Unitatea de învăţământ ____________________________ Localitatea/ adresa ________________________________

FIŞA OPERAŢIONALIZATĂ A POSTULUI NR. ________
DENUMIREA POSTULUI: Învăţător la _______________________________________________ GRAD PROFESIONAL AL OCUPAŢIEI POSTULUI – Învăţământ primar I. DESCRIEREA POSTULUI 1. Studii ______________________________________________________________ 2. Studii specifice postului ________________________________________________ 3. Vechime _______________________ 4. Grad didactic ___________________ 5. Relaţii: a). de subordonare: ___________________________________________________ b). de colaborare _____________________________________________________ II. OBIECTIV GENERAL

Instruirea şi educarea copiilor cu vârsta între 6 şi 11 ani în conformitate cu cerinţele Legii Învăţământului
III. OBIECTIVE SPECIFICE limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educaţiei pentru societate, astfel încât, după terminarea studiilor, pe tot parcursul vieţii , să fie toleranţi faţă de opinii diferite. 2. învăţătorul permite fiecărui elev să –şi urmeze drumul personal de evoluţie, oferindu-i modelul de comportament civilizat, etic, de limbaj şi echilibru emoţional şi prin exemplul preocupării pentru dezvoltare şi menţinere la curent cu cercetare psihologică contemporană în general şi în domeniul său, în particular. 1. Învăţătorul instruieşte şi educă prin tipuri de activităţi specifice, urmărind obiective cognitive, de

SARCINI DE SERVICIU
I. Comunicare 1 Comunicarea interpersonală învăţător/elev alegerea/selectarea metodelor de comunicare adecvate unor situaţii diverse;modul de transmitere al informaţiilor şi calitatea acestora în raport cu obiectivele propuse; construirea unor situaţii de comunicare care să faciliteze comunicarea elev-elev. Comunicarea între cadre utilizarea limbajului specific unor domenii conexe, didactice în vederea colaborării cu colegii pentru realizarea interdisciplinarităţii şi, după caz, a transcurricularităţii; comunicarea/colaborarea cu alte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite strategii în vederea eficientizării demersului didactic.

2

familie-şcoală comportamentul social şi stilul de învăţare al elevilor. 2 Dezvoltarea de Capacitatea de selectare a conţinuturilor pentru curriculum opţional. 4 Asigurarea cu Identifică necesarul de material didactic adecvat. curriculum opţional astfel încât să răspundă obiectivelor propuse şi nevoilor elevului. Evaluarea continuă a deprinderilor motrice pentru a ameliora deficienţele de execuţie şi viciile de atitudine. conform cu capacităţile de învăţare ale elevilor. punctajul se redistribuie la ceilalţi indicatori 3 Elaborarea schiţei/a Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţii în proiectului didactic concordanţă cu programa şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor. Formarea capacităţii de lucru în echipă. 7 Formarea Capacitatea de a selecta şi folosi mijloace de instruire. artistic Dezvoltarea capacităţii de descifrarea şi înţelegere a mesajului artistic. Realizarea schiţei/proiectului didactic şi adaptarea demersului la situaţiile concrete create. Utilizarea strategiilor interactive. relevante. care să sprijine dezvoltarea elevului. extracurriculare şi Valorificarea activităţilor extraşcolare în cadrul activităţilor didactice. care învăţătorul nu Creativitate în selectarea activităţilor şi situaţiilor de lucru. activităţile formativSelectarea unor opinii formulate de familie pentru o strategie educativă educative adecvată. Conceperea planificărilor calendaristice în funcţie de durata semestrelor şi de curba de efort a elevilor. extraşcolare III.II. Capacitatea de a implica într-un demers formativ-educativ coerent. Folosirea de metode şi procedee care să contribuie la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de lucru. 2 Implicarea familiei în Informaţii reciproce periodice. învăţare Analizarea şi selectarea din oferta de manuale/mijloace auxiliare. Îndrumă familia către surse specializate pentru consiliere. participative. Compararea periodică a conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea acestora conform situaţiei reale. NOTĂ: În cazul în Elaborarea programei pentru CDS. Descoperă unor comportamente/fenomene şi identificarea modalităţilor de soluţionare. predă opţionalul. tehnici de lucru şi deprinderilor practice metode în funcţie de necesităţi şi posibilităţi. . 3 Coordonarea Proiectarea şi realizarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare în activităţilor concordanţă cu obiectivele educaţionale stabilite. în condiţiile respectării cerinţelor legislative în vigoare. Asigurarea unei instruiri eficiente prin tipurile de lecţii şi strategiile interactive şi participative. 5 Dezvoltarea condiţiei Capacitatea de a forma şi dezvolta priceperi şi deprinderi motrice cu fizice aplicabilitate în contexte de viaţă diferite. 6 Dezvoltarea simţului Formarea şi dezvoltarea deprinderilor specifice. material didactic Foloseşte materialul didactic. Relaţia familie-şcoală-societate 1 Menţinerea relaţiei Oferă familiei informaţii periodice. Curriculum 1 Programarea Cunoaşterea curriculum-ului şcolar şi selectarea activităţilor de învăţare activităţilor de conforme cu acesta. Dezvoltarea creativităţii prin activităţi specifice. despre progresul şcolar.

.. Promovarea valorilor de interculturalitate. Participarea la acţiuni de formare continuă organizate de organismele abilitate. la care subsemnatul ader... Dezvoltarea profesională 1 Autoevaluare Participare la activităţi de formare În temeiul legii şi al contractului colectiv de muncă încheiat între MECT. Data: 01... 5 V. Participare la activităţile de perfecţionare organizate de şcoală.. Formarea noţiunilor şi conceptelor fundamentale prin utilizarea permanentă a terminologiei specifice.. Aprecierea rezultatelor să conducă la măsuri de ameliorare sau dezvoltare. Prezentarea şi comunicarea rezultatelor şcolare în format descriptiv pentru motivarea fiecărui calificativ acordat. prin crearea situaţiilor de învăţare care să asigure încadrarea acestora în sisteme coerente şi logice. şi Federaţiile Sindicale reprezentative din învăţământ.2011 _______________________ . de particularităţile de vârstă ale elevilor şi evoluţia lor. de forma de organizare a instruirii. municipiu/judeţ. Numele şi prenumele titularului: Semnătura: ________________________ Director. astfel încât să răspundă standardelor curriculare de performanţă. Formarea şi consolidarea deprinderilor de citit-scris. Formarea elevilor 1 Organizarea şi amenajarea spaţiului de lucru 2 Dezvoltarea comportamentului social 3 4 Formarea instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare Dezvoltarea capacităţii de învăţare Identifică necesităţile de amenajare a spaţiului şcolar în funcţie de disciplina. Identificarea propriilor nevoi de formare în urma autoevaluării obiective.09. Formarea deprinderilor de autocontrol prin aplicarea unor operaţii de verificare adaptate fiecărei discipline.. se încheie prezenta fişă individuală a postului.. Selectarea şi aplicarea tehnicilor/instrumentelor alternative de evaluare. 1 Dezvoltarea capacităţilor de gândire exactă prin instruirea în ştiinţe generale Evaluarea Evaluarea rezultatelor şcolare Aprecierea rezultatelor şcolare 2 3 Înregistrarea rezultatelor şcolare VI. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de dezvoltare orală şi scrisă prin procedee şi metode specifice. Capacitatea de a explica regulile sociale. Utilizarea celor trei tipuri de evaluare.IV. în termeni accesibili pentru elevi şi părinţi. cu nr. Motivarea şi corectarea comportamentului elevului prin aplicarea recompenselor şi sancţiunilor. Formarea deprinderilor de studiu individual prin metode şi tehnici eficiente. Completarea „Caietului de evaluare” al elevului oferind familiei informaţiile necesare pentru aplicarea măsurilor ce se impun. de a evalua obiectiv comportamentul social al elevului.. Formarea capacităţii de calcul matematic. Elaborarea de descriptori de performanţă pentru unităţi de conţinut restrânse. adecvate obiectivelor curriculare şi conţinuturilor. Amenajarea spaţiului de lucru conform condiţiilor de igienă.. obligându-mă să respect prevederile din contractul colectiv de muncă. Consemnarea ritmică a rezultatelor în caietul personal al învăţătorului şi în catalog.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful