You are on page 1of 28

Projekt z dnia 7 lutego 2012 r. ROZPORZDZENIE RADY MINISTRW z dnia .. 2012 r.

w sprawie wymaga dotyczcych rozruchu i eksploatacji obiektw jdrowych 1) Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z pn. zm. 2) ) zarzdza si, co nastpuje: Rozdzia 1 Przepisy oglne 1. W rozumieniu niniejszego rozporzdzenia uyte okrelenia oznaczaj: 1) jdrowy blok energetyczny zesp skadajcy si w szczeglnoci z jdrowego reaktora energetycznego, obiegu chodzenia reaktora, obiegu czynnika roboczego, jednego lub wikszej liczby turbozespow, tworzcy wraz z systemami pomocniczymi skoordynowany system konwersji energii cieplnej paliwa jdrowego w energi elektryczn; 2) limity (granice) bezpieczestwa wartoci tych parametrw fizycznych i technologicznych, ktrych przekroczenie jest niedopuszczalne i ktre bezporednio wpywaj na stan barier ochronnych; 3) nastawy systemw bezpieczestwa - wartoci parametrw, przy ktrych systemy bezpieczestwa s automatycznie uruchamiane w razie wystpienia przewidywanych zdarze eksploatacyjnych lub warunkw awaryjnych, w celu zapobieenia przekroczeniu limitw (granic) bezpieczestwa; 4) Prezes Agencji - Prezesa Pastwowej Agencji Atomistyki; 5) stany eksploatacyjne normaln eksploatacj i przewidywane zdarzenia eksploatacyjne; 6) stany obiektu jdrowego stany eksploatacyjne i warunki awaryjne; 7) ustawa ustaw z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.

Niniejsze rozporzdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiajcej wsplnotowe ramy bezpieczestwa jdrowego obiektw jdrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 132, poz. 766.

1)

Rozdzia 2 Wymagania wsplne dla rozruchu i eksploatacji obiektu jdrowego 2. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonujcej dziaalno zwizan z naraeniem, polegajc na rozruchu lub eksploatacji obiektu jdrowego (zwanej dalej: jednostk organizacyjn posiadajc zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego) w ramach zintegrowanego systemu zarzdzania, o ktrym mowa w art. 36k ustawy, opisujc struktur organizacyjn jednostki odpowiedni dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy obiektu oraz waciwego postpowania w stanach awaryjnych, w szczeglnoci okrela si w przejrzysty sposb: 1) zakresy odpowiedzialnoci i uprawnie decyzyjnych pracownikw; 2) wymagan obsad pracownikw w poszczeglnych komrkach organizacyjnych; 3) sposoby lub procedury przekazywania polece i wymiany informacji wewntrz jednostki organizacyjnej oraz z jednostkami zewntrznymi. 2. Dokumentacj struktury organizacyjnej jednostki udostpnia si pracownikom, a Prezesowi Agencji na jego danie. Zmiany struktury organizacyjnej jednostki mogce mie istotny wpyw na bezpieczestwo jdrowe lub ochron radiologiczn analizuje si i uzasadnia z tego punktu widzenia przed ich wdroeniem, a nastpnie ocenia si po ich wdroeniu 3. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego okrela i wdraa operacyjne procedury zarzdzania zapewniajce nadanie najwyszego pierwszestwa kwestiom bezpieczestwa jdrowego, nawet kosztem realizacji zada produkcyjnych lub ekonomicznej opacalnoci dziaalnoci jednostki organizacyjnej, w szczeglnoci poprzez: 1) promowanie kultury bezpieczestwa, w tym: uwiadamianie pracownikom znaczenia ich czynnoci dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, motywowanie ich do jak najlepszego wypeniania swoich obowizkw oraz zgaszania wszelkich problemw mogcych mie negatywny wpyw na bezpieczestwo jdrowe lub ochron radiologiczn; 2) jednoznaczne okrelenie wiodcej roli zakresie zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej pracownikw najwyszego szczebla w; 3) komunikowanie wymaga zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej zewntrznym podmiotom, w tym wykonawcom lub dostawcom systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego, celem zapewnienia zrozumienia i przestrzegania tych wymaga przez te podmioty; 4) opracowanie i wdroenie programu dziaa na rzecz polepszania stanu bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej. 4. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruchu lub eksploatacj obiektu jdrowego: 1) opracowuje i wdraa plany i programy rekrutacji pracownikw; 2) okrelajc w zintegrowanym systemie zarzdzania polityk zarzdzania kadrami zapewnia, e pracownicy obiektu s stopniowo przygotowywani i szkoleni do

3) zapewnia, e w procesie szkolenia kadzie si nacisk na znaczenie bezpieczestwa we wszelkich aspektach rozruchu i eksploatacji, a szkolenie obejmuje w szczeglnoci stany awaryjne obiektu, w tym awarie powaniejsze ni awarie projektowe; 4) odpowiada take za dobr pracodawcw zewntrznych zatrudniajcych pracownikw posiadajcych odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynnoci majcych wpyw na bezpieczestwo jdrowe i ochron radiologiczn, jak rwnie za przeszkolenie tych pracownikw zewntrznych w zakresie stosownym do ich czynnoci. 5. 1. Rozruch i eksploatacj obiektu jdrowego prowadzi si zgodnie z limitami i warunkami eksploatacyjnymi. 2. Limity i warunki eksploatacyjne podlegaj okresowym przegldom i w razie potrzeby s odpowiednio modyfikowane przez Prezesa Agencji w drodze decyzji administracyjnej na wniosek kierownika jednostki lub z urzdu, z uwzgldnieniem dowiadcze eksploatacyjnych, modyfikacji systemw lub elementw konstrukcji lub wyposaenia majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, wynikw nowych analiz bezpieczestwa, oraz postpu naukowo-technologicznego. 3. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego zamieszcza opis limitw i warunkw eksploatacyjnych w odrbnym dokumencie (specyfikacji technicznej dla eksploatacji), udostpnionym pracownikom sterowni obiektu jdrowego. 6. 1. Limity i warunki eksploatacyjne obejmuj wszystkie tryby normalnej eksploatacji obiektu jdrowego, w tym prac na mocy, stany podkrytyczne reaktora i przeadunek paliwa jdrowego, oraz wszelkie przejcia pomidzy tymi stanami. 2. W ramach limitw i warunkw eksploatacyjnych okrela si, co najmniej: 1) limity (granice) bezpieczestwa; 2) graniczne wartoci nastaw systemw bezpieczestwa; 3) limity i warunki dla normalnej eksploatacji; 4) wymagania dotyczce kontroli i nadzoru nad systemami oraz elementami konstrukcji i wyposaenia majcymi istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej; 5) minimaln wymagan obsad pracownikw eksploatacyjnych, w tym operatorw sterowni; 6) dziaania, jakie naley podj w razie zaistnienia odchyle od limitw i warunkw eksploatacyjnych. 7. 1. Limity (granice) bezpieczestwa ustala si stosujc zachowawcze podejcie uwzgldniajce niepewnoci analiz bezpieczestwa. 2. W przypadku przekroczenia limitw (granic) bezpieczestwa kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego nakazuje wyczenie reaktora.

3. Wydanie zgody na ponowne uruchomienie reaktora do stanu krytycznego dopuszczalne jest po wyjanieniu i usuniciu przyczyn przekroczenia limitw (granic) bezpieczestwa oraz wykonaniu analiz koniecznych dla okrelenia stanu obiektu jdrowego po zdarzeniu zwizanym z przekroczeniem tych limitw. 8. 1. Limity i warunki dla normalnej eksploatacji okrelaj warunki bezpiecznej eksploatacji obiektu jdrowego we wszystkich trybach jego normalnej eksploatacji przewidzianych i przeanalizowanych w raporcie bezpieczestwa. Obejmuj one w szczeglnoci: 1) zakresy dopuszczalnych zmian parametrw fizycznych i technologicznych obiektu jdrowego; 2) wymagania dotyczce dyspozycyjnoci i wydajnoci ruchowej systemw oraz elementw wyposaenia obiektu jdrowego majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, aby mogy one wypeni funkcje bezpieczestwa w okrelonych warunkach; 3) dziaania, jakie naley podj na wypadek, gdy wymagania, o ktrych mowa w pkt 2 nie mog by spenione, oraz czas na przeprowadzenie tych dziaa. 2. Okrelajc propozycje zakresw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego przyjmuje odpowiednie zapasy bezpieczestwa pomidzy granicznymi wartociami parametrw fizycznych i technologicznych ustalonymi dla normalnej eksploatacji a nastawami systemw bezpieczestwa, aby unikn niepodanych czstych uruchomie systemw bezpieczestwa. 9. 1. W sytuacji, w ktrej jednostka organizacyjna posiadajca zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego nie jest w stanie zapewni pracy obiektu jdrowego zgodnej z limitami i warunkami eksploatacyjnymi, a take w przypadku, gdy obiekt zachowuje si w sposb nieoczekiwany, niezwocznie podejmuje si dziaania majce na celu doprowadzenie obiektu do stanu bezpiecznego i stabilnego. 2. Obiekt jdrowy nie moe by ponownie uruchomiony po nieplanowanym wyczeniu zanim nie zostanie wykazane, e uruchomienie takie bdzie bezpieczne. 3. Celowe przekraczanie limitw i warunkw eksploatacyjnych jest niedopuszczalne. 4. Jeeli okolicznoci wymagaj pracy obiektu jdrowego poza limitami i warunkami eksploatacyjnymi, to kierownik jednostki organizacyjnej opracowuje instrukcj prowadzenia eksploatacji w takich warunkach - w oparciu o analiz bezpieczestwa w stosownych przypadkach, obejmujc take dziaania celem przywrcenia stanu normalnej eksploatacji obiektu. Instrukcj t przedkada si Prezesowi Agencji do akceptacji. 10. W celu zapewnienia waciwego poziomu bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej na etapie rozruchu oraz eksploatacji obiektu jdrowego, kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego obowizany jest zapewni w szczeglnoci: 1) podejmowanie decyzji w sprawach bezpieczestwa jdrowego po przeprowadzeniu analiz i konsultacji uwzgldniajcych wszelkie aspekty zwizane z bezpieczestwem jdrowym; 2) wystarczajc liczb pracownikw o odpowiednich do realizowanych zada kwalifikacjach i dowiadczeniu zawodowym, przy czym: 4

