SEJARAH TARANNUM

Hasil daripada bunyi-bunyian tersebut, maka diambil istifadah atau manfaat oleh ahli-ahli muzik dan penyair dengan mengubah dan dilunakkan mengikut selera masing-masing. Dengan itu lahirlah kepelbagaian bentuk irama tarannum dan muzik mengikut budaya sesebuah masyarakat. Ibnu al-Arabi seorang penyair terkenal dan pakar dalam bidang sejarah berpendapat bahawa bertarannum itu adalah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat Arab silam. Sejarah menunjukkan seawal zaman Jahiliyyah lagi, masyarakat Arab ketika itu terkenal dengan kepakaran dalam bidang syair sehingga diwujudkan sebuah tempat yang dikenali sebagai Souq al-`Ukkaz. Ia bertujuan untuk dijadikan medan mendeklamasikan syair-syair dan digantung syair-syair yang indah-indah menunjukkan kebanggaan pemiliknya. Setelah kedatangan Islam dan penurunan al-Quran, umat Islam ketika itu disarankan supaya menukar budaya tersebut kepada membudayakan bacaan alQuran dalam kehidupan seharian mereka dengan bacaan yang lebih baik dan lunak. Ia bertujuan untuk menarik masyarakat Arab Jahiliyyah ketika itu untuk mengisi keperluan rohani dan mempedengarkan di telinga-telinga mereka tentang isi kandungan al-Quran al-Mukjiz. Dalam kebanyakan Hadis-hadis Sahih, di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitabnya al-JamiÊal-Sahih yang menunjukkan isyarat keharusan membaca al-Quran secara bertarannum atau berlagu. Ini dibuktikan oleh hadis berikut: Maksudnya: Daripada Abu Hurayrah r.a. daripada Rasulullah s.a.w bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah akan sesuatu perkara dan diakui perintah itu oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis di atas merupakan isyarat membolehkan membaca al-Quran dengan bertarannum selama mana tidak terkeluar dari hukum-hukum tajwid. Jika sekiranya terkeluar dari had dan hak ‫عنْ َأِبً هُرٌْرَة عنْ النبًِّ صلَّى َّللاُ عَل ٌْه‬ ِ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ِ َّ َّ‫وسلَّم َقا َ ل: ما َأذ َ ن َّللا ُ لِشًْ ء ما َأذ َ ن لِلن‬ ًِّ‫ب‬ ِ َ ٍ َ َّ ِ َ َ َ َ ِ ‫َأ ْ ن ٌَ َتغَ نى بالقُرْ آن‬ َ ِ ْ ِ َّ ayat suci al-Quran seperti menambahkan dan mengurangkan huruf, maka hukumnya adalah haram. Perkara ini dipersetujui oleh Imam al-Mawardi yang menaqalkan kalam daripada pendapat Imam al-Shafi`i dengan menyatakan bahawa haram hukumnya melagukan bacaan ayat suci al-Quran dengan terkeluar lafaz huruf dari makhrajnya. Menurut catatan Shaykh Muhammad Solih Fatani dalam kitabnya Siraj al-QariÊ, pemodenan alunan tarannum khususnya muzik Arabi adalah disebabkan pengaruh Yunani. Kemudian dipopularkan oleh pakar muzik tempatan iaitu Ishak bin Ibrahim al-Mawsuli al-Nadim. Justeru, berdasarkan beberapa Hadis Sahih, sejarah tarannum al-Quran ini sebenarnya telah bermula seawal turunnya al-Quran pada peristiwa wahyu pertama di Gua HiraÊ kira-kira seawal tahun 610 Masihi. Di bawah, merupakan perbahasan lanjut mengenai sejarah tarannum al-Quran yang bermula sejak zaman Baginda s.a.w: 3.1.1 Tarannum pada Zaman Rasulullah s.a.w Kitab al-Quran dan Nabi Muhammad s.a.w merupakan dua aset yang tidak

a.w pernah suatu ketika meminta dibacakan al-Quran kepada Baginda s. penyampai risalahNya.a.w membaca al-Quran lalu mengulangi bacaannya. beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan lambat dengan memahami isi kandungannya).a.w. ْ‫َقا َ ل رسُو ُ ل َّللاِ صلَّى َّللاُ عَل ٌْه وسلَّم: من‬ َ َ َ َ ِ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ ‫ضا َ كما أُنْ ِ ز َ ل َفلً ْ قرَْ أهُ َأحبَّ َأ ْ ن ٌَقرَأ الَُْ قرْ آ َ ن غ‬ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ‫عل‬ ‫َ ى قِراء ة ابْ ِ ن ُأم ع ْبد‬ ٍ َ ِّ ِ َ َ Maksudnya: Rasulullah s. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya.a pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah s. Dalam satu riwayat yang lain pula.w dengan bacaan ayat-ayat suci alQuran.a. sedangkan al-Qur'an itu diturunkan kepadamu?" Baginda menjawab: ‰Aku lebih suka mendengarkannya daripada orang lain".t. Ini kerana pengkhususan penurunan al-Quran itu kepada Baginda s. Perkara ini didengari oleh Muhammad ibn Jubayr ibn Mat`am. Maksudnya: Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti).w selaku pemikul amanah Allah s.a berkata: Aku melihat Rasulullah s.a. Adapun. Sabdanya: ‰Bacalah alQur'an untukku". maka Ibn Mas`ud melihat air mata Baginda s. Keunikan kegemaran Rasulullah s. Lantas Ibn Mas`ud bersuara: ‰Wahai Rasulullah s. Maka dibacakan Surah al-Nisa' kepada Baginda s. Dalam hadis yang lain pula. Imam Nawawi berpendapat bahawa Nabi Muhammad s.a.a.a.w. Tatkala sampai pada ayat ke-41 (seperti berikut). Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Abdullah ibn Mas'ud r.a.w pernah suatu ketika membaca Surah al-Tur dalam solat maghrib.w bersabda: Barangsiapa yang ingin membaca al-Quran lunak dan tepat sebagaimana ia diturunkan maka hendaklah ia membaca seperti bacaan ibn ummi Abd (iaitu gelaran kepada Abdullah ibn Masud). َّ ِ‫عنْ ع ْبد َّللا بْ ِ ن مُغَ فَّ ٍ ل َقا َ ل رَأٌْت رسُو َ ل َّللا‬ َ ُ َ َ ِ َّ ِ َ َ َ‫صلَّى َّللاُ عَل ٌْه وسلَّم ٌَ ْوم َفت ِ ح مكََّة وهُو عل‬ ْ َ َ َ َ ِ َ َ َّ ‫َ َ َ َ َى‬ َ ْ َ َِ ‫َناَقة ٌَقرأ ُ ِبسُورة الَْفت ِ ح وهُو ٌُرجِّ ع‬ ُ َ َ َ َ ْ ٍ Bersandarkan hadis tersebut. penerang segala isi kandungan al-Quran dan penyebar syiarNya.a. Baginda s.a. Baginda s.boleh dipisahkan. sedang menunggang unta.w terhadap bacaan al-Quran dikongsikan bersama para sahabatnya di mana sebagaimana termaktub dalam banyak Hadis Nabawi.a.w pada hari pembukaan kota Makkah. Jumhur Ulama berpendapat bahawa kalimah ‫ ٌُرجِّ ع‬membawa maksud galakan ُ َ membaca al-Quran dengan suara yang sedap dan secara tartil.w pernah mendengar dan memuji Abdullah ibn Mas`ud yang membaca al-Quran ketika solat. Oleh sebab itu.w. menjadi hobi dan mainan bicara Baginda s. Perkara ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya seperti berikut: Maksudnya: Daripada Abdullah ibn Maghaffal r.a. .a. Rasulullah s. apakah aku yang harus membacanya.w sangat suka mendengar bacaan al-Quran di kalangan para sahabatnya bahkan memujinya. maka beliau menyifatkan bahawa tiada seorangpun yang lebih lunak suara bacaannya selain Rasulullah s.w. apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) daripada tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).w.a.w mengalir.

َ كعْ ٍ ب‬ َ Tarannum pada Zaman Tabi`in r.a. Di sini jelas bahawa para sahabat r. bacaan. beliau berkata bahawa: ÂDemi Allah sesungguhnya aku telah mengambil al-Quran dari mulut Rasulullah s. Salim ibn Ma`qil (Maula Abu Huzayfah).a.a.a.a.a.w.w mencuri dengar bacaan al-Quran yang dibacakan oleh salah seorang sahabat Baginda s.w. Setelah selesai bacaan tersebut.w amat mengetahui bahawa aku paling mengetahui di kalangan mereka berhubung kitab Allah tetapi aku bukan terbaik di antara merekaÊ.a pernah meriwayatkan bahawa pada suatu ketika beliau bersama Rasulullah s.a. hukum-hakam dan kefahaman. dari Abdullah ibn `Amr r. ُ ‫خ ُ ذوا الَُْ قرْ آ َ ن مِنْ َأرْ َبعة مِنْ ع ْبد َّللا بْ ِ ن‬ ٍ َ ِ َّ ِ َ َُ‫مسْ عُود وسال ٍ م ومُعاذ بْ ِ ن جب ٍ ل وأب‬ ‫َ ًِّ بْ ِ ن‬ ِ َ َ َ َ َ ِ َ َ ٍ ‫.a bahawa Rasulullah s.a. َّ‫َقا َ ل رسُو ُ ل َّللاِ صلَّى َّللاُ عَل ٌْه وسلَّم: ِإن‬ َ َّ َ َ َ َ َ ِ َ َ َّ ُ ‫عبْدَ َّللا بْن َقًْ ٍ س َأو الَْأشع ِ ريَّ أ‬ ْ ‫عْ طِ ً مِزمارً ا‬ َ ْ َ َْ َ َ ِ َّ َ َ َ َ‫مِنْ مزام ِ ٌر آ ِ ل دَ اوُ د‬ ِ Dengan tunjuk ajar Rasulullah s. Arahan daripada Rasulullah s.a. Beliau juga berkata kami mempelajari alQuran daripada Nabi s.a dan Pascanya .a.a.w sepuluh ayat dan kami tidak akan mempelajari sepuluh ayat yang lain sehinggalah kami mempelajari apa yang diturunkan Allah s.a. Mu`az ibn Jabal dan Ubay ibn Ka`ab r.w lebih dari 70 surah.a yang mempunyai kepakaran dalam pembacaan al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Sahihnya.w kelihatan gembira dan bersyukur sambil berdoa dengan pujian kehadrat Ilahi kerana menjadikan di kalangan umatnya yang baik dalam bacaan al-Quran.w berhubung dengan bacaan al-Quran yang terbaik. jika aku mengetahui terdapat seorang yang lebih mengetahui daripadaku tentang kitab Allah s.w iaitu Salim.w pernah bersabda: Maksudnya: Ambillah bacaan al-Quran itu daripada empat orang iaitu Abdullah ibn Mas`ud. Saydatina AÊishah r.w bersabda: Sesungguhnya Abdullah bin Qays atau al-Ash`ari dianugerahkan mizmar (suara yang sedap) dari jenis mizmar keluarga Nabi Daud a. Baginda s.w ini adalah amat jelas agar para sahabat r.s.w dan memuji kelunakan suara sahabatnya seperti bacaan Abu Musa al-Ash`ari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: Maksudnya: Rasulullah s.t yang dapat sampai kepadanya maka nescaya aku akan pergi kepadanyaÊ. hamba kepada Abu Huzayfah r. Kemudian mereka menyampaikan dan mewariskan apa yang mereka pelajari kepada generasi-generasi terkemudian.a.a.a mempelajari al-Quran sepuluh ayat dan menguasainya dari sudut ilmu. Mereka telah bertalaqqi al-Quran secara mushafahah dengan Rasulullah s.w.a. maka lahirlah para QurraÊ di kalangan para sahabat r.a mempelajari al-Quran daripada empat orang tersebut yang mempunyai bacaan yang bagus dan tepat. Seterusnya beliau berkata: ÂDemi yang tiada tuhan selainNya.t dalam sepuluh ayat tersebut secara amalan. amalan. Demi Allah sahabat Rasulullah s. Menurut Ibn MasÊud r.Terdapat juga hadis yang menunjukkan rasa takjub Rasulullah s.

Perkara ini membabitkan penjagaan secara total iaitu sama ada dari sudut mengenal. Tarannum di Nusantara Nusantara atau dikenali sebagai Kepulauan Melayu telah menerima kedatangan Islam seawal kurun pertama Hijrah bersamaan kurun ketujuh Masihi. namun apa yang lebih penting untuk kita bincangkan adalah sejauh mana peranan Islam itu dalam membentuk kebudayaan dan ketamadunan masyarakat di Nusantara. maka adalah diyakini bahawa masyarakat Muslim ketika itu amat mementingkan ketuanan al-Quran dan kesuciannya dijaga. Melalui skop penjagaan al-Quran ini kita percaya bahawa konsep ini adalah merupakan penyumbang kepada pengajian tarannum al-Quran yang berkembang selari dengan perkembangan ilmu Islami. Bermula dari kurun ke-20 Masihi sehingga kini. budaya dan ketamadunan. Abdullah bin al-SaÊib Di Kota Makkah 3. Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Makhzumi Di Kota Sham Kemudian. mengeja.Zaman para Tabi`in r. perkembangan agama Islam telah dapat berdiri dengan sendirinya tanpa perlu berpaut teguh kepada mubaligh atau pendakwah Islam dari negara India. ia diwarisi dan dikembangkan secara meluas oleh generasi seterusnya seperti pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Imam Muhammad Idris al-Shafi`i serta imam-imam QurraÊ dan Qiraat sehingga sampai zaman sekarang. pertandingan musabaqah tilawah al-Quran yang bermula pada tahun 1960 adalah merupakan salah satu kaedah menarik minat umat Islam dalam memperdengarkan bacaan al-Quran dengan baik. Turut sama berkembang juga iaitu pengaruh-pengaruh luaran di mana ia berperanan sebagai faktor-faktor samping yang sedikit sebanyak memberi impak kepada keutuhan sesuatu bidang sama ada kesannya dari sudut positif mahupun sebaliknya. Sa`id bin al-Musayb Di Kota Madinah 2. tarannum dan fasohah. Oleh kerana Islam menjadikan al-Quran sebagai sumber dan panduan utama dalam pelbagai aspek kehidupan. Pengawalan dan perkembangan tarannum al-Quran pada zaman ini dipelopori oleh beberapa Tabi‛in yang masyhur. membaca. . memahami dan mengajarkannya. Walaupun banyak perselisihan pendapat mengenai fakta sebenar kedatangan Islam di alam Melayu ini diperbahaskan oleh ahli sejarawan. China dan Arab. Perkembangan positif ini juga memberi impak kepada keperihatinan masyarakat Melayu dalam menghayati al-Quran melalui aspek tarannum. Perkara ini jelas dilihat dengan penguasaan masyarakat Nusantara dalam pertandingan musabaqah tilawah al-Quran yang merupakan agenda tahunan dunia Islam dalam mempromosikan ketulenan dan kesucian alQuran al-Karim.a merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan. Pelopor/Tabi‛in Tarannum al-Quran Para Tabi`In Tempat 1. tajwid. Amar bin Abdullah Di Kota Basrah 4. Keunikan dan ketulenan sesuatu bidang ilmu tersebut memerlukan kepada pengawalan dan perkembangan secara positif. Abu Abdul Rahman al-Sulami dan Alqamah bin Qays Di Kota Kuffah 5. Di Malaysia. Pertandingan ini turut memperkenalkan kurikulum bacaan al-Quran yang sebenarnya iaitu terdiri daripada bidang tahsin al-Quran.

Nahawand .Sikah dan Jiharkah 30% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Hijaz . falsafah adalah kajian terhadap sesuatu yang benar.Hijaz . Untuk mewarnai seni bacaan al-Quran 3. Untuk mendapat rahmat daripada Allah s.Rast dan Sikah 15% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini. Lagukan kesemua susunan tarannum yang popular di Malaysia secara bergilir-gilir mengikut kumpulan. peranannya juga merupakan aset yang perlu diketahui oleh setiap Qari dan Qariah.ÂIraqi . Untuk mencapai tahap ketartilan bacaan al-Quran yang sebenar 2. 5.Soba . Jenis Lagu/Tarannum Catatan 1.2 Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Qari dan Qariah dari Malaysia masa kini telah menyusun lagu bacaan al-Quran dan mempopularkannya seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3. Menurut Plato. Untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan 4. Jadual 3. Jelasnya.t 5. Dalam bidang tarannum al-Quran.Nahawand dan Rast 2.Sikah dan Rast . iaitu philein dan sophos yang bermaksud „menyintai dan hikmah‰. Peranan Tarannum 1.3 berikut. Dalam mencapai matlamat dan falsafah tarannum.2. definisi falsafah adalah merupakan gabungan dua perkataan Greek.Nahawand . Oleh itu. Bayyati .Nahawand . Bayyati .Rast .Hijaz . 4.Rast dan Sikah 50% Qari dan Qariah mengamalkan kedua-dua bahagian ini. baik dan cantik. falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syaraÊ bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta. Bayyati . seorang ahli falsafah Islam mendefinisikan falsafah sebagai suatu ilmu mengenai hakikat sesuatu (Tuhan) yang berada dalam kemampuan manusia untuk mencapainya.w. 3.3: Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Bil. Manakala al-Kindi. Bayyati .Soba . Untuk menghormati kedudukan al-Quran sebagai sumber panduan utama 3. falsafah merupakan batu asas dalam menggerakkan hala tuju sesuatu bidang.FALSAFAH TARANNUM DAN PERANANNYA Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran Menurut kajian Ahmad Sunawari Long dalam bukunya Sejarah Falsafah. Bayyati . bertarannum tanpa memahami falsafahnya merupakan amalan yang sia-sia dan suatu penyelewengan terhadap nilai ilmu itu sendiri.

Ia boleh dirumuskan dengan ungkapan: Asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi: ‫َبحمَر دَ س ٍ ج‬ َ ٍ ُ ُ ِ Definisi ungkapan bagi asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi adalah seperti Jadual 3. Tetapi terdapat negeri-negeri yang tertentu sahaja yang masih mempopularkannya sebagai irama bacaan al-Quran dan senikata berzanji. Tarannum lahjah Arab Misri bermaksud irama dan alunannya yang dipengaruhi oleh suasana lembah Sungai Nil yang subur menghijau dengan suhu iklimnya yang sederhana dan nyaman. berbukit bukau dengan suhu kepanasan yang agak tinggi.4: Definisi Ungkapan bagi Asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi Bil.3 TOPIK 3 PERKEMBANGAN SENI TARANNUM AL-QURAN �� 53 Jadual 3. Huruf ‫ ر‬Singkatan nama lagu Rakbi ً‫ركب‬ 5. peranan dan konsep tarannum merupakan perkara utama yang perlu dititikberatkan oleh para Qari dan Qariah. Hirab dan lain-lain lagi.4 berikut. Namun dewasa ini kemasyhuran lagu-lagu tersebut sudah tidak dipopularkan lagi oleh kebanyakan para Qari dan Qariah. Getaran bunyi yang keluar melalui peti suara manusia perlu dikawal dengan baik untuk mencapai tahap kelunakan dan keindahan sesuatu bacaan. Ia bermaksud irama dan alunannya yang dipengaruhi oleh suasana padang pasir. PEMBAHAGIAN SENI TARANNUM ALQURAN Ilmu tarannum adalah merupakan suatu seni bunyi yang bertujuan untuk melunakkan suara ketika membaca ayat suci al-Quran. Hijaz. Yaman. Huruf ‫ د‬Singkatan nama lagu Dukah ‫دكه‬ 6. Sun`ani.2 Tarannum: Lahjah Arab Misri Selepas tahun 1940-an. Oleh sebab itu.3. Para Qari Hijazi biasanya mengalunkan bacaan al-Quran berdasarkan asas-asas tarannumnya yang tersendiri. Tarannum: Lahjah Arab Hijazi Tarannum lahjah Arab Hijazi adalah merupakan satu kaedah alunan irama bacaan al-Quran yang popular sebelum tahun 1940-an. keperluan mengetahui falsafah. Tarannum lahjah Arab Misri mengambil alih takhta populariti dalam kaedah alunan irama bacaan al-Quran daripada lahjah Arab Hijazi. terdapat beberapa lagi lagu tambahan seperti Ruma. Unsad. Irama dan rentaknya juga agak . Huruf ‫ ب‬Singkatan nama lagu Banjakah ‫بنجاكه‬ 2. Huruf ‫ س‬Singkatan nama lagu Sikah ‫سٌكه‬ 7. Ungkapan Definisi 1. Huruf ‫ ح‬Singkatan nama lagu Husayni ً‫حسٌن‬ 3. `Ushshaq. Di antara skop asas ilmu tarannum ini ialah pembahagian seni tarannum alQuran.5% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini. Rast. Irama dan rentaknya juga agak lebih lincah di samping nada suaranya yang meninggikan kehangatan. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu tarannum Arab Hijazi dan tarannum Arab Misri. 3. Huruf ‫ ج‬Singkatan nama lagu Jaharkah ‫جهركه‬ Selain daripada lagu-lagu yang tersebut di atas. Huruf ‫ م‬Singkatan nama lagu Mayyah ‫مٌّاه‬ 4. 3.

. budaya dan ketamadunan. pertandingan musabaqah tilawah alQuran yang bermula pada tahun 1960 adalah merupakan salah satu kaedah menarik minat umat Islam dalam memperdengarkan bacaan al-Quran dengan baik. kebiasaannya diamalkan dalam melagukan Qasidah dan lagu-lagu muzik sahaja. Hijazi. Nawa Asar (`Ushshaq). • Rasulullah s.a adalah merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan. Demikianlah 12 lagu yang biasa diamalkan oleh para Qari dari Mesir sebagai alunan lagu bacaan al-Quran. yang mempunyai kepakaran dalam pembacaan al-Quran. Perbezaan di antara Tarannum Lahjah Arab Hijazi dan Misri Lahjah Arab Hijazi Lahjah Arab Misri 1. • Falsafah tarannum berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syarak bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta. Husayni. `Ajam. Dukah. Popular sebelum tahun 1940-an Popular selepas tahun 1940-an 2. • Di Nusantara khususnya di Malaysia. Irama dan rentaknya lebih lincah dengan nada suara yang tinggi Irama dan rentaknya lebih lembut dengan nada suara yang sederhana 4. Rakbi. Mayyah. tiupan angin dan bunyi air mengalir. Manakala selebihnya. • Zaman para Tabi`in r. • Ibnu al-Arabi seorang penyair terkenal dan pakar dalam bidang sejarah berpendapat bahawa bertarannum itu adalah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat Arab silam. Hijazi. • Ilmu ini diilhamkan melalui beberapa unsur seperti bunyi kicauan burung. Soba. Kurdi. Al-Shaykh Taha al-Fashni dari Mesir berpendapat bahawa kebiasaannya para Qari warga Mesir mengalunkan bacaan al-Quran yang tidak lari daripada asasasas tarannum yang empat iaitu Bayati. sehingga lahirlah para QurraÊ daripada kalangan para sahabat r.w telah memberi tunjuk ajar berhubung dengan bacaan alQuran yang terbaik. `Iraqi dan Rast • Tarannum adalah istilah yang popular dan dikenali oleh kebanyakan masyarakat di alam Melayu. Dipengaruhi suasana padang pasir dan suhu yang panas Dipengaruhi suasana Lembah Sungai Nil dan suhu yang sederhana 3. Sikah dan Jaharkah Amalan lagunya terdiri daripada empat asas tarannum iaitu Bayati. Amalan lagunya terdiri daripada tujuh lagu iaitu Banjakah.a.lebih lembut di samping nada suaranya yang sederhana. Sikah dan Jaharkah. Tajwid dan Maqamat pula adalah istilah yang popular di kalangan masyarakat Arab. • Kedatangan Islam telah mengubah budaya tersebut kepada membudayakan bacaan al-Quran dalam kehidupan seharian masyarakat Arab silam dengan bacaan yang lebih baik dan lunak.a. Nahawand. `Iraqi dan Rast. geseran kayu. Adapun lagu selain daripada 4 kaedah asas ini adalah merupakan lagu tafarra` iaitu cawangan lagu-lagu lain seperti Husayni.

Arab Misri .• Skop asas ilmu tarannum terbahagi kepada dua bahagian iaitu tarannum Arab Hijazi dan tarannum Arab Misri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful