You are on page 1of 261

RADA MINISTRÓW

USTAWA Ż
NA ROK 2 O 1 2
UZASADNIENIE
TOM ł
OMÓWIENIE
WYDATKI Ń W Ł ZADANIOWYM
Ż ZADANIOWY
Warszawa, ń 2011
Spis ś
Ę ....................................................................................................................................................................................................... 7
ROZDZIALI
Ż ZADANIOWY JAKO Ę Ą STRATEGICZNYMI
OBSZARAMI P Ń ........................................................................................................................................................ 9
Wprowadzenie .................................................................................................................................. 9
ż zadaniowy ............................................................................................................................. 9
ł ż metodologiczne ą ń ż do obszarów strategicznych 11
Finansowanie strategicznych obszarów ń ............................................................................ 12
Zadania priorytetowe a obszary strategiczne .................................................................................. 20
Ł II
Ż P Ń W Ł ZADANIOWYM NA ROK 2012 ...................................... 24
ę .............................................................................................................................................. 24
Funkcja l. ą ń ....................................................................................................... 26
Funkcja 2. ń ę i ą publiczny ............................................................... 35
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka .......................................................................................... 43
Funkcja 4. ą finansami ń ........................................................................................... 51
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu ń .......................................................................... 57
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju ................................................................................................. 61
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo .................................................... 75
Funkcja 8. Kultura fizyczna ................................................................................................................ 81
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe .......................................................................................... 86
Funkcja 10. Nauka polska ................................................................................................................... 92
Funkcja 11. ń ę i ś ć granic ......................................................... 97
Funkcja 12. Ś ................................................................................................................... l 06
Funkcja 13. Zabezpieczenie ł i wspieranie rodziny ................................................................ 116
Funkcja 14. Rynekpracy .................................................................................................................. 127
Funkcja 15. Polityka zagraniczna ...................................................................................................... 133
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie ..................................................................................................... 142
Funkcja 17. Ksztahowanie rozwoju regionalnego kraju ....................................................................... 154
Funkcja 18. ś ć ............................................................................................................. 163
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa ............................................................................................. l69
Funkcja 20. Zdrowie ........................................................................................................................ 176
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka .................................................................................................. 184
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna .................................... l93
Podsumowanie .............................................................................................................................. 195
3
Ł III
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PURLICZNYCH
W Ł ZADANIOWYM NA LATA 2012-2014 .................................................. 196
ę ............................................................................................................................................ 196
ń Fundusze Celowe ....................................................................................................... 197
Fundusz ń ł ........................................................................................................... 197
Fundusz Emerytur Pomostowych .............................................................................................................. 198
Fundusz Emerytalno-Rentowy .................................................................................................................. 199
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji ............................................................................................................. 200
Fundusz Administracyjny .......................................................................................................................... 200
Fundusz Modernizacji ł Zbrojnych ........................................................................................................ 200
Fundusz Promocji ś .................................................................................................................. 201
Fundusz Wsparcia Policji .......................................................................................................................... 201
Fundusz Wsparcia ż Granicznej ........................................................................................................ 203
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ........................................................................................... 204
Fundusz Wsparcia ń ż ż ....................................................................................... 204
Fundusz Modernizacji ń Publicznego ................................................................................ 205
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ............................................................. 206
Fundusz Reprywatyzacji ............................................................................................................................ 206
Fundusz Rekompensacyjny ....................................................................................................................... 206
Fundusz ę ć Sportowych dla Uczniów .................................................................................................. 207
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ........................................................................................................ 207
Fundusz Pracy ........................................................................................................................................... 209
Fundusz Gwarantowanych Ś ń Pracowniczych ............................................................................. 21 O
Fundusz Promocji Kultury ......................................................................................................................... 210
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej ....................................................................................................... 213
Fundusz ą Problemów Hazardowych ................................................................................. 213
ń Fundusz Rehabilitacji Osób ł ................................................................... 214
Fundusz Pornocy Pokrzywdzonym oraz Pornocy Postpenitencjarnej ....................................................... 215
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju ę ł Pracy ............. 216
Fundusz Restrukturyzacji ę ............................................................................................... 216
Fundusz Skarbu ń ........................................................................................................................... 217
Fundusz Kredytu Technologicznego ......................................................................................................... 219
Agencje Wykonawcze .................................................................................................................. 220
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ............................................................................................................ 220
Agencja Mienia Wojskowego .................................................................................................................... 220
Agencja ś Rolnych l Zasób ł ś Rolnej Skarbu ń .......................................... 221
Narodowe Centrum ń i Rozwoju ....................................................................................................... 223
Narodowe Centrum Nauki ......................................................................................................................... 224
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ................................................................................. 224
Agencja Rynku Rolnego ............................................................................................................................ 226
Centralny ś Badania Odmian ś Uprawnych .......................................................................... 227
Polska Agencja Rozwoju ę ś ............................................................................................ 227
Agencja Rezerw ł ................................................................................................................ 230
ń Osoby Prawne ............................................................................................................ 232
Krajowa ł Administracji Publicznej ................................................................................................. 232
Polska Organizacja Turystyczna ................................................................................................................ 232
Polski Klub ś Konnych ............................................................................................................... 233
Agencja Oceny Technologii Medycznych ................................................................................................. 234
Krajowa ł ą i Prokuratury ............................................................................................. 235
ą Dozoru Technicznego ..................................................................................................................... 236
Polski Instytut Spraw ę ................................................................................................ 236
Transportowy Dozór Techniczny .............................................................................................................. 238
Polskie Centrum Akredytacji ..................................................................................................................... 239
Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie .................................................................................................. 239
4
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ............................................................................. 240
Polska Agencja Ż Powietrznej ......................................................................................................... 240
Rzecznik Ubezpieczonych ......................................................................................................................... 241
Polski Instytut Sztuki Filmowej ................................................................................................................. 241
Narodowy Fundusz Ochrony Ś i Gospodarki Wodnej .............................................................. 242
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ......................................................................................... 247
Parki Narodowe ......................................................................................................................................... 249
ś Studiów Wschodnich im. Marka Karpia ..................................................................................... 250
Instytucje Gospodarki ż ............................................................................................... 252
Centrum ł Wspólnych ....................................................................................................................... 252
Pomorska Instytucja Gospodarki ż "POMERANIA", .............................................................. 252
Zachodnia Instytucja Gospodarki ż "PIAST", .......................................................................... 252
Podkarpacka Instytucja Gospodarki ż "CARPATIA", ............................................................. 252
Mazowiecka Instytucja Gospodarki ż "MAZOVIA" , ............................................................... 252
ł Instytucja Gospodarki ż "BAL TICA", ...................................................................... 252
Podlaska Instytucja Gospodarki ż "BIELIK" ........................................................................... 252
Centrum ł Logistycznych .................................................................................................................. 253
Centralny ś Sportu ......................................................................................................................... 254
ł Inwestycji Organizacji Traktatu ł ............................................................... 254
Centralny ś Informatyki ................................................................................................................. 255
Centralny ś Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ............................................................ 255
Wydawnictwo Edukacyjne "P ARP AMEDIA" .......................................................................................... 256
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie .................................................................................................... 257
Centrum ł Kancelarii Prezydenta RP ............................................................................................. 258
Centrum ń i Edukacji Statystycznej GUS .......................................................................................... 258
Ł IV
Ż Ś EUROPEJSKICH ......................................................................... 260
ZAKON C ZENIE .................................................................................................................. 266
5
Ę
Niniejszy dokument stanowi kolejny krok na drodze przewidzianego na lata 2008-2015 i realizowanego przez
Ministerstwo Finansów ł procesu wprowadzenia do polskiego systemu finansów publicznych
szeregu kompleksowych ą ń ą ż zadaniowego.
ż ą z zakresu wieloletniego planowania finansowego oraz ż zadaniowego ą ę
w szeroko zakrojone reformy sektora finansów publicznych ukierunkowane na ę jego ś
ś podniesienie ś wydatkowania ś publicznych, ę bardziej
racjonalne i ukierunkowane prorozwojowo gospodarowanie ograniczonymi zasobami publicznymi
w perspektywie wieloletniej. Informacje o ś ł administracji publicznej pozyskiwane ę
ż zadaniowemu ł ż ć ą bowiem zarówno samej administracji - do usprawniania ę
procesów ą operacyjnego (na poziomie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych) oraz
do prowadzenia polityki opartej na dowodach (evidence-based policy), ale ż obywatelom. Wyborcom,
podatnikom, odbiorcom ł publicznych tworzy ę szersze ż ś ł ą ę w dialog ą
ł kierunków i priorytetów wydatkowania ś publicznych. Systemowy i systematyczny pomiar
stopnia realizacji celów ń publicznych ż ż ą ę ł publicznych i administracji
publicznej -w oparciu o ą rezultaty.
Stopniowo wypracowywane ą i wprowadzane kolejne instrumenty wieloletniego planowania finansowego
(Wieloletni Plan Finansowy ń rocznego ż zadaniowego ł zadaniowy ż oraz
kontroli ą która ż ę opartego na ą przez cele ż zadaniowego
z ą operacyjnym dysponentów. W kolejnych latach poszerzano ż zakres podmiotowy,
ł ą ą opracowywania planów finansowych w ł zadaniowym na kolejne kategorie
jednostek sektora finansów publicznych - w chwili obecnej ż zadaniowym ę jest,
z ł ą jednostek ą terytorialnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, ł sektor finansów
publicznych.
ł dokument ł ę z dwóch komplementarnych ę ś opisowej i tabelarycznej,
zamieszczonych odpowiednio w tomach II i III Uzasadnienia do projektu ustawy ż na 2012 rok.
Porlobnie jak w roku ł w ę ś opisowej ę 4 ł
ł l, ż zadaniowy jako ę ą strategicznymi obszarami ń ś ę ł
omówieniu wskazanych przez dysponentów ń priorytetowych przy ę strategicznych obszarów
ń jak ż problematyce ą planowania ż z planowaniem strategicznym poprzez
wykorzystanie Wieloletniego Planu Finansowego ń oraz ł zadaniowego.
ł II, ż zadaniowy w ł zadaniowym na 2012 rok, w którym zaprezentowany ł plan
wydatków w ł 22 funkcji ń oraz ń ż ą ę zwrócono na omówienie
zakresu przedmiotowego ł ś dysponentów realizowanej w ramach poszczególnych ń oraz
omówienie zagadnienia pomiaru stopnia realizacji celów ń (poprzez wskazanie podstaw metodologicznych
ą wybór mierników oraz ę ryzyka niewykonania zaplanowanych ś mierników
z przyczyn innych ż niefinansowe ).
ł III, Plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych w ł zadaniowym na lata 2012-
2014, gdzie zamieszczono plany finansowe agencji wykonawczych, instytucji gospodarki ż
7
ń funduszy celowych oraz ń osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy
o finansach publicznych w ł zadaniowym na rok ż i dwa kolejne lata.
ł IV, ż ś europejskich, dotyczy ą refundacji wydatków przeznaczonych na
ę programów finansowanych z ł ś europejskich, z ł ą ś
przeznaczonych na ę projektów pomocy technicznej.
ą ę ś ć zadaniowej prezentacji wydatków ń stanowi, zamieszczona w tomie III niniejszego
dokumentu, ę ś ć tabelaryczna ą zestawienia ą zadaniowego planu wydatków na 2012 rok.
Zestawienie wydatków ż w 2012 r. ł ą w ę ł ś ż w rozdziale
II ę ś opisowej - ę ono ż poziom ń ś ć tabelaryczna zawiera ż zestawienia
planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych (funduszy celowych, agencji wykonawczych oraz
ń osób prawnych) w ł zadaniowym, które ą z ś ą ł III ę ś
opisowej.
8
Ł I
Ż ZADANIOWY JAKO Ę Ą
STRATEGICZNYMI OBSZARAMI Ń
Wprowadzenie
ż zadaniowy stanowi kompleksowy i spójny ł ę wykorzystywanych w ń
ę i promowanych przez organizacje ę (w ś ę ł
Gospodarczej i Rozwoju- OECD, ę Fundusz Walutowy- MFW) jako jedno z kluczowych
ę ę ć realizowanych w ramach reform finansów publicznych, które ł ż ć ą racjonalnemu,
przejrzystemu, efektywnemu i odpowiedzialnemu gospodarowaniu ś publicznymi. ę to opiera
ę na ustanowieniu jasnych i czytelnych ą ę wydatkami a celami ł ń -
ś wpisuje ę ę w szerszy kontekst reform i inicjatyw ą do wypracowania
i ż nowego systemu ą rozwojem kraju. W ą z tym za jedno z ł ń
ą z ż zadaniowym ż ć zapewnienie ś i ę stopnia
ą ą ń z obszaru programowania strategicznego oraz wieloletniego planowania finansowego
i planowania ż Konsekwentnie wprowadzane do ż zadaniowego mechanizmy ł ż ą
ą decyzji alokacyjnych z celami, kierunkami i priorytetami rozwojowymi zdefiniowanymi
w dokumentach strategicznych, ż ą ę i zapewnienie adekwatnego poziomu finansowania
poszczególnych obszarów strategicznych poprzez ą ę wydatków publicznych.
W niniejszym rozdziale przedstawione ł ą ę programowaniem strategicznym
a planowaniem ż które ś ć ż w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy ń oraz
ł zadaniowy ż jak ż aktualny stan prac nad zapewnieniem ś tych dwóch poziomów
planowania ą rozwojem kraju. ą tych ą ą prezentowane ł dane ą
wydatków na poszczególne obszary strategiczne, zdefiniowane w Wieloletnim Planie Finansowym ń
2011-2014, ż w oparciu o rezultaty dotychczasowych prac nad dokumentami strategicznymi.
W ostatnim podrozdziale zaprezentowano z kolei wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe na 2012 r.
ż zadaniowy
Od samego ą realizacji procesu ż ż zadaniowego, przygotowywane ą
metodologiczne ł ł ustanowienie jasnych i czytelnych ą ę ł zadaniowym
a strategiami i programami ą - przede wszystkim w zakresie celów oraz mierników. Wytyczne dla
dysponentów ą przygotowania zadaniowego planu wydatków na lata 2009 oraz 2010 (zamieszczane
w ą Ministra Finansów w sprawie ł sposobu, trybu i terminów opracowania
ł do projektu ustawy ż ą ł dysponentów do zapewnienia ś
ł celów i mierników realizacji ń i ń w ż zadaniowym z poziomami
ś w dokumentach strategicznych, których autorem ł dany dysponent. Podobnie, ś ą
docelowe poziomy mierników dysponenci ą byli ę ć obok planowanych wydatków, ż
zadania i priorytety ś w Strategii Rozwoju Kraju (SRK).
9
ą wytyczne na 2011 r., ę zarówno ę przez ę Ministrów ą
ś ą kierunki prac nad docelowym ksztahem systemu rozwoju kraju (w tym przede wszystkim ś
w ł ż systemu ą rozwojem Polskl oraz Planie ą strategii rozwoju
2
) oraz
ą prawne ę wraz z ą ą o finansach publicznych z 2009 r. W ś art. 95 ust.
3 pkt 3 ustawy- Przepisy ą ę o finansach publicznych ł wymóg zapewnienia
ś ń ż ze strategiami, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju. W ą z tym, w wytycznych ą ż zadaniowego ą dysponentów do
zapewnienia ś ł celów i mierników realizacji ń i ń z poziomami ś
w dokumentach strategicznych. Zmianom nie ł natomiast wytyczne ą ś docelowych
poziomów mierników przy ę ń i priorytetów ś w SRK.
ż ą ł ż ę w wytycznych na 2012 r., zamieszczonych w ł ą nr 70 do
ą Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ł sposobu, trybu i terminów
opracowania ł do projektu ustawy ż na rok 2012, przy czym wymóg zachowania ś
celów i mierników ą ę ż na ł co stanowi ę opracowania jednolitego katalogu
funkcji ń ń ń oraz ł ń
Obok ł ń ą do zapewnienia ś ń ż (celów i mierników) ze strategiami
rozwoju, ą ą ą ą do optymalizacji, priorytetyzacji oraz prorozwojowego ukierunkowania
wydatków publicznych, ł ż dysponentom, ą od 20 l O r., wskazywania tzw. ń
priorytetowych. ą uzasadnienia do projektów ustaw ż na lata ż 2010 oraz 2011,
ministrowie ą ł ł administracji ą wskazywali nie ę ż 3 zadania
priorytetowe (nie ę ż 5 w przypadku, gdy byli dysponentami ę ż l ę ś ż
W wytycznych na 2012 r. ograniczono ą ę priorytetowych ń ż do l (nie ę
ż 3 w przypadku, gdy dany minister ą ł ł administracji ą jest dysponentem
ę ż l ę ś ż
ą ę na ż ł ż ą od 2010 r., w kolejnych dokumentach prezentowano
wydatki ń w ł zadaniowym ze wskazaniem wydatków ponoszonych na zadania priorytetowe,
ż w ramach wydatków ą poszczególnych obszarów strategicznych. W tomie III Uzasadnienia do
projektu ustawy ż na rok 2010, ś ę Omówieniu ż ń w ł zadaniowym,
zaprezentowano wydatki na zadania priorytetowe w podziale na strategiczne obszary ń oraz w podziale na
ę ś ż Z kolei w Uzasadnieniu do projektu ustawy ż na rok 2011, w Omówieniu wydatków
ń w ł zadaniowym, wydatki na zadania priorytetowe ł pokazane w ramach wydatków na
poszczególne obszary strategiczne, przy czym w oparciu o ś w Wieloletnim Planie Finansowym
ń 2010-2013 ramowe tendencje rozwojowe oraz Plan ą ... dokonano ą
wszystkich ń ż do konkretnych obszarów strategicznych.
Za szczególnie istotne ż ć wykorzystanie ż zadaniowego do opracowania rocznej informacji
z realizacji ś strategii rozwoju kraju, przekazywanej przez Prezesa Rady Ministrów Sejmowi
i Senatowi- informacja o poziomie wydatków ż ń na ę SRK 2007-2015 w 2010 r. ł
przygotowana w oparciu o ę z realizacji wydatków w ł zadaniowym za rok 2009.
1
Dokument ę przez ę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.
2
Tekst ę ą dokonane w dniach l O marca 20 l O r. oraz 30 kwietnia 2011 r, reasumpcje decyzji Rady Ministrów z
dnia 24 listopada 2009 r.
lO
ę ą fakt, ż procesy ż ż zadaniowego oraz wprowadzenia nowego systemu
ą rozwojem kraju realizowane ą równolegle i wieloetapowo, ż podejmowane ą ł
ą na aktualizacji ł ż ń metodologicznych ą sposobu i zakresu prezentowania wydatków
w ł zadaniowym. Ich celem jest ę ę prac nad dokumentami strategicznymi.
ł to odbicie m.in. w Informacji o wykonaniu wydatków w ł zadaniowym w 2010 r., opracowanej
w roku ż ą jak ż w omówionych w ę podrozdziale ł ż metodologicznych
prezentacji wydatków na priorytety rozwojowe w ł zadaniowym na 2012 r.
ł ż metodologiczne ą ń
ż do obszarów strategicznych
W Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014, w oparciu o aktualny stan prac nad dokumentarni
strategicznymi, wskazano 10 ż obszarów rozwojowych, w ramach których ś ł
priorytety rozwojowe ł ą ą cele strategiczne z poszczególnymi funkcjami ń Obszarom rozwojowym
ą ż 9 zintegrowanych strategii rozwoju (10 obszar - Polska cyfrowa ma charakter
przekrojowy i realizowany ę w ramach wszystkich strategii). Co charakterystyczne, z ponadsektorowego
ś ę w ramach polityki rozwoju, wynika ż charakter obszarów strategicznych oraz
priorytetów rozwojowych (priorytety ą ć ę ż l obszaru). W WPFP zaproponowano ż
ę 16 tzw. rozwojowych (tj. ą do priorytetów rozwojowych) oraz 6 ł
funkcji ń przy czym ł ten nie ma charakteru ł ą ż w obydwu typach funkcji
ą ć realizowane cele i zadania o odmiennym charakterze.
ę ą ł ż zawarte w WPFP 2011-2014 oraz ą ę na wynikach dotychczasowych prac
ą ą zadania ż do obszarów strategicznych, opracowano ę wydatków,
które w 2012 r. zaplanowano ć w ramach poszczególnych obszarów strategicznych.
ą ł na funkcje ł i rozwojowe jest ę ń ł i rozwojowych, przy
czym mieszany charakter niektórych funkcji ń ł ż pewne zadania ł zakwalifikowane
odmiennie ż funkcje ń w których ę ą W ś dotyczy to ń w funkcji 11.
ń ę i ś ć granic oraz w funkcji 15. Polityka zagraniczna.
Analiza ą ę obszarami strategicznymi, priorytetami rozwojowymi oraz zadaniami
ż pokazuje, ż zadania, podobnie jak funkcje, ą ę niejednokrotnie w ę ż jeden obszar
strategiczny oraz priorytet rozwojowy. W ą z tym, zdecydowano ą ć zadania do ż
z obszarów strategicznych w sposób ż i ć w ten sposób, rzeczywisty poziom ich finansowania.
Globalna kwota wydatków o charakterze prorozwojowym ma natomiast charakter skonsolidowany (prosta
agregacja wydatków ponoszonych w ramach poszczególnych obszarów strategicznych ł do
wielokrotnego ę wydatków i ń wykazanych w ę ż l obszarze strategicznym).
Porównanie globalnej kwoty wydatków rozwojowych oraz kwot wydatków ponoszonych w ramach
poszczególnych obszarów strategicznych ż dokonanie oceny stopnia integracji i ł ż ś
poszczególnych obszarów, jak ż obrazuje synergiczny efekt rozwojowych wydatków publicznych.
W kolejnych latach prowadzone ę ą prace ą do ł ę ą ę wydatkami
publicznymi a zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych obszarami rozwojowymi ż na ż
poziomach ł zadaniowego.
11
Finansowanie strategicznych obszarów ń
Wydatki rozwojowe i wydatki ł
Na ę 83 ń rozwojowych w 2012 r. zaplanowano ć ł ą ę 131 136,3 mln ł
w tym z ż ś europejskich 36 852,3 mln ł Wydatki te ą 74 zadania w ramach
rozwojowych funkcji ń oraz 9 ń w ramach 6 ł funkcji ń
Z kolei na ę 34 ń ł w 2012 r. zaplanowano ć ł ą ę 274 815,0 mln ł
w tym z ż ś europejskich 40 251,7 mln ł Wydatki te ą 21 ń w ramach ł funkcji
ń oraz 13 ń w ramach rozwojowych funkcji ń
ł wydatków rozwojowych w wydatkach ł zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na ż
wykresie.
ł wydatków rozwojowych w wydatkach ł w 2012 r.
• Wydatki rozwojowe ł [J Wydatki ł ł
ś ć i innowacyjna gospodarka
Dla obszaru strategicznego ś ć i innowacyjna gospodarka (strategia ą - Strategia
ś i ś gospodarki) w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 wskazano
4 priorytety rozwojowe, tj.:
• Poprawa warunków makroekonomicznych,
• Stymulowanie rozwoju ę ś oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
• Stymulowanie ś w gospodarce,
• Wzmocnienie ś gospodarki i nauki polskiej w skali ę
oraz ą 2 funkcje rozwojowe, tj. ę 6. Polityka gospodarcza kraju oraz ę
10. Nauka polska. Obszarowi temu ą 14 ń rozwojowych, w tym 8 ń w ramach w/w
funkcji ń oraz 6 ń w ramach ł funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na ę ń rozwojowych zaplanowano ć ł ą ę
12 191 426 tys. ł w tym z ż ś europejskich ę 3 446 493 tys. ł Natomiast na ę
8 ń ą ł ą do tego obszaru strategicznego zaplanowano ć ł ą
ę 9 589 771 tys. ł w tym z ż ś europejskich 3 002 321 tys. ł
12
ł wydatków rozwojowych w obszarze ś ć i innowacyjna gospodarka w wydatkach
rozwojowych ł zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki ł ą oraz ł
zaprezentowano na ż wykresie.
ł ludzki
ł wydatków rozwojowych na obszar ś ć i innowacyjna gospodarka
w wydatkach rozwojowych ł
90,7%
B Wydatki rozwojowe ł ą na obszar ś ć i innowacyjna gospodarka
B Wydatki rozwojowe ł z innymi obszarami strategicznymi
D ł \\)'datki rozwojowe
Dla obszaru strategicznego ł ludzki (strategia ą - Strategia rozwoju ł ludzkiego)
w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.:
• Porlniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez ę ę ś i ś edukacji,
• W spieranie ś zawodowej oraz wykorzystanie ł demograficznego,
• Poprawa ś ł poprzez ukierunkowanie polityki ł na ograniczenie deficytów
i dysfunkcji oraz ich konsekwencji,
• Poprawa stanu zdrowia ł ń
oraz ą 6 funkcji rozwojowych, tj. funkcje 3. Edukacja, wychowanie i opieka, 7. Gospodarka
przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, 8. Kultura fiZyczna, 13. Zabezpieczenie ł
i wspieranie rodziny, 14. Rynek pracy, 20. Zdrowie. Obszarowi temu ą 18 ń
rozwojowych, w tym 17 ń w ramach w/w funkcji ń oraz l zadanie w ramach ł funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na ę ń rozwojowych zaplanowano ć ł ą ę
38 280 052 tys. ł w tym z ż ś europejskich ę l 699 108 tys. ł Natomiast na ę
9 ń ą ł ą do tego obszaru strategicznego zaplanowano ć ł ą
ę 15 668 511 tys. ł w tym z ż ś europejskich 465 927 tys. ł
ł wydatków rozwojowych w obszarze ł ludzki w wydatkach rozwojowych ł zaplanowanych
na 2012 r., w podziale na wydatki ł ą oraz ł zaprezentowano na ż wykresie.
13
ł wydatków rozwojowych na obszar ł ludzki
w wydatkach rozwojowych ł
11,9%
• Wydatki rozwojowe ł ą na obszar ł Ludzki
• Wydatki rozwojowe ł z innymi obszarami strategicznymi
O ł wydatki rozwojowe
17,2%
ń energetyczne i ś
Dla obszaru strategicznego ń energetyczne i ś (strategia ą - Strategia
ń energetyczne i ś w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 wskazano
2 priorytety rozwojowe, tj.:
• Stworzenie warunków do ż rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego,
ą ń energetyczne oraz rozwoju efektywnej energetycznie gospodarki,
• ż gospodarowanie zasobami ś i poprawa jego stanu,
oraz ą 2 funkcje rozwojowe, tj. ę 6. Polityka gospodarcza kraju oraz ę
12. Ś W ramach tych funkcji obszarowi temu ą 11 ń rozwojowych - na ich
ę w 2012 r. zaplanowano ć ł ą ę 4 444 296 tys. ł w tym z ż ś
europejskich ę 3 118 210 tys. ł Natomiast na ę ń ą ł ą

do tego
obszaru strategicznego zaplanowano ć ł ą ę 4 325 552 tys. ł w tym z ż ś
europejski ch 3 118 21 O tys. ł
ł wydatków rozwojowych w obszarze ń energetyczne i ś w wydatkach
rozwojowych ł zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki ł ą oraz ł
zaprezentowano na ż wykresie.
3
ą zdecydowano ż ć wydatki ł ł ą na poziomie l z ń
14
ł wydatków rozwojowych na obszar ń energetyczne i ś
w wydatkach rozwojowych ł
Rozwój regionalny
3,3% 0,1%
96,6%
• Wydatki rozwojowe ł ą na obszar ń energetyczne i ś
• Wydatki rozwojowe ł z innymi obszarami strategicznymi
D ł wydatki rozwojowe
Dla obszaru strategicznego Rozwój regionalny (strategia ą Krajowa strategia rozwoju regionalnego
2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie) w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014
wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.:
• Wspomaganie wzrostu ś regionów, m.m. poprzez wzmacnianie ł
rozwojowego metropolii i ś regionalnych,
• Poprawa mechanizmów partycypacji ł i ł obywateli na ż publiczne,
• Rozwój i efektywne wykorzystanie ł kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym
usprawnieniu procesów komunikacji ł
oraz ą 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, 16. Sprawy
obywatelskie, 17. ł rozwoju regionalnego kraju. Obszarowi temu ą 5 ń
rozwojowych, w tym 4 zadania w ramach w/w funkcji ń

oraz l zadanie w ramach ł funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na ę ń rozwojowych zaplanowano ć ł ą ę
16 332 164 tys. ł w tym z ż ś europejskich ę 13 720 046 tys. ł
ł wydatków rozwojowych w obszarze Rozwój regionalny w wydatkach rozwojowych ł
zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na ż wykresie.
4
W ramach funkcji 17. ł rozwoju regionalnego kraju, w ł funkcjach w chwili obecnej ę
wydatków ukierunkowanych ś ś na rozwój regionalny na poziomie ń jest utrudnione - wydatki te ł jednak
wykazane w ramach innych obszarów strategicznych.
15
ł wydatków rozwojowych na obszar Rozl\Ój regionalny
w wydatkach rozwojowych ł
12,5%
87,5%
• Wydatki rozwojowe ł ą na obszar Rozwój regionalny D ł wydatki rozwojowe
Rozwój rolnictwa i wsi
Dla obszaru strategicznego Rozwój rolnictwa i wsi (Strategia ą - Strategia ż rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa) w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 wskazano l priorytet
rozwojowy, tj.:
• Poprawa ś ż na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów
i ł
oraz ą l ę ą tj. ę 21. Polityka rolna i rybacka. W ramach tej funkcji
obszarowi temu ą 7 ń rozwojowych
5
- na ich ę w 2012 r. zaplanowano
ć ł ą ę 16 543 749 tys. ł w tym z ż ś europejskich ę 10 644 763 tys. ł
ł wydatków rozwojowych w obszarze Rozwój rolnictwa i wsi w wydatkach rozwojowych ł
zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na ż wykresie.
ł wydatków rozwojowych na obszar Rozl\Ój rolnictwa i mi
w wydatkach rozwojowych ł
12,6%
87,4%
• Wydatki rozwojowe na obszar Rozwój Rolnictwa i Wsi D ł wydatki rozwojowe
5
W ramach tego obszaru ponoszone ą ż wydatki ujmowane w funkcjach ń innych ż funkcja 21., ż ich
ę na poziomie ń jest utrudnione (wydatki te ł wykazane w ramach obszarów ł ł oraz
ł ludzki).
16
Transport
Dla obszaru strategicznego Transport (Strategia ą - Strategia rozwoju transportu) w Wieloletnim
Planie Finansowym ń 2011-2014 wskazano 2 priorytety rozwojowe, tj.:
• Sprawna budowa i modernizacja infrastruktury transportowej ą element zintegrowanego
systemu w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym,
• ę ę ś ł transportowej dla ś i gospodarki,
• Poprawa ń ż ruchu,
oraz ą l ę ą tj. ę 19. Infrastruktura transportowa. W ramach tej
funkcji obszarowi temu ą 5 ń rozwojowych - na ich ę w 2012 r. zaplanowano
ć ł ą ę 11 804 781 tys. ł w tym z ż ś europejskich ę 4 168 716 tys. ł
ł wydatków rozwojowych w obszarze Transport w wydatkach rozwojowych ł zaplanowanych na
2012 r. zaprezentowano na ż wykresie.
ł ł
ł wydatków rozwojowych na obszar Transport
w wydatkach rozwojowych ł
9,0%
91,0%
B Wydatki rozwojowe na obszar Transport D ł wydatki rozwojowe
Dla obszaru strategicznego ł ł (strategia ą Strategia rozwoju ł ł
w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.:
• ę kompetencji ł kulturowych, obywatelskich oraz informacyjnych,
• Poprawa mechanizmów partycypacji ł i ł obywateli na ż publiczne,
• Rozwój i efektywne wykorzystanie ł kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym
usprawnieniu procesów komunikacji ł
oraz ą 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 3. Edukacja, wychowanie i opieka, 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe oraz 16. Sprawy obywatelskie. Obszarowi temu ą lO ń
rozwojowych, w tym 9 ń w ramach w/w funkcji ń oraz l zadanie w ramach ł funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na ę ń rozwojowych zaplanowano ć ł ą ę
16 630 818 tys. ł w tym z ż ś europejskich ę l 032 798 tys. ł Natomiast na ę
7 ń ą ł ą do tego obszaru strategicznego, zaplanowano ć ł ą
ę l 794 050 tys. ł w tym z ż ś europejskich 12 312 tys. ł
17
ł wydatków rozwojowych w obszarze ł ł w wydatkach rozwojowych ł
zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki ł ą oraz ł zaprezentowano na ż
wykresie.
ł wydatkówrozlmjowych na obszar ł ł
w wydatkach rozl\Ojowych ł
1,4% 11,3%
• Wydatki rozwojowe ł ą na obszar ł ł
• Wydatki rozwojowe ł z innymi obszarami strategicznymi
D ł wydatki rozwojowe
Sprawne ń
Dla obszaru strategicznego Sprawne ń (strategia ą - Strategia sprawne ń
w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 wskazano 4 priorytety
• Wzmocnienie systemu instytucjonalnego ń
• Zapewnienie wysokiej ś i ę ś ł publicznych,
• Wzmocnienie systemu ń publicznego,
• ę ś i ś funkcjonowania wymiaru ś
oraz ą 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 2. ń ę i ą
publiczny, 16. Sprawy obywatelskie, 18. ś ć oraz l ę ł ą tj. ę 15. Polityka
zagraniczna. Obszarowi temu ą 22 zadania rozwojowe, w tym 16 ń w ramach w/w
funkcji ń

oraz 6 ń w ramach ł funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na ę ń rozwojowych zaplanowano ć ł ą ę
28 922 776 tys. ł w tym z ż ś europejskich ę 693 768 tys. ł Natomiast na ę 11
ń ą ł ą do tego obszaru strategicznego zaplanowano ć ł ą ę
12 575 841 tys. ł w tym z ż ś europejskich 42 672 tys. ł
ł wydatków rozwojowych w obszarze Sprawne ń w wydatkach rozwojowych ł
zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki ł ą oraz ł zaprezentowano na ż
wykresie.
6
W jednym przypadku nie ę ł zadania, ale 2 podzadania (zadanie ma charakter mieszany).
18
ł wydatkówrozwojowych na obszar Sprawne ń
w wydatkach rozwojowych ł
9,6%
• Wydatki rozwojowe ł ą na obszar Sprawne ń
• Wydatki rozwojowe ł ł z innymi obszarami strategicznymi
D ł >rydatki rozwojowe
ń narodowe
Dla obszaru strategicznego ń narodowe (strategia ą - Strategia rozwoju systemu
ń narodowego Rzeczypospolitej Polskiej) w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014
wskazano l priorytet rozwojowy, tj.:
• Wzmacnianie ł ń narodowego,
oraz ą 2 funkcje ł tj. ę 11. ń ę i ś ć granic
oraz ę 15. Polityka zagraniczna. Obszarowi temu ą 7 ń rozwojowych, w tym
5 w ramach w/w funkcji ń oraz 2 zadania w ramach ł funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na ę ń rozwojowych zaplanowano ć z ż
ń ę 12 981 906 tys. ł Natomiast na ę 4 ń ą ł ą do tego
obszaru strategicznego zaplanowano ć ł ą ę 9 534 333 tys. ł
ł wydatków rozwojowych w obszarze ń narodowe w wydatkach rozwojowych ł
zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki ł ą oraz ł zaprezentowano na ż
wykresie.
19
Polska cyfrowa
ł wydatków rozwojowych na obszar ń
w wydatkach rozwojowych ł
7,3% 2,6%
90,1%
• Wydatki rozwojowe ł ą na obszar ń narodowe
• Wydatki rozwojowe ł z innymi obszarami strategicznymi
O ł wydatki rozwojowe
W Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 dla obszaru Polska cyfrowa wskazano priorytet
rozwojowy, tj.: Zapewnienie ę cyfrowego poprzez ę kompetencje i otwarte zasoby. Obszar
ten ma charakter przekrojowy i jest realizowany w ramach ł 9 strategii zintegrowanych. Wydatki
zaplanowane na jego ę ł ę ę w ł obszarach strategicznych.
Zadania priorytetowe a obszary strategiczne
Jak wspomniano ś ministrowie ą ł ł administracji ą zostali ą
do wskazania nie ę ż l zadania priorytetowego (nie ę ż 3 w przypadku, ś ą dysponentami
ę ż l ę ś ż W ż tabeli zaprezentowano ł ń priorytetowych w ż ś
od tego, czy ą ę one w ł ą ź rozwojowych funkcjach ń ę ą ś ich
ł ą ź rozwojowy charakter ł funkcji i ń na ł i rozwojowe ma charakter ż
Zadania
7
Funkcje
Rozwojowe ł
Rozwojowe 29 3
ł 3 2
Razem 32 5
Z danych w tabeli wynika, ż ę ś ć wskazanych na 2012 r. ń priorytetowych to ś zadania
o charakterze rozwojowym (nawet ś ą ę w tzw. funkcjach ł ś ń priorytetowych
7
Dysponenci wskazali ł ą 35 ń priorytetowych- liczby nie ą ę do 35, ż 2 zadania ą charakter
mieszany i rozbito je na podzadania.
20
o ł charakterze jest np. zadanie 4.3. ł polityki finansowej ń oraz realizacja ż
ń specyfika tego zadania (ujmowane ą w nim m.in. wydatki ą z ł ą ł powoduje,
ż struktura wydatków na zadania priorytetowe w podziale na zadania ł i rozwojowe ł ę w sposób
zaprezentowany na ż wykresie.
Struktura wydatków na zadania priorytetowe
• Wydatki na zadania rozwojowe O Wydatki na zadania ł
O wiele bardziej istotne ą jednak ż ś jakie ć ż ą wydatki na rozwojowe
zadania priorytetowe oraz wydatki rozwojowe ł zaplanowane na 2012 r., co zaprezentowano na wykresie
ż - ę ś ć wydatków o charakterze rozwojowym to ś wydatki na wskazane przez
dysponentów zadania priorytetowe, co pokazuje, ż dysponenci ą wydatki publiczne w coraz szerszym
zakresie ę ą cele polityki rozwoju zdefiniowane w dokumentach strategicznych.
ł wydatków na zadania priorytetowe rozwojowe w wydatkach rozwojowych ł
80,8%
• Wydatki na priorytetowe zadania rozwojowe • Wydatki na ł zadania rozwojowe
ę ń priorytetowych na 2012 r. zamieszczono w ż tabeli- na zadania priorytetowe dysponenci
zaplanowali ć ł ą 281 488 524 tys. ł w tym 69 974 430 tys. ł z ż ś europejskich.
21
Tabela- zadania priorytetowe w 2012 r.
Funkcja Wydatki Wydatki Ł ą
zBP Ś wydatki
Zadanie priorytetowe
w tys. ł
Funkcja 2. ń ę i ą publiczny
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie ą
publicznego oraz ł na rzecz poprawy 5 825 155 22 468 5 847 623
ń
2.4. Ochrona ż ł ś ć
2 225 276 12 375 2 237 651
zapobiegawcza, ratownicza i ś
2.5. ą kryzysowe i obrona cywilna 2 131 020 o 2 131 020
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
3 .l. ś i wychowanie 40 443 089 347 877 40 790 966
3.2. Szkolnictwo ż 12 001 800 672 609 12 674 409
Funkcja 4. ą finansami ń
4.1. Realizacja ż ś ż ń 3 395 287 75 479 3 470 766
4.3. Ksztahowanie polityki finansowej ń
88 741 563 39 910 553 128 652 116
oraz realizacja ż ń
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu ń
5 .l. Gospodarowanie mieniem Skarbu ń 105 218 o 105 218
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
6.1. W zrost ś gospodarki 854 760 l 604 857 2 459 617
6.4. Wsparcie i promocja turystyki 61 634 84456 146 090
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo
7 .l. W spieranie budownictwa l 377 437 o l 377 437
Funkcja 8. Kultura fizyczna
8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu
23 172 o 23 172
dla wszystkich
8.4. ł Mistrzostw Europy w
144 128 o 144 128
ł ż UEFA EURO 2012
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury
280 397 o 280 397
kultury
Funkcja 10. Nauka polska
10.1. Prowadzenie ń naukowych oraz
3 559 669 21 327 3 580 996
rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
10.2. Wzmocnienie ń naukowych ł ż ą
l 485 285 1290119 2 775 404
praktycznym zastosowaniom
Funkcja 11. ń ę i ś ć granic
11.2. Rozwój ś obronnych 8 611 961 o 8 611 961
Funkcja 12. Ś
12.4. Gospodarka odpadami 3 173 181 340 184 513
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi 258 457 444 497 702 954
Funkcja 13. Zabezpieczenie ł i wspieranie rodziny
13.1. Pornoc i integracja ł 3 334 137 o 3 334 137
13 .5. W spieranie rodziny 9 640 947 o 9 640 947
Funkcja 14. Rynekpracy
14.1. Wspieranie zatrudnienia i ł
65 189 410 453 475 642
bezrobociu
Funkcja 15. Po1ityka zagraniczna
22
115.2. Zapewnianie ń ń
l
26 5041 oj 26 504
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
16.8. Informatyzacja ł ś i budowa
242 048 438 401 680 449
ł ń informacyjnego
Funkcja 17. Ksztahowanie rozwoju regionalnego kraju
17 .l. W sparcie rozwoju regionalnego kraju l 402 195 12 196 329 13 598 524
Funkcja 18. ś ć
18.1. Sprawowanie wymiaru ś
5 919 274 o 5 919 274
przez ą powszechne i wojskowe
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia ś
2 460 465 15 948 2 476 413
i tymczasowego aresztowania
18.5. ł demoralizacji i
ę ś ś nieletnich i stworzenie
221 529 2 776 224 305
warunków do powrotu nieletnich do normalnego
ż
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
19 .l. W spieranie transportu drogowego 3 733 715 l 263 063 4 996 778
19.2. Transport kolejowy 2 987 149 661 451 3 648 600
Funkcja 20. Zdrowie
20.1. ę do ś ń opieki zdrowotnej 4 921 598 l 239 4 922 837
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
21.1. Rozwój produkcji ś i ochrona
208 124 o 208 124
ś uprawnych
21.2. Rozwój produkcji ę i hodowli
125 727 o 125 727
ą
21.6. Wspieranie rybactwa ś ą i
111 993 249 747 361 740
ł morskiego
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz
4 585 019 lO 067 066 14 652 085
pomocy krajowej
Razem 211514 094 69 974 430 281488 524
23
Ł II
Ż Ń W Ł ZADANIOWYM NA
ROK2012
ę
W niniejszym rozdziale zaprezentowano omówienie planowanych wydatków ż ń w ł
zadaniowym na rok 2012, które ł przedstawiono w ę ś tabelarycznej. W obydwu ę ś
uzasadnienia w ł zadaniowym wydatki ł zaprezentowane z zachowaniem ś ę ś
ż Podobnie jak w latach ł metodologia ż zadaniowego, w tym ogólne ł ż oraz
ł wytyczne dla dysponentów ą sposobu definiowania celów, doboru adekwatnych
mierników, itp.) ł zamieszczone w ą Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie
ł sposobu, trybu i terminów opracowania ł do projektu ustawy ż na rok 2012.
Porównanie ą ń metodologicznych ę w 2010 r. oraz w 2011 r. pozwala na ę szeregu
zmian metodologicznych, które w ł ż ą ć ę do uspójnienia ł zadaniowego na
ż poziomach klasyfikacyjnych oraz ż ć ę ą ż ś ć prezentowanych danych ę
dysponentami oraz w czasie). Zmiany te ą ż ź na zidentyfikowane w poprzednich latach
ś w tym np. ą z planowaniem rezerw.
Wprowadzono istotne zmiany ą ł ń tj. tego poziomu klasyfikacji zadaniowej, który ze ę na
ł operacyjny charakter, nie jest prezentowany w uzasadnieniu do ustawy ż w ł
zadaniowym. Wypracowany katalog ł ń ma charakter otwarty, co ż wpisanie w ł zadaniowy
ż nowych ł ń dotychczas nierealizowanych. Defmicja ł ł doprecyzowana, wprowadzono
ż ą zdefiniowania dla ł ń celów i mierników, co docelowo zapewni ę ż
zadaniowego z systemami ą operacyjnego dysponentów. Uregulowano sposób tworzenia ł ń
poprzez wskazanie ł wytycznych ą ich liczby oraz zakresu przedmiotowego.
W zakresie struktury ł zadaniowego zaproponowano ż ujednolicony katalog ń ń i ł ń
dla funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna, co zapewni ś ć
ujmowanych w tej funkcji wydatków na ę ł ń wspólnych dla ł ę ś ż lub ł
jednostki - katalog ten ma charakter ę ż ł ś ć dysponentów ma w tym zakresie charakter
jednorodny.
ą od 2012 r. zmianom ulegnie ż sposób prezentowania wydatków na ę ł ś
oraz ę ł ń informacyjnego - zrezygnowano z ę stosownych ń w ramach
ż funkcji, a wydatki ponoszone na te cele ą przypisane ą ź do ł ś ń merytorycznych
(co ż oszacowanie ł kosztów ich realizacji), ą ź ż wykazane w funkcji 16, w zadaniu 16.8.
Informatyzacja ł ś i budowa ł ń informacyjnego (w ś dotyczy to projektów
ę planem informatyzacji ń
ą wytyczne ą ż zadaniowego na 2012 rok, zdecydowano ę ł ą ć do nich
ł zasady defmiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych (definiowane ś
w stosownych komunikatach Ministra Finansów). Podobnie jak w ł roku, dysponenci ustalili dla
24
ż zadania nie ę ż 2 cele, dla ż podzadania l cel. ą wskazania celu ł ż
rozszerzony na realizowane przez dysponentów ł (nie ę ż l cel dla ż z ł ń
Inaczej ż w przypadku celów, po analizie ś ń z lat ł ę decyzje o ograniczeniu
dopuszczalnej liczby mierników - dysponent dla ż zadania ł nie ę ż 2 mierniki na
poziomie ń ś dopuszczalne ł 4 mierniki) oraz po l na poziomie ń oraz ł ń
Doprecyzowano ż wymogi ą mierników - obok wytycznych ą ich ś
zapewnienia ą ł ś pomiaru w perspektywie wieloletniej, ś (pomiaru jedynie tego, na co
dysponent ma ł oraz ś ź ł wprowadzono ż 2 nowe wymogi. Zgodnie z nimi mierniki
powinny ż ć ś stopnia realizacji celów (tj. ś i ś realizacji ń
ń ł ń oraz ć adekwatne do stopnia realizacji postawionych celów, jak ż powinny
skutecznie i efektywnie ć rzeczywisty obraz mierzonego obszaru.
Aby ł ć planowanie wydatków w ł zadaniowym, wprowadzono ż nowy formularz planistyczny
-tj. formularz BZ-RC. ą jest on ę dla ż ę ś ż -dysponenci ą w
nim planowane kwoty wydatków z rezerw celowych ż ń i rezerw celowych ż ś
europejskich do poziomu realizowanych ń ą to ż bardziej precyzyjne ś
poziomu finansowania poszczególnych ń publicznych ż na etapie planowania. W ą
z wprowadzeniem formularza BZ-RC drobnym korektom ł ż ł formularze.
Opisane ż zmiany metodologiczne ł ę do poprawy ś prezentacji wydatków
w ł zadaniowym.
Ze ę na rozwój metodologiczny ż zadaniowego, w niniejszym dokumencie, po raz pierwszy
zaprezentowano w funkcji 3 ę ś ć ś ą subwencji ogólnej, która dotychczas prezentowana ł w ł ś
w ramach funkcji 4.
W ą z ą pracami nad podniesieniem ś prezentacji wydatków w ł zadaniowym,
w tym ą z ą baz danych ę do monitorowania stopnia realizacji ń W tabeli
"Zestawienie planowanych wydatków ż w roku 2012" nie ł zaprezentowane ł informacje
ą celów, mierników ą ź ich ś Informacje te ą ł i zaprezentowane w roku
2013. Ponadto w przypadku wybranych dysponentów brak informacji o celach i miernikach wynika z uwagi na
ą ą ę ich ł ś lub ń ń ograniczenia stosowania ż
zadaniowego ą w ś dysponentów ę ą ę ś Obrona narodowa, Centralne Biuro
Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Agencja ń ę
25
Funkcja l. ą ń
Funkcja l wpisuje ę w obszar strategiczny Sprawne ń (strategia ą - Strategia sprawne
ń w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 funkcja ł uznana za tzw. ę ł ą
i obejmuje obszar ń odpowiedzialny za zapewnienie ł funkcjonowania organów ł
ustawodawczej i wykonawczej. Ze ę na ą ę obejmuje ona ż zadania, podzadania
i ł ń w tym ą bardzo ą czy specjalistycznego zakresu.
ł celem ń Limieszczonych w funkcji l jest zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji
ż zapisów ą z ustawy konstytucyjnej, ś ą podstawowe zasady
demokratycznego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, a zarazem - zapewnienie funkcjonowania systemu
konstytucyjnych organów ń - ą w zakres trzech ł ustawodawczej, wykonawczej
i ą
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 1363,5 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 10,6 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji l ł
przedstawione na ż wykresie.
w tys. ł
o 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000
••••14541o
Zadanie 1.1. ł merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
Prezydenta RP
4761507
Zadanie 1.2. ł Parlamentu i jego organów w zakresie ••••••••••••••••••
1
merytorycznym i organizacyjnym
1
i
1
26
Zadanie 1.3. ł l-l
138

Prezesa Rady Mmtstrow !
Zadanie 1.4." ł ł w •'
25 398
zakreste merytorycznym 1 orgamzacY.Jnym , 1
' l
'
Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów j2 115
Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem ń publicznych 13 161
Zadanie l. 7. Ocena ł ś organów administracji
publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek •••••••
1
186 079
organizacyjnych ą ś publiczne z punktu
Zadanie 1:8. Ochrona ś ł do 1
10 775
oraz mteresu publicznego w radwfonnt telewiZJI ,
Zadanie 1.9. Gromadzenie i ą dokumentami "•
1
•••••••••
257 567
organów ś w ustawie o IPN , l :
Zadanie 1.1 O. Ocena gospodarki finansowej jednostek ; 1 l
ą terytorialnego z punktu widzenia kryteriów .....1 07 692
1
ustawowych ! !
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest lO ń ą ł ś ć dysponentów, których
zadania ą charakter ł lub ż ą bardzo ą czy specjalistycznego zakresu ł tj.:
• nadzoru nad systemem ń publicznych,
• kontroli ł ś organów administracji ą Narodowego Banku Polskiego, ń
osób prawnych i innych ń jednostek organizacyjnych z punktu widzenia ś
ś ś i ś
• ł merytorycznej, technicznej i kancelaryjno-biurowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
• gromadzenia i ą dokumentami organów ń ń ś w ustawie
o IPN (w tym ich ę prowadzenia ś w sprawie zbrodni nazistowskich,
komunistycznych oraz przeciwko ś i innych, a ż ł ś naukowej i edukacyjnej
na rzecz krzewienia prawdy historycznej.
Zadanie 1.1. ł merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
Ol Kancelaria Prezydenta RP
2012
ł
145 410
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent ę ś Ol, wykonuje ł poprzez
zapewnienie realizacji przez Prezydenta RP ń w zakresie i na zasadach ś w Konstytucji
i ustawach, zapewnienie realizacji ł oraz sprawnej koordynacji ę Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zapewnienie sprawnego ł i realizacji ń przez Biuro ń Narodowego.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Zapewnienie sprawnej i efektywnej KPRP W ź ś planowania wydatków
ł Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
99,9%
Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej ś miernika ż ś ć na poziomie
niskim.
Zadanie 1.2. ł Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
02
03
Dysponent
Kancelaria Sejmu
Kancelaria Senatu
2012
ł
410 460
66 047
Kancelaria Sejmu, dysponent ę ś 02, realizuje ł poprzez wsparcie merytoryczne parlamentarzystów
oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu ł Kancelaria Senatu, dysponent ę ś 03, zapewnia
ą i ą ł ę ą ł ń Senatu i jego organów, zapewnia senatorom organizacyjne
27
i fmansowe warunki wykonywania mandatu, ę do skutecznej realizacji ich ą oraz praw
ą z ustawy o wykonywaniu mandatu ł i senatora.
Cele i mierniki
Cel
Wsparcie Sejmu i jego organów
w realizacji ń zapewnienie sprawnej
i efektywnej ł ich ł ś
zapewnienie ł warunków
ę do skutecznej realizacji
ą oraz ochrony praw
ą ze sprawowania mandatu
W sparcie w realizacji ń Senatu i jego
organów oraz zapewnienie warunków
wykonywania mandatu senatora
Dysponent
Kancelaria
Sejmu
Kancelaria
Senatu
Miernik
Ankieta ą poziom zadowolenia
ł z ł ń podejmowanych
przez ę Sejmu
Ocena ś i ś
ł Kancelarii Senatu dokonana
przez senatorów (skala l - 4, gdzie: l
-ocena ł 4- ocena bardzo dobra)
2012
ł
4,3
>3,77
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
ś ć miernika "Ankieta ą poziom zadowolenia ł z ł ń podejmowanych przez ę
Sejmu" ą ę ż ł ż poziomu ż ć z faktu, ż ż ankieta, jako ę
badawcze ma charakter subiektywny. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś kolejnego miernika jest
umiarkowane. Na ę celu zadania istotny ł ma czynnik ludzki.
Zadanie 1.3. ł merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
16
75
Dysponent
KPRM
RCL
2012
ż ń
plan
103 955
24 906
2012
ż ś europejskich
plan
9 471
485
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent ę ś 16 ą ż do wzmocmema ż ą ł
merytorycznej i kancelaryjno-biurowej osób ą kierownicze stanowiska ń oraz ł
organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM, intensyfikacji ł ń ą na celu
podnoszenie ś pracy w ę administracji ą KPRM zapewnia ż ł
funkcjonowanie Krajowej ł Administracji Publicznej. ą Centrum Legislacji opracowuje ą
projekty ustaw na zasadach i w trybie ś w regulaminie pracy Rady Ministrów, opracowuje stanowiska
prawno-legislacyjne do ą projektów aktów prawnych, analizuje i monitoruje wykonanie ń
ł Konstytucyjnego, redaguje i ę Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik
ę Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
28
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Zapewnienie sprawnej i efektywnej KPRM
ł Prezesa Rady Ministrów,
Rady Ministrów oraz innych
organów opiniodawczo-doradczych
i pomocniczych PRM i RM
Tworzenie i ł prawa RCL
ń zadowolenia z ł ł Rady
Ministrów, ł i rad, których ł ę
zapewnia KPRM, na podstawie ankiety
ź procentowy liczby projektów ustaw
opracowanych przez RCL na podstawie ł ż ń
w stosunku do liczby projektów ustaw,
opracowanych na podstawie ę uprzednio
ł ż ń wniesionych przez ę Ministrów do
Sejmu
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
25,0
>75
Miernik ń zadowolenia z ł ł Rady Ministrów, ł i rad, których ł ę zapewnia
KPRM, na podstawie ankiety" ma charakter subiektywny, na jego ś ć w ą stopniu ł ą
czynniki ę Z tego powodu, zdaniem dysponenta, ryzyko niewykonania miernika jest ą
Z uwagi na fakt, ż zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w latach 2008-2011 ś ć miernika ł
ę na wysokim poziomie (4,8-5,4), zdecydowano ę ś ć ś docelowe miernika na lata 2011-2014
jako równe lub ż ą 5,0. Miernik prezentowany przez RCL ł w 2011 r. Dysponent nie ł
na ryzyka niewykonania zaplanowanej ś miernika.
Zadanie 1.4. ł ł Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
06 ł Konstytucyjny
2012
ł
25 398
ł Konstytucyjny, jako dysponent ę ś 06, ł na rzecz podniesienia ś rozpatrywania
spraw ł ą do ł Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów poprzez m.in. ę
hierarchicznej ś norm prawnych oraz prowadzenie prac analityczno-badawczych w tym zakresie.
Cele i mierniki
Cel
Poprawa stanu ś
stanowionego prawa z ą
i ratyfikowanymi umowami
ę (hierarchiczna
ś ć aktów normatywnych).
Dysponent Miernik
TK Stosunek liczby spraw ń
w ę merytorycznym przed
ł Konstytucyjnym (liczba wyroków
i ń ń ą ę do
liczby spraw skierowanych do rozpoznania
merytorycznego w ą roku ł spraw)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
106%
Miernik ł zaproponowany przez ł Konstytucyjny. ą ę ź z lat ł ą na
niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej ś omawianego miernika.
29
Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
11
19
85
Dysponent
Krajowe Biuro Wyborcze
Minister Finansów
Wojewodowie
2012
ł
872
720
523
Krajowe Biuro Wyborcze, dysponent ę ś 11, realizuje zadanie poprzez zapewnienie ś na ę
ń wyborczych zleconym jednostkom ą terytorialnego, a ż zapewnienie warunków dla
sprawnego wykonania ń przez ń ą ę ą Komisarzy Wyborczych.
Minister Finansów, dysponent ę ś 19, zapewnia ł ż ś z ł subwencji i dotacji partiom
politycznym i komitetom wyborczym oraz zwrot kosztów ą opinii przez ł rewidentów.
Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w celu stworzenia organom wyborczym warunków do przeprowadzania
wyborów ą odpowiedzialni za ś prace ł ą na przeprowadzenie wyborów ł ą
przedterminowych i ponownych oraz za prowadzenie spraw ą z ustanawianiem ą
komisarycznych celem zapewnienia ł ś obsady organów JST. ł te ą realizowane poprzez prace
ą na przygotowaniu ą ń i ń Wojewody w sprawie wyborów ł ą
przedterminowych i ponownych, jak ż przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej ą
z ustanowieniem ą komisarycznych i ł osób ł ą ę organów wykonawczych.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia
wyborów i referendów
Terminowe regulowanie ą ń
w zakresie finansowania partii
politycznych, komitetów wyborczych oraz
zwrotu kosztów badania ich ń
i ą opinii lub raportu przez
ł rewidentów
Stworzenie organom wyborczym
warunków do przeprowadzania wyborów
Dysponent Miernik
KBW Czas ustalenia wyników wyborów od
ę ł na podstawie
wyników z 95% komisji obwodowych
MF Liczba dni faktycznego ź
i ś kwot ł
z ź w porównaniu do liczby
dni i kwot potencjalnego ź
w roku ż
W oj ewodowie Liczba protestów
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
< 18
godzin
0%
o
W odniesieniu do miernika prezentowanego przez KBW ryzyko niewykonania zaplanowanej ś tego
miernika wynika z natury technicznej i jest ą z ł systemu elektronicznego przetwarzania
danych. W przypadku miernika MF ryzyko niewykonania planowanej ś ż ś ć jako niskie.
30
Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem ń publicznych
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
49 UZP
2012
ż ń
plan
12 665
2012
ż ś europejskich
plan
496
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
ą ń Publicznych, dysponent ę ś 49, w ramach zadania wykonuje nadzór nad przestrzeganiem
zasad systemu ń publicznych, w ś poprzez ę procesu udzielania ń
w zakresie przewidzianym ą oraz zapewnia funkcjonowanie systemu ł ń
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
ę ł ś UZP
przestrzegania procedur
wydatkowania ś publicznych
Odsetek ę kontroli fakultatywnych,
ę ń ś ą oraz udzielonych
odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków
Liczba osób ą z ę ę ć
edukacyjnych realizowanych przez UZP
(konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
75%
6 000
Mierniki ą opracowaniem ł UZP. Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika
"Odsetek ę kontroli fakultatywnych, ę ń ś ą oraz udzielonych odpowiedzi
w stosunku do liczby wniosków". Wynika ono z okresowych braków kadrowych.
Zadanie 1.7. Ocena ł ś organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz
jednostek organizacyjnych ą ś publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów
NIK
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
07
Dysponent
ż Izba Kontroli
2012
ł
186 079
ż Izba Kontroli, jako dysponent ę ś 07, wykonuje ł ą do przygotowywania
i przeprowadzania kontroli w sposób ż ą dokonanie oceny funkcjonowania ń
w poszczególnych jego obszarach, a ż poprzez pozytywne ł na funkcjonowanie administracji
ń oraz podmiotów ą zadania publiczne lub ą ze ś publicznych. NIK
jest odpowiedzialny za przekazywanie kontrolowanym podmiotom ą ń pokontrolnych ą
oceny, uwagi i wnioski ą kontrolowanej ł ś oraz ł Sejmowi RP, innym organom
ń oraz ł ś ministrom, informacji o wynikach kontroli wykonania ż ń oraz innych
kontroli planowanych i nieplanowanych. Dodatkowo NIK informuje ę ą o wynikach kontroli
poprzez ż formy przekazu, m.in. organizowanie konferencji prasowych, publikacje w prasie, audycje
w radiu i telewizji oraz na stronie internetowej i w newsletterze. Informacje dla opinii publicznej ę ą
31
ę ł dane o przeprowadzanych kontrolach z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w ń
oraz udziale NIK w przeprowadzanych kontrolach ę
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Wspieranie ł ń ł ą na NIK
sprawne funkcjonowanie ń
i pozytywne ł na
ś ć wykonywania ń
finansowanych ze ś publicznych
Miernik
Procent wydatków publicznych poddanych
w danym roku audytowi finansowemu typu
ś ą u dysponentów III
stopnia
Odsetek wniosków pokontrolnych
ę do realizacji przez adresatów
ą ń pokontrolnych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
15%
280%
Mierniki zastosowane przez NIK ą opracowanie ł dysponenta. Dysponent nie ś ł ryzyka
niewykonania planowanych ś miernika ,,Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku
audytowi finansowemu typu ś ą u dysponenta III stopnia". Ryzyko ą ę zaplanowanych
ś miernika "Odsetek wniosków pokontrolnych ę do realizacji przez adresatów ą ń
pokontrolnych", po stronie NIK ż jest od ś ę ś ł
wniosków pokontrolnych.
Zadanie 1.8. Ochrona ś ł prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii
i telewizji
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
09
Dysponent
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
2012
ł
lO 775
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent ę ś 09, zapewnia odbiorcom, w granicach ą ą
prawa, ż ą ę ą sprawdza ś ć programów nadawców publicznych
i koncesjonowanych z przepisami ustaw i koncesji, nadzoruje przestrzeganie przez nadawców przepisów prawa
w zakresie ł ś reklamowej i sponsorskiej, nadzoruje sposób wykorzystania ś publicznych
ł abonamentowe, ł pozaabonamentowe) przez jednostki publicznego radia i telewizji (Telewizja
Polska S.A. w Warszawie, tj. ł ł w Warszawie i 16 ł terenowych tej ł Polskie Radio
S.A. w Warszawie i 17 ł regionalnych radiofonii), prowadzi ł ś ć w zakresie umarzania
i ł na raty ł ś w ł ś ł abonamentowych.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów KRRiT Liczba ł
kierunków polityki ń oraz opiniowanie projektów aktów
ustawodawczych oraz umów ę w dziedzinie
radiofonii i telewizji
32
2012
ł
600
Zapewnienie ś ł w radiu i telewizji,
ś dostawców ł medialnych i interesów
odbiorców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru
radiofonii i telewizji
KRRiT
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Liczba
ą ń
stanowisk
i komunikatów
KRRiT
17
Na niewykonanie planowanej ś prezentowanych mierników ą ć ł takie czynniki jak ę
innymi: zmiana regulacji prawnych na terenie Polski oraz w ramach Unii Europejskiej, wprowadzanie nowych
technologii w zakresie rozpowszechniania i rozprowadzania programów, ł i decyzje innych organów
(np. ę Komunikacji Elektronicznej), wydarzenia ł w kraju.
Zadanie 1.9. Gromadzenie i ą dokumentami organów ś w ustawie o IPN
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
13 Instytut ę Narodowej
2012
ł
257 567
Instytut ę Narodowej - Komisja Ś Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent
ę ś 13, ą cel poprzez prowadzenie statutowej ł ś archiwalnej, ś lustracyjnej
i edukacyjnej. IPN realizuje zadanie poprzez ę dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych
w swoich archiwach, prowadzenie ś w sprawie m.in. zbrodni nazistowskich i komunistycznych. W jego
zakresie jest ż przygotowywanie i publikowanie informacji ą funkcjonariuszy organów
ń ń osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy ń i partyjnych w latach
1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru ś ń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie
ę ń lustracyjnych. W ramach tego zadania IPN prowadzi ż ł ś ć ą
i ą
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej IPN
historii Polski na podstawie
zgromadzonego ł archiwalnego
i ś zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu
Miernik
ń realizacji ń w %
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
100%
Jest to miernik procentowy liczony jako ś arytmetyczna procentowego wykonania mierników ę
dla czterech ń merytorycznych, realizowanych w ramach tego zadania. Dysponent nie ś ł ryzyka
niewykonania zaplanowanej ś miernika.
33
Zadanie 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek ą terytorialnego z punktu widzenia
kryteriów ustawowych
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
80
85
Dysponent
MAi C
Wojewodowie
2012
ż ń
plan
103 187
4 311
2012
ż ś europejskich
plan
194
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent ę ś 80, realizuje zadania z zakresu ś
ż i finansowej, udziela informacji i ś ń oraz upublicznia zapytania jednostek ą
terytorialnego i udzielone odpowiedzi, planuje i realizuje kontrole oraz upublicznia ich wyniki. Dysponent
przeprowadza kontrole gospodarki finansowej podmiotów komunalnych w zakresie ś ą o
regionalnych izbach obrachunkowych, sprawuje nadzór nad JST oraz wydaje opinie w ramach ustawowych
ą Wojewodowie, dysponenci ę ś 85 w ramach omawianego zadania ą przygotowanie i
wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników. Ponadto ą nadzór nad jednostkami ą
terytorialnego i ą ł ś ć ą
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie ł ś i ś
finansowej jednostek ą
terytorialnego
Zapewnienie zgodnego z prawem
ł JST
Dysponent Miernik
MAi C Liczba negatywnych raportów o stanie
gospodarki finansowej w relacji do liczby
nadzorowanych jednostek
Wojewodowie ś ć zbadanych pod ę formalno-
prawnym ł ą ń organów JST
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
<9%
20 200
Ewentualne ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika MAiC ż od ł ł ś
ą oraz ę ś zmian przepisów prawa, ł ą na ł ś ć JST.
34
Funkcja 2. ń ę i ą publiczny
Funkcja 2 wpisuje ę w obszar strategiczny Sprawne ń (strategia ą - Strategia sprawne
ń Obejmuje ona swym zakresem obszar ń odpowiedzialny za ę ń i ą
publicznego, funkcjonowanie prokuratury, ę granicy ń i ę ruchu granicznego, ą
kryzysowe, ę ą ę ż ą ł skutkom ę ż ł i innych
podobnych ń ż ą ń powszechnemu, a ż sprawy ratownictwa górskiego
i wodnego.
ę celem ł ń w dziedzinie ń ę i ą publicznego jest utrzymanie
ś do reagowania - odpowiednio do ł sytuacji - w przypadku ą ż ń
ń publicznego i powszechnego, ą prawnego, ż i zdrowia obywateli oraz ą
narodowego, wykorzystywanej w ramach ochrony ń i ł ń przed bezprawnymi ł oraz
skutkami ę ż ł katastrof naturalnych i awarii technicznych. ł ż ą jedno
z podstawowych ń administracji ą nie tylko szczebla centralnego, ale ż wojewódzkiego.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 15 806,2 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 52,3 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 2 ł
przedstawione na ż wykresie.
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie
ą publicznego oraz ł na rzecz
poprawy ń
Zadanie 2.2. Redukowanie ę ś
o 2000000
-i
Zadanie 2.3. ż ą ś i czuwanie
1 060

nad ś ę ę
1
! '
Zadanie 2.4. Ochrona ż ł ś ć
zapobiegawcza, ratownicza i ś
Zadanie 2.5. ą klyzysowe i obrona
cywilna
Zadanie 2.6. Ochrona granicy ń kontrola , :
ruchu granicznego i nielegalnej - l 501 614
rrngracJt 1

w tys. ł
4000000 6000000
f7623
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 6 ń ą ł ś ć dysponentów w zakresie
ł policyjnych, obrony cywilnej, ł ż oraz prewencji ż
35
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie ą publicznego oraz ł na rzecz poprawy
ń
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
42
57
85
Dysponent
MSW
ABW
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
5 323 385
500 654
l 116
2012
ż ś europejskich
plan
22468
o
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na finansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Spraw ę dysponent ę ś 42, prowadzi i nadzoruje ł ą na celu
ograniczenie liczby ę które ś ą na ę ś ł ń Policji, ę
ń w ruchu drogowym, ę ś ł ł ż prewencyjnej i ruchu drogowego,
zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych Policji na poziomie podstawowym i specjalistycznym
(w zakresie prewencji i ruchu drogowego). W ramach tego zadania realizowane ą ż ł ą na
celu ę ń powszechnego i ą publicznego, ł poprzez ę ł ń w
tym zakresie oraz wsparcie i ę ofiar handlu ź Agencja ń ę dysponent
ę ś 57, realizuje zadanie poprzez ę ń przed planowymi i zorganizowanymi ł które
ą ć ż dla ł ś lub ą konstytucyjnego Polski, ł ć funkcjonowanie
struktur ń ą ź ć na szwank podstawowe interesy kraju. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85,
w ramach omawianego zadania ą ą program ograniczania ę ś i ł
ń "Razem bezpieczniej". Odpowiedzialni ą ż za opracowywanie programów edukacyjnych oraz
ę i prowadzenie seminariów, narad z zakresu ń Ponadto ą ę nad ą
ł ń w ramach akcji, projektów i innych ę ę ć zarówno ł jak i realizowanych na poziomie
krajowym.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie MSW
ń
obywateli poprzez
ograniczenie liczby
ę (w tym
ę drogowych)
Zapewnienie
ń
obywateli
ABW
Mierniki
Liczba ę ń ę ł
(w tym ę drogowych), w ż ą
roku do liczby ę ń ę
ł (w tym ę drogowych),
w analogicznym okresie roku poprzedniego x
100%
ż ą monitorowanie- ś ć logiczna
Tak (l) l Nie (O)
Poprawa ń Wojewodowie ź ś ę ś
w województwie
36
2012
ł
ą ę
dynamiki <l 00%
66,4%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
ż dla niewykonania zaplanowanej ś miernika prezentowanego przez MSW ż ć wzrost
ę ś ż od ś i zakresu ł ń Policji. Drugi miernik, wskazany przez ABW,
ze ę na ę dysponenta przyjmuje ś logiczne.
Zadanie 2.2. Redukowanie ę ś
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
42
56
Dysponent
MSW
CBA
2012
ż ń
plan
2 906 611
108 034
2012
ż ś europejskich
plan
13 062
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Spraw ę dysponent ę ś 42, realizuje ł ą ą do utrzymania wysokiego
poziomu ś ł ę poprzez ę ś ł ł ż
kryminalnej i ś zapewnienie sprawnej wymiany informacji ę jednostkami Policji i innym
uprawnionymi podmiotami i organami ń UE, techniczno-kryminalne zabezpieczenie procesu zapobiegania
i zwalczania ę ś oraz rozpoznawanie ż ń terrorystycznych, tworzenie efektywnych lokalnych
systemów ń wspieranie ł ń na rzecz poprawy ń lokalnego (dofinansowywanie
lokalnych projektów), ś ć na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Centralne Biuro
Antykorupcyjne, dysponent ę ś 56, ą zamierzony cel poprzez wykonywanie ń zawartych w
ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r., o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
Cele i mierniki
Cel
U sprawnienie procesu
wykrywania ę
Zwalczanie korupcji w ż
publicznym i gospodarczym
Dysponent
MSW
CBA
Miernik
W ź ś ę
ł liczba ę wykrytych
przez ą ę ę
stwierdzonych ż w procentach)
Indeks Percepcji Korupcji
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
68%
>4,2
Miernik wskazany przez MSW odzwierciedla ś ć ł organów ś co ą jest
z ń publicznym. ś spraw nie zawsze ż oznacza wykrycie sprawcy, w ą
z tym niewykonanie miernika ż ć spowodowane umorzeniem z uwagi na ą ś ć ł ą
Miernik realizowany przez CBA ą kraje ł stopnia percepcji korupcji ś ę
publicznych oraz polityków i opiera ę na ż i badaniach, przeprowadzonych przez ż
instytucje (m.in.: Gallup International, World Bank, PricewaterhouseCoopers czy The World Economic Forum).
37
Zadanie 2.3. ż ą ś i czuwanie nad ś ę przez ę
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
29
88
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Prokuratura Generalna
2012
ł
41 729
l 018 857
Minister Obrony Narodowej, dysponent ę ś 29, realizuje zadanie poprzez prowadzenie lub nadzorowanie
ę ń przygotowawczych w sprawach karnych, sprawowanie funkcji ż publicznego przed
ą wojskowymi oraz ł w ę w sprawach cywilnych i administracyjnych. Ponadto MON
ł z organami ń ń jednostkami organizacyjnymi i organizacjami
ł w zapobieganiu ę ś i innych ń prawa oraz ś ę Prokuratura
Generalna, dysponent ę ś 88, realizuje ł poprzez ę ś i ś zwalczania
ę zapewnienie wykwalifikowanej kadry orzeczniczej i administracyjnej w prokuraturach oraz
w Prokuraturze Generalnej oraz zapewnienie realizacji procesowych i pozaprocesowych ń Prokuratora
Generalnego.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik 2012
ł
Zagwarantowanie ń MON
ń i obywateli
PG
Odsetek spraw ł w terminie do trzech
ę w stosunku do ogólnej liczby spraw
W ź czasu trwania ę ń
ź ś ś
76,1%
0,83
83,5
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej ś miernika prezentowanego przez PG jest wysoka z uwagi
na charakter i ę prowadzonych ę ń które ą ć ł ż i ł jak np. katastrofy
lotnicze.
Zadanie 2.4. Ochrona ż ł ś ć zapobiegawcza, ratownicza i ś
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
42
85
Dysponent
MSW
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
217 082
2 008 194
2012
ż ś europejskich
plan
l 451
10924
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Spraw ę dysponent ę ś 42, w ramach realizowanego zadania prowadzi ł ś ć
ś ą w ś poprzez ę ć ń ą ę i funkcjonowanie
centralnego odwodu operacyjnego, ł ą kolejnych jednostek Ochotniczych ż ż do
Krajowego Systemu ś (KSRG), ę organizacji i funkcjonowania KSRG,
38 ----------------------------
a ponadto zapewnienie kadry dla potrzeb ł ż ż doskonalenie organizacji i funkcjonowania
ń ż ż (PSP) poprzez przeprowadzenie w nich kontroli, ł w kontrolowaniu organów
PSP, ą przestrzeganie przepisów ż oraz ą ż ż
Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą ł ą do ę ś
funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawy ś ł ż wzrost
ś systemu ratowniczego, poprawy bazy i ę ę dla ł funkcjonowania
jednostek PSP.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie ś MSW
funkcjonowania
krajowego systemu
ś
Zapobieganie W oj ewodowie
i minimalizacja skutków
ż ż ń
miejscowych i ę
ż ł
Miernik
ź rozmieszczenia jednostek KSRG
(liczba jednostek OSP ł ą do KSRG do
docelowej liczby tych jednostek)
Procent interwencji, w którym jednostka KSRG
ł na miejsce zdarzenia w czasie krótszym
ż 15 minut
Stosunek liczby interwencji, w których
jednostka KSRG ł na miejsce zdarzenia w
czasie do 15 minut do ł interwencji
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
plan
4 012/4 602
75%
68,9%
Pierwszy miernik MSW odzwierciedla rozwój KSRG i ż ę zabezpieczenia operacyjnego kraju
przez jednostki ł ł ą z PSP i jest w ł adekwatny do realizowanego celu. Z kolei dla miernika
drugiego na ś ć wykonania ż ć ł bardzo ż czynników ż od ł ń ż
ż takich jak utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane ż ę ż ruchu, a ż inne
przeszkody ł wypadkami drogowymi, jak ż warunkami atmosferycznymi.
Zadanie 2.5. ą kryzysowe i obrona cywilna
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
24
30
41
42
85
Dysponent
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Edukacji Narodowej
Minister Ś
Minister Spraw ę
W oj ewodowie
2012
ł
50
136
81
10 702
2 120 051
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent ę ś 24, realizuje zadanie poprzez zapewnienie
warunków do sprawnego funkcjonowania formacji obrony cywilnej i stanowiska kierowania w celu
upowszechniania zasad ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem
ę ł ł MKiDN to organizacja ń w zakresie ą kryzysowego w
celu upowszechniania wiedzy o ą kryzysowym, realizacja ń z zakresu problematyki obrony
39
cywilnej w celu przygotowania formacji OC Ministerstwa do realizacji ń oraz w zakresie
ę prawa humanitarnego. Minister Edukacji Narodowej, dysponent ę ś 30, realizuje
zadanie poprzez zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego ą sytuacjami kryzysowymi oraz
ł ż terrorystycznym, a ż przygotowanie pracowników MEN do sprawnej
realizacji ń z zakresu ą kryzysowego i obrony cywilnej. Minister Ś dysponent ę ś
41, realizuje dane zadanie poprzez przeprowadzanie ń w zakresie ą kryzysowego. Minister
Spraw ę dysponent ę ś 42, odpowiada za przygotowanie warunków organizacyjnych do
realizacji ń ą z przepisów ustawy o ą kryzysowym oraz ustawy o powszechnym
ą obrony RP, ę ł ń na rzecz ochrony ś i obrony cywilnej oraz przygotowanie
organów administracji publicznej, a ż doskonalenie ę ś realizacji ń z zakresu ochrony
ś obrony cywilnej oraz ą kryzysowego. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w ramach tego
zadania ą odpowiedzialni za wzrost liczby przeszkolonych osób odpowiedzialnych za ę ń obrony
cywilnej i ą kryzysowego na terenie województwa (prezydentów miast, burmistrzów i wójtów oraz
merytorycznych pracowników odpowiedzialnych za ę ń obrony cywilnej i ą
kryzysowego), ł w organizowanych ć i szkoleniach ą doskonalenie ś
systemów ł ą ś oraz przekazywania informacji, ostrzegania i alarmowania ś ł ż wojewodów
ą za ę procedur reagowania kryzysowego, a ż usprawnianie i przyspieszenie usuwania
skutków ę ż ł Cel ma ć ą ę poprzez utrzymanie infrastruktury ł ż ą realizacji
ń obrony cywilnej i ą kryzysowego, a ż poprzez zakupy ę przeciwpowodziowego i
ochronnego ł ż ą do zabezpieczenia ń ś w sytuacjach kryzysowych.
Cele i mierniki
Cel
Upowszechnianie zasad ochrony
zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego zgodnie z prawem
ę
Dysponent
MKiDN
Przygotowanie ę do skutecznej MEN
realizacji ń w sytuacjach
kryzysowych
Utrzymanie ś administracji Ś
publicznej do ą
kryzysowego
Zapewnienie ś ł MSW
jednostek obrony cywilnej
i ą kryzysowego
Zapewnienie sprawnego i skutecznego Wojewodowie
ł wszystkich podmiotów
ą i reagowania
kryzysowego oraz poprawa
ń na obszarze
województwa
40
Miernik
ł i prowadzenie Polskiej
ł ę Prawa
Humanitamego Konfliktów Zbrojnych
% ź liczby zrealizowanych
ę ę ć rzeczowo-finansowych
ą z Programu Doskonalenia
Obrony Cywilnej na lata 2009-2018
Liczba zrealizowanych ń
Liczba kontroli ą ę
wojewódzkich planów obrony cywilnej w
zakresie: oceny ż ń ą
ż stanów ś
zabezpieczenia ł ę
planów ewakuacji
Ocena ł ł ocena ś i
ś ł podmiotów
ą kryzysowego oraz ocena
funkcjonowania wojewódzkiego systemu
ł ą ś w sytuacjach kryzysowych (w
skali 1-5)
2012
ł
44%
35
2
3,96
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
ś ć ą ł ż na kolejny rok) od realizacji ę ę ć ze ę na ę
zmiany priorytetów, problemy w znalezieniu podmiotu ą szkolenie w ż ą terminie oraz
ą ą ę proces ł ł SDRO (brak zgody WKU na ł ż ć
niewykonanie zaplanowanych ś miernika MEN. MSW nie ł ryzyka niewykonania zaplanowanej
ś miernika. Natomiast istnieje niskie ryzyko niewykonania planowanych ś miernika
prezentowanego przez Ś i MKiDN.
Zadanie 2.6. Ochrona granicy ń kontrola ruchu granicznego i ł nielegalnej
migracji
Wydatki (w tys. ł
2012 2012
ę ś ć Dysponent
ż ń ż ś
plan europejskich
ł
42 MSW
l 276 821 o
85 Wojewodowie 220 427 4366
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Spraw ę dysponent ę ś 42, odpowiada za zapewnienie funkcjonowania systemów
informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzania kontroli granicznej, ę systemu ochrony
granicy ń przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemów nadzoru, utrzymywanie w
ś ę wykorzystywanego do kontroli granicznej i ochrony granicy ń prowadzenie oraz
uczestniczenie w ę administracyjnych wobec cudzoziemców w zakresie ż wiz,
powrotów oraz legalizacji pobytu, sprawowanie wobec cudzoziemców funkcji kontrolnych w zakresie ś
pobytu, wykonywania pracy oraz prowadzenia ł ś gospodarczej, ł sankcji administracyjnych i
karnych na cudzoziemców w ą z nielegalnym pobytem i/lub wykonywaniem pracy, a ż
prowadzeniem ł ś gospodarczej, realizowanie ś ą na celu wykonanie decyzji
ą cudzoziemcowi wyjazd z terytorium RP, czy to w fonnie powrotu wspomaganego, czy ż powrotu
przymusowego, uczestniczenie w ś ą z ubieganiem ę cudzoziemców o ę w Polsce
oraz prowadzenie ś ą z ą ś ń cudzoziemców, ł ą wnioski o
pobyt na terytorium RP, szkolenia ą na celu wykonywanie statutowych ń ż Granicznej.
Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą ł ą na celu zapewnienie organom kontroli
granicznej warunków do prowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli granicznej, tj. zapewnienie odpowiedniego
ę i ą ń oraz utrzymywanie go w ś technicznej, zabezpieczenie zgodnych z przepisami o
ochronie granicy ń ń miejsc do dokonywania kontroli granicznej oraz dostarczenie
ę mediów.
41
Cele i mierniki
Cel
Zapewnianie
ń granicy
ę UE
i terytorium RP oraz
skutecznej kontroli
granicznej
Zapewnienie sprawnego
przekraczania granic z
zachowaniem warunków
skutecznej kontroli
Dysponent
MSW
Miernik
ł ś ć kontroli ruchu granicznego - ś
czas odprawy granicznej jednego ż
w ś drogowym na wjazd w zakresie SG
Liczba cudzoziemców, którym ż Graniczna
ł powrót do kraju trzeciego do
liczby osób, którym wydano ę o wydaleniu
lub ą do opuszczenia terytorium RP
W oj ewodowie Ś czas oczekiwania na ę
w województwie
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
co ż
2 minuty
co najmniej
80%
78 min.
Pierwszy miernik MSW wskazuje ś ć i ś ć ł ń ż Granicznej w ochronie granicy
ń i kontroli ruchu granicznego. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika ż
jest od ś ę do kontroli. Dla kolejnego miernika ryzyko niewykonania zaplanowanej ś
miernika ą jest ł ze ą przepisów.
42
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Funkcja 3 wpisuje ę w obszary strategiczne ł ludzki i ł ł (strategie ą -
Strategia rozwoju ł ludzkiego i Strategia rozwoju ł ł Obejmuje ona swym zakresem
obszar ń odpowiedzialny za sprawy ł nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci
i ł ż szkolnictwa ż organizacji ę i ł ż udzielania pomocy materialnej
dzieciom i ł ż a ż ę ł dzieci i ł ż Podstawowym celem ń
realizowanych w ramach funkcji jest podnoszenie poziomu ł i kwalifikacji polskiego
ł ń jak ż ł powszechnego ę do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych
dzieci i ł ż Ponadto w ramach funkcji finansowane ą ł ą z podnoszeniem poziomu
ś ł i kadr oraz ł zawodowego ę ą zmiany i zapotrzebowanie
ę ą na rynku pracy.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 53 465,4 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich l 020,5 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 3 ł
przedstawione na ż wykresie. Ponadto na finansowanie ń realizowanych w niniejszej funkcji
przewidziano dodatkowe ś w kwocie ok. 229,6 mln ł w rezerwie celowej na ę ę ą na
celu podnoszenie ś szkolnictwa ż
Zadanie 3.1. ś i
wychowanie
Zadanie 3.2.
Szkolnictwo ż
o 10 000 000 20 000 000

l
30 000 000
w tys. ł
40 000 000
40790%6
W ramach omawianej funkcji realizowane ą 2 zadania ą ł ś ć dysponentów w zakresie opieki
i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa ś i ż
Zadanie 3.1. ś i wychowanie
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
24 MKiDN
30 MEN
31 MPiPS
32 MRiRW
33 MRiRW
34 MRR
37 MS
2012
ż ń
plan
766 299
378 745
140 461
177 723
25
l 058
41 137
2012
ż ś europejskich
plan
o
335 981
o
5 173
o
5 992
o
43
41 Ś
48 001
24
42 MSW
368 o
46 MZ
6 564 o
82 MF
38 711 095 o
85 Wojewodowie
171 613 707
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na finansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako dysponent ę ś 24, finansuje ł ś ć 279
ń ł artystycznych I i II stopnia i burs ę ą jednostkami ż oraz 130
niepublicznych jednostek systemu ś ł ł Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania ł artystycznych, ł i doskonalenie nauczycieli oraz
ł ich pragmatyki zawodowej, zapewnianie sprawnego funkcjonowania nadzoru i opieki nad
placówkami ł ż ą ł ś ń realizacja inwestycji budowlanych w celu
utrzymania, ę i zapewnienia odpowiedniej bazy szkoleniowej i socjalnej placówek edukacji
artystycznej, ż w ś i zasoby ą z ł wychowawczymi i dydaktycznymi.
Minister Edukacji Narodowej, dysponent ę ś 30, w ramach niniejszego zadania realizuje ł
w zakresie zapewniania sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów ę oraz ż
ł w systemie ramowym i ł ą dzieci i ł ż polskiej w ł poza granicami kraju.
MEN wspiera projekty ą ę ą ę dzieci i ł ż tak by ę ć ę
uczestników wymiany ę Ponadto MEN sprawuje ę nad przygotowaniem
wykwalifikowanych absolwentów ł i placówek do funkcjonowania na rynku pracy ę zapewnieniu
obudowy programowej i ę ę oferty ę do ł zawodowego
ą aktualnym wymogom rynku pracy. Minister Pracy i Polityki ł dysponent ę ś
31, w ramach realizowanego zadania monitoruje tendencje ą na rynku pracy oraz preferencje edukacyjne
ł ż Ponadto dysponent organizuje ę wyrównawcze, ą ę i ę ś zawodowe
oraz realizuje programy profilaktyczne, ą ochrony zdrowia i zapobiegania ż
i ę ś ś ł ż Realizowane ą ż ę ę ą z ą ł ą
ł ż ą sport, ę i racjonalny wypoczynek oraz ą zainteresowania kulturalne.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent ę ś 32 i 33, realizuje ł w kierunku utrzymania
i rozbudowy infrastruktury systemu ś instytucjonalnego wsparcia ś ł - poprzez
doskonalenie zawodowe nauczycieli ł rolniczych ą na celu podniesienie ś ł w zakresie
ż rozwoju obszarów wiejskich poprzez szkolenia stacjonarne i internetowe. W ramach
omawianego zadania znajduje ę ż ł ogólne, zawodowe i ustawiczne, którego celem jest
dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent ę ś 34, ą
zamierzony cel poprzez ę przez ą ł ę ą i Prokuratury projektu w ramach
Programu Operacyjnego ł Ludzki w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników wymiaru
ś Minister ś dysponent ę ś 37, planuje ą ą ć zamierzony cel zadania
poprzez ł ę prokuratorów, asesorów, referendarzy ą asystentów, zawodowych
kuratorów ą oraz ę ą i prokuratury. MS sprawuje ż ę nad prowadzeniem
aplikacji ogólnej, ę i prokuratorskiej, co pozwoli aplikantom ć ę ą ę i praktyczne
przygotowanie do zajmowanego stanowiska. MS jest ż odpowiedzialny za zapewnienie warunków
44
kadrowych organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Krajowej ł ą i Prokuratury.
Minister Ś dysponent ę ś 41, zapewnia ą ę ą na potrzeby
ł uczniów w ł ś zatrudnia wykwalifikowany personel gospodarczy oraz pracowników
administracyjnych, ż im ł ę wiedzy tematycznej z zakresu zajmowanego stanowiska pracy,
zapewnia ł funkcjonowania ł ś ł za ę i inne media, ł ł typu
drukarskie, kopiowanie, ł wywóz ś ł zdrowotne, ę do Internetu, ł telekomunikacyjne,
delegacje krajowe i zagraniczne i in.). Ponadto odpowiedzialny jest za ponoszenie ł na remonty
i inwestycje budowlane w celu zabezpieczenia stanu technicznego budynków oraz zakupy i wydatki
inwestycyjne, ż ł ę zatrudnionej kadrze nauczycielskiej, nabywanie pomocy naukowych
w postaci filmów edukacyjnych, pozycji ą ż ę sportowego, pomocy do nauki przedmiotów
zawodowych i ogólnych oraz ę komputerowego. Minister Spraw ę dysponent ę ś 42,
realizuje zadania w kierunku rozszerzenia i ł ę poziomu wiedzy i ę ś personelu medycznego
ł Opieki Zdrowotnej. Minister Zdrowia, jako dysponent ę ś 46, jest odpowiedzialny za zapewnienie
sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów ę Minister Finansów, dysponent ę ś 82
w ramach omawianego zadania przekazuje ś na ę ś ą Wojewodowie, dysponenci ę ś
85, ą ł ą do oceny efektów ł ś dydaktycznej oraz rozwoju ś
ł i placówek oraz diagnoz potrzeb edukacyjnych kadry pedagogicznej ł i placówek ś
W ramach tego zadania wojewodowie ą ł i placówki w zakresie ę oferty edukacyjnej
ż ą rozwój ę ś i wiedzy uczniów, ą uczniów zdolnych poprzez ę
konkursów i olimpiad oraz ą ł do ł w konkursach i olimpiadach ę liczby uczniów,
ą kursy, konferencje i seminaria dla nauczycieli oraz ą ś finansowe ą
z ł ś ą ś
Cele i mierniki
Cel
Podnoszenie ś i ś
ł i wychowania
Dysponent
MKiDN
MEN
MRiRW
(cz.32)
Ś
Miernik
Liczba uczniów, którzy otrzymali ę
do ę klasy l Liczba uczniów
ą ę w danej klasie(%)
Liczba absolwentów poszczególnych typów
ł ponadgimnazjalnych ę ą
odpowiednio do egzaminu ą
kwalifikacje zawodowe (l) lub maturalnego
(2) w stosunku do liczby absolwentów
poszczególnych typów ł
ponadgimnazjalnych (%)
Liczba uczniów i ł ł ą ę
w ł i placówkach rolniczych
Liczba nauczycieli ł i placówek
rolniczych
Liczba osób uprawionych do
wynagrodzenia, ą z liczby osób
ą ę
2012
ł
90,43
l) 88%
2) 86%
13 000
l 750
677
45
Zabezpieczanie odpowiednich form MPiPS Liczba beneficjentów ę ł
ł i przygotowania oraz przygotowaniem zawodowym
99 tys.
zawodowego uczestników
Ochotniczych Hufców Pracy
Podniesienie wiedzy i ę ś MRiRW Liczba nauczycieli ł rolniczych -
nauczycieli w zakresie (cz.33) odbiorców ł edukacyjnych
200
ż rozwoju obszarów
wiejskich
Podnoszenie ś oraz MRR Liczba pracowników wymiaru
ś ł ś przeszkolonych w ramach
5 976
projektu
Podnoszenie kwalifikacji MSW Liczba organizowanych ń
zawodowych personelu medycznego
190
ł opieki zdrowotnej
Zapewnienie sprawnego MZ Liczba przeprowadzonych egzaminów
funkcjonowania systemu egzaminów medycznych
160
ę
Przygotowanie zawodowe i MS Liczba osób, które ł z form
podnoszenie kwalifikacji kadr ą doskonalenia i przygotowania zawodowego
13 900
i prokuratury prowadzonego przez KSSiP w okresie
sprawozdawczym
Poprawa ś ł Wojewodowie Procent ł w których ś wynik
25,14%
egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu
28,82%
ś ę w staniuach 7-9
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Zastosowany przez MKiDN miernik to "Liczba uczniów, którzy otrzymali ę do ę klasy
w stosunku do liczby uczniów ą ę w danej klasie (%)". ś ć miernika jest ż od
liczby uczniów ą ę w danej klasie, czyli od zainteresowania ą w danej klasie ł
artystycznej ś dzieci, jak i warunków lokalowych i kadrowych samych ł Zmienna jest ż liczba
uczniów ą ę do ę klasy. Pomimo zastosowania dwóch zmiennych do ustalenia
ś miernika nie ulega on znacznym wahaniom, ż liczba uczniów ą ę do ę
klasy jak i liczba uczniów ą ę w danej klasie, nie zmienia ę tak znacznie z roku na rok.
Ryzyko niewykonania miernika w prognozowanej ś jest stosunkowo niskie. Miernik "Liczba
absolwentów poszczególnych typów ł ponadgimnazjalnych ę ą odpowiednio do egzaminu
ą kwalifikacje zawodowe (l) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów
poszczególnych typów ł ponadgimnazjalnych (%)" zastosowano do pomiaru realizacji celu ł
zadania MEN. ś ć miernika jest ż od liczby absolwentów zainteresowanych ą do
egzaminu maturalnego oraz egzaminu ą kwalifikacje zawodowe. Liczba ta jest zmienna,
bowiem ą do obu ww. egzaminów nie jest obligatoryjne. Sprawy ą z systemem egzaminów
ę ą istotnym zadaniem wykonywanym przez Ministra Edukacji Narodowej, jest to jeden
z ż mechanizmów zmian w ś ą silny ł na podniesienie ś edukacji
i poziomu ł Dla mierników zastosowanych przez MRiRW ą miary jest liczba uczniów
46
i nauczycieli oraz liczba realizowanych ń Ryzyko niewykonania mierników, wynika przede wszystkim ze
specyfiki pracy ł zawodowych i jest ż od ś naboru uczniów na dany rok szkolny oraz
odpowiedniego ł godzin ę ć dydaktycznych, wychowawczych i ń poszczególnym
nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami do prowadzenia ę ć edukacyjnych, jak ż z ś ofert na
ę ń publicznych z zakresu edukacji, ś i wychowania ł ż w ł konkursie. Na
niewykonanie zaplanowanej ś miernika "Liczba osób, które ł z form doskonalenia
i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym" ż ć ł
niezapewnienie odpowiedniej propozycji ń poprzez niedostosowanie tematów ń do potrzeb
i ż ś praktycznego wykorzystania. "Liczba osób uprawionych do wynagrodzenia, ą z liczby
osób ą ę to miernik zastosowany przez Ś Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej
ś miernika, ż na ę etatów zatrudnionych nauczycieli ma ł liczba ą
ł i typów ł natomiast liczba zakwaterowanych w internacie generuje ś ć zatrudnienia
wychowawców i ł internatu. ł zatrudnienie jest wymuszone przez ś ć zapewnienia
ł funkcjonowania placówki i ł ń na ą ł ż Miernik MRR ł na
podstawie ń ł dysponenta. W ą z bardzo ż zainteresowaniem dotychczasowych
uczestników projektu kolejnymi szkoleniami w jego ramach oraz w ą z tym, ż ż z pracowników
w ramach przedmiotowego miernika liczony jest jednokrotnie, bez znaczenia czy ł ł tylko w jednym
szkoleniu w ramach projektu, czy ż w kilku, istnieje ryzyko ą ę zaplanowanej ś miernika.
W celu ż ż wymienionemu ż beneficjent ł do zasad rekrutacji na szkolenia
ń dla osób, które nie ł jeszcze ł w projekcie. Miernik "liczba przeprowadzonych
egzaminów medycznych" ą jest z egzaminami medycznymi, które przeprowadza, specjalnie w tym celu
ł jednostka - Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) nadzorowana przez Ministra Zdrowia.
ż ś ć CEM odjednostek ł ą w zawodach medycznychjest gwarantem ś wyników
egzaminów medycznych. Przeprowadzane przez CEM egzaminy: Lekarski Egzamin ń (LEP)
i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin ń (LDEP) ą dobrym mechanizmem ą poziom
ł przeddyplomowego na kierunkach lekarskich w ż uczelniach medycznych. Wyniki tych
egzaminów ą m.in. ą do ę lekarskiego szkolenia celem uzyskania ł lekarza specjalisty.
Ponadto CEM przeprowadza ń egzaminy specjalizacyjne dla wszystkich ś lekarskich oraz
dla ś w dziedzinie farmacji, diagnostyki laboratoryjnej i dla innych zawodów medycznych. Ryzykiem
ą z przeprowadzeniem zbyt ł liczby egzaminów, szczególnie dotkliwie odczuwalnym
w przypadku ś tzw. deficytowych, ż ć wypromowanie ą liczby lekarzy
specjalistów celem prowadzenia praktyki lekarskiej w ś w których brak lekarzy specjalistów.
Zadanie 3.2. Szkolnictwo ż
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
21 MTBiGM
24 MKiDN
29 MON
38 MNiSW
39 MTBiGM
2012
ż ń
plan
104 970
474 386
307 287
9 670 164
10 162
2012
ż ś europejskich
plan
o
o
o
643 198
o
47
42
46
MSW
MZ
66184
l 368 647
o
29 411
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent ę ś 21 i 39 realizuje zadanie,
którego celem jest podnoszenie ś ł - przygotowanie fachowej kadry oficerskiej do pracy na
morzu oraz na ą dla zaplecza gospodarki morskiej, jak ż zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry
dla transportu lotniczego. Cel zadania ma ć ą ę poprzez dofinansowanie Akademii Morskich i
uczelni publicznych ą w swojej strukturze organizacyjnej ś ł lotniczego. Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent ę ś 24, w celu podnoszenia ś ł fmansuje
ł ś ć artystycznych publicznych uczelni ż ą dotacje podmiotowe i celowe z ż
ń ponadto fmansuje ł ą odpowiedni standard bazy dydaktycznej i socjalnej wraz z
ę ą procesy dydaktyczne. W ramach opisywanego zadania Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego przekazuje dotacje dla uczelni, przeznaczone na stypendia socjalne oraz za ą ę
w nauce. Minister Obrony Narodowej, dysponent ę ś 29, w ramach realizowanego zadania koordynuje
przygotowanie kandydatów na ż ł zawodowych do ę stanowiska podporucznika. Ponadto w celu
dostosowania ł do potrzeb gospodarki realizuje ł ą do doskonalenia zawodowego
ż ł oraz ich przygotowania do ę kolejnych stanowisk ł ż jak ż wspiera rozwój bazy
dydaktycznej, naukowej i socjalnej. Minister Nauki i Szkolnictwa ż dysponent ę ś 38, w ramach
omawianego zadania fmansuje ł ś ć uczelni publicznych oraz uczelni niepublicznych w zakresie
stwarzania studentom i doktorantom, ę ą osobami ł warunków do ł ł
w procesie ł Do ń realizowanych przez MNiSW ż ż ę innymi administrowanie
programem "Uczenie ę przez ł ż MNiSW przyznaje ż nagrody dla nauczycieli akademickich,
a ż stypendia dla studentów i doktorantów. ł ś ć Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i ł oraz Biura ś ł i Wymiany ę i prace
Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych ą ę do podnoszenia ś
i ś ł ś MNiSW realizuje zadania ą ze ś zdrowotnymi
i prowadzeniem podyplomowego ł na wybranych kierunkach medycznych. Minister Spraw
ę dysponent ę ś 42, realizuje ę ę z zakresu ł funkcjonariuszy i
pracowników ł ł ż a ż studentów cywilnych. Minister Zdrowia, dysponent ę ś 46, realizuje
zamierzone cele zadania poprzez ł studentów na poziomie studiów ż na kierunkach szeroko
ę ochrony zdrowia. Ponadto MZ realizuje ł w kierunku wspierania procesu studiowania m.in. w
postaci pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz ę i ę bazy dydaktycznej uczelni
medycznych.
48
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012
ł
Przygotowanie fachowej kadry dla MTBiGM Liczba absolwentów uczelni morskich (w szt.) 2 213
potrzeb rynku (cz. 21)
Zapewnienie wysokokwalifikowanej MTBiGM Liczba studentów ń ą szkolenie
kadry dla transportu lotniczego (cz. 39) lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok ż ą
100%
do roku ł
ł studentów MKiDN Liczba studentów i doktorantów w stosunku do
i doktorantów
roku poprzedniego(%)
103,7%
Dostosowanie ł do MON Liczba absolwentów ł w trybie
potrzeb gospodarki stacjonarnym, którzy ę stanowisko
54,9%
ł ż w relacji do liczby wakatów na
stanowiskach podporucznika
Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej
100%
liczby potrzeb SZ RP ś w Planie
doskonalenia zawodowego SZ RP
Zapewnienie ę do edukacji na MNiSW ł osób z ż ł w
poziomie ż liczbie osób w ł ń polskim (25 l+)
24,19%
Podnoszenie kwalifikacji MSW Ś liczba uczestników studiów
zawodowych funkcjonariuszy i podyplomowych, ń zawodowych oraz
879
pracowników ł ż ł kursów specjalistycznych
MSW w zakresie ochrony ż i
zdrowia ludzi, mienia oraz
ń i ą
publicznego
Poprawa ś ł MZ Liczba studentów studiów stacjonarnych wg
rocznego sprawozdania S-1 O
55 741
ł kadr dla zawodów Liczba osób ł ą Lekarski Egzamin
0,932
medycznych na poziomie studiów ń i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin
ż
ń z wynikiem pozytywnym w
stosunku do ł liczby osób
ę ą do tych egzaminów w danym
roku w celu uzyskania prawa wykonywania
zawodu
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Ryzyko niewykonania miernika zastosowanego przez MKiDN w prognozowanej ś jest stosunkowo
niskie. Minister Obrony Narodowej w celu oceny stopnia realizacji celu zadania ł ż ł ę miernikami, które
ą z pragmatyki kadrowej stosowanej w wojsku, jak ż z ś zagwarantowania miejsc
pracy dla ń ą uczelnie wojskowe kolejnych roczników ich absolwentów. Miernik MNiSW ł osób
z ż ł w ł ń polskim (25 l+)" stanowi odzwierciedlenie, prowadzonej
i finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa ż polityki w zakresie zapewnienia oraz ę ś
ł na poziomie ż Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika jest ą
z zatrzymaniem ś zdobywania ł na poziomie ż i ą ą osób
z ż ł Mierniki zaprezentowane przez MTBiGM ą charakter jedynie informacyjny,
49
ł na bazie danych z lat ł ą planowane ś ą charakter ż co stanowi
ę ń ł i niepewnych jakimi ą planowane ś przedmiotowych mierników.
W przypadku pierwszego miernika prezentowanego przez MZ, jest on ł ą z ą studentów na
poszczególnych kierunkach studiów w ż ś od stopnia i rodzaju studiów. Dane bazowe obliczono na
podstawie ń statystycznych S-10. Przewidywana liczba absolwentów w roku ł (i kolejnych
ę ś jest na podstawie liczby studentów odpowiednich roczników studiów, które powinny
ń ć ł zgodnie z planem studiów w roku 2012. Natomiast drugi miernik ą jest z ś ą
prowadzonego ł na kierunkach lekarskich ż uczelni medycznych.
50
Funkcja 4. ą finansami ń
Funkcja 4 wpisuje ę w obszar strategiczny Sprawne ń (strategia ą - Strategia sprawne
ń w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 funkcja ł uznana za tzw. ę ł ą
Podstawowym celem ń realizowanych w ramach tej funkcji jest prowadzenie bezpiecznej, stabilnej
i ż polityki w zakresie finansów publicznych, przy ł ż jak najefektywniejszego
zaspokajania potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk ń Obejmuje ona zadania ą
z inicjowaniem, opracowywaniem oraz ą i ś ą polityki finansowej ń a ż
ą publicznej ł ś finansowej. W ramach tej funkcji ą ę takie obszary jak: polityka
ż ń finanse publiczne oraz instytucje finansowe.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 133 989,7 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 39 986,1 mln ł oraz rezerwy celowe, rezerwa ogólna oraz koszty ł ł Wydatki w roku
2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 4 ł przedstawione na ż wykresie.
o
l
Zadanie 4.1. Realizacja
ż ś ż 3 470 766
ń .
Zadanie 4.2. ł
kontrolne realizowane
przez ł ż skarbowe i
celne
Zadanie 4.3. Ksztahowanie
polityki finansowej
ń oraz realizacja
ż ń
Zadanie 4.4. Nadzór nad
rynkiem ł
ubezpieczeniowym,
emerytalnym i bankowym
-i
11 657 907
!
208 867
w tys. ł
50 000 000 100 000 000 150 000 000
128 6521 116
W ramach omawianej funkcji realizowane ą 4 zadania ą ł ś ć w zakresie gospodarowania
ś publicznymi oraz ą ł publicznym. Do ł ś tej zalicza ę w ś
• ę spraw i ł ż finansowych oraz fiskalnych,
• ą ś publicznymi i ł publicznym,
• ą systemami podatkowymi,
• ę podmiotów ą ś publiczne,
• ł kontrolne w zakresie poboru ż ś ż ń
• ę ą oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,
51
• nadzór nad rynkiem ł ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
• ł ę ś ł Unii Europejskiej,
• przygotowanie i wprowadzanie w ż ustawodawstwa ą z ą finansami
ń
Zadanie 4.1. Realizacja ż ś ż ń
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
MF
2012
ż ń
plan
2012
ż ś europejskich
plan
19
85 W oj ewodowie
3 377 220
18 067
75 479
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na finansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Finansów, dysponent ę ś 19, realizuje ł na które ł ą ę pobór podatków, w tym
ustalanie i ś ą ń podatkowych oraz niepodatkowych ż ś ż ń prowadzenie
ę ń egzekucyjnych, poprawa ś funkcjonowania organów administracji podatkowej,
zapewnienie ż ł podatników, pobór ł udogodnienia w handlu i ż przez ę
ą ę celu ł ż ć ę ą ż ł ą z poborem ż ś ą z decyzji
pokontrolnych, zapewnieniem informacji podatnikom, wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych
dla podatników, ł ą ę ą w zakresie wymiany informacji podatkowych, a ż ż
programów e-Podatki i ł Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą rzetelne i wnikliwe planowanie
dochodów ż ń monitoring planu i realizacji dochodów ż oraz rozprowadzanie
i rozliczanie bloczków mandatowych, ewidencjonowanie ł i ż ś z ł grzywien ł
w drodze mandatu karnego, kierowanie spraw na ę egzekucji administracyjnej, a ż rozpatrywanie
wniosków osób ukaranych w zakresie udzielenia ulg w ł mandatów karnych oraz podejmowanie ł ń
windykacyjnych do nieuregulowanych ż ś
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie dochodów dla
ż ń z ł
podatków i ż ś
niepodatkowych
Zapewnienie ł ł
towarów przez ę
Sprawna realizacja ł
ż ń ą
z ą ą przepisów
52
Dysponent
MF
Miernik
W ź liczony jako proporcja ł
z ł ż ś ą dochód
ż ń w stosunku do ż ś
ż
Liczba wydanych decyzji i ń
celnych na l 000 ł ń celnych
Wojewodowie Stosunek zrealizowanych ż ś do sumy
przypisanych ł ż ś
niepodatkowych i przypisanych ż ą
ż ś niepodatkowych
2012
plan
94,21%
40,25
59,9%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Na ryzyko niewykonania planowanej ś pierwszego miernika MF ą ć ł takie czynniki jak:
zmiany przepisów prawa podatkowego ą dodatkowe przywileje i ulgi dla podatników,
zmniejszenie liczby podatników ą ł ś ć ą wzrost liczby ł ś i likwidacji
firm; wzrost stopy bezrobocia; niskie notowania ł (fmn) na ł papierów ś wzrost
liczby podatników ł ą w tzw. "szarej strefie"; wzrost liczby podatników ą ł ś
podatkowe. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś drugiego miernika ż ć ewentualna zmiana
przepisów celnych i podatkowych.
Zadanie 4.2. ł kontrolne realizowane przez ł ż skarbowe i celne
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
19 MF
2012
ż ń
plan
l 657 824
2012
ż ś europejskich
plan
83
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Finansów, dysponent ę ś 19, realizuje ł poprzez rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie
i zwalczanie ę oraz prowadzenie ę ń przygotowawczych, a ż ś ł ś dla
wywiadu skarbowego. Prowadzone ą ż ś ą za ś administracji
podatkowej - kontrole podatkowe, a ż kontrole wykonywane przez ł ż ę ą Minister Finansów
w ramach omawianego zadania prowadzi ł ą na wyznaczaniu obszarów ż
ą ł ś typowaniu podmiotów do przeprowadzania ę ń kontrolnych, ocenie
ś ł ń organów kontroli skarbowej, planowaniu, prowadzeniu oraz monitorowaniu ę ń
kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. Do ń Ministra Finansów w tym zakresie
ż ż planowanie oraz wykonywanie m.in. kontroli, audytów wykorzystania ś unijnych,
przygotowywanie ł ż ń i planów oraz wykonywanie audytów systemów ą i kontroli oraz audytów
ś w zakresie funduszy unijnych, strukturalnych, realizacja kontroli wydatków kwalifikowanych
programów i projektów ł ze ś UE oraz ś ę pomocy
finansowej ze ś ą z funduszy strukturalnych, Funduszu ś oraz Europejskiego
Funduszu Rybackiego.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Zapewnienie ś wykonywania MF
ą ń podatkowych i innych ż ś
ą dochód ż ń
Zapewnienie ą ę z ą MF
podatkowych i celnych przez podatników
ś ć ł ż
w wyniku ę ń kontrolnych
na l 000 kontrolerów
Kwota ń dokonanych w toku
kontroli podatkowych i celnych
(mln ł
2012
ł
171,66
mln ł
5 217,62
53
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Dla miernika pierwszego istnieje niewielkie ryzyko niewykonania jego zaplanowanej ś z powodu
ż zmian w przepisach prawa. Dla miernika drugiego ryzyko ą ę zaplanowanej ś
miernika jest ą z ś ą typowania podmiotów do kontroli oraz ograniczonych zasobów
pracowników komórek kontroli podatkowej, ś w odniesieniu do ń z kontroli celnych ś ć miernika
ż jest od ewentualnych zmian przepisów celnych i podatkowych.
Zadanie 4.3. ł polityki finansowej ń oraz realizacja ż ń
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
19
78
79
81
82
83
84
85
Dysponent
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
Wojewodowie
2012
ż ń
plan
225 537
10 651 250
32 514 980
95 000
11 506 717
17 592 453
16 146 218
9408
2012
ż ś europejskich
plan
19 774
o
o
o
o
39 890 779
o
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Finansów, dysponent ę ś 19, 78, 79, 82 i 84 realizuje ł ą do wprowadzenia
ł wydatkowej, reform strukturalnych ą do ż deficytu strukturalnego, uelastycznienia
wydatków na ę ą kontynuacji reformy ł ż zdrowia, realizowanie ł ń wykonywanych przez
komórki organizacyjne ę ł ą Ministra Finansów. Ponadto realizuje ł ą na
zapewnieniu efektywnego planowania, wykonywaniu rzetelnych prognoz makroekonomicznych i fiskalnych,
utrzymaniu ś systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych oraz ich dostosowaniu do
wymogów ę MF realizuje ż ł ą na przyjmowaniu i realizacji ustaw
ż z poziomem potrzeb ż ą utrzymanie ł Skarbu ń na
bezpiecznym poziomie, jak ż ł na ł ł jednostek sektora finansów publicznych,
autonomicznych w ą ą ń ł poprzez odpowiednie ksztahowanie ą ń
regulacyjnych. Dysponent zajmuje ę ż przekazywaniem subwencji ogólnych dla jednostek ą
terytorialnego. Zapewnia ż ł ą do zapewnienia ś systemu finansów publicznych,
tj. ł ł sektora fmansów publicznych oraz systemu finansów jednostek ą
terytorialnego, gromadzenia danych z zakresu wykonania ż JST i przygotowania analiz i informacji
o sytuacji finansowej JST, opiniowania aktów prawnych ą ą terytorialnego i sektora
finansów publicznych dla zapewnienia ś tworzonych przepisów z ą ą prawem,
w ś z ą o finansach publicznych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na skutki finansowe
projektowanych aktów prawnych dla ż ń i ż jednostek ą terytorialnego w danym
roku ż W omawianym zadaniu zaplanowane ł ś w ramach rezerw: ogólnej ę ś ć 81
i rezerw celowych ę ś ć 83, w tym na fmansowanie projektów z ł ś UE. Natomiast jako
dysponent ę ś 84, MF reguluje rozliczenia z ż ogólnym Unii Europejskiej z ł ś
54
ł Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą ł ą do ł realizacji
wydatków zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz ą ł poprzez prowadzenie kontroli
wykorzystania ś ż ń w jednostkach ą tymi ś Wojewodowie ą
ż odpowiedzialni za ą kwartalnych i rocznych ocen przebiegu wykonania ż oraz
ś
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012
ł
Realizacja funkcji ń optymalnym MF (cz. 19) Relacja wydatków do Produktu
20,4%
ł ś Krajowego Brutto ź ten w
porównaniu rok do roku powinien
ć ę ą ą
ą ę i utrzymanie MF (cz.l9) Odchylenie od MTO (%PKB) 1,9%
ś celu ż
MTO
Przestrzeganie zasady ą ż MF Relacja ń ł me
ń ł publiczny nie ż (cz. 78 i 79) publicznego do PKB na koniec ę
ć 60% ś rocznego PKB roku
ż
ł kryteriów konwergencji MF Relacja ł sektora instytucji nie
w zakresie ł publicznego (cz. 78 i 79) ą i ą do ę
PKB na koniec roku ż 60%
ł traktatowego ą MF (cz.84) Miernik logiczny T AK/NIE TAK
wobec Unii Europejskiej
Zapewnienie ł opracowania Wojewodowie Poziom wykorzystania ś 99,1
i realizacji ż
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Dla miernika ,,Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto" dysponent podaje ryzyko niewykonania
ś miernika na poziomie ś Dla miernika "Odchylenie od MTO (%PKB)" ą dwa ryzyka:
ę - zmiana kierunku polityki gospodarczej, katastrofy, ą ę ż ł oraz
ę - ponowny globalny kryzys ekonomiczny i finansowy. W przypadku mierników dla ę ś 78 i 79
ryzyko niewykonania planowanej ś ż od wielu czynników. Do ż czynników, na które
ą nie ma ł lub ł ten jest bardzo ograniczony ż ś ć ł innych ż Skarb ń
jednostek sektora finansów publicznych (odpowiednio: sektora instytucji ą i ą
autonomicznych w ą ą ń kurs walutowy stosowany do przeliczenia ł w walutach obcych
na ł oraz nominalny PKB, ę ą ą tempa wzrostu gospodarczego oraz wzrostu cen. Ustawa o
fmansach publicznych ł na Ministra Finansów ą nadzoru nad przestrzeganiem konstytucyjnego
limitu 60% relacji ł publicznego do PKB. Utrzymywanie relacji ł sektora instytucji ą i
ą do PKB ż 60% wynika z traktatowych ą ń Polski jako ł UE oraz jest
warunkiem ę ł uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Ryzyko niewykonania
planowanej ś miernika "poziom wykonania wydatków w stosunku do planu w %" nie ł ś
Istnieje minimalne ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika dla ę ś 84. ą jest ono z
ż ś ą terminowego dokonywania ł ś ł ł z przyczyn technicznych.
55
Zadanie 4.4. Nadzór nad rynkiem ł ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
70 Komisja Nadzoru Finansowego
2012
ł
208 867
Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent ę ś 70, sprawuje nadzór bankowy, nadzór nad rynkiem
ł nadzór ubezpieczeniowy, nadzór emerytalny, oraz nadzór ł ą nad konglomeratami
fmansowymi, w których ł ą nadzorowane podmioty. Do ń Komisji ż ponadto:
podejmowanie ł ń ł ż ą ł funkcjonowaniu rynku finansowego, ą na celu rozwój
rynku finansowego i jego ś podejmowanie ł ń edukacyjnych i informacyjnych w zakresie
funkcjonowania rynku fmansowego, ł w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru
nad rynkiem finansowym, stwarzanie ż ś polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów ę
uczestnikami rynku finansowego, w ś sporów ą ze stosunków umownych ę
podmiotami ą nadzorowi Komisji, a odbiorcami ł ś przez te podmioty oraz
wykonywanie innych ń ś ustawami. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie
ł funkcjonowania tego rynku, jego ś ń oraz ś zaufania do
rynku finansowego, a ż zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie ś ę ń podmiotów
nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego
Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku
finansowego
Dysponent
KNF
Miernik
Odsetek ń
ę ń administracyjnych
(liczba ę ć w
stosunku do liczby wniosków)
Liczba ń
ę ń inspekcyjnych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
plan
85%
214
W ś ryzyk niewykonania zaplanowanej ś mierników "Liczba ń ę ń
inspekcyjnych" oraz "Odsetek ń ę ń administracyjnych (liczba ę ć w stosunku
do liczby wniosków)", wymieniane ą ryzyka nadzwyczajnej sytuacji rynkowej, kadrowe, prawne, jak ż
ryzyko ł ż ę ę ń w ą z brakami w dokumentacji podmiotów nadzorowanych. Nie
ż ż ć ż ś ą nieprzewidzianych ł ń ś poszczególnych
rynków, które ż ą ą ł na niewykonanie miernika.
56
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu ń
Funkcja 5 wpisuje ę w obszar strategiczny Sprawne ń (strategia ą - Strategia sprawne
ń w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 funkcja ł uznana za tzw. ę ł ą
Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar ń odpowiedzialny za sprawy ą gospodarowania
mieniem Skarbu ń w tym ę ę ń ę ł
z ł Skarbu ń jak ż ę interesów Skarbu ń oraz ę procesowe Skarbu
ń ł prywatyzacyjne realizowane ą zgodnie z ą programem i strategiami sektorowymi.
W procesie zapewnienia ś i ś ą ą ń ą ę odgrywa
nadzór ł ś Skarbu ń który polega na nadzorze ł z ł Skarbu ń oraz
gospodarowanie ę mieniem po zlikwidowanych lub ł ę ń
i ł z ł Skarbu ń
Istotnym zadaniem realizowanym w ramach polityki gospodarowania mieniem ń jest zaspokajanie
ń ą wobec Skarbu ń (m. in. odszkodowania reprywatyzacyjne i osób
represjonowanych, rekompensaty tzw. ż ń W celu zapewnienia skutecznej, profesjonalnej i rzetelnej
ochrony interesów Skarbu ń w ę ą i ż w których ą jest Skarb
ń ń finansuje ł Prokuratorii Generalnej, która ł ponadto funkcje opiniodawczo-
legislacyjne w zakresie inicjowania i opiniowania projektów aktów normatywnych ą spraw z zakresu
gospodarowania mieniem Skarbu ń
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 186,3 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń
realizowanych w ramach funkcji 5 ł przedstawione na ż wykresie.
Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu ń
Zadanie 5.2. Roszczenia ą wobec Skarbu ń (w tym
za mienie pozostawione poza granicami ń
Zadanie 5.3. ę procesowe oraz ł ś ć opiniodawcza
i legislacyjna
o 30 000 60000 90 000
W ramach omawianej funkcji realizowane ą 3 zadania ą ł ś ć w zakresie gospodarowania
mieniem Skarbu ń w tym ł ł ś nadzór ł ś a ż roszczenia
ą wobec Skarbu ń ę procesowe oraz ł ś ć ą
57
w tys. ł
120 000
05 2181
Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu ń
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
36
85
Dysponent
Minister Skarbu ń
W oj ewodowie
2012
ł
31 916
73 302
Minister Skarbu ń dysponent ę ś 36, realizuje ł ą do ę
ś polskiej gospodarki poprzez ę struktury ł ś ł te, ą na
dokonywaniu ł ń ł ś tj.: zbywaniu ś Skarbu ń oraz akcji i ł
MSP sprawuje nadzór ł ś nad ł z ł Skarbu ń oraz udziela pomocy w celu
ratowania lub restrukturyzacji ę Jako ą mienia Skarbu ń jest odpowiedzialny za
ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania tego mienia oraz za ę i wykorzystanie ś
Podejmuje ł ą z nabywaniem ś oraz innych ł ą na rzecz
Skarbu ń W kompetencjach ministra tego resortu, ż ż regulacja stanu prawnego ś
w ś ustalanie praw ł ś Skarbu ń do ś w ę ą oraz
regulowanie stanu prawnego ś w ę administracyjnych. Wojewodowie, dysponenci
ę ś 85, w ramach tego zadania ą ł poprzez ł i rzetelne gospodarowanie
ś Skarbu ń przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, którzy ą
zadania zlecone z zakresu administracji ą Do ń tych ż w ś prowadzenie zasobu
ś Skarbu ń tj. oznaczanie ś ł ę wieczystej, potwierdzanie
posiadania przez Skarb ń praw do ś przeznaczanie ś w planie miejscowym lub
w studium ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, katalogowanie informacji
o ł roszczeniach do ś i ą ę ę administracyjnych i ą
ą planu wykorzystania zasobu ś ż najem, ż a ż zbywanie
oraz nabywanie ś ą w ł zasobu, naliczanie ż ś za ę z zasobu
ś zabezpieczenie ś przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ł wniosków
o ł ż i wpis do ę wieczystej dla ś Skarbu ń Do ń starostów ć ż
ż ewidencjonowanie ś ę ą przedmiotem ż wieczystego Skarbu ń
poprzez ustalenie sposobu i terminu zagospodarowania ś gruntowych, a w ś oddanie
ś w ż wieczyste oraz dokonywanie aktualizacji ł z ł ż wieczystego
i ł ą
Cele i mierniki
Cel
ę ś polskiej
gospodarki poprzez ę struktury
ł ś
Efektywne gospodarowanie mieniem
Skarbu ń
58
Dysponent
MSP
W oj ewodowie
Miernik
W ś ć planowanych
przychodów z prywatyzacji
Koszty gospodarowania
mieniem w stosunku do
ą ę dochodów (%)
2012
ł
10 mld ł
7,1%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Realizacja projektów prywatyzacyjnych ż jest od szeregu czynników, zarówno ę jak
i ę które ą ć i ą ł na ś ć realizowanych projektów. ą to ę innymi:
dynamika wzrostu gospodarczego, popyt inwestycyjny, zainteresowanie inwestorów zagranicznych ą
ą a ż zmiany strategii ż ł prywatyzacyjne Ministra Skarbu ń
uwarunkowane ą ę ł ą ą oraz ą na rynkach ś i na
rynku krajowym, w ś ą to czynniki takie jak: zainteresowanie inwestorów ą ą
sytuacja fmansowo-ekonomiczna prywatyzowanych ł roszczenia reprywatyzacyjne ł wobec
ą ł oraz regulacje prawne ą sfery prywatyzacyjnej i ł ź ten
jest oparty na ę danych, ż przy ocenie ś ł czytelny dla odbiorcy
ę i ę
Zadanie 5.2. Roszczenia ą wobec Skarbu ń (w tym za mienie pozostawione poza
granicami ń
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
36
85
Dysponent
Minister Skarbu ń
Wojewodowie
2012
ł
l 820
30 165
Minister Skarbu ń dysponent ę ś 36, jest odpowiedzialny za realizacje ń ż ą
ą ę ze ą ń Skarbu ń w stosunku do obywateli. Do ń tych ż zaspokajanie
ń ą wobec Skarbu ń oraz realizacja prawa do rekompensaty z ł pozostawienia
ś poza obecnymi granicami kraju. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą ż
zadanie poprzez ę mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami ń a ż
sukcesywne ustalanie stanu prawnego ś w ś ustalanie osób uprawnionych do
otrzymania ń za ś ę pod ę dróg krajowych i wojewódzkich, ś
ś w oparciu o ś zlecone do wykonania w trybie przetargów nieograniczonych operaty
szacunkowe, ś ń oraz podmiotów ą do ich ł nie tylko w imieniu
Skarbu ń w oparciu o ą ą w tym zakresie przepisy prawa. ż ć ż wojewoda
ustala ż odszkodowania za ś ę pod ę dróg wojewódzkich, gdzie ą do
ł ń ą inne organy.
Cele i mierniki
Cel
ą ę ze ą ń
Skarbu ń w stosunku do
obywateli
Sprawne zaspokajanie zasadnych
ń ą obywateli
Dysponent Miernik
MSP Liczba zaspokojonych ń
w stosunku do wniosków
Wojewodowie Liczba rozpatrzonych spraw
w stosunku do ś ł ż
wniosków i ł ń
2012
ł
100%
54,7%
59
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika "liczba zaspokojonych ń w stosunku do
wniosków (w %)",jest bardzo niskie, ź ten jest ł w zastosowaniu, oparty na ę danych,
ż przy ocenie ś ł czytelny dla odbiorcy ę i ę
Zadanie 5.3. ę procesowe oraz ł ś ć opiniodawcza i legislacyjna
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
74
85
Dysponent
Prokuratoria Generalna Skarbu ń
W oj ewodowie
2012
ł
41 580
7 473
Prokuratoria Generalna Skarbu ń dysponent ę ś 74, wykonuje ę procesowe Skarbu
ń przed ą ł i innymi organizacjami ą w stosunkach ę jak
ż przed ą powszechnymi, wojskowymi i polubownymi oraz przed ą ż
Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w ramach tego zadania ą odpowiedzialni za wykonywanie ę
procesowego poprzez ł ś ą ę Skarbu ń i wojewody w ę ą
i ą Realizacja zadania ę poprzez badanie ł i ą ń organów gmin,
powiatów oraz organów ą terytorialnego pod ę kryterium ś badanie ś
ł izb rolniczych oraz ą ę Przy wykonywaniu ę procesowego Skarbu
ń wojewodowie ł ł ą z ą ą Skarbu ń
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Ochrona praw i interesów Skarbu ń PGSP
w ramach ę ń prowadzonych przez
PGSP
Zabezpieczenie interesów Skarbu ń
i ę
W oj ewodowie
Miernik
Liczba spraw ń
prawomocnie minus liczba
spraw przegranych z powodu
ł ę formalnych radców
Prokuratury Generalnej do
liczby spraw ń
prawomocnie
Liczba ń spraw
ł l liczba prowadzonych
ę ń (%)
PGSP nie ł ryzyka niewykonania zaplanowanej ś miernika.
60
2012
ł
99%
47,5%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Funkcja 6 wpisuje ę w obszary strategiczne ś ć i innowacyjna gospodarka, ń
energetyczne i ś oraz Polska cyfrowa (strategie ą Strategia ś i ś
gospodarki oraz Strategia ń energetyczne i ś Funkcja ta obejmuje swym zakresem
obszar ń odpowiedzialny za sprawy gospodarki, ł ś gospodarczej i ł gospodarczej
z ą energetyki oraz ł ś ł Ponadto obejmuje sprawy ą funkcjonowania
krajowych systemów energetycznych, ł ś ą z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby
ł kraju oraz ń ą i ochrony radiologicznej. Obejmuje ż swym
zakresem ę ą ą poczty i telekomunikacji, nadzoru i kontroli nad ruchem ł
górniczych, statystyki publicznej, ochrony konkurencji i konsumentów oraz zapewnienia ś miar
i wymaganej ł ś pomiarów ś fizycznych, jak ż badania i cechowania wyrobów z metali
szlachetnych przeznaczonych do obrotu na terenie RP.
ł ł ą na celu rozwój gospodarczy to przede wszystkim podnoszenie i umacnianie
ś i ś gospodarczej, budowa i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w ę
ą stymulowanie ę ś poprzez zapewnienie stabilnych i ą rozwojowi
warunków prawno-organizacyjnych.
ż ogniwem realizacji polityki gospodarczej przez ń jest nadzór i kontrola nad rynkiem
energetycznym, ą wytwarzania ł i dystrybucji energii elektrycznej, dywersyfikacja ź ł
zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii.
Ponadto sprawowany jest nadzór i kontrola nad ł górniczymi ą kopaliny podstawowe
i pospolite, ń ą i ą ą oraz ą ł ś intelektualnej
i ł
Niezwykle ż zadaniem ń w procesie koordynacji polityki gospodarczej jest ż zapewnianie
i przekazywanie opinii publicznej rzetelnej i systematycznej informacji o sytuacji ekonomicznej, demograficznej
i ł kraju.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 5 173,5 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 2 354,8 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 6 ł
przedstawione na ż wykresie.
61
o l 000 000 2 000 000
w tys. ł
3 000 000
Zadanie 6.1. Wzrost ś gospodarki
2 459 617:
Zadanie 6.2. ń gospodarcze ń
i
l
Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i •
52 692
pocztowego 1

Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki • 146 09q
Zadanie 6.5. Wykonywanie ś z dziedziny metrologii, probiernictwa i l
127
SOS
kas ą -
. Zadanie 6.6. Wykonywanie ś z zakresu ochrony oraz praw ł ś J ..
282
[
667
intelektualnej .
1
i l
Zadanie 6. 7. Organizacja i promocja ł ś normalizacyjnej 124 236
1

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii 20 748

Zadanie 6.9. Nadzór i kontr?la na_d ł oraz ł
707
ą roboty geologiczne ,
! i
Zadanie 6.10. Statystyka publicma - 4b1 907
l
Zadanie 6.11. Nadzórnad ń ą i ą ··'
161

ą
1
l
!
Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów • 150 84f
J
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 12 ń ą ł ś ć dysponentów w zakresie
spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a ż spraw i ł ą z paliwami, ą
i ą
Zadanie 6.1. Wzrost ś gospodarki
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
20 MG
2012
ż ń
plan
854 760
2012
ż ś europejskich
plan
l 604 857
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na finansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Gospodarki, jako dysponent ę ś 20, realizuje zadania poprzez tworzenie warunków do ę
ś ę W tym obszarze Minister Gospodarki jest odpowiedzialny za zapewnienie
stabilnych i ą rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania ę
62
ze szczególnym ę mikro, ł i ś ę zapewnienie stabilnych
i ą rozwojowi warunków funkcjonowania ę prowadzi ł promocyjne
ę i produktów na rynkach zagranicznych. W ramach zadania realizowane ą programy wieloletnie
ą na celu wspieranie finansowe inwestycji realizowanych przez ę
Cele i mierniki
Cel
ż rozwój
polskiej gospodarki
Dysponent Miernik
MG PKB per capita (w relacji do
UE- 27)
Liczba ę w tym
MSP
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
64,8%
2012
ł
l 802 tys. ę
w tym MSP l 799 tys.
ł ryzykiem niewykonania ł ż ś pierwszego ź jest niestabilna sytuacja
ę ż ś ć co do ksztahowania ę sytuacji gospodarczej w innych krajach, szczególnie
w krajach z którymi prowadzimy ę ą na ż ą ę Dla drugiego miernika ryzyko
niewykonania ź to ewentualne pogorszenie warunków prowadzenia ł ś wzrost ą ż ń
podatkowych ę intensyfikacja konkurencji. Te czynniki ą ć nie ą ę ć do
ł ł ś gospodarczej, ą ź ę ć ę ń co per saldo ż ć na
mniejszy ż ł wzrost liczby firm aktywnych.
Zadanie 6.2. ń gospodarcze ń
Wydatki (w tys. ł
2012 2012
ę ś ć Dysponent ż ń ż ś europejskich
ł ł
20 MG 642 324 654 907
50 URE 6 679 o
85 Wojewodowie 142 o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Gospodarki, dysponent ę ś 20, ą ż do zapewnienia zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy
oraz ę infrastruktury ż ą ę wzrostu ś funkcjonowania górnictwa
ę kamiennego oraz zapewnienia ń energetycznego Polski. ą Regulacji Energetyki,
dysponent ę ś 50, realizuje ł ą na wspieraniu (stymulowaniu) tworzenia nowych ś
ł i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego przez ę energetyczne,
a ż monitorowaniu ż ń ń energetycznego. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85,
ą ł ą do zapewnienia ą ł ś dostaw surowców energetycznych przez uzgadnianie
planów wprowadzenia ń w dostarczaniu i poborze ł oraz planów ł ń ą
ograniczenia obrotu i ż paliw ł w przypadku ą sytuacji kryzysowych lub ł ń
w ich dostawach.
63
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie ą ł ś
dostaw surowców
energetycznych
Dysponent
MG
URE
W oj ewodowie
Miernik
ł produkcji energii elektrycznej z paliw
pochodzenia krajowego w krajowej produkcji
energii elektrycznej
ż mocy dyspozycyjnych elektrowni
krajowych w stosunku do maksymalnego
krajowego zapotrzebowania mocy
ę systemowy czas trwania nieplanowanej
przerwy ł i bardzo ł
ę ą ń o charakterze
katastrofalnym (minuty)
Stan rezerw gospodarczych oraz zapasów
ń ropy naftowej i produktów
naftowych w województwie
2012
ł
ż
85%
ż
10%
368
100%
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Dla pierwszego miernika prezentowanego przez MG nie ę ryzyko niewykonania zaplanowanej ś
miernika. Dla miernika drugiego ż jest niewykonanie ź ze ę na remonty i ń
eksploatacji jednostek wytwórczych lub ż wzrost zapotrzebowania na moc. Dla miernika URE ryzyko
przekroczenia oczekiwanego czasu przerw w dostawach energii wynika przede wszystkim z: l) ignorowania
ł regulacyjnych przez ę i braku odpowiedniej legislacji ż ą ę
tego ź w procesie zatwierdzania taryf; 2) nietypowych warunków meteorologicznych, które ą ć
istotny ł na ś ć przerw, jak i czas ę do przywrócenia zasilania.
Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
26
76
Dysponent
MAi C
UKE
2012
ż ń
plan
9 218
37 703
2012
ż ś europejskich
plan
259
5 512
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent ę ś 26, realizuje ł ą na celu wzrost
ę ś ł telekomunikacyjnych i pocztowych dla ł ń i ę ich wykorzystania, a
ż wspiera finansowo operatorów w zakresie realizacji ą ś powszechnych ł
pocztowych. W ramach tego zadania Prezes ę Komunikacji Elektronicznej jest odpowiedzialny za
ę rynku ł telekomunikacyjnych i pocztowych. Minister Administracji i Cyfryzacji realizuje Projekt
"System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa" w ramach 7 Osi
POIG 2007-2013 oraz przeprowadza ą ę ł ą ą ą przechodzenia z nadawania
analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej Projekt systemowy - ł na rzecz .rozwoju
szerokopasmowego ę do Internetu. MAiC udziela dotowania ł pocztowych ustawowo zwolnionych z
64
ł ą Komunikacji Elektronicznej, dysponent ę ś 76, jest odpowiedzialny za prowadzenie ń w
celu ś ń technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia
wzajemnej ś i ł ą ś sieci. Prezes UKE sprawuje nadzór i ę rynku ą
kolejne etapy liberalizacji, zapewnia ą ł ś ć ś ł powszechnych. ł monitoruje ś
ł w interesie konsumentów oraz ą ż do utrzymania zasad uczciwej konkurencji.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Wzrost ę ś ł
telekomunikacyjnych i pocztowych dla
ł ń i ę ich
wykorzystania
MAi C
Stworzenie odpowiednich warunków UKE
regulacyjnych, tak, aby ć ż
gospodarstwu domowemu i ę
w Polsce ę do ę ł
szerokopasmowych do 2015 r.
ł ę ś sieci
operatora publicznego:
a) na terenach miejskich liczba
placówek/liczba ń
b) na terenach wiejskich- liczba
placówekipowierzchnia w km
2
Penetracja stacjonamego
szerokopasmowego ę do sieci
Internet (w%)
Odsetek gospodarstw domowych
ą ę
szerokopasmowy do sieci Internet
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
2012
ł
a) 1/6000
b) 1/70
16,3
75
Miernik ł ę ś sieci operatora publicznego ... " jest wyliczany ś w skali kraju jako
a) stosunek liczby placówek do liczby ś na terenach miast oraz b) stosunek liczby placówek do
powierzchni terenu na obszarach wiejskich. Ryzyko niewykonania planowanej ś miernika ż ć
jako niskie. Prowadzony przez ę ą proces reorganizacji sieci pocztowej nie ł na ograniczanie
ę ś ż w jego ramach nie jest przewidywana likwidacja placówek, lecz ich ł
w ń w utrzymaniu formy organizacyjne. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika "penetracja
stacjonamego szerokopasmowego ę do sieci intemet (w %)"jest niewielkie. Miernik jest adekwatny do
specyfiki ń realizowanych w ramach ż zadaniowego w cz. 26 - ł ą ś ć w zakresie ą
telekomunikacji i ż rzetelne monitorowanie stopnia realizacji celu. Podejmowane bowiem w latach
kolejnych ł w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego ć ę ę ą na realizacji ń
ą do ę szerokopasmowego ę do Internetu oraz likwidacji wykluczenia cyfrowego
geograficznego socjalnego. Miernik prezentowany przez UKE jest liczony jako liczba ł ą
szerokopasmowych dzielona przez ś ć gospodarstw domowych w Polsce. Zaplanowana ś ć ź
ż nie ć ą ę ze ę na nieefektywne wykorzystanie funduszy unijnych oraz czynniki
ł - ekonomiczne (brak zapotrzebowania na ę do Internetu ze ę na ą ś ś ć
ł ń brak inwestycji operatorów ł ą na rynku. ę miernik jest adekwatny do
monitorowania wskazanego celu; pokazuje wprost ile procent gospodarstw domowych w Polsce ma ż ę
do Internetu.
65
Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
34
40
85
Dysponent
MRR
M SiT
Wojewodowie
2012
ż ń
plan
14 905
44 651
2 078
2012
ż ś europejskich
plan
84456
o
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent ę ś 34, ą cele poprzez wsparcie kompleksowych
ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym oraz projektów ą wsparcie
dla obiektów ą ą atrakcje turystyczne ą ę na ś Ś Dziedzictwa
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Minister Sportu
i Turystyki, dysponent ę ś 40, realizuje ł ą na ą ż do ę wydatków turystów
zagranicznych ż ż ą do Polski oraz ń Polski na ż krajowe do poziomu 67 mld ł
do 2015 roku. W ramach tego zadania MSiT wspiera rozwój turystyki m.in. poprzez ę ń
turystów, ę prac badawczych statystycznych, ł projektów ą infrastruktury
turystycznej. Ponadto we ł z POT, prowadzi ł marketingowe m.in. poprzez ę
seminariów, konferencji, ł w targach, organizowanie przyjazdów studyjnych dla dziennikarzy.
Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w ramach tego zadania ą ł ś ł komisji
ą egzaminy dla kandydatów na: pilotów wycieczek, przewodników miejskich, przewodników
górskich, przewodników turystycznych oraz ś przez nich ę obcych jak ż na realizacje
ń ą z Ustawy o ł turystycznych.
Cele i mierniki
Cel
Do roku 2015 ę liczby turystów
ą ę do poziomu 13 mln
turystów
Do roku 2015 ę wydatków
cudzoziemców ż ż ą do Polski
oraz ń Polski na ż krajowe
do poziomu 67 mld PLN
ę liczby turystów ą
województwo
Dysponent Miernik
MRR Liczba turystów ą
z wytworzonych i
zmodernizowanych produktów
turystycznych (w tys. osób)
MSiT Wydatki cudzoziemców
ż ż ą do Polski
oraz ń Polski na
ż krajowe (w mld PLN).
Wojewodowie Liczba turystów
ą województwo
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
2012
ł
4059
59,0 mld
6,07 mln
Miernik "Liczba turystów ą z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych
(w tys. osób)" ł na podstawie ń ł dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej ś
miernika oceniane jest jako niskie. ż dla wykonania przewidywanej ś miernika ą ć
ą umowy o dofinansowanie przez ą ze stron, ł ż ą ę procedura ę
66
o udzielenie zamówienia publicznego, ą ś ć infrastruktury, ą ś ć
i ż ś ć oferty turystycznej projektów, ą promocja produktu, pogorszenie ę koniunktury
gospodarczej w kraju. Miernik ę przez MSiT jest szacowany na podstawie wyników ń przyjazdowej
turystyki zagranicznej do Polski oraz monitorowania krajowych i zagranicznych ż ń Polski,
prowadzonych w ramach Programu ń Statystycznych Statystyki Publicznej i finansowanych przez Ministra
Sportu i Turystyki. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika ą jest z kursem walutowym,
ż wydatki cudzoziemców liczone ą w dolarach ń
Zadanie 6.5. Wykonywanie ś z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas ą
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
64 ł ą Miar
2012
ł
127 508
ł ą Miar, dysponent ę ś 64, wykonuje ś z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas
ą na potrzeby podmiotów ą w gospodarce oraz realizuje ł ą na
badaniu i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych oraz kontrolowaniu obrotem wyrobami z metali
szlachetnych.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnianie ś miar i
wymaganej ł ś pomiarów
ś fizycznych w RP w
ą z ę
systemem miar oraz ochrona interesów
obywatela w zakresie miar i
zapewnianie ń prawnego
w obrocie wyrobami z metali
szlachetnych
Dysponent Miernik
GUM Liczba ą pomiarowych
poddanych ś metrologicznym
z zakresu metrologii prawnej
ł ą wymagania metrologii
prawnej+ liczba ą
wywzorcowanychiliczba ą
pomiarowych poddanych ś
metrologii prawnej+liczba ą
pomiarowych ł do
wzorcowania
Liczba wyrobów z metali szlachetnych
poddanych badaniu ł ą
wymagania do liczby wyrobów z metali
szlachetnych poddanych badaniu
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
2012
ł
2 187 658/
2 228 508
6 870 000/
7 000 000
Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś dla miernika pierwszego ż ć z powodów: ą
pomiarowe ł do wzorcowania lub poddane ś metrologii prawnej ą nie ł ć
ń metrologicznych, klienci ą ć ze ń ze ę na ą ę ą
Z kolei ryzyko niewykonania zaplanowanej ś dla miernika drugiego ż ć ze ę
importu wyrobów z metali szlachetnych z krajów, w których nie funkcjonuje prawnie ś kontrola
probiercza, a ż z powodu spadku liczby ł ń wyrobów z metali szlachetnych spowodowanych ą na
rynku obrotu.
67
Zadanie 6.6. Wykonywanie ś z zakresu ochrony oraz praw ł ś intelektualnej
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
2012
ż ń
plan
2012
ż ś europejskich
plan
19
61
Minister Finansów
ą Patentowy RP
233 954
47 151
844
718
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Finansów, dysponent ę ś 19, realizuje ł ą na udaremnianiu ł towarów
z naruszeniem praw ł ś intelektualnej, co zabezpieczy obszar celny przed nieuczciwym handlem
i ą oraz poprzez ę obszaru Wspólnoty przed ł towarów o znaczeniu strategicznym,
narkotyków, ł promieniotwórczych, rozszczepialnych oraz innych ą ć
ń ł ę Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dysponenta ę ś 61, w tej
materii ą na prowadzeniu ę ń ą z udzielaniem i utrzymywaniem ochrony praw
ł ą ł ę w zakresie ochrony ł ś ł upowszechnianiu
i promocji ochrony ł ś ł
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zabezpieczenie obszaru celnego przed MF
nieuczciwym handlem i ą
Zapewnienie podmiotom UPRP
ł ą ochrony ł ś
ł
Miernik
Liczba samochodów ę ż
i kontenerów poddanych kontroli
ą ą w stosunku do
ogólnej liczby samochodów ę ż
i kontenerów ą ę
przez ę
Liczba chronionych przedmiotów
ł ś ł
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
2012
ł
17,15%
182 701
Brak jest obecnie ś które ł ć nie wykonaniem zaplanowanej ś miernika
przedstawionego przez MF. Miernik UPRP ukazuje ę praw ochronnych w mocy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazki i wzory ż znaki towarowe, wzory ł - ł
zgodnie z ą ą z ą ą ę regulacji prawnych oraz na wynalazki ł
w trybie Konwencji o patencie europejskim. Na niewykonanie planowanej ś miernika ą ć ł
nieprzewidziane czynniki ę np. niepewna sytuacja gospodarcza. W przypadku spadku ś
podmiotów gospodarczych zmniejszeniu ulegnie liczba decyzji o udzieleniu praw ł ś ł
Zadanie 6.7. Organizacja i promocja ł ś normalizacyjnej
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
65 Polski Komitet Normalizacyjny
68
2012
ł
24236
Polski Komitet Normalizacyjny, dysponent ę ś 65 - do jego ą w tym zakresie ż
organizowanie prac normalizacyjnych na terenie RP, zatwierdzanie Polskich Norm i innych dokumentów
normalizacyjnych ę Programem Prac Normalizacyjnych oraz dystrybucja produktów normalizacyjnych
i udzielanie informacji normalizacyjnej.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie sprawnej organizacji
ł ś normalizacyjnej zgodnie
z potrzebami kraju
Dysponent
PKN
Miernik
ń realizacji Programu Prac
Normalizacyjnych
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
2012
plan
85%
Miernik ń realizacji Programu Prac Normalizacyjnych" obliczany jest jako stosunek liczby dokumentów
normalizacyjnych opublikowanych do liczby dokumentów zaplanowanych do publikacji. Ryzyko niewykonania
zaplanowanej ś miernika jest niewielkie i ż od ł ń ę wykonawców prac
normalizacyjnych. Brak realizacji zaplanowanej ś miernika ł ę prac i ż ś ć
niedotrzymania planowanych terminów.
Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
50 ą Regulacji Energetyki
2012
ł
20 748
ą Regulacji Energetyki, dysponent ę ś 50, realizuje ł ą na celu wzrost ś
funkcjonowania ę energetycznych, wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, którzy zmienili
ę wzrost ł energii ze ź ł odnawialnych kogeneracji oraz biokomponentów i biopaliw
ł zapewnienie ł ś reprezentacji interesów uczestników rynku energetycznego w rynku krajowym
i UE.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
ę ś URE
ekonomiczno-ekologicznej na rynku
energii i paliw ł
Wzmocnienie pozycji odbiorców na URE
rynku energii poprzez ę i
ę odbiorcy oraz ę
ł ś rynku
Miernik
ł energii elektrycznej ą z
odnawialnych ź ł energii (OZE) i
kogeneracji (CHP) w ł rocznej
ż energii elektrycznej do odbiorców
ń (%)
ł odbiorców ń którzy zmienili
ę energii elektrycznej w danym
roku kalendarzowym w stosunku do ogólnej
liczby odbiorców ń
2012
ł
37,1
0,1%
69
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Ryzyko niewykonania mierników to ś ć prawa przez ę i odbiorców oraz brak
ś ś praw i ą W zakresie miernika pierwszego ż ą zachowania ę
ą ł na ś ć ź takie jak: umorzenia ś pochodzenia oraz ś pochodzenia
z kogeneracji lub uiszczenie ł ę za ą ą do ł ą ś ć energii elektrycznej,
po przewidzianym do tego terminie, ł ę uznanie, ż ł po terminie ł ę wraz
z odsetkami stanowi ę ą za rok poprzedni, trudna sytuacja finansowa ę brak
komórki odpowiedzialnej w ę za ę ustawowych ą
W zakresie drugiego miernika istotnym ryzykiem jego niewykonania jest brak ą ł
ś ą o istnieniu rynku konkurencyjnego, które ą ę do udzielenia zwolnienia z ą
zatwierdzania taryf na ę ą dla gospodarstw domowych, ę ą konsolidacja w sektorze
energetycznym oraz niska ś ś ć drobnych odbiorców o ł ą im prawie wyboru sprzedawcy.
Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad ł górniczymi oraz ł ą roboty
geologiczne
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
60
85
Dysponent
ż ą Górniczy
Wojewodowie
2012
ł
41 700
7
ż ą Górniczy, dysponent ę ś 60 nadzoruje i kontroluje ń ę pracy i ą
zdrowia, ń wyrobów przeznaczonych do stosowania w ł górniczych, realizuje ł
ą z zagospodarowaniem przestrzennym, ą ś i ą ł ż projektowaniem,
ą utrzymaniem, remontem i ą obiektów budowlanych ł górniczego.
Cele i mierniki
Cel
Poprawa ń pracy i ochrony
zdrowia górników, optymalne
zagospodarowanie ł ż kopalin oraz
ograniczenie ą ż ś ł
górnictwa na ludzi i ś
Opiniowanie planów ruchu ł
górniczych ń na prowadzenie
prac geologicznych
Dysponent Miernik
WUG ń realizacji "Strategii ł
ę górniczych na lata 2010-2014"
mierzony jako odsetek ą ę
progów satysfakcji w ramach celów
operacyjnych na dany rok
Wojewodowie Liczba decyzji i ń
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
2012
ł
80%
30
Miernik zaproponowany przez WUG jest ą mierników, które ę ą zawarte w celach operacyjnych na
rok 2012 opracowywanych w ą z ę ą przez ą ą ł ę górniczych na lata
2010-2014".
70
Zadanie 6.10. Statystyka publiczna
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
40 MS i T
46 MZ
50 URE
58 GUS
2012
ż ń
plan
l 662
684
245
396 080
2012
ż ś europejskich
plan
o
o
o
3 236
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Sportu i Turystyki, dysponent ę ś 40, wykonuje zadanie poprzez organizowanie i ę ń
statystycznych. Minister Zdrowia, dysponent ę ś 46, w ramach tego zadania zapewnia przygotowanie
i ę ń statystycznych. ą Regulacji Energetyki, dysponent ę ś 50 bierze ł ł
w realizacji ń statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej w celu zaspokojenia potrzeb
informacyjnych Prezesa URE w zakresie funkcjonowania rynków energii. ł ą Statystyczny,
dysponent ę ś 58, jako ł dysponent zadania zapewnia obywatelom ę do wiedzy statystycznej,
dostarcza organom ń i administracji publicznej ę informacji o procesach i zjawiskach
ą w kraju i na ś w celu dokonania ocen i ś tendencji, do podejmowania
odpowiednich decyzji, przygotowywania i realizacji narodowych i regionalnych programów rozwoju, dostarcza
podmiotom gospodarki narodowej informacji ż ą ś ł usytuowania wobec
konkurencji, otoczenia lokalnego, ogólnokrajowego i ę realizuje ą ą
przekazywania organizacjom ę w tym UE informacji porównywalnych metodologicznie
i ę
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zbieranie, gromadzenie i MSiT
opracowywanie danych statystycznych
oraz ł krajowych i
ę ą ń
statystycznych i dostosowywanie do
standardów Europejskiego Systemu
Statystycznego
Pozyskiwanie danych statystycznych MZ
oraz ich analiz
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych URE
organów ń i administracji
publicznej, podmiotów gospodarki
narodowej i ł ń
Miernik
Odsetek ń prowadzonych
przez ministra ł ś ds.
turystyki, których wyniki ą
wprowadzone do obiegu
publicznego(%)
Liczba opublikowanych
ń wyników ń
statystycznych
ł wydatków na badania
statystyczne statystyki publicznej
w ż URE (w%)
2012
ł
100
3
0,62%
71
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych
ż krajowych:
- organów ń i administracji
publicznej,
-podmiotów gospodarki narodowej,
- ł ń
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych
ż ę
GUS
GUS
Odsetek ń zrealizowanych do
zaplanowanych w danym roku
zgodnie z programem ń
ń realizacji ą ń
ę w ramach
Europejskiego Systemu
Statystycznego (ESS)
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
100%
100%
Ryzyko niewykonania ś mierników prezentowanych przez MSiT i MZ ocenia ę jako niskie. URE nie
ś ł ryzyka niewykonania miernika. Mierniki GUS ą opracowanie ł dysponenta. Ryzykiem
niewykonania zaplanowanej ś dla pierwszego miernika jest ż zasobów informacyjnych o
procesach i zjawiskach ą w kraju. Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej ś
dla drugiego miernika z powodu ż ą ż innymi pracami statystycznymi.
Zadanie 6.11. Nadzór nad ń ą i ą ą
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
68 ń Agencja Atomistyki
2012
plan
161 382
ń Agencja Atomistyki, dysponent ę ś 68, realizuje ł do których ż utrzymanie
wysokiego (pod ę ń ą i ochrony radiologicznej) poziomu nadzoru nad
pokojowym wykorzystaniem energii atomowej, ą ż ż ś ze stosowania
technologii ą przy ż radiacyjnym ż ł ń podejmowanie ł ś
decyzji na podstawie informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz ł ą ń ę
Polski w przedmiotowym zakresie.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie
ń ą
i ochrony radiologicznej
kraju
Dysponent Miernik
PAA Stosunek liczby ń dawki skutecznej 15 mSv
do liczby pracowników kategorii A zawodowo
ż na promieniowanie ą ż
w promilach
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
2012
ł
8
Utrzymanie ś miernika rocznego w przedziale 8 - l O promili jest rezultatem dobrym, ś ą
o akceptowalnym poziomie ń w naszym kraju. ś ć miernika mniejsza od 8 oznacza ę
w kierunku wysokiego poziomu ń ś ć miernika w ż mierze ż od ś
ś kontroli dozorowych, ę ś tych kontroli oraz poziomu wyszkolenia zatrudnionego
personelu w jednostkach organizacyjnych, w tym inspektorów ochrony radiologicznej.
72
Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
35
53
76
85
Dysponent
MRiRW
UOK.iK
UKE
W oj ewodowie
2012
ł
12 029
36 066
11 051
91 698
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent ę ś 35, koordynuje ł m. in. w zakresie kontroli
i nadzoru nad ś ą ą ł ż oraz w zakresie ł z organizacjami
ę ą ę ą ś ż ś i obrotem w handlu ę
oraz ł w pracach tych organizacji. MRiRW ą ł Inspektoratem ś Handlowej
ł ż ą Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dysponent ę ś 53,
nadzoruje rynek i monitoruje ś ć paliw, koordynuje ł antykonkurencyjnym praktykom,
ę koncentracji, zwalczanie praktyk ą zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych
ń umownych tworzenie bezpiecznego i pro-konsumenckiego rynku, tworzenie warunków dla
efektywnego i skutecznego dochodzenia ń konsumenckich oraz prowadzenie poradnictwa
konsumenckiego, monitorowanie pomocy publicznej dla ę ę prawnych instrumentów dla
realizacji planowanych celów. ą Komunikacji Elektronicznej, dysponent ę ś 76, realizuje ł
ą na celu podejmowanie interwencji w sprawach funkcjonowania rynku pocztowego i rynków ł
telekomunikacyjnych, z ł inicjatywy lub wniesionych przez ż i ę pocztowych
i telekomunikacyjnych, rozstrzyganie sporów ę ę telekomunikacyjnymi w zakresie
ł ś ś Prezesa UKE. W ramach tego zadania ę prowadzona ł z Prezesem UOKiK
w sprawach ą przestrzegania praw podmiotów ą z ł pocztowych
i telekomunikacyjnych, ł praktykom ą ę oraz antykonkurencyjnym
koncentracjom operatorów pocztowych, ę telekomunikacyjnych i ich ą oraz ł
z ą ą Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w tym obszarze ą odpowiedzialni za ę
kontroli i nadzór nad ś ą ą ł ż i nawozów, ś ą i ś ą
ł ę w zakresie produkcji, handlu i ł oraz ę interesów i praw konsumentów.
ą z zakresu wydawania, cofania, i odmowy wydania ń na prowadzenie ł ś w zakresie
odzysku, zbierania i transportu odpadów. Wojewodowie ą ę nad przeprowadzaniem kontroli:
ę ą ł ś ć ą ą i ł ą produktów w zakresie
ś z zasadniczymi wymaganiami oraz ł ogólnych ń ń ś paliw
i innych produktów ą ę w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego
obrotu w zakresie oznakowania i ł ł ś dla ś
73
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik 2012
ł
Zapewnienie ł ś ś MRiRW Odsetek wykonanych przez 86%
handlowej ł rolno- ę ń pokontrolnych %
ż poprzez ę i ę
ś z przepisami ą
ę i obrót ł rolno-
ż
Podnoszenie dobrobytu konsumentów UOKIK Liczba spraw, w których utrzymano 70%
poprzez ę i tworzenie ę prezesa UOKiK w stosunku
warunków dla funkcjonowania do wszystkich spraw antymonopolowych,
konkurencji w których wniesiono ł lub
ż Miernik dotyczy spraw,
w których prezes UOKiKjest organem
pierwszej ale nie drugiej instancji.
Zapewnienie uczciwych warunków UKE Liczba spraw, w wyniku których 100%
ś ł konsument ł ą ź
telekomunikacyjnych i pocztowych ż w%
oraz podniesienie ś ś swoich
praw ś konsumentów poprzez
zoptymalizowanie procesu
komunikacji z konsumentami
ę poziomu ochrony W oj ewodowie Stosunek liczby kontroli, w których 52,4%
konsumentów stwierdzono naruszenie przepisów do
liczby przeprowadzonych kontroli ł
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Miernik prezentowany przez MRiRW obrazuje ń realizacji zadania realizowanego przez GIJHARS.
ź ten jest odsetkiem wykonanych przez ę ń pokontrolnych w %. Efektem
niewykonania zaplanowanej ś miernika ż ć ę w obrocie ł rolno-
ż o ł ś ś handlowej. ć to ż ż konsument ę ł ł nie
ł ą jego ń Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika
przedstawionego przez UOKiK. ę w zakresie ę ń prowadzonych przez Prezesa UOKiK
ą z ł potwierdzane przez instytucje, do których kierowane ą ł ę odsetek przypadków,
w których ę jest uchylane ł ć z ę liczby spraw, w których kolejne instancje
ą innej oceny stanu faktycznego i prawnego.
74
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo
i mieszkalnictwo
Funkcja 7 wpisuje ę w obszar strategiczny ł ludzki (strategia ą Strategia rozwoju ł
ludzkiego). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar ń odpowiedzialny za sprawy architektury,
budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, wspierania
mieszkalnictwa, gospodarki ś polityki miejskiej, ą programów rozwoju infrastruktury
komunalnej, a ż sprawy geode2ji i kartografii.
Wsparcie sektora mieszkaniowego jest jednym z najbardziej ż ł ń ń
realizowanym m.in. poprzez preferencyjne kredyty dla towarzystw budownictwa ł i ł
mieszkaniowych na ę lokali mieszkalnych na wynajem, ł do oprocentowania kredytów
mieszkaniowych, ę ą ń z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa, ł do
tworzenia zasobu ń i ń dla osób biednych i bezdomnych.
Realizacja ń w ramach tej funkcji obejmuje ż nadzór nad przestrzeganiem prawa w procesie
budowlanym oraz ń ż obiektów budowlanych przez organy architektoniczno-
budowlane oraz organy nadzoru budowlanego. Do kompetencji ą z zakresu ł ś organów
ą budownictwo ż ż eliminowanie z obrotu rynkowego wyrobów budowlanych, które
nie ł ą ą ą wymogów.
Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach funkcji 7 jest realizacja polityki geoinformacji, ą na
zapewnieniu ń obrotu ś oraz kategoryzacji praw ł ś Zadaniem
polityki geoinformacji jest ż poprawa przestrzegania prawa i standardów ą z ą
i ą poprzez sprawowanie kontroli nad nadzorem geodezyjnym i kartograficznym, ł przy
opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych, jak i modernizacja ewidencji gruntów i budynków.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi l 851,9 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 84,4 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 7 ł
przedstawione na ż wykresie.
75
Zadanie 7.1. Wspieranie
budownictwa
o
l
Zadanie 7.2. !
1
28 927
przestrzenne 1 gospodarka
ś l
Zadanie 7.3. Geodezja i
karto gra fi a
Zadanie 7.4. Nadzór
budowlany
i
_l
w tys. ł
300 000 600 000 900 000 l 200 000 l 500 000
W ramach omawianej funkcji realizowane ą 4 zadania ą ł ś ć dysponentów w zakresie
• administracji spraw i ł ą rozwoju mieszkalnictwa,
• promocji, monitoringu i oceny ł ń ł ż ą rozwojowi mieszkalnictwa,
• rozwoju i regulacji standardów w dziedzinie mieszkalnictwa,
• przygotowywania i wprowadzania w ż ustawodawstwa standardów ą ń
mieszkalnictwa,
• administracji planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania
gruntów oraz budowy,
• nadzoru budowlanego,
• realizacji polityki w zakresie geoinformacji.
Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
18
42
Dysponent
MTBiGM
MSW
2012
ł
l 368 374
9 063
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent ę ś 18, w ramach omawianego
zadania jest odpowiedzialny za utrzymanie i ę ą zasobów mieszkaniowych oraz ę
liczby ę cenowo ń na rynku ł ś i na rynku najmu. W tym zakresie przeprowadza
ę ę i remonty zasobów mieszkaniowych poprzez premie termomodemizacyjne, remontowe
76
i kompensacyjne oraz ł do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków
powodzi. W kwestii budownictwa mieszkalnego udzielane ą ł do oprocentowania preferencyjnych
kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup ł mieszkania. Minister tego resortu jest
odpowiedzialny za ę ą ń ń z okresu transformacji gospodarczej w zakresie fmansowania
mieszkalnictwa, czyli wykup odsetek od tzw. starego portfela ł kredytów mieszkaniowych oraz
refundacje bankom ł premii gwarancyjnych. Na rynku budowlanym Minister Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej tworzy i koordynuje regulacje w zakresie rynku budowlanego i techniki,
podejmuje ł ą do racjonalizacji ż energii w budownictwie. Minister Spraw
ę dysponent ę ś 42, prowadzi nadzór techniczny i remonty administrowanych zasobów
mieszkaniowych.
Cele i mierniki
Cel
Utrzymanie i poprawa ą
zasobów mieszkaniowych
ę liczby ę
cenowo ń na rynku
ł ś oraz na rynku
najmu.
Utrzymanie w stanie
niepogorszonym ą
zasobów mieszkaniowych
Dysponent
MTBiGM
MTBiGM
MSW
Miernik
Liczba budynków mieszkalnych
wyremontowanych lub poddanych
termomodernizacji w ramach programu
ą (w szt.)
Liczba lokali mieszkalnych, które w danym
roku ł ę ą programami
wsparcia budownictwa ł ś lub
czynszowego (w szt.)
Liczba planowanych ń remontowych,
inwestycyjnych i termomodernizacyjnych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
3 374
13 000
27
W przypadku miernika: ,,Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji
w ramach programu ą (w szt.)" ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika jest niewielkie.
Jego ś ć ś ż od ę ś premii, która jest ż od tempa wzrostu cen
ł i ł budowlanych. W przypadku "Liczby lokali mieszkalnych, które w danym roku ł ę
ą programami wsparcia budownictwa ł ś lub czynszowego", ś ć miernika
przyjmowanajest w 2012 roku na podstawie szacunków przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
a opracowanych na podstawie prognoz rozwoju akcji kredytowej i udzielenia kredytów preferencyjnych
ą dla danego roku przez banki ą w programie ,,Rodzina na Swoim", jako
podstawowego programu ą w tym obszarze. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika
istnieje, ż trudno jest ć jego ń ń
Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka ś
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
18
85
Dysponent
MTBiGM
W oj ewodowie
2012
ł
11 651
17 276
77 -------------------------
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent ę ś 18, realizuje ę w
zakresie ksztahowania ł przestrzennego oraz zapewnienie ń na rynku ś W tym
obszarze podejmowane ą ł ą na koordynacji i monitoringu stanu zagospodarowania
przestrzennego kraju, tworzeniu i koordynacji regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej oraz polityki
miejskiej. W zakresie planowania przestrzennego prowadzona jest ł transgraniczna oraz ł
na rzecz realizacji ż rozwoju osiedli ludzkich. W zakresie gospodarki ś
podejmowane ł ą tworzenia i koordynacji regulacji w zakresie gospodarki ś
monitorowania ł na rynku ś oraz orzecznictwo administracyjne i ę przed ą
Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w ramach tego zadania ą ę ą i monitoringiem
przestrzegania prawa w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki w obszarze województwa oraz
zapewnieniem przestrzegania prawa na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji.
Cele i mierniki
Cel
Ksztahowanie ł
przestrzennego oraz
zapewnienie ń
na rynku ś
Ksztahowanie ł
przestrzennego
Dysponent
MTBiGM
Wojewodowie
Miernik
Liczba wykonanych ń na szczeblu
krajowym w zakresie monitoringu stanu
zagospodarowania przestrzennego i ł
transgranicznej
ł ę ń ń wydaniem
decyzji w ę z ł
ś zawodowej do liczby
ę ń ę w danym roku (w %)
Ś czas wydania ę
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
4
91%
49 dni
Pierwszy miernik ł opracowany z ę ż ś szybkiego pozyskania danych do ś
jego ś bez ponoszenia skutków finansowych. Miernik zawiera ł ą zadania ł ż przepisami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ź
zm.). ś ć miernika zostanie wyliczona na podstawie ewidencji wykonanych ń prowadzonej przez
dysponenta. Na ewentualne niewykonanie zaplanowanej ś miernika ą ć ł m.in. zmiany
otoczenia prawnego procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ś w uzgodnieniach
zakresu i terminarza wykonywania ń z zakresu ł transgranicznej. Istnieje ryzyko
niewykonania lub przekroczenia zaplanowanej ś miernika ł ę ń ń wydaniem
decyzji w ę z ł ś zawodowej do liczby ę ń ę w danym
roku (w %)". Liczba ł ą skarg na ł ś ć rzeczoznawcy ą ś w obrocie
ś lub ą ś wynika z ł tych osób i jest ł ż od
organu.
78
Zadanie 7.3. Geodezja i kartografia
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
17
85
Dysponent
Minister Administracji i Cyfryzacji
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
51 947
96 788
2012
ż ś
europejskich
ł
84 416
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Administracji i Cyfryzacji - dysponent ę ś 17, realizuje zadania o charakterze nadzorczo-
kontrolnym w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji kartografii oraz sprawuje
ę nad prowadzeniem ń zasobu geodezyjnego i kartograficznego. ż ł realizuje
poprzez ę dokumentacji przyjmowanej do ń zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a ż
ę ę ę baz danych przestrzennych i ę infrastruktury informacji
przestrzennej. Zadaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji jest ż prowadzenie spraw ą z
nadzorem nad ł ą Kraju. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą ę prowadzeniem
kontroli wobec organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, instytucji, ę i osób
fizycznych w obszarze przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto ą
nadzór nad ł gromadzeniem, ą i ę ń zasobu geodezyjnego i
kartograficznego oraz nad tworzeniem, ą systemów infrastruktury informacji przestrzennej oraz
zapewnieniem ę do infrastruktury informacji przestrzennej.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie poprawy ł MAiC
obywateli oraz ę do
aktualnej informacji geodezyjnej
i kartograficznej (informacji
przestrzennej)
Zapewnienie przestrzegania W oj ewodowie
prawa i powszechnego ę
do aktualnej informacji
geodezyjnej i kartograficznej
Miernik
Pokrycie powierzchni kraju bazarni danych
przestrzennych ę ą ą
dla wszystkich zakresów tematycznych
Stosunek liczby decyzji administracyjnych
uchylonych przez ą administracyjne do ł
ż decyzji
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
Plan
75%
10,1%
Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika MAiC ą ż ę ł z bardzo ż zakresem
przewidzianych do realizacji prac, które ą ć zlecone i wykonane na rynku ł oraz krótkimi terminami
przewidzianymi na ich ę Ma to szczególnie znaczenie przy pracach, które ą ć realizowane przy
zachowaniu odpowiednich warunków pogodowych (naloty fotogrametryczne), a których rezultaty ę ą ł
ą ł na ą ę ł ż rezultatu, szczególnie w zakresie pozyskiwania i aktualizacji bazy
79
danych obiektów topograficznych oraz baz danych ń lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego terenu.
Zadanie 7.4. Nadzór budowlany
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
18
85
Dysponent
MTBiGM
W oj ewodowie
2012
Plan
7 872
204 562
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent ę ś 18, realizuje ł
ą do zapewnienia przestrzegania prawa w procesie budowlanym i ż obiektów
budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych. W tym zakresie
prowadzone ą kontrole ł ś organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
ż stopnia oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych. Prowadzony jest
ż nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych poprzez kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych
do obrotu i sprawowanie nadzoru nad ł ś ą Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Do
ą MTBiGM ż ż prowadzenie ę ń w sprawach ę ć organów
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz udzielanie odpowiedzi na skargi do
ą administracyjnych na wydane ę Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą
ł ś organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego ż stopnia,
ą inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych oraz nadzór nad rynkiem wyrobów
budowlanych, ą wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, a ż ą ę w
sprawach ę ć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie MTBiGM
budowlanym i ż obiektów
Liczba skontrolowanych organów
administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego
(w szt.)
budowlanych oraz we wprowadzaniu do
obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa
budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych
Liczba wydanych ń
i decyzji administracyjnych
ł Inspektora Nadzoru
Budowlanego (w szt.)
W oj ewodowie Liczba wykonanych kontroli
w stosunku do wszystkich
prowadzonych budów
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
52
3 600
26,8%
Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś dla pierwszego miernika prezentowanego przez MTBiGM
ą jest z ż ą ą ń innych ż planowane. W przypadku drugiego miernika istnieje ryzyko
ograniczonego ł ę GINB na ą ś ć miernika.
80
Funkcja 8. Kultura fizyczna
Funkcja 8 wpisuje ę w obszar strategiczny ł ludzki (strategia ą - Strategia rozwoju ł
ludzkiego). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar ń odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej,
sportu dzieci i ł ż sportu powszechnego, wyczynowego oraz sportu osób ł ą pod
ę miejsce sportu we ł ś ż ą ą ń jest ę ł ń ą
ś ć ą oraz jego upowszechnianie. Zadania realizowane w tym zakresie ą na celu ł ć
ę do ż form ś fizycznej, szkolenia utalentowanej sportowo ł ż
przygotowania kadry do ł w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach ś i Europy oraz budowy
nowoczesnych obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu ze szczególnym ę realizacji
programu "Moje Boisko - Orlik 2012", a ż infrastruktury sportowej w ramach ń do organizacji
Mistrzostw Europy w ł ż UEFA EURO 2012. Istotne jest podejmowanie ł ń i realizowanie
poszczególnych ń ą z rozwojem sportu wyczynowego uczestnictwa i wzrostu wyników
sportowych we ł na poziomie europejskim ś Niezwykle ż
ę ę w zakresie wspierania sportu jest prowadzenie ł ń ą z przygotowaniem
i ą Mistrzostw Europy w ł ż UEFA EURO 2012. Do ż ł ń w tym
obszarze ż ć ę nowoczesnych stadionów, na których zostana rozegrane mistrzostwa, a ż
przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i ę idei EURO 2012.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 643,8 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń
realizowanych w ramach funkcji 8 ł przedstawione na ż wykresie.
Zadanie 8.1. Promowanie i
wspieranie rozwoju sportu dla
wszystkich
Zadanie 8.2.Wspieranie sportu
wyczynowego
Zadanie 8.3. Wspieranie
rozwoju infrastruktury
sportowej
Zadanie 8.4. ł
Mistrzostw Europy w ł
ż UEFA EURO 2012
o 100000
144128
w tys. ł
200 000 300 000
221 351
255 189
81
W ramach omawianej funkcji realizowane ą 4 zadania ą ł ś ć dysponentów w zakresie:
• ś i wsparcia ł ń sportowych,
• administracji spraw sportu i kultury fizycznej,
• nadzoru i regulacji podmiotów sportowych,
• funkcjonowania i wsparcia podmiotów przeznaczonych do przeprowadzenia zawodów i imprez
w obszarze sportu wyczynowego, powszechnego dzieci i ł ż jak sportu osób
ł oraz funkcjonowanie i wsparcie obiektów sportowych (tj. boisk, sal
gimnastycznych, basenów, lodowisk itp.),
• udzielania dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie ł lub indywidualnych zawodników,
ę ą ę nadzór, funkcjonowanie i wsparcie ł ń takich jak:
ł administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów
i ż ą ze sportem i ą ą przygotowywanie i wprowadzanie w ż
ustawodawstwa i standardów ą ś ł sportowych.
Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
25 Minister Sportu i Turystyki
2012
ł
23 172
Minister Sportu i Turystyki, dysponent ę ś 25, ą omawiane zadanie ma na celu upowszechnianie
sportu w ł ń poprzez ę ę ć sportowych dla uczniów, wspieranie ę ę ć w zakresie
upowszechniania sportu dzieci ł ż upowszechniania sportu ż grup ł
i ś oraz w zakresie upowszechniania sportu osób ł Ponadto, MSiT wspiera
ł ą sport i jego rozwój poprzez ł z podmiotami ą ł ą
ł edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne ś sportu.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Do roku 2015 ę MSiT
ś fizycznej
ł ń o l 0% poprzez
ł w programach
upowszechniania sportu oraz
poprzez upowszechnianie ł ń
ą sport
Miernik
Liczba aktywnych uczestników programów
sportowych w danym roku w relacji do
liczby roku bazowego (20 l O) w %
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
104%
ż dla wykonania ś miernika "Liczba aktywnych uczestników programów sportowych
w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %" ą ć warunki pogodowe ą
ę ń zleconych: np. ł ź ą zniszczenia w infrastrukturze i brak ę
do uczestniczenia w imprezach.
82
Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
25 Minister Sportu i Turystyki
2012
ł
221 351
Minister Sportu i Turystyki, dysponent ę ś 25, w ramach zadania wspiera ł polskich ą
sportowych i innych organizacji ą w obszarze sportu, wspiera ż ę ę oraz
ę ś sportu. Dofmansowuje ł w zakresie realizacji ń zleconych z obszaru
wspierania ń kadry narodowej do ł w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach ś
i mistrzostwach Europy, dofmansowywanie ł ń w zakresie realizacji ń zleconych z obszaru wspierania
sportu dzieci i ł ż dofmansowywanie ł ń w zakresie realizacji ń zleconych z obszaru wspierania
ń kadry narodowej do ł w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach ł oraz Ś i ME
w sportach nieolimpijskich.
Cele i mierniki
Cel
Poprawa poziomu
sportowego i pozycji Polski
we ł
ę w
sportach olimpijskich
Dysponent Miernik
M SiT Pozycja Polski we ł
ę w danym roku (wg rankingu
medalowego dla olimpijskich sportów letnich
i olimpijskich sportów zimowych)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
14-15
Zastosowanie ż miernika wprowadza racjonalne, efektywne kryteria finansowania sportu ze ś
publicznych, adekwatne do stopnia upowszechniania danej dyscypliny oraz znaczenia sukcesów w rywalizacji
ę Miernik "Pozycja Polski we ł ę w danym roku
(wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)" ś ś ć
ą tj. ę Polski we ł ę w danym roku. Niewykonanie
zaplanowanej ś miernika ż ć spowodowane ż ż planowane wynikami sportowymi
w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa ś i Europy), kontuzjami zawodników, ą
z uprawiania sportu oraz innymi czynnikami ą zawodnika z uprawiania sportu.
Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
25
85
Dysponent
Minister Sportu i Turystyki
Wojewodowie
2012
ł
255 183
6
Minister Sportu i Turystyki, dysponent ę ś 25, realizuje zadania w zakresie szeroko rozumianej
infrastruktury sportowej w sporcie powszechnym i wyczynowym poprzez udzielanie wsparcia fmansowego
jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do tego sektora w zakresie rozwoju
infrastruktury sportowej. Ponadto realizuje program ,,Moje boisko - Orlik 2012" ą ż punkt
83 .-------------------
w strategii ą ś rozwoju i promocji sportu. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w ramach tego
zadania ł ą z Ministerstwem Sportu i Turystyki i z ą Województwa, które ą
w realizacji programu ,,Moje boisko - Orlik 2012". ł ł skierowane ą na ł funkcji
ą w ramach programu, ,,Moje boisko - Orlik 2012", kontrolowanie realizacji inwestycji
finansowanych w ramach programu ,,Moje boisko - Orlik 2012" oraz ę ę ś ł ń
w województwie do infrastruktury sportowej.
Cele i mierniki
Cel
Do roku 2015 ę
o 4 250 liczby obiektów
nowoczesnej infrastruktury
sportowej
Dysponent
M SiT
Stworzenie warunków do rozwoju W oj ewodowie
kultury fizycznej ś
ł ż
Miernik
ł liczba obiektów wybudowanych l
wyremontowanych l przebudowanych
w danym roku (w szt.)
ń wykonania planu kontroli
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
850
ś ć pierwszego miernika jest ustalana na podstawie baz danych inwestycji ń i rozliczonych
w danym roku. W procesie inwestycyjnym przy pracach budowlanych istnieje ryzyko nie ń
planowanych robót we ś ustalonych terminach. Ponadto ż ł ż ć ryzyko niewykonania
zaplanowanej ś miernika z powodu licznych ę ż ł ę ą w ostatnich latach.
ś dla inwestorów ą ż na etapie procedury przetargowej /liczne ł Obecnie nie
da ę ć jakiej ś niewykonanie ż ć w roku 2012 r. ale ż czynniki ą ę
do tego ć
Zadanie 8.4. ł Mistrzostw Europy w ł ż UEFA EURO 2012
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
25
42
85
Dysponent
Minister Sportu i Turystyki
Minister Spraw ę
W oj ewodowie
2012
ł
41 137
99 544
3 447
Minister Sportu i Turystyki, dysponent ę ś 25, koordynuje przygotowania Polski do ł
Mistrzostw Europy w ł ż UEFA EURO 2012 poprzez ę programu wieloletniego
"Przygotowanie i wykonanie ę ę ć EURO 2012". Minister Spraw ę dysponent ę ś
42, w ramach omawianego zadania ę odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne ę ę ć z
zakresu ń EURO 2012 prowadzonych przez funkcjonariuszy ł ż resortu.
84
Cele i mierniki
Cel
ą ę
Rzeczypospolitej Polskiej ze
ą ń ą ze
ł ą Mistrzostw
Europy
Zapewnienie ń
uczestnikom mistrzostw Europy
Dysponent
M SiT
MSW
Miernik
ń zaawansowania realizacji
ą ń ą ze
ł ą Mistrzostw Europy
w ł ż UEFA EURO 2012
zgodnych z harmonogramem(%)
ź stopnia realizacji ń
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
100%
100%
Miernik odzwierciedla stan realizacji ą ń ą ze ł ą Mistrzostw Europy w ł
ż UEFA EURO 2012 na podstawie harmonogramu- Mapy Drogowej, aktualizowanej kwartalnie. Miernik
opracowano w MSiT i jest ż od liczby ń zrealizowanych i zaplanowanych. ż
wykonania zaplanowanej ś miernika ż ć na ę ą obszary ryzyka: pogodowe - trudne
warunki atmosferyczne ł ą ą ę inwestycji, budowlane - ą dodatkowych
czynników technicznych ź ą ę harmonogramu prac budowlano-remontowych oraz
polityczne.
85
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Funkcja 9 wpisuje ę w obszary strategiczne ł ł i Rozwój regionalny (strategie ą -
Strategia rozwoju ł ł i Krajowa strategia rozwoju regionalnego). W sferze kultury
i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne jest realizowanie ń ą z zachowaniem, ą
i ą materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez ę ę oraz ę obiektów
zabytkowych. ą w tym obszarze jest prowadzenie ł ń ą ę i ę
obiektów, które ą na upowszechnianie dóbr kultury narodowej oraz jej ą ę co ł ż
integracji i wymianie ę a ponadto przyczynia ę do ł oferty turystycznej kraju.
ż w tym obszarze ł ś ń jest prowadzenie prac i realizacja ń ą na celu wsparcie
i promowanie wybitnych twórców narodowych, których ą ę i ł ą istotnym elementem
ą ś ć kraju na arenie ę
Istotne jest ż podejmowanie ł ń ą i ą inicjatywy edukacyjne,
wychowawcze i artystyczne, ą postawy patriotyczne i ą wydarzenia i postacie istotne dla
dziedzictwa narodowego.
Ł ą kwota wydatków planowanych z ż ń na 2012 r. wynosi l 730,8 mln ł Wydatki w roku
2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 9 ł przedstawione na ż wykresie.
o
l
Zadanie 9.1. Podtrzymywanie ·•
i rozpowszechnianie tradycji 41 965
narodowej i ń
Zadanie 9 .2. Ochrona
dziedzictwa narodowego
Zadanie 9.3. ł ś ć
artystyczna, ą
i ą ę ą w
kraju i ą
Zadanie 9.4. Budowa i
modernizacja infrastruktury
kultury
tys. ł
200 000 400 000 600 000 800 000
838 994
280 397
W ramach omawianej funkcji realizowane ą 4 zadania ą ł ś ć dysponentów w zakresie
ś ł kulturalnych, administracji spraw kultury i sztuki, nadzoru placówek kulturalnych,
86
funkcjonowania i wsparcia instytucji kultury i sztuki, podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej
i ń ochrony zabytków, ochrony dziedzictwa narodowego.
Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i ń
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
24
85
Dysponent
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
W oj ewodowie
2012
ł
32 483
9482
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent ę ś 24, realizuje ł ł ą patriotyzm
i ś ś ć ą poprzez ę miejsc ę narodowej w kraju i za ą oraz ę dóbr
kultury. ł realizowane ą w ś poprzez ę ń historycznych (obchody,
ś wydarzenia, wystawy itp.), sprawowanie opieki nad miejscami walk i ę ń oraz
cmentarzami i ł wojennymi Polaków w kraju i ą a ż prowadzenie ł ś edukacyjnej,
naukowej i wydawniczej. W ramach omawianego zadania prowadzona jest ż ł ś ć ą na celu
odzyskiwanie utraconych obiektów oraz prowadzenie ewidencji utraconych obiektów kultury. Wojewodowie,
dysponenci ę ś 85, ą ł ą na sprawowaniu opieki i ochrony miejsc ę
narodowej, remonty oraz konserwacje grobów i cmentarzy wojennych, remonty pomników i tablic
ę ą historyczne postaci i wydarzenia, dofinansowanie wydawnictw na temat zabytków
województwa oraz imprez o charakterze patriotycznym oraz prowadzenie wojewódzkiej ewidencji miejsc
ę narodowej.
Cele i mierniki
Cel
ł
patriotyzmu i
ś ś narodowej
Utrzymanie we
ł ś stanie miejsc
ę narodowej na
terenie województwa
Dysponent Miernik
MKiDN Liczba dofinansowanych ę ę ć
ę ą wydarzenia historyczne
wdanymroku
Wojewodowie Liczba odnowionych obiektów w stosunku do
liczby zinwentaryzowanych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
25
9,04%
Ryzyko niewykonania miernika ,,Liczba dofinansowanych ę ę ć ę ą wydarzenia
historyczne w danym roku w prognozowanej ś jest stosunkowo niskie.
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
Ol
24
29
32
Dysponent
Kancelaria Prezydenta RP
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Obrony Narodowej
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2012
ł
42 000
683 999
16 929
5 880
87
46
85
Minister Zdrowia
W oj ewodowie
8 805
81 381
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent ę ś Ol, realizuje cel zadania poprzez
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
dysponent ę ś 24, podejmuje ł ł ż ą zachowaniu i ochronie materialnego dziedzictwa narodowego
w kraju i za ą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, ą na celu ę
ę i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Ponadto MKiDN prowadzi ł na
rzecz utrzymania muzeów, ę czemu prowadzona jest ł ś ć wystawiennicza, edukacyjna, naukowa
i wydawnicza oraz wzbogacane ą kolekcje muzealne, a ł ą konserwowane, zabezpieczane
i digitalizowane. W ramach omawianego zadania ą utrzymywane i ę zasoby archiwalne oraz zbiory
biblioteczne, filmowe i audiowizualne poprzez finansowanie Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej,
Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Archiwów ń jak i ich ł ś ą
tj. edukacyjnej, naukowej, wydawniczej. Minister Obrony Narodowej, dysponent ę ś 29, realizuje ł
przede wszystkim poprzez prowadzenie ł ś naukowo-badawczej i ś ł ł
z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu polskiej historii wojskowej w kraju i za
ą oraz zajmuje ę gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacjami i ę dóbr kultury.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent ę ś 32, w ramach omawianego zadania zajmuje ę
utrzymywaniem muzeów i bibliotek oraz innych instytucji ł ą w sektorze ą ż zbiorów
bibliotecznych, filmowych i audiowizulanych. Minister Zdrowia, dysponent ę ś 46, zapewnia zaspokajanie
potrzeb wszystkich zainteresowanych ą ą i naukami pokrewnymi w zakresie ł
bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym ę pracowników jednostek organizacyjnych
ochrony zdrowia, ś pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób ą nauki
medyczne i pokrewne. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą ł ą z krajowego
programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zapewnienia ł ś prowadzonych prac
konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy ruchomych i nieruchomych obiektach
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz zapewnienie ł ś stanu technicznego zabytków.
Cele i mierniki
Cel
Ochrona, poprawa i
upowszechnianie stanu
zachowania dziedzictwa
narodowego
88
Dysponent
KPRP
MKiDN
MON
MRiRW
Miernik
ź ś planowania wydatków
Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa
narodowego: zabytków, muzealiów,
archiwaliów (w tym filmowych),
ę itp. w danym roku
Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych
przezmuzea
Liczba zgromadzonych muzealiów
Liczba wspieranych muzeów
2012
ł
100
77 582 373
150
352 720
4
Funkcja 10. Nauka polska
Funkcja 10 wpisuje ę w obszar strategiczny ś ć i innowacyjna gospodarka (strategia ą
Strategia ś i ś gospodarki). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar ń
odpowiedzialny za sprawy nauki, w tym ń naukowych i prac rozwojowych. Obejmuje zadania i ł
ń w zakresie rozwoju nauki, jej promocji, integracji i upowszechniania oraz rozwoju edukacji
i wzbogacania kultury narodowej. Nauka jest ą z kluczowych dziedzin ś ń w której
realizacja poszczególnych ł ń z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej ń
ą w ś ń naukowych i prac rozwojowych przyczynia ę do wzrostu ś
i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki oraz ę cywilizacyjnego.
W celu ę ń wyników ń naukowych w praktyce gospodarczej kontynuowano
dofinansowanie projektów badawczych i celowych oraz ł ę ą z ą
Prowadzone ą ł w celu ś infrastruktury nauki polskiej, finansowane ą m.in. inwestycje
budowlane i zakupy aparatury naukowo-badawczej. Przygotowywane ą nowe ą systemowe,
organizacyjne i prawne w celu efektywnego realizowania polityki naukowej, naukowo-technicznej
i innowacyjnej, rozwijania ł ę oraz promocji nauki ś
w ł ń Ł ą kwota wydatków planowanych z ż ń na 2012 r. wynosi 6 468,3 mln ł
w tym wydatki z ż ś europejskich l 311,4 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń
realizowanych w ramach funkcji lO ł przedstawione na ż wykresie.
Zadanie 10.1. Prowadzenie
ń naukowych oraz
rozbudowa infrastruktury nauki
polskiej
Zadanie10.2. Wzmocnienie
ń naukowych ł ż ą
praktycznym zastosowaniom
o
Zadanie 10.3. l
Upowszechnianie, promocja 111 894
oraz popularyzacja nauki ,
w tys. ł
l 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000
Funkcja 10 Nauka polska obejmuje w ś ł ś ć z zakresu prowadzenia ń naukowych,
rozbudowy infrastruktury badawczej oraz poszerzania wiedzy o nauce polskiej, a ż wzbogacania kultury
narodowej. W ramach funkcji finansowane ą prace B+R w podmiotach ą ś ć zastosowania ich
wyników w praktyce. Ponadto wydatki na ę ł zaplanowane w funkcji 21 przez MRiRW w ramach
programów wieloletnich.
92
Zadanie 10.1. Prowadzenie ń naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
28
37
67
Dysponent
MNiSW
MS
MNiSW
2012
ż ń
plan
3 517 896
19 384
22 389
2012
ż ś europejskich
plan
21 327
o
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Nauki i Szkolnictwa ż dysponent ę ś 28, realizuje ł ą na celu podniesienie
poziomu wyników ń naukowych poprzez fmansowanie ł ś statutowej jednostek naukowych,
wspieranie ł naukowej z ą oraz ł ę ą zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej oraz inwestycji budowlanych. Minister ś dysponent ę ś 37, prowadzi
ł ś ć ą w Instytucie Wymiaru ś w Warszawie oraz ą
wysokospecjalistyczne opinie i ekspertyzy w Instytucie Ekspertyz ą w Krakowie. Polska Akademia
Nauk, w ramach ę ś 67 wspiera ł ś ć i funkcjonowanie ę instytutów w ę ś
ą ż ą ą ę budynków ą ę tych instytutów oraz koszty utrzymania
administracji i ł technicznej, fmansuje ę planu badawczego przedstawionego przez placówki
naukowe ą ś prawnej. Ponadto PAN wspiera rozwój ł naukowej z ą
poprzez ż i zaktywizowanie kontaktów z naukowcami z innych krajów oraz bierze czynny ł
w spotkaniach organizacji ę
Cele i mierniki
Cel
Porlniesienie poziomu wyników ń
naukowych
Doskonalenie instytucji prawa
materialnego i procesowego oraz
wyznaczanie ż ą kierunków
stosowania prawa
Zapewnienie sprawnego przebiegu
ę ń ą i
prokuratorskich
Dysponent Miernik
MNiSW
(cz. 28, 67)
MS
MS
Liczba prac indeksowanych z Polski do
liczby prac naukowych publikowanych
w Polsce (%)
Liczba opublikowanych ń
naukowych w okresie sprawozdawczym
Liczba ą opinii i ekspertyz
w okresie sprawozdawczym
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
27%
34
5 700
ś ć miernika "Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce
(%)"ustalana jest w oparciu o zgromadzone w ś Przetwarzania Informacji dane ankietowe o dorobku
publikacyjnym jednostek naukowych, ł corocznie przez jednostki naukowe. ź ten
odzwierciedla ś ć ą polskich naukowców, ryzykiem niewykonania ś miernika jest brak
ś ł poziomu fmansowania na jego ś ć Miernik "Liczba opublikowanych ń
naukowych w okresie sprawozdawczym" ł opracowany przez dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej
93
ś miernika nie powinno istotnie ł ą ć na ł ś ć Instytutu Wymiaru ś Przyczyny
niewykonania ś przedmiotowego miernika ą ć efektem braku odpowiedniej kadry do
przygotowania ł które ę ą ć ę publikacji (np. zmiana pracy). Ostatni
z prezentowanych mierników "Liczba ą opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym" ł
opracowany przez dysponenta. Przyczynami niewykonania zaplanowanej ś miernika ą ć problemy
z zebraniem odpowiednich ł do przeprowadzenia ekspertyz lub opinii.
Zadanie 10.2. Wzmocnienie ń naukowych ł ż ą praktycznym zastosowaniom
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
28
29
46
Dysponent
MNiSW
MON
MZ
2012
ż ń
plan
l 452 823
30 712
l 750
2012
ż ś europejskich
plan
1290119
o
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Celem zadania realizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa ż dysponenta ę ś 28, jest
ę ą ń prac B+R z zastosowaniami praktycznymi. ł MNISW w ramach tego zadania
ą na wspieraniu ń stosowanych i komercjalizacji wyników B+R, wspieraniu B+R w podmiotach
ą ś ć zastosowania ich wyników w praktyce. Minister tego resortu finansuje m.in. program
,,Patent Plus. Wsparcie patentowania wynalazków ą w jednostkach naukowych" oraz inwestycje
ą z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, a ż realizuje program wieloletni ,,Polskie
Sztuczne Serce". Minister Obrony Narodowej, jako dysponent ę ś 29, w ramach niniejszego zadania
realizuje ł ą do ę ą ń prac B+R z ą ą w ś
poprzez ę projektów badawczych ę w ,,Planie ń naukowych, prac rozwojowych i studyjnych
na rok 2012". Efekty procesów rozwojowych i ż wykorzystanie ł Rozwoju Koncepcji
i Eksperymentowania, ą ź ć zastosowanie w ł Zbrojnych. Minister Zdrowia, dysponent ę ś 46,
w tym obszarze realizuje program wieloletni ,,Polskie Sztuczne Serce", którego celem jest opracowanie
i ż do praktyki klinicznej polskich protez serca z ł ą ą ą serca.
Cele i mierniki
Cel
ę ą ń prac B+R
z zastosowaniami praktycznymi
94
Dysponent
MNiSW
Miernik
ł ł na B+R
ę w ł na B+R
ł
Liczba patentów ę
udzielonych w Europejskim ę
Patentowym (EPO), ę
Patentowym Stanów Zjednoczonych
Ameryki ł (USPTO)
2012
ł
35%
54 EPO/
45 USPTO
ę ą ń prac B+R
z ą ą
Opracowanie i ż do
praktyki klinicznej polskich protez
serca z ł ą
ą serca jako element finalny
MON
MZ
W ź procentowy opracowanych
demonstratorów technologii oraz
metod badawczych do ogólnej liczby
ń ń naukowych
Liczba wytworzonych prototypów
protez serca
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
100%
Miernik ł ł na B+R ę w ł na B+R ł pokazuje ś ć sektora
biznesu w finansowaniu prac B+R, pozwala ć podejmowane ł i ich ł na zamierzony cel.
Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika ą ż ę z ń nietrafionej prognozy
ś miernika ze ę na ż ź publikowanych danych przez GUS. Drugi miernik
prezentowany przez MNiSW to "Liczba patentów ę udzielonych w Europejskim ę
Patentowym (EPO), ę Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki ł (USPTO) uzyskanych
z realizowanych projektów" pokazuje ę ą ś ć efektów prowadzonych w Polsce ń
naukowych, pozwala ć podejmowane ł i ich ł na zamierzony cel. ł MNiSW na
wykonanie ś miernika jest ś polega na ł na ś ć ł wniosków w ę
patentowych, ale ż nie na odsetek wniosków ę
Ryzykiem wskazanym przez MON jest ś ć ę lub ą od realizacji projektów
badawczych, realizowanych w kraju, ę ą etapem procesu pozyskiwania ś ś
operacyjnych. ż to ć lub ż ć w ł ś odpowiednie zabezpieczenie wykonywania
niektórych ń przez ł Zbrojne RP. ę przez MZ miernik ą ż ę wprost z powodzeniem realizacji
programu wieloletniego, którym jest opracowanie rodziny polskich protez serca. Ryzyko uzyskania ostatecznych
efektów wynika z powodzenia procedury i opanowania unikalnej technologii na ż ś
poziomie.
Zadanie 10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
28
67
Dysponent
Minister Nauki i Szkolnictwa ż
Minister Nauki i Szkolnictwa ż
2012
ł
53 154
58 740
Minister Nauki i Szkolnictwa ż prowadzi ł ą do popularyzacji w ł ń
informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym poprzez finansowanie ń podmiotów
ł ą na rzecz nauki (w tym NOT, PAU, bibliotek naukowych) oraz finansowanie ż ą wydatków
Centrum Nauki KOPERNIK. Polska Akademia Nauk, w ramach ę ś 67, ą ż do ę zainteresowania
ą i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i ę ł te, realizowane ą
w ś poprzez ś ć wybitnych uczonych skupionych w korporacji PAN, ł ę ze
ś ł w zakresie ń naukowych i prac rozwojowych w celu ich ż
fmansowanie ł ś ą ę
95
Cele i mierniki
Cel
Popularyzacja w ł ń
informacji o roli nauki w rozwoju
cywilizacyjnym i gospodarczym
ę zainteresowania
ą i dziedzictwem narodowym
poprzez upowszechnianie
i ę
Dysponent Miernik
MNiSW Liczba osób ą ł
w wydarzeniach ą ę
MNiSW Liczba ń ą ę
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
680 tys.
3 180
Miernik "liczba osób ą ł w wydarzeniach ą ę ilustruje ę inicjatyw
ą ę oraz zainteresowanie ł ń wydarzeniami ą ę i w adekwatny
sposób monitoruje realizowany cel ż rejestruje ę uczestników takich imprez jak: festiwale nauki, dni
nauki, pikniki naukowe, konferencje naukowe. ż dla wykonania ś miernika zaplanowanej na
2012 rok ż ć brak zainteresowania wydarzeniami naukowymi ą ę Zaproponowany
kolejny miernik pozwala ś ć ę ł ń promocyjnych podejmowanych przez P AN i jej jednostki
organizacyjne. Miernik ten ż ż monitorowanie ł ń oraz ich ś podejmowanych przy
ż ł intelektualnego skupionego w P AN. Miernik ponadto daje ż ś ć ś
oceny ś ł ń podejmowanych w celu realizacji kompleksu ę ę ć ą
ą ę nauki oraz w celu rozwijania ł naukowej z ą
96
,------------------------
Funkcja 11. ń ę i ś ć granic
Funkcja 11 wpisuje ę obszar strategiczny ń narodowe (strategia ą Strategia rozwoju
systemu ń narodowego RP; w Wieloletnim Planie Finansowym ń na lata 2011-2014 funkcja
ł uznana za tzw. ę ł ą ą ń jest ą ż do zapewnienia ń
ę kraju, co jest ę dla zapewnienia ś jego ł ś i korzystnych
warunków realizacji interesów narodowych, a ż dla zabezpieczenia obywatelom warunków dla rozwoju
cywilizacyjnego, tj. bezpiecznego i godnego ż w pokojowym i ustabilizowanym otoczeniu
ę
Podstawowym zadaniem polityki ń w ł na rzecz zapewnienia ś ń do obrony oraz
utrzymania ś do przeciwstawienia ę agresji w ramach ą ń sojuszniczych jest organizacja
i funkcjonowanie ł Zbrojnych RP. ń rozwija ś bojowe ł zbrojnych dla zapewnienia skutecznej
obrony i ochrony polskich granic w ramach ł ń prowadzonych samodzielnie oraz w ramach obrony
kolektywnej ż poza granicami Polski. W ramach ł ą sojuszniczych, ą
z ł Polski w NATO, ł Zbrojne RP ą ś ć do ł w ł o charakterze
asymetrycznym, w tym w wielonarodowych, ł ą operacjach zwalczania terroryzmu, prowadzonych
zgodnie z prawem ę organizowanych przez NATO, UE lub w ramach ź koalicji
ń
Drugim, podstawowym instrumentem ń na rzecz realizacji celów ń ę jest
ł ł ż specjalnych odpowiedzialnych za ę ą ę interesów ń Agencji Wywiadu,
ł ż Wywiadu Wojskowego oraz ł ż Kontrwywiadu Wojskowego. ł to polega m.in. na
rozpoznawaniu i ł ż ę ą w ń ś ć
ł ś ć i ś ć terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 22 326,7 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń
realizowanych w ramach funkcji 11 ł przedstawione na ż wykresie.
97
w tys. ł
o 5 000 000 10 000 000 15 000 000
Zadanie 11.1. Utrzymanie ś obronnych
Zadanie 11.2. Rozwój ś obronnych
i

l l
l !
Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona 1
422 55
;
kontrwywiadowcza ,
l
_J
l
l
Zadanie 11.4. Realizacja ą ń sojuszniczych i i
ę oraz uczestnictwo w ł na rzecz 895
pokoju i stabilizacji ę
1
!

