Anexa nr.

1 STRUCTURA instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi 1 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2) Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învăţământ 3 Număr Număr credite de maxim de studii studenți care transfepot fi rabile școlarizați

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Inginerie Electrică

Inginerie electrică

Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate Ingineria mediului Inginerie energetică

2

Facultatea de Energetică

Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor 4 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică de putere şi acţionări electrice Instrumentaţie şi achiziţii de date Sisteme electrice Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Informatică aplicată în inginerie electrică Ingineria şi protecţia mediului în industrie Energetică şi tehnologii nucleare Hidroenergetică Ingineria sistemelor electroenergetice Managementul energiei Termoenergetică Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Informatică industrială Calculatoare Tehnologia informaţiei Automatică şi informatică aplicată Ingineria informaţiei Electronică aplicată Electronică aplicată (în limba engleză) Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii (în limba engleză) Reţele şi software de telecomunicaţii Reţele şi software de telecomunicaţii (în limba engleză) Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză) Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi

A A A A

IF IF IF IF

240 240 240 240

75 35 75 30

A A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240

30 60 50 60 65 60 60 50

A A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240

50 255 50 300 100 100 *) 95

3

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

A

IF

240

*)

A A

IF IF

240 240

175 *)

A A

IF IF

240 240

200 *)

Inginerie şi management

A

IF

240

75

1

5

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Inginerie industrială

energetic Design industrial Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite Echipamente pentru procese industriale Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice Mecanică fină şi nanotehnologii Sisteme şi echipamente termice Inginerie economică în domeniul mecanic Mecatronică Optometrie Ingineria securităţii în industrie Ingineria sudării Ingineria şi managementul calităţii Logistică industrială Maşini-unelte şi sisteme de producţie Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale Tehnologia construcţiilor de maşini Inginerie economică industrială Robotică Ingineria dezvoltării rurale durabile Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria produselor alimentare Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Autovehicule rutiere Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Ingineria transporturilor şi a traficului Telecomenzi şi electronică în transporturi Vehicule pentru transportul feroviar Construcţii aerospaţiale Echipamente şi instalaţii de aviaţie Inginerie şi management aeronautic Navigaţie aeriană (în limba engleză) Sisteme de propulsie Ingineria elaborării materialelor metalice Ingineria procesării materialelor Ştiinţa materialelor Ingineria şi protecţia mediului în

AP

IF

240

50

A A A A A A A A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240

*) 50 50 50 58 50 100 50 60

Inginerie mecanică

6

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie şi management Mecatronică şi robotică Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie industrială

A A AP A A A A A A A AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

35 90 50 35 40 160 125 60 50 85 50 82

7

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Inginerie şi management Mecatronică şi robotică Ingineria mediului

Ingineria produselor alimentare Inginerie mecanică

8

Facultatea de Transporturi

Ingineria autovehiculelor

A AP A A A A A A AP A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

150 50 150 100 75 50 50 50 60 40 60 60 55 25

Ingineria transporturilor Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie mecanică 9 Facultatea de Inginerie Aerospaţială Inginerie aerospaţială

10

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Ingineria mediului

2

11

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate Ingineria mediului

industrie Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Inginerie medicală Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică Controlul și expertiza produselor alimentare Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale Ştiinţa şi ingineria polimerilor Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Biotehnologii industriale Ingineria informaţiei (în limba engleză) Ingineria informaţiei (în limba franceză) Ştiinţa materialelor (în limba engleză) Ştiinţa materialelor (în limba franceză) Inginerie chimică (în limba engleză) Inginerie chimică (în limba franceză) Electronică aplicată (în limba engleză) Electronică aplicată (în limba franceză) Electronică aplicată (în limba germană) Inginerie mecanică (în limba engleză) Inginerie mecanică (în limba franceză) Inginerie mecanică (în limba germană) Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (în limba germană) Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană) Inginerie fizică Matematică şi informatică aplicată în inginerie Biomateriale şi dispozitive medicale Echipamente şi sisteme medicale Inginerie medicală Ingineria şi managementul

A A A

IF IF IF

240 240 240

50 45 50

Ingineria produselor alimentare Inginerie chimică

AP A

IF IF

240 240

50 60

A A A A A A AP A A A A A A A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

60 *) 60 *) 60 25 50 45 30 30 *) 25 *) 30 25 30 25 25 *) 45

12

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria materialelor

Inginerie chimică

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Inginerie mecanică

Inginerie şi management

A

IF

240

30

13

Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Ştiinţe inginereşti aplicate Ştiinţe inginereşti aplicate

A A AP AP A AP

IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240

40 50 60 60 *) 50

14

Facultatea de Inginerie Medicală

15

Facultatea de

Inginerie şi

3

Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor 2

management

afacerilor

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI
Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2) Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învăţământ 3 Număr de Număr credite de maxim de studii studenți transfe- care pot fi rabile școlarizați

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie urbană şi dezvoltare regională Inginerie economică în construcţii Ingineria mediului Automatică şi informatică aplicată Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie sanitară şi protecţia mediului Căi ferate, drumuri şi poduri

A

IF

240

450

A A AP AP A A A

IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240

100 75 50 70 120 100 150

2

Facultatea de Hidrotehnică

Inginerie şi management Ingineria mediului Ingineria sistemelor Inginerie civilă

3

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri

Inginerie civilă

4

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor

Ingineria instalaţiilor

Infrastructura transporturilor metropolitane Instalaţii pentru construcţii Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză) Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii Utilaje tehnologice pentru construcţii Mecatronică Măsurători terestre şi cadastru Inginerie civilă (în limba engleză) Inginerie civilă (în limba franceză) Traducere şi interpretare (engleză, franceză, germană, spaniolă)

AP A A A A

IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240

50 325 60 120 70

5

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Inginerie mecanică

A AP A A A A

IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 180

150 60 250 100 40 45

6 7

Facultatea de Geodezie Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Mecatronică şi robotică Inginerie geodezică Inginerie civilă

8

Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare

Limbi moderne aplicate

3 UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr de Număr Forma credite de maxim de de studii studenți învăţătransfe- care pot fi 3 mânt rabile școlarizați

1

Facultatea de Arhitectură Facultatea de Arhitectură de Interior

Arhitectură Arhitectură

2

Arhitectură Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) Arhitectură de interior Design de produs Mobilier şi amenajări interioare

A AP A A A

IF IF IF IF IF

360 180 300 300 180

320 25 70 40 40

4

3

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Amenajarea şi planificarea peisajului Proiectare şi planificare urbană

A A

IF IF

240 240

40 60

4

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr de Număr Forma credite de maxim de de studii studenți învăţătransfe- care pot fi 3 mânt rabile școlarizați

1

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Biologie Silvicultură Inginerie şi management

2

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală

3

Facultatea de Horticultură

Horticultură

Agricultură Agricultură Protecţia plantelor Ştiinţele solului Biologie Biologie Silvicultură Inginerie economică în agricultură Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Horticultură Horticultură Peisagistică Tehnologia prelucrării produselor agricole Cinegetică Piscicultură şi acvacultură Zootehnie Controlul şi expertiza produselor alimentare Medicină veterinară Biotehnologii agricole Biotehnologii medicalveterinare Biotehnologii industriale Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Măsurători terestre şi cadastru Inginerie economică în construcţii Inginerie economică în agricultură

A AP A A A A AP A A A A A AP A A AP A A A A A A A A

IF IFR IF IF IF IFR IF IF ID IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 360 240 240 240 240

150 100 40 40 100 75 25 160 150 400 150 150 50 65 100 25 50 60 120 240 50 40 60 150

4

Facultatea de Zootehnie

Ingineria produselor alimentare Silvicultură Zootehnie Ingineria produselor alimentare Medicină veterinară Biotehnologii

5

Facultatea de Medicină Veterinară Facultatea de Biotehnologii

6

7

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

Ştiinţe inginereşti aplicate Ingineria mediului

AP A A AP A

IFR IF IF IF IF

240 240 240 240 240

50 90 150 30 80

Inginerie civilă Inginerie geodezică Inginerie şi management Inginerie şi management

8

9

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală Filiala Slatina Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală Filiala Călăraşi

Inginerie şi management

Inginerie economică în agricultură

A

IF

240

80

5

5

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr de Forma credite de de studii învăţătransfe3 mânt rabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

A

IF

180

200

Marketing Ştiinţe administrative

2

Facultatea de Biologie

Biologie Ştiinţa mediului Chimie

3

Facultatea de Chimie

4 5 6

Facultatea de Drept Facultatea de Filosofie Facultatea de Fizică

Ştiinţa mediului Drept Filosofie Fizică

7

Facultatea de Geografie

Ştiinţe inginereşti aplicate Geografie

Administrarea afacerilor Marketing Administraţie publică Administraţie publică Administraţie publică Biochimie Biologie Ecologie şi protecţia mediului Biochimie tehnologică Chimie Chimie (în limba engleză) Chimie (în limba franceză) Radiochimie Chimia mediului Drept Drept Filosofie Biofizică Fizică Fizică (în limba engleză) Fizică (în limba franceză) Fizică informatică Fizică medicală Fizică tehnologică Cartografie Geografia turismului Geografia turismului Geografia turismului Geografia turismului (la Călimăneşti) Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin) Geografia turismului (la Sighișoara) Geografie Geografie Geografie Hidrologie şi meteorologie Planificare teritorială Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin) Geografia mediului Geografia mediului Geografia mediului Geologie Geofizică Inginerie geologică Istoria artei Istorie Istorie Istorie (la Sighișoara) Relaţii internaţionale şi studii europene

AP AP A AP AP A A A A A AP A A A A A A A A A A A A A A A AP A AP A AP A AP A A A A A AP AP A A A A A AP AP A

ID IF IF IFR ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IFR ID IF IF IF IF IFR ID IF IF IF IF IFR ID IF IF IF IF IF ID IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180

100 150 250 100 *) 60 120 60 25 155 *) 25 40 75 600 400 180 30 70 50 *) 50 40 110 80 250 30 100 30 50 50 195 50 50 80 80 50 120 50 50 55 30 90 55 240 *) 55 75

Ştiinţa mediului

8

Facultatea de Geologie şi Geofizică

Geologie Inginerie geologică

9

Facultatea de Istorie

Istorie

Relaţii internaţionale şi studii europene

6

10

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

11

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Studii culturale Ştiinţe administrative

Ştiinţe ale comunicării

12

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limbă şi literatură

Limbi moderne aplicate Studii culturale 13 Facultatea de Matematică şi Informatică Calculatoare şi tehnologia informaţiei Informatică Matematică

Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice Jurnalism Jurnalism Publicitate Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernă Etnologie Studii europene Asistenţă managerială şi secretariat Asistenţă managerială şi secretariat (la Crevedia) Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice Științe ale informării și documentării Limba şi literatura neogreacă A / Limba şi literatura modernă B / Limba şi literatura română B Limba şi literatura rromani Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă Limbă şi literatură modernă limba şi literatura coreeană (B) O limbă şi literatură modernă Limba şi literatura română/Limba neogreacă O limbă şi literatură modernă Limba şi literatura română/Limba neogreacă O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba rromani Limbă şi literatură modernă Limba şi literatura catalană (B) Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare Studii americane Studii iudaice Tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei Informatică Informatică Matematică Matematică (în limba franceză) Matematică informatică Matematică informatică Matematici aplicate Matematici aplicate (în limba engleză) Asistenţă socială Asistenţă socială Antropologie Resurse umane Sociologie Psihologie Psihologie Pedagogia învăţământului

A AP A AP A A A AP A A A A AP A

IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IFR IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

120 75 120 *) 50 350 75 100 120 50 40 150 75 60

AP A

IF IF

180 180 21

30

AP AP

IF IF

180 180

25 *)

AP

ID

180

*)

A

IF

180

750

AP A A A AP AP AP A A A A AP AP A A A

IF IF IF IF IF IF ID IF ID IF IF IF ID IF IF IF

180 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180

25 180 180 25 24 *) *) *) 75 150 *) 75 *) *) 25 200

14

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Asistenţă socială

Sociologie

15

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Psihologie Ştiinţe ale educaţiei

A AP AP A A AP A

ID IF IF IF IF ID IF

180 180 180 180 180 180 180

50 50 120 335 330 150 70

7

16

Facultatea de Ştiinţe Politice

Ştiinţe politice

17

Facultatea de Teologie Baptistă Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

18

Teologie

primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Buzău) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Crevedia) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Focşani) Pedagogie Psihopedagogie specială Studii de securitate (cu module opționale în limbile română, engleză, franceză) Ştiinţe politice Ştiinţe politice (în limba engleză) Ştiinţe politice (în limba franceză) Teologie baptistă asistență socială Teologie baptistă didactică Artă sacră Teologie ortodoxă asistenţă socială Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă pastorală Teologie romano-catolică asistență socială

A A A

ID IF IF

180 180 180

120 50 50

A A A AP

IF IF IF IF

180 180 180 180

50 70 90 60

A A A A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 240 180

200 110 60 30 25 60 60 50 230 50

19

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

6 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI
Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr de Forma credite de de studii învăţătransfe3 mânt rabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1 2 3 4

Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină Dentară Facultatea de Farmacie Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Sănătate Sănătate Sănătate Sănătate

Medicină *) Medicină (în limba engleză) Medicină dentară *) Farmacie *) Asistenţă de farmacie Asistenţă dentară Asistenţă medicală generală Audiologie şi protezare auditivă Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Laborator clinic Moaşe Radiologie şi imagistică Tehnică dentară

A AP A A AP AP A AP A AP A AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

360 360 360 300 180 180 240 180 180 180 240 180 180

1500 200 310 300 25 *) 100 *) 50 *) 15 *) 50

*) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale 7 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr de Forma credite de de studii învăţătransfe3 mânt rabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de

Economie

Economie şi comunicare

A

IF

180

370

8

2

3

Economie Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

Economie

economică în afaceri Economie agroalimentară şi a mediului

A

IF

180

335

Administrarea afacerilor

4

Facultatea de Comerţ

Administrarea afacerilor

5

Facultatea de Management Facultatea de Marketing Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

Management

6 7

Marketing Cibernetică, statistică şi informatică economică

8

Finanţe

9

Contabilitate

10

Economie şi afaceri internaţionale

11

Facultatea de Administrație și Management Public 8

Ştiinţe administrative

Administrarea afacerilor (în limba engleză) Administrarea afacerilor (în limba franceză) Administrarea afacerilor (în limba germană) Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii Management Management Management (la Piatra Neamț) Marketing Marketing Cibernetică economică Informatică economică Informatică economică Statistică şi previziune economică Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci (la Buzău) Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză) Administraţie publică

A A A A

IF IF IF IF

180 180 180 180

195 120 120 500

A

ID

180

75

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

IF ID ID IF ID IF IF ID IF IF ID ID IF ID IF ID IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

600 100 50 500 125 300 350 125 150 600 100 50 600 125 460 125 100 350

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr de Forma credite de de studii învăţătransfe3 mânt rabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Interpretare Muzicală Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală

Muzică Muzică

2

Interpretare muzicală - canto Interpretare muzicală instrumente Compoziţie muzicală Dirijat Muzică religioasă Muzicologie Pedagogie muzicală

A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 180 240 180

15 70 14 5 5 5 41

9
Nr. crt.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba
Acreditare (A) sau Autorizare de

Forma Număr de Număr de credite de maxim învăţă- studii de

9

de predare2)

funcționare provizorie (AP)

mânt 3

transferabile

studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Arte Plastice

Arte vizuale

2

Facultatea de Arte Decorative şi Design

Arte vizuale

3

Facultatea de Istoria şi Teoria Artei

Arte vizuale

Arte plastice (fotografievideoprocesarea computerizată a imaginii) Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) Pedagogia artelor plastice şi decorative Artă murală Arte decorative Ceramică - sticlă - metal Modă - design vestimentar Arte textile - design textil Design Scenografie şi eveniment artistic Conservare şi restaurare Istoria şi teoria artei

A

IF

180

45

A A A A A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

90 18 90(din care 15 pentru design textil) 35 15 10 25

10

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI
Acreditare Specializarea/Programul de studii (A) sau universitare de licență (locația Autorizare de 1 funcționare geografică de desfășurare și provizorie limba de predare2) (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr de Forma credite de de studii învăţătransfe3 mânt rabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Teatru

Teatru și artele spectacolului

2

Facultatea de Film

Cinematografie şi media

Artele spectacolului (actorie, regie, păpuşi - marionete, coregrafie) Scenografie Teatrologie Cinematografie, fotografie, media (regie de film și TV, imagine de film și TV, multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)

A

IF

180

81

A A A

IF IF IF

180 180 180

12 11 66

11 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de licenţă Acreditare Număr Număr de Specializarea/Programul de studii (A) sau maxim de Forma de credite de universitare de licență (locația Autorizare de studenți învăţăstudii geografică de desfășurare1 și limba de funcționare care pot fi mânt 3 transfe2 predare ) provizorie școlarirabile (AP) zați

Facultatea

1

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

2

Facultatea de Kinetoterapie

Kinetoterapie

Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă (în limba franceză) Sport şi performanţă motrică Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială

A A A AP A

IF IF IF IFR IF

180 180 180 180 180

160 25 112 50 60

12 ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Facultatea

Număr de Forma credite de de studii învăţătransfemânt 3 rabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Administraţie Publică

Ştiinţe administrative

Administraţie europeană Administraţie publică Administraţie publică

A A A

IF IF ID

180 180 180

100 100 100

10

2

Facultatea de Ştiinţe Politice

Relaţii internaţionale şi studii europene Sociologie Ştiinţe politice Psihologie Ştiinţe ale comunicării

Relaţii internaţionale şi studii europene Sociologie Ştiinţe politice Psihologie Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice Publicitate Management

A A A A AP A A AP AP

IF IF IF ID IF IF ID IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180

50 50 200 100 50 350 150 80 100

3

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

4

Facultatea de Management 13

Management

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2) Acreditare (A) sau Număr de Număr maxim Autorizare de Forma de credite de studii de studenți care funcționare învăţă-mânt 3 transfe-rabile pot fi școlarizați provizorie (AP)

Nr. crt.

1

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie

Limbă şi literatură

2

Facultatea de Ştiinţe

Administrarea afacerilor

Contabilitate

3

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Finanţe Informatică Ingineria mediului Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie geodezică Marketing Asistenţă socială Drept Educaţie fizică şi sport Psihologie Sociologie Ştiinţe administrative Ştiinţe ale educaţiei

Arheologie Istorie Muzeologie Limba şi literatura franceză Limba şi literatura engleză Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Informatică Ingineria mediului Electronică aplicată Măsurători terestre şi cadastru Marketing Asistenţă socială Asistenţă socială Drept Educaţie fizică şi sportivă Terapie ocupaţională Sociologie Administraţie publică Asistenţă managerială şi secretariat Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Teologie ortodoxă asistenţă socială Teologie ortodoxă pastorală

A A A A A A A A A A A A A A AP AP A A A A A AP AP A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF ID IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 240

21 70 13 25 30 40 90 75 90 50 115 50 100 100 30 50 45 50 60 50 120 50 50 50 50 50 60 50 50

4

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

14 UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Acreditare (A) sau Număr maxim Număr de Autorizare de Forma de credite de studii de studenţi care învăţământ 3 funcţionare transfe-rabile pot fi şcolarizaţi provizorie (AP)

1 2

Facultatea de Design Facultatea de Ştiinţe

Arte vizuale Administrarea

Design Modă - design vestimentar Administrarea afacerilor

AP AP AP

IF IF IF

180 180 180

15 25 60

11

Economice

afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Management Marketing Asistenţă socială Psihologie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihopedagogie specială Biotehnologii pentru industria alimentară Informatică Informatică Autovehicule rutiere Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Automatică şi informatică aplicată Tehnologie chimică textilă Ingineria sudării Tehnologia construcţiilor de maşini Tehnologia şi designul produselor textile Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Vehicule pentru transportul feroviar Inginerie economică industrială Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Matematică informatică Educaţie fizică şi sportivă Istorie Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză Administraţie publică Poliţie locală

A A AP A A A A A AP A AP A AP AP A A AP A A A A A A A A A A A A AP A AP A A AP A AP AP A A

IF ID IF IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240

150 100 60 180 100 250 100 100 75 100 50 127 50 25 75 50 50 61 50 50 50 50 25 97 40 50 35 60 60 120 60 40 100 50 100 24 90 25 50 20

Cibernetică, statistică şi informatică economică Contabilitate Finanţe Management Marketing Asistenţă socială Psihologie Ştiinţe ale educaţiei Biotehnologii Informatică Ingineria autovehiculelor Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

3

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

4

Ingineria sistemelor Inginerie chimică

Inginerie industrială

Inginerie mecanică Inginerie şi management Matematică Educaţie fizică şi sport Istorie Limbă şi literatură 6 Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării Teologie

5

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

7

Facultatea de Teologie

Teologie

Jurnalism Teologie penticostală didactică Teologie ortodoxă asistenţă socială Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă pastorală

12

15
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de universitare de licență (locația de Autorizare de studii 1 funcționare geografică de desfășurare și învăţătransfe2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile (AP)

Facultatea

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Inginerie

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare Inginerie chimică Inginerie energetică Inginerie industrială

Tehnologia informaţiei Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria produselor alimentare Controlul și securitatea produselor alimentare Inginerie biochimică Energetică industrială Design industrial Ingineria şi managementul calităţii Tehnologia construcţiilor de maşini Echipamente pentru procese industriale Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Inginerie economică în domeniul mecanic Mecatronică Inginerie fizică Limba şi literatura engleză Limba şi literatura franceză Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura română Traducere și interpretare (engleză, franceză) Comunicare şi relaţii publice Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Kinetoterapie şi motricitate specială Terapie ocupaţională Biologie Informatică Informatică Matematică Ecologie şi protecţia mediului Administrarea afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Marketing Marketing

A A A AP A A A A A A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

50 75 60 50 40 50 30 75 80 60 50

Inginerie mecanică Inginerie şi management

A A AP A A

IF IF IF IF IF

240 240 240 180 180

50 60 50 30 50

2

Facultatea de Litere

Mecatronică şi robotică Ştiinţe inginereşti aplicate Limbă şi literatură

A

IF

180

50

3

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

Limbi moderne aplicate Ştiinţe ale comunicării Educaţie fizică şi sport

AP AP A

IF IF IF

180 180 180

40 60 95

AP AP A AP AP A A AP A AP AP A AP A A

IFR IF IF IFR IF IF IF IFR IF IF IF IF IFR IF ID

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

60 30 77 60 150 50 80 60 40 40 75 168 60 150 60

Kinetoterapie

4

Facultatea de Ştiinţe

Psihologie Biologie Informatică Matematică Ştiinţa mediului Administrarea afacerilor Contabilitate

5

Facultatea de Ştiinţe Economice

Marketing

13

6

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 16

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP

IF

180

50

UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de universitare de licență (locația de Autorizare de studii 1 funcționare geografică de desfășurare și învăţătransfe2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Inginerie Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere Autovehicule rutiere Autovehicule rutiere (în limba engleză) Ingineria transporturilor şi a traficului Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice Fizică Construcţii aerospaţiale Ingineria şi managementul calităţii Maşini unelte şi sisteme de producţie Tehnologia construcţiilor de maşini Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba franceză) Ingineria și managementul afacerilor Inginerie economică industrială Inginerie economică industrială Inginerie fizică Chimie Ingineria elaborării materialelor metalice Ingineria procesării materialelor Ştiinţa materialelor Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice Ingineria securităţii în industrie Ingineria sudării Echipamente pentru procese industriale Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Informatică aplicată în ingineria materialelor Matematică şi informatică aplicată în inginerie Calculatoare

A AP A A A AP A

IF IFR IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 180

140 50 30 100 30 30 25

Ingineria transporturilor Inginerie mecanică Fizică Inginerie aerospaţială Inginerie industrială

2

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

A AP A A AP AP A A A A AP A A AP

IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 240 240 240 240

25 50 35 100 30 60 75 90 25 100 30 30 25 50

Inginerie şi management

3

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ştiinţe inginereşti aplicate Chimie Ingineria materialelor

Inginerie chimică Inginerie industrială Inginerie mecanică Inginerie şi management

AP A A A AP

IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240

30 60 50 50 50

Ştiinţe inginereşti aplicate Calculatoare şi tehnologia informaţiei

AP AP AP

IF IF IF

240 240 240

25 25 45

4

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

14

Ingineria sistemelor Inginerie electrică

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie energetică Ştiinţe inginereşti aplicate 5 Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Inginerie geodezică Silvicultură

Tehnologia informaţiei Automatică şi informatică aplicată Electrotehnică Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză) Instrumentaţie şi achiziţii de date Electronică aplicată Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Managementul energiei Managementul energiei Informatică aplicată in inginerie electrică Informatică industrială Măsurători terestre şi cadastru Cinegetică Cinegetică Exploatări forestiere Silvicultură Ingineria prelucrării lemnului Ingineria prelucrării lemnului Ingineria prelucrării lemnului (în limba engleză) Ingineria și designul produselor finite din lemn Inginerie şi management forestier Instalaţii pentru construcţii Căi ferate, drumuri şi poduri Construcţii civile, industriale şi agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Echipamente pentru procese industriale Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în industria turismului Informatică Informatică Informatică (în limba germană) Informatică aplicată Informatică aplicată (în limba germană) Matematică Matematică informatică Matematici aplicate Administrarea afacerilor (în limba engleză) Economia comerţului,

AP A A A

IF IF IF IF

240 240 240 240

50 100 50 60

AP A A AP AP AP AP AP AP AP A A A AP A A AP A A A AP AP A A

IF IF IF IF IFR IF IF IF IF ID IF IF IF IFR IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

50 25 50 50 75 30 60 50 100 100 110 110 50 70 30 50 50 30 30 75 30 50 50 50

6

Facultatea de Ingineria Lemnului

Inginerie forestieră

7

Facultatea de Construcţii

Inginerie şi management Ingineria instalaţiilor Inginerie civilă

8

Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Ingineria produselor alimentare Inginerie mecanică

Inginerie şi management

AP

IF

240

50

AP A A AP AP AP A A AP AP

IF IF ID IF IF IF IF IF IF IF

240 180 180 180 180 180 180 180 180 180

40 150 100 35 35 35 50 50 35 50

9

Facultatea de Matematică şi Informatică

Informatică

Matematică

10

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

A

IF

180

75

15

Cibernetică, statistică şi informatică economică Contabilitate Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Management Marketing 11 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Psihologie Ştiinţe ale educaţiei

turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Management Management Marketing Marketing Psihologie Psihologie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogie Psihopedagogie specială Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Interpretare muzicală - canto Interpretare muzicală Instrumente Pedagogie muzicală Asistenţă medicală generală Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Medicină Limba şi literatura engleză – O limba şi literatura modernă (franceză, germană, maghiară) / Limbă şi literatură română Limba şi literatura romană O Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, maghiară) Limba şi literatura romană O Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, maghiară) Limbi moderne aplicate (germană - engleză) Limbi moderne aplicate (franceză-engleză) Studii americane Științe ale informării și documentării Științe ale informării și documentării Drept Drept Asistenţă socială Sociologie

AP A

ID IF

180 180

70 30

A A A A A A A AP A AP A A A AP A A A AP AP A A A AP AP A A

IF IF IF ID IF ID IF ID IF ID IF ID IF IF IF IFR IF IFR IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 180 240 180 360 180

70 75 75 50 75 75 75 70 50 60 120 60 50 60 80 25 45 50 60 10 25 30 150 45 100 100

12

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

Educaţie fizică şi sport

Kinetoterapie 13 Facultatea de Muzică Muzică

14

Facultatea de Medicină

Sănătate

15

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

A

IF

180

357

A

ID

180

100

Limbi moderne aplicate

A A AP AP AP A A A A

IF IF IF IF ID IF IFR IF IF

180 180 180 180 180 240 240 180 180

25 50 30 100 50 200 100 100 100

Studii culturale Ştiinţe ale comunicării

16 17

Facultatea de Drept Facultatea de Sociologie şi Comunicare

Drept Asistenţă socială Sociologie

16

18

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Ştiinţe ale comunicării Ingineria mediului

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Mecatronică şi robotică Ştiinţe inginereşti aplicate

Comunicare şi relaţii publice Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria valorificării deşeurilor Design industrial Design industrial (în limba engleză) Ingineria sistemelor de energii regenerabile Ingineria designului de produs (în limba engleză) Mecanică fină şi nanotehnologii Mecatronică Robotică Inginerie medicală Optometrie

AP A AP A A AP AP A A A AP AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

60 60 30 60 30 30 25 60 65 30 30 50

17 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
Nr. crt. Domeniul de licenţă Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii (A) sau Forma de credite de maxim de universitare de licență (locația Autorizare de învăţăstudii studenți care geografică de desfășurare1 și limba de funcționare mânt 3 transfepot fi 2 predare ) provizorie rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1 2

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Arhitectură Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Arhitectură Calculatoare

A A

IF IF

360 240

125 150

Ingineria sistemelor

3

Facultatea de Construcţii

Inginerie civilă

4

Facultatea de Construcţii de Maşini

Inginerie geodezică Inginerie şi management Inginerie industrială

Calculatoare (în limba engleză) Tehnologia informaţiei Automatică şi informatică aplicată Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză) Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare) Amenajări şi construcţii hidrotehnice Căi ferate, drumuri şi poduri Construcţii civile, industriale şi agricole Construcţii civile, industriale şi agricole (în limba engleză) Inginerie civilă (în limba engleză) Inginerie urbană şi dezvoltare regională Măsurători terestre şi cadastru Inginerie economică în construcţii Design industrial Maşini-unelte şi sisteme de producţie Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa) Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Satu Mare) Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Zalău) Tehnologia construcţiilor de

A A A A AP AP A A A AP AP AP A A A AP AP AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

100 160 180 60 25 60 130 200 50 *) 60 80 110 30 *) 30 30 30 60

17

Inginerie mecanică Inginerie şi management

Mecatronică şi robotică

maşini Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană) Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba-Iulia) Tehnologia construcţiilor de maşini (la Bistriţa) Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare) Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău) Inginerie mecanică Inginerie economică industrială Inginerie economică industrială (la Bistriţa) Inginerie economică industrială (în limba engleză) Inginerie economică industrială (la Alba-Iulia) Inginerie economică industrială (la Satu Mare) Inginerie economică industrială (la Zalău) Robotică Robotică (în limba engleză) Robotică (la Bistrița) Inginerie fizică Electronică aplicată Electronică aplicată (în limba engleză) Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză) Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Electromecanică Electronică de putere şi acţionări electrice Electrotehnică Instrumentaţie şi achiziţii de date Managementul energiei Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Inginerie medicală Inginerie medicală (la Bistrița) Instalaţii pentru construcţii Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei Autovehicule rutiere Ingineria transporturilor și a traficului Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria

A AP AP AP AP AP A AP A AP AP AP A A AP AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

30 30 30 30 30 25 75 30 50 30 30 30 30 30 30 *) 125

5

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei

Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie electronică şi telecomunicaţii

A A A

IF IF IF

240 240 240

60 100 50

Inginerie şi management 6 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică

AP

IF

240

60

A A A A A AP

IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240

50 30 50 60 50 75

Inginerie energetică Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate 7 Facultatea de Instalaţii Facultatea de Mecanică Ingineria instalaţiilor

A AP A AP A AP AP

IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240

45 50 200 *) 120 35 25

8

Ingineria autovehiculelor Ingineria transporturilor Inginerie mecanică

18

9

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

Mecatronică şi robotică Ingineria materialelor

alimentară (Alba Iulia) Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Mecanică fină şi nanotehnologii Sisteme şi echipamente termice Sisteme şi echipamente termice (la Alba Iulia) Mecatronică Ingineria procesării materialelor Ingineria procesării materialelor (la Zalău) Ştiinţa materialelor Ingineria şi protecţia mediului în industrie Echipamente pentru procese industriale Calculatoare Electromecanică Electronică aplicată Ingineria sistemelor electroenergetice Tehnologia construcţiilor de maşini Echipamente pentru procese industriale Inginerie economică în domeniul mecanic Ingineria procesării materialelor Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria valorificării deşeurilor Construcţii civile, industriale şi agricole Măsurători terestre şi cadastru Inginerie minieră Prepararea substanţelor minerale utile Ştiinţa mediului Asistenţă socială Filosofie Limba şi literatura română Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) Limbi moderne aplicate Etnologie Comunicare şi relaţii publice Jurnalism Teologie greco-catolică didactică Teologie greco-catolică pastorală Teologie ortodoxă asistenţă socială (la Satu Mare)

A

IF

240

30

A A AP A A AP A A A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

40 220 25 75 67 30 65 60 *) 50

Ingineria mediului Inginerie mecanică 10 Facultatea de Inginerie** Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie energetică Inginerie industrială Inginerie mecanică Inginerie şi management Ingineria materialelor Ingineria mediului

A AP A A A A A A AP AP AP A A AP A A AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180

40 45 25 27 35 60 25 53 60 50 50 30 30 40 80 20 30 90

11

Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu**

Inginerie civilă Inginerie geodezică Mine, petrol şi gaze Ştiinţa mediului Asistenţă socială Filosofie Limbă şi literatură

12

Facultatea de Litere**

Limbi moderne aplicate Studii culturale Ştiinţe ale comunicării Teologie

A A AP A A AP AP

IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 240 180

37 15 50 30 25 25 40

19

13

Facultatea de Ştiinţe**

Arte vizuale Administrarea afacerilor Biologie Chimie Cibernetică, statistică şi informatică economică Fizică Informatică Ingineria produselor alimentare

Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă pastorală Arte plastice (pictură) Economia firmei Biologie Chimie Informatică economică Fizică Fizică Informatică Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Management Management Matematică Matematică Matematică informatică Matematici aplicate

A A A A A A AP

IF IF IF IF IF IF IF

180 240 180 180 180 180 180

25 25 26 100 20 20 50

A AP A A A A AP A AP A A

IF ID IF IF IF IF IFR IF ID IF IF

180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180

40 *) 75 25 50 100 100 14 *) 16 *)

Management Matematică

**funcționează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM)

18 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
Nr. crt. Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de universitare de licență (locația de Autorizare de studii 1 funcționare geografică de desfășurare și învăţătransfe2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile (AP)

Facultatea

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Biologie Ingineria mediului

Ingineria produselor alimentare

2

Facultatea de Horticultură

Horticultură

Inginerie geodezică Inginerie şi management

Agricultură Agricultură Agricultură (în limba franceză) Agricultură (Viterbo - Italia) Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară Montanologie Biologie Biologie Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole Tehnologia prelucrării produselor agricole Horticultură Horticultură Horticultură (Viterbo - Italia) Peisagistică Măsurători terestre şi cadastru Inginerie economică în agricultură Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în

A A A AP AP

IF ID IF ID IF

240 240 240 240 240

95 50 30 25 45

A A A A AP A AP A A A A AP A AP A A A

IF IF IFR IF ID IF IF IF ID IF ID ID IF IF IF IFR IF

240 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

50 25 30 60 50 60 50 100 50 110 50 25 100 25 75 30 90

AP

IF

240

75

20

3

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Silvicultură Biotehnologii

industria turismului Silvicultură Biotehnologii agricole Biotehnologii medicalveterinare Biotehnologii pentru industria alimentară Piscicultură şi acvacultură Zootehnie Zootehnie Zootehnie (Viterbo - Italia) Controlul și securitatea produselor alimentare Medicină veterinară Medicină veterinară (în limba engleză)

A A AP AP A A A AP A A AP

IF IF IF IF IF IF ID ID IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 360 360

100 50 35 55 60 150 50 25 90 235 30

Zootehnie

4

Facultatea de Medicină Veterinară

Inginerie chimică Medicină veterinară

19
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de universitare de licență (locația de Autorizare de studii 1 funcționare geografică de desfășurare și învăţătransfe2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile (AP)

Facultatea

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Matematică şi Informatică

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Informatică

Ingineria informaţiei Informatică Informatică (în limba engleză) Informatică (în limba maghiară) Informatică (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) Matematică Matematică (în limba maghiară) Matematică informatică Matematică informatică (în limba maghiară) Fizică Fizică (în limba maghiară) Fizică informatică Fizică informatică (în limba maghiară) Fizică medicală Fizica mediului Fizică tehnologică Fizică tehnologică (în limba maghiară) Inginerie medicală Chimie Chimie (în limba engleză) Chimie (în limba franceză) Chimie (în limba germană) Chimie (în limba maghiară) Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba germană)

AP A A A AP

IF IF IF IF IF

240 180 180 180 180

30 200 150 100 40

Matematică

A A A AP A A A A A A A A AP A AP AP AP AP AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 180 180 180 180 180 240

75 25 150 50 36 25 25 25 25 50 20 15 25 30 30 40 30 45 40

2

Facultatea de Fizică

Fizică

Ştiinţa mediului Ştiinţe inginereşti aplicate

3

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Chimie

Ingineria mediului Inginerie chimică

A

IF

240

20

A

IF

240

10

21

Inginerie şi management Facultatea de Biologie şi Geologie Ştiinţa mediului Biologie

4

Geologie Inginerie geologică Ştiinţa mediului

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară) Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice Inginerie biochimică Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale (în limba engleză) Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Chimia mediului Biochimie Biologie Biologie (în limba maghiară) Geologie Inginerie geologică Ecologie şi protecţia mediului Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană) Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară) Biotehnologii industriale Cartografie Geografia turismului Geografia turismului Geografia turismului (în limba maghiară) Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni) Geografia turismului (la Bistriţa) Geografia turismului (la Gheorgheni) Geografia turismului (la Zalău) Geografie Geografie (în limba germană) Geografie (în limba maghiară) Hidrologie şi meteorologie Planificare teritorială Planificare teritorială (în limba maghiară) Geografia turismului (la Sighetul Marmaţiei) Măsurători terestre şi cadastru 4) Geografia mediului (la Sighetul Marmației) Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A

IF

240

15

AP A

IF IF

240 240

40 15

A

IF

240

30

A A

IF IF

240 240

30 20

A

IF

240

10

AP

IF

240

40

AP AP A A A A A A A AP A A AP A A A A A A A A AP A A A AP AP AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 240 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 240 240

50 50 65 25 70 40 60 15 25 30 40 500 75 100 100 85 84 50 130 20 40 50 50 25 50 50 50 45 50

5

Facultatea de Geografie

Ştiinţe inginereşti aplicate Geografie

Inginerie geodezică Ştiinţa mediului 6 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Ingineria mediului

22

Ştiinţa mediului

7 8

Facultatea de Drept Facultatea de Litere

Drept Limbă şi literatură

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (la Sfântu Gheorghe) Geografia mediului Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului (în limba maghiară) Drept Drept Filologie clasică Limba şi literatura franceză/Limba şi literatura română sau maghiară Limba şi literatura maghiară Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura română sau franceză Limba şi literatura română/Limba şi literatura franceză sau Limba şi literatura maghiară Literatură universală şi comparată-Limba şi literatura modernă(engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică) Limba şi literatura chinezăLimba şi literatura română/maghiară/străină/latin ă/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată Limba şi literatura coreeanăLimba şi literatura română / maghiară/ străină / latină/ greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată Limba şi literatura finlandezăLimba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/Literatura universală și comparată Limbă şi literatură japoneză limba şi literatura română / maghiară / străină / latină / greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată Limbă şi literatură norvegiană - limbă şi literatură română / maghiară / străină / latină / greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată

AP

IF

240

25

AP

IF

240

25

A A A A A A AP

IF IF IF IF ID IF ID

180 180 180 240 240 180 180

40 140 140 550 150 20 30

AP AP

IF ID

180 180

40 30

AP

ID

180

30

A

IF

180

50

AP

IF

180

25

AP

IF

180

25

AP

IF

180

25

AP

IF

180

25

AP

IF

180

35

23

Limbi moderne aplicate Studii culturale 9 Facultatea de Istorie şi Filosofie Filosofie

Limba şi literatura română Limba şi literatura maghiară/ modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,spaniolă)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparată Limbă şi literatură română / maghiară / modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă şi literatură modernă (ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparată Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,spaniolă) -Limba şi literatura română/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) / latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparată Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română / maghiară / modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)//latină/greacă veche/Literatura universală şi comparată Limbi moderne aplicate Etnologie (în limba maghiară) Etnologie (în limba maghiară) Filosofie Filosofie Filosofie (în limba germană) Filosofie (în limba maghiară) Filosofie (în limba maghiară) Arheologie Arheologie (în limba maghiară) Arhivistică Arhivistică (în limba maghiară) Istoria artei Istoria artei (în limba maghiară) Istorie Istorie Istorie (în limba germană) Istorie (în limba maghiară) Istorie (în limba maghiară) Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba franceză) Relaţii internaţionale şi studii

A

IF

180

150

A

IF

180

50

A

IF

180

462

A

IF

180

50

A A AP A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

IF IF ID IF ID IF IF ID IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF ID IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

100 30 25 105 25 25 25 25 25 20 20 10 30 20 274 30 10 25 30 35 50 15

Istorie

Relaţii internaţionale şi studii europene

24

Studii culturale Ştiinţe ale comunicării

10

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Ştiinţe politice Asistenţă socială

europene (în limba maghiară) Etnologie Etnologie Științe ale informării și documentării Științe ale informării și documentării (în limba maghiară) Studii de securitate Asistenţă socială Asistenţă socială Asistenţă socială (în limba maghiară) Asistenţă socială (în limba maghiară) Antropologie Antropologie (în limba maghiară) Resurse umane Resurse umane (în limba maghiară) Sociologie Sociologie (în limba maghiară) Psihologie Psihologie Psihologie (în limba maghiară) Psihologie (în limba maghiară) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Târgu Secuiesc) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sibiu) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sibiu) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu-Marmației) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu-Marmației) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş) Pedagogia învăţământului

A AP A A

IF ID IF IF

180 180 180 180

*) *) 15 10

AP A A A A A A AP AP A A A A A A A A A

IF IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF IF ID IF ID IF ID IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

150 120 120 30 30 30 20 120 20 125 25 240 175 80 100 60 60 60

Sociologie

11

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie

Ştiinţe ale educaţiei

A

IF

180

60

A

IF

180

25

A

IF

180

60

AP

ID

180

30

A AP A

IF ID IF

180 180 180

150 30 60

AP

ID

180

30

A

IF

180

80

AP

ID

180

30

25

12

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Administrarea afacerilor

primar şi preşcolar (la Târgu Mureş) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Vatra Dornei) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană, la Sibiu) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu Mare) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu Mare) Pedagogie Pedagogie (în limba maghiară) Psihopedagogie specială Psihopedagogie specială Psihopedagogie specială (în limba maghiară) Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară) Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară) Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe) Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe) Economia firmei (în limba germană) Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) Economia firmei (la Sfântu Gheorghe) Informatică economică Informatică economică Statistică şi previziune economică Statistică şi previziune economică Contabilitate şi informatică de gestiune

AP

IF

180

50

A

IF

180

50

AP

ID

180

30

A

IF

180

30

AP

ID

180

30

A A A A A A

IF IF IF ID IF IF

180 180 180 180 180 180

30 20 50 50 65 220

A A

ID IF

180 180

120 30

A

ID

180

30

AP

IF

180

60

AP

ID

180

30

AP

IF

180

100

AP

ID

180

30

A A

IF IF

180 180

50 80

A A

IF IF

180 180

20 150

Cibernetică, statistică şi informatică economică

A A AP A

ID IF ID IF

180 180 180 180

100 60 100 400

Contabilitate

26

Economie

Economie şi afaceri internaţionale

Finanţe

Management

Marketing

13

Facultatea de Studii Europene

Management Relaţii internaţionale şi studii europene

Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză) Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba franceză) Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei) Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei) Economie agroalimentară şi a mediului Economie agroalimentară şi a mediului Economie generală Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale (în limba germană) Economie şi afaceri internaţionale (în limba germană) Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci (în limba engleză) Finanţe şi bănci (în limba maghiară) Finanţe şi bănci (în limba maghiară) Management Management Management (în limba engleză) Management (în limba maghiară) Management (în limba maghiară) Marketing Marketing Marketing (în limba maghiară) Marketing (în limba maghiară) Management Management (la Bistriţa) Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) Studii americane Studii iudaice Administraţie europeană Administrarea afacerilor

A AP AP AP

ID IF IF IF

180 180 180 180

175 25 30 75

AP

ID

180

30

A AP A A A A

IF ID IF IF ID IF

180 180 180 180 180 180

75 100 50 150 50 50

A

ID

180

25

A A A A A A A A A A A A A A A AP A A

IF ID IF IF ID IF ID IF IF ID IF ID IF ID IF IF IF ID

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

240 100 35 70 50 180 100 50 50 50 250 75 50 25 250 50 410 100

AP A AP AP AP A

IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180

100 100 100 40 50 300

Studii culturale Ştiinţe administrative Administrarea afacerilor

14

Facultatea de Business

27

15

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Ştiinţe administrative

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate Administraţie publică Administraţie publică Administraţie publică (în limba germană, la Satu Mare) Administraţie publică (în limba maghiară, la Satu Mare) Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) Administraţie publică (la Bistriţa) Administraţie publică (la Bistriţa) Administraţie publică (la Satu Mare) Administraţie publică (la Satu Mare) Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) Servicii și politici de sănătate (Public Health) Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice (în limba germană) Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară) Jurnalism Jurnalism Jurnalism (în limba engleză) Jurnalism (în limba germană) Jurnalism (în limba maghiară) Publicitate Ştiinţe politice Ştiinţe politice Ştiinţe politice (în limba maghiară) Ştiinţe politice (în limba engleză) Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă (în limba maghiară) Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa) Kinetoterapie şi motricitate specială Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba maghiară) Artă sacră

A A AP AP A

ID IF IF ID IF

180 180 180 180 180

150 50 150 75 300

A A A A

ID IF IF IF

180 180 180 180

150 25 50 70

A

ID

180

40

A AP A AP A AP AP A A A A A A A A A AP A A A A A AP A A A A A

IF ID IF ID IF ID IF IF ID IF IF IF ID IF IF IF IF IF ID IF IF IF IFR IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

100 60 50 30 30 20 50 145 75 25 50 200 50 50 15 35 100 100 50 25 25 228 60 60 40 76 24 150

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe politice

16

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Kinetoterapie

17

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

28

18

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Teologie

19

Facultatea de Teologie Reformată

Muzică Teologie

20

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

21

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Cinematografie şi media

Teatru și artele spectacolului

Teologie ortodoxă asistenţă socială Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă pastorală Teologie greco-catolică asistenţă socială Teologie greco-catolică didactică Teologie greco-catolică pastorală Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) Pedagogie muzicală (în limba maghiară) Teologie reformată asistenţă socială (în limba maghiară) Teologie reformată didactică (în limba maghiară) Studii religioase (în limba maghiară) Teologie romano-catolică asistență socială (în limba maghiară) Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară) Teologie romano-catolică pastorală *) Cinematografie, fotografie şi media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) Cinematografie, fotografie şi media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) (în limba maghiară) Filmologie Artele spectacolului (actorie)

A A A A A A A A AP A A AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 240 180 180 240 240 240 180 180 180 180 180

50 50 101 50 50 50 50 30 20 20 50 50 50

A A A

IF IF IF

180 240 180

50 50 30

A

IF

180

20

AP A

IF IF

180 180

15 20

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 11 (în limba maghiară) Artele spectacolului (regie) A IF 180 10 Artele spectacolului (regie) (în A IF 180 10 limba maghiară) Teatrologie A IF 180 15 Teatrologie (în limba A IF 180 10 maghiară) *) Se şcolarizează începând cu anul I universitar 2007/2008, în baza contractului de parteneriat în formă autentică încheiat cu Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia 20 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
Nr. crt. Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de universitare de licență (locația de Autorizare de studii 1 funcționare geografică de desfășurare și învăţătransfe2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile (AP)

Facultatea

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală Asistenţă medicală generală (la Baia Mare) Asistenţă medicală generală

A AP AP

IF IF IF

240 240 240

100 25 30

29

2

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

(la Bistriţa) Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Laborator clinic Medicină Medicină (în limba engleză) Medicină (în limba franceză) Moaşe Radiologie şi imagistică Asistenţă dentară Medicină dentară Medicină dentară (în limba engleză) Medicină dentară (în limba franceză) Tehnică dentară Asistenţă de farmacie Farmacie Farmacie (în limba engleză) Farmacie (în limba franceză) Nutriţie şi dietetică

A A A A A A A AP A A A A AP A A A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 360 360 360 240 180 180 360 360 360 180 180 300 300 300 180

75 30 330 100 120 25 30 25 100 50 50 50 *) 165 40 80 90

3

Facultatea de Farmacie

Sănătate

21
Nr. crt.

ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare geografică de desfășurare și învăţăcare pot fi transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 școlarizaț rabile (AP) i

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Interpretare Muzicală

Muzică

2

Facultatea Teoretică

Muzică

Interpretare muzicală instrumente Interpretare muzicală instrumente Interpretare muzicală - canto (la Piatra Neamț) Interpretare muzicală instrumente (la Piatra Neamț) Artele spectacolului muzical Interpretare muzicală - canto Interpretare muzicală - canto Compoziţie muzicală Dirijat Muzicologie Pedagogie muzicală Pedagogie muzicală Pedagogie muzicală (la Piatra Neamț)

A A A A A A A A A A A A A

IF ID IF IF IF IF ID IF IF IF IF ID IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180

65 50 8 8 10 13 30 6 6 10 30 50 15

22
Nr. crt.

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare geografică de desfășurare și învăţăcare pot fi transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 școlarizaț rabile (AP) i

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Arte Plastice

Arte vizuale

Arte plastice (fotografievideoprocesarea computerizată a imaginii) Arte plastice (grafică) Arte plastice (sculptură) Arte plastice (pictură, la Bistriţa) Arte plastice (sculptură) Conservare şi restaurare Pedagogia artelor plastice şi decorative

A

IF

180

50

A A AP A A A

IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180

61 19 50 15 15 17

30

2

Facultatea de Arte Decorative şi Design

Arte vizuale

Artă murală Arte decorative Arte textile - design textil Ceramică - sticlă - metal Design Modă - design vestimentar

A A A A A A

IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180

15 30 50 10 46 *)

23 UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA
Nr. crt. Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare geografică de desfășurare și învăţăcare pot fi transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 școlarizaț rabile (AP) i

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limbi moderne aplicate

Studii culturale Ştiinţe ale comunicării Teologie

2

Facultatea de Teologie

3

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe politice

Limba si literatura franceză – Limba si literatura modernă (italiană) Limba si literatura franceză – Limba si literatura modernă (spaniolă) Limba si literatura franceză Limba si literatura portugheză Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (italiană, franceză) Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană, germană, turcă, spaniolă, portugheză, franceză) Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) Limbi moderne aplicate (engleză, italiană) Studii americane (în limba engleză) Jurnalism Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă pastorală Artă sacră 4) Teologie ortodoxă asistenţă socială4) Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Studii de securitate Ştiinţe politice Drept Drept Sociologie Administraţie publică Administraţie publică Asistenţă managerială şi secretariat Poliţie locală Agricultură Agricultură Biologie Geografia turismului Geografie Horticultură

A

IF

180

15

AP

IF

180

25

AP A

IF IF

180 180

25 25

A

IF

180

90

A

IFR

180

75

A AP A A A A AP AP A AP AP A A A AP A A A AP A A A AP A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IFR IF IF IFR IF IF IF IFR IF IF IF IF

180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 240 240 180 180 180 240

25 25 50 190 50 150 50 40 26 25 50 50 200 75 50 100 50 60 100 40 50 50 130 50 30

4

Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie

Drept Sociologie Ştiinţe administrative

5

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

Agronomie

Biologie Geografie Horticultură

31

Ştiinţa mediului 6 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie 7 Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului Chimie Fizică Inginerie chimică

Ecologie şi protecţia mediului Știința mediului Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială Chimie Fizică Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Prelucrarea petrolului şi petrochimie Electronică aplicată Fizică tehnologică Informatică Matematică Matematică informatică Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia firmei Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Management Marketing Asistenţă medicală generală Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Laborator clinic Medicină Medicină (în limba engleză) Moaşe Medicină dentară Tehnică dentară Asistenţă de farmacie Farmacie Sisteme şi echipamente navale

A AP A A AP A A AP A AP A A A A A A AP A A A A A A AP A A A AP A A AP A A A A A

IF IF IF IFR IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF ID IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 360 360 240 360 180 180 300 240

100 100 60 50 25 50 25 30 50 25 25 150 50 30 250 100 100 100 100 200 75 200 75 100 100 30 30 25 250 125 25 50 50 50 150 75

8

Facultatea de Matematică şi Informatică

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică Matematică

9

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Contabilitate

Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Management Marketing Sănătate

10

Facultatea de Medicină

11

Facultatea de Medicină Dentară Facultatea de Farmacie Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Sănătate Sănătate Arhitectură navală

12 13

Ingineria autovehiculelor Inginerie energetică Inginerie industrială Inginerie mecanică Inginerie şi management Facultatea de Construcţii

Autovehicule rutiere Autovehicule rutiere Energetică industrială Ingineria sudării Utilaje şi instalaţii portuare Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în domeniul mecanic Ingineria dezvoltării rurale durabile Ingineria mediului Amenajări şi construcţii

A AP A A A A A AP AP A

IF IFR IF IF IF IF IFR IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

60 50 37 40 50 75 75 40 40 30

14

Ingineria mediului Inginerie civilă

32

15

Facultatea de Arte

Inginerie şi management Muzică Teatru și artele spectacolului

hidrotehnice Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie urbană şi dezvoltare regională Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Inginerie economică în construcţii Interpretare muzicală - canto Pedagogie muzicală Artele spectacolului (actorie) Artele spectacolului (coregrafie) Pedagogia artelor plastice şi decorative Asistenţă socială Psihologie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihopedagogie specială Psihopedagogie specială

A AP A A A A A AP A A A A A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IFR

240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180

60 *) 40 60 12 15 12 6 19 60 60 60 60 75

Arte vizuale 16 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Asistenţă socială Psihologie Ştiinţe ale educaţiei

24
Nr. crt.

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii funcționare geografică de desfășurare1 și învăţăcare pot fi transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 școlarizaț rabile (AP) i

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval

Inginerie marină și navigație

2

Facultatea de Electromecanică Navală

Inginerie şi management Ingineria mediului Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie marină și navigație

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial Navigaţie şi transport maritim şi fluvial Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (în limba engleză) Inginerie economică în domeniul transporturilor Ingineria şi protecţia mediului în industrie Electrotehnică Electrotehnică Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Electromecanică navală Electromecanică navală Electromecanică navală (în limba engleză)

A AP A AP AP A AP AP A AP A

IF IFR IF IF IF IF IFR IF IF IFR IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

225 30 60 60 50 100 75 50 200 75 30

25
Nr. crt.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare geografică de desfășurare și învăţăcare pot fi transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 școlarizaț rabile (AP) i

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Științe Exacte

Chimie Fizică

Biochimie tehnologică Chimie Fizică Fizică informatică Fizică medicală Informatică Matematică Matematică informatică

A A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180

30 50 60 30 25 200 50 50

Informatică Matematică

33

Ştiinţa mediului 2 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport

Chimia mediului Fizica mediului Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta Turnu-Severin) Kinetoterapie şi motricitate specială Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta TurnuSeverin) Limba şi literatura română Limba și literatura latină Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) ( Drobeta Turnu-Severin) O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba și literatura latină Traducere şi interpretare (engleză, franceză) Interpretare muzicală - canto Interpretare muzicală instrumente Pedagogie muzicală Comunicare şi relaţii publice Artele spectacolului (actorie) Asistenţă socială Filosofie Geografie Geografie Sociologie Sociologie Jurnalism Ştiinţe politice Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta Turnu-Severin) Pedagogie Teologie ortodoxă pastorală Drept Drept Administraţie publică Administraţie publică (la Drobeta Turnu-Severin) Asistenţă managerială şi secretariat Asistenţă managerială şi

A A A A A A

IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180

30 30 150 60 100 60

Kinetoterapie

3

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

A A

IF IF

180 180

10 80

A

ID

180

50

A

IF

180

40

A

IF

180

190

Limbi moderne aplicate Muzică

A AP AP AP A A AP A A A A A AP A A A AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF

180 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

40 12 13 25 90 10 50 50 150 30 100 30 50 30 50 75 *) 50

4

Facultatea de Științe Sociale

Ştiinţe ale comunicării Teatru și artele spectacolului Asistenţă socială Filosofie Geografie Sociologie Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe politice Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe ale educaţiei

5

Facultatea de Teologie, Istorie și Științe ale Educației

6

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Teologie Drept Ştiinţe administrative

AP A A A A A A A

IF IF IF IFR IF IF IF IF

180 240 240 240 180 180 180 180

25 80 300 100 100 100 100 100

34

7

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Cibernetică, statistică şi informatică economică

secretariat (la Drobeta TurnuSeverin) Administrarea afacerilor (la Drobeta Turnu-Severin) Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Drobeta Turnu-Severin) Informatică economică Statistică şi previziune economică Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune (la Drobeta TurnuSeverin) Economie generală şi comunicare economică Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci (la Drobeta Turnu-Severin) Finanţe şi bănci (la Drobeta Turnu-Severin) Management Management Management (la Drobeta Turnu-Severin) Management (la Drobeta Turnu-Severin) Marketing Autovehicule rutiere Ştiinţa materialelor (la Drobeta Turnu Severin) Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la Drobeta Turnu Severin) Ingineria transporturilor şi a traficului Construcţii civile, industriale şi agricole Ingineria sudării (la Drobeta Turnu Severin) Tehnologia construcţiilor de maşini Electromecanică navală (la Drobeta Turnu Severin) Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (la Drobeta Turnu Severin) Inginerie economică industrială (la Drobeta Turnu Severin) Inginerie economică în domeniul mecanic Ingineria şi protecţia mediului

AP A A

IF IF IF

180 180 180

100 100 60

A

IF

180

100

A A A A

IF IF ID IF

180 180 180 180

60 150 150 100

Contabilitate

Economie Economie şi afaceri internaţionale Finanţe

AP A A A A A AP A A A AP A A A AP

IF IF ID IF ID IF ID IF ID IF ID IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240

50 125 100 260 150 85 40 200 175 80 40 100 110 30 60

Management

8

Facultatea de Mecanică

Marketing Ingineria autovehiculelor Ingineria materialelor Ingineria mediului

Ingineria transporturilor Inginerie civilă Inginerie industrială

AP AP AP A AP A

IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240

40 50 30 60 50 30

Inginerie marină și navigație

Inginerie şi management

A

IF

240

40

A A

IF IF

240 240

50 60

9

Facultatea de Inginerie

Ingineria mediului

35

Electrică Inginerie aerospaţială Inginerie electrică

Inginerie energetică Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate Calculatoare şi tehnologia informaţiei

în industrie Echipamente și instalații de aviație Electromecanică Electromecanică Inginerie electrică şi calculatoare Inginerie electrică şi calculatoare (în limba franceză) Sisteme electrice Ingineria sistemelor electroenergetice Termoenergetică Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Informatică industrială Calculatoare Calculatoare (în limba engleză) Automatică şi informatică aplicată Ingineria sistemelor multimedia Electronică aplicată Mecatronică Robotică Agricultură Agricultură Montanologie Biologie Horticultură Peisagistică Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Controlul şi expertiza produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole Măsurători terestre şi cadastru Silvicultură

A A AP A A

IF IF IFR IF IF

240 240 240 240 240

30 60 50 45 30

A A A A

IF IF IF IF

240 240 240 240

25 30 30 30

AP A A A A A A A A A A A A AP A AP A AP AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 240 240 240 240 240 240 240

50 60 60 108 60 45 45 45 100 50 60 60 55 40 60 50 60 25 30

10

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Ingineria sistemelor

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Mecatronică şi robotică 11 Facultatea de Agricultură și Horticultură Agronomie

Biologie Horticultură Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare Inginerie geodezică Silvicultură 26
Nr. crt.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare geografică de desfășurare și învăţăcare pot fi transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 școlarizaț rabile (AP) i

Facultatea

Domeniul de licenţă

1 2

Facultatea de Medicină Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Sănătate Sănătate

Medicină Asistenţă medicală generală Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Moaşe Asistenţă medicală generală (la Drobeta Turnu-Severin) 4) Medicină dentară Tehnică dentară

A A AP AP AP A AP

IF IF IF IF IF IF IF

360 240 180 240 240 360 180

320 125 30 25 55 95 25

3

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

36

4

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Farmacie

A

IF

300

120

27
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare geografică de desfășurare și învăţăcare pot fi transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 școlarizaț rabile (AP) i

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor Ingineria mediului

Autovehicule rutiere Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria sudării Tehnologia construcţiilor de maşini Echipamente pentru procese industriale Inginerie mecanică Mecanică fină şi nanotehnologii Sisteme şi echipamente termice Inginerie economică industrială Inginerie economică industrială Mecatronică Robotică Arhitectură navală Sisteme şi echipamente navale Calculatoare Automatică şi informatică aplicată Electromecanică Electronică de putere şi acţionări electrice Inginerie electrică și calculatoare Electronică aplicată Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Ingineria elaborării materialelor metalice Ingineria procesării materialelor Ştiinţa materialelor Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria şi protecţia mediului în industrie Agricultură Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în

AP AP AP A A A A A A A AP A A A A A

IF IF IFR IF IF IF IF IF IF IF IFR IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

40 50 50 30 75 75 50 50 30 60 30 50 50 50 50 120

Inginerie industrială Inginerie mecanică

Inginerie şi management Mecatronică şi robotică 2 Facultatea de Arhitectură Navală Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică Arhitectură navală Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor Inginerie electrică

3

A A A AP A A A

IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240

50 60 60 30 50 50 30

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

4

Facultatea de Metalurgie, Ştiinţa Materialelor şi Mediu

Ingineria materialelor

A A A AP A A A

IF IF IF IFR IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240

75 30 50 50 30 50 40

Ingineria mediului

5

Facultatea de Inginerie din Brăila

Agronomie Ingineria mediului Inginerie mecanică

37

6

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Inginerie şi management Ingineria produselor alimentare

Inginerie geodezică Inginerie şi management Ştiinţa mediului Ştiinţe inginereşti aplicate Sănătate

construcţii Utilaje tehnologice pentru construcţii Inginerie economică în domeniul mecanic Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Pescuit şi industrializarea peştelui Măsurători terestre şi cadastru Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Ecologie şi protecţia mediului Biotehnologii industriale Asistenţă medicală generală Farmacie Medicină Medicină dentară Moașe Chimie Fizică Fizică informatică Matematică informatică Ştiinţa mediului Limba şi literatura română Limba şi literatura română Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză) Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză) Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză) O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză) - O limbă şi literatură modernă B (franceză, engleză) Jurnalism Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Filosofie Istorie Sociologie Teologie ortodoxă asistenţă socială Teologie ortodoxă didactică Interpretare muzicală - canto Artele spectacolului (actorie) Arte plastice (pictură) Economia comerţului, turismului şi serviciilor Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune

A A A A A AP A

IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240

60 60 60 90 35 25 50

A A A AP AP AP AP A A AP A AP A AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF

180 240 240 300 360 360 240 180 180 180 180 180 180 180 180

80 30 100 25 50 50 40 30 25 30 50 50 * * 90

7

Facultatea de Medicină şi Farmacie

8

Facultatea de Ştiinţe și Mediu

Chimie Fizică Matematică Ştiinţa mediului Limbă şi literatură

9

Facultatea de Litere

A

ID

180

75

A

IF

180

55

A

IF

180

50

Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale educaţiei 10 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie Filosofie Istorie Sociologie Teologie Muzică Teatru și artele spectacolului Arte vizuale Administrarea afacerilor Cibernetică, statistică şi informatică economică Contabilitate

A AP A A A AP A A A AP A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180

42 50 20 45 50 50 50 50 15 10 130 60

11

Facultatea de Arte

12

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

A

IF

180

50

38

Economie Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Management Marketing 13 Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice Drept

Contabilitate şi informatică de gestiune Economie agroalimentară Afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Management Management Marketing Marketing Drept

A A A A A A A A A A

IFR IF IF IF IFR IF ID IF ID IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 240

60 75 90 75 60 75 100 75 100 125

Ştiinţe administrative 14 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie Contabilitate

Drept Administraţie publică Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială Contabilitate și informatică de gestiune Educaţie fizică şi sportivă Finanţe şi bănci Informatică Ingineria și protecția mediului în industrie Ingineria produselor alimentare Electromecanică Inginerie mecanică Inginerie economică în domeniul mecanic Istorie Limbă și literatură română Limbi moderne aplicate Management Matematică Matematică informatică Administraţie publică Piscicultură și acvacultură

A A A A A A

IFR IF ID IF IF IF

240 180 180 180 180 180

60 100 50 150 30 *)

15

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti*

Educaţie fizică şi sport Finanţe Informatică Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare Inginerie electrică Inginerie mecanică Inginerie şi management Istorie Limbă şi literatură Limbi moderne aplicate Management Matematică Ştiinţe administrative Zootehnie 28

A A A AP A A AP A AP AP AP A A A A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 240

50 *) *) *) *) 30 *) *) *) *) *) *) *) *) *) 50

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor Ştiinţe inginereşti aplicate Ingineria mediului Inginerie chimică

Calculatoare Tehnologia informaţiei Automatică şi informatică aplicată Informatică industrială Ingineria şi protecţia mediului în industrie Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

A A A AP A

IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240

85 85 130 30 45

2

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

A

IF

240

206

39

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Inginerie şi management 3 Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Ingineria instalaţiilor Inginerie civilă

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Ingineria fabricaţiei hârtiei Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului Inginerie biochimică Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria polimerilor Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Instalaţii pentru construcţii Căi ferate, drumuri şi poduri Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă (în limba engleză) Inginerie civilă (în limba franceză) Inginerie urbană şi dezvoltare regională Ingineria sudării Maşini-unelte şi sisteme de producţie Tehnologia construcţiilor de maşini Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice Mecanică fină şi nanotehnologii Inginerie economică în domeniul mecanic Electronică aplicată Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză) Matematică şi informatică aplicată în inginerie Electromecanică Electronică de putere şi acţionări electrice Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză) Instrumentaţie şi achiziţii de date Sisteme electrice Ingineria sistemelor electroenergetice Managementul energiei Termoenergetică Inginerie economică în

AP A A

IF IF IF

240 240 240

30 40 40

A A A A

IF IF IF IF

240 240 240 240

30 50 40 30

A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240

100 100 390 120 *) 30 30

4

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Inginerie industrială

A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240

35 60 50 30 62 90 90

Inginerie mecanică

5

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Inginerie şi management Inginerie electronică şi telecomunicaţii

A AP

IF IF

240 240

90 50

6

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie electrică

AP A A AP

IF IF IF IF

240 240 240 240

30 60 35 60

A A A A A A

IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240

50 60 50 50 50 50

Inginerie energetică

Inginerie şi

40

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

management Ştiinţe inginereşti aplicate Ingineria mediului Inginerie civilă

7

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

domeniul electric, electronic şi energetic Informatică aplicată în inginerie electrică Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie sanitară şi protecţia mediului Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Măsurători terestre şi cadastru Autovehicule rutiere Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Inginerie mecanică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Sisteme şi echipamente termice Mecatronică Robotică Ingineria procesării materialelor Ştiinţa materialelor Ingineria securităţii în industrie Echipamente pentru procese industriale Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori Tehnologie chimică textilă Design industrial Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori Tehnologia şi designul produselor textile Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Inginerie economică industrială Arhitectură

A A

IF IF

240 240

60 60

A A A A A AP AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240

100 30 150 120 60 30 50 75

8

Facultatea de Mecanică

Inginerie geodezică Ingineria autovehiculelor Inginerie mecanică

A A A A A AP A A

IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240

35 70 45 66 70 25 50 25

Mecatronică şi robotică 9 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Inginerie industrială Inginerie mecanică 10 Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial Inginerie chimică

Inginerie industrială

A AP A

IF IF IF

240 240 240

25 42 40

A A A A

IF IF IF IF

240 240 240 360

150 97 80 100

11

Facultatea de Arhitectură “G.M.Cantacuzino”

Inginerie şi management Arhitectură

29 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI
Nr. crt. Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Biologie Ingineria produselor

Agricultură Agricultură Montanologie Biologie Tehnologia prelucrării

A A A A A

IF ID IF IF IF

240 240 240 180 240

150 50 50 30 100

41

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

alimentare Inginerie şi management Facultatea de Horticultură Horticultură

2

3

Facultatea de Zootehnie

Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management Zootehnie

4

Facultatea de Medicină Veterinară 30

Medicină veterinară

produselor agricole Inginerie economică în agricultură Inginerie economică în agricultură Horticultură Horticultură Peisagistică Ingineria mediului Controlul şi expertiza produselor alimentare Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Piscicultură şi acvacultură Zootehnie Zootehnie Medicină veterinară

A A A A A AP AP AP

IF ID IF ID IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240

75 75 125 50 75 60 35 35

A A A A

IF IF ID IF

240 240 240 360

40 150 50 200

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Nr. crt.

Facultatea

1

Facultatea de Biologie

Biologie

Ştiinţa mediului 2 Facultatea de Chimie Chimie

3 4

Facultatea de Drept Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Ştiinţa mediului Drept Administrarea afacerilor

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Biochimie Biologie Biologie Ecologie şi protecţia mediului Ecologie şi protecţia mediului Biochimie tehnologică Chimie Chimie informatică Chimia mediului Drept Drept Administrarea afacerilor (în limba engleză) Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (Bălți - Republica Moldova) Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Piatra Neamţ) Informatică economică Statistică şi previziune economică Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Economie agroalimentară Economie generală Economie şi afaceri internaţionale Finanţe şi bănci

A A AP A AP A A AP AP A AP AP A AP

IF IF ID IF ID IF IF IF IF IF IFR IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 180 180 180

60 100 50 200 50 50 110 25 25 *) 350 100 300 110

A

IF

180

75

A

IF

180

100

A A A A A A A

IF IF ID IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180

40 300 150 75 75 400 300

Contabilitate

Economie Economie şi afaceri internaţionale Finanţe

42

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Management Marketing Ştiinţe administrative 5 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie 6 Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice Asistenţă socială

Finanţe şi bănci Management Management Marketing Administraţie publică Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială Asistenţă socială Asistenţă socială Filosofie Filosofie Relaţii internaţionale şi studii europene Resurse umane Sociologie Studii culturale Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice Ştiinţe politice Ştiinţe politice Biofizică Fizică Fizică informatică Fizică medicală Fizică tehnologică Fizică tehnologică (Bălți Republica Moldova) Geografia turismului Geografia turismului (în limba franceză) Geografie Hidrologie şi meteorologie Planificare teritorială Geochimie Inginerie geologică Geografia mediului Informatică Informatică Informatică (în limba engleză) Arheologie Arhivistică Istoria artei Istorie Istorie Muzeologie Studii europene Filologie clasică - O limbă şi literatură modernă Limba şi literatura română Literatură universală şi comparată Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă Literatură universală şi

A A A A A A A AP A A AP A AP A AP A AP A AP A AP A A A A A AP A A A AP AP A A A A AP A AP AP AP A AP AP AP AP A

ID IF ID IF IF ID IF IFR IF IF ID IF ID IF IF IF IF IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF IF IF IF ID IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

150 250 150 300 300 150 90 *) 50 315 *) 80 *) 100 60 110 50 100 100 100 *) 40 120 40 40 30 80 250 50 120 50 30 95 55 40 400 100 100 45 40 25 120 *) 50 40 15 20

Filosofie Relaţii internaţionale şi studii europene Sociologie Studii culturale Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe politice 7 Facultatea de Fizică Fizică

Ştiinţe inginereşti aplicate Facultatea de Geografie şi Geologie

8

Geografie

9

Facultatea de Informatică

Geologie Inginerie geologică Ştiinţa mediului Informatică

10

Facultatea de Istorie

Istorie

11

Facultatea de Litere

Studii culturale Limbă şi literatură

A A

IF IF

180 180

250 20

43

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

12

Facultatea de Matematică

Limbi moderne aplicate Studii culturale Ştiinţe ale comunicării Matematică

comparată - Limbă şi literatură modernă O limbă şi literatură modernă (A) - Limba şi literatura română O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B) O limbă şi literatură modernă (A)- Literatură universală şi comparată Traducere şi interpretare Studii americane Jurnalism Matematică Matematică Matematică (în limba engleză) Matematică informatică Matematici aplicate Psihologie Psihologie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogie Psihopedagogie specială Artă sacră Teologie ortodoxă asistenţă socială Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă pastorală Teologie romano-catolică asistență socială Teologie romano-catolică didactică Teologie romano-catolică pastorală

A

IF

180

*)

A

IF

180

*)

A

IF

180

20

AP AP A A AP A A A A A A AP A A A A A A A A AP

IF IF IF IF IFR IF IF IF IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 240

30 100 50 120 50 30 100 30 60 100 120 60 125 50 30 25 25 50 50 30 30

13

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie Ştiinţe ale educaţiei

14

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

15

Facultatea de Teologie Romano - Catolică

Teologie

31

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală Asistenţă medicală generală (la Bacău) Asistenţă medicală generală (la Botoşani) Audiologie şi protezare auditivă Laborator clinic Medicină Medicină (în limba engleză) Medicină (în limba franceză) Moaşe Nutriţie şi dietetică

A AP A AP AP A A A A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 180 180 360 360 360 240 180

120 120 120 25 25 550 100 100 25 25

44

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

2

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Radiologie şi imagistică Asistenţă dentară Medicină dentară Medicină dentară (în limba engleză) Medicină dentară (în limba franceză) Tehnică dentară Asistenţă de farmacie Farmacie Farmacie (în limba engleză) Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Bioinginerie

AP A A A A A AP A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 360 360 360 180 180 300 300 180 240

25 15 180 50 60 80 55 220 70 100 60

3

Facultatea de Farmacie

Sănătate

4

Facultatea de Bioinginerie Medicală

Sănătate Ştiinţe inginereşti aplicate

32
Nr. crt.

UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi provizorie limba de predare2) mânt 3 rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice

Muzică

Interpretare muzicală - canto Interpretare muzicală instrumente Compoziţie muzicală Dirijat Muzică religioasă Muzicologie Pedagogie muzicală Artele spectacolului (actorie, păpuşi-marionete) Artele spectacolului (regie) Teatrologie (Jurnalism teatral) Artă murală Arte decorative Arte plastice (fotografievideoprocesarea computerizată a imaginii) Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) Arte textile - design textil Conservare şi restaurare Design Istoria şi teoria artei Modă - design vestimentar Pedagogia artelor plastice şi decorative

A

IF

240

15

A A A AP A A A AP A A A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 180 240 180 180 180 180 180 180 180

45 6 7 10 6 20 21 7 12 15 80 30

2

Facultatea de Teatru

Teatru și artele spectacolului

3

Facultatea de Arte Vizuale şi Design

Arte vizuale

A A A A AP A A

IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180

100 35 20 72 15 35 20

33
Nr. crt.

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Arte

Muzică

Interpretare muzicală - canto Interpretare muzicală instrumente

A A

IF IF

240 240

30 25

45

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Arte vizuale

2

Facultatea de Construcţii și Arhitectură

Arhitectură Inginerie civilă

Pedagogie muzicală Arte decorative Arte plastice (pictură) Arte plastice (sculptură) Conservare şi restaurare Design Modă - design vestimentar Pedagogia artelor plastice şi decorative Arhitectură 4) Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie sanitară şi protecţia mediului Măsurători terestre şi cadastru Drept Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă Geografia turismului Geografia turismului (în limba engleză) Geografie Planificare teritorială Kinetoterapie şi motricitate specială Geografia mediului Calculatoare Tehnologia informaţiei Automatică şi informatică aplicată Electromecanică Electromecanică (la Beiuş) Instrumentaţie şi achiziţii de date Sisteme electrice Electronică aplicată Reţele şi software de telecomunicaţii Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Inginerie medicală Energetică industrială Ingineria sistemelor electroenergetice Termoenergetică Ingineria sistemelor de energii regenerabile Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Inginerie economică industrială

A A A A A A AP A AP AP A A A A A A AP A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 360 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 240

20 20 20 20 15 20 15 12 20 25 30 60 100 40 50 150 50 100 40 40 40 75

3 4

Facultatea de Drept Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

Inginerie geodezică Drept Ştiinţe administrative Educaţie fizică şi sport Geografie

Kinetoterapie Ştiinţa mediului Calculatoare şi tehnologia informaţiei

5

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Ingineria sistemelor Inginerie electrică

A A A A AP A A AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240

35 30 70 25 30 50 40 30 50

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie energetică

AP A A A AP A

IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240

30 20 50 60 50 50

6

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

Inginerie industrială

A A

IF IF

240 240

25 50

Inginerie şi management

46

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

7

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Ingineria autovehiculelor Inginerie industrială Inginerie şi management Mecatronică şi robotică

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Autovehicule rutiere Tehnologia construcţiilor de maşini Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în domeniul mecanic Mecatronică Robotică Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene (limba engleză) Jurnalism Studii de securitate Ştiinţe politice Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, rusă)/Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză O limbă şi literatură modernă (engleză, germană)/Limba şi literatura română Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană) Limba şi literatura germană O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană)/Limba şi literatura română Asistenţă medicală generală Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Farmacie Medicină Medicină dentară Radiologie şi imagistică Tehnică dentară Agricultură Horticultură Peisagistică Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Controlul şi expertiza produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole Ingineria prelucrării lemnului Inginerie şi management în

A

IF

240

50

A A A A AP A A A A A AP A A

IF IF IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180

60 80 80 30 30 25 60 50 50 50 30 75 50

8

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării

Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe politice

9

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

A

IF

180

30

A

IF

180

50

A

IF

180

25

10

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Sănătate

AP A A A A AP A A A AP A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 180 300 360 360 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240

30 30 50 100 50 20 30 50 50 30 120 250 50 25 90

11

Facultatea de Protecţia Mediului

Agronomie Horticultură Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare Inginerie forestieră Inginerie şi

47

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

management Silvicultură Zootehnie Biologie Chimie Fizică

12

Facultatea de Ştiinţe

Informatică Matematică Ştiinţa mediului Administrarea afacerilor

13

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate

Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Management Marketing 14 Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane Asistenţă socială Filosofie Psihologie Sociologie Ştiinţe ale educaţiei

alimentaţia publică şi agroturism Exploatări forestiere Silvicultură Zootehnie Biologie Chimie Fizică Fizică informatică Fizică medicală Informatică Matematică Matematică informatică Ecologie şi protecţia mediului Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Management Management Marketing Marketing Asistenţă socială Filosofie Psihologie Sociologie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş) Psihopedagogie specială Teologie ortodoxă asistenţă socială Teologie ortodoxă pastorală

A A A A A A AP AP A A A AP A A A A A A A A A A A A A A A A A AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF ID IF ID IF ID IF ID IF ID IF IF IF IF IF IFR IF

240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

40 75 50 80 40 40 40 25 40 50 80 40 120 50 75 75 120 30 120 50 90 75 75 50 88 30 100 50 75 50 25

A A A A

IF IF IF IF

180 180 180 240

60 25 25 30

15

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”

Teologie

34
Nr. crt.

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi provizorie limba de predare2) mânt 3 rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Mine

Ingineria mediului

Inginerie civilă

Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria valorificării deşeurilor Construcţii miniere

A AP A

IF IF IF

240 240 240

50 40 50

48

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Inginerie industrială Inginerie şi management Mine, petrol şi gaze 2 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor Ingineria transporturilor Inginerie electrică Inginerie energetică Inginerie industrială Inginerie mecanică Facultatea de Ştiinţe

Ingineria şi managementul calităţii Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie minieră Topografie minieră Calculatoare Automatică şi informatică aplicată Ingineria transporturilor şi a traficului 4) Electromecanică Instrumentaţie şi achiziţii de date Energetică industrială Tehnologia construcţiilor de maşini Echipamente pentru procese industriale Maşini şi echipamente miniere Economia comerţului, turismului şi serviciilor Asistenţă socială Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Informatică Management Management Matematică Sociologie Administraţie publică

AP A A A A A AP A A A A A A A A A AP A AP AP A AP A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF ID IF IF ID IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

30 30 30 45 60 50 60 115 30 28 40 60 60 90 60 85 *) 130 *) 50 50 *) 30 87 50

3

Administrarea afacerilor Asistenţă socială Contabilitate

Finanţe Informatică Management Matematică Sociologie Ştiinţe administrative 35
Nr. crt.

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Ştiinţe

Biologie Chimie Horticultură Ingineria mediului Inginerie chimică Sănătate Ştiinţa mediului Ştiinţe inginereşti aplicate Limbă şi literatură

Biologie Chimie Horticultură Ingineria mediului Prelucrarea petrolului şi petrochimie Asistenţă medicală generală Ecologie şi protecţia mediului Inginerie fizică Limba şi literatura franceză Limba şi literatura engleză Limba şi literatura franceză Limba şi literatura spaniolă Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză (la Râmnicu Vâlcea) Limba şi literatura română - O

A A A AP AP AP A A A AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 240 240 240 240 180 240 180 180 180

70 50 50 40 25 *) 110 35 57 220 50

2

Facultatea de Litere

A

IF

180

120

49

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Limbi moderne aplicate Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (engleză, franceză) Autovehicule rutiere Ingineria transporturilor şi a traficului Tehnologia construcţiilor de maşini Inginerie economică industrială Calculatoare Electromecanică Electronică aplicată Reţele şi software de telecomunicaţii Asistenţă socială Pedagogie muzicală Artă sacră Teologie ortodoxă asistenţă socială Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă pastorală Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Râmnicu Vâlcea) Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Economie agroalimentară şi a mediului Economie şi afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Management Management Marketing Marketing Drept Drept Administraţie publică Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Informatică Informatică (la Râmnicu Vâlcea)

A AP A A A A A A A AP A A AP A A A A A A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IFR IF

180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180

63 30 90 60 50 50 100 86 60 50 50 25 50 50 50 50 75 150 50 50

3

Ingineria autovehiculelor Ingineria transporturilor Inginerie industrială Inginerie şi management Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Asistenţă socială Muzică Teologie

4

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

5

Facultatea de Teologie Ortodoxă

6

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Contabilitate

A A AP AP A A A A A AP A A A A A AP A A AP

IF IFR IF IF IF IFR IF IFR IF IFR IF IFR IF IFR IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 180

200 50 50 50 100 50 200 60 75 30 200 60 75 50 50 30 30 80 30

Economie Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Management Marketing 7 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Drept Ştiinţe administrative 8 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie Informatică

9

Facultatea de Matematică şi Informatică

50

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

10

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Matematică Filosofie Istorie Psihologie Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe administrative Ştiinţe ale educaţiei

Matematică Filosofie Istorie Istorie (la Râmnicu Vâlcea) Psihologie Terapie ocupaţională Relaţii internaţionale şi studii europene 4) Poliţie locală Jurnalism Asistenţă managerială şi secretariat Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Alexandria) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Câmpulung) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Giurgiu) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Râmnicu Vâlcea) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Slatina)

A A A AP A AP AP AP A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

25 25 25 40 100 60 50 60 50 100 60 60

11

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

A

IF

180

50

AP

IF

180

40

A

IF

180

60

A

IF

180

60

36 UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIEŞTI
Nr. crt. Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii Acreditare Număr de Număr Forma (A) sau universitare de licență (locația credite de maxim de de Autorizare de geografică de desfășurare1 și studii studenți funcționare învăţălimba de predare2) transfe- care pot fi 3 provizorie mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor

Calculatoare Automatică şi informatică aplicată Automatică şi informatică aplicată Electromecanică Electronică aplicată Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor Utilaje petroliere şi petrochimice Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în domeniul mecanic Geologia resurselor petroliere Inginerie de petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria şi protecţia mediului

A A AP A A A A A AP A A AP A A AP

IF IF IFR IF IF IF IF IF ID IF IF IFR IF IF IFR

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

40 80 30 30 50 30 120 65 50 50 225 *) 50 60 30

Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie mecanică

Inginerie şi management Inginerie geologică Mine, petrol şi gaze

2

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor

3

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

Ingineria mediului

51

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Inginerie chimică

4

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor Cibernetică, statistică şi informatică economică Contabilitate

în industrie Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice Prelucrarea petrolului şi petrochimie Economia comerţului, turismului şi serviciilor Merceologie şi managementul calităţii Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Management Management Chimie Fizică Informatică Limba şi literatura engleză Limba şi literatura franceză Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză Matematică Administraţie publică Asistenţă managerială şi secretariat Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogie

A

IF

240

30

A A A AP

IF IF IF IF

240 180 180 180

70 100 50 75

A A A A AP A A A A A AP A A A A AP A

IF ID IF IF ID IF IF IF IF IF ID IF IF IF IF ID IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

130 75 100 100 75 50 *) 60 195 150 *) 40 100 75 190 100 25

Finanţe Management 5 Facultatea de Litere şi Ştiinţe Chimie Fizică Informatică Limbă şi literatură

Matematică Ştiinţe administrative Ştiinţe ale educaţiei

37

UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REŞIŢA
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Mecanică şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor Inginerie forestieră Inginerie industrială Inginerie mecanică Inginerie electrică Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie şi management

2

Facultatea de Inginerie Electrică şi Informatică Facultatea de Inginerie şi Management

Ingineria procesării materialelor Ingineria prelucrării lemnului Ingineria sudării Tehnologia construcţiilor de maşini Inginerie mecanică Electromecanică Informatică industrială Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Inginerie economică în

A AP A A AP A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240

50 50 50 30 25 50 35 50

3

A

IF

240

30

52

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

4

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Contabilitate Marketing 5 Facultatea de Ştiinţe Administrative Ştiinţe administrative Ştiinţe ale educaţiei 6 Facultatea de Teologie, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei Asistenţă socială Educaţie fizică şi sport Istorie Teologie

domeniul mecanic Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Marketing Marketing Administraţie publică Administraţie publică Pedagogia învățământului primar și preșcolar Asistenţă socială Educaţie fizică şi sportivă Istorie 4) Teologie ortodoxă didactică (la Caransebeș)

A A A A A A A AP A

IF ID IF IF ID IF ID IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180

100 100 75 75 100 100 100 65 65

AP A A

IF IF IF

180 180 180

25 20 45

38
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Teologie

Teologie

2

Facultatea de Drept

Drept Ştiinţe administrative

Ştiinţe ale educaţiei

3

Facultatea de Litere şi Arte

Limbă şi literatură

Teologie ortodoxă asistenţă socială Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă pastorală Drept Drept Administraţie publică Administraţie publică Poliţie locală Pedagogia învățământului primar și preșcolar Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba germană) Limba şi literatura chineză Limba şi literatura engleză Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, franceză)/Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză-O limbă şi literatură straină (engleză/germană) sau Limba şi literatura română Limba şi literatura germană O limbă şi literatură străină (engleză, franceză) sau Limba şi literatura română Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză) Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă

A A A A A A A A AP AP

IF IF IF IF ID IF ID IF IF IF

180 180 240 240 240 180 180 180 180 180

35 25 230 275 100 100 75 75 50 35

AP A

IF IF

180 180

25 70

A

IF

180

50

A

IF

180

50

A

IF

180

70

AP

ID

180

75

53

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Limbi moderne aplicate Studii culturale Ştiinţe ale comunicării Teatru și artele spectacolului Facultatea de Științe Socio-Umane Asistenţă socială Filosofie Istorie

(engleză, germană, franceză) Limbi moderne aplicate Studii americane Științe ale informării și documentării Artele spectacolului (actorie) Teatrologie (management cultural) Asistenţă socială Filosofie Istorie Istorie Istorie (în limba germană) Psihologie Relaţii internaţionale şi studii europene Sociologie Etnologie Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice Jurnalism Jurnalism Psihopedagogie specială Studii de securitate Ştiinţe politice Ştiinţe politice Teologie asistență socială (în limba germană) Teologie protestantă pastorală Conservare şi restaurare Design Calculatoare Tehnologia informaţiei Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria sistemelor multimedia Ingineria transporturilor şi a traficului Electromecanică Electromecanică Electronică aplicată Design industrial Maşini-unelte şi sisteme de producţie Tehnologia construcţiilor de maşini Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori Tehnologia şi designul produselor textile Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor (în limba engleză)

A AP A A A A AP A AP A A A A AP A A A A AP AP A AP AP A A AP A AP AP AP AP A AP AP AP A A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF IF IF IF IF ID IF ID IF IF IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IFR IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

60 50 25 12 12 100 50 50 60 *) 100 50 25 30 30 50 90 50 100 60 60 50 25 10 25 25 100 25 40 50 60 50 *) 50 50 30 60 25

4

Psihologie Relaţii internaţionale şi studii europene Sociologie Studii culturale Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe ale educaţiei Ştiinţe politice

Teologie

Arte vizuale 5 Facultatea de Inginerie Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria mediului Ingineria sistemelor Ingineria transporturilor Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie industrială

AP A AP

IF IF IF

240 240 240

25 50 30

54

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Inginerie mecanică

Inginerie şi management

Mecatronică şi robotică Mine, petrol şi gaze

Mecanică fină şi nanotehnologii Utilaje pentru textile şi pielărie Inginerie economică industrială Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în domeniul mecanic Mecatronică Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Informatică industrială Biologie Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Fizică Fizică informatică Informatică Informatică aplicată Informatică aplicată Matematică Matematică informatică Matematică informatică Matematici aplicate Ecologie şi protecţia mediului Asistenţă dentară Asistenţă medicală generală Farmacie Medicină Medicină dentară Moaşe Tehnică dentară Montanologie Montanologie Biotehnologii pentru industria alimentară Horticultură Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP A AP A A AP A AP AP A A A A AP A AP AP AP A AP AP A AP A AP A A AP AP A A AP AP AP AP A A AP AP

IF IF IF IF ID IF IF IFR IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF IF IF IF ID IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 300 360 360 240 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

50 *) 50 80 50 50 30 60 50 40 25 30 25 25 80 25 *) *) 100 *) *) 100 25 75 60 120 50 25 25 50 50 60 25 60 60 100 50 30 60

6

Facultatea de Ştiinţe

Ştiinţe inginereşti aplicate Biologie Educaţie fizică şi sport Fizică Informatică

Matematică

7

Facultatea de Medicină

Ştiinţa mediului Sănătate

8

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului

Agronomie Biotehnologii Horticultură Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare

Inginerie şi management 9 Facultatea de Ştiinţe Economice Administrarea afacerilor

A A

IF ID

180 180

120 120

55

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Cibernetică, statistică şi informatică economică Contabilitate

Informatică economică Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Economie generală Afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Management Management Marketing

A

IF

180

25

AP A A A A A A A A AP

ID IF ID IF IF IF ID IF ID IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

80 65 100 50 75 150 120 75 100 50

Economie Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Management Marketing 39
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi provizorie limba de predare2) mânt 3 rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management

Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Calculatoare Automatică şi informatică aplicată Sisteme electrice Electronică aplicată Energetică industrială Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria şi managementul calităţii Tehnologia construcţiilor de maşini Echipamente pentru procese industriale Inginerie economică în domeniul mecanic Mecatronică Asistenţă socială Filosofie Geografia turismului Geografia turismului

A A A A AP

IF IF IF IF IF

180 180 240 240 240

50 50 140 130 60

2

Facultatea de Inginerie Alimentară

3

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie energetică Inginerie şi management

A

IF

240

125

A A A A A

IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240

25 50 50 50 50

4

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Ingineria mediului Inginerie industrială

AP A A A A A AP A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID

240 240 240 240 240 240 180 180 180 180

30 120 120 26 38 30 75 20 60 50

Inginerie mecanică Inginerie şi management Mecatronică şi robotică Asistenţă socială Filosofie Geografie

5

Facultatea de Istorie şi Geografie

56

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţa mediului Ştiinţe ale comunicării Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Ştiinţe politice Limbă şi literatură

6

7

Facultatea de Silvicultură Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Limbi moderne aplicate Studii culturale Ştiinţe ale comunicării Silvicultură Ştiinţa mediului Administrarea afacerilor

Geografie Geografie Istorie Istorie Muzeologie Relaţii internaţionale şi studii europene Geografia mediului Științe ale informării și documentării Ştiinţe politice 4) Limba şi literatura engleză Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză Limba şi literatura engleză Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană Limba şi literatura română Limba şi literatura italiană Limba şi literatura română Limba şi literatura spaniolă Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/Limba şi literatura română Literatură universală şi comparată – Limba şi literatura română sau o limbă străină (spaniolă/italiană/germană) Limbi moderne aplicate Studii americane Comunicare şi relaţii publice Silvicultură Silvicultură Ecologie şi protecţia mediului Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Cibernetică economică Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de

A A A A A A AP AP AP A

IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

60 60 50 60 25 75 30 100 50 80

A A AP A A

IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180

45 25 100 50 50

A

ID

180

50

A

IF

180

25

AP

IF

180

25

AP AP AP A A AP A A A A AP

IF IF IF IF ID IF IF ID IF ID IF

180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180

25 35 50 80 75 50 80 60 100 60 75

8

Cibernetică, statistică şi informatică economică Contabilitate

AP A A

IF IF ID

180 180 180

50 100 75

57

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Drept Economie Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Management Ştiinţe administrative

gestiune Drept Economie generală şi comunicare economică Afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Management Administraţie publică Administraţie publică Asistenţă managerială şi secretariat Asistenţă managerială şi secretariat Pedagogia învățământului primar și preșcolar Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Nutriție și dietetică

AP AP A A A A A A A A AP

IF IF IF IF IF IF ID IF ID IF IF

240 180 180 180 180 180 180 180 180 (180 180

100 50 50 75 100 100 75 50 60 60 30

9 10

Facultatea de Științe ale Educației Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană

Ştiinţe ale educaţiei Sănătate

AP

IF

180

30

40 UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE
Nr. crt. Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Contabilitate

Finanţe Management Marketing 2 Facultatea de Drept şi Științe Social - Politice Drept Ştiinţe administrative

Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Alexandria) Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Management Management Marketing Marketing Drept Drept Administraţie publică Administraţie publică Administraţie publică (la Alexandria) Jurnalism Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Educaţie fizică şi sportivă Geografie Istorie Limba şi literatura română Limba și literatura engleză/franceză Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă asistenţă

A AP

IF IF

180 180

100 75

A AP A AP A A A A A AP A A AP A A A A A A

IF ID IF ID IF ID IF ID IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180

150 50 150 75 100 50 100 50 100 100 100 75 100 50 60 86 95 50 70

Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale educaţiei 3 Facultatea de Ştiinţe Umaniste Educaţie fizică şi sport Geografie Istorie Limbă şi literatură

4

Facultatea de Teologie

Teologie

A A

IF IF

240 180

150 25

58

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

5

Facultatea de Ştiinţe şi Arte

Chimie Fizică Matematică Muzică Ingineria sistemelor Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie energetică Ingineria materialelor Inginerie mecanică

socială 4) Chimie Fizică Matematică informatică Pedagogie muzicală Automatică şi informatică aplicată Electrotehnică Electronică aplicată Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Energetică industrială Ştiinţa materialelor

A A A A A A A AP A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 240 240 240 240 240 240

40 40 40 25 40 65 75 50 40 70

6

Facultatea de Inginerie Electrică

7

Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronică şi Robotică

8

Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii

Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare

Echipamente pentru procese industriale Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Tehnologia prelucrării produselor agricole

A A A

IF IF IF

240 240 240

70 140 60

41
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Inginerie

Ingineria mediului Ingineria sistemelor Inginerie energetică Inginerie industrială

2

Facultatea de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative

Inginerie şi management Mecatronică şi robotică Ştiinţe inginereşti aplicate Drept

Ingineria şi protecţia mediului în industrie Automatică şi informatică aplicată Managementul energiei Termoenergetică Maşini-unelte şi sisteme de producţie Tehnologia construcţiilor de maşini Inginerie economică în domeniul mecanic Mecatronică Informatică aplicată în inginerie electrică Drept

A A A A A A A AP AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

75 50 50 85 50 50 40 50 50 230

Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Sociologie Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe militare, informaţii și ordine publică

Drept Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Sociologie Administraţie publică Administraţie publică Comunicare şi relaţii publice Ordine şi siguranţă publică

AP AP A AP A AP AP AP

ID IF IF IF IF ID IF IF

240 180 180 180 180 180 180 180

75 50 50 50 100 30 50 50

59

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

3

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Management Management Marketing Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială Asistență medicală generală

A

IF

180

75

A A A A A A A A A

ID IF ID IF ID IF ID IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180

60 75 60 125 75 100 75 60 60

Contabilitate

Finanţe Management Marketing Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie Sănătate 42
Nr. crt.

4

Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale

AP AP

IF IF

180 240

20 20

UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREŞ
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Inginerie

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria mediului Ingineria sistemelor Inginerie electrică Inginerie energetică Inginerie industrială Inginerie mecanică Inginerie şi management Mecatronică şi robotică Educaţie fizică şi sport Informatică Istorie Limbă şi literatură

Calculatoare Ingineria şi protecţia mediului în industrie Automatică şi informatică aplicată Electrotehnică Ingineria sistemelor electroenergetice Design industrial Tehnologia construcţiilor de maşini Utilaje pentru textile şi pielărie Inginerie economică industrială Mecatronică Sport şi performanţă motrică Informatică Informatică Istorie Istorie Limba şi literatura engleză Limba şi literatura franceză Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză Limbi moderne aplicate Matematică

A AP A AP A AP A AP A A AP A AP A AP AP A A AP AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IFR IF IFR IF IF IFR IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

50 75 50 *) 50 50 50 *) 50 50 25 50 *) 50 50 25 50 30 50 50 50

2

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Limbi moderne aplicate Matematică

60

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

3

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe ale comunicării Administrarea afacerilor Contabilitate

Drept Finanţe Management Ştiinţe administrative

Matematică Matematică informatică Matematică informatică Relaţii internaţionale şi studii europene Comunicare şi relaţii publice Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Drept Drept Finanţe şi bănci Management Management Administraţie publică Administraţie publică

AP AP AP A AP A A AP A AP A A A A AP

IFR IF IFR IF IF IF IF IFR IF IFR IF IF IFR IF IFR

180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180

50 50 50 50 75 100 75 100 75 75 100 100 75 120 100

43
Nr. crt.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Medicină

Educaţie fizică şi sport Sănătate

Educaţie fizică şi sportivă Asistenţă medicală generală Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Medicină (în limba engleză) Medicină (în limba maghiară) Medicină *) Moaşe Nutriţie şi dietetică Asistenţă dentară Medicină dentară Tehnică dentară Asistenţă de farmacie Farmacie

AP A AP A A A AP AP AP A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 240 180 360 360 360 240 180 180 360 180 180 300

40 100**) 50 50 200 240 25**) 50 25 140**) 50 40 150**)

2

Facultatea de Medicină Dentară Facultatea de Farmacie

Sănătate

3

Sănătate

*) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale **)Capacitatea de școlarizare va fi în proporție de 50 % pentru limba română și 50% pentru limba maghiară. 44 UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ
Nr. crt.
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Arte în Limba Română

Muzică Teatru și artele spectacolului

Pedagogie muzicală Artele spectacolului (coregrafie) Artele spectacolului (păpuşi - marionete) Teatrologie (Jurnalism teatral) Artele spectacolului (actorie, regie) **)

AP AP A A A

IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180

24 *) 12 12 12 61

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Scenografie şi eveniment AP IF 180 9 artistic**) 2 Facultatea de Arte în Muzică Pedagogie muzicală (în A IF 180 13 Limba Maghiară limba maghiară) Ştiinţe ale Comunicare audiovizualăAP IF 180 12 comunicării multimedia (în limba maghiară) Teatru și artele Artele spectacolului AP IF 180 12 spectacolului (coregrafie în limba maghiară) Artele spectacolului A IF 180 12 (Păpuşi - marionete, în limba maghiară) Teatrologie (Jurnalism A IF 180 12 teatral, în limba maghiară) Artele spectacolului A IF 180 12 (actorie, regie în limba maghiară) **) Arte vizuale Scenografie şi eveniment AP IF 180 9 artistic**) **) Se școlarizează alternativ în cadrul Facultății de Arte în Limba Română, respectiv în cadrul Facultății de Arte în Limba Maghiară (în anul univ. 2011-2012 se școlarizează numai în cadrul Facultății de Arte în Limba Română). Arte vizuale
45
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare Calculatoare (în limba engleză) Tehnologia informaţiei Informatică Informatică Automatică şi informatică aplicată Ingineria sistemelor multimedia Ingineria sistemelor multimedia Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria şi protecţia mediului în industrie Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale Ştiinţa şi ingineria polimerilor Instalaţii pentru construcţii

A A A A A A A AP A

IF IF IF IF ID IF IF ID IF

240 240 240 180 180 240 240 240 240

240 50 60 100 30 235 50 *) 60

Informatică Ingineria sistemelor

2

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

Ingineria mediului

A A

IF IF

240 240

60 32

Inginerie chimică

A A

IF IF

240 240

42 32

A

IF

240

25

3

Facultatea de Construcţii

Ingineria instalaţiilor

A A

IF IF

240 240

25 95

62

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Inginerie civilă

4

Facultatea de Arhitectură Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Inginerie geodezică Arhitectură Inginerie electronică şi telecomunicaţii

5

Amenajări şi construcţii hidrotehnice Căi ferate, drumuri şi poduri Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă (în limba engleză) Inginerie civilă (în limba germană) Inginerie sanitară şi protecţia mediului Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Măsurători terestre şi cadastru Arhitectură Mobilier şi amenajări interioare Electronică aplicată Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză) Electromecanică Electrotehnică Energetică industrială Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie economică industrială Inginerie economică în construcţii Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Autovehicule rutiere Ştiinţa materialelor Ingineria transporturilor şi a traficului Design industrial (în limba engleză) Design industrial (în limba germană) Ingineria sudării Maşini-unelte şi sisteme de producţie Tehnologia construcţiilor de maşini Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba franceză) Echipamente pentru procese industriale

A A A A A A A A A AP A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF

240 240 240 240 240 240 240 240 360 180 240 240 240 240

145 140 385 50 50 50 40 50 130 25 150 150 50 60

6

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Inginerie electrică

A

IF

240

55

Inginerie energetică Inginerie şi management

A A A A

IF IF IF IF

240 240 240 240

110 *) *) 30

7

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi

AP A

IF IF

240 240

50 60

AP

IF

240

40

8

Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor Ingineria materialelor Ingineria transporturilor Inginerie industrială

A A A AP AP A A A AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

80 50 50 *) *) 30 60 60 *) *)

Inginerie mecanică

63

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Mecatronică şi robotică

Inginerie mecanică Maşini şi echipamente miniere Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice Mecanică fină şi nanotehnologii Sisteme şi echipamente termice Utilaje pentru textile şi pielărie Vehicule pentru transportul feroviar Mecatronică Robotică Robotică (în limba germană) Inginerie medicală Traducere şi interpretare Administraţie publică Comunicare şi relaţii publice Autovehicule rutiere Ingineria elaborării materialelor metalice Ingineria procesării materialelor Electromecanică Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Informatică industrială

AP A A

IF IF IF

240 240 240

*) *) 30

A A A A A A A A A AP A A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 240 240 240 240 240 240

25 25 30 30 30 60 60 60 45 25 *) 40 60 30 45 55 30 30

9

Facultatea de Științe ale comunicării

10

Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Ştiinţe inginereşti aplicate Limbi moderne aplicate Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării Ingineria autovehiculelor Ingineria materialelor

Inginerie electrică Inginerie şi management

Ştiinţe inginereşti aplicate 46
Nr. crt.

A

IF

240

70

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Biologie Ingineria mediului

Inginerie geodezică Inginerie mecanică Facultatea de Horticultură şi Silvicultură

2

Biotehnologii Horticultură

Agricultură Agricultură Protecţia plantelor Biologie Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Măsurători terestre şi cadastru Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Inginerie genetică Horticultură Horticultură

A AP A A A AP AP AP

IF IFR IF IF IF IFR IF IF

240 240 240 180 240 240 240 240

100 50 45 60 100 75 25 30

A A AP

IF IF IFR

240 240 240

40 75 50

64

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

3

Facultatea de Management Agricol

Silvicultură Inginerie şi management

4

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Peisagistică Silvicultură Inginerie economică în agricultură Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în industria turismului Medicină veterinară Medicină veterinară (în limba engleză) Controlul şi expertiza produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole Tehnologia prelucrării produselor agricole Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Controlul și securitatea produselor alimentare Extracte şi aditivi naturali alimentari Biotehnologii agricole Piscicultură şi acvacultură Zootehnie Zootehnie

A A A A A

IF IF IF ID IF

240 240 240 240 240

50 80 50 75 60

AP

ID

240

100

AP A A A

IF IF IF IF

240 360 360 240

50 150 30 35

5

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Ingineria produselor alimentare

AP A AP AP AP A A A A AP

IFR IF IFR IF IF IF IF IF IF IFR

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

50 50 50 30 30 50 60 70 60 30

Inginerie chimică

6

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Biotehnologii Zootehnie

47
Nr. crt.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Matematică şi Informatică

Informatică

Informatică Informatică (în limba engleză) Informatică aplicată Matematică Matematică informatică Matematici aplicate Fizică Fizică informatică Fizică medicală Fizica mediului Fizică tehnologică Biochimie Biologie Biochimie tehnologică

A A A A A A A A AP AP A A A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180

275 50 300 120 60 30 35 35 50 25 30 30 40 25

Matematică

2

Facultatea de Fizică

Fizică

3

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Ştiinţa mediului Ştiinţe inginereşti aplicate Biologie Chimie

65

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Geografie Ştiinţa mediului

4

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Istorie Limbă şi literatură

Chimie Chimie (în limba engleză) Chimie informatică Geografia turismului Geografie Planificare teritorială Chimia mediului Ecologie şi protecţia mediului Ştiinţa mediului Istorie Filologie clasică (limba şi literatura latină) - Limba şi literatura română / O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) Limba și literatura engleză Limbi și literaturi moderne (franceză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină/Limbă și literatura română Limba și literatura franceză Limbi și literaturi moderne (engleză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină/Limbă și literatura română Limba și literatura germană Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină/Limbă și literatura română Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă Limba și literatura rusă Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină/Limbă și literatura română Limba și literatura sârbă și croată - Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină/Limbă și literatura română Limbi moderne aplicate Studii culturale Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă pastorală Filosofie Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) Comunicare şi relaţii publice Jurnalism

A A AP A A AP AP A AP A AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

25 25 25 60 50 50 25 70 30 45 25

A

IF

180

100

A

IF

180

50

A

IF

180

30

A A

IF IF

180 180

150 15

A

IF

180

15

Limbi moderne aplicate Studii culturale Teologie 5 Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării Filosofie Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe ale comunicării

A AP A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 240 180 180 180 180 180

100 50 25 50 25 100 70 100 50

66

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

6

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Ştiinţe politice Drept

Ştiinţe administrative 7 Facultatea de Sociologie şi Psihologie Asistenţă socială

Publicitate Științe ale informării și documentării Ştiinţe politice Drept Drept Drept Administraţie publică Poliţie locală Asistenţă socială Asistenţă socială Psihologie Antropologie Resurse umane Sociologie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogie Psihopedagogie specială Economia comerţului, turismului şi serviciilor Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Economie agroalimentară şi a mediului Economie generală şi comunicare economică Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci (în limba engleză) Management Management Management (în limba franceză) Marketing Arte decorative Arte plastice (fotografievideoprocesarea computerizată a imaginii) Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) Arte textile - design textil Conservare şi restaurare Design Istoria şi teoria artei Modă - design vestimentar Pedagogia artelor plastice şi decorative Interpretare muzicală - canto Interpretare muzicală -

AP A A A AP AP AP AP A AP A A AP A A A A A A

IF IF IF IF IFR ID IF IF IF ID IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

50 50 100 550 100 150 100 100 50 100 230 30 50 60 60 175 50 150 100

Psihologie Sociologie

Ştiinţe ale educaţiei

8

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Administrarea afacerilor Cibernetică, statistică şi informatică economică Contabilitate

A AP A A A AP A AP A A AP A A A AP

IF ID IF IF IF ID IF ID IF IF ID IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

300 150 75 75 150 150 420 150 75 400 150 50 185 31 40

Economie

Economie şi afaceri internaţionale Finanţe

Management

9

Facultatea de Arte şi Design

Marketing Arte vizuale

A A A A AP A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 240 240

96 31 31 75 30 31 31 14 25

10

Facultatea de Muzică

Muzică

67

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Teatru și artele spectacolului Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie

instrumente Pedagogie muzicală Artele spectacolului (actorie) Artele spectacolului (actorie) (în limba germană) Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială

A A A A A A

IF IF IF IF IFR IF

180 180 180 180 180 180

16 11 11 50 75 50

11

48 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA
Nr. crt. Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Medicină

Sănătate

2

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

3

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Asistenţă medicală generală Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Laborator clinic Medicină Medicină (în limba engleză) Medicină (în limba franceză) Moaşe Nutriţie şi dietetică Radiologie şi imagistică Asistenţă de profilaxie stomatologică Asistenţă dentară Medicină dentară Tehnică dentară Asistenţă de farmacie Farmacie Farmacie (în limba franceză)

A A A A A AP AP AP A AP A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 180 180 360 360 360 240 180 180 180 180 360 180 180 300 300

100 80 20 525 100 40 25 25 20 20 20 150 55 40 160 60

49 ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament

Ingineria autovehiculelor

Ingineria instalaţiilor Inginerie aerospaţială

Inginerie chimică Inginerie civilă Inginerie de armament, rachete şi muniţii

Blindate, automobile şi tractoare Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule Instalaţii pentru construcţii Aeronave şi motoare de aviaţie Echipamente şi instalaţii de aviaţie Chimie militară Căi ferate, drumuri şi poduri Construcţii şi fortificaţii Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi

A AP

IF IF

240 240

30 50

A A A A A A A

IF IF IF IF IF IF IF

240 240 240 240 240 240 240

*) 50 25 *) *) 25 25

A A

IF IF

240 240

*) 25

68

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Inginerie genistică Inginerie geodezică Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor

2

Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Maşini şi utilaje de geniu Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă Echipamente şi sisteme electronice militare Transmisiuni

A A A

IF IF IF

240 240 240

*) 25 25

A

IF

240

85

A

IF

240

*)

A A

IF IF

240 240

50 50

50 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Ştiinţe militare, informaţii și ordine publică

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării Conducere interarme-forţe aeriene Conducere interarme-forţe navale Conducere interarme-forţe tereste Conducere logistică Conducere militară Management economicofinanciar Securitate şi apărare Sisteme informaţionale

AP

IF

180

33

A A A A AP A AP AP

IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180

8 100 15 100 180 100 50 30

51 ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Informaţii

Ştiinţe militare, informaţii și ordine publică

Comunicare şi relaţii publice informaţii Psihologie – informaţii Studii de securitate și informații

A A AP

IF IF IF

180 180 180

30 30 25

52
Nr. crt.

ACADEMIA DE POLITIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Poliţie

2

Facultatea de Pompieri

Drept Ştiinţe militare, informaţii și ordine publică Ingineria instalaţiilor

Drept Ordine şi siguranţă publică Ordine şi siguranţă publică Instalaţii pentru construcţii -

A A AP A

IF IF IFR IF

240 180 180 240

350 490 50 50

69

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

3 53
Nr. crt.

Facultatea de Arhivistică

Istorie

pompieri Arhivistică

A

IF

180

20

ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAŞOV
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Management Aeronautic

Ştiinţe militare, informaţii și ordine publică

Management în aviaţie Managementul organizaţiei Managementul traficului aerian

AP A AP

IF IF IF

180 180 180

42 53 69

54
Nr. crt.

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Marină Militară Facultatea de Marină Civilă

Inginerie marină și navigație Inginerie electrică Inginerie marină și navigație

2

Electromecanică navală Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale Electromecanică Electromecanică Electromecanică navală Electromecanică navală Navigaţie şi transport maritim şi fluvial Navigaţie şi transport maritim şi fluvial Inginerie şi management naval şi portuar Inginerie şi management naval şi portuar

A A A A A A A A A A

IF IF IF IFR IF IFR IF IFR IF IFR

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

20 50 30 50 50 50 120 125 50 50

Inginerie şi management

55
Nr. crt.

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Ştiinţe administrative Ştiinţe militare, informaţii și ordine publică

Administraţie publică Management economicofinanciar Managementul organizaţiei

A A

IF IF

180 180

50 50

A

IF

180

200

Locația geografică de desfășurare a specializării/programului de studii se notează numai în cazul în care este alta decât locația geografică a sediului instituției de învățământ superior. 2 Limba de predare a specializării/programului de studii se notează numai în cazul în care este alta decât limba română. 3 Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă(IFR), la distanţă (ID). 4 Program de studiu aflat în procedură prevăzută de art. 34 din OUG nr. 75/2005, , în vigoare la data demarării procedurii de evaluare. *) Capacitatea de şcolarizare urmează să fie stabilită de ARACIS, la solicitarea instituţiilor de învăţământ superior, în cursul anului universitar 2011-2012
1

70

Anexa nr. 2 STRUCTURA instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI
Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Drept

Drept

A

IF

240

500

Ştiinţe administrative 2 Facultatea de Management Turistic şi Comercial Administrarea afacerilor

Drept Administraţie publică Administraţie publică Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Istorie Istorie Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Comunicare şi relaţii publice Ştiinţe politice Ştiinţe politice Limba şi literatura engleză Limba şi literatura străină B (franceză, rusă, chineză, turcă) Limba şi literatura engleză – Limbi şi literaturi moderne ( germană, arabă, italiană, japoneză, spaniolă) Limba şi literatura franceză Limba şi literatura străină B (rusă, chineză, turcă) Limba şi literatura franceză – Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană, arabă, italiană, japoneză, spaniolă) Limba şi literatura germană Limba şi literatura străină B (franceză, rusă, chineză, turcă) Limba şi literatura germană – Limbi şi literaturi moderne ( engleză, arabă, italiană, japoneză, spaniolă) Limba şi literatura română – O limbă şi literatura străină (engleză, franceză, spaniolă,

AP AP AP A

IFR IF IFR IF

240 180 180 180

300 100 75 600

AP A AP A

IFR IF IFR IF

180 180 180 180

500 150 100 300

3 4

Facultatea de Istorie Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate

Istorie Economie şi afaceri internaţionale

AP AP A AP AP A AP AP

IFR IF IF IFR IF IF IFR IF

180 180 180 180 180 180 180 180

200 150 400 300 80 75 150 25

5

Contabilitate Finanţe

6

Facultatea de Ştiinţe Politice

Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe politice

7

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limbă şi literatură

A

IF

180

50

AP

IF

180

25

A

IF

180

50

AP

IF

180

25

A

IF

180

50

AP

IF

180

25

71

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

8

Facultatea de Drept din Cluj - Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj Napoca

Drept

italiană, arabă, japoneză, rusă, chineză, turcă) Drept Drept Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Geografia turismului Geografia turismului Geografie Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Economia comerţului, turismului şi serviciilor Marketing Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A AP A

IF IFR IF

240 240 180

200 150 200

9

Administrarea afacerilor

AP A AP A AP A AP AP A

IFR IF IFR IF IFR IF IFR IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180

150 50 75 50 75 150 100 100 300

Contabilitate

Finanţe 10 Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu Geografie

11

Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara

Administrarea afacerilor

AP A

IFR IF

180 180

150 100

12

Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Braşov Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Braşov

Administrarea afacerilor

AP A

IFR IF

180 180

150 100

13

Economie şi afaceri internaţionale

AP AP

IFR IF

180 180

150 120

14

Contabilitate Finanţe

15

16 17

Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Sibiu Facultatea de Marketing Facultatea de Științe ale Educației 2

Administrarea afacerilor Marketing Științe ale educației

A AP AP

IF IFR IF

180 180 180

125 150 100

AP AP

IF IF

180 180

100 60

UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Nr. crt.

Facultatea

1

Facultatea de Drept

Drept Ştiinţe administrative Drept Administrarea afacerilor Contabilitate

2 3

Facultatea de Drept din Târgu-Jiu Facultatea de Ştiinţe Economice

Drept Drept Administraţie publică Drept Administrarea afacerilor Contabilitate şi informatică de

A A AP A AP A

IF ID IF IF IF IF

240 240 180 240 180 180

200 100 100 150 100 50

72

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

Finanţe 4 Facultatea de Ştiinţe Economice din Târgu-Jiu Administrarea afacerilor Contabilitate Economie Psihologie Informatică Sănătate Sănătate Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe politice

5 6 7 8

Facultatea de Psihologie Facultatea de Informatică Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină Dentară Facultatea de Științe Sociale și Politice

gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Economia mediului Psihologie Psihologie Informatică Informatică Asistenţă medicală generală Medicină Medicină dentară Tehnică dentară Relații internaționale și studii europene Comunicare şi relaţii publice Științe politice

AP A A AP A AP A AP A AP AP A A A AP AP AP

ID IF ID IF IF IF IF ID IF ID IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 360 360 180 180 180 180

200 100 75 50 100 50 100 100 100 50 25 125 100 25 60 50 100

9

3
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și 2 3 transferab care pot fi provizorie limba de predare ) mânt ile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Drept

Drept

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Drept Drept Drept european și internațional Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Marketing Marketing Relaţii internaţionale şi studii europene Administraţie publică Administraţie publică

A A AP AP AP AP AP A A A A AP AP A A A

IF ID IF IF ID IF ID IF ID IF ID IF ID IF IF ID

240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

450 75 200 150 50 150 100 100 50 250 50 150 50 100 250 75

Contabilitate

Finanţe Marketing 3 Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe administrative

4
Nr. crt.

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și 2 3 transferab care pot fi provizorie limba de predare ) mânt ile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A

IF

240

100

73

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

2

Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional Facultatea de Informatică Managerială

Administrarea afacerilor

Drept Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Informatică economică Informatică economică (în limba engleză) Management Management Marketing Marketing Contabilitate şi informatică de gestiune Afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Afaceri internaţionale (în limba engleză) Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Economie şi afaceri internaţionale

A A

IFR IF

240 180

100 640

A A

IFR IF

180 180

100 400

3

Cibernetică, statistică şi informatică economică

A A A A A AP

IF IF IFR IF IFR IF

180 180 180 180 180 180

100 425 75 250 75 150

4

Facultatea de Management-Marketing

Management

Marketing 5 Facultatea de Relaţii Comerciale şi FinanciarBancare Interne şi Internaţionale Contabilitate

Economie şi afaceri internaţionale

A A A A A A

IF IFR IF IF IFR IF

180 180 180 180 180 180

400 100 150 450 75 150

Finanţe 6 Facultatea de Studii Economice Europene 5
Nr. crt.

Economie şi afaceri internaţionale

UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și 2 3 transferab care pot fi provizorie limba de predare ) mânt ile școlarizați (AP)

Facultatea

Informatică
1.

Informatică Fizică Automatica si informatica aplicata Ştiinţe politice Istorie Geografie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, japoneză) Drept

A A A A A A A A AP A A A

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Fizică Ingineria sistemelor Ştiinţe politice

IF IF IF IF IF IF IF IF ID IF IF IF

180 180 240 180 180 180 180 240 240 180 180 180

30 50 100 50 75 30 50 100 250 350 200 75

2.

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii

Istorie Geografie Limbă şi literatura

Drept Drept
3.

Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Ştiinte ale comunicării Psihologie Sociologie

Jurnalism Psihologie Sociologie

74

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

Administrarea afacerilor

Contabilitate

Economia comerţului turismului şi serviciilor Economia comerţului turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Afaceri internaţionale Afaceri internaţionale

A AP A AP A AP A AP A AP A A

IF ID IF ID IF ID IF ID IF ID IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

75 100 50 120 50 100 80 100 100 120 100 25

4.

Facultatea de Ştiinţe Economice

Economie şi afaceri internaţionale

Finanţe

Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci

Management

Management Management

5.

Facultatea de Arte

Cinematografie şi media Teatru şi artele spectacolului

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV) Artele spectacolului (actorie)

6
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și 2 3 transferab care pot fi provizorie limba de predare ) mânt ile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

2

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Drept Ştiinţe administrative Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie

Limba şi literatura engleză Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină) Limba şi literatura franceză Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină) Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura modernă (arabă) Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura modernă (japoneză) Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) Drept Drept 4) Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială

A

IF

180

50

A

IF

180

50

AP

IF

180

25

AP

IF

180

25

A

IF

180

150

A

IFR

180

75

AP A AP A AP A

IFR IF IF IF IFR IF

240 240 180 180 180 180

400 300 50 150 75 150

3

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

75

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

4

Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale Marketing

Afaceri internaţionale

AP

IF

180

150

5

Facultatea de Management Financiar Contabil

Contabilitate

Marketing Marketing Marketing Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Management Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Medicină veterinară 4) Filosofie

A AP AP A

IF IFR ID IF

180 180 180 180

300 75 75 300

AP AP AP A AP AP A A

IFR ID IF IF IFR ID IF IF

180 180 180 180 180 180 360 180

75 75 125 450 75 50 50 100

6

Facultatea de Finanţe şi Bănci

Management Finanţe

7 8

Facultatea de Medicină Veterinară Facultatea de Relații Internaționale, Istorie și Filosofie

Medicină veterinară Filosofie

Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene

9

Facultatea de Sociologie - Psihologie Facultatea de Management din Braşov

Psihologie Sociologie Contabilitate

Filosofie Istorie Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Psihologie Sociologie Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Management Management Management Pedagogie muzicală Pedagogie muzicală Artele spectacolului (actorie) Geografia turismului Geografia turismului Geografie Geografie Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Management Drept Administraţie publică Administraţie publică Contabilitate şi informatică de

A A A A AP A A A A AP A A AP A A A AP AP A AP A

IFR IF IFR IF IFR IF IF IF IFR ID IF IFR ID IF IFR IF IF IFR IF ID IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

50 50 50 100 50 200 125 75 50 50 150 50 50 60 25 35 75 50 125 75 150

10

Management

11

Facultatea de Arte

Muzică Teatru și artele spectacolului Geografie

12

Facultatea de Geografie

13

Facultatea de Management Financiar Contabil din Constanta

Contabilitate Finanţe Management Drept Ştiinţe administrative

14

15

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Braşov Facultatea de

AP AP AP A A AP A

IF IFR IF IF IF IFR IF

180 180 180 240 180 180 180

150 200 200 100 200 200 200

Contabilitate

76

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

Management Financiar Contabil din Craiova Economie şi afaceri internaţionale Finanţe 16 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Craiova Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Câmpulung Drept Ştiinţe administrative Administrarea afacerilor Contabilitate

gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Drept Administraţie publică Administrarea afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Informatică Matematică Arhitectură Drept Drept Administraţie publică Psihologie Pedagogie Drept Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Comunicare şi relaţii publice Jurnalism Jurnalism AP AP A AP AP IFR IF IF IFR IF 180 180 180 180 240 200 100 125 200 200

17

AP AP

IF IF

180 180

100 100

A A A AP A A A A AP AP A A A

IF IFR IF IFR IF IF IF IF IFR IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 360 240 240 180 180 180 240

100 50 50 100 150 100 60 250 200 150 100 100 100

Finanţe 18 Facultatea de Matematică şi Informatică Facultatea de Arhitectură Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Constanţa Facultatea de Psihologie şi Pedagogie din Braşov Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Râmnicu Vâlcea Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Râmnicu Vâlcea Informatică Matematică Arhitectură Drept Ştiinţe administrative Psihologie Ştiinţe ale educaţiei Drept

19 20

21

22

23

Contabilitate

A A A AP AP A AP AP A A

IF IFR IF IFR IF IF IFR IF IF IFR

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

200 50 75 100 100 50 100 100 60 100

Finanţe 24 Facultatea de Științe Economice din Blaj Administrarea afacerilor Finanţe Ştiinţe ale comunicării

26

Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice 7

UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Nr. crt.

Facultatea

1

Facultatea de Management Agroturistic

Inginerie şi management

2

Facultatea de

Inginerie şi

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în

A AP

IF IFR

240 240

300 150

AP

IF

240

150

77

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

3

4

5 6 7

Management Agroturistic din Focşani Facultatea de Management Agroturistic din Alexandria Facultatea de Management Agroturistic din Slobozia Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare Facultatea de Drept Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din Alexandria Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din Slobozia Facultatea de Management Agroturistic din Buzău

management Inginerie şi management Inginerie şi management Ingineria produselor alimentare Drept Ingineria produselor alimentare

alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Ingineria produselor alimentare Drept Drept Controlul şi expertiza produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

AP

IF

240

150

AP

IF

240

150

A A AP A AP AP

IF IF IFR IF IFR IF

240 240 240 240 240 240

150 100 150 450 200 200

8

Ingineria produselor alimentare

9

Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management

AP

IF

240

150

10

AP

IF

240

50

8 UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Drept

2

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Ştiinţe administrative Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie Ingineria mediului Inginerie şi management Administrarea afacerilor Finanţe

Drept Drept Drept Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială Ingineria mediului Inginerie economică industrială Administrarea afacerilor Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Ecologie şi protecţia mediului Ecologie şi protecţia mediului Psihologie Psihologie Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice

A AP AP AP A AP AP A AP A AP AP A AP A AP A AP

IF IFR ID IF IF IF IF IF IF IF IFR ID IF IFR IF IFR IF IFR

240 240 240 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

300 50 150 100 100 100 50 100 100 100 100 125 150 50 60 50 60 50

3

4

Facultatea de Inginerie Managerială și a Mediului Facultatea de Ştiinţe Economice

5 6 7

Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului Facultatea de Psihologie Facultatea de Ştiinţele Comunicării

Ştiinţa mediului Psihologie Ştiinţe ale comunicării

9
Nr. crt.

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCUREŞTI
Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii Acreditare Forma Număr de Număr (A) sau universitare de licență (locația de credite de maxim de Autorizare de

78

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și studii studenți provizorie limba de predare2) mânt 3 transfe- care pot fi (AP) rabile școlarizați

1

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

2

Facultatea de Arte şi Ştiinţe

Cibernetică, statistică şi informatică economică Drept Economie Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Ştiinţe administrative Limbă şi literatură Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe politice Teatru și artele spectacolului

Cibernetică economică Drept 4) Economia mediului 4) Economie şi afaceri internaţionale 4) Finanţe şi bănci Administraţie publică Limba şi literatura engleză Limba şi literatura franceză Comunicare şi relaţii publice Ştiinţe politice Artele spectacolului (coregrafie)

AP

IF

180

30

A AP A A A AP AP AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

240 180 180 180 180 180 180 180 180

200 100 150 100 100 50 50 50 30

10
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și 2 3 transferab care pot fi provizorie limba de predare ) mânt ile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor Contabilitate Finanţe Marketing Ştiinţe administrative

Administrarea afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Marketing Administraţie publică

A A A AP A

IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180

75 50 50 150 50

2

Facultatea de Administraţie Publică 11
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transferab care pot fi provizorie limba de predare2) mânt 3 ile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Finanţe şi Contabilitate Facultatea de Management-Marketing

Contabilitate Finanţe Administrarea afacerilor Management Marketing

2

Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Economia comerţului, turismului şi serviciilor Management Marketing

A A A A A

IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180

100 180 125 300 200

12
Nr. crt.

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică didactică Teologie romano-catolică didactică

A AP

IF IFR

180 180

50 50

13
Nr. crt.

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI
Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația
Acreditare (A) sau

Forma Număr de Număr de credite de maxim de

79

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați Autorizare de învăţăgeografică de desfășurare1 și studii studenți funcționare limba de predare2) mânt 3 transferab care pot fi provizorie ile școlarizați
(AP)

1

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie baptistă pastorală Teologie baptistă pastorală

A AP

IF ID

240 240

25 70

14
Nr. crt.

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și 2 3 transferab care pot fi provizorie limba de predare ) mânt ile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Teologie Penticostală

Teologie

Teologie penticostală pastorală Teologie penticostală pastorală

A AP

IF IFR

240 240

30 30

15
Nr. crt.

UNIVERSITATEA FINANCIAR-BANCARĂ DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și 2 3 transferab care pot fi provizorie limba de predare ) mânt ile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Management Financiar

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

200

16 INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI - Învăţământ ciclul II
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Forma (A) sau Programul de studii universitare credite de maxim de de Autorizare de de master (locația geografică de studii studenți funcționare învăţădesfășurare1 și limba de predare2) 3 transferab care pot fi provizorie mânt ile școlarizați (AP)

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor Executiv MBA

A

IF

120

75

17
Nr. crt.

UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și 2 3 transferab care pot fi provizorie limba de predare ) mânt ile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Ştiinţe Juridice

Drept

Drept Drept Drept Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sebiş) Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sebiş) Administrarea afacerilor (la Bistriţa)4) Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de

A AP A A A A

IF IFR ID IF IF IF

240 240 240 180 180 180

100 200 100 100 50 50

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

AP

ID

180

75

AP A AP A

IF IF IFR ID

180 180 180 180

150 50 100 50

Contabilitate

80

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

Finanţe Marketing

3

Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară

Sănătate

4

Facultatea de Științe ale educației, Psihologie și Educaţie fizică şi sport

Asistenţă socială

gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune (la Baia Mare) Contabilitate şi informatică de gestiune (la Satu Mare) Contabilitate şi informatică de gestiune (la Alba Iulia)4) Finanţe şi bănci Marketing Marketing Marketing Marketing (la Baia Mare) Marketing (la Marghita) Marketing (la Satu Mare) Marketing (la Satu Mare) Marketing (la Zalău) Asistenţă medicală generală Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Farmacie Medicină Medicină (în limba engleză) Medicină (în limba franceză) Medicină dentară Moaşe Nutriție și dietetică Tehnică dentară Asistenţă socială Asistenţă socială Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă (la Satu Mare) Kinetoterapie şi motricitate specială Psihologie Psihologie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Istorie Limba şi literatura engleză Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză şi germană) Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză şi germană) Relaţii internaţionale şi studii europene Administraţie publică Poliţie locală Administraţie publică4) Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice

AP AP AP AP A AP A A AP A AP A AP AP AP A A A A AP AP A A

IF IF IF IF IF IFR ID IF IF IF IFR IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 300 360 360 360 360 240 180 180 180

50 150 100 75 150 100 50 25 50 75 50 60 25 75 150 75 40 20 100 50 45 50 60

Educaţie fizică şi sport

AP A AP AP A AP A AP A A AP A

ID IF IF IF IF ID IF ID IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

20 50 50 50 60 20 30 20 50 50 100 100

Kinetoterapie Psihologie Ştiinţe ale educaţiei

5

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

Istorie Limbă şi literatură

Limbi moderne aplicate

AP

IFR

180

50

Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe administrative

A AP AP A AP AP

IF ID IF IF IF ID

180 180 180 180 180 180

50 100 50 25 100 50

Ştiinţe ale comunicării

81

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

Ştiinţe politice 6 Facultatea de Științe ale Naturii, Inginerie și Informatică Arhitectură

Jurnalism Ştiinţe politice Ştiinţe politice Conservare şi restaurare de arhitectură4) Biologie Geografia turismului (la Baia Mare) Peisagistică Informatică Informatică Informatică (în limba engleză) Ingineria sistemelor de energii regenerabile Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Silvicultură Silvicultură Ecologie şi protecţia mediului Ecologie şi protecţia mediului (la Satu Mare) Ecologie şi protecţia mediului (la Zalău)

A AP AP AP

IF IF ID IF

180 180 180 180

40 200 200 20

Biologie Geografie Horticultură Informatică

A AP AP A AP A AP AP

IF IF IF IF ID IF IF IF

180 180 240 180 180 180 240 240

35 60 25 75 150 30 30 60

Inginerie industrială Inginerie şi management

AP

IFR

240

50

Silvicultură Ştiinţa mediului

A AP A AP AP

IF IFR IF IF IF

240 240 180 180 180

60 *) 50 80 30

18
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Finanțe și Contabilitate

Contabilitate

2

Facultatea de Drept și Administrație

Finanţe Asistenţă socială Drept Ştiinţe administrative Administrarea afacerilor Cibernetică, statistică şi informatică economică Management Marketing

3

Facultatea de Management - Marketing

Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Asistenţă socială Drept Administraţie publică Administraţie publică Economia comerţului, turismului şi serviciilor Informatică economică

A A AP AP AP A AP AP AP

IF IFR IF IF IF IF ID IF IF

180 180 180 180 240 180 180 180 180

175 50 75 100 100 175 100 100 100

Management Management Marketing Marketing Marketing

A A A A AP

IF IFR IF IFR ID

180 180 180 180 180

150 50 150 50 100

19
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "GEORGE BARIŢIU" DIN BRAŞOV
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

82

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

1

Facultatea de Drept

Drept

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Contabilitate

3 4 5

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Finanţe şi Bănci din Ploieşti Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative din Ploieşti 20
Nr. crt.

Educaţie fizică şi sport Finanţe Ştiinţe administrative Drept

Drept Drept Drept Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Educaţie fizică şi sportivă Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Administraţie publică Administraţie publică Drept (la Ploiești)

A AP AP A AP AP A AP AP A AP AP AP AP AP

IF IFR ID IF IFR ID IF IFR ID IF IF IFR IF IFR IF

240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240

400 250 75 400 300 75 400 200 75 200 75 50 75 50 75

UNIVERSITATEA "BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor Cibernetică, statistică şi informatică economică Contabilitate Finanţe Management

Economia comerţului, turismului şi serviciilor Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Management Management Management (la Baia Mare) Management (la Baia Mare) Drept (la Baia Mare) Drept (la Baia Mare) Ştiinţe politice Educaţie fizică şi sportivă (la Baia Mare)

AP AP

IF IF

180 180

100 100

A A A AP AP AP A AP AP A

IF IF IF IFR IF IFR IF IFR IF IF

180 180 180 180 180 180 240 240 180 180

50 150 100 100 150 100 75 100 100 100

2

Facultatea de Drept

Drept Ştiinţe politice Educaţie fizică şi sport

3

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 21
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1 2

3

Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Politice Facultatea de Administraţie şi Ştiinţe Economice Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Asistenţă socială Sociologie Management Ştiinţe administrative Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie

Asistenţă socială Antropologie Management Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate

A A AP A A AP

IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180

50 50 150 100 30 100

83

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Număr Acreditare Număr de Specializarea/Programul de studii Forma maxim de (A) sau credite de universitare de licență (locația de studenți Autorizare de studii 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și care transfeprovizorie limba de predare2) mânt 3 pot fi rabile (AP) școlarizați

specială 22 INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Teologie *) A funcţionat şi înainte de 1989. 23

Teologie protestantă pastorală*)

A

IF

240

50

UNIVERSITATEA "ANDREI ŞAGUNA" DIN CONSTANŢA
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice Facultatea de Psihosociologie Facultatea de Ştiinţe Economice

Drept Ştiinţe administrative Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe ale comunicării Psihologie Contabilitate Finanţe Management Marketing

Drept Administraţie publică Relaţii internaţionale şi studii europene Jurnalism Psihologie Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Management Marketing

A A A

IF IF IF

240 180 180

100 100 50

2

3 4

A A A A A AP

IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180

75 100 50 150 200 50

24
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Drept

Drept

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor Cibernetică, statistică şi informatică economică Contabilitate

Drept Drept Drept Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Relaţii internaţionale şi studii europene Asistenţă managerială şi secretariat

A A AP A A AP

IF IFR ID IF ID IF

240 240 240 180 180 180

300 75 175 125 100 100

A AP A AP A A AP

IF IFR IF IFR ID IF IF

180 180 180 180 180 180 180

100 75 150 75 100 50 100

Finanţe

3

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaționale

Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe administrative

84

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice

A AP

IF ID

180 180

50 50

25
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGĂLNICEANU" DIN IAŞI 4)
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți funcționare învăţăgeografică de desfășurare1 și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Drept

Drept Ştiinţe ale comunicării

Drept Comunicare şi relaţii publice

A AP

IF IF

240 180

250 60

26
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

Domeniul de licenţă

1 2 3 4

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative Facultatea de Economie

Psihologie Asistenţă socială Ştiinţe politice Administrarea afacerilor

Psihologie Asistenţă socială Ştiinţe politice Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 4) Contabilitate si informatică de gestiune Finanţe si bănci Finanţe si bănci Drept

A A A AP AP A A AP A

IF IF IF IFR IF IF IF IFR IF

180 180 180 180 180 180 180 180 240

75 125 100 75 100 75 175 75 200

Contabilitate Finanţe 5 27
Nr. crt.

Facultatea de Drept

Drept

UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAŞI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Asistență medicală generală Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Medicină dentară Tehnică dentară Jurnalism 4) Comunicare şi relaţii publice
4)

AP AP A AP AP AP

IF IF IF IF IF IF

240 180 360 180 180 180

40 40 60 25 60 60

2

Facultatea de Științe ale comunicării

Ştiinţe ale comunicării

28
Nr. crt.

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1 2

Facultatea de Drept Facultatea de Ştiinţe Economice

Drept Administrarea afacerilor Finanţe

Drept Economia comerţului, turismului şi serviciilor Finanţe şi bănci

A AP A

IF IF IF

240 180 180

100 125 100

29

UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA

85

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP) Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

1

Facultatea de Teologie

Asistenţă socială Limbă şi literatură Muzică Teologie Management

2

Facultatea de Management

Asistenţă socială Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză Pedagogie muzicală Teologie baptistă pastorală Management Management

A AP A A A AP

IF IF IF IF IF ID

180 180 180 240 180 180

40 20 20 40 40 25

30
Nr. crt.

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "PARTIUM" DIN ORADEA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Asistenţă socială Filosofie Limbă şi literatură

Asistenţă socială Filosofie Limba şi literatura engleză Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română Limba şi literatura germană Limba şi literatura maghiară Limba şi literatura română Sociologie Teologie reformată didactică Pedagogie muzicală Arte plastice (grafică) Economia comerţului, turismului şi serviciilor Finanțe și bănci Management

A A A A A AP AP AP A A A A AP A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

35 25 40 30 40 35 40 35 35 25 35 75 50 75

2 3

Facultatea de Arte Facultatea de Ştiinţe Economice

Sociologie Teologie Muzică Arte vizuale Administrarea afacerilor Finanţe Management

31
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice

Administrarea afacerilor Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing Contabilitate

Administrarea afacerilor Afaceri internaţionale Management Management Marketing Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Drept Relaţii internaţionale şi studii europene

AP

IF

180

150

AP A AP A A A A AP

IF IF IFR IF IF IFR IF IF

180 180 180 180 180 180 180 240

150 150 100 100 150 100 150 100

2

Facultatea de Finanţe Contabilitate

3

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării

Finanţe Drept Relaţii internaţionale şi studii europene

AP

IF

180

150

86

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării 4 Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Brăila Contabilitate

Administraţie publică Comunicare şi relaţii publice Jurnalism Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Economie agroalimentară Finanţe şi bănci Management Management Asistenţă socială Administraţie publică Jurnalism Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Management Management Administraţie publică

A A A A

IF IF IF IF

180 180 180 180

100 75 60 250

AP AP AP A AP AP

IFR IF IF IF IFR IF

180 180 180 180 180 180

100 150 150 100 100 75

Economie Finanţe Management 5 Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării din Brăila Asistenţă socială Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării Administrarea afacerilor

6

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea

AP AP A

IF IF IF

180 180 180

75 75 200

Contabilitate

A AP AP A A AP

IF IFR IF IF IFR IF

180 180 180 180 180 180

200 100 150 200 100 75

Finanţe Management Ştiinţe administrative 32
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "ROMÂNO-GERMANĂ" DIN SIBIU
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor Contabilitate Finanţe Inginerie şi management Management Marketing Drept Ştiinţe administrative

2

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Management Marketing Drept Administraţie publică

AP

IF

180

75

A AP AP

IF IF IF

180 180 240

50 75 75

A A A A

IF IF IF IF

180 180 240 180

125 75 125 30

33
Nr. crt.

UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREŞ
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1 2

Facultatea de Drept Facultatea de Ştiinţe Economice

Drept Administrarea afacerilor Contabilitate

Drept Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de

A A AP

IF IF IF

240 180 180

250 100 150

87

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

3 4 34
Nr. crt.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Facultatea de Geografie

Finanţe Psihologie Geografie

gestiune Finanţe şi bănci Psihologie Geografia turismului

A A A

IF IF IF

180 180 180

200 100 120

UNIVERSITATEA "MIHAI EMINESCU" DIN TIMIŞOARA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și transfe- care pot fi 2 3 provizorie limba de predare ) mânt rabile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Management Turistic, Hotelier şi Comercial

Administrarea afacerilor Contabilitate

Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Asistenţă socială Psihologie Limba şi literatura română

A

IF

180

250

AP AP AP AP

IF IF IF IF

180 180 180 180

125 50 50 25

2

Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială Facultatea de Litere 35
Nr. crt.

Asistenţă socială Psihologie Limbă şi literatură

3

UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA
Domeniul de licenţă
Acreditare Număr de Număr Specializarea/Programul de studii Forma (A) sau credite de maxim de universitare de licență (locația de Autorizare de studii studenți 1 funcționare învăţăgeografică de desfășurare și 2 3 transferab care pot fi provizorie limba de predare ) mânt ile școlarizați (AP)

Facultatea

1

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate

2

Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne

Economie şi afaceri internaţionale Limbi moderne aplicate Ştiinţe ale comunicării

Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune Economie şi afaceri internaţionale Limbi moderne aplicate Comunicare şi relaţii publice Jurnalism Informatică

A A A A

IF IFR IF IF

180 180 180 180

50 100 100 30

3

4

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Facultatea de Psihologie Facultatea de Design

Informatică

AP A A

IF IF IF

180 180 180

60 60 75

Drept Ştiinţe administrative Psihologie Arte vizuale

Drept Administrație publică4 Psihologie Design

A AP A A

IF IF IF IF

240 180 180 180

100 50 100 50

6 7

1 Locația geografică de desfășurare a specializării/programului de studii se notează numai în cazul în care este alta decât locația geografică a sediului instituției de învățământ superior. 2 Limba de predare a specializării/programului de studii se notează numai în cazul în care este alta decât limba română. 3 Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă(IFR), la distanţă (ID). 4 Program de studiu aflat în procedură prevăzută de art. 34 din OUG nr. 75/2005, în vigoare la data demarării procedurii de evaluare. *) Capacitatea de şcolarizare urmează să fie stabilită de ARACIS, la solicitarea instituţiilor de învăţământ superior, în cursul anului universitar 2011-2012

88

Anexa nr. 3 SPECIALIZĂRILE/PROGRAMELE DE STUDII acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi 1 FUNDAŢIA "I.D.M." - UNIVERSITATEA ROMÂNO-BRITANICĂ DIN BUCUREŞTI
Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Domeniul de licenţă

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Administrarea afacerilor 2

Administrarea afacerilor

AP

IF

180

125

FUNDAŢIA "PRO-UNIVERSITATE MEDIA" DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Administrarea afacerilor Cinematografie şi media Ştiinţe ale comunicării 3

Administrarea afacerilor Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV) Jurnalism

AP AP AP

IF IF IF

180 180 180

75 60 50

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Limbă şi literatură Ştiinţe ale educaţiei Teologie Asistenţă socială

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Teologie adventistă pastorală Asistenţă socială

AP AP A A

IF IF IF IF

180 180 240 180

30 30 25 35

4 FUNDAŢIA "SAPIENŢIA" - UNIVERSITATEA "SAPIENŢIA" DIN CLUJ-NAPOCA*)
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Cibernetică, statistică şi informatică economică Drept Horticultură Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie industrială Inginerie şi management Limbă şi literatură Limbi moderne aplicate Marketing Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţa mediului Ştiinţe administrative Ştiinţe inginereşti aplicate Calculatoare şi tehnologia informaţiei Cinematografie şi media

Statistică și previziune economică (Miercurea Ciuc) Drept Horticultură (la Târgu Mureş)4) Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba maghiară, la Târgu Mureş) Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba maghiară, la Târgu Mureş) Inginerie și management în alimentația publică și agroturism (Miercurea Ciuc) Literatură universală şi comparată - Limba și literatura engleză (la Miercurea Ciuc) Traducere şi interpretare (la Târgu Mureş) Marketing (Miercurea Ciuc) Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţa mediului 4) Servicii și politici de sănătate publică (Târgu Mureș) Biotehnologii industriale (Miercurea Ciuc) Calculatoare (la Târgu Mureş) Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV,

AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP A A

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 240 240 180

30 40 30 50 50 30 30 50 30 40 30 50 45 40 25

89

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)

Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (la A IF Miercurea-Ciuc) Economie Economie generală (la Miercurea-Ciuc A IF Economie agroalimentară (la MiercureaA IF Ciuc)4) Informatică Informatică (la Târgu Mureş) A IF Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF (la Miercurea-Ciuc) Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare (la A IF Miercurea-Ciuc) Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată (la A IF Târgu Mureş) Limbă şi literatură Limba şi literatura română - Limba şi A IF literatura engleză (la Miercurea-Ciuc) Mecatronică şi robotică Mecatronică (la Târgu Mureş) A IF Sociologie Sociologie (la Miercurea-Ciuc) A IF Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice (la A IF Miercurea-Ciuc) Comunicare şi relaţii publice (la Târgu A IF Mureş) *)Activitatea didactică la specializările instituţiei cuprinse în prezenta anexă se desfăşoară în limba maghiară 5 UNIVERSITATEA "MIHAI VITEAZUL" DIN CRAIOVA
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

180 180 180 180 240 240 240 180 240 180 180 180

100 75 50 50 50 50 40 50 50 50 50 30

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Administrarea afacerilor Contabilitate Drept Finanţe Limbă şi literatură Management

Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Drept Finanţe şi bănci Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) Management

AP AP AP AP AP AP

IF IF IF IF IF IF

180 180 240 180 180 180

100 100 300 100 100 100

6 FUNDAŢIA "ŞTEFAN LUPAŞCU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Contabilitate Management Ştiinţe administrative 7

Contabilitate şi informatică de gestiune 4) Management Administraţie publică

AP A A

IF IF IF

180 180 180

100 50 50

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN IAŞI
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Teologie *)A funcţionat şi înainte de 1989

Teologie romano-catolică pastorală *) Teologie romano-catolică didactică

A AP

IF IF

240 180

50 40

90

8 UNIVERSITATEA "GHEORGHE ZANE" DIN IAŞI
Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Domeniul de licenţă

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Limbă şi literatură Management Ştiinţe administrative Marketing 9

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză Management Administraţie publică Marketing

AP AP AP A

IF IF IF IF

180 180 180 180

100 70 60 50

FUNDAŢIA "AGORA" - UNIVERSITATEA "AGORA" DIN ORADEA
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Cibernetică, statistică şi informatică economică Ştiinţe administrative Contabilitate Drept Management

Informatică economică Poliţie locală Contabilitate şi informatică de gestiune Drept Management

AP AP A A A

IF IF IF IF IF

180 180 180 240 180

100 100 100 100 50

10 INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Filosofie Teologie 11

Filosofie Teologie romano-catolică pastorală

AP A

IF IF

180 240

40 25

FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Administrarea afacerilor Contabilitate Finanţe Management

Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Management

AP AP A A

IF IF IF IF

180 180 180 180

100 100 100 100

12 FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ "ALMA MATER" - UNIVERSITATEA "ALMA MATER" DIN SIBIU
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Administrarea afacerilor

Asistenţă socială Cibernetică, statistică şi informatică economică Contabilitate Drept Economie Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Geografie Inginerie şi management

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii (la Hunedoara) Asistenţă socială Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Drept Economie agroalimentară şi a mediului Afaceri internaţionale (la Bacău) Afaceri internaţionale4) Finanţe şi bănci Geografia turismului Inginerie şi management în alimentaţia

AP AP

IF IF

180 180

75 75

AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 240 180 180 180 180 180 240

75 50 75 100 75 75 75 50 60 50

91

Management Marketing Psihologie Ştiinţe administrative Ştiinţe ale educaţiei

publică şi agroturism Management Marketing (la Bacău) Marketing 4) Psihologie Administraţie publică Administraţie publică (la Hunedoara) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP AP AP AP AP AP AP

IF IF IF IF IF IF IF

180 180 180 180 180 180 180

75 75 75 30 50 75 60

13 FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT "IOAN SLAVICI" - UNIVERSITATEA "IOAN SLAVICI" DIN TIMIŞOARA
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Administrarea afacerilor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Contabilitate Finanţe

Administrarea afacerilor Calculatoare Tehnologia informaţiei Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci

AP AP AP AP AP

IF IF IF IF IF

180 240 240 180 180

120 120 75 120 100

14 SOCIETATEA ATENEUL ROMÂN - UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ "TRAIAN" DIN DEVA
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Administrarea afacerilor Economie şi afaceri internaţionale Informatică

Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economie şi afaceri internaţionale Informatică

AP AP AP

IF IF IF

180 180 180

125 125 100

15 FUNDAŢIA CULTURALĂ "VATRA" - UNIVERSITATEA DE ARTE "VATRA" DIN BAIA-MARE
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Muzică Teatru și artele spectacolului 16

Interpretare muzicală Artele spectacolului (coregrafie)

AP AP

IF IF

240 180

25 25

FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI EUROPEAN F.I.N.E. UNIVERSITATEA WALES - ROMÂNIA DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Management Marketing 17

Management Marketing

AP AP

IF IF

180 180

50 50

FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ "MILENIUM" DIN TIMIŞOARA
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Informatică 18

Informatică

AP

IF

180

50

ASOCIAŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE, ARTE ŞI MESERII DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi

AP

IF

180

200

92

serviciilor 19 FUNDAŢIA "GAUDEAMUS" - UNIVERSITATEA "TOMIS" DIN CONSTANŢA
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Administrarea afacerilor Finanţe

Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii Finanţe şi bănci

AP AP AP

IF IF IF

180 180 180

150 100 100

20 INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE "TIMOTHEUS" DIN BUCUREŞTI
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Teologie

Teologie creştină după evanghelie pastorală

AP

IF

240

30

21

FUNDAŢIA LUMINA - INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST - LUMINA
Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1 și limba de predare2)
Acreditare (A) sau Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3

Număr Număr de maxim de credite de studenți studii care pot fi transferabile școlarizați

Administrarea afacerilor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii Relaţii internaţionale şi studii europene

Administrarea afacerilor Tehnologia informaţiei Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Relaţii internaţionale şi studii europene

AP AP AP AP

IF IF IF IF

180 240 240 180

50 50 50 50

1 Locația geografică de desfășurare a specializării/programului de studii se notează numai în cazul în care este alta decât locația geografică a sediului instituției de învățământ superior. 2 Limba de predare a specializării/programului de studii se notează numai în cazul în care este alta decât limba română. 3 Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă(IFR), la distanţă (ID). 4 Program de studiu aflat în procedură prevăzută de art. 34 din OUG nr. 75/2005, în vigoare la data demarării procedurii de evaluare. *) Capacitatea de şcolarizare urmează să fie stabilită de ARACIS, la solicitarea instituţiilor de învăţământ superior, în cursul anului universitar 2011-2012

93