You are on page 1of 18

1

Projekt z dnia 1 wrzenia 2011 r.
ROZPORZDZENIE RADY MINISTRW
z dnia .. 2011 r.

w sprawie czynnoci majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdro-
wego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonujcej dziaalno pole-
gajc na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jdrowej

Na podstawie art. 12d ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z
2007 r. Nr.42, poz. 276 z pn. zm.
1
) zarzdza si co nastpuje:

1.
Rozporzdzenie okrela:
1) wykaz czynnoci majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdro-
wego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonujcej dziaalno
polegajc na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jdrowej;
2) szczegowe warunki i tryb nadawania przez Prezesa Pastwowej Agencji Atomistyki
uprawnie do wykonywania czynnoci, o ktrych mowa w pkt 1;
3) tryb pracy komisji egzaminacyjnej i skadw egzaminacyjnych komisji egzaminacyj-
nej oraz sposb i tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminw;
4) sposb wnoszenia opaty za egzamin, jej wysoko oraz wysoko wynagrodzenia
czonkw komisji egzaminacyjnej;
5) wymagany zakres szkolenia, w tym szkolenia praktycznego oraz formy organizowania
szkole;
6) warunki, jakie musz spenia jednostki przeprowadzajce szkolenie oraz tryb uzy-
skiwania przez te jednostki wpisu do rejestru jednostek uprawnionych do prowadzenia
szkole teoretycznych.

2.
Wykaz czynnoci majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i
ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonujcej dziaalno polegajc na
rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jdrowej oraz szczegowe warunki doty-
czce wyksztacenia i stau pracy, wymagane dla nabycia uprawnie do wykonywania tych
czynnoci okrela zacznik nr 1 do rozporzdzenia.

3.
1. Wniosek do Prezesa Pastwowej Agencji Atomistyki o nadanie uprawnie zawiera:
1) imi, nazwisko, dat i miejsce urodzenia i numer PESEL oraz adres do korespondencji
osoby, ktrej dotyczy wniosek o nadanie uprawnie,
2) informacj o rodzaju uprawnie, ktre osoba ta bdzie wykonywaa,
3) informacje o przebiegu pracy zawodowej tej osoby oraz jej adres do korespondencji.

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679.2

2. Wystpujcy z wnioskiem, o ktrym mowa w ust. 1, docza do niego nastpujce doku-
menty dotyczce osoby, ktrej maj by nadane uprawnienia:
1) dokument stwierdzajcy zdanie egzaminw, teoretycznego i praktycznego, wymaga-
nych dla uzyskania okrelonych uprawnie,
2) orzeczenia lekarskie o posiadaniu warunkw zdrowotnych i psychologicznych, o kt-
rych mowa w art. 12c ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo ato-
mowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z pn. zm.), zwanej dalej ustaw;
3) odpisy dyplomw lub/i wiadectw potwierdzajcych posiadane wyksztacenie,
4) dokumenty potwierdzajce wymagany sta pracy i odbyte praktyki,
5) owiadczenie o posiadaniu penej zdolnoci do czynnoci prawnych,
6) owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ktrej mowa
w przepisach o ochronie danych osobowych.
3. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, skada si nie pniej ni 30 dni od dnia przeprowa-
dzenia egzaminu.

4.

1. Komisja egzaminacyjna:
1) ustala list osb dopuszczonych do egzaminu,
2) przygotowuje testy i zadania egzaminacyjne, o ktrych mowa w 7 ust. 1 oraz zada-
nia i opis sekwencji czynnoci, o ktrych mowa w 9 ust. 3,
3) ustala dat egzaminu i skad egzaminacyjny dla jego przeprowadzenia.
2. Komisja egzaminacyjna i skad egzaminacyjny podejmuj decyzje zwyk wikszoci
gosw. W przypadku rwnej liczby gosw decyduje gos przewodniczcego komisji eg-
zaminacyjnej lub skadu egzaminacyjnego.

5.

1. Osoba przystpujca do egzaminu powinna wczeniej ukoczy:
1) szkolenie teoretyczne przeprowadzone przez uprawnion jednostk, o ktrej mowa
w art. 12d ust. 3 ustawy,
2) szkolenie praktyczne, w tym trening na odpowiednich symulatorach elektrowni jdro-
wej (penowymiarowy symulator jdrowego bloku energetycznego, symulator cieplno-
przepywowy, symulatory czciowe ukadw lub urzdze elektrowni jdrowej) w
zakresie przewidzianym w programie szkolenia na dane stanowisko.
2. Do szkolenia praktycznego moe by dopuszczona osoba speniajca warunki, o ktrych
mowa w art. 12c ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy.
3. Kierownicy jednostek szkoleniowych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 wydaj zawiad-
czenia ukoczenia szkole.
4. Zawiadczenie kierownika jednostki szkoleniowej przeprowadzajcej szkolenie praktycz-
ne zawiera: zakres praktyki, stopie opanowania przez osob szkolon poszczeglnych
zagadnie wraz z uwagami o naturze popenianych bdw oraz ogln ocen przebiegu
szkolenia.3

6.

1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu skada wnioskujcy o nadanie uprawnie przed-
stawiajc wykaz osb, rodzaje uprawnie, ktre te osoby maj uzyska, a take terminy
zakoczenia szkole, o ktrych mowa w 5 ust. 1. Do wniosku docza si zawiadczenia
o ukoczeniu szkole, o ktrych mowa w 5 ust. 3 i dokument powiadczajcy wniesie-
nie opat, o ktrych mowa w 11 ust. 1.
2. Egzamin skada si z czci teoretycznej oraz czci praktycznej i obejmuje zagadnienia z
zakresu szkole teoretycznego i praktycznego, przewidzianych dla danych uprawnie
3. Termin egzaminu powinien by ustalony nie pniej ni 2 tygodnie od daty zakoczenia
szkole, o ktrych mowa w 5 ust. 1.
4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest ukoczenie szkolenia.

7.

1. Egzamin teoretyczny ma charakter pisemny i polega na:
1) rozwizaniu testu zoonego z 30 pyta,
2) wykonaniu 3 zada obliczeniowych lub problemowych, z zakresu wiedzy wymaganej
dla uzyskania okrelonych uprawnie.
2. Osoby przystpujce do egzaminu teoretycznego otrzymuj materiay i testy egzamina-
cyjne opatrzone pieczci Komisji egzaminacyjnej i tylko takie dokumenty s uwzgld-
niane.
3. Egzamin teoretyczny trwa 3 godziny, w tym:
1) rozwizywanie testu 1 godzina,
2) wykonanie zada obliczeniowych lub zada problemowych 2 godziny.
4. 1) Kade pytanie testu oceniane jest wedug nastpujcych zasad:
a) odpowied prawidowa 1 punkt,
b) odpowied nieprawidowa lub brak odpowiedzi 0 punktw.
2) Wykonanie kadego z zada, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 oceniane jest w skali od 0
do 5 punktw.
5. Warunkiem zaliczenia egzaminu teoretycznego jest uzyskanie co najmniej 30 punktw,
w tym co najmniej 10 punktw za zadania, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2.
6. Sekretarz Komisji sporzdza protok egzaminu teoretycznego, ktry zawiera:
1) numer i dat sporzdzenia protokou,
2) dat przeprowadzenia egzaminu,
3) imi, nazwisko, dat i miejsce urodzenia oraz numer PESEL osoby zdajcej,
4) arkusz pyta testowych i ich ocen punktow,
5) tematy zada i liczb punktw uzyskanych za ich rozwizanie,
6) informacj, czy osoba zdajca zdaa/nie zdaa egzamin teoretyczny,
7) imiona, nazwiska i podpisy przewodniczcego i czonkw skadu egzaminacyjnego.
7. Wykaz osb, ktre zday egzamin teoretyczny jest niezwocznie ogaszany w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa Agencji.

4


8.

Osoba zdajca egzamin teoretyczny ma prawo wgldu do swoich materiaw egzamina-
cyjnych, po ogoszeniu wynikw.

9.

1. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest nie wczeniej ni 7 dni i nie pniej ni 14 dni
od dnia ogoszenia wynikw egzaminu teoretycznego.
2. Do egzaminu praktycznego dopuszczone s tylko osoby, ktre zday egzamin teoretyczny.
3. Egzamin praktyczny polega na:
1) rozwizaniu przez osob egzaminowan dwch zada problemowych z zakresu prak-
tyki wykonywania czynnoci objtych uprawnieniem lub
2) w przypadku ubiegania si o uprawnienia okrelone w zaczniku nr 1 do niniejszego
rozporzdzenia jako Dozr ruchu i Sterowanie przeprowadzeniu przez osob
egzaminowan wybranej sekwencji czynnoci na penowymiarowym symulatorze
bloku EJ, w obecnoci instruktora prowadzcego szkolenie praktyczne.
4. Ocena egzaminu praktycznego ustalana jest po:
1) zapoznaniu si skadu egzaminacyjnego z ocenami zawartymi w zawiadczeniach
ukoczenia szkole, o ktrych mowa w 5 ust. 3;
2) analizie wykonania zada, o ktrych mowa w ust. 3.
5. Sekretarz Komisji sporzdza protok egzaminu praktycznego, ktry zawiera:
1) numer i dat sporzdzenia protokou,
2) dat przeprowadzenia egzaminu,
3) imi, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL osoby zdajcej,
4) treci zada, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 1 i oceny odpowiedzi,
5) opis wykonanej przez osob zdajc egzamin sekwencji czynnoci, o ktrej mowa w
ust. 3 pkt 2 i jej ocen,
6) informacj, czy osoba zdajca zdaa/nie zdaa egzamin praktyczny,
7) imiona, nazwiska i podpisy przewodniczcego i czonkw skadu egzaminacyjnego,
8) protok egzaminu teoretycznego,
9) zawiadczenia ukoczenia szkole, o ktrych mowa w 5 ust. 3.
6. Wykaz osb, ktre zday egzamin praktyczny jest niezwocznie ogaszany i przekazywany
wnioskujcemu o nadanie uprawnie.
7. Osobie, ktra zdaa egzamin praktyczny wydaje si dokument potwierdzajcy zdanie eg-
zaminu wymaganego dla uzyskania okrelonych uprawnie.

10.

Osoba, ktra nie zostaa dopuszczona do egzaminu teoretycznego lub nie zdaa egzaminu mo-
e do niego przystpi nie wczeniej ni po upywie 12 miesicy, pod warunkiem ponownego
odbycia szkole, o ktrych mowa w 5 ust. 1 pkt. 1 i 2; 5 ust. 2 stosuje si odpowiednio.

5


11.

1. Opata za egzamin wynosi 500 z, a w przypadku wymienionych w zaczniku nr 1 do
niniejszego rozporzdzenia uprawnie Dozr ruchu i Sterowanie 700 z.
2. Opat, o ktrej mowa w ust. 1, wnosi si na konto dochodw Pastwowej Agencji Ato-
mistyki.
3. Kwota opaty za egzamin oraz numer konta, o ktrym mowa w ust. 2, s dostpne w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Prezesa Pastwowej Agencji Atomi-
styki.
4. Opata egzaminacyjna podlega zwrotowi tylko w przypadku nieprzystpienia do egzaminu
pod warunkiem powiadomienia o tym Komisji egzaminacyjnej w terminie 2 tygodni przed
ustalon dat egzaminu teoretycznego.

12.

Wynagrodzenie czonka komisji egzaminacyjnej uczestniczcego w skadzie egzaminacyjnym
przeprowadzajcym egzamin wynosi:
1) 30 z za kad osob zdajc, ktra przystpia do egzaminu teoretycznego,
2) 40 z za kad osob zdajc, ktra przystpia do egzaminu praktycznego,
3) 50 z dodatkowo za kad osob ubiegajc si o wymienione w zaczniku nr 1 do
niniejszego rozporzdzenia uprawnienia Dozr ruchu i Sterowanie.

13.

1. Szkolenia dla osb, ktre ubiegaj si o uprawnienia umoliwiajce wykonywanie czyn-
noci majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony
radiologicznej w elektrowni jdrowej powinny zapewni, w szczeglnoci realizacj na-
stpujcych celw:
1) poznanie podstaw teoretycznych i zasad funkcjonowania elektrowni jdrowej ze
szczeglnym uwzgldnieniem jdrowego ukadu wytwarzania pary oraz ukadw
konwersji energii wraz z ich ukadami pomocniczymi,
2) poznanie przepisw i zasad ochrony radiologicznej i bezpieczestwa jdrowego w
elektrowni jdrowej ze szczeglnym uwzgldnieniem czynnoci, jakie ta osoba bdzie
wykonywaa,
3) poznanie przepisw i zasad dotyczcych powstawania i postpowania z odpadami
promieniotwrczymi, w tym zasad gospodarki paliwem jdrowym,
4) zaznajomienie si z zagroeniami jakie mog wystpi w elektrowni jdrowej zwasz-
cza przy wykonywaniu czynnoci objtych uprawnieniem,
5) nabycie umiejtnoci wykonywania objtych uprawnieniem czynnoci w sposb bez-
pieczny dla siebie i innych osb oraz postpowania w sytuacjach awaryjnych, w tym
udzielania pomocy osobom poszkodowanym.
2. Szkolenie jest prowadzone w nastpujcych formach:
a) szkolenie teoretyczne: wykad, wiczenia obliczeniowe, warsztaty,
b) szkolenie praktyczne: praca na symulatorach sterowni EJ i urzdze, praca na mode-
lach urzdze, praktyka, dublowanie.

6

3. Zakresy szkole okrela zacznik nr 2.

14.

Szkolenia teoretyczne mog przeprowadza jednostki, ktre:
1) posiadaj obiekty, urzdzenia i wyposaenie umoliwiajce prowadzenie zaj teore-
tycznych objtych tematyk szkolenia lub zapewniaj do nich dostp, a w szczeglno-
ci komputerw z odpowiednim oprogramowaniem, makiet i modeli urzdze elek-
trowni, materiaw pimiennych (ksiki, skrypty, instrukcje obsugi) i elektronicz-
nych (np. pakiety multimedialne),
2) dysponuj kadr wykadowcw i instruktorw, ktrzy posiadaj wyksztacenie wysze
i odznaczaj si wiedz i dowiadczeniem, a take umiejtnociami dydaktycznymi,
zgodnie z zakresem prowadzonych zaj w dziedzinach:
a) fizyki, zagadnie cieplno-przepywowych i technologii jdrowych,
b) bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej,
c) zarzdzania ryzykiem,
d) organizacji pracy,
e) podstaw ksztacenia dorosych,
3) opracuj szczegowe programy szkole dla kadego rodzaju uprawnie wymienionych
w zaczniku nr 1, odpowiadajce zakresom szkole okrelonych w zaczniku nr 2
4) prowadz dzienniki zaj zawierajce tematyk i czas trwania poszczeglnych zaj
oraz spis osb biorcych udzia w szkoleniach i przechowuj je przez co najmniej 5 lat
od dnia zakoczenia szkolenia.

15.

1. Jednostka prowadzca szkolenia praktyczne powinna posiada obiekty, urzdzenia i wy-
posaenie umoliwiajce prowadzenie wicze praktycznych objtych tematyk szkole-
nia, a w szczeglnoci symulatory rzeczywistych urzdze elektrowni jdrowej z penym
oprogramowaniem, pozwalajcym na trenowanie wykonywania czynnoci w warunkach
normalnego uytkowania elektrowni i w sytuacjach awaryjnych.
2. Testy referencyjne symulatorw, o ktrych mowa w ust. 1 wykonuje si u dostawcy reak-
tora jdrowego i producentw ukadw i urzdze elektrowni jdrowej w okresach nie
duszych ni 12 miesicy, a ich wyniki przedkada Prezesowi Pastwowej Agencji Ato-
mistyki.
3. Obiekty i materiay szkoleniowe powinny by aktualizowane stosownie do zmian wpro-
wadzanych w elektrowni jdrowej oraz dowiadcze z eksploatacji analogicznych lub po-
dobnych blokw, ukadw i urzdze.
4. Instruktorzy prowadzcy szkolenia praktyczne powinni posiada kwalifikacje okrelone
w 14 pkt 2, stosownie do zakresu prowadzonych zaj, i bra udzia w szkoleniach okre-
sowych organizowanych przez dostawc reaktora jdrowego i producentw ukadw i
urzdze elektrowni jdrowej przynajmniej co 2 lata.

16.
1. Wniosek do Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki 0 wpis do rejestru jednostek upraw
nionych do prowadzenia szkolen teoretycznych zawiera informacje potwierdzajqce spel
nienie warunkow, 0 ktorych mowa w 14, a w szczegolnosci:
1) opis obiektow, urzqdzen i wyposazenia niezbydnego do prowadzenia szkolen, ktore
jednostka szkolqca posiada, lub do ktorych ma dostyp z okreSleniem warunkow dosty
pu,
2) szczegolowe programy szkolen, 0 ktorych mowa w 14 pkt 3,
3) listy wykladowcow i instruktorow z podaniem ich kwalifikacji i zajyc, ktore bydq
prowadzili.
2. Wniosek, 0 ktorym mow a w ust. 1 sporzqdza kierownikjednostki szkolqcej.
3. Prezes Panstwowej Agencji Atomistyki zatwierdza programy szkolen i dokonuje wpisu
jednostki przeprowadzajqcej szkolenia do rejestru, 0 ktorym mowa wart. 12d ust. 3 usta
wy, po stwierdzeniu spelniania przez niq warunkow, 0 ktorych mowa w 14.
4. Kierownikowi jednostki przeprowadzajqcej szkolenie teoretyczne, ktora zostala wpisana
do rejestru, Prezes Panstwowej Agencji Atomistyki wydaje zaswiadczenie 0 uzyskaniu
wpisu do rejestru.
17.
Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
PANSTWOWA
AGENCJA ATOMISTYKI
Departament Prawny
3prawdzono pod wzgledpm
prawnym i redakcyjnym
w/z Prezesa Agencji
;..--G '---..
7
Zaczniki do rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 2011 r. (Dz. U. Nr , poz. .)
Zacznik nr 1
Wykaz czynnoci majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organiza-
cyjnej wykonujcej dziaalno polegajc na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jdrowej oraz szczegowe warunki wy-
magane dla nabycia uprawnie do wykonywania tych czynnoci.

Rodzaj uprawnie
Wykaz czynnoci

Kwalifikacje
Nazwa Symbol
Wyksztacenie i uprawnienia
jeden z kierunkw /specjalnoci;
uprawnienia
Sta pracy
co najmniej
Zarzdzanie Z
Zarzdzanie elektrowni jdrow lub jed-
nostk nadrzdn w zakresie:
1) zintegrowanego systemu zarzdzania;
2) bezpiecznego rozruchu, eksploatacji
oraz likwidacji EJ, w tym wdroenia
zasad kultury bezpieczestwa;
3) ochrony fizycznej i przygotowa
przeciwawaryjnych;
4) zabezpiecze materiaw jdrowych;
5) szkole i uzyskiwania uprawnie
przez personel EJ.
wysze magisterskie techniczne:
zarzdzanie, zarzdzanie i inynieria
produkcji, energetyka, elektrotechni-
ka, mechanika i budowa maszyn, fi-
zyka techniczna /aparatura kontrolno-
pomiarowa
10 lat w energetyce, w
tym 6 lat na stanowisku
kierowniczym w elek-
trowni jdrowej albo
elektrowni systemowej
cieplnej i rok stau w EJ

8


9

Kierowanie roz-
ruchem i eksplo-
atacj elektrowni
jdrowej
E
1) kierowanie i nadzr nad rozruchem
oraz eksploatacj EJ;
2) nadzr nad planowaniem produkcji
i remontw w EJ, oraz wykonywania
zada produkcyjnych;
3) nadzr nad opracowywaniem proce-
dur i instrukcji rozruchowych i eks-
ploatacyjnych (ruchowych) w EJ;
4) koordynowanie i nadzorowanie szko-
le oraz egzaminw personelu rozru-
chu i eksploatacji EJ.
wysze magisterskie techniczne:
energetyka, elektrotechnika, mechani-
ka i budowa maszyn, fizyka technicz-
na, elektronika i telekomunikacja
/aparatura kontrolno-pomiarowa;

uprawnienia:
1) D lub
2) uprawnienia typu S i dyurnego
inyniera ruchu systemowej elektrow-
ni cieplnej
8 lat w energetyce, w
tym 4 lata w eksploatacji
(dozr) w elektrowni
jdrowej albo w elek-
trowni systemowej
cieplnej i rok stau w
EJ j
Dozr ruchu D
Kierowanie i nadzorowanie pracy EJ na
zmianie roboczej

wysze magisterskie techniczne:
energetyka, elektrotechnika, mechani-
ka i budowa maszyn, fizyka technicz-
na /aparatura kontrolno-pomiarowa;
uprawnienie: S
6 lat w eksploatacji
elektrowni jdrowej albo
elektrowni systemowej
cieplnej i 20 miesicy
stau w EJ w tym 6 mie-
sicy przy sterowaniu
reaktorem jdrowym lub
jako dubler,
Sterowanie S
1) sterowanie reaktorem jdrowym
i jdrowym blokiem energetycz-
nym;
2) wykonywanie operacji z paliwem
jdrowym w reaktorze jdrowym i
w basenie przeadunkowym pali-
wa.
wysze licencjackie techniczne:
energetyka, elektrotechnika, mechani-
ka i budowa maszyn, fizyka technicz-
na, elektronika i telekomunikacja
/aparatura kontrolno-pomiarowa
3 lata w energetyce, 18
miesicy stau w EJ, w
tym 4 miesice przy ste-
rowaniu reaktorem j-
drowym lub jako dublerZacznik nr 2
Zakresy szkole dla osb, ktre ubiegaj si o nabycie uprawnie do wykonywania czynnoci majcych istotne znaczenie dla zapewnie-
nia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonujcej dziaalno polegajc na rozruchu,
eksploatacji lub likwidacji elektrowni jdrowej (wedug rodzajw uprawnie podanych w Zaczniku nr 1).

Rodzaj uprawnie Zakres szkole
Nazwa Symbol Szkolenie teoretyczne Szkolenie praktyczne
Zarzdzenie Z
1) zintegrowany system zarzdzania w EJ;
2) przywdztwo i praca zespoowa w warunkach
EJ;
3) system ochrony fizycznej w EJ;
4) system zabezpiecze materiaw jdrowych;
5) planowanie i przygotowania na wypadek awarii;
6) rekrutacja i planowanie szkolenia personelu, pro-
gramy szkoleniowe.

Szkolenie na odpowiednim stanowisku kierowni-
czym w EJ lub w orodku szkoleniowym energetyki
jdrowej
Kierowanie roz-
ruchem i eksplo-
atacj
E
1) podstawy planowania i zarzdzania produkcj
w EJ;
2) zasady kultury bezpieczestwa w EJ.
Szkolenie na odpowiednim stanowisku kierowni-
czym (jako dubler) w pionie ruchu eksploatacji EJ
lub w orodku szkoleniowym energetyki jdrowej

10


11

Dozr ruchu D

1) metody opanowania i ograniczania skutkw za-
kce i awarii;
2) organizacja bezpiecznej pracy.
Szkolenie na stanowisku roboczym dyurnego iny-
niera ruchu w EJ lub w orodku szkoleniowym ener-
getyki jdrowej
Sterowanie S
1) elementy fizyki i techniki reaktorowej;
2) technologia wytwarzania energii w EJ;
3) gospodarka i operacje z paliwem jdrowym;
4) limity i warunki eksploatacyjne oraz wymagania
dozoru jdrowego;
5) reimy normalnej pracy reaktora jdrowego
i jdrowego bloku energetycznego;
6) badania i prby eksploatacyjne ukadw i urz-
dze EJ;
7) wyniki analiz bezpieczestwa dla stanw zak-
ce i awarii;
8) ocena odchyle od stanu normalnego i warunkw
awaryjnych w EJ oraz reagowanie (opanowanie i
ograniczanie skutkw).
Szkolenie w nastpujcym zakresie:
1) sterowanie jdrowym blokiem energetycznym, na
penowymiarowym symulatorze sterowni EJ w sta-
nach:
a) normalnej eksploatacji;
b) zakce i awarii
2) szkolenie w zakresie obsugi maszyny przeadow-
czej;
3) praktyka i praca pod nadzorem w EJ:
a) w sterowni jdrowego bloku ener-
getycznego
b) przy wykonywaniu operacji z pa-
liwem jdrowym


12

UZASADNIENIE


Projekt rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie czynnoci majcych istotne znaczenie dla
bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonujcej
dziaalno polegajc na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jdrowej jest wy-
konaniem upowanienia ustawowego zawartego w art. 12d ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z pn. zm.).
Projekt rozporzdzenia okrela:
1) czynnoci majce istotne znaczenie dla bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiolo-
gicznej w jednostce organizacyjnej wykonujcej dziaalno polegajc na rozruchu,
eksploatacji lub likwidacji elektrowni jdrowej,
2) szczegowe warunki i tryb nadawania przez Prezesa Pastwowej Agencji Atomistyki
uprawnie do wykonywania czynnoci, o ktrych mowa w pkt. 1,
3) tryb pracy komisji egzaminacyjnej i skadw egzaminacyjnych komisji egzaminacyj-
nej oraz sposb i tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminw,
4) sposb wnoszenia opaty za egzamin, jej wysoko oraz wysoko wynagrodzenia
czonkw komisji egzaminacyjnej,
5) wymagany zakres szkolenia, w tym szkolenia praktycznego oraz formy organizowania
szkole,
6) warunki, jakie musz spenia jednostki przeprowadzajce szkolenie oraz tryb uzy-
skiwania przez te jednostek wpisu do rejestru jednostek uprawnionych do prowadzenia
szkole teoretycznych.
Do czynnoci majcych istotne znaczenie dla bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiolo-
gicznej w jednostce organizacyjnej wykonujcej dziaalno polegajc na rozruchu, eksplo-
atacji lub likwidacji elektrowni jdrowej zostay zaliczone:
1) kierowanie elektrowni jdrow lub jednostk nadrzdn w zakresie elektrowni j-
drowych uprawnienia Z,
2) kierowanie i nadzorowanie pracy elektrowni jdrowej na zmianie roboczej - upraw-
nienia D,
3) sterowanie reaktorem jdrowym i blokiem energetycznym, w tym operacje z paliwem
jdrowym w reaktorze jdrowym i w basenie przeadunkowym uprawnienia S,
4) kierowanie i nadzorowanie eksploatacji (ruchu) elektrowni jdrowej uprawnienia E.
Wykaz czynnoci, a take wymagania kwalifikacyjne (wyksztacenie i posiadane uprawnie-
nia, sta pracy) wymagane dla uzyskania uprawnie do wykonywania tych czynnoci przed-
stawione s w zaczniku nr 1 do projektu rozporzdzenia. Wszystkie osoby ubiegajce si o
uzyskanie uprawnie do wykonywania tych czynnoci musz mie odpowiedni sta pracy w
energetyce i w elektrowni jdrowej, a osoby wykonujce czynnoci zwizane z kierowaniem i
nadzorowaniem pracy elektrowni jdrowej na zmianie roboczej take uprawnienia do ste-
rowania reaktorem jdrowym i blokiem energetycznym (S) i uprawnienia do kierowania eks-
ploatacj (E).
Cele i formy szkole ujte s w 13, a wymagane zakresy szkole teoretycznych i praktycz-
nych w zaczniku nr 2 do projektu rozporzdzenia. Osoba koczca szkolenie uzyskuje
zawiadczenie o ukoczeniu szkolenia teoretycznego i zawiadczenie o ukoczeniu szkolenia

13

praktycznego. Zawarto zawiadczenia kierownika jednostki przeprowadzajcej szkolenie
praktyczne okrela szczegowo 5 ust.4.
W 14 i 15 okrelono warunki, jakie musz spenia jednostki prowadzce szkolenia teore-
tyczne i szkolenia praktyczne dla osb ubiegajcych si o uzyskanie uprawnie. Okrelono
take wymagania dotyczce wykadowcw i instruktorw. Przyjto, e instruktorzy prowa-
dzcy zajcia praktyczne musz posiada nadane im przez Prezesa PAA uprawnienia przy-
najmniej w takim zakresie, w jakim szkol uczestnikw zaj. Musz take bra udzia w
szkoleniach okresowych organizowanych przynajmniej co 2 lata przez dostawc reaktora j-
drowego i producentw ukadw i urzdze elektrowni jdrowej. Na jednostk prowadzc
szkolenia praktyczne naoono obowizek przeprowadzania okresowych testw referencyj-
nych symulatorw rzeczywistych urzdze elektrowni jdrowej, przeprowadzanych u do-
stawcy reaktora jdrowego oraz producentw ukadw i urzdze elektrowni jdrowej, a tak-
e aktualizowania urzdze i materiaw szkoleniowych stosownie do zmian wprowadzanych
w elektrowni jdrowej oraz dowiadcze z eksploatacji analogicznych lub podobnych blo-
kw, ukadw i urzdze.
Tryb uzyskiwania wpisu do rejestru jednostek uprawnionych do prowadzenia szkole teore-
tycznych, w tym zawarto wniosku do Prezesa PAA o dokonanie wpisu do rejestru, okrela
16 projektu rozporzdzenia.
Tryb pracy komisji egzaminacyjnej i skadw egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej oraz
sposb i tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminw okrelaj 4 i 6 9. Do egza-
minw dopuszczane s tylko te osoby, ktre otrzymay pozytywn ocen kierownika jednost-
ki przeprowadzajcej szkolenie praktyczne ( 6 ust. 5). Egzamin skada si z czci teoretycz-
nej i czci praktycznej. Warunkiem dopuszczenia do czci praktycznej egzaminu jest zdanie
egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny ma charakter pisemny i skada si 30 zada
testowych oraz 3 zada obliczeniowych lub problemowych z zakresu wiedzy wymaganej dla
uzyskania okrelonych uprawnie. Okrelono zasady punktowania i minimaln liczb punk-
tw wymagan do zaliczenia egzaminu teoretycznego. Wyniki egzaminu teoretycznego oga-
szane s niezwocznie.
Egzamin praktyczny polega na rozwizaniu przez osob egzaminowan dwch zada pro-
blemowych z zakresu praktyki wykonywania czynnoci objtych uprawnieniem, a przypadku
czynnoci objtych uprawnieniami typu S i D przeprowadzenie wybranej sekwencji na pe-
nowymiarowym symulatorze bloku elektrowni jdrowej. Przyjto, e w egzaminie praktycz-
nym bierze udzia instruktor, ktry prowadzi szkolenie praktyczne z osob egzaminowan.
Przy ustalaniu wyniku egzaminu skad egzaminacyjny bierze pod uwag oceny zawarte w
zawiadczeniach ukoczenia szkole,
Moliwoci powtrnego zdawania egzaminu okrelono w 10 wymagane jest ponowne
odbycie szkole i przystpienie do egzaminu nie wczeniej ni po upywie 12 miesicy.
Sposb wnoszenia opaty za egzamin, jej wysoko oraz wysoko wynagrodzenia czonkw
komisji egzaminacyjnej okrelono w 11 i 12. Wynagrodzenie czonkw komisji egzamina-
cyjnej zrnicowano w zalenoci od rodzaju nadawanych uprawnie.

Do tej pory w zakresie regulowanym niniejszym projektem rozporzdzenia nie obo-
wizyway w Rzeczypospolitej Polskiej adne przepisy szczegowe.

14

Projekt rozporzdzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporzdzenia
Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z pn. zm.).
Projekt rozporzdzenia podlega obowizkowi przedstawienia, na podstawie art. 33
Traktatu ustanawiajcego Europejsk Wsplnot Energii Atomowej (Traktat Euratom), do
zaopiniowania Komisji Europejskiej.15


OCENA SKUTKW REGULACJI


1. Podmioty, na ktre oddziauj projektowane regulacje
1) Prezes Pastwowej Agencji Atomistyki organ nadajcy uprawnienia do wyko-
nywania czynnoci majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa
jdrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonujcej
dziaalno polegajc na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni j-
drowej;
2) Pastwowa Agencja Atomistyki urzd administracji centralnej organizujcy
egzaminy, pobierajcy opaty egzaminacyjne i finansujcy postpowanie egza-
minacyjne;
3) osoby, ubiegajce si o nadanie uprawnie;
4) jednostki organizacyjne wykonujce dziaalno polegajc na rozruchu, eksplo-
atacji lub likwidacji elektrowni jdrowej.

2. Konsultacje

Projekt rozporzdzenia w ramach konsultacji spoecznych zostanie skierowany do nast-
pujcych podmiotw:
1) Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa,
2) Stowarzyszenie Inspektorw Ochrony Radiologicznej, ul. Garbary 15, Pozna,
3) Stowarzyszenie Elektrykw Polskich Komitet Energetyki Jdrowej SEP,
ul. witokrzyska 14, 00 050 Warszawa,
4) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul Konwaliowa 7, 01-194 War-
szawa,
5) Zakad Unieszkodliwiania Odpadw Promieniotwrczych, 05-400 Otwock-
wierk,
6) Narodowe Centrum Bada Jdrowych, ul. Andrzeja Sotana 7, 05-400 Otwock-
wierk,
7) Instytut Fizyki Jdrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Krakw,
8) PGE EJ1 Sp. z o.o., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa,
9) PGE Energia Jdrowa S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa,
10) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa,
11) Stowarzyszenie Ekologw na Rzecz Energii Nuklearnej - SEREN Polska
ul. witokrzyska 14, 00 050 Warszawa,
12) Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00 743 Warszawa,
13) Polski Klub Ekologiczny, ul. Sawkowska 26A, 31 014 Krakw,
14) Centrum Europejskie Zrwnowaonego Rozwoju, ul. Kotaja, 21
50-006 Wrocaw,
15) Fundacja Greenpeace Polska, ul. Lirowa 13, 02-387 Warszawa,
16) Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4,
31-121 Krakw,
17) Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych, ul. Klonowa 6, 00-591 Warsza-
wa,
18) Konfederacja Pracodawcw Polskich, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa,

16

19) Komisja Krajowa NSZZ Solidarno, ul. Way Piastowskie 24, 80-855
Gdask,
20) Oglnopolskie Porozumienie Zwizkw Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 00-
924 Warszawa,
21) Business Center Club, ul. Plac elaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa,
22) Zwizek Rzemiosa Polskiego, skr. poczt. 54, 00-952 Warszawa
23) Forum Zwizkw Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz,
24) Rada Krajowa Federacji Konsumentw, Al. Jerozolimskie 47 lok. 8, 00-697
Warszawa,
25) Forum Odbiorcw Energii Elektrycznej i Gazu, ul. Poleczki 21, 02-822 Warsza-
wa.

Projekt rozporzdzenia zostanie take umieszczony w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Rzdowego Centrum Legislacji w zakadce Rzdowy Proces Legislacyjny,
Biuletynie Informacji Publicznej Pastwowej Agencji Atomistyki oraz na stronie in-
ternetowej Pastwowej Agencji Atomistyki.

3. Wpyw regulacji na sektor finansw publicznych, w tym budet pastwa i bude-
ty jednostek samorzdu terytorialnego

Na wysoko dochodw budetu z tytuu przeprowadzania egzaminw na uprawnienia
do wykonywania czynnoci majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpiecze-
stwa jdrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonujcej
dziaalno polegajc na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jdrowej
maj wpyw: wysokoci opat za egzaminy oraz koszty przeprowadzania egzaminw.
Opat za egzamin przyjto w wysokoci 500 z, a w przypadku uprawnie Dozr ru-
chu i Sterowanie (symbole, odpowiednio D i S) 600 z, co stanowi ca 40% obec-
nie obowizujcego najniszego wynagrodzenia.

Oszacowanie wpyww.

Przyjmuje si, e przecitna liczba zdajcych bdzie wynosia okoo 80 osb rocznie,
z tego poowa bdzie staraa si o uprawnienia Dozr ruchu i Sterowanie (symbo-
le, odpowiednio D i S). Std roczne wpywy do budetu z tytuu opat egzaminacyj-
nych wynios:

40 osb/rok x 500 z/osob = 20 000 z
40 osb/rok x 700 z/osob = 28 000 z
razem = 48 000 z/rok.
Oszacowanie kosztw.
Egzaminy bd odbyway si w pomieszczeniach i z wykorzystaniem urzdze udo-
stpnianych nieodpatnie przez jednostk wnioskujc o nadanie uprawnie, a wic
jednostk organizacyjn wykonujc dziaalno polegajc na rozruchu, eksploatacji
lub likwidacji elektrowni jdrowej. Std jedynymi kosztami bd koszty wynagrodze
czonkw zespow egzaminacyjnych oraz koszty ich podry subowych noclegw.
Przyjmuje si, e odbd si dwa egzaminy rocznie przeprowadzane przez skad eg-
zaminacyjny liczcy 5 osb. Przy stawkach wynagrodze okrelonych w 12 i przy-

17

jciu rednich kosztw podry subowych w wysokoci 300 z na czonka zespou
egzaminacyjnego koszty przeprowadzenia egzaminw wynios:
egzaminy teoretyczne:
80 osb/rok x 5 czonkw skadu egzaminacyjnego x 30 z = 12 000z
5 czonkw skadu egzaminacyjnego x 300 z x 2 egzaminy = 3 000 z
Wynajcie sal = 2 sesje x 1 500 z = 3 000 z.
razem 18 000 z/rok.

egzaminy praktyczne:
40 osb/rok x 5 czonkw skadu egzaminacyjnego x 40 z = 8 000 z/rok
40 osb/rok x 5 czonkw skadu egzaminacyjnego x 50 z = 10 000 z/rok
5 czonkw skadu egzaminacyjnego x 300 z x 2 egzaminy = 3 000 z
razem 21 000 z/rok
Razem koszt egzaminw wyniesie 39 000 z/rok.
Ostatecznie przewidywany dochd budetu wyniesie: 9 000 z/rok.

4. Wpyw regulacji na rynek pracy

Wejcie w ycie rozporzdzenia nie bdzie miao wpywu na rynek pracy.

5. Wpyw regulacji na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorcw, w tym na
funkcjonowanie przedsibiorstw

Przyjcie rozporzdzenia bdzie miao korzystny wpyw na konkurencyjno gospo-
darki w tym funkcjonowanie przedsibiorstw. Stworzy podstawy prawne do nadawania
uprawnie do wykonywania czynnoci majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bez-
pieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej w elektrowni jdrowej w sposb bez-
pieczny dla ludzi.

6. Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionw
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporzdzenia nie bd miay wpywu na
sytuacj i rozwj regionw.

7. Wskazanie rde finansowania

Koszty dziaania komisji egzaminacyjnej i organizacji egzaminw zostan pokryte z bu-
detu pastwa cz 68 Pastwowa Agencja Atomistyki.

8. Korzyci spoeczne
Wejcie w ycie rozporzdzenia przyczyni si do lepszego merytorycznego przygotowa-
nia osb majcych wykonywa czynnoci majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bez-
pieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej w elektrowni jdrowej, co z uwagi na zakres

18

zada wykonywanych przez te osoby, ma pozytywne znaczenie spoeczne w postaci zwik-
szenia poziomu bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej.

9. Wpyw rozporzdzenia na rodowisko


Wejcie w ycie rozporzdzenia stworzy podstawy prawne do nadawania uprawnie do
wykonywania czynnoci majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdro-
wego i ochrony radiologicznej w elektrowni jdrowej, w tym dziaalnoci gospodarczej, w
sposb bezpieczny dla rodowiska.