-1ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
• ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
1.Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
α) Οι αλγεβρικές παραστάσεις όπου μεταξύ των μεταβλητών σημειώνεται μόνο η πράξη του
λέγονται μονώνυμα.
β) Στο μονώνυμο 2xy το 2 λέγεται

και το xy

.

γ) Δύο μονώνυμα που έχουν ίδιο κύριο μέρος λέγονται

.

δ) Η αλγεβρική παράσταση που είναι άθροισμα ανόμοιων μονωνύμων λέγεται
ε) Για να προσθέσουμε μονώνυμα πρέπει αυτά να είναι
αυτό εάν θέλουμε να τα
.

.

ενώ δεν είναι απαραίτητο

στ) Σε μια αλγεβρική παράσταση, η αντικατάσταση των όμοιων όρων με το άθροισμα τους λέγεται
.
ζ) Κάθε ισότητα που περιέχει μεταβλητές και επαληθεύεται για όλες τις τιμές των μεταβλητών
αυτών λέγεται
.
η) Η μετατροπή μιας αλγεβρικής από άθροισμα σε γινόμενο ονομάζεται
θ) Μια αλγεβρική παράσταση ονομάζεται
παρονομαστή.

.

όταν περιέχει μεταβλητή στον

2.Να συμπληρωθεί ο πίνακας.
Μονώνυμο
Α
Β
3xy
xy
2x2y3
5xy3
3
5xy
-2xy3
3x5y2α
2x5y2

Συντελεστής
Α
Β

Κύριο Μέρος
Α
Β

3.Να συμπληρωθούν οι ταυτότητες.
(α+β)2=

(α-β)3=

(α-β)2=

α3-β3=

α2-β2=

α3+β3=

(α+β) =
3

Σπανού Ρωξάνη-Μαθηματικός

Άθροισμα Γινόμενο

α) (3+ )2= + +9α2 β) ( -3x)2=25x2- γ) ( 1 + x) 2 = 2 δ) ( - + +3xy+ )2=25α4-10α2β+ 6.(x-1)2 .(4+3x)(4-3x) x x 7.-24.x6+2x3+1 3. Στήλη Α α) –x2+1 β) (α-1)(α2+α+1) γ) 16-9x2 δ) α2-4α+4 ε) 1-2x+x2 στ) x3+6x2+12x+8 ζ) (x3+1)2 η) (α+1)(α2-α+1) θ) –1+2x-x2 Σπανού Ρωξάνη-Μαθηματικός Στήλη Β 1.Να χαρακτηριστεί κάθε μία από τις παρακάτω ισότητες σαν Σωστή ή Λάθος.Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με το ίσο του στη στήλη Β.(1-x)(x+1) 5.(α-2)2 2. (Αν η ισότητα είναι λάθος να γράψετε δίπλα την Σωστή) a )2 x 2 y + 3x 2 y = 5 x 4 y 2 β )4 xy 2 + xy 2 = 4 xy 2 γ )2α 2 β − 6αβ 2 = −4α 2 β 2 δ )3αβ 2 − αβ 2 = −4αβ 2 ε )(2αxy) ⋅ (3axy) = 6axy στ )(α 2 β 2 ) ⋅ (4αβ x) = 4α 3 β 3 x ζ )( x + y) 2 = x 2 + y 2 ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ (α+β)(γ+δ)= + + α(β+γ)= α(β-γ)= + + - Θυμάμαι!!! 5.(x+2)3 6.-(x-1)2 10.α -1 9. ( − 2)( + 2) 2 2 3 8.α3+1 4.Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες.

-37. α) (α+β)2=α2+2αβ+β2 β) (α-β)2=α2-2αβ+β2 γ) (α-β)(α+β) = α2-β2 δ) (α+β)3=α3+3α2β+3αβ2+β3 ε) (α-β)3=α3-3α2β+3αβ2-β3 Σπανού Ρωξάνη-Μαθηματικός x . Α)Δύο ή περισσότερα μονώνυμα είναι όμοια αν : α) Οι συντελεστές τους είναι ίσοι β) Έχουν ίδια τα κύρια μέρη γ) Έχουν τον ίδιο αριθμό μεταβλητών δ) Οι συντελεστές τους είναι αντίστροφοι αριθμοί Β) Η παράσταση είναι 2x2y+3xκyλ μονώνυμο αν: α) λ=1 και κ=2 β) κ=1 και λ=2 γ) λ=κ=3 δ) λκ=2 Γ) Αν α=-1 και β=-2 τότε η αριθμητική τιμή της παράστασης 3α3+2β είναι : α) 7 β) –1 γ)-7 δ) 1 ε) 5 Δ)Αν x2=x+3 τότε το x3 είναι: α) x+6 β) x2+3x+3 γ) 4x+3 δ) 4x3+3 ε) x2+27 Ε) Η περίμετρος του σχήματος εκφράζεται με την παράσταση: x α) 6x β) 2x(1+2 2 ) 2 δ) x +4x 2 ε) 2x(1+ 2 ) γ) 2x+3x 2 ΣΤ) Τα μονώνυμα (λ2-1)α2βλ. 8α2β3 είναι όμοια αν το λ είναι : α) 3 β) –3 γ) 3 ή –3 δ) 9 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ 1.Να επιλέξετε την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.Να αποδειχτούν οι ταυτότητες.

-4- στ) α3-β3=(α-β)(α2+αβ+β2) ζ) α3+β3=(α+β)(α2-αβ+β2) 2.Κοινός παράγοντας 2.Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις.Ομαδοποίηση 3.Ταυτότητες 4.Τριώνυμο γ)x2+2x-35 θυμάμαι!!! δ)25α2-20αβ+4 ε) 2xω-9y-6x+3yω Σπανού Ρωξάνη-Μαθηματικός . α) 81 α2-49β2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ Η μετατροπή μιας παράστασης από άθροισμα σε γινόμενο β)2x4-2x3+3x-3 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1.

Να απλοποιηθούν τα κλάσματα α 3 −α α) 2 = α −α β) (2 β − 3α ) 2 = 4 β 2 − 9α 2 γ) x 3 + 2x 2 − 2 − x = x 2 + 3x + 2 Σπανού Ρωξάνη-Μαθηματικός 1= 22= 32= 42= 52= ΤΕΛΕΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 62= 112= 162= 2 2 7= 12 = 172= 82= 132= 182= 2 2 9= 14 = 192= 102= 152= 202= Χρήσιμα για τη διαφορά τετραγώνων ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για απλοποίηση κλασμάτων απαραίτητη παραγοντοποίηση αριθμητή και παρονομαστή .-5στ) x2-9x+18 ζ) 15αx2-20αx2 η) α3-25α 2 ΤΡΙΩΝΥΜΟ x2+αx+β Ψάχνω δύο αριθμούς που έχουν άθροισμα α και γινόμενο β 3.

-6- x − 25 δ) 2 2x + 6 = x + 10x + 25 x +3 2 4.Να αποδειχτούν οι ισότητες α) (α+β)2+(α-β)2=2(α2+β2) β) (x-y)2-(y-x)2=0 γ) (x+y)2-(x-y)2-4xy=0 δ) (α2+αβ)2-(α2-αβ)2=4α3β ε) (x+2)3-3(x+2)2+3(x+2)-1=(x+1)3 στ) α2+(2α+5)2=(α+4)2+(2α+3)2 Σπανού Ρωξάνη-Μαθηματικός ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην ιδιότητα των δυνάμεων (αβ)ν=ανβν π.χ (2x)2=4x2 .

Ποιους τρόπους παραγοντοποίησης γνωρίζετε.*******(σελ.******(σελ. Ποια μονώνυμα καλούνται όμοια . συντελεστής.Τι ονομάζεται αλγεβρική παράσταση και τι αριθμητική τιμή της παράστασης.33) 4.*******Να γράψετε τις κυριότερες ταυτότητες.30) 5.(σελ.34) 7.(σελ.25) 2.38) 9. κύριο μέρος.Τι ονομάζεται πολυώνυμο.**Τι ονομάζεται ταυτότητα.-7- • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1.30) 6.26) 3.Πως πολλαπλασιάζουμε δύο πολυώνυμα.38) 8.**(σελ.(σελ.42) 10.54-57) Σπανού Ρωξάνη-Μαθηματικός .Τι ονομάζεται αναγωγή ομοίων όρων.(σελ.(σελ.43-44) 11.Πως πολλαπλασιάζουμε μονώνυμο με πολυώνυμο.(σελ.(σελ.******Τι ονομάζεται μονώνυμο.Πως πολλαπλασιάζουμε μονώνυμα.Πώς προσθέτουμε μονώνυμα.(σελ.