Zadanie 11.5. ś ć struktur administracyjno-gospodarczych i
. ' 202 521,
kraJu do obrony p anstwa l
: l
j
l
l

l l
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 ń ą ł ś ć dysponentów w zakresie
zapewnienia i rozwoju ś obronnych ń oraz realizacji ń ą z ą ą
Ponadto w zakresie funkcji ą ę ł ą z ł ś ą przedstawicielstw wojskowych za
ą ł Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych ę ę organizacji ę
oraz ą ę ze ą ń militarnych, ą z umów ę
Zadanie 11.1. Utrzymanie ś obronnych
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
29
85
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Wojewodowie
2012
ł
12 193 185
586
Minister Obrony Narodowej, dysponent ę ś 29, wykonuje ł ą z utrzymaniem ś
operacyjnych Wojsk ą ł Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Ż
Wojskowej poprzez odpowiednie szkolenia i utrzymanie ś bojowej. Ponadto MON realizuje ł
w kierunku zabezpieczenia dowodzenia SZ RP, zabezpieczenia logistycznego ś operacyjnych SZ RP,
zabezpieczenia medycznego ś operacyjnych SZ RP oraz zakwaterowania SZ RP. Wojewoda Lubuski,
dysponent ę ś 85, w celu przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej wykonuje ł
ą ą wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej, wydawanie ą Wojewody
o przeprowadzeniu kwalifikacji, zamówienie i ł ń ł powiatowych i wojewódzkiej
komisji lekarskiej, kontrole powiatowych komisji lekarskich.
98
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie ś SZ do ę
i realizacji ń zgodnie z operacyjnym
przeznaczeniem
Zapewnienie ę zasobów do
funkcjonowania województwa w czasie
ż ń ń i wojny
Dysponent
MON
Miernik
Poziom ś SZ do ł ń
(miernik opisowy)
Wojewodowie Liczba poborowych ą
kwalifikacji wojskowej
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
opis
7 524
Zastosowany miernik opisowy ,,Poziom ś SZ do ł ń ż oszacowanie faktycznego poziomu
ś SZ RP do ę i realizacji ń zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem, w odniesieniu do
ą ą dokumentów normatywnych i planów w tym zakresie. Ocenia ę ż w 2012 r. ż ą ć
niskie, ł prawdopodobne ryzyko ł SZ RP w operacji obronnej na terytorium kraju lub w operacji
sojuszniczej o wysokiej ś zgodnie z art. 5 Traktatu ł Ewentualne skutki
ł tego ryzyka ę ą ł bardzo ż znaczenie dla ukompletowania jednostek wojskowych SZ
RP stanami osobowymi, zasadniczym UiSW oraz stanu zapasów. Ww. ryzyko ę ł ż znaczenie
dla utrzymania ą ł ś systemu dowodzenia, zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia,
zabezpieczenia medycznego oraz ł ś warunków zakwaterowania.
Zadanie 11.2. Rozwój ś obronnych
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
2012
Plan
29
Minister ObronyNarodowej
8 493 191
78
Minister Finansów
118 770
Minister Obrony Narodowej, dysponent ę ś 29, w ramach omawianego zadania nadzoruje programy NATO
i UE oraz wspiera ł ą z pozyskiwaniem ś w ramach programów operacyjnych i poza
nimi, w ś poprzez pozyskiwanie nowoczesnego ż (m.in. w zakresie programu
wieloletniego ż ł Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe",
ł systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe, zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia
oraz zobrazowania pola walki) oraz ę inwestycji NATO i UE w zakresie ń i ś
operacyjnych SZ. Minister Finansów, dysponent ę ś 78, w ramach danego zadania fmansuje koszty ł
ą ń z ł programu zakupu samolotu wielozadaniowego F-16 (Program wieloletni ż ł
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"). W ramach zadania 11.2. dysponent
realizuje ł 11.2.1.16., którego celem jest realizacja ą ń ł ż natomiast miernikiem stopnia
realizacji jest ł i terminowa realizacja ą ń ł ż
Cele i mierniki
Cel
ą ę ż ą
ś obronnych
Dysponent Miernik
MON ę przez ę Ministrów oceny realizacji
Programu rozwoju SZ
2012
Plan
ę
oceny
99
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Zastosowany miernik ę przez ę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ" potwierdzi
ą ą ę poziomu ś obronnych. ł to ę ę do wytyczenia dalszych
kierunków rozwoju SZ RP. Ocenia ę ż ę przez ę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju
SZ RP jest niskie, ł prawdopodobne. Ewentualne skutki ł tego ryzyka ę ą ł bardzo ż
znaczenie w wytyczeniu dalszych kierunków rozwoju ś obronnych.
Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
29
59
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Agencja Wywiadu
2012
Plan
273 893
148 664
Minister Obrony Narodowej, dysponent ę ś 29, w ramach omawianego zadania jest odpowiedzialny za
ł ł z uprawnionymi organami ł ż Wywiadu Wojskowego oraz ł ż Kontrwywiadu
Wojskowego) do ochrony ń jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz
ż ł ą zadania ł ż poza granicami ń Agencja Wywiadu, dysponent ę ś 59,
jest odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania ń w warunkach stabilnego ń
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Rozpoznanie ż ń ą MON
w ń ń oraz
ś ć ą SZ RP
AW
ę ń z ł ś ł ż
Wywiadu Wojskowego oraz ł ż
Kontrwywiadu Wojskowego przez organ
ę
ś ć struktur administracyjno-
gospodarczych do zapewnienia
ń ę ń
(TAK/NIE)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
Plan
ę
ń
TAK
Mierniki zastosowane przez obydwu dysponentów ą miernikami autorskimi. ą pod ę ę
materii oraz ń wykonywanych przez SKW i SWW nie ma ż ś ś miernika jako ś
dlatego ż miernikiem realizacji zadania ł ż jest pozytywne lub negatywne ę sprawozdania przez
organ ę Miernik zastosowany przez A W ma charakter uproszczony, co wynika z ś ochrony
informacji niejawnych i jest uzasadniony charakterem ń wykonywanych przez A W. Ocena ryzyka
niewykonania zaplanowanej ś miernika - 30 % (niskie). W poprzednich latach realizacji ż
zadaniowego Agencja Wywiadu ł miernik o tym samym charakterze. Poziom miernika nie ł
ż zmianie.
100
Zadanie 11.4. Realizacja ą ń sojuszniczych i ę oraz uczestnictwo w ł
na rzecz pokoju i stabilizacji ę
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
29 Minister Obrony Narodowej
2012
Plan
895 868
Minister Obrony Narodowej, dysponent ę ś 29, planuje ć ę Polski na arenie
ę poprzez ł w misjach i operacjach NA TO, UE, koalicyjnych oraz poprzez
ę ą ł ę ą i ł ę w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO
i UE. W ramach omawianego zadania MON realizuje ł ą do utrzymywania stanu osobowego
w polskich kontyngentach wojskowych, organizacjach ę przedstawicielstwach
dyplomatycznych i strukturach ę oraz ich wsparcia ł
Cele i mierniki
Cel
Wzmacnianie
pozycji Polski na
arenie
ę
Dysponent
MON
Miernik
Ś liczba ż ł skierowanych do PKW
w stosunku do poziomu ambicji narodowych
("Strategia ł SZ RP w operacjach poza granicami
kraju")
Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich
stanowisk w strukturach NATO i UE
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
Plan
0,93
11/391
Pierwszy z mierników ż ę realizacji ą ń sojuszniczych i ę oraz pozwala
na ę pozycji Polski na arenie ę Ocenia ę ż ż ą ć niskie, ł prawdopodobne
ryzyko zmiany ż Polski w misje poza granicami w stosunku do zaplanowanego ł lub
ś ć zmiany miejsca realizacji ń przez PKW. Ryzyko to ę ł ż znaczenie dla
ł zabezpieczenia wszystkich PKW. Kolejny miernik zastosowany przez MON jest miernikiem
pomocniczym ś ą ę Polski na arenie ę
Zadanie 11.5. ś ć struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony ń
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
16
18
20
21
22
24
25
26
28
29
30
32
Dysponent
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Minister Gospodarki
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Minister Ś
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Sportu i Turystyki
Minister Administracji i Cyfryzacji
Minister Nauki i Szkolnictwa ż
Minister Obrony Narodowej
Minister Edukacji Narodowej
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2012
Plan
23
324
88 497
637
2 533
112
77
l 886
15
28 170
133
140
101
33
34
35
37
38
39
40
41
45
46
53
56
57
58
61
62
64
68
72
76
85
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rozwoju Regionalnego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister ś
Minister Nauki i Szkolnictwa ż
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Minister Sportu i Turystyki
Minister Ś
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Zdrowia
ą Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Agencja ń ę
ł ą Statystyczny
ą Patentowy RP
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ł ą Miar
ń Agencja Atomistyki
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia ł
ą Komunikacji Elektronicznej
Wojewodowie
15
259
15
455
24
22 599
5
436
620
11 530
4
10
34
9
l
15
2
5
lO
2 080
41 846
Dysponenci ą zadanie ą ą ą ć zdefiniowany cel zadania poprzez ę ę ę ć
ś w ,,Programie Pozamilitarnych ń Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2009-2018" w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitamych systemu obronnego ń
Wojewodowie dysponenci ę ś 85 ą zadania ą na utrzymywaniu systemu kierowania
ń narodowym, realizacji ń obronnych na terenie województwa, zapewnieniu ś
struktur administracyjno- gospodarczych kraju do obrony ń organizacji i przeprowadzania rejestracji oraz
kwalifikacji wojskowej.
Cele i mierniki
Cel
Utrzymanie ś
realizacji ń obronnych
przez organy administracji
publicznej i
ę
102
Dysponent
MTBiGM
(cz. 18)
MG
MTBiGM
(cz. 21)
MS i T
(cz. 25, 40)
MAiC (cz. 26)
Miernik
Procent realizacji ń rocznych ś
w Programie PPPO na lata 2009-2018 (w%)
ń wykonania decyzji na utrzymywanie mocy
produkcyjnych i/lub remontowych (liczba
wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy
produkcyjnych i/lub remontowych l liczba
wydanych decyzji)*lOO%
Procent realizacji ń rocznych ś
w PPPO na lata 2009-2018 (w%)
Stosunek pracowników przygotowanych do
wykonywania ń obronnych do wszystkich,
którzy powinni ć przygotowani
Procent realizacji ń rocznych ś
w PPPO na lata 2009-2018 (w%)
2012
ł
111 100%
100%
6/6 100%
100%
717 100%
MRiRW Realizacja liczby ń realizowanych do liczby 100%
(cz 32, 33, ń zaplanowanych
35 i 62)
MON ę oceny Pozamilitarnych ń ę
Obronnych RP
oceny
MTBiGM Procent realizacji ń rocznych ś w 17117
(cz. 39) PPPO na lata 2009-2018 (w%) 100%
UOKiK Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób 100%
zatrudnionych w ę planowanych do
przeszkolenia
ABW ż ą monitorowanie ś struktur
administracyjno - gospodarczych kraju do obrony
ń ś ć logiczna T AK (l)/ NIE (O)
UPRP ń realizacji ń obronnych w danym roku 100%
GUM Relacja liczby ń zrealizowanych do liczby 100%
ń zaplanowanych w Programie
Pozamilitamych ń Obronnych(%)
UKE ś ć egzekwowania wykonywania ń 100
przez ę w %
Stopniowe ą KPRM Liczba ł ż ń z realizacji
ś wymogami ł ż celów dla Ministra Obrony Narodowej
poziomu organizacyjnego
i technicznego systemu
kierowania
ń
Utrzymanie ś Ś 22 Liczba zrealizowanych ę ę ć 16
struktur administracyjno-
gospodarczych kraju do
Ś CZ. 41 Liczba zrealizowanych ń 6
realizacji ń obronnych
Utrzymanie ś MKiDN Liczba ń zrealizowanychiliczba ń 100
realizacji ń obronnych zaplanowanych w programie PPO w dziale
w dziale administracji administracji ą kultura i ochrona
ą kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (%)
dziedzictwa narodowego
Realizacja ę ę ć MNiSW Procent realizacji ę ę ć zaplanowanych 40%
rzeczowo-finansowych (cz.28, 38) w Programie Pozamilitarnych ń
ś w Programie Obronnych (PPPO)
Pozamilitamych
ń Obronnych
(PPPO) 2009-2018
Przygotowanie ł MEN % ź liczby opracowanych i utrzymywanych 100%
administracji ą w ś planów operacyjnych w stosunku do
ś i wychowanie do wymaganych normatywnie w danym roku
realizacji ń na kalendarzowym
wypadek ż
ń ń
i wojny
Utrzymanie ś MRR Relacja liczby ń zrealizowanych do liczby 100%
realizacji ń obronnych ń zaplanowanych w Programie
w ramach cz.34: Rozwój Pozamilitarnych ń Obronnych(%)
regionalny
103
Utrzymanie ś MS Liczba przeprowadzonych ń
6
realizacji ń obronnych
przez Ministerstwo
ś
Utrzymanie ś MSZ Procent realizacji ń rocznych ś 100%
realizacji ń obronnych w Programie Pozamilitarnych ń
przez organy administracji Obronnych (PPPO) (w%)
publicznej
Zabezpieczenie rezerw MZ % zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania 100%
ń w zakresie
ochrony zdrowia dla ł
Zbrojnych RP na wypadek
ż ń
i w czasie wojny
Przygotowanie jednostek GUS Ocena dokonanego zakupu ę pod ę
statystyki publicznej do ś ś ć logiczna TAK(l)/NIE(O))
realizacji ń w sytuacji
ż ń
ń i w czasie wojny
Zapewnienie ś PAA ł kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu 80%
struktur administracyjno- obronnym w procentach
gospodarczych kraju do
obrony ń
Zapewnienie ł ś KRUS Liczba osób przeszkolonych 60 osób
przygotowania w realizacji
ń wykonywanych
w ramach ń
obronnych ń
Zapewnienie ę Wojewodowie Procent realizacji ń rocznych ś 94,1%
zasobów do w Programie Pozamilitarnych ń
funkcjonowania Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018
województwa w czasie
ż ń
ń i wojny
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Miernik ,,Procent realizacji ń rocznych ś w Programie Pozamilitarnych ń Obronnych
2009-2018" ę przez MAiC ma za zadanie ukazanie stopnia realizacji ń rocznych poprzez wskazanie
ś wydatkowanych ś przeznaczonych na ich ę oraz zrealizowanych ę ę ć
rzeczowo-finansowych, co stymuluje do 100% realizacji ś corocznie ń obronnych przez organy
i jednostki ł i nadzorowane. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika prezentowanego przez
MON jest minimalne. Brak opracowywania dokumentu podyktowany ł ć zmianami w ramach prac nad
ą prawa wojskowego. Miernik "liczba przeprowadzonych ń ł opracowany przez Ministra
ś Miernik opisuje ę zamierzonego celu: utrzymanie ś realizacji ń
obronnych przez MS przeprowadzenia ń i ć ń specjalistycznych co pozwoli na ł
ę ś ł ł organów i jednostek organizacyjnych ą zadania obronne
z odpowiednimi dowództwami i jednostkami organizacyjnymi ł Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk
sojuszniczych. Ryzyko niewykonania ś miernika MNiSW ,,Procent realizacji ę ę ć
zaplanowanych w PPPO" jest ł podobnie w przypadku MSZ, który stosuje taki sam miernik. Ryzyko
104
niewykonania zaplanowanej ś miernika prezentowanego przez MSiT ż ć spowodowane ą
pracowników przewidzianych do wykonania ń obronnych w planowanych szkoleniach obronnych. ś ć
miernika MEN ż ć od zaplanowanej z uwagi na brak ś przez pracowników zasad
uaktualniania planów operacyjnych; brak ś zawodowego i ż w pracy; ł ż ą ę
proces uzgadniania i zatwierdzania planów. Miernik MRR ł na podstawie ń ł
dysponenta. W ramach ż zadania ę ryzyko niedotrzymania terminu w zakresie ę ń
których ą przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Organizowane przez ABW szkolenia struktur
administracyjno-gospodarczych kraju do obrony ń przeprowadzane ą w ż ś od potrzeb. ą to
pod ę i ł ą ż MON nie zrezygnuje z przeprowadzania ż ń nie istnieje ryzyko
niewykonania zaplanowanej ś miernika. ł przez KPRM sprawozdanie z realizacji ,,Programu
pozamilitamych ń obronnych RP w latach 2009-2018" jest opracowywane elektronicznie poprzez
ę SWOT ą ą mocne i ł strony oraz szanse i ż Ze ę na rodzaj miernika
zaproponowanego przez P AA nie ę ryzyko jego niewykonania. Ryzyko niewykonania miernika MG
ą do minimum ś ł zasady typowania ę ś w zatwierdzanej przez Ministra
Gospodarki metodyce naliczania kosztów utrzymywania przez ę mocy produkcyjnych i/lub
remontowych, ę do realizacji ń ą z programu mobilizacji gospodarki oraz
przyznawania i rozliczania dotacji na ich utrzymywanie. Ryzyko niewykonania miernika ą jest jedynie
z wypadkami losowymi, w wyniku których poszczególni ę ą nie ć ń ł ż
przedmiotowymi decyzjami. Miernik prezentowany przez MTBiGM w ę ś 21 jest ilorazem ś
finansowych i ę ę ć rzeczowo-finansowych zaplanowanych do wydatkowanych. Dysponent nie
ł ryzyka niewykonania zaplanowanej ś miernika. W przypadku mierników Ś (zarówno dla
ę ś 22 jak i 41) istnieje niskie ryzyko niewykonania ś Podstawy metodologiczne i ryzyko
niewykonania ś miernika prezentowanego przez MZ nie ł ś UOKiK nie ś ł ryzyka
niewykonania zaplanowanej ś miernika. ę ł ryzyko niewykonania ś miernika
zaprezentowanego przez GUS z uwagi na ą ę ę kwaterunkowego na rynku. Ryzyko
niewykonania miernika KRUS ą ż ć z przypadkami losowymi, w wyniku których dana liczba
osób nie zostanie przeszkolona w zakresie ń obronnych.
105
Funkcja 12. Ś
Funkcja 12 wpisuje ę w obszar strategiczny ń energetyczne i ś (strategia ą
Strategia ń energetyczne i ś Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar ń
odpowiedzialny za sprawy ochrony i ł ś oraz racjonalnego wykorzystywania jego
zasobów, ochrony przyrody ś i badania stanu ś ś ochrony lasów i gruntów ś
ł oraz stosowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Ochrona ś i poprawa jego stanu jest bardzo ż ą ą ł ś ń ł
podejmowane w tym zakresie ą charakter ą ł ą z aktów prawnych i ą ń ą
z ł Polski w Unii Europejskiej oraz prowadzonej ł ę
Celem ł ń jest zachowanie ż ś biologicznej oraz zapewnienie jej ł ś i ż ś rozwoju.
Wspierane ą projekty ł ż ą ochronie przyrody i ł ż ś biologicznej, w tym tworzenie
europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000, ochrona i ł krajobrazu jak ż
rozwój parków narodowych i krajobrazowych.
Niezwykle ą ł ś ą w zakresie funkcji 12. jest ż nowych ą ń ł ż ą skutecznemu
ł degradacji ś naturalnego, które ą jest z ą globalnym ż
spowodowanym m.in. zmianami klimatycznymi, awariami ł zanieczyszczeniem powietrza oraz
stopniowym zmniejszaniem zasobów wodnych.
W zakresie ochrony ś ż jest wspieranie ę ę ć ą z oczyszczaniem ś
zapewnieniem wysokiej ś wody pitnej, zagospodarowaniem odpadów i ą terenów
zdegradowanych.
Realizowane ą ł ą do redukcji emisji gazów cieplarnianych i ł odpowiedniej
ś powietrza ę ą potrzeby rozwojowe kraju oraz ę ą w tym
szczególnie ą akcesyjne. Prowadzona jest kontrola i monitoring stanu ś wspomagana jest
rozbudowa infrastruktury w zakresie ochrony ś
W obszarze gospodarki wodnej podejmowane ą ł ż ą zaspokajanie uzasadnionych potrzeb
wodnych ś i gospodarki przy poszanowaniu zasad ż ż wód, ą
i utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz podnoszenie ś ochrony przed
ą i skutkami suszy.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 3 077,8 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 2 463,3 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 12 ł
przedstawione na ż wykresie.
106
w tys. ł
o 600 000 l 200 000 l 800 000 2 400 000 3 000 000
l
l '
•.
206 566
i
bwroznorodnosc1 , :
Zadanie 12.2. ł ś '
powietrza atmosferycznego i 114 5 85
ł Zlllianom klimatu
J
12.3. zasobami '
5 311
1 strukturami geolog1cznyrrn
'
Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami -184 513
Zadanie 12.5. Gospodarowanie
zasobami wodnymi
Zadanie 12.6. Rozbudowa
infrastruktury ochrony ś
'
Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring
ś i ł - 320 0$8
ż ś 1
1

l
Zadanie 12.8. ekologiczna ' l O
083
pansiwa
702 954
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 ń ą ł ś ć dysponentów w zakresie
polityki ekologicznej ń racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz ł ń na rzecz
ochrony ś Przede wszystkim chodzi o ł ą ochrony ż ś i krajobrazu,
zwalczania i ograniczania ń ksztahowanie ś powietrza atmosferycznego, racjonalnego
wykorzystania zasobów wodnych, geologicznych oraz ł skutkom suszy i powodzi. ż
aspektem ą ż zadania na rzecz ł zmianom klimatu, ż ś oraz
rozbudowa infrastruktury ochrony ś
Zadanie 12.1. ł ż ś
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
41
85
Dysponent
Ś
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
132 445
24 815
2012
ż ś europejskich
plan
49 306
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na finansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Ś dysponent ę ś 41, realizuje zadania ą do zachowania ą ź odtworzenia
ł ś stanu przedmiotów ochrony, zachowania ś przyrodniczych terenów przyrodniczo cennych
107
.---------------------------------
oraz gatunków ę ą ą ę ń ą z ę umów
w zakresie ochrony przyrody, ograniczenie degradacji ś naturalnego oraz powstrzymanie utraty
ż ś biologicznej, zachowanie funkcji gleb rekultywacja terenów zdegradowanych
i zdewastowanych. Ponadto odpowiada za wspieranie projektów ą na kompleksowej rekultywacji
ą do przywrócenia naturalnego uksztahowania terenu i/lub ą ę przez ę lub ę
ś substancji zgodnych z wymaganymi standardami prowadzenie w formie elektronicznej Krajowego
Rejestru ś ł Podstawowego (bazy nasiennej) i jego skróconej formy na potrzeby Komisji
Europejskiej, a ż rejestru dostawców ś ł ż (LMR), wydawanie ś
pochodzenia LMR wraz z prowadzeniem ich rejestru, dokonanie ę kontroli terenowych ś
ł podstawowego, ś ł ż produkowanego i wprowadzanego do obrotu oraz
sprawowanie nadzoru nad ę obrotem ś ł ż Wojewodowie,
dysponenci ę ś 85, ą ł ł ż ą popularyzacji i upowszechnianiu ś historycznych,
kulturowych i przyrodniczych terenów Parków Krajobrazowych. Cel zadania ma ć ą ę ś
poprzez ę i ę ż ń ę i ę dla ś parków i zapobieganie tym
ż ł ż parków ą zadania z zakresu zagospodarowania turystycznego parków, a ż
szeroko ę ł ń edukacji ekologicznej poprzez ć ś edukacyjnych. Prowadzone ą kontrole
i lustracje terenu pod ą przestrzegania zasad zawartych w ą o utworzeniu Parków
Krajobrazowych. W ramach omawianego zadania realizowane ą ż ł ą na celu odtworzenie
na ich obszarach pierwotnych ś tj. ł ą cennych przyrodniczo- ą miejsca bytowania wielu
gatunków ptaków ę ą
Cele i mierniki
Cel
Zachowanie i ł
ś przyrodniczych
i krajobrazowych
Zachowanie walorów
przyrodniczych i krajobrazowych
Dysponent
Ś
Wojewodowie
Miernik 2012
ł
ś ć obszarowych form ochrony przyrody 2 841
Powierzchnia, na której zachowano lub
uksztahowano ś przyrodnicze 500 500
i krajobrazowe (ha)
Powierzchnia obszarów chronionych (w ha) 417 850,7
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanych ś miernika Ś z powodu braku ę przetargów
i nie ł wykonawców planów ń ochronnych oraz z powodu nierzetelnych wykonawców i braku
zgody ł
Zadanie 12.2. ł ś powietrza atmosferycznego i ł zmianom klimatu
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
41
85
108
Dysponent
Minister Ś
Wojewodowie
2012
ż ń
plan
3 580
l 316
2012
ż ś europejskich
plan
9 689
o
Minister Ś dysponent ę ś 41, realizuje ł w celu zmniejszenia emisji ń do
powietrza, podanej w %, dla: S02, NOx i ł drobnego oraz ę ą Ministra Ś
ą z ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
i innych substancji, ą system handlu emisjami czyli mechanizm ą w sposób
efektywny ę gazów cieplarnianych a ż ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie ą emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ę danego zadania
ą ą poprzez zapewnienie ś norm oraz standardów ą ś powietrza, mierzone
przez ś ć programów ochrony powietrza w stosunku do ś stref, w których przekroczone ł poziomy
dopuszczalne substancji szkodliwych w powietrzu.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Ograniczenie emisji ń do Ś
powietrza
Ograniczanie emisji gazów Ś
cieplarnianych i substancji
ż ą ę ą i
innych substancji ą
powietrze
ś powietrza i Wojewodowie
utrzymanie ś klimatu
Miernik
ś ć ń
wprowadzonych do
powietrza Mg (%)
ś ć ograniczonej lub
ę emisji C0
2
(MG/rok)
Procent ń od
ś norm
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
plan
S02- 835 000
N02-794 000
TSP- 82 000
19 420
30,2%
Ryzyko niewykonania pierwszego miernika przedstawionego przez Ś jest trudne do ś Drugi miernik
jest ż od wydatkowanych ś Ryzyko niewykonania jego ś ż po stronie beneficjentów
pomocy. To od nich ż jakie projekty ą ł i jakie ę ą harmonogramy ich realizacji. Ponadto
inwestycje te ą ę wieloletnie i efekt ich realizacji jest widoczny dopiero po kilku latach od ę
Zadanie 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
41
85
Dysponent
Minister Srodowiska
Wojewodowie
2012
ł
4194
l 117
Minister Ś dysponent ę ś 41, realizuje ł ą do rozpoznawania budowy
geologicznej kraju pod ą ż ś zaopatrzenia ś oraz sektorów gospodarczych w kopaliny
i wody podziemne wraz z ich ą Realizacja zadania polega przede wszystkim na nadzorowaniu w zakresie
merytorycznym i finansowym prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz
nadzorowaniu baz z danymi geologicznymi. Ponadto Ś dba o ę i upowszechnianie informacji
w zakresie geologii i górnictwa, prowadzi ę administracyjne oraz wydaje stosowne decyzje
109
i postanowienia w przedmiotowym zakresie. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą ł
w zakresie przeprowadzania egzaminów ą uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania
pracami geologicznymi, wykonywania ń ł ż surowców mineralnych oraz map hydrologicznych,
zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi, ę zasobu informacji
geologicznej, wykonanie oraz ł honorariów dla autorów opinii i ekspertyz ę do realizacji
ń z zakresu geologii oraz ż archiwum geologicznego.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Rozpoznanie budowy geologicznej Ś
kraju pod ą ż ś
zaopatrzenia ś oraz sektorów
gospodarczych w kopaliny i wody
podziemne wraz z ich ą
ę zasobu informacji
geologicznej
W oj ewodowie
Miernik
Liczba wykonanych ń
Liczba wydanych koncesji i ich zmian
na ł ś ć ś ą w ustawie
Prawo geologiczne
Stosunek JST, w których
przeprowadzono ę do
ogólnej liczby JST w województwie
2012
plan
50
95
19,3%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Pierwszy miernik Ś jest ż od wydatkowanych ś ż on ć niewykonany z powodów
ż ą po stronie beneficjentów pomocy. Od nich ż jakie projekty ą ł i jakie ę ą
harmonogramy ich realizacji. W ramach tego zadania Ś fmansuje ł prowadzenie ń
geologicznych, których efektem ą ż opracowania. Drugi miernik jest ż od czynników
ę np. od zainteresowania potencjalnych inwestorów ą ń na terenie kraju dlatego istnieje
ryzyko innego wykonania miernika ż lub ż ż to ł zaplanowane.
Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
41
85
Dysponent
Minister Ś
Wojewodowie
2012
ż ń
plan
2 083
l 090
2012
ż ś europejskich
plan
181 340
o
Minister Ś dysponent ę ś 41, realizuje ł ą na nadzorowaniu i koordynacji
gospodarowania odpadami w celu zapewnienia odpowiedniego ę z odpadami - w sposób, który nie
ż ż i zdrowiu ludzi oraz ś Ograniczenie ł odpadów na ś ż jest
poprzez system zagospodarowania odpadów komunalnych oraz system zagospodarowania odpadów innych ż
komunalne. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą cele ą do zapewnienia ę
z odpadami w sposób ż ą ż i zdrowiu ludzi oraz ś ż elementem tych ł ń ą
prace Komisji Egzaminacyjnej ą kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarki odpadami
110
zaplanowano zgodnie z ś ą 5 ą Ministra Ś z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1841) oraz
wydawanie stosownych ę ć administracyjnych, w zakresie gospodarki odpadami, przez ą
województw.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie racjonalnej gospodarki Ś
odpadami
Miernik
Masa ł odpadów
komunalnych do masy zebranych
odpadów komunalnych (%)
Ograniczenie masy ł
odpadów (Mg/rok)
2012
plan
74
216 015
Zapewnienie ę W oj ewodowie ą ę poziom recyklingu odpadów 20,5%
z odpadami w sposób ż ą
ż i zdrowiu ludzi oraz
ś
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Ryzyko niewykonania ś dla pierwszego miernika Ś ż ć z nieprzestrzegania przepisów przez
ę itp. Z kolei drugi miernik ż nie ć wykonany z powodów ż ą po stronie
beneficjentów pomocy. To od nich ż jakie projekty ą ł i jakie ę ą harmonogramy ich
realizacji. W ramach wsparcia ę w zakresie zbiórki i ż pojazdów wycofanych
z eksploatacji, ograniczeniem ż ć ś ć ż do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys
gospodarczy, ą ć zmniejszenie tempa wymiany pojazdów przez obywateli. ż
czynnikiem ą ć ł na ę ś ź w zakresie gospodarki odpadami ą
projektowane zmiany przepisów prawa. ę projektowanych ustaw powinno znacznie ę ć popyt na
dofmansowanie ł ń ą z ł gospodarowaniem odpadami.
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
22
41
85
Dysponent
Ś
Ś
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
256 846
o
l 611
2012
ż ś europejskich
plan
355 855
88 642
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Ś dysponent ę ś 22 i 41, realizuje ł ą do ksztahowania, ochrony
i wykorzystania zasobów wodnych, utrzymania powierzonego ą ą z ą ą
ę ą oraz ł skutkom suszy. Ponadto odpowiada za ę ś
zasobów dyspozycyjnych ę dla ś i gospodarki kraju oraz stopnia ń
przeciwpowodziowego i ł skutkom suszy wraz ze ę naturalnej retencji dolin
111
rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą
ł ą na regulacji stosunków wodnych, budowie zbiorników wodnych i retencyjnych oraz
budowie ł przeciwpowodziowych, a ż wydawaniu koncesji na ę wód leczniczych,
termalnych i solanek.
Cele i mierniki
Cel
Zaspokajanie potrzeb wodnych
ś i gospodarki narodowej
oraz ograniczenie ż ń
ł przez powodzie
i susze w ł ą
z utrzymaniem dobrego stanu wód
i ą z nimi ekosystemów
Dysponent
Ś (cz. 22)
Ś (cz. 41)
Zabezpieczenie ż i mienia Wojewodowie
przed skutkami powodzi lub suszy
Miernik
ł ł poniesionych na
gospodarowanie wodami w PKB (%)
Liczba realizowanych ę ę ć
Powierzchnia obszarów
zabezpieczonych przed negatywnymi
skutkami powodzi lub suszy (w ha)
2012
ł
0,058
5
129,3
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Ryzyko niewykonania miernika dla ę ś 22 w sposób ś ą jest z ą ń
w ś inwestycyjnych ą zarówno uzyskania stosownych decyzji administracyjnych
(m.in. decyzje o lokalizacji celu publicznego, decyzje o ś uwarunkowaniach, pozwolenia
wodnoprawne, pozwolenia na ę decyzje ą warunki prowadzenia robót), jak ż
przeprowadzanie odpowiednich procedur w zakresie ń publicznych (przetargi). Istotnymi czynnikami
ł ą na ę ę ę ć technicznych ą z gospodarowaniem wodami, oprócz
wspomnianych ń prawno-administracyjnych, ą ż warunki pogodowe i stan wód - nie
ż do ś w perspektywie ł Miernik dla ę ś 41 ż nie ć zrealizowany
z powodu np. nie podpisania przez beneficjentów umów o dofinansowanie.
Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony ś
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
22
41
85
Dysponent
Ś
Ś
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
231
3 124
23
2012
ż ś europejskich
plan
o
l 630 341
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Ś dysponent ę ś 22 i 41, realizuje ł ą do rozwoju infrastruktury
ą ę do poprawy stanu ś W ramach omawianego zadania dysponent wspiera
112
ż aglomeracji w systemy oczyszczania ś oraz realizuje wsparcie finansowe beneficjentów
ą projekty w ramach MF EOG i NMF 2004-2009.
Cele i mierniki
Cel
ż aglomeracji
w systemy oczyszczania ś
Rozwój infrastruktury
ą ę do poprawy
stanu ś
Dysponent
Ś (cz.22)
Ś (cz.41)
Miernik
Liczba aglomeracji ł ą wymagania
Ś
Liczba realizowanych ę ę ć l projektów
Liczba uzyskanych audytów energetycznych
i elektroenergetycznych przez
ę (szt.)
2012
ł
34
452
80
Wydawanie ń wodno-
prawnych
W oj ewodowie Decyzje 16
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Poprzez ę aglomeracji ł ą wymagania Ś ś ę ń wykonania Programu oraz
ewentualne ryzyko niewykonania ś dla pierwszego miernika. Ryzyko niewykonania miernika drugiego
ą jest z czynnikami atmosferycznymi oraz ludzkimi i ś ł na poziomie niskim. Ostatni
z mierników Ś ą jest z ś zawartymi w umowach z beneficjentami dlatego ryzyko jego
niewykonania ż po stronie beneficjentów pomocy. Wszystkie mierniki ą opracowanie ł
dysponenta.
Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring ś i ł ż ś
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
41
85
Dysponent
Ś
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
43 462
131 137
2012
ż ś europejskich
plan
4 773
140 686
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Ś dysponent ę ś 41, realizuje ł ą na celu ę stanu ś przed
negatywnym ł czynników cywilizacyjnych. W ramach omawianego zadania dysponent przede
wszystkim prowadzi monitoring ś oraz kontrole w zakresie jego ochrony. Ś dokonuje ż
rozpoznania, oceny ę ą ż ń a ż prowadzi rejestr ż awarii i zapewnia ę
przed skutkami ż ń naturalnych. Ponadto dysponent ą ż do przestrzegania prawa, sprawnego przebiegu
ę ń administracyjnych i wydawania decyzji w zakresie ochrony ś Dysponent zapewnie ż
sprawne ł systemu ą wnioski o wydanie ń zintegrowanych oraz wydawanych
pozwoleniach zintegrowanych. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w ramach tego zadania ą
kontrole podmiotów ą ze ś w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz warunków
ś w decyzjach administracyjnych zgodnie z "Wytycznymi do planowania ł ś organów
113
Inspekcji Ochrony Ś ę ł których ł ś ć ż ć ż ą ę
Wojewodowie w ramach omawianego zadania ł ł ą z organami ł ś do zwalczania ż
awarii oraz ą nadzór nad usuwaniem skutków awarii w ś oraz odpowiedzialni ą za
wykonanie ń i ę stanu ś
Cele i mierniki
Cel
Ochrona stanu ś przed
negatywnym ł czynników
cywilizacyjnych
Zapewnienie dobrego stanu
ś
Dysponent
Ś
W oj ewodowie
Miernik
Liczba wykonanych ocen, raportów
i ń
Liczba utrzymywanych stacji
pomiarowo-obserwacyjnych (szt.)
Stosunek zrealizowanych ą ń
pokontrolnych, wydanych w przypadku
stwierdzonych ł ś do
ł wydanych ą ń
2012
ł
5 017
63
83,5%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Ryzyko niewykonania pierwszego miernika ż ą ć ę z ś kadrowymi ą ł na
przeprowadzone kontrole w oparciu, o które ą raporty i sprawozdania. Dla drugiego miernika ryzyko
wynika ł z powodów ż ą po stronie beneficjentów pomocy ł ż wniosków, ź
w realizacji itp.).
Zadanie 12.8. Polityka ekologiczna ń
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
41 Ś
2012
ż ń
plan
7 412
2012
ż ś europejskich
plan
2 671
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Ś dysponent ę ś 41, realizuje ł ą do zapewnienia prowadzenia
racjonalnej polityki ekologicznej ń wspieranie postaw proekologicznych i zapewnianie ł ń
edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie ś
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie ń
ekologicznego kraju i tworzenie podstaw
do ż rozwoju ł
gospodarczego
114
Dysponent Miernik
Ś ę zrealizowanych ę ę ć
edukacyjno-promocyjnych oraz
informacyjnych
2012
ł
170 000
ś ć preferencyjnego l 575
ż finansowania ochrony
ś dla beneficjentów przez
Ś (mln ł
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Dla pierwszego prezentowanego ż miernika istnieje niskie ryzyko niewykonania ś z kolei drugi
miernik ż nie ć wykonany z powodów ż ą po stronie beneficjentów pomocy.
115
Funkcja 13. Zabezpieczenie ł i wspieranie rodziny
Funkcja 13 wpisuje ę w obszar strategiczny ł ludzki (strategia ą Strategia rozwoju ł
ludzkiego). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar ń odpowiedzialny za sprawy zabezpieczenia
ł funduszy emerytalnych, rehabilitacji ł osób ł sprawy kombatantów
i osób represjonowanych, ł ś ż publicznego. Obejmuje ż sprawy z zakresu rozwoju
i ochrony instytucji ł ż ń dzieci i rodziny, ą programów wspierania rodziny, ł
patologiom i dyskryminacji w rodzinie, ń demograficznych w kraju, organizacji ą
i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych ą wsparcia, ł
ę w tym zakresie.
ń wspiera osoby ą ę w trudnej sytuacji ż w jej ę ż oraz ł
wykluczeniu ł w ramach systemu pomocy i integracji ł Polityka rodzinnajest realizowana
poprzez wsparcie materialne rodzin, pomoc rodzicom w sprawowaniu funkcji rodzicielskich i ń
ś z ą ą tworzenie podstaw formalno-prawnych i finansowych na rzecz ę
ę do placówek publicznych opieki nad dzieckiem, doskonalenie ą ń ą z ą dziecka
oraz prowadzenie ń z zakresu polityki rodzinnej i równego statusu.
Zadanie ą z ł przemocy w rodzinie realizowane jest poprzez systematyczne
diagnozowanie tego zjawiska, podnoszenie ż ś ł wobec przemocy w rodzinie oraz
kompetencji ł ż ą ę ą przemocy, udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie oraz ł na sprawców przemocy.
Elementern realizacji polityki ł jest ż aktywizacja ł ludzi ę ś lub ł
ł oraz przystosowanie ich do aktywnego ż w ś
Jednym z podstawowych obszarów ą ę w funkcji 13. jest system ń ł
ń gwarantuje ł ą ł ę ś ń ł ą z ą ń ł dla
pracowników i rolników. W ą z ż realizowane ą ł do systemów ń
ł ś z ż finansowane ą ś dla niektórych grup zawodowych. Ponadto
realizowane ą prace ą z wypracowaniem nowych regulacji prawnych w tym zakresie oraz
monitorowaniem systemu ś ń ubezpieczeniowych.
Ponadto w ramach funkcji 13. fmansowane ą ł ą na celu ż kombatantom i osobom
represjonowanym korzystania z ż im ń zapewnienie szacunku i honoru oraz pomocy i opieki.
Cele te realizowane ą poprzez wydawanie decyzji i ń o przyznaniu szczególnych ń dla tych
osób, przyznawanie ź lub okresowej pomocy ę ż osobom w trudnej sytuacji materialnej, czy ż
ą w znalezieniu miejsca w domu opieki ł dla kombatantów.
ń wspiera rozwój instytucji wolontariatu i gospodarki ł ą warunki do ę
ś ł w funkcjonowaniu ń
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 90 742,0 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 9,0 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 13 ł
przedstawione na ż wykresie.
116
o
z.adanie Pornoc i 1
1
3 334 137
mtegracJa ł
l
l
Zadanie 13.2. Aktywizacja 'l
1
ł osób 82 488
ł 1
Zadanie 13.3. Ś
ł
j
l
l
Zadanie 13.4. Sprawy !
kombatantów i osób l 30 002
represjonowanych j
20 000 000
Zadanie 13.5 .. Wspieranie
9 640 947
rodzmy -
l

l
Zadanie 13.6. ł ś ć ]
21 153
ż pubhcznego '
Zadanie 13.1. Pornoc i integracja ł
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
18
19
29
44
85
Dysponent
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Minister Finansów
Minister Obrony Narodowej
Minister Pracy i Polityki ł
Wojewodowie
40 000 000 60 000 000
2012
ł
120 000
21 800
5 700
16 707
3 169 930
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent ę ś 18, wykonuje zadania w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
ń chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z ź zm.). Minister
Finansów w ramach zadania przekazuje dotacje do ł do ł sprzedawanych w barach mlecznych,
które ż ą ceny ł Minister Pracy i Polityki ł dysponent ę ś 44, realizuje ł w
dziedzinie wspierania osób ż wykluczeniem ł oraz wsparcia jednostek organizacyjnych
pomocy ł w realizacji ń Wspieranie osób ż wykluczeniem ł realizowane
jest poprzez ł ś wspieranie aktywnych form reintegracji ł oraz
osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest odpowiedzialny za ż i ę przepisów o pomocy
ł W ramach tego zadania dysponent koordynuje programy wieloletnie "Pomoc ń w zakresie
ż oraz "Krajowy Program ł Przemocy w Rodzinie". Rola Wojewodów, dysponentów
117
w tys. ł
80 000 000
i
77 633 236
ę ś 85, w tym obszarze polega na nadzorze, kontroli ś i standardu ł ś w jednostkach
organizacyjnych pomocy ł oraz kwalifikacji kadr, finansowaniu ł ł okresowych,
zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi jak ż pomoc osobom ę ą w trudnej
sytuacji ż poprzez programy wieloletnie-' Pornoc ń w zakresie ż oraz" Krajowy
Program ł przemocy w rodzinie".
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012
ł
ż osobom MTBiGM Liczba lokali i miejsc noclegowych 3 900
i rodzinom ę ż tworzonych w ramach ą
trudnych sytuacji ż programu wsparcia budownictwa dla
ż (w szt.)
MF Procent wykorzystanych ś do 100%
kwoty przekazanej dotacji ł
MPiPS Stosunek liczby osób ą
z pomocy ę ż do ogólnej
liczby osób ą z pomocy
ł
W spieranie weteranów ł ń MON Relacja liczby ś ń ł 100%
poza granicami ń w w terminie do ogólnej liczby
ę ż trudnych ł ś ń
sytuacji ż
W spieranie osób ż Wojewodowie Stosunek liczby osób ą 7,8%
wykluczeniem ł z ż form pomocy do ogólnej
w ę ż trudnej liczby ń w województwie
sytuacji ż
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Miernik prezentowany przez MF ł opracowany przez dysponenta w sposób analogiczny do roku
poprzedniego. Ryzyko jest ą ze zmianami kierunków polityki ł w trakcie realizacji zadania.
Miernik MTBiGM obrazuje efekty, jakie przynosi pomoc z ż ń w zakresie ę programem
ę ę ś ń i ń dla osób bezdomnych). W odniesieniu do ryzyka niewykonania
zaplanowanej ś miernika, ż ś ć ż liczba lokali mieszkalnych utworzonych przy udziale
finansowego wsparcia ż ż od decyzji inwestorów (wybór realizowanego ę ę ma
ś ł na ś ć finansowego wsparcia o jakie ż ę ć inwestor). A zatem ż
z uwagi na czynnik subiektywny ą ę ć ż ś faktycznych w odniesieniu do planu.
Zadanie 13.2. Aktywizacja ł osób ł
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
44
85
118
Dysponent
Minister Pracy i Polityki ł
Wojewodowie
2012
ł
l 931
80 557
Minister Pracy i Polityki ł dysponent ę ś 44, podejmuje ł ą na celu udzielanie
wsparcia oraz ę osób ł poprzez ę i wspieranie rehabilitacji ł
realizowanej przez JST, prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o ł ś stopniu
ł ś oraz nadzór nad ś organizatorami turnusów rehabilitacyjnych. W ramach
ornawianego zadania MPiPS prowadzi ż dialog obywatelski w zakresie aktywizacji ł osób
ł Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w ramach tego zadania ą odpowiedzialni za
rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczenia o ł ś lub stopniu ł ś
rozpatrywanie ł ń od tych ń ę i nadzór nad funkcjonowaniem powiatowych ł
do spraw orzekania o ł ś szkolenia ł ł ą powiatowych ł do
spraw orzekania o ł ś nadzór i ę ś i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
dla osób ł
Cele i mierniki
Cel
Zapewnianie ś
ł osób
ł
Dysponent
MPiPS
ż osobom Wojewodowie
ł korzystania
z ulg i ń poprzez wydanie
ń o ł ś
i stopniu ł ś
Miernik
Liczba osób ł ę
ł w zakresie rehabilitacji
ł które ą z ż form
wsparcia
Stosunek liczby wydanych ń do
ł ż wniosków
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
620
tys.
96,8%
Ryzykiem ą ł na ł ę ś miernika jest sposób alokacji ś PFRON przez
ą co ł ą redystrybucji ś na ś ć realizacji ń z zakresu aktywizacji
ł ł ę ż liczba osób ł ą z poszczególnych form
wsparcia. Miernik stanowi opracowanie ł dysponenta.
Zadanie 13.3. Ś ł
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
04
05
06
13
15
29
37
42
44
72
73
88
Dysponent
ą ż
Naczelny ą Administracyjny
ł Konstytucyjny
Instytut ę Narodowej
Minister ś
Minister Obrony Narodowej
Minister ś
Minister Spraw ę
Minister Pracy i Polityki ł
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia ł Rolników
ł ń ł
Prokuratura Generalna
2012
ł
21 212
27 431
4 702
2 095
197 449
6 502 238
1172 911
7 241 627
3 365
13 973 301
48 305 405
181 500
119
W ramach tego zadania ą ż dysponent ę ś 04, jest odpowiedzialny za ł ę ś ń na
rzecz ę w stanie spoczynku oraz ich rodzin. ł Konstytucyjny, dysponent ę ś 06, wykonuje
zadanie poprzez zaspokajanie praw ę TK do ś ń ą z ń kadencji. Naczelny
ą Administracyjny, dysponent ę ś 05, w tym zakresie realizuje zadanie ą na celu zapewnienie
ś dla osób uprawnionych do korzystania ze ś ń finansowanych z ż ń (tj. ż ń
dla ę w stanie spoczynku i ż ń rodzinnych), w tym m.in. poprzez ą i ą ł ę
ż ń Instytut ę Narodowej - Komisja Ś Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
dysponent ę ś 13, jest odpowiedzialny za ł ę ż ń dla prokuratorów w stanie spoczynku i ich
rodzin. Rola Ministra ś dysponenta ę ś 15 i 37, polega na zapewnieniu sprawnych,
terminowych ł ś ń na rzecz uprawnionych osób, tj. ę ą lub przeniesionych
w stan spoczynku, a ż ł ich rodzin oraz funkcjonariuszy ł ż ę oraz ich rodzin,
w ś ą z regulacji prawnych w omawianym obszarze. Minister Obrony Narodowej,
dysponent ę ś 29, zapewnia ą ę ustawowo ś ś ń ż ł zawodowych
oraz ich rodzin, sprawne realizowanie ś ń ł na rzecz osób zwolnionych z zawodowej ł ż
wojskowej, utrzymanie zasobów osobowych i rzeczowych, w których ę wydatki w zakresie ż ń
ż ł oraz ń i pochodnych dla pracowników wojska, wydatki ż ą ą
z zabezpieczeniem funkcjonowania Wojskowych Biur Emerytalnych. Minister Spraw ę
dysponent ę ś 42, jest odpowiedzialny za ą i ą ę ustawowo ś ś ń
dla ł funkcjonariuszy zgodnie z ą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji ń ę Agencji Wywiadu, ł ż Kontrwywiadu
Wojskowego, ł ż Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ż Granicznej, Biura
Ochrony ą ń ż ż i ł ż ę oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67
z ź zm.). Minister Pracy i Polityki ł dysponent ę ś 44, realizuje ł ą z
wymogów konstytucyjnych, ustawowych, systemowych, oraz statutowych, ą przede wszystkim z
nadzorem nad ś ą ł ń ł ń ł z ą ą przepisami prawa i
ł systemu ń ł Do ń MPiPS ż ż wykonywanie ń
kontrolnych nad ł proceduralnymi, jak ż ż ą ł na ę ustawowych
ą ł ż na ł ń ł Dysponent zapewnia ż ę ń w
zakresie monitorowania ś ą ś w OFE i ę dodatkowego dobrowolnego
zasobu ę ś emerytalnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia ł Rolników, dysponent ę ś
72, jest odpowiedzialna za ą ę ś ń ą z ustawy o ubezpieczeniu ł
rolników oraz innych ustaw poprzez ą i ł ą ł ę emerytur i rent oraz dodatków do nich,
dodatkowo zapewnienia ś na ł ę ł ś ń Do ą ł ń
ł dysponenta ę ś 73, ż realizacja ustawowo ś ń na rzecz osób ę
powszechnym systemem ubezpieczenia ł poprzez ł ę ś ń realizowanych w ramach tego
systemu oraz ś ń na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów. W ramach tego zadania
ZUS zapewnia ł ą i ą ł ę ś ń zleconych i ł ś ć ś ń z FUS i FEP.
Prokuratura Generalna, dysponent ę ś 88, realizuje cel poprzez zapewnienie sprawnych i terminowych
ł ś ń na rzecz osób uprawnionych.
120
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012
ł
Zapewnienie ś dla osób TK Liczba ś ń ż w osobach 29
uprawnionych do korzystania ze
ś ń z systemu ń
ł
MON Relacja liczby ś ń ł 100%
w terminie do ogólnej liczby
ł ś ń
MPiPS Stosunek liczby osób ę
0,61
ubezpieczeniem emerytalnym
i rentowym do liczby osób w wieku
produkcyjnym
KRUS Liczba emerytów i rencistów
85,7
ą ś z Funduszu
Emerytalno-Rentowego ą
na l 00 osób ubezpieczonych w systemie
ń ł rolników
Zapewnienie ś dla osób MSW Ś liczba ł 196 900
uprawnionych do korzystania z ś ń
systemu ń ł
Realizacja ś ń dla ę SN Liczba ś
94,7
w stanie spoczynku oraz ich rodzin ą na l ę ł ą ą
system ś ń
Zapewnienie ś dla NSA Liczba ę w stanie spoczynku 25,9
uprawnionych do korzystania ze i ż ń rodzinnych ą
ś ń ą z instytucji na l 00 ę czynnych zawodowo
stanu spoczynku
Zapewnienie ś dla osób IPN Liczba uprawnionych do stanu 13,97
uprawnionych do korzystania ze spoczynku oraz liczba uprawnionych do
ś ń z ż ń ż rodzinnego ą
na l 00 czynnych prokuratorów
Sprawna realizacja ustawowo MS Liczba ś
Cz. 15
ś ś ń ł
2 438
ę w stanie spoczynku i ich
Cz. 37
rodzinom
53
Sprawna realizacja ustawowo Liczba ś
Cz. 37
ś ś ń ł
30400
funkcjonariuszom ł ż ę
oraz ich rodzinom
Realizacja ustawowo ś zus Procent wydatków FUS i FEP 22,9%
ń na rzecz osób ę sfinansowanych ś z ż
powszechnym systemem ń w formie dotacji
ubezpieczenia ł
Sprawna realizacja ustawowo PG Liczba ś
2 191
ś ś ń ł
z ż ń prokuratorom
121
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Wykonanie planowanej ś miernika ż jest przede wszystkim od decyzji ę którzy na
swój wniosek ą ś ć w stan spoczynku przed ń 70 lat ź W 2012 roku z uprawnienia
takiego ć ż 16 ę z tego do projektu ż ę ś ą ę 7 ę
ś ć miernika "Liczba prokuratorów w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do ż
rodzinnego ą na 100 prokuratorów" zaplanowana przez Instytut na 2012 rok, ż ć
niewykonana z przyczyn ż od Instytutu. Miernik: "Liczba ś (MS) ł
opracowany przez dysponenta. Na ś ć zaplanowanej ś miernika ma ł zmienna i ż
do precyzyjnego zaplanowania liczba ę ą w stan spoczynku oraz funkcjonariuszy,
ą prawa do ł ś ń a ż liczba ę i funkcjonariuszy ł ż ę
ą prawo do ś ń oraz nieprzewidywalna liczba ń losowych ł ą na ł ę
ł ś ń ł ę pogrzebowe, itd.). Miernik: ,,Procent wydatków FUS i FEP
sfinansowanych ś z ż ń w formie dotacji" zastosowano po raz pierwszy i obrazuje on
ń braku pokrycia wydatków przychodami ł Do ż ż ń ą ś
ł na ś ć miernika, ź ć odchylenia in plus jak i in minus w stosunku do ś
planowanych ź makroekonomicznych, ł ż ń demograficznych oraz zmian prawno-systemowych
ą ą ą stopy procentowe ł na ubezpieczenia ł ą ę osób
uprawnionych do ś ń zakres tych ń ś ć ś ń lub okres ich pobierania. ż z
tych elementów ł ś na poziom dotacji z ż ń przy czym ć to ż z
ł ś ą ź ż ż od siebie ż ś przychodów i wydatków. Czynnikiem
ł ą na ś ć realizacji miernika zastosowanego przez TK "Liczba ś ń ż w
osobach" jest zmniejszenie ą ź ę liczby ś ą ze ę na ę zatrudnienia
trudno ś ć w ramach prognoz. W roku bazowym, tj. 2010 ł 21 ś ń Na rok 2012 ł ż
ł ę 29 ś ń Miernik ,,Relacja liczby ś ń ł w terminie do ogólnej liczby
ł ś ń ł opracowany w MON. Ryzyko niewykonania ś tego miernika oscyluje na
poziomie minimalnym. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika MSW ć ż z faktu, ż
ą ż ż planowano wzrost liczby ś co jest ż od ł Miernik
zaprezentowany przez MPiPS jest opracowaniem ł dysponenta. Ryzykiem ą ą ć dla
realizacji tych ś ą w ś poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz stopa bezrobocia.
Te dwie ś ą ł ę rzeczywistych danych w stosunku do planowanych. Na ę
osób w wieku produkcyjnym ł ą czynniki demograficzne, uwarunkowania ł oraz
przepisy prawne ą o tym, w jakim wieku pracownik przechodzi na ę ź ś ć
ż ł ń polskie starzeje ę na co ł przede wszystkim ł ż ę ę ł ś ż
i spadek ł ś ł ą ą spadku liczby osób w wieku produkcyjnym ż ć
ż dla ś finansów publicznych, w tym Funduszu ń ł Na miernik:
"Liczba emerytów i rencistów ą ś z Funduszu Emerytalno-Rentowego ą
na l 00 osób ubezpieczonych w systemie ń ł rolników", prezentowany przez KRUS
ł zmiana liczby ś i ubezpieczonych. W trakcie wykonywania ż ą ą ć
odchylenia od ł ż ś miernika prezentowanego w przypadkach ą z przechodzeniem
ę w stan spoczynku na ich wniosek. W praktyce oznacza to ż faktycznej liczby ę
122
w stanie spoczynku od pisemnie ż w tym przedmiocie woli przez zainteresowanego, a ż decyzji
ł ś organów.
Zadanie 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
44
54
Dysponent
Minister Pracy i Polityki ł
ą do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
2012
Plan
136
29 866
ą do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dysponent ę ś 54, w ramach omawianego
zadania udziela pomocy ę ż kombatantom i innym osobom uprawnionym oraz ł z ś
pomocy ł ł ł na ubezpieczenie zdrowotne dla kombatantów, którzy nie ą prawa do
ś ń emerytalno-rentowych i nie ą ubezpieczeniu ł organizuje i ł
ś rocznicowe, rozpatruje wnioski o przyznanie orderów, ń ń i resortowych dla
kombatantów oraz o mianowanie na ż stopnie wojskowe, wspiera ł na rzecz ę
i popularyzowania historii walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na
ł ś ć ą i ą tworzy bazy akt kombatanckich. ł Ministra Pracy
i Polityki ł dysponenta ę ś 44, ą na tworzeniu i interpretacji przepisów ł ż ą poprawie
ę ś do ś ń ę ż dla ś grup beneficjentów oraz rozszerzeniu przepisów o nowe
ą ą z sygnalizowanych potrzeb ą z ł wiekiem i z ą ę
stanem zdrowia.
Cele i mierniki
Cel
Prowadzenie prac legislacyjnych
w zakresie kombatantów i osób
represjonowanych
Dysponent
MPiPS
Zapewnienie kombatantom UdsKiOR
i osobom represjonowanym ż
pomocy i opieki
Miernik
Liczba osób ą z dodatku
kombatanckiego
Odsetek ę spraw ą
kombatantów i innych osób uprawnionych
w terminach ustawowych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
152 891
94,0%
Niewykonanie zaplanowanej ś miernika UdsKiOR ż ć ze znacznego wzrostu liczby
wniosków ł ż do ę zmiany orzecznictwa WSA w zakresie ustaw realizowanych przez ą
ł ą w ę dowodowym, ą z ź w uzyskaniu odpowiedzi od instytucji
i organów (np. IPN, Archiwa ń brak odpowiedzi strony na ę organu, ą
ź w rozpatrywaniu spraw. Miernik ten jest adekwatny do stopnia realizacji celu, mierzy ś ć
ł ę Wykonawca zadania ma ś ł na jego ę ż podlega on ą ł
monitoringowi. Miernik ma charakter ł i ż ą ł ś ć pomiaru w wieloletniej perspektywie.
123
Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
63
85
Dysponent
Minister Pracy i Polityki ł
W oj ewodowie
2012
Plan
9 634
9 631 313
Minister Pracy i Polityki ł dysponent ę ś 63, wykonuje ł w zakresie wsparcia rodzin
ą dzieci oraz pieczy ę nad dzieckiem. Realizuje zadania ę ą o ś
rodzinnych oraz ą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto ą ż do rozwoju instytucji
opieki nad ć w wieku do 3 lat oraz rozwoju profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny. Realizuje ż
ł ą na wspieraniu rozwoju rodzicielstwa ę finansowaniu pobytu dzieci
cudzoziemców umieszczonych w pieczy ę Minister tego resortu jest odpowiedzialny za ż
standardów w placówkach ń i za wykonywanie ń z zakresu przysposobienia
ę Wojewodowie dysponenci ę ś 85, odpowiedzialni ą za wspieranie funkcji
wychowawczej rodziny m.in. poprzez ę ń szkoleniowych dla pracowników placówek
ń ś pomocy ł oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.
W ramach ł ń nadzorowanych przez Wojewodów znajduje ę pomoc dziecku pozbawionemu ę ś lub
ł opieki rodzicielskiej w placówkach ń ł ś ń z Funduszu
Alimentacyjnego dla rodzin w sytuacji braku egzekucji ś ń alimentacyjnych, ł ś ń
rodzinnych oraz realizacja Krajowego Programu ł Przemocy w Rodzinie. Program ten obejmuje
zarówno pomoc ofiarom przemocy jak i ł na sprawców przemocy w rodzinie w formie
prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych, zapewnienie finansowania specjalistycznych ś
ł przemocy w rodzinie oraz ą ł ż
Cele i mierniki
Cel
Systemowe wspieranie rodzin
w funkcji socjalnej,
wychowawczej i ń
Wsparcie funkcji wychowawczej
rodziny oraz pomoc dziecku
pozbawionemu ł lub
ę ś opieki rodzicielskiej
Dysponent Miernik
MPiPS ś ć wydatków ż ń na
dziecko w wieku do ń 24 roku
ż
Wojewodowie Liczba ł ś ń ze
ś ń rodzinnych i z funduszu
alimentacyjnego
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
992 ł
3 817 178,8
ą ę przewidywanej ś miernika zastosowanego przez MPiPS spowodowane ż ć
ą ą ś która w ł mierze ż jest od ś kryterium
dochodowego, ą ę do wsparcia. Miernik zaprezentowany przez MPiPS stanowi opracowanie
ł dysponenta.
124
Zadanie 13.6. ł ś ć ż publicznego
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
29
34
44
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Minister Rozwoju Regionalnego
Minister Pracy i Polityki ł
2012
ż ń
plan
8 620
676
2 899
2012
ż ś europejskich
plan
o
4288
4 670
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Obrony Narodowej, dysponent ę ś 29, w ramach opisywanego zadania podejmuje ł
ą na celu ę ś ł w funkcjonowaniu ś ń Cel ten ma ć
ą ę poprzez tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów ą ł ś ć ż
publicznego, ł tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego jak
ż poprzez finansowanie lub dofinansowanie ń zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.
Ministerstwo Pracy i Polityki ł dysponent ę ś 44, podejmuje ł ą do
ą ę celu omawianego zadania poprzez zawieranie umów przez organy administracji publicznej
z sektorem ą którym zlecane ą zadania publiczne dofinansowane z dotacji. MPiPS w celu
realizacji zadania ę ć takie ę ę jak wspieranie wolontariatu poprzez ę
zadania Europejski Rok Wolontariatu ą ś ć ą 2011; ę ń w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 we ł z Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich; ę projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego ł Ludzki,
w tym projektów partnerskich ą na celu wsparcie III sektora. Minister Rozwoju Regionalnego,
dysponent ę ś 34, ą cel poprzez ę projektu systemowego w ramach ł 5.3 Programu
Operacyjnego ł Ludzki: "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu
i ż polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" oraz przez ę grantu
The networkfor better future of Social Economy.
Cele i mierniki
Cel
ę ś ł
w funkcjonowaniu ń
ę ł organizacji
ą oraz innych podmiotów
ą ł ś ć ż
publicznego w ksztahowaniu i realizacji
ń publicznych
Dysponent Miernik
MON
MRR
MPiPS
Liczba osób ę ą beneficjentami
realizowanych projektów
Liczba uchwalonych w sposób
partycypacyjny programów gminnych
Liczba umów zawieranych przez
organy administracji publicznej z
sektorem ą w ramach
otwartych konkursów ofert oraz innych
trybów
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
610 000
25
57 260
Miernik zaprezentowany przez MON liczony jest na podstawie danych statystycznych i ukazuje ń
ś ł ś ł ż prowadzonej przez organizacje ą ł
125
dysponenta nie ma ryzyka niewykonania ś miernika. Ewentualne ryzyko niewykonania zaplanowanej
ś miernika MRR ż ć z nierzetelnej realizacji ń w ramach projektu przez partnerów
ę ą jednostkami spoza sektora finansów publicznych. Niemniej jednak obecnie poziom ż
wymienionego ryzyka jest niski. Dla miernika zdefiniowanego przez MPiPS ryzyko niewykonania jego ś
z przyczyn pozafinansowychjest bardzo niskie.
126
Funkcja 14. Rynek pracy
Funkcja wpisuje ę w obszar strategiczny ł ludzki (strategia ą - Strategia rozwoju ł
ludzkiego). Obejmuje ona ł ń w obszarze rynku pracy ą na celu wzrost zatrudnienia
i ograniczenie bezrobocia, jak ę ą ę ą obywateli, ą ę
ń i warunków pracy oraz sprawy ą z umacnianiem dialogu ł
ł administracji publicznej ą ę w sposób szczególny na obszarach takich jak zatrudnienie,
dialog i integracja ł a ż rozwój ł adaptacyjnego pracowników i ę
Kluczowy charakter ą ł ą do zapewnienia warunków ł ą tworzenie nowych
miejsc pracy w gospodarce. Z jednej strony wspierana jest budowa nowoczesnych publicznych ł ż
zatrudnienia, efektywne instrumenty aktywnej polityki rynku pracy ł w odniesieniu do osób starszych
i ł ż oraz tworzenie ę ż ś zatrudniania osób ł Z drugiej strony
kontynuowana jest polityka ł w postaci ł ś ń dla osób bezrobotnych. Podejmowane ą
ł ą na celu rozwój i organizowanie dialogu i partnerstwa ł ś wspierana
jest budowa nowoczesnych stosunków pracy, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie ś
na rynku pracy.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi l 523,4 mln ł w tym z ż ś europejskich
452,1 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 14 ł przedstawione na
ż wykresie.
w tys. ł
o 200 000 400 000 600 000 800 000
Zadanie 14.1. Wspieranie
zatrudnienia i 475 642
ł bezrobociu
-
:
Zadanie 14.2. Budowa
nowoczesnych stosunków 235 015
pracy

790 276
Zadanie 14.3. Aktywizacja
zawodowa osób
ł ch
Zadanie 14.4. Wspieranie
rozwoju i organizowanie
122 503
dialogu i partnerstwa
ł
W ramach omawianej funkcji realizowane ą 4 zadania ą ł ś ć dysponentów w zakresie:
• podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,
• aktywizacji zawodowej osób ł
127
• stosunków pracy i warunków pracy,
• nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i ś zatrudnienia,
• ń i ś ń pracowniczych,
• ą zawodowych i organizacji pracodawców,
• zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
• prewencji i promocji ochrony pracy,
• przygotowania i wprowadzania w ż ustawodawstwa ą z rynkiem pracy,
• wspierania rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa ł
Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i ł bezrobociu
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
29
31
85
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Minister Pracy i Polityki ł
Wojewodowie
2012
ż ń
plan
14 699
45 651
4 839
2012
ż ś europejskich
plan
o
410 453
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na finansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Obrony Narodowej, dysponent ę ś 29, w ramach swojej ł ś w omawianym zadaniu
wykonuje ł w zakresie aktywizacji ż ł zwalnianych oraz zwolnionych z zawodowej ł ż
wojskowej, jak ż dla ł rodzin tych ż ł z ę ż ą wymogów rynku
pracy. W ramach tego zadania MON ś ż pomoc w zakresie doradztwa zawodowego,
ś pracy oraz przekwalifikowania, ą przy tym ł ę z jednostkami wojskowymi,
ł ą oraz instytucjami rynku pracy. Minister Pracy i Polityki ł dysponent
ę ś 31, realizuje ł w zakresie ł i tworzenia ą ń na rzecz rynku pracy w zakresie
regulacji prawnych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. ł te ą do rozwoju
aktywizacji zawodowej, poprzez stworzenie mechanizmów ż ą prowadzenie ł ń
ą bezrobotnych takich jak: opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji
o ł organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy dla osób bezrobotnych i ą
pracy oraz pracodawców, szkolenie kadr publicznych ł ż zatrudnienia, prowadzenie ń opracowywanie
programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw, prowadzenie ł ń w ramach Europejskich ł ż Zatrudnienia-
EURES. W ramach omawianego zadania dysponuje ś Funduszu Pracy. Prowadzone ą ż ł
ą na celu zatrudnianie oraz ł marginalizacji i wykluczeniu ł ł ż
ł te realizowane ą poprzez wsparcie ł ż w ł indywidualnej kariery zawodowej,
rozwój ę ś ł ą ł ż poruszanie ę na rynku pracy, czy ż jej wspomaganie
w zdobyciu zatrudnienia. ł Wojewodów, dysponentów ę ś 85, w ramach danego zadania ą na
terminowym wydawaniu ń na wykonywanie pracy cudzoziemcom, wykonywanie ń organu
ż stopnia w sprawach zatrudnienia i bezrobocia, wydawanie licencji zawodowych ś
i doradcom zawodowym, jak ż poprzez szkolenia pracowników publicznych ł ż zatrudnienia jak
ż przeprowadzone kontrole w zakresie standardu wykonywania ł
128
Cele i mierniki
Cel
Rozwój aktywizacji zawodowej
Zmniejszanie bezrobocia
Zapewnienie ł ś
ł publicznych ł ż
zatrudnienia
Dysponent Miernik
MON Liczba osób, które ł z pomocy
aktywizacyjnej do liczby osób ą
ę o pomoc
MPiPS Stopa bezrobocia rejestrowanego
Wojewodowie Procent terminowo wydanych ń na
ę w stosunku do ogólnej liczby wydanych
ń
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
90%
10%
99,3%
Pierwszy miernik ł opracowany w resorcie MON i stanowi ę ą osób, które ł
z pomocy do ogólnej liczby osób, które o ę pomoc ą ł Niewykonanie zaplanowanej ś miernika
ć ę ż ę osób ż planowano nie ł ł warunków formalnych. Drugi miernik zastosowany
przez MPiPS jest wyliczany przez GUS i oznacza on stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby
cywilnej ś aktywnej zawodowo. Na ksztahowanie ę jego ś znaczny ł ą czynniki
ę np. pogorszenie ę ś koniunktury gospodarczej.
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
12
31
85
Dysponent
ń Inspekcja Pracy
Minister Pracy i Polityki ł
W oj ewodowie
2012
ł
196 328
31669
7 018
ń Inspekcja Pracy, dysponent ę ś 12, realizuje ł poprzez ł ś ć ą
ą centralnie, ł ś ć ą ą w ramach ń rutynowych
i ą ze specyfiki ę ł ś ć na rzecz promocji wysokich standardów ń pracy
i przestrzegania prawa pracy - motywowanie do zmiany postaw i ń informowanie i popularyzowanie
oraz ł ś ć ą ą ą ś do pracodawców, osób
ą ę rolników indywidualnych, partnerów ł i instytucjonalnych. Minister Pracy
i Polityki ł dysponent ę ś 31, ą ż do poprawy ń i warunków pracy, ł
poprzez prowadzenie ż ą ł ś legislacyjnej. ł ś ć ta obejmuje opracowywanie przepisów
w zakresie ń ą stosunków pracy, w tym ń ś ń pracowniczych,
warunków pracy oraz ę ł ń ą ć ł ę z Funduszu Gwarantowanych Ś ń
Pracowniczych ś ń niezaspokojonych przez ł pracodawców. W ramach omawianego
zadania realizowany jest ż program wieloletni "Poprawa ń i warunków pracy".
Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w ramach tego zadania ą ł ł publicznych
ł ż zatrudnienia, w tym ś z ustalonymi standardami ł rynku pracy poprzez ę realizacji
ń w obszarze zatrudnienia i bezrobocia przez jednostki ą terytorialnego, nadzór nad standardami
ł i poziomem kwalifikacji kadr w ę pracy. Ponadto Wojewodowie ą przeprowadzanie
kontroli w Powiatowych ę Pracy w zakresie ś wydawania decyzji administracyjnych oraz
129
przestrzegania zasad i trybu wydatkowania ś Funduszu Pracy przeznaczonych na: ż dla
bezrobotnych, przygotowanie zawodowe ł prace interwencyjne i roboty publiczne.
Cele i mierniki
Cel
Dostosowywanie regulacji i instytucji
rynku pracy do ń nowoczesnej
gospodarki
Dysponent
PIP
W sparcie nowoczesnych form rynku pracy MPiPS
i ochrona ń pracowniczych
Poprawa ń i warunków MPiPS
pracy
Zapewnienie ł ś ł Wojewodowie
publicznych ł ż zatrudnienia, w tym
ś z ustalonymi standardami ł
rynku pracy
Miernik
Odsetek kontroli ń
wydaniem nakazu
Liczba realizowanych projektów
ą prewencji i ochrony
pracy
Liczba osób, którym ł
ś z Funduszu
Gwarantowanych Ś ń
Pracowniczych
ź ę ś
wypadków ś na l 000
ą
Liczba jednostek, w których
stwierdzono ł ś
w stosunku do liczby jednostek
skontrolowanych
2012
ł
60%
lO
42 803
0,040
43,4%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Pierwszy miernik prezentowany przez PIP charakteryzuje ę ł ą ś ą w czasie, a planowanie ł ń
ń Inspekcji Pracy praktycznie gwarantuje wykonanie miernika na tym poziomie ż
w ł ś ś miernika drugiego dotychczasowe ś i wiedza PIP w zakresie inicjowania
i wspierania pracodawców oraz innych podmiotów ż w ł na rzecz prewencji i ochrony
pracy- z ł wielu partnerów instytucjonalnych, jak i ł ą podstawy do ś ryzyka
niewykonania zaplanowanej ś miernika jako ł Pierwszy z mierników zaprezentowanych przez
MPiPS ż jest od kondycji finansowej podmiotów gospodarczych. Mniejsza liczba ę
ł ą ł ś ć ż ł ą ć na zmniejszenie liczby osób, którym ł ą ś
pracownicze niezaspokojone przez ł pracodawców. Ryzyko niewykonania zaplanowanej
ś miernika drugiego ż ć z ś zjawiska ę ś ń
wypadkowych (zarówno w zakresie, jak i spadku ś ź
Zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osób ł
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
44
85
130
Dysponent
Minister Pracy i Polityki ł
Wojewodowie
2012
ż ń
plan
749 557
2 397
2012
ż ś europejskich
ł
38 322
o
wniesione pod obrady Komisji. W celu realizacji zadania ę ą ć ę posiedzenia Trójstronnych ł
ż których celem ę wypracowanie modelu podejmowania decyzji ł
ę ą ż interesy partnerów ł w restrukturyzowanych ż i sektorach polskiej
gospodarki. W ramach realizacji zadania prowadzone ę ą ł na rzecz promocji dialogu ł
a ż wydawanie informatorów nt. Komisji Trójstronnej, instytucji dialogu ł wojewódzkich
komisji dialogu ł Trójstronnych ł ż ą sporów zbiorowych.
Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą ł ą na zapobieganiu, ł
i ą konfliktów ł Ponadto, ą ł ę z partnerami
ł ą odpowiedzialni za wzmocnienie dialogu autonomicznego przy zawieraniu ł
ł zbiorowych pracy oraz za wzmocnienie instytucji dialogu ł
Cele i mierniki
Cel
ę roli dialogu i partnerstwa
ł w ą
problemów ł
ą konfliktów
ł realizacja inicjatyw
ł
Dysponent
MPiPS
Wojewodowie
Miernik
Liczba podmiotów dialogu
i partnerstwa ł
z którymi utrzymywana jest
ł
Liczba inicjatyw ł
gospodarczych koordynowanych
przez Wojewodów
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
270
7,17
ę czynnikiem ą ś ć miernika zaprezentowanego przez MPiPS jest liczba
organizacji, z którymi potencjalnie istnieje ż ś ć ł a ż liczba ł w ramach Komisji
Trójstronnej ł Problemowych i liczba Trójstronnych ł ż oraz liczba spraw
rozpatrywanych przez te gremia, w tym ś ć i zakres prowadzonych prac w ramach ł ś ustawodawczej.
ą ę ź ł ograniczenie zakresu prowadzenia dialogu ł
132
Funkcja 15. Polityka zagraniczna
Funkcja 15 wpisuje ę w obszary strategiczne Sprawne ń i ń narodowe (strategie
ą - Strategia sprawne ń i Strategia rozwoju systemy ń narodowego RP;
w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 ł uznana za tzw. ę ł ą Funkcja ta
obejmuje swym zakresem obszar ń odpowiedzialny za sprawy stosunków Rzeczypospolitej Polskiej
z innymi ń oraz z organizacjami ę reprezentowania i ochrony interesów
Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za ą promocji Rzeczypospolitej
Polskiej i ę polskiego. Obejmuje ż sprawy z zakresu koordynowania procesów adaptacyjnych
i integracyjnych Polski z ą ą oraz inicjowanie, organizowanie i koordynowanie ł ń
ł ą te procesy, koordynowania ę ę ć ą z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem
ś ą z pomocy zagranicznej, podejmowania ł ń ą na celu przygotowanie
informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesów integracyjnych.
Ł ą kwota wydatków planowanych z ż ń na 2012 r. wynosi l 566,4 mln ł Wydatki w roku
2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 15 ł przedstawione na ż wykresie.
Zadanie 15.1. Zapewnianie
Polsce ą warunków
rozwoju
o
Zadanie 15.2. Zapewnianie l'
26 504
ń ń
Zadanie 15.3. Reprezentowanie i l
ochrona ę
interesów RP i jej obywateli za
ą
Zadanie 15.4. Ksztahowanie
ę wizerunku
RP
Zadanie 15.5. Ksztahowanie i
koordynacja polityki
zagranicznej
106 208
w tys. ł
250 000 500 000 750 000 l 000 000
l
p5 855
l
zo4 719
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 ń ą ł ś ć dysponentów w zakresie
administracji spraw i ł ż zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi ń oraz
z organizacjami ę reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej
133
obywateli oraz polskich osób prawnych za ą koordynacji polityki europejskiej, promocji Rzeczypospolitej
Polskiej i ę polskiego za ą w tym ł ś gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej.
Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce ą warunków rozwoju
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
2012
ł
18 MTBiGM 35
21 MTBiGM 750
22 Ś
22 409
26 MAi C l 910
30 MEN 20 067
39 MTBiGM l 387
41 Ś 14 088
45 MSZ 919 621
46 MZ 12 823
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent ę ś 18, 21, oraz 39, w ramach
niniejszego zadania realizuje ł w zakresie prezentowania stanowiska strony polskiej w zakresie rozwoju
budownictwa, gospodarki morskiej i transportu oraz w zakresie nadzoru nad pracami lub monitorowania prac
w organizacjach ę jak ż poprzez uczestnictwo w organizacjach ę
Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent ę ś 26, w ramach zadania jest odpowiedzialny za
zapewnienie odpowiedniej pozycji na arenie ę poprzez rozwój systemu telekomunikacji oraz
nadzór nad pracami i monitorowanie prac w organizacjach ę Minister Edukacji Narodowej,
dysponent ę ś 30, w ramach tego zadania ł ą ą z ł Polski
w organizacjach ę wspiera ę inicjatywy edukacyjne oraz wspiera inicjatywy
ł ż ą upowszechnianiu ś ę Minister Ś dysponent ę ś 22 i 41, prowadzi
ł ę w formie komisji dwustronnych i ą je eksperckich grup roboczych, które ą
ż ą zagadnienia w zakresie gospodarowania wodami granicznymi. Odpowiada ż za regulowanie
ą ń jakie ą ż ą na Polsce, a które ą we ł ś ś Ministra Ś w zakresie ł
ę ą z bycia ą ze stron umów ę Minister Spraw
Zagranicznych, dysponent ę ś 45, koordynuje prace ł ą na rozwijanie stosunków dwustronnych
i wielostronnych, w ramach których sprawuje ę nad dwustronnym i wielostronnym dialogiem politycznym.
Minister Spraw Zagranicznych odpowiada za ł Polski we ł na forum organizacji
ę z czym ą jest wspieranie dwustronnej i wielostronnej ł gospodarczej
i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. Minister Zdrowia, dysponent ę ś 46 w ramach
omawianego zadania ą ż do aktywnego ł w ż ł ś ę w zakresie ochrony
zdrowia ą ę ą ż do ł wszystkich wymogów ł przez organizacje
ę których Polska jest ł oraz aktywnego ł w spotkaniach ę
organizowanych w kraju i za ą
134 -------- ------------------
Cele i mierniki
Cel Dysponent Mierniki 2012
ł
Zapewnienie Polsce MTBiGM ł w pracach ż organizacji
ą warunków (cz. 18) ę w dziedzinie budownictwa
rozwoju i odpowiedniej pozycji (w szt.)
na arenie ę
MTBiGM ł w pracach ż organizacji 5
(cz.21) ę w dziedzinie gospodarki
morskiej (w szt.)
MAi C ł w pracach ż organizacji 5
(cz. 26) ę w dziedzinie ł ą ś (w szt.)
MTBiGM ł w pracach ż organizacji 7
(cz. 39) ę
Ś Poziom ą ę z ą ń 100
(cz. 22 i 41) ę (w%)
MSZ Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce 150
(prezydent, premier, minister SZ)
Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich 46
stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor
i ż
Zapewnienie ł MZ ś ć ę sankcji za ą ę ze o
statusu ł Polski ą ń jako ł organizacji
w danej organizacji ę
ę
Zapewnienie ż ś MEN ń ą ę przez MEN 100
czynnego ł MEN z ą ń wobec organizacji
w organizacjach ę w których uczestniczy(%)
ę
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
ń wykonania mierników prezentowanych przez MTBiGM i MAiC ż od ę przez ministrów
resortów ą ń ą z podpisanych umów ę Zastosowane mierniki oraz ich
wykonanie odnosi ę do obecnie zawartych i realizowanych ą ń ą z podpisanych umów.
MEN nie ł ryzyka niewykonania ś prezentowanego miernika. Ryzyko niewykonania
pierwszego z mierników prezentowanego przez MSZ nie jest ż ż ono ć z anulowania ś
zaplanowanych wizyt. W przypadku miernika drugiego ryzyko jest ż i wynika z czynników ż od
ł ń polskiej administracji czy ę ś Polaków ą na wysokie stanowiska (fluktuacja kadr,
wakaty na wysokich stanowiskach, ł konkursów). Ś ą ł jeden miernik dla ę ś 22 i 41.
Dysponent ś ł ryzyko niewykonania miernika jako bardzo niskie. MZ nie ś ł ryzyka niewykonania
ś miernika i nie ł jego podstaw metodologicznych.
135
Zadanie 15.2. Zapewnianie ń ń
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
45 MSZ
2012
ł
26 504
Minister Spraw Zagranicznych, dysponent ę ś 45, w ramach omawianego zadania odpowiada za ę
ą w przedmiocie umacniania ń politycznego i wojskowego, ę
ń i pokoju oraz ń ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego. ś
Minister Spraw Zagranicznych sprawuje ę nad zapewnieniem ń w ł obszarach.
W ramach omówionych ż ł ń Minister Spraw Zagranicznych koordynuje ł ę strony Polskiej
z NA TO oraz ł ę ę ą w dziedzinie polityki energetycznej, a ż bierze ł we
Wspólnej Polityce Zagranicznej i ń UE.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie wysokiego poziomu
ń ę
ń
Zapewnienie Polsce odpowiedniej
pozycji w NATO i UE
Dysponent
MSZ
MSZ
Miernik
Ocena ż ń dla ń ń
- ocena opisowa
Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich
stanowiskach w NATO i ESDZ
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
dobra
16
Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś pierwszego miernika jest ł ż ć ono spowodowane
powstaniem sytuacji konfliktowych w otoczeniu ę Polski. Niewykonanie zaplanowanych
ś dla miernika drugiego w ł mierze nie wynika z czynników ż od ł ń polskiej
administracji.
Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona ę interesów RP i jej obywateli za ą
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
45
Dysponent
MSZ
2012
ł
235 855
Minister Spraw Zagranicznych, dysponent ę ś 45 poprzez ę tego zadania wspiera interesy prawne
i ekonomiczne polskich obywateli i osób prawnych oraz zapewnia obywatelom polskim ę i ł ę
ą w sytuacjach nadzwyczajnych. Minister Spraw Zagranicznych koordynuje ż prace ą
z reprezentowaniem i ą interesów RP przed organami ą UE i ł EFTA oraz
zapewnienia ł ę ą ł ń ą z ł Polski w UE.
136
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Realizacja istotnych MSZ Liczba ś konsularnych ą
obywateli polskich ę interesów RP
i jej obywateli za ą
Liczba spraw przeciwko Polsce przed
ę organami praw ł
organami ą Unii Europejskiej
i ł EFTA
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
510 000
710
Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś pierwszego miernika jest niewielkie. W przypadku drugiego
miernika przekroczenie ł ś miernika ś ć ę o niskiej ś podejmowanych
przez ę ł ń
Zadanie 15.4. ł ę wizerunku RP
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
38
45
85
Dysponent
MNiSW
MSZ
Wojewodowie
2012
ł
6 985
197 711
23
Minister Nauki i Szkolnictwa ż dysponent ę ś 38, w ramach zadania wspiera nauczanie ę
polskiego w zagranicznych ś akademickich, fmansuje ł dla lektorów ę polskiego za
ą zakup ł ę do nauki ę polskiego za ą Minister Spraw Zagranicznych,
dysponent ę ś 45, ą ż do promocji ł ś wizerunku RP na forum ę Bierze ł
we ł rozwojowej i ę pomocy humanitarnej. Ponadto MSZ zajmuje ę wspieraniem
rozwoju demokracji, praw ł i ą prawa. ś ł na rzecz zapewnienia ł
cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych.
Cele i mierniki
Cel
Promocja ł ś
wizerunku RP na forum
ę
Dysponent
MNiSW
MSZ
Miernik
Liczba studentów ż ż ą do Polski
w ramach programu Erasmus
ń realizacji ę ę ć promocyjnych
(WOlo)
Liczba ś konsularnych ą
cudzoziemców
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
5 800
98%
970 000
Miernik "Liczba studentów ż ż ą do Polski w ramach programu Erasmus" jest najbardziej
adekwatnym ź ą na ę efektów promocji polskich ł ż ś osób
137
ę ą obywatelami polskimi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika jest ą ze
zmniejszeniem zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem ł oraz prowadzeniem
ę ć dydaktycznych w polskich ł ż w ramach programu Erasmus. Ryzyko niewykonania
zaplanowanej ś pierwszego miernika ś przez MSZ jest ł ż ć m.in. z powodu
ń losowych, takich jak ę ś wypadki, sytuacja ę w kraju ę
(np. wprowadzenie stanu ą ę ż ł Niewykonanie zaplanowanej ś miernika
drugiego ż ą ć na skutek spadku zainteresowania ą i przyjazdami do Polski.
Zadanie 15.5. ł i koordynacja polityki zagranicznej
Wydatki (w tys. ł
2012
ę ś ć Dysponent ż ń
ł
02 Kancelaria Sejmu
l 581
03 Kancelaria Senatu
l 053
15 MS
151
16 KPRM
412
19 MF
l 715
20 MG
l 177
21 MTBiGM
149
22 Ś
47
24 MKiDN
239
25 M SiT
66
26 MAi C
477
27 MAi C l 000
28 MNiSW 672
29 MON
117
30 MEN
7 917
31 MPiPS 2 080
32 MRiRW
l 297
33 MRiRW
16
34 MRR
304
35 MRiRW
62
37 MS
488
38 MNiSW 61
39 MTBiGM
696
40 M SiT 25
41 Ś
l 008
42 MSW 5 075
44 MPiPS
l 621
45 MSZ 75 299
46 MZ
591
49 UZP 37
53 UOKiK 209
57 ABW 98
58 GUS 65
60 WUG
4
61 UPRP
31
63 MPiPS 102
68 PAA 109
76 UKE 35
85 Wojewodowie 112
88 PG 10
138
Minister Spraw Zagranicznych, dysponent ę ś 45, sprawuje ę nad ł i ą
ł ę organów administracji ą w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz
spraw ł Polski w UE. Minister Spraw Zagranicznych realizuje ę ę ą
z przygotowaniem, sprawowaniem i ł ą Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej. Realizuje ż
ł w kierunku prowadzenia ł ś edukacyjnej i informacyjnej. W ramach omawianego zadania
Minister Spraw Zagranicznych realizuje program wieloletni Przygotowanie, ł i sprawowanie
Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II ł 2011 r. Pozostali dysponenci poszczególnych
ę ś ż którzy zostali ę w tabeli wydatkowej zadania 15.5. ą ę ę w ramach
programu wieloletniego pod ą Przygotowanie, ł i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Europejskiej w II ł 2011 r. poprzez zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania ą
z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II ł 2011 roku, a przede
wszystkim ż fmansowania podejmowanych ł ń
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie jak najlepszej i
spójnej realizacji interesów Polski
na forurn ę
Dysponent
Kancelaria
Sejmu
Kancelaria
Senatu
MF
MTBiGM
(cz. 21)
MAi C
(cz. 26)
Ś
(cz. 22 i 41)
MKiDN
M SiT
(cz. 25 i 40)
MON
MRR
MSZ
ABW
UPRP
PAA
Miernik
Odsetek realizacji planu ń ą
z ą
Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych
Kwartalne sprawozdanie ł ż
ł
ł pracowników Korpusu Prezydencji do
ł zatrudnionych
ł pracowników Korpusu Prezydencji do
ł zatrudnionych (w%)
Kwartalne sprawozdanie ł ż
ł
Kwartalne sprawozdanie ł ż
ł
Kwartalne sprawozdanie ł ż
ł
Opis stopnia realizacji priorytetów
przewodnictwa
Kwartalne sprawozdanie ł ż
ł
ń realizacji ł ż ń polskiej polityki
zagranicznej - ocena opisowa
Realizacja przez ABW ń ą ze
ł ą ą miernik logiczny
TAK(l)/NIE (O)
Kwartalne sprawozdania ł ż
ł
Kwartalne sprawozdania ł ż
ł
2012
ł
100%
100%
2
0,6%
0,6%
2
2
2
miernik
opisowy
2
dobra
2
2
139
Zapewnienie sprawnej i MS K wartaJne sprawozdania ł ż 2
terminowej realizacji ł ń (cz. 15 i 37) ł
ą z przygotowaniem i
sprawowaniem polskiego
Przewodnictwa w Radzie UE w II
pol. 2011 r. poprzez ż
finansowania podejmowanych
ł ń
MG K wartaJne sprawozdanie ł ż 2
ł
MNiSW Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez 2
(cz. 28 i 38) Komitet ł Rady Ministrów
MRiRW K wartaJne sprawozdanie ł ż 2
(cz.32, 33,
ł
35)
MZ K wartaJne sprawozdanie ł ż 2
ł
UZP K wartaJne sprawozdanie ł ż 2
ł
UOKiK Kwartalne sprawozdanie ł ż 2
ł
GUS K wartaJne sprawozdanie ł ż 2
ł
WUG K wartaJne sprawozdanie ł ż 2
ł
Zapewnienie sprawnej i MAi C K wartaJne sprawozdanie ł ż 2
terminowej realizacji ń (cz. 27) ł
ą z przygotowaniem i
prowadzeniem polskiego
Przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej w II ł 2011 r.
poprzez ż
finansowania podejmowanych
ł ń
MSW K wartaJne sprawozdanie ł ż 2
ł
Zapewnienie sprawnej i KPRM K wartaJne sprawozdanie ł ż 2
terminowej realizacji ł ń ł
ą z przygotowaniem i
sprawowaniem polskiego
Przewodnictwa w Radzie UE w II
pol. 2011 r.
MTBiGM ł pracowników Korpusu Prezydencji do 0,6%
(cz. 39) ł zatrudnionych
UKE K wartaJne sprawozdanie ł ż 2
ł
PG K wartaJne sprawozdanie ł 2
ł
140
Zapewnienie ż ś czynnego
ł MEN w organizacjach
ę oraz
warunków do ł ś realizacji
programów UE w Polsce
Efektywna koordynacja
ę ł
dwustronnej i wielostronnej
MEN
MPiPS
(cz. 31, 44,
63)
ń ą ę przez MEN
z ą ń wobec instytucji UE(%)
Liczba zorganizowanych ę
ń dwustronnych i wielostronnych z
ł ł kierownictwa MPiPS w
kraju i za ą
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
100%
30
Miernik prezentowany przez ę Sejmu stanowi procent zrealizowanych przez ę Sejmu ń
ą z ą Wszystkie spotkania ą z ą w wymiarze parlamentarnym
Kancelaria Sejmu musi ć zgodnie z ę kalendarzem. Ryzyko ł realizacji zadania ż
ą ć w ą z ą ą w Europie i na ś ś ć miernika Kancelarii Senatu
wyliczana jest na podstawie stopnia realizacji celów ł ś przez ł ą
zadanie i zatwierdzonych przez Szefa Kancelarii Senatu. Ryzyko niewykonania miernika jest umiarkowane.
MEN nie przewiduje ryzyka niewykonania zaplanowanej ś miernika. Miernik MRR stanowi opracowanie
ł dysponenta, nie ę ryzyko niewykonania jego ś Nie ę ryzyko niewykonania
ś miernika prezentowanego przez MNiSW. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika
prezentowanego przez MSZ jest ł Miernik ł pracowników Korpusu Prezydencji do ł
zatrudnionych (w %)" prezentowany przez MTBiGM i MAiC jest ą pracowników przydzielonych do
ł ń ą z Przewodnictwem Polski w Radzie UE w II ł 2011 roku. ą do
ą ę w 2012 roku ś ć miernika ś na poziomie 0,60% w ą z ń programu
wieloletniego "Przygotowanie, ł i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie UE w II ł 20llr."
W 2012 roku ą ń realizacji programu prezydencji, dlatego przedstawiony miernik ę
bardziej adekwatny do zaproponowanego ś Nie istnieje ryzyko niewykonania ś miernika
MTBiGM "kwartalne sprawozdanie ł ż ł Miernik ż przez GUS "kwartalne
sprawozdanie ł ż ł pozwala na ę podejmowanych w GUS ł ń
ą z przygotowaniem i przeprowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE i ich finansowania.
141
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
Funkcja 16 wpisuje ę w obszary strategiczne Sprawne ń ł ł i Rozwój regionalny
(strategie ą - Strategia sprawne ń Strategia rozwoju ł ł oraz Krajowa
strategia rozwoju regionalnego). Funkcja ta obejmuje obszar ń odpowiedzialny za sprawy organizacji
ę administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, ł administracyjnego ń a ż
obywatelstwa, ewidencji ś dowodów osobistych i paszportów, rejestracji stanu cywilnego oraz
koordynacji ł ń ą z ą ą ń oraz wspierania Polonii i Polaków za ą
Obejmuje ż sprawy z zakresu stosunków ń z ś ł Katolickim, innymi ś ł
i ą wyznaniowymi oraz ą z zachowaniem i rozwojem ż ś kulturowej ś
narodowych i etnicznych jak ż zachowaniem i ę regionalnych. Wykonywane ą ż
zadania ą ze ż ś i praw ł i obywatela, praw dziecka, ochrony danych
osobowych oraz ą z ł dyskryminacji.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi l 926,8 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 529,3 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 16 ł
przedstawione na ż wykresie.
142
o 200 000 400 000
wJys. ł
600 000 800 000
Zadanie 16.1. ł administracyjna obywatela
Zadanie 16.2. ł dyskryminacji, l
podtrzymywanie ż ś kulturowej ś l19 634
narodowych i etnicznych
Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunków ę
ń a ś ł i ą wyznaniowymi
Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za
ą
Zadanie 16.5. ł cudzoziemców i ą
migracjami
Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw
Dziecka i Praw Pacjennr·--
Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu ż
stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej ż ą do ł ś ś
jednostek ą terytorialnego

739
75118
106 p88
709 048
i
Zadanie 16.8. Informatyzacja ł ś i budowa
ł ń informacyjnego
680#9
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 ń ą ł ś ć dysponentów w zakresie
ł administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ś i wydawanie ł ś dokumentów),
podtrzymywania ż ś kulturowej ś narodowych i etnicznych, ł cudzoziemców i ruchów
migracyjnych, utrzymania stosunków ę ń a ś ł i ą wyznaniowymi oraz wiele
innych.
143
Zadanie 16.1. ł administracyjna obywatela
Wydatki (w tys. ł
2012 2012
ę ś ć Dysponent ż ń ż ś europejskich
ł ł
16 KPRM 3 581 o
17 MAi C 22 985 85 549
34 MRR 676 3 969
42 MSW 241 571 o
85 W oj ewodowie 350 717 o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na finansowanie projektów z ł ś
UE.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent ę ś 16, realizuje ł w kierunku poprawy
ś pracy pracowników ą skargi i wnioski oraz koordynuje ż monitoring
ś w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów (ESOD). Minister Rozwoju Regionalnego,
dysponent ę ś 34, cele omawianego zadania ą poprzez ę projektu systemowego w ramach
ł 5.3 Programu Operacyjnego ł Ludzki: ą strategiczne rozwojem - poprawa ś
ą w Polsce oraz poprzez ę grantu pod ą Facing the challenge - how to effectively suport
public administration reforms by ESF funds. Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent ę ś 17 ą
cel zadania poprzez ę wsparciem ę administracji publicznej w zakresie poprawy standardów
ą w ramach ł 5.2. PO KL. Zgodnie z dokumentami programowymi PO KL, ostatecznym
rezultatem ż ł 5.2. jest m.in. udzielenie wsparcia w zakresie poprawy ś polityk
i programów o ę regionalnym i lokalnym co najmniej 1.726 jednostkom ą terytorialnego.
Minister Spraw ę dysponent ę ś 42, odpowiedzialny jest za ę dokumentów
ż ś ę oraz zmiany danych ą ś ę danych osobowych, wydawanie
ń i koncesji. Wojewodowie dysponenci ę ś 85, ą za ę ustawowego prawa
obywatela do posiadania dokumentu paszportowego, ę ś i dowodów osobistych oraz rejestracji
stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, wydawanie ę ć i ą opinii w sprawach
ą obywatelstwa polskiego, nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami.
Cele i mierniki
Cel
Poprawa ś
ł systemu
przyjmowania oraz
rozpatrywania skarg i
wniosków
Poprawa ł
administracyjnej
obywatela
144
Dysponent
KPRM
MAiC (cz.l7)
Miernik
Odsetek skarg i wniosków ł do
PRM i KPRM rozpatrzonych przed
terminem ą z KPA
Liczba ę administracji publicznej
ę wsparciem w zakresie poprawy
standardów ą w relacji do liczby
wszystkich ę ą
wsparcia
2012
ł
?.75%
38011 726
Realizacja potrzeb
ń
województwa w zakresie
spraw obywatelskich
MRR
MSW (cz.42)
W oj ewodowie
Odsetek instytucji administracji ą
i ą które ł ę
wsparciem w zakresie planowania
strategicznego
Odsetek skarg niezasadnych w relacji do
ogólnej liczby skarg wniesionych
Liczba dokumentów spersonalizowanych l
wydanych ł
Stosunek liczby skarg do liczby
ń ą z ł
w zakresie spraw obywatelskich
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
98%
93%
5 872 000
0,094
Celem ł KPRM jest zapewnienie, aby ż obywatel ą ę ze ą lub wnioskiem do
premiera lub KPRM ł ź w ż najkrótszym terminie. Na ż ą ż zaplanowana
ś ć miernika ż ł ą ć ż do przewidzenia ł skarg i wniosków do premiera i KPRM,
ą ź ż nieprzewidziane absencje pracowników (zwolnienia chorobowe, urlopy ł Miernik MRR
stanowi opracowanie ł dysponenta. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika jest ą
z ryzykiem ł w 2011 roku wykonawcy jednego z ń w projekcie. ą ę ł celu
i ś miernika MAiC dla cz. 17 jest ż od ś instytucjonalnej IP2 oraz od ś
ł wniosków o dofmansowanie projektów w ramach procesu naboru, a ż od ł
beneficjentów do realizacji dofinansowanych projektów, w tym ę ś przygotowania poprawnych
wniosków o ł ś ć W odniesieniu do ś miernika MSW (w ramach ę ś 42) ł ę ż liczba
skarg zasadnych na organy administracji publicznej ę zmniejszy. Miernik jest adekwatny do zdefiniowanego
celu, pozwala na monitorowanie stopnia ś realizacji ń Z kolei ryzyko niewykonania
zaplanowanej ś dla drugiego miernika w tej ę ś ż ć z ł ń pracy systemów.
Zadanie 16.2. ł dyskryminacji, podtrzymywanie ż ś kulturowej ś
narodowych i etnicznych
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
30
43
63
85
Dysponent
Minister Edukacji Narodowej
MAi C
Minister Pracy i Polityki ł
W oj ewodowie
2012
ł
948
16 881
831
974
Minister Edukacji Narodowej, dysponent ę ś 30, w ramach zadania realizuje wspieranie ł ś
edukacyjnej podejmowanej przez ś w tym m.in. doprowadzenie do ł uczestnictwa Romów
w ż ł ń obywatelskiego (realizacja ł edukacyjnego programu wieloletniego ,,Program na
rzecz ł ś romskiej w Polsce"). Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent ę ś 43, bierze
ł ze strony ą i finansuje ę ą ą i ś Narodowych i Etnicznych. Wspiera
ł ś ć ą ą i ą ą przez ś Sprawuje ż ę
ą ń ł ż ą podtrzymywaniu i rozwojowi ż ś kulturowej ś narodowych i
145
etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi ę regionalnego. Finansuje ł do spraw Romskich Komisji
Wspólnej ą i ś Narodowych i Etnicznych. Podejmuje ł ę ę ą oraz
ę ś ń w zakresie tematyki ś ć i narodowych i etnicznych. Wspiera ż
monitorowanie incydentów ą charakter dyskryminacyjny, rasistowski i ksenofobiczny i ich
ł Minister Pracy i Polityki ł dysponent ę ś 63, realizuje ł na rzecz
zmniejszenia ś na rynku pracy poprzez podnoszenie ś ś ł oraz przyznawanie
dotacji dla organizacji ą na ę ł ń ą szanse kobiet i ę ż w ż
ł Wojewodowie w ramach zadania 16.2. ą "Program na rzecz ł ś
romskiej w Polsce", ą im m.in. pomoc w dziedzinie edukacji i zdrowia. ą nad zachowaniem i
rozwojem ż ś kulturowej ś narodowych i etnicznych oraz zapewnianiem respektowania praw
ś
Cele i mierniki
Cel
Wspomaganie edukacji uczniów
ś narodowych i etnicznych
w Polsce
Zachowanie i rozwój ż ś
kulturowej ś narodowych i
etnicznych oraz realizacja zasady
równego traktowania osób bez ę
na pochodzenie etniczne
Wyrównywanie szans kobiet i ę ż
na rynku pracy
Ochrona praw i interesów ś
narodowych i etnicznych w Polsce
Dysponent
MEN
MAi C
Miernik
Liczba uczniów ę
ł na rzecz wspomagania
ś dla ś
narodowych i etnicznych do ogólnej
liczby uczniów ś
w Polsce (%)
Liczba odbiorców realizowanych
ń na rzecz podtrzymania i
rozwoju ż ś kulturowej
ś narodowych i
etnicznych w stosunku do liczby
osób ż ą do tych
ś
MPiPS Stosunek ź zatrudnienia
kobiet do ź zatrudnienia
ę ż (w wieku 15- 64)
Wojewodowie Liczba inicjatyw na rzecz
ś
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
10%
l 780 000/
305 840.
81,2%
27,4
Niewykonanie zaplanowanej ś miernika MEN ż ć spowodowane ą przepisów lub
migracjami ł ś romskiej. Miernik zaprezentowany przez MPiPS stanowi opracowanie ł
dysponenta. Pogorszenie ę sytuacji gospodarczej kraju i ą z tym spadek lub ż tempa wzrostu
zatrudnienia w gospodarce ą ć ę do spadku planowanej ś miernika. ż ą
prawne, ę ą kobiety do wchodzenia na rynek pracy i ż ą rodzicom ł ą funkcji
rodzicielskich z ś ą ą ą ć negatywny ł na ł ę ś
omawianego ź
146
Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunków ę ń a ś ł i ą wyznaniowymi
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
29
43
85
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Minister Administracji i Cyfryzacji
Wojewodowie
2012
ł
25 644
97 146
949
Minister Obrony Narodowej, dysponent ę ś 29, sprawuje ę nad ą ń ą
z zapewnieniem opieki duszpasterskiej przez Ordynariat Polowy WP, ł Ordynariat WP oraz
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent ę ś 43, w ramach
omawianego zadania jest odpowiedzialny za prowadzone ę administracyjne w sprawach
ś w ustawach ą stosunek ń do poszczególnych ś ł i innych ą
wyznaniowych oraz w ustawach o gwarancjach ś sumienia i wyznania. Prowadzi ł komisji
regulacyjnych do spraw ą ze zwrotem ś osobom prawnym ś bezprawnie
ę przez PRL. MAiC sprawuje ż ę nad delegacjami zagranicznymi ą na celu
ł ę ę ą oraz ę ś ń w zakresie regulacji stosunków ń - ś ł
i inne ą wyznaniowe. Wojewodowie ą odpowiedzialni m.in. za wydawanie ś ń o ś
prawnej jednostek ś oraz przyjmowanie ń o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granicy
lub ł ą podziale, zniesieniu ś jednostek organizacyjnych i ś ń zatrudnienia dla
celów emerytalno-rentowych. W ich gestii ż utrzymanie poprawnych stosunków ę ń
a ś ł i ą wyznaniowymi.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie harmonijnego
ł ł ń z ś ł
i ą wyznaniowymi
Zagwarantowanie ł wspólnot
religijnych poszanowania ś
sumienia i wyznania
Realizacja stosunków ę ń
a ś ł
Dysponent Miernik
MON Opis stopnia ą ę celu
MAi C Liczba ś ł i ą
wyznaniowych ą
uregulowane stosunki z ń
W oj ewodowie Stosunek liczby skarg do ogólnej
liczby spraw ś ń
i ł ń
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
plan
miernik
opisowy
177
o
Przedstawiony przez MAiC miernik jest adekwatny do stopnia realizacji celów i oddaje rzeczywisty obraz
badanego obszaru. Ryzyko jego niewykonania ż ć spowodowane brakiem ł ń niezarejestrowanych
wspólnot religijnych, ą do uzyskania stosownych wpisów do rejestru. W ą z ł
przez Ordynariat Polowy WP, ł Ordynariat WP oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
ł ś o charakterze religijnym, oraz ś ą z ś jasno sprecyzowanego miernika, ś
miernika prezentowanego przez MON, zastosowano opis stopnia ą ę celu, w którym prezentowane ę ą
ł ł ę w ramach realizacji zadania.
147
Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za ą
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
03
16
30
38
45
Dysponent
Kancelaria Senatu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Minister Edukacji Narodowej
Minister Nauki i Szkolnictwa ż
Minister Spraw Zagranicznych
2012
ł
77 151
737
l 399
431
32 453
Kancelaria Senatu, dysponent ę ś 03, jest odpowiedzialna za zapewnienie efektywnej ł z ą
i Polakarni za ą oraz udzielanie dotacji celowych na finansowanie ń w zakresie opieki nad ą
i Polakarni za ą zlecanych przez Prezydium Senatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent ę ś 16, jest odpowiedzialny za prowadzenie
centralnego rejestru przyznanych oraz ż Kart Polaka, a w ś za utrzymywanie ł
kontaktu z ł ż systemu oraz ż ą reagowanie na ł przez ż
uwagi. Minister Edukacji Narodowej, dysponent ę ś 30, realizuje zadanie poprzez podnoszenie ś
ł w zakresie ę polskiego i przedmiotów nauczanych w ę polskim oraz wzmocnienie ę
kulturowej i ż ś narodowej dzieci i ł ż Polaków ą za ą Minister Nauki
i Szkolnictwa ż dysponent ę ś 38, w ramach opisywanego zadania realizuje ł ą ą na
celu umacnianie pozycji Polonii i Polaków za ą w krajach pobytu poprzez finansowanie stypendiów dla
ł ż polonijnej ą w miejscu zamieszkania. Minister Spraw Zagranicznych, dysponent ę ś
45, jest odpowiedzialny za ł ę i wspieranie Polonii i Polaków za ą m.in. poprzez rozwijanie ę
kulturowej z ą i mobilizowanie do ś w miejscu zamieszkania.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik 2012
ł
Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za
ą w kraju pobytu
Kancelaria
Senatu
MNiSW
Zapewnianie ę do informacji na temat KPRM
ę ń w sprawach o przyznanie Kart
Polaka
Umacnianie ś ę kultury MEN
i tradycji Polonii i Polaków ą
za ą
Uzyskanie zrozumienia i skutecznego MSZ
poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej
polityki zagranicznej oraz wykorzystanie
ł Polonii i Polaków za ą do
promocji i budowy pozytywnego wizerunku
Polski w ś
148
Odsetek wykorzystania przyznanych > 96%
ś finansowych na ę
ń zleconych w zakresie opieki nad
ą i Polakami za ą w kwocie
przekazanej dotacji ł
Liczba stypendystów
% godzin w roku, w których Centralny
Rejestr ł ę dla ż
Liczba ostatecznych beneficjentów
ł ń
W ś ć ocenna ł
w ł na rzecz Polski oraz
wzmacniania pozycji Polonii i Polaków
za ą na podstawie analizy ś
i ś zrealizowanych projektów
polonijnych
285
2:98%
l 700
520
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika prezentowanego przez ę Senatu jest
umiarkowane. Jest to ryzyko ę ą z ś ą organizacji ą ł ą na
rzecz Polonii i Polaków za ą jak ż z ą ą i ą w krajach, w których
wykonywane ą zadania. ą to czynniki w znacznym stopniu ż od Kancelarii Senatu, ż zadania
wykonywane ą poza granicami kraju. KPRM ł miernik, wyliczony na podstawie stosunku ś
godzin w roku, w których Centralny Rejestr ł ę dla ż do ś godzin ł w danym
roku. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika jest ą z ł czynników ę
ł ą na funkcjonowanie systemu, w tym z ł ę ż oraz awariami sieci
(spowodowanymi np. ą Na ksztahowanie ę miernika prezentowanego przez MSZ ż ł ma
ż placówek oraz ś ć ś polskich i polonijnych za ą Miernik ten obliczany
jest na podstawie ś zrealizowanych projektów, ich oceny oraz znaczeniu dla problematyki polonijnej.
Miernik ,,Liczba stypendystów" jest naliczany na podstawie ę danych statystycznych MNiSW,
obrazuje on wspieranie procesu odtwarzania inteligencji polskiej w ś polonijnych oraz ę
szans edukacyjnych ł ż polonijnej ą w kraju zamieszkania. Ryzyko niewykonania planowanej
ś miernika ż ć ą ze zmniejszonym zainteresowaniem studentów i doktorantów polonijnych
ubieganiem ę o stypendia MNiSW. MEN ś ł ryzyko niewykonania ś miernika na poziomie niskim.
Podejmowane przez MEN ł ą cykliczny charakter i skierowane ą do ś grupy osób, która
utrzymuje kontakt z krajem: nauczyciele ę polskiego oraz dzieci i ł ż aktywnie ą ł w ż
Polonii i Polaków ą poza granicami kraju. ł ę ż ł tej grupy na ł
ł ł ś polonijnej jest ż elementem w budowaniu ł ę ż ć ż
ę miernikjest adekwatny do realizowanego celu.
Zadanie 16.5. ł cudzoziemców i ą migracjami
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
16
42
85
Dysponent
KPRM
MSW
Wojewodowie
2012
ż ń
plan
2 863
79 193
16 015
2012
ż ś europejskich
plan
o
l 335
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent ę ś 16, realizuje ł ą do zapewnienia
ochrony praw ź na terytorium RP poprzez zapewnienie wysokiej ś orzecznictwa Rady ds.
ź Minister Spraw ę dysponent ę ś 42, podejmuje ł na rzecz
przyspieszenia i poprawnego prowadzenia procedur ź modernizacji systemów informatycznych,
ł ę w obszarze migracji i ź poprawnego prowadzenia rejestrów i wykazów
cudzoziemców oraz organizowanie opieki socjalnej dla cudzoziemców ą ę o nadanie statusu
ź Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą odpowiedzialni m.in. za zapewnienie cudzoziemcom
legalnego przebywania na terytorium RP poprzez ę ł ż przez cudzoziemców wniosków w
149
sprawach: zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na pobyt rezydenta ł
WE, zezwolenia na osiedlenie ę na terytorium RP, zarejestrowania pobytu obywateli UE i ł ich rodzin,
prawa ł pobytu obywateli UE i ł ich rodzin, wpisanie zaproszenia do ewidencji ń
ą i ł ż ą wizy pobytowe.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie ochrony praw
ź na terytorium RP
Poprawa warunków ł
cudzoziemców w ramach
prowadzonych ę ń
Zapewnienie zgodnej z prawem
i terminowej realizacji ń
ą legalizacji pobytu
cudzoziemców
Dysponent Miernik
KPRM ż skutecznie decyzji Rady
ds. ź na tle ł orzecznictwa
ą w sprawach Rady
MSW Ś czas wydawania decyzji dla
cudzoziemców ą ę o nadanie
statusu ź lub azyl w RP przez organ
I instancji
Wojewodowie Liczba uchylonych decyzji przez organ II
instancji w stosunku do liczby ł ż
ł ń
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł

5,8
m-ea
21,3%
Miernik zastosowany przez KPRM dostarcza informacji o liczbie ń Rady, które ą ł lub
ż ł w stosunku do liczby wszystkich ostatecznych ń ą w sprawach Rady. ś ć miernika
szacowana jest na podstawie danych z lat poprzednich. Zastosowany przez MSW miernik ł stworzony przez
ą do Spraw Cudzoziemców. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej ś miernika ż ć ł
niespodziewany ł cudzoziemców spowodowany m.in. ą ę ą (konflikty zbrojne,
wojna, itp.) oraz ą systemu POBYT, który ma ś ł na czas wydawania decyzji.
Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
08
10
14
66
Dysponent
Rzecznik Praw Obywatelskich
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Pacjenta
2012
ł
42 544
15 060
9 856
8 258
Rzecznik Praw Obywatelskich, dysponent ę ś 08, jest konstytucyjnym organem kontroli i ochrony prawa.
Przedmiotem prawnej ochrony udzielanej przez RPO jest ochrona ś i praw ł i obywatela. RPO
w ramach opisywanego zadania poddaje kontroli ś ł organów, organizacji i instytucji
ą do przestrzegania i realizacji praw i ś ł i obywatela, a ż przestrzeganie zasad
ł ż i ś ł Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dysponent
ę ś 10, jest organem ą do wykonania ń kontrolnych ą z przepisów o ochronie
danych osobowych, a w ś ń kontrolnych wskazanych w ustawie o udziale Rzeczypospolitej
Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. Rzecznik Praw Dziecka,
150
dysponent ę ś 14, realizuje ł które ł ą na ę ś przestrzegania praw
dziecka. Prowadzi ł interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka. Rzecznik Praw Pacjenta
dysponent ę ś 66, realizuje ł ą do zapewnienia ż pacjentowi równego ę do
ł i ś ń opieki zdrowotnej.
Cele i mierniki
ł
Dysponent Miernik 2012
plan
ł i zapobieganie
naruszeniom ś i praw
ł i obywatela
RPO
ę ń danych GIODO
osobowych
Ochrona i promocja praw dziecka RPD
Poprawa ś przestrzegania RPP
i zapobieganie ń w zakresie
praw pacjenta
Liczba spraw ę do prowadzenia
w stosunku do liczby spraw nowych,
rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym
36%
Liczba spraw ę z inicjatywy ł 260
rzecznika w kwartale
Liczba przeprowadzonych kontroli 225
Liczba rozpatrywanych spraw przez Rzecznika 20 000
Praw Dziecka
Liczba spraw ł ą do Rzecznika Praw 29 000
Pacjenta
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
RPO nie ł ryzyka niewykonania zaplanowanych ś miernika. W celu obliczenia miernika
realizowanego przez GIODO prowadzony jest wykaz przeprowadzonych kontroli (w szt.). Istnieje ryzyko,
ż miernik nie zostanie wykonany, ż na ń wykonania miernika ma ł zakres
przeprowadzanych kontroli w ś wytyczne i opinie podmiotów unijnych ą ę
problemami ochrony ś i danych osobowych. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika
RPD jest ż od potrzeb i ń obywateli. RPO nie ma ś ł na ś ć
ł ą spraw. ż jednak ć ż ś ć ł ą spraw z roku na rok znacznie ę
ę
Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu ż stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej ż ą do ł ś ś jednostek ą terytorialnego
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
85
86
Dysponent
W oj ewodowie
SKO
2012
ł
788
105 800
Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą ł ą do terminowego rozpatrywania ł ń
ż ń ż ą ń wznowienia ę ż ą ń stwierdzenia ż ś decyzji oraz wszczynanie z ę
ę ń w trybach nadzwyczajnych. ą Kolegia ł dysponenci ę ś 86, ą
ę administracyjne w zakresie ł rocznych za ż wieczyste ś
gruntowych. SKO ą ł od decyzji oraz ż ń na postanowienia organów JST.
151
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie zgodnego z prawem
wydawania decyzji II instancji
Dysponent
W oj ewodowie
Miernik
Liczba uchylonych ń przez
WSA w stosunku do liczby
ż ń
Zadanie 16.8. Informatyzacja ł ś i budowa ł ń informacyjnego
Wydatki (w tys. ł
2012
2012
plan
8,1%
2012
ę ś ć Dysponent ż ń ż ś europejskich
elan elan
27 MAi C 86 411 340 855
31 MPiPS l 157 o
41 Ś
775 o
42
MSW 23 698 o
44 MPiPS
29 500 o
45 MSZ 73 645 o
46 MZ 22 623 81 780
63 MPiPS
l 000 o
85 Wojewodowie 3 239 15 766
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Dysponenci ę ś ż w ramach omawianego zadania ą wydatki ą z ą
projektów ę planem informatyzacji ń czyli takie, które ą ą z upowszechnianiem
i wspieraniem e-administracji ł administracji publicznej. Dysponenci odpowiedzialni ą za ż
nowych ł wsparcie dla ż ż ł oraz wpieranie rozwoju ł ń
informacyjnego. W ramach omawianego zadania dysponenci ą ż wydatki ą z utrzymaniem,
ą i rozwojem systemów informatycznych e-PUAP, PESEL i CEPIK.
Cele i mierniki
Cel
ę poziomu informatyzacji podmiotów
ą zadania publiczne oraz wzrost
ś ś ł ń informacyjnego
Stworzenie platformy komunikacyjnej w
obszarze zabezpieczenia ł
ż ą ś ł
elektronicznych dla beneficjentów
Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym
Pornocy ł oraz Publicznym ł ż
Zatrudnienia ę do systemów
teleinformatycznych ą
ą ł ę ich statutowych ł ń
152
Dysponent
MAi C
( cz.27)
MPiPS
(CZ. 31 ,44, 63)
MPiPS
(CZ. 31 ,44, 63)
Miernik
Liczba kont ł ż na
platformie e-PUAP
Procent realizacji projektu
Liczba Jednostek
Organizacyjnych Pornocy
ł oraz Publicznych
ł ż Zatrudnienia
ą ze wsparcia
systemów
teleinformatycznych w
realizacji statutowych ł ń
2012
plan
77 000
62
3 267
ę poziomu informatyzacji podmiotów MSW Liczba godzin ę 96%
ą zadania publiczne (cz.42) pracy systemów w relacji do
ich rzeczywistej wymaganej
liczby godzin pracy
Zapewnienie ł ń elektronicznego Ś Liczba kart informacyjnych 900 000
ę do publicznie ę wykazów w systemie
danych ą informacje o ś
prowadzonych przez organy administracji
publicznej
Sprawne ł ę i placówek MSZ Liczba ż ż
zagranicznych systemów informatycznych najmniej
l 500
ś podmiotów ą MZ Liczba utrzymywanych, 10
zadania publiczne poprzez zapewnienie im budowanych i ż
ę do nowoczesnych systemów i ł systemów informacyjnych
sieci informatycznych
Rozwój ł ń informacyjnego Wojewodowie Liczba ł ę 31,3
w województwie on-line w województwie
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Na miernik prezentowany przez MSZ ł ą ć ź w realizacji ń w ą
z ł ż ą ę ę przetargowymi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś pierwszego
miernika MAiC (cz. 27) ą ż ę z ż zainteresowaniem obywateli oraz ę ł
oferowanymi na platformie ePUAP oraz korzystaniem z alternatywnych regionalnych platform. Z kolei dla
miernika MSW z ę ś 42 ryzykiem niewykonania ś miernika ą ć nieprzewidziane przestoje w
pracy systemu, przerwy serwisowe i konserwacyjne oraz zdarzenia nie ę ą ę ś ą normalnego ł
ł które ą ć przerwy w ś ł lub ż ś ł Ryzyko
niewykonania zaplanowanych ś miernika Ś ś ł jako niskie. Nie ś ryzyka niewykonania
ś miernika "liczba utrzymywanych, budowanych i ż systemów informacyjnych".
153
Funkcja 17. ł rozwoju regionalnego kraju
Funkcja 17 wpisuje ę w ą ą ę rozwoju regionalnego - Regiony - miasta - obszary
wiejskie Planu ą strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar ń
odpowiedzialny za sprawy programowania i koordynacji polityki rozwoju, opracowywania dokumentów
programowych z zakresu ł rozwoju kraju, w tym ę ą ą do pozyskiwania
ś rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych ź ł zagranicznych, wykonywania ń ń
ł ś w przepisach Unii Europejskiej ą funduszy strukturalnych i Funduszu
ś ą programami ł z funduszy strukturalnych i Funduszu ś
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 16 303,2 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 13 720,0 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 17 ł
przedstawione na ż wykresie.
w tys. ł
o 5 000 000 10 000 000 15 000 000
l
Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju 13 5fJ8 524
Zadanie 17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu 1
13 073
Rozwoju 2004-2006 1
Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz
ą i ż programów operacyjnych
Zadanie 17 .4. ą ą i ż projektów w
ramach programów finansowanych z ł
ą zwrotowi ś pomocowych
W ramach omawianej funkcji realizowane ą 4 zadania ą ł ś ć dysponentów w zakresie:
154
• wspierania inwestycji w poszczególnych regionach kraju,
• zamykania realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006,
• koordynacji realizacji Narodowej Strategii ś 2007-2013 oraz ą programami
operacyjnymi ą ż monitoring, ę i ę ę i ę ł ę
ł ś i ą oraz ę ł ś poniesienia wydatków,
• nadzoru nad ą Strategii Rozwoju Kraju,
• ą wykorzystaniem oraz ż Szwajcarsko-Polskiego Programu ł
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, których celem jest realizacja ę ę ć prorozwojowych ą ę do
zmniejszania ż ekonomicznych i ł w ę Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• przygotowywania i nadzoru nad ą Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a ż
zapewnienia ś ę ą kraju a ą ą
Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
24
31
34
85
Dysponent
MKiDN
MPiPS
MRR
Wojewodowie
2012
ż ń
plan
7 465
427
l 394 303
o
2012
ż ś europejskich
plan
o
754
12 195 575
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent ę ś 24, w ramach realizacji zadania odpowiada za
zapewnienie ś na ł ł w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla projektów
realizowanych przez ń instytucje kultury, ł artystyczne oraz uczelnie ż ą
MKiDN. Minister Pracy i Polityki ł dysponent ę ś 31, realizuje zadanie poprzez ę
i ę bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy. Minister Rozwoju
Regionalnego, dysponent ę ś 34, realizuje ł ą na celu ę ś regionów
oraz ś ł i przestrzennej. W ramach tych ł ń realizowane ę ą PO Rozwój
Polski Wschodniej, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz komponent regionalny PO ł Ludzki.
Cele i mierniki
Cel
Poprawa stanu zachowania zabytków,
infrastruktury kultury poprzez
wykorzystanie ś RPO
Rozbudowanie i modernizacja bazy
lokalowej jednostek organizacyjnych
Ochotniczych Hufców Pracy
Poprawa ś regionów
oraz ś ł
i przestrzennej
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
wykorzystania ś UE
Dysponent Miernik
MKiDN Liczba realizowanych projektów w
danymroku
MPiPS Liczba projektów realizowanych w
ramach regionalnych programów
operacyjnych
MRR ś wydatków
kwaliiikowalnych w ę ś
ą ś UE,
ę w ł przez
beneficjentów wnioskach
o ł ś ć
Wojewodowie Liczba ł ż projektów
2012
ł
11
3
66 366 981
13
155
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
W przypadku miernika wybranego przez MRR ryzyko jest ż ą jest ł
z ewentualnymi ź w rozliczeniach przez beneficjentów wydatków w ramach programów. ł
ą podejmowane przez Instytucje ą ą powinny ć ę ż ryzyka.
Zadanie 17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
34
85
Dysponent
MRR
Wojewodowie
2012
ł
130
12 943
Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent ę ś 34, realizuje ł ą na celu nadzór nad
przestrzeganiem zasad ą archiwizacji dokumentów ą z ż programów,
nadzorowaniu ę ń ą z odzyskiwaniem od beneficjentów ł wykorzystanego lub
pobranego dofmansowania, ł z instytucjami ż w ę Programów oraz
przygotowywaniu wniosków, ń i raportów do Komisji Europejskiej. Zadania Wojewodów,
dysponentów ę ś 85, ą na weryfikacji wniosków, kontroli I stopnia oraz kontroli ł ś w ramach
realizacji Programu ą INTERREG, realizacji ZPORR zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie.
Cele i mierniki
Cel
ę pomocy w ramach programów
i inicjatyw wspólnotowych realizowanych
w ramach NPR 2004-2006
Monitorowanie ł ę
programów i inicjatyw wspólnotowych
Dysponent Miernik
MRR ś ć ś certyfikowanych do
KE do ś alokacji w ramach
SPOTiZPORR
Wojewodowie Stosunek zrealizowanych kontroli do
ę w planie kontroli na dany rok
2012
ł
109%
94,6%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Miernik zaprezentowany przez MRR ł na podstawie ń ł dysponenta. ś ć miernika
podawana jest w procentach, ą od ą funkcjonowania tych programów. Z uwagi na ń
etap ę ż Programów ryzyko niewykonania zaplanowanych ś miernika jest
niewielkie.
Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz ą ż programów
operacyjnych
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
16
21
24
27
30
156
Dysponent
KPRM
MTBiGM
MKiDN
MAi C
MEN
2012
ż ń
plan
5 481
467
28 793
170 564
9 693
2012
ż ś europejskich
plan
o
o
293 103
693 587
o
31 MPiPS
102 957 369 999
34 MRR 503 899 o
39 MTBiGM 210 988 o
41 Ś 47 988 o
43 MAi C 835 5 123
46 MZ II 051 o
85 Wojewodowie 29 344 o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent ę ś 16, realizuje ł poprzez usprawnienie
komunikacji, a w ś prowadzenie szerzej zakrojonych ł ń informacyjnych, ę ń
i grup roboczych dla beneficjentów, utrzymywanie ś ś ż ą kontaktów z beneficjentami
i ą ą ą ą a ż poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji ś ą
II stopnia oraz Beneficjentów Systemowych ą ę pracowników z zakresu ł ł ń
finansowanych ze ś funduszy strukturalnych. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, dysponent ę ś 21 i 39, realizuje ł ą na celu efektywne i sprawne wykorzystanie
ś ą z UE w ramach NSRO 2007-2015, a co za tym idzie zapewnienie sprawnej realizacji
NSRO oraz wsparcia eksperckiego w realizacji programu i projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Ś Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent ę ś 24, zapewnia ż ś
ą z UE w ramach Priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ś ,,Kultura i
dziedzictwo kulturowe". Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent ę ś 27, i 43 wykonuje zadania
powierzone WWPE w celu ż projektów w ramach VII osi priorytetowej ł ń informacyjne
- budowa elektronicznej administracji" i VIII osi priorytetowej ł ń informacyjne - ę
ś gospodarki", projektów w ramach ł 1.3.1 "Projekty na rzecz ł ś romskiej".
Minister Edukacji Narodowej, dysponent ę ś 30, realizuje ł ą na celu zapewnienie wsparcia
procesów ż i promocji Programu Operacyjnego ł Ludzki oraz efektywne wykorzystanie zasobów
Unii Europejskiej oraz krajowych. Minister Pracy i Polityki ł dysponent ę ś 31, realizuje
ł poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do merytorycznej realizacji ń w ramach PO ł
Ludzki. Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent ę ś 34 w ramach omawianego zadania realizuje
ł ą do efektywnego i sprawnego wykorzystania ś ą z UE w ramach
NSRO 2007-2015 poprzez ę projektów pomocy technicznej programów, dla których Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego ł ę Instytucji ą ą Minister Ś dysponent ę ś 41, realizuje
ł ą do realizacji projektu pomocy technicznej - RPD 2012. Minister Zdrowia, dysponent
ę ś 46, realizuje ł ą na celu efektywne i sprawne wykorzystanie ś ą z UE
w ramach NSRO 2007-2015. ż to ę poprzez ę Programu Operacyjnego Pornoc Techniczna
oraz procesów ą ż i promocji Programu Operacyjnego ł Ludzki i Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ś w sposób efektywny, celowy i ę Wojewodowie, dysponenci
ę ś 85, ą ł ą na weryfikacji ś ń i deklaracji wydatków oraz wniosków
o ł ś ć od IZ RPO do IC, prowadzeniu rejestru kwot ą procedurze odzyskiwania kwot
wycofanych oraz weryfikacji sprawozdania od IZ RPO, przeprowadzaniu kontroli wIZ RPO lub u beneficjenta
oraz ą ł wykorzystanie ś UE w ramach programów EWT.
157
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012
ł
Efektywne i sprawne KPRM Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz ;:::4,6
wykorzystanie ś których ł na podstawie ankiety
ą z UE w ramach
NSRO 2007-2013
Efektywne wykorzystanie MAi C Liczba rozliczonych (zrealizowanych) 205
ś ą z UE (cz.27) projektów
w ramach NSRO 2007-2013
Liczba wydanych certyfikatów w ramach EWT 1200
2007-2013
MAi C Liczba rozliczonych (zrealizowanych) 55
(cz.43) projektów
Efektywne i sprawne MTBiGM Wykonanie planu certyfikacji do 100%
wykorzystanie ś (cz.21) zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji
ą z UE w ramach w%
NSRO 2007-2015
MKiDN %zakontraktowania alokacji ś EFRR 100
ę dla XI priorytetu PO Ś
MEN Liczba osób ę wsparciem w stosunku 87%
do zapotrzebowania
MRR W ś ć ś certyfikowanych do KE do 46,17%
ś alokacji w programach krajowych
ś ć ś zakontraktowanych do 82,31%
ś alokacji w programach krajowych
MTBiGM Wykonanie planu certyfikacji do 100%
(cz. 39) zatwierdzonego przez ę Ministrów planu
certyfikacji (w%)
MZ ń wykorzystania ś pomocy 100%
technicznych
Sprawna realizacja priorytetu MPiPS ń realizacji celu finansowego liczony
I i II oraz ł ń 5.4, 5.5 i (cz. 31) jako stosunek ś ł ż do IZ
10.1 PO KL w latach 2007- ś ń i deklaracji wydatków do celu
85%
2015
finansowego w zakresie certyfikacji
ś na dany rok przez MRR dla
MPiPS
Liczba ę sfinansowanych w 75
ramach _Qrojektów ws_Qarcia kadrowego
Efektywne ż osi I-V Ś Liczba rozliczonych projektów pomocy 18
Ś poprzez ę
technicznej
2rojektów technicznej
Zapewnienie ł Wojewodowie ś ć wydatków ś od 76%
wykorzystania ś w
ą realizacji Programu w stosunku do
ramach realizacji NSRO
ś alokacji finansowej dla Programu
2007-2013
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Miernik ś przez KPRM jest obliczany systemem punktowym poprzez przeprowadzane ankiety.
ą ę ł ż ś miernika ż ć spowodowane m.in. ą pracowników, czy zmianami
158
kadrowymi. Zatrudnienie nowych pracowników ą praktycznego ś w zakresie
funduszy strukturalnych ż ć ż IP II ę oceniana mniej efektywnie. Ewentualne
niewykonanie zaplanowanych ś mierników MTBiGM ż ć z ź ń w realizacji projektów,
czego efektem ż ć zmiana w planowanych terminach poniesienia wydatków. Wynika to ze specyfiki
realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno w zakresie ś ę ń o udzielenie zamówienia
publicznego, jak i samej realizacji projektów przez wykonawców. W przypadku mierników prezentowanych
przez MAiC zaplanowane ś ź dla ę ś 27 ę ą ł ż ż nie dla ż
ł ż wniosku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie ł ą W ą
z ż ż ć ż ryzyko niewykonania prognoz ś miernika jest niskie. Ryzyko
niewykonania miernika wykorzystywanego przez MAiC dla ę ś 43 ż ć z braku ś
ą ze ł wnioskami. Zaplanowane ś mierników ę ą ż nie dla ż
ł ż wniosku w ramach PO IG zostanie podpisana umowa o dofmansowanie ł
ą ą ż ż ć ż ryzyko niewykonania prognoz jest niskie. W ramach PO KL
istnieje ryzyko braku ś wnioskodawców w ł wniosków. ś Kontroli I stopnia istnieje
ryzyko braku ń finansowych z powodu niskiej ś partnerów polskich w realizacji projektów.
Ryzyko niewykonania ś miernika MEN "liczba osób ę wsparciem w stosunku do
zapotrzebowania (%)" ą jest z ą ę celów dla Priorytetu III PO KL. Mierniki
zaprezentowane przez MRR to ś ć ś certyfikowanych do KE do ś alokacji w programach
krajowych" oraz ś ć ś zakontraktowanych do ś alokacji w programach krajowych".
Przyczynami ą ę zaplanowanej ś mierników ą ć m.in. ograniczenia wydatków ze
ę na przyznane limity w ż ń ł okres oceny wniosków o dofmansowanie, ł ę
w dokumentacji oceny ł na ś ź w realizacji umów, ź w ł
przez beneficjentów wniosków o ł ś ć ą poniesione wydatki lub ł ę w tych wnioskach,
ą umowy o dofinansowanie przez ą ze stron, ź ą ze ł z partnerami
zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej). Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś
miernika Ś ż ż ć w ł mierze od ź ń w podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Miernik
prezentowany przez MZ ustalono na postawie relacji planowanej ś ś do ś ś
wskazanych w formularzach planistycznych. Obrazuje on ł ś ć realizowanego celu ł pomocy
technicznej, jakim jest finansowanie ń pracowników ż we ż PO Ś
i PO KL, a ż utrzymanie zatrudnienia pracowników na ł ś poziomie proporcjonalnym do liczby
realizowanych ń oraz zapewnienie warunków do ł ś realizacji ń zawartych w Rocznych Planach
ł ń Ryzyko niewykonania ą jest ze ę ą ą zatrudnienia, a w ą z tym
ł ż okresu realizacji ń ą ź ę ryzyka ł ł ę przy ż programów
operacyjnych.
159
Zadanie 17.4. ą ą i ż projektów w ramach programów finansowanych
z ł ą zwrotowi ś pomocowych
Wydatki (w tys. ł
2012 2012
ę ś ć Dysponent ż ń ż ś europejskich
plan plan
24 MKiDN 13 907 o
27 MAi C 7 810 88 664
34 MRR 12 617 70097
41 Ś 1420 o
42 MSW 2 631 o
45 MSZ 3 013 o
46 MZ 2 324 o
85 W oj ewodowie 2 141 3 144
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent ę ś 24, ą zamierzone cele poprzez ż ą
zgodne z prognozami, wykorzystywanie ś ą z MF EOG i NMF, FWK w ramach
przyznanych alokacji. Wydatki kierowane na finansowanie niniejszego zadania ą w ś
poprawy stanu zachowania zabytków oraz stanu infrastruktury kultury, a ż utrzymania pracowników
odpowiedzialnych za proces ż Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent ę ś 27, zajmuje ę
ą i ż ł ń w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, a ż nadzorowaniem projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu ł
Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent ę ś 34, realizuje ł ą na celu ą ę
i rozliczenie programów fmansowanych z ł ą zwrotowi ś pomocowych ń
EFTA poprzez m.in. wsparcie ł ń realizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy i ą ę
ą ą oraz realizowanych przez ę ś ą ą w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego
Programu ł Minister Ś dysponent ę ś 41, realizuje postawiony cel poprzez
zapewnienie efektywnego ł pracowników Instytucji ś ą i ą realizowane ę
wsparciu i wykorzystaniu ś postawionych do dyspozycji ww. Instytucji w ramach Funduszu Pornocy
Technicznej MF EOG i NMF. Minister Spraw ę dysponent ę ś 42, realizuje ł
ą na naborze projektów, ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, rozpatrywaniu protestów
wnioskodawców, podpisywaniu umów o dofmansowaniu projektów, monitorowaniu i kontroli projektów,
ś weryfikacji i zatwierdzaniu wniosków o ł ś ć dokonywaniu ł ś na rzecz
beneficjentów nie ę ą ń jednostkami ż informacji i promocji. Minister Spraw
Zagranicznych, dysponent ę ś 45, realizuje ł poprzez ą ą ń oraz ż
projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponadto
dysponent ą ą ł programów finansowanych z ł bezzwrotnej pomocy
zagranicznej. Minister Zdrowia, dysponent ę ś 46, jest odpowiedzialny za zapewnienie efektywnego
i zgodnego z przepisami ż i monitorowania projektów finansowanych ze ś Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu
160
ł Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w ramach omawianego zadania ą projekty, które
ł dofmansowanie w ramach Szwajcarsko-Folskiego Programu ł
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik 2012
ł
Sprawna realizacja i rozliczenie programów MRR ś ć ś 49,97%
fmansowanych z ł ą certyfikowanych do ś
zwrotowi ś pomocowych ń EFTA alokacji w ramach Mechanizmów
Finansowych
W ś ć ś 41,33%
certyfikowanych do ś
alokacji w ramach SPPW
Ś Liczba realizowanych projektów 9
wdanymroku
MSZ ń wykorzystania alokacji w 88%
ramach Mechanizmów
Finansowych (priorytet 2.4 i
2.10)
ń realizacji Wniosków 98%
o ł ś ć
Efektywne wykorzystanie ś w ramach MSW Liczba zrealizowanych projektów 4
programów fmansowanych z ł
ą zwrotowi ś
pomocowych
MAi C Liczba rozliczonych 451
(zrealizowanych) projektów
Poprawa stanu zachowania zabytków, MKiDN % zakontraktowania alokacji 100
infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie ś MF EOG i NMF
ś MF EOG i NMF
Efektywne i zgodne z przepisami ż MZ ń wykorzystania ś 100%
i monitorowanie projektów finansowanych ze pomocy technicznych
ś Mechanizmu Finansowego EOG i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
Szwajcarsko-Folskiego Programu ł
Zapewnienie ł ś wykorzystania W oj ewodowie Procent wykorzystania ś 100%
ś innych ż ą z NSRO i NPR
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Mierniki prezentowane przez MRR ł na podstawie ń ł dysponenta. ż
wykonania zaplanowanych ś mierników ą ć m.in. ź ń ą z podpisywaniem
umów dla Mechanizmów Finansowych (2009- 2014), ź ń ą z wydatkowaniem ś przez
beneficjentów, ł ż procesu akceptacji wniosków o ł ś ć ą z ł ę przygotowywanych
dokumentów sprawozdawczych, ź ń w procedurach przetargowych prowadzonych przez beneficjentów,
zmian harmonogramów ż projektów, ź ń ą z ą projektów po stronie
szwajcarskiej. Ponadto ł ą inne czynniki ą z ł ż procesu uzgadniania i podpisywania
161
ze ą ą umów finansowych dla projektów, ź ą z wydatkowaniem ś
przez beneficjentów, ł ż procesu akceptacji wniosków o ł ś ć ą z ł ę
przygotowywanych dokumentów sprawozdawczych przez beneficjentów, ł ż procesu akceptacji
wniosków o ł ś ć z uwagi na dodatkowe ś wymagane przez ę ą zmianami
harmonogramów ż projektów. Istnieje szereg czynników ł ą na ę ryzyka
niewykonania zaplanowanej ś miernika prezentowanego przez MSW. ą to ł ź
w realizacji projektów, niezrealizowanie projektu przez beneficjenta, nie ł ż przez Instytucje ą
Kompletnych Propozycji Projektów w terminach wyznaczonych przez ę ś ą ą ś ć
wielokrotnego poprawiania i ł dokumentacji na etapie oceny formalnej, ł ż procedury oceny
po stronie polskiej lub szwajcarskiej, nie ł ż przez IR dokumentów ę do podpisania umów ws.
Realizacji projektów w wyznaczonych przez IP terminach. Zasadniczy ł na pierwszy z mierników
prezentowanych przez MSZ ma ś ć wydatkowania ś przez beneficjentów oraz kurs euro.
Ewentualne ryzyko niewykonania ł poziomu dla miernika drugiego jest ą z kwotami, które
ą ł ż nie ę ą zakwalifikowane. Ś nie ś ł ryzyka niewykonania zaplanowanej
ś miernika. Ryzyko niewykonania miernika prezentowanego przez MZ ą jest z ą
ę ą ą zatrudnienia, a w ą z tym ł ż okresu realizacji ń jak ż
ł ż ą ę procedury przetargowe oraz procedury oceny wniosków.
162
Funkcja 18. ś ć
Funkcja 18 wpisuje ę w obszar strategiczny Sprawne ń (strategia ą - Strategia sprawne
ń Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar ń odpowiedzialny za sprawy ą
wykonywania kar, ś wychowawczych oraz ś poprawczego orzeczonego przez ą a ż sprawy
pomocy postpenitencj amej.
Celem ń realizowanych w ramach tej funkcji jest zagwarantowanie obywatelom konstytuc:v.jnego prawa do
ą oraz zapewnienie ń ł poprzez ę osób tymczasowo aresztowanych
i skazanych na ę pozbawienia ś i ę wychowanków ł poprawczych i schronisk dla
nieletnich.
Ł ą kwota wydatków planowanych z ż ń na 2012 r. wynosi 9 079,8 mln ł w tym wydatki
z ż ś europejskich 18,7 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach
funkcji 18 ł przedstawione na ż wykresie.
w tys. ł
o 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000
Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru ś
przez ą powszechne i wojskowe
Zadanie 18.2. ś
374 072
przez ą admtmstracY.Jne
Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru ś
przez ą ż oraz ł ś ć KRS
Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia ś i
tymczasowego aresztowania
l
l
85 700
Zadanie 18.5. ł demoralizacji i 1
ę ś ś nieletnich i stworzenie warunków 224 305
do powrotu nieletnich do normalnego ż i
5 919 274
2 476 413
'
l
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 ń ą ł ś ć dysponentów
w zakresie ą i szeroko rozumianego wymiaru ś w tym w ś
163
• wsparcie ą oraz systemu ą ą na celu zapewnienie obywatelom
konstytucyjnego prawa do ą
• wsparcie ł karnych i aresztów ś oraz ł jednostek organizacyjnych
ł ż ę
• ł demoralizacji i ę ś ś nieletnich i tworzenie warunków do ich
powrotu do normalnego ż
• przygotowanie i wprowadzanie w ż ustawodawstwa ą ze sprawowaniem wymiaru
ś
Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru ś przez ą powszechne i wojskowe
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
15
29
Dysponent
MS
MON
2012
ł
5 899 914
19 360
Zadanie jest realizowane przez ż ą Minister ś zapewnia warunki do realizacji
zadania poprzez zagwarantowanie profesjonalnej kadry orzeczniczej i ę w ą ł ą na
celu przyspieszenie i usprawnienie ę ń ą oraz podnoszenie ś orzecznictwa, wspieranie
alternatywnych form ą sporów, ł w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz
warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do ł i ł funkcjonowania
ą (przy czym ł ż Minister ś realizuje ł ą ę dysponenta ę ś
15 ą powszechne", której wydatki ą ujmowane w ramach omawianej funkcji 18, jak ż w ramach
wydatków ponoszonych w ę ś 37 ś ć które ą ujmowane poza ą 18, w tym
w ś w funkcji 22 (wydatki ą z funkcjonowaniem Ministerstwa ś oraz
w funkcji 3 (wydatki ą z ą ł ą ą i Prokuratury). Minister Obrony Narodowej,
dysponent ę ś 29, prowadzi ł ś ć ą oraz zapewnia warunki organizacyjne i techniczne
funkcjonowania ą w celu zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do ą
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Zagwarantowanie MS W ź opanowania ł (odniesienie liczby
spraw ł do liczby spraw ł ą
do ą powszechnych)
obywatelom konstytucyjnego
prawa do ą
164
MON
Odsetek spraw, w których ę ę na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w
ę ą bez nieuzasadnionej ł
Liczba spraw ł do liczby spraw
ł ą ź opanowania ł
spraw)
2012
ł
99,2%
0,018%
80%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś pierwszego miernika MS ą ż ę w ś
z ą ą spraw ł ą do ą oraz stopniem skomplikowania tych spraw.
Zasadniczymi, pozafmansowymi elementami ł ą na ryzyko nie ą ę planowanej ś
drugiego miernika ą liczba i ń skomplikowania spraw ł ą do ą
Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru ś przez ą administracyjne
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
05 NSA
2012
ł
374 072
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Naczelny ą Administracyjny, dysponent ł ę ś 05 ż ń realizuje ł w zakresie
tworzenia warunków do sprawnej ł ś ą administracyjnych, odpowiedniego utrzymywania bazy
materialno-lokalowej jednostek ą i podnoszenia standardów ich funkcjonowania. ą ż do zapewnienia
obsad kadry orzeczniczej i wyspecjalizowanego korpusu ę ę referendarzy
ą sekretariatów procesowych i ł kadry ą oraz organizuje szkolenia i konferencje
ę Rozbudowuje ę ą i publikuje zeszyty naukowe i orzecznicze, przeprowadza
ś nadzorcze w obszarze ż oraz wizytacje sekretariatów orzeczniczych
w Wojewódzkich ą Administracyjnych. Sprawuje nadzór administracyjny nad ł ś ą ą
Cele i mierniki
Cel
Zagwarantowanie obywatelom
konstytucyjnego prawa do ą
Dysponent
NSA
Miernik
2012
ł
Ś czas trwania ę ł 6
przed ą I instancji (przy m-cy
rocznym ł do 70 tys. spraw)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
ę ń od zaplanowanej ś miernika NSA jest nieuniknione z uwagi na ę i
zakres rozpatrywanych spraw przez ą administracyjne.
Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru ś przez ą ż oraz ł ś ć KRS
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
04
52
Dysponent
SN
KRS
2012
ł
74 200
11 500
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
165
ą ż dysponent ę ś 04, wykonuje ł w zakresie orzecznictwa oraz zapewnienia warunków
organizacyjnych i technicznych funkcjonowania ą ż Krajowa Rada ą dysponent
ę ś 52 realizuje zadanie poprzez ę prac Rady ą ą z procesem nominacyjnym ę
ę ę ś i czasu trwania ń ł w procesie legislacyjnym ą z ą
ą opiniowanie projektów aktów prawnych ą ą i Ministerstwa ś
ę do ł Konstytucyjnego o zbadanie ś z ą aktów normatywnych
w zakresie ą ż ś ą i ł ś ę
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie w ramach nadzoru
ś z prawem, ś
orzecznictwa oraz inne zadania
ą z aktów prawnych.
Zapewnienie warunków dla ł ś
orzeczniczej ą ż
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr
do ł ę ę na
stanowiskach ę SN i NSA oraz na
stanowiskach w ą powszechnych, w
wojewódzkich ą administracyjnych
i w ą wojskowych
Dysponent Miernik 2012
ł
SN Ś czas rozpatrywania sprawy 9 ę
KRS Liczba osób ą do l 450
ł ę ę na
stanowiskach ę SN i NSA oraz
na stanowiskach w ą
powszechnych, w wojewódzkich ą
administracyjnych i w ą
wojskowych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Czynnikami ą ś ć miernika prezentowanego przez KRS ą przede wszystkim decyzje
ę o ś w stan spoczynku oraz ł ł procedura wyboru ę w której uczestniczy oprócz
ą ż Krajowa Rada ą oraz Prezydent RP. Ryzyko niewykonania zaplanowanej
ś miernika ż ą ć ę z brakiem ł odpowiedniej liczby wniosków. Liczba wniosków osób
ą ę o stanowisko ę stwarza ż ś ć wyboru najlepszego kandydata do ł
ę ę
Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia ś i tymczasowego aresztowania
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
37 MS
2012
ż ń
plan
2 460 465
2012
ż ś europejskich
plan
15 948
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister ś dysponent ę ś 37, realizuje zadanie poprzez zapewnienie wykonywania kary
pozbawienia ś w warunkach ą osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym
przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ś miejsc dla osadzonych jak ż
zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w ł karnych i aresztach
166
ś zapewnienie ś wykonywania kary pozbawienia ś (poprzez stworzenie nowych
miejsc dla osadzonych w ł penitencjarnych oraz ż alternatywnych systemów wykonywania
kary pozbawienia ś zapewnienie ń wykonywania kary pozbawienia ś
i tymczasowego aresztowania (zarówno ń osadzonych, jak i funkcjonariuszy, pracowników
i innych osób ą na terenie jednostek penitencjarnych), ę ę ś ś ń
zdrowotnych w ę ł opieki zdrowotnej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik 2012
ł
Zapewnienie ń ł poprzez MS
ę osób tymczasowo aresztowanych i skazanych
na ę pozbawienia ś
Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na ę MS
pozbawienia ś
% zaludnienia w ł
karnych i aresztach ś
Liczba skazanych ę
systemem programowego
ł
99
36 500
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Ryzyko niewykonania planowanej ś pierwszego miernika MS ą ż ę przede wszystkim
ze zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi w wyniku których zmniejszeniu ulega ś ć jednostek;
ź w realizacji harmonogramów wykonywania prac remontowych, inwestycyjnych zaplanowanych na
2012 r. oraz ryzyko likwidacji dodatkowych cel mieszkalnych, ą z dyspozycji przepisów
ą Ministra ś z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie trybu ę ł ś
organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w ł karnych lub aresztach ś przekroczy w skali
kraju ą ś ć tych ł (Dz. U. Nr 202, poz.l564). Ryzyko niewykonania planowanej ś
drugiego miernika ą jest ze zmniejszaniem bazy lokalowej przeznaczonej na cele resocjalizacji,
zmniejszenie liczby ń zawodowych; wzrost liczby skazanych na kary krótkoterminowe.
Zadanie 18.5. ł demoralizacji i ę ś ś nieletnich i stworzenie warnoków do
powrotu nieletnich do normalnego ż
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
37 MS
2012
ż ń
plan
221 529
2012
ż ś europejskich
plan
2 776
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Jedynym ą ł w ramach tego zadania jest Minister ś dysponent ę ś 37,
który jest odpowiedzialny za zapewnienie ł organizacY.ino-technicznej ł Poprawczych
i Schronisk dla Nieletnich oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej.
167
Cele i mierniki
Cel
Skuteczna resocjalizacja wychowanków
ł poprawczych i schronisk dla
nieletnich
Dysponent Miernik
MS ś ć wychowanków ł
poprawczych na ę ę
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
55%
Skuteczne ł wychowawcze podejmowane w ł dla nieletnich pozytywnie ł ą na
ł ę tego miernika. Jednak na ś ć tego miernika w sposób istotny ł ą ż czynniki,
które ą poza ł ł dla nieletnich (presja ś ż ś ć znalezienia pracy, itp.).
168
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Funkcja 19 Infrastruktura transportowa wpisuje ę w zakres tematyczny strategii Rozwój infrastruktury
transportowej. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar ń odpowiedzialny za sprawy funkcjonowania
oraz rozwoju infrastruktury transportu, w ś budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg
publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz ś ą dróg wodnych
w zakresie ż ś ą ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz ż ś ą przewozu
osób i rzeczy ś transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i ż ś ą oraz
komunikacji publicznej. Obejmuje ż sprawy z zakresu transportu morskiego i ż morskiej, obszarów
morskich, portów i przystani morskich.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 11 804,8 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 4 168,7 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 19 ł
przedstawione na ż wykresie.
w tys. ł
o 2 000 000 4 000000 6 000 000
'
Zadanie 19.1. W spieranie transportu drogowego 4 996 718
l
Zadanie 19.2. Transportkolejowy 3 600
Zadanie 19.3. morskiego i ż --l OlS
802
ą i
' ' '
Zadanie 19.4. Wspieranie lotniczego i infrastruktuty IIII
51
J
916
lotniczeJ
l
l ' '
l ' '
Zadanie 19.5. Wspieranie ż transportu -l 685
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 ń ą ł ś ć dysponentów w zakresie
budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej, w tym
w ś
• ę spraw i ł ą z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, ą
i utrzymaniem systemów i ą ń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali
autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów itp.),
lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, ę nawigacyjnego,
ą ń kontroli ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portów, doków, ę nawigacyjnego,
ł mostów, tuneli, falochronów, pirsów, ż terminali itp.),
169
• ę ę i funkcjonowanie systemów ą ń transportu drogowego, kolejowego,
lotniczego i wodnego,
• sprawy ą przewozu osób rzeczy ś komunikacji publicznej, transportu
samochodowego, kolejowego, lotniczego i ż ś ą
• zapewnienie ń transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,
• ń w obszarach morskich, ę brzegu morskiego,
• nadzór nad ń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
• przygotowanie i wprowadzanie w ż ustawodawstwa ą z ą ą
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
39
85
Dysponent
MTBiGM
Wojewodowie
2012
ż ń
plan
3 072 154
661 561
2012
ż ś europejskich
plan
l 263 063
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na finansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent ę ś 39, realizuje ł
ą do eliminowania zjawisk i przyczyn wypadków drogowych oraz zmniejszenie liczby wypadków i
ich skutków z ł wszystkich uczestników ruchu drogowego. ł celem tego zadania jest budowa i
przebudowa sieci dróg krajowych, tj. autostrad, dróg ekspresowych i lokalnych. Do jego ą ż
ż poprawa ę ś komunikacyjnej Polski i ł ą z ł korytarzami transportowymi.
Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą ł ą do rozwoju infrastruktury drogowej w
województwie oraz ą m.in. ę standardy ń w transporcie drogowym. Ponadto
Wojewodowie ą omawiane zadanie poprzez przekazywanie dotacji ą Województwa z ł
ł do biletów ulgowych w krajowych ż przewozach autobusowych, sprawowanie nadzoru nad
ą ruchem na drogach publicznych, sprawowanie nadzoru nad ś szkolenia i ś
doskonalenia techniki jazdy, sprawowanie nadzoru nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych,
przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy,
przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych dla kierowców ą przewozy drogowe.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
ą ę poprawy ń MTBiGM
przy wykonywaniu transportu
drogowego, przestrzegania
przepisów w transporcie drogowym
oraz bezpiecznych ń
uczestników ruchu drogowego
170
Miernik
Liczba kontroli ą przestrzegania
przepisów w transporcie drogowym,
przeprowadzonych w danym roku (w szt.)
2012
ł
20 tys.
Poprawa ę ś
komunikacyjnej Polski i ł ą
z ł korytarzami
transportowymi
Tworzenie warunków do rozwoju
infrastruktury drogowej
ł ś ć wybudowanych dróg ekspresowych
i autostrad, ł ś ć przebudowanych dróg
krajowych (w km)
W oj ewodowie Liczba km dróg w województwie
985
l 476
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Miernik ł ś ć wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, ł ś ć przebudowanych dróg krajowych
w km" bardzo ł charakteryzuje ę ł ś GDDKiA. Ryzyko niewykonania miernika
ć ż z nieprzewidzianych warunków atmosferycznych (np. ź ł ł zima), z zatorów
ł u wykonawców lub podwykonawców, co ż ć ł ś ą lub spowolnieniem robót ze
ę na brak ś na zakup ł ś z pozyskaniem ł budowlanych i ł
roboczej na skutek koncentracji ż inwestycji infrastrukturalnych w tym samym czasie, ż do
oszacowania czas oczekiwania na niektóre decyzje administracyjne, np. decyzje ś decyzje
o ł ń za grunty, które ą ć ę na ż jej etapach. Drugi miernik
prezentowany przez MTBiGM opracowano w GITD, pozwala on na ę respektowania zasad ą ą
w transporcie drogowym oraz ę i kierowców, w zakresie ń ruchu. Nie ś
ryzyka niewykonania planowanej ś miernika.
Zadanie 19.2. Transport kolejowy
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
39
71
85
Dysponent
MTBiGM
UTK
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
2 974 009
12 416
724
2012
ż ś europejskich
plan
661 451
o
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent ę ś 39, realizuje ł ł ż ą
ą ę zaplanowanego celu zadania poprzez utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z ł ą
linii o znaczeniu obronnym). Wspiera ź kolejowych z ł ą ą ustawowo ulg
taryfowych oraz dofinansowuje kolejowe ż przewozy ę i ę Jest
odpowiedzialny za wykonanie analiz i ń ą stan infrastruktury kolejowej oraz ż ś
ł gospodarcze i przewozowe ą ł na zapotrzebowanie transportowe w ę modernizacji
linii. Prezes ę Transportu Kolejowego, dysponent ę ś 71, sprawuje nadzór nad ń
transportu kolejowego, ą ż do ą ę ś i ś systemu kolejowego. Ponadto wspiera
rynek transportu kolejowego i nadzoruje rynek wyrobów stosowanych w kolejnictwie. Wojewodowie,
dysponenci ę ś 85, ą ę w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej o znaczeniu ń oraz odpowiedzialni za prowadzenie ę ń w sprawie wydawania
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
171
Cele i mierniki
Cel
ę ę ś i poprawa
ś transportu kolejowego
Regulacja i licencjonowanie transportu
kolejowego, nadzór nad
ń ruchu kolejowego,
certyfikacja wyrobów dla kolejnictwa
i ochrona praw ż
Tworzenie warunków do rozwoju
infrastruktury kolejowej
Dysponent
MTBiGM
Miernik
Praca przewozowa w mln
ż
ł ś ć przebudowanych linii
kolejowych (w km)
UTK Ś z ś dla: kontroli,
zatwierdzonych dokumentów i
wydanych licencji i ś
w stosunku do planu ą ź
ł wniosków
W oj ewodowie Liczba km wyremontowanych
i wybudowanych linii kolejowych
w województwie
2012
ł
12 587
73,7
85%
o
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Ryzyko niewykonania planowanej ś miernika MTBiGM ż ć np. z ograniczenia zakresu
stosowania ustawowych ulg taryfowych, czy ograniczenia liczby ą ą z powodu bardziej
konkurencyjnych innych ł ę transportu. Drugi miernik dobrze opisuje ą ę cel i jest ł ę
Jest tani w pozyskaniu, przez co nie generuje dodatkowych kosztów. Ryzyko niewykonania planowanej ś
miernika ż ć ą z ź w harmonogramach, oprotestowaniem przetargów, ś
z ą ł zgodnie z uzgodnieniami konserwatorskimi, wzrostem cen na rynku budowlanym lub
z ą warunki pogodowymi, zdarzeniami losowymi ź Ryzyko niewykonania miernika
prezentowanego przez UTK nie ł oszacowane przez dysponenta.
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i ż ś ą
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
21
39
41
85
Dysponent
MTBiGM
MTBiGM
Ś
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
833 055
13 391
o
419
2012
ż ś europejskich
plan
168 937
o
o
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent ę ś 21 oraz 39, realizuje zadania,
które ą do ę ę ś i poprawy ś transportu morskiego i ż ś ą W
ramach zadania prowadzi ł ą do zapewnienia ń ż morskiej oraz ochrony
brzegów i ś morskiego. Zapewnia ł ę ą i ł ą ś ć ż zajmuje ę
utrzymaniem i ą systemów monitorowania i systemów oznakowania nawigacyjnego oraz zapewnia
ę ś morskiego. Ponadto zajmuje ę ratowaniem ż ludzkiego oraz zwalczeniem ż ń na
morzu, poprzez utrzymanie i rozwój jednostek ł ą oraz stacji ratowniczych oraz zapewnienie
172
funkcjonowania jednostek operacyjnych ł ż SAR. Zajmuje ę ż tworzeniem regulacji w zakresie
gospodarki morskiej i ż ś ą Minister Ś dysponent ę ś 41, zapewnia wsparcie
ekologicznych form transportu - ż ś ą Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą
zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielanie ń na ę obiektów hydrotechnicznych, tworzenie
warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i ż ś ą
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik 2012
plan
ę ę ś i ś MTBiGM ł ś ć zabezpieczonych odcinków 13,4
transportu morskiego i ż ś ą (cz. 21) brzegu morskiego (w km)
ś ć kontroli i inspekcji statków na 2 625
polskich obszarach morskich (w szt.)
Poprawa ń na ś ą MTBiGM ś ć kontroli i inspekcji statków na 3 231
drogach wodnych (cz. 39) wodach ś ą w szt.
Zmniejszenie ś ń Ś Liczba zawartych umów z Ministrem
wprowadzanych do wód i powietrza oraz ł ś ds. transportu w zakresie
zmniejszenie ą ż dla ś dofinansowania ż ś ą
poprzez wykorzystanie w transporcie (w szt.)
jednostek floty ż ś ą
Tworzenie warunków do rozwoju Wojewodowie Liczba decyzji uchylonych o
infrastruktury transportu morskiego w stosunku do liczby decyzji
i ż ś ą wydanych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
ś ć pierwszego z mierników zaprezentowanych przez MTBiGM dla ę ś 21 ż jest w ż mierze
od warunków atmosferycznych, które ą ł zarówno na prowadzone roboty budowlane, jak ż
w przypadku nieprzewidzianych zjawisk pogodowych ą ś ć zabezpieczania w trybie
awaryjnym uszkodzonych odcinków brzegu. ż to ć zmiany ą ą planów finansowo-
rzeczowych. Kolejny czynnik ą ś ć miernika ą jest z procedurami ę ń
przetargowych ł ł przebieg, ł protesty), które ą ł na ś ć podpisywania
umów z wykonawcami. ś ć kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach morskich (w szt.)" ż
jest od ł ń negatywnie ł ą na ś ń ż czy bezpieczny ruch statków
w portach. Trzeci miernik zaprezentowany przez MTBiGM pn. ś ć kontroli i inspekcji statków na wodach
ś ą w szt." dotyczy ę ś 39. Zastosowany miernik naliczany jest na podstawie zaplanowanych
w danym roku ś kontroli statków na wodach ś ą Miernik Ś odzwierciedla charakter wsparcia
przez Ś dofinansowania ż ś ą Na mocy ustawy Fundusz przekazuje Ministrowi
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ś na rozwój ż ś ą
173
Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
39
85
Dysponent
MTBiGM
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
67 929
407
2012
ż ś europejskich
plan
447 580
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
ł zadaniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponenta ę ś 39 jest
wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej poprzez zapewnienie ń ę transportu
lotniczego, sprzyjanie rozwojowi sieci lotniczej TEN-T, dostosowanie systemu ą ruchem lotniczym
dla potrzeb operacyjnych oraz rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS. Ponadto zadaniem MTBiGM jest
ż koncesjonowanie podmiotów i nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz ą ł ś ą
ą w lotnictwie cywilnym. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w ramach zadania ą
ę w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na ę inwestycji w zakresie lotniska ż
publicznego.
Cele i mierniki
Cel
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej
i nawigacyjnej do ą popytu na
ł lotnicze oraz wzrost ę ś
transportu lotniczego
Tworzenie warunków do rozwoju
infrastruktury lotniczej
Dysponent
MTBiGM
Miernik
Procentowy ł transportu
lotniczego w transporcie ł
ż i towarowy)
Dynamika przewozów
ż w Polsce rok do
roku
Wojewodowie Liczba decyzji uchylonych
w stosunku do liczby decyzji
wydanych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
14,7/
0,04
9,67%
o
Pierwszy prezentowany miernik obrazuje efekt ł ń w zakresie rozwoju infrastruktury portów lotniczych,
ą ą ą oraz regulacji rynku tej ż Istnieje ł ryzyko niewykonania
planowanej ś miernika i jest ono ą ewentualnie z ł ę ę kryzysu gospodarczego na
ś oraz ś ą warunków atmosferyczno - geologicznych jak np. wybuch wulkanu na
Islandii w ub. roku. Drugi miernik ł opracowany przez ą Lotnictwa Cywilnego i w sposób syntetyczny
pokazuje ę przewozów ż Ryzyko niewykonania ś miernika jest ł
174
Zadanie 19.5. Wspieranie ż rozwoju transportu
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
39
MTBiGM
2012
ż ń
plan
o
2012
ż ś europejskich
plan
l 627 685
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na finansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent ę ś 39, odpowiada za prowadzenie
ł ś ą z ą ą ą infrastruktury portowej oraz ą i
ą infrastruktury transportu publicznego. Celem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej jest ż wspieranie przewozów intermodalnych wraz z ą
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
ę ł MTBiGM
przyjaznych ś ł ę
transportu w ogólnym przewozie
osób i ł
Miernik
Wybudowane/przebudowane ż portowe
(w km)
ł ś ć wybudowanej/przebudowanej sieci
transportu szynowego i trolejbusowego (w km)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
plan
2,68
5,39
Pierwszy prezentowany miernik oparty jest na ź ę w umowach o dofinansowanie. Miernik
zostanie obliczony na podstawie ń beneficjentów jako suma km wybudowanych i przebudowanych
ż portowych w ramach poszczególnych projektów. Niewykonanie zaplanowanej ś miernika ż
ć spowodowane ź ą ze specyfiki projektów infrastrukturalnych. Realizacja miernika
poprawi ś ć polskich portów wobec innych portów europejskich, co doprowadzi do ę
ł transportu morskiego w przewozach ł Drugi miernik zaprezentowany przez MTBiGM dla ę ś
39 pn. ł ś ć wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego w km" oparty jest
na ź ę w umowach o dofinansowanie. Jego ś ć zostanie obliczona na podstawie
ń beneficjentów jako suma km wybudowanych i zmodernizowanych sieci transportu szynowego i
trolejbusowego w ramach realizacji projektów. Realizacja miernika przyczyni ę do zmniejszenia ł
ulicznego oraz emisji spalin ą ze ś transportu drogowego.
175
Funkcja 20. Zdrowie
Funkcja wpisuje ę w obszar strategiczny ł ludzki (strategia ą Strategia rozwoju ł
ludzkiego). Obejmuje ona swoim zakresem obszar ś ń ą spraw ochrony zdrowia,
w tym w ś finansowanie ś ń wysokospecjalistycznych, publicznej ł ż krwi, programów
zdrowotnych oraz ratownictwa medycznego. Do innych ń ż nadzór nad Narodowym Funduszem
Zdrowia, ocena ś ń opieki zdrowotnej i technologii medycznych, koordynacja polityki lekowej ń
oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny.
Do ł celów realizowanych w ramach funkcji 20 zalicza ę ę ś funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia, ę ę do ś ń opieki zdrowotnej, promowanie zdrowia
i profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu ż a ż ę ś ł w jednostkach ochrony
zdrowia, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej jak ż inwestycje
w ę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 7 067,9 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 228,5 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 20 ł
przedstawione na ż wykresie.
Zadanie 20.1. ę do ś ń opieki
zdrowotnej
o 2 000 000
Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne 1220 642
l
j
Zadanie 20.3. Polityka lekowa 185 905
l
Zadanie Wspieranie rozwoju i . -
1
932 93
7
restrukturyzacJI systemu ochrony zdroWia
1
!

Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno- 1 ;
epidemiologiczny, profilaktyka i promocja -905 61t
zdrowia
· ·
w tys. ł
4 000 000 6 000 000
4 922 S37
l
W ramach omawianej funkcji realizowane jest 5 ń ą ł ś ć dysponentów w zakresie
zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w ś
176
• ę opieki zdrowotnej,
• zapewnienie ę do ś ń opieki zdrowotnej,
• ę spraw i ł w zakresie polityki zdrowotnej,
• ustalanie standardów dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni
i innychjednostek ą ś zdrowotne,
• ę zdrowia,
• procedury medyczne,
• programy zdrowotne,
• ę ą ń
• nadzór nad ś ą i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi produktami
biobójczymi,
• ę zdrowia,
• przygotowanie i wprowadzanie w ż ustawodawstwa ą z ą ą
• nadzór sanitarno-epidemiologiczny.
Zadanie 20.1. ę do ś ń opieki zdrowotnej
Wydatki (w tys. ł
2012
2012
ę ś ć Dysponent ż ń ż ś europejskich
elan
elan
29 MON 7 221
o
37 MS
l 144
o
38 MNiSW 12 042
o
42 MSW
3 484
o
46 MZ
l 466 524
l 239
72 KRUS l 883 001
o
73 zus
330 136
o
85 Wojewodowie l 218 046
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
ł zadaniem Ministra Obrony Narodowej, dysponenta ę ś 29, jest poprawa ę ś do ł
i ś ń opieki zdrowotnej. Odpowiada on za pobieranie krwi, gromadzenie, ę przechowywanie
i wydawanie krwi, a ż za zaopatrywanie ł opieki zdrowotnej w krew i jej ł oraz w produkty
krwiopodobne. Minister ś dysponent ę ś 37, realizuje swoje zadania ą do
zapewnienia ę do ś ń zdrowotnych osobom ę ą ubezpieczenia zdrowotnego.
Minister Nauki i Szkolnictwa ż dysponent ę ś 38 realizuje ł ą na zapewnianiu
ę do ł i ś ń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich poprzez
fmansowanie ł z ł ń zdrowotnych dla studentów i doktorantów, którym nie ł to
ubezpieczenie z innego ł Minister Spraw ę dysponent ę ś 42, realizuje ę ę
z zakresu udzielanych ś ń medycznych oraz o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym, a ż
ę ę ą pozyskiwania krwi i wytwarzania produktów krwiopochodnych Ministerstwo
Zdrowia, dysponent ę ś 46, odpowiada za ę programów polityki zdrowotnej i ś ń
wysokospecjalistycznych finansowanych z ż ń zapewnienie funkcjonowania publicznej ł ż
krwi, finansowanie ś ń zdrowotnych udzielanych przez ł opieki zdrowotnej osobom nie
ą ń z ł ubezpieczenia zdrowotnego, prowadzenie nadzoru nad Narodowym
Funduszem Zdrowia oraz ę ś ń zdrowotnych i technologii medycznych ą ą na tworzenie i
ę wykazów ś ń gwarantowanych. Minister Zdrowia realizuje program wieloletni "Narodowy
Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" oraz "Narodowy Program Rozwoju Medycyny
Transplantacyjnej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia ł dysponent ę ś 72, realizuje zadania
177
ą na ewidencji i rozliczaniu ł za rolników oraz emerytów i rencistów. ł ń
ł dysponent ę ś 73, realizuje ł ą na zapewnieniu finansowania ę do
opieki zdrowotnej osobom ą z urlopów wychowawczych oraz inwalidom wojennym i wojskowym.
Pozyskuje ż ś finansowe z ż ń i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wojewodowie dysponenci ę ś 85, w ramach omawianego zadania ą ł ą do
zapewniania ę do informacji ą stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych ń
województwa, zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym, zapewnienia ł
nadzoru specjalistycznego w zakresie ochrony zdrowia w poszczególnych dziedzinach medycznych,
przeprowadzania kontroli w podmiotach ś ą ł z zakresu ochrony zdrowia jak ż
podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób ą zawód medyczny.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012
plan
Poprawa ę ś do ł MON Liczba donacji w relacji do liczby
l
i ś ń opieki zdrowotnej planowanych donacji
KRUS Liczba osób ę ubezpieczeniem l 4 73 tys. osób
zdrowotnym (bez ł rodziny)
Zapewnienie opieki medycznej MS Liczba osób ę ubezpieczeniem l 974
dla osób ę zdrowotnym
ą ubezpieczenia
zdrowotnego
Zapewnienie ę do ł MNiSW ę ę liczba studentów 21 328
i ś ń opieki zdrowotnej i doktorantów, za których MNiSW
studentom i uczestnikom ł ł na ubezpieczenie
studiów doktoranckich zdrowotne
ż ę do opieki MSW ś ć udzielonych ś ń
250
zdrowotnej dla osób ę medycznych
ą ubezpieczenia
zdrowotnego
Poprawa ę ś do MZ Liczba wykonywanych ś ń 385,26
ś ń opieki zdrowotnej wysokospecjalistycznych
finansowanych z ż ń na
l mln ń
ł ż ś czasu MZ ę dalsze trwanie ż w chwili m: 71,5
trwania ż ń urodzenia (wg ń GUS za rok k: 79,8
Polski poprzez ę ich ł
stanu zdrowia
ż ę do opieki zus Ś liczba osób uprawnionych za 319 125
zdrowotnej osobom ę które ł na ubezpieczenie
ubezpieczeniem zdrowotnym zdrowotne finansowane ą z ż
z innego ł ń
Zapewnienie ę do W oj ewodowie Stosunek liczby placówek ś ą 0,00075
ś ń zdrowotnych ł zdrowotne do liczby
ń województwa ń województwa
178
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Miernik MON ś wykonanie ł ż planu, który ż ć tendencje do pozytywnych lub
negatywnych zmian. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej ś tego miernika ż ć np. brak dawców
krwi. Na wykonanie zaplanowanej ś miernika prezentowanego przez KRUS ż ć ł m.in.
zmiana regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do fmansowania ł na ubezpieczenie
zdrowotne. Niewykonanie zaplanowanej ś miernika MS nie powinno istotnie ł ą ć na udzielanie
ś ń zdrowotnych dla wychowanków ł poprawczych i schronisk dla nieletnich. Miernik jest
ę w ż zadaniowym po raz pierwszy. Miernik ę ę liczba studentów i
doktorantów, za których MNiSW ł ł na ubezpieczenie zdrowotne" jest obliczany na podstawie
ę danych statystycznych resortu nauki. Zaplanowana ś ć miernika nie zostanie wykonana w
przypadku gdyby ą ł liczba studentów po 26 roku ż nie ą uprawnienia do ł
ł na ubezpieczenia zdrowotne z innego ł Algorytm naliczania pierwszego miernika MZ oparty jest
na liczbie ś ń wysokospecjalistycznych wynegocjowanych w umowach MZ ze szpitalami. Niewykonanie
miernika ż ą ć m. in. w przypadku zmiany przepisów prawnych, ą zmiany struktury
danych i zmiany zakresu ś ń wysokospecjalistycznych finansowanych z ż ń pojawienia ę
na rynku medycznym innowacyjnych, kosztownych technologii w procedurach wysokospecjalistycznych, a
ż kosztownych leków nowej generacji, niejednokrotnie ę w procedurach wykonywania
ś ń wysokospecjalistycznych lub ż w przypadku braku organów do przeszczepów. Miernik ś
liczba osób uprawnionych, za które ł na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ą z ż ń
ł zdefmiowany przez ZUS. ż z czynników ł ą na ś ć miernika jest zmiana
regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do finansowania ł na ubezpieczenie zdrowotne.
ą podejmowanych ł ń ż ć rozszerzenie ą ź ograniczenie liczby osób na skutek
przyznawania dodatkowych ń lub pozbawienia ich ż ą ą ę uprawnionych, jak ż
ł ż czy skracanie wymiaru ł ś urlopu wychowawczego. Oprócz tego na poziom miernika ma
ł zakres prowadzonej przez ą polityki prorodzinnej, jak ż sami ubezpieczeni ą
decyzje ą z rodzicielstwem, a w przypadku inwalidów ę zdrowotne.
Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne
Wydatki (w tys. ł
2012
2012
ę ś ć Dysponent ż ń ż ś europejskich
elan
elan
42 MSW l 256
o
46 MZ 84 375 125 400
85 W oj ewodowie 9 611
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na finansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Spraw ę dysponent ę ś 42, realizuje ę ę ą udzielania pomocy
medycznej podczas ł ń i wypadków przez szpitalne ł ratunkowe oraz ł ratownictwa
medycznego. Minister Zdrowia, dysponent ę ś 46, odpowiada za ś ł wykonywanych przez
lotnicze pogotowie ratunkowe oraz ł ą na celu ę infrastruktury Lotniczego Pogotowia
179
Ratunkowego oraz zakup specjalistycznych ś transportu sanitamego wraz z ż na potrzeby
specjalistycznych i podstawowych ł ratownictwa medycznego. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w
ramach danego zadania ą zakup specjalistycznych ś transportu sanitarnego wraz z
ż ą ś na przebudowy, rozbudowy i remonty Szpitalnych ł Ratunkowych
oraz ą nadzór nad ł ś ą ł ratownictwa medycznego. Ponadto ą nadzór nad
zapewnieniem odpowiednich standardów medycznych ą ę innymi z parametrami czasu dotarcia
na miejsce zdarzenia dla ł ratownictwa medycznego od chwili ę ł przez dyspozytora
medycznego.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie ę ś
ś ń opieki
zdrowotnej z zakresu
ratownictwa medycznego
Udzielanie sprawnej
pomocy medycznej
podczas ń ł
wypadków i kataklizmów
Zapewnienie pomocy
osobom w stanach
ł ż
Dysponent
MZ
MSW
W oj ewodowie
Miernik
Procent powierzchni kraju ę ę ł ż
HEMS
Ś czas dojazdu ł ratownictwa
medycznego na miejsce zdarzenia
Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia
w województwie
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
plan
92%
15 minut
8 minut
(miasto)/ 15
minut (poza
miastem)
MZ ż ż nie ę ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika ś ą ę
kraju ę ę ł ż HEMS.
Zadanie 20.3. Polityka lekowa
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
46
85
Dysponent
Minister Zdrowia
Wojewodowie
2012
ł
62 750
23 155
Minister Zdrowia, dysponent ę ś 46 odpowiada za ą ę dokumentacji ł ż o ę oraz
zmiany rejestracyjne pod ą ś ń i ś a ż poprzez monitorowanie ł ń
ż ą produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub ą ę ś wniosków
o wydanie zgody na prowadzenie badania klinicznego ą ź zmian w ż prowadzonych badaniach, nadzór nad
wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i ż oraz ę ś
rejestrowanych produktów biobójczych, sprawdzenie ś oznakowania ń pod ą
informacji o ł ich stosowaniu oraz ę ż ń ą z ż produktów
biobójczych. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, w ramach omawianego zadania ą nadzór nad
180
ś ą i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz ą
nadzór nad ś ą surowców farmaceutycznych i leków recepturowych.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie ę do MZ
bezpiecznych, odpowiedniej
ś i ś
produktów leczniczych,
wyrobów medycznych i
produktów biobójczych
Zapewnienie W oj ewodowie
ń zdrowia
i ż obywateli przy
stosowaniu produktów
leczniczych i wyrobów
medycznych
Miernik
Liczba przeprowadzonych ę ń
rejestracyjnych w zakresie produktów
leczniczych, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych.
Stosunek liczby kontroli, w wyniku których
stwierdzono ł ś do liczby
przeprowadzonych kontroli
2012
plan
34 649
54,2%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
ś ć miernika MZ w znacznym stopniu ż od ś ł wniosków przez wnioskodawców, na co
ą Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie ma
ś ł
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
29
42
46
85
Dysponent
MON
MSW
MZ
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
118 557
42 186
685 887
251
2012
ż ś europejskich
plan
o
o
86 056
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Obrony Narodowej, dysponent ę ś 29, realizuje inwestycje w szpitalach ogólnych, klinicznych
i ł opieki zdrowotnej instytutów badawczych oraz fmansuje ł ą do wymiany
i modernizacji ę w szpitalach ogólnych, klinicznych i ł opieki zdrowotnej instytutów
badawczych. Zadaniem Ministra Spraw ę dysponenta ę ś 42 ą ę ę
inwestycyjne ą poprawy infrastruktury jednostek ochrony zdrowia. Minister Zdrowia, dysponent
ę ś 46, jest odpowiedzialny za inwestycje w ę ochrony zdrowia, wsparcie ł ń w zakresie
ł ń samodzielnych publicznych ł opieki zdrowotnej oraz ł do oprocentowania
kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, ę i ł ż Wojewodowie, dysponenci
ę ś 85, ą nadzór nad procesem restrukturyzacji ł ż zdrowia oraz ą ł w zakresie
ł ń samodzielnych publicznych ł opieki zdrowotnej.
181
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012
ł
Zapewnienie ł ę do MON Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych 0%
ś ń opieki zdrowotnej na przez MON ł ą wymagania
terenie ł kraju ś przez Ministra Zdrowia w
stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB
MZ Zaawansowanie realizacji inwestycji 59%
i ń zaspokojenia potrzeb
Poprawa infrastruktury jednostek MSW Liczba wykonywanych ń 17 000
sektora ochrony zdrowia poprzez wysokospecjalistycznych w danym roku
wspieranie realizowanych ł ń
Nadzór nad ł SP-ZOZ Wojewodowie Liczba ł SP-ZOZ 10,5
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
MON nie ś ł ryzyka niewykonania zaplanowanej ś miernika. W przypadku miernika
prezentowanego przez MZ nie ma ryzyka niewykonania jego ś
Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
42
46
85
Dysponent
MSW
MZ
W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
6 366
153 630
729 801
2012
ż ś europejskich
plan
o
15 762
55
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
ł Ministra Spraw ę dysponenta ę ś 42, ą na realizacji ę ę ć
w zakresie ł ń nadzorczo - kontrolnych oraz podnoszeniu wiedzy funkcjonariuszy i pracowników
w zakresie sanitarnym i epidemiologicznym. Minister Zdrowia, dysponent ę ś 46, w ramach tego zadania
finansuje zakup szczepionek zgodnych z kalendarzem ń ochronnych, tworzy i utrzymuje rezerwy
ń oraz podejmuje ł ą z ą ą W tym obszarze graniczne stacje
sanitamo-epidemiologiczne ą nadzór i kontrole sanitarne ą m.in. ą ę
dokumentacji, ą oraz ś ą ł Wojewodów, dysponentów ę ś 85, ą ę
na upowszechnianiu wiedzy ą zdrowego stylu ż i ś fizycznej, upowszechnianiu
wiedzy ą chorób ź i ź monitorowaniu ś ż ś oraz ł
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ż ś ą dostosowaniu infrastruktury i ż ń
Inspekcji Sanitarnej do realizowanych ń monitorowaniu poziomu ż ń zdrowia ą
z warunków pracy i ochronie zdrowia publicznego.
182
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012
ł
Zapewnienie skutecznej ochrony MZ Stosunek ś wydanych 98,9%
terytorium Polski przed ł ostatecznych ń sanitarnych do
ś ż oraz ś prowadzonych ę ń
ł i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu
z ż ś ą o ł ś ś
zdrowotnej poprzez wydawania
ń sanitarnych
Zapewnienie stosowania ł ś MSW ś ć ł ń nadzorczo-kontrolnych 7 300
standardów sanitamo-higienicznych
Poprawa stanu sanitarno- Wojewodowie Liczba osób ę ł 54%
epidemiologicznego profilaktycznymi i promocyjnymi
w województwie w stosunku do ogólnej liczby
ń woj e wództwa
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Miernik "odsetek ostatecznych ń sanitarnych na granicy" wyliczany jest z ę liczby
ostatecznych decyzji sanitarnych na granicy w stosunku do ogólnej liczby wydanych decyzji. Odsetek
ostatecznych decyzji wydanych na granicy pokazuje ą ś ć dopuszczonych lub nie do obrotu na terytorium
kraju towarów, które ą kontroli granicznej. ą ż ę on ś ś z poziomem ń sanitarno-
epidemiologicznego kraju, ż do obrotu wprowadzane ą tylko towary, które ł ą stosowne przepisy
ń w tym zakresie.
183
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Funkcja wpisuje ę w obszar strategiczny Rozwój rolnictwa wsi (strategia ą - Strategia
ż Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar
odpowiedzialny za sprawy z zakresu ł ustroju rolnego ń infrastruktury wsi oraz ochrony
gruntów przeznaczonych na cele rolne. Obejmuje ż sprawy produkcji ś i ochrony ś
uprawnych, nasiennictwa, produkcji ę i hodowli ą ochrony zdrowia ą weterynaryjnej
ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad ą ś ą ś ż pochodzenia
ę nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi
w weterynarii. Ponadto ą ę tutaj ż sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa ż
ś handlowej ł ż oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych. W ramach
funkcji realizowane ą ż ł ą rybactwa ś ą i ł morskiego, racjonalnego
gospodarowania ż zasobami morza, gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego.
Do ł ł ń ą na celu rozwój Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ż m.in. wspieranie
ś ę sektora rolnego oraz wzmacnianie rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniami
wykonywanymi w ramach tej polityki ą interwencje na rynkach produktów rolnych i ż ś
wspieranie pszczelarstwa, administrowanie mechanizmami WPR na rynkach biopaliw i ś energetycznych,
prowadzenie ł ń w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru, administrowanie obrotem
z ą towarami rolnymi. ż zadaniem jest zapewnienie beneficjentom ż ś ubiegania ę
o wsparcie finansowe z ż krajowego i unijnego. W ramach tej funkcji wspierany jest rozwój obszarów
wiejskich oraz podejmowane ą ł ukierunkowane na wzrost ś gospodarstw rolnych,
ż rozwój obszarów wiejskich, wspieranie ł ludzkiego na terenach wiejskich,
ę ę ś produkcji i produktów rolnych, oraz ż gospodarki wiejskiej.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 16 543,7 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 10 644,8 mln ł Wydatki w roku 2012 ł ń realizowanych w ramach funkcji 21 ł
przedstawione na ż wykresie.
184
o
l
!
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji ś i ochrona 1
208 124
ś uprawnych l
l
Zadanie 21.2. Rozwój ę i hodowli 1
125 727
ą l

Zadanie 21.3. Ochrona ą l
404 880
oraz zdroWia pubhcznego
Zadanie 21.4. Ksztahowanie ustroju ń i
oraz rolnictwo ekologiczne i ż ś ć regionalna, ' 78 446
tradycyjna i systemy ś ż ś !
l
Zadanie 21.5. Wspieranie infrastrukturywsi 1712 747
l

Zadanie 21.6. rybacn:a ś ą i 1·
361 740
ł morskiego
Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej
oraz pomocy krajowej
5 000 000 10 000 000
w tys. ł
15 000 000
14 652 q85
l
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 7 ń ą ł ś ć dysponentów z zakresu
rozwoju produkcji ś produkcji ę oraz ochrony ś i hodowli ą Ponadto bardzo
ż aspektem w ramach omawianej funkcjijest realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i pomocy krajowej oraz
ł ą na celu wspieranie infrastruktury wsi, rybactwa ś ą i ł morskiego.
Dysponenci ą ż szeroki zakres ł ń w celu ochrony zdrowia i dobrostanu ą oraz zdrowia
publicznego, jak ż ł z zakresu ustroju rolnego ń i rolnictwa ekologicznego. ł
ą ż systemów ś Ż ś oraz Ż ś regionalnej i tradycyjnej.
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji ś i ochrona ś uprawnych
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
32
85
Dysponent
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wojewodowie
2012
ł
99 794
108 330
185
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent ę ś 32, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie ę
biologicznego w produkcji ś badania, ę i ę ą odmian ś uprawnych, nadzór nad
zdrowiem ś oraz wytwarzaniem, ą i obrotem ł siewnym. MRiRW realizuje ponadto kilka
programów wieloletnich ą na celu ulepszanie ś rozwój ż metod produkcji
ogrodniczej, zachowanie ż ś ś i ochrony jego zasobów, ulepszanie krajowych ź ł
ł ś tworzenie ę biologicznego w hodowli ś uprawnych ę ś uprawnych
z ę ń ż ś oraz ograniczenia strat w plonach i ż ń dla zdrowia ludzi,
ą domowych i ś Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą ł w celu zapewnienia
warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz ń
fitosanitarnego, wysokiej ś ł siewnego i ł stosowania ś ochrony ś
W ś chodzi o prowadzenie rejestru i kontrolowanie podmiotów ą obrót ś
ochrony ś ż jednostek do prowadzenia ń ś ą o ochronie ś i nadzór
nad przeprowadzaniem tych ń ustalanie ę stref ż prawdopodobnego i ż
rozprzestrzeniania ę organizmów szkodliwych, wydawaniu ś ń i ś fitosanitarnych dla
eksportu i reeksportu oraz paszportów ś i ś ń ę do przemieszczania towarów ś
na terenie UE. Ponadto dysponenci ą nadzór nad wytwarzaniem, ą przechowywaniem oraz
obrotem ł siewnym ś rolniczych, ł ł oraz ł ż
i nasadzeniowym ś warzywnych i ozdobnych. ą ż monitoring stosowania ł
siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO) oraz ą w systemie Wczesnego Ostrzegania
o Niebezpiecznych Produktach Ż ś i Ś Ż ą - RASFF i pomocy
gospodarstwom rolnym w usuwaniu skutków ń o charakterze ę ż ł
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie warunków MRiRW
do prowadzenia produkcji
rolnej zgodnej z zasadami
dobrej kultury rolnej
Miernik
Liczba stwierdzonych ł ś w zakresie
obrotu ł siewnym ś w stosunku do
liczby przeprowadzonych kontroli(%)
2012
ł
<4
Przekroczenia NDP ( ż dopuszczalna < 2,5
Zapewnienie
ń
ż ś
ł ś ć ś ochrony ś w ł
rolnych ł danych z kontroli przeprowadzonych
przez PIORiN (%)
Wojewodowie Liczba przeprowadzonych kontroli i ń
laboratoryjnych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Dysponent nie ś ł ryzyka niewykonania zaplanowanej ś miernika dla ż z mierników.
186
33 797
Zadanie 21.2. Rozwój produkcji ę i hodowli ą
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
Dysponent
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2012
ł
125 727
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent ę ś 32, przeprowadza ł w zakresie wspierania
ę biologicznego w produkcji ę w ś poprzez ę zasobów genetycznych,
wystawy i pokazy, a ż ę ś ż i hodowlanej ą Ponadto dysponent prowadzi
odpowiednie rejestry i bazy danych, przeprowadza kontrole w zakresie organizacji hodowli i rozrodu ą
gospodarskich oraz realizuje program wieloletni "Ochrona i ą krajowymi zasobami genetycznymi
ą gospodarskich w warunkach ż ż
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie stabilnych warunków do
realizacji programów hodowlanych i ł ń
ą ę biologiczny
w produkcji ę
Dysponent Miernik
MRiRW Procentowy ł ą wpisanych do
ą hodowlanych w stosunku do
ł ą ł na ł
krów ras mlecznych(%)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
plan
21%
Ze ę na to, ż miernik oparty jest na ł ż ą ę ryzyko ę
planowanej ś miernika z przyczyn ż od dysponenta, tj. dla ł w sytuacji ż
epizootycznego lub ę ż ł
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu ą oraz zdrowia publicznego
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
32
85
Dysponent
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W oj ewodowie
2012
ł
49 058
355 822
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent ę ś 32, realizuje ł ą na celu ę zdrowia
i dobrostanu ą oraz zwalczanie chorób ź W tym zakresie realizowany jest program wieloletni
"Ochrona zdrowia ą i zdrowia publicznego". Ponadto MRiRW zapewnia ń ż ś
pochodzenia ę i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, transportu
i ł oraz ł laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli ę Wojewodowie,
dysponenci ę ś 85, ą cele poprzez zapewnienie ń epizootycznego, zwalczanie chorób
ź ą w tym chorób ę badania kontrolne ż ń ą monitorowanie chorób
ę i ę czynników chorobotwórczych oraz ą z nimi ś na ś
przeciwdrobnoustrojowe u ą w produktach pochodzenia ę Wojewodowie ą za
kontrole weterynaryjne, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego m.in. nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
ą zasad identyfikacji i rejestracji ą oraz przemieszczaniem ą przestrzeganiem ń
187
weterynaryjnych w gospodarstwach ą ę gospodarskie, ę innych ń
ą z ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz nadzór nad ł ś ą przekazywania i ł
informacji w przedmiotowym zakresie.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie ń
epizootycznego oraz zdrowia
publicznego w kraju w zakresie
weterynarii
Ochrona zdrowia publicznego
w zakresie weterynarii oraz zdrowia
i dobrostanu ą
Dysponent
MRiRW
Miernik
Liczba krajów trzecich, do których Polska
ż ł ć ę produkty
pochodzenia ę i pasze
Liczba przeprowadzonych kontroli
Wojewodowie Odsetek stwierdzonych ł ś
w gospodarstwach i podmiotach
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
2012
ł
77
22 744
15,6%
Dla pierwszego miernika MRiRW nie ż ć ryzyka niewykonania zaplanowanej ś ż
trudne ą do przewidzenia ł ł ń trzecich w zakresie wprowadzania zakazów importu
ś towarów. ś miernika drugiego ryzyko niewykonania zaplanowanych ś mierników
ą jest z charakterem wykonywanych ń na granicy tj. zapewnienie ń weterynaryjnego.
Zadanie 21.4. ł ustroju rolnego ń oraz rolnictwo ekologiczne i ż ś ć regionalna,
tradycyjna i systemy ś ż ś
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
32
33
35
85
Dysponent
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wojewodowie
2012
ł
73 671
650
4 071
54
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent ę ś 32, 33 i 35, wykonuje ł ś ć w zakresie rolnictwa
ekologicznego, systemów ś ż ś oraz ż ś tradycyjnej i regionalnej. Ponadto dysponent
prowadzi ą ł ę rolnictwa w Polsce oraz realizuje programy wieloletnie ś ć
polskiej gospodarki ż ś w warunkach globalizacji i integracji europejskiej", oraz "Wspieranie ł ń
w zakresie ł ś rolniczego i ż rozwoju produkcji rolniczej w Polsce".
Cele i mierniki
Cel
Optymalizacja ż i ochrony ś
z ę ochrony ś
Rozwój produkcji ż ś metodami
ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe,
merytoryczne, organizacyjne i prawne
systemu rolnictwa ekologicznego
188
Dysponent
MRiRW
(cz. 32)
MRiRW
(cz. 32)
Miernik
ś ć próbek
Liczba gospodarstw
ekologicznych
2012
ł
500 000
21 000
Efektywny system doradztwa w zakresie
rolnictwa ekologicznego i systemów ś
ż ś
Promocja ś produktów ż ś
Przekazywanie informacji o ł
resortu
ł ustawowych ą
MRiRW
(cz. 33)
MRiRW
(cz. 35)
MRiRW
(cz. 35)
Wojewodowie
Liczba odbiorców ł
doradczych, szkoleniowych,
upowszechnieniowych
ś ć produktów oznaczonych
Ż
Procent ą stoisko
MRiRW
Liczba ę ł ń
l 510
610
100%
30
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Dla pierwszego miernika nie podano ryzyka niewykonania zaplanowanej ś Ryzyko niewykonania dla
drugiego miernika MRiRW istnieje w przypadku ą ę ż ł zmniejszenia zainteresowania
ś potencjalnych konsumentów, niedostatecznego poziomu wiedzy w tym zakresie, co ś ą ż
ę z ograniczeniem popytu na ż ś ć wysokiej ś oraz zmniejszeniem zatrudnienia w tym segmencie
rynku. Ryzyko niewykonania trzeciego miernika ż ą ć w sytuacji problemów finansowych
podmiotów-odbiorców ń oraz podmiotów-odbiorców wydawnictw które ą ć spadek
zainteresowania ą ń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako dysponent ę ś 35 nie ś ł
ryzyka niewykonania ś prezentowanych przez niego mierników.
Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć Dysponent
85 W oj ewodowie
2012
ż ń
plan
384 797
2012
ż ś europejskich
plan
327 950
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą za zadanie ę utrzymanie melioracji wodnych,
upowszechnianie wiedzy ś ń obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form
gospodarowania na obszarach wiejskich, ę struktury przestrzennej gospodarstw poprzez aktualizacje
ewidencji gruntów i budynków dla obszarów przewidzianych do scalenia, ę zniszczonej w wyniku
ę ż ł infrastruktury komunalnej, ę struktury przestrzennej gospodarstw i utrzymywanie
ń powodziowego, ę wykorzystania ś przyznanych na usuwanie skutków ę
ż ł ę i utrzymanie ą ń melioracji wodnych podstawowych i ł ę
retencji wodnej, wybudowanie budowli ę ą takich jak jazy, zastawki, zbiorniki wodne, stopnie wodne,
a ż budowa systemów ń grawitacyjnych. Ponadto ą za ż kosztów produkcji
rolnej poprzez zwrot ę ś podatku akcyzowego przy zakupie paliw producentom rolnym.
189
Cele i mierniki
Cel
Poprawa stanu ń powodziowego
oraz polepszanie ś produkcyjnej
i ł uprawy ż rolnych
Dysponent Miernik
Wojewodowie Liczba poszkodowanych
gospodarstw /liczba gospodarstw
w województwie
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa ś ą i ł morskiego
Wydatki (w tys. ł
2012
ł
8,3%
ę ś ć Dysponent
2012
ż ń
plan
2012
ż ś europejskich
plan
62
85
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W oj ewodowie
87 915
24 078
249 747
o
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent ę ś 62, wykonuje ł ś ć w zakresie wspierania
rybactwa ś ą i ł morskiego oraz realizacji PO ż rozwój sektora
ł i ż obszarów rybackich 2007-2013" i programu wieloletniego "Wieloletni Program
Zbierania Danych Rybackich 2007-2013". ł te ą w ś na wspieraniu rybactwa
ś ą zbieraniu danych, zarybianiu polskich obszarów morskich, wspieraniu organizacji producenckich,
ł ł oraz nadzorze i kontroli ł morskiego. Wojewodowie, dysponenci
ę ś 85, ą zadanie poprzez zapewnianie odpowiedniego poziomu kontroli oraz przestrzegania ustawy
o rybactwie ś ą i przepisów wydanych na jej podstawie, ł ł z uprawnionymi do rybactwa
w zakresie ochrony ż wód, nadzorowanie ł ś ł ż Rybackiej na terenie
województwa, dostosowywanie do realizacji ń organizacji pracy ń ż Rybackiej, techniczne
ż w samochody ł ż ł motorowe jak i inny ę pomocniczy.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego MRiRW
i dynamicznego sektora rybackiego
Ograniczenie przypadków naruszania W oj ewodowie
przepisów ą ą prawa z zakresu
rybactwa ś ą
Miernik
ń wykorzystania ś
przeznaczonych na ę zadania
Liczba przeprowadzonych kontroli w
przeliczeniu na jednego ż
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Dysponenci nie ś ryzyka niewykonania ś miernika dla ż z mierników.
190
2012
ł
100%
218
Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Wydatki (w tys. ł
ę ś ć
32
33
35
85
Dysponent
MRiRW
MRiRW
MRiRW
Wojewodowie
2012
ż ń
plan
144 646
3 613 214
544 462
282 697
2012
ż ś europejskich
plan
o
9 726 182
296 558
44 326
W ramach wydatków z ż ń umieszczono ś na fmansowanie projektów z ł ś
UE.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent ę ś 32, 33 i 35, realizuje Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) 2007-2013 w celu wsparcia obszarów wiejskich i dochodów rolniczych oraz zajmuje ę
doradztwem rolniczym, wykonuje ł poprzez zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych
z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN, wspieranie ś doradztwa rolniczego oraz ę Wspólnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej, jak ż pomocy krajowej i wspólnotowej innej ż WPR. MRiRW
realizuje wsparcie dla sektora ż z ż krajowego, ę rynku owoców i warzyw
poprzez ą ę ę ż i ż kosztów produkcji przy wysokim poziomie
wykorzystania ś UE. Wojewodowie, dysponenci ę ś 85, ą za zadanie monitoring przekazywanych
dotacji i ę potrzeb w tym zakresie, organizowanie konferencji i seminariów oraz udzielanie porad
rolnikom, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, nadzór nad ł ą ń za szkody
spowodowane przez ę ę ą ł ś wykorzystanie ś krajowych i unijnych w celu
realizacji ł ż ń programu PROW, analizowanie ń z realizacji ń zwrot producentom rolnym
ę ś podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju ę wykorzystywanego do produkcji rolnej,
planowanie oraz udzielanie dotacji ś Doradztwa Rolniczego w zakresie ś doradztwa
rolniczego, nadzór i kontrola realizacji ń ę ą wydawanie opinii o ś i zakresie strat do
wniosków rolników ą ę o kredyty preferencyjne.
Cele i mierniki
Cel
ł do ń upraw
rolnych i ą gospodarskich
Zapewnienie danych rachunkowych z
reprezentatywnej próby gospodarstw
rolnych do bazy F ADN
Przygotowanie kadr doradczych do
realizacji WPR oraz pomocy krajowej
Wsparcie dla sektora rolno-
ż z ż krajowego
Tworzenie konkurencyjnego,
nowoczesnego i dynamicznego
sektora rolnego
Dysponent
MRiRW
(cz.32)
MRiRW
(cz.32)
MRiRW
(cz.33)
MRiRW
(cz.33)
MRiRW
(cz.35)
Miernik
Powierzchnia ubezpieczonych upraw
rolnych
Liczba rolników ą
ś ć na potrzeby F ADN
Liczba odbiorców ż form
edukacyjnych
Liczba zawartych umów kredytowych
Liczba wydanych decyzji
2012
ł
4 500 000
12 100
8 250
5 759
356 942
191
Zapewnienie sprawnego
i ł wykorzystania
ś publicznych
Liczba uczniów ą z ł 2 450 000
krajowej do ż mleka i przetworów
mlecznych w ł podstawowych
W oj ewodowie Stosunek ś pomocy publicznej do
liczby gospodarstw w województwie
29,1%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania ś mierników
Miernik "liczba rolników ą ś ć na potrzeby F ADN" wynika z ą przekazywania
danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych (F ADN) ł ż na ż ń
ł Unii Europejskiej. Mierniki przedstawione dla cz. 33 ą proste w interpretacji i adekwatne do
realizowanego celu. Dla drugiego miernika dysponent nie ś ł ryzyka niewykonania zaplanowanych
ś Dla miernika pierwszego zaplanowana ś ć ż nie ć ą ę ze ę na problemy
finansowe podmiotów-odbiorców ń jednostek doradztwa rolniczego i spadek zainteresowania ą
ń Mierniki: "liczba wydanych decyzji (szt.)" oraz "liczba uczniów ą z ł krajowej do
ż mleka i przetworów mlecznych w ł podstawowych (szt.)" ą cz. 35. Ryzyko
dla pierwszego miernika jest ą ze ś ą ą udzielania wsparcia finansowego dla
beneficjentów mechanizmów WPR administrowanych przez ARR, a dla drugiego jest ą z ą
zadania ą na celu ę ż mleka i przetworów mlecznych przez dzieci ze ł
podstawowych.
192
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz ł
administracyjna i techniczna
Funkcja 22. w Wieloletnim Planie Finansowym ń 2011-2014 ł uznana za tzw. ę ł ą
obejmuje one te ł które ą charakter wspólny (ogólny) dla ń realizowanych w ramach ł
ę ś ż lub ł jednostki, jak ż te ł których pomiar oraz przypisanie do
poszczególnych ń nie ą na tyle istotne, aby ł ekonomicznie uzasadnione. W przeciwnym wypadku
ł te ą przypisywane do ł ś ń merytorycznych, w ę ł 21 funkcji ń
Funkcja Planowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna obejmuje w ś ę
ę ę doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, jak ż ą
i ą ł ę realizacji ń
W 2012 r. w ramach funkcji, podobnie jak w poprzednich latach, ż 3 zadania, przy czym
zdecydowano ę na ę jednolitej, ę struktury ł ń ń i ł ń Do grupy
podmiotów ą zadania ś w funkcji 22. ż ę ś ć dysponentów ę ś ż
przy czym ich ł ś ć w tym zakresie ma charakter w ż mierze jednorodny - wprowadzenie
ę katalogu ń ń i ł ń oraz ł wytycznych w tym zakresie ć ma
ę poziom ś prezentowanych danych. Dysponentom pozostawiono natomiast ę
wyboru celów oraz mierników- pozwoli to na ich dopasowanie do ł ż celów i ć ę integracji
z ą operacyjnym jednostkami organizacyjnymi. Z uwagi na ś ć wskazanych mierników nie
ł one zaprezentowane w ę ś opisowej.
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 3 309,6 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 49,5 mln ł
Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Zadanie 22.1. obejmuje ł ą planowania strategicznego i prowadzenia analiz, doradztwo
polityczne, ł ę ą oraz ę polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujmowane ą ż
wydatki na ę informacji, danych osobowych, ą systemem ń informacji
oraz ł ę ą Dysponenci ą tu ż wydatki ą z audytem, ą ś ą
oraz ł ś ą ą
Deklarowanym przez ę ś ć dysponentów celem zadania jest "Zapewnienie merytorycznej ł organu
administracji ą jednostki na rzecz utrzymania ś prowadzonej ł ś z celami
polityki ą Do monitorowania stopnia ą ę celu, dysponenci ę ś wybierali ę ą
mierniki ł osób ż w proces merytorycznej koordynacji ł ś dysponenta do ł
zatrudnionych w %" oraz "Ocena ś realizacji ń ą ę ą
ł ś planowanie strategiczne i operacyjne".
Ł ą kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 750,6 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 48,7 mln ł
193
Zadanie 22.2. ł administracyjna
ł realizowane w ramach tego zadania ą przede wszystkim zapewnienia sprawnego
funkcjonowania ę oraz sprawnej ł pracowników. ł administracyjna obejmuje ę
w ś ą zasobami ludzkimi ę ą oraz ę polityki fmansowej ł ę
ę ą Ponadto w zadaniu tym ę ł ż ł logistyczna, tj. sprawy z zakresu
gospodarowania ś i ą realizacja ń publicznych, ł kancelaryjna
i archiwalna oraz ł ś ć wydawniczo-poligraficzna.
ę ś ć dysponentów jako cel zadania ł "Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ę i sprawnej
ł pracowników". Mierniki, w oparciu o które dysponenci ę ą ć ń realizacji celów
ą ę przede wszystkim do oceny ś realizacji ń ą ź do ł pracowników ł
administracyjnej do ł zatrudnionych w% (alternatywnie- ł kosztów administracyjnych w kosztach
realizacji zadania ł W niektórych przypadkach zdecydowano ę ż na wykorzystanie miernika
ą ę do poziomu zadowolenia pracowników z ł administracyjnej.
Ł ą kwota wydatków planowanych w 2012 r. wynosi 1170,4 mln ł w tym wydatki z ż ś
europejskich 0,8 mln ł
Zadanie 22.3. ł techniczna
ł realizowane w ramach omawianego zadania ą na celu zapewmeme warunków technicznych
ę do ł i ł funkcjonowania poszczególnych ę Ponoszone wydatki
ą ą z utrzymaniem i ą ą oraz ą systemami teleinformatycznymi.
ę ś deklarowanym celem zadania jest ,,Zapewnienie warunków technicznych ę do
ł i ł funkcjonowania ę Do monitorowania realizacji zadania dysponenci
ą ć ż mierniki, w tym w ś ą kosztów utrzymania,
ś na 1m2, rzeczywiste koszty utrzymania jednego stanowiska pracy (w ł ale ż mierniki
ą poziomu ś eksploatowanych systemów oraz ś interwencji.
Ł ą kwota planowanych wydatków z ż ń na 2012 r. wynosi 1388,7 mln ł
194
Podsumowanie
Prezentowane wydatki ż ń na 2012 rok w ł funkcji ń i ń ą efektem
opracowanych ą ń metodologicznych, ł ą sposób ą zadaniowych planów
wydatków, a ż ł instrukcji, ą na celu zabezpieczenie dysponentów przed ą
ą zasad ż zadaniowego.
Prezentacja wydatków publicznych w ł zadaniowym sprawia, ż przedmiotem dyskusji publicznej jest
nie tylko zakres ś ń w sensie ś wydatkowanych ś ale przede wszystkim pytania
o to, co ł publiczne ą ą ą ć i dlaczego (cele), przy jakim poziomie finansowania (ze wszystkich
ź ł publicznych) oraz w jakim stopniu ł ż cele ą ł zrealizowane. ę zastosowaniu
ż zadaniowego ł publiczne ą istotne informacje, ą ę do optymalizowania
decyzji alokacyjnych, a wszyscy obywatele Rzeczypospolitej ą w stanie w ę stopniu ł ą ć ę
w ą ę na temat kierunków wydatkowania ś publicznych.
Analogicznie, jak w roku poprzednim ł ś ć rezerwy celowej i ogólnej ę w ramach funkcji 4. ą
finansami ń Ze ę na rozwój metodologiczny ż zadaniowego, w niniejszym dokumencie, po
raz pierwszy zaprezentowano w funkcji 3 ą ę ś ą z subwencji ogólnej, która
dotychczas prezentowana ł w ł ś w ramach funkcji 4.
ą prace metodologiczne nad podniesieniem ś prezentacji wydatków w ł zadaniowym, w tym
ą z ą baz danych ę do monitorowania stopnia realizacji ń ł informacje
ą celów, mierników ą ź ich ś ą ł i zaprezentowane w roku 2013.
195
ł III
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PURLICZNYCH W Ł ZADANIOWYM NA LATA
2012-2014
ę
Z uwagi na ę ś publicznych, którymi ą agencje wykonawcze, instytucje gospodarki
ż dysponenci ń funduszy celowych oraz ń osoby prawne, ą ę ą
ę ich ś ustawodawca w art. 32 ustawy o finansach publicznych ł dla tych
jednostek ą ą planów finansowych - ż w ł zadaniowym na rok ż
i dwa kolejne lata. Zawarta w rozdziale III prezentacja planów w tym ł pozwala na ś ł ś
wydatków ponoszonych na ę ń ze wszystkich ź ł publicznych, a tym samym sprzyja
racjonalnemu i ę gospodarowaniu ś publicznymi.
Jest to trzeci rok prac ą z przygotowaniem prezentacji wydatków lub kosztów przedmiotowych
jednostek w ł zadaniowym, ż drugi, w którym prezentuje ę plany finansowe wszystkich agencji
wykonawczych, instytucji gospodarki ż dysponentów ń funduszy celowych oraz
ń osób prawnych. Na ś ł fakt, ż po raz pierwszy prezentowane ę ą plany
finansowe nowej formy prawno-organizacyjnej jednostek sektora finansów publicznych, tj. instytucji gospodarki
ż których proces tworzenia ę ł w 20 ł r.
ą ś ś ć roli ż w ł zadaniowym, a w ś zasad jego konstruowania,
wspierana przez Ministerstwo Finansów w fonnie ń kierowanych do pracowników administracji ą
w tym pracowników agencji wykonawczych, dysponentów ń funduszy celowych oraz ń
osób prawnych ż ł w tym roku ę nowego ą metodologicznego w zakresie
ą planów finansowych ww. jednostek. Tym razem w ż od roku ł w którym we
wzorach planów finansowych tych jednostek ł ż ś realizowane przez nie zadania, podzadania
i ł dysponenci opracowywali planowane wydatki/koszty agencji wykonawczych, instytucji gospodarki
ż ń funduszy celowych oraz ń osób prawnych w ł zadaniowym,
ą realizowane przez siebie zadania, podzadania i ł z jednolitego katalogu funkcji, ń
ń i ł ń opracowanego dla ż ń
ł ł III ma charakter instytucjonalny, a poszczególne plany finansowe przedstawione ł
w ę ą ś ń fundusze celowe, agencje wykonawcze, ń osoby prawne
i instytucje gospodarki ż
196
ń Fundusze Celowe
Fundusz ń ł
Ze ś Funduszu ń ł w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej oraz jedno zadanie w ramach funkcji ł na których ę planuje ę ś ć wydatki
w ś 176 206 052 tys. ł
Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje ę ś ć wydatki w ś
l. W ramach funkcji rozwojowej 13 Zabezpieczenie ł i wspieranie rodziny:
• 13.3. Ś ł - 172 328 988 tys. ł
Zadanie - Ś ł
Cel
Realizacja ustawowo
ś ń na rzecz
osób ę powszechnym
systemem ubezpieczenia
ł
Miernik
Procent wydatków FUS pokrytych
z ł ze ł
2012 r.
68,0%
2013 r.
68,2%
2014 r.
68,3%
ę miernik odzwierciedla ę ą Funduszu ń ł i wskazuje w sposób
ś ę wsparcia finansowego ę dla realizacji ustawowo ś ń dla FUS.
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
13.3.1.1. Emerytury ł ą z dodatkami ł ą z ubezpieczenia ł
13.3.1.2. Renty ł ą z dodatkami ł ą z ubezpieczenia ł
13.3.1.3. ł ś ł ą z ubezpieczenia ł
13.3.1.5. Prewencja i rehabilitacja.
2. W ramach funkcji ł 22. Planowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna:
• 22.2. ł administracyjna- 3 877 064 tys. ł
Zadanie- ł administracyjna
Cel
ł ł ś ń
z FUS
Miernik
Relacja kosztów ł ł
ś ń do kwoty wydatków na rzecz
ubezpieczonych i ś
2012 r. 2013 r.
2,4% 2,3%
2014 r.
2,3%
ę miernik odnosi ę wprost do celu zadania jakim jest: ł ł ś ń z FUS i ż
dokonanie oceny skali kosztów ponoszonych w ą z ł ś ę ż jak
ż ą przez ł ń ł a ą przez FUS, ł ś ą
ą o charakterze rzeczowym.
197
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
22.2.1.2. ł ę
Fundusz Emerytur Pomostowych
Ze ś Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej oraz jedno zadanie w ramach funkcji ł na których ę planuje ę ś ć wydatki
w ś 241 976 tys. ł czyli ok. 44,3% ę ż w roku 2011.
Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje ę ś ć wydatki w ś
l. W ramach funkcji rozwojowej 13 Zabezpieczenie ł i wspieranie rodziny:
• 13.3. Ś ł 239 710 tys. ł
Zadanie - Ś ł
Cel
Realizacja ustawowo
ś ń
ą z ustawy
o emeryturach pomostowych
Miernik
Procent wydatków
z ł ze ł
2012 r. 2013 r.
68,7%
2014 r.
55,1%
ę miernik odzwierciedla ę ą Funduszu Emerytur Pomostowych i obrazuje ń
pokrycia wydatków przychodami. W przypadku, gdy zgromadzona ś ć przychodów ł nie
zapewnia ł i terminowej ł ś ń których ł ś ć gwarantowana jest przez ń
Fundusz otrzymuje ś z ż ń w formie dotacji.
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
13.3.1.1. Emerytury ł ą z dodatkami ł ą z ubezpieczenia ł
13.3 .1.3. ł ś ł ą z ubezpieczenia ł
2. W ramach funkcji ł 22. Planowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna:
• 22.2. ł administracyjna- 2 266 tys. ł
Zadanie - ł administracyjna
Cel
ł ł ś ń
zFEP
Miernik
Relacja kwoty odpisu ś na
ł ś ć ZUS do kwoty ł
wydatków FEP
2012 r. 2013 r.
1,0% 0,9%
2014 r.
0,9%
ę miernik odnosi ę wprost do celu zadania jakim jest: ł ł ś ń z FEP i ż
dokonanie oceny skali kosztów ponoszonych w ą z ł ś
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
22.2.1.2. ł ę
198
Fundusz Emerytalno-Rentowy
Ze ś Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2012 roku realizowane ę ą dwa zadania, w ramach dwóch
funkcji rozwojowych, na których ę planuje ę ś ć koszty w ś 16 723 240 tys. ł czyli
o 0,6% ę w stosunku do roku 2011.
Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje ę ś ć wydatki w ś
l. W ramach funkcji rozwojowej 13 Zabezpieczenie ł i wspieranie rodziny:
• 13.3. Ś ł -14 996 731 tys. ł
Zadanie - Ś ł
Cel
Zapewnienie ś dla
osób uprawnionych do
korzystania ze ś ń
z systemu ń
ł
Miernik
Liczba emerytów i rencistów
ą ś z Funduszu
Emerytalno-Rentowego ą
na l 00 osób ubezpieczonych w systemie
ń ł rolników
2012 r.
85,93
2013 r.
83,02
2014 r.
80,38
Miernik ł ę z zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów bazy mierników. ś
miernika ł ś na podstawie ę do ż na lata 2012-2014 informacji o ł ę
liczby ś oraz ubezpieczonych. Do planu na lata 2012-2014 ę ę ubezpieczonych na
poziomie l 500,0 tys. osób ś w roku). Natomiast przy planowaniu liczby ś ń emerytalno-
rentowych ę ł ż ż spadek liczby ś w 2012 r. wyniesie 40,8 tys. osób
ś tj. 3 400 osób ś w ą oraz spadek kolejno w latach: 2013 r. - 39,6 tys. osób
ś 2014 r.- 39,4 tys. osób.
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
13.3.2.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur,
13.3.2.2. Renty oraz dodatki do rent,
13.3.2.3. ł ś
2. W ramach funkcji rozwojowej: 20. Zdrowie:
• 20.1. ę do ś ń opieki zdrowotnej - l 726 509 tys. ł
Zadanie - ę do ś ń opieki zdrowotnej
Cel Miernik
Poprawa ę ś do Liczba rolników i domowników ę
ł i ś ń opieki ubezpieczeniem zdrowotnym (bez
zdrowotnej ł rodziny)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
l 463 l 456 1449
tys. os. tys. os. tys. os.
Do wyliczenia ś miernika przyjmuje ę ż liczba osób ę ubezpieczeniem zdrowotnym (bez
ł rodziny) ę ł ę ś w roku o ok. 7 tys. osób.
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
20.1.1.9. ł ł na ubezpieczenie zdrowotne z ż ń za osoby uprawnione.
199
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Ze ś Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć koszty w ś 34 195 tys. ł czyli o 0,7%
wiecej w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji rozwojowej:
13. Zabezpieczenie ł i wspieranie rodziny, zadanie 13.3. Ś ł
Zadanie - Ś ł
Cel
Utrzymanie lub przywrócenie
ś do pracy
w gospodarstwie rolnym osób
uprawnionych do ś ń
KRUS oraz zapobieganie
wypadkom przy pracy
rolniczej i rolniczym
chorobom zawodowym
Miernik
W ź wykorzystania ń na
ę ą w roku
w przeliczeniu na l 000 ubezpieczonych
2012 r. 2013 r. 2014 r.
8,72 8,72 8,72
Jest to ź ą jeden z ł celów - utrzymania lub przywrócenia ś do pracy
w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do ś ń
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
13.3.2.4. Prewencja i rehabilitacja.
Fundusz Administracyjny
Ze ś Funduszu Administracyjnego w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie, w ramach funkcji
ł na którego ę planuje ę ś ć koszty w ś 601 449 tys. ł czyli o 2,9% ę
w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 22. Flanowanie
strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna, zadanie 22.2. ł administracyjna.
Zadanie- ł administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Kasy a tym
samym terminowej realizacji
ń
Miernik
ń realizacji wydatków Funduszu
Administracyjnego
Fundusz Modernizacji ł Zbrojnych
2012 r. 2013 r. 2014 r.
99,0% 99,2% 99,2%
Ze ś Funduszu Modernizacji ł Zbrojnych w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie w ramach
funkcji ł na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś 168 226 tys. ł Wydatki
finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 11. ń ę i ś ć
granic, zadanie 11.2. Rozwój ś obronnych.
200
Zadanie - Rozwój ś obronnych
Cel
ą ę ż ą
ś obronnych
Miernik
ę przez ę Ministrów oceny
realizacji Programu rozwoju SZ
2012 r. 2013 r. 2014 r.
ę ę ę
oceny oceny oceny
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
11.2.1.15. Pozyskiwanie ś poza programami operacyjnymi.
Fundusz Promocji ś
Ze ś Funduszu Promocji ś w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie, w ramach funkcji
Rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś 750 tys. ł czyli o 2,6% mniej ż
w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo
narodowe, zadanie 9.3. ł ś ć artystyczna, ą i ą ę ą w kraju i za
ą
Zadanie- ł ś ć artystyczna, ą i ą ę ą w kraju i za ą
Cel
Promocja oraz kreowanie
pozytywnego wizerunku
Polski w kraju i za ą
Miernik
Liczba imprez kulturalnych
organizowanych i ł
w Polsce i za ą w danym roku
2012 r.
21
2013 r. 2014 r.
16 15
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twórców i artystów,
9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie ł ś edukacyjnej, naukowej i wydawniczej,
9.3.1.10. Promowanie i wspieranie ł ń na rzecz ę do dóbr kultury osób
ł
Fundusz W sparcia Policji
Ze ś Funduszu Wsparcia Policji w 2012 roku realizowane ę ą dwa zadania, w ramach funkcji
rozwojowej, na których ę planuje ę ś ć wydatki w ś 81 944 tys. ł czyli o 7,7% mniej
ż w roku 2011.
Na zadania finansowane z Funduszu planuje ę ś ć wydatki w ramach funkcji 2. ń
ę i ą publiczny w ś
• 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie ą publicznego oraz ł na rzecz poprawy
ń 61 326 tys. ł
201
-------------------------------- ------
Zadanie - Ochrona obywateli, utrzymanie ą publicznego oraz ł na rzecz poprawy
ń
Cel
Zapewnienie
ń obywateli
poprzez ograniczenie liczby
ę ( w tym
ę drogowych)
Miernik
Liczba ę ń ę ł
(w tym ę drogowych),
w ż ą roku do liczby ę ń
ę ł (w tym ę
drogowych), w analogicznym okresie
roku poprzedniego x l 00%
2012 r.
ą ę
dynamiki

