ภาษาญี่ปนชั

ุ่ ้ นต้ น
บทที่ 1 第1課
ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดจะแบ่งออกได้ท้ งั หมด คือ
1.ตัวอักษร ฮิรางานะ (Hiragana) เป็ นตัวอักษรที่ใช้ในคาทัว่ ๆไป
โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็ นเสี ยงที่ใช้อ่านตัวคันจิและใช่เป็ นคาช่วยเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ข้ ึน โดยมีตวั อักษรหลักทั้งหมด 46 ตัวอักษร

นอกจากนี้ยงั มี อีก 25 ตัวที่เพิ่มขึ้นมา โดยการใส่ tenten(สัญลักษณ์อยูข่ า้ งบนด้านขวามีที่มีลกั ษณะ 2 ขีด)
และmaru(สัญลักษณ์อยูข่ า้ งบนด้านขวามีลกั ษณะเป็ นวงกลม)

และสุดท้ายเป็ นอักษรผสม ซึ่งมีอีก 33 ตัว

ดูแล้วเพียงแค่ตวั อักษรฮิรางานะ ยังเยอะขนาดนี้ อาจจะคิดว่ายากแต่จริ งแล้วหลักของการจาอยูท่ ี่สระ
あ・い・う・え・お หรื อ อะ อิ อุ เอะ โอะ ซึ่งทั้ง 5 ตัวนี้เป็ นสระในภาษาญี่ปุ่น พอนาไปผสมกับตัวอื่นๆ ในวรรค เช่น วรรคตัว K
(か) ก็จะทาให้การอ่านออกเสี ยงในวรรคนั้น ต้องตามเสี ยงสระ กลายเป็ น คะ คิ คุ เคะ โคะ (ka ki ku ke ko)
เห็นมั้ยครับว่าวิธีการจาไม่ยากเลย ยังไงลองใช้วธิ ีการจานี้เอาไปลองใช้แล้วกันนะครับ
~ตัวん~
ตัวん เป็ นตัวสะกดตัวเดียวในภาษาญี่ปุ่น..คนไทยส่วนใหญ่จะอ่านว่า อึน..แต่จริ งๆมีวธิ ีการอ่านตามหลักของมันได้ท้ งั หมด 3 แบบ
จะทาหน้าที่เป็ นตัวสะกดเสี ยง n เมื่ออยูข่ า้ งหน้าพยัญชนะที่อยูใ่ นวรรคた, だ, ら, な
เช่ น なん (nan อ่ านว่ า นัน) = อะไร
みんな (min - na อ่ านว่ า มินนะ) = ทุกคน, ทั้งหมด
จะทาหน้าที่เป็ นตัวสะกดเสี ยง m เมื่ออยูข่ า้ งหน้าพยัญชนะที่อยูใ่ นวรรคば, ぱ, ま
เช่ น えんぴつ ( em - pi - tsu อ่ านว่ า เอมพิซึ ) = ดินสอ
しんぶん (shim - bun อ่ านว่ า ชิมบุน )= หนังสือพิมพ์
และจะทาหน้าที่เป็ นตัวสะกดเสี ยง ng(ง) เมื่ออยูข่ า้ งหน้าพยัญชนะที่อยูใ่ นวรรคかและ が
เช่ น でんしゃ( den - sha อ่ านว่ า เดงชะ หรือ เดนชะ) = รถไฟ
でんわ ( den - wa อ่ านว่ า เดงวะ หรือ เดนวะ) = โทรศัพท์
สาหรับในครั้งนี้ขอจบ บทที่ 1 ไว้เพียงแค่น้ ีก่อนให้เวลาไปท่องจากัน แล้วในครั้งหน้า จะพูดถึงตัวอักษร カタカナ
ส่วนในครั้งนี้จะฝาก เว็บไซด์ที่มีวธิ ีเขียนตัวอักษรไว้ให้ เข้าไปได้เลยที่นี่ เว็บสอนวิธีเขียนตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่น ในนี้จะมีครบทุกตัวอักษรครับ
แล้วเจอกันใหม่
คาทักทายเบื้องต้น
おはようごさいます - ( o - ha - you - go - zai - masu อ่านว่า โอะฮาโยะโกไซอิมสั ) = สวัสดีตอนเช้า
こんにちは - ( kon - ni - chi - wa อ่านว่า คอนนิจิวะ ) = สวัสดีตอนบ่ายๆ
こんばんは - ( kom - ban - wa อ่านว่า คอมบังวะ ) = สวัสดีตอนเย็น
さようなら - ( sa - you - na - ra อ่านว่า ซาโยนาระ ) = ลาก่อน

ภาษาญี่ปนชั
ุ่ ้ นต้ น
第2課 บทที่ 2
2.ตัวอักษรคาตาคานะ (カタカナ)
ตัวอักษร คาตาคานะ (KATAKANA) เป็ นตัวอักษรทีใ่ ช้ สาหรับทับศัพท์ คาทีม่ าจากภาษาต่ างประเทศ เช่ น แฮมเบอร์ เกอร์ ,
คอมพิวเตอร์ , หรือชื่อคนต่ างประเทศ(ทีไ่ ม่ ใช่ คนญี่ปุ่น),ชื่อประเทศต่ างๆเป็ นต้น โดยมีตวั อักษรหลักและเสี ยงทั้งหมด
46ตัวอักษรเหมือนตัวอักษรฮิรางานะ

นอกจากนี้ยงั มี อีก 25 ตัวที่เพิม่ ขึ้น เหมือนตัวอักษรฮิรางานะ (Hiragana) ทุกประการโดยการใส่ Ten
Ten(สัญลักษณ์อยูข่ า้ งล่างด้านซ้ายมีที่มีลกั ษณะ 2 ขีด)ที่ และMaru(สัญลักษณ์อยูข่ า้ งล่างด้านขวามีลกั ษณะเป็ นกลม)

และสุดท้ายเหมือนเดิมเป็ นตัวอักษรผสมมีอีก 33 ตัวอักษร

นอกจากนี้ยงั มีตวั พิเศษอีก 1 ตัวซึ่ งไม่ได้อยูใ่ นตาราง คือ ー(ぼう)สัญลักษณ์น้ ีหากไปอยูห่ ลังตัวอักษรใด
จะทาให้ตวั อักษรนั้นออกเสี ยงยาวขึ้น ยกตัวอย่างของชื่อคน เช่น
สุกนั ยา スカンヤ
(Sukanya)
スカンヤー
(Sukanyaa)
อย่างที่เห็นว่าหากเขียนตามตัวอักษรด้านบน จะอ่านออกเป็ นเสี ยงสั้นเป็ น สุกนั ยะ ส่วนด้านล่างจะอ่านออกเสี ยงเป็ น สุกนั ยา
คราวนี้ขอให้สนุกกับการเขียนชื่อ ตัวเอง ลองเอาไปสะกดกันดูก่อนแล้วกัน
จุดนึงที่สามารถแบ่งแยกตัวอักษรสองตัวนี้ได้ คือ รู ปแบบการเขียนเพราะหากเป็ นตัว ฮิรางานะ จะมีลกั ษณะที่ มน กลมๆ
ในขณะที่ตวั อักษรคาตาคานะ จะมีลกั ษณะเหลี่ยมๆ

ภาษาญี่ปนเบื
ุ่ อ้ งต้น
第3 課บทที่ 3
คาศัพท์ 語彙(ごい)
わたし
ผม, ดิฉนั
(watashi)
わたしたち
เรา, พวกเรา
(watashitachi)
だれ
ใคร
(dare)
あなた
คุณ
(anata)
あのひと
คนนั้น, เขา
(anohito)
みなさん
ทุกท่าน
(minnasan)
アメリカ
อเมริ กา
(amirika)
インドネシア
อินโดนีเซีย
(indoneshia)
イギリス
อังกฤษ
(ingirisu)
韓国(かんこく)
เกาหลี
(kankoku)
タイ
ไทย
(tai)
中国(ちゅうごく)
จีน
(chuugoku)
ドイツ
เยอรมัน
(doitsu)
~さん
คุณ~,นาย~
(~san)
เรี ยกต่อท้ายชื่อคน
~ちゃん
หนู~
(~chan)
ใช้เรี ยกต่อท้ายชื่อเด็กหญิง/ ชาย
~くん
เรี ยกต่อท้ายชื่อของเด็กผูช้ าย (~kun)
~じん
ชาว~
(~jin)
せんせい
ครู , อาจารย์
(sensei)
びょういん
โรงพยาบาล
(byouin)
がくせい
นักเรี ยน
(gakusei)
かいしゃいん
พนักงานบริ ษทั
(kaishain)
ぎんこういん
พนักงานธนาคาร
(ginkouin)
いしゃ
หมอ
(isha)
エンジニア
วิศวกร
(enjinia)
だいがく
มหาวิทยาลัย
(daigaku)
และขอแนะนาตัวย่อในเชิงของไวยากรณ์กนั ก่อน ในเบื้องต้นมีแค่ 3 จะได้เข้าใจตรงกัน
N =คานาม
V =คากริ ยา
Adj=คาวิเศษณ์
เข้าเรื่ องไวยากรณ์กนั โดยประโยคต่อไปนี้ เป็ นประโยคพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับ คือ ประโยค
N1(คานาม)はN2(คานาม)です。
แปลว่า N1 คือ N2 คล้ายๆกับประโยค Is,Am,Are

นอกจากนี้ ต้องขออธิบายถึงจุดเด่นของภาษาญี่ปุ่น ในทุกประโยคในภาษาญี่ปุ่นสิ่ งที่ขาดไม่ได้คือ คาช่วย ในรู ปประโยค N
(คานาม)はN(คานาม)です。คาช่วยที่ใช้ในประโยคนี้คือ คาช่วย は
คาช่ วย は
は(อ่านว่า WA)จะเป็ นคาช่วยที่ใช้ช้ ีถึงหัวเรื่ อง ที่ผพู ้ ดู ต้องการจะเอ่ยถึง (คล้ายๆกับประธานของประโยค) อาทิเช่น
わたしは トッサポーン です。
(watashiwa tossapoon desu.)
ผมชื่อ ทศพร ครับ
です = โดยส่วนใหญ่แล้วจะแปลว่า คือ、เป็ น (ประโยคบอกเล่าปรกติ)
わたしは ソムチャイです。
(watashiwa somuchai desu.)
แปลตรงๆว่า ผม คือ สมชาย
หรื อ
わたしは アメリカ じん です。
(watashiwa amirika jindesu.)
ผมเป็ นชาวอเมริ กา
หรื อหากต้องการให้เป็ นประโยคคาถาม ต้องใส่ 『か』ข้างหลัง です เช่น
あなたは トッサポーンさん ですか。
(anatawa tossapoon san desuka.)
คุณคือ คุณทศพรใช่ใหม
หรื อ
あなたは がくせい ですか
(anatawa gakusei desuka.)
คุณเป็ นนักเรี ยนใช่ใหม
การขอบคุณ
ありがとう
ありがとう ございます。

(อา-ริ -กา-โต)
(อา-ริ -กา-โต โกะ-ซา-อิ-มาซ)

どうも ありがとう
(โด-โมะ อา-ริ -กา-โต)
どうも ありがとう ございます。 (โด-โมะ อา-ริ -กา-โต โกะ-ซา-อิ-มาซ)
การตอบรับการขอบคุณ
どういたしまして (โด-อิ-ตา-ชิ-มา-ชิ-เตะ) :: ไม่เป็ นไรค่ะ(ครับ)
こちらこそ (โคะ-ชิ-ระ-โค-โซะ) :: ด้วยความยินดีค่ะ(ครับ)

ขอบคุณ
ขอบคุณค่ะ (ครับ)
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมากค่ะ(ครับ)

ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ น บทที่ 4
第4課
N1 は N2ではありません。
N1 wa N2 dewa arimasen
ではありません。(dewa arimasen)
เป็ นรู ปปฏิเสธของ です(desu) เป็ นรู ปที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
わたしは トッサポーン
watashi wa tossapoon desu.
อันนี้ เป็ นประโยคบอกเล่าเฉยๆ แปลว่า
ผมชื่อทศพรครับ

です。

わたしは トッサポーン
watashi wa tossapoon dewa arimasen.
ผมไม่ใช่คุณทศพรครับ

ではありません。

あなたは がくせい ですか
anata wa gakusei desuka.
คุณเป็ นนักเรี ยนใช่ม้ ยั
わたしは がくせい
watashi wa gakusei desu.
ผมเป็ นนักเรี ยน

です

わたしは がくせい ではありません。わたしは
watashi wa gakusei dewa arimasen. Watashi wa kaishain desu.
-ผมไม่ได้เป็ นนักเรี ยน ผมเป็ นพนักงานบริ ษทั

かいしゃいん

です。

คาช่ วยの (no)
คาช่วย の(no) เป็ นคาช่วยที่ใช้เชื่อม ระหว่าง คานามกับคานาม อาจจะแปลได้ง่ายๆว่า ของ เช่น พนักงาน(ของ)
บริ ษทั โตโยต้า หรื อ เป็ นครู ที่ สสท มาลองดูประโยคตัวอย่างกัน
わたしはTOYOTAのかいしゃいんです。
watashi wa TOYOTA no kaishain desu.
ผมเป็ นพนักงานของโตโยต้าครับ
あなたはソーソートのがくせいですか。
anata wa soo soo to no gakkusei desuka.
คุณเป็ นนักเรี ยนของ สสท หรื อเปล่า
わたしは ソーソートのがくせいではありません
Watashi wa soo soo to no gakkusei dewa arimasen.
ผมไม่ได้เป็ นนักเรี ยนของ สสท
การตอบรับการขอโทษ
いいですよ
ごしんぱいなく
きに しないで
しんぱい しないで

(อี-เดซ-โยะ)
(โกะ-ชิน-ไป-นะ-คุ)
(คิ-นิ ชิ-นะ-อิ-เดะ)
(ชิน-ไป ชิ-นะ-อิ-เดะ)

ไม่เป็ นไร
ไม่ตอ้ งห่วง
ช่างมันเถอะ
ไม่เป็ นไรหรอก

[that's ok]
[dont worry about it]
[never mind]
[that's all right]

ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ น บทที่5
第5課
これはN1 です。 อันนีค้ ือ..................
Kore wa N1 desu.
これ (kore) เป็ นคาสรรพนามที่ใช้แสดงหรื อบอกกล่าวถึงสิ่ งของหรื อสิ่ งต่าง ๆที่อยูใ่ กล้ผพู ้ ดู
これはえんぴつです。
Korewa empitsu desu.
อันนี้คือดินสอ
** ซึ่ งประโยคนี้จะบอกกล่าวกับอีกฝ่ ายพูดถึงสิ่ งของที่อยูใ่ กล้ตวั ผูพ้ ดู ซึ่ งจะอยูใ่ นรู ปประโยคบอกเล่า
これはわたしのてがみです。
Korewa watashi no tegami desu.
อันนี้คือจดหมายของฉัน
** ประโยคนี้ใช้คาช่วยの(no) มาเพื่อบ่งบอกถึงความเป็ นเจ้าของ
การทาให้เป็ นรู ปประโยคคาถาม เพิ่มคาช่วย か(ka) ลงท้ายประโยค
これはあなたのてがみですか。
Kore wa anata no tegami desuka.
อันนี้คือจดหมายของคุณใช่ไหม
การตอบในรู ปประโยคคาถามตอบได้สองแบบคือ はい(hai)・いいえ(iie)
はい、これはわたしのてがみです。
Hai, korewa watashi no tegami desu.
ใช่ อันนี้เป็ นจดหมายของฉัน
いいえ、これはわたしのてがみではありません。
iie, korewa watashi no tegami dewa arimasen.
ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่จดหมายของฉัน
それはN1です。 อันนั้นคือ......................
Sore wa N1 desu.
それ(sore) เป็ นคาสรรนามเช่นเดียวกับこれ(kore)ใช้บอกถึงสิ่ งของหรื อสิ่ งต่าง
ๆแต่จะแตกต่างตรงที่สิ่งของมักจะห่างไกลจากผูพ้ ดู

それはノートです。ประโยคนี้อยูใ่ นรู ปบอกเล่า
Sore wa nooto desu.
- อันนั้นคือสมุดโน้ต
それはわたしのパソコンです。
Sore wa watashi no pasokon desu.
อันนั้นเป็ นคอมพิวเตอร์ ของฉัน
** ใช้คาช่วยの เพื่อแสดงถึงความเป็ นเจ้าของ
การจะทาให้ประโยคบอกเล่าอยูใ่ นรู ปประโยคคาถาม ทาได้โดยนาคาช่วย か วางท้ายประโยค
それはあなたのざっしですか。
Sore wa anata no zasshi desuka.
อันนั้นเป็ นนิตยสารของคุณใช่ไหม
いいえ、わたしのざっしではありません。
iie, watashi no zasshi dewa arimasen.
ไม่ใช่ ไม่ใช่นิตยสารของฉัน
これはマリさんのざっしです。
Kore wa mari san no zasshi desu.
อันนี้ เป็ นนิ ตยสารของคุณมะลิ
*ในกรณี ที่สิ่งของอยูไ่ กลผูพ้ ดู จะถามโดยใช้สรรพนาม それ(sore)
*แต่ในการตอบถ้าสิ่ งของอยูใ่ กล้ตวั ผูถ้ ูกถามจะตอบด้วย これ(kore)
เช่น
それはあなたのノートですか。
Sore wa anata no nooto desuka.
-อันนั้นใช่สมุดโน๊ตของคุณใช่ไหม
はい、これはわたしのノートです。
Hai, kore wa watashi no nooto desu.
-ใช่ อันนี้ เป็ นสมุดโน้ตของฉัน
あれはN1です。 อันโน้ นคือ................
are wa N1 desu.

あれ(are)เป็ นคาสรรพนามที่บ่งบอกถึงสิ่ งของที่อยูใ่ กล้และไกลตัวผูพ้ ดู ลักษณะการถามตอบจะใช้あれ (are)
あれはあなたの車ですか。
are wa anata no kurama desuka.
- อันโน้นใช่รถของคุณใช่ไหม
はい、あれはわたしの車です。
Hai, are wa watashi no kuruma desu.
- ใช่ อันโน้นเป็ นรถของฉัน
なに(nani)、なん(nan) แปลว่าอะไร คาตอบมักจะเป็ นพวกคานาม เช่น
それはなんですか。
Sore wa nan desuka.
-อันนั้นคืออะไร
これはくつです。
Kore wa kutsu desu.
- อันนี้คือรองเท้า

ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ นบทที่ 6
第6課
この+N
............นี้
この Kono ตามด้วยคานาม กล่าวถึงสิ่ งของหรื อคนที่อยูใ่ กล้ผพู ้ ดู ยกตัวอย่าง คานามเช่น หนังสื อ
ถ้ารวมเข้ากับในประโยคตามรู ปนั้น จะมีความหมายว่า หนังสื อเล่มนี้
ほん

この本はわたしのです。 Konohon wa watashi no desu.
หนังสื อเล่มนี้ เป็ นของผม/ดิฉนั
このぺんはあなたのですか。Konopen wa anata no desuka.
ปากกาด้ามนี้เป็ นของคุณใช่ไหมค่ะ
(อย่าลืมกันนะค่ะว่า การถามในรู ปประโยคแบบนี้ ตอบได้สองแบบคือ はいHai・いいえ Iie)
その+N .................นั้น
その Sono ตามด้วยคานาม มักจะกล่าวถึงสิ่ งของหรื อคนที่อยูใ่ กล้ผฟู ้ ัง ยกตัวอย่าง คานามเช่น นิ ตยสาร
ถ้ารวมเข้าไวยกรณ์ตามรู ปนั้นจะหมายถึง นิตยสารเล่มนั้น
そのざっしはわたしのです。Sonozasshi wa watashi no desu.
นิตยสารเล่มนั้นเป็ นของฉัน
その方はどなたですか。 Sonokata wa donate desuka.
คนนั้นคือใครค่ะ
「方」かた Kata เป็ นคาสรรพนามใช้แทนคน ซึ่ งเป็ นคาสุ ภาพมาจากคาว่า ひと Hito หมายถึง คน
「どなた」Donata แปลว่า ใคร ซึ่ งเป็ นคาสุ ภาพในการถามบุคคล ซึ่ งมาจากคาว่า だれ Dare
あの+N ................โน้น
あの Ano ตามด้วยคานาม มักจะกล่าวถึงสิ่ งของหรื อคนที่อยูไ่ กลจากทั้งผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง รู ปประโยคตัวอย่างเช่น
あのかばんはだれのですか。Anokaban wa dare no desuka.
กระเป๋ าใบโน้นเป็ นของใคร
あのテレビはわたしのです。Anotelebi wa watashi no desu.
ทีวเี ครื่ องโน้นเป็ นของฉัน

ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ น บทที่ 7
第7課
そうです/そうではありません
「そうです。」Soudesu เป็ นการตอบเห็นด้วย
ซึ่ งมีความหมายว่า “เช่นนั้น” เป็ นการตอบคาถามที่คานามเป็ นภาคแสดง ยกตัวอย่างเช่น
それはテレホンガードですか。
Sore wa terehonga-do desuka
นัน่ คือบัตรโทรศัพท์ใช่ไหม
...はい、そうです。
Hai-soudesu.
ใช่ (ครับ,ค่ะ เป็ นเช่นนั้น)
「そうではありません」Soudewa arimasen เป็ นการตอบปฏิเสธด้านความคิดเห็น
มีความความตรงกันข้าม “ไม่ใช่ ไม่เป็ นเช่นนั้น” เป็ นการตอบถามที่คานามเป็ นภาคแสดง
その人はわるい人ですか。
-Sono hito wa warui hito desuka
-คนนั้นเป็ นคนไม่ดีใช่ไหม
...いいえ、そうではありません。
-Iie soudewa arimasen.
-ไม่ ไม่เป็ นเช่นนั้นหรอก(ค่ะ/ครับ)
ここは+ N
ที่นี่..................................
ここ Koko ตามด้วยคานาม เป็ นคากล่าวถึงสถานที่ บ่งชี้จุดต่าง ๆโดยบอกถึงสถานที่ๆอยูใ่ กล้ตวั ผูพ้ ดู
ยกตัวอย่างคานาม เช่น โรงพยาบาล เมื่อรวมเข้ากับประโยคจะหมายถึง ที่นี่คือโรงพยาบาล
เราไปดูรูปประโยคตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจกันเลยค่ะ
ここはびょういんですか。
Koko wa byouin desu ka.
ที่นี่คือโรงพยาบาลใช่ไหมค่ะ

はい、ここはびょういんです。
Hai, koko wa byouindesu.
ใช่ ที่นี่คือโรงพยาบาล
**หรื อเราสามารถตอบได้อย่างย่อ ได้คือ
はい、ここです。
Hai , koko desu.
ใช่ ที่นี่แหละ(ครับ/ค่ะ)
そこは+ N
ที่นนั่ ...................................
そこ Soko ตามด้วยคานาม กล่าวถึงสถานที่ที่อยูไ่ กลตัวผูพ้ ดู เช่น
そこはがっこうですか。
Soko wa gakkou desu ka.
ที่นนั่ คือโรงเรี ยนใช่ไหมค่ะ
いいえ、がっこうではありません。
Iie gakkou dewaarimasen
ไม่ใช่ ไม่ใช่โรงเรี ยน
ここはだいがくです。
Koko wa daigaku desu
ที่นี่คือมหาวิทยาลัย(ค่ะ/ครับ)
**การถามตอบ そこ/ここ Soko/Koko ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของตัวผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง
あそこは+ N
ที่โน้น.....................................
あそこ Asoko ตามด้วยคานาม กล่าวถึงสถานที่น้ นั ๆที่อยูไ่ กลตัวผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง เช่น
あそこはどこですか。
Asoko wa doko desuka.
ที่โน่นคือที่ไหนค่ะ
あそこはしょくどうです。
Asoko wa shokudou desu.
ที่โน่นคือโรงอาหาร

ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ น บทที่ 8
第8課
こ/そ/あ/ど

สิ่ งของ
บุคคล
สถานที่
ทิศทาง

ชุดこ

ชุดそ

ชุดあ

ชุดど

これ
この
+คานาม

それ
その
+คานาม

あれ
あの
+คานาม

どれ
どの
+คานาม

ここ
こちら

そこ あそこ どこ
そちら あちら どちら

ในครั้งนี้ก่อนอื่นเรามานับตัวเลขแบบญี่ปุ่นกันก่อนแล้วกัน ดูตามตารางที่ให้นะครับ นี่จะเป็ นหลักในการนับทั้งหมดครับ
ตัวอักษรที่เป็ นสี ฟ้า จะเป็ นตัวที่ตอ้ งเน้นพิเศษเนื่ องจากการนับที่ไม่เหมือนใครครับ

ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ น บทที่ 9
第9課
ครั้งที่แล้วเราเรี ยนกันไปในเรื่ องของการนับเลขไม่รู้วา่ จากันได้หมดหรื อยัง
และก็ตามที่สัญญาในครั้งนี้ตามมาด้วยเรื่ องของการนับเวลาต่างๆครับ

นี่คือตารางเวลาที่เป็ นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดครับ โดยอ่านเป็ น Romanji ดังนี้ครับ
ICHI JI NI JI
SAN JI YO JI
GO JI
ROKUJI
SHICHI JI HACHI JI KU JI
JUU JI JUU ICHI JI
JUU NI JI
JUU

เวลาทุกตัว จะลงท้ายด้วย JI นะครับ ส่ วนพอขึ้นหลักสิ บ เราก็จะใส่ คาว่า じゅうหรื อ สิ บ
Juu niji

NANJI

ไว้ที่ขา้ งหน้าเลข เช่นตอนเที่ยงก็จะเป็ น じゅうにじ ส่ วนคาว่ากี่โมง เราจะใช้คาว่า なんじ เข้ามาใส่ ในประโยค
รู ปแบบประโยคการถาม-ตอบเรื่องของเวลา
ก่อนเข้ารู ปประโยคขอแนะนาคาศัพท์ เล็กน้อยครับ
IMA

HAN

1.いま - ตอนนี้

4.はん - (บ่ายโมง) ครึ่ ง

GOZEN

2.ごぜん - A.m.
GOGO

3.ごご - P.m.
เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นไม่มี การทับแบบเรา เช่น 19 นาฬิกา จึงจาเป็ นต้องมี AM
รู ปประโยค
หากเราจะถามว่าตอนนี้กี่โมง เราจะใช้รูปแบบประโยคว่า
IMA

NANJIDESUKA

いま、なんじですか - ตอนนี้กี่โมงแล้วครับ
วิธีตอบจะตอบได้เป็ น
IMA

GOZEN

いま、ごぜん
IMA

GOGO

いま、ごご

SANJI

DESU

さんじ です。 - ตอนนี้ เวลาคีสาม
SANJIHANDESU

さんじはんです。- ตอนนี้เวลา 3 โมงครึ่ ง

คาว่า PM ครับ

ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ น บทที่ 10
第10課
ในเรื่ องของนาที ในส่ วนของตัวที่มีสีฟ้า จะเป็ นตัวเลขที่ตอ้ งระวังเป็ น
พิเศษนะครับเนื่องจากเลยตัวอื่นออกเสี ยงเหมือนจานวนนับปรกติ อย่างเช่น 1 นาทีจะอ่านว่า อิ๊ปปุง ไม่ใช่ อิจิฟุนนะครับ
นอกจากนี้ เสี ยงของ ふん ก็ยงั เปลี่ยนเสี ยงเป็ น ぷん โดยมีมารุ เพิ่มเข้ามาอ่านว่า ปุงนะครับ

ふん

かん

1

いちじかん

いっぷん

2

にじかん

にふん

3

さんじかん

さんぷん

4

よじかん

よんぷん

5

ごじかん

ごふん

6

ろくじかん

ろっぷん

7

ななじかん/し
ちじかん

ななふん

8

はちじかん

はっぷん

9

くじかん

きゅうふん

10

じゅうじかん

じゅっぷん

15

じゅうごふん

いま なんじ

** สาหรับ การถามเวลา เราจะถามว่า 今何時ですか

ตอนนี้กี่โมงแล้ว

なんぷん

และ ถ้าอยากรู ้ลึกลงไป ว่า กี่นาที ให้ถามว่า 何分ですか
กี่นาทีแล้ว
ในการเรี ยนเรื่ องนี้ โดยส่ วนใหญ่จะสอนแค่การนับนาที 1-10,15,30 เท่านั้นนะครับเพราะเนื่องจากในชีวิตจริ ง
เราก็ไม่ตอบชัดเจนนักเวลาที่ถูกถามเรื่ องเวลา โดยส่ วนใหญ่หากเป็ น 12 นาที เราก็จะบอกปั ดไปเป็ น 15 นาที
はん

** สาหรับ 30 นาที หรื อ ครึ่ งชัว่ โมง ให้พดู ว่า さんじゅっぷんหรื อ~半です。
เช่น

にじはん

二時半
さんじはん

三時半
しちじはん

七時半
รู ปประโยค

สองโมงครึ่ ง
สามโมงครึ่ ง
เจ็ดโมงครึ่ ง

เราจะลองมาเข้ารู ปประโยคกันเล็กน้อยนะครับ หากเราจะถามว่าตอนนี้กี่โมง
ก็ใช้
いま

なんじ

何時ですか - ตอนนี้กี่โมงแล้วครับ

สาหรับ การตอบโดยใส่ นาที เข้าไปด้วยนั้น สามารถทาได้โดย ตอบเพิม่ ในส่ วนของนาทีเข้าไปไว้ในประโยค
โดยจะเอาไปอยูห่ ลังเวลาที่เป็ น ......โมง
いま

ごご

さんじじゅうごふん

今、午後三時十五分です
いま

ごご

よんじはっぷん

今、午後四時八分です

- ตอนนี้ เวลาบ่ายสาม 15 นาที
- ตอนนี้ เวลาบ่ายสี่ โมง 8นาที

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful