10

ùTôuù]ô°o TjÕ
1. ùTôuúTôX I°ÅÑm Y¥ÜûPVYú]! éWQ
¨XÜúTôu\ ØLjRYú]! Du @¬V AuU @à駫u
U¡ûU FeÏm UQdLdLiÓ GûZVô] Sôu Duû]
DX¡p FpXô êûXL°Ûm úR¥ YkúRu. F]Õ Bû\Yô!
Oô] Y¥Yô] WUQô! ú_ô§ UûXYôNú]!
2. ú_ô§Y¥Yô] @iQôUûX«p ©WmUjûRV±kR
©WômUúQôjRU]ôL ®ìTôbÏûL«p ®[eÏm
A§êXúU! @]ô§Vô] Bû\Yú]! çVYú]! WUQô!
Fuû] B²Ùm úNô§dLôÕ, D]Õ @ÚhLiùLôiÓ
AiÓ ùLôsYôVôL. @±®u Y¥YUô]Yú]!
3. @û]jÕm @±ÜUVUô] A]kR YôrúY! £Yú]ôÓ
LXkR A]kRj úRú]. @t×RUô] B²ûUVô] TôúL!
FeÏm ©¬®u± ®[eÏm WUQô! úYi¥V YWm
@°dÏm LpTRÚ Fuß Duû] Sô¥ J¥ YkúRu.
@±®u £LWúU! çVYú]! Du @ÚhLi TôoûYVôp
Fuû]d LôlTôVôL.
4. Du ùTôu úTôu\ ùUp-V §ÚY¥Lû[ F]dÏj
RÚYôVôL, ARWYt\ @¥úVu D]Õ §ÚY¥Lû[f £Wj§p
㥠ÕuTªpXô YôrYûPkÕ ùSô¥l úTô§p ©\® úSôûV
úTôd¡d ùLôsúYu. ©WmU ®xÔdL[ôÛm @±V
Ø¥VôR
@iQôUûX«p
YôÝm
WUQô!
ùU[]vYìTú]! Sôu Duû] FlúTôÕ @ûPúYu?
F]Õ LiU¦LÞdÏ IlTô]Yú]! áßYôVôL.
5. çVYu Fuß Duû]l ×LrYûRj R®W úYß GÕm
@±VôR GûZVô¡V Sôu, Du @Ú¡p BÚkÕ @XßYûR
¿ @±VUôhPôVô? @ûU§ûV Rô! F]Õ U]Uô¡V úTn
DP]¥VôL Fuû] ®hÓ JÓmT¥ @ûR Oô]Uô¡V
Yô[ôp ùYh¥ ÅrjÕYôVôL! @Z¡V WUQô, Duû]
Fußm úTôtß¡ú\u.

11

12
6. DXLm, ã¬Vu, ShNj§Wm, TgN éRLQeLs @û]jÕm
F]Rô® WUQú] VôYôu. F]Õ BRVjÕs BÚkÕ
BVeÏm Wj§]f ÑPÚm @Yú]. WUQú] çVYu,
úYRUô¡V Wôh¥]j§p AÓm LPÜs; WUQú]
Oô]Sôh¥p WªdÏm @WN]ôL BÚlTYu.
7. (AûNLû[l Tt±) ¨t¡u\ U]ûR ¨ªPj§p ¿d¡
@ûR,
©WmUàm,
§ÚUôÛm
AWônkR±VôR
@ÚQôNX²u §ÚlTôRj§p ùNu±ÓUôß ¨ßj§ûYdÏm
úNôUúNLW WUQ êoj§úV F]Õ ùTÚm ÕuTjûR
¿dÏYôVôL.Iu\ô] AjUùNôìTj§p Iu± YôrTYú].
8. YôÝm BkR DXLm, @RuY¥Ym, ùTVo FpXôm Fu
U]§²uß ¿eÏUôß Oô]Uô¡V @d²ûV D]Õ @Ús
TôoûY«p ûYjRYú]! AjU ùNôìTj§p IÓe¡V
úVô¡úV! Oô] WUQú]! @ZÏdùLpXôm @ZÏ
ùNnTYú]!
FeÏm
¨û\kR
Oô]f
ÑPúW!
@iQôUûX«p Y[Úm ײRj ùRnYúU!
9. ùNpYúU! WUQô! Du §ÚY¥Lû[ FlùTôÝÕm úR¥d
ùLôi¥Úd¡ú\u ùR®hPôR Oô] ùNôìTúU!
Tô Yû]Lû[d LPkÕ ùU[]Uô¡, ¨u\ TWmùTôÚ°u
Y¥YúU! ËYàm £YØm Iu\ôÏmT¥ Ds[júR
úRd¡VYú]! B\l×m, ©\l×m BpXôR RjÕYj§uØ¥Yôn - êXUôL ¿ ¨u\ôn
10. Fußm ×Lr ªÏkÕ ¨t¡u\ §ÚYiQôUûX«p
¨ûXVôL BÚdÏm WUQu YôrL. ªu]p úTôu\ I°ªÏ
Bû\Yu YôrL ®ÚTôb ÏûLÙm YôrL. SmûU
YôhÓ¡u\ ÕuTm úTôdL úYeLPWUQu Fuàm
ùTVÚûPV Sôu BVt±V ùTôuù]ô°o TjÕ Fu\ BkR
®ÚjRl TôUôûX Fußm ùTô-Ütß YôrL, YôrL.

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful