You are on page 1of 103

METAL FIRTINA-4
Gizli Güç Burak Turna

BURAK TURNA
Burak Turna, yazarlık hayatına Türkiye'nin en çok satan yazan olarak başladı. Türk Edebiyatına Politik kurgu yazın t ü r ü n ü a r m a ğ a n etti. kitaplarından ilham alan onlarca kitap yayımlandı. Metal Fırtına serisi, Ü ç ü n c ü D ü n y a Savaşı serisi, Türk romancılığında kırılması zor rekorlara imza attı. Edebiyat çevreleri tarafından "kötü çocuk" ilan edildiği de oldu, son on yılın edebiyata d a m g a s ı n ı vuran on yazarı arasında gösterildiği de. Konuştuklarıyla değil yazdıklarıyla d ü n y a d a a d ı n d a n en çok bahsedilen Türk yazarı oldu. D ü n y a n ı n sayılı gazetelerinde haber manşetlerine çıktı. Görüşleri, Fukuya m a gibi küresel entellejensiyanm saygın isimleri ile uluslararası medyada karşı karşıya getirildi. Z a m a n içinde t ü m politik tezleri d o ğ r u l a n m a y a başladı. Politik Kurgu dışı yayımladığı "SistemA" isimli felsefe kitabı "kült" olarak ilan edildi. Bigeran ile Türk edebiyatında yeni bir perde açtı. Hiper-Kurgu ismini verdiği r o m a n türüyle, gerçeklikle hayal dünyasının kapılarını birleştirdi. Yazar şu sıralarda, k e n d i n e yakıştırılan t ü m imajların dışında, yeni pro­ jeleri üzerinde çalışıyor, ayrıca m ü z i k yapmaya çalıştığı söylentileri var. Onun

METAL FIRTINA-4
Gizli Güç
Burak Turna

PROFİL

BASKI M A R T 2009 978-975-996-200-5 Kültür B a k a n l ı ğ ı Yayıncılık Sertifika N o : 1206-34-004350 PROFİL: 142 POLİTİK K U R G U : 07 PROFİL YAYINCILIK Ç a t a l ç e ş m e Sk. N o : 123 Kat: 1 T o p k a p ı -IstanbulTel: 0 212 482 99 10 1.İSTANBUL www. Ş t i m a r k a s ı d ı r . . K3 Cağaloğlu . Yazarın ve yayıncının izni olmadan herhangi bir formda yayınlanamaz. © Bu kitabın Türkçe yayın haklan Burak Turna ve Profil Yayıncılık'a aittir. No: 52 Meriçli Apt.S) B u r a k T u r n a © Profil Yayıncılık Yazar/ Kitabın Adı I BurakTurna Fırtına-4 Metal Genel Koordinatör/ Yönetmeni I Editör/ Münir Cem Aylin Kenan Üstün Küçük Günay Özcan Genel Yayın bölüm Kapak Tasarım I İ ç Tasarım I A d e m Ş e n e l BaskhCilt/ Kitap Matbaası D a v u t p a ş a C a d .com Tel. 5 1 4 4 5 11 Faks. 0212. 5 1 4 4 5 12 Profil Yayıncılık M a v i a ğ a ç K ü l t ü r S a n a t Y a y ı n c ı l ı k T İ c . kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.profilkitap. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.com / bilgi@profilkitap. 0212. L t d .

işe geç k a l d ı ğ ı n ı n f a r k ı n a va­ r a m a d ı önce. İ ş e g i t m e k i s t e m i y o r u m . H a k a n u y a n m a k için ger­ çekleştirdiği bilinçaltı çabaların hiçbirisinde başarılı olama­ m ı ş t ı . B u sefer k e s i n k o v u l a c a ğ ı m d ü ş ü n d ü . İ s t e k ­ sizlik y a ş ı y o r d u h e r k o n u d a . G ö z l e r i n i a r a l a d ı ğ ı n d a . S ı r t ü s t ü g e r i s i n geriye d e v r i l d i . Sıcak y a z ı n etkilerinin hissedildiği. . " S o n z a m a n l a r d a k e n d i s i n i iyi h i s s e t m i y o r d u .Y a r ı a ç ı k p e n c e r e d e n içeriye g i r e n r ü z g a r k a ğ ı t l a r ı et­ rafa s a ç ı y o r d u . . İ s t e d i ğ i şeyleri y a p m a k için g e r e k e n m o t i v a s y o n u b u l a m ı y o r d u . " İ ç i m d e h i ç e n e r j i yok. G ü z e l b i r eylül s a b a h ı y d ı . Ç a l a r s a a t s u s a l ı ç o k o l m u ş t u . Y a t a k t a h ı z l a d o ğ r u l d u v e n e y a p a c a ğ ı n ı d ü ­ ş ü n d ü . Odaya dolan hava u y u ş t u r m u ş t u onu. . S ı k ı n t ı l ı y d ı s ü r e k l i . r u h u n u n derinliklerine sızmış ve kandırmıştı. Gözleri t a m açıldığında beyni de çalışmaya başladı ve y e r i n d e n fırladı. a m a insanların biraz d a h a r a h a t nefes a l a b i l d i ğ i b i r s a b a h . B e y n i n i n içinde garip bir baskı hissediyordu.

i ç i n d e k i d u y g u d a h a d a y o ğ u n l a ş t ı . K a l a b a l ı k n e d e n i y l e çok gerildiği belliydi. Z a m a n z a m a n azalıyordu. o n u z o r a s o k u y o r d u . Bir y a n d a n a r k a s ı n a b a k ı p d i ğ e r y a n d a n hızlanmaya çalışıyordu korkulu a d a m ve arkasındaki iki kişi a v l a r ı n ı n e l l e r i n d e o l d u ğ u n a e m i n b i r şekilde. Berlin'deki T ü r k l e r ' i n k i t a p a l ı ş ­ v e r i ş i y a p t ı ğ ı b i r k a ç k i t a p ç ı d a n b i r i y d i çalıştığı yer.GİZLİ G Ü Ç BURAK TURNA H a k a n ' ı n d ü ş ü n c e l e r i ile b a ş ı n a g e l e n l e r a r a s ı n d a z a m a n z a m a n paralellik oluyordu. çok u z u n s ü r m ü ş t ü . Y a ğ m u r ç i s e l e m i ş o l m a l ı y d ı . Ö n c e d ü ş ü n c e . Kllerli k o l l a r ı b a ğ l a n m ı ş gibiydi. 8 Bisikleti d ü k k a n ı n ı n ö n ü n e b ı r a k m a k ü z e r e geri d ö n d ü v e k a p ı n ı n ö n ü n e ç ı k m ı ş o l a n p a t r o n u H a s a n ile k a r ş ı l a ş t ı .METAL FIRTINA 4 . s o n r a işine d e v a m etti. P a t r o n u H a s a n d a d ü k k a n ı n a r k a s ı n d a b i r şey­ ler y a p ı y o r d u . a m a A l m a n Polisi ile u ğ r a ş m a k i s t e m i y o r d u . " H a s a n fazla u z a t m a k i s t e m e d i . B a ş ı n a b e l a a r a d ı ğ ı n ı d ü ş ü n d ü . B a ş ı n ı t e k r a r k a l d ı r d ı . B u n e d e n l e z i h n i n d e k i y o ğ u n l u ğ u ciddiye a l m a m a z l ı k e d e ­ miyordu. H a k a n n e z a m a n işe geç k a l s a . " N e r e d e s i n u l a n ? " diye b a ğ ı d ı H a s a n . Evet. b a n k o n u n a r k a s ı n d a o t u r m u ş yaptığı işlemleri kont­ rol e d i y o r d u . içeriye göz a t t ı . Polisi a r a m a y ı a k l ı n d a n g e ç i r d i . Hızlı hızlı y ü r ü y o r l a r d ı . s o n r a y e n i d e n güçleniyor v e enerjisini b i r s ü n g e r gibi e m i y o r d u . b i l e m i y o r d u . y a t a ğ ı n ü z e r i n d e h a r e k e t s i z k a l d ı . Bir a n için y ü z ü n ü g ö r e b i l d i . v a l l a h i u y u y a k a l m ı ş ı m . K a l a b a l ı k t ı v e b u k ö t ü y d ü . Yüzü k ı p k ı r m ı z ı y ­ dı. d i k k a t çekmemeye çalışarak takibi sürdürüyordu. Çalıştığı k i t a p ç ı n ı n ö n ü n d e n h ı z l a geçip. B i r k a ç s a n i y e b e k l e d i . a m a ne olacaktı? H ı z l ı c a b i r şeyler a t ı ş t ı r d ı v e e v d e n ç ı k t ı . . P a t r o n u H a s a n çıldırmış olmalıydı. s o n r a g e r ç e k m i m e y d a n a geli­ y o r d u . N e d e n sonuç bağlantısı biraz kar­ m a ş ı k t ı gerçi. H a k a n d a p e ş i n d e n gitti. k ö t ü b i r şeyler o l u y o r d u . Yine b u d ü ş ü n c e l e r e d a l ı p . B i s i k l e t i n e a t l a ­ yıp. F a z l a d a n e n e r j i h a r c a m a s ı n ı g e r e k t i ­ r e n h e r şey. I i akan. A m a k ö t ü b i r şeyler h i s s e d e r s e . her gün yaptığı işlerini halletti. Birkaç saatlik y o ğ u n l u ğ u n a r d ı n d a n ortalık sakinleşti. . yola k o y u l d u . Bir ş e y l e r o l a c a k t ı v e i ç i n d e k i sıkıntı dağılıp gidecekti. Kasanın arkasındaki. D ü k k a n ı n ö n ü n d e n korkuyla geçen birisi d i k k a t i n i ç e k t i . 9 . H a k a n t a m b a ş ı n ı ö n ü n e e ğ e c e k t i ki. endişeli ve p a n i k h a l i n d e k i y ü z ü n ü görebildi. B a ş ı n ı k a l d ı r ı p d ü k k a n d a n d ı ş a r ı b a k t ı . Kapıyı v u r u p içeri g i r d i . G a r i p t i . Yerler n e m l i y ­ d i . Ama son zamanlarda başlayan s ı k ı n t ı . Kahvaltı k ı s m ı n a geldiğinde yeni bir d u v a r a t a k ı l d ı . Bazı şeyleri çok d ü ş ü n d ü ğ ü n d e d e gerçek­ leşeceğine dair teorileri vardı. d ü k k a n k a l a b a ­ lık o l u y o r d u . D ı ş a r ı ç ı k t ı v e g i d e n iki a d a m ı n a r d ı n d a n b a k ­ tı. Z o r l u k l a a y a ğ a k a l k ı p . K i m s e y o k t u . iki a d a m ı n h ı z l a d ü k k a n ı n ö n ü n d e n g e ç t i ğ i n i g ö r d ü . y o k s a d ü ş ü n c e l e r i n e d e n i y l e g e r ç e k l e r i öyle m i algılı­ y o r d u . A m a o l a y ı n o r a d a b i t m e d i ğ i n i h i s s e ­ d i y o r d u . Ayağa k a l k ı p k a p ı n ı n ö n ü n e gitti. D u r a m a d ı . B u n u n d a h a n e k a d a r b ö y l e d e v a n ı e d e c e ğ i n i b i l m i y o r d u . A z ö n c e k o r k u d o l u y ü z ifadesi ile g e ç e n a d a m l a b a ğ l a n t ı k u r m a s ı z o r olmamıştı. B u d u r u m l a ilgili z i h n i n d e p a r a n o i d d ü ş ü n c e l e r o l u ş m a y a b a ş l a d ı . " H a s a n Bey. S o n r a d u k a n ı n ö n ü n d e n k o r k u y l a g e ç e n d i ğ e r a d a m ı s e ç e b i l d i . Eskiden kısa sürerdi.

H a s a n ' m g ö z l e r i n i n i ç i n e b a k m a m a y a ö z e n gös­ t e r e r e k d ü k k a n d a n d ı ş a r ı çıktı. m u h a s e b e c i ile k o n u ş . b o t t a n farksızdı. onu k o l u n d a n t u t u p apart­ m a n ı n içine d o ğ r u s ü r ü k l e d i . T a k i p e d i l e n a d a m d ı . G ö r ü ş a l a n ı n d a k i a d a m l a r d a y d ı gözleri. İki a d a m ı n y a n ı n d a n g e ç e r k e n m i d e s i n i n b u l a n dığını hissetti. b u n u o k a d a r kesin bir şe­ k i l d e h i s s e d i y o r d u ki. a l p a r a n ı . İki a d a m yavaş adımlarla apart­ m a n ı n ö n ü n d e n geçip gittiler. Bir a n ö n c e o r a d a n u z a k l a ş m a k i s t i y o r d u ." d i y e b i l d i s a d e c e .. O a n H a k a n ' ı n r u h u n u n d e r i n l i k l e r i n d e b i r ş i m ş e k ç a k t ı s a n k i .. T e k r a r sola d ö n d ü . i n a n ı l m a z b i r t i t r e m e v e korku veriyordu. hafif yal­ p a l a y a r a k s ü r m e y e d e v a m e t t i .. B u n u b a ş a r a m a d ı . Önce sağma baktı. Karşısında titreyerek d u r a n a d a m l a birbirlerine bakıyorlardı. " H a d i o ğ l u m . a r t ı k işi g ü c ü iyice b o ş l a d ı m E ğ e r ç a l ı ş m a k i s t e m i y o r s a n çek git.? Bakışlarından kendisinden şüphelendiklerini anladı. S o ğ u k b i r r ü z g a r e s t i . İ n s a n d a n i n s a n ı ç ı k a r t t ı ğ ı n d a geriye k a l a n şey. d i ğ e r i ise b i r r o - 10 11 . A d a m i r a d e s i n i t a m a m e n y i t i r ­ m i ş gibi d a v r a n ı y o r d u . A n ı n d a g e r e k e n k a r a r ı v e r d i . Bisikleti hızla a p a r t m a n a d o ğ r u k ı r d ı v e n e r e d e y s e k a p ı y ı p a r ç a l a y a e a k m ı ş gibi ç a r p a r a k . İ ç i n d e b i r i k e n o g a r i p enerji. " A m a H a s a n Bey. A r t ı k t a k i p e d i y o r gibi g ö r ü n ­ müyorlardı. Bir a p a r t m a n ı n girişinden korkuyla dışarı b a k a n a d a m ı gördü. F a k a t s a d e c e k o r k u l u a d a m ı t a k i p e d e n o iki ş ü p h e l i a d a m ı gördü. Evet. o b e k l e d i ğ i şey o l u y o r d u g a l i b a . fazla k a r ş ı k o y u l m a z d ı . A d a m ­ ların ona baktığını hissediyordu. İ k i s i n i n d e t o p l a m ı b o ş l u ğ a e ş i t t i . s e n l e m i u ğ r a ş a c a ğ ı m ? " Hakan duyduklarına inanamıyordu. Böyle şeyler h a y a t t a o l u y o r d u . içeriye a t t ı k e n d i n i . h a r e k e t e m i g e ç m i ş t i yoksa. fakat b i l i m s e l o l a r a k n a s ı l a ç ı k l a n a b i l i r d i ? Bisikletin a y n a s ı n d a n b a k m a y a bile k o r k u y o r d u . ilk s o k a ğ a s a p t ı ... Baş­ ka bir sokağa d ö n m ü ş olmalıydı." H a k a n . Y a n l a r ı n d a n öylece geçip. H a k a n . H a k a n o n a sessiz o l m a s ı n i ş a r e t e t t i . patronu t a m karşısında duruyordu. Yoldan s a ğ a d ö n ­ m ü ş l e r d i .METAL FIRTINA 4 . Sinirlerimi b o z d u n zaten. P e d a l l a r ı d a h a hızlı çevirmeye başladı ve görebileceği t a k i p mesafesini s ü r d ü r d ü . Bir a n i ç i n g ö z d e n k a y b o l d u l a r . D o n m u ş bir andı. Bir d e sola b a k t ı . Uzun s ü r e d i r yaşadığı r u h h a l i n i n etkisi miydi b i l m e d e n b i s i k l e t e a t l a d ı v e y a v a ş ç a p e d a l ç e v i r e r e k s a ğ a d o ğ r u ilerle­ d i . O n l a r l a a r a s ı n d a k i m e s a f e e p e y açıldı. h a d i b ı r a k git b u r a d a n . Ş i m d i d a h a da sertti. A d a m l a r ı n ikisi a y n ı a n d a a r k a s ı n a d ö n d ü v e H a k a n ' l a göz göze geldiler. " N e o l d u l a n . Bisikletini a y a k t a s ü r m e y e b a ş l a y a r a k d a h a d a h ı z l a n d ı .GİZLİ G Ü Ç BURAK TURNA D ü k k a n a girdiğinde. o n u e v i n e g ö t ü r e c e k yola. Peşinde olduklarına inandığı a d a m o r t a d a yoktu. Eli a y a ğ ı n a d o l a ş t ı a m a b o z u n t u y a v e r m e d e n . Ve b u n d a h a k l ı y d ı l a r . s o n r a b e n y o k k e n gel. " İ r i y a p ı l ı y d ı H a s a n . " Ş i m d i git. birinin önde diğerlerinin de oıuı ( a k i p e t t i ğ i ü ç k i ş i n i n gittiği y ö n e . B u n u n yaydıkları enerjiden kaynaklandığını düşündü. M e r d i v e n b o ş l u ğ u ­ n u n a r a s ı n d a n dışarı baktı. C a m g ö z b a k ı ş l ı y d ı birisi.

"Bak. " "Kahretsin! O z a m a n seninle b e n i m a r a m d a kesin bir bağ k u r m u ş olmalılar. a r l ı k b ü y ü k b i r pisliğe b a t m a k ü z e r e o l d u ğ u n u d ü ş ü n ü y o r ­ d u . O kötü lıis g e r ç e k l e ş m i ş t i .? B e n c e . A m a oldu işte v e ş i m d i s a n a d a oldu." " N e d e n b a h s e d i y o r s u n ? B a n a b i r ş e y o l d u ğ u yok. n e d e n b a n a y a r d ı m e t m e k istedin? Yaşadıklarım­ d a n sonra b u n a nasıl i n a n m a m ı bekliyorsun?" dedi a d a m . "Ne casusu?" " O n l a r i s t i h b a r a t ö r g ü t ü ajanı. " N e oldu. S e n i g ö r d ü l e r d e ğ i l m i ? " A d a m k ı s kıs güldü. a m a b u n u a s l a b i l e m e z s i n ki. Y ü z ü n d e bir sıcak­ lık o l u ş t u v e a y n ı a n d a t e r l e d i . B u r a d a n ç ı k a b i l e c e ğ i m i z i bile s a n m ı y o ­ rum." "Tanıyor m u s u n ? K i m onlar. o a d a m l a r s e n i n e d e n t a k i p e d i y o r l a r d ı ? H e m e n p o l i s e gitmeliyiz." A d a m ı n D o ğ u A s y a l ı o l d u ğ u b e l l i y d i . s u ç l u f a l a n m ı s ı n ? Yoksa. ç o k iyi rol y a p t ı ğ ı m d a n e m i n i m . H a n g i ü l k e d e n ol­ d u ğ u n u ç ı k a r a m a d ı H a k a n .. b a n a i n a n a m ı y o r s u n v e b i r s ü r e d a h a i n a n a ­ m a y a c a k s ı n . K ö t ü b i r A l m a n c a ile k o n u ş m a y a b a ş l a d ı a d a m . " H a k a n . "Biliyorum. " " B u n u n için c i d d e n u ğ r a ş t ı n m ı ? " "Evet. . t a m a m e n ser­ b e s t ç a l ı ş a n b i r i l e r i olmalılar. a m a s a n k i k a d e r h a r e k e t e g e ç m i ş v e o n u n k u c a ğ ı n a b u pisliği bırakıvermişti.. . "Artık b i r ö n e m i yok." " S e n öyle z a n n e t . g ö r d ü l e r a m a s e n l e b i r ilgim o l d u ğ u n u d ü ş ü n e c e k ­ leri b i r h a r e k e t y a p m a d ı m . I5ir a n ö n c e b i r ş e y i e r y a p m a l ı v e k e n d i s i n i k u r t a r m a l ı y d ı .. Ben d e ilk b a ş t a i n a n a m a m ı ş t ı m . B e n y o lııına g i d e r i m . Kısık sesle a m a s e r t b i r t o n l a s ö y l e d i b u n u . o n ­ l a r polis m i y d i ? " "Bu s o r u l a r ı n a c e v a p v e r e c e ğ i m i m i s a n ı y o r s u n ? " H a k a n ş a ş ı r d ı . "Polis m i ? N e p o l i s i n d e n b a h s e d i y o r s u n s e n ? " H a k a n a d a m ı n ses t o n u n d a n ve söylediklerinden rahat­ sız oldu. s e n i g ö r m e m v e b i r d a h a h i ç b i r ş e k i l d e h a y a ­ lımda olmazsın. o n u iki o m z u n d a n t u t t u . Casusları içlerinden gelen d ü ş ü n c e n i n t a m Icrsi y ö n d e h a r e k e t e t m e k ü z e r e y e t i ş t i r i r l e r m i ş . Gerçekten çamura batmıştı. Beyinciği h ı z l a a p a r t m a n d a n çıkıp o r t a d a n kaybolmasını söylüyordu.METAL FIRTINA 4 . ne istiyorlar s e n d e n ? " "Dünyayı bekleyen b ü y ü k felaketin ayak seslerini duyu­ yor m u s u n ? " H a k a n . " N e d e n polise g i t m i y o r s u n . t a m b i r deliye ç a t t ı ğ ı n ı d ü ş ü n ü y o r d u . "Sana neler olduğunu nerden bilebilirdim?" dedi H a k a n . "Evet. s a n a y a r d ı m e t m e k i s t e d i m .GİZLİ G U Ç BURAK TURNA H a k a n a d a m a d ö n d ü ." Hakan artık emindi. D a h a ­ sı. k e n ­ disi m i d e l i r i y o r d u ? 12 13 . s ı r t ı n d a k i s o ğ u k t e r i h i s s e t t i . " "Neden. Onları tanıyorum. B a n a CIA o l d u k l a r ı n ı söy­ lediler. B u s o r u y a v e r e c e k b i r cevabı y o k t u . Yoksa.

B u ye­ terli. " S a n a y a r d ı m e t m e k z o r u n d a y ı m .. b a n a para vereceklerini söylediler. s o n d e r e c e özel b i r i ş e b u r n u n u s o k t u ğ u n u a n l a ­ dı. İ k i aja­ n ı n sokağın s o n u n d a d u r d u k l a r ı n ı fark etti. k ı ş l a d ı ...'üzülmesi g e r e k e n b i r sır v a r d ı . Off. Berlin s o k a k l a r ı n d a n sıkı b i r k o v a l a m a c a b a ş l a d ı . " N e d e n p e ş i m d e n geliyorsun? B ı r a k y a k a m ı ! " diye. Y a ğ m u r ç i s e l e m e y e b a ş l a d ı . O da koşmaya başladı." " B u n u n b i r ö n e m i yok. B e n d e n H i n d i s t a n ' a g i t m e z n i v e o r a d a k i a k r a b a l a ­ r ı m d a n b a z ı bilgileri e d i n m e m i v e o n l a r a g e t i r m e m i i s t i y o r ­ lar. " H a k a n . d u r u m gittikçe karmaşıklaşıyordu.ıklı? Adamı takip etmeye başladı. A d a m d ü n y a n ı n s o n u n d a n k ı l ı s c l m i ş t i ve o sırrı çözebilecek birisini elinden k a ç ı r m a k islemiyordu. Bunu d ü ş ü n ü r k e n kalp atışları hız­ landı. . " A k r a b a l a r ı m d a n b a z ı l a r ı o r d u d a g ö r e v yapıyor." H a k a n a d a m ı n Hintli o l d u ğ u n u a n l a m ı ş t ı böylece. R u h u b e d e n i n d e n ç ı k a c a k gibiydi. Onları sanki kader karşıl. B e n i m l e b a ğ l a n t ı y a g e ç t i n . . A d a m ı n p e ş i n d e n k o ş a b i l i r d i . A d a m polis d e n d i ğ i n d e b u r u n kıvırmıştı a m a e n a z ı n d a n lıir umuttu. " G i t s e m iyi olur.ışl ı ı ı n ı ş t ı y a d a z e k a n ı n a y r ı n t ı l a r ı o n l a r ı b u z o r a k i yola s o ­ kuyordu. Ö l m e k i ç i n g ü z e l b i r g ü n oluıadığını d ü ş ü n d ü H a k a n ." H a k a n y a v a ş a d ı m l a r l a a p a r t m a n ı n d ı ş ı n a ç ı k t ı . Bu d u r u m ­ da doğru k a r a r v e r m e k ya da sakin o l m a k m ü m k ü n değildi. Y a p m a z s a m n e o l a c a ğ ı n ı t a h m i n e d e b i l i r s i n . Adrenalin b ü t ü n bedenine h ü c u m etmişti." " S e n n e l e r s ö y l ü y o r s u n ? B e n h i ç b i r ş e y y a p m a d ı m ki." H a k a n kapıya yönelince. B u ş e kildc fazla s ü r m e z d i . Bisiklete a t l a y ı p k a y b o l m a k i s t e d i . b e l k i o z a m a n k u r t u l u r u m d i y e d ü ş ü n ü y o r d u v e kendilerini gören birilerinin polise h a b e r vermesini u m u y o r ­ d u . D u y d u ğ u s e s i n b i r k u r ş u n sesi o l d u ğ u n u a n l a d ı ğ ı n d a . N e l a raf g i d e c e ğ i n i b i l m i y o r d u . . O n l a r da Hakan'a b a k ı y o r d u .. "Eğer istediklerini yaparsam.BURAKTURNA METAL FIRTINA 4 . k i m e derdini. H a k a n ' ı n işe k a r ı ş m a s ı ile o r t a y a ç ı k a n k a f a k a r ı ş ı k ­ l ı ğ ı n d a n y a r a r l a n m a k istiyor o l m a l ı y d ı . E ğ e r k e s e r s e ve ajan dedikleri tarafından yakalanırsa. Eğer m e r m i i s a b e t e t m i ş o l s a ç ı k a r d ı da.. H e r şey için yeterli... ı ııııınla b a ğ l a n t ı s ı n ı k e s m e k i s t e m i y o r d u . \ ü/. p o l i s k ı s a s ü r e s o n r a p e ş l e r i n e d ü ş e c e k ­ ti.ünün ş e k l i n i k e n d i d e g ö r m e k i s t e r d i . H a k a n olanları a n l a m a y a çalışıyordu. nasıl anlataı." H a k a n r ü y a d a gibiydi. a d a m da peşine takıldı. Birisi a n i b i r h a r e k e t l e c e b i n d e n ç ı k a r t t ı ğ ı fotoğraf m a k i n e s i ile r e s m i n i ç e k t i . Her h a l ü k a r d a . (. H a k a n .GİZLİ G Ü Ç O s ı r a d a a p a r t m a n d a n fırlayan a d a m k o ş a r a k k a ç m a y a " N e felaketi?" "Bak. Kalın bir kıskaç boğazını sıkmaya b a ş l a m ı ş t ı sanki.. ya­ lan söylüyorum sanırım.. h e r ş e y a r k a d a b ı r a k m a k ... S e n i t e h d i t o l a r a k gö­ r ü p yok e t m e y e kalkabilirler.. ba­ ğırdı..

. Bir s ü r e ö n c e b u a d a m ­ lara b a z ı bilgiler v e r d i m . "Artık bu işin içindeyiz ve sen b i r i n i v u r d u n . Tok sesli b i r i n i n çığlığını d u y d u . Ada­ m ı n y ü z ü n d e pis bir sırıtış vardı.. S o n r a d i ğ e r y ö n d e n d u y u l d u t e k r a r ..." dedi H a k a n . T a k i p t e k i a d a m l a r d a n biri v u r u l d u . Diğeri d e y e r d e k i a r k a d a ş ı n a y a r d ı m e t m e k için d u r d u ." H i n t l i a d a m k a f a s ı n ı eğdi v e b i r a n d ü ş ü n d ü . H e r ş e y n e k a d a r ç a b u k d e ğ i ş m i ş t i . Yine s i l a h s e s l e r i . aldı. "Sana söylediklerimde ciddiydim. Bu H i n t l i ' n i n o s i l a h ı n e r e d e n ç ı k a r t t ı ğ ı n ı b i l m i y o r d u . K i m bilir. E t r a f t a s e s s e d a y o k t u . H a k a n n e y a p a c a ğ ı n ı d ü ş ü ­ n ü y o r d u .. H i k a y e farklı. Birisi var. "Böylece k a ç a m a z s ı n ! " d i y e b a ğ ı r d ı H a k a n . H e r şey olabilir. Birden başka bir şok y a ş a d ı .. Tedirgindi. Berlin'in o r t a s ı n d a silahların patladığı bir kaçışın t a m o r t a s m d a y d ı . H a k a n da yavaşlayarak ona doğru koşmaya d e v a m etti. gerçek buydu ve sabahki huzurlu hayatı r ü y a gibi geldi. A r a y a k a r ı ş a n çığlıklar. Tenha bir sokaktaydılar. "Bu t a m a m i y l e y a l a n d ı . A r t ı k zor k u l l a n a c a k l a r . D ü k k a n a u ğ r a y ı p k a l a n p a r a s ı n ı a l m a l ı y d ı v e bir süre o r t a d a n kaybolması gerekebilirdi.. Yoksa. Tehlike hala vardı. Sıkıcı b i r h a ­ yalı v a r d ı . Hintli a d a m durdu. S a n k i h i ç b i r ş e y ol­ m a m ı ş gibi s a n d v i ç l e r i n i y e r k e n . c a s u s < ı l d u ğ u n u i d d i a e d e n b i r H i n t l i ile y a n y a n a o t u r m u ş b i r ş e y l e r al ış t i r i y o r d u . "Seni öldürecekler m i ? " 16 17 . Ş i m d i ... A k ş a m oldu.. Ben." d e d i Hintli." "Bunu söylemiştin. b u işe n a s ı l b u l a ş m ı ş t ı ? H a k a n ." Hintli'nin y a n m a gitti H a k a n . d a h a d a z o r d u r u m d a kalacağız.. B a n a h e r şeyi t a m o l a r a k a n l a t m a l ı s ı n ." Y ü z ü n d e iyi b i r i n s a n ifadesi v a r d ı . F a k a t H a k a n eli s i l a h l ı b i r a d a m ı n a r d ı n d a n k o ş ­ m a y a d e v a m ediyordu. Si­ lah taşıyabilecek bir a d a m a benzemiyordu. Başını ellerinin a r a s ı n a "Ama işin felaket k ı s m ı d o ğ r u . t a m a m l a d ı H a k a n . S i l a h ı n ı b e ­ line koydu. Zavallı g ö r ü n e n Hintli şanslı bir atış y a p m ı ş t ı .. " "Sen bir casus m u s u n ? " "Evet. b u o l a n l a r l a k e n d i s i n i n n e ilgisi o l d u ğ u n u d ü ş ü n d ü .. T a k i p s o n a e r d i . Şimdi." "Peki. işler d a h a b e t e r oldu. I lindistan'ın h a n g i tarafta yer alacağını ö ğ r e n m e n i istiyorlar öyle m i ? " diye. V e b i r m i k t a r p a r a a l d ı m . Sokaklarda yürüyen insanların kaçışması.METAL FIRTINA 4 ." "Ve senden Hindistan'daki aile üyelerinle görüşüp. " N e d e n ? S e n n e d e n k a r ı ş t ı n ki? B a k işte. S ı r a d a n b i r i n s a n o l a r a k u y a n m ı ş t ı . d ü n y a y ı c e z a l a n d ı r m a k istiyorlar. b i r g r u b u n ü y e ­ si. s e n i n b u n u n l a i l g i n n e d i r ? " " B e n i m d e i ş l e r i m k a r ı ş ı k . K a ç a n a d a m s i l a h ı n ı ç ı k a r t m ı ş v e geriye a t e ş e d i y o r ­ d u .G İ Z L İ G Ü Ç BURAKTURNA İlkin k i m i n ateş ettiğini a n l a m a d ı . Koşarak uzaklaştılar. B u sefer t e r s i s t i k a m e t t e n g e l i y o r d u . "Dünya b ü y ü k b i r f e l a k e t i n e ş i ğ i n d e ve..

METAL FIRTINA 4 - GİZLİ G Ü Ç

BURAK TURNA

A d a m o n a b a k t ı . Yüzü a l l a k b u l l a k t ı . H a k a n , o a n a d a m ı n gelecekle ilgili b i r u m u d u o l m a d ı ğ ı n ı a n l a d ı . Peki, k e n d i geleceği ile ilgili b i r u m u t v a r m ı y d ı , b i l m i ­ yordu. G e c e b o y u n c a k o n u ş t u l a r . A d a m o n a bildiği h e r şeyi a n ­ l a t t ı . H a k a n b e y n i n e g i r e n h e r bilgi t a n e c i ğ i ile s ı r a d a n h a y a ­ t ı n d a n d a h a d a fazla u z a k l a ş ı y o r d u . S a b a h k i H a k a n d e ğ i l d i a r t ı k . N e o l d u ğ u n u b i l m e d i ğ i b i r i s t i h b a r a t ö r g ü t ü n ü n elin­ deydi. A d a m o n a i s m i n i s ö y l e m e d i . A m a ç o k gizli b i r s ı r r ı pay­ laştı. Dünyayı felakete sürükleyenlerin, merkezindeki a d a m ı n y a ş a d ı ğ ı gizli a d a n ı n yeri... O n u t a k i p e d e n l e r ise b u b i l g i n i n H i n d i s t a n ' a k a ç m ı ş o l a n akrabasında olduğunu düşünüyorlardı. Ve ondan Hindistan'a g i d i p k r i p t o l u m e s a j ı ele g e ç i r i p g e r i g e t i r m e s i n i i s t i y o r l a r d ı . B u g ü n d e n s o n r a k e n d i s i n e farklı d a v r a n a c a k l a r ı n ı b i l i y o r d u . Berlin'de k a ç a c a k b i r y e r i y o k t u . " Ş i m d i n e y a p a c a ğ ı z ? " diye s o r d u H a k a n . Zavallı g ö r d ü ğ ü a d a m a g ü v e n m e y e b a ş l a d ı . Ş u a n a k a d a r h a y a t t a k a l m ı ş ol­ ması nedeniyle, bu güveni h a k ettiğini düşünüyordu. A d a m b i r s ü r e d ü ş ü n d ü . T e d i r g i n d i . N e y a p a c a ğ ı n ı bil­ m i y o r d u a m a b i r d e n y ü z ü n d e k a r a r v e r d i ğ i n e d a i r b i r ifade oluştu. Elini cebine soktu ve s a r a r m ı ş bir zarf çıkarttı. Zarfı H a k a n ' a u z a t t ı . Yeni b i r ş o k y a ş a d ı g e n ç a d a m . Z a r f ı a l d ı v e a ç t ı . Z a r f ı n i ç i n d e n ç ı k a n k a ğ ı t t a ç o k k a r m a ş ı k şeyler y e r alı­ y o r d u . B i r k a ç s a y f a n ı n b i r l e ş i m i n d e n o l u ş m u ş gibiydi. "Bu n e d i r ? " d i y e s o r d u . kan.

"İşte, bu." "Bu n e d i r ? " "Bu, h e r k e s i n p e ş i n d e o l d u ğ u şey." " B a n a h a l a g e r ç e ğ i s ö y l e m i ş d e ğ i l s i n ! " diye, b a ğ ı r d ı H a ­

"Bunu nasıl beklersin..? D ü ş ü n ü y o r u m da bu görevi sen d a h a iyi y e r i n e g e t i r e b i l i r s i n . S e n i n l e k a r ş ı l a ş m a m ı n i l a h i b i r vüııü v a r s a n ı r ı m . " H a k a n hala zarftan çıkan kağıtta gördüğü çizimleri an­ l a m a y a ç a l ı ş ı y o r d u . Bazı d e n k l e m l e r v e k a r m a ş ı k çizimler... İsimler... A n l a y a m a d ı ğ ı g a r i p d u y g u l a r u y a n d ı r a n k e l i m e l e r . Mir y e r t a r i f i o l d u ğ u n a ş ü p h e s i yoktu... " B u n l a r l a n e y a p a c a k t ı n ? diye s o r d u . H i n t l i s o n l o k m a s ı ­ n ı a t 1 1 a ğ z ı n a . H e r a n k a l k ı p o r a y ı t e r k e d e c e k gibi d u r u y o r d u . I l a k a ı ı da b u n d a n endişe ediyordu aslında... " ] l i n d i s t a n ' d a k i a k r a b a m . . O n l a r ı n a r a d ı ğ ı belgeye s a h i p )',rıçekten." "Peki, b u b e l g e n e d i r ? " "Bu, o n l a r ı n b i l e a r a m a y ı d ü ş ü n e m e y e c e ğ i b i r belge. Bel­ e r değil a s l ı n d a . H a r i t a d a k i b i r k o o r d i n a t . . . " I I a k a n , s e r i n B e r l i n g e c e s i n d e i ç i n d e d u y d u ğ u sızıyı n a ­ sıl bastıracağını bilemiyordu. E l i n d e k i k a ğ ı t l a r ı sıkıca t u t t u .

( l e ı ç e k ötesi b i r a n y a ş a d ı ğ ı n ı d ü ş ü n d ü . A d a m elini u z a t t ı v e o m z u n a k o y d u , "Belki s e n i n b i r ş a n ­ s ı n olabilir. F e l a k e t i engelleyebilirsin..." "Nasıl?" Sesinin t i t r e m e s i geçmişti.

18

19

METAL FIRTINA 4 - GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA

" G ü v e n e b i l e c e ğ i n güçlü b i r i l e r i , iyiliğin t a r a f ı n d a o l a n bi­ rilerine ulaşabilirsen, o z a m a n bu h a r i t a d a k i a d a n ı n yok edil­ m e s i n i sağlayabilirsin... Ü s t e l i k b u r a d a , gizli b i r y e r d e k i özel bir a r a ç t a n bahsediliyor..." "Ne aracı?" "Bazı k o d l a r l a g i z l e n m i ş , a m a o k o d l a n ç ö z m e k z o r ol­ m a m a l ı . Biraz m a t e m a t i k b i l e n h e r k e s çözebilir. Gizli b i r m a ­ ğ a r a n ı n i ç i n d e o l d u ğ u s ö y l e n e n b i r a r a ç var. B e n g ö r m e d i m , a m a o a r a c ı bilenler, a d ı n ı d u y d u ğ u n d a bile b e t i b e n z i atıyor. O n u n y e r i n i b i l e n b i r k a ç kişi v a r s a d e c e . İ n a n ı l m a z g ü ç l e r i olan, d a h a d o ğ r u s u i n s a n d a k i ü s t ü n güçleri h a r e k e t e geçiren v e y ö n l e n d i r m e s i n i s a ğ l a y a n b i r p a r a p s i k o l o j i k aygıt. B u k a ­ ğ ı t l a r d a y a z a n şeyler, a n c a k o a r a c ı n b a ş ı n a g i d i l d i ğ i n d e a n ­ l a m k a z a n ı y o r . O a r a ç s a y e s i n d e d ü n y a , içine s ü r ü k l e n d i ğ i d u ­ r u m d a n k u r t u l a b i l i r . Yalnız ş u n u a s l a u n u t m a m a l ı s ı n ; o a r a c ı k u l l a n a n k i ş i n i n içi s o n s u z b i r sevgiyle dolu o l m a l ı . E ğ e r öfke, n e f r e t , i n t i k a m ile o a l e t i k u l l a n m a y a çalışırsa, y a p m a y a ça­ lıştığı ş e y i n t a m t e r s i n i y a p a r . E ğ e r o g ü ç k ö t ü l ü k için k u l l a n ı ­ l ı r s a , a m a ç l a n a n k ö t ü l ü ğ ü n o n l a r c a k a t ı y l a karşılaşabilir..." A d a m a y a ğ a k a l k t ı v e o l a n c a hızıyla k o ş m a y a b a ş l a d ı . H a ­ k a n şoka uğradı. Birkaç saniye k e n d i n e gelemedi ve k e n d i n e geldiğinde a d a m çoktan uzaklaşmıştı. Peşinden koştu a m a o k a d a r h ı z l ı y d ı ki, o n a y e t i ş e b i l e c e ğ i n i s a n m ı y o r d u . Nefes n e f e s e k a l d ı , d i z l e r i n i b ü k ü p o l d u ğ u y e r d e k a l d ı . Yanında a k a n u m a r s ı z nehir, a r t ı k u m u t s u z bir n e h r e d ö n ü ­ ş ü y o r d u . K a r a n l ı k v e sessizdi. B e r l i n H a k a n için a r t ı k ç o k tehlikeliydi.

Kalbi hızlı hızlı a t ı y o r d u . H i n t l i a d a m ı n s ö y l e d i k l e r i b e y ­ ninde dolaşıyordu bir y a n d a n . Elindeki kağıtlara bakıyordu. N e y a p a c a ğ ı n ı b i l m i y o r d u , a m a o n u b u o l a y l a r ı n içine ç e k e n kader, çıkış y o l u n u d a h â z ı r l a r d ı b e l k i . Y a d a bir deliliğin o r t a s ı n d a y d ı . O a d a m ı n a n l a t t ı ğ ı h e r şey y a l a n d a olabilirdi. Belki l a kip e d i l m e s i n i n n e d e n i ç o k b a ş k a y d ı . Bu k a d a r belirsizlik zihnini yordu. S a ç m a s a p a n d ü ş ü n c e ­ lerle d e v a m e d e m e z d i . İ ş i n a s l ı n ı ö ğ r e n m e s i g e r e k i y o r d u . P o ­ lise gidip o l a n b i t e n i a n l a t ı r s a , o n u m u t l a k a d i n l e r l e r v e a d a n ı ı ı ı dedikleri h a k k ı n d a aydınlatabilirlerdi fakat k e n d i s i n i n hile y a ş a d ı k l a r ı n a i n a n m a k t a z o r l a n d ı ğ ı b u olaylar z i n c i r i n e inanılmasını beklemek de saçmalıktı. Türkiye'ye gitmeliydi. ()ı a d a o n u d i n l e y e c e k b i r i l e r i o l d u ğ u n u biliyordu... Tek b a ş ı ­ na yapamazdı. Her ihtimale karşı çok dikkatli olmalıydı. Zarfı k a t l a d ı v e c e b i n e k o y d u . B e r l i n ' i n a r a s o k a k l a r ı n d a k o ş a r a k ilerlerliyordu, u z a k t a p a r ı l d a y a n kol s a a t i n i n ı ş ı ğ ı n ı görebilecek d u r u m d a değildi.

20 21

bölüm

k a r a r a n gökyüzünü d a h a d a boğucu bir hale l'. K e s i f b i r d u m a n .ö k h a n p a t l a m a bölgesinden birkaç kilometre k a d a r uzaklaştı. a m a ş i m d i T ü r k i y e ' n i n b ü y ü k b i r t e h d i t a l t ı n d a ol­ d u ğ u n u d ü ş ü n ü y o r d u . Y ı l a n d a n aldığı bilgiler o n a m u t l a k a y a r d ı m e d e c e k t i . B u n a r a ğ m e n . ı ı ı ı h i s s e t t i ü z e r i n d e . b u l u n g ü c ü n ü t o p l a d ı ve o r m a n ı n i ç i n e d o ğ r u k o ş m a y a b a ş ­ ladı. Belli b i r y a ş t a n s o n r a y ı p ı ı ı n a n sinirleri hiçbir r u h s a l güç o n a r a m a z d ı . D u r u p d ü ş ü n e c e k z a m a n ı \ u k l ı ı . . Klde e t t i ğ i b i l g i n i n ağırlığı a l t ı n d a ezildi. Gri T a k ı m ' ı o r t a d a n k a l d ı r a ­ r a k . büyük bir o p e r a s y o n u n ö n ü n d e k i engelleri temizlemek işlemişti. b e d e n i n ve s i n i r l e r i n i n a ğ ı r b a s k ı n e ­ d e n i y l e gerildiğini ve geçmişle olan h e s a p l a ş m a l a r ı m t e k r a r M I y ü z ü n e ittiğini hissediyordu. Bu k a d a r b ü y ü k h ı r luzağın nasıl v e kimler t a r a f ı n d a n k u r u l m u ş olduğunu n ı ı l a y a i n i y o r d u . Birileri. K t r a f . p a r ç a l a n m ı ş insan bedenlerinden geçilmiyordu. ü r e n ç a t ı ş m a n ı n ve d a h a ö n c e y a ş a d ı k l a r ı n ı n psikolojik b a s l« i ' .elırnıişti. a m a y a ş l a n m ı ş t ı d a a r t ı k . eğitimli kulakları bölgenin üzerinde d o ­ laşan uçakları hala duyabiliyordu. Bir a n için u z u n • .

b u k a d a r g ü z e l b i r d o ğ a p a r ç a s ı n ı n b u ka­ d a r çok k ö t ü l ü ğ ü ve ö l ü m ü b a r ı n d ı r ı y o r o l m a s ı n d a n d e r i n bir h u z u r s u z l u k d u y d u G ö k h a n .METAL FIRTINA 4 . k a n k a y b ı n ı n fazla o l m a d ı ğ ı n a i n a n d ı r m a k i s t i y o r d u k e n d i s i n i .GİZLİ GÜÇ BURAKTURNA Yaralıydı. Ne yapacağını az çok biliyordu. a m a y a p a c a k fazla b i r şeyi y o k t u . H e r / a m a n çatışan tarafların dışında üçüncü bir tarafın o çatış­ m a d a n n e m a l a n d ı ğ ı n ı g ö r ü l m ü ş t ü r z a t e n . h a r e k e t eden beyaz bir figür olarak g ö r ü n m e k islemezdi. eğer o n u n l a k u r t u l m u ş o l a n b a ş k a b i r i s i olsa. B a z e n h a n g i y ö n e gitlıp. a m a 26 27 . B i r s ü r e s o n r a . Kİ rafı p u s l u g ö r m e y e b a ş l a d ı . Belki d e G r i T a k ı m ' ı n k a l a n s o n üyesiydi. Ü ş ü y o r d u . çok O r m a n bir i n s a n ı n hızlı hareket e t m e s i hiç de u y g u n bir v e r değildi. h i ç b i r şey h i s s e t m i y o r d u . d ü ş m a n a k a r ş ı Kel inek k o n u s u n d a ç o k y ı p r a t ı c ı v e m a ğ l u b i y e t e n e d e n o l a c a k ö n e m l i bir t e h d i t o l u ş t u r a b i l i r d i . Kendisini ar­ k a d a ş l a r ı n a i h a n e t e t m i ş gibi h i s s e t m e s i n e g e r e k y o k t u . O ka­ d a r t e h l i k e l i b i r b ö l g e y d i ki. İ ç i n d e h i s s e t t i k l e r i n i n p e k çoğu­ nun artık insani duygular haline gelmesinden rahatsızdı. b ö l g e y e çok u z a k o l m a y a n e s k i b i r m a d e ­ n i n y a n ı n d a k u r u l m u ş o l a n . Her an bir insansız uçağın ka­ m e r a s ı n d a . İnsanların birbirine karşı davranışı. Atılan b o m b a l a r ç a t ı ş m a n ı n h e r iki t a r a f ı n ı d a o r t a d a n k a l d ı r m a y a h e d e f liydi. Böylesi zor k o ş u l l a r d a i n s a n i d u y g u l a r . B u d a ç o k b i l m e d i k b i r ş e y değildi. Buraya gelirken en kötü du­ r u m için b i r k a ç p l a n h a z ı r l a m ı ş t ı . a r k a s ı n d a b ı r a k t ı ğ ı k a n i z l e r i n i ç o k kolaylıkla l a k ip eder ve onu yakalayabilirdi. S a a t l e r b o y u o r m a n i ç i n d e d o l a ş t ı . Bunu diğerlerinin haberi o l m a d a n yapmıştı. f a k a t b i r i n i n d a h a sağ k a l m ı ş olabileceğine d a i r g a r i p bir his vardı içinde. B u t ü r ş e y l e r e sin i ı l e n e m i y o r d u bile. Bu y e t i ş t i r i l d i ğ i k e s k i n s a v a ş ç ı b i ç i m i n i y a v a ş yavaş k a y b e t t i ğ i n i g ö s t e r i y o r d u . Dolaşan uçaklar da etrafta canlı olup olmadığını mutla­ ka kontrol ediyor olmalıydı. mantıkla a ç ı k l a n a b i l i r t ü r d e n değildi b u k ı t a d a . bedeni son noktası­ n a kadar germişti. h e r k i m s e o n l a r ı k u l l a n m ı ş l a r v e işleri b i t i n c e d e b o m b a l a r a h e ­ d e f o l m a l a r ı n a izin v e r m i ş l e r d i . Afrika'nın onu y e n m e s i n e izin vermeyecekti. D ü ş m a n l a r ı n ı n onu y e n m e s i n e izin vermeyecekti. f a k a t o r a d a n u z a k l a ş m a s ı g e r e k i y o r d u . o d a b u d ü z e n l e m e için ç o k m u t l u o l a c a k t ı m u t l a k a . () kadar profesyonelce o l m u ş t u ki herşey. Kesif ş i d d e t . A d a m l a r . birbirini besliyordu. A f r i k a d ü n y a n ı n incisi o l a b i l e c e k k e n b i r k a o s u n i ç i n d e tutuluyordu. s a d e c e i ç g ü d ü l e r i y l e h a r e ­ k e t e l I iğinin f a r k ı n a v a r d ı . B u n l a r d a n b i r i .ıııi u n u t u y o r d u . kesif ce­ halet bir arada. s a d e c e sivil u ç a k l a r ı n i n i p k a l k a ­ bildiği b a s i t b i r h a v a a l a n ı y l a ilgili o l a r a k y a p ı l a n b i r k a ç b a s i t düzenlemeydi. y a ş a y a n h e r o r g a n i z m a i n s a n h a y a t ı n a k a s t e d e r b i ç i m d e dü­ z e n l e n m i ş t i s a n k i . b u g ü n y a ş a d ı k l a r ı o n u ş o k a u ğ r ı ı l l ı . P e ş i n e t a k ı l m ı ş u l a n l a r v a r ise. h a y v a n i i ç g ü d ü l e r i h a y a t t a k a l m a k leıtı b ü t ü n algılarını s o n u n a k a d a r açmış. a m a b u n a izin v e r m e y e c e k t i . s a d e c e d ü ş m a n a s k e r l e r i değil. G ö k h a n hisle­ r i ııi k a y b e t t i ğ i n i d ü ş ü n ü r k e n .

METAL FIRTINA 4 . gözleri k a r a r d ı . S i l a h ı n ı o n l a r a doğrulttu.GİZLİ GÜÇ d u r u m s a n d ı ğ ı n d a n d a h a k ö t ü o l a b i l i r d i . B u r a s ı e s k i d e n m a d e n ola­ r a k kullanılan yüzlerce kölenin öldüğü. s o n r a b i r d e n d u y d u ğ u sesle i r k i l d i . H e m k e n d i n i n h e m d e T ü r k i y e ' n i n k a d e r i b u iki zen­ cinin ellerindeydi. bu ayarlamayı yapan a d a m ı n gülmesiyle beraber b ü t ü n b e y a z d i ş l e r i o r t a y a çıktı. Bu. d a h a sonra m a d e n i n tükenmesiyle k a p a t ı l m ı ş olan bir alandı. B a z e n işleri ş a n s a b ı r a k m a k g e r e k e b i l i r d i . o a n l a r d a n b i r i s i y d i . p a r a n ı n b i r k ı s m ı n ı d a geri d ö n d ü ğ ü n ­ de vereceğini söylemişti. a d a m l a r ı n k o l u n a yığıldı. G ö k y ü z ü n d e b i r b a ş k a uçağın h a v a l a n a n ı n a yaklaştığını farketti. Yara­ s ı z o r l u y o r d u v e acilen b a k ı m a i h t i y a c ı v a r d ı . H a v a a l a n ı n ı g ö r d ü . bölüm 28 . On­ l a r a ç o k p a r a v e r m i ş t i . hala silahlı gruplar t a r a f ı n d a n m e r k e z o l a r a k k u l l a n ı l ı y o r olabilirdi. H e m e n içeri girdi. k u l ü b e d e iki z e n c i o t u r m u ş k a ğ ı t o y n u y o r d u . H a v a a l a n ı n ı n u c u n d a k i küçük kulübede birilerinin olduğunu biliyordu. Yavaşça k u l ü b e y e d o ğ r u y a k l a ş t ı . K ü ç ü k b i r sivil u ç a k gör­ d ü . A d a m l a r G ö k h a n ' ı n y a r a s ı y l a ilgileniyordu. A l a n ı n e t r a ­ f ı n d a n d i k a t l i c e d o l a ş m a y a ç a l ı ş t ı . G ö k h a n r a h a t l a d ı . B u a r a d a y e r e i n e n u ç a ğ ı n g ü r ü l t ü s ü n ü h i s s e d e b i l i y o r d u a m a d a h a faz­ l a a y a k t a d u r a c a k h a l i k a l m a m ı ş t ı . Bir s ü r e s o n r a g e n i ş b i r a ç ı k l ı ğ ı n o l d u ğ u a l a n a geldi.

f a k a t o b i r d e ğ e r i v a r m ı ş gibi . m a s a y a y a k l a ş t ı ve ç a y ı b u ıik l ı . B a k a n l ı k t a k i o d a s ı n a y e n i gelmişti. < i n i m için hiçbir d e ğ e r i y o k t u . a v a o t u r d u v e n o t a l m a y a b a ş l a d ı . H u z a v a l l ı aşağılık a d a m ı n k e n d i s i n e h a v a a t t ı ğ ı n ı d ü ş ü n d ü . telefonun ba­ ş ı n a o t u r d u . K a r ş ı s ı n d a k i ona b i r şeyler s ö y l ü y o r o d a s ü r e k l i o l a r a k o n a y l ı y o r d u . o d a d a k o n u ş t u ­ ğ u ş e v l e r d e n d u y u l a c a k b i r söz b ü t ü n b ü r o k r a s i h a y a t ı n ı y o k • 'ilebilirdi. Ç ı l g ı n a d ö n m ü ş t ü . B u s ı r a d a e l i n d e çay­ d ı ıııl. Biraz i l e r i d e m a s a s ı n d a o t u r a n zavallı Kiııiınüşlü k ı z a d a s e r t b i r ş e k i l d e b a ğ ı r ı p . E l i n d e telefon. Y a n m a y a k l a ş ı l d ı ğ ı n d a e t r a f a yaydığı n e g a t i f e l e k t r i k lıli'ii'diliyordu. M ı r .a bağırması telefonda k o n u ş t u ğ u a d a m ı sinirlendirdi. l ı ilk c ü m l e y i d u y d u k t a n s o n r a b e t i b e n z i a t m ı ş b i r h a l d e l ı i ' i ı ı c ı ı b i r k a ç t u ş a b a s t ı v e telefonu d a h a i ç e r i d e k i b ü y ü k t o p lıiıılı o d a s ı n d a b u l u n a n telefona a k t a r d ı . Ellerini peçeteye k u r u l a d ı .'iva s e k r e t e r i g i r d i . a y a k t a d o l a ş m a y a b a ş l a d ı .T MIIIIIII elefon u z u n s ü r e ç a l d ı . K ı z o n u n b a ğ ı r m a s ı n a r a ğ m e n . Telefonu m . Kı/. çay i s t e d i . O odaya k i m s e n i n Kil 11 M 'si yasaktı.

b u s o n d e r e c e gizli b i r d u r u m ol­ malı." " E f e n d i m . O n l a r d a n bilgi a l m a y a ç a l ı ş ı y o r u m ." dedi. M ü m k ü n o l d u ğ u n c a ." " B u n a göre olayları y e n i d e n analiz e t m e y e çalışmalısın. biliyor­ s u n u z h e r ç e v r e d e n ç o k y a k ı n a r k a d a ş l a r ı m var." "Efendim. Şu a n k i çevrenin bu k o n u l a r h a k k ı n d a h i ç b i r b o k b i l m e d i ğ i n e e m i n i m . E s p r i y i k ı s a k e s t i v e h e m e n normal konuşma seyrine döndü. "Bir d a h a b e n i m l e t e l e f o n d a k o n u ş u r k e n . "Efendim. s a n a s ö y l e y e c e k l e r i m i ç o k iyi d i n l e . A h i z e n i n ö b ü r u c u n d a k i ses d a h a s i n i r l i b i r b i ç i m d e nefes M İdi. h e n ü z sizin p r o j e n i z e o l u m s u z y ö n d e e t k i ­ leyecek b i r b a ş k a p r o j e n i n bir bilgi yok. " D e d i ğ i m gibi. A n k a r a ' d a k i k o n t a k l a r ı m ı b a s k ı al­ t ı n d a t u t u y o r u m . "Efendim. Kğei' b ö y l e b i r ş e y v a r s a .. şimdi b a n a tek tek ne istediğinizi dile getirir­ seniz. "Peki. H e y e c a n l a n d ı ğ ı n d a h e p b ö y l e olurdu. bir şeylerin yapıldığını nasıl bilebilirsin?" diye s o r d u . b i r i l e r i d u r u m u u y a n m ı ş v e h a t t a k a r ş ı p r o j e üretilmiş. i n s a n l a r ı ç a l ı ş m a y a z o r l a r d ı . " Ş i m d i . "Biliyorsun. Çok d a h a ö n e m l i insanlarla görüşmelisin.. b i l i y o r s u n . Diğer b ü r o k r a t l a r l a . B u n l a r ı söylerken k e n d i n i t o ­ p a r l a d ı . ş u a n a k a d a r böyle bir k o n u d a n h a b e r i m olma­ d ı . kekeledi. "Bilmediğin bir şeye karşı. a m a aldığım d u y u m ­ l a r g ö s t e r i y o r ki. s a d e c e b i r k a ç g ü n ü m ü z b e l k i d a h a a z z a m a n ı m ı z var. d e v l e t i n içinden insanlarla a r k a d a ş l ı k k u r m a k için yapabileceğin h e r şeyi y a p v e çok ç a b u k ol. A m a s e k r e t e r e b a ğ ı r m a k iyi g e l m i ş t i . "Efendim. B ü r o k r a t b i r d e n d u r d u . yoksa seni bitiririm. a m a kullanabi­ leceği i n s a n l a r ı n b ö y l e s a ç m a h a r e k e t l e r y a p m a l a r ı n ı ç o k d a umursamıyordu. sizin p r o j e n i z i n n e o l d u ğ u h a k k ı n d a b a n a bilgi verebilir m i s i n i z ? " uygulamaya k o n d u ğ u n a dair hiç­ 32 33 . onları not alayım ve yerine getirmeye çalışayım. B i r d e n kalbi h ı z l a at­ maya başladı. a d a m . Yüzü k ı z a r m a y a b a ş l a d ı .GİZLİ GÖÇ BURAKTURNA davranıyordu. afedersiniz. o r a d a y ü r ü t t ü ğ ü m ü z p r o j e çok ö n e m l i . b ü y ü k bir hazırlık ve çok lıırklı b i r p r o j e ü z e r i n d e ç a l ı ş ı l m a d ı ğ ı n ı s ö y l e m e k i s t e d i m ." diye g ü l d ü ." K a r ş ı d a k i ses. d a h a derine i n m e n gerekebilir. Buna n o r m a l d e izin vermezdi. b u g e r e k l i mesajı v e r m i ş t i . O projenin kusursuz işlemesini istiyorum. K o r k u iyi b i r ş e y d i . Bundan haberin var mı ?" A d a m s o r g u y a ç e k i l d i ğ i n i h i s s e t t i . " d e d i ." " B e n i m affetmediğimi bilirsin. H a t a y a p m a k konusunda d a h a çekingen olurlardı. Ses tonu n o r m a l bir i n s a n o l m a d ı ğ ı n ı h e m e n belli edi­ yordu. s a ç m a l a r ve yüzü kızarırdı. Korkunun kokusu telefonun öbür u c u n a k a d a r g i t t i . b u n u a y a r l a m a k için p a r a k o n u s u n d a hiçbir s ı n ı r ı m ı z yok. s a k ı n k i m s e y e bağırayım deme.METAL FIRTINA 4 ." S a y g ı d a k u s u r e t m i y o r d u . b e n genel olarak. b i z i m p r o j e m i z i n n e o l d u ğ u n u bili­ yor m u s u n ? " diye s o r d u .

" B ü r o k r a t ü r p e r d i . D u r u m ç o k z o r d u .GİZLİ GÜÇ " S a n a ş u k a d a r ı n ı s ö y l e y e b i l i r i m . Bir ş e k i l d e b i z e b a ğ ı m l ı o l m a k z o r u n d a l a r . Bir a n ö n c e h a r e k e t e geçmeli. özel o p e r a s y o n l a r ı m ı z var. S a d e c e kendi canını kurtarmayı düşünüyordu. a n l ı y o r u m e f e n d i m . m u t l a k a b i r ş e y yapılıyor. D a h a d o ğ r u s u O r t a d o ğ u ' d a g e r ç e k a n l a m d a ö z g ü r b i r ü l k e i s t e m i y o r u z .METAL FİRTİNA 4 . " H e d e f i m i z i g e r ç e k l e ş t i r m e k için b a z ı özel o p e r a s y o n l a ­ r ı m ı z d a var. B u ç a l ı ş ­ m a l a r ı b a ş a r ı s ı z k ı l m a k için e l i m i z d e n g e l e n h e r şeyi y a p a c a ­ ğız v e d e d i ğ i m gibi. b u a d a m l a r ı n i s t e d i ğ i n i v e r m e l i y d i . Hem canını kurtar­ d ı k t a n s o n r a . " d e d i . a m a b u n u k e n ­ disi bile k a b u l e d e m i y o r d u . d ü n y a n ı n b a ş k a b i r y e r i n d e k e n d i s i n e güzel b i r hayat kurabilirdi. Bazı şeyleri b i l i y o r d u . 34 . özellikle T ü r k i y e ' n i n y ö n l e n d i r i l m e s i v e enerji g i r i ş i m l e r i k o n u s u n d a b a ş a r ı s ı z o l m a s ı gerekiyor. S a k ı n b a n a b i r şey ya­ p ı l m ı y o r olabilir d e m e . Bunu anlıyorsun değil m i ? " "Tabii. A m a b u n l a r ı n o r t a y a ç ı k t ı ğ ı n a y a d a b i z i m özel o p e r a s y o n u m u z u n b i r i l e r i tarafından anlaşıldığını düşünüyoruz ve yapman gereken b u n a k a r ş ı n e l e r y a p ı l d ı ğ ı n ı ö ğ r e n m e k . o b ö l g e d e bize k a r ş ı ge­ lebilecek e k o n o m i k y a d a b i l i m s e l b i r g ü c ü n o l m a m a s ı g e r e ­ kiyor.

Bir s ü r e sevgili o l a r a k y a ş a d ı ğ ı a m a h e r z a m a n o l d u ğ u gibi b ı r a k m a k z o r u n d a k a l d ı ğ ı k a d ı n ı . t a n ı ş t ı ğ ı g ü z e l k a d ı n ı h a t ı r l a d ı .yordu.ö k h a n ne k a d a r süredir havada olduklarını bilmi. Yıllar ö n c e g i t t i ğ i n d e . C a s a b l a n c a ' y a gideceklerdi. Uçsuz bucaksız bulutların üze­ rinde bu yapay m e t a l k u ş u n nasıl olup da uçabildiğine a n l a m veremiyordu. h e r şey ç o k kolay o l a c a k t ı . Gözünü açtığında karşında ü ç zenci g ö r d ü ğ ü n d e . . a m a o n l a r ı çok d a h a m u t l u edecek b a ş k a bir şey vardı. Fas'a. Yanında getirdiği p ı r l a n t a l a r onları çok d a h a m u t l u h e m de başka görevlerde k u l l a n m a k üzere motivasyon ede­ c e k t i . O n l a r ı n b a k ı ş l a r ı n d a k i p a r a b e k l e n t i s i n i d e ç o k r a h a t l ı k l a algılayabi­ liyordu. Adamlar yaralarını sarmıştı. u ç a k s a n k i h a v a d a k a l m a k için özel çaba sarf ediyordu. N e r e y e g i t t i k l e r i n i iyi b i l i y o r d u . C a s a b l a n c a ' y a g i t t i k l e r i n d e . H e m e n h e m e n b ü t ü n vidaları v e bağlantı nok­ t a l a r ı h a r e k e t e d i y o r d u . k e n d i s i n i çok iyi h i s s e t m e m i ş t i . . Parası yoktu. . U ç a k t a o l d u k l a r ı n ı d a k e n d i n e gelip c a m d a n baktığında anladı. Ş i m d i n e y a p t ı ğ ı n ı diye d ü ş ü n d ü .

GİZLİ GÜÇ BURAKTURNA Ö n ü n d e d u r a n b i r f i n c a n s ı c a k çayı v e b u l u t l a r a b a k a r a k h a ­ yallere daldı. T ü r k i y e ' d e öyle b i r s i s t e m k u r u l m a l ı y d ı ki. b u n u a r t ı k ç o k iyi a n l a m ı ş t ı . Gökhan. Sis­ t e m l e r i n içindeki. p a r a iste- 38 . S o r u m l u l u k herkesin üzerinde olmalıydı. Kesinlikle emindi. Bir s ü r e a n l a m a d ı k l a r ı b i r d i l d e b i r b i r l e r i n e g a r i p bir şeyler söylediler. Kazandığı h e r savaşın ardın­ d a n . u ç a ğ ı n a r k a s ı n d a n k u t u gibi b i r şey getirdi. sonrasında keskin hisleriyle bu düşünceleri yok ederdi. a d a m l a r l a n e r d e y s e sessiz s i n e m a o y n u y o r gibiydi. Afrika'da işler böyle y ü r ü y o r d u . Sonu o l m a y a n bir savaşın yebilirlerdi. O n l a r a b i r telefon i s t e d i ğ i n i a n l a t m a y a çalıştı b i r s ü r e .. A m a artık ciddi ciddi ü z e r i n d e düşüneceğini biliyordu. B u n u s ö y l e r k e n d e o r a d a l i d e r i n k e n d i s i ol­ d u ğ u n u n altını çizmek istiyordu. g ö z l e r i n e i n a n a m a d ı l a r . az sayıda i n s a n ı n üzerine bu y ü k yüklenemezdi. H e r ş e y o l u p b i t t i k t e n s o n r a . Adamlar* ö n c e a n l a m a d ı l a r . tek tek ajanların. A d a m l a r a t e ş e k k ü r e t t i v e u y d u telefonuyla o y n a m a y a b a ş l a 39 içinde olduğunu hissediyordu. i n s a n l a r ı n gen­ l e r i n d e s a k l ı k a l m ı ş o l a n d a v r a n ı ş b i ç i m l e r i . A d a m l a r çok sevindi. teke tek p a r ç a l a r ı n bu savaşı s o n s u z a k a d a r s ü r d ü r m e s i b e k l e n e m e z d i . ne yapardı? Bunu. b u g e r ç e k t e n d e e n z o r ş e y d i . a m a en küçüğü de üç k ı r a t t a n a z o l m a k k a y d ı ile p ı r l a n t a v a r d ı . A d a m l a r d a n b i r i . a m a h e r n a s ı l b e c e r d i y s e . y a r a l a r ı y d ı b u n a s e b e p o l a n . O n ­ lara bu kadar b ü y ü k bir hediye verdikten sonra b u n u başa­ r a b i l e c e k l e r i n d e n d e e m i n d i . eğer p a r a varsa h e r şey m ü m k ü n d ü . b i r k a ç k a h r a m a n s a y e s i n d e savaşın s ü r d ü r ü l m e s i u z u n vadeli olarak ü l k e n i n çıkarlarına z a r a r v e r i y o r d u . yani içindeki profesyonel savaşçı r u h u yok olur da n o r m a l bir i n s a n a d ö n ü ş ü r s e . y e n i b i r savaş. G ö k h a n bel ç a n t a s ı n d a n k ü ç ü k bir kase çıkarttı ve a d a m ­ l a r a u z a t t ı . p a r a g i r d i ğ i n d e b u ilkel d a v r a n ı ş l a r s u y ü z ü n e ç ı k ı y o r d u . O k a d a r ç o k fazla s a ­ vaşın içinde kalındığında. zaman z a m a n düşünür. n e r e d e y s e uçağın içinde d a n s e t m e y e başlayacak­ lardı. G e r ç e k t e n d e b u n d a n d a h a iyisini i s t e y e m e z d i . o s i s t e m k e n d i s i n i n d ü ş m a n l a r ı n ı d a h a o l u ş m a d a n t a n ı m l a m a l ı v e o n a k a r ş ı ö n l e m alabilmeliy­ di.. i n s a n b e d e n i aldığı y a r a l a r ı n se­ bebi olarak gördüğü d ü ş ü n c e sistemini yavaş yavaş yok ede­ bilirdi. s o n r a l i d e r gibi g ö r ü ­ n e n i elini u z a t t ı v e k a s e y i açtı. Ü ç ile sekiz k ı r a t a r s ı n d a değişen bu pırlantaların değeri yüzbinlerce dolardı. Lider k o n u m u n d a olan. Adamlar. D o ğ r u o l a n . Türkiye'ye d ö n ü p b u n l a r ı g e r ç e k l e ş t i r m e k i s t i y o r d u .METAL FIRTINA 4 . o n u n doğrulduğunu g ö r ü n c e s e v i n d i l e r a r t ı k i s t e d i k l e r i gibi b a s k ı y a p ı p . y a m n d a k i n e sert bir şekilde bir ş e y l e r s ö y l e d i . s i s t e m l e r i n s a v a ş ı r h a l e g e t i r i l m e s i y d i . ilk a t a l a r ı d a b u k a d a r ilkel d a v r a n ı ş l a r s e r g i l i y o r d u v e işin i ç i n e ş i d d e t g i r d i ğ i n d e . K a s e ­ nin içinde beş değişik boyuta. B e l k i d e . b e l k i d e t e l e p a t i yoluyla o n l a r a b i r t e l e f o n a ihtiyacı o l d u ğ u n u a n l a t a b i l d i . B u n u t e k b a ş ı n a s o n s u z a k a d a r s ü r d ü ­ remezdi. b u n u n b i r u y d u telefonu o l d u ­ ğ u n u a n l a d ı . G ö k h a n . Eğer bu gerçekten olursa. G ö k h a n k u t u y u a ç t ı ğ ı n d a . i n s a n i duyguları o n u n keskin görev anlayışı içerisinde oluşmuş robotu yok etmeye başlamıştı. biraz doğruldu.

" d e d i . İ ş i n i g ö r e c e ğ i n i d ü ş ü n d ü . Bağlantı sürekli kesiliyordu. G ö k h a n d u y d u k l a r ı n a i n a n m ı y o r d u . " Serdar'm korkusu Gökhan'a aksetti. Gökhan anlayamıy o r d u . Hiç şüphesi yoktu. h e r a n tele­ fon k a p a n a b i l i r . " B a n a h e m e n c e v a p ver. n e ­ den şimdi bu k a d a r şüpheli ve de garip konuşuyordu. T ü r k i y e ' d e dış işleri b a k a n l ı ğ ı n d a k i b a ğ l a n t ı s ı d ı ş ı n d a n e ­ r e d e y s e h i ç b a ğ l a n t ı s ı k a l m a m ı ş t ı . b u n u biliyor o l u p d a b a n a s ö y l e m e z l i k y a p m a m ı ş s m ı z d ı r . H e n ü z t a m o l a r a k olayı ç ö z e b i l m i ş deği­ lim. B ü y ü k b i r t e h l i k e söz k o n u s u . A m a peşini bırakmayacaktı. o o l a m a z s ı n . Yapılan s a l d ı r ı n ı n Ankara'da Gri T a k ı m Projesini yönetenler t a r a f ı n d a n bilini­ yor olduğunu d ü ş ü n d ü . Telefon açıldı. e m i r kipiyle k u r u l m u ş t u .. kesinlikle hatırlayabilirdi. sesin o olduğuna e m i n olduktan s o n r a . nasıl ö l m ü ş olmalıydım. b i r a n ö n c e u l a ş m a ­ sı gerekenler vardı. " diye bir an için g a r i p bir c ü m l e sarf etti." S o n c ü m l e s i . B u n u n e r d e n biliyorsu­ nuz? B e n i m ö l d ü ğ ü m e n a s ı l k a n a a t g e t i r d i n i z ? " " S a d e c e s e n değil. b i r b a ş k a insani d a v r a n ı ş biçimi diye d ü ş ü n d ü . A d a m r ü y a d a o l d u ğ u n u d ü ş ü n d ü .? b i r i o l m a l ı . U m a r ı m . O n u n c e p t e l e f o n u n u h a t ı r l a y ı p hatırlayamayacağmı d ü ş ü n d ü . e m r i n i sizin v e r d i ğ i n i z i d ü ş ü n m e k bile i s t e m i y o r u m . a n l a m a s ı n a i m k a n yoktu. bu saldırının iç yüzünü b a n a anlatır­ s ı n . a m a birilerinin çok kısa bir s ü r e içinde Türkiye'de ciddi b i r s o r u n a yol a ç a c a ğ ı n ı b i l i y o r u m . Ş ü p h e d u y g u s u b i r a n d a b e d e n i n i istila e t t i . İ n s a n a d ö n ü ş t ü k ç e . Sanki bir kabustu bu ve g ü n ü n ortasında o kabus kendini dayatmıştı. diye d ü ş ü n d ü . S e r d a r . " S e r d a r . G r i T a k ı m için ç o k ö n e m ­ l i bilgileri h e p o u l a ş t ı r ı r d ı . "Ama s e n ö l m ü ş o l m a l ı y d ı n . "Geldiğim z a m a n . ö l d ü ğ ü n d e n e m i n oldukları birisinin kendisi oldu­ ğ u n u söylüyordu. Sesi.METAL FIRTINA 4 . Şok o l m a s ı r a s ı G ö k h a n ' d a y d ı . G r i T a k ı m ' m e n ö n e m l i bilgi k a y n a k l a r ı n d a n birsi. " d e d i . sesimi t a n ı m ı y o r m u s u n ? " dedi. 40 41 . a d a m k i m i n a r a d ı ğ ı n ı b i l m e d i ğ i için n o r ­ m a l b i r s e s t o n u y l a . G ö k h a n bir süre dinledi.GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA d i . k a r ş ı t a r a f t a n y a n k ı l ı duyuluyordu. b e n G ö k h a n . Gri T a k ı m ' m y o k o l m a s ı . Eğer ona u l a ş a m a z s a . G ö k h a n h e y e c a n l a n d ı . "Nasıl o l a m a m Serdar? Ben G ö k h a n . Z a m a n o n u n aleyhine i ş l i y o r d u . Güneş patlamalarından "Sen. Telefonu b i r s ü r e k u r c a l a d ı k t a n s o n r a . g ü c ü n ü n d e a z a l a c a ğ ı n ı bili­ yordu. "Alo. h e p i n i z ö l m ü ş olmalıydı. Türkiye'ye d ö n ü ş ü i m k a n s ı z hale gelirdi. F a z l a z a m a n ı m yok. t e l e f o n d a n gelen b u garip ses. B u n u n nasıl olduğunu. Biraz eski m o d e l . a l m a n m a l ı b i r u y d u t e l e f o n u y d u . n a s ı l ç a l ı ş t ı ğ ı n ı b u l d u v e b a ğ l a n t ı y a geçti." dedi. T ü r k i y e ' y e d ö n m e k z o r u n d a y ı m . ç ü n k ü şu anda dünyaya bağlanacak o n d a n başka kimsesi yoktu. " diye c e v a p v e r d i . U y d u l a r ı n ç o k h a s s a s c i h a z l a r ı olduğunu biliyordu. asla u n u t m a y a c a ğ ı n u m a r a l a r d a n biriydi. Telefon ç a l m a y a b a ş l a d ı . "Serdar. Bir a n ö n c e ü l k e y e d ö n ü ­ ş ü m ü hallet.

O d o s y a k a p a t ı l d ı . s a n a y a r d ı m e d e m e m . B a ş k a d u r u m l a r söz k o n u s u ." dedi. O l a n b i t e n i a n l a m a k z o r u n d a y d ı . G ö k h a n . H a y a t t a k a l m a s ı n ı n ü l k e s i n e i h a n e t olup o l m a d ı ğ ı n ı s o r g u l a d ı . Ş u a n d a ya­ pabilecek b a ş k a hiçbir şey yoktu. b u r a y a d ö n m e m e n gerekiyor." " H a y ı r . h e m e n h a y a t ı n a s o n v e r i r d i . G ö k h a n n e o l d u ğ u n u a n l a m a d ı . F a s ' t a n s o n r a T ü r k i y e ' y e değil Belçika'ya g e ç e c e k t i . gözleri k a r a r d ı . k e n d i l e ­ r i n i i d a r e e d e n l e r t a r a f ı n d a n d a p l a n l a n m ı ş olabileceğini d ü ­ ş ü n d ü . n e d i y e c e ğ i n i b i l m i y o r d u . Türkiye'de du­ r u m a r t ı k d e ğ i ş t i .GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA " G ö k h a n . t e k r a r a r a m a y a çalıştı. b u n u sizin ayarladığınızı mı söylüyorsun?" " H a y ı r ." Telefon b i r d e n k a p a n d ı . Ö l d ü k t e n s o n r a bile o n u r a h a t b ı r a k m a z d ı . e n k ı s a z a m a n d a T ü r k i y e ' y e gelmek zorundayım. s a ç m a l a m a G ö k h a n tabiî k i k a r ş ı t a r a f a y a r l a d ı . a m a nafileydi. B u ş ü p h e içini k e m i r i r d i . "Nasıl yani. yapabilecek başka hiçbir şe­ y i m yok. Sizi t u z a ğ a d ü ş ü r d ü l e r . ç o k ç o k b ü y ü k g ü ç o d a k l a r ı n ı n m ü c a d e l e s i söz k o n u s u v e G r i T a k ı m d o s y a s ı h e m b i z i m h e m o n l a r t a r a f ı n d a n k a p a t ı l m ı ş o l m a l ı y d ı . B u r a y a gelemezsin. " dedi. S e n i n y a ş a m a m a m ge­ rekiyordu. B u d u r u m d a p l a n ı d e ğ i ş t i r m e k z o ­ r u n d a y d ı . A m a sizin yok e d i l m e n i z l e b u r a d a k i d o s y a d a k a p a t ı l d ı . Bir a n için d ü n y a s ı a y a k l a r ı n ı n a l t ı n d a n k a y a r gibi oldu. G r i T a k ı m d o s y a s ı k a p a t ı l d ı . A m a b u olasılığı h e r z a m a n d ü ş ü n m ü ş l e r d i . D u ­ r u m l a r b i l d i ğ i n gibi değil. Ç o k eski b i r d o s y a y ı y e n i d e n a ç m a s ı g e r e k i y o r d u . "Oraya gelmek z o r u n d a y ı m . H e m pil b i t m e k ü z e ­ r e y d i . B u t u z a ğ ı n s a d e c e d ü ş m a n l a r ı t a r a f ı n d a n değil. Ş u a n d a Fas'a g i d i y o r u m . Türkiye'ye dönmemelisin. h e m d e k a r ş ı t a r a f ı n telefonu b i r d a h a a ç m a y a c a ğ ı n a n e r e d e y s e a d ı gibi e m i n d i . Böyle b i r ş e y o l d u ğ u n a i n a n ı r s a . b i r başka insani tepki. 42 43 . s e n i n için h i ç b i r şey a y a r l a y a m a m G ö k h a n . b u n l a r ı s a n a hiçbir z a m a n anlatabileceğimi s a n m ı y o r u m . İ ş t e .METAL FIRTINA 4 . s i z i n e k i b i n Afrika'da y o k edildiği bilgisi geldi. Belki d e ü l k e n i n ç ı k a r l a r ı gef eği G r i T a k ı m ' m a r t ı k y a ş a m a m a s ı g e r e ­ k i y o r d u .

bölüm .

Bakkal d ü k k a n ı n d a n dev bir imparator- . b u g ü ç l ü i n s a n l a r için ö n e m l i o l a n n e y d i ? B u n u h e r z a m a n d ü ş ü n d ü a m a asla b u l a m a d ı . b a s i t h a y a l l e r i v a r d ı b a ş l a r d a . Peki. Bunu a n l a m a k çok zor değildi.S o n d e r e c e gösterişli b i r s a l o n d a y d ı l a r . Y ü z l e r i n e b a k ı l ­ dığında hepsinin de b ü y ü k bir gücü temsil ettiği an­ laşılabilirdi. R a g ı p T a m e r d e s a h i b i o l d u ğ u güçle o i n s a n l a r ı n a r a s ı n d a y e r alabildiği için k e n d i s i n i m u t l u s a y ı y o r d u . sert v e k u r a l c ı ailesini. Çocukluğunu hatırladı. Sis­ temin. s o n r a r u h l a r ı n ı n parayla bir ilişkisi o l m a d ı ğ ı n ı h i s s e t m i ş l e r v e p a r a k a z a n m a n ı n s a d e c e s ü r e c i n b a ş l a n g ı c ı o l d u ğ u n u a n l a m ı ş l a r d ı . G ü c ü n m a n t ı ğ ı n ı k a v r a y a ­ m a y a n l a r . o n u n a l t ı n d a ezilir v e b i r s ü r e s o n r a k e n d i n i g ü c ü k u l l a n m a k t a n . Ailesi için ö n e m l i o l a n t e k şey. yani gücü üreten sistemin onları kandırmasıyla önce p a r a k a z a n m a hayali kurmuşlar. Bir n o k t a d a n s o n r a ö n e m l i o l a n p a r a d e ğ i l d i . b ü y ü k zorluklarla yetiştiğini. güç tarafından kullanılmaya doğru iten bir sürecin b a ş ı n d a bulur. k ü ç ü k b a k ­ kal dükkanlarıydı. Güç h e r z a m a n için i n s a n l a r ı ele g e ç i r i r d i . B u r a d a k i h e r k e s i n . Yaptığı i ş i n ül­ k e s i n i n z a r a r ı n a o l d u ğ u n u n f a r k ı n d a y d ı . A m a o n u n için p e k çok şey a n l a m ı n ı yitirmişti.

ira­ d e n i n s o n s u z l u ğ a d o ğ r u y ü r ü m e s i d u y g u s u n u y a ş a m a k isti­ yorlardı. B u n u n için h e r k e s i k u l l a n m a y ı d ü ş ü n ü y o r d u . s a n ı r ı m b i r s o r u n u m u z var. ö n e m l i k o n u m d a k i p e k ç o k i n s a n l a y a k ı n ilişkiler g e l i ş t i r m i ş ­ t i . D a h a d o ğ r u s u ş i m d i b e r a b e r oldu­ ğu insanlar. . K ö t ü h i s e t t i k e n d i s i n i . d a h a a ş a ğ ı d a o l a n l a r d a b u n u h a k e t t i ğ i için d a h a a ş a ğ ı d a y ­ dılar. " E f e n d i m . 49 . Ortaya bir irade koyuyorlardı. Ş e y t a n s ı y a n ı o n u ele g e ç i r m i ş t i . D a r b e o l m a s ı n d a n y a d a s a v a ş ç ı k m a s ı n d a n çok d a h a ö n e m l i b i r şeydi o l a n . nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. p a r a sahibi o l m a k d a t e k b a ş ı n a g ü ç g e t i r m i y o r d u . o nok­ t a d a n s o n r a d e v r e y e g i r e n i n s a n l a r ç o k farklıydı. a s l ı n d a p a r a s a l b i r ilişki d e ğ i l d i . Telefona c e v a p v e r d i . a m a u z u n v a d e d e ü l k e s i için iyi o l a n ı n b u t a r a f t a ol­ m a k olduğunu düşünüyordu. b e n i a r a d ı ğ ı n a göre ç o k ö n e m l i b i r şey o l m u ş ol­ m a l ı . D o ğ r u ilişkiler k u r u l ş madığı takdirde. F a r k l ı s e k t ö r d e faaliyet g ö s t e r e n p e k ç o k ş i r k e t i n s a h i b i y d i artık. g ü c e y a k ı n ol­ m a k hissini y a ş a m a k isteyen i n s a n l a r ı n birbirleri a r a s ı n d a k i i l e t i ş i m i n i n farklı b i r b i ç i m i y d i . bu p a r a k a z a n m a içgüdü­ s ü n d e n çok d a h a b ü y ü k bir içgüdüydü. K e n d i s i n d e n d a h a u y g u n b i r i y o k t u ki. . " R a g ı p T a m e r s o r u n l a r d a n n e f r e t e d i y o r d u . P a r a s a l gücü. Bulunduğu k o n u m u h a k ettiğine inanıyordu. para başkasının elinden yönlendirilirdi. b u p l a n l a r ı n t a m a m ı n d a n h a b e r d a r değildi. i s t e d i k l e r i n i v e r m e z s e b u k u l ü p t e n d e r h a l atılır.. G ü c e d o k u n m a k . b u n u yapmasını istemişlerdi a m a bu son derece m a n t ı k l ı y d ı . H a y ı r . P a r a y l a k u r u l m u ş ilişkiler. D ü n y a y ı b i r n o k t a y a k a d a r k a p i t a l i s t l e r y ö n e t i y o r d u . Fa­ k a t k a p i t a l i s t l e r i n d e y ö n e t e m e y e c e k l e r i n o k t a v a r d ı .GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA l u ğ a u l a ş a n R a g ı p T a m e r ' i n b a ş a r ı grafiği.pek i n a n m ı y o r d u . s a v a ş m ı ç ı k t ı ? " diye s o r d u . a r a y a n k e n d i y a n ı n d a çalışan ü s t düzey yöneticilerinden birisiydi. Gerçekte ülke ve diğerlerin önem i n c dı. on milyarlarca doları aşıyordu. O ü l k e n i n k a d e r i n i e l i n d e l ı ı t m a k i s t i y o r d u a m a b u n u n için d a h a ç o k yol a l m a s ı g e r e ­ k i y o r d u . Aslında. E ğ e r y e t e r i n c e g ü ç elde e d i l i r s e . D a r b e m i oldu. s a d e c e k ü ç ü k bir b ö l ü m ü n ü anlatılacaktı ve belki de b u n u n yarısı y a n l ı ş o l a c a k t ı . " C e n k . Aslına bakılırsa t a ş e r o n l u ğ u n u y a p a n kişiydi a r a y a n . S o r u n g e r ç e k t e n d e b ü y ü k . iradelerinin 48 g e r ç e k l e ş m e s i için ö n l e r i n e ç ı k a n b ü t ü n e n g e l l e r i y o k e t m e k üzere büyük p l a n l a r yapıyorlardı. K e s i n l i k l e farklıydı. Hala istediği s e v i y e d e d e ğ i l d i . Ragıp Tamer de onlara bu istediklerini vermek zorundaydı. K a p i t a l i s t h ı r s l a r o n l a r için g ü n l ü k b a s i t b i r a n t r e n m a n olabilirdi. özellikle al­ t ı n d a çalışan a d a m l a r ı n yarattığı s o r u n l a r d a n ve b u n l a r ı çö­ zemeyenlerden. R a g ı p T a m e r için ü l k e n i n l i d e r l i ğ i n e g i d e n yol a ç ı l a b i l i r d i . A z ö n c e d ı ş i ş l e r i n ­ d e n S e r d a r ile k o n u ş t u m ..METAL FIRTINA 4 . O . C e n k D a r a ise n e o l d u ğ u n u o n a s ö y l e m e d e n ö n c e b i r a z d ü ş ü n d ü . K e n d i i ç i n d e b a z ı defterleri ç o k t a n k a p a t inişli. d i ­ ğerleri p e k i l g i l e n m e m i ş t i . Bu sayede. h e p y ü k s e l i ş t e y d i . Ü l k e s i n e b e l k i z a r a r ı d o k u ­ n u y o r d u . çok k ı s a s ü r e ­ de yaşayacağı politik fırtınalar nedeniyle de parasını aslında g ü c ü n ü n b ü y ü k bir kısmını kaybederdi. a m a o n d a n çok ş e y i s t e y e c e k l e r i n i b i l i y o r d u . Şimdi. R a g ı p T a m e r ' i n telefonu ç a l d ı .

"Bir s o r u n m u var. Her ne olursa olsun. Biraz s o n r a y a ş a n a c a k l a r ı h i s s e t m i ş . o n u n b a ğ l a n t ı y a g e ç t i ğ i k i - siler d e b i z i m a ğ ı m ı z içerisine çekilmiş d u r u m d a v e a r t ı k Gri Takım'ı Türkiye'de destekleyecek hiçbir birim ya da ku­ r u l u ş yok. O a d a m ı n b i r a n ö n c e yok e d i l m e s i gerekiyor." "Bu güzel.GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA Onların milyarlarca. bu toplantıya son verip iş başı y a p m a z a m a n ı n geldi. E l a n R a h u ." derken. a n c a k ş u n u n f a r k ı n d a d e ğ i l ki. Türkiye'deki b a ğ l a n t ı l a r Gri Takım'ı i s t e n e n m e v z i y e y ö n l e n d i r m i ş ise d e . H e r n e k a d a r o n u n l a m ü c a d e l e e d i y o r gibi g ö r ü n s e d e T â n r ı ' y a i n a n ı y o r d u . a m a ç o k t a n a ş t ı . Ragıp Tamer ayağa kalktı. e m r i m d e k i i n s a n l a r ı n 'X' f a k t ö r ü n e y e n i l m e l e r i n d e n h o ş n u t o l m a m . bir s o r u n u m u z var Ragıp. Türkiye'ye d ö n m e k için b a ğ l a n t ı k u r m a y a ç a l ı ş m k a t a .. "Demek. R a g ı p ç u v a l l a d ı . b a n a s o r u n u söyle v e n e d e n ç ö z e m e d i ğ i n i a n l a t . İki t o n l u k b i r p a t l a m a n ı n a l t ı n ­ d a n canlı çıkan bir a d a m l a karşılaşmak zorunda kalacağını b i l i y o r d u . M u h t e ş e m eski g o t i k eserlerle d ö ş e n m i ş o l a n b u s a l o n d a y a ş a n a n p a r t i biraz s o n r a karanlık bir havaya b ü r ü n e c e k t i ." d e d i .. b u n u ç o k iyi b i l i y o r d u . " dedi. " d e d i E l a n b u n u s ö y l e r k e n R a g ı p T a m e r ' i n g ö z l e r i n i n içine b ü ­ t ü n v a h ş i i ç g ü d ü l e r i y l e b a k ı y o r d u . A n c a k ş e y t a n ı n tarafında olmayı seçmişti ve yeri geldiğinde T a n r ı n ı n onu çok basit b i ç i m d e yok edebileceğini de biliyordu. eğer k ı s a s ü r e i ç i n d e y o k edilmezse bizim t a r a f ı m ı z d a n birilerinin yok edileceğine ş ü p ­ heniz olmasın. z i r a sı­ n ı r l a r ı n ı ç o k t a n .. Biz d e v a m e d e c e ğ i z . Ayağa k a l k t ı v e s a l o n u t e r k e t t i . E l a n R a h u b i r s ü r e k o n u ş m a d ı . T e l e f o n d a n k u l a ğ ı n a ge­ len h e r c ü m l e ile y ü z ü d a h a d a m o r a r ı y o r v e t e r l e m e s i a r t a r a k s ü r ü y o r d u . H i ç b i r z a m a n zayıflığını dışarı yansıtmayan biriydi. Ragıp Tamer'in telefonda k o n u ş m a s ı sırasında y ü z ü n e y e r l e ş e n ifade. Sanırım. "Her ne k a d a r gerçekleştirdiğimiz operasyon son derece başarıyla ortaya k o n m u ş . hesapları öbür tarafta görülecekti. o güce layık değillerdi. "Beyler ş i m d i l i k b u t o p l a n t ı y a s o n v e r e l i m . R a g ı p . K e n d i s i n i k ö t ü h i s s e d i y o r d u . g e r e k e n mesajı a l d ı . R a g ı p T a m e r d i k k a t l i c e d i n l e d i . R a g ı p ? " "Efendim. " Ş i m d i . R a g ı p T a m e r ' i n a ğ z ı n d a n ç ı k a c a k ilk c ü m l e ile b e r a b e r t a m a m e n sessizliğe b ü r ü n e c e k l e r d i . g e r i l m i ş v e b u n u belli e t m e m e k için g e r e k e n ç a b a y ı s a r f e t m e y e b a ş l a d ı . E l a n R a h u ' n u n d i k k a t i n i ç e k t i . A m a ilahi kurallar nedeniyle bu dünyada yaşanılacaklar yaşanılacaktı. h i ç b i r ş e y s ö y l e m e d e n telefo­ n u k a p a l h .. on milyarlarca doları yönetmeye h a k l a r ı yoktu. Klan R a h u v e R a g ı p T a m e r b i r b i r l e r i n e b a k ı y o r l a r ­ dı. E l a n R a h u b u n a asla izin vermezdi. 'X' f a k t ö r ü n ü n o r t a y a ç ı k m a s ı h e r z a m a n i h t i m a l d a h i l i n d e y d i . h e r z a m a n h a y a t t a v a r o l a n o 'X' f a k t ö r ü o r t a y a ç ı k m ı ş v e G r i T a k ı m ' m ö n e m l i b i r üyesi h a y a t t a k a l m a y ı başarmış. K a d e h i n d e k i içkiyi b i r d i ­ k i ş t e içti v e d i ğ e r l e r i n e b a k t ı .METAL FIRTINA 4 . a n c a k b u n d a n son saniyeye k a d a r 50 51 . O n u n b u r a d a h a y a t ı n a s o n ver­ m e k a r a r ı n ı açıklıyorum. K o n u ş m a b i t t i ğ i n d e .

Z a m a n ç o k kısıtlıydı. K l a n K a l ı n şimdi b i r kez d a h a doldurduğu kadehiyle b a ş başa kaldı N e y a p a c a ğ ı n ı ç o k iyi b i l i y o r d u .01 I I N U H ' N I yapması g e r e k i y o r d u .ınt ı kınacık k a d a r g ü ç l ü hissediyordu kendisini.ı • ı İ r i n ı ı ı ı a k s i y ö n e . b u s o n noktaydı ISıı a n için b i l e kaybetmeyi ya d a başarısız olmayı ( l ı i ş ı ı n ı t ı r d ı . d u ş u ıı ı ı ı r n ı c l i y d i .MI IAl I IHTINA A GİZLİ GÜÇ o n u n h a b e r i olmayacak. M u t l a k a savaşı biz kazanacağız. ç ü n k ü b u ikinci sınıf v a t a n haini. 52 . a y a ğ a k a l k t ı l a r v e s a l o n u t e r k ettiler. O r a d a o l u ş t u r u l m a y a ç a l ı ş ı l a n s a v u n m a m e k a n i z m a l a r ı ­ nın k ö k ü n ü k u r u t a c a ğ ı z . K v r e n i n b a ş k a b o y u t l a r ı y l a b i l e kıgl. b i r a n d a bizi d e satabilir. Bir t e l e f o n j'. Ayağa k a l k h < 1 tj'.! k ı ı ı i ' ." M a s a n ı n e t r a f ı n d a k i l e r eleriyle a l k ı ş i ş a r e t i y a p t ı l a r a m a l ı i r s e s ç ı k m a d ı . b i r b a ş k a o d a y a g i r d i . B e n g e r e k e n g i r i ş i m l e r i y a p a c a ğ ı m v e Türkiye üzerindeki savaşımızı mutlak bir biçimde kazanaca­ ğız. H e r k e s t e n s a k l a ­ bölüm dı)'. i ' i ı ı ı ı b i l m e d i ğ i g ü c ü n ü h a r e k e t e g e ç i r e c e k t i .

O i n s a n l a r ı n iradesini kontrol altına alabileceğini. n e d e gelecek için değildi. bir yerlerde bir kaç m i n i k s o r u n o n u n ö n ü n d e k i engel o l m a y a d e v a m e d i y o r d u . K e n d i s i n i o n l a r d a n farklı g ö r ü y o r ­ du. Elan R a h u ' n u n yaşadığı boyut. n e g e ç m i ş .E l a n R a h u . b e y n i n e u l a ş t ı . A m a . B e d e n i n d e k i ısı . D a h a d a ö t e s i n i d ü ş ü n ü y o r d u . h e r şey ç o k s ı r a d ı ş ı g ö r ü n ü y o r d u . H a t t a hayal­ leri b u d ü n y a n ı n s ı n ı r l a r ı y l a k e s i ş m i y o r d u . O k a d a r sıra­ d a n o l m a s ı n a r a ğ m e n . D ü m d ü z b i r ova. Bu irade n e b u g ü n . onu h e m e n kesen geniş bir o r m a n l ı k alan ve m a s m a ­ vi g ö k y ü z ü . B u n u n a s ı l b a ş a r d ı k ­ larını bilemiyordu. k e n d i ideolojisini. B u n u n için d e g e r e k e n ç a l ı ş m a l a r ı . H e m z a m a n ı n t a m a m ı n ı h e m d e b ü t ü n m e k a n l a r ı kapsıyordu. h e r k e s g i t t i k t e n s o n r a girdiği o d a d a y a l n ı z b a ş ı n a . s o n r a y a v a ş yavaş y u k a r ı y a d o ğ r u . ken­ d i p o l i t i k a l a r ı n ı . Öfkesi ö n c e m i d e s i n d e b i r k a y n a m a y a yol açtı. o n u n için h i ç b i r ş e y s ı r a d a n değildi. sıradan insanların anla­ y a m a y a c a ğ ı b i r b o y u t t u . z a t e n çok­ t a n başlatmıştı. B u n a i n a n ı y o r d u v e b u i r a d e n i n g e r ç e k l e ş m e s i n i n ö n ü n d e k i b ü t ü n engelleri de yok e t m e y e kararlıydı. a s l ı n d a k e n d i s i n i o n l a r a kabul ettirebileceğini ve b u n u n l a y a ş a m a y a alıştırabileceğini biliyordu. p e n c e r e d e n d ı ş a r ı y a b a k t ı .

b ü ­ t ü n O r t a d o ğ u n e r e d e y s e t e k m o n o l i t b i r yapı i ç e r i s i n d e b i r ­ b i r i n e bağlıydı. E l a n R a h u . o n u n iradesini o r t a d a n kaldırmakla tehdit ediyordu.. İ n a n ı l m a z b i r y o k e t m e d u y g u s u y l a d o l d u içi. e k o n o m i k t ü m alt y a p ı n ı n y e n i d e n f o r m a t l a n m a s ı gerekiyordu." dedi. k e n d i p o l i t i k a l a r ı çer­ ç e v e s i n d e şekil a l m ı ş o l a n d e v oligarşileri d e s t e k l e m e d e b ü - y ü k y a r a r s a ğ l ı y o r d u .GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA a r t t ı . y a n i A k d e n i z ' d e n Çin d e n i z i n e k a d a r o l a n b ö l g e d e kontrolü sağlama düşüncesine sekte vurabilirdi. politik.. A r k a p l a n d a g a r i p s e s l e r d u y u l u y o r d u .. o d a n ı n içindeki m u m l a r ü r p e r m i ş . a h i z e y i k a l d ı r ı p n u m a r a y ı ç e v i r d i . geçirmek istemediği bazı güçleri vardı. d a h a s o n r a Türkiye'yi e t k i l e y e n olaylar h e p s i b i r b i r l e r i y l e d e r i n m a n t ı k s a l b a ğ l a n t ı l a r içeriyordu. İ t i n a l ı b i r ş e k i l d e i s m i n i a n d ı . köle y ı ğ ı n l a r ı h a l i n e g e t i r i p . "Ölü Şövalye. B ü t ü n bölge. bir b a k ı m a k e n d i içinde k e n d i kendisiyle oynadığı o y u n d a kaybetmek demekti. Elindeki olanakları t a m a m e n k u l l a n m a k demek. z a m a n ı gelince E l a n R a h u ' n u n o r t a y a k o y d u ğ u iradeyi." K a r ş ı t a r a f t a n ö n c e ses g e l m e d i . m u t l a k v e m u t l a k ş e k i l d e elde I ı ı t u l m a l ı y d ı v e b u p r o j e n i n m e r k e z ayağı d a T ü r k i y e idi." R u h a n i bir havaya b ü r ü n m ü ş t ü ortalık. Bu nedenle Akdeniz'den Çin D e n i z i ' n e k a d a r o l a n bölge.. 56 57 . Ancak bu şekilde d o ğ u d a n büyüyen güce karşı k e n d i i r a d e s i n i v e t ü m b a t ı n ı n i r a d e s i n i . u c u z i ş g ü c ü n ü . . ışık s a n k i t i t r e m i ş t i . Kaç ç o c u ğ u o l d u ğ u n u b i l m i ­ y o r d u . Bunu b a ş a r m ı ş ­ tı. bölgedeki diğer ülkeler­ d e k i o p e r a s y o n l a r ı .. Bu g ü n karşılıklı kullanılan araçlar. e k o n o m i k a n l a m d a p e k ç o k a ç ı d a n d o ğ u d a k i ge­ l i ş m e l e r o n u n i ş i n e g e l i y o r d u . Bu yüzyılın b a ş ı n d a uygulamaya k o n a n çalışmaların ba­ ş a r ı s ı .. "Ölü Şövalye. yapılacak olan buydu. Elan R a h u ' n u n iradesiyle birleşmişti. Telefon bir s ü r e ç a l d ı k t a n s o n r a açıldı. b i r y e r d e s a k l a d ı ğ ı .. ve şimdi d o ğ u d a n yükselen irade. h e r b ö l g e d e k i o p e r a s y o n l a r ı n a y r ı a y r ı k e s i n v e n e t za­ ferle s o n u ç l a n d ı r ı l m a s ı n ı g e r e k t i r i y o r d u . Şimdiye k a d a r h a r e k e t e geçirmediği.. b i r o y u n o y n a ­ nıyordu. Babam. onu mutlu etmişti. Irak'ta gerçekleşenler. e ğ e r gerçek­ tim i h t i y a c ı m o l u r s a o n u k u l l a n ı r ı m d e d i ğ i g ü c ü n e u l a ş m a k . A m a yapılması gerekiyorsa da . b u n u biliyordu. Yavaş y a v a ş gelişen Çin O r d u s u .. T ü r k i y e ' d e k i o p e r a s y o n ç o k ö n e m l i y d i . Oğlum. B u n e d e n l e b u k a d a r b ü y ü k b i r g ü c ü n o n a b a b a diye h i t a p e t m e s i . D ü n y a d a k i s t r a t e ­ jik. Ölü Ş ö v a l y e ' n i n k e n d i s i n e ' b a b a m ' diye h i t a p e t m e s i n d e n ç o k h o ş l a n ı y o r d u . yarın o n a d ö n m e k o n u s u n d a h i ç t e r e d d ü t g ö s t e r m e y e c e k t i . E l a n R a h u . p e k çok ş e y i n y a n ı n d a m u t l u l u ğ u d a g e t i r i y o r d u . b a t ı i r a d e s i n i o r t a d a n k a l d ı r m a k o n u s u n d a h i ç t e r e d ­ düt göstermeyecekti. B u k a d a r k o l a y b i r a d a m ı . A m a h e r k e s b i l i y o r d u ki. Bu n e d e n l e Türkiye'de gerçekleştireceği ope­ rasyonlarda karşılaşacağı sorunlar. Evet t ü m b a t ı n ı n iradesi. E l a n R a h u ' n u n gözleri p a r ı l d a d ı .. K a r ş ı s ı n d a k o y u v e g ü ç l ü sesli bir a d a m v a r d ı . a m a o ç o c u k l a r ı n h i ç birisiyle i l e t i ş i m i k a l m a m ı ş t ı . . n a s ı l o l u r d a yok e d e m e m diye k e n d i s i n e s o r ­ du. A s l ı n d a . Çin'in g e n i ş k a y n a k l a r ı n ı .METAL FIRTINA 4 . s o n r a n a z i k a m a s ı r a d a n bir i n s a n d u y d u ğ u n d a o n u i l i k l e r i n e k a d a r k o r k u t a c a k b i r ses duyuldu. "Elan Rahu.

"Ve m u t l a k a ölür.METAL FIRTINA 4 .GİZLİ G Ü Ç BURAKTURNA "Beni n e d e n a r a d ı n . mutlaka ö l m e l e r i gerekiyor." E l a n R a h u ' n u n t ü y l e r i d i k e n d i k e n oldu." "Baba çok ö l ü m g ö r d ü m ." dedi. E n s o n u n d a Afrika'da t u z a ğ a d ü ş ü r d ü k ." Karşıdaki ses duygusallaşmıştı.. d u r d u r m a k i s t e y e n b i r i s i var. B ü t ü n t u z a k l a r d a n kurtuluyorlar. Türkiye dışındaki operas­ y o n l a r ı i s t e d i ğ i m gibi y ü r ü t e b i l i y o r u m a m a T ü r k i y e ' d e k a r ş ı ­ m a b i r i l e r i çıkıyor. ö n ü m ­ de hiçbir engel o l a m a z " dedi. V e o n l a r ı b i r t ü r l ü y o k e d e m i y o r u m . Nasıl bir insansa? " B i l i y o r u m . bunu yapmayı çok istemiyorum. O n l a r ı n s ı r a d a n i n s a n l a r ol­ madığını düşünmeye başladım. sonra onları yok e t m e k için t u z a k l a r k u r d u k . h e r s e f e r i n d e i ş l e r i m i b o z u y o r l a r . B u n u n için d e b a ş k a yanıltma metotları uygulamak z o r u n d a kaldık. Sevgiyle k o n u ş m a s ı n a d e v a m e t t i . H e m d e o n l a r ı k u r u c u l a r ı ile işbirliği y a p a r a k . Elan Rahu kendini d a h a da k u t s a n m ı ş hissediyordu. h e p i m i z i n y a p m a k is­ t e d i k l e r i n i . b a ş b a k a n y a r d ı m c ı s ı n ı k a ç ı r d ı k . anlat b a n a kardeşlerin nasıl?" " H e r g ü n çalışıyorum baba. d a h a iyi b i r s a v a ş ç ı o l m a k için e l i m d e n g e l e n h e r şeyi y a p ı y o r u m . 58 59 . Y a d a birileri. b a b a ? " O. b u g ü c e sahipsin. " " S e n i n ç o c u k l u ğ u n u h a t ı r l ı y o r u m . "Seni a r a m a k istemezdim. Bunu Ama d ü ş ü n ü y o r u m da s e n i n de belki biraz h a r e k e t e ihtiya­ cın v a r d ı r . baba dedikçe. a m a gerçekten b e n i m ö n ü m e ç ı k a n v e b e n i m y a p m a k i s t e d i k l e r i m i . y o k e t m e k için k u l l a n d ı ğ ı m b ü t ü n m a ş a l a r h e p s i b o ş a çıktı. ikisi a r a s ı n d a k i iletişim telefon t i a t l a r ı n d a n d ı ş a r ı y a d o ğ r u ş i d d e t l i e l e k t r o ­ manyetik dalgalar gönderiyordu. s e n z a t e n ö l d ü n d e f a l a r c a a m a y a p m a n ge­ r e k e n b i r ş e y var. h e r gün k e n d i m i kötü hissetl i ğ i m a l a n l a r d a k e n d i m i g e l i ş t i r i y o r u m . T ü r k l e r i n kurduğu bir yapı vardı. A m a o n u n da bir i n s a n olabileceğini d ü ş ü n d ü . O r a d a ." "Ne yapmamı istiyorsun benden?" "Türkiye'ye gitmeni istiyorum... " B a n a t a m o l a r a k n e y a p a c a ğ ı n ı söyler m i s i n ? " Elan Rahu ipekten döşenmiş koltuğuna oturdu. "Bir s ü r e d i r g ö r e v y a p a n G r i T a k ı m a d ı n d a . o n u d a k u r t a r d ı l a r ." "Beni göreve mi çağırıyorsun?" "Aslında biliyorsun." "Eğer b u n u b a b a m istiyorsan m u t l a k a yapacağım. öldüremiyorum onları. Ancak tu­ zaktan yaralı olarak birisinin k u r t u l d u ğ u n u duyduk. N o r m a l koşullar altında duygularla bir ilişkisinin olması beklenemezdi. i r a d e m i z i n ö n ü n e ç ı k a n i n s a n l a r ı o r t a d a n kaldırmalısın.. S a n a b u g ö r e v i v e r m e k i s t e m e z d i m a m a o n l a r ı yok e t m e k için h e r şeyi y a p a c a ğ ı n ı b i l i y o r u m . Türklere saldırdığımızda k a r ş ı m ı z a çıktılar ve b ü t ü n planları bozdular. k a r d e ş l e r i n l e b u l u n m a k t a n c a n ı n s ı k ı l m ı ş olabilir.. " B a b a m ı n k a r ş ı s ı n a ç ı k a n . a r t ı k ö l ü m g ö r m e k istemiyo­ rum. b e n i m k a r ş ı m a ç ı k m ı ş sayılır." d e d i . Ölü Şövalye.. Yanında­ k i i n c e işçilikle i ş l e n m i ş m a s a s ı n ı n ü z e r i n d e d u r a n f i n c a n d a n b i r a z k a h v e a l d ı . b u g ü n k ü h a l i n o za­ m a n d a n belliydi. "Neler yapıyorsun.

r e s i m l e r . bekliyorum. b u n e d e n l e s e n i n T ü r k i y e ' y e gitmeni. Ölü Şövalye'nin G ö k h a n ' ı yok e d e c e ğ i n d e n h i ç şüphesi yoktu. Ama bizim bağlantılarımızdan birine. Ben hazırım. h e d e f i ­ n i n s ı r a d a n b i r i o l m a d ı ğ ı n ı a n l ı y o r d u . "Bu görevi y a p a c a ğ ı m b a b a . * 60 61 . en alttakini m u t l a k a kısa z a m a n içerisinde yakalayacaktır. Bağlantımız R a g ı p T a m e r ' i v e o n u n t a ş e r o n u o l a n k ö p e ğ i izleyeceksin. H e r şeyi h a z ı r l a s ı n l a r . T ü r k i y e ' y e d ö n m e s i ç o k kolay. h e r ş e y e l i n d e o l a c a k . o a d a m ı n Türkiye'ye d ö n ­ m e y i p l a n l a d ı ğ ı n ı ö ğ r e n d i k ." " T a m a m babacığım. o n a k a r ş ı b i r ş e y y a p m a l a r ı n a i m k a n yok. bir üst güçle bağlantı k u r m a k o n a d e r i n h a z l a r y a ş a t t ı . V e G r i T a k ı m üyesi o n a u l a ş t ı ğ ı n d a izini b u l a c a k s ı n .METAL FIRTINA 4 . K a h v e s i n d e n b i r y u d u m a l d ı . Bana silah ayarlamasınlar. Ş u a n d a a d a m ı n T ü r k i y e ' y e gelip g e l m e d i ğ i n i . T ü r k i y e ' y e gelecek­ sin. Türkiye'ye dönmesi. sadece b e n i oraya götürsünler ve bıraksınlar. ö n ü m d e n ç e k i l m e l e r i n i sağla. o n l a r ı y o k et. orada h e m bağlantılarımızı." Ölü Şövalye s u s k u n l a ş t ı . Derin bir iç çekti." E l a n R a h u telefonu k a p a t t ı . b ü t ü n isimler. Ölü Şövalye'yi o n l a r a a n l a t . B e n s i l a h l a r ı m l a g e l e c e ğ i m . O z a m a n h e r k e s i y o k e d e b i l i r s i n . Şimdi. h i ç a c ı m a . projelerimize b ü y ü k darbe vuracaktır. h e m d e onu yok e t m e n i istiyorum.GİZLİ G Ü Ç BURAKTURNA beklemiyorduk. n e r e y e g i d e c e ğ i n i bilmiyoruz. ç ü n k ü oradaki herkesi öldürecek k a d a r bü­ y ü k b o m b a l a r atılmıştı. h i ç d u r m a . B a b a s ı n ı n p a n i k t e ol­ d u ğ u n u d a h i s s e d i y o r d u v e o n u p a n i ğ e s ü r ü k l e y e n şeyi y o k edecekti. g ü ­ zel d e s t a n ı h e r k e s bilsin. s e n i n k a r ş ı n a ç ı k a n l a r ı y o k e d e c e ğ i m . Ç ü n k ü k u l l a n d ı ğ ı m ı z a d a m l a r o k a d a r b e c e r i k s i z ki. a d r e s l e r . E l a n ' ı n a n l a t ı k l a r ı n d a n ." " S e n i o r a d a n özel u ç a k l a a l d ı r a c a ğ ı m .

bölüm .

ye­ rini ve k i m olduğunu da. t a k ı m ı n bile b i l m e d i ğ i b i r b a ğ l a n t ı s ı n ı h a r e ­ kete g e ç i r m e k t i . Casablanca'ya gittikten sonra ne M y a p a c a ğ ı n ı d ü ş ü n ü y o r d u . A m a şimdiye k a d a r G ö k h a n ' ı n istediği hiçbir şeye h a y ı r d e m e m i ş t i . Bu doğaldı a m a . Casablanca'dan Türkiye'ye geçebileceği t ü m y o l l a r k a p a t ı l m ı ş o l m a l ı y d ı . b ü y ü k işler y a p m ı ş l a r d ı . G r i T a k ı m ' a i s m i n i b i l d i r m e m i ş t i . A s l ı n d a fazla d ü ş ü n e c e k bir şey y o k t u . ç ü n k ü t a k ı m ı n aşırı derecede şüp­ heci a n a l i s t l e r i n i n b u t i p b a ğ l a n t ı l a r a o l u m l u b a k m a y a c a ğ ı n a yüzde yüz emindi. G a r i p b i r a d a m d ı . Belçika'da. N A T O ' n u n a n a k a r a r g â h ı n ı n çok y a k ı n ı n d a y a ş ı y o r d u . G ö k h a n kendilerine karşı girişilen o p e r a s y o n u n son de­ rece b ü y ü k bir operasyon o l d u ğ u n u n farkındaydı.C >g ö k h a n . T ü r k i y e ' d e y a k a l a n m a s ı n d a n b a ş k a işe y a r a m a z d ı . A r ı k o v a n ı n a ç o m a k s o k m u ş - . i l g i n ç işler y a p ı y o r d u v e ilginç bağlantıları vardı. Bu bağlantı sayesinde Türkiye'ye dönebilirdi. K e n d i s i n i n h a l ­ ledebileceği b a s i t hileler. S o n k o z u n u o y n a m a k z o r u n d a o l d u ğ u n u bili­ y o r d u . S o n k o z u . Ona ne k a d a r güvenip güvenemeyeceğini bilemiyordu. Bazen risk a l m a k da gerekirdi. Afrika'nın sınır t a n ı m a z doğal güzelliklerini ^ ^ i z l i y o r d u uçaktan.

diye d ü ş ü n d ü G ö k h a n . Bir telefon b u l d u v e o n u a r a d ı . Y a ş a n a n ö l ü m l e r i n ü z e r i n d e y a r a t t ı ğ ı t r a v m a y ı a t m a k için. Gök­ h a n içki i ç m i y o r d u . S i n i r l e r i n d e s ı n ı r ı vardı çünkü. Y a ş ı n ı n g e ç t i ğ i n i v e a r t ı k g ü c ü n ü n a z a l d ı ğ ı n ı b i l i y o r d u . g i t m e s i g e r e k i y o r d u . A m a d a h a zor olan. K i m s e y e g e r e ğ i n d e n fazla b i r şey ver­ mez. " Uçak Casablanca'ya indikten s o n r a a d a m l a r a bir m i k t a r p a r a v e r d i . Duygularının ortaya çıktığını biliyordu. Yapılan i ş l e m l e r i n i ç e r i s i n d e e n p a h a l ı İtilan Belçika v i z e s i o l d u .METAL FIRTINA 4 . Siyah r e n k l i g a r i p b i r a l a r ı y u d u m l a r k e n . Gri Takım'ı t u z a ğ a d ü ş ü r m e k için p e k ç o k i n s a n ö l m ü ş t ü . H a l a y a p m a l a r ı g e r e k e n ş e y l e r v a r d ı . k e n d i k e n d i n e t e r a p i yaptı. Geçmiş günleri d ü ş ü n d ü . G ö k h a n ş a ş ı r d ı . I ler savaşçı. O t u r d u ğ u k o l l u k l a y a r a l a r ı n d a n gelen sızıları d i n l e y e r e k v e y a k ı n za­ m a n i ç i n d e k a r ş ı s ı n a ç ı k a c a k o l a n l a r ı d ü ş ü n e r e k z a m a n ge­ ç i r m e y e çalıştı. S e r d a r ' m o n a söylediğini yapıp. U ç a k t a verilen yemeklerden usulca yedi. Gökhan'a yeni bir kimlik verilecek ve Türkiye'ye s o k u l a c a k t ı . kimseye borçlu hissetmezdi. H e r s u ç . O n b i n d o l a r ı n F a s ' t a y a p t ı r a m a y a c a ğ ı h i ç b i r şey y o k l u . yerinin istihbaratçıların eline geçmemesiydi. B u k a d a r k a r a n l ı k işlerle u ğ r a s a n b i r i n s a n t a r a f ı n d a n a r a n m a n ı n n e r e s i s e v i n (I i rici. B u işler k o l a y i ş l e r d i . O n l a r için h e r şeyi o r t a y a ç ı k a r m a l ı y d ı . Midesinde garip bir kasılma vardı. G ö k h a n z a m a n ı ­ nın az kaldığını biliyordu. o r t a d a n kaybolabi­ lirdi. B u r a s ı k e n d i b i r a l a r ı n ı y a p a n o l d u k ç a eski b i r y e r d i . F a s p a s a p o r t u ile Belçika'ya geldi. bu ilginç gizemli ülke o n u h e r z a m a n çekmişti.. Arkada­ şı b u n u sağlayacaktı. a s l ı n d a işleyeni ile sıkı b i ç i m d e k o n t r o l altında tutuluyordu. Brüksel'de k ü ç ü k bir b i r a h a n e d e b u l u ş m a y a k a r a r verdi­ ler. B ü t ü n b u n l a r o n u n gittikçe insanileşen r u h u n u n gös­ tergelerinden b a ş k a bir şey değildi. i ş t e ş ü p h e l e n e c e k b i r d a v r a n ı ş . Ş i m d i b u r a d a n d a T ü r k i y e ' y e 66 67 . U ç a k . Belçika'ya g i r d i k t e n s o n r a y a p m a s ı gereken tek şey bağlantısına u l a ş m a k t ı . O n u n Türkiye'ye girmesini isteme­ yenler. a m a gerçekten bu t ü r riskleri a l m a k t a n başka çaresi yoktu. A d a m k e n d i n i a r a y a n ı n G ö k h a n o l d u ğ u n u d u y u n c a çok s e v i n d i . Uçak Brüksel H a v a l a m ' n a indiğinde. y o k s a i n s a n i bir hayata geri d ö n m e k mi? K u r t ve Mert. A r k a d a ş ı b u n d a n d a h a fazla ş e y l e r v e r m e k i s t e d i ğ i n i söy­ ledi. G e r i d ö n ü p s o n k e z i n t i k a m m ı . a m a y i n e d e a r k a d a ş ı n ı n i s t e ğ i n e u y d u .GİZLİ G Ü Ç BURAKTURNA lardı ve d ü ş m a n l a r ı o l d u ğ u n u biliyordu. Gitgide hayatın s ı r a d a n r i t m i n i ne k a d a r sevdiğini an­ lamaya başladı. Çabuk olmazsa. Belçika'ya d o ğ r u h a v a l a n d ı . İ s m i n i d e ğ i ş t i r i p . İçi ü r p e r d i . 11er şey h a l l o l d u . H e r sahte p a s a p o r t u n kim t a r a f ı n d a n a l ı n d ı ğ ı N A T O i s t i h b a r a t ı t a r a f ı n d a n sıkı b i r ş e k i l d e k o n t r o l e d i l i y o r d u . E n k ı s a s ü r e i ç e r i s i n d e Belçika pasaportu hazırlanacak. a n c a k p a s a p o r t u n i ş l e m l e r i b i t e n e k a d a r b i r k a ç g ü n l ü k z a m a n d a Fas'ı d o l a ş m a s ı n ı n h i ç d e sa­ kıncası yoktu. Kendisine uzatılan gazeteyi aldı ve inceledi. b i r g ü n d u r m a k z o r u n d a y d ı .. Fas p a s a ­ p o r t u a l m a s ı iyi o l a c a k t ı . m u t l a k a b i r a ç ı k b u l a c a k l a r d ı . gelecekle ilgili h a y a l l e r k u r d u . y a p a c a k l a r ı i ş l e m ­ leri G ö k h a n ' a t e k t e k a n l a t t ı . K i m l e r l e u ğ r a ş t ı k l a r ı n ı d ü ş ü n d ü .

V e t a b i i ki. P e k ç o k farklı g r u p T ü r k i y e ' d e k i ç ı k a r l a r ı n ı p e k i ş I i r m e k için. B u a d a m l a fazla u ğ r a ş ­ m a m a s ı gerektiğini biliyordu.METAL FIRTINA 4 . ş i m d i s e n i n a r d ı n d a o l m a l ı l a r . "Türkiye'deki bazı a r k a d a ş l a r ı m d a n aldığım d u y d u ğ u m l a r var." O n a S a l i h diye h i t a p e d i y o r d u a m a g e r ç e k i s m i h a k k ı n d a h i ç b i r bilgisi y o k t u . b u n a k a r ş ı ç ı k m a l a r o l a c a k t ı r . S a l i h u m u r s a m a d ı ğ ı n ı belli e d e n b i r ifade t a k ı n d ı . B i l i y o r s u n ki. S a d e c e ü l k e m i n varlığı için b a n a v e r i l e n e m r i y e r i n e g e t i r d i m ." "Bak b e n g ö r e v i m i y a p t ı m . o r d a ç o k iyi şeylerle k a r ş ı l a ş ­ mayacağını bilmelisin Gökhan. b e n i m d e b a z ı b a ğ l a n t ı l a r ı m var. " İ s t e d i ğ i n s o n u c u çıkar. "Söyle Salih. B ü y ü k i h t i ­ malle gerçek ismi de gerçek değildi ve çok u z u n z a m a n önce değiştirdiği birkaç i s m i n d e n birisi olmalıydı. A r a ş t ı r m a k d a i s t e m e m i ş t i . b u r a d a n s e n i n a s l ı n d a b u k o n u l a r l a ilgili o l d u ğ u n s o ­ n u c u n u mu çıkarmalıyım?" dedi." S a l i h b i r a n d a a t e ş l e r i ç i n d e k a l d ı . Ö ğ r e n m e k i s t e d i ğ i m bizi yok e t m e y e k i m i n çalıştığı." dedi." " T ü r k i y e ' y e d ö n e r s e n eğer. O n d a n s o n r a ne yapacağımı bilmiyorum." dedi. G r i T a k ı m ' m y o k e d i l d i ğ i n i d u y d u m . G a r i p ilişkiler söz k o n u s u . Bir k a t i l d e ğ i l i m . " " B u n u ikinci k e z d u y u y o r u m v e ş u a n d a b u n u ilk d u y d u ­ ğ u m a d a m ı n peşindeyim. h e r t ü r l ü y a s a d ı ş ı g r u p l a e t k i l e ş i m i ç i n e g i r m e y e hevesli. Belki d e o r t a d a n k a y b o l m a l ı s ı n . "Yanlış a n l a m a . K a b a d a y ı d a d e ğ i l i m . a m a s a n a s ö y l e y e c e ğ i m ş e y s e ­ n i n için ö n e m l i . İ ş a d a m ı y ı m v e b u s a y e d e k u r d u ğ u m i l i ş k i l e r i n u c u farklı y ö n l e r e d e gidiyor z a m a n z a m a n .GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA "Neler biliyorsun? Anlat bana. T ü r k i y e ' d e h a r e k e t l i l i ğ i n a r t t ı ğ ı n ı biliyo­ r u m . " Ç o k fazla z a m a n ı m ı z yok. G ö k h a n gözlerini a ç a r a k o n a baktı. b u k a r a r ı v e r e n l e r i o r t a y a ç ı k a r ı p . " d e d i . b i r a n ö n c e T ü r k i y e ' y e d ö n ­ mek zorundayım. Tek a m a c ı m ." 68 69 . s e n i d i n l i y o r u m . " H i ç ilgisi o l m a y a n b i r k o n u h a k k ı n d a d o ğ r u bilgiye sa­ h i p s i n . S e n i n k u r t u l m a n ise b i r ş a n s o l m a l ı . B e n c e . Politik t a r t ı ş m a l a r ı v e k i m i n n e y a p t ı ğ ı n ı u m u r s a m ı y o r u m . . .

bölüm .

G ö k h a n ( ı k a d a r d a b ü y ü k b i r h e d e f gibi g ö r ü n m ü y o r d u . A l m a n v e F r a n s ı z s u b a y l a r ı v a r d ı . G ö k h a n s a y e s i n d e Türkiye'deki o p e r a s y o n l a r ı m çok da desteklemedikleri E l a n K a h u ' n u n p r o j e s i n e d a r b e v u r a b i l i r l e r d i . "Sizce. b u r a d a k i ajanla­ r ı n d a n birisiyle b a ğ l a n t ı y a g e ç m i ş o l m a s ı . A m a b u n u y a p m a l a r ı n a gerek yoktu. E n a z ı n d a n . O n u n Belçika'ya g e l m i ş o l m a s ı . ajanla­ rına Gökhan'a m ü m k ü n olduğunca y a r d ı m etmelerini emret­ mişlerdi. G ö k h a n ' ı n Belçika'da o l m a s ı v e k e n d i adamlarıyla bağlantıya geçmesiyle onu yönlendirebilecek­ lerdi. S u b a y l a r d a n b i r i s i s o r d u . n e y a p a c a ğ ı k o n u s u n d a k e s i n bilgi s a h i b i o l a c a k l a r d ı . G ö k h a n E l a n R a h u ' n u n Türkiye'deki projesini durdurabilir m i ? " . d ö r t s u b a y G ö k h a n ' l a ilgili konuşuyorlardı.N ATO k a r a r g a h ı n ı n derinliklerindeki k ü ç ü k bir oda­ d a . B u n e d e n l e . E ğ e r g e r e k i r s e . Karargahtaki subaylar a r a s ı n d a Amerikalı subay yoktu. h o ş l a r ı n a g i t m i ş t i . G ö k h a n ' ı n u ç a ğ ı n ı yok e d e r l e r v e onu indirirlerdi. n e d e o l s a b i r liği yok e d i l m i ş v e y a l n ı z k a l m ı ş t ı . İngi- liz. B u k o n u y l a ilgili A m e r i k a l ı s u b a y l a r a bilgi v e r m e m e k k o n u s u n d a a n l a ş t ı l a r . A n c a k .

z a t e n T ü r k i y e ' d e de ç o k k u v v e t l i y d i l e r . s a n ı r ı m e n m a n t ı k l ı yol o l a r a k g ö r ü n ü y o r . 74 75 . E l a n gibi a ş ı r ı l a r k e n d i k a r ş ı t l a r ı n ı d o ğ u ­ r u r v e b u y ü z y ı l d a iki t a r a f t a d a y a r a o l m a m a s ı için e l i m i z d e n gelen h e r şeyi y a p a r ı z . "Afrika'daki p a t l a m a s ı r a s ı n d a b ü t ü n t a k ı m ü y e l e r i n i n öl­ düğünü düşünüyoruz. O n l a r d a b u işin i ç i n d e o l d u k l a r ı için. o n d a n s o n r a b i r k a ç k ü ç ü k o p e ­ rasyonla sekteye v u r u l u r ve d a h a s o n r a da kendi projelerimizi devreye sokarız.GİZLİ G Ü Ç BURAKTURNA " Ç o k kolay g ö r ü n m ü y o r ." Bu toplantı s o n u c u n d a yazacakları rapor." " O n a d o k u n m a y a l ı m . Ancak Gökhan'ın ortaya çıkmış olma­ sı. kolay­ lıkla y a k a l a n a c a k t ı r . a n c a k Türkiye'de nelerle karşılaşacağına d a i r çok b i r b i l g i m i z yok. A m a ilginç b i r şey var. İ z l e m e y e d e d e ­ vam edecekler. olsa olsa o n u n t ü r k k o n t a k l a r ı n ı y a k a l a t a c a k t ı r . Bir diğeri s ö z e g i r d i . " H e r i h t i m a l e k a r ş ı İngiliz i s t i h b a r a t ı G ö k h a n ' ı izleyecekI i. s a d e c e T ü r k i y e ' d e k i o p e r a s y o n u n b i r a z s e k t e y e u ğ r a m a s ı ç o k fazla sorun yaratmayacaktır. y a r a l ı veya belki d e h i ç b i r y a r a a l m a d a n k u r t u l d u . b ı r a k a l ı m gitsin. G ö k h a n ş u a n d a b e l k i d e h a y a t ı n ı n s o n u ç a k yolcu­ l u ğ u n u y a p ı y o r olabilir. G ö k h a n ' ı b u r a d a d u r d u r m a k m ı . " "Evet. Bu d e s t e ğ i n b o y u t l a r ı n ı i s t i h b a r a t a r a ş t ı r ı y o r . O a d a m ı n çok fazla b a ğ l a n t ı s ı v a r . G ö k h a n için z a m a n ı n s o n u n a d o ğ r u a d ı m a d ı m k a d e r ağla­ rım örüyordu. " Toplantı sona ermişti. yoksa s ı r a d a n bir operasyon mu olduğunu a n l a m a y a çalışıyoruz." dedi. Bir s ü r e p r o j e s i b a ş a r ı l ı olur. " " T a m a m .. istihbaratın p o l i ! i k a s ı n ı b e l i r l e y e c e k t i . İngiliz s u b a y .. B u p o l i t i k a n ı n sü­ rekli ve yeni bir politika mı. Rus istihbaratının Türkiye'de yeni bir y a p ı l a n m a o l u ş t u r u y o r olması da olasılıklar arasın­ da. " B i z i m k i l e r o n u izliyorlar. "Sizce. G r i T a k ı m yok edilirken E l a n R a h u içeride birilerinden destek aldı. T ü m b u o l a n l a r s o n u n d a E l a n ı n o r t a d a n k a l k m a s ı v e G r i T a k ı m ' ı n d a s o n u n u n g e l m e s i .METAL FIRTINA 4 . S a n ı r ı m p a t l a m a s ı r a s ı n d a b i r y e r e s a k l a n d ı . "Evet. o z a m a n G ö k h a n ' ı n d e v a m e t m e s i için izin çık­ mış oluyor. " "Büyük ihtimalle. z a t e n G ö k h a n ' ı d a m u t l a k a b i r şekil­ de paketleyeceklerdir. Saat işlemeye devam ediyordu. " G ö k h a n ' ı n çok fazla b a ş a r ı l ı o l a c a ğ ı n ı s a n m ı y o r u m ." " G ö k h a n ' d a n b a ş k a b i r t a k ı m üyesi k a l d ı m ı ? " diye s o r d u bir başkası. Türkiye'de k a l a n bağlantılarına ulaş­ m a y a ç a l ı ş a c a k . B u d u r u m d a l ü t f e n g ü v e n l i b i r ş e k i l d e Belçika'yı lerk e t m e s i n i s a ğ l a y a l ı m . M e t a l F ı r t ı n a O p e r a s y o n u b u işle s o n a e r m i ş o l a c a k denebilir. H e m d i ğ e r ü l k e l e r d e k i o p e r a s y o n l a r ı iyi gidiyor. y o k s a d e v a m e d i p E l a n ' m işini b i r a z s e k t e y e u ğ r a t m a s ı n a y a r d ı m e t m e k m i gerekir?" " E l a n d e n i l e n a d a m ı n y a p t ı k l a r ı d a b i z i m i ş i m i z e geliyor." " B e n c e d e b ı r a k a l ı m . ç o k sıra dışı b i r ş e y o l u r s a size d e r h a l bilgi a k t a r ı l a c a k v e g e r e k l i i ş l e m l e r i y a p a c a ğ ı z ." dedi.

0. bölüm .

Ş i m d i . Türkiye'ye gidince yapacaklarını geçiriyordu a k l ı n d a n . t a k ı m ı t u z a ğ a d ü ş ü r e n l e r i b u l m a k . b u n u h e r h a r e k e t i n d e n a n l a m ı ş t ı f a k a t işini g ö r m ü ş t ü . Belki d e b ü t ü n h a ­ r e k e t l e r i n i h e r k e s i n bilgisi a l t ı n d a y a p a c a k v e b ü y ü k o l a s ı l ı k l a öldürülecekti. D e r g i l e r e d a l ı p gitti.ö k h a n T ü r k H a v a Yolları u ç a ğ ı n a b i n d i ğ i n d e . b i r kez d a h a k e n d i s i ­ n e y i n e l e d i . İlk kez kendini akışa bıraktı. Derin bir yorgunluk vardı üzerinde. nor­ m a l b i r t u r i s t gibi u ç a k t a y o l c u l u k e d i y o r d u . K e n d i s i n i k i m ­ lerin t a k i p a l t ı n a a l d ı ğ ı n ı m e r a k e d i y o r d u . B i r k a ç g ü n ö n c e k i u ç a k yolcu­ l u ğ u n u h a t ı r l a d ı . rahat. G r i T a k ı m ' a o n u b i l d i r m e m e k l e n e k a d a r iyi y a p t ı ğ ı n ı . U m u r s a m ı y o r d u . A k l ı n d a t e k b i r şey v a r d ı . Bir y e r d e bir a k s i l i k v a r d ı . B u a k s i l i k l e r ­ l e y ü z l e ş m e k z o r u n d a y d ı . ü s t ü b a ş ı t e m i z elbiselerle d o n a n m ı ş . k e n d i ­ l i n i iyi h i s s e d i y o r d u . . k a r n ı tok ve yaraları iyileşmek üzere. u ç a ğ ı n t e k e r l e k l e r i n i n A n k a r a E s e n boğa H a v a l i m a n ı p i s t i n e d e ğ m e s i y l e b i r a n d a k e n d i s i n e geldi. işlerin ç o k kolay y ü r ü y o r o l m a s ı n d a n h o ş l a n m a d ı . Salih'i d ü ş ü n d ü . a m a y a p a c a k b i r ş e y i y o k t u . M u t l a k a iki t a r a f l ı ç a l ı ş a n b i r a d a m d ı .

bizler a s k e r i z . b a n a b u n u b i r kişi d a h a söyledi. g e r e k i n c e k u l l a n ı l ı ­ rız. " "Hayır. H e r k e s s e n i ö l d ü bilir­ ken. b u p r e n s i p l e r i n i n değil. Karşısındaki a d a m ı çok iyi t a n ı y o r d u . " "Hangi savaşın?" "Artık bizi. G ö k h a n ' d a onu t a k i p etti. a n l a d ı n m ı ? Gri T a k ı m Afrika'ya g ö m ü l d ü . S e r d a r hızlı a d ı m l a r l a b i n a y ı t e r k e t t i v e y ü r ü m e y e b a ş l a d ı . A n c a k G r i T a k ı m d u r m u y o r d u . Serdar. Afrika'da. K a ç m a y a ç a l ı ş m a n ı n h i ç b i r şeyi ç ö z m e y e c e ğ i n i . Gittikçe a r t a n insani tepkileriyle güveninin zedelendi­ ğ i n i h i s s e t t i . Karşısında Gökhan'ı görünce. S o n r a a d r e n a l i n kaslarının çözülmesini sağladı. sana Türkiye'ye gelmemeni söylemiştim." Hava mı soğuyordu. o k i m i a r a d ı ğ ı n ı ç o k iyi b i l i y o r d u . seni. a ş a n d a h a b ü y ü k b i r s a v a ş söz k o ­ nusu. a m a o n d a n b a h s e t m e y e g e r e k yok. Kaçıp u z a k l a ş m a k v e k a l m a k a r a s ı n d a k a r a r veremedi. zaten y a n ı n d a t a ş ı y a c a ğ ı h i ç b i r şey y o k t u . Eğitildiği ş e k i l d e h a r e k e t e d e c e k t i . N e l e r oldu? A n l a t b a n a . " G ö k h a n . o n u n çok d a r a h a t olmadığını his­ s e t t i . Çok b e k l e m e s i g e r e k m e d i . S e n i n k u r t u l m a n t a m a m e n b i r ş a n s . Gri T a k ı m O p e r a s y o n u s o n a e r d i . E ğ e r o n a b i r ş e y y a p m a k istiyorsa. B a ş a r a m a s a bile. Ankara'nın sert ve keskin havası y ü z ü n e çarptığında ken­ d i s i n e geldi. S a d e c e . b i l e m i y o r d u S e r d a r . kendisiyle aynı hizada y ü r ü ­ y e n a d a m a d i k k a t e t m e d i ilkin." " S a n a h e r şeyi a n l a t t ı m G ö k h a n . 81 80 . a m a b i r s ü r e s o n r a a d ı m l a ­ r ı n ı n h e m e n h e m e n a y n ı a n d a a t ı l d ı ğ ı n ı fark e d i n c e b i r d e n d u r d u ve döndü. k e n d i n i b u s a v a ş ı n içine a t m a . o l a n b i t e n i a n l a y a b i l e ­ c e k d u r u m d a s ı n . Yöneticiydi v e b ü t ü n bilgileri o a d a m s a y e s i n d e y a b a n c ı l a r a s ı z d ı r d ı k l a r ı n ­ dan emindi. yaşıyorum ve şimdi de Gri Takım'm Türkiye'deki bağlantılarına ne olduğunu ö ğ r e n m e k i s t i y o r u m . s o n r a z a m a n ı gelince d u r m a m ı z i s t e n i r . b e n i .METAL FIRTINA 4 . i s m i C e n k o l a n diğer a d a m v a r d ı . A s l ı n d a fazla b i r şey d e b i l m i y o r ­ d u . O n e d e n l e size b u t u z a ğ ı n k u r u l m a s ı n a o l a n a k s a ğ l a y a c a k bilgileri y a b a n c ı i s t i h b a r a t için çalıştığı d ü ş ü n ü l e n a d a m l a r a sızdırmış olmalılar. neye uğradığı­ n ı ş a ş ı r d ı . k e n d i s i n i n b a ş a r ı s ı z l ı ğ ı o l m a ­ lıydı. Bir s ü r e t a k i p e t t i k t e n s o n r a y a n m a y a k l a ş t ı . N e l e r olduğunu ancak o n d a n öğrenebilirdi. T ü r k i y e ' d e n e l e r oldu? G r i T a k ı m ' a n e l e r o l d u ? " " N e d e m e k G r i T a k ı m a n e o l d u ? H e p i n i z o r d a yok oldu­ n u z ." " B i l i y o r u m S e r d a r . ben buradayım. " A n l a t a c a k b i r şey yok. S a n a i n a n m ı y o r u m Serdar. " d e d i . Dışişleri B a k a n l ı ğ ı n d a ç a l ı ş a n l a r b i n a y ı t e r k e d e r k e n . n e r d e y s e yan y a n a yürüyorlardı. Bilirsin. E n k ı s a z a m a n d a d ı ş i ş ­ leri yetkilisi S e r d a r ' ı b u l m a l ı v e o n u k o n u ş t u r m a l ı y d ı ." " B a n a h e r şeyi a n l a t m a n ı i s t i y o r u m . Bu savaşın bir parçası olamayız. b e n c e b u ş a n s ı iyi d e ğ e r ­ l e n d i r v e k e n d i n e b a ş k a b i r h a y a t k u r . b a n a h e r şeyi a n l a t m a l ı s ı n .GİZLİ G Ü Ç BURAK TURNA Uçaktan iner inmez. K o r k u d a n b i r a n için felç o l d u ğ u n u h i s s e t t i . H a v a l a n a n ı ö n ü n d e k i t a k s i l e r d e n b i r i s i n e a t l a d ı v e h e m e n dışişleri b a k a n l ı ğ ı n ı n y a k ı n l a r ı n a g ö t ü r m e s i n i söy­ ledi. h e m e n o r a d a y a p a b i ­ lirdi. h a l a t e r s g i d i y o r d u . Bir şeyler t e r s t i . h e m e n h a v a l a n a n ı n terk etti. yoksa b u n l a r ö l ü m ü n soğuk terleri m i y d i . h i ç b i r ş e k i l d e o n u n e l i n d e n k u r t u l a m a y a c a ğ ı n ı ç o k iyi biliyor­ d u .

gözleri y a ş a r m ı ş t ı S e r d a r ' m . g ö z l e r i n i n içine k o r k u ile b a k t ı . K i m b u a d a m ? " diye sordu.METAL FIRTINA 4 . a r a n a n n u m a r a l a r .GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA G ö k h a n elleri ile b i l e ğ i n i s ı k ı c a t u t t u . d a ğ ı n ı k ç a m a ş ı r l a r v e y a r ı s ı o k u n m u ş kitaplar. " d e d i . S e r d a r ' m korkusu gittikçe artıyordu. s a d e c e b a z ı k o n u l a r d a b e n d e n bilgi a l m a y a çalışıyor. " Ç a b u k ." " O n u n l a ilgili d a h a fazla bilgi v e r e b i l i r s i n s a n ı r ı m . Gökhan'ın dediğini yaptı ve o n u n peşinden yürü­ m e y e b a ş l a d ı . Ç ı l d ı r m ı ş t ı a d e t a . Başına dikildi ve k o n u ş m a s ı n ı istedi. Bir s ü r e s o n r a k e n d i n e g e l d i ğ i n d e . Bir kez boşalırsa. "Bir ş i r k e t t e y ö n e t i c i . O n l a r d a n ne istediniz?" G ö k h a n k e n d i n i k a y b e t m i ş gibiydi. cevapsız a r a m a l a r hepsine baktı. dosyalarla doluydu. " S e r d a r . b a n a h e r şeyi a n l a t . Herhalde d o ğ r u d a n o n u n rapor verdiği yabancı istihba­ ratçılarla k o n u ş m u y o r s u n u z . S e r d a r b i l m e m g e r e k e n şeyi söyle. E v i n e gittiler. kendisine karşı olanları ne hale getireceğini kimse görmek istemezdi." " N e z a m a n d a n b e r i b e n d e n bilgi s a k l ı y o r d u n u z ? " diye b a ğ ı r d ı G ö k h a n . " B a ğ ı r ı p ç a ğ ı r m a k h i ç b i r şeyi ç ö z m e y e c e k . " K i m b u ? K i m o l d u ğ u n u b a n a a n l a t . K u r t ' u v e M e r t ' i n e d e n ö l d ü r d ü ğ ü n ü z ü anlat bana. o n l a r ı sana veremem. " A m a o n u n ç o k ö n e m l i b i r işi yok. O n l a r ı n s a y e s i n d e bizi t u z a ğ ı d ü ş ü r m ü ş o l a b i l e c e ğ i n i z i biliyo­ rum. "Hayır. E l i n e geçirdiği e ş y a l a r l a o n a v u r m a y a b a ş l a d ı . G ö k h a n o n u bir koltuğa o t u r t t u .. a r ­ tık ç o k t a n ö l m ü ş o l a n b i r a d a m a . Bu Cenk d e n e n a d a m ı küçümseyip d u r m a . cep telefonumu alamazsın." " B e n b i r devlet g ö r e v l i s i y i m v e b a n a saygılı d a v r a n m a ­ l ı s ı n . O n d a k i t e l e f o n l a r ı n h e p s i n i iyice i n c e l e d i i ç l e r i n d e n b i r t a n e s i özellikle ilgisini çekti. O k a d a r s e r t sıkı­ y o r d u ki. b a n a h e r şeyi a n l a t . ç a b u k b a n a söyle b u n u . " Ç a b u k . K ı z a r m ı ş t ı . S e r d a r eliyle s ı k ı c a s a r ı l d ı . A r d ı a r d ı n a S e r d a r ' a vurmaya başladı. Serdar.. 82 83 . S i n i r l e r i b o ş a l m a k ü z e r e y d i . diye y a z ı y o r d u . E l i n i S e r d a r ' i n c e b i n e a t t ı . S e r d a r y ü z ü n d e p a t l a y a n d a r b e l e r i n etkisiyle k e n d i n d e n geçmek üzereydi." dedi. G ö k h a n o n u n cep t e l e f o n u n u a l m a k i s t e d i . S e r d a r e v i n d e y a l n ı z y a ş ı y o r d u . " S e r d a r b a n a s ö y l e m e n g e r e k e n b i r şeyler var. b ü t ü n g ü c ü y l e S e r d a r ' a v u r u y o r d u . " d e d i . ç a b u k söyle n e o l d u ? G r i T a k ı m ' ı n i ç i n y o k e t t i ­ ğinizi. C e n k . Bazı şifreli gibi g ö r ü n e n m e s a j l a r v a r d ı . Telefonu k o l a y c a a l a n G ö k h a n . S e r d a r ' m evine geldikleri z a m a n . Y ü z ü n e a l d ı ğ ı s e r t b i r d a r b e ile k o l t u ğ u n u n ü z e r i n e yığıldı. H e r yerden k a n geliyordu. E v gelişi g ü z e l k o n m u ş eşyalar. a m a g e n ç a d a m güçlü kolla­ rıyla o n u d u r d u r m a y a ç a l ı ş t ı . " d e d i . b e n l e geliyor­ s u n Serdar. a r a n m ı ş n u m a r a l a r . d e f a l a r c a v a z o p a r ç a l a r ı y l a vurduğunu gördü. C e p t e l e f o n u m d a d e v l e t i n gizli bilgileri olabilir. b u ü l k e y e i h a n e t e d i p e t m e d i ğ i n i bilmek istiyorum. a n l a t m a l ı s ı n .

Buna inanamadı. G ö k h a n a r t ı k o eğitimli. kendini kaybetmişti. C a m l a r a sıçrayan k a n ve et parçalarına baktı. Z a m a n ı n ı n hızla azaldığını biliyordu artık. U z u n s ü r e n y o ğ u n s t r e s i n a l t ı n d a ezilen s i n i r l e r i m a n t ı k l ı h a r e k e t e t m e s i n i engelliyordu.METAL FIRTINA 4 . s a v a ş a n a d a m değildi. Çok hızlı h a r e k e t etmeliydi.GİZLİ GÜÇ Bütün oda k a n içinde kalmıştı. bölüm . E ğ i t i m l i b i r savaşçı o l a r a k b u n u n a s ı l y a p a b i l i r d i ? A n l a y a m ı ­ yor du.

. d e r i n d e h l i z l e r e girip kendilerini t u z a ğ a d ü ş ü r e n l e r i bulabilir miydi? Bulabilirdi. S e r d a r ' a n e y a p a c a ğ ı n ı d ü ş ü n m ü y o r d u bile. K a s l a r ı geril­ d i v e o n u ö l d ü r m e k için h a m l e y a p t ı . a m a k a r ş ı s ı n a k i m i n ç ı k a c a ğ ı n ı v e o n u n n a s ı l bağlantıları olduğunu bilmiyordu. b i r ş i r k e t i n ü s t d ü z e y y ö n e t i c i s i n e ait­ ti. P a r f ü m k o k u s u z i h n i n d e k i y e ş e r m e y e b a ş l a y a n s ı r a d a n i n s a n r u h u n a b u l a ş m a s ı ile. A m a p o s t u kolay d e l d i r m e y e n i y e t i y o k t u .E l i n d e b i r telefon n u m a r a s ı v a r d ı . k a n k o k u s u al­ mış bir kaplana d ö n m ü ş t ü . Kapıyı açıp d ı ş a r ı a d ı m a t t ı . Ç ı k ı p g i d e ­ cekti. kızı b i r a n d a y a k a l a d ı . Kız ü s t k a t t a n a ş a ğ ı y a d o ğ r u i n m e k ü z e r e a r a ışığı y a k m ı ş t ı ve o an G ö k h a n ile göz göze g e l m i ş l e r d i . İ n c e l d i ğ i y e r d e n k o p a c a k t ı . Terlemeye başladı. O telefon n u m a r a s ı C e n k a d ı n d a . G ö k h a n o n u n k o r k u y l a k a r ı ş a n p a r f ü m ü n ü içine ç e k t i . Aldığı e ğ i t i m . B u k a d a r k ü ç ü k b i r i p u c u n d a n . A r t ı k b ü y ü k b i r d a l g a y a k a r ş ı k ü r e k ç e k i y o r d u . n e y a p a c a ğ ı n ı b i l m e z h a l d e y d i . Kızın sesi bile ç ı k m ı y o r d u . o n u ö l d ü r m e s i n i s ö y l ü y o r d u . S e r d a r ı n evinin o r t a s ı n d a d u r m u ş . O a n d a k a r ş ı s ı n d a g e n ç v e g ü z e l b i r kız g ö r d ü . Ş i m d i y e k a d a r hiç böyle o l m a ­ m ı ş t ı .

" " S u s S e d a . S o n r a n e y a p a r ­ s a n yap. Şu a n d a n e için s a v a ş t ı ğ ı n ı b i l m i y o r d u . p o l i s e t a r i f i n i ver­ diğinde. A t l a n t i k O k y a n u s u ' n u n ü z e r i n d e özel j e t i n d e y a k a l a m ı ş t ı . O n u . C e n k d i k k a t k e s i l d i . c a n ı m i s t e m i y o r k o n u ş m a k . Gökhan'ın peşinde olduğunu düşü­ n ü y o r d u . i n s a n l a r ı n t e l e v i z y o n d a i z l e d i k l e r i s a h n e l e ­ rin b e n z e r i n i y a ş a d ı k l a r ı n d a ortaya çıkan bir d u r u m m u y d u ? B u s a ç m a d ü ş ü n c e l e r d e n b a ş k a b i r şey y a p a m a z d ı . Bu k a r a r ı v e r e b i l e c e k m i y d i ? O k ı z ı ö l d ü r e b i l i r m i y d i ? Kız hiç konuşmuyor ve sadece kaderinin o insanın beyninde orta­ ya çıkmasını bekliyordu. Kapıyı a ç t ı v e m e r d i v e n l e r i n k a r a n l ı ğ ı n d a g ö z d e n kay­ b o l d u . Cenk. O a d a m ı n cep tele­ f o n u n d a m e s a j l a r ı v e k o n u ş m a k a y ı t l a r ı v a r d ı . A c a b a dejav u d e d i k l e r i şey. Bir n e d e n i d e yok.METAL FIRTINA 4 . a m a o n a z a r a r v e r e m e y e c e ğ i n i a n l a d ı . A k l ı n d a R a g ı p T a m e r ' i n a s ı l i d a r e e d e c e ğ i ile ilgili b i r s ü r ü tilki dolaşıyordu. e v i n d e ö l d ü r ü l m ü ş t ü . Yarın s a b a h o l d u ğ u n d a C e n k evden çıkarken onu almalı ve konuşturmalıydı. zorundaydı. kız o n u n e ş k a l i n i v e r e c e k v e s o r u n l a r ı k a t k a t b ü y ü t e c e k t i . 88 89 . Polis m u t l a ­ k a o n a gelecekti. Ş a n s ı neredeyse kalmamıştı a m a bu duyguyla da başa çıkmak "Öff s ı k t ı n a m a . Ayağa k a l k t ı p e n c e r e n i n ö n ü n e gitti. " " A m a n ." dedi. O d a s ı n a geçip R a g ı p T a m e r ' i a r a d ı . onu böyle sebepsiz gerginlik içinde görmüyordu. Biliyordu.. K i m d e n y a r d ı m i s t e y e c e k t i ki? "Ne o. O n u n y ü z ü n e öylesine k i l i t l e n m i ş b a k ı y o r d u ki. Cenk. a m a y a p o l i s t e n ö n c e b a ş k a s ı gelirse. G ö r g ü t a ­ nığı v a r d ı v e p o l i s e ş k a l i b e l i r l e m i ş . cevap v e r m e m i ş t i Cenk." " S e d a . G e c e k a r a n l ı ğ ı çök­ m ü ş t ü . defol git b a ş ı m d a n . " E n a z ı n d a n b e n g i d e n e k a d a r s e s s i z ol. V e k e n d i s i için s a v a ş ı y o r d u . N e y s e ki. G ö r e v v e r i l m e m i ş t i . h e r y e r e d a ğ ı t m ı ş t ı .. t a m resmi a n ı n d a polisin elinde oluşacaktı. Ne olursa olsun. K ı z m ı ş t ı y i n e . B u s a h n e y i d a h a ö n c e televiz­ y o n d a g ö r m ü ş t ü v e ş i m d i k e n d i b a ş ı n a geliyordu. R a g ı p Bey'le b i r a z t a r t ı ş ­ tık h e p s i b u . K e n d i s a v a ş ı için g ü n a h s ı z b i r i n s a n a b u n u y a p a m a z d ı . H a y ı r b u n u y a p a m a z d ı . Ne sorsa. Düşündü. T i t r i y o r d u kız. S o k a ğ a ç ı k t ı v e k o ş m a y a b a ş l a d ı . O n u ya­ vaşça bıraktı. o n a y a n a b a k m ı y o r d u . Karısı Seda o n u n gerginliğini hissedi­ yordu. K a r a n l ı k s o k a k l a r d a m ü m k ü n o l d u ğ u n c a hızlı v e g ö ­ r ü n m e d e n k o ş a r a k olay y e r i n d e n u z a k l a ş m a y a çalıştı. Yapmaması gerekeni yaptı ve düşündü. Ö z e t l e r i izler­ ken d u y d u ğ u ş e y d u r a k s a m a s ı n a s e b e p o l d u . Beni k o n u ş t u r m a y a ç a l ı ş m a lütfen. U z u n zamandır. Cenk'e u l a ş m a k v e o n u k o n u ş t u r m a k . s e n l e u ğ r a ş a m a m . " Cenk sinirleniyordu. ne hissedeceğini bilmiyordu." H a b e r l e r b a ş l a y ı n c a . k o n u ş s a n a b i r a z . a k ş a m o l d u ğ u n d a t e l e v i z y o n u n k a r ş ı s ı n a geçip o t u r d u . S e d a ' y a d u r u m u belli e t m e m e k için u ğ r a ş t ı . Dışişleri y e t k i l i s i S e r d a r .GİZLİ GÜÇ BURAKTURNA Kızı e v i n içine ç e k i p k a p ı y ı k a p a t t ı . haberlerde ne duydun da bu kadar endişelendin? S e n d e b i r şeyler var. tek hedefi vardı şimdi. s e n i n i ş l e r i n d e d e h e p g i z e m var. Bir a n d a k a l b i deli gibi ç a r p m a y a b a ş l a d ı .

B e n d e g e l d i ğ i m z a m a n ." "Evet. B u y a n l ı ş k a r a r l a r v e r m e s i n e yol açıyor d e m e k . Akıllı dav­ r a n ı r s a k . herif b u r a d a . ş i m d i s a n a iki k o r u m a y o l l a y a c a ğ ı m . bölüm 90 . Eğer Serdar'ı konuşturabildiyse. e f e n d i m . o n d a n a l a b i l e c e ğ i t e k i s i m b e n i m . B u ç o k g a r i p değil m i ? " Ragıp Tamer. ertesi g ü n ü canlı olarak t a m a m l a y ı p t a m a m l a y a m a y a c a ğ ı ko­ n u s u n d a e m i n değildi. efendim?" "Boşver.METAL FIRTINA 4 . A n c a k ilk h e d e f i n i n b e n olacağını d ü ş ü n ü y o r u m . h i ç b i r b o k y a p a c a k l a r ı yok." Telefon k a p a n d ı . A d a m d u y g u s a l l a ş m ı ş olabi­ lir. " " T a m a m . K o n u ş m a m ı ş olsa bile. C e n k . İ n t i k a m h ı r s ı y l a h a r e k e t e d i y o r olabilir. bir an h a n g i şart altında böylesine aptalca davranabileceğini düşündü. c e p t e l e f o n u n d a b e n i m l e ilgili i p u ç l a r ı n a m u t l a k a u l a ş a c a k t ı r . A d a m ı m a h v e t m i ş . A m a ç o k g a r i p . D i k k a t l i ol. O n l a r d a h e r ş e y i biz­ d e n bekliyorlar. B u iyi h a b e r olabilir C e n k . Tabii a y n ı z a m a n d a s o n d e r e c e öfkeli v e h e d e f e o d a k l a n m ı ş o l a r a k d a g ö r e b i l i r i z . S i l a h ı n ı y a n ı n d a n a y ı r m a . S a n ı r ı m h a k l ı s ı n ı z . d a h a b ü y ü k b i r i n s a n avı b a ş l a t m a k z o r u n d a k a l a b i l i r i z . V e kızı ö l d ü r m e m i ş .GİZLİ GÜÇ "Efendi. Dışişlerindeki bağlantımızı öldür­ d ü . b u enerjisi ile k e n d i s o n u n u g e t i r m e s i n i sağlayabi­ liriz. " " O r a d a n bir destek gelmez mi. O n u g ö r e n b i r kız var. G e c e n i n gerginliği h ı z l a a r t ı y o r d u .

U ç a ğ ı n i ç i n d e k i görevliler k o r k u y o r . Yüz h a t l a r ı k e s k i n i gözleri b u z m a v i s i ile r e n k s i z a r a s ı n d a g i d i p gelen." Ölü Şövalye. O n u n için y a v a ş ç a b i r i s i n e d o k u n m a k . espri y a p m a k istedi. O y s a o . İ s m i n i bilmiyorlardı bu n e d e n l e sadece bayım. n e d e n b ö y l e b i r d u r u m a düşesiniz ki?" .. " U z u n s ü r e y e m e k y e m e y e c e k gibisiniz. Hostes. a m a bildiği k a d a r ı y l a . h o s t e s i n b a ş ı döndü. Belki b u n d a n s o n r a .. . Ç o k n a z i k t i d a v r a n ı ş l a r ı . n e r e d e n geldiği belli o l m a y a n güçle d o l u uzuvları vardı.. k a r ş ı s ı n d a k i n i n kolu­ n u n ciddi b i ç i m d e s a k a t l a n m a s ı demekti.. h e r k e s l e iyi d i y a l o g k u r m a y a u ğ r a ş ı y o r d u .l ü Şövalye g ö z l e r i n i d e n i z d e n a y ı r m ı y o r d u . B u g a r i p g ö r ü n ü ş l ü a d a m ı n e t r a f ı n d a ol­ m a m a y a u ğ r a ş ı y o r l a r d ı . diye h i t a p e d i y o r l a r d ı . hiç geri ç e v i r m e d e n t ü k e t i y o r d u . a m a b u n u belli e d e ­ m i y o r d u . "Ah a h a h ." H o s t e s h a t a s ı n d a ı s r a r e t t i . Hostesin k e n d i s i n e getirdiği yiyecekleri ve içecekleri. "Belli o l m a z . o n a ö y l e s i n e d e r i n d e n b a k t ı ki. . h a f t a l a r c a b i r ş e y ye­ m e d e n d u r m a k z o r u n d a kalabilirim.

Olsa o l s a b u a d a m b i r h a y a l e t d i y e k o n u ş u y o r l a r d ı . g ö r e n l e r tarafından titrek kelimelerle anlatılıyordu. o n u n g e r ç e k k i m l i ğ i d a h a iyi o r t a y a ç ı k a c a k t ı . r u h s a l a l a n d a d a d ü ş m a n l a r ı ile m ü c a d e l e e d e r h a l e gel­ m i ş t i . O günden sonra. H a l a y a ş a d ı ğ ı n a i n a n m ı y o r l a r d ı . O r a y a gitti. gerçekten midesi b u l a n m a y a başladı. V e ö l d ü ğ ü s ö y l e n i y o r d u . y e n i l m e z k ı l a n özelliği d e b u y d u . O s ü r e k l i m e d i t a s y o n d u r u m u n d a d o l a ş a n b i r savaşçıy­ d ı . V ü c u d u n u d i k l e ş t i r i p b e y n i n i d u r d u r u p d ü ş ü n c e l e r i n i sa­ d e l e ş t i r m e y e ç a l ı ş t ı . A m a i ç i n d e k i s i l a h l a r o r t a y a çıktıkça.." Kadın neye uğradığını şaşırdı. A d a m l a r ı n s u ç l u l a r ı sık sık a ğ ı r l a d ı ğ ı belliydi. yaşadığı deneyim. N e d e n o r a y a g i r d i ğ i n i b i l m i y o r d u . Ç o ğ u n u ö l d ü r ­ m ü ş t ü . o iki zıt o l g u y u b i r l e ş t i r m i ş t i . A n l ı y o r s u n ya. S o n r a yere. H i ç s o r u n o l m a z d ı o n u n için. . bataklıklarda. İ n s a n l a r a b a k t ı . . p e ş i m e b i r k a ç y ü z özel e ğ i t i m a s k e r t a k ı l a b i l i r ve b e n dağlarda. S a d e c e s a v a ş ç ı d e ­ ğil. P a l t o s u n u n i ç i n d e ­ k i ç a n t a fazla d i k k a t ç e k m i y o r d u . E l a n R a h u ' n u n d e ­ d e l e r i için s a v a ş m ı ş t ı . Bu d u r u m d a . Şimdi. Ü z e r i n d e k i l e r i h i ç ç ı k a r m a d ı . Çantasını da k e n a r ı n a koydu. Aylarca s o k a k l a r d a y a ş a y a b i l i r d i . S o y l a r ı n ı n İ n g i l t e r e Kraliyet a i l e s i n i n e m r i n d e k i b i r şövalye a i l e s i n e k a d a r gittiği s ö y l e n i y o r d u . A t e ş y a k a m a y a c a ğ ı m için. N e y a p a c a ğ ı n ı ç o k iyi b i l i y o r d u . Karşısındaki a d a m ı n çenesine ve dişleri­ n e b a k t ı . d a h a s o n r a Ölü Ş ö ­ valye d e m e l e r i n i n s e b e b i v a r d ı . A k l ı n a h e p o ö l d ü ğ ü an geliyordu. onlara tu­ zak kurup. B a b a s ı . Kim­ se onun hayata döndüğünü düşünmüyordu. O n a e s k i d e n s a d e c e Şövalye d e r l e r d i . U ç a k A n k a r a ' y a i n d i . Ç ü n k ü b i r s ü r e ölü k a l m ı ş v e h a s t a n e d e saatler sonra tekrar hayata d ö n d ü r ü l m ü ş t ü . O d a y a g i r d i . Ve o n u g a r i p . Ölü Şövalye h i ç b i r a r a m a d a n g e ç i r i l m e d e n . M e d i t a s y o n ile savaşçılığı. 94 95 . H e r şeyi k a y d e t m e y e ça­ lıştı. b ü y ü k b i r silahlı g ü ç l e s a v a ş m ı ş .METAL FIRTINA 4 . K o m u t a n l a r ı n a d o ğ r u s a l d ı r ı y a geçtiği s ı r a d a . içinde n e o l d u ğ u n u s a d e c e k e n ­ d i s i n i n bildiği ç a n t a ile A n k a r a ' y a b ı r a k ı l d ı . H e d e f e o k a d a r y o ğ u n b i ç i m d e k i l i t l e n m i ş t i ki.. E t r a f ı n d a k i h e r k e s d e b i r e r d ü ş m a n d ı a m a a n a hedefi Gökhan'dı.GİZLİ GÜÇ BURAKTURNA " M e s e l a . y e n i y e t e n e k l e r l e d o n a n m ı ş gibi o l m u ş t u . M a d e m k a p a l ı b i r y e r a y a r l a n m ı ş t ı . b a n a i k r a m ettiğiniz yiyecekleri b u l m a ş a n s ı m bir h a y l i d ü ş ü k .. o n l a r d a n kaçıp. Ya­ tağa oturdu. İçeride keskin bir n e m kokusu vardı. b a c a k l a r ı n ı çapraz yapıp o t u r ­ d u . Çene k a s l a r ı n ı n n e a n l a m a gelebileceğini d ü ş ü n ü n ­ ce. E t r a f ı kok­ l a d ı . v u r u l ­ m u ş t u . A n k a r a o n u n için b i r s a v a ş a l a n ı y d ı a r t ı k . G e l e n h e r v e r i y i d e ğ e r l e n d i r d i . H a v a y ı k o k l a d ı . D e n e y i m l i g ö r ü n ü y o r l a r d ı . k e n d i s i ­ n i n Ankara'ya geldiğini G ö k h a n ' ı n hissedebileceğini d ü ş ü n ü ­ yordu. Bir s ü r e s o k a k l a r d a y ü r ü d ü . A n k a r a ' d a bir otelde a m a çok k ö t ü bir otelde yer ayar­ l a n m ı ş t ı . onlarla savaşıp y a ş a m a k z o r u n d a kalabilirim. t ü y l e r i ü r p e r d i . B u o l a y d a n s o n r a o n a "Ölü Ş ö v a l y e " d e n m e y e b a ş l a n m ı ş t ı . O r a y a g i t m e l i v e bi­ raz meditasyon yapmalıydı. Yine k i m s e b i r ş e y s o r m a d ı . R a g ı p T a m e r s a y e s i n d e . İ h t i y a c ı yok­ t u . O a n . H a t t a ö l d ü r d ü ğ ü m d ü ş m a n l a r d a n b i r i s i n i b i l e . Bir g ö r e v i n d e . h e r h a n g i b i r c a n l ı ­ y ı p r o t e i n k a y n a ğ ı o l a r a k p i ş i r e m e m bile. K a r a n l ı k o d a y a g i r d i . A m a ö l d ü ğ ü a n d a bile h a r e ­ k e t ettiği v e s i l a h l ı g r u b u n k o m u t a n ı n ı ö l d ü r d ü ğ ü .

. Birden durdu..GİZLİ GÜÇ T a n r ı n ı n v a r l ı ğ ı n ı g ö r d ü ğ ü a n d ı o n u n için..... Sesler. B a b a s ı n ı n n e k a d a r d a güçlü o l d u ğ u n u d ü ş ü n ü p m u t l u oldu.METAL FIRTINA 4 .. u z u n b i r t ü n e l d e n geliyor gibiydi. sanki r u h u b e d e n d e n çıkıp Ankara'nın göklerinde do­ l a ş ı y o r gibiydi. bölüm 96 . Ertesi sabah. Sanki so­ k a k l a r d a b i r y e r e g i d i y o r d u . iz­ lemeli ve yok etmeliydi. B e y n i n d e k i k a y n a ğ ı b e l i r s i z s e s l e r yavaş y a v a ş a z a l ı p o r t a d a n kayboldu. D a h a da sakinleşti. d o ğ a n ı n m u t l a k enerji n e h i r l e r i k a r ş ı s ı n d a y o k ol­ d u l a r . onu itaat etmeye zorluyordu. K a n ı n d a k i her neyse.. G ö k h a n i ç i n s e iyi şeyler d ü ş ü n m ü y o r ­ du.. O g ö r ü n t ü n ü n k e n d i s i n i hissettiğini ve irkildiğini d u y u m s a d ı . Belki d e b i r g ü n b ı r a k m a s ı ge­ rekecekti. Ken­ d i n e gelmesi. Etrafını s a r a n enerji denizine bıraktı kendisini. D ü ş ü n ­ celeri b i r s ü r e m ü c a d e l e e t t i .. Gücü elinde t u t m a k y a k ı ş ı r d ı o n a . Birisi ile m i k o n u ş u y o r d u . ? H a ­ yal gibi. Avını a r ı ­ yordu. Ne k a d a r da m u t l u olacaktı. G ö k h a n ' ı d ü ş ü n m e y e çalıştı. Sanki bir g ö r ü n t ü vardı zihninde... çok h a z ı r l ı k l ı o l a c a ğ ı n ı b i l i y o r d u . G ö k h a n ' ı o r a d a y a k a l a m a l ı . B u m u h t e ş e m b i r d u y g u y d u .. Bulanıktı. d ö n e m i y o r d u . Elan Rahu'yu d ü ş ü n d ü . a m a s o n u n d a s e n t e t i k o l a n h e r o l u ş gibi. o n u h i s s e t m e y e .. a m a hareket ediyordu. .. S o n r a g ö r ü n t ü kayboldu. G ü n a h l a r ı o k a d a r ç o k t u ki.. O n u n m u t l u olmasını seviyordu.. . O n u n r u h s a l izi ile b a ğ l a n t ı k u r d u ğ u n u d ü ş ü n d ü bir an. gerçeklik b o y u t u n a gelmesi birazcık z a m a n ı n ı alacaktı. avını bekleyeceği yere gittiğinde.

Kurt. hiçbir projede duymamıştı. S a b a h a k a d a r v a k t i n n a s ı l g e ç t i ğ i n i a n l a m a y a c a k t ı . M a h m u t ' u n e v i n i b i l i y o r d u . T a k ı m d a n k i m s e ayrılamazdı. o g a r i p v e . B u n u n n e d e n i n i K u r t v e M a h m u t dışında hiçkimse de bilmezdi. S a b a h ilk i ş o l a r a k C e n k d e n e n a d a ­ mı yakalamalı ve k o n u ş t u r malıydı. O n u n y e r i n i s a d e c e K u r t ' u n y a k ı n ç e v r e s i b i l i y o r d u .C „ ö k h a n sabahı nasıl edeceğini bilmiyordu. Z a m a n çok hızlı g e ç i y o r d u . G e c e n i n geç s a a t i n ­ de evine gidip ailesini k o r k u t m a k istemiyordu a m a yapacak b a ş k a b i r şeyi d e y o k t u . M a h m u t t a k ı m d a n ayrıldıktan sonra kendisine bir market açmış ve o r t a d a n kaybolmuştu. A d a m l a h e m e n gidip M g ö r ü ş e c e k t i . İşi b ı r a k ­ t ı m dedikten sonra bir d a h a o n u n adını kimse. İ ç i n d e k i b ü t ü n gerginliği. Yapma- ^ s ı gereken pek çok şey vardı. G ö k h a n . M u t l a k a k o n u ş t u r a c a k t ı o n u . M a h m u t ' u b u l m a k z o r u n d a y d ı . Serdar öldükten s o n r a a r k a s ı n d a n gelineceğini bildiğinden e m i n d i . ayrılabilmiş olan tek üyeydi M a h m u t . Yıllar ö n c e G r i T a k ı m ' d a n ayrılan. M a h m u t ' a gereken desteği vermiş­ t i t a k ı m d a n a y r ı l m a s ı için. Cenk'in takip edildiğini. a m a ve­ receği bilgilerin kendisinin gerçekten istediği noktaya götüre­ ceğinden şüphesi vardı.

"Bu k o n u d a k i d ü ş ü n c e l e r i n . " G ö k h a n . A n c a k t a h m i n e d e b i l i r i m . ağaçların arasın­ da d u r a n Gökhanı gördü." dedi. M a h m u t b u n u a n l a d ı . başı­ n ı ö n ü n e eğdi v e a r a b a n ı n ü z e r i n e o t u r d u . Ne yap­ m a k i s t i y o r s u n G ö k h a n ? " diye s o r d u M a h m u t . biraz yürüyelim. Bir s ü r e c e v a p a l a m a d ı . " B i l m i y o r u m . " " P e k i . ş u a n d a b e n i m p e ş i m d e olabilirler. M a h m u t b u n u n s ö z ü n ü e t m e m e s i gerektiğini biliyordu." dedi. Gök­ h a n h e r z a m a n o n u s e v d i a m a t a k ı m ı b ı r a k t ı ğ ı için k ı r g ı n d ı . "Sen k i m s i n ? " diye bağırdı. t ü m g ü c ü y l e G ö k h a n ' a s a r ı l d ı . Ağaçların a r a s ı n d a n o n u n e v i n i izliyordu. Gözlerinde h ü z ü n vardı. G ö k h a n bu sırada yolun karşı tarafına geçmişti. Bir s ü r e s o n r a ışık yandı. M a h m u t bir tek kelime d a h i e t m e d e n üzerini giyindi. b u n u n a s ı l y a p a b i l e c e ğ i m i b i l m i y o r u m . " d e d i . b e n i m y a ş a y ı p ya­ ş a m a m a m ı n h i ç b i r ö n e m i yok." "O zaman. Zilini b i r k a ç k e r e ç a l m a s ı g e r e k t i . Gökhan'da ona aynı biçimde karşılık v e r m e k istedi a m a y i n e d e i ç i n d e b i r s o ğ u k l u k v a r d ı . M a h m u t . A m a b u k o n u l a r ­ d a s o r u s o r m a s a n iyi e d e r s i n . o l a n l a r d a n h a b e r i m var. n e k a d a r k ö t ü o l u r s a o l s u n y a d a n e k a d a r iyi o l u r s a o l s u n b a n a s ö y l e m e l i s i n . U m u r s a m a d ı . " "Gri T a k ı m ' m b u k a d a r kolay t u z a ğ a d ü ş ü r ü l m e s i s a n a d a garip gelmedi mi?" Sözleri k i n a y e l i y d i . k i m s e y i gö­ remedi. " E v e t G ö k h a n . Fakat t a h m i n l e r i m i n seni y a n ı l t m a s ı n d a n korkarım. Gri Takım'ı t a m a m e n yok e t m e k isteyenler. " B u n a c e v a p v e r m e m çok zor. " H i ç ş a ş ı r m a d ı m . Sokağın karşı­ s ı n a k o ş a r a k geçti. Evindekileri sakinleştirdi ve d ı ş a r ı çıktı. sonra sokağı gözlemeye başlayınca. b e n i d e m u t l a k a y o k e t m e k i s t e y e c e k l e r d i r . Söyle­ yeceklerimin seni ölüme götürmesinden korkuyorum. Tek d e r d i m . B u n u n sonucunda ölüp ölmemek de hiç u m u ­ r u m d a değil. " M a h m u t . pencereden kafasını dışarıya uzattı. " M a h m u t . B u n d a n s o n r a . ş u a n d a T ü r k i y e ' y e karşı birilerinin bir tuzak hazırladığı ve bu tuzağı b e n i m nasıl bozabileceğim. biz b ü t ü n t a k ı m ı k a y b e t t i k . o l a n l a r d a n h a b e r i n v a r m ı ? " d i y e s o r d u Gök­ han. İ n s a n l a r o r a d a alevler i ç e r i s i n d e y o k oldu. B u s ı r a d a göz u c u y l a M a h m u t ' u n e v i n d e k i p e n c e r e n i n k a r a n l ı k t a a ç ı l d ı ğ ı n ı v e aile ü y e l e r i n i n dışarıya baktığını gördü. " N e d e n b ö y l e o l d u ? " diye s o r d u G ö k h a n . G ö k h a n b i r k a ç a d ı m a t t ı .METAL FIRTINA 4. b e n i g ö r d ü ğ ü n e h i ç ş a ş ı r m a d m m ı ? " diye s o r d u Gökhan. G ö k h a n g ö z l e r i n i k ı s a r a k o n a b a k t ı ." dedi M a h m u t . Bunu hissediyordum. b u gece e k l e n e n d i ğ e r d u y g u l a r ı b i r k e n a ­ ra bıraktı: M a h m u t ' u n evine gitti. M a h m u t başını kal­ dırdı. ç ü n k ü size k u r u l a n t u z a k t a n b i r i l e r i ­ n i n m u t l a k a k u r t u l a c a ğ ı n ı v e b a n a geleceğinizi b i l i y o r d u m .GİZLİ GÜÇ BURAKTURNA a n l a m s ı z gerginliği. D a h a d o ğ r u s u k e n d i m i açık e t t i m . M a h m u t a ş a ğ ı d o ğ r u b a k t ı . Merdivenleri hızla inip kapıyı açtı. o n u n l a göz göze geldi v e s o n r a tekrar ağaçların arasında kayboldu. 100 101 .

.. g ö r e v i m i z i y a p t ı k . b i r g ü n y a n l ı ş l ı k l a ö ğ r e n d i m . K e n d i l e r i n e k u ­ r u l a n t u z a k l a b a ş l a y a n o l a y l a r z i n c i r i s o n u n d a geleceği nok­ t a n ı n . k e n d i s i n i b u k a d a r d e r i n k o n u l a r h a k k ı n d a bilgi s a h i b i yapacağını düşünmemişti. b u s ö y l e d i k l e r i n b e ­ n i m Afrika'da ö ğ r e n d i k l e r i m l e ç o k y a k ı n d a n b a ğ l a n t ı l ı . "Sadece bilinen ve bilinmeyen organizasyonlar varmış. "Gelişim Konseyi m i ? " "Evet G ö k h a n . Ş u a n d a T ü r k i y e y e k a r ş ı ciddi b i r k o m p l o n u n k u r u l d u ğ u n u .GİZLİ GÜÇ BURAKTURNA Birer s i g a r a y a k t ı l a r v e g e c e n i n a y a z ı n d a A n k a r a s o k a k l a ­ r ı n d a yürümeye başladılar. Ben o r t a d a n kaybolmayı seçtim. " M a h m u t . sesi t i t r i y o r d u . G r i T a k ı m ' ı özel görevler için k u r d u . Belki b i r g ü n i h t i y a ç o l u r diye. Gri T a k ı m ' m k u r u c u s u d u r . S a d e c e K u r t ' u n bildiği b i r şeyi. S a d e c e t e k b i r d u r u m d a b u n u yapar. Çok uzağa gitme­ d i m hiçbir z a m a n . G r i T a k ı m ç o k fazla k u l l a n ı l m ı ş t ı v e b u n e d e n l e ç o k fazla d i k k a t ç e k i y o r d u . onu k u r a n ekip t a r a f ı n d a n gereksiz b u l u n m a y a başlandığına dair bir ş e y l e r d u y m u ş t u m . K u r t b a n a iki s e ç e n e k s u n d u . A m a t a b i i b o ş işler. Yani y a b a n c ı i s t i h b a r a t b i r i m l e r i gibi d a v r a n m a z v e k e n d i a d a m l a r ı n ı n ö l m e s i n e a s l a izin v e r m e z . yani bizim üzerimizde birileri mi vardı?" M a h m u t b a ş ı n ı ö n ü n e eğdi. 102 103 . " B e n d e k a d i m i d e r i n devlet z a n n e d i y o r ­ dum. b e l k i t e h d i t l e r i k u l l a n m ı ş olabilir.." d e d i . H a t t a z a m a n z a m a n gözlerindeki yaşların sokak ışıkları a l t ı n d a parıldadığını görebiliyordu G ö k h a n .METAL FIRTINA 4 . O sırada m a r k e t işlerini falan b ü y ü t t ü m ." G ö k h a n ' ı n gözleri açıldı. "Gelişim Konseyi." " N e y d i o ö ğ r e n m e m e n g e r e k e n şey. " "Ne d e m e k istiyorsun. a m a h i ç b i r şeye asla e t k i e t m e ­ d i m . Yani d e v l e t i n a k l ı n ı o l u ş t u r a n in­ sanlar. o da tehdit a l t ı n d a olmasıdır.. Kurt'un bilmediği bağlantıları kullanarak h e p s i z d e n h a b e r d a r o l d u m . An­ c a k b u r a d a G e l i ş i m K o n s e y i ' n i n aldığı k a r a r d a k i m l e r i n et­ kili o l d u ğ u b i l i n m i y o r . işgali d u r d u r d u k . Ç ü n k ü G e l i ş i m K o n s e y i . G e l i ş i m K o n s e y i . G ö k h a n . y a ölecektim ya da sonsuza kadar susmak üzere ortadan kaybo­ lacaktım. A n c a k b u k o n s e y i o l u ş t u r a n i n s a n l a r s o n d e r e c e r a s y o n e l d ü ş ü n e n i n s a n l a r ." " D e r i n d e v l e t diye b i r şey yok. " dedi M a h ­ mut. b i r k e n a r d a b e k l e m e y i tercih e t t i m . " d e d i . M a h m u t konuşurken üzüntülüy­ dü." G ö k h a n bir süre d ü ş ü n d ü . ilke o l a r a k a s l a k e n d i o l u ş t u r d u ğ u b i r y a p ı y ı k e n d i eliyle y o k e t m e z . Gelişim Konseyi'nin Gri T a k ı m ' m t u z a ğ a d ü ş ü r ü l m e s i n e izin v e r m e s i n i n t e k b i r n e d e n i olabilir. Birileri G e l i ş i m K o n s e y i ' n i i k n a e t m i ş olmalı ve onları i k n a edenler b u n u y a p a r k e n değişik yollan. Biz b u b i l i n m e y e n o r g a n i z a s y o n l a r t a r a f ı n d a n k u r u l m u ş o l a n b i r e k i p t i k . "Vay be. b e n i m t a k ı m d a n a y r ı l m a m d a b u n u n l a ilgiliydi. "Tam olarak bilmiyorum a m a Gri Takım'm. "Bunu sadece Kurt ve b e n biliyorduk. a k l ı m h e p sizlerleydi. b a n a söyler m i s i n ? " G ö k h a n b u n u s o r a r k e n . Politik siste­ m i n ç ö k ü ş ü n ü önledik ve en s o n u n d a tuzağa d ü ş ü r ü l d ü k . Gri Takımı'n varlık sebebi olan ü l k e n i n çıkarları gerektiriyorsa.

çünkü b e n de bilmiyorum. E ğ e r s e n o r t a y a ç ı k a r s a n . M a h m u t ' u n n e d e n b u işleri b ı r a k t ı ğ ı belliydi. " T ü r k değil m i ? Peki." "Bu s e n d e ğ i l s i n G ö k h a n .." d e d i ." "Ya elde e t m e d i l e r s e . V e G e l i ş i m K o n s e ­ y i o l a r a k d a d e v l e t e d a n ı ş m a n l ı k yapıyorlar. Bu­ r a d a b i r l e r i n i n b i r ş e y y a p m a s ı gerekiyor. S a n k i d e v b i r k a p ı açılıyordu ö n ü n d e . .. k i m l e r ? " "Osmanlı'nın sadece bir T ü r k imparatorluğu olmadığını b i l i y o r u z ... " Ç ü n k ü r e s m i o l a r a k G r i T a k ı m ' m y o k o l m u ş o l m a s ı ge­ rekir.. a m a t a m o l a r a k n e o l d u ğ u n u b i l m i y o r u m . Ç ü n k ü o n l a r d ü n y a s i s t e m i n i v e ilişkilerini b a b a d a n k a l m a biliyorlar. b i z i m y o k e d i l m e y e çalışıl­ m a m ı z ı n d a b u n u n l a ilgili o l a b i l e c e ğ i n i b i l i y o r d u m .. b u n u n k a r ş ı l ı ğ ı n d a y a n i sizin h a k k ı n ı z d a bilgi v e r m e l e r i k a r ş ı l ı ğ ı n d a b i r şeyler e l d e e t m i ş olmalılar. A m a e ğ e r G e l i ş i m K o n s e y i t e h d i t a l t ı n d a .. G ö k h a n ş o k t a y d ı . a m a bu a d a m l a r halen Osmanlı ailesinin de dünya üzerinde v a r o l a b i l m e s i n e y a r d ı m e d i y o r olabilirler. Böyle olmayabilir de. b i r b a k ı m a a k i l a d a m l a r t o p l u l u ğ u o l d u k l a r ı n ı d ü ş ü n ü y o r u m . s a d e c e o a d a m l a r ı n Türkiye C u m h u r i y e t i ' n i n b u r a d a varlığını s ü r d ü r ­ m e s i için g e r e k e n s t r a t e j i l e r i g e l i ş t i r d i k l e r i n i . B u b e n i m t e o r i m a m a . Ve o k a p ı n ı n i ç i n d e . K u r t ' u n t a l e p l e r i n i haklı çıkarıyordu. . i h t i ş a m l ı b i r kapı.'bilmiyorum bunları sana anlatmalı mıyım. " " P e k i . o n l a r ı k i m t e h d i t e d i y o r olabilir k i ? " " B i l m i y o r u m .. H a t t a b u n a dair veriler var elimde. . S a n a v e t e o r i l e r i n e g ü v e n d i ğ i m i b i l i r s i n . B ü y ü k i h t i m a l l e . .. y a o n l a r d a n b u bilgiyi a l a n a d a m l a r o n l a r a söz v e r d i ğ i şeyi v e r m e d i l e r s e v e b i r a d ı m d a h a ileriye gitmişlerse. o z a m a n bu Türkiye'nin gerçekten c i d d i b i r t e h d i t a l t ı n d a o l d u ğ u n u g ö s t e r i r v e o a d a m l a r Geli­ ş i m K o n s e y i n i b u k o n u d a i k n a e t m i ş o l m a l ı l a r . O z a m a n l a r p a d i ş a h a akıl v e r e n d a n ı ş ­ m a n l a r ı n p e k ç o ğ u n u n d a d e v ş i r m e o l d u ğ u k o n u s u n d a bilgiler var. b e l k i de içle­ r i n d e n birisi i h a n e t e t m i ş t i r veya b a ş k a b i r şey. O a i l e l e r i n O s m a n l ı ' y a v e o n u n d e v a m ı n a b a ğ l ı k a l d ı ğ ı n ı sanıyorum.. En a z ı n d a n . t a r i h i n k a r a n l ı k say­ f a l a r ı d ö k ü l ü y o r gibiydi. Bir A n a d o l u i m p a r a t o r l u ğ u y d u . Gizlilikleri s a y e s i n d e bu işlerini yapabili­ y o r l a r d ı v e b u gizlilik h a l k a s ı b i r şekilde k ı r ı l d ı v e o z a m a n d a t e h d i d e açık h a l e geldiler.GİZLİ G Ü Ç BURAK TURNA hedefe ulaşılmcaya k a d a r bu u ğ u r d a h e r şeyin yapılacağını d ü ş ü n ü y o r u m .METAL FİRTİNA 4 .. bu ihtimali düşünmeliyiz. E m i n i m e l l e r i n d e p e k ç o k d o k ü m a n v e k a n ı t v a r d ı r . b i z i m h a k k ı m ı z d a k i bilgiyi d ü ş m a n l a r ı m ı z a vermişse. k i m b i l i r ? " " A n l a d ı m . . S o y l a r ı itibariyle O s ­ m a n l ı p a d i ş a h l a r ı n a d a n ı ş m a n l ı k y a p m ı ş o l a n gizli b i r o l u ş u ­ m u n devamı olduğunu düşünüyorum. Yani b u n l a r O s m a n l ı ' d a n b e r i g e l e n akıllı i n s a n l a r . B u bilgiye s a h i p o l m a k d e m e k . Yani b u n l a r T ü r k bile olmayabilirler. a m a devletin o n l a r ı aktif o l a r a k k o r u m a d ı ­ ğ ı n ı söyleyebilirim. a m a T ü r k l e r t a r a 104 f ı n d a n k u r u l m u ş t u .. Bunun birkaç gün önce ya da kısa bir süre önce k u r u l m u ş olduğunu z a n n e t m i y o r u m . Peki. " d e d i M a h m u t . Dolayısıyla d e v l e t i n h a f ı z a s ı gibi d a v r a n ı y o r l a r . A m a tabiî k i b u k o n u d a k e s i n b i r ş e y s ö y l e y e m e m . Ah. . o z a m a n ne olacak?" 105 . . . G e l i ş i m Konseyi kimlerden oluşuyor?" "Bunu sana söyleyemem.. An­ cak resmi yapının dışında resmi yapıya bir b a k ı m a d a n ı ş ­ m a n l ı k e d e n b i r k o n s e y o l d u ğ u n u d ü ş ü n ü y o r u m .. b u k o n s e y i zor d u r u m a d ü ­ ş ü r e c e k t i r .

GİZLİ GÜÇ " B u n u b i l e m e m . b e n h e r z a m a n için g ö r e v b i l i n c i m l e y a ş a m a y a d e v a m e t t i m v e öyle d e yaşamaya devam edeceğim. " M a h m u t b a n a g e r e k e n d e n çok fazla şey s ö y l e d i n . B u işlerle a r t ı k b e n i m h i ç ilgim k a l m a d ı . E l a n R a h u ' y u köşeye sıkıştırırsa. içlerin­ d e b i r u m u t ışığı b e l i r d i . o z a m a n G ö k h a n h a k k ı n d a k i bilgileri E l a n R a h u ' y a v e r m e k k a r ş ı l ı ğ ı n d a yeni imtiyazlar elde e d e bililerdi.METAL FIRTINA 4 . b ü y ü t ü l ü y o r v e o n d a n s o n r a d a Belçika'daki N A T O k a r a r g â h ı n a a k t a r ı l ı y o r d u . D u r u m gittikçe kritikleşiyordu. Çekilen fotoğraflar elli s a n t i m e k a d a r genişletiliyor. u m a ­ r ı m b u bilgiyi b a n a v e r d i ğ i n için b a ş ı n a b i r şey gelmez. A n c a k b u n a i z i n v e r i p v e r m e y e c e k ­ leri k o n u s u n d a e m i n değildiler. Karargâhtaki analistlerin Gökhan'ın Elan Rahu'yu dur­ durabileceği k o n u s u n d a şüpheleri o l m a s ı n a r a ğ m e n . Eğer G ö k h a n ." "Şu a n d a s e n i n l e b u r a d a y ü r ü y o r o l d u ğ u m için bile. Bu sırada yerden beş yüz kilometre yüksekte askeri bir uydu. bölüm 106 . G ö k h a n ' ı n s o n d e r e c e hızlı b i r b i ç i m d e k i m s e n i n b i l m e d i ğ i ilişkileri k u l l a n a r a k b i r y e r l e r e v a r m a y a çalıştığını gördü." dedi. bölgenin fotoğraflarını çekiyordu. K a r a r g â h t a r e s i m l e r e b a k a n l a r . " d e d i . fazla d a y o r u m y a p m a k i s t e m i y o r u m . b a ş ı ­ m a n e l e r gelebileceğini b i l m i y o r u m . A m a d e d i m ya.

Gece b o y u n c a yaptığı meditasyon. Kasları da g ö r ü n m e y e n b e d e n i n etkisi altına g i r m i ş olmalıydı. s t r a t e j i k d ü ş ü n c e bi­ çimi hepsi bir araya gelmiş. K e n d i s i n i ç o k iyi h i s s e d i y o r d u . bir b e d e n halini almıştı. gece b i r a r a o n u n gö­ r ü n t ü s ü n ü elde ettiğini d ü ş ü n d ü . belki de bilerek vermemişti. Elan Rahu'da G ö k h a n ' ı n bir r e s m i n i n o l m a m a s ı garipti. Z e k a s ı v e s a v a ş ç ı kabiliyetleri. d ü ş m a n l a r ı n ı yok e t m e g e l e n e ğ i n i s ü r d ü r m e y e ça­ lışıyorlardı. Gülümsedi. Geniş bir c a d d e n i n en b a ş ı n d a d u r d u . G ö k h a n ' a o k a d a r y o ğ u n l a ş m ı ş t ı ki. Gökhan'la F* k u r m a y a çalıştığı r u h s a l b a ğ l a n t ı s o n u ç v e r m i ş ol­ m a l ı y d ı . B ü t ü n g ü c ü b i r a r a y a g e l m i ş t i . En u f a k b i r t e k n o l o j i k k a t k ı . Bu bir gelenekti. Baktığında cad­ d e n i n s o n u n d a k i s i y a h a r a b a l a r ı . bu g ü l ü m s e m e aslında p e k çok kişi için k o r k u d a n n e r e y e k a ç a c a ğ ı n ı n b i l e m e m e duy­ gusu yaratabilecek bir yüz ifadesinden ibaretti. geçmişten g e l e n b u geleneği y a n i teknolojiyi k u l l a n m a d a n s a d e c e savaşçı hisleriyle. s i y a h g i y i n m i ş d e v yapılı a d a m l a r ı görebiliyordu. Ölü Şövalye d e r i n b i r r u h h a l i n e b ü r ü n - ^ — m ü ş t ü .C >0 ü n e ş d o ğ d u . Ölü Ş ö v a l y e ' n i n savaşçı y e t e n e k l e r i ­ n i n a z a l m a s ı n a n e d e n olabilirdi. .

b i n a l a r o n a a ğ a ç l a r gibi g ö r ü n d ü . a m a s o n r a e m i n o l d u . K o r u m a l a r h a r e k e t l e n m i ş l e r d i . İçindeki kıpırdanmayı. Burası o n a d a h a önce pek çok operasyon yaptığı k o m ü n i s t ülkeler­ d e k i ş e h i r l e r i h a t ı r l a t ı y o r d u . Çok iyi g i z l e n m i ş . C e n k . N e k a d a r zor­ l a n ı r s a . G ö k h a n ' a saygı d u y m a y a b a ş l a d ı . A m a kendisiyle başa çıkabilecek k a d a r iyi o l m a d ı ğ ı n d a n e m i n d i . Bir a n için b i r k ı p ı r t ı g ö r d ü . b i r a z d a n e v d e n çı­ k a c a k t ı . O . A v r u p a ' n ı n k r a l i y e t a i l e l e r i n d e n . G ö k h a n o r a l a r d a b i r y e r l e r d e C e n k ' i n d ı ş a r ı çıkmasını bekliyordu. Etrafına d a h a dikkatli b a k m a y a başladı. M e d i t a s y o n o n a çok iyi gel­ m i ş t i . G ö k h a n o k a d a r ç o k z a m a n h a r c a y a c a k . bir s ü r ü kof çu­ v a l d ı . Ç ü n k ü d ü ş m a n . yeterli b i r ç a b a s a r f e d i l d i ğ i n d e k u r b a n ı n kolayca b u l u n m a s ı n ı sağlı­ yordu. G e n i ş yeşil alanları ve denizi severdi Ölü Şövalye. A d a m l a r hareketlenmişti. b u haliyle ç o k iyi b i r y e m o l m u ş t u . Ruhsal bağlantı k u r m a k ve sonra da rakiplerini bu bağlantı ile r u h s a l i z i n d e n t a k i p e t m e k . H e r şeyi d e ö ğ r e n e ­ ceğinden de hiç şüphesi yoktu. H e r i n s a n ı n r u h s a l b i r izi v a r d ı ve o r u h s a l iz. bu büyük ihtimalle Gökhan'ın da hareketlen­ m e k t e olduğunu gösteriyordu. İ ç i n d e b i r k ı p ı r d a n m a oldu. bu da r u h u n u sıkıyordu. devletçi b i r yapıyı ç a ğ r ı ş t ı r ı y o r d u .. e m i n d i . e t r a f a b a k t ı . E l e k t r o n i k b i r r a d a r gibi. s a d e c e k e n d i l e r i için özel o l a r a k ç a l ı ş a n şövalye t a r a f ı n d a n aile b i r e y l e r i n e a k t a r ı l a n b i r bilgiydi. Z a m a n ı n geçmesinin hiç bir ö n e m i m a s ı g e r e k e n t e k şeyin. o a d a m ı alıp i n i n e g ö t ü r e c e k v e o r a d a s o r g u l a y a c a k t ı . Biliyordu. s o ğ u k b i r g r i l i k hakimdi her yana. G r i b i r ş e h i r d i b u r a s ı . bakıyor olmazdı. O n u n ölümü­ n ü gözleriyle g ö r m e d e n . h i ç b i r y e r e g i t m e y e c e k t i . Şimdi.METAL FİRTİNA 4 . bekledi. Bu. A ğ a ç l a r ı n ı n a r a s ı n ­ d a a v ı n ı a r a y a n b i r p a n t e r gibi h a r e k e t e t m e y e b a ş l a d ı . birisinin gelmekte olduğunu. 111 A n k a r a ' d a n b i r a n ö n c e g i t m e k i s t i y o r d u .GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA O a d a m l a r a b a k t ı ğ ı z a m a n t e k g ö r d ü ğ ü . E t r a f t a k i gri b i n a l a r . O n u n d a iyi b i r s a v a ş ­ çı olduğunu hissediyordu. E ğ e r Ölü Şövalye o n u n r u h s a l iziyle b a ğ l a n t ı k u r m a m ı ş olsa. açındığı a n d a b ü y ü k bir güç kazanıyor v e r a k i b i n i alt e d e b i l e c e k d u r u m a geliyordu. C e n k ' i n d a i r e s i n i ç o k iyi g ö z e t i m a l t ı n d a t u t a b i l e c e k v e a s l a g ö r ü l e m e y e c e k b i r n o k t a d a y d ı . H a y a t t a y a p 110 . d ü ş m a n ı n a a c ı m a m a k o l d u ğ u n u bili­ yordu. o n u n l a n a s ı l bağlantı kuracağına k a r a r vermeye çalışmıştı. şövalye a i l e s i n i n y ü z y ı l l a r d ı r y a p t ı ğ ı b i r şeydi. a s l a ş u a n d a bakıyor olduğu yere. Büyük ihtimalle yolunun üzerine bir t u z a k k u r m u ş v e ş u ç u v a l l a r ı yok e t t i k t e n s o n r a . O r a d a b i n a l a r ı n a r a s ı n d a k ü ç ü k b i r iz. Bu G ö k h a n ' d a n baş­ k a s ı o l a m a z d ı ç ü n k ü b ü t ü n gece o n u d ü ş ü n m ü ş .. B u n u n için Gök­ h a n k o n u s u n u en kısa z a m a n d a halletmeliydi. a n c a k bununla açıklayabilirdi. Bir ş e y l e r i n o l a c a ğ ı n ı h i s s e ­ diyordu. Ankara'yı sevmemişti. B i r k a ç a d ı m a t t ı . bağlan­ t ı d a y d ı . b u d a Ölü Şövalye için G ö k h a n ' ı a v l a m a k o n u s u n d a d a h a fazla a v a n t a j yaratacaktı.. h e m e n b u d u y g u d a n v a z g e ç t i . o G ö k h a n o l m a l ı y d ı . Bir a n için G ö k h a n ' a acıdı. Buralarda bir yerde olduğundan yoktu. Gökhan'la bu bağlantıyı k u r u p k u r a m a d ı ğ ı n ı bilemiyor­ d u a m a içinde h i s s e t t i ğ i k ı p ı r d a n m a b u n u n b i r i ş a r e t i y d i . Evet. Bekledi. h e r s a n t i m e t r e k a r e y i h e m gözle h e m d e h i s l e r i y l e k o n t r o l e d i ­ yordu. ö n c e o n u h a y a l s a n d ı . h a ­ r e k e t e d e n m i n i c i k b i r s a ç p a r ç a s ı ..

K ö t ü duygular onu her z a m a n tetikte t u t a r d ı . Sanki gücün ka­ r a n l ı k t a r a f ı n d a n g e l e n zehirleyici bir r ü z g a r . C e n k ' i n a r a b a s ı o ışığın a l t ı n d a n geçerken patlatacak ve etrafta kimseye z a r a r v e r m e d e n a d a m ı k o l a y c a alıp g i d e c e k t i . Garip. O a n b a z e n s a d e c e b i r s a n i y e o l a b i l i r d i . ay­ l a r c a . Kollarına. Bir a n ö n c e onu p a r ç a l a m a k ve b u l u n d u ğ u yerden gitmek istiyordu. Çok y a v a ş a d ı m l a r l a G ö k h a n ' ı n b u l u n d u ğ u . y ı l l a r c a o b i r s a n i y e için b e k l e m e k ü z e r e e ğ i t i l m i ş t i .GİZLİ GÜÇ Gökhan'ın bulunduğu yöne doğru hareket etmeye baş­ l a d ı . eve g i r m e k için u y g u n b i r n o k t a a r ı y o r d u . Cenk'in bulunduğu binanın her yanını tarayıp. v ü c u d u n a . b e d e n i n e d o k u ­ nup onu uyuşturuyordu. Kötü duyguları bu nedenle severdi. bir h u ş u duyuyordu. G ö k h a n ise. G e r e k i r s e g ü n l e r c e . G ö k h a n ' ı n y ü z ü n ü görebili­ yordu. İ ç i n d e e n u f a k k ö t ü b i r d u y g u y o k t u . Artık karşısındaki a d a m ı tanıyordu. a r a b a l a r . O n u g ö r e b i l i y o r d u . Küçük bir b o m b a hazırlamış ve onu yol ü z e r i n d e b i r t r a f i k l a m b a s ı n a k o y m u ş t u . a ğ a ç l a r l a k a p l ı o l a n k ö ş e y e d o ğ ­ r u y a k l a ş t ı . E ğ e r ç ı k a r v e a r a c ı ile i ş y e r i n e d o ğ r u g i t m e k i s t e r s e . her yerine bakıyor. E ğ e r a d a m d ı ş a r ı ç ı k m a z ise. Sadece ve sadece doğru a n d a yapılan d o ğ r u bir saldırı. y o k e t m e k istediği b e d e n i t a r ı y o r d u . B ü t ü n dikkatiyle ona baktı. çalılar. o g i r m e k z o r u n d a k a l a c a k t ı . B u d a ilginçti.METAL FIRTINA 4 . Öyle h a r e k e t e d i y o r d u ki. o z a m a n d a yol ü z e r i n d e k u r ­ d u ğ u t u z a ğ a düşürecekti. A m a s a b r e t m e s i gerekliydi. yüzüne. v a h ş i b i r y a r a t ı k t a r a f ı n d a n i z l e n d i ğ i n d e n habersizdi. O n a b a k a r k e n b ü y ü k b i r zevk d u y u y o r d u . bölüm 112 . k u r b a n ı m u t l a k bir şekilde i m h a ederdi. o n u y a n ı n d a n g e ç e n b i r i s i n i n b i l e g ö r m e s i n e i m k a n y o k t u .

y ü z ü n d e ­ k i y a r a l a n g i z l e m e g e r e ğ i g ö r m ü y o r d u . p u r o y a k m ı ş . ciddi biçimde canı acıtılmış biri olduğuna şüphesi yoktu. terlemiş bir h a l d e kendisine s o r u l a n soruları cevaplamaya çalışıyordu. A d a m s a birden karşısında biten. Yüzü g a r i p v e k o r k u ­ t u c u b i r h a l d e y d i . Ancak sorduğu sorular­ d a n ve y ü z ü n d e k i y a r a l a r d a n . . Mert korkunç saldırıdan k u r t u l m u ş t u . o n a s o r u l a r soruyor. U z u n s ü r e d i r h e m k a p ı l a r ı h e m p e n c e r e l e r i sıkı sıkı­ y a k a p a n m ı ş o l a n ofisin i ç i n d e . A m a v ü c u d u n u n geri k a l a n k ı s m ı n d a h i ç b i r zarar yoktu. k o r k u için­ de. A r a d a n s ı z a n g ü n e ş ışığı h a v a d a k i t o z l a r ı v e isi g ö s t e r i y o r d u . Diğeri ise çalışma m a s a s ı n ı n a r k a s ı n d a k i deri k o l t u ğ a s o n d e r e c e k a r m a ş ı k b i ç i m d e b a ğ l a n m ı ş . R a h a t b i r b i ç i m d e o t u r a n p u r o s u n u içen a d a m . onu a n l a m a y a çalışıyordu.J a l u z i l e r k a p a n d ı ğ ı için ofisin içi k a r a n l ı k t ı . Bir s ü r e ö n c e b u ç a b a s ı n a s o n v e r d i . inanılmaz kesinlikte sorular soran a d a m ı n kim olduğunu an­ l a m a y a ç a l ı ş ı y o r d u . k ı s ı k gözlerle k a r ş ı s ı n d a o t u r a n a d a m a bakıyor. kendisini oturduğu koltuğa bağlayan. Biri­ s i a y a k l a r ı n ı u z a t m ı ş . O n u n k i m olduğunu asla anlayamayacaktı. s a d e c e iki a d a m v a r d ı .

b a n a bir resim gösterirsin ben de o a d a m ı n nerde olduğunu bulma­ y a ç a l ı ş ı r ı m . 116 117 . m a n t ı k t a m a m m ı ? " " M a n t ı k m ı . b e n i kimlerin aradığını bulabilir misin?" "Sen ne saçmalıyorsun?" "Hayır. " d e d i . a m a y ü z d e d o k s a n dokuz olmaz. Öyle değil m i ? Bir çeşit d e d e k t i f l i k y a p t ı ğ ı n ı d ü ş ü n ü y o r u m . O a d a m . M e r t . b a n a yardım edebileceğini d ü ş ü n d ü m ." " B a n a s ö y l e d i ğ i n şeyler y e t e r l i değil. b u n e d e n l e y a n ı l t ı c ı bilgiler v e r d i k k a m u o y u n a . A m a söyle­ diklerinde ciddiydi. o bilgilerle p e k b i r şey y a p a b i l e c e ğ i m i s a n m ı y o r u m . D a h a ö n c e yerini tespit etmîş olduğumuz bazı kişilerden bahsedebilirim ve b u n l a r d a n hangisinin saldırıyı gerçekleştirmiş olduğunu bulursun." "Peki. s e n d e d e l i n i n t e k i olabilirsin. B i l i y o r u m . s ö y l e d i ğ i n ş e y i n t a m t e r s i n i y a p m a n ı i s t i y o r u m . b e n d e o n a yoğunlaşıp o n u n nerde olduğunu bulmaya çalışırım. B e n b i r çeşit r u h s a l d e d e k t i f i m . o n a bir şey söylemeden o r a d a n g i t m e y e c e k t i . Bana r e s m i n i gösterirsin. S a l d ı r ı d a n k u r t u l d u k t a n s o n r a çılgınca ora­ d a n u z a k l a ş t ı m . şimdi senin yapmanı istediğim şeyi y a p a c a k s ı n v e b u i ş b i t e n e k a d a r d a b i r y e r e g i t m e y e c e ­ ğim. a m a ç o k u z u n z a m a n oldu ve o z a m a n yaptığımız deneylerde h e r z a m a n d o ğ r u s o n u c a u l a ş m a d ı k . Gerçekten b i l d i ğ i n b i r şeyler y a d a g e r ç e k t e n s ö y l e d i ğ i n y e t e n e k l e r s e n d e varsa. Onu da izledim. a d a m a d ö n d ü . b u işlerle m a n t ı ğ ı n n e a l a k a s ı v a r ? " M e r t . a m a b i r d e y i m v a r d ı r b i z d e . Bu nedenle kal­ kıp Afrika'dan Amerika'ya geldim. B u s a y e d e b i r k a ç kez k a y ı p i n s a n l a r a u l a ş t ı m v e Rus İstihbaratını takip ettik. N e r d e n t a n ı y o r u m d i y e s o r m a . " S e n i t a n ı y o r u m .METAL FIRTINA 4 . ç ö k faz­ la z o r l a n m a d ı m . a m a b e n i m de senden aşağı kalır y a n ı m yok d o s t u m . a m a h e r z a m a n o l m u y o r . ofisin i ç i n d e d o l a ş t ı . Hiç i n a n m a d ı m . U m a ­ r ı m söylediklerin doğrudur. " " S e n h a l a b u i ş i n e d e v a m e d i y o r s u n .GİZLİ G Ü Ç BURAKTURNA M e r t a y a ğ a k a l k t ı . H a t t a bir video da vardı. Orada b u l d u ğ u m internet kafede z a m a n geçirirken s a n a r a s t l a d ı m . Y a r a l a r ı m ı n g e ç m e s i için b i r s ü r e b i r y e r l e r e sığındım." " H e y ! S e n b e n i n e z a n n e d i y o r s u n ? D i ğ e r d ü n y a d a n gel­ m i ş b i r çeşit r u h f a l a n m ı ? B e n s a d e c e b a n a v e r i l e n r e s i m l e r i n dünyada nerde olduğunu görmeye çalışan bir insanım. Bu. d i ğ e r i n i y a p a b i l i y o r s u n b u n u d a y a p m a n l a z ı m . B u işler s a n d ı ğ ı n gibi değil. en son nerele­ re gitmiş olabileceğini söylersin. " E v e t d e v a m e d i y o r u m . d e n i z e d ü ş e n y ı l a n a sarılır. yüzde bir gerçeleşir b u n u n da nasıl olduğunu b e n bile b i l m i y o r u m . B u n u çok z o r o l m a m a s ı l a z ı m . a d a m ciddileşti. b u n u n t e r s i n i y a p a m a z m ı s ı n ? " "Nasıl y a n i ? " "Bana bakıp. d i y e l i m ki çocuğun kayboldu. " "Bize s a l d ı r ı y a p ı l a n yeri s ö y l e y e b i l i r i m s a n a . Senin bir z a m a n l a r A m e ­ r i k a n o r d u s u için t e l e p a t i yoluyla bilgi t o p l a d ı ğ ı n ı ö ğ r e n d i m . B u n u y ü z i f a d e s i n e iyi y a n s ı t m ı ş o l m a l ı y d ı ki. g a y r i c i d d i b i r g ö r ü n t ü s e r g i l i y o r d u ." "Bana martaval okuma. Y a d a b u n a b e n z e r şeyler işte." "Benim sana nasıl bir y a r d ı m d a bulanabileceğimi düşü­ n ü y o r s u n ? S ö y l e d i k l e r i m d e g e r ç e k l i k p a y ı var.

Ç ı k s a n bile k u r t u l u ş ş a n s ı n yok t a m a m m ı ? Çok ş i d d e t l i b i r ç a t ı ş m a n ı n i ç i n d e n d a h a y e n i gel­ d i m v e e m i n i m s e n i d e h a r c a m a k t a n h i ç ç e k i n m e m ." dedi." dedi. U z u n s ü r e d i r b a ğ l ı d u r a n a d a m . " d e d i . tersini de yapabilmeliydi. B i r a z inisiyatifi ele a l oğ­ lum!" A d a m şaşkındı.METAL FIRTINA 4 . s e n b i r ç o c u ğ u b u l m a k i s t i y o r s u n . Sistematik dü­ ş ü n m e y i b ı r a k t a m a m m ı . s a n ı r ı m b a n a p a r a falan d a v e r m e y e c e k s i n . Garipti a m a doğru söylüyordu. Eğer diğerini yapabiliyorsa. k o c a m a n b i r altın parçası duruyordu. k e n d i n e g e l m e k için k o l l a r ı n ı o v u ş t u r d u . " T a m a m . o n u n y ü z ü n e b a k ı p o n u k i m i n a r a d ı ğ ı n ı bulabilir misin?" A d a m bir süre d ü ş ü n d ü . h e m d e s e v e seve. Ayağa k a l k t ı . b i r çeşit p s i k o l o g k o l t u ğ u n u a n d ı r a n y a r ı y a t a y kol­ tuğa uzandı. ç o k değerli olan bir şey b u l d u m . geç Ş u r a y a v e u z a n . a n c a k her tarafım bağ­ l ı y k e n v e b u k a d a r g e r g i n k e n b e n d e n b i r şey b e k l e m e t a m a m mı?" M e r t a y a ğ a k a l k t ı v e a d a m ı n y a n m a gitti. " T a m a m . b u r a d a n ç ı k a m a y a c a ğ ı n ı bil. " B a n a b a k . eğer b a n a b i r n u m a r a y a p m a y a k a l k a r s a n . A d a m k e s e y i açtı. " N e y m i ş o ? " diye s o r d u a d a m . gerçekten de söylediğin mantıklı. k u t u y u açtı çıkarttığı bir pu- 118 119 . bir deneyelim o z a m a n . Peki. "Aaa. B e n i asla t a n ı m a k istemezdin. a n c a k b u n u hiç d e n e m e d i m . b e n s a d e c e b u r a d a işimi y a p m a y a çalı­ ş ı y o r u m . H e m e n altın parçasını. siz A m e r i k a l ı l a r k e n d i n e s ö y l e n e n i y a p a r v e o n u n d ı ş ı n a ç ı k m a z s ı n ı z . " T a m a m . " B u n u n e r d e n b u l d u n ? " diye s o r d u ." "O z a m a n b u n u da yapabiliyor olmalısın. A r t ı k m ü ş t e r i n e istediği h e r h i z m e t i v e r e b i l i r d i . Mert cebinden çıkarttığı küçük bir keseyi a d a m ı n önüne k o y d u . t a m a m . o n u n r e s ­ mine bakıyorsun ve daha sonra nerede olduğunu buluyorsun. neredeyse yarım y u m r u k boyutundaydı.GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA "Bana ne demeye çalıştığını. M e r t . Ş i m d i r a h a t l a m ı ş g ö r ü n ü y o r d u v e M e r t ' i n k e n d i s i n e söylediği şeyi y a p ı p y a p a m a y a c a ğ ı n ı d ü ş ü ­ nüyordu. " " B a k s a n a p a r a v e r e m e m a m a g e l d i ğ i m y e r d e . b i l e m i y o r u m . oldu. S o n r a Mert'in elindeki p u r o y a baktı. " B a n a b i r d a h a s o r u s o r a r s a n . r o y u d a k e n d i s i için y a k t ı . b a ğ l a r ı ç ö z d ü . g i d i p k e n d i n e b i r i ç e c e k aldı. A d a m a r t ı k o n u n ciddi o l d u ğ u n u biliyordu. i s t e d i ğ i m h e r şey s a n a y a p ­ t ı r ı r ı m ve hiçbir şey v e r m e m karşılığında. T e m e l d e b u n d a n ç o k d a farklı b i r ş e y y a p t ı ğ ı s ö y l e n e m e z d i . bir d a h a anlatır mısın?" " D i y e l i m ki. nasıl böyle bir şey olabilir k i ? " "Tersi d a h a ö n c e o l d u m u ? " "Evet. o n d a n verebilirim. g ö z l e r i n e i n a n a m a d ı . bu çocuğun k a y b o l d u ğ u n u d ü ş ü n e l i m ve sen de o çocu­ ğ u k a ç ı r a n kişisin." dedi. Bilmiyorum. çekmece­ s i n e a t t ı .

o n u n h e r ş e y i n a r k a s ı n d a k i a d a m o l d u ğ u n u d ü ş ü n e c e k t i . A d a m a r t ı k s o ğ u k t e r l e r d ö k m e y e b a ş l a d ı ." " S e n d a h a ö n c e t e h l i k e a l t ı n d a y d ı n . i m g e l e r y a v a ş y a v a ş b i r l e ş m e y e v e sis d a ğ ı l m a y a b a ş l a ­ dı. " Ç o k ö n e m l i değil. M e r t ' i n o a n t e h l i k e d e o l m a d ı ğ ı n ı hissetti. h e p i m i z i n öldüğünü düşünüyorlar. M e r t . "Bu ç o k d o ğ r u . eliyle b a ş ı n ı s ı k t ı ve s u s m a s ı n ı istedi. " diye c e v a p v e r d i M e r t . " B a n a söyle o i s m i . " S a n a b i r şey s o r a c a ğ ı m . " d e d i . G a r i p b i r şey v a r d ı . elini Mert'in a l n ı n a koydu. O d a n ı n i ç i n d e k i k a r a n l ı k a r t ı y o r d u . y ı l l a r i ç i n d e geliştirdiği d ü ş ü n c e l e r i b i r b i r a k l ı n d a n g e ç i r m e y e b a ş ­ ladı. A d a m d a a y n ı şeyi y a p t ı . Elan R a h u ! " M e r t i s m i d u y u n c a t i t r e d i . Bu herifte b i r şeyler v a r m ı ş . ç ü n k ü b i z e s a l d ı r d ı l a r . a m a b i r t ü r l ü bır a k a m ı y o r d u . a n c a k ş u a n d a öyle bir tehlike görülmüyor. B u n u n n e d e n olabileceğini a r a ş t ı r d ı . M e r t bir s ü r e öncesine k a d a r b ü y ü k bir tehlikenin etkisi altındaydı. K e n d i i ç i n d e k i o ç ö z e m e d i ğ i m e k a n i z m a y ı ç a l ı ş t ı r m a k için. 120 121 ." dedi. Şiddetli bir k o n s a n t r a s y o n a ihtiyacı vardı. a m a çok tehlikeli. B u n l a r ı n i ç i n d e n n e t seçilebilen b i r t a n e g ö r ü r s e . "Ve b i r i s i m g ö r ü y o r u m . b a n a b u n u n c e v a b ı m v e r e b i l i r misin?" dedi. Kendisi de gözlerini kapattı. M e r t . t ü y l e r i n i ü r p e r t i y o r . y e r yer kaslarına k r a m p girmesine n e d e n oluyordu. g ö r ü n t ü l e r v a r d ı . kelimeler. " diye d i r e t t i . t a m i s t e d i ğ i m şey b u . Sadece Mert'le iletişim k u r­ muştu. diye d ü ş ü n d ü .GİZLİ GÜÇ BURAKTURNA M e r t ' i n y a n m a gelip o t u r d u . a d a m ı n için­ de gerçekleşenlerin o n a y a n s ı m a s ı n d a n b a ş k a bir şey değildi. b i r a z d a h a zor. " dedi. Bir s ü r e d a h a geçti. A d a m aslında hiçbir şey y a p m ı y o r d u . " O z a m a n i ş i m i z . A s l ı n d a o t i t r e y i ş . Bir çeşit i m g e l e r ç ö p l ü ğ ü ile k a r ş ı k a r ş ı y a y d ı ." d e d i . y a r ı u y k u h a l i n d e gibiydiler. " N a s ı l g i d i y o r ? " diye s o r d u ğ u n d a . o n u n n e k a d a r b ü y ü k bir tehlikenin içinden geldiğini anladı. a m a şu an bunu hissetmiyordu." M e r t . D a h a ö n c e d e n s a n a doğ­ r u y ö n l e n m i ş oldLn i n s a n l a r ı n y e r i n i g ö r m e y e ç a l ı ş a c a ğ ı m . A d a m ı n z i h n i n d e k i imgelerin içinde. O n d a n beynindeki t ü m düşünceleri b o ş a l t m a s ı n ı istedi.. "Sor bakalım. Bir s ü r e öyle k a l d ı l a r . Ö n c e l i k l e ç o k t e h l i k e l i b i r a d a m l a ilgili b i r ş e y l e r g ö r ü ­ yordu. M e r t ' i n a l n ı n a elini ilk k o y d u ğ u a n d a n i t i b a r e n . M e r t ' t e n a k a n enerji t ü m b e d e n i n e yayılıyor. G e r e k t i ğ i z a m a n d u y g u ­ l a r ı n ı t a m a m e n k a p a t a b i l i r d i . O n d a n g ö z l e r i n i k a p a m a s ı n ı istedi.METAL FIRTINA 4 . B u M e r t için çok d a z o r b i r ş e y değildi. Mert aklının bir kenarına not etti. "Evet.. Z a m a n geç­ tikçe Mert de yorulmaya başladığını hissediyordu. "Çok garip şeytansı varlıklar bir a d a d a n kaçıyorlar sanki ve bir ismin etrafında toparlanıp dönüyorlar. M e r t ' t e n gelen enerji b e y n i n d e ç o k g a r i p i m g e ­ ler y a r a t ı y o r d u .

M e r t ' i n h i ç z a m a n ı y o k t u . B u n u o a d a m a s ö y l e m e s i n e ge­ rek k a l m a m ı ş t ı . B a c a k l a r ı n ı n u y u ş t u ğ u n u hissetti. h e m e n gidip bir kağıt p a r ç a s ı n a 'Elan R a h u ' ismini yazdı. k a s l a r ı ağrı i ç i n d e y d i . bölüm 122 . B ü t ü n b e d e n i .GİZLİ G Ü Ç "Elan R a h u ! " diye t e k r a r etti Mert.METAL FIRTINA 4 . O d a d a n çıkıp giderken. A d a m d ü ş ü p b a y ı l d ı . M e r t ' t e nefes nefese k a l m ı ş . a d a m h a l a bilinç­ siz b i r ş e k i l d e y e r d e y a t ı y o r d u . İçindeki hisleri en az o n u n k a d a r biliyordu. t e r l e m i ş t i .

y a n ı n d a m e y v e l i Ç i n çayı­ nın tadına vararak kendisini büyük düşüncelere kaptırmış görünüyordu. S o p h i e o r a d a ç a l ı ş m a y ı seviyordu. Sofie g ü l e r e k o n a b a k t ı . O r a y a k i m s e g i r m e z d i . G r i T a k ı m ' d a n k u r t u l m a k . Gri Takım. Özel o d a s ı n a ç e k i l d i . A c a b a b u G ö k h a n m ı . B ü t ü n v ü c u d u n u n t i t r e d i ğ i n i v e t e r l e d i ğ i n i h i s s e t t i . Z e n g i n i ş a d a m l a r ı b u i ş için h e r z a m a n i d e a l d i . K i t a p l a r ı n a g ö m ü l m ü ş . Kızı. Kafasının içinde y a n k ı l a n a n şey. Sofie R a h u . Ölü Ş ö v a l y e ' n i n b i r a n ö n c e o n u b u l u p yok e t m e s i n i i s t i y o r d u . ş u a n için b ü t ü n p l a n l a r ı n ı n t e m e l i n d e y d i .E lan R a h u birden d u r d u . K a p ı a ç ı l ı n c a . a m a h i ç belli o l m a z d ı . Ragıp T a m e r vasıtasıyla Türkiye'nin iç politikasında e t k i l i o l m a y a ç a l ı ş ı y o r d u . Türkiye'deki bağlantıları sayesinde o n u n i s m i n e u l a ş m ı ş olabilir m i y d i ? B u g e r ç e k t e n d e s o n d e r e c e z o r d u . B a b a s ı n ı n özel o d a s ı n d a y d ı . İsminin bir yerlerde s ö y l e n d i ğ i n d e n ş ü p h e s i y o k t u . İleride işlerini ve h a t t a b ü t ü n p r o g r a m ı n ı ona d e v r e d e b i l e c e ğ i n i h i s s e d i y o r d u . O t e h l i k e l i a d a m l a r l a uğraşmak zorunda kalmak istemiyordu. ü n i v e r s i t e d e a n t r o p o l o j i o k u ­ y o r d u . D a h a ö n c e d e hislerine güvendiğinde. haklı çıkmıştı. diye d ü ­ ş ü n d ü . b i r kişi h a r i ç . k e n d i i s m i y d i a m a k e n d i s i n i n i ç sesiyle y a k ı n ­ d a n b i r ilişkisi y o k t u . B u ilk k e z o l m u y o r d u . .

Ç ü n k ü çok g ü ç l ü b i r i n s a n o l d u ğ u n u b i l i y o r u m v e g ü c e b u ­ l a ş a n b i r i n s a n ı n b a z e n h o ş o l m a y a n şeyler y a p m a k z o r u n d a kalabileceğini de hissedebiliyorum. 126 127 . Takip etmeyenlerin başarılı olması demek. b e n i m gibi­ ler o l m a s a d ü n y a d a k a o s o l u r d u . ş u a n d a v a r o l a n k a o s n e b a b a ? " diye s o r d u . b u n a a s l a i t i r a z ı m o l m a z d ı . oysa b e n v e b e n i m e t r a f ı m d a k i i n s a n l a r k o n t r o l l ü k a o s ­ lar çıkararak. b u k o n u l a r d a a r a ş t ı r m a ­ larımı yoğunlaştırıyorum. bu yok olma enerjisini bir b a k ı m a sonsuzluğa gönderiyoruz. M i n i k b i r n o k t a . Sofie g ü l ü m s e y e r e k b a k t ı .. " M a r s l a ilgili b i r p r o j e v a r b a b a . ç e ş i t l i l i k t e n y a n a y ı m . d a h a güçlü o l a n ı n i r a d e s i ­ nin d o ğ r u l t u s u n a gitmek demektir. " S e n i n n e k a d a r akıllı bir k ı z o l d u ğ u n u u n u t m u ş u m . s e n i n n e k a d a r akıllı o l d u ğ u ­ n u asla u n u t a m a m . Sofie ş u n d a n e m i n o l m a l ı s ı n ." dedi. doğru­ l u ğ u n y e n i l m e s i d e m e k t i r .. Ş a k a s ö y l ü y o r u m t a b i i ki. e ğ e r s e n b u n u d ü n y a d ı ş ı g e z e g e n l e r e i n s a n l a r ı t a ş ı m a k için k u l l a n a c a k s a n . mücade­ le demektir ve bizim yaptığımızda bunu m ü m k ü n olduğunca y ö n e t m e y e ç a l ı ş m a k . "İki türlü kaos vardır. Yine d e b u i r a d e n i n b a z ı i n s a n l a r ı ü s t ü n k ı l m a k için ç o k d a d o ğ r u o l m a y a n şeyler y a p t ı ğ ı n ı h i s s e t m i ­ y o r d a d e ğ i l i m . " d e d i ." Bunları söylerken v i c d a n ı n ı n derinliklerinde acıyan bir n o k t a v a r d ı . B i z i m b u r a d a o l u ş t u r a c a ğ ı m ı z d ü ­ şünceler. ş u a n d a b u o d a d a n çıkan düşüncelerle kuruluyor olmasın ki?" dedi. Yaptı­ ğ ı n işlerin h i ç b i r i s i h a k k ı n d a b i l g i m yok. o n u y a p ı y o r u m . Belki s a n a g a r i p b i r felsefe o l a r a k gelebilir. Karşısındaki a d a m ı n b ü y ü k bir galaksi i m p a r a t o r ­ l u ğ u n u yönetebilecek k a d a r b ü y ü k bir egosu olduğunu düşü­ nüyordu. d o ğ r u l u k d e m e k . kalmıştı. a m a b u n u s o r m a k istemiyorum. Savaşmak demektir.METAL FIRTINA 4 . tabiî k i b u a r a d a k e n d i i r a d e m i n ü s t ü n k a l m a s ı koşuluyla." " B a k Sofie. kaos demektir. b a k a l ı m ? " "Mars'ın ü z e r i n d e i n s a n l a r ı n yaşayabileceği bir d u r u m a g e t i r i l m e s i y l e ilgili b a z ı ç a l ı ş m a l a r . g e r ç e k a n l a m d a n e iş yaptığını da bilmiyorum. b i l i m i n g e l i ş m e s i b e n i m için d a h a ö n e m l i . S e n i n b i l i m e o l a n y a k l a ş ı m ı n b e n i m h a y a l l e r i m i n gitgide genişlemesine h a t t a sınırlarını t a m a m e n k a l d ı r m a m a n e d e n oluyor. K o n t r o l s ü z k a o s l a r i n s a n o ğ l u n u n yok o l m a s ı n a yol açabi­ lir." " B u ç o k güzel Sofie. b e n c e çok d a h a d o ğ a l d o ğ r u olan. O n o k t a n ı n yaydığı acıyı u m u r ­ s a m a m a y ı ö ğ r e n e l i çok o l m u ş t u . Eğer bizim irademiz d a h a g ü ç l ü ise. Babasının egosuna hayran "Buna gerçekten inandığına i n a n a m ı y o r u m a m a senin t a r z ı n ı s e v i y o r u m . N e d e n b i r g a l a k s i i m p a r a t o r l u ğ u . " "Peki. b a k a r s ı n b i r g ü n Mars'a h a t t a g ü n e ş s i s t e m i n i n dı­ ş ı n a çıkabilir. a m a b u n a y ü r e k t e n i n a n ı y o r u m . Biliyorsun s e n i n gibi b a k m ı y o r u m . g ü z e l k ı z ı m . Dünyada kaosun olmadığı bir çağ olmamıştır. Kontrollü kaos ve kontrolsüz kaos. d ü n y a n ı n y ö n e t i l m e s i n d e b e n i m gibi i n s a n l a r a i h t i y a ç var. " d e d i . İnsanlık demek. o b a ş a r ı l ı o l u r v e d i ğ e r l e r i d e o n u t a k i p e t m e k z o ­ r u n d a d ı r . "Neymiş o proje. Gerçi b a n a i ş l e r i n d e n b a h s e t m i y o r s u n .GİZLİ G Ü Ç BURAKTURNA " N e ç a l ı ş ı y o r s u n Sofie?" d i y e s o r d u E l a n R a h u . " B a b a .

o d a d a n ç ı k a r k e n d ö n ü p a r k a s ı n a b a k t ı . O n u n l a g u r u r m u d u y u y o r d u . G r u p n ö t r a l i ze edildi. k e n d i s i n i ü z e r i n d e çalıştığı b u p r o j e l e r e v e r m e y e k a r a r verdi. " "Seni k o r u m a k mı? Neden? K i m d e n ? " "Sofie. b u d o ğ r u mu?" R a h u . y o k s a b a ş k a b i r şey m i h i s s e d i ­ yordu. 128 129 .METAL FIRTINA 4 ." Sofie ü z g ü n g ö r ü n ü y o r d u . b e n i k o r u m a y a çalı­ şıyor s a d e c e ." "Ölü Ş ö v a l y e n i n a d a d a n a y r ı l d ı ğ ı n ı d u y d u m .GİZLİ G Ü Ç BURAK TURNA "Baba!" "Evet. b a n a d a u l a ş a b i l i r v e b u a d a m a l a r öyle a d a m l a r ki. b u d o ğ r u Sofie" "Şu a n d a n e y a p m a y a çalışıyor? Ç o k iyi b i r şey o l m a d ı ğ ı n ı söyleyebilir m i y i z ? " " M e r a k e t m e k ö t ü b i r ş e y y a p m ı y o r . Dolayısıyla Ö l ü Ş ö v a l y e ' d e n b a ş k a ça­ r e m kalmadığını d ü ş ü n d ü m . b a b a . Türkiye'deki işlerimize sekte vuracak olan bir g r u b u o r t a d a n k a l d ı r m a k için b i r şeyler y a p t ı k . Hisleri her z a m a n karışıktı. E ğ e r o n l a r ı ele g e ç i r i r s e .. "Ölü Şövalye ç o k h a s s a s b i r i n s a n . "Evet.." "Peki. bir b a r d a k içecek aldı ve p e n c e r e n i n ö n ü n e gitti." " B i l i y o r u m Sofie. " d e d i . ş u a n e l i m d e k i e n g ü ç l ü s i l a h o. b u işleri i ç i n d e o l a n i n s a n l a r ı n h e r z a m a n için b e l ­ li bir risk altında olduklarını. A m a içlerinden birisi k a ç m ı ş ve şu a n d a b ü y ü k bir kin duygusuyla Türkiye'deki bağlantılarıma ve o l u ş t u r d u ğ u m y a p ı y a s ı z m a y a çalışıyor. S o n r a s ı n d a k e n d i s i n i çok k ö t ü h i s s e ­ diyor. o n u n b u t ü r g ö r e v l e r e g i t m e s i n e ü z ü l ü y o r u m . A m e r i k a ' y a n e l e r y a p t ı k l a r ı n ı b i l i y o r s u n . Bu kararı vermek zorunda kaldım ve u m a r ı m g ö r e v i n i layıkıyla y e r i n e getirir. kafasına tak­ m a m a y a . Onun da bunu yaşamasını istemiyorum ama ne y a z ı k ki. a m a g e r ç e k t e n y a p a b i l e c e k b a ş k a bir şeyimiz yoktu. Bazen b u k a r a r ı vermek zorun­ da kalıyorum. Aylarca k o n u ş m a d ı ğ ı oluyor. ! . bilmiyordu. Ayağa k a l k t ı . zaten matematiksel teoremleri ç ö z ü m l e y e b i l e n b i r i n s a n o l a r a k biliyor o l m a l ı s ı n v e b e n d e risk altındayım.

bölüm .

Bu bilginin maliyeti on milyon dolardı. Parayı hak etmişti. b i r hayli b a ş a r ı l ı o l m u ş ­ tu. g ü l ü m ­ s e d i . Elan R a h u da o n u n biletini pahalıya patlamıştı ama değmişti.R keserdi. C e n k d e n e n gerizekalı. S o n u n d a i s t e d i ğ i bilgiye u l a ş a c a k t ı . B u ç o k riskliydi. b a r ı n iç tarafında bir m a s a d a o t u r m u ş . A d a m gelmek üzeriydi. Kendi h a y a t ı n d a n d a h a önemli olamazdı. b u işi h a l l e d e - m e m i ş t i v e p e ş i n d e a c ı m a s ı z b i r k a t i l v a r d ı . A m a eğer iş halledilmezse. çantasını o d a d a n alıp yan odaya g ö t ü r e n e k a d a r yapmıştı. Z e n g i n l i ğ i h e r h a l i n ­ d e n belli o l u y o r d u . B a ş ı n ı s e r t ç e ç e v i r i p d a h a fazla u z a t m a d ı .. . Bütün b u n l a r ı . okumuş ve yerine koymuş­ tu. Ç a p k ı n b a k ı ş l a r l a c e v a p verdiler. Ekonomi B a k a n l ı ğ ı n d a k i ü s t d ü z e y b ü r o k r a t . e t r a f ı n a keyifle b a k ı y o r d u . Barın girişinde t o p l a n m ı ş olan kızlarla bakıştı.. kolayca y a k a l a n a b i ­ lirdi. İşi k e n d i h a l l e t ­ m e k z o r u n d a k a l m ı ş t ı . Bakanın çantasmdaki raporu. kadınlarla uğraşacak hali yoktu. Biraz agıp Tamer.

n e d i r o politikalar?" 134 135 . d a n ı ş m a n ­ l a r k u r u l u . hayat b o y u peşinde o l u r u m ve ölürsün." " B a n a ş a r t ö n e s ü r e n l e r . Bir e k i p . S a n a çok ö n e m l i b i r bilgi v e r e c e ğ i m a m a b a r ı ş ­ m a m ı z gerekiyor. H e m e n söyle. V e b e l i r l e d i k l e r i p o l i t i k a l a r . d e r h a l ö l m e l i . b u r a d a ö l ü m k a l ı m m e s e l e s i var. a n l a ş t ı k . Bir a n l a m d a . ç o k ş a n s ı n k a l m a d ı ğ ı n ı h i s s e d i y o r s u n sa­ nırım. d a h a d a m e m n u n oldu. H e m e n söyle. Bir o r t a y a ç ı k a r s a . A s l ı n d a o k a d a r d a ö n e m l i değiller. K e n d i s i n e i n a n a m ı y o r d u . bir de genç a d a m eklenmişti masaya." " N a s ı l k o n u ş u y o r s u n abi? K o r k u t m a b e n i . h e p s i b u . H e m e n ül­ k e y i t e r k e t s e . A m a a n l a ş t ı k değil m i ? " " E v e t . Güldü kendi kendine. Yüzü k ı z a r m ı ş h a l d e o r a d a n u z a k l a ş t ı . iyi o l u r d u ... Z a r f ı n i ç i n d e b a n k a h e s a p n u m a r a s ı v e şifre v a r d ı ." " G e l i ş i m K o n s e y i d e n e n b i r ş e y k u r u l d u . E l a n R a h u . Çok ş e y t a n i b i r z e k a y a s a h i p o l d u ğ u n u d ü ş ü n d ü . s o n d e r e c e keyifsiz b i r s e s t o n u ile a ç t ı telefonu. "Çabuk anlat. anlatsana.METAL FIRTINA 4 . ç o k zeki a d a m l a r m ı ş .. B u a d a m l a r . ö l ü m k a ç ı n ı l ­ mazdı. Korkmalıydı da. S e n i bağışlayıp bağışlamadığıma k a r a r vereyim. n e diye s o r m u ş t u n u z ? Bunu.. t a m o l a r a k n e y a p a c a k s ı n ı z ? B a k a n l a r ı n ü z e r i n d e ç a l ı ş t ı ğ ı gizli k o n u . A d a m a g i t m e s i n i söyledi. o parayı a l d ı k t a n s o n r a başlayacaktı. Uzatmayalım. diye d ü ş ü n d ü . Şimdi. n e r e d e n biliyordunuz?" " B a k o ğ l u m . B e n i d a h a fazla k o n u ş t u r m a . Esas sorun.GİZLİ GÜÇ BURAKTURNA Kapıdan giren tedirgin ve k o r k m u ş genç a d a m a baktı. Bir d e şifre v e r e c e ğ i m sana. . Bu oydu. b i l m i y o r u m . Gece geçirecek zen­ "Belli değil. E l a n R a h u ' y a söyleyeceği şey ş u y d u . p a r a y ı k i m l i ğ i n l e ç e k e b i l i r s i n . b u p o l i t i k a l a r z a m a n i ç i n d e b e l i r l e n e c e k . M i d e s i n d e g a r i p b i r sızı v a r d ı . Şu anda. Türkiye çok b ü y ü k bir h a m l e yapacak. Ankara sokaklarında ölüm do­ laşıyor h a b e r i n olsun. Bilgi yeterli değildi. b u ç o k h a s s a s b i r bilgi. Neler oluyor?" " B a k ı n . b i r s ü r e d ü ş ü n d ü . " R a g ı p T a m e r ." " B u bilgi o n m i l y o n e d e r m i . " "Konuşsana. h e s a b ı n a t r a n s f e r h e m e n y a p ı l a c a k . Evet. "Söyle R a g ı p . Y u r t d ı ş ı n d a k i h e ­ s a p t a n ..." "Evet. a n l a ş ı l a n . B u bilgiyi. H e p s i özel v e eşsiz b e y i n l e r ." gin birini a r a y a n kadınlar.. E l a n R a h u gibi b i r p s i k o ­ p a t ı k a n d ı r m a y a ç a l ı ş ı y o r d u . V e a ğ z ı n d a n bir şey kaçırırsan. B u bilgi. Bir z a r f v e r d i . Yaptığı ş e y i n t a m f a r k ı n d a değildi.. G e ­ l i ş i m K o n s e y i a d ı n d a gizli b i r devlet k u r u l u ş u o l u ş t u r u l d u v e d ı ş a r ı d a n yapılacak operasyonları etkisiz hale getirme amacı g ü d ü l ü y o r . Nasıl da korkuyor. E l a n R a h u ' y u bile p a r m a ğ ı n d a o y n a t a b i l i y o r d u . Ragıp Tamer. K u r u l u n i ç i n d e t o p l u m u n değişik k e s i m l e r i n d e n i n s a n l a r var. . o politikaların y ü r ü t m e s i n d e yapacakları katkılarla. G e n ç a d a m a gelip k a r ş ı s ı n a o t u r d u . telefonunu çıkarıp Elan Rahu'yu aradı." "Neler diyorsun sen? Peki. B u bilgiyi öyle b i r h a l e s o k m a l ı y d ı ki. E l a n R a h u ' y u k a n d ı r a b i l meliydi.

a m a b i r ç e ş i t delilik h a l i d e s a y ı l a b i l e c e k o l a n b u r u h halini devam ettirmezse. o k o n s e y s a y e s i n d e b ü t ü n e t k i l e r geçersiz kılınacak." E l a n R a h u . Hissettiklerinin k i b i r o l d u ğ u n u .METAL FIRTINA 4 ..GİZLİ GÜÇ " G e l i ş i m K o n s e y i a d ı n d a gizli b i r k u r u m o l u ş t u r u l d u . gizli b i r k u r u m o l u ş t u r m u ş t u . Türkiye yabancı m ü d a h a l e l e r i e n g e l l e m e k için. o n u n için s a d e c e b a ş ­ k a l a r ı n a k a r ş ı k u l l a n ı l a b i l e c e k b i r söylev o y u n c a ğ ı y d ı . B u n u için k e n d i s i n d e n t i k s i n d i ğ i z a m a n l a r o l u y o r d u . Yani d ı ş a r ı d a n T ü r k p o l i t i k a s ı n a e t k i gelse bile.. T ü r k i y e ' n i n y ö n ü n ü o n l a r b e l i r l e y e c e k . Kulağı­ n a gelenler d o ğ r u y d u d e m e k . e n s o n u n d a işe y a r a m ı ş t ı . V e b u bilgiyi Elan R a h u ' d a n gizleyememişti. B u b e c e r i k s i z herif. o n u ilgiyle d i n l i y o r d u . Söylediği şey ç o k ö n e m l i y d i . bölüm 136 . Kendisiyle g u r u r duydu. d ü ş ü n m e d i bile. Ne k a d a r m u h t e ş e m birisi o l d u ğ u n u d ü ş ü n d ü . A h l a k . K ı z ı n a bile y a p t ı ğ ı b u y d u . elindeki güç onu bırakır ve he­ m e n başkasına giderdi.

B u n u d a e n iyi s e n b a ş a r ı r s ı n d i y e d ü ş ü n d ü m . G e l i ş i m K o n s e y i falan. a m a m ü z i k v a r d ı i ç e r i d e . y e r i n i g ü l e n b i r ifadeye b ı r a k t ı .. i n a n a m ı y o r u m . A m a o Ragıp T a m e r denen a d a m l a yaptığın k o n u ş m a y ı k a y d a a l d ı n değil m i ? " "Evet a l d ı m . " O ğ l u m . H e l a l o l s u n s a n a b e . Kesinlikle öldürürler. . p a r a h e s a b ı m ı z a geçti." " N a s ı l ya. O n e d e n l e ç o k n e t k a y d e d i l m e m i ş olabilir. A c a b a b u bilgi­ nin sahte olduğunu anlamaları ne kadar sürer?" ." " N e y a p a l ı m . hiç ş a n s ı m ı z k a l m a z .." "Beş m i l y o n d o l a r ı m ı z v a r değil m i ? " "Evet. " "İyi a t t ı k a m a . R a g ı p gibi b i r a d a m ı b u l d u ­ ğ u n için s a n a n e k a d a r t e ş e k k ü r e t s e m azdır. Bu a d a m l a r verdiğimiz bilgilerin s a l l a m a o l d u ğ u n u anlarlarsa.A d a m b a r ı n d ı ş ı n a ç ı k t ı ğ ı n d a y ü z ü n d e k i g e r g i n ifa­ d e . H e m e n telefo­ n u n a sarıldı. ." "Haklısın. b u g e r ç e k m i ? " " H e m e n Türkiye'den tüyelim. a d a m ı n acil bilgiye i h t i y a c ı v a r d ı .

.GİZLİ GÜÇ " B i l m e m ki. d a h a s o n r a Yeni Z e l a n d a ' y a geçeriz.. B i l g i n i n e s a s k a y n a ğ ı . Bilgi­ y i k e n d i s i n e g e t i r e n a d a m . a z s o n r a ölü b i r i o l a c a k t ı . B e n s ö y l e r k e n bile g ü l m e m e k için z o r t u t u y o ­ r u m kendimi." "İzimizi kaybetmiş olurlar zaten." A d a m telefonu k a p a t ı p . ş u a n d a t e l e f o n d a g ö r ü ş t ü ğ ü kişi o l m a l ı diye d ü ­ ş ü n d ü . O y s a g e r ç e k farklıydı. h ı z l a o r a d a n u z a k l a ş m a k ü z e r e t a k s i y e a t l a d ı .? B i r a z akıllı a d a m l a r s a eğer.METAL FIRTINA 4 . h e m e n a n l a ­ m a l a r ı l a z ı m ." " B e n i n t e r n e t t e g e r e k e n a r a ş t ı r m a y ı y a p t ı m . G e l i ş i m K o n s e y i ile ilgili t ü m bilgileri R a g ı p T a m e r ' e s a t m a k için e n y a k ı n d o s ­ t u n u a r a c ı o l a r a k k u l l a n m ı ş t ı . a r k a d a ş ı n ı n a s ı l d a a t e ş e a t t ı diye i ç g e ç i r d i . bölüm UO . R a g ı p T a m e r i ç e r i d e keyifle o t u r u y o r d u . T a h i t i için h e r şey h a z ı r . Ö n c e o r a y a g i d e r i z .. T e l e f o n u n d i ğ e r u c u n d a k i b ü r o k r a t . Vay b e . O n a y a l a n b i r bilgi s a t t ı k l a r ı n ı s ö y l e m i ş t i .

b e ş p a r a s ı o l m a y a n i n s a n l a r a e v k r e d i s i v e r m e fikri g e r ç e k a n l a m d a bir deha örneğiydi. Bazısı i n a n ç ­ sızdı a m a t ü c c a r kafalıydı. D ü n y a ü z e r i n d e k i s i s t e m l e ­ ri yıkmaya çalışmak. K a b u l e t m e l i s i n i z ki. her d u r u m u n iki y ü z ü o l d u ğ u n u b i l i y o r u z . yeni sistemler yaratmaya çabalamak ve kaos çıkarıp. s o r u n çözme girişimlerinde bulunmayı. H e m bu sayede b ü t ü n dünyadaki fonları . " D u r u m gerçekten kötü görünüyor. lan R a h u ve etrafındakiler. günde­ lik i ş l e r i n i n b i r p a r ç a s ı s a y ı y o r l a r d ı . vardı. a m a bu konumu Tanrı tarafından k e n d i l e r i n e v e r i l d i ğ i n i d ü ş ü n ü y o r d u p e k çoğu. B u e k o n o m i k d u r u m u o l u ş t u r ­ m a k için b i r hayli u ğ r a ş t ı k . Çok zeki o l d u ğ u n u d ü ş ü n e n l e r d e S u n u m s o n a e r i n c e . h e p y a p t ı k l a r ı gibi d ö n ü p R a h u ' y a baktılar. gös­ t e r g e l e r i v e u z m a n y o r u m l a r ı n ı k l a s i k m ü z i k e ş l i ğ i n d e izli­ Hiç biri içinde b u l u n d u k l a r ı d u r u m u büyük ve sıra dışı b i r olay o l a r a k t a n ı m l a m ı y o r d u . Sıradan insanlardı. bir y a n d a n da d u v a r a y a n s ı t ı l m ı ş olan e k o n o m i k verileri. Ancak. son derece sakin bir h a l d e ö n l e r i n d e k i içkileri y u d u m l a r k e n .E yorlardı.

n e d e n o k a d a r ö n e m l i o l s u n ? S ı r a d a n b i r d a n ı ş m a ekibini. "O k a d a r zorlukla istihbarat çalışması yaptırıyorum ve siz e l d e e t t i ğ i m b u gizli bilgileri k ü ç ü m s ü y o r s u n u z . şu Çinlilere çaktığımız d o l a r l a r ı n değer k a y b e t m e s i n i izlemek. s a n a b ü y ü k b i r y e m diye y u t t u r u y o r o l m a s ı n l a r ? " E l a n R a h u t o k a t y e m i ş gibi oldu." "Doları şimdilik d ü n y a n ı n geri k a l a n ı n a yükleyelim. B u s a y e d e h i ç nefes a l m a i m k a n ı bı­ r a k m a m ı ş oluruz. Ah T a n r ı m . Ben d e bir hayli k a y b e d i y o r u m a m a b u n u n k a r ş ı l ı ğ ı n ı b a ş k a y e r d e n alı­ y o r u m . b u k r i z ile T ü r k i y e ' y e c i d d i b i r d a r b e v u r m a ­ lıyız. ü z e r i m i z e d ü ş e n i yaptık. Böylece y e n i o l u ş t u r u l a n gizli y a p ı n ı eli k o l u k ı r ı l ı r ve Ortadoğu planlarımıza d e v a m ederiz. . Bir t r i l y o n d o l a r olabilir. h e p s i n i i m h a edeceğiz. Şimdi. A m a biz b u n u n l a yetinmeyeceğiz... E u r o ' y a d ö n d ü m . U n u t m a y ı n . sizler r a h a t h a y a t m ı z d e y k e n . " "Bir hayli k a r e t m i ş o l m a l ı s ı n . T ü r k i y e ' d e çok gizli v e çok zeki i n s a n ­ l a r d a n bir konsey k u r u l m u ş . G e l i ş i m K o n s e y i n i n k i m ­ l e r d e n o l u ş t u ğ u n u b u l u p y o k e d e c e ğ i m v e o z a m a n görecek­ siniz.. içkisinden bir y u d u m d a h a aldı. Altına yaptığım y a t ı r ı m sayesinde kayıplarımın çoğu­ n u ç ı k a r d ı m sayılır. R a k i p l e r i m i z i n p a r a s ı y l a s t r a t e j i l e r i m i z i uy­ g u l u y o r o l m a k d a n d a h a h a z verici b i r ş e y d ü ş ü n e m i y o r u m . O t u r d u k l a r ı yer­ den fazla istiflerini bozmadan kaşlarını kaldırarak Elan " R a g ı p T a m e r ' i n n e o l d u ğ u n u biliyoruz. O n u n c a n ı n ı k u r t a r ­ m a k için söylediği bir y a l a n olmadığını." "Krizin maliyeti ne olacak?" " B u n u d ü ş ü n m e d i m . n e k a d a r zevkli. İ s t i h b a r a t k a y n a k l a r ı n a g e r ç e k t e n g ü v e n i ­ yor m u s u n ? Hikaye. k r i z i p a t l a t m a l ı y ı z . Kriz o r t a m ı n d a g e r e k e n s t r a t e j i l e r i o l u ş t u r ­ m a l ı y ı z . Kriz çıkacak. " G e l i ş i m K o n s e y i n i n ilk p l a n ı u y g u l a m a y a k o n m a d a n ö n c e .. S i n i r d e n y ü z ü k ı z a r a ­ caktı neredeyse. her z a m a n bir a d ı m önde o l m a k zorunda m ı s m ? " "Bunu sen mi söylüyorsun? Bana altınları satan sensin. d e ­ ğeri yerlerde s ü r ü n m e y e başlayınca geri toplarız. kendisini tutmayı başarmıştı.METAL FIRTINA 4 ." Büyük m a d e n yataklarının bulunduğu bir arazinin sahibi. " "Sayılır." B u s o n c ü m l e h e r k e s i n d i k k a t i n i ç e k t i . B e l i r l e d i k t e n s o n r a . a n c a k b u n a göre planları­ m ı z ı y a p m a l ı y ı z .. O konseyin isimlerini belirlemeye ç a l ı ş ı y o r u z .GİZLİ G Ü Ç BURAK TURNA toplayıp O r t a d o ğ u savaşları için gereken k a y n a k l a r ı y a r a t a ­ bildik. M e s e l a . " 1U U5 . . Ancak iş bitti.. b e n i s t i h b a r a t ça­ l ı ş m a l a r ı y a p ı y o r u m . bir kriz çıkmalı. " Rahu'ya baktılar." "Elan. biz u z u n b i r y o l u n k i l o m e t r e t a ş l a r m d a n ı z sadece. Zira b o r c u n u ödemeyeceğini bildiğimiz dostlarımız borçlarını ö d e m e d i . o oluyormuş. " E l a n b u anlattıkların b a n a b i r a z g a r i p geldi." "Peki. O parayı ne yaptın?" "Tabii ki. E k o n o m i k k r i z ç ı k t ı ğ ı n d a işleri b i r hayli z o r l a ş a c a k . Bunlar ne derse. n e r d e n bileceksiniz?" "Sizin b u t a v r ı n ı z ı k ı n ı y o r u m . biraz çocukça sanki. O a d a m l a r . peki." E l a n R a h u . k e n d i n d e n g e ç m i ş gibi o l d u . " E v e t .

bölüm .20.

asi v e ele a v u c a s ı ğ m a z b i r i n s a n o l d u ğ u n u s ö y l e r d i . Belki d e o i s i m d e n y ü z l e r c e i n s a n v a r d ı . N e y a p a c a ğ ı n ı bil­ m e d e n sokaklarda dolaştı. O n u n l a k a r ş ı l a ş m a d a n içinde oluşan şüphe­ d e n k u r t u l m a s ı n a i m k a n y o k t u . A d a m ı n söylediği i s i m h i ç b i r a n l a m ifade e t m i y o r d a olabilirdi. Artık en azın­ d a n t u t u n a c a k bir kanıtı vardı. O n u n s o n d e r e c e s ı r a dışı. Çok zeki v e b i l g i s a y a r k o n u s u n d a d ü n y a n ı n önemli yetenekleri arasındaydı. Buraya geldiğinden beri aklında olan birsi vardı. M a r y ü s t d ü z e y h a c k e r l i k f a a l i y e t l e r i n d e b u l u n d u ğ u için s ü r e k l i o l a r a k FBI t a r a f ı n d a n i z l e n i r d i . Mert'i uyarmıştı S a r a . Z a m a n z a m a n o n l a r t a r a f ı n d a n da kullanılıyor olduğuna dair hisleri vardı. . bu garip a d a m ı n y a n ı n d a n çıktıktan sonra kendisini rahatlamış hissediyordu. Sara ö l m e d e n önce defalarca M a r y i s m i n d e bir k a r d e ş i oldu­ ğundan bahsetmişti.M ert. O n l a r ı n i ç i n d e n h a n g i s i n i n k e n d i s i y l e ilgili o l a b i l e c e ğ i n i n a s ı l b u l a c a ğ ı n ı bi­ lemiyordu. a m a y i n e i ç i n d e k i h i s l e r e g ü v e n m e k t e n b a ş k a y a p a c a k b i r şeyi y o k t u . Elan R a h u ismini b e y n i n e kazıdı.

METAL FIRTINA 4 - GİZLİ GÜÇ

BURAKTURNA

Elan R a h u ismine bir şekilde o n a ulaşabilirdi. A m a ken­ d i s i n e y a r d ı m e d i p e t m e y e c e ğ i n i b i l m i y o r d u . A b l a s ı n ı n ölü­ m ü n e n e d e n o l a n b i r i n s a n a , n e d e n y a r d ı m e t s i n d i ki? P r o f e s y o n e l c e d ü ş ü n m e y e b a ş l a d ı , b u n u n için e ğ i t i l m i ş t i . Ne olursa olsun Mary'i konuşturur, kendisine yardım etme­ y e i k n a e d e r d i . Bir y o l u n u b u l m a k t a n b a ş k a ç a r e s i y o k t u . Tek bildiği, M a r y ' n i n K a l i f o r n i y a ' d a S i l i k o n V a d i s i n d e A r p T e c h ­ n o l o g i e s i s i m l i b i r ş i r k e t t e çalıştığıydı. E n y a k ı n o t o b ü s g a r ı ­ n a g i t t i v e Silikon V a d i s i n e g i d e n o t o b ü s e bilet a l d ı . Mert, Arp Technologies'in b u l u n d u ğ u b i n a n ı n birkaç blok ö t e s i n d e k ö ş e d e b e k l e m e y e b a ş l a d ı . B u t ü r işleri y a p a n i n s a n l a r ı n belli ç a l ı ş m a saatleri yoktu. S a b a h l a r a k a d a r ça­ lışıp b ü t ü n g ü n uyuyabilirlerdi. H a t t a o g ü n işe hiç gelme­ yebilirlerdi. Mert bir an önce ona u l a ş m a k istiyordu. Neye b e n z e d i ğ i n e d a i r h i ç b i r f i k r i y o k t u . Tek b i l d i ğ i i s m i n i n M a r y olduğuydu. Binaya çok seyrek olarak birileri girip çıkıyordu. G a r i p b i r y e r d i b u r a s ı , e t r a f t a h i ç k i m s e y o k t u n e r d e y s e . S a d e c e za­ m a n z a m a n b i r a r a b a y a n ı n d a n h ı z l a geçiyor, t e k n o l o j i ş i r k e t i olduğu kesin olan b i n a l a r d a n birisinin otoparkına direksiyon k ı r ı y o r v e g ö z d e n k a y b o l u y o r d u . Böyle b i r d u r u m d a d i k k a t ç e ­ keceğini biliyordu. O n e d e n l e d u a e t m e k t e n b a ş k a yapacak bir şeyi y o k t u . G i d e c e k b a ş k a b i r y e r d e . Ç o k fazla b e k l e m e s i g e r e k m e d i . İ l g i n ç b i r ş e k i l d e a r a b a s ı o l m a d a n t a m k a r ş ı y ö n d e n b i r kız, s ı r t ı n d a ç a n t a s ı , k u l a ğ ı n d a kulaklıklarıyla dinlediği müziğe kendini kaptırmış, umarsız­ ca yürüyordu.

Mert o n u n kim olduğunu bilmiyordu, a m a görüntüsü S a r a ' y a o k a d a r ç o k b e n z i y o r d u ki, ş a n s ı n ı d e n e m e s i n i n fena b i r fikir o l m a d ı ğ ı n ı d ü ş ü n d ü . Yolun k a r ş ı t a r a f ı n a geçti v e y ü ­ r ü m e y e başladı. Aralarında beş, on a d ı m k a d a r vardı. Arka­ s ı n d a n M a r y , d i y e b a ğ ı r d ı . Kız h i ç b i r t e p k i v e r m e d e n yola d e ­ v a m e t t i . K u l a ğ m d a k i k u l a k l ı k l a r d a n g e l e n m ü z i ğ i n sesi ç o k yüksekti. Kendini k a p t ı r m ı ş gidiyordu. M e r t hafifçe h ı z l a n a r a k y a n m a y a k l a ş t ı , e l i n i o m z u n a a t t ı . Kız o l a n c a h ı z l a elini t u t t u v e n e o l d u ğ u n u a n l a m a d a n Mert'i sırt ü s t ü yere yapıştırdı. M e r t t e p k i v e r e c e k z a m a n ı bile b u l a m a m ı ş t ı v e k ı z ı n dizi b o ğ a z m d a y d ı . Eli c a n acıtıcı b i r b i ç i m d e b ü k ü l m ü ş , h a r e k e t e t m e s i n i i m k a n s ı z h a l e g e t i r m i ş t i . Kız b u h a r e k e t i y l e M e r t ' i saf dışı b ı r a k m ı ş t ı . M e r t , b o ş t a k a l a n eliyle k e n d i s i n e d a h a fazla v u r m a m a s ı için d u r , i ş a r e t i y a p t ı . M a r y o n u n k e n d i s i n e z a r a r v e r m e k is­ t e m e d i ğ i n i a n l a m ı ş o l m a l ı y d ı . B o ğ a z ı n a b a s t ı r d ı ğ ı d i z i n i gev­ ş e t t i , d a h a s o n r a d a elini t a m a m e n b ı r a k t ı . K e n d i n e g ü v e n i g e r ç e k t e n d e d i k k a t çekiciydi. A n c a k k e n d i n e g ü v e n m e s i için yeterince nedene de sahip olduğuna şüphe yoktu. " H e y M a r y , l ü t f e n d u r ! D a h a fazla b i r şey y a p m a n a g e r e k yok, s a n a z a r a r v e r m e k i s t e m i y o r u m . " d e d i . Kızın y ü z ü n e ş o k o l m u ş b i r ifade o t u r d u . H e m e n k u l a k ­ l ı k l a r ı n ı ç ı k a r ı p c e b i n e t ı k t ı . A ğ z ı n d a b i r p i e r c i n g v a r d ı . Göz­ l e r i n d e g a r i p b i r m a k y a j y ü z ü n d e k i ifade; t a m b i r p u n k ç ı y ı andırıyordu.

150

151

METAL FIRTINA 4 - GİZLİ GÜÇ

BURAK TURNA

"Bana bak ismimi nerden biliyorsun ve ne yapıyorsun? N e d e n b e n i i z l e d i n ? N i ç i n b a n a d o k u n d u n ? Ç a b u k söyle, yok­ sa senin ağzını b u r n u n u kırarım." dedi. M e r t o n u n b u t a v r ı n d a n ç o k h o ş l a n d ı . Çalışabileceği b i r i n s a n o l d u ğ u n u a n l a d ı . H e m k e n d i s i gibi e ğ i t i m l i b i r i n i bile b u k a d a r hızlı b e r t a r a f e d e b i l i y o r s a , k i m b i l i r belki... "Bak, s e n i n l e k o n u ş m a m ı z gerek, b u r a d a b ö y l e g ö r ü n e b i ­ l e c e ğ i m i z v e d i k k a t ç e k e b i l e c e ğ i m i z b i r y e r d e o l m a z . Bir y e r d e o t u r u p , b i r şeyler i ç e l i m v e s a n a h e r şeyi a n l a t a y ı m . " Mary yüzünü buruşturdu. " B a n a b a k ! S e n g e r i zekâlı s a p ı ğ ı n t e k i s i n , b e n i böyle k a n d ı r a b i l e c e ğ i n i m i z a n n e t t i n ? H e m e n b u r a d a n defolup g i t m e z s e n eğer, s a n a y a p a c a ğ ı m h a r e k e t l e r , ö m r ü n b o y u b i r d a h a k a d ı n l a r a y a k l a ş m a n ı e n g e l l e r o n a göre." d e d i . " K e s i n l i k l e d ü ş ü n d ü ğ ü n gibi değil. N e s a n a z a r a r v e r m e k i s t e d i m , n e d e s e n i n l e t a h m i n e t t i ğ i n gibi s a p ı k ç a f a n t e z i l e r i m var. Tek y a p m a k i s t e d i ğ i m s e n i n l e k o n u ş m a k . " " P e k i , b e n l e n e k o n u ş m a k i s t i y o r s u n . FBI a j a n l a r ı n d a n b i r i s i m i s i n y o k s a ? A p t a l p r o j e l e r i n i z l e v e c a s u s l u k faaliyetle­ r i n i z e d e y a r d ı m e t m e y e c e ğ i m t a m a m m ı ? B u n u n için m a h ­ k e m e k a r a r ı g e t i r m e d i ğ i n i z s ü r e c e , sizin s u r a t ı n ı z a bile b a k ­ mayacağım." Sırtını dönüp hızla y ü r ü m e y e başladı. "Hey, b e n FBI ajanı falan d e ğ i l i m . İ s m i n i d e S a r a ' d a n al­ dım." dedi. M a r y b i r a n d a o l d u ğ u y e r d e ç a k ı l m ı ş gibi d u r d u . B i r k a ç s a n i y e h a r e k e t e t m e d i . B a ş ı n ı ö n e eğdi. D ü ş ü n d ü . S o n r a d ö ­ nüp Mert'e baktı. 152

" O y a ş a m ı y o r değil m i ? " d e d i . M e r t ü z ü n t ü i ç i n d e b a ş ı n ı ö n e eğdi. M a r y , M e r t ' i n gözle­ r i n d e g e r ç e k ü z ü n t ü y ü g ö r d ü ğ ü a n d a y u m u ş a d ı . K a s l a r ı gev­ ş e d i v e y ü z ü n d e d u y g u s a l b i r ifade b e l i r d i . B u l u n d u k l a r ı y e r d e n b i r k a ç k i l o m e t r e ö t e d e k i b i r kafeye gittiler, g ü n ü n o s a a t i n d e b o m b o ş t u . M a r y o n a çalıştığı şirket v e o bölge h a k k ı n d a h e m e n h e m e n h e r şeyi a n l a t t ı . Çok ilginç b i r y e r d i . B ü t ü n fikirlerin çılgınca u ç u ş t u ğ u , h i ç biz z a m a n p a r a e t m e y e c e ğ i d ü ş ü n ü l e n fikirlere m i l y o n l a r c a d o l a r yatı­ r ı l d ı ğ ı n ı n v e b u p a r a n ı n n e r d e n g e l d i ğ i n i n asla b i l i n m e d i ğ i b i r y e r d e , k i m i z a m a n çok b a s i t b i r fikir m i l y a r d o l a r l ı k ser­ vetler y a r a t a n bir sanayi haline dönüşüyordu. M a r y ' d e bilgi i ş l e m s e k t ö r ü n d e b ü y ü k işler y a p m a y a ça­ lışan bir çılgının k u r d u ğ u şirkette çalışıyordu. B u n l a r ı n arka­ s ı n d a v a r o l a n vakıf, y a t ı r ı m ş i r k e t l e r i n d e n b i r t a n e s i o n l a r a p a r a v e r i y o r v e s a d e c e fikri g e l i ş t i r m e l e r i n i v e k u l l a n ı l ı r h a l e g e l m e s i için e l l e r i n d e n gelen h e r şeyi y a p m a l a r ı n ı i s t i y o r d u . Yaptığı işi s e v i y o r d u . A m a z a m a n z a m a n d a g i t m e k i s t i y o r d u . S ı r a d a n k o n u ş m a l a r ı b i t t i ğ i n d e y i n e sessizlik k a p l a d ı or­ talığı... " A b l a m ı n n a s ı l ö l d ü ğ ü n ü biliyor m u s u n ? " " O n u n ö l d ü ğ ü n ü g ö r d ü m . Evet..." " D a h a ö n c e d e o l m u ş t u bu..." d e d i "Evet, a m a b u sefer k e s i n o l d u ğ u n u b i l i y o r u m . N a s ı l ol­ d u ğ u n u sorma..." "Peki, o n u n ö l ü m ü n ü n s e n i n l e b i r ilgisi v a r m ı ? " " B a n a y a r d ı m e t t i ğ i için öldü." 153

METAL FIRTINA 4 - GİZLİ G Ü Ç

BURAKTURNA

M a r y , olayı m e t a n e t l i k a r ş ı l a m ı ş t ı . Z a t e n y a ş a d ı ğ ı h a y a ­ t ı n çok da güzel bir h a y a t o l m a d ı ğ ı n ı biliyordu. " O n a e l i m d e n g e l e n h e r şeyi y a p t ı m , a n c a k ş a n s ı h i ç b i r z a m a n yaver gitmedi." " O n u n l a ç o k y a k ı n s a y ı l m a z d ı k , a m a b i l i r s i n işte u z a k ­ t a y d ı k aile m e s e l e l e r i , o n a o l a n h e r ş e y b a n a d a olabilirdi." " P e k i , b u r a y a n e için g e l d i n ? B e n d e n n e i s t i y o r s u n ? S a r a b a n a v e r m e n için b i r ş e y m i v e r d i ? " " S a n a s ö y l e y e c e ğ i m şeyleri d u y d u k t a n s o n r a b e n i m h a k ­ k ı m d a ç o k d a iyi d ü ş ü n m e y e b i l i r s i n , b e n i b e n c i l d e b u l a b i l i r ­ sin. Sara b a n a s e n d e n b a h s e t m i ş t i , neler yapabildiğinden.. Ve g e r ç e k o l a n ş u ki, i n a n ı l m a z b i r ş e k i l d e y a r d ı m a i h t i y a c ı m v a r ve b a n a a n c a k sen y a r d ı m edebilirsin..." M a r y şaşkınlıkla ona baktı; afallamıştı. Gerçekten de bu a d a m i s t e m e k t e n b ı k m ı y o r diye d ü ş ü n d ü . "Hayır, bu yaptığın gerçekten de garip. S a n a y a r d ı m ettiği için a b l a m ı n ö l d ü ğ ü n d e n b a h s e d i y o r s u n , s o n r a gelip b e n d e n de s a n a y a r d ı m e t m e m i istiyorsun. Ne yani beni de mi öldü­ receksin?" " H e r şeyi d ü ş ü n e b i l i r s i n v e b u n d a k e s i n l i k l e d e h a k l ı s ı n . S a n a s ö y l e m e k i s t e d i ğ i m b i r ş e y var; b e n i m v e b a ğ l ı o l d u ğ u m e k i p b ü y ü k b i r p u s u y a d ü ş ü r ü l d ü . O k a d a r ç o k i n s a n ö l d ü ki, i n a n a m a z s ı n . . . Ç o k k ö t ü ş e k i l d e öldüler. Biz asla böyle b i r t u z a ğ a d ü ş e c e k savaşçılar değildik, a m a birilerinin bize iha­ n e t e t t i ğ i n i d ü ş ü n ü y o r u m v e b u g e r ç e k t e n d e b e n i çıldırtıyor. S a r a ' d a b u işin i ç i n d e y d i . A m a b i z i m l e b e r a b e r , a m a c ı m ı z a i n a n m ı ş b i r ş e k i l d e e l i n d e n gelen h e r şeyi y a p t ı . S e n d e n b u n u isteyemem ama..." 154

" B u t i p i s t e k l e r e a l ı ş ı ğ ı m , s ü r e k l i o l a r a k o geri z e k â l ı ajan­ l a r ı n gelip b e n d e n birileriyle ilgili bilgi i s t e d i ğ i n i b i l i y o r u m . " "Bu k o n u d a u z m a n m ı s ı n ? " d i y e s o r d u . "Evet, t a m d a i s t e d i ğ i n b o y u t t a . " "Hiç şaşırmadım..." dedi. "Şaşırmadığına sevindim." " B a k b u n u n için s a n a y a r d ı m e d e b i l i r i m ; z i r a y a p t ı ğ ı m ş e y s ü r e k l i o l a r a k bilgi a ğ l a r ı n ı n i ç i n d e gezip d u r m a k , ş i r k e t i n t a ­ n ı t ı m faaliyetleri için s p a m m a i l d a ğ ı t t ı r ı y o r u m f a l a n . Böyle p i s işler y a p t ı r ı y o r l a r b a n a . S a n ı r ı m b u pislik k o n u s u n d a b i r h a y l i b a ş a r ı l ı y ı m . S e n i n için d e b i r a r a o işi h a l l e d e r i m . " " B e n i m h e m e n i h t i y a c ı m var. " "Kim bu a d a m ?" "Elan Rahu..." "Peki, o n u n l a ilgili b a ş k a bilgi v a r m ı e l i n d e ? " "Hayır, tek bildiğim bu isim." "Bu i s m i n e r d e n ö ğ r e n d i n ? "Bazı m e t a f i z i k t e k n i k l e r k u l l a n a r a k geleceği, g e ç m i ş i y a d a o n a b e n z e r şeyleri g ö r e n b i r a d a m var, b i r dedektif, o n d a n aldım." "Aman Tanrım, sen gerçekten salak mısın, b a n a taklit mi yapıyorsun?" dedi. " Z o r d u r u m d a y ı m v e b u n e d e n l e e l d e e t t i ğ i m h e r bilgi h a ­ yati derecede önemli. B a n a sadece bu k o n u d a y a r d ı m edersen, o k a d a r m u t l u o l u r u m ki, b u n a i n a n a m a z s ı n . " d e d i . "Bekler m i s i n b i r a z ? "

155

g e r ç e k t e n zeki b i r i n s a n o l d u ğ u n u d ü ş ü n m ü ş t ü m ilk ö n c e . M e r t gidip k e n d i n e b i r k a h v e aldı. M a r y l a p t o p u n u açtı.. nasıl yapabilirsin ki?" "Ben de yapabilirim bu kadarını. "Ne. karşılarına çıkan k a p ı l a r ı a t l a t m a k için b a ş k a h i l e l e r g e l i ş t i r m e s i g e r e k i y o r d u . h e m e n gidip M a r y ' n i n y a n m a o t u r d u v e b i l g i s a y a r ı ü z e r i n e eğildi. O a n i t i b a r i y l e M e r t ' i u n u t m u ş gibiydi. bekliyor. i n t e r n e t e b a ğ l a n d ı k t a n s o n r a g a r i p b i r ş e k i l d e ilginç b i r r u h h a l i n e g i r e r e k b i l g i s a y a r a o d a k l a n d ı .. Ş u a n t e k istediği. " d e d i . M e r t . Ve gittiğim h e r z a m a n d a o n u a ç ı k b u l u y o r u m ..GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA Ç a n t a s ı n d a n b i r şeyler ç ı k a r d ı . ne y a p a c a k s ı n ? " "Bak. s a n a u c u z p o l i t i k a d a y a p ­ t ı m ... öylece b e k l e d i a n c a k s a n d ı ğ ı n d a n d a h a u z u n sürüyordu. Ç ü n k ü s a v a ş d e m e k ." dedi. 156 " B u n u n sadece Amerika'ya özgü bir mit olduğunu z a n n e ­ diyordum." dedi. "Peki. b u ü l k e d e h i ç k i m s e n i n k a ç a m a y a c a ğ ı b a z ı y e r l e r v a r d ı r . " N e biliyim. R e s t o r a n ı n s a h i b i v e ça­ l ı ş a n l a r y a n gözle o n l a r a b a k ı y o r l a r d ı . kalbinin hızla attığını duydu. vergi d e m e k t i r ." d e d i Mert. . h a t t a e t r a f ı n d a o l a n b i t e n l e r e t e p k i v e r m e y i s o n a e r d i r m i ş t i . M a r y s i s t e m e g i r i ş y a p m ı ş o l d u ğ u n u b e l i r t e n b i r ifade ile g ü l d ü . " M e r t . Al.METAL FIRTINA 4 . s o n r a t e k r a r t u ş l a r a v u r u y o r . M a r y ş a ş ı r d ı v e 157 . Vergi d a i r e ­ sine gireceğim. sadece vergi doğrudur. Y u r t d ı ş ı n d a n g e l e n h a c k e r s a l d ı r ı l a ­ ra karşı sistemler sürekli yenilendiğinden. U m a r ı m t a t m i n o l m u ş s u n d u r . M a r y sisteme girmiş olduğu halde yolunu kolaylıkla b u l a m ı y o r d u . D a h a s o n r a d a k ü ç ü k b i r d i z ü s t ü bilgisayar." dedi. b i r s o r u n o l u r m u diye d ü ş ü n d ü a m a u m u r s a m a d ı . B u n l a r d a n b i r t a n e s i d e vergi d a i r e s i d i r . A s l ı n a b a k a r s a n vergi sis­ t e m i n e g i r e c e k a r k a k a p ı y ı d a z a t e n b a n a FBI s a ğ l a m ı ş t ı ya. " B u r a d a h e r şey yalandır. izin v e r d e ş u işi halledeyim. Oraya bir arka kapı b ı r a k m ı ş t ı m . burada mı yapacaksın şimdi?" " D a h a n e i s t i y o r s u n ? N e s a n d ı n ..Dolayısıyla a y n ı a r k a k a p ı d a n g i r e c e ğ i m v e i s m i g i r d i ğ i m d e k a r ş ı m a o n u n l a ilgili h e r ş e y i n ç ı k a c a ğ ı n a ş ü p h e m yok. b i r a n ö n c e M a r y ' n i n istediği i s m i n k i m o l d u ğ u n u o n a söylemesi idi. " S o n u n d a b u l d u m onu. a m a ş u a n d a b u f i k r i m d e ğ i ş t i r m e k ü z e r e y i m . h e r h a l d e g o o g l e ' d a n a d a m ı n a d ı n ı a r a y a c a k ­ s ı n v e s o n r a d a b a n a b u a d a m h a k k ı n d a bilgi m i v e r e c e k s i n ? " dedi. "Sen çıldırmış olmalısın. b i r şeyler y a p ı y o r v e s ü r e k l i o l a r a k d ü ş ü n ü ­ yordu.. Mert o n u n suratına şaşkınlıkla baktı. özel b i l g i s a y a r l a r ı n b u ­ l u n d u ğ u gizli o d a l a r d a ç a l ı ş a c a ğ ı m ı m ı d ü ş ü n ü y o r s u n ? Ş i m d i h e m e n burada kafenin internetine gireceğim ve bu bahsetti­ ğin a d a m ı arayacağım. sinirleniyor. a m a b u g ü l ü ş ü t a m a m e n k e n d i s i y l e ilgili idi. Ş i m d i ." " N e y a p a c a ğ ı m ı d ü ş ü n ü y o r s u n ? " diye s o r d u .. h e r neyse.. k e n d i k e n d i n e söyleniyor. . H ı z l a t u ş l a r a basıyor. M e r t o n a h i ç b i r ş e y s ö y l e m e d i . Ş u n u u n u t m a b u ü l k e d e h e r k e s CIA'den DIA'den v e ak­ l ı n a gelebilecek h e r t ü r l ü s a ç m a s a p a n c a s u s l u k ö r g ü t ü n d e n kaçabilir a m a vergiden k a ç a m a z t a m a m m ı ? " dedi..

p o s t a l a r ı m k o n t r o l e d e r k e n bilgi i ş l e m a n a l i s t i n - d e n gelen m e s a j ı g ö r d ü . ş i r k e t i n ö d e ­ diği v e r g i l e r d e n belliydi. M a r y siste­ me g i r m e k üzere şirketin i n t e r n e t sitesini hedefleyen işlemini 158 159 . Bir şirket. M e r t f a r k ı n d a o l m a d a n o n a ç o k fazla yak­ laştığını. O d a ilgili a j a n a b i r e . n o r m a l d e n b i r a z fazla kolaydı. açıp s ı r a d a n b i r b i ç i m d e o k u d u . göz­ leri. "Bak. F B I ' ı n g e n e l k a r a r g a h ı n d a b i r bil­ gisayarın köşesinde a l a r m ışıkları yanıyordu. r e s m i v e o n u n l a ilgili b a z ı bilgiler y a r d ı . "Neyle yapacaksın b u n u ? " "Şimdi. " "Bunu. n e t ü r bil­ giler e l d e e t t i ğ i n e d a i r v e r i l e r i d e e k l e m e y i u n u t m a d ı . O arka kapıyı sağlayan p r o g r a m l a beraber.METAL FIRTINA 4 . " Ş i m d i . h e m e n g i d i p b a n a b i r k a h v e al. M a r y .p o s t a a t t ı v e M a r y i s i m l i h a c k e r i n k e n d i s i n e v e r i l e n a r k a k a p ı bilgisini t e k r a r k u l l a n d ı ğ ı n ı v e b u k o n u d a h a n g i a r a ş t ı r m a l a r ı y a p t ı ğ ı n ı . F B I . Bu çok ö n e m ­ l i b i r a l a r m ışığı d e ğ i l d i . T i c a r i siteleri h a c k l e y i p bilgi a l m a k . Sence a d a m bu m u ? " M e r t E l a n R a h u ' n u n s u r a t ı n a b a k t ı . h a n g i i s m i a r a d ı ğ ı n ı . b u n l a r ı m e m n u n i y e t l e yerine getirirken. " diye k o n u ş t u . "İlginç. Bir y a t ı r ı m şir­ keti görünüyordu ve o yatırım şirketinin d ü n y a n ı n h e m e n h e ­ m e n h e r yeriyle b a ğ l a n t ı l ı o l a r a k i ş l e m l e r yaptığı. H e r şey y o l u n a g i r e c e k i k e n cinsel t a c i z s u ç l a m a s ı ile k a r ş ı l a ş m a k i s t e m e z d i . E n a z ı n d a n d e v a m e t m e l e r i gerektiğini düşündü. Elan R a h u h a k k ı n d a k i verilerin ne k a d a r doğru olup ne y a p m a y a b a ş l a m ı ş t ı bile. M a r y ' e t e k r a r v e r g i s i s t e m i n e g i r m e s i için h e r h a n g i bir şey s o r m a d ı k l a r ı n ı d ü ş ü n d ü . h e m e n yapabilir miyiz?" " T a b i i ki. A m e r i k a ' d a b u t ü r k o n u l a r ı ç o k fazla c i d d i y e a l ı y o r l a r d ı . G e r ç e k t e n d e E l a n R a h u a d ı n d a b i r a d a m . b a k ı ş l a r ı .. a d a m l a ilgili bilgi a r a ş t ı r m a y a ç a l ı ş a c a ğ ı m . h a t t a t e m a s ettiklerini a n l a d ı ve özür dileyen bir yüz ifadesi t a k ı n d ı . bu küçük programı da sisteme koyuyorlar ve arka k a p ı k u l l a n ı l d ı ğ ı n d a ofise y ü k s e k ö n c e l i k l i b i r e .. T ü m b u n l a r o l u r k e n . P r o t e s t a n k i l i s e s i n e k a y ı t l ı Ajan P r i c e ' a d a n ı ş m a ­ ya k a r a r verdi. T e x a s h . B i l g i s a y a r ı n b a ş ı n d a k i görevli.GİZLİ GÜÇ BURAKTURNA k e n d i n i g e r i çekti. İşin zevkide oradaydı zaten.. b u bilgi ile d a h a fazla ş e y yapabiliriz. Y ü z ü n d e k i ifade. o n a " D u r ! " d e d i . Ajan P r i c e ' i n m a s a s ı n a gitti. B ü t ü n bilgi b u y d u ve o bilgi ile h e r şeyi ç ö z m e k z o r u n d a y d ı . m a s a s ı n d a oturmuş e .." M e r t . sıradan günün sıradan k a d a r d o ğ r u o l m a d ı ğ ı n ı b i l m i y o r d u . k u l l a n m a s ı için a r k a kapı izni verdiği i n s a n l a r ı n o arka kapıyı tekrar kullandığında haberi olmasını sağlayan bir düzenek geliştirmişti. genel merkezin bilgisayarına g i r e c e ğ i m ve o o l a y l a r ı n d a n b i r i s i o l d u ğ u n u d ü ş ü n d ü . Devlet d a i r e l e r i e n a z ı n d a n bi­ raz s o r u n çıkarıyorlardı. a n c a k b ö y l e b i r bilgi g e l d i ğ i n d e d u r u m u ilgili a j a n a b i l d i r m e s i g e r e k i y o r d u . belki kendisinden habersiz Mary'den bir şey s o r m a s ı n ı i s t e m i ş t i ." d e d i . " O n a u l a ş a b i l e c e ğ i m i z i d ü ş ü n m ü y o r d u m . Ş i r k e t i n genel m e r k e z i S e a t t l e d a idi. M i n n e s o t a l ı k o y u b i r Katolik o l a n Ajan J a c k . a c ı m a s ı z b i r k a t i l i a n d ı r ı y o r d u . O n u n o l m a m a ­ s ı için h i ç b i r n e d e n g ö r e m i y o r d u . k i m i n s i s t e m e g i r m e k i s t e ­ diğini. i ş t e b u r a d a . " d e d i .p o s t a geli­ yordu.

d a h a ne yapacak?" "Yarın g i d i p o n u n b i l g i s a y a r ı n a el k o y a r ve o bilgilerle ne yaptığını anlarız hiç sesimizi çıkartmayalım." "Hayır.. E l a n R a h u a d ı n d a b i r a d a m d a n b i r e . a m a g ü ç l ü t a n ı d ı k l a r ı o l a n b i r i s i ile d o s t o l m a k t a fayda v a r d ı . "Sana nasıl teşekkür edebileceğimi bilemiyorum. Elan R a h u ' n u n sahibi olduğu M a r s Ventures Coorp a r a t i o n isimli f i r m a n ı n b i l g i s a y a r ı n a g i r d i . S e a t t l e y a k ı n l a r ı n d a k i b i r göl k e n a r ı n d a b u l u n a n b i r a d r e s e ç o k sayı­ d a ." "Ne yapacağız?" "Bilmiyorum. Sen de i s t e m e d i n sanırım. g e n e l m e r k e z i n e . istemedim. d o s y a l a r ı h ı z l a i n c e l e d i .GİZLİ G Ü Ç BURAK TURNA "Price. b u k a d a r p a h a l ı ş a r a p o r a y a gönderiliyor. g e r ç e k t e n s e n d e n d a h a fazla b i r ş e y isteyem e m . " "Neden?" 160 161 . . n o t e t t i v e M e r t ' e u z a t t ı . b i r hayli p a h a l ı o l a n ş a r a b ı n g e t i r i l m e s i n i i s t i y o r d u . Böyle kelli felli tiplerle b a ğ l a n t ı l a r ı o l d u ğ u ­ n u b i l d i ğ i Ajan Kocewski'yi. B u n l a r a i l e c e k deli olmalıydılar. kahve m a k i n e s m a doğru seyirttikten h e m e n sonra bir b a ş k a ajanı a r a d ı . H e m n e d e n b ö y l e b i r ş e y y a p m a k i s t i y o r s u n ki? " " S a n a y a r d ı m e t t i ğ i m için ş u a n b a ş ı m b e l a d a . o n u a r a m a s ı n a m e m n u n o l m u ş t u v e b i r y e m e k s ö z ü v e r d i . B e n i m l e g e l m e n e d e g e r e k yok.. M e r t afalladı." Mert ve M a r y birbirlerine baktılar. b i z i m o n a v e r d i ğ i m i z y e t k i y i b a ş k a l a r ı için m i k u l l a n ı y o r y o k s a ? " m aldı. M e r t g ö z ü n e i n a n a m ı y o r d u .. Kocevvski. Bunu b a n a s a ğ l a d ı ğ ı n i ç i n n e k a d a r t e ş e k k ü r e t s e m azdır. n i ç i n b ö y l e b i r şey y a p ı y o r o l s u n ki. N e d e n b ö y l e b i r ş e y y a p s m d ı ki? " S a ç m a l a m a . Mary sisteme girmiş ve Elan R a h u a d ı n d a bir a d a m h a k k ı n d a bilgi t o p l a m ı ş . ç ü n k ü ç o k kı­ saydı. u m u r s a m a z b i r ifadeyle " H a y ı r ." "Aslına b a k a r s a n s e n i n l e gelebilirim.b a ş l ı k l ı b i r m a i l ..p o s t a l a r ı n m b u l u n d u ğ u k l a s ö r e g i r d i . M a r y b i l g i s a y a r ı k a p a t t ı .. K ı z ı n b i r s i h i r b a z o l d u ğ u n u d ü ş ü n d ü .. Bir s ü r e o t u r u p k o n u ş m a y a d e v a m ettiler. Mary." " Ç o k ilginç. S a d e c e bir" t a n e s i ö n e m l i g ö r ü n d ü o n a . k e n d i s i n d e n böyle b i r ş e y is­ tedik mi? P r i c e d ü ş ü n d ü .p o s t a o l d u ğ u n u g ö r d ü h e m e n içeri girdi a n c a k son derece sıradan iş konularında mesajlaşmışl a r d ı .." dedi Aynen bilgisayarına b a k m a y a d e v a m etti ve olan biteni u m u r s a m a d ı . cep telefonundan a r a s a m mı?" "Bırak bakalım. M a r y kendisinden i s t e n i l e n i n ç o k ç o k fazlasını y a p m ı ş t ı . b i r y e r e k a y d e t t i . Bura­ d a n n e ç ı k a c a ğ ı n ı da.." "Bence de en d o ğ r u s u bu. b e n o n ­ d a n hiç bir şey i s t e m e d i m . K o c e w s k i ile P r i c e ' ı n zevkleri u y u ş m a z d ı p e k . A d r e ­ s i aldı.. Telefon n u m a r a l a r ı - ki. . Jack.. "Bu a d r e s t e p e k ç o k z e n g i n i n s a n b i r a r a y a g e l m i ş o l m a l ı "Olabilir." d e d i . A s l ı n d a o l a n b i t e n i u m u r s a m ı y o r gibi y a p t ı .METAL FIRTINA 4 . A m a e n a z ı n d a n b u r a d a E l a n R a h u a d ı n d a b i r a d a m ı n o l d u ğ u n u v e o a d a m a b u işlerle b i r ilgisi olup olmadığımı sorabileceğimi d ü ş ü n ü y o r u m . ' U r g e n t M e e t i n g ' -acil t o p l a n t ı .

Böyle b i r ş e y y a p t ı ğ ı m için b e n i h e m e n a r a y ı p ne yaptığımı sormaları gerekiyordu a m a aramadılar. k i m bilir. bu ben­ den şüphelendiklerini ve benim onlardan şüphelenmemem için a r a m a d ı k l a r ı n ı d ü ş ü n d ü r d ü . M e r t içinde bir an p i ş m a n l ı k his­ bölüm s e t t i a m a S e r a ile M a r y ' n i n n e k a d a r b i r b i r i n e b e n z e d i ğ i n i g ö r ü n c e . Ç o k k ı s a s ü r e i ç i n d e b e n i b u l a c a k ­ lardır.GİZLİ GÜÇ " Ç ü n k ü b a n a v e r i l e n ç o k gizli b i r y e t k i y i k u l l a n d ı m v e b u a d a m l a r a h e r n e k a d a r geri z e k a l ı d e s e m d e . ş u b i l g i s a y a r ı h e m e n b i r asit k a z a n m a a t ı p o r t a ­ d a n kaybolalım ve ne yapıyorsak yapalım... b e n i m b u n u k u l l a n d ı ğ ı m d a o n l a r a h a b e r d a r eden bir v i r ü s ü de oraya bı­ r a k t ı k l a r ı n a ş ü p h e m yok. t a m a n l a m ı y l a b o k a b a t m ı ş d u r u m d a y ı z .. H e m k ı z iyi d ö v ü ş ü y o r d u . H e m de bu bilgisayarla neler yaptığımızı a n l a m a y a çalışacaklardır.METAL FIRTINA 4 ." Kız doğru söylüyordu. Belki d e o n u n y a r d ı m ı iyi o l u r d u . aslına b a k a r s a n beni neden aramadıklarını d ü ş ü n ü y o r d u m . h a y ı r d i y e m e d i . 162 .

B o m b a g e r e ğ i n d e n fazla g ü ç l ü o l m u ş t u . Sinirleri y ı p r a n m ı ş ­ tı. Beyni h e r e m r e cevap vermiyordu. Nefesini k o n t r o l e t m e y e çalıştı a m a b a ş a r a m a d ı . evinden çıkıyordu. Aracın sesini d u y d u .C . İşte. D ö n d ü ve tuzağı k u r d u ğ u noktaya doğru koşmaya başla­ d ı . Şakakları zonkluyordu. Gözleri yolun ilerisindeki d ö n e m e c e o d a k l a n d ı . Bomba patladı. . C e n k D a r a n ı n a r a c ı virajı a l d ı v e h ı z l a b o m b a n ı n yer­ leştirildiği otomobile doğru yaklaştı. ledi. yaşlandığının bir b a ş k a göstergesiydi bu. Başın­ da garip bir ağrı vardı. G ö k h a n yüzlerce m e t r e ö t e d e n o n u n gözlerin­ deki korkuyu okuyabiliyordu. G ö k h a n nefesini verdi ve d ü ğ m e y e bastı. e n k Dara. etrafa c a m ve metal parçalarının yanı sıra bir m i k t a r da insan d e r i s i d a ğ ı l m ı ş t ı . E v l e r i n a r a s ı n d a n v e b a h ç e l e r i n i ç i n d e n ş i m ş e k gibi iler­ Tuzağı k u r d u ğ u n o k t a n ı n b i r a z ö t e s i n d e b e k l e m e y e b a ş ­ ladı. Şüpheli bakışlarını ko­ r u m a l a r ı n d a n gizlemek istiyordu a m a b u n a i m k a n ' yoktu.

. Mücadele e t m e s i n i bekliyor­ d u . . Ağır c ü s s e s i n d e n b e k l e n m e y e c e k bir atiklikle ve görenleri şaşırtacak bir hızda koşuyordu. B u g ü n şanslı g ü n ü m diye d ü ş ü n d ü . R a k i b i s ı r a dışıydı.? Yakalanacağını anladı. O n u izleyen a d a m . Gözler i r i d e k i ışık. O n a karşı neler yapabileceğini d ü ş ü n d ü a m a hisleri b a ş k a bir şey s ö y l ü y o r d u . h i ç bek­ l e m e d i ğ i k a d a r hızlı k o ş u y o r d u . G ö k h a n .METAL FIRTINA 4 . C e n k ' i b ı r a k ı p G ö k h a n ' a b a k t ı . N e y e g ü v e n i y o r d u b u h e r i f ? D i ğ e r s o r u l a r ı s o r m a y a çe­ k i n d i . K a b u l e t m e k t e z o r l a n d ı a m a b i r a n için k e n d i n e g ü v e n i n i n g i d i p g e l d i ğ i n i h i s s e t t i . B u o n u n ç o k sık k u l l a n ­ dığı bir t a k t i k sayılmazdı. C e n k ' i b o ğ a z ı n d a n k a v r a d ı . O d a silahını çıkarttı ve arka arkaya ateş etti. O n a k a r ş ı a c ı m a s ı z olacağı d u y g u s u n u v e r m i ş t i . Birden durdu. n a s ı l o l u r d a b u k a d a r saf olabildi? B u işi b i t i r d i k t e n s o n r a k e n d i s i n i k ı z a ğ a a l m a y a k a ­ r a r verdi. Eği­ t i m sayesinde bir insanın doğasının bu kadar değiştirile- 166 167 . A r k a s ı n d a n birisi geliyordu ve kendisine o d a k l a n ­ mıştı. G ö k h a n c a d d e n i n o r t a s ı n d a n ve olabildiğince hızlı koşu­ y o r d u . Sesi t i z b i r çığlığa d ö n ü ş d ü . A n c a k hisleri o n a r a k i b i n i n dikka­ t i n i d a ğ ı t m a s ı n ı n iyi o l a c a ğ ı n ı s ö y l e m i ş t i .. d ö n d ü ve silahını ateşledi. Ölüyordu da. Ölü Ş ö v a l y e n i n b e y n i n d e n h i ç d ü ş ü n c e y o k t u . Y ü z ü n d e k i ifade v e b e d e n i n i n y a p ı s ı b u n u a ç ı k ç a o r t a y a koy­ muştu. . A d a m ö l m e ­ yecekti. C e n k ' i n b i l i n c i n i k a y b e t m e ­ miş olmasını umdu.. G ö k h a n . b a ş k a yöne. G ö k h a n ' ı k ö t ü b i r s ü r p r i z i n b e k l e d i ğ i n i a n l a m ı ş t ı . O n u n h ı z l a k a ç m a s ı n d a n m e m n u n k a l m a d ı . Kısa s ü r e içerisinde o n u i n s a n diye n i t e l e m e s i n i n yanlış o l d u ğ u n u a n l a d ı a m a ne diyeceğini bilmiyordu. y ü z ifadesi v e b e d e n i n d e k i g a r i p k a s y ı ğ ı n l a r ı . O a n d a C e n k g ö z l e r i n i a ç t ı v e k o r k u y l a b a ğ ı r d ı . K ö t ü hissi hiç b u k a d a r y o ğ u n yaşa­ m a m ı ş t ı . b i r d a h a b u işlere b u l a ş m a y a c a k t ı . b o y n u n a d o k u n a n elin sertliğini hissedince. G ü c ü mü tükeniyordu. Ölü Şövalye k e n d i s i n i k e n a r a a t t ı . Ölü Şövalye. K a ç m a n ı n anlamı yoktu. A r k a s ı n a b a k t ı v e ş a ş ı r d ı .. Cenk. U z u n s ü r e u z a k k a l a c a k ve eğer k e n d i n i yeterli bul­ m a z s a .GİZLİ GÜÇ BURAKTURNA Cenk D a r a n ı n aracı ters d ö n m ü ş t ü ve içindeki herkes ağır y a r a l ı gibi g ö r ü n ü y o r d u . kendi a l m a y a gelen b i r m e l e ğ e m i b a k ı y o r d u ? B e y n i n d e k i ağrı. ö n c e C e n k ' i n y a n m a k o ş t u . G e r ç e k a n l a m d a bir i n s a n s a y ı l m a z d ı .. K e n d i s i n i n a s ı l b u l m u ş t u . Cenk hayatının k u r t u l d u ğ u n u hissetti. ona doğru yaklaşan insanı inceledi. Bunu atlatmıştı. Dönüp savaşmalıydı. Aracın y a n m a koştu ve arka koltuktaki gazeteciyi dışarı ç ı k a r t m a k için h a m l e yaptı. Hazırlıksız olduğunu. O b ö y l e y e t i ş t i r i l m i ş t i .. Ölü Şövalye. arkasına doğru bakıyordu sanki. O d a k o ş m a y a b a ş l a d ı . Gökhan. Ne­ r e d e y s e a y n ı a n d a . O a n d a Cenk'i bıraktı. D ö n d ü ve baktı.. Sokaktaki insanlar etrafa kaçışmaya başladı. A m a garip bir şey oldu. Önce p a t l a m a . K i m bilir nasıl bir işkenceye m a r u z kalacaktı. Cenk Dara. h ı z l a k o ş m a y a b a ş l a d ı . G i y s i l e r i n a l t ı n d a bile s a k l a n a m a y a n b i r v a h ş i y a r a t ı k gibiydi. d a h a elleriyle b o y n u ­ nu kavradığı anda. s o n r a G ö k h a n .

Birkaç saniye s o n r a otomatik silahın tok gürültüsü ve yine vızıldayan mermiler. O a n d a Ölü Ş ö v a l y e ' n i n n e d e m e k i s t e d i ğ i n i a n l a d ı . polislere saldırıyordu. D ö n ü p G ö k h a n ' a b a k t ı . Zayıf b i r n o k t a s ı v a r d ı ve o da bu zayıf n o k t a y ı gayet iyi b i l i y o r d u . S a ç ı n d a n t u t m u ş ve onu havaya kaldırmıştı. Ölü Şövalye k o ş a r a k ü z e r e l e r i n e g i t m i ş v e a r a ç t a n i n e n d ö r t polisi ö l d ü r m ü ş t ü . Az önce polislere yaptığını gördükten sonra. G ö k h a n . Polis s i r e n i n i d u y u n c a . Ölü Ş ö v a l y e n i n e l i n d e o t o m a t i k bir silah duruyordu. Ağzı k ı p ı r d a d ı . S e n i i s t e r s e m . o n u ö l d ü r m e k için b u r a d a değil miydi. onu duyabili­ yordu. a m a o r a d a n Gök­ h a n ' l a k o n u ş m a s ı i m k a n s ı z d ı . G ö k h a n aracın k e n a r ı n d a n n i ş a n aldı v e t a m kafasına a t e ş e t t i . . B u ger i z e k a l ı . Ölü Şövalye. Bu odağı b o z a c a k hiçbir şey g e ç m i y o r d u beyninden." G ö k h a n birkaç m e r m i d a h a sıktı v e k o ş m a y a başladı. S o k a k d a k i i n s a n l a r b u l a b i l d i k l e r i h e r y ü k s e l t i n i n al­ tına sığınmıştı. . D ö n d ü .. İ n s a n s ı y a r a t ı k h e m a t e ş ediyor h e m de polislere doğru koşuyordu...? O y s a ş i m d i . Bunu yapacağını biliyordu..METAL FIRTINA 4 . Oysa G ö k h a n . Bir s ı c a k l ı k d a l g a s ı k a p l a d ı b ü t ü n vücudunu. G ö k h a n e t r a f ı n a d ü ş e n m e r m i l e r d e n k o r u n m a k için k e n ­ disini araçların arkasına attı. G ö k h a n ' ı n y a n ı n d a n g e ç e r k e n d ö n ü p o n a b a k m a d ı bile. M e r m i Ölü Ş ö v a l y e ' n i n k a f a s ı n ı sıyırıp geçti.GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA biliyor olması k o r k u t u c u y d u . h e m e n b u r a y a getirebili­ rim. Polis a r a c ı . 168 M a n z a r a . Bir çığlık sesi d u y d u . b u sefer h e d e f t e y d i . d e v a m e d e n a t e ş i n etkisiyle p a r ç a l a r a ayrılmaya başladı. O d u y g u l a r ı n d a n ve d ü ş ü n ­ c e l e r i n d e n s ı y r ı l m ı ş b i r c a n l ı y d ı . " B e n d e n k a ç m a . Otomobillerin dış yüzeylerine ç a r p a n metallarin çıkarttığı yankılı ses mahalleyi dolduruy o r d u . Polis a r a c ı s o k a ğ ı n s o n u n d a d u r d u . e n k ı s a z a m a n d a o r a d a n k a ç m a s ı g e r e k t i ğ i n i bi­ liyordu yoksa bu i n s a n l a r a da zarar verebilirdi. 169 . p o l i s l e r l e Ölü Şövalye a r a s ı n d a k a l d ı . o t a r a f b a k t ı . S i l a h m d a k i m e r m i l e r i n ç a b u k bi­ t e c e ğ i n i b i l i y o r d u .. B u i ş g i d e r e k k o r k u t u c u b i r h a l a l m a y a b a ş l a m ı ş t ı . B a ş ı n ı . O t o m a t i k silahın m e r m i l e r i ş i m d i çok y a k ı n ı n d a n geçmeye b a ş l a d ı . Yerde y a t a n b e d e n l e r .. Diğer e l i n d e d e b i r kız ç o c u ğ u v a r d ı . G ö k h a n . S e z i l e r i ile h a r e k e t e d i y o r ve o d a k l a n ı y o r d u . . "Teslim olun. Polisler a r a ç l a r ı n d a n i n m i ş . Polis s i r e n l e r i n i d u y d u . . silahlarınızı atın!" G ö k h a n d i ğ e r y ö n e b a k t ı . s a k l a n d ı ğ ı l a s t i ğ i n k e n a r ı n d a n çıka­ rıp baktı. O n u izleyen g a r i p g ö r ü n ü ş l ü a d a m d a n d a s e s ç ı k m ı y o r d u . Bu oyunu uzatmayalım.. h i ç b u k a d a r sevineceğini d ü ş ü n m e m i ş t i d a h a önce. s i l a h l a r ı n ı ç ı k a r m ı ş v e b a ğ ı ­ rıyordu. e l i n d e b i r kılıçla d u r u ­ y o r d u . b a ş k a insanlara d a n e l e r y a p a b i l e c e ğ i n i d ü ş ü n m e k bile i s t e m i y o r d u . G ö k h a n ' ı n b i l e m i d e s i n i b u l a n d ı r a c a k gibiydi.

METAL FİRTİNA 4 .GİZLİ GÜÇ Sokaktaki i n s a n l a r dehşet içinde Gökhan'a bakıyordu. "Lütfen. K ö t ü l ü ğ ü n bu k a d a r m e k a n i k olduğunu görmek onları şok etmişti. " S e n i h e m e n ö l d ü r m e y e c e ğ i m . o k ı z ı k u r t a r ! " diye b a ğ ı r d ı yaşlı b i r a n n e . B e n i m l e geleceksin. Gök­ h a n y a p a c a k b i r şeyi o l m a d ı ğ ı n ı a n l a d ı . S i l a h ı n ı a t t ı v e a y a ğ a k a l k t ı ." Yoldaki a r a c ı n b i r i n i n s ü r ü c ü s ü n ü d ı ş a r ı ç ı k a r t t ı l a r v e bindiler. g ö r e n l e r i n dili t u t u l m u ş t u . yaşlanmış ve duyguları öne çıkmıştı. i n s a n l ı k dışı k a r a n ­ lık bir enerjinin yansımasıydı. A r t ı k e ğ i t i m i işe y a r a ­ mıyordu. bölüm 170 . H i s s e t t i k l e r i . Ölü Şövalye'ye d o ğ r u y ü r ü ­ meye başladı. Araç hızla uzaklaşırken. Ölü Şövalye k ı z ı b ı r a k t ı . Aracı G ö k h a n k u l l a n a c a k t ı . Y a n m a y a k l a ş a n a d a m a b a k t ı .

B u n u e n g e l l e m e k için. . A n k a r a ' d a k i ç a t ı ş m a v e G r i T a k ı m ' m c a n l ı o l d u ğ u bili­ n e n son e l e m a n ı n ı n şehrin göbeğinde d ö r t polisin. Cenk Dara isimli gazetecinin y a r a l a n m a s ı ve üç k o r u m a s ı n ı n öldüğü bir ç a t ı ş m a s o n u c u k a ç ı r ı l m a s ı . h e r şeyi y a p a r l a r d ı . Konseyin ülkenin ö n ü n ü tıkayıcı k o n u m d a k i o l u ş u m l a r ı t e m i z l e m e ç a l ı ş m a l a r ı n a s e k t e v u r a c a k şeyler o l u y o r d u . T ü r k i y e ' n i n g e n i ş l e m e c i b i r t a v ı r içine g i r m e ­ si. B u d u r u m d a çok b ü y ü k d e ğ i ş i k l i k l e r o l u r d u . durgundu. e n b a ş t a O r t a d o ğ u ' d a k i b ü y ü k g ü ç p l a n l a r ı n ı y o k e d e r d i . O s m a n l ı refleksi ile h a r e k e t e t m e k d e m e k . Konseyi o l u ş t u r a n politikacı ve bürokratlar. b i r i l e ­ rini rahatsız etmişe benziyordu. Türkiye'nin kökle­ r i n d e k i g e n i ş l e m e d ü r t ü s ü n ü n a y a k sesleri. bilim a d a m ­ larının hazırladığı raporlar doğrultusunda ülke politikasına yön vermeye çalışırlarken. O r t a d o ğ u ' d a b a ş k a g ü ç l e r i n i s t e d i ğ i n i y a p m a s ı n a s o n v e r m e k d e m e k t i v e b u ya­ p ı l a b i l i r d i . Beklenen gelişmeler oluyordu. bu gidişatın b ü y ü k güçlerin işine g e l m e d i ğ i n i n d e f a r k ı n d a y d ı l a r .elişim Konseyi toplantısındaki hava. U y g u n b i r strateji g e l i ş t i r m e olasılığı y ü k s e k t i . O r t a d o ğ u ' d a b a z ı sı­ nırların değişir ve bazı ülkeler o r t a d a n kalkardı. p e k ç o k k a r m a ş ı k i l i ş k i n i n v e ge­ lişmenin habercisiydi.

V e s o n u d a iyi o l m a d ı a d a m m . .." "Bir ş e y l e r e u l a ş m ı ş m ı ? " "Gri Takım'ın koordinasyonunda çalışan bir b ü r o k r a t t a n b i r şeyler ö ğ r e n m i ş s a n ı r ı m . . sorgucuya soruyu aktarıyor ve o da "Ne yani. o r a d a n polisin tanıdığı sayesinde M a h m u t ' a ulaşmışlardı.. Polis­ leri ö l d ü r e n a d a m . K o n s e y üyeleri Hakan'a soruyordu. Işıklar H a k a n üzerindeydi. . .. "Olay r a s t l a n t ı s a l . kağıdı sorgucuya verdi ve dışarı alındı." "Bu a d a m .. . Gri Takım'ın eski üyesine. hepsi bu muydu?" " N e s a n d ı n . O k a d a r d a poli­ t i k k u r g u k i t a p o k u m u ş l u ğ u m u z var." "Efendim.GİZLİ G Ü Ç BURAKTURNA İşler g i t t i k ç e k a r ı ş ı y o r d u . ba­ ş ı n d a n geçenleri anlattı." H a k a n ." " G ö r g ü t a n ı k l a r ı g a r i p b i r y a b a n c ı d a n b a h s e d i y o r . G ö k h a n ' ı kolaylıkla a l ı p g i t m i ş . çok akıllısın. Sezgilerimizle s e n i inceledik. gözleri b a ğ l ı ol­ d u ğ u halde Konsey'in ö n ü n e gelmişti. Yakl a r l a r s a . s e n i ele g e ç i r m e l e r i ç o k kolay­ k e n . Bu kadar z a m a n sonra. Biz d e z a t e n p o l i t i k k u r g u k i t a p l a ­ r ı o k u d u k t a n s o n r a b u işlere girdik. insan bu işlere g i r i n c e g e r ç e k t e n k u r t u l a m ı y o r m u ş . n a s ı l ajan b ö y l e ? " "Bilemiyorum. Duygusal bir t a r v m a altındaydı s a n k i . d i y e d ü ş ü n d ü . " M a h m u t gelsin. b u r a y a s e n i g e t i r m e k t e k i a m a c ı m ı z d o ğ r u söy­ leyip s ö y l e m e d i ğ i n i a n l a m a k t ı . P e k i . efendim.. Elinde bir a d a n ı n ko­ o r d i n a t l a r ı v e deli s a ç m a s ı gibi g ö r ü n e n b a z ı bilgiler v a r d ı . E l i n d e k i k a ğ ı d ı b ı r a k v e git. Afrişka'da y a ş a d ı k l a r ı d e n e y i m i n s o n u c u olabilir. . D a h a s o n r a s a h t e k i m l i k l e T ü r k i y e ' y e g i r i ş y a p t ı m . Gri T a k ı m üyesi o l m a s ı n a r a ğ m e n .. b e n i y u r t d ı ş ı n a ç ı k ı ş t a yakalayabileceklerini d ü ş ü n d ü m yani. . hiç bu k a d a r üst düzey beyinlere yaklaşamamıştı. Öyle anlaşılıyor. Özel t i m l e r h a r ı l h a r ı l o h e r i f i arıyor. G a z e t e c i C e n k D a r a ' y a y a p ı l a n s a l d ı r ı d a G ö k h a n ' ı n işi olabi­ lir. gidebilirsin.. Bir s o r g u c u ." 174 175 ." " E v e t e f e n d i m . ç o k k ö t ü y a p a c a k l a r d ı r .. " M a h m u t .. A n c a k o r a d a t e r s g i d e n b i r şeyler var. ben o sırada ellerinden kurtulmuştum. G ö k h a n geldi...METAL FIRTINA 4 . Başlarına gelen şeyin s o r u m l u l a r ı n ı arıyordu. H a k a n . Ş a ş k ı n d ı v e n e y a p a c a ğ ı n ı bilmiyordu. Bir a k r a b a s ı s a y e s i n d e b i r polise.." M a h m u t d a gözleri b a ğ l ı b i ç i m d e o d a n ı n o r t a s ı n a getiril­ di.. H e ­ yecanlıydı.... n e d e n b ı r a k m ı ş o l a b i l i r l e r ? T a k i p e d i l m i ş olabilirsin. M a h m u t da o n u eski tanıdığı bir b ü r o k r a t a yollamıştı.. S ö y l e d i k l e r i n i n bir ö n e m i yok.." " P e k i . . K o n s e y i n ö n ü n e n a s ı l geldiği ise ç o k farklı b i r h i k a y e y d i . Gökhan'ın tek güvendiği ve Ankara'ya geldiğinde görüştüğü M a h m u t ' a . K o n s e y üyeleri karanlıktaydı. A n c a k ." H a k a n şaşırdı. H a k a n r ü y a gibi k o n u ş m a l a r ı n i ç i n d e n geçip. H a k a n ' ı n k a r ş ı s ı n d a o t u r u y o r d u . s a n a b i r z i y a r e t ç i gelmiş. K o n s e y i n t o p l a n d ı ğ ı o d a n ı n t a m o r t a s ı n d a bir a d a m o t u r u y o r d u . Berlin'de y a ş a y a n v e ş a n s e s e r i k e n d i s i n i b i r k o v a l a m a c a n ı n i ç i n d e b u l a n H a k a n ." "Aferim.

.. A d a y ı d ü ­ ş ü n d ü .. eğer s a n a b i r d a h a gelirse. . K o n s e y i n G ö k h a n ' a iyi gözle b a k m a d ı ğ ı n ı biliyordu. .. B u t ü r b i r g ö r e v için ç o k yaşlı h i s s e d i y o r d u kendisini.. " " S a n a h i ç b i r şey için söz v e r m i y o r u z . Karşısındaki i n s a n l a r .GİZLİ GÜÇ "Bilmiyorum.METAL FIRTINA 4 . Bir d a h a b u i n s a n l a r l a a y n ı y e r d e o l m a y a ­ c a ğ ı n ı b i l i y o r d u .. H a k a n d e n e n ç o c u k . O a d a d a ne olabilirdi? bölüm 176 . G ö r e v i n n e d e m e k olduğunu biliyorsun sanırım. a n l ı y o r u m ." "Evet e f e n d i m .. . O n a çok acı b i r görev v e r m i ş l e r d i ." M a h m u t b a ş ı n ı ö n e e ğ d i . k i m bilir n e d u r u m d a y d ı . Bunu d e r i n d e n hissetti. O d a d a n çıktı.. D u y g u l a r ı n ı n t a m a ­ m e n g ö ç m e y e b a ş l a d ı ğ ı n ı h i s s e t t i a m a b u n u belli e t m e d i ." M a h m u t b a ş ı n a gelecekleri hissettti. efendim... O a r t ı k b i z i m için de t e h l i k e l i olabilir. Bunu y a p m a m a s ı n a i m k a n yoktu. . r e d d e d e b i l e c e ğ i i n s a n l a r değildi. R e s m i olmayan bir görev almıştı. " M a h m u t .

D ü ş m a n ı m ı y a k a l a ­ y a c a ğ ı n ı b i l i y o r d u m . O z a m a n o n a göre d a v r a n m a l ı y d ı .... K a r ş ı ­ s ı n d a k i i n s a n ötesi yaratığı çözümlemişti. bü­ y ü k bir coşku yaşadı. " O ğ l u m . B e n i m Ölü Şövalye'm. . a s l ı n d a d u y u o r g a n l a r ı n ı n geli­ ş i m i ile ilgili a n o m a l i n e d e n i y l e fark e d e m e y e c e ğ i b i r d u r u m v a r d ı . zevk i ç i n d e çığlık çığlığa k o n u ş u y o r d u . G ö k h a n . Ve şimdi elinin a l t ı n d a y d ı . b e c e r i k s i z g ö r ü n m e k v e d ü ş ü k b i r profil ç i z m e k t e n g e ç i y o r d u . E l a n R a h u . O r a d a öylece o t u r u ­ G ö k h a n o l a b i l d i ğ i n c e zavallı g ö r ü n m e y e ç a l ı ş t ı .. lü Şövalyenin sesini duyduğu a n d a Elan Rahu." Y a r a t ı ğ ı n f a r k e t m e d i ğ i . Belki d e asla u l a ş a m a y a c a ğ ı b i r bilgiye. . h e r şeyin a r k a s ı n d a k i a d a m ı n sesini dinliyordu. Çok zekiydi a m a egosu çok yüksekti. h a r i k a bir fırsattı.O yordu. . ş i m d i u l a ş a b i l e c e k t i . Egosu y ü k s e k b i r y a r a t ı ğ ı y e n m e n i n e n b a s i t yolu. Telefon a h i z e s i n d e n gelen ses. Telefondaki k o n u ş m a y ı şahit olması. G ö k h a n ' a k a d a r u l a ş ı y o r ­ du. zavallı. G ö k h a n ' ı b a ğ l a m a m ı ş t ı bile. Kulaklarına inanamıyordu. B e n i b u d e r t t e n k u r t a r a c a ğ ı n ı biliyor­ dum. Gökhan'ı canlı olarak yakalamıştı.

T e l e f o n d a k i a d a m ı n Gelişim Konseyi'nin peşinde o l d u ğ u n u öğrendi. A m a G ö k h a n .. Ölü Şövalye kılıçla k a r ş ı s ı n d a d u r u y o r d u . .. . A r t ı k y e n i l e m e z d i . . 180 181 . S e n i ö l d ü r m e m e s e b e p o l m a diye b a ğ ı r ı y o r d u b i r y a n ­ d a n da. Cenk D a r a ' n m p a t r o n u . Ölü Şövalye d e p e ş i n ­ d e y d i . Belki d e kırığı vardı.. . K e n d i s i n d e n d a h a iyi o l d u ğ u n u b i l i y o r d u . b a n a d o ğ r u geli­ yorlar.. .. M e r t bir tuzağa doğru gidiyordu. G ö r ü n m ü y o r d u a m a k o ş m a y a d e v a m etti. Ölü Şövalye de p e ş i n d e n a t l a d ı . S a n ı r ı m . . E s k i d e n o y n a d ı ğ ı P r i n c e O f P e r s i a isimli o y u n a k l ı n a geldi.. bu garip m a h l u k u n elinden nasıl kurtulacağını düşünmeliydi. . . ucunu göremediği karanlığa doğru koşuyordu.. B u m u t l a k a M e r t o l m a l ı y d ı . a m a b i r çıkış yolu b u l a m a m ı ş t ı .. Beni b u r a d a t a k i p e d e n b i r i l e r i v a r v e a d r e s i m i b u l d u l a r . Son saniyeler.. O n u k a d e r i ile b a ş b a ş a b ı r a k m a l ı y d ı . Nasıl olup da Amerika'ya gittiğim d ü ş ü n d ü ... b u y a r a t ı ğ a yenilemezdi.. S a n i y e l e r i ç e r i s i n d e k a r a r v e r d i v e h ı z l a fırladı. . Federallerin i ç i n d e k i a d a m ı m ı z o n l a r ı t a k i p ediyor. sessizce. Ve çok kolayca a y a ğ a kalktı. D e m e k o da c a n l ı k u r t u l m u ş t u Afrika'dan. . M e r t ' i d ü ş ü n d ü . D o ğ r u c a b a n a geldik­ l e r i n d e n e m i n o l m a k için.. A r a z i d e k o ş m a y a b a ş l a d ı G ö k h a n . ... T a a k i b i r k ı l ı c ı n ç e k i l d i ğ i n i d u y a n a k a d a r v e o a n d o n d u . A n c a k b u sefer k a d e r i n d e k a r a n l ı ğ ı n i ç i n d e t u t u n a b i l e c e ğ i g ö r ü n m e z t a ş l a r v a r m ı y d ı ? Bir u m u t l a k a r a n l ı ğ ı n içine b a k t ı . O d a t u z a ğ a d o ğ r u gi­ diyordu... b i r t a ş belirmiş ve onu prensese ulaştırmıştı.. G ö k h a n ' ı n peşini b ı r a k m a y a c a k t ı anlaşılan. İ k i n c i k a t t a y d ı l a r v e i n a n ı l m a z a c ı l a r i ç e r i s i n d e kendisini yerde buldu. O n u ç o k iyi t a n ı y o r d u . Ve G e l i ş i m Konseyi. İ ç i n d e b u l u n d u ­ ğu d u r u m d a n . Ö l e c e ğ i n i h i s s e t t i . Ö l ü m a r t ı k G ö k h a n ' ı a l m a k ü z e r e k a n a t l a r ı n ı a ç m ı ş t ı . Her yeri arayıp tara­ m ı ş t ı . G ö k h a n g ü c ü n ü n t ü k e n ­ d i ğ i n i d u y u m s a d ı . O o y u n u n s o n u n d a gibi h i s s e d i y o r d u k e n d i s i n i .. . . a m a b u n u a s l a itiraf e t m e y e c e k t i . bir araziye doğru k o ş m a y a başladı. Cümlelerin arasında Ragıp Tamer ismini duydu. o yakaladığın a d a m ı n arkadaşı. K u l a k l a r ı n a i n a ­ n a m a d ı .. O n a ulaşabilmesine i m k a n y o k t u . K a r a n l ı ğ ı n i ç i n d e d a h a k a r a n l ı k o l a n g ö l g e s i n i görebildi. V e o a n d a k a r a n l ı k b o ş l u k t a a t t ı ğ ı h e r a d ı m d a .. Aynı a n d a Ölü Şövalye telefonu b ı r a k ı p o n u y a k a l a m a k için atıl­ dı.. a m a b u n u d ü ş ü n e c e k d u r u m d a değildi. Ş e h a d e t g e t i r d i . . Ş i m d i .. V e e n s o n u n d a k a r a n ­ lığın içine o l a b i l d i ğ i n c e hızlı b i r a t l a y ı ş y a p m a k t a b u l m u ş t u çareyi.GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA " S a n a güzel bir h a b e r i m var oğlum... hiç d ü ş ü n m e d e n c a m d a n kendisini aşa­ ğıya a t t ı .. O o y u n u n s o n u n a g e l d i ğ i n d e s o n u o l m a ­ y a n k a r a n l ı k bir boşlukla karşılaşmıştı. .. B u k a d a r bilgiye s a h i p k e n . Karanlığın içinde. O i s m i d u y d u .METAL FIRTINA 4 .." G ö k h a n b u n u d u y u n c a n e k a d a r s e v i n d i ğ i n i belli e t m e ­ m e y e çalıştı.. B u n a ş a ş ı r m a d ı ... . G ö k h a n .. S o n s u z zifiri k a r a n l ı ğ ı n .

bölüm .

S e a t t l e ' d a k i göl evi. K a r d e ş i S a r a ile o l a n ayrı­ lığı v e u z u n s ü r e n kavgası. sense sadece müzik dinleyip keyfine bakıyorsun. M a r y . H a t t a o k a d a r a k ı l dışı b i r ş i f r e l e m e y a p m ı ş t ı ki. " N e d e n öyle b a k ı y o r s u n ? H e m a r a b a y ı b e n k u l l a n ı y o r u m h e m de kıçımızı kurtarabileceğini d ü ş ü n d ü ğ ü m i n s a n l a r ı arı­ y o r u m . Belki d e . R e d H o t Chili P e p p e r s d i n l e y i p a y a k l a r ı n ı k o n s o ­ lun ü z e r i n e u z a t a r a k u y u r k e n . Mary heyecanla konuşurken. k i m s e n i n b u şifreyi k ı r ı p d i n l e m e s i m ü m k ü n değildi. San­ k i keyfi b o z u l m u ş gibi b a k m ı ş t ı . M e r t . v i c d a n ı n d a d e r i n b i r y a r a a ç m ı ş t ı . o n l a r ı a r a d ı k l a r ı a d a m a u l a ş t ı r a c a k t ı .M ert ve Mary. g e r e k s e k e n ­ d i s i bile o şifreyi k ı r a m a z d ı . M e r t ile b e r a b e r ol­ m a s ı n ı n a r k a s ı n d a k i a n l a m ı ç ö z m e y e ç a l ı ş ı y o r d u . M e r t s a y e s i n d e S a r a ile y e n i d e n b a ğ k u r u y o r d u . T e l e f o n u n u n d i n l e n m e d i ğ i n i b i l i y o r d u . k ı r k yıllık b i r M u s t a n g ile yola k o ­ y u l m u ş t u . Na­ sıl b i r psikolojin v a r s e n i n ? " . M a r y . Tek s e b e p . G e l i ş t i r d i ğ i b i r ş i f r e l e m e çipi saye­ s i n d e . f e d e r a l l e r i n p e ş i n d e o l m a s ı değildi. a r a c ı k u l l a n ı y o r v e b i r y a n d a n d a b i r i l e r i ile t e l e f o n d a k o n u ş u y o r d u . M e r t dönüp ona baktı.

n e k a d a r a c ı m a s ı z o l a c a k l a r ı n a i n a n a m a z ­ sın.. p o l i s ç e v i r m e s i var.. Bir göz o n l a r ı t a k i p e d i y o r d u . e f e n d i m .. F a r k e t m e d i k l e r i b i r ş e y v a r d ı . " S a k ı n ." " B u n l a r ı n r e s m i b i r g ö r e v i o l d u ğ u n a e m i n değiliz. O n l a r ı yol­ d a b i r y e r l e r d e d u r d u r u p içeri t ı k t ı r . . Ç ö l d e n e k a d a r k o l a y h e d e f ola­ b i l e c e ğ i m i z i d ü ş ü n d ü m de. p a r a n h e s a b ı n d a . A m a t a m a m e n o r a t a d a n k a l k s a b e n i m için d a h a iyi olur. B u r a y a k a d a r m ı ş a n l a ş ı l a n . a m a d a h a kolay y a k a l a n ı r ı z v e o n l a r a a t e ş e t m e k i ç i n b i r fırsat y a r a t m ı ş o l u r u z .. . . yaklaş ve d u r b a k a l ı m . "Hey. A n c a k d i ğ e r a j a n l a r a d a b i r şeyler v e r m e m l a z ı m ." Yola ç ı k a l ı iki s a a t t e n fazla o l m u ş t u .. D e r h a l b u işi p l a n l ı y a c a ğ ı m . B e y n i m h i ç b i r şey d u y u m s a m a z b e n i m . b u n u m a n t ı k l ı k a r ş ı l a r ­ d ı n . ne y a p a c a k l a r ? " f a l a n yok.. . . . Ç o k gizli b i r a s k e r i u y d u . G ü n e ş i n ilk ı ş ı k l a r ı u f u k t a n d ı ş a r ı s ı z m a y a b a ş l a m ı ş t ı . ilerideki polis ışıklarını g ö r ü n c e b a ş l a r ı n a çok da h o ş o l m a y a n şeylerin geleceğini anladı. t e l e f o n d a n e y a p ı l a c a ğ ı n ı k o n u ­ ş u y o r l a r d ı . Kadına istediğinizi yapabilirsiniz. Mary. İ ş o l m a s a bile. B u n u n k a r ş ı l ı ğ ı o l a r a k iki m i l y o n d o l a r ı d e r h a l gizli h e s a b ı n a y o l l u y o r u m . " " T a m a m s o r u n değil. bi186 187 . A m a o n l a r ı b u r a y a g e l m e d e n d u r d u r v e e l i n d e n k a ç ı r m a yeter." "Çöle d o ğ r u s ü r e b i l i r m i s i n ? " "Evet. h i ç u y u m a m ı ş gibi g ö z l e r i n i a ç t ı v e eli b e l i n e gitti.. " " Ç o k t e ş e k k ü r e d e r i m . p l a n ı m şu. " M e r t . V e b e n i m bir a d a m ı m oraya gidip o a d a m ı alsın.. İ k i s a a t b o y u n c a o n l a r ı izleyecek v e s o n r a i z l e m e o n u n y e r i n e a l a c a k o l a n . g e r ç e k t e n d e g ü ç l ü a d a m l a r ı t a n ı y o r d u ve son derce sosyal bir i n s a n d ı .. Ajan ile b i r a n l a ş m a yapmaya k a r a r verdi.. Biliyor m u s u n . . M a r y ise o n u n b u h a l i n i a n l a m a m a y a d e v a m e d i y o r d u . Mary'nin kiralandığını ve Gri Takım üyesini k e n d i s i n e g e t i r d i ğ i n i t a h m i n e d i y o r d u ." "Mert." "Anlaşıldı. h i ç m e r a k e t m e . b i r b a ş k a u y d u y a dev­ ralacaktı. F B I ' d a b i r d a k i k a bile d u r a m a y ı z . Ajan Kocewski.. iğrençsin. . " K o c e w s k i . . Peki. S e n akıllı b i r a d a m s ı n . ş i m d i t a m M e r t v e M a r y ' i t a ş ı y a n a r a ­ c ı n ü z e r i n e k i l i t l e n m i ş t i . Kocevvski v e E l a n R a h u . Amerika'nın üzerinden geçmekteydi ve uzayın derinliklerin­ d e k i b u e l e k t r o n i k göz. M e r t u y u y o r d u . k a d ı n l a r b u y ö n ü m ü ç o k sever. B u n u ısı algıla­ y ı c ı l a r ı s a y e s i n d e b i l i y o r l a r d ı v e b ü y ü k i h t i m a l l e d i ğ e r kişi b i r erkekti. B u açığa ç ı k a r s a ... N e d e n i n i t a h m i n e d e r s i n h e r ­ halde. devletin h e r im­ k a n ı n a r a h a t l ı k l a u l a ş a b i l i y o r d u ." "Ama üzerlerinde r e s m i ü n i f o r m a var ve bu ülkede polis ö l d ü r ü r s e n eğer.. Elan Rahu. Mert'i dürttü. B a ş ı m a g e l e n l e r i b u s e y d i n ..METAL FIRTINA 4 .GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA "Ne psikolojisinden bahsediyorsun? B e n i m psikolojim l i y o r s u n . o l a n c a h ı z l a r ı y l a i l e r l i y o r l a r d ı . b a n a polisle ç a t ı ş m a y a g i r e c e ğ i n i söyleme." Çölü y a r a n k a r a n l ı k y o l d a . Çöl yolu b i t m e k üzereydi. Bu sayede. . B u e n s o n d ü ş ü n e c e k l e r i şeydi." "Haklısın. A r a ç t a iki k i ş i n i n o l d u ğ u k e s i n d i .

İ k i yapılı ajan d a M e r t ' i n y a n m a geldi. A d a m ı n yakalandığının bilinmesi­ n i i s t e m i y o r d u . Mert'e şaşkınlıkla bakıyordu. B u sefer M e r t g e ç t i d i r e k s i y o n a v e b ü t ü n h ı z l a r ı y l a çölü b i t i r i p e n y a k ı n yer­ l e ş i m b i r i m i n e g i t m e y e k a r a r verdiler. Ancak garip davranıyor­ lardı. " Ç o k basit. bak. H e m e n a r a b a y a b i n . Ajan Kocevvski'yi b u l a c a ğ ı z . gittikçe s a r p a sarıyordu. M e r t a ç ı p o n u n l a k o n u ş m a k istedi a m a b u n u yapmadı. n u m a r a y ı ve ismi bir yere not etti. a j a n l a r ı n s i l a h ı n ı al­ m ı ş t ı v e iki silah e l i n d e y k e n b ü t ü n b i r m ü f r e z e y l e bile b a ş a çıkabileceğini biliyordu. A r a c a b i n d i l e r . B u s ı r a d a a j a n l a r d a n b i r i s i n i n c e p telefonu ç a l d ı . Telefon s u s t u k ­ t a n sonra. İkisi d e y e r d e k ı v r a n a k a r a b i l e k l e r i n i t u t u y o r d u . Bir d e sivil a r a ç . polisler de yaralı olarak kendilerini yerde buldu. 188 189 .. Bizi E l a n R a h u ' y a g ö t ü r e c e k a d a m o. Polisler M a r y ' i b ı r a k t ı l a r v e s i l a h l a r ı n ı ç ı k a r ı p a t e ş ettiler.GİZLİ GÜÇ BURAK TURNA M a r r y ... D i ğ e r ajan d a b e n z e r b i r s o n l a k a r ş ı l a ş t ı . Polisler o t o m o b i l i n y a n ı n a geldi v e a r a ç t a n i n m e l e r i ­ n i i s t e d i ..... K a r ş ı l a ­ r ı n d a b i r polis a r a c ı v a r d ı . b u n a e m i n i m . .METAL FIRTINA 4 .. M e r t v e M a r y k a p ı y ı açıp y a v a ş ç a indiler.. . M a r r y ' i y e r d e n k a l d ı r d ı . Telefonu k e n d i h a l i n e b ı r a k t ı ." Ajanlar güldüler. bildiği t e k n i k l e r d e n birini seçti ve silaha v u r u p ajanın b ü y ü k i h t i m a l l e b i l e ğ i n i n k ı r ı l m a s ı n a yol a ç t ı . Ç ö l d e acı b i r çığlık yankılandı. yap o zaman. T a h m i n l e r i n i n öte­ sinde bir a d a m l a karşı karşıya oluğunu anlıyordu. O a d a m bu işi o r g a n i z e e t t i . yok­ sa beynini dağıtırım." Ajan s i l a h ı n ı ç ı k a r t ı p M e r t ' e d o ğ r u l t m a k i s t e d i . İş." Mary. u m a r ı m ölmezler. Sivil a r a c ı n fede­ raller olduğuna neredeyse emindi. a r d ı a r d ı n a şarjörleri boşaltırken. " B i z d e n n e i s t i y o r s u n u z ? S u ç u m u z n e ? H a k l a r ı m ı z var. Mert." "Ne yapacaksan. B u telefon n u m a r a s ı . M a r y etrafta uçuşan mermilerden çölün sert yüzeyine atlayarak k u r t u l d u . O telefonun adresini h e m e n b u l m a n ı i s t i y o r u m . . T a n r ı m . ş i m d i o s i h i r l i aleti ç ı k a r v e e n y a k ı n y e r l e ş i m b i r i m i n e g i t t i ğ i m i z d e internet bağlantın var mı. Gökyüzü a y d ı n l a n m a y a başlamıştı ve bir a n ö n c e i ş l e r i n i b i t i r m e k i s t e r gibi d a v r a n ı y o r l a r d ı . a r a ç l a r d a n o l u ş a n e n g e l e gelince d u r d u . Ancak üzer- l e r i n d e k i telsiz t e r t i b a t ı s a y e s i n d e m e r k e z e h a b e r v e r m i ş l e r d i . M e r t . M e r t . " N e y a p a c a ğ ı z ş i m d i . . M a r y b a ş ı n ı ö n e eğip. Telefon Ajan Kocevvski i s m i n e k a y ı t l ı y d ı . Tedirgindiler. Polisler M a r y ' i n i n k o l u n d a n t u t u p kendi araçlarına gelmesini istedi­ ler. " S e n fazla film i z l e m i ş s i n belli. s e s s i z c e k e n d i s i n d e n i s t e n e n i y a p t ı .." M a r y a ğ l a m a k l a g ü l m e k a r a s ı n d a g i d i p gelen b i r s i n i r k r i z i n e t u ­ tuldu.

bölüm .25.

hiç olmazsa şu son a n ı m ı n k e y f i n i ç ı k a r a y ı m diye d ü ş ü n ü r k e n . Yaşıyordu.... A m a b u ş o k a d a y a n ­ m a s ı m ü m k ü n değildi. . Ölü Şövalye v e o .. S o n r a sesler.ö k h a n . . Ö l ü m b u muydu? Boşuna korkuyordu insanlar. G ö k h a n y e r d e y d i z a t e n .. G3 un vınlamasını duyduğuna. G ö z l e r i k ö r e d e r c e s i n e p a r l a k b i r ışık. ş e h a d e t i n i b i t i r m i ş v e ö l ü m ü b e k l i y o r d u ... D e m e k b ö y l e b i r ş e y o l m a l ı diye d ü ş ü n d ü . . H e r y a n ı b i r ışık k a p l a d ı . A s k e r l e r ı ş ı k l a r ı n ı y a k m ı ş l a r v e o n l a r a t e s l i m ol­ m a l a r ı için b a ğ ı r ı y o r d u . Hiçbir şey hissetmemişti.. Ölü Şövalye kaçmaya çalışmış ve her tarafına mermiler yağmıştı.. G ö k h a n g ö z l e r i n i a ç t ı .. Görevini yerine getirdiğini düşüyordu ve zaten yaşlandığı duygusuna kapılmıştı. . . Bu dünya­ da yeterince sorumlu davrandım. a s k e r i b i r l i ğ i n h e m e n y a n m a s ı n d a bit­ m i ş l e r d i ... İçi rahattı.. bu k a d a r sevineceğini d ü ş ü n e m e ­ m i ş t i hiç. S o n r a y i n e sesler. bağırışlar. b a ğ ı r ı ş l a r v e g ö k y ü z ü n ü d e l i p g e ç e n m e r m i l e r i n sesleri..

. B i r a z s o n r a a s k e r l e r geldi v e b a ş ı n a d i ­ k i l d i . Y e r d e n k a l k m a d ı ." "Ne adası.. A s k e r l e r G ö k h a n ' ı s ü r ü k ­ l e y e r e k a s k e r i birliğe g ö t ü r d ü l e r . .. Kardeşlerim. Çok y o r g u n ­ du ve askerlerin onu t a ş ı m a s ı n ı istiyordu. "Baba. ... .. A s k e r l e r o n u y e r d e n k a l d ı r ı n c a . Price of Persia o y u n u n u n sonundaki sürprizi b i r kez d a h a y a ş a d ı ğ ı n ı a n l a d ı .. . Ölü Ş ö v a l y e ' n i n i n l e d i ğ i n i d u y u y o r d u . Y a p a c a k b a ş k a b i r şeyi y o k t u . O y a v a ş y a v a ş g e r ç e k b i r Ölü Şövalye o l m a y a d o ğ r u a d ı m a t ı y o r d u . " B e n gizli g ö r e v l i y i m . G e n ç erler h e y e c a n l a n m ı ş ve soluk soluğa kalmıştı. D e v l e t e s ı ğ ı n m a h y d ı . K a r a n l ı k bir odada. Ölü Ş ö v a l y e ' n i n y a n m a gitti.. Baba. bölüm 194 ...METAL FIRTINA 4 . "Adama gitmek istiyorum. a m a y a ğ m u r gibi m e r m i y a ğ ı y o r d u v e m u h a ­ f ı z l a r ı n a t t ı ğ ı n ı v u r a n l a r a r a s ı n d a n seçildiği b i r g e r ç e k t i . K a r a n l ı ğ ı n i ç i n d e b i r a y d ı n l ı k vardı. Gökhan. t e k b i r ışığın a l t ı n d a v e G e l i ş i m K o n s e y i ' n i n o r t a s ı n d a d u r u y o r d u . D e r h a l M İ T ' e h a b e r v e r i n . O r a d a o l m a k istiyorum.. K ö p e k l e r d e v a r d ı . S o n r a g ö z l e r i n i k a p a t t ı v e b a y ı l ı r gibi y a p t ı ." d i y e i n l i y o r d u . s o n n e f e s i n i v e r d i .GİZLİ GÜÇ Ölü Şövalye t e p e c i k l e r i n arasına atlayarak kendini kur­ t a r m a y a çalıştı. Gözlerini bir d a h a açtığında. Kar­ deşlerim... nerede bu ada?" Ölü Şövalye. G ö z g ö z e geldiler. Bir­ k a ç y a r a a l d ı v e y e r e yığıldı. G ö k h a n Ölü Ş ö v a l y e ' n n b a s m a d i k i l d i . Yoksa t e k b a ş ı n a b u işi ç ö z e m e y e c e ğ i n i b i l i y o r d u . " d e d i G ö k h a n .

. P a r a hesabına geçmişti. Koltukta Mert ve M a r y oturuyordu. "Biliyor m u s u n u z . Kafası k a r ı ş ı k t ı zaten bugünlerde. y a ş a d ı ğ ı o l a y ı n etkisiyle sinirliydi. ç o k geç o l d u ğ u n u d a .. b i r ışığın a ç ı k o l d u ğ u n u fark e t t i ." . A a h . k e n d i n i t u t a m a y ı p g ü l d ü . g e r ç e k t e n k o m i k b i r d ü n y a d a ya­ şıyoruz. bir sorun olduğunu anladı. j a n K o c e w s k i .. sizi b u l m a k için k i m l e r l e k o n u ş t u m b u g ü n ? V e u z a y ı n d e r i n l i k l e r i n d e k i ç o k gizli b i r a s k e r i u y d u ­ y u sizi t a k i p e t m e k için a y a r l a d ı m . y a M a r y v e a d a m y a d a Ajan K o c e w s k i ' n i n s o n u y d u E v i n d e n içeri g i r d i ğ i n d e . Odaya girdiğinde. Bu s o r u n u n f a r k ı n a v a r m a s ı n ı n . Elan R a h u ' n u n bir a d a m ı a r a m ı ş t ı az önce ve o n u tehdit etmişti. a m a o M a r y ve y a n ı n d a k i a d a m ı yakalayamamıştı. O d a d a b i r i l e r i v a r ­ dı.A istedikleri. Ç ı k a r k e n ışığı a ç ı k b ı r a k t ı ğ ı n ı d ü ş ü n d ü . Arkasını d ö n d ü .. Ajan K o c e w s k i . A m a a r a d ı ğ ı m i n s a n l a r b e n i m s a l o n u m d a l a r . O p a r a y ı geri almaya­ c a k l a r d ı .

G ö k h a n o n l a r a Ölü Ş ö v a l y e ' n i n b a h s e t t i ğ i a d a d a n b a h s e t t i ve konsey de a d a n ı n koordinatlarını verdi. " S e n i n l e a n l a ş a l ı m . S a n ı r ı m biz d e y a b u o y u n d a y e r a l ı r ı z y a d a yok o l u r u z . b i r b a ğ l a n t ı yoluyla a y n ı n o k t a y a v a r d ı . 199 . O sırada G ö k h a n da odadaydı. Burada bir F B I a j a n ı n ı y a k a l a d ı m ... . A n l a t o za­ man." M e r t . Bunu becerebileceğimi san­ m ı y o r u m . güldü ve m e m n u n i y e t i n i gizlemedi." G ö k h a n . G r i T a k ı m . Beni geçtin. Bir a d a var. Ajan k u l a k l a r ı n a i n a n a m ı y o r d u .. E l a n R a h u ' n u n gizli a d a s ı n ­ da neler yapılıyormuş? M e r t .. O y u ­ n u n k u r a l l a r ı d e ğ i ş t i M e r t . 198 "Tebrik ederim.. o n a s o r a r m ı s ı n . " "Gökhan." "Elan Rahu. " N e r e d e s i n şimdi? Nasıl oldu da s a n a u l a ş t ı m ? " " B u n u a n l a t a m a m . bırak şimdi ezoterik konuşmaları.. " K i m l e g ö r ü ş ü y o r u m . B e n Gri Takım'ın h a y a t t a k a l a n tek üyesi o l d u ğ u m u d ü ş ü n ü y o ­ rum. B e n M e r t . E l a n R a h u ' y l a ilgili h e r şeyi s a n a a n ­ latırım. o z a m a n b i r s ü r e nefes alabilirsiniz.. K e n d i s i n i geri k a l m ı ş b i r A f r i k a k a b i l e s i üyesi gibi h i s s e d i y o r d u . B u k a d a r gizli b i r bilgiyi b i r t e l e f o n d a n a s ı l o l u r d a ö ğ r e n m i ş t i . Hatta. Bu a r a d a T ü r k i y e ile b a ğ l a n t ı k u r M a r y . b i r şey y a p a b i l e c e ğ i n i z i s a n m ı ­ y o r u m . h e m e n c a n l ı o l a r a k s o r d u .GİZLİ GÜÇ BURAKTURNA "Bay K o c e w s k i . . . Bazılarıyla k a r ş ı ­ laştım.. B u k a d a r s ı r d a ş ı b i r bilgiyi b u k a d a r ç a b u k ö ğ r e n e n b i r a d a m ı n elini ö p m e k t e n b a ş k a y a p a c a k b i r şeyi yoktu. A d a m G r i T a k ı m ı Afrika'da t u z a ğ a d ü ş ü r e n E l a n R a h u ' y u t a n ı y o r .. O s a d e c e b i r t e k kol. O n u n y a n ı n d a E l a n R a h u ' y a karşı durursa. E l a n R a h u ' y u v e t a b i i ailesini d e o r t a d a n k a l d ı r ı r s a n ı z . Ş i m d i o t u r u n ve b a n a Elan R a h u h a k k ı n d a bildiklerinizi anlatın.. ." " O k a d a r e m i n o l m a ! " diye b a ğ ı r d ı G ö k h a n . Mert'in sesini duyduğun­ da. geniş bir dünya örgütlenmesinin bir k o l u n u n b a ş k a n ı .METAL FIRTINA 4 . A k ı l l a r ı n a K u r t gelmişti." S a l o n d a g ü l ü ş m e l e r oldu. ? B u r a d a acil b i r d u r u m var.? Sen de mi? Hayatta kalabileceğini z a n n e t m i ­ y o r d u m .... Ş u t e l e f o n u b a n a b a ğ l a m a l ı sm. T ü r k i y e ' y e d ö n m e n gerekiyor. Gelişim Konseyi. s a n a e l i m d e n gelen y a r d ı m ı y a p a c a ğ ı m . G a r i p i n s a n l a r yetişiyor o r a d a . Bu o ada olmalıydı. T ü r k i y e için y e n i b i r yol b e l i r l e n i ­ yor. " B i r d e n sessizleştiler. A n c a k b u kol size d o l a n m ı ş s a eğer. Çoktan kül o l m u ş u n d u r diye d ü ş ü n d ü m . " B e n d e d i y e bağırdı. Bu Türk'e b o ­ y u n e ğ m e k t e n b a ş k a yolu y o k t u . a h t a p o t gibidir. H a t t a o n u n h a k k ı n d a h e r şeyi biliyor. Peki. .. "Gökhan. . " " P e k i .. O r a d a b i r çeşit e ğ i t i m k a m p ı o l d u ğ u n u d ü ­ ş ü n ü y o r u z .. A n c a k b u ö r g ü t l e n m e ." G ö k h a n şaşkındı. O n u n l a bir a n l a ş m a yapabilirdi. A h t a p o t u n b a ş ı n a ise. Telefonu Gelişim Konseyinin bulunduğu odaya yönlendirildi. belki de hayatını kurtarabilirdi. . o n a adayı sorması­ n ı i s t e d i . Ama beni gördüğünü unutacaksın ve ülkeden çıkma­ m a için y a r d ı m e d e c e k s i n .. . .

Bir s ü r ü şey. Gelişim Konseyi. . G e l i ş i m K o n s e y i ' n i n b u l u n d u ğ u o d a d a y a n k ı ­ landı. O a d a . Tıbbi a r a ş t ı r m a l a r . . Dünyada adaleti s a ğ l a m a görevi bir kez d a h a Türkler'in ü z e r i n e bir s o r u m l u ­ l u k o l a r a k y ü k l e n i y o r d u .. İşlediği s u ç l a r ı n izleri­ n i n yok edildiği b i r yer. E l a n R a h u . önce kendi varlığına k a s t e d e n d ü ş m a n ı o r t a d a n k a l d ı r a c a k t ı .. O n d a n s o n r a d a t a r i h t e y e n i b i r sayfa a ç m a k g e r e k i y o r d u . o r a d a p e k ç o k ç a l ı ş m a y a d e s t e k oluyor.GİZLİ GÜÇ "Ve. A n a d o l u ' n u n b i l e n l e r i .. y e n i b i r yolu i ş a r e t etmişti.METAL FIRTINA 4 .. o n u n evi.. 200 . V e ş u a n d a o r a y a d o ğ r u yola ç ı k t ı ğ ı n ı b i l i y o r u m . p o l i t i k ç a l ı ş m a l a r . " B u sözler. T ü r k m i l l e t i b i r kez d a h a d ü n y a y a adaleti getirmek üzere seçilmişti. o yolda hareket edeceklerdi.. Şimdi. b e l k i de. Hedef belirlenmişti.