You are on page 1of 5

Zacznik Nr 1 do OSR Zestawienie uwag zgoszonych przez NCBJ w toku uzgodnie spoecznych do Projektu rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie

zakresu i sposobu przeprowadzania analizy bezpieczestwa przeprowadzanych przed wystpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budow obiektu jdrowego, oraz zakresu wstpnego raportu bezpieczestwa dla obiektu jdrowego LP Podmiot Oznaczenie Uwagi zgaszajcy paragrafu, uwag ktrego dotyczy NCBJ Uwaga ogl- Zgodnie z definicj przedstawion w dokumencie Dyrektywy na Rady 2009/71/EURATOM z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiajca wsplnotowe ramy bezpieczestwa jdrowego obiektw jdrowych pojcie Obiekt jdrowy oznacza: a) zakad wzbogacania, zakad produkcji paliwa jdrowego, elektrowni jdrow, zakad przetwarzania, reaktor badawczy, obiekty suce do przechowywania wypalonego paliwa; oraz b) obiekty suce do przechowywania odpadw promieniotwrczych znajdujce si w tym samym miejscu i bezporednio zwizane z obiektami jdrowymi wymienionymi w lit. a). Rozporzdzenie obowizuje wszystkie obiekty jdrowe natomiast z treci wnioskuj, e zostao wydane z myl o reaktorach przemysowych i badawczych. Np. w 1 ust. 21 stan bezpiecznego wyczenia okrela stan reaktora jdrowego. W 1 ust. 24 system bezpieczestwa jest ograniczony tylko do reaktora. W 1 ust. 25 system zabezpiecze rwnie odniesiono do reaktora. W wielu miejscach opisujcych stany awaryjne nie pojawiaj si okrelenia dotyczcego poza reaktorowych przechowalnikw wypalonego paliwa, np. braku chodzenia paliwa, awarii reaktywnociowej w przechowalniku lub uszkodze mechanicznych lub Stanowisko PAA

Uwaga uwzgldniona rzeczywicie tak oglna definicja obiektu jdrowego nastrcza trudnoci w formuowaniu szczegowych wymaga. Wymagania zawarte w projekcie rozporzdzenia w caoci odnosz si do elektrowni jdrowych. W zdecydowanej wikszoci odnosz si one te reaktorw badawczych. Za do innych obiektw jdrowych odnosz si wymagania oglne i cz uwag szczegowych. W nowej wersji projektu rozporzdzenia zostan jednoznacznie wskazane wymagania odnoszce tylko do elektrowni jdrowych, oraz do obiektw z reaktorami (elektrowni jdrowych i reaktorw badawczych), oraz zostan okrelone wyczenia i zakres stosowalnoci szczegowych wymaga do obiektw innego rodzaju

(stosowane odpowiednio). chemicznych przechowywanego paliwa. Opis zawartoci Wstpnego Raportu Bezpieczestwa jest skonstruowany z przeznaczeniem dla reaktorw jdrowych. W NCBJ przewiduje si budow obiektu ekstrakcji Mo99 z napromieniowanego paliwa jdrowego. Bdzie to z pewnoci Obiekt Jdrowy wg definicji UE. Jaka powinna by zawarto WRB dla tego obiektu? W projekcie dokumentu nie przedstawiono cieki dochodzenia do zezwolenia na eksploatacj obiektu jdrowego, Jakie czynnoci i jakie dokumenty naley sporzdzi, aby uzyska zezwolenie na eksploatacj. Prawdopodobnie bdzie niezbdnym program rozruchu obiektu, program prb rozruchowych, sprawozdanie z rozruchu oraz Eksploatacyjny Raport Bezpieczestwa. W projekcie dokumentu brak jest opisu cieki dochodzenia do tego etapu. Nie wspominam tu o etapie likwidacji obiektu, ale opis programu i zwizanych z nim dokumentw tez byby tu przydatny. Nie jest to przedmiotem tego rozporzdzenia, lecz rozporzdzenia ws. dokumentw wymaganych przy skadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziaalnoci zwizanej z naraeniem na dziaanie promieniowania jonizujcego albo przy zgoszeniu wykonywania tej dziaalnoci, oraz projektu rozporzdzenia eksploatacyjnego. Natomiast wymagania dot. likwidacji obiektw jdrowych s przedmiotem projektu rozporzdzenia likwidacyjnego. Uwaga odrzucona nie ma potrzeby definiowania kryteriw analiz przesiewowych dla zdarze zewntrznych; ma je okreli i opisa wnioskodawca. Uwaga dot. 1 pkt 2 (nie ust. 2). Definicja ta zostaa przeredagowana w nowej wersji projektu rozporzdzenia. Uwaga ta dot. 1 pkt 6 (nie ust. 6) i jest ona analogiczna jak do projektu rozp. projektowego. Uwaga odrzucona zdaniem projektodawcy defini-

NCBJ

Brak definicji. W zestawieniu wymaga zawartoci Wstpnego Raportu Bezpieczestwa w p. 4.2.2. wystpuje pojcie Kryteria analiz przesiewowych. Proponuj zastpi sowo mniejsz sowami nie wiksz poprawka redakcyjna, ujednolicajca z podobnym okreleniem w ust. 3. Niezrozumiay jest tekst wyszczeglniajcy granic obiegu cinieniowego chodzenia reaktora. Proponuj zamiast pierwszego okrelenia: - zewntrzne zawory na przechodzcych przez pierwotn obudo-

3 4

NCBJ NCBJ

1 pkt 2 1 pkt 6

5 6

NCBJ NCBJ

NCBJ

NCBJ

cja jest prawidowa i nie wymaga w bezpieczestwa rurocigach pary wieej i wody zasilajcej, Drugie okrelenie jest cakowicie niezrozumiae. Trzecie do zmian: w pierwszym tire sformuowaprzyjcia. nie jest bardziej oglne (chodzi nie tylko o te rurocigi ale te wszelkie inne, jak np. systemu CVCS). 2-gie tire jest zrozumiae dla specjalistw energetyki jdrowej. 1 pkt 13 i zamiast postulowanych proponuj zastosowa sowo analizo- Wyraz postulowanych zastpiono w 15 wanych lub przewidywanych nowej wersji projektu rozporzdzenia wyrazem rozpatrywanych. 1 pkt 18 Proponuj zamiast okrelenia powaniejszych ni awarie projek- Termin awarie pozaprojektowe zotowe zastosowa tu i w dalszych czciach dokumentu zastoso- sta usunity z projektu nowelizacji wa poza projektowane awarie. ustawy w czasie prac legislacyjnych w Sejmie. Ponadto, termin ten zosta take usunity z najnowszej wersji projektu dokumentu MAEA okrelajcego wymagania projektowe dla EJ (DS414) i zastpiony przez rozszerzone warunki projektowe, ktre jednak oczywicie nie obejmuj hipotetycznych cikich awarii z uszkodzeniem obudowy bezpieczestwa. Std powstaa konieczno uywania okrelenia awarie powaniejsze ni awarie projektowe. 1 pkt 19 W dalszych czciach projektu brak jest definicji sw determi- Uwaga odrzucona - nie ma potrzeby nistycznych i probabilistycznych. definiowania tych poj, s one zrozumiae oraz powszechnie stosowane w literaturze fachowej. 1 pkt 27 Proponuj stopienie co najmniej jednego z prtw paliwowych Pojcie uszkodzenie rdzenia reaktora w nowej wersji projektu rozporzdzenia zostao zastpione pojciem

NCBJ

10 ust. 2

Proponuj zamiast sowa prawdopodobne zastosowa okrelenie dajce si przewidzie.

10 11

NCBJ NCBJ

12 15 ust. 2

Proponuj zmieni sowo prawdopodobne okreleniem dajce si przewidzie. Brak jest definicji, co jest istotnym ryzykiem.

12

NCBJ NCBJ

17 ust. 1 18 ust. 1

Proponuje si po sowie akceptacji wstawi stan bezpieczestwa. proponuje uzupeni dodatkowym punktem odprowadzi ciepo wytwarzane w przyreaktorowym przechowalniku wypalonego paliwa.

NCBJ

31 ust. 6 lit. Proponuj uzupeni oraz z przyreaktorowego przechowalnika a wypalonego paliwa.

degradacja rdzenia reaktora. Propozycja odrzucona sowo prawdopodobne jest tu bardziej waciwe ni dajce si przewidzie, gdy chodzi tu o wszelkie zdarzenia, ktre nie s wykluczone. Propozycja odrzucona uzasadnienie jak w pkt. 9. Nie wszystko mona i naley definiowa w przepisach, a analogiczny zapis zawarty jest w wytycznych MAEA NS-G-1.2. W tym przypadku to wnioskodawca ma okreli, jaki jest wkad tych uszkodze do ryzyka i uzasadni, e jest on istotny. Propozycja odrzucona uzupenienie takie jest zbdne. Propozycja uzupenienia przyjta, lecz w nieco zmodyfikowanej formie zostanie dodany punkt o nastpujcej treci: odprowadzi ciepo wytwarzane w przechowalniku wypalonego paliwa jdrowego lub magazynie wieego paliwa jdrowego. Odwoanie nieprawidowe chodzi prawdopodobnie o 31 ust. 6 pkt 1. Propozycja uzupenienia przyjta, lecz w nieco zmodyfikowanej formie zostanie dodany punkt o nastpujcej treci: cakowita utrata moliwoci odprowadzania ciepa z przechowalnika wypalonego paliwa jdrowego lub

magazynu wieego paliwa jdrowego. Uyte skrty oznaczaj: NCBJ Narodowe Centrum Bada Jdrowych