a) systematycznie weryfikuje i dokumentuje liczb oraz kwalifikacje pracownikw wymagane dla prowadzenia bezpiecznej eksploatacji, b) opracowuje dugoterminowy plan obsady pracownikami stanowisk istotnych dla bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, c) z wyprzedzeniem uzasadnia i planuje zmiany liczby pracownikw, ktre mogyby mie istotne znaczenie dla bezpieczestwa oraz ocenia po ich wdroeniu; 3) prowadzenie wszelkich dziaa majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego lub ochrony radiologicznej, zgodnie z pisemnymi procedurami, przedkadanymi do akceptacji Prezesa Agencji na jego danie, przy czym: a) nie prowadzi si eksperymentw mogcych bezpieczestwo jdrowego i ochron radiologiczn, mie wpyw na

b) w przypadku potrzeby wykonania nierutynowych dziaa lub prb, ktre nie s objte istniejcymi procedurami eksploatacyjnymi i rozruchowymi, wykonuje si odpowiedni ocen bezpieczestwa i opracowuje specjaln procedur ich prowadzenia, ktr przedkada si Prezesowi Agencji do akceptacji; 4) niezbdne wyposaenie i waciwe warunki w miejscu pracy dla bezpiecznego wykonywania zada przez pracownikw obiektu jdrowego; 5) odpowiedni system przegldu i oceny, umoliwiajcy stae monitorowanie zagadnie bezpieczestwa jdrowego oraz przeprowadzanie okresowych ocen bezpieczestwa ; 6) systematyczne analizowanie dowiadcze eksploatacyjnych, rozwoju midzynarodowych norm bezpieczestwa, postpu technologicznego i nowej wiedzy, oraz stosowanie wnioskw z tych analiz dla poprawy stanu bezpieczestwa obiektu; 7) zarzdzanie konfiguracj obiektu jdrowego zapewniajce spjno pomidzy wymaganiami projektowymi, fizyczn konfiguracj obiektu oraz jego dokumentacj, a w szczeglnoci zarzdzanie zmianami konfiguracji obiektu wynikajcymi z prowadzonych czynnoci utrzymania, prb, remontw, limitw i warunkw eksploatacyjnych, oraz modernizacji lub modyfikacji obiektu; 8) kontrolowanie z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarzdzania czynnoci i procesw prowadzonych w obiekcie, w tym dziaa dostawcw i wykonawcw systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego, mogcych mie wpyw na bezpieczn eksploatacj obiektu; 11. 1. Program zapewnienia jakoci wdroony w jednostce organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego uwzgldnia co najmniej: 1) podzia lokalizacji miejsc pracy oraz kontrol dostpu pracownikw i ruchu materiaw, z informacj o rzeczywistych mocach dawki i skaeniach; 2) zasady wsppracy w opracowywaniu procedur ruchowych i utrzymania dla prac w warunkach przewidywanego naraenia na promieniowanie; 3) aparatur pomiarow i sprzt do monitorowania zagroenia radiologicznego;

4) wyposaenie indywidualnej i zbiorowej ochrony radiologicznej pracownikw; 5) szkolenie lub instrukta pracownikw obiektu i pracownikw zewntrznych w zakresie ochrony radiologicznej; 6) monitoring radiologiczny na terenie obiektu; 7) dezaktywacj pracownikw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego; 8) nadzr i monitoring radiologiczny rodowiska; 9) monitoring uwolnie ciekych i gazowych substancji promieniotwrczych; 10) kontrol wysyki substancji promieniotwrczych, wczajc przemieszczenia i usuwanie staych odpadw promieniotwrczych. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia inspektorowi ochrony radiologicznej lub wyodrbnionej organizacyjnie subie ochrony radiologicznej niezaleno od komrek organizacyjnych odpowiedzialnych za eksploatacj obiektu jdrowego, zwaszcza odnonie proponowania rodkw i dziaa majcych na celu zapewnienie ochrony radiologicznej, oraz wystarczajce rodki do realizacji jej zada, weryfikuje prawidowo wdroenia zintegrowanego systemu zarzdzania w zakresie ochrony radiologicznej, oraz ocenia czy spenia on zaoone cele i w razie potrzeby podejmuje odpowiednie dziaania korygujce i aktualizacje w wietle dowiadcze eksploatacyjnych; w szczeglnoci pracownicy obiektu musz by wiadomi zagroe radiologicznych zwizanych z wykonywaniem okrelonych dziaa oraz by indywidualnie odpowiedzialni za stosowanie w praktyce rodkw ograniczajcych naraenie na promieniowanie. 12 1. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego opracowuje i wdraa program bezpiecznej gospodarki odpadami promieniotwrczymi, stanowicy cz opisu procesw zachodzcych w jednostce organizacyjnej, o ktrym mowa w art. 36k ust. 1 pkt 7 ustawy. 2. Program, o ktrym mowa w ust. 1, obejmuje gromadzenie, segregowanie, przetwarzanie, transport i przechowywanie na terenie obiektu, oraz wysyk odpadw promieniotwrczych. 13. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego prowadzi systematyczne analizy bezpieczestwa dla odprowadzania ciekych lub gazowych odpadw promieniotwrczych do rodowiska celem sprawdzenia, czy dawki otrzymywane przez ludno nie przekraczaj dopuszczalnych rocznych dawek skutecznych (efektywnych) od wszystkich drg naraenia dla obszaru ograniczonego uytkowania utworzonego wok obiektu, oraz czy utrzymywane s one na minimalnym rozsdnie osigalnym poziomie. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej przedkada analizy, o ktrych mowa w ust. 1, Prezesowi Agencji na jego danie. 3. Kierownik jednostki organizacyjnej opracowuje i realizuje program monitoringu radiologicznego rodowiska w otoczeniu obiektu w celu oceny wpywu radiologicznego uwolnie substancji promieniotwrczych na rodowisko. 14. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego opracowuje i wdraa program regulacji oraz kontroli reimu wodno-chemicznego i radiochemicznego systemw i urzdze w obiekcie.

15. Cz obiektu jdrowego, w ktrej prowadzone s roboty budowlanomontaowe, oddziela si od pozostaej czci obiektu jdrowego poddawanego rozruchowi albo bdcego w eksploatacji, w szczeglnoci od jdrowego bloku energetycznego, tak aby prowadzone roboty oraz ewentualne wypadki i awarie zwizane z budow nie miay negatywnego wpywu na bezpieczestwo jdrowe i ochron radiologiczn czci obiektu, w ktrej te prace nie s prowadzone. 16. Przed rozpoczciem rozruchu obiektu jdrowego wdraa si w tym obiekcie i realizuje przez cay okres funkcjonowania obiektu program ochrony przeciwpoarowej zgodnie z sekwencj poziomw bezpieczestwa, zapewniajc rodki dla zapobiegania poarom, wykrywania i szybkiego gaszenia poarw, oraz zapobiegania ich rozprzestrzenianiu si i oddziaywaniu na miejsca gdzie mogyby one zagrozi bezpieczestwu jdrowemu lub ochronie radiologicznej. 17. W celu zapobieenia powstawaniu poarw wdraa si w obiekcie jdrowym procedury dla zapewnienia kontroli i minimalizowania iloci materiaw palnych oraz zminimalizowania potencjalnych rde ognia, ktre mogyby uszkodzi systemy, elementy konstrukcji lub wyposaenia obiektu majce istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej. Stosuje si take odpowiednie procedury i rodki, takie jak kontrole stanu technicznego, zabiegi konserwacyjno-remontowe, prby dla zapewnienia sprawnoci i odpornoci barier poarowych oraz wyposaenia do wykrywania i gaszenia poarw. 18. W obiekcie jdrowym zapewnia si odpowiednie co do rodzaju i iloci rczne wyposaenie ganicze, oraz szkolenia pracownikw w zakresie rodkw ochrony przeciwpoarowej i postpowania na wypadek poaru. Opracowuje si i aktualizuje procedury okrelajce obowizki i dziaania pracownikw obiektu jdrowego w razie poaru. 19. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego tworzy na terenie obiektu, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpoarowej, zakadow stra poarn z odpowiedni liczb pracownikw i wyposaeniem. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej opracowuje i aktualizuje strategi gaszenia poarw w obiekcie jdrowym, obejmujc kad ze stref, w ktrych poar mgby uszkodzi systemy, elementy konstrukcji lub wyposaenia obiektu majce istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, w tym zawierajce substancje promieniotwrcze. 20. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego: 1) ustanawia odpowiedni struktur organizacyjn i wyznacza osoby odpowiedzialne za kierowanie i wykonywanie zada w sytuacjach awaryjnych; 2) przeprowadza szkolenie pracownikw obiektu jdrowego w zakresie ich obowizkw na wypadek awarii oraz prowadzi okresowe wiczenia awaryjne, oparte na realistycznych scenariuszach uwzgldniajcych poczenia zagroe jdrowych z niejdrowymi, takimi jak: poar w poczeniu ze znaczcymi poziomami promieniowania lub skae promieniotwrczych, wydzielenie gazw trujcych lub duszcych w poczeniu z promieniowaniem lub skaeniami; 3) testuje zakadowy plan postpowania awaryjnego przez przeprowadzenie wicze awaryjnych przed rozpoczciem rozruchu obiektu jdrowego.

21. 1. Odpowiednie rodki przeciwawaryjne w obiekcie jdrowym stosowane s poczynajc od pierwszego przywiezienia paliwa jdrowego na teren obiektu. 2. Pene wdroenie przygotowa awaryjnych nastpuje przed rozpoczciem pierwszego zaadunku paliwa jdrowego do rdzenia reaktora. 22. Aparatura pomiarowa, narzdzia, urzdzenia, dokumentacja i rodki cznoci przewidziane do uycia w sytuacjach awaryjnych s dostpne oraz utrzymywane w dobrym stanie technicznym i przechowywane w taki sposb, eby nie zostay one uszkodzone lub nie stay si niedostpne na skutek zakadanych awarii. 23. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego opracowuje i wdraa program bezpieczestwa i higieny pracy, celem zapewnienia minimalizacji zagroe nie zwizanych z promieniowaniem dla pracownikw obiektu jdrowego, pracownikw zewntrznych oraz innych wchodzcych na teren obiektu jdrowego. Rozdzia 3 Rozruch obiektu jdrowego 24. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch obiektu jdrowego w programie rozruchu obiektu jdrowego, o ktrym mowa w art. 37a ust. 2 ustawy, okrela: 1) organizacj prac rozruchowych z podziaem na odpowiednie etapy rozruchu, okrelajc dla kadego etapu rozruchu w przejrzysty sposb uprawnienia i zakresy odpowiedzialnoci osb kierujcych pracami rozruchowymi i wykonujcych te prace, a take szczegowe programy czynnoci do wykonania; 2) szczegowe programy poszczeglnych etapw rozruchu obiektu jdrowego. 25. Prace rozruchowe w obiekcie jdrowym prowadzone s zgodnie z pisemnymi instrukcjami lub procedurami. W trakcie rozruchu w praktycznie moliwym zakresie podlegaj sprawdzeniu take instrukcje i procedury eksploatacyjne obiektu, w szczeglnoci ruchowe. 26. 1. W programie rozruchu przewiduje si punkty zatrzymania, w ktrych dla kontynuacji prac rozruchowych wymagana jest zgoda Prezesa Agencji. W szczeglnoci jeden z punktw zatrzymania poprzedza rozpoczcie zaadunku paliwa do rdzenia reaktora (rozruch fizyczny reaktora). 3. Program kadego etapu rozruchu zawiera: 1) okrelenie celu oraz opis metodologii prowadzenia prac na danym etapie rozruchu; 2) harmonogram prac przedstawiajcy zwizki czasowe i logiczne pomidzy poszczeglnymi dziaaniami danego etapu rozruchu; 3) wymagania dotyczce przygotowa technologicznych oraz zasilania w energi; 4) kryteria akceptacji wynikw oraz opis metodologii oceny ich spenienia; 5) opis stanu pocztkowego i kocowego stanu obiektu jdrowego dla danego etapu rozruchu;

6) opis organizacji w szczeglnoci: wskazanie osb odpowiedzialnych za kierowanie pracami i ich ocen, oraz okrelenie wymaga dotyczcych pracownikw niezbdnych dla wykonania prac na danym etapie rozruchu; 7) okrelenie sposobu przejcia do nastpnego etapu rozruchu; 8) wykaz programw czynnoci do wykonania, zawierajcych w szczeglnoci: a) okrelenie celu oraz opis metodologii wykonania dziaania danej czynnoci, b) wymagania w energi, dotyczce przygotowa technologicznych oraz zasilania

c) kryteria akceptacji wynikw oraz opis metodologii oceny ich spenienia, d) opis pocztkowego i kocowego stanu obiektu dla danej czynnoci, e) opis organizacji oraz wymaga dotyczcych pracownikw niezbdnych dla wykonania czynnoci. 27. Przed rozpoczciem kolejnego etapu rozruchu kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch obiektu jdrowego przeprowadza weryfikacj przygotowania obiektu jdrowego do danego etapu rozruchu, w szczeglnoci sprawdzajc: 1) zakoczenie prac, prb i testw wymaganych na poprzednim etapie rozruchu; 2) wypenienie kryteriw odbioru prac, prb i testw wymaganych na poprzednim etapie rozruchu; 3) przygotowanie pracownikw, posiadanie stosownego wyposaenia, oraz przygotowanie odpowiednich systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego, do rozpoczcia danego etapu rozruchu zgodnie z wymaganiami okrelonymi w programie rozruchu obiektu jdrowego; 4) kompletno i poprawno dokumentacji systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego poddawanych rozruchowi na danym etapie; 5) wypenienie wymaga programu zapewnienia jakoci dla danego etapu rozruchu; 6) udokumentowanie wypeniania wymaga i warunkw uprzednio okrelonych przez Prezesa Agencji lub Prezesa Urzdu Dozoru Technicznego. 28. 1. W razie wystpienia w trakcie prowadzenia prb i testw rozruchowych stanu obiektu jdrowego, w ktrym wystpuje moliwo powstania zagroenia bezpieczestwa jdrowego, kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch obiektu jdrowego niezwocznie wstrzymuje prowadzone prby lub testy i doprowadza obiekt do stanu bezpiecznego, niezwocznie powiadamiajc o zaistniaej sytuacji Prezesa Agencji. 2. Wznowienie wstrzymanych prb lub testw dopuszczalne jest po zbadaniu i wyjanieniu przyczyn zdarzenia i po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji, wydawanej w sytuacji, gdy wznowienie prb lub testw nie spowoduje zagroenia bezpieczestwa jdrowego. 29. Prby i testy rozruchowe obiektu jdrowego, wymagane na poszczeglnych etapach rozruchu, obejmuj: 1) sprawdzenia i prby funkcjonalne poszczeglnych urzdze, konstrukcji i podsystemw, w szczeglnoci: armatury, silnikw, generatorw, pomp,

2) testy przed-eksploatacyjne systemw obiektu jdrowego, w szczeglnoci: a) obiegu chodzenia reaktora i jego urzdze; b) systemu moderatora i jego urzdze (w przypadku reaktorw kanaowych); c) systemu sterowania reaktywnoci; d) systemu zabezpiecze reaktora; e) systemu konwersji energii (obiegu wodno-parowego); f) systemw pomocniczych reaktora, turbozespou lub elektrowni jdrowej, w tym systemw wody chodzcej; g) systemw elektrycznych, takich jak: normalny system rozdzielczy potrzeb wasnych prdu przemiennego, awaryjny system rozdzielczy potrzeb wasnych prdu przemiennego, awaryjne rda zasilajce prdu przemiennego, rda zasilajce i system rozdzielczy prdu staego; prby szczelnoci (czstkowe i integralne) oraz wytrzymaoci konstrukcyjnej na nadcinienie lub podcinienie wewntrzne, prby funkcjonalne armatury odcinajcej i systemu logicznego inicjujcego odcicie obudowy, prby systemw pomocniczych obudowy (takich jak: oczyszczania atmosfery obudowy, obrbki gazw i zobojtniania atmosfery obudowy, wentylacji i zraszania);

h) systemw obudowy bezpieczestwa, w szczeglnoci:

i) systemw gospodarki odpadami promieniotwrczymi (przetwarzania, przechowywania i uwalniania, ograniczania i kontroli uwolnie odpadw gazowych, ciekych i staych), wczajc systemy automatycznego odcinania i zabezpieczajce, oraz aparatur kontrolno-pomiarow i sygnalizacj; j) systemw pomiarw i sterowania, w szczeglnoci: testy obejmujce funkcje sterowania podczas normalnej eksploatacji oraz aparatur sygnalizacji odchyle od normalnej eksploatacji, przeprowadzane dla caego projektowego zakresu warunkw eksploatacyjnych, symulacj granicznych niesprawnoci i uszkodze, testy obejmujce rodki ochronne dla zapewnienia integralnoci systemu pomiarw i sterowania;

k) systemw przeciwpoarowych; l) systemw bezpieczestwa, obejmujce:

10

systemy awaryjnego chodzenia rdzenia wraz z odpowiednimi systemami pomocniczymi zapewniajcymi ich funkcjonowanie, w szczeglnoci takimi jak chodzenie, zasilanie elektryczne, smarowanie, system automatycznej redukcji cinienia w obiegu chodzenia reaktora, systemy poawaryjnego chodzenia obudowy bezpieczestwa, zraszania i wentylacji recyrkulacyjnej, redukcji i kontroli stenia palnych gazw w obudowie bezpieczestwa, inne systemy, w zalenoci od rozwiza projektowych obiektu, w szczeglnoci awaryjny system wody zasilajcej;

3) testy na etapie rozruchu fizycznego reaktora, obejmujce: a) testy zaadunku paliwa i podkrytycznoci wykonywane dla: upewnienia si, e paliwo jdrowe zostao zaadowane zgodnie z obliczonym ukadem rdzenia, potwierdzenia, e reaktor jest w stanie odpowiednim do uruchomienia oraz e zostay spenione warunki wstpne pozwalajce na wprowadzenie reaktora w stan krytyczny;

b) pocztkowe testy krytycznoci i pracy na niskiej mocy wykonywane dla potwierdzenia, e: funkcjonowanie rdzenia reaktora jest zgodne z przewidzianym w projekcie, rdze reaktora jest w stanie odpowiednim do pracy na wyszych poziomach mocy, a charakterystyki chodziwa reaktora, systemw sterowania reaktywnoci oraz skuteczno oson s waciwe, charakterystyki neutronowo-fizyczne rdzenia reaktora s zgodne z przewidzianymi w projekcie;

4) testy mocy na etapie rozruchu energetycznego reaktora, podczas ktrych stopniowo podwysza si moc reaktora do 10, 25, 50, 75, 90 i 100% mocy nominalnej, a po ruch prbny obiektu jdrowego przy mocy nominalnej. 30. 1. Testy przedeksploatacyjne systemw obiektu jdrowego obejmuj te: 1) prby funkcjonalne systemw technologicznych na zimno: wstpne uruchomienie systemw technologicznych zawierajcych pyny i systemw pomocniczych, a w szczeglnoci wykonanie prb cinieniowych obiegu chodzenia reaktora i obiegu czynnika roboczego, wraz z ich systemami pomocniczymi; 2) prby funkcjonalne systemw technologicznych na gorco: symulacj w praktycznie moliwym zakresie warunkw eksploatacyjnych obiektu, cznie z przewidywanymi zdarzeniami eksploatacyjnymi, przy typowych temperaturach, cinieniach i nateniach przepywu. 2. Podczas testw przedeksploatacyjnych w praktycznie moliwym zakresie sprawdza si: 1) efektywno izolacji cieplnej oraz funkcjonowania systemw odprowadzajcych ciepo;

11

2) wielkoci natenia przepywu, drgania, luzy oraz inne rodki kompensacji rozszerzalnoci cieplnej, a take dziaanie aparatury pomiarowej i innego wyposaenia w wysokich temperaturach; 3) poprawno instrukcji i procedur ruchowych. 3. Prby funkcjonalne na gorco trwaj tak dugo, a zostanie osignity stan ustalony dla stwierdzenia, czy systemy oraz elementy konstrukcji i wyposaenia dziaaj zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (warunkami projektowymi). 31. 1. Pocztkiem etapu rozruchu fizycznego reaktora jest rozpoczcie zaadunku paliwa do rdzenia reaktora. 2. Testy prowadzone na etapie rozruchu fizycznego maj wykaza prawidowo zaadunku paliwa i charakterystyk neutronowo-fizycznych rdzenia oraz okrelonych funkcji bezpieczestwa zalenych od charakterystyk neutronowo-fizycznych. 3. Po zakoczeniu zaadunku paliwa do rdzenia reaktora i w stanie podkrytycznym reaktora prowadzi si testy i pomiary obejmujce w szczeglnoci sprawdzenie: 1) przepyww chodziwa, aparatury pomiarowej; 2) napdw prtw regulacyjnych i bezpieczestwa; 3) automatycznego wprowadzania i i bezpieczestwa do i z rdzenia reaktora; 4) systemu zabezpiecze reaktora; 5) systemu pomiarw wewntrzreaktorowych; 6) innych charakterystyk obiegu pierwotnego. 4. Testy i pomiary prowadzone w fazie osignicia pierwszej krytycznoci oraz pracy na niskiej mocy obejmuj w szczeglnoci: zachowanie si i charakterystyki rdzenia, parametry fizyczne reaktora w tym wspczynniki reaktywnoci, funkcjonowanie obiegu chodzenia reaktora, systemu sterowania reaktywnoci oraz skuteczno oson. Podczas prowadzenia tych testw i prb nastawy zadziaania sytemu zabezpiecze reaktora od strumienia neutronw (okresu reaktora) ustawia si na zachowawczym poziomie. 32. 1. Na etapie rozruchu energetycznego reaktora na kadym poziomie mocy i podczas ruchu prbnego wykonuje si prby i pomiary majce wykaza, e jdrowy blok energetyczny moe by bezpiecznie eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem projektowym i pracuje zgodnie z projektem zarwno w warunkach ustalonych jak te podczas i po przewidywanych zdarzeniach eksploatacyjnych, w tym w szczeglnoci przeprowadza si automatyczne wyczenia reaktora przez system zabezpiecze i zrzuty obcienia przy rnych poziomach mocy. 2. Pod koniec rozruchu energetycznego reaktora przeprowadza si ocen uzyskanych wynikw dla potwierdzenia, czy limity i warunki eksploatacyjne s odpowiednie i moliwe do stosowania w praktyce, oraz okrelenia ewentualnych ogranicze dla eksploatacji, ktrych konieczno wprowadzenia wykazay prby i pomiary rozruchowe. 33. 1. Dokumentacja rozruchowa obiektu jdrowego zawiera w szczeglnoci: 1) protokoy prb i testw przeprowadzonych na poszczeglnych etapach lub fazach (podetapach) rozruchu potwierdzajce ich wykonanie zgodnie z instrukcjami wyprowadzania prtw regulacyjnych

12

2) protokoy zakoczenia poszczeglnych etapw lub faz (podetapw) rozruchu sporzdzane podczas oceny wynikw danego etapu i zawierajce wyniki testw i pomiarw, ze wskazaniem ewentualnych niezgodnoci, uwag lub zastrzee, a take wykaz przeprowadzonych testw i pomiarw; 3) protokoy zatwierdzenia poszczeglnych etapw lub faz (podetapw) rozruchu. 3. Do protokow, o ktrych mowa w ust. 1, docza si robocze sprawozdania z wykonanych prac, zawierajce uzyskane wyniki testw i pomiarw, oraz oceny tych wynikw. 34. 1. Niezalenie od dokumentacji wymienionej w 33, pracownicy odpowiedzialni za poszczeglne dziaania podejmowane na etapie rozruchu obiektu jdrowego opracowuj raporty z poszczeglnych prac rozruchowych w szczeglnoci testw i pomiarw, oraz faz (podetapw) i etapw rozruchu. Raporty te zatwierdza kierownik rozruchu obiektu jdrowego. 2. Raporty, o ktrych mowa w ust. 1, zawieraj co najmniej: 1) opis celu prby, testu lub pomiaru; 2) przywoania odpowiednich procedur prowadzenia prb, testw lub pomiarw; 3) opis wykonania prby, testu lub pomiaru, w szczeglnoci: stanu pocztkowego i kocowego obiektu, rzeczywistych zaistniaych ogranicze oraz napotkanych trudnoci i dziaa podjtych dla ich przezwycienia, wczajc wszelkie modyfikacje wprowadzone w obiekcie lub procedurach; 4) zwizy opis specjalnego wyposaenia zastosowanego przy wykonywaniu prby, testu lub pomiaru; 5) podsumowanie uzyskanych danych i ich analiz; 6) ocen wynikw prby, testu lub pomiaru, wczajc stwierdzenia o spenieniu kryteriw akceptacji (odbioru); 7) wnioski; 8) oznaczenie identyfikacyjne raportu. 35. 1. Po zakoczeniu etapu rozruchu energetycznego, na podstawie dokumentacji rozruchowej, o ktrej mowa w 33 i 34, kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na rozruch obiektu jdrowego sporzdza raport z rozruchu obiektu jdrowego, ktry zawiera: 1) zbiorczy opis etapw i faz (podetapw) rozruchu obiektu jdrowego, z wyspecyfikowaniem rodzajw wykonanych prb, testw i pomiarw; 2) owiadczenie o zakoczeniu rozruchu i wykonaniu wszystkich czynnoci przewidzianych w programie rozruchu, w tym prb, testw i pomiarw; 3) zestawienie wynikw waniejszych testw i pomiarw rozruchowych, wraz z ich ocenami i wnioskami, a w szczeglnoci: a) charakterystyki neutronowo-fizyczne i cieplno-przepywowe rdzenia reaktora oraz systemw sterowania reaktywnoci, b) charakterystyki jdrowego systemu wytwarzania pary, 13

c) charakterystyki systemw bezpieczestwa: systemu awaryjnego chodzenia reaktora, obudowy bezpieczestwa i jej systemw, oraz innych systemw i urzdze (zalenie od rozwiza projektowych); 4) opis limitw i warunkw eksploatacyjnych obiektu, zweryfikowanych na podstawie wynikw prb i testw rozruchowych; 5) podsumowanie i wnioski kocowe. 2. Do raportu z rozruchu mog by zaczone raporty z okrelonych etapw, faz lub czynnoci rozruchowych, zwaszcza raporty zawierajce wyniki prb, testw lub pomiarw, oraz oceny tych wynikw.

Rozdzia 4 Eksploatacja obiektu jdrowego 36. 1. Eksploatacj obiektu jdrowego prowadzi si zgodnie z pisemnymi instrukcjami i procedurami eksploatacyjnymi. 2. Instrukcje i procedury, o ktrych mowa w ust. 1, s opracowywane, weryfikowane, zatwierdzane, modyfikowane i uchylane zgodnie z procedur opracowan przez kierownika jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego. 3. Procedury eksploatacyjne obiektu jdrowego opracowuje si w oparciu o dokumentacj projektow, a w szczeglnoci raport bezpieczestwa, a take w oparciu o limity i warunki eksploatacyjne oraz wyniki rozruchu obiektu jdrowego. 4. Procedury eksploatacyjne obiektu jdrowego opracowuje si dla normalnej eksploatacji, przewidywanych zdarze eksploatacyjnych oraz stanw awaryjnych. 5. Procedury eksploatacyjne maj jednoznaczne oznaczenia identyfikacyjne i s na stae udostpnione pracownikom obiektu. 6. Procedury eksploatacyjne poddawane s okresowym przegldom i w razie potrzeby aktualizowane, z uwzgldnieniem dowiadcze eksploatacyjnych, modyfikacji systemw i elementw konstrukcji lub wyposaenia obiektu jdrowego majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, wynikw nowych analiz bezpieczestwa oraz postpu naukowotechnicznego. 37. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego okrela na pimie: 1) zakresy odpowiedzialnoci i uprawnienia operatorw sterowni oraz zmianowych pracownikw dozoru ruchu kierujcych wyczeniem reaktora ze wzgldw bezpieczestwa; 2) zakresy odpowiedzialnoci i uprawnienia do ponownego uruchomienia reaktora po zaistnieniu odchyle od normalnej eksploatacji, ktre doprowadzio do jego wyczenia lub duszego okresu postoju celem dokonania napraw. 2. Prac obiektu jdrowego steruj lub kieruj jedynie pracownicy ruchu wyznaczeni zgodnie z ust. 1. 14

3. Kierownik jednostki organizacyjnej okrela na pimie sposb postpowania w sytuacji, gdy pracownicy eksploatacji stwierdz, e stan lub warunki dziaania systemw lub elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego nie s zgodne z procedurami eksploatacyjnymi. 38. 1. W reaktorze dopuszczalne jest jedynie stosowanie paliwa jdrowego o konstrukcji, rodzaju i wzbogaceniu okrelonym w zezwoleniu na eksploatacj obiektu jdrowego wydanym przez Prezesa Agencji. 2. Dla celw prowadzenia gospodarki paliwem w rdzeniu reaktora kierownik jednostki organizacyjnej opracowuje specyfikacje (warunki techniczne) i procedury zakupu, zaadunku oraz przeadunku paliwa, prowadzenia kampanii paliwowej, wyadunku oraz prowadzenia bada paliwa i elementw rdzenia reaktora. 3. W elektrowni jdrowej paliwo jdrowe zaadowuje si do reaktora oraz wyadowuje z niego zgodnie z programem przeadunku paliwa jdrowego opracowanym zgodnie z zaoeniami projektowymi i zatwierdzonym przez Prezesa Agencji. 4. Stan rdzenia reaktora podczas przeadunku paliwa jest stale monitorowany, a program przeadunku podlega w razie koniecznoci przegldowi i modyfikacjom. 5. Po zakoczeniu przeadunku paliwa i przed uruchomieniem reaktora przeprowadza si testy w celu sprawdzenia, czy rdze reaktora funkcjonuje zgodnie z zaoeniami projektowymi. 39. 1. Przy przechowywaniu paliwa jdrowego i operacjach zwizanych z paliwem jdrowym kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego podejmuje dziaania, ktre wykluczaj moliwo zaistnienia reakcji acuchowej rozszczepienia, degradacji paliwa oraz niekontrolowanych uwolnie substancji promieniotwrczych do rodowiska. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej opracowuje pisemne procedury operacji zwizanych z paliwem i elementami rdzenia reaktora , obejmujce ruch paliwa nienapromieniowanego i napromieniowanego, jego przechowywanie na terenie obiektu jdrowego oraz przygotowanie do wysyki z terenu obiektu jdrowego. 3. Procedur przechowywania paliwa nienapromieniowanego i napromieniowanego kierownik jednostki organizacyjnej przedkada do zatwierdzenia Prezesowi Agencji. 4. Kierownik jednostki organizacyjnej okrela kryteria i opracowuje pisemne procedury postpowania z degradacj elementw paliwowych lub prtw regulacyjnych, celem minimalizacji zawartoci produktw rozszczepienia lub aktywacji w chodziwie reaktora lub w uwolnieniach gazowych. 40. 1. Rozpoczcie uruchomienia obiektu jdrowego po przeadunku paliwa do stanu krytycznego reaktora jest dopuszczalne, jeeli systemy oraz elementy konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego niezbdne dla eksploatacji obiektu jdrowego s w stanie sprawnoci funkcjonalnej dla zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy obiektu zgodnie z projektem, raportem bezpieczestwa, limitami i warunkami eksploatacyjnymi, a take innymi wymaganiami wynikajcymi z zezwolenia wydanego przez Prezesa Agencji oraz z obowizujcych przepisw. 2. Przed rozpoczciem uruchomienia obiektu do stanu krytycznego reaktora kierownik jednostki organizacyjnej sprawdza:

15

1) czy zakoczone zostay prace, prby i testy zwizane z przeadunkiem paliwa oraz planowane czynnoci utrzymania i remontw; 2) czy zostay wypenione kryteria odbioru dziaa wymienionych w pkt 1; 3) gotowo obiektu i jego pracownikw do uruchomienia reaktora do stanu krytycznego i dalszej pracy na mocy. 3. Przed uruchomieniem obiektu jdrowego do stanu krytycznego reaktora po przeadunku paliwa kierownik jednostki organizacyjnej przedkada Prezesowi Agencji, w terminie okrelonym w warunkach zezwolenia na eksploatacj: 1) charakterystyki neutronowo-fizyczne rdzenia reaktora; 2) dokumenty o gotowoci obiektu do uruchomienia po przeadunku paliwa obejmujce: a) uzupenienia i poprawki do raportu bezpieczestwa zawierajce opis zmian wprowadzonych w poprzedzajcym okresie; b) owiadczenie o: zaktualizowaniu limitw i warunkw bezpiecznej eksploatacji, oraz aktualizacji kompletu procedur i instrukcji eksploatacyjnych, w oparciu o modyfikacje obiektu wprowadzone w poprzedzajcym okresie; c) dokumentacj i protokoy dotyczce prb i gotowoci eksploatacyjnej wszystkich okrelonych urzdze; d) dokumentacj i protokoy z kontroli stanu technicznego okrelonych urzdze i o wypenieniu przez nie kryteriw akceptacji; e) dokument podsumowujcy sprawdzenie gotowoci obiektu i pracownikw do dalszej eksploatacji. 3) harmonogram dalszej eksploatacji obiektu, wczajc program uruchomienia po przeadunku paliwa, obejmujcy rozruch fizyczny i energetyczny w koniecznym zakresie. 41. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego opracowuje i wdraa program utrzymania i remontw, bada, nadzoru i kontroli systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, stanowicy cz opisu procesw zachodzcych w jednostce organizacyjnej, o ktrym mowa w art. 36k ust. 1 pkt 7 ustawy. 2. Program, o ktrym mowa w ust. 1, w szczeglnoci: 1) uwzgldnia limity i warunki eksploatacyjne, jak rwnie inne wymagania zawarte w zezwoleniu na eksploatacj obiektu jdrowego; 2) obejmuje: a) systematyczne oceny celem potwierdzenia, e systemy oraz elementy konstrukcji i wyposaenia obiektu majce istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej s w stanie wykonywa swoje funkcje w stanach eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych, b) zarzdzanie procesami starzenia si obejmujce okrelenie skutkw starzenia si oraz dziaania celem zapewnienia niezawodnego wykonywania wymaganych funkcji bezpieczestwa przez systemy oraz

16

3. Program, o ktrym mowa w ust. 1, podlega okresowym przegldom w wietle dowiadczenia eksploatacyjnego. 42. 1. Czynnoci utrzymania i remontw, bada, nadzoru i kontroli urzdze, systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego majcych istotne znaczenie dla bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej prowadzi si zgodnie z pisemnymi instrukcjami i procedurami stanowicymi cz programu, o ktrym mowa w 41, z czstotliwoci zapewniajc niezawodno i funkcjonowanie okrelonej liczby tych systemw i elementw zgodnie z zaoeniami projektowymi oraz ocenami zawartymi w raporcie bezpieczestwa. 2. Przy okreleniu czstotliwoci czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1, uwzgldnia si: 1) znaczenie okrelonych systemw i elementw konstrukcji lub wyposaenia obiektu jdrowego dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego; 2) typowy dla nich poziom niezawodnoci; 3) szacowan moliwo ich degradacji podczas pracy oraz charakterystyki starzenia si; 4) dowiadczenie eksploatacyjne. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia, e systemy oraz elementy wyposaenia obiektu jdrowego: 1) bd odczane dla celw wykonania czynnoci utrzymania, remontw, bada, prb, lub kontroli jedynie za zgod upowanionych pracownikw ruchu, oraz zgodnie z limitami i warunkami eksploatacyjnymi; 2) po wykonaniu czynnoci utrzymania, remontw, bada, prb, lub kontroli nie s ponownie wprowadzane do pracy bez dokonania udokumentowanego sprawdzenia ich konfiguracji, a gdzie jest to uzasadnione bez przeprowadzenia prby funkcjonalnej. 43. 1. Po wystpieniu jakiegokolwiek odchylenia od normalnej eksploatacji kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego ponownie ocenia moliwoci wypeniania funkcji bezpieczestwa i integralno konstrukcyjn wszystkich elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego, ktre zostay naraone na uszkodzenie w wyniku tego zdarzenia i w razie koniecznoci dokonuje ich napraw. 2. Przed wznowieniem pracy po kadym postoju reaktora, podczas ktrego obieg chodzenia reaktora by rozszczelniany albo jego szczelno moga zosta utracona przeprowadza si prby szczelnoci granicy cinieniowej tego obiegu. 3. Pod koniec kadego interwau kontrolnego zgodnie z programem, o ktrym mowa w 41, granic cinieniow obiegu chodzenia reaktora poddaje si prbie cinieniowej. 44. 1. Zmiany na etapie eksploatacji obiektu jdrowego mog polega na: 1) modernizacji systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego; 2) modyfikacji limitw i warunkw eksploatacyjnych; 17

3) modyfikacji instrukcji i procedur; 4) modyfikacji organizacji jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego docza informacje o proponowanych modernizacjach lub modyfikacjach do wniosku o wydanie pisemnej zgody na planowane: 1) modernizacje systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego majce istotne znaczenie ze wzgldu na bezpieczestwo jdrowe i ochron radiologiczn; 2) modyfikacje limitw i warunkw eksploatacyjnych; modyfikacje instrukcji i procedur uprzednio zatwierdzonych przez Prezesa Agencji. 3. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego przedkada Prezesowi Agencji opisy modyfikacji organizacyjnych majcych znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji obiektu. 4. Propozycje modernizacji i modyfikacji, inne ni okrelone w ust. 2 i 3, kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego przedkada Prezesowi Agencji do zatwierdzenia na jego danie. 45. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego opracowuje procedur zapewniajc prawidowe projektowanie, ocen, kontrolowanie i wdraanie wszelkich staych oraz tymczasowych zmian w obiekcie jdrowym w trakcie eksploatacji obiektu jdrowego. 2. Proponowane zmiany w trakcie eksploatacji obiektu jdrowego poddawane s wszechstronnym analizom bezpieczestwa przez specjalistw lub organizacje niezalene od specjalistw lub organizacji odpowiedzialnych za zaprojektowanie i wprowadzenie okrelonej zmiany. 3. Zmiany tymczasowe, w tym usunicie blokad, monta zworek i przewodw wyprowadzajcych, oznakowuje si w sposb wyrany w miejscu ich wprowadzenia oraz w miejscu sterowania obiektem jdrowym. 4. Kierownik jednostki organizacyjnej niezwocznie informuje pracownikw ruchu obiektu jdrowego o tymczasowych zmianach oraz o ich skutkach dla prowadzenia ruchu obiektu jdrowego. 5. Przed ponownym uruchomieniem obiektu jdrowego po dokonaniu zmiany lub modernizacji kierownik jednostki organizacyjnej aktualizuje dokumenty majce istotne znaczenie dla prowadzenia ruchu obiektu jdrowego, w szczeglnoci procedury ruchowe dla operatorw, oraz zapewnia przeszkolenie pracownikw obiektu jdrowego w tym zakresie. 46. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego zapewnia utrzymanie: 1) pomieszcze sterowni oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania obiektu jdrowego we waciwym stanie, w szczeglnoci przez zapewnienie: a) odpowiednich warunkw pracy w sterowniach oraz cznoci sterowni gwnej z miejscowymi punktami sterowania w obiekcie, b) zdatnoci ruchowej sterowni rezerwowej, oraz paneli wyczenia reaktora i innych paneli bezpieczestwa znajdujcych si poza sterowni gwn,

18

c) waciwego priorytetu oraz zminimalizowania liczby sygnaw ostrzegawczych w sterowniach; 2) naleytego porzdku i czystoci we wszystkich miejscach pracy w obiekcie, w szczeglnoci: usuwanie przedmiotw obcych, zbdnych materiaw i niesprawnego wyposaenia, oraz czytelne i dokadne znakowanie pomieszcze, urzdze, systemw i aparatury elementw konstrukcji lub wyposaenia obiektu majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego lub ochrony radiologicznej. 47. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego opracowuje i stosuje procedury zarzdzania dokumentami i rejestrami zwizanymi z bezpieczestwem obiektu jdrowego, w szczeglnoci takimi jak: 1) specyfikacje projektowe; 2) analizy bezpieczestwa i oceny zagroenia poarowego; 3) dane o dostawach urzdze i materiaw; 4) dokumentacja pomontaowa; 5) dokumentacja elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego dostarczona przez producentw lub dostawcw; 6) dokumentacja rozruchowa; 7) dane z eksploatacji obiektu (raporty ruchowe); 8) raporty dotyczce zdarze i incydentw w obiekcie jdrowym; 9) rejestry iloci i przemieszcze: materiaw rozszczepialnych i paliworodnych, substancji promieniotwrczych, oraz innych specjalnych materiaw i substancji; 10) dokumenty z utrzymania i remontw, bada, nadzoru i kontroli; 11) historia i dokumentacja modernizacji obiektu jdrowego; 12) dokumentacja zapewnienia jakoci; 13) dane o kwalifikacjach pracownikw, obsadzie stanowisk, badaniach lekarskich i szkoleniu; 14) raporty dotyczce reimu wodno-chemicznego; 15) rejestry dawek otrzymanych przez pracownikw; 16) dane z nadzoru zagroe radiologicznych w pomieszczeniach i na terenie obiektu; 17) rejestry uwolnie substancji promieniotwrczych do rodowiska; 18) dane z monitoringu radiologicznego rodowiska; 19) dane dotyczce przechowywania i transportu odpadw promieniotwrczych; 20) okresowe analizy bezpieczestwa. 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1 - 4, 8, 11 i 15, a take ich kopie, kierownik jednostki organizacyjnej przechowuje w dwch fizyczne oddzielonych od siebie pomieszczeniach, zabezpieczonych przed ogniem i zalaniem. 3. System zarzdzania dokumentami w obiekcie jdrowym wykorzystywane s jedynie ich najnowsze, aktualne wersje. zapewnia, e

19

48. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego poddaje systematycznej ocenie dowiadczenia z eksploatacji obiektu jdrowego, w tym w szczeglnoci nadzwyczajne zdarzenia w obiekcie jdrowym, w celu ustalenia ich bezporednich i rdowych przyczyn. 2. Tam gdzie jest to zasadne, kierownik jednostki organizacyjnej podejmuje niezwocznie odpowiednie dziaania korygujce na podstawie wnioskw z oceny, o ktrej mowa w ust. 1. 3. Informacje wynikajce z bada zdarze nadzwyczajnych s zwrotnie przekazywane pracownikom obiektu jdrowego. 4. Kierownik jednostki organizacyjnej pozyskuje i ocenia informacje o dowiadczeniach eksploatacyjnych innych obiektw jdrowych, w kraju i za granic, zwaszcza podobnego typu, w celu wycignicia wnioskw dla eksploatacji wasnego obiektu. 5. W celu wykrycia stanw, sytuacji lub niedocigni mogcych potencjalnie prowadzi do odchyle od normalnej eksploatacji wyznaczeni kompetentni pracownicy obiektu jdrowego prowadz analizy dowiadcze eksploatacyjnych, tak aby mona byo podj konieczne dziaania zaradcze celem zapobieenia takim zdarzeniom. 6. Procedury wewntrzne obowizujce w obiekcie jdrowym zobowizuj pracownikw obiektu do zgaszania kierownikowi jednostki organizacyjnej wszelkich zdarze majcych zwizek z bezpieczestwem jdrowym, oraz zachcaj do informowania take o zdarzeniach, ktre potencjalnie mog doprowadzi do skutkw niekorzystnych z punktu widzenia bezpieczestwa jdrowego lub ochrony radiologicznej. 7. Dane o dowiadczeniach eksploatacyjnych s gromadzone, dokumentowane i przechowywane w sposb umoliwiajcy ich atwe odszukanie, uzyskanie i przeprowadzenie oceny przez wyznaczonych pracownikw obiektu jdrowego. 49. Kierownik jednostki organizacyjnej posiadajcej zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego opracowuje i wdraa odpowiednie procedury celem zapewnienia waciwego planowania, oraz efektywnego prowadzenia i kontrolowania prac podczas postojw (kampanii) remontowych obiektu jdrowego, w szczeglnoci: 1) zadania oraz zakresy uprawnie decyzyjnych i odpowiedzialnoci poszczeglnych zespow i osb, w tym take pracownikw wykonawcw zewntrznych, uczestniczcych w przygotowaniu, prowadzeniu lub ocenie harmonogramw oraz czynnoci remontowych okrela si na pimie; 2) przejrzycie okrela si powizania pomidzy zespoami odpowiadajcymi za remonty a innymi zespoami, tak na terenie jak i poza terenem obiektu; przy tym na bieco informuje si pracownikw ruchu obiektu o dziaaniach zwizanych z prowadzonymi remontami, modyfikacjami i prbami; 3) optymalizuje si ochron radiologiczn, kwestie bezpieczestwa i higieny pracy, oraz ogranicza ilo odpadw i odpadw promieniotwrczych oraz zagroenia chemiczne; 4) prowadzi si kompleksowe przegldy kadej kampanii remontowej celem wycignicia wnioskw i dowiadcze do wykorzystania przy przyszych remontach.

20

Rozdzia 5 Przepisy przejciowe i kocowe 50. 1. Do dnia 31 marca 2015 r. do obiektw jdrowych eksploatowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wejcia w ycie rozporzdzenia nie stosuje si przepisw 5 9 rozporzdzenia. 2. Przepisw 24 35 oraz 40 - 42 rozporzdzenia nie stosuje si do obiektw jdrowych eksploatowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu jego wejcia w ycie. 51. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

21

Uzasadnienie projektu rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie wymaga dotyczcych rozruchu i eksploatacji obiektw jdrowych Przedstawiony projekt rozporzdzenia jest wykonaniem upowanienia zawartego w art. 38 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z pn. zm.). Nowelizacja ustawy Prawo atomowe zwizana z wdroeniem do polskiego prawa postanowie dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiajcej wsplnotowe ramy bezpieczestwa jdrowego obiektw jdrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40), dokonana ustaw z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 766) okrelia na poziomie ustawowym podstawowe wymagania dla rozruchu i eksploatacji obiektw jdrowych (art. 37a, 37b, 37c i 37d), w celu zapewnienia waciwego poziomu bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej (bjior). Niniejsze rozporzdzenie uszczegawia oraz doprecyzowuje wymagania zasygnalizowane w ustawie. Do tej pory w zakresie regulowanym niniejszym projektem rozporzdzenia nie obowizyway w Rzeczypospolitej Polskiej adne przepisy szczegowe. Przepisy zawarte w niniejszym projekcie rozporzdzenia ustanawiaj wysokie standardy zapewnienia bjior na etapie rozruchu i eksploatacji obiektw jdrowych w tym zwaszcza elektrowni jdrowych ktre oparte s na aktualnych i najnowszych przyjtych na wiecie wymaganiach w tym zakresie, zawartych w: normach bezpieczestwa Midzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), w szczeglnoci: - Safety of Nuclear Power Plants: Operation. Requirements. No. NS-R-2 (2000), oraz nowelizacji tego dokumentu: Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation. Specific Safety Requirements. No. SSR 2/2 (2011). - Commissioning for Nuclear Power Plants. Safety Guide. No. NS-G-2.9 (2003). - Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for Nuclear Power Plants. Safety Guide. No. NS-G-2.2 (2000). - The Management System for Facilities and Activities. Safety Requirements. No. GS-R-3 (2006). wytycznych Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organw Nadzoru Instalacji Jdrowych (WENRA): WENRA Reactor Safety Reference Levels. Western European Nuclear Regulators Association Reactor Harmonization Working Group, January 2008. odnonych przepisach i wymaganiach dozorowych obowizujcych w wybranych krajach UE.

W Rozdziale 1 wprowadzono szereg specjalistycznych poj zwizanych z zagadnieniami bjior obiektw jdrowych. Materia ta nie bya dotd uregulowana w polskim prawie w zwizku z tym zaistniaa konieczno zbudowania siatki pojciowej umoliwiajcej jednoznaczne sformuowanie wymaga bezpieczestwa. Przy tworzeniu definicji opierano si na midzynarodowych dokumentach opisujcych ww. kwestie, a w szczeglnoci:

22

Bezpieczestwo elektrowni jdrowych: eksploatacja, wymogi MAEA Nr NS-R-2; Glosariusz Bezpieczestwa Midzynarodowej Agencji Energii Atomowej, wersja z 2007 r..

W Rozdziale 2 ( 2-23) okrelono szereg wymaga wsplnych dla etapw rozruchu i eksploatacji obiektw jdrowych, a w szczeglnoci dotyczcych: organizacji jednostki organizacyjnej prowadzcej dziaalno polegajc na rozruchu lub eksploatacji obiektu jdrowego i operacyjnych procedur zarzdzania, zapewniajcych nadanie najwyszego pierwszestwa kwestiom bezpieczestwa jdrowego ( 2 i 3), kwalifikacji pracownikw jednostki organizacyjnej prowadzcej dziaalno polegajc na rozruchu lub eksploatacji obiektu jdrowego ( 4), limitw i warunkw eksploatacyjnych ( 5-9), szczeglnych wymaga bjior na etapie rozruchu i eksploatacji obiektu jdrowego ( 10), w tym odnonie: trybu podejmowania decyzji w sprawach bezpieczestwa jdrowego, liczby i kwalifikacji pracownikw, stosowania pisemnych procedur przy wykonywaniu dziaa istotnych dla bjior (zarwno rutynowych jak i nierutynowych), monitorowania zagadnie bezpieczestwa i okresowych ocen bezpieczestwa, ochrony fizycznej obiektu oraz zabezpiecze i ochrony fizycznej materiaw jdrowych, ochrony radiologicznej, a w szczeglnoci zawartoci programu zapewnienia jakoci w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy Prawo atomowe, gwarantujcego spenienie wymaga bjior oraz zapewnienia niezalenoci osobom i komrkom organizacyjnym sprawujcym wewntrzny nadzr nad zapewnieniem bjior ( 11), gospodarki odpadami promieniotwrczymi ( 12) oraz monitorowania wielkoci uwolnie substancji promieniotwrczych do rodowiska i ich skutkw ( 13), regulacji oraz kontroli reimu wodno-chemicznego i radiochemicznego systemw i urzdze w obiekcie ( 14), zabezpieczenia przed negatywnym wpywem prac budowlano-montaowych oraz ewentualnych wypadkw i awarii zwizanych z tymi pracami na bjior obiektu bdcego w rozruchu lub eksploatacji ( 15), ochrony przeciwpoarowej i gaszenia poarw ( 16-19), planowania i przygotowa na wypadek awarii ( 20-22), bezpieczestwa i higieny pracy (23). Naley tu podkreli konieczno wdraania wyspecyfikowanych powyej odpowiednich wymaga na poszczeglnych etapach rozruchu, tak aby zostay one w peni wdroone przed przyjciem pierwszej dostawy paliwa jdrowego na terenie obiektu jdrowego, a najpniej przed rozpoczciem rozruchu fizycznego reaktora. Poczwszy od rozruchu fizycznego reaktora, tj. od momentu rozpoczcia pierwszego zaadunku paliwa jdrowego do rdzenia rektora, obowizuje ju peen reim eksploatacyjny obiektu. W Rozdziale 3 ( 24-35) okrelono specyficzne wymagania bjior dla rozruchu obiektu jdrowego, w szczeglnoci: wymagania oglne odnonie organizacji prac rozruchowych, instrukcji i procedur rozruchowych oraz programu rozruchu jego podziau na poszczeglne etapy i zawartoci programu w odniesieniu do okrelonego etapu rozruchu ( 24-26), warunki wstpne dla rozpoczcia kolejnego etapu rozruchu ( 27),

23

wymg wstrzymania prb i testw rozruchowych w razie wystpienia zagroenia bezpieczestwa, zbadania i wyjanienia przyczyn zdarzenia oraz uzyskania zgody Prezesa Agencji na wznowienie prb lub testw ( 28), rodzaje prb i testw rozruchowych obiektu jdrowego prowadzonych na poszczeglnych etapach rozruchu obiektu jdrowego: - sprawdzenia i prby funkcjonalne poszczeglnych urzdze, konstrukcji i podsystemw obiektu, - testy przed-eksploatacyjne systemw obiektu, - testy na etapie rozruchu fizycznego reaktora, obejmujce testy zaadunku paliwa i podkrytycznoci oraz pocztkowe testy krytycznoci i pracy na niskiej mocy, - testy mocy na etapie rozruchu energetycznego jdrowego bloku energetycznego ( 29), zakres prb i testw wykonywanych na etapach: - testw przed-eksploatacyjnych systemw obiektu, - rozruchu fizycznego reaktora, - rozruchu energetycznego jdrowego bloku energetycznego ( 30-32), wymagania dotyczce zawartoci i sposobu opracowania dokumentacji rozruchowej, raportw z poszczeglnych prac rozruchowych oraz raportu z rozruchu obiektu jdrowego ( 33-35).

W Rozdziale 4 ( 36-49) okrelono specyficzne wymagania bjior dla eksploatacji obiektu jdrowego, w szczeglnoci dotyczce: opracowania, przegldw i aktualizacji instrukcji i procedur eksploatacyjnych ( 36), okrelenia zakresw odpowiedzialnoci i uprawnie personelu ruchowego obiektu - operatorw sterowni oraz pracownikw dozoru ruchu ( 37), gospodarki paliwem jdrowym i prowadzenia operacji z paliwem ( 38 i 39), warunkw uruchomienia obiektu jdrowego po przeadunku paliwa ( 40) w tym wymg przedkadania Prezesowi Agencji: - charakterystyk neutronowo-fizycznych rdzenia reaktora, - dokumentw o gotowoci obiektu do uruchomienia po przeadunku paliwa, - harmonogramu dalszej eksploatacji obiektu, programu utrzymania i remontw, bada, nadzoru i kontroli systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej ( 41 i 42), postpowania w razie wystpienia jakiegokolwiek zdarzenia odchylenia od normalnej eksploatacji, oraz wykonywania prb szczelnoci i prb cinieniowych granicy cinieniowej obiegu chodzenia reaktora ( 43), staych i czasowych zmian w obiekcie wprowadzanych na etapie eksploatacji w szczeglnoci wymg przedkadania Prezesowi Agencji informacji o proponowanych modernizacjach lub modyfikacjach wraz z wnioskiem o wydanie zgody na ich przeprowadzenie ( 44 i 45), utrzymania we waciwym stanie pomieszcze sterowni, aparatury kontrolnopomiarowej i sterowania, oraz naleytego porzdku i czystoci we wszystkich miejscach pracy w obiekcie jdrowym ( 46), zarzdzania dokumentami i rejestrami zwizanymi z bezpieczestwem jdrowym ( 47),

24

analiz dowiadcze z eksploatacji obiektu i wykorzystania wnioskw z tych analiz do poprawy poziomu bezpieczestwa eksploatacji ( 48), planowania, efektywnego prowadzenia i kontrolowania prac podczas postojw (kampanii) remontowych obiektu (49).

Rozdzia 5 ( 50 i 51) zawiera przepisy przejciowe i kocowe, w szczeglnoci przepis 50 ust. 2 stanowi i przepisw rozporzdzenia dotyczcych rozruchu obiektu jdrowego, uruchomienia obiektu jdrowego po przeadunku paliwa oraz utrzymania i remontw, bada, nadzoru i kontroli stanu technicznego systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej nie stosuje si do obiektw jdrowych eksploatowanych w dniu jego wejcia w ycie. Podejcie takie jest uzasadnione faktem i nie da si naoy powyej opisanych wymaga na obiekty (reaktor badawczy MARIA oraz przechowalniki wypalonego paliwa jdrowego 19 i 19A), ktre zostay i uruchomione przed wyjciem w ycie niniejszego rozporzdzenia. Z kolei przepisy dotyczce limitw i warunkw eksploatacyjnych bd miay zastosowanie do tych obiektw jdrowych od dnia 1 kwietnia 2015 r. ( 50 ust. 1 projektu rozporzdzenia). Projekt rozporzdzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z pn. zm.). Projekt rozporzdzenia podlega obowizkowi przedstawienia, na podstawie art. 33 Traktatu ustanawiajcego Europejsk Wsplnot Energii Atomowej (Traktat Euratom), do zaopiniowania Komisji Europejskiej.

25

OCENA SKUTKW REGULACJI 1. Podmioty, na ktre oddziauje projektowana regulacja Projekt rozporzdzenia dotyczy podmiotw eksploatujcych obiekty jdrowe, podmiotw prowadzcych rozruch oraz wykonywajcych prace na etapie rozruchu lub eksploatacji tych obiektw majce lub mogce mie wpyw na bezpieczestwo jdrowe lub ochron radiologiczn, a take podmiotw nadzorujcych te dziaalnoci. Porednio projekt dotyczy take Prezesa Pastwowej Agencji Atomistyki, ktry jako organ waciwy w sprawach wydawania zezwole na wykonywanie dziaalnoci polegajcej na rozruchu lub eksploatacji obiektu jdrowego bdzie: - weryfikowa, w toku prowadzenia postpowania administracyjnego w sprawie wydania odpowiedniego zezwolenia, przygotowanie do rozruchu lub eksploatacji, zarwno obiektu jdrowego jak i jednostki organizacyjnej wystpujcej z wnioskiem o zezwolenie na rozruch lub eksploatacj obiektu zgodnie z wymaganiami projektowanego rozporzdzenia; a nastpnie - kontrolowa na etapie rozruchu i eksploatacji obiektw jdrowych wypenianie wymogw projektowanego rozporzdzenia. 2. Konsultacje Projekt rozporzdzenia w ramach konsultacji spoecznych zostanie skierowany do nastpujcych podmiotw: 1. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 2. Stowarzyszenie Inspektorw Ochrony Radiologicznej, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna, 3. Stowarzyszenie Elektrykw Polskich Komitet Energetyki Jdrowej SEP, ul. witokrzyska 14, 00 050 Warszawa, 4. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, 5. Zakad Unieszkodliwiania Odpadw Promieniotwrczych, ul. Andrzeja Sotana 7, 05-400 Otwock-wierk, 6. Narodowe Centrum Bada Jdrowych, ul. Andrzeja Sotana 7, 05-400 Otwock-wierk, 7. Instytut Fizyki Jdrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Krakw, 8. Polska Grupa Energetyczna PGE, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, 9. Stowarzyszenie Ekologw na Rzecz Energii Nuklearnej - SEREN Polska ul. witokrzyska 14, 00 050 Warszawa, 10. Fundacja Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00 743 Warszawa, 11. Polski Klub Ekologiczny Zarzd Gwny, ul. Romanowicza 2/410, 30-702 Krakw, 12. Centrum Europejskie Zrwnowaonego Rozwoju, ul. Kotaja 21 50-006 Wrocaw, 13. Fundacja Greenpeace Polska, ul. Lirowa 13, 02-387 Warszawa, 14. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Krakw, 15. Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, 16. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa,

26

17. Komisja Krajowa NSZZ Solidarno, ul. Way Piastowskie 24, 80-855 Gdask, 18. Oglnopolskie Porozumienie Zwizkw Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, 19. Business Centre Club, pl. elaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, 20. Zwizek Rzemiosa Polskiego, skr. poczt. 54, 00-952 Warszawa 21. Forum Zwizkw Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz, 22. Rada Krajowa Federacji Konsumentw, Al. Stanw Zjednoczonych 53, 04028 Warszawa, 23. Forum Odbiorcw Energii Elektrycznej i Gazu, ul. Poleczki 21 lok. 9, 02-822 Warszawa. Projekt rozporzdzenia zostanie take umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rzdowego Centrum Legislacji w zakadce Rzdowy Proces Legislacyjny, Biuletynie Informacji Publicznej Pastwowej Agencji Atomistyki oraz na stronie internetowej Pastwowej Agencji Atomistyki. 3. Wpyw regulacji na sektor finansw publicznych, w tym budet pastwa i budety jednostek samorzdu terytorialnego Przyjcie rozporzdzenia bezporednio nie wpywa na budety jednostek administracji rzdowej i samorzdowej. Porednio jednak bdzie skutkowa zwikszeniem przychodw tych jednostek, w zwizku z opatami wnoszonymi przez operatorw elektrowni jdrowych (EJ), w tym zwaszcza na rzecz samorzdw (za wydanie projektowego rozporzdzenia jest konieczne dla licencjonowania EJ). 4. Wpyw regulacji na rynek pracy Wejcie w ycie rozporzdzenia porednio wywoa pozytywne skutki dla rynku pracy. Umoliwi wzrost zatrudnienia w zwizku z rozruchem i eksploatacj elektrowni jdrowych (EJ), czego niezbdnym warunkiem jest wydanie rozporzdzenia okrelajcego wymagania dla rozruchu i eksploatacji EJ z punktu widzenia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej. 5. Wpyw regulacji na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym na funkcjonowanie przedsibiorstw Wejcie w ycie rozporzdzenia porednio moe mie pozytywny wpyw na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo poniewa uruchomienie elektrowni jdrowych w Polsce (do czego koniecznym warunkiem jest m.in. wydanie tego rozporzdzenia) przyczyni si do podwyszenia poziomu technicznego i organizacyjnego krajowych przedsibiorstw, ktre bd realizowa dostawy i wiadczy usugi na rzecz EJ, a tym samym zwikszy ich konkurencyjno wewntrzn i zewntrzn. Ponadto, wprowadzenie dziaajcej zgodnie z zasadami bezpieczestwa jdrowego energetyki jdrowej do krajowego systemu elektroenergetycznego moe przyczyni si do stabilizacji lub nawet stopniowego obnienia cen energii elektryczne w Polsce, a to z kolei sprzyja bdzie konkurencyjnoci krajowego przemysu. 6. Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionalny. Wejcie w ycie rozporzdzenia nie bdzie miao bezporedniego wpywu na sytuacj i rozwj regionw. Natomiast porednio bdzie miao wpyw pozytywny (jako e projektowane rozporzdzenie jest konieczne dla rozwoju energetyki jdrowej), 27

przyczyniajc si do wzrostu zatrudnienia i rozwoju lokalnych przedsibiorstw, rozbudowy lokalnej infrastruktury, oraz zwikszenia przychodw samorzdw z tytuu opat wnoszonych przez podmioty eksploatujce obiekty jdrowe, co umoliwi sfinansowania wielu wydatkw na cele oglnospoeczne. 7. Wskazanie rde finansowania Finansowanie dziaa majcych na celu spenienie wymaga okrelonych w projekcie niniejszego rozporzdzenia powinno stanowi element kosztw eksploatacyjnych obiektw jdrowych. 8. Korzyci spoeczne Proponowana regulacja bdzie istotnym elementem utrzymania bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej kraju na waciwym poziomie. Wejcie w ycie rozporzdzenia bdzie miao pozytywny wpyw na ochron spoeczestwa przed oddziaywaniem radiologicznym obiektw jdrowych, w stanach eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych. Ponadto, porednio w zwizku z rozwojem energetyki jdrowej przyczyni si do rozwoju gospodarczego kraju, a zwaszcza regionw w ktrych zlokalizowane zostan obiekty jdrowe, poprzez: ograniczenie cen energii elektrycznej dla odbiorcw kocowych, zwikszenie zatrudnienia, wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, oraz zwikszenie przychodw budetu pastwa i jednostek samorzdu z opat wnoszonych przez podmioty eksploatujce obiekty jdrowe co uatwi finansowanie wydatkw na cele oglnospoeczne. 9. Wpyw regulacji na ochron rodowiska. Wejcie w ycie rozporzdzenia bdzie miao pozytywny wpywu na ochron i stan rodowiska. Okrelone w przedmiotowym projekcie rozporzdzenia podstawowe wymagania dotyczce rozruchu i eksploatacji obiektw jdrowych maj na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej na etapie rozruchu i podczas prowadzenia eksploatacji obiektw jdrowych, co przeoy si na skuteczn ochron rodowiska przed zagroeniami wynikajcymi z dziaania promieniowania jonizujcego.

28