PJJ SEMESTER 3 KRP 3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH [PENILAIAN KURSUS

]

Peperiksaan Akhir . Ringkasan Pemarkahan: 1 refleksi tajuk yang berkualiti x 4 mrkh x 5 tajuk = 20 markah BAHAGIAN B: Perbincangan Tajuk Pelajar akan membaca bahan-bahan rujukan yang relevan dan berbincang secara berterusan tentang/berkaitan mana-mana 5 (LIMA) tajuk daripada tajuk-tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013 yang diberi selain daripada 5 (LIMA) tajuk yang telah dipilih di BAHAGIAN A. Kerja Kursus . Pensyarah/Tutor E-Learning akan menetapkan 5 (LIMA) tajuk ini untuk perbincangan dan membuka 5 ruangan dalam forum MyGuru3.PENILAIAN Penilaian bagi kursus KRP 3013 adalah berasaskan kepada berikut: 1. Sila ikuti arahan Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing melalui MyGuru3. Refleksi Tajuk (20%) B. Sila ikuti arahan Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing melalui announcement dan ruangan forum . Kerja Kursus (60%) Kerja kursus mengandungi 3 (TIGA) bahagian: A. Tarikh akhir penghantaran Refleksi Tajuk ini ialah pada hari terakhir minggu 10. Penghantaran bagi tugasan ini ialah melalui tapak assignment yang akan dibuka oleh Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing.60% 2.40% Pelajar wajib terlibat dalam kedua-duanya iaitu Kerja Kursus dan Peperiksaan Akhir bagi kursus ini. 5 (LIMA) tajuk dan format refleksi tersebut akan ditentukan oleh Pensyarah/Tutor E-Learning masing. Forum Tajuk Terbuka (20%) BAHAGIAN A: Refleksi Tajuk Pelajar akan membuat refleksi ke atas mana-mana 5 (LIMA) tajuk daripada 12 (DUA BELAS) tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013 yang diberi. Perbincangan Tajuk (20%) C.

. Pelajar diminta menjawab semua soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain.5 mrkh x 5 soalan = 10 markah NOTA PENTING i. Perlu diingat bahawa keaslian adalah diberi keutamaan. Walau bagaimanapun lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. Penilaian adalah berasaskan kepada kualiti (tidak kurang 150 perkataan dengan menyatakan rujukan-rujukan yang relevan dan menepati kehendak tajuk) dan kekerapan melebihi 2 kali perbincangan bagi setiap tajuk. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. Kebernasan idea pada tahap Sarjana Muda adalah aspek kualiti yang diambil kira. Tarikh penutupan Perbincangan Tajuk ialah pada hari terakhir minggu 10. Markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan ialah 2 (DUA) markah. Markah diperuntukkan bagi perbincangan ini ialah 2 (DUA) markah.dalam kumpulan MyGuru3 masing-masing. Ringkasan Pemarkahan: 5 jwpn soalan forum yang berkualiti x 2 mrkh = 10 markah 4 respon kpd rakan yang berkualiti x 0. Pelajar juga dimestikan memberi respon/pandangan/ ulasan/penambahan/ komentar terhadap jawapan 4 rakan yang lain bagi setiap satu soalan forum. ii. Ringkasan Pemarkahan: Minima 2 perbincangan tajuk yang berkualiti x 2 mrkh x 5 tajuk = 20 markah BAHAGIAN C: Forum Tajuk Terbuka Pelajar perlu memberi respon kepada 5 (LIMA) soalan forum yang diberi oleh Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing-masing berasaskan mana-mana 12 (DUA BELAS) tajuk (terbuka) yang terdapat dalam modul KRP3013. Ketidakaslian tidak akan dipertimbangkan untuk penilaian.

Peperiksaan Akhir (40%) Pelajar wajib menduduki Peperiksaan Akhir di akhir semester. Kertas soalan peperiksaan terdiri daripada 40 (EMPAT PULUH) soalan objektif aneka pilihan. . Peruntukan waktu untuk peperiksaan akhir ialah selama 1 jam.iii. Kesemua soalan yang dikemukakan adalah berasaskan kepada tajuk-tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013 yang diberi. Sebarang kelewatan akan ditanggung oleh pelajar. Ketepatan tarikh dan waktu perlu diberi pertimbangan utama.