www.referat.

ro

POLITICA SOCIALĂ A UNIUNII EUROPENE
Profesor Silvia Mareş, Şcoala Grogore Alexandrescu, Târgovişte 1. INTRODUCERE Politica socială din UE are ca scop promovarea unui nivel de trai ridicat din punct de vedere calitativ, convenabuil pentru toţi cetăţenii care trăiesc într-o societate activă, diversificată şi sănătoasă. În present o asemenea politică a permis ameliorarea vieţii a milioane de cetăţeni ai UE, cum sunt şomerii, persoanele expuse unei discriminări pe piaţa muncii şi mulţi alţii. “Modelul social european” , este astfel conceput încât cetăţenii europeni să fie diferenţiaţiîn raport cu forţele existente pe piaţa muncii. Pe plan social aceşti cetăţeni beneficiază de unul dintre “pilonii cei mai puternici din lume” ai societăţii deoarece UE are ferma convingere că, o puternică concurenţă între întreprinderi este indispensabilă pentru ameliorarea productivităţii muncii şi a creşterii economice. Crearea unei puternice solidarităţi între cetăţeni este astfel indispensabilă pentru dezvoltarea unei societăţi stabile , cu un grad ridicat de prosperitate, împărtăşită de un număr cât se poate de mare de oameni.

2. MODALITĂŢI DE APLICARE A POLITICII SOCIALE ŞI ACELEI SALARIALE UE nu se ocupă singură de politica socială şi salarială şi nu-şi asumă o responsabilitate exclusivă. Politica socială este una din prerogativele esenţiale ale statelor member. În virtutea principiului subsidiarităţii, UE nu se ocupă de problemele a căror rezolvare este mult prea laborioasă, fapt pentru care nu a fixat la nivel comunitar decât norme şi drepturi minimale, statele member putând să adopte reguli şi reglementări care pot depăşi dispoziţiile sociale europene.

INVESTIŢII ÎN CAPITALUL UMAN PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN Fondul Social European reprezintă instrumentul financiar de care UE dispune pentru a investi în oameni. la conturarea şi încorporarea politicii sociale şi salariale în politicile generale ale UE. în capitalul uman. în anul 1985. 3. joacă un rol important şi contribuie. Confederaţia Sindicatelor Europene şi Centrul European al Intreprinderilor Publice au decis să colaboreze. sindicatele şi organizaţiile patronale au câştigat un anumit rol în politica socială şi salarială. precum sindicatele şi organizaţiile patronale.Rezolvarea problemelor sociale ale UE solicită eforturi din partea unui număr mare de participanţi posibili. Ca răspuns. Printre îndatoririle politicilor sociale şi salariale figurează creşterea dialogului civil . La mijlocul anilor `90 acestea din urmă s-au regrupat pentru a forma platforma ONG-urilor sociale europene. Astfel acestea sunt parteneri competenţi şi importaanţi ai UE în aplicarea politicilor sociale şi constituie o verigă esenţială a lanţului care leagă UE de cetăţenii săi. Asemenea organizaţiei europene. FSE aplică un principiu de încredere care completează ceea ce statele membre fac pentru a ameliora perspectivele ocupării unor locuri de muncă şi pentru a permite oamenilor să se califice din ce în ce mai mult. Odată ce partenerii sociali încheie acorduri. pot să le supună instituţiilor europene pentru transformarea lor în legislaţie europeană. Acordul încheiat în anul 1992 asupra politicilor sociale a îndemnat sindicatele şi organizaţiile patronale să se sfătuiască cu specialiştii din industriile europene. ceea ce presupune negocieri între partenerii sociali la nivel european. ceea ce explică de ce politica socială şi salarială europeană este aplicată de statele member în colaborare cu asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale. Uniunea Confederaţiilor Industriei şi Muncii din Europa. fiind de acum parteneri şi în acelaşi timp o comdiţie fără de care această politică nu va putea face faţă sfidărilor şi mutaţiilor economice şi sociale pe care Europa le cunoaşte. dar şi a dialogului social. După anul 1957. FSE canalizează mijloacele financiare europene astfel încât s le permită statelor membre să-şi atingă scopurile fixate împreună în ceea ce priveşte crearea de locuri de . În concluzie. în conformitate cu procedurile stabilite. Tratatul de la Amsterdam din 1997 i-a considerat drept codecidenţi. În acest scop.

muncă tot mai numeroase şi de o mai buna calitate. deoarece mai mult de 2/3 din fondurile structurale vor fi direcţionate către regiunile al căror PIBpe locuitor este sub 75% din media pe UE. FSE este unul dintre cele 4 fonduri structurale ale UE : Fondul European de Orientare şi Garanţie Agricolă. iar întreprinderile să aibă competenţa de a creşte numărul locuirilor de muncă. FSE are şi alte obiective cum ar fi: • • Permite dezvoltarea calificării oamenilor Susţine statele membre în eforturile de aplicare a noilor sisteme şi politici dinamice pentru a lupta împotriv cauzelor profunde ale şomajului. . în scopul de a oferi oamenilor perspective mai bune şi pentru creşterea competitivităţii. 9 state membre au asemenea regiuni . Instrumentarul Financiar de Orientare a Pescuitului şi Fondul European de Dezvoltare Regională. De asemenea. • Adaptează politicile în acest domeniu nevoilor specifice regiunilor unde sunt cunoscute deja anumite particularităţi ale acestui domeniu. ca şi pentru a îmbunătţii calificarea propriului capital uman. înarmarea mai bună a muncitorilor şi a întreprinderilor europene. lupta contra şomajului şi îmbunătăţirea calificării populaţiei active. Pentru a înfrunta noul mileniu UE a adoptat noi priorităţi. cum ar fi.promovarea unei dezvoltări regionale. iar obiectivul numărul 1 este de a ajuta şi regiunile slab populate ale Finlandei şi cele din nordul Suediei. Acest fond are ca misiune prevenirea şi combaterea şomajului.2006 a trei obiective: 1. Anul 2000 a marcat pentru FSE începutul unei noi perioade în timpul căreia potenţialul său a fost integrat pe deplin şi de statele membre. Aceste 4 fonduri vor dispune de aproape 195 miliarde euro în scopul realizării în perioada 2000. mai ales în sectoarele nou create. toate având ca misiune comună reducerea decalajelor între nivelul de trai dintre ţările membre. această politică nu a avut încă niciun efect asuăpra numărului de persoane fără serviciu. pentru a face faţă noilor sfidări şi pentru a evita pierderea contactului cu piaţa muncii. fapt pentru care este important ca oamenii să dispună de calificări cît mai diversificate pentru a găsi un loc de muncă. Cu toate că Europa a creat continuu locuri de muncă. Insuficienţa calificării unor indivizi este un element major. în vederea aplicării strategiei europene pentru resursele umane.

dar poate servi şi la ameliorarea sistemelor şi structurilor economice care să permită pieţei muncii să funcţioneze mai bine. susţinerea conversiei economice şi sociale a patru tipuri de zone ce au dificultăţi specifice. iar domeniile de activitate sunt alese astfel încât să fie corroborate cu planurile de activitate în domeniul resurselor umaneprin care statele membre aplică strategia europeană în acest domeniu. FSE poate finanţa concursuri pentru realizarea unei palete de obioective care să permită statelor membre să-şi dezvolte propria piaţă a muncii ca şi calificarea oamenilor care au deja o slujbă sau a celor care cautăm una. Programul FSE pentru aplicarea acestor planuri este elaborat pentru o perioadă de 7 ani. zone unde pădurile au fost puternic defrişate şi cele din domeniul pescuitului. Ce poate face FSE? FSE se axează în principal pe susţinerea de care oamenii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă. 3.2. zonei urbane aflate în dificultate.2006. Din cele prezentate mai sus rezultă că utilizarea acestor fonduriar trebui să dea răspuns la următoarele întrebări: 3. ca şi o mai bună utilizare a banilor FSE. este vorba de zone care nu se adaptează mutaţiilor industriale şi sectorului terţiar. FSE a finanţat parţial măsurile luate de statele membre în 5 domenii prioritare: • • Elaborarea unor politici dinamice în favfoarea asigurării unei funcţionări a pieţei muncii Asistenţa persoanelor aflate în pericol de excludere mai ales în ceea ce priveşte şansele lor pe piaţa muncii . exceptând zonele identificate pentru obiectivul numărul 1.1. 2000. în scopul adaptării şi modernizării politicilor şi sistemelor de educaţie. De asemenea. 3. Care sunt tipurile de evaluare financiară ale FSE? În perioada de aplicare a acestui program. finanţarea tuturor zonelor UE. ele fiind cele care decid domeniile de activitate privilegiate.2. de formare şi calificare. zonei rurale în decline. Statele membre şi regiunile UE au făcut demersuri în acest scop.

