de letterdoes

schooljaar 2011 - 2012

schoolgids

Schoolgids De Letterdoes
Old Hickoryplein 100 6224 AZ MAASTRICHT 043-3623796

voorwoord
In deze schoolgids vindt u informatie over onze basisschool De Letterdoes. Voor u, als ouder en verzorger een handzaam overzicht van alle zaken die u moet weten over de organisatie, het programma en de inhoud van het onderwijs aan onze school. zo legt het team verantwoording af over onze manier van werken aan ouders die kinderen bij ons op school hebben; zo legt het team aan ouders die een kind bij ons op school willen plaatsen uit wat ze van ons mogen verwachten; zo leest u informatie over de manier waarop wij onderwijs willen verzorgen, welke doelen wij nastreven en hoe onze organisatie in elkaar zit. Naast de schoolgids krijgt u jaarlijks de schoolkalender. Hierin staan alle vakanties en studiedagen vermeld evenals andere geplande activiteiten zoals schoolreis, sinterklaascarnavalsvieringen e.d. Uit ervaring weten wij dat het helaas nooit lukt om alle bijzondere data hierin op te nemen omdat deze nog niet allemaal bekend zijn ten tijde van het drukken van de kalender. Wij geven ook maandelijks een nieuwsbrief uit. Hierin staat ook altijd een overzicht van de belangrijkste data.

MOSALIRA
Het scHooLbestUUr MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, is het bevoegd gezag van 18 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 voorziening voor (v)so/zmlk[1]. op onze scholen werken circa 600 personeelsleden voor ±5.500 leerlingen. MIssIe MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. HoofDDoeLsteLLINg MosaLira streeft naar het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waardegerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. MosaLira denkt dat haar hoofddoelstelling het meest effectief gerealiseerd kan worden door te werken aan de hieronder genoemde drie strategische doelstellingen. VIsIe tevens heeft MosaLira in het strategisch programma 2015 voor elke strategische doelstelling haar visie geformuleerd wat in 2015 bereikt moet zijn: • beter benutten van haar breed onderwijsaanbod en goede kwaliteitszorg • Versterken van de professionele cultuur • Versterken van het persoonlijk meesterschap IDeNtIteIt MosaLira is een waardegestuurde stichting waarin samenwerking gezocht wordt in de zoektocht naar antwoorden op levensvragen. Daarbij wil MosaLira recht doen aan diversiteit, ook aan diversiteit in sturende waarden. Het bestuur heeft een commissie ‘onderwijs en Identiteit’ in het leven geroepen die gevraagd en ongevraagd adviseert met betrekking tot levensbeschouwelijke zaken. bestUUr De stichting kent 2 organen: Het college van bestuur De raad van toezicht Het coLLege VAN bestUUr Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting en komt alle taken en bevoegdheden toe die wettelijk het bestuur van de stichting toekomen, met uitzondering van de taken en bevoegdheden die in de statuten en de wet expliciet aan de raad van toezicht zijn toegekend. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en schept op bestuursniveau waarborgen ter bescherming van en bevordering van de denominatieve identiteit respectievelijk het openbaar karakter van de stichting en van de onderscheiden onder zijn beheer staande scholen en overige voorzieningen. Het college van bestuur heeft zijn werkzaamheden vastgelegd in het bestuursstatuut. Het college van bestuur bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Mevr. P. van Horssen Lid: Dhr. D. Huntjens De rAAD VAN toezIcHt De raad van toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede het functioneren van het college van bestuur. De raad van toezicht heeft de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht vastgelegd in het bestuursstatuut. De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen: Voorzitter Dhr. f. groutars Lid Mevr. M. Driessen

Annette Wijnen Directeur basisschool De Letterdoes

Adresgegevens MosaLira MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Pastoor Habetsstraat 40a 6217 KM Maastricht Tel. : 043-35 40 133 Fax.: 043-35 40 136 E-mail: info@mosalira.nl Website: www.mosalira.nl

Lid Lid Lid

Dhr. P. brugman Mevr. M. Heijltjes Dhr. H. Manders

samen leren, samen vieren, samen plezier hebben. VeILIg een kind moet zich veilig voelen. De sfeer in school moet zo zijn dat er respect en ruimte is voor ieder individu: elk kind, elke leerkracht, elke ouder, elke medewerker. In zo’n sfeer waarin ieder weet dat de zelf gestelde persoonlijke grenzen door ieder ander geaccepteerd en gerespecteerd worden is het prettig toeven; daar voelt men zich veilig, daar kan ieder goed functioneren. groeIeN De basisschool is slechts, hoewel een belangrijk, station op ieders levensweg. De school wil helpen aan een stevig fundament om de kinderen uit te laten groeien tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving, waarbij zij hun plaats vinden in gezin, werk, buurt en sociaal leven.

Speerpunten
elk jaar stelt het team samen met de directie een aantal speerpunten samen. Deze staan het gehele jaar centraal voor alle teamleden. Dit schooljaar hebben de volgende speerpunten onze volle aandacht: • ouders als partner. ouderbetrokkenheid vergroten met als doel de betrokkenheid bij de leerresultaten en de sociaalemotionele ontwikkeling te vergroten. • zorg. Hierbij zal met name het handelingsgericht en opbrengstbewust werken centraal staan. • taal. Verbeteren van de taalopbrengsten • VVe (voor- en vroegschoolse educatie). De doorgaande lijn tussen peuterspeelzalen en basisscholen in VVe bevorderen.

DIrecteUreNberAAD De directeuren van de scholen ressorterend onder de stichting vormen tezamen het directeurenberaad. Dit is een overlegorgaan met een adviserende functie. De volgende scholen ressorteren onder het bevoegd gezag van MosaLira : bs. Markus bs. st. Aloysius bs. Montessori binnenstad bs. Amby bs. st. oda bs. Anne frank sbo De opstap bs. de burght bs. Petrus en Paulus zMLK Jan baptist bs. st. Pieter bs. John f. Kennedy bs. de schans bs. Joppenhof bs. scharn UWc primary school bs. ’t spoor bs. De Lètterdoes sbo De sprong bs. Het Mozaïek bs. Wyck bs. de Maasköpkes

inhoud en vormgeving levensbeschouwelijke educatie kan dan ook gezien worden als een katholieke cultuurschool.

Visie
een gezamenlijke visie is noodzakelijk bij het doorvoeren van verbeteringen. Visie is de basis van alles. Daarom staan voor een ieder op basisschool De Letterdoes, leerling, directie, alle leerkrachten en medewerkers en ouders de volgende punten centraal: • respect; • omgaan met verantwoordelijkheden; • omgaan met verschillen.

Onderwijs organisatie
onze ambitie is kwalitatief goed onderwijs te geven, dat leidt tot een optimale ontplooiing en een maximaal leerresultaat voor elk kind. Daarbij staat uitbreiding onderwijstijd en talentontwikkeling centraal. onze unieke kracht hierbij is dat wij extra middelen en personeel inzetten om onderwijstijd (verplicht) te verlengen om zodoende optimale leerresultaten te behalen voor onze leerlingen. onze kerncompetenties liggen vooral binnen de vakgebieden taal, rekenen en lezen in de vorm van vakspecialisten en de inzet van combi-functionaris sport. Daarnaast zijn wij in staat een goed pedagogisch klimaat te creëren vanuit een positieve benadering van het kind. Daarnaast zal talentontwikkeling worden gestimuleerd- via de talentenschool Maastricht- middels extra onderwijstijd door de week, in de weekenden en de zomervakanties (zie ook www. talentenschool maastricht.nl). Dit geldt natuurlijk niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten!

Aannamebeleid
ouders die hun kind bij ons op school willen aanmelden kunnen een afspraak maken met gerdien bovenschen of Marga schreurs. tijdens een eerste (kennismakings) gesprek wordt het aannametrajekt uitgelegd. Aan ouders wordt schriftelijke toestemming gevraagd om gegevens van het kind bij peuterspeelzaal of vorige basisschool op te vragen. tijdens een tweede gesprek worden de bevindingen besproken en, indien er geen bezwaar tot aanname is gebleken, tot aanname overgegaan. tevens worden de benodigde formulieren doorlopen en worden er afspraken gemaakt over de startdatum en eventuele wendagen. bijna vierjarigen mogen voor hun vierde verjaardag 5 dagen of 10 dagdelen op school komen wennen. Mocht een kind niet worden aangenomen dan ontvangen de ouders hiervan schriftelijk bericht met opgave van redenen.

Onze school
basisschool De Letterdoes is ontstaan vanuit een fusie (2008) tussen basisschool st. theresia en basisschool Wiekerveld. De eerste school was gelegen in de wijk Wittevrouwenveld en de andere in de wijk Wyckerpoort. Na de fusie heeft de school een nieuwe naam gekregen: basisschool De Letterdoes. basisschool De Letterdoes is een school met een katholieke grondslag, die zich heeft ontwikkeld tot een school met een open karakter, waar leerlingen van verschillende levensovertuiging welkom zijn. De school baseert zich op algemeen-christelijke waarden en normen. Identiteit komt ook tot uitdrukking in de manier waarop we op school met elkaar omgaan. respect voor elkaar en een goede sfeer vinden wij van groot belang. Met ondersteuning van AbL voeren we levensbeschouwelijke projecten uit (denk hierbij aan projecten Kerstmis en Pasen) die aansluiten bij Leefstijl (methode sociaal- emotionele vorming), die wij in alle groepen van de school gebruiken. De typering van onze school op basis van

Missie
We willen deze transformaties realiseren vanuit de missie: basisschool De Letterdoes.

samen veilig groeien
sAMeN In deze tijd kun je niet zonder elkaar, je hebt elkaar nodig, ook al lijkt de maatschappij vaak een ander beeld te geven. samen kun je veel bereiken: leerkrachten samen met de kinderen, maar ook samen met de ouders. Leerkrachten en ouders zijn partners.

Schooltijden
Vanaf schooljaar 2011-2012 hebben wij de schooltijden aangepast. Wij zijn ervan overtuigd dat meer onderwijstijd essentieel is voor betere resultaten.

GROEP 1
Ochtend Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.30 8.30 - 12.00 vrij Middag 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 vrij 13.00 - 15.30 vrij

Sterke punten
Via klassenboeken, schooltoezicht inspectie en de kwaliteitsmeter hebben we een aantal sterke punten van de school vastgesteld: • • We geven zorg op maat, we gaan goed om met verschillen door effectief klassenmanagement. er is een goede begeleiding van leerlingen, door het systematisch volgen van hun ontwikkelingen en daarop opbrengst bewust te handelen c.q. het stellen van doelen a.d.h.v. data-analyse. We hebben een taalaanbod met een goede doorgaande leerstoflijn van groep 1 t/m 8. er is een divers en gevarieerd aanbod van boeiende werkvormen voor alle leerlingen binnen een heldere lesstructuur.

AANMeLDeN eN KosteN: INcIDeNteeL oVerbLIJVeN Via een strippenkaart, die vooraf wordt gekocht bij de coördinator tso of conciërge in school. De kosten zijn voor een: • 5 strippenkaart € 10.00 • 10 strippenkaart €15.00 De strippenkaarten zijn de gehele schoolloopbaan geldig.

Katholieke school
onze school is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun mogelijke levens- en wereldbeschouwing en de maatschappelijke positie van de ouders. Van oudsher zijn wij een katholieke school. onze katholieke identiteit komt tot uitdrukking in de normen en waarden en onze omgangsvormen, die wij op onze school hanteren en die wij de kinderen bijbrengen. Wij leren de kinderen de mening van een ander te respecteren, zonder daarbij je eigen mening te kort te doen. Wij respecteren daarbij nadrukkelijk ook andere levensovertuigingen, ook omdat veel van onze leerlingen niet met het katholieke geloof zijn opgegroeid.

GROEP 2 en 3
Ochtend Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.30 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 Middag 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 vrij 13.00 - 15.30 vrij

GROEP 4 t/m 8
Ochtend Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.30 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 Middag 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 vrij 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30

Tussenschoolse opvang
bs De Lètterdoes biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang(tso) De tso op onze school is ingesteld om leerlingen de gelegenheid te geven in een prettige sfeer te kunnen eten, spelen en tot rust te komen onder een pedagogische verantwoorde leiding. We vinden overigens dat de tso vrije tijd is van de leerlingen en het deelnemen aan activiteiten is dan ook vrijwillig en naar keuze. Hierbij aansluitend wordt het nemen van initiatieven door de leerlingen zelf, voor een prettige invulling van de tso, dan ook zoveel mogelijk gestimuleerd. De tso is in het bijzonder bedoeld voor leerlingen van ouders die werken of studeren en daardoor niet zelf hun kind kunnen opvangen tussen de middag of kinderen die te ver van school wonen om in de middagpauze naar huis te kunnen. AANMeLDeN eN KosteN: strUctUreeL oVerbLIJVeN er kan een abonnement worden afgesloten zodra een leerling minimaal één keer per week één vaste dag gebruikt maakt van de tso. Als u hier gebruik van wilt maken dient u een inschrijfformulier in te vullen dat verkrijgbaar is in school. Hierop staan de kosten en heeft u de mogelijkheid om in 1, 2, 4, of 8 termijnen te betalen.

zowel in de ochtend als in de middag gaan de deuren 10 minuten voor aanvang van de lessen open. bekend als de inloop 10-minuten. Het aantal uren dat wekelijks gegeven wordt verschilt tussen de bouwen: groep 1 22 uur per week groep 2 en 3 25,5 uur per week groep 4 t/m 8 28 uur per week Door het invoeren van onderwijstijd verlenging maken leerlingen gedurende hun schoolcarrière van 8 jaar 654 uur meer dan voorheen.

ontwikkeling kind
De gesPreKKeN In de loop van elk schooljaar is er een aantal momenten waarop u mondeling informatie krijgt over zaken die u en uw kind aangaan. Aan het begin van elk schooljaar verzorgen de leerkrachten voor de ouders van hun eigen groep een inloopavond. op deze avond stellen de leerkrachten zich aan u voor en vertellen zij wat uw kind dit jaar aangeboden krijgt aan leerstof en andere activiteiten. ook nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot ons onderwijs zullen op deze avond aan de orde komen. tevens zal de leerkracht u natuurlijk in de gelegenheid stellen om met vragen of opmerkingen te komen. Wij stellen het altijd zeer op prijs vele ouders te ontvangen op deze avond. Naast deze avond zijn er nog drie zogenaamde 10-minutengesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld u in te lichten over de vorderingen die uw kind maakt. De tijdstippen van deze gesprekken voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn gekoppeld aan het uitgeven van de rapporten. Voor de kleuters zijn er ook drie momenten. Deze zijn gekoppeld aan de toetsen en de kinderontwikkelboeken. We verwachten dat de ouders, in het belang van hun kind, drie maal per jaar een afspraak voor een 10-minuten-gesprek willen nakomen. De LeerKrAcHt U hoeft natuurlijk niet altijd een afspraak te maken om te zien hoe uw kind het op school doet. buiten de formele momenten om, is de klas van uw kind de plek om de sfeer te proeven. Mochten er zaken zijn die u eens aan de orde wilt stellen dan is de leerkracht van uw kind de eerst aangewezene. Aangezien het voor de leerkracht onhandig is u onder schooltijd te woord te staan, is het dan wel prettig een afspraak te maken buiten schooltijd.

bestrijden en ter preventie van ongewenst gedrag. ook voor het optimaal functioneren van kinderen en een opleiding tot goed burgerschap is het ontwikkelen van talenten en het oefenen van vaardigheden van groot belang. Vaardigheden als zelfvertrouwen, het nemen van doordachte beslissingen, luisteren naar en invoelen van anderen, je gevoelens uiten en van fouten leren zijn onmisbaar. In alle groepen worden lessen Leefstijl gegeven. Leefstijl is een programma waardoor kinderen zich bewust worden van waarden en normen, door samen met elkaar activiteiten en opdrachten te doen die het besef van ´goed omgaan´ met elkaar versterken. De Leefstijllessen zijn er voor bedoeld om: • kinderen bewust te maken van eigen gedrag. • te leren zichzelf en anderen te respecteren. • het vermogen te ontwikkelen zich in te leven in anderen. • kinderen te leren zich begrijpend op te stellen en onbevooroordeeld verschillen tussen mensen te accepteren. • vaardigheden te ontwikkelen om met elkaar om te gaan, zoals luisteren en ruzies oplossen. • taalontwikkeling te stimuleren door gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. • zelfstandig gedrag aan te leren. • gezondheidsvaardigheden aan te leren. Het team heeft een speciale training gevolgd om goed met Leefstijl te kunnen werken.

Competente leerkrachten
op school willen wij competente leerkrachten zijn, die de leerlingen kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van onze kwaliteit en affiniteit door die flexibel in te zetten. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor een kwalitatief goede invulling van het onderwijsprogramma voor de basisvaardigheden: taal, lezen, rekenen, schrijven, sociaal emotionele vorming.

Sociaal emotionele ontwikkeling
LeefstIJL De belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs neemt sterk toe. Niet alleen om probleemgedrag te

Leerlingvolgsysteem
Alle gegevens die toetsen aan of opleveren worden ingevoerd in een geautomatiseerd systeem. gegevens zijn zo, indien gewenst, makkelijker uit te wisselen met een collega basisschool of het vervolgonderwijs.

wordt stil gestaan bij bijbelverhalen en rituelen vanuit katholiek perspectief.

Leerlingvolgsysteem en zorgplan
om het effect van ons onderwijs te kunnen meten en voor die kinderen die het nodig hebben zorg op maat te kunnen bieden nemen wij op school enkele malen per jaar methode onafhankelijke toetsen af. De leergebieden waarop deze toetsen worden afgenomen zijn: • • • • • • rekenen voor kleuters; taal voor Kleuters; rekenen/wiskunde; technisch lezen; begrijpend lezen; spelling;

Aan de uitvoering van het extra werken wordt een einddatum afgesproken, waarna er een evaluatie plaatsvindt. Hieruit kan volgen dat de extra hulp wordt voortgezet of afgesloten. Mocht er na verloop van tijd onvoldoende vooruitgang zijn geboekt dan komt het kind in de: extrA zorg Met oNDersteUNINg VAN DerDeN Nadat de bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaten hebben opgeleverd kan het kind worden ingebracht bij besprekingen met derden. Dit kunnen zijn de logopedist(e), de schoolmaatschappelijk werk(st)er of de eerstelijnsbegeleider van PcL/cLz. In deze fase van zorg kan het mogelijk zijn dat kinderen hernieuwd een kortdurend plan of een langdurend plan krijgen, of dat besloten wordt het kind aan te melden voor een nader onderzoek. een andere mogelijkheid is het kind aan te melden voor bespreking in het zorgplatform van het samenwerkingsverband. Uit deze bespreking kunnen adviezen volgen voor een apart leertraject, extra ondersteuning door bureau Jeugdzorg of aanmelding voor de speciale school voor basisonderwijs via de PcL (Permanente commissie Leerlingenzorg). op het moment dat er voor een individueel kind een handelingsplan wordt opgesteld, zorgt de groepsleerkracht ervoor dat u als ouder daarvan op de hoogte wordt gesteld en indien nodig bij de uitvoering hiervan betrokken kunt worden. De voortgang van de ontwikkeling wordt u door de groepsleerkracht verstrekt in de rapportbesprekingen of, indien nodig, op tussentijdse besprekingen. op school wordt van elke leerling een leerling-dossier bijgehouden. De bedoeling hiervan is dat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen van leerlingen. toeLIcHtINg LeerLINg geboNDeN fINANcIerINg (rUgzAKJe) Leerlingen die, na onderzoek een indicatie krijgen van het rec ( regionaal expertise centrum), ontvangen via de ouders een zgn. leerlinggebonden financiering. Met dit bedrag kunnen ouders leerling-zorg op maat regelen bij een rec school of bij een school voor regulier basisonderwijs. De regels rondom aanmeldprocedures en speciale mogelijkheden worden samen met u en de school besproken. Van belang is de wij de leerling de juiste zorg kunnen bieden in de klassensituaties zodat alle partijen de nodig aandacht krijgen. elk jaar wordt de zorg geëvalueerd. opnieuw wordt dan gekeken of en op welke wijze wij de zorg voor de speciale onderwijsbehoefte(n) kunnen bieden.

Schoolmaatschappelijk werk
Vanuit de stichting trajekt is er aan onze school een schoolmaatschappelijk werkster verbonden. Deze schoolmaatschappelijk werkster is wel aan school verbonden, maar is geen teamlid. Als u dit aangeeft wordt er geen verdere informatie aan school of andere instanties gegeven. Hebt u vragen over, grote of kleine zorgen of problemen met betrekking tot uw kinderen of waar uw kinderen deel van uitmaken, dan kunt u contact opnemen met Angelique Aersens trajekt schoolmaatschappelijk werker voor bs ‘t spoor, bs De Letterdoes en bs Amby 06-11874156 (ma-di-do) angelique.aersens@ trajekt.nl Het is schoolmaatschappelijk werk toegestaan om een eerste informatief gesprek met een kind of kinderen te hebben zonder toestemming van de ouders. Indien er verdere hulp geboden zou kunnen worden, zal er altijd toestemming van de ouders hiervoor gevraagd worden. Als u een gesprek met de schoolmaatschappelijk werkster wilt regelen kunt u dit doen via de groepsleerkracht, de zorgcoördinator of rechtstreeks.

Speelplezier
In de kleutergroepen wordt al enkele jaren gewerkt volgens de methodiek speelplezier. De leerkrachten richten zich, daar waar nodig, de komende tijd op het bieden van extra zorg door middel van speciale spelbegeleiding op speelplezierwijze. tweemaal per jaar wordt voor elke leerlingen individueel een groeiwijzer ingevuld. Deze kunt u inzien in de groep van uw kind.

Wereldspel
In de groepen 3 en 4 wordt wereldspel verder geïmplementeerd: het spelend ontdekken en verkennen in samenhang met wereldoriëntatie, spreken, construeren, lezen, schrijven, rekenen en musiceren.

Nadat de toetsen zijn afgenomen vindt er een bespreking van resultaten plaats tussen de interne begeleider en de leerkracht met als doel, indien nodig, gerichte maatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen op een aantal niveaus van zorg plaatsvinden te weten: • • • extra zorg binnen de groep; extra zorg buiten de groep; extra zorg met ondersteuning van derden.

Levensbeschouwelijke educatie
De inhoud en vormgeving van levensbeschouwelijke educatie gebeurt op basis van lessen met betrekking tot sociaal-emotionele vorming, geestelijke stromingen en godsdienstonderwijs. bij sociaal emotionele vorming staat het ontdekken van eigen persoonlijkheid, sociale vorming, burgerschapsvorming en morele houding op basis van westerse waarden en normen centraal. bij geestelijke stromingen staan overdracht van kennis over katholicisme en andere religies en levensvisies centraal. bij godsdienstonderwijs

extrA zorg bij de extra zorg binnen de groep neemt de groepsleerkracht preventieve maatregelen waardoor problemen bij het kind of kinderen voorkomen worden. U moet zich hierbij voorstellen dat een leerkracht tijdens de les(sen) extra aandacht besteedt aan een kind of aan een leerprobleem van een groepje kinderen. De groepsleerkracht en de zorgcoördinator bespreken de maatregelen die voor een kind of een groepje kinderen nodig zijn en stellen met elkaar een kortdurend plan op of een langdurige hulp. De hulp wordt zoveel mogelijk door de eigen leerkracht gegeven.

ICT
een goed Ict netwerk, het opleiden van leerkrachten op Ict gebied en het steeds weer uitbreiden van Ict mogelijkheden/gebruik in het onderwijs, maakt dat de computervaardigheid bij leerlingen toeneemt. Deze vaardigheid moet het hele leerproces te goede komen: het inzetten van computers moet het mogelijk maken niveauverschillen binnen de groep beter op te vangen, zodat alle kinderen hier voordeel van hebben. De leerkrachten hebben de beschikking over een digitaal schoolbord, de leerkrachten zetten alle aanwezige programma’s behorende bij de methoden via dit medium in.

Gezond sporten en bewegen ‘Van A tot Z gezond’
basisschool De Letterdoes heeft als profilering “sportactief”. Voor schooljaar 2011-2012 wordt de functie van cf (combinatiefunctionaris )school&sport binnen Noordoost gecontinueerd. De cf school&sport heeft als hoofddoelstelling om verbindingen te leggen op sport- en beweegaanbod, waardoor er een doorlopend aanbod van sport- en bewegen ontstaat. Leerlingen worden tijdens en na schooltijd gestimuleerd om voor een gezonde en sportieve besteding van hun (vrije)tijd te kiezen. De optimale sportfaciliteiten die De Letterdoes (binnen en buiten) tot haar beschikking heeft dragen bij aan een uitdagend en kwalitatief goed sport- en beweegaanbod. De school heeft bovendien geïnvesteerd om ook over een compleet materiaalaanbod te beschikken (op basis van de beweegarrangementen uit het basisdocument voor bewegingsonderwijs), hetgeen het beweegplezier van de leerlingen verhoogt. basisschool de Letterdoes is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden, combinaties en kansen om leerlingen en hun ouders bewust te maken van een gezonde levensstijl waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De cf school&sport fungeert als ‘spin’ in dit netwerk om deze doelstelling na te streven. LesseN beWegINgsoNDerWIJs Alle groepen hebben twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs. eén les wordt gegeven door één of meerdere PoLo-studenten (Praktijk opleiding Lichamelijke opvoeding-fontys) samen met de groepsleerkracht. Deze student wordt aangestuurd en begeleid door de cf school&sport. Deze lessen worden volgens de richtlijnen van het basisdocument voor bewegingsonderwijs gegeven. Hierbij staan de 12 leerlijnen van bewegingsonderwijs centraal en worden de leerlingen motorisch gevolgd met het leerling-volg-systeem beleves. Voor de andere gymles is de intentie om hier voor één of meerdere cIos-studenten (sportopleiding Leeuwenborg) een stageplaats aan te bieden, de groepsleerkracht blijft aanwezig en

de cIos-student(en) worden begeleid en aangestuurd door de cf school&sport. er is gekozen voor een samenwerking met fontys en cIosstudenten, omdat deze studenten ook een rol vervullen in bijvoorbeeld sportaanbod gedurende de pauzes, sporten na schooltijd, sportdagen en toernooien. Voor bepaalde blokken worden de lessen bewegingsonderwijs nog afgewisseld met blokken van schoolsport waarin een sportvereniging centraal staat. Het streven is om eerst een clinic uit een tak van sport van één of meerdere lessen aan alle leerlingen te bieden, om vervolgens met een groep leerlingen naschooltijd verdieping aan te brengen. Andere activiteiten zijn het sportfolio dat van iedere leerling wordt bijgehouden en waarin de motorische vaardigheden van de leerlingen worden geregistreerd, leerlingen zelf scores en resultaten kunnen verwerken, en waarin fotomomenten en sportieve prestaties worden weergegeven. gedurende schooljaar 2011-2012 zal een begin gemaakt worden met een portfolio van iedere leerling, waarin ook andere vakken zijn opgenomen en waarin het sportfolio een onderdeel zal worden van het portfolio. groep 4 heeft naast de twee gymlessen in de gymzaal een derde gymles: iedere week 60 minuten bewegingsonderwijs in het water. De lessen bewegingsonderwijs in het water worden gegeven in samenwerking met de zweminstructeurs van zwembad Heer. Leerlingen zonder diploma worden opgeleid tot diploma A. Leerlingen die diploma A al bezitten, of halverwege het jaar behalen, starten met zwemvaardigheden; oriëntatie en zwemslagen, reddend zwemmen, springvormen, aqua-spelen en afstandzwemmen. De intentie is om dit jaarlijks structureel aan te bieden. DAgArrANgeMeNteN gedurende het hele schooljaar zal er wisselend sport aanbod voor de groepen 1 t/m 8 aangeboden worden binnen de dagarrangementen. De expertise van verenigingen, sportaanbieders en sportstudenten wordt ingezet om de leerlingen een gevarieerd, aantrekkelijk en kwalitatief goed aanbod te geven. sPorteN bIJ De VereNIgINg Leerlingen krijgen de mogelijkheid om (gratis) kennis te maken bij sportaanbod van verenigingen. zo krijgen leerlingen de mogelijkheid om zich te oriënteren op het gebied van sportaanbod, hun talenten te ontdekken, om zich op

deze manier te binden aan een sportvereniging dan wel een sportaanbieder. sPorttoerNooIeN Leerlingen uit de midden- en bovenbouw krijgen gedurende het schooljaar meerdere mogelijkheden om als team deel te nemen aan een sporttoernooi voor basisschoolleerlingen. gezoND geDrAg om gezonde (eet)keuzes te stimuleren, wordt hier gedurende het schooljaar herhaaldelijk aandacht aan besteed. De school werkt mee aan landelijke initiatieven die dit ondersteunen; zo wordt er jaarlijks ontbeten samen met de ouders en wordt er 10 weken gegrUIt in de klassen. NsW (NAtIoNALe sPortWeeK): De school besteedt tijdens de NsW extra aandacht aan sport, de middagen staan in het teken van sport en bewegen, waarbij de samenwerking wordt gezocht met studenten van de fontys, cIos en sportaanbieders (MVV). tALeNteNscHooL: tijdens de uren van de talentenschool is er een blok speciaal gericht op sport, bewegen en gezonde keuzes. tijdens dit blok maken leerlingen de koppeling van sportieve prestaties naar andere vakken, waarbij betekenisvol leren centraal staat, eveneens wordt er aandacht besteed aan lesinhouden uit het Vo. gelijktijdig gaat het sportblok in de Wie-kentschool van start, waarbij de leerlingen hun beroepsperspectief op gebied van sport en gezondheid kunnen verbreden. tenslotte is er sportaanbod in de zomerschool, waarbij ontspanning en ontdekken van talenten centraal staat.

certIfIcerINg basisschool De Letterdoes heeft de certificering sportactieve school (KVLo) al ontvangen. Voor schooljaar 2011-2012 is de bedoeling dat deze certificering onderdeel gaat uitmaken van de certificering van ‘gezonde school’ (rIVM).

Talentenschool Maastricht
De talentenschool Maastricht biedt extra kansen aan kinderen van 10 t/m 14 jaar uit de Maastrichtse wijken Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel en Nazareth. Het is een initiatief van stichting MosaLira, de gemeente Maastricht, stichting trajekt en het sint Maartenscolleg en is voortgekomen uit het project onderwijsverlenging dat vanuit het Ministerie van oc&W wordt gesubsidieerd. In de talentenschool krijgen kinderen uit de groepen 5 t/m 8 extra leertijd onder schooltijd, vier uur in het weekend via de Wiekentschool en twee weken in de zomer tijdens de zomerschool. Voor de Wie-kentschool en de zomerschool kunnen de kinderen zich opgeven. Deze extra leertijd zorgt voor een verbetering van de schoolprestaties, voorkomt achterstanden en biedt de leerlingen een breder beroepsperspectief. De talentenschool wil kinderen motiveren om hun talenten tot ontwikkeling te brengen. In de talentenschool Maastricht worden de vakken rekenen, taal en wereldoriëntatie op een boeiende, actieve en levensechte wijze geïntegreerd in projecten. Voor meer informatie kunt u kijken op www.talentenschoolmaastricht.nl

Verlengd onderwijs voor kinderen die al hun talenten willen ontwikkelen.

De resultaten van het onderwijs
De kwaliteit van de school hangt af van de mensen die er werken en de manier waarop ze met elkaar samenwerken. Alle teamleden van basisschool De Letterdoes zijn het er over eens dat in onze school hard gewerkt wordt en dat dit gebeurt in een goede sfeer. of een school goede resultaten boekt met een kind is sterk afhankelijk van het niveau van de ontwikkeling op het beginpunt, de mogelijkheden van het kind, de ondersteuning van de ouders en de kwaliteit van het onderwijs. De leerresultaten van de kinderen spelen een belangrijke rol bij de keuze van Voortgezet onderwijs. De school neemt de cItoeindtoets af in februari tijdens het laatste schooljaar. De gegevens

die deze toets opleveren, worden nadrukkelijk betrokken bij het eindadvies aan de ouders. Van cIto-resultaten van onze kinderen kunnen we opmerken dat: • De resultaten overeen komen met onze verwachtingen. • Dat betekent dat het team in staat is een goede inschatting te maken van het leerniveau van een kind. • De resultaten overeen komen met het gemiddelde van andere Maastrichtse scholen in vergelijkbare omstandigheden. Naast bovenstaande toetsen nemen wij in groep 5, 6 en 7 de cItoentree toets af. Deze toets geeft ons informatie hoe elk kind er op dat moment individueel voorstaat met de bedoeling, indien nodig, maatregelen te kunnen nemen voordat in groep 8 de cItoeindtoets wordt afgenomen. Voor inspectie rapporten onderwijsinspectie.nl. over onze school zie www.

Activiteiten
er oP UIt Van tijd tot tijd vinden er op school ook activiteiten plaats die buiten het normale rooster vallen en waarvoor we met de kinderen de school verlaten. We vinden deze uitstapjes belangrijk. Kinderen en de leerkracht zien elkaar eens in een andere situatie dan die van de klas, samen ergens naar toe gaan en weer thuis komen levert een ander gevoel van saamhorigheid op en buiten de schoolbanken valt ook veel te leren. Deze ideeën zijn terug te vinden in het soort uitstapjes dat gemaakt wordt. De schoolreisjes zijn vooral gericht op het samen weg zijn naar een leuke bestemming. Daarnaast worden in het kader van projecten of lesonderwerpen ook bewust activiteiten bezocht die daarbij aansluiten, dan is het uitstapje meer gericht op leren buiten de school.

Verzoek om verlof
IN WeLKe geVALLeN KUNt U extrA VerLof AANVrAgeN? De Leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn), maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. extra verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen: 1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2 dagen 2. 12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag 3. 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag 4. ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: duur in overleg met de directeur 5. overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: duur in overleg met directeur 6. Verhuizing van gezin: 1 dag 7. sommige religieuze feesten: in overleg met directeur extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden. bij de leerkracht/administratie zijn eventueel standaardformulieren verlofaanvragen te verkrijgen. De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur. Na ontvangst van uw ingevulde formulier, ontvangt u het formulier retour, voorzien van de vermelding van de directeur: akkoord, dan wel niet akkoord. Indien nodig neemt de directeur telefonisch contact met u op. een kopie van de verlofaanvraag bewaren we in het leerling-dossier. De leerkracht vindt het verleende verlof terug op de maandelijkse absentielijst. VAKANtIe oNDer scHooLtIJD De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de

Verzekering
Schooljaar 2008/2009 Praktijk onderwijs Basisberoeps leerweg Kadergerichte leerweg Theoretische leerweg Theoretische leerweg / HAVO HAVO HAVO / VWO Schooljaar 2009/2010 Schooljaar 2010/2011 Als een leerling schade ondervindt waarvoor het schoolbestuur of de leerkrachten, inclusief meehelpende ouders en overblijfmedewerkers, verantwoordelijk zijn, is daarvoor een WAverzekering aanwezig. Deze schade (kleding, bril, ongeval) is alleen van toepassing als er bij de school een zeer duidelijke tekortkoming aanwezig is: bijvoorbeeld gebreken aan gebouw, speelplaats of ernstige nalatigheid van leerkrachten. Voor schade veroorzaakt door spelende kinderen onder elkaar, is de school in het algemeen niet aansprakelijk.

Aanwezigheid van kinderen
Wij gaan er zonder meer van uit dat de leerlingen ’s morgens en ‘s middags op tijd in school zijn zodat de lessen op de aangegeven tijden kunnen starten en niet meer gestoord worden door laatkomers. Alle verzuim en te laat komen wordt door de leerkracht geregistreerd, dit is een wettelijke verplichting. Daarom, is verzuim vooraf te voorzien of is uw kind ziek, of heeft u zich verslapen, neem vóór 8.30 uur doch uiterlijk vóór 9.00 uur contact op met school. Periodiek is er overleg met de leerplichtambtenaar waarbij de administratie van verzuim en te laat komen wordt bekeken.

specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken en de laatste twee weken van het schooljaar vallen. op het aanvraagformulier is een werkgeversverklaring opgenomen. bIJzoNDere tALeNteN sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur; hij kan vrijstelling geven van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. Incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen buiten deze regeling. VerPLIcHtINgeN Voor scHooLDIrecteUreN schooldirecteuren hebben op basis van de Leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven. Wanneer niet aan bovenstaande verplichtingen is voldaan, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.

Namens de ouders: Alexandra bakker, moeder van Noa uit groep 2 (secretaris) guido emonds, vader van Ashley uit groep 3 cindy Quaden, moeder van Kyra uit groep 1 en tessa uit groep 3

Actieve ouderbetrokkenheid
Actieve ouderbetrokkenheid vinden wij een noodzaak om onze taak goed te kunnen uitvoeren. Wij willen ons als school actief opstellen in het kennisnemen van de gezinsituatie van onze leerlingen en van daaruit ouderbetrokkenheid bevorderen. Uitgangspunt is hierbij dat dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Alleen op deze wijze kunnen wij meer kennisnemen van wederzijdse standpunten en tevens voor ouders een aanspreekpunt zijn bij opvoedingsvragen. Dit alles met het doel om voor onze leerlingen zoveel mogelijk kansen te creëren voor een optimale ontwikkeling. Vanuit deze visie hebben we de volgende transformaties geformuleerd welke we als school de komende jaren willen realiseren voor de kinderen: • van afhankelijkheid naar autonomie; • van ongelijkwaardig naar gelijkwaardig; • van passief naar actief; • van bedolven worden naar stap voor stap; • van “hapklare brokken” naar zelf ontdekken; • van Nederlander naar wereldburger; • niet tegen maar met elkaar. een onderdeel van actieve ouderbetrokkenheid is ons oudercomité Het doel van het oudercomité is activiteiten te organiseren en daar waar nodig leerkrachten te ondersteunen waardoor: • De kinderen een nog fijnere schooltijd kunnen beleven. • Het comité een brug kan zijn tussen ouders en leerkrachten. • De ouders meer betrokken raken bij hun school en buurt. • De ouders hun ideeën en wensen kenbaar kunnen maken. • De ouders meer informatie krijgen over het onderwijs aan hun kinderen. HULP VAN oUDers eeN NooDzAAK? om maar meteen een antwoord op de vraag te geven: Ja, zonder meer. een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten kan zonder inbreng van de ouders niet doorgaan.

Activiteiten waar we structureel ouderhulp bij vragen zijn ondermeer: • De organisatie van de bibliotheek, enkele dagdelen per week. • De organisatie van de peuter- en kleuterbieb. • sportdag, uitstapjes onder schooltijd. • ondersteuning bij knutsellessen. • Niet alleen uw hulp wordt gewaardeerd maar ook het inbrengen van ideeën en het bedenken van nieuwe plannen. Wilt u actief bij de school betrokken zijn? Dan is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij ons oc of onze Mr.

beLeID oMtreNt sPoNsorbIJDrAge Via sponsoring probeert de school ook extra geld te verkrijgen, hierbij geldt dat de sponsor geen invloed kan hebben op het onderwijs en dat de Mr hierover mee beslist.

Oudercomité
Het oudercomité is actief betrokken bij alle activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd. U kunt hierbij denken aan: schoolreis, sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolfotograaf, schoolontbijt, sportdag. e.d. Het oudercomité vergadert een aantal keren per jaar.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt geïnd door de oudervereniging en jaarlijks – na instemming van de Mr – wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De oudervereniging legt jaarlijks verantwoording af aan de algemene ledenvergadering over de jaarlijkse begroting/besteding van de ouderbijdragen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een overzicht van de activiteiten en de daarbij behorende kosten. Hoe VrIJWILLIg Is Deze bIJDrAge? Nadat uw kind op onze school is toegelaten - dit is niet afhankelijk van het betalen van de bijdrage - , wordt er door de oudervereniging aan u als lid contributie gevraagd voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren. Mocht u de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk betalen, dan kan de oudervereniging uw kind uitsluiten van de activiteiten waarvoor niet betaald is. De school is wèl verplicht om uw kind deel te laten nemen aan het reguliere onderwijsprogramma.

Schoolbibliotheek
In onze school is een uitgebreide schoolbibliotheek waaruit de kinderen boeken kunnen lenen. De informatieboeken uit de bieb kunnen gebruikt worden bij de voorbereidingen van boekbesprekingen en spreekbeurten. De uitleenadministratie is in handen van de biebouders. De schoolbibliotheek is verschillende dagdelen per week geopend.

Medezeggenschapsraad
elke school heeft een medezeggenschapraad. De Mr bestaat uit een ouder- en een leerkrachtgeleding. De Mr heeft een aantal wettelijk vastgelegde bevoegdheden. Het gaat hier om adviesrecht en instemmingsrecht op het gebied van allerlei onderwijskundige zaken. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het tot stand komen van de schoolgids, de aanschaf van nieuwe methoden en afspraken die gemaakt worden over vakanties, het gebouw en dergelijke. Namens de leerkrachten: ellen cauberg, leerkracht groep 6/7 (voorzitter) Manon von berg, leerkracht groep 4 (penningmeester) Nadine Deckers, leerkracht groep 3

Hoofdluis
Na ieder schoolvakantie worden de leerlingen op hoofdluis gecontroleerd door ouders van de zogenaamde kriebelbrigade. Mocht er naar aanleiding van deze controle reden zijn om over te gaan tot acties dan neemt de leerkracht van uw kind telefonisch contact met u op. om te voorkomen dat de kinderen luizen krijgen geven wij alle leerlingen eenmalig een luizencape. Hierin kunnen ze jassen, mutsen en handschoenen stoppen.

Buitenschoolse opvang en dagarrangementen
sedert 1 augustus 2007 bestaat voor het schoolbestuur de wettelijke verplichting tot het organiseren van een voorziening voor buitenschoolse opvang. buitenschoolse opvang (bso) is bedoeld om kinderen voor en na schooltijd en in de schoolvakanties (m.u.v. wettelijk erkende feestdagen) op te vangen. bso is een gezamenlijke aangelegenheid van het schoolbestuur (stichting MosaLira) en de ouders. binnen de stad Maastricht is door de gezamenlijke schoolbesturen besloten de buitenschoolse opvang uit te besteden aan erkende kinderopvangorganisaties. Voor onze school betekent dit dat er een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met stichting “Meerwaarde In ‘n Kinderleven” (MIK). op deze manier voldoet het schoolbestuur aan haar zorgplicht; de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opvang ligt bij de opvangorganisatie zelf. Alle zaken rondom kwaliteit, personeel en huisvesting zijn dus een verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie. ouders dienen zelf een overeenkomst met de eerder genoemde organisatie af te sluiten. Vanzelfsprekend staat het u als ouder vrij om voor een andere aanbieder van kinderopvang te kiezen. Voor adresgegevens van kinderopvangorganisaties in Maastricht verwijzen we u naar het register kinderopvang. Dit kunt u vinden op de website van de gemeente Maastricht: www.maastricht.nl (ga naar: kinderopvang en peuterspeelzalen, register kinderopvang). Met dagarrangementen wordt een doorlopend en goed op elkaar aansluitend aanbod van onderwijs, opvang, welzijn en mogelijke activiteiten tussen 7.30 uur en 18.30 uur bedoeld. Doel van deze dagarrangementen is om de voor-, tussen- en naschoolse opvang beter op elkaar te laten aansluiten met name om werkende ouders met kind(eren) ondersteuning te bieden bij het combineren van zorg en werk. De mogelijkheden van dagarrangementen zullen in de naaste toekomst ook voor onze school verder uitgewerkt en ingevuld worden. Kinderopvang is goedkoper dan u denkt: werkende ouders hebben immers in bijna alle gevallen recht op een kinderopvangtoeslag.

ook indien u niet werkt, maar aan bepaalde voorwaarden voldoet, heeft u recht op deze toeslag. Voor nadere informatie over de kinderopvangtoeslag verwijzen we u naar de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl (ga naar: particulier; gezin en gezondheid; kinderopvangtoeslag).

Veilige school
op onze school streven we naar een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en volwassenen. Naast fysieke veiligheid – heel belangrijk – gaat het ook om sociale veiligheid. Pas dan kan een mens tot ontwikkeling komen. We zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn, we praten met elkaar, we helpen elkaar om te gaan met problemen en luisteren naar elkaar. Door kinderen te leren dat respect hebben voor elkaar ook betekent, dat je rekening houdt met anderen en dat je mensen respecteert zoals ze zijn, willen we bereiken dat kinderen zich veilig voelen op onze school. tegen pesten treden we onmiddellijk op. onze school heeft omgangsregels voor zowel kinderen als volwassenen die afgeleid zijn van de gedragscode van MosaLira. onze school onderschrijft het “convenant veilige school”, dat in oktober 2009 door MosaLira is ondertekend.

relaties tussen allen die in de school werken en afspraken over hoe je met elkaar omgaat, zijn daarbij heel belangrijk. een school kan niet zonder afspraken. Voor kinderen kennen wij schoolregels en voor volwassenen is er een gedragscode opgesteld. Het naleven van de afspraken in deze gedragscode zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen. een schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen is een voorwaarde voor alle leden van de scholengemeenschap om optimale leer- en werkprestaties te kunnen leveren. Voorop staat dat iedereen op school gelijkwaardig is en dat er geen enkel onderscheid gemaakt wordt in de manier waarop we elkaar benaderen. Met ‘elkaar’ bedoelen we de relaties tussen leerlingen onderling, leerlingen en volwassenen en volwassenen onderling. onder volwassenen verstaan wij ouders, personeel, stagiaires en vrijwilligers op school. Het doel van de gedragscode van MosaLira is dat: • • • • • • • duidelijk is wat we van elkaar in school verwachten; duidelijk is welk gedrag kan en welk gedrag niet kan; we elkaar kunnen aanspreken op het naleven van de afspraken; het personeel van de school aan de ouders of verzorgers kan uitleggen hoe het omgaat met de leerlingen; vóór er een problematische situatie ontstaat, duidelijk is hoe de regels zijn; overtreding van de regels getoetst kan worden aan de gedragscode; bij overtreding de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Voor personeel gelden de afspraken in de cAo Po onder het hoofdstuk “ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen”.

7. 8.

tussen leerling en volwassene en tussen leerlingen en volwassenen onderling. Wij houden ons aan de gedragscode, het mediaprotocol en privacyprotocol en spreken elkaar hierop aan wanneer dat niet wordt gedaan. Wij vertonen professioneel gedrag, gerelateerd aan schoolse activiteiten.

De gedragscode met bijlagen ligt ter inzage op school of via de website van MosaLira (www.mosalira.nl).

De klachtenregeling
Door de klachtenregeling, die door de overheid verplicht is gesteld, krijgen ouders en leerlingen wettige mogelijkheden hun klachten aan de orde te stellen. onze school wil stimuleren, dat ouders en leerlingen een passend gebruik maken van deze nieuwe wetgeving, omdat klachten door team en directie beschouwd worden als een hulpmiddel, een handreiking om een veilig schoolklimaat te behouden. Veiligheid op school in de praktijk van alle dag is voor kinderen, ouders en personeel van groot belang. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten, discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. In het stappenplan is een en ander schematisch weergegeven. Voor het reglement Klachtencommissie voor het Katholiek onderwijs zie: http://www.geschillencies-klachtencies.nl/187-klachten of www.mosalira.nl. een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactpersonen van de school. Voor de klachtenregeling van MosaLira zie: www.mosalira.nl. een exemplaar van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactpersonen van de school.

Wat we ons realiseren
We zijn ons er terdege van bewust dat uw kind acht jaar lang aan onze zorg is toevertrouwd. In het belang van de kinderen op school is uw hulp en bereidheid tot samenwerken ontzettend belangrijk. De manier waarop ouders bij de school betrokken zijn, is voor ons dan ook een doorlopend aandachtspunt.

op de scholen van MosaLira houdt men zich aan de volgende “gouden regels”: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wij werken aan een goed en veilig leer- en werkklimaat. Wij delen de taken en verantwoordelijkheden met alle betrokkenen op onze school. Wij werken in een open communicatie, waarbij zorgvuldigheid een leidraad is. We lossen problemen op door erover te praten. Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar dat nodig is. Wij hebben respect voor de persoonlijke levenssfeer van de ander. Wij zijn ons bewust van de kwetsbare en afhankelijke relatie

Gedragscode
stichting MosaLira en onze school werken aan een veilige school: een school waar het voor iedereen prettig werken en leren is. goede

De klachtenregeling van MosaLira
STAP

STAP

1

STAP

2

De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met degene tegen wie de klacht gericht is.

De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met de schoolleiding. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3.

STAP

3

De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

6

De klager kan een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegde gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over: a. de (niet-) ontvankelijkheid van klager; b. de (on-) gegrondheid van de klacht; c. het nemen van maatregelen; d. overige door het bevoegde gezag te nemen besluiten. Het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie moet binnen een jaar, gerekend vanaf de dag na die waarop de feiten waarop de klacht betrekking heeft moet hebben plaatsgevonden, dan wel vanaf de dag waarop de klager daarvan heeft kennis genomen.

De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met de contactpersonen binnen de school. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4.

binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegde gezag het besluit hierop kenbaar maken aan: a. de klager b. de aangeklaagde c. klachtencommissie d. directie school e. onderwijsinspectie Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd. Adres klachtencommissie Klachtencommissie voor het Katholiek onderwijs Ambtelijk secretaris dhr. Mr. H.N. Nentjes Postbus 82324 2508 eH DeN HAAg tel. 070-392 55 08 fax. 070-302 08 36

STAP

4

STAP

5

De klager kan, via de schoolleiding of de interne contactpersoon, een externe vertrouwenspersoon (laten) inschakelen om te bemiddelen tussen klager en aangeklaagde. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

De klager kan een klacht indienen bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 6.

procedure in werking. De contactpersoon controleert en bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt behandeld, maar bemiddelt niet tussen klager en aangeklaagde. Voor de procedure, zie het stappenplan in de klachtenregeling van MosaLira. De contactpersoon berg. van onze school is Manon von

bij inschrijving, staan. De persoonsgegevens worden opgenomen in een computerprogramma, dit programma is beveiligd tegen ongewenste inbreuk. De school verstrekt gegevens aan derden, en wel: • Aan het bestuur en bureau van MosaLira (alle bij ons bekende gegevens). • Aan de gemeente Maastricht, afdeling onderwijs (alle bij ons bekende gegevens). • Aan het ministerie van onderwijs (telgegevens oktober, aantallen, nationaliteit, land van herkomst). • Aan de onderwijsinspectie (de onderwijsinspectie mag alle gegevens zien). • Aan hulpverlenende instanties (naam, adres, telefoon, geboortedatum, groep, nationaliteit, land van herkomst). • Aan de oudercommissie (naam, adres, telefoon, groep). • Aan de schoolarts (naam, adres, telefoon, groep). In alle andere gevallen worden geen gegevens van kinderen doorgegeven. toets- en testgegevens van kinderen worden met ouders/verzorgers besproken. Vertrouwelijke gegevens in het kader van speciale onderzoeken of gevallen, waarbij de raad van kinderbescherming of een vertrouwensarts betrokken zijn, zijn niet openbaar en kunnen niet worden opgevraagd.

dat door minstens één van de ouders/verzorgers dient te worden ondertekend. De school stuurt bij plaatsing vervolgens een bericht van inschrijving naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Maastricht. Wanneer ouders/verzorgers hun kind(eren) van een andere school op onze school willen overplaatsen wordt er altijd contact opgenomen met de vorige school. Mocht een leerling van zijn “oude” school een advies voor overplaatsing naar een speciale school voor basisonderwijs hebben meegekregen, dan nemen wij deze leerling niet aan omdat wij als gewone basisschool niet die zorg kunnen bieden die dit kind nodig heeft. Indien een leerling wel bij ons kan worden geplaatst (ook afhankelijk van de klassengrootte) dan dient de oude school een bewijs van uitschrijving en een onderwijskundig rapport aan ons te laten toekomen. ouders ontvangen van de “oude” school een afschrift van dit onderwijskundig rapport. bij de overgang van onze school naar een andere school zijn vanzelfsprekend dezelfde voorwaarden van toepassing. De beslissing over schorsing en verwijdering van leerlingen ligt bij het bevoegd gezag, nadat de school en eventueel de ouders/verzorgers hierover zijn gehoord. Indien een leerling om welke reden dan ook niet meer toegelaten kan worden tot onze school kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering van deze leerling. Het bevoegd gezag dient wel alles in het werk te stellen een andere school bereid te vinden deze leerling op te nemen. Indien dit ondanks alle inspanningen niet lukt is het bevoegd gezag gerechtigd na 8 weken deze leerling toch van school te verwijderen. De regeling “toelating, schorsing en verwijdering” ligt ter inzage op school en treft u aan op de website van MosaLira via www. mosalira.nl ligt ter inzage op school.

Zieke leerlingen
Als blijkt dat uw kind door ziekte het onderwijs niet (regelmatig) kan volgen, dan is het van belang dat u als ouders dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning aan zieke Leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst: ozL in Midden- en zuid- Limburg of van de educatieve Voorziening van een academisch ziekenhuis. Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achterstand oploopt, waarbij zelfs sprake zou kunnen zijn van doubleren. Als u meer wil weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht van uw kind. Meer informatie en de bereikbaarheid van consulenten in uw regio kunt u vinden op de website van ziezon, het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs, www.ziezon.nl.

De contactpersoon
contactpersonen zijn personeelsleden van de school, zij praten over, horen van en zien onveilige situaties. De contactpersoon is voor iedereen die betrokken is bij de school aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een medewerker die zijn handen niet thuis kan houden, enzovoorts. bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon de

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
Wanneer kinderen vier jaar zijn kunnen ze tot de basisschool worden toegelaten. In de twee maanden gelegen tussen de leeftijd van 3 jaar 10 maanden en 4 jaar, mag een kind maximaal 5 dagen naar school komen. Deze regeling is bedoeld om kinderen alvast aan de nieuwe situatie te laten wennen, alvorens ze definitief tot school worden toegelaten. Afspraken hierover worden door de betreffende leerkracht gemaakt. Voor aanmelding vindt er altijd eerst een gesprek plaats tussen de directie en de ouder(s)/verzorger(s). er dient bij aanmelding een aanmeldingsformulier te worden ingevuld

Privacy persoonsgegevens
ouders/verzorgers kunnen gegevens opvragen die bij ons over hun kind bekend zijn. De school dient zich te overtuigen van de ware identiteit van de betreffende ouder/verzorger. Als gegevens onjuist zijn, is de school verplicht die gegevens te wijzigen. De school is wettelijk verplicht de gegevens te vragen die op de ouderverklaring,

Inhoudsopgave
4 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 Voorwoord Mosa Lira onze school Visie Missie onderwijs organisatie speerpunten Aannamebeleid schooltijden sterke punten tussenschoolse opvang Katholieke school ontwikkeling kind sociaal emotionele ontwikkeling competente leerkrachten Leerlingvolgsysteem speelplezier Wereldspel Levensbeschouwelijke educatie Leerlingvolgsysteem en zorgplan schoolmaatschappelijk werk Ict 14 15 16 17 17 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 22 24 24 24 25 gezond sporten en bewegen ‘Van A tot z gezond’ talentenschool Maastricht De resultaten van het onderwijs Activiteiten Verzekering Aanwezigheid van kinderen Verzoek om verlof Medezeggenschapsraad Actieve ouderbetrokkenheid oudercomité ouderbijdrage schoolbibliotheek Hoofdluis buitenschoolse opvang en dagarrangementen Veilige school Wat we ons realiseren gedragscode De klachtenregeling van MosaLira De contactpersoon zieke leerlingen Privacy persoonsgegevens toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen