DIDACTICA ISTORIEI ȘI A CULTURII CIVICE

Prezentare generală a cursului

I. ISTORIA/CULTURA CIVICĂ VĂZUTE CA DISCIPLINE ŞCOLARE
tema nr.1

1. Raportul între logica ştiinţei istorice, a culturii civice şi logica didactică 2. Locul istoriei /culturii civice în planurile de învăţământ 3. Repere in elaborarea programelor, contribuția istoriei /culturii civice la profilul de formare al elevilor

II. PROGRAMELE PE DISCIPLINE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
tema nr.2

1.

Prezentare generală; principii de constituire

2. Structura programelor pentru diferitele niveluri ale învăţământului preuniversitar 3. Elemente obligatorii si elemente facultative ale programei şcolare

III. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE: DOCUMENTE DE PROIECTARE
tema nr. 3

1. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităţii profesorului 2. Tipuri de lecţii și modele de structurare a lecțiilor 3. Documente de proiectare a. Planificarea anuală b. Planificarea calendaristică (semestrială) c. Proiectul unităţii de învăţare d. Proiectul de lecţie

IV. PROBLEME SPECIFICE ALE DIDACTICII ISTORIEI ȘI CULTURII CIVICE
tema nr.4

1. Locul surselor (istorice) în proiectare; 2. Abordarea problemelor controversate şi sensibile ale istoriei/societății; 3. Multiperspectivitatea în predarea istoriei/ culturii civice

V. METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE SPORESC EFICIENŢA LECŢIILOR DE ISTORIE/ CULTURĂ CIVICĂ
tema nr. 5

1. Delimitări conceptuale; clasificarea metodelor de predare-învățare 2. Descrierea principalelor metode şi aplicarea lor în predarea istoriei/ culturii civice

VI. MANUALUL ȘCOLAR ȘI ALTE SURSE DE INFORMARE

1. Integrarea manualului școlar în activitatea de predare –învăţare – evaluare

2. Noile tehnologii de informare şi comunicare; Sursele istorice şi Internetul

VII. EVALUAREA ÎNVĂŢĂRII ISTORIEI ȘI CULTURII CIVICE
tema nr. 6

1. Definiţie, funcţii pedagogice, tipuri de evaluare, operații în evaluare
2. Metode şi tehnici de evaluare: A. Metode tradiţionale de evaluare (probe orale, probe scrise) B. Metode alternative de evaluare (observare sistematică comportamentului elevilor, eseu, referat, proiect, investigaţie, portofoliu, autoevaluare). C. Avantaje și limite ale metodelor tradiționale și alternative de evaluare 3. Testul docimologic: tiplogia itemilor; competenţe vizate prin diferiţi itemi; limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful