You are on page 1of 3

Zestawienie uwag zgoszonych w toku uzgodnie midzyresortowych do Projektu rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analizy

bezpieczestwa przeprowadzanych przed wystpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budow obiektu jdrowego, oraz zakresu wstpnego raportu bezpieczestwa dla obiektu jdrowego LP Podmiot zgaszajcy uwag MAiC MF Oznaczenie paragrafu, ktrego dotyczy 21 31 Uwagi Stanowisko PAA

1 2

KGPSP

zacznik nr 2,

Uwaga nie zostaa uwzgldniona. Cikie awarie jest to klasa awarii EJ zwizana z du degradacj paliwa jdrowego (destrukcja elementw paliwowych, do ich stopienia wcznie), tj. paliwa jdrowego w rdzeniu reaktora lub wypalonego paliwa jdrowego take poza reaktorem. Natomiast potencjalne awarie zwizane z przetwarzaniem i przechowywaniem odpadw promieniotwrczych na terenie EJ nie mog spowodowa uwolnie do rodowiska substancji promieniotwrczych (co do skadu, postaci i iloci uwalnianych radionuklidw, oraz sposobu emisji i jej przebiegu czasowego) porwnywalnych do uwolnie zwizanych z cikimi awariami. doda pkt 6.8.3 w brzmieniu Wymagania sprztowe i osobowe Uwaga zostaa uwzgldniona. dla zakadowej suby ratowniczej

zwrot programy komputerowe naley zastpi zwrotem oprogramowanie systemw teleinformatycznych w analizach deterministycznych bezpieczestwa cikich awarii elektrowni jdrowej wrd procesw, ktre mog prowadzi do uwolnie substancji promieniotwrczych do rodowiska, majc na uwadze tre 20 pkt 5, naleaoby wymieni procesy przetwarzania i przechowywania odpadw promieniotwrczych.

Uwaga zostaa uwzgldniona.

MF

zacznik nr 2, pkt 2.3

Informacje o ukadzie przestrzennym obiektu jdrowego i innych aspektach techniczno-organizacyjnych obok pocze obiektu jdrowego z sieciami elektroenergetycznymi i szlakw komunikacyjnych naleaoby wymieni poczenia obiektu z innymi sieciami infrastruktury w tym wodocigi.

MF

zacznik nr 2, Ocena lokalizacji obiektu jdrowego Pooenie obiektu jpkt 4 drowego powinna uwzgldnia rwnie strefy ochronne obiekppkt. 4.1.1 tu.

MTBiGM

zacznik nr 2, ppkt 4.1.2

7 8

KGPSP KGPSP

wskazano, e wstpny raport bezpieczestwa obiektu jdrowego zawierajcy ocen lokalizacji obiektu jdrowego, sporzdza si na podstawie raportu lokalizacyjnego, w tym rozkadu gstoci zaludnienia oraz pooenia wanych obiektw publicznych prywatnych w regionie obiektu jdrowego. Naley zaznaczy, i przedmiotowy projekt nie okrela, jakie obiekty publiczne i prywatne naley traktowa jako wane zacznik nr 2, proponuje si nada brzmienie techniczne systemy zabezpie- Uwaga zostaa uwzgldniona. pkt 6.8 cze przeciwpoarowych oraz suby ratownicze zacznik nr 2, na kocu zdania kropk zastpi przecinkiem dodajc tre: Uwaga zostaa uwzgldniona. pkt 6.8.1.2 uwzgldniajc funkcjonowanie zakadowej jednostki stray

Uwaga zostaa uwzgldniona. Uzupenienie to w brzmieniu Poczenia obiektu jdrowego z innymi sieciami infrastruktury zostanie wprowadzone jako nowy pkt 2.3.5 (dotychczasowe pkty 2.3.5 i 2.3.6 zostan odpowiednio przenumerowane). Uwaga zostaa uwzgldniona. Odpowiednie uzupenienie zostanie wprowadzone przez dodanie w pkt 4.1.2 na kocu zdania, po przecinku, nastpujcego formuowania: granica obszaru ograniczonego uytkowania. Oprcz tego, w rozdz. 7. Analizy bezpieczestwa jdrowego zostanie dodany pkt 7.4.8 Wyznaczenie granicy obszaru ograniczonego uytkowania wok obiektu jdrowego ze wzgldu na jego potencjalne oddziaywanie radiologiczne na rodowisko. Brzmienie przepisu zostao przeformuowane.

KGPSP

10

MF

poarnej zacznik nr 2, nada brzmienie Wybr odpowiednich, z uwagi na reakcj na pkt 6.8.1.3 ogie, rozprzestrzenianie ognia, oraz klas odpornoci ogniowej materiaw i wyrobw budowlanych, oddzielenie i wydzielenia przeciwpoarowe, kwalifikacja przeciwpoarowa urzdze zacznik nr 2, Dziaania pracownikw podczas przewidywanych zdarze pkt. 7.3 eksploatacyjnych i w stanach awaryjnych obiektu naleaoby rozszerzy o czno i koordynacj z zewntrznymi subami ratunkowymi.

Uwaga zostaa uwzgldniona z niewielk modyfikacj.

11 12

MAiC MF

zacznik 2, pkt. 7.4.3 zacznik nr 2, pkt. 15.1 zacznik

13

MF

Uwaga nie zostaa uwzgldniona. W tym przypadku chodzi jedynie o okrelenie dziaa pracownikw obiektu jakie naley uwzgldni w przy wykonywaniu analiz bezpieczestwa niezalenie od tego, e (w razie potrzeby) faktycznie musz by one koordynowane ze subami zewntrznymi, lecz to jest zagadnienie dotyczce rozporzdzenia ws. planowania awaryjnego a nie tego rozporzdzenia. zwrot programy komputerowe naley zastpi zwrotem Uwaga zostaa uwzgldniona. oprogramowanie systemw teleinformatycznych Opis koncepcji likwidacji powinno si uwzgldni czas trwa- Zagadnienie to jest przedmiotem odnia likwidacji i dowiadczenia z likwidacji obiektw podobnego rbnego rozporzdzenia ws. likwidacji typu. obiektw jdrowych, ktrego projekt take zosta opracowany. w zaczniku do rozporzdzenia, nad tytuem, w prawym gr- Uwaga zostaa uwzgldniona. nym rogu, naley zamieci wyrazy: Zacznik do rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia . 2012 r. (poz. )

Uyte skrty oznaczaj: MTBiGM Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej MF Ministerstwo Finansw MAiC Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji KGPSP Komenda Gwna Pastwowej Stray Poarnej