2013 r.
ą ę
dynamiki

2014 r.
ą ę
dynamiki

ż dla niewykonania zaplanowanej ś miernika, ż ć wzrost ę ś ż od
ś i zakresu ł ń Policji. Miernik ś mierzy ł wszystkich ł ń ł ż policyjnych na
poziom ń ę i ą publicznego. Pozwala na ś porównawcze
i wyznaczanie trendów z roku na rok. Zjawisko, które jest mierzone przy pomocy tego miernika jest ś ś
ą z ą celu.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
2.1.1.3. Doskonalenie zawodowe,
2.1.1.4. ł ę w zakresie zwalczania ę ś
2.1.3 .l. Organizowanie i ł ł ż patrolowej i obchodowej,
2.1.3.2. Konwojowanie osób pozbawionych ś
2.1.3 .3. ł ł ż w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka,
2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji ż ń
2.1.4.1. ł kontrolne na drogach,
2 .1.4 .2. ł z zakresu profilaktyki ń na drogach.
• 2.2. Redukowanie ę ś 20 618 tys. ł
Zadanie - Redukowanie ę ś
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
U sprawnienie procesu
wykrywania ę
W ź ś ę
ł liczba ę wykrytych
przez ą ę ę
stwierdzonych
68% 68% 68%
Miernik odzwierciedla ś ć ł organów ś co ą jest z ń
publicznym. ś spraw nie zawsze oznacza wykrycie sprawcy, w ą z tym niewykonanie
miernika ż ć spowodowane umorzeniem z uwagi na ą ś ć ł ą
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
202
2.2.1.1. Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie ę o charakterze
kryminalnym, gospodarczym, korupcyjnym poprzez wykonywanie ś operacyjno-
rozpoznawczych i ś
2.2.1.2. Poszukiwanie i zatrzymanie osób,
2.2.1.4. Ujawnianie i odzyskiwanie mienia oraz prowadzenie ł ę
2.2.1.9. Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk ę ś zorganizowanej oraz ż ń
terrorystycznych.
Fundusz Wsparcia ż Granicznej
Ze ś Funduszu Wsparcia ż Granicznej w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś 2 268 tys. ł czyli o 10,9%
mniej ż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 2. ń
ę i ą publiczny, zadanie 2.6. Ochrona granicy ń kontrola ruchu granicznego oraz
ł nielegalnej migracji.
Zadanie- Ochrona granicy ń kontrola ruchu granicznego oraz ł nielegalnej
migracji
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
ł ś ć kontroli ruchu granicznego - co co co
ś czas odprawy granicznej jednego ż ż ż
Zapewnienie ń ż w ś drogowym na wjazd 2 minuty 2 minuty 2 minuty
granicy ę UE w zakresie SG
i terytorium RP oraz Liczba cudzoziemców, którym SG co co co
skutecznej kontroli granicznej ł powrót do kraju trzeciego najmniej najmniej najmniej
do ś osób, którym wydano ę 80% 80% 80%
o wydaleniu lub ą
Miernik pozwala na monitorowanie ł ś ruchu ś ć granicznych. Sposób wyliczenia miernika:
funkcjonariusz dokonuje monitoringu czasu odprawy w losowo wybranych przypadkach. Ponadto raz na ł
przeprowadzone jest analogiczne badanie na co najmniej dwóch innych ś granicznych.
Drugi miernik ł opracowany przez ą do Spraw Cudzoziemców KGSG na potrzeby ż
zadaniowego. Dane do miernika ą ł w systemie ę przez terenowe jednostki SG i
gromadzone przez ą do Spraw Cudzoziemców KGSG, oprócz danych ą liczby wydanych
decyzji o wydaleniu, które ą ę w bazie POBYT.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
2.6.1.1. ł w strefie nadgranicznej i na szlakach komunikacyjnych,
2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy ń
2.6.1.3. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie ę oraz ś ich sprawców.
2.6.2.1. Kontrola osób,
2.6.2.2. Kontrola ś transportu,
2.6.3.1. Funkcjonowanie ż ś dla cudzoziemców i aresztów dla cudzoziemców,
2.6.3.2. ł kontrolne oraz weryfikacyjne wobec cudzoziemców.
203
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Ze ś Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w 2012 roku realizowane ę jedno
zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś
119 056 tys. ł czyli o ok. 1,9% mniej ż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu ą realizowane
w ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie, zadanie 16.8. Informatyzacja ł ś i budowa ł ń
informacyjnego.
Zadanie - Informatyzacja ł ś i budowa ł ń informacyjnego
Cel
ę poziomu
informatyzacji podmiotów
ą zadania
publiczne
Miernik
Liczba godzin ę pracy systemu
w relacji do jego rzeczywistej wymaganej
liczby godzin pracy
2012 r.
96%
2013 r. 2014 r.
97% 97%
Ryzyko niewykonania zaplanowanej ś miernika ż ć ą z nieprzewidzianym przestojem
systemu, przerwami serwisowymi i konserwacyjnymi oraz zdarzeniami nie ę ą ę ś ą normalnego
ł ł które ą ć przerwy w ś ł lub ż ich ś
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK.
Fundusz Wsparcia ń ż ż
Ze ś Funduszu Wsparcia ń ż ż w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie
w ramach funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś 17 487 tys. ł
Wydatki finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 2. ń ę i ą
publiczny, zadanie 2.4. Ochrona ż ł ś ć zapobiegawcza, ratownicza i ś
Zadanie - Ochrona ż ł ś ć zapobiegawcza, ratownicza i ś
Cel
Optymalizacja ś
systemu ratowniczego
Zapewnienie ś
funkcjonowania krajowego
systemu ratowniczo-
ś
Miernik
W ź rozmieszczeniajednostek
KSRG (liczba jednostek OSP
ł ą do KSRG do docelowej
liczby tych jednostek)
Procent interwencji, w którym,
jednostka KSRG ł na miejsce
zdarzenia w czasie krótszym ż 15
minut
2012 r. 2013 r. 2014 r.
4012/4602 4112/4602 4212/4602
75% 75% 75%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
2.4.1.1. ł w akcjach ratowniczo ś
204
Fundusz Modernizacji ń Publicznego
Ze ś Funduszu Modernizacji ń Publicznego w 2012 roku realizowane ę ą dwa zadania
w ramach funkcji rozwojowej, na których ę planuje ę ś ć wydatki w ś 5 801 tys. ł czyli
o ok. 1,2% mniej ż w roku 2011.
Na zadania finansowane z Funduszu planuje ę ś ć wydatki w ramach funkcji 2. ń
ę i ą publiczny:
• 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie ą publicznego oraz ł na rzecz poprawy
ń 2 700 tys. ł
Zadanie- Ochrona obywateli, utrzymanie ą publicznego oraz ł na rzecz poprawy
ń
Cel
Zapewnienie poczucia
ń obywateli
poprzez ograniczenie liczby
ę (w tym
ę drogowych)
Miernik
W ź dynamiki ę ń
ę ł (w tym
ę ń ę drogowych)
2012 r.
ą ę
dynamiki
:"':100%
2013 r.
ą ę
dynamiki
:"':100%
2014 r.
ą ę
dynamiki
:"':100%
Miernik ś mierzy ł wszystkich ł ń ł ż policyjnych na poziOm ń
ę i ą publicznego. Pozwala na ś porównawcze i wyznaczanie trendów z roku na
rok. Zjawisko, które jest mierzone przy pomocy tego miernika jest ś ś ą z ą celu.
ż dla niewykonania zaplanowanej ś miernika, ż ć wzrost ę ś ż od
ś i zakresu ł ń Policji.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
2.1.2.2. Ochrona obiektów i ą ń szczególnego znaczenia,
2.1.5.1. Koordynacja ł ń na rzecz poprawy ń powszechnego
publicznego.
ą
• 2.6. Ochrona granicy ń kontrola ruchu granicznego i ł nielegalnej migracji-
3 101 tys. ł
Zadanie- Ochrona granicy ń kontrola ruchu granicznego i ł nielegalnej
migracji
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
ł ś ć kontroli ruchu granicznego -
co co co
ś czas odprawy granicznej
ż ż ż
Zapewnienie jednego ż w ś
2 minuty 2 minuty 2 minuty
ń granicy drogowym na wjazd w zakresie SG
ę UE i terytoriom Liczba cudzoziemców, którym ż
RP oraz skutecznej kontroli Graniczna ł powrót do co co co
granicznej
kraju trzeciego do ś osób, którym najmniej najmniej najmniej
wydano decyzje o wydaleniu lub 80% 80% 80%
ą
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy ń
205
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Ze ś Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2012 roku realizowane ę
jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś
6 082 tys. ł czyli o ok. 77,4% mniej ż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu ą realizowane w
ramach funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, zadanie 7.3. Geodezja i kartografia.
Zadanie- Geodezja i kartografia
Cel
Zapewnianie poprawy
ł obywateli oraz
ę do aktualnej
informacji geodezyjnej i
kartograficznej (informacji
przestrzennej)
Miernik
Pokrycie powierzchni kraju bazami
danych przestrzennych ę ą
ą dla wszystkich zakresów
tematycznych
2012 r.
75%
2013 r. 2014 r.
80% 85%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
7.3 .2.1. Gromadzenie i aktualizacja ń zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7.3.2.2. ę ń zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Fundusz Reprywatyzacji
Ze ś Funduszu Reprywatyzacji w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie w ramach funkcji ł
na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś 720 700 tys. ł czyli o 1,6% mniej ż w roku
2011. Wydatki finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu
ń zadanie 5.2. Roszczenia ą wobec Skarbu ń (w tym za mienie pozostawione poza
granicami ń
Zadanie- Roszczenia ą wobec Skarbu ń (w tym za mienie pozostawione poza granicami
ń
Cel
ą ę z
ą ń Skarbu ń
w stosunku do obywateli
Miernik
Liczba zaspokojonych ń
w stosunku do wniosków
2012 r.
100%
2013 r. 2014 r.
100% 100%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
5.2.1.2. Zaspokajanie ń ł ł ś mienia ę przez Skarb ń
Fundusz Rekompensacyjny
Ze ś Funduszu Rekompensacyjnego w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie w ramach funkcji
ł na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś 703 000 tys. ł czyli na tym samym
poziomie co w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 5. Ochrona praw
i interesów Skarbu ń zadanie 5.2. Roszczenia ą wobec Skarbu ń (w tym za mienie
pozostawione poza granicami ń
206
Zadanie- Roszczenia ą wobec Skarbu ń (w tym za mienie pozostawione poza granicami
ń
Cel
ą ę ze
ą ń Skarbu ń
w stosunku do obywateli
Miernik
Liczba zaspokojonych ń
w stosunku do wniosków
2012 r.
100%
2013 r. 2014 r.
100% 100%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
5.2.1.1. Realizacja prawa do rekompensaty z ł pozostawienia ś poza obecnymi
granicami RP.
Fundusz ę ć Sportowych dla Uczniów
Ze ś Funduszu ę ć Sportowych dla Uczniów w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć koszty w ś 12 004 tys. ł czyli
o ok. 17,2% mniej ż w roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 8.
Kulturafizyczna 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich.
Zadanie- Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
Cel
Do roku 2015 ę
ś fizycznej
ł ń o l O %
poprzez ł w programach
upowszechniania sportu oraz
poprzez upowszechnianie
ł ń ą sport
Miernik
Liczba aktywnych uczestników programów
sportowych w danym roku w relacji do
liczby roku bazowego (2010) w%
2012 r.
104%
2013 r. 2014 r.
106% 108%
ż dla wykonania zaplanowanej ś miernika ą ć warunki pogodowe ą
ę ń zleconych: np. ł ź ą zniszczenia w infrastrukturze i brak ę
do uczestniczenia w ę sportowych.
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
8.1.1.1. Wspieranie ę ę ć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i ł ż
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Ze ś Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku realizowane ę ą trzy zadania, w ramachjednej
funkcji rozwojowej, na których ę planuje ę ś ć koszty w ś 528 810 tys. ł czyli
o ok. 6,5% mniej ż w roku 2011.
Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje ę ś ć koszty w ramach funkcji 8. Kultura
fizyczna:
• 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich- 51 404 tys. ł
207
Zadanie- Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
Cel
Do roku 2015 ę
ś fizycznej
ł ń o l O %
poprzez ł w programach
upowszechniania sportu oraz
poprzez upowszechnianie
ł ń ą sport
Miernik
Liczba aktywnych uczestników
programów sportowych w danym roku
w relacji do liczby roku bazowego (2010)
w%
2012 r. 2013 r. 2014 r.
104% 106% 108%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
8.1.1.1. W spieranie ę ę ć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i ł ż
8.1.1.3. Wspieranie ę ę ć w zakresie upowszechniania sportu osób ł
• 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego -133 676 tys. ł
Zadanie- Wspieranie sportu wyczynowego
Cel
Poprawa poziomu
sportowego i pozycji Polski
we ł
ę
w sportach olimpijskich
Miernik
Pozycja Polski we ł
ę w danym roku (wg
rankingu medalowego dla olimpijskich
sportów letnich i olimpijskich sportów
zimowych)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
14-15 15 15
ś ć miernika ustalana jest na podstawie rankingu medalowego ę federacji sportowych
ę Komitet Olimpijski). Niewykonanie zaplanowanej ś miernika ż ć
spowodowane ż ż planowane wynikami sportowymi w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa
ś i Europy), kontuzjami zawodników, ą z uprawiania sportu przez ł zawodników oraz
innymi nieprzewidywalnymi czynnikami ą zawodnika z uprawiania sportu (doping, ę ś
wypadek. itp.).
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
8.2.1.3. Wspieranie sportu dzieci i ł ż
8.2.1.4. Wspieranie ń kadry narodowej do ł w igrzyskach paraolimpijskich,
igrzyskach ł oraz Ś i ME w sportach nieolimpijskich.
• 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej- 343 730 tys. ł
Zadanie- Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Cel
Do roku 2015
ę o 4250
liczby obiektów
nowoczesnej
infrastruktury sportowej
208
Miernik
ł liczba obiektów wybudowanych!
wyremontowanychiprzebudowanych w danym
roku (w szt.)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
850 850 850
ś ć miernika ustalanajest na podstawie baz danych inwestycji ń i rozliczonych w danym roku.
Miernik naliczany jest poprzez ę wszystkich obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych
w 2012 roku.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
8.3.1.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie
rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym,
8.3.1.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym,
8.3.2.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie
rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym,
8.3.2.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym.
Fundusz Pracy
Ze ś Funduszu Pracy w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś 8 862 854 tys. ł czyli o ok. l ,6% ę ż w roku
2011. Wydatki finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 14. Rynek pracy, zadanie 14.1.
Wspieranie zatrudnienia i ł bezrobociu.
Zadanie- Wspieranie zatrudnienia i ł bezrobociu
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zmniejszanie bezrobocia Stopa bezrobocia rejestrowanego
10% 9,3% 8,5%
Na ł ę ś miernika ł ą ś ę ż od ł ń
Ministerstwa Pracy i Polityki ł np. ogólnie ł koniunktura gospodarcza. Niekorzystny ł
czynników ę ż ć realizacji ł ś ź Miernik jest adekwatny
do pomiaru celu zadania, ż ś odzwierciedla, czy podejmowane ł ą rezultaty
w postaci zmniejszania bezrobocia.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
14.1.1.1. Monitorowanie krajowych i wspólnotowych ą ń w obszarze promocji zatrudnienia,
ł bezrobociu i migracji zarobkowej oraz inicjowanie nowych ą ń
14.1.1.2. Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy,
14.1.1.3. Koordynacja i wsparcie Publicznych ł ż Zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez
prowadzenie ł ś informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i inicjowanie ń w zakresie
rynku pracy,
14.1.1.4. Doskonalenie ł i instrumentów rynku pracy skierowanych do klientów ę
pracy w Publicznych ł ż Zatrudnienia,
209
14.1.1.5. Doskonalenie rozpowszechnianie ę metod ą ę ł ż
zatrudnienia,
14.1.1.6. Planowanie ż i gospodarowanie ś Funduszu Pracy na zadania ą ze
wspieraniem zatrudnienia i ł bezrobociu,
14.1.1.7. Analiza ś kosztowej i zatrudnieniowej wydatkowych przez ę pracy
ś Funduszu Pracy na aktywne formy ł bezrobociu,
14.1.2.4. Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia ł
pracowników.
Fundusz Gwarantowanych Ś ń Pracowniczych
Ze ś Funduszu Gwarantowanych Ś ń Pracowniczych w 2012 roku realizowane ę jedno
zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś
252 620 tys. ł czyli o 79% mniej ż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach
funkcji 14. Rynek pracy, zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy.
Zadanie - Budowa nowoczesnych stosunków pracy
Cel
Ochrona ń
pracowniczych
Miernik
Liczba osób, którym ł
ś
2012 r. 2013 r. 2014 r.
42 803 41 838 41 112
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
14.2.1.2. Planowanie ż i gospodarowanie ś Funduszu Gwarantowanych Ś ń
Pracowniczych.
Fundusz Promocji Kultury
Ze ś Funduszu Promocji Kultury w 2012 roku realizowane ę ś ć ń w ramach dwóch funkcji
rozwojowych oraz jednej funkcji ł na których ę planuje ę ś ć wydatki w ś
138 800 tys. ł czyli o ok. 4,5% mniej ż w roku 2011.
Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje ę ś ć wydatki:
W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, na dwa zadania
• 3.1 ś i wychowanie i ą 13 500 tys. ł
Zadanie - ś i wychowanie
Cel
Utrzymanie i ę
materialnej substancji sfery
kultury
210
Miernik
Liczba uczniów którzy otrzymali
ę do ę klasy l liczba
uczniów ą ę w danej
klasie (w%)
2012 r.
54
2013 r. 2014 r.
54 54
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
3.1.9.1. Realizacja inwestycji budowlanych,
3.1.9.2. ż w ś i zasoby ą z ł wychowawczymi i dydaktycznymi.
• 3.2. Szkolnictwo ż -11 500 tys. ł
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
3.2.4.1. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa ż
2. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe:
• 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego- 23 000 tys. ł
Zadanie - Ochrona dziedzictwa narodowego
Cel
Ochrona, poprawa
i upowszechnianie stanu
zachowania dziedzictwa
narodowego
Miernik
Liczba zabezpieczonych obiektów
dziedzictwa narodowego: zabytków,
muzealiów, archiwaliów (w tym
filmowych), ę itp. w danym
roku
2012 r. 2013 r. 2014 r.
60 60 60
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
9 .2.1.1. Prowadzenie ł ś wystawienniczej,
9.2.1.2. Wzbogacanie kolekcji muzealnych,
9.2.1.3. Konserwacja, zabezpieczanie i digitalizacja muzealiów,
9.2.2.1. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów polskich lub z ą ą
9.2.2.2. Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne poloników,
9.2.2.3. Propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym,
9.2.3.3. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych
obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
9.2.3.5. Prace badawcze przy zabytkach archeologicznych,
9.2.5.3. ę i popularyzacja zasobów i zbiorów.
• 9.3. ł ś ć artystyczna, ą i ą ę ą w kraju i za ą
55 390 tys. ł
Zadanie- ł ś ć artystyczna, ą i ą ę ą w kraju i za ą
Cel
Promocja oraz kreowanie
pozytywnego wizerunku
Polski w kraju i za ą
Miernik
Liczba imprez kulturalnych
organizowanych i ł
w Polsce i za ą w danym roku
2012 r.
380
2013 r. 2014 r.
385 390
211
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twórców i artystów,
9.3.1.2. Gromadzenie i konserwacja zbiorów,
9.3.1.4. Realizowanie i wspieranie ę ę ć z zakresu ł ś kulturalnej,
9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie ł ś edukacyjnej, naukowej i wydawniczej,
9.3 .l. 7. Promocja kultury polskiej i ń w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego,
9.3.1.8. Promocja i wspieranie ł ń z zakresu czytelnictwa, ś literackiej
ś
9.3.1.10. Promowanie
ł
wspieranie ł ń na rzecz ę do dóbr kultury osób
9.3 .2.1. W spieranie produkcji filmowej.
• 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury- 35 400 tys. ł
Zadanie- Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Cel
Utrzymanie i ę
materialnej substancji sfery
kultury
Miernik
Liczba nowych, modernizowanych
i ż obiektów
2012 r. 2013 r. 2014 r.
55 55 55
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
9.4.1.1. Budowa nowych obiektów w sferze kultury,
9.4.2.1. Zakupy ą z budownictwem ł ż ą funkcjonowaniu podmiotów publicznych i
niepublicznych w sferze kultury,
9.4.2.2. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych.
2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna:
• 22.2. ł administracyjna-lO tys. ł
Zadanie - ł administracyjna
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ę
i sprawnej ł
pracowników
OcenaNIK
pozytywna pozytywna pozytywna
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
22.2.1.2. ł ę
212
Fundusz Nauki i Technologii Polskiei
Ze ś Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś 200 000 tys. ł Wydatki
finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadanie 10.1. Prowadzenie ń
naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.
Zadanie - Prowadzenie ń naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Cel
Porlniesienie poziomu
wyników ń naukowych
Miernik
Liczba prac indeksowanych z Polski do
liczby prac naukowych publikowanych
w Polsce (%)
2012 r. 2013 r.
27% 30%
2014 r.
32%
Organy ń ą ś ł na ś ć tego miernika, ryzykiem jest brak ś ł
poziomu finansowania na jego ś ć Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrostowy trend w zakresie
tego miernika, ł prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie opublikowanych prac naukowych jest
ż w kolejnych latach, co potwierdza ś ć realizowanej polityki naukowej w tym zakresie.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
10.1.1.6. Finansowanie i ł projektów badawczych ze ś krajowych oraz
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG;
10.1.2.1. ł fmansowa zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej oraz
inwestycji budowlanych.
Fundusz ą Problemów Hazardowych
Ze ś Funduszu ą Problemów Hazardowych w 2012 roku realizowane ę jedno
zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś
18 000 tys. ł czyli o ok. 19,4% mniej ż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu ą realizowane
w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja
zdrowia.
Zadanie- Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Cel
Podnoszenie ś ś
w zakresie ż ń
ą z ż
od hazardu
Miernik
Liczba osób ę kampaniami
informacyjnymi
2012 r.
380 000
2013 r. 2014 r.
400 000 420 000
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
20.5.6.5. Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom ą zadania
ą z ą problemów ą z ż ń od hazardu, w tym
ą oceny rozpowszechniania i ż patologicznym hazardem,
213
20.5.6.6. Prowadzenie ł ś informacyjno- edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych
ekspertyz, raportów, ń ą problematyki ż ń od hazardu,
20.5.6.7. Opracowywanie i ż nowych metod profilaktyki i ą problemów
ą z ż ń od hazardu,
20.5.6.8. Podnoszenie ś programów profilaktycznych i terapeutycznych, a ż ę
kompetencji zawodowych osób ą ę leczeniem w celu ę ś oraz
ę ś leczenia osób ż od hazardu i ich bliskich.
ń Fundusz Rehabilitacji Osób ł
Ze ś Funduszu Rehabilitacji Osób ł w 2012 roku realizowane ę ą dwa zadania,
w ramach dwóch funkcji rozwojowych, na których ę planuje ę ś ć wydatki w ś
5 032 501 tys. ł czyli o 17,2% ę ż w roku 2011.
Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje ę ś ć wydatki w ś
2. W ramach funkcji 13 Zabezpieczenie ł i wspieranie rodziny:
• 13.2. Aktywizacja ł osób ł -1 273 935 tys. ł
Zadanie- Aktywizacja ł osób ł
Cel
Zapewnienie ś
ł osób
ł
Miernik
Liczba osób ł ę
ł w zakresie rehabilitacji
ł które ą z ż
form wsparcia
2012 r.
619 710
2013 r.
535 317
2014 r.
495 401
Czynnikiem ą ł na ł ę ś miernikajest sposób alokacji ś ń
Funduszu Rehabilitacji Osób ł przez ą ą samodzielnie ą ę
jaka ę ś ć ś które ą im przyznane, przypada na ę ń z zakresu rehabilitacji ł
ajaka na ę ń z zakresu rehabilitacji zawodowej osób ł (zadanie 14.3.
Aktywizacja zawodowa osób ł W konsekwencji zmiany redystrybucji ś na
ś ć realizacji ń z zakresu aktywizacji ł ł ę liczba osób ł
ą z poszczególnych form wsparcia. Liczba osób ą z ż form wsparcia
w zakresie aktywizacji ł stanowi obraz grupy docelowej, do której skierowane ą ł
zdefiniowane w celu zadania. Ze ę na czynnik demograficzny ą ł na ł ę
ź zdefiniowano bardziej precyzyjne mierniki na poziomie ń
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
214
13.2.1.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji ł realizowanej przez jednostki
ą terytorialnego,
13.2.1.2. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji ł
13.2.2.1. Wspieranie organizacji ą ą w ż formach pomoc
w ramach ń zlecanych i tworzenie ł ł
3. W ramach funkcji 14. Rynek pracy:
• 14.3. Aktywizacja zawodowa osób ł - 3 758 566 tys. ł
Zadanie- Aktywizacja zawodowa osób ł
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
ę ś W ł ś zawodowej
26,4% 26,7% 27%
zawodowej osób osób ł w wieku
ł produkcyjnym
Miernik ł ę z ę przez Ministerstwo bazy mierników. Czynnikiem ą
niewielki ł na ł ę ś miernika jest ogólna sytuacja na rynku pracy oraz wahania
ź ś zawodowej ł ś w wieku produkcyjnym. Miernik ś odzwierciedla
ę celu. Wraz ze wzrostem ś miernika wzrasta ś ć zawodowa osób ł
Miernik odnosi ę do osób ł w wieku produkcyjnym w celu ę wykluczenia
z rachunku osób, które z uwagi na wiek ą bierne zawodowo.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
14.3.1.1. Wspieranie pracodawców ą osoby ł na chronionym
i otwarty rynku pracy,
14.3.1.2. Wspieranie osób ł ą ł ą ł ś ć ą oraz
ł rolników,
14.3.1.3. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez jednostki
ą terytorialnego,
14.3.1.4. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie zatrudnienia
ą
aktywizacje
Fundusz Pornocy Pokrzvwdzonyrn oraz Pornocy Postpenitencjarnej
Ze ś Funduszu Pornocy Pokrzywdzonym oraz Pornocy Postpenitencjarnej w 2012 roku realizowane
ę jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć wydatki w
ś 34 001 tys. ł czyli o 41,7% ę ż w roku 2011.
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje ę ś ć wydatki w ś
l. W ramach funkcji 18. ś ć
• 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia ś i tymczasowego aresztowania- 34 001 tys. ł
Zadanie - Wykonywanie kary pozbawienia ś i tymczasowego aresztowania
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie ń
ł poprzez ę
osób tymczasowo
aresztowanych i skazanych
na ę pozbawienia
ś
% zaludnienia w ł karnych
i aresztach ś
99% 98% 99%
215
Sprawna resocjalizacja wobec
osób skazanych na ę
pozbawienia ś
Liczba skazanych ę systemem
programowego ł
36 500 35 000 35 500
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
18.4.4.1. Pornoc finansowa dla osób pozbawionych ś zwalnianych z ł karnych
i aresztów ś rodzinom tych osób, pokrzywdzonych ę i ich rodzinom.
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju ę ł
Pracy
Ze ś Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju ę ł Pracy
w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę
ś ć wydatki w ś 42 391 tys. ł
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje ę w ramach funkcji 18. ś ć ś ć koszty
w ś
• 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia ś i tymczasowego aresztowania- 42 391 tys. ł
Zadanie -Wykonywanie kary pozbawienia ś i tymczasowego aresztowania
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie ń
ł poprzez ę
osób tymczasowo % zaludnienia w ł karnych
99% 98% 99%
aresztowanych i skazanych i aresztach ś
na ę pozbawienia
ś
Sprawna resocjalizacja wobec
Liczba skazanych ę systemem
osób skazanych na ę 36 500 35 000 35 500
pozbawienia ś
programowego ł
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
18.4.3.1. Resocjalizacja osób pozbawionych ś ze ś Funduszu Aktywizacji
Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju ę ł Pracy.
Fundusz Restrukturyzacji ę
Ze ś Funduszu Restrukturyzacji ę w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie,
w ramach funkcji ł na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś 898 671 tys. ł czyli
o 3,8% ę ż w roku 2011.
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu ń
• 5 .l. Gospodarowanie mieniem Skarbu ń 898 671 tys. ł
216
Zadanie - Gospodarowanie mieniem Skarbu ń
Cel
ę
ś polskiej
gospodarki poprzez ę
struktury ł ś
Miernik
W ś ć planowanych przychodów
z prywatyzacji
2012 r.
10mld
2013 r. 2014 r.
5 mld 5 mld
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
5.1.2.2. Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji ę
Fundusz Skarbu ń
Ze ś Funduszu Skarbu ń w 2012 roku realizowane ę ą cztery zadania, w ramach dwóch funkcji
ł na których ę planuje ę ś ć wydatki w ś 189 081 tys. ł czyli o 3,8% ę ż
w roku 2011.
Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu ń
• 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu ń 180 323 tys. ł
Zadanie - Gospodarowanie mieniem Skarbu ń
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
ę ś
polskiej gospodarki poprzez
ę struktury ł ś
ś ć planowanych przychodów
z prywatyzacji
10 mld ł 5 mld ł 5 mld ł
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
5.1.1.1. Zbywanie akcji i ł
5.1.1.2. Proces przygotowania prywatyzacji,
5.1.2.1. Sprawowanie nadzoru nad ł z ł Skarbu ń oraz podmiotami, dla
których Minister Skarbu ń jest organem ł ż
5.1.3.2. Nadzór nad ą mieniem ń osób prawnych oraz ń
jednostek organizacyjnych,
5.1.3.3. Zagospodarowanie mienia Skarbu ń przez Delegatury Ministra Skarbu ń
ł po likwidacji ę ń i z innych ł
5.1.3.4. Dofmansowanie procesów likwidacji i ł ś ę ń i ł z
ł Skarbu ń
217
3. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego- l 658 tys. ł
Zadanie- Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie merytorycznej
ł organu administracji
ą l kierownika
jednostki na rzecz utrzymania
ś prowadzonej
ł ś z celami polityki
ą
Miernik
ń realizacji ń wykonywanych
w ramach ł merytorycznej Ministra
2012 r. 2013 r.
100% 100%
2014 r.
100%
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
22.1.1.2. ł prezydialna,
22.1.2.2. Ochrona prawna interesów,
22.1.3.1. Audyt i ą ś ą
22.1.3.2. Kontrola w jednostce i poza ą
• 22.2. ł administracyjna-lO tys. ł
Zadanie- Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ę
i sprawnej ł
pracowników
Miernik
ń realizacji ń wykonywanych
w ramach ł administracyjnej
2012 r. 2013 r.
100% 100%
2014 r.
100%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę
ę ą ł
22.2.2.2. ł kancelaryjna i archiwalna.
• 22.3. ł techniczna-7 090 tys. ł
Zadanie- Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie warunków
technicznych ę do
ł i ł
funkcjonowania ę
Miernik
ń realizacji ń
wykonywanych w ramach ł
technicznej
2012 r. 2013 r.
100% 100%
2014 r.
100%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą
ę ą ł
218
22.3.1.1. Administrowanie systemami informatycznymi oraz ą ą na potrzeby
jednostki,
22.3.1.2. Zakupu ł telekomunikacyjnych,
22.3.1.3. Zakup ę ł ą ś i informatycznego.
Fundusz Kredytu Technologicznego
Ze ś Funduszu Kredytu Technologicznego w 2012 roku realizowane ę jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć wydatki w ś 212 926 tys. ł czyli
ok. 70,8% ę ż w roku 2011.
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju:
• 6.1. Wzrost ś gospodarki- 212 926 tys. ł
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ze ś Funduszu realizowane ę ą ę ą
ł
6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie.
219
Agencje Wykonawcze
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w 2012 roku ć ę ć dwa zadania, w ramach dwóch
funkcji ł na których ę planuje ś ć koszty w ś l 220 528 tys. ł czyli o 5,7% ę
ż w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez ę planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu ń
• 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu ń 394 684 tys. ł
Zadanie- Gospodarowanie mieniem Skarbu ń
Cel
Efektywne gospodarowanie
mieniem Skarbu ń
Miernik
ś ć ł ś (bez dotacji
ż
2012 r. 2013 r.
18,5% 14,1%
2014 r.
10,9%
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
5.1.1.1. Zbywanie ś Skarbu ń i innych ł ą
5.1.3.2. Utrzymanie i eksploatacja ś Skarbu ń
2. W ramach funkcji II. ń ę i ś ć granic:
• 11.1. Utrzymanie ś obronnych- 825 844 tys. ł
Zadanie- Utrzymanie ś obronnych
Cel
Zapewnienie ś SZ
do ę i realizacji ń
zgodnie z operacyjnym
przeznaczeniem
Miernik
Poziom ś SZ do ł ń
(miernik opisowy)
2012 r.
pozytywny
2013 r. 2014 r.
pozytywny pozytywny
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
11.1.9.2. Ś dla ż ł zawodowych zgodnie z ą o zakwaterowaniu SZ RP.
Agencja Mienia Wojskowego
Agencja Mienia Wojskowego w 2012 roku ć ę dwa zadania, w ramach dwóch funkcji ł na
których ę planuje ś ć koszty w ś 131 766 tys. ł czyli o 8,5% mniej ż w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez ę planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu ń
• 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu ń 130 268 tys. ł
220
Zadanie - Gospodarowanie mieniem Skarbu ń
Cel
Efektywne gospodarowanie
mieniem Skarbu ń
Miernik
ś ć ł ś (bez dotacji
ż
2012 r. 2013 r. 2014 r.
38,6% 35,5% 32,1%
Zgodnie z zapisami ustawy o Agencji podstawowym zadaniem Agencji Mienia Wojskowego jest efektywne
gospodarowanie mieniem ą w jej zasobie, ę z MON i MSW. Przychody ze ż
mienia ą ł ź ł przychodów uzyskiwanych przez ę Ich ś ć ś
o ś ł AMW, co znajduje odzwierciedlenie w ś ś finansowych
przekazywanych przez ę w ramach odpisu na fundusze celowe MON i MSW. W zakresie ś
miernika przychody ze ż mienia ą zarówno przychody ze ż ś jak
i ż mienia ruchomego (koncesjonowanego i niekoncesjonowanego ).
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
5 .1.1.1. Zbywanie ś Skarbu ń i innych ł ą
5 .1.3 .3. ą ś Skarbu ń
2. W ramach funkcji 11. ń ę i ś ć granic:
• 11.1 Utrzymanie ś obronnych- l 498 tys. ł
Zadanie- Utrzymanie ś obronnych
Cel
Zapewnienie ś SZ
do ę i realizacji ń
zgodnie z operacyjnym
przeznaczeniem
Miernik
Poziom ś SZ do ł ń
(miernik opisowy)
2012 r. 2013 r.
pozytywny pozytywny
2014 r.
pozytywny
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie ś bojowej.
Agencja ś Rolnych l Zasób ł ś Rolnej Skarbu ń
ę ś ć kosztowa Agencji
Agencja ś Rolnych w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji ł na
którego ę planuje ś ć koszty w ś 161146 tys. ł czyli o ok. 0,5% ę ż w roku 2011.
Koszty finansowane przez ę ą realizowane w ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz ł
administracyjna i techniczna, zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego
i operacyjnego.
221
Zadanie- Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ANR
i realizacji celów ś
w ustawie o gospodarowaniu
ś rolnymi
Skarbu ń
Miernik
ł kosztów ANR w przychodach
ZWRSP ł (w%)
ś ć kosztowa Zasobu
2012 r. 2013 r.
4,8% 4,9%
2014 r.
5,0%
Zasób ł ś Rolnej Skarbu ń w 2012 roku ć ę dwa zadania, w ramach dwóch funkcji
ł na których ę planuje ę ś ć koszty w ś 2 543 530 tys. ł
Na poszczególne zadania realizowane przez Zasób planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu ń
• 5 .l. Gospodarowanie mieniem Skarbu ń 2 387 730 tys. ł
Zadanie - Gospodarowanie mieniem Skarbu ń
Cel
ż ł
przekazanie
i ż oraz
przygotowanie do
prywatyzacji mienia Zasobu
ł ś Rolnej Skarbu
ń
Miernik
ł powierzchni gruntów sprzedanych
i ł przekazanych w danym
roku w powierzchni gruntów ZWRSP na
ą roku (w %)
2012 r. 2013 r.
7,8% 8,4%
2014 r.
9,1%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Zasób ę ć ę ą ł
5.1.1.1. Gospodarowanie mieniem Zasobu ł ś Rolnej Skarbu ń
2. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego
- 155 800 tys. ł
Zadanie- Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ANR
i realizacji celów ś
w ustawie o gospodarowaniu
ś rolnymi
Skarbu ń
222
Miernik
ł limitu ś na koszty
funkcjonowania ANR w przychodach
ZWRSP ł (w%)
2012 r. 2013 r.
4,7% 4,8%
operacyjnego
2014 r.
4,9%
Narodowe Centrum ń i Rozwoju
Narodowe Centrum ń i Rozwoju w 2012 roku ć ę dwa zadania w ramach jednej funkcji
rozwojowej, na których ę planuje ś ć koszty w ś 3 472 150 tys. ł
Na poszczególne zadania realizowane przez Centrum planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka:
• 3.2 Szkolnictwo ż 758 391 tys. ł
Zadanie - Szkolnictwo ż
Cel
Zapewnienie ę do
edukacji na poziomie
ż
Miernik
ł osób z ż ł
w liczbie osób w ł ń polskim
(25L+)
2012 r. 2013 r.
0,2419 0,2499
2014 r.
0,2579
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Centrum ę ć ę ą ł
3.2.1.2. Realizacja ł ń ą funkcjonowanie systemu szkolnictwa ż
3.2.2.3. Finansowanie wzmocnienia i rozwoju ł dydaktycznego szkolnictwa ż
(ze ś funduszy strukturalnych).
2. W ramach funkcji 10. Nauka Polska:
• 10.1. Prowadzenie ń naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej -104 986 tys. ł
Zadanie - Prowadzenie ń naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Cel
Podniesienie poziomu
wyników ń naukowych
Miernik
Liczba prac indeksowanych z Polski do
liczby prac naukowych publikowanych
w Polsce (%)
2012 r. 2013 r.
27% 30%
2014 r.
32%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Centrum ę ć ę ą ł
10.1.1.3. Wspieranie ł naukowej z ą
10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej.
• l 0.2. Wzmocnienie ń naukowych ł ż ą praktycznym zastosowaniom- 2 608 773 tys. ł
Zadanie - Wzmocnienie ń naukowych ł ż ą praktycznym zastosowaniom
Cel
ę ą ń prac
B+R z zastosowaniami
praktycznymi
Miernik
ł ł na B+R ę
w ł na B+R ł
2012 r.
35%
2013 r. 2014 r.
36% 37%
223 ----------------------
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Centrum ę ć ę ą ł
10.2.1.2. Finansowanie ń stosowanych,
10.2.1.3. Wspieranie komercjalizacji wyników B+R,
10.2.1.4. Finansowanie prac B+R w podmiotach ą ś ć zastosowania ich wyników
w praktyce,
10.2.1.5. Wsparcie B+R w zakresie ś i ń ń
l 0.2.1.6. Program wieloletni "Poprawa ń i warunków pracy-li etap (CIOP)",
10.2.1.7. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce".
Narodowe Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki w 2012 roku ć ę jedno zadanie w ramach jednej funkcji rozwojowej,
na którego ę planuje ś ć koszty w ś 899 993 tys. ł Wydatki finansowane z Funduszu ą
realizowane w ramach funkcji 10. Nauka Polska, zadanie 10.1. Prowadzenie ń naukowych oraz rozbudowa
infrastruktury nauki polskiej.
Zadanie - Prowadzenie ń naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Cel
Porlniesienie poziomu
wyników ń naukowych
Miernik
Liczba prac indeksowanych z Polski do
liczby prac naukowych publikowanych
wPolsce (%)
2012 r. 2013 r.
27% 30%
2014 r.
32%
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Centrum ę ć ę ą ł
10.1.1.3. Wspieranie ł naukowej z ą
10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej.
10.1.1.6. Finansowanie i ł projektów badawczych ze ś krajowych oraz
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012 roku ć ę cztery zadania, w ramach
jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji ł Ł ą na ich ę planuje ś ć wydatki
w ś 2 094 540 tys. ł
Na poszczególne zadanie realizowane przez ę planuje ę ś ć wydatki w ś
l. W ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka:
• 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej -l 556 468 tys. ł
Zadanie- Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Cel
ę ę ś
kredytów
224
Miernik
Liczba udzielonych ę ń i gwarancji
2012 r. 2013 r.
5 759 6228
2014 r.
6 697
Modernizacja sektora rolno-
Liczba zawartych umów kredytowych
l 725 108 l 772 608 l 820 108
ż
Wsparcie fmansowe
producentów rolnych,
ą koszty utylizacji
% wykorzystania ł pomocy
100% 100% 100%
ł ą i ę
ń
w stosunku do planowanej
epizootycznego w ich
gosEodarstwach
Realizacja ą ę
ą ń w latach 2002-
2003 na ę ś % ł pomocy w stosunku do
100% 100% 100%
kraju oraz pomocy rolnikom planowanej
ą na
ł glebach
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
21.7.2.3. Realizacja ł ń w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programów
pomocowych finansowanych ze ś Unii Europejskiej lub ś krajowych,
21.7 .2.4. ł do oprocentowania kredytów bankowych,
21.7.2.6. Dofmansowanie kosztów zbierania i utylizacji ł ą
21.7.2.11. Finansowanie zalesiania gruntów rolnych,
21.7.3.5. Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw,
21.7.3.6. Wspólna organizacja rynku rybnego,
21.7 .4.1. ś ć sektora rolnego i ś
21.7.4.2. ż ś naturalnego i obszarów wiejskich,
21.7.4.3. ś ć ż na obszarach wiejskich i ż gospodarki wiejskiej,
21.7 .4.4. Aktywizacja ń obszarów wiejskich,
21.7.4.5. Pornoc techniczna,
21.7 .5 .l. ł ś obszarowe,
21.7 .5 .2. ł instrumenty w ramach ł ś ś
21.7.5.3. ł ś ł ą
2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego -
50 073 tys. ł
Zadanie- Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ę
w zakresie merytorycznej
ł ś planowania
strategicznego i operacyjnego
Miernik
ś ć etatów ż w proces
planowania strategicznego i operacyjnego
2012 r. 2013 r.
3,37 3,37
2014 r.
3,37
225
• 22.2. ł administracyjna -105 571 tys. ł
Zadanie- ł administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ę
Miernik
ś ć etatów ż w proces
planowania strategicznego i operacyjnego
• 22.3. ł techniczna -382 428 tys. ł
Zadanie - ł techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ę
Agencja Rynku Rolnego
Miernik
ś ć etatów ż w proces
planowania strategicznego i operacyjnego
2012 r. 2013 r. 2014 r.
7,32 7,32 7,32
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1,85 1,85 1,85
Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego ę planuje ś ć wydatki w ś l 138 501 tys. ł ł ą z wydatkami Ś czyli
o 4,7% ę ż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 21. Polityka
rolna i rybacka, zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.
Zadanie- Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Tworzenie konkurencyjnego,
Liczba wydanych decyzji
356 942 298 155 295 848
nowoczesnego
i dynamicznego sektora
rolnego
Liczba uczniów ą z ł
krajowej do ż mleka i przetworów
2 450 000 2 450 000 2 450 000
mlecznych w ł podstawowych
Zastosowanie ww. mierników odzwierciedla ł ARR jako agencji ł UE. ę mierniki
ą ś ń ą ę postawionych celów. ą one ż zdefiniowane w sposób
ż ą ą ł ś ć ich pomiaru w wieloletniej perspektywie. Miernik: "Liczba uczniów ą
z ł krajowej do ż mleka i przetworów mlecznych w ł podstawowych" ł ę
z ę przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
21.7 .2.1. ł do ż mleka i przetworów mlecznych w ł podstawowych,
21.7.2.2. ł do ł plantacji ł
226
21.7.2.9. ł do ł siewnego,
21.7.2.10. ł ł w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej ż WPR,
21.7 .3 .1. Interwencyjny zakup i ż produktów rolnych i przetworzonych,
21.7.3.2. ł do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych,
21.7 .3 .3. ł do produkcji, przetwórstwa i ż produktów rolnych i przetworzonych,
21.7.3.4. Realizacja ł ń w zakresie obrotu towarowego z ą produktów rolnych
i przetworzonych,
21.7.3.5. Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw,
21.7.3.7. Kwotowanie produkcji mleka,
21.7 .3 .8. ł ł w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej.
Centralny ś Badania Odmian ś Uprawnych
Centralny ś Badania Odmian ś Uprawnych w 2012 roku ł ę jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ś ć koszty w ś 61 497 tys. ł Wydatki
finansowane z Funduszu ą realizowane w ramach funkcji 21. Folityka rolna i rybacka, zadanie 21.1. Rozwój
produkcji ś i ochrona ś uprawnych.
Zadanie - Rozwój produkcji ś i ochrona ś uprawnych
Cel
Sprawna rejestracja oraz
informacja o ś ś
uprawnych
Miernik
Liczba punktów praco-
i ł ł ś (ustalana na
podstawie instrukcji zawartej w corocznie
wydawanym ą dyrektora
CO BORU)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
165 000 166 000 166 000
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
21.1.2.1. Badania, rejestracja i ochrona prawna odmian,
21.1.2.2. Porejestrowe ś odmianowe
rolniczej,
rekomendacja odmian do praktyki
21.1.2.3. Produkcja rolnicza na ł ś
Polska Agencja Rozwoju ę ś
Polska Agencja Rozwoju ę ś w 2012 roku ć ę trzy zadania, w ramach dwóch
funkcji rozwojowych oraz trzy zadania w ramach funkcji ł na których ę planuje ś ć wydatki
w ś 5 943 682 tys. ł czyli o ok. 2,4 % ę ż w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez ę planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 6. Folityka gospodarcza kraju:
• 6.1. Wzrost ś gospodarki- 3 931 453 tys. ł
Zadanie- Wzrost ś gospodarki
Cel
ż rozwój
polskiej gospodarki
Miernik
Liczba realizowanych projektów
2012 r. 2013 r.
7 322 6 472
2014 r.
l 500
227
Miernik nie ł ę z ę przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Miernik stanowi
ę liczby projektów ę ą w trakcie realizacji przez beneficjentów (tj. po zawarciu umowy) w ramach
poszczególnych instrumentów pomocy ż przez ę oraz projektów realizowanych przez ę
ą ę zaplanowanej ś miernika jest w ł mierze ż od terminowego przyjmowania
wniosków beneficjentów, ich oceny i zawierania umów. Potencjalne ryzyka ł tego procesu ą ć
ą np. z brakiem ś pomocy technicznej na wynagrodzenia dla ekspertów ą wnioski lub
ze zmianami w otoczeniu prawnym ą np. ę ł ś tego procesu, ą
warunków udzielania pomocy itp. Polska Agencja Rozwoju ę ś realizuje zadanie 6.1. Wzrost
ś gospodarki ł poprzez ż instrumentów pomocy skierowanych do
ę oraz ę ł projektów. Miernik "Liczba realizowanych projektów" dobrze oddaje
ń realizacji celu zadania, ę ą ś ł mierzalnym i obiektywnym ź
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
6.1.1.1. Wspieranie ł w systemie innowacji,
6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie,
6.1.1.5. Program wieloletni ł Polski w Programie ramowym na rzecz ś i
ś w latach 2008-2013",
6.1.2.1. Realizacja ł ń ł ą rozwój ę w tym MSP,
6 .1.3 .l. ł promocyjne ę i produktów na rynkach zagranicznych,
6.1.3.3. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie towaru, ł i ł
2. W ramach funkcji 17. ł rozwoju regionalnego kraju:
• 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju -1847 099 tys. ł
Zadanie- Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
Cel
Poprawa ś
regionów oraz ś
ł
i przestrzennej
Miernik
Liczba realizowanych projektów
2012 r. 2013 r.
174 60
2014 r.
26
Miernik nie ł ę z ę przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Polska Agencja
Rozwoju ę ś realizuje zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju poprzez ż
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Miernik "Liczba realizowanych ń
projektów" dobrze oddaje ń realizacji celu zadania, ę ą ś ł mierzalnym i obiektywnym
ź W ramach PO RPW wspierane ą ł projekty indywidualne, gdzie ryzyko ą
beneficjenta do realizacji projektu jest niewielkie. Na niewykonanie prognozowanych ś miernika ą
ć ł ź realizacji projektów ą z ł ż ą ę ę ń o udzielenie
ń publicznych, zmiany harmonogramów realizacji projektów oraz ł organizacji ekologicznych
i innych stron ę od wydawanych decyzji ł decyzji o ś uwarunkowaniach
realizacji inwestycji oraz decyzji o zezwoleniu na ę inwestycji drogowych).
228
• 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz ą i ż programów operacyjnych
-131 053 tys. ł
Zadanie- Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz ą i ż programów
operacyjnych
Cel
Efektywne i sprawne
wykorzystanie ś
ą z UE w
ramach NSRO 2007-2015
Miernik
Poziom wykorzystania alokacji
przyznanej P ARP
2012 r. 2013 r.
58,4% 74,3%
2014 r.
86,4%
Miernik nie ł ę z ę przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. ą
ś i ś wykorzystania ś ą z UE w ramach NSRO 2007-2013 jest ń
ich wydatkowania. Miernik ś ć ś zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie)
ą do ś alokacji 2007-2013 na ł PO IG realizowane przez PARP" dobrze oddaje
ń realizacji celu zadania, ę ą ś ł mierzalnym i obiektywnym ź Czynnikiem
ryzyka dla ą ę ł ś miernika jest ł ż przez beneficjentów terminów realizacji
projektów, ł ż ą ę ę przetargowe beneficjentów, ł ę w dokumentacji dostarczanej przez
beneficjentów, niskie zainteresowanie beneficjentów niektórymi formami pomocy.
3. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego- 9 434 tys. ł
Zadanie- Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie ś oraz
ś ł ń
prowadzonych przez ę
Miernik
Odsetek etatów ż
w proces planowania strategicznego
2012 r. 2013 r.
3,7% 3,7%
Miernik ł ę z ę przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.
• 22.2. ł administracyjna -11 716 tys. ł
Zadanie- ł administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji
w zakresie ł
administracyjnej
Miernik
Odsetek etatów ż
w ł ę ą
2012 r. 2013 r.
8% 8%
Miernik ł ę z ę przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.
2014 r.
3,7%
2014 r.
8%
229
• 22.3. ł techniczna -12 927 tys. ł
Zadanie - ł techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji w
zakresie ł technicznej
Miernik
Odsetek etatów ż
w ł ę ą
2012 r.
2,9%
Miernik ł ę z ę przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.
Agencja Rezerw ł
2013 r. 2014 r.
2,9% 2,9%
Agencja Rezerw ł w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej,
na którego ę planuje ę ś ć koszty w ś 654 436 tys. ł czyli o ok. 33,3% ę ż
w roku 2011.
Na zadanie realizowane przez ę planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju:
• 6.2. ń gospodarcze ń 654 436 tys. ł
Zadanie - ń gospodarcze ń
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zabezpieczenie ś i
ł w ś ł w
zakresie surowców, ł i
Procentowy ń realizacji
paliw, maszyn, ą ń
ś bazowej towarów
80 80 80
produktów rolnych i rolno-
ś przez organ ą
ż
rezerwy
leczniczych i wyrobów
medycznych ę do
realizacji ń w dziedzinie
ś i ń
Ś stan zapasów ń
ń oraz utrzymanie zapasów
ropy naftowej i produktów
ń ropy naftowej i
naftowych, ż w dniach
15,4 15,4 15,4
produktów naftowych w ś nie
ś dziennego ż ropy
mniejszej ż 14-dniowe ś
naftowej i produktów naftowych
dzienne ę ż
Miernik ,,Procentowy ń realizacji ś bazowej towarów ś przez organ ą rezerwy"
nie ł ę z ę przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Niemniej jednak
ż on ę realizacji celu, jakim jest wsparcie realizacji ń w zakresie ń i obrony
ń odtworzenia infrastruktury krytycznej, ł ł ń w ą ł ś dostaw ł ż ą
funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich ż i zdrowia,
a ż ł ą ń ę Rzeczypospolitej Polskiej. ą ś ć miernika
ę jest ś wymaganego poziomu rezerw strategicznych oraz jego realne wykonanie zrealizowane
przez ARM w danych okresie czasu. Pozwala to w dowolnym momencie ć i ć poziom
zabezpieczenia kraju w produkty wyznaczone do zabezpieczenia ś i ł w ś ł
w zakresie paliwowym, rolno - ż i medycznym.
230
Miernik Ś stan zapasów ń ropy naftowej i produktów naftowych, ż w dniach
ś dziennego ż ropy naftowej i produktów naftowych" nie ł ę z ę
przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Zastosowany miernik jest w ł adekwatny do wyznaczonego
celu jakim jest zapewnienie ń energetycznego kraju. W ż chwili pozwala ć stan
zapasów ń których ś ć wynika z Ustawy z dnia 6 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach ę w sytuacjach ż ń
paliwowego ń i ł ń na rynku naftowym. ś poprzez ę ś miernika w dniach
ś ę ż ropy naftowej i jej produktów pochodnych, w obrazowy i obiektywny sposób
pozwala ć poziom zabezpieczenia kraju.
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
6.2.3.1. Utrzymanie zapasów ń ropy naftowej i produktów naftowych oraz rezerw
strategicznych.
231
ń Osoby Prawne
Krajowa ł Administracji Publicznej
Krajowa ł Administracji Publicznej w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji ł
na którego ę planuje ę ś ć koszty w ś 16 310 tys. ł czyli o 14,4% mniej ż w roku
2011. Koszty fmansowane przez ł ę ą realizowane w ramach funkcji l. ą ń zadanie 1.3.
ł merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów.
Zadanie- ł merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
Cel
Zapewnienie zawodowej,
rzetelnej, bezstronnej i
politycznie neutralnej kadry
ę ń
Miernik
Liczba absolwentów KSAP ń ą
ę w opisywanym roku
2012 r.
70
2013 r. 2014 r.
32 35
Miernik ż nie ć wykonany w przypadku ś z listy ł przez Dyrektora KSAP ą
ą ć powody opisane w regulaminie ł stacjonarnego KSAP) lub ż w przypadku rezygnacji
ł z ł w KSAP.
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ł ę ć ę ą ł
1.3.3.2. Zapewnienie ł funkcjonowania Krajowej ł Administracji Publicznej.
Polska Organizacja Turystyczna
Polska Organizacja Turystyczna w 2012 roku ć ę dwa zadania, w ramach dwóch funkcji
rozwojowych, na których ę planuje ś ć koszty w ś 81 182 tys. ł czyli o 29% mniej ż
w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez ę planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 6. Folityka gospodarcza kraju na zadanie:
• 6.4. Wsparcie i promocja turystyki -78 030 tys. ł
Zadanie- Wsparcie i promocja turystyki
Cel
Do roku 20 15 ę
wydatków turystów
zagranicznych
ż ż ą do Polski
oraz ń Polski na
ż krajowe do poziomu
67 mldPLN
Miernik
Wydatki turystów zagranicznych
ż ż ą do Polski oraz
ń Polski na ż krajowe
(wmldPLN)
2012 r. 2013 r.
59,0 59,8
2014 r.
63,0
Z uwagi na fakt, ż wydatki cudzoziemców liczone ą w dolarach, to ryzyko ą z niewykonaniem
zaplanowanej ś miernika ma ł kurs walutowy. Przedmiotowy miernik jest adekwatny do celu.
Ponadto, miernik ś ś ć ł z turystyki w Polsce, co jest ą z najbardziej istotnych
informacji ę do podejmowania decyzji o kierunkach prowadzonej polityki w zakresie turystyki.
232
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Organizacja ę ć ę ą ł
6.4.1.1. ł z ż ą
6.4.1.2. ł ę
6.4.2.1. Promowanie i certyfikowanie produktów turystycznych,
6.4.3.1. Planowanie i prowadzenie ł ń marketingowych,
6.4.3.2. Prowadzenie ń marketingowych w turystyce,
6.4.3.3. Utrzymanie rozbudowa narodowego portalu turystycznego jako elementu
Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej.
2. W ramach funkcji 17. ł rozwoju regionalnego kraju na zadanie:
• 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz ą i ż programów operacyjnych
- 3 152 tys. ł
Zadanie- Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz ą i ż programów
operacyjnych
Cel
Wzmacnianie systemu
ż PO IG
Miernik
ś ć ś certyfikowanych do KE
dla ł 6.4 PO IG do ś
alokacji w latach 2007-2015 dla ł
6.4PO IG
2012 r. 2013 r.
35% 34%
2014 r.
20%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Organizacja ę ć ę ą
ł
17.3.8.1. Wsparcie POT we ż ł 6.4. w latach 2007-2015.
Polski Klub ś Konnych
Polski Klub ś Konnych w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej,
na którego ę planuje ś ć koszty w ś 5 617 tys. ł czyli o l, 7% mniej ż w roku 2011.
Koszty finansowane z Klubu ą realizowane w ramach funkcji 21. Folityka rolna i rybacka, zadanie 21.2.
Rozwój produkcji ę i hodowli ą
Zadanie - Rozwój produkcji ę i hodowli ą
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Rozwój hodowli i ś
hodowlanej koni
ś ć organizatorów prób ś koni
3 3 3
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Klub ę ć ę ą ł
21.2.1.6. Nadzór nad ą prób ś koni.
233
Agencja Oceny Technologii Medycznych
Agencja Oceny Technologii Medycznych w 2012 roku ć ę ę ć ń w ramach jednej funkcji
rozwojowej oraz jednej funkcji ł na których ę planuje ś ć koszty w ś 10 161 tys. ł
czyli o ok. l ,3 % mniej ż w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez ę planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 20. Zdrowie na dwa zadania:
• 20.1. Zapewnienie ę do ś ń opieki zdrowotnej - 3 950 tys. ł
Zadanie - Zapewnienie ę do ś ń opieki zdrowotnej
Cel
Poprawa ę ś do
ś ń opieki zdrowotnej
Miernik
Liczba wydanych rekomendacji i opinii w
zakresie ś ń opieki zdrowotnej i
technologii medycznych
2012 r.
122
2013 r.
122
2014 r.
122
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
20.1.1.1. Ocena ś ń opieki zdrowotnej i technologii medycznych,
20.1.1.2. Opiniowanie programów zdrowotnych wymienionych w art.48 ust.2 ustawy
o ś opieki zdrowotnej finansowanych ze ś publicznych,
20.1.1.3. Prowadzenie ł ś szkoleniowej ą z ą technologii medycznych.
• 20.3. Realizacja polityki lekowej ń -790 tys. ł
Zadanie- Realizacja polityki lekowej ń
Cel
Optymalizacja wykorzystania
ś na finansowanie
ś ń ze ś
publicznych
Miernik
Liczba opracowanych ocen raportów
2012 r. 2013 r. 2014 r.
30 30 30
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
20.3.3.1 Opracowanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania leków ą ź wyrobów
medycznych jako ś ń gwarantowanych oraz przygotowanie oceny raportów tych
ś ń
2. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna na trzy zadania:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego - 435 tys. ł
Zadanie - Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji w
zakresie merytorycznej
ł ś planowania
strategicznego i operacyjnego
234
Miernik
Liczba osób ż w procesie
ł i sprawnego
funkcjonowania Agencji (szt.)
2012 r. 2013 r.
2 2
2014 r.
2
• 22.2. ł administracyjna- 2 886 tys. ł
Zadanie- ł administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji w
zakresie ł
administracyjnej przy
ą koszcie
(prawnym, kadrowym,
finansowo gospodarczym
oraz ń
Miernik
Liczba osób ż w ł ę
ą w stosunku do
merytorycznych zatrudnionych na koniec
okresu sprawozdawczego (%)
• 22.3. ł techniczna- 2 100 tys. ł
Zadanie - ł techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ł
technicznej przy ą
koszcie
Miernik
Rzeczywiste ę koszty
utrzymania l m
2
ś (PLN)
Krajowa ł ą i Prokuratury
2012 r. 2013 r. 2014 r.
36 35 34
2012 r. 2013 r. 2014 r.
2 100 2 200 2 300
Krajowa ł ą i Prokuratury w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej: 3. Edukacja, wychowanie i opieka, na którego ę planuje ę ś ć koszty w ś
55 738 tys. ł czyli o 35,9% ę ż w roku 2011. Wydatki fmansowane przez ł ę ą realizowane
w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadanie 3.1. ś i wychowanie.
Zadanie - ś i wychowanie
Cel
Przygotowanie zawodowe i
podnoszenie kwalifikacji kadr
ą i prokuratury
Miernik
Liczba osób, które ł z form
doskonalenia i przygotowania
zawodowego prowadzonego przez KSSiP
w okresie sprawozdawczym
2012 r. 2013 r. 2014 r.
13 900 14 400 14 900
Na niewykonanie zaplanowanej ś miernika ą ć ł kwalifikacje uczestników ń
poziom dostosowania ś ń do ń praktycznych. ę miernik odzwierciedla ń
wykorzystania ś finansowych i odnosi ę do realizacji celu. ł ę prokuratorów
i ł pracowników ą i prokuratury oraz przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu
ę i prokuratora pozwoli na podniesienie ś wykonywanej przez nich pracy.
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ł ę ć ę ą ł
3.1.2.9. Prowadzenie aplikacji i doskonalenie kadr ą i prokuratury
235
ą Dozoru Technicznego
ą Dozoru Technicznego w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego ę planuje ę ś ć koszty w ś 325 916 tys. ł czyli o ok. 8% mniej ż w roku 2011.
Koszty finansowane przez ą ą realizowane w ramach funkcji 6. Folityka gospodarcza kraju, zadanie 6.1.
Wzrost ś gospodarki.
Zadanie- Wzrost ś gospodarki
Cel
Wykonywanie ś
dozoru technicznego, na
podstawie ustawy o dozorze
technicznym ą
do zapewnienia
bezpiecznego
funkcjonowania ą ń
technicznych
Miernik
Wykonywanie ń
(W nb )=rzeczywista liczba
wykonywanych ń w danym
roku/planowana liczba ń na dany
rok ż w procentach
2012 r. 2013 r. 2014 r.
Wnb290% Wnb290% Wnb290%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ą ę ć ę ą ł
6.1.2.5. Wykonywanie ś dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie
ń ą ń technicznych.
Polski Instytut Spraw ę
Polski Instytut Spraw ę w 2012 roku ć ę ś ć ń w ramach trzech funkcji
rozwojowych orazjednej funkcji ł na których ę planuje ś ć koszty w ś 10 842 tys. ł
Na poszczególne zadania realizowane przez Instytut planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka na zadanie:
• 3.1. ś i wychowanie -1149 tys. ł
Zadanie - ś i wychowanie
Cel
Przygotowanie do pracy
w ł ż zagranicznej
aplikantów w ramach
aplikacji dyplomatyczno-
konsularnej oraz
ł pracowników
administracji publicznej
ą zadania w
zakresie ł
ę i polityki
zagranicznej RP.
Miernik
Liczba osób szkolonych
2012 r. 2013 r. 2014 r.
165 165 165
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Instytut ę ć ę ą ł
3.1.2.1. Doskonalenie zawodowe kadr ą zadania w zakresie stosunków
ę i polityki RP.
236
2. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe na dwa zadania:
• 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i ń -1 490 tys. ł
Zadanie - Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i ń
Cel
Popularyzacja wiedzy
o polskiej polityce
zagranicznej, ł
stosunkach
ę i historii
dyplomac"i
Miernik
Liczba wydanych ą ż ł
czasopism/innych publikacji
2012 r.
14/5/100
2013 r.
14/5/100
2014 r.
14/5/100
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Instytut ę ć ę ą ł
9 .1.3 .l. ł ś ć wydawnicza w zakresie spraw ę
• 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego -1 328 tys. ł
Zadanie - Ochrona dziedzictwa narodowego
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie
publicznego ę do
specjalistycznego
ę z zakresu
spraw
ę
Liczba nabytych ą ż
prenumerat czasopism/wizyt
czytelników
2000/200/8000 2000/200/8000 2000/200/8000
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Instytut ę ć ę ą ł
9 .2.6.1. Prowadzenie otwartej ł ś bibliotecznej.
3. W ramach funkcji 10. Nauka polska na dwa zadania:
• l 0.1. Prowadzenie ń naukowych- 479 tys. ł
Zadanie - Prowadzenie ń naukowych
Cel
Korzystanie z wyników
ń naukowych przy
ł organów ł
ą ę
ą RP
Miernik
Liczba projektów badawczych
2012 r. 2013 r. 2014 r.
237 --------------------- -----------
• 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki- 524 tys. ł
Zadanie- Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
Cel
Wzrost zainteresowania
stosunkami
ę
i intensyfikacja ł
polskich ś
naukowych i analitycznych
w tej dziedzinie
Miernik
Liczba zorganizowanych imprez
(krajowych konferencji naukowych,
seminariów, prezentacji etc.)
4. W ramach funkcji 15. Polityka zagraniczna na zadanie:
2012 r.
24
• 15.1. Zapewnianie Polsce ą warunków rozwoju- 5 872 tys. ł
Zadanie- Zapewnianie Polsce ą warunków rozwoju
Cel
Zapewnienie profesjonalnej
ł analityczno-
eksperckiej organów ł
odpowiedzialnych za
prowadzenie polityki
zagranicznej RP
Rozwój stosunków
dwustronnych
i wielostronnych poprzez
ę
ę
konferencji naukowo-
eksperckich oraz ł
w zagranicznych
konferencjach z zakresu
spraw ę
Miernik
Liczba: przygotowanych ń
analitycznych/ zorganizowanych
konsultacji eksperckich
Liczba zorganizowanych konferencji
/liczba wyjazdów konferencyjnych
2012 r.
300/25
14/80
2013 r. 2014 r.
24 24
2013 r. 2014 r.
300/25 300/25
14/80 14/80
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Instytut ę ć ę ą ł
15 .1.1.1. ł analityczno-ekspercka organów ł odpowiedzialnych za prowadzenie
polityki zagranicznej RP,
15.1.1.2. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ś szkoleniowymi, naukowymi
i politycznymi w zakresie spraw ę i polityki zagranicznej RP.
Transportowy Dozór Techniczny
Transportowy Dozór Techniczny w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej,
na którego ę planuje ś ć koszty w ś 51 307 tys. ł czyli o 2,6% ę ż w roku 2011.
Koszty ą realizowane przez Dozór w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadanie 19.5. W spieranie
ż rozwoju transportu.
238 ------- ----
Zadanie- Wspieranie ż rozwoju transportu
Cel
Stwarzanie warunków dla
ż rozwoju
transportu
Miernik
ś ć przeprowadzonych ł ń
technicznych ś ć osób
egzaminowanych i ń technicznych)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
107 500 108 045 108 930
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Dozór ę ć ę ą ł
19.5.4.1. Utrzymanie ł ś poziomu wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za
bezpieczne funkcjonowanie ą ń technicznych,
19.5.4.2. ł ś ć inspekcyjna w zakresie ą ń technicznych.
Polskie Centrum Akredytacji
Polskie Centrum Akredytacji w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego ę planuje ę ś ć koszty w ś 15 000 tys. ł czyli na tym samym poziomie, co
w roku 2011. Koszty finansowane przez Centrum ą realizowane w ramach funkcji 6. Folityka gospodarcza
kraju, zadanie 6.1. W zrost ś gospodarki.
Zadanie- Wzrost ś gospodarki
Cel
Zapewnienie stabilnych i
ą rozwojowi
warunków funkcjonowania
ę
Miernik
Liczba ż akredytacji
2012 r.
1400
2013 r. 2014 r.
l 500 l 500
Wskazany miernik w najbardziej wiarygodny sposób odzwierciedla wykonywane przez Polskie Centrum
Akredytacji zadania ą z ustawy o systemie oceny ś bowiem jego wzrost lub spadek
informuje o tendencji rynkowej. Akredytacja dotyczy jednostek ą i laboratoriów ł ą dla
potrzeb gospodarki narodowej, dlatego ż tendencja wzrostowa lub spadkowa miernika stanowi ś
ę o warunkach ą lub ą funkcjonowaniu ę w Polsce.
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Centrum ę ć ę ą ł
6.1.2.2. Uproszczenie procedur ą z ł ś ą ą
Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie
Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie w 2012 roku ć ę ą jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej, na którego ę ą ś ć wydatki w ś 161 842 tys. ł Wydatki finansowane
przez Akademie ą realizowane w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadanie 3.2. Szkolnictwo
ż
239 -------------------------------------- ---
Zadanie - Szkolnictwo ż
Cel
Przygotowanie fachowej
kadry dla potrzeb rynku
Miernik
Liczba studentów uczelni morskich
2012 r. 2013 r. 2014 r.
2 075 2 448 2 699
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Akademie ę ą ć ę ą ł
3.2.2.1. Finansowanie podstawowej ł ś dydaktycznej i utrzymanie uczelni,
3.2.2.2. Finansowanie innych ń w zakresie ł ś dydaktycznej uczelni,
3.2.3.1. Finansowanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
3.2.4.1. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju szkolnictwa ż
Centrum Polsko-Rosyiskiego Dialogu i Porozumienia
Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2012 roku ć ę dwa zadania, w ramach
funkcji rozwojowej, na których ę planuje ę ś ć koszty w ś 4 000 tys. ł
Na poszczególne zadania realizowane przez Centrum planuje ę ś ć koszty w ramach funkcji 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe:
• 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i ń 4 000 tys. ł
Zadanie- Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i ń
Cel
ł patriotyzmu
i ś ś narodowej
Miernik
Liczba dofinansowanych ę ę ć
ę ą wydarzenia historyczne
wdanymroku
2012 r.
14
2013 r.
16
2014 r.
18
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Centrum ę ć ę ą ł
9 .1.1.1. ę ń historycznych.
Polska Agencja Ż Powietrznej
Polska Agencja Ż Powietrznej w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej 19. Infrastruktura transportowa, na którego ę planuje ę ś ć koszty w ś
721 529 tys. ł czyli o 6,7% ę ż w roku 2011.
Na zadanie realizowane przez ę planuje ę ś ć koszty w ś
240
l. W ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa:
• 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej -721 529 tys. ł
Zadanie- Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Dostosowanie
W ź poziomu
infrastruktury
ń liczony na
Utrzymanie Utrzymanie Utrzymanie
lotniskowej i
ś ć operacji w danym roku
poziomu poziomu pozwmu
ł ś ć ń
nawigacyjnej oraz
separacji IFR/IFR w
ń ń ń
wzrost ę ś z 2008 roku z 2008 roku z 2008 roku
transportu lotniczego
kategoriach A i B - liczone na
100 000 operacji w ą roku)
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Agencja ę ć ę ą ł
19.4.1.1. Rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS oraz ą
19 .4.1.2. Dostosowanie systemu ą ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych.
Rzecznik Ubezpieczonych
Rzecznik Ubezpieczonych w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji ł na którego
ę planuje ę ś ć koszty w ś 6 690 tys. ł czyli o ok. 4,2% ę ż w roku 2011.
Na zadanie realizowane przez Rzecznika planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 4. ą finansami ń
• 4.4. Nadzór nad rynkiem ł ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym- 6 690 tys. ł
Zadanie- Nadzór nad rynkiem ł ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
Cel
Ochrona interesów
ubezpieczonych
Miernik
ń wykonania ustawowych ń
w%
2012 r. 2013 r.
100% 100%
2014 r.
100%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Rzecznik ę ć ę ą ł
4.4.7.1. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu ń
gospodarczych,
4.4.7.2. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu otwartych
funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur ł
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego ę planuje ę ś ć koszty w ś 140 381 tys. ł czyli o ok. 3,8% ę ż
w roku 2011.
Na zadanie realizowane przez Instytut planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe:
241
• 9.3. ł ś ć artystyczna, ą i ą ę ą w kraju i za ą
- 140 381 tys. ł
Zadanie- ł ś ć artystyczna, ą i ą ę ą w kraju i za ą
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Wzbogacanie oferty
Liczba premier i nowych ę ę ć
214 219 225
programowej placówek
kulturalnych
artystycznych
Promocja oraz kreowanie Liczba imprez kulturalnych
486 495 503
pozytywnego wizerunku organizowanych i ł
Polski w kraju i za ą w Polsce i za ą w danym roku
Mierniki nie ł ę z ę przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Instytut ę ć ę ą ł
9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej,
9.3.2.2. Upowszechnianie i promocja kultury filmowej.
Narodowy Fundusz Ochrony Ś i Gospodarki Wodnej
Narodowy Funduszu Ochrony Ś i Gospodarki Wodnej w 2012 roku ć ę ś
ń w ramach dwóch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji ł na których ę których planuje
ś ć koszty w ś 2 266 199 tys. ł czyli o 14,3% ę ż w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez Fundusz planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 12. Ś
• 12.1. ł ż ś 166 075 tys. ł
Zadanie - ł ż ś
Cel
Zachowanie i ł
ś przyrodniczych
i krajobrazowych
Miernik
Powierzchnia na której zachowano lub
ł ś przyrodnicze
i krajobrazowe (ha)
2012 r. 2013 r.
500 500 501 200
2014 r.
501 400
Miernik nie ł ę z ę bazy mierników. Miernik ż nie ć wykonany z powodów
ż ą po stronie beneficjentów pomocy. To od nich ż jakie projekty ą ł i jaka ę
powierzchnia ich ł Bardzo ż ż ż od pogody i przyczyn ę (np.
powierzchnia ł oferowana do wykupu w ramach pierwokupu przez parki narodowe). Prezentowany
miernik ą jest z celem zadani, ponadto Ś ma ł najego ś ć
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Fundusz ę ć ę ą ł
12.1.1.7. Wspieranie kompleksowych ę ę ć w zakresie ochrony przyrody,
12.1.2.2. Ochrona ekosystemów ś i przebudowa drzewostanów,
242
12.1.3.2. Rekultywacja terenów zdegradowanych.
• 12.2. ł ś powietrza atmosferycznego ł zmianom klimatu -
497 581 tys. ł
Zadanie- ł ś powietrza atmosferycznego i ł zmianom klimatu
Cel
Utrzymanie i poprawa ś
powietrza
Miernik
ś ć ograniczonej lub ę emisji
C02 (Mg/rok)
2012 r. 2013 r.
19 420 27 546
2014 r.
15 734
Miernik ż nie ć wykonany z powodów ż ą po stronie beneficjentów pomocy. To od nich ż
jakie projekty ą ł i jakie ę ą harmonogramy ich realizacji. Ponadto inwestycje te ą ę
wieloletnie i efekt ich realizacjijest widoczny dopiero po kilku latach od ę
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Fundusz ę ć ę ą ł
12.2.1.2. Programy ochrony powietrza,
12.2.2.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
12.2.2.2. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz
bilansowanie i ą emisjami,
12.2.2.4. System Zielonych Inwestycji.
• 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi -156 500 tys. ł
Zadanie - Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
Cel Miernik
Rozpoznawanie budowy
geologicznej kraju pod ą
ż ś zaopatrzenia
ś oraz sektorów Liczba wykonanych ń (szt.)
gospodarczych w kopaliny i
wody podziemne wraz z ich
ą
2012 r.
50
2013 r. 2014 r.
70 70
Miernik ż nie ć wykonany z powodów ż ą po stronie beneficjentów pomocy. To od nich ż
jakie projekty ą ł i jakie ę ą harmonogramy ich realizacji. Miernik ą z celem zadania,
Ś ma ł na jego ś ć miernik jest ż od wydatkowanych ś dotyczy umów
ń w danym roku. W ramach tego zadania Ś ł fmansuje prowadzenie ń
geologicznych, których efektem ą ż opracowania.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Fundusz ę ć ę ą ł
12.3.2.1. ę ę w dziedzinie geologii, w tym ń ł ż Geologiczna.
243
• 12.4. Gospodarka odpadami- 163 172 tys. ł
Zadanie - Gospodarka odpadami
Cel
Zapewnienie racjonalnej
gospodarki odpadami
Miernik
Ograniczenie masy ł
odpadów (Mg/rok)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
216 000 229 000 223 000
Miernik ż nie ć wykonany z powodów ż ą po stronie beneficjentów pomocy. To od nich ż
jakie projekty ą ł i jakie ę ą harmonogramy ich realizacji. W zakresie wsparcia ę
w zakresie zbiórki i ż pojazdów wycofanych z eksploatacji, ograniczeniem ż ć ś ć
ż do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys gospodarczy, ą ć zmniejszenie
tempa wymiany pojazdów przez obywateli. ż czynnikiem ą ć ł na ę ś
ź w zakresie gospodarki odpadami ą projektowane zmiany przepisów prawa. ę
projektowanych ustaw powinno znacznie ę ć popyt na dofmansowanie ł ń ą z
ł gospodarowaniem odpadami.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Fundusz ę ć ę ą ł
12.4.2.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12.4.2.2. Gospodarowanie odpadami innymi ż komunalne,
12.4.2.3. Likwidacja ź ł negatywnego ł odpadów na ś
• 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi- 528 032 tys. ł
Zadanie - Gospodarowanie zasobami wodnymi
Cel
Zaspokajanie potrzeb wodnych
ś i gospodarki
narodowej oraz ograniczenie
Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
ż ń ł przez Liczba zrealizowanych ę ę ć 11 9 6
powodzie i susze w ł ą (szt.)
z utrzymaniem dobrego stanu
wód i ą z nimi
ekosystemów
Miernik ż nie ć wykonany z powodów ż ą po stronie beneficjentów pomocy ł Krajowy
ą Gospodarki Wodnej). Miernik ą z celem zadania, Ś ma ł na jego ś ć
Miernik jest ę ś ż od wydatkowanych ś w danym roku, ż realizowane inwestycje ą
charakter ł Efekt ekologiczny i rzeczowy jest ą dopiero po kilku latach (nawet
kilkunastu) od ich ę a wydatki ponoszone ą przez ł okres budowy. Bardzo ż znaczenie na
ę inwestycji (wykonanie ź ą ż ę ż ł (powodzie), warunki pogodowe i
wykonawcy ś ą ł
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Fundusz ę ć ę ą ł
12.5.3.1. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i ą skutkom
suszy,
244
12.5.3.7. Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Ś ę w latach 2006-
2010".
• 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony ś -103 708 tys. ł
Zadanie - Rozbudowa infrastruktury ochrony ś
Cel
Rozwój infrastruktury
ą ę do
poprawy stanu ś
Miernik
Wzrost redukcji ł ś
oczyszczonych zgodnie z wymogami
Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
Miernik w perspektywie wieloletniej ż nie ć wykonany z powodów ż ą po stronie beneficjentów
pomocy - Ś sam nie realizuje inwestycji i jest w ż stopniu ż od beneficjentów. Miernik
ą z celem zadania, Ś ma ę ś ł na jego ś ć miernik i dotyczy
potwierdzonego efektu z umów ń w danym roku.
Miernik jest tylko ę ś ż od wydatkowanych ś w danym roku, ż realizowane inwestycje
ą charakter ł Efekt ekologiczny i rzeczowy jest ą dopiero po kilku latach od ich
ę
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Fundusz ę ć ę ą ł
12.6.1.1. Krajowy Program Oczyszczania Ś Komunalnych,
12.6.1.2. ł ę ę w zakresie gospodarki ś
12.6.2.5. Wsparcie dla ę w zakresie ochrony powietrza,
12.6.2.6. Wsparcie dla ę w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych
ż komunalne.
• 12.7. Kontrola, monitoring ś i ł ż ś 360 959 tys. ł
Zadanie - Kontrola, monitoring ś i ł ż ś
Cel
Ochrona stanu ś
przed negatywnym ł
czynników cywilizacyjnych
Miernik
Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo
-obserwacyjnych (szt.)
2012 r.
63
Miernik ą z celem zadania, Ś ma ę ś ł na jego ś ć
2013 r.
63
2014 r.
63
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Fundusz ę ć ę ą ł
12.7.1.1. ń Monitoring Ś
12.7.3.1. ł ż ś i likwidacja ich skutków,
12.7.3.2. Oceny ł na ś
245
• 12.8 Polityka ekologiczna ń 224 398 tys. ł
Zadanie - Polityka ekologiczna ń
Cel
Zapewnienie ń
ekologicznego kraju i
tworzenie podstaw do
ż rozwoju
ł
Miernik
ś ć preferencyjnego ż
finansowania ochrony ś dla
beneficjentów (mln ł
2012 r. 2013 r. 2014 r.
l 575 l 845 2 025
Miernik odnosi ę do ś zawartych w umowach z beneficjentami i odnosi ę do ł ś ż
Ś w zakresie preferencyjnego finansowania ę ę ć z zakresu ochrony ś i gospodarki
wodnej.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Fundusz ę ć ę ą ł
12.8.1.1. Edukacja, informacja i promocja ś
12.8.1.2. Instrumenty ł ż ą realizacji polityki ekologicznej ń
12.8.1.4. Zwrotne finansowanie ochrony ś przez Ś
2. W ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa:
• 19.3. W spieranie transportu morskiego i ż ś ą - 3 567 tys. ł
Zadanie- Wspieranie transportu morskiego i ż ś ą
Cel
Zmniejszenie ś ń
wprowadzanych do wód
i powietrza oraz zmniejszenie
ą ż dla ś poprzez
wykorzystanie w transporcie
jednostek floty ż ś ą
Miernik
Liczba zawartych umów z Ministrem
ł ś ds. transportu w zakresie
dofinansowania ż ś ą
(szt.)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
Miernik odzwierciedla charakter wsparcia przez Ś dofinansowania ż ś ą Na mocy
ustawy NF przekazuje Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ś na rozwój ż
ś ą Nie ma ł na to ile tych ś zostanie przekazanych ś ustawa) i na co konkretnie
ą przeznaczone przez MTBiGM. Miernik ż nie ć wykonany z powodów ż ą po stronie
MTBiGM - nie ł ż wniosku.
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Fundusz ę ć ę ą ł
19.3.2.2. Wspieranie ekologicznych form transportu- ż ś ą
246
3. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego -
20 533 tys. ł
Zadanie- Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ę ł osób ż w proces
11 11 11
w zakresie merytorycznej planowana strategicznego i polityki
ł ś planowania ł zatrudnionych(%)
strategicznego i operacyjnego

22.2. ł administracyjna -19 831 tys. ł .
Zadanie- ł administracyjna
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie sprawnej
ł pracowników administracyjnych
6 6 6
ł administracyjnej
jednostki
do ł zatrudnionych (%)

22.3. ł techniczna- 21 843 tys. ł •
Zadanie - ł techniczna
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie sprawnego
ł pracowników technicznych do
6 6 6
funkcjonowania w zakresie
ł technicznej
ł zatrudnionych(%)
Centrum Doradztwa Rolniczego w Drwinowie
Centrurn Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w 2012 roku ć ę ś ć ń w ramach dwóch
funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji ł na których ę planuje ś ć koszty w ś
15 087 tys. ł czyli o ok. 9,8% mniej ż w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez Centrum planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka na zadanie:
• 3 .l. ś i wychowanie - 45 tys. ł
Zadanie - ś i wychowanie
Cel
Porlniesienie wiedzy
i ę ś nauczycieli
w zakresie ż
rozwoju obszarów wiejskich
Miernik
Liczba nauczycieli ł rolniczych -
odbiorców ł edukacyjnych
2012 r. 2013 r.
200 200
2014 r.
200
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Centrurn ę ć ę ą ł
3 .1.3 .5. ł i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
247
2. W ramach funkcji 21. Folityka rolna i rybacka na dwa zadania:
• 21.4. Ksztahowanie ustroju rolnego ń oraz rolnictwo ekologiczne ż ś ć regionalna,
tradycyjna i systemy ś ż ś - l 070 tys. ł
Zadanie- ł ustroju rolnego ń oraz rolnictwo ekologiczne i ż ś ć regionalna,
tradycyjna i systemy ś ż ś
Cel
Efektywny system doradztwa
w zakresie rolnictwa
ekologicznego i systemów
ś ż ś
Miernik
Liczba odbiorców ł doradczych,
szkoleniowych, upowszechnieniowych
2012 r.
l 510
2013 r. 2014 r.
l 510 l 510
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Centrum ę ć ę ą ł
21.4.2.1. Prowadzenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego,
21.4.2.11. Koordynacja ń wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego,
21.4.3 .l. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja ł ń w zakresie
systemów ś ż ś
21.4.3.2. Promocja systemów ś ż ś
• 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej- 6 276 tys. ł
Zadanie- Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Cel
Przygotowanie kadr
doradczych do realizacji
WPR oraz pomocy krajowej
Miernik
Liczba odbiorców ż form
edukacyjnych
2012 r.
8 250
2013 r. 2014 r.
8 250 8 250
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Centrum ę ć ę ą ł
21.7 .1.1. Doskonalenie zawodowe kadr rolniczych,
21.7.1.2. Doskonalenie zawodowe kadr doradczych,
21.7 .1.3. Informacyjne i konsultacyjne wsparcie ł ś doradczej,
21.7.1.4. ł ś ć promocyjna,
21.7 .1.5. Kontrola prywatnych podmiotów doradczych,
21.7.4.4. Aktywizacja ń obszarów wiejskich.
3. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna na trzy zadania:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego - l 059 tys. ł
Zadanie - Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Centrum
248
Miernik
ł kosztów zadania w ł ś
kosztów Centrum (%)
2012 r. 2013 r.
7 7
2014 r.
7
• 22.2. ł administracyjna- 3 285 tys. ł
Zadanie - ł administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Centrum
Miernik
ł kosztów zadania w ł ś
kosztów Centrum (%)
• 22.3. ł techniczna- 3 352 tys. ł
Zadanie - ł techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Centrum
Parki Narodowe
Miernik
ł kosztów zadania w ł ś
kosztów Centrum (%)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
22 30 30
2012 r. 2013 r. 2014 r.
22 18 18
Przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ą ę gospodarstw
pomocniczych ą dotychczas przy ń jednostkach ż Przez okres jednego
roku Parki Narodowe ł jako ń jednostki ż Wraz z ś w ż przepisów
znowelizowanej ustawy o parkach narodowych, ą ł ł Parków Narodowych - ń
jednostek ż - w ń osoby prawne. Ich plany finansowe po raz pierwszy zatem ł
ł ą do projektu ustawy ż na rok 2012.
ż ń osoby prawne w 2012 roku ę ą ł jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej, na ę którego ą ś ć koszty w ś 211 166 tys. ł Koszty finansowane
przez Parki Narodowe ę ą realizowane w ramach funkcji 12. Ś zadanie 12.1. ł
ż ś
Zadanie - ł ż ś
Cel Miernik
Zachowanie i ł
procesów przyrodniczych
ą w
ekosystemach
Powierzchnia ekosystemów ę
zabiegami ochronnymi (w ha)
Babiogórski Park Narodowy
ł Park Narodowy
ń Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy
Park Narodowy ,,Bory Tucholskie"
ń Park Narodowy
ń Park Narodowy
2012 r.
132
47
6 120
3 150
714
l 704
2 944
2013 r. 2014 r.
132 132
47 47
6120 6 120
3 150 3 150
714 714
l 704 l 704
2 944 2 944
249
Park Narodowy "Góry ł
681 681 681
Kampinoski Park Narodowy
l 878 l 878 l 878
Karkonoski Park Narodowy
l 725 l 725 l 725
Magurski ParkNarodowy
11 440 11 440 11 440
ń Park Narodowy
872 872 872
Ojcowski Park Narodowy
124 124 124
ń Park Narodowy
209 209 209
Poleski Park Narodowy
l 774 l 774 l 774
ń Park Narodowy
679 679 679
ł ń Park Narodowy
8 868 8 868 8 868
Ś ę Park Narodowy
90 90 90
ń Park Narodowy
8 942 8 942 8 942
Park Narodowy ś Warty"
6 171 6 171 6 171
Wielkopolski Park Narodowy 562 562 562
Wigierski Park Narodowy 3 052 3 052 3 052
ń Park Narodowy 690 690 690
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Parki ę ą ł ę ą ł
12.1.1.2. Parki narodowe.
ś Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Podmiot rozpocznie ą ł ś ć z dniem l stycznia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o ś Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.
Do ń ś ż ć ę m.in. gromadzenie, opracowywanie oraz ę organom ł
publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, ł i gospodarczych na
obszarze Europy Ś Europy Wschodniej, Rosji, ł ł ń oraz Kaukazu Porudniowego
i Azji Centralnej; przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych ą sytuacji
politycznej, ł i gospodarczej oraz rozwoju stosunków ę ł z polskimi
i zagranicznymi instytucjami, ś nauki i osobami fizycznymi oraz promowanie polskiej ś
analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
ś Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w 2012 r. ć ę jedno zadanie w ramach funkcji
ł na którego ę planuje ś ć koszty w ś 8 817 tys. ł Koszty finansowane przez
ś ę ą realizowane w ramach funkcji l. ą ń zadania 1.3. ł merytoryczna
i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów.
250
Zadanie- ł merytoryczna i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
ł Miernik
2012 r. 2013 r. 2014 r.
Dostarczanie wysokiej Odsetek osób ą ś ć
Co Co Co
ś informacji analiz oraz przygotowywanych informacji i analiz na
najmniej najmniej najmniej
propozycji decyzji co najmniej 5 punktów
70% 70% 70%
o charakterze strategicznym w ś skali ocen
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu, ś ę ć ę ą ł
1.3.1.4. Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji oraz dokumentów o charakterze
strategicznym.
251
Instytucje Gospodarki ż
Centrum ł Wspólnych
Centrum ł Wspólnych w 2012 roku ć ę trzy zadania w ramach jednej funkcji ł na
których ę planuje ś ć koszty w ś 109 324 tys. ł
Na realizowane przez Centrum w ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz ł administracyjna
i techniczna trzy zadania planuje ę ś ć koszty zadania ś
• 22.1. Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego- 2 550 tys. ł
Zadanie- Koordynacja merytoryczna ł ś planowania strategicznego i operacyjnego
Cel Miernik
Zapewnienie sprawnego Ocena ł ś CUW przez organ
ą CUW ą (O negatywna, l pozytywna)

22.2. ł Administracyjna- 49 470 tys. ł .
Zadanie- ł administracyjna
Cel Miernik
Zapewnienie sprawnej Ocena ł administracyjnej dokonana
ł funkcjonowania przez organ ą (O negatywna, l
KPRMiCUW pozytywna)

22.3. ł techniczna- 57 304 tys. ł
Zadanie- ł techniczna
Cel Miernik
Zapewnienie sprawnej Ocena zadowolenia na podstawie ankiety
ł technicznej KPRM i (liczba ocen pozytywnych/ ogólna liczba
c uw ocen, w%)
Pomorska Instytucja Gospodarki ż "POMERANIA",
Zachodnia Instytucja Gospodarki ż "PIAST",
Podkarpacka Instytucja Gospodarki ż "CARPATIA",
Mazowiecka Instytucja Gospodarki ż "MAZOVIA",
ł Instytucja Gospodarki ż "BALTICA",
Podlaska Instytucja Gospodarki ż "BIELIK"
2012 r. 2013 r.
2012 r. 2013 r.
2012 r. 2013 r.
90% 93%
2014r.
2014 r.
2014 r.
95%
ż Instytucje Gospodarki ż w 2012 roku ć ę ą zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć koszty w ś 249 726 tys. ł
Koszty ą realizowane przez Instytucje w ramach funkcji 18. ś ć zadanie 18.4. Wykonywanie kary
pozbawienia ś i tymczasowego aresztowania.
252
-------------------------------------------
Zadanie - Wykonywanie kary pozbawienia ś i tymczasowego aresztowania
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie ń
ł poprzez ę
osób tymczasowo % zaludnienia w ł karnych
99 98 99
aresztowanych i skazanych i aresztach ś
na ę pozbawienia
ś
Sprawna resocjalizacja wobec
Liczba skazanych ę systemem
osób skazanych na ę
programowego ł
36 500 35 000 35 500
pozbawienia ś
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Instytucje ć ę ą ę ą ł
18.4.3.2. Resocjalizacja osób pozbawionych ś w ramach ł ś instytucji
gospodarki ż
Centrum ł Logistycznych
Centrum ł Logistycznych w 2012 roku ć ę dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na
których ę planuje ę ś ć koszty w ś 76 807 tys. ł
Na zadanie realizowane przez Centrum w ramach funkcji 2. ń ę i ą publiczny
planuje ę ś ć koszty zadania ś
• 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie ą publicznego oraz ł na rzecz poprawy
ń 76 807 tys. ł
Zadanie- Ochrona obywateli, utrzymanie ą publicznego oraz ł na rzecz poprawy
ń
Cel
Zapewnienie
ń obywateli
poprzez ograniczenie liczby
ę ( w tym
ę drogowych)
Miernik
Liczba ę ń ę ł
(w tym ę drogowych), w
ż ą roku do liczby ę ń
ę ł (w tym ę
drogowych), w analogicznym okresie
roku poprzedniego xlOO%
2012 r.
ą ę
dynamiki
:SlOO%
2013 r.
ą ę
dynamiki
:SlOO%
2014 r.
ą ę
dynamiki
:SlOO%
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Centrum ć ę ę ą ł
2.1.1.4. ł ę w zakresie zwalczania ę ś
2.1.3.1. Organizowanie i ł ł ż patrolowej i obchodowej,
2.1.3.2. Konwojowanie osób pozbawionych ś
2.1.3 .3. ł ł ż w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka,
2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji ż ń
2.1.4.1. ł kontrolne na drogach,
2.1.4.2. ł z zakresu profilaktyki ń na drogach.
253
Centralny ś Sportu
Centralny ś Sportu w 2012 roku ć ę dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na
których ę planuje ę ś ć koszty w ś 102 985 tys. ł
Na zadania realizowane przez ś w ramach funkcji 8. Kultura Fizyczna planuje ę ś ć koszty w
ś
• 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego -100 055 tys. ł
Zadanie- Wspieranie sportu wyczynowego
Cel
Zapewnienie optymalnych
warunków szkolenia
sportowego dla realizacji
ę ę ć ą ze
sportem wyczynowym
Miernik
Stosunek zadowolonych osób ą
na obiektach sportowych COS do ł
osób ą
2012 r. 2013 r. 2014 r.
40-45% 45-50% 50-55%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ś ć ę ę ą ł
8.2.1.2. Wspieranie ł ń COS w zakresie tworzenia warunków do szkolenia sportowego.
• 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej- 2 930 tys. ł
Zadanie- Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Cel
Poprawa ś bazy
materialno-technicznej dla
potrzeb szkolenia sportowego
Miernik
ń wykorzystania ś na
zadania inwestycyjne dofinansowane ze
ś MSiT
2012 r. 2013 r. 2014 r.
100% 100% 100%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ś ć ę ę ą ł
8.3.2.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej COS.
ł Inwestycji Organizacji Traktatu ł
ł Inwestycji Organizacji Traktatu ł w 2012 roku ć ę dwa zadania,
w ramach funkcji ł na których ę planuje ę ś ć koszty w ś 326 399 tys. ł
Na zadania realizowane przez ł w ramach funkcji 11 ń ę i ś ć granic
planuje ę ś ć koszty w ś
• 11.1. Utrzymanie ś obronnych- 6 899 tys. ł
Zadanie - Utrzymanie ś obronnych
Cel
Zapewnienie ś SZ
do ę i realizacji ń
zgodnie z operacyjnym
przeznaczeniem
Miernik
Poziom ś SZ do ł ń
(miernik opisowy)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
opis opis opis
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ł ć ę ę ą ł
11.1. 7 .1. Szkolenie i utrzymanie ś bojowej.
254
• 11.2. Rozwój ś obronnych- 319 500 tys. ł
Zadanie - Rozwój ś obronnych
Cel
ą ę ż ą
ś obronnych
Miernik
ę przez ę Ministrów oceny
realizacji Programu rozwoju SZ
2012 r. 2013 r. 2014 r.
ę ę ę
oceny oceny oceny
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ł ć ę ę ą ł
11.2.2.2. Inwestycje NATO w dziedzinie ń
Centralny ś Informatyki
Centralny ś Informatyki w 2012 roku ć ę jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego ę planuje ę ś ć koszty w ś 37 265 tys. ł
Na zadanie realizowane przez ś w ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie planuje ę ś ć koszty w
ś
• 16.8. Informatyzacja ł ś i budowa ł ń informacyjnego- 37 265 tys. ł
Zadanie- Informatyzacja ł ś i budowa ł ń informacyjnego
Cel
ę poziomu
informatyzacji podmiotów
ą zadania
publiczne
Miernik
Liczba godzin ę pracy systemu
e-PUAP w relacji do jego rzeczywistej
wymaganej liczby godzin pracy
2012 r.
95%
2013 r.
95%
2014 r.
95%
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu ś ć ę ę ą ł
16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK.
Centralny ś Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Centralny ś Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2012 roku ć ę jedno zadanie,
w ramach funkcji rozwojowej, na którego ę planuje ę ś ć koszty w ś 12 824 tys. ł
Na zadanie realizowane przez ś w ramach funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo
mieszkalnictwo planuje ę ś ć koszty w ś
• 7.3. Geodezja i kartografia- 12 824 tys. ł
Zadanie- Geodezja i kartografia
Cel
Zapewnianie poprawy
ł obywateli oraz
ę do aktualnej
informacji geodezyjnej
i kartograficznej (informacji
przestrzennej)
Miernik
Pokrycie powierzchni kraju bazami
danych przestrzennych ę ą
ą dla wszystkich zakresów
ternatycznych
2012 r. 2013 r. 2014 r.
75% 80% 85%
255
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu ś ć ę ę ą ł
7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja ń zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7.3.2.2. ę ń zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7.3.3.1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej,
7.3.3.2. Zapewnienie ę do infrastruktury informacji przestrzennej.
Wydawnictwo Edukacyjne "PARP AMEDIA"
Wydawnictwo Edukacyjne "PARPAMEDIA" w 2012 roku ć ę trzy zadania, w ramach jednej
funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji ł na których ę planuje ś ć koszty w ś
927 tys. ł
Na realizowane zadania Wydawnictwo planuje ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 20. Zdrowie:
• 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia- 602 tys. ł
Zadanie- Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Cel
Edukacja i profilaktyka
w dziedzinie ą
problemów alkoholowych
i ż ń
Miernik
Liczba wydrukowanych ą ż broszur,
ulotek, plakatów, periodyków
2012 r.
670 950
2013 r.
704 497
2014 r.
739 723
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu Wydawnictwo ć ę ę ą
ł
20.5.1.1. Promocja zdrowego trybu ż
20.5.6.1. Opracowywanie i ż nowych metod profilaktyki i ą problemów
ą z ż ń
20.5.6.4. ł alkoholizmowi
2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna:
• 22.2. ł administracyjna- 268 tys. ł
Zadanie- ł administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ł
administracyjnej przy
ą koszcie
256
Miernik
Liczba osób ż w ł ę
ą
2012 r. 2013 r.
3 3
2014 r.
3
• 22.3. ł techniczna- 57 tys. ł
Zadanie - ł techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ł
technicznej przy ą
koszcie
Miernik
Rzeczywiste koszty administrowania
Rzeczywiste koszty zakupu ł
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
2012 r. 2013 r. 2014 r.
2 000 2 000 2 000
6 000 5 000 5 000
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Jurcie w 2012 roku ć ę trzy zadania, w ramach jednej funkcji
rozwojowej orazjednej funkcji ł na których ę planuje ś ć koszty w ś l 792 tys. ł
Na zadanie realizowane przez PDZ planuje ę ś ć koszty w ś
l. W ramach funkcji 20. Zdrowie:
• 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia- l 376 tys. ł
Zadanie- Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
ł wykorzystanie
obiektu i ś
finansowych na wykonanie
ś ń rehabilitacyjnych
Koszt l osobodnia ż pobyt,
rehabilitacja, wynagrodzenia
pracowników, eksploatacja budynku)
110PLN 120PLN 130PLN
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu PDZ ć ę ę ą ł
20.5.1.4. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób ł
2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz ł administracyjna i techniczna:
• 22.2. ł administracyjna- 296 tys. ł
Zadanie- ł administracyjna
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania PDZ
Liczba osób zatrudnionych na umowy
cywilno prawne (sezon)
Rzeczywisty koszt ą
z zamówieniami publicznymi
10/9 10/9 10/9
257
• 22.3. ł techniczna -120 tys. ł
Zadanie - ł techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ł
technicznej i biura PDZ
Miernik
ę koszt utrzymania budynku
Centrum ł Kancelarii Prezydenta RP
2012 r. 2013 r. 2014 r.
12 12 12
Centrum ł Kancelarii Prezydenta RP w 2012 roku ć ę jedno zadanie w ramach funkcji
ł na którego ę planuje ś ć koszty w ś 36 400 tys. ł
Na zadanie realizowane przez COK w ramach funkcji l. ą ń planuje ę ś ć koszty w
ś
• 1.1. ł merytoryczna
36 400 tys. ł
kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -
Zadanie- ł merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Cel
Zapewnienie sprawnej i
efektywnej ł ę
Prezydenta RP przez
Centrum ł Kancelarii
Prezydenta RP
Miernik
ź ś planowania wydatków
2012 r. 2013 r.
99,9% 99,9%
2014 r.
99,9%
W ramach ń realizowanych w ż zadaniu COK ć ę ę ą ł
1.1.1.6. ł ę Prezydenta RP przez Centrum ł Kancelarii Prezydenta RP.
Centrum ń i Edukacji Statystycznej GUS
Centrum ń i Edukacji Statystycznej w 2012 roku ć ę jedno zadanie w ramach funkcji
rozwojowej, na którego ę planuje ś ć koszty w ś 2 859 tys. ł Koszty finansowane przez
Centrum ę ą realizowane w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadania 10.2. Wzmocnienie ń naukowych
ł ż ą praktycznym zastosowaniom.
Zadanie- Wzmocnienie ń naukowych ł ż ą praktycznym zastosowaniom
Cel
Wspieranie realizacji ń
publicznych ł ż na
ł ż statystyki publicznej
w obszarze naukowo-
badawczym, szkoleniowo-
edukacyjnym oraz
w obszarze ą
z ą i ą
wiedzy o statystyce
258
Miernik
Liczba przeprowadzonych seminariów
naukowych, sympozjów i ń
w stosunku do zaplanowanych
wdanymroku
2012 r.
100
2013 r. 2014 r.
100 100
W ramach podzadania realizowanego w ż zadaniu Centrum ę ć ę ą ł
10.2.1.8. Finansowanie prac naukowo-badawczych i szkoleniowo-edukacyjnych ą
ł ś ć ł ż statystyki publicznej.
259
Ł IV
Ż Ś EUROPEJSKICH
Polska, ę ą do Unii Europejskiej (UE), ł ą ł ę w ę jednej z ż wspólnotowych
polityk- polityki ś ą na celu promowanie harmonijnego rozwoju ł terytorium UE poprzez
ł ą do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do
wzmocnienia ś gospodarczej, ł i terytorialnej Wspólnoty.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych ł ł ż ń na: ż
ś krajowych i ż ś europejskich. Zgodnie z art. 117 wspomnianej ustawy ż ś
europejskich jest rocznym planem dochodów oraz ą refundacji wydatków przeznaczonych na
ę programów fmansowanych z ł ś europejskich, z ł ą ś
przeznaczonych na ę projektów pomocy technicznej. Tak ę w ż ś europejskich
ujmowane ą dochody z ł realizacji programów finansowanych z ł ś europejskich oraz
wydatki na ę takich programów w ę ś ą refundacji.
W niniejszym dokumencie po raz drugi zaprezentowany ł ż ś europejskich w ł
zadaniowym. Planowane wydatki z ż ś europejskich w 2012 roku ą 77, l mld ł
W projekcie ustawy ż na rok 2012 ę wydatki w ż krajowym i ż ś
europejskich na ę projektów fmansowanych z ł ś Unii Europejskiej i EFTA zgodnie
z kwotami ę w Wieloletnim Planie Finansowym ń (WPFP).
W niniejszym dokumencie podobnie jak w roku ł ę ł ż metodologiczne, ż dysponenci
ą wydatki na ę projektów, finansowanych ze ś europejskich, w poszczególnych
funkcjach ń zgodnie z ich funkcjonalnym przeznaczeniem. Natomiast wydatki ą z ą
i ż projektów ł zaprezentowane w ramach funkcji 17.Ksztahowanie równomiemego rozwoju
kraju. Rezerwy celowe przeznaczone na ę projektów z ł ś Unii Europejskiej i EFTA ze
ę na ą ę wykazane ł analogicznie jak ł rezerwy celowe w funkcji 4.
ą finansami ń W projekcie ustawy ż na 2012 r. zaplanowane ą w ś
39 890 779 tys. ł
Zestawienie planowanych wydatków na ę projektów z ł ś Unii Europejskiej i EFTA
przedstawia ż tabela.
260
Tabela l. Zestawienie dysponentów ą zadania publiczne w ramach ż ś europejskich.
Funkcja 2011 2012
Planowane
Planowane
Dysponent wydatki Dysponent wydatki
tys. ł tys. ł
l. KPRM, MSWiA, RCL, UZP 25 140 KPRM, MAiC, RCL, UZP 10 646
2. MSWiA 58 779 MSW, WOJEWODOWIE 52 271
MEN, MRiRW, MRR, MZ,
MEN, MRiRW, MRR, Ś
3. l 016 384 MNiSW,MZ, l 020 486
MNiSW
WOJEWODOWIE
4. MF 36 781 689 MF 39 986 115
5. o o
6. MG, MI, UKE, MRR, GUS l 643 467
MG, MAiC, UKE, MRR, UP
2 354 789
RP,MF,GUS
7. MSWiA 63 034 MAi C 84 416
8. o o
9. o o
10. MNiSW 760 643 MNiSW l 311446
11. o o
12. Ś 3 034 025 Ś WOJEWODOWIE 2 463 303
13. MPiPS 3 996 MRR,MPiPS 8 958
14. MPiPS 376 843 MPiPS 452 129
15. KPRM 3 230 o
16. MSWiA, MRR, SKO, MPiPS 293 988
MAiC, MRR, MZ,
529 254
WOJEWODOWIE
17.
MPiPS, MRR, WOJEWODOWIE,
12 822 042
MRR, MPiPS, MKiDN, MSW,
13 720 046
MKiDN, MSWiA, MF MAiC, WOJEWODOWIE
18. MS 35 727 MS 18 724
19. MI 7 719 549 MTBiGM 4 168 716
20. MZ 404 917 MZ, WOJEOWDOWIE 228 512
21. MRiRW, WOJEWODOWIE 18 939 562 MRiRW, WOJEWODOWIE lO 644 763
22. MNiSW,MS 21 031 PIP,MS 49485
ł 84 004 046 ł 77104 059
Z roku na rok obserwuje ę systematyczny wzrost przekazywanych Polsce kwot zarówno w ę
ę jak i w relacji do wydatków sektora finansów publicznych czy PKB.
Do ż ś europejskich ż ć wydatki realizowane w ramach: Narodowej Strategii
ś 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskiego Funduszu Rybackiego, ż ą do
ą zwrotowi ś z pomocy udzielanej przez ń ł Europejskiego
261
Porozumienia o Wolnym Handlu: Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Folskiego Programu ł
Narodowa Strategia ś (NSS), ś strategiczne priorytety i obszary wykorzystania funduszy
unijnych oraz systemy ż Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego
Funduszu ł (EFS) i Funduszu ś w ramach ż Wspólnoty na lata 2007-2013. NSS ma
na celu stworzenie warunków dla wzrostu ś gospodarki polskiej, opartej na wiedzy
i ę ś ą wzrost zatrudnienia i poziomu ś ł gospodarczej
i przestrzennej. Obejmuje ona ę ą Programy Operacyjne:
l) Program Operacyjny Infrastruktura i Ś (PO Ś
Celem programu jest poprawa ś inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury
technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu ś zdrowia, zachowaniu ż ś
kulturowej i rozwijaniu ś terytorialnej. W ramach programu realizuje ę ż inwestycje
infrastrukturalne w zakresie ochrony ś transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego,
ochrony zdrowia oraz szkolnictwa ż
Zgodnie z ą ą ż ą wydatki w ramach Programu realizowane ą przede wszystkim
w ę ą funkcjach i zadaniach:
12. Ś
12.1. ł ż ś
17. ł równomiernego rozwoju kraju
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz ą i ż programów operacyjnych
19. Infrastruktura transportowa
19 .l. W spieranie transportu drogowego
19.2. Transport kolejowy
2) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
Regionalne Programy Operacyjne, w ł ś ł ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W ramach RPO realizowanych jest wiele typów inwestycji z zakresu edukacji, ochrony zdrowia,
infrastruktury drogowej i ochrony ś ł ń informacyjnego, kultury, turystyki, sportu,
promocji regionu, a ż ą ę do wzrostu ś ę
Zgodnie z ą ą ż ą wydatki w ramach Programów realizowane ą przede wszystkim
w funkcji i zadaniu:
17. ł równomiernego rozwoju kraju
17 .l. W sparcie rozwoju regionalnego kraju
262
,-----------------------------
3) Program Operacyjny ł Ludzki (PO KL),
Program jest w ł ś realizowany ze ś Europejskiego Funduszu ł ł celem PO KL
jest ż ł wykorzystania ł zasobów ludzkich, zarówno w wymiarze indywidualnym,
jak i ł W ś chodzi tu o ę na obszarach zatrudnienia, edukacji, aktywizacji
zawodowej, integracji ł oraz ę sprawnej administracji publicznej. Ma na celu podniesienie
poziomu zatrudnienia i ł ł ń zmniejszenie obszarów wykluczenia ł oraz
wsparcie dla budowy struktur administracyjnych ń
Zgodnie z ą ą ż ą wydatki w ramach Programu realizowane ą przede wszystkim
w funkcjach i zadaniach:
3. Edukacja, wychowanie i opieka
3 .l. ś i wychowanie
3.2. Szkolnictwo ż
13. Zabezpieczenie ł i wspieranie rodziny
13.6. ł ś ć ż publicznego
14. Rynek pracy
14.1. Wspieranie zatrudnienia i ł bezrobociu
14.3. Aktywizacja zawodowa osób ł
14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu partnerstwa ł
17. ł równomiernego rozwoju kraju
17 .l. W sparcie rozwoju regionalnego kraju
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz ą i ż programów operacyjnych
4) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
ł celem programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne ę Cel ten
zostanie ą ę m.in. poprzez ę ś ę wzrost ś
polskiej nauki, ę roli nauki w rozwoju gospodarczym, ę ł innowacyjnych produktów
polskiej gospodarki w rynku ę tworzenie ł i lepszych miejsc pracy, a ż wzrost
wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
Zgodnie z ą ą ż ą wydatki w ramach Programu realizowane ą przede wszystkim
w funkcjach i zadaniach:
6. Polityka gospodarcza kraju
6.1. Wzrost ś gospodarki
6.2. ń gospodarcze ń
6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
263
6.4. Wsparcie i promocja turystyki
10. Nauka polska
10.2. Wzmocnienie ń naukowych ł ż ą praktycznym zastosowaniom
17. ł równomiernego rozwoju kraju
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz ą i ż programów operacyjnych
5) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),
Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju ł Polski Wschodniej w zgodzie
z ą ż rozwoju. W ramach Programu wspierane ą ę ę ą
z usprawnieniem sieci drogowej, przygotowaniem terenów pod inwestycje, rozwojem uczelni, infrastruktury
kongresowej, parków technologicznych, szerokopasmowych sieci ę do Internetu i rozwojem
ekologicznego transportu publicznego, jak ż projekty ę ą ś ć ą
i ą ę wschodnich województw.
Zgodnie z ą ą ż ą wydatki w ramach Programu realizowane ą przede wszystkim
w funkcjach i zadaniach:
17. ł równomiernego rozwoju kraju
17 .l. W sparcie rozwoju regionalnego kraju
Wspólna Polityka Rolna (WPR), obejmuje ł ś w ramach systemów wsparcia ś organizacji
rynku owoców i warzyw, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW), a ż ł
interwencyjne na wspólnotowych rynkach rolnych. WPR ma na celu przede wszystkim ę ś
europejskich ł ż ś zagwarantowanie ń ż ś ł ś ć o dobrobyt
ł ś wiejskich, ę ś naturalnego oraz ę warunków hodowli ą Ponadto w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wspierane ą inwestycje w rolnictwie
i przetwórstwie ą ś ć sektora ż Realizowana jest ż w jej
ramach pomoc finansowa przeznaczona: dla inwestorów, którzy ą nowe miejsca pracy na obszarach
wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na ę ę ą naturalne
ś i walory wiejskiego krajobrazu.
Zgodnie z ą ą ż ą wydatki w ramach Programu realizowane ą w funkcji
i zadaniach:
21. Polityka rolna i rybacka
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
W ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego realizowany jest Program Operacyjny ż
Rozwój Sektora ł i ż Obszarów Rybackich 2007-2013, który ma na celu ą
ę ż zasobami wód i ę ś sektora rybackiego, podniesienie ś
264
polskiego ł morskiego, rybactwa ś ą i przetwórstwa ryb, a ż ę ś ż na
obszarach ż od rybactwa.
Zgodnie z ą ą ż ą wydatki w ramach Programu realizowane ą w funkcji i zadaniu:
21. Polityka rolna i rybacka
21.6. Wspieranie rybactwa ś ą i ł morskiego
W ramach ą zwrotowi ś z pomocy udzielanej przez ń ł Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) realizowane ą
l) Norweski Mechanizm Finansowy (NMF 2009-2014) oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (MF-EOG 2009-2014). Te dwa instrumenty finansowe ł ę jednolitymi zasadami
i procedurami oraz ą jednemu systemowi ą i ż w Polsce. ą one na
korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu ś Unii Europejskiej, ź ł
bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Zgodnie z ą ą ż ą wydatki w ramach ż instrumentów realizowane ą
w ż funkcjach, w tym np. w funkcji:
17. ł równomiernego rozwoju kraju
17.4. ą ą i ż projektów w ramach programów finansowanych z ł
ą zwrotowi ś pomocowych
2) Szwajcarsko-Polski Program ł
Szwajcarsko-Polski Program ł czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest ą bezzwrotnej pomocy
zagranicznej przyznanej przez ę Polsce, która zostanie wykorzystana przede wszystkim na ę
projektów z zakresu infrastruktury i ochrony ś ochrony zdrowia, wsparcia sektora prywatnego, ń
partnerstw ą lokalnych oraz ł ń organizacji ą w zakresie ochrony ś
i w obszarze ł
Zgodnie z ą ą ż ą wydatki w ramach Programu realizowane ą w ż funkcjach,
w tym np. w funkcji:
17. ł równomiernego rozwoju kraju
17.4. ą ą i ż projektów w ramach programów finansowanych z ł
ą zwrotowi ś pomocowych
ł wydatków w ś 77,1 mld ł na dysponentów i rezerwy celowe ą ę ą
-dysponenci- 37 213 280 tys. ł
- rezerwy celowe- 39 890 779 tys. ł z tego:
- rezerwa celowa poz. 98 Finansowanie programów z ż ś europejskich - 39 877 780 tys. ł
- rezerwa celowa poz. 99 Finansowanie ń w ramach ż ś europejskich - 12 999 tys. ł
265
ń
Niniejsze Uzasadnienie do projektu ustawy ż na 2012 r. Wydatki ń w ł zadaniowym
stanowi widoczny, namacalny rezultat wieloletniej pracy ł administracji ń w tym przede
wszystkim administracji ą ą do wypracowania i ż do polskiej praktyki ż
nowatorskiej, uznanej na gruncie ę metody gospodarowania ś publicznymi- ż
zadaniowego. ż w sektorze finansów publicznych kolejnych instrumentów ą w tym przede
wszystkim wieloletniego planowania finansowego (Wieloletniego Planu Finansowego ń ż
zadaniowego (którego elementem jest m.in. ł ż dokument) oraz kontroli ą ż bardziej
transparentne, racjonalne i odpowiedzialne, ł ś ą a nie tylko administrowanie finansami
publicznymi. Z tego ę w dokumencie zaprezentowane ł oprócz wydatków ż ż
plany finansowe agencji wykonawczych, ń funduszy celowych, ń osób prawnych oraz
instytucji gospodarki ż (ze zwróceniem uwagi na te ostatnie, ż prezentowane ą one po raz
pierwszy).
Prace nad przygotowaniem Uzasadnienia ... ę ł ę praktycznie jeszcze w 2010 r.- o ile sam dokument
jest przygotowywany cyklicznie, o tyle nowatorski charakter samego ż zadaniowego wymaga ą ł
ł ą z ulepszaniem ę oraz przygotowaniem kolejnych ą ń metodologicznych,
organizacyjnych i technicznych. W obszarze ż zadaniowym pierwszym celem, który ś ł pracom
nad projektem ustawy ż na 2012 r. ł ą ż do ł ę stopnia ż ś obecnie
ą ą ń przez ich ę z systemami ą operacyjnego wykorzystywanymi
w jednostkach sektora finansów publicznych. W ramach doskonalenia katalogu funkcji, ń ń
i ł ń ę ę ą ę uspójnienia ł ń realizowanych przez ż dysponentów - nacisk
ł ż ł na wypracowanie katalogu ł ń przy ę potrzeb ą dysponentów oraz
ś jednorodnych (lub podobnych) ł ń ł ż ą ż celom, ale realizowanym przez
ż dysponentów. Po stronie dysponentów w proces ten ż ł nie tylko ł ż finansowo-
ę ale przede wszystkim komórki merytoryczne. Konsekwentne ł ą wszystkich pracowników
administracji publicznej w proces definiowania celów i pomiaru rezultatów przy wykorzystaniu ż
zadaniowego pozwala na ę ą przez cele w sektorze publicznym, co w konsekwencji
przyczyni ę do ś i ś pracy administracji publicznej.
Za drugi cel uznano natomiast zapewnienie ż ę stopnia ś planowania ż
(polityki ż z planowaniem strategicznym ą rozwoju) - stosowne ą ż ą
ł ż celów ś w dokumentach strategicznych ą na decyzje alokacyjne ą sukcesywnie
ż przy ę stanu prac ą do wprowadzenia nowego systemu ą
rozwojem kraju. ł te ą w ś na zapewnieniu ś ń ż
z dokumentami strategicznymi - ł w obszarze celów i mierników, czego ą ę bardziej
prorozwojowe ukierunkowanie wydatków publicznych. ż ć ż dotychczasowe ą w tym
zakresie, w tym ą tzw. ń priorytetowych, nie ą jednak charakteru ostatecznego - ł
integracja ą finansami publicznymi oraz ą rozwojem kraju ż ę dopiero po
266
ń prac nad dokumentami strategicznymi ć ę uczestnictwa wszystkich podmiotów
ż w ich ę
ż dwa cele, obok ł ń analitycznych, ą z przygotowaniem kolejnych elementów
ż zadaniowego, w tym m.in. ł ż ń ś i ewidencji zadaniowej oraz informatycznej
ł ż zadaniowego, ć ę ą przedmiot prac w ż czasie. ż ć ę ż
zarówno niniejszy dokument, jak i rezultaty dalszych prac nad ż ż zadaniowego ą ę
z pozytywnym ę i ć ę ą istotny ł w ę polskich finansów publicznych.
267