You are on page 1of 8

Projekt z dnia 21 pazdziemika 2011 r.

ROZPORZl\DZENIE RADY MINISTROW


z dnia ............................... 2011 r.
w sprawie oceny okresowej bezpieczenstwa obiektu
Na podstawie art. 37e ust. 11 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z p6Zn. zm. 2)) zarzqdza siy, co nastypuje:
1. Rozporzqdzenie okresla zakres oceny okresowej bezpieczenstwa jqdrowego
obiektu jqdrowego, zwanej dalej "ocenq okresowq" oraz zakres raportu Z oceny
okresowej.
2. Ocena okresowa obejmuje:
1) weryfikacjy rozwiqzan projektowych i dokumentacji technicznej obiektu
jqdrowego oraz zmian wprowadzonych w obiekcie jqdrowym od poprzedniej
oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzania oceny okresowej po raz
pierwszy - od rozpoczycia eksploatacji obiektu jqdrowego, z punktu widzenia
zastosowanej koncepcji bezpieczenstwa jqdrowego oraz zgodnosci z
wymaganiami bezpieczenstwa jqdrowego obowiqzujqcymi w czaSle
przeprowadzania oceny okresowej;
2) aktualny stan system6w, element6w konstrukcji i wyposazenia obiektu
jqdrowego majqcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczenstwa
jqdrowego i ochrony radiologicznej;
3) weryfikacjy kwalifikacji system6w oraz element6w konstrukcji i wyposazenia
obiektu jqdrowego majqcych istotne znaczenie dla zapewmema
bezpieczenstwa jqdrowego i ochrony radiologicznej;
4) system kontroli starzenia system6w oraz element6w konstrukcji i wyposa:zenia
obiektu jqdrowego majqcych istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczenstwa j qdrowego i ochrony radiologicznej;
5) deterministyczne analizy bezpieczenstwa obiektu jqdrowego;
6) probabilistyczne analizy bezpieczenstwa obiektu jqdrowego;
7) analizy zdarzen wewnytrznych oraz zdarzen zewnytrznych bydqcych skutkiem
dzialalnosci czlowieka i bydqcych skutkiem dzialania sil przyrody;
8) doswiadczenia z dotychczasowej eksploatacji ocenianego obiektu jqdrowego;
I) Niniejsze rozporzl)dzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia dyrektywy Rady 200917l1Euratom
z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiajl)cej wsp61notowe ramy bezpieczenstwa j"drowego obiekt6w j"drowych (Oz. U'L. UE L
172 z 02.07.2009, str. 18 oraz Oz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Oz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z
2009 r. Nr 18, pOZ. 97 i Nr 168, poz. 1323, z2010 r. Nr 107, pOZ. 679 oraz z 20 II r. Nr 112, poz. 654 i Nr 132, pOZ. 766.
1
9) doswiadczenia z eksploatacji innych obiektow jqdrowych oraz z badan
naukowych;
10) weryfikacjy zintegrowanego system zarzqdzania obiektu jqdrowego;
11) wplyw czynnika ludzkiego oraz zagadnien zwiqzanych z kulturq
bezpieczenstwa na stan bezpieczenstwa obiektu jqdrowego;
12) plany postypowania awaryjnego i system reagowama w sytuacjach
kryzysowych;
13) wplyw obiektu jqdrowego na zdrowie ludzi oraz srodowisko z punktu
widzenia bezpieczenstwajqdrowego i ochrony radiologicznej.
3. Raport z oceny okresowej obejmuje:
1) opis przeprowadzonych analiz zwiqzanych z kazdym z zagadnien, 0 ktorych
mowa w 2, obejmujqcy:
a) szczegolowy zakres analizy,
b) metodyky i kryteria prowadzenia oceny,
c) zgodnosc oceny ze szczegolowym planem oceny okresowej obiektu
jqdrowego,
d) porownanie aktualnych wymagan bezpieczenstwa jqdrowego i ochrony
radiologicznej zwiqzanych z danym zagadnieniem z wymaganiami
obowiqzujqcymi w czasie poprzedniej oceny okresowej, a w
przypadku przeprowadzania pierwszej oceny okresowej z
wymaganiami obowiqzujqcymi w czaSIe rozpoczycia eksploatacji
obiektu jqdrowego,
e) doswiadczenia eksploatacyjne zwiqzane z danym zagadnieniem
zgromadzone od sporzqdzenia raportu z poprzedniej oceny okresowej,
a w przypadku przeprowadzania pierwszej oceny okresowej z
wymaganiami obowiqzujqcymi w czasie rozpoczycia eksploatacji
obiektu jqdrowego oraz analiza tych doswiadczen eksploatacyjnych z
punktu widzenia zgodnosci z zezwoleniem na eksploatacjy obiektu
jqdrowego,
f) wyniki przeprowadzonej analizy ze szczegolnym uwzglydnieniem
obszarow wymagajqcych dzialan naprawczych i korygujqcych,
g) przewidywania dotyczqce danego zagadnienia w okresie do nastypnej
oceny okresowej;
2) podsumowanie analiz 0 ktorych mowa w pkt 1, pozwalajqce na ogolnq oceny
bezpieczenstwa obiektu jqdrowego jako calosci;
3) program niezbydnych modemizacji i dzialan naprawczych majqcych na celu
podniesienie poziomu bezpieczenstwa jqdrowego w toku dalszej eksploatacji
obiektu jqdrowego.
4. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Sprewdzono Dod wz r:
prawnym i redakcyj r' j
DYREKTOR
OEP/fiTAMyNrU fRAWNEGO
I
2
UZASADNIENIE
Przedstawiony projekt rozporz'ldzenia jest wykonaniem upowazmenia
zawartego wart. 37e ust. 11 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z p6Zn. zm).
Do tej pory w zakresie regulowanym niniejszym projektem rozporz'ldzenia nie
obowillZywaly w Rzeczypospolitej Polskiej zadne przepisy szczeg610we.
Obowi'lzek regularnego oceniania i weryfikowania oraz stalego poprawiania
bezpieczenstwa j'ldrowego obiekt6w j'ldrowych wynika bezposrednio z art. 6 ust. 2
dyrektywy Rady 2009171IEuratom, a takze m.in. z Fundamentalnych Zasad
Bezpieczenstwa Miydzynarodowej Agencji Energii Atomowej "SF-I" (zasada nr 5)
oraz Konwencji Bezpieczenstwa J'ldrowego.
Zaproponowane w ustawie - Prawo atomowe rozwi'lzanie polegaj'lce na
sformalizowanym mechanizmie (czystotliwose przeprowadzania ustalona w
zezwoleniu, szczeg610wy plan oceny jest zatwierdzany przez Prezesa PAA
1
,
zatwierdzenie raportu z przeprowadzonej oceny jest warunkiem dalszej eksploatacji
obiektu j'ldrowego) okresowych ocen bezpieczenstwa jest zgodne z praktyk'l
stosowan'l przez wiykszose kraj6w eksploatuj'lcych elektrownie j'ldrowe.
Przepis 2 niniejszego projektu rozporz'ldzenia zawiera wykaz zagadnien,
kt6re musz'l bye rozpatrzone w trakcie przeprowadzania oceny okresowej.
Zagadnienia te obejmuj'l weryfikacjy rozwian projektowych i organizacyjnych, a
takze analiz bezpieczenstwa danego obiektu j'ldrowego. Nie mniej istotna jest tez
analiza efekt6w zwillZanych ze starzeniem si y element6w konstrukcji i wyposazenia
obiektu, a takze doswiadczen plyn'lcych z eksploatacji zar6wno obiektu poddawanego
ocenie jak i innych podobnych obiekt6w eksploatowanych w kraju lub zagranic'l.
Katalog zagadnien wskazanych w 2 projektu rozporz'ldzenia jest zgodny z
wytycznymi Miydzynarodowej Agencji Energii Atomowej dotycz'lcymi zakresu
okresowych ocen bezpieczenstwa obiekt6w j'ldrowych to jest dokumentem "Periodic
Safety Review of Nuclear Power Plants Safety Guide, IAEA Safety Standards Series
No. NS G-2.10". Projektowany przepis jest zgodny z art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady
200917llEuratom, stosownie do kt6rego oceny bezpieczenstwa j'ldrowego obiekt6w
j'ldrowych powinny obejmowae weryfikacjy, czy istniej'l srodki ochrony przed
awariaml 1 lagodzenia ich skutk6w, w tym sprawdzanie fizycznych barier i
administracyjnych procedur ochrony wprowadzonych przez posiadaczy zezwolen,
kt6re musialyby nie spelnie swoich funkcji, aby pracownicy i ludnose zostali w
znacz'lcym stopniu narazeni na promieniowanie jonizuj'lce.
W projektowanym przepisie 2 pkt 5 i 6 projektu rozporz'ldzenia wskazano,
iz ocena okresowa bezpieczenstwa obiektu j'ldrowego obejmuje deterministyczne i
probabilistyczne analizy bezpieczenstwa obiektu j'ldrowego. Deterministyczne i
probabilistyczne analizy bezpieczenstwa obiektu j'ldrowego, zgodnie z art. 36d
ustawy - Prawo atomowe, S'l przeprowadzane przez inwestora obiektu j'ldrowego
I W przypadku elektrowni j(!drowych po opinii Prezesa UDT
3
przed wystCj.pieniem do Prezesa P AA z wnioskiem 0 wydanie zezwolenia na budowy
obiektu jCj.drowego. Zakres i spos6b przeprowadzania analiz bezpieczenstwa wynikal
bydzie z przepis6w wydanych na podstawie art. 36d ust. 3 ustawy - Prawo atomowe.
W toku eksploatacji obiektu jCj.drowego konieczna jest okresowa weryfikacja
deterministycznych i probabilistycznych ocen bezpieczenstwa obiektu jCj.drowego.
Nalezy wskazac, ze 2 pkt 7 projektu rozporzCj.dzenia obejmuje analizy zdarzen
wewnytrznych, a takZe zdarzen zewnytrznych, zar6wno powodowanych dzialalnosciCj.
sil przyrody jak i powodowanych dzialalnosciCj. czlowieka. Okresowa ocena stanu
bezpieczenstwa obiektu jCj.drowego w odniesieniu do zagrozen takich jak trzysienia
ziemi, niestabilnosc zboczy lub skarp czy zalania i podtopienia terenu
2
, dokonywana
bydzie zar6wno z punktu widzenia oceny rozwiCj.zan technicznych i organizacyjnych
funkcjonujCj.cych w obiekcie jak i weryfikacji charakterystyki danej lokalizacji w
odniesieniu do prawdopodobienstwa i skali ww. zjawisk. Wagy tej czysci okresowej
oceny bezpieczenstwa najlepiej pokazujCj. wydarzenia zwiCj.zane z awariCj. EJ
Fukushima.
Przepis 2 pkt 11 projektu rozporzCj.dzenia stanowi, iz ocena okresowa
bezpieczenstwa obiektu jCj.drowego obejmuje wplyw czynnika ludzkiego oraz
zagadnien zwiCj.zanych z kulturCj. bezpieczenstwa na stan obiektu jCj.drowego.
Miydzynarodowa Agencja Energii Atomowej w dokumencie "Periodic Safety Review
of Nuclear Power Plants Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS G-2.1 0"
w podrozdzialach 4.45 oraz 4.46 bezposrednio wskazuje ww. zagadnienie jako
niezbydny element okresowej oceny bezpieczenstwa obiektu jCj.drowego. Zagadnienia
zwiCj.zane z czynnikiem ludzkim oraz kulturCj. bezpieczenstwa majCj. wplyw na wszelkie
aspekty bezpieczenstwa jCj.drowego obiekt6w jCj.drowych. Analiza przyczyn awarii i
incydent6w w obiektach jCj.drowych wskazuje, ze czysto przyczynCj. tych zdarzen byl
czlowiek. Raport Miydzynarodowej Grupy Doradczej ds. Bezpieczenstwa JCj.drowego
MAEA dotyczCj.cy awarii w czwartym bloku EJ Czarnobyl wprowadzil pojycie
"kultury bezpieczenstwa", kt6re po dalszych pracach no forum MAEA zostalo
zdefiniowane (w IAEA Safety Glossary) jako "zesp61 cech i postaw organizacji i
ludzi, kt6re powodujCj., ze jako naczelny priorytet sprawy bezpieczenstwa jCj.drowego i
ochrony radiologicznej otoczone SCj. nalezytCj. ich wadze troskCj.". Ze wzglydu na sw6j
charakter zagadnienia zwiCj.Zane z kulturCj. bezpieczenstwa SCj. ciyzko mierzalne.
Okresowa ocena bezpieczenstwa dotyczCj.ca tych czynnik6w obejmowac powinna w
szczeg6lnosci nastypujCj.ce zagadnienia: liczebnosc personelu odpowiedzialnego za
czynnosci ruchu i utrzymania obiektu jCj.drowego, odpowiednie kwalifikacje personelu
oraz metody rekrutacji, przejrzystosc stosowanych procedur eksploatacyjnych,
prowadzenie szkolen wstypnych i okresowych, wykorzystywanie wniosk6w
plynCj.cych z gromadzenia doswiadczen eksploatacyjnych oraz wsp61dzialanie
czlowieka i eksploatowanych system6w oraz element6w konstrukcji i wyposazenia
obiektu jCj.drowego.
Przepis 3 projektu rozporzCj.dzenia przedstawia zakres raportu, z
przeprowadzonej oceny okresowej bezpieczenstwa, kt6ry bydzie podlegal ocenie i
zatwierdzeniu przez Prezesa P AA, po zasiygniyciu opinii Rady do spraw
Bezpieczenstwa JCj.drowego i Ochrony Radiologicznej. Zakres raportu zostal
opracowany tak, aby umozliwic Prezesowi PAA wyczerpujCj.cCj. oceny stanu
2 szczeg6lowy wykaz czynnik6w, kt6rych rozpatrzenie jest konieczne wynikal bydzie z przepis6w
wydanych na podstawie art. 36c liSt. 3 oraz 35b liSt. 4 listawy Prawo atomowe.
4
bezpieczenstwa j<j.drowego obiektu i de facto podjycie decyzji 0 mozliwosci dalszej
eksploatacji obiektu bez zagrozenia dla spoleczenstwa i srodowiska.
Projektowane rozporz<j.dzenie wdraza do prawa polskiego przepisy dyrektywy
Rady 2009171/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiaj<j.cej wspolnotowe ramy
bezpieczenstwa j<j.drowego obiektow j<j.drowych (Dz. UE. L 172 z 02.07.2009, str. 18
oraz Dz. UE. L 260 z 03.10.2009, str. 40).
Projekt rozporz<j.dzenia podlega notyfikacji zgodnie z przepisami
rozporz<j.dzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z
poin. zm.).
Projekt rozporz<j.dzenia podlega obowi<j.zkowi przedstawienia, na podstawie
art. 33 Traktatu ustanawiaj<j.cego Europejsk<j. Wspolnoty Energii Atomowej (Traktat
Euratom), do zaopiniowania Komisji Europejskiej.
5
OCENA SKUTKOW REGULACJI
1. Podmioty, ktorych dotyczy niniejsza regulacja
Niniejszy projekt rozporz,!dzenia dotyczy podmiotow eksploatuj,!cych na terenie
Polski obiekty j,!drowe, a takZe podmiotow, ktore w przyszlosci byd,! eksploatowac
na terenie Polski obiekty j,!drowe. Posrednio projekt dotyczy takZe Prezesa
Panstwowej Agencji Atomistyki, ktory zgodnie z art. 37e ust. 5 ustawy - Prawo
atomowe wydaje decyzjy w przedmiocie zatwierdzenia raportu z oceny okresowej
obiektu j,!drowego.
2. Konsultacje
Projekt rozporz,!dzenia w ramach konsultacji spolecznych zostal skierowany do
nastypuj,!cych podmiotow:
1) Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195
Warszawa,
2) Stowarzyszenie Inspektorow Ochrony Radiologicznej, ul. Garbary 15,
Poznan,
3) Stowarzyszenie Elektrykow Polskich - Komitet Energetyki J,!drowej
SEP, ul. Swiytokrzyska 14,00 - 050 Warszawa,
4) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul Konwaliowa 7,
01-194 Warszawa,
5) Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow Promieniotworczych, 05-400
Otwock-Swierk,
6) Instytut Problemow J,!drowych, 05-400 Otwock-Swierk,
7) Instytut Fizyki J,!drowej - PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342
Krakow,
8) Instytut Energii Atomowej POLATOM, 05-400 Otwock-Swierk,
9) Polska Grupa Energetyczna PGE, ul. Mysia 2,00-496 Warszawa,
10) Stowarzyszenie Ekologow na Rzecz Energii Nuklearnej - SEREN
Polska ul. Swiytokrzyska 14,00 - 050 Warszawa,
11) Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 10k. 1, 00 - 743
Warszawa,
12) Polski Klub Ekologiczny, ul. Slawkowska 26A, 31 - 014 Krakow,
13) Centrum Europejskie Zrownowazonego Rozwoju, ul. KoU'!taja, 21
50-006 Wroclaw,
14) Fundacja Greenpeace Polska, ul. Lirowa 13,02-387 Warszawa,
15) Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4,
31-121 Krakow,
16) Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych, ul. Klonowa 6, 00
591 Warszawa,
17) Konfederacja Pracodawcow Polskich, ul. Brukselska 7, 03-973
Warszawa,
18) Komisja Krajowa NSZZ "Solidarnosc", ul. Waly Piastowskie 24, 80
855 Gdansk,
19) Ogolnopolskie Porozumienie Zwi,!zkow Zawodowych, ul. Kopernika
36/40,00-924 Warszawa,
20) Business Center Club, ul. Plac Zelaznej Bramy 10,00-136 Warszawa,
6
21) Rzemiosla Polskiego, skr. poczt. 54,00-952 Warszawa
22) Forum Zwik6w Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz,
23) Rada Krajowa Federacji Konsument6w, AI. Stan6w Zjednoczonych
53,04-028 Warszawa,
24) Forum Odbiorc6w Energii Elektrycznej i Gazu, ul. Poleczki 21, 02-822
Warszawa.
Projekt zostal takZe umleszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej Centrum Legislacji w zakladce Proces
Legislacyjny", Biuletynie Informacji Publicznej Panstwowej Agencji Atomistyki oraz
na stronie internetowej Panstwowej Agencji Atomistyki. W toku konsultacji
spolecznych uwagi do projektu zostaly zgloszone przez
Konfederacjy Pracodawc6w Prywatnych Lewiatan. Uwzglydniono w projekcie
uwagy dodania w projektowanym 2 pkt 12
obowiku oceny okresowej systemu reagowania w sytuacjach
kryzysowych. Nie uwzglydniono propozycji uzupelnienia 3 pkt 1 lit. b projektu
0 kwestie systemu zapewnienia jakosci, gdyz juz z przepis6w ustawy
- Prawo atomowe wynika wdrozenia przez jednostky obiekt
zintegrowanego systemu Nie uwzglydniono takze propozycji
dodania w 3 pkt 1 projektu dodatkowego podpunktu, zgodnie z
kt6rym raport z oceny okresowej mialby obejmowa6 takZe weryfikacjy aktualnych
wymagan bezpieczenstwa gdyz wymaganie to juz wynika z
przestawionego projektu i zostalo zawarte w 3 pkt 1 lit. d oraz f w
z 2 pkt 1 projektu W zwiku z
przez PGE S.A. wprowadzono do projektu zmiany projektowanego
3 pkt 1 lit. e projektu na koniecznosci uwzglydnienia w projektowanym
przepisie sytuacji, gdy dokonywana jest pierwsza ocena okresowa danego obiektu
wobec czego punktu odniesienia dla tej oceny nie stanowi6
doswiadczenia eksploatacyjne s poprzedniej oceny okresowej obiektu W
z uwzglydnieniem powyzszej uwagi odpowiednio przeformulowano takze
brzmienie 2 pkt 1 oraz 3 pkt 1 lit. d projektu Nie uwzglydniono
uwagi PGE S.A. stworzenia analogicznej regulacji ocen bezpieczenstwa
obiektu na wypadek zdarzen radiacyjnych, gdyz propozycja ta
wykracza poza zakres upowaznienia ustawowego do wydania przedmiotowego

3. Wplyw regulacji na sektor finansow publicznych, w tym na budzet
panstwa i jednostek terytorialnego
Przyjycie nie wplywa na budzety jednostek administracji
i Udzial administracji (Panstwowej Agencji Atomistyki)
w procedurze prowadzenia okresowych ocen bezpieczenstwa, bydzie realizowany
w ramach rutynowych dzialan z nadzorem i nad jednostkami
organizacyjnymi eksploatacjy obiekt6w
4. Wplyw regulacji na rynek pracy
Przyjycie nie bydzie mialo wplywu na rynek pracy.
7
5. Wplyw regulacji na konkurencyjnosc gospodarki przedsi-rbiorcow, w
tym na funkcjonowanie przedsi-rbiorstw
Przyjycie rozporz!dzenia bydzie mialo korzystny wplyw na konkurencyjnosc
gospodarki w tym funkcjonowanie przedsiybiorstw. Prowadzenie okresowych
ocen bezpieczenstwa j!drowego obiekt6w j!drowych oraz stale podnoszenie
poziomu bezpieczenstwa obiekt6w j!drowych doprowadzi do poprawy
funkcjonowania tych obiekt6w oraz umozliwi ich eksploatacjy zgodnie z
planowanym okresem zycia, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia zwrotu
naklad6w inwestycyjnych.
6. Wplyw regulacji na sytuacj-r i rozwoj regionow
Przyjycie rozporz!dzenia nie bydzie mialo wplywu na sytuacjy i rozw6j
regionalny.
7. Wskazanie zrodel finansowania
Finansowanie przeprowadzania okresowych ocen bezpieczenstwa powinno zostac
uwzglydnione w kosztach eksploatacyjnych obiektu j!drowego.
8. Korzysci spoleczne
Wejscie w zycie rozporz!dzenia zapewni mechanizm umozliwiaj!cy stal!
weryfikacjy i podnoszenie poziomu bezpieczenstwa j!drowego obiekt6w j!drowych,
tak zeby zapewnic jego zgodnosc z najnowszymi obowi!zuj!cymi przepisami,
standardami i normami bezpieczenstwa j!drowego i ochrony radiologicznej,
przyczyniaj!c siy zarazem do podniesienia poziomu ochrony spoleczenstwa przed
skutkami promieniowania jonizuj!cego.
9. Wplyw na srodowisko
Wejscie w zycie rozporz!dzenia zapewni mechanizm umozliwiaj!cy stal! weryfikacjy
podnoszenie poziomu bezpieczenstwa j!drowego obiekt6w j!drowych,
przyczyniaj!c siy tym samym do zapewnienia ochrony srodowiska przed skutkami
awarii w takich obiektach.
i