decid asupra proiectelor specifice care vor beneficia de încrederea FSE-ului în cadrul programelor stabilite de fiecare stat. spiritului de întreprindere şi de calificare continuă în domenii de cercetare ştiinţifică şi tehnologică Încurajarea muncii independente şi a angajării femeilor. dar şi pe acordarea unor fonduri instituţiilor care sunt preocupate de domenii sensibile. solicitanţii concursului pentru finanţare prin FSE trebuie să se informeze la Ministerul muncii din ţara lor. Promotorii proiectelor. 3. Ajutorul FSE se va ax ape proiecte care favorizează dezvoltarea şi perfecţionarea calificărilor. Aceşti cetăţeni sunt îndrumaţi de organizaţiile prestatoare. Printer altele EQUAL este o iniţiativă ce derivă din vocaţia transnaţională a UE. Ce arie de activitate acoperă iniţiativa comunitară EQUAL? EQUAL reprezintă acea parte a FSE rezervată operaţiunilor internaţionale ca şi susţinerii măsurilor destinate combaterii tuturor formelor de inegalitate şi discriminare pe piaţa muncii. organizaţiile non-profit. dar şi a măeurilor de luptă contra inegalităţilor între bărbaţi şi femei pe piaţa muncii. Obiectivul acestor proiecte trebuie să fie în concordanţă cu unul din cei patru stâlpi ai strategiei pentru ocuparea unui loc de muncă şi să se bazeze . 3.4.3. Cum revin banii FSE-ului celor care au nevoie? Banii FSE sunt repartizaâi între statele membre. sindicatele şi comitetele de întreprindere. atât din sectorul public. care intră în competiţie. Comisia Europeană decide asupra obioectivului propus de o anumită ţară şi aprobă priorităţile de programare ale fiecărui stat membru. cât şi din cel privat. Puterile publice ale statelor membre. invaliditate. diferite organizaţii profesionale din întreprinderi. pot fi şi cetăţeni care să beneficieze de susţinerea FSE. cum ar fi de exemplu cercetarea ştiinţifică şi tehnologică.• • Promovarea capacităţii de adaptare a salariaţilor. orientare sexuală sau insuficientă calificare. cum ar fi unităţile şcolare şi de formare. să continue iniţiativele pentru angajare la nivel local şi să ţină con de tehnicile moderne de informare şi comunicare. Pentru a putea beneficia de ajutorul său la proiecte trebuie să participle parteneri din cel puţin două state membre şi să aibă un demers nou şi innovator. mai ales a discriminării fondate pe sex. prin participarea la anumite cursuri de pregătire în anumite domenii sau activităţi organizate în regiunea lor. origine etnică. Pentru a putea beneficia de finanţare proiectul trebuie să asigure egalitatea şanselor între bărbaţi şi femei. vârstă.

recunoaşterii calificărilor din alte tări. iar un număr tot mai mare de cetăţeni europeni posedă competenţele necesare pentru a juca un rol nou în societatea cunoaşterii. personalul nefiind suficient de calificat. deşi pieţele nu încetează să ceară reacţii rapide la evoluţiile nevoilor consumatorului. metodelor de muncă şi structurilor de gestiune. linii RNIS şi telefoane mobile.5. datorită parteneriatelor. fapt ce impune regruparea asociaţiilor şi organizaţiilor din sectoarele privat şi public. În present întreprinderile sunt echipate cu calculatoare. Mai mult de 2 milioane de personae au luat parte la programele UE pentru dezvoltarea lor profesională în oul context European. Aceste întârzieri de calificare pun în pericol dezvoltarea economică.dacă întreprinderile vor să rămână competitive trebuie să schimbe modul de organizare a muncii. formelor de schimb de experienţă şi presiunii creării infrastructurilor necesare. acestea nu duc automat la îmbunătăţiri ale flexibilităţii. fără a vorbi despre reuşita întreprinderilor. iar încapând cu anii 90 ziua normală de lucru s-a schimbat radical. Chiar dacă întreprinderea adoptă tehnicile cele mai noi. Susţinerea comunitară a cercetării şi dezvoltării tehnologice acordă prioritate măsurilor prin care se asigură că noile tehnologii sunt armonios şi bine dezvoltate. În domeniul educaţiei două programe – Socrate şi Leonardo da Vinci au reuşit să dea o dimensiune internaţională universităţilor şi şcolilor. Care sunt drepturile salariaţilor europeni? . Comerţul pe internet. chiar dacă face parte integrantă din mai multe măsuri comunitare.pe parteneriate pentru dezvoltare. protecţie şi drepturi Politica comunitară este în favoarea salariaţilor şi muncitorilor independenţi. 3. europa continuă să fie în urma SUA.6. cât şi formării profesionale. 3. administraţiei. Cum pot cetăţenii să capete calificări internaţionale? Ameliorarea calificării oamenilor figurează printer preocupările sociale ale UE şi nu este limitată doar la FSE. Cunoştinţele de limbi străine şi experienţa altor ţări sunt cruciale pentru viitor. Şanse. lucrările bancare în linie şi comunicarea prin curier electronic sunt pe cale de a deveni n ormale. securitate. Totuşi în acest domeniu .7. Măsurile comunitare sunt destinate facilitării accesului fiecăruia la posibilităţile de învăţare din toată ţara şi în străinătate. În tehnologia informaţiei şi comunicării 500 mii posturi rămân libere în UE. producţiei. 3.

biologici. obiectivul politicii comunitare în acest domeniu l-a constituit reducerea la minim a numărului de accidente în muncă şi boli profesionale. Piaţă internă unică înseamnă că cetăţenii săi sunt liberi să muncească în oricare loc al UE. Această directivă se referă la subiecte şi tehnici diferite privind modul de utilizare a echipamentelor personale de protecţie. În prezent legislaţia comunitară privind problema salarială este bazată pe o directivă CEE a Consiliului European privind aplicarea măsurilor ce vizează promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătaţii salariaţilor şi muncitorilor. protecţia tinerilor muncitori. UE a adoptat directiva asupra angajării muncitorilor angajaţi într-o altă ţară într-o anumită perioadă. Aceste drepturi ale salariaţilor servesc unui scop important care constă în asigurarea că în sânul UE concurenţa nu se va atinge de protecţia salariaţilor. npile forme de contracte de lucru şi concediul paternal. În present există obligaţii minime europene în ceea ce priveşte dimensiunea timpului de lucru. u s-au putut fixa decât datorită “dialogului social”. 3. expunerea muncitorilor la agenţi chimici.8. sarcinile operatorilor. la locul de muncă. 3. care le garantează dreptul liberei circulaţii prin reguli şi reglementări specifice astfel că salariatul să poată fi însoţit de familie şi şomerul să poată să-şi caute alt loc de muncă . în ceea ce priveşte dreptul de lucru. Care sunt salariaţii ce muncesc în altă ţară? Libera circulaţie a câştigat teren în cadrul pieţei interne comune. licenţieri colective iminente. Drepturile europene importante. Primul program de acţiune comunitară asupra sănătăţii şi securităţii muncii a definit rolul UE. Ce face UE pentru sănătatea şi securitatea muncii? De-a lungul anilor. care precizează că dreptul care se aplică este al ţării unde este executată munca respectivă.Comunitatea europeană a început la mijlocul anilor 70 să se preocupe de dreptul muncii. dezvoltarea economică a determinat realizarea unei pieţe commune şi a invitat guvernele să răspundă mai rapid la asigurarea unui nivel minim de protecţie a salariaţilor UE. Directiva europeană a stabilit că femeilor şi bărbaţii au dreptul la concediu paternal încă de la naşterea sau adoptarea unui copil şi le-a dat dreptul să-şi reia serviciul.9. cedări de întreprinderi şi de insolvabilitate a muncitorilor. Cu toate că statele membre sunt responsabile de propriul cod al muncii. fizici.

Cum îşi poate găsi un cetăţean un loc de muncă într-o altă ţară membră a UE? Cetăţenii care doresc să intre pe piaţa muncii europene se pot adresa agenţiei EURES . persoanele în vţrstă şi handicapaţii. Cu toate acestea cetăţenii care îşi exercită dreptul la libera circulaţie întâmpină întotdeauna dificultăţica recunoaşterea calificării. Powered by http://www. Concluzia la care s-a ajuns a fost că UE trebuie să continue o politică de cunoaştere a economiei sale şi să creeze o Europă economică. Cum aplică UE politica soacială? Politica luptei împotriva discriminării este strâns legată de lupta contra excluderii unor anumite categorii de persoane.ro/ cel mai tare site cu referate . La Lisabona statele membre ale UE au propus un acord mutual prin care să-şi mărească substanţial investiţiile în educaţie şi să asigure totodată cooperarea tuturor membrilor săi prin servicii comunitare moderne. Principalele victime ale sărăciei şi şomajului sunt categoriile defavorizate . capabilă să susţină creşterea economică pozitivă ca urmare a sporirii locurilor de muncă de înaltă calificare. 3.referat. a titlurilor universitare. implicit a productivităţii muncii şi cu o mare coeziune socială.10. UE a sprijinit persoanele care trăiesc la marginea societăţii şi a făcut posibil ca acestea să nu mai fie excluse. De aceea guvernele au căzut de acord asupra principului recunoaşterii mutuale a calificărilor profesionale. respinse sau excluse de societate.în alt stat membru. cum sunt femeile de diferite origini etnice.10. Astfel noul obiectiv strategic al UE este îndreptarea către o economie care să devină şi să fie cunoscută ca cea mai competitivă şi dinamică din lume . 3.