หน้า | 1

กิจกรรมที่ 6 : จากไหนถึงไหน

คาชี้แจง 1.จากการสารวจพืน้ ทีท่ อี่ ยู่อาศัยของประชากรในซอยต่าง ๆ ของถนนสายหนึ่งจานวน 150 หลังคาเรือน
ทีม่ พี นื้ ทีไ่ ม่เกิน 100 ตารางวา เมือ่ นาเสนอด้วยตารางแจกแจงความถี่จะได้ดงั ตาราง
1) ให้นักเรียนเขียนของล่าง ขอบบน และจุดกึง่ กลางลงในตารางแจกแจงความถี่
พืน้ ที่ (ตารางวา)

จานวนหลังคาเรือน

ขอบล่าง – ขอบบน

21 – 30

9

20.5 – 30.5

31 – 40

18

41 – 50

32

51 – 60

35

61 – 70

25

71 – 80

17

81 – 90

8

91 – 100

6

จุดกึง่ กลางชั้น
20.5 + 30.5 = 25.5
2

รวม
2) ให้นักเรียนนาข้อมูลในตารางมาสร้างฮิสโทแกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่

ไม่เรียนก็ไม่รู้ ไม่ดกู ไ็ ม่เห็น ไม่ทาก็ไม่เป็น นีค่ อื กฏธรรมดา
ชื่อ...........................................................
ชั้น.........................เลขที.่ ...................วันที.่ ...................................

หน้า | 2

คาถาม : ท้าให้คิด

ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1) นักเรียนคิดว่า ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็นเท่าใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) นักเรียนคิดว่า จุดกึง่ กลางของอันตรภาคชั้น 91 – 100 เป็นเท่าใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) นักเรียนคิดว่า พืน้ ทีท่ อี่ ยู่อาศัย ของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในอันตรภาคชั้นใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) นักเรียนคิดว่า ประชากรทีม่ พี นื้ ทีท่ อี่ ยู่ อาศัยไม่เกิน 50 ตาราวา มีกคี่ น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) นักเรียนคิดว่า ประชากรทีม่ พี นื้ ทีท่ อี่ ยู่อาศัย มากกว่า 90 ตารางวา มีกคี่ น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

คาชี้แจง 2.โรงเรียนแห่งหนึ่งแสดงคะแนนสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นคะแนนรวม 100 คะแนน ของ
นักเรียนทีเ่ ข้าสอบ 300 คน ด้วยฮิสโทแกรม ดังนี้
จานวน(คน)

คะแนน
สอบ
จากฮิสโทแกรมจงตอบคาถามต่อไปนี้
1) นักเรียนคิดว่า ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็นเท่าใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) นักเรียนคิดว่า จุดกึง่ กลางของอันตรภาคชั้น 60 – 69 เป็นเท่าใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) นักเรียนคิดว่า นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้คะแนนอยู่ในอันตรภาคชั้นใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) นักเรียนคิดว่า นักเรียนทีส่ อบได้คะแนนตัง้ แต่ 80% ขึ้นไปมีประมาณกีค่ น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) นักเรียนคิดว่า นักเรียนทีส่ อบได้ไม่ถึง 50% มีประมาณกีค่ น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6) ให้นักเรียนเขียนรูปหลายเหลี่ยมของความถี่จากฮิสโทแกรมลงบนรูปข้างต้น
ชื่อ...........................................................
ชั้น.........................เลขที.่ ...................วันที.่ ...................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful