TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU
GẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN
THỰC PHẨM
XUẤT KHẨU CẦN THƠ

Giáo Viên Hướng Dẫn:
ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

Sinh viên thực hiện:
Lê Phạm Hiền Thảo
MSSV: 4074689
Lớp: Ngoại thương 01 – K33

Cần Thơ - 2010

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex

LỜI CẢM TẠ

Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ bốn năm qua,
dưới sự hướng dẫn tận tâm của thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Cùng
với sự chỉ bảo nhiệt tình của Quý Công ty trong thời gian thực tập vừa qua đã
giúp cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo của Quý thầy cô khoa
Kinh tế - Quản trị kinh doanh, và đặc biệt là cô Phan Thị Ngọc Khuyên. Cô đã
tận tình chỉ bảo, giúp em nhận ra những sai sót và học hỏi được thêm nhiều điều
trong quá trình thực hiện đề tài.
Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc cùng với các cô chú, anh
chị trong Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập tại Công ty. Đặc biệt
là chú Trần Đức Toàn và anh Nguyễn Thành Nghiệp ở Phòng Kinh doanh đã hết
lòng giúp đỡ và cung cấp các tài liệu cần thiết để em có thể hoàn thành bài luận
văn.
Tuy nhiên, do thời gian thực tập không dài và kiến thức bản thân còn hạn
chế nên không thể tránh khỏi những sai sót. Mong thầy cô có thể bỏ qua và góp ý
chân thành để em nhận ra khuyết điểm và khắc phục.
Kính chúc Quý thầy cô trong Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, cũng
như Ban giám đốc và cô chú, anh chị trong Công ty Mekonimex dồi dào sức
khỏe và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống!
Em xin chân thành cảm ơn!
Ngày 18 tháng 11 năm 2010
Sinh viên thực hiện

Lê Phạm Hiền Thảo

GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

-1-

SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex

LỜI CAM ĐOAN

Em cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu
thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất
kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày 18 tháng 11 năm 2010
Sinh viên thực hiện

Lê Phạm HIền Thảo

GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

-2-

SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP


.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Ngày

tháng 11 năm 2010
Thủ trưởng đơn vị

GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

-3-

SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN


.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Ngày

tháng 12 năm 2010

Giáo viên hướng dẫn

Phan Thị Ngọc Khuyên

GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

-4-

SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN


.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Ngày

tháng 12 năm 2010
Giáo viên phản biện

GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

-5-

SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo

. 2 1......................................... Mục tiêu chung ..................................... Lý do chọn đề tài .1.................................. Đối tượng nghiên cứu ...............2.............. Phương pháp phân tích số liệu ...............1....... 5 2......................................... 4 2............3............................... 21 Chƣơng 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ ........................ Mục tiêu nghiên cứu .. 18 2...................... Phương pháp thu thập số liệu.1 Tình hình xuất khẩu gạo ......... Mục tiêu cụ thể .2...........1..........2.. 8 2...............................................................2.................2........ 1 1.......................................................... 3 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN & PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... 8 2................................3.......................................... Tình hình xuất khẩu gạo của cả nước .............................................3.....................................1.....................................1................................. Các vấn để cơ bản về xuất khẩu hàng hóa .................................................. Phan Thị Ngọc Khuyên -6- SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo ............................... 24 GVHD: ThS..........2......................................................Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex MỤC LỤC Trang Chƣơng 1: GIỚI THIỆU ... 20 2.......4..................................................... Phương pháp luận ........................ Thời gian ........ 4 2............................ 2 1...................................................2..3..........2............................. 2 1. Các vấn để cơ bản về thị trường .................3.......................................................1........... Lược khảo tài liệu ............ Không gian ...........2........... 2 1................................. Phạm vi nghiên cứu ..1...................................... 2 1...2.........1........... 4 2.... 2 1...........3........... 2 1.2 Chủ trương và định hướng của chính phủ ................... 20 2...........................................................................................3. Phương pháp nghiên cứu ..........3.................................. 1 1......

.2 Doanh thu ........ Phân tích tác động của sản lượng và giá cả đến hoạt động xuất khẩu.........................................3...........................................................3.............. 73 4........................................................2........Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 3. chế biến và phân phối ...................2............ 26 3...........3........................ 82 4.....................1... 24 3...........1.................. 27 3...... Tác động tới doanh thu ............... Giới thiệu về công ty .. 37 4.2.............. 42 4.....1 Sản lượng tiêu thụ ......2....2...... 33 3..... Phân tích lợi nhuận và các chỉ tiêu hiệu quả ...............................1.... Tổ chức thu mua..................... 49 4..1 Kết quả hoạt động từ năm 2007 – 2009 ....2...............2 Tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ......5........ 49 4..2............... 82 4........................................3...................................... Lịch sử hình thành và phát triển ........................ Tác động đến chi phí sản xuất .......... Nhân sự và cơ cấu tổ chúc ....1........ 36 Chƣơng 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO ..............1...................3......................2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2010 .... 46 4..................... Phân tích thực trạng xuất khẩu qua 3 năm 2007... 46 4................................ Phân tích theo thị trường.................................................5..........1 Lợi nhuận gộp trong hoạt động xuất khẩu gạo ............... 83 GVHD: ThS......2......................................................................... 27 3................................1....... 67 4........................3.................................................... Tình hình thu mua gạo thành phẩm ............................. 47 4.........2009 .......1.................... 37 4.................. Tình hình tổ chức hoạt động ..2..1.......... 33 3.. 24 3...4.......... Tình hình thu mua gạo nguyên liệu .......................... 60 4.........1......1...............2...... 31 3.............5........ 37 4......... Tình hình tiêu thụ ....................................1.4........................................... Ngành nghề kinh doanh ............... Phân tích theo mặt hàng ..... 67 4... Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ..........................................4.......................2.................... Phân tích tình hình thu mua ........... Phan Thị Ngọc Khuyên -7- SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo ..

................... Kết luận .......................................................2......5........2................... 103 Chƣơng 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................. Định hướng phát triển ........... 95 5.........................2................................. 97 5...................2............. Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến xuất khẩu ............................ 89 Chƣơng 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY.........................3.......... Phát triển thị trường ..............1................. Phan Thị Ngọc Khuyên -8- SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo ............2.......... 95 5...........3.............. 100 5............................1...........................3................................. Môi trường bên trong ... 107 GVHD: ThS.. 101 5...1 Môi trường trong nước..........................................................1.................... Tổng hợp các yếu tố tác động .2............... Đào tạo nhân lực ...... 100 5...... 105 6...................................................................................................................... Mục tiêu của Công ty ....... 105 6............................. 101 5.............................................................3......................1.........................2............. 86 4.................................................... Môi trường nước ngoài .2.... 96 5.................. Giải pháp .............. Kiến nghị ..... 95 5................2........................3 Các chỉ tiêu hiệu quả ........................................................................................ Xây dựng ma trận SWOT ............................1............ 86 4.................3.....................................................1.......................................1........................................................................ Kết hợp dọc ngược chiều và nâng cao chất lượng sản phẩm .........2...... 105 6.............Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 4.........1................................................................... 105 6..............6..................3............. Đối với Nhà Nước ............2..........................................6. Đối với doanh nghiệp..................................................... Môi trường bên ngoài ..............1........6. Lựa chọn giải pháp... 100 5..... 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................. 84 4..... 102 5..

......Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ năm 2006 ........................................................................................................................................................ 43 Bảng 12: Chi phí thu mua gạo nguyên liệu ở hai phân xưởng của Công ty Mekonimex từ năm 2008 đến 6th/2010...................................................................................6th/2010....... 12 Bảng 3: Thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam năm 2009 ........... 41 Bảng 11: Sản lượng gạo nguyên liệu thu mua của Công ty Mekonimex từ năm 2008 ................... 16 Bảng 4: 10 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 6th/2010 .......2009 ........................................................... 45 Bảng 14: Sản lượng gạo tiêu thụ của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ............................................................................................................................ 34 Bảng 7: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Mekonimex trong 6th/2009 và 6th/2010 ........ 40 Bảng 10: Giá gạo thành phẩm thu mua theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010.......................................................... 36 Bảng 8: Sản lượng gạo thành phẩm thu mua theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ........... 8 Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam từ năm 2006 – 2009 ...................... Phan Thị Ngọc Khuyên -9- SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo ................................... 44 Bảng 13: Giá gạo nguyên liệu thu mua ở hai phân xưởng của Công ty Mekonimex từ năm 2008 – 6th/2010 .......... 37 Bảng 9: Chi phí thu mua gạo thành phẩm theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ...................................................... 17 Bảng 5: Trình độ nhân sự của Công ty Mekonimex trong 6th/2010 ....... 27 Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Mekonimex qua ba năm từ năm 2007 – 2009 ........... 46 GVHD: ThS............................

..........................................................................................................................Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 15: Doanh thu từ tiêu thụ gạo của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến năm 2009 ....................................... 61 Bảng 20: Kim ngạch xuất khẩu theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010 ......................................... 68 Bảng 23: Ảnh hưởng của sản lượng và đơn giá đến doanh thu xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ năm 2008.................. 77 Bảng 27: Ảnh hưởng của sản lượng và giá thành đến chi phí xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ năm 2008 – 2009 ........................................ 74 Bảng 26: Ảnh hưởng của sản lượng và giá thành đến chi phí xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 2008 .....10 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo ........................ 70 Bảng 24: Ảnh hưởng của sản lượng và đơn giá đến doanh thu xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ 6th/2009.. 79 Bảng 28: Ảnh hưởng của sản lượng và giá thành đến chi phí xuất khẩu của Công ty Mekonimex trong 6th/2009 – 6th/2010 ........................ Phan Thị Ngọc Khuyên ....................................6th/2010 ................................................................. 67 Bảng 22: Ảnh hưởng của sản lượng và đơn giá đến doanh thu xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 2008 .... 81 GVHD: ThS.................... 55 Bảng 18: Giá xuất khẩu theo từng thị trường của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010 ......................... 64 Bảng 21: Doanh thu từ xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ 2007-2009 .............................................................................................. 72 Bảng 25: Chi phí sản xuất theo mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ............................................................................................... 58 Bảng 19: Sản lượng gạo xuất khẩu theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010 ............................................................................................................ 48 Bảng 16: Sản lượng xuất khẩu đến các thị trường của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ...............................2009 .............................................................. 50 Bảng 17: Kim ngạch xuất khẩu từ các thị trường của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010 ..............................

...........11 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo ................. 97 GVHD: ThS................ Phan Thị Ngọc Khuyên ......... 82 Bảng 30: Lợi nhuận trên chi phí và doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 .....................................................................Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 29: Ảnh hưởng của doanh thu và chi phí xuất khẩu đến lợi nhuận gộp của Công ty Mekonimex từ 2007 – 6th/2010 .. 85 Bảng 31: Ma trận SWOT của Công ty Mekonimex ...................

..................................................................................................... 32 Hình 6: Cơ cấu gạo thành phẩm của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010 ........................................................... 53 Hình 9: Cơ cấu sản lượng theo mặt hàng xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010 ................................. 75 Hình 12: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ................................................................................................................. 83 GVHD: ThS... Phan Thị Ngọc Khuyên ........... 39 Hình 7: Cơ cấu sản lượng gạo nguyên liệu thu mua ở từng phân xưởng của Công ty Mekonimex từ năm 2008 – 6th/2010 ............................................ 11 Hình 2: Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam qua các thị trường năm 2007 – 2008 (%) ........................................... 63 Hình 10: Giá trung bình xuất khẩu theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 .................... 15 Hình 4: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Mekonimex năm 2010 ............12 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .. 28 Hình 5: Quy trình chế biến gạo của Công ty Mekonimex ........................................Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Biểu đồ thê hiện sản lượng và giá xuất khẩu gạo của Việt Nam từ năm 2006 – 6th/2010 ................................................................................................................ 65 Hình 11: Cơ cấu chi phí sản xuất theo mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 .............. 14 Hình 3: Tốp 10 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam năm 2008 ............................................................................................................................................................... 43 Hình 8: Cơ cấu sản lượng theo thị trường của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ..

Để từ đó có những giải pháp.13 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . giúp đỡ nhưng Công ty vẫn không chủ quan trước những khó khăn và thách thức.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1. kịp thời xây dựng chiến lược phát triển Công ty tốt hơn trong tương lai. cộng thêm đất đai màu mỡ và giá nhân công rẻ. Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ cũng không nằm ngoài xu thế đó. từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay. góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước. Bên cạnh đó. đã giúp gạo trở thành mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Phải tự đổi mới để thích nghi với những thay đổi trong môi trường kinh doanh là vấn đề đã và đang được các công ty hết sức quan tâm. Vì những lý do trên.1 Lý do chọn đề tài Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Nhằm giúp công ty biết được những thành công và hạn chế trong những năm qua. Tuy nằm trong ngành nghề xuất khẩu được nhà nước khuyến khích. GVHD: ThS. thiết nghĩ việc nghiên cứu đề tài “Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ” là cần thiết. với khí hậu nhiệt đới gió mùa thích hợp cho cây lúa. Việc phát triển nghề trồng lúa và có những biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu mà đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. để nước ta giữ vững vị trí xuất khẩu trên thương trường quốc tế là vấn đề luôn được nhà nước xem trọng. xuất khẩu là một ngành nghề được đánh giá cao trong việc mang lại nguồn ngoại tệ không nhỏ cho quốc gia. tuy đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. cùng với thời gian thực tập tại Công ty. Từ đó đưa nước ta đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu mặt hàng này. Nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo uy tín trên thương trường luôn là mục tiêu được Công ty chú trọng và từng bước thực hiện trong thời gian qua. Phan Thị Ngọc Khuyên . Góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp. Thêm vào đó.

14 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Nên đề tài chủ yếu nghiên cứu sâu về thực trạng xuất khẩu mặt hàng gạo của công ty.3 Đối tƣợng nghiên cứu Công ty xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản. GVHD: ThS.1 Không gian Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ. nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong tương lai.Luận văn tốt nghiệp 1.  Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình xuất khẩu.9. Các số liệu trong đề tài chủ yếu được cung cấp từ nội bộ Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ.3. 1.3. 1.2010 đến ngày 15.2 Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Mục tiêu nghiên cứu 1. Phan Thị Ngọc Khuyên .3 Phạm vi nghiên cứu 1. Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 9. 1.2010 1.2. đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề cụ thể như sau:  Mục tiêu 1: Phân tích tình hình xuất khẩu gạo qua các năm.1 Mục tiêu chung Phân tích tình xuất khẩu mặt hàng gạo của Công ty từ năm 2007 đến 6/2010.  Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động xuất khẩu gạo của công ty. thực phẩm nhưng chiếm phần lớn và chủ đạo là gạo. từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sản lượng xuất khẩu gạo của Công ty trong thời gian tới.2.2 Thời gian Đề tài nghiên cứu về tình hình xuất khẩu của công ty trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010.11.3.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu trên.

. thông qua việc phân tích các tiêu chí về sản lượng. mặt hàng.Luận văn tốt nghiệp 1. Tuy nhiên. đề tài chỉ tập trung phân tích tình hình xuất khẩu của Công ty mà chưa đề cập tới các nhân tố ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài như khách hàng.. chi phí. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu của công ty. Bên cạnh đó. đề tài còn đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty qua các chỉ tiêu doanh thu.4 Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Lƣợc khảo tài liệu Luận văn tốt nghiệp của Lê Thị Cẩm Dân. đối thủ cạnh tranh. lợi nhuận. Phan Thị Ngọc Khuyên . giá cả theo từng thị trường. đề tài “phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ – Mekonimex/ns”. kim ngạch. GVHD: ThS.15 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Nội dung đề tài nghiên cứu chi tiết về tình hình xuất khẩu gạo của công ty qua ba năm 2005 – 2007. chính sách pháp luật trong nước.

2 - Chức năng: Chức năng thừa nhận: Hàng hoá có bán được hay không phải thông qua chức năng thừa nhận của thị trường.1.1. mà có thể qua các phương tiện khác để thiết lập nên thị trường. hoặc các chứng từ có giá khác). thị trường sẽ điều tiết và kích thích sản xuất và kinh doanh phát triển và ngược lại. người mua. Như vậy. Nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì thị trường chỉ địa điểm hay không gian của việc trao đổi hàng hoá. - Chức năng thực hiện: Chức năng này đòi hỏi hàng hoá và dịch vụ phải được thực hiện bằng giá trị trao đổi (có thể là tiền. Đây là cách hiểu thị trường gắn với yếu tố địa lý của hành vi tham gia thị trường.1. tức là được thị trường thừa nhận. tức là phải có sự dịch chuyển hàng hóa từ người bán sang người mua. Phan Thị Ngọc Khuyên .1 Các vấn đề cơ bản về thị trƣờng 2. của doanh nghiệp. có nguồn thu trang trải chi phí và có lợi nhuận và ngược lại.1 Khái niệm: Nếu hiểu theo nghĩa rộng thì thị trường là tổng thể những thỏa thuận.1 Phƣơng pháp luận 2. thị trường không nhất thiết phải là một địa điểm cụ thể.1. - Chức năng điều tiết và kích thích: Qua hành vi trao đổi hàng hóa và dịch vụ trên thị trường. doanh nghiệp thương mại mới thu hồi được vốn. cho phép những người bán và người mua trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Người bán và người mua có thể không trực tiếp trao đổi. Nếu hàng hoá bán được. 2. hàng và tiền và ở đó diễn ra các hoạt động mua bán.16 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Để được thị trường thừa nhận doanh nghiệp phải nghiên cứu nhu cầu của khách hàng để từ đó tiến hành kinh doanh những sản phẩm phù hợp với nhu cầu trên thị trường. Chức năng này sẽ điều tiết sự gia nhập ngành hoặc GVHD: ThS. hàng. của khách hàng.1.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. đó là nơi gặp gỡ giữa người bán. đòi hỏi phải có sự hiện hữu của đối tượng được đem ra trao đổi.

cả người cung ứng và tiêu dùng. bảo đảm việc điều hoà cung cầu. Bốn là. kịp thời. gợi mở nhu cầu. phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng cá nhân ngày càng phong phú. Phan Thị Ngọc Khuyên . văn minh và hiện đại. đưa đến cho người tiêu dùng sản xuất và người tiêu dùng cá nhân những sản phẩm mới.1. thuận lợi với dịch vụ văn minh. Thị trường vừa là mục tiêu của người sản xuất kinh doanh vừa là môi trường của hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hoá.17 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Thị trường khuyến khích các nhà kinh doanh giỏi và điều chỉnh hoạt động kinh doanh đầu tư theo hướng có lợi. Hai là.2. - Chức năng thông tin: Thông tin thị trường là những thông tin kinh tế quan trọng đối với mọi nhà sản xuất kinh doanh. bảo đảm điều kiện cho sản xuất phát triển liên tục với quy mô ngày càng mở rộng và bảo đảm hàng hoá cho người tiêu dùng phù hợp với thị hiếu và sự tự do lựa chọn một cách đầy đủ. dự trữ các hàng hoá phục vụ sản xuất và tiêu dùng xã hội. Do vậy. thị trường có vị trí trung tâm. Kích thích sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao.2 Các vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng hóa 2. 2. 2. Việc nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các thông tin có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc ra các quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh.1 Khái niệm: Xuất khẩu là một hoạt động kinh doanh thu doanh lợi bằng cách bán sán phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường nước ngoài và sản phẩm hay dịch vụ ấy phải di GVHD: ThS. Ba là. Năm là.3 Vai trò: Trong nền kinh tế thị trường.1.1. thị trường có những tác dụng sau đây: Một là.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex rút ra khỏi ngành của các doanh nghiệp. cũng như quyết định của các cấp quản lý. đa dạng. thị trường hàng hoá dịch vụ ổn định có tác dụng to lớn để ổn định sản xuất. giảm bớt dữ trữ ở các khâu tiêu dùng. ổn định đời sống của nhân dân. thúc đẩy nhu cầu.1. cả người quản lý và những người nghiên cứu sáng tạo. văn minh. cả người mua và người bán.

máy móc hàng hoá thiết bị công nghệ cao. trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. chuyển khẩu… Mỗi hình thức có những ưu điểm và khuyết điểm riêng biệt. Hoạt động xuất khẩu diễn ra rất rộng về không gian và thời gian. 2. 2.2. Có thể diễn ra trong thời gian rất ngắn song cũng có thể kéo dài hàng năm. Phan Thị Ngọc Khuyên .2. thanh toán quốc tế. ủy thác xuất khẩu. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hoặc với cả hai quốc gia. tùy theo tình hình của từng đơn vị mà từng công ty có sự lựa chọn phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.. hàng hoá phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ở phạm vi nước ngoài.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex chuyển ra khỏi biên giới của một quốc gia. trong mọi điều kiện của nền kinh tế. do đã có uy tín trên thương trường và chịu sự chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ cũng như Tổng Công ty Lương thực Miền Nam nên công ty xuất khẩu gạo qua 2 hình thức: xuất khẩu trực tiếp và ủy thác xuất khẩu. có thể được diễn ra trên phạm vi một quốc gia hay nhiều quốc gia khác nhau. vận tải quốc tế. xuất khẩu tự doanh. Hoạt động xuất khẩu diễn ra trên mọi lĩnh vực.1. xuất khẩu gia công.1. Mục đích của hoạt động này là thu được một khoản ngoại tệ dựa trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế.2 Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu: Hoạt động xuất khẩu là một mặt của hoạt động thương mại quốc tế nên cũng có những đặc trưng của hoạt động thương mại quốc tế và nó liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế khác như bảo hiểm quốc tế.. Hoạt động xuất khẩu không giống như hoạt động buôn bán trong nước ở đặc điểm là có sự tham gia buôn bán của đối tác nước ngoài. GVHD: ThS.3 Các hình thức xuất khẩu: Hoạt động xuất khẩu được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: xuất khẩu tại chỗ. Đối với Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Thành phố Cần Thơ. hình thức tạm nhập tái xuất.18 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . từ xuất khẩu hàng tiêu dùng cho đến tư liệu sản xuất. xuất khẩu qua đại lý nước ngoài. Tất cả các hoạt động này đều nhằm mục tiêu đem lại lợi ích cho quốc gia nói chung và các doanh nghiệp tham gia nói riêng.

thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. thúc đẩy sản xuất phát triển. cải thiện đời sống nhân dân. - Xuất khẩu có tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm.19 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . - Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu.1. - Xuất khẩu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phan Thị Ngọc Khuyên . hiện đại hoá đất nước.  Đối với quốc gia: - Xuất khẩu là một trong những nhân tố tạo đà. phục vụ công nghiệp hoá.2.4 Vai trò của xuất khẩu Vai trò của hoạt động xuất khẩu đã được tìm hiểu và nhận biết rất sớm bởi các nhà kinh tế học. đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh xuất khẩu không đứng ra trực tiếp đàm phán với nước ngoài mà phải nhờ qua một đơn vị xuất khẩu có uy tín thực hiện hoạt động xuất khẩu cho mình. Các doanh nghiệp ngoại thương tự bỏ vốn ra mua các sản phẩm từ các đơn vị sản xuất trong nước sau đó bán các sản phẩm này cho các khách hàng nước ngoài (có thể qua một số công đoạn gia công chế biến). GVHD: ThS. 2. Qua quá trình phát triển của nền sản xuất hàng hoá những quan điểm về vai trò xuất khẩu này ngày càng hoàn thiện hơn.  Ủy thác xuất khẩu: Xuất khẩu uỷ thác là phương thức kinh doanh mà trong đó. Theo hình thức này đơn vị kinh doanh xuất khẩu trực tiếp ký kết hợp đồng ngoại thương.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex  Xuất khẩu trực tiếp: Đây là hình thức mà hàng hoá được bán trực tiếp ra nước ngoài không qua trung gian. Ngày nay hoạt động xuất khẩu có vai trò quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các công ty xuất nhập khẩu cũng như các công ty đa quốc gia. Sau đây là một số vai trò chủ yếu của xuất khẩu đối với mỗi quốc gia và các doanh nghiệp trong nước.

- Xuất khẩu tất yếu dẫn đến cạnh tranh. theo dõi lẫn nhau giữa các đơn vị tham gia xuất khẩu trong và ngoài nước. đóng góp không nhỏ vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước.2 Tình hình xuất khẩu gạo của cả nƣớc từ năm 2007 đến 6/2010 2.Luận văn tốt nghiệp - Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại. tiết kiệm các nguồn lực. thay thế. Xuất khẩu là một trong những cách để các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch bành trướng. mang về kim ngạch gần 20 tỷ USD. bổ sung. Đồng thời giúp các doanh nghiệp kéo dài tuổi thọ của chu kỳ sống của một sản phẩm. mở rộng thị trường của mình. nguyên vật liệu… phục vụ cho quá trình phát triển.2. Phan Thị Ngọc Khuyên . Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 70 triệu tấn gạo. hạ giá thành của sản phẩm. - Xuất khẩu buộc các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới và hoàn thiện công tác quản trị kinh doanh. phát triển. tăng dự trữ qua đó nâng cao khả năng nhập khẩu. Tình hình cụ thể như sau: GVHD: ThS.20 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . - Xuất khẩu tạo nguồn ngoại tệ cho các doanh nghiệp. 2.  Đối với doanh nghiệp: - Cùng với sự bùng nổ của nền kinh tế toàn cầu thì xu hướng vươn ra thị trường quốc tế là một xu hướng chung của tất cả các quốc gia và các doanh nghiệp. Đây là một trong những nguyên nhân buộc các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu phải nâng cao chất lượng hàng hoá xuất khẩu. kể từ khi bắt đầu xuất khẩu vào năm 1989 cho đến nay. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam. thiết bị. nâng cấp máy móc.1 Tình hình xuất khẩu gạo Xuất khẩu gạo của nước ta trong nhiều năm qua đã có những bước phát triển đáng kể về kim ngạch cũng như thị trường xuất khẩu. - Doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu có cơ hội mở rộng quan hệ buôn bán kinh doanh với nhiều đối tác nước ngoài dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

000 tấn) +/- % 2006 4. là do quá trình công nghiệp hóa .830 272 5.0.21 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . 2010 Xuất khẩu gạo của Việt Nam được xem là đứng thứ hai thế giới về mặt cung sản phẩm. Mà điển hình là Ấn Độ và Philipines từng là những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới cũng trở GVHD: ThS. Bên cạnh đó.052 1.97 2009 6..14% so với năm 2008 tương ứng 1.222 15.222 ngàn tấn.558 . nâng cao nguồn cung lúa gạo trong nước.21 Nguồn: AGROINFO.830 ngàn tấn vào năm 2008. Xuất khẩu lúa gạo nước ta ngày càng tăng trước hết là do sự phát triển của khoa học .14 6th/2009 3.2. phòng trừ sâu bệnh.1 Bảng 1 – SẢN LƢỢNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾN 6TH/2010 Năm Chênh lệch Khối lƣợng xuất khẩu (1. một nguyên nhân không kém phần quan trọng. vào năm 2009 có mức tăng nhảy vọt lên 6. giúp tăng năng suất lúa.hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng ở nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới làm cho diện tích đất canh tác bị thu hẹp.1.2009.460 - -249 -7. Việc giữ vững và gia tăng sản lượng lúa của cả nước là tiền đề tốt cho việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia cũng như đẩy mạnh xuất khẩu gạo trên các thị trường trong khu vực và thế giới.91 2008 4.công nghệ đã cải thiện công tác giống.600 - - 2007 4.709 6th/2010 3. Từ bảng thống kê sản lượng xuất khẩu gạo trên cho thấy sản lượng xuất khẩu gạo của nước có xu hướng tăng qua các năm trong giai đoạn 2007 .558 ngàn tấn gạo tăng lên 4.42 .. Đặc biệt. Từ năm 2007 xuất được 4.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Về sản lượng 2.052 ngàn tấn tăng 15. chăm sóc lúa. Phan Thị Ngọc Khuyên .

Riêng năm 2007 khối lượng xuất khẩu giảm nhẹ so với năm 2006 với mức 42 ngàn tấn tương ứng 0. do ngoài đối thủ cạnh tranh truyền thống về gạo chất lượng cao là Thái Lan. Nên trong công tác điều hành xuất khẩu gạo. GVHD: ThS. gạo tồn kho tại các nước châu Phi vẫn còn nhiều. Cũng chính vì vậy mà phía đối tác trì hoãn giao nhận hàng và tạm ngừng triển khai đấu thầu. Hơn nữa.2 Về kim ngạch và giá cả Trong nhiều năm qua.2. góp phần làm giảm nhu cầu nhập khẩu gạo tại khu vực này. Việt Nam đã xuất được khoảng 3. Nguồn cung trên thế giới bị thu hẹp đã tạo cơ hội cho ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam phát triển. 2009 tình hình trong nước bình ổn.460 ngàn tấn gạo. các doanh nghiệp từ Bangladesh. Trong sáu tháng đầu năm 2010. Điều đó dẫn đến giảm khối lượng xuất khẩu trong năm 2007 so với năm 2006. chính phủ khuyến khích xuất khẩu gạo trở lại. Bên cạnh đó hợp đồng thương mại cũng khó triển khai.1. nên khối lượng xuất khẩu cũng tăng lên.2% so với cùng kỳ năm 2009. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu. Phan Thị Ngọc Khuyên . chính phủ nước ta đã thực hiện rất nghiêm ngặt để khống chế số lượng gạo xuất khẩu hàng tháng và hàng quý nhằm đảm bảo an ninh lương thực và giá cả trong nước. giảm 7.22 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex thành nước nhập khẩu gạo. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng nguyên nhân của sự sụt giảm này là do trong quý II. áp lực giữ vững an ninh lương thực quốc gia gia tăng. 2. dẫn đến kim ngạch xuất khẩu gạo cũng có xu hướng tăng theo. dẫn tới sức mua gạo bị hạn chế.91%. Myanmar cũng đang gây khó khăn cho gạo cấp thấp của Việt Nam khi đưa ra giá thấp hơn so với giá của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo nước ta. giá trị hạt gạo của Việt Nam trên thị trường thế giới được nâng cao. Đến năm 2008. Giá gạo được cải thiện và có xu hướng tăng qua các năm. đồng Euro sụt giảm mạnh đã làm giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao. thời tiết giá rét gây mất mùa làm sản lượng lúa sụt giảm trên toàn thế giới.

Biểu đồ thể hiện sản lƣợng và giá xuất khẩu gạo của Việt Nam từ năm 2006 đến 6th/2010 Nguồn: AGROINFO. Trong khi đó kim ngạch xuất khẩu gạo lại phụ thuộc vào hai yếu tố trên.Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 7000 700 6000 600 5000 500 4000 400 3000 300 2000 200 1000 100 0 USD 1000 tấn Luận văn tốt nghiệp sản lượng giá xuất khẩu 0 2006 2007 2008 2009 6th/2010 Hình 1 . Khối lượng tăng thì giá giảm.463 triệu USD trong năm 2009.23 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Tình hình cụ thể của kim ngạch xuất khẩu qua các năm thể hiện ở bảng 2. Tuy khối lượng xuất khẩu gạo năm 2007 giảm nhưng kim ngạch trong năm này không giảm. Nguyên nhân là do nhu cầu thế giới tăng cao.490 triệu USD trong năm 2007 lên mức 2. Kim ngạch tăng từ 1.36% tương ứng với mức tăng 252 triệu USD. trái lại còn tăng thêm 20. GVHD: ThS. đẩy giá xuất khẩu bình quân trong năm tăng thêm 41USD/tấn so với năm 2006. Dẫn đến kim ngạch xuất khẩu trong từng năm không thể tăng cao do luôn chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm của một trong hai yếu tố đó. vừa đạt được mức tăng về khối lượng và giá xuất khẩu nên trong năm này kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Chỉ riêng năm 2008. 2010 Sản lượng xuất khẩu và giá xuất khẩu bình quân có xu hướng tăng giảm trái ngược nhau. Phan Thị Ngọc Khuyên . khi giá tăng thì khối lượng xuất khẩu lại giảm.

đến năm 2008.000 USD/tấn.36 2008 2.490 252 20. nên chính phủ các nước này tăng cường đẩy mạnh nhập khẩu gạo để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước.30 2009 2. Trong đó giá xuất khẩu bình quân năm 2007 chỉ đạt 295USD/tấn.36 6th/2009 1. Có thời điểm giá lúa gạo trên thị trường thế giới trong năm này lên tới 1. Giá xuất khẩu tăng cao trong 2 năm 2007 và 2008 là do tình trạng mất mùa diễn ra trên nhiều nước. thì đến năm 2008 có giá xuất khẩu là 614USD/tấn.420 95.463 -447 -15. thì ngược lại năm 2009 là năm đạt kỷ lục về khối lượng xuất khẩu gạo so GVHD: ThS.02 Nguồn: AGROINFO. tăng 95.910 1. làm tăng mạnh thương mại lúa gạo toàn cầu. Nếu năm 2007 có khối lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu tăng.748 6th/2010 1.238 2007 1.3% tương ứng với 1.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 2 – KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2009 Kim ngạch xuất khẩu Năm (Triệu USD) Chênh lệch +/- % - - 2006 1.24 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . tăng hơn 2 lần so với mức giá xuất khẩu năm trước.420 triệu USD đem về nguồn ngoại tệ không nhỏ cho ngành xuất khẩu gạo nói riêng. Phan Thị Ngọc Khuyên . dẫn đến tăng đột biến giá gạo xuất khẩu trong năm 2008. kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng từ 1. cùng với mức tăng giá xuất khẩu. Sở dĩ đạt được sự tăng trưởng cao như vậy là do khối lượng xuất khẩu trong năm tăng. xuất khẩu cả nước nói chung. nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. lượng dự trữ lúa gạo trên toàn thế giới sụt giảm mạnh.910 triệu USD.730 - -18 -1. Trong khi đó nguồn cung khan hiếm. 2010 Không dừng lại ở đó.490 triệu USD năm 2007 lên 2.

36% so với cùng kỳ năm 2008. Ngoài ra một số chuyên gia còn cho rằng do việc điều tiết. Kim ngạch 6 tháng năm 2010 đạt 1. Kim ngạch giảm là do khối lượng xuất khẩu giảm. nước ta tiếp tục được mùa. trong khi đó chất lượng gạo nước ta còn thấp nên khi giá tăng cao. Nhật Bản. Phan Thị Ngọc Khuyên . Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do giá sàn gạo liên tục tăng trong thời gian qua theo sự điều tiết của chính phủ để đảm bảo nông dân có lãi. Sự vươn lên trong thị trường lúa gạo thế giới của Việt Nam đã khẳng định vị trí. an ninh lương thực quốc gia được đảm bảo. GVHD: ThS.3 a. trong khi giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 500 USD/tấn. châu Âu và châu Mỹ) mà còn mở rộng. nhưng kim ngạch lại giảm 15. Nguyên nhân chủ yếu là do giá xuất khẩu bình quân sau khi tăng đột biến trong năm 2008 đã hạ nhiệt. các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác. vai trò của mặt hàng gạo Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới. trong khi đó nhu cầu nhập khẩu gạo trên thế giới không biến động nhiều. Ở thị trường châu Á.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex với những năm trước. tiếp cận thị trường… của nước ta còn yếu.730 triệu USD. Về thị trường xuất khẩu Năm 2007 Trong năm 2007. gạo nước ta đã xuất khẩu sang hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. phát triển thêm thị trường mới (châu Phi và Trung Đông).2. làm giảm khối lượng gạo xuất khẩu. Thêm vào đó. nổi bật trong năm 2007 gồm có 2 thị trường truyền thống là Philippines và Indonesia.0% so với sáu tháng đầu năm 2009. 2. giảm xuống chỉ còn 400 USD/tấn. tăng nhẹ 6. giảm 1. đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong các kho dữ trữ với ước tính khoảng 7 triệu tấn. Hoa Kỳ… Lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam không chỉ giữ được thị phần xuất khẩu ở những thị trường truyền thống (châu Á.66% so với cùng kỳ năm 2009. với mức giảm 214 USD/tấn so với năm 2008. Ngoài ra.25 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . nên chính phủ cũng đẩy mạnh xuất khẩu gạo. trong đó có cả các thị trường khó tính như: EU.1. sự giảm giá còn do sự can thiệp của chính phủ Thái Lan – nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

2008 (%) Nguồn: AGROINFO. Camêrun. Hình 2 . b.87 triệu USD. và vùng lãnh thổ thì đến năm 2008. trị giá 464.Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam qua các thị trƣờng năm 2007 . Nam Phi.3% về trị giá so với năm 2006. Xuất khẩu sang thị trường này chủ yếu là gạo 25% tấm. giảm 3. giá cả và thị trường xuất khẩu đóng góp không nhỏ vào sự phát triển xuất khẩu gạo của Việt Nam.11 triệu tấn gạo với trị giá 360. Kênya… chỉ chiếm khoảng 8.66 triệu USD. đạt 1. xuất khẩu sang một số nước châu Phi năm 2007 lại giảm khá nhiều như Angola.6% về lượng và tăng 244. con số này đã tăng lên gần gấp đôi 128 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên. Thị trường này chủ yếu nhập khẩu gạo 15% tấm và gạo nếp 10% tấm. gạo Việt Nam được xuất khẩu hơn 70 quốc gia. Năm 2008 Năm 2008 được xem là năm xuất khẩu gạo gặt hái được nhiều thành công nhất trong giai đoạn này. tăng tới 226.4% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu gạo. 2009 GVHD: ThS.26 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Tanzania. tính theo Tổng cục Hải quan. - Xuất khẩu sang Indonesia năm 2007 tăng mạnh. Bờ Biển Ngà. Đạt tăng trưởng cả về khối lượng.454 triệu tấn.Luận văn tốt nghiệp - Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Philippines là thị trường đứng đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam năm 2007 với 1.71% về lượng nhưng tăng 8. Nếu như trong năm 2007.75% về trị giá so với năm 2006. Phan Thị Ngọc Khuyên .

chỉ chiếm hơn 1% tổng lượng gạo xuất khẩu. Hình 3 – Tốp 10 thị trƣờng nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam năm 2008 Nguồn: AGROINFO. tuột xuống vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng.1% năm 2007 xuống còn 58. chiếm gần 40% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Châu Á trong năm này giảm mạnh so với năm 2007.4% năm 2007 lên 22% năm 2008. Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo năm 2008 của Việt Nam có sự thay đổi. chiếm 63.800 nghìn tấn. Trong các năm trước đây.3% thị phần so với năm 2007.400 triệu USD. giảm từ 78. với kim ngạch 1. Phan Thị Ngọc Khuyên . nước này đã giảm mạnh lượng nhập khẩu gạo. Indonesia luôn là thị trường xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam. Nhưng đến năm 2008. 2009 Trong 10 thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2008 thì có 3 thị trường đứng đầu bảng là thị trường truyền thống. nước này nhập khẩu tới 1. chiếm 24% tổng lượng xuất khẩu.8% năm 2008. tăng hơn gấp đôi so với năm 2007 từ 8. Năm 2008. cũng như năm 2007.8% về giá trị và GVHD: ThS. đặc biệt trong việc xuất khẩu gạo sang thị trường Indonesia. Do lượng dự trữ trong nước cao và mở rộng sản xuất nên Indonesia có thể tự đáp ứng được nhu cầu gạo tại thị trường trong nước. tăng 9.4 nghìn tấn gạo. xuất khẩu sang thị trường Châu Phi là tăng mạnh nhất. tương ứng với mức 76. Philippines vẫn là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Nhìn chung. Ngược lại.27 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . giảm mạnh so với mức hơn 1 triệu tấn gạo của năm 2007. tính theo Tổng cục Hải quan.

Malaysia.8% về lượng.136 Hồng Kông 44.594.994 917. c. chiếm tới 35% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2009. Bảy thị trường còn lại là các thị trường mới.5% về lượng.664 Nam Phi 37.7% về giá trị và 14. trị giá hơn 917 triệu USD.129. Bảng 3 – 10 THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU GẠO LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM NĂM 2009 Thị trƣờng xuất khẩu Khối lƣợng (tấn) Philippines Kim ngạch (USD) 1. trong đó thị trường châu Phi chiếm tới 11.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 54.599 20.956 Malaysia 613.089. Trước đây.4% về giá trị và 23. Iraq cũng được coi là một thị trường truyền thống trong xuất khẩu gạo của Việt Nam. Cu Ba.107 Cuba 449.959 81.368 Đài Loan 204.678 Singapore 327. có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất.213 272.367.533 133.748.271 Ucraina 37. đóng góp hơn một nửa thị phần của toàn khu vực châu Á. GVHD: ThS.950 191.646 37.193.616.3% về lượng. xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines vẫn giữ vị trí đầu bảng với khối lượng hơn 1.253 16. chiếm 18. Gạo Việt nam được xuất sang 20 thị trường chính.28 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .947. Năm 2009 Trong năm 2009.562 15. Iraq bắt đầu nhập khẩu gạo Việt Nam trở lại khi tạm ngừng nhập khẩu vào năm 2007.707. Phan Thị Ngọc Khuyên . Singapore.7 triệu tấn gạo.000 Nga 84.696 Nguồn: AGROINFO.000 68.214.035. Điều đáng chú ý là trong năm 2008. 2010 Trong đó.149 Iraq 171. nhưng chủ yếu vẫn là sang Philippines.

19 Nga 30.874 111.491.941 13.29 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .61 Nam Phi 17.42 Singapore 339.326.665 -47.452 -48.384.077 31.809.59 Đài Loan 288. Nhưng có sự sắp xếp lại về vị trí giữa các thị trường.000 tấn và 81 triệu đô la và Iraq 168.423 -62.24 Nguồn: AGROINFO Các thị trường xuất khẩu gạo lớn của nước ta trong 6/2010 không thay đổi nhiều so với năm 2009. trị giá khoảng 272 triệu USD. Phan Thị Ngọc Khuyên .77 Cuba 148.086 213.526 110.76 Indonesia 16. Năm 2009 gạo vẫn tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Châu Phi.000 tấn và 68 triệu đô la. Singapore 133.400 66.36 Malaysia 181.278. Tiếp đến là thị trường Cu Ba với kim ngạch 191 triệu USD.259 3.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo phải kể đến là Malaysia.046 138.023. chiếm 44% tổng kim ngạch xuất khẩu. GVHD: ThS. đạt kim ngạch 587 triệu USD.986. d.545 10.213 tấn.893. tăng gấp đôi so với 22% của năm 2008.759 819.69 Ucraina 8. Sáu tháng đầu năm 2010 Bảng 4 – 10 THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU GẠO LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 Thị trƣờng xuất khẩu Khối lƣợng (tấn) Chênh lệch kim ngạch so với 6th/2009 (%) Kim ngạch (USD) Philippines 1.864.741 -3.181 81.031 6.6 triệu USD.701 281.520 45.486.578. từ vị trí thứ ba trong năm 2008 đã vươn lên thứ hai với 613.939 -30.22 Hồng Kông 71.176 -42. Các quốc gia và lãnh thổ châu Á nằm trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam năm 2009 còn có Đài Loan với 203.

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2010. Duy chỉ có Singapore.046 tấn.22%.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Philippines vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của nước ta với khối lượng hơn 1. chống bán phá giá. Cụ thể là:  Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải kiên quyết đấu tranh với hiện tượng tiêu cực. đạt kim ngạch gần 139 triệu USD. Sự sụt giảm ở thị trường lớn nhất này là do chính phủ Philippines bắt đầu thực thi những chính sách nhằm tự cung cấp lương thực.2. Đài Loan với khối lượng 288. Cả hai thị trường này đều đạt sự tăng trưởng vượt bậc. Với chính sách này. trị giá gần 820 triệu USD. gây thiệt hại đến quyền lợi của người sản xuất. 2. cao hơn cả năm 2009 cộng lại. giảm 18.30 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . đồng thời đảm bảo nông dân có lãi trong công tác điều hành xuất khẩu gạo năm 2010 và định hướng đến năm 2011. Malaysia giảm 47. Đài Loan. các Bộ. Hồng Kông là tăng mạnh.77% về giá trị. Ngoài ra còn có 2 thị trường có mức tăng nhẹ là Australia và Indonesia. đạt kim ngạch hơn 111 triệu USD.874 tấn.278 nghìn tấn. Cuba giảm 42. Mặt khác.2. tăng sự cạnh tranh lành mạnh.2 Chủ trƣơng và định hƣớng của chính phủ 2. giảm sự lệ thuộc vào nước khác. đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.1 Về giá cả Nhà nước ta đã ban hành những chính sách giữ giá ổn định để hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp.42% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.  Bên cạnh đó. địa phương cũng đã thống nhất giữ giá lúa tốt theo hướng có lợi cho nông dân. Phan Thị Ngọc Khuyên . các doanh nghiệp sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. ngành. không bị ép giá từ phía các doanh nghiệp khác. tạo động lực mở rộng sản xuất lúa gạo những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011.2. khối lượng và kim ngạch xuất khẩu sang 2 quốc gia Malaysia và Cuba lại sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. và của doanh nghiệp.26% về khối lượng và giảm 3. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên có hệ thống phân phối lương thực GVHD: ThS. Tiếp đến là Singapore với khối lượng 339. khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo ở hầu hết các thị trường đều giảm.

2.2. ổn định thị trường trong nước. từng bước xây dựng thương hiệu gắn liền với giống lúa đặc sản của địa phương. Chính phủ khẳng định đã đến lúc xuất khẩu gạo phải chuyển hướng từ lượng sang chất để nâng cao giá trị xuất khẩu.  Vào cuối tháng 6/2010. 2. hiện nay Chính phủ không chủ trương đề ra các chỉ tiêu cứng về xuất khẩu gạo. Điều khó khăn ở đây là các doanh nghiệp thường ký hợp đồng rồi mới thu mua lúa từ nông dân. Điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp tăng thêm lợi thế cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Bộ Công Thương và Tổ điều hành xuất khẩu gạo liên bộ chỉ đạo các Tổng công ty Lương thực nhà nước tăng cường GVHD: ThS.1.2. Phan Thị Ngọc Khuyên .2 giống lúa chủ lực chất lượng cao dùng cho xuất khẩu và sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. nếu thu mua trước mà chưa có hợp đồng ký kết doanh nghiệp sẽ phải chịu thêm khoản chi phí lưu kho.000 ha. mỗi tỉnh sẽ xây dựng mô hình vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao từ 500 . đặc biệt là Tổng công ty Lương thực miền Nam và miền Bắc đảm bảo lượng gạo tạm trữ đủ để tham gia bình ổn thị trường.3 Về hoạt động xuất khẩu Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên.2011. Trong thời gian tới. mỗi tỉnh sẽ có 1 .2. Tại tọa đàm về “Xây dựng vùng lúa nguyên liệu chất lượng cao xuất khẩu” tổ chức ngày 3/8/2010. các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xác định.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex tại các địa phương.xuân 2010 . góp phần tăng tiêu thụ và giữ vững giá mua lúa gạo theo hướng có lợi cho nông dân. làm giảm lợi nhuận. Đặc biệt. Chính phủ đã ban hành Quyết định 993/QĐ- TTg về việc mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn gạo hàng hóa vụ hè thu.31 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . tuy Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong số các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. nhưng nước ta chưa có những giống lúa đặc sản cho giá trị cao.2 Về chất lượng gạo Theo Chính phủ.2. việc điều hành xuất khẩu gạo sẽ theo hướng linh hoạt sao cho tiêu thụ được gạo hàng hóa trong dân. chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện chính sách này để đảm bảo đầu ra cho nông dân. Ngay vụ đông . đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đàm phán ký kết các hợp đồng số lượng lớn.

Vừa thúc đẩy ngành xuất khẩu gạo phát triển. Phan Thị Ngọc Khuyên . - Duy trì mức dự trữ lưu thông tương đương 20% lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó nhằm can thiệp bình ổn giá gạo cung ứng thị trường khi có biến động. Các doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu gạo với giá thoả thuận trong - hợp đồng không thấp hơn giá sàn định hướng xuất khẩu đã được công bố. kho chứa. lượng gạo tồn kho tối thiểu tương đương 50% lượng gạo trong hợp đồng đăng ký xuất khẩu… Các quy định này sẽ loại bớt những doanh nghiệp không có thực lực. từ năm 2011.. Việt Nam mỗi năm trung bình xuất trên dưới 6 triệu tấn gạo. Việt Nam cho phép doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu gạo. qua các thông tin trên báo. ký kết các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung có khối lượng lớn để tiêu thụ có hiệu quả lượng gạo vụ đông xuân và hè thu trong năm. trong khi đó hiện có tới 205 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Xuất khẩu gạo sẽ là ngành hàng kinh doanh có điều kiện.3. từ các niên giám thống kê và các nghiên cứu trước đây… GVHD: ThS. Hơn nữa.. Điều này khiến cho chi phí xuất khẩu tăng cao hơn nhiều lần. kéo theo khả năng dư thừa các nhà máy xay xát. vừa đảm bảo thương nhân mua lúa cho nông dân ngay sau thu hoạch. không bị động chờ hợp đồng xuất khẩu. truyền hình.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex giao dịch. dự thảo lần 4 về nghị định kinh doanh xuất khẩu gạo gồm 7 chương. 2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu thứ cấp: đề tài sử dụng số liệu thứ cấp được thu thập từ các tài liệu do công ty cung cấp. 29 điều đã bổ sung các điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo như: - Phải có kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn. Trước thực trạng đó.32 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . internet.

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex

2.3.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu
2.3.2.1

Phương pháp so sánh:

Mục tiêu 1 sử dụng phương pháp so sánh để thấy được sự biến động tình
hình xuất khẩu gạo của công ty qua các năm.
Khái niệm: Phương pháp so sánh là phương pháp xem xét các chỉ tiêu
phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh số liệu với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu
gốc).
Các bước thực hiện:

Bƣớc 1: Lựa chọn các tiêu chuẩn để so sánh

Chọn chỉ tiêu của một kỳ làm căn cứ để so sánh, được gọi là kỳ gốc. Tùy
theo mục tiêu nghiên cứu mà lựa chọn kỳ gốc sao cho thích hợp. Để thấy được
xu hướng phát triển của tình hình xuất khẩu nên đề tài chọn kỳ gốc là năm trước
để phân tích cả năm hoặc cùng kỳ năm trước để phân tích 6 tháng đầu năm.

Bƣớc 2: Điều kiện so sánh đƣợc

Để phép so sánh có ý nghĩa thì điều kiện tiên quyết là các chỉ tiêu được
đem so sánh phải đảm bảo tính chất so sánh được về không gian và thời gian.
Về thời gian: các chỉ tiêu được chọn trong đề tài theo cùng năm và đồng
nhất trên cả 3 mặt:

-

Cùng phản ảnh nội dung kinh tế.

-

Cùng một phương pháp tính toán.

-

Cùng một đơn vị đo lường.

Về không gian: các số liệu được thu thập trong cùng công ty, hoặc trong
cùng mặt hàng xuất khẩu gạo.

Bƣớc 3: Kỹ thuật so sánh

Sử dụng chủ yếu hai hình thức:
-

So sánh bằng số tuyệt đối: dựa trên hiệu số của hai chỉ tiêu so sánh là

chỉ tiêu kỳ phân tích và chỉ tiêu kỳ gốc. Để thấy được quy mô và số lượng của xu
hướng phát triển.

GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

- 33 -

SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo

Luận văn tốt nghiệp

-

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex

So sánh bằng số tương đối: là tỷ lệ (%) của chỉ tiêu kỳ phân tích so với

chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt đối
với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng.
2.3.2.2

Phương pháp thay thế liên hoàn:

Mục tiêu 2 sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định các nhân
tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của công ty, và mức độ ảnh hưởng của
chúng.
Khái niệm: Là phương pháp mà ở đó các nhân tố lần lượt được thay thế
theo một trình tự nhất định để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của chúng
đến chỉ tiêu cần phân tích (đối tượng phân tích) bằng cách cố định các nhân tố
khác trong mỗi lần thay thế.
Các bước thực hiện:

Bƣớc 1: Xác định công thức

Là thiết lập mối quan hệ của các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích
qua một công thức nhất định. Công thức gồm tích số các nhân tố ảnh hưởng đến
chỉ tiêu phân tích.

Bƣớc 2: Xác định các đối tƣợng phân tích

Gọi Q là chỉ tiêu phân tích.
Gọi a, b, c là trình tự các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích. Thể
hiện bằng phương trình: Q = a. b. c
Đặt

Q1 : Kết quả kỳ phân tích, Q1 = a1. b1. c1
Q0 : Chỉ tiêu kỳ kế hoạch, Q0 = a0. b0. c0
Q: Mức chênh lệch giữa thực hiện so với kế hoạch, là đối tượng phân

tích, Q = Q1 - Q0 = a1. b1. c1 - a0. b0. c0

Bƣớc 3: Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố

Thực hiện theo trình tự các bước thay thế. Lưu ý: Nhân tố đã thay ở bước
trước phải được giữ nguyên cho các bước thay thế sau.
-

Thay thế bước 1 (cho nhân tố a):

GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

- 34 -

SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex

Thay thế a0. b0. c0 bằng a1. b0. c0, mức độ ảnh hưởng của nhân tố “a” sẽ là:
a = a1. b0. c0 - a0. b0. c0
-

Thay thế bước 2 (cho nhân tố b):

Thay thế a1. b0. c0 bằng a1. b1. c0, mức độ ảnh hưởng của nhân tố “b” sẽ
là: b = a1. b1. c0 – a1. b0. c0
-

Thay thế bước 3 (cho nhân tố c):

Thay thế a1. b1. c0 bằng a1. b1. c1, mức độ ảnh hưởng của nhân tố “c” sẽ là:
c = a1. b1. c1 – a1. b1. c0
Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, ta có:
a + b + c = (a1.b0.c0 - a0.b0.c0) + (a1.b1.c0 – a1.b0.c0) + (a1.b1.c1 – a1.b1.c0)
= a1. b1. c1 - a0. b0. c0 = Q (đối tượng phân tích)

Bƣớc 4: Tìm nguyên nhân làm thay đổi các nhân tố

Nếu do nguyên nhân chủ quan từ công ty thì phải tìm biện pháp khắc phục
những nhược điểm, thiếu sót để kỳ sau thực hiện tốt hơn.

Bƣớc 5: Đưa ra các biện pháp khắc phục các nhân tố chủ quan ảnh

hưởng không tốt đến chất lượng kinh doanh và đồng thời củng cố, xây dựng
phương hướng cho kỳ sau.
2.3.2.3

Phương pháp chuyên gia:

Mục tiêu 3 sử dụng phương pháp chuyên gia nhằm tìm ra giải pháp đúng
đắn để phát triển tình hình xuất khẩu của công ty.
Khái niệm: Phương pháp chuyên gia là phương pháp dự báo sẽ đưa ra
những dự đoán khách quan về tương lai phát triển của một lĩnh vực hẹp của khoa
học kỹ thuật hoặc sản xuất dựa trên việc xử lý có hệ thống các đánh giá của
chuyên gia.
Cách thực hiện: Thu thập ý kiến của các chuyên gia trong ngành và trong
cơ quan thực tập. Từ đó rút ra những đánh giá dự báo về đối tượng cần dự báo.

GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

- 35 -

SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo

công ty đã phải trải qua gần 30 năm hoạt động. Phan Thị Ngọc Khuyên .1. Trong thời gian này. bộ máy quản lý chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm nên việc kinh doanh không được thuận lợi. Do tình hình trong nước thay đổi và có những yêu cầu mới đặt ra nên công ty chỉ hoạt động với tên gọi này trong 3 năm.1 Giới thiệu về công ty 3. Giai đoạn 1980 – 1983 Tiền thân của CTCP Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Thành phố Cần Thơ là “Công ty hợp doanh sản xuất chế biến hàng xuất nhập khẩu Hậu Giang” được thành lập vào năm 1980. do chịu sự tác động từ các chính sách của nhà nước đã ràng buộc công ty trong việc kinh doanh khiến công ty hoạt động ở thế bị động và gặp nhiều khó khăn.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Chƣơng 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ 3. trong cơ cấu có nhiều thay đổi. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của công ty có thể chia làm các giai đoạn như sau: a.36 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . GVHD: ThS. Giai đoạn 1983 – 1985 Đến ngày 05/06/1983 căn cứ quyết định 110/QĐ – UB của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang đã quyết định chuyển từ Công ty Hợp doanh sang loại hình Doanh nghiệp nhà nước với tên gọi “Công ty sản xuất chế biến hàng xuất nhập khẩu”. Thêm vào đó. do mới chuyển sang loại hình kinh doanh mới. Trong giai đoạn này. tạo được sự tín nhiệm của các khách hàng trên thị trường trong nước lẫn nước ngoài.1 Lịch sử hình thành và phát triển Để có được những thành tựu như ngày nay. đơn vị đã phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Nhưng nhờ có những chủ trương và chiến lược đúng đắn của các vị lãnh đạo và sự đoàn kết của toàn thể nhân viên mà công ty đã vượt qua và ngày càng phát triển hơn. b. Dù đã có nhiều cố gắng của toàn thể nhân viên. nhưng lợi nhuận đạt được vẫn chưa cao.

e. Xí nghiệp Liên doanh thuốc lá Vinasa. đến năm 1997 công ty đã sát nhập Xí nghiệp Chế biến Nông sản Thực phẩm Cần Thơ và Xí nghiệp thuộc da Tây Đô vào công ty.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex c. vừa tham gia liên kết với Hồng Kông để thành lập các xí nghiệp Meko với tổng số vốn là 3. Xí nghiệp thủ công mỹ nghệ Meko. Xí nghiệp may mặc Meko. Từ đó công ty được giao hai nhiệm vụ chủ yếu: vừa sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu. Xí nghiệp Chế biến Thức ăn gia súc Meko. Xí nghiệp gia cầm Meko. GVHD: ThS.37 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Mekong Gas. Xí nghiệp lông vũ Meko. do có sự đổi mới đúng đắn của chính phủ từ bao cấp sang hạch toán kinh doanh độc lập. nên Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả. Giai đoạn 1992 . Sau nhiều năm hoạt động có hiệu quả. Đến năm 1988 luật đầu tư trong nước ra đời. công ty lại được đổi tên thành “Công ty Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Thành phố Cần Thơ” từ ngày 12/01/2004 khi Cần Thơ trở thành Thành phố trực thuộc Trung Ương. Ngày 01/10/1998 tham gia góp vốn hình thành Công ty Liên doanh Giày da Tây Đô. d.1 triệu USD. Đến tháng 02/2004 sát nhập thêm Xí nghiệp May Meko và Xí nghiệp Thức ăn gia súc Meko vào Công ty. Trong thời gian này công ty cũng đã được công nhận là doanh nghiệp nhà nước thuộc sở thương mại và du lịch Cần Thơ tổ chức doanh nghiệp theo hình thức quốc doanh. hoạch toán kinh tế độc lập. Giai đoạn 1998 đến nay Năm 1998. nắm được tình hình và được sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Phan Thị Ngọc Khuyên . Trong năm này. vì lý do chia tách tỉnh mà công ty lại được đổi tên thành “Công ty Nông sản Thực Phẩm xuất khẩu Cần Thơ” vào ngày 28/11/1992. được cấp giấy phép xuất khẩu trực tiếp. Giai đoạn 1986 – 1991 Ngày 04/06/1986 Công ty đã đổi tên lần nữa thành Công ty Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Hậu Giang. Các xí nghiệp liên doanh của công ty trong giai đoạn này gồm có: Xí nghiệp Da Meko. Một lần nữa. công ty đã hợp tác với công ty Viet-Sing (Hồng Kông) với tỷ lệ vốn góp 45%. chính thức là thành viên trong Liên doanh Dầu khí Mekong.1997 Sau đó.

GVHD: ThS. các xí nghiệp trực thuộc công ty ngày càng lớn mạnh. Đồng thời. Trong quá trình hoạt động. thủy hải sản tươi sống và thủy hải sản chế biến.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Từ năm 1986 đến năm 2004.832060.835542 – 835544 Fax: 84. trực tiếp và ủy thác xuất khẩu: từ 30. các xí nghiệp này đã tách ra hoạt động với tư cách là một công ty độc lập. lương thực. Cho đến ngày 20/7/2010 Công ty chính thức chuyển thành “Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ” theo quyết định QĐ3355/QĐ – UBND ban hành ngày 28/12/2008 của UBND Thành phố Cần Thơ. được sự chấp thuận từ lãnh đạo cấp trên. Phân xưởng Chế biến gạo xuất khẩu An Bình. kim ngạch xuất khẩu đạt từ 9. hàng thủ công mỹ nghệ. giày da. 3.000.000 đến 10. - Tên giao dịch quốc tế: Can Tho Agricultural product & Foodstuff Export Company.38 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . sản phẩm may mặc. thực phẩm. Cụm Kho Trà Nóc. chế biến ra quả tươi và xây xát gạo. - Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.000 USD/năm.71. Công ty Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Thành phố Cần Thơ là một trong các đơn vị xuất khẩu có uy tín của Thành phố Cần Thơ. lĩnh vực kinh doanh của công ty hiện tại đã bị thu hẹp so với ban đầu. Liên doanh trong nước có: Công ty liên doanh sản xuất Giày da Tây Đô.1. Chính vì vậy. - Tên thương mại: Mekonimex/ns - Trụ sở đặt tại số 152-154 Trần Hưng Đạo – Thành phố Cần Thơ. - Điện thoại: 071.000 đến 40. Hiện nay mạng lưới Công ty gồm có: Xí nghiệp bao bì Carton. Liên doanh với nước ngoài có: Xí nghiệp thủ công mỹ nghệ Meko.000 tấn/năm. trong đó gạo là mặt hàng chủ lực. đủ sức cạnh tranh trên thị trường với nguồn tài chính riêng lẻ.2 Ngành nghề kinh doanh  Xuất khẩu: Nông sản.000. tuy đã trải qua nhiều lần đổi tên nhưng Công ty vẫn giữ nguyên hình thức Doanh nghiệp nhà nước. Phan Thị Ngọc Khuyên . Xí nghiệp chế biến gạo xuất khẩu Thới Thạnh.

Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex  Nhập khẩu: Phân bón.2. hàng thiết bị văn phòng. hóa chất.1 Nhân sự: Bảng 5 – TRÌNH ĐỘ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TRONG 6TH/2010 Trình độ Số lƣợng Tỷ lệ Thạc sĩ 1 1% Đại học 12 17% Cao Đẳng 2 3% Trung cấp chuyên nghiệp 26 38% Trình độ khác 28 41% Tổng cộng 69 100% Nguồn: Phòng nhân sự. và giấy xeo.2.1. Số nhân viên có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm chiếm GVHD: ThS. nguyên liệu. thiết bị phụ tùng phục vụ nông nghiệp. Kinh doanh nguyên liệu.  Đại lý ký gửi hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó nhân viên quản lý công ty là 14 người. Phan Thị Ngọc Khuyên .  Sản xuất chế biến thức ăn gia súc. 2010 Hiện nay tổng số lao động của toàn công ty là 69 người. hàng tiêu dùng thiết yếu. vật tư phụ tùng ngành dệt và may.2 Tình hình tổ chức hoạt động 3.  Sản xuất và gia công sản phẩm may mặc xuất khẩu. máy móc. phương tiện giao thông. 3. chuyên chở lương thực.  Sản xuất bao bì carton.39 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . số còn lại là các công nhân và lao động phổ thông ở các xí nghiệp. thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp. in lụa.  Kinh doanh: Vật tư máy móc.  Kinh doanh giày da.1 Nhân sự và Cơ cấu tổ chức 3.

giúp GVHD: ThS. 2010 Đây là mô hình quản lý theo kiểu quan hệ trực tuyến – chức năng.40 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .2 Đại Hội Đồng Cổ Đông Ban Kiểm Soát Hội Đồng Quản Trị Ban Giám Đốc Phân Xưởng CB Gạo An Bình Phòng Tổ Chức Hành Chính XN Chế Biến Gạo Thới Thạnh Phòng Kế Toán Xí nghiệp SX kinh doanh bao bì Phòng kinh doanh Các Xí nghiệp liên doanh (02 XN) Khu nhà kho Hình 4 – Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Mekonimex năm 2010 Nguồn: Phòng tổ chức hành chính. Công ty đang thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn cao.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 60% trong tổng số nhân viên. giảm thiếu những trùng lắp nhân viên. Các trưởng phòng. Điểm mạnh ở đây là các nhân viên có tinh thần đoàn kết cao. giám đốc xí nghiệp.1. gắn bó với công việc. Ban giám đốc công ty được sự giúp sức của các trưởng phòng. Tuy nhiên. trưởng bộ phận ở các phòng ban chức năng và xí nghiệp. Vừa tăng cường trách nhiệm cá nhân của từng nhân viên. trưởng bộ phận ở các đơn vị được quyền quyết định trong phạm vi tổ chức của mình. Phan Thị Ngọc Khuyên .2. tận tụy. vừa tăng cường chuyên môn hóa công việc. Hình thức tổ chức theo mô hình này rất phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty. trung thành với công ty. giám đốc xí nghiệp. có đủ năng lực quản lý sản xuất và kinh doanh. Cơ cấu tổ chức: 3.

Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của công ty.41 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .  Ban giám đốc: Gồm 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc phụ trách. Ngoài ra. đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. công nhân viên. bao gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông ủy quyền. Thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Gồm 5 người: chủ tịch. Là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh công ty. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận trong công ty như sau:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty.  Ban kiểm soát: Cũng do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. thực hiện quản lý công văn. lãnh đạo trực tiếp các phòng ban. bảo vệ an ninh chính trị… GVHD: ThS. quyết định mọi hoạt động kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. Giám đốc là người điều hành công ty. thông tư của cấp trên và nhà nước để tham mưu và chỉ đạo các phòng ban có trách nhiệm thi hành. phó chủ tịch và 3 ủy viên. gồm 3 thành viên. do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. cơ cấu quản lý này cũng có nhược điểm là Ban Giám đốc phải thường xuyên giải quyết mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty. Phan Thị Ngọc Khuyên . thu nhận các văn bản. Hai Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Do vậy quyết định cần phải có thời gian. đề bạt hay kỷ luật.  Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ theo dõi và quản lý toàn bộ vấn đề có liên quan đến nhân sự như: bố trí lao động.  Hội đồng quản trị: Do Đại hội đồng cổ đông của công ty bầu ra.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex tăng hiệu quả làm việc. Tuy nhiên. phòng tổ chức hành chính còn tổ chức thực hiện các công tác tổ chức hành chính như: tổ chức bảo vệ công ty. quy định.

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex

 Phòng kế toán:
-

Có nhiệm vụ hạch toán kinh doanh xuất nhập khẩu, và sổ sách kế

toán của công ty (thanh lý hợp đồng mua bán, các khoản nợ, phân tích hiệu quả
kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ nộp thuế đối với Nhà nước, theo dõi tỷ giá hối
đoái…) quyết toán hàng quý, 6 tháng, 1 năm.
-

Tổ chức công tác kế toán, kế hoạch thống kê của công ty, phân tích

hoạt động kinh tế tài chính phục vụ cho công tác lập và theo dõi thực hiện kế
hoạch báo cáo nợ vay ngân hàng, vốn lưu động, vốn đầu tư xây dựng cơ bản,
mua sắm thiết bị vật tư hoặc kịp thời báo cáo lãi lỗ hàng tháng, kỳ trong xí
nghiệp sản xuất kinh doanh và các nguồn khác nếu có. Thu chi đúng quy định
của Nhà nước và các thông tư liên bộ.
-

Đảm nhận công tác quản lý kiểm soát tài chính của công ty và ghi

chép các hợp đồng tình hình sử dụng vốn, hạch toán công nợ của các đại lý, các
đơn vị.
 Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu:
-

Là bộ phận giúp việc cho Ban Giám đốc trong các hoạt động mua

bán hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu.
-

Thực hiện các giao dịch kinh doanh với khách hàng nước ngoài,

hoàn thiện bộ chứng từ xuất khẩu và theo dõi thanh toán của khách hàng nước
ngoài.
-

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm trình Ban

Giám đốc xem xét…
 Các bộ phận khác:
-

Phân xưởng và xí nghiệp chế biến gạo chuyên thực hiện thu mua

gạo từ các nơi trong thành phố Cần Thơ theo hình thức hợp đồng với người cung
ứng, sau đó chế biến thành thành phẩm phục vụ cho xuất khẩu.
-

Xí nghiệp bao bì chuyên sản xuất bao bì đóng gói phục vụ cho

công tác xuất khẩu và kinh doanh bao bì phục vụ cho khách hàng như: thùng
carton các loại, bao bì phục vụ đóng gói.
GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

- 42 -

SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex

Nhận xét: Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty tinh gọn, hoạt động khá
linh hoạt và luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hiện nay công
ty vẫn chưa có phòng kế hoạch và phòng maketing - hai phòng ban quan trọng có
nhiệm vụ nghiên cứu và tham mưu cho giám đốc trong việc xây dựng thương
hiệu, tiếp cận thị trường, tìm hiểu khách hàng và xây dựng kế hoạch, định hướng
phát triển công ty trong tương lai… Các nhiệm vụ cơ bản của hai phòng ban này,
hiện tại, được phòng kinh doanh đảm nhận. Do đó, các chức năng của hai phòng
này không được chuyên sâu, ngoài ra còn ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm
vụ của phòng kinh doanh.
3.2.2 Tổ chức thu mua, chế biến và phân phối
3.2.2.1

Tổ chức thu mua – chế biến

Từ năm 2007 trở về trước, Công ty chỉ thu mua gạo thành phẩm từ các
kênh sau đó xuất khẩu theo hợp đồng, mà không đảm nhận khâu chế biến gạo.
Khu vực thu mua bao gồm các quận, huyện trong thành phố và các tỉnh lân cận
như Tiền Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long. Do thu mua từ nhiều kênh
khác nhau nên chất lượng gạo không đều, giá xuất khẩu thấp hơn so với các đối
thủ cạnh tranh trong và ngoài nước. Ngoài ra, còn phải chịu sự lệ thuộc vào
nguồn cung gạo thành phẩm của thị trường.
Để khắc phục các nhược điểm này, Công ty đã quyết định xây dựng hai
nhà máy chế biến gạo với dây chuyền lau bóng gạo đạt công suất 8 tấn/giờ, trị
giá 5 tỉ 850 triệu đồng trong năm 2007. Đó là, xí nghiệp Thới Thạnh và phân
xưởng An Bình. Đến năm 2008, hai phân xưởng này bắt đầu đi vào hoạt động.
Từ đó đến nay, Công ty chủ yếu thu mua gạo nguyên liệu qua hai xí nghiệp này
để chế biến. Nguồn cung cấp là các bạn hàng xáo trong thành phố, và không còn
thu mua từ các tỉnh lân cận nữa.
Hiện nay, Công ty chỉ thu mua gạo thành phẩm khi khối lượng hợp đồng
xuất khẩu quá lớn, hai xí nghiệp trực thuộc không đủ cung cấp. Dự kiến trong
năm 2011, Công ty sẽ bắt đầu xây dựng thêm 2 nhà máy xay xát, thu mua lúa
trực tiếp từ nông dân, và một nhà máy chế biến gạo, để tăng sản lượng gạo đầu ra
phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra trong tương lai, Công ty cũng sẽ không thu mua gạo

GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

- 43 -

SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex

thành phẩm từ các kênh, và đẩy mạnh thu mua lúa trực tiếp từ nông dân nhằm
giảm chí phí thu mua, giúp tăng lợi nhuận.
Việc này rất có lợi cho sự phát triển của công ty trong tương lai. Vừa giảm
sự lệ thuộc vào nguồn cung gạo thành phẩm trên thị trường, vừa tạo ra được sản
phẩm có chất lượng cao, đồng đều, theo đúng yêu cầu từ phía khách hàng. Từ đó,
nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thương trường trong nước cũng như
quốc tế.
Việc tiến hành thu mua của công ty rất linh hoạt, thường là sau các vụ thu
hoạch lúa hằng năm, hoặc theo tình hình của thị trường và hợp đồng xuất khẩu.
Gạo nguyên liệu được mua là gạo xô, đã được bóc bỏ. Sau đó, sẽ được
đưa vào máy lau bóng để sản xuất ra gạo thành phẩm. Quy trình chế biến theo sơ
đồ sau:
Gạo nguyên liệu

Máy lau bóng gạo

Tấm

Gạo thành phẩm

Cám

Đóng gói

Nhập kho
Hình 5 – Quy trình chế biến gạo của Công ty Mekonimex
Nguồn: Phòng kinh doanh

GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên

- 44 -

SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo

giảm được sự cạnh tranh trong nước. Tuy giá cả tương đối cao và đầu ra ổn định nhưng phải chịu sự lệ thuộc vào hoạt động của Hiệp hội. Thương hiệu của công ty vẫn chưa được người tiêu dùng ở thị trường nước ngoài biết đến. xuất khẩu với hình thức này.Luận văn tốt nghiệp 3. - Xuất khẩu trực tiếp: cho các doanh nghiệp tư nhân nước ngoài.2. hay chính phủ các nước sau khi mua gạo từ Công ty sẽ phân phối lại cho các doanh nghiệp ở thị trường nước ngoài.3.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2007 – 2009 GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên . - Xuất khẩu ủy thác: được thực hiện theo sự chỉ đạo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông qua các hợp đồng đấu thầu cấp chính phủ. giá cả phải cạnh tranh nên thông thường không cao bằng xuất khẩu theo hình thức ủy thác. Công ty chỉ tạo được uy tín đối với các nhà xuất nhập khẩu. tạo được sự độc lập trong hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tư nhân. rồi mới đến tay người tiêu dùng.45 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . không lệ thuộc vào các tổ chức hay doanh nghiệp khác trong Hiệp hội. Tuy nhiên. Do đó.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Mekonimex trong giai đoạn 2007 – 6th/2010 3.1 Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Phân phối Công ty phân phối gạo qua hai hình thức: ủy thác xuất khẩu và xuất khẩu trực tiếp. 3.

071 1.331 3.307) (99) (24) (108) (82) (83) 4.073 5.708 196.483 11.511 7.289 90 (111.246 239 2.423 159 1.007 49.219 966 (38.696 9. 2010 GVHD: ThS.379) (36) 162.235) (25) 9.053 2.851 10.476 47.220 1.835) (10.052) (6.289 90 (111.076 (2.956 3.547 160 227 364 65 225 (1.442 3.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 6 – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX QUA 3 NĂM 2007 – 2009 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu từ đoạt động tài chính Chi phí tài chính .912 7.224) (58) (2.326 173 199 170 852 1.509) (81) 823 80 743 5.419 307.325 6.797 33.457 537 (49.167 37.999 4.393 59.379) (36) 153.838) (16) (55) (49) (43) (55) 4.708 196.329 145.275 4.707 50.736) (1.46 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .264 44.528) (82) .514 843 4.166) (40.070 2.221 1.622 94.144) (82) 4.802 12.378 22 181 (159) 8.026 247.857 185.124 12.730 1.544 3.Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận trƣớc thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Nguồn: Phòng kế toán.831 62 (62.419 307.349 10.991) (2.329 145.284 2.913) (3.793 8.703 12. Phan Thị Ngọc Khuyên Chênh lệch 2008/2007 Chênh lệch 2009/2008 +/% +/% Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 162.868 2.158 796 (30.187 43.

tăng 8. Phan Thị Ngọc Khuyên .5 lần so với năm trước. Sang đến năm 2008.  Lợi nhuận trước thuế Do ảnh hưởng từ khủng hoảng của kinh tế thế giới mà lợi nhuận công ty thu được trong thời gian này cũng bị ảnh hưởng. doanh thu của hoạt động xuất khẩu giảm mạnh trở lại nên tổng doanh thu cũng bị ảnh hưởng và giảm 36% so với năm 2008. tăng 90% so với năm 2007. Tổng doanh thu tăng trước hết là doanh thu của hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo tăng cao trong thời gian này. lợi nhuận trước thuế chỉ đạt trên 5 tỷ đồng. mà giá thu mua lúa gạo trên thế giới tăng cao đột biến so với năm 2007. trong khi tình hình khủng hoảng kinh tế vẫn chưa phục hồi nên lợi nhuận trước thuế thu được vẫn thấp chỉ đạt gần 9 tỷ đồng. với doanh thu đạt gần 308 tỷ. nhưng vẫn cao hơn so với năm 2007. nên doanh thu trong năm này vẫn cao hơn 162 tỷ đồng của năm 2007. doanh thu của công ty qua ba năm có xu hướng tăng. Năm 2007. Đến năm 2009. Song giá cả các mặt hàng kinh doanh của công ty vẫn cao hơn năm 2007.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex  Doanh thu Nhìn chung. Đặc biệt có sự tăng vọt trong năm 2008. đạt trên 162 tỷ năm 2007 đã tăng lên 196 tỷ năm 2009. GVHD: ThS. Đem về lợi nhuận khá cao cho công ty trong năm đạt gần 50 tỷ đồng. tuy tình hình kinh tế vẫn chưa phục hồi nhưng do ảnh hưởng từ sự khan hiếm lương thực toàn cầu. tình hình giá cả ổn định trở lại. Đến năm 2009.47 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .

546) (30) 122.553 1. lợi nhuận gộp cũng giảm 8%.546) (30) 129.3.767 4.660 (601) (8) 6.060 (37.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 3.267 90.028 48 14 115 (101) 6.803 3. Phan Thị Ngọc Khuyên .353 147 160 (348) (137) 10 13 (14) (4) 6.755 1.290 51 1.881 100 Nguồn: Phòng kế toán. sản lượng xuất khẩu trong thời gian này giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.231 3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2010 Bảng 7 – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TRONG 6th/2009 và 6th/2010 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu từ đoạt động tài chính Chi phí tài chính .946) (31) 7. Công ty cũng đang bước vào giai đoạn cuối trong việc cổ phần hóa.196 12.443 110 4.301 3 3.312 2.326 3.720 (38.513 9.261 6.239 3 3.006 84.267 90.579 3.324 24. Nên phần nào ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh. 2010 Trong sáu tháng đầu năm 2010.Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận trƣớc thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Chênh lệch +/% 6th/2009 6th/2010 129. tình hình xuất khẩu gạo của Công ty vẫn không khả quan. thu nhập từ các hoạt động khác của công ty đều tăng sau đợt khủng hoảng vừa qua. GVHD: ThS. Bên cạnh đó.720 (38.314 118 3.267 102 1.426 2. đã kéo lợi nhuận sau thuế của công ty tăng lên 102% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã giảm 30% so với cùng kỳ năm 2009.266 2.48 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .297 6.407 1.886 9.490 1.197 3. Tuy nhiên.298 9.522 3.

tình hình cụ thể như sau: Bảng 8 – SẢN LƢỢNG GẠO THÀNH PHẨM THU MUA THEO TỪNG MẶT HÀNG CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 – 6TH/2010 Đơn vị tính: tấn Mặt hàng gạo 2007 5% tấm 6. Cụ thể: GVHD: ThS. Sang năm 2008. nên công ty chỉ thu mua gạo thành phẩm từ các kênh ngoài.500 -781 376 500 -8. do chưa xây dựng xong hai nhà máy chế biến.1 Phân tích tình hình thu mua 4.750 1. chiếm tỷ trọng lớn trong đơn đặt hàng của Công ty là các mặt hàng gạo 5% tấm.960 3.800 1.311 -2.1 Tình hình thu mua gạo thành phẩm 4. Các mặt hàng còn lại như gạo 10%.698 2.796 - -9.453 Nguồn: Phòng kinh doanh. 2010 Trong năm 2007. lượng gạo thành phẩm thu mua giảm dần qua các năm.198 500 600 28.000 4.061 25% tấm Tổng Chênh lệch +/- 6 tháng 2009 6 tháng 2010 2. 15% tấm.969 -2.1.1.750 15% tấm 13.710 2.49 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .796 - -3.953 500 100 124 -21. và 25% tấm.969 7. gạo thơm… chỉ chiếm khoảng 2% tỷ trọng.650 2008 2009 08/07 09/08 6th10/6th09 50 -1.1. Phan Thị Ngọc Khuyên .350 -2.250 781 9. Nên ở đây chỉ xét 3 mặt hàng chính của Công ty. Biến động sản lượng Trong giai đoạn 2007 – 6th/2010.1 Sản lƣợng thu mua a. hai phân xưởng bắt đầu đi vào hoạt động.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Chƣơng 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2007 ĐẾN 6/2010 4.

Phan Thị Ngọc Khuyên . Gạo 25% tấm có mức giảm cao nhất. các phân xưởng chế biến cung cấp xấp xỉ lượng gạo thành phẩm xuất khẩu nên công ty chỉ thu mua thêm 500 tấn của mặt hàng gạo 25%. Gạo 15% tấm giảm 71%. Vì hợp đồng xuất khẩu của mặt hàng trong năm này giảm so với năm 2008. - Mặt hàng gạo 15% tấm tăng giảm không đều qua các năm. giảm 8.311 tấn. - Riêng mặt hàng gạo 15% tấm lại tiếp tục giảm 67% ứng với mức 2500 tấn trong năm 2009. b. chỉ còn 3. - ứng với mức giảm 59%.50 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Gạo 5% tấm đã giảm từ 6. Và chiếm hơn phân nửa tổng sản lượng so với các mặt hàng còn lại trong năm 2009.710 tấn trong năm 2007 chỉ còn 2. Chiếm 23% trong năm 2007 đã tăng lên 39% năm 2008. Tuy năm 2008 có sản lượng giảm khá mạnh nhưng có tỷ lệ giảm thấp hơn so với mặt hàng gạo 25% tấm.698 tấn ứng với 95%. mặt hàng này đã tăng từ 45% năm 2007 tăng lên GVHD: ThS. Do các phân xưởng chế biến không đủ cung cấp sản lượng của mặt hàng này vào thời điểm giao hàng.750 trong - năm 2008. Trong đó: - Mặt hàng gạo 5% tấm tuy có sản lượng thu mua giảm qua các năm nhưng mức giảm ít hơn so với 2 mặt hàng còn lại. nên công ty phải thu mua thêm để giao hàng đúng thời hạn. Phân tích cơ cấu (hình 6) Cơ cấu từng mặt hàng thu mua qua các năm có sự thay đổi tùy theo hợp đồng ký kết trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2009. với tỷ lệ 60%.750 tấn. - Gạo 5% tăng 50 tấn với tỷ lệ 2% so với năm 2008. Đến 6 tháng đầu năm 2010. có thời điểm hai phân xưởng chế biến không đủ cung cấp. do hợp đồng xuất khẩu của hai mặt hàng này tăng mạnh trong năm 2009. - Gạo 25% tăng cao hơn với mức 100 tấn ứng với 20%. lượng gạo 5% tấm và 25% tấm thu mua tấm có xu hướng tăng nhẹ. ứng với mức 9. nên cơ cấu của nó có xu hướng tăng. - Sang năm 2009. Nên về cơ cấu.

Trong giai đoạn này lại tiếp tục giảm xuống từ 32% trong năm 2007 chỉ còn 7% năm 2008 do sản lượng chịu sự sụt giảm đến 95%. sản lượng thu mua của nó tăng nhẹ nên cơ cấu cũng tăng 6% so với năm 2008 và đạt 13% năm 2009. mặt hàng này chiếm 100% trong tổng sản lượng. nên Công ty chỉ thu mua thêm mặt hàng gạo 25% tấm. do có thể tự cung cấp đủ lượng gạo thành phẩm xuất khẩu của mặt hàng gạo 5% và 15% tấm. nên cơ cấu giảm xuống chỉ chiếm 27% trong tổng sản lượng. trong khi các mặt hàng khác có sản lượng thu mua tăng nhẹ. thì mặt hàng này lại giảm 67% về sản lượng. Các mặt hàng còn lại vì không thu mua nên chiếm 0% trong cơ cấu 6 tháng đầu năm 2010. 100% 7% 90% 80% 13% 13% 27% 26% 32% 70% 54% 60% 50% Gạo 25% tấm 100% 45% Gạo 5% tấm 40% 30% 60% 20% 10% Gạo 15% tấm 61% 39% 23% 0% 2007 2008 2009 6th/2009 6th/2010 Hình 6 – Cơ cấu sản lƣợng gạo thành phẩm thu mua của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010 Nguồn: Phòng kinh doanh.51 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . chiếm khoảng một nửa trong tổng số. tăng 87% so với cùng kỳ năm 2009. Trong 6 tháng đầu năm 2010. do có sản lượng thu mua thấp nhất trong tổng các mặt hàng. Vì vậy. Đến năm 2009. Nhưng đến năm 2009.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 54% năm 2008. GVHD: ThS. 2010 - Mặt hàng gạo 25% thường chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong tổng cơ cấu. Phan Thị Ngọc Khuyên .

575 6th10/6th09 Nguồn: Phòng kinh doanh. Đến năm 2009 lại tiếp tục giảm mạnh với mức 73% chỉ còn 8.575 triệu đồng.2 Chi phí thu mua Bảng 9 – CHI PHÍ THU MUA GẠO THÀNH PHẨM THU THEO TỪNG MẶT HÀNG CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 – 6TH/2010 Đơn vị tính: triệu đồng Mặt hàng gạo 2007 5% tấm 30.338 19.715 57.338 triệu năm 2008. Năm 2009 tiếp tục giảm thêm 4.050 -91 10 69 Tổng 126. Trong 6 tháng đầu năm 2010.606 triệu đồng đã giảm 47% trong năm 2008. Công ty đã ngừng thu mua mặt hàng này.813 8.557 24.446 triệu đồng chỉ còn 19.521 4. - Gạo 15% tấm có chi phí thu mua cao nhất trong năm 2007 với 56.891 triệu đồng. đặc biệt giảm mạnh trong năm 2008 với mức 54%.557 triệu đồng năm 2007 còn 24. chủ yếu là do sản lượng gạo thu mua giảm dần qua các năm.009 19. nên giảm được chi phí thu mua trong kỳ. mặt hàng này tăng nhẹ với mức 355 triệu GVHD: ThS.1.606 29.725 32.402 4.160 25% tấm 39. tương ứng với mức 20%.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 4.050 -54 -45 -79 3.891 11. - Chi phí thu mua gạo 25% tấm có mức giảm cao nhất so với các mặt hàng còn lại. chỉ còn 3. Phan Thị Ngọc Khuyên . Công ty cũng đã ngừng thu mua mặt hàng này nên chi phí trong kỳ bằng 0.52 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .220 triệu. giảm 6. Sáu tháng đầu năm 2010. Trong đó: - Gạo 5% tấm giảm từ 30.958 15% tấm 56.1.188 5.976 triệu đồng trong năm 2008. giảm đến 91% tương ứng 35.551 3.188 triệu đồng. Đến năm 2009.930 2008 2009 6 tháng 2009 6 tháng 2010 Chênh lệch % 08/07 09/08 - -20 -18 - - -47 -73 - 2. 2010 Chi phí thu mua gạo thành phẩm qua các năm giảm dần.

658 - 94 -20 - 15% tấm 4.554 8. Năm 2008.389 8. Tuy nhiên mức giảm trong năm 2009 không cao bằng mức tăng trong năm 2008 nên giá gạo thành phẩm thu mua vẫn cao hơn năm 2007.050 triệu đồng tăng 69% so với cùng kỳ năm 2009. từ 4.607 - 83 -18 - 25% tấm 4. giá gạo thế giới giảm từ đó giá gạo trong nước cũng giảm theo. 2010 Giá thu mua bình quân của các mặt hàng gạo đều có xu hướng tăng qua các năm. - Gạo 25% có mức tăng giá thấp nhất 66%. Đây là mặt hàng duy nhất Công ty thu mua trong 6 tháng đầu năm 2010.53 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .950 6. - Kế đến là giá gạo 15% tấm tăng 83% ứng với mức tăng 3616 đồng/kg.850 7.104 6.100 66 -8 21 Nguồn: Phòng kinh doanh.554 đồng/kg đã tăng lên 8850 đồng/kg. với chi phí 4. Chịu ảnh hưởng nhiều từ giá gạo thế giới.150 6. do giá trị gia tăng của mặt hàng này không cao so với các mặt hàng còn lại. Đến năm 2009.550 6. Trong đó: - Giá gạo 5% tấm có mức tăng cao nhất. 4. cụ thể: GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên . do ảnh hưởng của giá gạo trên thế giới nên giá thu mua ở năm này cũng tăng mạnh. tăng đến 94%. nên giá gạo 5% tấm biến động nhiều hơn so với hai mặt hàng gạo còn lại.3 Tình hình giá cả thu mua Bảng 10 – GIÁ GẠO THÀNH PHẨM THU MUA THEO TỪNG MẶT HÀNG CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 -6TH/2010 Đơn vị tính: đồng/kg Mặt hàng gạo 2007 2008 2009 Chênh lệch % 6 6 tháng tháng 2009 2010 08/07 09/08 6th10/6th09 5% tấm 4.334 7.550 6.300 7.1.1.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex đồng.

Tuy nhiên. trong khi đó An Bình lại giảm 1. so với 22.Luận văn tốt nghiệp - Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Giá gạo 5% tấm đã giảm 1. Sang năm 2009. Trong 6 tháng đầu năm 2010.1.548 tấn so với năm 2008. giá gạo thu mua tăng còn do tác động của tình hình lạm phát trong nước.1. xí nghiệp Thới Thạnh thu mua 18.54 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Tăng 1550 đồng/kg ứng với 24% so với năm 2009.972 tấn của năm 2008. cao hơn 3. Sở dĩ gạo 25% tấm lại có giá thu mua bằng với gạo 15% tấm trong năm 2009 do đây chỉ là giá gạo trung bình của cả năm.2 Tình hình thu mua gạo nguyên liệu Từ năm 2007 trở về trước. GVHD: ThS. Biến động sản lượng (bảng 11) Do được đầu tư cao hơn nên công suất hoạt động của Xí nghiệp Thới Thạnh đều cao hơn phân xưởng An Bình qua các năm. khối lượng thu mua ở Thới Thạnh tăng thêm 755 tấn. Vì khối lượng gạo của hợp đồng xuất khẩu trong năm 2009 giảm so với 2008 nên lượng thu mua cũng giảm theo. Cụ thể năm 2008. Do đó nếu giá gạo thị trường thế giới không biến động thì giá thu mua trong nước vẫn có xu hướng tăng qua các năm. Công ty chỉ thu mua thêm gạo 25% tấm với giá 8100 đồng/kg. Công ty chưa tham gia vào khâu chế biến gạo nên không thu mua gạo nguyên liệu.179 tấn giảm 793 tấn.2. Tổng lượng thu mua ở cả hai phân xưởng đạt 22. Sản lƣợng thu mua 4. Phan Thị Ngọc Khuyên .224 tấn. 4. Thực tế giá gạo trong nước còn có sự tăng giảm khác nhau qua từng thời điểm trong năm (như trái vụ hay sau thu hoạch) và phụ thuộc vào giá của từng nhà cung ứng. chỉ số giá tiêu dùng của năm sau luôn cao hơn năm trước. - Gạo 15% giảm 1400 đồng/kg ứng với 18% còn 6550 đồng/kg.8 lần so với phân xưởng An Bình. Nên các số liệu phân tích dưới đây chỉ nằm trong giai đoạn từ năm 2008 – 6th/2010.1 a. mức giá này cũng tương đương với gạo 25% tấm sau khi giảm 8%.746 đồng/kg ứng với 20% so với giá năm trước.

029 1.028 22.6 85. Chỉ đạt 6.3 85. Do lượng hợp đồng trong thời gian này giảm nên Công ty cũng hạn chế thu mua.1 80% 70% 60% PX An Bình 50% 40% 79. Phân tích cơ cấu 100% 90% 20.100 755 -5.179 14.000 -1. 2010 GVHD: ThS.1 85.979 2009/2008 6th 2010/6th 2009 12.548 -1.100 tấn ở Thới Thạnh giảm 5.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 11 – SẢN LƢỢNG GẠO NGUYÊN LIỆU THU MUA CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2008 – 6TH/2010 Đơn vị tính: tấn Địa điểm thu mua PX Thới Thạnh PX An Bình Tổng Năm 2008 Chênh lệch +/- Năm 2009 6th/2009 6th/2010 18.224 18.030 6. tổng sản lượng thu mua giảm 49% so với cùng kỳ năm 2009. 2010 Trong 6 tháng đầu năm 2010.4 14.200 2.959 4.7 14.748 Nguồn: Phòng kinh doanh.000 tấn ở An Bình giảm 1.9 14.028 tấn.9 2009 6th/2009 6th/2010 PX Thới Thạnh 30% 20% 10% 0% 2008 Hình 7 – Cơ cấu sản lƣợng gạo nguyên liệu thu mua ở từng phân xƣởng của Công ty Mekonimex từ năm 2008 – 6th/2010 Nguồn: Phòng kinh doanh.930 tấn. b.972 22.100 -793 -6.930 3. Đạt 1. Phan Thị Ngọc Khuyên .55 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .059 7.

7% trong tổng lượng gạo thu mua năm 2008. Phân xưởng An Bình cũng GVHD: ThS.144 11.257 Nguồn: Phòng kinh doanh. Phan Thị Ngọc Khuyên . tỷ lệ 7% trong năm. chi phí ở phân xưởng An Bình giảm khá lớn với tỷ lệ 41%.438 110. Tổng chi phí thu mua năm 2009 đạt 128.1.735 78. do chịu ảnh hưởng lớn từ việc giá nguyên liệu thu mua giảm trong năm.735 triệu. Đến 6 tháng đầu năm 2010.6% năm 2009. ứng với mức 32.465 09/08 6th10/6th09 -7 -48 6.3% năm 2008 tăng lên 85.847 triệu đồng.08% so với 6 tháng đầu năm 2009.1%. giảm 0.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Cơ cấu sản lượng thu mua gạo nguyên liệu ở hai phân xương trong thời gian vừa qua chỉ biến động nhẹ.56 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . trong đó phân xưởng Thới Thạnh giảm nhiều hơn với tỷ lệ 48%. thấp hơn 14% so với năm 2008.425 -41 -43 148. Trong đó lượng gạo thu mua ở Xí nghiệp Thới Thạnh chiếm khoảng 79.143 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.890 -14 -47 30. Xí nghiệp An Bình có công suất thấp hơn nên chỉ thu mua 20. 4.144 triệu đồng trong năm 2009.609 35. Trong 6 tháng đầu năm 2010 lại tiếp tục giảm nhẹ còn 14.865 41. chi phí thu mua lại tiếp tục sụt giảm khá mạnh. Trong đó. Trong 6 tháng đầu năm 2010. Phân xưởng Thới Thạnh giảm ít hơn với mức 7.4% trong năm 2009. 2010 Do có sản lượng thu mua lớn hơn.544 18. và giảm còn 14.982 128. nên chi phí thu mua ở Phân xưởng Thới Thạnh cũng cao hơn Phân xưởng An Bình.544 triệu trong năm 2008 chỉ còn 18. từ 30.591 67.2.2 Chi phí thu mua Bảng 12 – CHI PHÍ THU MUA GẠO NGUYÊN LIỆU Ở HAI PHÂN XƢỞNG CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2008 – 6TH/2010 Đơn vị tính: triệu đồng Địa điểm thu mua PX Thới Thạnh PX An Bình Tổng Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch % 6th/09 6th/10 118.9% cao hơn 0.08% so với cùng kỳ năm trước. chỉ tăng nhẹ đạt 85.

Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex giảm với tỷ lệ xấp xỉ 43%. đạt 11. - Tại Xí nghiệp Thới Thạnh giá gạo thu mua giảm 672 đồng/kg ứng với 10% so với năm 2008. tương tự như giá gạo thành phẩm thu mua. giá gạo nguyên liệu trong năm này khá cao. Tuy nhiên vẫn chưa thể đánh giá được tình hình trên. còn 5670 đồng/kg.425 triệu đồng trong thời gian này. Phan Thị Ngọc Khuyên . - Ở phân xưởng An Bình giá gạo giảm cao hơn với mức giảm 762 đồng/kg.548 6. Trái ngược với nguyên nhân chi phí giảm do giá giảm trong năm 2009. nguyên nhân sụt giảm trong 6 tháng đầu năm 2010 là do sản lượng thu mua gạo nguyên liệu sụt giảm ở cả hai phân xưởng. Trái lại năm 2009. Do trong thời gian này.827 5.499 5. 4.3 Giá cả thu mua Bảng 13 – GIÁ GẠO NGUYÊN LIỆU THU MUA Ở HAI PHÂN XƢỞNG CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2008 – 6TH/2010 Đơn vị tính: đồng/kg 6th/09 6th/10 Chênh lệch 09/08 +/% Thới Thạnh 6. lượng gạo thu mua ở Phân xưởng An Bình thấp.57 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . với tỷ lệ 3%.1. thì ở Phân xưởng An Bình giá gạo lại tăng đến 877 đồng/kg. 2010 Do chịu ảnh hưởng của đợt sốt giá gạo vào năm 2008. Sang năm 2009 giá gạo nguyên liệu thu mua bắt đầu giảm nhẹ trở lại.2.620 5. trong 6 tháng đầu năm 2010. giá gạo trung bình ở cả hai phân xưởng đều tăng.814 -672 -10 194 3 6.433 5. Trong khi giá gạo ở Phân xưởng Thới Thạnh chỉ tăng 194 đồng/kg.670 5.257 triệu đồng trong 6 tháng 2009 chỉ còn 6. với tỷ lệ lên đến 16%. thời điểm thu mua lại vào GVHD: ThS.425 -762 -12 877 16 Phân xƣởng An Bình 2008 2009 Chênh lệch 6th10/6th09 +/% Nguồn: Phòng kinh doanh.

871 28.1 Sản lƣợng tiêu thụ Bảng 14 – SẢN LƢỢNG GẠO TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ 2007 ĐẾN 6TH/2010 Đơn vị tính: tấn Thị trƣờng Năm 2007 Năm 2008 Trong nƣớc - - Năm 2009 300 Chênh lệch % 6th/09 6th/10 - 5.672 24. sản lượng GVHD: ThS.2 Tình hình tiêu thụ 4.679 tấn. Nhưng kênh tiêu thụ chính vẫn là thị trường nước ngoài.672 24.389 tấn so với cùng kỳ năm 2009. ứng với mức giảm 19%. Công ty chế biến gạo chủ yếu để xuất khẩu qua các thị trường nước ngoài và không bán gạo ở thị trường nội địa.109 tấn. do mới xuất khẩu lần đầu tại thị trường nội địa nên khối lượng còn thấp chỉ đạt 300 tấn trong năm. nhưng trong giai đoạn 2007 – 6th/2010. Phan Thị Ngọc Khuyên .2. Giảm từ 29. đơn vị mới bắt đầu bán hàng trong nước.000 đến 40.58 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .871 tấn trong năm 2007 xuống 28.497 9. lại tiếp tục giảm mạnh hơn với tỷ lệ 14% chỉ đạt 24.  Tiêu thụ trong nước Những năm trước đây. trong khi ở Xí nghiệp Thới Thạnh mua với số lượng nhiều. do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên lượng tiêu thụ hằng năm của công ty có xu hướng giảm dần trong giai đoạn này.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex đợt giá cao.009 08/07 09/08 6th10/6th09 - - - Xuất khẩu 29.497 14. 2010 Mỗi năm công ty tiêu thụ từ 30. nhưng vẫn giảm 3. Chỉ từ năm 2009 đến nay. 4.871 28. Trong năm 2009.379 17. Trong 6 tháng đầu năm 2010.679 17.109 -4 -14 -19 Nguồn: Phòng kinh doanh. Đến 6 tháng đầu năm 2010. Đến năm 2009. đạt 14. giá cả tương đối sát với thị trường.672 tấn năm 2008.100 -4 -15 -48 Tổng cộng 29.000 tấn gạo.

Tuy nhiên. theo sự chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ. Nên hoạt động xuất khẩu của Công ty từ đầu năm 2009 có phần hạn chế. sản lượng xuất khẩu giảm còn do chính sách nâng giá sàn xuất khẩu gạo của Chính phủ trong thời gian gần đây. dự báo sang năm sau tình hình kinh doanh của công ty sẽ hoạt động bình thường trở lại và có bước phát triển tốt hơn. giảm 4. Nhìn chung sản lượng của Công ty có xu hướng giảm dần trong giai đoạn từ năm 2007 . là lĩnh vực hoạt động chủ yếu từ khi Công ty mới thành lập cho đến nay.672 tấn.397 tấn so với cùng kỳ năm trước. 4. tăng 100% về khối lượng so với cùng kỳ năm 2009. năm 2009 khối lượng xuất khẩu gạo của công ty chỉ còn 24. sang năm 2008 giảm 4% chỉ còn 28. Năm 2007 xuất khẩu đạt 28. Trong 6 tháng đầu năm 2010. Năm 2009 doanh thu từ tiêu thụ gạo ở thị trường nội địa đạt 2. Ngoài ra. Khối lượng xuất khẩu giảm trong năm 2008 là do sự ảnh hưởng của chính sách điều hành xuất khẩu từ chính phủ.293 tấn với tỷ lệ 15% so với năm 2008.  Xuất khẩu Xuất khẩu là kênh tiêu thụ sản phẩm chính. công ty xuất khẩu được 9.59 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .009 tấn chiếm tỷ lệ 36% so với tổng lượng tiêu thụ. do những năm trước đây thị trường này còn bỏ ngõ. giảm 48% tương ứng với mức giảm 8.2. Do đó. sau khi chuyển đổi doanh nghiệp thành công vào tháng 7/2010. chỉ chiếm 1% trong hoạt động mua bán gạo của Công ty.871 tấn. GVHD: ThS.2009. Trong khi chất lượng gạo của Công ty chưa thể nâng cao lên cùng lúc. để tập trung chuyển đổi sang loại hình mới.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex bán ra trong nước đã tăng lên 5. nên việc ký kết hợp đồng với các đối tác gặp không ít khó khăn.145 triệu đồng. Cuối năm 2008.100 tấn.2 Doanh thu (bảng 15)  Tiêu thụ trong nước Doanh thu từ tiêu thụ gạo trong nước chỉ đạt được từ cuối năm 2009. quyết định chuyển đổi công ty Mekonimex sang loại hình công ty cổ phần. Phan Thị Ngọc Khuyên .379 tấn.

chiếm 29% trong tổng doanh thu.728 Nguồn: Phòng kinh doanh. do chịu tác động cùng lúc từ giá bán và sản lượng xuất khẩu mà doanh thu trong năm giảm 36% so với năm 2008.366 140.552 triệu đồng. chỉ đạt 177.405 -37 2. Do giá bán trong năm này tăng gấp đôi so với năm 2007.552 -100.958 triệu đồng. tuy sản lượng có phần sụt giảm nhẹ. Doanh thu đem về từ hoạt động này cũng tăng lên 31. Năm 2007 doanh thu đạt 137.958 123.60 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 15 – DOANH THU TỪ TIÊU THỤ GẠO CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 – 6TH/2010 Đơn vị tính: triệu đồng Năm Trong nƣớc Xuất khẩu Chênh lệch doanh thu xuất khẩu +/- % 2007 - 137.145 2009 6th/2009 - 6th/2010 31. mà mặt hàng gạo bán ra cũng đa dạng hơn so với một mặt hàng gạo 5% tấm được bán trong năm 2009.  Xuất khẩu Tuy sản lượng xuất khẩu của Công ty có xu hướng giảm dần trong giai đoạn từ năm 2007 – 2009.366 triệu đồng. 2010 Trong 6 tháng đầu năm 2010. Năm 2009.718 2008 - 278. giảm 37% so với GVHD: ThS. lượng gạo bán ra không chỉ tăng về sản lượng và giá trị. nhưng doanh thu mang lại từ hoạt động này lại biến đổi không đều do chịu sự tác động từ giá bán. sang năm 2008 tăng 102% đạt 278. Phan Thị Ngọc Khuyên .728 triệu đồng. doanh thu đạt 77.814 -36 -45. tăng 100% so với cùng kỳ năm 2009.133 77.648 102 177.718 triệu đồng. đã mang về lợi nhuận siêu ngạch cho công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2010.

Nhìn chung các thị trường biến đổi qua từng năm. Các thị trường đáng chú ý là Malaysia. bao gồm các nước ở khu vực châu Á và châu Phi.1. các thị trường này liên tục nhập khẩu gạo từ công ty trong giai đoạn 2007 – 6th/2010.1 Khối lƣợng xuất khẩu a. Phan Thị Ngọc Khuyên . Biến động sản lượng (bảng 16) Thị trường xuất khẩu của công ty tương đối hẹp. Đây được xem là thị trường lớn của công ty trong nhiều năm qua.61 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .133 triệu đồng của cùng kỳ năm 2009.3 Phân tích thực trạng xuất khẩu của Công ty qua 3 năm 2007 – 2009 và 6 tháng đầu năm 2010.100 tấn năm 2008. tuy nhiên từ năm 2009 trở lại đây. khối lượng xuất khẩu chỉ đạt 685 tấn. do sản lượng xuất khẩu trong thời gian này sụt giảm mạnh. số thị trường xuất khẩu dao động từ 3 đến 5 thị trường mỗi năm. khối lượng xuất khẩu sang thị trường này có sự sụt giảm đáng kể.3. Nhưng đến năm 2009.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 123.3. Trong đó. giảm đến 90% so với năm trước. Năm 2007 đạt 6. Xuất khẩu gạo sang thị trường này thường là với hình thức xuất khẩu trực tiếp. Philippines. 4. có một số thị trường ở Châu Phi chỉ nhập khẩu được một hoặc hai năm rồi dừng hẳn. Chính vì vậy mà hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty vẫn được duy trì và phát triển trong các năm qua. 4. GVHD: ThS. thị trường này bắt đầu suy giảm. thay vào đó là sự tiếp cận của các khách hàng mới.  Malaysia Là một trong các thị trường truyền thống. Tuy nhiên. tăng 12% so với năm 2007.350 tấn sau đó tăng lên mức 7.1 Phân tích theo thị trƣờng 4. khách hàng quen thuộc của công ty.

375 -48 - Nguồn: Phòng kinh doanh.100 -1.680 11.322 7.690 -26 Indonesia 5.750 367 Tổng 29.100 685 685 800 750 12 -6.550 - -1.500 -4.000 4.322 19.680 -100 11.740 -96 -250 -100 - - Singapore 1.800 9.779 139 2.62 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .293 -15 -8.115 6.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 16 – SẢN LƢỢNG XUẤT KHẨU ĐẾN CÁC THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 ĐẾN 6TH/2010 Đơn vị tính: tấn Chênh lệch Năm Thị trƣờng 2007 Năm 2008 Chênh lệch 08/07 Năm 2009 6th/2009 Chênh lệch 09/08 6th2010 / 6th2009 6th/2010 +/- % +/- % +/- % Malaysia 6.871 28.800 10. Phan Thị Ngọc Khuyên .415 -90 115 17 Philippines 9.990 250 - - - -5.672 24.199 -4 -4.779 750 3.800 - - - Châu Phi 6.529 2.000 107 -12.379 17. 2010 GVHD: ThS.350 7.490 4.475 9.529 -69 2.207 -63 -1.

207 tấn. tránh tình trạng một số doanh nghiệp muốn nâng cao khối lượng xuất khẩu mà giảm giá. Trực tiếp xuất khẩu sang thị trường này chiếm tỷ lệ nhỏ. xuất khẩu sang thị trường này đạt 4. Để tập trung gạo vào hợp đồng xuất khẩu cấp chính phủ thông qua hình thức đấu thầu. Đặc biệt năm 2008. gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo khác trong Hiệp hội.63 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Tuy nhiên. Mục tiêu là nhằm tăng giá xuất khẩu sang Malaysia. giảm 26% so với 6. Sang năm 2009 tình hình ở Philippines ổn định trở lại. Tuy nhiên. GVHD: ThS. Nhưng đây vẫn được xem là thị trường tiềm năng. Sáu tháng đầu năm 2010. Phan Thị Ngọc Khuyên .Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Nguyên nhân chủ yếu của sự suy giảm mạnh này là do trong năm 2009.115 tấn. sản lượng xuất khẩu trong năm từ đó cũng giảm 63% chỉ còn 7.  Thị trƣờng Châu Phi Thị trường Châu Phi bắt đầu nhập khẩu gạo của Công ty từ năm 2007.800 tấn. cao hơn 115 tấn so với cùng kỳ năm 2009. tăng 17%. khối lượng xuất khẩu đạt 800 tấn. Chính phủ nước ta đã ban hành chính sách buộc các doanh nghiệp phải giảm lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này. Chủ yếu được xuất khẩu với hình thức ủy thác qua Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Tình hình bắt đầu có xu hướng phục hồi trở lại.  Philippines: Philippines là thị trường tập trung của chính phủ. sang các năm sau này càng có nhiều nước Châu Phi ký kết hợp đồng với công ty. Đây là thị trường có hợp đồng xuất khẩu với số lượng lớn nhất trong giai đoạn này. đạt tăng trưởng rất cao với sản lượng 19. do khách hàng cẩn thận trong việc giao dịch lần đầu với công ty.490 tấn của cùng kỳ năm 2009. đến 6 tháng đầu năm 2010.322 tấn tăng 107% so với năm 2007 do nước này đẩy mạnh thu mua gạo để bù đắp tình trạng thiếu lương thực trầm trọng xảy ra trong năm. thị trường này mới phát triển nên khối lượng hợp đồng ký kết chưa cao. lượng gạo được phép xuất khẩu sang thị trường này tăng lên. ứng với mức giảm 12.

lại đạt khối lượng 11. tình hình khả quan hơn với sản lượng xuất sang đạt 4. chỉ còn 250 tấn. b. sản lượng xuất sang thị trường này đạt 6. Nhưng trong 6 đầu năm 2010. khi giá của các đối thủ cạnh tranh quá cao. Trong năm 2007. đạt 21% trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu. cao nhất trong năm 2009.64 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Trong đó năm 2007. Trong 6 tháng đầu năm 2010. tăng 139%.680 tấn.779 tấn. Sang năm 2009. Đến năm GVHD: ThS. vẫn chưa có hợp đồng xuất khẩu với thị trường này. Indonesia đã có thể tự cung cấp lương thực cho cả nước và trở thành nước xuất khẩu gạo. Năm 2007.  Các thị trƣờng còn lại: - Thị trường Indonesia có khối lượng nhập khẩu trong năm 2007 khá cao đạt gần 6 ngàn tấn. nên không còn nhập khẩu gạo từ công ty. Chỉ tìm đến công ty. chỉ trừ thị trường Philippines. Về cơ cấu (Hình 8)  Malaysia Malaysia được xem là một trong những thị trường truyền thống của Công ty trong nhiều năm qua. Đến năm 2009. nhưng đến năm 2008 thì không có hợp đồng xuất khẩu. Nguyên nhân là do thị trường này có khá nhiều nguồn cung cấp. - Thị trường Singapore có hợp đồng xuất khẩu không liên tục và bị gián đoạn qua từng năm. đạt mức 3500 tấn. giảm 96% so với năm trước. tăng 3.529 tấn. sản lượng lại tiếp tục tăng thêm 2.800 tấn. chính phủ nước này bắt đầu thực hiện chính sách thúc đẩy sản xuất gạo trong nước.779 tấn. Do từ năm 2008.750 tấn. Phan Thị Ngọc Khuyên . đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. hoặc không đủ nguồn hàng cung cấp. Đến năm 2009 thị trường này cũng đã ngừng nhập khẩu. giảm 69% so với năm trước. Đến năm 2009.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Sản lượng xuất khẩu sang thị trường này tăng giảm không đều trong giai đoạn từ năm 2007 – 6th/2010. tuy nhiên đến năm 2008 đã sụt giảm đáng kể. cao hơn năm 2008 là 2. nhưng đến năm 2008 chỉ còn 2000 tấn. Cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường này trong tương lai. Sản lượng xuất khẩu sang thị trường Malaysia mỗi năm tương đối cao so với các thị trường xuất khẩu còn lại.7 lần so với cùng kỳ năm 2009. có khối lượng xuất khẩu 1.

sản lượng xuất khẩu giảm nên cơ cấu của thị trường này trong năm cũng giảm theo. đã tăng lên 67% trong năm 2008. Sản lượng trong giai đoạn này đã tăng nhẹ. chỉ đạt 3%. sản GVHD: ThS. chỉ chiếm 29%. Phan Thị Ngọc Khuyên . Năm 2007.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 2008. chiếm 31% trong tổng sản lượng xuất khẩu của cả Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2010. chiếm 9% trong tổng sảnh lượng. 100% 90% 7% 26% 38% 25% 80% 48% 55% 70% 60% 22% 9% 50% 40% Châu Phi 21% 4% 20% 67% 30% 20% Khác Malaysia 4% 3% 53% Philippines 37% 31% 29% 10% 0% Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6th/2009 6th/2010 Hình 8 . Đến năm 2009. thị trường này vẫn chiếm tỷ lệ cơ cấu cao nhất trong hầu hết các năm so với những thị trường còn lại. tăng lên 25% do sản lượng xuất khẩu trong năm tăng.Cơ cấu sản lƣợng theo thị trƣờng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 Nguồn: Phòng kinh doanh. được sự cho phép gia tăng lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này.  Philippines: Cơ cấu sản lượng của thị trường Philippines trong giai đoạn này có xu hướng thay đổi qua từng năm.65 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . tăng 5% so với cùng kỳ năm 2009. giảm đến 22% trong tổng cơ cấu. 2010 Đến 6 tháng đầu năm 2010. do chính phủ hạn chế các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp sang thị trường này từ đó làm giảm mạnh cơ cấu của Malaysia. do sản lượng xuất khẩu tăng mạnh trong năm. Tuy nhiên. Nhưng đến năm 2009.

trong đó sản lượng xuất sang thị trường Indonesia khá cao chiếm đến 20%. với tỷ lệ 92% so với năm 2008. 4. Tuy chỉ mới giao dịch với Công ty trong thời gian gần đây nhưng thị trường Châu Phi chiếm đến 22% trong tổng sản lượng năm 2007. cả hai thị trường chiếm 26% trong tổng cơ cấu. Sang năm 2008. cao nhất so với các thị trường còn lại. giảm 15% so với năm 2007. GVHD: ThS.654 ngàn USD. Nhưng đến năm 2009.844 ngàn USD sau đó tăng lên mức 2. còn Indonesia cũng chỉ nhập khẩu 250 tấn nên tổng cơ cấu của cả hai thị trường chỉ chiếm 1% trong năm. Trong năm 2007. kim ngạch đạt 1. có hợp đồng giao dịch với Công ty gián đoạn qua từng năm.1. làm tăng cơ cấu lên đến 48%. Phan Thị Ngọc Khuyên . Indonesia cũng đã ngừng nhập khẩu gạo của Công ty. nhưng do Singapore giao dịch trở lại với Công ty với số lượng lớn. thị trường Singapore tạm ngừng giao dịch với Công ty. sản lượng xuất khẩu sang thị trường tiếp tục tăng trưởng. Năm 2007.3.  Các thị trƣờng còn lại Các thị trường còn lại bao gồm Indonesia và Singapore.2 Kim ngạch xuất khẩu (Bảng 17)  Malaysia Là một trong các thị trường đem lại doanh thu không nhỏ cho công ty trong các năm qua. khối lượng xuất khẩu giảm sút mạnh từ đó làm kim ngạch giảm theo chỉ đạt 299 ngàn USD giảm 2. tăng 26% so với tỷ lệ 37% trong 6 tháng đầu năm 2009. tăng 34% so với cùng kỳ năm 2009.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex lượng xuất sang thị trường Philippines chiếm hơn phân nửa trong tổng sản lượng xuất khẩu đạt 53%. cả hai thị trường trên đều không có giao dịch với Công ty. Sang năm 2008.66 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . sản lượng xuất khẩu giảm từ đó làm cơ cấu giảm theo chỉ đạt 7%. Trong 6 tháng đầu năm 2010. tăng 13% so với năm 2008.  Thị trƣờng Châu Phi Cơ cấu của thị trường Châu Phi trong giai đoạn này có sự tăng giảm qua từng năm. Đến năm 2009. cơ cấu tăng lên đạt 20%. Singapore chiếm 6%. chiếm 38%. Đến năm 2009. tăng 56% trong năm 2008.884 ngàn USD. Trong 6 tháng đầu năm 2010.

844 2.183 375 Tổng 8.664 -39 - Nguồn: Phòng kinh doanh.637 11.983 2.240 7.884 229 229 305 1.683 123 - - - -1.002 -75 -280 -10 Indonesia 1.887 315 1.654 -92 76 33 Philippines 2.67 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .533 -41 -2.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 17 – KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TỪ CÁC THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 ĐẾN 6TH/2010 Đơn vị tính: ngàn USD Chênh lệch Năm Thị trƣờng 2007 Năm 2008 Chênh lệch 08/07 Năm 2009 6th/2009 Chênh lệch 09/08 6th2010 / 6th2009 6th/2010 +/- % +/- % +/- % Malaysia 1.498 -950 -50 944 100 1.934 9.386 86 -6.718 2.893 943 1.040 56 -2.347 354 -9.904 4.641 - -492 -100 4.438 9.401 6. 2010 GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên .985 2.314 3.314 - - - Châu Phi 1.559 -93 -123 -100 - - Singapore 492 4.548 15.

637 ngàn USD đã tăng mạnh trong năm 2008. giảm 75% so với năm 2008.  Philippines: Đây được xem là thị trường mang lại kim ngạch nhiều nhất cho công ty trong các năm qua. Sáu tháng đầu năm 2010. giảm 10% so với cùng kỳ năm 2009. khối lượng xuất khẩu sang thị trường này giảm xuống nên kim ngạch xuất khẩu cũng giảm theo. kim ngạch đạt 2. cao hơn 1. Năm 2007. do sản lượng sụt giảm mạnh trong năm.683 ngàn USD.893 ngàn USD. chỉ đạt 2.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Tuy nhiên. Đến năm 2008. kim ngạch tăng trưởng mạnh trở lại đạt 1. cao hơn 33% so với cùng kỳ năm 2009.985 ngàn USD. Cao nhất là năm 2007. Năm 2009. nhưng đến năm 2008 do sản lượng sụt giảm đang kể. tăng lên gấp 3. đến 6 tháng đầu năm 2010. nên kim ngạch thu được cũng giảm theo chỉ còn 123 ngàn USD giảm 93% so với GVHD: ThS.68 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .183 ngàn USD so với cùng kỳ năm 2009.438 ngàn USD. kim ngạch đạt 1. làm kim ngạch giảm theo. mà giá cả ở thị trường này cũng cao hơn so với các thị trường khác. Phan Thị Ngọc Khuyên . tăng 100% so với năm 2008.498 ngàn USD. kim ngạch xuất sang thị trường này khá cao đạt 1.887 ngàn USD. Trong 6 tháng đầu năm 2010. Sang năm 2009. tuy nhiên vẫn thấp hơn so với kim ngạch năm 2007. Đây được xem là một dấu hiệu tốt trong hoạt động xuất khẩu của Công ty sang thị trường này từ năm 2009 trở lại đây. sản lượng xuất khẩu gia tăng trở lại từ đó kim ngạch mang về cũng tăng theo đạt 305 ngàn USD. giảm đến 50% so với năm 2007.  Thị trƣờng Châu Phi Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Châu Phi cũng góp phần làm tăng doanh thu của Công ty trong những năm qua. Do không chỉ sản lượng xuất sang thị trường này hằng năm khá cao.5 lần đạt 11. kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 2.983 ngàn USD. chỉ còn 943 ngàn USD.  Các thị trƣờng còn lại: - Thị trường Indonesia có kim ngạch xuất khẩu trong năm 2007 khá cao đạt 1.

nên không có doanh thu từ thị trường này nữa. gây mất mùa. Nhưng đến năm 2008 thì không có hợp đồng xuất nhập khẩu. Từ đó. Trong năm 2009. tình hình ổn định trở lại. thiếu lương thực ở nhiều nước. với mức tăng 337 USD/tấn. nhưng vẫn cao hơn so với năm 2007. giá cả khá cao so với các thị trường khác của công ty. GVHD: ThS.3 Về giá cả xuất khẩu (bảng 18) Nhìn chung giá xuất khẩu ở các thị trường đều có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn từ năm 2007 – 6th/2010. Sang năm 2009. Phan Thị Ngọc Khuyên . Trong đó năm 2007. Trong 6 tháng đầu năm 2010. vẫn chưa có hợp đồng xuất khẩu với thị trường này. Đến năm 2009 thị trường này cũng đã ngừng nhập khẩu. giá cả ở thị trường này lại tiếp tục tăng cao đạt 508 USD/tấn. Chính phủ Philippines đẩy mạnh thu mua gạo với khối lượng lớn nhất. 4. - Thị trường Singapore giao dịch với Công ty không liên tục trong giai đoạn này nên kim ngạch thu được cũng bị ảnh hưởng theo.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex năm 2007. Ngoài ra. thị trường Philippines có giá xuất khẩu cao hơn so với các thị trường còn lại. ảnh hưởng đến lượng cung lúa trên toàn cầu. kim ngạch xuất khẩu đạt 492 ngàn USD. ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực trong nước. Nhưng trong 6 đầu năm 2010. Chiếm phần lớn trong lượng hàng xuất khẩu sang thị trường này là gạo 25% tấm. cao hơn 21% so với cùng kỳ năm 2009. Nguyên nhân là do nước này chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ thiên tai gây mất mùa trầm trọng. thị trường này có giá cao còn do hình thức thu mua. Là do hiện tượng El Nino. từ đó đẩy giá gạo bán ra lên cao nhất từ trước đến nay.69 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .3. nên kim ngạch trong năm này bằng không. Giá xuất khẩu đạt 283 USD/tấn trong năm 2007 đã tăng lên 620 USD/tấn trong năm 2008.  Philipppines: Trong đó.314 ngàn USD. chủ yếu giao dịch qua hình thức đầu thầu tập trung cấp chính phủ. với giá trả chậm từ 3 đến 4 tháng nên giá cả có phần cao hơn so với các thị trường tự do khác. giá cả cũng hạ xuống 32% so với năm 2008 còn 419 USD/tấn.1. thị trường này nhập khẩu trở lại với khối lượng lớn đem về kim ngạch khá cao đạt 4.

70 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo - . Phan Thị Ngọc Khuyên .Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 18 – GIÁ XUẤT KHẨU THEO TỪNG THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 – 6TH/2010 Đơn vị tính: USD/tấn Thị trƣờng Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6th/2009 6th/2010 Chênh lệch 08/07 Chênh lệch 09/08 Chênh lệch 6th10/6th09 +/- +/- +/- % % % Malaysia 290 406 335 335 381 116 40 -71 -18 46 14 Philippines 283 620 419 419 508 337 119 -201 -32 89 21 Indonesia 281 493 - 212 75 - - - - Singapore 293 - - - - - - Châu Phi 290 Trung bình 286 - - 366 381 471 392 420 428 181 63 -79 -17 8 2 556 386 395 466 554 194 -170 -31 71 18 Nguồn: Phòng kinh doanh. 2010 GVHD: ThS.

giá cả có xu hướng giảm. giá gạo ở thị trường này trong giai đoạn vừa qua cũng có xu hướng tăng. Sang năm 2009. Sang năm 2009. cao nhất trong các thị trường. chỉ đạt 392 USD/tấn. nên giá xuất khẩu của thị trường này trong năm 2008 đã tăng thêm 40% so với năm 2007 và đạt mức 406 USD/tấn. đạt 493 USD/tấn. Vì vậy mà có giá xuất khẩu cao hơn cả thị trường Malaysia. giá xuất khẩu chỉ đạt 366 USD/tấn. giá xuất khẩu năm 2007 đạt 293 USD/tấn. Bên cạnh đó. GVHD: ThS. Cũng chịu ảnh hưởng từ giá gạo trên thị trường toàn cầu. đạt 290 USD/tấn năm 2007 đã tăng lên 471 USD/tấn vào năm 2008. giá xuất khẩu tăng 75%. tăng 8 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước. giảm 17% so với năm 2008.  Các thị trƣờng còn lại - Thị trường Indonesia có giá xuất khẩu thấp hơn so với các thị trường còn lại trong năm 2007. Tuy nhiên đến năm 2008. Phan Thị Ngọc Khuyên . giá gạo xuất khẩu còn tăng giảm theo từng thời điểm giao dịch. Tuy nhiên. đầu năm hay cuối năm với biên độ giao động khá lớn từ 150 – 300 USD/năm. cũng bị ảnh hưởng từ giá gạo thế giới. Trong 6 tháng đầu năm 2010.71 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . tăng 14% so với cùng kỳ năm 2009. nhưng mặt hàng gạo xuất sang thị trường này chủ yếu là gạo 5% tấm. chỉ đạt 281 USD/tấn. là thị trường có giá xuất khẩu tương đối thấp so với các thị trường xuất khẩu khác của Công ty từ năm 2008 – 6th/2010. có giá cao thứ 2 trong các thị trường xuất khẩu của Công ty. thấp hơn so với Philippines và Châu Phi. - Thị trường Singapore có hợp đồng xuất khẩu gián đoạn. giảm 18% so với năm 2008. thị trường này cũng đã ngừng xuất khẩu. Trong 6 tháng đầu năm 2010. giá cả tăng nhẹ trở lại đạt 381 USD/tấn.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex  Malaysia: Gạo 15% tấm là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Malaysia. Đến năm 2009. giá cả cũng sụt giảm trở lại chỉ còn 335 USD/tấn trong năm. Nhưng đến năm 2009. giá cả tăng trưởng trở lại đạt 428 USD/tấn.  Thị trƣờng Châu Phi Tuy các khách hàng ở thị trường này chủ yếu là các nước nghèo. khả năng chi trả cao của họ không cao. tương ứng với mức tăng 63%.

trong giai đoạn 2007 – 6th/2010.100 tấn trong năm 2008.279 tấn năm 2009 đạt mức 16. mặt hàng gạo 15% tấm chịu sự sụt giảm sản lượng liên tục qua các năm 2007 . Nguyên nhân chủ yếu của sự giảm sút này là do thị trường Singapore ngừng ký hợp đồng với khối lượng lớn như trong năm 2009. tăng 160%.2. Tuy nhiên.2 Phân tích theo mặt hàng Các mặt hàng xuất khẩu của công ty tương đối đa dạng. và tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Sang năm 2009. sản lượng lại tiếp tục giảm thêm 90% so với năm 2008. Trong khi đó.800 tấn so với cùng kỳ năm 2009. Mặt hàng này đã giảm khá mạnh từ 17. là do nhu cầu tiêu dùng của khách hàng thay đổi. Sở dĩ đạt sự tăng trưởng liên tục qua các năm. từ 2. chỉ còn 685 tấn. Vì mặt hàng này có giá trị gia tăng cao hơn so với các mặt hàng khác. tấm ít hơn so với các loại gạo khác. Về khối lƣợng xuất khẩu: 4. xu hướng tiêu dùng gạo có chất lượng cao ngày càng tăng. 15% tấm và 25% tấm. Nên được khách hàng ưa chuộng hơn dẫn đến khối lượng đặt hàng tăng trong các năm qua. Phan Thị Ngọc Khuyên .868 tấn trong năm 2007.768 tấn.805 tấn trong năm 2007 đã tăng lên 7.  Gạo 15% tấm Trái ngược với mặt hàng gạo 5%. các mặt hàng chủ yếu của công ty theo yêu cầu của khách hàng chỉ bao gồm 3 mặt hàng: 5% tấm. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2010 đạt khối lượng 3.579 tấn. gạo 5% tấm là gạo có chất lượng khá tốt.300 tấn trong năm 2008.2009. GVHD: ThS. đã ảnh hưởng lớn đến tình hình xuất khẩu của gạo 5% tấm trong thời gian này. với mức giảm 10. gạo nguyên hạt nhiều. Và tiếp tục tăng thêm 9.72 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .1 a.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 4.3. với tỷ lệ 127%. giảm 6. Sự tăng trưởng về khối lượng xuất khẩu của mặt hàng này sẽ mang lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty. từ đó đem lại lợi nhuận cao hơn. Biến động sản lượng (Bảng 19)  Gạo 5% tấm Sản lượng của mặt hàng 5% có xu hướng tăng qua các năm. Đây cũng là một dấu hiệu tốt về tình hình xuất khẩu của Công ty.3. giảm xuống còn 7.500 tấn.

490 4.279 127 -6.871 28. Phan Thị Ngọc Khuyên .115 6.805 7.300 3.197 14.800 5.500 4.690 -26 Tổng 29.868 7.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 19 – SẢN LƢỢNG GẠO XUẤT KHẨU THEO TỪNG MẶT HÀNG CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 – 6TH/2010 Đơn vị tính: tấn Mặt hàng Chênh lệch 08/07 Chênh lệch 09/08 2007 2008 2009 6th/09 6th/10 +/- % +/- % Chênh lệch 6th10/6th09 +/- % 5% tấm 2.272 7.199 -4 -4.157 -50 -1.768 -60 -6.73 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .375 -48 Nguồn: Phòng kinh doanh.415 -90 115 17 25% tấm 9.579 10.293 -15 -8.300 16.100 -1.800 -66 15% tấm 17.075 55 -7.100 685 685 800 -10.495 160 9.475 9.672 24.379 17. 2010 GVHD: ThS.

Đến 6 tháng đầu năm 2010. khối lượng xuất khẩu của mặt hàng gạo 25% tấm lại có sự biến động không đều qua các năm. với tỷ lệ 26% so với cùng kỳ năm 2009. chỉ chiếm 38% trong tổng sản lượng.197 tấn năm 2007.  Gạo 25% tấm Trái ngược với sự tăng giảm của hai mặt hàng trên. sản lượng xuất khẩu đạt 800 tấn tăng 17% so với cùng kỳ năm 2009. Về cơ cấu (Hình 9) Cũng như sản lượng. Và tiếp tục tăng thêm 43% năm 2009. Mặt hàng gạo 15% tấm chịu sự sụt giảm về khối lượng. Nhưng đến năm 2009 lại giảm xuống một nửa so với năm 2008. chỉ chiếm 3%.115 tấn. qua các hợp đồng cấp chính phủ. b. tăng 55% và đạt mức 14. Năm 2007. Từ đó. Phan Thị Ngọc Khuyên . nhưng trong giai đoạn từ năm 2007 – 2009. giảm 1690 tấn. lại tiếp tục giảm thêm 22% so với năm 2008.272 tấn trong năm 2008. Đến năm 2009. do đó cơ cấu đã giảm mạnh trong giai đoạn này. chỉ còn 7. chiếm hơn phân nửa trong tổng sản lượng. cơ cấu của mặt hàng này có phần tăng nhẹ trở lại và chiếm 9%. với tỷ lệ 60% đã sụt giảm mạnh chỉ còn 25% trong năm 2008. chiếm tỷ trọng 9% trong năm 2007 đã tăng lên 25% năm 2008. cơ cấu của mặt hàng gạo 5% tấm có xu hướng tăng qua các năm. cơ cấu của mặt hàng này giảm 21% so với cùng kỳ năm 2009. Nên biến động về khối lượng xuất khẩu của mặt hàng này chịu ảnh hưởng nhiều từ hoạt động của Hiệp hội. Đến 6 tháng đầu năm 2010 đạt 4. nguyên nhân là do sự gia tăng xuất khẩu trở lại của thị trường Malaysia. tăng 5% so với cùng kỳ năm 2009. khối lượng xuất khẩu sang thị trường này giảm mạnh. chiếm 68% hơn phẩn nửa trong tổng sản lượng xuất khẩu. GVHD: ThS.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Sự giảm sút này là do mặt hàng gạo 15% tấm chủ yếu được xuất sang thị trường Malaysia. Đến 6 tháng đầu năm 2010. làm sản lượng xuất khẩu của mặt hàng này tấm bị sụt giảm đáng kể. không phụ thuộc nhiều vào hoạt động kinh doanh của công ty. Nhưng đến 6 tháng đầu năm 2010.74 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Mặt hàng này chủ yếu được xuất ủy thác theo sự điều hành của Hiệp hội lương thực Việt Nam.800 tấn. Đạt 9.

2. giảm 39% so với cùng kỳ 2009.498 ngàn USD. chỉ đạt 4. Và tiếp tục tăng thêm 58% trong năm 2009 đạt 6.549 ngàn USD trong năm 2007. Và tiếp tục giảm trong 6 tháng đầu năm 2010. tăng thêm 14% trong năm 2008. giảm 21% so với năm 2008. Đến năm 2009. cao hơn 16% so với cùng kỳ năm 2009. Đạt 815 ngàn USD năm 2007 đã tăng lên gấp 3 lần đạt 3. nên cơ cấu cũng giảm theo.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 100% 90% 29% 31% 80% 37% 50% 70% 53% 3% 4% 60% 25% tấm 50% 40% 15% tấm 60% 9% 25% 30% 68% 5% tấm 59% 20% 38% 25% 10% 9% 0% 2007 2008 2009 6th/2009 6th/2010 Hình 9 – Cơ cấu sản lƣợng theo mặt hàng gạo xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 Nguồn: Phòng kinh doanh. chỉ đạt 29%. tăng 86% trong năm 2008. Gạo 5% tấm có khối lượng xuất khẩu tăng qua các năm nên kim ngạch cũng tăng trưởng qua từng năm. mặt hàng này gặp phải sự sụt giảm về sản lượng. GVHD: ThS. 2010 Mặt hàng gạo 25% tấm chiếm 31% trong tổng sản lượng năm 2007. có sự tăng trưởng khá mạnh trở lại chiếm đến 53% trong tổng sản lượng. chiếm một nửa sản lượng so với các mặt hàng còn lại.75 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .906 ngàn USD trong năm 2008. 4. Riêng 6 tháng đầu năm 2010. đạt 1. khối lượng xuất khẩu mặt hàng này giảm nên kim ngạch cũng giảm 62% so với cùng kỳ năm 2009.2 Về kim ngạch xuất khẩu (bảng 20) Tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty trong giai đoạn này biến động qua từng năm. Nhưng đến năm 2009 lại giảm 41% so với năm 2008. Đến 6 tháng đầu năm 2010. Đạt 8.189 ngàn USD.3. Phan Thị Ngọc Khuyên .240 ngàn USD.

600 9. 2010 GVHD: ThS.250 -44 -2.983 2.189 3.664 -39 Nguồn: Phòng kinh doanh. Phan Thị Ngọc Khuyên .091 379 2.145 2.934 9.884 229 229 305 -2.134 2.401 6.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 20 – KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THEO TỪNG MẶT HÀNG CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 – 6TH/2010 Đơn vị tính: ngàn USD Chênh lệch 08/07 Mặt hàng 2007 2008 2009 6th/2009 Chênh lệch 09/08 6th/2010 +/- % +/- % Chênh lệch 6th10/6th09 +/- % 5% tấm 815 3.438 6.654 -92 76 33 25% tấm 2.533 -41 -2.283 58 -2.459 -62 15% tấm 5.718 2.76 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .498 3.240 7.549 15.545 252 -6.956 1.162 -67 -280 -10 Tổng 8.386 86 -6.904 4.906 6.

00 600. giảm 2.00 400. Phan Thị Ngọc Khuyên .Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Kim ngạch mặt hàng gạo 15% tấm có xu hướng giảm khá mạnh trong giai đoạn này từ 5. nên diện tích GVHD: ThS. đạt 2.250 ngàn USD xuống còn 2.983 ngàn USD.00 5% tấm 300. điều này phù hợp với tình hình chung của cả nước và trên thế giới.77 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .3.134 ngàn USD năm 2007.438 ngàn USD.145 ngàn USD năm 2008. Đến 6 tháng đầu năm 2010.00 0. Nhưng đến năm 2009. Do xu hướng đô thị hóa ở các nước trên thế giới. do sản lượng tăng nên kim ngạch cũng tăng theo đạt 305 ngàn USD cao hơn 79 ngàn USD so với cùng kỳ năm 2009 với tỷ lệ 33%.00 25% tấm 100.00 USD 500. Đến năm 2009 lại tiếp tục giảm thêm 92% so với năm 2008 chỉ còn 229 ngàn USD. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2010. Kim ngạch mặt hàng gạo 25% tấm. Có sự tăng mạnh trong năm 2008 là do khối lượng xuất khẩu của mặt hàng trong năm này tăng mạnh.3 700.2.00 2007 2008 2009 6th/2010 Hình 10 – Giá trung bình xuất khẩu theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 Nguồn: Phòng kinh doanh. lại giảm 67% so với năm 2008 và đạt mức 2.884 ngàn USD năm 2008. Về giá xuất khẩu bình quân: 4. 2010 Nhìn chung. giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2007 đạt 2600 ngàn USD đã tăng gấp 2.5 lần đạt 9.00 15% tấm 200. tăng giảm không đều trong giai đoạn 2007 – 6th/2010. giá xuất khẩu của các mặt hàng có xu hướng tăng trong giai đoạn từ năm 2007 – 6th/2010.

Mặt hàng gạo 5% tấm. gạo 25% tấm đạt 508 USD/tấn. Năm 2008 đạt mốc 641 USD/tấn tăng 2. của thế giới nói chung có xu hướng tăng qua các năm. Từ đó. Mặt hàng gạo 25% tấm là có mức tăng cao nhất so với 2 mặt hàng còn lại. các hợp đồng này thường xuất với đơn giá trả chậm từ 3 đến 4 tháng. Hơn nữa. tuy nhiên vẫn cao hơn giá năm 2007. sau đó phân phối lại cho các doanh nghiệp trong nước.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex trồng lúa gạo đã bị thu hẹp ở nhiều nơi. Là do gạo 5% tấm được bán chủ yếu cho các khách hàng là nhà nhập khẩu trung gian. Năm 2008 đạt mức 406 USD/tấn tăng gần 1. Trong khi đó gạo 25% tấm được bán qua hình thức đấu thầu tập trung cấp chính phủ. Cộng thêm hợp đồng trả tiền ngay. Giá của các mặt hàng tăng mạnh trong năm 2008 là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến sự khan hiếm lương thực toàn cầu trong năm này.5 lần so với mức 287 USD/tấn năm 2007 và giảm xuống 335 USD/tấn năm 2009. Phan Thị Ngọc Khuyên .78 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . 1. nhưng cầu về lúa gạo thì không giảm. Nguồn cung khan hiếm. gạo 15% tấm đạt 381 USD/tấn. rủi ro biến GVHD: ThS. Sang năm 2009 tình hình thế giới bắt đầu bình ổn trở lại giá gạo có chiều hướng giảm xuống nhưng vẫn cao hơn so với năm 2007 và tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm 2010. Trong thời gian này. gạo 5% tấm đã tăng lên 428 USD/tấn. Điều đáng lưu ý ở đây là mặt hàng gạo 5% tấm có chất lượng cao hơn gạo 25% tấm nhưng lại có giá xuất khẩu trung bình thấp hơn so với mặt hàng gạo 25% tấm. lại hạn chế được sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước. vì vậy mà giá bán thường không cao. Về mặt hàng gạo 15% tấm. sau đó giảm còn 373 USD/tấn năm 2009 nhưng vẫn cao hơn năm 2007.48 lần. khiến giá gạo tăng đột biến. nhưng giá vẫn tăng qua các năm. phải trải qua nhiều kênh mới đến tay người tiêu dùng. Với hình thức này thì các kênh phân phối trung gian ít hơn. đẩy giá xuất khẩu gạo của công ty nói riêng. tuy giảm về số lượng và cơ cấu so với các mặt hàng khác. Mặt hàng gạo 25% tấm vẫn đạt mức tăng cao nhất so với 2 mặt hàng còn lại. với mức giá 290 USD/tấn năm 2007 tăng gần 2 lần đạt mức 535 USD/tấn năm 2008.27 lần so với năm 2007 và giảm xuống 419 USD/tấn năm 2009. Những khách hàng này có vai trò như một đầu mối thu mua.

934 2009 24.240 Nguồn: Phòng kinh doanh. Vì vậy mà giá gạo 25% tấm lại cao hơn gạo 5% tấm.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex động giá cả cao hơn so với hình thức trả tiền ngay. 4.672 555 15.904 6th/2010 9.870 286 8.1 Tác động tới doanh thu trong hoạt động xuất khẩu gạo Bảng 21 – DOANH THU TỪ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 – 2009 Năm Sản lƣợng Đơn giá Doanh thu (Tấn) (USD/tấn) (1000 USD) 2007 29.4 Phân tích tác động của sản lƣợng và giá cả đến hoạt động xuất khẩu của Công ty 4.379 386 9. Phan Thị Ngọc Khuyên . mặt hàng gạo 25% phần lớn được xuất qua thị trường Philippines. doanh thu có sự tăng giảm qua các năm là do chịu ảnh hưởng bởi sự tăng giảm khác nhau của hai nhân tố chủ yếu là sản lượng xuất khẩu và đơn giá xuất khẩu.548 2008 28.100 466 4. Giá cả xuất sang thị trường này thường cao hơn so với các thị trường còn lại của công ty. 2010 Trong giai đoạn từ năm 2007 đến 6th/2010. Để hiểu rõ sự tác động của từng nhân tố đến doanh thu ta tiến hành phân tích như sau: Gọi Qi : Doanh thu xuất khẩu của năm thứ i (ngàn USD) qi : Sản lượng xuất khẩu năm thứ i (tấn) pi: Đơn giá xuất khẩu bình quân năm thứ i (USD/tấn) Ta có: Qi = qi x pi Đối tượng phân tích ở đây là sự thay đổi của doanh thu qua từng năm GVHD: ThS.79 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . cộng thêm chi phí lãi vay được tính vào giá bán. Ngoài ra. Đây được xem là những lý do chính trong việc giải thích tại sao mặt hàng gạo 25% tấm lại có giá cao hơn so với 5% và 15% tấm.401 6th/2009 17.4.475 395 6.

ẢNH HƢỞNG CỦA SẢN LƢỢNG VÀ ĐƠN GIÁ ĐẾN DOANH THU XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007-2008 Mặt hàng 5% tấm q07 p07 q08 p08 q08-q07 p08-p07 Ảnh Ảnh hƣởng của hƣởng của sản lƣợng giá 2. 2010 a.80 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm mạnh của mặt hàng gạo 15% tấm.199 tấn dẫn đến doanh thu xuất khẩu giảm 354 ngàn USD.1 doanh thu của công ty trong giai đoạn 2007 – 2008 Dựa vào công thức và nguồn số liệu thu được ta có đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn này là: Q08 = Q08 – Q07 = 15.075 358 1.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Qi = Qi .868 287 7. Để đơn giản cho việc nghiên cứu.768 119 -3.110 - -1.934 – 8. nên cả 3 mặt hàng chỉ làm doanh thu giảm 354 ngàn USD.272 641 5.785 15% tấm 17.4.548 = 7.306 1. mỗi mặt hàng lại xuất sang các thị trường khác nhau nên đơn giá cũng khác nhau.100 406 -10. Phan Thị Ngọc Khuyên . Nhưng do mặt hàng gạo 5% tấm và 25% tấm đều tăng về sản lượng.768 tấn so với năm 2007 dẫn đến doanh thu từ mặt hàng này giảm 3.094 ngàn USD.386 nghìn USD so với năm 2007 là do sự ảnh hưởng của các nhân tố được thể hiện qua bảng sau: Bảng 22 .094 844 9.197 283 14. đề tài sử dụng đơn giá bình quân theo từng mặt hàng gạo.1.805 290 7.739 25% tấm Tổng cộng 29. Phân tích sự ảnh hưởng của sản lượng và đơn giá đến 4.199 -354 7. Ảnh hƣởng của nhân tố sản lƣợng xuất khẩu Tổng sản lượng xuất khẩu năm 2008 giảm 1.871 - 28.Qi-1 Do công ty có nhiều mặt hàng.435 5.672 - Nguồn: Phòng kinh doanh.300 535 4.386 (nghìn USD) Doanh thu xuất khẩu gạo năm 2008 tăng thêm 7. giảm 10. Cụ thể: GVHD: ThS.495 245 1.

401 – 15. góp phần tăng doanh thu của mặt hàng này thêm một lượng là 1. Trong đó: - Đơn giá xuất khẩu của mặt hàng gạo 5% tấm tăng 245 USD/tấn. nên tổng doanh thu của năm 2008 vẫn tăng.Luận văn tốt nghiệp - Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Gạo 5% tấm trong năm 2008 xuất khẩu tăng 4. Như vậy. với 5. với mức tăng 119 USD/tấn. Ảnh hƣởng của nhân tố đơn giá xuất khẩu Đơn giá xuất khẩu của cả ba mặt hàng đều tăng trong năm 2008.386 ngàn USD (đúng bằng đối tượng phân tích). nhưng cũng giúp doanh thu của mặt hàng này tăng thêm 844 ngàn USD.785 ngàn USD.2 Phân tích sự ảnh hưởng của sản lượng và đơn giá đến doanh thu của công ty trong giai đoạn 2008 – 2009 Dựa vào công thức và nguồn số liệu thu được ta có đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn 2008 – 2009 là: Q09 = Q09 – Q08 = 9.110 ngàn USD. b. nên giá trị xuất khẩu này vẫn sụt giảm. đã làm tổng doanh thu tăng thêm 7. dẫn đến doanh thu của mặt hàng này tăng 1435 ngàn USD. - Mặt hàng gạo 25% tấm có mức tăng cao nhất với mức tăng 358 USD.306 USD trong năm này. với tổng lượng tăng thêm là 721 USD/tấn.6. - Gạo 25% tấm xuất khẩu tăng 5075 tấn.533 (nghìn USD) GVHD: ThS.1. Như vậy.4.495 tấn so với năm 2007. giá trị xuất khẩu trong năm 2008 giảm là do sự sụt giảm của mặt hàng gạo 15% tấm.81 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . - Tuy giá xuất khẩu của gạo 15% tấm tăng ít hơn gạo 5% tấm. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng = (-354) + 7.339 = 7. nhưng do đơn giá xuất khẩu của các mặt hàng đều tăng cao trong năm 2008. Hai mặt hàng còn lại tuy tăng về sản lượng nhưng mức tăng không cao bằng mặt hàng gạo 15% tấm.739 ngàn USD.934 = . Phan Thị Ngọc Khuyên . dù chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm của sản lượng xuất khẩu. do đó doanh thu của mặt hàng này đã tăng thêm 1. nên doanh thu của mặt hàng này cũng tăng cao nhất. 4.

2010 a. làm doanh thu của mặt hàng này giảm 2. Cụ thể: - Gạo 15% giảm 6.579 373 9. với mức 7.964 ngàn USD.586 ngàn USD.82 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .964 -2. Tuy khối lượng xuất khẩu của mặt hàng gạo 5% tấm tăng 9. làm doanh thu của mặt hàng này giảm 4. làm doanh thu trong năm giảm 2. với mức 222 GVHD: ThS.606 -49 25% tấm 14.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Doanh thu xuất khẩu gạo năm 2009 giảm xuống 6. Phan Thị Ngọc Khuyên .272 641 7.586 -1.279 tấn.577 - 24. hai mặt hàng gạo còn lại đều giảm.379 - -4.227 -4.293 - -2. Nếu giá không đổi.ẢNH HƢỞNG CỦA SẢN LƢỢNG VÀ ĐƠN GIÁ ĐẾN DOANH THU XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2008-2009 Mặt hàng q08 p08 q09 p09 q09-q08 p07-p06 Ảnh Ảnh hƣởng của hƣởng sản lƣợng của giá 5% tấm 7. trung bình cứ giảm 1 tấn gạo xuất khẩu thì doanh thu trong năm giảm 519 USD.100 406 685 335 -6.415 -71 -2. b.607 ngàn USD. Nhưng do.293 tấn.306 Tổng cộng 28.227 ngàn USD.115 419 -7.157 tấn. Ảnh hƣởng của nhân tố sản lƣợng xuất khẩu Sản lượng xuất khẩu trong năm 2009 vẫn tiếp tục giảm thêm 4. tổng doanh thu giảm của hai mặt hàng này lại cao hơn so với lượng tăng của gạo 5% tấm nên làm doanh thu giảm theo. Trong đó giá mặt hàng gạo 25% tấm là giảm nhiều nhất.681 15% tấm 7.279 -162 4. - Gạo 25% giảm nhiều hơn gạo 15% tấm. Ảnh hƣởng của nhân tố đơn giá xuất khẩu Giá xuất khẩu của các mặt hàng trong năm 2009 đều giảm so với giá năm trước. góp phần làm doanh thu tăng thêm 4.415 tấn về khối lượng xuất khẩu.300 535 16.533 nghìn USD so với năm 2008 là do sự ảnh hưởng của các nhân tố được thể hiện qua bảng sau: Bảng 23 .157 -222 -4.672 Nguồn: Phòng kinh doanh.

Kế đến là mặt hàng gạo 5% tấm. GVHD: ThS. giảm 162 USD/tấn.800 tấn về khối lượng xuất khẩu. Trong năm 2009.690 tấn. Sau cùng là mặt hàng gạo 15% tấm có mức giảm ít nhất với 62 USD/tấn. làm doanh thu của mặt hàng này giảm 49 ngàn USD. Tổng sự ảnh hưởng từ việc giảm giá của ba mặt hàng làm doanh thu giảm 4.2. Sản lượng xuất khẩu giảm là do hai mặt hàng gạo 5% tấm và 25% đều giảm mạnh. với mức 1. làm doanh thu của mặt hàng này giảm 1. Cụ thể: - Gạo 5% giảm 6. làm doanh thu trong giai đoạn này giảm 3.306 ngàn USD. làm doanh thu của hai mặt hàng này giảm theo. Phan Thị Ngọc Khuyên . làm doanh thu của mặt hàng này giảm 2.83 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng =(-2.612 ngàn USD.861 ngàn USD. a.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex USD/tấn.4.3 Phân tích sự ảnh hưởng của sản lượng và đơn giá đến doanh thu của công ty trong giai đoạn 6th/2010 (bảng 24) Dựa vào công thức và nguồn số liệu thu được ta có đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn 6th/2010 là: Q6th/10 = Q6th/10 – Q6th/09 = 4. do chịu sự tác động tổng hợp của hai yếu tố sản lượng và giá cả đều giảm nên doanh thu trong năm 2009 giảm mạnh so với năm 2008.6.240 . tuy có mức giảm thấp hơn gạo 25% tấm nhưng sản lượng trong năm cao hơn nên làm doanh thu giảm nhiều hơn với mức 2.577 ngàn USD. 4.904 = .375 tấn so với cùng kỳ năm 2009.664 nghìn USD so với cùng kỳ năm trước là do sự ảnh hưởng của hai nhân tố sản lượng và đơn giá xuất khẩu được thể hiện qua bảng 24.281 ngàn USD.306)= -6533(ngàn USD) (đúng bằng đối tượng phân tích). - Gạo 25% giảm ít hơn so với gạo 5% tấm. Ảnh hƣởng của nhân tố sản lƣợng xuất khẩu Sản lượng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2010 giảm 8.664 (nghìn USD) Doanh thu xuất khẩu gạo trong sáu tháng đầu năm 2010 giảm xuống 2.227) + (-4.1. làm doanh thu của mặt hàng này giảm 708 ngàn USD.

ẢNH HƢỞNG CỦA SẢN LƢỢNG VÀ ĐƠN GIÁ ĐẾN DOANH THU XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY MEKONIMEX 6TH/2009 . đạt 508 USD/tấn.800 508 -1. Ảnh hƣởng của nhân tố đơn giá xuất khẩu Giá xuất khẩu của các mặt hàng trong sáu tháng đầu năm 2010 đều tăng so với giá của sáu tháng đầu năm 2009.281 617 Tổng cộng 17. làm doanh thu của mặt hàng này tăng 427 ngàn USD. làm doanh thu tăng thêm 37 ngàn USD.612 153 15% tấm 685 335 800 381 115 46 39 37 25% tấm 6. b.490 419 4. tăng từ 335 USD/tấn trong sáu tháng năm 2009 lên 381 USD/tấn trong sáu tháng đầu năm 2010.500 428 -6.100 - -8. làm doanh thu của mặt hàng này tăng 39 ngàn USD.475 - Nguồn: Phòng kinh doanh. với mức tăng 89 USD/tấn.800 44 -2.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 24. Trong đó: - Giá mặt hàng gạo 25% tấm là tăng nhiều nhất.6TH/2010 Mặt hàng q6th/09 p6th/09 q6th/10 p6th/10 q p Ảnh Ảnh hƣởng của hƣởng của sản lƣợng giá 5% tấm 10.84 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Phan Thị Ngọc Khuyên . - Tuy gạo 5% có mức tăng giá thấp hơn gạo 15% tấm nhưng sản lượng trong thời gian này cao hơn nên làm doanh thu tăng nhiều hơn với mức 153 ngàn USD. - Kế đến là mặt hàng gạo 15% tấm.300 384 3. Tổng hợp sự tăng giá của ba mặt hàng đã làm doanh thu tăng thêm 617 ngàn USD.690 89 -708 427 - 9.375 -3. Nhưng do mức tăng của mặt hàng này không cao bằng mức giảm khá mạnh của hai mặt hàng còn lại nên tổng doanh thu trong giai đoạn này vẫn bị ảnh hưởng sụt giảm. GVHD: ThS. 2010 Tuy khối lượng xuất khẩu của mặt hàng gạo 15% tấm tăng 115 tấn.

Sang năm 2009. Trong 6 tháng đầu năm 2010. Phan Thị Ngọc Khuyên . Đến năm 2009. GVHD: ThS.450 triệu đồng trong năm 2007.926 triệu đồng. Phân tích biến động (Bảng 25) Tổng chi phí sản xuất qua các năm có sự biến đổi không đều là do ảnh hưởng từ sản lượng xuất khẩu và giá thành của từng sản phẩm.85 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . còn 4. giảm 21.1 Tình hình chi phí sản xuất theo sản phẩm a.2.057 triệu đồng.4. Trong đó. Từ 12. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng = (-3. tuy giá xuất khẩu của các mặt hàng đều tăng so với cùng kỳ năm trước làm tổng doanh thu tăng thêm. Mặt hàng 15% tấm lại có phi phí sản xuất giảm dần trong giai đoạn này.392 triệu đồng trong năm 2008. mặt hàng gạo 5% tấm có chi phí tăng mạnh từ năm 2007 đến 2009. Trong 6 tháng đầu năm 2010. chỉ còn 56. Tổng chi phí sản xuất là 129. lại tiếp tục tăng thêm 53. đạt mốc cao nhất trong giai đoạn này với 220. lên mức 64.715 triệu đồng. đạt mức 117. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2010.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Trong sáu tháng đầu năm 2010. nhưng lại chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm mạnh của sản lượng nên doanh thu trong giai đoạn này vẫn giảm. Đến năm 2009.2 Tác động đến chi phí sản xuất trong hoạt động xuất khẩu gạo 4.060 triệu đồng.770 triệu đồng năm 2007 đã tăng 70% trong năm 2008.774 triệu năm 2007 đã tăng lên 4 lần trong năm 2008. Đạt 77. tiếp tục giảm thêm 92% so với năm 2008.035 triệu đồng. 4.281) + 617 = -2664 (ngàn USD) (đúng bằng đối tượng phân tích). chi phí của mặt hàng này lại giảm mạnh chỉ còn 28. giảm 61% so với cùng kỳ năm 2009.631 triệu đồng. do sản lượng tăng nên chi phí của mặt hàng này có phần thêm 36% so với cùng kỳ năm 2009. chi phí tiếp tục giảm thêm 38% so với cùng kỳ năm 2009.655 triệu đồng. với tỷ lệ 84%. chi phí sản xuất giảm xuống 24% chỉ còn 168.212 triệu đồng.4.

883 -55 -2.774 64.152 -21.840 154 -54.86 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .427 -92 1.035 51.503 40.450 56.621 36 Gạo 25% tấm 39.885 70 -52.467 90.438 403 53.386 45.392 -28 -51. Phan Thị Ngọc Khuyên .212 117.926 71.770 220.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 25– CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO MẶT HÀNG CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 ĐẾN 6TH/2010 Đơn vị tính: triệu đồng Mặt hàng Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch 08/07 6th/2009 Chênh lệch 09/08 6th/2010 +/- % +/- % Chênh lệch 6th10/6th09 +/- % Gạo 5% tấm 12.531 6.465 38.550 -61 Gạo 15% tấm 77.715 84 -43.585 28.186 -5 Tổng cộng 129. 2010 GVHD: ThS.655 168.546 100.631 4.280 60.060 116.115 -38 Nguồn: Phòng kinh doanh.581 72.595 -24 -44.057 4.

Đến năm 2009. còn 38.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Mặt hàng 25% tấm có chi phí sản xuất biến động không đều trong giai đoạn này. Mặt hàng gạo 15% tấm có sự biến đổi ngược lại so với gạo 5%. chiếm hơn phân nửa tổng chi phí sản xuất so với các mặt hàng còn lại. tiếp tục giảm nhẹ thêm 3% so với cùng kỳ năm 2009. là mặt hàng chủ lực của Công ty trong năm. tuy nhiên mức chi phí này vẫn cao hơn so với năm 2007. mặt hàng này có dấu hiệu sụt giảm trở lại với 39%. thì đến năm 2008 bắt đầu giảm sút. giảm 21% so với cùng kỳ năm 2009. đến 70%. chi phí của mặt hàng này giảm ngược trở lại 55% so với năm 2008.87 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Phân tích cơ cấu 100% 90% 27% 30% 80% 45% 70% 35% 3% 53% 4% 60% Gạo 25% tấm 50% 40% 60% 8% 25% Gạo 15% tấm Gạo 5% tấm 70% 61% 30% 20% 39% 29% 10% 10% 0% 2007 2008 2009 6th/2009 6th/2010 Hình 11– Cơ cấu chi phí sản xuất theo mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 Nguồn: Phòng kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2010. đạt mức 100. Đặc biệt tăng mạnh trong năm 2009. 2010 Cơ cấu chi phí sản xuất của Công ty có thay đổi lớn trong giai đoạn này.386 triệu đồng.546 triệu đồng trong năm 2007 đã tăng 1. chỉ còn 25%. b. Trong 6 tháng đầu năm 2010. với mức 39. Trong năm 2007.5 lần trong năm 2008. đến năm 2008 đã tăng lên 29%. Phan Thị Ngọc Khuyên . chi phí của mặt hàng này có tỷ trọng cao nhất với 60%. GVHD: ThS. Trong đó mặt hàng gạo 5% chỉ chiếm tỷ lệ thấp trong năm 2007 với 10%.280 triệu đồng.503 triệu đồng. chỉ còn 45.

chỉ chiếm 3% trong tổng chi phí sản xuất.2. chi phí của mặt hàng này chiếm 30% trong tổng chi phí sản xuất. cao hơn 4% so với cùng kỳ năm 2009. Sang năm 2009. Phân tích sự ảnh hưởng của sản lượng và giá thành đến chi phí sản xuất của công ty trong giai đoạn 2007 – 2008 Dựa vào công thức và nguồn số liệu thu được ta có đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn này là: C08 = C08 – C07 = 220. nhưng để đơn giản cho việc nghiên cứu. đã tăng thêm 15% trong năm 2008.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex giảm đến 35%. với tỷ lệ 45%. Phan Thị Ngọc Khuyên . Trong năm 2007.770 = 90.4.655 . a.Ci-1 Giá thành ở mỗi mặt hàng khác nhau và ở mỗi kênh thu mua cũng khác nhau. Mặt hàng gạo 25% tấm. Nhưng trong 6 tháng đầu năm 2010.129. 4.885 (triệu đồng) GVHD: ThS.2 Phân tích tác động từ các nhân tố ảnh hƣởng Chi phí sản xuất qua các năm có sự biến đổi không đều được trình bày ở phần trên là do sự tác động chủ yếu của hai yếu tố sản lượng và giá thành sản phẩm. đề tài sử dụng giá thành sản xuất bình quân theo từng mặt hàng gạo. Để biết rõ mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chí phí sản xuất ta tiến hành phân tích tương tự như phần doanh thu: Gọi Ci : Chi phí sản xuất của năm thứ i (triệu đồng) qi : Sản lượng xuất khẩu năm thứ i (tấn) zi: Giá thành sản phẩm bình quân năm thứ i (đồng/kg) Ta có: Ci = qi x zi Đối tượng phân tích ở đây là sự thay đổi của chi phí qua từng năm Ci = Ci .88 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . tuy chi phí có phần tăng trở lại nhưng cũng chỉ đạt 8% trong tổng chi phí. lại giảm trở lại chỉ đạt 27%. cao hơn 20% so với cùng kỳ năm 2009. Trong 6 tháng đầu năm 2010. Sang năm 2009 lại tiếp tục giảm mạnh. chi phí lại tăng mạnh chiếm hơn một nửa tổng chi phí sản xuất với 53% . có chi phí sản xuất biến động ít hơn so với 2 mặt hàng trên. thấp hơn cơ cấu trong năm 2007.

199 tấn so với năm 2007.796 4.384 triệu đồng.ẢNH HƢỞNG CỦA SẢN LƢỢNG VÀ GIÁ THÀNH ĐẾN CHI PHÍ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007-2008 Mặt hàng q07 z07 q08 z08 q08-q07 z08-z07 Ảnh Ảnh hƣởng của hƣởng sản lƣợng của giá 5% tấm 2.674 triệu đồng.46. làm chi phí tăng 20. Chi phí giảm là do sản lượng của mặt hàng 15% tấm giảm mạnh với mức 10.768 3.675 25.4. - Mặt hàng gạo 25% tấm tăng cao hơn với mức 5.199 - .871 - 28.197 4.269 25% tấm Tổng cộng 29.471 triệu đồng. tổng chi phí giảm không nhiều là do hai mặt hàng gạo 5% tấm và 25% tấm tăng về sản lượng.242 20. mà nguyên nhân là do sản lượng xuất khẩu giảm nên làm sản lượng sản xuất bị thu GVHD: ThS.075 tấn.300 8.100 7. nên làm chi phí tăng cao hơn mặt hàng gạo 5% tấm với mức tăng là 21.034 5. Tuy nhiên do mức tăng của hai mặt hàng trên không cao bằng mức giảm của mặt hàng gạo 15% tấm.967 15% tấm 17.019 -1.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Chi phí năm 2008 tăng 90.672 - Nguồn: Phòng kinh doanh. Tuy nhiên.334 7.075 2.561 .768 tấn làm chi phí giảm 46. Được thể hiện qua bảng sau: Bảng 26 .283 9.384 95.272 7.820 triệu đồng.495 4. 2010  Ảnh hƣởng của nhân tố sản lƣợng Sản lượng trong năm 2008 giảm 1.868 4.895 -10.471 30. Chí phí tăng là do sự ảnh hưởng của sản lượng và giá thành sản xuất.805 4. Phan Thị Ngọc Khuyên . nên chí phí vẫn giảm 4. cụ thể: - Mặt hàng gạo 5% tấm tăng 4.300 14.384 triệu đồng. làm chi phí giảm 4.495 tấn về sản lượng. chi phí tăng đến 70% so với năm 2007.89 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Chi phí giảm do sản lượng giảm không được xem là một dấu hiệu tốt.554 7.734 21.885 triệu đồng so với năm 2007.820 39.

242 đồng/kg so với năm 2007. nên chi phí trong năm này tăng cao so với năm 2007. Cần có những biện pháp để thúc đẩy tiêu thụ. giá thành tăng 3.384) + 95. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng = (-4. - Kế đến là mặt hàng gạo 15%.595 (triệu đồng) GVHD: ThS. để kịp thời thu mua nguyên liệu trước đợt tăng giá. Như vậy. với tỷ lệ 70%. Phan Thị Ngọc Khuyên .52. làm chi phí sản xuất tăng thêm 30. tăng 4. Trong đó: - Giá thành của mặt hàng gạo 5% tấm là tăng cao nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do nguyên liệu tăng giá theo tình hình thị trường. - Giá thành của mặt hàng gạo 25% tấm là tăng thấp nhất với mức 2.655 = .561 đồng/kg làm chi phí tăng thêm 25.  Ảnh hƣởng của nhân tố giá thành Do các mặt hàng trong năm 2008 đều tăng giá so với năm 2007. Để khắc phục tình trạng này. nên tổng chi phí của năm 2008 vẫn tăng.269 triệu đồng.734 đồng/kg.885(triệu đồng) b. Việc giá thành của ba mặt hàng tăng đã làm tổng chi phí tăng thêm 95.220. Phân tích sự ảnh hưởng của sản lượng và giá thành đến chi phí sản xuất của công ty trong giai đoạn 2008 – 2009 Dựa vào công thức và nguồn số liệu thu được ta có đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn này là: C09 = C09 – C08 = 168.019 triệu đồng. Công ty cần phải linh hoạt hơn trong việc nắm bắt tình hình thị trường. dù chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm của sản lượng. nâng cao sản lượng sản xuất.967 triệu đồng. nhưng do giá thành của các mặt hàng đều tăng cao trong năm 2008. Tuy nhiên do sản lượng của mặt hàng này chiếm tỷ lệ lớn nên có mức tăng chi phí cao nhất với mức 39. nhằm giảm một phần chi phí.060 .269 = 90. chứ không phải phát sinh từ nội bộ bên trong công ty.90 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex hẹp theo.283 triệu đồng.

034 7.904 15% tấm 7. Do sản lượng xuất khẩu của mặt hàng này qua các thị trường trong năm 2009 tăng.135 -50.113 9. là do sự ảnh hưởng từ sự biến động của sản lượng và giá thành sản xuất trong năm.395 -7. so với năm 2008 đã làm chi phí giảm 19. làm chi phí giảm 50.579 7.91 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Chi phí năm 2009 giảm 52.595 triệu đồng so với năm 2008.760 -6.338 triệu đồng. 2010  Ảnh hƣởng của nhân tố sản lƣợng Tổng sản lượng của năm 2009 giảm 4293 tấn.293 -3.300 8. - Gạo 15% tấm giảm 6.369 triệu đồng.157 tấn so với năm 2008. làm chi phí tăng thêm 81.672 - 24.895 685 6.618 triệu đồng.457 -19.272 7.379 Nguồn: Phòng kinh doanh.115 6.415 -1. GVHD: ThS.649 triệu đồng.618 -27.683 81.369 -33.415 tấn. Được thể hiện qua bảng sau: Bảng 27 .279 -1.ẢNH HƢỞNG CỦA SẢN LƢỢNG VÀ GIÁ THÀNH ĐẾN CHI PHÍ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2008-2009 Mặt hàng q08 z08 q09 z09 q09-q08 z09-z08 Ảnh Ảnh hƣởng của hƣởng sản lƣợng của giá 5% tấm 7. Phan Thị Ngọc Khuyên . tuy mức giảm ít hơn gạo 25% tấm nhưng do giá của mặt hàng này cao hơn nên làm chi phí giảm nhiều hơn với mức 50.157 -639 -50.226 Tổng cộng 28. nên công ty đẩy mạnh sản xuất phục vụ cho hợp đồng xuất khẩu.544 -4. Cụ thể là do tác động của từng mặt hàng như sau: - Gạo 25% tấm có mức sản lượng giảm nhiều nhất với 7.100 7. - Gạo 5% tấm thì lại tăng 9279 tấn.649 -778 25% tấm 14.796 16.338 -4. Nguyên nhân giảm sản lượng của hai mặt hàng trên vẫn là do sự giảm sút về khối lượng trong các hợp đồng xuất khẩu.

369) + (-33. Cụ thể: - Mặt hàng gạo 5% tấm giảm nhiều nhất với mức 1. Tình hình cụ thể như sau: GVHD: ThS.904 triệu đồng.369 triệu đồng. Giá thành của các mặt hàng giảm chủ yếu là do giá nguyên liệu thu mua ở thị trường trong nước đã giảm trở lại sau khi tăng giá vào năm 2008. Tổng hợp các nhân tố = (-19.92 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .595 (triệu đồng). nên đã giảm 31.398 triệu đồng.135 đồng/kg.581 = .  Ảnh hƣởng của nhân tố giá thành Do giá thành của cả ba mặt hàng gạo trong năm 2009 đều giảm nên chi phí sản xuất cũng giảm theo. Phân tích sự ảnh hưởng của sản lượng và giá thành đến chi phí sản xuất của công ty trong giai đoạn 6th/2009 – 6th/2010 Dựa vào công thức và nguồn số liệu thu được ta có đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn này là: C6th/10 = C6th/10 – C6th/09 = 72.44. là do sự ảnh hưởng từ sự biến động của sản lượng và giá thành sản xuất trong thời gian qua. Tổng chi phí cả năm chịu ảnh hưởng từ sự giảm giá cả ba mặt hàng. cả hai nhân tố sản lượng và giá thành đều giảm. c. - Mặt hàng gạo 25% tấm chỉ giảm 639 đồng/kg. - Mặt hàng gạo 15% tấm giảm 1.466 – 116.544 triệu đồng.115 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009. nên làm chí phí trong năm này giảm mạnh. nhưng do sản lượng của mặt hàng trong năm khá thấp nên chỉ làm chi phí giảm 778 triệu đồng.683 đồng/kg đã làm chi phí sản xuất mặt hàng này giảm 27.226) = 52.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Mức giảm của hai mặt hàng gạo 25% tấm và 15% tấm cao hơn so với mức tăng của mặt hàng gạo 5% tấm nên tổng chi phí trong năm 2009 vẫn giảm 19. Trong năm 2009.115 (triệu đồng) Chi phí trong 6 tháng đầu năm 2010 giảm 44. Phan Thị Ngọc Khuyên . nhưng lại có sản lượng cao nên làm chi phí giảm 4.

475 9. làm chi phí giảm đến 47. GVHD: ThS.375 Nguồn: Phòng kinh doanh.950 3.100 -8. Tuy khối lượng xuất khẩu của gạo 15% tấm tăng 115 tấn.800 1.300 6.690 115 1. đã làm chi phí giảm 57.037 triệu đồng.922 Tổng cộng 17.037 12. Nên doanh thu trong thời gian này vẫn giảm mạnh với mức 57.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 28 . tuy mức giảm ít hơn gạo 5% tấm nhưng cũng góp phần làm doanh thu giảm thêm 10. với mức giảm 8.375 tấn. Cụ thể là do tác động của hai mặt hàng sau: - Gạo 5% tấm có mức sản lượng giảm nhiều nhất với 6800 tấn so với 6 tháng đầu năm 2009.260 triệu đồng.690 tấn.490 6.260 3.235 4.537 triệu đồng.500 8.710 triệu đồng. Nhưng mức tăng của mặt hàng này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức giảm của hai mặt hàng còn lại.037 triệu đồng.  Ảnh hƣởng của nhân tố giá thành Do giá thành của cả ba mặt hàng gạo trong thời gian này đều tăng so với cùng kỳ năm trước nên chi phí sản xuất cũng bị ảnh hưởng và tăng theo.060 -47.690 1.710 15% tấm 685 6.975 -1.740 -10.615 800 7.010 -6.800 7. Cụ thể: - Mặt hàng gạo 5% tấm tăng 1060 đồng/kg đã làm chi phí sản xuất mặt hàng này tăng 3. góp phần làm chi phí tăng thêm 761 triệu đồng. - Gạo 25% tấm giảm 1. Phan Thị Ngọc Khuyên .537 8. 2010  Ảnh hƣởng của nhân tố sản lƣợng Tổng sản lượng của 6 tháng đầu năm 2010 giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.ẢNH HƢỞNG CỦA SẢN LƢỢNG VÀ GIÁ THÀNH ĐẾN CHI PHÍ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TRONG 6TH/2009 6TH/2010 Mặt hàng q6th/09 z6th/09 q6th/10 z6th/10 q z Ảnh hƣởng Ảnh của sản hƣởng của lƣợng giá 5% tấm 10.075 761 860 25% tấm 6.352 -57.93 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .

219 -1.1 Lợi nhuận gộp trong hoạt động xuất khẩu gạo Sau khi sản lượng và giá cả tác động đến doanh thu và chi phí. nhưng do sản lượng của mặt hàng trong năm tương đối thấp nên chỉ làm chi phí tăng 860 triệu đồng. Giá thành của các mặt hàng đều tăng là do nguyên liệu thu mua trong giai đoạn này đa số rơi vào thời điểm tăng giá.392 triệu đồng.625 đồng/kg.648 -100.000 triệu GVHD: ThS. lợi nhuận tăng gần 50.763 -48.94 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .595 -44. nên đã tăng 12.Luận văn tốt nghiệp - Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Mặt hàng gạo 15% tấm tăng 1.291 Chỉ tiêu Chênh lệch doanh thu Nguồn: Phòng kinh doanh. Tổng hợp các nhân tố = (-57.075 đồng/kg.5 Phân tích lợi nhuận và các chỉ tiêu hiệu quả 4.885 -52. Trong đó.5. 4. 2010 Lợi nhuận gộp qua từng năm có sự tăng giảm là do chịu ảnh hưởng từ thay đổi của doanh thu và chi phí. tuy giá cả tăng làm chi phí tăng theo.740 đồng/kg.ẢNH HƢỞNG CỦA DOANH THU VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐẾN LỢI NHUẬN GỘP CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ 2007 6TH/2010 Đơn vị tính: triệu đồng 2008 / 2007 2009 / 2008 6th 2010 / 6th 2009 140. Trong 6 tháng đầu năm 2010. lại có khối lượng lớn nên làm chi phí tăng 4.44.814 -45.404 Chênh lệch chi phí 90.922 triệu đồng.037) + 12. Tổng chi phí cả năm chịu ảnh hưởng từ sự tăng giá cả ba mặt hàng.115 (triệu đồng).922 = . - Mặt hàng gạo 25% tấm tăng cao mạnh nhất với mức 1.114 Chênh lệch lợi nhuận gộp 49. so với 2 mặt hàng còn lại. mặt hàng 25% tấm có giá nguyên liệu thu mua vào thời điểm giá thị trường khá cao. Trong năm 2008. Phan Thị Ngọc Khuyên . có lúc giá lúa nguyên liệu lên đến 7. Hai chỉ tiêu này lại ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp trong hoạt động xuất khẩu gạo như sau: Bảng 29 . nhưng do chịu ảnh hưởng từ sự giảm mạnh của sản lượng nên chi phí trong thời gian này vẫn sụt giảm đáng kể.

với mức 100. 2010 GVHD: ThS.000 0 2007 2008 2009 6th/2010 Hình 12 – Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 Nguồn: Phòng kinh doanh. Nên lợi nhuận trong năm này không tăng.2 Tình hình tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2007 – 6th/2010 60. 4. Tuy chi phí trong năm này cũng tăng thêm 90. Nhưng cũng chính vì lý do đó nên chi phí trong thời gian này cũng giảm mạnh với mức 44. Nên lợi nhuận gộp trong năm 2008 vẫn tăng so với năm 2007. vì chịu ảnh hưởng từ giá xuất khẩu tăng cao đột biến.000 40.290 triệu đồng.814 triệu đồng.648 triệu đồng.114 triệu đồng. chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm của giá xuất khẩu lẫn giá nguyên liệu thu mua.219 triệu đồng.000 20.000 30. Trong đó. Do sản lượng xuất khẩu thấp hơn khá nhiều đã ảnh hưởng mạnh tới doanh thu. nhưng mức tăng chi phí không cao bằng mức tăng doanh thu.885 triệu đồng.5. doanh thu tiếp tục giảm hơn 45 tỷ đồng so với sáu tháng đầu năm 2009. chi phí giảm 52. là do sự tăng mạnh của doanh thu trong năm với mức tăng 140.000 Triệu đồng 50. nên doanh thu và chi phí đồng thời giảm mạnh. Phan Thị Ngọc Khuyên .595 triệu đồng so với năm 2008.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex đồng so với năm 2007. Sang năm 2009.95 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .000 10. mà còn giảm 48. nhưng doanh thu giảm mạnh hơn. lợi nhuận gộp từ xuất khẩu gạo chỉ giảm 1. Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2010. Vì vậy.

5. giảm 81% so với năm trước. tăng 43. Năm 2008. nền kinh tế thế giới cũng như trong nước đã phục hồi trở lại. Năm 2007. Là do sự tăng cao của lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu gạo trong năm này. từ đó làm lợi nhuận trong thời gian này giảm theo.326 triệu đồng. cộng thêm sản lượng xuất khẩu có phần sụt giảm nên tổng lợi nhuận cũng giảm theo. Phan Thị Ngọc Khuyên . Do đó trong năm 2007. Vì vậy. tổng lợi nhuận không giảm mà còn tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. nên doanh thu các hoạt động khác đều tăng đáng kể. Mặt khác. không chỉ riêng công ty Mekonimex mà hầu như các doanh nghiệp khác cũng rơi vào tình trạng khó khăn hoặc lợi nhuận thu được không cao. 4.700 tấn.476 triệu đồng.75%. chỉ đạt 9.3 Các chỉ tiêu hiệu quả (bảng 30) Để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty tương đối thấp chỉ đạt 4. 4. GVHD: ThS. ta tiến hành phân tích các chỉ tiêu tổng hợp. đạt 9. tỷ suất lợi nhuận trên chi phí bỏ ra của công ty thu được hằng năm. từ hoạt động kinh doanh biến động liên tục trong giai đoạn từ năm 2007 – 6th/2010.1 Chỉ tiêu lợi nhuận theo chi phí Nhìn chung. Các chỉ tiêu này sẽ phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm qua.186 triệu đồng. do giá cả trong hoạt động xuất khẩu gạo ổn định trở lại. hoạt động xuất khẩu gạo lại chịu sự sụt giảm mạnh từ sản lượng và giá cả so với cùng kỳ năm trước.219 triệu đồng so với năm 2007. do lượng gạo tiêu thụ trong nước tăng 4.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Phụ thuộc nhiều vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo nên tổng lợi từ hoạt động kinh doanh của Công ty biến đổi không đều trong giai đoạn từ năm 2007 – 6th/2010. Đến 6 tháng đầu năm 2010. lợi nhuận tăng mạnh đạt 47. Tuy nhiên.3.696 triệu đồng. Góp phần mang lại lợi nhuận siêu ngạch cho công ty. Đến năm 2009. tỷ suất chỉ đạt 2.96 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . lại chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2007 – 2009 đã làm lợi nhuận Công ty trong thời gian này giảm đến mức thấp nhất. nguyên nhân là do trong thời gian này xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.5. Hơn nữa.

Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Sang năm 2008. lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu gạo tuy giảm so với cùng kỳ năm trước. nên lợi nhuận thu được trên một đồng doanh thu bỏ ra không cao.86 10.35 4. công ty đã có một vài biện pháp nhằm giảm chi phí sản xuất thấp hơn. lợi nhuận giảm mạnh nên tỷ suất lợi nhuận cũng giảm theo.476 47. đã góp phần làm tỷ suất lợi nhuận tăng trở lại.325 LN/CP (%) 2. 2010 Đến năm 2009. như xây dựng nhà máy xây xát. Phan Thị Ngọc Khuyên . GVHD: ThS. tỷ lệ tăng đến 18.5.97 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .45 4.28 Nguồn: Phòng kinh doanh.23%.2 Chỉ tiêu lợi nhuận theo doanh thu Doanh thu của công ty trong giai đoạn này có xu hướng tăng.79% trong năm.3. đạt 10.696 9. Tuy nhiên lợi nhuận thu được vẫn cao hơn năm 2007.79 4. Nhưng trái lại.613 135.91 4.68 14.673 259.482 91.186 6.149 319. lợi nhuận thu được từ các hoạt động khác tăng cao sau đợt khủng hoảng.64 9. CHI PHÍ VÀ DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX TỪ NĂM 2007 – 6TH/2010 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 6th/2009 6th/2010 Doanh thu 167. Bảng 30 – LỢI NHUẬN.35%.75 18. chỉ tiêu này của công ty cũng biến động liên tục trong thời gian này. trực tiếp thu mua lúa từ nông dân… 4. nhưng đồng thời chi phí cũng tăng với tốc độ tương đương.23 LN/DT (%) 2.916 129.938 191.982 206. Trong 6 tháng đầu năm 2010. Tương tự như chỉ tiêu doanh lợi trên chi phí.780 100.198 Lợi nhuận 4.523 Chi phí 162. Từ đó nâng cao tỷ suất lợi nhuận thu được. nên đạt 4.298 9. Trong tương lai để nâng cao tỷ suất này. là do lợi nhuận thu được trong năm này khá cao.

Đã gây không ít khó khăn cho công ty Mekonimex nói riêng và các doanh nghiệp trong nước nói chung. tình hình hoạt động kinh doanh của công ty đã khả quan trở lại sau đợt khủng hoảng. tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. nên đạt 4.45%.6. Mọi hoạt động kinh doanh xuất khẩu trong thời kỳ này đều trở nên khó khăn cả về thị trường. Năm 2009 cũng tương đối thấp. Nhất là khi nền kinh tế trong nước phải chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2007 . các con số thống kê chính thức từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng quan tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2010 cho thấy nền kinh tế đã và đang phục hồi khá nhanh.6.1 Kinh tế Sự phát triển kinh tế trong nước có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu của công ty. khó khăn lớn nhất của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm nay vẫn là tiêu thụ và nhập siêu. giá cả.2009. tỷ lệ này khá cao đạt 14. Phan Thị Ngọc Khuyên .98 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Dù vậy. nhưng vẫn có thể cao lên GVHD: ThS.1. công ty cần nâng cao doanh thu qua các năm.1 Môi trƣờng trong nƣớc 4.7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 8. Mặc dù theo dự đoán của nhiều chuyên gia kinh tế. từ đó tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cũng được nâng cao đạt 10. Riêng năm 2008.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Trong đó. Tuy nhiên. Trong 6 tháng đầu năm 2010. và thanh toán. Để tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. nhưng do giá gạo xuất khẩu cao hơn năm 2007 góp phần tăng lợi nhuận. mức lạm phát không còn đáng lo. 4. từ đó đem lại lợi nhuận cao hơn.6 Phân tích các yếu tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến xuất khẩu 4.11%. các lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm trước. đồng thời đẩy tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng chi phí. tỷ suất năm 2007 đạt thấp nhất chỉ với 2. Đặc biệt là xuất khẩu vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Một khó khăn khác là nguy cơ lạm phát.91% là do doanh thu trong năm này tăng cao hơn so với mức tăng chi phí trong năm. Tất cả các ngành.68%.

6. Từ những thực tế trên cho thấy. Tóm lại. nền kinh tế trong nước và thế giới cũng đang phục hồi trở lại là một trong những cơ hội cần phải nắm bắt để vực dậy và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai. khi có sự tác động của nhiều yếu tố cùng lúc. Tuy vậy. mất ổn định chính trị. từ khi gia nhập WTO đến nay. Việt Nam đã và đang tạo được sự tin cậy trong mối quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới.6. khuyến khích xuất khẩu. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi tạo cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu vươn xa hơn trong thị trường thế giới. 4. tuy là một nước đang phát triển nhưng Việt Nam đang ngày càng hòa nhập hơn vào nền kinh tế toàn cầu.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex vào những tháng cuối năm nay và đầu năm sau. Hơn nữa. 4. nên luật thuế trong nước áp dụng thuế suất 0% đối với các mặt hàng xuất khẩu.2 Chính trị . chính phủ nước ta đang dần cải cách các thủ tục hành chính nhất là trong hoạt động xuất nhập khẩu. Mục tiêu của Chính phủ Việt Nam năm nay là kiểm soát lạm phát ở mức 8%. Với một Đảng cầm quyền. Công ty cần phải có những biện pháp tích cực hơn mới có thể phát triển trong nền kinh tế đầy thử thách như hiện nay.1.pháp luật Tình hình chính trị ở nước ta khá ổn định so với các nước khác trong khu vực. Với chủ trương “Việt Nam muốn là bạn và đối tác tin cậy với tất cả các quốc gia trong cộng đồng quốc tế”.3 Tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái được xem là một nhân tố quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. để phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay. Đây được xem là một lợi thế của nước ta trong giai đoạn hiện nay.1. tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu phát triển. Bên cạnh đó. để phát triển nền kinh tế trong nước. các cuộc lật đổ chính quyền. Nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu về của từng doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà còn tác động đến cán cân thương mại của cả GVHD: ThS.99 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . giảm thiểu được sự tranh giành quyền lực. Phan Thị Ngọc Khuyên .

100 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Chính phủ đang có định hướng hạ giá VNĐ thấp hơn trong tương lai để khuyến khích xuất khẩu trong cuối năm 2010. nên tỷ giá USD/VNĐ có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu được của công ty hằng năm. Thêm vào đó. Tình hình tỷ giá USD/VNĐ liên tục biến động trong giai đoạn từ năm 2007 đến nay. Tuy nhiên. cán cân thương mại trong nước vẫn nhập siêu trong thời gian qua. Với chủ trương. Gentraco có 11 dây chuyền chế biến gạo xuất khẩu với tổng công suất 1. trong việc điều hành tỷ giá ở Việt Nam. chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hiện nay. Nông trường Sông Hậu.000 tấn. Đến 6 tháng đầu năm 2010. đồng Việt Nam lại tiếp tục mất giá thêm 10% so với cuối năm 2009. đã gây tác động ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Công ty cổ phần Thốt Nốt. Sẽ tạo cơ hội để công ty thu về lợi nhuận cao hơn nhờ chênh lệch tỷ giá.500 tấn gạo/ngày.4 Đối thủ cạnh tranh trong nước Hiện nay. góp phần nâng cao tỷ giá trong thời gian này. nó là một trong những công cụ giúp nhà nước thực hiện các chính sách điều hành xuất nhập khẩu. Do đó.1. Nhưng nhìn chung tỷ giá trong giai đoạn này có xu hướng tăng và đã tăng khá mạnh trong 2 năm 2008 và 2009. nhà nước ta chủ trương để tỷ giá biến động theo cơ chế thị trường. hội nhập với nền kinh tế thế giới.6. Các giao dịch của công ty chủ yếu dùng USD làm đồng tiền trung gian. các đơn vị dẫn đầu về số lượng xuất khẩu là Công ty Gentraco. Phan Thị Ngọc Khuyên . Trong đó có 113 doanh nghiệp đã tham gia vào Hiệp hội Lương thực Việt Nam. tạo điều kiện để nền kinh tế Việt Nam ngày càng thích nghi với mức độ mở cửa. Ngoài ra.000 – 300. Nông trường Cờ Đỏ… Một số thông tin tiêu biểu về hai Công ty đứng đầu Cần Thơ như sau: - Công ty Gentraco xuất khẩu gạo hằng năm trung bình đạt từ 250.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex nước. tỷ giá ngoại tệ ở nước ta còn chịu ảnh hưởng nhiều từ nguồn cung cầu ngoại tệ trong nước. Công ty lương thực Sông Hậu. 4. Việt Nam có khoảng 205 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo. Công ty này cũng đã xây GVHD: ThS. có sự điều tiết của nhà nước. Riêng ở thành phố Cần Thơ có trên 12 doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Do đó.

Thị trường Philippines Philippines là một đối tác lớn thu mua gạo của công ty nhiều nhất trong các năm qua. khối lượng gạo bán trên thị trường nội địa còn thấp. - Công ty lương thực Sông Hậu là thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Nam.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP). chủ yếu xuất khẩu gạo ra thị trường nước ngoài. để hướng đến thị trường xuất khẩu nước ngoài. Với hệ thống máy đánh bóng gạo xuất khẩu đạt tiêu chuẩn. quốc gia này thu mua gạo chủ yếu bằng con đường ngoại giao. tổng công suất đạt 900 tấn gạo/ngày. Với những kết quả đạt được.5 – 3 triệu tấn gạo.6. thông qua đàm phán cấp Chính phủ. Tuy nhiên. việc mua bán đã chuyển sang hình thức đấu thầu tập trung. giảm sự cạnh tranh không cần thiết ở thị trường trong nước. và chủ yếu bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu nên ít gặp sự cạnh tranh trên thị trường nội địa. các doanh nghiệp đều đoàn kết.2 Môi trƣờng nƣớc ngoài 4.000 tấn/năm. Sản phẩm tạo được uy tín trên thị trường. Từ năm 2005 trở về trước. Gentraco luôn đứng trong tốp 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất cả nước. Việc bán được GVHD: ThS. công ty Mekonimex chỉ có mối quan hệ với các khách hàng quen thuộc.101 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Trung bình mỗi năm. là thành viên của Hiệp hội lương thực Việt Nam. Giá gạo xuất khẩu theo các hợp đồng tập trung xuất sang thị trường Philippines. Đặc biệt công ty có khả năng cung cấp các loại gạo thơm đặc sản như Hương Cần.1 Thị trường xuất khẩu a. Philippines nhập khẩu khoảng 2. các doanh nghiệp ở mỗi nước sẽ được chính phủ chỉ định làm đầu mối dự thầu. Phan Thị Ngọc Khuyên . Hơn nữa. Đến nay. Góp phần đưa gạo Việt Nam phát triển hơn trên thị trường thế giới. 4.2. Thơm Tây Đô. mỗi công ty có khách hàng truyền thống riêng biệt. đảm bảo các thông số kỹ thuật vệ chất lượng và chỉ tiêu an toàn lương thực.6. Bên cạnh đó. Thơm Chợ Đào. luôn cao hơn giá của thị trường gạo trên thế giới. Tài Nguyên… với số lượng lớn. sản lượng gạo bán ra đạt 200.

Trước đây. các nước châu Phi sẽ tăng cường nhập khẩu gạo từ các nhà cung cấp khác. thị trường trong nước sẽ cạnh tranh khắc nghiệt hơn khi có nhiều doanh nghiệp được tham gia xuất khẩu. Do kể từ năm 2009. b. số lượng lên đến trên 700 ngàn tấn. người tiêu dùng ở các nước này sẽ chuyển sang các loại lương thực giá rẻ hơn vì ở châu Phi còn nhiều loại lương thực khác có thể thay thế gạo. Vì các khách hàng mua gạo chủ yếu là những nước nghèo ở Châu Phi. Phan Thị Ngọc Khuyên . Thay vào đó. các doanh nghiệp có thể bị thu hẹp thị trường tại châu Phi nếu tăng giá mặt hàng này. Chính phủ nước này sẽ hạn chế tối đa mua gạo bằng hình thức đấu thầu tập trung qua một vài công ty lương thực quốc gia như trước.102 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . theo bản tin của hãng tin IPS phát hành tại Liên hiệp quốc ngày 3/8/2010. GVHD: ThS. Tuy nhiên. và thay đổi chính sách nhập khẩu gạo. Người dân châu lục này không có nhiều tiền nên họ sẽ tìm loại lương thực khác như kê hoặc sắn để thay thế nếu gạo trở nên quá đắt. Nếu giá gạo quá cao như năm 2007 và 2008.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex lượng gạo lớn. một số thương nhân nước này đã vào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mua gạo trực tiếp của doanh nghiệp. giới thương nhân ở nước này. Châu Phi chủ yếu nhập khẩu gạo từ Ấn Độ. Tuy nhiên. chính sách này đã được áp dụng từ đầu năm 2010. Thực tế. với giá cao cho nước này đã mang lại lợi ích không nhỏ cho Công ty trong nhiều năm qua. Vì thế chính sách giá sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng phát triển xuất khẩu gạo ở trị trường này. Thị trường Châu Phi Khu vực Châu Phi được xem là thị trường xuất khẩu gạo tiềm năng của Công ty Mekonimex trong những năm gần đây. vào tháng 8 năm 2010 chính quyền của tân Tổng thống Benigno Aquino đã đưa ra kế hoạch tự túc lương thực bằng các giải pháp thúc đẩy sản xuất nội địa. giảm sự lệ thuộc vào nhập khẩu gạo của các quốc gia. Do đó. Ấn Độ đã cố gắng giảm xuất khẩu gạo để phục vụ tiêu dùng trong nước sau khi nhiều cánh đồng lúa bị thiệt hại vì thời tiết xấu. Nhưng trong tương lai tới đây. dự kiến sẽ được miễn thuế để tham gia mua gạo.

và phải bán gạo với giá thấp. Nhưng từ 2008 trở lại đây. các nước nhập khẩu gạo hiện nay. kể cả Thái Lan cũng bắt đầu bán gạo giá rẻ”. c. đang có những biện pháp phát triển lúa gạo trong nước. Trước năm 2007. Pakistan. đảm bảo an ninh lương thực quốc gia để giảm sự lệ GVHD: ThS. Iraq. cũng như các loại cây lương thực thay thế ở trong nước để giảm sự phụ thuộc vào gạo nhập khẩu. Mianmar. Bên cạnh đó. Mianmar. Việt Nam đã không còn ở vị thế độc quyền ở phân khúc thị trường này nữa. Nhưng hiện nay. giá lại rẻ hơn so với các thị trường khác. các quốc gia nghèo như châu Phi. vì có nguồn gạo trắng cấp thấp lớn nhất. trung bình quốc gia này nhập khẩu khoảng 200 – 500 ngàn tấn gạo. Tuy nhiên. Điều này sẽ gây khó khăn không nhỏ cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam. Ấn Độ. từ năm 2008 trở lại đây. Các thị trường khác Do chất lượng gạo không cao bằng Thái Lan nên nước ta thường có lợi thế hơn trong thị trường gạo cấp thấp.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Ngoài ra. “Nhà nhập khẩu có thể lựa chọn mua gạo từ Pakistan. chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Long . Tương tự là trường hợp của Malaysia.103 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Phan Thị Ngọc Khuyên . Từ năm 2007 trở về trước. Cuba khi muốn mua gạo thì Việt Nam thường là nhà cung cấp được họ tìm đến đầu tiên. nay Việt Nam lại phải đối mặt với nguy cơ bị cạnh tranh ở ngay phân khúc gạo cấp thấp của mình. để tránh phải nhập khẩu gạo với giá quá cao trong những năm qua. sẽ tăng áp lực cạnh tranh. Việt Nam đã không còn nắm thế chi phối ở thị trường này nữa. đây sẽ là một thử thách cho các doanh nghiệp nước ta nói chung và Công ty Mekonimex nói riêng. nên phải nhập thêm 30% từ thị trường nước ngoài. hiện nước này chỉ sản xuất được 70% nhu cầu gạo trong nước. số gạo này đã rơi vào doanh nghiệp Thái Lan. theo ông Lê Tuấn. sau nhiều năm bị phê phán là không có những nỗ lực đủ để thâm nhập thị trường gạo phẩm cấp cao. Trung Quốc. Khi thị trường có thêm nhiều nhà cung cấp. các nước châu Phi nhập khẩu gạo đã có các chương trình thúc đẩy sản xuất gạo. Như vậy. đa phần họ mua của Việt Nam theo hợp đồng cấp Chính phủ.

Về năng lực xuất khẩu nước ta chỉ bằng khoảng hai phần ba năng lực xuất khẩu của Thái Lan. Dự báo sản lượng gạo của nước này sẽ giảm xuống so với dự kiến. bởi vì không đa dạng và chất lượng xay xát không tốt. nhất là từ Trung Quốc. phát triển những giống lúa mới có năng suất cao hơn.104 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Việt Nam có thể vượt Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới về khối lượng trước năm 2015. Ngoài ra. do giá gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan. chính phủ Thái Lan điều hành rất tốt trong khâu quy hoạch khu vực trồng lúa. thực phẩm. Thái Lan đang phải đối mặt với nguy cơ mất mùa vì nước này đang trải qua đợt hạn hán nặng nhất trong gần 20 năm qua. và hầu hết họ đều đã tăng nhập khẩu gạo từ nước này. Đây được xem là cơ hội xuất khẩu cho gạo Việt Nam trong năm này. mĩ phẩm và đồ ăn liền.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex thuộc vào gạo nhập khẩu.6.2 Đối thủ cạnh tranh nước ngoài a.2. Thái Lan sẽ đầu tư nghiên cứu về gạo. Đây được xem là nguy cơ giảm sút thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo và công ty Mekonimex. kể cả dược phẩm. Thái Lan Hiện tại Việt Nam là nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới chỉ sau Thái Lan. Tunisia. bằng cách tăng sản lượng gạo và phát triển hoạt động marketing. 4. Tuy nhiên. tạo ra những sản phẩm mới làm từ gạo. Thái Lan cũng đã vạch ra một chiến lược mới nhằm duy trì vị trí nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới của mình. thu hoạch và bảo quản. Ghana. Thái Lan đang tăng cường sản xuất gạo hương nhài trong bối cảnh nhu cầu tăng trên toàn cầu. Các thị trường này rất tin tưởng vào tiêu chuẩn và chất lượng gạo Thái Lan. và giá cũng rẻ hơn gạo Thái Lan. theo Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan. Chính phủ Thái Lan cũng nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ gạo của mình bằng cách cử các phái đoàn thương mại sang những thị trường mới như Senegal. Trong khi đó. Ngoài ra. trong năm 2010. Chất lượng gạo nước ta thường thấp hơn gạo Thái Lan. Theo đó. các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất và Trung Quốc. Bên cạnh đó. Phan Thị Ngọc Khuyên . GVHD: ThS.

Tuy nhiên. Trong tương lai. Ấn Độ sẽ xuất khẩu gạo trở lại. cộng thêm lượng gạo tồn kho năm 2009. động thái xuất nhập khẩu gạo của Ấn Độ rất phức tạp và khó dự đoán. Chính phủ Campuchia sẽ bảo lãnh 50% rủi ro cho các ngân hàng thương mại làm nhiệm vụ cho vay vốn để sản xuất. khi nào kho dự trữ đầy thì nước này đẩy mạnh xuất khẩu để giảm lượng lúa tồn kho.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex b. Để thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo. có năm tăng lên 3 triệu tấn. Tuy nhiên. Campuchia: Hiện nay. gây bất ổn giá trên thị trường thế giới. Campuchia có thể sẽ trở thành một đối thủ mạnh đối với nước ta trong lĩnh vực xuất khẩu gạo. Phan Thị Ngọc Khuyên . chế biến và dự trữ gạo. Thủ tướng Campuchia cho biết chính phủ nước này đã ấn định năm 2015 là năm hiện thực mục tiêu trở thành một trong những nước dự trữ và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Các chuyên gia nông nghiệp cho rằng. Ấn Độ Ấn Độ từng là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. nước này đã sản xuất được hơn 7 triệu tấn thóc. có năm lại xuất khẩu đột biến tới 6 triệu tấn. Các nhà chức trách Ấn Độ cũng đã quyết định tạm ngưng xuất khẩu một số loại gạo trong thời gian này. c. cuối năm 2009. lúc thiếu hụt lại mua vào để dự trữ. Chính phủ Campuchia đã thông báo mục tiêu này vào tháng 8 năm 2010. vụ lúa chính của Ấn Độ giảm không đáng kể. bằng việc xác lập giá xuất khẩu tối thiểu của các loại gạo này ở mức 500 USD/tấn và tăng lên 600 USD/tấn trong năm 2010. Ấn Độ đã giảm xuất khẩu gạo để bù vào sản lượng thiếu hụt do hạn hán gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa trong năm 2010. GVHD: ThS. có khả năng đến cuối năm 2010. còn vụ hè đang triển khai sản xuất dự kiến đạt sản lượng cao hơn năm trước. Theo đánh giá của một số chuyên gia cho rằng. Nước này dự định sẽ trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo chủ chốt trên thị trường thế giới. Năm 2009. Có năm quốc gia này xuất khẩu 2 triệu tấn gạo.105 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . trên thực tế. Campuchia đang đứng ở vị trí thứ tám trong top 10 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. chỉ sau Thái Lan. Thực tế những năm qua cho thấy.

Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex d. cộng thêm xu hướng đô thị hóa đang diễn ra ở nhiều nước Châu Á. Tuy nhiên. vì thu nhập của họ tương đối thấp. vì nếu Châu Phi mua gạo 5% tấm từ Pakistan sẽ có giá rẻ hơn Việt Nam từ 10 – 15 USD/tấn và tiết kiệm thêm 15 USD cước phí vận chuyển. khi nền kinh tế phát triển. quốc gia này xuất khẩu tới 4 triệu tấn gạo cùng chủng loại với Việt Nam. dự kiến họ có thể xuất 4. chỉ kém Việt Nam khoảng 1.6. Các đối thủ cạnh tranh khác Pakistan đang đứng ở vị trí thứ 4 trong những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. người dân sẽ chuyển sang tiêu dùng các loại lương thực có giá rẻ hơn. hoặc các sản phẩm ăn liền có nguồn gốc từ khoai. lúa mì. Còn trong năm 2010.5 triệu tấn. GVHD: ThS. Còn Mianmar mới tham gia thị trường xuất khẩu gạo từ năm 2005. Ở Châu Phi cũng có nhiều loại lương thực thay thế khác như kê. con người ngày càng bận rộn với công việc. Nhưng đến năm 2009. Đây là các nguyên nhân chính. ảnh hưởng đến lượng gạo tiêu thụ trong tương lai mà các nhà xuất khẩu gạo cần xem xét.5 triệu tấn. tăng 150% so với 2008. Được xem là đối thủ canh tranh của nước ta ở thị trường Châu Phi.106 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Phan Thị Ngọc Khuyên . đang dần thay thế các bữa ăn trưa với cơm gạo bằng các tiệm ăn nhanh ở nhiều nơi trong thành phố các nước. bắp. khoai. Sự thâm nhập của lối sống phương Tây. sắn. 4. Khi giá lúa gạo quá cao.2. gạo vẫn là nguồn lương thực chủ yếu ở Châu Á và Châu Phi.3 Sản phẩm thay thế Hiện nay.

GVHD: ThS. tín dụng. nên thương hiệu công ty chưa tiếp cận được với khách hàng nước ngoài. - Chất lượng gạo chưa cao so với đối thủ cạnh tranh. nghiên cứu thị trường. cũng như đối với các tổ chức tài chính.1 Môi trƣờng bên trong a.1 5. đã có giao dịch từ trước. Công ty vẫn chưa có những sản phẩm đặc thù với thương hiệu riêng của Công ty. cần có thêm nhiều nhân viên có trình độ chuyên môn cao. Điểm mạnh - Với bề dày lịch sử hoạt động kinh doanh trong ngành. - Công ty đã tạo được uy tín trên thương trường trong và ngoài nước. hoạch định và xây dựng chiến lược kinh doanh làm tham mưu cho giám đốc.107 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Hiện tại. - Nguồn lực tài chính của công ty luôn đảm bảo cho các hoạt động sản xuất cũng như các nhu cầu cần thiết khác. - Hiện tại thị trường xuất khẩu của công ty tương đối hẹp và biến động qua từng năm. - Do các kênh thu mua nằm ở vùng sản xuất lúa của Thành phố Cần Thơ nên việc thu mua được tiến hành thuận lợi.1. Công ty còn thụ động trong việc tìm kiếm thị trường.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Chƣơng 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY Tổng hợp các yếu tố tác động 5. Công ty có kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh trên thị trường. b. Các hoạt động mua bán chủ yếu được tiến hành với các khách hàng quen thuộc. - Chưa có bộ phận maketing và phòng kế hoạch để tìm hiểu về khách hàng. - Do chủ yếu bán hàng cho các nhà đầu mối ở nước ngoài. Phan Thị Ngọc Khuyên . chi phí vận chuyển thấp. Điểm yếu - Để phát triển công ty trong tương lai.

dẫn đến rủi ro trong các hợp đồng xuất khẩu có thời hạn dài. Đồng thời chính sách nâng cao thu nhập cho nông dân nên tăng giá lúa trong các năm qua. được xem là thị trường tiềm năng cho kinh doanh gạo nhưng công ty vẫn chưa phát triển mạnh về khâu tiêu thụ trong nước. b. Cơ hội - Nền kinh tế trong nước và thế giới phục hồi sau đợt khủng hoảng từ năm 2007 – 2009. ngành xuất khẩu gạo đang có cơ hội phát triển. tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. sẽ mang lại cơ hội nâng cao lợi nhuận của công ty. - Do chất lượng gạo của Công ty không cao bằng gạo Thái Lan. nên hoạt động kinh doanh của công ty chịu sự ràng buộc. - Được sự quan tâm và khuyến khích phát triển của chính phủ. - Với dân số 8 triệu người ở Việt Nam. đang tạo ra cơ hội phát triển cho công ty trong tương lai. - Giá xuất khẩu có xu hướng tăng trong thời gian tới. - Chất lượng gạo nguyên liệu không đồng đều. GVHD: ThS. nên chính sách nâng cao giá sàn xuất khẩu gạo sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh của công ty trên thị trường nước ngoài. - Lạm phát trong nước các năm qua tăng cao. - Các thị trường quen thuộc tiến hành đảm bảo an ninh lương thực trong nước.108 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . - Tình hình xuất khẩu phụ thuộc vào sự điều hành của nhà nước.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 5.2 Môi trƣờng bên ngoài a. Phan Thị Ngọc Khuyên . phát triển sản xuất lúa gạo nhằm giảm sự lệ thuộc vào gạo nhập khẩu. Thách thức - Tỷ giá USD biến động thất thường.1. đẩy chỉ số tiêu dùng và giá cả nguồn nguyên liệu tăng theo.

6.3 Xây dựng ma trận SWOT Bảng 31 – Ma trận SWOT của Công ty Mekonimex Cơ Hội – O Đe Dọa – T 2. O4   W3. Nguyên liệu đầu vào không đồng đều Điểm Mạnh – S Giải pháp S – O Giải pháp S – T 1. trường.109 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . khẩu. Được hỗ trợ từ tăng. O3   W1 + T1  Mua chuyên môn. O3  Thâm nhập thị Kết hợp dọc ngược chiều. trường nội địa.1. Uy tín trên thị trường nội địa. 4. Đào tạo nhân lực. Nguồn tài chính ổn định. 4. 2. Phụ thuộc vào sự 5. nguyên liệu thuận lợi. có xu hướng tăng. Giá gạo xuất khẩu điều hành nhà nước. Tiếp cận nguồn Thâm nhập thị trường triển thị trường xuất truyền thống. chính phủ. Chất lượng sản phẩm chưa cao. Kinh tế phục hồi 1. Thiếu nhân lực có  W1. Có kinh nghiệm  S1. S4 + O1. Nâng cao chất lượng 3. Thiếu hoạt Maketing. S2 + O1. S2. O4   S1. Phan Thị Ngọc Khuyên . W5 + O1. 5. Phát triển thị trường 4. Giá sàn xuất khẩu nâng cao. Giá cả nguyên liệu SWOT 4. Tiềm năng từ thị truyền thống giảm. 2. O4  sản phẩm.  S1. hẹp. O3. W2 + O1. hợp đồng quyền chọn.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 5. sau khủng hoảng. O2. sản phẩm. GVHD: ThS. 2. S3 + T3. T6  trong kinh doanh. Biến động tỷ giá.  S1. S2 + T2  Phát 3. Nhu cầu thị trường 3. Thị trường xuất khẩu xuất khẩu. 5. 3. động  W3. Chưa có thương hiệu  W4 + O1. Điểm Yếu – W Giải pháp W – O Giải pháp W – T 1. W5 + T5  Đa dạng hóa đồng tâm.

3. giảm sự lệ thuộc vào các thị trường truyền thống.Luận văn tốt nghiệp 5. nhu cầu nhập khẩu ở các nước này đang có xu hướng giảm trong tương lai. cùng với nguồn tài chính khá ổn định. Công ty nên vận dụng các điểm mạnh vốn có như kinh nghiệm và uy tín trong ngành để thâm nhập vào thị trường truyền thống. thu mua từ nhiều nguồn khác nhau đem lại chất lượng gạo không đồng đều. đã tạo dựng được uy tín trên thị trường. chính phủ nước ta đang khuyến khích “Người Việt dùng hàng Việt”.2 Giải pháp S – T . đang bị các loại gạo nước ngoài như Đài Loan. trong đó có cả các thị trường truyền thống của công ty. Trong khi thị trường nội địa với dân số hơn 80 triệu dân. nhằm tìm kiếm thị trường mới. xu hướng tiêu dùng của hầu hết các nước trên thế giới đều gia tăng. giá cả nguyên liệu đầu và ngày một tăng. 5. công ty nên vận dụng ưu thế về kinh nghiệm và uy tín trên thương trường. Ngoài ra.1. Từ đó. chính phủ ở các thị trường quen thuộc của công ty đang có những chính sách phát triển sản xuất nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. . Với cơ hội gia tăng sản lượng xuất khẩu và giá bán.Kết hợp dọc ngược chiều: Với vị trí địa lý của các kênh thu mua nằm trong vùng trồng lúa. Công ty nên tận dụng những cơ hội sau khi nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng. Phan Thị Ngọc Khuyên . Đề phòng tình trạng này xảy ra. GVHD: ThS.1. Đây chính là những thời cơ tốt để công ty thâm nhập sâu hơn vào thị trường nội địa với những thế mạnh sẵn có hiện nay. Giảm sự lệ thuộc vào nguồn cung gạo của nước ngoài.3. các nhu cầu về sản phẩm thiết yếu gia tăng vào thời điểm này.Phát triển thị trường xuất khẩu: Đứng trước nguy cơ khan hiếm lương thực. làm cho giá lúa gạo trên thế ngày càng tăng cao. đã tạo cho công ty dễ dàng tiếp cận với nguồn nguyên liệu. do xu hướng công nghiệp hóa ở các quốc gia này những nhà máy đang lấn dần các cánh đồng trồng lúa. Thì chiến lược kết hợp dọc ngược chiều thực sự là một giải pháp giúp công ty khắc phục được những thách thức đang đặt ra trước mắt. - Thâm nhập thị trường truyền thống: Sau khi thoát khỏi khủng hoảng. Thái Lan chiếm lĩnh.1 - Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Giải pháp S – O Thâm nhập thị trường nội địa: Với kinh nghiệm hoạt động trong ngành lâu năm. Hơn nữa. Trong khi.110 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .

Cùng với những cơ hội về giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng có xu hướng tăng cao khi nền kinh tế phục hồi. và chưa có thương hiệu sản phẩm riêng biệt mang nét đặc trưng của Công ty. - Nâng cao chất lượng sản phẩm: Chính phủ đang có những chính sách nâng cao giá sàn xuất khẩu.1. cần nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao.4 - Giải pháp W – T: Mua hợp đồng quyền chọn: được xem là giải pháp tốt nhất đối với các hợp đồng dài hạn khi đứng trước sự biến động tỷ giá trong nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên.111 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Bên cạnh đó tận dụng những chính sách hỗ trợ từ chính phủ để tiếp cận với những thành tựu khoa học. đào tạo cán bộ có năng lực chuyên môn về nông sản và cả kinh doanh xuất khẩu. thực trạng đặt ra là chất lượng sản phẩm của Công ty chưa cao. có chất lượng cao hơn.3 - Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Giải pháp W – O Đào tạo nhân lực: Để phát triển hơn trong tương lai.1. Cộng thêm. chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu nên được thực hiện cùng với sự tận dụng các cơ hội về sự hồi phục kinh tế và các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Vì thế. để có thể trạnh canh với các loại gạo chất lượng cao khác từ đối thủ cạnh tranh.3. nhằm phát triển những sản phẩm mới. Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm.Luận văn tốt nghiệp 5. tổ chức lại bổ máy quản lý. GVHD: ThS. để đưa gạo Việt Nam sánh ngang với gạo Thái Lan trong tương lai. - Phát triển thị trường xuất khẩu: thị trường xuất khẩu của Công ty tương đối hẹp trong giai đoạn gần đây. mang nét riêng biệt chỉ có ở Công ty Mekonimex sẽ giúp tăng doanh thu và lợi nhuận. Phan Thị Ngọc Khuyên . 5. công ty đang thiếu các nhân lực chuyên môn trong việc nhận ra những thay đối trên thị trường cũng như việc xây dựng các chiến lược thích hợp. Công ty cần có những biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. sẽ dẫn đến giảm lợi thế cạnh tranh giá rẻ trên thị trường nước ngoài. Để giảm sự lệ thuộc vào các trường thị trường này. - Đa dạng hóa đồng tâm: Để khắc phục yếu điểm về sản phẩm có chất lượng chưa cao.3.

112 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . nâng cao tỷ suất lợi nhuận thì chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra sẽ giúp mang lại doanh thu cao hơn so với các sản phẩm chất lượng trung bình như trước đây. - Đào tạo nhân lực là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp nâng cao năng lực quản lý. - Để tăng doanh thu.2 5. sẽ là cơ hội lớn để công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Các định hướng cụ thể: - Mở rộng. Nhu cầu gạo các thị trường tiềm năng ở nước ngoài. GVHD: ThS. - Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo với qui mô lớn theo nhu cầu của thị trường. tham gia nhiều hơn vào thị trường thế giới. 5.2 Lựa chọn giải pháp Dựa vào ma trận SWOT và các định hướng phát triển của công ty các chiến lược được chọn là : - Kết hợp dọc ngược chiều. sức mạnh bên trong nội bộ sẽ làm điểm tựa để công ty dễ dàng vươn tới những thành công trên thị trường thế giới. - Phấn đấu tăng doanh thu từ 10 – 15% trên năm.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Định hƣớng phát triển 5. Với giải pháp này.1 Mục tiêu của công ty Mục tiêu chính của công ty là trở thành một trong những công ty xuất nhập khẩu lớn. triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh mặt hàng gạo trong những năm tiếp theo. Hạn chế sự lệ thuộc vào nguồn cung gạo thành phẩm. công ty sẽ mở rộng được quy mô sản xuất nhằm tăng sự kiểm soát về chất lượng sản phẩm gạo cung cấp cho thị trường xuất khẩu.2.2. và xuất khẩu gạo. tăng tỷ suất lợi nhuận trên chí phí và doanh thu. - Phát triển thị trường xuất khẩu. - Nâng cao khả năng tài chính và năng lực quản lý của công ty. Phan Thị Ngọc Khuyên .

Do đó chất lượng sản phẩm của Công ty là yếu tố quan trọng không chỉ giúp mang lại lợi nhuận cao mà còn quyết định sự thành bại của Công ty trên thương trường quốc tế. Ông Trương Thanh Phong. Và muốn nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra cần phải thực hiện giải pháp kết hợp dọc ngược chiều.3 Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Giải pháp 5. Bên cạnh đó. Các nhà máy nên được xây dựng gần nguồn nguyên liệu để tiết kiệm chi phí trong việc vận chuyển. vận động nông dân không tự sử dụng giống vụ trước dành sản xuất cho vụ sau vì rất dễ lẫn GVHD: ThS. chất lượng sản phẩm đầu ra của Công ty không chỉ chịu ảnh hưởng từ khâu chế biến mà còn chịu ảnh hưởng trực tiếp ở chất lượng của giống lúa. Phan Thị Ngọc Khuyên . tạo điều kiện cho việc tối ưu hoá sản xuất. cần đầu tư vào thiết bị công nghệ. thì chất lượng sản phẩm đầu ra sẽ được nâng cao. lập kế hoạch đầu tư và sắp xếp hoạt động sản xuất linh hoạt hơn.Luận văn tốt nghiệp 5. Khi thực hiện được sự kết hợp dọc ngược chiều. chất lượng gạo đồng đều hơn. Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam khẳng định chừng nào chưa giải được bài toán chất lượng cho hạt gạo thì khó có thể xây dựng và giữ được thương hiệu gạo trên thị trường thế giới.3. xúc tiến hoạt động thu mua lúa từ nông dân. kết hợp dọc về phía sau là nền tảng của một chương trình cải tiến và quản lý chất lượng.113 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Có thể nói. Theo các chuyên gia. Trong khi đó. do giảm được lượng gạo thành phẩm thu mua từ các kênh khác nhau. Sẽ mang lại hiệu quả tối đa cho việc kiểm soát nguyên liệu. giảm được chí phí thu mua. Bằng cách xây dựng thêm các nhà máy chế biến gạo cũng như các nhà máy xay xát lúa nhằm hạn chế tối đa lượng gạo thành phẩm thu mua từ kênh ngoài. bước đột phá để nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu trước hết là khâu giống. Kết hợp dọc ngược chiều cung cấp khả năng kiểm soát nguồn nguyên liệu và góp phần khép kín dây chuyền cung cấp. Công ty cần tăng cường đầu tư vốn phối hợp với các tổ chức nông dân có kế hoạnh trồng lúa chất lượng cao. cũng như các hệ thống xay xát lúa. tuyên truyền.1 Kết hợp dọc ngƣợc chiều và nâng cao chất lƣợng sản phẩm Kết hợp dọc ngược chiều và nâng cao chất lượng sản phẩm có liên hệ mật thiết với nhau. dây chuyền đánh bóng gạo. Nên hai giải pháp này phải được thực hiện cùng lúc. quản lý tốt chất lượng đầu ra.

Công ty cần tìm hiểu kỹ nhu cầu. khi quyết định phát triển thị trường mới phải chú ý cân nhắc các điều kiện về cơ hội. Phan Thị Ngọc Khuyên . Đặc biệt cần phải thực hiện đồng bộ ba giải pháp là sử dụng lúa đặc sản có mùi thơm. thị hiếu. Công ty nên đầu tư cho nông dân bằng cách cung cấp giống lúa có xác nhận. để phát triển thị trường mới thành công. Tìm kiếm thị trường trên các địa bàn mới bao gồm vùng lãnh thổ. sấy lúa phải đảm bảo độ khô hạt lúa theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.2 Phát triển thị trƣờng Giải pháp phát triển thị trường là tìm cách bán các sản phẩm hiện tại trên thị trường mới. quốc gia khác. cần cử cán bộ hoặc nhân viên hướng dẫn nông dân thu hoạch đúng thời điểm không để lúa quá chín. trên 30% diện tích canh tác để nông dân an tâm gieo trồng. điểm yếu của công ty so với các đối thủ cạnh tranh. đe doạ cũng như điểm mạnh. Công ty cần nỗ lực tìm kiếm thị trường mới để bán các sản phẩm hiện đang sản xuất bằng một số biện pháp. giống lúa có hàm lượng cao về protein. Đây là giải pháp được nhiều công ty của các quốc gia phát triển trên thế giới thực hiện để gia tăng doanh số và lợi nhuận. điều quan trọng cần làm hiện nay là công ty nên thành lập riêng một bộ phận Marketing chuyên nghiên cứu về thị trường xuất khẩu. công ty phải chú trọng đến chiến lược marketing.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex tạp. Bên cạnh đó xây dựng thêm phòng kế hoạch để nghiên cứu và hoạch định các chiến lược nhằm định hướng phát triển vào thị trường tiềm năng. Do đó. Điều quan trọng ở đây là Công ty “nên bán sản phẩm thị trường cần chứ không nên bán những gì mình đang có”. Nguyên liệu đầu vào có đạt tiêu chuẩn thì sản phẩm đầu ra mới có chất lượng cao. đảm bảo tỷ lệ mua gạo từ giống lúa có xác nhận.3.114 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Do đó. khâu phơi. trong giải pháp phát triển thị trường. khi quy mô nhu cầu của thị trường hiện tại bị thu hẹp. truyền thống tập quán ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng của họ như thế nào. và phát triển công nghệ sau thu hoạch. Theo giải pháp này. thu nhập và đánh giá các khả năng phát triển thị trường. GVHD: ThS. Mặt khác. Khâu thu hoạch lúa. Cũng như cân nhắc đến yếu tố chi phí. Tuy nhiên. 5.

Các khóa đào tạo sẽ giúp nhân viên làm việc nhất quán. Bên cạnh đó. đối tượng áp dụng của phương pháp phải là những nhân viên có nhiều triển vọng phát triển. tham gia vào hội chợ triển làm ở các quốc gia trên thế giới là một trong những cách quảng bá thương hiệu đến với các khách hàng hữu hiệu. Công ty có thể thực hiện một trong những cách sau đây: - Tạo điều kiện cho nhân viên tự học. có thể hình thành các chuẩn mực trong quy trình làm việc. tăng cường tinh thần làm việc với đội nhóm … Sau một thời gian thực hiện chế độ đào tạo. biết cách chấp nhận thất bại của nhân viên. tập trung. sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Phan Thị Ngọc Khuyên . còn nhân viên lại có cơ hội học các kỹ năng mới. Công ty sẽ có thêm nhiều nhân viên tài năng. - Tổ chức các khóa đào tạo tập trung. giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực của ứng viên. phải luôn tổ chức đánh giá kết quả đào tạo và việc chuyển giao kết quả GVHD: ThS. tạo các mối quan hệ bên ngoài và thăng tiến trong sự nghiệp. Hình thức đào tạo này đem đến cho Công ty một đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn trong công tác giảng dạy.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Hiện nay. khuyến khích đúng cách. Công ty có thể tổ chức các chương trình đào tạo tập trung thông qua các địa chỉ đào tạo chuyên nghiệp. Đặc điểm của phương pháp này là nó đòi hỏi người nhân viên phải vượt ra khỏi những gì đã biết. Ngoài ra.3. Vì thế. tự học hỏi thêm những kỹ năng mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 5. công ty cũng đang có nhiều cơ hội phát triển thị trường mới theo hình thức này thông qua các hoạt động ngoại giao của chính phủ kết hợp với sự nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới của Công ty.3 Đào tạo nhân lực Đào tạo nhân lực cho nhân viên không chỉ nâng cao năng lực quản lý của nhân viên mà còn có mục đích quan trọng hơn là “đào tạo nguồn lực để giữ nhân tài”.115 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . các nhân viên được đào tạo tập trung với chất lượng tương đối đồng đều. Nhưng khi thực hiện biện pháp này nên chú ý một số vấn đề trong việc lựa chọn nhân viên để đào tạo. Đào tạo nhân lực có nhiều hình thức khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể mà có cách thức áp dụng riêng. Việc giao các nhiệm vụ vượt quá khả năng là cách huấn luyện cho nhân viên tự nâng cao năng lực.

Phan Thị Ngọc Khuyên . lãnh đạo Công ty sẽ có cơ sở để khuyến khích duy trì công tác đào tạo hay tìm hướng đi khác phù hợp hơn. GVHD: ThS. Từ đó.116 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex đó vào thực hiện công việc.

đã được xem là thành công lớn nhất của Công ty trong thời gian qua. nhưng đã giúp Công ty rút ra được những bài học kinh nghiệm trong đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu. bên cạnh những thành tựu đạt được.  Trong chính sách bảo vệ quyền lợi của nông dân. Bằng chứng là đến nay sản phẩm của Công ty đã có mặt ở nhiều Châu lục khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên. khắc phục yếu điểm để đương đầu với những thách thức trong nền kinh tế hiện nay. sau thời gian gần 30 năm hoạt động.2 Kiến nghị 6.1 Đối với nhà nƣớc  Cần tăng cường sự kết hợp giữa 4 nhà: nhà nước. chứ không chỉ riêng đối với Công ty Mekonimex. Vị thế và uy tín của công ty được nâng cao trên thị trường trong và ngoài nước. cần có sự phối hợp cao hơn với các doanh nghiệp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Công ty ngày một phát huy những thế mạnh vốn có để vươn xa hơn trong thị trường toàn cầu. Tạo điều kiện cho cả hai cùng phát triển. GVHD: ThS. nhà khoa học. Hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua tuy không mang lại nhiều lợi nhuận. là điều không thể tránh khỏi của bất kỳ một doanh nghiệp nào.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Chƣơng 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6. 6. Năm 2011 sẽ là năm hứa hẹn những thành công tốt đẹp sau khi Công ty đã hoàn tất các thủ tục chuyển đổi thành công ty cổ phần với một chu kỳ mới của nền kinh tế. vẫn còn tồn tại một số vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.117 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . Không những vậy. để có thể đưa ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam vươn lên tầm cao mới. góp phần xây dựng đất nước.2. và nhà doanh nghiệp. với nhiều kinh nghiệm trong ngành. Điều quan trọng ở đây là Công ty đã không ngừng củng cố. Phan Thị Ngọc Khuyên . nhà nông.1 Kết luận Để có thể duy trì và phát triển cho đến ngày nay.

Phan Thị Ngọc Khuyên . nhằm mang lại lợi nhuận và đề phòng rủi ro từ các thị trường xuất khẩu.  Tăng cường hoạt động ngoại giao. nhằm cải thiện bộ máy quản lý năng động. khen thưởng hợp lý để thúc đẩy các nhân viên làm việc tích cực.2. linh hoạt với những thay đổi của môi trường.2 Đối với doanh nghiệp  Công ty nên nhanh chóng thành lập bộ phận marketing. tạo điều kiện để công nhân phát huy sở trường trong công việc.Luận văn tốt nghiệp  Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Tiến hành quy hoạch vùng chuyên canh có quy mô lớn. gầy dựng mối quan hệ với các nước trong và ngoài khu vực. và công hiến nhiều hơn cho Công ty.118 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo . phòng kế hoạch để bộ máy quản lý hoàn thiện hơn. nên ưu tiên chọn các nhân viên có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt về nhân sự. 6.  Trong tuyển dụng nhân sự. khuyến khích. hỗ trợ và hướng dẫn nông dân gieo trồng những giống lúa có chất lượng cao phù hợp nhu cầu của thị trường. GVHD: ThS. Biến thị trường nội địa thành hậu phương vững chắc trong việc xúc tiến hoạt động xuất khẩu.  Có chiến lược đầu tư thích đáng hơn vào thị trường nội địa. mở đường cho xuất khẩu phát triển.  Tiến hành đào tạo nguồn nhân lực hiện tại. nâng cao năng lực cạnh tranh từ bên trong nội bộ.  Có chính sách đãi ngộ nhân tài.

baomoi. Tủ sách Đại Học Cần Thơ. Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh. 3.119 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo .vn  Trang Doanh nhân 360: www. giáo dục: www.saga. Tủ sách Đại Học Cần Thơ.Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình kinh tế đối ngoại. Phan Thị Ngọc Khuyên . Giáo trình quản trị kinh doanh quốc tế. Tủ sách Đại học Cần Thơ.Thời báo kinh tế Việt Nam: http://vneconomy. đầu tư. Bùi Văn Trịnh (2009). Võ Thanh Thu (2009). Phan Thị Ngọc Khuyên (2009). Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh Doanh Quốc Tế. 5. Và các bài đăng trên các trang thông tin điện tử:  Báo điện tử . Trương Khánh Vĩnh Xuyên (2009). Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Học viện Bưu chính viễn thông. Hà Văn Hội (2007). Kinh tế và phân tích hoạt động doanh nghiệp.doanhnhan360.vn  Báo Tin nhanh Việt Nam: http://vnexpress. tài chính.com  Báo mới: http://www. 4.net  Cổng thông tin quản trị kinh doanh. 2.com GVHD: ThS.