You are on page 1of 3

Czas Past Simple (przeszy prosty), jak sama nazwa wskazuje, opisuje wydarzenia z

przeszoci i jest prosty w tworzeniu. Potrzebujemy tylko czasownika w II formie, ktry wstawiamy po podmiocie i zdanie gotowe.

Yesterday I worked very hard.

Wczoraj pracowaem bardzo ciko.

Potrzeba nam II formy czasownika. Czasownikom regularnym dodajemy -ed (lub -d) natomiast formy czasownikw nieregularnych znajdujemy tutaj. Kilka przykadowych zda:

She spoke to Mary two days ago. We went to the station and bought tickets. I visited Spain last year. They were very happy when they heard the news. I wanted to buy this book but it cost too much. We spent our holidays there - we had a great time. They tried the soup but it was too hot to eat.
Pytania i Przeczenia:

Ona rozmawiaa z Mary dwa dni temu.

Poszlimy na stacj i kupilimy bilety.

Odwiedziem Hiszpani w zeszym roku. Oni byli bardzo szczliwi, kiedy usyszeli t wiadomo.

Chciaam kupi t ksik, ale za duo kosztowaa.

Spdzilimy tam wakacje - wspaniale si bawilimy.

Sprbowali zupy, ale bya za gorca do jedzenia.

W tym czasie take pojawia si pomocniczy operator, za pomoc ktrego tworzymy pytania i przeczenia - tym razem jest to swko did. Operator jest identyczny we wszystkich osobach. Pytanie tworzymy wstawiajc did przed podmiot zdania a czasownik... wraca do pierwszej formy!

Did you see that? Did he speak to Molly yesterday? When did you buy this car?

Widziae to? Czy on rozmawia z Molly wczoraj? Kiedy kupilicie ten samochd?

Jak to zazwyczaj bywa - jest te wyjtek - czasownik to be tworzy pytanie przez zmian szyku i obywa si bez operatora.

Was she hungry? Were you at school yesterday?


Przeczenia:

Czy ona bya godna? Bye wczoraj w szkole?

http://www.ang.pl/gramatyka/czasy_angielskie/past_simple/wstep

Tutaj take uywamy operatora did w poczeniu z not Oba swka najczciej czymy:

did not didn't He didn't take her to restaurant last weekend. We didn't go to the cinema yesterday. I didn't write the letter.
to be, jak si mona spodziewa zachowuje si inaczej:
1 i 3 osoba liczby pojedynczej pozostae osoby

On nie zabra jej do restauracji w poprzedni weekend. Wczoraj nie poszlimy do kina. Nie napisaem listu.

was not wasn't were not weren't


Nie byem we Francji poprzedniego lata. Nie chciao im si pi.

I wasn't in France last summer. They weren't thirsty.


Uycie:

Past Simple opisuje jedynie wydarzenia z przeszoci - nie ma zwizku z chwil obecn. Podajemy czsto okrelenia czasu:

yesterday two days ago last week last summer in 1985 seven hours ago the day before
Kilka przykadw:

wczoraj dwa dni temu w poprzednim tygodniu poprzedniego lata w roku 1985 siedem godzin temu dzie wczeniej

Yesterday I bought a new shirt. We didn't visit China this year. There was an interesting movie on TV on

Wczoraj kupiem now koszul. Nie bylimy w Chinach w tym roku. W rod w telewizji by interesujcy film.

http://www.ang.pl/gramatyka/czasy_angielskie/past_simple/wstep

Wednesday. Where was he in May? I didn't take your book! Did you meet Susan when we were at the Browns' yesterday?
Gdzie on by w maju? Nie wziem twojej ksiki! Czy poznae Susan kiedy bylimy wczoraj u pastwa Brown?

Czasem nie musimy podawa konkretnego czasu, bo jest wiadome (wynika z sytuacji, kontekstu), e czynno odbywaa si w przeszoci.

Did you hear that? Yes, I broke the window. It was my fault.
Simple Past uywamy przy opowiadaniu.

Syszae to? Tak, to ja zbiem szyb. To bya moja wina.

It was a sunny day, they took their dog and went for a walk to a park. She broke her leg and had to spend some days at home. We felt sorry for her as the weather was really great and everybody played outside.

To by soneczny dzie, zabrali psa i poszli na spacer do parku.

Ona zamaa nog i musiaa spdzi kilka dni w domu. Byo nam jej szkoda, bo pogoda bya naprawd wietna i wszyscy bawili si na dworze.

http://www.ang.pl/gramatyka/czasy_angielskie/past_simple/wstep