili#kin baz tablolar yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 0259 - 5036 / 975 - 19 - 3881 - 3
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL
Hanehalk !#gc !statistikleri, 2005
!#gc piyasasna ili#kin bilgi elde etmek amacyla uygulanan
hanehalk i#gc anketi ile istihdam edilenler ile i##izlerin
saysna ve temel karakteristiklerine ynelik olarak ayrntl bilgi
derlenmektedir. Hanehalk i#gc anketi 2005 yl dnemsel
ve yllk sonularnn yer ald" bu yaynda kurumsal olmayan
sivil nfus, istihdam ve i#siz ba#lklar altnda yer alan tablolarn
yansra, metodolojiye ili#kin aklamalar ve lke kar#la#trmasna
ynelik baz zet tablolar yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL
Suicide Statistics, 2004 - 2005
In this publication; includes information related to suicides by month of
suicide, age, sex, permanent residence, educational level, marital status,
cause of suicide, method of suicide and dependents.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
LABOUR MARKET
Household Labour Force Statistics, 2004
In this publication, quarterly and annual results of the 2001 Household
Labour Force Survey are given by Turkey, urban and rural. Labour force
status of non-institutional civilian population, employment by age group,
sex, marital status, educational status, occupation, employment status,
economic activity and unemployment by age group, sex, educational status,
occupation sought, duration of unemployment are included in the tables
given in this publication. In addition, also tables on employment in informal
sector takes part in this publication.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 0259 - 5036 / 975 - 19 - 3881 - 3
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Household Labour Force Statistics, 2005
Detailed information on number and main characteristics of employed and
unemployed are gathered through the labour force survey which has been
applied to get information on labour market. In this publication including
quarterly and annual results of 2005 labour force survey, methodologycal
information and summary tables for country comparisons are covered
besides the tables under the topics of non-institutional civilian population,
employment and unemployment.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
26
Hanehalk !#gc !statistikleri !BBS, 1. ve 2. Dzey,
2004
!#gc piyasasna ili#kin bilgi elde etmek amacyla uygulanan
hanehalk i#gc anketi ile istihdam edilenler ile i#sizlerin
saysna ve temel karakteristiklerine ynelik olarak ayrntl bilgi
derlenmektedir. Hanehalk i#gc anketi yllk sonular, 2004
ylndan itibaren !statistiki Blge Birimleri Snamas Dzey 1e (12
Blge) gre kent ve kr ayrmnda Dzey 2ye (26 Blge) gre ise
toplam iin verilmektedir. Bu kapsamda ilk kez yaymlanan ve 2004
yl blgesel sonularnn yer ald" bu yaynda, blge dzeyinde
kar#la#trmaya olanak sa"layacak temel tablolarn yansra, blge
baznda daha ayrntl sonular ieren baz tablolar, metodolojiye
ili#kin aklamalar ve lke kar#la#trmasna ynelik zet tablolar
yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
Hanehalk !#gc !statistikleri !BBS, 1. ve 2. Dzey,
2005
!#gc piyasasna ili#kin bilgi elde etmek amacyla uygulanan
hanehalk i#gc anketi ile istihdam edilenler ile i#sizlerin saysna ve
temel karakteristiklerine ynelik olarak ayrntl bilgi derlenmektedir.
Hanehalk i#gc anketi yllk sonular, 2004 ylndan itibaren
!statistiki Blge Birimleri Snamas Dzey 1e (12 Blge) gre
kent ve kr ayrmnda Dzey 2ye (26 Blge) gre ise toplam
iin verilmektedir. Bu kapsamda 2005 yl blgesel sonularnn
yer ald" bu yaynda, blge dzeyinde kar#la#trmaya olanak
sa"layacak temel tablolarn yansra, blge baznda daha ayrntl
sonular ieren baz tablolar, metodolojiye ili#kin aklamalar ve
lke kar#la#trmasna ynelik zet tablolar yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
Household Labour Force Statistics SRE, Level 1 and 2,
2004
Detailed information on number and main characteristics of employed and
unemployed are gathered through the labour force survey which has been
applied to get information on labour market. Annual results of the survey
has been given by classication of Statistical Regional Units Level 1 (12
Regions) in urban and rural distinction and by Level 2 (26 Regions) in total
starting from 2004. In this publication which has covered the annual results
of 2004 labour force survey, methodologycal information and summary
tables for country comparisons are covered besides the main and detailed
tables given by statistical regional units.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
Household Labour Force Statistics SRE, Level 1 and 2,
2005
Detailed information on number and main characteristics of employed and
unemployed are gathered through the labour force survey which has been
applied to get information on labour market. Annual results of the survey
has been given by classication of Statistical Regional Units Level 1 (12
Regions) in urban and rural distinction and by Level 2 (26 Regions) in total
starting from 2004. In this publication which has covered the annual results
of 2005 labour force survey, methodologycal information and summary
tables for country comparisons are covered besides the main and detailed
tables given by statistical regional units.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
Nfus ve Sosyal Ko#ullar Population and Social Conditions
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
27
Population and Social Conditions Nfus ve Sosyal Ko#ullar
Hanehalk !#gc !statistikleri Veri Seti, 2004
2004 yl hanehalk i#gc anketi yllk mikro verilerinin yer ald"
bu CD, drt dnem toplamna ili#kin ham verileri, tablola#trlm#
zet sonular, metodolojik bilgi ve CDnin kullanm esaslarna
ili#kin aklamalar iermektedir. CDde yer alan mikro veriler
kullanlarak, veri setinde yer alan de"i#kenlere ili#kin apraz
tablolar retilebilece"i gibi, e#itli istatistiksel analizlerin ve
modelleme al#malarnn yaplmas da mmkndr. Hanehalk
i#gc anketi yllk sonular, kent ve kr tahminlerinin yansra
Dzey 1 ve Dzey 2 dzeyinde de verilebilmektedir. Dolaysyla,
CDde yer alan veriler kullanlarak yaplacak tm al#malar blge
(Dzey 1 ve Dzey 2) dzeyinde de yaplabilir.
Yaymlanma sresi : -
ISSN / ISBN : 1307 - 2064 / 978 - 975 - 19 - 3967 - 8
Dili : Trke
Format ve yat :
100 YTL
al#ma !statistikleri, 2000 - 2001
Nfusun; i#gc durumu ve ya# grubuna gre nfus, i#gc durumu
ve e"itim durumuna gre kurumsal olmayan sivil nfus, ya# grubu,
e"itim durumu, i#gcne dahil olmama nedenlerine gre i#sizler
ile iktisadi faaliyet kolu, ya# ve meslek grubu, e"itim durumu ve
sosyal gvenlik kurulu#una kaytl olma durumuna gre istihdam
edilenlerin bilgileri verilmektedir. Ayrca i#yeri byklk grubu ve
yasal statlerine gre imalat, hizmet ve madencilik sektrndeki
ortalama cretlere ili#kin bilgiler de yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1301 - 0379 / 975 - 19 - 3188 - 6
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
Mevcudu yok 7 YTL
Kadn !stihdam, !stihdam ve E"itim Projesi !#gc
Piyasas Bilgisi (TOR 6); 19 Aralk 2000
Bu yaynda, !stihdam ve E"itim Projesi kapsamnda Dnya
Bankasnn mali, Uluslararas al#ma rgtnn teknik katklar
ile T!K tarafndan uygulanan !#gc Piyasas Bilgisi (TOR
6) projesi erevesinde akademisyenlerce hazrlanan ve kadn
istihdamnn de"i#ik boyutlarna dikkat eken makaleler yer
almaktadr.
Yaymlanma sresi : -
ISBN : 975 - 19 - 3055 - 3
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Data Set of Household Labour Force Statistics, 2004
This CD including 2004 Household Labour Force Survey yearly results contains
the raw data of four quarters, summary tabulated tables, methodological
information and principles of using the CD. By means of using the micro
data, cross tables can be produced for each of the variables besides the
various statistical analyses and models. The annual results of Household
Labour Force Survey could be given by classication of statistical region
units (SRE) Level 1 and Level 2 besides the urban and rural estimates.
Consequently, all studies to be realized using the micro data sets can also
be produced by the classication of statistical region units (SRE), Level 1
and Level 2.
Periodicity : -
ISSN / ISBN : 1307 - 2064 / 978 - 975 - 19 - 3967 - 8
Language : Turkish
Format and price :
70 $
Labour Statistics, 2000 - 2001
Contains statistics on population by labour force and age group; non
institutional civilian population by labour force status, and educational
status, unemployed persons by age group, educational status and reason of
not in labour force, employed persons by branch of economic activity, age
group, occupational group, educational status and social security institution.
Also covers average wages in manufacturing industry, service, and mining
sectors by size of establishments, and their legal status.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1301 - 0379 / 975 - 19 - 3188 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :
Not available 10 $
Employment of Women, Employment and Training Project
Labour Market Information (TOR6); 19 December 2000
This publication which was prepared by the Labour Market Information
(TOR 6) project implemented with nancial support of World Bank and
technical assistance of ILO by the TURKSTAT on the context of Employment
and Training Project, contains the papers on employment of women.
Periodicity : -
ISBN : 975 - 19 - 3056 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
! ! !
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
28
Kk ve $irketle#memi# !#yerlerinde !stihdam,
2000
Bu yaynda, lke apnda informal sektr istihdamn temel
karakteristikleri ile birlikte tahmin edilmesi amacna ynelik
olarak ilk kez 2000 ylnda uygulanan Kentsel Yerler Kk ve
$irketle#memi# !#yerleri (!nformal Sektr) Anketinin sonular yer
almaktadr. Bu ankette, kentsel yerlerde ferdi mlkiyet ya da adi
ortaklk #eklinde kurulmu# olan, vergi demeyen veya basit usulde
vergi deyen, 10 ki#iden az ki#inin al#t" tarm-d# i#letmeler
informal sektr kapsamnda de"erlendirilmi#tir. Yaynda, bu
sektrde istihdam edilenlerin sosyo-ekonomik karakteristiklerinin
ve al#ma ko#ullarnn yansra, i#yerinin nitelikleri, i#yeri
ba"lantlar, kredi ve borlanma ko#ullar, sektrn sorunlar,
kullanlan teknolojiler gibi informal sektrn zelliklerine ili#kin
konularda toplam 48 adet tablo yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : -
ISBN : 975 - 19 - 3181 - 9
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
Mevcudu yok
GEL!R TKET!M
Hanehalk Bte Ara#trmas
Hanehalk Tketim Harcamalar, 2003
Hanehalk Bte Anketi, hanehalklarnn tketim harcamas
yaplar, ya#am dzeyleri ve gelir durumlarn; sosyo-ekonomik
gruplara, kr, kent ve blgelere gre ortaya karan bir ara#trmadr.
Bu yayn, 1 Ocak 2002 31 Aralk 2002 tarihleri arasnda bir yl
boyunca 9 600 rnek hanehalkna uygulanan 2002 Hanehalk
Bte Ara#trmasndan Trkiye, kentsel ve krsal yerler ayrmnda
elde edilen tketim harcamalarna ili#kin temel gstergeleri
kullanclara sunmak amacyla hazrlanm#tr. Yaynda hanehalk
bykl", hanehalk tipi, hanehalknn gelir ve harcama
gruplar, gelir trleri, al#an fert says ve hanehalknn referans
ki#isinin sosyo-ekonomik zelliklerine gre hanehalk tketim
harcamalarnn da"lmna ili#kin tablolar yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1306 - 0031 / 975 - 19 - 3882 - 1
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Employment in Small and Unincorporated Enterprises,
2000
In this publication Urban Areas Small and Unincorporated Enterprise
(Informal Sector) Survey results that was rstly applied in the year 2000
in order to estimate informal sector employment and characteristics of
the sector, are included. In this survey, non-agricultural enterprises in
urban areas, established in the form of individual ownership and ordinary
partnership, paying lump-sum tax or not paying any tax at all and less than
10 persons engaged in, are evaluated on the coverage of informal sector.
In this publication, 48 tables are included on the main socio-economic
characteristics and working conditions of persons employed in informal
sector and about characteristics of informal sector such as; qualications
of business, business linkages, credit and loans, problems and technology
used.
Periodicity : -
ISBN : 975 - 19 - 3181 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :
Not available
INCOME CONSUMPTION
Household Budget Survey
Household Consumption Expenditures, 2003
Household Budget Surveys is one of the major sources provide information
on expenditures patterns, living standards and income levels of the households
by socio-economic groups and urban-rural settlements and regions. This
publication has been prepared to provide users the main indicators, related
to consumption expenditures of the households for whole Turkey as well
as urban and rural settlements, gathered from the 2002 Household Budget
Survey conducted on 9 600 sample households for the period 1 January
2003 31 December 2002. Tables about distribution of consumption
expenditures by lots of household characteristics such as household size
and type, income and expenditure groups, number of employed members
in the household and many socio-economic characteristics of the reference
person of the household are included in this publication.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1306 - 0031 / 975 - 19 - 3882 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Nfus ve Sosyal Ko#ullar Population and Social Conditions
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
29
Population and Social Conditions Nfus ve Sosyal Ko#ullar
Hanehalk Bte Ara#trmas
Hanehalk Tketim Harcamalar, 2004
Hanehalk Bte Anketi, hanehalklarnn tketim harcamas
yaplar, ya#am dzeyleri ve gelir durumlarn; sosyo-ekonomik
gruplara, kr, kent ve blgelere gre ortaya karan bir
ara#trmadr. Bu yayn, 1 Ocak 2003 31 Aralk 2003 tarihleri
arasnda bir yl boyunca 25 920 rnek hanehalkna uygulanan
2003 Hanehalk Bte Ara#trmasndan Trkiye geneli, kentsel
ve krsal yerler ile !statistiki Blge Birimleri Snamas Dzey 1
ve Dzey 2 ayrmnda elde edilen tketim harcamalarna ili#kin
temel gstergeleri kullanclara sunmak amacyla hazrlanm#tr.
Yaynda hanehalk bykl", hanehalk tipi, hanehalknn gelir ve
harcama gruplar, gelir trleri, al#an fert says ve hanehalknn
referans ki#isinin sosyo-ekonomik zelliklerine gre hanehalk
tketim harcamalarnn da"lmna ili#kin tablolar yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Hanehalk Bte Ara#trmas
Hanehalk Gelir Da"lm, 2003
Hanehalk bte anketleri, hanelerin sosyo-ekonomik yaplar,
ya#am dzeyleri, tketim kalplar hakknda bilgi veren ve toplumun
ihtiyalarnn belirlenmesi, kullanlabilir gelirin haneler ya da
fertler arasnda ne #ekilde da"ld"nn bilinmesi ve uygulanan
sosyo-ekonomik politikalarn geerlili"inin test edilmesi amacyla
kullanlan en nemli kaynaklardan biridir. Bu yaynda, hanehalk
ve fertler arasndaki gelir da"lmnn belirlenmesine ynelik temel
tablolar yer almaktadr. Tablolarda, Trkiye, kent ve krsal yerle#im
yerleri ile !statistiki Blge Birimleri Dzey 2 blgesi ayrmnda
hanehalk ve referans fertlerin karakteristiklerine gre gelirlerin
da"lm ile hane gelirine gre hazrlanan yzdelik da"lmlar
ierilmektedir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1306 - 5572 / 975 - 19 - 3928 - 3
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Household Budget Survey
Household Consumption Expenditures, 2004
Household Budget Surveys is one of the major sources provide
information on expenditures patterns, living standards and income levels
of the households by socio-economic groups and urban-rural settlements
and regions. This publication has been prepared to provide users the main
indicators, related to consumption expenditures of the households for whole
Turkey as well as urban and rural settlements and Classication of Statistical
Regional Units Level 1 and Level 2, gathered from the 2003 Household
Budget Survey conducted on 25 920 sample households for the period 1
January 2003 31 December 2003. Tables about distribution of consumption
expenditures by lots of household characteristics such as household size and
type, income and expenditure groups, number of employed members in the
household and many socio-economic characteristics of the reference person
of the household are included in this publication.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Household Budget Survey
Household Income Distribution, 2003
Household budget surveys are one of the major sources which provide
information on the socio-economic structures, living standards and
consumption patterns of the households and are used to determine the
needs of the society, to understand the distribution of the income among
the households or individuals and to test the validity of the applied socio-
economic policies. In this publication, the basic tables including the
information on household and individual income distribution are included. In
these tables, besides income distribution in the form distribution percentages
arrenged according to the household income, income distribution are
included by characteristics of household and household reference person on
the basis of Turkey, urban and rural as well and Classication of Statistical
Regional Units Level 1 and Level 2.
Periodicity : Annual
ISSS / ISBN : 1306 - 5572 / 975 - 19 - 3928 - 3
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
30
Hanehalk Bte Anketi, 2004
(Veri Seti)
2004 Hanehalk Bte Anketinden elde edilen hanehalknn
sosyo-ekonomik durumu, hanehalk bile#imi, fertlerin istihdam
durumu ile elde ettikleri aylk ve yllk gelirler ile hanehalknn
bir ay boyunca satn alarak veya di"er yollarla yapt" alt gruplar
bazndaki tketim harcamalarna ili#kin mikro veriler, ASCII, SAS
ve SPSS formatlarnda sunulmaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : -
Dili : Trke
Format ve yat :
100 YTL
E%!T!M
Milli E"itim !statistikleri;
rgn E"itim, 2003 - 2004
Okul ncesi e"itim, ilkokul, genel, mesleki ve teknik ortaokul, genel,
mesleki ve teknik liselerin; il, yerle#im yeri, okul tr, "rencilerin
do"um yl, ba#ar durumu ve mezuniyetlerine gre "renci says
ile okul tr, "retmenlerin okuttuklar snf says ve atanma
durumlarna gre saylar kapsaml olarak verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 0993 / 975 - 19 - 3779 - 9
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL
Milli E"itim !statistikleri;
Yaygn E"itim, 2002 - 2003
!llere gre e"itim kurumu, kursiyer ve "retmen says, pratik kz
sanat okullar, olgunla#ma enstitleri, merkezi e"itim ve yeti#kinler
e"itim merkezlerinde ve endstri pratik sanat okullarnda kurs
tr, kurs ve kursiyer saysna ili#kin tablolar yer almaktadr.
Ayrca diploma alan kursiyer says, raklk e"itim faaliyetleri,
Kuran kurslar ve zel dershanelere ili#kin kapsaml bilgiler de yer
almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1027 / 975 - 19 - 3759 - 0
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Household Budget Survey, 2004
(Data Set)
In this CD, from the 2004 Household Budget Survey, micro data sets on
the socio-economic status, household composition, employment status
and monthly and annually income values of the members, consumption
expenditures, grouped by expenditure types, done by households via
purchasing or other types of receiving have been provided as ASCII, SAS
and SPSS formats.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : -
Language : Turkish
Format and price :
70 $
EDUCATION
National Education Statistics;
Formal Education, 2003 - 2004
Includes data on preschool education, primary schools, general, technical,
and vocation junior high and high schools; enrollment numbers by province,
settlement place, kind of school, student date of birth, success rate,
graduation status, and number of teachers by province and kind of school.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 0993 / 975 - 19 - 3779 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
National Education Statistics;
Adult Education, 2002 - 2003
Provides data on the number of training institutions, participants and
teachers by province within non-formal education statistics. Covers also
tables involved in type of course, the number of course and participant
for practical trade schools for girls, domestic science schools, professional
and adult education training centers and industrial practical trade schools.
Additionally contains the detailed information about the number of
participants taking diploma, apprenticeship training activities, Koran courses
and private courses.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1027 / 975 - 19 - 3759 - 0
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Nfus ve Sosyal Ko#ullar Population and Social Conditions
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
31
Population and Social Conditions Nfus ve Sosyal Ko#ullar
Milli E"itim !statistikleri;
Yaygn E"itim, 2005 - 2006
!llere gre e"itim kurumu, kursiyer ve "retmen says, pratik kz
sanat okullar, olgunla#ma enstitleri, mesleki e"itim ve yeti#kinler
e"itim merkezlerinde ve endstri pratik sanat okullarnda kurs
tr, kurs ve kursiyer saysna ili#kin tablolar yer almaktadr.
Ayrca diploma alan kursiyer says, raklk e"itim faaliyetleri,
Kuran kurslar ve zel dershanelere ili#kin kapsaml bilgiler de yer
almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Milli E"itim !statistikleri;
rgn ve Yaygn E"itim, 2004 - 2005
!l, yerle#im yeri ve cinsiyet temelinde; okul, "renci, "retmen
ve mezun olan "renci says ile, okulla#ma, cinsiyet oran vb.
e"itim gstergelerine de yer verilmektedir. Veriler idari kaytlar
esasna gre, Milli E"itim Bakanl" tarafndan derlenmekte ve
tm okulncesi, ilk"retim, liseler ve yaygn e"itim merkezlerinin
bilgilerini iermektedir. Ayrca SYM tarafndan derlenen
yksek"retim bilgileri de kapsanmaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 0993 / 975 - 19 - 3883 X
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
15 YTL 7.5 YTL
Trkiye E"itim Harcamalar Ara#trmas, 2002
Bu ara#trma ile toplam e"itim harcamas, e"itim seviyelerine gre
"renci ba#na d#en e"itim harcamalar, e"itim harcamalarnn
GSY!H iindeki oran, hanehalk, vakf, dernek, hayr kurumlar,
zel #irket, #ahs, rmalar, kar amac gtmeyen organizasyonlarn,
bakanlk ve kurumlarn e"itime yaptklar katknn hesaplanmas,
AB uyum al#malar kapsamnda ulusal plan gere"i e"itim
konusunda kar#la#trlabilir veri retilmesi amalanm#tr. Ayrca
e"itim harcamalarnn ulusal hesaplarda kullanlabilmesi
iin, e"itim seviyeleri (okulncesi, ilk"retim, orta"retim ve
yksek"retim) ile resmi-zel ayrmnda e"itim gstergelerinin
llmesi sa"lanm#tr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1306 - 8172 / 975 - 19 - 3867 8
Dili : Trke
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
National Education Statistics;
Non-Formal Education, 2005 - 2006
Provides data on the number of training institutions, participants and
teachers by province within non-formal education statistics. Covers also
tables involved in type of course, the number of course and participant
for practical trade schools for girls, domestic science schools, professional
and adult education training centers and industrial practical trade schools.
Additionally contains the detailed information about the number of
participants taking diploma, apprenticeship training activities, Koran courses
and private courses.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
National Education Statistics;
Formal and Non-Formal Education, 2004 - 2005
Data are presented by classication of statistical region units, settlement
place and sex, number of school, enrollment, teacher, and graduate as
well as education indicators such as schooling rates etc. Data are collected
according to administrative records by Ministry of National Education
and, covers and all pre school education, primary education, secondary
education and non formal education centers. It also includes higher
education statistics collected by student selection and placement center.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 0993 / 975 - 19 - 3883 X
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
The Survey of Turkeys Education Expenditure, 2002
It is aimed to obtain total education expenditure, education expenditure
per student by levels of education, the ratio of education expenditure at
GDP, to calculate contributions of households, foundations, associations,
charities, private rms, individuals, non-prot organizations, ministries and
institutions to education and to produce comparable educational data with
this survey according to national plan within the EU compliance studies.
In addition, indicators of education levels (pre-school, primary education,
secondary education, higher education) and formal-private education have
been measured in order to use education expenditure at national accounts.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1306 - 8172 / 975 - 19 - 3867 8
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
32
CULTURE
Cultural Statistics, 2004
Provides information on the number of printing establishments by province;
the number of periodicals, acquisitions, and other library material available
from the National Library; library users; library personnel; public and
childrens libraries, museums, and art collections in museums; number
of museum visitors, and museum personnel; number of performances
and spectators at theatres, operas, and ballets; and pictures shown and
spectators at movie theaters.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1167 / 975 - 19 - 3875 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Cultural Statistics, 2005
Provides information on the number of printing establishments by province;
the number of periodicals, acquisitions, and other library material available
from the National Library; library users; library personnel; public and
childrens libraries, museums, and art collections in museums; number
of museum visitors, and museum personnel; number of performances
and spectators at theatres, operas, and ballets; and pictures shown and
spectators at movie theaters.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
SPORT
Sport Statistics, 2002
Information on the types of foundation of sports clubs, characteristics of
active trainers, referees, sportsmen and branches of sports has been given
on the basis of the data for the end of 2002.
Periodicity : Every 5 year
ISSN / ISBN : 1305 - 0583 / 975 - 19 - 3608 - X
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
KLTR
Kltr !statistikleri, 2004
!llere gre matbaa says, konularna gre yl iinde yaymlanan
kitap, gazete ve dergi, Milli Ktphaneye gelen ve Ktphanede
bulunan kitap, sreli yayn ve di"er malzeme says, Ktphaneden
yararlananlar ve personelin durumu ile ayn kapsamda il ve ilelere
gre halk ve ocuk ktphanelerine ili#kin ayrntl bilgiler yer
almaktadr. Ayrca yaynda; mze, mevcut eser, ziyareti says ile
mze personeli, tiyatro, opera ve balede oynanan eser, seans ve
seyirci says ile sinemalarda gsterilen lm ve seyirci saylarna
ili#kin bilgiler de yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1167 / 975 - 19 - 3875 - 9
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Kltr !statistikleri, 2005
!llere gre matbaa says, konularna gre yl iinde yaymlanan
kitap, gazete ve dergi, Milli Ktphaneye gelen ve Ktphanede
bulunan kitap, sreli yayn ve di"er malzeme says, Ktphaneden
yararlananlar ve personelin durumu ile ayn kapsamda il ve ilelere
gre halk ve ocuk ktphanelerine ili#kin ayrntl bilgiler yer
almaktadr. Ayrca yaynda; mze, mevcut eser, ziyareti says ile
mze personeli, tiyatro, opera ve balede oynanan eser, seans ve
seyirci says ile sinemalarda gsterilen lm ve seyirci saylarna
ili#kin bilgiler de yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
SPOR
Spor !statistikleri, 2002
Trkiyedeki spor kulplerinin kurulu# #ekilleri, antrenr, hakem,
sporcu ve spor dallarnn nitelikleri ile spor tesislerine ait bilgiler
2002 yl sonu verileri esas alnarak sunulmu#tur.
Yaymlanma sresi : 5 ylda bir
ISSN / ISBN : 1305 - 0583 / 975 - 19 - 3608 - X
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Nfus ve Sosyal Ko#ullar Population and Social Conditions
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
33
Population and Social Conditions Nfus ve Sosyal Ko#ullar
JUSTICE
Judicial Statistics, 2004
This publication covers the data on the activities of the judicial organization,
incidents reported to the judicial organization and how they concluded, and
the convicts received into prison and discharged from prison because of
deprivation of freedom sanction.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1248 / 975 - 19 - 3871 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Judicial Statistics, 2005
This publication covers the data on the activities of the judicial organization,
incidents reported to the judicial organization and how they concluded, and
the convicts received into prison and discharged from prison because of
deprivation of freedom sanction.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Juveniles Received into Security Unit, 2005
[27 Provinces]
This publication covers data on juveniles received into security units under
the aegis of the General Commandership of Gendarmerie and general
Directorate of Security.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1301 - 9864 / 975 - 19 - 3930 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
ADALET
Adalet !statistikleri, 2004
Bu yayn, adalet te#kilat al#malar, adalet te#kilatna intikal eden
olaylar ve bu olaylarn ne #ekilde sonulandrld" ile mahkumiyet
kararlarndan hrriyeti ba"layc ceza alarak cezaevine hkml
olarak giren ve cezaevinden tahliye edilen hkmllere ait verileri
kapsamaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1248 / 975 - 19 - 3871 - 6
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Adalet !statistikleri, 2005
Bu yayn, adalet te#kilat al#malar, adalet te#kilatna intikal eden
olaylar ve bu olaylarn ne #ekilde sonulandrld" ile mahkumiyet
kararlarndan hrriyeti ba"layc ceza alarak ceza infaz kurumuna
hkml olarak giren ve ceza infaz kurumundan tahliye edilen
hkmllere ait verileri kapsamaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Gvenlik Birimine Gelen veya Getirilen ocuklar, 2005
[27 il]
Bu yayn, Jandarma Genel Komutanl"na ve Emniyet Genel
Mdrl"ne ba"l gvenlik birimlerine gelen veya getirilen
ocuklarla ilgili verileri kapsamaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1301 - 9864 / 975 - 19 - 3930 - 5
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
34
Nfus ve Sosyal Ko#ullar Population and Social Conditions
SE!MLER
Cumhuriyetten Gnmze
Milletvekili Seimleri, 1923 - 2002
Bu yayn, 1923 ylndan 2002 ylna kadar geen srete yaplm#
olan milletvekili seimlerine ait sonular, seimlere katlan
partiler, seim kanunlar ve seim sistemlerine ili#kin bilgileri
kapsamaktadr.
Yaymlanma sresi : zel yayn
ISBN : 975 - 19 - 3631 - 4
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL
Milletvekilleri Genel Seimi Sonular, 2002
Bu yayn, 3 Kasm 2002 tarihinde yaplan Milletvekili Genel
Seiminin; il, ile, bucak ve kyler itibariyle sandk baznda oy
da"lmna ili#kin verilerini kapsamaktadr.
Yaymlanma sresi : Seim yl
ISBN : 975 - 19 - 3412 - 5
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
20 YTL 10 YTL
Mahalli !dareler Seimi, 28.03.2004
Bu yayn, 28.03.2004 tarihinde yaplan; il genel meclisi yeleri
seimi, byk#ehir belediye ba#kanl" seimi, belediye ba#kanl"
seimi ve belediye meclisi yeleri seimine ili#kin verileri
kapsamaktadr.
Yaymlanma sresi : Seim yl
ISBN : 975 - 19 - 3685 - 3
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL
ELECTIONS
The Elections of Representatives from the
Republic to the Present-Day, 1923 - 2002
This publication covers information on the results of the representative
elections held on the period of time from 1923 to 2002, the political parties
participated in the elections, the election laws and the election systems.
Periodicity : Special publication
ISBN : 975 - 19 - 3631 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
The General Election of Representatives, 2002
This publication covers data on the General Election of Representatives held
on November 3, 2002 by ballot boxes in provinces, districts, sub-districts
and villages.
Periodicity : Election year
ISBN : 975 - 19 - 3412 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
The Election of Local Administrations, 28.03.2004
This publication covers data on the elections held on 28.03.2004 namely;
the election of provincial general council members, the election of mayor of
metropolitan municipal municipality, the majoral election, and the election
of council members.
Periodicity : Election year
ISBN : 975 - 19 - 3685 - 3
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
35
TARIM
Tarmsal Yap; retim, Fiyat, De"er, 2004
Yaynda, tarla rnleri, meyve, sebze, tarmsal alet ve makinalar,
hayvan saylar ve hayvansal rnler, kmes hayvanlar, arclk ve
ipek bcekcili"i bilgileri ve tarmsal rnlerin yatlar ve pazarlama
oranlar yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 963X / 975 - 19 - 3905 - 4
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL

Su rnleri !statistikleri, 2004
Yaynda, deniz ve di"er deniz rnlerinin Trkiye ve blge bilgileri
yer almaktadr. Kltr ve tatlsu balkl" retim bilgileri ise il
ayrmnda verilmektedir. Ayrca yaynda balklkta kullanlan ara
gere ve bu alanda al#anlarn durumu, balk yatlar, ithalat ve
ihracat bilgileri de yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1013 - 6177 / 975 - 19 - 3852 - X
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Su rnleri !statistikleri, 2005
Yaynda, deniz ve di"er deniz rnlerinin Trkiye ve blge bilgileri
yer almaktadr. Kltr ve tatlsu balkl" retim bilgileri ise il
ayrmnda verilmektedir. Ayrca yaynda balklkta kullanlan ara
gere ve bu alanda al#anlarn durumu, balk yatlar, ithalat ve
ihracat bilgileri de yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
AGRICULTURE
Agricultural Structure; Production, Price, Value, 2004
This publication includes statistical data on eld crops, fruits, vegetables,
agricultural equipment and machinery, number of livestock, animal
produtcs, poultry, apiculture, sericulture, prices and the marketing ratios of
agricultural produtcs.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 963X / 975 - 19 - 3905 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Fisheries Statistics, 2004
Covers data on Turkey and regional information of sheries and other
sheries. Province chapter covers breeding information of culture and
freshwater sh. In addition, tool and equipment use in shing and workers
in this area, prices of sh, imports exports data are also provided.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1013 - 6177 / 975 - 19 - 3852 - X
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Fisheries Statistics, 2005
Covers data on Turkey and regional information of sheries and other
sheries. Province chapter covers breeding information of culture and
freshwater sh. In addition, tool and equipment use in shing and workers
in this area, prices of sh, imports exports data are also provided.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Agriculture, Environment Tarm, evre
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
36
Tarm !statistikleri zeti, 1986 - 2005
Yayn, Trkiye geneline ynelik bilgi veren zet bir yayndr. Tarm
alanlarnn kullanl#, tarla rnlerinin ekili#, retim ve verimleri,
sebze retimi, meyve a"ac says ve meyve retimi, tarmsal ara
ve gere says ve illere gre traktr says yer almaktadr. Yaynda,
cins ve rklarna gre hayvan says, st, et, deri, yapa", kl ve
tiftik retimi ile arclk ve ipekbcekili"ine ili#kin bilgilere de yer
verilmi#tir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1213 / 975 - 19 - 3934 - 8
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
2001 Genel Tarm Saym
Tarmsal !#letmeler (Hanehalk)
Bu yaynda, her on ylda bir yaplan tarm saymlarnn 7.si olan 2001
Genel Tarm Saym erevesinde uygulanan Tarmsal !#letmeler
(Hanehalk) Anketi sonular yer almaktadr. Tarmsal i#letmelerin
bykl", tipi, arazi tasarruf #ekli, arazi para says, kimyasal
mcadele, gbre ve zirai ilac kullanm, hanehalk kompozisyonu
gibi bilgiler bu yaynda verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Saym Yl
ISBN : 975 - 19 - 3620 - 9
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL
2001 Genel Tarm Saym;
Tarmsal !#letmeler (Hanehalk)
Standart Hatalar ve Aralk Tahminleri
Bu yaynda 2001 Genel Tarm Saym Tarmsal !#letmeler,
Hanehalk adl yaynda yer alan de"i#kenlere ait nokta tahmini,
standart hata, alt snr, st snr ve de"i#im katsays de"erleri
verilmi#tir.
Yaymlanma sresi : Saym Yl
ISBN : 975 - 19 - 3619 - 5
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
The Summary of Agricultural Statistics, 1986 - 2005
This publication, provides an overview of Turkeys agricultural sector. It
includes data on area sown; production and yield of eld crops; production
of vegetables; number of fruit trees and production; agricultural equipment
and machinery; number of tractors by province; livestock by type and breed;
milk, meat and hide production; production of wool, hair, mohair, apiculture
and sericulture products.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1213 / 975 - 19 - 3934 - 8
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
2001 Census of Agriculture
Agricultural Holdings (Households)
In this publication, the results of Agricultural Holdings (Households) Survey
conducted in 2001 within the frame of the 7th General Agricultural Census
that is conducted every ten years are presented. The information such
as size and type of agricultural holdings, type of land tenure, number of
parcels,use of fertilizer and chemicals, household composition is given in
this publication.
Periodicity : Census Year
ISBN : 975 - 19 - 3620 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
2001 Census of Agriculture
Agricultural Holdings (Households)
Standard Errors and Interval Estimates
In this publication, the point estimation, standart error, lover limit, upper
limit, and coefcient of variation are given for the variables given in the
publication titles as The 2001 Census of Agriculture Agricultural Holdings
(Household)
Periodicity : Census Year
ISBN : 975 - 19 - 3619 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Tarm, evre Agriculture, Environment
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
37
Agriculture, Environment Tarm, evre
2001 Genel Tarm Saym Ky Genel Bilgileri
Bu yaynda, her on ylda bir yaplan tarm saymlarnn 7. si olan
2001 Genel Tarm Saym erevesinde uygulanan Ky Genel Bilgi
Anketi sonular yer almaktadr. Yaynda, bu anketin sonular,
1980 ve 1991 Genel Tarm Saymlarnn sonular ile birlikte
kar#la#trmal olarak verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Saym Yl
ISBN : 975 - 19 - 3557 - 1
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL

EVRE
Trkiye evre !statistikleri zeti, II
Yayn, 2003-2006 yllar aras srdrlen MEDSTAT-evre
projesinin ikinci a#amasnn somut kts olarak hazrlanm#tr.
Yaynda Trkiye !statistik Kurumu ve di"er ilgili kurumlar
tarafndan retilen arazi, orman, biyoe#itlilik, hava, su, atksu,
atk, evresel istihdam ve harcamalar ile srdrlebilir kalknma
gstergeleri ile ilgili bilgiler yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Proje kapsamnda 1 kez
ISBN : 975 - 19 - 3865 - 1
Dili : !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
2001 General Agricultural Census Village Information
In this publication, the results of Village Information Survey conducted
in 2001 within the frame of the 7th General Agricultural Census that is
conducted every ten years are presented. The results of this survey are
given together with comparisons of the results of 1980 and 1991.
Periodicity : Census Year
ISBN : 975 - 19 - 3557 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $
ENVIRONMENT
Environmental Statistics Compendium of Turkey, II
The publication is the main output of the second phase of the MEDSTAT-
Environment project that was held between 2003-2006. National data on
land, forest, biodiversity, air, water, wastewater, waste, environmental
expenditure and employment data and sustainable development indicators
produced by Turkish Statistical Institute and other related organizations are
all covered in this publication.
Periodicity : Once in the scope of the project
ISBN : 975 - 19 - 3865 - 1
Language : English
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
38
SANAY!
Genel Sanayi ve !#yerleri Saym,
2002
Ekonomik faaliyet ksm ve blmlerine gre giri#im says, yerel
birim says ve istihdama ili#kin bilgiler Trkiye ve !statistiki Blge
Birimleri Snamalarna gre verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Sonu (3) ile biten yllar
ISSN / ISBN : 1301 - 2010 / 975 - 19 - 3927 - 5
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Genel Sanayi ve !#yerleri Saym,
!ller, 2002
Ekonomik faaliyet ksm ve blmlerine gre yerel birim says ve
istihdama ili#kin bilgiler !statistiki Blge Birimleri Snamalarna
ve ilelere gre verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Sonu (3) ile biten yllar
ISSN / ISBN : 1301 - 2010 / 978 - 975 - 19 - 3989 - 0
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL
Yllk !malat Sanayi !statistikleri, 2001
Sanayi gruplarna gre i#yeri says, istihdam ve demeler, i#i-
saat, evirici g, stok de"i#meleri, sabit sermayeye yaplan gayri
sa ilaveler, girdi kt ve katma de"er, cretle al#anlara yaplan
yllk demeler, satn alnan mal ve hizmetler, sat#lar ve devirlere
ili#kin ayrntl bilgiler Trkiye ve illere gre verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 0259 - 5141 / 975 - 19 - 3550 - 4
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
INDUSTRY
General Census of Industry and Business Establishments,
2002
Data on the number of local units, employment and number of enterprise
by economic activity branches are given by Classication of Statistical
Region Units.
Periodicitiy : Years with ending (3)
ISSN / ISBN : 1301 - 2010 / 975 - 19 - 3927 - 5
Language : Turkish - Engilish
Format and price :
20 $ 10 $
General Census of Industry and Busness Establishments,
Provinces, 2002
Data on the number of local units and employment by economic activity
branches are given by Classication of Statistical Region Units.
Periodicitiy : Years with ending (3)
ISSN / ISBN : 1301 - 2010 / 978 - 975 - 19 - 3989 - 0
Language : Turkish - Engilish
Format and price :
20 $
Annual Manufacturing Industry Statistics, 2001
Covers information on the number of establishments, employment and
payments, man-hours worked power equipment, changes in stock, gross
additions to xed assets during the year, input, output, value added, annual
payments to employees, sales and transfers by industry groups.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 0259 - 5141 / 975 - 19 - 3550 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji Industry, Trade and Services, Energy
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
39
Industry, Trade and Services, Energy Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji
!malat Sanayi; !stihdam-demeler-retim
(Geici Sonular), 2004 (IV) - 2005 (IV)
Yaynda; aylk sanayi retim, istihdam ve aylk sanayi retim
anketleriyle derlenen ve imalat sanayinde katma de"erin % 90nn
olu#turan i#yerlerinin; istihdam, deme, retim, miktar ve de"erleri
ile sat# de"eri ve stoklara ili#kin bilgileri yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : aylk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL
Kk lekli !malat Sanayi !statistikleri (1-9),
2001
2001 Kk lekli !malat Sanayi Anketi ile i#yerlerinden elde
edilen i#yeri says, al#anlarn yllk ortalama says, cretler,
yatrmlar, girdi, kt, katma de"er gibi temel veriler Birle#mi#
Milletlerin Tm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart
Sanayi Snamas Revize 2ye gre kullanma sunulmu#tur.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1301 - 1901 / 975 - 19 - 3368 - 4
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
MADEN
Madencilik ve Ta#ocakl" !statistikleri, 2001
Yllara gre seilmi# madenlerin retim miktar, maden gruplarna
gre i#yeri saylar, al#anlar ve cretle al#anlar ortalamas,
cretle al#anlara yaplan yllk demeler, ylda al#lan i#i-saat
toplam, yl sonunda kurulu olan toplam evirici g kapasitesi,
stok de"i#meleri, sabit sermayeye yl iinde yaplan gayri sa
ilaveler, girdi, kt ve katma de"ere ili#kin bilgiler yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1301 - 6172 / 975 - 19 - 3774 - 4
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Manufacturing Industry; Employment, Payments, Production
(Provisional Results), 2004 (IV) - 2005 (IV)
This publication compiling through Quarterly Industry Employment Survey
and Monthly Industry Production Survey includes gures on employment,
payments, production, sale values. These surveys are conducted in the
whole manufacturing industry establishments representing approximately
90% of the value added of the large scale manufacturing industry.
Periodicity : Quarterly
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Small Sized Manufacturing Industry Statistics (1-9),
2001
Data concerning all activities of manufacturing establishments such as the
number of establishments, annual average of number of persons engaged,
wages, investments, input, output and value added obtained through the
2001 Small Sized Manufacturing Industry Questionnaire are presented
according to the ISIC Rev.2.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1301 - 1901 / 975 - 19 - 3368 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
MINING
Mining and Quarrying Statistics, 2001
Contains data on selected minerals by years, number of establishments,
annual average of persons engaged and employees, annual payments to
employees, total man-hours worked, total capacity of power equipment
installed at the end of the year, changes in stocks, gross additions to
xed assets during the year, input, output and value added by commodity
mined.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1301 - 6172 / 975 - 19 - 3774 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
40
!N$AAT
2000 Bina Saym
2000 ylnda gerekle#tirilen bina saymnda, 3212 belediyede,
belediye snrlar ile mcavir alan snrlar iindeki binalar
kapsanm#tr. 2000 Bina Saymnda binalarn, biti# yl, binann
kullanm amac, kimin tarafndan yaptrld", sahibi, ta#yc sistemi,
alan, kat says, daire says, pissu tesisatnn ba"l oldu"u nite,
binann zellikleri, stma sistemi, ziki durumu gibi de"i#kenlere
ait bilgiler derlenmi#tir. Bu yaynda Belediye Snrlar iindeki
Bina Saym Sonular il dzeyinde yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Saym Yl
ISBN : 975 - 19 - 2819 - 2
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
20 YTL 10 YTL
Yap !zin !statistikleri, 2002 - 2004
!n#aat ruhsatnamelerine gre yeni ve ilave yaplar; illere,
belediyelere, daire saylarna, yap malzemesi cinsine, ta#yc
sisteme, kullanma amalarna, yap sahipli"ine ve aylara gre
kapsaml tablolarla verilmi#tir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1306 - 8180 / 975 - 19 - 3866 - X
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Yap !zin !statistikleri, 2005
!n#aat ruhsatnamelerine gre yeni ve ilave yaplar; illere,
belediyelere, daire saylarna, yap malzemesi cinsine, ta#yc
sisteme, kullanma amalarna, yap sahipli"ine ve aylara gre
kapsaml tablolarla verilmi#tir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
CONSTRUCTION
Building Census, 2000
2000 Building Census had been applied to buildings located inside
boundaries of 3212 municipalities and in other areas outside of frontiers
of those municipalities but under their responsibility. From this survey
variables such as completed year of building, use of buildings, nancer
of buildings, owner of buildings, structural system of buildings, area
of buildings number of stories of buildings, number of dwelling units
in buildings, waste water drainage system of buildings, facilities of
buildings, heating system of buildings, physical case of building are
collected. In this publication, Results of Building Census by provinces are
given in detail.
Periodicity : Census Year
ISBN : 975 - 19 - 2819 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Building Permit Statistics, 2002 - 2004
Information in this publication is based on the construction and occupancy
permits for new buildings by province, municipality, number of dwelling
units, structural systems, material used, and types of investors.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1306 - 8180 / 975 - 19 - 3866 - X
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Building Permit Statistics, 2005
Information in this publication is based on the construction and occupancy
permits for new buildings by province, municipality, number of dwelling
units, structural systems, material used, and types of investors.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $

Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji Industry, Trade and Services, Energy
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
41
Industry, Trade and Services, Energy Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji
!n#aat ve Tesisat !#yerleri !statistikleri,
1992 - 2001
!n#aat ve Tesisat !#yerleri Anketinde; lkemizde faaliyet gsteren
in#aat ve tesisat i#yerleri says, al#anlar, yllk ortalama
says, cretler, yatrmlar, girdi, kt, katma de"er gibi temel
veriler derlenmektedir. 1992-2001 yllar arasnda bu kapsamda
derlenen veriler Birle#mi# Milletlerin Tm Ekonomik Faaliyetlerin
Uluslararas Standart Sanayi Snamas, Revize 2 ye gre
kullanma sunulmu#tur.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1301 - 9775 / 975 - 19 - 3481 - 8
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Dnemlere Gre Bina !n#aat
Maliyet Endeksi (1991=100.0), 2000 - 2004
Trkiye, I, II, III ve IV. blgeler iin hesaplanan bina in#aat
maliyet endeksleri, bir nceki dneme gre de"i#im oranlar, bir
nceki yln ayn dnemine gre de"i#im oranlar ve drt dnem
ortalamalarna gre de"i#im oranlar; kullanma amac, yl, dnem,
ana grup ve alt gruplara gre verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Aylk
ISSN / ISBN : 1300 - 6754 / 975 - 19 - 3712 - 4
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Construction and Installation Establishments
Statistics, 1992 - 2001
In the Survey of Construction and Installation Establishment, data about
number of establishments, annual average number of persons engaged,
wages, investments, input, output and value added have been compiled.
Data collected between 1992 and 2001 was presented according to the
United Nations International Standart Industrial Classication of All Economic
Activities, Revision-2.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1301 - 9775 / 975 - 19 - 3481 - 8
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Quarterly Building Construction
Cost Index (1991=100.0), 2000 - 2004
Comprises data on building construction cost index, rates of change in the
building construction cost index according to the previous period, same
period of the previous year and the average of four quarters for Turkey,
Region I, II, III and IV.
Periodicity : Quarterly
ISSN / ISBN : 1300 - 6754 / 975 - 19 - 3712 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
42
TUR!ZM
Turizm !statistikleri, 2004 - 2005
Giri# / k# kaplarnn ba"l oldu"u ile, giri# / k# yoluna, aylara
ve milliyetlere gre gelen yabanclar ile k# kaplarnn ba"l
oldu"u ile, k# yollarna, aylara ve milliyetlere gre gelen / giden
yabanclara ili#kin bilgiler yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1013 - 6150 / 975 - 19 - 3929 - 1
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
ULA$TIRMA VE HABERLE$ME
Karayolu Trak Kaza !statistikleri, 2004
2004 ylnda olan kazalara ait; kazann oldu"u saat, gn, ay, yl ve
ta#t cinsleri, kazann meydana geldi"i yer ve olu# #ekillerine gre
trak kazalar hakknda kapsaml bilgiler yer almaktadr. Trak
kazalarndaki lm ve yaralanmalar ise; ya# gruplarna, cinsiyete
ve ta#t cinslerine gre verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1175 / 975 - 19 - 3872 - 4
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Denizyolu Ta#macl" !statistikleri, 2001
Yaynda, denizyolu ta#macl" faaliyetinde bulunan i#yerleri ve
kendi hesabna ta#maclk yapan ticari deniz ta#tlarnn ekonomik
faaliyetleri, al#an saylar, hukuki durumlar, gayrisa gelirleri,
girdi, kt ve katma de"er bilgileri sunulmaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1302 - 3667 / 975 - 19 - 3478 - 8
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
TOURISM
Tourism Statistics, 2004 - 2005
Provides statistical data on foreigners and citizens arriving and departing by
province of entry or departure, mode of transport, and month.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1013 - 6150 / 975 - 19 - 3929 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
TRANSPORTATION AND COMMUNICATION
Road Trafc Accident Statistics, 2004
Provides data on road trafc accidents by time of day, month, and year of
occurrence; type of vehicle; place and type of accident; and persons killed
or injured by age group, sex, and type of vehicle.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1175 / 975 - 19 - 3872 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Sea Transportation Statistics, 2001
In this publication, information on economic activities of establishments,
number of persons engaged, legal status, gross sale revenues, input, output
and valued added for sea transport establishments and commercial vessels
operated individually are presented.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1302 - 3667 / 975 - 19 - 3478 - 8
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji Industry, Trade and Services, Energy
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
43
Industry, Trade and Services, Energy Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji
Motorlu Kara Ta#tlar !statistikleri, 2005
Motorlu kara ta#tlarnn il, marka, kullanm #ekli, yakt cinsi, beygir
gc, lastik boyutlar ve ta#ma kapasitelerine gre kapsaml
bilgileri verilmektedir. Ayrca; motosiklet, zel amal ta#tlar, yol
ve i# makinelerine ili#kin bilgiler ile bunlarn d#nda illere gre yl
iinde kayd yaplan ve kayd silinen motorlu kara ta#tlar bilgileri
de yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 106X / 975 - 19 - 3869 - 4
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Ula#trma !statistikleri zeti, 2004
Ta#ma sistemine gre yolcu ve yk ta#malar, petrol ve do"al gaz
boru hatt uzunlu"u ve ta#nan miktar, devlet il yollar uzunlu"u
seyir ve ta#malar; kullanm amalar, yakt cinsi ve illere gre
yl iinde kayd yaplan ve silinen motorlu kara ta#tlar; aylara ve
sonularna gre trak kazalar, demir yollar uzunlu"u, yolcu ve
yk ta#malar, cins, tip ve yap malzemesine gre deniz ta#tlar,
kabotaj ve uluslararas deniz ta#mas, hava meydanlarna gre
i ve d# hatlarda uak seferleri ve kazalar ile posta ve telefon
haberle#mesine ili#kin bilgiler yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1019 / 975 - 19 - 3874 - 0
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Ula#trma !statistikleri zeti, 2005
Ta#ma sistemine gre yolcu ve yk ta#malar, petrol ve do"al gaz
boru hatt uzunlu"u ve ta#nan miktar, devlet il yollar uzunlu"u
seyir ve ta#malar; kullanm amalar, yakt cinsi ve illere gre
yl iinde kayd yaplan ve silinen motorlu kara ta#tlar; aylara ve
sonularna gre trak kazalar, demir yollar uzunlu"u, yolcu ve
yk ta#malar, cins, tip ve yap malzemesine gre deniz ta#tlar,
kabotaj ve uluslararas deniz ta#mas, hava meydanlarna gre
i ve d# hatlarda uak seferleri ve kazalar ile posta ve telefon
haberle#mesine ili#kin bilgiler yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : Yakn zamanda yaymlanacaktr.
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Road Motor Vehicle Statistics, 2005
Provides statistics on motor vehicles registered (including motorcycles,
special purpose vehicles, road construction, and work machinery) by
province, trademark, use, type of fuel used, horsepower, tire size, and
carrying capacity. Also provides information on road motor vehicles
withdrawn during the year by province.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 106X / 975 - 19 - 3869 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Summary Statistics on Transportation, 2004
Includes statistics on the transport of freight and passengers by mode of
transport, length of pipeline for petroleum and natural gas and transport
volume of them, circulation and trafc volume on state and provincial roads,
road motor vehicle registration and withdrawal by use, kinds of fuel, road
trafc accidents, length of railways, freight and passenger, rail transport,
sea vessels, scheduled ights on domestic and international airlines, and
postal and telephone communications.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1019 / 975 - 19 - 3874 - 0
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Summary Statistics on Transportation, 2005
Includes statistics on the transport of freight and passengers by mode of
transport, length of pipeline for petroleum and natural gas and transport
volume of them, circulation and trafc volume on state and provincial roads,
road motor vehicle registration and withdrawal by use, kinds of fuel, road
trafc accidents, length of railways, freight and passenger, rail transport,
sea vessels, scheduled ights on domestic and international airlines, and
postal and telephone communications.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : To be published.
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
44
Deniz Ta#tlar ve Denizyolu Ta#ma !statistikleri, 2001
Yaynda; tr, tip, yap malzemeleri, tonilato gruplar, tescil
yl, yolcu says, gemi sahipleri ve beygir gcne gre gemiler
ile limanlara ve bayraklara gre yk ve yolcu ile giren ve kan
gemilere ait bilgiler yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1698 / 975 - 19 - 3295 - 5
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Havayolu Ta#macl" !statistikleri, 2001
Yaynda havayolu ta#macl" faaliyetinde bulunan kamu
ve zel i#yerlerine ili#kin derlenen al#anlar says, hukuki
durumlar, gayrisa gelirler, girdi, kt ve katma de"er bilgileri
sunulmaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1302 - 2822 / 975 - 19 - 3473 - 6
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Karayolu Ta#macl", Destekleyici ve Yardmc
Ula#trma Faaliyetleri !statistikleri, 2001
Bu yaynda, karayolu ta#macl", destekleyici ve yardmc
ula#trma faaliyetleri (Otobs bilet sat# komisyonculu"u, yk
ta#ma acentalarnn ve komisyoncularnn faaliyetleri), seyahat
acentalar, bireysel olarak i#letilen kara ta#tlar ve yolcu ta#ma
faaliyetinde bulunan belediyelere ili#kin olarak derlenen al#anlar
says, hukuki durumlar, gayrisa gelirler, girdi, kt ve katma
de"er bilgileri sunulmaktadr.
Yaymlanma sresi : -
ISSN / ISBN : 1302 - 3640 / 975 - 19 - 3477 - X
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Vessels and Sea Transportation Statistics, 2001
Covers information on vessels by kind, type, kind of construction material,
ton group, year of construction and registration, country of construction,
passenger carrying capacity, ownership, horsepower and also ships entering
and departing with goods and passengers by port and ag respectively.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1698 / 975 - 19 - 3295 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Air Transportation Statistics, 2001
In this publication, information on number of persons engaged, legal status,
gross sale revenues, input, output and valuev added for air transport
establishments in public and privates sector are presented.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1302 - 2822 / 975 - 19 - 3473 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Road Transportation, Supporting and Auxiliary
Transportation Services Statistics, 2001
In this publication, compiled data such as number of persons engaged,
legal status, gross revenues, input, output, value added related to road
transportation, supporting and auxiliary transport activities, (including
brokerage for selling bus ticket, freight transport agencies and
commissioners), activities of travel agencies, commercial vehicles operated
individually and municipality passenger transportation are presented.
Periodicity : -
ISSN / ISBN : 1302 - 3640 / 975 - 19 - 3477 - X
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji Industry, Trade and Services, Energy
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
45
Industry, Trade and Services, Energy Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji
T!CARET VE H!ZMETLER
Otel ve Lokanta !statistikleri, 2001
Yaynda 2001 ylnda otel ve lokanta i#yerlerinin; !ktisadi faaliyet
kollar, i#yeri bykl", hukuki durum, yatak ve masa saysna ve
gayri sa sat# de"erlerine gre i#yeri says, istihdam, demeler,
girdi, kt ve katma de"er bilgileri verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Anketler
ISSN / ISBN : 1301 - 2037 / 975 - 19 - 3536 - 9
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Hizmet !statistikleri, 2001
Yaynda, 2001 Hizmet !#yerleri Anketinde elde edilen;
vergilendirilmi# hizmet i#yerlerine (kamu i#yerleri hari) ili#kin
olarak; i#yerlerinin iktisadi faaliyet, al#an says, hukuki durumu,
gayri sa sat# haslat gibi veriler ile bu verilerden yararlanlarak
hesaplanan girdi, kt ve katma de"er bilgileri sunulmaktadr.
Yaymlanma sresi : Anketler
ISSN / ISBN : 1301 - 2010 / 975 - 19 - 3392 - 7
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Ticaret !statistikleri, 2001
Bu yaynda 2001 ylna ait Ticaret !#yerleri Anketi ile devlet ve
zel kesimde faaliyet gsteren vergilendirilmi# ticaret i#yerlerinin
ekonomik faaliyetleri, al#anlar says, hukuki durumlar, gayrisa
sat# haslat vb. veriler ve bu verilerden yararlanlarak hesaplanan
girdi, kt ve katma de"er bilgileri sunulmaktadr.
Yaymlanma sresi : Anketler
ISSN / ISBN : 1301 - 2029 / 975 - 19 - 3538 - 5
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
TRADE AND SERVICES
Hotel and Restaurant Statistics, 2001
Contains information on number of establishments, employment and
payments, input, output and value added by economic activity codes, size
of establishments, legal status codes, number of beds and tables and value
of gross sales.
Periodicity : Surveys
ISSN / ISBN : 1301 - 2037 / 975 - 19 - 3536 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Service Statistics, 2001
In this publication, establishment data such as economic activities, number
of persons engaged, legal status, gross sale revenues etc., related to
taxable service establishments (excluded public institutions) compiled by
2001 Service Establishments Survey and calculated variables such as input,
output and value added are presented.
Periodicity : Surveys
ISSN / ISBN : 1301 - 2010 / 975 - 19 - 3392 - 7
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Trade Statistics, 2001
In this publication, establishments data on 2001 such as economic activities,
number of persons engaged, legal status, gross sale revenues etc. Related to
taxable establishments in public and private sector and calculated variables
such as input, output and valued added are presented.
Periodicity : Surveys
ISSN / ISBN : 1301 - 2029 / 975 - 19 - 3538 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
46
Radyo ve Televizyon Kurumlar !statistikleri, 2002
Yaynda, Radyo ve Televizyon kesiminde faaliyet gsteren
kurumlara ili#kin olarak derlenen, yayn kurumunun ekonomik
faaliyeti, al#anlar says, i#yeri bykl", cari harcamalar,
kurum gelirleri, program tr, program yayn sreleri vb. veriler ve
bu verilerden yararlanarak hesaplanan retim de"eri, katma de"er
bilgileri kullanma sunulmaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1302 - 0730 / 975 - 19 - 3903 - 8
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Mali Arac Kurulu# !statistikleri, 2002
Yaynda, Mali Arac Kurulu#lar (Banka, Sigorta, Sigorta Acentalar,
Menkul De"erler, Dviz Brolar, Finansal Kiralama, Faktoring
ve Tarm Kredi Kooperatieri) kamu ve zel kesimde faaliyet
gsteren giri#imlerin ekonomik faaliyetleri, al#anlar says, cari
harcamalar, gelirleri vb. veriler ve bu verilerden yararlanarak
hesaplanan retim de"eri, katma de"er bilgileri kullanma
sunulmaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1301 - 3599 / 975 - 19 - 3904 - 6
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Radio and Television Institutions Statistics, 2002
This publication, broadcasting institutions data, economic activities, number
of persons engaged, size of broadcasting, current expenditures, revenues
of institution, type of programmes, broadcasting times of programme etc.
related to institutions and values for variables such and production value
and value added data are presented to use.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1302 - 0730 / 975 - 19 - 3903 - 8
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Financial Intermediary Institutions Statistics, 2002
This publication, establishments data economic activities, number of
persons engaged, current expenditures, revenues etc. related to taxable
Financial Intermediary Institutions (Banking, Insurance, Insurance Agency,
Mutual Funds, Foreign Exchange Ofces, Financial Leasing, Factoring and
Agricultural Credit Cooperatives) in public and private sector and values for
variables such and production value and value added data are presented
to use.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1301 - 3599 / 975 - 19 - 3904 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji Industry, Trade and Services, Energy
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
47
Industry, Trade and Services, Energy Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji
ENERJ!
!malat Sanayiinde Enerji Tketimi
(500 TEP ve Daha Fazla Enerji Tketen !#yerleri),
1999 - 2001
Sanayi grubuna gre i#yeri saylar, enerji tketim de"eri, girdi,
girdi iindeki oran, i#yeri byklk gruplar, co"ra blgeler ve
yakt trlerine gre imalat sanayiinde enerji tketimi bilgileri
verilmi#tir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1302 - 0854 / 975 - 19 - 3611 - X
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Elektrik, Gaz ve Su !statistikleri, 2000 - 2001
Elektrik retimi, tketimi ve #ebeke kayplar, elektrik santrallerinin
kurulu gc, elektrik, gaz ve su sektrlerinde i#yeri says, cretle
al#anlarn yllk ortalama says, i#i-saat toplam, kurulu g
kapasitesi, sabit sermaye yatrmlar, girdi-kt, katma de"er,
elektrik kullanm, gaz i#letmelerinde mal ve hizmet satn al#lar
ile suyun toplanmas, artlmas ve da"tmna ili#kin bilgiler yer
almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1116 / 975 - 19 - 3615 - 2
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
ENERGY
Energy Consumption in the Manufacturing
Industry; (Establishment with 500 TEP or More Energy
Consumption), 1999 - 2001
Includes number of establishments, value of energy consumption, input
and share of energy consumption in the input by industry groups. Energy
consumption in the manufacturing industry by industry groups and size
groups of establishments and geopraphical regions and fuel types are also
provided.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1302 - 0854 / 975 - 19 - 3611 - X
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Electricity, Gas and Water Statistics, 2000 - 2001
Covers information on electricity generation, consumption and network
losses, power installed of power plants, number of establishments, annual
average of employees, total of man-hours, installed power capacity,
xed capital formations, input, output, value added in electricity, gas and
water sectors, the use of electricity, goods and services purchased by gas
enterprises and collection, purication and distribution of water.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1116 / 975 - 19 - 3615 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
48
M!LL! GEL!R
!llere Gre Gayri Sa Yurtii Hasla, 2000
retim yntemi kullanlarak elde edilen veriler ile hazrlanan
bu al#mada; faaliyet kollar ve retici yatlarna gre cari ve
sabit yatlarla gayri sa yurt ii hasla de"erleri; iller ve blgeler
dzeyinde verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1302 - 1745 / 975 - 19 - 3042 - 1
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
Mevcudu yok 5 YTL
Dnemlere Gre Gayri Sa Milli Hasla, 1999 - 2000
Milli Hesaplar Sistemi bir ekonomideki retim, gelir ve harcama
faaliyetleri arasndaki ili#kiyi yanstr. Gayri Sa Milli Hasla
hesaplamalar 1968 yl Uluslararas Muhasebe Sistemine
(SNA) gre retim, gelir ve harcama yntemleri kullanlarak
yaplmaktadr. Bu yntemde de ayn sonu elde edilir; fakat
de"i#ik veri kaynaklarna ba"l olarak farkllklar olabilir. T!K,
retim yntemi kullanlarak hesaplanan Gayri Sa Yurtii Haslay
ana gsterge olarak kullanmaktadr. Dnemlere gre Gayri Sa
Milli Hasla, Trkiye adl yaynda 1999-2000 yllarna ait GSYH ve
GSMH sonular er aylk dnemler itibariyle retim, harcama ve
gelir yntemine gre sektrel bazda verilmektedir. Yaynda ayrca,
1999-2000 yllarna ait ki#i ba#na GSMH, tarm sektr gayri sa
katma de"eri ile GSMH zmni deatrleri de yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1302 - 1753 / 975 - 19 - 3011 - 1
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
Mevcudu yok 5 YTL

Ulusal Hesaplarda Yeni Geli#meler, Ocak 2002
Bu yaynda, Birle#mi# Milletler Kalknma Program ile Trkiye
!statistik Kurumu arasnda ortakla#a yrtlen Ulusal Hesaplar
Alannda Kapasitenin Glendirilmesi Projesi Kapsamnda
dzenlenen seminerde sunulan bildiriler yer almaktadr.
Yaymlanma sresi : -
ISBN (Trke) : 975 - 19 - 3024 - 3
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
Mevcudu yok
NATIONAL ACCOUNTS
Gross Domestic Product by Provinces, 2000
This study, prepared by using production approach, comprises data on
gross domestic product in current and constant prices by kind of activity in
producers value by provinces and regions.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1302 - 1745 / 975 - 19 - 3042 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :
Not available 10 $
Quarterly Gross National Product, 1999 - 2000
System of National Accounts (SNA) reects the relationships between
production, income and expenditure activities, Gross National Product
accounts are calculated by using production, income and expenditure
methods according to SNA of 1968. The three approaches should give the
same results. However, due to different sources of data, discrepancies may
appear. TURKSTAT uses the production approach by kind of activity as its
main method. In Quarterly Gross National Product, Turkey Publication,
the results of Quarterly GDP and GNP of 1999-2000 by kind of activity are
presented. Also, in this publication, Per Capita GNP, the gross value added
of agriculture sector and GNP implicit deators are presented between
1999-2000.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1302 - 1753 / 975 - 19 - 3011 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :
Not available 10 $
The New Developments in National Accounts, January 2002
In this publication, there are notes of National Accounts Seminar hold in
the context of strengthening the capacity in National Accounts Project
implemented together with United Nations Development Programme and
Turkish Statistical Institute.
Periodicity : -
ISBN (English) : 975 - 19 - 3026 - X
Language : Turkish - English
Format and price :
Not available
Makro Ekonomik !statistikler Macro Economic Statistics
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
49
Macro Economic Statistics Makro Ekonomik !statistikler
D# Alem Hesaplar, 2000 - 2005
D# Alem Hesaplar, belirli bir dnemde bir ekonominin d# alemle
arasndaki ekonomik i#lemleri sistemli bir #ekilde zetleyen
istatistiksel tablolardr. D# alem hesaplar olu#turulurken, Trkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) tarafndan Uluslararas Para
Fonunun (IMF) be#inci el kitabna gre hazrlanan demeler
dengesi istatistikleri esas alnmaktadr. demeler dengesi
istatistiklerinden, d# alem hesaplarnn mal ve hizmetlerin d#
i#lemler hesab, birincil gelirlerin ve cari transferlerin d# i#lemler
hesab, sermaye hesab ve mali hesap elde edilmektedir.
Yaymlanma sresi : 5 yl
ISSN / ISBN : 1307 - 2072 / 978 - 975 - 19 - 3973 - 9
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL

Rest of the World Accounts, 2000 - 2005
Rest of the world account is a statistical statement that systematically
summarizes for a specic time period, the economic transaction of an
economy with the rest of the world. Rest of the world accounts has been
based on prepared balance of payments according to International Monetary
Found (IMF) fth manual by Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT).
The external accounts of goods and services, the external account of
primary incomes and current transfers, the capital accounts and the
nancial accounts which are the some tables of the rest of the world
accounts are obtained from the balance of payments items.
Periodicity : 5 years
ISSN / ISBN : 1307 - 2072 / 978 - 975 - 19 - 3973 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $

T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
50
DI$ T!CARET
D# Ticaret !statistikleri Yll", 2005
Yl, ay, lke, fasl, gmrk kaplar ile; SUTS, 3. Rev., USSS, 3.
Rev. ve GEGS snamalarna gre ithalat ve ihracat; yllara gre
ihracatn ithalat kar#lama oran; lkelere gre d# ticaret dengesi;
ihracat ve ithalatn ta#ma sistemleri; SUTS, 3. Reve gre aylk,
aylk ve yllk d# ticaret endeksleri; lke, fasl ve rmalara gre
ihracat ve ithalatn yo"unla#ma oranlarna ili#kin tablolar yer
almaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 0259 - 5338 / 975 - 19 - 3933 - X
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL
D# Ticarette Yo"unla#ma, 2003
lke, fasl ve rmalara gre ihracat ve ithalatta lke, fasl ve
rmalarn yo"unla#ma ltleri ile tarm, maden, gda, iki ve
ttn sanayi, tekstil, giyim e#yas ve deri sanayi, orman rnleri,
ka"t rnleri, kimya sanayi, ta# ve topra"a dayal sanayi, metal
ana sanayi ve di"er imalat sanayinde yo"unla#ma ltlerine
ili#kin bilgiler verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 9370 / 975 - 19 - 3680 - 2
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Maddelere Gre D# Ticaret, 2000
Bu yaynda, 2000 ylna ili#kin d# ticaret miktar ve de"er bilgileri
madde dzeyinde (12 dijit) yer almaktadr. Ayrca d# ticarete
ili#kin zet bilgilere Kurumun e#itli yaynlarndan ula#labilece"i
gibi bilgi talepleri Kurumun merkez ve ta#ra te#kilatlarnca da
kar#lanmaktadr.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1301 - 9910 / 975 - 19 - 2879 - 6
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
Mevcudu yok 5 YTL

FOREIGN TRADE
Foreign Trade Statistics Yearbook, 2005
Exports and Imports by year, month, chapter, customs, SITC Rev.3, ISIC
Rev.3 and BEC; the ratio of exports to imports by years; the balance of
foreign trade by countries; mode of transports in exports and imports; Montly,
quarterly, annually foreign trade indices by SITC Rev.3; Concentration ratio
in exports and imports by country, chapter and rms are included.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 0259 - 5338 / 975 - 19 - 3933 - X
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Concentration in Foreign Trade, 2003
Provides data on Concentration criterions of countries, chapters, and
rms by countries, chapters and rms in exports and imports. Also covers
concentration criterions of agricultural and mining sector, manufacture of
food, beverages and tobacco, textile, wearing apparel and leather industries,
wood and wood products, paper and paper products, chemicals, non metallic
products, basic metal industries, and other manufacturing industries.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 9370 / 975 - 19 - 3680 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Foreign Trade of Items, 2000
Foreign trade value and volume by commodities (12 digits) for 2000 are
included in this publication. Besides that, the summerized information
on foreign trade statistics are also included in different publications of
TURKSTAT and the demands can be met by the center of TURKSTAT and
the branches of TURKSTAT.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1301 - 9910 / 975 - 19 - 2879 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :
Not available 10 $
Makro Ekonomik !statistikler Macro Economic Statistics
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
51
Macro Economic Statistics Makro Ekonomik !statistikler
Ta#ma Sistemlerine Gre D# Ticaret, 2001
Yaynda; lkelere, ta#ma sistemlerine, Trk ve yabanc aralarla
ta#malara ve fasllara gre ihracat ve ithalat de"er ve miktar ile
lkelere, ta#ma sistemlerine, Trk ve yabanc aralarla ta#ma ve
fasllarna gre ihracat ve ithalat de"er ve miktarlarnn oranlarna
ili#kin bilgiler verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 3992 / 975 - 19 - 3309 - 9
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
D# Ticaret Fiyat ve Miktar Endeksleri Kapsam ve
Yntemler (1982 = 100)
1982 temel yll d# ticaret endeks ve hadleriyle beraber kapsaml
olarak ithalat ve ihracat miktar, endeks ve de"i#im oranlar; genel
olarak ise tarm, madencilik ve sanayi ana sektrlerine gre 1982-
1988 aras dneme ili#kin bilgiler verilmi#tir. Ayrca; genel ve
alt sektrlere gre yine bu dnem kapsamndaki bilgilere de yer
verilmi#tir.
Yaymlanma sresi : -
ISBN : 975 - 19 - 0906 - 6
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
Mevcudu yok Mevcudu yok
Foreign Trade by Transport System, 2001
This publication contains statistics on value and quantity of exports and
imports by country and transport system, Turkish and foreign carriers and
chapters. Also ratio of value and quantity of exports and imports by country
and transport system, Turkish and foreign carriers and chapters.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 3992 / 975 - 19 - 3309 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
External Trade Price and Quantity Indices: Coverage and
Methods (1982 = 100)
This study, based on 1982=100, describes how trade price and quantity
indices were calculated as well as detailing terms of trade and the percentage
rate of change in the export and import quantity and price indices for the
period of 1982-1988.
Periodicity : -
ISBN : 975 - 19 - 0906 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :
Not available Not avalaible
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
52
F!YAT VE ENDEKSLER
Perakende Fiyat !statistikleri; Seilmi# Maddelere
Gre Yllk Ortalama Fiyatlar, 2004
Yaynda; gda, iki, ttn, giyim ve ayakkab, ev e#yas, sa"lk,
ula#trma, e"lence ve kltr, e"itim, lokanta, pastahane ve otel ile
e#itli mal ve hizmetler ana ba#lklar altnda 78 il merkezinden
her ay derlenen seilmi# nemli maddelerin perakende yatlarnn
yllk ortalamalar verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1035 / 975 - 19 - 3758 - 2
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
14 YTL 7 YTL
Toptan Fiyat !statistikleri, 2004
Toptan e#ya yatlar endeksi kapsamndaki maddelerin Devlet
ve zel sektr ayrmnda yllk ortalama toptan sat# yatlar
verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1140 / 975 - 19 - 3731 - 0
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
PRICES AND INDICES
Retail Price Statistics; Annual Average Prices by
Selected Items, 2004
In this publication; annual average retail prices of selected items that
collected from 78 province centers are presented. The main subjects are
food, beverage and tobacco, clothing and footwear, homes, furniture and
furnishings, health, transportation, entertainment and culture, education,
hotels, cafes and restaurants and miscellaneous goods and services
expenditure.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1035 / 975 - 19 - 3758 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Wholesale Price Statistics, 2004
Contains annual average wholesale prices of selected items covered by the
wholesale price index for both the public and the private sectors.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1140 / 975 - 19 - 3731 - 0
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Makro Ekonomik !statistikler Macro Economic Statistics
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
53
Macro Economic Statistics Makro Ekonomik !statistikler
MAL!YE
Kesin Hesaplar; Belediyeler ve !l zel
!dareleri, 2004
Belediyeler ve il zel idarelerinin 2004 yl kesin hesaplar ile illere
gre gelir ve gider trleri verilmektedir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1221 / 978 - 975 - 19 - 3972 - 2
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL

Bteler; Belediyeler, !l zel !dareleri ve Kyler,
2005
Yaynda; belediyeler, il zel idareleri ve kylerin 2005 yl gelir ve
gider trleri ve illere gre bteleri verilmi#tir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1205 / 975 - 19 - 3835 - X
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
$irket, Kooperatif ve Ticaret nvanl !#yerleri
!statistikleri, 2005
$irket, kooperatif ve ticaret nvanl i#yerlerinin kurulu# ve
kapan# kaytlar ile say ve sermayelerine ili#kin istatistikler
izlenmektedir.
Yaymlanma sresi : Yllk
ISSN / ISBN : 1300 - 1124 / 975 - 19 - 3870 - 8
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
FINANCE
Final Accounts Municipalities and Special Provincial
Administrations, 2004
Presents data on the nal accounts of municipalities and special provincial
administrations by type of revenue, expenditure and province.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1221 / 978 - 975 - 19 - 3972 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $

Budgets; Municipal and Special Provincial Administrations
and Villages, 2005
This publication presents data on the budgets of municipalities, special
administrations, and villages by type of revenue, expenditure and province.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1205 / 975 - 19 - 3835 - X
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Statistics on Companies, Cooperatives and Trade Name
Establishment, 2005
This publication contains statistics on established and liquidated companies,
rms and cooperatives.
Periodicity : Annual
ISSN / ISBN : 1300 - 1124 / 975 - 19 - 3870 - 8
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
54
TAR!H! !STAT!ST!KLER
19. Yzylda Osmanl D# Ticareti; Tarihi !statistikler
Dizisi, Cilt 1
Tarihi istatistikler serisinin ilki olan bu yaynda; 19. yzyl Osmanl
d# ticaret istatistiklerinin kapsam, eksikleri, sakncalar, yeniden
dkm, genel e"ilimler, alt dnemlere gre Osmanl d# ticareti
ile mal ve lke gruplarna gre d# ticaret bilgileri yer almaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 1178 - 8
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
10 YTL

Osmanl !mparatorlu"unun ve Trkiyenin Nfusu
1500 - 1927; Tarihi !statististikler Dizisi, Cilt 2
Osmanl ncesi dnemi iin baz nfus tahminleri, Osmanl
vilayetlerinin nfusu, Osmanl kent merkezleri nfus tahminleri
ve mslman nfus oran, baz Anadolu kent merkezleri iin nfus
tahminleri, nfusun etnik ve dinsel bile#imi ile resmi istatistiklere
gre nfus art#na ili#kin bilgiler verilmektedir.
ISBN : 975 - 19 - 1353 - 5
Dili : Trke - !ngilizce (zet)
Format ve yat :
10 YTL
Osmanl Dnemi Tarm !statistikleri 1909, 1913 ve
1914; Tarihi !statistikler Dizisi, Cilt 3
Tarihi istatistikler dizisinin 3. cildini olu#turan bu yaynda; 20.
Yzylda Trkiye tarm, Osmanl Dnemi tarm saymlar ile 1909,
1913 ve 1914 tarm saymlar ve co"ra kapsamlarna ili#kin
bilgiler yer almaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 1699 - 2
Dili : Trke - !ngilizce (zet)
Format ve yat :
10 YTL
HISTORICAL STATISTICS
Ottoman Foreign Trade in the 19 th Century; Historical Statistics
Series Volume I
This publication covers data on the content, coverage, the problems and
limitations of Ottoman foreign trade statistics, re-construction and general
trends in 19 th. century Ottoman foreign trade. Also Ottoman foreign trade
by sub-period, commodity composition and country.
ISBN : 975 - 19 - 1178 - 8
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $

The Population of The Ottoman Empire and Turkey;
Historical Statistics Series Volume 2, 1500 - 1927
Includes information on some population estimates for the Pre-Ottoman
period, population of Ottoman vilayets, the religious distribution of the
population in Ottoman cities, population estimates for some Anatolian cities,
estimates for the total and Muslim population of some Ottoman cities and
growth of the population according to ofcial statistics.
ISBN : 975 - 19 - 1353 - 5
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :
20 $
Agricultural Statistics of Turkey During the Ottoman Period
1909, 1913 and 1914; Historical Statistics Series Volume 3
Presents information on Turkish agriculture in the 19 th Century, agricultural
censuses during the Ottoman period, the agricultural censuses of 1909,
1913, and 1914 and the area covered by the censuses.
ISBN : 975 - 19 - 1699 - 2
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :
20 $
Tarihi !statistikler Historical Statistics
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
55
Historical Statistics Tarihi !statistikler
Osmanl Sanayii 1913, 1915 Yllar Sanayi !statistiki;
Tarihi !statistikler Dizisi, Cilt 4
Bu yaynda; 1913 ve 1915 sanayi saymnda izlenen usule ili#kin
aklama, 1913 ve 1915 sanayi saymnn zeti ile gda, toprak,
deri, a"a, dokuma, krtasiye, kimya ve madeni e#ya sanayine
ili#kin bilgiler verilmektedir.
ISBN : 975 - 19 - 1697 - 6
Dili : Trke - !ngilizce (zet)
Format ve yat :
10 YTL
Osmanl Devletinin !lk !statistik Yll" 1897; Tarihi
!statistikler Dizisi, Cilt 5
Nfus, sa"lk, adalet, e"itim, ktphaneler ve eski eserler, devlet
gelir ve giderleri, maliye ve devlet borlar, para ve madalyalar,
ipek ve ipekilik, Dyn-u Umumiyye !daresi, sanayi, kara ve deniz
ta#macl", haberle#me bilgileri ile 1897 !statistik Yll"ndan
tpk basm seme sayfalar yer almaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 1793 - X
Dili : Trke - !ngilizce (zet)
Format ve yat :
Mevcudu yok
Tanzimattan Cumhuriyete Modernle#me Srecinde
E"itim !statistikleri 1839 - 1924 Tarihi !statistikler
Dizisi, Cilt 6
Bu al#ma, Osmanl modernle#mesinin milat noktas olarak
kabul edilebilecek olan 1839 ylnda Tanzimatn ilanndan
ba#layarak Cumhuriyetin ilk ylna, Tehvid-i Tedrisat yani E"itimin
Birli"i Yasasnn kabul sonrasna kadar gelen alt blmden
olu#maktadr.
ISBN : 975 - 19 - 2533 - 9
Dili : Trke - !ngilizce (zet)
Format ve yat :
Mevcudu yok
Ottoman Industry; Industrial Census of 1913, 1915;
Historical Statistics Series Volume 4
Covers statistics on explanation of the methodology followed in the industrial
census of 1913 and 1915. Also includes information on industry of food,
soil products, leather, wood, textile, paper products, chemical and metal
goods.
ISBN : 975 - 19 - 1697 - 6
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :
20 $
The First Statistical Yearbook of The Ottoman Empire 1897;
Historical Statistics Series Volume 5
Contains information on population, health, justice, education, libraries and
antiques, state revenues and expenditures, public nance and debts, money
and medals, silk and silk production, Public Debt Administration, industry,
sea and land transportation, communication and selected pages from the
original volume of the 1897 Statistical Yearbook.
ISBN : 975 - 19 - 1793 - X
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :
Not available
Education Statistics in Modernization from The Tanzimat To
The Republic 1839 - 1924; Historical Statistics
Series Volume 6
1839 is year of the proclamation of the Tanzimat Edict, which can be seen
as the turning point of the Ottoman modernization. We can also say that
modern mass education began in 1839. The rst public (non-military)
schools were opened at this date. At the begining of the volume a brief
history of the modern education from Tanzimat to the declaration of the
Republic is given in order to explain the data related to education.
ISBN : 975 - 19 - 2533 - 9
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :
Not available
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
56
Osmanl Mali !statistikleri Bteler 1841, 1918;
Tarihi !statistikler Dizisi, Cilt 7
Bu yaynda Tanzimat izleyen yllardan ba#layarak 1841-1918
yllar arasndaki dneme ili#kin devlet gelir ve giderlerini ieren
toplam 66 mali yla ait bte verileri yer almaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 3503 - 2
Dili : Trke - !ngilizce (zet)
Format ve yat :
10 YTL
Ottoman Financial Statistics Budgets 1841, 1918;
Historical Statistics Series Volume 7
This volume covers data on expected revenues and planned expenditures
of the central government for 66 scal years in the period between 1841
and 1918.
ISBN : 975 - 19 - 3503 - 2
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :
20 $
Tarihi !statistikler Historical Statistics
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
57
Methodology and Classications Metodoloji ve Snamalar
SORULARLA !STAT!ST!K
Satn Alma Gc ile Milli Gelir
Sorularla !statistikler Dizisi 1
Trkiye !statistik Kurumu tarafndan yaplan al#malarn kayna"n,
yntemini ve kapsamn kullanclarn daha kolay alglamalarn
sa"lamak amacyla soru ve cevap #eklinde hazrlanan Sorularla
!statistikler yayn dizisinin 1. Kitap" Kurumumuzca hazrlanp
yaynlanmakta olan Satnalma Gc ile Milli Geliri kapsamaktadr.
Bu yayn reel milli gelirin hesaplanmasnda ve uluslararas ekonomik
geli#mi#lik dzeylerinin belirlenmesinde kullanlan Satnalma Gc
Paritesi ile ilgili sorulara cevap vermeyi amalamaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 1290 - 3
Dili : Trke
Format ve yat :
10 YTL
Toptan E#ya ve Tketici Fiyatlar Endeksi
Sorularla !statistikler Dizisi 2
Trkiye !statistik Kurumu tarafndan yaplan al#malarn kayna"n,
yntemini ve kapsamn kullanclarn daha kolay alglamalarn
sa"lamak amacyla soru ve cevap #eklinde hazrlanan Sorularla
!statistikler yayn dizisinin 2. Kitap" Kurumumuzca hazrlanp
yaynlanmakta olan Toptan E#ya ve Tketici Fiyatlar Endeksini
kapsamaktadr. Bu yaynda endeksin ne oldu"u, yat endekslerinin
neler oldu"u, yat endekslerinin ne amala hesapland" endeksin
hesaplanma yntemleri ile endeks sepetinde kapsanan maddelerin
a"rlklar gibi endeks de"i#kenleri anlatlm#tr. Ayrca Haber
Blteni ile kullanclara duyurulan rakamlarn neyi ifade etti"i ve bu
hesaplamalarn nasl yapld" da aklanm#tr.
ISBN : 975 - 19 - 1661 - 5
Dili : Trke
Format ve yat :
Mevcudu yok
STATISTICS IN QUESTIONS
National Income by Purchasing Power;
Statistics Series With Questions 1
This publication as the booklet of the series Statistics with Questions was
prepared for the National Income by Purchasing Power. The aim of this book
is to give information about the sources, concepts and methods of the works,
which are being carried out by Turkish Statistical Institute. In this publication;
calculation of real national income and use of purchasing power parity in
determining economic development levels are given.
ISBN : 975 - 19 - 1290 - 3
Language : Turkish
Format and price :
20 $
The Wholesale Price Index and Consumer Price Index
Statistics Series With Questions 2
This publication as the booklet of the series Statistics with Questions was
prepared for the Consumer Price Index and the Wholesale Price Index. The
aim of this book is to give information about the sources, concepts and
methods of the works, which are being carried out by Turkish Statistical
Institute. In this publication; indices in general, price indices, the purpose
behind the index computation, the methods of index number computation and
the determination of weights for the items are given. Moreover;explanations
for the data given in the Monthly News Bulletin and the methods of their
computation are given in detail.
ISBN : 975 - 19 - 1661 - 5
Language : Turkish
Format and price :
Not available
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
58
Tarm !statistikleri
Sorularla !statistikler Dizisi 3
Bu yayn cari tarm istatistikleri ve genel tarm saymlarnn
bilgi derleme yntemleri ile ilgili merak edilen sorulara yant
vermeyi amalamaktadr. Yaynn birinci blm konu ile ilgili
genel aklamalar iermekte, ikinci blmnde bitkisel retim
istatistiklerine ynelik al#malar tantlmaktadr. Hayvanclk
istatistikleri ile ilgili al#malara nc blmde yer verilmektedir.
Su rnleri istatistiklerine ili#kin bilgiler drdnc blmde yer
almaktadr. Be#inci blmde tarmsal yatlar endeksleri ve iftinin
eline geen yatlar endeksinin hesaplama yntemi ile ilgili sorulara
yant verilmekte, son blmde ise bugne kadar lkemizde uygulanan
genel tarm saymlarnn uygulama yntemleri ile son saym olan
1991 Genel Tarm Saymna ait sorular yantlanmaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 1663 - 1
Dili : Trke
Format ve yat :
Mevcudu yok
D# Ticaret !statistikleri
Sorularla !statistikler Dizisi 4
Yayn, alt blmden olu#maktadr. !lk blmde; d# ticaret
istatistiklerinde yo"un bir #ekilde kullanlan kavramlardan
bahsedilmektedir. !kinci blmde; d# ticaret sistemleri ve
dnya uygulamalar, nc blmde; Trkiyede d# ticaret
istatistiklerinin tarihesi, bilgi kayna", kapsam ve bilgi retme
yntemi, drdnc blmde; d# ticaret istatistiklerinde kullanlan
snamalar, be#inci blmde; ihra ve ithal yat ve miktarlarnda
zaman iinde meydana gelen de"i#imlerin ls olan d# ticaret
endeksleri ve altnc blmde; Trkiyenin ve dnyann d# ticaretine
ili#kin nemli gstergeler soru cevap #eklinde ele alnmaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 1658 - 5
Dili : Trke
Format ve yat :
Mevcudu yok
Sanayi ve Enerji !statistikleri
Sorularla !statistikler Dizisi 5
Bu yayn dizisi, sanayi ve enerji istatistikleri ile ilgili gncel bilgi
ihtiyacn kar#lamak ve artan bilgi talebine cevap verebilmek
amacyla hazrlanm#tr.
ISBN : 975 - 19 - 1781 - 6
Dili : Trke
Format ve yat :
10 YTL
Agricultural Statistics
Statistics Series With Questions 3
This publication aims at answering the questions related to the data
compilation methods of current agricultural statistics and general agricultural
censuses. The rst part of publication deals with the general explanations
on agricultural statistics and the second part includes studies about the crop
production statistics. The fourth part covers the information about sheries
statistics. In the fth part, the questions about agricultural prices and the
calculation method of the index of prices received by farmers are answered.
The last part is reserved for the application methods of the general agricultural
censuses.
ISBN : 975 - 19 - 1663 - 1
Language : Turkish
Format and price :
Not available

Foreign Trade Statistics
Statistics Series With Questions 4
Six sections are included in this publication. In the rst; the most used
concepts for foreign trade statistics are explained, in the second; foreign
trade systems and their use over the world, in the third; history of foreign
trade statistics for Turkey, source of data, coverage, methodology, in the
fourth; classications used for foreign trade statistics, in the fth; foreign
trade indices, and in the sixth; some important indicators for Turkey and the
world trade. Sections are formed as question-answer.
ISBN : 975 - 19 - 1658 - 5
Language : Turkish
Format and price :
Not available
Industry and Energy Statistics
Statistics Series With Questions 5
This publication series aim to face current information necessity and to face
with increasing demand for information related with industry and energy
statistics.
ISBN : 975 - 19 - 1781 - 6
Language : Turkish
Format and price :
20 $
Metodoloji ve Snamalar Methodology and Classications
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
59
Methodology and Classications Metodoloji ve Snamalar
!n#aat !statistikleri
Sorularla !statistikler Dizisi 6
Bu yayn dizisi in#aat istatistikleri ile ilgili gncel bilgi ihtiyacna
ve konuya ili#kin sorulara cevap vermeyi amalamaktadr. Bu
amala yaynn birinci blmnde konuyla ilgili tariheye yer
verilmi#tir. !kinci blmde; Bina !n#aat istatistiklerinin kapsam,
genel kavramlar ve tanmlar aklanm#tr. nc blmde;
Bina !n#aat Maliyet Endeksinin hesaplanma amac, kapsam ve
hesaplama yntemi gibi konulara, drdnc blmde ise, Yllk
!n#aat ve Tesisat !#yerleri Anketi ile ilgili konulara yer verilmi#tir.
ISBN : 975 - 19 - 1765 - 4
Dili : Trke
Format ve yat :
10 YTL
Fiyat Endeksleri ve Enasyon
Sorularla !statistikler Dizisi 7
Trkiye !statistik Kurumu tarafndan yaplan al#malarn
kayna"n, yntemini ve kapsamn kullanclarn daha kolay
alglamalarn sa"lamak amacyla soru ve cevap #eklinde hazrlanan
Sorularla !statistikler yayn dizisinin 7. kitap" Fiyat Endeksleri ve
Enasyonu konularn kapsamaktadr. Bu yayn, tketici ve toptan
e#ya yatlar endeksleri, ekonomide yat hareketleri, arz ve talep,
verimlili"in yorumu, yatrm kararlar, cretler, enasyon ile ilgili
sorulara cevap vermeyi amalamaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 2095 - 7
Dili : Trke
Format ve yat :
10 YTL
rnekleme ve Anket
Sorularla !statistikler Dizisi 8
Yayn; kitle, rnek ve rnekleme, anket tasarmnn a#amalar, veri,
bilgi, parametre, karakteristik, de"i#ken, rneklem uzay, rastlant
de"i#keni, kitle da"lm, rnekleme birimi, gzlem birimi, tahmin
edici, beklenen de"er, varyans, standart sapma ve standart hata,
de"i#im katsays, kovaryans, korelasyon katsays, a"rlklandrma,
duyarlk dzeyi, seim olasl", rnekleme teknikleri gibi bilgileri
iermektedir.
ISBN : 975 - 19 - 1781 - 6
Dili : Trke
Format ve yat :
Mevcudu yok
Construction Statistics
Statistics Series With Questions 6
This publication series aim to face current information necessity and to
face with increasing demand for information related with Construction
Statistics. So in the section one, historical background is explained. In the
section two, coverage, general concepts, denitions of Building Construction
Statistics are explained. In section third; purpose of calculation, coverage
and calculation method of Building Construction Cost Index, in section four;
subjects related with Annual Construction and Installation Establishments
Questionnaire are covered.
ISBN : 975 - 19 - 1765 - 4
Language : Turkish
Format and price :
20 $
Price Indices and Ination
Statistics Series With Questions 7
This publication as the booklet of the series Statistics With Questions was
prepared for the Price Indces and Ination. The aim of this book is to give
information about the sources, concepts and methods of the works, which
are being carried out by Turkish Statistical Institution. In this publication;
indices of consumer and wholesale prices, price operations in economy,
supply and demand, interpretation of productivity, decisions of investment,
wages, ination are given.
ISBN : 975 - 19 - 2095 - 7
Language : Turkish
Format and price :
20 $
Sampling and Survey
Statistics Series With Questions 8
This publication includes the basic denitions of population, sample and
sampling, questionnaire design stages, data, information, parameter,
characteristic, variable, sample space, random variable, population
distribution, sampling unit, observation unit, estimator, expected value,
variance, standard deviation and standard error, coefcient of variation,
covariance, coefcient of correlation, weighting, sensitivity level, selection
probability, sampling methods.
ISBN : 975 - 19 - 1781 - 6
Language : Turkish
Format and price :
Not available
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
60
!statistiksel Kalite Kontrol
Sorularla !statistikler Dizisi 9
Yaynn birinci blmnde kalite kontrol ile ilgili genel aklamalar,
ikinci blmnde istatistiksel kalite kontrol, nc blmde
kontrol grakleri, drdnc blmde olaslklarn incelenmesi ve
kabul rneklemesi ile ilgili konular hakknda sorular ve cevaplar
yer almaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 2241 - 0
Dili : Trke
Format ve yat :
Mevcudu yok
Hanehalk Tketim Harcamalar
Sorularla !statistikler Dizisi 10
Bu yayn, Hanehalk Tketim Harcamalar Anketinin veri
toplama ve alan uygulama tekniklerini tantan bir kaynak olarak
hazrlanm#tr. Szkonusu anketin temel kavramlar, tarihesi,
bilgi kayna", kapsam ve bilgi retme yntemi ile ilgili bilgiler
yeralmaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 2898 - 2
Dili : Trke
Format ve yat :
Mevcudu yok
Statistical Quality Control
Statistics Series With Questions 9
This publication includes in general explanations about quality control in the
rst section, statistical quality control in the second section, control graphs
in the third section and survey on probabilities and acceptance sampling in
the fourth section.
ISBN : 975 - 19 - 2241 - 0
Language : Turkish
Format and price :
Not available
Household Consumption Expenditures
Statistics Series With Questions 10
This publication is prepored to introduce to technics of Household
Consumption Expenditures Survey. And also in this publication covers the
basic descriptions, history, source, coverage and methods of this survey.

ISBN : 975 - 19 - 2898 - 2
Language : Turkish
Format and price :
Not available
Metodoloji ve Snamalar Methodology and Classications
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
61
Methodology and Classications Metodoloji ve Snamalar
SINIFLAMALAR
Avrupa Ekonomik Toplulu"unda Faaliyete Gre
rnlerin !statistiki Snamas (FS 2002)
Avrupa Birli"i !statistik Osi (EUROSTAT) tarafndan geli#tirilen bu
snama, Avrupa Birli"i ynetmeliklerine gre ye lkeler tarafndan
retilen rnlerin ve verilen hizmetlerin snandrlmasnda
kullanlr. Ulusal ve blgesel hesaplar, input-output analizleri, rn
verisi gereken di"er analizler bu snama iin temel uygulama
alanlardr. Bu yaynda, tarm, avclk, ormanclk, madencilik ve
sanayi rnleri ile ticaret ve ula#trma hizmetleri kapsanm#tr.
ISBN : 975 - 19 - 3744 - 2
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
cretsiz cretsiz
Avrupa Toplulu"unda Ekonomik Faaliyetlerin
!statistiki Snamas (EF!S 1.1. Rev.)
Birle#mi# Milletler tarafndan kullanlan Tm Ekonomik
Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi Snamas (ISIC
Rev.3.1) temel alnarak Avrupa Birli"i !statistik Osi EUROSTAT
tarafndan tretilen bu snama, Avrupa Birli"i ynetmeliklerine
gre tm ye lkeler tarafndan faaliyetlerin snandrlmasnda
kullanlmaktadr. !# kaytlar, ulusal ve blgesel hesaplar, yapsal
i# istatistikleri, ksa dnemli sanayi gstergeleri, i#gc anketi
ve di"er i#gc istatistikleri bu snama iin temel uygulama
alanlardr. Bu yaynda, tarm, ormanclk, madencilik, imalat,
ula#trma, hizmet gibi 17 sektrn (Adan Qya kadar) tm
faaliyetlerinin ak tanmlar ayrntl bir #ekilde yer almaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 3745 - 0
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
cretsiz cretsiz
Uluslararas Standart E"itim Snamas (USES)
Uluslararas Standart E"itim Snamas, e"itim istatistiklerinin
ve kar#la#trlabilir gstergelerin toplanmas, derlenmesi ve
bunlarn gerek ulusal gerek uluslararas dzeyde sunumu iin
uygun bir ara olarak tasarlanm#tr. USES standart kavram,
tanm ve snamalar sunmaktadr. USES e"itimin hangi yntemle
verildi"ine bakmakszn, zel e"itime ihtiya olanlar da ierecek
#ekilde ocuk, gen ve yeti#kinler iin btn rgn ve yaygn
e"itimleri sa"layan kurumlar kapsamaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 3857 - 0
Dili : Trke
Format ve yat :
cretsiz
CLASSIFICATIONS
Statistical Classication of Products by Activity in the
European Economic Community (CPA 2002)
This classication developed by the Statistical Ofce of European Union
(EUROSTAT) has been used to classify the produced products and given
services by all member countries according to the EU regulations. National
and regional accounts, input-output analysis, other analyses requiring
product data are the main application areas for this classication. This
publication covers all products and services such as agricultural, forestry,
mining and industrial products, and transportation and other services.
ISBN : 975 - 19 - 3744 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
Free Free
Statistical Classication of Economic Activities in the
European Community (NACE Rev. 1.1)
This classication derived from International Standard Industrial Classication
of All Economic Activities (ISIC Rev. 3.1) that is used by United Nations, has
been used to classify activities by all member countries according to the EU
regulations. Business registers, national and regional accounts, structural
business statistics, industrial short-term indicators, labour force survey and
other labour statistics are the main application areas for this classication.
Explanatory notes for 17 sectors (from A to Q sector) such as agriculture,
forestry, mining, manufacturing, transportation and services have been
given in detail.
ISBN : 975 - 19 - 3745 - 0
Language : Turkish - English
Format and price :
Free Free
International Standard Classication of Education (ISCED)
ISCED is designed to serve as an instrument suitable for assembling,
compiling and presenting comparable indicators and statistics of education
both within individual countries and internation level. It presents standard
concepts, denitions and classications. ISCED covers all organized and
sustained learning opportunities for children, youth and adults including
those with special needs education, irrespective of the institution or entity
providing them or the form in which they are delivered.
ISBN : 975 - 19 - 3857 - 0
Language : Turkish
Format and price :
Free
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
62
Uluslararas Standart Meslek Snamas
(USMS - 88)
Uluslararas al#ma rgt tarafndan tretilen Uluslararas
Standart Meslek Snamas (USMS - 88), meslek istatistiklerinin
uluslararas kar#la#trmasna olanak sa"lamak ve ulusal meslek
snamalarn geli#tiren veya yenileyen lkelere bir model
olu#turmak amacyla geli#tirilmi#tir. Bu yaynda, meslek gruplar
ile bu gruplar iindeki mesleklerde al#anlar tarafndan yaplan
ana grevler ayrntl bir #ekilde tanmlanm#tr.
ISBN : 975 - 19 - 3743 - 4
Dili : Trke
Format ve yat :
cretsiz
!statistik Terimleri Szl"
Bu yayn, T!Kin Uluslararas !statistik Enstits (ISI-International
Statistical Institute) Daimi Brosu tarafndan farkl diller iin
hazrlamakta oldu"u, ISI ok Dilli !statistik Terimler Szl"ne
katlma iste"i do"rultusunda hazrlanm#tr. Yayn, Trke istatistik
terimler iin bir standart terminolojisinin geli#tirilmesini ve tm
kullanclar iin, ortak bir dil olu#turmay amalamaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 2113 - 9
Dili : Trke
Format ve yat :
cretsiz
Trkiye Sanayi rnleri Listesi (PRODTR 2003)
2002 ylndan itibaren, tm Avrupa Birli"i ye lkelerinde kullanlan
PRODCOM temel alnarak olu#turulan Trkiye Sanayi rnleri
Listesi-PRODTR kullanlmaktadr. PRODCOM listesi, faaliyet ve
rnlerdeki geli#melere ba"l olarak EUROSTAT tarafndan her yl
yeniden dzenlenmektedir. Bunun sonucu olarak PRODCOM 2003
deki de"i#iklikler, PRODTR 2002 ye yanstlarak PRODTR 2003
listesi olu#turulmu# ve bu yaynda kullanma sunulmu#tur.
ISSN / ISBN : 1305 - 2667 / 975 -19 -3668 - 3
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
cretsiz cretsiz
International Standard Classication of Occupations
(ISCO - 88)
International Standard Classication of Occupations (ISCO - 88) derived by
International Labour Ofce, has been developed to facilitate international
comparisons of occupational statistics and to serve as a model for countries
developing or revising their national occupational classications. In this
publication, occupational groups and main tasks performed by workers in
occupations belong to these groups have been described in more detailed
way.
ISBN : 975 - 19 - 3743 - 4
Language : Turkish
Format and price :
Free
The Dictionary of Statistical Terms
This publication has been prepared for our interest in contributing to The
International Statistical Institute (ISI) Multilingual Dictionary of Statistical
Terms which is permanently being prepared for different languages at ISI
Permanent Ofce. We expect that this publication will help to develop a
standard terminology for statistical terms in Turkish. In statistical manner,
the standard terms have much more importance for all users of statistics.
ISBN : 975 - 19 - 2113 - 9
Language : Turkish
Format and price :
Free
List of Turkeys Industry List Products (PRODTR 2003)
PRODTR has been prepared and used since 2002 for the mining and
quarrying, manufacturing and electricity, gas and water supply sectors.
EUROSTAT rearranging PRODCOM list yearly by taking into consideration
the improvements and modications on activities and products. For that
reason, changes made in PRODCOM 2003 has been reected into PRODTR
2002 list and PRODTR 2003 list has been prepared and presented in this
publication.
ISSN / ISBN : 1305 - 2667 / 975 -19 -3668 - 3
Language : Turkish - English
Format and price :
Free Free
Metodoloji ve Snamalar Methodology and Classications
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
63
Methodology and Classications Metodoloji ve Snamalar
!# Demograsi neriler Klavuzu
!# Demograsi neriler Klavuzu, !# Kaytlar ve !# !statistikleri
iin AB tanm ve kavramlarna dayal olarak olu#turulmu#tur.
Klavuz i#letmelere ait kaytlarda zaman ierisinde meydana
gelen demograk de"i#imlerin incelenmesinde izlenecek
metotlar hakknda bir tavsiye niteli"i ta#maktadr. Bu klavuz
EUROSTAT, !# Demograsi al#ma grubu tarafndan tart#larak
olu#turulmu#tur.
ISBN : 975 - 19 - 3742 - 6
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
cretsiz
!n#aat Tipleri Snamas (!TS)
!TS Birle#mi# Milletler tarafndan 1991 ylnda yaynlanan geici
Merkezi rn Snamas (CPC) temel alnarak geli#tirilen bir
snama tipidir. (!TS) de in#aat tanm, binalar ve bina d# in#aat
i#leri olmak zere ikiye ayrlmaktadr.
ISBN : 975 - 19 - 3839 - 2
Dili : Trke - !ngilizce
Format ve yat :
cretsiz
Ulusal Meslek Listesi (UML - 2002)
Ulusal Meslek Listesi (UML-2002), Uluslararas al#ma rgt
(ILO) tarafndan hazrlanan ve yaynlanan USMS-88den (Uluslar
aras Standart Meslek Snamas, ISCO-88) tretilmi#tir. Bu
listedeki meslekleri ISCO-88de aklanan beceri seviyeleri, ana
grev ve sorumluluklar dikkate alnarak birim gruplar ierisine
yerle#tirilmi#tir. Bu liste, meslek verilerinin hem ulusal hem
de uluslararas kar#la#trmasnn ve ileti#iminin kullan#ll"n
arttracaktr. Bu liste, ulusal meslek verilerini toplama ve derleme
i#lemlerini kolayla#tracak ve ayn zamanda ulusal meslek
snamas olu#turmak iin de bir temel olu#turacaktr.
ISBN : 975 - 19 - 3291 - 2
Dili : Trke
Format ve yat :
10 YTL 5 YTL
Business Demography Recommendations Manual
Business Demography Manual has been constituted on according to
the EU denitions of Business Registers and Business Statistics. This
manual gives recommendations on methods should be followed up to
identify demographic changes happened in time on registers according
to enterprises. This recommendation Manual has been constituted by the
EUROSTAT demography working group after discussions.
ISBN : 975 - 19 - 3742 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :
Free

Classication of Types of Constructions (CC)
The Classication of Types of Constructions (CC) has been developed on
the basis of the provisional Central Product Classication (CPC) published in
1991 by the United Nations. CPC distinguishes between two main categories
building and civil engineering works.
ISBN : 975 - 19 - 3839 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
Free

National List of Occupations (UML - 2002)
National List of Occupations (UML 2002), has been derived from
International Standard Classication of Occupations (ISCO-88) prepared
and published by International Labour Ofce (ILO). Occupations in this list
have been put into unit groups by regarding their skill levels, main tasks
and duties as described in ISCO-88. This list will improve the usefulness
of occupational data both nationally and international comparisons and
communication. This list will facilitate national occupational data collection
and compiling process, and at the same time will serve base for preparing a
national occupational classication.
ISBN : 975 - 19 - 3291 - 2
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
64
Amaca Gre Harcama Snamalar
Bu yayn, harcamalarn amaca gre drt farkl snamasn
kapsamaktadr. Bu snamalar, Devlet Fonksiyonlar Snamas
(COFOG), Amaca Gre Bireysel Tketim Snamas (COICOP),
Hanehalkna Hizmet Veren Kar Amac Gtmeyen Kurulu#larn Amaca
Gre Snamas (COPNI) ve Amaca Gre retici Harcanmalarn
Snamas (COPP). Bu drt snama devlet, hanehalk, kar amac
gtmeyen kurulu#lar ile reticiler tarafndan yaplan harcamalara
ili#kin geni# apta istatistik sa"lamak iin kullanlmaktadrlar.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 3974 - 6
Dili : Trke
Format ve yat :
cretsiz
Classications of Expenditure According to Purpose
This publication covers the four different expenditure classications
by purpose. These classications are Classication of the Functions of
Government (COFOG), Classication of Individual Consumption by Purpose
(COICOP), Classication of the Purposes of Non-Prot Institutions Serving
Households (COPNI) and Classication of the Outlays of Producers by
Purpose (COPP). The four classications are primarily designed to provide a
wide range statistics pertaining to expenditures by government, household,
non prot institutions serving households and producers.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 3974 - 6
Language : Turkish
Format and price :
Free
Metodoloji ve Snamalar Methodology and Classications
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
65
OCAK
04 Ocak 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, Aralk 2006
04 Ocak 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, Aralk 2006
08 Ocak 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, Kasm 2006
11 Ocak 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, Aralk 2006
11 Ocak 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, Kasm 2006
15 Ocak 2007 10:00 !$gc !statistikleri (Eyll, Ekim, Kasm-2006)
16 Ocak 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, Aralk 2006
22 Ocak 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, Aralk 2006
23 Ocak 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, Aralk 2006
24 Ocak 2007 10:00 Bina !n$aat Maliyet Endeksi, IV. Dnem 2006
24 Ocak 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, Kasm 2006
25 Ocak 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, Aralk 2006
26 Ocak 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, Yllk 2006
30 Ocak 2007 10:00 k$ Yapan Ziyaretiler Anketi ile Giri$ Yapan Vatanda$larn Turizm Harcamalar ve Proli 2006 IV. Dnem Geici Sonular
31 Ocak 2007 10:00 Hava Kirlili#i, Kasm 2006
31 Ocak 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, Aralk 2006
$UBAT
02 "ubat 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, Ocak 2007
02 "ubat 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, Ocak 2007
07 "ubat 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, Aralk 2006
08 "ubat 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, Aralk 2006
12 "ubat 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, Ocak 2007
15 "ubat 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, Ocak 2007
15 "ubat 2007 10:00 !$gc !statistikleri, (Ekim, Kasm, Aralk-2006)
20 "ubat 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, Ocak 2007
21 "ubat 2007 10:00 Hava Kirlili#i, Aralk 2006
21 "ubat 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, Ocak 2007
22 "ubat 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, Aralk 2006
22 "ubat 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, Ocak 2007
27 "ubat 2007 10:00 Hava Kirlili#i, 2006
28 "ubat 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, Ocak 2007
Release Calendar of News Releases for 2007 2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
66
MART
02 Mart 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, "ubat 2007
02 Mart 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, "ubat 2007
06 Mart 2007 10:00 !$gc !statistikleri, Yllk 2006
08 Mart 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, Ocak 2007
12 Mart 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, "ubat 2007
13 Mart 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, IV. Dnem 2006
14 Mart 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, Ocak 2007
15 Mart 2007 10:00 !$gc !statistikleri, (Kasm, Aralk 2006, Ocak 2007)
16 Mart 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, "ubat 2007
20 Mart 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, "ubat 2007
21 Mart 2007 10:00 !malat Sanayiinde retimde al$anlar, retimde al$lan Saat ve Ksmi Verimlilik Endeksi, IV. Dnem 2006
22 Mart 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, "ubat 2007
22 Mart 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, "ubat 2007
23 Mart 2007 10:00 Elektrik retim ve Da#tm, IV. Dnem 2006
27 Mart 2007 10:00 !malat Sanayiinde Saat Ba$na cret ve Ki$i Ba$na Kazan Endeksleri, IV. Dnem 2006
27 Mart 2007 10:00 Yap !zinleri, IV. Dnem 2006
28 Mart 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, Ocak 2007
28 Mart 2007 10:00 Bitkisel retim, 2006
29 Mart 2007 10:00 Hava Kirlili#i, Ocak 2007
30 Mart 2007 10:00 !malat Sanayiinde cret ve Kazan, IV. Dnem 2006
30 Mart 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, "ubat 2007
N!SAN
02 Nisan 2007 10:00 Gayri Sa Yurtii Hasla, IV. Dnem 2006
03 Nisan 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, Mart 2007
03 Nisan 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, Mart 2007
06 Nisan 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, "ubat 2007
09 Nisan 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, "ubat 2007
11 Nisan 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, Mart 2007
16 Nisan 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, Mart 2007
16 Nisan 2007 10:00 !$gc !statistikleri, (Aralk 2006, Ocak, "ubat 2007)
17 Nisan 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, Mart 2007
20 Nisan 2007 10:00
ocuk !$gc Anketi Sonular, 2006
24 Nisan 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, Mart 2007
24 Nisan 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, Mart 2007
25 Nisan 2007 10:00 Bina !n$aat Maliyet Endeksi, I. Dnem 2007
26 Nisan 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, "ubat 2007
27 Nisan 2007 10:00 k$ Yapan Ziyaretiler Anketi ile Giri$ Yapan Vatanda$larn Turizm Harcamalar ve Proli 2007 I. Dnem Geici Sonular
27 Nisan 2007 10:00 Hava Kirlili#i, "ubat 2007
30 Nisan 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, Mart 2007
2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2007
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
67
Release Calendar of News Releases for 2007 2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi
MAYIS
03 Mays 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, Nisan 2007
03 Mays 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, Nisan 2007
08 Mays 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, Mart 2007
08 Mays 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, Mart 2007
11 Mays 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, Nisan 2007
15 Mays 2007 10:00 !$gc !statistikleri, (Ocak, "ubat, Mart 2007)
16 Mays 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, Nisan 2007
17 Mays 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, Nisan 2007
22 Mays 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, Nisan 2007
23 Mays 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, Mart 2007
24 Mays 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, Nisan 2007
25 Mays 2007 10:00 Hava Kirlili#i, Mart 2007
30 Mays 2007 10:00 Hava Kirlili#i, 2006-2007 K$ Sezonu
31 Mays 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, Nisan 2007
HAZ!RAN
04 Haziran 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, Mays 2007
04 Haziran 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, Mays 2007
07 Haziran 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, Nisan 2007
08 Haziran 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, Nisan 2007
11 Haziran 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, Mays 2007
14 Haziran 2007 10:00 Sera Gaz Emisyon Envanteri, 2005
15 Haziran 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, Mays 2007
15 Haziran 2007 10:00 !$gc !statistikleri, ("ubat, Mart, Nisan 2007)
19 Haziran 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, Mays 2007
21 Haziran 2007 10:00 !malat Sanayiinde retimde al$anlar, retimde al$lan Saat Endeksi, I. Dnem 2007
22 Haziran 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, Mays 2007
22 Haziran 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, Mays 2007
26 Haziran 2007 10:00 !malat Sanayiinde Saat Ba$na cret ve Ki$i Ba$na Kazan Endeksleri, I. Dnem 2007
27 Haziran 2007 10:00 Yap !zinleri, I. Dnem 2007
28 Haziran 2007 10:00 Evlenme ve Bo$anma !statistikleri, 2006
28 Haziran 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, Nisan 2007
29 Haziran 2007 10:00 !malat Sanayiinde cret ve Kazan, I. Dnem 2007
29 Haziran 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, Mays 2007
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
68
TEMMUZ
02 Temmuz 2007 10:00 Gayri Sa Yurtii Hasla, I. Dnem 2007
03 Temmuz 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, Haziran 2007
03 Temmuz 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, Haziran 2007
04 Temmuz 2007 10:00 Zaman Kullanm Anketi Sonular, 2006
05 Temmuz 2007 10:00 Satnalma Gc Paritesiyle Ki$i Ba$na Gayrisa Yurtii Hasla, 2006 Yl Geici Tahminleri
06 Temmuz 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, Mays 2007
09 Temmuz 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, Mays 2007
11 Temmuz 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, Haziran 2007
16 Temmuz 2007 10:00 !$gc !statistikleri, (Mart, Nisan, Mays 2007)
17 Temmuz 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, Haziran 2007
17 Temmuz 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, Haziran 2007
23 Temmuz 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, Haziran 2007
24 Temmuz 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, Haziran 2007
25 Temmuz 2007 10:00 Bina !n$aat Maliyet Endeksi, II. Dnem 2007
26 Temmuz 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, Mays 2007
27 Temmuz 2007 10:00 k$ Yapan Ziyaretiler Anketi ile Giri$ Yapan Vatanda$larn Turizm Harcamalar ve Proli 2007 II. Dnem Geici Sonular
31 Temmuz 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, Haziran 2007
A%USTOS
03 A#ustos 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, Temmuz 2007
03 A#ustos 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, Temmuz 2007
07 A#ustos 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, Haziran 2007
07 A#ustos 2007 10:00 Avrupa Kar$la$trma Program, Gda, !ki ve Ttn Grubu 2006 Yl Fiyat Dzeyi Endeksleri
08 A#ustos 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, Haziran 2007
10 A#ustos 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, Temmuz 2007
15 A#ustos 2007 10:00 !$gc !statistikleri (Nisan, Mays, Haziran 2007)
16 A#ustos 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, Temmuz 2007
17 A#ustos 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, Temmuz 2007
21 A#ustos 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, Temmuz 2007
22 A#ustos 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, Temmuz 2007
23 A#ustos 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, Haziran 2007
29 A#ustos 2007 10:00 Bitkisel retim Birinci Tahmini, 2007
31 A#ustos 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, Temmuz 2007
2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2007
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
69
Release Calendar of News Releases for 2007 2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi
EYLL
03 Eyll 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, A#ustos 2007
03 Eyll 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, A#ustos 2007
05 Eyll 2007 10:00 Yap !zinleri, II. Dnem 2007
06 Eyll 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, Temmuz 2007
10 Eyll 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, Temmuz 2007
10 Eyll 2007 10:00 Gayri Sa Yurtii Hasla, II. Dnem 2007
11 Eyll 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, A#ustos 2007
13 Eyll 2007 10:00 Tarmsal !$letmelerde cret Yaps, 2006
14 Eyll 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, A#ustos 2007
17 Eyll 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, A#ustos 2007
17 Eyll 2007 10:00 !$gc !statistikleri, (Mays, Haziran, Temmuz 2007)
18 Eyll 2007 10:00 Hanehalk Bte Anketi Sonular, 2006
20 Eyll 2007 10:00 D$ Alem Hesaplar, 2006
21 Eyll 2007 10:00 !malat Sanayiinde retimde al$anlar, retimde al$lan Saat Endeksi, II. Dnem 2007
21 Eyll 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, A#ustos 2007
24 Eyll 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, A#ustos 2007
25 Eyll 2007 10:00 Ara$trma-Geli$tirme Faaliyetleri Anketi, 2005
26 Eyll 2007 10:00 !malat Sanayiinde Saat Ba$na cret ve Ki$i Ba$na Kazan Endeksleri, II. Dnem 2007
27 Eyll 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, Temmuz 2007
28 Eyll 2007 10:00 !malat Sanayiinde cret ve Kazan, II. Dnem 2007
28 Eyll 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, A#ustos 2007
EK!M
01 Ekim 2007 10:00 Srdrlebilir Kalknma Gstergeleri, 2004-2005
03 Ekim 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, Eyll 2007
03 Ekim 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, Eyll 2007
08 Ekim 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, A#ustos 2007
09 Ekim 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, A#ustos 2007
10 Ekim 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, Eyll 2007
15 Ekim 2007 10:00 !$gc !statistikleri (Haziran, Temmuz, A#ustos 2007)
16 Ekim 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, Eyll 2007
17 Ekim 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, Eyll 2007
22 Ekim 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, Eyll 2007
23 Ekim 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, Eyll 2007
24 Ekim 2007 10:00 Bina !n$aat Maliyet Endeksi, III. Dnem 2007
25 Ekim 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, A#ustos 2007
30 Ekim 2007 10:00 k$ Yapan Ziyaretiler Anketi ile Giri$ Yapan Vatanda$larn Turizm Harcamalar ve Proli 2007 Ill. Dnem Geici Sonular
31 Ekim 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, Eyll 2007
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
70
KASIM
02 Kasm 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, Ekim 2007
02 Kasm 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, Ekim 2007
07 Kasm 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, Eyll 2007
08 Kasm 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, Eyll 2007
12 Kasm 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, Ekim 2007
15 Kasm 2007 10:00 !$gc !statistikleri (Temmuz, A#ustos, Eyll 2007)
16 Kasm 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, Ekim 2007
16 Kasm 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, Ekim 2007
20 Kasm 2007 10:00 Hanehalk Bili$im Teknolojileri Kullanm Anketi, 2007
21 Kasm 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, Ekim 2007
22 Kasm 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, Ekim 2007
29 Kasm 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, Eyll 2007
30 Kasm 2007 10:00 Giri$imlerde Bili$im Teknolojileri Kullanm Ara$trmas, 2007
30 Kasm 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, Ekim 2007
ARALIK
03 Aralk 2007 16:30 Tketici Fiyatlar Endeksi, Kasm 2007
03 Aralk 2007 16:30 retici Fiyatlar Endeksi, Kasm 2007
04 Aralk 2007 10:00 Bitkisel retim !kinci Tahmini, 2007
05 Aralk 2007 10:00 Yap !zinleri, III. Dnem 2007
07 Aralk 2007 10:00 D$ Ticaret Endeksleri, Ekim 2007
10 Aralk 2007 10:00 Sanayi retim Endeksi, Ekim 2007
10 Aralk 2007 10:00 Gayri Sa Yurtii Hasla, III. Dnem 2007
11 Aralk 2007 10:00 Finansal Yatrm Aralarnn Reel Getiri Oranlar, Kasm 2007
17 Aralk 2007 10:00 !malat Sanayiinde E#ilimler, Kasm 2007
17 Aralk 2007 10:00 !$gc !statistikleri (A#ustos, Eyll, Ekim 2007)
18 Aralk 2007 10:00 Kurulan Kapanan "irketler, Kasm 2007
24 Aralk 2007 10:00 Tketici Gven Endeksi, Kasm 2007
25 Aralk 2007 10:00 Giri$-k$ Yapan Ziyaretiler, Kasm 2007
25 Aralk 2007 10:00 !malat Sanayiinde retimde al$anlar ve retimde al$lan Saat Endeksi, III. Dnem 2007
26 Aralk 2007 10:00 Yoksulluk al$mas Sonular, 2006
26 Aralk 2007 10:00 Satnalma Gc Paritesiyle Ki$i Ba$na Gayrisa Yurtii Hasla, 2004, 2005, 2006 Yl Sonular
27 Aralk 2007 10:00 !malat Sanayiinde Saat Ba$na cret ve Ki$i Ba$na Kazan Endeksleri, III. Dnem 2007
27 Aralk 2007 10:00 Motorlu Kara Ta$tlar, Ekim 2007
28 Aralk 2007 10:00 !malat Sanayiinde cret ve Kazan, III. Dnem 2007
28 Aralk 2007 10:00 Hava Kirlili#i, Ekim 2007
28 Aralk 2007 10:00 Avrupa Kar$la$trma Program, Giyim, Ayakkab ve Ki$isel Grubu 2006 Yl Fiyat Dzeyi Endeksleri
31 Aralk 2007 16:30 D$ Ticaret !statistikleri, Kasm 2007
2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2007
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
71
Release Calendar of News Releases for 2007 2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi
JANUARY
04 January 2007 16:30 Consumer Prices Index, December 2006
04 January 2007 16:30 Producers Prices Index, December 2006
08 January 2007 10:00 Industrial Production Index, November 2006
11 January 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, December 2006
11 January 2007 10:00 Foreign Trade Indices, November 2006
15 January 2007 10:00 Labour Force Statistics (September, October, November 2006)
16 January 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, December 2007
22 January 2007 10:00 Consumer Condence Index, December 2006
23 January 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, December 2006
24 January 2007 10:00 Building Construction Cost Index, 4 th quarter of 2006
24 January 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, November 2006
25 January 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, December 2006
26 January 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, 2006
30 January 2007 10:00 Tourism Expenditures and Proles of Departing Visitors and Arriving Citizens, preliminary results for the 4th quarter of 2006
31 January 2007 10:00 Air Pollution, November 2006
31 January 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, December 2006
FEBRUARY
02 February 2007 16:30 Consumer Prices Index, January 2007
02 February 2007 16:30 Producers Prices Index, January 2007
07 February 2007 10:00 Foreign Trade Indices, December 2006
08 February 2007 10:00 Industrial Production Index, December 2006
12 February 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, January 2007
15 February 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, January 2007
15 February 2007 10:00 Labour Force Statistics (October, November, December 2006)
20 February 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, January 2007
21 February 2007 10:00 Air Pollution, December 2006
21 February 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, January 2007
22 February 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, December 2006
22 February 2007 10:00 Consumer Condence Index, January 2007
27 February 2007 10:00 Air Pollution, 2006
28 February 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, January 2007
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
72
MARCH
02 March 2007 16:30 Consumer Prices Index, February 2007
02 March 2007 16:30 Producers Prices Index, February 2007
06 March 2007 10:00 Labour Force Statistics, 2006
08 March 2007 10:00 Industrial Production Index, January 2007
12 March 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, February 2007
13 March 2007 10:00 Industrial Production Index, 4th quarter of 2006
14 March 2007 10:00 Foreign Trade Indices, January 2007
15 March 2007 10:00 Labour Force Statistics (November, December 2006, January 2007)
16 March 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, February 2007
20 March 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, February 2007
21 March 2007 10:00
Indexes of Production Workers, Hours Worked at Production and Partial Productivity in the Manufacturing Industry, 4 th
quarter of 2006
22 March 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, February 2007
22 March 2007 10:00 Consumer Condence Index, February 2007
23 March 2007 10:00 Electricity Generation and Distribution, 4th quarter of 2006
27 March 2007 10:00 Wages and Earnings Indices per Workers and Hours in Manufacturing Industry, 4th quarter of 2006
27 March 2007 10:00 Building Permits, 4th quarter of 2006
28 March 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, January 2007
28 March 2007 10:00 Crop Production, 2006
29 March 2007 10:00 Air Pollution, January 2007
30 March 2007 10:00 Wages and Earnings in Manufacturing Industry, 4th quarter of 2006
30 March 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, February 2007
APR!L
02 April 2007 10:00 Gross Domestic Product, 4 th quarter of 2006
03 April 2007 16:30 Consumer Prices Index, March 2007
03 April 2007 16:30 Producers Prices Index, March 2007
06 April 2007 10:00 Foreign Trade Indices, February 2007
09 April 2007 10:00 Industrial Production Index, February 2007
11 April 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, March 2007
16 April 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, March 2007
16 April 2007 10:00 Labour Force Statistics (December 2006, January, February 2007)
17 April 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, March 2007
20 April 2007 10:00 Child Labour Force Survey, 2006
24 April 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, March 2007
24 April 2007 10:00 Consumer Condence Index, March 2007
25 April 2007 10:00 Building Construction Cost Index, 1st quarter of 2007
26 April 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, February 2007
27 April 2007 10:00 Tourism Expenditures and Proles of Departing Visitors and Arriving Citizens, preliminary results for the 1st quarter of 2007
27 April 2007 10:00 Air Pollution, February 2007
30 April 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, March 2007
2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2007
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
73
Release Calendar of News Releases for 2007 2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi
MAY
03 May 2007 16:30 Consumer Prices Index, April 2007
03 May 2007 16:30 Producers Prices Index, April 2007
08 May 2007 10:00 Industrial Production Index, March 2007
08 May 2007 10:00 Foreign Trade Indices, March 2007
11 May 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, April 2007
15 May 2007 10:00 Labour Force Statistics (January, February, March 2007)
16 May 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, April 2007
17 May 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, April 2007
22 May 2007 10:00 Consumer Condence Index, April 2007
23 May 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, March 2007
24 May 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, April 2007
25 May 2007 10:00 Air Pollution, March 2007
30 May 2007 10:00 Air Pollution, 2006-2007 Winter Season
31 May 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, April 2007
JUNE
04 June 2007 16:30 Consumer Prices Index, May 2007
04 June 2007 16:30 Producers Prices Index, May 2007
07 June 2007 10:00 Foreign Trade Indices, April 2007
08 June 2007 10:00 Industrial Production Index, April 2007j
11 June 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, May 2007
14 June 2007 10:00 Greenhouse Gas Emission Inventory, 2005
15 June 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, May 2007
15 June 2007 10:00 Labour Force Statistics (February, March, April 2007)
19 June 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, May 2007
21 June 2007 10:00 Indexes of Production Workers, Hours Worked at Production in the Manufacturing Industry, 1st quarter of 2007
22 June 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, May 2007
22 June 2007 10:00 Consumer Condence Index, May 2007
26 June 2007 10:00 Wages and Earnings Indices per Workers and Hours in Manufacturing Industry, 1st quarter of 2007
27 June 2007 10:00 Building Permits, 1st quarter of 2007
28 June 2007 10:00 Marriage and Divorce Statistics, 2006
28 June 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, April 2007
29 June 2007 10:00 Wages and Earnings in Manufacturing Industry, 1st quarter of 2007
29 June 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, May 2007
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
74
JULY
02 July 2007 10:00 Gross Domestic Product, 1st quarter of 2007
03 July 2007 16:30 Consumer Prices Index, June 2007
03 July 2007 16:30 Producers Prices Index, June 2007
04 July 2007 10:00 Time Use Survey Results, 2006
05 July 2007 10:00 Gross Domestic Product Per Capita by Purchasing Power Parity, Preliminary Results for 2006
06 July 2007 10:00 Foreign Trade Indices, May 2007
09 July 2007 10:00 Industrial Production Index, May 2007
11 July 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, June 2007
16 July 2007 10:00 Labour Force Statistics (March, April, May 2007)
17 July 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, June 2007
17 July 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, June 2007
23 July 2007 10:00 Consumer Condence Index, June 2007
24 July 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, June 2007
25 July 2007 10:00 Building Construction Cost Index, 2nd quarter of 2007
26 July 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, May 2007
27 July 2007 10:00
Tourism Expenditures and Proles of Departing Visitors and Arriving Citizens, preliminary results for the
2nd quarter of 2007
31 July 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, June 2007
AUGUST
03 August 2007 16:30 Consumer Prices Index, July 2007
03 August 2007 16:30 Producers Prices Index, July 2007
07 August 2007 10:00 Foreign Trade Indices, June 2007
07 August 2007 10:00 European Comparison Program, Price Level Indices for Food, Beverages and Tobacco, 2006
08 August 2007 10:00 Industrial Production Index, June 2007
10 August 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, July 2007
15 August 2007 10:00 Labour Force Statistics (April, May, June 2007)
16 August 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, July 2007
17 August 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, July 2007
21 August 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, July 2007
22 August 2007 10:00 Consumer Condence Index, July 2007
23 August 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, June 2007
29 August 2007 10:00 Crop Production First Estimate, 2007
31 August 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, July 2007
2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2007
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
75
Release Calendar of News Releases for 2007 2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi
SEPTEMBER
03 September 2007 16:30 Consumer Prices Index, August 2007
03 September 2007 16:30 Producers Prices Index, August 2007
05 September 2007 10:00 Building Permits, 2nd quarter of 2007
06 September 2007 10:00 Foreign Trade Indices, July 2007
10 September 2007 10:00 Industrial Production Index, July 2007
10 September 2007 10:00 Gross Domestic Product, 2nd quarter of 2007
11 September 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, August 2007
13 September 2007 10:00 Agricultural Holdings Wage Structure, 2006
14 September 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, August 2007
17 September 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, August 2007
17 September 2007 10:00 Labour Force Statistics (May, June, July 2007)
18 September 2007 10:00 Household Budget Survey Results, 2006
20 September 2007 10:00 Rest of the World Accounts, 2006
21 September 2007 10:00 Indexes of Production Workers, Hours Worked at Production in the Manufacturing Industry, 2nd quarter of 2007
21 September 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, August 2007
24 September 2007 10:00 Consumer Condence Index, August 2007
25 September 2007 10:00 Research and Development Activities, 2005
26 September 2007 10:00 Wages and Earnings Indices per Workers and Hours in Manufacturing Industry, 2nd quarter of 2007
27 September 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, July 2007
28 September 2007 10:00 Wages and Earnings in Manufacturing Industry, 2nd quarter of 2007
28 September 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, August 2007
OCTOBER
01 October 2007 10:00 Sustainable Development Indicators, 2004-2005
03 October 2007 16:30 Consumer Prices Index, September 2007
03 October 2007 16:30 Producers Prices Index, September 2007
08 October 2007 10:00 Industrial Production Index, August 2007
09 October 2007 10:00 Foreign Trade Indices, August 2007
10 October 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, September 2007
15 October 2007 10:00 Labour Force Statistics (June, July, August 2007)
16 October 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, September 2007
17 October 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, September 2007
22 October 2007 10:00 Consumer Condence Index, September 2007
23 October 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, September 2007
24 October 2007 10:00 Building Construction Cost Index, 3rd quarter of 2007
25 October 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, August 2007
30 October 2007 10:00 Tourism Expenditures and Proles of Departing Visitors and Arriving Citizens, preliminary results for the 3rd quarter of 2007
31 October 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, September 2007
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
76
NOVEMBER
02 November 2007 16:30 Consumer Prices Index, October 2007
02 November 2007 16:30 Producers Prices Index, October 2007
07 November 2007 10:00 Foreign Trade Indices, September 2007
08 November 2007 10:00 Industrial Production Index, September 2007
12 November 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, October 2007
15 November 2007 10:00 Labour Force Statistics (July, August, September 2007)
16 November 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, October 2007
16 November 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, October 2007
20 November 2007 10:00 Households ICT Usage Survey, 2007
21 November 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, October 2007
22 November 2007 10:00 Consumer Condence Index, October 2007
29 November 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, September 2007
30 November 2007 10:00 ICT Usage in Enterpreneurs, 2007
30 November 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, October 2007
DECEMBER
03 December 2007 16:30 Consumer Prices Index, November 2007
03 December 2007 16:30 Producers Prices Index, November 2007
04 December 2007 10:00 Crop Production Second Estimate, 2007
05 December 2007 10:00 Building Permits, 3rd quarter of 2007
07 December 2007 10:00 Foreign Trade Indices, October 2007
10 December 2007 10:00 Industrial Production Index, October 2007
10 December 2007 10:00 Gross Domestic Product, 3rd quarter of 2007
11 December 2007 10:00 The Rates of Reel Prots Created by Means of Financial Investments, November 2007
17 December 2007 10:00 Tendencies in the Manufacturing Industry, November 2007
17 December 2007 10:00 Labour Force Statistics (August, September, October 2007)
18 December 2007 10:00 Established and Liquidated Companies, November 2007
24 December 2007 10:00 Consumer Condence Index, November 2007
25 December 2007 10:00 Arriving and Departing Visitors, November 2007
25 December 2007 10:00 Indexes of Production Workers, Hours Worked at Production in the Manufacturing Industry, 3rd quarter of 2007
26 December 2007 10:00 Results of 2006 Poverty Study
26 December 2007 10:00 Gross Domestic Product Per Capita by Purchasing Power Parity, Results for 2004, 2005, 2006
27 December 2007 10:00 Wages and Earnings Indices per Workers and Hours in Manufacturing Industry, 3rd quarter of 2007
27 December 2007 10:00 Motor Vehicles Statistics, October 2007
28 December 2007 10:00 Wages and Earnings in Manufacturing Industry, 3rd quarter of 2007
28 December 2007 10:00 Air Pollution, October 2007
28 December 2007 10:00 European Comparison Program, Price Level Indices for Clothing, Footwear and Personal Care, 2006
31 December 2007 16:30 Foreign Trade Statistics, November 2007
2007 Yl Haber Blteni Yaymlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2007
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
77
T!K Adres Telefon Faks Blge Alanna Giren !ller
TURKSTAT Address Telephone Fax Responsible Area

ANKARA (Merkez) Ycetepe Mah. Necatibey Cad. 0 312 410 04 10 Santral 0 312 425 33 87
http://www.tuik.gov.tr No:114 06100 ankaya/ANKARA

ANKARA (Blge) ankr Cad. No:67 Vakfhan 0 312 309 14 15 Bl. Md. 0 312 309 28 06
tuik.ankara@tuik.gov.tr Kat:6 D#kap/ANKARA 0 312 310 99 06 Santral 0 312 310 91 57
0 312 309 18 64-65
ADANA Re#at Bey Mah. 16. Sk. No:4 0 322 456 11 61 Bl. Md. 0 322 457 64 19 Mersin
tuik.adana@tuik.gov.tr Seyhan/ADANA 0 322 457 65 56 Santral
0 322 457 65 24 Santral
ANTALYA K#la Mah. 53. Sk. No:8 07040 0 242 243 45 66 Bl. Md. 0 242 243 45 62 Burdur, Isparta
tuik.antalya@tuik.gov.tr ANTALYA 0 242 243 45 60 Santral 0 242 243 45 63
0 242 243 45 61 Santral 0 242 243 45 64
0 242 243 45 65 Santral

BALIKES!R Eski Kuyumcular Mah. 0 266 244 81 71 Bl. Md. 0 266 244 90 23 anakkale
tuik.balikesir@tuik.gov.tr Mekik Sk. z Merkez !# Han 0 266 244 99 45 Santral 0 266 244 53 88
Kat:4 No:41 10100 BALIKES!R 0 266 244 10 56 Santral

BURSA $kraniye Mah. Ankara Cad. 0 224 360 36 07 Bl. Md. 0 224 361 84 88 Eski#ehir, Bilecik
tuik.bursa@tuik.gov.tr No:226 16330 BURSA 0 224 361 75 25 Santral 0 224 360 34 27
0 224 364 89 08

DEN!ZL! Ba"ba# Belediye Binas 0 258 266 08 17 Bl. Md. 0 258 266 65 23 Aydn, Mu"la
tuik.denizli@tuik.gov.tr Kat:3 20100 DEN!ZL! 0 258 266 65 22 Santral

D!YARBAKIR Lise Cad. No:36/2 0 412 224 70 74 Bl. Md. 0 412 223 87 14 $anlurfa
tuik.diyarbakir@tuik.gov.tr Eski Defterdarlk Binas 21300 0 412 228 13 84 Santral 0 412 228 14 93
D!YARBAKIR 0 412 223 80 24 Santral 0 412 228 47 12

ED!RNE Londra Asfalt No:76 22020 0 284 213 64 48 Bl. Md. 0 284 212 03 51 Krklareli, Tekirda"
tuik.edirne@tuik.gov.tr ED!RNE 0 284 225 31 47 Santral

ERZURUM Gez Mah. Kazm Karabekir Cad. 0 442 234 46 40 Bl. Md. 0 442 234 40 32 Erzincan, Bayburt
tuik.erzurum@tuik.gov.tr No:20/A 25100 ERZURUM 0 442 235 20 15 Santral

GAZ!ANTEP "retmenevleri Mah. Gnaydn Sk. 0 342 336 94 00 Bl. Md. 0 342 336 16 22 Adyaman, Kilis
tuik.gaziantep@tuik.gov.tr No:43 27060 GAZ!ANTEP 0 342 335 17 24 Santral 0 342 335 17 26

HATAY Hrriyet Cad. Gazipa#a !# Mrk. 0 326 216 00 77 0 326 216 70 78 Kahramanmara#, Osmaniye
tuik.hatay@tuik.gov.tr Kat:2 31070 ANTAKYA 0 326 216 70 40

!STANBUL Barbaros Bulvar No:45 80700 0 212 258 66 71 Bl. Md. 0 212 258 36 76
tuik.istanbul@tuik.gov.tr Be#ikta#/!STANBUL 0 212 258 56 24 Santral 0 212 227 09 02

!ZM!R Dr. Rek Saydam Bulv. 1370 Sk. 0 232 489 09 54 Bl. Md. 0 232 483 70 81
tuik.izmir@tuik.gov.tr No:38/1 35250 0 232 483 14 54 Santral 0 232 445 19 49
Montr/!ZM!R 0 232 483 85 61 Santral 0 232 441 86 23
TURKSTAT Information Services T!K !leti#im Bilgileri
T!K, Yayn Katalo"u, 2007
TURKSTAT, Publication Catalogue, 2007
78
T!K Adres Telefon Faks Blge Alanna Giren !ller
TURKSTAT Address Telephone Fax Responsible Area

KARS Ortakap Mah. Atatrk Cad. 0 474 212 35 82 Bl. Md. 0 474 223 58 41 Ardahan, I"dr, A"r
tuik.kars@tuik.gov.tr No:177 Kat:2-3 36200 0 474 223 26 02 Santral
KARS 0 474 212 11 68 Santral

KASTAMONU Miralay Halitbey Cad. 0 366 215 50 91 Bl. Md. 0 366 215 50 87 ankr, Sinop
tuik.kastamonu@tuik.gov.tr (Cezaevi Kar#s ) !ller Bankas 0 366 215 50 92 Santral 0 366 215 50 89
18. Blge Md. Hizmet Binas 0 366 215 50 93 Santral
Giri# Kat 37100 KASTAMONU

KAYSER! Cumhuriyet Mey. Eski zel !dare 0 352 221 31 24 Bl. Md. 0 352 221 31 25 Sivas, Yozgat
tuik.kayseri@tuik.gov.tr !# Han Kat:2 Kocasinan 38010 0 352 221 31 22 Santral 0 352 221 31 26
KAYSER! 0 352 221 31 23 Santral 0 352 222 99 03

KOCAEL! Hac Hzr Mah. Alemdar Cad. 0 262 325 77 94 Bl. Md. 0 262 332 52 28 Bolu, Sakarya, Dzce,
tuik.kocaeli@tuik.gov.tr No:54 41200 0 262 321 52 86 Santral 0 262 322 44 25 Yalova
KOCAEL! 0 262 323 05 88-89
KONYA Hkmet Alan 1. Vakf !#han 0 332 353 25 61 Bl. Md. 0 332 350 16 40 Karaman
tuik.konya@tuik.gov.tr Kat:2 42030 0 332 353 25 60 Santral 0 332 353 74 57
KONYA 0 332 353 30 78 Santral

MALATYA Mehmet Buyruk Cad. 0 422 323 31 96 Bl. Md. 0 422 323 07 84 Bingl, Elaz", Tunceli
tuik.malatya@tuik.gov.tr Dr. Hikmet Frat Sk. 1. Ara 0 422 323 30 41 Santral 0 422 353 39 76
No: 6 44040 0 422 323 06 64 Santral
MALATYA 0 422 325 80 05 Santral

MAN!SA Yenimahalle Park Sokak 0 236 211 49 96 Bl. Md. 0 236 211 49 97 Afyonkarahisar, Ktahya,
tuik.manisa@tuik.gov.tr No:14 45020 MAN!SA 0 236 211 49 94-95 Sant. U#ak

NEV$EH!R Aksaray Cad. Yimpa# zeri Ticaret 0 384 212 70 72 Bl. Md. 0 384 212 82 24 Aksaray, Ni"de, Krkkale,
tuik.nevsehir@tuik.gov.tr Borsas Hizmet Binas No:14 0 384 212 82 23 Santral 0 384 212 66 71 Kr#ehir
Kat:4-5 50100 NEV$EH!R 0 384 213 25 21 Santral

SAMSUN Sait Bey Mah. Demirciler Cad. 0 362 431 21 78 Bl. Md. 0 362 432 50 88 Amasya, orum, Tokat
tuik.samsun@tuik.gov.tr Vakf !#han No:7 Kat:3 55030 0 362 431 25 08 Santral 0 362 435 30 73
SAMSUN 0 362 433 09 26 Santral

S!!RT Yeni Mah. Gres Cad. 0 484 223 28 66 Bl. Md. 0 484 223 28 77 Mardin, Batman, $rnak
tuik.siirt@tuik.gov.tr (Eski Emlakbank Binas zeri) 0 484 223 49 00 Santral
No: 2/3 56100 S!!RT 0 484 223 59 00 Santral

TRABZON Atatrk Alan No:3 61100 0 462 321 46 74 Bl. Md. 0 462 322 57 44 Artvin, Gm#hane, Rize,
tuik.trabzon@tuik.gov.tr TRABZON 0 462 321 57 49 Santral 0 462 322 57 83 Giresun, Ordu

VAN Akaylar !# Merkezi Kat:6 0 432 216 92 62 Bl. Md. 0 432 216 30 06 Bitlis, Hakkari, Mu#
tuik.van@tuik.gov.tr Defterdarlk Yan, Be#yol 65130 0 432 214 25 11 Servis
VAN 0 432 215 50 56 Santral

ZONGULDAK Mithatpa#a Mah. !stiklal Sk. 0 372 253 42 67 Bl. Md. 0 372 253 71 28 Bartn, Karabk
tuik.zonguldak@tuik.gov.tr No:14 67040 ZONGULDAK 0 372 253 79 30 Santral 0 372 251 13 45

T!K !leti#im Bilgileri TURKSTAT Information Services