You are on page 1of 24

PGE EJ 1 Sp. Z 0.0.

00-496 Warszawa, ul . Mysia 2


tel. 22 340 10 53, fax 22 3401041
Warszawa, 03.01.2012 r.
EJ1/ ... 4. ..12012
Pan Janusz Wlodarski
Prezes
Panstwowej Agencji Atomistyki
ul. Krucza 36
00-522 Warszawa
Szanowny Panie Prezesie,
nawiqzujqc do pisma Pana Prezesa z dnia 20 grudnia 2011 r.
(znak: P-PAAl598/2939/2011), dotyczqcego uzgodnien w zakresie
projekt6w rozporzqdzen Rady Ministr6w:
- w sprawie wymagan bezpieczenstwa jqdrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma
projekt obiektu jqdrowego oraz
w sprawie zakresu sposobu przeprowadzania analiz bezpieczenstwa
przeprowadzanych przed wystqpieniem z wnioskiem 0 wydanie zezwolenia na
obiektu jqdrowego, oraz zakresu raportu bezpieczenstwa dla obiektu
jqdrowego,
uprzejmie za umozliwienie nam dodatkowych uwag do
projekt6w przedmiotowych rozporzqdzen.
W do niniejszego pisma propozycje modyfikacji tresci
wymienionych wyzej projekt6w rozporzqdzen, kt6rych zgodnie z naszq
najlepszq wiedzq, pomoze w sprawnym przeprowadzeniu procedur oceny technologii,
kt6re brane pod w zwiqzku z planami budowy pierwszej polskiej elektrowni
jqdrowej.
PGE EJ 1 Sp. z 0.0. z siedzib<\ w Warszawie, 00496 Warszawa, ul. Mysia 2, wpisana do Krajowego Rejeslru Sqdowego prowadzonego
przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy. XII Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000347416, NIP: 701021-8299, REGON:
142242032, Kapilal zakladowy: 73 000 000 zl. Kapilal wplacony: 73000000 zl. Konlo bankowe: Bank Pekao SA, nr: 21 12406292 1111 0010
29437844. www.pgeej1.pl
5wladomlelo atomie
Jednoczesnie za znaczqcej zgtaszanych
przez nas wczesniej uwag i zadeklarowac gotowosc dalszego aktywnego uczestnictwa w
pracach zwiqzanych z opracowaniem projekt6w akt6w wykonawczych do ustawy Prawo
atomowe.
Z powazaniem REZEMlZARZJ\OU
p.O. P
.,
Wtt6l( ro
PGE EJ 1 Sp. Z 0.0. Z siedzlb'l w Warszawie, 00-496 Warszawa , ui. Mysia 2, wpisana do Krajowego Rejeslru Sqdowego prowadzonego
przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xli Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000347416, NIP: 701-021-82-99, REGON:
142242032, Kapilal zakladowy: 73 000 000 zl . Kapilal wplacony: 73 000 000 zl . Konlo bankowe: Bank Pekao SA, or: 21 1240 6292 1111 0010
29437844. www.pgeej1.pl
5wiadomielolatomie
?
Uwagi do projektu Rozporzdzenia Rady Ministrw
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczestwa przeprowadzanych przed wystpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na budow obiektu jdrowego, oraz zakresu wstpnego raportu bezpieczestwa dla obiektu jdrowego
(wersja z dnia 20.12.2011)

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt
/ Litera
Uwaga Propozycja zmian zapisw
1. Uwaga oglna Proponujemy doprecyzowa pojcie obudowa bezpieczestwa,
bd to jako odrbna definicja w 1, bd te poprzez podanie jej w
rozdziale dotyczcym obudowy bezpieczestwa. Rozumiemy
bowiem, e poprzez termin obudowa bezpieczestwa reaktora
rozumie si pierwotn obudow bezpieczestwa reaktora oraz
wtrn obudow bezpieczestwa reaktora cznie.

2. Uwaga oglna Wskazane jest zdefiniowanie pojcia PZI jako postulowanych
zdarze inicjujcych.

3. 1 pkt 10 w zw. z 1 pkt
14
W pkt 10 mowa jest o tym, e pojedyncze uszkodzenie nie skutkuje
utrat zdolnoci systemu do wypeniania jego funkcji
bezpieczestwa, za w pkt 14 definiujcym pojedyncze uszkodzenie
pisze si, e to takie uszkodzenie, ktre powoduje utrat zdolnoci
do wypeniania jego funkcji bezpieczestwa. Wskazane jest
doprecyzowanie tych poj, tak by byy one spjne.

4. 1 pkt 17 Pojcie przewidywany stan przejciowy bez awaryjnego wyczenia
reaktora nie jest uywane w niniejszym rozporzdzeniu.
Proponujemy usun to pojcie z 1.

5. 6 ust. 2 Propozycja wykrelenia sformuowania wszelkich stanw. Normalna
eksploatacja jest zdefiniowana jako jeden stan.
Proponuje si zapis:
2. Wykaz PZI przyjty do analiz bezpieczestwa dla
konkretnego projektu obiektu jdrowego w okrelonej
lokalizacji obejmuje PZI wewntrzne oraz zewntrzne
i okrela si go tak, eby obejmowa wszystkie
prawdopodobne uszkodzenia systemw, konstrukcji
1

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
obiektu oraz elementw wyposaenia obiektu
jdrowego oraz bdy ludzkie, jakie mogyby powsta
podczas wszelkich stanw normalnej eksploatacji
obiektu jdrowego.
6. 7 ust. 1 pkt 2
Sugestia przeformuowania zdania Propozycja zmiany:
w szczeglnoci rozerwania rurocigw o rnej
rednicy i we wszystkich moliwych miejscach
7. 7 ust. 1 pkt 3
Sugestia przeformuowania zdania Propozycja zmiany:
mogcych wystpi podczas wszystkich trybw
prowadzenia eksploatacji obiektu;
8. 7 ust. 2 pkt 6 Sugestia zmiany szyku wyrazw.
Propozycja zmiany na:
uwolnienia pynw technologicznych z
uszkodzonych systemw lub elementw
wyposaenia obiektu jdrowego w tym substancji
trujcych lub smarw.
9. 7 ust. 2 pkt 9 w zw. z
pkt. 8
Proponuje si wykreli in fine sformuowanie w tym efekty odrzutu
ze wzgldu na to, i ten efekt zosta ju zawarty wczeniej, w pkt 8.

10. 11 ust. 1 pkt 2 Proponujemy usun sformuowanie lub bardzo mao istotnych
konsekwencjach. Uyte sformuowanie nie pozwoli na zamknicie
wykazu PZI.

11. 17 Proponujemy usunicie sformuowania lub jednoczesnego
wystpienia wewntrznego zdarzenia inicjujcego i zagroenia
zewntrznego, gdy okrelenie kilku PZI obejmuje tre usunitego
fragmentu.
Proponuje si zapis:
17. Nie jest konieczne uwzgldnianie
jednoczesnego wystpienia kilku PZI lub
jednoczesnego wystpienia wewntrznego zdarzenia
inicjujcego i zagroenia zewntrznego, o ile nie ma
midzy nimi zwizku przyczynowego, ale wykonuje
si ocen moliwych uszkodze lub niesprawnoci,
jakie mogyby wystpi podczas dugookresowego
dochodzenia do stanu bezpiecznego wyczenia..
2

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
12. 27 ust. 6 pkt 3 W przedmiotowym punkcie mowa jest o cakowitej utracie zasilania
elektrycznego obiektu jdrowego trwajcej przez dugi okres czasu.
Zasadne jest doprecyzowanie o jakim (dugim) czasie jest tu mowa.

13. 28, Zacznik nr 2 pkt
7.5.3.1.
W przedmiotowych punktach mowa jest odpowiednio o sekwencjach
awaryjnych definiujcych rozszerzone warunki projektowe oraz
modelowaniu sekwencji awaryjnych. Zasadne jest doprecyzowanie
tych sekwencji. Co si w nich zawiera?

14. 31 ust. 1 pkt 6 Proponujemy zastpienie sowa wytrysk sowem wyrzut.
15. 33 pkt 2 Proponujemy usun na mocy.
Odnonie sformuowania tryby pracy patrz uwaga nr 18 poniej.

16. 40 ust. 4
W przedmiotowym punkcie mowa jest o analizie systemw, przy
czym nie jest doprecyzowane o jakich analizach i jakich systemach
jest tu mowa.

17. Zacznik nr 1 W tabeli wystpuj takie pojcia jak uszkodzenie koszulek frakcji
elementw paliwowych. W naszej ocenie zasadne jest
doprecyzowanie tych sformuowa.
Na str. 19 za wystpuj takie pojcia jak: uszkodzenie paliwa,
dua degradacja paliwa, due uwolnienia i bardzo due
uwolnienia. Pojcia te rwnie wymagaj doprecyzowania lub
uspjnienia z terminologi z pozostaymi regulacjami.

18. Zacznik nr 2 pkt 2.4 Sformuowanie tryby pracy jdrowego bloku energetycznego jest
nieprecyzyjne i moe by rne interpretowane. W 33 mowa jest o
trybach pracy na jakie obiekt zosta zaprojektowany. W kontekcie
posugiwania si zwrotem stany pracy nie jest jednoznaczne czy
chodzi o to samo? Proponujemy uywanie sformuowania stan

3

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt


/ Litera
Uwaga Propozycja zmian zapisw
obiektu zgodnie z propozycj zawart w uwagach do rozporzdzenia
projektowego.
19. Zacznik nr 2 pkt 2.5 Proponujemy zastpi wyraz materiay wyrazem dokumenty.
20. Zacznik nr 2 pkt 2.2.6 i
2.2.7
W obu wskazanych punktach rozporzdzenie posuguje si
odpowiednio w 2.2.6 mocy cieplnej rdzenia reaktora i w 2.2.7 mocy
cieplnej reaktora. W naszej ocenie powinno chodzi o to samo, czyli
moc ciepln reaktora.

21. Zacznik nr 2 pkt 4 Proponujemy wykreli z tytuu tego punktu sformuowanie -
sporzdzona na podstawie raportu lokalizacyjnego. Jednoczenie,
dla wskazania, i dane dla WRB dla oceny lokalizacji mog
pochodzi z raportu bezpieczestwa, proponujemy dopisa nowy pkt
4.12 w nastpujcym brzmieniu 4.12. Dokumenty wczone do WRB
poprzez odwoania (ktry jest zbieny z pkt 2.5. Zacznika nr 2).
Proponujemy zapis:
4. Ocena lokalizacji obiektu jdrowego,
I dodanie nowego pkt. 4.12.
4.12. Dokumenty wczone do WRB poprzez
odwoania.
22. Zacznik nr 2 pkt 6.7.1 Uwaga redakcyjna. Proponujemy wpisa dwukropek po wyrazie
stanach.

23. Zacznik nr 2 pkt 7.3 i
7.4.1.
Zasadne jest doprecyzowanie, czy stany awaryjne s tosame z
pojciem warunkw awaryjnych, o ktrych mowa w Prawie
atomowym.

24. Zacznik nr 2 pkt 7.4.1 Proponujemy wpisa w stanie normalnej eksploatacji zamiast w
stanach normalnej eksploatacji.

25. Zacznik nr 2 pkt 7.5 Uwaga redakcyjna. Po wyrazie Analizy naley doda
probabilistyczne bezpieczestwa.


Uwagi do projektu Rozporzdzenia Rady Ministrw
w sprawie wymaga bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzgldnia projekt obiektu jdrowego
(wersja z dnia 20.12.2011).

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt
/ Litera
Uwaga Propozycja zmian zapisw
1. Uwaga oglna
A take:
2 pkt 2
12 pkt 1
51 ust. 4 pkt 2
W zwizku z tym, e specjalistyczne sownictwo zwizane z technik reaktorow
nie jest w Polsce wystarczajco ujednolicone, obecnie wydawane
rozporzdzenia bd stanowi wzorzec lingwistyczny dla tej czci energetyki.
Jednoczenie, szereg dzisiaj niezdefiniowanych wyrae naley do jzyka
technicznego, fachowego, specyficznego dla energetyki jdrowej. Jzyk ten jest
specyficzny dla tych, ktrzy projektuj, analiz, buduj i eksploatuj technologie
jdrowe, przy czym polscy specjalici uywaj okrele, ktrych rozumienie nie
jest jednakowe z racji ich przeoenia na jzyk polski z rnych dokumentw i
rnych jzykw.
Std te postulujemy, o ile to moliwe, wprowadzenie do sownika poj
sformuowa jeszcze nie zdefiniowanych. W naszej ocenie w sposb znakomity
uatwi to pniejsze stosowanie tych terminw.
W tym zakresie zwracamy uwag szczeglnie na takie pojcia jak:
1) degradacja rdzenia reaktora i znaczca degradacja rdzenia (vs.
stopienie rdzenia reaktora),
2) znaczca degradacja rdzenia,
3) degradacja elementw paliwowych (np. 52 ust. 2) i znaczca
degradacja elementw paliwowych,
4) degradacja paliwa jdrowego i znaczca degradacja paliwa jdrowego
(np. 52 ust. 2, 52 ust. 3 pkt 1, 105 pkt 4),
5) podejcie zachowawcze,
6) element paliwowy i zestaw paliwowy,
7) paliwo jdrowe i materia paliwa jdrowego (czyli matryca paliwowa?).

1

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
Ponadto, o ile w danym konkretnym przypadku, nie jest moliwe wprowadzenie
jednoznacznej definicji (lub wskazania celu lub funkcji jakie pojcie ma peni),
proponujemy rozway moliwo wprowadzenia wyjanie w Uzasadnieniu do
przedmiotowego rozporzdzenia, w takiej formule, aby jednoznacznie mona
byo interpretowa dane pojcie jako np. odpowiednik pojcia uywanego w
dokumentach midzynarodowych (dla przykadu pojcie przewidywane stany
przejciowe bez awaryjnego wyczenia reaktora stanowi odpowiednik ang.
ATWS, czyli Anticipated transient without scram).
2. Uwaga oglna;
1 pkt 29
1 pkt 38
1 pkt 38 lit. b
2 pkt 2
3 pkt 1 lit. e
4 ust. 1 pkt 1
4 ust. 1 pkt 4
17 ust. 1 pkt 2
25 ust. 2
43 ust. 3 pkt 3
W tekcie pojawiaj si wyrazy awaria bez adnego dopisku, np. awaria
projektowa lub rozpatrywana awaria. Wskazane byoby doprecyzowanie
poszczeglnych zwrotw, bowiem nie zawsze z kontekstu mona to waciwie
oceni.

3. 1
9
1 pkt 31
67 ust. 2
i inne miejsca w tekcie
Proponujemy doprecyzowa pojcie obudowa bezpieczestwa, bd to jako
odrbna definicja w 1, bd te poprzez podanie jej w rozdziale dotyczcym
obudowy bezpieczestwa. Rozumiemy bowiem, e poprzez termin obudowa
bezpieczestwa reaktora rozumie si pierwotn obudow bezpieczestwa
reaktora oraz wtrn obudow bezpieczestwa reaktora cznie.
Co prawda w 67 ust. 2 mowa jest o tym, e system obudowy bezpieczestwa
reaktora obejmuje pierwotn obudow bezpieczestwa reaktora i wtrn
obudowa bezpieczestwa reaktora, ale to nie oznacza e tworz one cznie
obudow bezpieczestwa reaktora. Tworz tylko system obudowy
Proponuje si wprowadzenie nowego
punktu w 1 dotyczcego obudowy
bezpieczestwa reaktora:
obudowa bezpieczestwa pierwotna
obudowa bezpieczestwa reaktora i
wtrna obudowa bezpieczestwa reaktora
cznie
2

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
bezpieczestwa reaktora.
Dodatkowo zwracamy te uwag, e w 1 pkt 31 wystpuje pojcie (definicja)
systemu obudowy bezpieczestwa. W naszej ocenie, dla jasnoci dokumentu,
wydaje si niezbdne uszczegowienie tej kwestii (i uywanie jednolitej
nomenklatury raz pojawia si sformuowanie obudowa bezpieczestwa
reaktora, innym razem system obudowy bezpieczestwa reaktora).
4. 1 Naleaoby rozway wprowadzenie definicji rozporzdzenia w sprawie zakresu
i sposobu analiz bezpieczestwa .

5. 1 pkt 8 Nie jest do koca zrozumiae, czy sformuowanie majcych istotne znaczenie
dla bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej dotyczy systemw,
elementw konstrukcji lub wyposaenia obiektu jdrowego czy te wartoci
parametrw procesu technologicznego lub parametrw systemw,
elementw?
Proponujemy ewentualne przeredagowanie zapisu stosownie do intencji.

6. 1 pkt 11 w zw. z 1 pkt
17
W pkt 11 mowa jest o tym, e pojedyncze uszkodzenie nie skutkuje utrat
zdolnoci systemu do wypeniania jego funkcji bezpieczestwa, za w pkt 17
definiujcym pojedyncze uszkodzenie pisze si, e to takie uszkodzenie, ktre
powoduje utrat zdolnoci do wypeniania jego funkcji bezpieczestwa.
Wskazane jest doprecyzowanie tych poj, tak by byy one spjne.

7. 1 pkt 13 w zw. z pkt. 30. Ze wzgldu na fakt, i system bezpieczestwa zosta zdefiniowany w pkt. 30,
nie ma potrzeby zawierania w pkt. 13. sformuowania w postaci w razie
wystpienia przewidywanych zdarze eksploatacyjnych lub warunkw
awaryjnych.
Proponuje si nastpujcy zapis
13) nastawy systemw bezpieczestwa
wartoci parametrw, przy ktrych
systemy bezpieczestwa s
automatycznie uruchamiane, w celu
zapobieenia przekroczeniu limitw
(granic) bezpieczestwa.
8. 1 pkt 15 Ze wzgldu na cel (funkcj) jak ma spenia ten system (ultimate heat sink),
czyli nie tylko awaryjnie odprowadza ciepo, ale rwnie stanowi awaryjne
Proponuje si zastpi termin ostateczne
ujcie ciepa terminem interwencyjne
3

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
rdo czynnika chodzcego, proponujemy zmieni to wyraenie na
interwencyjne rdo chodzenia.
rdo chodzenia.
9. 1 pkt 16 Mowa jest tu o wytrzymaoci konstrukcji na graniczne parametry projektowe
okrelone dla rozpatrywanych awarii. Czy ze wzgldu na fakt, i sformuowanie
graniczne parametry projektowe jest zdefiniowane w pkt 8 tego paragrafu,
konieczne jest dopisywanie w tym punkcie, e s one okrelone dla
rozpatrywanych awarii. Dodatkowo zwracamy uwag, e w definicji granicznych
parametrw projektowych mowa jest e s one okrelone nie tylko dla
rozpatrywanych awarii, ale rwnie dla stanw eksploatacyjnych.
Proponuje si nastpujcy zapis:
16) pierwotna obudowa bezpieczestwa
reaktora szczeln konstrukcj
zaprojektowan na wytrzymywanie
granicznych parametrw projektowych.
10. 1 pkt 18 Istot stanu jednostki jdrowej opisanego w tym punkcie jest moliwo
wystpienia awarii spowodowana faktem niezadziaania, pomimo zaistnienia
takiej koniecznoci, systemu awaryjnego wyczenia reaktora (ang. ATWS).
Propozycja przeredagowania zapisu zgodnie z takim zrozumieniem.
Proponuje si nastpujcy zapis:
18) przewidywany stan przejciowy bez
awaryjnego wyczenia reaktora awari
nalec do sekwencji zoonych,
mogc zaistnie, gdy po wystpieniu
przewidywanego zdarzenia
eksploatacyjnego zawodz systemy
wyczenia reaktora poprzez
wprowadzenie do rdzenia reaktora prtw
bezpieczestwa;
11. 1 pkt 21 Proponujemy, by sformuowanie niektre ciki awarie zostao zastpione
sformuowaniem z rozporzdzenia w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania analiz bezpieczestwa (Zacznik nr 1 str. 19 oraz
Zacznik nr 2 - pkt 7.2.3.3.1.2, str.27), tj. cikie awarie bez uszkodzenia
obudowy bezpieczestwa reaktora.
Proponuje si nastpujc tre:
21) rozszerzone warunki projektowe
zbir sekwencji awarii powaniejszych ni
awarie projektowe, przy ktrych
uwolnienia substancji promieniotwrczych
mieszcz si w akceptowalnych
granicach, uwzgldniony w projekcie
obiektu jdrowego z zastosowaniem
analizy (metodologii) opartej na
najlepszym oszacowaniu, obejmujcy
4

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
sekwencje zoone oraz cikie awarie
bez uszkodzenia obudowy
bezpieczestwa reaktora.
12. 1 pkt 23 W pkt. tym mowa jest o stopieniu rdzenia. Czy nie powinno to zosta
zdefiniowane?
Patrz take uwagi oglne.

13. 1 pkt 29 Sugestia poprawy szyku zdania oraz zastpienia sowa spoeczestwa sowem
ludnoci, ktre jest uywane w Prawie atomowym w kontekcie ochrony
radiologicznej oraz w rozporzdzeniu w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania analiz bezpieczestwa
Proponuje si nastpujcy zapis:
celem uniknicia lub znaczcego
ograniczenia radiologicznych skutkw
awarii dla zdrowia ludnoci;
14. 1 pkt 34 Sugestia przeformuowania definicji urzdzenia poruszajcego zgodnie z
nazewnictwem fizycznym.
Proponuje si nastpujcy zapis:
34) urzdzenie poruszajce
urzdzenie, ktre na sygna sterujcy od
urzdzenia uruchamiajcego wykonuje
prac mechaniczn, w szczeglnoci
silnik elektryczny, siownik
elektromagnetyczny lub pneumatyczny;
15. 2 pkt 2 vs. 1 pkt 23
10 pkt 1
12 pkt 1
51 ust. 4 pkt 2
52 ust. 3 pkt 1
Wskazane jest doprecyzowanie sformuowania bez znaczcej degradacji
rdzenia reaktora, take w kontekcie zapisu z 1 pkt 23, gdzie mowa jest o
stopieniu rdzenia, ewentualnie wyjanienia wymagaj rnice pomidzy tymi
pojciami.
Uwaga dotyczy take terminu znaczca degradacja paliwa jdrowego.

16. 3 pkt 1 lit. a Uwaga redakcyjna zamiast wyrazu uszkodzeniem powinno by
uszkodzeniom.

17. 4 ust. 2 pkt 4 Proponuje si zastpi wyraz czowieka wyrazem ludzkich.
5

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
18. 5 ust. 2 Wskazane jest doprecyzowanie tego ustpu i wyjanienie, czy chodzi o to, e
dany kolejny poziom bezpieczestwa uruchamia si gdy wczeniejszy
zawiedzie?
Proponuje si usunicie sformuowania w wyniku uszkodzenia lub
niesprawnoci, bowiem poziomy bezpieczestwa nie mog ulec uszkodzeniu
lub niesprawnoci.

19. 7 ust. 2 pkt 2 lit. a W literze tej mowa jest o biernych systemach bezpieczestwa. Sformuowanie
to nie zostao w dokumencie zdefiniowane. Wymaga to uzupenienia. Zwracamy
uwag, e zdefiniowano pojcie elementu biernego, a nie biernych
systemw.

20. 9 Co oznacza sformuowanie stany awaryjne? Czy chodzi o rozpatrywane
awarie?

21. 9 pkt 2 lit. c Uwaga redakcyjna. Nie dugookresowe a dugoterminowe dziaania
interwencyjne (zgodnie z terminologi 1 pkt 3).
Proponujemy nastpujcy zapis:
c) dugoterminowych dziaa
interwencyjnych poza granicami obszaru
ograniczonego uytkowania obiektu
jdrowego.
22. 10 pkt 3
32 ust. 1
Wskazane jest doprecyzowanie, co oznacza sformuowanie sekwencje
awaryjne.

23. 17 ust. 1 pkt 2 Uwaga redakcyjna. Zamiast spoeczestwa proponujemy populacji. Proponujemy nastpujcy zapis:
2) mogce mie wpyw na dziaania
interwencyjne i ocen ryzyka dla
poszczeglnych osb z ogu ludnoci i
populacji jako caoci w razie awarii, takie
jak:.
24. 19 ust. 1 Wskazane jest doprecyzowanie, co oznacza sformuowanie sekwencji zdarze Proponujemy nastpujcy zapis:
6

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
oraz sformuowanie wytrzyma.
In fine wskazane jest zastpienie sformuowania postulowane zdarzenia
inicjujce sformuowaniem sekwencje zdarze.
1. Systemy oraz elementy konstrukcji i
wyposaenia obiektu jdrowego majce
istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczestwa jdrowego i ochrony
radiologicznej projektuje si w oparciu o
reprezentatywne sekwencje zdarze,
grupujce postulowane zdarzenia
inicjujce, tak, eby byy one w stanie
wytrzyma z wystarczajc
niezawodnoci sekwencje zdarze..
25. 19 ust. 3 Proponuje si zastpi wyraz kilka wyrazem wszystkie jdrowe bloki
energetyczne (o ile taka bya intencja).

26. 21 ust. 2 W ustpie tym, przy projektowaniu obiektu jdrowego, wymaga si
uwzgldnienia m.in. czynnika wykluczajcego - pkt 3 z 5 rozporzdzenia
lokalizacyjnego. Czynnik ten jest, zgodnie z rozporzdzeniem lokalizacyjnym,
definitywnie wykluczajcy jakiekolwiek projektowanie obiektu jdrowego. Z tego
wzgldu wskazanie jest usunicie odniesienia si do tego punktu (w przypadku
identyfikacji tego czynnika na etapie bada lokalizacyjnych, nie bdzie si
prowadzi procesu projektowego dla danej lokalizacji).
Proponuje si nastpujcy zapis:
2. Przy projektowaniu obiektu jdrowego
na zdarzenia sejsmiczne uwzgldnia si
odpowiednio czynniki, o ktrych mowa w
2 pkt 1-3 i 9 oraz kryteria, o ktrych
mowa w 5 pkt 1-2 i 4-7 rozporzdzenia
lokalizacyjnego..
27. 22 ust. 1 Uwaga redakcyjna. Zamiast przekroczeniu powinno by przekroczenia. Proponuje si wpisa zamiast
przekroczeniu wyraz przekroczenia.
28. 23 ust. 4 Proponujemy usun przedmiotowy ustp, ze wzgldu na fakt, i samo
rozporzdzenie lokalizacyjne okrela rda pochodzenia danych dla bada
lokalizacyjnych i rodowiskowych.

29. Rozdzia 3, tytu Ze wzgldu na fakt, i awarie projektowe i rozszerzone warunki projektowe
zostay ju zdefiniowane cznie jako rozpatrywane awarie, naley posugiwa
si tym terminem w tytule tego rozdziau.
Proponujemy nastpujcy zapis:
Stany eksploatacyjne oraz rozpatrywane
awarie.
30. 25 ust. 1 Proponuje si zastpi sformuowanie z zachowaniem sformuowaniem bez
7

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
przekroczenia.
31. 25 ust. 2 Proponuje si wykrelenie pracy i dodanie po wyrazie stanach wyrazw
obiektu jdrowego.
Proponuje si zmieni sformuowanie na niskiej mocy na wyraenie z nisk
moc.
Proponuje si nastpujcy zapis
2. Projekt obiektu jdrowego uwzgldnia,
poprzez okrelenie ogranicze
dotyczcych dopuszczalnej
niedyspozycyjnoci systemw
bezpieczestwa, moliwo wystpienia
awarii w stanach obiektu jdrowego pracy
z nisk moc i przy wyczeniu reaktora,
w szczeglnoci takich jak uruchamianie,
przeadunek paliwa, naprawy i
modernizacja..
32. 25 ust. 3 pkt 7
niniejszego
rozporzdzania w zw. z
Zacznikiem nr 2 pkt 6.3 i
6.4 projektu
rozporzdzenia w sprawie
zakresu i sposobu
przeprowadzania analiz
bezpieczestwa
W punkcie tym mowa jest o zadziaaniu systemw zabezpiecze i innych
systemw bezpieczestwa, natomiast w Zaczniku nr 2 pkt 6.3 i 6.4 projektu
rozporzdzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz
bezpieczestwa mowa jest odpowiednio o systemach bezpieczestwa i
systemach pomiarw i sterowania w skad, ktrych wchodz systemy
zabezpiecze. A zatem, systemy bezpieczestwa nie stanowi czci systemw
zabezpiecze. Proponujemy zastpi sformuowanie i innych systemw
bezpieczestwa sformuowaniem oraz systemw bezpieczestwa.
Proponujemy nastpujcy zapis:
7) czasy zadziaania systemw
zabezpiecze oraz systemw
bezpieczestwa obiektu jdrowego w
przypadku odchyle od okrelonych
ogranicze i warunkw eksploatacji
obiektu jdrowego.
33. 26 Zasadne jest doprecyzowanie sformuowania w zakresie wytrzymania przez
obiekt jdrowy awarii projektowych.
Proponuje si wykrelenie wyrazu dopuszczalnych przy dawkach granicznych
(dawka graniczna sama w sobie jest dopuszczalna).
Wydaje si za niezbdne doprecyzowanie kwestii okrelania katalogu
przewidywanych zdarze inicjujcych (w tym ewentualnego odwoania do
rozporzdzenia w sprawie analiz bezpieczestwa). Proponuje si zastpi
wyraz katalog wyraeniem wykaz odpowiednio do rozporzdzenia w
sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczestwa

8

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
34. 29 ust. 2 Wskazane jest doprecyzowanie sformuowania skrajne scenariusze awaryjne
oraz sformuowania stopienia rdzenia (patrz uwaga oglna).

35. 30 ust. 1 pkt 6 Proponuje si zastpienie wyraenia podczas pracy sformuowaniem w
stanach. Modernizacja, naprawa, czy przeadunek paliwa to nie s stany pracy
obiektu jdrowego.
Proponuje si zapis:
6) niekontrolowany spadek poziomu
wody podczas pracy w stanach obiektu
jdrowego z obnionym poziomem wody,
w szczeglnoci w czasie naprawy,
modernizacji lub przeadunku paliwa w
reaktorze..
36. 31 pkt 2 Wskazane jest doprecyzowanie sformuowania o degradacji rdzenia (patrz
uwaga oglna).

37. 32 ust. 1 Po wyraeniu pierwotn obudow bezpieczestwa proponuje si dopisanie
wyrazu reaktora zgodnie z definicj z 1.
Proponuje si zapis:
1. Projekt elektrowni jdrowej oraz
reaktora badawczego uwzgldnia
sekwencje awaryjne z ominiciem
obudowy bezpieczestwa, nawet bez
stopienia paliwa, lecz mogce prowadzi
do bezporedniego uwolnienia substancji
promieniotwrczych poza pierwotn
obudow bezpieczestwa reaktora,
poprzez zastosowanie nastpujcych
rozwiza:.
38. 32 ust. 3 pkt 2 lit. a Sugestia zastpienia sowa wytrysku sowem wyrzutu. Proponuje si nastpujcy zapis:
a) wyrzutu materiau stopionego rdzenia
oraz bezporedniego grzania pierwotnej
obudowy bezpieczestwa lub
39. 32 ust. 3 pkt 2 lit. b Proponujemy doprecyzowa kwesti energii, poprzez dopisanie po tym wyrazie,
wyrazu kinetycznej.
Proponuje si zapis:
b) powstania odamkw o wysokiej
9

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
energii kinetycznej mogcych zagrozi
integralnoci pierwotnej obudowy
bezpieczestwa reaktora.
40. 33 pkt 1 Proponujemy doprecyzowa, e chodzi o pierwotn obudow bezpieczestwa
reaktora.
Proponuje si zapis:
1) rdze reaktora pozostaje chodzony
lub pierwotna obudowa bezpieczestwa
reaktora pozostaje nienaruszona;.
41. 36 i 1 pkt 26 Proponuje si doprecyzowanie tych punktw zgodnie z propozycj jak w
kolumnie obok.
Proponuje si zmian brzmienia na:
Systemy oraz elementy wyposaenia
obiektu jdrowego majce istotne
znaczenie dla zapewnienia
bezpieczestwa jdrowego i ochrony
radiologicznej projektuje si tak, eby w
razie uszkodzenia obiekt przechodzi
samoczynnie w stan bezpieczny po
uszkodzeniu..
42. 40 ust. 1 pkt 1 Proponuje si usunicie sformuowania na mocy. Proponuje si nastpujcy zapis:
1) podczas pracy obiektu jdrowego -
43. 41 Proponuje si wykrelenie sformuowania w tym przed warunkom
rodowiskowym. Nie s one bowiem skutkiem starzenia, o ktrym mowa
wczeniej w przedmiotowym akapicie.
Dodatkowo proponuje si podzieli akapit na dwie czci propozycja w
kolumnie obok.
Proponuje si nastpujc zmian:
41. W projekcie obiektu jdrowego
wskazuje si systemy oraz elementy
konstrukcji i wyposaenia obiektu
jdrowego majce istotne znaczenie dla
zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i
ochrony radiologicznej. Inwestor ma
obowizek wykaza, i wskazane
systemy oraz elementy konstrukcji i
wyposaenia zostay poddane badaniom
kwalifikacyjnym, przeprowadzanym,
10

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
celem potwierdzenia, e przez cay
przewidziany w projekcie obiektu
jdrowego okres ich uytkowania bd
one zdolne do wykonywania swoich
funkcji, podlegajc starzeniu, w tym
warunkom rodowiskowym, w
szczeglnoci takim jak drgania,
temperatura, cinienie, uderzenie
strumienia pynu lub odamkw,
zakcenia elektromagnetyczne,
napromienienie, zalanie, wilgotno, oraz
wszelkie moliwe kombinacje tych
czynnikw, wystpujcych w czasie, gdy
dziaanie tych systemw oraz elementw
konstrukcji i wyposaenia bdzie
niezbdne.
44. 42 pkt 1 Proponuje si wykrelenie wyrazu starzenia - wystpujcego po wyrazie
mechanizmy. Wyraz starzenie wystpuje bowiem dalej w tekcie.

45. 43 ust. 2 Proponuje si zastpi wyraz jego na te zgodnie z intencj ustpu, chodzi o
czas na dziaania.

46. 44 pkt 2 Proponuje si zastpi wyraz dla sformuowaniem ze wzgldu na.
47. 44 pkt 2 lit. b Uwaga redakcyjna. Propozycja przeredagowania tekstu propozycja w
kolumnie obok.
Proponuje si nastpujcych zapis:
b) umoliwiajcych okrelenie
prawidowych inicjowanych przez
operatora obiektu jdrowego dziaa,
ktre naley podj, dla zapewnienia
bezpieczestwa jdrowego i ochrony
radiologicznej
48. 45 Obecny zapis wyklucza moliwo nieuporzdkowanego (np. jednoczesnego lub Proponuje si nastpujcy zapis:
11

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
w dowolnej kolejnoci) wyczenia reaktorw. dla pozostaych reaktorw bdzie
zapewniona moliwo ich wyczenia
49. 45 Zamiast wyrazu wychodzenia proponujemy schodzenia.
50. 49 Proponujemy zastpi sformuowanie wzajemne oddziaywanie wyrazem
wspprac.
Dodatkowo, dla bezpiecznej pracy elektrowni jdrowej, oprcz zapewnienia
dostpu do sieci zasilajcych, kluczowy jest dostp do sieci odbiorczych,
zapewniajcych niezakcony odbir energii elektrycznej produkowanej przez
elektrowni, co pozwala na ograniczenie do minimum waha mocy reaktora.
Propozycja dopisku w kolumnie obok.
Proponuje si nastpujce brzmienie:
49. Projekt elektrowni jdrowej
uwzgldnia jej wzajemne oddziaywanie
wspprac z sieci elektroenergetyczn,
wczajc niezaleno i liczb linii
energetycznych doprowadzonych do
elektrowni jdrowej, moliwe wahania i
przewidywane zakcenia napi
i czstotliwoci sieci oraz awarie
systemowe, z punktu widzenia
zapewnienia wymaganej niezawodnoci:
- zasilania elektrycznego systemw
elektrowni jdrowej istotnych dla
bezpieczestwa jdrowego i ochrony
radiologicznej,
- wyprowadzenia mocy z elektrowni
jdrowej..
51. 51 ust. 3 Zasadne jest doprecyzowanie sformuowania o zdarzeniach zewntrznych.
Czy chodzi tu o zewntrzne PZI?

52. 55 ust. 1
56 ust. 2
(take uwaga nr 45 w
zestawieniu PAA
szczegowych uwag
PGE)
Wskazane jest doprecyzowanie moliwoci utrzymywania stanu podkrytycznoci
reaktora nawet w warunkach najbardziej reaktywnego rdzenia reaktora.
Zgodnie z NS-R-1, 6.13, na ktre powouje si PAA, chodzi o utrzymanie
warunkw pozwalajcych na szybkie wyczenie reaktora bdcego w stanie
nawet najwikszej reaktywnoci.
Proponuje si nastpujce zmiany:
55. 1. W projekcie elektrowni jdrowej
oraz reaktora badawczego przewiduje si
rodki techniczne zapewniajce
moliwo wyczenia reaktora we
wszystkich stanach eksploatacyjnych i w
warunkach awaryjnych, nawet w
12

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
warunkach najbardziej reaktywnego
rdzenia reaktora..
56. 2. Co najmniej jeden z systemw, o
ktrych mowa w ust. 1, jest zdolny do
samodzielnego, szybkiego wprowadzenia
reaktora w stan podkrytyczny ze stanw
eksploatacyjnych i w warunkach
awaryjnych, nawet w warunkach
najbardziej reaktywnego rdzenia reaktora,
a take do utrzymywania reaktora w
stanie podkrytycznym z odpowiednim
zapasem i z du niezawodnoci, przy
zaoeniu pojedynczego uszkodzenia..
53. 55 ust. 2 Proponujemy sformuowanie zapas wyczenia zastpi pojciem deficyt
reaktywnoci.

54. 58 ust. 1 Proponuje si zastpienie sformuowania takich jak sformuowaniem w
szczeglnoci. Dotychczasowe sformuowanie zamyka list parametrw, a
przecie mog by inne.
Proponuje si zapis:
1. Elementy skadowe obiegu chodzenia
reaktora zawierajce chodziwo reaktora,
takie jak w szczeglnoci zbiornik
cinieniowy reaktora lub kanay
cinieniowe, rurocigi, armatura, osprzt,
pompy, dmuchawy i wymienniki ciepa,
wraz z ich elementami mocujcymi i
konstrukcjami wsporczymi, projektuje si
w taki sposb, eby wytrzymyway one
obcienia statyczne i dynamiczne
oczekiwane we wszystkich stanach
eksploatacyjnych i podczas awarii
projektowych. Materiay stosowane do
wytwarzania tych elementw skadowych
dobiera si tak, eby zminimalizowa
aktywacj materiau..
13

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
55. 60 ust. 2 Sugestia poprawy interpunkcji. Proponuje si nastpujcy zapis:
2. W projekcie elektrowni jdrowej oraz
reaktora badawczego zapewnia si, i
wskaniki integralnoci granicy
cinieniowej obiegu chodzenia reaktora,
takie jak przecieki, podlegaj
monitorowaniu, ktrego wynik uwzgldnia
si przy okrelaniu rodzaju i zakresu
kontroli niezbdnych dla zapewnienia
bezpieczestwa jdrowego.
56. 61 ust. 3 Proponuje si wykrelenie wyrazu co i modyfikacj wyrazu zapewnia na
zapewniajcym.
Proponuje si zapis:
3. Wydajno wyposaenia, o ktrym
mowa w ust. 2, okrela si na podstawie
granicznych parametrw projektowych
paliwa jdrowego dotyczcych
akceptowalnych nieszczelnoci koszulek
paliwowych z okrelonym zapasem, co
zapewniajcym, e obiekt jdrowy moe
by eksploatowany przy poziomie
aktywnoci w obiegu chodzenia reaktora
tak niskim, jaki w praktyce mona
rozsdnie osign, a take, e
uwolnienia substancji promieniotwrczych
s najnisze jak to rozsdnie osigalne i
mieszcz si w dopuszczalnych
granicach..
57. 68 ust. 1 pkt 3 Proponuje si nada nowe nastpujce brzmienie pkt 3: wewntrzne i
zewntrzne PZI, o ktrych mowa w rozporzdzeniu w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania analiz bezpieczestwa .
Proponuje si zapis:
3) wewntrzne i zewntrzne PZI, o
ktrych mowa w rozporzdzeniu w
sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania analiz bezpieczestwa.
14

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
58. 69 pkt 2 lit. a Uwaga redakcyjna. Niepotrzebny wyraz jego na kocu lit. a.
59. 72 Sugestia poprawy szyku zdania. Proponuje si nastpujcy zapis:
72. Rozwizania projektowe elektrowni
jdrowej oraz reaktora badawczego
zapewniaj moliwo prowadzenia
okresowych prb zdolnoci armatury
odcinajcej obudowy bezpieczestwa
reaktora
60. 95 Uwaga redakcyjna zamiast postulowanych awarii powinno by
rozpatrywanych awarii.
Proponuje si zamieni sformuowanie
postulowanych awarii na
rozpatrywanych awarii.
61. 99 ust. 2 1. Wymagania postawione w 99 ust. 2 s wewntrznie sprzeczne.
W projekcie Rozporzdzenia wymaga si zapewnienia zasilania
systemw i elementw wyposaenia istotnych dla bezpieczestwa
jdrowego obiektu przez co najmniej 72 godziny podczas i po
rozpatrywanych awariach, czyli rwnie w warunkach i po
zdarzeniach, ktre mog doprowadzi do braku monoci zapewnienia
takiego zasilania.
Dowiadczenia Fukushimy wskazuj, e do sekwencji zoonych,
skadajcych si na rozpatrywane awarie, naley zalicza sekwencj
zdarze polegajc na wyczeniu turbogeneratora, zaniku zasilania
zewntrznego, zaniku zasilania z awaryjnych rde AC i zaniku
zasilania DC.
Naszym zdaniem, zasadne jest narzucenie wymagania zrnicowania
wewntrznych rde zasilania awaryjnego na gwne i rezerwowe.
W zwizku z powyszym proponuje si przyj w Rozporzdzeniu
projektowym wymagania zgodne z dokumentem EUR (Volume 2,
Chapter 1, Revision C, State 10, April 2001, section 2.1-4.3.2, str. 42), z
uwzgldnieniem skutkw wynikajcych ze stosowania pojcia Station
Proponuje si podzieli ust. 2 na dwa
ustpy: nowy ust. 2 i ust. 3 o nastpujcej
treci:
"2. W razie utraty zasilania zewntrznego
prdem przemiennym wewntrzne rda
zasilania elektrycznego obiektu jdrowego
zapewniaj zasilanie systemw i
elementw wyposaenia istotnych dla
zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i
ochrony radiologicznej przez co najmniej
72 godziny w stanach eksploatacyjnych i
stanach [Station Black Out].
"3. W razie utraty zasilania prdem
przemiennym baterie akumulatorw
zasilajcych systemy i elementy
wyposaenia wypeniajce najwaniejsze
funkcje bezpieczestwa maj pojemno
wystarczajc na co najmniej 2 godziny
pracy bez doadowania podczas i po
15

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
Black Out (uwzgldniajc rwnie zdefiniowanie nowo wprowadzonych
poj), zamiast pojcia rozpatrywane awarie.
2. W zakresie pracy akumulatorw wymagania postawione w 99 ust. 2 s
ostrzejsze ni wymagania okrelone dokumencie EUR.
Zgodnie z rozdziaem 2.1-6.7.4 EUR, od baterii akumulatorw wymaga
si zapewnienia zasilania bez doadowania przez okres 2 godzin pracy
w warunkach normalnej eksploatacji, po przewidywanych zdarzeniach
eksploatacyjnych i po awariach projektowych (Design Basis Conditions -
DBC). Wymaganie EUR nie obejmuje rozszerzonych warunkw
projektowych.
W projekcie Rozporzdzenia wymaga si od akumulatorw zapewnienia
2 godzin pracy w stanach eksploatacyjnych oraz podczas i po
rozpatrywanych awariach.
przewidywanych zdarzeniach
eksploatacyjnych i awariach
projektowych".
62. 108 ust. 1 Uwaga redakcyjna. Zamiast w obiekcie jdrowym proponujemy zapis dla
obiektu jdrowego.

63. 117 ust. 2 pkt 4 Sugestia zawenia do gazw szkodliwych, gdy pojcie gazy obojtne
okrela takie gazy jak azot (gwny skadnik atmosfery).
Proponuje si zapis:
4) wentylowania pomieszcze
zawierajcych gazy obojtne lub
szkodliwe..
64. 117 ust. 3 W par. 15 pkt 4 Rozporzdzenia RM w sprawie szczegowych warunkw pracy
ze rdami promieniowania jonizujcego (z dn. 12.07.2006) okrela si (dla
pracowni izotopowej), i przepyw powietrza nastpuje z uwagi na wiksze
prawdopodobiestwo powstania skae. W zwizku z tym sugestia, aby przez
analogi doda sowo prawdopodobiestwie.
Ponadto sugestia usunicia ostatniej czci zdania, gdy z definicji wszystkie
omawiane pomieszczenia s dostpne dla pracownikw.
Proponuje si nastpujcy zapis:
3. W strefach obiektu jdrowego o
wyszym prawdopodobiestwie
wystpienia skae promieniotwrczych
utrzymuje si nisze cinienie w stosunku
do stref o niszym prawdopodobiestwie
wystpienia skae promieniotwrczych..
65. 120 pkt 2 Brak definicji strefy naraenia. W Prawie atomowym (art. 18) definiuje si
tereny (kontrolowane i nadzorowane) zwizane z naraeniem. Z kolei w
grnictwie (par. 38 Rozp. MSWiA w sprawie zagroe naturalnych w zakadach

16

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt Uwaga Propozycja zmian zapisw


/ Litera
grniczych z dn. 14.06.2002) istniej odpowiednie klasy zwizane z naraeniem:
A (rwnoznaczne terenowi kontrolowanemu z PA) oraz B (rwnowane terenowi
nadzorowanemu). Podzia ten wywodzi si bezporednio od podziau
pracownikw na kategorie A oraz B (art. 17 Prawo atomowe), w zwizku z tym
sugestia, aby odnosi si do tego wanie podziau lub zdefiniowa w par. 1
pojcie strefa naraenia.
Ponadto sugestia, aby zamiast okrelenia poziomw promieniowania i skae
korzysta z pojcia z Prawa atomowego [oczekiwanych] dawek skutecznych
(efektywnych).
66. 120 pkt 4 Sowo iloci jest niecise w tym kontekcie. Sugestia zastpienia okreleniem
aktywnoci.
Proponuje si nastpujcy zapis:
4) zmniejszanie aktywnoci i stenia
substancji promieniotwrczych
wytwarzanych i rozpraszanych w obrbie
obiektu oraz uwalnianych do
rodowiska..
67. 122 Sugestia zastpienia wyrazu dezaktywacji wyrazem dekontaminacji. Proponuje si nastpujcy zapis:
122. W obiekcie jdrowym wprowadza
si elementy wyposaenia suce do
dekontaminacji pracownikw i
wyposaenia technologicznego oraz do
przemieszczania odpadw
promieniotwrczych powstajcych przy
dekontaminacji.
68. 123 pkt 1, po mylniku Uwaga redakcyjna interpunkcja i zmiana szynku. Proponuje si zapis:
- podajce w gwnej sterowni i sterowni
rezerwowej lub w innym odpowiednim
miejscu kontroli, informacje wystarczajce
do zainicjowania, przez personel obiektu
jdrowego, w razie potrzeby, waciwych
dziaa korygujcych lub
17

18

Lp. Paragraf / Ustp / Punkt


/ Litera
Uwaga Propozycja zmian zapisw
interwencyjnych;.
69. 123 pkt 2 Sugestia uywania okrelenia stenie zamiast aktywno, gdy w
odniesieniu do atmosfery ma to due znaczenie.
Zasadne jest doprecyzowanie, czy chodzi o radionuklidy w powietrzu. Jeli tak,
to wysokie stenie radionuklidw, ktre nie jest do pominicia z uwagi na
ochron radiologiczn, jest (wg Prawa atomowego) steniem substancji
promieniotwrczej a to jest opisywane wczeniej w tym samym punkcie.
Proponuje si nastpujcy zapis:
2) wyposaenie mierzce stenie
substancji promieniotwrczych w
atmosferze w miejscach rutynowego
przebywania pracownikw oraz tam,
gdzie poziom stenia substancji
promieniotwrczych zawartych w
powietrzu moe sporadycznie wymaga
wprowadzenia rodkw ochronnych,
zapewniajce sygnalizacj w gwnej
sterowni i sterowni rezerwowej lub w
innych stosownych miejscach;.