pkt 5 porządku obrad Komisji – Sytuacja prawna Rawy i wynikające z tego konsekwencje Po raz pierwszy wzmianka o Rawie pojawiła

się w źródłach historycznych w 1737r. Pierwotna nazwa tej rzeki brzmiała − Roździanka. Nazwa ta pochodziła od starej osady Roździeń, dziś położonej w obrębie dzielnicy Katowic Szopienice-Burowiec. Rawa bierze swój początek przy stawie Marcin w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Chebzie. Przepływa przez: Świętochłowice, Chorzów, Katowice, i w Sosnowcu wpada do Brynicy, która to po 850 m łączy się z Czarną Przemszą. W miastach koryto Rawy jest często całkowicie przykryte. Zlewnia Rawy obejmuje teren o powierzchni 89,8 km2, a jej długość wynosi około 19,4 km. Na całej swojej długości Rawa jest zasilana głównie wodami opadowymi oraz ściekami komunalnymi, przemysłowymi i wodami dołowymi z kopalń. Z tego względu Rawa ma ogromne znaczenie m.in. dla miasta Katowice – stanowi odbiornik większości powstających ścieków. Naturalnym dopływem Rawy jest Potok Leśny, który wpada do Rawy na wysokości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Za dopływ Rawy uznaje się również mały potok, płynący od stawów w Załężu i wpadający do Rawy w okolicy mostu na ul. Grundmanna, blisko skrzyżowania z ul.Gliwicką. Na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - „Hydroprojekt” Warszawa Sp. z o.o. Oddział Sosnowiec wykonał ekspertyzę dotyczącą zmian w sieci hydrograficznej zlewni rzeki Rawy na skutek urbanizacji i uprzemysłowienia. Ekspertyza hydrograficzno-hydrologiczna wykazała na trwałe obniżenie natężenia przepływu średniego z wielolecia w przekroju ujściowym tj. poniżej 2,0m3/s. Wnioski z tej ekspertyzy świadczą o tym, że odcinek Rawy od dawnego źródła po ujście potoku Leśnego utracił naturalny charakter z uwagi na zmiany w hydrografii zlewni rzeki (brak źródeł, koryto utraciło naturalny charakter, około 70% przepływu stanowią wody pochodzenia antropogenicznego). Zdaniem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Rawa do ujścia potoku Leśnego tj. na odcinku stanowiącym otwarty kanał prowadzący wody głównie pochodzenia antropogenicznego, nosi nazwę „Otwarty Kanał Rawy” i należy traktować go jako urządzenie kanalizacyjne. Ponadto Departament Planowania i Zasobów Wodnych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie wyjaśnił, że na odcinku tzw. „Otwarty Kanał Rawy” nie zachodzi obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie powyższych uwarunkowań stwierdzono, że uprawnienia właścicielskie w stosunku do urządzenia kanalizacyjnego tzw. „Otwarty kanał Rawy” na terenie miasta Katowice, powinny wykonywać Katowickie Wodociągi S.A., natomiast na odcinku poniżej ujścia potoku Leśnego (ciek naturalny – rzeka Rawa) – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a w jego imieniu – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Katowickie Wodociągi S.A. stoją na stanowisku, że nie posiadają uprawnień do administrowania czy innego zarządzania rzeką Rawą, ponieważ zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003r. Nr 16, poz. 149), w załączniku nr 1 pod pozycją 104 wyszczególniona jest rzeka Rawa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w imieniu którego prawa właścicielskie sprawuje prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a w konsekwencji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Reasumując: Katowickie Wodociągi S.A. nie zgadzają się z w/w ekspertyzą hydrograficznohydrologiczną oraz stanowiskiem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Rawa na odcinku od Oczyszczalni „Klimzowiec” do ujścia potoku Leśnego nie ma administratora, a ścieki wprowadzane Rawą do potoku Leśnego nie posiadają pozwolenia wodnoprawnego, na odcinku Rawy stanowiącym urządzenie kanalizacyjne nie zachodzi obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Należy nadmienić, iż organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta (art. 140 ust. 1 Prawa wodnego), wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W przypadku Katowic, miasta na prawach powiatu organem właściwym jest prezydent miasta. Organem odwoławczym od decyzji – pozwoleń wodnoprawnych - wydawanych przez Prezydenta Miasta Katowice jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful