You are on page 1of 6

Zacznik nr 1 do OSR Zestawienie uwag zgoszonych przez NCBJ oraz PKPP Lewiatan w toku uzgodnie spoecznych do Projektu rozporzdzenia

Rady Ministrw w sprawie wymaga bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzgldnia projekt obiektu jdrowego LP Podmiot Oznaczenie Uwagi zgaszajcy paragrafu, uwag ktrego dotyczy NCBJ uwaga Zgodnie z definicj przedstawion w dokumencie Dyrektyoglna wa Rady 2009/71/EURATOM z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiajca wsplnotowe ramy bezpieczestwa jdrowego obiektw jdrowych pojcie Obiekt jdrowy oznacza: a) zakad wzbogacania, zakad produkcji paliwa jdrowego, elektrowni jdrow, zakad przetwarzania, reaktor badawczy, obiekty suce do przechowywania wypalonego paliwa; oraz b) obiekty suce do przechowywania odpadw promieniotwrczych znajdujce si w tym samym miejscu i bezporednio zwizane z obiektami jdrowymi wymienionymi w lit. a). W przedstawionym projekcie wystpuj okrelenia zwizane z obiektem jdrowym, ktre w dalszej treci sprowadzaj si do reaktorw jdrowych np. 10 traktuje o obiekcie jdrowym a tre dotyczy prawdopodobiestwa wystpienia uszkodze rdzenia reaktora. Takich sformuowa jest w projekcie wicej. W projekcie dokumentu jest szereg rozdziaw powicoStanowisko PAA

Uwaga suszna zostaa uwzgldniona. oglna definicja obiektu jdrowego nastrcza trudnoci w formuowaniu szczegowych wymaga. Wymagania zawarte w projekcie rozporzdzenia w caoci odnosz si do elektrowni jdrowych. W zdecydowanej wikszoci odnosz si one te reaktorw badawczych. Za do innych obiektw jdrowych odnosz si wymagania oglne i cz uwag szczegowych. W nowej wersji projektu rozporzdzenia zostay jednoznacznie wskazane wymagania odnoszce tylko do elektrowni jdrowych, oraz do obiektw z reaktorami (elektrowni jdrowych i reaktorw badawczych), oraz zostay okrelone wyczenia i zakres stosowalnoci szczegowych wymaga do

NCBJ

1 pkt 6

3 4

NCBJ NCBJ

1 pkt 17 1 pkt 19

NCBJ

1 pkt 20

nych reaktorom jdrowym i tam naley zgromadzi wszyst- obiektw innego rodzaju (stosokie wymagania odnoszce si do projektowania tego typu wane odpowiednio). obiektw, np. w Dziale IV jest Rozdzia 1 Reaktor, Rozdzia 2 Obieg chodzenia reaktora, Rozdzia 3 System Nie ma potrzeby definiowania tych obudowy bezpieczestwa reaktora. poj, s one zrozumiae oraz poW wielu sformuowaniach wystpuje pojcie metody de- wszechnie stosowane w literaturze terministyczne i metody probabilistyczne. Proponuje si fachowej. wprowadzenie tych okrele do 1. W okreleniu granicy obiegu cinieniowego chodzenia re- Uwaga nie zostaa uwzgldniona aktora wodno-cinieniowego proponujemy pierwsze tire zdaniem projektodawcw definicja zmieni na: najbardziej zewntrzny zawr odcinajcy na jest prawidowa i nie wymaga rurocigu pary wieej i rurocigu wody zasilajcej. Drugie zmian: w pierwszym tire sformuotire jest cakowicie niezrozumiae. Trzecie do przyjcia. wanie jest bardziej oglne (chodzi nie tylko o te rurocigi ale te wszelkie inne, jak np. systemu CVCS). 2-gie tire jest zrozumiae dla specjalistw z zakresu energetyki jdrowej. Zmieni sowo postulowane na rozpatrywane Uwaga zostaa uwzgldniona Proponuje si usun tekst i nie jest moliwe jego awaryj- Propozycja nie zostaa uwzgldne rczne wyczenie przez wprowadzenie do rdzenia reak- niona. Owszem operator musi tora prtw bezpieczestwa. Operator musi mie zawsze mie zawsze moliwo wyczemoliwo wyczenie reaktora. Czynno ta moe by re- nia reaktora, lecz gdy nie zadziaa alizowana przez system sterowania w trybie sekwencyjnym. system wyczenia (automatycznego lub rcznego) prtami bezpieczestwa, to musi by wykorzystany system alternatywny przez wtrysk stonego kwasu borowego. Proponuje si zmieni sowo rozszerzone warunki projek- Propozycja nie zostaa uwgldniotowe przez warunki poza projektem. na obecne sformuowanie brzmi

NCBJ

1 pkt 24

Proponuje si uzupeni nazw na stan bezpiecznego wyczenia reaktora.

NCBJ

1 pkt 29

Proponuje si uzupeni na system bezpieczestwa reaktora oraz doda z rdzenia i przy reaktorowego przechowalnika wypalonego paliwa.

8 9 10

NCBJ NCBJ NCBJ

1 pkt 30 1 pkt 36

Proponuje si uzupeni system zabezpiecze reaktora.

Proponuje si wprowadzi stopienie co najmniej jednego prta paliwowego. 4 ust. 1 Brak definicji podejcie zachowawcze. Nie widzimy potrzeby definiowania pkt 1 tego (potocznego) sformuowania, jest ono zrozumiae zwaszcza dla specjalistw. Poza tym jest to pojcie uywane w ustawie - Prawo atomowe, wobec czego nie

zrczniej i jest blisze terminowi anglojzycznemu design extension conditions, take w kontekcie pojcia warunki projektowe (design basis conditions). Propozycja nie zostaa uwzgldniona to byoby okrelenie ograniczajce stosowalno tego pojcia: chodzi nie tylko o reaktory, ale o elektrownie jdrowe i jdrowe bloki energetyczne, a take instalacje cyklu paliwowego traktowane jako cao. Propozycja takiej modyfikacji nie zostaa uwzgldniona. Tym niemniej definicja tego pojcia zostanie zmodyfikowana w taki sposb, aby bya ona odpowiednia zarwno do obiektw jdrowych z reaktorami jak i obiektw jdrowych innego rodzaju. Propozycja nie zostaa uwzgldniona z uzasadnieniem jak w pkt 6. Usunito definicj.

11 12

NCBJ LEWIATAN

4 ust. 1 Nie wiadomo co znaczy opanowanie zachowania. pkt 2 3 pkt 1a Tre tego punktu moe sugerowa, i uwzgldnienie pierwszego poziomu bezpieczestwa w kadym wypadku musi oznacza zaprojektowanie obiektu jdrowego z zastosowaniem zwielokrotnienia, niezalenoci funkcjonalnej i rnorodnoci ukadw i urzdze wanych dla bezpieczestwa. Taka definicja pierwszego poziomu bezpieczestwa nie jest do koca zgodna z wytycznymi MAEA. Zwielokrotnienie, niezalenoci i rnorodnoci ukadw i urzdze zasadniczo powinny zosta ujte w drugim i trzecim poziomie bezpieczestwa. w pierwszym poziomie bezpieczestwa natomiast powinny by uwzgldniane jedynie w pewnych uzasadnionych przypadkach (nie w kadym wypadku, gdy nie jest to czst praktyk)

13 14

NCBJ LEWIATAN

10 30 pkt 6 i pkt 10

Zamiast sowa czstoci proponuje si zastosowa sowo prawdopodobiestwo. Cele bezpieczestwa nie powinny zalee od rodzaju wy- Projektodawca w peni podziela branej technologii. Rozporzdzenia winny okrela wyma- pogld wyraony przez zgaszajgania bezpieczestwa jdrowego, a nie rodki wdroenia cego uwag. konkretnej technologii.

moe by ono definiowane w akcie wykonawczym do ustawy. Znaczenie jest oczywiste - wynika te z kontekstu. Nie zostaa uwzgldniona - tre tego punktu jest zgodna z zaleceniami MAEA, por.: NS-R-1 (2.10): (1) The aim of the first level of defence is to prevent deviations from normal operation, and to prevent system failures. This leads to the requirement that the plant be soundly and conservatively designed, constructed, maintained and operated in accordance with appropriate quality levels and engineering practices, such as the application of redundancy, independence and diversity. To meet this objective, careful attention is paid to the selection of appropriate design codes and materials, and to the control of fabrication of components and of plant construction. (). Uwaga zostaa uwzgldniona.

Wymg uwzgldnienia w rozszerzonych warunkach projektowych niekontrolowanego spadku poziomu wody odnosi si de facto jedynie do reaktorw wodno-cinieniowych (PWR) jest zbyt warunkowany konkretn technologi, aby mg by zawarty w akcie o charakterze generalnym, jakim jest rozporzdzenia. Rozporzdzenie powinno bra pod uwag rne moliwe technologie budowy reaktora.

Zdaniem projektodawcw wymg ten dotyczy te BWR i ew. te innych reaktorw, w ktrych przeadunek paliwa odbywa si pod wod. Por. WENRA Reference Levels 2008 (Issue F, Appendix).

15

NCBJ

32

16

NCBJ NCBJ

32 ust. 2 41

NCBJ

53

W odniesieniu do 30 pkt 10 por. uwag powyej. Reaktory pracujce w innych technologiach ni PWR (np. reaktory jdrowe wodne wrzce BWR) nie posiadaj wytwornicy Przeformuowano projekt. Dopisapary. no: reaktora wodnocinieniowego. W nowej wersji rozporzdzenia zapisy odnoszce si tylko do reaktorw wodnocinieniowych zostan umieszczone w oddzielnym ustpie. Powinien zaczyna si: Projekt reaktora jdrowego po- Uwaga suszna w nowej wersji niewa w spisie rozwiza mowa jest wycznie o reakto- projektu rozporzdzenia zostanie rach. uyte okrelenie elektrowni jdrowej oraz reaktora badawczego (por. te komentarz do uwagi oglnej w pkt. 1). Nie obiekt jdrowy a reaktor jdrowy. Uwaga suszna komentarz jak w pkt 15. Wystpuje sformuowanie zgodnie z ustalonym progra- Uwaga przyjta - w nowej wersji mem. Brak definicji tego programu lub odniesienia odo projektu rozporzdzenia zostanie przepisw okrelajcych taki program. doprecyzowane, e program kwalifikacji okrela projektant obiektu jdrowego. Dotyczy reaktora jdrowego a nie obiektu jdrowego. To Uwaga suszna wymogi te doty-

NCBJ

67

NCBJ

122 ust. 5

samo dotyczy 55, 56 ust. 3, 57 ust. 3, 60 ust. 2, 61 cz elektrowni jdrowych i reaktoust. 1, 62 i 63. rw badawczych (komentarz jak w pkt 15). Proponuje si zmieni obiekcie jdrowym na elektrowni Uwaga suszna z tym, e wymg jdrowej. stosowania obudowy bezpieczestwa dotyczy te reaktorw badawczych, dlatego w 67.1 zostanie uyte sformuowanie w elektrowni jdrowej oraz reaktorze badawczym. Proponuje si Turbozesp w elektrowni jdrowej Nie ma potrzeby dodawa w elektrowni jdrowej ze wzgldu na to, e rozporzdzenie to nie dotyczy konwencjonalnych elektrowni cieplnych, a ponadto zdefiniowano pojcie jdrowy blok energetyczny.

Uyte skrty oznaczaj: LEWIATAN Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan NCBJ Narodowe Centrum Bada Jdrowych