You are on page 1of 81

OCENA SKUTKW REGULACJI

Podmioty, na ktre akt normatywny


Projekt ustawy na:
l) podmioty instalacje, ktre
na powietrza;
2) organy administracji publicznej - odpowiedzialne za w zakresie ochrony
w tym za przygotowanie i programw ochrony powietrza oraz planw
krtkoterminowych;
3) wojewdzkich inspektorw ochrony - odpowiedzialnych za pomiary
i przeprowadzenie oceny powietrza w strefach, za wojewdztwa nad
przygotowaniem i wykonaniem programw ochrony powietrza oraz
starosty, wjta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie wykonywania przez nich
w programach ochrony powietrza i planach krtkoterminowych,
prowadzenie pokontrolnych w tym zakresie oraz prowadzenie
administracyjnych w sprawie wymierzenia ww. organowi kary w przypadku braku
realizacji pokontrolnych:
4) ministra do spraw - odpowiedzialnego za przygotowanie aktw
wykonawczych do ustawy, i przekazanie do Komisji Europejskiej programw
ochrony powietrza oraz w sprawie odroczenia stosowania
poziomw dopuszczalnych,
5) Inspektora Ochrony - odpowiedzialnego za
w zakresie zapewnienia pomiarw i ocen powietrza oraz obliczanie
oraz prowadzenie w trybie jako organu II stopnia
administracyjnych w sprawie wymierzenia organowi kary
w przypadku braku realizacji pokontrolnych.
Podmioty, ktre poprzez do systemu ograniczania
zanieczyszczenia powietrza:
- osoby fizyczne (podmioty indywidualne), ktre
programami ochrony powietrza.
Projektowana ustawa na podmioty sprawozdawcze
z powietrza oraz przygotowaniem i programw ochrony
powietrza oraz planw krtkoterminowych.
24
Konsultacje
Projekt na podstawie ktrego opracowano niniejszy projekt ustawy zgodnie z 12
ust. 5 Nr 49 Rady Ministrw z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady
Ministrw (M. P. Nr 13, poz. 221, z zm.), poddany konsultacjom
w ramach procedury legislacyjnej.
Projekt do wszystkich wojewodw i wojewdztw.
Ponadto, przekazane w ramach konsultacji do jednostek
badawczo - rozwojowych,
zawodowych oraz innych podmiotw wskazanych
l. Folska Akademia Nauk
2. Komisja Krajowa NSZZ
3. Komisja Wsplna i Terytorialnego
4. OPZZ
5. Folska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych
6. Krajowa Izba Gospodarcza
7. Instytut Ekologii Terenw
8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
9. Instytut Ochrony
l O. Instytut Ochrony
11. Instytut Podstaw Polskiej Akademii Nauk
12. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
13. Folski Klub Ekologiczny
14. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
15. Polskie Towarzystwo Przyrody "Pro Natura"
16. Centrum Prawa Ekologicznego
17. Polska Zielona
18. Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast
19. Folitechnika Warszawska
20. Stowarzyszenie Producentw Cementu i Wapna
21. Stowarzyszenie Polskich Gospodarki Odpadami
22. "Termiczne Unieszkodliwianie Odpadw-KLUB 0,1" EMJPRO Sp. z o. o.
23. Towarzystwo Gospodarcze- Polskie Elektrownie
24. Polskie Towarzystwo Zawodowych
25
25. Izba Gospodarcza Polskie
26. Izba Energetyki
27. Biuro Studiw i Projektw Energetycznych "Energoprojekt"
28. Polska Izba Gospodarcza Drzewnego
29. Polska Izba Druku
30. Polska Izba Skrzanego
3 l. Polska Izba Chemicznego- Pracodawcw
32. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Chemicznego
Politechniki
W ramach konsultacji do projektu uwagi
Wojewdztwa Zachodniopomorskiego, Wojewdztwa
Wojewdztwa
Wojewdztwa Lubelskiego, Wojewdztwa
Wojewdztwa Opolskiego,
Wojewdztwa Wielkopolskiego, Wojewdztwa
Wojewdztwa Mazowieckiego, Wojewdztwa
Podkarpackiego, Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Wojewoda
Wojewoda Wielkopolski Wojewdzki w Poznaniu, Polska Konfederacja
Pracodawcw Prywatnych Lewiatan, Komisja Wsplna i Terytorialnego,
Wojewdztwa Mazowieckiego, Polskie Towarzystwo
Zawodowych, Wojewdztwa Opolskiego, A TMOTERM S. A., Elektrownia "Rybnik"
S. A.. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Wojewdzki Inspektor Ochrony
w Wojewdzki Inspektor Ochrony w Warszawie,
Wojewdzki Inspektor Ochrony w Szczecinie, Instytut Ochrony
w Warszawie, Prezydent Miasta Gliwice, Miejski w Kaliszu, Stowarzyszenie
Papiemikw Polskich, PKPP Lewiatan.
uwag podczas konsultacji
charakter
uwag Komisji Wsplnej i Terytorialnego
kwestii oraz wskazania organu do przekazania do Komisji
Europejskiej w trybie art. 22 Dyrektywy CAFE w zakresie odroczenia lub
strefy z stosowania poziomw dopuszczalnych. Uwagi
te Projekt tym samym Komisji
Wsplnej i Terytorialnego. w uwagi
26
przez Wojewdzkiego Inspektora Ochrony w oraz
Wojewdztwa do nowego kraju na
strefy, w ktrej dokonuje oceny powietrza w strefach jest nowe
do i oceny powietrza, zawarte w dyrektywie CAFE, nowe
kryterium oceny- na PM2,5, do aglomeracji
i miast l 00 tys. W celu ujednolicenia systemu i oceny
powietrza dla wszystkich w za najbardziej
optymalny kraju na aglomeracje, miasta l 00 tys.
oraz obszar kraju.
uwagi przez Wojewdztwa
Mazowieckiego,
Wojewdztwa wprowadzenia nadzoru i kontroli sprawowanej
nad administracji w zakresie wykonania i realizowania przez
odpowiednie organy programw ochrony powietrza oraz planw krtkoterminowych.
Wojewoda nadzr nad przygotowaniem i wykonywaniem programw
ochrony powietrza i planw krtkoterminowych, do wojewdzkiego
inspektora ochrony kontrola tych
uwag1 ogramczama emisji
niezorganizowanej poprzez na podmioty zanieczyszczenia
do powietrza atmosferycznego, o pozwolenia na wprowadzanie gazw
lub do powietrza, pozwolenia zintegrowane lub decyzje o
uwarunkowaniach, oszacowania we wnioskach o wydanie ww.
lub decyzji emisji niezorganizowanej oraz wskazania metod jej ograniczania.
uwag propozycji zmian w innych ustawach.
propozycja refundacji wymiany lub modernizacji starych piecw i
w indywidualnych gospodarstwach domowych opalanych kamiennym. W
z aktualnym brakiem podstmvy prawnej tego konieczne wprowadzenie
propozycji zapisu dofinansO\vywania wymiany lub modernizacji palenisk
i domowych ze Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki
Wodnej oraz wojewdzkich funduszy ochrony i gospodarki wodnej.
W po zmianie przepisw przewiduje wprowadzenie
dodatkowego dofinansowania gmin w tym zakresie.
27
Dodatkowo projekt ustm:o.: opracowany na podstawie przez
Ministrw w dniu 16 listopada 2011 r. projektu ustawy poddany konsultacjom
Komisji Krajowej NSZZ Oglnopolskiego Porozumienia
Zawodowych, Komisji Wsplnej i Terytorialnego. Nie uwag
do projektu. Projekt ustawy tym samym Komisji Wsplnej
i Terytorialnego.
Ponadto projekt usta\7\ry do wojewdztw. W ramach
konsultacji do projektu uwagi wszystkie
uwag podczas konsultacji charakter

uwag nadzoru i kontroli
opracowanie przez wojewdztw programw ochrony powietrza
oraz planw krtkoterrnino\7\rych oraz przez organy
naprawczych w tych programach i planach, jak
terminu na opracowanie projektu programu ochrony powietrza oraz planw
krtkoterminowych w z wprowadzeniem systemu kontroli ternlinowego
opracowania i realizacji tych programw i planw. w z
implementacji dyrekty\7\ry CAFE, w tym art. 30 kar oraz art. 23 i 24
w zakresie programw ochrony powietrza oraz planw krtkoterminowych, w tym
terminw ich opracowania uwagi te nie
W wyniku uwag wojewdztw, w przepisie
wprowadzono okres vacatio legis dla w przepisw
nadzoru i kontroli, tj. od dnia l maja 2012 r.
Ponadto uwagi wojewdztwa
w zakresie procedury przyjmowania planw krtkoterminowych przez sejmik
wojewdztwa oraz wskazania wojewdzkiego kryzysowego
odpowiedzialnego za informowanie organw o
planem.
aktu normatywnego na sektor finansw publicznych, w tym
i jednostek terytorialnego
Skutki finansowe sektora fmansw publicznych z noVv')'ch
regulacji Ochrony oraz Ministerstwo Inspekcja
Ochrony obecnie nie dysponuje rezerwami kadrowymi i finansowymi.
28
nowych na realizowanych dotychczas przez
Ochrony
Koszty przygotowania oceny powietrza wymaganej przez CAFE oraz
koszty monitoringu i oceny pokryte odpowiednio na poziomie wojewdzkim
oraz na poziomie krajowym przy udziale Narodowego Funduszu
Ochrony i Gospodarki Wodnej i wojewdzkich funduszy ochrony
i gospodarki wodnej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura
w w zakresie kosztw inwestycyjnych.
Z powodu zbyt koszty inwestycyjne i
monitoringu i oceny powietrza w Polsce obecnie pokrywane z
i Dlatego w projekcie tego finansowania. z
w wyniku transpozycji dyrektywy CAFE koszty monitoringu i oceny
powietrza
Skutki finansowe przepisw CAFE
na koszty inwestycyjne oraz nieinwestycyjne. W obszarze tych pierwszych
koszty z zakupem i uruchomieniem stacji pomiarowych, zakupem
komputerowego
oprogramowama do modelowania matematycznego. Koszty
nieinwestycyjne natomiast utrzymanie systemu oceny powietrza, w tym
funkcjonowanie stacji pomiarowych, zakup danych do modelowania ocen
i prognoz oraz prace z danych do modelowania i informowaniem
zaplecza instytucjonalnego, przeprowadzenie
opracowame stosownych planw, programw, wytycznych, wykonanie ocen
i analiz.
29 -------------------
l
Szacunkowe koszty z przez Ochrony
Dyrektywy CAFE
Szacunkowe koszty z przez Ochrony
projektem ustmvy tabele I.1, I.2, II.l, U.2.
Tabela 1.1. Koszty z przygotowaniem systemu oceny powietrza pod
dyrektywy nr 2008/50/WE w 2009-2010 z przeniesieniem kosztw realizacji niektrych
na 2011 r.- koszty
.
Koszty Koszty rzeczowe [tys. PLN] Uwagi
osobowe
inne (w
Lp. Zadanie


tym

[tys. PLN]
l 2 3 4 5 6 7
l Koszty - - 2200 3370 koszty centralnych
monitoringu i oceny zakupw, w tym
powietrza koszty poniesione:
pod PM2,5 analizatorw PM2,5,
pobomikw L VS i
HVS PM2,5,
analizatorw
do stacji W 2009
r.:
a) 29 szt.
PM2,5 za 150 103
798 PLN,
b) szt.
PM2,5 za 2 097 887,6
PLN i analizator
za l 043 100 PLN;
reszta kwoty do
poniesienia
ze
i w
2011 r.
2 Utworzenie i - - 800 - zadanie w trakcie
nowej bazy danych realizacji
powietrza w
z systemem
informacji przestrzennej
dla danych o
powietrza
3 Utworzenie systemu - - 200 - Zadanie do realizacji
prognozowania w roku 201 l
krtkoterminowego
na poziomie krajowym
30
4 Utworzenie strony - - 100 - Zadanie do realizacji
internetowej w roku 2011
informacje nt.
wszystkich stref na
terenie kraju, w ktrych
dokonuje ocen
powietrza z
odczytu
informacji dot.
powietrza w danej strefie
5 metodologii - - 100 - w trakcie realizacji

naturalnych i zjawiska
resuspensji,
z posypywaniem drg
w zimie piaskiem
lub
w zanieczyszczeniu
powietrza
Razem koszty - - 3400 3370 Razem wszystkie

6 770 tys. PLN
31
Tabela L2. Koszty z przygotowaniem systemu oceny powietrza pod
dyrektywy nr 2008/50/WE w latach 2009-2010 z przeniesieniem kosztw realizacji niektrych
na 2011 r.- koszty
Koszty rzeczowe [tys.
Koszty
PLN]
osobowe
inne (w tym
Lp. Zadanie
Uwagi
wojewody)

wojewody
[tys. PLN]*

l 2 3 4 5 6
l Koszty 525,6 - 3000 koszty w a i b: 3525,6
monitoringu i oceny tys. PLN
powietrza
pod PM2,5,
w tym:
a opracowanie projektw 525,6 - lt' ramach
sieci monitoringu - zatrudnienia- 0,25 etatu/l
PM2,5 i wybr 2/ata (l etat = 72
lokalizacji stacji 697,64 11: 2009 r.; w 2010
r.: 58 697,64 PLN l rok)
b przygotowanie - - kosztw szacunko11y
infrastruktury i zakupy 3000 (infrastruktura pod
gruntu, zakupy

pomiarowego,
i za ubezpieczenie
stacji)
2 Utworzenie systemu - - 1600 Zadanie przeniesione na lata
prognozowania 2011-2013
krtkoterminowego na
poziomie
wojewdzkim
Razem koszty 525,6
-
4600 Razem wszystkie
5125,6 tys. PLN

* zadania Inspekcji Ochrony finansowane przez wojewodw realizowane w ramach
limitu zatrudnienia i na vl'ynagrodzenia dysponentw
przyznanych na dany rok.
**przewiduje kosztw do poniesienia przez wojewdzkie inspektoraty ochrony
pokryta w ramach wnioskw o dofinansowanie z wojewdzkich funduszy ochrony
i gospodarki wodnej.
32 ------------
Tabela U.l. Koszty z funkcjonowaniem systemu oceny powietrza pod
dyrektyvry 2008/50/WE w przeliczeniu na rok, od 2011 r. -koszty
.
.
.
Koszty rzeczowe [tys. PLNJ
Lp. Zadanie
inne (w
tlwagi

tym

l 2 4 5 6
7
l Koszty
- 1049,8 - koszty rzeczowe -
monitoringowych w

zakresie PM2,5
od 2011 r., w tym
pomiary na stacjach
interkalibracje, badania
porwnawcze i inne
na rzecz
zapewnienia
4 Koszty modelowania - 250 - Realizacja zadania
na poziomie krajowym
zapewniona na podstawie
na potrzeby oceny
umw z
powietrza
5 Koszty modelowania na - 300
- Realizacja zadania
poziomie krajowym na
zapewniona na podstawie
potrzeby prognozowania
umw z
krtkoterminowego
6 Asysta techniczna
- 50
- Realizacja zadania
i serwisowanie nowej
zapewniona na podstawie
bazy danych na poziomie
umw z na
krajowym (baza krajowa)
funkcjonowanie
Ekoinfonet
7 Utrzymanie strony 15
- -
internetowej
informacje nt. wszystkich
stref na terenie kraju,
w kirych dokonuje
ocen powietrza,
lokalizacji wraz
z odczytu
informacji dot.
powietrza w danej strefie
-
Razem koszty 15 1649,8 -

Razem wszystkie
l 664,8 tys. PLN
'----
. -
* zadania Inspekcji Ochrony realizowane w ramach limitu zatrudnienia i
na wynagrodzenia dysponentw przyznanych na dany rok.
33
Tabela H.2. Koszty z funkcjonowaniem systemu oceny powietrza pod
2008/50/WE w przeliczeniu na rok, od 2011 r.- koszty
Lp. Zadanie
l 2
l Koszty
monitoringowych
w zakresie PM2,5
od 2011 r. w tym
kosztw utrzymania i
sieci
monitoringu PM2,5,

eksploatacyjnych,
na rzecz
zapewnienia i kontroli
pomiarw
PM2,5, serwis
4 Koszty modelowania na
poziomie wojewdzkim
na potrzeby
prognozowania
krtkoterminowego
5 Asysta techniczna
i serwisowanie systemw
bazodanowych
na poziOmie
wojewdzkim
6 Gromadzenie
i przetwarzanie danych
w zakresie PM2,5
z
innych
dyrektywy
oraz wykonywanie
rocznej oceny
pO\vietrza pod
PM2,5
Razem koszty

Koszty rzeczowe [tys. PLN]

wojewody*
4
1097,2
-
160
1257,2
inne (w tym


Uwagi
34
5
6
640 przy minimalne koszty
l punktu PM2,5 15
tys. PLN na rok (ok. 70 punktw
1600
320
-
pomiarowych) oraz
eksploatacyjne, serwisowanie i
ubezpieczenie stacji (40 tys. PLN * 16
na rok)
Koszty SerWISU informatycznego
do wizualizacji on-line, transmisji i
przechowywania danych w
wojewdzkich systemach
informatycznych (CAS i inne bazy
danych): 20 tys. PLN * 16 na
rok
2560 Razem wszystkie 3 817,2 tys.
PLN ---------------------------------------
* zadania Inspekcji Ochrony finansowane przez wojewodw realizowane w ramach limitu
zatrudnienia i na '":'nagrodzenia dysponentw przyznanych
na dany rok.
** przewiduje kosztw do poniesienia przez wojewdzkie inspektoraty ochrony
pokryta \V ramach wnioskw o dofinansowanie z wojewdzkich funduszy ochrony
i gospodarki wodnej.
Szacunkowe koszty z przez Ministersmo i wojewdztw
projektem ustawy tabela HL 1 oraz HI.2.
Koszty w zakresie systemu powietrza
Tabela lll.1 Koszty w zakresie systemu powietrza
L p Instytucja Zadanie Koszty osobowe Koszty rzeczowe [tys. PLN] Uwagi

NFOSiGW
jednostek
administracji


terytorialnego)
[tys. PLN]
l 2 3 4 5 6 7
Opracowanie - sfinansowane
krajowego planu - 61 w 2009 [,
na rzecz
wyeliminowania

dopuszczalnych
poziomw
PMIO (w tym
PM2,5)
Ministerstwo ze szczeglnym

niskiej emisji
Analiza - - 20 sfinansowane
W 2009 L
ograniczenia
emisji
prekursorw
ozonu w skali
kraju
Razem koszty 81 tys.
Jednostki 50 - stref
wnioskw 5;
terytorialnego o odroczenie koszt
terminw
wniosku dla
jednej strefy
dopuszczalnych na
35
dla stref lub
aglomeracji,
gdzie istnieje
ryzyko
przekroczenia
tych dla
dwutlenku azotu
oraz benzenu
Utworzenie
nowych
stanowisk pracy
na poziomie

wojewdztw i
lokalnych
(koszty
bezosobowe) w
z
opracowaniem.
i
monitoringiem

programw
ochrony
powietrza (zakup

komputerowego,
mebli,
linii
telefonicznej,
szkolenia
specjalistyczne)
320 -
Razem koszty wojewdzkich i lokalnych:
Razem koszty i wojewdzkich:
poziomie ok.
10 tys. PLN

utworzenie
l dodatkow
ego etatu w


e
wojewdz.
oraz
lokalnym -
koszt ok.
10 tys.
PLN/etat
370 tys. PLN
451 tys.
PLN
*przewiduje kosztw do poniesienia przez pokryta w
ramach wnioskw o dofinansowanie z wojewdzkich funduszy ochrony i
gospodarki wodnej.
36
Tabela HH.2 Koszty roczne w zakresie systemu powietrza
L p Instytucja Zadanie Koszty osobowe Koszty rzeczowe [tys. PLN] Uwagiadministracji
administracji

l
i

[tys. PLN]
1 2 3 4 5
6
7
Opracowanie - -
50
50 tys. PLN l
i aktualizacja
rok
wytycznych
w sprawie
przygotowania
programw ochrony
powietrza.

zagadnienia

z Dyrektywy CAFE,
oraz planw
krtkoterminowych
Organizacja -
10
w
i funkcjonowanie
od potrzeb
systemu dla
Ministerstwo
pracownikw

organw
administracji

w zakresie
programw ochrony
powietrza oraz
nowych


z
Dyrektywy CAFE
(szkolenia
przeprowadzane w
od
potrzeb)
Razem koszty
60 tys. PLN l
rok
Jednostki Dodatkowe etaty na 1600
-
-
50 tys. PLN x
poziomie
32 osb l rok =
terytorialnego
1600 tys. PLN l
wojewdzkich
rok
37
i lokalnych
Opracowywanie
programw ochrony
powietrza (na
podstawie
rocznych ocen
powietrza, w
tym dla stref
i aglomeracji
z przekroczeniami

docelowych/
dopuszczalnych
zwieszonego
PM2,5) oraz planw

krtkoterminowych
(dla stref lub
aglomeracji, gdzie

potencjalne ryzyko
przekroczenia
progw
alarmowych.

dopuszczalnych oraz
docelowych)
9 756
Razem koszty wojewdzkich i lokalnych:
Razem koszty MS i wojewdzkich i lokalnych:

administracji
-

koszt
roczny l etatu
w wynosi ok.
50 tys. PLN)
ok.
30 programw
ochrony
powietrza w
latach 20 11-
2012 oraz ok. 5
planw
krtkotermino
wych
hipotetyczna,
prawdziwa
od
wynikw
pomiarw za
dany rok);
koszt
jednostkowy
ok.: 319 tys.
l program
ochrony
powietrza, 40
tys. l plan

krtkotermino
wy ch.
11 356 tys.
PLN /rok
11416 tys.
PLN /rok
*przewiduje kosztw do poniesienia przez pokryta w ramach
wnioskw o dofinansowanie z wojewdzkich funduszy ochrony i gospodarki wodnej.
38
W projekcie ustawy zawarto tzw. zgodnie z maksymalny limit
wydatkw sektora finansw publicznych skutkiem finansowym ustawy do roku 2020
wynosi 152 265,6 tys. PLN.
Zawarta w projekcie ustawy o zm1ame ustawy - Prawo ochrony oraz
niektrych innych ustaw finansowa dotyczy dla
dyrektywy CAFE z wprowadzeniem standardu dla PM2,5.
W z tym wyklucza przekroczenia maksymalnego limitu wydatkw
sektora finansw publicznych. Ponadto zadania w przedmiot0\7\-)'m projekcie
regulowane w ustawie na rok.
Ustalenie mechanizmu wszystkie z
powietrza, ktre zastosowanie w przypadku przekroczenia lub
przekroczenia na dany rok maksymalnego limitu wydatkw jest zatem
do przygotowania. ograniczenie lub brak realizacji
jakiegokolwiek z spowoduje niezrealizowanie
prawem Unii Europejskiej, a tym samym przez
przeciwko Polsce i skierowanie sprawy do Europejskiego
za brak realizacji prawem UE (np. wykonanie
oceny powietrza, nie przygotowanie programu ochrony powietrza dla strefy,
w ktrej stwierdzone przekroczenia poziomw dopuszczalnych lub docelowych
substancji do powietrza).
kosztvv (w tym zakupw centralnych,
tj. analizatorw PM2,5, analizatorw do stacji oraz przygotowanie
"Projekt krajowego planu na rzecz wyeliminowania dopuszczalnych
poziomw PMl O (w tym PM2,5) ze szczeglnym niskiej emisji"
oraz "Analiza ograniczenia emisji prekursorw ozonu w skali kraju")
wydatkowane w latach 2009 oraz 2010, dlatego nie
w maksymalnym limicie wydatkw na lata 2011-2020.
koszty do poniesienia przez w
CAFE w kwocie do 12 346,6 tys. PLN.
Na podstawie projektu ustawy koszty monitoringowych
z przepisw projektem ustawy do pomes1enia przez
Ochrony w Polsce oszacowano na poziomie:
39
- 11 895,6 tys. PLN (w ramach wnioskw na dofinansowanie ze
Programu Operacyjnego Infrastruktura i oraz Narodowego Funduszu ochrony
i Gospodarki Wodnej oraz vvojewdzkich funduszy).
Koszty poniesione przez Ministerstwo 81 tys. PLN
(w ramach wnioskw na dofinansowanie ze Narodowego Funduszu
Ochrony i Gospodarki Wodnej).
Natomiast docelowe koszty roczne monitoringu i oceny powietrza oraz
kontrolnych i prowadzenia administracyjnych od roku 2011 oszacowano
na poziomie 5482 tys. PLN z tych kosztw w 2010 roku).
Koszty przygotowania oceny powietrza zgodnej z wymogami Dyrektywy CAFE oraz
koszty monitoringu i oceny finansowane z odpowiednio
na poziomie wojewdzkim przez wojewodw oraz kraju Koszty te
realizowane w ramach limitu zatrudnienia i na wynagrodzenia
dysponentw przyznanych na dany rok. Przewiduje kosztw
do poniesienia przez oraz pokryta z wykorzystaniem
Narodowego Funduszu i Wojewdzkich Funduszy Ochrony i Gospodarki
Wodnej, a Programu Operacyjnego Infrastruktura i (w
w zakresie kosztw inwestycyjnych). Z uwagi na wzmocnienia etatowego
Inspekcji Ochrony w z nowymi zadaniami
ich wykorzystanie kosztem realizacji dotychczasowego
niezwykle systemu kontroli przestrzegania prawa.
w z poniesienia dodatkowych kosztw osobowych
ze w tym z wojewody na zadania z
przez Ochrony Inspektorat Ochrony
oraz wojewdzkie inspektoraty ochrony monitoringu i oceny powietrza
pod PM2,5 (koszty z opracowaniem projektw sieci
monitoringu PM2,5 i wyboru lokalizacji stacji, utrzymania strony internetowej
w zakresie powietrza) Minister na obecnym etapie prac,
pokryje koszty w projekcie ustawy w ramach posiadanych

Ministerstwo v.yda ok. 50 tys. PLN na "Wytycznych
do przygotowania programw ochrony powietrza oraz planw krtkoterminowych"
oraz ok. 10 tys. PLN na funkcjonowanie systemu dla pracownikw regionalnych
ochrony odpowiedzialnych za przygotowanie i programw
40
ochrony powietrza oraz planw krtkoterminowych. aktualizacja tego
dokumentu oraz cykl dokonywane raz na 3 lata, gdy
tego sytuacja (np. w nowych regulacji UE w zakresie ochrony powietrza
planowanych przez na 2013 r., w z dyrektywy
CAFE oraz Strategii tematycznej w sprawie zanieczyszczenia
powietrza). Zadania to finansowane w ramach do Narodowego Funduszu
Ochrony i Gospodarki Wodnej wnioskw poprzez do Ministra
do spraw finansw publicznych o uruchomienie z rezerwy celowej
poz. 59 na rok ... pn. Dofinansowanie zadm1 z zakresu ochrony
i gospodarki tvodnej.
w ustawie wydatki skutkiem w
projektowanej ustawy sfinansowane w ramach finansowych
w dyspozycji Ministra
dla finansw publicznych z zastosowania regulacji trudne do
oszacowania. Tym niemniej one 7 754 mln PLN (dane
z raportu Regionalnego Biura WHO na pt. Health risks o f particulate matter
from long-range transbonndary air pollution) i w sektorze
zdrowia i spowodowanych ograniczeniem liczby oraz
przedwczesnych zgonw.
Z jednostek terytorialnego konieczne wydatkowanie 320 tys.
na utworzenie 32 nowych etatw, oraz od 2013 r. corocznie l 600 tys. PLN na
utrzymanie nowych etatw na zadania w zakresie powietrza.
W z tym koszty do poniesienia przez jednostki
ter:y1orialnego maksymalnie w kwocie do 11 356 tys. PLN (l 600 tys. PLN
na utrzymanie nowych etatw, oraz w roku 2011, 2012, 2016 oraz 2020 - 9 756 tys. PLN
na opracowame ok. 30 programw ochrony powietrza oraz planw
krtkoterminowych w ramach wnioskw na dofinansowanie ze
oraz wojewdzkich funduszy).
kosztw z opracowania
programw ochrony powietrza oraz planw krtkoterminowych
od wynikw oceny powietrza. w latach 2011 - 2012
konieczne opracowanie programw ochrony powietrza dla ok. 30 stref w zakresie
PM2,5. Ze na fakt, programy ochrony powietrza na okres ok. 3-6 lat,
w latach 2013- 2015 konieczne opracowanie dodatkowo ok. 15 programw. Ponadto
41
ustawa aktualizacji programw ochrony powietrza po trzech lata
ich dlatego w roku 2016 oraz 2020 opracowanie aktualizacji
ok. 30 programw ochrony powietrza.
aktu normatywnego na rynek pracy
Niniejsza regulacja do powstania nowych mieJSC pracy w wyniku
popytu na inwestycje w dziedzinie ochrony oraz doradczo-
konsultingowe przede wszystkim w zakresie
ograniczania emisji do powietrza.
aktu normatywnego na gospodarki i w tym
na funkcjonowanie
Nowa regulacja na gospodarki, koszty
do poniesienia przez podmioty naprawcze programami
ochrony powietrza znaczne z uwagi na fakt, na
takiego eksploatowania instalacji, aby z nimi emisje nie
pogorszenia stanu w znacznych rozmiarach lub lub zdrowia
ludzi. W przypadku w danej strefie poziomw dopuszczalnych
lub docelowych, podmioty na pogorszenie powietrza i osoby fizyczne
do ponoszema kosztw organizacyjnych
i inwestycyjnych dla ograniczenia emisji
jest precyzyjne oszacowanie kosztw tych w skali kraju ze na fakt,
l) nieznana jest liczba stre[ w ktrych notowane przekroczenia one
zidentyfikowane w wyniku przeprowadzenia kolejnych powietrza).
2) przekroczenia poziomw dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w strefach
przyczyny i spowodowane z takich jak
sektor bytowo-komunalny (niezorganizowana emisja z indywidualnych
ogrzewania) czy transport. W od przyczyn
dopuszczalnych standardw konieczne stosownych naprawczych
ukierunkowanych na ich Rodzaj i zakres
przyczyny naruszenia w programie ochrony powietrza, ktry zostanie
opracowany dla danej strefy. Jego harmonogram rzeczowo -
finansowy. W harmonogramie tym opisane koszty i finansowania poszczeglnych
naprawczych. te indywidualnie dla poszczeglnych obszarw.
42
to na koszty samego opracowania programw ochrony powietrza jak i koszty
realizacji naprawczych w tych programach. Koszty
te dla poszczeglnych stref znacznie Nie
sfinansuje wszystkich przewidzianych w programach ochrony powietrza.
Niemniej wnioski o dofinansowanie
w programach ochrony powietrza priorytetowo. kosztw
z realizacji wojewdztw.
powietrza wsparcie z programw
strukturalnych nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej. wspierana
z Wojewdzkich Funduszy Ochrony niektre z
do uzyskania wsparcia ze pozyskanych z ze
do emisji C0
2
w ramach z Kioto w tzw. GIS lub ze
pozyskanych ze do emisji co2 na aukcji po 2013 r.
Aby oceny kosztw na opracowanie i programw
ochrony powietrza, Ministerstwo dane z
kosztw opracowania wszystkich dotychczas wykonanych programw i kosztw
ich Takie programy wymuszone dotychczas prawem
w zakresie powietrza tj. Rady 1996/62/WE w sprawie kontroli i oceny
powietrza tzw. i czterema "dyrektywami crkami". Dotychczas
przygotowano programy dla 92 stref. nich strefy dla norm
zawieszonego PMlO (79 stref), benzo(a)pirenu (75 stref), dwutlenku azotu (2 strefy), benzenu
( 4 strefy), tlenku (l strefy), niklu (l strefy) na 170 w skali kraju oraz ozonu (6 stref)
na 28 w skali kraju. Suma liczb w/w stref jest 92 bowiem w niektrych strefach
przekroczenia kilku Ministerstwo
ze wszystkich wojewdztw dane kosztw opracowania
programw dla 79 stref, ktre (x) = 7 555,182 tys. PLN. koszty
opracovvania programw (x) poniesione w latach w z czym nie
Koszty tych programw
oszacowano na (y) = 28 643 929 tys. PLN. Koszty naprawczych (y)
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do programw, na okres
kilku lat tj. do ok. 2020 r. Ponadto z programw opracowana i w latach
w z naprawcze tych programw
w trakcie realizacji i nie dla
43
Z strefy z przekroczeniami dopuszczalnych
poziomw poziomw PM2,5, 30 stref wszystkich 46 stref utworzonych
w kraju dla PM2,5, co 65 % wszystkich stref w kraju. Podana liczba 46
stref dla PM2,5 ustalona wg. kryteriw: 12 aglomeracji
250 tys. 18 obszarw ze skupiskami l 00 tys.
i 16 obszarw wojewdztw. przekroczenia dopuszczalnych
dla PM2,5 na obszarze dwch pierwszych typw stref, czyli w sumie
30 (12 + 18).
Aby koszty odpowiednio opracowama lub programw ochrony
powietrza dla dotychczasowych stref na programy ochrony powietrza dla PM2,5
zastosowano z = 65/50 (65 - jest to procent stref z przekroczeniami PM2,5
natomiast 50 - jest to procent stref z przekroczeniami PMlO i in.) W ten sposb
otrzymano odpowiednio (z) * (x) = 9 756 tys. PLN na opracowanie oraz (z) * (y) = 37 237
106 tys. PLN na kwota wykonania programw jak
i 53 z nich stanowi wymienionych kwot, czyli
ponad 37 mld PLN.
Warto jednak na uwadze, w przypadku zanieczyszczenia PM2,5
naprawczych inny charakter te w dotychczasowych programach,
a koszty ich realizacji nieporwnywalne. niektre
identyczne dla programw PMIO i PM2,5 oraz programw dla innych
i wtedy, aby ich podwjnego liczenia, w przedstawionym
szacunku kosztw realizacji programw, takie zadania nie powinny brane pod
Ile i jakie strefy zidentyfikowane do opracowania programw ochrony powietrza
z uwagi na przekraczanie poziomw PM2,5 pomiary
powietrza, ktre, o ile l 00 stacji monitoringowych na terenie kraju, powinny
wykonane do 2010 r. Jakie trzeba w poszczeglnych
strefach pod strefy i inny
w przekraczaniu norm wojewdztw
2 lata na przygotowanie i programw. Tak rzeczywiste koszty
dyrektyw-y CAFE znane pod koniec 2012 r. Horyzont czasowy przewidziany
na tych programw zgodnie z dla celu poziomu docelowego
PM2,5 2015 r. a dla celu poziomu dopuszczalnego- 2020 r.
44
Jedn.
red.
Ustawa o zmianie ustawy -Prawo ochrony oraz niektrych innych ustaw
Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
powietrza i czystszego powietrza dla Europy.


T/N
Uzasadnienie
w
projekcie przepisw
poza
minimalne wymogi
prawa UE ( **)
Art. 1 l Przedmiot
Art. 2
pkt l
Art.2
pkt 2
Niniejsza dyrektywa ustanawia na
celu:
1) zdefiniowanie i celw
powietrza, wyznaczonych w taki sposb, aby
lub szkodliwe
na zdrowie i jako

2) powietrza w
na podstawie wsplnych metod i
kryteriw;
3) uzyskiwanie informacji na temat
powietrza, pomocnych w walce z
zanieczyszczeniami powietrza i
oraz w monitorowaniu trendw i
poprawy stanu powietrza z realizacji
krajowych i wsplnotowych;
4) zapewnienie, informacja na temat
powietrza
5) utrzymanie powietrza, tam gdzie jest ona
dobra, oraz jej w przypadkach;
6) promowanie
w zakresie ograniczania
zanieczyszczenia powietrza.
"powietrze oznacza powietrze troposferyczne na
budynkw, z miejsc pracy w
rozumieniu dyrektywy 89/654/EWG [20], do
ktrych zastosowanie przepisy
ochrony zdrowia i w miejscu pracy i
ktre nie zazwyczaj publicznie
"zanieczyszczenie oznacza
w powietrzu, ktra
szkodliwego na
zdrowie ludzkie i/lub jako
N
N
N
Przepis o charakterze informacyjnym. nie
wymaga transpozycji.
Art. 3 pkt 20 l Przepis przemestony do ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z zm.)
Art. 3 pkt 49 l Przepis przemeslOny do ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z zm.)
2
Art. 2
pkt3
Art. 2
pkt4
Art.2
pkt5
Art. 2
pkt 6
Art. 2
pkt7
"poziom oznacza zanieczyszczenia w
powietrzu lub jego na powierzchniach w
czasie;"
"ocena oznacza do
pomiaru, obliczania, przewidywania lub
oszacowania poziomw
dopuszczalna oznacza poziom substancji w
powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej,
w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania
szkodliwego na zdrowie ludzkie lub
jako ktry powinien
w terminie i po tym terminie
nie powinien przekraczany;"
"poziom krytyczny oznacza poziom substancji w
powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej,
po przekroczeniu ktrego
skutki w odniesieniu do
niektrych receptorw, takich jak drzewa, inne
lub ekosystemy naturalne, jednak nie
w odniesieniu do
"margines tolerancji oznacza procentowo
dopuszczalnej, o ta
przekroczona, zgodnie z warunkami
ustanowionymi w niniejszej dyrektywie;"
N
N
N
N
T
Art. 3 pkt 28
l
l
Art. 86
Art. 3 pkt 28
lit. a
Art. 86 ust. 1
pkt 4
l pkt 4
Art. l pkt 2
lit. c
Przepis przeniesiony do ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25. poz.
ISO z zm.)
Przepis przemeslOny do ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
(Dz. U. z 2008 r. Nr 2S, poz.
ISO z zm.)
Ministra z dnia
17.12.2008 r. w sprawie dokonywania oceny
l poziomw substancji w powietrzu
Przepis przemes10ny do ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z zm.)
Przepis przemesJOny do ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z zm.)
Ministra z dnia
03.03.2008 r. w sprawie poziomw
niektrych substancji w powietrzu
w ustawie jest mowa o:
6. Przez margines tolerancji rozumie
o przekroczenie
dopuszczalnego poziomu substancji w
powietrzu nie powoduje
projektu sejmiku
wojewdztwa w sprawie programu ochrony
l powietrza, o ktrym mowa wart. 91 ust. l."
3
Art. 2
pkt8
Art. 2
pkt 9
Art. 2
pkt lO
Art. 2
pktll
Art. 2
pkt 12
"plany ochrony powietrza oznacza plany, ktre
w celu
dopuszczalnych lub docelowych;"
docelowa oznacza poziom substancji w
powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania
lub ograniczania szkodliwego na
zdrowie ludzkie lub jako ktry
ma tam gdzie to w
czasie;"
"prg alarmowy oznacza poziom substancji w
powietrzu, ktrego istnieje dla
zdrowia z
na i w przypadku
ktrego
natychmiastowe a;"
"prg informowania oznacza poziom substancji w
powietrzu, ktrego istnieje dla
zdrowia ludzkiego z
na szczeglnie
grup i w przypadku ktrego
jest natychmiastowa i
informacja;"
"grny prg oszacowania oznacza poziom substancji
w powietrzu, ktrego do oceny
powietrza stosowana kombinacja
pomiarw i technik modelowania lub
pomiarw
N
T
N
T
N
Art. 91
Art. l pkt l
Ht.c
1 pkt 4
Art. 1 pkt l
lit. d
(art. 3 pkt
28a)
1 pkt 2
Przepis przeniesiony do ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z zm.)
w ustawie jest mowa o:
poziomie docelowym - jest to poziom
substancji, ktry ma
w czasie za
ekonomicznie uzasadnionych
technicznych i technologicznych; poziom
ten ustala w celu unikania, zapobiegania
lub ograniczania szkodliwego danej
substancji na zdrowie ludzi lub
jako
Ministra Srodowiska z dnia
03.03.2008 r. w sprawie poziomw
niektrych substancji w powietrzu
w ustawie jest mowa o:
poziomie informowania - rozumie przez
to substancji, ktrego
istnieje dla zdrowia ludzkiego
z na
zanieczyszczei't grup
w przypadku ktrego
jest natychmiastowa i informacja."
Ministra Srodowiska z dnia
17.12.2008 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomw substancji w powietrzu
4
Art. 21 "dolny prg oszacowania oznacza poziom substancji
pkt 13 w powietrzu, ktrego do oceny
powietrza jest stosowanie technik
modelowania lub obiektywnego szacowania;"
Art. 21 "cel oznacza poziom substancji w
pkt 14 powietrzu, ktry w
perspektywie - z przypadkw, gdy nie
jest to w drodze zastosowania
proporcjonalnych - w celu zapewnienia
skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i

Art. 21 ze
pkt 15 naturalnych oznacza ktra
nie jest spowodowana lub
w tym zjawiska naturalne,
takie jak wybuchy wulkanw,
sejsmiczna, geotermiczna,
wichury, aerozole morskie
lub resuspensja lub transport w powietrzu
pochodzenia naturalnego, lub ich przenoszenie z
regionw suchych;"
Art. 21 "strefa oznacza terytorium pastwa
pkt 16 przez to do
celw i oceny powietrza;"
N
N
T
T
l pkt 2
Art. 3 pkt 28
lit. c
Art. 1 pkt. 1
lit. h (Art. 3
pkt 49a)
Art. l pkt. 4
(Art. 87 ust
2,3)
Ministra Srodowiska z dnia
17.12.2008 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomw substancji w powietrzu
Przepis przeniesiony do ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z zm.)
w ustawie jest mowa o:
udziale
ze naturalnych - rozumie przez
to emisji zanieczyszcze, ktra nie
jest spowodowana lub
w tym
zjawiska naturalne, takie jak wybuchy
wulkanw, sejsmiczna.
geotermiczna, lasw
i wichury, aerozole
morskie, emisja wtrna przenoszenie
w powietrzu pochodzenia
naturalnego z regionw suchych."
4) wart. 87 ust. 2 i 3 brzmienie:
"2. stanowi:
l) aglomeracja o liczbie mieszkacw
250
2) miasto o liczbie
l 00
3) obszar wojewdztwa,
w miast l 00
oraz aglomeracji.
3. Minister do spraw
pod substancje, ktrych
5
l
Art. 21 "aglomeracja oznacza o koncentracji
pkt 17 250000 lub, w
przypadku gdy liczba wynosi 250000 lub
mniej, obszar o zaludnienia na km
2
ustalonej przez
Art. 21 "PM l O oznacza przez otwr
pkt 18 zdefiniowany w referencyjnej metodzie
poboru prbek i pomiaru PMlO, EN 12341, przy 50
% granicy dla aerodynamicznej
do 10 )lm;"
Art. 2
pkt 19
Art. 2
pkt 20
"PM2,5 oznacza przez otwr
zdefiniowany w referencyjnej metodzie
poboru prbek i pomiaru PM2,5, EN 14907, przy 50
% granicy dla aerodynamicznej
do 2,5l!:_m;"
oznacza
poziom substancji w powietrzu na
podstawie pomiarw przeprowadzonych w
obszarach miejskiego na terytorium

na
Wykorzystywany jest do obliczania krajowego celu
redukcji oraz ekspozycji"
N
N
T
T
Art. 87 ust. 2
pkt 1-
poziom w powietrzu podlega ocenie,
w drodze strefy, o ktrych
mowa w ust. 2, z ich nazw i
kodw.";
Przepis przemeslOny do ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z zm.)
nr l poz. l Ministra Srodowiska z dnia
5 03.03.2008 r. w sprawie poziomw
niektrych substancji w powietrzu
nr 1 poz. l Ministra
5 Srodowiska w sprawie poziomw
niektrych substancji w powietrzu
Art. l pkt 1
lit. a (Art. 3
pkt 8c)
w ustawie jest mowa o:
krajowym -
rozumie przez to poziom
substancji w powietrzu wyznaczony na
podstawie pomiarw przeprowadzonych na
obszarach miejskiego w miastach
100 i
aglomeracjach na terenie kraju,
wykorzystywany do i
dotrzymania krajowego celu redukcji
oraz dotrzymania
ekspozycji;"
Celem takiego
jest


do
ekspozycji dla
PM2,5 na poziomie
20 )lg/m
3
(standard
powietrza)
poprzez coroczne
obliczanie
dla
6
Art. 21 ekspozycji" oznacza pozwm
pkt 21 na podstawie
w celu ograniczenia szkodliwych skutkw
dla zdrowia ludzkiego, ktry ma
przez dany czas"
Art. 21 "Krajowy cel redukcji oznacza
pkt 22 procentowe ograniczenie
na
ustalone dla roku odniesienia w celu
ograniczenia szkodliwego na zdrowie
ludzkie, ktry w
terminie."
T
T
Art. l pkt l
lit. g (Art. 3
pkt 46a)
Art. l pkt l
lit. e (Art. 3
pkt 3la)
Art. l pkt 1
lit. a (Art. 3
pkt 8b)
w ustawie jest mowa o:
dla miasta
l 00 i
aglomeracji - rozumie przez to
poziom substancji w powietrzu wyznaczony
na podstawie pomiarw przeprowadzonych
na obszarach miejskiego w miastach
l 00 mieszka6cw i
aglomeracjach, wykorzystywany do
dotrzymania ekspozycji i
dotrzymania krajowego celu redukcji

w ustawie jest mowa o:
ekspozycji - rozumie
przez to poziom substancji w powietrzu
wyznaczony na podstawie
krajowego
w celu ograniczenia szkodliwego
danej substancji na zdrowie ludzi, ktry ma
w terminie;
ekspozycji jest standardem
powietrza;"
w ustawie jest mowa o:
krajowym celu redukcji rozumie
przez to procentowe zmniejszenie
krajowego
dla roku odniesienia, w celu ograniczenia
szkodliwego danej substancji
na zdrowie ludzi, ktry ma
w terminie."
miast
mieszka6cw
i aglomeracji.
to

100 tys.
Ponadto
powmno


do roku 2020 krajowego
celu redukcji
7
Art. 2 "obszary miejskiego miejsca na T Art. l pkt l w ustawie jest mowa o:
pkt23
terenach miejskich, gdzie poziomy zanieczyszcze
lit. b (Art. 3 obszarze miejskiego - rozumie przez
reprezentatywne dla miejskiej
pkt 10d) to obszar miasta, w ktrym poziomy
na
substancji w powietrzu reprezentatywne
l dla tereny
miejskie na substancji."
Art. 2
"tlenki azotu stosunku
N nr l poz.
Ministra Srodowiska z dnia
24
mieszanki (ppbv) podtlenku azotu (tlenek azotu) i
2 03.03.2008 r. w sprawie poziomw
dwutlenku azotu, w jednostkach
niektrych substancji w powietrzu
wagowego dwutlenku azotu (!lg/m
3
);"
Art. 2
"pomiary oznacza pomiary przeprowadzane w
N
3 Ministra Srodowiska z dnia
25
punktach pomiarowych, zarwno w trybie
17.12.2008 r. w sprawie dokonywania oceny
jak i na zasadzie wyrywkowych prb, w
poziomw substancji w powietrzu
celu poziomw substancji w powietrzu
zgodnie z stosownymi celami
danych;"
Art.2 "pomiary pomiary, dla N
11 ust. 2, 3
Ministra Srodowiska z dnia
pkt 26
ktrych wymagania danych
17.12.2008 r. w sprawie dokonywania oceny
mniej restrykcyjne w porwnaniu z pomiarami
poziomw substancji w powietrzu

Art. 2
"lotne organiczne (LZO)
N 5 ust. 3,
Ministra Srodowiska z dnia
pkt27
organiczne ze antropogenicznych
nr 2
17.12.2008 r. w sprawie dokonywania oceny
i biogenicznych, inne metan, ktre zdolne do
poziomw substancji w powietrzu
produkowania utleniaczy fotochemicznych w
reakcjach z tlenkami azotu przy udziale

Art. 2 "prekursory ozonu substancje N
nr 2
Ministra Srodowiska z dnia
pkt 28
w tworzeniu ozonu w warstwie przyziemnej,
17.12.2008 r. w sprawie dokonywania oceny
z ktrych niektre wymienione w X."
poziomw substancji w powietrzu
Art. 3 Zakres
T
w ustawie jest mowa o:
na Art. l pkt 10
l. w przypadku na terytorium
odpowiednich szczeblach organy i (art. 92a ust.
Rzeczypospolitej Polskiej ryzyka przekroczeil
podmioty odpowiedzialne za:
poziomw dopuszczalnych albo przekroczeil
a) powietrza;
1-8)
poziomw docelowych lub dopuszczalnych,
o margines tolerancji, lub
8
b) systemw pomiarowych (metod,
sieci i laboratoriw);
c) zapewnienie pomiarw;
d) metod oceny;
e) na swoim terytorium
wsplnotowych programw
opracowanych przez
f) z innymi
oraz
W razie podmioty i organy
do I sekcja C.
poziomw alarmowych oraz celw
spowodowanych
przenoszeniem z terytorium
innego minister do spraw
po opinii
Inspektora Ochrony
za wojewdztwa
dla obszaru, na ktrym stwierdzono
ryzyko tych lub przekroczenia,
prowadzi konsultacje z organem tego
pastwa w celu analizy
wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka
oraz skutkw i czasu trwania
przekrocze1't.
2. W przypadku uzyskania od innego
informacji o ryzyka
poziomw dopuszczalnych albo
poziomw docelowych lub dopuszczalnych,
o margines tolerancji, lub
poziomw alarmowych oraz celw
spowodowanych
przenoszeniem z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, konsultacje
z organem innego prowadzi
wojewdztwa dla obszaru, co
do ktrego istnieje podejrzenie przenoszenia
zanieczyszczeil.
3. wojewdztwa informuje
ministra do spraw
o wynikach konsultacji, o ktrych mowa w ust. l
i 2.
4. W przypadku
stwierdzonych po konsultacjach, o ktrych mowa
w ust. l i 2, na wniosek innego minister
do spraw podejmuje
za
wojewdztwa dla danego obszaru,
na celu przygotowanie i
wsplnych programw ochrony _ll_Owietrza lub
9
\ -- planw krtkoterminowych,
strefy terytorium innego
j 5. Minister do spraw
z innymi
Unii Europejskiej oraz
w zakresie koordynacji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wsplnych programw
ochrony powietrza lub planw dziala11
krtkoterminowych, uzna to za celowe ze
na lub sprawy
w zakresie, o ktrym mowa w ust. 6.
6. Minister do spraw
podejmuje za
wojewdztwa dla obszaru,
na ktrym stwierdzono ryzyko
z innymi Unii
Europejskiej oraz
w zakresie koordynacji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wsplnych programw
ochrony powietrza lub planw
krtkoterminowych w tym wymiany informacji
o ewentualnych przekroczeil substancji
w powietrzu oraz
na celu ograniczenie tych
7. Inspektor Ochrony
podejmuje za
wojewdzkiego inspektora ochrony
dla obszaru, na ktrym stwierdzono
ryzyko z organem
w innym pal1stwie Unii
Europejskiej oraz
w zakresie oceny i zapewnienia pomiarw
powietrza.
8. Inspektor Ochrony
z innymi
Unii Europejskiej oraz
w zakresie wymiany informacji o
wykonywaniu oceny i zapewnieniu pomiarw
powietrza, uzna to za celowe ze
10
Art. 4
1
Wyznaczenie stref i aglomeracji
Art. 5
ust. 1 i
2
Pat1stwa strefy
i aglomeracje na swoim terytorium.
powietrza i powietrza
prowadzi we wszystkich strefach
i aglomeracjach.
System oceny
l. W odniesieniu do dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu i tlenkw azotu, zawieszonego (PM 1 O i
PM2,5), benzenu i tlenku
zastosowanie grny i dolny prg oszacowania
w II sekcja A.
strefa i aglomeracja klasyfikacji w
od progw oszacowania.
2. Klasyfikacja, o ktrej mowa w ust. l, podlega
co najmniej raz na lat, zgodnie z
w II sekcja B.
Klasyfikacja podlega jednak
w przypadku znacznych zmian w
istotnej dla w powietrzu
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu lub, w
stosownych przypadkach, tlenkw azotu,
zawieszonego (PMlO, PM2,5), benzenu lub
T
T
Art. l pkt. 4
(Art 87 ust.
2, 3)
na lub sprawy."
w ustawie jest mowa o:
4) wart. 87 ust. 2 i 3 brzmienie:
2. stanowi:
l) aglomeracja o liczbie
250
2) miasto o liczbie mieszkat1cw
100
3) obszar wojewdztwa,
w miast 100
oraz aglomeracji.
3. Minister do spraw
pod substancje, kttych
poziom w powietrzu podlega ocenie,
w drodze strefY, o ktrych
mowa w ust. 2, z ich nazw i
kodw.";
Projekt Ministra
w sprawie dokonywania oceny
poziomw substancji w powietrza
11
Art. 6
Ust.l-
4
Art. 6
ust. 5
tlenku
Kryteria systemu oceny
l. we
wszystkich strefach i aglomeracjach
powietrza w zakresie o ktrych
mowa w art. 5, zgodnie z kryteriami ustalonymi w
ust. 2, 3 i 4 niniejszego i zgodnie z
kryteriami ustalonymi w III.
2. We wszystkich strefach i aglomeracjach gdzie
poziom o ktrych mowa w ust. l,
przekracza grny prg oszacowania ustalony dla
tych do oceny powietrza
stosuje pomiary W celu zapewnienia
odpowiedniej informacji na temat przestrzennego
powietrza pomiary
technikami modelowania
pomiarami
3. We wszystkich strefach i aglomeracjach gdzie
poziom o ktrych mowa w ust. 1,
jest od grnego progu oszacowania
dla tych do oceny
powietrza pomiarw
i technik modelowania lub pomiarw

4. We wszystkich strefach i aglomeracjach gdzie
poziom o ktrych mowa w ust. 1,
jest od dolnego progu oszacowania
ustalonego dla tych do oceny
powietrza wystarcza stosowanie technik
modelowania lub obiektywnego szacowania.
5. Poza ocenami, o ktrych mowa w ust. 2, 3 i 4,
na terenach pozamiejskiego oddalonych od
istotnych przeprowadza
pomiary w cel1.1__uzyskania rocznych
N
T
Projekt a Ministra
w sprawie dokonywania oceny
poziomw substancji w powietrza
Ministra Srodowiska
w sprawie dokonywania oceny poziomw
substancji w powietrzu
12
informacji, co najmniej na temat
wagowego i chemicznego drobnego
zawieszonego (PM2,5); pomiary te prowadzone
zgodnie z kryteriami:
a) na l 00000 km2 przypada jeden punkt
pom1arowy;
b) co najmniej
lub, w celu uzyskania
koniecznego rozmieszczenia przestrzennego,
w porozumieniu z
lub wsplnych stacji
pomiarowych, strefy

c) w stosownych przypadkach system
monitorowania powinien skoordynowany ze
monitorowania oraz programem pomiarw
w ramach wsplnego programu monitoringu i oceny
przenoszenia powietrza na dalekie
w Europie (EMEP);
d) I sekcja A i C ma zastosowanie w
odniesieniu do danych pomiarowych
wagowego zawieszonego, a
IV ma zastosowanie w
o
metodach pomiarowych stosowanych do pomiaru
chemicznego drobnego zawieszonego
(PM2,5).
Art. 7 l Punkty pomiarowe
l. Rozmieszczenie punktw pomiarowych, w
ktrych mierzy dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu i tlenkw azotu, drobnego
zawieszonego (PMlO i PM2,5), benzenu i
tlenku w powietrzu ustala w oparciu o
kryteria wymienione w III.
2. W strefie lub aglomeracji, gdzie do oceny
T
Art. l pkt 6
lit. b
(art. 90 ust. 5
pkt 3)
w ustawie mowa o:
3) zakres pomiarw
powietrza, w zakres
prowadzenia analiz chemicznego

Projekt Ministra
w sprawie dokonywania oceny
poziomw substancji w powietrzu
13
powietrza jedynym informacji pomiary
liczba punktw pomiarowych dla
istotnego zanieczyszczenia nie jest mniejsza
minimalna liczba punktw pomiarowych
w V sekcja A.
3. Jednak w odniesieniu do stref i aglomeracji, w
ktrych informacje ze
pomiarw informacjami z
modelowania lub pomiarw
liczba punktw pomiarowych
w V sekcja A zmniejszona
maksymalnie o 50 %, pod warunkiem
kryteria:
a) metody danych
do oceny powietrza w
odniesieniu do dopuszczalnych lub
progw alarmowych, jak
dla
b) liczba punktw, ktre oraz
przestrzenne rozmieszczenie punktw
inne metody do ustalenia
istotnych zgodnie z celami
danych w
I sekcja A i oraz uzyskanie
wynikw oceny, ktre kryteria
w I sekcja B.
Przy ocenie powietrza w odniesieniu do
dopuszczalnych wyniki
modelowania lub pomiarw
4. Stosowanie w
kryteriw wyboru punktw poboru prbek jest
monitorowane przez w celu
zharmonizowanego stosowania tych kryteriw w
Unii Europejskiej.
14
Art. 8
Ust. 1-
2
Art. 9
ust. 1-
2
Art.
lO
Referencyjne metody pomiarowe
l. referencyjne
metody pomiarowe i kryteria w
VI sekcja A i C.
2. metody pom1arowe
stosowane po warunkw, o ktrych
mowa w VI seksi_a B.
Kryteria oceny
l. W przypadku gdy w danej strefie lub aglomeracji
w okresie poprzednich lat prowadzenia
pomiarw ozonu cele
w VII sekcja
C, wprowadza pomiary
2. W przypadku gdy dane okres
krtszy lat, w celu
stwierdzenia, czy w poprzednich lat
przekroczone cele o
ktrych mowa w ust. l, wyniki z
krtkoterminowych kampanii pomiarowych,
przeprowadzonych tam, gdzie istnieje
poziomy
z wynikami uzyskanymi z
inwentaryzacji emisji i modelowania.
Punkty pomiarowe
l. Rozmieszczenie punktw pomiarowych,
w ktrych mierzy ozonu ustala przy
kryteriw podanych w VIII.
2. Liczba punktw pomiarowych, w ktrych mierzy
ozonu w strefie lub aglomeracji,
dla ktrych pomiar jest jedynym
informacji, na podstawie, ktrej dokonuje oceny
powietrza, odpowiada minimalnej liczbie
punktw pomiarowych w IX
sekcja A.
3. W odniesieniu do stref i ctglomeracji, dla ktrych
N 12
N l ust. l
T
Ministra Srodowiska w
sprawie dokonywania oceny poziomw
substancji w powietrzu
Ministra Srodowiska w
sprawie dokonywania oceny poziomw
substancji w powietrzu
Projekt Ministra
w sprawie dokonywania oceny
poziomw substancji w powietrzu
15
informacje z pomiarw prowadzonych
w punktach pomiarowych
informacjami z modelowania lub pomiarw
liczba punktw pomiarowych
w IX sekcja A,
zmniejszona, o ile
warunki:
a) metody informacje
powietrza w
odniesieniu do docelowych, celw
progw informowania i progw
alarmowych;
b) liczba punktw pomiarowych, ktre
oraz przestrzenne rozmieszczenie
punktw inne metody
do ustalenia ozonu zgodnie z celami
danych w
I sekcja A i uzyskanie
wynikw oceny, ktre kryteria
w I sekcja B; .
c) liczba punktw pomiarowych w strefie i
w aglomeracji rwna przynajmniej
jednemu punktowi pomiarowemu na dwa miliony
jednemu punktowi pomiarowemu
na 50000 km2 w od tego, ktry z
warunkw wymaga liczby
punktw pomiarowych, jednak na
musi przynajmniej jeden
punkt pomiarowy;
d) dwutlenek azotu jest mierzony we wszystkich
punktach pomiarowych z
stacji monitoringu pozamiejskiego, o ktrych
mowa w VIII sekcja A.
Przy ocenie powietrza w odniesieniu do
docelowych wyniki
16
Art.
11
Art.
12
modelowania lub pomiarw
4. Pomiarw dwutlenku azotu dokonuje w co
najmniej 50 o/o punktw pomiarowych ozonu
wymaganych na podstawie IX sekcja A.
Pomiary te charakter z
stacji pozamiejskiego, o ktrych mowa w
VIII sekcja A, gdzie
wykorzystane inne metody pomiarowe.
5. W strefach i aglomeracjach, w ktrych w okresie
poprzednich lat prowadzenia pomiarw
od ustalonego w celach
liczba punktw pomiarowych
do pomiarw ustalana jest zgodnie z
IX sekcja B.
6. na swoim
terytorium przynajmniej
danych na temat
prekursorw ozonu podanych w X.
wybiera i
stacji, w ktrych dokonywane
pomiary prekursorw ozonu, z
celw i metod podanych w X.
Referencyjne metody pomiarowe
l. referencyjne
metody pomiaru ozonu, w VI
sekcja A pkt 8. metody pomiarowe
stosowane po warunkw, o ktrych
mowa w VI sekcja B.
2. informuje
o stosowanych przez siebie metodach pomiarw i
analizy LZO wymienionych w X.
Wymogi przypadkw, gdy poziomy
zanieczyszczenia od
dopuszczalnych.
W strefach i aglomeracjach, gdzie poziomy
T
N
Projekt Ministra
w sprawie dokonywania oceny
poziomw substancji w powietrzu
Art. 85 pkt. 1 \ Przepis przemestony do ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z zm.)
17
Art.
13
Art.
14
ust. l
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
zawieszonego (PM l O, PM2,5), benzenu i
tlenku w powietrzu odpowiednie
dopuszczalne, w XI
i XIV, poziomy
tych
dopuszczalnych oraz
powietrza ze
rozwojem.
dopuszczalne i progi alarmowe dla
ochrony zdrowia ludzkiego
l. na
obszarze ich stref i aglomeracji poziom dwutlenku
siarki, zawieszonego PMlO, i tlenku
w powietrzu nie przekracza
dopuszczalnych w XI.
W odniesieniu do dwutlenku azotu i benzenu
w XI dopuszczalne
nie przekroczone po tenninw
podanych w tym
z tymi wymogami oceniana jest zgodnie
z III.
Marginesy tolerancji podane w XI
stosuje zgodnie z art. 22 ust. 3 i z art. 23 ust. 1.
2. Progi alarmowe do
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu
w
XII sekcja A.
Poziomy krytyczne
1 . z
poziomami krytycznymi w
XIII ocenianymi zgodnie z III sekcja
A.
T
N
Art. l pkt 2
lit. b
(art. 86 ust. 2
pkt 3)
3
w ustawie jest mowa o:
W ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) poziomy, o ktrych mowa
w ust. l pkt 1-3 i 4a, ze na
zdrowia ludzi oraz
Ministra
w sprawie poziomw niektrych substancji
w powietrzu
Ministra Srodowiska
w sprawie poziomw niektrych substancji
w powietrzu
18
Art.
14 ust.
2
Art.
15
ust. 1
2. W przypadku gdy pomiary jedynym
informacji do oceny powietrza,
punktw pomiarowych nie mniejsza
minimalna liczba w V sekcja
C. W przypadku gdy informacje te
pomiarami lub modelowaniem,
minimalna liczba punktw pomiarowych
zmniejszona o nie 50 %, pod warunkiem
odpowiednich
zgodnie z celami w zakresie
danych w I sekcja A.
wszelkie
ktre nie za
kosztw, w celu zmniejszenia
na PM2,5, aby
krajowego celu redukcji na
w XIV sekcja B w
roku w tym
T
T Art. l pkt 3
(art. 86a)
Projekt Ministra
w sprawie dokonywania oceny
poziomw substancji w powietrzu
w ustawie jest mowa o:
l. Minister do spraw
w porozumieniu z ministrem do
spraw zdrowia,
dotrzymania ekspozycji oraz
i dotrzymania krajowego celu
redukcji w drodze

l) sposb obliczania
dla miasta l 00
i aglomeracji;
2) sposb obliczania krajowego

3) sposb oceny dotrzymania
ekspozycji.
2. Inspektor Ochrony
w terminie do dnia 30 czerwca roku
oblicza
dla miasta l 00
i aglomeracji oraz
krajowego

3. Inspektor Ochrony
przekazuje ministrowi
19
Art.
15 ust.
2
2.
na na rok 2015,
ustalony zgodnie z XIV sekcja A, nie
przekroczy ekspozycji
w sekcji C tego
T
Art. l pkt 3
(art. 86c)
Art. l pkt 7
lit. g
(art. 91 ust.
9d)
Art. 1 pkt 8
(art. 91d)
Art. 1 pkt 2
lit. a (art. 86
ust. 1 pkt 4b)
do spraw
o
wymienionych w ust. 2."
w ustawie jest mowa o:


"Minister do spraw
w drodze krajowy
cel redukcji w oparciu o
krajowego
ograniczenia
szkodliwego danej substancji
na zdrowie ludzi."
w ustawie jest mowa o:
9d.W przypadku krajowego celu
redukcji wojewdztwa jest
projekt aktualizacji
programu ochrony powietrza
dodatkowe na celu
krajowego celu redukcji
n i a."
w ustawie jest mowa o:
91 d. W przypadku przekroczenia
ekspozycji, krajowego
celu redukcji powinno jednym
z celw wojewdzkich programw ochrony
do ktrych, przy ich
aktualizacji, wprowadza dodatkowe
w obszarze
w ustawie jest mowa o:
Wart. 86:
a) w ust. l:
- po pkt 4 dodaje pkt 4a i 4b
w brzmieniu:
4a) poziomy informowania dla niektrych
20
Art. 1 pkt 3
(Art. 86a)
Art. l pkt 7
lit. a (art. 91
ust. 1)
substancji w powietrzu;
4b) ekspozycji;",
-uchyla pkt 8,".
w ustawie jest mowa o:
Art. 86a. l. Minister do spraw
w porozumieniu z ministrem
do spraw zdrowia,
dotrzymania
ekspozycji oraz i dotrzymania
krajowego celu redukcji
w drodze
1) sposb obliczania
dla miasta
l 00 i
aglomeracji;
2) sposb obliczania krajowego

3) sposb oceny dotrzymania
ekspozycji.".
w ustawie mowa o:
l. Dla stref, o ktrych mowa w art. 89 ust. l
pkt l, wojewdztwa, w terminie 12
od dnia otrzymania wynikw
oceny poziomw substancji w powietrzu i
klasyfikacji stref, o ktrych mowa w art. 89
ust. l, opracowuje i przedstawia do
zaopiniowania wjtom
(burmistrzom, prezydentom miast) i
starostom projekt w sprawie
programu ochrony powietrza, na
celu poziomw dopuszczalnych
substancji w powietrzu oraz
ekspozycji."
21
Art.
15 ust.
3i4
3. dla PM2,5 ocenia
zgodnie z XIV sekcja A.
4. pat1stwo zgodnie z
III dba o to, by rozmieszczenie i liczba
punktw pomiarowych
na PM2,5

na jego Liczba punktw pomiarowych nie
jest mniejsza w V sekcja B.
T Art. l pkt 3
(art. 86a-
86c
w ustawie jest mowa o:
Art. 86a. l. Minister do spraw
w porozumieniu z mm1strem
do spraw zdrowia,
dotrzymania
ekspozycji oraz i dotrzymania
krajowego celu redukcji
w drodze
l) sposb obliczania
dla miasta l 00
mieszkat1cw i aglomeracji:
2) sposb obliczania krajowego

3) sposb oceny dotrzymania
ekspozycji.
2. Inspektor Ochrony w
terminie do dnia 30 czerwca roku,
za rok poprzedni oblicza
dla miasta
l 00 i
aglomeracji dla takiego miasta i
aglomeracji oraz krajowego

3. Inspektor Ochrony
przekazuje ministrowi
do spraw
o o ktrych
mowa w ust. 2.
Art. 86b. Minister do spraw
w drodze obwieszczenia, w
terminie do dnia 30 roku,
od roku 2013, miasta
l 00
i aglomeracje, w ktrych:
l)
22
l
Art.
16 ust.
1-3
Art.
17
docelowa i dopuszczalna PM2,5
dla ochrony zdrowia ludzkiego
l. wszelkie
ktre nie za
kosztw, w celu zapewnienia,
po terminie w XIV sekcja C,
PM2,5 w powietrzu nie przekroczy
docelowej w tym
2. po terminie
w XIV sekcja D,
PM2,5 w powietrzu na obszarze ich stref i
aglomeracji nie przekroczy dopuszczalnej
w tym z tym
wymogiem ocenianajest zgodnie z III.
3. Margines tolerancji w XIV
sekcja D stosuje zgodnie z art. 23 ust. l.
Wymogi stref i agiomeracji, w ktrych
ozonu przekracza docelowe
i cele
l . wszelkie
ktre nie za
T
N 1 ust. 1 pkt.
2lit. a
dla miasta l 00
i aglomeracji przekracza
ekspozycji;
2)
dla miasta l 00
i aglomeracji nie przekracza
ekspozycji.
Art. 86c. l. Minister do spraw
w drodze
krajowy cel redukcji
w oparciu o krajowego

ograniczenia szkodliwego
danej substancji na zdrowie ludzi.
Projekt Ministra
w sprawie poziomw
niektrych substancji w powietrzu
Ministra Srodowiska z dnia
8 lutego 2008 r. w sprawie
jakim powinny
programy ochrony powietrza
23
l
Art.
18
kosztw, w celu zapewntema
docelowych i celw

2. Dla obszarw i aglomeracji, w ktrych
docelowe przekroczone,
programu
przygotowanego na podstawie art. 6
dyrektywy 200 1/81/WE oraz, jest to
przyjmowany jest plan w zakresie powietrza,
w celu
docelowych, z przypadkw, gdy ich
nie jest za
nieproporcjonalnych kosztw,
od terminu w VII
sekcja B do niniejszej dyrektywy.
3. Dla stref i aglomeracji, w ktrych poziomy ozonu
w powietrzu cele ale
lub rwne
docelowym,
i efektywne pod
kosztw celw
przynajmniej
spjne ze wszystkimi planami lub programami w
zakresie powietrza w ust. 2.
Wymogi stref i aglomeracji, w ktrych
ozonu cele
Dla stref i aglomeracji, w ktrych poziom ozonu
cele
- w zakresie, w jakim na to czynniki,
takie jak transgraniczny charakter zanieczyszczenia
ozonem i warunki meteorologiczne -
poziomy ozonu celw
oraz poprzez odpowiednie
powietrza zarwno ze
rozwojem, jak i wysokim
N Art. 85 Przepis przemestOny do ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z zm.)
24
-------
;>,
:::
o
$...,
..:::
(.)
o
N
etJ
....
o
etJ
..::.::
r/J
~
o
-o
o
....
'f/l
;>,
:::
ci
o
:...
bJ)
..:::
Q)
(.)
:Q o
N
-o
E 2
Q)
.::i
E
o 3::
.N o
:...
o -o
o.. N
-
Art.
19
Srodki wymagane w przypadku przekroczenia
progw informowania lub progw alarmowych
W przypadku przekroczenia progu informowania lub
ktregokolwiek z progw alarmowych,
w XII, par'lstwa
odpowiednie kroki w celu informowania
za radia, telewizji,
prasy lub Internetu.
Komisji
informacje zarejestrowanych poziomw i
okresw, w ktrych prg alarmowy lub prg
informowania przekroczony.
T Art. l pkt 2
lit. a
(art. 86 ust. l
pkt 4a)
w ustawie jest mowa o:
"86 ust. l pkt 4a) poziomy informowania dla
niektrych substancji w powietrzu;
26
li --- 1
w ustawie jest mowa o:
92 ust. l. W przypadku ryzyka w
danej strefie przekroczenia poziomu docelowego
lub dopuszczalnego substancji w powietrzu,
wojewdztwa, w terminie 12 od
dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od
wojewdzkiego inspektora ochrony
opracowuje i przedstawia do zaopiniowania
wjtom (burmistrzom, prezydentom
miast) i starostom, projekt w sprawie
planu krtkoterminowych, w ktrym
ustala na celu:
l) zmniejszenie ryzyka takich

2) ograniczenie skutkw

czasu trwania
b) po ust. l ust. l a - l c w brzmieniu:
l a. Wjt (burmistrz, prezydent miasta) i starosta
do wydania opinii w terminie
od dnia otrzymania projektu w
sprawie planu krtkoterminowych, o
ktrym mowa w ust. l.
l b. Niewydanie opinii w
mowa w ust. 2, oznacza
w sprawie
krtkoterminowych.
terminie, o ktrym
projektu
planu
Ie. Sejmik wojewdztwa w terminie l S
od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od
wojewdzkiego inspektora ochrony
w drodze plan
krtkoterminowych, o ktrym mowa w ust. l.
Id. W przypadku ryzyka
przekroczenia poziomu docelowego lub
dopuszczalnego substancji w powietrzu w danej
strefie wojewdzki
kryzysowego, o ktrym mowa w art. 14 ust. 7
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z
zm.
3
)), informuje organy
o
planem krtkoterminowych.",
c) uchyla ust. 3.;
27
i
Art. l pkt 12
(art. 93 ust.
1)
Art. l pkt 13
(art. 94 ust.
lb-lc)
w ustawie jest mowa o:
"l. Wojewdzki
kryzysowego, o ktrym mowa w art. 14 ust.
7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
kryzysowym,
powiadamia oraz podmioty,
o ktrych mowa w art. 92 ust. 2, o ryzyku
alarmowych lub
dopuszczalnych poziomw substancji w
powietrzu oraz o przekroczet1
alarmowych, dopuszczalnych lub
docelowych poziomw substancji.";
w ustawie jest mowa o:
Ib. W przypadku ryzyka
przekroczenia poziomu docelowego lub
dopuszczalnego substancji w powietrzu w
danej strefie wojewdzki inspektor ochrony
powiadamia o tym
wojewdztwa.
lc. Wojewdzki inspektor ochrony
powiadamia wojewdzki
kryzysowego o przekroczeniu
poziomw do
w planach
krtkoterminowych."
28
Art.
20 ust.
1!2
ze
naturalnych
l. Komisji za dany
rok wykazy stref lub aglomeracji, w ktrych
przekroczenie dopuszczalnych dla danego
zanieczyszczenia jest z
ze naturalnych.
informacje na
temat i pochodzenia, a

ze naturalnymi.
2. W przypadku gdy Komisja zostanie
poinformowana o przekroczeniu, ktre
naturalnym zgodnie z ust. l, do
celw niniejszej dyrektywy przekroczenie to nie jest
uznawane za przekroczenie.
T
l
Art. 4
Art. 1 pkt. 3
(art. 86d)
Art. l pkt 5
(art. 89 ust.
l b)
w ustawie jest mowa o:
W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o kryzysowym (Dz. U. Nr 89,
poz. 590, z zm?)) w art. 5 w ust. 2
w pkt 1 dodaje lit. d w brzmieniu:
"d) zadania planami
krtkoterminowych, o ktrych mowa w art.
92 ustawy- Prawo ochrony
w ustawie jest mowa o:
86d. Minister do spraw

ujednolicenia zasad dokonywania oceny
powietrza oraz w tych
ocenach zanieczyszcze
ze naturalnych i
piaskowania drg w okresie zimowym,
w drodze
sposb
z tych w
w powietrzu.";
w ustawie mowa o:
89 ust. lb. W przypadku udokumentowania
zanieczyszcze!l ze
naturalnych lub solenia i piaskowania
drg w okresie zimowym na poziom
substancji w powietrzu, wojewdzki
inspektor ochrony
stopniem
z tych
na przekroczenia poziomw
29
n-
l
Art.
20 ust.
3
Art.
21 ust.
1-.5
3. Komisja publikuje do dnia l 1 czerwca 2010 r.
wytyczne wykazania, przekroczenia
wynikiem naturalnych oraz
l procedury ich
Przekroczenia z posypywaniem drg
piaskiem w okresie zimowym
l. strefy
lub aglomeracje, w ktrych dopuszczalne
dla PM l O przekroczone w powietrzu, w wyniku
resuspensji w posypywania drg
piaskiem w okresie zimowym.
2. Komisji
wykazy wszystkich tego typu stref i aglomeracji
wraz z informacjami na temat tam
i zawieszonego PM l O.
3. zgodnie z art. 27,
dowody
wszelkie przekroczenia
spowodowane zjawiska resuspensji
oraz w
celu tych
4. Bez uszczerbku dla przepisw art. 20, dla stref i
aglomeracji, o ktrych mowa w ust. l niniejszego

plan w zakresie powietrza, o ktrym mowa
wart. 23, w przypadku gdy przekroczenie
dopuszczalnych jest spowodowane
PMIO innymi posypywanie drg piaskiem lub
w okresie zimowym.
5. Komisja publikuje do dnia 11 czerwca 2010 r.
wytyczne
z resuspensji
N
T Art. 1 pkt 3
(art. 86d)
Art. l pkt 5
(art. 89 ust.
l b)
dopuszczalnych, w oceme
poziomw substancji w powietrzu
tych
Przepis o charakterze informacyjnym, nie
wymaga transpozycji.
w ustawie jest mowa o:
86d. Minister do spraw

ujednolicenia zasad dokonywania oceny
powietrza oraz w tych ocenach
zanieczyszczel'1 ze
naturalnych lub solenia i piaskowania drg w
okresie zimowym, w drodze
sposb
zanieczyszczet1 z tych w
w powietrzu."
w ustawie jest mowa o:
89 ust. l b. W przypadku udokumentowania
ze
naturalnych lub solenia i piaskowania
drg w okresie zimowym na poziom
substancji w powietrzu, wojewdzki inspektor
ochrony stopniem
zanieczyszczet1 z tych
na przekroczenia poziomw
dopuszczalnych, w ocenie poziomw
substancji w powietrzu tych
za n ieczyszczet'l."
30
Art.
22
ust.l
w posypywania drg piaskiem
w okresie zimowym.
Odroczenie terminw realizacji i z
stosowania
dopuszczalnych
l. W przypadku gdy w strefie lub
aglomeracji z
dopuszczalnymi dla dwutlenku azotu lub benzenu
nie w terminach w
XI,
terminy maksymalnie o lat w
odniesieniu do danej strefy aglomeracji, pod
warunkiem opracowany plan w zakresie
powietrza zgodnie z art. 23 dla strefY lub
aglomeracji, ktrej ma odroczenie terminu.
Plan ochrony powietrza powinien
informacjami w XV sekcja
B do tych i
w jaki sposb przed
odroczonego terminu zostanie
w zakresie dopuszczalnych.
T Art. l pkt 8
(art. 91b-
91d)
w ustawie jest mowa o:
91 b. l. W przypadku na
obszarze wojewdztwa stref, o ktrych
mowa w art. 89 ust. l pkt l, jest
powiadomienia o zamiarze
odroczenia do dnia l stycznia 2015 r.
terminw poziomw
dopuszczalnych w przypadku dwutlenku
azotu i benzenu, pod warunkiem,
uchwalony program ochrony
powietrza z
w przepisach
wydanych na podstawie art. 91 ust. 1 O.
2. Powiadomienie wraz z programem
ochrony powietrza dla danej strefY
wojewdztwa przekazuje mm1strowi
do spraw
3. Minister do spraw
przekazuje powiadomienie Komisji
Europejskiej za
Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej
Polskiej przy Unii Europejskiej.
4. Odroczenie, o ktrym mowa w ust. l, jest
po wydaniu decyzji przez

31
Art.
22ust
2-4
2. W przypadku gdy w strefie lub
aglomeracji z
dopuszczalnymi dla PM l O w
XI nie ze
na szczeglne lokalne warunki rozprzestrzeniania
niekorzystne warunki klimatyczne
lub transgraniczny charakter zanieczyszczenia,
zostaje z
stosowania tych
dopuszczalnych do dnia li czerwca 2011 r., po
warunkw w ust. l oraz
v-.rykazaniu przez to
wszelkie odpowiednie na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu
dotrzymania terminw.
N
W z
przedmiotowego przepisu oraz faktem,
przepis ten moc do dnia 1 O
czerwca 2011 r., nie ma uzasadnienia
przeniesienia go do polskiego
prawnego.
l
32
Art.
22 ust.
3-4
Art.
23 ust.
1-2
3. W przypadku stosowania ust. l lub 2
zapewnia, dopuszczalne
zanieczyszczenia nie przekraczane o
margines tolerancji dla danego
zanieczyszczenia w XI.
4. o
przypadkach, ktre ich zdaniem
stosowania ust. l 2, i plan ochrony
powietrza, o ktrym mowa w ust. l, wraz ze
odpowiednimi informacjami potrzebnymi Komisji
do oceny, czy konieczne warunki. W
swojej ocenie Komisja przewidywane
skutki przez
dla powietrza w
teraz i w jak
przewidywane skutki obecnych
wsplnotowych oraz planowanych
wsplnotowych, ktre ma Komisja,
powietrza.
W przypadku gdy w terminie
od daty otrzymania powiadomienia
Komisja nie wymogi ust. l lub 2
uznaje za W razie Komisja
od
dostosowania przygotowania nowych planw
ochrony __g_owietrza.
ochrony powietrza
l. W przypadku gdy w strefie
aglomeracji poziomy w
powietrzu jednej lub kilku substancji
dopuszczalne lub docelowe,
o odpowiednie marginesy tolerancji,
opracowanie
planw ochrony powietrza dla przedmiotowych stref
i aglomeracji w celu dotrzymania odpowiednich
T
T
Art. 1 pkt 8
(art. 91b-
91d)
w ustawie jest mowa o:
91 b. l. W przypadku na
obszarze wojewdztwa stref, o ktrych
mowa w art. 89 ust. l pkt l, jest
powiadomienia o zamiarze
odroczenia do dnia l stycznia 2015 r.
tenninw poziomw
dopuszczalnych w przypadku dwutlenku
azotu i benzenu, pod warunkiem,
uchwalony program ochrony
powietrza z
w przepisach
wydanych na podstawie art. 91 ust. l O.
2. Powiadomienie wraz z programem
ochrony powietrza dla danej strefY
wojewdztwa przekazuje mmrstrowi
do spraw
3. Minister do spraw
przekazuje powiadomienie Komisji
Europejskiej za
Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej
Polskiej przy Unii Europejskiej.
4.0droczenie, o ktrym mowa w ust. l, jest
po wydaniu decyzji przez

Art. l pkt 7 w ustawie jest mowa o:
(art. 91) l wart. 91:
a) ust. l i 2 brzmienie:
"1 . Dla stref, o ktrych mowa w art. 89 ust.
l pkt l, wojewdztwa, w terminie 12
od dnia otrzymania wynikw
oceny poziomw substancji w powietrzu i
klasyfikacji stref, o ktrych mowa w art. 89
ust. l, opracowuje i przedstawia do
33
dopuszczalnych docelowych
w XI i XIV.
W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych, ktrych termin w
plany ochrony powietrza
odpowiednie tak aby okres, w ktrym nie
one dotrzymane, jak najkrtszy. Plany
ochrony powietrza ponadto
szczeglne ochronie grup
w tym dzieci.
Plany ochrony powietrza co
najmniej informacje w XV
sekcja A i zgodne z art. 24.
Plany te przekazywane Komisji, nie
jednak dwa lata po roku, w
ktrym zaobserwowano pierwsze przekroczenie.
W przypadku gdy plany przygotowane
lub zrealizowane w odniesieniu do kilku rodzajw
w
potrzeb i zintegrowane plany
ochrony powietrza wszystkie
przedmiotowe zanieczyszczenia.
2. w
z planami wymaganymi na
mocy dyrektywy 2001180/WE, dyrektywy
2001/81/WE lub dyrektywy 2002/49/WE, aby
stosowne cele
zaopiniowania wjtom
(burmistrzom, prezydentom miast) i
starostom projekt w sprawie
programu ochrony powietrza, na
celu poziomw dopuszczalnych
substancji w powietrzu oraz
ekspozycji.
2. Wjt (burmistrz, prezydent miasta) i
starosta jest do wydania opinii
w terminie od dnia otrzymania
projektu w sprawie programu
ochrony powietrza, o ktrym mowa w ust.
l "
. '
b) po ust. 2 dodaje ust 2a w brzmieniu:
.,2a. Niewydanie opinii w terminie, o
ktrym mowa w ust. 2, oznacza
projektu w sprawie programu
ochrony powietrza.",
c) po ust. 3 dodaje ust. 3a w brzmieniu:
"3a. Dla stref, w ktrych przekraczane
poziomy dopuszczalne substancji,
wojewdztwa opracowuje projekt
w sprawie programu ochrony powietrza lub
jego aktualizacji, ktrego
stanowi plan krtkoterminowych,
o ktrym mowa wart. 92.",
d) ust. 4- 6 brzmienie:
"4. Dla stref, o ktrych mowa w art. 89 ust.
l pkt 2, wojewdztwa
przyczyny przekroczenia poziomw
dopuszczalnych substancji w powietrzu i
informuje ministra do spraw
o podejmowanych w
celu zmniejszenia emisji substancji
l te przekroczenia.
34
ll
l l
l l
l
S. Dla stref, o ktrych mowa w art. 89 ust. l
pkt 4, wojewdztwa, w terminie 12
od dnia otrzymania wynikw
oceny poziomw substancji w powietrzu i
klasyfikacji stref, o ktrych mowa w art. 89
ust. l, opracowuje i przedstawia do
zaopiniowania wjtom
(burmistrzom, prezydentom miast) i
starostom projekt w sprawie
programu ochrony powietrza na celu
poziomw docelowych
substancji w powietrzu.
6. Wjt (burmistrz, prezydent miasta) i
starosta do wydania opinii w
terminie od dnia otrzymania
projektu w sprawie programu
ochrony powietrza, o ktrym mowa w ust.
5.",
e) po ust. 6 dodaje ust 6a w brzmieniu:
"6a. Niewydanie opinii w terminie, o
ktrym mowa w ust. 6, oznacza
projektu w sprawie programu
ochrony powietrza.",
t) ust. 8 i 9 brzmienie:
"8. przyczyny
przekroczenia dopuszczalnych lub
docelowych poziomw substancji w
powietrzu w strefach, o ktrych mowa w art.
89 ust. l pkt 1 lub 4, na terenie
innego wojewdztwa zlokalizowane
strefy, wojewdztw
przy programw
ochrony powietrza, o ktrych mowa w ust. 3
lub 5, w zakresie wymiany informacji o
ewentualnych
35
11
. substancji w powietrzu oraz
na celu ich
l ograniczenie.
l l 9. wojewdztwa, zgodnie z
l przepisami o informacji o
i jego ochronie, udziale
w ochronie oraz o
ocenach na
zapewnia
w ktrego przedmiotem jest
programu ochrony powietrza.",
g) po ust. 9 ust. 9a - 9e w
brzmieniu:
"9a. Opracowany przez
wojewdztwa projekt w sprawie
programu ochrony powietrza powinien
analizy przekroczet1
przeprowadzone przez wojewdztw
i odpowiednie naprawcze
w przypadku przekroczenia
poziomw dopuszczalnych oraz poziomw
docelowych substancji.
9b. Opracowany przez wojewdztwa
projekt programu ochrony powietrza
powinien cele zawarte w
innych dokumentach planistycznych i
strategicznych, w tym w krajowym
programie ochrony powietrza,
wojewdzkich programach ochrony
regionalnych programach
operacyjnych i koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju.
9c. W przypadku stref, dla ktrych programy
ochrony powietrza uchwalone,
a standardy powietrza
---
36
l
przekraczane, wojewdztwa jest
projekt aktualizacji
programu w terminie 3 od w
sejmiku wojewdztwa
w sprawie programu ochrony powietrza,
w nim ochronne dla
grup
osoby starsze i dzieci.
9d. W przypadku celu
redukcji wojewdztwa jest
projekt aktualizacji
programu ochrony powietrza
dodatkowe na celu
krajowego celu redukcji

9e. Przepisy trybu przyjmowania
programu ochrony powietrza stosuje
odpowiednio do jego aktualizacji.",
h) ust. lO otrzymuje brzmienie:
l O. Minister do spraw
w drodze
wymagania, jakim powinny
programy ochrony powietrza
oraz plany krtkoterminowych,
i
programw ochrony powietrza
oraz planw krtkoterminowych, a
zakres ktre powinny
i ocenione w tych
programach i planach pod cele
tych programw i planw oraz
zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i
ochrony
37
Art.
24
Ust. 1
3
krtkoterminowych
l. W przypadku gdy w strefie lub
aglomeracji istmeJe poziomy
w powietrzu jeden lub
kilka progw alarmowych, o ktrych mowa w
XII, pastwa
plany krtkoterminowe
podejmowane w celu ograniczenia lub
skrcenia czasu przekroczenia. W
przypadku gdy to dotyczy co najmniej
jednej dopuszczalnej lub
docelowej w VII, XI i XIV,
w potrzeby
plany krtkoterminowych.
Jednak w razie z
przekroczeniem progu alarmowego ustalonego dla
ozonu w XII sekcja B
plany
krtkoterminowych tylko w przypadku gdy
istnic.::je ograniczenia
czasu jego lub stopnia
przekroczenia, przy warunkw
geograficznych, klimatycznych i ekonomicznych.
plany krtkoterminowych,
pod
2004/279/WE. L 152110 PL Dziennik
Unii Europejskiej 11.6.2008.
2. Plany krtkoterminowych, o ktrych
mowa w ust. l, w od
indywidualnych przypadkw, skuteczne
do kontrolowania i, w razie
ograniczania ktra
przyczynia do ryzyka przekroczenia
dopuszczalnych lub docelowych, lub
progw alarmowych. Plany te
T Art. 1 pkt 9
lit. a b
(art. 92 ust.
l, la-c)
w ustawie jest mowa o:
a) ust. l otrzymuje brzmienie:
"l . W przypadku ryzyka w
danej strefie przekroczenia poziomu
docelowego lub dopuszczalnego substancji
w powietrzu, wojewdztwa, w
terminie 12 od dnia otrzymania
informacji o tym ryzyku od wojewdzkiego
inspektora ochrony opracowuje
i przedstawia do zaopiniowania
wjtom (burmistrzom, prezydentom miast) i
starostom, projekt w sprawie planu
krtkoterminowych, w ktrym ustala
na celu:
l) zmniejszenie ryzyka takich

2) ograniczenie skutkw i czasu trwania

b) po ust. l ust. la - Ie w
brzmieniu:
"l a. Wjt (burmistrz, prezydent miasta) i
starosta do wydania opinii w
terminie od dnia otrzymania
projektu w sprawie planu
krtkoterminowych, o ktrym mowa w ust.
l.
l b. Niewydanie opinii w terminie, o ktrym
mowa w ust. 2, oznacza projektu
w sprawie planu
krtkoterminowych.
l c. Sejmik wojewdztwa w terminie 15
od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od
wojewdzkiego inspektora ochrony
w drodze plan
krtkoterminowych, o ktrym mowa w ust. l.
ld. W _przypadku ryzyka
38
w odniesieniu do ruchu drogowego, prac
budowlanych, statkw na kotwicy oraz
wykorzystywania i produktw
oraz ogrzewania domowego. W
ramach tych planw
konkretne ochronie grup
w tym dzieci.
3. Po planu
krtkoterminowych
i odpowiednie organizacje,
takie jak organizacje ochrony
organizacje konsumenckie oraz organizacje
interesy grup
inne instytucje
zdrowia i odpowiednie federacje
zarwno o wynikach swoich w zakresie
i zakresie poszczeglnych planw
krtkoterminowych, jak i o ich

Art. 1 pkt 11
(a.rt. 92b)
Art. l pkt 12
(art. 93 ust.
l)
przekroczenia poziomu docelowego lub
dopuszczalnego substancji w powietrzu w danej
strefie wojewdzki
kryzysowego, o ktrym mowa w art. 14 ust. 7
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z
zm.
3
l), informuje organy
o
planem krtkoterminowych.'',
w ustawie mowa o:
92b. l. Informacje o stanie
powietrza, w tym lokalizacji wszystkich
stref na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w ktrych dokonuje oceny
powietrza i jego stanu,
na stronie internetowej
Inspektoratu Ochrony Na
stronie informacje o
decyzjach o ktrych mowa w
art. 91 b ust. 4, o
programach ochrony powietrza oraz planach
krtkoterminowych.
2. Minister do spraw
przekazuje Inspektorowi
Ochrony informacje o decyzjach
o programach ochrony
powietrza oraz planach
krtkoterminowych, o ktrych mowa w ust.
l, w celu ich umieszczenia na stronie
internetowej.";
w ustawie jest mowa o:
"l. Wojewdzki
kryzysowego, o ktrym mowa w art. 14 ust.
39
Art.
24 ust.
4
Art.
25
Ust. 1-
5
1
---------
4. Komisja po raz pierwszy przed dniem 11 czerwca
20 l O r., a w regularnych
publikuje najlepszych praktyk
planw krtkoterminowych, w
tym naj lepszych praktyk z zakresu
grup w tym dzieci.
Transgraniczne zanieczyszczenie powietrza
l. W przypadku przekroczenia progu alarmowego,
dopuszczalnych docelowych, a
odpowiednich marginesw tolerancji lub celw
spowodowanego
transgranicznym przenoszeniem zanieczyszcze
ich prekursorw, zainteresowane pa!lstwa
wsplne konsultacje i,
w stosownych przypadkach, wsplne
takie jak przygotowanie wsplnych lub
skoordynowanych planw ochrony powietrza
zgodnych z art. 23, w celu redukcji przekrocze
poprzez zastosowanie odpowiednich, lecz
proporcjonalnych
2. Komisja powinna zaproszona do i
wspierania procesu o ktrym mowa w
ust. l. W razie Komisja,
sprawozdania w art. 9 dyrektywy
2001/81/WE, podejmuje czy
N
T Art. 1 pkt 10
(art. 92a)
7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o kryzysowym (Dz. U. Nr 89,
poz. 590, z zm.),
powiadamia oraz podmioty, o
ktrych mowa w art. 92 ust. 2, o ryzyku
przekrocze alarmowych lub
dopuszczalnych poziomw substancji w
powietrzu oraz o przekroczel't
alarmowych, dopuszczalnych lub
docelowych poziomw substancji.";
Przepis o charakterze informacyjnym, me
wymaga transpozycji.
w ustawie jest mowa o:
l . W przypadku na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ryzyka
poziomw dopuszczalnych albo
poziomw docelowych lub dopuszczalnych,
o margines tolerancji, lub
poziomw alarmowych oraz celw
spowodowanych
przenoszeniem z terytorium
innego minister do spraw
po opinii
Inspektora Ochrony
za wojewdztwa
dla obszaru, na ktrym stwierdzono
ryzyko tych lub przekroczenia,
prowadzi konsultacje z organem tego
w celu analizy
wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka
oraz skutkw i czasu trwania
przekrocze11.
2. W przypadku uzyskania od innego
40
dalsze na poziomie wsplnotowym
na celu ograniczenie emisji prekursorw
odpowiedzialnych za zanieczyszczenie o charakterze
transgranicznym.
3. w stosownych
przypadkach - zgodnie z art. 24, i
wsplne plany krtkoterminowych
strefY innych

przekazanie wszystkich stosownych informacji
strefom ktre
plany krtkoterminowych.
4. W przypadku przekroczenia progu informowania
lub progu alarmowego w strefach lub aglomeracjach
blisko granic, jak
najszybciej organy
Informacje te
publicznie.
5. plany w ust. l i 3 oraz
publicznie zgodnie z ust.
4. Pastwa w stosownych
przypadkach do z
trzecimi, w z

informacji o ryzyka
poziomw dopuszczalnych albo
poziomw docelowych lub dopuszczalnych.
o margines tolerancji, lub
poziomw alarmowych oraz celw
spowodowanych
przenoszeniem z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, konsultacje
z organem innego prowadzi
wojewdztwa dla obszaru, co
do ktrego istnieje podejrzenie przenoszenia

3. wojewdztwa informuje
ministra do spraw
o wynikach konsultacji, o ktrych mowa w ust. l
i 2.
4. W przypadku
stwierdzonych po konsultacjach, o ktrych mowa
w ust. l i 2, na wniosek innego minister
do spraw podejmuje
za
wojewdztwa dla danego obszaru,
na celu przygotowanie i
wsplnych programw ochrony powietrza lub
planw krtkoterminowych,
strefy terytorium innego
5. Minister do spraw
z innymi
Unii Europejskiej oraz
w zakresie koordynacji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wsplnych programw
ochrony powietrza lub planw
krtkoterminowych, uzna to za celowe ze
na lub sprawy
w zakresie, o ktrym mowa w ust. 6.
6. Minister do spraw
podejmuje za
wojewdztwa dla obszaru,
na ktrym stwierdzono ryzyko
41
Art.
26
Porlawanie informacji do publicznej
l. aby zarwno
opinia jak i odpowiednie organizacje,
takie jak organizacje ochrony
organizacje konsumenckie oraz organizacje
interesy grup
inne odpowiednie jednostki
zdrowia oraz odpowiednie federacje
odpowiednio i na czas informowane:
a) o powietrza zgodnie z XVI;
b) o decyzjach na mocy art. 22 ust. l;
c) o wszystkich zwolnieniach na mocy art. 22 ust. 2;
T Art. 1 pkt 11
(art. 92b)
z innymi Unii
Europejskiej oraz
w zakresie koordynacji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wsplnych programw
ochrony powietrza lub planw
krtkoterminowych w tym wymiany informacji
o ewentualnych substancji
w powietrzu oraz
na celu ograniczenie tych
7. Inspektor Ochrony
podejmuje za
wojewdzkiego inspektora ochrony
dla obszaru, na ktrym stwierdzono
ryzyko przekroczel1, z organem
w innym Unii
Europejskiej oraz
w zakresie oceny i zapewnienia
pomiarw powietrza.
8. Inspektor Ochrony
z innymi
Unii Europejskiej oraz
w zakresie wymiany informacji
o wykonywaniu oceny i zapewnieniu
pomiarw powietrza,
uzna to za celowe ze na lub

w ustawie jest mowa:
92b. l. Informacje o stanie
powietrza, w tym lokalizacji wszystkich
stref na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w ktrych dokonuje oceny
powietrza i jego stanu,
na stronie internetowej
Inspektoratu Ochrony Na
stronie informacje o
decyzjach o ktrych mowa w
art. 91 b ust. 4, o
l programach ochrony powietrza orazplanach
42
d) o planach ochrony powietrza, o ktrych
mowa w art. 22 ust. l i w art. 23 oraz o programach,
o ktrych mowa w art. 17 ust. 2.
Informacje poprzez
jakiekolwiek oglnie media, w tym
Internet lub inne stosowne komunikacji
z przepisw dyrektywy
2007/2/WE.
2. publicznie
roczne raporty na temat
przepisom niniejszej dyrektywy.
Raporty podsumowanie
dopuszczalnych, docelowych,
celw progw informowania i
progw alarmowych dla danych okresw
informacje powinny
ze skutkw tych
W stosownych przypadkach
sprawozdania dodatkowe informacje
i oceny ochrony lasw, jak
informacje na temat dla
ktrych przepisy o monitorowaniu zawarte w
niniejszej dyrektywie, takich jak m.in. wybrane
prekursory ozonu uregulowaniom
w X sekcja B.
3. do
publicznej informacje o organach i
podmiotach wyznaczonych do o ktrych
mowa w art. 3.
Art 5
krtkoterminowych.
2. Minister do spraw
przekazuje Inspektorowi
Ochrony inf01macje o decyzjach
o programach ochrony
powietrza oraz planach
krtkoterminowych, o ktrych mowa w ust.
l, w celu ich umieszczenia na stronie
internetowej."
w ustawie jest mowa o:
W ustawie z dnia 3 2008 r. o
informacji o i
jego ochronie, udziale w
ochronie oraz o ocenach
na (Dz. U. z
2008 r. Nr 199, poz. 1227, z zm.) w
art. 25 w ust. l w pkt 4 w lit. a dodaje
tiret szste w brzmieniu:
" decyzje w sprawie odroczenia 1
ze stosowania
poziomw dopuszczalnych substancji do
powietrza, o ktrych mowa w art. 91 b ust. 4
ustawy- Prawo ochrony
43
Art.
27
Ust.l-
3
Art.
28
Przekazywanie informacji i
l. powinny
Komisji informacji na temat
powietrza zgodnie z harmonogramem,
w wykonawczych, o ktrych
1
mowa w art. 28 ust. 2.
2. W wypadku, ze na konkretny cel
oceny z dopuszczalnymi i z
poziomami krytycznymi oraz
docelowych, informacja taka jest
Komisji, nie od
roku, i zawiera:
a) zmiany poczynione w danym roku w stosunku do
wykazu oraz granic stref i aglomeracji
ustanowionych na mocy art. 4;
b) wykaz stref i aglomeracji, w ktrych poziomy
jednego z
o margines
tolerancji lub docelowa albo
poziom krytyczny; dla tych stref i aglomeracji
informacja ta zawiera
(i) oceniane poziomy, oraz, jest to istotne, daty
i okresy, w ktrych je zaobserwowano;
(ii) w stosownych przypadkach
z resuspensji
w posypywania drg piaskiem lub
w okresie zimowym lub naturalnych, w
ocenianych poziomach o czym
mowa wart. 20 i 21.
3. l i 2 zastosowanie do informacji
zebranych, od drugiego roku
kalendarzowego od w
wykonawczych, o ktrych mowa w art. 28 ust. 2.

1. do zmiany elementw
T
N
Projekt Ministra
do spraw w sprawie
zakresu i sposobu przekazywania informacji
na temat zanieczyszczenia powietrza.
Przepis o charakterze informacyjnym, nie
wymaga transpozycji.
44
j Ust. l-
l 4
Art.
29
innych istotne niniejszej dyrektywy, mianowicie
1-Vf, VIII-X i XV,
przyjmowane zgodnie z
z o ktrej mowa wart. 29 ust. 3.
Zmiany te nie jednak ani
z
elementw:
a) dopuszczalnych,
poziomw krytycznych,
docelowych, progw informowania i progw
alarmowych oraz celw
w VII oraz w
XI-XIV;
b) terminw z
poszczeglnymi parametrami w lit. a).
2. Zgodnie z o ktrej mowa
w art. 29 ust. 2, Komisja zakres
dodatkowych informacji przez
zgodnie z art. 27, jak
terminy, w ktrych przekazane takie
informacje. Komisja sposoby
usprawnienia metod danych, a
sposoby wzajemnej wymiany informacji oraz
przekazywania danych z sieci i poszczeglnych
stacji pomiarowych powietrza na terenie
zgodnie z o ktrej
mowa w art. 29 ust. 2.
3. Komisja opracuje wytyczne dla umw
ustanawiania wsplnych stacji
pomiarowych, o ktrych mowa wart. 6 ust. 5.
4. Komisja opublikuje wytyczne dla wykazywania
o ktrej mowa w VI
sekcja B.
Komitet
l. wspomaga komitet, "Komitet ds.
N Przepis o charakterze informacyjnym, nie
wymaga transpozycji.
45
Ust. 1-
3
Art.
30
Powietrza''.
2. W przypadku do niniejszego
stosuje rut. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z
przepisw jej art. 8. Okres
w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala
na trzy
3. W przypadku do niniejszego
stosuje przepisy art. Sa ust. 1-4 oraz art. 7
decyzji 1999/468/WE, z przepisw
jej art. 8.
Kary
system kar
w przypadku naruszenia przepisw
krajowych na podstawie niniejszej
dyrektywy i wszelkie w
celu zapewnienia ich wykonania. Przewidziane kary
powinny skuteczne, proporcjonalne i

T Art. l pkt. 14
(art. 96a)
w ustawie jest mowa o:
96a. l . Wojewoda przy pomocy
wojewdzkiego inspektora ochrony
jako organu
administracji zespolonej w wojewdztwie
sprawuje nadzr w zakresie:
l) terminowego uchwalenia programw
ochrony powietrza i planw
krtkoterminowych, o ktrych mowa w art.
91 i 92;
2) wykonywania w
programach ochrony powietrza i planach
krtkoterminowych przez wjta
(burmistrza, prezydenta miasta),
oraz inne podmioty.
2. Do wykonywania zadail kontrolnych
przez wojewdzkiego inspektora ochrony
stosuje przepisy ustawy o
Inspekcji Ochrony z
ust. 3-6.
3. Wojewdzki inspektor ochrony
w wyniku przeprowadzonej
kontroli zalecenia pokontrolne.
4. Kontrolowany organ na
do
46
Art. l pkt 18
V w
dziale III
4)
pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia ich

5. Wojewdzki inspektor ochrony
ustosunkowuje do
kontrolowanego organu w terminie 14 dni
od dnia ich
6. Kontrolowany organ w terminie 30 dni od
ustosunkowania wojewdzkiego
inspektora ochrony do jego
powiadamia go o realizacji
pokontrolnych i zawartych w nich
uwag i wnioskw, na uwadze zmiany
z przez
wojewdzkiego inspektora ochrony

w ustawie jest mowa o:
w tytule V w dziale III po rozdziale 3 dodaje
4 w brzmieniu:
4 Kary za uchybienia w
zakresie przygotowania i realizacji
programw ochrony powietrza oraz planw
krtkoterminowych
Art. 315a. l. W przypadku:
1) gdy kontrolowany organ nie realizuje
zalecet1 pokontrolnych, o ktrych mowa w
art. 96a ust. 3, w zakresie dotrzymania
terminu uchwalenia programw ochrony
powietrza oraz planw
krtkoterminowych,
2) niedotrzymania ustawowego terminu
programw ochrony powietrza
oraz planw krtkoterminowych,
3) niedotrzymania tenninw realizacji zadat1
w
47
powietrza oraz planach
krtkoterminowych
- organ za to odpowiedzialny podlega karze
w od 10.000 do
500.000
2. w drodze decyzji,
wymierza wojewdzki inspektor ochrony
pod
i poziom
Art. l pkt 22
(Art. 401 ust.
7 pkt la)
stwierdzonych uchybiet1.
Art. 315b. l. Od decyzji o wymierzeniu
kary ktrej mowa w art. 315a,
do
Inspektora Ochrony
2. wnosi na rachunek
bankowy Narodowego Funduszu Ochrony
i Gospodarki Wodnej w
terminie 7 dni od dnia, w ktrym decyzja o
jej wymierzeniu ostateczna.
3. Kara podlega przymusowemu
w trybie w
przepisach o egzekucyjnym w
administracji.
Art. 315c. Do kar stosuje
odpowiednio przepisy III ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa, z tym uprawnienia organw
podatkowych wojewdzkiemu
inspektorowi ochrony
w ustawie jest mowa o:
401 ust. 7 pkt la) z kar
wymierzanych na podstawie art. 315a;"
48
r------l
l l
l
Art. l pkt 23
(art. 401c
ust. 9a, 10-
12)
w ustawie jest mowa o:
9a. Narodowego Funduszu w
nie mniejszej kwota
przychodw, o ktrych mowa w art. 40 l
ust. 7 pkt l a, po pomniejszeniu o koszty
tych przychodw, przeznacza
na:
l) przygotowanie, opracowanie i
programw ochrony powietrza i
planw krtkoterminowych;
2) programw ochrony powietrza i
planw krtkoterminowych;
3) pomiary i oceny powietrza w
strefach, w ktrych przekraczane poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe
substancji w powietrzu.",
10. Narodowego Funduszu
z przeznaczaniem na
cele, o ktrych mowa w ust. l-9a,
wieloletnimi.
l l. w
ust. 1 - 9a zmniejszane za
ministra do spraw
Przy udzieleniu zgody minister do
spraw w
potrzeby realizacji zasady
rozwoju, polityki
ekologicznej oraz
w prawie Unii Europejskiej i
umowach ktrych
Rzeczypospolita Polska.
12. Finansowanie celw innych
w ust. l-9a z przychodw
Narodowego Funduszu wymienionych w art.
401 ust. 7 odbywa w formie
49
Art.
31
Uchylenie i przepisy
I . Dyrektywy 96/62/WE, 1999/30/WE, 2000/69/WE
i 2002/3/WE uchyla z dniem l l czerwca 20 l O r.,
bez uszczerbku dla na

czasowych w zakresie transpozycji i stosowania tych
dyrektyw.
Od dnia 11 czerwca 2008 r. jednak
zmiany:
a) w dyrektywie 96/62/WE art. l 2 ust. l otrzymuje
brzmienie:
"l. postanowienia
przekazywania informacji na mocy art. 11
przyjmowane zgodnie z w ust.
3
"
. '
b) w dyrektywie 1999/30/WE art. 7 ust.
7, VIII pkt r przypis l oraz IX
pkt VI;
c) w dyrektywie 2000/69/WE art. 5 ust. 7
oraz VII pkt III;
d) w dyrektywie 2002/3/WE art. 9 ust. 5
oraz VHI pkt II.
T Art. 6
Art. 9
o ktrych mowa w art. 41 l ust. l ....,
pkt l.".
w ustawie jest mowa o:
l. Programy ochrony powietrza oraz plany
krtkoterminowych przed
dniem w ustawy,
programami ochrony powietrza oraz planami
krtkotem1inowych w rozumieniu
niniejszej ustawy i dostosowane do
wymagru1 niniejsza w
terminie 15 od dnia jej w
2. Dla stref, w ktrych przekraczane
poziomy dopuszczane oraz poziomy
docelowe, dla ktrych przed dniem
w ustawy nie opracowano programw
ochrony powietrza oraz planw
krtkoterminowych, organy
i te programy oraz plany
zgodnie z wymaganiami niniejszej ustawy w
terminie 15 od dnia jej w

w ustawie jest mowa o:
Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 86 ust. l i 2, art.
87 ust. 3, art. 90 ust. 3, 4 i 5, art. 91 ust. 10 i
11 oraz art. 94 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej
w art. l moc do dnia w
przepisw wykonawczych wydanych
na podstawie art. 86 ust. l i 2, art. 90 ust. 3,
art. 91 ust. l O oraz art. 94 ust. 3 usta wy, o
ktrej mowa w art. l, w brzmieniu nadanym
nie jednak przez
okres 24 od dnia w
ustawy.".
50
Art.
32
ust.
3

l. W roku 2013 Komisja dokona
przepisw zawieszonego PM2,5 i,
w stosownych przypadkach, innych zanieczyszcze11
oraz przedstawi wniosek Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie.
W odniesieniu do PM2,5 zostanie z
o ustanowieniu prawnie
krajowych redukcji
w celu krajowego celu
redukcji i dokonania
ekspozycji w art. 15, z
innymi
elementw:
- najnowszych informacji naukowych
przekazanych przez WHO i inne
organizacje,
- sytuacji w zakresie powietrza oraz
redukcji w

- 200 l /81 /WE,
N
Art. 10
Art. 12
. w ustawie jest mowa o:
Do spraw i niezakoczonych
przed dniem \V niniejszej
ustawy stosuje przepisy
dotychczasowe.".
w ustawi jest mowa o:
Ustawa wchodzi w po 30 dni
od dnia z art. l pkt li
w zakresie art. 92b ust. l , ktry wchodzi w
z dniem l lipca 2012 r. oraz art. l pkt
14 i 18, ktre w z dniem l
maja 2012 r.".
Przepis o charakterze informacyjnym, nie
wymaga transpozycji.
51
Art.
33
- we
wsplnotowych na rzecz zmniejszenia
zanieczyszczenia powietrza.
2. Komisja bierze pod
ambitniejszej dopuszczalnej dla PM2,5,
dokonuje orientacyjnej
dopuszczalnej w drugiej fazie dla PM2,5 i
utrzymanie lub tej
3. Komisja przygotuje jako
wspomnianego raport
z monitorowaniem PM l O i
PM2,5 oraz takiego monitorowania,
techniczny w dziedzinie
technik automatycznych pomiarw. W stosownych
przypadkach proponuje nowe metody referencyjne
l pomiaru PMIO i PM2,5.
Transpozycja
l . w
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
do wykonania niniejszej dyrektywy do
dnia 11 czerwca 2010 r.
Komisji tekst tych przepisw.
Przepisy przez
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub
odniesienie takie towarzyszy ich
publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia
przez
2. jednak
ustanowienie do dnia l stycznia 2009 r.
liczby stacji pomiarowych
miejskiego do prowadzania pomiarw PM2,5
potrzebnych do wyliczenia
zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w
V sekcja B, tak, aby w zgodzie
z ramami czasowymi i warunkami w
N Przepis o charakterze informacyjnym, nte
wymaga transpozycji.
52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
XIV sekcja A.
3. Komisji
teksty przepisw prawa krajowego,
w dziedzinach

Art. z N - Przepis o charakterze informacyjnym, nie
34 Niniejsza dyrektywa wchodzi w z dniem jej wymaga transpozycji.
opublikowania w Dzienniku Unii
Europejskiej.
Art. Adresaci N
-
Przepis o charakterze informacyjnym, nie
35 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do pailstw wymaga transpozycji.

Art. 1 pkt 2 lit. c
(art. 86 ust. 6)
------------------------ -------
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Przez margines tolerancji rozumie o przekroczenie dopuszczalnego
poziomu substancji w powietrzu nie powoduje projektu
sejmiku wojewdztwa w sprawie programu ochrony powietrza, o ktrym mowa wart. 91 ust.
l "
. '
l
Uzasadnienie wprowadzenia proponowanego
normatywnego jest
przepisw
wskazania organu odpowiedzialnego za
przygotowanie programw ochrony powietrza
oraz formy ich aktem prawa
miejscowego. Zgodnie z z dnia 29 lipca
2005 r. o zmianie niektrych ustaw w
ze zmianami w podziale zadail i kompetencji
administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175,
poz. 1462) od l stycznia 2008 r. przygotowanie
naprawczych programw ochrony powietrza (art.
91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony - Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150, z zm.) przekazane z
kompetencji wojewody na
wojewdztwa, a program ochrony powietrza jest
w drodze seimiku
53
Art. 1 pkt 2 Ht. a l Uchyla pkt 8
(Art. 86 ust. l)
art. l pkt 4
(art. 87 ust. 2 i 3)
w ustawie jest mowa o:
2. stanowi:
l) aglomeracja o liczbie mieszka6cw 250
2) miasto o liczbie l 00
wojewdztwa.
Uchylenie art. 86 ust. l pkt 8
dopuszczalnych poziomw
substancji w powietrzu dla:
a) terenu z uzdrowisk t
obszarw ochrony uzdrowiskowej,
b) uzdrowisk i obszarw ochrony uzdrowiskowej
nie na pogorszenie stanu
powietrza na tych obszarach. Wprowadzone
zmiany dotychczasowe standardy
powietrza na tym samym poziomie, a tym
samym wymogi przepisw prawa Unii
Europejskiej w tym zakresie. Prawodawstwo
unijne przewiduje dopuszczalnych
poziomw substancji na nonny
ochrony ludzi oraz normy ochrony
Wprowadzany przez polskie przepisy
na dodatkowe normy
uzdrowisk i obszarw ochrony uzdrowiskowej
w dotychczas stanie prawnym
wykracza poza wymagania
z dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie
powietrza. Ponadto celem wprowadzenia
przedmiotowej zmiany jest sytuacji,
jaka miejsce w razie przekraczania
poziomw dopuszczalnych niektrych substancji
w powietrza w strefach ochrony uzdrowiskowej
oraz uzdrowisk, a tym samym
przygotowania programw ochrony powietrza
przez jednostki terytorialnego,
niewymagalnych przez prawo unijne.
pod dotychczasowe wyniki oceny
powietrza w strefach (do 2007 r.
wykonywane w podziale na 362 strefy, a od 2008
r. w podziale na 170 stref), problemy z
54

art. 1 pkt 5 (art.
89 ust. 1-la)
art. l pkt 9 lit. c
(art. 92)
3) obszar wojewdztwa, w miast 100
oraz aglomeracji.
3. Minister do spraw pod substancje, ktrych poziom w
powietrzu podlega ocenie, w drodze strefy, o ktrych mowa w ust.
2, z ich nazw i kodw.".
w ustawie jest mowa o:
89. l. Wojewdzki inspektor ochrony w terminie do dnia 30 kwietnia
roku, dokonuje oceny poziomw substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni
oraz dla substancji dokonuje klasyfikacji stref, w ktrych poziom
odpowiednio:
l) przekracza poziom dopuszczalny o margines tolerancji;
2) poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym
o margines tolerancji;
3) nie przekracza poziomu dopuszczalnego;
4) przekracza poziom docelowy;
5) nie przekracza poziomu docelowego;
6) przekracza poziom celu
7) nie przekracza poziomu celu
1 a. Wyniki oceny oraz stref, o ktrych mowa w ust. l, wojewdzki inspektor
ochrony wojewdztwa.
Uchyla 92 ust. 3
powietrza na poziomie
wojewdzkim i lokalnym, w tym problemy z
opracowywaniem i programw
ochrony powietrza, a koszty
decyzja o zmianie
liczby stref w Polsce z 170 na 46 ( 12 aglomeracji
250 tys. 18 miast
l 00 tys. oraz 16 obszarw
wojewdztw z stref w miastach i
aglomeracjach.
Wprowadzenie zmiany terminu dokonania oceny
powietrza, tj. do dnia 30 kwietnia w
stosunku do art. 89 ust. 1 jest
konieczne z powodu poszerzenia zakresu oceny o
PM2,5, w tym szerszego stosowania w ocenie
metod modelowania matematycznego,
prowadzenie analiz naturalnych
oraz solenia i piaskowania drg w sezonie
zimowym na poziomy zanieczyszczet1
PM l O.
Wprowadzenie dodatkowego kryterium
klasyfikacji stref spowodowane jest
zapewnienia
do informacji o przekroczeniach poziomu
informowania dla ozonu (180 J.Lglm\
Proponuje z postanow1en
zawartych w art. 92 ust. 3, ktry
opracowania planw
krtkoterminowych w strefach, dla ktrych
opracowany program ochrony powietrza w
celu realizacji jakie
Komisja Europejska na tj. opracowanie
planu krtkoterminowych dla strefy, w
ktrej program ochrony
l powietrza konieczne tego zapisu.
55
Art. l pkt 15, 16 \Uchyla art. 152 ust. 2a; art. 208 ust. 2c oraz art. 221 ust. la.
oraz 17
(art. 152, 208
oraz 221)
z ustawy - Prawo ochrony
do wydania aktu
wykonawczego w art. 221 ust. l a (to
jest ministra do
spraw wzr formularza
wykaz emisji, instalacji,
technicznych na celu
zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listy
substancji
raportu, o ktrym mowa w art. 7
ust. l ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
emisjami gazw cieplarnianych i
innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1 070)) jest
fakt, nie ma potrzeby wydawania kolejnego
w sytuacji, gdy inne akty prawne
Przedmiotowa ustawa
na operatorw spalania
raportw i
raportw rocznych dane o

l) emisji dwutlenku siarki z do l
kg;
2) emisji tlenkw azotu z do l kg
wymagania jakie ma
formularz takiego raportu.
pod wzory formularzy
poszczeglnych raportw lub sprawozdal'1
w przepisach szczeglnych, a projekt
ustawy o systemie bilansowania i rozliczania
emisji dwutlenku siarki (S02)
i tlenkw azotu (NOx) dla spalania
(druk sejmowy nr 4640) je o raporty
dane emisji dwutlenku
siarki tlenkw azotu z spalania
wydaje wzoru
56
art. l pkt 18 (art.l w ustawie jest mowa o:
334) 334. Kto nie przestrzega nakazw lub zakazw, w uchwale sejmiku
wojewdztwa na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.".
Art. l pkt 20
(art. 378 ust. 4)
w ustawie jest mowa:
4. Zadania wojewdztwa, o ktrych mowa w ust. 2a, art. 91 ust. l, 3 i 5, art. 92
ust. l, art. 94 ust. 2, art. 95 ust. l, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2, art. 162 ust. 3, 6 i 7,
art. 426 ust. 2 i 5, art. 428 ust. l, art. 430 ust. 2, art. 434, art. 435 ust. 3, 5 i 6, art. 437 ust. l,
2, 4 i 8 oraz art. 441 ust. l, 2 i 4, zadaniami z zakresu administracji
formularza przekazywania tych
samych danych co w projekcie ustawie o
systemie bilansowania i rozliczania
emisji dwutlenku siarki (S0
2
) i tlenkw azotu
(NO,) dla spalania oraz ustawy o
systemie emiSJami gazw
cieplarnianych i innych substancji. na
uwadze uchylenie art. 221 ust. l a
ustawy - Prawo ochrony
konieczne i uzasadnione. uchylenia
przepisw art. 152 ust. 2a oraz art. 208 ust. 2c
ustawy - Prawo ochrony jest
uchylenia art. 221 ust. 1 a tej
ustawy.
Uzasadnienie wprowadzenia proponowanego
normatywnego stanowi
doprecyzowania kompetencyjnego w zakresie
przygotowania programw ochrony powietrza w
z systemowym przydaniem
dotychczasowych kompetencji wojewody
sejmikowi wojewdztwa.
Uzasadnieniem wprowadzenia proponowanego
normatywnego w art. 378 ustawy -
Prawo ochrony jest
zadania administracji
w art. 91 ust. 5
ustawy (dotyczy w drodze
przez sejmik wojewdztwa programw ochrony
powietrza na celu
poziomw docelowych substancji w powietrzu).
Aktualny przepis art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
wprowadzony po w ustawy z dnia 3
2008 r. o informacji o
i }ef!.O ochronie, udziale
57
l
M' ochronie oraz
ocenach na (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z zm.) z
administracji programw
ochrony powietrza na celu
poziomw docelowych substancji w powietrzu.
obecny przepis art. 378 ust. 4
jest niezgodny z ustawodawcy na
celu delegowanie zada11 z
opracowaniem i uchwaleniem programw
ochrony powietrza przez
i zawiera redakcyjny ze
na fakt, zadaniami z zakresu
administracji powinny zadania, o
ktrych mowa w art. 91 ust. l, 3 i 5, a nie jak w
chwili obecnej - zadania z art. 91 ust.
1, 3 i 4.
W przypadku pozostawienia aktualnego
brzmienia przepisu art. 378 ust. 4, ktry
z zakresu administracji
programw ochrony
powietrza na celu
poziomw docelowych substancji w powietrzu
wprowadzonego z dnia 3
2008 r. o informacji o i
jego ochronie, udziale w ochronie
oraz ocenach
na konieczne wprowadzenie
zmiany ww. art. 94 ust. 2 ustawy - Prawo
ochrony na z
przekazywania Ministrowi
informacji na temat w
drodze sejmiku wojewdztwa
programw ochrony powietrza ze na
l przekroczeni(l substancji
58
Art. l pkt 21
( art. 400a ust. l
pkt 37)
Art. l pkt 24
(Art. 410g
ust. l i 2)
Art. 2
w ustawie jest mowa o:
37) wojewdzkie programy ochrony programy ochrony powietrza, plany
krtkoterminowych, programy ochrony przed programy ochrony i rozwoju
zasobw wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami oraz
krajowy program oczyszczania komunalnych, a wspomaganie realizacji tych
l programw i planw;".
w ustawie jest mowa o:
410g l. Narodowego Funduszu i wojewdzkich funduszy przeznaczone na
dofinansowanie programami ochrony powietrza do
likwidacji lub ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze!l z lokalnych
oraz indywidualnych palenisk domowych o niskiej w tym
w na wymianie lub modernizacji indywidualnych
palenisk i domowych.
2. Minister do spraw w drodze
zakres dofinansowania, o ktrym mowa w ust. l, oraz sposb jego
przyznawania, realizacji i celw programami
ochrony powietrza.
w ustawie jest mowa o:
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr
122, poz. 851, z zm.) w art. 4 w ust. 1 pkt l otrzymuje brzmienie:
, l) higieny a wody przeznaczonej do przez ludzi, powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wd i innych elementw
w zakresie ustalonym w przepisach;".
w powietrzu. Ponadto
zastosowanie art. 91 ust. 7 ustawy - Prawo
ochrony ktry daje
przygotowania wsplnego programu ochrony
powietrza dla strefy, w ktrej stwierdzono
przekroczenie poziomw dopuszczalnych oraz
poziomw docelowych niektrych substancji w
powietrzu ze na
finansowania tych programw.
Zapis ten ma celu zabezpieczenia
finansowania programw ochrony
powietrza oraz planw
krtkoterminowych, zada w tych
dokumentach, co pozwoli na zachowanie
terminw ich realizacji.
Zapis ten ma na celu stworzenie dla osb
fizycznych do wymiany lub modernizacji
wysokoemisyjnych starych palenisk i
domowych na obszarach z
poziomw dopuszczalnych i
docelowych substancji w powietrzu
w programach ochrony powietrza.
Uzasadnienie wprowadzenia proponowanego
normatywnego stanowi
stanu prawnego w odniesieniu
do kontroli przestrzegania przepisw
do powietrza
atmosferycznego ze na fakt, od dnia l
stycznia 201 O roku Inspekcja
Sanitarna nie uczestniczy w systemie oceny
l powietrza.
59
Art. 3 W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94,
z zm.
1
l) wart. 32 w ust. l dodaje pkt 6 w brzmieniu:
"6) sposb sypkich ich pyleniu.".
Uzasadnienie wprowadzenia proponowanego
normatywnego stanowi
ograniczenia emisji zanieczyszczel1 do powietrza
1 w transporcie kolejowym.
J w wypadku projektu naruszenie Komisji nr naruszenia, w wypadku wykonywania (czy
to w trybie prejudycjalnym czy skargowym) wyroku i sprawy
Z) dla przepisw Unii Europejskiej przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku
dodania uzasadnienia dla przekroczenia minimum europejskiego
3
l w tej przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, ktrych naruszenie Komisja lub ktrych \\)'kladni

4
) w tej wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, ktre nie wymienione w pierwszej tabeli. Ze na
ograniczenia projektw prawo UE do przepisw i dostosowawczych przepisy poza ten zakres powinny
charakter i opatrzone uzasadnieniem ich wprowadzenia.
do danego przepisu UE potrzebne jest oprcz przepisu wprowadzenie przepisw stosowanie
(np. przepisy proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych
(**)w wypadku wprowadzenia przepisw, ktre minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie
zastosowania takiej normy
60