You are on page 1of 4

Zacznik nr 2 do OSR Zestawienie uwag o charakterze oglnym zgoszonych przez PGE EJ1 SP. z o.o.

w toku uzgodnie midzyresortowych do Projektu rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczestwa przeprowadzanych przed wystpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budow obiektu jdrowego, oraz zakresu wstpnego raportu bezpieczestwa dla obiektu jdrowego. LP Podmiot Oznaczenie zgaszajcy paragrafu, uwag ktrego dotyczy PGE Uwaga oglna Uwagi Stanowisko PAA

1.

Projekt rozporzdzenia wymaga gruntownego sprawdzenia pod ktem zgodnoci stosowanych okrele i terminologii z pozostaymi rozporzdzeniami oraz Prawem atomowym. W szczeglnoci stosowana terminologia jest niespjna (np. granice dawek limity dawek, dawki graniczne; pierwotna obudowa bezpieczestwa obudowa bezpieczestwa; postulowane awarie warunki awaryjne, etc.).

Uwaga bezzasadna, nie poparta poprawnie merytorycznie uzasadnionymi przykadami. Przytoczone w szczeglnoci przykady rzekomej niespjnoci poj nie s uzasadnione a niektre s nawet nieprawdziwe, np.: a. Pojcia "granice dawek" i "limity dawek" nie s w ogle uywane w projekcie rozporzdzenia ws. analiz bezpieczestwa i zawartoci wstpnego raportu bezpieczestwa; b. Natomiast w rozporzdzeniu projektowym pojcie dawek granicznych uyte jest tylko w 26, za nie jest nigdzie uywane pojcie limity dawek. Projekt poddano ponownej analizie pod ktem spjnoci wewntrznej oraz spjnoci z ustaw Prawo atomowe, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz projektami innych rozporzdze wykonawczych do ustawy Prawo atomowe.

2.

PGE

Uwaga oglna

Projekt rozporzdzenia wymaga dogbnej analizy pod ktem zapewnienia neutralnoci technologicznej, tzn. umoliwienia wprowadzenia do eksploatacji reaktorw co najmniej generacji III/III+ przy zapewnieniu przez nich najwyszego poziomu bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej. Niezalenie bowiem od rodzajw technologii (np. reaktory PWR vs BWR), kade z nich posiadaj wasne rozwizania konstrukcyjne i projektowe zapewniajce podstawowe funkcje bezpieczestwa.

Projekt rozporzdzenia wprowadza rozwizania neutralne technologicznie. Projekt rozporzdzenia ma oczywicie na celu umoliwienie wprowadzenia do eksploatacji reaktorw co najmniej generacji III/III+, a przy tym zapewniaj one neutralno technologiczn wbrew temu co zdaje si sugerowa w tej uwadze.

3.

PGE

Uwaga oglna Uwaga oglna

Zacznik nr 1 projektu rozporzdzenia wymaga Zapewniono spjno stosowanej terminolodalszej analizy pod ktem spjnoci nazewnic- gii. twa. Zacznik nr 2 projektu rozporzdzenia wymaga jw dalszej analizy pod ktem spjnoci z Rozdziaami 3 i 4, Rozporzdzeniem w sprawie lokalizacji oraz dokumentem IAEA Safety Guide No. GS-G-4.1 (Format and Content of the Safety Analysis Report for Nuclear Power Plants). Zacznik nr 2 nie zawiera szeregu rozdziaw, ktre s istotne dla dozoru jdrowego (IAEA Safety Guide No. GS-G-4.1). S to midzy innymi: uruchamianie, testowanie czy oddawanie do uytku (tzw. commissioning); aspekty operacyjne (procedury operacyjne normalnej pracy w ramach OLCs; operational limits and conditions), operacyjne procedury na wypadek awarii; testowanie, inspekcje, kwalifikacje i szkolenie Zarzut braku szeregu rozdziaw w Zaczniku nr 2 jest cakowicie bezzasadny, bo zawiera on dokadnie tyle samo rozdziaw co w wytycznych MAEA GS-G-4.1 (czyli 15), za opis ich treci jest take zgodny z tymi wytycznymi. Naley przy tym wskaza, e (zgodnie z upowanieniem ustawowym) projekt rozporzdzenia dotyczy zawartoci wstpnego raportu bezpieczestwa, za wytyczne MAEA dotycz oglnie zawartoci ra2

4.

PGE

5.

PGE

Uwaga oglna

personelu, itd.

portw bezpieczestwa (take kocowego). Liczba i tytuy rozdziaw s te same, lecz zawarto niektrych z nich jest odpowiednio ograniczona - dopasowana do potrzeb etapu zezwolenia na budow.

6.

PGE

Uwaga oglna

Pozostae uwagi generalne: a. Zwracamy uwag, e pomidzy przedmio- Projektodawcy podzielaj ten pogld. towym rozporzdzeniem a projektowanym rozporzdzeniem w sprawie wymaga bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzgldnia projekt obiektu jdrowego (oraz innymi regulacjami dotykajcymi kwestii technologii) istnieje szereg kwestii i zagadnie wsplnych (w tym definicje). Projektodawcy podzielaj ten pogld. b. Oba rozporzdzenia posuguj si takim samy jzykiem, a co za tym idzie cz uwag i komentarzy wykazanych w niniejszych uwagach ma przeoenia na projektowane rozporzdzenie w sprawie wymaga bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzgldnia projekt obiektu jdrowego, i odwrotnie. c. Wydaje si naturalne, i wspomniane wymagania powinny bazowa na okrelonych midzynarodowych standardach (np. IAEA, WENRA, ASME etc.), ktre jednoznacznie definiuj wszystkie kryteria czy parametry bezpieczestwa. Przykadowo (ASME) wymagania probabilistycznej oceny bezpie-

Ad. c. Projektodawcy podzielaj ten pogld i dlatego bazuj na midzynarodowych standardach, konkretnie odpowiednich wytycznych MAEA, a nie na (nie okrelonym zreszt w tej uwadze) dokumencie amerykaskiego stowarzyszenia ASME. Wymagania dotyczce probabilistycznej oceny bez-

pieczestwa oparte s na wytycznych MAEA zawartych w dokumentach SSG-3 i SSG-4, z i. Moliwo chodzenia stopionego rdzenia; uwzgldnieniem wymaga fiskiego Dozoru Jdrowego (STUK) zawartych w dokumencie ii. Neutralizowanie konsekwencji bezporedYVL 2.8. niego oddziaywania stopionego rdzenia z elementami konstrukcji; iii. Minimalizowanie ryzyka powstania dowolnego wycieku; iv. Maksymalne wyduenie okresu braku interwencji operatora po zajciu awarii; v. Minimalizowanie ryzyka zajcia blackout-u; vi. Zapobieenie awarii typu fukuszimskiego etc.