แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด

เพื่อจัดทาหน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง สถิติ

นายครรชิต แซ่โฮ่ ครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม.15

แบบวิเคราะห์ตัวชี้วดั เพื่อจัดทาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ
ตัวชี้วดั

เนื้อหา/ความรู้

ค 5.1 ม.3/1
กาหนดประเด็นและเขียนข้อ
คาถามเกีย่ วกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ รวมทั้งกาหนด
วิธกี ารศึกษาและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสม
ค 5.1 ม.3/2
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและ
ฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่แจกแจง
ความถี่และเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
ค 5.1 ม.3/3
นาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม
ค 5.1 ม.3/4
อ่าน แปลความหมาย และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการ
นาเสนอ
ค 5.3 ม.3/1
ใช้ความรู้เกีย่ วกับสถิตแิ ละความ
น่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
ค 5.3 ม.3/2
อภิปรายถึงความ คลาดเคลื่อนที่
อาจเกิดขึ้นได้จากการนาเสนอ
ข้อมูลทางสถิติ
ค 6.1 ม.3/1
ใช้วธิ กี ารที่หลากหลายแก้ปญ
ั หา
ค 6.1 ม.3/2
ใช้ความรูท้ กั ษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.3/3
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

- การกาหนดประเด็นและ
เขียนข้อคาถามเกีย่ วกับ
ปัญหาหรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ
- กาหนดวิธกี ารศึกษาและการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม

คาสาคัญ (Key word)
กระบวนการ/กริยา
- กาหนดประเด็น
- เขียน
- กาหนดวิธกี ารศึกษา
- เก็บรวบรวมข้อมูล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่ งมั่นในการทางาน

- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและ - หาค่า
ฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่
- เลือกใช้
แจกแจงความถี

- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่ งมั่นในการทางาน

- การนาเสนอข้อมูล

- มีวนิ ัย
- มุ่ งมั่นในการทางาน

- นาเสนอ

- การอ่าน แปลความหมาย และ - อ่าน
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จาก
- แปลความหมาย
การนาเสนอ
- วิเคราะห์

- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่ งมั่นในการทางาน

- การใช้ความรู้เกีย่ วกับสถิตแิ ละ - ใช้ความรู้
ความน่าจะเป็นประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ ง ๆ

- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่ งมั่นในการทางาน

- การอภิปรายถึงความคลาด
เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
การนาเสนอข้อมูลทางสถิติ

- อภิปราย

- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่างพอเพียง

-

- แก้ปญ
ั หา

- มุ่ งมั่นในการทางาน

-

- แก้ปญ
ั หา

- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่ งมั่นในการทางาน

-

- ให้เหตุผล
- สรุป

- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่ งมั่นในการทางาน

นายครรชิต แซ่โฮ่ ครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม.15

ตัวชี้วดั

เนื้อหา/ความรู้

ค 6.1 ม.3/4
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสือ่
ความหมาย และการนาเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน
ค 6.1 ม.3/5
เชื่อมโยงความรู้ตา่ งๆ ใน
คณิตศาสตร์ และนาความรู้
หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อนื่ ๆ
ค 6.1 ม.3/6
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-

คาสาคัญ (Key word)
กระบวนการ/กริยา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- สื่อสาร
- นาเสนอ

- มีวนิ ัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่ งมั่นในการทางาน

- เชื่อมโยงความรู้

- มีวนิ ัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่ งมั่นในการทางาน

- คิดริเริ่มสร้างสรรค์

- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่ งมั่นในการทางาน

นายครรชิต แซ่โฮ่ ครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม.15

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
เรือ่ ง สถิติ

นายครรชิต แซ่โฮ่ ครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม.15

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรียน 18 ชั่วโมง
เป้าหมายการเรียนรู้
ความเข้าใจทีค่ งทน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการกาหนดประเด็น
เขียนข้อคาถาม กาหนดวิธี
การศึกษา และเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสม
การหาค่ากลางของ
ข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่
การเลือกและใช้คา่ กลางของ
ข้อมูลที่กาหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม
การนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่เหมาะสม อ่าน แปล
ความหมาย และวิเคราะห์
ข้อมูล จากการนาเสนอข้อมูล
ที่กาหนดให้ได้ถกู ต้อง
อภิปราย และให้
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข้อมูล
ข่าวสารทางสถิตทิ ี่สมเหตุ สม
ผลได้และเข้าใจถึงความ
คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจาก
การนาเสนอข้อมูลทางสถิติ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการ
สื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
2) ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
3. ความสามารถในการ
แก้ปญ
ั หา
4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวติ
1) กระบวนการปฏิบตั ิ
2) กระบวนการทางาน
กลุ่ม

มาตรฐานการเรียนรู/้
ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและ
ใช้วธิ ีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วดั
ม.3/1 กาหนดประเด็นและ
เขียนข้อคาถามเกีย่ วกับ
ปัญหาหรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ
รวมทั้งกาหนดวิธกี ารศึกษา
และการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสม
ม.3/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐานและฐานนิยมของ
ข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่
และเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
ม.3/3 นาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่เหมาะสม
ม.3/4 อ่าน แปลความหมาย
และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จาก
การนาเสนอ
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้
เกีย่ วกับสถิติและความ
น่าจะเป็นช่วยในการ
ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา
ตัวชี้วดั
ม.3/1 ใช้ความรู้เกีย่ วกับสถิติ
และความน่าจะเป็น
ประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
ม.3/2 อภิปรายถึงความ
คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการนาเสนอข้อมูลทาง
สถิติ

หลักฐานการเรียนรู้
(ชิ้นงาน/ภาระงาน/ร่องรอย)
กิจกรรมที่ 1 : สถิติ...เข้าใจ
ว่าอย่างไร
- สถิต.ิ ..เข้าใจไม่ยาก
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
เสริมความรู้
- การนาเสนอข้อมูล เสริม
ความเข้าใจ
กิจกรรมที่ 2 : อะไรเปลี่ยนได้
...ดูอย่างไร
- เขียนอย่างไร
- เสริมความรู้ เพิม่ เติมความ
เข้าใจ
กิจกรรมที่ 3 : เลขโดดใด...
ใครชอบทีส่ ุด
- เลขโดดใด...ใครชอบที่สดุ
- น้าหนักของพวกเรา
กิจกรรมที่ 4 : ใครอยูช่ ั้นใด
- ใครอยู่ชั้นใด
- แรงงานขั้นต่า
กิจกรรมที่ 5 : แท่งนั้นเป็น
ฉันใด
กิจกรรมที่ 6: จากไหนถึงไหน
กิจกรรมที่ 7: ใครเป็นตัวแทน
- ใครเป็นตัวแทน
- ลองทาดู...คุณเข้าใจ
- ฝังความรู้ : ทบทวน...
ชวนให้เข้าใจ
กิจกรรมที่ 8 : การกระจาย
ของข้อมูล...ทาอย่างไร
- การกระจายของข้อมูล...
ทาอย่างไร
- คิดแล้วสนุก
กิจกรรมที่ 9 : เลือกอย่างไร...
จึงจะเหมาะสม

วิธีสอน/กระบวนการเรียนรู้
-

วิธสี อนแบบค้นพบ
กระบวนการปฏิบตั ิ
กระบวนการคณิตศาสตร์
กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
- กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด
- การเรียนแบบร่วมมือ
- กระบวนการกลุ่ม

นายครรชิต แซ่โฮ่ ครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม.15

เป้าหมายการเรียนรู้
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
1. มีทกั ษะการคิดขั้นสูง
2. ทักษะชีวติ
3. ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1. มีวนิ ัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่ งมั่นในการทางาน

มาตรฐานการเรียนรู/้
ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ค 6.1 มีความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หา
การให้เหตุผล การสื่อสาร
การสื่อความหมาย ทาง
คณิตศาสตร์ และการนา
เสนอ การเชื่อมโยงความรู้
ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อนื่ ๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั
ม.3/1 ใช้วธิ กี ารที่หลาก
หลายแก้ปญ
ั หา
ม.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแก้
ปัญหาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
ม.3/3 ให้เหตุผลประกอบ
การตัดสินใจ และสรุปผลได้
อย่างเหมาะสม
ม.3/4ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อ
สาร การสื่อความหมาย และ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน
ม.3/5 เชื่อมโยงความรู้ตา่ งๆ
ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้
หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อนื่ ๆ
ม.3/6 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

หลักฐานการเรียนรู้
(ชิ้นงาน/ภาระงาน/ร่องรอย)
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนด้านทักษะกระบวน
การ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในกระบวนการกลุ่ม

นายครรชิต แซ่โฮ่ ครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม.15

วิธีสอน/กระบวนการเรียนรู้

ตารางวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
การเรียนรู้ กบั มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด

นายครรชิต แซ่โฮ่ ครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม.15

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนรูก้ ับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักร าช 2551
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วดั

สาระที่ 2

สาระที่ 3
มฐ. มฐ.
มฐ.
ค 2.2 ค 3.1 ค 3.2

มฐ. ค 2.1

หน่วยการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

1

1

1 ปริมาตรและพื้นทีผ่ ิว

1

สาระที่ 4
มฐ. ค 4.2
1

6 สถิติ

1

มฐ. ค 6.1

1 2 1 2 3 4 5 6

  

     

     

 

4 การนากราฟไปใช้
5 อสมการ

ตัวชี้วดั
3 4 5 1 2 3 4

สาระที่ 6

     

2 ระบบสมการเชิงเส้น
3 ความคล้าย

2

สาระที่ 5
มฐ. มฐ.
มฐ. ค 5.1
ค 5.2 ค 5.3

     

     

   

       

7 ความน่าจะเป็น
8 การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

     
     

นายครรชิต แซ่โฮ่ ครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม.15