1

N²d¡ZûU

This Page Intentionally
Left Blank

c WUQôfWUm
§ÚYiQôUûX
2002

2

LôûXlTôhÓ
1. @iQôUûX«p ã¬Vu D§j ùRÝkRôu, @ZLôú]
WUQúW YÚL. @iQôUûX«u RûXYúW YÚL.
2. NôûX«úX Ï«pJûN LôûX«p á®®hPÕ;
DiûUûV úTô§dÏmÏÚ WUQúW YÚL. NômT®
TôLúW-BRVjÕ IÓe¡VYúWYÚL.
3. NeÏ I-jÕ Ø¥kRÕ. ShNj§WeLs Ue¡ ®hP].
BeÏ FeLÞdÏ SuûU ùNnV B²ûUVô] WUQúW
YÚL. CNú]! úRYoLs RûXYúW YÚL.
4. úLô¯Ls á®, ÏÚÏLs I- FÝl© ®hP]. Sô¯ûL
A¡®hPÕ. Ss°WÜm ¿e¡tß. ALúY YÚL.

5. UeL[ £u]eL[ô] LôL[m,úT¬ûL ØR-V]
I-jÕ®hP]. ùTôuúU² WUQúW YÚL. Oô]
Y¥Yô]YúW YÚL.

6. LôLm LûWkÕ®hPÕ. LôûXlùTôÝÕm YkÕ®hPÕ.
SôLjûR ATWQUôL @¦kRYúW, Sg£û] LÝj§p
R¬jRYúW YÚL.
7. FeLs U]§u LtTû]Ls I¯kÕ Oô]LUXeLs
UXokR]. @û]j§Ûm ®tTu]úW YÚL. úYRôkR
Y¥Yô]YúW YÚL.

3

4
8. ØdÏQeLs @t\YúW! Ød§Vô¡V SôhûP
AsTYúW NjÏÚ WUQúW YÚL! NôkRUô] Y¥YúU
YÚL.
9. Nj-£j-A]kR Y¥®û]f Nôok§Óm RjÕYeL°u
@WNúW YÚL RôiPY êoj§úV YÚL.

10. BuTm ÕuTm @t\ GLôkR ¨ûX«p, @uúT
Y¥YôL ùLôiPYúW YÚL. A]kRm ¨û\kR
@ûU§Vô]YúW YÚL.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful