Impresum

2

Dnevnik revolucije

Fatmir Alispahi}

Dnevnik revolucije

Tuzla, 2005.
Dnevnik revolucije 3

4

Dnevnik revolucije

U funkciji predgovora

Fatmir Alispahi}, vo|a islamske revolucije u Bosni
Oslobo|enje se, za~udo bez puno dvoumljenja, odlu~ilo ukinuti dobro ~itanu kolumnu. Pitanje je: za{to?
Ljiljan

Knji`evnik i publicist Fatmir Alispahi} u posljednoj godini vi{e puta je do`ivio reduciranja svojih stvarala~kih sloboda, ugro`avanja ljudskih i profesionalnih prava – a sve zbog o{trog kriti~kog jezika, koji je ve} dugo trn u oku centralnom komitetu. Ljiljan je pisao uglavnom o svim nasrtajima vajnih demokrata na li~nost kolege Alispahi}a. Prisjetimo se… U ljeto pro{le godine Glavni odbor SDP-a je kao prvu ta~ku svog dnevnog reda imao pisanje Fatmira Alispahi}a u Oslobo|enju. Na sjednici je re~eno da bi Alispahi} u svojim kolumnama trebao o Tuzli i SDP-u pisati sve najljep{e, jer je zaposlen u Op}ini Tuzla, gdje je vlast SDP… Kakve veze ima slobodno Alispahi}evo stvarala~ko vrijeme sa ~injenicom da je zaposlen u Op}ini? Njegov autorski rad je stvar njegove li~ne stvarala~ke slobode, a ne vlasni{tvo SDP-a. Valjda.

Kameleoni u vi{e verzija
Poslije }e se dogoditi prekid Alispahi}eve saradnje sa Nezavisnim novinama, po direktivi iz me|unarodnih organizacija, koje su poru~ile – da nije zgodno da autor koji objavljuje onakve tekstove u Oslobo|enju bude saradnik Nezavisnih novina. Od Nezavisnih je tra`eno da ukinu Alispahi}evu kolumnu, a za pretpostaviti je da su sli~ni pritisici vr{eni i na Oslobo|enje u kome je od 1999., svakog utorka, objavljivana Alispahi}eva Diwanhana. Alispahi} je sam prekinuo saradnju sa Nezavisnim i javno tra`io da se ispita – ko prekidom saradnje s njim ucjenjuje Nezavisne novine. U me|uvremenu, Fatmir Alispahi} se na{ao na udaru Be{lagi}eve oligarhije jer je obznanio kako je firma ~uvenog zeta Berbi}a – Kameleon, bila doma}in gostima iz Novog Sada, koji su pravili {prdnju sa islamom, ezanom, Kapijom… Alispahi}u se nikad nije zaboravilo ni to {to je prvi kriti~ki pisao o proslavi pobjede SDP-a u selima oko Lukavca, s krmetom na ra`nju. Ni to {to je analiti~ki otkrio gre{ke u kampanji Selima Be{lagi}a, koji je zbog toga dugo bio guverner u leru, itd. itd. Istrajavanje na objektvnosti Alispahi}a je ko{talo utoliko {to se njegova kancelarija u Op}ini pretvorila u samicu, a to je odve} atestirana kazna za neposluh prema Titu i Partiji. No, niko nije mogao o~ekivati da }e tuzlanska i kantonalna vlast i}i tako daleko da otvore Alispahi}evu privatnu elektronsku po{tu i da to objave putem Fronta slobode, ~iji tira` je otkupljen i dijeljen besplatno po ulicama Tuzle, haustorima, kafi}ima. Sam Be{lagi} je na sjednicu Glavnog odbora SDP-a dopremio 1000 primjeraka – da se dijeli po Sarajevu. Guverner Be{lagi} je u svojoj izjavi za javnost nesmotreno priznao da je imao vezu sa hakerima. Zapravo, imao je vezu
Dnevnik revolucije 5

sa op}inskom slu`bom za informacione sisteme putem koje se, kako je potvrdio server Delta, direktno u{lo u Alispahi}ev kompjuter. Alispahi} je odmah slu~aj prijavio Policiji i Tu`ila{tvu, uz dokaze da su funkcioneri op}inske i kantonalne vlasti sudjelovali u ovom krivi~nom djelu. Do dana dana{njeg nije se javio niko iz Policije ni iz Tu`ila{tva. [ute i OHR i OSCE.

Crvena islamska revolucija
Po~etkom februara Front slobode je objavio dokument SDP-a u kome se tvrdi da je organiziranje Bo{nja~kog dijaloga priprema za dizanje islamske revolucije, koju finansira Iranska ambasada u BiH. Na ~elu islamske revolucije, navodno, bio bi Fatmir Alispahi}. SDP nikada nije demantirao ovaj skandalozni dokument. Nije se oglasio ni OSCE kome je Alispahi} uputio predstavku. Indikativno je da ni jedna dnevna novina nije objavila Alispahi}ev demanti ovih optu`bi, niti je ijedno novinarsko udru`enje ustalo u za{titu svoga kolege. Katul-ferman je odaslan i trebalo je jo{ samo neutralizirati neprijatelja u Oslobo|enju, odnosno ukinuti Alispahi}evu kolumnu Diwanhana koja, redovno izlazi skoro dvije godine i izuzetno je ~itana. U jeku gu`ve oko provaljivanja u Alispahi}ev kompjuter, glavni i odgovorni urednik Oslobo|enja Mirko [agolj mu je, ka`e nam Alispahi}, uputio pismo sljede}e sadr`ine: Po{tovani kolega Alispahi}u, molim Te, nemoj tra`iti i o~ekivati od “Oslobo|enja” da se na neprincipijelan i neprofesionalan na~in uklju~i u taj spor, ni svojim kolumnana koje “Oslobo|enje” redovno objavljuje, ni drugim tekstovima koje nam {alje{. Povod za ovo pismo jeste Tvoje javno obra}anje novinarskim i sindikalnim organizacijama u kome tra`i{ za{titu svojih gra|anskih i profesionalnih prava, upu}eno i “Oslobo|enju”. “Oslobo|enje” je svoj odnos prema spomenutom slu~aju, zasad, izrazilo kroz nekoliko objavljenih tekstova, na profesionalan na~in, prezentiraju}i relevantna mi{ljenja “strana u sporu”. Tebe molim da kolumne koje {alje{ “Oslobo|enju” ne koristi{ kao tribinu za svoje osobne stavove u obra~unu s nekim i s ne~im. Ukoliko ne mo`e{ toga da se oslobodi{, bilo bi najbolje da saradnju prekinemo – napisao je [agolj 23. velja~e 2001. godine. Istog dana Alispahi} mu je odgovorio: F.A. nije nikada kolumnu koristio za “osobne obra~une”, kao {to je to, recimo, bilo dopu{teno Slavi Kuki}u kada je cijelu kolumnu napisao protiv F.A. Ne znam otkud Vam pomisao da “tra`im i o~ekujem da se “Oslobo|enje” na neprincipijelan na~in uklju~i u spor”. Ni s kim u “Oslobo|enju” ja nisam kontaktirao po ovom pitanju. Moje obra}anje novinarskim organizacijama je upu}eno svima, pa i “Oslobo|enju”. Koliko je profesionalan odnos “Oslobo|enja” prema ovom slu~aju, dokazuje ~injenica da mene niti je ko {ta pitao, niti je iko makar citirao dio navoda iz moga obra}anja. Metnut sam ustranu, bez mogu}nosti da i{ta ka`em. Dvije stvari su bitne: 1) uz pomo} kantonalne i op}inske vlasti objavljena je moja privatna prepiska, {to je krivi~no djelo, 2) la`no sam optu`en da sam iznosio povjerljive informacije iz Sektora za informisanje, a sve informacije su svakako javne. Ovo su ~injenice koje ne zanimaju tu orvelovsku kuhinju. Za mene je poni`avaju}e obja{njavati ne{to {to je razumljivo – napisao je Alispahi} Mirku [agolju.

Rafali na Alispahi}a
I na koncu, katul-ferman iz Oslobo|enja je stigao mjesec poslije, 21. marta, u kome pomo}nik gl. i odg. urednika Sejad Lu~kin obavje{tava Alispahi}a da se ukida kolumna Diwanhana, i da Oslobo|enje prekida saradnju. U obrazlo`enju se ka`e: Po{tovani kolega Alispahi}u, razlog {to ti se obra}am ovako, pomalo slu`beno, iskreno da ka`em, je prvo moje li~no, a onda i nezadovoljstvo uredni~kog
6 Dnevnik revolucije

kolegija “Oslobo|enja” zbog sadr`aja tvoje posljednje kolumne, objavljene u utorak, 20. marta. Ocjena je naime da si zlupotrijebio stranice “Oslobo|enja” za promovisanje svojih politi~kih aktivnosti. Da te podsjetim, sadr`ina cijele kolumne bila je posve}ena aktivnostima Bo{nja~kog dijaloga. To ~ime se bavi{ tvoja je osobna stvar i niko, a pogotovo ja, nema pravo da ti popuje zbog toga i izigrava komesara. No, ono {to nije zdravo po novinu je brkanje li~nih aktivnosti sa temama u tekstovima, Odluka ure|iva~kog kolegija je da se prkine dalje saradnja sa tobom – napisao mu je Sejad Lu~kin. U Lu~kinovom priop}enju znakovito je nekoliko stavova koji otkrivaju da je odluka o raskidu saradnje bila ranije donesena i da se samo ~ekao pogodan razlog za njenu provedbu. Prvo, Lu~kin tvrdi da je Alispahi} promovisao svoje politi~ke aktivnosti, kao da je Bo{nja~ki dijalog politi~ka stranka, a Alispahi} politi~ar. Lu~kin tvrdi da je Bo{nja~ki dijalog Alispahi}eva osobna stvar, a sadr`aj kolumne govori o dru{tvenoj, bo{nja~koj, pojavi koja za`ivljava u svim kantonima s bo{nja~kom ve}inom, ali i drugdje, o pojavi u kojoj sudjeluju hiljade Bo{njaka… No, o~ito Oslobo|enje je tra`ilo razlog da ispo{tuje naredbu o prekidu saradnje sa Fatmirom Alispahi}em. Razlozi su im na klimavim nogama. [ta je sljede}e u rafalnom ugro`avanju profesionalnih i gra|anskih prava knji`evnika i publiciste Fatmira Alispahi}a?
Br. 427, 26. III - 2. IV 2001.

Dnevnik revolucije

7

Dnevnik revolucije

Gu`va u d`enetu
Vitalnost memorije o genocidu podrazumijeva ispisivanje trajne optu`nice protiv poma}ehljene nam Evrope
Postoje brojni dokazi koji svjedo~e da je dejtonski server namjerio zaboravom zasuti pam}enje zlo~ina kojima smo bili izlo`eni, a u kojima je (ne)~injenjem sudjelovala me|unarodna zajednica. Ta nakana se sprovodi putem ideologiziranih medija, ili {to bi se jezikom Drugog svjetskog rata kazalo – kvislinga i narodnih izdajnika. Izranjavan i traumatiziran narod je pogodno tle da mu se servira strate{ka la` po kojoj je zaborav uvjet za pomirenje naroda i prosperitet BiH. Ma jel, matere ti! U promi{ljanju ovog pitanja, valja po}i od zainteresiranih strana koje sudjeluju u (de)blokadi pam}enja. Ova ~ehovljevska drama ima najmanje ~etiri lika: prvi, me|unarodna zajednica, ma {ta pod tom ergelom podrazumijevali; drugi, kleronacionalisti~ke oligarhije, od kojih svaka stradanje svog naroda koristi kao jeftini marketin{ki argument; tre}a, demokratska alternativa (ova Alijansa za fild`an), koja samo na ovih 24 odsto bh. teritorije uspijeva sljepa~ki i ponizno sprovoditi direktivu o brisanju pam}enja; ~etvrti, narod, podijeljen na ona dva koji smiju pamtiti, i ovaj, saburli bo{nja~ki, koji u zbunjenosti ne samo da je dostigao, ve} i nadma{io svog u~itelja, vo|u, maocetunga i mahatmu. Po}erajmo redom…

Chronicus yevrejicus smrtus
Ono {to zovemo me|unarodnom zajednicom skupljeno je oko slatkorje~ivih proklamacija koje u dodiru s barbarskim ponorima 20. stolje}a gube svaki smisao. Njih nisu uzbu|ivali pogoni za istrebljenje Jevreja u Drugom svjetskom ratu sve dok Hitlerova me}ka nije zaigrala pred , Britanijom, Francuskom… Pa ni tad. Sve do potkraj 60-tih godina zlo~ini u Drugom svjetskom ratu nisu imenovani kao holokaust nad Jevrejima. Memorija o holokaustu isklju~ivo je postignu}e samih Jevreja. Za{to? Pa zato {to hronika jevrejske smrti otkriva moralni ponor svjetskih sila koje su se nakon Jalte imenovale humanisti~kim pravednicima; a zapravo im je du{a golema k’o u {ibicara. Nirnberg je bio davno, kao {to }e i Ha{ki tribunal nekada postati davnost. Ovo je pri~a o bh. i bo{nja~koj stvarnosti koja bi zauvijek trebala biti zasnivana na pam}enju genocida. Jer tamo gdje prestaje pam}enje otpo~inje nestajanje. [ta je uop}e mogla o~ekivati ova krhka i zakr`ljala zemlja? [ta su mogli o~ekivati Bosanski Muslimani koji se, kao i Jevreji, percipiraju kao dobro}udni tumor u evropskom tkivu? Ni{ta, izuzev onog {to im je namijenjeno. Evropski projekat politi~kog, ekonomskog, pa biolo{kog saka}enja Bo{njaka inkompatibilan je instituciji memorije o bosanskoj tragediji. On mo`e uspjeti samo rastakanjem patriotske svijesti u Bo{njaka, ~iji temelj je upravo u instituciji memorije o stradanju. Vitalnost memorije podrazumijeva ispisivanje trajne optu`nice protiv poma}ehljene nam Evrope. Stoga se OHR i OSCE orvelovski name}u kao alfa (nije
8 Dnevnik revolucije

ba romeo) i omega (nije ba opel) na{e percepcije. Sve je pod kontrolom. Ovo {to mislimo da vidimo volja je te hobotnice koja svojim kafkijanskim pipcima oblikuje sinteti~ku stvarnost.

Apartmans in the geneth
Kao kad bi u FAP nasuli rakije a u insana nafte, tako je i Bosna zaribala kad su je za~ere~ile kleronacionalne {izofrenije. Na minderu su kikotavo trljali ruke kad su primijetili gu`vu u d`enetu. Narod se toliko vratio vjeri da smo imali malo hod`a da isklanjaju pohajle narud`bu (Spavajte mirno, rata ne}e biti) d`enaza. Svoju pravednost dokazivali smo svojim smrtima, `rtvovanjem, kao u predhistorijski vakat. U`ivali smo u boli koju nam nanose. Dogodi nam se masakr a mi uzviknemo: Goooool! Udri brigu na veselje! - Ne mogu oni pobit kol’ko Muslimanka mo`e rodit’! - uzvikivao je jedan visoki {iltetlija iz SDA. [izofrenija! Bolest koja je nahrupila onog ~asa kada su Bo{njaci, srljaju}i u nacionalno organiziranje, izdali svoje interese, ostvarive jedino multietni~kom politi~kom opcijom; bolest se razvijala kroz panislamizaciju, a time i atrofiju, dr`avnih atributa. Iz tog moralnog i duhovnog septikuma nije se moglo ni okotiti i{ta drugo osim blasfemije bh. i bo{nja~ke `rtve. Ne samo da su iz pam}enja genocida odstranjeni nebo{njaci (recimo, u Sarajevu), ve} i oni Bo{njaci koji poti~u iz antifa{isti~kih, ateisti~kih, neminderlu~kih familija. SDA je apartmane u d`enetu rezervirala samo za svoje ideolo{ke sljedbenike. U kleroideologizaciji `rtve bilo je neizvodljivo stvarati op}u bh. ili op}u bo{nja~ku memoriju. To potvr|uje da {erijatsku SDA ne zanimaju ni Bosna ni Bo{njaci. Pam}enje o stradanju u bh. kataklizmi u druga dva bh. naroda je uvezano, po hegemonisti~koj liniji, na servere u Beogradu i Zagrebu. Oni znaju {ta rade. Tre}i faktor u zlopletu na{e amnezije jeste ugostiteljska politi~ka organizacija koju su staljin~i}i krstili/kri`ali kao Alijansu za promjene. Zapravo, to je jedno lutkarsko pozori{te u kome se marionete {igicaju u ritmu ove ~ere~enije. Njihovo nije da misle, njihovo je da slu{aju i da direktive ponavljaju. Moralna i patriotska beski~menost je cijena varljive krune. Ovdje, jel, nije bilo genocida, svi su isto krivi i svi su isto stradali, bila je to istorijska gre{ka, i u interesu pomirenja, povjerenja, itd. amneziju treba slaviti kao patriotizam. Onaj ko pomene genocid nad Bo{njacima, taj je protiv demokratskih promjena, taj je mud`ahedin, agent tajne SDA sile… Ti kvislinzi koji suvereno vladaju na ovih 24 odsto bh. teritorije imaju zada}u da sprovedu ekonomsko razvaljivanje Bo{njaka. ^injenice o nastavku bo{nja~kog stradanja (tre}inu pobit, tre}inu raselit, a tre}inu u manjinu) najve}a su opasnost za taj projekat. Time je jasno da su parole o bosanstvu i multikulturalnosti kojima ma{e SDP-Alijansa – obi~na {vercerska lafina. Ustoli~enje policijsko-politi~kog aparata do golog otoka }e zao{triti mogu}nost borbe za ljudska prava Bo{njaka. I borbe za bosansko-bo{nja~ko pam}enje. Jer ovdje je odve} sve bo{nja~ko ekstremisti~ko, a sve srpsko i hrvatsko multikulturno. Ma i|i bi`i.

People sidaun nacko
[ta o~ekivati od naroda koji je stolje}ima politi~ki odgajan na strahu od svoga mi{ljenja? To je ve} genetski problem. Na{ narod je srihtan da ne misli. Budu}i da politi~ko-dru{tvena hijerarhija na gore opisani na~in percipira pitanje stradanja i pam}enja, posve je logi~no {to nam narod okre}e glavu od `rtava svoje tragedije. Svoju mentalnu konfuziju narod natapa ponudom svakojakih mobitelskih, folkerskih, {lja{te}ih sadr`aja. Kao da nam se amaba{ ni{ta nije dogodilo. Bo{nja~ka tragedija raspolu}ena je linijom koja dijeli one koji su izgubili bli`nje, i one koji nisu izgubili nikog. Ko danas suosje}a sa `enama Srebrenice? Za mnoge su to obi~ne seljan~ure koje nam u dimijama i sa {amijama kvare ovu
Dnevnik revolucije 9

koji se poja~ava ekspanzijom amnezije? Postoji. Postoji li mogu}nost da se prevari taj sudbinski vrtlog. II 2001. da nemamo veze s tim srebreni~kim jadom.prosperitetnu. Voljeli bi. Niko jo{ nije uspio pobje}i od svojih ro|aka sa sela. Ali to je ve} stvar demokratske revolucije. 10 Dnevnik revolucije . 21. Narod sjedi ‘nako. 18. Narod nije kriv {to su ga vrijeme i prostor oslijepili. Zalud dulaz. ki~erajsku predstavu o nama. Br. Provale te kad-tad. jel. dok mu se egzistencijalni kapital topi kao led u pokvarenom fri`ideru. Uloga naroda u sasu{enom ba{tiniku memorije time ne postoji.

putem strate{kog raseljavanja. na{ao se u ognju realnosti.Dnevnik revolucije Globalizacija i doma}i glabatori Alijansa za promjene nema nikakvog preporoditeljskog projekta za BiH. velikosrpska. Jedan je ukopan u vi{estoljetno despotsko naslije|e koje nas ve} genetski (andri}evski) odre|uje kao beski~mena. Drugi korijen je u bliskom iskustvu bola i izdaje. U startu valja znati da ne mo`emo mijenjati hroni~ne evropske bolesti. da nas ne podsjeti na bol koja traje. na{ olimpijski ponos. krsta{ke fobije i Dnevnik revolucije 11 . Jer da budalasto ne vjerujemo u virtualnu stvarnost. delo`acije) kako bi ra{~avrljene zadnjice zadr`ali u foteljama za robote. u promi{ljanju ovih pitanja nikada ne smijemo zaboraviti {izofreni~arsku ulogu SDA koja je. da nas ne dotakne. pripremila teren za dokusurivanje Bo{njaka i BiH. muslimani. puzava i sluzava stvorenja koja samo igrom slu~aja jo{ tumaraju svojom paraplegi~nom zemljom. na{ socijalisti~ki mir. velikohrvatska. ~etvrta i najopasnija – kvislin{ka. da rat za uni{tenje BiH nije gotov. Dakako. i da nismo. i nadasve. o kojima odve} odlu~uje okupatorski politbiro. Robbotty rashchawrljenih guzzicca Ova dva kraka traume ~ine klimavu okosnicu na{eg identiteta koji nije sposoban da postavi jasne stavove u promi{ljanju stvarnosti. sklepana od doma}ih izdajnika koji ne pre`u od sadisti~kih i`ivljavanja nad vlastitim narodom (npr. a koju ubla`avamo `deranjem sedativnih la`i i obmana. dijelom potkupljeno od okupacionih sila koje rade za bratstvo Franje Tu|mana i Slobodana Milo{evi}a. tre}a. isprepadano. osiroma{enja i poni`avanja bo{nja~kog naroda… Mi nemamo snage da se suo~imo s vagonima ~injenica koje dokazuju da ~etiri politi~ke vojske ve} glabaju ono {to je ostalo od multietni~ke ideje BiH: prva. Bez tog suo~enja nemogu}e je govoriti o zaustavljanju procesa koji idu ka totalnom uni{tenju svega {to smo podrazumijevali pod pojmom Bosne i Hercegovine. O tome je mnogo govoreno. koju nam kao LSD serviraju ovda{nji kvislinzi po direktivi na{ih provjerenih prijatelja iz Svijeta – suo~ili bi se s ~injenicom da agresija na BiH jo{ uvijek traje. snivaju}i fild`an u srcu Evrope. Mo`e li se {togod promijeniti u ovom usudskom obrascu? Dakako. A suo~enja nema jer je ovo dru{tvo traumatizirano. da se privodi kraju razvaljivanje bosanskohercegova~kog politi~kog i ekonomskog potencijala. Kao prebijena ma~ka bje`imo od svega {to se kre}e ovim vremenom. jer smo. u kome smo razvaljivani i s vana i iznutra. jer se politi~ki horizonti SDP-a sljepa~ki poklapaju sa antibosanskim planovima njihovih stranih {efova Bosansko dru{tvo nema snagu da se suo~i sa stvarno{}u u kojoj brzinom dana odumiru ova zemlja i njeni ljudi. druga. Trauma iz koje proizilazi na{a zagubljenost u vremenu i prostoru ima dva korijena. me|unarodna.

naroda. Nemogu}e je to o~ekivati ni od raznoraznih nevladinih organizacija. a ispru`it }e se dokle mi pustimo. Taman posla da neka od ovih organizacija ka`e tra~ak istine o ugro`enosti bosanske Bosne kroz razvaljivanje jednog od tri konstitutivna bh. Kao da je bosanstvo mogu}e bez jednakopravnosti svih bh. ali im i frekvencije jal daju jal uzimaju stranci – da kriti~ki progovore o pojavama koje doprinose daljem razaranju dr`ave Bosne i Hercegovine. Ha. Odmah bi im pipe bile zavrnute. III 2001. onda su to Bo{njaci koji nisu dobili svoje zastupnike iz tri kantona. Za{to se onda ~uditi razdru`ivanju? Treba se ~uditi Alijansi koja je po stranoj direktivi pristala da legitimizira ugro`enost Hrvata. jer se politi~ki horizonti SDP-a dibidus poklapaju sa naumima njihovih stranih {efova. jer bo{nja~kom narodu. Ali. 19. terorizmom. 17. ka`u. spre~ava bo{nja~ki povratak. Povratak Bo{njaka bosanstvu bi. Nemogu}e je o~ekivati od tzv. Na{ problem je u nemanju kriti~kog stava. Kako da ga i imamo kad je sve {to je ulagano u demokratiju. a iza kojih upravo stoje – stranci. sukladno nacionalnim interesima. Nakon {to se OSCE-ovom vijagrom HDZ digao iz mrtvih. neovisnih medija. To je dobro. Odatle poti~u i tu skon~avaju sve na{e sudbinske ublehe. Prvo su OHR i OSCE pred izbore izre`irali homogenizaciju hrvatskog bira~kog tijela. koje finansiraju stranci. Ono {to valja raspoznati jeste podvala koja se odumiru}im bosanskim patriotima nudi putem instanci koje sebe hvalospjevno odre|uju bosanstvom. o}erali smo SDA u rasulo. neovisnost medija – ostalo pod jarmom me|unarodne zajednice. To su konstante koje }e vazda biti usmjerene protiv nas i na{e zemlje. A mi smo po prirodi gostoljubivu ljudi. Br. Ali oni nemaju nikave nakane. trebao magnetizirati i druga dva naroda. i osloboditi ih separatisti~ke {izije. OSCE i OHR su nalo`ili da HDZ ne mo`e dobiti ni komadi} vlasti. a Hrvati su dobili iz svih. moralnu i humanisti~ku nakanu. 12 Dnevnik revolucije . civilno dru{tvo. To je mo`da izvodljivo ako ta alternativa. osim da vladaju i da sljepa~ki blehnu u ga}e OHR-u i OSCE-u. treba multinacionalan politi~ki cilj. Valja zaroviti u svoju avliju. Ako je ko bio ugro`en. Vyagra for political poslushnicks Politi~kih pozori{nih predstava je mnogo. krugova i komiteta. bude imala iskrenu patriotsku. Pro{lo je vrijeme {uplje pri~e. Alijansa kojom diriguje SDP time nema nikakvog preporoditeljskog projekta za BiH. Isto kao {to su onomad. onda je ugro`eno bosanstvo. naroda! Ako se sistemski. Ako OHR i OSCE imaju katulfermanske kriterije za bo{nja~ke politi~are. danas oli~ena u Alijansi za promjene. po direktivi @aka Klajna. odnosno kvislin{kih struktura kojima gospodare strani protektori. i podra`ava raseljavanje Bo{njaka. {to Ma~ekom. SDP i SDA izglasavanjem odluke o specijalnim vezama sa Hrvatskom. ~iji ~elnici plaho dobro `ive od konekcije na strane servere. ostvariv multinacionalnom politi~kom opcijom. a ro|a~ke za ove iz SDP-alijanse ili HDZ (npr. Eto. pogledajte samo kako je Alijansa sudjelovala u legitimiziranju razdru`ivanja koje sprovodi ha{ki HDZ.paranoje. namije{taju}i ugro`enost Hrvata u Domu naroda. [ta nam je ~initi? Valja izo{triti kriterije spram iskrenosti onih koji nam se prikazuju kao borci za multietni~ku i demokratsku BiH. legitimizirali specijalne veze RS i SRJ. a u ovom ~asu ne ~ine amaba{ ni{ta za spas tog multietni~kog i civilizacijskog kruga. Te{ko je mijenjati i hroni~nu s&h opsjednutost {to Cvetkovi}em. Brajkovi}) – onda je ugro`ena demokratija.

To je onaj dobro nam znani profil razrookih bosanskih faca koje su onomad vi{e volile zagreba~ko i beogradsko govno nego bosansku baklavu. rodoslova i predaka. prezimena. dru{tvu. da se Emina makne iz pam}enja. koja izvire iz stvarala~ke nemo}i. a gra|eni su ljubavlju pripadnika drugog ili tre}eg bratskog naroda. traume stvaran je na sintetici. glasovito: Yoy Kozaro. dok se Beograd i Zagreb ne vrate u Sarajevo. u ubje|enju da je sve {to podsje}a na nas . koje }e najednom shvatit da na svijetu ima i crnaca i bijelaca. Propagandni lijek kojim se namjeravalo cjelivati bh. U me|uvremenu. Kako bi se to Bo{njaci mogli prestra{it od [anti}eve Emine ili Srbi od Kulenovi}eve Stojanke? Nikako. vremena u kome se pojavljuju i nestaju hudi politi~ki osu|enici na prolaznost Strani tutori i njihovi doma}i pla}enici potro{ili su hi~me para na medijske i propagandne projekte ~iji je navodni cilj bio da se dru{tveni ambijent u BiH prizove pameti. odmah }e da pohrli da se vrli i grli. U memoriji bh. yoy oy Kozaro. Glupost. te{ko da bi se pojavila i jedna }alovina koja bi pristala. pa makar zbog Himze Polovine. imperativ povjerenja. our beautiful forest… Hronika agitpropovskog djelovanja doma}ih stranaca zapravo je sterilni kreativni otpad. zauvijek neovisan front demokratizacijske energije. dru{tva postoji nebrojeno sli~nih primjera koji odve} ~ine sastavni dio nacionalnog identiteta. Osmi{ljeno je i putem razli~itih medija plasirano bezrbroj razli~itih sadr`aja koji su nas trebali pou~iti sterilnim temeljnicima demokratije i civilnog dru{tva. Crno-bijeli plakat na kome je ispisana ova mudrost otvorit }e o~i narodnim masama.Dnevnik revolucije Chabrija & Joe Treba graditi novi. koji }e biti iznad svakog bh. i nalik je ovoj na{oj geometrijskoj zastavi koja se mo`e vijoriti u ma kojoj hibridnoj dr`avi. Ko biva. Poruka dejtonskog agitpropa trebala je valjda biti usmjerena ka srastanju etnonacionalnih raspuklina u postratnom bh. Umjesto da se poruka za~ne u obilju simbola koji su proizi{li iz tradicije zajedni~kog `ivljenja. ko bijela kafa. A onda }e se zavijorit mutlicultural kolo vilovito. kultivira i vrati multietni~kim korijenima. Konvoji maraka Dnevnik revolucije 13 .uzrok bosanske tragedije. patriotske nesigurnosti i bosanske iskompleksiranosti pacijenata kojima je dato da lije~e. bez imena. ~iju osnovnu crtu ~ini potreba za preseravanjem. mazohisti~ka trauma }e se ispunjavati proro~anstvom o ^abriji koji se prozvao D`o. kad narod pro~ita poruku: All equal all different. Kad bi Bo{njake pitali da li }e se odre}i Emine zato {to ju je pisao Srbin. pomirenja i tolerancije tra`io je sofisticiran pristup traumi. Mezze of povrachotinna U kompasu svake propagandne nakane ra~una se na magnetnu iglu koja odre|uje najkra}i put od poruke do primaoca. pa im ni{ta ne fali da budu i jednaki i razli~iti. i bez poznavanja engleskog jezika. silikonski mudraci su pobjegli od ovog izvori{ta.

zauvijek neovisan front demokratizacijske energije. 21. ti~u ogromne ve}ine bh. jer nikada nije ni postojala. Iz tog demokratskog totalitarizma }e se generirati iste pojave protiv kojih smo se borili. U toj istinski demokratskoj nakani na udaru kriti~ke metle nu`no }e se na}i ova pristrasno truhla politika OSCE-a i OHR-a. {to je pretrpio. posve je zaobi{ao mogu}nost da snagu poruke akumulira u zajedni~kim znakovima bh. Dolly Bell ili ZAVNOBiH. povra}ali. To nije dobro. kroz nostalgi~ni nerv. zakupljivani su radio i tv termini kako bi narod imao razloga da okrene stranicu i potra`i Cecu Veli~kovi} ili Enesa Begovi}a. u toj svemirskoj ma{ineriji univerzalnih ideja koje su same sebi ganjale rep. vremena u kome se pojavljuju i nestaju hudi politi~ki osu|enici na prolaznost. To su poruke iz pro{losti koje se. ZOI ’84. ili (p)ostati neprijatelj demokratske i multietni~ke Bosne i Hercegovine. Mnogo toga svjedo~i da je u postdejtonskoj tobo`njoj rehabilitaciji BiH posve marginalizirano interkulturalno naslije|e koje se ti~e svih bh. Danas ne postoji ravnomjeran kriti~ki stav prema gre{kama novih bezgre{nika. bilo da se ona zovu Bijelo dugme. identiteta. Jer ako bh. Oni su hodali. I valjat }e graditi novi. Grabovice i inih strati{ta. putem usvajanja vrijednosti demokratskog. Ahmi}a. i onoga kud bi trebalo da ide. pre`ivali.potro{eni su na finansiranje nevladinih organizacija ~iji su vizionarski ~elnici marisali pare prave}i filozofijade o definciji ljudskih prava i tolerancije. narod tumara zagubljen izme|u onogo {to je bio. koji su svojim kukumakanjem u~inili vi{e na bratstvu-jedinstvu nego sve mudroslovne emisije zajedno… To ne zna~i da je ova smijernica kultivizacije dru{tvenog ambijenta bezna~ajna. i kakav jeste. Ma jel matere ti?! @ivio Vladimir Srebrov! Br. zapravo. U njima su sadr`ane sve mogu}e deklaracije o ljudskim pravima. prema onima koji jednom nogom ve} skaku}u u`arenim d`ehenemskim cestama. njena mudroserija ne mo`e prodrijeti do ranjene i isprepadane svijesti obi~nog bosanskog insana. ona zastava bez smisla. sve je isto k’o i lani: s jedne strane. konzumirali. gra|ana. 14 Dnevnik revolucije . koje ni amid`i}i autorovi ne i{~itaju dalje od korica. sjedili. Visokoumni pristup u navodnoj namjeri da se bh. dru{tvo vrati svojim tradicionalnim multietni~kim vrijednostima. kakav je bivao. Njihov domet je ona himna bez teksta. svakako. razli~itosti. ali. demokratska ba{~a je sasu{ena onog ~asa kad je postala instrument ove nove vlasti. But. a takvih znakova je na stotine – onda }e ta budu}nost biti ne{to sasma drugo od onoga {to zovemo bosanskim duhom. Dejtonski agitprop. 20. Watrrene cesste in the Gexenem City Ako je ova demokratijska sufurgija omogu}ila da BiH dobije intelektualni potencijal sposoban da gradi ozra~ja slobodoumlja. Bez bosanskog duha nema ni BiH. toleranciji… One su. a s druge strane. civilnog dru{tva – mogao se tek ticati jedne manjine onih koji su bili dovoljno od{krinuti da povjeruju kako op}a teoritizerska mjesta mogu pomo}i ovoj zemlji. kao da to ima ikakve veze sa majkama iz Srebrenice. haman. onda smo nedvojbeno na dobitku. budu}nost ne bude logi~an nastavak na{ih zajedni~kih ushi}enja. kao pozitivno povijesno pravilo. Bosnu treba ubijediti da ne postoji. civilnom dru{tvu. Staljin dragi da ka`e. budu}nost. i koje bi kao emotivni faktor moglo biti koheziona snaga za zbli`avanje raspuklina i cjelivanje trauma. koja }e se ili kultivirati. jedino u`e spasa za koje se mo`e uhvatiti smislena bh. III 2001. finasirani su i vagoni visokoumnih knjiga o civilnom dru{tvu. koji }e biti iznad svakog bh. koji ve} {estu godinu kreiraju Chabrija & Joe.

Dnevnik revolucije Agresija na BiH jo{ traje Na jaslama politike OHR-a i OSCE-a odbranjen je i osokoljen genocidni nacizam kod bh. koji danas igraju ulogu nekada{njeg Centralnog komiteta Saveza komunista. New klislingerya Olimpska mo} OHR-a ne bi bila problemati~na da je na putu civilizacijskih principijelnosti. tako i kafkijanskim pritiscima. te{ko je vjerovati u njihovu iskrenost prema ideji BiH. To djeluje kao mirnodopski nastavak genocidnog projekta iz Kara|or|eva. Oni ne}e da vide ubistva bo{nja~kih povratnika.jer sve {to je zlo~inima zapo~eto u ratu dovr{ava se u varljivom miru Me|unarodni projekt u BiH nalazi se pred moralnom i humanisti~kom propa{}u. biti usisan u srpsko-hrvatsku etnonacionalnu podjelu BiH? Jasno da ove tendence ne vode obnovi bosanstva i multietni~kog dru{tva. ve} betoniranju rezultata genocida. o indikativnim propustima OHR-a i OSCE-a. a s druge strane im se fakinguje za 30. Postoje hiljade primjera koji svjedo~e o strate{ki podr`anoj neravnopravnosti Bo{njaka. ubijaju. Uspostavljena je bolj{evi~ka kontrola javnog mi{ljenja. Me|utim. Dnevnik revolucije 15 . ali i u savremenim svjetskim encklopedijama koje BiH nazivaju srpsko-hrvatskom republikom. Kao i svaki politi~ki subjekt koji ima neograni~enu mo}. itd. OHR i OSCE su inficirani samoljubljem. premla}ivanje bo{nja~ke djece. – postaje znak da se nad Bosnom nadvio novi oblak jednoumlja. Hrvata . priznat u Dejtonu. Srba i hb. koja se ostvaruje kako transparentnim.000 Bo{njaka koji }e i no}as prespavati pod {atorima i u stra}arama. [ta je cilj tome? Iznuriti Bo{njake do te mjere da shvate da ovo vi{e nije njihova domovina? Da iskoriste pogodnosti koje se samo njima nude za useljenje u prekookeanske zemlje? Da budza{to prodaju svoju imovinu? Da se u kona~nici svedu na minoran politi~ki potencijal koji }e. kriti~kog govora kontrolira totalitarnim mehanizmima OHR-a i OSCE-a. S jedne strane insistiraju na po{tovanju ljudskih prava srpskih i hrvatskih povratnika. tuku. {ovinizma. Korisno je da se neutralizira medijski jezik nacionalisti~ke mr`nje. Za demokratske slobode je potpuno svejedno da li iza totalitarne infrastrukture stoji komunizam. Protektora{ki komiteti i njihovi sateliti ideju Bosne koriste samo kao fasadu za protok mrtvog vremena i iznurivanje ljudi kojima je stalo do gra|anske BiH. napose. ekonomski i kulturno minoriziraju… Pet godina poslije u Trebinju ili ^apljini i dalje vlada nacisti~ki apratheid. Slijepcu je lako hodati ako zna put do ku}e. silom kvislin{kih prilika. nacionalizam ili krsta{ki globalizam. proganjanje kriti~kog mi{ljenja o moralnoj feleri~nosti Dejtonskog sporazuma. {to obi~no stvara smanjenu mo} rasu|ivanja. kakav je. Nakon pet godina. [to je krah izvjesniji to }e bivati agresivnija nastojanja da se sloboda bosanskog. dok ovim dijelom Bosne vlada bo{nja~ki mazohizam. Bo{njaci se planski raseljavaju. hu{kanja. demokratskog.

O~ekuje se od bo{nja~kih intelektualaca da u ime bosanstva govore o zlim rezultatima petogodi{njeg tapkanja u mjestu me|unarodne politike u BiH. slobodnu i demokratsku BiH.srpske nacisti~ke demonstracije u Br~kom. Ali – niko ne govori ni{ta! Obamrli smo u sitnosopstveni~kom strahu da bi nas mogla sti}i fetva CKSK. 21. Utreniran je orvelovski mehanizam medijskih i politi~kih pla}enika ~iji je kvislin{ki zadatak da re`e na slobodu progovora o opasnostima koje prijete budu}nosti Bosne ako se nastavi fizi~ko i ekonomsko istrebljivanje bo{nja~kog naroda. Vjerovalo se da }e ingerencije OHR-a i OSCE-a biti usmjerene ka neutralizaciji mr`nje i nacional{ovinizma. koje se sa`imaju u multikulturalnoj ideji Bosne. 4. koji je trebao biti jezgro {irenja pozitivnih bratskih vibracija. Pla{imo se govoriti o bo{nja~koj potla~enosti jer bi nas uglancani kvislinzi mogli optu`iti za nacionalizam. koje ne mo`e biti sve dok jedan narod spava pod {atorima a drugi ili tre}i unov~ava svoje ljudsko pravo na povratak imovine! I k tomu jo{ pravi nacisti~ke orgije protiv bo{nja~kih nesretnika i protiv ideje Bosne. a to je paradigmatski rezultat petogodi{nje antibosanske politike OHR-a. imamo instaliran medijski apartheid ~iji je zadatak da kontrolira i sankcionira svaki poku{aj ukazivanja na bo{nja~ku neravnopravnost. politi~ke i finansijske mo}i uvezano u ideolo{ko-policijski sistem OHR-a i OSCE-a da bismo mogli o~ekivati revoluciju slobode bosanskog mi{ljenja. kao paradigme jedinstva u razlikama. Privatne su i posljedice koje mogu sti}i s odmazdom. njegove humanisti~ke i demokratske higijene.jer sve {to je zlo~inima zapo~eto u ratu dovr{ava se u varljivom miru. OTPOR prema antibosanskoj politici privatna je stvar svakog intelektualca. Otuda u ovom dijelu Bosne. Te{ko je vjerovati da bi se bosanska javnost mogla probuditi iz eutanazijskog sna. mr`nju i sl. mi govorimo s pozicija borbe za zajedni~ku. Hrvata . Srba i hb. Previ{e je medijske. Ali. O~ekuje se od srpskih i hrvatskih intelektualaca da javno uka`u da kurdizacija Bo{njaka vodi umiranju Bosne. a u cilju revitalizacije multietni~ke i multikulturalne Bosne i Hercegovine. Br. kad ova zemlja postane nalik na dana{nju Bijeljinu ili ^apljinu. anti{ovinizma. IV 2001. 16 Dnevnik revolucije . kratkotrajna sigurnost bitnija od budu}nosti Bosne. OSCE-a i njihovih kvislinga. Zasad. Postala nam je ta varljiva. CeKa fetwe Od intelektualaca odanih idejama otvorenog dru{tva. Na `alost. Na jaslama politike OHR-a i OSCE-a odbranjen je i osokoljen genocidni nacizam kod bh. Kao da }e biti mjesta za nas. Razumljivo je {to se ljudi pla{e da bi ih mogao progutati novi totalitarni mrak. o~ekuje se da uo~e i osude pojave koje sahranjuju budu}nost Bosne. one su usmjerene na sprovedbu zacrtane politike koja uva`ava vojnopoliti~ki realitet. za deset-dvadeset godina. antifa{izma.

mo`da i gore. ozarenih tele}ih glavu{a. ideje. u kojoj su vrline: paranoi~nost.Dnevnik revolucije Karanje ru`e Za{to je SDP nasilno pretvoren u totalitarnu organizaciju. a da ih ima u skalimeriji novih vrijednosti u kojoj se ljubav prema BiH smatra najve}im grijehom. politi~ki `ivot u BiH je potla~en okupatorskim centralizmom koji favorizira svoje konobare. ali i budu}eg vanjskog totalitarizma u SDP-u stoje OHR i OSCE. Politika SDP-a ne samo da je kapitulirala pred kuplerajskom ponudom. Kakva je razlika izme|u komunisti~ke crkve. da ih razdere na 49:51. klimoglavost? Da li zato {to bi demokratski ambijent razgolitio hoh{taplere i kriminalce kojima je SDP sredstvo da kvislin{ki vladaju i da se esdeaovski obogate?! U mjesecu maju kad ru`e cvjetaju dogodi}e se Kongres uvehle Socijaldemokratske partije BiH. Krmatorium vrtiguzum Geneza trule`i u SDP-u za~etak ima u kuplerajskom spoju tutorske nakane protektora sa stra{}u za vla{}u koja je nadja~ala moralne i patriotske kodekse u SDP-u. Nazire se da }e ovo doga|anje demokratije biti izetbegovi}evska politi~ka hutba. konobarske stranke su inficirane neprirodnim sistemom vrijednosti. jer iza unutarnjeg. valjda ra~una da bi javnom osudom mogao povrijediti konstitutivne teroriste. odve} se vrtiguzi u SDP-u takmi~e da ulove konjski ud. Od Mostara prema Stocu poru{eno je oko 200 ku}a Dnevnik revolucije 17 . i opasnije. kao naroda od ~ijeg nacionalnog izumiranja ovisi realizacija dugoro~nog plana za stabilnost BiH. Me|unarodnu politiku u BiH nije te{ko definirati kao antibosansku. sa garancijom da SDP-u ne treba alternativa. ve} se i kreativno uklju~ila u nadgradnju krsta{ke zamisli. humanizma. Taj prostitu~ki odnos: ja tebi vlast. da ih nema. i ovog plafona demokratije koji nam je nametnut u vidu djevice Zlatkije? Mehanizam bezrezervnog favoriziranja SDP-a od stranaca ugrozio je demokratiju i s vana i iznutra: prvo. Umjesto da SDP istraje na principima socijaldemokratske i bh. a ne prema ideji BiH. degeneri~nost. SDP je. u kome se hijerarhija gradi na dokazivanju odanosti prema tutorima. SDP amaba{ nikad ne reagira na sistemske teroristi~ke napade na bo{nja~ke povratnike. koja }e produ`iti monolo{ki dijalog ~obanluka i ovanluka. odro|ene od naroda i patrioljublja. demokratije. hvalospijeva Staljinu i Partiji. {to podrazumijeva kontinuiran kriti~ki odnos spram neprincipijelne me|unarodne politike u BiH – ova Stranka se pretvorila u kvislin{ki parlafon OHR-a i OSCE-a. drugo. a da se ne}e ~uti ni trun kriti~kog stava prema svemu {to je u SDP-u trebalo biti bolje. gurnut u bezizlaz sluganske robotike. vibratora. Biti sluga te ubogo degeneri~ne politike zna~i potpisati mazohisti~ku kapitulaciju svoga moralnog creda. Bi}e aplauza. blagodare}i na(r)cistoidnoj glade`i svoga lidera. a nije: jer je SDP danas isto {to i SDA ju~er. ti meni du{u – odve} je nadi{ao proporciju tarife. konektiranu na srpsku i hrvatsku hegemoniju koja se ostvaruje zatiranjem Bo{njaka.

Tim prije {to se danas i Srbija i Hrvatska hrane na tu|em kazanu. strastveno delo`iranje na{ih ljudi pod vedro nebo. koji bi u demokratskom ozra~ju bio rastavljen na svoje smije{ne sadisti~ke bolesti. prvoborci koji uo~avaju razliku izme|u povijesne zada}e SDP-a i ove sluganske stvarnosti. Ali se ranjenici jo{ mrdaju… Br. V 2001. posebno bo{nja~ke inteligencije. Kinderlidera budu}nosti nema ko upitati: Za{to je pristao da projektom Alijanse betonira etnonacionalne aparthejde s lijeva i s desna. itd. Po{to su iz SDP-a o~i{}ene opasne politi~ke grupacije. vladat }e disciplina klimanja glavom bez prepona. Komandant Sava je mrtav. Sude}i po tajnom biranju mutavoidnih delegata za Kongres. iste one koja je zdu{no pomagala genocidno ubijanje BiH. Bez otpora ubijanju BiH – odosmo u vra`iju mater. ali SDP i njegove medijske i nevladine filijale {ute jer nije multikulturno razdvajati narode. koja se feleri~nim projektom Alijanse definitivno udaljava od imperativa reintegracije? Napose. SDP je i po vertikali i po horizontali hipnotiziran idejom bezrezervne poslu{nosti u sprovedbi nakana me|unarodne zajednice u BiH. Zar sve to vrijedi milenijske opstojnosti Bosne i Hercegovine?!! Ovo vrijeme je jedinstvena prilika da se BiH za vavijek istrgne iz `rvnja nametnute sudbine. inkvizitorsko proganjanje neistomi{ljenika. aprila 1992. . 23. 18 Dnevnik revolucije . ~ime su terorom gmizavaca prosje~nosti u}utkani preostali esdepeosaurusi – ne}e se dogoditi ni{ta. da je mudro rukovodstvo zaslu`no za pobjedu na izborima. ali ova stranka se od osnivanja hrani u pelenama. teritoriji. Sna`an i uporan kriti~ki stav prema kr{enju me|unarodnih pravnih. za{to je SDP pretvorio u totalitarnu organizaciju.ipak spadaju u soficticirane oblike mazhohisti~kog dokazivanja odanosti Velikom Bratu. a u skladu sa Odlukom o konstitutivnosti? Za{to je vlastohleplje stavio iznad interesa BiH. ili usvajanje Izbornog zakona koji bi podr`ao multietni~ku vlast na cijeloj bh. a da na ovih 24 odsto bh. itd. Esdepeosaurus mutavoid Bezbeli }e se navest da je populisti~kom progresijom porastao natalitet SDP-a. ali i prilika da su u maniru sleta drugu Titu izre`ira poltronska uspavanka. teritorije kao jeftini kvisling sprovodi nastavak genocida nad BiH? Za{to nije ucijenio s&h igra~e u OSCE-u i OHR-u. demokratkih i humanisti~kih standarda slomio bi srpsko-hrvatsku politiku OHR-a i OSCE-a. da se poput svrgnutih mamlaza obezbjede za karavakat? Da li zato {to je totalitarni SDP jedini na~in da se prikrije istinska priroda ovog Doriana Greja. proganjanje mud`ahedina u Bo~inji. 2. kao da su bijesni psi a ne mirni vjernici. tako {to bi tra`io ponavljanje izbora. itd. intervencije u Pravilima i propisima. sataniziranje bo{nja~komuslimanske ba{tine. godine. da je na djelu ekonomska renesansa. reintegracija BiH. u kojoj su vrline: paranoi~nost.bo{nja~kih povratnika. degeneri~nost. [utila je i SDA. kojom }e se u slavu vlastite propasti klicati obmani. SDP-ovsko ukidanje selama u Maglaju. klimoglavost? Da li zato {to bi demokratski ambijent unutar SDP-a skinuo ga}e hoh{taplerima i kriminalcima koji i u debelim i u tankim crijevima otvaraju tajne ra~une. a koja danas drugim sredstvima okon~ava katilnuk zapo~et 6. Kongres SDP-a je dakako statuarna obaveza. tj. okretanje krmadi kod Lukavca. SDP je svoju povijesnu revolucionarnu zada}u podredio izdajni~koj fukara{tini.

pronosila krmad kroz muslimanska sela?!) Svehrvatski vo|a Kre{imir Zubak do{ao je na ideju da se malo reklami{e. Mudroserno je onanisalo i staro i mlado. Ne postoji ni volja: za{to bi plja~ka{i demokratije sjekli oblak na kojem sjede? Analiticcuum chetnikorium Otuda se mo`e razumjeti tupavost kojom je urinirana na{a javnost u povodu orgija u Trebinju i Banjoj Luci. Ne postoji mogu}nost da se politi~ki zbori o savezu slijednika nekada{nje Antihitlerovske koalicije sa ~etnicima i usta{ama. mutavo. jalovih osuda da je tema postala dosadna i naporna. Redanje stvari u logi~ki slijed razobli~ilo bi iluziju o postojanju na{e zemlje. ^ulo se toliko istih.Dnevnik revolucije Dejtonski fa{izam ^etni~ka Republika Srpska je legalizirana Alijinom prisilnom kapitulacijom. Korumpirano je. moralnog i patriotskog sloma. nekriti~ki svezano za Dejtonski sporazum. Ko biva. pa je ra`vakao bajatu ideju o ukidanju entiteta. Srba i hb. demokratije. prestra{eno. njegovana od ovih mamlaza koji sebe nazivaju Alijansom za promjene. [ta sad kojeg vraga ho}emo?! …Da u tvorevini koja je ustoli~ena na genocidu cvatu ru`e tolerancije?! Plitkoumno graktanje javnosti u povodu ~etni~enja u Trebinju i Banjoj Luci u punoj je mraka~i potvrdilo uzro~nike na{e zalutalosti u vremenu i prostoru. podr`ana hitlerovskom Evropom. Hrvata. Oni su tu da ne misle. da je rije~ o fa{izmu! To nevjerovatno dostignu}e na{eg analiti~kog uma sigurno je postidjelo ~etnike koji su krmetu otkinuli glavu da bi zakrmetili zemlji{te Ferhadije. koja je stolno gnojivo tzv. Vrhunac ma|ijske maloumnosti je dijagnoza da je za ~etni~ku ekspresiju krivo nehap{enje Radovana Karad`i}a. hrvatske samouprave. Politi~kim robotima je zabranjeno pomisliti na logiku koja stoli~i vitalnost ~etni{tva i usta{tva u BiH. Za{to ~etni{tvo u jedroj morbidnosti `ivi i pet godina nakon Dejtona? Za{to je bh. ([to da se stide kad je lani SDP-ova prethodnica. globalizacije. marionetski. Otkriveno je. a time i za {u}urluk Republike Srpske. da su sadr`ajni nasljednici Adolfa Hitlera koji je u usta{tvu i ~etni{tvu imao svoje saveznike. Mrtvaci iz Kruga 99 najednom su zaboravili da su u pokvarenoj hladnja~i ~as prije tvrdili da je projektom Alijanse pora`en nacionalizam. demokratski i patriotski front mrtav? Za{to su Bo{njaci i dalje glupavi k’o magarci pa tekbiraju u slavu ~etnika? Na{e dru{tvo je kroz fa{istoidnu diktaturu OHR-a i OSCE-a dovedeno do intelektualnog. kad bi se ovaj manijak na{ao u Dnevnik revolucije 19 . Sve {to je re~eno bilo je nalik na ga}e bez u~kura. Okupatorski mediji i intelektualni gmizavci `estoko su pla}eni za projekat zamotavanja nacisti~kog bitka Dejtonskog sporazuma u oblandu pacifizma. jer lutka koja se otima biva zadavljena katancima koji je pokre}u. Politi~ki sistem u na{oj zemlji je orvelovski. A o istinskim uzrocima nimuekaet. Otkrili bi da OHR i OSCE ve} godinama podr`avaju apartheidne i nacisti~ke koncepte kod bh. mo`ete misliti. u znak pobjede demokratije.

njegovano od ovih mamlaza koji sebe nazivaju Alijansom za promjene. batinama. a mi skokom! Ba~ena je bomba na crkvu u Sanskom Mostu. Haman im druk~ije nije nare|eno. Pri~a se vra}a na za~etak posljedica koje `ivimo. makar i paranoi~no.Hagu. U prijepodnevnim satima kada su po~ele stizati vijesti o orgijama u Banjoj Luci bo{nja~ka lica je ozarila sre}a. kamenicama. ~etni{tvo je legalna dr`avna ideologija u polovici BiH. ili je Karad`i} pravednik. dok njegovo zlodjelo ima ustavni karakter? Radovan Karad`i} je uzidan u temelje dejtonske BiH. No. Kakva je to multikultura ako i Armija RBiH nije fa{isti~ka falanga? SDP je postao beznade`an slu~aj. Vandalizme u Sani i Tuzli su mogli izvjesti i sami Srbi. Prvo. Rodila majka majmuna. i afirmirao bratstvo i jedinstvo me|u na{im razlikama. Sana. ve} je represivni sistem dr`ave. odstranjivao nacionaliste. Radovali su se Bo{njaci krme}im tintarama. Vi{e niko ne zbori da je ta Republika Srpska dibidus rezultat genocida i najve}a sramota u povijesti srpskog naroda. opet nas maltretiraju! Vidi{ civilizacijo kako smo jadni i bijedni!!! Bo{njaci nikako da shvate kako se svijetu gadi ta bo{nja~ka prosja~ka slinavost. Bilo bi smisleno da su SDP i druge multietni~ke organizacije priredili protestne skupove na kojima bi se u ime univerzalnih vrijednosti govorilo o za{titi prava na slobodu vjeroispovijesti. OHR i OSCE su ovdje te bo`anske sile koje odr`avaju u `ivotu nacisti~ke nakaze. Krah politi~kog segmenta Dejtonskog sporazuma je o~igledan. Ne~injenjem su u~inili da se sarajevski protest pretvori u tekbiranje. na genocidu i sakralocidu – tom zlu je po svim mjerama mjesto u be{~asnoj pro{losti ljudskog roda. SDP je debilno zadebelio u poistovje}ivanju krivice. blagodare}i na{oj mazohisti~koj patologiji. i pride. Drugo. legalizirano Alijinom prisilnom kapitulacijom. Bosniakus mutavorum Zasebnu dimenziju ove pri~e ~ini pora`avaju}a spoznaja da je bo{nja~ki narod ostao jednako mutav kao i u vrijeme agresije. [ta bi nakon banjalu~kog divljanja mogao po`eljeti ~etni~ki um? Oni okom. Ili je dejtonska BiH zlo~ina~ka tvorevina. sad }emo im pokazati da i mi konja za trku imamo. Karad`i} nije Bog pa da priti{}e dugmad u srpskim glavama. a time i legitimiziranje ~etni~enja. mu~enik?! Opredijelimo se! Po{to je bjelodano da Republika Srpska nema nikakvog povijesnog utemeljenja. to zlo `ivi. usta{e i njihove muslimanske saradnike. No. Kao da je Bajram. svi ~etnici bi namah pocrkali k’o gamad. [to }e ptici u kafezu krila. a ulicama Sarajeva je odjekivao tekbir. Sistem dejtonske BiH je taj koji institucionalizira fa{isti~ki kretenluk. podr`ano hitlerovskom Evropom. ru{eno je pravoslavno groblje u Tuzli. Nije ni drug Tito bio Bog pa da od nas stvara umilnu jagnjad. Evo. Prezir je jedino {to se smlatavo{}u mo`e zaraditi. Samo tako mo`e biti dr`ave Bosne i Hercegovine. i zlo~ina. ali tekbirske demonstracije u Sarajevu su izveli Bo{njaci. da je stvorena na masovnim likvidacijama i deportacijama civila. s glavama. Dokle god postoji ~etni~ka tvorevina Republika Srpska izgradnja poru{enih d`amija nema nikakvog smisla. a ne antidejtonski faktori. Biti protiv 20 Dnevnik revolucije . Ovo {to danas imamo je dr`avni okvir za FA[IZAM. Hajde {to opijeni Srbi ne bje`e od svoje sramote… Ali za{to cjelokupna bejagi demokratska javnost mu~i o tome? Kako je mogu}e tra`iti Karad`i}a u Hagu. Propast Dejtona pravno zna~i povratak u Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ko biva. [ta sad kojeg vraga ho}emo?! …Da u tvorevini koja je ustoli~ena na genocidu cvatu ru`e tolerancije?! ^etni{tvo je nagra|eno i legalizirano. Tamo }e nas sa~ekati zabrana nacionalisti~kih stranaka i zakoni koji }e s onu stranu brave poslati sve te ~etnike. Sporazum koji uva`ava rezultate zlo~ina i ne mo`e proizvesti ni{ta drugo osim zla. Tuzla i ono {to slijedi imaju uzrok u SDP-ovom prepu{tanju inicijative budalama. ^etnici i usta{e su stoga dejtonski. Karad`i} je na slobodi blagodare}i za{titi agenata SFOR-a.

EVIVA LIBERTE!!! Br. 16. humanizma i antifa{izma. Dnevnik revolucije 21 .apartheidnog i nacisti~kog Dejtonskog sporazuma danas je najvi{i izraz demokratije. 24. V 2001.

Opstojnost genocidne Republike Srpske pogodna je moneta za kooperativnost 22 Dnevnik revolucije . neka`njena fa{isti~ka armada Velike Srbije priredila je vojne po~asti delegaciji dejtonske paradr`ave BiH. odao je po~ast svojim d`elatima. Koje li ironije. usmjerena protiv multietni~ke. razvaljeni i unaka`eni `ivoti. sva na{a ubijena i osaka}ena djetinjstva. delegacije ~etni~kom Beogradu. Ravnogorskom Ko{tunici to nije. Odgovornost SRJ za agresiju na BiH i genocid nad Bo{njacima utopljena je u tzv. ~iji je sluganski preslika~ Zlatko Lagumd`ija. sve na{e Suade Dilberovi}. Uni`eni bo{nja~ki narod. a mo`da i zarad fild`anstana. Trebala bi nam jedna podebela studija pa da poredamo sve dokaze koji svjedo~e da je politika me|unarodne zajednice u BiH. nepreboli. Na{ svijet je ubijen u pojam postdejtonskim batinjanjem. putem svojih predstavnika Lagumd`ije i Belki}a. Nije mu jasno da civilizacija mo`e podr`avati zatiranje BiH. pod kriminalnim pritiscima. Moleriserium laffinorum Kada je Alija Izetbegovi}. patriotizma namah je dobilo svoju stvarnosnu dimenziju u promiskuitetnim beogradskim zdravicama Zlatka Lagumd`ije. Lagumd`ija se time promovirao kao sluga velikosrpskih interesa.Dnevnik revolucije Kurtizanske balije nasred zemlje Srbije Nakon Lagumd`ijine posjete Beogradu ~etni{tvo mo`e s mirom spavati. Kongresno ~i{}enje SDP-a od pameti i bh. za pregovara~kim stolom legitimizirao ~etni~ke i usta{ke projekte u BiH. Tra`enje kooperativnosti u fa{isti~kim i velikodr`avnim projektima inkompatibilno je smislenosti postojanja dr`ave BiH. odsustva samopo{tovanja i suosje}anja sa `rtvama velikosrpskog genocida. oustavljenom u apartheidnoj Republici Srpskoj – ni u snu se ne mo`e imenovati zdravim i konstruktivnim. okupiran od patolo{ke despotije Zlatka Lagumd`ije. ljubazno se klebere}i. ~iju polovicu i dalje dr`i pod genocidnom okupacijom. antifa{isti~ke i demokratske BiH. me|udr`avno vije}e za saradnju. Uz debilne fanfare ovda{njih pla}eni~kih medija popra}ena je posjeta visoke bh. Realitet se oslanja na srpstvo. Alad`e i Ferhadije. Vi{egodi{nje nasilno izvinjavanje `rtava d`elatima urodilo je genocidnim blokadama povratka i postdejtonskim planskim raseljavanjem u tre}e zemlje. kao garant stabilnosti na Balkanu. Takav splet unutarnje mazohisti~ke morbidnosti. Ne shvata da se redoslijed stvari odre|uje zakonima prirode. No malo je ko o~ekivao da }e se na dokusurivanje BiH konektirati SDP. a ne principima duha. nazdravljao Lagumd`ija. znalo se da je to rezultat bolesti koja nas je zadesila. u tu po~ast be{~a{}u nagonjene su sve na{e `rtve. To je okupirana BiH klicala u slavu svoje vanmateri~ne stvarnosti. Pored po~asnih jedinica fa{isti~ke Vojske Jugoslavije to nije pro{ao Beriz Belki} (koji je u slavu poni`enja izrazio svoje veliko zadovoljstvo atmosferom u Beogradu). Samo pla}enicima i budalama nije jasno ko za koga i protiv ~ega ovdje igra. ve} sve na{e boli. Multietni~ka BiH je tek duhovni imperativ.

25.pitanje Tu`be prepusti pravnicima.pitanje Tu`be treba prepustiti pravu i pravnicima. Bo{njacima pogotovo treba stanjivanje ju`noslavenskih granica. onda je Republika Srpska prva na spisku. ve} se aktivno bori i lobira da se ospori Tu`ba za agresiju i genocid. ni luk jeli. Bojla treba smjestiti Lagumd`ijin stav da . V 2001. …Krivi smo mi {to smo ih pustili. da slobodno `ive u cijeloj BiH. Dnevnik revolucije 23 . K‘o biva. Nekakav @i`i}. Autor i pravni zastupnik tu`be BiH protiv SRJ. Ako je to tako. najve}im dijelom protiv Bo{njaka . Za{to to nije otvoreno rekao? Ili pak misli da RS nije rezultat projekta kome treba suditi? Meduzzorium guzzorium Zahlada poni`avanja BiH i uspomene na `rtve agresije prire|ena je Lagumd`ijinim izjavama u povodu Tu`be BiH protiv SRJ. Br. u nadi da }e se politi~kim pritiscima SAD i evropskih zemalja na vladu u Sarajevu ugu{iti i prekinuti ovaj proces. Posebni aneksijski odnosi sa RS svakako doprinose tom jedinstvu BiH. ovo {to ~ine Lagumd`ija & comp. ka`e da . Ali SRJ tu stvar NE prepu{ta me|unarodnom pravu i pravnicima. kao ni Petri~.i ni{ta mimo njega. Lagumd`ija promocijom pasivnosti ignorira Tu`bu i pride ustoli~uje Me|udr`avno vije}e za saradnju. U svome zahtjevu Me|unarodnom sudu u Hagu SRJ tvrdi da u to vrijeme . ni luk mirisali. To je put do njihovog nacionalnog interesa. On nije za politizaciju obnove vjerskih objekata. Cjelovitost BiH je u uzro~no-posljedi~noj vezi od integralisti~kih strujanja me|u ju`noslavenskim razlikama.balkanskog srpstva. rado }emo progutati balijansne sedative. on misli na onu RS koja je slavila ~etni{tvo 7. Ravnogorski Ko{tunica je istakao da je . Poku{ajmo ~itati stvarnost. 30. Da ne bismo vjerovali u ovu nakaznu stvarnost. Takvo {to mogu ~initi samo patriotske meduze ~ije su politi~ke guze zakupljene da interes srpstva preferiraju nad interesima BiH.uspostavljanje posebnih odnosa SRJ sa RS u skladu sa slovom i duhom Dejtonskog sporazuma . On je izmodao imunitetni mudroslov da treba suditi i projektima stvaranja jednonacionalnih dr`ava.ka`e prof. zar ne?! Premijer SRJ. [to bi ga i zanimalo kad je Dejtonskim sporazumom legaliziran velikosrpski osvaja~ki plijen. On se kapitulantski slo`io sa ministrom Svilanovi}em da . niti potpisnica Statuta Suda pravde. Bojl. Kada govori o posebnim odnosima sa RS.ovaj zahjtev nije ni{ta drugo nego poku{aj odugovla~enja. istakao je opredjeljenje svoje Vlade da podr`i jedinstvo BiH. Za razliku od SRJ. To je jeftina prodaja ovda{nje sistemski stvarane patriotske i moralne izgubljenosti. Povr{na analiza beogradske kapitulacije BiH razotkriva la` koja nam se plasira kao dostignu}e regionalne suradnje. Pa kud bi vi{e?! Na{ mudri narod }e se bezbeli razveseliti ~injenicom da je na{ Ko{tunica toliko po{ten da ga ni{ta mimo Dejtona ne zanima. Me|utim. nije borba za demokratsku i humanisti~ku BiH.nije bila ~lanica UN. . Ko{tunica ne misli na entitet u kome su konstitutivna sva tri naroda. U kontekstu ~injenica i promi{ljanja prof. niti potpisnica Konvencije o genocidu. Postojanje d`amija je za ~etni{tvo od vajkada bilo politi~ki problem. Na tom molerskom fonu promi{lja i na{ titoslav Lagumd`ija. maja u Banjoj Luci. ameri~ki profesor prava Frensis Bojl.Sasvim je jasno da }e SRJ upotrijebiti sve raspolo`ive trikove kako bi izbjegla odgovornost pred Me|unarodnim sudom pravde za nesumnjiv zlo~in genocida protiv ljudi i naroda Bosne i Hercegovine.

u okvirima koji ne naru{avaju prava i slobode drugih. prirediv{i jalove proteste u povodu banjalu~kih doga|aja. pa odatle u prekookeanske nedo|ije. Postalo nam je normalno da bh. Oni ta prava u ovom dru{tvu nemaju! Oni su unaprijed osu|eni da budu protute`a s&h ekstremizmu. dr`ava `ivi na jedva 24 odsto svoje teritorije. prvo valja napraviti ogromnu razliku izme|u tih nekoliko mirnih. Taj apartheid je u ve}ini!!! Nasilje nad bo{nja~kim povratnicima je prirodan rezultat ustavne legalizacije genocidnih ideologija. Ugurssuzium muslimanorum Strate{ko poganjenje bh. neincidentnih javnih protesta vehabijske bra}e. imanentno je zato~en za razli~itost.Dnevnik revolucije Sataniziranje mud`ahedina Gra|ansko pravo mud`ahedina je da imaju slobodu vjeroispovijesti. a time i za dr`avu BiH. tobejarabi. patriotske svijesti rezultiralo je svikavanjem na okupirane ~&u dijelove BiH. kao dio kulturne i politi~ke ba{tine. nisu nikog ubili… Njihovo je gra|ansko pravo da imaju slobodu vjeroispovijesti. treba napraviti ogromnu razliku izme|u vi{egodi{njeg medijskog i politi~kog sataniziranja vehabijske bra}e. …I onda vam se pojave slinavi pla}enici da uzroke nestabilnosti BiH tuma~e prisustvom mud`ahedina! Ugursuzluk Bosanskih Muslimana u posljednjoj deceniji mjeri se umije}em slu`enja svojim du{manima. za antifa{izam i multikulturalnost. Oni ta prava u ovom dru{tvu nemaju! Multikulturni listovi pod ideolo{kom kontrolom lidera budu}nosti posljednjih su dana krenuli u akciju spa{avanja ravnogorskih ~etnika. u okvirima koji ne naru{avaju prava i slobode drugih. Srba i hb. Sprovode}i dejtonsko sveto pismo. Posljednji put. I onako su ve} pod za{titom dr`ave. revan{izam. koji su spika protuma~eni kao. Me|utim. zbora i dogovora. Cilj je proizvesti utisak da su vehabije najve}a prijetnja miru u BiH. Bosne nestaje isklju~ivo zbog ustavne legalizacije fa{izma. Hrvata. Taj apartheid vlada na 76 odsto bh. Alija je dr`ao mitinge po Fo~i i Kladu{i i najavljivao da }e se muslimani toliko namno`iti da }e Srbi i Hrvati uskoro biti manjina. 24 Dnevnik revolucije . Kad je Karad`i}u to najvi{e trebalo. i ~injenice da ovi ljudi dosad nisu nikome naudili: nisu nikog kamenovali. nisu nikog pretukli. ovi pla}enici su teme o ~etni{tvu zamijenili paranoi~nim temama o mud`ahedinima i vehabijama. dok se bo{nja~ka izvoze na doradu u kamenolome RS i batinolome HB. Potom. psalm o poistovje}ivanju krvnika i `rtve (VXCCC–IIX). i nacisti~kog divljarenja ~etnika i usta{a. onda }e nam ~etnici i usta{e do}i kao doma}e `ivotinje. Alijina tu`na historijska sudbina sva je odre|ena ovakvim glupostima. i to uvoznog. zbora i dogovora. Tu se uzgajaju s&h ljudska prava. Me|u njima je mnogo na~itanih i pametnih ljudi i pravo je ~udo kako si dozvole ovakve gre{ke u koracima. Kad se izbezumljena javnost ubijedi da su mud`ahedini paradigma ekstremizma u BiH. teritorije. U njegovom stilu i vehabijska bra}a su se nekoliko puta uslikala po mjeri antibosanske propagande. oli~enog u nacisti~kom apartheidu bh.

dervi{i. kad su. Srbi treba da se isele iz Fo~e. VI 2001. sva bi se sila lafina{ke multikulture sru~ila na njih. Van svake pameti je. kazali da je `ivot sa Srbima mogu} samo ako Srbi prestanu objedovat krmetinu. dru{tvo nije otvoreno! Kakvo je to multi ako ne sadr`i razli~itost? I pravo na razli~itost! Kakva je to tolerancija ako vam smetaju jehovini svjedoci. pankeri. Znano je zasad da su se pijani srpski povratnici i`ivljavali nad preostalim mud`ahedinima u Bo~inji. i la`nih bh. I sad zamislite neku novinu u RS koja bi objavila ovakvu glupost. multikulture. demokratska i humanisti~ka zrelost na{eg dru{tva.Zajedni~ki `ivot Srba sa mud`ahedinima je mogu} samo ukoliko oni promijene na~in `ivota! To je isto kao kad bi bo{nja~ki povratnici u Fo~u. Maykorium mu starum U proganjanju mud`ahedina najgrlatiji su oni {to su sami sebe proglasili lu~ono{ama otvorenog civilnog dru{tva. jel. . 26. Ona se ru{i proganjajem na{ih ustavnih prava na razlike. ali ovda{nje novine taj apartheidski ultimatum ~asno prenose kao relevantan faktor stanja u Bo~inji! Ne saznasmo ni kako to mud`ahedini ugro`avaju sigurnost povratnika. Odatle je nekakav Ljubo ]urkovi}. urlaju}i ~etni~ke pjesme. Izme|u ~etnika i usta{a koji progone bo{nja~ke povratnike. tolerancije… Pa kako to.glavnim akterima zabrani takav vid strate{kog djelovanja. On tvrdi da . ako ih ima. Da su se mud`ahedini drznuli da za{tite svoja vjerska prava. U Bo~inji je dramati~no. ak{amlije ili navija~i? Man’te lafine! Sloboda otvorenog dru{tva ome|ena je granicama zakona. Prvi je problem {to jedna ozbiljna novina tretira providno anonimno pismo. demokrata koji progone mud`ahedine – nema bitne razlike. Drugi je problem {to je sadr`aj tog pisma do te mjere glupav. da ga ni komunizam ne bi svario. U protivnom. Njihovo pravo je da nemaju prava. Dnevnik revolucije 25 . To mo`e samo ovdje. koji sebe nazivaju vehabijama i vrbuju na{u naivnu djecu u svoje redove. Br. ljevi~ari. Na{a druga dr`avotvorna novina se konektirala na stvaranje d`eve oko mud`ahedina. lider povratnika. poru~io da }e . pe~eno prase donijeli pred privatnu ku}u u kojoj je klanjan d`uma-namaz. protestanti. Taj Ljubo ]urkovi} bi svijetla obraza prekrajao vjerske obi~aje. pa se bojimo da to ne ode u neku dalju fazu fanatizma i ekstremizma. uop}e.mud`ahedini ugro`avaju sigurnost onih koji su se vratili. Hajde {to je on mahnit. pa postavlja ultimatum: . 13. u ovoj moralnoj i patriotskoj vukojebini. sumnjivih i mutnih tipova.pod maskom obi~nih vjernika postoji grupa ekstremista. po potrebi. vehabije.Srbarium sunetorium Na{e najstarije novine su neki dan posvetile pola stranice nekakvom anonimnom pismu u kome tobo`e roditelji djece iz Studentskog doma u Ned`ari}ima saop}avaju da tamo . anarhisti. majka mu stara! Valjda i za mud`ahedine ima mjesta u tom otvorenom dru{tvu? Ili. Do dna je postalo jadno i providno braniti i pravdati s&h ekstremizam tim neodr`ivim sataniziranjem mud`ahedina. Anonimni roditelji od upravnika tra`e da se . komentirati tu {izofreniju. Na odnosu prema mud`ahedinima ~ita se kulturna. gdje svakovrsni kretenluci `ive na pijedestalu mogu}eg.Uspjeli su u svoje redove uvu}i studente koji nikada nisu i{li u d`amiju.sve srpske porodice ponovo iseliti ako se ne isele mud`ahedini. rokeri. i ako kona~no po~nu i `ive i mrtve sunetiti. Mora da su im instruktori bili iz lukava~kog SDP-a.

Razvla~e nas do razvrata. Mi smo ni{ta. Hajde {to kukasta Evropa iznevjerava vlastitu antifa{isti~ku tradiciju. a mi im nazdravljamo. Mrtvaci bar dostojanstveno {ute. Njihova namjera. a mi se kleberimo. To {to je za{alovao tek se mo`e betonirati povla~enjem Tu`be BiH protiv Jugoslavije. Natjerali smo i onog premijera @ivotinjske farme da gleda kako koljemo li~nog ovna pored plo~e koja nema nikakvog zna~enja. A mi se demokratski razonodimo dok nad na{im crknutim i crvavim du{ama masturbiraju me|unarodni manijaci. tamo ni jedna razli~itost nema {ta tra`iti. iz kojih to mazohisti~kih ponora mi nagra|ujemo one koji su i nas i na{u domovinu s }ejfom ubijali. jer bol ne osje}amo.ponor ljudskog roda! Dok se ne ukine to zlo. Vo se cleberi to the d`elaticus No. To je genocidni. {to re~e Frensis Bojl. Ali. ~ere~ili?! Alija je pod pritiscima Dejtonom preliminarno nagradio genocid nad Bo{njacima. tako ne misle evropske antifa{isti~ke vlade koje se utrkuju da finansijski nagrade jedinu fa{isti~ku i genocidnu dr`avno-pravnu nakazu u Evropi. Zadovoljena je forma. Mi nismo ljudi. Kao ni onomad u Hitlerovoj Njema~koj. Doj~e vele izvje{tava da je bilo tek mali~uk petardi. Alija je pro{lost.Dnevnik revolucije Tevhid za Bosnu Kapitulacija Bosne koju je Alija za{alovao u Dejtonu tek se mo`e betonirati povla~enjem Tu`be BiH protiv Jugoslavije. ali. Tu`ba je 26 Dnevnik revolucije . Kukasti kri`ari iznudili su Dejton sau~esni{tvom u izgladnjivanju i ubijanju Bosanaca. Nek crkne od muke! Ne vidimo da je genocidna Republika Srpska i sad horna da nas kolje. hitlerovski. Pobijedila je pravna dr`ava? Gotovo 3000 srpskih policajaca sprije~ilo je da krdo krvo`dernih ~etnika lin~uje muslimanske vjernike. Ni hajvani nismo. kojoj je MMF dao pomo} od 200 miliona dolara. krnju Jugoslaviju. zatirali. pa ustoli~uje rezultate zlo~ina. kao i usvajanjem segregacijskog Izbornog zakona. dobiti punu kontrolu nad Republikom Srpskom. Tamo je rahatnije biti pseto nego Bo{njak. upravo dobija na{ kona~ni samoubila~ki muhur. Najve}a je bo`ija kazna izgubiti ponos! @ivot smo odve} izgubili. Metnuta je nekakva plo~a. Jasno je da staljinisti~ki komesari iz OHR-a ne vide imperativ regionalne saradnje u kontekstu Tu`be BiH protiv SRJ. Ustoli~ili su marionetsku vlast koja }e da ukuca jo{ ova dva preostala koca u na{ mrtva~ki sanduk. fa{isti~ki… . kao i usvajanjem segregacijskog Izbornog zakona. a nama }e stvarnost legitimno prati mozak kako su svi podjednako ~inili zlo~ine. aparthejdni. Nad nama se i`ivljava srbofilski fa{izam Volfganga Petri~a. Lagumd`ija je odabrani d`elat koji }e pre}utkivanjem Tu`be BiH protiv SRJ omogu}iti da agresija postane gra|anski rat. U tom slu~aju }e Srbija. da pokopom BiH obezbjede trajnu stabilnost regiona. zlo~ina~ki. konclogorski. Jer je Republika Srpska najstra{niji i najsramniji proizvod moderne evropske civilizacije. Bo{njaci }e se i dalje pla{iti svoje sjene. Ushi}eni smo jer je postavljena singlica za Ferhadiju. I mejit je li~nost spram na{eg `ivog ni{tavila. Lagumd`ija je odabrani d`elat koji agresiju na BiH pretvara u gra|anski rat. Nagra|uju joj i sifilisti~nu materu.

zaslugom hijena iz Alijanse. Okupirali su medije i za jeftine pare kupili bh. nad sjenima pobijenih Sarajlija. ali }e na kraju to dobiti . koji pod strate{kim socijalnim pritiscima odlaze i dobijaju ekskluzivno pravo na useljavanje u prekookeanske zemlje. BiH nema vi{e nikakvog smisla. Pa kakva je fajda od ~lanstva u Vije}u Evrope ako }e tamo sjediti zastava koja ni{ta ne zna~i. Najbolje je sve zaboraviti i volovski se kleberiti sa \in|i}em. a ako }e ovamo diskriminacija imati zakonski okvir!? Ko biva.upravo su na{i egzekutori. Ni{ta nam u tom pravcu ne govori ni Petri~evo odobravanje specijalnih odnosa RS sa SRJ? Mi jo{ uvijek naivno mislimo kako je RS privremeno zlo u interesu zaustavljanja rata. ~lanica Vije}a Evrope ako ne usvoji sopstvenu smrt. nek‘ mi u|emo u Vije}e Evrope a poslije }emo se naduravati oko diskriminacije. U limburgu! Tako je i dejtonski Aneks sedam izmi{ljen da nas navu~e na podjelu BiH. Mogu ~ekati i deset godina. Srbadium avec ofanzinorum Svi klju~ni poslovi me|unarodne zajednice u BiH su zavr{avani kriminalnim i zlo~ina~kim ucjenama prema tzv. Putem kvislin{kih poslu{nika. Br. da bi se za pet i po godina samo dva odsto Bo{njaka vratilo u RS. priklju~enja RS Srbiji. Doma}i inkvizitori su sebe proglasili borcima za multikulturu i bosanstvo. Srbi }e dobiti pola BiH. uz ne{to strpljenja. Ma jok! . OHR i OSCE su zatrli gotovo sve mogu}nosti patriotskog. 27. normalizaciji odnosa. U`utjela. Okupatori su zaprijetili da BiH ne}e postati 44. I od{teta je smetnja. me|unarodne zajednice da dozvoli Srbiji apsorpciju RS. Pri~a o kasnijem uskla|ivanju nedoslijednosti u Izbornom zakonu samo je jeftina navlaku{a. Makar prepoznajmo crnu slutnju u ovome {to advokat Bojl govori! Probudimo se i shvatimo da se pred na{im veselim o~ima odvija definitivni kraj na{e dr`ave! Tehvid za Bosnu! I za nas!!! Multikulti strasse genocidus Me|unarodni in`injeri genocida ~ekali su pet godina da nas umrtve do mjere kada vi{e ni{ta ne mo`emo u~initi. na dvije zasebne dr`ave. Jadna Srbija. do bola su prognali bosansku inteligenciju. i be{~asno je.ka`e Frensis Bojl. VI 2001. demokratskog i humanisti~kog progovora. Zastava BiH na Ist Riveru obi~na je krpa koja se jedino jo{ u Petri~evom zahodu mo`e vijoriti. definitivno prestaje da postoji i u najmanjem sadr`ajnom smislu. Dnevnik revolucije 27 . Organizirali su nastavak genocida nad Bo{njacima. pamet. i onako jedva kraj s krajem sastavlja. i kako }e uskoro i{~eznuti. Rije~ je o jeftinoj la`i! O presvla~enju identiteta! Jer. Lako je. Kao {to je iznu|en Dejton. Mi nikako ne shvatamo da vascijeli srpski svijet duboko vjeruje da je dejtonska BiH samo nu`ni bajpas do formalnog. Na{a zemlja. me|unarodnog. Najmanje {to mo`emo u~initi je da shvatimo {ta nam se doga|a.Takav Izborni zakon mo`e biti samo dio plana tzv.za njih smetnja tzv. bosanskoj strani u sukobu. Nakon usvajanja Zakona koji BiH dijeli na dvije izborne teritorije. oni {to sebe nazivaju spasiocima BiH . dakle. tako se iznu|uje samoubila~ki Izborni zakon. 26. Egzekutor je Alijansa za promjene koja putem svog lidera ispunjava nastrane prohtjeve OHR-a i OSCE-a. Jo{ bi je mi trebali ubijati time {to je ona nas ubijala. ovom eutanaziranom narodu maglu prodavati. kojim se definitivno betonira dejtonski paraustav i uni{tenje dr`ave BiH. Drugi kolac u ubijanju BiH predstavlja usvajanje Izbornog zakona. doktor internacionalnog prava. U maniru nacisti~kih okupatora. Satanizirali su bosansku ba{tinu kao ekstremizam.

i ode da odgovara za ubistvo. a ustavno uva`avati ono {to je zlo~inom postignuto? Kakva je razlika izme|u bitka genocidne Republike Srpske. Ne mo`e. [vabe to i 56 godina poslije Nirnberga poslu{no ki{u iz svog d`epa. i uz pomo} kojekakvih slagumd`ija. te`a od svake ovozemaljske smrti. a priznavati rezultate tih zlodjela. Kao {to ni mrtav Hitler i dan danas ne ispla}uje od{tete svima koje je tla~ila nacisti~ka Njema~ka. pitanja: Kako se mo`e suditi nekome za ratni zlo~in. nije bilo normalnog medijskog odgovora? Zato {to bi nas otvaranje dublje rasprave o Milo{evi}u dovelo do hereti~kog pitanja svih bh. Nemogu}e je suditi pojedincima za njihova zlodjela. boli umirati sa vlastitom zemljom. i 28 Dnevnik revolucije . mo}ne satelitske tv stanice su otvorile specijalne programe. vala. Govorilo se o zlo~inima Milo{evi}eve Srbije. k’o hajvani u klanici. I jo{ je te`a time {to {utimo. To je posve isto kao kad bi u ubistvu iz koristoljublja odvojili ubistvo od koristoljublja. Iza anga`mana srbijanskih ubica stojala je dr`ava. Po{to smo mi u komercijalnoj fazi istine i pomirenja. Useljavanje Slobodana Milo{evi}a u Hag bilo je ve}i doga|aj za vascijeli svijet nego za nas. kod nas su se emitirale narkoti~ke meksi~ne sapunice. kojom treba kazniti dr`avu agresora. Za{to u BiH. u vra`iju mater. Zato je cijela pri~a o BiH svedena na hap{enje ratnih zlo~inaca. i dok se u parama ne naplati ratna od{teta. ubica legalno dadne svojoj hanumi oplja~kanu lovu. Ali ne i na ukidanje njihovih ratnih (zlo)djela. Niti }e Milo{evi} iz svog {lajbuka izvaditi deset milijardi dolara da nam plati ratnu od{tetu. jer samo }e tako procesi za ratne zlo~ine dobiti smisao. Ta smrt je k’o zemlja te{ka. Dr`avi Bosni i Hercegovini treba vratiti pola njezine genocidno okupirane teritorije. Pod razvratnim pritiskom OHR-a i OSCE-a. ta ~etiri osu|enika iza re{etaka. koja je temeljna `rtva Milo{evi}eve `ive Srbije. ni `ivima! Sve dok ne bude realizovana Tu`ba BiH protiv SRJ. ekonomsku i moralnu rehabilitaciju i satisfakciju – Hag }e biti nedovr{ena pri~a. Ali ne i na tra`enje istinske kazne za genocidnu agresiju na BiH.Dnevnik revolucije Ha{ki feler Osjetite li ovu ti{inu? Boli. i optu`nice protiv Milo{evi}a. A ni tada u cjelosti! Stoyanka Maycca d`abe told: Fuy & caca Me|unarodnoj zajednici je stalo da formalno popegla pravo i pravdu. Mo`e li mrtvima biti lak{e zato {to }e Milo{evi} ostatak `ivota provesti u zatvoru? – pita se komentator zagreba~kog Jutarnjeg @eljko Ivanjek. na kojoj mo`emo graditi politi~ku. U no}i kad mu se dohakalo. Karad`i}a ili Mladi}a? Razlike nema! Republika Srpska je `ivi me|unarodni spomenik ubistvima i progonima na etni~koj osnovi. Toliko su {kolarine platili da im vi{e nikad ne}e naumpasti da ma{u rukama. Sve {to nam je pobijeno i uni{teno svelo se na stotinjak optu`nica i na nekakve usijane tintare koje }e se hladiti u ha{koj hladovini. koja imaju ustavni karakter. na{a zemlja izigrava degena. za zlo~ina~ke cehove svojih sme|ih djedova. Nije Milo{evi} vr{io privatna ubistva. Kakve veze sa su{tinom ima tih 40 procesa koji su u toku.

kao i na{u (ne)jasnu poziciju. Njih niko ni~im ne mo`e ubijediti da je Milo{evi}u i paljanskoj kliki mjesto u Hagu. To {to lideri i sateliti Alijanse za promjene pri~aju o demokratiji. Mariz Krevatin u Judging Genocide pi{e da iskustvo Drugog svjetskog rata pokazuje da nije mogu}e pred sud dovesti sve zlo~ince i da }e mnogi pro}i neka`njeno. boli umirati s vlastitom zemljom. kao {to je u BiH ostala Republika Srpska. nego na{im sje}anjima na Bosnu u kojoj smo `ivjeli u bratstvu i ljubavi. pa tamo nisu ostale nikakve republike njema~ke. a da preziru one koji su im patriju. Bosanska politika prvo je zagubljena Alijinim dun|erajima. u vra`iju mater. genocidom. Anal chepich Alijansa goes to the Belgrade crevo U razmatranju ovog povijesnog incidenta treba razumjeti htijenje i prirodu me|unarodne strategije. i to intraanalnim ubrzigavanjem }epi}a Alijanse u beogradsko crevo. kao utjehom za polupoba~aj Velike Srbije. Karla del Ponte ka`e da treba uhvatiti one najodgovornije. [vicarskoj. dnevno aktivne lobisti~ke mre`e koje diplomatskim putevima dokraj~avaju zapo~eto. Ta smrt je k’o zemlja te{ka. k’o hajvani u klanici. dobrim ljudima u vremenu zla. VII 2001. a potom. Za{to bi se me|unarodna zajednica trudila da u BiH revitalizira multietni~ko dru{tvo ravnopravnih naroda i gra|ana? Oni vi{e vjeruju Andri}evom Pismu iz 1920. I u Austriji. osu|eni nacisti~ki zlo~inci. Dnevnik revolucije 29 . Tovit }e ga i umrtvljivanjem Tu`be BiH protiv SRJ. Njima je jeftinije uva`iti Milo{evi}eve i Tu|manove zlo~ine u BiH. ima Nijemaca. Uzimaju}i u obzir da je valcerni Zagreb podmiren hrvatskim granicama. A ne kao `ivot u svome liku. tada }e se paljanski brdoidi u mraku prepadati od Milo{evi}eve sudbine. ovim sramnim izdajama tzv. Iza srpskog i hrvatskog komadanja BiH stoje vrlo konkretne. 11. ^e{koj. Za{to? Zato {to `ive u Republici Srpskoj! Tamo je genocid utkan u dr`avnost. i u pograni~noj Francuskoj. Kako da ih istovremeno u~e patriotskoj i dru{tvenoj higijeni. operacionalizirane. na osnovu kojih je stvoren novogovor o vje~noj mr`nji. I jo{ je te`a time {to {utimo. civilnom dru{tvu. Na{a je nesre}a {to smo se vazda pona{ali kao lik u svome tu|em `ivotu. To je autorsko djelo onih kojima se u Hagu sudi! Ovo {to se name}e skrhanoj Bosni isto je kao da su u Nirnbergu 1946.000 `ivota za Milo{evi}ev boravak u }uzi. I {ta onda? Biva.sve {to ~ini Karla del Ponte? To je tek rep krivi~ne odgovornosti. Za to vrijeme me|unarodni serveri zla i hipokrizije ustoli~uju onaj isti Beograd za faktor stabilnosti Balkana. A mi? Nas i crva ima nekoliko bilijardi na planeti. pa to je isto kao kad Ratko Mladi} srebreni~kim dje~acima dijeli ~okolade. Stojanke Majke }e nad kolijevkama djecu u~iti kako je i fuj i kaka biti kao Milo{evi}. obezbijedili? Zato se ne treba ibretiti nad anketom koju je je Glas Amerike napravio na Palama. Iza na{e ~e`nje za Bosnom ne stoji nikakva politi~ka snaga. Alijanse za promjene. poput ove trampe 200. To je moralna i kulturolo{ka volja. jo{ dublje i tragi~nije. Glava je u realizaciji Tu`be protiv SRJ i u poni{tavanju rezultata genocidne agresije. Ne postoji relevatna politi~ka snaga koja bi se borila za interese dr`ave BiH. te`a od svake ovozemaljske smrti. 28. svo|enjem odgovornosti SRJ na mrvice su{tine. ali zalud kad su svud oko nas `ivi ljudi. Osjetite li ovu ti{inu? Boli. multikulturi. Beograd postaje evropski miljenik na Balkanu. recimo. gdje upitanici listom suosje}aju s nepravdom nad Milo{evi}em. a da su Njema~koj priznata teritorijalna osvajanja. Njegovu `ednu utrobu }e nahraniti polovicom BiH. nego vjerovati. Ustajte!!! Ustajte Vi Bosansko Roblje! Br.

na{a formalizirana stvarnost ushi}eno se zadovoljava polaganjem kamena-temeljca za izgradnju memorijalnog centra u Poto~arima. Na dan najve}e bosanske tragedije. Bo{nja~ki lider je rekao: Problem zamjene ima politi~ku i pravnu dimenziju. i pitanje je koliko }e trebati vremena za njihovo prevaspitavanje – rekao je komandat General{taba ARBiH Rasim Deli}. Izetbegovi} je ovu akciju najavio kao pipanje koliko je sna`an obru~ oko Sarajeva. Savremene armije takve operacije pripremaju po nekoliko mjeseci. Ostalih 20 minuta rasprave o vojnim pitanjima posve}eno je akciji za deblokadu Sarajeva. 11. A D`evad }e ti Mla}o na to: Od 195 regruta u Bugojnu 100 klanja i ne podnose one koji piju. [to se ti~e alkohola. Neke jedinice smo direktno uvodili u borbu. Memorija o stradanju ne `ivi u kamenju. – 2001. jer u Srebrenici ima i dovoljno boraca. jula 1995. juna do kraja jula. do povratka dr Ejupa Gani}a koji se stradao u saobra}ajnoj nesre}i”. sazna}e se poslije. Strategija pipanja Bila je to u pravom smislu historijska sjednica. kao ni za mnoge boli na kojima su oficiri gradili generalske ~inove. pa }e biti centar. Ovi mudroslovi su izgovoreni nekoliko sati nakon {to je ARBiH napustila linije na ju`nom kraju Srebrenice. Svjesno ili iz java{luka – tek }e se saznati. i u mom kraju ljudi piju. odr`ana je historijska sjednica Izvr{nog odbora SDA na kojoj je predlo`eno “da se (…) imenuje Edhem Bi~ak~i}. Za tragi~nu strategiju pipanja nikad niko nije odgovarao. Po{to je apsolvirao Srebrenicu.Srebrenica 1995. Tako da su ove informacije o ulasku u prve ku}e Srebrenice neprovjerene. godine. Mi smo u ovih nekoliko mjeseci obezbijedili da Srebrenica ima vi{e naoru`anja i municije nego {to je imala u protekle tri godine. 30 Dnevnik revolucije . Stoga nije ni pominjana ~injenica da je u martu nare|eno a potom izvr{eno povla~enje komandnog {taba iz Srebrenice. jer se u isto vrijeme kada je bula`njeno o kadrovskim i panislamisti~kim pitanjima doga|ala najve}a bo{nja~ka tragedija. Petominutna informacija o Srebrenici na Klubu SDA je mogla biti sve samo ne – normalna. a ne na razmjenu teritorija. bi}e taj kamen. Srebrenica je ve} bila na koljenima kada je rije~ dobio komandant Rasim Deli}: Stanje na rati{tu BiH je veoma povoljno po nas. Kao. Trgovina Srebrenicom Na`alost. ve} u glavama. koji je dotad uspje{no organizirao odbranu ove enklave. i u kojoj su. dok je njih 1360 ranjeno. general je bio optimista: Povoljna je klima i u izvo|enju operacija oko Sarajeva. a nisu ni mogu}e. Mislio je na na zamjenu kadrova. pa }e pravda biti zadovoljena i sje}anje ovjekovje~eno. a i naoru`anja. `ivote izgubila 404 borca. Dr`avni i vojni vrh je smatrao da je stanje povoljno. SDA je razmatrala i pitanje upotrebe alkohola.000 bo{nja~kih `ivota. a mi od sedam do 30 dana. Dok je u srpskom genocidu nestajalo 10. koja je jalovo trajala od 15.

A kad bi danas pitali Bosance i Hercegovce. dogovor je bio da se ljudi puste prema Tuzli. bi}e taj kamen. Uzrok srebreni~ke tragedije treba da u memoriji ima ravnopravan tretman sa posljedicama. {kolama… U svijesti urbanih Bo{njaka pojam Srebrenice izaziva stid: {to zbog stradanja koje je preto~eno u poni`enje. Ako. Postoji hipoteti~na misao da su u trgovini Srebrenicom sudjelovali bo{nja~ki. i uspomenom na `rtve. a i ne voli. {to im obezbje|uje distancu od Ha{kog tribunala. onda stranci nisu znali. odve} zlo~ina~ki dvojac Karad`i}Mladi} je mimo protokola sproveo masovnu likvidaciju. s ciljem zaokru`enja teritorija za okon~anje rata.zamjena Srebrenice za obru~ oko Sarajeva. podr{kom deblokadi Sarajeva? Kako bi to diverzije oko Srebrenice mogle uticati na pipanje oko Sarajeva? Ra~un je izvodiv samo ako je nekome trebalo slabljenje vanjskopoliti~ke odbrane za{ti}ene zone UN. Vratili su se da brane Bosnu. nego i na one faktore koji su neprincipijelno{}u i ne~injenjem genocid dozvolili. Na `alost. srpski i me|unarodni faktori. itd. a i to je proizvod pla}eni}ke medijske politike koja nas je uvjerila da je sve bo{nja~ko jednako nazadnom ili ekstremnom. srpske snage odgovore na diverzije. potpunu neinformiranost i nezainteresiranost za Srebrenicu. {to se vidi i po zoni koju danas {tite njeni SFORovci. onda bi. roljaju}i po Srebrenici. Kao. da ne ka`emo samo Bo{njake. koja je bila uslovljena stanjem mirovanja. ta~nije .Ko je s Karad`i}em tikve sadio? U kakvoj relaciji mo`e biti junska naredba General{taba ARBiH o izvo|enju diverzija iz Srebrenice sa. Ako su u okviru ameri~kog plana za okon~anje rata u BiH (Strategija zavr{nice) mogle biti izvo|ene bitke sa }orcima. moglo do}i i do pucanja obru~a oko Sarajeva!? Te uspavanke su demistificirane po~ev od 1993. Ranjena bosanska stvarnost patolo{ki Dnevnik revolucije 31 . jel. subjekti. ~ime objasniti niz nelogi~nosti u djelovanju bo{nja~kog politi~kog i vojnog vrha: izvla~enje komandnog {taba na doobuku. pa }e pravda biti zadovoljena i sje}anje ovjekovje~eno. itd. navodna oslobo|enja evakuiranih gradova i sli~ne glumarije. na{a formalizirana stvarnost ushi}eno se zadovoljava polaganjem kamena temeljca za izgradnju memorijalnog centra u Poto~arima. ovi zlo~inci navodno raspola`u dokazima o dogovorima. da li su voljni posjetiti taj memorijalni centar. ~ime su druge dvije strane uvu~ene u pat-poziciju sau~esnika. Ho}e li se u {kolama u~iti o tragediji Srebrenice? Ho}e li ekskurzije putovati u Poto~are? Ho}e li razne delegacije odlaziti da se poklone sjenima `rtava najve}eg zlo~ina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata? Ho}e li Poto~ari `ivjeti u na{im ku}ama. ~ime objasniti da dosad nije u javnost procurila tehnologija te prodaje. kako je navedeno. da li smo prodati?!! Ako Srebrenica nije prodata za obru~ oko Sarajeva. a duh se obrazuje kulturnim i medijskim forsiranjem sistema dru{tvenih vrijednosti. Dolazimo do klju~nog pitanja koje se sa`ima u jedan od posljednjih srebreni~kih vapaja: Da li smo osu|eni na smrt. da li postoji odgovor. Ako je pak Srebrenica prodata. kada je jedna delegacija Srebreni~ana naobdan doputovala u Sarajevo. da joj se predlo`i futuristi~ka solucija. {to zbog onih `ena koje kvare iluziju da je u Bosni sve potaman. a na{i su pred ak{am zaboravili narodnu poslovicu: Ko s |avolom tikve sadi… @ivljenje uspomene na Srebrenicu To je razlog vi{e da komemorativna obilje`avanja srebreni~ke tragedije ne budu samo podsje}anje na genocid. Srebreni~ani tada nisu razumjeli da sila Boga ne moli. pa }e biti centar. dakle. djetinjstvima. ve} u glavama. {to zbog dimija koje ne djeluju multikulturno. te{ko da bi sabrali i jedan procenat. Francuska je imala klju~nu ulogu. za{to se i srebreni~ka enklava nije mogla na}i na kantaru trgovine teritorijama? Ako je bilo tako. Memorija o stradanju ne `ivi u kamenju. uvjeti.

VII 2001. 11. Srebrenica je alfa i omega na{ih bosanskih `ivota. 28. bez duhovnog `ivljenja uspomene na Srebrenicu – nema ni nas. Zato {to je kvislin{ka politika uspjela da opije i unakazi moralni i humanisti~ki lik ovog dru{tva. Srebrenica je jutro i po~inak svakog osvojenog dana. 32 Dnevnik revolucije . U protivnom. Br.bje`i od Srebrenice.

historije. antifa{izma i zajedni{tva. otkud se svekolika alternativa. Pobjeda bh. Na{a je dr`ava ure|ena po mjeri genocidnih teritorijalnih osvajanja. – 1945. jedinstva u razlikama. U svenarodnoj borbi protiv Hitlera i doma}ih majmuna. U grotlu antidemokratskog i antihumanisti~kog terora OHR-a i OSCE-a ipak ostaje prostor za suptilno politi~ko djelovanje ka istinskim promjenama. Hajde {to {ute nacionalisti. Na{i su ljudi `ivjeli u stvarnosnoj predanosti uzvi{enim idealima. 27. kako razumjeti travestiju SDP-a i njegovih profiterskih satelita koji od pomena bratstva i jedinstva bje`e k’o {ejtan od kri`a? Potaman im je da zbog imovinskog koristoljublja budu pravni sljednici Saveza komunista. pobogu. Ali. izopa~ila u nakaznog poslu{nika?! The Bintliz Degenorium Svijest da BiH ritmom dana odumire u dejtonskom smrtobatoru zahtjeva otpor. Politi~ki identitet BiH danas izvire iz – genocida. Da nije bilo ideolo{ke. mi bismo s pravom mogli re}i da su se biblijska i kur’anska eti~ka u~enja ovaplotila u oslobo|enoj Bosni. ~ini revolucionarnu renesansu smisla Bosne i Hercegovine. navr{it }e se 60 godina otkad je ustankom u Drvaru otpo~elo ispisivanje najsvjetlije stranice bh. jednakost. Iako je bratimljena sa egzistencijalnom su{tinom BiH. Ali. koje su suprostavljenje dejtonskoj. solidarnost. U tom grmu le`i akrep politi~kih. Bh. Suprotstavljanje antibosanskoj nakani polazi{te treba imati u civilizacijskim i povijesnim univerzalijama.Dnevnik revolucije U glavu (anti)fa{izma Nema ni istine ni pomirenja dokle god se budu}nost BiH poku{ava graditi na tekovinama fa{izma U petak. u stvarnost su se iskalile univerzalne civilizacijske vrijednosti: sloboda. O kakvoj to demokratiji govorimo ako je u BiH instaDnevnik revolucije 33 . segregacijskoj i apartheidnoj agoniji. naroda u antifa{isti~koj borbi 1941. ustavni i izborni mehanizam podr`ava disolucijske politi~ke snage. komunisti~ke zloupotrebe ove ~asne borbe. kao da to ima ikakve veze s komunizmom? Reafirmacija bratstva i jedinstva posve je kompatibilna futuristi~kim vizijama BiH. moralnih i patriotskih hipokrizija u BiH. U to ~vori{te se ulijevaju prethodna stolje}a bh. Mogu}nost suprotstavljanja ovoj anomaliji sputana je zapetim staljinisti~kim fermanima OHR-a i OSCE-a koji ~ekaju svakog ko se zlu suprotstavi. Travestitum Akrepozius U posljednjem desetlje}u ideja bratstva i jedinstva priglupo je i tragi~no prognana iz na{e stvarnosti. na ~elu sa SDP-om. Razumljiva je potreba {izofrenih nacionalnih separatista da pokopaju duh bh. jula. i iz njega izviru iskustva na kojima je jedino mogu}e postojanje ove zemlje. Imanencija nacionalnih oligarhija je razgradnja bh. ali im je haman previ{e komunjarski da se ve`u za bratstvo-jedinstvo. U normalnim zemljama politi~ki identitet se temelji na povijesnim i prirodnim zna~ajkama. dru{tva.

Obilje`avanje 60. kao i ukidanje Popla{enove stranke – dokazuju da se mogu ~initi takvi zahvati. okupi pod njegovim pend`erima i popali svije}e. jerbo bi}e da nema istine i pomirenja ako }e SDP pomagati. zala`e za politi~ki Dejton. iliti fa{iste Armije RBiH. demokratija i implementacija antidemokratskog brloga ne idu zajedno. Oni {to. na{e {kole postaju regrutni centri za proizvodnju nacionalisti~kih degena. oni se bave usavr{avanjem korupcije u svojim redovima i estradnim mahnitostima. …Za ovih pet i po godina ni reprezentacija u fudbalu nije sabrana. U ukidanju ovog antibosanskog zla okupatori osjete opasnost za stabilnost dejtonskog apartheida. Idejom bratstva. podre|uje po nacionalnim pripadnostima? Da bi se uklonio taj sistem. treba strate{ki oplemeniti dru{tveni prostor. Onako kako se u svim normalnim dr`avama brani i afirmira ideja dr`avnosti. Primjerice. u njihovim politi~kim pravima i slobodama. proistekao iz ustavne antbosan{tine koja podupire sve {to je protiv smisla postojanja BiH. Umjesto da privreda te`i reintegraciji. u RS su ve} proizvedene generacije u koje je usa|ena mr`nja prema BiH i domoljublje prema Srbiji. Ovo {to danas imamo u dru{tvenom prostoru jeste influenca antibosanskog ustavnog sistema. Ovi kroki ilustrativi prirodan su rezultat. pravila. medije. A zapravo nema ni istine ni pomirenja dokle god se budu}nost BiH poku{ava graditi na tekovinama fa{izma. {kolske programe. tobo`e u ime demokratije. Hipokryzium ugurzuzorium Politi~ke prirode u BiH lako je raspoznati na njihovom odnosu prema Dejtonu. tako {to bi strana~ke liste uva`avale nacionalni klju~!? Obaveza da se na izborne liste stavlja najmanje tre}ina `ena. kao {to je ona lidera im slagumd`ije – da }e njegova familija odlu~iti o tome da li }e prihvatiti du`nost premijera. ^ime nego patriotskom prostitucijom objasniti to {to SDP i druge multietni~ke stranke nisu nikada insistirale da se izborna pravila prilagode Odluci o konstitutivnosti. alternative. itd. stranci nam nametnu nekakvog bintliza da podjeli bh. treba ukloniti postignu}a genocidne agresije. u kojoj stranici vide klju~ trajne stabilnosti. Budu}i da se SDP. ni njihovi kelneri iz tzv. Umjesto odlu~ne revolucionarne kampanje za ozdravljenje BiH. govore o implementaciji Dejtonskog sporazuma. kako Mati} re~e . ~iji je cilj da nas protokom vremena uvu~e u }orsokak bez povratka. naroda dadnu u vlasni{tvo jedne partije. kao u Me|ugorju. Umjesto da obrazovni sistem ide ka reafirmaciji zajedni~kih znakova. u pravima i obavezama. podr`avaju se nacionalne privatizacije. taj ~uvar na{ih antifa{isti~kih tradicija. Pre`ivjeli partizani su pristali da ~asno naslije|e svih bh. Ni okupatori. koja to danas ni~im ne zaslu`uje. Luciferovska infekcija SDP-a produbljuje se maltretiranjem penzionera i ukidanjem invalidnina ratnim stradalnicima. pred zakonom. slavenskog bratstva. a kamo li {ta vi{e. Odgovor na pitanje – za{to se ne ~ine? – obja{njava kona~ne ciljeve me|unarodne strategiji u BiH. logi~no je da ne mo`e tra`iti ukidanje nacionalnih stranaka i druge zahvate koji bi se temeljili na ustavnoj reafirmaciji povijesnih i kulturolo{kih bh. I zaboravljaju da ne postoje vremena koja ne pamte. ustavno i izborno ukidanje nacionalisti~kih pravila poremetilo bi zafuntanu s&h podjelu BiH. i da time postanu jeftina ideolo{ka filijala strana~kih 34 Dnevnik revolucije . lafina{i su sa dna kace.falangiste.liran sistem koji gra|ane. godi{njice antifa{isti~kog ustanka u BiH razotkriva dvojni moral suorganizatora ove manifestacije: SDP-a i SUBNOAR-a. Ti ugursuzi demokratije u vlastohlepnoj pomami zaboravljaju na svoju povijesnu zada}u – da Bosnu vrate Bosni. Malo je falilo da se zabrinuti narod. umjesto da se integrira tv prostor. na kulturolo{kom kontinuitetu TVSa. rtv po dejtonskim {avovima. kulturu. Treba redefinirati Dejton i unutarnje ure|enje BiH odrediti idejom jedinstva sviju. dosad se ni u primislima nisu bavili klju~nim zahvatom za opstojnost BiH: ukidanjem nacionalnih stranaka.

VII 2001. 29. Dnevnik revolucije 35 .interesa. 25. svodi se na ideologizirani kusur. Umjesto da jedan od najslavnijih datuma na{e povijesti ima dr`avne atribute. isto kao {to je SDA {irinu islama svodila na svoju pija~arsku mjeru. Br.

a na sabahu bi sve postajalo ukleto gore. na multikulturnoj toleranciji blokade Aneksa sedam. pod jagnje}om ko`om tzv. ve} stvarnost. Najednom su i zakleti sljepci odlu~ili progledati i napisati koju o ugro`enosti Bo{njaka i o sumnjivim poslovima me|unarodnih jebisara. Bosna `ivi svojom korumpiranom smr}u. Hi~me put su nam se prikazivale prikaze. ve} nemogu}nosti da se pred o~ima zgnje~ene muhe sakrije utovljen me|ed. Gdje im je prije godinu-dvije bio taj vrli analiti~ki um pa da prepoznaju da je me|unarodna strategija u BiH antibosanska. Avaj. makar i feleri~nu. stvarnosti. koji su trebali raspravljati o neustavnosti mandata OSCE-a. i po cijenu da tripartitni mufljuzi optr~e jo{ jedan.Dnevnik revolucije O`ivjeti u pokojniku Ili }e se u~initi odlu~an zaokret ka povijesnom pravilu zajedni{tva i tolerancije. Otud je te{ko vjerovati da glasovi otpora dejtonskom bezumlju i stranjskom jednoumlju nisu puke prikaze. paradigma je na~ina na koji OHR i OSCE zavr{avaju svoje okupatorske poslove. podjele. kojima se legitimiziraju 36 Dnevnik revolucije . pa da se po~ne uo~avati o~itost . protuustavno prekrajao Pravila i propise. {utalo se i kada je Petri~ 19. tra`io da mu se bez izuzetka u potpunosti povinuju: Svaki poku{aj potkopavanja autoriteta smatrat }u poku{ajem opstruiranja Mirovnog sporazuma. usmjerena na zadr`avanje s&h apartheidnih tvr|ava? Dalo se to uo~iti na segregacijskom prekrajanju izbornih Pravila i propisa. Zar je trebalo da ~edo nacizma prokulja nad Ferhadijom. do danas bi izgradili upravu nad svojim sudbinama. principima. ali SDP je hotio i tutu pojest’ samo da zasjedne na vlast. i sazrelosti. od ~lanova Ustavne komisije. VII 2000. specijalnih odnosa. bez bo{nja~kog priloga. to nije postignu}e ovda{nje demokratske volje.nastavka agresije na BiH i genocida nad Bo{njacima!? Ne. usud mu je da se opet smiri. To {to se uhela}eni narodni poslanici nisu pojavili na sjednici Ustavne komisije. Da je servilna doma}a pamet kriti~ki objektiv otvorila koju godinu prije. kada je OHR aminovao aneksiju pola Bosne od SRJ. te namje{tao pobjede s&h secesionistima. na nacistifikaciji medijskog prostora i razvaljivanju BHT… Zgnyechena muxa & utowlyen megged Staljinisti~ke ~engele Volfganga Petri~a svjedo~e o diktatorskoj izopa~enosti bh. Alijansiranjem fild`ana u~vr{}ene su bh. Nepriznavanje izbornih rezultata. {to je i bio cilj onih {to budu}nost BiH vide kao {niclu iz Kara|or|eva. i podani~ku. par~anjem BiH na izborne jedinice. Tripera{ka demokratska javnost od{utala je kada je OSCE. Barem po medijskom kalendaru. ili }e BiH uskoro skon~ati na povijesnom izuzetku – koji ve} `ivi kao dejtonsko pravilo Mrtvac se mrda! Ili se to samo prikaza prikazuje? [ta god da se vrpolji u crijevu pokojnika. mafija{ka. po~asni krug. vrijeme u BiH se druk~ije mjeri poslije majskog ~etni~enja u Banjoj Luci i julskog dersa Nijazovog o lopovima me|u strancima. Umjesto da ostane vjeran bh.

naroda koji ~ini smisao postojanja BiH. Dokazuje to i sjednica Glavnog odbora SDP-a na kojoj su se potvrdile zebnje da je ova stranka tek SDA u drugom pakovanju.s&h sile secesionizma – jedino je {to su trebale u~initi demokratske snage. VIII 2001. najgori je izbor koji se mogao po~initi. Sad se SDP ibreti {to je neprincipijelna i nejasna podr{ka stranaka iz RS. Gdje je ta obe}ana pomo}? Investicije? Bolji `ivot? Narod naveliko pri~a da mu je pod SDA bilo bolje. Tek bi ukidanje nacionalnih stranaka i reforma Dejtona mogli o`ivjeti mrtvaca. pa je krala {akom. Pa {ta oni misle?! Da bi ~lanska kartica SDP-a trebala biti garancija uspjeha u biznisu?! Poslije takve minderske legitimacije. Zar se uop}e moglo o~ekivati da }e na{minkani kleronacionalisti iz RS podr`ati ideju ma kakvih promjena? Svaka promjena je nesrodna genocidnom bitku RS. Vrijeme je za ISTINU. prihajaju nam plodovi izdisaja. iseljavaju. No. I jo{ se. Survival & zayebanccya SDP je u posjedu historijske odgovornosti za sudbinu BiH. Dokle god SDP ne otvori istragu o korupciji i kriminalu u svojim redovima. Bosanstvo umire. 8. Oni kradu bez straha od promjena. Dnevnik revolucije 37 . ne}e imati moralno pravo da bilo koga islje|uje. zaustavljanju i procesuiranju korupcije. tolika koli~ina moralnog i patriotskog jada ovaj put se nije mogla zaobi}i. Ali SDP je samo lafina{ki misionar promjena. Br. Na{a je ljudska obaveza da se borimo za opstanak. Zato i ne islje|uje. 30. buni {to su neke stranke Alijanse ministarstva pretvorile u svoje strana~ke centrale. ili }emo nestati na povijesnom izuzetku . SDP potpuno preuzima totalitarne obrasce od SDA! I jo{ gore! Oni javno jadikuju {to poslovni ljudi iz SDP-a nemaju valjan tretman u biznisu kojim se bave. iako je i prije bilo debelih povoda. Siti su i haman ne znaju da narod skapava od gladi.koji ve} `ivi kao dejtonsko pravilo. Kolaboracija sa prokazanim razara~ima BiH. Vrijeme je za STAV. Ima li i jedan va`niji funkcioner a da nije strana~ki visoko rangiran? I da ne strepi pred ideolo{kim {arafom svoje fotelje? No. Jer nema kompromisa sa multietni~kim bi}em BiH! Ili }emo opstati na povijesnom pravilu zajedni{tva i tolerancije. ono iz kape je ostajalo narodu. naroda. obezglavljuju. Vrijeme nam dramati~no isti~e. koje li ironije. i usamljenih poku{aja. plja~kaju. zavodima. Bo{njaci se pod socijalnim i bezbjednosnim pritiscima etni~ki ~iste. gdje raspravlja o vladinim agencijama. Kraj jula treba bilje`iti kao mogu}e vrijeme ra|anja kriti~kog odnosa spram nove vlasti. ono na ~emu se dibidus provaljuje aktuelni trenutak SDP-a jeste frazeologija o ekonomskim reformama. ali ne i kapom. a utaljeni `iranti su im evropski i ameri~ki egzekutori BiH. da se javno razmatraju neprincipijelnosti SDP-a. pravosu|u. Pa nek’ se onda OSCE pravda svojim mentorima. And the cappa and the shacka Poslije 100 dana tuberkuloze. A SDP se zajebava! Ako se odmah ne u~ine radikalni medijski i politi~ki zaokreti u pravcu antifa{isti~ke i humanisti~ke rehabilitacije BiH – mi smo gotovi. itd. ne treba da ~udi {to SDP dr`avne poslove smje{ta u strana~ke kancelarije. Pa upravo SDP funkcionira po Alijinom obrascu: dr`ava to sam ja. Socijalna slika je kontejnerska. nekoliko je autora sa~inilo britke analize lupetanja GO SDP. SDP nema alternativu. ve} hropti u sno{aju bratstva i jedinstva izme|u biv{ih i sada{njih plja~ka{a bh. Mo`da zato {to je SDA imala alternativu. Na iznena|enje slobodarske u~malosti. Za koju godinu ovdje ne}e egzistirati kriti~na masa Bo{njaka. [est godina smo zalud vjerovali. Jer kriminal u BiH ne govori ideolo{kim jezicima.

Sa humanisti~kog i demokratskog aspekta nemogu}a je resocijalizacija pripadnika drugog ili tre}eg naroda u apartheidski ambijent. ili tri. Nemogu}e je o~ekivati i najmanji pomak ka demokratskoj ili ma kakvoj revitalizaciji BiH .Dnevnik revolucije Likvidirajmo nacionalizam Ukidanje mononacionalnih stranaka u Izbornom zakonu preduvjet je za uspostavu sistema koji }e garantirati revitalizaciju i razvoj bosanskohercegova~kog dru{tva kao prirodnog upori{ta dr`avnosti Bosne i Hercegovine Narednih dana predstoji otvaranje klju~nog pitanja za politi~ku budu}nost BiH. budu}i da u septembru u Gruziji zajeda Parlamentarna skup{tina Vije}a Evrope. teritoriji. izborni sistem. Pribli`ava se zakazani rok ucjene za usvajanje Prijedloga izbornog zakona. Dr`avljani BiH su iz prirodne pozicije ravnopravnosti na cijeloj bh. na kojoj bi se trebalo odlu~iti da li }e BiH u}i tamte. narodima i gra|anima garantirao jednakopravnost i konstitutivnost. Ne postoji racionalno i ~asno opravdanje 38 Dnevnik revolucije . naroda. Etnonacionalne oligarhije su svjesne da ih tek nekoliko godina dijeli od zacrtanog cilja. Temeljna je gre{ka po~injena kada je za prve postkomunisti~ke izbore 1990. Zbog postojanja mononacionalnih stranaka. i da kao nacionalne vlasti zakonomjerno te`e uspostavi suvereniteta na svom dijelu bh. vlasti. u BiH ja~aju segregacijska etnonacionalna dru{tva. Prijedlog izbornog zakona na `alost opstaje na obrascima kojima se podra`ava disolucija bh. tj. dozvoljeno formiranje mononacionalnih stranaka. a time i uspostava segregacijskih vlasti. dru{tva i dr`ave. koja su agresivno suprotstavljena smislu Bosne i Hercegovine. dru{tvo. kao osnovno upori{te bh. dr`avnosti. Protuustavno nasilje je mononacionalnim strankama omogu}ilo da postanu nosioci nacionalnih legitimiteta. Present Perfect Tense Multietni~ka su{tina BiH ve} deset godina se razgra|uje politi~kim sistemom koji podra`ava etnonacionalne podjele. apartheid i segregaciju. Tada je po~injeno nasilje nad Ustavom BiH koji je svim bh. kada }e bh. tj. protjerani u bezizlaz da budu manjina u odnosu na druga dva. kao i uzro~nik segregacijskih mirovnih sporazuma iz Va{ingtona i Dejtona. Za nekoliko godina BiH }e izgubiti svrhu postojanja! Potreban je radikalan zaokret ka uspostavi politi~kog sistema koji }e podra`avati revitalizaciju i unapre|enje vrijednosti koje ~ine smisao BiH. ili ostati vamte.sve dok se ne izmijeni sistem koji podra`ava podjele. Bezmalo {est godina nakon potpisivanja Mirovnog sporazuma na{a zemlja se nalazi u procesu zavr{ne disolucije svojih povijesno temeljenih dru{tvenih i dr`avnih zna~enja. teritorije. definitivno nije u mogu}nosti revitalizirati bh. Dejtonska stvarnost svjedo~i da postoje}i politi~ki. Legaliziranje prava na nacionalni suverenitet bilo je katalizator rata u BiH. podjele metastazirati od povijesnog izuzetka ka povijesnom pravilu.

uz pomo} faktora mrtvog vremena. dr`avnosti. tj. naroda i gra|ana. Hrvata. od po~etnih oblika politi~kog `ivota ka sistemu koji se grana prema instancama svih nivoa zakonodavne i izvr{ne vlasti. jer se konstitutivan ne mo`e biti djelomi~no. odakle se mo`e tek vr{iti monitoring destrukcije. od slu~aja do slu~aja. Dalo bi se razmi{ljati i o deplasiranosti parlamentarnih instanci (Dom naroda i Ustavna komisija FBiH. bez obzira na popis stanovni{tva. uklju~uju}i politi~ku jednakopravnost i tzv. 31. ili druk~ije. ~ime ja~aju vitalitet apartheidskog i segregacijskog sistema. navodno {tite nacionalna prava. bez mogu}nosti da i{ta trajno promijeni. Dnevnik revolucije 39 . Bo{njaci i Hrvati imala jednaka politi~ka prava. treba biti ravnomjerna zastupljenost Srba. dru{tva dovodi do obesmi{ljenosti bh. ~etvrtog naroda pripada i jednakopravnosti svih koji su svrstavani u kategoriju Ostalih. 22.za usvajanje izbornog zakona koji }e. Ukidanjem mononacionalnih stranaka i uvo|enjem multinacionalnih strana~kih listi. Tako bi Odluka o konstitutivnosti bh. Ustavna komisija RS) gdje se danas transparentno. tako bi i u Banjoj Luci gdje su Srbi u ve}ini. u svim izbornim jedinicama. ili ma kojoj dru{tveno-politi~koj zajednici. kao prirodnog upori{ta dr`avnosti BiH. nemogu}e je govoriti o primjeni Odluke o konstitutivnosti bh. dru{tva. Kao {to je OSCE nalo`io da na izbornim listama mora biti tre}ina `ena. koji bi na listi bili redoslijedno zastupljeni. naroda dobila stvarnosni. U ruralnim sredinama koje su i prije 1990. jednakopravnosti i slobode svih bh. To zna~i da izborni zakon treba obavezati politi~ke stranke na ravnomjernu zastupljenost svih bh. Future continius tense Ako se misli podr`ati budu}nost BiH. Bo{njaka i Ostalih. naroda na izbornim listama. voditi definitivnom odumiranju BiH. vlast u BiH bi na svim nivoima u za~etku imala bosanskohercegova~ki karakter. U suprotnom. tako bi bosanskohercegova~ki izborni zakon propisao da na svim listama. koji kroz odumiranje bh. bile monoetni~ke. Ako bi Srbi i Hrvati koji su u Tuzli u manjini imali jednaka politi~ka prava kao Bo{njaci koji su u ve}ini. i neu~inkovito. Br. VIII 2001. onda nedvojbeno treba ispraviti gre{ku kojom je stvoren politi~ki sistem suprotstavljen prirodnom i povijesno utemeljenom multietni~kom karakteru bh. iako su u manjini. za{tita je mogu}a tek ako poti~e odozdo prema gore. Za{tita nacionalnih prava u BiH smje{tena je na vrh hijerarhije politi~kog mehanizma u BiH. naroda. budu}i da bi mehanizam politi~kog sistema imanentno bio posve}en za{titi i afirmaciji konstitutivnosti. ali ne i preduprijediti nadmo} politi~kog mehanizma koji u temelju proizvodi i umno`ava kr{enja jednakopravnosti. takva za{tita jedva da mo`e djelovati parcijalno. niti uz pomo} parlamentarnih bajpasa koji u su{tini zadr`avaju odnos ve}inskih i manjinskih naroda. Politi~ka budu}nost Bosne i Hercegovine time ima samo jedan smislen izbor: Ukidanjem jednonacionalnih stranaka u Izbornom zakonu ustanoviti politi~ki sistem koji }e garantirati revitalizaciju i razvoj bosanskohercegova~kog dru{tva. ovo bi se pitanje rje{avalo druk~ije. Politi~ki prostor tzv. ~etvrtog naroda u BiH. naroda bude manjina u ma kojoj izbornoj jedinici u BiH. Kontradikcija postojanja ovih parlamentarnih instanci proizilazi iz njihove obaveze da se bore protiv pojava neravnopravnosti koju sam sistem imanentno generira. Time bi bila odstranjena mogu}nost da pripadnik ma kojeg bh. prakti~an i djelotvoran smisao. onih gra|ana koji svoje nacionalno opredjeljenje definiraju bosanstvom.

patriotizam i antifa{izam prognani kao da je rije~ o tzv. generali opet dokazivali da je multietni~ka tolerancija jedini mogu}i obrazac bh. islamskom terorizmu. Zalud su bh. Logi~no bi bilo da se demokratska javnost trudila da rehabilitira su{tinu ideje Armije RBiH. bilo bi nam jasno da se krivi~na odgovornost abolira stupnjem poslu{nosti i sudjelovanja u projektu uni{tenja BiH. budu}nosti. jer se na njemu prelamaju statusi krvnika i `rtve. Posljednji ~in u hap{enju mogu}nosti otpora antibosanskim planovima jeste stavljanje pod ideolo{ku kontrolu obavje{tajno-sigurnosne slu`be FBiH. a ne da tim minornim d`ihadskim izuzecima okleve}e borbu koja je bila sve samo ne fundamentalisti~ka i ekstremisti~ka. ideji koja je odr`iva tek ako se temelji na antifa{izmu. samo iz drugih motiva. bila i vlast SDA. borbe za slobodu? – su{tinsko je pitanje bh. a da nisu smijenjeni ili sankcionirani. vlast Alijanse nastoji da taj balijanstan utopi u dogovor iz Kara|or|eva. jer su oklevetani kao falangisti. Dakako.Dnevnik revolucije Bulterijer Alijanse za ma~ke Ako budu}a tajna policija bude sprovodila ideologiju Alijanse za promjene. iz koje su bh. My name is Aid. Za{to ni Alijansa ne `eli rehabilitirati temeljne vrijednosti bh. pri{ivali epitete d`ihada. kao i priprema Zakona o novoj obavje{tajno-sigurnosnoj slu`bi FBiH. all zowu me Maid Vlast Alijanse dosad se ne brojnim primjerima potvrdila kao antipatriotska. ~emu je uzrok i {akica manijaka iz SDA koji su oslobodila~koj borbi jo{ 1992. a drugi usvajanje Zakona o obavje{tajno-sigurnosnoj slu`bi FBiH. budu}nosti. Ignorantski odnos Alijanse prema osnivanju ovog Udru`enja debelo je ilustrirao na{u politi~ku stvarnost. Prvi je razvaljivanje AID-a. Tim pitanjem danas je inspirirana hajka protiv AID-a (Agencije za istra`ivanje i dokumentaciju). a ne za promociju islamskih ideja. ve} i prema bh. valjalo bi 40 Dnevnik revolucije . jednako koliko je to. Ako je vlast SDA nastojala da sivim kanalima ostvari fild`anstan. Rat za povratak Staljina u BiH vodi se na dva fronta. Protiv policijske dr`ave treba se boriti – odmah! Na Osniva~koj skup{tini Udru`enja za za{titu tekovina borbe za BiH nije se pojavio niko od uredno pozvanih dr`avnih funkcionera! Vlast Alijanse je time potvrdila svoj odnos ne samo prema ljudima zahvaljuju}i kojima je BiH opstala kao dr`ava. Samo kad bi analizirali koliko je kriminalaca iz Alijanse pod za{titom OHR-a i OSCE-a. zalud. …Valjda zbog para koje su na ime tih gluposti dobijali iz islamskih zemalja. bi}e to krvav obra~un sa bh. Armije u~inila neizmijerne {tete i nepravde narodu koji se borio za opstanak i za slobodu. Alijina vlast je d`ihadizacijom bh. za{ta }e njeni funkcioneri biti svekoliko nagra|eni. kao okvir za boga}enje halki oko mindera. Da ne pominjemo koliko poslu{nika iz Alijanse ne zadovoljava izborna pravila. Tekovine antifa{isti~ke borbe Armije RBiH godinama su u pla}eni~kim medijima klevetane kao ekstremizam i fundamentalizam. patriotizmom.

Te{ko je vjerovati da bi slu`benici AID-a sutra pre}utali saznanja o nekom zlu koje se priprema Bo{njacima. lako je vjerovati da bi budu}i obavje{tajci Alijanse. To je osnovni motiv bo{nja~kih funkcionera Alijanse. ali to ljudima u ovoj slu`bi ne odri~e patriotizam. Ni samim Bo{njacima iz Alijanse trenutno se ne rentiraju ovakvi potresi. ali niko nije smaknut. koja mora raditi za njih. me|u kojima je znatan broj iskusnih profesionalaca. IX 2001. valjalo osloboditi od totalitarnog naslije|a koje su u cilju poistovje}ivanja dr`ave i naroda sa sobom po~inili Alija i Partija. moglo bi se dogoditi da se Alijansa dibidus izbalijansira. Zato se protiv policijske dr`ave treba boriti . a neki od njih su i visoki funkcioneri Alijanse. koji bi se krvavo obra~unavao sa poku{ajima otkrivanja i procesuiranja kriminala. Hrvati imaju posve racionalne motive za ideolo{ku kontrolu obavje{tajne slu`be. Dnevnik revolucije 41 . Deideologizacija obavje{tajne slu`be temeljni je dr`avni interes. ve} preko MOS-a. Danas je ve} attack on the state kad se ma~ka posere u haustoru Zlatka Lagumd`ije. ali je to jalovo sve dok u BiH slobodno rovare obavje{tajne slu`be susjednih zemalja. I am Balijansa. 19. popularno nazvane Minderske obavje{tajne slu`be. Tu je obilje materijala o ratnim zlo~inima. {to samo potvr|uje demokratsku imbecilnost onih {to se ubi{e pri~om o demokratskim promjenama. ideje.odmah. a drugi treba da djeluju u vrijeme sataniziranja tekovina borbe za BiH. AID je jedna od osnovnih destinacija Ha{kog tribunala. odnosno stavljanja nove ideolo{ke {ape na dr`avne interese. Br. U demokratskim zemljama mehanizmi za{tite su iznad strana~kih interesa. Analiza izjava funkcionera Alijanse ukazuje da nova slu`ba mora biti vjerna Alijansi. jer su jedva sakupili i te Hrvate za koje ni Hrvati nisu glasovali. AID bi. ako }e hrvatski SIS i srpski OBS i dalje razvaljivati BiH? I. ako }e u Sarajevu djelovati preko 20 stranih obavje{tajnih slu`bi od kojih svaka ima svoje antibosanske namjere? AID jeste formiran i kao obavje{tajna podr{ka Izetbegovi}evoj oligarhiji. ideologiziranje obavje{tajne slu`be zna~ilo bi ra|anje mafija{ko-policijskog bulterijera. Ako bi podr`ali djelovanje AID-a na daljem istra`ivanju i podastiranju dokaza o ratnim zlo~inima. koji su za kratko vrijeme obilato uvezali mafija{ke poslove. I. Pod devizom Bilo kuda Hrvat svuda oni se stoluju}i skrbe za sudbinu mnogih ~ije su nove demokratske du{e odve} okaljane otvaranjem konclogora za Bo{njake.transformirati AID i obavje{tajnu slu`bu primjeriti imperativima bh. a ne dr`avi. za pare ili fotelju prodali i sebe i dr`avu. Tim prije {to problemati~ni obavje{tajni poslovi nisu i{li preko AID-a. 34. Kakva je svrha uni{tenja AID-a. all zowem se Alijansa O~ito je da u vladaju}oj Alijansi ne postoji volja za kultivizaciju obavje{tajnog posla. jer deideologizacija ima zna~enje preideologizacije. Oni bez imalo stida govore o novoj ideologizaciji obavje{tajne slu`be. Jadna nam majka ako se gulagerija pokrene! Novinari su Aliju i SDA derali i uzdu` i poprijeko. Stvaranje nove ideolo{ke policije pod krovom Alijanse zadnji je {araf u mehanizmu za razvaljivanje BiH. koja je direktno radila za prvog u Bo{njaka. Problem je {to u hrvatskom dossieru stoluju i mnogi Hrvati koje je prote`irala me|unarodna zajednica. Jer jedni su djelovali u vrijeme borbe za opstanak. kao i borbu za BiH. U kontekstu bujanja kriminala pod krovom Alijanse. Ve} sutra }e se bolj{evi~ka ti{ina nadviti nad BiH. Ili barem ne ve}ini slu`benika AID-a.

Iako se to ameri~ko zlo ni po ~emu ne razlikuje od hitlerovskog.Dnevnik revolucije Bu|enje iz ameri~kog sna Najve}i stupanj ameri~kog patriotizma danas je borba za ostavku nelegitimno izabranog ameri~kog Predsjednika. ali to ne lije~i bolest. to ~ine zlo~inci i teroristi. koji je zloupotrijebio ameri~ku tragediju kako bi ugrozio ljudske `ivote i svjetski mir Nije pro{lo ni desetak minuta nakon teroristi~kog udara u Tvinse a po~ele su zjapiti provalije izme|u stvarnosti i tuma~enja tragedije. ne smiju slobodno hodati ameri~kim ulicama. poni`enju i traumi. Nikad ni{ta na planeti nije crklo takvom brzinom kao ameri~ki san. onda to nije pravda. a da nema snage suo~iti se sa sopstvenim slabostima. kada smo od CNN-a saznali da je ovo zlo~in islamskih terorista. kad je ovo krsta{ko hajcanje ve} urodilo korovom odmazde. to ~ini sami Bog. kriminalno je optu`ivati bez dokaza i islam trpati u kontekst terorizma. ve} nametanje volje ja~eg. Ameri~ko dru{tvo. Njema~koj. a kada ubijaju ubijeni da bi se za{titili od Zemaljskog Boga. Tim prije {to se danima nakon tragedije nije mogao izmusti nikakav dokaz za optu`be na kojima je insistirala povrije|ena ameri~ka javnost. Nesputano siled`ijstvo u svjetskim razmjerama stvaralo je od Amerike demokratskog i humanisti~kog debila. ili svoje vjere. And the mayca and the machexa [ta je generiralo kolaps ameri~kog dru{tva? Teroristi~ki udar samo je probio ~ir gnojen decenijama. a svaki musliman Bin Laden. Jedino Amerika odbija da podr`i osnivanje stalnog Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine! Jedino Amerika odbija da sudjeluje na Me|unarodnoj konferenciji o rasizmu! Pa zar tako skandalozne deklaracije siled`ijstva prili~e dr`avi koja se pona{a kao svjetski djelilac pravde?!! Ako se pravda dijeli iz pozicije za{tite rasizma. kako bi se namirili ra~uni sa Kosova. [vabe su odbijale da se u tamvajima voze sa Jevrejima i psima. u znak podr{ke ameri~kim muslimanima. Kambod`i ili Vijetnamu nikada nije odgovarao ni jedan Amerikanac. Kad Amerikanac ubija. a bijeli Amerikanci odbijaju da u|u u avion sa muslimanima. ta paradigma jedinstva u razlikama. Ameri~ko dru{tvo porazilo je sebe samim tim {to milioni nevinih ljudi. cionizma i zlo~ina. Poni`enja kojima su izlo`eni ameri~ki muslimani podsje}aju na svesrpsko proganjanje ju`noslavenskih muslimana. zbog boje ko`e. Pa i da se ispostavi da su bi}a sa muslimanskim imenima po~inila zlo~in. Za ratne zlo~ine u Japanu. slomilo se tamo gdje se mislilo da je naj~vr{}e. Prvi lom ameri~kog sna dogodio se koju minutu nakon drugog udara. Tako su se osje}ali Jevreji nakon kristalne no}i u Hitlerovoj Njema~koj. Jer svaki je jevrej pas. Najlak{e je o{inuti po slabima. silom i terorom. Zalud je poslije predsjednik niskog ~ela hodao po d`amiji u ~arapama. Pitanje je da li je uop}e i postojao. Amerika tumara u porazu. Dokle god Amerika ne 42 Dnevnik revolucije .

blasfemi~noj patetici i siled`ijstvu. ali to podrazumijeva biblijsko uva`avanje prava svakog ljudskog bi}a. o odgovornosti ameri~ke politike za stvaranje stanja o~aja me|u ljudima i grupama koje se odlu~uju na terorizam. niti da za{titi gra|ane. jer je te{ko vjerovati da se ovako slo`ena operacija mogla izvesti bez jataka. jer je njena pravda jednima bila majka. uglavnom muslimanskom. ili ste protiv nas! Nalikuje komunisti~kim parolama. o mogu}em sudjelovanju ameri~kih gra|ana u pomaganju teroristima. kusuru Svijeta. [ta uop}e zna~i ameri~ki ratni pokli~: Ili ste s nama. Masturbation on the tragedy Amerika nikako ne razumije da je 11. o nespremnosti ameri~kog dru{tva. oni su ne{to skandirali. od razonode {to ima {ansu da bude vojskovo|a. a s druge nevine `rtve! Jako je zamr{eno suosje}ati u bolu zemlje koja istovjetnu bol nanosi drugima. svejedno je. Pravda nema dva lica. svjedo~i ona sramna propagandna onanija nad vlastitim `rtvama. za razliku od ~itavog Svijeta. Bilo bi logi~no da ameri~ko dru{tvo otvori nekoliko slobodnih rasprava: o ulozi ameri~ke politike u Svijetu i mogu}nosti prevazila`enja konflikata dijalogom i jednakim uva`avanju prava svih ljudi. Kako da budemo s vama ako se ameri~ki zlo~ini u Vijetnamu. Kambod`i ili drugdje ne mogu procesuirati kao ratni zlo~ini. Uobra`ena Amerika nema snage da se spusti na nivo obi~nih ljudskih sudbina. obmanjivanju. nije ponukao Ameriku da razumije da je sila nemo}na da razrije{i sve konflikte. septembra kapitulirala politika dvostrukih ar{ina. predvo|enog Dnevnik revolucije 43 . Koji dan poslije. zasniva na totalitarizmu. o krhkosti odbrambenog sistema koji se zbog teroristi~ke nadmo}i mora osloniti na diplomatsko umije}e dijaloga. Pravdoljubivost je mo}na. dotle }e njena svjetska ruka pravde biti na klimavim nogama. ili abolira kao bezgre{nike. Ili mo`da jesu. septembra. Bin Laden je i stvarnosno i simboli~ko ameri~ko postignu}e. Problem nastaje kad se od ostatka prepla{enog i ucijenjenog Svijeta tra`i da jedne ubice slavi kao heroje. o odgovornosti ameri~kih tajnih i sigurnosnih slu`bi za teroristi~ki dribling 11. nova ameri~ka stvarnost se. samo je ameri~ki ljudski. Tako je htjela Amerika. Kroz staljinisti~ku cenzuru slobodnog ameri~kog novinarstva nije se uspjelo probiti pitanje svih pitanja: ~ime je ovo Amerika zaslu`ila? Nisu to valjda nekakvi Arapi iz }ejfa `rtvovali ro|eni `ivot da Svijetu po{alju poruku. opet. a on se ne{to kleberio. Za ogroman broj muslimanskog svijeta terorista Bin Laden ima lice pravednika. a da druge ubice proganja kao teroriste. @iv ili mrtav. on je bio radostan – jer je kona~no zapucalo. da budemo protiv vas. kao nikad dosad. Hajde {to je on abortus planetarne historije. on je nastao iz o~aja koji proizvodi ameri~ka politika prema. Ni ovaj o~iti dokaz da raketni {titovi nisu nikakva ganarancija sigurnosti. Na njegovom licu nije bilo ni trunke bola. a ameri~ki je Predsjednik na zgari{tu izvodio {ou-program sa vatrogascima.shvati da nema razlike izme|u ubistva jednog ili drugog ~ovjeka. su}uti. Do koje mjere je od nadmo}i i medijskog ki~a obolio ameri~ki um. on ima snagu islamskog ^e Gevare. a drugima ma}eha. ali otkud da najja~e svjetske tv mre`e od te sramote prave tv spotove?! Ameri~ka je tragedija pretvorena u jeftinu sapunicu od ~ijeg prostakluka izrastaju sve druge te{ko popravljive gluposti i proma{aji. Ali. samim tim {to Amerikanac ne mo`e biti zlo~inac?! A kako. Ako smo s vama onda smo protiv opravdanih zahtjeva ve}ine svjetskih zemalja koje su se na Konferenciji o rasizmu slo`ile da je cionizam isto {to i nacizam. kad izme|u izraelskih zlo~ina nad Palestincima i teroristi~kog napada na Njujork i Va{ington – nema nikakve razlike?! S jedne strane su ubice. ljudi su jo{ uvijek umirali pod ru{evinama. Fraze tipa – oni mrze Ameriku – vi{e ni u slikovnicama ne bi pro{le. shva}anja. SAD smatra da izraelski zlo~ini nad Palestincima nisu zlo~ini. jer je Amerika odgajana na robovlasni~koj kulturi – da je svaki `ivot pse}i.

nema. Mo`e se samo oja~ati. Amerika gubi kredibilitet svjetskog lidera. valjda. Amerika je kapitulirala pred ambicijom primitivnog teksa{kog kauboja da pokrene NOVI AMERI^KI RAT. ljudi. osta}e pitanje: kako se sa ovoliko ameri~ke povr{nosti. u ekonomskom i svakom drugom smislu. Halo. Amerika je danas komad budale ~ije je lije~enje gotovo nemogu}e. A i mi smo. kroz sadr`ajnu a ne formalnu rehabilitaciju principa jednakopravnosti i slobode. sa sljepa~kom snishodljivo{}u. a da se ni{ta u svjetskoj bezbjednosti ne}e popraviti. racionalne je prirode: nakon Klintona. Pameti. A terorizam se ne mo`e ubiti ratom. da u dramati~nim situacijama rasu|uje zdravom pame}u. Amerika zdu{no pokre}e tre}i svjetski rat a da nema dokaze za (s)p(r)ovod. Pro}i }e dugo dok Amerika shvati da je borba za ostavku D`ord`a Bu{a najve}i stupanj ameri~kog patriotizma. a da za sve ove dane nismo ~uli nijedan konkretan dokaz o odgovornosti ovog teroriste za zlo~ine u Americi. terorizam bi se mogao zaustaviti radikalnom kutivizacijom ameri~ke politike prema sebi i prema drugima. ne zna~i ni{ta za konkretan slu~aj. Pa i da se doka`e da je Bin Laden odgovoran za zlo~ine u SAD. osta}e terorizam. propali su mirovni pregovori na Bliskom istoku. nelogi~nosti i nedore~enosti . Vladali su tako Staljin. Jer historija ni Kartera. Uprkos korektnom odgovoru afganistanske Vlade da }e izru~iti Bin Ladena ako SAD doka`u da je on kriv za ameri~ku tragediju. haman. tako se. Hitler. Jer je ovaj ~ovjek zloupotrijebio ameri~ku tragediju kako bi ugrozio nove `ivote i svjetski mir. tako {to bi razlu~ilo terorizam od islama. porasla je nezaposlenost. kao vjerni psi. Taj rat je u startu izgubljen.politi~arima i medijima. uz direktan tv prijenos. i to je jedna strana bolesne ambicije Bu{a Juniora da pokrene veliki i dugotrajan rat. ni Regana ne}e pamtiti kao Ruzvelta ili Trumana. nepotrebne. Tu|man. Da je pameti. Danas se njegovom vesternu vi{e nema ko suprotstaviti. strate{ki svjesno. da sve institucije za{tite ameri~ke slobode stavi u svoje ga}e. ovo nije rat koji se mo`e dobiti ratom! Ovo je rat koji se mo`e dobiti mirom i pame}u! U novom ameri~kom ratu }e izginuti na hiljade ljudi. Only the war will save Bu{ Umjesto demokratskog dijaloga o uzrocima i posljedicama.mogao naru{iti svjetski mir? Da ne bude zabune. Musolini. Amerika smatra da ultimatum nije ispo{tovan i da treba izvr{iti odmazdu. Amerika srlja u glupost! Kao onomad prema Hitleru. To {to je Bin Laden odgovoran za ranije zlo~ine. Oni ~iji um nije inficiran ameri~kom osvetom. {to }e Bu{u omogu}iti da se veseli u patriotskom zanosu. jer se vodi protiv nevidljivog neprijatelja.ko je protiv njega. Barem je ameri~ko pravosu|e utemeljeno na maksimi: Niko nije kriv dok se ne doka`e. Druga strana tog radovanja mogu}nosti da Amerika ratuje. Nove. jer . itd. u Bosni je. evropski lideri klanjaju Bu{u. pa nikome nije naumpalo da pokre}e tre}i svjetski rat. Ako se i uni{te Talibani. Ameri~ki je diktator u zabunluku tragedije uspio. a muslimane od terorista. pobijeno 200. jedina {ansa Bu{a Juniora da sa svoje administracije skine odgovornost za ameri~ku nizbrdicu jeste da Ameriku gurne u rat. Milo{evi} i mnogi drugi diktatori. trebaju odmah otvoriti kampanju za ostavku ionako 44 Dnevnik revolucije . taj je protiv Amerike. dolaze}i mu pred noge. o pokretanju odgovornosti za sve koji su putem medija podsticali revan{izam nad nedu`nim ameri~kim muslimanima.000 ljudi. Planeta horski grmi u slavu Bin Ladenove smrti. America in the Presidents pans Amerika je za samo dvije-tri sedmice potonula u politi~ki i moralni ambis u kakvom se nikad nije nalazila. pogibije Amerikanaca dodatno }e paralizirati ameri~ku demokratiju. Ni Evropa nema pameti i snage da razumije providnu Bu{ovu ambiciju da pokrene tre}i svjetski rat. Amerika propada.

3. Dnevnik revolucije 45 . kao i za otvaranje procesa demokratizacije Amerike uz nadzor nujumnijih ljudi Svijeta. X 2001. 35.nelegitimno izabranog ameri~kog Predsjednika. Br.

The focca on the bicycle Amerika je slo`no pokrenula svjetski rat. Terorizam obitava u Bin Ladenovom bunkeru. Poglavito muslimana. na `alost. invalidi. Pritiskanjem dugmadi ne mogu se pobijediti Talibani. i kad tu rupu raznese bomba. Nemogu}e ga je vojno neutralizirati. u kojima bi se Amerikanci osje}ali kao foka na biciklu. svi }e biti nasmijani. njega je nemogu}e vojno locirati i neutralizirati. ali kako ne promi{ljaju o sopstvenim `rtvama?! Sve dok se vodi rat sa distance. nije vojska. U bitkama prsa u prsa topi se sva tehni~ka 46 Dnevnik revolucije . Ono {to se mo`e locirati. jedino su `ari{ta nepravde i o~aja koja proizvode teroristi~ke odgovore na ugnjetavanja nevinih ljudi. {to je u slu`bi {minkanja i zloupotrebe bola. groblja… Hajde {to su slijepi da pretpostave bol koju }e nanijeti drugima. Tada }e svijet `ivjeti u rahatluku. krajnji cilj je ubijediti javnost da rat ne boli. Amerikanci se ku}i ne}e vra}ati u mrtva~kim koferima. nije vojska. Dr`avna cenzura je zabranila slikanje `rtava Menhetna. vjeruje kao Svjedoci u Jehovu. Amerikanci ne vide ni tra~ak realnosti. [ta }e se dogoditi ako Amerika potu~e Talibane i `ivog ili mrtvog skemba Bin Ladena? Ho}e li to zna~iti da na Svijetu vi{e nema terorizma? Sude}i po medijskoj i politi~koj atmosferi me|u saveznicima. nije pojedinac. kao na naslovnim stranicama onih veselih sveski {to ih dijele Jehovini svjedoci. nije pojedinac. logika ukazuje da je ratovati protiv terorizma isto kao isu{ivati Crno more. a da njena javnost uop}e nije postavila klju~no pitanje o ostvarivosti zadatog cilja: mo`e li se napadom na Afganistan dobiti rat protiv terorizma? Zar je mogu}e da tolika sila zapadnog svijeta uop}e ne razmatra ishod zalaganja svojih ljudskih i neljudskih potencijala? Ostavimo po strani te bu~ne uspavanke koje uzvikuje ameri~ki Predsjednik. globalni terorizam nije dr`ava. to je duh koji se svakog ~asa mo`e pojaviti u ma kojem globaliziranom dijelu svijeta. ovo je odlu~uju}a bitka protiv terorizma. To je duh koji se svakog ~asa mo`e pojaviti u ma kojem dijelu svijeta. u afganistanske vrleti. Olako su zaboravili Vijetnam i desetine hiljada svojih besmislenih smrti. vi{e nema terorizma. a u koje javnost. suze. Za eventualnu pobjedu valja si}i u brda. U ameri~koj svijesti rat nisu raskomadana tijela.Dnevnik revolucije Amerikanci igraju ruski rulet Globalni terorizam nije dr`ava. Za njih je rat tek holivudski spektakl u kome uvijek pobje|uje Ramboid. i pravdom lije~iti. koji se nikad ne voza u mrtva~kom sanduku. Jer. ono {to se mo`e locirati jedino su `ari{ta nepravde i o~aja koja proizvode teroristi~ke odgovore na ugnjetavanja nevinih ljudi.

septembra po~eo obra~un ameri~kog dru{tva sa ameri~kim slabostima. a o ~ijoj bezveznoj tragi~nosti svjedo~e aleje grobnica diljem Amerike. jer je to jedina {ansa da i svi drugi budu spa{eni. predvo|ena militantnim Predsjednikom. septembra. tra`e}i da naplati `ivote izgubljene 11. Teroristi su od Amerike napravili zajebanciju. ali je to neizvodivo bez ameri~ke pomo}i. Uzalud! Jer i kad za koju godinu pro|e pri~a o Afganistanu. morali ulo`iti hi~me svojih vanserijskih `ivota. potreba ameri~kih vlasti da na tragediji vlastitog naroda grade harizme predsjednika i njihovih himlera. Od nekog ko je hodao kao kralj svijeta i svemira napravljen je groteskni klovn: {aka fanati~nih terorista opalila je Americi ~voku. Za pobjedu bi Amerikanci. Koliko god su ogromne razlike u vojnoj opremljenosti. nadasve. Bilo bi smisleno da je nakon 11.premo}. budu}nost. septembra. Oni ne vide da je ameri~ki rat izgubljen samim tim {to }e se izgubiti toliki `ivoti. Save America from America Ameri~ka javnost. Ali. kojoj bi se grohotom smijali da nije smrti nedu`nih ljudi. Zauvijek je sru{en mit o ameri~koj nadmo}i. Afganistan ima bezbroj ~uka kojima Talibani gospodare `onglerskom vje{tinom. Linija odbrane imanentno je u boljem polo`aju od fronta napada. svukud. Ova dva izgubljena ameri~ka rata ve`e. Ameriku treba spa{avati od same Amerike. Do te mjere su razvaljeni centri ameri~kog ponosa da je te{ko o~ekivati zdravu pamet. a {to se Svijet ne}e kutarisati terorizma. Historija je krcata primjerima ja~anja nacije na sopstvenoj. Ameriku }e pritiskati ista otvorena pitanja. kona~no. 36. ali to im ne mo`e pomo}i u marisanju u kome je vojnik. jednakopravan. I za nova stradanja ameri~kih gra|ana bi}e kriva sama Amerika. Br. a ne sa pozicija diktatorske sile – mnogi bi `ivoti bili spa{eni. septembra tek su po~etni ulog u ovom ameri~kom ruskom ruletu. bez obzira na Sjeverni Savez. 17. samo }e ameri~ka groblja biti oboga}ena besmislom. zalud prolivenoj krvi. ameri~ka je pamet oboljela mnogo prije 11. bilo kao izdaje ili kao nespremnosti. jer se odgajala u nebeskim pelenama. Otuda danas Amerika nema snagu da poraz preto~i u pouku. a da su `rtve shva}ene kao cijena te slabosti. Terorizam }e biti gdje je i bio. jer nema snage da se suo~i sa odgovorno{}u za tragediju. Dnevnik revolucije 47 . i ko zna koliko rasutih `utih kosti u vijetnamskoj zemlji. Kad bi se o stvarnosti raspravljalo sa pozicija dijaloga. Amerika na oltar sopstvene gluposti zasla`e jo{ hiljade ameri~kih `ivota. Mogao je Bin Laden zamisliti {ta god ho}e. a tek potom teroristi. Umjesto toga. Ameri~ka pje{adija }e bezbeli biti na|i|ana svim i sva~im. Za smrt ljudi u Tvinsima kriva je slabost obavje{tajno-sigurnosnih slu`bi. Mad clown Iskustvo bosanskog rata svjedo~i da se zauzimanje obi~ne ~uke mjeri desetinama mrtvih. Hiljade ameri~kih `ivota izgubljenih 11. iskustvo. Po nekim iskustvima odnos poginulih izme|u branitelja i napada~a je pet naprema jedan. Za zdravu pamet u porazu nema ni~eg poraznog ako se iz poraza nastoji izvu~i snaga. a ne me|u ovozemaljskim vrijednostima. Izgubljen je kao i onaj vijetnamski. Opsjednuti su krvlju koju valja pustiti ma kome. X 2001. Za mahalsko namirivanje ra~una opredijelilo se preko 80 odsto Amerikanca. Zastra{uju}e je u kako glupavom i nemo}nom svijetu `ivimo. toliko su bezna~ajne u pje{adijskom okr{aju. bijesno urla u slavu odmazde.

novim. u{la u gra|ansku koaliciju. dobro je to {to SDA kona~no shva}a da se bo{nja~ki nacionalni interesi trebaju braniti i afirmirati multietni~kom platformom. A da je SDA 1990. definirala kao narodna i multietni~ka stranka centra. ali. Agresija koja je uslijedila time je dobila dokument za validnost. Njihov secesionizam bi pred me|unarodnom zajednicom imao karakter kriminalnog i antidr`avnog ~ina. on je pre{ao u {ape tri nacionalne stranke. kada je bo{nja~ke nacionalne interese trebalo braniti multietni~kom platformom. Najmanje {to je mogla u~initi bo{nja~ka 48 Dnevnik revolucije . No. Otuda ovaj dana{nji ideolo{ki preporod SDA biva degutantna manifestacija dvojnog morala. ^ak {ta vi{e. bez mogu}nosti da legalno predstavljaju s&h interese. SDA. Kongres je prihvatio strategiju bje`anja iz bo{nja~kog `ivog blata. snosi historijsku odgovornost za potpomaganje legaliziranja i legitimiziranja s&h nastojanja za ~ere~enjem BiH. tada bi suverenitet bio na gra|anima. a ne osvrnuti se na {tete koje su proizvedene decenijskim srljanjem u antibo{nja~ki politi~ki koncept. je bilo potpuno jasno da i beogradski i zagreba~ki re`im vide svoje dijelove BiH. ukazuju da je SDA jo{ uvijek daleko od pameti i morala Tre}i kongres SDA bio je spektakl uzroka i posljedica bo{nja~ke propasti! Stranka pod ~ijim rukovodstvom je do{lo do politi~kog i ekonomskog uni{tavanja bo{nja~kog naroda. i da ovdje instaliraju nacionalne stranke koje secesiji treba da obezbjede odoru legaliteta. SDS i HDZ bi ostali u opoziciji. jeste: A za{to to nije u~injeno prije? Odmah po osnivanju SDA? Jo{ 1990. Dakako. koalira sa gra|anskim strankama i da BiH otrgne iz kand`i legalizacije podjele BiH.. SDA je do besmisla srljala u ljubavnu mr`nju sa SDS-om i HDZ-om. probosanskim stavovima Tre}eg kongresa SDA. jer su zahvaljuju}i SDA. i hvalospjevi koje je za prosipanje magle i hipokrizije dobio bo{nja~ki lider. ~iji su nacionalni legitimiteti zakonomjerno te`ili uspostavi nacionalnih suvereniteta. i bilo bi neizvodljivo dovo|enje s&h secesionista na nivo legaliteta. A da se SDA 1990. uop}e nije otvorila raspravu o strategiji spa{avanja bo{nja~ke preostalosti. umjesto {to mu je SDA omogu}ila da dobije karakter legaliteta. i da je ostvarila vlast sa gra|anskim strankama. zar je mogu}e izvr{iti tako krupan zaokret. i SDS i HDZ postali legalni predstavnici srpskih i hrvatskih interesa u BiH. a ne pristajanjem na igru SDSa i HDZ-a o tronacionalnom suverenitetu.Tre}i kongres SDA Manifestacija licemjerja Istup Alije Izetbegovi}a na Tre}em kongresu SDA. temeljno pitanje koje se name}e nad svim. Umjesto da suverenitet sa radni~ke klase pre|e na gra|ane BiH. Uloga SDA u razaranju BiH Ovakva SDA je Bo{njacima trebala 1990. SDA je imala {ansu da nakon 1990. a ne na konstitutivnim nacijama. Zapravo. kao koalicioni partner razara~a BiH. proklamiraju}i politi~ki centar i multietni~nost kao smjernice budu}e ideolo{ke profilacije SDA.

privatizirale {ta im se htjelo. to je manje bilo dr`ave. nego bo{nja~ku sirotinju. SDA je smatrala da je ~asnije koalirati sa bo{nja~kim ubicama. Me|unarodna zajednica je ustoli~ila SDP-Alijansu. Koaliranje SDA sa HDZ-om jo{ jednom je potvrdilo kontinuitet antibo{nja~ke politike najve}e bo{nja~ke stranke. protekli su u velikim skupovima na kojima se orio tekbir. od kojih su mnogi danas vjerniji Alijansi nego {to su to ikad bili svojoj stranci. SDA je i nakon ovih harakirija nad bo{nja~kim interesima imala mnogo {ansi da preusmjeri djelovanje ka revitalizaciji BiH kroz transformaciju svoje politike. Znano je da je ta politika upornog legitimiziranja s&h separatisti~kih nastojanja na koncu rezultirala Va{ingtonskim i Dejtonskim sporazumom. a time i ostvarivnosti bo{nja~kih nacionalnih interesa. pristali da Bo{njake strpaju u Federaciju. nego se transformirati i pridru`iti strankama probosanske provinijencije. danas bi mnogo stvari bile bolje. i mnogo toga o ~emu je {utala dok je bila na vlasti. Period vladavine SDP-Alijanse otkrio je ogromnu karakternu slabost kadrova SDA. SDA je po~ela da se bavi bo{nja~kim i bh. teritorija. samim tim {to su samo za sebe. ovakav korak je bio logi~an sa aspekta kontinuiteta antibo{nja~kog koncepta SDA. SDA je vi{e volila vlast nego narod. i jo{ tada su srpskom entitetu poklonili 49 odsto bh. Kadrovi SDA su u martu 1994. i antibosansku politiku OHR-a na BHT. U posljednjih godinu dana SDA je objavila desetine korisnih stavova. teritorije. tek su imali finalni karakter. Dotakav{i dno. televiziji. op}enito. kao da je d`ihad. koje se dogodilo onog ~asa kada je bo{nja~ki lider pristao da sjedanjem za pregovara~ki sto legitimizira jednaka prava s&h secesionista.60. ni hrvatskoj struji. To je od nas tra`ila me|unarodna zajednica – imaju obi~aj re}i prvaci SDA kad obja{njavaju svoje ratno koaliranje sa SDS-om i HDZ-om. Izborni d`ihad za interese HDZ-a Lider SDA je i u toku genocidne agresije na Bo{njake imao desetine prilika da se distancira od antibo{nja~kog politi~kog koncepta. bilo tek 16. a vi{e onih koji su protiv BiH. hrvatskoj dr`avi na 27 odsto bh. Kasnije priznavanje Republike Srpske. ~iji je zadatak da nastavi politiku SDA na razaranju BiH i uni{tenju bo{nja~kog naroda. ali SDA se nije suprotstavljala ni plja~ki mostarskog Aluminija. a ne izbori u multietni~koj BiH. To {to je Hrvata u BiH po popisu iz 1991. a {to su poklopili vi{e od frtalja Bosne. i svo|enjem stvarnosnog bo{nja~kog suvereniteta na frtalj Bosne. I izbori 1998. interesima.nacionalna stranka jeste da ne pristane na politi~ko bratstvo sa onima koji su bjelodano protiv Bo{njaka. po{ti. Dok su ku}e bo{nja~kih povratnika u Stocu i ^apljini razvaljivale usta{ke bombe. jer je vi{e volila svog koalicionog jeba~a. [to je vi{e nastupao kao lider Bo{njaka. i etni~ki in`injering u @ep~u. su potvrdili isto. Nakon predizborne koalicije iz 1990. Da je bogdom bilo te iskrenosti kad je SDA imala mo}. Prosipanje magle i hipokrizije Onda je do{la 2000. uo~avaju}i i apartheid u Stocu. Usta{e su marisale Bo{njake na svakom koraku. Dnevnik revolucije 49 . i fa{izam u RS. sa politi~kim s&h strukturama za koje se ve} tada znalo da su odgovorne za etni~ka ~i{}enja i masovne likvidacije bo{nja~kih civila. SDA je u toku agresije stajala iza politike dogovaranja i pregovaranja sa ratnim zlo~incima. i Dejtonski sporazum. Zato su jo{ dvije godine koalicije sa HDZ-om protekle u ignoriranju desetine pojava koje su direktno bile usmjerene protiv bo{nja~kih interesa. Prvi poratni izbori 1996. SDA je {utala. i ~asnije. ali pod kontrolom s&h lobija u me|unarodnoj zajednici. Mo`da je me|unarodna zajednica upravo trebala to svo|enje dr`ave BiH na bo{nja~kog lidera. godina i SDA je oti{la u vra`iju mater. SDA nije iritiralo.

koji pe~ati entitetske podjele i BiH dijeli na dvije zasebne dr`ave. i hvalospjevi koje je za prosipanje magle i hipokrizije dobio bo{nja~ki lider. Dok se o biv{oj SDA. ukidaju}i sve antifa{isti~ko i imenuju}i dvije ulice po fa{istima iz Drugog svjetskog rata. Ideolo{ki zaokret SDA zapravo je nezvani~no priznanje da je u pogledu svih ovih stavova . Br. a usvajanjem Izbornog zakona je potvrdila da joj je bitniji izborni suverenitet RS. ali la`an. kad je SDA godinama siled`ijski razvaljivala antifa{isti~ku tradiciju BiH. Najzreliji uvjeti za sve ove stavove i inicijative su bili 1990. usvojen segregacijski Izborni zakon. Ili. na zastavi stranke umjesto zelenog polumjeseca biti ljiljan. a time i dr`ave. U toj anti-antifa{isti~koj pomami jedino im je Be{lagi}eva gra|anska Tuzla i{la na ruku. samim tim {to nije re~eno – za{to se transformira SDA. dotle ni nova i preporo|ena SDA ne mo`e nositi znak ~asti i istine. to smo dalje bivali od mogu}nosti da sa~uvamo smisao bh. ustanova. Tre}i kongres SDA je bio manifestacija la`i. nazive ulice. poistovje}uju}i na{ najve}i dokaz o sudjelovanju u svjetskoj historiji – sa komunizmom. 36.SDA bila na pogre{nom putu. dru{tvu stvarnosno `ivjela ideja bosanstva. jer je i njegova stranka suodgovorna za legitimiziranje ove gluposti. Neubjedljivo je kad iz usta ~ovjeka koji se zove Alija Izetbegovi} izlaze izjave tipa – delegati stranke }e glasati za sve probosanske zakone – a da se ne objasni za{to delegati stranke i dosad nisu glasali za sve probosanske zakone. kad bi bilo korisnije da se to dogodilo prije? Za{to }e se SDA redefinirati iz populisti~kog pokreta u politi~ki centar. u samoj SDA. onda to mislimo bukvalno. ba{ kao {to su ~inili i ~etnici i usta{e. za{to se ba{ sad pojavljuje inicijativa o uvo|enju bosanske nacije? Sada su sazreli uvjeti – najgluplji je mogu}i odgovor koji se ~uje iz SDA. Ili. Izetbegovi}ev govor je dobar.Na `alost. nego budu}nost BiH?! Otkud takav zaokret kad je SDA. za{to }e sad. kad se i to trebalo dogoditi prije? Otkud SDA-u moralno pravo da zamjeri SDP-u {to je pristao na preimeniovanje Dana dr`avnosti u Dan antifa{izma. jer je nedavno. 50 Dnevnik revolucije . trgova. odjednom. Izetbegovi} je morao objasniti otkud to da se SDA odjednom zala`e za ustavne reforme do uspostave decentralizirane dr`ave multietni~kih regija. SDA je ukidala antifa{isti~ka obilje`ja. zajedno sa poslanicima SDP-a. Bilo bi po{teno da se to javno ka`e. i da se otvori slobodan dijalog o {tetama koje su SDA-ovske nacionalisti~ke budala{tine nanijele bosanskohercegova~koj ideji. istup Alije Izetbegovi}a na Tre}em kongresu SDA. ukazuju da je SDA jo{ uvijek daleko od pameti i morala. zahvaljuju}i SDA. i time legitimizirala specijalne veze RS i Jugoslavije. ne progovori kao o {teto~ini. bez koje nema ni ostvarenja bo{nja~kih nacionalnih interesa. i prizna. Izetbegovi} la`no optu`uje SDP za neprincipijelne kompromise nakon zaklju~ivanja sporazuma o specijalnim odnosima SRJ i RS. Za{to se transformira SDA? Izetbegovi}ev govor kao da je pisao Dr Esad Zgodi} ili neko od autora iz sjene koji godinama pame}u i bosanskim patriotizmom filuju lidere alternative. Otkud to da je SDA danas za multietni~ke regije. kad je doju~er istrajavala na dejtonskom konceptu entitetskih podjela. Kad ka`emo do ju~er. dru{tva. kada je jo{ uvijek u bh. 17. bratstva i jedinstva. {kola. u Federalnom parlamentu prihvatila specijalne veze Federacije i Republike Hrvatske. [to se du`e srljalo u ideju podjele. godine. X 2001.

autodestrukcije. Smijali smo se {izofrenim idejama {picastog Tu|mana i me|edastog Milo{evi}a. kao armija nastala na antifa{isti~kim tekovinama. Za{to bi bio?! Ima mnogo slu~ajeva u Svijetu kada su se me|unarodne snage povla~ile ~im je zapucalo. [ta nam je vrijedilo to uvjerenje da su na na{oj bosanskoj strani svi ovozemaljski i onozemaljski argumenti. Od optu`bi za islamski terorizam. ali ne i kao zajednica koja brine o svojoj budu}nosti. a ni pamet garancija snage. imamo blisko iskustvo genocidne agresije u toku koje smo se uvjerili da rezolucije nemaju nikakvo zna~enje. Te izjave da SFOR i nakon 11. Na{a je snaga rasto~ena u brlogu unutarnjeg zla. Pogledajte samo kakvo je zlo po~inio Volfgang Petri~ usta{kim prekrajanjem granica u op}ine @ep~e! On je jedini krivac za eskalaciju nasilja u @ep~u. i prepu{tale goloruk narod krvo`derima. Rado bi se smijali toj antiislamskoj {izofreniji. septembra nastavlja mirovnu misiju u BiH ne zna~e ama ba{ ni{ta. njihov Dnevnik revolucije 51 . do nove agresije – pola je koraka. Kad bi sutra zapucalo. Kampanja protiv BiH poprima razmjere cirkusa. Ovog se treba prisjetiti danas kad s ignorancijom i podsmijehom tretiramo nastojanja da se Bosni i Bo{njacima nalijepi etiketa tzv. ve} i podsti~e s&h fa{iste da dokusure ostatak Bosne i kona~no ovaj geografski pojam raspolute po dogovoru iz Kara|or|eva. kao 1992. nastala bi nevi|ena bje`anija.Dnevnik revolucije Budu}nost u d`enetu Samo je jedan na~in da Svijet izbri{e dokaze o svome sudjelovanju u genocidu nad Bo{njacima: Nestanak Bo{njaka. septembra ovaj put zlo~ina je skra}en. Uostalom. apartheid i segregacija – isplate. Nakon 11. kojima je Dejton potvrdio isplativost zlo~ina. Wolf Gang-ster yustasha Gotovo sa istim sljepilom vjerujemo da je u BiH nemogu} novi rat. jer sutra sve mo`e biti druk~ije. ne mo`e izroditi u genocidnu nakazu. Realna snaga je jedini argument koji se uva`ava. Politika OHR i OSCE ne samo da uva`ava rezultate genocida. a oni koji bi ostali da dokazuju svoju nevinost. Pacifizam je jedino smislen ako je istozna~an. ubije|eni da je neizvodljiv bratoubila~ki rat. Nakon {to im je Visoki predstavnik dao }age da je @ep~e hrvatski grad. kao {to smo vjerovali da se JNA. Vjerujemo da je SFOR apsolutni garant mira i na{e bezbjednosti. Prije bi se SFOR povukao iz BiH. ali nas bliska pro{lost u~i da je grimasa osmijeha bliska grimasi pla~a. jer je hrvatskim ekstremistima potvrdio da se mr`nja. U bo{nja~kom slu~aju. mirotvorstvo je tek hrana za srpske i hrvatske fa{iste. nego {to bi se mi sna{li da se organiziramo za odbranu. bili bi uz meze preklani. nova genocidna agresija za kona~no dokusurivanje Bo{njaka. Milom ili silom. patriotskog mazohizma… Mi postojimo samo kao potencijalne `rtve. Na{u budu}nosti ~ine tragi~ni obrasci iz pro{losti. kad se za~as na nas sru~io }eif ubijanja. Mnogima je to bila prva spoznaja da snaga nije garancija pameti. islamskog terorizma.

i otetim se avionima zabiti u ameri~ke baze u BiH. Smijerni Bo{njaci vjeruju u svoju svijetlu budu}nost. Ali. Ne. Ovenom. 37. Napad na Ameriku je do{ao k’o naru~en za alternativnu ideju u rje{avanju bh. 31. To {to u Visokom nema ni aerodroma. pitanja. Zajedno sa Aka{ijem. Criminal Axbabs: Krmack.000 {to su pobijeni za ~etiri godine dok ste vi blehnuli u prazno?! Hajde {to Alija Izetbegovi} smatra da je `rtvama potaman. i ovdje se ispostavilo da pohap{eni Arapi nemaju blage veze sa onim za{ta su sumnji~eni. otac ameri~kog Predsjednika bi danas hodao po Ha{kom Tribunalu. Jedan ameri~ki uhljup nedavno je izjavio kako bi muslimani u BiH trebali biti zahvalni {to su spa{eni. Mejd`orom. bi}e izvodljiv gubitak pam}enja. za veze sa Bin Ladenom. Tajni sastanci su postali redovni. To {to nikad ni{ta nije dokazano neva`no u odnosu na cilj kampanje kojom se stvara uvjerenje da su Bo{njaci doma}ini tzv. Stoltenbergom i drugim zlo~incima. a po{to su Bo{njaci ostali bez AID-a. Danas prijeti mogu}nost da taj genocid ponovo postane oru`ani. 52 Dnevnik revolucije . Ma jel. Agresija na Bo{njake. Treba stvoriti uvjerenje da Bo{njaci zaslu`uju i gore od onog {to im se doga|alo! Treba Bo{njake optu`iti za tzv. Sedam dana nakon napada na Ameriku na Palama je odr`an tajni sastanak ~etni~kog i usta{kog vo|stva u BiH. U me|uvremenu su proizvedene desetine insinuacija o Bin Ladenovim mre`ama u BiH. ni Tu|man! Kriv je Svijet koji je manijacima dopustio holokaust usred Evrope! Izme|u komandne odgovornosti s&h zatvorenika u Hagu. ni aviona – manje je bitno. u d`enetu nema budu}nosti. nemogu}e je pratiti hiperaktivne pripreme na relaciji ~etnici-usta{e. U drskosti se ide ~ak dotle da se izmisle nevjerovatne konstrukcije. U javnosti je. Galijem. a drugi su pustili da se oni doga|aju. i komandne neodgovornosti svjetskih politi~ara – nema nikakve razlike. to nisu ni Milo{evi}. islamski terorizam. Nakon Dejtona. Kao i u svim drugim slu~ajevima. ali mi koje nije napustila zdrava pamet znamo ko je krivac. X 2001. genocid se sprovodio raseljavanjem. jer hodaju po d`enetu. kao narod od ~ijeg nestanka ovisi nestanak BiH – nikada nije ni zavr{ena. Jedni su nare|ivali zlo~ine. Znaju to jako dobro svjetski centri mo}i koji imaju samo jedan na~in da izbri{u dokaze o svome sudjelovanju u genocidu nad Bo{njacima. Tada }e nacisti~ke s&h historije s lako}om objasniti da su se Bo{njaci dobrovoljno raselili. Da je svjetske pravde. islamskog terorizma u Evropi. Br. a 49% Srbiji. matere ti! Da li je spa{eno onih 200. kao {to je ona da su piloti samoubice trebali poletjeti sa neizgra|enog viso~kog aerodroma. ipak. Po ovom obrascu funkcionira dejtonska stvarnost u BiH. naroda da 51% pripadne Hrvatskoj. ostalo uvjerenje da je neko trebao poletjeti iz Visokog. pa je stvoren konsenzus izme|u ova dva jedina bh. Jedino ako nestane Bo{njaka. American Airlines in the Wissoko Po{to BiH nema obavje{tajne slu`be koja bi {titila dr`avne interese.naredni korak je da progone Bo{njake. Potreban je samo jedan segment u pripremi javnosti za nastavak genocida nad Bo{njacima. Ananom. U frtutmi koja je nastala u Svijetu malo bi se ko birnuo zbog stradanja nekakvih bosanskih muslimana. Shpicco & Bu{ Bo{njaci nemaju nikakvog argumenta da vjeruju u dobronamjernost me|unarodne zajednice. {to u antiislamskoj histeriji ima zna~enje suodgovornosti za napad na Ameriku.

ugursuze. ali ne i izginulim Afganistancima. Tako i nama u materinoj Dnevnik revolucije 53 . valjda bi makar neko zaustavio svoju turbo folk guzicu. ali im je jo{ u fabrici ograni~ena brzina. U svojoj slabosti smo stigli do heroinske krize. Ho}e li makar neko zaustaviti svoju turbo-folk guzicu i turiti prst na ~elo. kao uslova za nestanak BiH – bi}e da se radi o paranoidnoj uobrazilji onih koji vide to {to niko ne vidi. Biv{i ameri~ki predsjednik Ronald Regan `ivi k’o biljka. putem raseljavanja i privatizacijske otima~ine. pa sve svoje `rtve do`ivljavamo kao seljake. pa koliko traje da traje. Mi se. i komotnosti na{eg dru{tva prema onome {to se doga|a. Ta provalija izme|u samrtne stvarnosti i uobrazilje. Ili je taj narod na zelenoj grani. koji tom smr}u remete ovaj haulcinatorni sklad. E tako se danas osje}a svako ko vapije da se Bosanci suprotstave dejtonskoj smrti. uz koji je i ubijan. jedino je obja{njiva psihopatologijom na{e li~nosti. koja je za~eta u proro~anstvu Radovana Karad`i}a da }e me|unarodni genocid nad Bo{njacima otvoriti proces uru{avanja bosanske ki~me. ali su se i ti umnjaci razbje`ali. S tim {to nama nisu pelene na guzici. turio prst na ~elo. a `iv. pa vlada Planetom. u ritmu {aba~kog folka. Svako se zabavio oko svoje ba{~e. Gowno in the Shabbanowom zagrljaju Narod koga drmate argumentima o njegovoj smrti. Mrtav. ili su mi{ljenja o dejtonskom nastavku agresije nerealna. a ne [aban. papke. ve} u glavi. Ogromna je razlika izme|u niza `ivih argumenata o bosanskoj smrti. uz koji je i ubijan. hrane ga na cuclu. [aban [auli} pravi turneju po op}inama sa bo{nja~kom ve}inom. u znak zahvalnosti drma dupetom k’o i glavom. pla{imo stvarnosti i zato bje`imo [abanu u zagrljaj. posve je prirodno {to ne vidimo seriju svakodnevnih teroristi~kih ubistava bo{nja~kih povratnika. u znak zahvalnosti drma dupetom k’o i glavom. u ritmu {aba~kog folka. burazeru. Jer da ima razloga za zabrinutost. mute nam se pogledi i osje}aji. Gra~anica i Tuzla ve} se tresu od {abanoidne groznice. Kaki i pi{ki u ga}e. Po{to smo moralna i patriotska govna. dok cjelokupno dru{tvo aplaudira tom nemoralu. mijenjaju mu pelene. Filharmonija gudi u po~ast izginulim Amerikancima.Dnevnik revolucije Prc fa{izmu! Narod koga drmate argumentima o njegovoj smrti. Tespih’s lobby Mo`da bi ovaj narod potra`io uto~i{te kod svojih umnih ljudi. Na{a je patriotska inteligencija nalik na ameri~ke kamione ~iji motori mogu pra{iti i preko 100 km/s. ^im niko nije zabrinut zbog o~itog nastavka genocida nad Bo{njacima. i po~eo razmi{ljati o stvarnosti. kao da }e to sletjeti marsovci. [ta bi mislili o nekome ko bi polumrtvom Reganu ponudio da u kratkim pantolicama do|e biciklom u Bosnu i za 50 maraka unese deset tona }umura? Mislili bi da je blesav i morbidan.

danas bi Amerikom vladali Indijanci. Kad bismo sudbinu Palestine. da ga ne mo`e biti. D`abe svemu i svakome `ivot.ne mora biti onoga ~ega je bilo. Kad smo skraja 80-tih zaiskrili kao duhovni i ekonomski centar ju`noslavenskog svijeta. odlu~uju i kod ubijanja afganistanskih civila. kroz svo|enje Bo{njaka na onu politi~ku i ekonomsku mjeru koja }e biti ravna Kurdima u Turskoj. Otud nam Dejton. razumjeli bi da . Mogli smo biti zna~ajni k’o anti~ka Gr~ka. {to Hrvata. U toj konkretnosti Kulin Ban ne igra nikakvu ulogu. a neki preta~u stolje}ima. i ode se razonoditi meksi~kim serijama. 54 Dnevnik revolucije . {ta koga vi{e briga za mrtvaca. ili svih onih d`amija koje su nekad bile po Srbiji. Cjelokupan politi~ki i dru{tveni arsenal ucjenom je i novcem usmjeren ka uni{tavanju BiH. da nije tako. Jerbo. Yebb for kvislinshke sline Nego. i kvit. nema {ta. No. 38. namah nam je presje~en dovod krvi u mozak. kad sad njega nosaju. kao okvir koji jedino odgovara nestanku BiH. pod parolom rata protiv terorizma. Na{ jedini argument. Mrtvac je mrtvac. Bosna. opstaje na hemiji trenutne mogu}nosti opstanka. valjalo bi po~eti razmatrati mogu}nost okupljanja ljudi oko ideje otpora dejtonskom uni{tenju BiH. Umjesto da osmisle strategiju otpora ubijanju Bosne. a Bosnom Bosanci. Otad nikako da pre|emo prag kriti~ne mase kolektivnog i djelatnog razumijevanja stanja u kojem se nalazimo. uzeli kao paradigmu mogu}e (ne)bosanske budu}nosti. D`abe ovci {to je hodala po pa{njaku. Javnost posr~e ovaj lavor gluposti. kako se nikad ne bi izdigli iznad osu|enosti na propast. ~ije su lobisti~ke pozicije u Svijetu neuporedivo ja~e od na{ih. rasto~en je pristajanjem Islamskog Nam Mislioca da se nasuka na Tu|manovu i Milo{evi}evu igru protiv Bosne i Bo{njaka. Mi smo okupirani od stranih i doma}ih fa{ista ~iji je cilj uni{tenje Bosne i Hercegovine! [ta nam je ~initi? Treba im svima jebati fa{isti~ko sjeme! Antifa{izmom!!! Ionako vi{e ni{ta ne mo`emo izgubiti. Zvu~i litavo. Kao {to je jasno da je SDA skupina islamskih hipika. Naspram Bosne je 20-tak miliona {to Srba. hajvanu i biljci. s tim {to se neki ivi~e decenijama. Rusijom komunisti. da su SDS i HDZ fa{isti~ke stranke. kad je udebljala za kurbana. Kao {to. mora da }e ga i biti. sa smislenim identitetom. Br. po{to u Bosni jo{ ima nas {to im nije presje~en dovod krvi u mozak. to ne zna~i i garanciju samoodr`ivosti. I `ivoti dru{tava su ome|eni rokom trajanja. Otad krvarimo. Tak’i smo ti mi. kao i `ivot u insanu. jasno je i da je Alijansa za promjene jedna obi~na kvislin{ka slina koja je na platnoj listi Beograda i Zagreba. Recimo. 14. D`abe Reganu {to mi je u tekstu unosio }umur. XI 2001. ali bi o na{im glavama odlu~ivale globalne materijalisti~ke letve i fetve. @ep~e je najdrasti~niji. Ko nije s nama taj je protiv nas! – rekao je ameri~ki Predsjednik. neki na{i ugledni intelektualci i dalje izvaljuju parolu: Bosne je bilo i bi}e. Ambasadi u Londonu sjedio je nekakav Arap i lobirao za tespihe. jer ga ne bi bilo. narodnja~ki. Za pet decenija prije kataklizme Bosna je dogra|ena kao autohtono dru{tvo. koji je uvijek u pravu. a bogme ni u ga}e. A kad nestane BiH. postoje desetine primjera o u~e{}u Volfganga Petri~a u postdejtonskom genocidu nad Bo{njacima. U toku agresije u bh. baziran na civilizacijskoj ideji zajedni{tva. ~im je ne~ega bilo. Jer.utrobi ugra|uju hajvanski broj obrtaja u mozgu. Palestinom Palestinci. Postoje konkretni primjeri o mafija{kim pritiscima OSCE-a na usvajanje Izbornog zakona kojim se ugro`ava demokratija i podsti~u s&h fa{isti~ka dru{tva u BiH. kad je taj `ivot odre|en efikasno{}u borbe za `ivot.

Sukladno toj bolj{evi~koj drskosti. obaveza je makar na ovom mjestu pokazati da mi. Ako nije znao. Pismo je nalik na proglase Komunisti~ke partije iz ’48. Sadam. Bu{ Jr. ali mi nemamo pravo od{utati na degeneri~ne i papanske tretmane nas i na{e zemlje. & comp. imamo mi i pozori{ta. Otud su Petri~eve mentalne i moralne fekalije na{u javnost zapljusnule kao da je rije~ o Svetom slovu. hajvanu! Petri~evo Otvoreno pismo gra|anima ima za cilj da produ`i stanje obmane kako ne bismo vidjeli nastavak dejtonske agresije na Bosnu i Hercegovinu Minule hefte srefila nas je jo{ jedna pljuv~ana kap. Bilo bi korektno da tu normalnost sam doka`e. Nek se preobu~e u folklornog Bo{njaka i nek rahat pro{eta po bilo kojem dijelu BiH u kome Bo{njaci NE ~ine ve}inu. Niotkle kriti~kog progovora o sadr`aju Petri~evog tandaramandaranja. Petri~u je dato pravo da u hitlerovskom maniru Bosance smatra degenima. Petri~ navodi da BiH danas ispunjava sve me|unarodne obaveze. ve} su se i ovda{nje politi~ke kurtizane javno odu{evljavale tim mudroserijama. Petri~ tvrdi da se BiH vratila normalnom `ivotu. Petardische guzzenziger Budu}i da je Visoki predstavnik gomilom la`i ponizio na{u mo} rasu|ivanja. septembra. naro~ito nakon napada na SAD od 11. rakijom i srpskom muzikom. na fermane {to su ih volovima objavljivali Hitler. kao okvirom za odumiranje BiH. Ako se ba{ Petri~ prepada ove mogu}nosti. i nek’ pro{eta bilo kojim dijelom BiH gdje Bo{njaci ~ine ve}inu. Bosanci. nek’ natakari {ajka~u. a kako }e prema drugima!? U Bosni se za nepune dvije godine dogodilo preko 600 teroristi~kih napada na bo{nja~ke Dnevnik revolucije 55 . onda nek’ zamoli Nisveta D`anku da mu snimi ovu kaskadersku d`umhurijadu.Dnevnik revolucije Halt. da poka`u kako su {iroke guze. Ma zna{ {ta bi bilo?! Ma petardu bi mu stavili u analni kanal! S druge strane. gdje mo`e iznajmiti umjetnu bradicu. Na{a je domovina okupirana dejtonskim fa{izmom. bo{nja~ki kvislinzi i me|unarodni pederi. razumijemo razlikovati muda od bubrega. samim tim {to se nekakva nju{ka usu|uje da govori u ime svih nas. i po medijskom tretmanu i po sadr`aju. sadr`aj pisma je litava masa la`i. Ne da mu se ne bi ni{ta ru`no desilo. Na sceni su na{minkani s&h nacisti. Oni tvore ambijent straha od slobode govora. ~omagu. Kao argument da su se okolnosti u BiH temeljito promijenile. obmana i repriznih {upljih obe}anja. Staljin. Homeini. Ne samo da su mediji tu vre}u la`i i gluposti plasirali kao govor japanskog cara. fes i bo{nja~ku no{nju. Kakve to veze ima?!! Dejtonska Bosna ne ispunjava me|unarodne obaveze prema sebi. ve} bi ga kleberlly Bo{njaci po~astili slaninom. Petri~evo Otvoreno pismo povodom {este godi{njice Dejtona nalikovalo je. ili krst oko vrata.

Pa zar to nije ve} promijenjeno? Petri~ nije toliko glup pa da ne razumije bh. ali da bi. strah. gdje jo{ ima d`amija. Njegovo je oru`je la`. uz pomo} kvislinga. uz demago{ke morfije. Na taj minorni procenat treba prika~iti s&h terorizam. ve} kao borbu protiv terorizma. No. teritorije! Muslimani u Bosni nisu nikakva prepreka evropskoj standardizaciji demokratskih prava i sloboda! Prepreka su kojekakvi Petri~i koji siled`ijski prekrajaju op}inske granice kako bi {est godina nakon Dejtona od multietni~kih op}ina pravili op}ine sa usta{kom ve}inom. ali ne ka`e da je rije~ samo o Bo{njacima. po zamisli iz Kara|or|eva. Hitlera ti i pionirske rije~i?! Aneks 7 je definitivno mrtav. pa kad ih se kamenuje. Oni su ti zbog kojih terorizam u BiH nije pobije|en. halt. Onih nekoliko procenata Bo{njaka {to se vratilo u RS samo za la`ova mogu biti – velik broj. ka`u. do~ekali smrt. To je borba protiv terorizma? Kao u Visokom gdje je SFOR hapsio i pretresao nene i djedove. Petri~ u antiteroristi~kom terorisanju muslimana i islama vidi – historijsku priliku da BiH u~inimo normalnom evropskom zemljom. Tvrdi da su se dogodile promjene. Tvrdi da su se gra|ani BiH umorili od politike nacionalista. Njegov je zadatak da tu krsta{ku stvarnost odjene u kostim demokratije i evropejstva. a na{e . kolje i k’o zunzare likvidira – to nije terorizam. 56 Dnevnik revolucije . na Palama je ubijen bo{nja~ki povratnik.realnost. niti jedna izbjeglica nije mogla vratiti u svoj dom. u velikom broju se izbjeglice vra}aju na ovih 24% bh. ali i da moramo stvoriti neovisno pravosu|e i policiju. Nijedan narod na planeti nije tako hitro dobijao useljeni~ke vize u zapadne zemlje. da su izabrali stranke koje svesrdno prihvataju ideju dr`ave BiH. a danas se vra}aju u velikom broju. Tada }e pri~a biti svr{ena. kako bi `ivjela u krsta{kom rahatluku. Gotovo svakog dana po jedan Bo{njak bude `rtva s&h terorizma. I to zahvaljuju}i tajnom programu Zapada da se. 39. stvarnost. na jednom mjestu hvali jedinstveni ekonomski prostor. Halo. Oni nikada ~etnike i usta{e nisu shva}ali kao teroriste. teritorije. Petri~evo pismo je krcato obmanama i kontradiktornostima. {to je samo po sebi la`. preko 300. Hajl lafinashprizz Petri~ nas dalje podsje}a da se 1996. Jer oni nikada ubijanje muslimana nisu shva}ali kao terorizam. fa{isti~ko okru`enje i sve drugo {to }e prije ili kasnije ove povratnike ubijediti da ponovo bje`e sa svoga otplakanog ognji{ta. 28. Hvala ti k’o Radovanu Karad`i}u. jo{ tre}ina Bo{njaka progna u preseljeni{tvo.. a ne zbog bo{nja~ke tolerancije! Bosna je nenormalna zbog evropskih primitivaca koji {tite apartheid na 76% bh.povratnike. I ovdje. Dakle.000. Za njih je nasilje nad Bo{njacima legitimno sredstvo da se BiH kutari{e muslimana. XI 2001. nakon ubijene tre}ine.. Zato nam Petri~ {arenim katranom ma`e o~i: kako bismo lak{e. hajvanu! Bosna je nenormalna zbog ~etni~kog i usta{kog terorizma. O~ito da su za Petri~a Bo{njaci hajvani. samim tim {to se stotine hiljada Bo{njaka definitivno nikada ne}e vratiti u BiH! U Americi ih je. Kako. Ova preostala tre}ina }e biti poklopljena politi~ki i ekonomski. Aneks 7 se mora u potpunosti implementirati – ka`e Adolf. Br. bijedu. Da. Recimo. istjerali Bo{njake pod vedro nebo i pride ih oplja~kali prodaju}i vra}enu imovinu. a na drugom ka`e kako zemlja jo{ nema ambijent koji bi privukao investitore.

Debill is syltann of USA Bu{ovo dono{enje tzv. Njihov je stvarni zadatak da po katulfermanu ameri~kog firera izmisle saradnike Al-Kaide. tri mjeseca poslije. Evropa do te mjere gladi ludilo ameri~kog firera. a lideri Britanije. Rumuniji. Savremena historija je takve zlo~ina~ke oblike upotrebe dr`ave paradigmatski upamtila u Staljinovoj Rusiji. Tome je u me|uvremenu doprinio i sam Bu{ Jr. Danas je Amerika zemlja okupirana fa{izmom. iako su se odmah nakon 11. kontrolom mi{ljenja i strahom da te mo`e progutati mrak. da je on za samo tri mjeseca uspio uni{titi ameri~ki demokratski sistem. u svjetskoj historiji biti bilje`ena jednako kao i vladavina Adolfa Hitlera. koga bi se svako normalan pla{io i kao auto-stopera. nizom fa{istoidnih uredbi. Francuske i SSSR-a su se trudili da mu idu niz dlaku. U to vrijeme su svjetski i doma}i mediji orili u slavu najmo}nijeg debila u svjetskoj historiji. mu~eno i ubijeno. nakon Adolfa Hitlera. Adolfu Hitleru ili njegovoj ameri~koj reinkarnaciji.. septembra mogli prepoznati oblici unutarnje okupacije SAD. jer ovaj fa{isti~ki akt obznanjuje javno i to sa ma{nicom demokratije i borbe protiv terorizma. koji je zloupotrijebio ameri~ku tragediju kako bi ugrozio ljudske `ivote i svjetski mir. nije analizirao manijakalnu i histeri~nu facu ameri~kog Predsjednika.da se zlo uspje{nije lije~i ako mu se ranije suprotstavi. da ih mu~e i iznu|uju priznanja. oli~enom u fireru 21. Dnevnik revolucije 57 . a gulaga je bilo i u Jugoslaviji. a kamo li kao sultana najja~e svjetske sile. ^ovje~anstvo nikako da na svojim krvavim iskustvima usvoji temeljne uvide u prirodne zakonitosti . javlja se otpor prema ameri~kom fa{izmu. kao zakonskom mogu}no{}u da ljudsko bi}e bude li{eno slobode bez ikakvih dokaza. Pravo je ~udo kako niko od onih {to se bave prou~avanjem fizionomije ubica. Albaniji. Ovo je podnaslov jednog mog teksta od 3. Danas. Uo~i Drugog svjetskog rata niko nije ni izu~avao ni uo~avao o~igledne psihopatolo{ke geste Adolfa Hitlera. Najve}i stupanj ameri~kog patriotizma danas je borba za ostavku nelegitimno izabranog ameri~kog Predsjednika. bilo da je rije~ o pokvarenom zubu. a {to zbog kukavi~luka. Patriot Acta je otvorena deklaracija o unutarnjoj okupaciji SAD. Jedino je pitanje vremena kada }e se Svijet izboriti za slobodu da takvu kvalifikaciju obznani kao op}epriznatu. stolje}a i njegovim KKK saradnicima. Iranu. Josifa Staljina ili Sadama Huseina. [to zbog neutihle krsta{ke djedovine.Dnevnik revolucije Ameri~ki fa{izam U na{u zemju su stigle desetine ameri~kih agenata. Iraku… Ameri~ki fa{izam ~ini korak vi{e. Zapadna civilizacija se nakon Srednjeg vijeka po prvi put susre}e sa inkvizicijom. po{to se tim fa{isti~kim zakonom tajnim vojnim slu`bama daju otvorene ruke da hapse ljude. represijom. da ih po potrebi likvidiraju. Danas je potpuno jasno da }e krvava vladavina Bu{a Jr. X 2001. To zna~i da }e pojedine muslimane u BiH gutati mrak.

Sindrom ameri~kog fa{izma je okupirao na{u zemlju! Izme|u sprovedbe tzv. ni sankcionirala za podrivanje dr`avnih interesa . Na{a je stvarnost na kafkijanskom udaru klevete. 40. kako navodi londonski Times. Jedino oru`je koje je ja~e od njihove la`i je – istina. inkvizitorskog hap{enja 1147 ljudi. i ovdje je dr`avni sistem u slu`bi ludila ameri~kog Predsjednika. pushi my Kao da nije rije~ o nama. nemaju pravo na pravnu za{titu. dr`ava srlja u antiislamsku histeriju. kao da su jazavci pred sudom. Uprkos tome. Njihov je stvarni zadatak da po receptu Patriot Acta izmisle saradnike Al-Kaide. I danas su po na{im zatvorima razaraju ljudi kojima se krivica ne mo`e dokazati. Po{to ih vlast u BiH nije demantirala. Po kojoj pravnoj osnovi je ameri~ka vojska mogla hapsiti ove ljude? I. Kao {to ih guta i u SAD. Kojekakvi Sejfudini Toki}i i Muhamedi Be{i}i danima su izvozili ljagu i la` protiv bo{nja~kog naroda i kukavi~ki izmi{ljali svirepe konstrukcije o terorizmu u BiH. XII 2001. Srpski i hrvatski fa{izam se hrane sataniziranjem Bosanskih Muslimana. To zna~i da }e pojedine muslimane u BiH gutati mrak. Ameri~ki fa{izam se hrani fobijom terorizma. dakle. A {ta ako ih nema?! Desetine medijskih. Upravo su. ignoriramo desetine hap{enja i sumnji~enja nevinih ljudi. policijskih i pravosudnih hajki su pokazale da u BiH nije prona|en ni jedan ahbab Bin Ladenov. XI. 12. 58 Dnevnik revolucije . Oni su. Zapad je jedva do~ekao da objavi izmi{ljotine ovih ugurzusa. na istom zadatku. pushi. u BiH stigle desetine ameri~kih agenata koji }e.. nek’ nam popu{e kurac. Patriot Acta u SAD. Ne}emo ni{ta posti}i ako se ne suprotstavimo o~iglednoj namjeri da se bo{nja~ki narod okrivi za terorizam. u kojima dr`ava pokazuje monstruoznu koli~inu pravnog i totalitarnog nasilja. odmah ih treba pohapsiti! Bo{njacima bi to ponajvi{e koristilo.Deklaracija ameri~kog fa{izma je potpisana 13. Dolazak ameri~kih agenata u BiH ne mo`e i ne}e ni{ta doprinijeti pronala`enju saradnika Al-Kaide. Bosna je ve} obavje{tajno preorana i uzdu` i poprijeko.. ve} o udaljenim nesretnicima. i njegov je interes da gdje god mo`e izmisli saradnike Al-Kaide. a optu`ivanje Bo{njaka za terorizam je jedina {ansa da sa sebe speru povijesnu ljagu genocidnih nacija. a ne insani. i ovoga {to se doga|a u na{oj zemlji – nema nikakve razlike! I ovdje se ljudi hapse bez ikakvih dokaza i odvode pod kabanicom no}i. navodno. ali nam se pred nosom odvijaju istovjetni stravi~ni procesi. Br. XI se u ameri~kim vojnim zatvorima nalazilo 1147 lice osumnji~eno za terorizam. gra|ani ove zemlje. Pushi.zna~i da je ista kao i oni. a sudbina nam je jednaka onim hiljadama nesretnika koje je zato~io ameri~ki firer. i ovdje je svaki musliman osu|en na neizvijesnost. neka ameri~ki agenti uhapse Radovana Karad`i}a. U protivnom. a jo{ 3. ko zna koliko je ljudi u SAD dosad progutala crna ruka ameri~kog fa{izma!? Mo`da bi na zbivanja u SAD gledali kao na smrtolomije u Zimbabveu ili Buruntiju. ako takvih ima. Bujrum. Dakle. ganjati one {to su uvezani sa teroristi~kom Al-Kaidom.

u no}i s tre}eg na ~etvrti decembra. mo`e biti kasno. Jer ako iza krsta{kog otpora obnovi Careve d`amije stoji hrvatska eli(ki)ta u Stocu. na{li bi dva-tri kera koji bi pod okriljem no}i benzinom zapi{ali mjesto zlo~ina. Ru{enje i paljenje ograde oko gradili{ta Careve d`amije u Stocu. Ne! Hajvanski um stola~kih usta{a je prostran k’o guza dinosaurusa i u toj arheolo{koj balegi ima mjesta za strate{ko promi{ljanje zla. Jer ako padne mrtva glava. da imaju mo}. teritorije. i {to je predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Zoran Turkovi} posljednje doga|aje nazvao klasi~nim terorizmom – ne zna~i ama ba{ ni{ta. Hrvata. Na koga u tom slu~aju mo`e ra~unati zdrava pamet? Holokaust u doma}oj radinosti Na{i degeneri~ni mediji su proteklih dana trabunjali o ovom doga|aju kao da iza svega stoji grupica ekstrema. ne smiju istini pogledati u o~i. kao i prije. ili nemaju nikakvu mo}. ti njega macolom U Stocu su ro|eni Bo{njaci budu}nosti! To su oni {to }e na kruh uzvratiti sa dva kruha. onda je svaki poku{aj dijaloga zavr{en. ve} elita. gdje je dogovaran napad na gradili{te Careve d`amije. bez obzira {to je ta elita k’o Hitlerova kita. A ako su znali. Ali i mnogo {ire. To {to se nedavno izabrani na~elnik Op}ine Stolac @eljko Obradovi} zalo`io se za energi~nu istragu. Jer. u organizaciji udruga tzv. a ne kompletan politi~ki i vjerski sistem hb. Oni su potpuno svjesno isplanirali progres u svojoj borbi za zlideologiju Ante Paveli}a. zlodjelo je koje se mora promatrati u uzro~nim i posljedi~nim kontekstima. morali su znati za masovni skup u sportskoj hali. Dnevnik revolucije 59 . Njih dvojica ili la`u. fudbalske sudije… Bila je to jasna poruka da iza hrvatskog fa{izma ne stoje d`ilko{i i uli~ari. Bilo bi dobro da to razumiju oni {to poma`u usta{izaciju Stoca. pothranjuje usta{izacija 27% bh. domovinskog rata. ni Alijansa za promjene. jer istina ru{i i poziva na odgovornost koncept kojim se od Va{ingtonskog sporazuma iz 1994. Ba{ka je problem {to ni OHR.Nova usta{ka agresija na Stolac Tko tebe kamenom. politi~ari. a nisu ni{ta u~inili da zaustave usta{ku stoku. jer se kardinalna {utnja Vinka Pulji}a mo`e tuma~iti kao podr{ka hrvatskom fa{izmu. Naime. Ujutro bi osvanulo zgari{te. Potpuno svjesno su odlu~ili da ovo zlo po~ini 20-tak vi|enijih majmuna. na kome je uz prisustvo politi~kih i vjerskih himlera dogovaran napad na gradili{te Careve d`amije. privrednici. Da je usta{ama u Stocu stalo do pukog paljenja ograde oko gradili{ta. u izvje{tajima i komentarima o novoj stola~koj usta{iji potpuno je zaobi|en skup koji se dva-tri dana prije dogodio na sportskoj hali u Stocu. a na kamen sa dva kamena. onda la`u kad ka`u da osu|uju klasi~ni terorizam. Nisu slu~ajno ovaj vandalizam svojeru~no po~inili vi|eniji Hrvati u Stocu.

Kona~no imamo ljude koji }e na kamen uzvratiti kamenom. koji je pristao da proda Bosnu za frtalj fotelje kojoj je u startu istekao rok trajanja. Ovo je bilo potrebno re}i da bismo razumjeli da je usta{ko divljanje u Stocu rezultat pune koordinacije izme|u pomenutih subjekata. Usta{e iz Balijanse Krsta{ka klika u OHR-u i OSCE-u je. Su{tina njihovog kretenskog postojanja se paradigmatski sa`ima u izjavi multikulturnog ministra odbrane Mije Ani}a koji je rekao da bi . Stoga su OHR i OSCE pred izbore izre`irali podr{ku HDZ-u. omogu}e zadr`avanje apartheida na 76% bh. Potom je HDZ izop}en iz vlasti. kako bi od @ep~a napravili op}inu sa hrvatskom ve}inom. poku{aj rje{avanja stola~kog pitanja putem zastra{ivanja Bo{njaka o~ito ne}e pro}i. Maskenbal je po~injen u punoj koordinaciji OHR-a. ~inili ve}inu tek na 16. jer ovi centralni komiteti dijele i fotelje i pare onima koji su spremni da u politi~kom i medijskom `ivotu budu ugursuzne poltronske lutke. Usta{osaurusi okupljeni oko prodanog SDP-a nemaju interesa suprotstavljati se antibosanskoj i fa{isti~koj politici OHR-a i OSCE-a. me|u kojima je i ona me|unarodna struktura koja je 1300 dana podr`avala ubijanje Sarajeva. Cilj apartheida je onemogu}avanje povratka Bo{njaka. Kona~no je ro|ena generacija odva`nih mladih Bo{njaka kojima nije ni na kraj pameti da se izetbegovi}evskim merhametlukom bori protiv zvijeri. Me|utim. jer su dan prije (!?) zabranili islamofobijski spot HDZ-a i dopustili odr`avanje onog glasovanja za samoupravu. a na kruh 60 Dnevnik revolucije . a da na ovom frtalju BiH realiziraju komunisti~ki oblik multikulture koji je ide na politi~ku. ako su osvjedo~eni fa{isti metnuti na pijedestal demokratske alternative – pa zar je iko mogao o~ekivati da }e postati druga~iji?! Oni su pokazali ko su i {ta su u karavakat kad su samo odva`ni mogli ostati ljudima. ekonomsku i kulturnu {tetu Bo{njaka. Ako je mogu}e da OHR i Volfgang Petri~ rahat po~ine dejtonski genocid prekrajaju}i op}inske granice. zarad uni{tavanja Bo{njaka pa Bosne. samo {to imaju razli~ite nazive i mjesta u federalnoj javnosti. {to je doprinijelo da ve}ina Hrvata glasuje za HDZ. Zato i Kre{imir Zubak i Mijo Ani} i dalje slove kao starosjedioci demokratske alternative. ve} i sveusta{koj ambiciji da nasiljem zadr`i okupirane teritorije. OSCE-a. No. U usta{izaciji federalne stvarnosti poneko sudjeluje ~injenjem. kako bi stekao pravo da suvereno vlada u okupiranim krajevima. HDZ-a. sve ~e{}e hrvatski funkcioneri Alijanse istupaju kao sljedbenici Ante Paveli}a. logore i masovne likvidacije u svim na{im Srebrenicama. Oni su zapravo jedinstveno fa{isti~ko tkivo. Lozan~i}u ili Ani}u opro{teno sudjelovanje u zlu.Bilo bi neta~no stola~ki slu~aj promatrati izvan lanca cjelokupnih nastojanja OHR-a i OSCE-a da. imaju dimenziju mirnodopskog holokausta. za{to ne bi bilo mogu}e isposlovati i izgradnju crkvotine na mjestu poru{ene Careve d`amije? Petri~eva genocidna Odluka o @ep~u bila je direktan doping ne samo usta{ama u @ep~u. uz pomo} kvislin{ke Alijanse za promjene. a poneko ignoriranjem. ali i SDP-a. Nasilje u Stocu je ceh SDP-ovoj politici kompromisa sa osvjedo~enim neprijateljima Bosne.60%). u doma}oj izdajni~koj radinosti. U ovom dejtonskom holokaustu Alijansa za promjene je debilni patriotski ugursuz koji poput pseta li`e dupe ubicama na{e zemlje. ako je Zubaku.u slu~aju da Hrvatska napadne BiH bio na strani napada~a. da krenu u nasilno ra{~i{}avanje ra~una sa Bo{njacima. teritorije. iako su i jedan i drugi dobro naorali pod skutima usta{kog zlo~inca Mate Bobana. teritorije (Hrvati su po popisu iz 1990. Logi~no. ako je usta{ki kardinal Vinko Pulji} veli~an zbog svojih nacisti~kih peksinluka. Razmjere i`ivljavanja nad Bo{njacima. kardinalne stolice. koji je besmislen ako }e ljudi `ivjeti u strahu i obespravljenosti. tako da se mafija{ki HDZ mo`e rahat baviti tajnim organiziranjem svehrvatske usta{ke mre`e. imala interes da odr`i u `ivotu usta{ki apartheid na 27% bh.

Oni za sebe ne tra`e ni{ta vi{e od onoga {to su spremni podariti drugima. No.dostojanstvo. kojima je jedino preostalo . Dnevnik revolucije 61 . 40. Bilo bi dobro da to na vrijeme shvate OHR & cardinal company. izuzev da fasuju u istoj ili obimnijoj mjeri. Ako ho}e zlo. te{ko je vjerovati da je mogu}e razuvjeriti usta{izirane Hrvate da Bo{njaci vi{e nisu ona nedono{~ad iz 1993. jednakopravnost. na bol. Bilo bi veli~anstveno da do zla u Stocu vi{e nikada ne do|e.. slogu. ima}e je u jednakoj mjeri. Dretelj i Gabela i nad njima se vite{ki i`ivljavali. na patnju. Bilo bi korisno da Hrvati Stoca razumiju da nasiljem ne mogu ostvariti ni{ta. Bo{njaci Stoca danas su novi ljudi. XII 2001. jer bi ako padne mrtva glava moglo biti kasno. pobratimstvo. Br. oguglali na nesre}u.kruhom. ima}e ga u jednakoj mjeri. koju su trpali u kamione. Ako Hrvati ho}e mir. odvodili u logore Heliodrom. 12.

kao i za IPTF. kriminalnim metodama policijske dr`ave ka`njava i proganja? Zar mu nije bilo lak{e putem policijskih i pravosudnih uhljupa nalo`iti tajno proganjanje tzv. Dovoljno je samo otvoriti dossier o trgovini zarobljenim `enama i njihovom prisiljavanju na prostituciju. dr`avnih neprijatelja? Taman posla! General Klajn je pit-bul profesionalac koji zna da se bitka dobija na vi{e frontova. glavni me|unarodni policajac u BiH. Za{to Islamska zajednica {uti o tajnom spisku bo{nja~kih intelektualaca koje je general @ak Klajn `igosao kao opasne i nepo`eljne? General @ak Klajn. kao prijetnju i opomenu da bi krug mogao biti pro{iren. dalo bi se dokazati mno{tvo kriminalnih. genocidnog i apartheidskog djelovanja OHR-a i Volfganga Petri~a. prekrajala izborna pravila. dakle – mutavo. ili da ga. Ovaj nevi|eni slu~aj uklju~ivanja stranaca u najstra{nije metode proganjanja bo{nja~ke inteligencije. Za ovda{nji bolj{evi~ki bukvalizam to zna~i zeleno svjetlo za razne oblike maltretiranja i i`ivljavanja. umjesto da razumije da od odbrane svakog Bo{njaka danas. koje personificira policajac @ak Klajn. dru{tva. Ceri}u uru~io spisak bo{nja~kih intelektualaca koje me|unarodni faktori smatraju opasnim i nepo`eljnim! Spisak ovih bo{nja~kih osu|enika na izolaciju dostavljen je i na nekoliko vladinih adresa. sebi~nosti i maloumnosti koju iskazuje Islamska zajednica u pre}utkivanju slu~aja. pa bismo se uvjerili da imamo posla sa okorjelom mafijom. tajno je prije mjesec dana posjetio Rijaset Islamske zajednice i reisu Mustafi ef. odjevenom u simbole Ujedinjenih nacija. Drugi je koli~ina stra{ljivosti. Studijskom analizom dokaziv je kontinuitet nacisti~kog. Zato je spisak `igosanih Bo{njaka dao i reisu Ceri}u. sa~uvaj Bo`e. Fjhgj6khgk9 kfkgje34hj kfkgjrodo5l3i Pona{anje stranaca u na{oj zemlji odve} je poprimilo zlo~ina~ka i kriminalna obilje`ja. robovlasni~kih i pino~eovskih poslova. Misija OSCE je vodila antidemokratsku politiku. bez straha od sankcija. Za UN. koje treba da se pobrinu u procesu njihovog dr`anja na oku i odstranjivanja iz javnog `ivota. ali da }e se pri~a o katulfermanu pro{iriti i unijeti strah me|u bo{nja~ku inteligenciju. treba promatrati najmanje sa dva aspekta. Digihbj4| kgk56mgkf hk295kgk7p Za{to je general Klajn taj spisak predao ba{ reisu Ceri}u.Dnevnik revolucije Sretna Nova 1983. To se i dogodilo. 62 Dnevnik revolucije . kad reis nema nikakve mo}i da nekoga ukloni iz javnosti. a sve u cilju politi~kog rastakanja multietni~kog bh. Prvi je koli~ina bolj{evi~ke drskosti do koje su prodrli stranci u dejtonskom pohodu na Bosanske Muslimane. Klajn je mogao pretpostaviti da }e reis na to reagirati legendarnim saburom. forsirala s&h naciste. Pogotovo u nesretnoj Bosni u kojoj se stranci mogu pona{ati kao okorjeli fa{isti. ovisi odbrana njih samih sutra.

eto. objavljenog u listu br. Sve do 11. Neprijatelji @aka Klajna u BiH nisu islamski teroristi kojih. Australiju… To je ono {to bi moglo na otpor mobilizirati kriti~nu masu Bo{njaka. Ceri}. stranci nisu imali recept za ga{enje po`ara probu|ene kriti~ke svijesti. jer ih se nemilice. To je ono ~ega se pla{i @ak Klajn. ni ~etnici i usta{e kojih. u`ivaju}i u dramati~nosti. k’o govana. Gh4h5jgl 8kglhk12l lgkj7zihy Mi mo`emo definirati Klajnove fa{isti~ke motive i metode. 41 od 26. Tu`ba Islamske zajednice Sarajevo. Kanadu. Da smo narod kako valja. i {to `eli u korijenu sasje}i. Stvorena je atmosfera pravne nesigurnosti bo{nja~kih gra|ana. borba protiv terorizma magi~na abrakadabra koja rje{ava njihovu borbu protiv istine.”. tako i protiv glavnog i odgovornog urednika Envera ^au{evi}a.Genocidne posljedice dejtonskog razaranja BiH od strane me|unarodnih predstavnika zaslu`uju krivi~no gonjenje pred Svjetskim sudom pravde! No. i time posvjedo~ili da ova zemlja nije tuta za drkanje bjelosvjetskih manijaka. oni su su{tinu sveli na tra~erajsko prepri~avanje spiska `igosanih Bo{njaka. u ime BiH. Dakako. nema bez ravnopravnih Bo{njaka. Dosad bi ih krivi~no gonili. u njihovom eventualnom legalisti~kom otporu ubijanju BiH. ekonomskom i kulturnom smislu. Klajnovi dr`avni neprijatelji to nisu ~inili sa retrogradnih pozicija. U posljednjih godinu dana pojavili su se proplamsaji otpora milo{evi}evskotu|manovskoj politici OHR-a i OSCE-a. u me|unarodnoj re`iji. kao da je ovo Esmeralda. ~ovje~e Dnevnik revolucije 63 . dosad bi imali sortirane stotine dokaza o kriminalnim aktivnostima stranaca. nema ko reagirati. oni su se {}u}urili oko mindera i k’o zadnji provincijalci po~eli {apatom prepri~avati slu~aj. septembra 2001. pa ~ak i promi{ljati organiziran otpor tom zlu. Rijaset Islamske zajednice obavje{tava javnost da o ovim gnusnim la`ima i morbidnim konstrukcijama ne mo`e ni na koji na~in polemizirati. onda je to Islamska zajednica koja je direktno upletena u ovaj slu~aj. ima – ve} bo{nja~ki intelektualci koji su u posljednje vrijeme po~eli u javnosti sklapati kockice i dokazivati me|unarodnu zavjeru protiv Bosne i Bo{njaka. bosanske. Sada slijedi malterisanje. Umjesto da razumiju poni`enje. a ne stvarnost. I no}as – hapse. zajedni~ke Bosne. Drugi je motiv prestra{iti Bo{njake staljinisti~kom stvarno{}u u kojoj svako mo`e biti uhap{en i dr`an u zatvoru bez ikakvih dokaza. 12. i ku{nju. podnose}i tu`bu kako protiv autora Fatmira Alispahi}a. (MINA) – U povodu teksta “Sretna Nova 1983. Umjesto da istog ~asa zagrme protiv kriminalnog pona{anja jednog me|unarodnog zvani~nika. Danas je tzv. ali ne mo`emo ni{ta u~initi sve dok se pona{amo poput koko{ki u automatiziranoj klaonici. 27. ve} sa pozicija borbe za multietni~ku i demokratsku BiH u kojoj bi svi narodi i gra|ani `ivjeli u jednakim pravima i slobodama. nejma. ali i dovoljan broj bosanski opredjeljenih Srba i Hrvata. Naime. godine. 2001. Uz pomo} doma}e policije svjesno su proizveli desetine la`nih slu~ajeva. decembar. u politi~kom. Prvi je motiv oslabiti me|unarodnu poziciju Bo{njaka. ve} }e za{titu potra`iti sudskim putem. ili Bo{njaka. autora Fatmira Alispahi}a. preseljava u Ameriku. (kao i nekih javnih istupa istog autora) u kome se na besprimjeran na~in blati Islamska zajednica i reisu-l-ulema Mustafa ef. Oni. A Bo{njaka nestaje ~ak i biolo{ki. ako je ko trebao da se u ime civilizacijskih i demokratskih principa suprotstavi pohodu @aka Klajna na slobodu bo{nja~kih intelektualaca.

da u~ini ono {to je odmah trebala u~initi. 26. da alarmira javnost zbog fa{isti~kog akta jednog zvani~nika UN. do{li do zaklju~ka da je najbolje ~uvati svoje guzice i ne izazivati sudbinu. Ovaj je obavio Had`d`.Bo`iji. u kahvenom krugu raspravljaju o tome koga je @ak Klajn trebao metnuti na spisak. br~kaju}i se u mazohisti~kom genu. a ovaj nije na{. Oni ne razumiju da niko nikoga ne smije metati na spisak za odstrijel! Najmanje {to su mogli u~initi je da u jasnoj nakani doture taj slu~aj do medija koji bi smjeli i umjeli da o tome progovore. 64 Dnevnik revolucije . 41. XII 2001. Drugi. a koga nije trebao metnuti! Ovaj je na{. …Kao da se tragi~na sudbina Bo{njaka upravo ne hrani bo{nja~kim ugursuzlukom! Islamska zajednica ovog ~asa ima dva debela izazova. Prvi. a ovaj voli popit’. da se javno izvine Bo{njacima za svoj sramni kukavi~luk. Ne! Oni su. Br.

i Svjetskog suda pravde. ne pa{e Tu`ba BiH protiv SRJ. Pojednostavljeno. To {to mi koji smo pre`ivjeli ostajemo skon~avati u Dnevnik revolucije 65 . u ~iju okupaciju je utro{eno blizu dvije milijarde dolara. jeste ona o dejtonskom zavr{etku agresije na BiH. iz prostog razloga {to bi njeno po(t)kopavanje zna~ilo definitivni. Zar je mogu}e da nas ne zanima sopstveni `ivot. Ni jednoj. privremena institucija. jer je inficirana la`ima i obmanama koje se serviraju putem podjarmljenog medijskog sistema. i od me|unarodnog priznanja BiH.Tu`ba BiH protiv Jugoslavije: POSLJEDNJA [ANSA DA PRE@IVIMO Smrt Dejtonu. za razliku od Svjetskog suda. Tu`ba je sudbinski te`a i od ZAVNOBiH-a. U suprotnom.000 ljudi i zbog toga }e desetak ljudi odrapiti do`ivotnu robiju. Razlika izme|u Ha{kog tribunala i Svjetskog suda Na{a javnost definitivno nema predod`bu o zna~aju Tu`be. Naspram tako surovih ~injenica. propast Dejtonskog ugovora bi nas ustavno dovela u stanje od prije po~etka agresije. To }e se dogoditi onda kad se procjeni da Bosanci vi{e nemaju nikakve mo}i da se suprotstave svr{enom ~inu. a i SDA i SDP-Alijansa imaju podebeo dossier o njenom miniranju ili zaturanju. jesta ona da su vlasti SDA ili SDP-Alijanse – patriotske. Po principu Quo ante. na kome se sudi pojedincima. ukidanja entiteta. Agresija se nastavlja ekonomskim minoriziranjem. Ne treba zaboraviti da Svijetom vladaju isti centri mo}i koji su tri i po godine ne~injenjem podr`avali genocidnu agresiju za uni{tenje BiH. politi~kim sataniziranjem i raseljavanjem Bo{njaka. zato {to bi realizacija Tu`be bila suprotstavljena marionetskoj i kvislin{koj jednokratnoj upotrebi SDP-Alijanse. kojeg nema bez dr`ave Bosne i Hercegovine! Prva iluzija koju treba razbiti u na{im izbezumljenim svijestima. nepopravljivi kraj smisla dr`avno-pravnog postojanja BiH. te preodjenuo ciljeve agresije u pacifisti~ku dlaku. antibosanske. godine. ni drugoj. i povratka RBiH. Ha{ki tribunal je. obmana i kolebljivost koje su se uvukle pod giljotinu – djeluju zastra{uju}e. Tu`ba je podnesena 1993. dokazivo. Za{to? Zato {to bi realizacija Tu`be otkrila gre{ke vladavine Alije Izetbegovi}a. na kome se sudi dr`avama. Bosanci ne razumiju ogromnu razliku izme|u Ha{kog tribunala. realizacija Tu`be bi otvorila mogu}nost redefiniranja Dejtona. I. do momenta sticanja uvjeta da entiteti postanu srpske i hrvatske provincije. sa posebnim statutom o individualizaciji odgovornosti. sloboda Bosni! Od Tu`be BiH protiv SRJ pred Svjetskim sudom pravde ovisi `ivot ili smrt Bosne i Hercegovine! U historiji na{e zemlje nije postojalo dramati~nije raskr{}e. agresori su pobili 200. Dejton je kriminalni ugovor koji je legalizirao postignu}a genocida. Jedino bi povla~enje ili umrtvljivanje Tu`be BiH protiv SRJ moglo dr`ati otvorena vrata dovr{etku ovih genocidnih procesa. Druga iluzija koju treba odstraniti iz na{e zagubljenosti. I jedna i druga vlast su.

Bojl je u martu 1993. Tu`ba BiH protiv SRJ ne tereti srpski narod. Ribentrop. Ta~no. su odgovarali kao funkcioneri. a ne Milo{evi}u kao predsjedniku dr`ave koja je sprovodila genocidnu agresiju. Time je dr`avu izbacio iz podru~ja Povelje UN i amnestirao UN od obaveze da intervenira. Jodl & comp. Tribunal se bavi pojedincima. ispalo bi da dr`avno rukovodstvo Srbije nema veze sa dr`avom kojom je rukovodilo. Na Ha{kom tribunalu sudi se li~no gospodinu Slobodanu Milo{evi}u.paradr`avi zasnovanoj na rezultatima tih zlo~ina. Svjetski sud pravde je mo}niji od svake zavjere. 66 Dnevnik revolucije . Jedna od naj~e{}e promoviranih je ona da . ali i do dan danas pla}a ratne od{tete za svoj izbor Adolfa Hitlera. tj. mi ne mo`emo o~ekivati da se ti kruti profesionalci smiluju i da se umjesto nas samih bore za na{ egzistencijalni interes. Prof. a time i za agresiju. kredibilitet glavnog Svjetskog suda pravde je velikim silama nemjerljivo va`niji od nekakvog Dejtonskog sporazuma ili ma kakvog kriminalno-pravnog okvira koji se mo`e osporiti. Tamo su ljudi koji {tite dignitet Svjetskog suda pravde. samim tim {to nijedna svjetska sila ne bi pristala da zbog bh. a ve} 1994. zara}ene strane. Tamo ne sjede me|unarodne fukare koje se u BiH mogu kupiti za {leper cigara. Kaltenbruner. ali nema ko da je {utne. Za{to? Zato {to im brka izdajni~ke ra~une. poturen nam je ~itav arsenal umiruju}ih zve~ki. a udarac nebranjiv. Pristaju}i na pregovore o podjeli BiH. ali tereti dr`avu koja je sprovodila politiku koju je svojom demokratskom voljom podr`avao srpski narod. Time je lopta postavljena na penal. Ako bi se u ma kojem slu~aju odgovornost za genocid svodila samo na pojedince. svjesno ili ne. koji }e. zbog kojih je me|unarodni poredak ustanovio Svjetski sud pravde. rehabilitirao projekte koji su bili u sukobu sa me|unarodnim pravom. a ne i na dr`ave koje vode takvu politiku. kvislin{ka zavjera. to nema veze sa Ha{kim tribunalom. institucije nacisti~ke Njema~ke. za BiH imati historijski zna~aj. njema~ki narod nije odgovarao u Nirnbergu. Izetbegovi} je umrtvio pravne argumente koji su bili na strani BiH. Svjetski sud pravde bi po nirnber{kom principu konflikt tuma~io kao agresiju SRJ na BiH. je dobio dvije odluke koje potvr|uju genocid. Kako bi bosanska javnost progutala obmanu da je Ha{ki tribunal alfa i omega pravde za ratne zlo~ine. Tako nije bilo u Nirnbergu: Gering. On je dr`avne atribute sveo na tre}inu. iako je gol prazan. harakiri i agresiju preimenovali u nadle`nosti Ha{kog tribunala. Bez obzira na sve {to je u~inio za BiH.nema lo{ih naroda. Za razliku od privremenog Ha{kog tribunala. Za njih je Tu`ba BiH protiv SRJ tek predmet koji se razmatra logikom prava. pitanja potkopava me|unarodni pravni poredak. Frensisa Bojla. skrhao bi se svjetski pravni poredak. Ako bi se pravda oslonila na Ha{ki tribunal. ovako je agresija u Dejtonu svedena na tzv. Primjerice. Frensisa Bojla. jako dobro zna da je Tu`ba BiH protiv SRJ jedina opasnost za njihove planove. ili je pak bio politi~ki provincijalac kojega su prepadali lordovi i karingtoni? Izetbegovi} je. ve} samo lo{i pojedinci. Me|utim. pa i svojim sredstvima finansiraju}i ovaj proces i kampanju. Svjetskom sudu pravde predao Tu`bu za genocid. Dovoljno nam je Bog podario prof. na{i su bo{nja~ki ugurzusi sikterisali prof. Jo{ dugo }e bivati nerazja{njeno djelovanje Alije Izetbegovi}a na disoluciji dr`avno-pravnih atributa BiH: da li je sjedanjem za pregovara~ki sto sa zlo~incima poku{ao ostvariti svoj pa{aluk. Dejtonski ugovor je NI[TAVAN Krsta{ka bulumenta koja je svih ovih godina anga`irana na dokusurivanju BiH. ako se uspije osujetiti unutarnja. ali postoje i LO[E DR@AVE. koje se`u tek do individualne odgovornosti. a ne dr`avama. Krsta{ki lobisti su iskoristili bh. Da nije po~inio ovu {tetu.

~l. i BiH vratila u njen prirodni i povijesno zatemeljen oblik. a ne dejtonska BiH. referentne Be~ke konvencije. koji je u Dejtonu privremeno suspendiran. XII 2001. sve je to dokazivo tek pred Svjetskim sudom pravde. U protivnom bi SDP. Dokle god postoji Tu`ba. Taj potpis je oboriv i po osnovu ~lana 53. onda je to danas . po kojoj je – ni{tavan svaki ugovor zasnovan na prevari (~lan 49). Ni{tavno je i ono {to je uslijedilo: npr. kao stranka koja na sva usta formalisti~ki trabunja o demokratiji i multikulturi. mi moramo kona~no odrasti! Svi moramo znati da od ovog procesa ovisi na{a kolektivna i individualna budu}nost. Nije te{ko dokazati da su svi ovi elementi prethodili iznu|ivanju Dejtonskog sporazuma. dotle postoji i Republika Bosna i Hercegovina!!! Ako se doka`e da je Dejtonski ugovor nezakonit. od djeteta do djeda. Br. on je neustavan. tuma~iti ovu {ansu da pre`ivimo. mi }emo se probuditi u dr`avi bez entiteta i paraustavnog apartheida. jedinog legalnog Ustava RBiH izri~ito ka`e: “Niko nema pravo da prizna ili potpi{e kapitulaciju. Izetbegovi}evci su za svoje vladavine bili upoznati sa Be~kom konvencijom iz 1969. prijetnji ili upotrebi sile (~lan 52). Izetbegovi}eva vlast je imala 1000 dana da intenzivira Tu`bu i da ospori Dejtonski sporazum. Dovoljno je insistirati na ubrzanju procesa pred Svjetskim sudom pravde! Tada bi spoznali da iza Dejtonskog sporazuma ne stoje nikakve svjetske sile. Svjetski sud pravde je donio odluku da je Tu`ba ispravna i da se proces nastavlja. mada se RS tome protivi. kako to da nije potrebna saglasnost RS kada je u pitanju Tu`ba? Odgovor je jednostavan: Jugoslaviju je 1993. No. U me|uvremenu. 41. tu`ila za genocid!!!). jer dok proces traje . svjetske sile nisu supotpisnici i garanti. U ovom dramati~nom ~asu. pregovaraju ustavno ure|enje ~lanice UN. Izdaja Republike je najte`i zlo~in prema narodu i ka`njava se kao te{ko krivi~no djelo”. jer ~lan 155. budu}i da se Ustav ne mo`e pregovarati van institucija ustavnosti. I moramo na svakom koraku. 26. niti da prihvati ili da prizna okupaciju RBiH ili pojedinog njenog dijela. a pogotovo u stanju agresije i genocida. prinudi (~lan 51). i da su se one samo pokoristile Izetbegovi}evim pristajanjem da pregovara sa zlo~incima. zavjere. ve} samo svjedoci! Tada bismo spoznali da je Tu`ba BiH protiv Jugoslavije STARIJA od privremenog Dejtonskog sporazuma. Ako je Izetbegovi}ev potpis na Dejton dobrovoljan (a jeste ~im ga on ne povla~i!).svijest o `ivotnom zna~aju Tu`be BiH protiv SRJ.i Dejton i genocidna Republika Srpska mogu biti osporeni kao rezultat agresije. koji isklju~uje legalitet ~ak i dobrovoljnih potpisa na ugovore. a to }e se po automatizmu dogoditi sa realizacijom Tu`be. Izetbegovi} je znao da ne mo`e biti ka`njen za najte`i zlo~in samim tim {to je potpisao kapitulaciju RBiH. Republika Bosna i Hercegovina! Ovo na prvi pogled zamr{eno klupko bi se o~as razamotalo pri realizaciji Tu`be.Izetbegovi}ev potpis na Dejtonskom sporazumu je ilegalan. Ako je i{ta ikada trebalo da u|e u svaku na{u ku}u. Povelja UN isklju~uje i mogu}nost da susjedne dr`ave (od kojih je jednu RBiH 1993. No. u svaku na{u glavu. Takvi akti su protuustavni i ka`njivi kao izdaja Republike. Dnevnik revolucije 67 . No. iskoristila ovu historijsku {ansu. tu`ila RBiH. 49). OHR i OSCE su SDP-Alijansu metnuli na vlast u zamjenu za njihovo sluganstvo. Ustav RBiH. jer je strate{ki u nedo|iju preseljeno 800. prinude… Uprkos brojnim javnim i tajnim poku{ajima da se Tu`ba povu~e ili umrtvi (dok ne nestane Bo{njaka). Krenimo.000 Bo{njaka. @iva je. Ako znamo da je po Dejtonu za sve va`nije odluke neophodno dobiti saglasnost RS. ako su suprotni imperativima me|unarodnog prava. automatski bi bio jedini legalan akt dr`ave BiH. Aneks sedam je definitivno propao (prevara.

kada je Tuzlansko pozori{te praizvelo dramu mog oca Nijaza – Zmaj od Bosne.Dnevnik revolucije Lete}im }ilimom zastrta Neki listovi i novinari godinama klevetni~ki proganjaju reisa Ceri}a i Islamsku zajednicu. U decembru ratne 1992. misli svojom glavom. Usudio sam se da obznanim pojave verbalnog proganjanja tuzlanskih Srba i da kritikujem sau~esni{tvo lokalne administracije. odsutan. Oni su tada {urovali sa SDA. Mjesec dana poslije sam ~etnicima pod nosom objavio i Plan Drina. Bila je to prva nevladina organizacija u BiH. Gdje je logika? Pri~u koja slijedi ne bih vam pri~ao da ne mislim da je paradigmatska za razumijevanje pat-pozicije svakoga ko bi da u Bosni. Pridru`ilo nam se 7000 gra|ana. babo!) bratstva i jedinstva vi{e nego {to je trebalo. Pred na{om porodi~nom ku}om te su no}i sasipani rafali. ali ih Rijaset IZ nikada nije tu`io. Lokalni list SDA proglasio me je ^ETNIKOM. nigdje nije bilo onih pehlivanskih SDP-reformista koji }e na tu|im zaslugama pobrati kamaru donacija i nagrada za ljudska prava i demokratiju. sam objavio poziv gra|anima Tuzle da se udru`imo u Forum gra|ana. Zabranili su nam reklamiranje na lokalnoj TV. proglasila NEPRIJATELJEM MUSLIMANSKOG NARODA. Jedino. ^ak su naveli i da kafu pije isklju~ivo iz fild`ana. Tvrdio sam da se time amnestiraju ~etni~ki zlo~ini. Prvi autor protiv ~ijeg mi{ljenja je Islamska zajednica podigla tu`bu je Fatmir Alispahi}. 26. Svako ko misli druk~ije. gdje je otkriven projekat etni~kog ~i{}enja Podrinja. januara 1992. Telefon se u`ario od prijetnji. a o Bosni. Bosna je demokratski bogalj i njeni isprepadani ljudi politiku `ive u {inama vladaju}eg mi{ljenja. a ja sam ozlogla{en kao d`ihadovac i podriva~ me|unacionalne harmonije. a potom me je Islamska zajednica. psovki i poruka da se gonim Radovanu Karad`i}u. na javnom skupu. skidali 68 Dnevnik revolucije . sam unaprije|en: od islamskog fundamentaliste preimenovan sam u ~etnika i neprijatelja muslimanskog naroda. kako bi opravdao ideju o samostalnosti Bosne. Kao urednik prve revije za sjeveroisto~nu Bosnu. oja|en. strastveno je prezren od mongoloidne i agresivne ve}ine. koga je SDP proglasio vo|om islamske revolucije u BiH. Savez komunista ga je optu`io za muslimanski nacionalizam. Revolution halishe swoyu children’s Kako bih za{titio i sebe i druge. uz direktni rtv prijenos. po~etkom 1993. Filggan with brada Moja sje}anja na ovaj uvid se`u od 1986. nimalo ushi}en zbog premijere svoga djela. [est godina poslije i ja sam mu se pridru`io. Iako je u drami navaljao (Halali. Otac se tih dana obna{ao kao da je na slu`benom putu. na naslovnici sam najavio tekst: Muslimani na ni{anu.

a ne sam glupavom bo{nja~kom politikom. Taman sam pomislio da je nemogu}e do`ivjeti jo{ jednu transformaciju. zagubljenu. u kojem se na besprimjeran na~in blati Islamska zajednica u BiH i reisu-l-ulema dr. Do|e ferman da me se uhapsi i vodi na prvu liniju. …Sva sre}a pa ~ovjek brzo zaboravlja ru`na sje}anja. Ma nije mogu}e! Ma jeste. pa nikad kraja ovim ~udima koja me presre}u. matere mi! Eno. da kopam rovove. [to li? Ne}u ovaj put ulaziti u to. to sam ~inio da ne bi zijanili glasove na op}im izborima. Br. izi{lo u novinama da . tj. ali oni nikada nijednog novinara nisu tu`ili. pa se sklanjaj dok ne odlete. mene su ganjali sa svih strana. Jer iza njih stoji pomahnitali SDP! Onaj isti koji me je bez ikakvog argumenta proglasio vehabijom i vo|om islamske revolucije u BiH. Jambo jet for Rija set Ustavim srce. pa me maknuli kad su vidjeli da istim metrom mjerim i SDA i SDP. Ako sam pisao da i me|u kadrovima SDPa ima kriminalaca. Evo. da me ukokaju. Petri~ me metnuo u Upravno vije}e Federalne TV. Moja predstava ^ekaju}i Baltazara ode 1994. Povuklo bi me za jezik. autora Fatmira Alispahi}a. Mustafa ef. Dnevnik revolucije 69 . i sa bo{nja{tvom posva|anu Islamsku zajednicu. a onda mi jave da je pametnije da tamo ne dolazim. Drugi novinari godinama a{i}are proganjaju reisa i IZ. Valjda zbog onih mojih tekstova o planskom sataniziranju Bo{njaka. kad eto ti nove ture ironije: Nisam vi{e vo|a islamske revolucije. ali i nekih javnih nastupa istog autora. Pa taj ~ovjek nije ni postojao! Nikada nije javno progovorio protiv nacionalizma! Kontinuirano su se borili samo novinari Tuzla-lista i Forum gra|ana Tuzle! Dokazi postoje. 9. nervoznu. Nisam se ~estito ni svik’o da budem vehabija. pa mi je to bila preporuka za sva{ta. ve} sam opet neprijatelj muslimana. kao {to su ih i zijanili. Tim prije {to sam nedavno saznao i da sam alkaida{. Tu`ili su jedino mene.lete}im }ilimom zastrta. Provalili su u moju privatnu e-mail prepisku i platili njeno objavljivanje u {tampi. Htio sam tek ovom svojom pri~om posvjedo~iti da je Bosna jedna nadrealisti~ka zemlja . Metnuli me dvije godine za kolumnistu Oslobo|enja. pa me smijenio kad je vidio da nisam iz Dejtona. I 2002. Svojom ishitrenom i agresivnom reakcijom Rijaset je samo potvrdio sve {to je u tom tekstu re~eno. Ako bi neko nekada izu~avao tuzlanski fenomen. Nekakav ho}e da me ubije. Oni to nisu mogli da razumiju. pa sabiram i oduzimam put: fundamentalista. Mislilo se da sam ja u sukobu sa Bo{njacima. A onda je revolucija po~ela da `dere svoju djecu! SDP nije imao snage da razumije da moji kriti~ki tonovi o njima nisu stvar neprijateljstva. na gostovanje u Zenicu. Za jedan novinarski `ivot mnogo je da se dvaput na|e na udaru Islamske zajednice. ni Sud. ve} da bih pomogao SDP-u. pa bih konkretnim dokazima mogao dodatno traumatizirati i onako isprepadanu. 42. Ceri}. pa vehabija. U me|uvremenu. pa me maknuli kad su vidjeli da sam iz Bosne. Ako sam pisao da je maloumno pobjedu na lokalnim izborima proslavljati krmetinom u muslimanskim selima. sad }e godina a da ni Policija. pa sjedi i slu{aj korake u haustoru.Rijaset Islamske zajednice obavje{tava javnost da je podigao tu`bu u povodu teksta Sretna Nova 1983. ne bi na{ao ni jedan jedini argument kojim bi se opravdala demokratska slava Selima Be{lagi}a.antifa{isti~ka obilje`ja i podr`avali klerofa{izaciju Tuzle. Kamara ih je. Metnuli me za kolumnistu banjalu~kih Nezavisnih. nisu ni{ta poduzeli da prona|u i kazne vinovnike ovog krivi~nog djela. pa ~etnik. ve} plemenite volje da se na vrijeme isprave gre{ke. to nisam ~inio da bih oljagao. Do|e vijest da su u gradu zbog mene nekakvi Alijini Labudovi.

U ekonomskom smislu. Alijansa. Pitanje je . bestidno. ve} kriminalna dr`avna represija s ciljem svekolikog plja~kanja naroda. gdje samo oni {to plja~kaju znaju {ta rade. ^ak i kad bismo htjeli sljepa~ki vjerovati da je Alijansa jedino mogu}e rje{enje. da danas `ivimo u ambijentu kakav je u Bosni strahovladao 50-tih godina pro{log stolje}a. Ogromna ve}ina robota Alijanse zadovoljava se poslani~kim parama. Sudbina se mo`e mijenjati. i hijerarhiji imbecilnosti. zna~i biti protiv ne~eg {to ne mo`e biti druk~ije. Dvogodi{nja vladavina Alijanse }e ostaviti stravi~ne posljedice u ekonomskoj i politi~koj bosnografiji. Oni ni~im ne kriju da su apsolutne marionete me|unarodne zajednice. Bo{njaci }e. Gotovo je. Protiviti se nizumima Zlatka Lagumd`ije. Politi~ko zloslije|e Alijanse tim je gore {to je javno. Problemi koje je prouzro~ila Alijansa toliko su o~iti da se vi{e ne mogu ni pre}utkivati. a pogotovo SDP. pa su u guranju tog cilja djelovale i ozbiljnije i sabranije. Vremenom se logika podr`avanja demokratske retardiranosti razmno`ila do te mjere. nikada nisu razumjeli da je ono za{ta misle da im je prednost – fatalna mana. Ve} danas nema povratka iz hamalske pozicije u koju je Alijansa strpala bo{nja~ki narod. nacisti~ki i(li) retrogradan. Ta bogomdanost je uzrokovala i da odnosi u SDP-Alijansi budu ure|eni u zloduhu jednoumlja. ni frizirati. ako steknemo svijest o usudu. o~i bi nam otvorilo ovo ekonomsko.ko }e ih dobiti? Nema vi{e nikakve dileme da je projekat Alijanse za promjene do`ivio politi~ku i moralnu propast! O tome fragmentarno svjedo~e i sve brojniji napisi u kvislin{kom tisku. Oni su osu|eni da budu debili.Dnevnik revolucije Patriotska alternativa SDP-Alijansa }e u oktobru izgubiti izbore. kao i gen. naroda vodi odumiranju multikulture u koju se Alijansa silno i la`no zaklinje. tako pro}i i svud gdje su u ve}ini. 70 Dnevnik revolucije . U tom periodu bi}e dovr{ena privatizacija svih bitnijih privrednih potencijala. Za njih su Petri~i. ~ime se okon~avaju dometi njihove demokratske svijesti. socijalno. Tek }e nekoliko Bo{njaka iz Alijanse imati dovoljno haram-para da dovr{e svoje bijedne i izdajni~ke `ivote. Tuzla je paradigmatski primjer: u ovom gradu ve} danas zna~ajnijim privrednim subjektima gospodari hrvatski kapital. Obespravljenost ma kojeg bh. Ta pri~a tek je paravan. dakle. S tim {to iza tog ambijenta ne stoji moralna dimenzija borbe za narod. a naro~ito patriotsko strovaljivanje u ambis. Alijansa nalikuje na muhu bez glave. Etnonacionalne stranke su imale makar nekakav cilj. Svoj ekonomski potencijal mjerit }e a{}inicama i kioscima. Alijansa je ve} realizirala dogovor iz Kara|or|eva: Federacija je hrvatska provincija. Dokaza je napretek. [ta to zna~i? ^injenicom da nisu imali alternativu uru{ena je svijest o odgovornosti. zlodare}i Alijansi. Trip to the historical trash Da li je morao propasti projekat Alijanse? U spermatozoidu ovog projekta bila je zapisana njegova propast.

Oni su i dalje bezgre{ni. bez ikakvih zasluga. patriotske alternative. Iznad dostojanstva. ni institucionalizirana. Ljudi na taj na~in izra`avaju svoj gra|anski otpor zlu i poni`enju. al`irskoj grupi. 23. 43. vi{e ne biva pitanje ko }e izgubiti izbore. Me|utim. pa i dalje i trabunja da nema alternativu. Jer. Opet dolazimo do pojave da }e biti bitnije – protiv koga }e se. ova je Stranka toliko {tete nanijela Bosni i Bo{njacima da bi njena reinkarnacija zna~ila poraz bh. Br. Kao i 1990. Ne bi imali odgovornost ni prema vlasti. SDA bi na tacni. nego za koga }e se glasati. Alternativa biv{oj vlasti se formirala godinama. No. Zna~ilo bi to kona~no ra|anje revolucionarne. Vratili bi se u turobnu pro{lost. No. I 2002.Klajnovi i ini iznad zakona BiH. Oni bi `eljeli izborom tre}eg puta izraziti svoje nezadovoljstvo. Od samoubila~kog Izbornog zakona. Vjerovatno }e se nakon oktobra mnogi od SDP-ovih satelita ugasiti. SDA se nikad u otvorenom dijalogu nije osvrnula na svoje gre{ke. Kao izbor nudi im se mogu}nost osnivanja nove stranke. Poraz zna~i da ne}e dobiti ni tri frtalja glasova u odnosu na ovaj tijesni rezultat koji im je omogu}io da jedva skrpe ve}inu. ~injenica je da se posljednjih mjeseci u SDA u~lanjuje sve vi{e gra|ana. kao i SDP u multikulturu. Stranke iz Alijanse koje bi jo{ uvijek mogle sa sebe sprati odgovornost za izdaju. LDS. nemaju snage da se odmaknu od varljive vatre. preko blokiranja egzistencijalnio bitne Tu`be BiH protiv SRJ pred Svjetskim sudom pravde. za koju samo Alijansa tvrdi da je vo|en u skladu sa zakonom – traje politi~ko usmr}ivanje Bosne i Hercegovine. jer }e bira~i imati {uhvu da glasaju}i za njih daju glas SDP-u. Na izborima }e ove stranke imati zna~enje filijala SDP-a. Neuporedivo je ja~i gnijev prema SDP-Alijansi. Dnevnik revolucije 71 . a kamo li prema bo{nja~kom narodu u koga se zaklinju. kao {to su npr. budu}nosti. najve}i dio bira~kog tijela razo~aran je i biv{om i sada{njom vla{}u. pa do fa{isti~kog procesa tzv. SDP-Alijansa se osje}a vje~nom i zbog toga {to je svjesna hendikepa svojih konkurenata. I zbog toga se trebaju goniti u anus historije! Nema vi{e nikakve dileme da }e SDP i njihove satelitske stranke izgubiti izbore u oktobru ove godine. i sva je usisana u Alijansu. A ni od jeftinih privilegija koje nudi sluganstvo u izdaji. Taj poklon bi ih razbolio od iste boljke od koje boluje SDP-Alijansa. mogla pobrati izborne rezultate. jer }e im kandidati ostati i bez familijarne podr{ke. kao i sa SDP-om. Vrhunac goteske bi bio da SDA izborno profitira na gre{kama SDP-Alijanse. ve} ko }e ih dobiti? Choice of the third path Alijansa je uljuljkana u sevep svoje propasti. nego {to uop}e postoji profilirano opredjeljenje za alternativu. a trenutno je u opticaju nekoliko takvih inicijativa iz kojih stoje uistinu jaka imena. BPS ili GDS. Alternativa SDP-Alijansi nikad nije formirana.

u svjetskim je medijima najavljeno gromoglasno. demokratska i humanisti~ka na~ela. onda je ovo uvod u orvelovski teror i raspad svjetskog poretka. s kojim pravom ih briju. Na{a dr`ava je u tom procesu uvu~ena na stranu zla. Svjetski rat protiv terorizma je izgubljen onog ~asa kada su prekr{ena pravna. Bosanska 72 Dnevnik revolucije . logikom ja~eg. Te{ko je povjerovati i da bi bh. Valjda u spoznaji da ne mo`e natrag. U BiH. koji su (bili) dr`avljani BiH. sebe metnuli iznad UN-a i me|unarodnog prava. Komunisti~ka upotreba policije i pravosu|a Proces tzv. a drugo. a generalni sekretar NATO-a D`ord` Robertson da je – najmanje jedan od njih imao redovne kontakte sa vodstvom Al-Kaide. al`irske grupe u BiH demokratska javnost otvoreno govori o zloupotrebi dr`ave u tla~enju ljudi kojima se ne mo`e dokazati krivica. al`irskoj grupi najdrasti~niji je primjer dr`avnog terorizma u BiH. Amerika mora dotaknuti dno. Trenutno se pred o~ima civilizacije odvija besramno kr{enje @enevske konvencije. a ne me|unarodno pravosu|e. Amerika je bez ikakve potrebe poziciju `rtve i moralne superiornosti podredila militaristi~kom siled`ijstvu. al`irskoj grupi fa{izirali bh. Amerikanci uhap{ene talibane briju i odvode u vojni logor na Kubi. Mi smo jedini od po~etka upozoravali na ove procese. Patriot Act. vlasti (Alijanse za promjene) mogle otvoriti proces istrage protiv svojih ljudi koji su sramnim procesom tzv. kojim se ratno pravo nadre|uje civilnim i demokratskim vrijednostima. Ako su SAD. Tri mjeseca poslije hap{enja tzv. s kojim pravom im sude oni.Montirani proces tzv. Prvo. Povla~enje iz procesa hap{enja ameri~ke slobode zna~ilo bi priznavanje odgovornost za antiamerikanizaciju Amerike. Bu{ova administracija tone dublje. jer }e se policija i pravosu|e slu`iti metodom fa{isti~ke dr`ave. SFOR je saop}io da je – u Bosni razbijena }elja Al-Kaide.. otvorio je vrata svekolikom razvaljivanju zapadnih vrijednosti. ispoljen je sumanuti koncentrat antiteroristi~ke histerije. al`irskoj grupi fa{izirali na{ pravni sistem – bit }e ozvani~en najcrnji vid dr`avnog terorizma. kad je brada izraz garantiranih vjerskih sloboda ovih ratnih zarobljenika (nije li to i`ivljavanje?). poru~iv{i gra|anima da se vi{e niko ne mo`e osje}ati sigurnim. Niko ne}e biti siguran. dr`avu. Hap{enje {estorice Al`iraca u oktobru 2001. al`irskoj grupi Osvit dr`avnog terorizma Ako ne budu pritvoreni i krivi~no gonjeni oni koji su montiranim procesom tzv. Toj osudi pridru`uju se i neke me|unarodne organizacije. koja je okupirana politi~kim provincijalizmom. Postavlja se logi~no pitanje: da li }e se dr`avne instance prizvati pameti i da li }e neko krivi~no odgovarati za nevi|enu kafkijanizaciju gra|anskih prava i sloboda? Raspad svjetskog pravnog poretka Naporedo sa sve sna`nijim zapadnim otporom zloupotrebi ameri~kih vrijednosti.

uskoro }emo se u re`imskim kazamatima umjesto naturaliziranih Bosanaca nalaziti mi. sakriti. Zapravo smo nemo}ni da razumijemo da ovdje nije rije~ tek o nekakvim afri~kim sudbinama. Kafkin Proces. oko tri ujutro. pretresla ku}u. najsna`nije inkorporirao u bosansko dru{tvo.Obzirom da se radi o kaznenom djelu me|unarodnog terorizma (…) odre|ena je mjera pritvora imaju}i u vidu da osumnji~eni borakvom na slobodi mogao uni{titi. Vrhovni sud u `ivom blatu U ovom tekstu }emo kao paradigmatski uzeti primjer osumnji~enog Ait Idir Mustafe. ali ni{ta nije na|eno. domorodaca ne do`ivljava kao svoje ljude. Oni su Alijino maslo. izme|u ostalog. gdje `ivi sa suprugom Sabihom i sinom. Dakle. mobitel i notes. ili krivotvoriti dokaze i tragove va`ne za kazneni postupak. ve} o BOSANSKIM ZAKONIMA. Ait Idir Mustafa uputio `albu u kojoj je na osnovu svih ovih nelogi~nosti dokazivao da je pritvor neosnovano odre|en. diskete.javnost je s pravom podr`ala hap{enje tako opasne teroristi~ke skupine za koju se tvrdilo da je planirala napade na Ambasadu SAD u Sarajevu. Istog dana je Vrhovni sud FBiH donio Rje{enje (Kri-98/01) kojim mu se u trajanju od mjesec dana odre|uje pritvor. Mislilo se da u ovoj zemlji vi{e nikad mrak ne}e gutati ljude. upala Policija. u maniru Gestapoa je 18. Kako. Kao {to se u ovoj sumanutoj Dnevnik revolucije 73 . a prvenstveno karatista ~iji je bio trener. a zakon biti mrtvo slovo na papiru. u procesu tzv. koji po~inje re~enicom – Neko je oklevetao Jozefa K. te je predlo`io da se pritvor ukine. Njegova krivica je bila {to je kao humanitarac. svojom komunikativno{}u i vedrinom. itd. a da se ne navodi ni jedan jedini dokaz po osnovu kojeg Ait Idir Mustafa ima veze sa kaznenim djelom me|unarodnog terorizma. ako je ~ovjek osporio navode koji ga terete!!! . u ovom Rje{enju. Dakle. itd. ako nema dokaza da ga je poku{ao izvr{iti. X 2001. Izvr{eno je vje{ta~enje pokupljenih stvari. nego – mi sami! Ako se dozvoli takva manifestacija dr`avnog terora. a posebno dovr{iti poku{ano kazneno djelo. u kojoj kleveta mo`e biti osnov da vas se zatvori i da vam se oduzme dr`avljanstvo. Proces tzv. pobogu. al`irskoj grupi po pravnim karakteristikama podsje}a na komunisti~ku upotrebu policije i pravosu|a. po svome advokatu Namiku Silajd`i}u. (…) ukazuju}i da je pritvor neophodan radi sigurnosti gra|ana – ka`e se. a ne u Bosni. imao uobi~ajeni poslovni kontakt sa drugom dvojicom osumnji~enih. Iako je Mustafa osporio sve navode iz prijave. Otud imamo osje}aj da se sve ovo doga|a u Al`iru. kako bi mogao ugroziti sigurnost gra|ana. A od zloupotrebe ili kr{enja tih zakona ovisi pravna sigurnost svakog od nas. od prvog trenutka nisu vjerovali da bi Mustafa mogao imati ikakve veze sa onim za{ta ga optu`uju. ekspert za kompjutere. Kad se ispostavilo da za tri mjeseca trajanja pritvora osumnji~enima nije iznesen nijedan konkretan dokaz – bosanska javnost je ostala mutava. i zbog toga {to se ovaj gra|anin. Stotine njegovih prijatelja. Slijede logi~na pitanja: kako bi to Ait Idir Mustafa mogao uni{titi ili krivotvoriti dokaze. – preselio se iz literature u na{u stvarnost. istra`ni sudac je u obrazlo`enju naveo da je . U njegov dom. Pino~eovsko pravosu|e Sutradan je. neko je u antiislamskoj histeriji smislio da ovi ljudi planiraju napasti Ambasadu SAD u Sarajevu. kako bi mogao dovr{iti poku{ano kazneno djelo. pokupila kompjuter.?!! Ove nevjerovatne logi~ke {upljine svjedo~e u kakvo se `ivo blato uvalio Vrhovni sud Federacije. ako nema nikakvih dokaza ni za njegovo pritvaranje.iskaz osumnji~enog u vezi s navedenim ~injenicama u kaznenoj prijavi. Za{to? Valjda zato {to ove dr`avljane BiH al`irskog porijekla ve}ina bh. al`irskoj grupi nisu ugro`eni nekakvi bosanski Al`irci. uhapsila ga. kao i uticajem na svjedoke ometati kazneni postupak.

U istom aktu se navode i iskazi okrivljenih (Belkacem Bansayah. istra`ni sudac ponavlja glupost i konstatira sljede}e: Imaju}i u vidu na~ine odbrana okrivljenih te materijalne dokaze koji se nalaze u spisu. I zato {to ima memorisanih brojeva. izme|u ostalog. on se poznaje sa dvojicom ostalih osumnji~enih u ovom predmetu. jer ako taj zgrije{i. U ovoj opakoj komediji od pravosu|a dalje se veli: Svi ovi podaci daju ozbiljne indicije o me|usobnoj vezi svih osumnji~enih. ZEMLJO OTVORI SE! Pa kakve to veze ima?! ^ovjek je optu`en da je izvr{io krivi~no djelo me|unarodnog terorizma u poku{aju zato {to. U Rje{enju (Kv-77/01 od 23. te svojim grotesknim stavovima zapravo posvjedo~ilo da je proces montiran. Me|utim. Ait Idir Mustafa. a sudac tome {to okrivljeni izjavljuje da nije kriv vidi da je okrivljeni kriv. I ovdje je ponovljeno da bi osumnji~eni boravkom na slobodi mogli dovr{iti poku{ano krivi~no djelo me|unarodnog terorizma. Ko biva. istra`ni sudac je svoju odluku temeljio na na~inima odbrane okrivljenih. ne bi on govorio da nije kriv ako ve} nije kriv. u kojima svi redom negiraju optu`be za koje svakako ne postoje dokazi. Boudella Had`. Limov je Ait Idir Mustafi 74 Dnevnik revolucije .pomami moglo i o~ekivati. Pa takve lakrdije od prava nije bilo ni u Staljinovom Sovjetskom Savezu! Po{to mjesec dana pritvora nije bio dovoljan da se izmisle dokazi na osnovu kojih bi se podigla optu`nica protiv tzv. 2001. istra`ni sudac smatra da ima dovoljno elemenata koji pru`aju osnovanu sumnju da su okrivljeni po~inili kazneno djelo… Dakle. U Obrazlo`enju Rje{enja Krvi~no vije}e tvrdi da – postoje konkretni podaci koji su dovoljno valjani da bi ukazivali da je osumnji~eni izvr{ilac krivi~nog djela.ka`e se. To zna~i da niko nikog ne smije poznavati. u ovoj pravosudnoj fantaziji koja vi{e li~i na patolo{ku paranoju Ilije ^vorovi}a iz filma Balkanski {pijun. – Postupak iz objektivnih razloga nije okon~an budu}i da nisu izvr{ena potrebna vje{ta~enja – ka`e se u Obrazlo`enju. koji su tako|e humanitarci.10. Rje{enjem (02/1-13-4-101) Federalni MUP oduzima dr`avljanstvo BiH Ait Idir Mustafi i ostalim iz grupe. nego na iole ozbiljan pravni akt. niti imati i~iji telefonski broj. Vrhovni sud je osumnji~enim 16.) dosegnuto je samo dno pino~eovskog poimanja pravne dr`ave. (Kv-84/01) produ`io pritvor za jo{ dva mjeseca.2001. zato {to si poznavao nekog ko je oklevetan. Kriv si zato {to ka`e{ da nisi kriv Vrhovni sud je po osnovu Rje{enja (Ki-101/01 od 30. u kom smislu su preduzeli organizirano posmatranje objekta i ljudi u Ambasadi SAD-a. Nechle Mohamed). onda bi trebalo pohapsiti i sve koji su poznavali Mustafu? U ovoj zemlji su samo u vrijeme Informbiroa glave letjele ‘nako. u namjeri da nanesu {tetu SAD-u. Ako je Mustafa kriv {to je poznavao onu dvojicu. Saber Lahmar. 11. Za{to je ovo vrhunac skandala? Zato {to je zamjenik ministra Tomislav Limov donio Rje{enje kojim se ka`njava dr`avljanin BiH za koga u momentu oduzimanja dr`avljanstva nisu postojali dokazi da je kriv.) odredio sprovo|enje istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su: …djeluju}i kao organizirana teroristil~ka grupa. i ti si kriv {to si ga poznavao.Kod osumnji~enog Ait Idir Mustafe prona|en je mobilni telefon sa vi{e memorisanih brojeva a prema njegovoj sopstvenoj izjavi. ~ovje~e Bo`iji – ima mobilni telefon. te da – prikupljeni materijali sadr`e dovoljno podataka. planirali nano{enje nasilja kojim bi doveli u opasnost `ivot ljudi i imovinu SAD-a.10. Boumediene Lakhdar.2001. al`irske grupe. posebno Ambasade SAD-a u Sarajevu. I zato {to poznaje dvojicu tako|e osumnji~enih. Kakvih? Pazite sad ovaj citat!!! . radi utvr|ivanja kretanja zaposlenog osoblja… . Krivi~no vije}e Vrhovnog suda je `albu ocijenilo kao neosnovanu. Kako? Okrivljeni ka`e da nije kriv. Vrhunac skandala Istog dana doga|a se najskandaloznija stvar u cijelom slu~aju. opet bez ikakvih dokaza.

Budu}i da Bosancima al`irskog porijekla kojima je doministar Limov oduzeo dr`avljanstvo nije dokazana krivica . Zbog toga je akt Tomislava Limova ortodoksno zlodjelo zloupotrebe policije i dr`avnog terorizma najgore vrste! Jer samo u fa{isti~kim re`imima osumnji~eni mogu biti okrivljeni bez dokaza ili okon~anja sudskog postupka. 23. I 2002.dr`avljanstvo im treba biti vra}eno. Br. Zasad.oduzeo dr`avljanstvo BiH – zbog osnovane sumnje da je po~inio poku{aj krivi~nog djela me|unarodnog terorizma. tek ako se ta sumnja doka`e pred pravosudnim instancama. oni su jedini – teroristi. 43. U demokratskim. Na osnovu osnovane sumnje nikome se ne mo`e oduzeti dr`avljanstvo BiH! Mo`e. svako je nevin dok mu se krivica ne doka`e. Dnevnik revolucije 75 . pritvoreni i krivi~no gonjeni. dr`avu trebaju biti smijenjeni. a oni koji su fa{izirali bh.

To {to VKBI okuplja penzionere. Dr`avni zlo~in koji je obilje`io protekli mjesec bo{nja~ke je institucije stavio na dosad najve}u ku{nju. ili ma koji drugi vid javnog suprotstavljanja bo{nja~ke inteligencije zlu koje je po~injeno? Zato {to smo svoju genetsku manu pretvorili u vrlinu. koje nema bez ekonomski. ekonomski nestajemo. jer ovo nije vrijeme za {utnju i {i}ar. tamo se jeo kadaif. Bo{nja~ki um se ne bavi ni povr{inom. la` su institucije i pojedinci koji sebe formalno odre|uju bo{nja{tvom i islamom! La` su. ravnopravnih Bo{njaka! Mogla se ta pamet jo{ prije godinu dana okupiti oko Bo{nja~kog dijaloga. Hrvatska Alijansa nas je u privatizaciji oplja~kala do gole ko`e. strate{kim izazivanjem opravdanog bo{nja~kog gnijeva. premla}ivanja demonstranata u Sarajevu i saop}enja Alijanse da je sve bilo po zakonu – uni{tenje Bo{njaka i dr`ave Bosne i Hercegovine postaje sve opipljivija stvarnost! Budu}i da se bo{nja~ke institucije ne suprotstavljaju agresiji. kulturno. Za{to se tamo nisu na{li ugledni bo{nja~ki intelektualci? Za{to nije proteklih dana organiziran okrugli sto. to {to IZ misli od Bajrama do Bajrama – ma to nema veze sa stvarno{}u! Opipljivi ataci tra`e konkretno djelovanje. i da }e se fa{isti iz Alijanse sve okrutnije razra~unavati sa kusurom bh. pa sabur me}emo tamo gdje mu nije mjesto. ve} zbog bosanske budu}nosti. hiljade dokaza svjedo~e da fizi~ki. Zbog mutavosti bo{nja~kih institucija. Sabur je potreban kad je priroda ja~a od insana. koja bi iznjedrila konsenzus o neupitnim interesima. ve} za borbu i istinu! Mashallah Cadaiff Sude}i po apoliti~noj drogiranosti bo{nja~kih institucija . kao djelo islamskih ekstremisti~kih organizacija. o~ito{}u. a da se nikakav gazija-mislilac nije dosjetio da je trebalo na vrijeme okupiti bh. Bo{nja~ki um ne tangiraju svakodnevni gubici. moglo bi se zaklju~iti da je prva re~enica ovog teksta paranoi~na la`. ali su svi u tom pokretu vidjeli opasnost za svoju palana~ku `abokre~inu. Stvarnost nam je gora nego {to to na povr{ini izgleda. protesti u Sarajevu su tuma~eni. Da li se posljednjih mjeseci sastala 76 Dnevnik revolucije .Bo{njaci ne postoje. poku{ati da izmisli radikalni islam u Bosni. Na `alost. Ne zbog bo{nja~ke. umjesto da postoje. Nakon izru~enja tzv. to {to Preporod ima tambura{ku sekciju. Bo{nja~ki intelektualci su historijski odgovorni za odbranu Bo{njaka od ove klevete. Umjesto da Bo{njaci do danas imaju mre`u kriti~ne intelektualne mase. a kako bi tek sofisticiranom mre`om vi{eslojne dejtonske agresije. a ne da bi insan bio hajvan. potpisivanje peticije. La` nisu ove ~injenice. u vidu privatizacijske plja~ke ili preseljavanja ljudi. Oni koji su demonstrirali najmanje su krivi za to. No. patriotizma. al`irske grupe. ekonomsku pamet i izgraditi strategiju. Bo{njaci imaju tek ove virtualne institucije.Dnevnik revolucije Mud`ahedin Bu{ov sin Zapad }e. a time i politi~ki. press konferencija.

do po{tivanja procedure. Jer da im je stalo do procesa u Sarajevu. 44. 6. odglumit }e ih neko drugi. ta potreba je danas druk~ije namjene. Kako od pijanih i veselih Bo{njaka napraviti radikalne islamiste? Lijepo. da vole sex. naspram ~injenice da je policijski aparat u Sarajevu okupiran od Hrvata. na{li su se bo{nja~ki civili. Goraliju i sprije~ilo ga da do|e do d`amije i klanja ak{am. nema borbe. vizuelnom. dakle. do legaliteta. mud`ahedinskom. Mi smo imali nesre}u da bo{nja~ka politika ni{ta od ovoga ne razumije. kako bi stvorili stanje o~aja. trebala Zapadu kao opravdanje za politiku iz Kara|or|eva. Na udaru vojnog prepada. Zato su nam dr`ali embargo na oru`je. nakon {to nas je uzjahala Alijansa. II 2002. jer je bez toga neostvariva deamerikanizacija i bolj{evizacija SAD. Somalija.bo{nja~ka pamet . Ameri~ki imperijalizam ~ezne za Afganistanom u Bosni. po{tivali bi i Odluku Doma za ljudska prava.dotle }emo biti ono {to drugi ho}e. Na{i demokratski mediji to su pre}utali. ~iji je cilj da se oja~aju s&h separatisti~ke pozicije. neprijatelje. da bi imala protiv koga ratovati. Sje}amo li se Radovlja kod Visokog? Prije koji mjesec SFOR je pretersao ovo selo. Ovo drugo jeste. Dakle. Dnevnik revolucije 77 . u kome je dolazak mud`ahedina logi~an slijed. znali da Bo{njaci nisu radikalisti. pakovanju. Ako je slika radikalnog islama u Bosni 1992. uglednici okupiti da napi{u protestno pismo ameri~kom Predsjedniku zbog sumanutog trpanja Bosne i Bo{njaka u kontekst tzv. Jer dokle god pustimo da se o bo{nja~kim pitanjima govori bez u~e{}a bo{nja~kih institucija i prvaka .da analizira i uspostavi strategiju naspram krsta{ke binladenizacije Bo{njaka. Bo{njaci su visoko rangirani na listi kandidata. istrgli telefonski kabl. islamskog terorizma? Br. Ali. `ene i djeca! Pet ameri~kih vojnika je uperilo cijevi u Seada ef. Amerikanci su upali u ku}u porodice Valjevac. The Cuba do the Zuba Kome onda isporu~iti hipotezu o strate{kom poku{aju Zapada da proizvede novu radikalizaciju Bo{njaka? Amerika danas {tanca svoje tzv. naspram procesa gu{enja medijskih i dijalo{kih sloboda. i tamo na namazu uhapsili 80godi{nju staricu Munibu! Hodali su joj po ku}i u ~izmama. uz podr{ku Zapada. kako bi se proizveo medijski utisak o radikalnom islamu u Bosni. Za{to je ameri~kim lutkarima trebalo da marionetskim procesom u Sarajevu potcrtaju nevinost uhap{enih? Mogli su ih. ima samo sudbina. Afganistan je tek predjelo. pred uperenim ameri~kim pu{kama. vjernici. drogiraju se i prevr}u vi{e nego ikad. Tla~enje nena i djedova u Visokom nije proizvelo nikakvu reakciju. hap{enja. starci. pa i Iran. Ba{ kao {to je i Bin Laden instaliran zapadnom voljom. da vidimo koji }e se to bh. u Bo{njaka nema dijaloga. Ne. Ne! Cilj i ove predstave je bio izazivanje gnijeva kod Bo{njaka. Ba{ u tra`enom. Zapadni stratezi su i 1992. ispitivanja. Bo{njaci lo~u. Slijede Irak. pretresanja. Za to su krive bo{nja~ke institucije i intelektualci. cilj ove gluposti? Odgovor je istozna~an i na pitanje o procesu tzv. To je osobina kukavica. pivo & rock’n’roll. mud`ahedini su u BiH do{li preko Hrvatske. No. al`irskoj grupi. odlijepili itisone sa stepenica… Ameri~ki prevodilac je preko megafona urlao: Predajte se! [ta je. me|u kojima ima i biv{ih usta{a? Itd. u skladu sa kaubojskim zakonima. sami odmah uhapsiti i sprovesti na Kubu.

ve} politikom. Politi~ko interesovanje pripada njihovom slobodnom vrijemenu. No. studente smatra legalnim tek u debilnim okvirima pionirske kape i marame. za Policiju SDP-Alijanse to je bilo dovoljno da na studentsku tribinu po{alje trojicu uniformisanih policajaca. bolj{evi~ka vlast je od inteligencije oduvijek tra`ila robotski odnos prema politi~koj stvarnosti. Bolje je da se mladi ljudi bave politikom. da je svaka studentska politi~ka aktivnost opasna. i da bilans njenih izdaja nalikuje na svilen gajtan koji nije te{ko stegnuti. Po toj logici bi policija trebala de`urati i u studentskim menzama. poslali poruku. Partija je ta koja misli za nas! Tito je u svojoj vladavini imao samo dva debela potresa: Staljina 1948. Zbog razvijanja kriti~ke svijesti kao jedinog pokreta~a dru{tvenog napretka. kad ti krkani sjednu do stola ne bi li izazvali frku. u studentskom restoranu. Studenti nisu oboljeli apart~ici. godine. U demokratskoj zemlji ne bi trebalo biti i~eg problemati~nog u tome {to su se studenti okupili da ~uju ne~ije izlaganje o politi~kim aktuelnostima. To je ona mladala~ka energija koja kad daje – daje sve od sebe. Me|utim. Zbog pluralizacije dru{tvenih odnosa. Vrhunac drskosti dogodio se nakon tribine. do sociopoliti~kog profila nove vlasti koja. Mogu}nost promjena ovisi od kriti~ne mase djelatne snage. gdje god se okupe vi{e od tri studenta. od desetine stolova odabrala sto za kojim su sjedili doma}ini i gost. kao u najcrnja komunisti~ka vremena! Oni su do{li da bi svojim prisustvom stavili do znanja. Nalikovalo je to na kabadahijski stil. Policajci su ~eznuli za ma kakvim pogre{nim pokretom kako bi imali razloga da izvade pendreke. dakle. to bi trebala podr`avati. SDP-Alijansa zna da su studenti najja~a propagandna sila. I to krivom politikom.da se ne bave studiranjem. Student’s dream Dolazimo. nego heroinom. ^ak {ta vi{e. Su{tina policijskog dolaska na tribinu u Ned`ari}ima je u utjerivanju straha u kosti. ~ije bi politi~ko bu|enje bilo nepremostivo. i studente 1968. kada je policijska trojka. i da je pod prismotrom. Zanimanje studenata za politiku ne isklju~uje njihovo zanimanje za {kolovanje. Demokratska vlast se ne bi trebala pla{iti studenata u politici. Za{to? Niti je uvodni~ar nekakva va`na li~nost ~iju bezbjednost treba {tititi.Dnevnik revolucije Studentska politi~ka armija Za{to SDP-Alijansa {alje policiju me|u studente? Oslobo|enje je objavilo vijest da je Fatmir Alispahi} odr`ao tribinu u prepunoj sali Studentskog doma u Ned`ari}ima. da proizvedu skandal u kome bi studenti bili optu`eni . niti su studenti rulja koja bi mogla po~initi incident. Me|utim. policijska trojka tamo nije do{la kako bi {titila bezbjednost. To su oni {to no}ima ne moraju spavati jer umiju budni sanjajti san o svome 78 Dnevnik revolucije . Studenti u politici nemaju veze sa studentima na fakultetu. da naprave gu`vu. Dakle. SDPAlijansa me|u studente {alje policijske trojke! Za{to? Zato {to zna da je zla. kao i onomad SKJ.

Danas se koriste stanjem pat-pozicije. Mo`da naprasno odrastu. ne treba gajiti iluzije da bi studenti danas mogli u~initi zna~ajniji revolucionarni iskorak u svome politi~kom aktiviranju. 45. uz OHR i OSCE. Me|utim. kriminala. i zasanjati dru{tvo profesionalnih i socijalnih vrijednosti? Da li se uop}e mogu organizirati s ciljem promi{ljanja ove teme? A da to ne nalikuje na one glupave i sterilne seminare OSCE-a na kojima se o demokratiji pri~a kao o kravama u slikovnici. a po`njela SDP-Alijansa. Ali. ki~erajskoj. Otporom besmislu. a ne o profiliranom i ideolo{ki usmjerenom djelovanju. i ta probu|ena energija dovoljan je razlog za pozornost. do njenog aktiviranja s ciljem ru{enja la`nih i izdajni~kih vrijednosti ovog dru{tva. [ta u tom ambijentu mo`e tra`iti akademski obrazovan ~ovjek? Ni{ta! Otuda se studentima politi~ko aktiviranje name}e kao jedina mogu}nost za promjenu postoje}eg stanja. Dolazak policijske trojke na obi~nu studentsku tribinu svjedo~i da se SDPAlijansa pla{i studenata. rije~ je tek o sirovoj energiji nezadovoljstva. ra|a se opravdani bunt.cilju. dominantan je broj studenata koji `ivot zami{ljaju u suglasju sa svojim ~estitim akademskim ambicijama. Waking of new energy Na `alost. primitivnoj. Oni kona~no razumiju da njihove obrazovne ambicije ovise od politi~kog ambijenta. Odnos prema obrazovanju je stvar plemenitih i uzvi{enih ideala: ste}i znanje kako bi se znanjem slu`ilo dru{tvenoj zajednici. Samo je korak do njenog ideolo{kog artikuliranja. To su oni {to im ne mo`e{ ni{ta! Otud SDP-Alijansa poku{ava metodama represije ugu{iti politi~ko i revolucionarno bu|enje studentske politi~ke armije. u kome danas nema mjesta za studentski san. lihvarskoj logici. Zbog sebe i svoje djece. I da je toliko izgubljena i isprepadana da vjeruje kako mo`e manirima policijske dr`ave sa~uvati svoju kriminalnu vladavinu. postavili izdajnici Bosne i Hercegovine. Jedini je problem {to nema dovoljno atraktivnih mjesta za veliki broj mu{terija. U ovoj zemlji su problemi sa imenom i prezimenom koji vape za konkretnim klju~em. Oni su ipak odrasli u hipokrizijskom miljeu koji je posijala SDA. dru{tvena zajednica. Imaju li studenti (i njihovi roditelji) snage da o tome razgovaraju? Da odrede cilj? Da krenu ka tom cilju? I time zaobi|u ovu klopku koja su nam. funkcionira na posve drugim frekvencijama. Br. one koja bi bila po mjeri studentskog sna. Sistem vrijednosti je prilago|en mafija{koj. Rehabilitacijom smisla. Politi~kim promjenama. Tu izre`iranu rampu treba prevazi}i ustanovljavanjem nove politi~ke energije. Znatan broj mladih ljudi prihva}a pravila razvrata i spremno je pridru`iti se sistemu zla. politi~ki izbor je podijeljen na bipolarni bezizlaz. Upravo posljednjih mjeseci stekla se kriti~na masa argumenata koja studente mo`e uvjeriti da politi~ka pasivnost ide u korist njihove {tete. Dnevnik revolucije 79 . Pravila budu}nosti su uspostavljena na zlometrima korupcije. No. koju je ustanovila SDP-Alijansa. SDP-Alijansa se danas ne treba pla{iti studenata. Studenti nemaju {ta izgubiti. II 2002. Da li studenti mogu prevazi}i ambijent u kome su odrasli. 20. Dakle. Studenti su tek politi~ke bebe u pelenama. SDP-Alijansa im je stvorila kriminalni dru{tveni ambijent u kome njihove diplome nemaju nikakvu vrijednost. politi~ke podobnosti i izdaje Bosne i Hercegovine. SDA i SDP-Alijansa su na hiljade na~ina izdale i prodale ovu zemlju. U sudaru sa stvarno{}u. Bez obzira na to. Znanje je prognano! Po{tenje je prognano! Bosna je prognana! Prognan je studentski san!!! I zato ga treba vratiti u `ivot.

posebno je zaslu`na Islamska zajednica. Ali. ali ne na zaboravu. i onog derneklijskog mozganja guzicom . Srbijanka to nije. ali je ona – silovana. ve} na pam}enju. Za odgajanje debilnosti bo{nja~ke `ene.nema bitne razlike. straha. da zavrte gujcom u ritmu pjesama pravih gospo|a kakve su bre Zmijanac Veca i Ra`njatovi} Ceca. onda ne{to nije u redu s tim narodom. Ta pravila do|u k’o kanafa o vratu krave. Postoji vi{e faktora koji su odredili izbezumljenost bosanske `ene. ba{ kao {to pijandure rakiju ne piju uzdravlje. Nigdje tu nema strategije bosanske `ene. o~ito je. Na terevenkama u ~ast Dana `ena na{a emancipovana `ena tarlaha celulitnim oblinama. @ena je {poret. Ma joooook! Osmi je mart bivao povod da se raja ponapijaju. A dostojanstva nema bez strategije. procikuje se. koja i danas svijet gleda kroz formalizam osmanlijskih pravila. Da nije bilo Titovog re`ima. offinger. `ena je ofinger. ve} ranjenosti. Ta veselost. poni`avana. sherppa… Nema ni~eg naopakog u veselosti naroda. Dan `ena u Bosni nije dan za pu{tanje pameti na pa{njak. ]ojk je tu da zna na koliko jer {arafa nebo zavrnuto. kad se narod veseli nad jednom od svojih najdubljih rana. U desetine ovda{njih birtija i ovog }e Osmog marta biti prire|en vatromet koko{ije svijesti. Bosanka treba da se uzdigne iz bola. rokanjem i iluzijom da su to {to nisu. Dernek nad tim iskustvom vrhunska je perverzija. `enska bi djeca ~uvala krave do udaje. U tom bi Danu trebalo da se sa`ima zna~enje bosanske `ene. lo~e. a u {kolu bi i{le samo kurve. ona nije plod snage. izvire iz bola. usvinje. kao i cjelokupnog naroda. @ena ima status degenerika: usta ima a ne govori. Tradicionalno ovdje `ivi jedan debilni patrijarhalni obrazac poimanja `ene kao sto~nog fonda. nesigurnosti. koje se uvijek mo`e ponoviti.Dnevnik revolucije Dan bena Pogledajmo u lice `enama koje za Osmi mart osje}aju bol Osmi je mart u poratnim godinama za nas trebao biti Dan podsje}anja na patnje i poni`enja kojima je u vrijeme agresije bila izlo`ena BOSANSKA @ENA. Mo`e se bosanska `ena sto godina upinjati da pobjegne od sebe. `ena je {erpa… @enska mutavost je izdignuta na pijedestal kvaliteta. To nedoklan narod slavi svoju preklanu budu}nost! Women is shporeth. Ogromno stado svih drugih uglavnom je zabavljeno {ljokanjem. zagubljenosti. U tom istom prosta~kom ritmu slinavi su ~etnici silovali i nesre}om oplo|avali bosanske `ene. To zasigurno osje}aju one `ene koje na svojim du{ama nose modrice patnje. ubijana. dok oko nje gazije cupkaju k’o konji na hipodromu. koje je odre|eno njenim stradanjem. Izme|u tog d`amijolikog zato~eni{tva `ene. Njen svaki korak ve} je odre|en turobnim iskustvom. 80 Dnevnik revolucije .

Seks se po izbjegli~kim centrima. k}eri ostati bez ru`e. k’o javna ku}a. treba znati da im iz usta vire javne ku}e u kojima se `ene premla}uju i gone na seks sa divljim svinjama. ako nas jo{ ima me|u `ivima. Na taj dan }e desetine hiljada na{ih `ena. Haris Silajd`i}. valjda jer manje boli kad te u snu zakolju. rastu robovlasni~ki konclogori za `ene. sestara. cjelokupno dru{tvo – odvratno {uti. stotine }e `ena biti {amarane i razvla~ene po nadrkanim podovima javnih ku}a. To incestiozno silovanje nakon silovanja stravi~nije je od ~etni~ke genocidne namjere!!! Grupa ~asnih entuzijasta je sakupila i objavila stravi~na svjedo~enja o stradanju bosanskih `ena. Na{e gazije su sve vrijeme rata imali na raspolaganju tajne javne ku}e. i da ima. Ono {to nas je preostalo u nagonu za opstankom izlo`eno je unutarnjoj agresiji. U tom istom ~asu.Gazzya goes to the Incest House Bosanska je `ena svoje stradalni{tvo sa~ekala poput krave u {tali. mi… U ime svih njih – spustimo ~a{e! Bolu se ne nazdravlja. Re~eno nam je da spavamo mirno. okrugli stolovi?!! Nema. U na{oj zemlji. plakati. Br. osjetiti ja~u bol od svakodnevne. Sve {to je dobilo zna~enje otpora bilo je stvar nagona za samoodr`anjem. a ne strategije. kvislin{ke kategorije. koje su primorane na prostituciju. Zna to i vlast SDP-Alijanse. Koliko }e tek majki. ubogo. stvarnosti. kao uslovu za naklonost OHR-a i OSCE-a. seksualnog zlostavljanja bosanskih `ena. Otuda se niko nije ni po~e{ao na ~injenice da je u me|unarodnim organizacijama bilo. 6. Istim metodama zata{kana je i afera o u~e{}u me|unarodnih govnara u trgovini bijelim robljem. Zbog toga. divlje. Otvoreno civilno dru{tvo radi samo na pare. pa i na ra~un mu~enja `ena. tu u sokaku. Kao i cijeli narod. Gdje su demonstracije. u kojima su k’o ~etnici razvla~ili svoje ranjene sestre. ali to nema blage veze sa politi~kom voljom. kad Zlatko Lagumd`ija. jer nema para. koje su silovali ~etnici i usta{e. apeli. Mi. Zato smo mi jedno jeftino. 46. III 2002. Biv{a i sada{nja vlast su svoju demokrati~nost gradile na zaboravu genocida. na o~igled mafija{ke vlasti. Ovdje su moral i demokratija tr`i{ne. kupovao za komad hljeba. Vlast SDP-Alijanse je isklju~ivi krivac za razmno`avanje ovih konclogora za silovanje: za pola sata sve ih mo`e ukloniti! S druge strane. i drugdje. Dnevnik revolucije 81 . tj. jer im je ubijen onaj koji bi ru`u donio. ali njihova korumpirana policija `ivi od reketa. Bosanska `ena bila je najlak{i plijen. ili onaj Policijski Krmak budu negdje ~estitali Dan `ena. Baliyanssa for muchenie woman Desetine imbecilnih i napirlitanih `enskih organizacija (to su one {to ci~e na osmomartovskim guzijadama!) ve} mjesecima tele}im pogledom prate jednu od najbe{~asnijih stranica bh. bezmoralno i na samouni{tenje osu|eno dru{tvo! I na ovaj Dan `ena ve}ina }e naroda biti pijana od veselja. Afera je zata{kana uz policijsko ucjenjivanje onog sipljivog buldoga @aka Klajna. na na{oj zemlji i u na{oj vjeri. instiktivnog inata.

preostali. O~ito je da bi Volfgang u ustavne promjene metnuo i babe i `abe. Bosna ima mnogo vi{e du{mana.Dnevnik revolucije Crvene kurtizane Ako se usvoje ove la`ne ustavne promjene. Niko nije ni poku{ao protuma~iti Odluku o konstitutivnosti u njenom izvornom. dru{tvu i dr`avi. Mi. a Duvno i ^apljina oduvijek hrvatski. dotle }emo tapkati u mjestu. Dejtonski ustav je uva`io s&h hegemoniju i otuda sve izgleda nerazmrsivo. pa nam do|e normalno da su Vi{egrad i Banjaluka oduvijek bili srpski. Ma to nema blage veze!!! Odluka o konstitutivnosti podrazumijeva ravnopravnost. a rodni grad ugledaju tek kad usne umornim snom. Logika Bosne je jasna: u BiH nema demokratije bez antinacionalizma. SDP }e biti krivac zbog toga {to }e nam Radovan Karad`i} opet biti u ustavu Ve} danima traje politi~ko i medijsko obmanjivanje javnosti o tobo`njim ustavnim promjenama u cilju primjene Odluke o konstitutivnosti. i demokratiju i apartheid. Volfgangova zamisao je da rezultatima genocida nadjene 82 Dnevnik revolucije . nego prijatelja i po{tivalaca. Sve {to smrdi na nacionalizam treba zabraniti zakonom! Dokle god se nacionalizam bude uva`avao vi{e od imperativa zajedni{tva. a ravnopravnosti nema sve dok se ona poku{ava ugraditi u stanje koje je stvoreno ratom. Ova armija kretena godinama proizvodi la`i i ombane. u svom izvornom zna~enju. kao politi~kom rje{enju za dokusurivanje BiH. jer ljuti Volfgang ne opra{ta. ve} jo{ jedan krug obmane. i – nestajati. i s vana i iznutra. i ljudska prava i rezultate zlo~ina. kao ustavne kategorije. k’o koko{ke na koko{injac. humanisti~kom zna~enju. zlo~inom i prisilom da se potpi{e genocidni Dejtonski sporazum! Pizza in the dusha U logici Bosne nema ni~eg kompliciranog. a da niko nije poru~io da to nisu nikakve promjene. Antinacionalizam je jedina mogu}a ideologija `ivota u BiH. Nekakvih osam tzv. Volfgang makes guzzobriss Objavljene su kamare tekstova o tim sijelima kod Volfganga. Mi se na to navikavamo. Zato je obmana tako efikasna. kako god da Volfgang zatambura. {to je i za crtane filmove malo previ{e. Dejton je suprotstavljen bi}u Bosne. vra}a nas bh. Za{to? Zato {to je glas okupirane Bosne preseljen u prekookeanske zemlje. Banjalu~ani raznose pice po Americi i Kanadi od jutra do sutra. Pla{e se ljudi. Haos nastaje tek ako se Beogradu i Zagrebu dozvoli da vr{ljaju po Bosni. zabavili smo se svojom avlijom i k’o telad blehnemo u dejtonsko sijeno. Ta Odluka je suprotstavljena Dejtonskom sporazumu. Otuda na{i politi~ari igraju poput me|eda na pura~i}kom va{eru. vode}ih stranaka razvla~e se po OHR-u i nate`u oko modela zastupljenosti tri konstitutivna naroda. Ali tek ako se sprovede bez polovi~nih rje{enja. jer priznaje ustavnost njenih razaratelja. Odluka o konstitutivnosti.

humanisti~ka imena. SDP }e biti krivac zbog toga {to }e nam Radovan Karad`i} biti u ustavu. Br.oti{li smo u vra`iju mater. jer se druk~ije ne mo`e biti politi~ki podoban. da nije otet od kvislinga Zlatka Lagumd`ije. kad Bijeljina ostaje bli`a Banjoj Luci. danas bi imali odlu~no insistiranje na ukidanju entiteta. kakve su nekad bile tuzlanska. za zakonsku zabranu ispoljavanja nacisti~kih strasti… Umjesto borbe za Bosnu. Ako su i SDA i HDZ za ukidanje entiteta. pa }e zlo~ina~ka Republika Srpska u ustavu dobiti konstitutivnost. Tobejarabi! Pa da imaju imalo pameti do~epali bi se ove inicijative k’o pijan plota! Dovoljno je samo da se pozovu na ameri~kog profesora Ivu Banca koji je otprilike rekao – da je Republika Srpska trajni faktor destabilizacije BiH i uzrok ekstremisti~kih apetita za hrvatskim i bo{nja~kim entitetom. za decentralizaciju Bosne po regijama. Zbog kvislin{kog. bosnomrza~kog. bez obzira na razlike koje }e se poslije raskantavati. bez obzira {to to nisu ni Bo{njaci na 27 odsto usta{izirane bh. hercegova~ka. borio za jedan jedini bh. u (ob)liku genocidne Republike Srpske. Tada bi karad`i}evski Srbi ostali sami. ali i mnogim drugim faktorima (npr. teritorije to biti tek toaletni papir. po prirodnim i ekonomskim. {to je bio u vrijeme Nijaza Durakovi}a. I u Federaciji }e Srbi biti konstitutivni. podrinjska. Politi~ari sa bo{nja~kim imenima. Da je SDP ostao bh. totalni su debili: oni se solidari{u sa Srbima u osudi HDZ-ovog uslova da se . politiku nam vode Beograd i Zagreb. podr`ava vojno-politi~ki cilj Radovana Karad`i}a? Ko ih pla}a? Beograd? Za koga rade? Jesu li normalni! Pa ovo je historijska {ansa da se ukinu entiteti i da se spasi Bosna! Ako se usvoje ove la`ne ustavne promjene. parlament. La`na sprovedba Odluke o konstitutivnosti bi}e posljednji ekser na bh. decentralizaciji i regionalizaciji BiH. otkud to da SDP. od SDP-a smo dobili – IZDAJU. borio bi se za ukidanje jednonacionalnih stranaka. teritorije. koje okuplja Volfgang. za realizaciju Tu`be. ~ime }e ova genocidna tvorevina ste}i evropski paso{.ili ukinu entiteti ili da se formira i hrvatski entitet. ovog otetog SDP-a . O kakvim se to rje{enjima govori. a ne po etnonacionalnim i genocidnim kriterijima. Konstitutivnost }e ostati stvarna samo ovdje gdje su Bo{njaci u ve}ini. za jednu jedinu bh. i patriotska partija. humanost. blokirana Tu`ba BiH protiv SRJ (a time i 100 milijardi dolara ratne od{tete). a Biha} Tuzli? SDP bi se.. itd. Uz Tu`bu BiH protiv SRJ ovo je bila jedinstvena {ansa da spasimo. Tada bi SDP-Alijansa. itd. SGV). Komotno na svoju zastavu mogu metnuti Karad`i}ev zlolik! Rose kurtissans Antipatriotizam SDP-a po~inio nam je mnoga zla. sa SDA i HDZ-om. mogla tra`iti dosljednu primjenu Odluke o konstitutivnosti. Dovoljno je stvoriti istosmjernu kriti~nu masu volje za promjenama. 20. III 2002. kurtizanskog. proganjaju se i poni`avaju borci za BiH. iliti guzobris. institucionaliziran je zaborav. dok }e na 76 odsto bh. 47. doplja~kava se bo{nja~ka imovina. Usvojen je apartheidski Izborni zakon. ravnopravnost. Dnevnik revolucije 83 . tabutu. umjesto pam}enje genocida. kao navodna multietni~ka stranka. mafija i kriminal su nam pod grkljanom. vladu.

Oni su samo dno pri~e o ljudskoj patologiji. i do kraja `ivota im prikazivati slike masakriranih Bo{njaka. dakle. Bo{njaci su uvijek prvi pucali. Prijetila je (ipak nerealna) opasnost da se opstanak zlo~ina~ke tvorevine zvane RS dovede u kontekst ustavne primjene Odluke o konstitutivnosti. te{ko da mo`e prona}i ikakvo ovozemaljsko mjerilo. Zar i{ta vi{e ima nejasno? Volfgang Petri~ je ~etnik. tako danas Zlatko & Haris Srbima serviraju ustavne promjene koje su u isklju~ivom interesu genocidne RS.Dnevnik revolucije @ivio Radovan Karad`i}! Sporazum o ustavnim promjenama je zlo~ina~ki poku{aj da se razultati genocida obuku u demokratski kostim Kriminalno nametanje kriminalnog Sporazuma o ustavnim promjenama kona~no bi trebalo da nam svima otvori o~i.. te{ko da bi i{ta moglo sa~uvati genocidnu RS. Izdajnici! Kreteni! Govnari! Jedina adekvatna kazna bila bi zarobiti ih. SDP i SBIH. Su{tina Odluke o konstitutivnosti je u ravnopravnosti. Srpska gluma i ovaj put treba da stvori utisak da ~im je ne{to za Srbe lo{e. za Bo{njake je dobro. a 84 Dnevnik revolucije . ali u sebe. Valjda }e im se makar to dogoditi na drugom svijetu. oni su gori ~etnici od Dra`e Mihailovi}a. nisu ekstremisti pa se zala`u za o~uvanje i afirmaciju ektremnih i zlo~ina~kih ustavnih rje{enja. Jedino su HDZ i SDA bili raspolo`eni da se ugradnja Odluke o konstitutivnosti uslovi ukidanjem entiteta. on je Radovan Karad`i} u kostimu me|unarodne zajednice. Srpski genocidni um kona~no mo`e biti sretan i zadovoljan. kao muslimani po porijeklu. Istina je da nema stvarnosne ugradnje Odluke o konstitutivnosti u rje{enja koja su proizvedena ratom i genocidom. Kao Bo{njaci po imenu. Na ovom. ne}e. kao i svaki Volfgang. HDZ i Alijansa za promjene. Problem u doma}im izdajnicima. pa bi Bo{njaci trebali da budu zadovoljni ako Srbi ipak to prihvate.. Uspjeh fa{isti~kog okupatora mjeri se koli~inom unutarnje izdaje. Krawa in the Usstaw Koliko god se zdrav insan upinjao da razumije patologiju bo{nja~ke vladaju}e politike u zadnjih deset godina. Njemu je mjesto u Hagu. Volfgangov uspjeh odre|en je spremno{}u Zlatka Lagumd`ije i Harisa Silajd`i}a da potpi{u definitivni kraj Bosne i Hercegovine. da se prenema`u. svezati. No. eto. Oni slu`e genocidnoj ideji ubijanja Bo{njaka. Ali. ako je i bo{nja~ko i hrvatsko. Jer ni{ta u ovoj zemlji ne mo`e biti samo srpsko. Srbi }e da jordame. Da su se u demokratskoj i humanisti~koj nakani udru`ili SDA. on je zlo~inac koji rezultatima zlo~ina daje demokratsku {minku i me|unarodni kredibilitet. Volfgang je Volfgang. oni su ekstremisti pa njihova ne pije vode. ne bi li odglumili da ta rje{enja i nisu ba{ u srpskom interesu. Ova predstava je toliko puta odigrana da se izlizala od ki~erajske providnosti i patetike. Kao {to su Alija & Haris servirali Dejton Srbima. u dejtonsku BiH. da su pokrenuli {iroku kampanju insistiranja na ukidanju entiteta. jer konkretnim zlodjelima doprinosi etni~kom ~i{}enju Bo{njaka.

koje ne mo`e za{tititi ni kravu a kamoli Bo{njaka. Da li su im Srbi dali para. antifa{isti~ku uzvi{enost ZAVNOBiH-a u kontekst fa{isti~kog zla zvanog RS. Bog da ka`e. kao {to je nejasno {ta je nagnalo ove na{e ljude da potpi{u smrt Bosne i Hercegovine. dok }e Bo{njaci i Hrvati biti gra|ani drugog reda. mi koji uo~avamo da je ovaj akt zlo~ina~ki. 48. Dakako. glupavi. pa da niko ne}e umjeti da pro~ita {ta su usvojili. patriote. Mirko Pejanovi} je izvalio jo{ goru budala{tinu. dovoljno o tome govori. bezbeli politi~ari. dr`ava srpskog naroda. Ova BiH je pocijepana ratom i genocidom. kupili }evapa. Lagumd`ija ka`e da se kona~no svih bh. U genocidnoj RS. Za{to se onda Volfgang i Ceca [tiglmajer ubi{e daju}i izjave kako je Sporazum definitivan i kako se ne mo`e mijenjati? Za{to la`u? ^ega se pla{e? Pa sve se na ovom svijetu mo`e i treba mijenjati ako postoji bolje rje{enje! Barem je lako dokazati da taj Sporazum nema blage veze sa primjenom Odluke o konstitutivnosti. a oni koji su nam zlo~in ozvani~ili u ustavu. To je istinska enigma o kojoj se zasad mo`e tek naga|ati. demokrati. [minkanje Republike Srpske je uslov da opstane ta genocidna tvorevina. Pa {ta oni misle! Da su u ovoj zemlji svi nepismeni. 3. Ali prethodno treba sru{iti ovu izdajni~ku vlast. u kojoj }e predsjednik vazda biti Srbin – nema ravnopravnosti. bolje funkcije. Ostali su ikebana. a pola je Bosne zatemeljeno na ~etni~koj ideji Radovana Karad`i}a. Pa zna li Mirko Pejanovi} {ta je lupio? De`urni alternativac Ivo Kom{i} je svojom izjavom poku{ao preduprijediti sve eventualne kritike Sporazuma. oni su. RS je entitet. nije normalno. da li su. narodi na cijeloj bh. IV 2002. jednostavno. Trpati plemenitu. On je samo zlo~ina~ki poku{aj da se razultati genocida obuku u demokratski kostim. Dnevnik revolucije 85 . pa je to nazvao – politikantstvom. cjelovitu BiH. teritoriji biti ravnopravni. da li su im obe}ane nekakve nove. prestra{eni. kad je rekao da je ovo povratak ideji ZAVNOBIH-a. Dakle. tj. vrhunac je patriotskog svetogr|a. To je ista ona Republika Srpska koju je stvorio Radovan Karad`i}! Domachy chetniccy Zadivljuju}a je koli~ina drskosti sa kojom su nam lideri SDP-Alijanse poku{ali ovo posljednje ubistvo Bosne predstaviti u pozitivinom svjetlu. mo`e se otvoriti za raspravu i rekonstrukciju. Za razliku od Federacije. jer zlo~inu daje ustavni karakter. Ideja ZAVNOBiH-a podrazumijeva nepodijeljenu. mi smo politikanti. Ma man’te sranja! Potpuno je jasno {ta se dogodilo. ovaj Sporazum treba i ru{iti i sru{iti. Sama ~injenica da ni Bo{njak ni Hrvat ne mogu biti predsjednici RS.ravnopravnost je mogu}a samo ako u BiH postoji zakonski mehanizam koji afirmira veoma jasne vrijednosti bh. uklju~uju}i i Dejton. da li su po intimnim i seksualnim uvjerenjima ~etnici. Mo`emo li natrag? Mo`emo li osporiti ovo useljavanje genocida u na{ ustav? Svako rje{enje. Br. u kojoj je antinacionalizam najvi{i stupanj patriotizma. La`e! U RS }e biti ravnopravni samo Srbi. multietni~kog dru{tva. debili koji ni{ta ne razumiju… Ko zna? Da je normalno. u kojoj }e biti nekakvo Vije}e naroda.

000 koko{aka. peradi. usrano u glavu. preseljavaj vazduh. jedan ili svi. ali tad vi{e nemaju nikakvih {ansi. Evropa ima ekonomski interes. Uspjeh agresije je odre|en unutarnjim harakirijima prvo Izetbegovi}eve. ma sve je to isto ni{ta. tako {to bi izgradila veliki spomenik koko{ke bez glave. ali je to ni{ta toliko ni{ta da tako zna~ajan doga|aj do`ivljava kao ni{ta. klali balegu ili ubijali ove ljude – nema nikakve razlike. U zemlji Bosni `ivi jedan koko{iji narod. a sude}i po tome {to ovaj narod nema nikakvog odnosa prema tome. insektima… U Bosni ta bi}a imaju ljudsko tijelo. Da li }e BiH do~ekati april 2012. Ispada da su sve te koke iste: voze se na onoj `i~ari kao u Agrokomercu i poturaju vrat pod no`. Ta ogromna manjina pre`ivjelih Ljudi koji }e ~itati ovaj tekst.Agresija na BiH deset godina poslije Koko{anersko pam}enje Agresija na BiH je po~ela kao vanjska. a nastavljena kao unutarnja. {to razumijemo da niko ni{ta ne razumije. nama su interesantne same koke. anga`irala Spilberga da snimi film Koko{ija lista. Sve ovo gore je valjalo re}i da bismo razumjeli kako progovor o desetogodi{njici agresije na BiH mo`da nije ni potreban. siluj vazduh. upravo se ovih dana susre}e sa desetogodi{njicom po~etka svoga odumiranja. Koli~ina unesre}enih nema nikakav zna~aj. Zar ba{ da me|u tih 200. i razumjeti ga. to ni{ta. jedno koko{inja~ko dru{tvo. Mo`da u supi ili na ro{tilju postanu svjesne svoje tragi~ne sudbine. To ne{to. [ta vrijedi {to {a~ica nas shva}amo ru`u antibosanskih vjetrova. nema mo}i da promijeni patologiju izumiru}eg bosanskog naroda. Da li strijeljali stabla. Me|utim. Narod je tada jo{ li~io na narod.? U toku jedne godine u Evropi se pokolje oko 200. preseljeno preko milion. Masakriraj vazduh. kasapski. pa se od nje ne mo`e o~ekivati jedan koko{anerski odnos prema tom stradalni{tvu. Ma to je ne{to nevjerovatno! Odbrana kao sahrana. ve} slipava brljotina kakva je ona {to je kake koko{ke. tako da je te{ko re}i da li se radi o ljudima ili o stoci.000 ljudi. i obratno Narod je u Bosni prije deset godina zakora~io u stradalni{tvo koje traje i danas.000 nema ni desetak horozova koji bi ustanovili strategiju pam}enja i opominjanja. historija bi se mogla ponavljati dotle dok svi ne budu pobijeni i preseljeni. u moral. u du{u. Ovih dana ulazimo u drugu deceniju trajanja agresije na Bosnu i Bo{njake. ili {to bi u klaonicama napravila muzeje. kakav je onaj u Au{vicu. pobijeno preko 200. U genocidu je i`ivljava~ki. jedan ili milion. To je sami vazduh. kad je oko nas 86 Dnevnik revolucije . posve je svejedno. a potom i Lagumd`ijine vlasti. ali je ubrzo preoblikovan u ne{to {to se ne zna {ta je. ali u njihovim glavama postoji mozak koji nije mozak. Evropa nema namjeru tim masovnim pokoljima dati komemorativni karakter.

jesmo ljudi. Zbog bo{nja~kog pritiska je dopu{teno osnivanje nacionalnih stranaka. a ne stranke. Bo{njaci nemaju rezervnu domovinu. na vlasti bile multinacionalne stranke. pred raspad SFRJ.ogromna ve}ina koko{ijih glava koje se klate po Bosni k’o po ludnici. Zahvaljuju}i Bo{njacima. antifa{isti~ka. Da bi se pocijepalo stolje}ima sedimentirano bh. naroda. antinacionalisti~ka. No. ve} je nakon pada komunizma preoblikovana u zemlju naroda. A ~itave nema bez odbrane bosanske ideje. hladnoglave projekcije. Kretenizam! Bo{njaci su prvi u BiH osnovali nacionalnu stranku. {ta je toliko sporno oko te agresije pa da bismo o tome mogli raspravljati? ^injeni~no. u Parlamentu BiH su se preglasavali narodi. utoliko {to za Referendum nije glasao srpski narod. u ovoj poznatoj pri~i nema ni~eg spornog: zlo~in je zlo~in. tra`ili bi da vi{estrana~je bude prilago|eno bi}u Bosne. Pri egzekuciji zlo~ini jesu bili plod mr`nje. a njihova hajdu~ija je imala pokri}e koje su im dali debilni bo{nja~ki prvaci. koja je propagandno metnuta na pijedestal nacisti~ke ~istote. kako-tako. Ova politi~ka logika je sve vrijeme rata ~inila me|unarodni legitimitet vo|stva bosanskih Srba. Tada SDS ne bi mogao postati nosilac legitimiteta srpskog naroda u BiH. Dakle. a nije jer su njegovi legitimni zastupnici. nacizam nacizam. ali u planu i programu bg&zg re`ima zlo~ini su bili stvar jasne. i time legitimizirali pravo i Srba i Hrvata da se politi~ki organiziraju. Njima je Bosna sve. Pogubnost bo{nja~kog samoubistva uo~ila se ve} prilikom dono{enja odluke o Referendumu u Skup{tini RBiH. a time i teritorijalno cijepanje dr`ave. kao i Referendum gra|ana. Sporan je bo{nja~ki intelekt od ~ijeg je stava. svim bi se silama opirali ustanovljavanju etnonacionalne logike. Bo{nja~ki nacionalni interes je ostvariv jedino zajedni{tvom sa druga dva bh. kao sredstvo je instaliran ratni zlo~in nad civilnim stanovni{tvom. ovisila politi~ka validnost Bosne. kriva je bo{nja~ka inteligencija okupljena oko SDA {to je svojim primjerom legitimizirala nacionalno organiziranje srpskog naroda. Bo{nja~ka inteligencija oko SDA je osnovni krivac {to BiH nije postala zemlja gra|ana. a ne koko{injac. dakle SDS. kao temelju bh. Ona je zatemeljena na bratstvu i jedinstvu. Harakiri bo{nja~kih interesa Bo{nja~ka inteligencija je 1990. Pored pam}enja kojeg nema. tada bismo imali gra|ansku vlast. pa i ako ti narodi ne `ele zajedni{tvo. dru{tva. multietni~ko tkivo. po~inila najbudalastiji mo}i izbor: krenula je u osnivanje nacionalne stranke. kao da je oko nas dunjaluk. u BiH su stvoreni preduslovi za politi~ko. nego po zakonu sile. {to zna~i da bi mogle egzistirati samo stranke koje uva`avaju nacionalni klju~. Dnevnik revolucije 87 . Ta ideja je multietni~ka. teritorije. nije SDS kriv {to je dobio {ansu da predstavlja srpski narod. Elem. kakvo je u BiH institucionalno i prakti~no `ivjelo bezmalo pola stolje}a. ko je ja~i taj zagrabi vi{e. jer su u ~itavoj `ivjeli. Po{to su nacionalne stranke postale nosioci nacionalnih legitimiteta. Jednako va`i i za Hrvate i za HDZ. dr`ave. u daljem slijedu to je otvorilo zakonomjernu te`nju ka ostvarivanju nacionalnog suvereniteta na svom dijelu bh. genocidna agresija nije sporna. Treba im ~itava. ko{to nisu imali pameti. izgubili bi satisfakciju da. Da su Bo{njaci imali pameti. Jer da su nakon izbora 1990. Bo{njaci su pokrenuli to~ak zla u BiH. kako bi druk~ije. sporna je odbrana Bosne. bili protiv Referenduma. kao najve}eg zla za politi~ku opstojnost BiH. jer su svojim mononacionalnim politi~kim organiziranjem razbucali antinacionalisti~ki mehanizam kakav je dotad `ivio u zakonskom obliku. ako bi se pokoko{ili. Ako bismo i mi za}utali. Srpski i hrvatskih fa{izam su vjerovali da se sa raspadom SFRJ treba raspasi i BiH. i tako redom. Bo{njaci jednostavno nemaju drugog izbora nego istrajavati na ideji bh. Zaboravlja se da je me|unarodno priznanje BiH feleri~no. Zato }emo bejagi govoriti.

nigdje zida pla~a. mud`ahedisanja nad civilnim `rtvama. Izetbegovi}evoj vlasti jako je odgovaralo kad neko negdje zagine. kao dokumentu koji ba{tini su{tinu Bosne. a ja~i argumenti srpskih i hrvatskih secesionista. @rtve. i vjerovatno smo se mogli na glavu nasadit’. dva razroka oka u bo{nja~koj glavi. da bi profitirali u parama i u islamu. Umjesto da se ostane pri Platformi Predsjedni{tva RBiH. Oni su se pokoristili holokaustom nad Bo{njacima. o~ito je da se SDA imala posve druge planove. koji }e se po~eti ostvarivati odmah po otpo~injanju agresije. ta stravi~na zloupotreba vjere u centralnokomitetske svrhe. Agresija se nastavlja A onda su se dogodile promjene. Unutarnja agresija Ne samo 1990. itd. kao naroda ~iji nestanak zna~i nestanak BiH. Njihov zajedni~ki cilj je uni{tenje Bo{njaka. {to svakodnevno dokazuju instaliranjem s&h hegemonisti~kih interesa u BiH. ali sa drugim motivima. To ukazuje do koje mjere su ovi uhljupi bili odro|eni i od Bosne i od Bo{njaka i od islama. na `rtve. bila u prilici da sklopi koaliciju sa multietni~kim i probosanskim snagama. bo{nja~ko je vo|stvo ~inilo sve ono {to bi Radovan Karad`i} mogao po`eljeti. naru~ena ubistva. a ne srozana ideja. ve} mnogo vi{e iznutra. Alija Izetbegovi} i Zlatko Lagumd`ija. Kad se vidjelo da nema ni{ta od Fild`anstana u Evropi. ne samo da je odbranu Bosne oslabilo s vana. SDA i SDP su se. da BiH nije bila izlo`ena unutarnjoj agresiji.000 Bo{njaka. politi~ki uspjeh agresija je bitno odre|en. umjesto da bude blokiran u~e{}em Bo{njaka u multinacionalnom odre|enju svojih nacionalnih interesa. na bol. Zaklinju se u islam. a ne popi{ani patriotizam – dr`ale su na okupu branitelje Bosne. Zlo~ini s&h nacista ne bi bilo tako uspje{ni. Genocid je bio gorivo za promociju islamskih naklapanja. kao da nije izginulo 200. ogadilo je i islam i odbranu Bosne. Zgrtali su pare na gradnji saudijskih {atora koji se zovu d`amijama. a ne kriminalna vlast. uglibili u izdaju Bosne. i ohrabren. SDP-Alijansa u poratnoj agresiji ima ulogu kakvu su u oru`anoj agresiji imali ~etnici i usta{e. ali bi do agresija do{lo. trajali su: profiterski razvrat. `rtve su zavr{ile na smetlji{tu politi~kog interesovanja. selamanja po institucijama. ali nijednu poru{enu d`amiju nisu izgradili onakvom kakva je bila. i bolni. svaka na svoj na~in. a sve to je bilo neizvodljivo bez bosanskih `rtava.Postoje brojni dokazi koji svjedo~e da su Bo{njaci iz SDA bili i ostali posva|ani sa bo{nja~kim nacionalnim interesima. Me|utim. No. Naporedo s ovim formalisti~kim moralisanjem. ve} zbog odbrane golih `ivota i Bosne. Jedini mobiliziraju}i faktor u toku agresije bili su zlo~ini s&h nacista. Tjeranje ljudi u islam. SDA je i nakon izbora 1990. a da SDS i HDZ po{alje u opoziciju. Logikom nasilja gra|ena je islamizacija patriotskog fronta. kra|a para za odbranu. Ovo drndanje islama. o unapre|enju islama. Milo{evi}u je trebao rat. 88 Dnevnik revolucije . slo`no su vladali ratnom Bosnom. zavrtanje gasa. Pro{lo je pet godina nakon Dejtona. [to je vi{e bilo d`amija po kasarnama. poput stoke. prodaja Srebrenice. koji nije stasao zbog islama. Vlast je ispotiha snivala san o prvoj islamskoj dr`avi u Evropi. dakle sa multietni~kom idejom Bosne. Valja re}i da ova pri~a o politi~kom odbrani BiH uop}e ne dovodi u pitanje prirodu genocidne agresije. kurvaluk. Nigdje spomenika. Oni su marionete OHR-a i OSCE-a. ali vlast SDA nije institucionalizirala pam}enje na agresiju. kao me|unarodnih instanci koje u uni{tavanju Bo{njaka vide trajnu stabilnost u regionu. bo{nja~kim legitimiziranjem s&h prava na otcjepljenje. ve} i svih narednih godina. Za njih je agresija bila gra|anski rat. to je bivao u`i patriotski front za BiH. SDP je godinama kukavi~ki {utao o islamizaciji patriotskog prostora u BiH. Do{la je vlast koja je podjednako antibosanska i antibo{nja~ka. nigdje ni{ta. kao i Tu|manu.

ubijali. Mo`da se desi ~udo.Jedni su klali. Glavni neprijatelji OSCE-a. pa i koko{ke progovore. Br. posao nije zavr{en. ljude koji vide {to se doga|a. Dnevnik revolucije 89 . patriote. SDPAlijanse. oni }e i da ubijaju. 48. Rije~ je jo{ jedino {to nam je preostalo. Od ~etni~ko-usta{ke SDP-Alijanse mo`emo o~ekivati samo produbljavanje agresije. oni }e da proganjaju ~itave porodice. danas su {a~ica pojedinaca. Jakako. koji su odlu~ni da se suprotstave agresiji. srazmjerno mogu}em otporu protiv ubijanja BiH. poput Staljina. jedna-dvije politi~ke stranke. progonili. Oni ve} hapse svoje protivnike. drugi plja~kaju. Ne zato {to misle da mogu biti ja~i od agresije. OHR-a. Progovor o desetogodi{njici agresije time ne mo`e biti tek puko podsje}anje. cilj je nestanak Bosne. jer agresija na BiH i ovog ~asa traje. IV 2002. jer im le|a ~uvaju okupatorski OHR i OSCE. dvije-tri novine. ~etnika i usta{a. jer su do grla u organiziranom kriminalu. ve} zato {to je hajvanski sve ovo vidjeti a ni{ta ne ~initi. preseljavaju. A po{to Bosne jo{ ne{to malo ima. 3. minoriziraju.

s ciljem njenog uni{tenja. koji haman nikad nisu ni ustoli~eni. Ne bismo imali ni{ta protiv da se o{trim mjerama iz politi~kog `ivota eliminiraju dvojnici Radovana Karad`i}a i Mate Bobana. Problem bosanske politike je {to su li~ni. a ne etni~kim kriterijima… Fa{isti iz OHR-a i OSCE-a znaju da je dogorjelo do nokata. klap komisije 1000. klap upravni odbor 1000. jer su ganjali li~ne {i}are dok je Bosne bivalo sve manje. klap privatizacijske mutljavine desetine hiljada. – a svega toga ne bi bilo ako za~a~ka{ po fa{izaciji Bosne. zakonska zabrana nacionalizma. 90 Dnevnik revolucije . Ali znamo da se dobro `ivi od izdaje Bosne. umjesto svojim ku}ama. Jedino bi radikalan zaokret bosanske politike mogao nadoknaditi izgubljeno: ukidanje entiteta. nije kriv Petri~ {to je fa{ista. Problem je {to se na spisku nalaze i neki na{i politi~ari koji su izustili mogu}nost ukidanja entiteta i regionalizacije BiH. To bi se moglo dokazivati konkretnim slu~ajevima. Ne znamo ko smo. odlazili u preseljeni{tvo. ve} su krivi na{i politi~ari {to su govna. jer su bo{nja~ki povratnici. {irenju srpskoga i getoiziranju hrvatskoga uticaja. profiterski interesi do{li na mjesto kolektivnih. Politi~ki Dejton je mrtav. jer je mrtav Aneks sedam! Krivci su i biv{a i sada{nja vlast. pa te Petri~ makne iz politi~kog `ivota. da imamo patriotske snage koje bi se tome suprotstavile. regionalizacija BiH po prirodnim. Sedam dejtonskih godina nam je pro{lo niu{ta. da }e se pojaviti politi~ke snage koje }e Dejton vratiti na po~etak. a s demokratijom ima veze koliko i Josif Visarionovi~. Na `alost. Klap pau{al 2000 maraka. Represivni mehanizam okrenut je ka dokusurivanju bosanskoga. Jedino su s&h secesionisti imali korist od tog mrtvila. Petri~ewa chetnix tintara Posljednjih sedmica {tampa je puna najava OHR-a da oko 300 kandidata ne}e mo}i izi}i na izbore. da se u izdaji do{lo do dna. oni bivaju glavni aduti OHR-a i OSCE-a. ni {ta ho}emo. Dakle. Oni pred Volfgangom Petri~em drhte k’o djeca pred stra{ilom. Ne bi bio problem da je to 300 ekstremista koji spre~avaju povratak i {ire nacionalnu mr`nju. ratom i prisilom stvorenih entiteta. itd. Dejtonska fa{izacija je usmjerena ka razaranju. na{ politi~ki `ivot ~ine degenerici koji su u strahu i sluganstvu postali moralne i patriotske sline. stoga se sprema serija represivnih odgovora.Dnevnik revolucije Volfgang zvekn’o Petri~a Kako je OHR poku{ao sakriti Odluku suca ^arlsa Erdmana kojom se dozvoljava politi~ko zalaganje za ukidanje entiteta Politi~ki sistem u BiH je fa{isti~ki. Bila bi to svojevrsna deklaracija fa{izma da OHR posmjenjuje ljude koji se zala`u za reafirmaciju multietni~nosti kroz ukidanje genocidnih. Kriwa su domacha gowna Srbofilski OHR i OSCE ne bi mogli fa{izirati Bosnu. a ne ka reintegraciji Bosne. No.

za{ta postoje mnogi neotvoreni i svjesno zaboravljeni frontovi! Toga se pla{i OHR. 00-GE-88. bogme. Te{ko. za sve {to je u Bosni trebalo biti normalizirano. Smjenjivanje je jedna strana medalje. na plakatima. niti Pravila i propisa Privremene izborne komisije (…) To je samo izra`avanje politi~kih mi{ljenja. va`e}e! Uhva}eni su za balss! Ovim ekskluzivnim objavljivanjem skrivane Odluke suca Erdmana propao je mafija{ki poku{aj OHR-a da smjenjuje politi~are koji se zala`u za ukidanje entiteta. takvi stavovi su . Iz ovog citata se vidi sva represivna nakaznost Petri~evog OHR-a. IV 2002. spotovima. tu smo. Analizom medijskih istupa glasnogovornika OHR-a mogu}e je utvrditi da se oni apsolutno ne pla{e ~etni~ke i usta{ke politike u BiH. dakle. OHR im vi{e ne mo`e ni{ta! Br. – Ured OHR-a nikada ne najavljuje svoje odluke i poteze.OHR i OSCE u svojim istupima ne kriju fa{isti~ku retoriku. patriotske alternative. 49. Svim politi~arima je poru~eno da mogu biti smijenjeni ako po~nu misliti svojom glavom. Po{to su glupavi. u sloganima. tra`iti ukidanje entiteta. itd. a ne Petri~evom ~etni~kom tintarom. Kandidati koje smijeni Visoki predstavnik nemaju pravo da se ikome `ale. Oni otvoreno govore jezikom totalitarnih re`ima. na jednom mjestu ka`u da . Dakle.br. OHR nema odgovor na pitanje – kako odbraniti dejtonski fa{izam ako se pojavi politi~ka snaga koja }e povesti me|unarodnu kampanju za defa{izaciju BiH. koja ne bi bila njihova marioneta. 17. k’o i svaki me|ed. ve} isklju~ivo bu|enja bh. ne predstavljaju kr{enje principa Dejtonskog sporazuma. a postalo je gore od najgoreg. dok druga svjedo~i o propagandi straha. novembra 2000. Kao {to je presudio Erdman.legitimno politi~ko mi{ljenje. Zamislite da dobijemo vlast ~iji }e kadrovi biti spremni na `rtvu.00GE-91) u kojoj se ka`e: Zalaganje za BiH bez entiteta. . kojim se ne poziva na upotrebu nezakonitih sredstava. koji poput Svevi{njeg priti{}e dugmad na ljudskim sudbinama. Dnevnik revolucije 91 .da na izborima ne}e mo}i u~estvovati svi oni koje je smijenila i Apelaciona potkomisija. Oni nam ga pushe! Eh evo sad da vidite kako je OHR obi~na folirantska bagra s malom pameti i velikom glavom. Odluke Potkomisije su.Odluke Apelacione potkomisije vi{e nisu na snazi. donio Odluku (sl. ali }e do posljednjeg gurati ideju Bosne. za realizaciju Tu`be pred Svjetskim sudom pravde. a na drugom ({to je Petri~evom Odlukom dopunjeno u Izbornom zakonu) . Sve politi~ke stranke mogu slobodno u svojim javnim istupima. O`e`i! Glavni sudac Izborne apelacione potkomisije ^arls Erdman je 9. Mogu}e su smjene zbog zagovaranja ukidanja entiteta – rekao je nedavno jedan od glasnogovornika OHR-a. kojim se ne poziva na upotrebu nezakonitih sredstava za postizanje politi~kih ciljeva – presudio je Erdman i time ~etni~koj politici Volfganga Petri~a metnuo om~u oko vrata. U brojnim tekstovima o smjenama nije naveden nijedan drugi razlog osim – zagovaranja ukidanja entiteta. niti neslaganje sa potpisivanjem Op}eg okvirnog sporazuma za mir u BiH.Mandat Visokog predstavnika je jasan i svi oni koji budu kr{ili Dejtonski mirovni sporazum bi}e smijenjeni. OHR sad ~ini sve da ovu Odluku poku{a staviti van snage.

a bogami ni Srebrenice. kad ho}e. izjedna~avaju krvnika i `rtvu. Svijet. Milioni maraka su ulo`eni u pla}eni~ke medije. koji nije horan da se bihuzuri. nametnuo embargo na oru`je i sau~estvovao u s&h genocidu. 92 Dnevnik revolucije . Prvi i najva`niji dio tog projekta bilo je i ostalo – opoganiti `rtvu. Nakon {to je u Dejtonu za{alovana podjela Bosne. budu}nost. ve} bi i politi~ki obavezivala bh. Opoganation the bazznia jertwa Stranci u BiH godinama instaliraju jednaku krivicu. Svijet nije htio to. Ta~no je da je Alija Izetbegovi} oslobodila~ki rat pobiberio panislamisti~kim glupostima. kako bi ruglo zlo~ina bilo manje ruglo. Moralo je to biti u~injeno 1992. umije lijepo nametnuti pravila pona{anja. Od 1992. a vi{e bh. proizvelo je jo{ jednu optu`nicu protiv odbrane Bosne. koji su na milionima stranica prekrajali i skrivali istinu o karakteru rata u BiH. jedini problem su Bosanci. I tada. oreol `rtve treba opoganiti optu`nicama za terorizam. Ta~no je da je Alijina politika besku}ni~ka. ako bi bosanska `rtva opstala u svome izvornom zna~enju. Cilje je isti: dokazati da je odbrana Bosne bila jednako teroristi~ka koliko i agresija na BiH. Svijet je htio – ovo. a i danas. Evrope i Amerike. dakle oni koji nemaju nacionalne alternative. uvozom mud`ahedina i panislamisti~kih vibratora – slabili politi~ku odbranu Bosne. prisilama. Danas se posljedice agresije tuma~e kao uzroci. izgladnjivani. pa ne bi bilo ni tzv. Opoganjivanje bosanske `rtve jedan je od najslo`enijih i najpoganijih projekata u politi~koj povijesti Svijeta. dr`avnih terorista. ni genocidne Republike Srpske. ve} stratezi koji su znali da podjela Bosne mo`e dobiti i{aretsku podr{ku Svijeta. seri Grome Kako ne{to mo`e biti teroristi~ko. stao iza dr`avnih organa RBiH. Al`irska grupa. su genocidno ubijani. Jer. da nam je dao pravo na odbranu. ucjenjivani. Al`irske grupe.. ali takvom su je uspjeli napraviti svekoliki agresori na RBiH. Da je Svijet u aprilu 1992. o~vr{~avaju rezultate genocida i razvaljuju zna~enja Bosne. ako slijeva i zdesna imate dvije hegemonisti~ke sile koje su zainteresirane za svoj dio kola~a. ako niko ni prije ni poslije nije podvrgnut teroristi~kom tretmanu? Ve} danima traje mla}enje prazne slame o Pogorelici. ali nije kriv Alija {to nam je Svijet dr`ao svezane ruke. kako bi pristali na dejtonski fa{izam. Sporazum iz Kara|or|eva nisu skrajali blentovi. Krdo politi~kih i medijskih fa{ista. ona ne samo da bi svjedo~ila protiv genocidne politike UN-a. nastupio je projekat njenog betoniranja ustavnim i funkcionalnim sadr`ajima. po istim zlo~ina~kim obrascima po kojima je tla~ena i u smrt poslana tzv. realnost. Ali. Multikultura je preskupa za odr`avanje. vraga bi Aliji naumpalo da se blentavi sa stvaranjem krijeposne muslimanske dr`ave. koji su ucjenama. ni Pogorelice.Dnevnik revolucije Prni Munjo.

pederskim medijima. islamskog terorizma. jer je i na tome. Niko se ne pita koliko je tada bilo ~etni~kih i usta{kih kampova za obuku mu~enja i klanja! Tvrdi se da je Pogorelica bila teroristi~ki kamp. 50. Ne shvatamo da Svijet funkcionira kao sicilijanska mafija. To jeste sramno. u kreiranoj hajci. trpa u kontekst tzv. rat jedva da je stao. Dnevnik revolucije 93 . ali su kao gra|ani BiH zaslu`ili da ne budu tretirani kao `ivotinje u klaonici. taj Munja. sa Petri~em. ko smije?! Pravo je ~udo kako ovi {to smi{ljaju te krivi~ne prijave nemaju ni toliko pameti da to u~ine makar s malo uvjerljivosti. {ta je problem? To {to je bio taj kamp za obuku? Ma to nije nikakav problem! Februar je 1996. Dignuta je hajka za njihovo uhi}enje. o~ito je da su uvjereni u kona~an ishod svog projekta.. Mo`da oni pojedina~no nisu zaslu`ili ni lijepu rije~. Bosna se jo{ jednom. a sutra pred tvojim. tako je i danas. I to sa toliko drskosti. mo`da se doka`e i da je Zlatko Lagumd`ija izbjegavao dono{enje Zakona o regulisanju kvalitete naftinih derivata. Ma i|i bi`i! Da li je bosanska vlast za 1300 dana agonije vr{ila masovne likvidacije. i stravi~no. Od Pogorelice niko nije stradao. silovanja. Dakle. Federalni tu`ilac je genije! Pa ja {ta }e raditi tajna policija nego {pijunirati?! [pijunira nas i ovaj sad {to je. Ustoli~avanjem marionetske SDP-Alijanse stvoreni su optimalni uvjeti da stranci krenu u zavr{nu fazu redizajniranja istine o ratu u BiH. Nakon dr`avnog terorizma nad tzv. Danas je d`elat pred njihovim vratima. jer samo sa nacionalnim nestankom Bo{njaka njih ne}e imati ko pozvati na odgovornosti i krivi~no goniti. i da im je mjesto u hapsani. i da materijalne interese (duhovni su {minka!) ostvaruje sa pozicije sile. Pa ako {ef policije ne smije dr`ati oru`je. zlo~ina. neustra{ivosti pred historijskom odgovorno{}u. deportacije? Nije! Da li je likvidiran iko od onih koji su u ratu Aliju i SDA handrili na svakom koraku? Nije! Pa kako onda ne{to mo`e biti teroristi~ko. Ali. ali nas nikad nije napala. V 2002. ali je jo{ sramnije i stravi~nije to {to smo mi ove ljude – otpisali. Br. kakvi su manifestirani u zlo~inu nad tzv. Iz naftalina je izvu~ena Pogorelica. Al`irskom grupom. bahatosti. Jedno je obuka. ako niko ni prije ni poslije nije podvrgnut teroristi~kom tretmanu? Italija je godinama uvje`bavala napad na SFRJ. niko nije kriv dok se to ne doka`e! U gnjecavim. Golim okom se mogu raspoznati isti obrasci totalitarne i orvelovske dr`ave. logi~no je da se ljudi obu~avaju. al`irskom grupom. Zziwottinjska farma Mo`da se nekad doka`e da su trojica AID-ovaca po~inila neki zlo~in. 1. ucjene. trojica su AID-ovaca ve} nazvani teroristima. Ovdje mo`da i jo{ drasti~nije.Unitet state’s terorism U na{em poimanju stvarnosti jo{ su `ive nesvrstane iluzije o dobroti Svijeta. U krivi~noj prijavi se trojica AIDovaca optu`uju za {pijuna`u. Ko zna. a drugo djelovanje. Tako je bilo u u vrijeme agresije na RBiH. drmao milione maraka? Sva{ta se mo`e dokazivati. ili mojim. jer se kroz krivi~ne prijave Federalnog tu`ioca protiv trojice AIDovaca o~ituju tolike nebuloze da se normalan insan prestravi pred spoznajom u kakvoj to teroristi~koj dr`avi `ivi. pa ga niko ne ganja! Ljudi su optu`eni i za dr`anje oru`ja.

U ambijentu ekonomskog otu|enja i socijalne bezosje}ajnosti mi ne mo`emo govoriti o imperativu reafirmacije multietni~kog bh. dr`avnosti.sve su to sinonimi za mogu}nost na{eg opstanka. nisu okupili radnici da tra`e iseljenje iz Bosne? Zato {to je iseljenje namijenjeno samo bo{nja~kim radnicima! Zato {to je sistem socijalnog iznurivanja radnika i izgladnjivanja njihovih porodica uspostavljen kao karika u lancu genocidnog ubijanja Bosne i Bo{njaka. istesao i uobli~io bh. dru{tvenih i kulturnih odnosa. [irokogrudost na humanisti~kom planu uvjetovala je {irokogrudost u po{tivanju i slavljenju bh. Jakako. Bosna i solidarnost. dr`avni smisao se utjelovljuje dru{tvenim. Pa i unutar samih bh. Me|unarodni mentori uop}e nisu postavili civilizacijske kriterije za tranziciju vlasni{tva. kojemu su trenutno otvorene sve kapije da narodnu imovinu upi{e na privatizacijski ra~un. ni u zapadnom Mostaru. dobro~initeljstva. pa ako nemamo bh. logi~no su vodili sra|anju bh. dru{tva. Nikada se ni u jednoj zemlji na Svijetu nije dogodio tako veli~anstven procvat i tako morbidan razvrat radni~kih prava kao u Bosni. Socijalisti~ki sistem koji je 50 godina forsirao plemenitost u svim porama dru{tvenih odnosa.^ekaju}i Prvi maj – bosanski Dan robova Genocid nad radnicima Za{to se ni u Banjoj Luci. jalija{ka tranzicija vlasni{tva. dr`ava. Bri`nost prema siroma{nim i bolesnim. za gra|ane ove zemlje ne}e imati nikakvog zna~aja: oni }e `ivjeti u sve dubljem siroma{tvu i bezna|u. {ta }e nam i bh. razlika. jal nacionalne avlije. tek bi za 20-tak godina moglo biti ulju|en kapitalisti~ki seljakluk. naroda. solidarnost za nevolju ma ~iju i ma koju. Bosna i dobrota… . po kojoj ideologija socijalnog otu|enja. Divlji kapitalizam je suprotstavljen smislu Bosne. privatizacija }e u BiH imati domete socijalne katastrofe. Danas se sirovi kapitalisti~ki duh ispostavlja kao jedino bo`anstvo koje stvaraju}i moralnu d`unglu razara bosanski opstanak. razaranje radni~kih prava i njihovo svo|enje na robovlasni~ki nivo – direktno su u slu`bi projekta uni{tenja bh. Bosna i socijalizam. To {to }emo pred Evropom mo}i kazati da smo eto kapitalisti~ka zemlja. a time i mogu}nosti da bh. narodi osjete i{ta vi{e od svoje jal li~ne. @ivot Bosne je odre|en duhom tolerancije. jer vodi odumiranju ljudskog lika. kojeg nema bez osje}ajnosti i bliskosti. dr`ave. oni 94 Dnevnik revolucije . dru{tva. Kako nauka previ|a. Sa stanovi{ta ekonomske nauke. dru{tvo. kao uvjet bh. kao {to ga je kapitalizam razobli~io suprotnom logikom. Privatizacijska d`ungla Mafija{ka privatizacija. vodi svakom drugom otu|enju i klaustrofiliji. razlika i njihovom oblikovanju u bh. izgradio je ljude kojima su bratstvo i solidarnost bili normalni osje}aji. solidarnosti i radni~kog dostojanstva. bri`nosti. Divlji odnosi na ekonomskom i socijalnom nivou nu`no odre|uju prirodu politi~kih. Socijalizam je dovr{io. Niti je opstanak i jedne zemlje bio to te mjere uslovljen duhom socijalne pravde. po{tovanje prema radnicima. dru{tvo.

narod bi se trgnuo iz za~aranog kruga bijede i bola. I po Bo`ijim i po humanisti~kim mjerilima. kriminalnoj. unutarnji `ivot Bosne – ekonomskim sistemom? Time se danas jedino bave OHR-ovi policajci-mafija{i i tajkuni na sve tri bh. kako uop}e o~ekivati da se bavimo klju~nim pitanjem za nasu{ni. Jer ako se dogodi da plja~ka{ki pljenovi ostanu u rukama tajkunskih `ivotinja. jer kapitalistima postaju uglavnom dvorjani vladaju}ih partija. poput onog Gora`daka. Sve je manje Ljudi koji bi. Malo se ko danas sikira {to }e i no}as hiljade roditelja djecu na spavanje poslati bez ve~ere. radnicima radni~ko. {to je najva`nije – svu poplja~kanu imovinu vratila narodu. itd). ganja svoj tal u tom haosu u kome se jedino zna da ono {to je narodno mora postati privatno. Razumljivo. Vidi se kako. Krugovima i Kolima – nije poveo kampanju za uva`avanje doma}eg nau~nog mi{ljenja o pogubnosti tajkunske privatizacije. fa{isti~koj. koja bi stvari vratila na stanje socijalne pravde. socijalne kategorije ne mogu biti na tr`i{tu. umjeli smo suosje}ati i dio sebe darivati tu|im nevoljama. U karakazanu tajkunskih `ivotinja U dejtonskoj. i obavezati ga na po{tivanje radni~kog dostojanstva. onda se moramo pomiriti da }emo ostatak `ivota provesti u tom prosta~kom. o posljedicama koje }e to feudalisti~ko divljanje ostaviti na karakter bosanskog dru{tva. Dok nas je od kapitalisti~kog zloduha {titio socijalisti~ki sistem. Uostalom. Da je pameti. a s druge. ko{to nije pameti. RTVBiH. bilo da je rije~ o Akademiji. dotad }e popucati mnoge kosti. na{a je intelektualna javnost svakako mrtva u odnosu na sve druge procese koji su usmjereni protiv BiH. Izborni zakon. glupost. interesantni medijima. Niti razumijevamo da smo mi u ve}ini. prokletim. Negativna selekcija odbacuje svaki vid morala i kvaliteta. Ljudski Dnevnik revolucije 95 . Ljudskost ne vrijedi nikako. Bivali su tek. Socijalna bijeda regrutuje nove koli~ine slomljenih karaktera. i ma kakve posljedice da nosi. Kao {to nismo razumijevali da se Sarajevo brani u Zvorniku. od imovine pa do socijalnih prava. entitetima. jer ne postoji. poni`enoj Bosni. Naspram nas je ogromna manjina politi~kih profitera koja je sistem koji je odgovarao nama. Ali. Preporodu. Pro}i }e mnogo godina dok se neko ne sjeti da bi trebalo uljuditi taj divlja~ki ekonomski sistem. mafija{kom. preoblikovala u sistem koji odgovara njima i njihovim haramlijskim. Ako k’o telad blejimo u politi~ke zlo~ine Volfganga Petri~a (npr.naredbodavno tra`e da se privatizacija sprovede. Op}e je poznato da su politi~ke elite i njihove familije glavni tajkuni u svim bh. Tra`io bi politi~ku opciju koja bi se suprotstavila ekonomskom zlo~inu. usranim familijama. @ep~e. tla~iteljskom karakazanu. Na{e ekonomske eksperte. jer je politika marionetska i tajkunska: s jedne strane slijepo sprovodi ferman o privatizaciji. Nama je potrebna demokratska i antiprofiterska revolucija. Sve je vi{e ljudi bez ljudskog lika koji bi i ro|enu mater prodali za pare. ljudi vrijede onoliko koliko imaju para. Kriminogenost. vratili izgubljeni nov~anik. ali ne i politici. kakvi su Dragoljub Stojanov i Kadrija Hod`i}. o degradaciji radni~kih prava. s vremena na vrijeme. strane. koji su u brojnim tekstovima upozoravali na pogubnost divlje privatizacije – niko nije htio da ~uje. {to }e mnogi na{i sugra|ani `ivjeti kra}e jer nemaju ni 50 maraka za ulazak u bolnicu. bezosje}ajnost – izdignuti su na pijedestal preporuke. {to }e hiljade staraca skon~avati jer nemaju za lijekove. U priredbu privatizacijske plja~ke upleteni su amaba{ svi segmenti dr`ave. u kojoj bismo narodu vratili narodno. poltronstvo. Time su otvorili {ansu tajkunizacije politi~ke stvarnosti. a Biha} u Mostaru. od ideologiziranog pravosu|a do korumpiranih sindikata. a kamo li za operaciju bezazlenih bolesti od kojih se u mrskom socijalizmu nije umiralo. i koja bi. Nijedan na{ autoritet. Sistem je kreiran po mjeri plja~ke i izdaje. ma {ta da ko{ta. degradacija Odluke Ustavnog suda. tako ni danas ne razumijevamo da je borba za drugog borba za sebe. a pre`ivjeli }e biti taman kandidati za onaj svijet.

naplja~kanim stolovima politi~kih govnara. ali jo{ uvijek nismo svjesni da je i ovaj kusur od 24 odsto Bosne poklopljen kapitalom koji nije na{. o radni~kim pravima. 96 Dnevnik revolucije . kad ima nezaposlenih Hrvata. recimo. Stoga je svaki progovor o privatizaciji. ali bi mogli intelektualci. li~e na magarce: bave se skupljanjem mrvica pod krcatim. do zga|ivanja na Bosnom. Za{to bi Bo{njaci radili. da je nesu|eni tre}i entitet otkupljen hrvatskim kapitalom. 50. ho}u da idem. ma kome! Zato {to smo izabrali kapitalizam. i Istoku i Zapadu. nagra|eni smo pla}anjem svojih socijalnih prava. Ali. do posljednje rije~i koju ~ovjek mo`e nad svojom domovinom izgovoriti: Gadi mi se. ali sada je pravo vlasnika da radnike drnda kako mu se svi|a. jer se iz njega mogu ~itati ciljevi politike OHR-a i doma}ih izdajnika. Rije~ je o ekonomskom genocidu. Dakle. Dru{tveni sistem vi{e se ne zanima da li }e neko umrijeti jer nema za lijekove. nisu okupili radnici da tra`e iseljenje iz Bosne? Zato {to je iseljenje namijenjeno samo bo{nja~kim radnicima! Zato {to je sistem socijalnog iznurivanja radnika i izgladnjivanja njihovih porodica uspostavljen kao karika u lancu genocidnog ubijanja Bosne. koji je nastavak fizi~kog istrebljivanja bo{nja~kog naroda. pred o~ima nam se odvijaju konkretna postignu}a s&h projekata koji ekonomskom hegemonijom dovr{avaju proces otimanja Bosne. u dominantnoj ve}ini. da li }e se neki genijalac postati pija~ar. jer one opstaju na narodnoj gluposti. Opismeniti ga ne}e politi~ke elite. za{to se ni u Banjoj Luci. koje su se poslu`ile slomom komunizma da u duhu komunizma ustoli~e etnonacionalni bolj{evizam. imala jednu od {est privreda u svijetu koje su se najbr`e razvijale. U medijima je bez komentara pro{ao nedavni protest radnika Polihema koji su pred zgradom me|unarodnih organizacija tra`ili useljeni~ke vize. a to je neizvodljivo ako ne}emo voljeti svakog bosanskog ~ovjeka i o njemu se brinuti. Opismenjavanje magaraca Stara je izreka da je vlast mjera narodne pameti. ni u Zapadnom Mostaru.`ivot nije luksuz pa da se za njegovo odr`avanje pla}a. Otud je razumljivo {to je nasukan na nacionalne stranke. Znamo da je genocidna Republika Srpska privatizirana srpskim kapitalom. Dok tapkamo u mjestu svog samouni{tavaju}eg usuda. do 1966. bez ljudskog lika. Me|u njima su dominantno Bo{njaci. Ako nemamo para. Titovi partizani su imali strasnu potrebu da se doka`u. jer nema za studije… Ovda{nji kapitalizam. Ovo je najva`niji doga|aj u hronici radni~kih protesta nakon Dejtona. Uskoro }e uslijediti reprize ovog slu~aja. narod je ostao hajvan: koliko mu dadne{ toliko pojede. nala`ost. 1. V 2002. zaostajanje SFRJ je od predratnog perioda. Ratom i plja~kom raspame}eni nepametni narod danas urli~e k’o gladan magarac. – jalov bez njegovog smje{tanja u kontekst dejtonske agresije na BiH i dejtonskog genocida nad Bo{njacima. Bili smo ~udo od zemlje! Bosna je procvala u svim njenim civilizacijskim zna~enjima. nemamo ni prava. usmjeren je na plja~ku. i nema nikakve dru{tvene misije. Br. Bosni je potreban sistem sa graditeljskom misijom. Tre}inu Bo{njaka smo pobili. Godine prvomajskih rahatluka iz naroda su izgonile potrebu da razmi{lja o sebi. a nikako da shvati da bez svoga politi~kog opismenjavanja ne}e izma}i robovskoj sudbini. tre}inu }emo raseliti. nad svojom ku}om. tranziciji vlasni{tva. koji. pa je SFRJ od 1950. a tre}ina vi{e nije nikakav faktor koji bi mogao poremetiti podjelu iz Kara|or|eva. Od 1950. sa Italijom. u usporedbi. Ve} se dogodilo da je 30 Bo{njaka otpu{teno iz jedne tuzlanske firme koja je kupljena hrvatskih kapitalom. i sl. jer vi{e ne mogu trpiti neima{tinu. sa 50 godina smanjeno na deset godina. do 1985. Divljanje diktatorske vlasti nad o~ajni~kim vapajima radnika zapravo je pendre~enje do iznemoglosti. [ezdesetih godina imali smo vi{e studenata na 1000 stanovnika nego ve}ina zapadnih zemalja.

a djeca da se smiju {to im nene i matere |abe pla~u za nekim ko im nije dolazio u ku}u. na Titov smrtovdan. politi~ki miniran ucjenom. pa sam ga nazvao da ga pitam da li je to ta~no. moglo je bit’ i ‘nako. u svim mogu}im pozama i antipozama. Na Svjetski dan pobjede nad fa{izmom. Alijina `ivotna perspektiva se ograni~ava na nekoliko godina. Vijest je eksplodirala uve~e. i da lumpuje nad suzama. Islamski! Alijin lik }e na tapiserijama ostati sve dok Alijinu smrt ne prekriju snjegovi. U me|unarodnom pravu postoje jasne odredbe da se . Uz magistralne ceste i sad mo`ete kupiti one ki~erajske rezbarije sa Alijinim izvitoperenim likom. i mnogi su se nostalgi~no vratili 22 godine u rikverc. pred kojima je `ivot. `ene }e imati razloga da pla~u. Yal si inssan. Alija je jo{ `iv. ruzmarin i {a{. Salkinica je uplakana nazvala Jusufagincu. a {to rado{}u. u dominantnoj ve}ini. Alije je bilo i Alije }e biti. Sigurno je jedino da }e mizanscen Alijine smrti nalikovati na ovu morbidnu {alu. ima}emo {ansu da se izborimo za budu}nost Bosne. ravnopravno sa televizorom i tespihom.Dnevnik revolucije Generalna proba Alijine smrti Alija Izetbegovi} ne smije umrijeti! Sve dok ne povu~e svoj potpis sa genocidnog Dejtonskog sporazuma. Ali. ve} zbog toga {to se ovdje ne mo`e `ivjeti bez druga Tita. a saburli daj|a Nuraga je okrenuo tajni broj Mud`iburahmana koji je saop}io radosnu vijest: Alija je `iv! I ja sam ~uo da je Alija umro. komunisti~kim srcem vole Aliju. godine. a generalna proba njegove smrti nas na vrijeme upozorava da se prera~unamo {ta bismo od njega mogli zaiskati prije nego mu halalimo. Before halalossung Za razliku od Zlatka Lagumd`ije koji ima biolo{ke {anse da nas handri naredne dvije-tri decenije. Narod koji voli da pla~e. Njegova smrt }e izazvati grotesknu i pateti~nu katarzu u na{em ugro`enom narodu. U seoskim odborima SDA i u bo{nja~kim sirotinjskim ku}ama te ikone zauzimaju udarno mjesto. Kao {to je bilo ‘vako. No} je poku{avala da li~i na 4. rasplakana Jusufaginca daj|u Nuragu. ne zbog njega samog. maj 1980. dok su na tv-u pra{ile meksikanske serije pune suza i histerije. Bosnom je prostrujala vijest: Umro Alija Izetbegovi}. {to tugom. Bo{njaci.ni{tavnim smatraju svi ugovori koji su potpisani pod Dnevnik revolucije 97 . te nastavi{e suosje}ati sa meksikanskim `rtvama izdaja i kurvaluka. daj|a Nuraga re~e: Spavajte mirno. na lete}em }ilimu tra~a. yal si haywan Idemo u sridu! Gospodine Alija Izetbegovi}u molimo Te da povu~e{ svoj potpis sa Dejtonskog sporazuma i da prizna{ da si taj potpis metnuo pod prisilom i ucjenom! Ako nam u formi zvani~ne izjave podari{ istinu o ucjenjivanju Tebe i bosanske delegacije da potpi{ete dejtonsku podjelu Bosne. koja je za sat-dva pregazila prega`enu Bosnu. Taman kad su se Salkinica i Jusufaginica zauzele da u~e za rahmet Alijinoj du{i. dobi}e jo{ jedan praznik. mi. Utom Salkinica i Jusufaginca opet upali{e televizore i poja~a{e {panski.

nepopravljivo je mrtav. tako|e bitan razlog zbog kojeg ima{ moralnu obavezu da povu~e{ svoj potpis sa Dejtona. jeste neoboriva ~injenica da nisu ispo{tovane dogovorene obaveze iz Sporazuma. Znat }e{ da Te na onom svijetu ~ekaju o~i ubijenih i jo{ nero|enih Bosanaca. Alija have the glawa Povla~enje Izetbegovi}evog potpisa sa Dejtonskog sporazuma vratilo bi bh. kao sredi{te Dejtonskog sporazuma. i ~iji }e `ivoti. napustili Bosnu. zahvaljuju}i Tvome potpisu. Vjerovatno zauvijek. ve} su jo{ desetine hiljada ljudi. odnosno. U koordinaciji sa realizacijom Tu`be BiH protiv SRJ za genocid. moglo bi se tek razovarati o regionalizaciji BiH na prirodnim i ekonomskim. Ako si pravi vjernik. 98 Dnevnik revolucije . a tvrde da jesi. Alija Izetbegovi} je ~ovjek koji ima glavu na ramenima. prijetnji ili upotrebi sile (~lan 52). pod apartheidskim pritiscima. etni~kim ~i{}enjem. izbile bi se mogu}nosti za postojanje genocidne Republike Srpske. I u glavi mozak. Za pregovara~kim stolom bismo imali RBiH . Be~ka konvencija iz 1969. dr`ave. pred Svjetskim sudom pravde. V 2002. Aneks sedam. ovisiti od Tvoje odluke da li }e{ povu}i svoj potpis sa dejtonskog genocida. On bi morao znati da se sa njegovom smr}u gubi temeljna mogu}nost da genocidni Dejtonski sporazum bude doveden u pitanje. a prvenstveno aneks sedam. moral. i Dejtonski sporazum }e se preseliti u bosansku crnu budu}nost. ako poku{a{ povu}i potpis. I u pameti. postao pravni i legalni okvir za nastavak mirnodopskog genocida nad Bo{njacima. Svi mi znamo da je Dejtonski ugovor tri i po godine iznu|ivan ubijanjem.prisilom. Drugi. Sudbina Bosne nije u Bo`ijim. Sa Alijinim preseljenjem na onaj svijet. Dejtonski sporazum je. svojim potpisom stoji{ iza njega. Alija Izetbegovi}u. a ne na etnonacionalnim kriterijima. onda }e{ znati da je `ivot tek proputovanje i ~ak isku{enje u kome se ljudi dijele na insane i hajvane.dr`avu bez entiteta. I u mozgu pamet. prinudi (~lan 51). ne samo da se ljudi nisu vratili ku}ama. ve} isklju~ivo u Tvojim rukama! To znaju oni koji su Te ucijenili ko zna ~ime. valjda. 52. Br. stvarnost na pozicije iz 1992. 15. ali je taj genocidni akt nemogu}e oboriti dokle god Ti. ka`e da je – ni{tavan svaki ugovor zasnovan na prevari (~lan 49). godine. ~ime se dovr{ava ubijanje bh. ~ija }e `rtva. izgladnjivanjem.

neprijateljima Bosne. Chetniks or debils – question is now Kad su funkcioneri SDP-a u smrt poslali tzv.. opsjednuti su nacisti~kom idejom. oni ne razumiju da su desetine hiljada srpskih grobova po BiH zlodjelo Slobodana Milo{evi}a. Samo je tako obja{njiva kona~na deklaracija SDP-a da ne}e podr`ati Tu`bu BiH protiv SRJ. Kakva to {izofrena zaraza mora napasti toliki broj ljudi pa da oni pristanu biti sluge u ubijanju svoje zemlje. zbog agresije SRJ. koji je ubijao. kada su pobjede u Lukavcu i Gra~anici slavljene okretanjem krmadi u muslimanskim selima. u sataniziranju svoje `rtve. i koji }e opet ubijati?!! Bolest je to sluganska. Danas je pitanje Tu`be postalo kriti~na ta~ka budu}nosti BiH. Demonsko. oni razumiju sudbinsku te`inu Tu`be. Pri~a je ovo faustovska. Razvratan odnos SDP-a prema bi}u Bosne samo je na prvi pogled uzrokovan stra{}u za poltronisanjem stranim s&h mentorima. Nije im se ~uditi.Dnevnik revolucije Bosanski Faust SDP je odbijanjem da podr`i finansiranje Tu`be BiH protiv SRJ kona~no priznao da je neprijatelj Bosne i Hercegovine i pla}enik velikosrpske politike Kada smo pokrenuli kampanju za o`ivljavanje Tu`be BiH protiv SRJ na{a javnost pojma nije imala da uop}e postoji proces koji bi nam mogao donijeti 100 milijardi dolara ratne od{tete. SDP je neiscrpan izvor monstruozne kreativne energije. pa nemaju razlog sumnjati u Veliku Srbiju. Dovoljno je uo~iti paniku svesrpskih politi~ara u Parlamentu BiH. ^inilo se da je to vrhunac perverznog izobli~enja nekada ~asnog SDP-a u ~etnikologijsku kvislin{ku huntu. pa novim krugovima zla pravda otpadni{tvo od sebe i Bosne. kad su izmislili Pogorelicu i antifa{isti~ku odbranu BiH proglasili terorizmom – mislilo se da nema dubljeg moralnog ponora. Narkoman prezire sebe. Njihov otpor proizilazi iz rentabilnosti srpskog nacisti~kog duha. unaka`en je k’o Dorian Grej. jer droga prezire njega. ovisni~ka. Oni ne misle da je i srpski narod u BiH. jer im je hegemonisti~ko srpstvo iznad dr`ave BiH. Onda su partneri SDP-a iz Novog Sada pisali kako u Bosni hod`a zavija k’o pas. neshvatljivije. kako je ubijeno toliko muslimana da je Bosna postala harem. al`irsku grupu. njima su se genocid i agresija isplatili. i {to je jo{ bitnije – dovesti do ukidanja agresijom i genocidom stvorenih entiteta. Dnevnik revolucije 99 . Tu ima ne{to dublje. ustavnim promjenama zabetonirali genocidnu Republiku Srpsku. nevjerovatnije. Geneza SDP-ove trule`i datira od lokalnih izbora 2000. onima {to bi za genocid optu`ili pobijene Bo{njake. kad su demontirali Odluku o konstitutivnosti i u tzv. SDP je za vlast prodao du{u. Oni su kona~no priznali da su neprijatelji Bosne i Hercegovine i pla}enici velikosrpske politike. Treba se ~uditi kadrovima SDP-a. Onda je Maglaju ukinut selam. tisnut u rat. u glorificiranju zlo~ina~kog projekta Velike Srbije.

terevenku. dr`ave. Jedino realizacija Tu`be mo`e `ivot vratiti Bosni. folklor. Kri`anovi} sigurno ne bi bio metnut u Predsjedni{tvo da ranije nisu procjenjeni njegovi moralni i patriotski antidometi. koja valja preto~iti u rije~i. du{u prodao za vlast. Dakle. ra`anj i rakiju. Pokopavanje Tu`be je pokopavanje dr`avnosti BiH. Prvo je SDP-ov ~lan Predsjedni{tva BiH Jozo Kri`anovi} po~inio antihrvatski i antibosanski gest odbijaju}i glasati za finansiranje Tu`be. kada se ispostavilo da Tu`ba nema podr{ku Predsjedni{tva. pjesme. ali na rakiju. utakmice. Isto bi u~inio i SDS. narod otvara o~i. Za Srbiju i Hrvatsku je posve svejedno kada }e Bosni do}i kraj. 100 Dnevnik revolucije . s vana i iznutra. njihove su polovice. V 2002. Otud SDP ne smije glasno re}i: Mi smo protiv Tu`be. sikterisao mogu}nost bilo kakve rasprave. maja po Tuzli – nema bitne razlike. kao i SDP. Do{ao je i ~lan Predsjedni{tva BiH Jozo Kri`anovi}. pa do tuzlanske Kapije. za decenijudvije presta}e potreba za postojanjem bh. Oni znaju da je Tu`ba jedina slamka spasa za Bosnu. na Zastupni~kom domu Parlamenta FBiH predlo`eno je da u dnevni red u|e rasprava o finansiranju Tu`be. Za nastavak procesa potrebno je pi{ljivih 20. partija. k’o vampiri! Jer neko je morao biti ili totalni ~etnik ili totalni debil pa da na dan najve}e tuzlanske tragedije zaka`e narodno veselje! Samo su ~etnici imali tako rasko{nu zlo~ina~ku ma{tu. Kad god da do|e. Izme|u SDS-ovog orgijanja 11. Ali. na dan tragedije Srebrenice? Da li bi iko normalan mogao na godi{njicu Markala izvoditi kulturno-umjetni~ki program? SDP je na sedmu godi{njicu tragedije na Kapiji isplanirao narodno veselje na Husinu. ni bh. Bosna je krcata vampirima. 53. jok! SDP je slo`no. 29. i SDP-ovog orgijanja 25. Posljednjih mjeseci. Jer ako Bosna izgubi smisao postojanja. vojni~ki. SDP je pro{le sedmice po~inio dva zla koja svjedo~e o ambiciji da se Tu`ba usmrti. Predlo`eno je da se poslanici odreknu po pola plate i time doka`u svoj patriotizam. Zna za zna~aj Tu`be. hvala Bogu. Ilustriranje patologije SDP-a je potrebno da bismo razumjeli kako je deklariranje SDP-a protiv Tu`be za agresiju i genocid logi~an slijed kvislin{ke politike.Bosnian pitha and serbian gowno Da li bi iko normalan mogao smisliti narodno veselje 11. ne vjeruje partijskim medijima. ali SDP nije demokratska. Genocidna dejtonska tvorevina usmjerena je ka odumiranju bi}a Bosne. Poslanici SDP-a su odbili da se o tome ne raspravlja! Zar rasprava nije demokratski imperativ? Jeste. u isto vrijeme kada se odr`ava masovna komemoracija za civilne `rtve rata. Oni komuniciraju zlodjelima. Titin ro|endan. Br. Nekoliko dana poslije. Ma. od sela Ravno. ve} velikosrpsko govno koje se Tu`be pla{i k’o {ejtan kri`a. jula po Srebrenici.000 dolara. misli svojom glavom. Federacija lijevom rukom mo`e izdvojiti te pare. jula. No. preko Posavine. On je. Time je Kri`anovi} negirao da je i hrvatski narod bio `rtva agresije i genocida. Oni slave smrt.

Kad je 1996. da vam spasi `ivot. Nijaz Durakovi}. Silajd`i} je izgubio i kredibilitet intelektualca. a on nije na{ao za shodno ni slova da prozbori. i kao satelit SDP-a. on je plovio na minderu Alije Izetbegovi}a. da je njegova kritika dar kome se treba zahvaliti. i nekakav pisac. nit je htio i{ta izigravati. SDP-Alijansa je nastavila SDA-ovsko razaranje BiH. i od Bosne. i 1998. Oni se od izbora do izbora sjete bira~kog tijela. postalo jasno da je Alijina kesa ispuhala. svakodnevna. Nijaz Durakovi} je jedan od rijetkih koji nit je znao. No. Zdravko Grebo. jer ih nema ko obavezati. ve} za kultivizaciju stvarnosti.rijeke za{ute. a ostale institucije znanja prepariraju same sebe. da je zagubio pamet Dnevnik revolucije 101 . dok se razarala Bosna. Ni od jedne ni od druge vlasti on se nije ogradio na vrijeme. Silajd`i} je iznad njihovih jeftinih potreba da se spu{taju na nivo novinarskog probisvijeta. nalik na usku kravatu koju vi{e ni konobari u Zavidovi}ima ne nosaju. ova zemlja vapila za obaranjem naciokratskih diktatura. a vi ga nabijete bokserom i izvrije|ate. preferiranjem vlasti nad principima. Kad je 2000. i kad on progovori . a ne bosanska. bile su kriminalne i antipatriotske. u kojima je SBiH dobijala najvi{e. on se prekomandovao u profitabilni saf. ve} je pisao. Eto. pi{e pri~e. kao i plavu{e s bombonjera. snena zami{ljenost je i{~ezla iz politike. Nijaz je o~inski SDP-u ~inio i htio dobro. gledao svoja. Politi~ari su gospodari znanja i imanja. I kao satelit SDA. govorio. On je i mit i legenda. a ne netrpeljivosti. Silajd`i}eva {utnja o dva zla kojima je kumovao oduzela je uvjerljivost svakom njegovom progovoru u ime patriotizma i demokratije. jer je usmjerena ka ja~anju SDP-a. i otac i sin. Ne. On je demode. On }e svijetla obraza da i{}e na{e glasove. SDP nije razumio da su Nijazove rije~i plod ljubavi. Akademija nauka uzgaja preprarirane leptirove. a ne patriotska posla – nema mu ko zamjeriti. sjetio se i Silajd`i}. Da mu se glasanjem zahvalimo na tome {to ga se fu}kalo za Bosnu. Pisci su i Muhamed Filipovi}. a i scenarije. a nadasve kurvanjskom {utnjom. pona{anje Harisa Silajd`i}a nema opravdanja! Nyazya is runing away from SDP-cheniff Na{i politikusi nisu ni~im obavezani na pravila pona{anja. To {to je izme|u izbora. pa im pismenost ne slu`i za mljevenje kahve. a SDP se toliko odrodio o sebe. upozoravao. Pred njegovim o~ima i zaslugama. da se ogradi. Silajd`i} je. vidi {ta se radi. Silajd`i} je bivao sau~esnik u zlodjelima jedne i druge vlasti. distancirao se. te{ko mu u du{i. pa bi sad mi trebali suosje}ati u njegovom razo~arenju. ve} je do posljednjeg daha mandata muzo {to se izmusti mo`e. pa se vi{e nema strpljenja za mudre poze. recitacije. Zamislite ljekara koji vam ponudi besplatnu operaciju. Ovdje se bije bitka za opstanak. da osudi… Bejagi. Ideolo{kom travestijom. k’o biva.Dnevnik revolucije Povratak otpisanih Zaslu`uje li SBiH harizmu Nijaza Durakovi}a? Harisu Silajd`i}u je Bog dao da se uo~i svakih izbora i{~upa iz patriotske hipokrizije i da zaigra na strani pobjednika. I CDkoalicija i SDP-Alijansa. za ba{tinu.

jer nam Staljini ne trebaju. Privremeno. jer }e autonomno kreirati dr`avnu listu SBiH. a ne po onome {to je i {to bi od Bosne oteo. Postoje dva momenta koja mogu biti bitnija od ovih prepreka. jer SBiH to ne zaslu`uje. Budu}i da se Silajd`i} isprofanisao mijenjanjem spolova. A u tim novim snagama svako bi se cijenio prema onome {to `rtvuje za Bosnu. No. i za{to nam trebaju nove snage. A SDP samo shva}a poruke koje se ti~u gubitka pozicija. Prvi da se u Stranci za BiH. Njima se prikazivalo da ih on to napada. Durakovi} i Silajd`i} su na tzv. Silajd`i} je manje. …Ako mu je ba{ stalo do Bosne i Bo{njaka. Potrebna nam je otvorena rasprava u kojoj bi se argumentiralo za{to SDA i SDP vi{e ne mogu sa~uvati ki~mu Bosne. Dijete koje je ogrezlo u heroin lako }e mlatnuti roditelje. tajnom sastanku izrazili zabrinutost za sudbinu BiH i opstanak Bo{njaka. Drugo. kao liderske harizme. odro|eni SDP vi{e nije razumijevao Nijazov jezik. Od dva zla. izdaje i gluposti koji sebe naziva ljudskim imenom. da je Nijaz dogovorio model anga`mana koji ne}e ugroziti njegovu odanost ideji izvornog SDP-a. kojom je i Haris zara`en. projekat je besmislen ako mu je cilj postizborna koalicija sa SDP-om. I zbog toga je Nijaz morao oti}i. Besmislena. izme|u zlo~ina nad bh. Na tu|u listu. niko nije o~ekivao da bi on mogao biti upetljan u tako ~astan posao. 54. Dugo se osje}ala potreba za ra|anjem patriotske alternative kvislin{kom SDP-u i ucijenjenom SDA-u. dr`avom koje su po~inili SDP i Zlatko Lagumd`ija. ili SDA-om. Ipak. To vi{e nije SDP. Silajd`i}. Spa{avanje Bosne tra`i koaliciju neprofanisanih politi~kih subjekata. ali uporna. Poetica Lagumggiana Najve}a enigma je . nametnuli Beriz Belki} i Safet Halilovi}. Silajd`i}ev i Durakovi}ev tal nisu {irina koja nam treba. koji je rahat promatrao zlo~in. {to je paradoks. Nijaz je morao progovoriti jezikom koji SDP razumije. To je tek nagovje{taj. Zato u ovom poslu Silajd`i} treba svoje lagumd`ijsko mjesto ustupiti kolektivnoj volji. Drugi. 12.{ta je Nijaza moglo privu}i ki~erajskoj pozi Harisa Silajd`i}a? Pa valjda Nijaz zna razabrati lafinu! Zna i bolest Lagumd`ijinu. spremnih na odricanja za dobrobit Bosne. Nijazova roditeljska strpljivost bila je arhetipskih dimenzija.i pam}enje. patritozimom i mudro{}u. Br. VI 2002. a drugi se sad sjetio. Ali Nijazovo vezivanje za SBiH }e ovoj stranci donijeti glasove i na drugim nivoima. koji zavre|uju naklonost. Zasad. i tihog sau~esni{tva SBiH – bitna je razlika. ne mo`e se porediti sa Lagumd`ijom koji je zlo~in ~inio. a roditelji }e do zadnjeg tvrditi da je to njihovo dijete. koliko god da vi{e nije. Prvi je to govorio i prije. Potreban nam je patriotski pokret kome ne treba vlast zbog vlasti. 102 Dnevnik revolucije . ve} vlast kao mogu}nost da se presije~e umiranje Bosne. Nijazu Durakovi}u u toj }enifi odve} nije bilo mjesto. ve} brlog korupcije.

kvislin{ke i antibosanske vlasti. On je medijski d`elat koji pod {minkom novinarstva odra|uje pripremu javnosti za sibirske egzekucije.Senad Avdi} i Slobina Bosna kao fenomen komunisti~kog i policijskog novinarstva u postkomunisti~kom dru{tvu Ravnogorci iz Slobine Bosne To {to ~ini Senad Avdi} sa proganjanjem funkcionera biv{e vlasti isto je kao kad bi se sad pojavio Radovan Karad`i} da osudi Ratka Mladi}a za pokolj u Srebrenici. Ko je jednom po~eo slu`iti obavje{tajnoj slu`bi. valja re}i da je njegova istinska biografija tek jadni kontinuitet slu`enja re`imu. Dnevnik revolucije 103 . a sebe kao medijskog lu~ono{u tzv. navijen da se prikazuje kao novinar. Glavni junak na{e pri~e je svoj fizi~ki talent obilato iskoristio jer mu je tvornica VW podarila alkodinami~nu liniju za koju je te{ko povjerovati da ispod haube krije brkati. prostitutka. jer se nemaju ~im drugim baviti nego {trikanjem i filozofiranjem. ne mo`e o~ekivati da prestane slu`iti svojim KOS-ovskim konstruktorima i da bude novinar. ^ak mu je i priroda i{la na ruku. ali sa stanovi{ta njegovog formacijskog zadatka on je tek po{teni robot i ljuti milicajac. a ne novinarska pojava. Za{to pisati o kolegama koji profesionalno rade na{ zajedni~ki posao? O Senadu Avdi}u i njegovom policijskom biltenu nu`no je pisati kao i o njegovim {efovima Zlatku Lagumd`iji. te drugim personifikacijama te izdajni~ke. svoj policijski bilten prikazivati kao tzv. pa stoga i zaslu`uje evidentiranje u magazinu koji se bavi politi~kim temama. Senad je Avdi} politi~ka. a ru`ni mu{karci intelektualci. shvativ{i da ga ne}e morati {minkati za ulogu novinara. On nikada nije bio slobodni i neovisni novinar. ve} oduvijek organ neke partije. napraviv{i mu boljooko lice po uzoru na model volkswagena iz 1932. da je Senad Avdi} tek novinar. kao i stranice lista Slobina Bosna. Pa i on je bio na minderu SDA! Nikad ne bismo komentirali neku pojavu u novinarskom svijetu da ta pojava nije politi~kog karaktera. godine. Jednako kao {to se nekada{nje glasilo SKJ Komunist nije moglo svrstati u svijet novinarstva. staljinisti~ki motor proizveden u crvenom Kragujevcu. ve} svijetu nakazne vladavine ove staljinisti~ke oliharhije. Odnosno. da bude robot re`ima na specijalnom medijskom zadatku. Alibabi Mumiji. preobu~ena u novinarski kostim. ve} je sa svojim re`imskim perima predstavljalo dio strukture komunisti~ke vlasti. kao medijska poluga bolj{evizirane vlasti. nikada nam ne bi naumpalo da o njima pi{emo. Sa stanovi{ta novinarske etike on je sluga. demokratskih promjena. konobar. U na{em je slavenskom narodu op}eprihva}eno da su ru`ne cure po{tene cure. neke hajke. Volkswagen iz [vrakinog Sela Bez obzira na to {to je Senad Avdi} poku{ao. neke vlasti. i djelomi~no uspio. Tako se ni od Senada A. Takav je i za~et u inkubatoru Kontraobavje{tajne slu`be JNA. Biv{i novinar Senaid Avdi} je svoj spisateljski zanat. stavio na raspolaganje policijskom re`imu SDPAlijanse. {to su odmah zamijetili na audiciji u KOS-u. i da Slobina Bosna nije policijski bilten. nikad se nije i{~upao. To je pojava koja vi{e ne pripada svijetu novinarstva. neovisni magazin.

kad je tamjan gorio k’o ro{tiljski briket. odnosno. Oni su pripremili teren za me}anje Dejtonskog sporazuma u tijelo Bosne.Senad Avdi} je savr{eni pronalazak {minkernice KOS-a. muslimanske brigade. Tako je i na{ Senad Avdi} prona|en u prigradskoj zabiti [vrakinog Sela. Mo`da je i to novac koji je umjesto za odbranu RBiH. ne bi se imalo {ta re}i. ba{ kao i Alibaba Mumija. Biti urednik Mladosti bilo je ja~e nego biti predsjednik SSOJ. E me|u njima je bio i Senad Avdi} koji se u vrijeme agresije najednom na{ao pod skutima SDA i Alije Izetbegovi}a i bio. U to vrijeme je KOS razmno`avao bo{nja~komuslimanske izdajnike koji bi Bosnu odvratili od puta u samostalnost. Mali Senad Avdi} je za agente KOS-a bio vrhunski pronalazak: seosko porijeklo. KOS je regrutirao `ivotne autsajdere. insan je~i. presretne zbog {anse da motiku zamjene pendrekom: lak{e je udarat’ po insanu nego po zemlji. autsajder po familiji. jer su se navikli klizati po blatu. imali su i kravu. Oni su infiltrirani u ARBiH. kakvu je imao Nil Amstrong prije nego je sletio na Mjesec. gdje se ljudi pla{e stati na asfalt. ona {to u krtolu gleda k’o u grumen zlata. jednako kao i danas. nekada{njeg SKOJ-a! Mladost je oblikovala mi{ljenje omladine. budu}i da su mu tada u Upravnom odboru SB sjedili prvaci SDA Edhem Bi~ak~i}. Op}e je poznato da je KOS re`imske pse regrutirao po jugoslovenskim vukojebinama. Tada nije vidio ni mud`ahedine ni teroriste. Potrefilo se i da im je i SenAIDov familijarni background i{ao na ruku: otac mu je bio muhad`ir iz kamenjarske zabiti pored Bile}e. sa zadatkom da razore volju gra|ana RBiH iskazanu na Referendumu. postati glavnim i odgovornim urednikom glavnog glasila Saveza socijalisti~ke omladine Jugoslavije? ^ovjek ~ije je ime Senad?!! Taj musliman je u pomami srbizacije SFRJ morao biti ve}i Srbin od patrijarha Germana. islamski terorizam. uboga sirotinja. a i interesantnije je. Brdo kompleksa koje se dalo oblikovati za potrebe re`ima. Ko je mogao potkraj 80-tih godina. pa da ga neko metne na tako visoku poziciju u hijerarhiji komunisti~kog re`ima. provincijalac iz predgra|a. Milo{evi}ev muslimanski velikosrbin Po{to se ustanovilo da nije glup kao {to izgleda odre|en mu je VES da bude telal komunisti~kog re`ima. a zemlja {uti. iz sela Plane. Bakir Alispahi} i drugi. u vi{e navrata boravio me|u borcima 7. i utopili je u Veliku Srbiju. a imali su i to ru`no dijete koje je pubertet provelo anal-iziraju}i kravu. Avdi}eva komunisti~ka karijera je bljesnula u vrijeme ekspanzije nacisti~kog re`ima Slobodana Milo{evi}a. u vrijeme Gazimestana i nosanja Lazarevih jaja po Jugoslaviji. Da se ovaj period Avdi}eve biografije nekim ~udom dogodio 20 godina prije. nadgledaju}i kako traje {erijatizacija ARBiH. kojom je delegitimiziran patriotski front borbe za RBiH. seksualno frustriran. kao {to su RTVBG i Tanjug oblikovali mi{ljenje javnosti u SFRJ. one iste koju ve} mjesecima na stranicama Slobine Bosne proganja za tzv. imali su ba{~u. medijska poluga vlasti. zavr{io u ideolo{kim i privatnim {lajbucima? Zaboravlja da je po nalogu KOS-a. Znano je da je KOS u Bosni (p)ostavio svoje robote. ve}i KOS-ovac od Du{ka Zgonjanina. nego o utreniranom re`imskom egzekutoru. blizina sarajevskog asfalta u njima je stvarala tremu. Senad Avdi} je tada bio kadrovik Slobodana Milo{evi}a. Senad Avdi} bi podjednako trebao proganjati i sam sebe. No. a u organizaciji SDA. On je dio tog tima koji je tajnim kanalima podstrekavao dolazak 104 Dnevnik revolucije . ~ija felinijevska pojavnost prije kazuje o pijanduri iz Mjesne zajednice [iz Selo. Lagumd`ijin {ef AID-a. Zaboravlja pola miliona maraka koje je SDA ulo`ila u projekat SB. kako bi u kordinaciji sa s&h agresijom ovdje instalirali {erijatsku glupost. Jo{ godinama }e ostati nerazja{njenja uloga KOS-ovaca sa muslimanskim imenima u razgradnji patriotskog fronta i islamizaciji Armije RBiH. Legenda ka`e da su agenti KOS-a uskliknuli Eureka! kad su prona{li ne{to {to li~i i na tuku i na ~ovjeka. me|u kojima su i oni koji su regrutirani u fo~anskom zatvoru. MUPRBiH.

pa ga se mo`e derati k’o staru krpu. Jedino je pitanje da li su sva trojica Senadovih {efova dio istog tala. `igo{u}i sve one koji su ukazivali da Petri~ betonira rezultate genocida. valjda misle}i da smo trebali ~ekati da nas ~etnici i usta{e pokolju. Oni su dosadni kao ~asovi marksizma i bljutavi kao ostaci komunizma. milicioner. ustavne promjene. gra|anski rat. kao o najve}im zlo~incima. jer se nakon toliko promijenjenih dresova na istom zadatku vi{e nikome ne mo`e prodati kao novinar. oti}i }e i oni. afirmirao je srpske zlo~ince. i za film. on svjedo~i o mogu}nosti nemogu}eg – da se jedna moralna hulja. moralno i eti~ko dru{tvo. za binladenizaciju boraca ARBiH. pakistanski kredit. pravdaju}i to prodorom SB na tr`i{te RS. nije on kriv {to na{e dru{tvo nema kriti~nu masu slobodnih i odva`nih ljudi koji bi takve pojave za{u{kali na smetlji{tu komunisti~ke pro{losti. kao agent zlo~ina~kih i totalitarnih re`ima. s tim {to je Alija potro{en. Milicajac na novinarskom zadatku Fenomen Senada Avdi}a bi trebalo izu~avati kao primjer komunisti~kog i policijskog novinarstva u postkomunisti~kim dru{tvima. za proganjanje svakoga ko bi Bosni mogao vratiti `ivot. SenAID je u uvodniku napisao da se Petri~. al`irske grupe. jednostavno. i za Top listu nadrealista. u ~ijoj se slabosti de{avaju razna ~uda. na `alost. prodati pod markicom novog proizvoda. patriotizma. On je. i obratno. Pa Senad Avdi} je slu`io Slobodanu Milo{evi}u kao {to je slu`io i Aliji Izetbegovi}u. suprugu kolja~kog pseta Arkana. I on bi da danas drugima presu|uje za zlo u kome je i sam u~estvovao. ali im je demokratski potencijal ostao isti. i masno ga naplatili. susreo sa balkanskim primitivcima. Senad Avdi} je nadrastao svoj bijedni policijski `ivot. Ovi staljinosaurusi se daju ukloniti tek ako ih se tretira kako i zaslu`uju – kao dio ove kvislin{ke vlasti. Fenomen SenAIDov je podatan i za satiru po istinitom doga|aju. iz broja u broj veli~a Ljubi{u Markovi}a. na zadatku medijskog egzekutora. pa se za~as od `rtve postaje krvnik. kojemu je bo{nja~ki mazohizam toliko inspirativan Dnevnik revolucije 105 . poput Mauzera. O tome svjedo~i amaba{ svaki broj Slobine Bosne. ali jeste na strani KOS-ovskog projekta preoblikovanja agresije na RBiH u tzv. kao igra~ baja iz SDA?! To {to ~ini Senad Avdi} sa proganjanjem funkcionera biv{e vlasti isto je kao kad bi se sad pojavio Radovan Karad`i} da osudi Ratka Mladi}a za pokolj u Srebrenici. eto. On je. sjetimo se da su veli~ali tzv. jednostavno. Sjetimo se da su ovi ugurzusi izdali specijalni broj. kao {to su: tzv. Poseban koncentrat ove pojave je u Bosni.mud`ahedina u BiH i satanizaciju bh. prvog u sarajevskih Bo{njaka. po ko zna koji put. No. ali je Senad Avdi} toliko zaglibio u oralno opslu`ivanje SDP-Alijanse da je nemogu}a njegova transformacija. Jadni Lagumd`ija ne zna da bi ga od travestitskog Senada ~ekala Alijina sudbina. Pogorelica. preoblikuje prema potrebama svake vlasti koja ga ustoli~uje kao bitnog. posve}en divlja~koj ekstradiciji tzv. a istovremeno je u zvijezde kovao ~etniku{u Cecu Ra`njatovi}. a Aliji je slu`io kao {to danas slu`i Zlatku Lagumd`iji. objavio je na desetine tekstova u mud`ahedinima. samim tim {to nam se ne}e mo}i jo{ jednom. Po{to Bosna ne postoji kao samoodr`ivo. Njegove travestije su do`ivjele kriti~nu ta~ku. Kad ode vlast. postoji Senad Avdi} kao vertikala na{e pismenosti i mislenosti. al`irska grupa. Senad Avdi} bi morao biti golem ma|ioni~ar pa da nakon kraha kriminalnog SDP-a ostane `iv. upravo proganja na{e ljude koji su kr{ili embargo na uvoz oru`ja. To ne zna~i da u agresiju Senada Avdi}a i Slobine Bosne na na{u zemlju treba blehnuti kao u silu koja se ne da zaustaviti. u kojoj se ve} mjesecima vodi kampanja za satanizaciju na{e domovine. ustavne promjene i betoniranje genocidnog entiteta. – pa vidjeti na ~ijoj je strani bila Slobina Bosna. isto {to i Lagumd`ija – staljinisti~ka i izdajni~ka vlast u ~ijoj je imanenciji da zavr{i u klozetskoj {olji. Na strani istine nije. Dovoljno je samo prisjetiti se klju~nih tema u posljednjih godinu dana. Dru{tva jesu promijenila krpice. itd.

55.da svako malo iz {ege Sarajevu opali {amar~inu. 26. On je agresor na na{u zemlju. u korelaciji sa probu|enim komunisti~kim akrepima u doskora ~asnom Oslobo|enju. Zasad jedino treba pamtiti. ~iji su nosioci Senad Avdi} i Bakir Had`iomerovi} zv. Br.000 na{ih ubijenih `ivota pogani optu`bama za terorizam. 106 Dnevnik revolucije . Bezistan~e. samim tim {to kroz stotine tekstova abolira i legalizira zlo~ine Radovana Karad`i}a. ba{ kao {to civilizacija pamti i u karantinu ~uva iskustva komunisti~kog zla. a 200. Oni su moralna i patriotska kuga koju treba uo~iti i zato~iti u karantin povijesnih iskustava. VI 2002. Oni su Ravna gora u pam}enju Bosne. bilje`iti i kao muzejsku vrijednost ~uvati zla koja na{oj zemlji nanosi policijski projekat Slobine Bosne. kakva je ona sa brisanjem stolje}ima starih toponima na{eg glavnog grada… Lista medijskih i patriotskih zlo~ina koje je po~inio Senad Avdi} u okviru policijskog projekta Slobina Bosna – nepregledna je.

a da su sve ovozemaljske zavrzlame podlo`ne dijalogu. toliko je krkanska pronevjera povjerenja koje je dato SDP-u. na nekriti~kom talasu ru{enja Dnevnik revolucije 107 . Oni ne mogu razumjeti da je samo Bogu dopu{ten monolog. onda je do tog cilja mogu}e dobaciti samo obra~unom sa bolesnim SDP-om. Bi}e da su oni {to su gurali SDP ishaulcinirali ono ~ega nema. Rije~ je crvenim nostalgi~arima. Jedna ogromna revolucionarna energija. Mediji. preostaje samo jedno ishodi{te: SDP mora izgubiti izbore! I to zahvaljuju}i svojim ~lanovima i fanovima koji }e razumjeti da odbijanjem da glasaju za svoju oboljelu stranku poma`u njenom ozdravljenju. zalizanu gelom. prodaje i satanizira Bosnu i Bo{njake. nekriti~ka podr{ka SDP-u. ma kakav da je. poku{ao je Nijaz Durakovi}. poput Svevi{njeg. koja je stekla mo} da druge glave odvr}e i zavr}e k’o {arafe. promjeni. krcata patriotizmom. Jo{ jedna uboga sorta ne mo`e razumjeti da je odro|eni SDP {tetan i za ideju SDP-a i za opstanak Bosne. ako nam treba zdrav SDP. tobejarabi. svi oni su puhali u jedra promjenama koje bi zna~ile ustoli~enje po{tene i patriotske vlasti. ~iji se to~kovi odmotavaju na selekciji negativnosti. kritici. neovisni intelektualci. jer su unutarstrana~ki mehanizmi kontrole upetljani u mre`u bolesti. stvarnost. Da li je za SDP.Dnevnik revolucije Glasanje za poraz SDP je imao zavidan broj glava. korisnije da SDP izgubi ili pobjedi na oktobarskim izborima? Odgovor je jasan svima izuzev SDP-ovcima koji su do grla u kriminalu i izdaji Bosne. Nevjerovatna je razlika izme|u biserne ~istote te energije koja je SDP dovela na vlast. Mentalni sklop ovih fanova druga Staljina montiran je u vremenima kada je partija bila najpametnija. svi su gledali u svoju guzicu. za svrgavanjem nacionalisti~kih ubleha. ali im je debilna ta bezrezervna. i za Bosnu. Kao {to su nacionalisti~ke stranke do{le na vlast bez ikakve logi~ke potrebe. stavila se u slu`bu SDP-a. Po{to do obra~una ne mo`e do}i unutar SDP-a. a ne da plja~ka. ~ija je bol za sretnim vremenima socijalizma opravdiva. Dakle. Living in Gold Hemoroides U dimenziji u kojoj su se kosmi~kim ritmom sklopile kockice za pobjedu SDP-a na pro{lim izborima. Svako slijepo vjerovanje u sukobu je sa mehanizmom evolucije. a treba nam. ali se sveo na jednu. `eljom za promjenama. i profiterske kanalizacije koja je izbila na povr{inu ~im je SDP zasjeo na vlast. kako bi se svijet u~inio boljim. a da je SDP iznutra ve} bio toliko truho da ne razumije da je na vlast metnut da slu`i. ali ga niko nije podr`ao. Da li su sve te glave mogle razglaviti tu jednu? Eto. Ni u najru`nijem snu nije se moglo o~ekivati da }e kriminalna vladavina SDA ostati kao uzorit primjer u odnosu na moralnu i patriotsku provaliju u koju je SDP survao bh. nevladine organizacije. i koji bi u slu~aju poraza morali hodati tre}om stranom ulice.

Vrhunac odanosti ideji SDP-a danas je borba za izborni poraz SDP-a. Alijine slike s Bin Ladenom. For pigs. i da je njena ~ast uprljana kroz talove sa mafijom iz SDA. Kao ni Bog. koju su moralno i materijalno. Jer. svi su gledali u svoju guzicu. dru{tvo jednog lica nu`no stvara ambijent demokratske retardiranosti. izdaje. u`ivati u blagodeti hemoroida. k’o Nijaz. SDP nije ni~im uslovljen da ispo{tuje ukazano povjerenje. osu|ena na propast. policijske dr`ave. tako i o{’lo – ka`e narod. antifa{izma. Da li su sve te glave mogle razglaviti tu jednu? Eto. bez stida od pristrasnosti. To mafija{ko jedinstvo u ideolo{kim razlikama nije moglo biti zasnovano ni na ~emu drugom osim na kontinuitetu plja~ke naroda. Svaka stranka koja je bazirana na liderstvu. Kako do{lo. bolje je stanovati u Lagumd`ijinoj guzici.. blokira mogu}nost selekcije gluposti i sankcije za odgovornosti. prema kojoj ne treba imati milosti. u rasponu od okretanja krmadi u bo{nja~kim selima u prolje}e 2000. oru`ja za Izrael. against sellam Bilo kako bilo pred nama je. Dugoro~no. samim tim {to nemaju alternativu. Zastupati glupost da ma koja vlast nema alternativu samo je dno pameti. patriotizma. Ispostavilo se da su se neovisni intelektualci i mediji. SDP je imao zavidan broj glava. tim prije {to je izrasla na zdravom patriotskom i demokratskom tkivu. Njima je vlast do{la ‘nako. ta orgomna podr{ka. stvorila je od SDP-a demokratskog truta. SDP je tako ostao u uvjerenju da su bolesti korupcije. demokratskih promjena. {to se vidi kroz za{titu kadrova SDA koji su do grla u govnima organiziranog kriminala.komunizma. A brate lijepi. ovaj u BiH dominantan koncept funkcioniranja politi~kih partija tako|e je suprotstavljen pravilu evolucije. zalizanu gelom. Ovdje dolazimo i do nu`nog pitanja unutarnjeg funkcioniranja stranke. blagodeti. to je samo ambala`a iz koje je prognan duh socijaldemokratije. al`irske grupe. u nama je. jer majmun vazda ostaje majmun. tako je i SDP guran vi{e zbog `elje da se kazni ulitana vlast.. VII 2002. gurali OHR i OSCE. 10. Neokaljani ~lanovi SDP-a nemaju nikakvog razloga da glasaju za ne{to {to vi{e ne postoji. ali se sveo na jednu. a ne na liderstvima – bolesna je. Ako je otac Nijaz tako okrutno ka`njen zbog slobode govora. S druge strane. Poseban fenomen u SDP-ovoj vladavini zla jeste hitro uvezivanje sa mafijom iz prethodne vlasti. 56. nego zbog samog SDP-a. koji su ~inili infarstrukturu tzv. a pogotovo intelektualizma. poku{ao je Nijaz Durakovi}. preko bezbroj kriminala u kojima su brke omastili SDP-ovi gulanferi. a {to se mo`e opet roditi tek ako SDP popije poraz za otre`njenje i transformaciju. drugi bi bili zbrisani s crvene karte. itd. itd. koja je stekla mo} da druge glave odvr}e i zavr}e k’o {arafe. nego ostati siro~e. jedna gadna bolest. o~as obikli na parajli ovisnost pod skutima vlasti. Krug 99 je jo{ u startu promovirao da SDP-Alijansa nema alternativu. ali ga niko nije podr`ao. ukidanja selama u Maglaju. Ali i kroz politi~ku trgovinu sa razarateljima BiH. zatvara dijalog. Br. Kampanja koja slijedi bi}e povod da se sa~ini hronika zla vladavine SDP-a. To vi{e nije SDP. pa do antibo{nja~kog stampeda u slu~ajevima tzv. tobestakvirullah. Ta prestra{ena {utnja bila je prvi znak da je SDP okupiran autokratskom logikom. Pogorelice. zapravo. istine i svega onoga {to smo podrazumijevali pod ~asnim imenom SDP-a. pravde. Ovaj tekst je ponajvi{e upu}en SDP-ovcima koji bi trebali razabrati da je njihova stranka okupirana iznutra. 108 Dnevnik revolucije .

juli (odlomak) Na{ih pet minuta je trajalo sedam godina. Sad je vrag do{ao po svoje. Zalud bol. podrivanje demokratskih promjena. i sa zemljom. ali danas s bitnom razlikom.SREBRENICA (1995. kako bi mogao funkcionirati. UN su tri i po godine dr`ale embargo na oru`je bosanskoj Vladi.) Kad zaboravi{ 11. Na sedmu godi{njicu Srebrenice napu{taju nas UN i SAD. {to je suprotno Povelji UN-a. Ni Svijet. Ostajemo u Republici Srpskoj. primitivan. Vra}aju se i `rtve. u~enje na gre{kama. Zalud desetine hiljada ubijenih. – 2002. i da kao takav ne mo`e biti dobrohotan nosilac na{e sudbine. a na nama je da li }emo s kamatama u~iti pravila opstanka. Zlo~inci se vazda vra}aju na mjesto zlo~ina. ako nisu upamtile {ta im se i za{to dogodilo. UN su sudjelovale u zlo~inu nad Srebrenicom. Kofi Anan je ~ak dobio Nobelovu nagradu za mir. Dnevnik revolucije 109 . Svjetska hipokrizija. da nam opet naplati {kolarinu. ne uklapaju se u pravila univerzuma. Sve {to je bo`ijom rukom stvoreno ima jasna pravila opstanka. silovanih. pomirenja i povjerenja. ako se prethodnih godina 11. naivno vjeruju}i da je budu}nost u zaboravu. ovisimo od toga koliko umijemo pamtiti guje koje su nas izjedale. U protivnom. mi. Pred nama je Srebrenica. uz najavu povla~enja ameri~kog vojnog i mirotvornog prisustva u BiH. Tako je i sa narodom. multietni~ke paradigme. obogaljenih. Ni{ta nismo nau~ili. sti`u opomene. U dane koji zovu na pam}enje `rtava najve}eg masovnog masakra nakon Drugog svjetskog rata. prelila se u druge dijelove Svijeta i uzdrmala novi svjetski poredak. pa kazne. i {to ima konkretno zna~enje sau~esni{tva UN u genocidu i razaranju bh. a da za to nije procesuiran ni jedan od njihovih predstavnika. Ljudski `ivot tra`i iskustvo. Dato nam je sedam godina kakvog-takvog mira da poku{amo politi~kim sredstvima stvoriti sigurnost za Bosnu i sebe. kao i prethodnih godina. pa i kalendarski. istine. ili }emo skon~avati u ambijentu nestanka. uklapanje u okolinu. Nismo ni{ta u~inili. bahat. ni Bosna. nama se predskazuje ono {to smo jo{ u Dejtonu morali znati – da je Svijet gubav. Ovo nalikuje na kaznu. Samo se Bo`ijom voljom mogla susresti godi{njica srebreni~ke tragedije sa danima u koje se iz BiH povla~i Misija UN-a. Jer smo napustili sve na{e Srebrenice. e danas je taj fukarluk do{ao do kriti~ne ta~ke: nema vi{e. Sedam godina je ba~eno ni u {ta. ni{ta upamtili. a negdje antiterorizam. Ra~uni za po~injeno zlo uvijek sti`u s kamatama. Vrijeme je da razumijemo da se na{ usud nije pomakao dalje od Srebrenice. Za{to? *** Sudbinska sigurnost Bosne i Bosanaca nije se pomjerila s mrtve ta~ke u odnosu na vrijeme pred agresiju na RBiH. juli mogao prezirati kao seljakluk. [irom Svijeta su izbijala krizna `ari{ta ~iji se faktor nasilja ugledao na krhkost me|unarodnih principa smrvljenih u Bosni. po kojoj je zlo~in negdje zlo~in. ni Bo{njaci. krvolo~an. Mi smo opet telad. raseljenih. kao i svako ljudsko bi}e. iako je o~ita njegova odgovornost za Srebrenicu.

tersimo. {to su kupljeni k’o zadnje prostitutke. Oni su bili du`ni organizirati akademsku pamet u dijalog. stanje je ostalo po mjeri dogovora iz Kara|or|eva. koincidencije. kako se Bo{njaci ne bi doveli u poziciju da ih se Srebrenica ti~e koliko i avionska nesre}a u Banglade{u. recimo. po{to smo se kurvali u raznim pozama. i da bu~no tra`imo bosansku Bosnu. *** Zato nas evo iznenada pred vratima svoje tragi~ne pri~e. ovdje bi dobro do{ao jo{ jedan 110 Dnevnik revolucije . Ovog ~asa vi{e nismo bitni. Po{to su ve} dotad Karad`i} i Mladi} promovirani kao zlo~inci. mi smo krenuli po Svijetu da se izvinjavamo zato {to smo bili ubijani. ali Bo{njaci imaju ljude koji razumiju sve o ~emu govorimo. dogovoreno da ~etnici osvoje Srebrenicu. na u`arenu ringlu. ni izme|u redova. koja je bila izvr{ni producent ove trgovine sa neplaniranim posljedicama. upravo na tome {to su mu svi. zato {to sa papirom na kome pi{e da su doktori. nisu u na{im `ivotima sporni nosioci zla. zanovjetamo. Ignorirati to isku{enje. od bola. Malo koji civiliziran narod ne bi uo~io svoju {ansu. poku{avali pobje}i od `rtava. nevjerovatnosti. a poglavito francuska Vlada. stabilnost Balkana. Umjesto da smo razumjeli da nam je dejtonski mir dat da ucjenjujemo. Njihov intelektualizam ni~em ne vrijedi. i na na{u demokratsku i civilizacijsku volju. a ljude puste prema Tuzli. Mogli smo se do mile volje pozivati na Srebrenicu i obavezivati kojekakve Petri~e na {utnju. Malo bi se koji magarac dvaput opekao. ostajemo sa podijeljenom Evropom koja }e preko na{ih grobova mjeriti svoje jal srpske.U tom pravilniku zlo~ina i kazne lak{e }emo razumjeti sami sebe. Za{to oni {ute? Zato. zna~i dovesti se u poziciju da ti se do u nedogled ponavlja isti sudbinski obrazac. Po{to nismo ni{ta tra`ili. Brojni dokazi. jal hrvatske interese. Evropa }e stabilnost BiH graditi na titranju Republici Srpskoj. Da nau~imo. *** Danas je valjda i pticama pod d`amijskim krovovima jasno da je dr`avno rukovodstvo RBiH trampilo Srebrenicu za obru~ oko Sarajeva. date drugima na punomo}. upravo na godi{njicu Srebrenice. u kojima smo. oni su iskoristili lakovjernost bo{nja~kih debila i masovnim likvidacijama ih uvukli u sau~esni{tvo u zlo~inima. burazeru. povla~e se UN. Dakle. ne bi li mo`ebit shvatili kako se od svoje sudbine. odrediti strategiju. od nedoraslosti. nas je odsustvo unutarnjeg morala. i pred Bogom i pred Svijetom – du`ni. Bilo je. zato {to su stra{ljivi k’o {umski ze~evi. slu{aju}i i slave}i Cecu Ra`njatovi}. Amerika se povla~i. titula{i – bo{nja~ki narod mo`e obrisat dupe. svjedo~e da je rukovodstvo SDA do grla uronjeno u trgovinu koja je izmakla kontroli. profesori. Bosanske `rtve su pre`ivjele Bosance obavezivale na misiju. nikud ne mo`e pobje}i. (…) Ta sila univerzuma koja nam vazda potura kontrolne iz sudbinske matematike posebno je osjetljiva na one koji su pred isku{enjem da se odupru zlu. oni su svakako jaha~i apokalipse. recimo. vratilo pred novo suo~enje sa bolom. Umjesto da narednih stolje}a svakog jutra svima nabijamo na nos to {to su nas izlo`ili genocidu. [to se njih ti~e. u interesu stabilnog mira. sporni smo mi koji smo imali obavezu da ne{to u~inimo sa krvavim iskustvom. navodno. ustavnog ukidanja genocidnih rezultata kojima se podriva. Na{ih pet minuta trajalo je sedam godina. jer ova zemlja od tih slova nema nikakve koristi. prepoznati udare i odrediti odbrane. (…) Temeljni krivac za procese bo{nja~kog poganjenja bo{nja~ke `rtve jeste bo{nja~ka inteligencija! Narod ne mora znati ~itati ni redove. Na isti na~in su u zlo~in uvu~eni i me|unarodni faktori.

onda je uistinu isprazno 11. ne treba prisje}ati u formalnom zna~enju. Mi moramo biti Srebrenica. Ne zbog rata. ^injenica je da danas i vojno i mentalno li~imo na istopljene ~varke u crijevima Predraga Gojkovi}a Cuneta. 56. Da bismo opstali. Onoliko koliko smo spremni da se odbranimo. jula samo se pomoliti za du{e ubijenih. humanitarnoj pomo}i bogatili upravo oni koji preziru i ignoriraju srebreni~ku golgotu. Iskustvo nas u~i da se mir za~as mo`e okrenuti u rat.rat. jer je to odve} degutantno u odnosu na sve {to bi Srebrenica u na{im `ivotima morala biti. Jer ako svoje opoganjene du{e ne o~istimo su{tinom Srebrenice. njenim zna~ajem za na{u sve neizvjesniju budu}nost – ne}e nam biti spasa. i to nikad ne treba zaboraviti. VII 2002. Dnevnik revolucije 111 . Br. toliko }e biti manje {anse da nas se opet napadne. *** Srebreni~ke tragedije se. a {ta nam danas Srebrenica nije. Kad znamo da je od Srebrenice napravljen ogavan biznis. 10. Da nas se kona~no kutari{u. da kona~no nestane bo{nja~kog problema sa krsta{kog lica Evrope. mi moramo postati ono {to higijena prirodnih zakona od nas tra`i. stoga. da su se na tzv. da nam se Srebrenica vi{e nikad ne bi dogodila. ve} zbog mira. Treba govoriti! O tome {ta nam mora biti Srebrenica. jer je priroda ure|ena tako da slabi bivaju magnet za agresivne.

Remetinac su Bosanci. i nestanka. Vidjeli smo 112 Dnevnik revolucije . Te la`i su nas sa pijedestala planetarne `rtve survale u brlog zla. islamski teroristi ne `ive ba{ u afri~kim i azijskim pe}inama. na temeljima dinamita iz Kara|or|eva. Kad razumijemo imperijalisti~ku mo} klevete. a da }e svesrpski gubitak biti kompenziran pripajanjem genocidnog entiteta Srbiji? U svjetskom medijskom prostoru Bosna je oslovljena kao baza tzv. a strah sasijeca noge svakom poku{aju da se ru{e rezultati agresije. pa nam ipak niko nije htio pomo}i. ve} ih ima i na asfaltu. poglavito Bo{njaci. Bez serijske proizvodnje tzv. Prva je u saznanju da tzv. Pa. u svijetu smo imali ~ist obraz. ili uhapsite sebe!!! Zasad je jedini terorizam u ovoj zemlji to isprazno. ali mirnim putem. pa se zbog novog klanja na{ih vratova pogotovo sad niko ne bi ni po~e{ao. islamskih terorista. Ovako }e nestati. grunula agresija. Ubrizgavanjem straha. bez krvi. septembra ~ovje~anstvo skon~ava na produkciji la`i. mogli bi se organizirano suprotstaviti tom o~itom sudjelovanju UN-a i Evrope u betoniranju rezultata genocidne agresije. pa bi nam i eventualna ratna sudbina bila afganistanska. iza kojih i sada stoje jedini istinski teroristi u BiH: ~etnici i usta{e. Sandokan Analizom medijskog tretmana svih dosada{njih izmi{ljenih slu~ajeva. Eto. islamski teroristi htjeli likvidirati jal Mesi}a. i njenih po{tenih ljudi. Implementiranjem svijesti da bi ih svaki nesmotren pokret mogao ko{tati novog genocida. la`no. Opasna je koli~ina ljage ba~ena na bosansko pravo na `ivot. Ako je svjetski plan da se stabilnost BiH gradi eliminacijom bo{nja~kog faktora. Koga je uop}e briga za istinu! Od 11. izmi{ljeno je i da su tzv. dalo bi se ustanoviti da su te halabuke same sebi cilj. zubli Vatikana. onda je jasno ko ovdje smeta. binladenovski je. one stvaraju ambijent straha. dokle?! Ho}e li kona~no neko snositi odgovornost za te dimne bombe? Ili uhapsite te teroriste. mi smo oni {to ugro`avaju svjetski mir. pa do ove posljednje gu`ve. Kako ih preventivno zaustaviti? Sataniziranjem. ve} do glave na ramenima. Niti bi projekat iz Kara|or|eva ugledao debelu {ansu za svoj hitri zavr{etak. Danas nam je obraz oklevetan. ne}e nam biti ni do kakavih redefinicija Dejtona.Dnevnik revolucije Magare}e godine Ho}e li se bosanski mrtvac probuditi kad sazna da }e Kosovo gruntovati Albanci. od Alijine slike sa Bin Ladenom. Druga je u suzbijanju bosanskog demokratskog otpora uni{tenju BiH. I. koji bi nakon sedam godina dejtonskog drkanja mogli izgubiti strpljenje. Sataniziranje Bo{njaka nosi dvostruku korist za zapadnu politiku. U svijesti primitivnog javnog mnijenja. za taj jebeni terorizam! Xallabucka near Wathickan. majku mu. islamskog terorizma. Kada je 1992. tj. jal Ko{tunicu. nikom ni{ta. kurvanjsko optu`ivanje ove napa}ene zemlje. preko Pogorelice. A za{to i ne bi bile? Halabuke proizvode sliku o teroristi~koj Bosni. holivudski spektakl ne bi imao pogonsko gorivo.

nad nama se nadvija mrk oblak kona~nog (samo)uni{tenja. a svesrpski gubitak }e biti kompenziran pripajanjem Republike Srpske Srbiji. Ni{ta. nek’ du{mani pocrkaju. k’o koko{ije u Agrokomercu. Tako je. Br. Napad na Ameriku samo je poslu`io da bosanski kudret-sahat br`e od{ljaka. pa su skon~ali u rijetkim historijskim spisima. Uskoro }emo se suo~iti sa zapadnom inicijativom da se balkanskim granicama dadne kona~ni karakter. Na{a je mlitavost uzrok svih na{ih nevolja. mi }emo naviti narodnu muziku i re}i: Jebe se Bege. Pa u vra`iju mater! Kakve to veze s pame}u ima! Ima. Otud poku{aj da spasemo makar ne{to od svoje ljudske ~asti. a siroma{ni strahom da bi mogli postati roba. ljudski `ivot ne vrijedi gotovo ni{ta. jer se sve da preoblikovati. oni su. jal Mesi}a. 24. kad smo ve} spomenuli tu halabuku oko atentata na jal Ko{tunicu. Jakako. a moral skon~ava u strahu da ne bude otkriven. iako smo stjerani u tri indijanska geta. cilj je umrtviti bosanski patriotski faktor do mjere da nije u stanju pru`iti nikakav otpor zvani~nom konstatiranju bosanske smrti. U su{tini. Onima {to nam kroje the end bezbeli li~imo na neizlje~ive du{evne bolesnike. zahvaljuju}i ucijenjenoj bo{nja~koj politici. manje je bitno u odnosu na historijski i nau~ni kontekst. Hroni~no naivno vjerujemo i u potpise sa tzv. ilustrativno je citirati jedan dr`avotvorni policijski medij koji je o ovome izvijestio sljede}e: Pretpostavke SFOR-a da se planiraju atentati na strane zvani~nike su vjerovatno istinite jer gdje ima puno oru`ja a malo novca. Bo{nja~ki mudraci }e u tome prona}i vezu sa miroljubivim bogumilima. Dnevnik revolucije 113 . mi smo mrtvi. Na prste jedne ruke se mogu nabrati ljudi koji su digli svoj glas protiv nove 1948. a on }e i dalje mrdati u{ima. Za{to? Zato {to magarca mo`e{ optu`iti za terorizam. Eto. Weressya goes to the xawa Kao {to smo ranije govorili. te{ko se miriti sa debilstvom u svojoj avliji. Kosovo }e gruntovati Albanci. VII 2002. a od veresije }e nastati hava. bogati su zara`eni prodajom Bosne. tandem. i optu`en za terorizam. Sarajevskog samita. bre. Dok bh.posljednjih mjeseci kako lete bo{nja~ke glave. Tako }emo i mi ipak u}i u historiju. od gotovine napravljena veresija. jer i njih je handrio ko je stig’o. ja{ta neg’ ima. [ta nam god u~ini{. 57. Yebbe se Bege Dok se samozadovoljavamo budala{tinom da nas ni deset genocida nije moglo uni{titi. Novina bi bila tijesna da se odgovori na sve opasne gluposti kojima nas tetoviraju. Vlada ugursuzluk. Oko nas je hi~me stra{nih la`i na koje bi trebalo reagirati. srpska diplomatija veoma uspje{no okuplja centre mo}i oko ideje zamjene Kosova za RS. a na Zapadu vrvi od diplomatskih aktivnosti da se otvori pitanje balkanskih granica. [ta zna~e sarajevski potpisi o po{tivanju granica? Isto {to je zna~ilo i me|unarodno priznanje RBiH. ako nema otpora. To {to nas ne}e biti. Makar da ka`emo da razumijemo {ta nam se doga|a. uzinad. Korupcija i prostitucija caruju bosanskim dru{tvom. diplomatija na ~elu sa Zlatkom Lagumd`ijom po svijetu izmi{lja terorizam u BiH.

histeri~ne. konformisti~ka. Metilj. a koje danas koriste borci protiv terorizma. u kome ima ona grozomorna slika mu~enja Jevreja u autobusu. Izme|u kabadahija i `rtava stoje amorfne intelektualne jadinke. Berija. a{i}are patolo{kih likova. ali nikome nije naumpalo da digne svoj glas u odbranu humaniteta njema~ke nacije. i likova koji danas ~ine Slobinu Bosnu. Nenormalna vremena takve ublehe izbacuju u prvi plan. na jednom mjestu. i `igo{e ih munjevitom zvijezdom. Semanti~ko jedinstvo zloduha i nakaze tamo je dovedeno do savr{enstva. uo~it }ete nevjerovatnu sli~nost izme|u filmskih kolja~a. iz `ivota. a amid`i} mu Edin Avdi} da glumi glavni lik u trilerima Som 1. Pogotovo ako iza te navale seljakluka stoji policijska dr`ava. iz `ivota. rugoba i smradova. Te{ko da igdje u BiH. a duhovni `ivot bi imali po parkovima. Egzekutori izgledaju ba{ onako kako ih mali Perica zami{lja. odnosno na pasivnom stanju `rtve prema agresiji. daleko od Dra`ine Crne ruke. Srbi su klali. kakav je slu~aj sa munjevitim spojevima Slobine Bosne. danas Gradimir Gojer. kao eminencija ove zahodske duhovnosti. Metodologija fa{izma se zasniva na ra~unici da je intelektualna masa isuvi{e letargi~na. sutra… Papci. ima toliko nakaznih pojava. kao pod krovom redakcije Slobine Bosne.2. tj. da bi branila op}e vrijednosti. gdje Slobina Bosna. buljave. skidaju}i ga}e i stra{e}i djevojke. samosvoja. u Slobinoj Bosni. poput nacisti~kih egzekutora. Otud nije nimalo slu~ajno {to se umjetni~ka vizija Zafranovi}evog filma ovaplo}uje u bosanskoj stvarnosti. koji }e prona}i sebe u proganjanju zdravih }elija dru{tva. poput nacisti~kih egzekutora. kao centri{tu policijske govnare. Koncetrancija nakaznih likova Kad pogledate Zafranovi}ev film Okupacija u 26 slika. Karad`i} i njima sli~ni. Oni su manijakalni tipovi koji bi u normalnom vaktu ostali na marginama stvarnosti.Slobina Bosna na policijskom zadatku proganjanja bh. Zafranovi} je i{ao prostom logikom: face koje su do~ekale svojih pet minuta da svekolike frustracije izdignu na pijedestal patriotizma moraju biti nakazne. Sli~no je danas u Americi. intelektualaca Pisoarisanje bosanske pismenosti Policijske nakaze iz Slobine Bosne. Tako je danas u na{oj zemlji. i `igo{u ih re`imskim pe~atom ljage. To su uglavnom bili srpski pisci u egzilu. mogao bi glumiti svoje 114 Dnevnik revolucije . palili. izva~e ljude iz stroja. koje iz straha da ne postanu `rtve nemaju volju da bilo {ta {tite. silovali. Ju~er Marko Ve{ovi}. Primitivizam i agresivnost se isplate. Milioni Jevreja su u Hitlerovoj Njema~koj ugu{eni u gasnim komorama. izva~i ljude iz stroja. seljoberi iz Slobine Bosne u svojoj pi{ala~koj misiji imaju iste metode djelovanja koje su koristili Gebels.3. ali je tek nekoliko srpskih imena ustalo da brani ~ast srpstva. Dramatur{ki obrazac fa{izma funkcionira na aktivnoj relaciji od primitivaca prema `rtvi. jer je bolesnom re`imu potreban bolestan sluga. U normalnim vremenima Senad Avdi} bi imao perspektivu da glumi tuku u crtanim filmovima. jer im nema ko stati u kraj.

Pismeni su isprepadani. 57. pro{lost vagati po tome koliko su te proganjali policajci u liku tuke. Gradimir Gojer zaslu`uje odbranu. opere kod Stjepana Kosa~e u Mostaru. izgubili smo zemlju. kad zna da }e u toj odbrani ostati sam. Ako izgubimo te ljude. patolo{koj harangi. tvrde}i da je to marketing SDA. Fa{izam se zaustavlja na tu|im. Podgoricu. operu. Var{avu. Bilo bi sevap prema historijskoj nauci sakupiti nekako njihove slike i poredati ih na plakat. O~ito je da u bosanskom dru{tvu nema snage za suprotstavljanje ovom medijskom fa{izmu.000 tekstova na stranicama kulture. Split. ostao na vjetrometini patolo{ke gadosti. A po{to smo dru{tvo u kome caruju debilne sujete. Bitolu…. Na{ veliki pjesnik je. I. preko 30 godina tragovlja u kulturi na{e zemlje. Jer mi smo glavne `rtve harange na ljude po kojima se prepoznajemo. na ~ast. pa }e vam re}i ko je Gradimir Gojer. O~ito da je rije~ o totalnoj budali koju ne treba uzimati za ozbiljno. jer je manje konkurencije. ^ak {ta vi{e. Za{to bi neko ustao da brani nekoga. Br. Taj bezveznjakovi} je svojedobno na isti na~in oljagao Marka Ve{ovi}a. Njih brani njihovo djelo. uprkos brojnim hvalospjevnim stranim kritikama. Ljubljanu. 24. Oti|ite u Beograd. Vratimo se Gojeru. prije dva broja Slobina je Bosna. Zbog ovih ljudi Bosna ima smisla. a ne na svojim vratima. ra~una se palana~kom logikom da je napad na nekoga dobro do{ao. dogodilo bi se da grupe intelektualaca potpi{u proglase u odbranu onih koje cijene. kao i Gojer. Dnevnik revolucije 115 . Kao i Marko Ve{ovi}. koji pod milim bogom ni{ta ne zna~i. Ali njihovo djelo ne brani nas. Kolja~i su danas pred njegovim vratima. oko 10. Edin Avdi}. pojavi se nakav balavac. koliko spoznajom da ih nema ko za{tititi. i da }e se dizanjem glasa metnuti na odstrijel budaletinama iz Slobine Bosne? Ljudi jo{ ne razumiju da }e se. kao {to je bila sama Bijeljina dok smo u Sarajevu govorili kako rata ne}e biti. VII 2002. Maribor.prezime. svojih znamenitih ljudi. uo~ili bi prije s kakvom bagrom imamo posla. Da smo normalno dru{tvo. napisav{i. Edin Avdi} je ljagao i prvu bh. mo`e vala i Hasanaginica biti i vaka i naka. Rijeku. i ekspert za srednji istok. u kome smo svi najve}i. ali je treba evidentirati kao psihijatrijski i munjologijski slu~aj. Kad mo`e Edin Avdi} biti i ekspert za kulturu. kao {to su poredane one ameri~ke bradonje. [ta da se radi s ovih }alovina? Iz broja u broj oni vr{e agresiju na bosansko dostojanstvo. ali bi vizualni do`ivljaj kompletirao ~itala~ko uvjerenje. soma i metilja. Dubrovnik. svode}i njihov zna~aj na funkciju pisoara. koje ima svijest o odbrani svojih vrijednosti. da se u Zagrebu Hasanaginica prodavala sa ga}ama i ~arapama. stotine kulturnih manifestacija. ne toliko tukom i somom. a bivaju izlo`eni pija~arskoj. sro~ila hvalospjev o Hasanaginici. Njihovi fa{isti~ki tekstovi to odve} dokazuju. Skoplje. na neke ljude koji svojim djelom zavre|uju do`ivotno po{tovanje. Haranga na one po kojima se prepoznajemo Ovaj tekst je potaknut odvratnim napadom Slobine Bosne na jednog od ljudi po kojemu se prepoznaje bosanski kulturolo{ki identitet. Njegovo rediteljsko ime utkano je u teatarske identitete ovih gradova. poslije gostovanja prve bh. uz brojne baljezgarije. uli~arskoj. Kao i mnogi drugi po kojima je pi{ao Edin Avdi}. …Sve dok Hitler ne zakuca i na na{a vrata. kao da prethodno nije vodila rat protiv ovog projekta. I onda. Oko 80 re`ija u BiH. Zagreb. pojavi se takva protuha da u`asnim uvredama oljaga ime i djelo Gradimira Gojera. ako Bosna opstane. niko ni za koga ne}e u~initi ni{ta. som. Tada }emo biti sami. O~i u o~i s nakazama. I da nije tako. nuto ~uda.

gurali su Aleksandar Rankovi} i Cvjetin Mijatovi}. mnogi su pisali po ekavski. dr`avotvorne autenti~nosti. Filipovi}ev Bosanski duh je individualni. Mak Dizdar je u to vrijeme bio urednik ~asopisa @ivot. kulturnoj i politi~koj historiji Strategija Bosne Zahvaljuju}i Muhamedu Filipovi}u 1967. Iz tog perioda zna~ajni su u brojevi ^asopisa Odjek. U drugoj polovini 60-tih bosanski duh je u Bosni predstavljao politi~ku herezu. Povelja Kulina Bana ili Deklaracija ZAVNOBiH-a jesu sveta slova bosanske dr`avnosti. koji je po pozitivnim posljedicama blizak utjecajima kakve su za bosansku dr`avnost imale pomenuta Povelja ili Deklaracija. revolucionarni. Sigurno je da je bivalo i da }e biti i sna`nijih tekstova. Ahmet Hromad`i} i Muhamed Filipovi}. Ali. o Bosni. pa su se mnogi bo{nja~ki pisci ve} izja{njavali kao Srbi. Nikada ni jedan autorski tekst objavljen u Bosni. no. Bosanska hereza U vrijeme kad je pisan Filipovi}ev Bosanski duh. ali se ovaj pojavio u nevrijeme ~iji mu je kontekst dao osobine historijskog dokumenta. gdje su objavljivani knji`evni sadr`aji iz kojih je zra~io dotad neprozvani bosanski duh u knji`evnosti. Dakako. Crne Gore i BiH trebalo na~initi jednu republiku. lako je pokazati da je Filipovi}ev revolucionarni istup iz 1967. godine. Trajali su veoma 116 Dnevnik revolucije . godine imao neprocjenjiv zna~aj za potonje procese bu|enja bosnosti i definiranja bh.{ta je to? (1967 – 2002) Trideset i pet godina od pojave najzna~ajnijeg eseja u bh. onima {to na sarajevskim ulicama danas vide `ivog i zdravog Muhameda Filipovi}a ova }e teza izgledati pregonjeno. pa i od samog Filipovi}a. a u kona~nici i do me|unarodnog priznanja RBiH Ove godine se navr{ilo 35 godina od objavljivanja kultnog eseja Muhameda Filipovi}a Bosanski duh u knji`evnosti – {ta je to?. kako i prili~i opakom ambijentu. da trojica znamenitih Bo{njaka. terslu~ki. autorski istup. jer je sudbina BiH ve} pope~atana u velikosrpskim nakanama. Mak Dizdar. godine su pokrenuti kulturni i politi~ki procesi koji }e dovesti do bu|enja bosnosti i definiranja bh. kao histori~ni me|a{i volje da Bosna bude dr`avom. Poslovi~no poltronska muslimanska javnost u BiH uglavnom je pristajala na ubje|enje da njen status kona~no treba rije{iti srbizacijom. nisu {apatom i uz kahvu. potkraj 1966.PODSJE]ANJE Bosanski duh u knji`evnosti . nije za i na Bosnu imao tako krupan uticaj kao ovaj. bile su rasplamsane srpske hegemonisti~e ideje po kojima je od Srbije. jer im je to otvaralo beogradski {alter za objavljivanje knjiga. dr`avotvorne autenti~nosti. jer se i tu spontano javlja plejada mla|ih bosanskih autora koji u svojim tekstovima pru`aju latentni otpor namjerama da se za srpsku stvar iskoristi stanje bosanske nedefiniranosti. i da bi se utapanjem BiH u beogradski aparat pospije{ila funkcionalnost SFRJ. Ko zna gdje bi se zavr{ila ta nahajcana velikosrpska pomama. Tezu da je jugoslovenska federacija preglomazna. razmijenili mi{ljenja o olujnom posrbljavanju Bosne.

jer je znao da }e ogromna medijska gu`va neminovno proizvesti otpor i regrutirati nove borce za bosanski duh u Bosni. ~ime je u kona~nici obezbje|eno me|unarodno priznanje RBiH. institucije bosanske duhovnosti uistinu nisu imale nikakve svrhe. Bosni je osporavano pravo da ima svoju rtv ku}u. ve} su ne{to. jer Srbi pripadaju Beogradu. i stvari nazvao pravim imenom. i time rije{iti problem BiH. kad ve} bolja postoji u Beogradu. nemogu}e je promatrati bez razumijevanja kulturnih i politi~kih procesa koji su pokrenuti zahvaljuju}i Muhamedu Filipovi}u. 59. Smatralo se da Bosni ne trebaju akademici. vezu. Hegemonisti~kom logikom gledano. urbanizmu. VIII 2002. dakle. najzad o na{em na~inu `ivota uop}e. Filipovi}evo samo`rtvovanje otud nije bilo iracionalne. Ali. federalne jedinice. i od njega okretati glavu. {to je najbolje utopiti u Srbe. Filipovi}u je trebalo otvaranje javne agresije na ono {to JESTE Bosna. kao glavnog muslimanskog nacional{oviniste. ‘nako. itd. Vi{e od godinu dana trajala je politi~ka i medijska haranga protiv Filipovi}a. u op}oj zagubljenosti. prvi je prokinuo Muhamed Filipovi}. Akademiju nauka i umjetnosti. Dnevnik revolucije 117 . koji u datom kontekstu imaju biti samo srpski i hrvatski. naspram historijskih. samo on zna. Ovaj kultni esej vrvi od prepoznavanja sila koje su aktivno usmjerene na uni{tenje bosanske opstojnosti. kulturolo{kih fakata koje o Bosni svjedo~e kao o. a Hrvati Zagrebu.o na{im starim gradovima. On Bosnu 1967. Filipovi} je znao i vidio vi{e od priglupog re`ima koji je njegovim idejama napravio strahovito dobru reklamu. Pojavljivali su se i stavovi da Bosni ne treba. u vidu afirmacije njenog jednakopravnog statusa u jugoslovenskoj federaciji. pojedine fakultete i sl.agresivni nasrtaji na jednakopravnost bh. Projekat srbizacije BiH je hranjen ~injenicom da Bo{njaci nisu priznati kao nacija. ste}cima i uop}e sakralnim spomenicima. ve} strate{ke naravi. jednako kao {to Miroslav Krle`a pi{e o podravskim motivima. Sve {to se poslije doga|alo s Bosnom. Naslov je povod da se dotaknu sociokulturni. On pi{e o bosanskom duhu o knji`evnosti. Filipovi} govori . Bilo je profitabilno udarati po Filipovi}u. doprinijeli su mnogo propadanju i razaranju kulturnog blaga bosanske provenijencije . Filipovi} definira neprijatelje bosanskog duha. recimo. a posve je svejedno da li ih imenuje ili ne. pa se ne}e valjda zbog jedne vjerske grupacije bez nacionalnog identiteta formirati zasebna ANUBiH. kako Filipovi} ka`e – jedinstvu i cjelini. Filipovi} ide do kosti. pa ka`e: Agresivni nacionalizmi. Agresivno postavljenom planu za potapanje BiH. odje}i. o na{oj arhitekturi. godine naziva. Br. raznih vrsta. govori o nacionalizmima. Kako mu je bilo izdeverati Goli otok na sarajevskim ulicama. a time i neizre~eni politi~ki konteksti. bilo je neisplativo i opasno suprotstaviti ideju autohtone i autenti~ne bosanske duhovnosti. [ta je moglo nagnati 37-godi{njeg Muhameda Filipovi}a da vrisne u uho gluhe prestra{enosti i zakupljenosti bosanske inteligencije? Intelektualna i patriotska odva`nost!!! On je mogao pretpostaviti na kakvu }e harangu nai}i to ~a~kanje o~iju. i dugo odsustvo stvarne bosanske pozicije. On. Promi{ljanje otpora U ti{ini kliktanja na svaku ko{avu iz Beograda. Likovna akademija. hereti~ki – NA[OM. o na{im starim knjigama. 21.

prijetnja jednog autokratskog politi~ara na vlasti. doima se kud i kamo zna~ajnijim doga|ajem. Prvi slu~aj je stvorio Zlatko Lagumd`ija svojom izjavom da }e nekakvom ~etvrtom metodom odgovarati na medijske nasrtaje na njega i njegovu poslovnu familiju. kao samo jednu kariku u lancu policijske dr`ave ~iji bulterijeri obna{aju razne uloge. kakav je Zlatko Lagumd`ija. ~ime dokazuje da je. da je pogeo glavu i prihvatio za sebe takvu kvalifikaciju. vrhovnog je vjerskog poglavara u Bo{njaka nazvao mafija{em. pa i srodnicima.Kravlje ludilo u Slobinoj Bosni Shit-grafit na reisovu d`ubetu Da je reis od{utio uvredu da je mafija{. u narodu i u KOS-u poznat pod nadimkom Tuka. koje je namije{tao svojim kumovima. Mafija{ka prijetnja Zlatka Lagumd`ije izazvana je nizom tekstova u kojima se dokazuje njegova umije{anost u mutne milionske poslove. dr`avu shvatio kao privatnu firmu. poput Sadama Huseina. Slobina Bosna se nije bavila argumentiranom 118 Dnevnik revolucije . tj. ne~im {to bi se mo`da moglo smatrati uvredom. niko se ne bi pojavio da kritikuje Slobinu Bosnu zbog vrije|anja bo{nja~kog vjerskog poglavara. Ceri} kada se usudio da brani sebe o uvreda koje mu je nanio policijski bilten zvani Slobina Bosna. koji je jasno poru~io da }e se mafija{kim sredstvima razra~unavati sa svakim ko bude zadirao u njegovu navodnu privatnost. Drugi slu~aj je stvorio reisu-l-ulema Mustafa ef. u povijesti ove zemlje nikad niko nije tako zaprijetio novinarima kao Zlatko Lagumd`ija. E to je klju~na ta~ka ove pri~e! U posljednje dvije sedmice dogodila su se dva slu~aja u kojima su novinari bili stvarno ili nestvarno ugro`eni. Me|utim. prijateljima. a u drugom je novinaru. mediji su preplavljeni reakcijama i stavovima o uvre|iva~koj vatri izme|u Senada Tuke i reisa Ceri}a. policajcu na novinarskom zadatku. ali se nije diglo da {tititi novinarski svijet od stravi~ne prijetnje lidera im Lagumd`ije. uzvra}eno pribli`nom mjerom. Senad Avdi}. Reisova agresija [ta nam to govori? Pa to da `ivimo u totalitarnom medijskom ambijentu u kome se istina oblikuje prema potrebi vladara. rekav{i da je u nas obi~aj da se ljudima poreme}ene pameti ne zamjeri na njihovim poreme}enim gestama. Zoran ilustrativ ove totalitarne medijske slike je nekakvo lokalno novinarsko udru`enje APEL iz Mostara koje se diglo da {titi Senada Tuku od navodne reisove agresije. ali se ne bave ~injenicom da. Naspram ovih razmijenjenih uvreda. a reis Ceri} mu je uzvratio samilo{}u. Reisova tvrdnja da je Senad Tuka du{evno poreme}ena osoba izazvana je dosad nevi|enim nasrtajem na autoritet bo{nja~kog vjerskog poglavara. odnosno. To nekakvo novinarsko udru`enje APEL ubudu}e treba shvatati kao i Slobinu Bosnu. U prvom slu~aju novinarima je upu}ena otvorena prijetnja od nosioca vlasti. ba{ka je stvar {to lider Lagumd`ija privatno{}u smatra svoju javnu funkciju. pa i novinarske. a ne prema samoj sebi. kako re~e Nijaz Durakovi}.

reisov istup je mo`da zavre|ivao novinarsku analizu. jer je i on zato~ene Bo{njake proglasio nevinim. Slobina Bosna je mogla profesionalno poentirati svoju nakanu da se samo bavila reisovim ingerencijama. Zmije grizu iz iste rupe Slu~aj je postao slu~aj kada se reis usudio da Senada Tuku nazove budalom. Reis je to rekao u o~itoj dubokoj vjeri da se radi o psihijatrijskom slu~aju. samim tim {to se im se vjerski poglavar. ali se to onda mo`e re}i pristojnim rije~ima. Reis Ceri} je na skupu bo{nja~ke omladinske dijaspore u Tuzli govorio o montiranim procesima protiv Bo{njaka. njegov bi istup bio neupitan sa stanovi{ta prava da bude gra|anin koji slobodno misli. i VOA. a rije~ je o reisovom istupu u vezi strategije satanizacije bo{nja~kog naroda. dokazuje da u ovom policijskom biltenu odve} nema profesionalizma. Slobina Bosna ima pravo misliti kako vjerski poglavar ne bi smio koristiti svoj autoritet u politi~ke svrhe. sudstva. Rije~ je o mr`nji! Samo patolo{ka mr`nja spram Bo{njaka. No. halalio i time iskazao plemenito suosje}anje sa bole{}u Senada Tuke. a da im ni krivica. reis je bli`e svetom slovu pravne dr`ave. ^injenica da je posegnula za najgrubljom uvredom. kod medijskog kadije Senada Tuke kriv je svako koga se okleve}e. Reisov halalosum je bio povod da graknu pla}eni}ki mediji. ali nikako tako sramnu. on ih je okrivio kao mafija{e. uvredu. a ne uvredama koje blate bo{nja~ki narod. pa je tom logikom i reisa Ceri}a proglasio – mafija{em. Reisova neopreznost Bilo bi smisleno da je Slobina Bosna smireno i profesionalno otvorila pitanje reisovih ingerencija dok javno istupa sa ahmedijom i pod krovom Islamske zajednice. i taj APEL i mnogi drugi prodava~i Bosne. i da je rekao da to {to govori govori kao bo{nja~ki intelektualac. ve} je to iskoristila samo kao povod da na ra~un reisa izrekne nagrublje kvalifikacije.. {to je bilo dovoljno da ga Slobina Bosna nazove – mafija{em. kao i po Bo{njacima. {to je u bh. mo`e biti motiv najprizemnijih uvreda.analizom direktnog povoda za svoj napad na reisa. jer je on li~no presudio Bo{njacima kojima krivica nije dokazana. ni nevinost. ali ne i nakon napada Slobine Bosne na reisa. a za kojega se zna da ima psiholo{kih problema koje lije~i mr`nom prema Bosni i Bo{njacima? Reis je. nisu dokazani. itd. Da je reis od{utio uvredu da je mafija{. prava. ali vrla se demokratija ne}e sjetiti da osudi medijske i politi~ke harange na ono {to je bo{nja~ko. Time je Senad Tuka potvrdio da je upravo ono zastupnik totalitarne logike po kojoj je svako kriv dok se suprotno ne doka`e. Dakle. E to je klju~na ta~ka ove pri~e! Po reisu se mo`e do mile volje pljuvati. ba{ kao u Kafkinom Procesu. ni reis Ceri} nije daleko od Avdi}evog poimanja pravne dr`ave. Glas Amerike nije tretirao otvorenu mafija{ku prijetnju Zlatka Lagumd`ije novinarima koji istra`uju njegove mutljavine. [ta bi drugo mogao kazati reis onome koji ga je nazvao mafija{em. a ne kao reis. da je pogeo glavu i prihvatio za sebe takvu kvalifikaciju. ali ni zdrave pameti. Pla}enici se pojavljuju samo onda kad treba ni od ~ega {tititi nekoga iz njihove kurtizanske halke. jer je adet da se ne zamjeri onima kojima je Bog oduzeo pamet. u kojoj je svako nevin dok mu se krivica ne doka`e. i nevi|enu. Da je reis na skup u Tuzli do{ao u farmerkama. Svojim komentarom na stra{ne uvrede reis je Senadu Tuki halalio po~injeno zlo. Dodu{e. niko se od ovih pla}eni}kih medija i nekakvih APELA ne bi pojavio da kritikuje Slobinu Bosnu zbog vrije|anja bo{nja~kog vjerskog poglavara. naziva – mafija{em. njihovog vrhovnog vjerskog poglavara i islama. Za razliku od njega. ^injenica da je kao reis uputio rije~i koje se ti~u politike. jednostavno. Glas Amerike se u ovaj slu~aj uklju~io nakon reisovog odgovora. jer i Lagumd`ija. javnosti uglavnom i poznato. bez suda i presude. njegov istup u najmanju ruku dovodi do diskutabilnosti u pogledu ingerencija reisu-l-uleme. pare Dnevnik revolucije 119 .

{ta list Komunist. multireligijska i sli~na vije}a. valja primijetiti da se niko od stotitne poznatih bo{nja~kih (a za{to ne i drugih) intelektualaca i javnih li~nosti nije oglasio u povodu dosad najte`e uvrede na ra~un reisu-l-uleme. a {ta KOS. Oni bi da djeluju kao tzv. neovisne instance. 120 Dnevnik revolucije . u kome se zna {ta radi SKJ. VIII 2002.. Na kraju. 21. 59.. {ute svi. Valja se zapitati – postojimo li? Br. [ute udru`enja za za{titu ljudskih prava i sloboda. FOSS. tj.uzimaju iz istog kazana. ali ih ovakvi slu~ajevi razotkrivaju kao jedan tim.

izuzev generala Rasima Deli}a. Tu nema Bosne. No. Dejtonski sporazum Bosnu nije vratio njenom multietni~kom i antifa{isti~kom izvori{tu. Budu}i da nije pora`ena i bh. Dejtonskim sporazumom. kriti~ki javno ne osvr}e na stanje na{e sigurnosti. ni Bo{njaci ne bi mogli odbraniti. nije prstom mrdnuo da demontira teroristi~ku ideju koja je u temeljima Vojske RS i HVO. posluju bez gubitaka. Trenutno se niko. Pora`avaju}e je pona{anje ameri~kih oficira u SFOR-u. ^etni~ka i usta{ka ideologija nemaju nikakvog razloga da posumnjaju u svoju isplativost. Dejtonski sporazum im je dao Republiku Srpsku kao priznanje za zlo~ine.Dnevnik revolucije Bo{njaci. Bosne ima jedva jo{ na 24 odsto bh. i dokle postoji i jedan musliman u Velikoj Srbiji. budu}i da od 1992. Godine i{~ekivanja u nama su istesale patriotsku obamrlost. kupujte pu{ke! Nisu Bo{njaci krivi {to u ro|enoj dr`avi nemaju vojsku koja ih mo`e za{tititi Dejtonski sporazum je hrana za ~etnike i usta{e! Njime je privremeno zaustavljena agresija na Bosnu i Bo{njake. godine. njegovi usamljeni(~ki) novinski tekstovi nisu adekvat potrebe da se ovom temom bavi {iroki politi~ki. Kao da se to ~etni{tvo doga|a njima. a time i protiv ~etnika i usta{a. kao Hitlerovih pomaga~a. dru{tveni i medijski front. SFOR koji je aktivno uklju~en u politi~ka rje{avanja vojnih pitanja u BiH. ovaj teroristi~ki pokret je dobio spoznaju o svojoj validnosti. ^etni{tvo je utemeljeno na istrazi poturica. America goes to the chetnicks Dokle god naspram svoje budu}nosti imamo zapete kame i ko~eve. ^im bi ~etnici i usta{e uvidjeli da se SFOR po neozbiljnosti pretvorio u nekada{nji UNPROFOR. prvi put nakon Drugog svjetskog rata i kratkotrajne britanske podr{ke Dra`i Mihailovi}u. zakonom zabranjena ~etni~ka i usta{ka ideja. dotle }e pradedovski zavet te divljake obavezivati na klanje. a ne nama! Pa dok orgijaju sa crnim zastavama i {ubarama. oni to misle na na{e vratove! Ove iste iz kojih se na bo{nja~kim sijelima ore krme}e pjesme Cece Ra`njatovi}. vojno i sigurnosno pitanje mora biti osnov na{eg politi~kog interesovanja. Ovaj put se ni Bosna. u ~ijoj je sr`i genocid nad Bo{njacima. grunula bi agresija ista kao i 1992. ^etnici su kona~no. Bosnu od nastavka agresije jo{ samo {titi prisustvo ameri~kih trupa. dobili me|unarodnu licencu. Dnevnik revolucije 121 . i ovaj kusur Bosne je pod upitnikom. Ako aktuelna borba protiv terorizma svoje historijske korijene ima u borbi protiv fa{izma u Drugom svjetskom ratu. gdje pod civilizacijskim krovom bo{nja~ke ve}ine `ive zajedni~ke razli~itosti. Vi{e nikome nije ~udo {to je u Srbiji ~etni{tvo dominantnije nego prije sedam ili deset godina. koji priznavanjem ~etni{tva i usta{tva blate ameri~ku antifa{isti~ku tradiciju i poni`avaju sve ameri~ke `rtve koje su pale u borbi protiv Hitlerovog fa{izma. teritorije. Okupatorska cokula je ostala tamo gdje je i zate~ena Dejtonskim sporazumom. ~ime je omogu}en slobodan razvoj s&h fa{izma.

Oshtree came za nowe yame Navodno je u~injen veliki iskorak sa skuckavanjem Odluke o organizaciji i radu institucija odbrane na dr`avnoj razini. Dakle. Do 30. sa antifa{isti~kom. ARBiH je jedini autenti~ni ideolo{ki sljednik bosanskih partizana. koji bi trebao da broji 80. Svi dosada{nji sporazumi. u re`iji SFOR-a. Dotad. VIII 1999. IX 2002. kako bi se pomislilo da ovdje ima jedinstvene dr`ave. ako u BiH postoje tri vojske od kojih jedino ARBiH ba{tini ideju za{tite svih bh. Bez toga. ni vojska. ne mogu postojati bez patriotske ideje. dvije }e vojske odgajati svoje regrute na ideologiji nacionalnog fa{izma. usmjereni su protiv ARBiH. Srbija i Hrvatska. U su{tini sve }e ostati isto. ure|ivanjem vojnih pitanja na nivou dr`ave. Ameri~ki mentori iz SFOR-a ne}e da razumiju da ni dr`ava. kao zajednice ravnopravnih naroda i gra|ana. BiH bi trebala biti primljena u Partnerstvo za mir. trebala je biti okon~ana integracija ARBiH i HVO. nisu na udaru SFOR-ove akcije presovanja naoru`anja. ameri~ka se politika u SFOR-u zadr`ala na obrascu poistovje}ivanja fa{izma i antifa{izma. Br. nek’ ~uvaju. jedino bo{nja~ki narod nema zagarantiranu sigurnost! Nalazimo se u stanju opasne obmane po pitanju na{e vojne sigurnosti. anti~etni~kom i antiusta{kom ideologijom. Sa 221. Vi{egodi{nja farsa sa Vojskom Federacije namijenjena je razoru`avanju ARBiH. Nek’ general Silvester pri~a {ta ho}e. gra|ana? VRS i HVO ba{tine ubijanje druga dva naroda! SFOR o~ito nije imao ambiciju da vojno pitanje u BiH uredi u duhu slavne bh. …^ekaju}i da nastave zapo~eti posao. Posljednjih sedmica u~estale su ~etni~ke najave da se o{tre kame za preostale bo{nja~ke vratove. Bo{njaci }e mo}i imati miran san. koji su odbranili i na ZAVNOBiH-u reafirmirali dr`avnost BiH. naroda. antifa{isti~ke tradicije koja se ti~e ponosa sva tri bh. Kakva je svrha Stalnog vojnog komiteta.000 vojnika. ali Bo{njaci moraju biti naoru`ani neovisno od nepostoje}e Vojske FBiH!!! Onog ~asa kad se u BiH stvori jedinstvena vojska. kriju i nabavljaju li~no naoru`anje. 60. koja bi trebala da bude neka vrsta statuta Stalnog komiteta za vojna pitanja. uvedene su sankcije protiv HVO. kao logisti~ki centri VRS i HVO. a ne na strani ~etnika i usta{a. ali je SDP-Alijansa ukinula te sankcije i produbila stanje podijeljenosti. Rije~ je o jo{ jednoj dejtonskoj budala{tini koja }e antibosanskoj realnosti nadjenuti novo ime.000 vojnika. Umjesto da civilizacijska ideja ARBiH bude okosnica za definiranje vojnih pitanja u BiH. bo{nja~ke komponente. 4. Nisu oni krivi {to u ro|enoj dr`avi nemaju vojsku koja ih mo`e za{tititi. 122 Dnevnik revolucije . Nikada nije ustanovljen rezervni sastav tzv. ARBiH je stjerana na 10.) sproveden je jedino nad ARBiH.onda bi se Amerika morala na}i na strani bosanskih partizana. jun 1996.000. Sporazum o subregionalnoj kontroli naoru`anja (Firenca.

Ovaj put su troprsti divljaci oti{li korak dalje od uobi~ajenih manifestacija srpskog primitivizma: sasipali su rafale. Warwary wolland war Me|unarodna politika. ili BiH sa tri entiteta. svjesna je da u mirnodopskim uvjetima ne mo`e do}i do redefinicije Dejtona. za koje nije bilo nikakvog unutarnjeg razloga. Hrvatska politika nezvani~no istrajava na uslovu: ili BiH bez entiteta. jer ra~una da bi se RS mogla dobiti u zamjenu za ve} izgubljeno Kosovo. Sljede}i put }e biti jo{ gore. Samo nam je jo{ potreban rat da nas pomjeri s mrtve ta~ke. Bo{nja~ki su o~evi dr`ali uplakanu djecu u naru~ju. bilo je puka re`ija sukoba. Operacija destabilizacije BiH se mo`e proizvesti kao i svaka pozori{na predstava. te da njeno dejtonsko ure|enje destabilizira cijeli region. prije neku no} je reinkarnirao o Kozarcu. godine. prestravljeno i{}ekuju}i da li }e im varvari nagrnuti na Dnevnik revolucije 123 . Za sazivanje me|unarodne konferencije je potreban ja~i vojno-politi~ki potres. nakon ~ega bi se nedvojbeno iz BiH povukle me|unarodne snage. Niko se ne obazire na to {to su te tzv. u BiH je sve manje Bosne. Vi{egrada i drugih bh. koje za~as mogu eskalirati u ratni sukob. jer se Dejtonski sporazum ispostavio kao mrtvo slovo na papiru. Velikosrpskoj politici tako|e odgovara propitivanje granica. bacali kamenice. Imamo tri strane zainteresirane za namirivanje ra~una. etni~ke napetosti proizvod strate{kog projekta. Zvornika. koja ima glavu sa dva lica. Napose. koji bi posvjedo~io da BiH ne mo`e funkcionirati kao stabilna dr`ava. Danas je jednako mogu}e izre`irati sigurnosne napetosti u BiH. sa protokom jalovog vremena. o~ekuju}i da }e taj arsenal povreda biti dovoljan za ma kakvu reakciju iz zamrlih ku}a. Pobjeda ko{arka{ke reperezentacije Jugoslavije nad Argentinom bila je sjajan povod za napad na bo{nja~ke povratnike. onda vjerovatno ra~una na me|unarodnu konferenciju o preustroju balkanskih granica. sve dok rat nije profunkcionirao kao samostalan organizam. jer srpska fa{isti~ka politika te`i izazivanju sukoba. gradova. budu}i da bi svako otvaranje Dejtonskog sporazuma za redefiniciju polazilo sa pozicija Republike BiH iz 1992. a ne prirodnog sklada me|u ju`noslavenskim narodima. Ruska diplomatija ve} predla`e da se novim granicama kona~no rije{e etni~ke napetosti na Balkanu. Ako Ko{tunica misli da }e se RS pripojiti Srbiji. Bosanskoj iscrpljenosti u ovom ~asu odgovara otvaranje ovog pitanja. sve {to su SDS i JNA po~inili 1992. ali i u drugim mjestima u RS u koja su se vratili Bo{njaci.Dnevnik revolucije Ubiti Franke{tajna Republika Srpska je danas jedini fa{isti~ki faktor destabilizacije Balkana i zato je treba ukinuti Izjava jugoslovenskog predsjednika Vojislava Ko{tunice – da je Republika Srpska samo privremeno odvojena od Srbije – dovodi u pitanje postojanje RS. Fo~e. kad istekne ta privremena odvojenost. Obrazac koji smo vi|ali prilikom ~etni~ke genocidne okupacije Bijeljine. psovali bo{nja~ke k}eri i majke.

Sa ovih pozicija treba do~ekati svaku velikosrpsku aspiraciju na teritorij na{e domovine. Za{to? Zato {to nisu razumjeli za{to ih se kolje. kako bi osjetili da im stomak trne od ushi}enja dok udaraju na svetosti ne~ije porodi~ne bogomolje. Trebalo je da se na ~etni~kom no`u nani`u hiljade grkljana. I. preklan vrat. oteta ku}a. Onda }e oni potamaniti deset za jednog. oni su morali do}i pod bo{nja~ke prozore.za rat potrebno dvoje. Svaki konflikt koji podsje}a na obrazac po kome je Radovan Karad`i} organizirao genocid nad Bo{njacima. Srbi su danas jedini evropski narod kome nacizam i apartheid. Mi smo u poziciji pravednika. da prestrave bo{nja~ku djecu i njihove roditelje. Oni se nisu ni mogli veseliti normalno. jer im je patriotizam umro s Jugoslavijom. ali za genocid nije. U srpskoj folk kulturi klanje i tla~enje Bo{njaka imaju dimenziju uzvi{enosti. pla~ djeteta. ide u bo{nja~ku korist. ^etnici su jedini krivci {to i sedam godina poslije rata razmi{ljamo o ratu. a za nas ni{ta. ^ekali su svoj red. pojavi}e se jedan otac koji }e ih do~ekati s pu{kom. pa da Bo{njaci u|u u odbrambeni rat. ne bismo mi bili krivi za zlo koje (bi) se dogodilo. Na watrru ozzezzi watrrom Jedna od najpli}ih izjava na Svijetu je ona da je . Mi. Zato {to nisu imali za koga dati `ivot.vrata. Ako idu}i put ~etnici krenu u ku}e bo{nja~kih povratnika. Oni u poziciji krvnika. Ta granica trpe}ivosti danas je tragi~no ista. Za te krapinske poluljude vrhunac estetskog zanosa je strah `rtve. pa kolo koje se u veselju ogradi oko ku}e ~iji vlasnik le`i zaklan iza ku}e. Pa ~ak i kad su se nalazili u redu za klanje. evropski. patriotizma. Za rat mo`da jeste. Lomljiva je. IX 2002. Da su na{i ljudi u Kozarcu na vatru uzvratili vatrom. veselja. krcat jarak le{eva. Drugi za sebe tra`e sve. ~ije su `rtve nedu`ni bo{nja~ki civili. Br. lova. [ta }emo tad? Ne treba bje`ati od sukoba koji nismo mi izazvali. Bo{njaci nisu ulazili u rat. ali i regije. suza majke. sestre – njihova domovina. kao {to se u civiliziranim nacijama uzvi{eno{}u smatra sviranje klavira. Svaki sukob poja~ava tu razliku. Recimo. osim apartheida. ipak. Srpski zlo~ini otud nisu plod mr`nje. imaju zna~enje patriotske ~asti. ve} bi jo{ htjeli da se i`ivljavaju nad bespomo}nim bo{nja~kim povratnicima koji i onako u Republici Srpskoj imaju ljudska prava pau~ine. plo~a }e se zavrtiti. jer to im nije radost. Rije~ je o opasnoj du{evnoj poreme}enosti. Talasanje dejtonske `abokre~ene primarni je bo{nja~ki interes. 18. 62. generalno. I jedan i drugi narod su na gubitku sve dok tre}i narod ima pola BiH. ne tra`imo za sebe i{ta vi{e nego {to `elimo drugima. Otud je nedavno ~etni~ko divljanje u bo{nja~kim povratni~kim naseljima bilo manifestacija iskrene srpske radosti. Ali i hrvatski. 124 Dnevnik revolucije . Usred Evrope danas se doga|a potpuno isto maltretiranje ljudskih bi}a kakvo je sprovo|eno nad Jevrejima pred Drugi svjetski rat u Hitlerovoj Njema~koj. ve} i`ivljavanja. i do prije nekoliko godina nad crncima u Ju`noafri~koj Republici. Srbi su sami sebi krivi {to su posvjedo~ili da im je malo pola Bosne. da je na{ih 500 ljudi pobacalo oni 20-tak ~etnika u Trebinju. Republiku Srpsku treba ukinuti kao faktor destabilizacije BiH. koja svakog ~asa mo`e biti ukanafljena u ratni stroj. majke. Bolom su shvatili da su djeca. I potamaniti. poput pili}a. koji su pravili hr{um prilikom sve~anosti otpo~injanja radova na obnovi d`amije – niko nam ne bi mogao ni slova odbiti.

da nije naru~en kao dio projekta kojim se slabi kredibilitet bo{nja~ke `rtve na ra~un ja~anja dejtonske legitimizacije s&h genocidnih dostignu}a. pa razumjeti da se bo{nja~ki narod nije mogao odbraniti druk~ije nego nabavljanjem oru`ja s(i)vim kanalima. gra|ana. Ako su UN po~inile ratni zlo~in blokiraju}i pravo suverene dr`ave na samoodbranu. Znano je da je dr`avni vrh s po~etka rata pomeo kriminalne hajdu~ije u armijskim i policijskim redovima. Izvje{taj FOSS-a bi se do jedne mjere mogao ~itati kao istinoljubiv. politi~ke stvarnosti. da se iza njih ne krije (ne)svjesna odbrana kriminala koji je po~injen pod lete}im minderom Alije Izetbegovi}a. imalo je snage da razlu~i egzistencijalnu nu`nost kori{tenja kriminalnih puteva za nabavku oru`ja. a pride i za terorizam – jo{ jednom svjedo~i o za~vorenosti bh. Slu`bena tajna informacija kojom {ef FOSS-a Munir Alibabi} Mumija sumnji~i ratni bh. Slu~aj Dnevnik revolucije 125 . Napose. Javnost se podijelila izme|u manjine koja podr`ava projekat kriminaliziranja i sataniziranja ratnog rukovodstva BiH. koja je nadasve zanimljiva kao psihopatolo{ka pojava. Postoji nekoliko logi~kih momenata koji otkrivaju ne~asnu motivaciju FOSSovog Izvje{taja. dr`ava na{la na udaru genocidnog embarga na oru`je. a klju~ spasa je na pola puta izme|u hroni~nih zadrtosti. i ve}ine koja se zgra`a nad takvom drsko{}u. ali je uprkos svemu Armija RBiH istrajala na antifa{isti~kim principima za{tite svih bh. dr`avni vrh za sve vrste kriminala. kao svjedo~anstvo o ideolo{ko-policijskoj instrumentalizaciji dr`ave od strane jedne lidersko-strana~ke opcije. jer je to bio jedini na~in da se odbrani narod.UDBA&SUDBA Tajni Izvje{taj FOSS-a kao okvir za sataniziranje bo{nja~ke `rtve i aboliranje srpskog i hrvatskog genocidnog fa{izma @rtva na optu`eni~koj klupi Izvje{taj Federalne obavje{tajno-sigurnosne slu`be (FOSS) nipo{to ne bi trebalo spaliti. Napadi na Izvje{taj FOSS-a bi se dali prihvatiti kao iskreni. Bosansko rukovodstvo je bilo primorano da na nelegalne na~ine brani legalno pravo na `ivot. na ~elu sa Alijom Izetbegovi}em. Dr`avno rukovodstvo RBiH. Kako razlu~iti `ito od kukolja i prona}i mjeru po kojoj su i mumije i antimumije i u pravu i u krivu? Ideolo{ka policija Zlatka L. Naspram ovih zabetoniranih ~injenica pojavljuje se sumanuta kampanja za kriminalizaciju svih koji su ~inili strukturu ratnog rukovodstva RBiH. za{to ne bi dr`avni vrh RBiH u pomo} prizvao i crnog vraga da odbrani dr`avu i narod?! Toliko su stra{ne razmjere zlo~ina UN nad RBiH da ne postoji ni{ta {to bi moglo poistovjetiti uzrok i posljedicu. UN su Bo{njacima tri i po godine dr`ale vezane ruke pred otvorenom i me|unarodno kvalificiranom genocidnom agresijom. Niko da stane izme|u ove dvije vatre i da poku{a proniknuti u dramatur{ku tajnu bosanske politi~ke nesre}e koja isijava i iz ovog slu~aja. od ne~asnih poslova koje donosi poslovanje s vragom. Ti papiri imaju historiografsku vrijednost. Dovoljno je znati da se bh. Prokletstvo Bosne je u kosmi~kim krajnostima njene stvarnosti.

Posljednjih sedmica mediji su podastrli desetine dokaza o upetljanosti lidera SDP-a Zlatka Lagumd`ije u milionski kriminal. barem sude}i po imenima koje tereti Munirov Izvje{taj. a kamo li osuditi s&h nacionalizam.Pogorelica. koje deset godina poslije egzistiraju kao sastavni dijelovi njihovih tzv. Nema dileme da su u toku rata na tragediji Bosne brke omastili mnogi iz rukovodstva SDA i SDP-a. Izvje{taj FOSS-a je do sr`i ideologiziran. ne bi znao uo~iti. ne bi smjeli oprostiti mafijama koje su se izlegle pod jorganom SDP-a i SDA. Aboliranje kriminala(ca) Be{~a{}e FOSS-ovog Izvje{taja o~ituje se i kroz ~injenicu da se UDBA ne bavi prikupljanjem dokaza protiv aktuelnog kriminala u vrhovima aktuelne SDPove vlasti. Pripadnost SDA se tuma~i kao dokaz. ispostavlja se. borca protiv terorizma. Dodu{e. koji tereti slu`benike suverene dr`ave za terorizam. Srba i hb. Srbi i Hrvati mogu i oprostiti svojim tajkunima. U SDPAlijansi postoji jo{ mnogo likova koji bi trebali biti predmet FOSS-ovog anga`mana. zapravo. niko ne propituje osvjedo~ene genocidne. Bo{njaci. po zakonu politi~ki neovisne. pravna dr`ava ostala imuna na obavezu da svi kriminalci budu jednaki pred zakonom. Ni Munir Alibabi}. Jakako. pak. FOSS se ne namjerava baviti i ratnom pro{lo{}u te normalne gra|anske opcije koja je u Tuzli po~inila istozna~ne mutljavine s ciljem odbrane grada i regije. Sama ~injenica da si {ef. Takav zaplet raspeltenog uslijedio je nakon 11. ideolo{ka policija vlasti Zlatka Lagumd`ije. A. morao bi tretirati i neke ~elnike SDP-a koji su se do rata vozali u yugu 45. on i kad bi htio. nacionalnih matica. godine. a potom je SDP kroz tzv. kriminalne. a danas imaju poslovne imperije. Nema tu nikakve razlike. problem su ljudi koji su branili RBiH. Mumija u svome reagiranju govori o – pripadnosti normalnoj gra|anskoj politi~koj opciji – ~ime je pokazao da SDA smatra nenormalnom. ovovremenih. ustavne promjene ovoj genocidnoj tvorevini pribavio paso{ demokratije i humanizma. a drugu nenormalnom – svjedo~i da je FOSS. Srpski i hrvatski separatisti su jedva do~ekali jednog mahnitog Bo{njaka koji }e vlast nad Bo{njacima iskoristiti za odsoljavanje Bosne i dosoljavanje etnonacionalnih tvr|ava na 75 odsto bh. ni Americi nije bilo mrsko saznati da su bo{nja~ke `rtve bile kriminalci i teroristi. koji je shodno ~lanu 26. kroz spremnost da trguju svim i sva~im. a ne da {titi interese BiH. ali je tzv. Prvo je SDA ozvani~ila Republiku Srpsku. u najmanju ruku jednakom teroristi~kim. Zakona o OSS FBiH. jer su na ime te plja~ke dobili etni~ki ~iste teritorije. legitimizirale politi~ke i materijalne plja~ke BiH od strane SDS-a i HDZ-a. vala. mafija{kih i separatisti~kih struktura kod bh. tajne slu`be daje za pravo da jednu opciju smatra normalnom. Te{ko je. oteti se utisku da je ovo nastavak procesa muslimanskim nacionalistima iz 1983. u sklopu obaveznog informisanja – 126 Dnevnik revolucije . Istovremeno. FOSS-ov partijski zadatak je da progoni ideolo{kog protivnika. u kome je poput robota programiran da prepoznaje ili umi{lja isklju~ivo muslimanski ekstremizam. koji joj se od svekolike bo{nja~ke inteligencije jadno u~inio jedino pouzdanim. nije odmakao dalje od KOS-ovskog inkubatora. Pregolema odgovornost me|unarodne zajednice za genocid nad Bo{njacima jedino se mo`e utanjiti sa ljaganjem bo{nja~ke pravednosti. septebra i {anse koja se ukazala Zlatku Lagumd`iji da se samopromovira u tzv. budu}i da brkata svijest ta zla tretira kao dostignu}a multikulture. teritorije. zar je to uop}e danas bitno naspram vitalnih. ali. jer su te mafije. Po dejtonskoj logici. separatisti~ke strukture koje su ustoli~ili Radovan Karad`i} i Mate Boban. budu}i da se sumji~e uglavnom isti ljudi. Hrvata?!! Kad Mumija spominje imovinske kartone tretiranih lica. Izetbegovi}eva ratna vlast nikada nije odmakla dalje od pa}eni}kog mladomuslimanskog kruga. vojnim huntama SDS-a i HDZ-a. paradigma je ideolo{ke privatizacije pravne dr`ave.

kao i s ciljem otkrivanja i sankcioniranja aktuelnog kriminala u SDP-Alijansi. Dekriminalizacija . Mo}nici aktuelne vlasti su u svim porama uvezani s podzemljem. ve} nemogu}nosti da se u ratnim uvjetima kontroliraju svi prilivi novca za odbrambene svrhe. Ne zato {to je bo{nja~ko rukovodstvo bilo imuno na plja~ku svoga naroda. jer je to jedan konac u jednoj te istoj ~arapi: mafija{ke strukture RS su za~ete na plja~ki bo{nja~kog vlasni{tva. to bi povuklo ne samo pravne. s&h hunte. Danas se pod kontrolom vlasti SDP-Alijanse odvija organizirani kriminal. bez izvora Sve gore re~eno ne zna~i da bi trebalo spaliti Izvje{taj FOSS-a. recimo. To.du`an i takve informacije proslje|ivati nadle`nim organima. Dekriminalizacija Bosne mora po~eti od svog za~etka. Naprasno propitivanje navodnog ratnog kriminala u dr`avnom rukovodstvu RBiH samo je po sebi osu|eno na propast. Drugo. jer sankcionirati kriminal s&h hunti zna~i otvoriti Dejton za raspravu i redefiniciju. svoja nacionalna dobra. Otud je lak{e kroz selektivni projekat kriminaliziranja i sataniziranja bh. jer bi se moglo ogrije{iti o ljude koji su bili primorani da se pokoriste tzv. Hrvata. Srba i hb. ali kao politi~ki instrument Zlatka Lagumd`ije ne mogu ni{ta poduzeti kako bi zakon bio jednak za sve. jer je sva dobra smatralo imovinom bh. Dr`avno rukovodstvo RBiH nije podsticalo na plja~ku s&h imovine. Tek potom vrijedi procesuirati sve ono za {ta se nedvojbeno mo`e dokazati da je bilo – boga}enje na krvi naroda. od privatizacijske plja~ke i namje{tanja poslova familijarnim klijentima. nelegalnim putevima za nabavku prava na odbranu golih `ivota. koja je nadasve zanimljiva kao psihopatolo{ka pojava. dakle od s&h agresije na RBiH koja je uzrokovala nu`nost bo{nja~ke odbrane po svaku cijenu. dr`ave i naroda. pa do reketa i droge. od kojeg ubiru reketov reket na ime za{tite kriminala. Ako bi do{lo do propitivanja s&h kriminala. Tu je potreban mikroskopski oprez. dok su druge dvije po svim segmentima bile u funkciji agresije. ratnog zlo~ina i plja~ke bo{nja~ke imovine. FOSS-ova za{tita ovovremenog kriminala pod krovom SDP-Alijanse ubjedljivo demontira navodnu objektivnost i dobrohotnost spornog FOSS-ovog Izvje{taja. ve} izuzetka. Ti papiri imaju historiografsku vrijednost. Ali. Ali.od u{}a. ^ak i ako bi se takva akcija povela na nivou dr`ave BiH. s ciljem otkrivanja be{~a{}a u sve tri naciokratije – bo{nja~ko se rukovodstvo ne bi moglo strpati u isti ko{ sa karad`i}ev{tinom i bobanov{tinom. a ne ukinuti RS. ne zna~i da ne treba otvoriti pitanje odgovornosti pojedinih Bo{njaka za koje se sa sigurno{}u mo`e utvrditi da su zloupotrijebili ratni haos i nesre}u naroda kako bi se obogatili. u zdravoj recepciji Izvje{taj FOSS-a treba operutati od opasnih gluposti i zadr`ati one djeli}e koji mogu biti korisni za sutra{nje razotkrivanje plja~ke pod logotipom patriotizma. kriminal u s&h huntama ~ini su{tinu tih genocidnih naciokratija. Nemogu}e je. dru{tva. ve} i politi~ke konzekvence. zar i{ta mo`e biti nelegalno nagon nelegalnog UN-ovog embarga na oru`je suverenoj i napadnutoj dr`avi?!! UN su svojim sudjelovanjem u genocidu nad Bo{njacima legalizirali sve mogu}e puteve Dnevnik revolucije 127 . Kriminal koji se nesporno dogodio pod krovom dr`avnog rukovodstva RBiH time nije stvar pravila. patriotskog fronta potkresati krila imperativima bh. potamaniti kriminal u RS. S druge strane. Obavje{tajci iz FOSS-a nu`no raspola`u i sa takvim informacijama. jedino nisu plja~kale tzv. pak. niti je plod namjere. djelovala u ime narodne samoodbrane. u odnosu na s&h. pa bi propitivanje njihove imovine nu`no dovelo do pitanja genocidne agresije koja je implementirana u ustavni sistem BiH. kao svjedo~anstvo o ideolo{ko-policijskoj instrumentalizaciji dr`ave od strane jedne lidersko-strana~ke opcije. o toj se temi mo`e govoriti tek kad se otvore istozna~ni procesi kod bh. dakako. ve} zato {to je bo{nja~ka naciokratija. ~ija je ideologija samo dno kriminala i zlo~ina. pod pritiskom OHR-a.

Ako Munir ima dokaze da je neko zavrn’o pare koje su namjenjene odbrani naroda i dr`ave. ~ak {ta vi{e. ak{amluka. protjerivanja Djeda Mraza i znakova evropskog `ivota. ali je ~injenica da te ideje nekolicine manijaka nisu nai{le na plodno tle. onda mu treba re}i da stanuje u vre}i. Munir time priznaje da je Izvje{taj usmjeren ka sankcioniranju zlo~ina i terorizma. a ne samo u muzejima i pra{njavim. bila je i ostala ja~a od namjere par budala{a da se ovaj dobrohotni narod prevaspita u zloduhu islamofilijske samoizolacije. Biha}u. ba{ – prava slina. Tuzli. kao {to je logi~no i da je djelomi~no mogao iscuriti ka poganim profiterskim minderima. Odgovor se do besmisla bazira na dosadnom opetovanju da je Izvje{taj slu`bena tajna ~ije bi otkrivanje od strane nedobronamjernog funkcionera trebalo sankcionirati. Otud je Munirova slina o etni~kom ~i{}enju. granatiranja. 128 Dnevnik revolucije . Po{to je ta fantastika bila nemogu}a. snajperisanja. U Izvje{taju on tvrdi da je dr`avno rukovodstvo RBiH – podsticalo etni~ko ~i{}enje u BiH i radilo na njenoj podjeli. ra~uni. Drugo {ta vrijedi prokomentirati jeste Munirov odgovor u povodu medijskog provaljivanja njegovog Izvje{taja. ali ni jedan Srbin nije prijeko pogledan. tolerancije. Po Muniru. a budu}i da se pod kontrolom ARBiH nisu dogodili ni zlo~ini ni terorizmi.? Da li su u Sarajevu. Bol povrije|ene Bosne bi se za~as mogla instrumentalizirati ka revan{izmu nad nedu`nim Srbima i Hrvatima. Zenici. srpska i hrvatska ravnopravnost na teritoriji pod kontrolom ARBiH mo`e porediti da genocidom koji je izvo|en u organizaciji vojnih hunti SDS-a i HDZ-a? Zna Munir dobro da su to kosmi~ke razlike izme|u dobrote i zlo~ina. Bo{njaka tradicija mehke rakije. IX 2002. a drugo javno. Munir tvrdi da medijsko tretiranje Izvje{taja – ima za cilj za{titu kriminala. onda mu treba halaliti. Pa ni njima nije falila dlaka s glave. Zenici. protjerani. Na planu ratne bo{nja~ke medijske onanije jeste bilo nevi|enih gluposti. Ako kojim slu~ajem bo{nja~ki narod opstane u `ivotu. jeste bilo zagovaranja {erijatske dr`ave. pa u Sarajevu. – ne bi ostao ni pepeo od kri`evog krsta! Kao {to pod nebom vojnih hunti SDS-a i HDZ-a nije ostala ni zvjezda pored mjeseca. ne~itanim knjigama. vrhu{ka SDA je ~inila ista zla kao i vojne hunte SDS-a i HDZ-a! La`!!! Da li su igdje pod kontrolom ARBiH Srbi i Hrvati pobijeni. Jer da se takvo {to htjelo. samo bi budala mogla o~ekivati da u dr`avi koja je osu|ena na uni{tenje funkcionira nekakav platni promet. uop}e. i treba ga podr`ati. ali ako svoju teoriju bazira na tome {to dr`ava na samrti nije finansijski funkcionirala po slovu zakona. izgladnjivanja.odbrane Bosne i Bo{njaka. Kleveta bo{nja~ke `rtve Postoji nekoliko Munirovih nebuloza koje vrijedi prokomentirati. ali zna i {ta mu je zadatak: da osvjedo~enu plemenitost bo{nja~ke `rtve oljaga teroristi~kom licencom SDS-a i HDZ-a. Tuzli. sevdaha. i sl. onda }e ovo {tivo Munira Alibabi}a pamtiti jednako kao i Srebrenicu. da li im je oteta imovina. Dalje. zlo~ina i terorizma. 62. U stanju op}e pometnje. to zna~i da je Munirov Izvje{taj – kleveta bo{nja~ke odbrane golih `ivota. 18. ru{ene crkve i preoravana groblja? Da li se. itd. proganjanja mje{ovitih brakova. neki su se pijani Srbi popeli na toranj Pravoslavne crkve i zvonjavom proslavljali osloba|anje Srebrenice. To implicira da Munir jedno misli tajno. Alija Izetbegovi} je u ratu imao apsolutnu mo} koju je mogao usmjeriti u tom cilju. logi~no je da se novac za odbranu prelivao makadamski. Jer: nema nikakve razlike izme|u zlo~ina i optu`ivanja `rtve za nepo~injeni zlo~in!!! Br. i sl. Zbog tih nekoliko ubleha{a ratno se rukovodstvo RBiH ne mo`e optu`ivati za podsticanje etni~kog ~i{}enja. Nakon pada Srebrenice desetine hiljada oja|enika je stiglo u multietni~ku Tuzlu. potrpani u autobuse.

a {ta vlast nacionalnih stranaka. jer razgra|uje dobrotu u samim narodima.Dnevnik revolucije Ocvala ru`a SDP-a Glavni izborni dokument SDP-a krcat je la`ima i glupostima Ideju demokratskog socijalizma bi trebalo ugraditi u ustav BiH. ali je otvorila {lajbuk za privatizacijsku plja~ku i degradaciju radni{tva. ravnopravnost sa susjedima?! Mi nismo ravnopravni ni na 24 odsto bh. To {to na glavnim prelazima mlatara bh. SDA se onomad filovala islamom. kao marioneta OHR-a. I to zahvaljuju}i SDP-u koji je. Dalje. morao znati da je u isto~noj Bosni. Fascinantna je drskost autora ovog dokumenta. Kakva. osigurao 100% pokrivenost bh. Ko ne vjeruje. U postkomunisti~kom karavaktu Bo{njacima su vladale dvije stranke. itd. Yglla and loccomotiwa SDP se izrodio u trgova~ku stranku. U desetercu samohvale SDP je slagao sljede}e: da je osigurao ustavnu ravnopravnost svih naroda u BiH. Laganje sebe generira i laganje drugih. bh. SDP je ideju socijaldemokratije oblatio tajkunskim razvratom u svim pozama. jednakosti. granica pomjerena u unutra{njost. jer nas ravnopravniji susjedi pokupova{e budza{to. a kamo li me|u njima. op}enito. vodio s&h. SDP je zaslu`an {to je Republika Srpska dobila demokratsko odjelo. u~inio BiH ravnopravnim partnerom susjedima. U bosanski organizam je ubrzigano otu|enje. koji je sazdan od socijalne pravde. ukinuo paralelizme. u du`ini od 15 km. koju jedino pro{lost ve`e sa izvornom idejom SDP-a. jer je bi}e Bosne ovisno od socijalne pravde. a ne bosansku politiku. kao vlast. Divlji kapitalizam je suprotstavljen prirodi Bosne. teritorije. granice. kako bi Radovan Karad`i} mogao rahat landarati. SDP je Odluku otvorio za raspravu i degradirao ideju konstitutivnosti. jer providnim la`ima potcjenjuju zdrav razum javnosti. umjesto dosljedne primjene. kojima prolaze i igle i lokomative. povolovljenim `ivotima. Idemo redom… Kakva. granica {uplja k’o sir iz crtanih filmova. a zadr`ala genocidnu su{tinu. nek’ do|e u Tuzlu da vidi {ta su sve smahnuli multikulturni Hrvati. bolan. Dnevnik revolucije 129 . kao uvozna. Bosnost hlapi sa odumiranjem socijalizma u na{im svakodnevnim. vratio dvije tre}ine izbjeglih. zastava. bolan. U tom kontekstu. solidarnosti. RS na 49 i HB na 27 odsto bh. teritorije i dalje su na bg&zg konopcu. pokrivenost granice?! Svaki ~italac dnevnih novina zna da je bh. SDA i SDP. ne zna~i ni{ta za desetine nepokrivenih prelaza. ~ije bi platforme trebale biti srodne uvidu u bh. SDP bi. Kakva. dr`avna ravnopravnost BiH prema susjedima. leukemi~na krv. ovisnost od demokratskog socijalizma. prava je smijurija. Time je mogu}e tuma~iti manifestaciju la`i u glavnom predizbornom dokumentu Predsjedni{tva SDP-a. ustavna ravnopravnost!? Objavljene su stotine tekstova u kojima je temeljito obja{njeno da je SDP uni{tio Odluku o konstitutivnosti. strate{kog forsiranja dru{tvene plemenitosti. U po deset ta~aka je navedeno {ta je k’o biva SDP. bolan.

Ona je san koji tek treba dobro zasanjati. kakvo. Ova kroki-analiza glavnog izbornog dokumenta SDP-a svjedo~i o mentalnoj i moralnoj retardiranosti onih {to bi da vladaju i u naredne ~etiri godine. u ime socijaldemokratske opcije BiH. Ako je ta~no da su SDA i HDZ podijelile FBiH. teritorije. jakako. kao {to je pretvaranje poreza u reket koji se ispla}uje dr`avnoj mafiji. Na kraju. zahlada: SDP je glup! Evo: SDP tvrdi da su nacionalne stranke na ulicu poslale branioce BiH (Sic!). u kojem je bilo vi{e ~lanova SDP-a. Svjedo~i o tome budalasata reakcija SDP-a na ~estitku koju je osniva~ SDP-a Nijaz Durakovi}. kriti~kom desetercu. poslale na ulicu branioce BiH. Br. Otkad su to ~etnici i usta{e branioci BiH?!! Drugo. Oti|ite u Grude da vidite gdje je Sarajevo. gra|ane. A i to da je pomama delo`acija do{la sa dolaskom SDP-a na vlast. a ne Predsjedni{tvo RBiH. ve} samo za Bo{njake. bolan. Bo{njacima. Na istom fonu je i izop}avanje bh. a {to je skuhano u karakazanu MVP Zlatka Lagumd`ije. kao i SDA bo{nja{tva. I od sujete. 64. znano je da se pomamno delo`iraju samo borci ARBiH. teritorije. bolan. O s&h ekonomskim suverenitetima ne treba ni govoriti. ~ime su legitimizirali iste veze RS i SRJ. onda je jednako ta~no i da SDP nije ni{ta u~inio da spoji podijeljeno. Tragi~no je {to se nesu|ena dr`avotvorna ideologija BiH. nego SDA. dr`avni organi RBiH se ne mogu svrstati u navedeni kontekst nacionalnih stranaka. tj. Povratak je glupava zamisao sve dok se ne demontira apartheid na 76 odsto bh. povratak prognanih? Etni~ko ~i{}enje se nastavlja kroz organizirano preseljavanje (ne)prognanih Bo{njaka u prekookeanske zemlje. Socijaldemokratija je danas sve ono {to nije SDP. naroda. SDP optu`uje nacionalne stranke da su: pravile tri nacionalne dr`avice. Za specijalne veze sa Hrvatskom. izop}avanjem pobjedni~kog HDZ-a iz izvr{ne vlasti u FBiH. raseljenicima. itd. 130 Dnevnik revolucije . izdaje. Vize nisu uvedene za gra|ane BiH. budu}i da Srbi i Hrvati imaju paso{e rezervnih domovina. podijelile FBiH. SDP bi da bude eksluzivni vlasnik socijaldemokratije. glasali su i poslanici SDP-a u Parlamentu FBiH. HDZ-u je ostavljena lokalna vlast na 27% bh. uspostavljale specijalne veze s ciljem razgradnje BiH. Na kraju. ukidanje paralelizama?! ^ak i tamo gdje SDP suvereno vlada postoje paralelni tokovi novca. uputio Gerhardu [rederu za izbornu pobjedu. Idu}i korak je oduzimanje dr`avljanstva bh. dijaspore iz glasa~kog prava. izrodila u brlog kriminala. koju je ba{tinio SDP. a {to su ~etnici i usta{e ~istili po dva bh. Socijaldemokratija i ubleha ne idu zajedno. X 2002. uvele vize gra|anima BiH.Kakav. Samim tim {to je ARBiH {titila sve bh. SDP je za dvije godine obolio od svega od ~ega vlast mo`e oboliti. la`i. O`e`i! Vojne hunte S&H su genocidom pravile nacionalne dr`avice. 2. Crwenna Yubllexa U onom drugom.

nama je za izgradnju dana{nje. Izhlapio je. E. rasklapati je. sade i Dnevnik revolucije 131 . dru{tvenom i kulturnom `ivotu Za koji dan bi}emo uplovljeni u ~etiri nepomi~ne godine. Ne mo`e Bosna opstati ni na op}oj nezainteresiranosti Bosanaca za svoju zemlju. Na{a odluka da budemo suvereni i neovisni bila je. Ve} sada se mo`e znati da izbori od 5. {to je suprotno ve}ini bira~kih ambicija koje od izlaska na izbore o~ekuju pomjeranje mrtvog vremena. Bosna nam je ku}a. sportske i kulturne ekspanzije BiH u ju`noslavenskim prostorima. mi smo obi~ni mrtvaci. procese koje }e izazvati glatko ~etni~enje i usta{enje na{ih kom{ija. i 1992. jer nam pripada BiH. Osamdesetih godina su se sve bitne stvari u biv{oj Jugoslaviji dogodile u Bosni. U odnosu na veoma aktivne s&h snage koje doplja~kavaju bosanski kusur. Svejedno. koji }e o~as utonuti u matricu separatizma i mr`nje prema svojoj domovini. Dakako. U odnosu na 1991. Te kriti~ne mase mi danas nemamo. makar oni. ranjene Bosne. A branili smo se jer smo imali uvjerenje da nam je napadnuta ku}a. ustinu. sklapati.NOVI BOSANSKI PATRIOTIZAM Rat za bosansko srce Na{ cilj je: BiH bez entiteta. da }e sve ostati isto kao sad. a u ku}i nam je srce Suverenitet smo izglasali na talasu revolucionarne ekonomske. oktobra ne}e pomjeriti bh. gdje }e antifa{izam i antinacionalizam biti jedine mjere koje }e odre|ivati prisustvo u politi~kom. pa nam ne preostaje ni{ta drugo nego da zvjerlamo svoja {i}arska posla. godinu. kada smo bez trunke sumnje vjerovali da je Bosna na{a. krcata samouvjereno{}u da nam to pravo pripada. Da nije bilo tako. i nesmetanog djelovanja sila iz Kara|or|eva. danas je stanje patriotske svijesti u na{eg bosanskog naroda posve suprotno. kao zemlja slobodnih ljudi. potreban nivo samosvjesti i samopouzdanja kakav smo imali u martu 1992. s ciljem umrtvljivanja bosanskog politi~kog faktora. kao {to ni jedna zemlja na svijetu ne bi mogla opstati bez kriti~ne mase svojih stanovnika koji {tite. Ne pitamo se da li je i koliko je takvo uvjerenje o mlitavosti strate{ki proizvedeno. k’o otvoren kiseljak poslije sijela. koje generiraju s&h ekspanziju i minoriziraju bo{nja~ki. ni predvidjeti. Nema se u Bosni {ta pomjeriti sve dok se ne izgradi kriti~na masa patriotski aktivnih Bosanaca koji }e rovariti po stvarnosti. pa ne bismo se ni po’ sekunde branili od agresije. bosanska. {to se moglo osjetiti kad se ode do Beograda i Zagreba. zagubljenost. Koliko smo tada bili spremni boriti se za Bosnu. tog osje}aja mi danas nemamo. morali bi razumijevati da Bosna ne mo`e opstati na dejtonskim ustavnim pozicijama. toliko smo danas ubije|eni da je svaka borba za Bosnu unaprijed izgubljena. kao {to nemamo ni javnosti koja bi mogla pokrenuti ma kakve procese. a u ku}i srce. Sarajevo je bilo centar Jugoslavije. a time i bosanski faktor. plijeve. Na{i umni ljudi. nismo mogli osjetiti. ~initi boljom i odva`nijom. {to }e nas ve} na po~etku tog duga~kog perioda o{inuti kao klaustrofobija u odnosu na prostor Bosne koji o~ekujemo kao svoj.

bez shva}anja da je ovo na{a zemlja.zbog sjemenja obiru tu svoju mentalnu ba{~u. i da se u njoj ne mo`e `ivjeti na pijedestalu legaliteta ako se kani razarati njena opstojnost. sabur je smrtna bo{nja~ka glupost. bez poruke da se iz Bosne gone oni koji je razaraju. jer on nema ni jedne opipljive slamke za koju bi se uhvatio ako bi kanio vjerovati u bosasnsku budu}nost. s tim da se nepo`eljnim gostom smatra svaki subjekt koji ovdje sprovodi hegemonisti~ku politiku Beograda i Zagreba. kad je ovdje jo{ bilo kamera CNN-a. Tih nekoliko autora {to dosa|uju sa tezom da entitetska BiH nema budu}nosti. Jer. Bosna se najprije. u odnosu na potrebu da 132 Dnevnik revolucije . vi{im a zapravo temeljnim pitanjima. koje ne bi imale takvu razareteljsku mo} da nisu podr`ane od UN-a i raznih me|unarodnih krsta{kih lobija. nego oduvijek i za navijek. U dana{njoj Bosni sve je mrtvo izuzev dr~nih. mogli bi svi izvr{iti kolektivno samoubistvo. zdrav. jer smo se pomirili sa okvirom za nestanak svoje zemlje. i gurati ga makar u snovima. {to generira tragi~ne porodi~ne glibove. to u prvi mah djeluje nemogu}e. dr`ave. ali ako prihvatimo dejtonsku supotpisni~ku logiku. ako u sebi nema izgra|ene mehanizme za{tite i vitalnosti. Ne samo tad. koliko dejtonski apartheid koji nas je za ovih sedam godina razuvjerio u na{e snovi|enje da }e Bosna o~as opet biti ono {to je nekad bila: prostor rahatluka i tolerancije za sve svoje ljude. da treba ukinuti genocidnu RS . Srba i hb. za stvarno{}u. ako se pak nekad krene u ~i{}enje sebe i Bosne. Tog ~i{}enja nema bez agresivnog. bosansko je rukovodstvo tada priglupo vjerovalo da su sabur i merhmetluk klju~evi mira i prosperiteta. izuzev {to nas je sve vi{e bivalo raseljenih i izgubljenih. zastava nema blage veze sa opstojno{}u bh. Jedno su s&h agresije. a time i budu}nost. a time i sebe. Treba imati cilj. I Albanci na Kosovu bi to isto mogli po~initi prije koju godinu. Otud izvire patriotska obamrlost na{eg ~ovjeka. oboljiv i krhak. Dejtonom ohrabrenih i separatisti~ki aktivnih etnonacionaolnih i antibosanskih snaga u bh. Mi smo prihvatanjem dejtonskog krematorija za svoju stvarnost. mogla lije~iti odmah. makar i nedosti`an. Kona~no bi valjalo izbistriti kriterije o doma}inu i gostu. kao {to je dugoro~na stabilnost prostora u kojem se `ivi. otkud nam pravo vjerovati da }e u narednih sedam hladnijih godina ne{to postajati bolje. u prve godinu-dvije nakon Dejtona. po~inili najve}u budala{tinu. pa }emo osjetiti kako se taj plemenit cilj naseljava i plijevi turobnu stvarnost. dru{tvo u kome je ranjena i oja|ena kriti~na masa porodica. onda smo prihvatili da je na{a zemlja dio {to Srbije. a {to Hrvatske. a ne kukavi~ko meljanje po minderima i sahanima! Kao i kod svake bolesti. dr`avno{}u. o~ajni~koj komotnosti i gorkoj sladostrasti. kao i interesovanja me|unarodne zajednice. Mi smo podstanari na ro|enoj zemlji Duga~ki su nizovi znakova koji bi mogli objasniti za{to je na{ ~ovjek doveden u bezizlaz da ne vjeruje u budu}nost ro|ene zemlje. a mi kojima je Bosna sve {to imamo – mi smo podstanari. Napose. Danas su u Bosni doma}ini oni {to je preziru i plja~kaju. Taj odnos treba promijeniti stavom da u Bosni ima ku}ni red. bosansko }e odugovla~enje promjene politi~kog i dru{tvenog kursa dovesti do ve}eg tereta. kao i svaka bolest. To {to se negdje u vra`ijoj materi vijori bh. Svaka je dr`ava `iv organizam. jer se primjenjuje u `ivotnim okolnostima koje zahtijevaju borbu. ako se za sedam vru}ih godina ni{ta nije pomaklo s mrtve ta~ke. ali civilizacijskog stava prema stvarnosti. Hrvata. Ratno razvla~enje pameti nije toliko uticalo na deranje bosanskog patriotizma. a ne zemlja onih koji je mrze i koji bi da je razaraju. no.ma to je tek {a~ica ni~ega. kad bi Palestinci i{li za realitetom. jer ih niko ne tjera da `ive u zemlji koja `eli biti majka svih svojih naroda i gra|ana. kao i od mutave bo{nja~ke politike kojoj je uop}e naumpalo da onomad licitira sa bh. k’o u svakoj zdravoj ku}i. nema se kad baviti tzv. Na{e je bosansko dru{tvo strate{ki prepu{teno razvratu. Dakako.

ma ko drugi osim nas samih. Bili su onomad i u Gora`du. pa makar i tako {to }e u tramvaju ili u trgovini jednom dnevno naglas izgovoriti: Treba ukinuti Republiku Srpsku! Na `alost. ve} i u posljednje dvije godine kad je samo u ovom bosanskom dijelu Bosne vladala multinacionalna vlast. u BiH se ne}e ni{ta promijeniti. tim prije {to bol i poni`enje ni~im nismo zaslu`ili. Hrvata nema nikakve bh. koje pod milim Bogom ni{ta ne zna~e. sistemskog razaranja Bosne od strane bg&zg marioneta u na{oj zemlji. jer je iza nas deset stolje}a bosanske dr`avnosti. to partijsko otjelotvorenje Boga. A rje{enje? Valjda }e nas izborni rezultati opametiti. Ako se Dnevnik revolucije 133 . umjesto da politi~ari budu tek glasnogovornici volje javnosti. dobit }emo strast povrije|enih. logi~no je {to oni posluju u dobitku. Bi}e to historijski zadatak za bosansku inteligenciju! Pismeni i odva`ni }e morati kanalisati energiju poni`enih. pogledajte. Izgleda da smo kao dru{tvo i previ{e izranjavani i isponi`avani da bismo imali snage suo~iti se sa realno{}u. u odnosu na taj separatizam bila sna`nija. pa su se izborili za opstanak. Shvati}emo da u bh. Bilo je i previ{e znakova koji su ukazivali na uzbunu. jer smo urpkos svemu postali nadljudi. Otud su nam politi~ari postali glavne medijske zvijezde. po{to mi ne ~inimo ni{ta da se izborimo za bosansku Bosnu. Shvati}emo da je krajnje vrijeme da i mi u|emo u politi~ki rat za opstanak Bosne. Po{to nema javnost. barem po tome {to nam narod i dalje misli da se o njemu brine neko odozgo. i u Maglaju. i to tako {to }e ih navoditi na promi{ljanje. ve} zbog kriti~ne mase obi~nih smrtnika koji vjeruju u ispravnost toga {to ~ine. Ali. Bu|enje poni`enih Mudroslovci bi sad upitali: A gdje je izlaz? Nema tog izlaza koji }e do|i na gotovo. iza nas je multietni~ka i antifa{isti~ka tradicija BiH. Bilo bi ispravno da je to bu|enje uzrokovano pame}u i strategijom. Srba i hb. naspram urednog. odnosno. doga|a nam se da razne politi~ke ublehe uzimaju sebi za pravo da tuma~e stvarnost. pa dnevnom progresijom osvajaju sve vi{e i vi{e suvereniteta. u dramaturgiji te ispraznosti. mi jo{ uvijek `ivimo u komunisti~kom zlodobu. Oni su ratu za bosanski nestanak. iscrpljeni od vi{emjese~nog okru`enja. a ne na derne~enje. Novi bosanski patriotizam }e se probuditi sa osje}anjem bosanske potla~enosti. Eto. Rane nisu opravdanje za kukavi~luk. Nije to zbog srpskih politi~ara. Dok svako od nas ne razumije da ima individualnu misiji na patriotskom poslu. Jer }e nam kona~no postati jasno da smo nula i ovdje gdje mislimo da jo{ ima Bosne. opcije. gdje je izlaz? Bilo bi lijepo da su protekle dvije godine bile dovoljan znak bosanskoj inteligenciji da se trzne iz samrtnog rahatluka i poku{a pokrenuti procese patriotskog otre`njenja. po{to su pametni ljudi povu~eni u skloni{ta. i da nije ljudsko mije{ati se u te uzvi{ene poslove. a ne tek povrije|eno{}u. i okrenuti glavu od sladunjavih {panskih serija i glupavih fudbalskih utakmica. I to kako! Tako {to im je domet u parolama tipa: Odlu~nost i povjerenje. godine. Na{e bi nas rane samo trebale obavezivati na naplatu. Na{a bi pozicija. odvija se na{ nestanak. a po{to Srbi ~ine sve da nam otcijepe pola Bosne. i to – pojedina~no. Ne samo u ratu. No. umjesto {to nas dr`e u stanju kuknjave i derneka. kako su bosanski Srbi za~as razumjeli svoju misiji na o~uvanju genocidne RS. A mi smo u miru za bosanski nestanak. marljivoj. koja nagriza na{e individualne `ivote. Shvati}emo da su oni u istom filmu u kome su od 1992. Nema izlaza koji }e nam izboriti ma koji politi~ar. a iza Karad`i}evih Srba je samo genocid na kojemu je nastala RS. i satisfakciju. E tu. kao doktori i u~itelji na selu. a realnost je borba. a mi u veresiji. i u Biha}u. pa i tako {to smo radili u korist svoje {tete. Umjesto racionalnog odnosa prema stvarnosti.na istom zadatku bude anga`irana svaka bosanska glava.

i koje ni{ta ne mo`e poremetiti da taj cilj ostvare. 64. gdje }e antifa{izam i antinacionalizam biti jedine mjere koje }e odre|ivati prisustvo u politi~kom. Na{ cilj je: BiH bez entiteta. X 2002. onda moramo biti jedinstvena patriotska armija ljudi koji imaju cilj. Br. 2. 134 Dnevnik revolucije . dru{tvenom i kulturnom `ivotu.mislimo spasiti. kao zemlja slobodnih ljudi.

Za dvije godine SDP nije u~inio ni{ta da se multietni~ki imperativ BiH ugradi u dr`avne mehanizme. Stanovnici bola su ~estiti. narod ovu pri~u ne razumije. U bolu stanuju svi oni {to ih je progutala s&h agresija na na{u zemlju. ve} se i vlast koju su Bo{njaci izabrali izrodila u slugu s&h interesa. Sviknut je da vlast slu`i vlasti. ~ime je presjekao granu na kojoj sjedi. antiteroristi~ki partner SAD. Strategija sataniziranja bosanske `rtve. Obmanuti su da }e promjene zahvatiti cijelu BiH. jedini u BiH glasali za antinacionalisti~ke promjene. Ubijeni. Bo{njaci su 2000. Ne samo da su Srbi i Hrvati ostali vjerni nacionalizmu. e kako bi se uvukao u zadnjicu onima {to zastupaju zlomisao da su svi bh. SDP se oglu{io na inicijative da se u Izbornom zakonu zabrane mononacionalne kandidatske liste. Lagumd`ija je na volej do~ekao 11. da vlast u izvori{tu bude multinacionalna. @ivio narod! Poganninni from policioth state Demokratski poraz SDP-a najzreliji je politi~ki doga|aj u hronici bh. SDP je ka`njen za grijeh koji nije smio po~initi. Narod jedino razumije da je Zlatko Lagumd`ija ljagao odbranu na{ih golih `ivota. septembar. Manji je problem {to je SDP sam sebe osudio na bo{nja~ko bira~ko tijelo. naprotiv. pa}eni. Niti plaho razumije da je SDP postao leglo organiziranog kriminala. imovine. SDP je prilagodio bg&zg hegemoniji. teritorije. ni za {ta. Svekolika patnja je ljude vratila Bogu. I kaznio. E na taj prostor moralne ~istote nasrnula je Lagumd`ijina pogan! S namjerom da izjedna~i `rtvu i krvnika! Narod je to razumio. narodi jednako krivi za rat. ali i bira~kog tijela. Zato je ka`njen SDP. nai{la je na otpor javnosti. tzv. U re`iji Alibabe Mumije promovirana je zlo~inska policijska dr`ava. Ta vlast je postala tek multietni~ka zamjena za SDA na 24% bh. pa i tala u trgovini drogom i bijelim robljem. Pogani cilj da se `rtva okrivi za svoje stradanje realiziran je kroz optu`ivanje Bo{njaka za tzv. No. izbora. ustavne promjene i Izborni zakon. Samo bi ~etnici i usta{e mogli nasrnuti na moralnu svjetlost bosanske `rtve! Dnevnik revolucije 135 .Dnevnik revolucije Kaznadar Zlatko Lagumd`ija je nasrnuo na moralnu svjetlost bosanske `rtve. Otud su se SAD uklju~ile u njegovu predizbornu kampanju. islamski terorizam. teritorije ostati s&h nacionalisti~ka avlija. nepotizma. mla}eni. Narod u osami razgovara s bolom. i {ansu da izmi{ljanjem tzv. bogumilski ljudi. a SDA je sa mindera pokupila plodove inata. i aboliranja i danas vitalnog s&h genocidnog terorizma. a ve}i to {to je SDP po~inio betoniranje zakonskih mehanizama zbog kojih }e 76% bh. islamskog terorizma postane tzv. Za{to niko ne}e da ka`e istinu o porazu SDP-a? Ma nije to narod okrenuo }urak zbog sporosti reformi! Narod i ne zna {ta ta rije~ zna~i! Narod se probudio samo zato jer su mu Zlatko Lagumd`ija i SDP: pljunuli u nevine `rtve!!! Narod je sviknut na patnju. prodaje i plja~ke bh.

Ti poltroni su se oglu{ili na inicijative da se prije izbora odr`i vanredni kongres SDP-a. Drugo. jer je upozoreno da }e Lepi Cane biti sevep SDP-ove propasti. U~inili su to iz inata. [ta im vrijedi Lagumd`ijina smjena danas kad im se propast dogodila? Trebali su reagirati ranije. koji nisu imali motiva da se odupru samoubila~kim potezima svoga lidera. a ne zbog kvaliteta te la`no reformirane. U bliskoj budu}nosti }emo se suo~iti sa dva degresivna procesa. Bo{njake ne treba kriviti ni {to su danas birali SDA. Kao {to je SDP pobjedu 2000. malouman? I. Jalova je namjera da se za poraz SDP-a optu`i narod. 65. SDA bi trebala nastaviti put ka multietni~nosti u samoj stranci. ali ta obmana ne pije vode! Otkud da narod 2000. Br. o`ivjet }e tzv. {ta je sa s&h nacionalizmom?! Rije~ je o svjesnoj bo{nja~koj kolektivnoj odluci da se oduzme povjerenje SDP-u. jednako strasno kao {to su u SDP-u 2000. X 2002. Oni su dvije godine bili bez posla. Tzv. Kao ni SDP. ovi izuzeci ne moraju odslikavati zvani~no reformsko pravilo SDA. O~ekivati je da SDA-ovci opet nahrupe u d`amije. k’o u zelena vremena. nevladine organizacije. od nacionalizma oboljelom narodu. slavio nosanjem krmadi kroz muslimanska sela. pogane}i i islam i SDA. birali SDP. kao u centralni komitet. Bo{njaci su biranjem multietni~ke opcije posvjedo~ili demokratsku zrelost. nakon dvogodi{njeg korziranja u vrijeme d`ume. bude uman. iako su im pred nosom mlatarali `estoki s&h nacionalizmi. SDA }e vjerovati da je narod zaposve do{ao tobe. a ne danas. i od raznih gluposti neo~i{}ene SDA. u pijanom slavlju uzvikivali tekbir. da se smijeni Lagumd`ija. Problem je u tome {to SDA nema razloga da povjeruje u svoju feleri~nost. Jah.Minderology and udbology Bo{njake ne treba kriviti {to su 2000. zbog izgubljene vlasti! Patriotski moral bi trebao biti bukvar izborne stabilnosti svake stranke koja ra~una na bo{nja~ke glasove. I u jednoj i u drugoj ublehi te{ko }e se pojaviti samokriti~ki sud. SDP i njegove filijale }e forsirati predstavu o maloumnom. te ljigave filijale SDP-a. kao fundamentalisti~ki faktor. te osloboditi ulemu od politikantskog poni`avanja. kao shva}anje da je nacionalizam suprotstavljen bi}u Bosne. iz o~aja. 16. tako su neki dan aktivisti SDA. demokratska alternativa. koja konobari{e pod krovom SDP-a. umjesto da razumije da je SDA izbor iz inata. restaurirali brkatu Udbu . do maloprije. a sve bo{nja~ko nacionalizmom. No. zbog izgubljene Bosne. demokratska alternativa. Gre{ka je u Zlatku Lagumd`iji. trebala bi pokrenuti {iroki spektar rasprava o gre{kama Lagumd`ijine vlasti. ideolo{ki pla}enici. 136 Dnevnik revolucije . zbog izdaje i ugursuzluka! Dugoro~na stabilnost i SDA i SDP dala bi se graditi otvaranjem samokriti~ke rasprave o po~injenim gre{kama. pa su zajmili proganjati i Hasanaginicu . a 2002. ~iji je mentalni domet da sve s&h smatraju mutikulturom. Prvo }e se restaurirati minderologija SDA. kao i u debilnosti kadrova SDP-a.

U me|uvremenu. Oslobo|enje. kao najvitalnijem ba{tiniku mostarskog identiteta. Ta kritika je k’o safun potrebna pla}eni}kim medijima koji su predvodili hajku u slu~ajevima Al`irska grupa i Pogorelica. a one koji osvjedo~eno jesu opaki. Dnevnik revolucije 137 . strefio nas je Ivanov metak. Dobro. iako smo jedini protiv kojih je Islamska zajednica najavila tu`bu. koju zagovara Ivan. 60 minuta. a za{to? Cowboy Tunyo and mylycayac Tucca Ne postoji ni jedna tema u zemlji i van nje o kojoj nismo prvi. Akademik Muhamed Filipovi} ispade revolvera{. Otuda smo osjetljivi na Ivanovo mi{ljenje. od strane Pedija E{dauna. koji je potvr|en mjesecima poslije. ~a{}eni smo svakako. da bi tek danas cijela Evropa graktala o zloj prirodi Bu{ove vladavine. pre}utkuje. Sad svi `va~u na{u pri~u. ispostavilo kao ta~no. Prirodna je volja javnosti da se brine o znakovima svoga identiteta. Sve {to smo tvrdili. morala biti predmetom bespo{tedne stru~ne kritike. Ivan nas je u Feralu ozna~io nas kao – istinsku sramotu profesije. Taman kad smo progutali sraman podatak da je Ivan. javnost je to shvatila kao duhovnu smrt mitske pjesnikinje. kao {ef Fonda za izdava{tvo. septembra imali smo naslove Ameri~ki fa{izam i Deamerikanizacija Amerike.Dnevnik revolucije Gre{ke su u ga}ama Intelektualni pla}enici su potvrdili agoniju antinacionalisti~ke alternative Kada je potkraj `ivota Desanka Maksimovi} napisala predgovor programskoj knjizi Slobodana Milo{evi}a. pa istinske. opozicione svjetionike demokratije i antinacionalizma ozna~ava kao opake. kad bi svi zajmili kukurikati u suton. bili smo ~ak i islamski ekstremisti. jer su to jedini primjeri malformacije zanata i profesionalne etike. uskratio podr{ku ~asopisu MOST. ba{ prvi. i protiv kojih i dan danas ratuje. Sedam dana poslije 11. Ivan vr{i zamjenu teza. Potvrda na{e profesionalne etike je i smjena Alibabe Mumije. Ivan Lovrenovi} je znak u grafiji Bosne. Po njemu bi – opaka malformacija zanata i profesionalne etike. bezbeli. Zajedni~ka refleksija svih na{ih kukurikanja prije zore bilo je sabla`njavanje prestra{ene ili zakupljene javnosti. milicioneri. te{ko da bi ovdje na{la hljeba. kauboj. a Senad Tuka & comp. Prvi smo zlo~ina~ke procese Al`irska grupa i Pogorelica nazvali porazom pravne i promocijom policijske dr`ave. Bespo{tedna stru~na kritika. tj.. kojeg Ivan naziva – nervoznim namjesnikom. kojoj je hajhaj trebalo da se uvjeri da ne znamo proma{iti. Ivane. Ivan ne pominje policijske biltene Slobina Bosna. Pogotovo ako ovovremeni Ivan po~ini ili ka`e ne{to {to nije doraslo njegovoj pismenosti. imali ispravan stav. No. iako je rasplet doga|aja dokazao da su ovi malformirani mediji bili poluge u zlo}udnoj policijskoj vladavini Zlatka Lagumd`ije i Alibabe Mumije. dakle podr`ava.

Ni~eg ~udnog nisu vidjeli u pristajanju SDP-a da vlada na 24 odsto bh. bo{nja~kim narodom. o yes. Strajo pozvao na ulice u pokret otpora? Glasa~e SDA protiv glasa~a SDA? Ma i|i bi`i! A. 66. X 2002. jer samo ovi nesretnici mogu biti nacionalisti. podr`ali antinacionalizam. lo{e je {to je SDA ugrabila povjerenje bo{nja~kog bira~kog tijela. Stvarnost su oblikovali SDP i zakupljeni intelektualci. potvr|uju}i svojim glupostima agoniju demokratske alternative. Mi nismo adresa na kojoj stanuju va{e gre{ke. Greshke living to the gache Naravno. Refleksija ne mo`e biti krivac za stvarnost. Bo{njaci su ve} 2000. Straji nije 2000. ako je za Gaju narod ostao bez pameti. demokratskim promjenama u BiH. Problem je u rent-a-pameti i od kriminala i nemorala oboljelom SDP-u. a ne medijima koji su dobronamjerno ukazivali na samoubila~ke poteze SDP-a i njegovih satelita. to je bolje od ponovljene vladavine SDP-SDS-HDZ. Br. Frapantna je i{~a{enost na{ih vi|enijih intelektualaca. Nije nikakva tajna da je parama me|unarodne zajednice vibratorski zaobljena o{trica neovisnog intelektualizma u BiH. Ali. Va{e su gre{ke u va{im ga}ama. teritorije i da se ta nakarada proglasi tzv. Strajo Krsmanovi} je u povodu izbornih rezultata izvalio da bi . i protiv koga. pa su uprkos tome satanizirani kao teroristi. 28. Nije bo{nja~ki bira~ kriv {to se demokratska alternativa nije izborila za ukidanje mononacionalnih stranaka u Izbornom zakonu. ve} bi sad protiv bo{nja~ke demokratske volje oformio pokret otpora. Narodna volja i na{e pisanje samo su refleksija stvarnosti. dok je s&h genocidni nacionalizam ve} stvar ars aevi multiculutural baznia. a ne narodom. onda mu je demokratija nepametna. 138 Dnevnik revolucije . pa bi trebalo obnoviti totalitarizam.trebalo izi}i na ulice i oformiti pokret otpora protiv nacionalnih stranka. kako bi pametna vlast vladala nepametnim.Bjezzte rayo idu Strayo & Gayo Ivanovo `aganje istine ima intonaciju koju su zadali neovisni pla}enici iz Kruga 99. Koga bi to. naumpao izlazak na ulice. Pora`eni bi se trebali pozabaviti sobom. Imate cijev. kada su Srbi i Hrvati glasali za SDS&HDZ. Pa to je rezultat Va{eg intelektualnog kurvaluka. Haman samo Bo{njaci mogu ostati bez pameti. …Da ne nabrajamo. Vrle su Gaje&Straje potkupljeno {utali u svim povodima koji su svjedo~ili da OHR i OSCE podr`avaju s&h nacionalizam. A sad se ibrete {to su Bo{njaci glasali za SDA. Gajo je Sekuli} obznanio da je – narod ostao bez pameti. a nemate pi{tolj. gospodo! Bespo{tedna (samo)kritika je jedini lijek za demokratsku alternativu.

SDP nije u stanju ni sa pozicija vlasti po{tivati demokratska prava i slobode. SDP je trebao biti magnetni nosilac i agitator patriotske ideologije. pravosudni i policijski sistem je bio do te mjere uhap{en od vladaju}e partije. Bez unutarnje demokratije. Zato su se razboljeli od staljinisti~kog.^ekaju}i historijski kongres SDP-a Anatomija bolj{evizma IDEJA SOCIJALDEMOKRATIJE je {ira i zna~ajnija od SDP-a. Za interese tajkunskog i nebosanskog kapitala. Demokratski socijalizam favorizira plemenite osobine od kojih ovisi revitalizacija multietni~ke BiH. Dakle. Za prvih nekoliko mjeseci vladavine SDP-a kriminal i korupcija su uvezani kvalitetnije i dinami~nije nego pod vla{}u SDA. koja slijepo vjeruje da je borba protiv demokratskih sloboda . Uprkos brojnim dokazima. ‘nako {umadijski! SDP-om je zavaladala komunjarska rulja. No. za dobrotu u samom sistemu. Divlji kapitalizam. ZA[TO SE I KAKO RAZBOLIO SDP pitanje na koje se ne mo`e dati jedan odgovor. Slobodni mediji su ukazivali na mutne poslove Zlatka Lagumd`ije. socijaldemokratija. za radni{tvo. Ali. Izdajnik. Bolj{evisaurusi (ala Sabrija Pojski}) diktatora su Lagumd`iju do`ivjeli kao renesansu: Kona~no }e imati ljutog i okrutnog lidera! Kona~no nema te demokratije koja nam je sve zlo donijela! Kona~no je sve brkato i rutavo. Totalitarni SDP je {teto~ina za BiH. a to su ljudi koji ~eznu da k’o roboti stoje mirno. mo`e samo oja~ati sile destrukcije BiH. SDP se izrodio u liberalno-ekonomsku polugu divljeg kapitalizma. Bosanska imovina je plja~kana i prodavana na svakom koraku. Drugo. U SDP-u su povjerovali da je vlast vje~na. SDP je odve} stranka bez unutarnje slobode misli. Budu}nost Bosne ovisi od slobode u svim pojmovima i oblicima. sa ili bez SDP-a. Vlast koja je zatemeljena na policijskoj logici. vodi otu|enju i unutar i izvan bh. Ko god je mislio druk~ije. potrebna je plu}ima Bosne. od lidera je SDP-a pometen sa politi~ke pozornice. policijskog i kriminalnog zla. No. Najgore je {to se sa propa{}u SDP-a profanira i za BiH egzistencijalno bitna ideja socijaldemokratije. SDP je od Kruga 99 i pla}eni}kih medija bestidno favoriziran kao opcija bez alternative. Nepamet i nemoral su osobine oboljelog SDP-a. da su SDP-ovi kriminalci plja~kali pod za{titom mafija{ke dr`ave. SDP je dovr{io privatizacijsku s&h plja~ku bosanskog radni{tva. Selima Be{lagi}a i drugih vladara bez alternative.borba za SDP. Bilo bi plodotvorno da SDP sam otvori analizu o samoizdaji. i time osakatio i ponizio ekonomski potencijal bosnosti. KRIMINOGENOST SDP-ovih KADROVA svjedo~i koliko je malo potrebno jednoj vlasti da se razboli ako nema unutarnje i vanjske mehanizme kontrole. SDP je postao suprotnost socijaldemokratske ideje. Umjesto zalaganja za socijalnu pravdu. nije pokrenuta nije Dnevnik revolucije 139 . Proces ozdravljenja SDP-a mogu} je jedino kroz strate{ko forsiranje drugarske samokritike. ANALIZA SDP-ove IZDAJE SDP-a bitna je za obnovu ove za BiH zna~ajne stranke. pak. U SDP-u se zadr`ala komunjarska kadrovska struktura. naroda.

kao onomad i Slobodan Milo{evi}. bitne su posljedice koje je ostavila njihova plja~ka{ka haranga: Tuzla je danas grad ~iji ekonomski potencijal je u hrvatskim rukama.. glasaju za SDP. sa ^esima. lider mafije je ostao nedodirljiv. podr{ka SDP-u je opala za oko deset odsto. SDP je odgovorio kretenskom dijagnozom: Ne}e nama mediji ure|ivati odnose u stranci! Po{to su mediji javnost. a cilj te operacije je uni{tenje bo{nja~ke porodice. UPOZORENJA O SAMOUNI[TENJU SDP-a shva}ena su kao neprijateljstvo nekih autora prema SDP-u. Manje je bitno to {to su SDP-ovi kriminalci materijalno zbrinuli i svoje unuke. zabavio oko mutnih poslova koji donose najve}e pare u BiH. U SDP-u nisu razumjeli odgovornost prema javnosti koja je s 140 Dnevnik revolucije . Zalud upozorenja SDP-u da je rije~ o njihovom bira~kom tijelu! Za samo dvije godine SDP je u nekim krajevima zijanio podr{ku bira~kog tijela i preko 20 odsto. No. trgovina bijelim robljem. Deset posto Hrvata u Tuzli gazduje sa 90 posto bo{nja~kih ekonomskih sudbina. jer je demokratski socijalizam potreban Bosni. podr{ku SAD. Lider mafije se. cappo srbijanskog nadzemlja i podzemlja. uspostavljen je paralelni sistem za ubiranje procenta od svih prljavih poslova. Tada su lokalni funkcioneri SDP-a izbornu pobjedu u Lukavcu slavili nosanjem krmadi pored d`amija. Takav se gubitak nije mogao sam od sebe dogoditi. Frljavo je oko bacio na telekomunikacije. U rasponu od nekoliko mjeseci. nije ra~unao na narod i narodnu kletvu. [ef mafije je povjerovao da sve konce ima u rukama: policiju i pravosu|e. ne bi si dozvolila toleriranje zla! Od {efa mafije. op}enito. Javnost tvrdi i dokazuje da je Zlatko Lagumd`ija sevep SDP-ove propasti. Vlast koja nije u talu sa podzemljem. I da je socijaldemokratija bitnija od SDPa. SDP otud pripada izumrlom. Ne samo u Tuzli. Eskalirala je narkomanija. koju treba zabaviti o svom jadu. Svaki totalitarizam je monologi~an. i po{teniji. podr{ku intelektualnih prostitutki (Krug 99). Zalud sve {to je dokazano o njegovim poslovima s Rusima. pa i o pija~arskoj kra|i namje{taja. totalitarnom svijetu. PRVE KRITIKE na ra~un SDP-a pojavile su se jo{ nakon lokalnih izbora u prolje}e 2000. Odgovornost SDP-a je tim prije te`a. Na stotine dobronamjernih tekstova. to zna~i da SDP ignorira sud javnosti. godine. Ogromna intelektualna energija ulo`ena je u poraz SDA. Zato se i dogodilo da u vrijeme masovne komemoracije na tuzlanskoj Kapiji. LIDER SDP-a JE [EF POLITI^KE MAFIJE koja se za kratko vrijeme uvezala sa bosanskim podzemljem. Nespremnost da se prihvati kritika je prvi znak bolesti. kao {to ni oba dolaska na vlast SDA nisu bili rezultat programske. Kao {izofrena mjera demokrati~nosti u SDP-u je ustoli~eno sataniziranje i omalova`avanje bo{nja~ko-muslimanskog bi}a. o boga}enju firme njegove supruge. DOLAZAK SDP-a NA VLAST definitivno nije rezultat unutarnjeg kvaliteta SDP-a. SDP na Husinu zaka`e Narodno veselje. O tome svjedo~e komunisti~ka i diktatorska vremena. do onog prestra{enog i nemo}nog policajca. a nedugo potom je u Maglaju zabranjena upotreba selama. itd. Za{to? Zato {to su SDP-ovi kriminalci prodali bosanski ekonomski potencijal. ve} inad`ijske opredjeljenosti bira~kog tijela. s vjerom da }e SDP biti bolji. Autori smatraju da je SDP bitniji od Lagumd`ije. SDP. do op}ih izbora 2000. Taj znak nije bio dovoljan da SDP uva`i dobronamjerne kritike o proljetnim gre{kama. zbog etnonacionalne logike u BiH i ratnih trauma bilo je mnogo te`e ubijediti Bo{njake da 2000. sve vrste kriminala. u Sarajevu se prodaje najjeftinija droga u Evropi.jedna istraga protiv kriminalaca iz SDP-a. Uprkos namirivanju talova. uz to. zakupljene novinare. Jedino.

ucjenama. {to je samo maska za nesmetanu plja~ku bosanske imovine. poimence. za sve je bila jasan znak da je Lagumd`ija i rogat. Dnevnik revolucije 141 . bezbeli. ali i poruka da nema reformi u ambijentu policijske dr`ave. antiteroristu i svjetskog pravednika. STVARANJE POLICIJSKE DR@AVE je bio klju~ni interes Lagumd`ijine vladavine. antiterorista i partner Amerike tek jeftini lopov kome teroristi~ka halabuka koristi za bacanje pra{ine u o~i? Mumija je u svemu to bio mutavac koji je u neznanju {minkao kriminogenu prirodu Lagumd`ijine vladavine. Nijaza Durakovi}a. ~ija je priroda utemeljena na strahovladi. E{daunova smjena Alibabe Mumije je sjajan {amar zloj prirodi Lagumd`ijine vladavine. antinacionalizma i Bosne. kao simboli~an ~in neslaganja. itd. – a sve s ciljem prebacivanja odgovornosti za agresiju na bo{nja~ki narod i Armiju RBiH. imali {ibicarsku ra~unicu: Ako se pobunimo. i izjedna~avanju krivice. Umjesto da se insistira na ukidanju nacionalizma iz ustavnog mehanizma BiH. ali ne i to da mu se `rtve genocida i svekolika patnja . Usvajanje nacionalisti~kog Izbornog zakona.pravom o~ekivala ispunjenje brojnih obe}anja. Komandna tabla Lagumd`ijine vlasti bio je opaki Alibaba Mumija. jednoumlju. To rukovodstvo. nikada se ne bi naoru`ao {izofreni~arima kalibar ’83. koja u vitalnosti s&h nacionalizma vidi faktor razgradnje BiH po dogovoru iz Kara|or|eva. ako smo ovce. SDP je postao produ`ena ruka ~etni~kog i usta{kog pokreta koji su u satanizaciji bo{nja~ke `rtve. SDP se odmah prikazao kao jeftini poslu{nik tu|inske volje. Razumjeli su.optu`e za terorizam. ali ni za vjerovanje da bi ih rukovodstvo SDP-a moglo za{tititi. RUKOVODSTVO SDP-a. ~iji je zanat usavr{en u karavaktu u kome su ljudi uni{tavani zbog druk~ijeg mi{ljenja. No. SDP JE IZNEVJERIO O^EKIVANJA svih onih koji su vjerovali da }e nastupiti odlu~na borba za bosanskohercegova~ku BiH. da je vlast vlasni{tvo. nema nas. u ~ijoj su se osvetni~koj projekciji prikazivali islamski teroristi. U re`iji SDPovske policijske dr`ave stvoreni su slu~ajevi Al`irska grupa. da su sami sebe doveli na vlast. Istinski demokrata. i bogat. zbog kojeg se i mogao rasplamsati SDP-ova izdaja socijaldemokratije. politi~ar koji se nema ~ega bojati. mjesecima je sramno {utilo i ko stado ovaca blehnulo u zlagumd`iluk. Bilo kako bilo. Kud }e{ dalje kad je ova ekipa nasrnula i na harizmati~nog Bogi}a Bogi}evi}a. i da mu pojedinac ne mo`e dohakati. Mumijine golooto~ke sposobnosti su. glavno Lagumd`ijino oru`je za obmane. Narod bi sva{ta mogao halaliti. oca socijaldemokratije u BiH. poimence. preko policijskog biltena Slobina Bosna. a ne tek prolazna i promjenjiva kategorija. Pogorelica. Alijina slika s Bin Ladenom. patriotizma. vidjeli {ansu za legalizaciju i humanizaciju svojih genocidnih i teroristi~kih projekata. obataljeni komunisti~ki robot. Sudbina osniva~a SDP-a. to nije u~inio niko. Ti klipani su. poslu`ile Lagumd`iji da u stanju ucjenje i prijetnje dr`i sve one koji bi mu pru`ili demokratski otpor. Pojedinac je mogao tek. Pa {ta! Nije kupio Telekom! Bogi} i ostali koje je progonio Lagumd`ija. priglupo. SATANIZACIJA BOSNE I BO[NJAKA klju~ni je grijeh SDP-a i glavni motiv bira~kog tijela za oduzmanje vlasti SDP-u. Lagumd`ija se pokoristio tom osvetni~kom opsesijom. da nikome nisu odgovorni. destrukcija Odluke o konstitutivnosti i usvajanje apartheidskih ustavnih promjena. kako bi sebe promovirao u tzv. Ko bi to smio uprijeti prstom da je glavni tzv. nisu imali razloga za strah. Dakako. odgovorno je za staljinisti~ko liderstvo Zlatka Lagumd`ije. optu`iv{i ga u policijskom biltenu da je u nekom selu kupio vikendicu. uz blokiranje Tu`be BiH protiv SRJ – klju~ni su momenti koji svjedo~e o otpadni{tvu SDP-a od ideje socijaldemokratije i bh. zamrznuti svoje ~lanstvo do ozdravljenja SDP-a.

nije opametilo kriti~nu masu ~lanova rukovodstva SDP-a. jer se snaga SDP-a ne mo`e graditi sa bolj{evi~kim metuzalemima i vrtiguzima. to ne treba dopustiti. na ~elu sa svojim propalim liderom. ne mogu u~estvovati. o odsustvu pameti. X 2002. pa }e SDP zavr{iti kao minorna stranka. 66. ve} je krivo rukovodstvo SDP-a {to je Lagumd`iji dopustilo da uni{ti povjerenje koje je imao SDP. nepismenjakovi}ima. i za tu iluziju bitnosti spremni su lideru olizati sve {to se li`e i ne li`e. morala. Aktuelna galama ne mo`e nadja~ati crvenilo dvogodi{nje ti{ine. ali ima poraz. 142 Dnevnik revolucije . to oseknu}e. Trebali su se buniti zbog satanizacije Bosne i Bo{njaka. a tek na kraju (jer je to sramota!) zbog gubitka rahatluk pozicija. To ispoljavanje grje{ne sile nad svojim strana~kim ocem. k’o junakinje meksikanskih sapunica. Rukovodstvo SDP-a se pobunilo tek danas. pa skliskom odano{}u komrpomitiranom lideru poku{ava sa~uvati pozicije punoglavaca u barskom brlogu bolj{evizirane vladavine. Jer. Lagumd`ija se naoru`ao demokratskim imbecilima. pa shvatiti kakva to jeftina bagra ~ini vrh SDP-a. Borce za promjene i reforme SDP-a treba podr`ati. kad su pojedinci osjetili da }e ih materijalno ko{tati Lagumd`ijina politika. taj poraz. pa }e se otvoreni. ali im ne treba zaboraviti {utnju. zbog patriotizma. debilske svijesti kod dominantne ve}ine ~lanova rukovodstva. op}enito. papcima i seljoberima. taj debakl. nije upregnuo u svoje ko~ije. koje je inkognito sazvao lider. jer su do ju~er bili isti k’o i svi poslu{nici. a koja }e vrijediti samo ako se SDP uspije osloboditi od zla .i preporoditi. svjedo~i o totalnoj nemo}i. o kukavi~luku.ima nas. a ne oni sami. patriotizma. pa makar i tamo gdje mo`e izbaciti Nijaza Durakovi}a. Za ~estitog SDPovca bi pravovremena odbrana ideje Bosne i socijaldemokratije trebala biti pre~a od li~nih interesa i pristajanja na zavjeru {utnje. a ne kliker. potrebe da se ne bude fekalija. koji nikud ne bi prispjeli da ih Lagumd`ija. No. nema Nijaza. Ve} zbog ideje socijaldemokratije koja je potrebna Bosni. poput volova. Samo bi jadnici mogli misliti da je uzrok njihovog problema Nijaz Durakovi}. To je plafon do kojeg se srozala mo} SDP-a! [ta }emo sad? Eto. jer se poku{ava prikazati da SDP ipak negdje vlada. Pobunile su se hanume {to vi{e ne}e biti nobles. Br. pa zbog handrenja svog bira~kog tijela. Opan~arima sad prijete razne opasnosti. drugarski kriti~ki sud smatrati najboljom preporukom za vrh SDP-a. Jakako. A to je ve} igra u kojoj poltroni. a glavna je da bi mogli sletiti na mjesto koje im po intelektualnim i moralnim spodobnostima pripada. Ono {to je bilo grijeh bi}e vrlina. Ta ve}ina jo{ uvijek ne razumije neminovnost promjena. Trebalo je vidjeti opan~arske face i zbrdodolski rje~nik predsjednika Kantonalnih odbora SDP-a. a gubitak pozicija u vlasti ih je ponukao na pobunu. To ukazuje da su pobunjenici u SDP-u tek za nijansu bolji od Lagumd`ijinih poslu{nika. ako do|e do otvaranja procesa ozdravljena SDP-a. svaka je pobuna bolja od `abokre~ine. i oja~ati. onda }e neminovno sve Lagumd`ijine sluge si}i s prljave pozornice.kako to gordo zvu~i!). I to kakav poraz! Poraz koji }e se do lokalnih izbora jo{ pro{iriti. Li~ni profit je metnut iznad pameti. i koje }e te{ko povratiti. Ne zbog poltrona koji su uni{tili SDP. POSTIZBORNI LOMOVI U SDP-u otkrili su sedimentiranu vladavinu retardirane. i da ho}e. oni su rupa. Dakako. IZBACIVANJE NIJAZA DURAKOVI]A IZ SDP-a posvjedo~ilo je da ni izborna sramota. 28. Za izborni poraz nije kriv Lagumd`ija. Dobili su {ansu da budu u rukovodstvu (Rukovodstvo .

letjele glave. ponuda Tibora Varadija za vansudsko poravnanje Tu`be BiH protiv SRJ. dakle. a kamo li smisliti svoje. Odvla~i pa`nju. Legaliziranje genocidnih postignu}a. Nadmo}na je. mehki. Neprirodno je tra`iti vezu izme|u Radovana Karad`i}a. Nemamo kad raspetljati sve srpske serve. U Bo{njaka bi. krhki.. Da je Karad`i}u bilo do zakona. U OHR-u haman ne smiju ni pomisliti da posmjenjuju te srpske dr`avnike i suislamske suteroriste. srpskog heroja i svjetskog zlo~inca. Da vidimo… Muslim krw in the serbian crst Postoje dvije pouke iz afere Orao? Prva je da genocidno za~e}e Republike Srpske odre|uje delikventsku prirodu ove dejtonske nakaze. zbog namje{tene optu`be da je {vercovao oru`je za Kosovo. Mo`ebit da bi dosad i po na{im svadbama slu~ajno padale bombe! Srpska politika nema takvih problema.. A Kosovo nije Irak! Bahto je nevin stradao. islamski teroristi. ve} nam je u rukama drugo. ali Srbi nisu muslimani. Prva povla~i poteze. Kao i Srebrenica. Zagledajmo se u teme koje nam danas spetljavaju korak: afera Orao. optu`be Alibabe Munije da je Pedi E{daun jatak Radovana Karad`i}a. Srpske teme igraju ukolu. Diktira ritam. putem Munjinih glista pra{i kampanja o uskladi{tenim minama u Dnevnik revolucije 143 . nema {ta drugo proizvesti do razbuktavanje kriminalne hajdu~ije u svim pravcima i oblicima. jer smo u svim dr`avama bili podstanari. kao ~edo monstruoznog kr{enja svih civilizacijskih principa.sasvim je logi~an rezultat me|unarodnog uva`avanja srpske zlo~ina~ke prirode. General Hamid Bahto je zijanio godinu zatvora. Iako primitivni. Dok mi raspetljavamo jedno klupko. Druga pouka glasi: Jadna bi nam bila mati da su trgovinu sa Irakom po~inili bo{nja~ki funkcioneri! Bio bi to klju~ni dokaz da smo tzv. preko jednako kriminalne SRJ . Bjelodana je tendencija okrivljavanja bo{nja~ke nevinosti i aboliranja s&h krivice. Srpski vrh u BiH je do grla u ovom kriminalnom poslu. sitno {umadijski. Krst ih vakcini{e od odgovornosti za pomaganje Iraka. oni dr`avne poslove poznaju bolje od nas. Lagumd`ije i Mumije srpska }e se politika u BiH te{ko odbraniti od svoje genocidne i teroristi~ke su{tine ^ini se da srpska politika ima nadnaravne mo}i.Dnevnik revolucije Srbija do Sadama Bez Petri~a. RS. Tvorevina od zlo~ina ne mo`e se prilagoditi zakonskom poretku. nikada ne bi nastala RS. pak. Bitna je koli~ina i brzina tih poteza. i ko zna koliko godina skra}enja `ivota. i zakona. a Sadamovi srpski pajda{i sjede na najvi{im dr`avnim funkcijama u BiH. kao ni ona iz slu~aja Pogorelica. Srbi su u prednosti. U Srbima ima muslimanske krvi. i ta patnja nema satisfakcije. Trgovina RS sa Irakom. Bo{njaci le`e po zatvorima ni za {ta. Eto. ali je zaplatila tek buranija. jer je njihova igra spoj bezobrazluka i znanja. Mi smo pitomi. Nebitno kakve. recimo.

a Srbija neka ga plati. ali ne i za odgovornost SRJ. Jakako. 144 Dnevnik revolucije . Tako bi se skrhao svjetski poredak. Varadijev zamjenik. kukavi~ki. Lagumd`ija i Mumija su pro{lost. kao krvnik. On smatra da bi . bez ikakvih uslovljavanja. XI 2002. a u kona~nici – shva}anje da je Republika Srpska jedini faktor terorizma na Balkanu. No. i prebacivanja odgovornosti za rat na Bo{njake. a bosanska kao faktor tenzija i netolerancije.000 svojih glava. jer toliko ko{ta pomirenje. Srpska se politika prikazuje kao jagnje}a. ponudiv{i ideju pomirenja i povjerenja. Vladimir \eri}. i do izgradnje svih poru{enih d`amija. umjesto da bude sretan {to ima {ansu da se s agresorom demokratski pomiri!? BiH upravo ho}e pomirenje. Lagumd`ijin poraz. Sud neka ispostavi ra~un. Lylyhip instead 200. I kvit! Oy. 100 milijardi dolara ratne {tete. Beograd bi da na{im povla~enjem Tu`be naplati ono {to bi svakako. ali pravedno. Na to. U pogledu Tu`be. i ignorancije te te`ine. yaranne Tre}i srpski doga|aj koji je uskome{ao javnost jeste nebuloza Alibabe Mumije da ga je E{daun smijenio jer je on upravo trebao uhapsiti Karad`i}a. mirotvorac. a da BiH povu~e Tu`bu. za koje je SFOR znao jo{ 1997. jer bi dr`avni kontinuitet izgubio smisao. Ako nas sutra opet neko mlatne. Tom glistologijom treba u}utkati pravednike i sakriti sudjelovanje Lagumd`ijine vlasti u prodaji doniranog naoru`anja jal Izraelu. ne treba pristati. Sada{njost je srpsko pomaganje Sadamu. Tu`ba BiH protiv SRJ. 11. i Mumijina smjena. kako bi mogao opet da nas mlatne. Pored propagandne patke. Valjda bi trebalo Beogradu da je stalo do pomirenja. Sadame. Kakav to mora da je zlum pa da bosansku stranu optu`i za izazivanje napetosti jer. dogodila se dugo ~ekana rasprava pred Svjetskim sudom pravde. Idemo dalje! Br. jer to bi bili znakovi da je Beograd prestao biti agresor na BiH. trebao ~initi – ~eznuti za oprostom i pomirenjem. 67. neko bi htio sad da kazni agresora.000 glawa Taman kad se javnost po~ela kome{ati zbog nesklada izme|u kriminalne te`ine trgovine RS sa Irakom. mi }emo opet da halalimo. zala`e se za li~nu krivi~nu odgovornost. Mafija{ki srpski politi~ki zlum pretpostavlja da E{daun ne}e voditi srbofilsku Petri~evu politiku. jal Kamerunu. Srbi su taman bili na korak od svog maestralnog djela: osloba|anja od upitnosti genocidom i agresijom ste~ene RS. Fenomenologija srpske drskosti duboka je i neshvatljiva kao i kosmos. godine. to su ublehe koje svjedo~e o srpskoj bespomo}nosti pred rukom pravde. pravo srpski. Srpski zastupnik Varadi je nastupio kao mahatma. Apsolutni genije! Kao sad bi mi trebali da im halalimo 200. naravno.Mostaru. osakatili su srpske poluge me|u Bo{njacima. naspram logike ka`njavanja SRJ za agresiju i genocid. molim te lepo. srpska politika poku{ava za lilihip zamjeniti svoju odgovornost za agresiju i genocid.utvr|ivanjem odgovornosti za genocid procesi pomirenja bili ometeni. spremna na pomirenje. Ovaj bezobrazluk srpskog advokata posve nalikuje ponudi da Beograd izgradi Ferhadiju.

mo`e opstati i kao fa{isti~ka zemlja. kao i Srbija. koji favorizira etnonacionalne. ovoga ~lanka kaznit }e se tko isti~e ili na drugi na~in rabi na javnome mjestu zastave. ne ovisi od zabrane upotrebe fa{isti~kog znakovlja. Politi~ki analiti~ari danas su podijeljeni izme|u dva mogu}a izlaza iz dejtonskog }orsokaka: ili definitivne podjele BiH na zate~enom i genocidom ostvarenom realitetu. Takav dijalog Dnevnik revolucije 145 . Hrvatska se bori za afirmaciju antifa{izma. genocidnih i osvaja~kih postignu}a.Inicijative: Hitno usvojiti zakon o zabrani upotrebe fa{isti~kih simbola Smrt HITLERIZMU Pozivamo parlamentarne stranke da iniciraju dono{enje zakona kojim bi se zabranilo kori{tenje fa{isti~kih obilje`ja u BiH. za razliku od BiH. Kazneni zakon RH. Put do samoodr`ive BiH ^ini se da postoje nagovje{taji slobodnog dijaloga o gre{kama koje je me|unarodna zajednica po~inila u BiH. ili preustroju bh. uz pomo} diplomatskih lobija i raznih Volfganga Petri~a. zna~ke. Mi smo iz broja u broj ukazivali da je Volfgang Petri~. Opstanak Bosne i Hercegovine ovisi od zakonske zabrane fa{izma. odore. {to bi zna~ilo zakonsku zabranu nacionalizma. uzrokovan Izbornim zakonom. armirao etnonacionalni mehanizam koji vodi daljem i dubljem razaranju BiH. a time i mononacionalnog strana~kog organiziranja. uvozi. Hrvatski kazneni zakon uskoro treba dobiti novi paragraf po nazivom Veli~anje biv{ih fa{isti~kih dr`ava i organizacija. izvozi. dakle. umjesto u razgradnji. dopunio bi se paragrafima koji glase: 1) Tko proizvodi. kao i dejtonskim ustrojstvom BiH. Ameri~ki i evropski politi~ki analiti~ari kona~no su suglasni da je uzrok pobjede nacionalnih stranaka na izborima 2002. a s ciljem njihova veli~anja. sa SDP-Alijansom. parole. a ne multinacionalne opcije. ~ini dostupnim javnosti ili u tom cilju dr`i promid`bena sredstva kojima se veli~aju biv{e fa{isti~ke dr`avne tvorevine i organizacije. koji zabranjuje vrije|anje ugleda RH. Hrvatska. ~etni{tva i usta{tva. kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. na~in pozdravljanja ili druga obilje`ja biv{ih fa{isti~kih dr`ava ili organizacija. ustavne promjene i Izborni zakon. za razliku od BiH. kroz tzv. Ideju trodjelne podjele BiH i tajno i javno zastupaju s&h hegemonisti. 2) kaznom iz stavka 1. Ipak. zakona u skladu sa multietni~kim imperativima bh. zbog ~ega je sedam godina pro{lo u betoniranju. Hrvatska protiv usta{kog fa{izma Opstanak Republike Hrvatske. zajednice.

I u Bosni. ne govori o fa{izmu. Dr`ave biv{e Jugosavije su imale nesre}u da u Drugom svjetskom ratu imaju fa{isti~ke. [panjolska i Italija su zemlje sa fa{isti~kom pro{lo{}u. u ~lancima 86 i 86a. U Ustavu Talijanske Republike. kao i u ma kojem `ivom organizmu. Njema~ka. ali – i sada{njo{}u! U drugim se evorpskim zemljama. i grdno ka`njavati. su{tini. kao suprotnost bi}a Bosne. multietni~ke i antifa{isti~ke su{tine. poput onog da se navodno te`i obnovi bh. u XII zavr{noj odredbi stoji: Zabranjeno je. reorganiziranje raspu{tene fa{isti~ke stranke. zasad. bilo u kojem obliku. a da se na terenu slavi neprijateljstvo strana u sukobu. te ustavno legaliziranje etnonacionalne. kao i kori{tenje fa{isti~kih sombola. kao i kori{tenje fa{isti~kih simbola i drugih obilje`ja kojima se slavi ugro`avanje ljudskih prava. Ako se shvati da su parcijalna ili formalisti~ka rje{enja – nikakva rje{enja. parcijalna. kao i sa rijetkim oblicima povezivanja Bo{njaka sa muslimanskim fa{istima iz Drugog svjetskog rata. ali u njihovim post-yu zakonicima ~etni~ki i usta{ki oblici fa{izma. i u Ustavu. No. ali se ta problematika tretira odredbom o genocidu. Ako }emo tra`iti ta konkretna rje{enja. prije nego i jednoj drugoj zemlji na svijetu. poput onog da egzistira Republika Srpska. genocidom stvorenu BiH. razarateljske logike. Takav bi zakon u korijenu sasjekao ideolo{ku municiju kojom se hrani ovo legalizirano ~ere~enje bh. Nu`no je suo~enje sa paradoksima. Bosnu je potrebno prilagoditi logici njezine egzistencije.neminovno mora polu~iti STAV da je uva`avanje mononacionalnog strana~kog organiziranja. a ne od ofarbanog li{}a. pak. i navikavanja na dejtonsku. manifestacije veli~anja fa{isti~kih dr`avnih tvorevina i organizacija tretira kao kazneno djelo i propisuje kaznu zatvora. nisu ni spomenuti. ideolo{ki sljednici Paveli}evih i 146 Dnevnik revolucije . nu`no podsticalo odumiranje BiH. U [panjolskoj se kaznom od jedne do dvije godine zatvora ka`njava svako ko {iri ideje i doktrine koje na bilo koji na~in rehabilitiraju re`ime i institucije koje su provodile genocid.. one su.. jer su u slu`bi zadr`avanja postoje}eg stanja. i razumljivo je {to je u njihovim zakonima fa{izam apostrofiran kao neprijatelj demokratskog poretka. potrebno dono{enje zakona kojim bi se zabranilo i ka`njavalo veli~anje fa{isti~kih dr`ava i organizacija. svaki vid konotiranja sa ~etni~kom i usta{kom ideologijom. onda }e se morati spoznati KONKRETNA rje{enja koja mogu BiH vratiti na put samoodr`ivosti. itd. vjersku ili nacionalnu mr`nju strogo ka`njivo. poput onog da se zastupa ideja Partnerstva za mir i formiranja jedinstvenog zapovjedni{tva. ali je svako poticanje na rasnu. a da se njen otac Radovan Karad`i} proganja zbog zlodjela na kojima po~iva RS. multietni~kog dru{tva. podr`ava nacionalizam. koji je snazi od 1948.. Etnonacionalne oligarhije u BiH su bestidno izrasle na neprijateljstvu prema antifa{isti~koj bh. Dakle. krnjava rje{enja imaju zna~enje odga|anja i razbuktavanja problema. sluganske re`ime. Zaljevanje olovom Bosni je danas. Nu`no je proglasiti ilegalnim. U {panjolskom kaznenom zatvoru nigdje nema decidne zabrane isticanja fa{isti~kih simbola. i BiH je zemlja sa fa{isti~kom pro{lo{}u. onda ih treba shva}ati od korijena. a da se u Izbornom zakonu. vi{e ili manje. itd. To zna~i da bi borba za samoodr`ivu BiH morala i}i pravcem zakonske zabrane ideologija koje su suprotstavljene bi}u Bosne. Evropa i antifa{izam Njema~ki kazneni zakon.

njihova osvjedo~ena suprotstavljenost antifa{isti~koj tradiciji BiH. jer je njegova tradicijska osnova u fa{izmu i {ovinizmu. tek je trunka problema. tako su se etnonacionalne oligarhije izborile da nacionalizam bude esencija njihove antibosanske. Su{tina je egzistencijalna nu`nost da se ponovo. Ustav ugradio gubitnike iz Drugog svjetskog rata. Bosna. 67. Br. porazi. Dnevnik revolucije 147 . Bosna mo`e pre`ivjeti jedino na antinacionalizmu. jer je rehabilitirao i u bh. razrateljske ideologije. Ali. antifa{isti u ustav ugradili antinacionalizam. 11. jakako. Kao {to su bh.Mihailovi}evih genocidnih projekata iz Drugog svjetskog rata. zauvijek. ve} na onom konkretnom koji }e prepoznati su{tinu problema. Glavni problem je u tome {to je dejton sagra|en na fa{isti~koj ideji. one su kontinuitet hitlerov{tine jer su sve bile kvislinzi Tre}eg rajha. hitlerov{tina koja danas ~ini ustavno bi}e Bosne. i u zakonu olovom zalije. XI 2002. ali ne deklarativnom i napirlitanom. ne mo`e opstati na nacionalizmu. kao esenciju svoje oslobodila~ke ideje.

oni vjeruju.ni jedan iskren musliman ne mo`e tvrditi da ti ljudi nisu muslimani Zlatku Lagumd`iji bi trebalo dati. To silovanje vjerni{tva. `ene su se uinat kitile mjesecom i zvijezdom. nisu spoznali grje{nost svoje veze. ali. probudila je u narod inat. {to je uzrokovalo otpor istinskih vjernika. oni ne klanjaju. od koje se. jer je vjernik obliven utiskom da boravkom u islamu boravi u SDA. i ponos. koji su se zgra`ali nad pretvaranjem d`amije u partijsku }eliju i kadrovsku odsko~nicu.. uspostavilo se otkrivanje i potvr|ivanje svoga islamskog identiteta. a {to ulazak. ne znaju Bismille. terorizam. a Aliji Izetbegovi}u oduzeti onu Nagradu za unapre|enje islama! Ako bi se mjerilo koliko je vjernika koji od njih utjerao u islam. i . Bo{njaka u islam. a SDA sa ulemom. Tek ova majstorija Zlatka Lagumd`ije & comp. glasali za antinacionalizam. ni Islamska zajednica. protreslo to {to su 2000. U vrijeme stradalni{tva trajalo je finansijsko i ideolo{ko cije|enje islama. stvorilo je spontani. SDA jeste sa islamom baratala kao sa kafom. nemaju ni trun zasluge za ovogodi{nji. Bo{njake je. i usuda. e da bi od odabranika svoga srca.Zasluge Zlatka Lagumd`ije za unapre|enje islama Ramazanska revolucija . fundamentalizam. u najmanju ruku. ni SDA. {anerski. prezirom prema islamu. Ljudi su se uinat selamili.. otjerao iz islama. ustanovili bi da je Lagumd`ija u islam ubacio i vi{e Bo{njaka nego {to ih je Alija izbacio. haman. jer je formaliziran i zloupotrebljavan do neslu}enih neukusa. ukradenim satovima i ko`nim jaknama. ali ih nije moglo i povrijediti. u naj{irim je slojevima gnjev prema Alijinoj vlasti ispoljavan. jer je njihov domet da islam razumijevaju kao svoju firmu. dobro `ivi. To neo~ekivano SDP-ovsko proganjanje islama. masovni. islam je do`ivio najbrutalniju degradaciju. Lagumd`ija {iri islam Zbog Lagumd`ijinog karavakta islam je `ivn’o kao nikad dosad. to ubrizgavanje islamskog terorizma u bo{nja~ki antifa{izam. oslobo|en i masovan. cigarama. bili optu`ivani za nacionalizam. Kao jedan od individualnih vidova otpora. Po{to se ulema poistovjetila sa SDA. odnosno. 148 Dnevnik revolucije . nije na toj trivijalnoj talasnoj du`ini. Ni Islamska zajednica. oni poste. Za Alijinog vakta. tj. Nemaju. uzgred. a sebe kao direktore te firme. Bo{njake je to moglo odbiti od kadrovskog islama. ali je SDA islam makar po{tivala kao robu na kojoj se mo`e zaraditi. U vjeru je u{ao i onaj koji nikad nije pomislio da }e. svilom. {to povratak. ‘nako {vercerski. Na `alost. Ovo {to se sad doga|a sa povratkom Bo{njaka islamu. stvorilo je otpor prema islamu. nepisani otpor prema politici Lagumd`ijinih Munja i Tuka. ni SDA. izuzev svog muslimanskog imena. Ni ~etni~ko-usta{ki genocid nije uspio Bo{njake ovako kvalitativno vezati za islam.Oni nemaju blage veze sa islamskim u~enjem. imati ikakve veze sa islamom.. SDP-a. stvoren je prsten otpora prema satanizaciji islama. kojom su i bo{nja~ki ateisti optu`eni za islamski terorizam.

u toj nesputanoj. Spoj islamske du{e i islamske organizacije tek je konstruktivan na razini gdje svaka zadr`ava svoj integritet. prirodnoj volji velikog broja Bo{njaka da u|u u post. koji prave golemu razliku izme|u prvih i drugih postd`ija. Zato {to su u ramazanu i Bo{njaci koje ne zanimaju direktori islama. ali. od onog kakav je bio. koji nemaju blage veze sa islamskim u~enjem. i kad se omrsit. ipak postojimo! Br. oni ne znaju ni Bismile. pogotovo u urbanim sredinama. ovozemaljskog. u njima. i ni jedan iskren musliman ne mo`e tvrditi da ti ljudi nisu muslimani. Zato. muslimana. E zato je islam na najboljem putu da postane vjera kriti~ne mase Bo{njaka. Naspram ove pojave ramazanskih regruta postoji armija Bo{njaka. Islam je samoodr`iv tek kad stasa do volje. ve} ono {to malo koji hod`ica mo`e razumjeti: ISLAM JE SLOBODA. XI 2002. koji razumiju svoju vjeru. 67. Danas poste i oni koji su prija{njih ramazana pili srpsku `derakiju i mezili ~varke. ali. oni poste. tj. Dnevnik revolucije 149 . Oni se po prvi put dive svjetlima koja se ustani~ki pale iza ~etiri ujutro.Islam bez milicionera Ovaj uvod je poku{aj da razaznamo uzroke masovnog ulaska Bo{njaka u ramazanski post. To su oni {to dijele knji`ice u kojima milicijski pi{e da }e na onom svijetu. voljan. mogu razmjenjivati prema slobodnoj volji. Direktori islama bi morali razumjeti svoju nebitnost. Oni ne klanjaju. bez tvog. Ove ljude zanima sam islam. pou~nu. najve}a su {teto~ina djelitelji Bo{njaka-muslimana. ove {to izmi~u milicionerskoj logici islama.stvar moje du{e. kad je islam . {to }e ga ujedati zmije. i ka`u: Bo`e. Kako toj partijskoj obrvologiji objasniti da se postom ~ovjek osloba|a stega koje mu je nametnula trivijalna svakodnevnica. poste i ljudi koji uglavnom ne umiju ni{ta prou~it. njih pokre}e uzvi{ena zavjera protiv svih. nije partija. Postoje i direktori. k’o muha. pa }e ga mrtvog otrovati. itd. nije ropstvo. itd. a bliskost. 11. da je }oravo tjerati osje}aj islama u organizacione sheme. koji JESTE samo kad je slobodan. dijalo{ku. pa tek tada kolektivni nijet. da islamski kontekst uop}e nije bitan u odnosu na ~injenicu da dru{tvo dobija jednog kvalitetnijeg ~ovjeka. onako kako to oni ho}e. Relacija: brkati oficir – prepadnuti regrut. Takvi preziru ovakve. odnosno direktori islama. eto. {i}ard`ijskog. i oni koji su od ramazana bivali daleko koliko i {umadijski Srbi i imotski Hrvati. biti ubijen svaki musliman koji nije klanjao svih pet-{est vakat-namaza. a ubistvo mrtvog }e se desiti tako {to }e mu se zgnje~iti tabut. mena`deri islama. oni vjeruju. U recepciji svih (anti)bo{nja~kih pojava. znaju kad treba zapostit. nije fotelja. kojom upravljam ja. ove za koje islam nije vojska. prvo li~ni. Oni to ~ine predano. na Ahiretu. Kao i ~ovjek. jer mu ne trebaju trgova~ki putnici. bezveznost. nameta. jer sebe osje}aju muslimanima. Ovaj je ramazan u Bosni mnogo {iri od shva}anja i dosega Islamske zajednice. do beskraja gluposti. zakr~ila bi put spoznaje islama. pa i time {to se islam kona~no dovodi na istinsku mjeru – odnosa pojedinca i Boga.

Ako bi se dotakli razlozi. razbijale granice jednoumlja i palila ognji{ta multikulture Po moralnom poganluku. Ne treba poja{njavati da taj bu}kuri{ nema blage veze sa nekada{njim Pozori{nim susretima u Br~kom. Br~anska la` ne bi bila opasna da u njenu proizvodnju nisu uklju~eni najmo}niji mediji u BiH. dramatur{ki obrazac opake stvarnosti! Philandrophy propeller Bosanska intelektualna javnost rijetko je umjela imati tako hitar. ne sudjeluje sedam profesionalnih teatara. Dra`i Mihailovi}u. br~anskim susretima. i ovo ukenjano iz Sarajeva. 150 Dnevnik revolucije . na kojima }e uz brojne amaterske dru`ine sudjelovati samo dva profesionalna teatra. poduprta bo{nja~kim prostitutkama iz Br~kog. Nekoliko sudionika br~anskog kupleraja po~elo je antifa{isti~ku principijelnost tuma~iti kao ekstremizam i nacionalizam. na ponos svima nama. poku{ala je problem premostiti ogromnim honorarima i nagradama. Tu se slila sva sila nakane svjetskih i doma}ih fekalija koje zdru`enim snagama rade na betoniranju rezultata agresije i genocida. nije re~eno ni za{to. sa Dra`om Mihailovi}em u centru. sve dok se iz tog biv{eg grada ne ukloni spomenik ratnom zlo~incu. odlu~an i ispravan stav. Samo je Narodno pozori{te Sarajevo. a tada bi se ~etnici mogli na}i uvrije|eni. odbila prodati antifa{isti~ke principe! Tada su tzv. koncentrat. Zenice. pozori{nih susreta. susreta stvarana je slika da su se u Br~kom okupili svi bh. uhljupima koji su za pare zaboravili ubistva svojih ro|aka i prijatelja. Mostara (uklju~uju}i i HNK) i Sarajeva. Br~ansko glumatanje je paradigma. uzdanicom bo{nja~ke inteligencije. tzv. ono posrbljeno iz Banja Luke. @rtve ~etni~kih pokolja se nemaju {ta vrije|ati. ostale su jedinstvene u principijelnom stavu. ~etni~koj ikoni.Dnevnik revolucije Stidi{ li se Zenana Kako su se u Br~kom. U vrijeme tzv. valjalo bi dota}i i konstitutivnu svetinju |enerala Dra`e. samim tim {to vi{e nisu u `ivotu. dakako. Valjda smo suglasni da je Br~ko ~etni~ko dokle god u njegovom centru smrdi Dra`a Mihailovi}!? Uprava tzv. oti{lo da se pokloni i Dra`i i njegovoj stra`i. Drskost je potom u{la u novu fazu. te da je svaka pri~a o nastavku tradicije zapravo – la`. na ~elu sa [a}irom Filandrom. Uprave sedam profesionalnih pozori{ta iz Tuzle. a toleriranje fa{izma kao demokratsku vrlinu. Na{a su pozori{ta. teatri. izbjegavano je da se ka`e da u Br~kom od devet postoje}ih. pozori{ni susreti u Br~kom su jedan od bitnijih doga|aja u dejtonskoj BiH. kao kad je rije~ o odbijanju mogu}nosti da profesionalna pozori{ta iz Federacije u~estvuju na tzv. 19. Br~aci skontali da im nema druge nego napraviti poluprofesionalne susrete.

jel. prvog ~ovjeka Pozori{nih susreta u Br~kom. Uspjeli su napraviti dr`avni festival teatra BiH… Kero{evi} ne samo da zaobilazi istinu. u ~ijem su kozmeti~kom opslu`ivanju sudjelovale izvorne doma}e kurve. Nekoliko citata govore sve: Susreti su imali zada}u da zapale uga{eno ognji{te tolerancije. jednostavno. koji sebe smatra ba{tinikom antifa{isti~ke i multietni~ke tradicije. teatara naziva – prljav{tinom. Te nevine `rtve bi zdravog ~ovjeka obavezivale na otpor prema zlu. Duga~ak je spisak ugurzusa koji su u~estvovali u betoniranju spomenika Dra`i Mihailovi}u i bla}enju uspomene na `rtve ~etni~kih pokolja u Br~kom. Dnevnik revolucije 151 . multikulture…. oti}i u ~etni~ko Br~ko. kao Kero{evi}. 27. U Dnevniku FTV je rekao da mu je dolazak u Br~ko jedna od najsvjetlijih ta~aka u karijeri. Kao. te da je u tu – uinat. Trebali su. pokvarilo bi ovu ~etni~ku idilu. Br. prdi klevete. Tjerao je inat antifa{izmu! Na{ najstariji dnevni list. pozori{ni susreti u Br~kom bili manifestacija izvornog ~etni{tva. pomiriti se s Dra`om? Napose. dobio je ~itavu stranu Oslobo|enja da priop}i zlimpresije iz Br~kog. oli~enom u spomeniku Dra`i Mihailovi}u. ucjenom. ve} i antifa{isti~ki stav sedam bh. postalo kozmeti~ki salon ~etni{tva. sram ih bilo {to su postavili tako prljav i licemjeran uslov da se ukloni ikona ~etni~kih zlo~ina. Osip je tjerao inat pozori{tima koja su odbila do}i u ~etni~ko Br~ko. knji`evnik koji je ~itav svoj `ivot istetovirao. kojega su ~etnici 1992. farizejstvom. Kolumnista Oslobo|enja. 68. a tvrde da nastavljaju tradiciju koju je Zenan odnjegovao! Sje}anje na Zenana. Njihov intelektualni i moralni dignitet je ravan ~ednosti svake prostitutke. itd. glumac Vlado Kero{evi}. Po njemu je – pri~a o Dra`i povod da se na{i intelektualci nacionalno deklari{u. otvorio je stranice za hvalospjeve o br~anskoj sramoti. Teatarska umjetnost na ovaj na~in razbija granice jednoumlja. op}epoznato je da Gojer. Ko je jedan ubijeni Zenan naspram `ivog Dra`e Mihailovi}a! Otud su tzv. a danas osniva~ amaterskog Hrvatskog teatra sa Husina. a njih je prema ameri~kim izvorima bilo preko 3000. Time je Oslobo|enje . podvalom. Nema kome Osip tjerati inat osim `rtvama ~etni~kih pokolja u ovom gradu. u krme}em je stilu ismijao antifa{izam sedam teatarskih ku}a. Fetahagi}. XI 2002. zaklali pred Domom kulture? Nisu imali obraza da pomenu Zenana. majstor ekavskog. a ~itav opus nadma{io izjavom da za ramazan mezeti ~varke. Glupavo! Onda bi svi partizani koji su ratovali protiv Dra`inih ~etnika bili nacionalisti! Antinacionalizam bi bio. ne bi li sa Dra`om Mihailovi}em razbijali granice jednoumlja i razvijali mutlikulturu. Sead Fetahagi}. Maru{i} ili Top~i} nikada nisu napisali nacionalisti~kog slova. kojim ostvaruje metafizi~ku vezu sa hrvatstvom. Stide li se du{e Zenana Zahirovi}a. kao `rtvu.Chwarcology prostitution Prvi je podrignuo Josip Pejakovi}. o~ito strate{ki. Nekada{nji udarni tuzlanski komunista.

okopiljene pod zlo~ina~kim okriljem. kao i ~etnici i usta{e. koliko boli. dakle. zloduh agresije i genocida. oni slave. teritorije `ive paradr`avni mehanizmi koji generiraju razaranje zavnobihske BiH. minderolozi bi radije slavili zelene legije i hand`ar divizije. Stavi ~ovjeku mozak majmuna. Ovih 24 odsto teritorije odve} su postali predmet privatizacijskog 152 Dnevnik revolucije . ta paraliza patriotskom uma. svijesti da sa odumiranjem BiH i nama i na{oj djeci isti~e vrijeme. sevep bo{nja~ke zagubljenosti. Bosna ne mo`e nikako druk~ije postojati nego po slovu svoje samoodr`ivosti. to vi{e nije ~ovjek. ili srce gliste. Dani paradr`avnosti Ve} deset godina BiH `ivi bez svog duha. Bosna je izgubljena. razumijevaju}i antifa{isti~ku ideju kao sr~iku svoga prava na `ivot. nacionalizam je i pisano i nepisano ustavno pravilo ove zemlje na kojoj je nekada postojala bosanskohercegova~ka BiH. dakle. ve} ju~er postala stvar nepovratne pro{losti! Kakav je smisao `ivota u sje}anjima? Dvadest i peti novembar je za BiH {to su i srce ili mozak za ~ovjeka. a time i opstojnosti BiH. Otud mi danas ne `ivimo bosansku stvarnost.Nad odrom ZAVNOBiH-a Van dr`avnosti [ta ako vi{e nikada BiH ne}e biti ure|ena na ideji ZAVNOBiH-a? [ta ako BiH zauvijek ostane pocijepana na srpsku i hrvatsku provinciju u pozadini? [ta ako je Bosna koja pamtimo. Bo{njaci su se u dominantnoj ve}ini otrgli od la`i i obmana. koje su. Proslavom tih okupatorskih praznika. koje nema bez antifa{isti~ke i antinacionalisti~ke ideje. Ne boli toliko taj fa{izam. tj. kao mogu}nost da na svojoj zemlji od`ivimo `ivot u ravnopravnosti i slobodi. Stavi u Bosnu va{ingtonska i dejtonska rje{enja. u vremenima agresije na BiH i genocida nad Bo{njacima. Na `alost. odgajaju. rijeka. I ovaj je Dan dr`avnosti obilje`en samo tamo gdje su Bo{njaci u ve}ini. zalud {to je bo{nja~ki nacionalni interes dr`ava BiH. Bez ideje ZAVOBiH-a. to vi{e nije Bosna. zapravo. i zastra{uje. toleranciji. Zalud je nadati se osloboditeljskoj budu}nosti BiH sve dok na 76 odsto bh. dakle – antinacionalizma i tolerancije kao vrhunskih vrlina u dr`avnoj hijerarhiji vrijednosti. antinacionalizmu. morao bi sistem `ivota biti ure|en u duhu ZAVNOBiH-a. ve} stvarnost velikodr`avnih projekata Srbije i Hrvatske. Da bi ta gomila planina. sporazuma iz Kara|or|eva. Srbi i Hrvati u BiH slave svoje paradr`avne praznike. proslave genocidnih praznika Republike Srpske i Herceg-Bosne u sr`i su suprotstavljena ZAVNOBiH-u. bili konobari Adolfa Hitlera. Ne postoji. i volimo. Ipak. op}enito. A i tu stidljivo. ovda{nji mazohizam. jer su svojim glupostima stvorili pometnju u patriotskim osje}anjima Bo{njaka. glava i trava bila Bosnom. te hand`arlije su. Ovo {to zovemo Bosnom. nije Bosna. jer minderska struktura ima animozitet prema historijskom datumu ~iji su autori antifa{isti.

Samo bi povratak Bosne ideji ZAVNOBiH-a. op}enito – bosanski duh. bratstvo i jedinstvo. 27. i volimo. ve} ju~er postala stvar nepovratne pro{losti! Kakav je smisao `ivota u sje}anjima? Vrijedi li od`ivjeti vrijeme koje nam je dato u obesmi{ljenoj domovini. Gora`du… Ba{ onako kao {to se dr`avnost Republike Srpske danas slavi u Mrkonji} Gradu.interesovanja finalizatora gra|evine iz Kara|or|eva. XI 2002. Zemlja ubijenog smisla U paleti bosanskih racionalnih strahova najdominantniji je strah od pre`ivljavanja ovih genocidnih rje{enja nastalih na ubijanju bosanskog `ivota. antinacionalizam. Uistinu. ve}e su {anse da se klini~ka smrt osmrti. treba govoriti kao o klini~ki mrtvom ranjeniku. logi~no. neprincipijelnim rje{enjima. 68. pak. godine. Najmanje {to mo`emo u~initi. pokupiti preostale godine i oti}i daleko. ZAVNOBiH je potom prerastao u Narodnu skup{tinu BiH.. aprila 1945. Tuzli. {ta ako vi{e nikada BiH ne}e biti ure|ena na ideji ZAVNOBiH-a?!! [ta ako }e BiH zauvijek ostati pocijepana na srpsku i hrvatsku provinciju u pozadini?!! [ta ako }e Bo{njaci biti ekonomski istiskani i sa ovih 24 odsto bh. Prvi Ustav progla{en je 31. donesena je i Deklaracija o pravima gra|ana BiH kojom se narodima BiH prvi put u njihovoj povijesti pravno obezbje|uje i garantira jednakost i ravnopravnost. teritorije?!! [ta ako je Bosna koja pamtimo. U protivnom. smisleno – dimenzija bh. tolerancija. teritoriji. stoga. iz po{tovanja prema ljudskom liku Bosne. Pored Odluke o konstituiranju ZAVNOBiH-a u najvi{e zakonodavno i izvr{no tijelo BiH. Biha}u. O ZAVNOBiH-u. jer je njihov velikodr`avni cilj srodan atmosferi iz koje su prognani ZAVNOBiH. antifa{izam. jeste da se glasno prisjetimo vrijednosti ZAVNOBiH-a. Prisjetimo se… Povijesna zatemeljenost bosanske dr`avnosti i multietni~ki karakter BiH bili su zna~ajan argument u odbrani ZAVNOBiH-a od nastojanja da se BiH raspar~a i podijeli izme|u Beograda i Zagreba. a Zakonom o narodnoj vladi stvorena je prva Vlada BiH. uni{tenosti srazmjerna je dimenziji materijalizacije dogovora iz Kara|or|eva. ~ime je dovr{ena izgradnja sistema vlasti u BiH. na ognji{tu ZAVNOBiH-a. [to se vrijeme du(b)lje ukopava. Br. uskoro }e se dan dr`avnosti Herceg-Bosne slaviti i u Sarajevu. u jednu drugu obesmi{ljenost? Jedino smo mi koji nemamo alternativne domovine dovedeni u bezizlaz besmisla. Srbi i Hrvati imaju kristalno prljavo rje{enje. Ideje nazna~ene u Mrkonji} Gradu svoju kona~nu fizionomiju dobile su na Tre}em zasjedanju ZAVNOBIH-a u oslobo|enom Sarajevu. ili. Stoga se samo Srbi i Hrvati osje}aju dobro u ambijentu antibosanske pometnje. Dnevnik revolucije 153 . na cijeloj bh. a manje da se ZAVNOBiH vrati u `ivot Bosne. Mi se lagano navikavamo na pokoj na{e Bosne. Nikako da razumijemo da Bosna ne mo`e opstajati na polovi~nim. a ~ega nema bez ukidanja entiteta i mononacionalnih vlasti – mogao Bosnu vratiti ku}i. antinacionalizma i antifa{izma. za njih prirodno. XII 1946. i na pasji `ivot pod okriljem varljive nade da }emo opet nekad biti ljudi s domovinom. Zenici. nedore~enim.

pa su na 50-tak adresa u Hrvatskoj poslale molbu za donaciju. Znamo mi {ta su i pederi. Tri lezbejke su dobile stipendiju od pederskih lobija. Pederska pitanja u BiH su paradigmatska za razumijevanje na{eg seoskog porijekla. nacionalizma. ali smo se odmah dobavezali {upka. ali im nije naumpalo da prave film o jevrejskim pederima u Au{vicu. i sirena u opela {to zavija k’o krava. ^ist pederluk! Bosna je na najboljem putu da postane pridru`ena ~lanica te neselektivne strasti da se nalikuje Evropi. mora se li~iti na [vabu u svim pogledima. mo`e se razbistrit tek shva}anjem da je na{e dru{tvo do prije deset godina posjedovalo vrijednosti koje Zapad odve} nema. Zbog toga pederska pitanja u BiH.Pederski inferno Homosex i grad Jevreji su snimili stotine filmova o holokaustu. dijelom svijeta! ^arolija provincijskog kompleksa. ~iji je cilj ozvani~enje raznih ugursuzluka. nisu donirali pare kako bi se na Olimpijadu homoseksualaca poslala neformalna reprezentacija Hrvatske. prezentirale na{em narodu oralni seks. ali anarhija nije. oboljelim. tuma~e}i demokratiju kao anarhiju. I mi se. tog tele}eg blehnu}a u sve {to dolazi sa Zapada. obradujemo kad kod nas neko rikne od side. i droga. brate. Za nas su zdrava pamet i zdravo tijelo bile temeljne vrline `ivota. ~im bolje `ivi. mo`ete misliti. a ekonomski sistem kao 154 Dnevnik revolucije . jer je to jedini dokaz da komuniciramo sa razvijenim. da nije povjerovao da [vabo bolje od nas zna {ta je dobro. Da li nam pri~ali o peder~enju. To {to ih niko nije htio finansijski podr`ati zabrinulo je popederenu hrvatsku javnost. ali nam je re~eno da tog li~enja nema bez demokratije. pa je do{lo do masovnog gubavljenja i porasta ko`nih bolesti. Hrvatska je tu`no smije{na u svojoj strasti da pobjegne s Balkana. Komad budale Zagreba~ka je javnost digla pra{inu zbog ugro`avanja pederskih ljudskih prava od strane dru{tvenih i privrednih subjekata koji. Mi smo bili stameni. prostitucije. brze i {picaste. ne bi na{ narod pristao na taj okus kiselog kupusa u ustima. opet da li~imo na bolji `ivot. U ovoj pri~i demokratija ti do|e k’o oralni seks: viza za budu}nost. na nekog novog [vabu. vrijedni ljudi. o legalizaciji marihuane. da bi se stek’o opel rekord 1600. Server politi~ke volje je projektovao takvog ~ovjeka! ^im su za komandnu tablu zasjeli robija{i. Sad bismo. jel. Demokratija mo`da jeste. zate~enog pod policijskim reflektorima demokratije. ali ne znamo {ta je demokratija! Krajem 70-tih su jugo{vabe. ali im je za put trebalo 3300 dolara. za nas je sve to ravno ~udima pred kojima se stidi ljudski lik. Hrvatska }e ako treba uvoziti i AIDS samo kako bi se u procentima primakla europskim standardima. i druge gadosti. treba promatrati kroz obmanu da je demokratija uvijek u pravu. po{teni. Mi smo jedva snimili dva-tri filma koja stidljivo doti~u na{u tragediju.

ali socijalno podno{ljiv sistem. [ta bi se desilo da se legalizira pedofilija?! Kao da bi manijacima bila manje zanimljiva blud nad djecom?! Ne. pa i onih prirodnih. Ma i|i bi`i! Laprdatorska je teza da bi se lagalizacijom ha{i{a narkomanija dr`ala pod kontrolom. Najciktavije prostitutke su oduvijek regrutirane sa sela. da pomo}u tog odvoda za govna naslikamo najve}i holokaust nakon Drugog svjetskog rata. Na filmskom platnu. [ta li tek snivaju stotine hiljada bosanskih siro~adi? Svaka bosanska `rtva ima san u kojem stanuje. Bezbeli. Jerbo se u Holandiji ne bi tako plaho `ivjelo da se narod ne drogira po cesti. Posljednjih godina smo bili svjedoci nekoliko talasa inicijative da se legaliziraju lake droge. Ru{enjem komunizma je sru{en jedan politi~ki nastran.. Vazelinska ra~unica Kroz na{u se javnost krpeljaju tzv. Pederske umjetnike ne zanima stvarnost u kojoj desetine hiljada bosanskih majki pomiluje fotografiju prije nego poku{a usniti svog sina. U tom kontekstu. Da nam se vrate o~evi. Vratit }e se. Dnevnik revolucije 155 . a ina~e su iz Kopenhagena. Zapravo. od unuka do nana. legalizacija svake nastranosti vodi propagiranju te nastranosti! Narkomanija je nastranost za svako dru{tvo koje ima pameti. nije uspostavljen nikakav sistem koji bi njegovao dru{tvenu higijenu. Oni znaju ono {to mi ne znamo. Makar da ga snom dotaknu. Mi smo jedva snimili dva-tri filma koja stidljivo doti~u na{u tragediju. te da je demokratija osloba|anje od svih zabrana. a sve stranjsko vrhunsko. jer imaju kompleks porijekla. ~im se i mi po~nemo drogirat familijarno. Nastup im je jugo{vapski. Holandija je komad budale. mo`e i kod nas. Otud mu se nacionalni okviri la`no prikazuju kao spasonosni ram za sliku bezbjednog `ivota. Uzrok tome je shva}anje da se demokratija zavr{ava. Jebe{ planetarnu tragediju Sarajeva. naprotiv.. Ko vele. XI 2002. ali smo se odmah dobavezali {upka. Kao pederi. @rtve jo{ manje. ali im nije naumpalo da prave film o jevrejskim pederima u Au{vicu. no. ^ak su i neka zvu~na politi~ka imena podr`avala taj besmisao. neovisni intelektualci. Dolazak UNPROFOR-a su shvatili kao emancipaciju. kad se mo`e posred Holandije {i{at ha{i{. Oni su slu~ajno ro|eni ovdje. oni su provincijalci. [upak je bitan! Jevreji su snimili stotine filmova o holokaustu. Intelektualni vrtiguzi }e u ovom Imamovi}evom projektu vidjeti evropeizaciju Sarajeva. bitna je problematika pederskih ~marova! A za{to? Pa zato burazeru {to hudi autor konta da bi mogao uloviti naklonost pederskog lobija.000 smrti na vazelinsku patetiku. 27.plja~ka{ki. Strasne ratne ljubavi za njih nisu progresivna tema. Br. a ne da po~inje sa ru{enjem komunizma. ili da bi bila manje privla~na. divlji kapitalizam – na{ ~ovjek je survan u raspame}enost. Sve doma}e im je selja~ko. ro|ena je ideja da se u filmu Almira Imamovi}a tragedija Sarajeva svede na ratnu pri~u o dvojici pedera. da se bude globalizacijska kopija… Na tom talasu. i kod nas }e porasti standard. ~ini se. ne bi li mu dali kakvu svjetsku nagradu za to svo|enje 200. Bosna ~ezne da se probudi bez bola. Papanluk izvire iz potrebe da se pobjegne od sebe. 68.

te osjete kako im je glavna mahana to {to. 156 Dnevnik revolucije .borba do mostarskog Mostara. bo{nja~ki dio. zauvijek. ona `eli stvari legalizirati. poput hirurga koji su prekrojili nos na glavi Majkla D`eksona. kako se okolina Mostara. stolnog Mostara. Bo{njaci su narod u o~aju. Razumjeli su to i biskupci iz SDA. A ako prihvate. gradnje. Hrvatska politika se vi{e ne zadovoljava tek pukim osvajanjem ekonomske mo}i i na isto~noj obali. narod. Prepadnuti ovom nau~nom fantastikom. vide. kako bi Hrvati do{li u poziciju ve}ine. ili srpska na Kosovu. odakle kao na filmu mogu s onu stranu Neretve gledati ~uda elektrike. ali SDA na tu palestinizaciju Hercegovine nije nikada reagirala. Ju`no od Mostara. Trebalo se na glavu nasadit. Bash ye finna Herzzeg-Palesstina Ne treba imati iluzija o namjerama HDZ-a. ali. Hotel Bristol. mostarske Bo{njake je strefila ideja HDZ-a da Mostar kona~no postane jedinstven grad. ~inili frtalj stanovni{tva. a sve manje Bo{njaka. pa je poguralo kroatizaciju neretvanskog kraja. Hrvati su najugro`eniji bh. tipske. nalik na ona jevrejska u Palestini. gdje `ive uvezeni Hrvati iz srednje Bosne. biznisa. predstavnici SDA su odbili mogu}nost objedinjavanja Mostara. gradnju naselja je zvani~no pomagala hrvatska vlast. sa~uvati Bristol! A po{to se bo{nja~ka strategija zasniva na glupavoj devizi: Nek’ ne bude gore. Hrvatska politika se posljednjih osam godina strate{ki bavila uvozom hrvatskih grla u Mostar. ili . Eto. pa i pred samim Stocem. HVIDRA }e u Bristolu imati sve~ani skup. Ova stranka ne odustaje od suhog. gdje su do 1991. komunisti~ke. o~i{}eni od etni~ke prljav{tine. Bo{njaci su danas u Mostaru nepismeni indijanci. ne da im se pravo ni na povijesni hrvatski grad Mostar. hrvatska politika bez ikakvih otpora ostvaruje zacrtane ciljeve. oni ve} osam godina podupiru prekrajanje povijesnog identiteta Mostara. bio je simbol bo{nja~kog prisustva s obje strane Neretve. da se ukinu nacionalne op}ine. nalaze se ogromna novoizgra|ena naselja. Razumjelo je katoli~anstvo ovu hrvatsku muku. U Bristolu je danas sve vi{e Hrvata. stotine novih ku}a su nalik k’o jaje jajetu. Ali. hitro popunjava hrvatskim doseljeni{tvom. sljeduje ih nestanak. u|e i u ovaj tzv. za razliku od Hrvata. sebe }e osuditi na geto. Jadnici. Bristol je morao biti strate{ki interes bo{nja~ke politike. pogotovo prema jugu. Prijedlog za ukidanjem op}ina jeste namjera da se kona~no. donedavno: Bristol je otkupljen ve}inskim hrvatskim kapitalom. ne znaju misliti.Dnevnik revolucije Herceg-Ramallah Ako Bo{njaci ne prihvate inicijativu HDZ-a za jedinstvenom mostarskom op}inom. nemaju ni jednog ve}eg grada u kome bi mogli da nacisti~ki stoluju. jasno im je. na zapadnoj strani. U toj nemisli. ~im su u Hercegovini opet masovno glasali za stranku koja je nazaslu`nija {to je Bobanova apartheidska Herceg-Bosna opstala kao stvarnost. stjerani u siroma{ni rezervat.

u odnosu na gubitak neretvanske regije. ne mogu za{tititi avlijskom logikom. primitivna kri`a~a na Humu naspram sazvu~ja tolerancije? Naspram Aleksine Emine? [ta je taj jadni. te ekonomsko poklapanje 24% bh. humanisti~kih pozicija poraze hrvatsku apartheidsku namjeru. ~ije tajkune nije zanimalo ni{ta izuzev bo{nja~kog pa{aluka. biti pametniji od drugih. da borba zna~i slobodu. ve} mu je lak{e s ovog svijeta odlaziti s vjerom da }e Mostar opet biti Mostar. sad ne}emo imati dva guvernera u rotaciji. nacisti~ki. Br. Za insane. pravnoj dr`avi. retardirani ambijent }e doprinijeti da Hrvati svakako uzmu i taj dio. odnosno. Kad se pogleda u o~i ~injenicama. kontinuirano podr`ava ukidanje entiteta. na spoznaju da rat zna~i mir. teritorije. Hrvatstvo. zapadnom Mostaru. u svim bojama. Ako Bo{njaci sami sebe zatvore u geto. ukidanja rotacija klju~nih funkcija. a sada }e Bo{njaci u HNK. ili da od`ivimo `ivot u patnji indijanskog poni`enja. ali se Bo{njaci u Mostaru. Bo{njaci moraju jednom nau~iti da je `ivot tu~a. i da opstaje onaj ko vi{e voli sebe. iako su Hrvati po popisu iz 1991. Pjesnik Alija Kebo svakog mjeseca izdaje ~asopis Most. Primjerice. Specijalni status je forsirao jednakopravnost. Jedino je ideja integracije srodna bo{nja~kim interesima. Fillganology is mutology Hrvatska je politika maestralno ostvarila nacisti~ki cilj: etni~ku ~isto}u 27% bh. vjeruju kako je to ne{to protuzakonito. a mi smo aplaudirali tzv. i povjerovati da Mostar vi{e ikad mo`e biti to {to je bio. 69. iz Kara|or|eva. Ne ~ini to stari pjesnik za{to {to vjeruje da ~asopisom mo`e promijeniti svijet. Eto. kretenski. Bo{njaci iz moralnih razloga ne smiju postati ~uvari podijeljenog Mostara! Time bi HDZ-u prepustili svoj civilizacijski kredibilitet. ili da se ukinu entiteti. naspram onog Mostara pred ~ijom je snagom treperio duh univerzuma? Jakako. Jelavi}u je ~ak su|eno za ugro`avanje nekakvog teritorijalnog integriteta. biti kao Bo{njaci u RS. 11. nikud prispjeli tzv. Jedino Bo{njaci. te{ko je trgnuti se iz nepreboli. teritorije gdje su Bo{njaci fizi~ka ve}ina. zapadni Mostar. Jedino otvaranjem jednih i drugih karata.kao doprinos smanjenju glomazne administracije. Hrvatski uspjeh je uzrokovan redukcionisti~kom fild`anologijom SDA. na FTV su nametnuti ustavni amandmani tuma~eni afirmativno . Srednjebosanski kanton je za Bo{njake nikakav dobitak. arijel{aronovski. nama ne preostaje ni{ta drugo nego da se dobrovoljno etni~ki o~istimo. a potom i SDP-a. [ta je ona kr`ljava. jedini haber o mostarskom snu. pa }e dr`ava biti bogatija za jednu platu. Jedino u borbi `ivot prestaje biti poni`enje. boriti. kao i u BiH. tako nema pojma ni o pogubnim posljedicama ukidanja specijalnog statusa Hercegova~koneretvanskog i Srednjobosanskog kantona. pak. XII 2002. Ponekad se ~ini da istinski Mostarci nisu svjesni snage koju ima kulturnohistorijska bitnost njihovog grada. Bristol je upozorenje! Ako pristanu na izazov. sje}amo se hajke koja je dignuta zbog inicijative Ante Jelavi}a da se – ili uspostavi tre}i entitet. mo`e biti na~et hrvatski apartheid u tzv. Federacija je time postala hrvatska provincija. genetski poslu{nici svih re`ima. Sli~an dramatur{ki obrazac je i situacija sa inicijativom HDZ-a da se u jednu objedini {est mostarskih op}ina. Umjesto da se ovom pitanju posveti dramati~na pa`nja. SDA je trebala zdu{no pozdraviti inicijativu HDZ-a. promi{ljati budu}nost.Kao {to bo{nja~ka javnost ni{ta ne zna o gubitku Bristola. Dnevnik revolucije 157 . postoji i tre}i put: mijenjati se. Razumljiv je strah SDA. multietni~kih. te je bolje u saburu i merhmetu gledati pridase. tek tada imaju {anse da sa civilizacijskih. ma {ta da se iza nje krije. ~inili ve}inu tek na 16%.

Upravo je pobjedni~ki obznanio jo{ dva ameri~ka poraza: prvi. u bo{nja~kom islamu d`amije nemaju bitnog uticaja. izuzev pijanih Rusa. Bu{ova kauboj{tina je objedinila Svijet. Pominjanje BiH. Ameri~ki rat protiv tzv. drugi. bi}e i Bosna i Hercegovina. a to bez presude mo`e postati svaki od nas. osim bo{nja~kom narodu. a ne kroz op}e zlo koje nema veze ni s jednom religijom. Degenerychny islamocid Amerika u Evropi nema pouzdanijih prijatelja od Bo{njaka. Ali. Civilizacija je odve} multilateralna. proganjati uticajne Bo{njake. neoptere}ena religijskim faktorom. ameri~kog predsjednika D`ord`a Bu{a Juniora. zna~i da se operacija odnosi na Bo{njake. Uzrok tome je zahvalnost za okon~anje genocidnog rata. te otvaranje {kola u kojima bi se u~io umjereniji muslimanski pogled na svijet. kako bi sad hodali k’o oslobodioci. da }e {irom Svijeta likvidirati neprijatelje Amerike. pe}inske obrasce mi{ljenja. u islamskom svijetu ne postoji umjereniji islam od ovog koji `ive Bo{njaci. koji terorizam razumjeva kroz islam. {utali su dok frtutma pro|e. za razliku od Bu{a. Ne uti~u d`amije valjda na Srbe i Hrvate?!! Drugo. protesti od Istoka do Zapada ne mogu obuzdati Bu{ov mra~ni zlum. islamskog terorizma najve}i je poraz do`ivio u antibu{ovskom otporu onih javnosti koje su kr{}anske. 158 Dnevnik revolucije . Jedna od zemalja u kojima }e se vr{iti ove operacije. kao tvrdi New York Times. na{ta su ve} svikli u komunizmu i alijizmu. Strategija informacijskih operacija protiv neprijatelja podrazumijeva – diskreditaciju ili smanjenje uticaja d`amija i vjerskih {kola. Ipak. da bi se mogla paliti na primitivne. Svi narodi. kakav je ovaj ameri~ki. me|u takvima nema onih koji bi se ma kome zamjerili. u kontekstu sna`ne propagande kojom bi se promijenili rastu}i negativni stavovi prema SAD. suglasni su da je Bu{ova politika zlo za civilizaciju. On se dublje ukopava u uzroke ameri~ke sramote. Otud }e se represijom poku{ati iznuditi bo{nja~ki otpor. Amerika u Bo{njacima tra`i neprijatelje! Prijateljstvo Bo{njaka-muslimana nije profitabilno za novi ameri~ki rat. da }e Amerika finansirati popravljanje medijske slike o sebi.Dnevnik revolucije Hod`e ameri~kog islama New York Times pi{e da }e Amerika u Bosni diskreditirati d`amije. dvogodi{nja antibo{nja~ka haranga SDP-Alijanse je pokazala koliki su stra{ljivci ti islamski slu`benici. [ta imaju d`amije sa demonstracijama u Koreji ili Njema~koj? Civilizacija je. hapsiti i ubijati neistomi{ljenike Ameri~ki titanik pouzdano tone pod kormilom najmo}nijeg lu|aka nakon Adolfa Hitlera. I isto~ni i zapadni kriti~ari Bu{ovog militarizma su iznad zatucanosti koja svaku misao podre|uje vjerskim predznacima. Ameri~ki plan za remontiranje javnog mnijenja u biti je islamocidan. pa i zbog toga {to je ve}ina hod`a odgojena u komunisti~kom vaktu i poslu{ni~kom duhu.

Fijuljanin. Blagodare}i Bu{ovom siled`ijstvu. Americi se danas spo~itavaju zlo~ini koji su bili zaboravljeni zbog globalne privr`enosti amerikanizmu. da je ignorirana nakaznost ameri~ke vanjske politike. stolje}e stvarale generacije pametnih i nadarenih Amerikanaca. Zvani~no. Jerbo su oni hod`e ameri~kog islama! Bosnu jedino mo`e spasiti sve sna`niji evropski otpor Bu{ovim antiameri~kim. u BiH je imala promociju i prije nego je. Bu{ je za 20-tak mjeseci vladavine uni{tio ono {to su cijelo 20. a ne prema dostignu}ima ameri~kog `ivota. da je problem u Americi. javno. pa i deportovan u Au{vic na Kubi (Al`irska grupa. pa valjda bi se po Njema~koj ili Koreji i prije 10-20 godina organizirale tzv. antiameri~ke demonstracije! U posljednjih 50 godina toliko je sna`na bila opsjednutost svijeta ameri~kim snom. besramno. a da nismo ni znali da CIA ima ovlasti da sprovodi – agresivne informacijske taktike protiv utjecajnih ljudi. {to je nemogu}e odvojiti od ovlasti agenata CIA-e da likvidiraju neistomi{ljenike. Uostalom.1: IO) preoblikovanja mi{ljenja. Tek sada se uo~ava uloga Magazina 60 minuta. XII 2002. Jednako kao {to su Jevreji genocidom u Palestini opoganili uspomenu na holokaust. Zato Ministarstvo odbrane SAD kre}e u operaciju (3600. tako je i Bu{ prosipanjem sile ogadio ameri~ki san. 70.Otpor prema kabadahijskoj politici Bu{a Juniora nepravedno se naziva antiamerikanizmom. Dotad. Amerikanci }e u BiH likvidirati neistomi{ljenike. {to zna~i da }e u redu za odstrijel biti svi koji idu u d`amije.. Samo totalni degenerik mo`e po~initi takvu {tetu. To je otpor prema globalnom seljakluku.) Svjedoci smo sistemske satanizacije uglednih Bo{njaka. Auschwitzerland on the Cuba ^inilo se da Bu{a ne}e zanimati to {to ga nekakvi smrtnici diljem Svijeta smatraju degenerikom. Paradoks je da su najve}i prijatelji Amerike danas svi oni koji razumijevaju antiamerikanizam Bu{a Juniora. Opstat }e samo oni {to se budu divili Bakiru Bezistanu. Pogorelica. Ona je uvijek gora od zvani~ne slike. a danas. dobila zvani~ni karakter. zapaljena. Dnevnik revolucije 159 . a Amerika su Pale. Pri~a se na tome ne zavr{ava. Br. opasnim glupostima. ovih dana. Bosna je Amerika. a ne u Bu{u. svaki vo`d te`i bo`anskom prijestolju. Slobine Bosne.. Zvani~no. 25. Ali. diskreditirat }e d`amije. Ameri~ka zastava je bila ikona odrastanja brojnih generacija u svim dijelovima svijeta. Oslobo|enja. Ve} godinu dana `ivimo u spoznaji da na{ gra|anin mo`e biti uhap{en bez ikakvih dokaza. Na tom bespu}u uklanja heretike.. Senadu Tuki i njihovom {efu Alibabi Mumiji. Bu{ova politika proganjanja neistomi{ljenika i remonta pameti. te gasiti medije koji kriti~ki pi{u o Bu{ovoj politici. biva ikona otpora ko~ija{kom porobljavanju svijeta..

pa }u slobodno ponoviti ono {to su mi mnogi rekli – da sam jedan od najzaslu`nijih autora za profiliranje bo{nja~kog stava da je izborni poraz Zlatka Lagumd`ije bitan za opstanak Bo{njaka. Preporod. time {to sam u posljednje dvije godine napisao oko 300 tekstova u kojima sam tematizirao zlu prirodu Lagumd`ijine antibo{nja~ke vladavine? Time {to sam prvi autor koji je pravim imenima nazvao ameri~ki antiislamski fa{izam. Ne postoji moralna ili materijalna 160 Dnevnik revolucije . konflikt sam izbjegavao. ustuknu}e… Na moju {utnju. Deset godina poslije. pro~itao kolumnu glavnog tuzlanskog imama Amira Kari}a. Njihova je zasluga to {to }u sada re}i ono {to sam htio pre}utati. glasila Islamske zajednice. oni su uzvra}ali brutalnijim nasrtajima na moju li~nost. u su{tini. ne po mene. od{utati la`.Od ~etnika do vo|e islamske revolucije. o~ito je. i pra{tanje. kao dokaz da zagovaram otpor SDP-ovskoj satanizaciji Bo{njaka? (Svi su se zavukli u podrume dok se na mene obru{avala lavina opasnih gluposti. Svjedoci su i moji prijatelji kojima sam kazao da ne}u reagirati na klevetni~ke rafale iz Preporoda. i obratno Neprijatelj islama No. Postao sam glavni neprijatelj islama. Zlideologija redukcionizma Bio sam neprijatno iznena|en kada sam u Preporodu od 1. prepoznati vi{i interes. ve} po Bo{njake. jedina li~nost kojom se u nastavcima bave urednici i kolumnisti Preporoda.1 Ravno prije deset godina Islamska zajednica je na{eg kolumnistu proglasila ^ETNIKOM i NEPRIJATELJEM MUSLIMANSOG NARODA. Al`irskom grupom ili manifestaciju policijske dr`ave u slu~aju Pogorelica? Nemam razloga za la`nu skromnost. kakva je i ona da sam – vo|a islamske revolucije i komandand vehabija. oktobra 2002. dr`avni teror nad tzv. putuju}i od svoje volje i od svojih para? Ili. kako bismo za{titili Islamsku zajednicu od otvaranja sramnog naslje|a njene ideolo{ke pro{losti. Konflikta se nisam pla{io. u glasilu SDP-a. shva}ena kao strah. ali sam ga smatrao {tetnim. povla~enje. Ramazan je bio motiv vi{e da se suzdr`imo od svojih ovozemalj{tina. svjestan da njime gubi samo Islamska zajednica. da osje}aju zlu krv u svojoj pomami da okaljaju i ponize moje ime. od Stoca do Gora`da.) Time {to sam u posljednje dvije godine odr`ao oko 50 tribina Bo{nja~kog dijaloga. Ova moja uvjerenja su. u svim krajevima BiH. znaju da ~ine prljav posao. Moja satisfakcija je bilo uvjerenje da autori tih kleveta. i pra{tanju. u nastavcima blati Fatmira Alispahi}a kao najve}eg neprijatelja islama. ^ime sam to zaslu`io? Time {to sam bio PRVA @RTVA Lagumd`ijinog policijskog re`ima. bio sam spreman otrpjeti uvredu. u kojoj se ovaj moj srda~ni poznanik klevetni~ki obru{ava na moju li~nost. te za njega tra`i kaznu kao u islamskim zemljama. kada je u februaru 2001. Uzdao sam se da }e se u mojoj {utnji.. kako bismo odricanjem od strasti ~inili za dobrobit na{ih zajedni~kih interesa. objavljena moja privatna e-mail po{ta. [ta je pozadina ovog sukoba? Bog mi je svjedok da ne `elim konflikt s Islamskom zajednicom. glasilo Islamske zajednice.

kad se nije moglo pretpostaviti – koliko }e ko{tati istina. a koji su opet olako do{li do vlasti. jer osje}aju da je islam uzrok svih bo{nja~kih nevolja. i otud treba izbaciti sve nevjernike. u Maglaju. koji smo gnjecavo tijesto. a ne vjere u ispravnost izbora kriminalne. mi.za oktobarski cilj. Strategija deislamizacije Bo{njaka jednako je zla kao i strategija islamizacije. 500 Napad mog srda~nog poznanika. dogodio se ba{ u dane kada sam zavr{avao seriju tribina Bo{nja~kog dijaloga (Te{anj. i odmazde koje sam otrpio . Otud nemam pravo od{utjeti na pojavu da moju patriotsku podobnost seciraju osobe koje su u kukavi~kom saburu pro`ivjele dvogodi{nji karavakat. . nego nekom izumrlom svijetu. a to povjerenje je kovano u opasno i opako vrijeme. Banovi}i. Mostar.krenulo se u satanizaciju moje li~nosti. Taj cilj nije bio pobjeda SDA. Napad je otpo~eo kad je postalo jasno da }e Lagumd`ija biti oboren demokratskom voljom bo{nja~kog bira~kog tijela. efendije Amira Kari}a. Onaj ve}i dio nosi muslimanska imena. snishodljivi. kao {ehid.mjera koja je dostatna da pokrije energiju koju sam ulo`io. To je ve} stvar privatne pri~e. No.A. jadni. mi koji smo beski~mena ki~ma bo{nja~kog naroda. a koje(g) ima sve manje i manje – pa mi smo autori oktobarske pobjede! Tijesan je lift za historiju. za ~iju sam profilaciju ulo`io hiljade sati svoga slobodnog vremena. jal partizanima. da zalijepi na prvoj krivini. pobjegulje. gdje je na moj nadstrana~ki javni skup Dnevnik revolucije 161 . Ljiljan. Stolac. bla}enje moje li~nost od strane glasnogovornika Islamske zajednice je stvar javnosti. Oni se svjesno ili podsvjesno stide muslimanskog porijekla. svojevrsnu nadstrana~ku predizbornu turneju na koju sam krenuo ne bi li pomogao u ru{enju Lagumd`ijine bolj{evi~ke vladavine. trunku manje. mislim da je napad Preporoda na mene uzrokovan oktobarskom pobjedom onih koji su u na{em stradalni{tvu vladali deset najte`ih godina. A po{to Preporod zna da ja nisam ~ovjek od mindera. gledaju}i iz skoloni{ta ~ija }e pu}i. Pitanje stabilnosti islama u Bo{njaka jedino se da rije{ti svebo{nja~kim konsenzusom o neupitnim vrijednostima i mjerama koje su bitne za bo{nja~ki opstanak. br. i kome }e se prikloniti. koji smo kukavice. ve} ru{enje izdajni~kog. A pogotovo one kojima je do mindera stalo koliko do lanjskog snijega. jer je njihov izborni rezultat stvar bo{nja~kog inata. A za{to? Pa zato {to ve} postoji formirano povjerenje velikog dijela bo{nja~ke javnosti u to {to napi{em. Sanski Most. I. recimo. Konjic). Maglaj. lafina{i. s ciljem da se ocrni kredibilitet moje bo{nja~ke rije~i. Ne bi imali takav osje}aj da im se od odlaska Osmanlija ne potura uvjerenje da ne pripadaju ovom. tijesan je minder. Visoko. pustio bi Preporod na miru F. da SDA i Aliju Izetbegovi}a do`ivljavam kao bo{nja~ke povijesne nakarade. jer nismo sposobni ni za {ta nego da budemo donji. [ta je ovdje opskurnno? Islam je vjera manjeg dijela bo{nja~kog naroda. Jablanica. Dakle. da nisam protiv SDP-Alijanse pisao kako bi se na vlast vratila katastrofalna SDA. Biha}. odnekle je do{ao magi~ni mig: udri murtatina! takav ne smije imati nikakvih zasluga! sve {to je u~inio za bo{nja~ku stvar mora biti unaka`eno! Mi. jakako. koji hroni~no virimo iz mi{ijih rupa. lagumd`ijskog SDP-a. u ovom {to govorim uvjeravao sam se na tribinama Bo{nja~kog dijaloga. dok sam tako sam klaparao po bosanskim no}ima i drumovima. mi. i nesre}e. Da je bilo druk~ije. Uostalom. I jedno i drugo su nasilje nad slobodom ~ovjeka i vjere. Bo{nja~ki alfabet. itd. nereformirane. ve} kako bismo od dva mogu}a zla imali ono. i od raznog zla neo~i{}ene SDA. jal {vabama. ali i nepodobne vjernike. i koji se vazda priklanjamo ja~em. ali nije u islamu. da su nam za vratom ostali Lagumd`ija i Munja.

vratimo se u pri~u. to ne dokazuje da je F. Po njemu se – prvi dio slo`enice “klero” odnosi na imame.pisao o Islamskoj zajednici u Tuzli i ljudima koji su je predstavljali u posljednjih nekoliko godina. nije prona{ao ni taj jedan slu~aj. Tendencija klerofa{izacije bo{nja~kog bi}a jeste pominjanja u jednom mom tekstu u Oslobo|enju. da – nikada nikoga ne `eli uvijediti. ili ponovo otvoriti dokaze o sudjelovanju nekih budala{a iz Islamske zajednice u tendencijama klerofa{izacije Bo{njaka. nalazi ta zlomisao da je – Islamska zajednica klerofa{isti~ka organizacija. Dakle. te citat. i objavljen je u Oslobo|enju. kako }e misliti na nekog drugog. Pa da vidimo. u kome je na raznim mjestima ponavljao da – nije ni{ta izmislio. Kakve onda veze ima argument da – uop}e nije spomenuo… Ili je to tek fatanje za svaku slamku? Kari} se u svom izno{enju konkretnih dokaza poziva na dva teksta. O imperativu dijaloga. stranicu. monta`ersku namjeru. Molim Amira Kari}a da bude konkretan u izno{enju dokaza za svoju tvrdnju. o svim drugim imperativima koji tvore zrelu i djelatnu naciju – ovdje ne vrijedi govoriti. Da je rije~ o Fatmiru dokazuje i onaj opskurni citat iz Ljiljana. jer su u srednjem vijeku nau~ili da se samo njima vjeruje. u ovom listu pisao da je . zlonamjerno istrgnutu iz konteksta – da samo manji broj Bo{njaka pripada islamu i da osje}aju da je on uzrok njihovih nevolja.A. Mislio je na nekog drugog?!! Ali. bukvalno izmislio da sam u ovom listu . Pa makar i da je njegovo tuma~enje ta~no. {to je kukavi~ki. ali ni nikada poslije nisam nigdje napisao da je . navode}i kao opskurnu moju tezu.do{lo vi{e ljudi nego i jednoj stranci ili kandidatu. Imao sam tri mogu}nost: ili pre}utati. eto. o imperativu za{tite i afirmacije Bo{njaka koji su ne{to u~inili za Bo{njake. datum. Kari}. Dakle: po{ten. Kari} kao argument navodi sljede}e: U tekstu nisam uop}e spomenuo ime Fatmira Alispahi}a.. kako on sa sigurno{}u tvrdi. Jedan je takav. stranicu.nije moj tekst! Drugi tekst na koji se poziva jeste moj. na ~itavoj je stranici objavio tekst Ljudska paranoi~nost. naslov teksta. Iako nije mogao odgovoriti na moju konkretnu molbu da navede broj. Kari} je usput komentirao i jedan moj tekst iz Ljiljana. uporno. Jakako. kad dokazuje. Listu Preporod sam uputio kratko reagiranje. ili – tra`iti obja{njenje. u kolumni Diwanhana. Kari} pi{e sljede}u re~enicu: To nije jedini slu~aj da je Fatmir Alispahi} predstavnicima Islamske zajednice u Tuzli lijepio etikete klerofa{izma. kojeg nema na strogim vjerskim kriterijima. oktobra 2002. a ne u ovom listu. u tekstu pod naslovom Relativiziranje ili igra eutanazije. Amir Kari} nije iznio konkretne dokaze za konkretnu tvrdnju. tako {to redukcionizam uzima kao mjeru opstojnosti. tvrdi da to {to ne postoji nije jedini slu~aj!!! 162 Dnevnik revolucije . da je mislio na Fatmira? Napose. i sl. Feudalci iz Islamske zajednice su s pravom tu pojavu prepoznali kao opasnost. No. kao {to je bio konkretan u tvrdnji. pi{e. posebno ratnih. datum. Islamska zajednica je isprepadana mogu}no{}u ja~anja bo{nja~kog fronta. Be{~asna pro{lost Efendija Kari} je u Preporodu od 1. a usput kratki redakcijski komentar na njegov prvi tekst pripisuje meni. iako se zagubio u natezanju konstrukcija. naslov teksta. U Preporodu od 15. oktobra 2002. navo|enje mog teksta iz Oslobo|enja tako|er ne opravdava Kari}evu tvrdnju da sam u ovom listu napisao da je . U tom prvom tekstu za Kari}a je problemati~an dio re~enice u kome stoji – suprotstavljanje klerofa{isti~kim pojavama u Tuzli.IZ klerofa{isti~ka organizacija. te i dalje istrajava na redardaciji bo{nja~ke snage. kao o klero-fa{isti~koj organizaciji. te citat gdje se. Prvi tekst na koji se poziva . a da se svi drugi kojima bi se moglo vjerovati – spaljuju na loma~ama. Sude}i po napisima Preporoda. u kome stoji: Molim Amira Kari}a da javno obznani broj.Islamska zajednica klerofa{isti~ka organizacija. napisao je – tuzlanski novinar i kolumnist.IZ klerofa{isti~ka organizacija. Razaznao sam Kari}evu zlu. ovo nisu konkretni dokazi za konkretnu tvrdnju! Drugo. a opet.

ina~e efendiji.smrtnu presudu. ne samo Islamska zajednica. a ~etni~ka zvjerstva. tvrdi se da je osniva~ka skup{tina UBMIT-a li~ila na Hitlerove nacisti~ke skupove. o kome je pisano i u broju 18. potpisa}e svoj duhovni i fizi~ki kraj. i Merhamet. ^udno! Na {ta mo`e li~iti skup na kome se. ispaljeni rafali pod prozorima u gluho doba no}i. II 2001. jer bi se morala otvoriti najbe{~asnija stranica u povijesti Islamske zajednice u Tuzli. objavljenog u Frontu slobode 11. a u kome se ka`e da }e oni . u krcatoj i zapjenu{anoj dvorani Hotela “Tuzla”. i SDA.No. fakti~ki legalizirana? Ako Muslimani prihvate tu igru. od 21. kao neistinit postavlja podatak da je Islamska zajednica stojala iza ove sramote. pa ni ovog u Oslobo|enju. bile su ono sa ~im je tih dana `ivjela porodica Alispahi}. i direktno u eter. Ali jo{ uvijek.. Publicista Sejfo [ari} (umro 1994. U podnaslovu mog teksta Krv boje benzina. Na `alost – jeste. za koga sam ustvrdio – da ima nepobitne zasluge za tendencije klerofa{izacije bo{nja~kog bi}a. Telefonske prijetnje.svaki smi{ljeni verbalni nasrtaj na bi}e i identitet Muslimana najo{trije osuditi i nastojati sankcionirati svim dostupnim sredstvima. ~iju su osniva~i i sponzori bili SDA. u gazimestanskoj atmosferi naelektrisanoj muslimanskim frustriranim nacionalizmom. Istinski problem u ovoj pri~i jeste to {to je Islamska Dnevnik revolucije 163 . navr{ava se deset godina otkad me je glasilo Zmaj od Bosne. bili supotpisnici saop}enja za javnost. No. ~ime bi bio u~injen antidr`avni akt protiv RBiH. ve} su i Muftijstvo. Ali. 17. raznorazne poruke o likvidaciji. uz direktne rtv prenose. ~iji istinski zlo~ini bivaju relativizirani verbalnim proganjanjem tuzlanskih Srba. jedan gra|anin. decembra 1992. progla{ava narodnim neprijateljem!!? Ne}e valjda takav fa{isti~ki skup li~iti na konferenciju o za{titi ljudskih i demokratskih prava?!! Kari}. juna 2000. dalje. Odmah potom. E ovo je momenat zbog kojeg nisam htio ulaziti u konflikt sa Islamskom zajednicom. ja ne bje`im ni od jednog svog teksta. Islamska zajednica i sve muslimanske institucije Tuzle – proglasilo ^ETNIKOM. Efendija Amir Kari} druk~ije vidi ovaj doga|aj. U tom se mom tekstu. i pi{e tekst “Krv boje benzina II”. Sve je upu}ivalo na to da bi se takav zlo~in mogao i dogoditi. a da je iza UMBIT-a stajao odbor Islamske zajednice Tuzla. niko nije bio spreman da zaledi srce i da tako javno i glasno ka`e ono {to misli o razgradnji bosanskog patriotskog duha.. se ka`e: Ko stoji iza sve u~estalijih inicijativa za etni~ki ~istom Tuzlom. od 6. mogao sam rahat na svakom }o{ku o~ekivati ratnu realizaciju – svih dostupnih sredstava. bilo je isto {to i izre}i mu . U vrijeme kad su Bo{njaci masovno ginuli. naro~ito nakon sudbine Alispahi}evih. koji je navodno dokaz da sam pisao to {to nisam pisao. govori o jednom aktivisti SDA. Klerofa{isti~ka demokratija Ba{ ovih dana. te da se tom politikom direktno poma`e Radovanu Karad`i}u. decembra. ve} biva ohrabren potvrdom izre~ene istine. (…) Fatmir Alispahi} ne samo da ne biva upla{en ovom navalom frustracije i mr`nje koja se sru~ila na njega i njegovu porodicu. na pretkongresnom skupu Udru`enja bosansko-muslimanskih intelektualaca Tuzle.) o ovom je doga|aju zapisao: U to vrijeme proglasiti nekog ^ETNIKOM. budu}i da je tu inauguraciju moglo vidjeti i ~uti barem pola miliona ljudi. tu svjesno zaboravljenu stranicu ne otvaram ja. Javni poziv na odstrijel sam zaslu`io jer sam u tekstu Krv boje benzina ukazao da u Tuzli ima pojava otpu{tanja lojalnih Srba s posla. Za Kari}a je problemati~an dio re~enice: Na osniva~koj skup{tini koja je li~ila na nacisti~ke skupove u Hitlerovoj Njema~koj… Kari} se ibreti: Dakle. Alispahi} tada ulazi u otvoreni sukob sa zahuktalim desnim klerikalnim krilom SDA. i uz direktne TV i radio prenose – Fatmir Alispahi} biva progla{en NEPRIJATELJEM MUSLIMANSKOG NARODA. godine. zbog svog stava. ve} oni koji ni{ta ne razumiju. jedna glava jal gor jal dol ne bi puno ni zna~ila ni falila. koje je pro~itano u prepunoj sali. Budu}i da sam od ~etiri institucije javno progla{en NEPRIJATELJEM MUSLIMANSKOG NARODA.

Za mene nema nikakve dileme da je ovih nekoliko citata iz Zmaja – KLEROFA[IZAM. gra|anska administracija. kada je zabranila imamima da klanjaju d`enazu djeci izginuloj 25. Zmaj pi{e: Muslimanska dr`ava bit }e nacionalna dr`ava Muslimana. zasad. a {to je izazvalo brojne reakcije i na samom frontu. Muslimanska dr`ava imat }e muslimansku ideologiju. Ravno mjesec dana nakon objavljivana teksta u kome je tzv. mje{ovitim brakovima i djeci iz tzv. Sva ova problemati~na saop}enja Islamske zajednice. mje{anci. jer se neki doga|aji name}u kao paradigme na{ih politi~kih poraza. ta lokalna. da oslobodi. Od niza sramnih hvalospjeva klerofa{izmu izvojimo. specijalni izazlanik UN za ljudska prava. Vrijedilo bi objasniti fenomen da se lokalna administracija u Tuzli. Tadeu{ Mazovjecki. intelektualno. IZ i SDA. stupanj socijalnog prosperiteta pojedinca posebno }e zavisititi od stupnja punosvjesne primjene na~ela muslimanske ideologije. Merhameta. na Kapiji. ^injenice govore da je Islamska zajednica u to vrijeme javno i hvalospjevno podr`avala list Zmaj od Bosne. funkcioner SDA. koji su putem Zmaja od Bosne satanizirali antinacionalizam i antifa{izam. poskidala sva antifa{isti~ka obilje`ja u gradu. a dobila je desetak svjetskih nagrada za demokratiju i ljudska prava. saop}enjem se oglasila Islamska zajednica da za{titi taj segregacijski stav. ne misli tako. U tekstu Nejma vi{e nina nana. u svom je izvje{taju naveo list Zmaj od Bosne – kao jedini primjer kr{enja ljudskih prava u ratnoj Tuzli. na ~elu sa Selimom Be{lagi}em. po~esto i moralno zapu{taju i ostaju duduci i tokmaci cijeloga `ivota. potpisivao je jedan ~ovjek. iz tih tragi~nih dana zabilje`ena je izjava predsjednika SDA Tuzle. i upozorava. Zmaj pi{e: Vojnoj komandi se stavlja na raspolaganje da odlu~i da li je korisnije i od interesa za op{tu stvar. s pojavom Zmaja i promjenama u kolektivnom bi}u grada mje{ancima `ivot u Tuzli postaje no}na mora. Islamska zajednica. Zmaj pi{e: Mje{anci se obrazovno. ali zna~i. naslovljeno je kao – APSOLUTNA PODR[KA “ZMAJU”. vrijedilo bi se prisjetiti silni{tva Islamske zajednice u toku agresije. Pa da vidimo za{ta to Islamska zajednica tvrdi da odslikava duhovne te`nje bo{nja~kog naroda… Sramotili sebe. koji je moralni kredibilitet kod Bo{njaka stekao ostavkom zbog Srebrenice. razmijeni ili LIKVIDIRA neprijateljskog zarobljenika. kojima se podr`ava klerofa{isti~ki projekat lista Zmaj od Bosne. koja }e biti ugra|ena u kompletan gra|ansko pravni sustav budu}e dr`ave. i da ga ~ak afirmira kao – ogroman i nemjerljiv doprinos osvje{}ivanju Muslimana. Podsje}anja radi. U tekstu Krijeposna muslimanska dr`ava. i po dvojici Hitlerovih oficira nazvala dvije ulice u Tuzli. Saop}enje Muftijstva. Vrijedilo bi napisati knjigu o doga|ajima u ratnoj Tuzli. ~ak je 1992. mje{ovitih brakova Zmaj poru~io da u muslimanskoj Tuzli nemaju budu}nosti. uz protivljenje da se na istom mezarju sa muslimanima ukopaju katoli~ke i pravoslavne `rtve. sljede}u zlomisao: Svi Muslimani dobre volje i ~estitih namjera u Zmaju su prepoznali duhovni izraz za kojim su te`ili ~itav niz godina. nakon {to je reis Ceri} darivao krv – da je sretan onaj 164 Dnevnik revolucije . kojega sam spomenuo u Oslobo|enju. U tekstu Upute muslimanskom borcu. maja 1995. dok }e ostale etni~ke grupacije imati gra|anska prava nacionalnih manjina. kao i da se nikada nije ogradila od svog u~e{}a u klerofa{isti~kom projektu. vrijedilo bi analizirati be{~asnu javnu spregu SDA i Islamske zajednice.zajednica podr`avala jedan klerofa{isti~ki projekat kakav je bio list Zmaj od Bosne. nikada nije suprotstavila klerofa{izmu Zmaja od Bosne. tzv. recimo. da IZ i dalje nosi ne~asnu pro{lost od koje se ne kani ograditi. Ovo {to sam rekao ne zna~i da je Islamska zajednica klerofa{isti~ka organizacija. Zmaj pi{e: Svaki Musliman treba da ima svoga Srbina za kojeg se mora zavjetovati da ga pogubi. u kome sam progla{en NEPRIJATELJEM MUSLIMANSKOG NARODA. islam i Bo{njake U tekstu Partizana ne smije biti. gdje su se u jedinicama ARBiH borili i tzv. recimo.

te la`e da – po vlastitom priznanju. objestiti na kran. zunzaro jedna. a po{to te takvim napravilo bezakonje u Bosni. Bosna nije islamska. recimo. kazati sljede}e: Ako me stigne tvoja fetva. ne znam prou~iti Bismillu. Kadribegovi} reagira na moj tekst od 11. trebalo kazniti kao u islamskim zemljama. uhljupom. itd. Dnevnik revolucije 165 . lagao i prijetio. trebao zbog svog javnog zazivanja nasilja nad mojim tijelom. ali }u tebi osobno. Idemo redom. ve} Aziz Kadribegovi}.{. unakaziti. ne pla{im se ni ameri~kih fa{ista. koji u svojoj duhovnoj i vjerskoj sku~enosti na sebe preuzima{ ingerencije Svevi{njeg. kad su bili na vrhuncu inkvizitorske mo}i. ve} da bi mene. da bolje ~uje{ kad nekog kamenuju. htio podmetnuti Amira Kari}a. da ovdje ima stabilne pravne dr`ave. nek’ zna{ da }emo se ti i ja susresti. ne sla`u sa civilizacijskim.ja ne}u nikome preporu~iti da te hapsi. dakle. Kadribegovi} mene naziva: ubleha{em. da bi mene razumio. O tekstu Ramazanska revolucija se pohvalno govorilo na nekim hutbama. da prosu|uje{ ko je vjernik. ne bi li shvatio da nisi ti. Mo`da su zaboravili. E vidi{ moj Kadribegovi}u. nedvosmileno poru~uju}i da se on. Islamska zajednica. ali i krivi~nim djelom. divljak. i da }u ti u{i zavezati u ma{nu.. i to na na~in koji ne grani~i sa ko~ija{kom. lumpen-proleterom. ni munja. a na moju sre}u.. {to je neuobi~ajeno. da razumije{ da niko nema pravo koristiti medij kako bi javno preporu~ivao kako nekoga treba kamanovati.. itd. iako si kao siled`ija za hap{enja i su|enja. a nekmoli negog {ireg osvrta.ranjenik koji je dobio reisovu krv i da bi tu koli~inu vrijedilo podijeliti na kape pa svima ubrizgati po jednu kap. pojavljuje se i tre}i tekst. Ja se nisam pla{io ni Alije. na{e mi{ljenje nije takvo. decembra. Kadribegovi}u. zarad vi{ih interesa. demokratskim.. kamenovati. i islam. koji je. urednik Preporoda. ni labudova. ve} jeste samo dno nekulture i divlja{tva. upravo iz Islamske zajednice u Tuzli su mi dojavili da to nije napisao Kari}. preuzimaju}i na sebe ~ak ingerencije Svevi{njeg.K. pod naslovom Protestantizam iz inata i – d`ahilijjeta!. ali i ekstremistima. evropskim pravilima (Na{e mi{ljenje nije takvo). Po{to si ti. Prvo o uvredama. a za moje stavove ka`e da su – gomila rigidne blasfemije. Zazivanje kamenovanja Nakon dva teksta Amira Kari}a u Preporodu. U narednim recima }u pokazati da je Kadribegovi} u mjesecu ramazana. i primitivac. Allah d`. Jednostavno. odsje}i mi ruku kojom pi{em. metanjem inicijala pod golem tekst. potpisan sa inicijalima A. huljenje i pljuvanje. vrije|ao.. dakle. Pomislio sam nam mog srda~nog poznanika Amira Kari}a. i da na takvo {to samo treba pljunuti i zalijepiti za sva vremena. uzvratit }u ti ~itljivom mjerom . a zlobu halaliti. a ko nije vjernik. zbog mog pisanja. na tvoju nesre}u. ni Zlatka. a da se pla{im tebe. Islamska je zajednica u ratnoj Tuzli sramotila i sebe. pa da kroji{ {ta }e sa koga biti. slobodnim strijelcima. oti}i malo u zatvor. jer zaziva{ nasilje. na trgu. itd. ni tuka.. prosta~kom retorikom. vjerovatno. Ti bi. ako na mom tijelu ostane i trag tvog zazivanja kvaziislamskog fizi~kog obra~una s mojim tijelom. koja sam kanio ot}utati. d`ahilom. Kadribegovi}u. zbog mog duha. i Bo{njake. tobejarabi. preporu~uje {ta bi to sa moje fizi~ke bezbjednosti trebalo u~initi: Neko }e kazati da invidue koje {to takvo javno ekspliciraju nisu dostojne ni na{eg prezira. ve} evropska dr`ava! U Evropi se tvoja preporuka za krvav obra~un sa neistomi{ljenikom smatra divlja{tvom. u broju od 1. Nejasno je za{to im je trebalo otvaranje ove teme. javno. jer javno poziva{ na ubistvo neistomi{ljenika. No. da se opameti{.. pod naslovom Ramazanska revolucija. u Travniku. dakle. XI 2002. A onda prijeti. pa }u ti takvom maloumnom udarati ~voke sve dok ti krv ne pro|e mozgom. U islamskim zemljama zna se {ta bi ih sljedovalo – pi{e Kadribegovi}. a ne baviti se takvim budale{tinama! No. stupidarije najni`e vrste. list Preporod. ubiti.

ne znaju Bismillu. Eto.odmetnici iz islama. A. pucaju petarde. Ja o gripi. raspolu}ene. ne mogu zaobi}i ni ovo: Prednost u~enjaka nad pobo`nim jeste kao prednost punog Mjeseca nad ostalim planetama. satanizacijom Bo{njaka. problem? U tekstu Ramazanska revolucija afirmativno sam pisao o ulasku ili povratku Bo{njaka u islam. pa ~ak od vrijeska. u njen siguran san. pogotovo islamskog. {to je Bo{njake odbijalo od vjere. {enlu~i se. Mogao bih navesti mnogo citata na osnovu koji se vidi da su list Preporod. kakva li nju budu}nost ~eka? Ja o Asji. jer VJERUJE. Marn’o sam duplu dozu vitamina. u jednoj sam utakmici fasov’o slomljen nos. Gledat }u. kako sam rekao. Prva je bajramska no}. pa ~ehne bijelog luka. u nekim slu~ajevima .{. a oni o 166 Dnevnik revolucije . a time i Islamska zajednica koja ga kontrolira. te da nijedan iskren musliman ne mo`e tvrditi da ti ljudi nisu muslimani. zatucane kace. Si{’o Aziz s neba da ka`e ko mere.45. …Kao mjesec u zvijezdu. Valjda bi se IZ trebala truditi da dopre do tih ljudi. Moj stav se razlikuje od stava Islamske zajednice po tome {to sam uvjeren da svaki Bo{njak koji je u ma kakvom obliku postio ramazan.koga bi trebalo kamenovati. [to se mene ti~e. Takvo {to mo`e napisati samo primitivac sa dna kvaziislamske. umjesto {to njihovu pripadnost islamu vrije|a i ignorira. Bo`e. i to iz otpora prema antibo{nja~koj politici Zlatka Lagumd`ije. u koaliciji sa SDA. Kad sam u tuzlanskoj Slobodi igrao ko{arku. i {to ih naziva – neartikuliranom gomilom spodoba. A drag mi je i hadis koji glasi: Meni je blagodet znanja dra`a od blagodeti ibadeta. meni je najdra`i vjerodostojni hadis u kome se ka`e: Istina izre~ena u lice nepravednom vladaru u islamu se smatra jednim od najvi{ih stepena imana i d`ihada. ve} koristan ~lan bo{nja~ke zajednice koji doprinosi jedinstvu i zdravlju kolektiviteta. a oni o kamenovanju. a koga ne bi. a ko ne mere u muslimane. Kad po{aljem tekst. Zato me sad poboljeva grlo. Eto. politi~koj zloupotrebi islama. njihovog antifa{izma i tolerancije. do`ivljavaju kao povod da se o`deru. ali poste i VJERUJU onako kako oni znaju i ho}e. Frapiran sam koli~inom neznanja i nepo{tivanja Kur’ana od onih kojima je dr`ava omogu}ila da planduju i da jako dobro `ive kao tuma~i i ~uvari islama. formaliziranju. uglavnom. Post mi je bio lagan. rastrgane i izgubljene li~nosti. Otad imam bolesne sinuse. minut-dva. ne bi li prevario kakvu gripu. s mislima na Allaha d`. da im ponudi islamske spoznaje. totalno dezintegrirane. i njegovu milost . Drugo. Oni su. Bo{njaci Bajram. Rekao sam da je Alija Izetbegovi}.nije spodoba. Kadribegovi}a je povrijedila ~injenica da se povratak Bo{njaka u islam odvija bez zasluga Islamske zajednice. sutra je radni dan. Mene poboljeva grlo. Kadribegovi}a je povrijedilo {to sam rekao da masovno poste Bo{njaci koji – nemaju blage veze sa islamskim u~enjem. Kadribegovi} je presudio da svi oni koji su postili ramazan – a ne izvr{avaju nikakve druge islamske obaveze – nisu muslimani. komitetskom zloupotrebom islama. ja se ne mogu slo`iti da je neko ko ima karakter i volju da isposti ramazan. Posljednjih godinu-dvije intenzivije sam ~itao Kur’an i njegova tuma~enja. mogao sam i bez cigare. zastat }u nad kolijevkom moje Asje. i bez hrane.. s lako}om i zadovoljstvom. Napolju dere muzika. ~etvrtak.. dakle. 23. Dok gore d`amije… Vrijeme je da ovaj tekst privedemo kraju. ne klanjaju. prije 20-tak godina. Ramazanske spodobe Gdje je. a da ih Lagumd`ija. tjerao Bo{njake od vjere. Ta pojava je bjelodana. nesvjesno vra}a u vjeru. On ka`e: Oni nemaju ni „i” od integriteta. koja je. No. k’o i svake no}i. prije nego legnem. naprotiv. doprinosila blasfemiji. jedino mi se grlo nenormalno su{ilo. vala. koji sa islamom ima veze koliko i Mate Boban ili Radovan Karad`i} sa kr{}anstvom. ~aj od kantarije. ali ne zna sve o islamu – izgubljena li~nost.

Za moje dijete. ja o Bosni. moje dijete nema budu}nosti. I da ovo prestane. Sutra{nju. Valja spavati. Dnevnik revolucije 167 . S jednim okom. Bo`e. Valja se odmoriti. a oni o kamenovanju. I da razumije da smo jedno drugom potrebni. 25. ve} zbog Bo{njaka. Valja sakupiti snage. Antifa{isti~ku i antinacionalisti~ku. Ju~era{nju. Jer sutra }e opet baciti bombu na neku d`amiju. slobodnu i sretnu. 70. XII 2002. i usniti Bosnu. Dok gore d`amije. Bilo bi lijepo da Islamska zajednica razumije da meni nije do tu~e. Br.kamenovanju. ne zbog nas. A onda }u le}i.

recimo? Njegov nastup je na nevi|eno govorio da je ubica musliman. ili je iskoristio ljudsku bol da {iri vjersku netrpeljivost. a da su Bo{njaci jedini 2000. izvalio je jednako poganu la`: Ovo vi{estruko ubojstvo u obiteljskoj ku}i u Kostajnici definitivno je uklju~ilo BiH u krvavi svjetski trend terorizma. Slijedom zle logike. Fosilni komentator Oslobo|enja Mirko [agolj i njegov nasljednik Senad Tuka uglas su. itd. Bosna. Topalovi} je mogao znati da }e svojim zlo~inom iz vjerske netrpeljivosti. na Badnju ve~e. Nakon misteriozno ekspresnog hap{enja zlo~inca. po~inio hajvan Muamer Topalovi}. i poslije rata. ve} SDPa. bio na obuci u Velikoj Britaniji? Zlo~in koji je nad ~estitom hrvatskom obitelji. u Kostajnici. glasali za SDP. Dakle. ni muslimanskoj interesnoj sferi.ovaj zlo~in rezultat povratka nacionalnih stranaka na vlast. Kardinal ili je znao to {to mi nismo znali. po njima. smatra da se terorizmom mo`e zvati samo zlo~in koji po~ini musliman. dakle. jedinstveni.Dnevnik revolucije Zlo~in nad sobom Zlo~in Mumera Topalovi}a ne mo`e se tek olako prihvatiti kao mud`ahedinsko maslo. Kao {to su nelogi~ne mnoge popratne pojave u vezi sa ovim zlo~inom. rezultat povratka SDA na vlast. [agoljeva i Tukina optu`ba se odnosi na SDA! Zlo~in je. nije znala {ta je terorizam sve dok Topalovi} nije ubio troje katolika i uklju~io nas u svjetski trend terorizma. po Oslobo|enju. Kardinalita lafinorium Prva logi~ka {upljina pojavila se u obra}anju kardinala Pulji}a. recimo. Ba{ zato njegovo priznanje nije logi~no. Po hiljaditi put treba ponoviti da SDS i HDZ nisu nikad ni silazili s vlasti. Vi{e je nego sumnjivo njegovo pojavljivanje na naslovnici Slobodne Bosne prije nekoliko mjeseci. [ta je Topalovi} radio u srbijanskim zatvorima? Otkud znamo da je bio tamo? Mo`da je. Sve bo{nja~ke `rtve u ratu. te je ushi}eno. 168 Dnevnik revolucije . Kako je kardinal mogao znati da zlo~in nije izvr{io nekakav katolik. bo{nja~kog demokratskog izbora. tj. prije nego {to se saznalo ko je ubica. Oslobo|enje. ne pripada ni bo{nja~koj. uslijedio je vatromet bezobrazluka. o~ito su bile obi~ne koko{i ~ije se smrti ne zovu umiranjem. savjetovao katolicima da ostanu pribrani. ve} krepavanjem. nije problem Bo{njaka. Bo{njacima i islamu nanijeti ogromne {tete. krivi su Bo{njaci. razonodno zaklju~ili da je . Drugi komentator Oslobo|enja. glasali za multinacionalnu opciju. Antonio Prlenda. to {to Bo{njaci nisu 2002. Taj zlo~in odgovara jedino hrvatskim i srpskim separatistima. Kardinal je zlo~in tuma~io kao agresiju na katoli~anstvo. gotovo s rado{}u. kao i svim pomo}nim snagama koje u islamofobijskoj satanizaciji Bo{njaka vide pre~icu ka podjeli BiH po dogovoru iz Kara|or|eva. iz osvete. Nevjerovatna je njegova ispovijest da je krenuo za Beograd da ubije Milo{evi}a. pateti~no.

Uzgred. ionako smrznute aktivnosti. nema ni~eg spornog u pravu ma koje muslimanske organizacije da {iri islamska shva}anja. pa nisu u~inili nikakvo nasilje! No. da doka`u postojanje muslimanskog ekstremizma. Biva sumnjivo i lijepljenje plakata po Mostaru. Nevjerovatna je njegova ispovijest da je krenuo za Beograd da ubije Milo{evi}a. nije ponukao ni visokog predstavnika. ali je sramno {to nikad ni~im nisu pokazali da postoje i bo{nja~ke `rtve jedinog organiziranog terorizma u BiH. Otud se zlo~in Muamera Topalovi}a ne mo`e tek olako prihvatiti kao mud`ahedinsko maslo. Pouzdani izvori kazuju da su mud`ahedini u BiH uvezeni u re`iji zapadnih zemlja. Od islamskih organizacija se moglo o~ekivati da barem tih proklju~alih dana zalede svoje.Ni jedan teroristi~ki udar na bo{nja~ke povratnike u posljednjih sedam godina. Islamske organizacije koje su na silu trpane u vezu sa Topalovi}em nikada nisu ~inile ili podr`avale zlo. Demokratskom logikom. kao naru~eni. Sumnjivo je njegovo pojavljivanje na naslovnici Slobodne Bosne. [ta je Topalovi} radio u srbijanskim zatvorima? Otkud znamo da je bio tamo? Mo`da je bio na obuci u Velikoj Britaniji? Mo`da je njegov zlo~in. Plakati su. Br. No. Dnevnik revolucije 169 . kao i dolazak mud`ahedina u BiH. plakate je mogao polijepiti i Senad Tuka. mjerkaju}i me|u Bo{njacima budu}e saradnike. i uz sljepilo Alije Izetbegovi}a. a da ve}ina njih nije znala da }e imati ulogu stra{ila. Bilo je to vrijeme naj`e{}ih sukoba HVO sa ARBiH i nije postojala logi~ka mogu}nost da HVO propusti ma kakvu pomo} svojim neprijateljima. izre`iran na Zapadu? Jer je taj zlo~in bio potreban svima. 71. osvanuli dandva poslije ubistva. ~ini se da je akcija plakatiranja povezana sa zlo~inom u Kostajnici. Ova situacija nas jo{ jednom vra}a na pitanje dolaska mud`ahedina u Bosnu. I 2003. Ako su kazali da Nova godina nije muslimanski praznik. kojima se u ime islama Bo{njaci pozivaju da ne slave Novu godinu. po~elo se tvrditi da iza Topalovi}a stoji neka islamska organizacija koja ga je nagovorila da po~ini zlo~in. niko se ne ibreti {to je u Br~kom sjedi{te ^etni~kog ravnogorskog pokreta za koji zna da organizira teroristi~ke napade na Bo{njake. Murata Badi}a ili Melihe Duri}?! Sjajno je {to se dr`avni {efovi na{li u Kostajnici. a oja~ale genocidne i osvaja~ke pozicije Beograda i Zagreba. oslobodila~ke borbe. Ni jedna islamska organizacija ne mo`e biti toliko antiislamska da u jeku antiislamske histerije organizira ubijanje hrvatskih seljaka. kako bi se oslabio kredibilitet bh. samo ne Bo{njacima i islamu. ni razne premijere. a godi{nje ih se dogodi prosje~no 300. Koji je to zvani~nik obi{ao porodice mu~ki ubijenih povratnika. 8. Britanski agenti kostimirani u mud`ahedine su nastavili {iriti la`ni islam. u kojem se zloupotrebljava tragedija obitelji An|eli}. mud`ahedini su se obreli u Bosni. Muggaxedin vash je sinn U stilu prozirne manipulacije. Na mig Franje Tu|mana. da obi|u prestra{ene i o`alo{}ene ljude.

da jebemo sve po spisku! Zlochinn is ars aevi Genocidan je svaki onaj narod koji ~uva. ‘vaki plemeniti. za ratne zlo~ine. da bosanski Srbi i hercegova~ki Hrvati nisu genocidni. E sad }emo tom nekom. i da jeste. Grdan. Grdan. Nije se. da ne povrijedimo srpski i hrvatski narod. klanja Bo{njaka. silovanja Bo{njakinja. Dogodio se nesporazum. za tzv. Dogodio se nesporazum. oklevetani. u nama je probudilo ~ulo vida i umije}e pam}enja. Glavni neprijatelj na tom putu jeste antifa{isti~ka i civilizacijska ~estitost ARBiH i bo{nja~kog naroda. {to je nema ko osnovati. Suosje}ali smo sa zlo~ina~kom sramotom srpskog i hrvatskog naroda. da im dobrotom i kom{ilukom doka`emo da iza ovih zlo~ina ne stoji na{ narod. To {to smo osumnji~eni. Neko je pomislio da smo budale. Na njihovoj je sramoti na{a krv. ~ak. ni kod Hrvata. Ovakva se stranka nije pojavila ni kod Srba. i u ratu. Apsolutni kolektivitet ovih naroda ponosan je na svoje zlo~ine. ku}a nam je zajedni~ka. mislili smo. me|unarodna zajednica i danas podr`ava s&h separatisti~ke projekte. islamski terorizam. i da je to bilo. {to bi letila u zrak za doru~ak. Jerbo. zato: {to za nju ne bi niko glasao. ru~ak i ve~eru. Zato je u Hag metnut prvo komandant Armije RBiH Sefer Halilovi}. jer su to na{e kom{ije. Na{a je plemenitost. Na krvave rane smo privili ~etni~ke i usta{ke zlo~ince. Mo`da bismo i dalje dr`ali glave u pijesku. ravnanja mezarja. jo{ ne~ije. jer je Bosna iznad na{ih nepreboli. U njihovu genocidnu feleri~nost uvjerio ih je Dejtonski sporazum koji im je priznao da se zlo~in isplati. zatiranja svakog traga koji podsje}a da je tu `ivio jo{ neko. dakle. da se strpe. 170 Dnevnik revolucije . da same sebe zaborave. da su koje li sre}e kolektivno plemeniti i dobrohotni. valja pra{tat. i u miru. Valja `ivjet. Ali. pojavio ni proplamsaj takvog mi{ljenja. oni bi se dosad digli protiv zlo~ina koji su u njihovo ime po~injeni. da bi se to dalo vi{e trpjeti. da im obezbjedimo prirodnu ravnopravnost. na{a bra}a. slavi i njeguje rezultate genocida!!! Bosanski Srbi i hercegova~ki Hrvati su genocidni! A genocidni su zato {to sedam dejtonskih godina u`ivaju u rezultatima zlo~ina. progona bo{nja~kih porodica. Govorili smo ranama da {ute.Dnevnik revolucije Krajnje je vrijeme da zovnemo [ahbaza Kao i u toku agresije. koje njeguje kao kulturno dostignu}e. ali je prst preduboko gurnut u bo{nja~ko oko. ru{enja d`amija. Dosad bi iznjedrili makar jednu politi~ku stranku koja bi poru~ila: Jedini na~in da sa sebe speremo ljagu za po~injene zlo~ine nad Bo{njacima jeste da vratimo Bo{njake ku}ama. shva}ena kao mahnitost.

III 2003. niti pravilo. recimo. 5. koji po svaku cijenu. kako bi bili sretni {to su ikako `ivi. VRS i HVO su poru{ili sve d`amije. ni u ^apljini. sljednici su ~etni~ke i usta{ke ideologije iz Drugog svjetskog rata. pa je isplanirala projekat jednake krivice. slavili i u ratnom Sarajevu. dok je trajao sistemski embargo na oru`je UN-a protiv ARBiH. Dok su VRS i HVO temeljito realizirali fa{isti~ke ideolo{ke smjernice. Wriyeme ye za Shaxbazza Me|unarodna zajednica je razabrala da bi humani kredibilitet bosanske `rtve mogao ugroziti s&h poganu budu}nost. dok se Bajrami ve} godinama nemaju gdje slaviti ni u Fo~i. Njihovo programsko opredjeljenje je ratni zlo~in. Policije i bh. svim sredstvima. kao tradicijski kvalitativi antihitlerovske koalicije. hvala Bogu. napajaju}i se i krijepe}i krvlju sa preklanih bo{nja~kih vratova. antifa{izam. ve} pojedinaca koje su pla}ali Radovan Karad`i} i Mate Boban. Zenici. antiterorizam. Br. Jer ako se ispostavi da su ~elnici bh. u vrijeme kada uop}e nije bio u poziciji da ni sam sebi nare|uje. Zato je u Hag metnut prvi komandant ARBiH Sefer Halilovi}. Dnevnik revolucije 171 . Ideolo{ki bitak ARBiH su multietni~nost. Tuzli. Jer da su ARBiH i MUPBiH bili na bespu}u zlo~ina i terorizma. 75. Ali to ne}e da znaju mafija{i iz me|unarodne zajednice. Glavni neprijatelj na tom putu jeste antifa{isti~ka i civilizacijska ~estitost ARBiH i bo{nja~kog naroda. Sefer Halilovi} se. gra|ana bila programsko opredjeljenje multietni~ke ARBiH. koji su izvr{ili kolektivno samoubistvo. me|unarodna zajednica i danas podr`ava s&h separatisti~ke projekte. ovde su nekad `iveli dinosaurusi. pa razumjeti golemu razliku. i {to nekoliko ratnih zlo~ina nisu zlodjelo. u ime nacisti~ke prljav{tine. kao {to je za{tita svih bh. partizanske Jugoslovenske narodne armije. Bilo bi onako kako je to bilo na teritoriji pod kontrolom VRS i HVO. klanja i silovanja. Bo`i}i su se. Cijela Hercegovina zna da je zlo~in nad Hrvatima Grabovice naru~io i platio Franjo Tu|man. poku{avaju montirati dokaze o zlo~ina~kim misijama ARBiH. mogla bi se na}i jeftina mjera za genocidnu budu}nost BiH. tereti za zlo~in u Grabovici.Owdye su living the dinossaurussy Ne postoji nikakvo ~injeni~no upori{te u poku{aju da se izjedna~e ideolo{ka hranili{ta Vojske RS. Armije. u nakani da zatru historijski trag bo{nja~kog postojanja. ni jedno srpsko i hrvatsko uho. Prve dvije vojske. niti strategija bh. Krajnje je vrijeme da zovnemo [ahbaza. islamskog terorizma. pri{iti im ratne zlo~ine. u getu. Bo{njake treba isprepadati tzv. tada }e cijeli sistem nositi biljeg zla. islamskim terorizmom. ako se te hunte mogu vojskama zvati. Ako Srbi i Hrvati budu malo manje krivi. pa ne bi ovdje ostala ni jedna crkva. HVO i ARBiH. antifa{isti~ke. Armije islamski teroristi i ratni zlo~inci. Armija RBiH je jedino {to je preostalo od nekad plemenite. Zato je smi{ljen montirani proces Pogorelica. Dovoljno je pogledati koliko je kojih bogomolja pre`ivjelo na teritoriji pod kontrolom ovih vojski. Zalud ~injenice {to nikad niko nije stradao od tog izmi{ljenog tzv. ARBiH je temeljito {titila sve Bosance i Hercegovce. Draga deco. Kao i u toku agresije. Zlo~in je bio programsko opredjeljenje VRS i HVO. kako bi abolirao usta{ke konc-logore. time {to }e i Bo{njaci postati krivi.

Onoliko koliko bosanska `ena ima kvaliteta inteligentnosti. nesporno je da imamo neke na{tificane. No. kr(a)volikom sistemu vrijednosti. i ~ekamo. Otud su bh. monete. za na jednu stranicu. ljekarke. rentabilna. Narod vjeruje da je pjevaljka ili gazdarica kafane navi{i domet gospo|e. toliko bh. Na{a se nezavisnost danas mjeri postojanjem zastave. himna. kakve na Zapadu nose prostitutke. ali de ti sad budi pametan pa spleti babe i `abe. bogami U slavu zavisnosti Dru{tvo koje nije odraslo do pameti da cijeni i njeguje nezavisnost svoje dr`ave. pored ro|ene zemlje. koje svoj korijen vu~e jo{ od @ivke iz Kamiond`ija. pa smo kontali da su i na{e `ene. bi`uterija. re~enico. ne~iji. stabilnosti. cijeli }e tekst plivati k’o riba u fi{-paprika{u. moneta. nije u stanju njegovati ni dostojanstvo `ene U posljednji ~as smo spoznali da mo`emo u{tediti jednu stranicu novine. Naspram ovog shva}anja. samim tim {to smo i svoj `ivot razumijevali kao tu|i resurs. budu prikolice Beograda i Zagreba. kulturnih dometa kolektivne svijesti. Dru{tvo koje nije odraslo do pameti da cijeni i njeguje nezavisnost svoje dr`ave. pomislili da im je Abu Dabi glavni grad. 172 Dnevnik revolucije . bogteneubio! Pjevaljko. propisuje kriterije. ali to je u o~ima dru{tva {kart. u nas postoji jedna manjina `ena kojima bi se Bosna mogla ponositi. kao na{a zastava. po kojima su i bh. Srbi i hb. Ako dobro strefi{ intonaciju po~etka. Hajde. Kriti~na masa primitivne energije u na{oj zemlji odre|uje listu prioriteta. formalne elemente nezavisne dr`ave. jadna nam majka. dr`ave. oki}ene ki~erajskim detaljima. odlu~ili smo da ove dvije teme spr~imo u jedan tekst. emancipiranosti. Ideja je krasna. Imamo istaknute nau~nice. Sidran je negdje govorio da je glavna prva re~enica u tekstu. umjetnice. djelomi~no. vodena para. I jedna i druga njega proizilaze iz vi{ih. mi smo jedina zemlja ~ija himna nema rije~i. Hrvati pristali da. ostavljeni od voljenog Beograda. u{icamo u plafon. Jednako tako mi imamo i `ene koje se mogu na ravnoj {tikli nositi sa svjetskim gospo|ama. Ve}ina bi naroda u na{u reprezentaciju `ena metnula pjevaljke. jer bi rije~i o nezavisnosti i dr`avnosti BiH mogle nekoga uvrijediti. a Kinta Kunte otac nacije.Dan nezavisnosti BiH. dotle smo dogurali u nezavisnosti da skrivamo pomen o toj nezavisnosti. ministarko! @enstvenost bosanske `ene jednaka je nezavisnosti bh. Zapalimo cigaru. pa preko meksikanskih serija. Umjesto da poba{ka pi{emo o Danu nezavisnosti i o Danu `ena. nezavisnost pojmovi prilago|eni naopakom. dostojanstva. `ene i bh. zavisi ko kako {tiklu do`ivljava. a i `ena. pa i himne. samoodr`ivosti. Mi smo. nije u stanju ni njegovati dostojanstvo `ene. dr`ava ima kvaliteta suverenosti. Dodu{e. tolika stolje}a `ivjeli u tu|em dr`avnom vlasni{tvu. i na{a djeca. otud su Bo{njaci.

`ena prema bh. Genocidnim Dejtonskim sporazumom pru`ena je la`na utjeha svima: Bo{njaci imaju nezavisnost na papiru. tj. nezavisnosti mo`e ravnati sa patriotskim zanosom bh. jer su Alijini bojovnici htjeli sve Srbe prevesti na islam. recimo. zajednici. Dnevnik revolucije 173 . Utjehu bi joj jedino mogli pru`iti politi~ari. Zasad bo{nja~ka majka ima razloga sumnjati u smislenost pogibije njenog sina. Mile. svih stotinu bi bilo kurjih. Bo{njaci imaju sve manje {anse da dosegnu smisao svoje `rtve. u ve}ini. Srpska majka u nezavisnosti BiH vidi uzrok pogibije njenog sina. 5. nezavisnosti. III 2003. ve} deset godina zrakomlate prema Zagrebu. na tanjiru. marta 1992. a ne la`i i zlo~ina. ali kad bi imali morala da se bore za politi~ko ostvarenje legitimnog cilja od 1. pa su morali izvr{iti genocid nad ljubiteljima nezavisnosti. kakvo je bilo do po~etka agresije. koji kroje subkulturne opsesije bosanskih Srba. bh. koja bi rezultirala ukidanjem entiteta i uspostavom unutarnjeg ustrojstva RBiH. Da imaju stotinu o~iju. Hrvatice. Ve}ina tih Bo{njakinja danas je glavni konzument medijskih spla~ina ~iji je strate{ki. po srpskoj istini. Bo{njakinje su najkrvavije. To {to je njen sin poginuo na putu istine i dobrote. u ~ijem je grbu grob njenog sina. prema bh. hegemonisti~ki cilj preoblikovanje bosanske prepoznatljivosti. pak. koja je rezultat la`i i koja nema nikakve veze sa hiljadugodi{njom dr`avno{}u BiH .u Republiku Srpsku. razrookih! Bo{nja~ka `ena je. @ena je majka. srpske mame }e kupiti ta{nu u Beogradu. za nezavisnu BiH u kojoj bi svi bili svoji na svome – ne pije vode. tako da se njen odnos prema bh. Br. nezavisnost pogledati kroz `ivote i shva}anja majki koje su u agresiji na RBiH izgubile svoje sinove. va`i i za hrvatsku majku. Cile i Gile. a Srbi i Hrvati. pa su se hudi Srbi morali boriti za svoju slobodu. moglo obrnuti sudbinske tokove. Rat je. godine. Srpska majka ima u {ta pogledati . po~eo zbog nezavisnosti. `ena je {ef… Kad `ena gleda {ejtanske serije. Bo{nja~ka majka ima papirnate utjehe. kad izigrava tu|inluk. ipak. Jedino bi realizacija Tu`be BiH protiv SRJ. Sve bosanske majke svitanje do~ekuju u samoubje|enju da su im sinovi pali za uzvi{eni cilj. kad cikti i drma debelim mesom u ritmu folka. 75. Hrvatica. Sli~na pri~a. Srbi i Hrvati su htjeli da budu nezavisni od nezavisne BiH. najudaljenija od tragedije svog naroda. u slavu bosanskohercegova~ke zavisnosti. samim tim {to ta smrt ne nosi znak ostvarenog cilja. dok Srbi i Hrvati elegantno plove prema ozvani~enju dogovora iz Kara|or|eva.Maj~inska je tuga razli~ita Poku{ajmo. ali tek ako sebe mo`e obmanuti da se u ru`noj geometrijskoj zastavi. donekle. jer u Beogradu `ive likovi iz Boljeg `ivota. Kako vrijeme ide. Srpkinja i hb. tad cijelo dru{tvo stoji mirno. Srpske djevoj~ice }e studirati u Beogradu. @ile.vijori `ivot njezinog sina. `ena je supruga. Kurje o~i razrooke Iz ovog tragedskog obrasca ra~vaju se odnosi bh.

U prvi mah pomislim da iznad svih na{ih gradova u kojima su ~injeni zlo~ini ledbi taj miris karanfil~i}a. S mosta se vide ribe u Sani. darivana u vjeri da je najve}a nagrada za insana kad iza njega ostane `ivot. Bilo je ne~eg sakralnog u ovom gledanju generalove ku}e. ^inilo se da je svanulo. Od 25. Zvorniku. U ravnici je. Vazduh {to ga pronosi Sana. Kao i svaki duhovan ~ovjek. osloba|ao zvijezde. iz pi{tolja. ali rane ne vidi niko. truhle rane. Tu je normalo da ljudi i ribe `ive zajedno. kao da gledam samog velikog slikara. do 10. bespovratna. Univerzum bi se raspao kad bi djeca kasapila roditelje. tijelo je ostalo satima… – ka`e Mido i pokazuje spomen-plo~u. X ‘95. Mehmed Alagi} je bio insan od sna. General je osvajao bisere. Sretnici su deportovani. Ubijali su i u Trebinju.Dnevnik revolucije Insan od sna General Mehmed Alagi} je ve} dugo `ivio s onu stranu `ivota. Smisao `ivota je mjerio koli~inom zasanjanog. Nad ovim gradom ledbe neke tajne. Iz pravca Klju~a. Ovu pri~u mi je kazivao Mido dok me te ki{ne no}i vodio da vidim ku}u u kojoj `ivi general. @ivio je stvarala~ki ~in. umiva o~i. Bistrije je. preko 5000 se nije uspjelo izvu}i. Blizu hiljadu Bo{njaka je likvidirano. ^ekao je da ode. Ali ni u crnom snu nije slutio da }e postati grije{nik zbog svoje ljubavi. Bog sami zna koliko je te{ko u ovako lijepom gradu ~ekati smrt. prvi put sam bio u Sanskom Mostu. General je bio umjetnik patriotizma! Nije imao vremena ni talenta da ~eka zahvalnost. Sudbina generala Mehmeda Alagi}a je paradigma bo{nja~kog prokletstva. Grad je pust od ljudi. Raspala bi se budu}nost ako bismo poni`avali pro{lost. ^udnovat grad. General has a dream U prolje}e 2001. Ima ne{to nedore~eno. Miri{e na vodu. Ljudi napadnom srda~no{}u kao da nastoje sakriti ti{inu. [iroke ulice i pokoji ~ovjek. Druk~ije se ne mo`e objasniti poratna 174 Dnevnik revolucije .000 Bo{njaka. ve} umjetni~ki. Civilizacija traje zbog zahvalnosti. vra}ao ih u {koljke. Grad je u ratu bio geto za Bo{njake. u~inilo mi se da je ta malehna ku}a zarasla u mahovinu. Njegova ljubav je bila roditeljska. – Ovdje su ubili doktora Mehu. Njegov anga`man na funkciji op}inskog na~elnika nije bio politi~ki. u blizini mosta. Rane osjete samo ranjeni. Oko 500 je do~ekalo oslobodioce. ne bi li svoju zemlju i njene ljude darivao rahatlukom i dobrotom. prema potrebi. oni su `ivjeli `ivot Jevreja u Hitlerovoj Njema~koj. V ‘92. u bukete slagao ru`e vjetrova. Od 30. Grad je pun lebde}ih biljega. Vi{egradu. Bog }e ga nagraditi za velika djela za koja ga je kaznio njegov narod. Sjetio sam se kako sam davno gledao u ku}u Ismeta Mujezinovi}a. …Taj narod napu{ten od sebe. u rodni grad je u{ao general Mehmed Alagi}. No} je. sa pola metra. Zato se danas raspadaju Bo{njaci. – Tamo su ubili… Svud su ubijali. nakon {to je usha{ovio i oplijevio Kupres i Vla{i}. zelenijoj od zelene boje. Sana je puna riba. poput zagnojene.

me|u nama. voljelo se… Bilo je lijepo `ivjeti snove. Bila je to skladna erupcija smrada. 19. general je probudio volju za budu}nost. Kozarac. U Sanskom Mostu sam drugi put bio u oktobru pro{le godine. Bila je to pojava. razvrata. Iz njegovog tijela je iscije|en `ivot. ^ekao je da ode. Sanjani su tada udisali jutro. a ne incident. kao posljednjeg otpadnika. Bo{nja~ki politi~ki organizam je u`ivao u uni{tenju Mehmeda Alagi}a. pomislio sam. ovakvima. Bio je nekakav skup. Bilo je ve} kasno. mjesecima. da grade smisao `ivota. Jer ovdje. Ka`u. Vjerovali su u hair patriotizma. Sanski Most je svome generalu priredio veli~anstven do~ek. 76. Sanski Most je bio horizont Bosne. predaju Ha{kom tribunalu. polumrtvog. iz Islamske zajednice. iz mehke Skandinavije su se vratili prognani Sanjani. ranjenog. Dnevnik revolucije 175 . Sudili su mu. uhapsila ga je njegova policija. Onda su se nadigli da ga. Waiting for the lihgt General je umro mjesecima prije svoje smrti.000 ljudi. zatrpana njegova ljubav. svih. I vidjeli ga. U grad su se slili prognanici iz 27 op}ina. pod okrilje Bo`ije Milosti. Mnogi }e ga vidjeti. Zakratko. Neko je morao biti `rtva. Za nekoliko mjeseci. Bio je ve}i i mo}niji od Biha}a. Dotad. avgusta 2001. Prvo su se mindera{i iz SDA nadigli da generala smijene sa funkcije na~elnika i da mu sude za montiranu zloupotrebu polo`aja. Bog }e ga nagraditi za ono za {ta ga je kaznio njegov narod.renesansa Sanskog Mosta. taj moralni gorostas nije ima{ {ta tra`iti. General je op~inio 75. On je hodao zato {to je `iv. vra}alo se. a ne zato {to mu se `ivi. Br. U ARBiH sigurno ne postoji general koji je ispisao vi{e naredbi o po{tivanju @enevske konvencije. kao kakvim |ubretom. Nije to bio jedan vo. u pusto{. proizvodilo se. Tamo.. U zoru. General bi sigurno pregrmio i tu bitku da naspram sebe nije vidio hordu bo{nja~kih hajvana. Po povratku iz Haga. ~ekaju ga njegova velika djela. razumjet }e poruku generalovog mu~eni{tva. opustjeli grad je odjednom imao 10. Politi~ki narod se mora buditi prije nego {to podnese `rtve. General je uputio poziv na povratak. kud je oti{ao. III 2003. U salu je u{ao general Alagi}. Kao i iz ovog grada. Gradilo se. Banja Luku. kad je Sana ima svoj san. besmisla. Ako se nekad Bo{njaci vrate iz otpadni{tva. Umro je od poganluka kojim je. General je odve} `ivio s onu stranu `ivota. po svemu.000 vi{e stanovnika nego prije rata. ve} stotine volova. pojavljivat }e se nur uz obale Sane. Jedini titraj smisla osjetio se u sjeti okupljenih na velika vremena. da u tom ozra~ju optimizma ~ekaju povratak u Prijedor. iz SDA. Bilo je to ono {to mi jesmo. iz Armije. 2.

Americi je potreban `ivi primjer za demantiranje ovih optu`bi. svakako bolje od rata. da demontira. jer je mehanizam Bu{ovog promi{ljanja pogre{an. Postoji jednostavan put da Amerika za sebe skine. pod uvjetom da se makne iz stvarnosti. Potrebno joj je otvaranje fronta koji bi svjedo~io da ameri~ka politika nije antiislamska i plja~ka{ka. razara Bosnu. Hap{enje Radovana Karad`i}a je dobra prilika da Amerikanci ubla`e galopiraju}i antiBu{izam. Nepravda koja je u~injena Bosni i danas `ivi. 176 Dnevnik revolucije . za ukidanje Republike Srpske i vojni i politi~ki poraz ~etni{tva. Zalud. Holbruk je Karad`i}u garantirao spokoj. Informativno. pa nije vi{e. On postoji. to je gotov proizvod. Za o`ivljavanje bosanske pri~e u svjetskim razmjerama potreban je ovovremeni motiv. ali nije zaboravio bosansku tragediju. ni u tu|oj avliji. Bosna je idealno mjesto za rehabilitaciju ameri~ke pravednosti. Kao da ta djeca nisu upravo ugro`ena od ameri~kih sankcija. a ne svakog zlo~inca. Ako bi Amerikanci uhapsili zlo~inca koji je skrivio smrt 200. Svijet je smetnuo s uma. Nagra|ivanje genocida Pokazalo se da Bu{ova administracija nema strate{ke pameti. antiislamski i plja~ka{ki imid` u svijetu Amerikanci imaju tehnolo{ku i obavje{tajnu infrastrukturu sposobnu da prona|e svaku va{ku. i kao da im kroz novi ameri~ki rat ne prijeti jo{ dublje ugro`avanje. Dejtonski sporazum je nagradio genocidnog agresora. Nije li to razlog da Amerikanci povuku Hoolbrukove garancije? Napose. godinama.000 muslimana. i Milo{evi} je bio ameri~ki ~ovjek. Rezultati su o~igledni: ameri~ka politika nije nikad gore stajala ni u svojoj. kroz Dejtonski sporazum kao feleri~no postignu}e. a bosanske muslimane stjerao u geto od 24 odsto bh. No. Demokratski globalni um prezire silu i jednoumlje. stolje}a. drma mi se na {ubari sme}e Amerika bi otvaranjem antifa{isti~kog i antiteroristi~kog fronta u Bosni. itd. glavne dvije optu`be protiv Amerike su: da te`i konfrontaciji sa islamskim svijetom. Amerikanci znaju gdje je Radovan Karad`i}. Bu{ova administracija bi imala uvjerljivu odbranu. koji se zasniva na optu`bama da Amerika ratuje sa islamskim svijetom. ali ga ne kane hapsiti. Amerikanci zalud smi{ljaju propagandne metode za promjenu negativnog imid`a. Najednom su po~eli pri~ati o ugro`enosti ira~ke djece. Njihova strategija je sila. mogla popraviti svoj negativni. Dakle. centri{te svjetskog animoziteta. Genocidno stradanje bosanskih muslimana je op}e mjesto posljednje decenije 20. te da je istinski motiv napada na Irak nafta.BiH u `i`i ameri~kih nacionalnih interesa Drma mi se. Karad`i} se nije povukao. Itd. Klintonove adminsitracije. on i dalje. Nedavna halabuka oko sune}enja Karad`i}eve logistike kazuje da bi Amerikanci kona~no mogli obustaviti sedmogodi{nju za{titu najtra`enijeg evropskog ratnog zlo~inca.

povratiti ravnopravnost bosanskih muslimana. Amerika mora osloboditi Bosnu od ~etni{tva i usta{tva. Antifa{izam u getu Dakle. Bosna je zlatni rudnik za rehabilitaciju ameri~kih proklamacija. nad narodom koji je uprkos isku{enjima ostao vjeran svojoj antifa{isti~koj. Nagra|ena je ~etni~ka ideologija. koja ba{tini tekovine genocida i afirmira ambicije terorizma. [ta je poruka? Da bi ameri~ki rat protiv terorizma bio vjerodostojan. u dimenziji koja je suprotna vi{egodi{njim nastojanjima da se zatre istina o velikosrpskom i velikohrvatskom genocidu nad Bosancima i Hercegovcima. fali joj kontinuitet antifa{isti~ke ideje iz Drugog svjetskog rata.. koja se opet gradi na moralnim i eti~kim. . Hrvatskoj.teritorije. tim prije {to je sama pomogla nagra|ivanje ~etni~kog genocida nad bosanskim muslimanima. 19. Benkovac. ^etnici su uputili poruku: Vrijeme je da se vratimo u Knin. naroda. a ne na materijalisti~kim opredjeljenjima. Vojne akcije Ameri~ke armije u BiH nedvojbeno bi izazvale svjetsku pozornost i ubla`ile o{tar medijski tretman ira~ke krize. i dokle god u bo{nja~kom getu dr`i ideju bh. dr`avi da zavede rigorozne antinacionalisti~ke zakone. pomo}i bh. a svega toga nema bez principijelnosti. Jedna neprincipijelnost o~as se prelije u drugu. Amerika ne mo`e ra~unati na moralni kredibilitet. vojno se obra~unati sa ~etni~kim teroristima koji se spremaju.. Tre}e. i to tako {to }e se priznati da je Dejtonski sporazum okvir za nastavak genocida nad bosanskim muslimanima. {ta bi trebala u~initi Amerika? Prvo. Amerika bi morala prepoznati nacionalni interes u vojnom i politi~kom obra~unavanju sa ostacima Hitlerove mre`e. Americi ni{ta ne zna~i ~injenica da su na ovom skupu terorista po~asni gosti bili ~elnici Republike Srpske. Nagra|en je i ideolog genocida Radovan Karad`i}. Drugo. Dejtonskom sporazumu? I da jeste i da nije. te Americi obezbijedile nepodijeljene simpatije u cijelom svijetu. Ameri~ka miroljubiva koegzistencija sa ~etni~kim teroristima u BiH ukazuje da najja~a svjetska sila ne po{tuje samu sebe. Obrovac! Nije li to objava rata SFOR-u. multietni~ko dostojanstvo svih bh.. ^etvrto. Dnevnik revolucije 177 . 76. Br. antiteroristi~koj i multikulturalnoj tradiciji. Amerika se ne osvr}e ni na ~injenicu da je nedavno u vojnim pogonima VRS u Banjoj Luci osnovan ^etni~ki ravnogorski pokret Otad`bine Srpske. Treba skinuti katanac sa istine. Americi. Americi danas fali antiteroristi~ka uvjerljivost. ali i civilizacijsko. koju ba{tini ARBiH.Osim u Beogradu. III 2003. Dra`e Mihailovi}a i Ante Paveli}a.. Bosni. uhapsiti Radovana Karad`i}a. samim tim {to nije iza re{etaka. Uz pomo} Amerike. Amerika treba da otvori pri~u o Bosni. ukinuti Republiku Srpsku i BiH vratiti u stanje za koje je glasalo 64 odsto bh. pora`ena je ideja antifa{izma. partizana. U Bosni su nagra|eni sljednici Hitlerovih pomaga~a iz Drugog svjetskog rata. kao legalna teroristi~ka organizacija. gra|ana. dokle god {titi sljedbenike Adolfa Hitlera. pa ne mo`e ra~unati ni da }e je drugi po{tovati. spremaju.

on je po Beogradu trubio da je Sarajevo povezano sa Al-Kaidom. Vrhovni sud anga`ira diletanta. pa }u vidjeti o ~emu se radi. mobiliziraju}i pla}enike koji }e konstruirati izmi{ljotine o tzv. ili stotine evropskih stru~njaka za (anti)terorizam. OSCE-a. islamskom terorizmu. Ejhs. i dr. odnosno preko instaliranih poslu{nika u medijima. Istra`nja sutkinja Marina Peri{i}. Nego. Politi~ki komesar? Ma to su totalni idioti. Petak je.Dnevnik revolucije Potez pijuna Ako Srbi otpo~nu rat. Njegovo izmi{ljanje Al-Kaide na svakom koraku govori o intencijama montiranog procesa Pogorelica. Eto. pod naslovom Dr`avni projekat za islamsku Bosnu. a onda }u malo vi{e pisati o Rohanovoj (anti)teroristi~koj mafiji iz SB. Sad odoh pr`iti ribu i marnuti jedno Tuzlansko pivo. Otkrivanje dokumenata beogradskog APIS-a (nekada{nji KOS). Pored desetine doma}ih. Toliko znam zasad. taman sam po~eo da pi{em tekst o Rohanu kad me nazvao Mucho Naylin da mi javi da je ~uo da je na naslovnici policijskog biltena Slobodna Bosna objavljeno da sam ja politi~ki komesar Patriotske lige u novom ratu koji priprema SDA. Sad bih trebao obja{njavati la`.. ^itljiva. FOSS-om. Nikad u povijesti bh. pak. Petkom u Tuzlu dolazi to gownno od novine.m. koji ovdje djeluju preko OHR-a. No. Dobro jutro.. policiji i pravosu|u. ipak. O`e`i komesare! Roxan ye bre Beogragganin Rohan je enigma. o kome ve} mnogi eksperti u svijetu govore kao o lupe`u koji zgr}e pare {ire}i islamofobiju. pravosu|a nije se dogodilo da toliko uglednih imena. IPTF-a. Na{ saradnik Stefan [varc svjedo~i o skandaloznoj istini: Rohan Gunaratna je uklju~en u proces Pogorelica i prije nego {to je proces pokrenut krajem aprila 2002. tvrdi da je Rohana preporu~io Kofi Anan. 178 Dnevnik revolucije . rovario po Bosni. Vrhovnim sudom. Njihov je cilj da satanizacijom bosanske `rtve aboliraju i u~vrste s&h genocidne projekte u BiH. da se mi dogovorimo. To je va`nije. To ukazuje da je povezivanje Bo{njaka sa Al-Kaidom globalni cilj odre|enih me|unarodnih centara mo}i. kao pravi komesar. ^etvrtak je uve~er. dragi slu{aoci i gledaoci. Brrringgg! Halo. \e si Mucho. Prije nego {to ga je Vrhovni sud imenovao za vje{taka. kao {to ste vidjeli. {to je nebeska budala{tina. Pro~itao sam tu jadnu i opasnu izmi{ljotinu. i koji na to upozoravaju. Njihovi neprijatelji su svi koji to vide. `ao mi je teme koju sam mislio pisati. SB. govori o punoj koordinaciji Beograda sa Rohanom. godine!!! Rohan je jo{ u februaru 2002. Goni ih u p. Sad }u ja malo pisati o Rohanu. prvi }e stradati njihovi medijski i policijski agenti u Sarajevu Univerzitetska javnost Sarajeva i Tuzle je kroz ~etiri otvorena pisma osudila odluku Vrhovnog suda FBiH da se za vje{taka u montiranom procesu Pogorelica dovede samozvani ekspert za Al-Kaidu Rohan Gunaratna iz [ri Lanke.

najmanji problem sam ja. Ako ga otpo~nu Srbi. samo da rata ne bude. svjedo~i posljednji broj ovog policijskog biltena. i da nemam {ta vi{e postati. odnosno aneksije RS. jer sam bio i ~etnik. IV 2003. odr`ana obnoviteljska skup{tina Patriotske lige na kojoj je Fatmir Alispahi} izabran za politi~kog komesara tog novog rata. su|eni. u kojoj je i{la dotle da pozove ~itaoce Preporoda da se sa mnom obra~unaju kako se to ~ini u islamskim zemljama: kamenovanjem. Nema sistema. SB je iskonstruirala ni~im argumentiranu pri~u da je u Mjehuri}ima. prije dvije godine. i sl. No. Bo{njaci to ne vide. i kontravebehabija. Ovo je vrijeme u kome kleveta ima ve}u snagu od istine. Stvarnost opstaje na kleveti. time su poku{ali skrenuti pa`nju sa dokumenata koje je SFOR zaplijenio u Obavje{tajnoj upravi Vojske RS. ba{ kao {to je Radovanu Karad`i}u onomad bilo potrebno da obavijesti Srbe kako su muslimani po d`amijama dogovorili pokolje Srba. u interesu Beograda. Prethodno sam imao sli~no iskustvo sa SDA. po nalogu Lagumd`ije i Be{lagi}a. Danas je okupatorima potrebno da Fatmir Alispahi} bude komandant novog rata. rat je jedini put za redefiniciju Dejtona. Kleveta je dovoljna da budete uhap{eni. Taman kad sam se posve uvjerio da Bosna apsurdom zastrta. a u kojima postoje planovi napada na Federaciju. Ali. jer nikog ne zanima. tj. Dnevnik revolucije 179 . i vehabija. ili pripoji Srbiji. Spremni su na sve mogu}e ustupke. Islamska zajednica je pokrenula kampanju protiv mene. Br. sune}enjem ruke kojom pi{em.Peace brothers O koordinaciji izme|u velikosrpskih obavje{tajnih struktura i FOSS-a. Zapravo. Bol ih je sludila. u februaru 2001. dogodilo se da postanem i politi~ki komandant Patriotske lige. da Srbija ~eka pogodan trenutak da dokolje nedoklano. 2. SB. Bo{njaci ne}e otpo~eti rat. U desetine svojih tekstova sam dokazivao da Srbija ne miruje. SDP me je proglasio komandantom vehabija. Koriste}i se napadom kao odbranom SB je optu`ila SDA da sprema novi rat. Srbija vri od tekstova o zamjeni RS za suverenitet Kosova. eto. Istinu nema ko ~uti. vehabija. Koliko se sje}am. deportovani. ba{ kao u Kafkinom Procesu. nema pravila. Dogodilo se to nakon {to su SDP-ovi hakeri. onda }e prvi stradati njihovi agenti u Sarajevu. U me|uvremenu su mi dvojica bra}e iz Maglaja do{la pod prozore i pokazala da }u biti smaknut. Srbiji je potrebna halabuka u BiH da doka`e potrebu revizije Dejtonskog sporazuma. koja me proglasila ~etnikom i neprijateljem muslimanskog naroda. Po nalogu svojih beogradskih {efova. Pla{e se rata. kako bi rat bio povod da se Bosna raspar~a. Kad sam se taman odoma}io kao komandant vehabija. 77. a tu za istinu malo ko mari. a zbog nekog teksta u kome sam kritikovao isklju~ivost tzv. provalili u moj e-mail i sadr`aj objavili u lokalnom policijskom biltenu SDP-a. rat je. Otud Vojska RS zvani~no planira napad na Federaciju. Pla{im se da se iza ove klevete ~etni~ke SB krije ne{to gore. Bo{njaci ne `ele rat. Bo{njaci bi morali biti uvu~eni u rat.

Gra~anici. s nejasnim osje}anjem grijeha. uz vojni orkestar. s firmom Krsti}! 180 Dnevnik revolucije . i sve dr`avne po~asti. kao sljednika ~etni~ke i usta{ke genocidne ideologije. Oni su bra}a po neprijateljima . U ~emu je onda problem? Za{to partizani ignoriraju Armiju RBiH. april Dan Armije RBiH. i u drugim na{im mjestima. SDP je izmanipulirao SUBNOAR. Tu nema kamera. Ali je usred Sarajeva. Sporno je. jer su jednako branili sve bh. antifa{isti~ke tradicije. jer je partizane uvukao u odbranu fa{isti~kih tekovina VRS i HVO. nu`no je. sabrani u SUBNOAR. SUBNOAR je podr`avanjem kvislin{kog SDP-a u{ao u zamku nipoda{tavanja tekovina borbe za BiH. veli~anje bh. tj. U Sarajevu je {esti april opet obilje`en pompeznije nego svi zna~ajni datumi iz vremena agresije na RBiH. u Hitlerovim uniformama. istjerivanje ARBiH iz antifa{isti~kog bi}a na{e zemlje. zna~ajni datumi iz Drugog svjetskog rata su aristokracija za bijedu zaborava u kojoj skon~avaju sje}anja na genocidnu agresiju i ~asnu odbranu. bo{nja~ko opredjeljenje za izlaskom BiH iz SFRJ osnovni uzro~nik rata. slave svetosavske praznike. Za njih je. pa im se izdaja mo`e poturiti kao antifa{izam. Za Beograd. ru{ili bogomolje. O tome svjedo~i njihov filijalni. obilje`avaju se stidljivo. establi{menta. Nije sporno. prolupali su. uprkos blokadi. palili. Datumi iz perioda ’92. usta{a i muslimanskih bejagi fa{ista. ARBiH je branila tekovine Zavnobiha. Borili su se protiv ~etnika.Dnevnik revolucije Korak preko ograde Po prvi put dr`avni organi nisu obilje`li 15. together. Partizani su {izofreni~ari ~asne nostalgije. a ARBiH je imala o~uvanje bh.-’95. ba{ kao da je `iv Staljin. Kao {to su partizani progonili muslimanske legije.nacistima koji su u pro{lom i u ovom ratu razarali multietni~ko bi}e BiH. Nebeska je razlika izme|u VRS i HVO. nisu prihvatili slom komunizma i politi~ki pluralizam. vojni~ki obra~unali s jedinicom koja je poku{ala da razara multietni~ki kredibilitet glavnog grada. protjerivali. koja ni~im nije okaljala ~asne tekovine NOR-a? Partizani. VRS i HVO su u ideolo{koj platformi imali ratni zlo~in. vrijednosti zajedni~kog `ivota. Ovamo ima sve. Ove krezave sve~anosti. u koji gledaju kao nekad u CKSKJ. danas. U Zenici. podani~ki odnos prema SDP-u. na kojima se poput tifusara okupljaju pre`ivjeli heroji Armije RBiH. obilje`ena obljetnica HVO-a. Dok su oni klali. Co ye come brother Nema nikakve razlike izme|u ideolo{ke platforme Titovih partizana i Armije RBiH. sramno je. tako su se i borci ARBiH u opkoljenom Sarajevu. Tuzli. koktela. nemaju ki~erajsko blje{tavilo partizanskih praznika. u Domu Vojske FBiH. ~etnicima. pjesme. Partizani iz RS su se o~as sna{li u dejtonskoj realnosti. narode i gra|ane. narodima. Za njih je ARBiH faktor razbijanja jugoslovenskog i komunisti~kog sklada. i ARBiH koja je u najte`im vremenima dokazala da pripada svim bh. oni bratski sa Vojskom RS. Isti su im ciljevi.

ako ga mi sami zaboravljamo. kakva je razlika izme|u Mladi}eve tvrdnje da ratuje s Turcima. u protivnom. za mrtve. za nero|ene.Ali. srbuju. S druge strane. da danas dopu{ta satanizaciju ARBiH. Za `ive. o ARBiH kao muslimanskoj. uz Bo`iju pomo}. Ba{ kao i 1992. toliko. a za}i u 19 sati i 35 minuta. Trebalo bi im biti jasno da Titova Bosna mo`e o`ivjeti&pre`ivjeti samo na ideolo{koj platformi ARBiH. bre. oni. i uz vojni orkestar. u Domu Vojske FBiH. obilje`io obljetnicu postojanja. godine. Zaposve. Ali prdezzy from mynderr su bili toliko debilni. Petnaesti april je danas posve obi~an dan. Morali su dosad osuditi sumnjiv spoj unutarnjih i vanjskih poku{aja da se borci ARBiH ozna~e gazijama. Svi oni ~ekaju Srboslaviju. mattuxi su i ni{ta ne razabiru. uz dr`avne po~asti. april u posljednjih deset godina koji }e pro}i bez dr`avnog pomena Dana Armije RBiH. u pravcu na~ela Zavnobiha. da su i{li na ruku svima koji su nastojali dokazati tezu o tri zara}ene strane. i na{eg ushi}enog priznanja da smo gazije. ve} je nadogradio plemenitu du{u. Definitivno. vanvremena je. 78. Turci? Istina je da su borci ARBiH bili prvorazredni evropski. Ziyanni & partizzany Bilo bi korisno da partizani i borci ARBiH ~ine prirodan savez koji bi zajedni~kim djelovanjem vr{io pritisak na redefiniciju Dejtonskog sporazuma. Ako je ikad do~ekaju. vjeruju}i da }e Bog namiriti pravdu. IV 2003. Tog dana }e sunce izi}i u 06 sati i 25 minuta. Plemenitost bosanskih vitezova sto godina {iroka je. Ti izuzeci nisu pravilo. U me|uvremenu bi se izmontiralo hichme konstrukcija o uvezanosti ARBiH sa Al-Kaidom. tj. mud`ahedinskoj vojsci. ratnici kojima rat nije uzeo. slavenski vitezovi. Sarajevski partizani uop}e ne osjete historijsku obavezu da ARBiH ozvani~e kao sljednika svoga djela. antifa{izam ARBiH je u jednom periodu ideolo{ki prljan glupostima Mladih Muslimana. jer je Vojska RS bli`a dragom Beogradu nego ARBiH. Ne}e! Sigurno ne}e! Ni{ta izuzev `ivota ne dolazi od Boga. usred Sarajeva. Otud ne vrijedi nadati se da }e neko drugi cijeniti vite{tvo ARBiH. Ovo je viza za korak preko ograde. {ta partizani iz Sarajeva tra`e u velikosrpskoj pri~i? Valjda isto {to i lagumd`ijski SDP. Doga|a se to nekoliko dana nakon {to je HVO. Jer. to su tek prdezzy koje je raznio wyetharr. Br. 16. tisu} ljeta duboka je. Kona~no. Danas je prvi 15. ARBiH }e postati krivac za rat. No. Dnevnik revolucije 181 . ^elnici ARBiH su krivi {to nikada nisu javno i gromoglasno dekontaminirali tekovine borbe za BiH. Sve u `ivotu dolazi od nas.

ili pet godina u srpskoj Bosni se vodi rat protiv islamskih sakralnih objekata. kao da se sve ovo doga|a smrznutom ~etniku. Zalud {to reis Ceri} poru~uje: Za Bo{njake su demokracija i ljudska prava svetinje. kao i danas. multietni~kog dru{tva. djelatan. protiv islama i selama. aktivan. labav. mi imamo organizirane evropske snage koje podr`avaju nastavak politi~kog i ekonomskog razaranja Bosne. bez namjere da se brani. da li Evropa u ameri~koj nezainteresiranosti vidi {ansu da nastavi srpsko-hrvatsku hegemonisti~ku politiku nad BiH? – pitanja su na koja odgovore nudi sama bh. i ove dana{nje neutemeljene harange na Bo{njake. mo`e preto~iti u suprotnost. Nasuprot tome nemamo nikakve politi~ke strategije 182 Dnevnik revolucije . antinacionalisti~kog. koji je i danas `rtva terorizma. sedam. zahvaliti se ima Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama koje su prekinule evropsko sau~esni{tvo u srpsko-hrvatskom projektu. nema bitne razlike. na d`amije. Da li se Amerika zadovoljila tek dejtonskim mirom. septembra 2001. Blisko iskustvo agresije na RBiH sa zebnjom nas upozorava da se privid mira i stabilnosti za~as. [ta je kona~an cilj? Isuvi{e je argumenata koji svjedo~e da su mo}ni evropski lobiji i dalje zainteresirani za nebosansku Bosnu. za mjesec-dva. protiv ljudi sa muslimanskim imenima. jer nas se ho}e vidjeti u posve drugom svjetlu. …Izuzev svojim postojanjem. Jer izme|u Karad`i}eve preliminarne pripreme agresije. Rat protiv islama i selama Proces satanizacije Bo{njaka koji je otvoren nakon 11. {to se dublje godinari. Govoriti o ovim pojavama danas podrazumijeva pretpostavljanje {ta bi se moglo dogoditi sutra.. a ne `ivom stvoru. optu`ivani za pojave sa kojima nemaju blage veze. Sve mo`e biti dovedeno u pitanje. proglasi tzv. Bo{njaci su i tada. @ivot Bosne se mjeri pojavama kakve su teroristi~ki napadi na bo{nja~ke povratnike. da bismo vjerovali da }e pre`ivjeti dejtonsko mrtvo slovu na papiru. Zalud. bez volje da od Bosne izgradi stabilnu i samoodr`ivu dr`avu. reafirmacije antifa{isti~kog. Bosna se uskovitlala. Naspram imperativa Bosne. Dogodio se mir. Bosansko hodanje po `ivom blatu nije puka slu~ajnost. Taj proces je `iv. Dejtonsko vrijeme. Kao i prije deset. Mjeri se organiziranom navalom da se taj narod. realnost. nosi znak sve stra{nije neizvjesnosti. islamskim teroristima. jer mu niko ne garantira budu}nost Bosna je k’o zadnja smlata prepu{tena medijskim i politi~kim olujama. Pogotovo nakon po~etka agresije na Irak. mora imati svoje ishodi{te..Sataniziranje Bo{njaka – put ka nestanku Bosne Na Drini turpija Narod bez dr`ave nije narod. ali se izuzev prestanka ubijanja nije dogodilo i{ta vi{e {to bi izbrisalo postignu}a rata i genocida. iako miroljubivi bo{nja~ki narod to neprijateljstvo nije ni~im izazvao. i optu`ivanja bosanskog rukovodstva da }e od BiH napraviti d`amahiriju. Ovo Bosne {to je sa~uvano.

u smislu da je BiH nekakva . ni da zloupotrijebe svoje stradalni{tvo. i da nikada nije u{la u d`amiju. Gotovo nezapa`eno prolaze napisi u stranoj {tampi gdje se sve ~e{}e Bo{njaci dovode u vezu sa tzv. kao pokri}e za klanje i progone. Ve}ina bo{nja~kog naroda odgojena je na bezmirisnim komunisti~kim jaslicama. a da ih sa islamom ve`u tek formalisti~ki znakovi identiteta. jer mu niko ne garantira budu}nost. mud`ahedini. Ako Jozef Lapid ba{tini iskustvo holokausta nad Jevrejima. nestankom Bosne nestaju Bo{njaci. Saznalo se da je Izrael od 1992. uop}e ne reagiraju na opasne optu`be. Mi koji znamo istinu mislimo da i drugi znaju da kriti~na masa Bo{njaka nema veze ni sa islamom. a Srbi Jasenovac. 16. da ta masa konzumira alkohol. Onaj ko bi htio istinu o Bo{njacima. Jevreji su zloupotrijebili holokaust. Istina je da su me|unarodni slu`benici u mnogo navrata napadani od srpskih i hrvatskih ekstremista. Ne zbog toga {to ih je nesre}a nau~ila plemenitosti i dobroti. Izraelski politi~ar Jozef Lapid je ponovio sulude tu`be protiv BiH. stradao u genocidu. pomagao Srbiju. dakle i diplomatski. Ateisti u talibanima Ni mediji. vojno. ve} zato jer – nemaju svoje dr`ave. Ako bi neko sa muslimanskim imenom takvo {to i planirao. pa Bo{njaci bi bili prvi koji bi ga u tome osujetili! Posljednjih dana bratime se Srbija i Izrael. Muslimani u Bosni dosad nisu izvr{ili ni jedan napad na me|unarodne snage. izuzev {to nosi muslimanska imena. IV 2003. Me|utim. Prisjetimo se. jer ih smatraju svojim prijateljima i spasiocima. To ~ini i danas. nego islamski svijet. pokrenuo kampanju za islamisti~ko sataniziranje liberalnog i nekonzervativnog bo{nja~kog naroda. Br. obo`ava srbijanski folk. i bli`i joj je po stilu `ivljenja kr{}anski. a jo{ manje vladaju}i politi~ari. za~as bi se mogao uvjeriti da su Bo{njaci u ve}ini (na `alost) ateisti~ki narod. pa mu je ipak uspjevalo da zapadne medije ubijedi kako su Bo{njaci. jer i jedna i druga dr`ava na istim obrascima realiziraju velikodr`avnu politiku. marketin{ki i informativno osmi{ljavala otpor antibosanskim nakanama.talibanska prijetnja. No. nakon formiranja saveza izme|u NATO-a i Rusije ~ule su se poruke o zajedni~koj borbi protiv islamskih terorista koji prijete mirovnim snagama na Kosovu i u Bosni. Palestinci ne}e imati {ansu ni da upotrijebe. islamskim terorizmom.koja bi nau~no. Znao je to i Radovan Karad`i} kada je 1991. kao i Jevreji u Drugom svjetskom ratu. do 1995. Narod bez dr`ave nije narod. Sataniziranjem Bo{njaka nestaje Bosna. onda bi bilo normalno da suosje}a sa narodom koji je na istovjetan na~in. tobejarabi. gotovo kr{}anski. begeni{e ~varke. Dnevnik revolucije 183 . a nikad od Bo{njaka-muslimana. 78. istina naj~e{}e nije mjerilo stvari.

nezavisnim intelektualcima. Primjera je mnogo. Po{to Krug 99 ni{ta nije razumio od svega {to je trebao razumjeti. Prvo {to Krug 99 nije razumio je da su vlast SDP-Alijanse izglasali Bo{njaci. Drugo {to nije razumio je za{to su ti isti Bo{njaci oduzeli vlast SDP-u. Prvo je. da bude rado vi|en na sva~ijim vratima. detektirao i javno prozvao Wolanda u Sarajevu. kao ekspozituru SANU i Francuske sedam. gledali travu odozdo. to oduvijek i bili. policijsko-pravosudnu mafiju Zlatka Lagumd`ije i Munira Alibabi}a koja ovdje izmi{lja tzv. Sidran je opau~io dva golema zla. dakle. pa zaklju~iti da se radi o totalnim budalama. i najbitnije. demokratske alternative. jer te siluete niti su nezavisne. [to se brate lijepi ne ugleda na hi~me `ivih kipova. on se ufatio }erati s lampirima. i da se vrati u brlog svakodnevnice? Xemmoriod neymma stid U posljednja dva mjeseca Abdulah Sidran je na svoja pjesni~ka ple}a natovario dvije grdne bitke. pak. te zaglu{uju}u {utnju bosanskih intelektualaca spram efektnog nastavka agresije na BiH. kao najzna~ajniji. bio predvodnik apela 21 bh. niti su intelektualne. On je posijao toliko hairova. nedavno. kada je samo go ~etnik mogao biti nezavisan u odnosu na masovne zlo~ine. pisca za obustavljanje montiranog procesa Pogorelica. Upravo oni su morali biti korektiv SDP-a. Ili su. u navija~ki klub SDP-a i Zlatka Lagumd`ije. Opasnim. dok bi ovi {to su zavisni od ~asti i po{tenja. sra~unatim. u odgovoru Seadu Fetahagi}u. u slu~aju okupacije Sarajeva. Zbog toga su ga grdno grdili Krle`a Lovrenovi} i Edin Andri}. Tre}e. Prvo. potom. bili odbor za do~ek. ovaj moralno potonuli brod je nastavio ploviti po dnu. nezavisnih intelektualaca iz Kruga 99.Dnevnik revolucije Za{to tone Sarajevo Abdulah Sidran je svojim odva`nim istupima otkrio moralnu i patriotsku golotinju bo{nja~ke inteligencije [ta je briga Sidrana za{to tone Sarajevo? Barem se on ne bi trebao sikirati oko ovozemaljskih cirkusa. definirao velikosrpski karakter tzv. pa da i on malo projordami za `ivota? [to }e mu ta `rtva? [ta je to ja~e od Sidrana {to ga goni da zanemari povijesne mindere. islamski terorizam. kao ideolo{ku bazu sataniziranja bosanske `rtve. da prozbori koju. Oni su sami sebe pretvorili u Krda zla. popije koju. u Krugu 99 se ne radi ni o kakvim tzv. Sidran je. povezana patriotskim sifilisom: Krug 99. Umjesto da hoda k’o spomenik. budalama. a ne kupleraj koji }e odobravati ili podsticati uzroke poraza tzv. Dobro je Sidran primijetio da bi oni. Potom je. Oni su postali nezavisni jo{ 1992. Krug 99 uop}e ne shva}a svoju odgovornost spram propasti projekta SDP-Alijanse. Sidranovi istupi aktueliziraju dvije bitne teme: ulogu Kruga 99 u uni{tavanju demokratske alternative i antinacionalisti~ke ideje. Dovoljno je re}i da su u uvodniku svoga ~asopisa optu`ili reisa Ceri}a za ubistvo porodice An|eli}. 184 Dnevnik revolucije . da ih mo`e gledati i poslije `ivota.

valjda. Trebao bih pre{utati ono {to mislim. kroz kriminalnu privatizaciju. hoda Sarajevom. O~ekujem da napravi okrugli sto o ekonomskom uni{tavanju Bo{njaka. Vidim. Prvo. zar to nisu dobra koja se ti~u svih nas? Pogotovo onih Bo{njaka {to se guzeljaju po ~ardacima raznih institucija koje se navodno bave za{titom i afirmacijom Bosne. Pro~itao sam da je rekao kako . kvarcni ten. {tamparska. Smi{lja. kao i mnogi drugi – morali progovoriti prije Sidrana. djecu. i on `ivi od tih otvorenih vrata? Za{to to ~ini? Zbog Bosne. on ne vidi da }e njegov vakuf za 50 godina biti srpska birtija. ta njihova {utnja nosi logotip baliluka. u kome je tada revolucionarno afirmiran bosanski duh. Zbog intelektualne i patriotske ~asti. Dosad. 30. Danas! Drugo. IV 2003. Bio je najmla|i kriti~ar Odijeka. naviru mi dva lika. K’o Tito. Adilbeg me vi{e puta selamio. A onda mi re~e: ^ovjek se prepoznaje po lijepim cipelama. kako polahko. uz koje uvijek treba uskladiti i tonalitet ~arapa. Sa [a}irom sam srda~an poznanik. i da postane muslimanski me|ed u velikosrpskom cirkusu. ili s masom intelektualnih ubleha iz Kruga 99? [to }e mu da si zatvara vrata u ovom prepla{enom i oja|enom dru{tvu? Pa i on ima porodicu. vidim [a}ira Filandru. Misli. Dnevnik revolucije 185 . Ali. a to je da su oni.A {ta tu radi Sead Fetahagi}? Malo je znano da je on bio wunderkind sarajevske knji`evne scene 60-tih godina. O~ekujem da okupi bosanske intelektualce da se suprotstave satanizaciji na{e `rtve. Ovaj ~ovjek nije imao nikavog razloga da sebe svede na ~varke i hemoroide. gre{ka je. Ima bijele zube. dvije slike. Mislim. Schachir’s zippels Za{to bi sve ovo bilo vi{e problem Abdulaha Sidrana nego ma kojeg vi|enijeg bosanskog intelektualca? [to }e Sidranu da se konfrontira s bulumentom policijske i pravosudne mafije koja stoji iza montiranog procesa Pogorelica. on misli da Bo{nja~ki institut ima smisla i bez Bo{njaka. Vidim. Filandra mudro {uti. Toliko je uronjen u ni{tavilo blje{tavila da ne razumije svoju obavezu. koju je sam sebi nametnuo. Zbog budu}nosti svoje djece. 79. kao i sve {to je imao u Fo~i. Kakav intelektualizam?! Kakvo bo{nja{tvo?! Ma to je obi~na prdimahovina od pameti i karaktera!!! Br. Dok ovo pi{em.Bo{njaci nikad nisu bolje stajali u svojoj povijesti. manikirane nokte. vidim Adila Zulfikarpa{i}a kako sjedi u crvenoj ko`noj fotelji i daje intervju u nastavcima. predsjednika Preporoda. k’o aristokratska baja. da pomogne odbranu Bosne i Bo{njaka.

Otud se priznanje glasnogovrnice Odoba{i} da je CRA pomagala 186 Dnevnik revolucije . podlo`no tr`i{tu. a ne javno i transparentno. medijski oli~ene u TV Pinku. jer se CRA stavila u slu`bu kriminalnih aktivnosti kakvim se mo`e smatrati predaja suverenog vlasni{tva bh. koji ve} godinama ilegalnim i prikrivenim putevima zaga|uje kulturni prostor na{e zemlje. neba ili bh. dr`ave. i da se instalira u BiH. zemlje preda u vlasni{tvo ma kojoj stranoj kompaniji. savjetodavno pomogla srbijanskom TV Pinku da prona|e i otvori rupe u zakonima. dr`ave. uz pomo} me|unarodnog faktora. Ako CRA i ima namjeru voditi velikosrpsku medijsku politiku u BiH. ili obratno? Medijski prostor ponajvi{e. Dok traje velika antimafija{ka kampanja srbijanskih vlasti. kako bi iz Srbije zauzela frekvencije koje su vlasni{tvo bh. Istup glasnogovornice Odoba{i} se mo`e smatrati ili totalnom glupo{}u ili totalnom drsko{}u. zakone i pravila CRA. CRA je time izvr{ila unutarnji dr`avni udar na medijski suverenitet bh. tj. glasnogovornice CRA. U prvoj varijanti. dugoro~ne dozvole za rad! Dr`avni udar na medijski suverenitet CRA ne samo da je prekr{ila sopstvena pravila. koja bez pardona saop}ava kako je CRA pomogla srbijanskom Pinku da predribla bh. vlast odlu~ila da jedan procenat bh. stvarnosno. valjda bi se taj zlo~in. u Bosnu i Hercegovinu se legalno. s malo pameti. Suverene dr`ave ~ak i u dobro}udnim varijantama odbijaju ma kakvu mogu}nost uvoza stranih medijskih kompanija u svoj medijski prostor. kao {to su Ceca Ra`njatovi} i Aca Lukas. Centralna regulatorna agencija je dozvolila formiranje kompanije Pink BiH. Glasnogovornica Odoba{i} je time priznala da je CRA odigrala ulogu pravnog servisa srbijanske mafije. Frekvencije se ne mogu posmatrati kao ekonomsko dobro. zbog ~ije rigoroznosti su u BiH zatvorene mnoge radijske i tv ku}e. i to tako {to je srbijanskom TV Pinku preporu~ila da od lokalnih televizija otkupi licence. a kamo li u varijanti u kojoj je uvozna televizija ideolo{ko oli~enje agresije na tu zemlju. CRA je kriva za glupost svoje glasnogovornice. koje su dugoro~ne dozvole za rad dobile za svoje programe. u okviru koje su se iza re{etaka na{le i mnoge estradne zvijezde. po priznanju Amele Odoba{i}. jer je rije~ o oblasti koja dr`avu ~ini dr`avom. Pore|enja radi.CRA u ulozi ~etni~ke regulatorne agencije za medije Pinkom k’o tenkom Centralna regulatorna agencija je odigrala ulogu advokata velikosrpske mafije jer je srbijanskoj TV Pink omogu}ila da se registrira u BiH i da preuzme frekvencije nekoliko bh. [ta bi se desilo kad bi Turska dopustila da gr~ke medijske kompanije otkupljuju frekvencije turskih medija. a estradna TV Pink optu`ena za veze sa mafijom. to bi bilo isto kao kad bi bh. obavljao tajno. ~ini i brani suverenitet jedne dr`ave. ali i gore od toga. a ne za program TV Pink. uvozi medijski zloduh srbijanske mafije. dr`ave nad fekvencijama kompaniji susjedne dr`ave. televizija. {to ni u jednoj varijanti ne abolira CRA od odgovornosti. ve} je.

od kojih ni Bosna. Strate{ko gu{enje bo{nja~kih medija Kada je prije dvije-tri godine CRA otvorila konkurs za dobijanje dugoro~nih dozvola za rad svih radio i televizijskih ku}a u BiH. Srbijanska TV Pink je imala dovoljnu koli~inu drskosti da od CRA tra`i pro{irenje na BiH. uspostavljeni su okrutni kriteriji. sve iz Republike Srpske. i poru~uju narodu smije{ne floskule. ali to ne zanima CRA. i to kroz bjelodano kr{enje zakona. vlasni{tva kompaniji susjedne dr`ave. i na medijskom planu. Patrija. Da li uprli prstom u ovaj problem. te se ovaj skandal nu`no mora promatrati sa vi{e aspekata. i nastavili kontaminirati politi~ki prostor. postale TV Pink. koja je ispunjavala i nadma{ivala sve propozicije iz konkursa. Otvoreno sudjelovanje CRA u predaji bh. uglavnom. ve} iz mo}nijih mentorskih komiteta me|unarodne zajednice. Mladi}u i svekolikoj svesrpskoj zlo~ina~koj i mafija{koj strukturi. koje bi se moralo baviti ovakvim projektima. lokalne televizije su dugoro~ne dozvole dobile za svoj program. organizira tamburijade i filozofijade. Dnevnik revolucije 187 . ve} ~ini se preporuka. tipa: Bosne je bilo i Bosne }e biti!. Tome treba dodati i NTV 99 iz Sarajeva. o~iglednih. ^injenice govore da su najdeblji kraj izvukli mediji sa bo{nja~kom kulturnom profilacijom.srbijanskom Pinku doima kao prvorazredna glupost. dakle. Karad`i}u. nemaju dugoro~ne koristi. ispostavilo se da je srbijanska TV Pink posve bliska Milo{evi}u. U su{tini. Na `alost. dakako. okupacija bh. ili: Ma{ala. a CRA je imala dovoljno velikosrpske kooperativnosti da TV Pinku objasni kako se mo`e instalirati u BiH. Eto. ni u jednoj bo{nja~koj i muslimanskoj instituciji ne}emo na}i grupu ljudi koja sebe smatra odgovornom za strate{ko promi{ljanje bo{nja~ke budu}nosti. Adila Kulenovi}a. frekvencije. Kulturno dru{tvo Bo{njaka Preporod. i{lo po unaprijed zacrtanom planu. pa joj to nije prepreka. dr`ave. CRA je izvr{ila unutarnji dr`avni udar na medijski suverenitet bh. odnosno ga{enje medija. za razliku od mnogih srpskih i hrvatskih medija koji su dobili dugoro~ne dozvole. GLS i Kometa. ne samo iz CRA. te da potom od lokalnih televizija zatra`i da joj ustupe svoju dugoro~nu dozvolu. ni Bo{njaci. ali se jo{ ne zna da li }e i ona svoju licencu prodati i predati bh. suvereniteta. dr`ave. koji smatraju da je do{lo vrijeme da se o uvozu Velike Srbije u sve pore bh. onda je ta drskost instruirana odozgo. Tako su televizije Step. koja prenosi program srbijansjkog TV Pink. nikad nismo bolje stajali! Otud danas nemamo ta~an presjek svih medija bo{nja~ke kulturne i bosanskohercegova~ke patriotske. kompanija. Oni. koji je principom redukcije valjalo o~istiti od nacionalisti~kih strasti i neprofesionalizma. dosad je najo~itiji dokaz da odre|eni me|unarodni krugovi u BiH nastavljaju pomagati razaranje bh. ali joj je nepremostiva mahana bila {to je njen direktor jedan od bliskih saradnika Alije Izetbegovi}a. kao vlasni{tvo bh. slave tursku pro{lost. Me|utim. dr`ave kona~no govori javno. Navodni cilj takmi~enja za dugoro~ne dozvole bio je filtriranje medijskog prostora. dr`ave. koje je potamanila CRA. kojih su se u toku rata razmno`ile kao pe~urke poslije ki{e. bez imalo zazora objasnila kako je TV Pink uputila da se registrira kao bh. Uvoz TV Pink u BiH stoga ima vi{eslojna zna~enja i ambicije. poslije }e se ispostaviti da je dodjeljivanje dugoro~nih frekvencija. U drugoj varinanti. a ne za program srbijanskog Pinka. No. pogotovo na programskom planu. Glasnogovornica Odoba{i} je. gra|anske orijentacije. Strategija drskosti ima opravdanje u ispravnoj procjeni da se u Bosni nema vi{e ko pobuniti protiv ovakvih. ba{ kako bi to Srbi i `eljeli. ako je po srijedi drskost glasnogovornice. koji je o~ito bio hegemonisti~ke naravi. Mo`emo se prisjetiti da je u Sarajevu uga{ena Bo{nja~ka televizija. filijali ove srbijanske televizije. totalna bo{nja~ka neorganiziranost i dezorjentiranost uzrok je {to ni danas nemamo temeljitu analizu ove sje~e bo{nja~kog prava na informiranje. da zaposjedne bh. ili u problem bo{nja~ke zagubljenosti u procesu privatizacije.

i koji nije {tedio slike. rije~i i ki~erajskog blje{tavila da svoje mafija{ke sponzore promovira u nacionalne heroje. u Tuzli je ukinut Radio Hayat. bilo da to zagovara Dobrica ]osi}. uma{}ene. kao {to se prenose vjen~anja ~lanova kraljevskih obitelji po Evropi. Ali. koji se na{ao na pijedestalu vrhunskih dru{tvenih vrijednosti. moral. o ~emu postoje brojni snimci. Primjera. jer su akademici u kolja{tvu izna{li kontinuitet srpske nacije. u @ep~u je ukinuta radio stanica koja je zastupala ideju bosanskog @ep~a. dakako. srbijanska mafija i srbijanski TV Pink su ~inili jedinstven organizam paralelne vlasti u Srbiji. ne}e ni razabrati granicu na kojoj Bosna postala Srbija. prisjeti}emo se. {ta pu{i Ana Kari}. na apartheid prema Bo{njacima. divlja~ke srbijanske vrline bila je TV Pink. Tek ubistvo srbijanskog premijera \in|i}a potaknulo je srbijanski obra~un sa paralelnim. koje je direktno preno{eno na nekoliko tv stanica. To. Kao ozvani~enje ovog braka izme|u mafije i estrade uzima se spektakularno vjen~anje ratnog zlo~inca Arkana i estradne zvezde Cece. jedina radio stanica sa koje su muslimani tuzlanskog kraja mogli ~uti poziv na molitvu. Ra~unalo se. Glasnogovornik ove krvolo~ne. Mafija{ku i zlo~ina~ku su{tinu srbijanskog dru{tva odslikavali su estradni junaci novog doba. Nekoliko sagovornika ustvrdili su da je politi~ka. danas. ali i drugih naroda. Eto. dakako. misao. divlja{tvo ozna~eno kao nacionalna vrlina. dobio je dugoro~nu dozvolu za rad. susjedne dr`ave. tipa nagradnih pitanja u stilu: Ako Milena Dravi} pu{i Dravu. dakle. Tuzlanski Hayat je bio operiran od politike. Ekspoziture srbijanske mafije Nedavno je na Radiju Slobodna Evropa napravljen izuzetan prilog u uvezanosti srbijanskog i estradnog podzemlja. da je u popustljivosti klju~ mira i rahatluka. dok su kolja~i u akademskom legitimiziranju svojih najcrnjih strasti otkrili da su korisni ~lanovi dru{tvene zajednice. Dalje. podzemnim. potaknuta Milo{evi}evim re`imom. za shva}anje da su mediji mo}niji od ma kakve vojske. a za {ta se kad pi{ki dr`i Mile Kiti}? Srbijanska mafija. Jednostavno. a ostavljena je hrvatska radio postaja koja je pozivala na nacionalnu mr`nju. moralna i estetska degeneracija srbijanskog dru{tva. jednakopravnosti i konstitutivnosti. Grijeh bosanskog Radio @ep~a je bio {to se suprotstavio gencodinog odluci Volfganga Petri~a o prekrajanju op}inskih granica @ep~a. ima jo{. glorificiraju}i multietni~ku tradiciju Tuzle. sistemom vlasti. Jer onaj ko kontrolira du{u. ostvareno je funkcionalno bratstvo i jedinstvo izme|u akademske i kolja~ke kulture. koji nema vremena za politiku. zadrigle. hrvatski Radio Soli. Nasuprot Radio Hayatu. koja je godinama razveseljavala i oplemenjivala srbijanski narod pornografijom i va{erskim prostaklucima. 188 Dnevnik revolucije . ili Era Ojdani}. kao i obi~no. kao i obi~no. ~ime se od @ep~a na silu napravio grad sa hrvatskom ve}inom. taj gospodari i svim drugim. u potpunosti je svoje duhovne afinitete izna{la u programu TV Pink. regrutirana od svesrpskih krvoloka i ratnih zlo~inaca. ne}e znati obi~an narod.Dalje. na kome su krvoloci i prostaci `ivjeli kao su{tina srbijanske povijesti i opovije{}ene budu}nosti. Bo{nja~ka javnost tada nije reagirala na dvojne ar{ine CRA. CRA u BiH uvozi srbijansku televiziju iza koje stoji zlo~ina~ka i mafija{ka velikosrpska imperija. ispostavilo se da je bo{nja~ka popustljivost sevep svih bo{nja~kih nevolja. nazo~an u Tuzli. bavio se i lokalnim temama. Dok se narod bude veselio uz estradne prostakluke TV Pinka. iako ova krugovalna postaja direktno prenosi radijske programe Hrvatske radio televizije. vjerodostojan odslik imala u erupciji estradnog ki~avila. Maglaja i Zavidovi}a. tretirao je teme iz kulturne povijesti Bosne i Bo{njaka. ali i sa duhovnim ni{tavilom koje je osvojilo medijsku i kulturnu stvarnost Srbije. generalno. sa kojima je na vrijeme bila upoznata CRA. Ta logi~ka retardacija je spu{tena na dno civilizacije. U Srbiji je. nezvani~nim ali vladaju}im.

Da li ~etnici Drinu pre{li s tenkovima. ve} doma}a. No. i prije nego {to se srbijanska TV Pink dosjetila da bi na velika vrata mogla osvojiti bh. svojim frekvencijama kao suverenim vlasni{tvom. Op}ina Tuzla je nastavila da iz bud`eta daje obilne pare za finansiranje tuzlanske ekspoziture srbijanske mafije. Politi~ki zastupnici bi ovu otvorenu deklaraciju medijske okupacije Bosne morali razumjeti kao prvorazredni politi~ki i patriotski izazov. U tom povodu je ~etni~ka prostaku{a Suzana Man~i} uputila pozdrave direktoru ove kriminalno privatizirane zloku}e Sinanu Ali}u. ili s TV Pinkom. koji je pristao. zvani~na. kao svjedo~anstvo da su velikosrpski pomaga~i iz me|unarodne zajednice {irom otvorili karte. u borbi protiv svih antibosanskih pinkogovna{tina. pozdraviv{i Tuzlake draga~evskim trubama. kriminalnog medija u Tuzli. k’o i Velika Srbija. U trenutku kad se Srbija katilski obra~unava sa ovim zlom. legalisti~ka vrata uvozi medijsko centri{te tog srbijanskog zla. da Bosna ne vlada svojim medijskim prostorom. TV Pink je u Bosni. od Velike Srbije. kao najve}e razo~arenje stiglo je pokleknu}e Adila Kulenovi}a. CRA im to nije uzela za zlo. da Bosna nije dr`ava. ili oru`anom agresijom. Dnevnik revolucije 189 . da u Bosni ne bude uvozna. danas. u ocjenjivanju programske sheme. da putem svoje frekvencije zaga|uje sarajevsku ~ar{iju. Priglupo se ra~una da je i ~etni{tvo valjda ta nekakva multikultura. Adil je u te{kim vremenima umio biti ters i odbiti poku{aje destrukcije bosanskog duha. posve je svejedno. bezbeli ne badava. CRA u Bosnu na velika. Ova je mafija{ka ku}a po`elila da se osje}a kao svoj na svome. prvog ~ovjeka NTV 99 iz Sarajeva. da je kojim slu~ajem velikosrpska armada uspjela pokoriti Bosnu – posve je svejedno. kao `ivo svjedo~anstvo da je Bosna pokorena. koji je kriminalno privatiziran uz pomo} mafija{a iz lokalnog SDP-a. i otud se njegova kapitulacija doima kao gubitak jednog karaktera koji je bio potreban Bosni. i sutra. Ustoli~avanje TV Pink u BiH ima dimenziju legalne okupacije BiH. Uprkos ~etni~koj misiji ovog lokalnog.Me|utim. Prvo su to u~inili ~etnici iz tv studija nekada{njeg tuzlanskog lista Front slobode. Prisustvo srbijanskog TV Pinka nije bilo samo tuzlanska ~etni~ka specijalnost. medijski prostor. da li TV Pink do{ao u Bosnu ovako. iz vana i iznutra. 79. 30. Rije~ je o okupaciji. dejtonski. napose. uz pomo} CRA. u na{oj zemlji su pojedine tv stanice ve} preuzimale program ove zlo~ina~ke televizije. IV 2003. Na kraju. uvozno prisustvo na lokalnim tv stanicama o~ito nije bilo dovoljno za velikosrpske ambicije TV Pinka i njegovih ~etni~kih sponzora. Br. Brojne stanice u genocidnom entitetu su preuzimale program koji je {irio velikosrpsku ideju genocida i zlo~ina.

sa materijalima FOSS-a. U akciji koja treba da stvori uvjerenje da su Bo{njaci opasnost za Balkan sudjeluju i ovda{nje medijske. sudstva. Po konstrukciji optu`be ispada da su Bo{njaci spremili i pro{li rat. Iz vi{e izvora Bo{njaci se kontinuirano optu`uju i da su povezani s Al-Kaidom. Dosad se moglo tek pretpostavjati da hegemonisti~ki Beograd tajnim kanalima.islamski ekstremisti iz Bosne mogli destabilizirati ~itavu regiju. 190 Dnevnik revolucije . koja se realizira pod logotipom demokratije. ostacima KOS-ove mre`e. pridru`io Preporod iz Sidneja koji kao prvu ta~ku tzv. a Hrvati da bi . ali i sa tekstovima u Slobodnoj Bosni i Oslobo|enju. Ispostavit }e se da je ovim kleveti~kim napadom pravljena medijska odstupnica za skandal u vezi pronala`enja planova Vojske RS za napad na Federaciju. desetine srbijanskih internet sajtova su prenijeli ovu izmi{ljotinu. islamski terorizam. vi{e je nego jasno da je Beograd na velika vrata u Sarajevu instalirao svoju obavje{tajnu slu`bu. vodi operaciju sarajevske satanizacije Bo{njaka. Sve ovo se doga|a nakon {to su objavljeni dokazi o uvezanosti Federalne obavje{tajne slu`be (FOSS). koji se distribuiraju {irom svijeta. razotkrilo je da je beogradski APIS centrala svih aktivnosti koje se posljednjih godinu-dvije vode u Sarajevu s ciljem satanizacije i optu`ivanja Bo{njaka za tzv. Ustanovljeno je da APIS-ovi dokumenti. u svojoj gluposti. u duhu sporazuma iz Kara|or|eva o podjeli Bosne. kako bi velikosrpskom i velikohrvatskom projektu ostao otvoren prostor za redefiniciju Dejtonskog sporazuma. sadr`e i materijale koje u svom posjedu jedino mo`e imati FOSS. Srbi su izmislili da se SDA sprema za rat.Preporod iz Sidneja pozvao Bo{njake da osvoje Beograd Na Beograd s firmom Preporod Srpske i hrvatske obavje{tajne i propagandne strukture sve agresivnije sataniziraju bo{nja~ki narod. Krajnji cilj ove operacije je dovo|enje Bo{njaka u stanje zebnje i politi~ke defanzive. Time postaje jasno da je Slobodna Bosna dio velikosrpske obavje{tajne strukture. s ciljem izlaska na more i na Drinu. Pokrenuta je koordinirana agresija srpskih i hrvatskih obavje{tajnih slu`bi koje preko svojih pla}enika u Sarajevu optu`uju Bo{njake da spremaju novi rat protiv Srba i Hrvata. Upore|ivanje APISovih dokumenata. a {to je otkrio SFOR prilikom upada u prostorije obavje{tajne slu`be Vojske RS. nije se pojavio ni jedan jedini tekst koji bi istra`ivao ovu opasnu tvrdnju. Me|utim. Projekat satanizacije Bo{njaka Nakon {to je policijski i alkoholi~arski bilten Slobodna Bosna objavio na naslovnoj stranici da se SDA sprema za novi rat. Bosanskog nacionalnog programa poziva Sarajevo da napadne Beograd. s ciljem {irenja i ja~anja lobisti~ke velikosrpske mre`e. Budu}i da se FOSS odbio povinovati predstavnicima nove vlasti. policijske i sudske strukture. Njima se. te da je uprkos OHR-ovoj smjeni Munira Alibabi}a ostao pod komandom smjenjenog direktora. predvo|ene Zlatkom Lagumd`ijom i Munirom Alibabi}em. te nekoliko medija. sa beogradskim APIS-om (biv{i KOS).

Primjerice. dakako. nikad se nije pretjerano bunila protiv doma}inskog pona{anja susjednih dr`ava u BiH. teritorijama. Bo{nja~ka politika. Radikalne islamisti~ke skupine u Bosni planiraju teroristi~ke napade. To zna~i da i Beograd i Zagreb imaju podjednak interes od definitivnog uni{tenja Bosne. Svehrvatskoj ambiciji. No. beogradska struktura. Izgleda da je projekat satanizacije Bo{njaka po prvi put nakon raspada SFRJ objedinio srpske i hrvatske obavje{tajce. ~iji se autori. antiterorizma i sli~nih zvu~nih kulisa. onoliko koliko bude uspje{an projekat satanizacije Bo{njaka. i konkretnim argumentima dokazivati. nego ta deklarativna podr{ka Federaciji koja uzalud za`ivljava skoro deset godina. Danas se kleveta nad bo{nja~kim narodom name}e kao politi~ki obavezuju}i faktor. kao navodni islamski ekstremisti prijetnja miru u Evropi i Dejtonskom Dnevnik revolucije 191 . Nakon po~etka ameri~kog rata protiv terorizma. Hrvata. Naime. saradnja Zagreba~kog sveu~ili{ta za Hrvatskim sveu~ili{tem u Mostaru nikome ne smeta. Dakle. Bilo je iluzorno misliti da se hrvatski politi~ki faktor stavio u neutralnu poziciju spram ovog projekta. konstrukcijama. – Ako se ni{ta ne poduzme. a {to je nemogu}e dokle god u me|unarodnim razmjerama `ivi uspomena na sve bo{nja~ke Srebrenice. najekstremniji istup u ovom pogledu imao je hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH Dragan ^avi} koji je u intervjuu za Washington Times rekao sljede}e: Ogranici Al-Kaide djeluju u Bosni. ali i sa srpskog kolektiviteta skinuti odgovornost za ~injenje i podr`avanje genocida nad Bo{njacima. islamske esktremisti~ke skupine mogle bi u budu}nosti destabilizirati ~itavu regiju. da beogradski APIS vodi operacije za satanizaciju Bo{njaka. jer se i iz jednog i iz drugog korpusa ravnomjerno sasipaju klevetni~ki rafali po istini o bosanskom ratu. jer }e time abolirati i u~vrstiti zlo~ina~ki projekat Republike Srpske. te preporu~io da se . ^ovi} jako dobro zna {ta ~ini ispaljuju}i plotune kleveta i la`i. distributeri i konzumenti odve} prepoznaju. niti su uop}e pomislili da na zlo uzvrate zlom. i kvislin{ki – unutarnji politi~ki faktori ~ine istu stvar: oda{ilju u svijet poruke o Bo{njacima koji se spremaju za rat. bli`a je varijanta pripajanje tzv. i koji su. situacija se posve izmijenila. pak.Bu{ova vlada treba `estoko uhvatiti u ko{tac sa ovim problemom. Beograd i Zagreb nikada nisu odustali od svojih ingerencija nad osvojenim i etni~ki o~i{}enim bh. Danas se. valjda zbog transparentnosti sa kojom zagovaraju pripapajanje RS Srbiji u zamjenu za suverenitet Kosova. a kamo li oru`ani napad tih izmi{ljenih islamskih ekstremista u Bosni?!! No. vidjeli smo kako i srpski. kako je mogu}e da se nikad dosad nije dogodio ni jedan verbalni. A takvih je oblika skrbi na stotine. Srba i hb. naredbodavci. [irenje islamskih ekstremisti~kih skupina prijeti potkopavanjem krhkog mira u Bosni – neke su od ^ovi}evih opasnih kleveta koje se sve mogu d`uture smlatiti jedinim pitanjem: Ako je to sve ba{ tako opasno. jer se ve} ~inilo da }e uspomena na bo{nja~ko stradalni{tvo u s&h genocidu postati politi~ki obavezuju}i faktor. Na brojnim hrvatskim internet sajtovima mogu se prona}i tekstovi koji su po idejnoj sadr`ini identi~ni tezama svesrpskih svemislilaca. Velikosrpska bolest u Hrvata ^inilo se da iza projekta sataizacije Bo{njaka stoji samo KOS-ovska. sa sigurno{}u mo`e tvrditi. izmi{ljotinama. Herceg-Bosne Hrvatskoj.multikulture. toliko }e biti ~vr{}e etnonacionalne pustinje bh. u svim ideolo{kim varijantama. Priroda ove saradnje istovjetna je razlozima zbog kojih su od 1992. godine sara|ivali Radovan Karad`i} i Mate Boban. i hrvatski. na koje Bo{njaci nisu odgovorili istom mjerom. Bez obzira {to se radi o notornim la`ima. Ideja o povezivanju Bo{njaka sa tzv. Beograd ima prvorazredni interes od ocrnjavanja Bo{njaka u me|unarodnim okvirima. islamskim terorizmom do{la je kao spas u zadnji ~as.

U`ice. Fo~a }e nam biti daleko kao i U`ice. Preporod iz Sidneja je poslao poruku da Sarajevo mora napasti Beograd. Sarajevo vi{e ne mo`e napasti ni Rogaticu. tako {to }emo zamisliti da je `ivot film u kome uvijek pravda pobje|uje. Beograd je. uklju~uju}i {est nahija Zvorni~kog Sand`aka (Loznicu. do{la u Fo~i. Rogatici ili Vi{egradu gdje vi{e nema ni Bo{njaka. ni Beograd. ili tvrdili da Sarajevo mora napasti Beograd – posve je isto. nego {to rade u korist bo{nja~ke {tete. Tre}e. vjerodostojna i opasna. do Drine i do mora. pa }e pravda sama po sebi do}i na svoje. U`ice su nekad bile grad sa muslimanskom ve}inom. povezani sa radikalnim islamom pa ugro`avaju mir u Evropi. [ta kojeg vraga radi taj [a}ir Filandra. a kamo li Beograd. i ko do njega mo`e do}i. i najbitnije. Kraljevo. i svoj kraj. Mustafa Karavdi} – President. a sve teritorije koje je Turska poklonila. moramo vratiti mati~noj dr`avi Bosni i Hercegovini. Neko ko poznaje ovog ~ovjeka. Onda sam saznao da postoji taj ~ovjek s bo{nja~kim imenom koji stoji u potpisu i koji je sve ovo poslao na 280 adresa. To ima veze sa istinom koliko i ma kakva suluda izmi{ljotina. ove klevete nisu same sebi cilj. generalni maneken Preporoda. trebao bi upozoriti njegovo presidentsko viso~anstvo da ~ini velike gluposti i da Bosni i Bo{njacima nanosi ogromne {tete. neprevazi|ena. ni{ta se ne mo`e rije{iti samo od sebe. osim {to nosa {iz cipele po Sarajevu!!? Nakon programa i poziva ovog bo{nja~kog i Preporodovog debila za napad na Beograd. S tim {to iza jedne od ovih opasnih gluposti stoji bo{nja~ka institucija u dijaspori. Ovo govorimo ne samo zbog potpunog odsustva ma kakve politi~ke odbrane pred sve zahuktalijim procesima satanizacije Bo{njaka. Ra~una se da je dovoljno to {to mi i Dragi Bog znamo {ta je istina. ni Zagreb vi{e ne moraju izmi{ljati radikalizam i 192 Dnevnik revolucije . No. Dakle. koje moraju imati svoj cilj. ili Francuzi. te{ko je oteti se primjedbi da je lako iz Sidneja zagovarati i voditi napade i ratove. U drugi mah sam pomislio da su ove gluposti zlodjelo beogradskih obavje{tajaca koji taj materijal o spremanju Bo{njaka za rat distribuiraju s istim ciljem kao i Slobodna Bosna. …Kao {to je. Nema nikakvog organiziranog informativnog i propagandnog otpora. dobio ime po bjelini brojnih d`amija. Komad budale Prije neki dan je na moju ku}nu adresu do{ao materijal Bosanskog kulturnog dru{tva Preporod iz Sidneja. druga – Srbiju moramo vratiti u granice Beogradskog pa{aluka. ovaj materijal po svojoj namjeni posve odgovara velikosrpskoj i velikohrvatskoj propagandnoj nakani sataniziranja Bo{njaka. ili tvrdili da radikalne islamske ekstremisti~ke grupe planiraju teroristi~ke napade. To je dakle program koji rje{ava sve na{e probleme. na ~ijem je ~elu ~ovjek koji se potpisuje kao Dr. Za stotinu godina. U prvi mah sam pomislio da se neko {ali. tre}a – Bosanski Sand`ak koji je poklonjen Crnoj Gori i Srbiji na Berlinskom Kongresu od 13. Dakako. jer je dosad ni jedna druga definicija po ta~nosti nije nadrasla. kojim bi se pravovremeno demantirali i po svijetu slali demantiji sa ~injenicama u koje se svako mo`e uvjeriti. 1878. Taj tzv. U obavijesti se ka`e da je istovjetan materijal poslat na 280 adresa. Bosanski nacionalni program se sastoji samo od tri re~enice: prva – Historija nas obavezuje da Sarajevo mora napasti i pobijediti Beograd. ka`u. stvar je istinita. [abac. recimo. ve} i zbog trapavosti i kontraproduktivnosti nekih bo{nja~kih struktura za koje bi bilo bolje da ne postoje. Prvo. ^a~ak i Po`egu) vratiti mati~noj dr`avi Bosni i Hercegovini. ni tragova bo{nja~koj vjeri. rekli da su [ve|ani. Da li tvrdili da se SDA sprema za novi rat. 6. naslovljen kao Bosanski nacionalni program. odve} djeluje kao fraza. ovu opasnost ne prepoznaju bo{nja~ki politi~ari. Ali. Drugo. ako nas bude.sporazumu. kao kad bi. Dakle. Kazati da smo sami sebi najgori neprijatelji. eto.

V 2003. 14. Br. 80. Dnevnik revolucije 193 . dobili su prvi autenti~an dokument koji svjedo~i da gdje ima dima ima i vatre. Zalud sad {to je ovaj njihov dim nastao bez na{e vatre. Tu je President da iz dalekog Sidneja izigrava vatru koju }e gutati bo{nja~ki narod.ekstremizam u Bo{njaka. Zahvaljuju}i Presidentu.

GRA\ANIN PREKO REDA Mislio sam. ja sam im bio iza le|a.Sarajevo jo{ uvijek izaziva simpatije i interes Zapada zato {to u njemu `ivi jedan Ivan Lovrenovi}. Onda sam ja napisao moj najslavniji stih: Ivan Lovrenovi} je pla}enik velike Srbije i velike Hrvatske.. za{tite bo{nja~ke autore od Pe}aninovog apartheida. Na intelektualnu prostituciju. da su k’o mala djeca navu~eni da brane Munira Alibabi}a. sad oni na nas pucaju. a fa{istima nazvao novinare Avaza. Bio je to znak za uzbunu. MEZA ZA ZAMJENU TEZA Do 2000. On je otvoreno. a bez Ivana ne mo`e. Ustvrdio je i da Zapad simpati{e Sarajevo zbog Gojka Beri}a i Bore Konti}a. a mi se k’o fol branimo. ve} i Banja Luke ili Stoca. Ljiljana. Kruga 99. Crno na bijelo! U nemo}i da prizna poraz svog policijskog mentora. a Ivan. Dani su ve} dva broja posvetili ovom slu~aju. kao vrli borci za multikulturu. O tome je govorio i Senad Pe}anin u svojoj deklaraciji apartheida nad Bo{njacima. Eto. i da poru~e kako je Sarajevo i bo{nja~ko. Sa SIS-om je dogovorio izmi{ljanje bo{nja~kih zlo~ina i osloba|anje hrvatskih zlo~inaca. seksualnog manijaka. nacionaliste. Gojko i Boro. ustvrdio da . a u~esnici Sarajevskih dana poezije su potpisali peticiju u odbranu Lovrenovi}a. da je taj Pe}anin pametniji ~ovjek.Kako je po~eo rat na bo{nja~kom otoku Leksikon partizanskog ratovanja KAKO JE PO^ELO U mjesecu maju kad ru`e cvjetaju objavio sam dokaze koji svjedo~e da je policijski favorit SDP-Alijanse. pisaca koje je Ivan Lovrenovi} u Feralu. bez ikakve dvosmislenosti. Zna{ za{to? Zato {to smo mi tek Bo{njaci. Jutarnjih novina. PISCI U STISCI Bio sam iskreno obradovan kad sam vidio kolika je armija pjesnika skinula ga}e da poka`e svoju mu{kost u toj hajci protiv mene. Mo`da su svjesni. Nas u Sarajevu ne mora ~uvati niko. {itofreni~ara. Munir Alibabi} – pla}eni agent hrvatske obavje{tajne slu`be. Probudio se u njima indijanac. Sad bi bilo lijepo da Ivan. {oviniste?! To je 21 a ne jedan pisac! Me|u njima ima mnogo zna~ajnijih pisaca od Lovrenovi}a! Za{to nisu branili Abdulaha Sidrana kad ga je Lovrenovi} izvrije|ao kao osobu sumnjivog morala i piona SDA? Za{to nisu branili mene. Nakon {to je SDP krenuo u 194 Dnevnik revolucije . a ne zbog Fatmira Alispahi}a ili ma kojeg bo{nja~kog autora. jer podr`ava Slobodnu Bosnu. krajem marta. Ivan Lovrenovi} je pohvalio takvo novinarstvo. kada je Slobodna Bosna napisala dosad najogavniju pogrdu o jednom ~lanu knji`evne asocijacije? Nisu. Krug 99 je organizirao sesiju. Ove {ovinisti~ke gadosti ja ne mogu druk~ije shvatiti osim da to Pe}anin poru~uje da smo mi gra|ani drugog reda. Ufatili da brane Lovrenovi}a. I prije nego {to su skinuli ga}e. U istom broju. a mo`da nisu. Ali. i zato {to nas je napadala hrvatska sveta krava zvana Ivan Lovrenovi}. Nek’ su. za{to nisu branili 21 bh. godine i pobjede SDP-a nije se moglo znati ko su istinski a ko la`ni borci za multikulturu. Waltera. priznaju}i i slave}i apartheid nad Bo{njacima.vjerske zanesenjake. ne samo Sarajeva.kriminalca. Sarajevo bez nas mo`e. Navu~eni su na minsko polje. Gojko i Boro gra|ani prvog reda. Ispravno bi bilo kazati da smo svi podjednako bitni za identitet. makar onoliko koliko je srpsko i hrvatsko. a Ivana moramo ~uvati svi. majku mu. Ameri~ke ambasade i sl. Slobodna Bosna je oklevetala mene kao . svog kolegu iz Dru{tva pisaca. izvrije|ao kao .

itd. teritorije koje su u genocidnim pohodima osvojili s&h fa{isti. jer su navinute da svoje intelektualne domete rasprostiru Dnevnik revolucije 195 . o medijskim slobodama i o slobodama od medija. Krajnji cilj je sazivanje vanrednih izbora i metanje SDP-a na vlast silom. Oni su jedini radikali i nacionalisti u Sarajevu. oni progla{avaju bo{nja~kim radikalizmom. mo`e prona}i u doga|aju od prije tri-~etiri mjeseca. To im je u krvi koja se zbog svog hajvanskog sastava s vremena na vrijeme pretvara u potoke. Govorili su o fa{izmu. doga|aje valja izmisliti da bi se opravdala ova konstrukcija. Postoje brojni dokazi koji svjedo~e da su SDP. nacionalizmu. Obi~ne novinske rasprave. A za{to? Pa zato da bi za{titili 76 odsto bh. NISTE ZNALI DA STE RADIKALI Ogromna bulumenta SDP-ovskih. itd? To bi bio radikalizam. Potpuna zamjena teza! Podr`avanjem Alibabi}a. oni se obra~unavaju se sa istinom o nastavku agresije na BiH. njihovim bg&zg mentorima je stalo da niko ne vidi ovo ubijanje Bosne i njene multietni~ke su{tine. a kako bi samo sa SDP-ovom vla{}u nad Bo{njacima islamski ekstremizam bio pod kontrolom. STRAH ZA PRAH Krug 99 je organizirao jednoobraznu. Sudionici nisu imali s kim ukrstiti mi{ljenje. Kao navodni intelektualci. ja sam spreman da sjednem sam naspram tih 50-tak glava. koje ne znaju funkcionirati u dijalogu. zbog obi~nog studentskog saop}enja za javnost u kome se kritikuje emisija 60 minuta. Lagumd`ijinih mislilaca. niko od ovih inkvizitora i la`ova ne navodi ni jedan jedini primjer tog tobo`e novoprobu|enog radikalizma u Bo{njaka. ako se to inkvizitorsko sijelo uop}e mo`e zvati raspravom. u pretvaranju agresije u gra|anski rat. jer su bili poredani k’o strelja~ki stroj. Posljednjih dana se to moglo vidjeti u desetine tekstova. u realizaciji dogovora iz Kara|or|eva o podjeli BiH na srpsku i hrvatsku provinciju. jer je Sarajevo bo{nja~ki grad. Za{to se onda izmi{lja ne{to ~ega nema? Odgovor se. te da bi skrenuli pa`nju sa ovih nekoliko narednih godina u kojima treba da nestane Bosne. pla}enici velikodr`avnih projekata Srbije i Hrvatske. jednoumu. bolj{evi~ku raspravu. inkviziciji. Krug 99 & company. Demokratski oseknutom SDP-u cilj je da dokazuje kako je povratak SDA na vlast probudio bo{nja~ki radikalizam. Dok posve ne iste~e. digla se da danas u Sarajevu izmisli bujanje bo{nja~kog nacionalizma i radikalizma. Primjer je ovaj slu~aj oko Alibabi}a. Osobno. koji se poku{ava baciti u sjenu izmi{ljanjem afere oko Lovrenovi}a. pa valjda bi trebali imati makar toliko hrabrosti i po{tenja da razumiju kako se nikakva rasprava ne mo`e voditi sa samim sobom. u kojima nema ni traga {ovinizmu. Da li je iko rekao da i jednog Srbina ili Hrvata treba prognati iz Sarajeva. Profesionalizam? Iskoristili su Lovrenovi}a da se obra~unaju sa novinarom koji je objavio dokaze protiv njihovog dragog i nikad pre`aljenog Alibabi}a. Slobodne Bosne i Dana podr`ava se inkvizitorsko i policijsko novinarstvo. SDP-ovi mediji za mjesec dana nisu napisali ni jednu rije~ o ovoj najve}oj obavje{tajnoj aferi u politi~koj povijesti Bosne. u raspravi. oduzeti mu prava. Iako je SDP zbog te harange na Bo{njake izgubio izbore. to je manja bosanska `rtva. u demokratiji. Pri tome. oni i dalje rade na izmi{ljanju islamskog ekstremizma. ga}e su spale. kao goveda pred klanje. ali sa velikosrpskim i velikohrvatskih predznakom! Bo{njaci su opet mirni. Oni posluju po obrascu: {to je vi{e tzv. Jer. islamskog terorizma u Bosni. Zato danas falange SDP-ovih mislilaca vrijedno rade na izmi{ljanju bo{nja~kog radikalizma. Za{to nisu na dijalog pozvali nikoga od onih koje su horski napadali? Zna{ za{to? Pa zato {to bi im protuargumentacija ogolila obmanu i samoombanu. kao glavna prepreka u izjedna~avanju agresora i `rtve. kada je specijalna policija zauzela borbene pozicije oko Sivog doma.satanizaciju Bo{njaka i u~vr{}ivanje rezultata s&h genocidnih osvajanja. Po{to nema nikakvih doga|aja te vrste. Podr`avanjem medijskih atentata na mene i na novine u kojima pi{em. Intelektualizam ove terevenke uni{ten je onog ~asa kada su sudionici odlu~ili da sami sebi pri~aju. recimo.

dok se opu{tate uz zvuke klavira i flaute. Ekonomski. zamotanim muslimankama. a ho}e. ustoli~io podjelu 49:51. razlozima ponovnog glasanja Bo{njaka za SDA. Hrvati su ve} stigli uzeti Federaciju. Volio bih da muniri alibabi}i i ja imamo pribli`ne stavove oko ovih tema. Politi~ki. KIKE LOGIKE Za bezmalo osam godina me|unarodna zajednica je Bosnu mogla vratiti ku}i. pa je sve to uneseno u Va{ingtonski sporazum koji je u martu 1994. pa }u praviti grav~e na tav~e. razlici izme|u SDA i SDS-a i HDZ-a. Al`irskoj grupi. Pogledajte sramotu Sarajeva! Ovaj projekat ima svoju tajnu infrastrukturu. Na `alost. montiranom procesu Pogorelica. nego bosanskim civilima. Slavni na{ vojskovo|o. Alibabi}evoj pla}eni}koj agenturi za potrebe tzv. ustavnim promjenama i primjeni Odluke o konstitutivnosti. i na kraju Senada Tuccu koji je meni pripisao svoje traume i dijagnoze. uzrocima poraza SDP-a. Slijedili su: Cvetkovi} – Ma~ek. finansijske tokove. pozadini uvoza mud`ahedina u BiH. i otud su u Dejtonu priznata genocidna osvajanja. Od tih para dobro `ive razni Konti}i. kad su samo Bo{njaci glasali za multietni~ku opciju. Po{to je vikend. mi{ljenju Kruga 99 da SDP nema alternativu. pa saradnja u vrijeme agresije. {ta kuha{ ve~eras? Prije svega `elim da pozdravim svoju tetku koju sam silovao kad sam bio mali. Njihov je zadatak da pripreme teren za ono {to slijedi. oni su zaposleni. sa~uvanim crkvama na teritoriji gdje je bila ARBiH i poru{enim d`amijama od strane HVO-a i VRS. recimo: Dejtonskom sporazumu. (ne)povratku Bo{njaka. kriminalu ~elnika SDP-a. ili Armije RBiH i HVO-a i VRS. stvarnosti. u nedogled nizati teme na kojima se raspoznaje (anti)patriotski karakter svakog od nas. pa svog doktora koji me lije~i od {izofrenije. BiH se u nekim svjetskim enciklopedijama pi{e kao srpsko-hrvatska republika. bi}e to reprizna slika i prilika njihovog tobo`njeg intelektualizma. okretanju prasadi u muslimanskim selima ili terevenci u vrijeme komemoracije na Kapiji. Prethodno je potrebno uni{titi Bo{njake. Od 1994. No. Bosanska `rtva je prognana iz ud`benika. demokratskih promjena 2000. razlici izme|u bo{nja~kog nacionalizma i ~etni{tva i usta{tva… [kkkrrriiiippp! Ovo su bile ko~nice. tzv. pla}enike. u odnosu na rijetke srpske i hrvatske `rtve povratka. Postoje teme na kojima se o~ituje patriotsko po{tenje. odmorit }emo se malo od ovih te{kih tema i predstaviti {ta }e komesar Patriotske lige pirjati za ve~eru. dakle. a sva druga uni{tenja proizilaze iz toga. u politi~kom i dru{tvenom smislu. zajedno. Zapi{imo imena autora koji nas interesiraju i upitajmo za njihov stav o. Svijet gura definitivnu podjelu BiH. TEST ZA SJEST Postoji jednostavna metoda da utvrdimo ko jeste a ko nije pla}enik s&h hegemonije. pa sve trafikantice kojima sam obijao trafike. tzv. SDP-ovom ukidanju selama u Maglaju. Za tri sedmice na Kosovu su silom vra}ene sve izbjeglice. a ja sam besposlen. razlici izme|u agresije na RBiH i gra|anskog rata u BiH. Izbornom zakonu. U Bosni je vi{e spomenika poginulim ~etnicima. medijskom tretmanu bo{nja~kih `rtava Aneksa sedam. pa dogovori Karad`i} – Boban u Gracu. politi~ki i ekonomski. INTERMEZZO: Male tajne velikih majstora kuhinje Blong-glong-fijumiju… Dragi gledaoci. Pe}anini i Lovrenovi}i. za platu. Samo u okupaciju i instrumentalizaciju medijskog prostora Svijet je ulo`io 180 miliona maraka. uz koje je najbolje piti hladno Patriotsko pivo. ve~eras }u malo da miniram svoj `eludac. Ako pobjegnu od ove ideje. Herceg-Bosne.Tu|man. vode se strate{ki programirane kampanje optu`ivanja Bo{njaka za tzv. progla{avanju tzv. Mogle bi se. razlici izme|u Izetbegovi}a i Karad`i}a. Tu`bi BiH protiv SRJ. Milo{evi} . Svijet priznaje pravo ja~eg. pa imam kad voliti Bosnu. medija. Srbija i Hrvatska su jo{ od Kraljevine zainteresirane da se BiH podjeli na dva dijela. Bili bismo ja~i. koji }e{ nas izvesti na Drinu i na More.tek po partijskim }elijama. na{im cijenjem 196 Dnevnik revolucije . islamski terorizam.

nego Fatmiru Alispahi}u. Mnogo sam puta od njih javno tra`io da povedu kampanju za ukidanje mononacionalnih stranaka. smanjite vatru i nek se dinstaju. moglo se re}i i da strana~ke liste moraju biti multinacionalne. Oni nemaju snage da otvoreno progovore o temi izdaje SDP-a i Kruga 99. vladavina ove stranke je bila duboko humanisti~ka u te{kim vremenima ratnih isku{enja. To je bila historijska {ansa za BiH! Jednostavno. eto. Bo{nja~ki nacionalni interesi kompatibilni su multinacionalnoj politi~koj opciji. godine. te{ka je uvreda. I dalje `elim da SDA nestane sa politi~ke scene. poklopite {erpu. patriotsku stranku socijaldemokratske provenijencije. Vjerovao sam da je SDP najbolje rje{enje za BiH. Za{to su se oglu{ili na ove ideje. Govoriti o meni kao o nacionalisti stvar je potpunog poraza onih koji me ~aste takvim gadostima. SDP-Alijansa je bila na vlasti kad se sprovodila Odluka o konstitutivnosti i kada se usvajao Izborni zakon. a po ukusu sitno bijelog luka i per{unovog lista. najve}i moralni pad li~nosti. Stotine tekstova sam napisao o bratstvu bosanskog bi}a i ideje socijalne demokracije. Povratak SDA na vlast obradovao me je tek u toliko {to je svrgnuta policijska diktatura SDP-a. prelazimo na glavno jelo.. Tada bi multinacionalnu vlast dobili u temelju. opet }u ponoviti: Bo{njaci su po~inili harakiri nad svojim nacionalnim interesima kad su odlu~ili da prvi u BiH formiraju mononacionalnu stranku. po{tenu. Danas. TOP PISTA NACIONALISTA Za mene je biti nacionalista. The end. jer u svojim redovima ima pokoju srpsku ili hrvatsku ikebanu. i grje{na neta~nost. genocidnim huntama SDS-a i HDZ-a! Iako je SDA bila krcata bolj{evizmom. Moj kriti~ki stav prema SDPu i Krugu 99 nastao je zbog izdaje antinacionalisti~ke ideje koju su po~inili ovi pla}enici s&h hegemonije. {to re~e Ivan Lovrenovi}. dodajte nekoliko ka{ika kajmaka i sok od jednog limuna. nakon ove plovne psovke koja ina~e nije svojstvena na{em Dnevnik revolucije 197 . u {ovinisti~kom smislu. juna~ki }u ustvrditi – u Bosni ne postoji novinar koji je vi{e od mene napisao kriti~kih tekstova protiv SDA.. Prepr`ite nekoliko pile}ih batkova. Stoga }u poku{ati odgovoriti samo na glavne optu`be. od silnih obaveza. Niti je i jedan novinar do`ivio odmazde od SDA kakve sam usred rata ja do`ivio. Tek u posljednih godinu dana SDA stidljivo ispravlja gre{ku iz 1990. ubijala i protjerivala civile. Uprkos tome {to SDA smatram ge{kom u bo{nja~koj politi~koj povijesti – NE DOPU[TAM izjedna~avanje ove stranke sa vojnim. kao {to je re~eno da na strana~kim listama mora biti tre}ina `ena. u skladu sa popisom iz 1991. Eh. i u tom intelektualnom jadu pronalaze najjeftinije rje{enje: optu`iti zadrtog antinacionalistu da je nacionalista. jebo vam nacionalista mater! INTERMEZZO: Vulgaria cantabille Je-boe-boe-je-oboe-jebo-e Odmorite se uz zvuke oboe. ravnala groblja. Fiju-miju-blong-glong… PREGLED PROGRAMA Nakon {to smo saslu{ali najavu dnevnika. Pod vla{}u SDA bolje je bilo Ivanu Lovrenovi}u. bore}i se protiv pojava bo{nja~kog nacionalizma. ali i autorima koji zavre|uju da im se odgovori. kad sam k’o fol bo{nja~ka patriotska ikona. jednoumljem. Hiljade tekstova sam napisao u slavu antinacionalizma i antifa{izma. To je samo dno duhovne egzistencije! Kazati takvu pogrdu na moj ra~un. znaju samo njihovi ra~uni. U posljednjih desetak dana o meni je izi{lo toliko tekstova da. ES DE AA NE VOLIM TE JA Bez ikakvog okoli{anja. ru{ila bogomolje. raznim glupostima i sl. dok se nije dogodila Lagumd`ijina izdaja i Bosne i socijaldemokracije. nisam sve uspio ni pro~itati.doma}icama }u preporu~iti jedan recept iz vremena dok nisam bio vegeterijanac. ali pod uvjetom da dobijemo jednu sna`nu. Na kraju. Vjerujem da socijalizam mora biti ugra|en u ustavno bi}e BiH. SDA nije organizirala konclogore.

kao {to zna da su kupljeni one koje {titi. Isnam Talji} knji`evni gorostas za Ivanove dvije-tri knji`ice. Za njega je normalno da Hrvati ekonomski poklope ovu polovicu BiH. Uistinu. ima govor koji ne pripada svakodnevnom `amoru. objavio sam sljede}u re~enicu: Gojko Beri} je bosanski vilenjak ~ije su iskre hereza u odnosu na vatrogasce bosanskog duha u bo{nja~kom prostoru. nekakvoga Alispahi}a… Za mene Ivan Lovrenovi} nikada nije bio – nekakav. Toliko puno da mu sve mogu oprostiti. Ne bih u tu veli~inu nikad ni posumnjao da nisam uo~io kako Ivan Lovrenovi} u svojim tekstovima nigdje ne tretira teme kojima sam ja opsjednut. ali ni izbliza ovako groteskno. Ta formulacija – nekakav Alispahi} . mogu konstatirati da u Sarajevu ima barem 30 pisaca ~iji je opus bitniji od njegovog. Umjesto toga. Onda je u posljednjem broju Dana napisao da se – ne bi upu{tao u razja{njavanje s idejama aktualnoga glavnog bubnjara te novobo{nja~ke ritam-sekcije. Pisao sam da je on intelektualni gorostas koji valjda ne bi preferirao veliku Hrvatsku nad svojom domovinom. vo|i Patriotske lige. i koju u ud`benicima historije izu~avamo kao prvu `rtvu mrskog agresora. tihu okupaciju Federacije. ali sam vjerovao. Nekoliko puta smo dugo razgovarali. pukovniku. ve} i cijeli smrdoljubivi svijet. jer se uskoro ispostavi da je mogao biti kupljen po mnogo ni`oj cijeni. Pa i to {to je meni uputio gadan podnaslov svoje kolumne u Danima. U Feralu je nekad pisao da sam lucidan. Neka je na{ komandat ubio tu ciganku! Sram je bilo! Ona. koji glasi: Svaki kupljeni novinar je zapravo prepla}en. uspomena. nakaradno. ba{ na ro|endan komandanta Patriotske lige. Ljudi u Oslobo|enju su mi 198 Dnevnik revolucije . mogu se smijati predimenzioniranju njegove navodne knji`evne veli~ine. ^ak je i Bo{nja~ki dijalog nazvao nacionalizmom. taj ~ovjek ima ne~eg vilenja~kog. Jo{ kao mali bio je {picast i odlu~an. Gojko je bio moj urednik u Oslobo|enju dok sam tamo bezmalo tri godine ispisivao kolumnu Diwanhana. iako je dijalog suprotstavljen svakoj jednodimenzionalnosti. kao da mu je mentor Munir Alibabi}. Mislio sam da je ja~i. ufatila da ostavi na{eg komandanta! Spisak ostalih `rtava morete pro~itat na stranicama Slobodne Bosne. koja ga je ostavila. mogu misliti da je maltene anonimni. Vremenom sam uo~io da Lovrenovi} nigdje ne pominje latinlu~ku. Diwanhana je i{la svakog utorka. Puno mi je srce kad se sjetim tada{njeg Oslobo|enja i Gojka Beri}a. (kvrglj. opajdara. Znamo se li~no. Ja znam da Gojko zna da ja ne mogu biti kupljen. Kao da je izi{ao iz bajki koje sam ~itao kao dijete. {to ti ga do|e ne{to kao pametan. draga. Ima magi~ne obrve. Primjetio sam da Lovrenovi} fula u klju~nim momentima na kojima se o~ituje bosanski patriotizam. Lovrenovi} je pisao o islamskom ekstremizmu kod Bo{njaka. Imam osje}aj da me je do`ivljavao kao novinarskog sina. On je zna~ajan. mrglj – veze su se popravile) A sada }emo ~uti nekoliko pjesmica i recitacija o na{im velikanima. |e je na{ komandat sad doguro do jadmirala. Prethodno sam ga do`ivljavao kao svog. kao {to sam i ja njega do`ivljavao kao novinarskog oca. {to je uticalo da herojski no`em izbode jednu ciganku u [vrakinom Selu. ali ja ne mogu re}i da je Ivan Lovrenovi} – nekakav Lovrenovi}. Za{to to tvrdi – ne}u da znam! Gojko i Oslobo|enje su moja privatna. NEKAKAV LOVRENOVI] U zadnje godinu-dvije intrigira me veli~ina Ivana Lovrenovi}a. ~ovjeku koji je svojim djelima zadu`io (kvrlj. OKUPACIJA OSLOBO\ENJA Moja posljednja godina u Oslobo|enju je bila sva pod ste~ajem. kako nam se to nastoji predstaviti. OTKUD BERI]U NA CRNOM TEFERI^U Devetog novembra 1999. a izvrsni.slika je i prilika intelektualne bijede Ivana Lovrenovi}a. To sam i rekao. Sumnjao sam. Onda se desio ovaj pi~vajz.proslavljenom komandatu. mrgvlj – smetnje na vezama) ne samo na{u domovinu Republiku [vrakino Selo. Ja mogu sumnjati u njegovo politi~ko bosanstvo. ima kosu ~ije sjedilo navire na plavetnilo. admiralu. Bio je svjedokom mojih te{kih polemika sa nacionalistima.

rijeke stanu. |abe. Taj prekid saradnje. njegova bi konstrukcija pala u vodu. ZVIZNO SI ME @ARKO PREFESORE MARKO Opsjednut sam poezijom Marka Ve{ovi}a. Onda sam napisao sljede}u re~enicu: Paradoksalno. kremira}e nas {izijama o Djeda Mrazu i Osmom martu. Za mene je on jedan od najve}ih evropskih pjesnika. Prepostavljam da se i Oslobo|enje nalazilo pod sli~nim pritiscima. 9. Gdje su. Re~enica – re~enica. Oslobo|enje je oti{lo svojom stramputicom. sporna je. Potom sam. {ovinisti). ti vidi{ da mu je misao tvrda k’o opanak. Drugi lik koji me fascinira jeste taj Boro Konti}. ne{to. U avgustu 1999. [agolju. Pisao je [agolj i o ovom slu~aju. Argumenata nema. konkretno. nego hi~me baklava-mudraca. Evo primjera. [AGOLJEV OPANAK & BRADA FILOZOF Postoji nekoliko likova o kojima bih volio napisati politi~ke eseje. Svetozar ]orovi} ili Marko Ve{ovi} dio bo{nja~ke (bosanske) svjetovne tradicije. poku{ao pripisati meni. i da }e se pred tim spomenikom stidjeti oni koju su napadali Marka Ve{ovi}a. sam u Oslobo|enju napisao da }e nekad u Sarajevu biti spomenik Marku Ve{ovi}u. koja je trajala od 1988. pisca (fanatici. jer. bio je toliko palana~ki. I 2001. Danas je to gusarski list. Dnevnik revolucije 199 . Bez znanja autora teksta. Nije vi{e fol esejizirati o velikanima. ali i Abdulaha Sidrana. tom omra`enom fa{isti~kom magazinu. kompatibilnih bosanskom duhu. kukavi~ki je skriva. jer ako bi to tretirao. napisao sljede}e: Razumije li VKBI da su Aleksa [anti}. ta kosmi~ka ta~nost u kojoj funkcionira njegov sku~eni. jer se uo~ilo da novine nestaje. Bezbeli sam mislio na Lati}a. Upotpunjen sam njegovim bosanskim patriotizmom. bolj{evi~ki antimisaoni svijet. ptice zanijeme. u nekakavom povodu. onda su se zabezeknuli. @ao mi je Oslobo|enja. Asaf me je nazvao da mi se izvine. To {to taj Brada Filozof nema nikakve knjige. Asafa Be}irovi}a. nacionalistima i {ovinistima. Nepodobno sam pisao. ali to intelektualno sme}e ima gotovo savr{enu unutarnju strukturu.rekli da se tada {tampa ve}i tira`. Kad su vidjeli da intelektualnu prostituciju potpisnika argumentiram ~injenicom da niko od potpisnika nije reagirao kada je Lovrenovi} blatio 21 bh. brate. da je Ivan Lovrenovi} 21 ~lana Dru{tva pisaca nazvao vjerskim zanesenjacima. moji nacionalisti~ki stavovi?!! Dakako. Mnogo su inspirativnije pojave poput Mirka [agolja. godine? Dok to ne prihvate. ali to [agolj ne bi mogao razumjeti. Do pretjerivanja sam te svoje opsesije gurao u razne svoje tekstove. Nije sporna njegova neinteligentnost. Kad se on pojavi.drugi smiju i u nas upiru prstom. U njemu se sa`imaju sve osobine koje podrazumijevamo pod sintagmom Brada Filozof. nikakvog djela. urednici Oslobo|enja su izbacili klju~ni argument moje izjave. Ispalo je da sam tezu o intelektualnoj prostituciji rekao ‘nako. U tom periodu su me|unarodni mentori razbrkali moju kolumnu u banjalu~kim Nezavisnim novinama. nacionalisti. da se toga ne volim sje}ati. Ja bih to mogao elaborirati. Zoran i Zlatko Vujovi}. [agolj je sve ono {to on jeste. ~ije ime ima estradni prizvuk kao i ime Bore Spu`i}a Kvake. kao Boro i Ramiz. Uzeli su od mene izjavu u povudu peticije za Lovrenovi}a. koja je graditeljski oblikovana i poslije 1878. i Brada Filozof je egzemplar intelektualnog ki~eraja sarajevske ~ar{ije. ti vidi{ da on pomalo i la`e. jer smo se dogovorili da }u dati izjavu pod uvjetom da se ne kasapi. ne uti~e na njegov status medijskog gurua. stigao je – Brada Filozof. koji bi kako stvari stoje trebao progoniti Marka. ali vi{e je Marko Ve{ovi} u~inio na profilaciji bo{nja~kih nacionalnih interesa. a ja svojim putem. mrtvaci se probude. kao velikom bosanskom patrioti. Onda sam u Ljiljanu. Ti vidi{ da on ne razumije. Kao Senad prvi i Senad drugi. [agolj bje`i od ~injenice. Nadam se da ga ne}e maltretirati zbog mene. Toliko o njemu. {to Be}ir Kuduz ka`e . fasciniraju}a je. i to tako {to je uzeo samo one elemente koji mu odgovaraju da skroji pri~u u kojoj }e mene proglasiti – opasnom politi~kom pojavom i nacionalistom. A posebno Asafa u njemu. pa da nam se. opet u Oslobo|enju. O~ekivali su da }u biti potopljen.

Pre|imo na stvar. zahvaljuju}i njihovom siled`ijstvu i prostakluku. ali. sarajevske intelektualne kreme. na kraju. 28. nego da vrije|am sebe i da trpim razo~arenja. REQUIEM ZA INTELEKTUALNE PROSTITUTKE Oni koji su imali strpljenja da pro~itaju ovaj partizanski leksikon za nagradu }e. da ne budemo zamorni. Ina~e. Dakako. U mene je sve normalno. III 2002. Onda sam se oglasio i u povodu Ve{ovi}evog odbijanja da primi [estoaprilsku nagradu: Prvi ~ovjek bh. otvoriti bocu viskija i nazdraviti u ~ast na{e prve. Poput onog refrena: Politi~ki polo`aj Bo{njaka nikad nije bio bolji. Jest da je vi{ak u Preporodu. ova armija indolentnih bo{nja~kih intelektualaca treba se crvenjeti pred bosanskim i antifa{isti~kim djelom Marka Ve{ovi}a. {izofreni~arom i seksualnim manijakom. ^itava je to zajebancija. Sve. U svojoj sam nakani uspio. niti je branio mene od SB. normalno. Idem. E sad. i u WC. normalno. koja ni iz bliza nije ono kako je Lovrenovi} nagradio 21 pisca. Promje{aj buraniju da ne zagori. Nisam ni znao da ima nekakva gu`va oko mene. u subotu. idi se zajebavaj. U povodu ovog cirkusa oko Lovrenovi}a. Na{i prvi ljudi. Marko Ve{ovi} je napisao da sam ja: dripac. ali narodu jeste. da sam blesav i da sam siled`ija. Od svega ovoga meni su najinteresantnije fotografije [a}ira Filandre. Opet pi{i. On je stvarno sebi ufurao da je maneken. Onda je Lovrenovi} u Slobodnoj Bosni napisao da u ovoj novini postoji nekakav {to je . ba{ sad je bio pravi trenutak. velike pobjede. V 2003. Bolje je da pro~itam koje ~udo iz Poljske konjice. Jebe me ko stigne. nego 21 bosanski pisac. brate. Nijaz pjesnik. koji se sakriva pod kostimima demokratije i multikulture. Pa ja bih se ra|e slikao gologuz neko ‘nako! Ko biva. ja nisam ba{ sad morao o Lovrenovi}u napisati to {to mislim. Moj osobni cilj je bio da otkrijem intelektualnu i moralnu bijedu tzv. Opet pi{i.fabricirana intelektualna i patriotska ikona. Niti je iko prethodno branio 21 ~lana Dru{tva pisaca i Abduala Sidrana od Lovrenovi}evih pogrda. Ovo je jo{ jedan dokaz da nikad svi nisu jaki koliko mo`e biti jak pojedinac. 82. i gleda. Me ne znam se ja slikat k’o [a}ir Filandra! Po~eo bih se smijat sam sebi. Idi familiji na kafu. Svi su se digli da brane Lovrenovi}a od jedne moje re~enice. Pi{i tekstove. da se ne uvrijedi. ali nije za cirkusa. koja je posvjedo~ila da joj je bitniji jedan Lovrenovi}.25. Spavam. U istim broju u kome me je Slobodna Bosna nazala kriminalcem. BORILA^KI GARD STIGAO JE BARD Hodam ja cestom. Marko Ve{ovi} je za mene toliko veliki da mu ja ne `elim odgovarati. Onda je [a}ir Filandra u intervjuu Danima rekao da postoji – sra~unato la`no predstavljanje pojedinaca kao intelektualnih bardova koje je osu|eno na propast. U to }u ime. normalno. fa{isti~ke medije gloroficirao Slobodnu Bosnu. Idi kupi `eni ulo{ke. zalijepio se on na nekakvu re{etku. Nijaz i{~a{io gumu na kolima. to su na{e li~ne sramote! Ima tih marksisti~kih tekstova u moj arhivi jo{. ne zna ni{ta oko vulkanizera. i koja je time priznala da su u njenom konceptu multikulture Bo{njaci znakovi drugog reda. bez obzira na gluposti koje u zadnje vrijeme izvaljuje. normalno. poput velikog bh. Sve. da imam pomra~enje uma. ve~eras. patriote Marka Ve{ovi}a. 200 Dnevnik revolucije . Sve se poklopilo. dobiti {ifru za de{ifrovanje gu`ve oko Lovrenovi}a. zove ovaj. oko tih bardova. to. Idi materi klofaj tepih. Armije ne zaslu`uje da se na|e na ulici. Napisao je i da ja treba uzmem ~asove logike kod Muhameda Filipovi}a. moraju imati krov nad glavom. Mo`da njemu nikad nije bilo bolje. Lovrenovi} je napadaju}i tzv. kao pravi mud`ahedin. napisao: Dokle god slu{amo ti{inu. kao i Josip Broz Tito {to je i{ao. Ali. ali mu je akademik sutradan odgovorio: Izuzetno cijenim Fatmira Alispahi}a. Nemam kad. Uspavljuj dijete. bosanskohercegova~ke. da sam bezo~an. U toj frtutmi nabasam na nekoliko istih formulacija razli~ith autora. i |abe ti je njemu govorit da pravi cirkus od sebe. Prvo je Senad Avdi} u odgovoru Sidranu napisao da u u ovoj novini postoji nekakav intelektualni bard. jer se tada na ulici nalazimo mi sami. Ha{ovim ba{~u. Br. ili kako je SB nagradila mene. Zove onaj. normalno.

koji je zapo~ela Srbija. pak. A bez antifa{izma. Otud je antifa{izam ve} godinama prognan iz novonastalih politi~kih stvarnosti na prostoru biv{e Jugoslavije. i u neprijateljstvu. Ne postoji ni jedan racionalan razlog zbog kojeg bi ju`noslavenski narodi trebali `ivjeti odvojeno. Logi~no je {to su Jugoslaviju razumjeli kao glavnog neprijatelja. velike Srbije. Otud je reafirmacija antifa{izma. a postoji na hiljade. No. kao dr`avotvorne ideologije u svim novonastalim dr`avama. fa{isti~ki gubitnici iz drugog svjetskog rata. Mo`da }e nekad na ovim prostorima vladati mir i blagostanje. Prisjetimo se da je upravo Alija Izetbegovi}. pa i kod Bo{njaka. kao i za stabiliziranje balkanskih prilika. kao dr`avotvorne ideje BiH. Postoje logi~ke determinante koje odre|uju opredjeljenost pro et contra Jugoslavije. ~etni~ke i usta{ke ideologije. lider SDA. nema trajnog mira na ju`noslavenskim prostorima Jugoslavija je najvi{i civilizacijski domet u politi~koj povijesti ju`noslavenskih naroda. kao prelazni model kao ustanovljenju jedne stabilne.Bauk antifa{izma kru`i Balkanom Na{i snovi svi su isti Dok su oko nas fa{isti Bez antifa{izma. Kriminalno rje{enje iz Dejtona obezbje|eno je ubijanjem i iznurivanjem Bo{njaka. za razliku od drugog svjetskog rata. nudio asimetri~nu federaciju. koje danas. nema trajnog mira na ovim prostorima. posrbljena JNA je napustila Sloveniju. Linija razdvajanja je granica izme|u fa{izma i antifa{izma. klju~no pitanje za opstanak Bosne. ali bi nam mogli obezbijediti vi{e od ovoga {to danas imamo. Njihovo nacifa{isti~ko bi}e je prirodno suprotstavljeno ju`noslavenskoj ideji. Sa padom komunizma nisu morale pasti ju`noslavenske vrijednosti. koji svjedo~e da bi ju`noslavensko zajedni{tvo trebalo biti prirodni nacionalni cilj svih na{ih naroda. Me|utim. koji su se poku{ali za{tititi me|unarodnim granicama BiH. koji su 45 godina bili na ~ekanju. imaju podr{ku Amerike i Evrope. zauzev{i granice tzv. od kulturolo{kih do ekonomskih. u plemenitoj ideji ru{enja komunizma su prepoznali {ansu za povratak. ali }e nad ju`noslavenskim narodima zauvijek lebdjeti sramota razjedinjenosti i bratoubila~kog rata. Dnevnik revolucije 201 . koji ne moraju opet rezultirati Jugoslavijom. Svesrpsko razaranje Jugoslavije. koji su prisiljeni da potpi{u podjelu Bosne. to bi otvorilo i integrativne procese na ovim prostorima. izazvalo je reakciju kod svih. ali i {ire. poglavito ~etnici i usta{e. transformirane Jugoslavije. Ukoliko bi se. kao dr`avotvorne ideologije u svim novonastalim dr`avama. antifa{izam vratio u ustavna bi}a ju`noslavenskih dr`ava. Bo{njaci su jedini narod koji nakon pada komunizma nije bio suprotstavljen ju`noslavenskoj ideji. Njena jedina mana je bio komunisti~ki sistem. kao garanciji jednakopravnosti i bratstva. Titova Jugoslavija je utemeljena na antifa{isti~koj ideji. Tu genocidnu podjelu danas upravo {tite fa{isti~ke.

{to je ~ak i neoslobo|eno Oslobo|enje. i to kratkoro~no. Vili Brant u Jasenovcu Iz ove skice valja izdvojiti i promisliti nekoliko znakovitih momenata. @rtve ratova u pro{losti oduvijek su imale zna~enje politi~kih moneta u sada{njosti. a u Jasenovcu tek sve}enik. dok se u Blajburgu slavio antikomunizam i usta{tvo. od usta{kih veterana u crnim uniformama. koje je hroni~no kriti~ki raspolo`eno prema SDA. U Jablanici je obilje`ena 60. U Jablanici se nije pojavio niko od srpskih i hrvatskih bosanskohercegova~kih funkcionera. pa do slika Ante Paveli}a. koja je na`alost imala hrvatsko ime. i u ime njema~kog naroda zamolio za oprost. koja je i danas vi{e naklonjena Blajburgu. kao {to danas nema Branta. ovaj }e 202 Dnevnik revolucije . uspio da stigne i na skup u Jasenovcu i da i tim prisustvom posvjedo~i antifa{isti~ko opredjeljenje bo{nja~kog naroda i onog civilizacijskog komada Bosne i Hercegovine. u Blajburg su svoja izaslanstva poslali Sabor i Vlada. jer se poku{avao prona}i materinski slijed izme|u Paveli}eve NDH i me|unarodnog priznanja Hrvatske. s ovu i s onu stranu Drine. U Jablanici se slavio antifa{izam. S ozirom da je u Blajburgu bilo i vi{e hodo~asnika. Mesi} je kona~no razgrani~io fa{isti~ki i genocidni identitet NDH od imperativa da Hrvatska postane dio evropskog civilizacijskog kruga. Kod Srba. i otud i ove pomene `rtvama iz Drugog svjetskog rata treba razumijevati kao promocije politi~kog identiteta suprotstavljenih opcija. Primje}eno da `rtve iz Jasenovca ne nose nikakvu krivicu. Mediji su tako|e ve}u pa`nju dali Blajburgu.“Bravo Tihi}u!” U dva dana u BiH i u Hrvatskoj potrefila su se tri zna~ajna komemorativna skupa u znak sje}anja na historijske doga|aje iz Drugog svjetskog rata. Time je Paveli}evu NDH-aziju izop}io iz hrvatskih nacionalnih i dr`avotvornih vrijednosti. ali se pojavio predsjednik SDA i ~lan dr`avnog Predsjedni{tva Sulejman Tihi}. Mesi} je. Koliko je hrabar i odva`an Mesi}ev isup svjedo~i ponajbolje medijska i politi~ka atmosfera u Hrvatskoj. u Jasenovcu decidno rekao: Hrvatska nije sljednik NDH. Naime. u Blajburgu je bio biskup. godi{njica bitke za ranjenike. u Jasenovcu tako|e. Mesi} je sigurno svjestan da ga jasenova~ka katarza mo`e ko{tati politi~kih poena. te hrvatski Predsjednik. dok je hrvatski predsjednik Stipe Mesi} bio u Jasenovcu. nekada kad vi{e ne bude Mesi}a. U vrijeme Franje Tu|mana ova su dva pojma ~inila bratstvo i jedinstvo. Najavljivalo se da bi Jasenovac mogao postati mjesto gdje bi se odavala po{ta i usta{ama koje su mla|ahne komunisti~ki vlasti pobile u Blajburgu. nego Jasenovcu. pa njih ovdje i ne tretiramo. nije se promijenilo ni{ta. nose krivicu za `rtve Jasenovca. Uo~ljiva je politi~ka hrabrost hrvatskog Predsjednika da u~ini revolucionarni iskorak hrvatske dr`avne politike ka raskidu sa naslje|em usta{tva i fa{izma. Franjo Tu|man je svojevremeno zagovarao ideju svehrvatskog pomirenja i spajanja komemoracija u slavu komunisti~kih `rtava u Blajburgu i usta{kih `rtava u Jasenovcu. Tako su hrvatski funcioneri iz BiH prisustvovali komemoraciji u Blajburgu. a {to je neizvodljivo sa usta{kim fa{izmom u dr`avotvornoj ideologiji. kao simbolu hrvatskog fa{izma. kao simbolu usta{kog stradanja od Titovih partizana. dok `rtve Blajbruga. a u Hrvatskoj su istog dana organizirane komemoracije u Jasenovcu i na Blajbur{kom polju. Sulejman Tihi} je odmah nakon skupa u Jablanici. popratilo sa naslovom: Bravo Tihi}u!. ali i da u futuristi~kom svjetlu te njegove rije~i imaju povijesnu te`inu. po{to nisu vijest. ~iji istup valja smatrati ponajvi{e li~nom odva`no{}u. u ve}ini. gdje je i ove godine bilo mno{tvo fa{isti~kih simbola. sti~e se utisak da je hrvatski Predsjednik otpadnik od kriti~ne mase hrvatske javnosti koja do daljnjeg Blajburg smatra bitnijim od svoga suo~enja sa Jasenovcem. oni i dalje gaje kame i jame. poput njema~kog kancelara Vilija Branta koji je kleknuo pred spomenikom `rtvama var{avskog geta. Nedvojbeno.

unakazili historijsku {ansu da se BiH vrati u svoje prirodno stanje. Proslava 60. SDP. prodali. od Kruga 99 do multikultivatorskih medija. a produ`enoj u vrijeme dejtonske legalizacije rezultata genocida – suprotstavljena je ideja ZAVNOBiH-a i antifa{izma. koju je u hegemonisti~kom poglavlju preuzeo Franjo Tu|man. Da bi nekad ova nezvani~na hrvatska provincija postala zvani~ni dio hrvatske dr`ave. Oni su tamo bili zbog te vizije. u ovakvim tekstovima koje smatraju fa{izmom. koja je ~inila sve da udovolji srpskim i hrvatskim hegemonistima. i pokoji `ivi partizan iz srpskog i hrvatskog naroda. otvorili su hrvatskoj hegemoniji aspiracije da bi Federacija BiH mogla biti ta polovica BiH koju su Tu|man i Milo{evi} zagovarali u Kara|or|evu. zbratimljenoj u vrijeme oru`ane agresije na BiH. U Blajburgu se `rtve ~eli~ne {ake komunizma tek upotrebljavaju za krijepljenje paveli}evske vizije hrvatske dr`ave. antifa{isti~kim vrijednostima ~ija }e vitalnost ovisiti od stalnog prisustva unutarnje kritike. onda makar mo`e do Igmana. potrebno je raseljavanje i svekoliko uni{tavanje bo{nja~kog naroda. upravo ovdje. ni u Jasenovcu. i u ovim krajevima sa bo{nja~kom ve}inom. mononacionalnog kapitala. tj. ali i njihova veza sa bh. Ta ideja se zasniva Hrvatskoj do Zemuna. [teta. potrebna je svehrvatska suradnja sa ideolozima velike Srbije. u me|uvremenu Blajurg. iz Va{ingtonskog sporazuma – 49:51. cijela Federacija je danas – hrvatska provincija. a prije svega podjela iz marta 1994. plja~ke i progone – bilo kada i u bilo kojem kontekstu. Kara|or|evo u Blajburgu Kao {to rekosmo. dakle. koja u sebi sa`ima sve civilizacijske vrijednosti na kojima je jedino mogu}a samoodr`iva BiH. Krug 99 je tvrdio da – SDP nema alternativu. ~etnici & usta{e Velikosrpskoj i velikohrvatskoj aspiraciji. ekonomski gledalno – Hrvati su svoji na svome. potreban je. u Jasenovcu. Herceg-Bosne. Pamtit }e se Mesi}eve rije~i: Danas i ovdje. Bilo je tu i nekoliko Srba i Hrvata iz SDP-a. idejom je prokazana u vrijeme dvogodi{nje vladavine Zlatka Lagumd`ije i SDP-Alijanse.. kao ki~me Bosne. Sude}i po ekonomskoj slici. Logi~no! Tamo se slavila NDHazijska ideja velike Hrvatske. funkcioneri iz reda hrvatskog naroda nisu bili ni u Jablanici. eto. U kukavi~koj nemo}i oni gre{ke pronalaze. Dejtonsko ure|enje BiH. danas nema snage da se suo~i sa ~injenicama koje svjedo~e da su njihovi miljenici iz SDP-a izdali. gdje je prvotno zacrtana granica tzv. No. dijametralno je suprotstavljena ovoj evropskoj Hrvatskoj. godi{njice bitke za ranjenike u Jablanici bila je mjesto podsje}anja na srodnost bosanskohercegova~ke dr`avotvorne ideje sa idejom antifa{izma. Te kritike nema ni danas. koja su{tinski odudara od vizije predjednika Mesi}a. kao ba{tinik te NDH-zijske velikodr`avne ideje. Dnevnik revolucije 203 . demokratske alternative. odre|enoj kriminalnom privatizacijom. A za{to? Pa zato {to su bili pla}eni od ~etni~kog Beograda i usta{kog Zagreba! Kad to razumiju. kao predsjednik Republike Hrvatske `elim izraziti svoje duboko `aljenje zbog nevinih `rtava koje su pale od ruke onih koji su zloupotrijebili ideju hrvatske dr`ave kao pokri}e za ubojstva. Herceg-Bosni. mo`da }e smo}i snage da grade novu. ^itava ta bulumenta tzv. koji Hrvatsku vidi kao demokratsku i slobodnu zemlju. Te kritike nije bilo u vrijeme dvogodi{nje vladavine SDP-Alijanse. bh. voljnu da sudjeluje u evropskim integracijama. kao i po tokovima hrvatskog. ve} su bili u Blajburgu. I u tzv. a ako ve} ne mo`e do Zemuna. Otud su u Jablanicu do{li samo Bo{njaci. istinsku demokratsku alternativu. Ideja Ante Paveli}a.se doga|aj u hrvatskoj stvarnosti do`ivljavati kao povijesni. baziranu na bh.

a pogotovo u Bosni i Hercegovini. lider SDA. ovakvi bi stavovi bosansku dana{njicu u~inili boljom.Mladomuslimanska lutanja Komemoracija u Jablanici bi}e upam}ena po prisustvu i izjavama lidera najja~e bo{nja~ke stranke. vjeruju}i da su ti soldati Adolfa Hitlera oli~enje antikomunizma. Br. tim prije {to je jasno da je antifa{isti~ka borba bh. S malo dobre volje mogla se razgrani~it ova veza. jer su branjene iste one vrijednosti koje su bh. 28. naroda upotrebljena za potrebe komunisti~ke vitalnosti Titovog re`ima. umjesto {to je svoj stav prema bh. Agresija na RBiH i genocid nad Bo{njacima ortodoksni su fa{izam. Nije joj se bogzna ni suprotstavljala. 204 Dnevnik revolucije . da je u toj strasti previdjela i sve ono {to bi bilo korisno za Bosnu i Bo{njake. To je dosad najve}i ideolo{ki zaokret u bo{nja~koj politici! U posljednjih deset godina SDA je bje`ala od bh. antifa{isti~ke ideje. bo{nja~ka politika nikada u povijesti nije bila fa{isti~ka. antifa{isti~koj tradiciji mijenjala od sabaha do ak{ama. Prije bi se reklo da je mladomuslimanska osnovica SDA bila do te mjere zasljepljena antikomunizmom. partizani branili u Drugom svjetskom ratu. ali je nije ni do`ivljavala kao bo{nja~ku. U Hrvatskoj. antifa{izam mora biti dr`avotvorna ideja. [tetno i glupavo. ali je palana~ki koketirala sa nekakvim Hand`ar-divizijama. Bilo bi sjajno da se bo{nja~ka politika vezala za ove logi~nosti. Sulejman Tihi}. izrastao na fa{isti~kom naslije|u iz drugog svjetskog rata. To su posvjedo~ili i Stipe Mesi} i Sulejman Tihi}. Razlog tome je priglupo shva}anje da izme|u antifa{izma i komunizma stoji znak jednakosti. Dodu{e. V 2003. Bo{nja~ka odbrana bosanskih vrijednosti ortodoksni je antifa{izam. Da su se dogodili prije desetak godina. u~inio je jednako vrijedan zaokret kakav je u~inio i hrvatski predsjednik Stipe Mesi}. 82.

naumpalo da pravi ovako ~udnovato bogatu manifestaciju i da kulturom spaja raspolu}ene svjetove. svojvrstan spomenar ovog grada. Prvi put. Za{to nisam? Valjda je u ~ovjeku prirodan strah od boli. Prvo {to me u ovom pozivu zaintrigiralo bio je podatak da se u jednom povratni~kom mjestu. Elem. koncerti. Ukupno 27 programa. Entuzijasti koji su pokrenuli ovu manifestaciju o~ito su `eljeli zamisliti i obuhvatiti najambiciozniji mogu}i program. Bo{njakinja koja je ostavila najvi{e pisanih tragova o bo{nja~kom stradanju u Dnevnik revolucije 205 . Bio sam recenzent na ovoj knjizi. pozori{ne predstave. ali se uvijek to izjalovilo nekim pre~im obavezama. Poslije rata. koji je vrijeme rata proveo u Tuzli. zajedni~kim snagama organizira jedna kulturna manifestacija. najprosperitetnijih i najdinami~nijih gradova u BiH. koji se`e od najstarijih vremena pa do 11. isto tako. Valjda sam se pla{io tog suo~enja s mjestom u kome se bo{nja~ka bol najdirektnije osjeti. ako ima putokaza za Srebrenicu.Bosanski smrtopis Budu}nost sa tri prsta U Srebrenici je odr`ana kulturno-sportska manifestacija Dani Srebrenice i promovirana prva knjiga jednog Bo{njaka u Republici Srpskoj Bio sam u Srebrenici. recimo. Vratolomna jurnjava Sa Duki}em i sa mnom na put je krenula i Almasa Had`i}. Prije rata sam u nekoliko navrata trebao i}i u Srebrenicu. godine. da je rijetko koji grad bio toliko opsjednut cvijetnjacima kao Srebrenica. To ne zna~i da dosad nisam mogao izmisliti neki povod da obi|em mjesto najve}eg kolektivnog zlo~ina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Uistinu. jedva {to se dogodi da zajedno popiju kafu. Time se ne mogu pohvaliti ni daleko mirnije i razvijenije sredine. U februaru pro{le godine smo u Tuzli promovirali njegovu Knjigu o Srebrenici. Valjda sam predosje}ao da }e dodir Srebrenice u meni zao{triti razumijevanje bo{nja~ke sudbine. a autori i izvo|a~i su i Srbi i Bo{njaci. Sadik Salimovi} mi je rekao da se namjerava promocijom ove knjige otpo~eti kulturno-sportska manifestacija Dani Srebrenice. eto. a nekom je. Kulturno ~udo Prije dvadesetak dana nazvao me novinar i publicista Sadik Salimovi}. jula 1995. novinarka Avaza. u slijepom crijevu Republike Srpske. izlo`be. Za mene nije bilo dileme da li treba prisustvovati ovom ~udu. koji sam naslovio kao Putokaz za Srebrenicu. onda je on u onim vremenima kada je ovaj grad bio jedan od najpitomijih. i o Salimovi}evom djelu sam napisao jedan {iri esej. U Srebrenicu se nekad dolazilo kao {to se dolazi u oaze ljepote i dobrote. ba{ u Srebrenici. On se prije devet mjeseci vratio u Srebrenicu. Tako }e i biti. U Srebrenici jedva {to su se Bo{njaci i Srbi po~eli pozdravljati. Tuzlanski novinar Zlatko Duki} i ja }emo biti promotori. Predvi|ene su projekcije filmova. Ka`u.

Ljudi sjede ispred. kao da ga te parole gledaju. Dje~ak. koji se mo`e osjetiti i fizi~kim i metafizi~kim percepcijama. Valjda je ovo test za raspoznavanje ~etnika na ovim drumovima. svojih desetak godina. Obnovljene zgrade otkrivaju ruglo zapu{tenosti. Tada nastaje vratolomna jurnjava za nama. Potom }e nam se dogoditi slika koja potvr|uje sve {to osje}amo. Srbi ni za hiljadu godina sa sebe ne mogu sprati po~injeno zlo! ^uvanje Poto~ara je najmanje {to mogu u~initi. zasa|ene njive. Vidi se poneka `ardinjera sa cvije}em. izlazi kroz prozor na vratima. Srebrenica. `ica. o~ekuje da mu otpozdravimo. i po~inje prema nama mahati sa tri prsta. Voza~ audija se slomi da nas pretekne. Prolazimo kroz Bratunac. Grupa mladi}a prefarbava u bijelu boju zidove stadiona. nau~en da je klanje muslimana vrlina. ognji{ta… Do Zvornika se i nije toliko osjetilo prisustvo ~etni~kog zloduha. voza~. Razmi{ljam. ove scene su bo{nja~ka svakodnevnica ovdje. [ta bi bilo da se ba{ tu. ^ovjek mahinalno okrene glavu. Prou~ili Fatihu. mjesto jednog od najve}ih masovnih pokolja nad Bo{njacima. Do{ao je u Srebrenicu da na|e utjehu u izgradnji bo{nja~kog pam}enja. koji svojim primjerom sinu dokazuje kako se tla~e muslimani. Dolazimo u Srebrenicu. Almasa nam pokazuje sela u koja se vra}aju Bo{njaci. Ljudi sjede pred ku}ama. poneki ure|en balkon. Ispred nas ide bijeli audi. jednog Bo{njaka iz srednje Bosne. Reklo bi se da svaki deseti mu{karac kojeg smo usput vidjeli ima tu dugu bradu. @ena u dimijama istovara sijeno iz zaprege. Vidjeli smo ~etnike. Tu }emo popiti sok. i {to gutamo kao te{ku spoznaju. do pojasa.Podrinju. pa nek ~uva. kome su usta{e pobile cijelu familiju. Na jednom pravcu ovog lo{eg puta on razvija brzinu od barem 130 na sat i preti~e nas. Vidi se to po vu~jim facama na ulici. Taj memorijalni kompleks u Poto~arima }e biti veli~anstveniji nego {to to i mo`emo zamisliti. i za{li u Republiku Srpsku. Idemo dalje. na kojima su ~etni~ke parole. Dje~ak. Nagarimo na gas i preteknemo audi. Tu je. `ene u dimijama. Alamasa je dobro upu}ena u svaki dio puta ka Srebrenici. ka`u. ~uti kako je tu bio svojevrsni cetar bo{nja~kog povratka. mo`da dje~akov otac. A onda na raskrsnici gdje se put ra~va prema Mili}ima i prema Bratuncu. svjedo~e. njegov otac. o masovnim grobnicama. Vidimo policiju koja danono}no ~uva memorijalni kompleks od ~etnika. Cisterna pere ulice. Pred Domom kulture je nekoliko policajaca. suprugu i dvoje djece. u toj zabiti. tu }emo upoznati 206 Dnevnik revolucije . Onda opet vidimo ku}e bo{nja~kih povratnika. Prolazimo. ne{to rade. leglo podrinjskog ~etni{tva. `ive svoj ~etni~ki `ivot. Skrpljene ku}e. vidjeli smo jedan objekat i{aran brojnim ~etni~kim parolama. sa dugim bradama do pojasa. Nakon {to smo ma{ili Kalesiju. u majicama sa likom Dra`e Mihailovi}a. Ima znakova normalnog `ivota. kolja~ki ambijent. vu~ji. niko ih ne prefarbava. Od Zvornika prema Bratuncu nastaje jedan opak. zadojen zlo~inom. ali. A to {to }e ga ~uvati srpska policija. Srbi se ponose zlo~inom nad 10. Stoje. nije stvorio policajac? Ne}u da razmi{ljam. gleda u retrovizor. s osje}ajem neprijatnosti. Sada ih u Srebrenici ima jo{ tri. Na nekoliko mjesta smo vidjeli grafite: No`. pred njega izlije}e policajac i zaustavlja ga. sjeda kao {to navija~i sjedaju kad proslavljaju fudbalske pobjede. Vidimo. Bo{nja~ka je ku}a srebreni~ka Zaustavili smo se u Poto~arima. kako se biva Srbin. [ta }e biti?! Kao u filmovima koji ne znaju za lo{ kraj. Iza Doma je prva bo{nja~ka kafana. morale bi biti lektira. Upoznali smo {efa radili{ta. zure u prazno. o ljudskim tragedijama. Sti~e se utisak da Srebrenica bje`i od sudbine umrlog grada. kao da }e sko~iti na njega i preklati ga. u kafani.000 ljudi. Mi prolazimo. ne samo za nas. Njene reporta`e o majkama Srebrenice. nekud hode. Vozimo 100 na sat.

Dnevnik revolucije 207 . dru`e se. Nadvio sam se nad dijete. makar na kahvu. djeluje posve normalno. Sadik zove na sijelo. Idemo na otvaranje manifestacije. koje nema ako je jednonacionalna. I bezgrani~na toplota vjere u `ivot. VI 2003. Zna~i. Da nam je da zadana pro|emo do Zvornika. U svijetu doborote i plavetnila. U holu lijepog Doma kulture je 50-tak likova. Posuda puna tre{anja. Pokoji milje. ustinu. Makar na kahvu. Hajde. Dokle god oko moje porodice. nutma. oko mog djeteta. Promocija se zavr{ila. Otvara se manifestacija. Pozitivan {ok. Zove da vidimo ku}u. ^ujem od Sadika da je tu i nekoliko Bo{njaka. Dirljivo je vidjeti taj dom koji se di`e iz pepela. Razumio sam da je svaka na{a ku}a u Srebrenici. da proslavi prvu promociju knjige jednog Bo{njaka u Republici Srpskoj. Blizu je osam sati. Oko deset sam stigao u Tuzli i u{ao u svoju ku}u. Pokoja slika. Pogledao sam u `enu.i dvije Srpkinje. Sve. `ena naspremala svega. so~na. koje su do{le na kafu. da po~asti. Prije sedam dana je uselio u svoju obnovljenu ku}u. Doma}ini nam obja{njavaju da Srbi i Bo{njaci popiju kafu. Srbi dolaze i na promociju knjige. Br. 84. Srba je vi{e. Publika srda~no aplauzom pozdravlja poruke o srebreni~koj budu}nosti. @uta. Pokoji servis. da se sve manje ~etni~kih pritisaka na Srbe koji bi se htjeli dru`iti s Bo{njacima. 25. Spavalo je. Ljudima na licu ne pi{e ko su. odrastaju srpski dje~aci koji se spremaju da ponove Srebrenicu.

ne samo da je nepristojno. prosje~nog pisca. ali oni nikad ne}e biti predmet interesovanja brada i filozofa poput Bore Konti}a. Brada-filozof Boro Konti} ka`e da Lovrenovi} – u knji`evnom i javnom anga`manu predstavlja dva velika imena sa ovih prostora: Andri}a i Krle`u. spoznat }emo da ovaj najve}i `ivu}i bh. ali njegovo ravnanje sa Andri}em i Krle`om je isto {to i ravnanje nekog fudbalera FK Rijeka iz [eri}a pored @ivinica sa Asimom Ferhatovi}em. Malo je rijet! Lovrenovi} nije bezna~ajan pisac. k’o Titova Armija. nasilna. Izdinstan je utisak da se u Bosni poslije Ive Andri}a nije rodio znamenitiji pisac. Ta realisti~ka demistifikacija Ivana Lovrenovi}a prvi je rezultat reakcije koja je izazvana cirkuzantskim napumpavanjem ovog vrijednog. Nije mu trebala mobilizacija podanika. i – to je sve. nekoliko knjiga eseja. Takvih i tolikih opusa u Sarajevu ima makar stotinu. i da ne vide veli~ine tamo gdje ih ima? Ivan Lovrenovi} je odve} prestao biti Ivan Lovrenovi}. Lovrenovi} za to ima biti zahvalan sudionicima Sarajevskih dana poezije koji su slo`no. ve} je i svojevrstan psihosociolo{ki problem. Ivan Lovrenovi} je progla{en najmarkatnijom intelektualnom figurom u povijesti Bosne. Lovrenovi} }e dobiti interesovanje javnosti za njegovu andri}evsku&krle`ijansku veli~inu. [ta je to {to nagoni bosanske intelektualce da izmi{ljaju veli~ine tamo gdje ih nema. pa za{to ne bi i oni Ivana. Do takvog su neukusa bijesom nafilovali njegovu izmi{ljenu veli~inu da }e sad svijet po~eti propitivati {ta je taj toliki genije sve napisao. Pogotovo ne ovako bu~na. Brade i filozofi Lovrenovi} je ve} godinama isfabricirana intelektualna i patriotska ikona Sarajeva.Katedra lovrenologije LOVrenovi} na vje{tice Iako je prosje~an pisac. Titu je spasio cuko. Poku{ali smo odgonetnuti tu {upljinu izme|u realnog i izmi{ljenog Ivana Lovrenovi}a. Kad pri|emo tom Ivanu Andri}u & Krle`i Lovrenovi}u. i postao psihosociolo{ki problem koji upozorava na komplekse sarajevske ~ar{ije. i da ne vide veli~ine tamo gdje ih ima? Odakle taj provincijalni kompleks? U Sarajevu ima mnogo bo{nja~kih pisaca ~ije je djelo zna~ajnije od Lovrenovi}evog. ~ime nas je sve toliko zadu`io. [ta je to {to nagoni bosanske intelektualce da izmi{ljaju veli~ine tamo gdje ih nema. To pravljenje Krle`e&Andri}a od jednog pristojnog pisca. samo jednu knji`icu pjesama. u kojima su spabir~eni novinski tesktovi. Lovrenovi} je mogao rahat ikonisati do kraja `ivota. ali u bosanskim mjerama. pisac ima samo jedan roman. neutemeljena. Kako to gordo zvu~i: Odbrana Ivana Lovrenovi}a! Odbrana Muje Mujagi}a nikad 208 Dnevnik revolucije . ustali da svojim tijelima brane Krle`u&Andri}a pred naletom povampirenih fa{ista. Kao reakciju na to siled`ijstvo. Ivana Lovrenovi}a treba spa{avat od onih koji ga brane! Prave cirkuz od hinzana.

glupacima. etno-partijskih knji`evnikakomesara. multikultivatori! Oni su Otpisani. Elita se ovjekovje~ila. proizvodnja RTV Beograd 1975. i kiseljak! Rektori. plamte o~i. U istom tekstu on vrije|a i knji`evnu asocijaciju: Dru{tvo pisaca su{tinski nije se promijenilo od onih starih vremena. nacionalistima. {ovinisti~kim napadima razdra`enih nacionalisti~kih juri{nika i ultradesnih centara politi~ke mo}i. karijeristi. Oni uop}e nisu svjesni {ta su rekli! U obrazlo`enju svog progla{enja Ivana Lovrenovi}a za svetu intelektualnu kravu. U uvodniku Dana (14. Bo{ko Buha. a u kojoj je Lovrenovi} doveden u vezu sa projektima koje finansiraju velika Srbija i velika Hrvatska. Toliki je to koncentrat historije. partizanka Mara. vjerski fanatici. naravno. gdje se skupljaju brade i filozofi. Prof. k’o buhe na herojski poginulom Titinom psu. prvenstveno da bi se lizalo s vladaju}im politi~ko-ideolo{kim diskursom. pazi letak… . (…) Prisustvujemo ponovnom vra}anju toga glasa na javnu scenu. op. Tu }e uskoro na krilima pobjede niknuti mermerna plo~a na kojoj }e pisati: Ovdje je dogovorena odbrana Ivana Lovrenovi}a. pisac potpisao otvoreno pismo za obustavljanje ovog montiranog procesa. Ova {atrova~ka bratija je nanijela najve}u {tetu Lovrenovi}u! Za{to? Pa nazvali su ga . strana~kim pionima. Ni~u {atre. III 2003. jer nikako nije mogao prekabuliti {to je 21 bh. Lovrenovi} je 21 bh. jer na tu slanu ruku ne hrle tako lako ba{ svi. poruke skrivene u djevoja~kim pletenicama. konformizma. glupaci. karijeristima. u kojima je osnovano. Narod se digao! I staro i mlado! I seljak. pisca daleko te`e nego jedna re~enica koja je izazvala cijelu gu`vu.) on pi{e: Bo{njacima je netko stra{no nacionalnosvjestan uspio podvaliti motiv Pogorelice kao motiv po va`nosti ravan malne samom Sudnjem Danu. naglo prona|enoga etni~kog identiteta i vjerskog zanosa.) i gadostima. U tekstu Knji`evnost slu`enje i savjest (Dani. Kulin Ban je kona~no sjeban. U javnosti je..najmarkantnijom intelektualnom figurom u Bosni i Hercegovini! Otkad se Bosna Bosnom imentuje. i veseljak.) on za kolege pisce ka`e da su . Mirko.a. kao nekad. Pojavila se i peticija koja je naslovljena kao: Solidarnost gra|ana s Ivanom Lovrenovi}em. u filmovima gdje Ljubi{a Samard`i} {majserom pobije stotinu zlotvora. 7. uslijedila podjela. [tab historije je knji`ara Baybook. vjerskim fanaticima Lovrenovi} je jedno vrijeme bio opsjednut temom Pogorelice.traje nacionalisti~ka hajka u kojoj je Lovrenovi} izlo`en blasfemijama (Halo! Blasfemija je vrije|anje svetinja. drug do druga. karijere. nacionalisti. etnonacionalisti~koj. Svenarodna promocija svete krave Cirkuz se {iri. u javni diskurs. i postojalo. Halfovi i bekovi se osje}aju ponosni! Ushi}eni! Gore im obrazi. kazali su da . {to }e re}i da Lovrenovi} kolege pisce smatra stokom. Mujo je Mujo.ne mo`e imati taj ars aevi multyculty eho! Jer.sve se sabralo. pisca nazvao stokom. Dnevnik revolucije 209 . strana~ki pioni. Boris Tihi – igrao ga Voja Brajevi}. traktori. Dakle. u verziji malo~ar{ijskoj.slu`nici vlastite ograni~enosti. O~ito je da su Lovrenovi}eve uvrede 21 bh. odre|ene politi~ke garniture. III 2003. dr Funfo Kotromani} – igrao ga Pavle Vujsi}. kao da je rije~ o paradajzu iz tube. nacionalne stvari. Zdravko Grebo Prle – igrao ga Dragan Nikoli}. Kao da se ra|a i neka obnovljena vrsta politi~kih. Valja primijetiti da na slanu ruku hrli samo stoka.

210 Dnevnik revolucije . Boban i Karad`i} jedno te isto. Lovrenovi}evih tekstova. HDZ i SDA jedno te isto. Ali. ba{ nasumice ubodenih. Samo bi kr{}anskom paranoiku mogao zasmetati sljede}e svakodnevlje: Mo`ete vidjeti kako na tom autobusnom stajali{tu (…) upu}uju glasne pozdrave lijevo i desno: selam alejkum. V 2003. I na{ao je! Slijedi citat: Do{av{i u Mekku ugledam jo{ zaista mnogo ljudi koji su do{li sa svih strana svijeta da obave had`d` pa mi se tako ispuni dova da makar neko vrijeme svuda oko mene budu samo muslimani. Da je Lovrenovi} opsjednut sarajevskom musliman{tinom pokazuje i to {to je rovario po knjizi jednog bo{nja~kog pisca. pa je mogu}e da se selame srda~nije nego da im se nije dogodila dvogodi{nja trauma. nikad ne bih po`elio da me okru`uju samo muslimani. ne bi li na{ao ikakav kompromitiraju}i trag. Trebao bi to razumjeti i Lovrenovi}. u izvor strepnje i straha za one koji su s druge strane. Ljudi su radosni. selam alejkum. {ovinistima i nacionalistima? Zar i Hrvati. Forum Bosna bi kona~no morao otvoriti hemijsku ~istionicu za svojom krvlju umrljane Bo{njake. koje je nazvao vjerskim zanesenjacima. On ka`e da se {arm Sarajeva pretvara u svoju suprotnost – u nepodno{ljivu ru`no}u i. pa taj osje}aj ne bi trebao da negira toleranciju prema pobratimskim razlikama. pa je sad umrljan i usramo}en. pa valjda i katolici hrle u Me|ugorje da bi se samo me|u katolicima osjetili ne{to vi{e katolicima nego {to se osje}aju svakog dana. Osobno.) Lovrenovi} pi{e o pomuslimanjenju Sarajeva. na visoku gledu (Dani. Iz ovog se mo`e pro~itati da Lovrenovi} svaki muslimanski grad smatra napodno{ljivo ru`nim. 2. koja proizilaze iz povreda koje je kr{}ansko okru`enje nanijelo bo{nja~kom narodu. Nepodno{ljivo ru`no Sarajevo U tekstu Sarajevo. iako Sarajevo nije. Bosanac bi to razumio. prelistat }emo nekoliko. jasno mu je da se u opisanom pona{anju radi o njegovoj potpunoj negaciji. po istim ar{inima. ali se dogodilo da policijska SDP-Alijansa zglajza. To su oni koji nikad ARBiH ne}e priznati antifa{isti~ka djela i koji }e svjetsku antiislamsku histeriju iskoristiti da kroz satanizaciju Bo{njaka agresiju na RBiH pretvore u gra|anski rat. Bilo bi bosanski korektno da je progovorio i koju rije~ o Banjoj Luci i zapadnom Mostaru. po kome su SDS. To nije bosanstvo! Da ne bismo uprazno donosili zaklju~ke. Osim toga. kad se selam nazivao u konspiraciji. Istina je i da se njegovo bosanstvo gradi na obrascu Kruga 99. Za Lovrenovi}a je ovo dokaz da bi bo{nja~ka inteligenicija htjela da se tako osje}a i u Sarajevu. ali mogu razumjeti ovakva shva}anja. Jer kad Lovrenovi} blati Bo{njake to je antiterorizam i multikultura. {ejtanskom izopa~enju. jo{ jednom. po kome su ARBiH. Prije }e biti da Lovrenovi} smatra kako bi se selam morao nazivati sebi u njedra. iskrenom Bosancu takve stvari ne bi trebale smetati. kako ne bi parao osjetljive multikulturne u{i. Mahmut}ehaji}a valja upitati – a na kojem je narodu ostala sramota i mrlja zbog Lovrenovi}evog vrije|anja 21 bh. niti }e biti to ~ega se on pla{i. Istina je neporeciva da se Ivan Lovrenovi} nikada nije o~itovao kao pripadnik nacionalisti~kog kruga. po kome su Izetbegovi}. nisu 21 puta vi{e umrljani i usramo}eni? Nisu. mo`da i zbog toga {to je u Maglaju zabranila upotrebu selama. Vjera je ljubav. pisca. Tako je bilo u komunizmu. HVO i VRS jedno te isto. drevnog semitskog pozdrava (mir s tobom!). a kad se ka`e jedna kriti~ka re~enica o Lovrenovi}u.Za otvaranje procesa demistifikacije najmarkantnije intelektualne figure Lovrenovi} ima zahvaliti i svom prijatelju Rusmiru Mahmut}ehaji}u koji je ofrlje otkrio da je – napad na Lovrenovi}a sramota i mrlja na bo{nja~kom narodu. to je sramota i mrlja na svim Bo{njacima. Te{ko je povjerovati da ljudi na tom autobusnom stajali{tu vri{te uzvikuju}i selam. Tko pozna smisao i zna~enje ovoga lijepoga. Toliki je to zlo~in! Cijeli se bo{nja~ki narod udru`io da napadne Lovrenovi}a. Tako je trebalo biti i danas. Lovrenovi} u ovom svom tekstu upravo dokazuje da u Sarajevu – druk~iji nisu po`eljni.

kao nedovoljnu: Je li dovoljno re}i: to je protiv islama. tek sporadi~an slu~aj. u kome uistinu valjano secira Ivani}ev nacionalizam. a ne objektivni strah. Dalje. I u drugim svojim tekstovima Lovrenovi} je izu~avao islamsku opasnost. u znak priznanja svoje odgovornosti za zlo~in s kojim nema nikakve veze! Dokle ide ta pomama da se u Bo{njaka kolektivizira svaka individualna krivica. sav bo{nja~ki narod nao{trio makaze i samo ~eka da osuneti Lovrenovi}a. a onaj jedan jedini poku{aj. to nije ni{ta vi{e od ovje{taloga sofizma (sofizam – lukavo la`an zaklju~ak. ikojeg pojedinca komu je nametnut kao dominacija. dokazani. onda je i islam nesre}a. u stilu: u Bosni nisu ru{ene samo d`amije.). u znak solidarnosti sa ubijenim. toga {erijata pod kapom nebeskom (…) koji bi mogao usre}iti ikoji narod. pa Lovrenovi} ne smatra da ta pravila unesre}uju narod. IV 2003. {ta je reis jo{ mogao u~initi?! Mogao je jedino oti}i u Kostajnicu i upucati se. 4. Lovrenovi} je za~u|en {to g-|a Musabegovi} ne vidi tu nesre}u. Pa {ta? Kako druk~ije nasloviti takav doga|aj? Kao {to je op}epoznato da Zemlja hoda oko Sunca. Eto. IX 2003. te ka`e da ona – o~evidno nije tek individualni. Lovrenovi} poku{ava satanizacijom Sarajeva u~vrstiti velikosrpske i velikohrvatske bastione zla i ni{tavila! Presudio i [erijatu U jednom drugom tekstu. zbog srpskih i hrvatskih zlo~ina nad Bo{njacima. pa ka`e: Nema.) – pi{e Lovrenovi}. jer je to jedno. izmi{ljena. Za njega je sporan naslov iz Dnevnog avaza koji glasi: D`amija u Klju~u je sru{ena jer je simbol Bosne i Bo{njaka.makar da poka`e kako je za njega svaka bosanska separatnost nepodno{ljivo ru`na. On odgovara na reakciju g-|e Mensure Musabegovi} koja je u nekom njegovom tekstu prepoznala blasfemiju islama.). a ustvari samo ga izbaciti iz ruku kao `eravicu?(…) Zgodno zvu~i: zlo~in u ime vjere je zlo~in protiv vjere. da mu ime predjene u Ibro i da ga zarobi [erijatom! Studen oko srca se mo`e osjetiti kad se ide preko Romanije. tako je i Ivan Lovrenovi}. stalni izvor straha i strepnje za druk~ije? Za{to nas kleve}e Ivan Lovrenovi}?!! Umjesto da pozitivnim primjerom Sarajeva razara apartheide u Vi{egradu ili Stocu.a. Lovrenovi} ironizira medijski tretman miniranja d`amije u Klju~u. sankcioniran je u temelju odlu~nom akcijom Armije i Policije. [erijat je nesre}a. Mo`da su mogli misliti da }e Bo{njaci uzvratiti istom mjerom. Lovrenovi} pi{e kako je takvo. ozbiljno govore}i. U Sarajevu nije bilo odmazde. ili kroz zapadnu Hercegovinu. I 2003. Za Lovrenovi}a. jer tamo su oni koji ni{ta drugo i ne razumiju osim genocidne dominacije svojih nacisti~kih pravila. izvor strepnje i straha… Pa zar je Sarajevo ikada bilo bilo izvor strepnje i straha za nebo{njake?! Srbi i Hrvati su u Sarajevu jedino mogli imati subjektivni. i time problem asaktirati. Su`ivot pod dominacijom (Dani. a da se u Srba i Hrvata individualizira i danas vitalna kolektivna krivica! U tekstu Proklju~ali {ovinizam (Feral. koja dominiraju. Valjda i u katoli~anstvu postoje nekakva pravila. u tekstu S Bogom oru`je (Feral. O kakvom to izvoru strepnje i straha Lovrenovi} govori? Za{to izmi{lja ne{to ~emu nema traga? Sarajevo nije ni Fo~a. Lovrenovi} je tako|e iskazao svoju islamofobiju. Ali. ni ^apljina! Za{to poku{ava dobrotu ovog grada metnuti u istu ravan sa okupiranim gradovima koji su istinski. op. haman je ru`na samo ta. a ako je [erijat nesre}a. Lovrenovi}u o~ito smeta {to se i ovdje ne mo`e sprovesti uravnilovka. sarajevska. ali. nepodno{ljivo ru`no Sarajevo – jo{ jednom (!). Do vraga. draga gospo|o. to je ne{to zbog ~ega se mo`e osjetiti studen oko srca. manirom paranoika. tako je op}epoznato da su sve d`amije u BiH ru{ene jer su simbol Bosne i Bo{njaka. 1. U Sarajevu takvog zla nema! Samo budala ili zlobnik to ne mo`e vidjeti. Kao {to je Krug 99 optu`io reisa Ceri}a da je kriv {to je Muamer Topalovi} po~inio zlo~in nad porodicom An|eli} u Kostajnici. Dnevnik revolucije 211 . 28. – Ovakvih naslova bilo je mnogo i u mnogim varijacijama – ka`e on.) odbacio reisovu osudu zlo~ina.

2. {to lobisti~ki i finansijski podr`avaju Beograd. {to je dokazivao transparentnom religiozno{}u. pa kao zagreba~ki student. i potreba da nadraste usta{ku etiketu. Pri~a se da je li~no Ante Paveli} po njega poslao avion da ga izvu~e iz okru`enja. do obrazovanja. On kritikuje E{dauna zbog navodne pogodbe sa Izetbegovi}em – koji je od njega tra`io Alibabi}evu glavu . Vidi se to i po Lovrenovi}evom odnosu prema Alibabi}u. u svekolikoj segregaciji. Dok su 212 Dnevnik revolucije . koji su SDA dr`ali kao svoju }a}evinu. Postoje brojni primjeri iz kojih se vidi da Lovrenovi} zastupa ideju jednake krivice. kao srednjo{kolac. S po~etka 60-tih takvo se vjerni{tvo smatralo otpadni{tvom od dru{tvenih pravila.veoma tanko obrazlo`enje. ako bo{nja~ki narod dobije dangu jednake krivice. antibosanskog izvora. U tekstu Zimzelena transverzala (Feral. velikohrvatskom pla}enom agentu i prvom ~ovjeku projekta satanizacije Bo{njaka. hrvatske. U najkra}em. redovno odlazio u crkvu. ka`u ljudi. Uporedite Jovanov ili Ivanov status u Sarajevu. a prema nekim glasinama. ne treba zaboraviti da je Ivan Lovrenovi} imao {ansu da bude prvi bosanski Hrvat Franje Tu|mana. Zagreb i me|unarodna zajednica. IX 2002. primitivnoj prirodi Tu|manovog re`ima. To naprosto nije istina! Perspektive opstanka Srba i Hrvata ni~im se ne mogu dovoditi u vezu sa uzrocima bo{nja~kog nestanka. i mimohodio u onim crkvenim kolonama. Antiusta{ki usta{luci Cijela je halabuka oko Lovrenovi}a buknula jer se neko usudio da posumnja u Lovrenovi}evo politi~ko bosanstvo. njegovom saradniku iz Mahmut}ehaji}evog Foruma Bosna. bo{nja~ko-muslimanske. Lovrenovi} i oni koji ga podr`avaju marljivo rade na projektu ravnanja krivice. kao i brojni usta{ki emigranti.) Lovrenovi} pi{e o Alibabi}evoj smjeni s funkcije direktora FOSS-a. Patriotizam. To je zaklju~ak njegovog teksta. jer veli kako – male lokalne zajednice. od zdravstvene za{tite. Zato je on pla}enik zbratimljenog velikosrpskog i velikohrvatskog projekta. onda }e biti uni{tena ki~ma Bosne. visoki du`nosnik u Paveli}evoj NDH. pretvaraju}i u trajnu realnost genocidnost Va{ingtonskog i Dejtonskog sporazuma. Mrkonji}ani se sje}aju kako je mladi Lovrenovi}. Lovrenovi}evo bosanstvo je sveta vertikala dru{tvenih ambicija. Lovrenovi} je odrastao bez oca. Tuzli ili Zenici. pred naletom partizanskih oslobodilaca. O tome je svojedobno govorio u intervjuu Globusu. Kao i svaki ~lan obitelji Mladih Muslimana. a time i sve pretpostavke za reafirmaciju bosanstva. U njemu se lomio otpor prema pripisanoj mu krivici za o~evo usta{tvo. i – sve }e vam biti jasno. pod stalnom prismotrom Udbe. u zastra{ivanju. Sude}i po horskoj reakciji u i oko Kruga 99. tako je i Lovrenovi} imao porodi~ni background koji mu je {irom otvarao vrata neousta{kog tu|manovskog establi{menta. dodu{e. Ne bi se reklo da je njegovo odbijanje proisteklo iz otpora prema ideji tzv. Ivan Lovrenovi} `ivi od tog projekta. On je to odbio. niko ne smije spomenuti. pa Lovrenovi}ev stav o Alibabi}u vi{e i nije tako interesantan.ve} su jednako ru{ene i crkve i d`amije. Iskreni Bosanac bi afirmacijom svog jednakopravnog statusa u Sarajevu. i u Trebinju. {to je bio i ostao temeljni pla}eni}ki cilj kvlisni{kog SDP-a i ideolo{kih pipaka Kruga 99. Kako to bosanstvo izgleda. vidjeli smo malo~as u krokiju ovih nekoliko Lovrenovi}evih tekstova. ako se agresija pretvori u gra|anski rat. koji se o~ituju u blokadi Aneksa 7. velike Hrvatske. Uostalom pobratimstvo velikohrvatskih agenata i pla}enika je odve} op}epoznata stvar.te ka`e da je E{daun imao . imaju problem opstanka izra`en na isti na~in. Lovrenovi}ev otac je bio. Tada mu se gubi svaki trag. `ivot je skon~ao u Latinskoj Americi. No. srpske. koliko iz otpora prema totalitarnoj. ako se poravnaju ARBiH. ru{io srpske i hrvatske apartheide u Prijedoru ili ^apljini. kao kolumnista novina koje se finansiraju iz istog. sa statusom nekog Rusmira ili Munira u Prijedoru ili Livnu. HVO i VRS. i u Tomislavgradu.

HDZ-ovski vo|a bosanskih Hrvata. la`nih vlasnika multikulture i demokratije. ne bi se reklo da je Lovrenovi} blizak ideologiji svog oca. pogre{no ga je i ~astiti bosanskim patriotizmom. dakle. U intervjuu Danima (18. Iz perspektive odbijene Tu|manove ponude. Bosanski patriotizam je ku}a ~ija }e vrata zauvijek ostati otvorena za Ivana Lovrenovi}a. Lovrenovi} je. ili jugoslovenskog oficira Ante Jelavi}a. U jednom je momentu zaglavio i zatvora. s perspektivom politi~kog ka`njenika. Br. sa herceg-bosanskim separatizmom. jer se u nekoj novini koju je ure|ivao. Ali. I to treba po{tovati. imao bolje pozicije od sportskog novinara Stjepana Kljui}a. naravno. Lovrenovi} je ganjao crkvu. On na to nije pristao.). na partizanskoj kapi. nakon svega. IV 2003. Neko }e. 25. Lovrenovi} ne krije da je bio zatvoren pod optu`bom da je usta{a.ostala djeca slavila Tita i Partiju. kazati da ga Udba ne bi zalud zatvorila da nije prona{la makar neki dokaz o njegovom navodnom usta{tvu. sa tu|manizmom. i{la na radne akcije. Dnevnik revolucije 213 . VI 2003. Bosni je danas prijeko potrebna intelektualna metla. 84. u`ivala u partizanskim filmovima. kakvu svojim stvarala~kim bi}em nosi i Ivan Lovrenovi}. dublje je i va`nije od svih mojih drugih negativnih iskustava. Bosna je danas tragi~no puna prevara. da bude politi~ki. po ~lanu 119 – djelatnost protiv naroda i dr`ave. na pitanje kako je dopao zatvora. (…) Iskustvo u banjalu~kom zatvoru. potkralo slovo U. on ka`e: Kao usta{a. hegemonisti~kih pla}enika preobu~enih u kostime bosanske budu}nosti. Bilo bi pogre{no Lovrenovi}a dovoditi u vezu sa usta{tvom.

nego istinska. juli prote}i u ritmu TV Pinka Da li }e 11. Pro win ciyalne zzabe [ta }emo sad? Imamo konkretne slike koje svjedo~e da su moral i etika na{eg dru{tva survani do razvrata. a ne `rtvama. Pro{lo je jedva osam godina od vremena kad smo kolektivno vjerovali da nikada ne}emo zaboraviti bol. godina. afinitete. u kriti~noj masi. svakodnevna bol ma koje {ehidske majke. Danas je kontrola misli stvarnost globalizirane civilizacije. o~evi. Danas smo na drugoj strani svijeta. smrdljive `abokre~ine. ve} je posljednjih godina bri`ljivo odgajan u medijskim inkubatorima. jula `ivot u Sarajevu. bra}a… Srebrenica ne `ivi u Bosni. i op}enito u kulturologiji. Pojedinac je nemo}an. Preziremo svoju nesre}u. [ta nam se dogodilo? Koji je to vrag opsjeo na{e du{e pa da se izobli~imo u nakaze? Glawa ye sprawa Orvelova vizija o kontroli misli jo{ uvijek se u knji`evnoj teoriji. ^ak i u vrijeme Staljinove Rusije. Na{i gra|ani. Da li }e djeca u {kolama imati historijski ~as? Da li }e `ene hodati nena{minkane. Preziremo {ehidske porodice. Divlji kapitalizam je na{e du{e rastopio u provincijalne. ^inimo svakakva zla u tom bezuspje{nom poku{aju da pobjegnemo od sebe. ve} se uslo`njava. na ulicama. kao {to ni Bosna ne `ivi u Bosni. kao da su u `alosti? Da li }emo dan provesti u {utnji i molitvi za Srebrenicu? Da li }e se 11. Bli`i nam je Drugi svjetski rat nego 1992. Tuzli ili Zenici i po ~emu razlikovati od `ivota u Bijeljini ili Fo~i? Ne}e! Sude}i po ovome. Biha}a. koja sa prezirom ne nestaje. koja je stvarnosni motiv Orvelove 1984. zatvoriti vrata i izvjesiti napis: Na dana{ni dan je bio pokolj u Srebrenici. u kafi}ima. Pri~amo viceve o `enama {ehida. na{eg nemara. juli biti dan tuge i opomene? Da li }e na svim na{im rtv stanicama. Sloboda ljudskog uma je porobljena voljom ve}ine. Gora`da. prognanike. tuma~i kao fantastika. Misao bosanskog ~ovjeka je 214 Dnevnik revolucije . Mas-mediji oblikuju misao. u ~ijem vlasni{tvu su mas-mediji. u opona{anje ki~erajskog `ivota. Prezir dokazujemo utapanjem u folkersku srbijan{tinu. ne pamte. ne osje}aju. Bli`i su nam SDP-ovi partizani. Prostitutke oko prognani~kih naselja zovemo kurvama. utihnuti d`igara? Da li }e hiljade kafana otkazati svira~e. nego heroji odbrane Sarajeva. invalide. koju oblikuje interesna skupuna manjine. srebreni~ka tragedija ne postoji! Srebrenica je tek privatna bol nekakvih ljudi kojima su pobijeni nekakvi sinovi. Ovo smo naveli kako bismo uputili na uzroke aktuelnog bosanskog razvrata u naj{irim narodnim slojevima. prije svega. dane suosje}anja i prkosa. Razvrat nije nastao sam od sebe. vizija o kontroli misli se nije mogla tek tako izmjestiti iz okvira realiteta. Bli`a nam je safunska patnja neke `entura~e iz {panske serije. minute mr`nje i ljubavi.Dnevnik revolucije Pinkiranje Srebrenice Misao bosanskog ~ovjeka je stavljena pod kontrolu i zato }e mu 11.

85. Glasa Amerike ili Slobodne Evrope je stvar direktive. rasto~ena i sto~ena ka tra`enom politi~kom cilju. {panskih serija. o kojima je pisao Orvel. Kad se sve to garnira sa la`ima o kriminogenosti svakog Bo{njaka koji je promolio glavu iznad prosje~nosti. Gospodar medija je kormilar cilja. Centralna regulatorna agencija ima ulogu partijskog sekretarijata za medije. do kona~nog rje{enja. kao da ovdje nije pobijeno 200. po besciljnosti. Ni jedna tv ne smije praviti priloge o agresiji i genocidu. Bo{njaci. OSCE i Ameri~ka ambasada ovovremeni centralni komiteti na{ih sudbina. na{ ~ovjek dobija raketno punjenje da bje`i od svega {to podsje}a na Bosnu. raznih razbibriga. jer mu je namijenjena uloga magarca. kao da se ni{ta nije dogodilo. Br. Sve ovo ne bi moralo izgledati ovako da u Bo{njaka postoji makar jedna institucija koja bi se suprotstavila strate{kom zatiranju pam}enja. jednake krivice. jula bo{nja~ka srca treperiti u ritmu TV Pinka. Glavna smetnja ovom projektu je politi~ki obavezuju}a uspomena na genocidne agresije. Um bosanskog ~ovjeka se oblikuje iz centra u Kara|or|evu. Jer. kakva je trajala u komunisti~kim re`imima. ako nezainteresirano prihvate projekat istine i pomirenja. ako `ele opstati. folk pjesama. ve} dalja dejtonska razgradnja BiH. ve} i otvara prostor za ekonomsko poklapanje teritorija sa bo{nja~kom ve}inom. Dnevnik revolucije 215 . ~ime }e i{~eznuti jedina mogu}nost za ukidanje rezultata agresije i genocida.000 ljudi. Tako je i sa medijima koji se programski moraju povinovati zakonskim i finansijskim pravilima. The ciggany and the maggarchy Bosansko bje`anje od uspomene na genocid odra|eno je na suptilnijim razinama kontrole misli.strate{ki stavljena pod kontrolu. i kao da ubice nisu nagra|ene u Dejtonu. Na{ ~ovjek dobija upakovanu sliku politi~kog i moralnog blagostanja. Sve drugo su marionete koje na povr{ini mogu opstati tek ako su im glave dovoljno gipke da se nji{u u smijerovima vjetra. Po{to se bo{nja~ki narod tek u nijansama. kao jedine `rtve tih agresija. tada }e biti otvorena vrata za preimenovanje agresije u gra|anski rat. Taj cilj nije reafirmacija antifa{isti~ke i multietni~ke BiH. osnovni su predmet interesovanja. ako se Bo{njaci udalje od uspomene na svoje stradalni{tvo. tj. razlikuje od ciganskih ~ergi. Medijski sistem u BiH ima sve karakteristike ideolo{ke kontrole misli. Preuzimanje TV Liberty. do podjele BiH na srpsku i hrvatsku provinciju. ~ime }e Bo{njaci izgubiti i posljednje konkretne oblike suvereniteta. Opstanak tih rezultata ne samo da {titi 76 odsto osvojenih s-h teritorija. 9. ne treba da nas ~udi {to }e 11. VII 2003. Kad pobjegne. Preporu~ljivo je da se emitira {to vi{e srbijanskih komedija. I na{ se ~ovjek zajmi kleberiti. dok su OHR. sa~eka ga jedan savr{en srboslavisti~ki svijet u kome se Miodrag Petrovi} ^kalja kleberi k’o magarac.

najta~nijih analiza pogubnog dejtonskog razre|enja BiH. Oni govore o . Slu~ajno? Briljantan je prvi dio njihovog teksta. tre}oj republici. uzrokovanih dejtonskim haosom. U Srbiji su izi{le desetine tekstova iz kojih se vidi da Beograd razumije efekte Tu`be. koje krasi de`urni avionski lik jedinog javnog jevreja Jakoba Fincija (na njega jedino li~i spr`eni Niki Lauda). Indikativno je kad grupa pismenih ljudi pravi ovakve previde. koja bi vodila povratku BiH u referendumsko ure|enje iz 1992. koji nosi naslov Razlozi za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. gra|ana je ignoriranje dr`avnosti Bosne i Hercegovine Taman kad insan pomisli da smo svi razumjeli efekte Tu`be BiH protiv SRJ. pojavili su se juri{nici iz Akademije nauka i umjetnosti koji zagovaraju nekakvu Federalnu Republiku Bosnu i Hercegovinu. pojave se nekakvi madraci da obznane dunjaluku kako ima i drugih puteva do bosanskog beri}eta. pa prave smutnju. Oni obja{njavaju pogubnost dejtonskog ure|enja. Nakon {to je Krug 99 bankrotirao sa velikosrpskom idejom o tzv. To je jedna od dosad najkonciznijih. ve} i sve poku{avaju strpati u dejtonski sepet. Nelogi~no je kako se to mo`e prvo objaviti Deklaracija. kao kona~an sud. Eto. poturaju}i raznorazne inicijative za preure|enje BiH. te predla`u ustavne promjene u pravcu FRBiH. Primjerice. zakupili su od svojih penzija oglasni prostor u novinama i objavili Deklaraciju smutnje. da se u ovom sa`etom tekstu bave ~ak i . Kakva je svrha okruglog stola. a tek onda planirati okrugli sto koji bi trebao donijeti takvu Deklaraciju. Rije~ je o izvanrednom tekstu koji ta~no detektira posljedice. lak{ih puteva da se ostvari `eljeni cilj. kod nas postoje horde intelektualaca koje navodno ne razumiju efekte Tu`be. Yewrey Nicky na chellu collone Sedmorica uglednika. oni govore o obnavljanju napada na povratnike. Oni se ~ak spu{taju do tako suptilnih analiza socijalnih nastranosti. ve} kao prijedlog deklaracije. ali koji gubi na vjerodostojnosti kad se njegovi autori zagube u {umu uzroka. ali ne kao Deklaracija.porastom nemotivisanih nesre}a i ubistava. vabljenje naroda da povjeruje kako ima i drugih.Dnevnik revolucije Dupljaci bosanstva Ignoriranje referendumske volje 64. godine. Majstorskim stilom Grupa je uspjela sa`eti glavne znakove poratnog razaranja BiH. jer ih ne `ele imenovati. Su{tina svih ovih inicijativa je skretanje pa`nje sa Tu`be. ako je ve} Grupa donijela Deklaraciju? Ovaj dokument bi mogao biti stavljen na javnu raspravu. kao jedinog na~ina da se do|e do samoodr`ivog ure|enja BiH.14 odsto bh. Sebe predstavljaju kao Grupu za pripremu Deklaracije i okruglog stola o nu`nosti izmjena Ustava BiH. {to je sitnagma koju vrijedi pamtiti kao ta~nu odrednicu dejtonskog smetlji{ta.imploziji bezna|a. i tu pojavu sa imenom i prezimenom oni ~ine 216 Dnevnik revolucije .

Provaljeni. Oni. Dnevnik revolucije 217 . Napose. jer se zna koji se povratnici i gdje napadaju. ni jednog trena. gra|ana. a za Bo{njake bespu}e u kome nestaje njihova jedina domovina. A {ta je istina? Pa to da je Dejtonski sporazum om~a na vratu Bosne i Bo{njaka. Ne. Razvaljeni. Iluzorno je o~ekivati da bi s&h marionete Beograda i Zagreba mogle prihvatiti demontiranje ustavnog mehanizma koji ih vodi ka kona~noj podjeli BiH po dogovoru iz Kara|or|eva. VII 2003. da se od ~etni{tva i usta{tva odvadi i nakalemi Bosancima. To je ta druga falinka u konceptu autora ove Deklaracije. dejtonskom. Ignoriranje referendumske volje je ignoriranje dr`avnosti Bosne i Hercegovine. Dakle. autori Deklaracije ne `ele nikakve nacionalne podjele. bitno je do}i do Ustava koji }e ih na to obavezivati. Hrvata prona}i partnere za svoju nadgradnju Dejtona. Samo bi gola istina mogla dokinuti dejtonsku logiku Kara|or|eva. mogu razumjeti samo jezik ustavne sile. ali ne i Srba i Hrvata. ako im je ve} stalo do samoodr`ive BiH. To je Tu`ba BiH protiv SRJ. s jedne. iako se istina o uzrocima dejtonskog zla ne mo`e priop}iti bez analize bitnih razlika izme|u dejtonskih perspektiva Bo{njaka. {to je neta~no. kao {to danas razumiju jezik ustavne.14 odsto bh. ne}e ih prona}i! Nemogu}e je u Republici Srpskoj prona}i i jednog Srbina koji }e se javno zalo`iti za ukidanje genocidnog entiteta! Kako onda ovi pametni ljudi mogu zagovarati ne{to {to je bjelodano nerealno?! Za{to. Siled`ijstvo projekta jednake krivice direktno je u slu`bi podstrekavanja s&h separatizama. naroda i gra|ana? Za{to su u svojoj Deklaraciji potpuno ignorirali Referendum za suverenu BiH i volju 64. kao i Baski u [paniji. Za Srbe i Hrvate je Dejton put za ostvarenje hegemonisti~kih projekata. s druge strane. Road on the rezerwnny tochack Jedna od dvije glavne falinke Deklaracije je taj odve} ki~erajski. ne pominju Tu`bu kao put do BiH kakvu zagovaraju. postoji crna statistika. 86. bjedni~ki poku{aj da se krivica bratski raspodjeli. do povratka Republike Bosne i Hercegovine. Postoji samo jedan racionalan put do takvog Ustava. gra|ana koji su se decidno izjasnili u kakvoj BiH `ele `ivjeti. ne uka`u na jedan jedini put do ustavnog ure|enja koje bi bilo po mjeri svih bh. dejtonske anarhije. Oni la`no vjeruju da }e me|u politi~kim predstavnicima bh. Sve {to nastaje mimo ove referendumske volje je nasilje nad demokratskim pravima i slobodama bh. ne bi li se dragi Srbi i Hrvati odobrovoljili da podr`e i{ta manje od svog separatizma. No. Idemo dalje… Br. Srba i hb. ~ija bi realizacija dovela do ukidanja rezultata agresije i genocida. Autori Deklaracije su dupljaci bosanstva. 23.bezimenom. Pro~itani. i Srba i Hrvata. da bi Srbi i Hrvati `ivjeli u samoodr`ivoj BiH. Oni uop}e. koji ve} `ive svoje rezervne varijante. Dovoljno je prelistati novine. odnosno.

i da presu|uje izvan ovozemaljskih zakona. ali niko u tome nije vidio barbariziranje civilizacije. U Banjoj Luci su bosanski Srbi pucali iz vatrenog oru`ja. u znak radosti… U ovoj vijesti iz nesvijesti sve se podudara za ameri~kom vije{}u o ubistvu sinova Sadama Huseina. Kada bismo pretpostavili kakav bi sudbinski bumerang bio adekvat za zlo~ine koje su po~inili Sadam Husein i njegovi sinovi. i sami presudili. Civilizacija je prekora~ila prag pameti. sad ima priliku da dotakne bol koju je sijao Irakom. onda je to upravo ovakav raspelt doga|aja. hladnokrvno. svjedo~i i nekrofilski tv spektakl. ne}e se dogoditi da ga Amerikanci upucaju. koji se dogodio u improviziranoj mrtva~nici na bagdadskom aerodromu. Posve je jasno da Amerikanci nisu morali ubiti dvojicu Sadamovih ubica. Nikada se nisu na{li u poziciji u kojoj su bile njihove `rtve. Bili su obi~ne zvjerke ~ija smrt treba nekim novim udajima i kusajima. O ubistvu s predumi{ljajem svjedo~i i cini~ni poziv Sadamu Huseinu da do|e i preuzme tijela svojih sinova. Ku}a u Mosulu mogla se dr`ati pod opsadom sve dok se bra}a ne predaju. Iako je Karad`i} za zapadnja~ke vrijednosti ve}a opasnost nego Sadamovi sinovi. ve} se ubistvo pozdravljalo kao da je rije~ o osvajanju zlatne medalje na Olimpijadi. kako su to po~inili i Amerikanci njemu. a britanski premijer Toni Bler je izjavio da je to dobra vijest i veliki dan za novu Bosnu. ve} mrtvi. Udaj i Kusaj. Isto su ~inili i svi svjetski diktatori. Ira~ki diktator je stotine hiljada roditelja ostavio bez njihovih sinova. Eto. Kompletni idioti. U savremenoj povijesti nije zabilje`eno da lideri najmo}nijih zemalja pozdravljaju ma kakva ubistva. a pride i Sadamovog maloljetnog unuka. posljednje sate svojih `ivotinjskih `ivota proveli su u ambijentu kakav su gradili godinama. A kada bi se i dogodilo. Onako.Dnevnik revolucije Sve~anost ubistva Ameri~ko ubistvo Sadamovih sinova ravno je zlo~inima kakve su ~inili Sadam Husein i njegovi sinovi Ameri~ke trupe iz sastava SFOR ju~er su u akciji na planini Ozren ubile Radovana Karad`i}a i njegovog sina Sa{u… Ameri~ki predsjednik Bu{ je pozdravio ova ubistva. Ratni zlo~in. Sporna je jedino debilska drskost ameri~kog Predsjednika da na sebe preuzme ingerencije Boga. Da je rije~ o strate{koj namjeri. Sadamove sinove Amerikanci su smaknuli kao pse. sva bi se Evropa digla da osudi tu divlja~ku ignoranciju pravnih imperativa. Debill was ybio two idiot’s Nije ~ovjekovo da kroji sudbinske obrasce. sijali su zlo i strah. smrtnom kaznom. 218 Dnevnik revolucije . Eto. Amerikanci su pogazili pravo na su|enje. nevi|en u povijesti. kada su slikana unaka`ena tijela Udaja i Kusaja. Vjerovatno su ih oblijevali samrtni~ki znojevi dok su postajali svjesni da Amerikancima ne trebaju `ivi. To ~ini Bog. Satelitske tv su opsjele planetu ovom morbidno{}u. od Staljina do Sadama. Nema ni~eg spornog u ovakvom raspletu pri~e. Udaja i Kusaja.

Ameri~ka imperija je pregazila granicu podno{ljivog i njeno dalje postojanje u ovakvom obliku naru{ava prirodne ravnote`e u Svijetu. – mogli bi biti planetarni potezi za reafirmaciju posrnule Amerike. VIII 2003. Iako moralni principi u toj fa{isti~koj stvarnosti ne mogu ni{ta promijeniti. Hap{enje Karad`i}a i Mladi}a. jer se tako izjedna~avaju razli~iti polovi. Zbog toga smo kazali da je ameri~ko ubistvo Sadamovih sinova i Sadamovog unuka ravno zlo~inima kakve su ~inili Sadam Husein i njegovi sinovi. opetovati. Niko nema pravo ubijati ljude. Zlo je danas dominantno. Dnevnik revolucije 219 . septembra objavio tekst o ra|anju ameri~kog fa{izma. Upravo zbog toga `elimo upozoriti da na{e dru{tvo. 87. Bi}e da smo na mapi svijeta toliko sitni.u razvratnoj ma{tovitosti. Bosni. Br. pa makar ti ljudi bili i ubice. Wessella swesca rattnix zlochinna O Americi Bu{a Jr. a Dobro ostaje usamljeno. ^initi dobro zna~i imati svijest o zlu. Nije sporno kad zlo~inci imaju zlo~ina~ku ma{tu. Kako puhne. Mi smo vjerovatno jedini evropski mediji koji je sedam dana nakon 11. Bez imalo kriti~ke svijesti na{i su mediji uglavnom preuzeli ameri~ku veselu sliku ratnog zlo~ina nad Sadamovim sinovima. bitno ih je sa~uvati. kao i svakom insanu. to tako izgleda iz na{e perspektive. da takvo snovi|enje ne dolazi u obzir. i nebitni. ljude. nije dato da se privi{e prtlja u svoje ishodi{te. putem globaliziranih medija. i sl. Na{oj je javnosti servirano da je posve normalno kad Amerikanci bez suda presude da ubiju i da ubijene uslikaju. No. 5. njegovati. ali je strahobno kad silom proklamirani pravednici preuzimaju i nadgra|uju zlo~ina~ke obrasce mentalnog razvrata. Yal ye wedrro yal obllachno Mi u Bosni mo`emo gledat oklen je vedro. Amerika nije izdr`ala izazov i danas se pred budu}no{}u civilizacije bratimi sa sotonama. ili sazivanje novog Dejtona i ukidanje genocidnog entiteta. ma koje. Ta tiranija mora imati svoj kraj. iako se on jo{ uvijek ne nazire. tako je po prvi put u povijesti ustoli~en kao vrlina mo}nijeg dijela civilizacije. Bilo bi sjajno da je Amerika nakon 11. nekakve. uglavnom je sve poznato. septembra postala moralni svjetionik borbe protiv svakovrsnog terorizma. ili zabrana mononacionalnih stranka. To isku{enje jedino vrijedi ispuniti nastojanjem da se u `ivotnom prostoru posije {to vi{e dobrote. postaje `rtva Bu{ove razvratne Amerike. jer od tih tra~aka neokaljanje svijesti ovisi budu}nost civilizacije. Na `alost. tako }e nam bit’. i zarazno. Pravednik ne postoji. Mo`da bismo tek mogli izvu}i kakvu korist iz mogu}nosti da ameri~ko siled`ijstvo osjeti potrebu da pravdom u Bosni sebi povrati makar sjenku kredibiliteta. a prije svega onog cionisti~kog.

te nije bila u mo}i da prepozna u kakav je to bratoubila~ki rat uvu~ena. koja je godinama dresirana kao da }e sutra biti rat. godi{njicu Bitke na Sutjesci. Otud o transformaciji Ju`nih Slavena vrijedi govoriti s pozicija njihove vi{edecenijske demokratske retardiranosti. Pre`ivjeli partizani sa teritorije Republike Srpske su oti{li u ~etnike. gostoljubivih i tolerantnih jugoslovenskih naroda. koji su u posljednjoj deceniji postali suprotnost plemenitosti kojom su se ponosili. ali nisu na{li ni jednu koja bi se ticala tog definitivnog raspada SUBNOR-a. ~udnovato djeluje ta vampirizacija pitomih. njihovog zakr`ljalog demokratskog 220 Dnevnik revolucije . prethodno bi se mo`da obra~unali sa zajedni~kim neprijateljem – fa{istima iz Sarajeva. ~iji su se ljudi za samo nekoliko godina od plemenite. dok niko nije smio pisnuti mimo propisanih pravila. JNA. [ezdeset godina nakon legendarne Bitke na Sutjesci partizanski pokret u BiH se definitivno raspao. KOS-a. izobli~ili u tvrdokorne separatiste i nacionaliste. SKJ. Kad se ta ~eli~na {aka preoblikovala u nacionalisti~ki sistem vrijednosti. mo`e oblikovati kako se kome ho}e? Dok je Ju`nim Slavenima vladala ~elni~na {aka policijske dr`ave. misle}i na one medije koji imaju kriti~ki stav prema SDP-ovoj satanizaciji Bo{njaka. dok su partizani iz Federacije istog dana obilje`avali 60. ~ime su na sebe preuzeli teret izdaje patriotskih i antifa{isti~kih principa. tada su ti isti ljudi postali ono {to se od njih tra`ilo. `ivjela je ideja tolerancije i jugoslovenskog bratstva. izuzev {to se uzvikivalo @ivio drug Tito!. Ma Mrakovici se intonirala himna Bo`e pravde. stvarnosti. U tom pogledu znakovit je film Underground Emira Kusturice koji se bavi posljedicama retardirane demokratske svijesti. ali nisu na{li vremena da pometu ispred svojih vrata. dok su se partizani sa teritorije Federacije BiH proglasili ideolo{kom filijalom SDP-a i Zlatka Lagumd`ije. Uistinu. Partizani iz RS su na Mrakovici obilje`avali 61. tek nesvjesna masa koja se prema potrebama.Moralno i patriotsko posrnu}e Titovih boraca Partizani u ~etnicima Bosanskohercegova~ki partizani danas su toliko podijeljeni da bi bili u stanju uperiti pu{ke jedni u druge. ~iji je srpski dio svijetla obraza poistovijetio ~etni{tvo i antifa{izam. Retardirana demokratska svijest Mnogi su autori sa sociolo{kog i psihoanaliti~kog stanovi{ta izu~avali fenomen izobli~enja jugoslovenske zajednice. godi{njicu bitke na Kozari. Upu}uje li to na pretpostavku da su i Ju`ni Slaveni. Sarajevski partizani su na Sutjesci imali vremena da za mikrofonom prozivaju fa{isti~ke medije u Sarajevu . kao i svi. Sarajevski partizani su na Sutjesci na{li stotine zamjerki bh. Dodu{e. u religiji utemeljene ideje bratstva i jedinstva. dok se na Sutjesci nije intoniralo ni{ta. UDBE. uz slike ratnih zlo~inaca Radovana Karad`i}a i Ratka Mladi}a. i pod medijskim uticajima. pred kojima su se natalo`ile hrpe dvoli~nja~kog i antipartizanskog sme}a. blagih.

SUBNOR je. Jedna od najve}ih Titovih gre{aka. vratiti korijenima. Mo`da je neko pomislio da je po srijedi gre{ka. a ne kreativni subjekat svoje sudbine. savezni funkcioneri. i da }e kroz sve ove tragi~ne godine upravo oni biti vulkan opomene i upozorenja. SUBNOR bi imao dimenziju svjetionika. i 1945. SUBNOR je jo{ tada bio uvu~en u velikosrpski projekat koji je zbog moralne nakaradnosti {minkao – jugoslovenstvom. te da nisu reagirali na izre`irani poraz JNA u Sloveniji. u zemljama biv{e Jugoslavije dosad bismo imali makar jedan svejugoslovenski konsenzus oko tragi~nih doga|aja. ujedinjeni u SUBNOR-u. Iz tog perioda aktuelno je osnivanje tzv. koji je i u vrijeme SFRJ. Naprotiv! Oni su danas progovorili. i poslije. U Srbiji. nakon ~ega se JNA povukla na zami{ljene granice tzv. Kokardama i {ajka~ama. pokazalo se tragi~nu osobinu – da slu`e re`imu. ~elnici UDBE. Mir je. Titova ~etni~ka gre{ka Op}e je poznato da su pred raspad SFRJ partizani podr`ali generale koji su JNA transformirali u svesrpsku vojsku. bio manipulativni objekat. dok je taj isti re`im po Bosni i Hrvatskoj ispoljavao monstruozne oblike genocidnog fa{izma. s kojim su obilje`avali sve antifa{uisti~ke praznike. generalske stranke koja je sebe nazivala SK – Pokret za Jugoslaviju. velike Srbije. kao slijepi ideolo{ki sljedbenici Tita i Partije. Do raspada SFRJ oni su imali koherentan ideolo{ki svijet u kome se ta~no znalo s koje strane mo`e do}i neprijatelj. Partizani protiv partizana SUBNOR je bio posljednja nada da }e na prostoru biv{e dr`ave opstati makar jedan autoritet koji }e imati konsenzus oko tzv. a {to je po iskustvenoj i moralnoj dimenziji morao biti. Tito je 1944. koji su. vuku je promijenio dlaku. zadr`ati revolucionarnu svje`inu antifa{isti~ke ideje. suprotstaviti genocidnom re`imu. da se ne odri~u svetih likova i Dnevnik revolucije 221 . Jednostavno. koja je svojevremeno bila stvar pragme. Slikama ratnih zlo~inaca kojima je bila ukra{ena manifestacija na Mrakovici. jugoslovenskih ratova. SUBNOR-ovci su decenijama dresirani kao apart~ici. Raspad SFRJ je od njih napravio ribe na suhom. Da je SUBNOR bio to {to nije bio. Crnoj Gori i u Republici Srpskoj ova je pojava imala najdrasti~nije manifestacije. Antifa{isti~ka ideja je jasna i njenom logikom je lako uo~iti ko je {ta po~inio u posljednjih desetak godina. Svesrpski partizani tada nisu mnogo pri~ali. u kojima su velikosrpske armade razarale Hrvatsku i BiH. pokazala je vampirski karakter. opet iz pragme. Ovako. Na Mrakovici su predstavnici SUBNOR-a Republike Srpske . da }e se osvijestiti. postao tek filijala razli~itih opcija. Sve ratne godine. Neki od njih su poslije postali generali. bili su tu kao ikebana. trajao dok ku}a nije zijanila gospodara. u partizanske redove primio hiljade i hiljade Dra`inih ~etnika. U tom slu~aju. tobo`e prihvatali antifa{izam. svesrpski su partizani predstavljali moralnu podr{ku ~etni{tvu. ali ne i }ud. Samo tako je mogu}e objasniti apsolutnu podr{ku svesrpskih partizana Slobodanu Milo{evi}u. osjetiv{i poraz ~etni{tva. i na kojim }e granicama biti linija fronta. katalizatora regionalnih integracija. Trobojkama sa ~etiri s. ili nekog novog Tita i Partije. i otud oni i nisu mogli razlu~iti antifa{isti~ki kontinuitet od novih oblika etnonacionalnih fa{izama.duha. Jezikom fa{izma. poku{avaju}i da ovu nacisti~ku ideju peru antifa{isti~kom ~a{}u Titovih partizana. na svim stranama. Mo`da je bilo iluzorno o~ekivati da }e pre`ivjeli partizani.pozvali borce otad`binskog rata da se ne odvajaju od pro{losti. od kojih se ona svesrpska najdrasti~nije udaljila od ideje antifa{izma. pokazalo se. koje su u preostaloj svijesti zadr`ale tek jednu. Tito je time kupio mir u ku}i. Himnom Bo`e pravde.

Kako stvari stoje. sljepa~ki. VIII 2003. Da su imali hrabrosti i antifa{isti~kog morala. No. skon~ava kao {to je skon~alo sve {to smo smatrali besmrtnim. gradu. navode}i fa{isti~ke medije u Sarajevu kao glavnog neprijatelja antifa{isti~ke ideje. jer su jedni za ~uvanje svetih likova i imena. Gali}evo pominjanje Srebrenice ne treba da zavara. podr`avaju izdaju socijaldemokratske ideje od strane tajknuskih lobija Zlatka Lagumd`ije. a ~iji je zvani~ni ba{tinik SUBNOR. predsjednik Glavnog odbora SUBNOAR-a BiH. na Tjenti{tu je izustio da – jo{ nisu uhva}eni najve}i ratni zlo~inci. odgovorni za genocid u Srebrenici. oni su se odve}. a drugi za njihovo hap{enje. {to zna~i i svih onih medija i organizacija koje nekriti~ki.imena. kakva je ideja antifa{izma. niti da stvori utisak tobo`nje patriotske odre|enosti sarajevskih partizana. 5. Selima Be{lagi}a i drugih SDP-ovih profitera. bi}e da su to ti sveti likovi i imena. Na `alost. sarajevski bi se partizani prije svega obra~unali sa ~etnicima u svojim redovima. za mu~enja i ubijanja u logorima. Teza o otad`binskom ratu dovoljno govori sama za sebe. Oni su s jasnom namjerom iskoristili skup na Tjenti{tu da istaknu fa{izam u glavnom bh. Jure Gali}. eto. poltronski. No. 87. 222 Dnevnik revolucije . jedna za BiH egzistencijalno bitna ideja. deklarirali kao filijala SDP-a. Br. biv{i partizani bi u varijanti pretpostavke mogli okrenuti cijevi jedni na druge. Budu}i da su skup na Mrakovici krasile Karad`i}eve i Mladi}eve slike. mnogo puta. To je samo znak da ideju antifa{izma moraju ba{tiniti i afirmirati organizacije i pojedinci koje nije pregazilo vrijeme.

Jerbo. a ne oru`ana sila svih Bosanaca i Hercegovaca. Dozlogrdio je taj ciganluk bo{nja~ke politike! Dok nam uzimaju zemlju. bi}e bolje da se ne penje{ na Igman. Hrvati mogli na}i uvrije|eni. gdje je sve suchurr. pa se moraju samozadovoljavati ~etni{tvom i usta{tvom. Na stranu njegova ambicija da se prikazuje i gdje ne treba. U BiH }e. Davno je mudri Alija razabro da i Srbi i Hrvati imaju ljudska prava. bilo bi po{teno da se Bo{njaci kona~no upi{u u gurbete i da prestanu izigravati politi~ki narod! Imali bi kulturu. eto.Dnevnik revolucije @ivot `abokre~ine Bilo bi sevap mar{nuti SDA. narodna je to volja. glupavi i potkupljeni. pa su se vrli socijaldemokrati pona{ali kao da je najnormalnije da se mostu nadjeva ime predsjednika susjedne dr`ave. jer ovdje ne slavimo d`amijsku. Ne treba misliti da bi i ma koja druga bo{nja~ka vlast bila kriti~ki raspolo`ena prema s-h separatizmima. u [paniji ili Britaniji bi doveli SDA na vlast. vjeru. koga dovesti? Svi preostali su isti. dok nam preoblikuju svijest. Okupit }e se oko karikature i drkati po {ahovnicama. ekonomiju. u vrijeme SDP-Alijanse je u ^apljini otvoren most sa imenom onog hrvatskog {piciguza. Ako Dnevnik revolucije 223 . a takva nam je potrebna kako bismo se razlikovali od s&h nacionalista koji su par~ali Bosnu! Ne. pa nam udjelili {ansu da `ivimo k’o po{tena ~erga. ali to bi sve nas rasteretilo sikirancije. i odmah bi im bili uva`eni secesionisti~ki planovi. ravnopravnost. u [kabrnji i Privlaci. u Bo{njaka mozak nema strate{ki kapacitet! Reis je zato na planini bio glavni. [ta }e Bo{njacima vlast kad ne znaju {ta }e s vlasti!? Mo`da bi nas pustili na miru i ovi razni antiteroristi. Otud SDA ne kani pobuniti se zbog ove manifestacije hrvatske hegemonije. U susjednoj Hrvatskoj dosad su podignuta tek dva Tu|manova spomenika. {to u politi~kom smislu sve vi{e postajemo. biti podignut najhrvatskiji. ve} multietni~ku Armiju. reisefendija. Eto. i to u totalnim usta{kim zabitima. Vladaju}a SDA ne smatra da je instaliranje mrtvaca iz susjedne dr`ave u na{oj dr`avi ne{to zbog ~ega bi se trebalo sikirati. Suchurr Minderland Od prvog listopada dvori{te op}inske zgrade u [irokom Brijegu (BiH) }e krasiti najve}i ikad napravljeni spomenik pokojnog predsjednika Hrvatske Franje Tu|mana. visok preko tri metra. jedino. pozitivni rezultat te krvave onanije je sabiranje Bo{njaka u geto minderlanda. listopada prirediti fe{tu na kojoj se o~ekuje oko 50 tisu}a katolika. reis Ceri} se penje na Igman da potvrdi kako je Armija RBiH bila islamska vojska. vlasti }e u [irokom Brijegu 1. legende i mitove. U povodu otkrivanja spomenika. Da su Katalonci ili Sjeverni Irci pametni. jer bi se hb. Brate lijepi. ne bi imali vlasti. onako kako je mar{nuta SDP-Alijansa. Ali. ali postoji li kona~no politi~ki server u Bo{njaka koji }e kazati – Helou. mo`da bi nam se smilovali razni Srbi i Hrvati.

ova je za nijansu bolja. bilo bi dobro da SDA sad pokrene inicijativu da se u Beogradu ili Zagrebu podigne spomenik Aliji Izetbegovi}u. Hrvati su. Srbijanci i Croati bi takvu inicijativu natakarili na neku stvar. 224 Dnevnik revolucije . zagreba~ki mediji ne napi{u ni{ta. gdje je su svi mediji razbubali da se Hrvati bombama tjeraju na iseljavanje. Zna to SDA-ov kadar u HDZ-u Niko Lozan~i}. [a}ir Filandra i grupa najuglednijih Bo{njaka. Bo{njacima je hitno potrebna alternativa. i na tumbe izokrenuo ~injenice. objavio je studiju pod naslovom Muslimansko-hrvatski gra|anski rat u srednjoj Bosni. Nurra Vincca pochesto izzruzzy Ovo je maslo nekog ko Bosni ne `eli dobro – rekao je Stupajlija Vlado Ivanovi}. Da im nije Seade Palavri}. Majka mu stara. Od dvije gubave gume. pod ~iju je limuzinu NLO poturio eksploziv. Bolje im je da `enama isklofaju tepihe nego {to |abe prde u {i{u. I ovaj fasikikat postaje relevantno svjetsko svjedo~anstvo kojim se peglaju brojni usta{ki zlo~ini nad bo{nja~kim civilima. da iska`e srda~nu podr{ku multikulturi. onako kako je mar{nuta SDP-Alijansa. glupavi i potkupljeni. Ali. ipak. kako bi ustanovio da su . pa je ispalo da je ARBiH izvr{ila genocid nad golorukim Hrvatima. Dakako. raspravljaju pitanja nacije. kad je on iz mje{anog braka? Nurin se glas nije ~uo do Zagreba. Za to vrijeme. bezbeli begova. SDA ne zna ni{ta. Zabavili se ugurzusi oko blagodeta vlasti. Na promociju je do{ao lokalni bo{nja~ki establi{ment. ^uli su la`i. objavio knjigu o ratu. Dr ^arls Reginald [rader. koga dovesti? Svi preostali su isti. clofay womenzy tepixe! U Travniku je nekakav profesor povijesti. i oti{li. Sutra niko ne}e znati da se on ozbiljnije bavio samo falsificiranjem. 88. Niko do danas nije odreagirao na ovaj fasifikat. gdje tvrdi da je – nelogi~no da se Hrvati La{vanske doline optu`uju za agresiju na muslimane i za etni~ko ~i{}enje. Schachire. kakva `aba {to zna govoriti! Br. koji }e sutra materijalizirati gnomu – {to je zapisano ostaje. pa valjda se rodio kakav izuzetak u bo{nja~koj mo~vari. VIII 2003.Bo{njaci agresori u srednjoj Bosni. Na pitanje o suradnji hrvatskih postrojbi sa srpskim formacijama u borbi protiv zajedni~kog neprijatelja. ravnopravniji. Hrvat. moglo bi se re}i da ne postoje. Bilo bi sevap mar{nuti ih. ameri~ki vojni povjesni~ar.je ba{ to toliko normalno. a ne vide da tonu zajedno sa bo{nja~kim brodom. Kad bomba pukne pred bo{nja~kom ku}om. jer je op}epoznato da su oni ti koji su `ivjeli u okru`enju. 19. ovaj k’o fol ozbiljni nau~nik ka`e: Time se nisam ozbiljnije bavio. Njegova kom{inica Nura je javno prosvjedovala: – Kako je Vlado mogao re}i da je ovo napad na njega kao Hrvata.

Me|u `rtvama je bilo 16. No.000 djece. tako da ova komemorativna obilje`ja nemaju jedinstven. Pi{u li ove ~injenice i na jednom bosanskom zidu pam}enja i pla~a? Ne pi{u. u pogledu podr{ke instituciji pam}enja. Prognano je 2. Pod uticajem svih dejtonskih vlasti u svim marionetskim mandatima. Pam}enju genocida u Srebrenici jednako je pomagao i biv{i ambasador Tomas Miler. programski karakter. {to je dnevno bivalo oko 330.Kako Srebrenicu u~initi besmrtnom Dobrodo{li predsjedni~e Klinton Ako se ostvari histeri~na i nepametna preporuka Ibranovih Majki Srebrenice da se biv{em ameri~kom predsjedniku Bilu Klintonu otka`e gostoprimstvo u Srebrenici.000 civila. Ideologija zaborava ne poga|a sve narode podjednako. {to za 1350 dana agresije izi|e po 150 `rtava dnevno. onda }emo Memorijalni centar otvarati sami sebi. Bo{nja~ki narod je bio `rtva strate{ki programiranog genocida. Ranjeno je 480. a ne ~ovje~anstvu Nigdje na planeti nije pobijeno toliko ljudi kao u Bosni. po sistemu: neka svako pameti za se. Trenutno na Svijetu ne postoji reprezentativnija figura od Klintona koja bi mogla privu}i svjetsku medijsku pa`nju i ~ovje~anstvo Dnevnik revolucije 225 . {to je dnevno oko 2000 obesku}enih. odumirali su proplamsaji kreativnog promi{ljanja ideja za unapre|enje uspomene na `rtve agresije. Otud se ni jedna dosada{nja vlast na 24 odsto bh. jeste Ameri~ka ambasada koja je od po~etka pru`ala podr{ku osnivanju Memorijalnog centra u Poto~arima. evropski zvani~nici koji posljednjih godina kroje politi~ku sliku u BiH nemaju namjeru ni za pedalj popustiti u svome uvjerenju da imperativ istine i pomirenja treba da bude zasnovan na zaboravu. a da te smrti nisu dobile institucionaliziran komemorativni karakter! U Bosni je pobijeno preko 200. zaslu`nom za uspostavu mira u BiH. Protivljenje Udru`enja Majke Srebrenice. jer nisu svi isto stradali. kao navodni uvjet za mir u Bosni. u vidu spomen-obilje`ja. teritorije gdje su Bo{njaci ve}ina. iskrenih i dokazanih prijatelja na{e zemlje.000 ljudi. da otvori Memorijalni centar u Poto~arima.500. Nema ni~eg logi~nijeg od davanja po~asti biv{em ameri~kom predsjedniku Bilu Klintonu. Znano je ko je kako i za{to stradavao. koji je u vi{e navrata obi{ao mjesto najve}eg masovnog zlo~ina nakon Drugog svjetskog rata. ideji da Klinton otvori Memorijalni centar. A za{to ne pi{u? Zato {to imamo vlast koja na zaboravu genocida gradi svoju politi~ku podobnost! Strategija zaborava Dejtonski sporazum je sa svojim pacifisti~kim duhom u BiH instalirao i svojevrsnu ideologiju zaborava. u~injeno je uglavnom u prve dvije-tri godine poslije rata. nepotrebno je i {tetno vrije|anje jednog od rijetkih. kojim rukovodi Ibran Mustafi}. Jedina svijetla me|unarodna instanca u BiH. Ameri~ki ambasador Kliford Bond je vi{e puta potvrdio podr{ku ovom projektu. i to po op}inskim resorima. nekrolo{kih knjiga i sl. nije usudila da otpo~ne projekat kojim bi se institucionalizirala uspomena na `rtve agresije.000 ljudi.. Ono {to je upam}eno.

da nije bilo Klintona. gledati u svijetlu budu}nost. ako su `rtve na udaru zaborava. kao prema prostoru na kome ne moraju va`iti pravila civilizacije. Pribli`iti svijetu bol Bosne Nije te{ko pozicionirati blokadu pam}enja genocida u bosanskoj stvarnosti. o~ito. Srpska politika u Srbiji i u BiH je. sude}i po kadrovima. primaju ljudi koji su do ju~er zastupali ideje terorizma i zlo~ina. ve} da je ostao Bu{ stariji. njegova misija u Poto~arima ima puni smisao. Zaborav zlo~ina je amnestija zlo~inaca Amerikancima je. ud`benici. Upravo nam se doga|a da se na isti na~in. Imamo bosansku. mir u BiH ovisi samo o toga da li }e zlo~inci biti metnuti na svoje. prirodno ono {to je na{im politi~arima stra{ljivo i upitno. uplovit }emo u `ivot memorije. tipa – za{to Klinton nije ranije zaustavio rat. pada u vodu sa uvidom da se taj rat. Kad ceremonija otvorenja pro|e sa ili bez Klintona. Time nisu iscrpljene sve mogu}nosti za prevazila`enje ovog politikantskog gliba zbog kojega nedavne ratne strahote blijede iz pam}enja i nas `ivih. ko biva. Otud su evropski namjesnici za BiH i uspjeli isprepadati bo{nja~ke vlasti tom jalovom tezom da mirovni proces u BiH ovisi od stepena zaborava. koji bi pokrenuo i finansirao neki projekat u interesu pam}enja. Ibranove Majke Srebrenice bi trebale razumjeti da je na{ nacionalni interes da se ~ovje~anstvo podsjeti na Srebrenicu. ili ma koje drugo strati{te. Dvojica ameri~kih ambasadora u svojoj podr{ci pam}enju tragedije Srebrenice nisu imali predrasude kakve prema Balkanu odgaja Evropa. rije~ je o op}oj moralnoj i vjerskoj obavezi da se pamte `rtve. do ju~er su sa Karad`i}em okretali volove na Palama i slikali se sa snajperima kojima su ubijani sarajevski civili. kojoj je bitno da je u vlasti. Ne samo zbog toga. da nije Tito u partizane primio hiljade ~etni~kih prvoboraca iz Drugog svjetskog rata. Isprazno kritizerstvo. Za{to tom logikom ne razmi{ljaju evropski zastupnici ideje o istini i pomirenju koju bi da grade na zaboravu? Na kraju. bez obzira na ma kakav politi~ki kontekst. bosanska stvarnost. zna~i osloba|ati odgovornosti one koji su zlo~in po~inili. Totalitarni politi~ki ambijent u BiH je takav da bi svaki bo{nja~ki politi~ar na vlasti. a ne cijelome ~ovje~anstvu. koji su potom pod inkubatorom JNA odgajali povampirenje ~etni~ke ideje. ili do{ao Bu{ mla|i. a kamo 226 Dnevnik revolucije . pa makar cijena bila i apsolutna poslu{nost u pogledu evropskog i{aretskog tra`enja da se {to manje spominju `rtve.podsjetiti na Srebrenicu. To je tako. Imamo srpsku i hrvatsku politiku u BiH koja u mirnodopskim uvjetima istrajava na zapo~etom poslu. u protivnom. jednom rije~ju. ako ne do|e Klinton. Imamo evropsku politiku u BiH koja nalikuje Titovoj politici zaborava. po svaku cijenu. a `rtve na svoje mjesto. ^im ih se oslobodi. ne bi se dogodilo ovo bu|enje ~etni{tva. Naprotiv. a da dolazak Bila Klintona to omogu}ava. Jer ameri~ka nacija je svoju patriotsku auru izgradila na pam}enju svih onih koji su `ivote izgubili u odbrani ameri~kih interesa. A to je nemogu}e sve dok se po svijetu raseljeni Srebreni~ani ne vrate u svoj grad. onda su zlo~inci amnestirani! Zaboravljati Srebrenicu. sigurno ne bi nikad zaustavio. Jer. ili bo{nja~ku politiku. vrlo brzo bio maknut kao navodni nacionalista ili osoba retrogradnih pogleda. Oni koji su dobili bezrezervnu evropsku podr{ku. U Banjoj Luci je identi~na slika. ve} i zbog neupitnih Klintonovih zasluga za mir u BiH. kada se mislilo da }e {minkanje zlo~inaca promijeniti njihovu }ud. jer valja. pod krov demokratskih promjena. Napose. pa svi|alo se to nekome ili ne. ostala ista. onda }emo Memorijalni centar otvarati sami sebe. koje je po svojoj svireposti bilo gore nego u svom prvom izdanju. Ponavlja nam se ista pri~a kao nakon Drugog svjetskog rata. oni }e biti spremni da zlo~in ponove. u kome Memorijalni centar u Poto~arima ne}e imati smisla sve dok se za njega ne ve`u {kolske ekskurzije.

biti epizode kojih se za koju godinu niko ne}e sje}ati. Od toga najdirektnije ovisi politi~ka sudbina Bosne i Bo{njaka! U protivnom }e sve ovo. ali su je uspjeli pribli`iti milionima gledalaca diljem planete. Od vlasti. do Memorijalnog centra u Poto~arima. U posljednjih deset godina izi{la su dva svjetska filmska mega-hita o stradanju Jevreja: [indlerova lista i @ivot je lijep. Dodu{e. 19. Nisu. ni jedan ni drugi film nisu uspjeli odslikati tu stra{nu ranu jevrejskog stradanja. pa su mu ubrzo neka vrata ostala zatvorena. Ljudi svih nacija su suosje}ali sa jevrejskim patnjama. ali postoje brojne evropske i svjetske adrese koje bi finansijski podr`ale takav projekat. intelektualnu elitu. Eto. od dolaska Bila Klintona. Ovakvih primjera ima jo{. Srebrenica se mora preto~iti u jezik umjetnosti! Br. Op}enito. ne treba o~ekivati podr{ku. jer postoji bosanska inteligencija koja je valjda neovisna od politi~kog ambijenta. Jer samo umjetnost mo`e pribli`iti ljudsku bol i izazvati suosje}anje! Tako ni od igranog filma o Srebrenici ne treba iziskivati da preslika stvarnost. Dnevnik revolucije 227 . ali ga se nigdje ne pominje. jedan je od na{ih najboljih pisaca. ne mogu o~ekivati da budu miljenici pla}eni}kih medija i da budu svrstani u tzv. (Ko zna koliko je dosad snimljeno filmova i napisano knjiga o stradanju Jevreja!) Naravno. VIII 2003. Ve} pomenuti Avdo Sidran smatra da bi se takav projekat ipak mogao realizirati.li onih koji tek dolaze na bosanski svijet. jakako. Manje je poznato da su Jevreji poslije Drugog svjetskog rata gotovo dvije decenije bili okovani {okom i {utnjom. a tek od 70-tih godina pro{log stolje}a po~inje jedan sistemski i strate{ki rad na umjetni~kom pam}enju holokausta. 88. Isnam Talji} je napisao sjajan Roman o Srebrenici. autori koji bi se otisnuli u projekte pam}enja genocida. ali treba da bol Srebrenice pribli`i milionima ljudi. uprkos njegovoj ogradi da je – te{ko u umjetni~ki izraz pretvarati tu stra{nu ranu. u kojoj se pisac Abdulah Sidran bavi po~injenim zlo~inima. Po~etni motiv za pisanje ovog teksta je nezvani~na ideja da se o tragediji Srebrenice snimi igrani film. u Narodnom pozori{tu Sarajevo je izvedena drama U Zvorniku ja sam ostavio srce svoje.

mobitel. Puckovnick Mu-Amer El-Bahtijar Posljednji mrtva~ki cirkus u Sarajevu je jo{ jednom razotkrio moralnu bijedu medijsko-policijskih radara. Cirkus na Jevrejskom groblju postavljen je nakon {to su NLO-lica birvaktile sru{ila 28 spomenika. Shvatite da u Sarajevu danas bolje `ive kr{}anski i jevrejski mrtvaci. a srpska i hrvatska jesu na stotine mezarja. a ljude niko. i {to opet mo`ete imati ako sa~uvate `ivu glavu. policija je debelo zasrala Jevrejsko groblje. Neko je poru{io 20-tak kr{}anskih spomenika. ali vam policija saop}i da je vrijeme za prijevremene izbore. katoli~kih i jevrejskih mrtvaca izraziti zahvalnost glavnom sarajevskom grobaru Vladi Ragu`u {to im je dodijelio tjelohranitelje koji }e se u budu}nosti brinuti o njihovoj bezbjednosti. U prirodi bo{nja~kog dru{tva nije nekrofilska mr`nja. Prije nego {to se i{ta znalo. obavi to iz nekog od spomenika. a informacija o tome je preplavila Balkan. Uhva}ena su nekakva 14-godi{nja dje~urlija. Pri~u znamo. multikurcuralci su obznanili da je u pitanju muslimanski ekstremizam. iz nekakve sekte. vjerovatno kontaju}i dokle se srozala njihova profesija. recimo. Odete do policije. Ipak. ali niko ne reagira. rasplamsale su se i dnevne i no}ne plja~ke po Sarajevu. zlatninu. i Alibaba Mumija. ali su mediji Lagumd`ijine hunte obznanili da je rije~ o mud`ahedinima. poput nekrofilskih manijaka. Kriminalisti~ki uvi|aj zbog ma~ijeg govneta pred Lagumd`ijinim vratima ukazuje da bi se uskoro mogla analizirati i govna na Jevrejskom groblju. kad se vampiri ina~e smiruju. s no`em. Za to vrijeme. kad mu za`di da pi{a i sere. Mediji su o tome bubali vi{e nego o masovnoj grobnici na Crnom vrhu. Oko vas su prolaznici. Nare|ena je no}na stra`a na kr{}anskim grobljima. Vidi se to po dirigiranom haosu u Sarajevu. Anlayse of shit Ve} tri godine jedan policajac uve~er odlazi na Jevrejsko groblje. Po{to u blizini nema WC-a. Ideologizirana policija je od IPTF-a svakako obu~ena da bude i efikasan po~inilac i mutav istra`ilac. divljala po Pravoslavnom groblju. izlete gelipteri i zai{}u pare. Pred vas. Prisustvo pozori{ne umjetnosti u terorizmu nas uvjerava da je te spomenike mogao sru{iti. Bo{nja~ka politika nije sravnila ni jedno groblje. Bo{njaci su de`urni krivci – k’o cigani u filmu Ko to tamo peva. Mrtvace ~uva policija. Nekako u to vrijeme u Tuzli je grupa narkomana. 228 Dnevnik revolucije . Onda su otkrivena trojica jedva punoljetnih urbanih vandala. nego `ivi ljudi. Za tri godine. Poput utvare stoji do ujutro. Policajci se no}u.Dnevnik revolucije Mrtva~ki cirkus Vandalizam na sarajevskim grobljima je ~isti rock’n’roll Neko bi trebao u ime pravoslavnih. drndaju uz nadgrobne spomenike. ali na to niko nije reagirao. Tih dana }e se dogoditi da na mezarju u Banjoj Luci bude poru{eno 60 ni{ana. Vi predate sve {to imate.

u zoru. teritorije pa odatle pogledajte koliko je Sarajevo muslimansko. militantnim islamom. mo`da su momci bili toliko moralni da razumiju kako nije hairli piti na mezarju. njihov je vandalizam ~isti rock’n’roll! Oko njih su guslari koji greblja ravnaju bagerima. Glavni im je argument pitanje: za{to nisu ru{ili muslimanske ni{ane? Glupani. mo`da i naduvali. pa na pravoslavnom groblju nema ni{ana! Osim toga. mo`da. Onda su svi zajedno marnuli po jedan `eton ekstazija. ali i njihovi roditelji. ~iji lik saobra`ava osobine Staljina i Divlje svinje. nacionalizmom i sl. Dr. poznatom ekstremisti. kako ka`e – da se Vlasi ne sjete. Nele An|eli} je optu`io reisa Ceri}a da . i onda ostavili fla{e sa svojim otiscima prstiju. Otud se jo{ uvijek ne zna se da li je bilo policijske dorade. Svojedobno je isto po~inio Krug 99. Kurtizanama se osladile lake pare. Zalud {to su mladi}i. pa ne prezaju ni da pijane butnovnike bez razloga pove`u sa tzv. negirali da ovaj vandalizam ima ikakve veze s politikom. optu`uiv{i reisa za zlo~in Muamera Topalovi}a. [agoljev poznati ekstremista Amer Bahtijar je probrao malo Srba i Hrvata da poru{e malo kr{}anskih grobova. Bespredmetno je polemizirati sa ovim lovrenovi}evskom klevetom. priop}iti: Ma jebali vam muslimani mater!!! Idite na 76 odsto bh. Da doktor nauka mo`e biti totalni degen pokazuje tekst Nevena An|eli}a u Danima gdje on sa naslovne strane. pukovniku Mu-Ameru El-Bahtijaru. Dnevnik revolucije 229 . Prvi je odadro medijski vandal Mirko [agolj. ili onog drugog kome je mati Hrvatica? Mora da su mladi}i kri{om pre{li na islam. Onda je izmislio da su mladi}i ~lanovi Studentskog pokreta za normalnu BiH. Jer. poziva Bo{njake da . kako je reis mogao uticati na jednog mladi}a kome su otac i mati Srbi. u povodu ovog vandalizma.^ulo se da pijani mladi}i nisu mogli golim rukama tako `estoko oskrnaviti spomenike. halugo! Stvar je jednostavna: mafija iz Kara|or|eva obilato pla}a proizvodnju la`i o bo{nja~kom ekstremizmu. a koliko bosansko! Klevetom o muslimanskom Sarajevu branite srpsko-hrvatske apartheide! Dr. komunisti~ki fa{ist. kao pravi profesionalci. osim. E sad. Mre`a policijskih biltena se ubi da iskonstruira nacionalisti~ku pozadinu. 2.priznaju kako je Sarajevo muslimanski grad. …Da budu u dosluhu sa tradicijom. Nelle 100% crelle [agoljevu la` namontirali i su S(d)B i Dani. IX 2003. Halo. pa su navili ilahije i kaside. posve trijezni. Dakle. Ma{tali su koliko bi se svinjske masti moglo iscijediti iz Mirka [agolja. mahmurni su raportirali svome idolu. Kad su se probudili. pa su oti{li tamo gdje nekrofilski alkohol te~e potocima. pa im je Ries dao da u to ime popiju po litru vina i po 20 piva klipa~a.raspiruje nacionalizam i da su njegovi govori i djela potaknuli i ovaj vandalizam. izvr{ili zadatak. macolama. Br. su se ponapijali. Mladi}i. 89. da ih se br`e otkrije. On je ubjedljivo najgluplji novinar na svijetu! On tvrdi da su trojica pijanih mladi}a – ovaj sramotni zadatak obavili u ime neke i ne~ije ideje! Mudro je zaklju~io da je multietni~ki sastav vandala samo blef. Kad bi bogdom ovi sarajevski urbani vandali bili plafon zla koje nas opsjeda.

tj. jednom rije~ju – tradicijskim sve~anostima. prikazuju u sada{njosti. u vidu [anti}evih ve~eri poezije – samo su nostagli~na sje}anja koja se. koji }e im omogu}iti princip majorizacije. jer ta sintagma danas ozna~ava nastojanje HDZ-a da kroatizira i katolicizira cijeli Mostar. kao ljudsko nastojanje da se na smrt odgovori `ivotom. Hrvati imaju sljede}a dva strate{ka cilja: usvajanje stalnog Statuta. kao da su iza svojih nesigurnih osmijeha i radosti krili spoznaju da vi{e ni{ta ne mo`e Mostar vratiti Mostaru. i koje se ne obazire na nebitne. nekim slu~ajem. ~ini se da je takva nada jednaka skrivenoj nadi svakog ljudskog stvora da mo`da. sportskim. preglasavanja. onako kako je u~injeno sa zapadnim dijelom grada. Mostar `ivi u snovima Mostarizacija ovog uni{tenog grada se otud doima kao ~astan i beznade`an poku{aj da se u mrtvom tijelu o`ivi duh. kao mitska dimenzija borbe za ~ast. onih koji su svjesni da ta borba ne mo`e sprije~iti njihov tragi~ni poraz. i da su plemenitosti koje ~ine samo poruka Bogu da su oni. …Uprkos Zlu. a potom i popis stanovi{tva. kao ljudi. na horizontima Dobrote. Ovo je stvarnost. Sve drugo {to nas ovih dana zapljuskuje kao civilizacijski mostarski duh. etni~kog ~i{}enja i in`injeringa. ~ime bi se crno na bijelo dobilo da je Mostar grad sa apsolutnom hrvatskom ve}inom. koje neminovno zauzima Mostar.Zapadni Mostar na isto~noj obali Mostar Apartheid Reunion ^injenica da Hrvati danas tra`e jedinstven grad kazuje nam da su Hrvati pred ostvarenjem ideje o stolnom hrvatskom gradu. u vidu posljednjeg kamena u luku Starog. jer svjedo~i o rentabilnosti principa sile. i dotrajavali. o mogu}nosti da se u zlodjelo sprovede sve ono {to je suprotno bi}u BiH. nikada ne}e umrijeti. nematerijalne proplamsaje mostarskog Mostara. Svi koji su se okupili na ovim graditeljskim. na kojoj je jedino mogu}e graditi sre}u u ovom. u odnosu na mostarsku realnost. ali oni nemaju mostarskog sjaja dokle god bi}e ovog grada nestaje pod kopitima Tu|manovog. [u{kovog i Bobanovog nacisti~kog stada i jada. Sve to jesu mostarski dragulji duhovnosti. 230 Dnevnik revolucije . irealne. u vidu tradicionalnih skokova. ipak. knji`evnim. kao i u svakom drugom na{em gradu. poput snova. Grad Mostar sve ubjedljivije postaje paradigma dejtonske tragedije. ustrajavali. Na `alost. Pojam jedinstvenog Mostara otud je do`ivio semanti~ku preobrazbu. iza rezigniranih osmijeha kao da je titrao zra~ak nade da bi mo`da nekad Mostar ipak mogao dobiti bitku za svoju ~asnu pro{lost. Ipak.

da se Bo{njaci od Alekse opra{taju kao od jednog od svojih. da Bo{njaci koji su oduvijek bili za jedinstven Mostar. Srbima je bilo normalno.U Mostaru. a poslije Meha Sefi}. a prema ~emu je svih ovih godina iskazivao grdan otpor. kao stolnog hrvatskog grada u BiH ima nepisanu podr{ku me|unarodnog faktora. po kome bi Bo{njaci u zajedni~koj upravi uvijek bili u manjini. pa je zajmio predlagati jedinstven grad. gdje samo smrtna sje}anja pre`ivjelih Mostaraca varljivo podsje}aju da je tu nekad jedan Srbin spjevao najljep{u ljubavnu pjesmu o jednoj Bo{njakinji. jer su Emina. gdje se jedino jo{. kao svoj o svome. pa bi to trebali biti u Mostaru. spjevao Eminu. Osman \iki}. Mostar sve ove godine funkcionira na osnovu Prelaznog statuta. navr{it }e se deset godina od potpisivanja Va{ingtonskog sporazuma. zajedni~kom Mostaru budu gra|ani drugog reda. danas pru`aju otpor ovoj ideji. postali dio bo{nja~ke i zajedni~ke bosanske ba{tine. kad je [anti} umro. onoliko koliko je to danas genocidni apartheid velikohrvatskih barbara. da bi ga u srpskoj varo{i prenijeli u kov~eg i zajedno sa svim Mostarcima ispratili na vje~ni po~inak. u nekada nezvani~noj kulturnoj prijestolnici na{e zemlje. u snovima i te{kim razgovorima. njegovo tijelo. a evo sad i politi~kih ambicija. a Republika Srpska na 49 odsto bh. jer vje{ta~ko pravljenje hrvatske ve}ine u Mostaru uklju~uje obespravljivanje prirodne bo{nja~ke ve}ine (po popisu iz 1990. Onda se ginulo jo{ godinu i po. a u odnosu na Bo{njake. i u pravu. Dakako. Dana{nji Mostar je slika i prilika ovog procesa. ve} su Hrvati uvijek u ve}ini. kao {to su mostarski Bo{njaci. u tabutu. ali to je danas neki tu|i grad. a tri bo{nja~ke. Srbe i Dnevnik revolucije 231 . Aleksa [anti}. Dakako. HDZ je najednom do`ivio humanizam i renesansu. u kojoj otkad joj je ukinut specijalni status vi{e nema pariteta. jer su hrvatski ~lanovi bili za majorizaciju. Hrvata je u Mostaru bilo manje nego Bo{njaka. koji sve ubjedljivije zauzimaju i isto~ni dio grada. jer hrvatska politika ima jak argument u tvrdnji da Hrvati nisu ve}ina ni u jednom ve}em bh. postajalo je jo{ hrvatskije. kojim je u jeku rata propisano da }e Federacija biti na 51. za princip preglasavanja. to jesu ulice koje su nekad zvonile od multietni~kog sklada i optimizma. ~uva uspomena na civilizacijsku slavu Mostara. Komisija za izradu Statuta grada Mostara upravo se raspala oko principa jednakopravnosti. da bi se dosegao ve} poznati cilj. nego pristati da u tzv. jer je zapadni Mostar hrvatskiji od Hrvatske. u kome bi Bo{njaci i Srbi bili gra|ani drugog reda. jer }e ra|e u tri bo{nja~ke op}ine sa~uvati svoje gra|ansko dostojanstvo. tj. postajalo je sve manje bo{nja~ko. koju su prije stotinu godina stvarali Svetozar ]orovi}. mediteranskom biseru BiH. [anti} je posve prirodno. Skender Kulenovi} i mnogi drugi koji su Mostar osje}ali svojim gradom – dejtonska tragedija dobija poseban odjek: to jeste Mostar. Zajedni{tvo je bilo krvotok Mostara. a sve {to je funkcioniralo kao federalno. HDZ nije za jedinstven grad. dok isto~ni Mostar odve} postaje predmet interesovanja hrvatskog kapitala. kako pripovijeda pjesnik Alija Kebo. kao i cjelokupno njegovo djelo. ali hrvatski Idu}e godine. ali ako bi stalni Statut garantirao njihovu jednakopravnost. HDZ `eli da na Statut Mostara preslika obrazac po kome funkcionira Hercegova~ko-neretvanska `upanija. dok su Bo{njaci bili za princip pariteta i konsenzuza. Jedinstven Mostar. ve} je za grad za hrvatskom ve}inom. a sve vi{e hrvatsko. Do{lo se do paradoksalne situacije. prirodno. teritorije. Teza je besmislena. gradu. Nema nikakve dileme da projekat Mostara. {to [anti} i jeste bio. za {est-sedam mjeseci. Za tih deset godina sve {to je bilo progla{eno hrvatskim. u kome bi svi gra|ani bili ravnopravni. po kome su u gradskoj zajednici tri op}ine hrvatske. Bo{njaci bi istog ~asa prigrlili ideju o jedinstvenom Mostaru. pronijeli kroz sve bo{nja~ke mahale. ~asno.

na principima majorizacije. Strate{ki. eto. HDZ se ibreti zbog bo{nja~kog otpora ovakvom konceptu jedinstvenosti. ^injenica da Hrvati danas tra`e jedinstven grad nam kazuje da su Hrvati pred ostvarenjem cilja. ovjekovje~iti. glumiti kooperativnost. ali je hrvatska politika stvaranja stolnog grada iz mjeseca u mjesec bivala sve bli`e cilju. kako ne bi smetali. teritorije. ili oti{li iz Mostara u traganju za ravnopravno{}u – jer bi svakako. Tamo je. koja samim tim. potpomognutu me|unarodnim faktorom. a potom teroristi~kim napadima. po istim obrascima nasilja i apartheida po kojima je raseljeno preko 20. i nema nikakvog traga da je tu ikad `ivio. da su desetine hiljada hrvatskih izbjeglica iz srednje Bosne. potrebno je jedino jo{ tu nasiljem stvorenu realnost preto~iti u zakonske okvire. Po me|unarodnom shva}anju. …Pa koliko traje da traje. dakle. i da bi trebao `ivjeti iko drugi. tj. kao i zlo~ina~ke i nedemokratske metode za sprovo|enje te nakane. pa valjda bi se promijenilo makar ne{to od sijaset apartheidskih svjedo~anstava u zapadnom dijelu grada. podr`avanje s-h separatnosti je brana bo{nja~koj dominaciji u politi~kom `ivotu BiH.000 Bo{njaka. Pojam jedinstvenog Mostara otud je do`ivio semanti~ku preobrazbu. kada su iz vatrenog oru`ja ranjena 24 Bo{njaka koji su krenuli da obi|u mezarje u zapadnom dijelu grada. Me|unarodni faktor je raspolo`en da podr`i zadovoljenje srpske i hrvatske separatnosti u bh. ~ime je strate{ki izmijenjena etni~ka struktura grada na ~ijoj teritoriji danas dvije tre}ine stanovni{tva ~ine Hrvati. i otud je multikulturalnost vrlina samo na teritoriji sa bo{nja~kom ve}inom. onako kako je u~injeno sa zapadnim dijelom grada. Mogli su do mile volje insistirati na jedinstvenom gradu. ~ime bi se crno na bijelo dobilo da je Mostar grad sa apsolutnom hrvatskom ve}inom. No.000 Bo{njaka iz zapadnog Mostara. dugoro~no. a ne slu~ajno. kao gra|ani drugog reda. odakle bi se vremenom Bo{njaci raselili. u odnosu na hrvatsku strategiju za Mostar. kakav je onaj iz 1997. Dakle. izgradili ku}e u ju`nim predgra|ima. a na tom planu Hrvati imaju sljede}a dva strate{ka cilja: usvajanje stalnog Statuta.Jugoslovene ~inili su jedva tre}inu mostarskog stanovni{tva). ti njega metkom Samo naivci su mogli vjerovati da se pro`drljivost hegemonisti~kih apetita mo`e utoliti nagra|ivanjem zlo~ina i legaliziranjem zla. ekonomskom i kulturnom smislu njihovi tragovi u Mostaru bili pupa hava. uz pomo} `upanijske vlade. Bo{njaci nisu imali valjanog odgovora. da se vi{e nemaju razloga pla{iti da bi cjelovit Mostar mogao ugroziti projekat stolnog grada. Napose. svejedno je da li ti obespravljeni Bo{njaci ostali `ivjeti u Mostaru. a potom i popis stanovi{tva. a ne u incidentima. ispostavlja se da je multikulturalnost samo formalna {minka ispod koje se nastavlja velikohrvatska ekspanzija. Otud je razumljiva svehrvatska ambicija da se preuzme i isto~ni dio Mostara. jednostavno. Stanje nacisti~ke pusto{i je postignuto prvo genocidom. Tko tebe ravnopravno{}u. preglasavanja. Budu}i da hrvatski kapital preuzima i ovih 24 odsto bh. u politi~kom. poku{avaju}i sebe prikazati kao pobornika multietni~nosti i jednakopravnosti. Bo{njacima su godinama slate vrlo jasne poruke da u zapadnom Mostaru mogu na}i samo vlastitu smrt. protjerivanjem Bo{njaka. i iseljavati se iz zapadnog Mostara. Bo{njaci vjeruju da im Prelazni statut i geto od tri op}ine nude sigurnost i jednakopravnost. jer ta sintagma danas ozna~ava nastojanje HDZ-a da kroatizira i katolicizira cijeli Mostar. Da kojim slu~ajem postoji dobra volja HDZ-a za jednakopravno{}u u Mostaru. Jedna {etnja po zapadnom Mostaru dostatna je da nas uvjeri kakvu jedinstvenost zami{lja HDZ. od Dejtona na ovamo ubijena su 32 mostarska 232 Dnevnik revolucije . a da na jednakopravnost i ne pomi{ljaju. sve hrvatsko i katoli~ko. mnogo je toga u dejtonskoj Bosni nacijepano zlo~inom. Jer. dr`avnoj zajednici. gubi smisao postojanja. To zna~i da je iz zapadnog Mostara definitivno nestalo 20. pa. zabetonirati. To su prirodna pravila. a ne od neodgovornih pojedinaca.

2. Br. nisu imali {ta razumjeti osim bo{nja~ke tolerancije. S druge strane. a da nikad nisu otkriveni po~inioci ovih teroristi~kih zlo~ina.Bo{njaka. 89. podatne za zloupotrebu. i – odustali od zapadnog Mostara. jer njih niti je ko ubijao. hrvatske izbjeglice koje su iz srednje Bosne strate{ki naseljavane u Mostar. niti ih je tjerao bombama i palicama. Dnevnik revolucije 233 . IX 2003. Mostarski Bo{njaci otud jako dobro znaju na{ta bi li~ila uspostava hrvatske vlasti na cijeloj teritoriji Mostara: bila bi to selidba nacisti~kog zloduha zapadnog Mostara na isto~nu obalu. Mostarski Bo{njaci su razumjeli ovu poruku.

jedino }e fa{isti~ki Izrael legalno. svi znamo da je ~etni{tvo ekstremisti~ka i genocidna doktrina. ali se u na{oj javnosti. koje pru`aju uto~i{te ^etni~kom teroristi~kom pokretu. podr`ava ameri~ko nastojanje da sankcionira dr`ave koje pru`aju uto~i{te teroristima. ~etnici u Americi Teroristi~ke prijetnje smr}u Sulejmanu Tihi}u. Ako Sjedinjene Dr`ave sankcioniraju sve dr`ave koje pru`aju uto~i{te teroristima. za ameri~ki horizont. Slijed logike ukazuje da dr`ava koja pru`a uto~i{te teroristi~kim organizacijama snosi odgovornost za teroristi~ke akcije. stigle su iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Dodu{e. Dobro. o ovom slu~aju nije ~ula ni jedan suvisla rije~. U kolijevci zapadne demokratije postoji i djeluje organizacija koja se bavi terorizmom – ^etni~ki ravnogorski pokret. u ~ijoj je ideolo{koj osnovi ubijanje muslimana na Balkanu. islamske teroristi~ke organizacije i ^etni~kog pokreta? I jedno i drugo su teroristi koji za cilj imaju ugro`avanje demokratskog i humanisti~kog poretka. ~lanu Predsjedni{tva BiH.SAD pru`aju uto~i{te teroristi~kim organizacijama Amerika u ~etnicima. dr`avnom funkcioneru. ali bi se reakcija na ovu reprizu teroristi~kih prijetnji morala ispoljiti sa vi{e smisla od pukog evidentiranja vru}e vijesti. svojom ili nametnutom voljom. Malo ko spori privatno pravo najmo}nije dr`ave svijeta da se na takav na~in obra~unava sa teroristima. sitnog teroristi~kog pokreta. zbog ka`njavanja takvih dr`ava u posljednjoj su se godini dogodila dva rata. Te{ko je vjerovati da bi Amerika tolerirala ^etni~ki teroristi~ki pokret samo zbog toga {to u njemu djeluju kr{}anski teroristi. najvi{em bh. ^etni~ki pokret ponovo je zaprijetio smr}u Sulejmanu Tihi}u. itd. valja se zapitati .. Sav civilizirani svijet. Balkan je toliko sitan za rasprostranjenost ameri~ke mo}i da je nelogi~no da Sjedinjene Dr`ave gube moralni i medijski kredibilitet zbog nekog. u svim krajevima svijeta. nastaviti genocid nad Palestincima. da je grozno {to legitimini lider bo{nja~kog naroda dobija takve prijetnje. a drugo kr{}ani. Jedina razlika me|u njima je u tome {to su jedno muslimani. i sukladno tome. I to tim prije {to su se ~etnici i islamski ekstremisti nedavno na{li u zajedni~kom frontu protiv SAD. pred o~ima svijeta. Procjena je ispravna. itd. ili promijeniti njen teroristi~ki re`im. onda bi bilo logi~no i principijelno da otka`u gostoprimstvo teroristi~kom pokretu koji je isklju~ivi krivac za balkanski krvavi haos. Napose. na|u u poziciji ilegale. principi su principi. stvaranje haosa. takvu dr`avu treba sankcionirati.kakva je razlika izme|u ma koje tzv. Me|utim. pa djeluje nevjerovatno da najmo}nija dr`ava svijeta jedan 234 Dnevnik revolucije . Ipak. Evo na {ta konkretno mislimo… ^etnici u gostima Zemlja porijekla ove prijetnje su Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. bit }e im kud i kamo te`e djelovati nego ako ~ine dio vojne strukture neke dr`ave. jer kada se teroristi~ke organizacije. izuzev medijskog senzacionalizma. ubijanje nevinih ljudi.

eto. Me|utim. govori da je tako.000 ubijenih i milion raseljenih Bosanaca i Hercegovaca. U vremenima komunizma bio je glavna ideolo{ka i logisti~ka destinacija svim Srbima koji su se borili za ru{enje Jugoslavije i stvaranje tzv. i oko 200. Iako. pak. a u opcijama vansudske nagodbe se ide tako daleko da se ~ak predla`e i ukidanje Republike Srpske. Napose. nisu Sjedinjene Dr`ave krive {to im niko iz BiH nije diplomatskim putem. Kao {to se vr{e opse`ne analize djelovanja islamskih teroristi~kih organizacija. manje je bitno. te lobisti~kom obmanjivanju ameri~ke diplomatske javnosti. neshvatljivo je da dr`ava koja je predvodila svjetsku antihitlerovsku koaliciju.princip primjenjuje prema prema teroristima sa islamskim predznakom. vezanih ruku. Njema~koj je trebalo oprostiti ratne od{tete. Ako je ta~no da se SCG nastoji od Zapada instalirati kao glavni faktor vojne stabilnosti na Balkanu. jer je Zapad vidio jedino sliku koju su mu servirali Srbi. Kao i u prirodi. zasad. doprinio u rasplamsavanju agresije na BiH i Hrvatsku. bez obzira na promjenu vladaju}e strukture. ukazao da pru`aju uto~ite teroristi~koj organizaciji ~ija Dnevnik revolucije 235 . No. ponajbolje. sa slomom komunizma prestali su svi racionalni razlozi da Sjedinjene Dr`ave pru`aju uto~i{te ^etni~kom teroristi~kom pokretu. i u politici svako se bori za sebe. u vidu protesta. kao {to u BiH i danas ponavljaju izbor Karad`i}evog SDS-a. jer je bauk Milo{evi}evog fa{izma ve} toliko oja~ao da diplomatski napori nisu mogli dati nikakvog efekta. stvarnost. Srbi. Po toj naopakoj logici. velike Srbije. a {to ti ekstremisti nisu poru{ili ni jednu crkvu. koje i danas pla}a. ili. i to da zanemarimo. te je te{ko. i u tom kontekstu. a {to se mjeri desetinama hiljada ljudskih `ivota. ~im se ustanovilo da Hitlera vi{e nema me|u `ivima. Ameri~ka srbovizija Postoje opravdane sumnje da Sjedinjene Dr`ave nastoje stabilnost Balkana graditi sa vojno nadmo}nom Srbijom i Crnom Gorom. To {to je ameri~ka administracija jedan terorizam tuma~ila kao antikomunizam mo`da se i mo`e pravdati tada globalnom borbom protiv komunisti~ke prijetnje. i ekonomski nadmo}nim Slovenijom i Hrvatskom. Na `alost. i koja je najzaslu`nija za ishod Drugog svjetskog rata. Ali. Paradoksalno je otkud SCG pravo da predla`u promjene unutarnjeg ustrojstva BiH. Pokret (ne)svrstanih terorista No. uklju~uju}i i Tu`bu BiH protiv SCG. onda se mo`e ra~unati sa odre|enim blagonaklonostima Sjedinjenih Dr`ava prema svemu {to je dio velikosrpske tradicije. Sjedinjene Dr`ave nemaju obavezu da vode brigu o na{im nacionalnim i dr`avnim interesima. to niko nije ni vidio. navodno. nesporno je da se na BiH vr{e strahoviti pritisci da povu~e Tu`bu protiv SCG. Srbi su mnogo puta ponovili izbor Milo{evi}a. ^etni~ki teroristi~ki pokret u Sjedinjenim Dr`avama ima bogatu tradiciju. ~ime su nanesene ogromne {tete u naporima za preddejtonsku uspostavu mira u BiH. dr`ati Zapad u stanju obmane. Odgovornost ^etni~kog pokreta iz SAD u tome je neupitna. Sjedinjene Dr`ave su na kraju morale intervenirati u Srbiji i Crnoj Gori. pored najbolje volje. Na tom putu. sa sjedi{tem u SAD. naivnog vjerovanja da se Srbi bore za nekakvu slobodu pred ekstremnim Bosanskim Muslimanima. Oni su uspijevali i poslije tri i po godine rata. Srbiji }e biti opro{teno sve {to je po~inila za vrijeme Milo{evi}evog re`ima. pru`a uto~i{te snagama koje su se borile na strani Adolfa Hitlera. Me|unarodno pravo precizira da su dr`ave odgovorne za ono {to po~ine. poput ^etni~kog teroristi~kog pokreta. tako se sa lako}om mo`e utvrditi koliko je ^etni~ki pokret. ignorirati kolektivnu krivicu. a drugi princip prema teroristima s kr{}anskim predznakom. Dakle. A to {to su poru{ili 1000 d`amija. time potvr|uju kontinuitet svoje agresije na BiH.

ideologija je glavni krivac za balkanski haos. Mo`da se misli da bi se Sjedinjene Dr`ave mogle na}i uvrije|ene ako bi se od njih tra`ilo da zabrane djelovanje ^etni~kog teroristi~kog pokreta na svome tlu. i ako nema pameti i volje iz BiH da se tra`i za{tita pred teroristi~kim prijetnjama. Ko zna koliko je kroz beogradske vojne {kole pro{lo dana{njih tzv. koje danas imaju ~etni~ku ideologiju. Beograd je ve} decenijama evropska edukativna baza vojnicima iz islamskog svijeta. mo`da ne toliko zbog toga {to mu takva mogu}nost nije naumpala. sa islamskim svijetom. 236 Dnevnik revolucije . rije~ je o uobrazilji. islamskog terorizma Ako uprkos svemu u Sjedinjem Dr`avama nema volje da se zabrani djelovanje ^etni~kog pokreta. pa i Iranom koji se potvrdio kao prijatelj Bosanskih Muslimana. oduvijek Sjedinjene Dr`ave do`ivljavali kao svog najpouzdanijeg prijatelja. To nije u~inio niko. ~ije su teroristi~ke aktivnosti nesporne. islamskih terorista?! Ova tema bi trebala biti indikativna za ameri~ko nastojanje da se otkriju svi izvori podr`avanja terorizma u svijetu. koja sti`e iz Sjedinjenih Dr`ava. Poznato je da su se ira~ki oficiri obu~avali u JNA. dr`avnih organa i funkcionera prema Sjedinjenim Dr`avama odve} ne zasniva na partnerstvu. Beograd kao edukativni centar tzv. Bo{njaci su. a da su srbijanski instruktori neposredno uo~i novog rata u Iraku boravili u Bagdadu. ve} isklju~ivo na poslu{nosti. povod da se dr`ava BiH obrati makar Ambasadi SAD u BiH i da tra`i obja{njenje za porijeklo prijetnje. Upravo zato smo kazali da se u povodu prijetnji Sulejmanu Tihi}u iz BiH nije ~ula ni jedna suvisla reakcija. spremaju}i ira~ki otpor Ameri~koj armiji. i ~ak je intezivirala svoje diplomatske veze sa Irakom. Ni u vrijeme agresije na BiH SCG nije prekidala. jer je za prijateljstvo potrebna obostrana volja. Ove veze beogradskih vojnih i obavje{tajnih struktura. Paradoksalno je da su se na listi nepo`eljnih osoba u SAD na{li mnogi ~etni~ki zlo~inci. 90. poput Karad`i}a i Mladi}a. Br. {to je trebao biti moralni stav prema velikosrpskom genocidu nad Bosanskim Muslimanima. a da u toj zemlji djeluje njihova organizacija. 16. Teroristi~ka prijetnja {efu dr`ave. koliko zbog ~injenice da se odnos bh. s druge strane. Ni ovi vrli bratski muslimani nisu prekidali veze sa Beogradom. IX 2003. Na `alost. Libijom. islamski teroristi i ~etnici na{li u zajedni~kom frontu protiv Sjedinjenih Dr`ava. vuku korijene jo{ iz vremena Pokreta nesvrstanih. postoji jo{ jedan momenat koji bi neovisno od ovih relacija mogao biti bitan za SAD kad je u pitanju pru`anje uto~i{ta ^etni~kom pokretu. I to tim prije jer su se u jednom momentu tzv.

aplaudiraju}i po diktatu na svaku njegovu ispraznu parolu. kriminalno privatizirane. Mnoge firme su uni{tene. bio je to ortodoksni. ali se zaboravilo kazati da je trenutni haos posljedica kriminalne vladavine SDP-Alijanse. svejedno da li govorili o u~incima politike SDA ili SDP-a. Tvrdilo se da vlast SDA nije ni{ta uradila za godinu dana. a nema ubjedljivijeg ugro`avanja od teto{enja slabostima i sujetama. na kojima se navodno `eli susresti sa kriti~kim mi{ljenjem javnosti. Da bi se put prona{ao. jer je uspostavljen kriminalni. nema ni{ta. Valjda se misli da bi kriti~ko promi{ljanje moglo ugroziti njihove politi~ke pozicije. Na tirbini SDP-a u Srebreniku vidjelo se na {ta }e li~iti to kriti~ko suo~enje. No. pra}en naru~enim aplauzima. U vrijeme Be{lagi}eve vladavine Tuzlanski kanton je bud`etska primanja umanjio za tri puta. a nezaposlenost se pro{irila. Antikriti~ki monolog SDP-a Upravo zbog {utnje koja je uzrokovana totalitarnim navikama. Otud nikad Bo{njaci nisu poveli dijalog o u~incima SDA. napisano stotine tekstova. i putnik usmjerio. koja je samo u Tuzlanskom kantonu zatekla bud`et od 300 miliona maraka. i za svaki drugi oblik `ivota na Zemlji. na koje SDP nikada nije reagirao ni na koji na~in. stolje}u. nikome u ovoj robotiziranoj sali nije naumpalo da povede kriti~ki dijalog o u~incima vladavine SDP-Alijanse. a poglavito Bo{njaka. za njegovog mandata. kao {to nikad ni predstavnici tzv. da je stanje sve gore i gore. totalitarne navike ovdje isklju~uju dijalog kao bogohulnu aktivnost. Ako izignoriramo tu vezu. Tek prije neki dan Zlatko Lagumd`ija je nalo`io svim lokalnim organizacijama SDP-a da obznane plakat u kome objavljuju da }e SDP u narednom periodu organizirati tribine po op}inama. valja povesti dijalog. No. nau~eni da vazda budu no{eni sudbinom. na bini je bio i biv{i guverner Tuzlanskog kantona Selim Be{lagi}. nemaju snage uspostaviti ma kakav cilj. kao strano tijelo koje je tu od ju~er. Bo{njaci. Uz lidera SDP-a. i sebe }emo naslikati kao do{ljake na balkansko tle. Srbi i Hrvati su demokratski hendikep nadomjestili velikodr`avnim ciljevima. paralelni sistem naplate poreza. koji su freneti~no pozdravili svog lidera. dakle. i ako svoj islam oslonimo na d`amije gra|ene u 21. jer se samo kroz propitivanje pro{losti i sada{njosti mo`e izbistriti ambicija za budu}nost. o ~ijim je kriminalnim aktivnostima. komunistoidni monolog Zlatka Lagumd`ije. Totalitarni gen odre|uje zagubljenost bosanskog dru{tva. mi danas tapkamo u mjestu. Dnevnik revolucije 237 . Dovezeni su autobusi SDP-ovih aktivista iz okolnih op}ina.Trebaju li nam strane d`amije dok ne obnovimo svoje Islamski feudalizam Sakralna vrijednost poru{enih d`amija je na{a veza sa povije{}u Bosne. Sve u svemu. Ovo pravilo jednako va`i i za ljude i za partije. da bi ga na kraju mandata srozala na nekih stotinjak miliona maraka. Od kriti~kog dijaloga unutar SDP-a. demokratske alternative nisu poveli dijalog o uzrocima poraza SDP-Alijanse. koji je dobio dimenziju uzimanja reketa od strane dr`avne mafije.

te ostali uposlenici Islamske zajednice koji su povjerovali da su povla{tena kasta u dru{tvu. budu zavijena u ~istotu i bri`nost. o~ito nisu spremni ni na kakav dijalog. pozivali na d`umama ljude da se organiziraju akcije ure|enja mezarja. Srbi i Hrvati si takav ugursuzluk nikada ne bi dopustili. ni sigurnosti. ali se samo jedan d`emat odazvao. pa razumjeti da oko hiljadu maraka koliko Islamska zajednica uzima po d`enazi – u kona~nom skoru biva astronomska suma ~iji bi stoti dio bio dovoljan da mezarja. a da je godinu-dvije poslije preuzeo iste obrasce vladavine.Kokuzluk i ugursuzluk Potpuno je identi~na slika u SDA. jer bi se lako otkrile i sve njene sintosopstveni~ke. Paradoksalno je da je SDP do izbora 2000. izuzev {to Sulejman Tihi} i Seada Palavri} imaju kvalitetne solisti~ke istupe. koje je podatno za dola`enje pameti. Bezbeli je ljep{e mlatiti pare na d`enazama u bo{nja~kom okru`enju. Ovaj uvod smo sa~inili kako bi pozicionirali jedno od pitanja koje nije nikada demokratski i dijalo{ki razmatrano u bo{nja~kom dru{tvu. kao slika duhovne higijene jednog naroda. Hiljade diplomanata su naopako motivirani u pogledu razumijevanja svoje uloge u islamu. basnoslovnih prihoda mogao odlomiti za duhovnu higijenu naroda. u SDA se nije promijenilo ni{ta. Dijalog je mrtav. Dosad u BiH niko nije napravio istra`ivanje o broju i karakteru vjerovatno na desetine novih d`amija 238 Dnevnik revolucije . ve} volja pojedinaca. recimo u Gra~anici. ni hladovine. opravdanja nema. upravo `estoko kritikovao mindersku. hod`e sa d`id`avim narukvicama i pederskim prstenovima. nego i}i me|u ove ostavljene i zaboravljene Bo{njake. sehard`ijsku. odnosno ekspanzija izgradnje novih d`amija. Otud se pored hiljade diplomanata nekoliko medresa u BiH ne mo`e na}i ni jedan jedini zaljubljenik u islam koji bi oti{ao u Podrinje da bude uz vjernike. gdje nema ni para. nekada{njom gardaroberkom u Kamernom teatru 55. njegovi kumovi i dvorjani. kao {to i svaki skorojevi} zaboravi na vrijeme kad je bio obi~ni smrtnik. Za{to? Mo`ebit zato {to d`ematlije znaju da Islamska zajednica ima dovoljno novca da plati ure|enje. Dovoljno je pogledati zarasla i zapu{tena mezarja {irom Bosne. na ~elu sa suprugom mu Aminom. to su u SDP-u Zlatko Lagumd`ija. uz ignoranciju vi{e stotina ru{evina. a to je pitanje izgradnje poru{enih d`amija. Poznato je da se Islamska zajednica ni do danas nije oslobodila feudalisti~kog promi{ljanja svoje uloge. D`amije i bo{nja~ki `ivot Jedno od pitanja koje bi Islamsku zajednicu moglo dota}i u `ivac njene aktuelne slabosti jeste – politika obnove i izgradnje d`amija. gdje se ljeti trava oko mezareva kosi samo ako }e se tu neko ukopati. kojeg nema bez dijaloga i kriti~kog promi{ljanja. Ono {to su u SDA bili poznati nam mindera{i. valja napomenuti da su imami u nekim mjestima. Ovakva Islamska zajednica ne mo`e pokrenuti takav dijalog. malodu{ne. a posebno u urbanim sredinama. Ovaj ilustrativ oko mezarja samo ukazuje da je Islamska zajednica odrvenila na suptilne osje}aje. Muftije u posljednjim modelima d`ipova. ali to nije snaga politi~kog kolektiviteta. jer bi im se taj stoti dio ukupnih. Dodu{e. nebo{nja~ke. i uloge islama u Bo{njaka. pa ponegdje i nemuslimanske osobenosti. U toku dvogodi{njeg opozicionarstva. a sad najednom uspje{nom biznismenkom ~ijoj su se ko fol marketin{koj agenciji poslovi namije{tali na principu mafija{kog reketa. jer bi upravo Islamska zajednica morala biti nosivi stub sna`enja naroda. [teta po Bo{njake je nesaglediva. vjerovatno jer strahuje da bi ulazak dijaloga u njene avlije mogao razbrkati lagodan `ivot vjerskih slu`benika. jer se nikad nije ni rodio. ali ne `eli odre}i se ni cvonjka u tu svrhu? Mo`ebit zato {to smo u kriti~noj masi ugursuzan narod pa }emo mirne du{e gledati kako je trava prerasla ni{ane na{ih bli`njih? Svejedno. povratnike. autokratsku stukturu vladavine SDA.

uprkos tome {to je Med`lis jo{ prije dvije godine uputio svu potrebnu dokumentaciju i zahtjev za obnovu. Na `alost. aprila 1994.koje su gra|ene parama Saudijske Arabije i koje ni po ~emu ne podsje}aju na islam u Bosni. ali je to nebitno za na{u temu. koje ni po ~emu ne podsje}aju na d`amiju koja je tu postojala 300 ili 400 godina. taj nema veze sa islamom. kako bi svojim historijskim izgledom svjedo~ile o kontinuitetu bo{nja~kog `ivota u BiH. jer se nad njim ne mo`e uspostaviti vlasni{tvo. mora biti dileme oko tako olakog. Onaj ko prije~i dijalog u islamu. jer tamo gdje su d`amije tu je i bo{nja~ki `ivot. i tako odbiti mogu}nost izgradnje novih d`amija po Bosni. koji su usta{e minirale 25. kao strano tijelo koje je tu od ju~er. Ako izignoriramo tu vezu. a bez kupole koja je predvi|ena ovim projektom. zjapilo je stotine zgari{ta na kojima su nekad bile d`amije koje su poru{ili ~etni~ki i usta{ki teroristi. Islamska zajednica je morala razumjeti da za Bo{njake nema bitnijeg pitanja od obnove d`amija. u zaborav. Istovremeno dok su gra|ene te d`amije. prihvatiti o~ito rezolutnu ponudu saudijskih nazovi prijatelja koji `ele davati pare samo za nove d`amije. pa i slu`benici Islamske zajednice se u tim poslovima bezbeli fino opare. vodi u ti{inu. Dnevnik revolucije 239 . tra`e}i da ne gradi d`amiju kakva je bila prije ru{enja. koje nalikuju na saharske {atore. pak. No. koje jesu prilog prisutnosti islama? Ili. jer je prijetila opasnost da na tom mjestu nikne neki saudijski {ator. Kakve su posljedice? Sakralna vrijednost poru{enih d`amija je na{a veza sa povije{}u Bosne. ve} kakva je po nekim predanjima bila prije 300 godina. hrani mnoge porodice. Prva za~koljica je nastala kada je nadle`ni organ vratio dokumentaciju sa zahtjevom da se gradi d`amija kakva je bila. izgradnja novih d`amija upo{ljava mnoge ljude. Med`lis je u{ao u `albeni postupak. Ali. Prvi svijetao primjer obnove jedne d`amije ba{ onakvom kakva je bila dogodio se u Stocu. i ako svoj islam oslonimo da d`amije gra|ene u 21. sa upotrebom kozje dlake u malteru i sl. prije nego {to obnovimo stare. Dilema je grdna: da li saudijskim nazovi prijateljima kazati kako nama ne trebaju nove d`amije. ba{ onakvih kakve su bile. godine. stolje}u. Odsutvo dijaloga nas po ovom pitanju. Nema nikakve dileme oko nu`nosti obnove i izgradnje d`amija. i sebe }emo naslikati kao do{ljake na balkansko tle. i da se uva`i mi{ljenje koje je najrazumnije. u duhu i stilu svog podneblja? Uz to. kao i po svakom drugom. Vjerovatno bi se dogodila jo{ neka opstrukcija i da je Med`lis ispo{tovao zahtjev nadle`nog organa. o islamu. doga|alo se da se na mjestima poru{enih d`amija grade posve druk~ije gra|evine. Islam nije feudalizam. Inspektor koji se zove Hrvoslav Perkovi} je 2. gdje je Careva d`amija obnavljana ~ak po graditeljskim recepturama iz vremena kada je pravljena. Bitno je pitanje: ^emu insistiranje da obnavljamo i gradimo d`amije u ma kakvom drugom obliku i duhu osim u onom koji svjedo~i da je ovo na{a zemlja? Na ovo pitanje nema u~inkovitog odgovora bez dijaloga i bez spremnosti da se ~uje kritika. septembra Med`lisu IZ Livno uputio nalog da u roku od 15 dana poru{e poru{eno. 91. stihijskog tretmana ovog izuzetno va`nog pitanja. gdje je nadle`na op}inska slu`ba Islamskoj zajednici nalo`ila da ukloni ostatke centralne livanjske ^ur~inica d`amije. 30. Br. Ru{enje poru{enog Povod za ovaj tekst zapravo je sramno uti{ani politi~ki skandal koji se dogodio u Livnu. IX 2003. u propast. manje je poznato da su stola~ke d`ematlije Carevu d`amiju obnovile bez supervizije Islamske zajednice.

Poku{aj srpskih logora{a da na nekada{nju kasarnu Viktor Bubanj u Sarajevu. ~ime su posvjedo~ili svoj odnos prema zlo~inu. vrhunac je vanjske i unutarnje licemjernosti. postoje desetine li~nosti u Sarajevu koje su i po slu`benoj. recimo. predstavnici Srpskog gra|anskog vije}a.Igrale se delije ispred {uplje }elije Kako BUBANJ la`e U Vojno-istra`nom zatvoru u nekada{njoj Kasarni Viktor Bubanj nije ubijen ni jedan jedini Srbin. tvrde da je u kasarni Viktor Bubanj ubijeno 2000 Srba. Te{ko je razumjeti za{to {ute. a taj dramski sukob na kraju rezultira mirenjem sa svojom ubogo{}u. oni znaju da }e la`. kad mnogi od njih znaju da su tvrdnje srpskih logora{a bezo~na la` koja je u funkciji anuliranja zlo~ina Karad`i}eve hunte. pa do morbidnih laganja na svakom koraku. koje su ugledni svjetski psihoanaliti~ari ozna~ili kao – transgeneracijsku traumu. Sukob s turskim genima se nastoji prevazi}i stalnim `ivotom u nastavku Kosovskog boja. Budu}i da je srpstvo primitivno. {to je budala{tina 240 Dnevnik revolucije . svjesni da ne mogu promijeniti svoje turske gene. Za{to {ute brojna sarajevska udru`enja koja se bave promocijom multikulture. u ambiciji da namire ra~une za poraz na Kosovu. Razmjere ove tvrdnje su jednako fantasti~ne kao i ma koja od stotine la`i paljanske propagande. da Alijini mud`ahedini srpsku djecu bacaju u kaveze u zoolo{kom vrtu. Velikosrpska propaganda je koncentrat kolektivnog srpskog ludila. koju niko ne demantira. uo~iv{i da Srbi i danas `ive u 1389. ono ne mo`e dose}i taj uvid za izlazak iz mentalnog }orsokaka. nekada postati istina. i po moralnoj liniji trebale osjetiti potrebu da progovore o Vojno-istra`nom zatvoru u kasarni Viktor Bubanj kao o instituciji dr`ave koja je funkcionirala u skladu sa zakonom i pod stalnom kontrolom dr`avnog Predsjedni{tva. poput one. u kriti~noj masi. godini. postave plo~u u spomen na svoje navodno stradalni{tvo. Kako je onda mogu}e da srpski logora{i izmisle da je tu ubijeno 2000 Srba?! Jednostavno. gdje ih pro`diru izgladnjeli lavovi. Srpski logora{i su ceremoniju tempirali dan prije otvaranja Memorijalnog centra u Poto~arima. Invalidnost srpskog kolektivnog uma dala bi se lako prevazi}i. predvo|eni svesrpskim politi~kim establi{mentom Republike Srpske. a dana{nje sjedi{te Dr`avnog suda. s kojima su u zavadi. recimo. Drugo. od stavljanja ubistva muslimana na pijedestal nacionalne vrline. Ta kolektivna i{~a{enost pora|a sve druge distorizije psihosocijalnog pona{anja. jer je samo u kobinaciji ludila i zlobe mogu}e iz ni~ega izmisliti zlo~in. Istina je sljede}a: U kasarni Viktor Bubanj nije ubijen ni jedan jedini Srbin!!! Kako je onda mogu}e da srpski logora{i izmisle 2000 ubistava? Odgovor spada u domen psihijatrije. Srbi su. ali logikom tolerancije i humanizma. a koja su i te kako spremna da ekstremizam ~eprkaju samo kod Bo{njaka? Zar nije sveta moralna i intelektualna obaveza svjedo~iti pravdu i istinu? Sukob s turskim genima Srpski logora{i.

te su vi{e Slaveni. svesrpski politi~ari koji su bili nazo~ni pred biv{om kasarnom Viktor Bubanj. pa vjeruju kako }e Dobro i Zlo popeglati neko odozgo. Izmi{ljanje zlo~ina u Sarajevu u interesu je globalnog projekta za BiH.zlo~in nema naciju. svoju spomen-plo~u su prekrili dr`avnom bh. pro}i kroz novine. Sead Dautba{i}. Naprotiv. nego na ljude koji su pro{li kroz logore. Bosanci. Zdravko Kne`evi}.000 Srebreni~ana. pa s kamama zaganjuju Bo{njake koji su zadr`ali slavensku. sti}i na mnoge diplomatske stolove. Prisjetimo se koliko je puta u toku agresije TV Beograd slikala muslimanske `rtve srpskih zlo~ina. dr`avi. Logi~no je. Srbi su Turci. a da tu la` niko iz Sarajeva ne}e demantirati. Jusuf Pu{ina. a onda na sva pravoslavna zvona tvrdila kako su to nevini Srbi koje su pobili Alijini mud`ahedini. I to uo~i otvaranja Memorijalnog centra u Poto~arima. Takva morbidnost svojstvena je samo zlo~ina~kom umu. imaju bogumilski feler. a sve drugo {to su po~inili je transparentna podr{ka idejama Radovana Karad`i}a. Ranko Nikoli}. Luka ili Keraterm dobiju ma kakvu protute`u na klackalici uravnilovke. Oni znaju da }e optu`ba o 2000 ubijenih Srba preplaviti internet sajtove. jer su znali za mo} propagande. Ubjedljivi debalans izme|u `rtava i zlo~inaca nemogu}e je poravnati istinoljubljem.samo po sebi. Uz sve logora{e svijeta ide maksima da . Dabudu se i Srbi u~lanili u muslimane. tradicionalno zasnovana na la`ima. da k’o fol iska`u svoju privr`enost bh. a nadasve patolo{ku potrebu za laganjem. bjeloputu krv. brate. Martin Ragu`. [ahbaz D`ihanovi}. [ta se sad tu mo`e {to su turski askeri tasla~ili pravoslavne `ene. pa bi bilo logi~no o~ekivati da se i srpski logora{i nepoliti~ki i anacionalno odnose prema svakom po~injenom zlu. Kapija. pa bi danas bili Slaveni. Srpski `ivot u budala{tini generira razne naopake osobenosti. Su}ut za izmi{ljenje `rtve Srpski logora{i prije li~e na glumce u predstavi Doga|anje naroda. sebe delo`irali iz svjetske porodice logora{a. s druge strane. ali s jasnom ra~unicom. Recimo. svoj su odlazak u Srebrenicu uslovili dolaskom bo{nja~kih funkcionera na ceremoniju postavljanja tzv. predsjednik. nego {to su to sami Srbi. zapravo. brkati geni. po kome su svi jednako krivi za rat. a ostavili na miru `ene onih {to su pre{li na islam. Time su se stavili na stranu velikosrpskog zlo~ina nad 10. ^lanovi Dr`avne komisije U Dr`avnu komisiju za kontrolu zakonitosti postupanja pripadnika TO i Policije imenovani su: Miodrag Simovi}. Otud je velikosrpska la` uvijek u prednosti nad bosanskom istinom. oni su odlu~ili svojim navodnim patnjama minimiziraju zlo~in u Srebrenici. Bila je tak’a politi~ka situacija. spomen-plo~e. Mnogi }e jedva do~ekati da Srebrenica. Zdravom logikom. od kojih su svi bili predstavnici dr`avnih institucija iz oblasti pravosu|a. pak. Dalje. poput plavokosih i plavookih Bo{njaka. a htjeli bi da nisu. @arko Buli} i Ekrem Galijatovi}. Markale. i ako bi Paravac oti{ao u Srebrenicu da se pokloni stvarnim `rtvama Dnevnik revolucije 241 . zastavom. Time su. …Ako su tu. ikada i bili. lako je utvrditi da srpski logora{i morbidno la`u. uop}e. koji se po pravilu ra|a iz ranjenog identiteta. Paravac je `alosno ustvrdio da je – propala jo{ jedna prilika za pomirenje. Karad`i}ev logora{ki marketing Srpska propaganda je genetski. to {to Srbe razaraju turski. Godinama su uspijevali Svijet dr`ati u zabludi da Sarajlije ubijaju sami sebe. Vidi se to po jeftinim trikovima. koje bi se dogodilo ako bi Sulejman Tihi} do{ao da se pokloni izmi{ljenim srpskim `rtvama izmi{ljenog zlo~ina.

pa i za Srbe koji su se ogrije{ili o zakon. jer su dijelili sudbinu gra|ana Sarajeva koje je agresor. spomen plo~e koja je trebala biti postavljena na kompleks Dr`avnog suda glasi: Na lokaciji kasarne Viktor Bubanj u toku rata 19921995 bio je uspostavljen logor smrti za Srbe. za sve. i da su se uvjerili u evidenciju zatvorenika. pored svega. sve sami ugledni i pristojni ljudi. Svesrpsku jeftinu la` o 2000 ubijenih najlak{e je utvrditi ~injenicom da javnosti nije predstavljeno ni jedno jedino ime ni jedne jedine `rtve. jer je rije~ o morbidnoj la`i. bi}e da se i Krug 99. Blizu dvije hiljade srpskih civila je mu~eno. Me|utim. Kad znaju ovoliku halabuku napraviti oko nepostoje}ih zlo~ina. Komisija je sa~inila mno{tvo izvje{taja. logora za Srbe. i sl. koji je u vrijeme agresije radio u kasarni – bolje su `ivjeli zatvorenici nego civili. ako ve} tvrde da je tu ubijeno 2000 Srba. dok su gra|ani Sarajeva skapavali od gladi – ka`e ^abri}. a izme|u ostalog tretirala je i Vojno-istra`ni zatvor u Kasarni Viktor Bubanj. pod naslovom Dr`avna komisija u vojnom zatvoru. koje je razmatralo Predsjedni{tvo RBiH. Kako je primijetio Alija ^abri}. reagirati i istra`iti sporne slu~ajeve. juna 1992. Fincijeva Komisija istine i pomirenja i razni vrli intelektualci sla`u sa mogu}no{}u pomirenja u stilu: Neka se Bo{njaci pokaju zbog izmi{ljenih zlo~ina. gdje je objavljeno da su ~lanovi Komisije oti{li provjeriti glasine o postojanju tzv. to se ne}e dogoditi. okruglo pa na }o{e. ve} da je to bio regularan vojno-istra`ni zatvor. iznurivao i gla|u. koji potvr|uje da je sastav zatvorenika bio 242 Dnevnik revolucije . Sude}i po demokratskoj i multikulturalnoj ti{ini koja se nadvila nad ovu ponudu. U tekstu Odluke su u naredbodavnoj formi propisani visoko humani i civilizacijski normativi postupanja sa osobama koje su li{ene slobode. Izvje{taji Dr`avne komisije Velikosrpska la` nam je pre{la u naviku. zapisano je. u korektno pona{anje osoblja. jedino `alili na manjak hrane. Komisija je mogla samoincijativno. u uvjerenju da je svaki zlo~in samo zlo~in. logi~no. jer je pri~a o 2000 ubijenih samo jedna od bezbroj velikosrpskih izmi{ljotina. pa se oko nje plaho i ne ibretimo.stvarnog zlo~ina.. pa }e se i Srbi pokajati za stvarne zlo~ine. {to bi narod rekao. ali su iskazali razumijevanje. Me|u brojnim izvorima koji svjedo~e da se u Kasarni Viktor Bubanj nisu doga|ali nikakvi zlo~ini. godine. uz obe}anje da }e gra|ani Sarajeva podi}i tu plo~u. Odluka o obrazovanju Dr`avne komisije za kontrolu zakonitosti postupanja pripadnika TO i Policije donesena je od strane dr`avnog Predsjedni{tva 17. Trebalo bi ih zamoliti da javnosti predo~e makar deseti dio imena sa svog nepostoje}eg spiska. Njihove `rtve i stradanja moraju svima biti opomena za budu}nost. Dalje. Dakako. i ni{ta vi{e. Jadna majko svoja Tekst tzv. a da imaju imena `rtava. ta imena bi se na{la umjesto teksta koji ni{ta ne zna~i. Do ovih izvje{taja se i danas mo`e do}i. od 5. avgusta 1992. pa valjda taj podatak baziraju na nekoj evidenciji. a njihovu vjerodostojnost bi svojim izjavama mogli potvrditi ~lanovi Komisije. Zatvorenici su se. zamislite koliku bi gu`vu pravili kad bi imali podatke o makar jednom Srbinu koji je navodno ubijen u kasarni Viktor Bubanj?! Tekst na njihovoj plo~i je. ili na prijedlog gra|ana. Utvr|eno je da zatvorenici ~ak nemaju ni radnu obavezu. po ~emu im je bilo bolje i sigurnije nego gra|anima Sarajeva. mo`e se uzeti i tekst u Oslobo|enju. – Njima je Crveni kri` redovno donosio konzerve s mesom. zlostavljano ili ubijeno. ibretimo se oko hipokrizije mnogih institucija i pojedinaca u Sarajevu koji su morali reagirati na posljednju epizodu velikosrpske agresije na istinu.

Bo{njaci. Viza za la` Na kraju. na{a je {utnja dala licencu novoj velikosrpskoj la`i. 14. Samim tim {to naspram te la`i nije podastrto stotine dokumenata i argumenata koji svjedo~e da su u Sarajevu i Srbi. To tvrdi i general Ned`ad Ajnad`i} koji ka`e da je – u zatvoru uvijek bilo vi{e Bo{njaka nego Srba. analizirala i reagirala na sve pojave koje su usmjerene kao preoblikovanju istine o genocidnoj agresiji na RBiH. Dnevnik revolucije 243 . 92. osjetiti moralnu ili patriotsku potrebu da reagiraju. Jevreji i ostali – jedino bili `rtve Radovana Karad`i}a i njegovih monstruma s brda.multietni~ki. Br. Na `alost. Nemojmo se ~uditi ako la` o 2000 ubijenih Srba u Kasarni Viktor Bubanj uskoro postane istina. kao i Hrvati. koji znaju istinu o razlikama izme|u Sarajeva i Pala. Ipak. X 2003. moglo se o~ekivati da }e neki pojedinci. opet dolazimo da stare pri~e – da u Sarajevu ne postoji institucija koja bi pratila.

Paravac nije ljudsko bi}e. jer je prvi hrvatski Predsjednik bio kandidat za Hag. od glave do pete. a pogotovo danas. Velikosrpsko zlo~instvo i la`ljivost su rezultat kolektivne mentalne perverznosti. Gdje su ti zlo~ini? Ima li makar i jedno mjesto pod Alijinom vla{}u koje li~i na ma koji od stotine ~etni~kih konc-logora. i neprimjereni univerzalnim obi~ajima opro{taja sa ne~ijim `ivotom. u povodu smrti Franje Tu|mana iz Evrope se nije ~ula ni jedna pozitivna rije~. ~varak s mozgom. ~iji bi `ivot prohujao u svinjcu da mu Alija nije priznao Republiku Srpsku. koji je poru~io da je bolest spasila Izetbegovi}a od odlaska u Hag. Istovremeno je reagirao i glavni Lagumd`ijin partner u RS. Ubijao je bo{nja~ke i srpske civile.Dnevnik revolucije Ramazan bez Alije Samo se kreteni raduju kad neko umre Ramazanski spokoj uvla~i se u bosanske mahale. drski su. poru~iti: Alija je zlo~inac. Alija se prevario. kakav je onaj Borislava Paravca. razbuktanoj u konfliktima koje je donio razli~it komemorativni tretman `ivota i djela Alije Izetbegovi}a. Samo bi razvratan krme}i um. ono je divlja svinja. kad u duhovnoj posve}enosti vrijedi poslagati utiske i predvidjeti puteve. otvarao konc244 Dnevnik revolucije . izdignutim na pijedestal srpskog nacionalnog interesa? Nema!!! Pa za{to onda velikosrbi la`u? Zato {to su zlo~inci. Dodik la`e! Dodik vrije|a! Dodik urinira po bo{nja~koj boli! Njegova kretenska lupetanja lako je razobli~iti. poput Paravca. Ramazanska plemenitost sama je po sebi egzil pred bahatim svakodnevljem. velikosrbi ne ka`u – kako je to Alija zlo~inac. Jednostavno. i {to im je la` prirodni duhovni ambijent. jer nije imao snage vidjeti da Bog u ljudsko obli~je obla~i i `ivotinje. gdje su ljudi ubijani sa stra{}u i perverznim porivima. Ni jedan ni drugi pristup nisu ta~ni. Energija smiraja do|e kao voda po vatri. Od Karad`i}evih sljedbenika se definitivno mo`e o~ekivati sve! Na vijest o Alijinoj smrti oni su poru~ili: Alija je zlo~inac! Aliji je bilo mjesto u Hagu! Kao i u mnogo drugih slu~ajeva. mogao u vrijeme kolektivne boli Bo{njaka. i njome obuzima i one za koje je ramazan ne zna~i ni{ta. Kriti~na masa ljudi u postu {iri energiju stalo`enosti. dok nad na{im krovovima jo{ uvijek ledbe reakcije na Alijin odlazak. zar bi ovoliki broj svjetskih uglednika odavao po{tu nekome ko je trebao zavr{iti u Hagu?! Prisjetimo se. a druga je hipokrizijsko glorificiranje Alijine uloge. Prva pojava je vrije|anje i sataniziranje. poslije Alijine smrti. putem – tetka u ~elo. naivno vjeruju}i da }e zakonski ambijent kultivirati kolja~e i kretene. Milorad Dodik. u najboljoj namjeri. Tetack in the chelo Dogodile su se dvije ekstremne pojave koje odudaraju od namjere ve}ine patriotskih Bosanaca da se od Alije Izetbegovi}a oproste u miru i dostojanstvu. sa kojima se jedino mo`e komunicirati daljinski.

logore. I oni tekbiri na Alijinoj d`enazi. Po tome. jeste slavljeni~ko raspolo`enje Bosanskog kongresa zbog Alijine smrti. Sve je to normalno u demokratskom ambijentu. Alija nije svetac pa da bude oslobo|en kriti~kog suda. ~etni~ko i usta{ko. ne bi bilo ni Bosne – ~ulo se stotine puta. nekome svetac. Bosanski kongres iz ^ikaga je obznanio tekst pod naslovom: IZDAJNIK JE MRTAV – @IVJELA BOSNA i HERCEGOVINA! Bosanski kongres ima pravo vjerovati kako je Alija izdajnik. vrijednu zgra`avanja. 93. Ramazanska }e ~istota izbistriti nagomilane nejasno}e. ru{io bogomolje. Da nije bilo Alije. Njegov gadluk nije mogao sa~ekati koji dan. islamski teroristi?! Alija je imao apsolutnu vlast. ve} samo i isklju~ivo Aliju. Nekoliko sati poslije Alijine smrti. U Sarajevu ima mnogo ljudi koji Aliju smatraju negativnom i {tetnom pojavom za Bosnu i Bo{njake. Alija je pacifisti~ki i humanisti~ki gorostas. Gotovo smo sviknuti na svesrpsko genocidno bratstvo i jedinstvo. Ako je za Lagumd`ijinu policijsku dr`avu Alija velikan. Ali. Mogao je tako nadahnuto govoriti i za Alijinog `ivota. kako je mogu}e da su njegovi prvi saradnici tzv. dok bol mine. pogano. koji je odmah po zagreba~kim medijima prosuo salve gadosti protiv Izetbegovi}a.. Samo se kreteni raduju kad neko umre. Me|utim. Lagumd`ija se s ra~unom prera~unao. ovi ljudi {ute. Dommacha litha Po moralnom peksinluku kod velikosrba ne postoje ideolo{ke razlike. mirotvorac. {to je razvratno. kad nemaju {ta re}i. za koji smo vjerovali da u konstruktivnoj kriti~koj misiji tematizira gre{ke Izetbegovi}e politike. Za sve njih. Lagumd`ija povra}a hvalospjeve o Aliji. Dakle. Obi~aj je da se o mrtvima govori sve najbolje. onda su takvi i svi drugi u Alijinoj piramidi vlasti. Sve }e tra`iti svoje mjesto. doma}a radinost. nekome vo|a. pozitivac. imali smo poplavu glorifikacija Alijine li~nosti. Ljudska bi}a od{ute. itd. ni jedan dr`avni funkcioner ne mo`e biti kriv za tzv. dodu{e. i ljudski je ne poganiti ne~iju bol. And the necriw and the criw S druge strane. du`an nam je objasniti vezu izme|u plemenitog Alije i njegovih opasnih saradnika. ono {to nije normalno. pa se i on pridru`io hvalospjevima. i ni po ~emu se nije razlikovao od Milo{evi}a ili Karad`i}a. …Kao naslije|e Alijine gra|anske Bosne. {to se vidi i kroz aktuelne reakcije u kojima niko ne spominje pluralizam. Ali. pak. jer je uo~io da svjetski lideri {alju pozitivne poruke o Alijinoj ulozi. Paravac i Dodik su jedno te isto. islamski terorizam. ali. 28. Izuzetak je. Ima pravo prikupljati argumente u prilog svoje teze. Sporno je kad u ovom obi~aju sudjeluju politi~ari koji su svoju platformu zasnovali na satanizaciji Alije i njegove politike. Pa ako mu je Alija ba{ toliki pozitivac. X 2003. jer je Alija nekome otac. prosuo je po ljudskoj boli bibavu litu. Dnevnik revolucije 245 . Senad Avdi} Tucca. nije. Iznena|uje nas. Br. Prijateljski Bosanski kongres. njegova vlast je bila autoritarna. a da i Alija ne bude kriv.

koliko zbog toga {to vjeruju da stabilnost osvojenih teritorija ovisi od ulaska u dubinu bosanske fronte. Politi~ko hrvatstvo je klju~ni krivac za dejtonsku sudbinu BiH. Hrvati ekonomski. Bila je to izdaja hrvatskih nacionalnih interesa. Prva izdaja bh. Hrvata. Ostalu pri~u znamo. Hrvata i politike Franje Tu|mana i njegovih bh. genocidni komad. teritorije. koji dejtonsku Bosnu do`ivljavaju kao privremeno rje{enje.Vlada Tuzlanskog kantona legalizirala NACIZAM Hrvatski nacizam u bosanskim {kolama U politi~koj povijesti tuzlanskog kraja samo je u vrijeme NDH-zije {kolstvo bilo ustrojeno po nacisti~kim pravilima. pa i politi~ki. a Hrvati u punom kapacitetu. [est decenija poslije. politi~ko hrvatstvo je svoju patriju vidjelo u tzv. valja ponoviti da bi nesu|eno antifa{isti~ko savezni{tvo Bosanaca i Hrvata u otporu Milo{evi}evoj genocidnoj soldateski rezultiralo posve druk~ijim ishodom za BiH. zauzimaju i ove prostore. Tu|manacisti~ko politi~ko hrvatstvo do danas je obuzelo patriotski osje}aj bh. koji svoje utemeljenje ima u Referendumu o neovisnosti BiH. a ne u BiH. kada je postojala su{tinska razlika izme|u referendumske volje bh. dok se ne steknu uvjeti za pripajanje tzv. Za razliku od 1992. patriotskog fronta. a danas se prostiru na 27 odsto Federacije. velikoj Hrvatskoj. Bosanski Hrvati danas su velikohrvati. izabrali na Referendumu. ne zbog toga {to ih `ele pretvoriti u etnonacionalnu pustinju. i otud je odmah po po~etku agresije pristalo da grabi svoj. Hrvata dominantno prilago|ena ciljevima koje su Milo{evi} i Tu|man zacrtali u Kara|or|evu. Iako je Milo{evi}eva genocidna soldateska skrivila smrt hiljade Hrvata. Tu|man je velikosrbima pru`io ruku savezni{tva. jer je primitivni i {picoliki hrvatski predsjednik Franjo Tu|man za svoga saveznika odabrao Slobodana Milo{evi}a. Na{a bi zemlja bila oslobo|ena i izgra|ena po volji kakvu su njeni gra|ani. Hrvati su ~inili ve}inu na 16 odsto bh. U vjerovanju da se hrvatski Mostar brani u Sarajevu. projekat se isplatio. To vi{e nisu isti ljudi. Vlada Tuzlanskog kantona je vratila nacizam u {kolske klupe: pristala je na ultimatum roditelja hrvatskih u~enika da njihovu djecu ne mo`e u~iti niko drugi osim osobe hrvatske nacionalnosti. Sa stanovi{ta hrvatske hegemonije. Hrvati – od bosanstva do nacizma Prirodno i logi~no savezni{tvo Bosanaca i Hrvata protiv velikosrpske okupacije Hrvatske i BiH izrodilo se u suprotnost. 246 Dnevnik revolucije . satelita. hrvatskih teritorija u BiH susjednoj Hrvatskoj. a da se Hrvati nikad nisu osjetili poni`enim i povrije|enim zbog toga. koja je u punom kapacitetu participirala u onih 64 odsto glasova kojima je izglasana neovisnost i suverenitet RBiH. Ipak. danas je politi~ka volja bh. kao ishodi{tu bosanskog otpora protiv velikosrpske politike Slobodana Milo{evi}a – dogodila se od politi~kog hrvatstva. ali i hrvatske nacionalne volje. No. Tuzli ili Maglaju.

za{tite hrvatskih nacionalnih interesa. Alma Fazli}. gdje su po`eljeli tuzlanski katolici. i od mr`nje prema Bo{njacima i bosanskoj ideji. u stilu – kakva je razlika hrvatske i bo{nja~ke u~iteljice ako i jedna i druga izvode nastavu po jedinstvenom nastavnom programu. Otud se o~ekivalo da }e hrvatske udruge i intelektualci di}i svoj glas protiv promocije nacizma pod okriljem tzv. izgradio Katoli~ki {kolski centar. Kompromis je kapitulacija Kada roditelji u~enika jedne nacionalnosti ne dozvoljavaju da im djecu u~i nastavnik druge nacionalnosti. Razlika mo`e postojati jedino ukoliko roditelji o~ekuju da se hrvatska u~iteljica ne}e pridr`avati nastavnog programa. Hrvatska u~iteljica. Nacizam je. svakako ne mo`e izvoditi i{ta hrvatskiju nastavu od one kakva je propisana. A {ta bi se desilo da je u Tuzli nekom Hrvatu sru{ena ku}a zbog izgradnje medrese ili d`amije? Pa i Papa bi se oglasio! Ni na jednu bo{nja~ku manifestaciju nije do{lo toliko Hrvata. Hrvatice. U Tuzli je prije nekoliko godina jednom Bo{njaku nelegalno poru{ena ku}a. predsjednik udruge roditelja iz [pionice. koliko je Bo{njaka do{lo na otvaranje K[C. gdje su hrvatski roditelji zabranjivali svojoj djeci da dolaze na nastavu. jer im je u~iteljica trebala biti Bo{njakinja. uz pre}utnu saglasnost hrvatskih intelektualaca i udruga. i bio zahvalan na bo{nja~kom savezni{tvu u odbrani Hrvatske od velikosrpske agresije. a ne legalisti~ki karakter. dr`avni sistem koji razlikuje vi{e i manje vrijedne nacije. kako bi se ba{ tu. Na mala vrata. U Hitlerovoj Njema~koj je sistem propisao da jevrejski nastavnik ne mo`e u~iti njema~kog u~enika. ~ija je isklju~iva grije{nost razli~ita nacionalna pripadnost. legalizaciji hrvatskog nacizma u bosanskim {kolama kumovala je Vlada Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je slovodobitno obznanila da je postigla kompromis u povodu desetodnevnog bojkota nastave u podru~noj {koli u Srednjoj [pionici. pak. {to je manje vjerovatno. patriotsku ideju. Hrvatska {utnja kao znak odobravanja Na podru~ju TK nikada se nije dogodio sli~an slu~aj. i kad takvu nakanu uspiju sprovesti u djelo – onda se takva pojava ima zvati nacizmom. toliko je danas hrvatski kolektivitet obolio od nacizma. kao {to je Vlada Tuzlanskog kantona upravo odobrila da bo{nja~ki nastavnik ne mo`e u~iti hrvatskog u~enika. po svim kriterijima.Koliko je 1992. pa }e u bosanskoj {koli prosipati velikohrvatsku pri~u. jer se za ovu pojavu ra~unalo uvijek da ima krivi~ni. Roditelji su zainta~ili da njihovu djecu ni po koju cijenu ne mo`e u~iti Bo{njakinja. koja je legalno primljena na konkursu. umjesto prethodne nastavnice. Frapantna je ~vrsto}a hrvatske nacisti~ke volje. tako {to }e bo{nja~ke prosvjetare proglasiti nepodobnim po nacionalnoj pripadnosti. koji su dozvolili da im izvjesni Mato Matijevi}. Tuzlanski kraj je uvijek bio pozitivan primjer me|uetni~ke sloge. Otud iznena|uje {utnja brojnih hrvatskih udruga i intelektualaca. {to zna~i da bi i bo{nja~ka u~iteljica posve identi~no prenosila znanje koje je zacrtano planovima koji va`e za sve {kole na podru~ju TK. koja je oti{la na porodiljsko bolovanje. sve s namjerom da se poka`e vjera u su`ivot i toleranciju. Bi}e da je po srijedi isklju~ivo Dnevnik revolucije 247 . Da stvar bude gora. Nacional-{ovinizam je neta~na kvalifikacija za legalisti~ko djelovanje nacionalne mr`nje. Hrvatski kolektivitet podr`avao bh. koja napada i prostore na kojima nikad nije bilo hrvatsko-bo{nja~kih problema. iako taj stav nisu objasnili nikakvim argumentom. {titi nacionalne interese. ako }e se pridr`avati nastavnog programa. Napadnut je tuzlanski kraj. u Op}ini Srebrenik. i u tuzlanskom je kraju promovirana ideja o nacisti~kom {kolstvu. i to njeni kadrovi iz reda SDP-a.

i kad HDZ zapadnu Hercegovinu pretvori u etnonacionalnu pustinju… Vlada TK o~ito misli da je i udovoljavanje hrvatskim nacisti~kim zahtjevima ta nekakva demokratija. pedofili. Pa ni tad pore|enje ne bi bilo adekvatno. naroda i svih drugih akata koji proizilaze iz ustavne obaveze o ravnopravnosti svih bh. pak. proizilazi iz demokratske retardiranosti po kojoj se anarhija razumijeva kao demokratija.000 i raseli milion Bo{njaka. umjesto legalno primljene u~iteljice Fazli}. dozvoli razvrstavanje gra|ana po arijevskom principu. dok udruga roditelja negdje ne prona|e novu u~iteljicu hrvatske nacionalnosti.nacisti~ki osje}aj o vi{e i manje vrijednim nacijama. a pogotovo u bosanskom. naroda i gra|ana. Jer. Ako se u jednom dru{tvenom sistemu. tako da se sti~e dojam da ste u Hrvatskoj. kako bi sakrila najretrogradniju 248 Dnevnik revolucije . ve} je potpisala kapitulaciju Odluke o konstitutivnosti bh. u kojoj se udovolji svakome ko tvrdi da je ugro`en. da postoji ikakav argument izvan ove definicije. ve} i osnovni zakonski okvir na kome se zasniva bh. Zakoni ne mogu biti predmet kompromisa. Vlada TK je izmislila rije~ kompromis. pa makar i u dr`avi koja nije Hrvatska. Kompromis Vlade TK se sastoji u tome {to }e umjesto Alme Fazli} nastavu za prvi i tre}i razred izvoditi postoje}a u~iteljica. zapravo – kapitulacije! Pogotovo kad ta kapitulacija podrazumijeva promociju nacisti~ke doktrine o vi{e i manje vrijednim ljudskim bi}ima. Oni `ele da pod hrvatskom zastavom budu samo Hrvati. onda je taj sistem pred raspadom. pa valjda bi ga saop}ili roditelji hrvatske djece. Sva{ta mo`e biti za{tita nacionalnih interesa. Pod zastavom susjedne dr`ave Podru~na {kola u Srednjoj [pionici ukra{ena je {ahovnicama i velikohrvatskom ikonografijom. kako tvrdi. Oni su. napravila nikakav kompromis. jer je ustoli~enje tog nasilja samo dno politi~kog razvrata. udrugi roditelja je malo {to bi jedna bo{nja~ka u~iteljica radila pod hrvatskom zastavom. jer su ljiljani bili znak zajedni{tva i tolerancije. dru{tvene i politi~ke stvarnosti. Kapitulacija i odgovornost Vlada Tuzlanskog kantona time nije. i da bez komentara pogazi ne samo gra|ansko dostojanstvo u~iteljice Fazli}. ustavni sistem – otvara ambis u kome }e se razmno`avati nacisti~ki apetiti. Osnovni problem u ovom. kao i u svim drugim slu~ajevima inauguracije nacisti~kih pravila u politi~kom `ivotu BiH. Jednonacionalnim obilje`jima nije mjesto u dr`avnim institucijama. Hrvatica Vedrana Fo~akovi}. budu}i da ove institucije imaju zajedni~ka obilje`ja. ostali samo na svome ultimativnom zahtjevu da njihovu djecu ne mo`e u~iti Bo{njakinja. ~ija su gra|anska i radni~ka prava slomljena pod naletom nacisti~kog nasilja. Dozvola Vlade TK da isklju~ivo hrvatski u~itelji u~e hrvatske u~enike je ni{ta drugo do zaga|ivanje i onako zaga|ene bh. To {to je {kola u [pionici krcata nacionalnim obilje`jima susjedne dr`ave i vjerskim znakovima. Po toj logici bi i narkomani. a ne u BiH. dileri. bilo bi isto kao kad bi svaki razred sa bo{nja~kom ve}inom izvjesio zastavu sa ljiljanima i mjesec i poluzvijezdu. pa i kad SDS u ime srpstva pobije 200. po kojemu vi{e vrijednu djecu ne mo`e u~iti u~itelj iz manje vrijednog naroda. o vi{e i manje vrijednoj djeci. homoseksualci i ostali otpadnici od pravila civilizacije mogli tvrditi da su ugro`eni. No. Odluka Vlade TK da podr`i nacisti~ke ambicije roditelja hrvatskih u~enika. da se sa pozicija Vlade otvoreno ka`e da ne dolazi u obzir primjena nacisti~kih pravila u obrazovnom sistemu. jer im zakon ne dopu{ta da zaga|uju `ivotnu okolinu. Umjesto da se stvari nazovu pravim imenom.

Jerbo. ni u Svijetu. koja je i nacizam uva`ila kao nacionalna prava. koji je uva`io genocidna osvajanja. na kojoj bi valjalo ovim dr`avnim slu`benicima postaviti pitanje – u kojem su aktu prona{li upori{te za odluku da hrvatsku djecu moraju u~iti hrvatski u~itelji?! Po{to ne bi na{li odgovor na ovo pitanje. valjalo bi ustanoviti da su grubo prekr{ili zakon. ni u Bosni.odluku u politi~koj povijesti tuzlanskog kraja. Retardirana demokratska javnost je razumjela da je kompromis ta magi~na rije~ koja popegla i ne{to {to nije za peglanje. Bosna upravo nestaje zbog tih kompromisa sa svim i sva~im. Prestup koji su po~inili toliko je ozbiljan da zahtijeva vanrednu Skup{tinu TK. oni se hvale tzv. i da su njihove ostavke i krivi~na odgovornost. 28. jedini logi~an ishod ovog slu~aja. X 2003. Dnevnik revolucije 249 . jer bi se civilizacija za~as survala u ambis anarhije. na ovaj doga|aj u medijskom i politi~kom prostoru BiH nije reagirao niko. kao i povla~enje nacisti~ke odluke. Tako bi to izgledalo u normalnoj zemlji. sa razvratnim pojavama ne mo`e biti kompromisa. U nadle`nom ministarstvu Vlade TK vjerovatno niko ne pomi{lja na ostavke. pa do ovih naoko sitnih doga|aja koji su generirani iz temeljne neprincipijelnosti. ^ak {ta vi{e. od Dejtonskog sporazuma. kompromisom. U su{tini. 93. kompromis ~ine samo mudri i tolerantni ljudi. Br. Da stvar bude gora.

To zna~i i da bi svi dr`avni organi. koja ima da prije li~i na tajnu ideolo{ku policiju J. u demokratskim sistemima ne postoji ni{ta {to je nadre|eno najvi{em zakonodavnom tijelu. kako SDP predvi|a. ko zna kako. imovina imu}nijih Bo{njaka. ni od Bosne! Tajna kontrola vlasti SDP je u parlamentarnu proceduru stavio Prijedlog zakona o oduzimanju kriminalom ste~ene imovine.teritorije. u koordinaciji sa stru~njacima. Da ovo nije originalna ideja SDP-a. osim svojim mentorima. da je ste~ena kriminalnim putem. bili podre|eni ovoj agenciji. recimo. A ko bi bili mentori. koji predvi|a formiranje autonomne agencije koja }e. lako se mo`e pretpostaviti.Lagumd`ijina hunta usavr{ava policijsku dr`avu Zakon o plja~kanju Bo{njaka Samo nas korak dijeli od usvajanja dr`avnog zakona o oduzimanju kriminalom ste~ene imovine. od policije. 250 Dnevnik revolucije . i da je pre{la u nebosanske ruke. I to valja poharati pa da ne ostane ni{ta. Nema ni~eg spornog u nu`nosti da se oduzme kriminalom ste~ena imovina. U dokumentu pod naslovom Posao i pravda zacrtano je i sljede}e: Dr`ava i entitetski organi vlasti. ni od Bo{njaka. kada }e po ekonomskoj potentnosti biti ravni ma kojoj ~ergi u ma kojem dijelu svijeta. Budu}i da je dru{tvena imovina na teritoriji sa bo{nja~kom ve}inom odve} oplja~kana u kriminalnoj privatizaciji. na 24 odsto bh. Jednostavno. moraju izraditi i donijeti zakone kojima se nare|uje zaplijena sredstava ste~enih kriminalnim radnjama. odnosa sa sigurno{}u mo`e tvrditi da bi isklju~ive nevine `rtve ove pohare bili imu}niji Bo{njaci. ali je zastra{uju}e {to se u postoje}oj konstelaciji bh. U totalitarnim sistemima. u montiranim procesima. Staljina. kao {to je bio slu~aj u Iraku. a na ~ijoj bi se meti. Od svega {to su Bo{njaci imali ostala je jedino. na{li svi Bo{njaci koji imaju vi{e od ni{ta Gotovo 60 godina nakon {to je komunisti~ka vlast oplja~kala privatnu imovinu bh. do sudija. koje su odve} po uticajem srpsko-hrvatskih lobija. nego na organ ma kakve demokratske dr`ave. postoje slu`be koje pod kontrolom dr`e parlamente i poslanike. tu`ila{tava. a {to je generiralo nesagledive posljedice u pravnom i dru{tvenom sistemu – krnji SDP reinkarnira ideju o otimanju imovine za koju se ustanovi.V. gra|ana. u ~emu je najvi{e izgubio bo{nja~ki narod. biti nadre|ena i poslanicima dr`avnog Parlamenta. ~ime i najvi{e zakonodavno tijelo u dr`avi mo`e biti pod njenom lupom. te da je SDP samo izvr{ilac me|unarodnih vizija. koji je nalo`io – izradu sveobuhvatnog programa za pljenidbu imovine ste~ene kriminalnim radnjama. pak. ostao je samo jo{ jedan korak do totalnog osiroma{enja Bo{njaka. Lagumd`ijin krnji SDP zagovara upravo bolj{evi~ki oblik podre|ivanja najvi{eg zakonodavnog tijela nekakavoj tajnoj agenciji koja nikome ne odgovora. svjedo~i i preporuka visokog predstavnika Pedija E{dauna. To zna~i da budu}u agenciju ne}e niko kontrolirati.

nije bilo ni dr`ave. mogu prona}i validni tragovi koji bi upu}ivali na eventualne kriminalne radnje. ^ak {ta vi{e. Dnevnik revolucije 251 . ni prava. evidentiralo. takva mogu}nost procijenila kao isuvi{e providna. ne sporimo ni da bi bilo sevap SDA-ovim crnim ovcama oduzeti kriminalnim putem ste~enu imovinu. u svojoj prepla{enosti. protokoliralo… S druge i tre}e strane. jer ova stranka nikad dosad nije pomela politi~ko i korupciona{ko sme}e pred sopstvenim vratima. to bi se sa sigurno{}u moglo i potvrditi. od glave do pete. Me|utim. SDP se upravo javno zalo`io za tu varijantu. strate{ki kontroliranu anarhiju. Paradr`avne vojne i genocidne hunte su u svojoj ideolo{koj osnovici imale kriminal. ~iji je cilj totalno osiroma{enje bo{nja~kog naroda. sve dok naspram bo{nja~kog kriminalnog pitanja imamo i danas `iva srpska i hrvatska genocidna pitanja. SDP tra`i da se od amnestije izuzmu ona kaznena djela koja nisu vezana za konflikt u ovom periodu. Naprotiv. mogao bi ra~unati na pomo} srpsko-hrvatskih poslanika koji znaju da bi oduzimanje imovine zahvatilo samo Bo{njake. tamo gdje su vladale vojne hunte srpskih i hrvatskih separatista. tamo gdje je bila Armija RBiH. izjasnio na ~ijoj je strani. pozvav{i Pedija E{dauna da nametne zakon u slu~aju da dr`avni Parlament odbije prijedlog. onako kako je oja~ana popularnost Bila Klintona kada je javno priznao {ta mu je Monika Levinski radila. E{daun se ve}. SDP je svjestan da se jedino na teritoriji sa bo{nja~kom ve}inom. Zato je mogu}e i{~a~kati tragove koji vode do mogu}ih kriminalnih radnji. bilo je anarhije i haosa. Uglavnom se sve zapisivalo. jer bi SDPova javna kolaboracija sa SDS-om i HDZ-om razgolitila nezvani~nu koaliciju iz Kara|or|eva – postoji i druga. Po{to je kod Karad`i}a i Bobana sve bilo krivi~no i kriminalno. ~i{}enje SDA od negativnog naslije|a bi ovu stranku oja~alo u svim pravcima. i otud se ne mo`e govoriti ni o pronala`enju ratnih kriminalaca. i time oja~alo srpske i hrvatske separatisti~ke i plja~ka{ke pozicije.. [teta od te slabosti je daleko ve}a. Dakako. Upravo iz ovih razloga ne mo`e se govoriti o reformama u SDA. Kriminalna i genocidna pitanja Dakako. Uprkos ratu. ne postoji ni{ta {to bi kao pravni i zakonski kontraliht osvijetlilo i otkrilo kriminalce. SDP kao marioneta iz Kara|or|eva SDP je u parlamentarnu proceduru stavio i prijedlog izmjena Zakona o amnestiji kojim su oslobo|eni svi po~inioci krivi~nih djela u periodu 1991. Moglo bi se govoriti jedino o kriminalnim i genocidnim sistemima. Ukoliko bi se. u kojima je kriminal samo jedan dio njihove cjelokupne nakaznosti. izvjesnija mogu}nost. – 1995. ali SDP. nego {to bi bila kad bi metla otvorenog kriti~kog dijaloga oslobodila SDA od {ejtana koji joj i danas sjede za vratom. kao polazni osnov za institucionaliziranje plja~ka{e akcije. i otud tamo nema tragova koji bi upu}ivali na krivi~na djela. slabosti i demokratskoj retardiranosti dozvolila takve gadosti. ovdje ne isklju~ujemo mogu}nost da su se neki bo{nja~ki funkcioneri u toku rata obogatili na ratnoj tragediji. pod dr`avnim atributima. ni o oduzimanju njihove kriminalnim putem ste~ene imovine. kao marioneta iz Kara|or|eva. o tome ne}e govoriti. Njih isklju~ivo zanima kriminalizacija Bo{njaka. Niti isklju~ujemo mogu}nost da je SDA. kako smo to citirali. dr`avna vlast je funkcionirala u skladu sa Ustavom i zakonima. koje treba ukinuti i za sva vremena zabraniti. Ambicijom da se izmijeni Zakon o amnestiji SDP razotkriva predmet svog interesovanja.Budu}i da krnji SDP nema ni teoretsku mogu}nost da u dr`avnom Parlamentu sam progura bolj{evi~ki zakon o oduzimanju imovine. da zakon nametne Visoki predstavnik. pak. i predati je narodu. i gdje je funkcionirala pravna dr`ava pod kontrolom multietni~kog i vi{estrana~kog dr`avnog Predsjedni{tva. ne postoji efikasan zakonski model koji bi to omogu}io. izuzev za ratni zlo~in. nemaju}i snage da po~isti izdaju Bosne u sopstvenoj ku}i.

ljudi to nisu imali prije rata. kriminalaca kojima se oduzima imovina. recimo. nesumnjivo upu}uje da ovakav scenario: . Posljedice bi bile katastrofalne. njegova supruga i gang njegovih kumova i prijatelja. pa ~ak ni da gradi ku}u. uspjeli bi antikriminalnu o{tricu usmjeriti samo na Bo{njake. agencija sa kriminalnim i zlo~ina~kim ambicijama prirodno bi postala mjesto za uzimanje reketa. i za{tita njihovih kriminalnih akcija. Samo bi im oja~ana bosanska dr`ava mogla stati u kraj. Drugo. Idologizirano pravosu|e. srpski i hrvatski lobiji. Bo`e moj . alkohola. Time postaje jasno da bi eventualni zakon o oduzimanju imovine u svojoj primjeni bio ideolo{ki i nacionalno jednosmjeran. jer. i da se bez posebnih istraga zaklju~i kako je rije~ o bogatstvu ste~enom kriminalom i plja~kom. izgradili velike firme. jer njega i Lagumd`iju zanimaju isti ciljevi. on mo`e imati miran san. ali i svi imu}niji Bo{njaci koji nisu pod skutima krnjeg SDP-a. Imamo stotine uspje{nih bo{nja~kih privrednika koji su poslije rata.Dovoljno je uporediti dana{nje imovno stanje s prijeratnim. koji vladaju me|unarodnom politikom u BiH. i da }e i takvi kadrovi SDP-a na}i na udaru ovog zakona. Milorada Dodika. a takve dr`ave ne}e biti sve dok je bo{nja~ki narod politi~ki i ekonomski potla~en. i njegovu imovinu. koje je svakako u srpsko-hrvatskim rukama. Dodiku dakle ne treba ni posebna istraga. Stradali bi prvenstveno ~lanovi i simpatizeri SDA. Ovaj zakon testira na{u spremnost da se odupremo plimi kriminala i da uspostavimo temelje pravne i pravedne dr`ave – ka`e Lagumd`ija. a 252 Dnevnik revolucije . ovisi od stupnja potla~enosti i osiroma{enosti Bo{njaka. istog bi ~asa porodila i namjeru da se imovina oduzima svim Bo{njacima koji imaju i{ta vi{e od puke sirotinje. Dodik je svjestan da SDP-ov prijedlog zakona ne bi ka~io Srbe. Korak do ekonomske i politi~ke paralize ^ini se da nije ni potrebno pretpostavljati haos koji bi u bo{nja~kom dru{tvu proizvelo saznanje da ti imovina mo`e biti oduzeta u montiranom sudskom procesu u kome te neko pita da doka`e{ gdje si zaradio svaku ciglu u ku}i. Nepricipijelnost koja se nalazi u osnovi takve namjere. ~im se ne pla{i da bi upravo on mogao biti na meti procjene prijeratne i poslijeratne imovine. prvenstveno kriminala koje su po~inili on. djelovanje ovakve agencije bi potpuno paraliziralo ekonomski. i uz firme i velike ku}e. nekada{njeg tuzlanskog padi{aha Selima Be{lagi}a. Gang Lagumd`ijinih kumova i poslu{nika Izjava glavnog SDP-ovog partnera u ovoj i svim drugim politi~kim operacijama protiv Bosne i Bo{njaka. a sve to bi se po ovom Lagumd`ijinom i Dodikovom konceptu svrstalo u kriminalnu imovinu. Javna je tajna da Dodik kontrolira {verc droge. a koji je danas nezvani~ni cappo ~itave jedne regije u RS. Ali. cigareta. a ni njega. radom i po{tenjem. bez namjere da odgovori i na jedno od klju~nih pitanja koja zjape iz njegove. ni jedan Bo{njak vi{e ne bi imao hrabrosti da ula`e u Bosni.U postoje}oj konstelaciji politi~kih odnosa. od Bo{njaka koji bi pla}ali reket kako se ne bi na{li na spisku tzv. prvi bi morao objasniti kako je svu tu imovinu stekao. zapravo. i kupili skupa kola. mogao bi tematizirati. Minimalni uvjet da se povjeruje u Lagumd`ijinu iskrenost dogodio bi se kad bi rekao da }e i svi eventualni kriminalci iz SDP-a imati isti tretman pred zakonom. Tre}e. bijelog roblja. Makar to! Da ne ka`emo da je ve} danas mogao potcrtati da i u SDP-u ima slu~ajeva kriminalnog boga}enja. On koji do rata po rodnim Lakta{ima vozao {ljunak u jednom izhan|alom kamionu. Ako ba{ ne `eli govoriti o sebi. srpsko-hrvatske inicijative. Prvo. on bi od oka odrezao {ta je kriminalna imovina. a {ta nije. oni su svjesni da njihova politi~ka probita~nost. svega {to donosi kriminalni profit. odve} bi smontiralo i friziralo ~injenice kojima bi se dokazavalo da taj i taj nije od svog rada zaradio to i to. Jedno od najbitnijih jeste i pitanje kriminala u SDP-u.

koji bi se zatvorili u spoznaju o bespomo}nosti. ovo je ubjedljivo najmorbidnija ambicija. Br. a ne samo Bo{njaka. Dnevnik revolucije 253 . X 2003. i koji bi vjerovatno dostojanstvo potra`ili u preseljeni{tvu.time i politi~ki `ivot Bo{njaka. usmjerene isklju~ivo na slabljenje Bo{njaka. Ono {to je najdrasti~nije jeste spoznaja da bi plja~ka bo{nja~ke imovine bila izvo|ena pod propagandnom oblandom da je ovo demokratska operacija koja se tobo`e ti~e svih. 28. Od svega {to je Lagumd`ijin krnji SDP po~inio na planu reinkaranacije policijske i bolj{evi~ke dr`ave. 93. Nakon rata i genocida – ne postoji gore.

Nema se {ta istra`ivati u Srebrenici! Zlo~in je samo zlo~in. ~im entitetska komisija treba da ispita sumnjivu smrt 10. pa do{lo do tu~e. a ne ~in moralne volje. pa se igralo kolo. gdje su. na{ nesvrstani prijatelj. priznavanje zlo~ina bi vodilo ukidanju RS. Pri~a o Srebrenici tako bi bila zavr{ena. deportovani nakon Dejtonskog sporazuma. za koju godinu onih nekoliko ubica izi|e iz hapsane. brate. koji se realizira putem genocidnog pozori{ta u Vladi RS.000 ljudi. Kako! – uzviknut }e plitki patrioti.Dnevnik revolucije Srebrenica brani Republiku Srpsku Ako prihvatimo odgovornost Vlade RS za genocid u Srebrenici. hajmo na jednu ljutu. Lijepo. i grad koji je imao savr{en `ivot – zauvijek nestanu iz pam}enja. Peshdown’s podwalla Moralna i eti~ka logika bi stvari poredala druk~ije. bez obzira na partijski sastav. a 10. Pedi E{daun. a pro}i }e. izgradi se spomenik na koji niko ne dolazi. udario grom. Hiljade Srebreni~ana bi nastavili `ivjeti u preseljeni{tvu. Njihov }e grad biti pusti spomenik zlo~inu. i ni{ta vi{e. pa takmi~ari pomrli? Moglo je sva{ta da bude. Vlada RS je svoj zlo~ina~ki kontinuitet potvrdila bezbroj puta. i bitnije. Genocides goes to xawa Samim tim {to je Vlada RS prisiljena da formira komisiju za ispitivanje doga|aja u Srebrenici. jeste tra`enje od Vlade RS da prizna ne{to za{ta nije odgovorna. Za desetak godina oni ne}e ni u snu vidjeti svoj grad.000 ljudi. Ko ho}e da ga vidi. pa pobio 10. pa se ponapijalo. priznat }emo postojanje genocidnog entiteta i prije Dejtonskog sporazuma Bo{nja~ki je narod razdragano do~ekao vijest da }e Vlada Republike Srpske morati priznati zlo~in u Srebrenici. prisilio je ~etni~ku bratiju da formira komisiju koja }e istra`iti {ta se to zapravo dogodilo u Srebrenici. ona je u me|unarodnom i pravnom smislu imala zna~enje vojne hunte Radovana Karad`i}a. Tako }e to biti ako pro|e. 254 Dnevnik revolucije . vidjet }e. budu}i da je RS Srebrenica u velikom. jer su svi srpski politi~ari klonirani Karad`i}i. Svjedo~it }e da se zlo~in isplati. {aka petobanki. poput @idova. a mi }emo Pe{daunu poru~iti: Halal bilo.000 ljudi? Mo`da je bila olimpijada u gladi. mo`e se pretpostaviti kakav }e biti kraj lutkarske predstave. Drugo. Onaj ko ne}e – zlo~inac je. Mo`da je bio kakav teferi~. E{daunov projekat o isparenju genocida u Srebrenici. To nije priznavanje zlo~ina! Jer. To je prisila. Prospe se malo {upljih rije~i. pa se narod izme|u sebe poubijao? Mo`da je bila kakva elementarna nepogoda. a u ~emu se krije E{daunova podvala. Vlada RS }e priznati zlo~in. [ta mo`e dobiti Srebrenica ako Vlada RS na silu pristane da vidi zlo~in. Vlada RS u vrijeme genocida u Srebrenici nije ni postojala. Podvala je u sljede}em: ako prihvatimo priznanje Vlade RS za zlo~in u Srebrenici.

Br. XI 2003. pa }e sad komisija da istra`i {ta se to u Srebrenici zbilo. 94. politi~kog. 11. onda }e Svjetski sud pravde donijeti presudu koja vodi ukidanju RS. jula 1995. To je pitanje koje pripada Svjetskom sudu pravde i koje se jedino valjano mo`e rije{iti kroz presudu protiv SCG za agresiju i genocid. RS uop}e ne treba vezati za Srebrenicu! Srebrenica je. Ovaj logi~ki obrazac identi~an je zaklju~ku Skup{tine RS da Tu`ba BiH protiv SCG ugro`ava RS. ona }e snositi posljedice. Na istom fonu neko je natantao 49 srebreni~kih porodica da tu`e RS. tj. To je logi~ka abeceda. Na ovu svesrpsku banditsku podvalu upecao se iskusni pravnik Sulejman Tihi}.tada smo priznali postojanje genocidnog entiteta i prije Dejtonskog sporazuma. Srbi znaju kud su po{li kad su RS isturili kao krivca za genocid u Srebrenici. Ako je RS kriva. kada je na otvaranju Memorijalnog centra u Poto~arima govorio o krivici RS. kazati koju {uplju rije~. Odsustvo politi~ke pameti u~inilo je da srebreni~ke porodice pristanu da sudjeluju u ovoj komisiji. i to u ratama. i – opstati. a {est mjeseci poslije RS }e dobiti jo{ uvijek privremeni legalisti~ki karakter. kao {to je i genocid u Srebrenici po~injen 11. Sulleymane. kada nije postojala RS. Onda ih je E{daun na{minkao. Vlada RS je onda svima pljunula u lice i donijela izvje{taj u kome pi{e da se hiljadu-dviju ljudi nekako samo usmrtilo. Sa patriotskog. Srebreni~ke porodice su prihvatile i da RS dadne dva miliona maraka za izgradnju Memorijalnog centra. Ako RS nije kriva. zlodjelo proisteklo iz agresije SCG na RBiH. Velikosrpska zlo~ina~ka politika je pismena. Republike Srpske. Tu`ba je podnesena 1993. smatraju}i velikim pomacima to {to se RS bavi svojom odgovorno{}u za Srebrenicu. kao i RS. pismenija od dobrohotnog bosanskog politikarenja. pravnog i moralnog stanovi{ta treba ignorirati svaki kontakt RS sa tragedijom u Srebrenici. a {to }e polu~iti ukidanje rezultata agresije. kada je kao jedini legalni oblik vlasti postojala dr`avna vlast u Sarajevu. dati koju paru. Naprotiv. jer tada nije postojala. Sulleymane Najefikasniji su obrazovani banditi. Vlada RS sa genocidom u Srebrenici nema ni{ta! Ovo pitanje pripada Svjetskom sudu pravde u Hagu koji }e SCG kazniti za agresiju i genocid. Dnevnik revolucije 255 .

a ne mobilizacije bo{nja~kih potencijala. to unutarnje zato~eni{tvo svijesti. Komunizam je `ivio kao kona~na vrijednost. od nekoliko drugih vi|enijih likova iz Islamske zajednice. Totalitarna struktura IZ je faktor retardacije i destrukcije islamskog srodstva u Bo{njaka. Ne bismo rekli da postoji zvani~na direktiva po kojoj je slu`benicima IZ zabranjeno kontaktirati s nama. Bo{nja~ki narod bi jedino mogao opstati ako mobilizira svu duhovnu energiju oko samo jednog cilja: opstanka. Ta metafizi~ka autocenzura. koje }e obavezno zarasti u {ikaru Islamska zajednica se pona{a kao neuroti~na usidjelica. i nisu im potrebni svi duhovni potencijali za opstanak islama. ni dodati. Njima ne prijeti nestanak. Kad se u familiji ima cura sa mahanom onda se {uti. profiterskog ustrojstva IZ. kakva vlada u totalitarnim sistemima i u ideologiziranim vojskama. izrodit djecu. maycko. Iza njih stoji ekonomska mo} i politi~ka stabilnost. po velike pare. pre{utni i{aret po kome bi svako ko kontaktira s nama mogao zglajzati u oficirskoj hijerarhiji IZ. zatucana organizacija. Feudalizam Islamske zajednice je faktor razgradnje. Posljednjih godina je izraslo mnogo islamski u~enih mladi}a. koju pla}aju makar kad moraju. neozvani~ena. To je manifestacija jednoumlja. pogledat unu~ad. crkvena. od IZ kupiti ukopno mjesto. Tako i Bo{njaci sklanjaju pogled s Islamske zajednice. ali svima znana. a nikad u sebi. da se ubogost ne povrijedi. kao duhovne ki~me svojih naciona. feudallatzc Poku{ali smo za bajramski broj dobiti intervju od reisa Ceri}a. koji se manifestiraju kroz fulanje percepcije i histeri~nu uvredljivost. {to na d`umama galami kao u horor filmovima. Davno se trebala vjen~at. Svi su nas pristojno oseknuli. najstra{niji je oblik totalitarne vlasti. i islam je kona~an. uvijek iznad u~enijih od sebe. koja poput giljotine lebdi nad svojim podanicima. Krivi su drugi {to se ona nije udala! Krivi su {ejtani {to je Islamska zajednica isfrustrirana. Sve crkve svijeta imaju pravo na retardiraju}i luksuz totalitarizma. skorojevi}ka. 256 Dnevnik revolucije . Islamska zajednica je. a ona `ivi u pubertetu. ali je poslupismeni hod`a. Tu nema {ta da se mijenja. Bo{nja~ki narod ne stanuje u ovoj pri~i. Postoji ne{to opasnije. a to je nezvani~ni. odro|ena od Bo{njaka i od islama. Sve |uturum-cure mahane nalaze u drugima. ustrojena po bolj{evi~kom obrascu. SDA ili SDP. snobovska. ili danas OHR.Dnevnik revolucije Kadrovski iftari Ako je islam privatno vlasni{tvo IZ. Toliki je to bio genije da mu slova nisi mogao ni odbiti. I am. Sve autoritarne organizacije opstaju na jednodimenzionalnoj istini. Takve luksuze mogu si dopustiti i islamske zajednice u Saudijskoj Arabiji ili Iranu. Pogotovo u pogledu unutarnjeg. Po Islamskoj zajednici. kao nekad SKJ i JNA. kao {to se sklanja pogled s ne~ijih poderanih ~arapa. feudalisti~kog. onda su Bo{njaci u islamu pod kiriju. pa kad nije i{lo. feudalna. u braku sa horomonalnim poreme}ajima.

ili u ma koje povratni~ko mjesto. koji ure|uje najve}i islamski mislilac u svemiru Aziz Udribegovi}. brada-filozof. 25. kriti~ki promi{ljamo bo{nja~ku i islamsku stvarnost. Reis Ceri} je u Slobodnoj Bosni progla|en vo|om bo{nja~ke mafije. Nisam ni ja kriv {to vidim hod`ine poderane ~arape. Nema ni~eg inspirativnog. i otud smo uknji`eni kao din-du{mani. Islamska zajednica ne samo da nije imala kriti~ki sud spram ove distorzije ramazanskih zna~enja. onda su Bo{njaci u islamu pod kiriju.profiterski mir u IZ. [ta nam ovo kazuje? Narod ima svoj islam. Nije ~udo {to narod sve vi{e vjeruje svome islamu. Otkud nekome pravo da propituje privatni posjed IZ? Ako je islam privatno vlasni{tvo IZ. ili neistine. List IZ Preporod. ali IZ nije tu`ila ovaj policijski magazin. Nisam oti{ao. u snobovskom preseravanju trbonja koji misle da je islam `deranje. 95. masni osmijesi. vi{e je tekstova napisao protiv nas. Moja je `elja da Islamska zajednica napusti roditeljski komunisti~ki dom. XI 2003. koju makar pla}aju kad moraju po velike pare od IZ kupiti ukopno mjesto. Dani and comp. Nije narod kriv. njihovi su saveznici. Ramazan je na medijskoj sceni protekao. Ovo dosad su ma}ehinska posla. a to je kvalitetna marketin{ka pozicija za mobilizaciju muslimanskih teladi. ka usavr{avanju postoje}ih oblika bo{nja~og `ivota. golemi ra~uni. a zapravo su{tinu bo{nja~kog `ivota. i – bijeda oko nas. jer iskreno mrze Bo{njake.Isllam in the shickara Mi u Islamskoj zajednici o~ito slovimo kao neprijatelji. Dnevnik revolucije 257 . privrednike. u iftaru sa guzonjama. Narod se ne mo`e odroditi sam od sebe. Mi. da se porodi i uza sebe ima potomstvo koje }e je cijeniti kao roditelja. slikanje i podrigivanje. Ko je kriv? Onaj {to se odrodio. Za{to? Slobodna Bosna. D`enaza Aliji Izetbegovi}u je posvjedo~ila provaliju izme|u Islamske zajednice i Bo{njaka. Ali nikada prije nismo imali priliku osjetiti na djelu reisov autoritet naspram narodnja~kog osje}aja islama. Potegao bih na bilo koju periferiju. da se me|u lovatorima na|e i jedan kokuz. Reis je ispravno preporu~io da se ne uzvikuju tekbiri. s druge strane. Gomile hrane. ta~nije re~eno . Narod ne osje}a islam u tuma~enju Islamske zajednice. nastoje}i da iniciramo promjene. valjda zbog marketin{ke usluge. Br. Machexinska possla Pozvan sam na iftar {to ga je reis priredio za bh. Krti~ko promi{ljanje remeti feudalisti~ki. Ko biva. nego protiv svih antibo{nja~kih medijskih pojava u BiH. ve} ih je i sama kreirala. Gdje je ta ki~ma? Gdje to jedinstvo? Mislili smo da postoji. Naspram bo{nja~kih minskih rana. ve} samo zbog iniciranja pitanja koja zadiru u feudalisti~ku strukturu IZ. koje }e obavezno zarasti u {ikaru. takvo {to je degutantno. ni zbog kakve uvrede. Prijatelju koji mi je prenio poziv rekao sam da bih rado sa reisom oti{ao na iftar u Cersku. Da ne bude sve u parama. ni islamskog. uglavnom. Zato smo mi tu`eni nekoliko puta. a narod je navija~ki nastavio po svome }eifu. ve} i u bradama.

nejse. Masa pametnih ljudi. zadrigle i site od uva`avanja. oko krugova 99. Ako se od politi~ara tra`i da bude lijep. i pametan. Pa i gore od toga. da na{i izabranici mutavo blehnu u ozvani~enje mirnodopskog genocida nad Bosnom i Bo{njacima. onda takav izabranik narodnog srca i nema druge obaveze nego da titra glupavim narodnim plafonima. pa mu je svejedno da li mu pjevao [erif Konjevi}. i koji bi znali plivati u mutnoj politi~koj vodi.Priprema terena za montirane procese Okupacija sudstva pod krinkom reformi Izbacivanjem Bo{njaka iz sudske vlasti stekli su se uvjeti da se montiranim procesima protiv bh. I. ni na ekskurziji. a ne Amerikanci ili Britanci. Ovu pri~u po~injemo pomenom na ovu bezna~ajnu li~nost zbog jedne njezine provale kojoj se u to vrijeme podsmijehivala sabrana raja. Credo njene provincijalne duhovnosti je glasio: ja nisam odavdje. iako tamo nikada nije bila. Ima ih i danas. Jerbo. zvala se i Sne`ana i Snje`ana. a evo nam se doga|a i danas. a u lo{eg naroda je lo{ vladar. patriota agresija na BiH pretvori u gra|anski rat. jer Njema~kom su vladali marionetski njema~ki kadrovi. nego bosanska baklava. jer je podjednako bila i iz Beograda i iz Zagreba. Uskoro }e srpsko-hrvatsko okupatorsko pravosu|e u Sarajevu pokrenuti 300 montiranih procesa u kojima }e Bo{njaci biti osu|eni za izmi{ljene ratne zlo~ine. Sa stanovi{ta duhovne higijene. Takvih pojava je bilo na pretek u svim na{im bosanskim sredinama. kojoj sam se nekad od srca smijao. pa ~ak i estetske nazore. Ba{ zato nama se doga|alo. ili mu pri~ao Haris Silajd`i}. Narod bira naspram svojih kolektivnih demokratskih potencijala. Bila je u Tuzli krajem 80-tih nekakva cura {to se furala da je filozof. gdje god se koncentrira provincijalni duh Bosne. kome je. Helem. Nisu to mutavi oni. ta~ka. Stotine puta mi je u posljednjih deset godina naumpala ova izvaljotina. ostala je u zape~ku demokratske volje. posve je logi~no da }e mu u magli ostati one bitnosti koje treba da ~ine dobru vlast. koji su bivali kandidati na izborima. Za{to? Mutavi biraju mutave Narod bira vlast koja zadovoljava njegove kriterije i afinitete. u Bosni su one uvijek bile dobrostoje}e. Dana i Slobine Bosne. Ako narod politiku razumije kao estradu. ve} smo to mutavi mi koji smo ih u svojoj mutavosti mutave izabrali. prema estradnim kriterijima. za razliku od BiH gdje se glavne 258 Dnevnik revolucije . Tako su i ovoj tuzlanskoj budala~i sa njenim sterilnim bg/zg poluinformacijama bila sva vrata otvorena. ^ini mi se. takve pojave zavre|uju prezir i podsmijeh. nije odavle. Bo{nja~ki narod upravo do`ivljava sudbinu njema~kih nacista poslije Drugog svjetskog rata. pa je bi}e pametnija od nas {to smo odavle. prema potrebi. Ona je na nekoj terevenci hlupila sljede}u misao: U dobrog naroda je dobar vladar. no. i koju sam prepri~avao kao cirkus. uskusnije beogradsko i zagreba~ko govno. {to Sidran re~e. a koju danas od srca uva`avam.

Prisjetimo se. konkretnim djelima branio ideju zajedni{tva i tolerancije. uvi|ali smo poteze me|unarodne politike u BiH kojima se betoniraju genocidna i osvaja~ka postignu}a. Ba{ u Tuzli Srbi su imali ljudska prava da se ponapijaju od sre}e 11. Papa papak Na ovim stranicama mnogo puta smo ukazivali na indikatore koji svjedo~e o kona~nom me|unarodnom planu za BiH. Sve je to multikultura. mogli su oti}i u inostranstvo. to se doga|a Bo{njacima. u apsolutnoj dimenziji. Povoda ovom promi{ljanju ima na pretek. Dnevnik revolucije 259 . jer ne ubija bo{nja~ke intelektualce. dok su njihove `ivote i imovinu svojim `ivotima i tijelima branili Bo{njaci i njihove porodice. Bo{njaci nisu bili agresori.dr`avne funkcije silom. U ovim ilustracijama postoji dominantna crta koja svjedo~i da su Bo{njaci bili posve}eni idejama zajedni{tva i humanizma. i da tandr~u zvonima u slavu oslobo|enja Srebrenice. Posljednji je spoznaja da je bo{nja~ki narod izop}en iz sudske vlasti. Hrvati nisu imali mobilizacijsku du`nost i obavezu. Pravosu|e je definitivno. naroda. pak. svjesni su toga – nema Bosne. recimo. Umjesto da genocidni projekti Srbije i Hrvatske do`ive me|unarodni tretman kakav je imala nacisti~ka Njema~ka. biti marginalizirani poput Jevreja u za~etku Hitlerove Njema~ke. da se u pijanstvu popnu na zvonik pravoslavne crkve. ali niko ih zbog tog zlo~instva nije ni mrko pogledao. Me|unarodna politika u BiH je odve} odlu~ila. Tu i tamo zagubi se i poneka zalutala marioneta sa bo{nja~kim imenom. o kadrovskom prepucavanju. nisu napadali tu|u zemlju i imovinu. prenose na srpske i hrvatske kadrove. a to se posljednjih mjeseci monstruozno finalizira – da srpski i hrvatski genocidni nacizam nadredi civilizacijskoj ideji Bosne. i razvla{}eni kao Nijemci poslije Drugog svjetskog rata. a ne olabavljuje dejtonska navodna privremenost. pa `ivljenje poni`enja do|e gore od same smrti. me|unarodna politika u BiH je milostivija. Postoje dvije bitne razlike u ovom pore|enju. ~iji je svaki pripadnik dovoljno nepodoban i kriv da bude tu`ilac ili sudija. S druge strane. u kojima ~ovjekovo dostojanstvo biva srozano do patnje. – sve su to neoprostive gre{ke me|unarodne politike. niti su tu|e `ivote smatrali smetnjom svome `ivotu. ve} o narodu. u rukama Srba i Hrvata. No. ili genocidna Odluka o @ep~u kojom se od ove op}ine nasilno pravi grad sa hrvatskom ve}inom. To je pozicija iz koje se mo`e nastaviti institucionalno obespravljivanje i poni`avanje bo{nja~kog naroda. zbog svog upornog opredjeljenja. Na po~etku agresije. itd. Herceg-Bosne.. o ideologijama. Ru{enje Odluke o konstitutivnosti kroz la`ne ustavne promjene. rekli bi filozofi. kao ba{tinici te ideje. Dodu{e. ili usvajanje Izbornog zakona kojim se u~vr{}uje. Jesu i Srbi i Hrvati. u Tuzli. ako poku{avamo pretpostaviti putanju zavjere protiv Bosne i Bo{njaka. a njihove ku}e nisu davane za privremeni smje{taj izbjeglica. masovne ubice. u cijelosti. sjedili su u hladovini i Bo{njacima prodavali robu iz tzv. Dokle? Valjda do one granice kada }e u Bosni ostati jedino Bo{njaci koji nikome ne}e biti smetnja. relativan je pojam smrti. a ne prevazila`enju dejtonskog. tako {to }e Bo{njaci. agresijom stvorenog stanja. jula 1995. uprkos poni`enjima koja su trpili. ideje. Naspram logike koja bi vodila reafrirmaciji bh. vojne hunte Radovana Karad`i}a i Mate Bobana su po~inile sli~nu stvar koju danas ~ini me|unarodna politika u BiH: posmjenjivale su sve bo{nja~ke kadrove iz svojih (para)dr`avnih organa. i trpe. Ponekad su gore i bolnije te `ive smrti. bez kojeg. u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Ne radi se vi{e o strankama. ve} su ~uvane kao dokaz o po{tivanju ljudskih prava svih bh. itd. ako stvarnost tuma~imo sa pozicija bh. vrijednosti. onda }emo prona}i logi~an slijed u potezima koji su vodili betoniranju. ni intelekta koji bi ugrozio kona~nost zavjereni~kog plana protiv BiH. Njemci jesu. jer ne}e imati ni imovine. ali. narodu koji je uprkos te{kim isku{enjima.

evropski podstanari. nikada se ne bi dogodilo da preferira srpsku i hrvatsku genocidnost nad idejom Bosne. Papa Ivan. Na `alost. nema bez ravnopravnih Bo{njaka. pravedan. Velike Hrvatske. Svoju ovozemalj{tinu Evropa je posvjedo~ila u vrijeme genocidnih agresija na Bosnu i Bo{njake. Potom.Te{ko je. ljudski.) Srbi i Hrvati jesu. povjerovati kako Evropa preferira krsta{ke motive nad civilizacijskom idejom jedinstva u razlikama? Bosna je najvjernija svjetska paradigma ove plemenitosti. ustanovili bi da je u Srba. Evropa je kona~ni vlasnik bosanske sudbine. a Bog je dobar. recimo. svukud. nego su to Bo{njaci. Reformiralo se. jer slovi kao jedan od najve}ih pacifista u povijesti civilizacije. samim tim {to su radnici. i u ovom frtalju Bosne gdje su Bo{njaci u ve}ini. Danas je jasno da je privatizacija propala. (Dodu{e. {to }e re}i da se Evropa protuma~i kolijevkom tek jedne od desetine religija ~iji sljedbenici Evropu do`ivljavaju kao svoju domovinu. Za{to smo povjerovali da }e mir biti bolji od rata? Valjda smo pomislili da }e inflacija smrti i patnje u Bosni kultivirati i oplemeniti dotad osvjedo~enu relaciju izme|u evropske i srpsko-hrvatske kr{}anske matrice. njegova vizija Evrope ne odudara previ{e od segregacijske i apartheidske filozofije sljedbenika tzv. od krsta{kog fundamentalizma. bila kooperant u srpsko-hrvatskim fabrikama/tvornicama smrti. no. i pravosu|e. Evropa je ovozemaljska sila. Papa je trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir. zar ne. pa je to svevla{}e. Bo{njaci nisu nikad razmi{ljali u tim prizemnim kategorijama. koje su za male pare preuzele vlasni{tvo nad bosanskom imovinom. a jedan jedini razlog bila je vjerska pripadnost. No. sudija i tu`itelja. Otud smo valjda refleksno skloni i da evropsko svevla{}e nad bosanskom sudbinom do`ivljavamo u bo`anskim atributima. pa se dogodila ekspanzija narkomanije i prostitucije. Time bi svi drugi postali gra|ani drugog reda. tako jeste razmi{ljao komesar Fatmir. jasno je. kao jednom od tri stuba (druga dva su izvr{na i zakonodavna vlast) demokratske i slobodoljubive vlasti. u neku ruku. Jer. Te{ko je povjerovati da neko ko ima apsolutnu mo} nije dobrohotan. da je Evropa ostala vjerna antifa{isti~kim i antinacisti~kim idealima. Nije problem {to su srpski i hrvatski kolektiviteti oboljeli od nacizma. ostali kratkih rukava. U na{oj intimnoj percepciji samo Bog ima apsolutnu mo}. iako nam se njena svemo}nost odslikava u apsolutnim kategorijama. i u neku ruku . A Bosne. s Bogom. Velike Srbije i tzv. zalo`io se da Evropski ustav bude odre|en kr{}anstvom. Tu nema nikakvih dilema. poistovje}uje. kao dosada{nji vlasnici kapitala. Kad bismo po}erali genetske osobenosti. no. bez dvojbe. za koje su u Drugom svjetskom ratu `ivote dali milioni njenih gra|ana. nego slavenskih gena. eto. Remontira se sve mogu}e {to bi u remontiranom izdanju moglo marginalizirati Bo{njake. koji nemaju {anse ni da otvore advokature. ali on nosi mind`uhu u uhu pa se ne mo`e ra~unati u skromne Bo{njake. kao pojava za koje nismo znali dok nas nisu zadesili evropski standardi. a kao kona~an ishod smo dobili stotine otpu{tenih iskusnih pravnika. problem je kad Evropa pristaje da tu nakaznost uva`i kao pravilo balkanske i svoje budu}nosti. tobejarabi. U 260 Dnevnik revolucije . jer je njihova zlo~ina~ka ma{ta posezala za svim (kvazi)argumentima kojima bi se mogla braniti i legalizirati genocidna agresija nad Bo{njacima. Tvrdili su da su vi{e Evropljani. Tako se dogodilo da brzinska privatizacija pokoristi jedino hrvatskim i srpskim politi~kim mafijama. I oni su jednako tvrdili da kr{}ani imaju pred Evropom ve}a prava nego muslimani. u ogromnoj ve}ini. Ta prosvjetiteljska misija je upakovana u tobo`nju standardizaciju bosanske budu}nosti prema evropskim vrijednostima. kada je. Bo{njaci pod {ljivom Me|unarodna politika u BiH posljednjih je godina proglasila razne reforme. jer je upisnina pove}ana na svote koje imaju samo rijetki. reformirala se policija. vi{e azijatskih. a nadasve u pravosu|u. na{ veliki prijatelj.

Bo{njake treba dovesti u istu ravan sa srpskim i hrvatskim genocidnim huntama. grupa seljaka iz Srbije je tu`ila Njema~ku armiju za sudjelovanje u bombardiranju Srbije. [ta je poni`avaju}e u ovoj pri~i? Sve ove sudije su ve} mjesecima `ivjele u strepnji od otpu{tanja. Glavni krivac za izbacivanje Bo{njaka iz pravosu|a je izvjesni Jan Erik Oja. zasad nepostoje}e nakane) da se ru{i takva genocidna odluka. a onda su. ono je iznad politike. Takve i Bog prezire. u kome je lako dokazati da je svjesno prekr{io ustavno pravo Bo{njaka na jednakopravnost. a {to se kosi sa univerzalnim pravnim na~elima. kako bi sa~uvali imovinu. recimo. jer je politika obavezna da se ravna prema odlukama sudova. U Sarajevskom kantonu je i posljednja bo{nja~ka funkcija u pravosudnom sistemu predata nebo{njacima: na mjesto kantonalnog tu`itelja Mustafe Bisi}a metnut je Branko [ljivar. a zapadna politika je kreator nastavka razaranja Bosne. Ve} mjesecima Dnevnik revolucije 261 . Kao jedina preostala bo{nja~ka ikebana na pravosudnim funkcijama ostao je Amir Jaganjac. na kraju. on postaje obavezuju}i naspram (na `alost. i jedini civilizacijski ba{tinici bosanske ideje. tako {to }e me|unarodni zvani~nici u BiH postati svjesni da }e im se za sve {to u~ine u BiH. izbaciv{i predstavnike jednog naroda iz sudske vlasti. a zapravo ih i te kako ~ini poslu{nim podanicima novog ideolo{kog komiteta. koja navodno garantira njihovu nepristrasnost. Pravosudni zlo~in i zlo~ina~ko pravosu|e Pravosudna pamet je klju~ za demontiranje zavjere protiv Bosne. U Tuzlanskom kantonu je na ulicu kao navodni vi{ak izba~eno 20-tak sudija Bo{njaka. kako bi se agresija na BiH pretvorila u tzv. Ne treba imati iluzije spram (i)racionalnosti ovakvih postupaka me|unarodne politike u BiH. ipak protjerani. Pred austrijskim Sudom treba tu`iti biv{eg visokog predstavnika Wolganga Petri~a. jedini problem ovih sudija je to {to nose bo{nja~ku genetsku falinku i {to do besmisla vjeruju da }e im se neko smilovati na njihov jad. Treba dosko~iti toj politici. da slu`e ~etni~koj ili usta{koj okupatorskoj vlasti. Za{to to @epljaci dosad nisu u~inili? Ako se dobije takav proces. Otpu{tene bo{nja~ke sudije bi se mogle ujediniti i pokrenuti proces protiv me|unarodne politike u BiH. suditi u njihovim zemljama. Izbacivanje Bo{njaka iz sudske vlasti nije plod kleronacisti~ke mr`nje. On bezbeli vjeruje kao }e mu poslu{nost prema me|unarodnim vlasnicima njegove funkcionerske sudbine obezbjediti produ`eni rok trajanja. protiv me|unarodnih predstavnika. Svaka ~ast ovom branitelju rakijske biljke. Mnogi su bili spremni i da vode montirane procese protiv Bo{njaka. predsjednik Vrhovnog suda. Pravosu|e mo`e u~initi vi{e od politike. mo`da ona zavre|uje i vi{u funkciju. Da bi se popravio zlo~ina~ki debalans. dotle je nemogu}e dejtonsku privremenost pretvoriti u budu}nost iz Kara|or|eva. za platu od nekoliko hiljada maraka.toj ~istki najvi{e su fasovali Bo{njaci. uz asortiman poni`enja. Rije~ je o pukoj ra~unici. oni su otpu{teni. Zapadno pravosu|e je oslobo|eno od politike. koji je na ~elu tzv. pred njihovim nacionalnim sudovima. Dokle god su Bo{njaci isklju~ive `rtve rata u BiH. Me|unarodne zvani~nike treba tu`iti za sprovo|enje politike apartheida i segregacije prema Bo{njacima. nu`no je proizvesti zasad nepostoje}e bo{nja~ke zlo~ine. za ru{enje nekakvih mostova u Vojvodini. i taj proces se vodi pred njema~kim pravosu|em. za Odluku o @ep~u. Protiv ove osobe treba povesti sudski proces. Grije{e. Uprkos iskazanoj poniznosti. Ova pri~a po dramatur{koj matrici neodoljivo podsje}a na sve one Bo{njake koji su pristali. No. gra|anski rat. Desetine sudija koje su ostale bez posla sigurno znaju kako to u~initi. Primjerice. samo da ostanu u sedlu. i ti bi se procesi vodili i okon~ali u interesu pravde i istine. ali Bo{njaci imaju pravo na jednakopravnost. pa da ~ak i u njihovim jedinicama ratuju protiv Armije RBiH. Nezavisne komisije koja realizira projekat remonta na{eg pravosu|a.

25. Ali. Prema pouzdanim informacijama. islamskim teroristima. Prema ameri~kim informacijama broj arapskih dr`avljana u redovima ARBiH nikada nije prelazio 500. dok s druge strane su na hiljade stranih dr`avljana ratovali u VRS i HVO. Takav pravosudni zlo~in mo`e izvesti samo zlo~ina~ko pravosu|e. 95. XI 2003. Br. 262 Dnevnik revolucije . i to uvezenih iz Zagreba.je u toku medijska i politi~ka priprema kroz optu`ivanje Bo{njaka za vezu sa tzv. ko te pita. pravosu|e u Sarajevu treba da procesuira oko 300 predmeta u kojima se Bo{njaci terete za ratni zlo~in.

i u stranci.Prijeti li raspad SDA nakon Izetbegovi}eve smrti? Svaka bi jalija da bude Alija U SDA. iako je sva mo}. i da kao takav nije ba{ podoban za ovozemaljske politi~ke bitke. kao {to je. Autoritarni re`imi su po pravilu represivni. a ni jedna guza nije spremna da ustukne pred liderskom ili kolektivnom guzologijom. pa ponekad i naivna. njegovom duhovnom superiorno{}u nad strana~kim kolegama. Titova vlast je samo na povr{ini bila ~ovjekoljubna. dok je Alijina apsolutna vlast stvorena. nakon samoljubivog Silajd`i}a. mogla sloviti za Alijinog nasljednika. Alija Izetbegovi} nije bio klasi~ni autoritarni vladar. recimo. Pa i da postoji takav lik. pak. Op}e je poznato da je Alijina uvijek bila zadnja. U SDA je mnogo kandidata za novog Aliju. ~obanin. koje tra`e hladnu glavu i odsustvo emocija. opaki. jer se nikad nije dogodilo da neki lider koji je raspolagao sa apsolutnom vla{}u tu vlast ne iskoristi za konkretno handrenje politi~kih protivnika. Dnevnik revolucije 263 . {to je isklju~ivalo potencijale pluralizma. ali Alijin re`im nije nosio ni jedan dehumaniziraju}i politi~ki znak. Ma malo je re}i da je Alija bio pjesnik u politici – on je bio {ansonjer! U odnosu na Alijino politi~ko pjesni{tvo. Po tome je Alijino svevla{}e u vlasti i u stranci svojevrstan politi~ki fenomen. koji je prersonificirao tu totalnu vlast. kakav bi se mogao porediti sa srbendijskom litologijom D`eja Ramadanovskog. Autoritarni lideri su apsolutnu vlast osvajali raznim obra~unima. njegovo bi zaskakanje liderske pozicije nakon Alijine smrti uzrokovalo ubrzani raspad SDA. nije se pojavila li~nost koja bi pred narodom. Hare-kri{na u politici Prije godinu-dvije Abdulah Sidran je reagirao na Izetbegovi}evu po{prdnu opasku da je Haris Silajd`i} – pjesnik. likvidacijama. me|u kojima ni jedan nije imao harizmu duhovnog vo|e. dok je u nutrini nosila sva obilje`ja diktature. zakulisnim mutlja`ama. otac. Silajd`i}eve politikantske stihoklep{tine su totalni ki~. ~e{ki predsjednik Vaclav Havel. po estradnoj harizmi. i u vlasti. samim tim {to ne mo`e kamara guza sjediti u jednoj fotelji. razabrav{i da je Alijina liderska harizma beton koji se samo sa smr}u mo`e po{ljun~iti. policijski. Paradoks ove situacije je u tome {to balkanska politi~ka povijest nije zabilje`ila ve}eg pjesnika od Alije Izetbegovi}a. reklo bi se. Falinka svih autoritarnih oblika vladavine je u krkosti koja se uo~ava kada na ovaj ili onaj na~in ode lider. a malo je koji od njih spreman razumjeti da forsiranje liderstva u SDA vodi raspadu stranke. Oni koji su bili pametniji ili sposobniji od Alije na vrijeme su se smaknuli. i s vana je i iznutra bila pitoma. Sidran je naveo nekoliko povijesnih primjera uspje{nih politi~ara koji su po osnovnoj vokaciji bili knji`evnici i mislioci. Alijina vlast. a od raznih politi~kih likova stvaralo tek marionete. bila u njegovim rukama.

Preko hiljadu dana Svijet je istrajavao na embargu za oru`je. koja je kao dokument proizi{la iz referendumske volje 64 odsto bh. gra|ana da `ive u suverenoj. na genocid odbranom svih bh. nebuloza. multietni~ka i antifa{isti~ka. Zato. ali je tretirana kao – muslimanska. moralni. kao kolijevke najstarijeg zanata. odslikavao ve}insku volju bh. hiljade puta to treba ponoviti . neko ko bi bio brz na obara~u. Prva kriti~ka o{trica uperena je na napu{tanje Platforme Predsjedni{tva RBiH. koja je umjela kanalisati ogromnu povrije|enost bo{nja~kog naroda. Ako se i dogodila tzv. kao jedna od strana u sukobu. islamizacije Armije RBiH stvari su mnogo jasnije. pod Alijinom vla{}u. ve} rezultat me|unarodne zavjere po kojoj je ARBiH mogla biti do mile volje bosanska. ubijanog pred o~ima Svijeta samo zbog svoje vjere. ~ime upravo priznaju da je Bosna mogla nestati u njihovoj. ravnanja kr{}anskih grobalja. na neki je na~in derogiralo Platformu Predsjedni{tva RBiH. dogodilo se i nekoliko kriti~kih promi{ljanja Alijine politike. Svjedno. ~ime je Izetbegovi} ucjenjivan da potpi{e smrt referendumske Bosne. koji se jedino daju rje{avati bez emocija. Svijet je pomagao genocid nad Bo{njacima. i putem izgladnjivanja. Lo`enje i talo`enje islamizacije Me|u nebrojenim hvalospjevnim reakcijama u povodu Izetbegovi}eve smrti. a druga. Mnogo puta se ~ulo da Alija nije dobar politi~ar. sa kojima je razgovarano o administrativnoj podjeli RBiH. 264 Dnevnik revolucije . i putem embarga. genocidnoj zavjeri. odgovoriv{i na mr`nju ljubavlju.Sve {to se Aliji spo~itava kao unfal u politici. nije bilo revan{izama. ona je morala opstati makar kao neoficijelni dokument oko kojeg se okuplja energija bosanskog patriotizma. otvorenih karata. jer je posvjedo~ila da je ki~ma Bosne nadrasla najte`a isku{enja. i da ga je u politici sputavalo upravo to {to je politi~ka pitanja rje{avao kao d`amijski filozof. koliko je dobar ~ovjek. i koji je `ele izgra|ivati u duhu tolerancije i zajedni{tva. Alijina vlast je uspjela prekodirati i u pravcu pozitivizma i bosnoljublja usmjeriti tu planinsku energiju bola i razo~aranosti. ali i bosanskohercegova~ke ideje zajedni{tva. a na razaranje graditeljstvom… Da je na Alijinom mjestu bio neki drugi Bo{njak. neko u kome bi bilo manje islama i vjere u smislenost humanisti~kih vrijednosti. nejasno je za{to je Izetbegovi} osjetio potrebu da u ratu zamrzne Platformu Predsjedni{tva RBiH.ovdje. ona nije bila plod Izetbegovi}eve zadnje namjere. Alijina predanost vjeri. Ispostavit }e se. slobodnoj i demokratskoj RBiH. koja se zalagala za referendumsku viziju BiH. Dodu{e. odredili su karakter i prirodu te autoritarne vlasti. konc-logora. kao dokument koji je u ratnim odbrambeno-oslobodila~kim uvjetima. Po pitanju tzv. kojim je isklju~ivo bila pogo|ena ARBiH. gra|ana. a ne kao legalna i legitimna vojna sila Bosanaca i Hercegovaca. jer su i Srbi i Hrvati imali i ogromne zalihe. Uistinu. islamizacija ARBiH. da je Alijina d`amijska politika upravo izgradila najve}i politi~ki. uprkos svemu. futuristi~ki kapital bo{nja~kog naroda. nema bosnoljubovog opravdanja za ru{enje Platforme. upravo proizilazi iz njegovog hare-kri{na-hare-ma{ala razumijevanja konkretnih problema. na kraju. gra|ana i naroda. diskursom politike. bilo je i ostalo. kao i njegovo iskustvo komunisti~ke represije. na floskulu o islamizaciji ARBiH. Mnogi svjetski emisari danas tvrde da je Alija spasio Bosnu. i ko ne bi mogao otrpjeti strasni zov revan{izma – pitanje je da li bi patriotski Bosanci danas mogli uzdignuta ~ela kazati: nismo isti. i otvorene puteve snabdijevanja. masovnih zlo~ina. samo Izetbegovi}evo sjedanje za pregovara~ki sto sa vojnim i genocidnim huntama Radovana Karad`i}a i Mate Bobana. ru{enja kr{}anskih bogomolja. Time su `rtvi genocida bile bukvalno vezane ruke. mnogo ljubavi prema Srbima i Hrvatima koji Bosnu osje}aju svojom zemljom. me|unarodnoj.

oko vrijednosti koje su iznad ovozemaljskih gadosti. Otud se tzv. i kad nema respektabilne. Uzgred. Dnevnik revolucije 265 . Ba{ka je sad pitanje. traje histeri~ni proces tra`enja dlake u jajetu ratnoj bh. to }e bitno uticati i na perspektive demokratske borbe za BiH. islamisti. dakako. islamizacija ARBiH ima tuma~iti. prepu{teni smrti. U SDA. niko se ne ibreti {to su srpske i hrvatske kasarne krcate krstovima i raznim svecima. Postoji mnogo tema kojima bi se valjalo baviti u povodu Izetbegovi}evog odlaska. uz kamione arapskih halal-dolara. Lagumd`ijini mediji po Sarajevu su napisali vi{e tekstova o Aliji kao tzv. a ne sadr`ajnim pripadanjem islamu. Evo. Svaka bi guza da je jedna i jedina. Islam je u~inio da Bo{njaci ne posegnu za revan{izmom. da se ne primjeti baliluk u ku}i. i ono pripada muslimanskom svijetu – koliko je ta tzv. a da je islam uva`avala kao samo jedan od segmenata bosanskog bi}a. islamizaciji. za partizansku tradiciju. patnjama i boli. tzv. Ako se SDA zagubi u frakcijskim su~eljavanjima. mogla sloviti za Alijinog nasljednika. i nakon {to su svjetski lideri uputili telegrame su}uti sa pozitivnim ocjenama Alijine vladavine. Bili su izdani i prodani od svih. i niko to ne zove nekakvom kristijanizacijom ovih vojski. iako nisu po~inili nikakav grijeh zbog kojeg bi ih civilizacija trebala kazniti. i to uop}e nije upitno. genocidne opsade bo{nja~kih `ivota. pa za{to bi onda islam u ARBiH bio problem?! Odgovor. da energiju svoje povrije|enosti ne preto~e u anarhi~nost. tobejarabi. U SDA je mnogo kandidata za novog Aliju. Islam je Bo{njake u ARBiH dr`ao na okupu. njegovo bi zaskakanje liderske pozicije nakon Alijine smrti uzrokovalo ubrzani raspad SDA. ne prestaje nekriti~ka haranga protiv prvog bh. nakon samoljubivog Silajd`i}a. a malo je koji od njih spreman razumjeti da forsiranje liderstva u SDA vodi raspadu stranke. kad se o tome govori valja razumijevati okolnosti u kojima su se procesi odvijali. nego {to su ispisali re~enica o ratnim zlo~inima Karad`i}eve i Bobanove genocidne hunte. Liderstvo bez lidera Svih ovih godina. povratak Bo{njaka islamu ne samo da je razumljiv.U ambijentu totalnog zlo~ina. ili zlo~in nad nedu`nim Srbima i Hrvatima. u onom smislu da se moralno-politi~ka podobnost mjerila formalisti~kim. uporno sjede}i na jarbolu potonulog broda. Pa i da postoji takav lik. jer za Bo{njake u tom karavaktu nije postojalo i{ta {to bi ih moglo ubijediti u smislenost borbe za bosanski `ivot. Dakako. {to je i ~injeno. kojom se poku{ava zagu{iti istina o genocidu nad Bo{njacima. Zaglu{uju}a buka oko pitanja tzv. Me|utim. ve} i koristan. valjalo bi raspraviti posljedice koje }e na najja~u bo{nja~ku stranku ostaviti ~injenica da vi{e ne postoji autoritet koji je mogao sve frakcijske tendence dr`ati pod kontrolom. nije se pojavila li~nost koja bi pred narodom. vlasti. Protiv konstruktivnog kriti~kog suda niko nema ni{ta. islamizacija u kadrovskoj ma{ini poprimila bolj{evi~ke obrise. {to zna~i da to nije bila izvorna Izetbegovi}eva nakana. U situaciji kad socijaldemokratsku alternativu za BiH uni{tava Zlatko Lagumd`ija. i reisu Ceri}u kao o. uklju~uju}i i Papu. ali se mogao nalo`iti. a evo i nakon Alijine smrti. {efu bo{nja~ke mafije. Napose. Predsjednika. Oni su u slu`bi srpsko-hrvatske hegemonije. islamizacije patriotskog fronta u drugi plan stavlja s&h ratne zlo~ine. kao {to je i dejtonska Bosna i Hercegovina jedna guza sa dva entitetska guza. Prije svega. islamizacija ARBiH je kao proces otpo~ela mnogo poslije po~etka agresije. samim tim {to ne mo`e kamara guza sjedit u jednoj fotelji. Bio je to proces koji se nije mogao zaustaviti. kao pozitivan rezultat vi{egodi{nje. a ni jedna guza nije spremna da ustukne pred liderskom ili kolektivnom guzologijom. ali je dojadilo to uporno trljanje teme o tzv. znamo. ako to ba{ neko ho}e. po estradnoj harizmi. s politi~kog i marketin{kog stanovi{ta bilo bi mnogo korisnije da se ARBiH vezala isklju~ivo za antifa{isti~ke i multietni~ke ciljeve i simbole.

Br. name}e kao jedina uzdanica. obezglavljena. pa se stanje u ovoj stranci ne mo`e smatrati privatnim pitanjima likova koji su svakako nau~ili da op}im mjestima daju minderska zna~enja. ovisi sudbina Bosne.kolektivne politi~ke snage koja bi branila BiH u nastavku politi~ke agresije. ali i dr`ave Bosne i Hercegovine. XI 2003. zanemaruju}i potencijale ostalih koji su u timu mogli nad`ivjeti svaku nevolju. kakva god da je. svi smo na gubitku. Tek tako SDA mo`e razumjeti da su demokrati~nost i pluralizam mi{ljenja unutar stranke uslov opstanka SDA. U protivnom. tako i nakon Alije. ostaje negativno naslje|e autoritarne vladavine. kao i svi drugi. Jedini ispravan put SDA bio bi u shva}anju da je Alijin model vlasti prevazi|en. i da se vi{e nikada u Bo{njaka ne treba dogoditi autoritarni lider. ne mo`e zamjeniti autoritarnu harizmu Alije Izetbegovi}a. 95. 266 Dnevnik revolucije . SDA se. Kao i nakon Tita. SDA je stranka koja je ostala bez lidera. ili upologljavljena. 25. Od SDA. koja je bila u slu`bi samo jednog lika. odnosno. da niko ne treba imati ambiciju da naslijedi Aliju Izetbegovi}a. na `alost i danas. SDA danas nije tim. uprkos osobinama Sulejmana Tihi}a koji. te otud vrijedi brinuti za zdravlje ove odve} skrhane stranke.

~im su me|unarodni zvani~nici u BiH po~eli pani~no lagati i ljagati. [to re~e Fahrudin \apo. Na njihovu `alost. a ne histeri~ne curwallucke. ne treba govoriti. Saop}enje SDA je vrlo pristojno. Ya samm. bez ekonomskog potencijala. u odnosu na popis iz 1991. nema nikakvog pritiska. jer poti~e me|uetni~ku konfrontaciju? Krivi su oni {to argumentirano ukazuju na bo{nja~ku potla~enost. reklo bi se. ostali iza biv{e vlasti. Srba i Hrvata ima i vi{ka. maycco. i uletili u novi. ve} se i u tom getu progone od okupatorskog. kako se moglo desiti da u pravosu|u i policiji u RS nema ni jednog Bo{njaka ni na jednoj ~elnoj poziciji? U krajevima sa bo{nja~kom ve}inom. ali nije odr`ao obe}anje. sa perspektivom da putem zakona o otimanju bo{nja~ke imovine ostane bukvalno na koferu… …Kao i Jevreji. zar ne. inddiyanacc Me|unarodna politika u BiH je obznanila da SDA vr{i pritisak na pravosu|e zbog postavljanja devet pitanja na osnovu kojih se vidi da su Bo{njaci neravnopravni u sudstvu. Za nekoliko godina Bo{njaci ne samo da su strpani u geto. Dakle. imaju ta~ne ~injenice koje svjedo~e da je me|unarodna politika u BiH kona~no razotkrivena u namjeri da od Bo{njaka stvori gra|ane drugog reda. tu`ila{tvu i policiji. tvrde}i da je legalni zahtjev za po{tivanjem ustavom zagarantirane bo{nja~ke jednakopravnosti nekakav pritisak na pravosu|e. kao i na policijske komesare koje postavlja me|unarodna zajednica? Mileti} & comp. ali dovoljno ubita~no. sli~an. evropske indijance. Mudro je {to je saop}enje SDA zasnovano na pukim ~injenicama. a Dnevnik revolucije 267 . Jedina je razlika u tome {to Bo{njake jo{ uvijek. tipa: pritisak na pravosu|e. ipak krsta{kog. ponovo. samo nam jo{ fale `ute trake oko rukava. jer je {tetno. su odgovorni SDP-u. a ne na optu`bama. u zna~enju hunte. zaboravili smo cijeli slu~aj. Sve ostalo je isto: narod bez ljudskih prava. E{daun je najavio da }e ponuditi konkretne dokaze o ovim pritiscima. To je intonacija koja trpi samo konkretne odgovore. bez prava na slobodu kretanja (za razliku od Hrvata koji imaju okupatorske ausweise). U me|uvremenu. Ono {to SDA nije saop}ila jeste da su Bo{njaci svedeni na status Jevreja u Hitlerovoj Njema~koj. niko ne trpa u konc-logore i ne ubija.Dnevnik revolucije Bo{njaci sa `utim trakama Kakva nam je fajda od Bo{njaka u policiji i pravosu|u koji su kopije Alibabe Mumije? Sje}a li se iko doga|aja od prije mjesec-dva kada je visoki predstavnik Pedi E{daun optu`io SDA da vr{i pritiske na policijske organe? Kako bi to SDA mogla vr{iti pritisak na kadrove koji su. pravosu|a. nego realnost? O tome. bez predstavnika u policiji i pravosu|u. Slicku swoyu ljubbim [tetna je teza o ugro`enosti ma kojeg naroda – rekao je jedan multivitamin. a ne SDA-u. [ta ako su Bo{njaci istinski ugro`eni? [ta ako to nisu nacionalisti~ka naklapanja. kod Hitlera.

ali nije su{tina. ve} zato da bi im slika izi{la u novinama. Njih treba izdvojiti. Copyright of the Munjoguzz U toj dodvora~koj ishitrenosti dogode se i takve strate{ke gre{ke da se upadne u zamku prebrojavanja Bo{njaka na funkcijama. Avaz se tome suprotstavio i sada pla}a cijenu. a da se ne razumije jednostavna istina da – svaki Bo{njak u pravosu|u i policiji mora biti ve}i krsta{ od patrijarha i pape da bi tu uop}e mogao biti. Ne mo`e se iskreno osu|ivati napad na Avaz. medijem ponukala je brojne estradne zvijezde na{e politike da se uklju~e u odbranu Avaza. Naveli smo da tada{nji IPTF namjerava instalirati haos na teritoriji sa bo{nja~kom ve}inom. montirana je Pogorelica. Jer. Br. da je rije~ o iskrenoj zabrinutosti zbog okupacije pravosudnog sistema. da nije tako. osokoljeno je uli~no nasilje… [ta radi reformirana policija? Ne~injenjem podr`ava haos! Za{to sve ovo nije tematizirano mnogo prije. 23. Da budemo na~isto: nisu oni to u~inili zato {to vole Avaz. uvezena je trgovina bijelim robljem. Pod njihovom kontrolom ovdje je uba~ena najjeftinija droga. 97. i sutra. a pre{utati genealogiju policijske dr`ave Lagumd`ijine hunte. Su{tina je da pravosu|e i policiju dr`i hegemonisti~ka srpsko-hrvatska Lagumd`ijina hunta. Cenzura nad najja~im bh. Na kraju. {tititi i po{tivati. ali svi oni na kamari nisu marketin{ki rentabilni za na{e estradne politi~are. Iza monta`e Pogorelice i iza procesa Avazu stoje isti zlikovi. i danas. pa valjda bi se i prije napada na Avaz ~ula koja rije~ protesta. Ravno prije tri godine mi smo nagovijestili apartheidsku strategiju OHR-a i OSCE-a.ne kreatori zavjere koji su Bo{njake doveli u tu poziciju. Zaboravljeno je da u Sarajevu postoji i jedan broj srpskih i hrvatskih sudija koji su vi{e odani bosanskoj ideji nego ma koji Bo{njak koji je funkciju debelo platio izdajom profesije i patriotizma. U ovom ozbiljnom sukobu djeluje licemjerno braniti Avaz a zaobi}i kontekst u kome se zlo doga|a. 268 Dnevnik revolucije . kao faktor pritiska na iseljavanje Bo{njaka. za srpske i hrvatske kadrove je preporuka ako su slu`ili u vojnim huntama Radovana Karad`i}a i Mate Bobana. Za nas indijanisanje Bo{njaka nije ni{ta novo. Oko 300 bo{nja~kih kadrova procesuirano je u montiranim procesima. Isti oni koji su u avgustu poku{ali kriminalnim putem svrgnuti legalno izabranu vlast nad Bo{njacima. XII 2003. Govor istine mo`e smetati samo politi~kim i novinarskim prostitutkama. S druge strane. kakva nam je fajda od razmno`enih kopija Alibabe Mumije? Broj~ana neravnopravnost jeste indikator. Njihov cilj je uni{tenje Bosne i Bo{njaka. kada su se pojavili prvi nagovje{taji kona~nog cilja? Odgovor je jednostavan: me~ka je zaigrala pred Avazovim vratima. tzv. Al`irska grupa je poslana u smrt.

pro`etih i isprepletenih. Samo je u Bosni smisleno moje tuma~iti kao tvoje. Nigdje se iskrenost vjere u Boga ne prozire u eti~koj i moralnoj punini kao u Bosni. u Bosni. pogotovo u Bosni. Posljedica komunisti~kog ignoriranja interkonfesionalnih vrijednosti osjetila se kroz demokratsku zakr`ljalost bosanskih naroda. kao u dje~ijem oku. Komunisti su na svaki oblik iskazivanja vjerskih osje}anja gledali kao na po{ast. rasprostire bosanskim mahalama. predanjem ili `ivotom.Bo`i}ni blagdani u svjetlu bosanske interkonfesionalne tradicije Bosansko isku{enje je ~ast i obaveza U povijesnom i kulturologijskom ~itanju Bosne. a i poslije. i tvoje kao moje. i obratno. Slavensko je bratstvo i jedinstvo civilizacijski svjetionik. na raskri`ju isku{enja. Bogomolje. i otud su komunisti po~inili najve}u gre{ku kada su ignoriranjem vjere retardirali ogromnu energiju zajedni~kog naslije|a. sve na{e bosanske vjere bi nosile biljeg distorzije zna~enja i reduciranosti ako bi ostale zatvorene samo za sebe. Bosanski vjernici su odabrani da svjedo~e vjeru. a kamo li u rije~i. jer mome ne mo`e biti valjano bez valjanosti tvoga. Bo`ija rije~ i ljudsko osje}anje vide se u punoj dimenziji. koji se mogao koristiti kao povijesno i kulturolo{ki utemeljenja podr{ka za njihovu krilaticu bratstva-jedinstva. jer nisu svi basnoslovni k’o Bosna. jer je sve ~itljivo. bili bi osiroma{eni vjernici koji su navikli. bosanskim je narodima Dnevnik revolucije 269 . bila daleko ispod otvorenosti i pitomosti naroda. ni ostale tri konfesije. Jednako kao {to su nedavno metafizika iftara i miris ramazanskih lepina milovali uzvi{ene prostore bosanskih crkvi. Ba{ ovdje. da svoju duhovnu puninu filigraniraju u sociokulturnim zna~enjima na{ih bliskosti. samim tim {to su sve razlike odve} dopisane onim od ~ega se razlikuju Bo`i}na svjetlost se danas. ^ak nisu imali sluha ni za ogromni kapital interkonfesionalne tradicije. Bosanske vjere su esencija etnokulturnih tradicija. u Bosni ne mogu `ivjeti u isklju~ivoj autohtonosti. smisao vjere je odre|en ljubavlju prema kom{iluku. muslimanske i jevrejske ku}e. jer se ni katoli~anstvo. sitnosopstveni~ku politi~ku retoriku od pravila po kome je valjana samo ona politika koja sebe izgra|uje na vrijednostima bosanske tradicije. k’o i sutra. kakvo nigdje na svijetu nije podareno ni jednoj vjeri. Pod logotipom ru{enja komunizma i demokratizacije. bila bi osiroma{ena istina o nama. Bo`i}na ljepota u Bosni odve} nije samo prostor katoli~kog civilizacijskog kruga. ne postoji ni{ta {to bi se moglo tuma~iti kao corpus separatum. Razlike dopisivane razlikama Politika u Bosni je i u vremenima komunizma. koji nisu u prvi mah umjeli razlu~iti {vercersku. ali u Bosni. Nema prevare. na{e. ali ono nema smisla ukoliko nije temeljeno na tradiciji zajedni{tva i tolerancije. ^ak {ta vi{e. Tu jesmo. Negdje drugdje ovi dodiri ljepote mo`da ne bi imali smisla. u isku{enju dobrote i pra{tanja. ni u slovu. Plovi kroz kr{}anske. Grli d`amije. Jer. takvi kakvi jesmo.

i vidjet }ete da na obiteljske bo`i}ne blagdane dolaze i muslimanski susjedi. Politi~ki prolaznici se jesu formalno naslikavali pri obilje`avanju svih na{ih vjerskih blagdana. Konjicu. nevjerovatno. ne mo`emo uo~iti u krajevima ~iji je dana{nji `ivot odre|en pre`ivljenom tragedijom. i koji nikad nisu u{li u d`amiju. ali ne i na polti~koj i javnoj povr{ini. narod se sabrao. disko-klubova. Mada. Tuzli…. ili im u najmanju ruku. ve} i na selima. Oti|ite u ma koje katoli~ko selo koje je pored muslimanskog sela. S kojim pravom! – uskliknuli bi. u nekoliko multietni~kih odjeljenja. ma koliko provede u postu. vjerujte. u prolazu. a da je tradicija plastelin koji se mo`e oblikovati po dnevno-politi~koj gibiri. pa i neke oblike ideolo{ke instrumentaliziranosti vjerskih vrijednosti. uzrokovanog raskorakom izme|u komunizma i la`ne tranzicije. 270 Dnevnik revolucije . da je korisnije da ma koji ~ovjek. U povijesnom i kulturologijskom ~itanju Bosne. Zenici. ali ni jedan od njih nije upotrijebio svoju privremenu mo} i inicirao reafirmaciju tradicijskog. Br~kom. ili jedan ili pet ramazanskih dana. Pro{log ramazana su izvjesni samozvani ~uvari islama u nekoliko navrata tematizirali autora koji je ustvrdio da ramazan poste ljudi koji nemaju nikakve veze sa islamom. Poslije kratkotrajnog {oka. kao kolijevci bosanske intekonfesionalnosti. kao da je islam neka privatna avlija po kojoj smije {etati samo veleposjednik. ali u stvarnosti. samim tim {to su sve razlike odve} dopisane onim od ~ega se razlikuju. I ne samo u urbanim sredinama. nego nikakva. redukcionisti~ku logiku. To se ne vidi kroz sinteti~ku i sterilnu sliku koju dobijamo putem medija. interkonfesionalnog razumijevanja bosanskih vjera. ne postoji ni{ta {to bi se moglo tuma~iti kao corpus separatum. na ulici. svi u~enici postili ramazan? Djeluje {okantno. Travniku. Svaki blagdan svake bosanske vjere ima jednaku manifestaciju bosanske volje. pri islamu. Bajrami su bli`i Bo`i}ima i Bo`i}i su bli`i Bajramima vi{e nego {to su ikad u posljednjih pola stolje}a bili.pro{vercan proizvod koji je ra~unao da povijest po~inje od danas. nego da se otisnu u alkoholizam. u discipliniranosti. pa i bez temeljnog znanja o islamu. makar pod utjecajem trenda. ali je ta~no. Narod je nadrastao politi~ke bagatele. [ta bi kazali novokomponirani ~uvari na{ih tradicija kada bi ~uli da su u nekoliko srednjih tuzlanskih {kola. osjete blagorodnost samoprijegora. dok se muslimani i pravoslavci osje}aju uzvi{enim u toj volji da svjedo~e ljubav prema svemu bosanskome. Ovakvo razumijevanje `ivi tek u autorskim afinitetima nekolicine zaljubljenika u bosansku paradigmu. narkomaniju i obilje praznine. nego da se prepusti obilatim izazovima trovanja tijela i duha. a ne samo jednog dijela. odve} su nadi{le zapreke politike. Kr{}ani u ramazanu i muslimani u Bo`i}u Ovu renesansu interkonfesionalnih vrijednosti bosanskog dru{tva. za posljednji je Bajram bilo primjera da su srpski susjedi pohodili bo{nja~ke povratnike. Sedamdesetih i osamdesetih je bila furka da se Bo`i} do~ekuje u nekom od kafi}a. Bosanske sredine ~iji multietni~ki identitet nije pretrpio razaranje u bezumnom ratu. u `ivotu. Islamski feudalci nisu razumjeli da je bolja ma kakva nazo~nost u islamu. bilo bi porazno saznanje da su i neki katoli~ki i pravoslavni u~enici u tuzlanskim {kolama postili ramazan. ~estitali blagdan. a da se onda ode na Pono}ku. a nadasve ljepotu bosanskih pro`etosti. na kojoj se katolici osje}aju po~astvovani prisustvom drugih. Godinama se na Pono}kama okuplja omladina svih konfesija. `ivi i u samom narodu. U Sarajevu. podvukao crtu i uo~io da je najsigurnije dr`ati se vrijednosti koje su stolje}ima temeljene u Bosni. na `alost. Za tu sku~enu. primjerice u Srebrenici. pogotovo onim ~iji zvonici i munare `ive u susjedstvu. Opet ne bi razumjeli da je korisnije da {kolarci. po kojemu je svaka vjerska svetkovina bogatstvo i radost cjelokupnog dru{tva. S kojim pravom oni poste ramazan?! – pitali su se du{ebri`nici islama. vjerski se blagdani do`ivljavaju kao sve~anosti cjelokupnog dru{tva.

Dnevnik revolucije 271 . k’o i sutra. 97. Isku{enje kao ~ast i obaveza Bo`i}na svjetlost se danas. Jozu kod Mehe na Bajramu. i uvijek tako. Ljudi vole da pobje|uju granice.Oti|ite u ma koje muslimansko selo. Krhke du{e bi bosanske bliskosti do`ivljavale kao kaznu. 23. rasprostire bosanskim mahalama. gdje ljubav prema Bogu ne mo`e imati dva lica. i ma koja. Br. Bo`i} }e obradovati kr{}anske. ve} zbog predstavljanja stvarnosti onakvom kakva jeste. Jake du{e }e razumjeti za{to su ro|ene ba{ tu. snaga kr{}anstva je u svjedo~enju ljubavi prema islamu. Da prelaze dange svojih okova. bilo bi korisno uslikati. ne mo`e se dr`ati u tarabama provincijskog duha. Jer. i opet tako. nigdje kao u Bosni. poput harmonije duha i tijela. Bosansko isku{enje je ~ast. Ona nadrasta sve prepreke. pored nas. To je normalno. ne zbog prote`iranja ne~eg ~ega nema. i oja~ati islamske du{e. koje to i nisu. Zato }e i ovaj Bo`i} biti blagdan bosanskohercegova~kog dru{tva. stolje}ima. Mehu kod Joze na Bo`i}u. koje se osje}a ranjeno vi{e nego {to to u stvarnosti jeste. Jedno ogromno bogatstvo intekonfesionalne pro`etosti `ivi tu. bukvalno. i vidjet }ete katolike za bajramskim soframa. Njena idili~na blagost i ove }e godine oplemeniti bosanske ljude. XII 2003. ma ~ija. i snaga islama je u svjedo~enju ljubavi prema kr{}anstvu. Ljepotu je Bog stvorio da proljep{ava ljudske du{e. Ljepota. u Bosni. Nigdje kao u Bosni vjernik ne `ivi vjeru u osobenim zna~enjima ljubavi i pro`imanja. Ona je mo}nija od granica. a da nema valjanu medijsku recepciju. Bosanci i Hercegovci svoju duhovnu snagu sokole `ivotom u razlikama. i obaveza. a time ni korisnu dru{tvenu i politi~ku valorizaciju. Za bosansko dru{tvo. prirodno.

Dnevnik revolucije

Lovci na ucjene
Ameri~ka ambasada je raspisala potjernicu za bo{nja~kim narodom
[a}iru je zafalilo para za rakiju. Pa se prijavio u Ameri~ku ambasadu. Tamo d`abe dijele pare. Ne mora se ni kopat, ni {temat, ni nosat ciment. Treba samo rijet da si vidio nekog {to bi mogao bit terorist. [a}ir je oglas pro~itao u novinama. Dok je sjedio ’nako u ~itaoni. Proradi{e mu klikeri! Ima jedan s bradicom, u kom{iluku, {to ide u d`amiju, i {to se garant bavi terorizmom. Oti}i }e [a}ir u Ameri~ku ambasadu. Prijavit bradicu. Uzet pare. I kupit rakiju. I nazdravit lahkoj pari.

Parra wrthy dzey burggia neche
Nakon svenarodne pomame pra}enja i klevetanja nevinih ljudi, koja je ovom zemljom vladala u vrijeme Informbiroa, evo, 55 godina poslije, nalazimo se u istom orvelovskom ambijentu. Tada su {iroke narodne mase u{le u funkciju denunciranja, iz dva razloga: prvo, onaj ko bi se bavio otkrivanjem narodnih neprijatelja, za sebe bi priskrbio auru pravednika; drugo, dru{tvena vrijednost pojedinca je odre|ivana njegovom spremno{}u da bude vojnik Partije. Danas se vrijednost pojedinca odre|uje njegovom materijalnom mogu}no{}u, i u snobovskom, i u pukom egzistencijalnom obliku. Ono {to je 1948. bila Partija, danas je para. Divlji kapitalizam, koji nam je uvezen pod logotipom ru{enja komunizma, stvorio je dru{tvo monstruoznih kriterija, u kome ljudska du{a stanuje u cirkusu. Strate{ki instalirano, op}e siroma{tvo, samo je izo{trilo vladavinu pare na pijedestalu, tobejarabi, bo`anskih vrijednosti. Ista egzistencijalna i dru{tvena motivacija je pokreta~ svenarodne cinkaro{ke pomame, 1948. i danas, kad Ameri~ka ambasada nudi pare za informacije o teroristima. Kao {to je poznato, Ameri~ka ambasada je obavijestila bh. javnost da je otvoren – nagradni program koji ohrabruje bh. dr`avljane da pru`e svaku vrstu informacije o teroristi~kim aktivnostima, a zauzvrat dobiju nov~anu nagradu od Ameri~ke vlade. Peke. Ameri~ka vlada ne bi trebala tek tako rasipati novac svojih poreskih obveznika, yazzuck je, jer u Bosni se barem ove informacije ne moraju kupovati, ve} se mogu pro~itati u novinama. U toku 2001. i 2002. je bilo oko 600 teroristi~kih napada na bo{nja~ke povratnike u Karad`i}evom entitetu. U Mostaru je poslije Dejtona ubijeno oko 40 bo{nja~kih civila od strane usta{kih terorista. Itd. Itd. Eto informacija! Bilo bi logi~no da Ameri~ka ambasada raspisuje nagradni program tek kad se iscrpi ka`njavanje vinovnika svih dosada{njih teroristi~kih napada po BiH. Po{to nije zakonom opau~en ni jedan usta{ki ubica iz Mostara, ni jedan ~etni~ki terorista iz RS, prikupljanje novih informacija o terorizmu nema smisla. Prvo bi, valjda, trebalo rije{iti zaostale predmete. Naravno, mi znamo da Ameri~ku ambasadu ne zanimaju krsta{ki teroristi. Za njih je ubijanje muslimana ekolo{ka disciplina. Kao {to je to bilo i ubijanje
272 Dnevnik revolucije

crnaca po Americi. Njih zanima isklju~ivo tzv. islamski terorizam, koji u Bosni – ne postoji. Ali }e da – postoji, kao izmi{ljotina, stvarnija od stvarnosti. Zato Amerikanci, kao u filmsku produkciju, ula`u u kupovinu informacija, od kojih }e stvoriti negativnu fikciju. Samo separiranje informacija o terorizmu, po krsta{kom kriteriju, podrazumijeva da je nebitno da li su te informacije vjerodostojne. Mu{terija tra`i robu, a [a}ir pare.

Golloguzzy otock
Tekst koji je objavila Ameri~ka ambasada samo je dno krsta{kog licemjerstva. Pazite ovaj citat: Prisustvo me|unarodnog terorizma i njegovih pristalica u BiH je prijetnja razvoju i stabilnosti zemlje… Formulacija me|unarodni terorizam se ne ti~e ~etni~kog i usta{kog terorizma, jer je rije~ o lokalnom pojmu. Time je jasno da je ameri~ki nagradni program u BiH usmjeren isklju~ivo na otkrivanje tzv. islamskog terorizma. Amerika time gubi antiteroristi~ki kredibilitet, jer za nju terorizam mo`e biti samo i isklju~ivo islamski! U protivnom, svoj nagradni program ne bi nani{anila na me|unarodni terorizam u BiH, nego, op}enito, na terorizam, ma iz kojeg vjerskog kruga da poti~e. Amerikanci su papci. Mogli su nagradnim programom obuhvatiti sve terorizme, ~ak to i naglasiti, i opet bi dobili tra`ene informacije. Ali, ne, oni su se svjesno fokusirali samo na tzv. islamski terorizam, ~ime su prosta~ki posvjedo~ili svoju krkansku narav. Ko biva, mi smo gazde u va{oj ku}i. Upravo po tim osobinama se razlikuje insan od hajvana. Hajvan }e prnuti kad mu prahne, a insan }e od{utati fiziolo{ku potrebu. Ameri~ka ambasada je raspisala potjernicu za bo{nja~kim narodom. Ignoriranje `ivog, ~etni~kog i usta{kog terorizma, i izmi{ljanje tzv. islamskog, direktno se ti~e politi~ke pozicije Bo{njaka, i Bosne. Sataniziranje Bo{njaka zakonomjerno vodi ja~anju projekta iz Kara|or|eva. Projekat se sofisticira. Nakon {to su policija i pravosu|e stavljeni u slu`bu satanizacije Bo{njaka, sada }e se, nakon ubacivanja ameri~kih nagrada u igru, na meti na}i i bo{nja~ki smrtnici. Svaki Bo{njak }e mo}i biti osumnji~en za tzv. islamski terorizam, a u kubanskom ambijentu, gdje je svako kriv dok mu se krivica dokazuje (umjesto da je svako nevin dok mu se krivica ne doka`e), stvorit }e se `eljena koli~ina bo{nja~kih stanovnika novog Golog otoka. Sude}i po stampedu pred kioscima Lota, izgladnjeli narod je zara`en igrama na sre}u. Amerikanci su ponudili novi Bingo. Groznica po~inje. Svaka dobija! Dobitna kombinacija je telefonski broj: 033-49-49-49. Prijavite oca, mater, daj|u, strinu, u`u i {iru familiju! O`e`i [a}ire! Samo, ne zaboravi, imamo i mi mrak koji jede. U ime `ivota.
Br. 98, 6. I 2004.

Dnevnik revolucije

273

Nastavak genocida nad Bo{njacima

Pola miliona novih `rtava
Prije godinu dana visoki predstavnik Pedi E{daun je, pod pritiskom javnosti, privremeno sprije~io mogu}nost da stotine hiljada Bo{njaka ostanu bez bh. dr`avljanstva. Ovaj srpsko-hrvatski plan za brisanje stotine hiljada Bo{njaka iz bh. stvarnosti ponovo je aktueliziran. Nakon 200.000 ubijenih, BiH bi mogla ostati i bez najmanje pola miliona raseljenih Bo{njaka.
Nema nikakve dileme da je Zakon o dr`avljanstvu, koji je usvojen 1998., a koji je predvidio gubitak bh. dr`avljanstva za stotine hiljada na{ih gra|ana u dijaspori, u slu~aju da odre|ena dr`ava nema bilateralni sporazum sa BiH o dvojnom dr`avljanstvu – dio me|unarodne i srpsko-hrvatske zavjere protiv BiH, s ciljem mirnodopskog dovr{etka genocidnog projekta protiv Bo{njaka i Bosne. Nakon 200.000 ubijenih Bo{njaka, Bosna bi ostala i bez makar pola miliona prisilno raseljenih, deportiranih Bo{njaka. Za bosansku budu}nost je isto da li joj ubili, ili joj raselili i otpisali ~ovjeka. Uz realizaciju ove zavjere, tragi~ni skor genocida nad Bo{njacima bi se popeo na najmanje 700.000, a mo`da i milion Bo{njaka izbrisanih sa lica bosanske stvarnosti. U Bosni bi ostalo onoliko Bo{njaka koliko je dovoljno da ne budu nikakav faktor u bh. stvarnosti. Dakako, `rtve ove zavjere ne mogu biti Srbi i Hrvati, samim tim {to imaju svoje velikonacionalne matice, i {to koliko god da se iz BiH ispi{e Srba i Hrvata, uvijek }e postojati Srbija i Hrvatska; kad nestane kriti~ne mase Bo{njaka – nestaje Bosne. Uz to, bh. dijasporu u dominantnoj ve}ini ~ine Bo{njaci, koji su bili isklju~ive `rtve s-h genocida, kao i postratnog organiziranog preseljavanja u prekookeanske zemlje. Zavjera protiv dvojnog dr`avljanstva usmjerena je isklju~ivo na Bo{njake u dijaspori, a to dokazuje i ~injenica da srpski i hrvatski politi~ki faktor uop}e ne reagira na mogu}nost da }e mnogi Srbi i Hrvati u inostranstvu ostati bez bh. dr`avljanstva. Oni }e se uvijek mo}i priklju~iti hegemonisti~kom dr`avljanstvu Srbije i Hrvatske, dok Bo{njaci, kad jednom izgube bh. dr`avljanstvo, vi{e nikad ne}e mo}i dobiti paso{ svoje dr`ave. Za{to? Iz istih razloga iz kojih }e izgubiti bh. dr`avljanstvo, dakle, zbog politi~ke premo}i faktora iz Kara|or|eva, kao i zbog strate{ke zagubljenosti bo{nja~ke politike.

Bo{nja~ke guske u magli
Podsje}anja radi, visoki predstavnik Pedi E{daun je po pritiskom bo{nja~ke javnosti u zemlji i inostranstvu, pod pritiskom peticije koju je potpisalo 35.000 ljudi, odgodio primjenu Zakona o dr`avljanstvu iz 1998. godine i sprije~io mogu}nost da stotine hiljada Bo{njaka 1. junaura 2003. izgube bh. dr`avljanstvo. Dakle, kampanja se isplatila. Ali, valja se zapitati – {ta je bo{nja~ko dru{tvo u~inilo u me|uvremenu da se ovo pitanje rije{i na odgovaraju}i na~in. Ne{to se ne sje}amo da je nakon E{daunove reakcije objavljen i jedan tekst o ovom pitanju, a kamo li da su, kao {to je trebalo, objavljivana saop}enja, organizirani okrugli stolovi, pa i,
274 Dnevnik revolucije

za{to ne, potpisivanje nove peticije sa konkretnim prijedlogom za rje{avanje ovog pitanja. O ~emu se radi? O onome na {to smo desetine puta upozoravali – da Bo{njaci nemaju instituciju koja }e voditi brigu o strate{kom planiranju budu}nosti. Bez takve institucije, Bo{njaci lutaju k’o guske u magli, i tek se probude, na trenutak, kad im me~ka ponovo zaigra pred vratima. Evo, me~ka je zaigrala, i opet smo jedinstveni, u namjeri da ne dozvolimo da se iz bh. dr`avljanstva, s jasnom genocidnom namjerom, ispi{u stotine hiljada ljudi. Nije sporno, borit }emo se, svim dostupnim demokratskim sredstvima, ali je i ovaj slu~aj povod da kona~no razumijemo da su cehovi uvijek ve}i kad se kasnije reagira.

Propast Aneksa sedam
Pitanje bh. dr`avljanstva za na{e ljude u dijaspori nemogu}e je po{teno tematizirati i bez analize realizacije Aneksa sedam. No, to niko ne ~ini, jer bi valjalo zaklju~iti kako je, i za{to je, Aneks sedam propao, i kako Bo{njaci koji su deportirani u genocidnom etni~kom ~i{}enju, nisu u objektivnoj mogu}nosti da se vrate svojim ku}ama. U oba bh. entiteta izbjeglim i raseljenim licima vra}eno je skoro 250.000 stanova i ku}a – 130.000 u RS i 120.000 u FBiH. Ostalo je jo{ oko 5000 slu~ajeva za koje se smatra da su pravno komplicirani, ali se projekat, za me|unarodnu zajednicu, smatra zavr{enim. Pominje se da ima jo{ oko 50.000 zapu{tenih i poru{enih stambenih jedinica, za ~iju obnovu je potrebno oko 450 miliona eura. OHR i druge me|unarodne instance ve} godinama ne `ele razumjeti da proces povratka nije puko vra}anje imovine, i da taj proces prije svega zahtijeva obezbje|enje politi~kog i dru{tvenog ambijenta u kome bi povratnik mogao `ivjeti kao ravnopravan gra|anin. Genocidni entitet je podr`ao projekat pod nazivom Ostanak, ~ime se Srbi koji su `ivjeli na teritoriji Federacije i materijalno i politi~ki ohrabruju da ostanu u RS, dok se Bo{njacima i Hrvatima u RS ne nudi nikakva bolja perspektiva od apartheidske. U Sarajevu ili Tuzli, recimo, Srbima je vra}ena sva imovina, ali oni imaju svoj Ostanak, pa taj povratak nema nikakve svrhe. Bo{njaci s teritorije RS nemaju se gdje vratiti, jer su izlo`eni teroristi~kim napadima i stalnim {ikaniranjima. Uprkos tome, OHR je obznanio da zatvara svoj odjel za povratak, jer se smatra da je posao doveden do kraja. OHR bi trebao objasniti kako se to zavr{enim poslom mo`e smatrati podatak da u RS nema ni desetak odsto Bo{njaka i Hrvata, i da je Federaciji, dodu{e prema srpskim izvorima, nema ni pet odsto Srba. Ako je to tako me|u prognanicima i izbjeglicama u Bosni, kakva je tek perspektiva ma kojeg na{eg ~ovjeka koji danas `ivi u Americi ili Australiji, i koji bi se `elio vratiti, ali – nema gdje. Taj na{ ~ovjek ne mo`e snositi odgovornost, i nadasve – {tetu, za propast Aneksa sedam. Njemu se mora omogu}iti da ostane u bh. dr`avljanstvu, bilo kao dio dijaspore, bilo kao eventualni povratnik u BiH.

Kampanja za omogu}avanje dvojnog dr`avljanstva svim na{im ljudima u dijaspori morala se voditi kontinuirano, samim tim {to je kontinuirana, nepresu{na, nakana srpsko-hrvatskih stratega genocida nad Bo{njacima, da se bh. dr`ava olak{a za bo{nja~ki politi~ki faktor. Za ispravno ~itanje ove nakane dovoljno je re}i da se ni jedna dr`ava u Svijetu ne odri~e ni jednog svoga dr`avljanina, a kamo li nekoliko stotina hiljada. Sve dr`ave se trude da razmno`e dr`avljanstva, jer razumiju da snaga dr`ave mjeri i ljudstvom.
Dnevnik revolucije 275

Eto, pogledajmo Hrvatsku i prisjetimo se kako je jo{ u vrijeme agresije ova dr`ava po BiH dijelila putovnice i {akom i kapom; kao rezultat danas imamo da najmanje 90 odsto Hrvata u BiH ima hrvatsko dr`avljanstvo i putovnicu, ali i da nepoznat broj Bo{njaka, vjerovatno nekoliko desetina hiljada, ima i hrvatsko dr`avljanstvo. Hrvatski velikodr`avni interes je racionalan, jer Hrvatska svoju snagu pronalazi i u bh. Hrvatima, ali i Bo{njacima, koje ve`e za svoje dr`avljanstvo. Kad se tome dodaju privilegije koje na evropskim granicama imaju nositelji hrvatske putovnice, u odnosu na nositelje bh. paso{a, onda se ostvaruje i jedna interesna relacija prema hrvatskom velikodr`avlju. Bosna, prirodno, ne mo`e imati aspiracije da svoje paso{e dijeli po susjedstvu, ali bi logi~no bilo da ima svijest o egzistencijalnom interesu da u svome dr`avljanstvu zadr`i ljudi koji su autohtoni `itelji svoje zemlje. U Bosni je na razinu problema do{lo ne{to {to ni u jednom zemlji na Svijetu ne bi bilo problem. Izgon svojih ljudi iz svoga dr`avljanstva nema racionalnog upoti{ta. Takva glupost jedinio je obja{njiva srpsko-hrvatskim genocidnim planom za uni{tenje Bo{njaka i Bosne.

Decentralizacija nacionalne politike
Kojeg li paradoksa, s-h stratezi nisu smetnuli s uma ovu jedinstvenu {ansu da genocid nad Bo{njacima, bez krvi, u rukavicama, razmno`e za trostruku cifru, da 200.000 ubijenih uve}aju jo{ za, recimo, 600.000 isparenih, {to bi rekao Orvel za one nesretnike koje pojede mrak. Eto, oni nisu zaboravili, a mi jesmo, iako se radi o na{im, a ne o njihovim glavama. Na{a politi~ka genetika nam je odredila da `ivimo od danas do sutra, kao {to `ive ~erge, jer nikad nismo bili u poziciji da sami brinemo o svojoj budu}nosti. Evo, kad se to dogodilo, prvi put u povijesti, uzjahala nas je komunisti~ko-minderska logika SDA, po kojoj je najbolje uzdati se u Allahovu milost, i sjediti uz kahvu i rahat-lokum. Dakako, ova pri~a o Allahovoj milosti samo je blef, iza kojeg se skriva monopolisti~ki, feudalni odnos prema raji, a ~iji je cilj zadr`avanje materijalnih i begovskih pozicija nekoliko bo{nja~kih familija i njihovih satelita. Decentralizacija nacionalne politike, {irenje dijaloga o bo{nja~koj budu}nosti, stvaranje nadideolo{kog prstena energije, prvo bi sa politi~ke scene pomelo monopoliste u SDA, ali bi zauzvrat Bo{njacima podarilo akumulaciju djelatne svenacionalne strategije. Otud se doga|a da ovako bitna pitanja, kao {to je opasnost gubitka pola miliona Bo{njaka, uop}e ne dopiru do SDA, Islamske zajednice, i svih drugih faktora u minderskom krugu. Njima je svejedno, da li bilo vi{e ili manje Bo{njaka, jer njihove pozicije nisu uslovljene tim nekakvim Bo{njacima u dijaspori. Budu}i da minderski krug SDA razmi{lja, uglavnom, samo o sebi, iako se maskira tzv. nacionalnom politikom, logi~no je {to kao rezultat imamo apsolutnu nezainteresiranost za gubitak pola miliona Bo{njaka. To, dakako, nije opravdanje ni za sve druge bo{nja~ke institucije, ali i pojedince, koji su se nakon E{daunove privremene milosti uljuljkali u uvjerenju da je opasnost pro{la, pa se mo`e, od danas do sutra, rahat seiriti i ~ekati kad }e nas opet ne{to mlatnuti iza le|a. Moglo se mnogo toga u~initi za ovih godinu dana, prije nego {to smo opet spoznali da je `iva i ~ila nakana srpsko-hrvatskih stratega da zbri{u Bo{njake u dijaspori. Valja praviti razliku izme|u kakve-takve bo{nja~ke SDA, i vrlo jasne antibo{nja~ke strategije SDP-a, koji se Bo{njacima poku{ao nametnuti kao zastupnik njihovih politi~kih interesa. SDA je mo`da spletena i smetena, ali nema nikakve dileme da bi SDA ispravno reagirala kada bi se njena }oravost usmjerila u pravcu pitanja o mogu}nosti gubitka pola miliona Bo{njaka. SDP, s druge strane, posve svjesno ne bi reagirao, kao {to i nije reagirao kad je trebalo, otud {to je SDP od glave do pete hegemonisti~ki igra~ Srbije i Hrvatske na prostoru sa bo{nja~kom ve}inom. U vrijeme kad je Lagumd`ija bio ministar vanjskih poslova trebalo se dogoditi ovo prvo ispisivanje Bo{njaka u dijaspori iz bh. dr`avljanstva. On nije ni
276 Dnevnik revolucije

jednom upozorio na takvu mogu}nost, ve} je cara }ero do duvara, kako bi se stotine hiljada Bo{njaka u dijaspori probudilo bez bh. paso{a. On je svim drugim, pa i ovim, pro~itan do bal~aka.

Alternativa nastavku genocida
Problem za koji su mnogi mislili da je rije{en, reaktueliziran je nedavno, odlukom Doma naroda Paramentarne skup{tine BiH, na sjednici 28. i 29. XII 2003., da odbije usvojiti Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avljanstvu, koji je na sjednici od 13. V 2003. usvojio Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH. Zakon je trebao omogu}iti da dr`avljani BiH koji su dobili, ili dobiju, dr`avljanstvo drugih zemalja, po automatizmu ne izgube bh. dr`avljanstvo. Dom naroda je, eto, smatrao da bh. dr`avljani, koji prime dr`avljanstvo neke druge dr`ave, treba da izgube bh. dr`avljanstvo. Dakako, srpski i hrvatski poslanici, kao i poslanici SDP-a, itekako su bili svjesni da }e njihova odluka pogoditi prije svega Bo{njake, koji su usljed blokade Aneksa sedam, bili primorani da ostanu u drugim zemljama i da prime tamo{nje dr`avljanstvo. Jedina enigma u ovoj pri~i je pona{anje SDA, koja ni na svojoj novogodi{njoj presskonferenciji, na kojoj su sumirani najzna~ajniji politi~ki potezi, nije ni rije~ kazala o mogu}nosti da stotine hiljada Bo{njaka budu ispisani iz bh. dr`avljanstva. [ta je tu je. Preostaje nam jedino kontinuirana medijska kampanja, s ciljem iniciranja politi~ke volje koja }e ultimativno tra`iti da Dom naroda ili promijeni svoju odluku, ili da Visoki predstavnik nametne ovaj Zakon, kao jedinu alternativu ozvani~enju nastavka genocida nad Bo{njacima.
Br. 98, 6. I 2004.

Dnevnik revolucije

277

Dnevnik revolucije

[u}ur od {ipke
Biv{i borac ARBiH Slavi{a [u}ur brani ~etni~ku i usta{ku teoriju o gra|anskom ratu u BiH
Ova kineska kung-fu gripa je ne{to najgore {to je moje ~ilo tijelo osjetilo. Ta~nije, ovo je prva gripa koju nisam prele`ao na nogama. Le`im je na le|ima, obalije{ten, po vazdan, evo, peti dan. Toplomijer zakovao na 39, kao da je avgust. Tijelo mi {kripi, kao da sam ha{ovio Halugi}a brdo, a ko`a mi pipava, kao u ^eha {to se gramzivo sun~aju dok se ne ure{e. Osje}am se kao da sam sino} popio litru Badelovog H2SO4 konjaka s Arizone. Razmi{ljam, ima Boga, jer mora da je Senadu Tuki i Bakirstan~etu svaki dan ovakav. Njima ne spada temperatura. Od alkohola i pokoje tablete. Dok sam tako lebdio u gripoznom polusnu, ukaza mi se Slavi{a [u}ur, u emisiji 60 minuta. Rekoh, garant je umro.

Schuchur is not ymrro
Prikazuje emisija tog [u}ura, nekad, birvaktile, teritorijalac, lijep k’o slika, sa nadgrobnog spomenika, ne{to vazi. Prikaza se i Alija, ali bez [u}ura. Ko biva, [u}ur je prvi do Alije, kad zatreba. Televizija ovakve pateti~ne uvode pravi kad treba saop}iti da je neko umro. Dodu{e, u komunizmu se ovakve pateti~ne lite podastiru kao crveni tepih pred rije~i re`imskih mislilaca. Ra~unam, ipak, ovo je demokratija, pa }e prije biti da je [u}ur umro. ^ekam taman da Bakirstan~e podrigne vijest o [u}urovoj smrti, kad ugledah [u}ura, `ivog u`ivo. Pateti~ni uvod sa [u}urovim ratnim slikama je u propagandnoj slu`bi omek{avanja auditorijuma pred nastup ovog Lagumd`ijinog potr~ka. Ko biva, ako je jedan [u}ur, pa jo{ Slavi{a, mogao u ratu biti rame uz rame s Alijom, nema {anse da bi takav patriota mogao sad ne{to biti antiprotivan. Ovaj me cirkus razbudi iz gripoze, kao da sam marn’o rakiju s biberom. Prvo Bakirstan~etovo pitanje je posvjedo~ilo da uvod o [u}uru teritorijalcu nema nikakve veze s temom, ve} je proizvod bolj{evi~ke propagandne {kole. Bilo bi mo`da svarljivo da su nakon takvog uvoda pri~ali o problemima boraca. Ali [u}ur nema bora~kih problema, jer mari{e po dvije-tri milje sa ostalim debilguzima u nekakvom parlamentu. Helem… Pita Bakirstan~e Slavi{u {ta on misli o pri~ama o ugro`enosti Bo{njaka. Kao, Slavi{a je ekspert za Bo{njake, a i za ugro`enost, bogme, pa }e nam sad on sa lica mjesta javiti objektivnu istinu. Kad smo ve} kod kvalifikacija, na koje se [u}ur lako poziva kad treba imenovati kamiond`ije me|u politi~arima, valja re}i da i njegova u~ionica nije plaho odmakla. Od predratnog obra|iva~a `eljeznih {ipki u jednom pogonu u Vogo{}i dogurao je, eto, do eksperta za bo{nja~ka pitanja.
278 Dnevnik revolucije

Washer of the wlastt
Dva-tri dana prije u Hayatovom Centralnom dnevniku je gostovao nekakav ~etni~ki vojvoda sa Kne`ine, {to je, ~udna mi ~uda, poslanik u dejtonskom dr`avnom Parlamentu. Ovaj ~etnik tvrdi da su za rat u BiH krive nacionalne stranke, {to je teza koja proizilazi iz srpsko-hrvatskog nastojanja da se agresija na BiH preimenuje u gra|anski rat, jer je samo tako mogu}e BiH dovesti do podjele. Slavi{a [u}ur je rekao istu misao u drugom pakovanju. On je izjavio da su teorije o ugro`enosti sva tri naroda dovele do rata. Po Slavi{i, definitivno, nije bilo agresije! Bio je gra|anski rat. Njegova tvrdnja o uzrocima rata kategori~ki negira postojanje srpsko-hrvatske agresije na RBiH. Ne}emo tro{iti slova na obja{njavanje crnog i bijelog, ve} }emo se zapitati: kakav je to feler morao strefiti glavu ovog borca Armije RBiH pa da pristane sudjelovati u plasiranju la`i o gra|anskom ratu u BiH?!! Kad je Slavi{a [u}ur ustao da brani Bosnu, nije mu smetalo {to su Bo{njaci isklju~ive `rtve ~etni~kog, a potom i usta{kog genocida. Ra~unao je, valjda, da bosanske Bosne nema bez Bo{njaka, pa je patriotski pobiti se sa svakim ko ugro`ava bosanski sklad. Slavi{a danas razmi{lja druga~ije, iako se jedino promijenio jezik srpsko-hrvatske agresije. Slavi{i danas ne smeta {to se kroz svekoliku minorizaciju Bo{njaka uni{tava bi}e Bosne, i {to ova zemlja postaje zato~enik srpske i hrvatske hegemonije. Uzrok Slavi{ine moralne i patriotske transformacije le`i u razlikama njegovih dru{tvenih pozicija 1992. i danas. Kada je krenuo da brani Bosnu, on nije znao za hipnotizerske mo}i kamere, i za jointe koje nudi va{er vlasti. Tada je bio tek ~istokrvni Bosanac, i ni{ta vi{e. Danas je Slavi{a ovisnik o poslani~kom d`abahljebarenju, koje je, u njegovom slu~aju, uslovljeno slu`enjem diktaturi Zlatka Lagumd`ije u uni{tenom SDP-u. Slavi{a danas marne lijepih para, pohajle se uslika na tv-u, po{tuju ga njegovi seljaci sa Blagovaca, prepoznaju ga… Alternativa ovom ameri~kom snu je da se Slavi{a vrati svome predratnom poslu i da nastavi ne{to petljati sa `eljeznim {ipkama, k’o i bezbroj majstora u ovoj zemlji. Slavi{a vi{e nije majstor za {ipke, on je majstor za Bo{njake, i velemajstor za podjelu iz Kara|or|eva. Njemu smeta nekakva navlaku{a o tzv. bo{nja~koj republici, ali mu ne smeta {to se Bosna dijeli na srpsku i hrvatsku provinciju. Pravi SDP-ovac. Slavi{a je usput mene oklevetao kao tvorca ideje o tzv. bo{nja~koj republici. Odgovorit }u mu kratko: svi SDP-ovci na kamari, i svi njihovi novinari na kamari, nemaju vi{e od mene tekstova i javnih istupa koji su usmjereni protiv nagovje{taja o stvaranju tzv. krijeposne muslimanske dr`ave. Kad sam se ja u ratu borio protiv ove gluposti, i bio proganjan zbog toga, SDP-ovci su bili ve}i muslimani od Homeinija. Sve ovo sam spreman javno dokazati stotinama faksimila svojih tekstova. Bujrum! Prema tome, Slavi{a [u}uru – vrti se oko {ipke!
Br. 99, 20. I 2004.

Dnevnik revolucije

279

Defenitivno. Postoji nekoliko pretpostavki koje ukazuju na mogu}u re`iju revizije Dejtona u interesu srpske i hrvatske hegemonije. javnosti. ne bi se promijenilo ni{ta. mo`e i ukinuti Tu`ba BiH protiv SCiG. Pojednostavljeno. Ispostavit }e se da te ideje imaju zna~enje tek presvla~enja Dejtona u ljep{u odoru. a ukinuti Federaciju. i sistem od 12 kantona usmjeriti na dr`avne organe vlasti. gotovo hvalospjevi. i popratne velikosrpske simbole. koji je uputila grupa navodnih svjetskih eksperata udru`enih u Evropsku inicijativu za stabilnost (ESI). Sude}i po prijedlogu ESI-ja. predla`e reviziju Dejtona. jer su i RS i federalni kantoni svakako usmjereni na dr`avne organe. srpska vojska Prema prijedlogu ESI-ja. kao vi{estruko {tetne pojave u politi~kom. vojsku. ^ini se da ovaj model ve} imamo. jeste mogu}nost da se ka`e kako je preimenovanje Republike Srpske u kanton zapravo tobo`nje brisanje rezultata genocida i agresije. Bosanska javnost je u prvi mah sa odu{evljenjem prihvatila prijedlog o promjeni dejtonskog ustroja BiH. najbolje ukazuje podatak da bi RS zadr`ala sve dosada{nje oblike dr`avnosti. za koju se dodu{e prvi put ~ulo u bh. da je rije~ o istinskoj evropskoj volji za izgradnjom BiH u duhu evropskih dr`avno-pravnih standarda. te Republike Srpske i Distrikta Br~ko. Me|utim. izuzev pokoje rije~i koja ni{ta ne zna~i. Zanimljivo je pretpostaviti istinsku pozadinu namjere sa kojom ESI. deset postoje}ih iz FBiH. uklju~uju}i. nego direktno. takva volja ne bi mogla uva`avati ma kakav opstanak Republike Srpske. dok bi RS pretvorena u kanton zadr`ala istu relaciju koju ima i danas. ekonomskom i sigurnosnom bi}u BiH. u jeku realizacije Tu`be BiH protiv SCiG. u kojima se tvrdilo da Evropa kona~no uvi|a da je dejtonska BiH nefunkcionalna i da je treba prilagoditi evropskim standardima. ali da ne zadiru u njegovu problemati~nu su{tinu. jedina razlika bi bila u tome {to federalni kantoni ne bi vi{e sa dr`avom komunicirali preko federalnih organa vlasti. ideje Evropske inicijative za stabilnost nemaju nikakve veze sa evropskim standardima. Na kakvu kantonizaciju RS ra~una ESI. pa se sukladno tome. te Republiku Srpsku pretvoriti u kanton.Nova zamka za BiH Dejtonizacija Dejtona Za{to se ba{ sada. U vi{e bosanskih medija objavljene su nekriti~ke reakcije. Jedna dobronamjerna evropska incijativa za promjenom Dejtona bi kao klju~ni zahvat morala pretpostaviti decentralizaciju i regionalizaciju BiH na 280 Dnevnik revolucije . odjednom skontalo da treba ukinuti entitete?! Opasnost koja se krije u prijedlogu za reviziju Dejtona Evropske incijative za stabilnost. treba zadr`ati kantone u FBiH. u ne{to druk~ijem pakovanju. Jer. Prema ESI-ju. Srpski kanton. onda je posve sigurno da ta volja ne bi i{la za zadr`avanjem dejtonskih obrazaca koji su uva`ili genocidna osvajanja. policiju. BiH bi bila organizirana u 12 kantona.

Br. postati realnost. sa trijumfom ~etni~kih radikala u Srbiji. bez pravnog upori{ta. Ba{ka je problem {to ova tzv. uz potok. Ona tretira Dejton. Bo{njaci odve} nemaju vojne mo}i. da se suprotstave eventualnom otcjepljenju RS od BiH. koji bi. kao faktor pritiska. Prisjetimo se. dakle. onda se Referendum mora uva`avati kao jedini legalan i legitiminan akt kojim je iskazana volja bh. Negiranje referendumske volje U proteklih godinu-dvije bili smo svjedoci dvije sli~ne i propale inicijative koje su skuhane u doma}oj radinosti. i koji predla`e ustavne promjene. ali je problem i ove inicijative {to nigdje ne pominje ovo jedino legalno i legitimno upori{te ma kakvoj ideji za preure|enjem BiH. gra|ana – u kakvoj BiH `ele `ivjeti. Ne treba posebno elaborirati ~injenjicu da se u bo{nja~koj javnosti ne bi dogodilo ama ba{ ni{ta ako bi se ozvani~ila takva namjera. Nije li ova inicijativa {lagvort za neke ve}e potrese. trebali rezultirati toliko najavljivanom pripajanju RS Srbiji. potresima. ka ukidanju entiteta. kakvo je recimo pretvaranje Republike Srpske iz entiteta u kanton. a to je Referendum iz 1992. pojavljuje ova inicijativa. Inicijativa ESI-ja tako|e ne tretira Referendum. negiraju jedini legalni i legitimni. kao modela koji legalizira nastavak srpsko-hrvatskog ~erupanja Bosne. godine. Ova samo prividna neozbiljnost nosila je u sebi poruku omek{avanja bosanske javnosti u pogledu Tu`be. kao i Dejtonski sporazum. Ako se `eli BiH izgraditi po mjeri ravnopravnosti svih njenih naroda i gra|ana. a koje su prema na{im analizama mogle odgovarati jedino velikosrpskoj strategiji za ga{enje Tu`be BiH protiv SCiG pred Svjetskim sudom pravde u Hagu. 99. I 2004. zbog ~ega BiH nije ostala dr`ava ravnopravnih naroda i gra|ana. prvo je Krug 99 plasirao ideju o tzv. Drugo jednako indikativno pitanje je i za{to se ba{ danas. kako bi se sutra pristalo na ukidanje Tu`be u zamjenu za ha{i{arsku ideju o tzv. a ne prije-dvijetri godine. i ulogom me|unarodne politike.prirodnim i ekonomskim. gra|ana – u kakvoj BiH `ele `ivjeti. Ko god da negira ili ignorira referendumsku volju. sama od sebe. jasno je da }e Srbija aktivno u~estvovati u svim bh. {to{ta se u BiH moglo u~initi a da Srbija ne reagira. U vrijeme kad je \in|i} bio kooperativni premijer Srbije. Opasnost koja se mo`e kriti u ovoj incijativi jeste mogu}nost da se ka`e kako je preimenovanje Republike Srpske u kanton zapravo tobo`nje brisanje rezultata genocida i agresije. gra|ana. Dnevnik revolucije 281 . koja }e biti osnovana od grupe gra|ana negdje u prirodi. mo`e i ukinuti Tu`ba BiH protiv SCiG. I to tako {to }e reformom Dejtona proglasiti metanje druk~ije ambala`e na isto pakovanje. kao polaznu osnovu. pa se sukladno tome. a koja }e tek tako. Ta referendumska volja je destruirana agresijom SCiG i Hrvatske. me|unarodno priznati dokument o opredjeljenju bh. ve} je postala dejtonski spomenik isplativosti genocida i agresije. a ne na etni~kim ili dejtonskim kriterijima. taj podr`ava opstanak dejtonskog rugla. Tre}oj republici. Danas. referendumsku volju 64 odsto bh. Poslije ovoga se u organizaciji grupe akademika pojavio mnogo ozbiljniji dokument koji analizira katastrofalne posljedice dejtonskog ure|enja. Otud vrijedi pretpostaviti {ta bi mogao biti krajnji cilj ove inicijative. Tre}oj republici BiH. 20. Tre}a republika. u zamjenu za suverenitet Kosova. a nadasve volje.

Travniku. Ipak. Cadaiff in the head Na prvi pogled.za mostarizaciju. zasad. Unatrag nekoliko godina hrvatski kapital je ubjedljivo preletio Neretvu. Op}ine se vi{e ne zovu op}ine. mostarske Bo{njake ne bi spasilo od vladavine hrvatskog kapitala. ve} posve druk~iji oblici djelovanja. to su ve} pitanja koja se ti~u kadaifa u bo{nja~kim glavama. ekonomskim strujanjima ne upravlja oficijelna politi~ka vlast. Za dlaku se moglo dogoditi da pod logotipom jedinstvenog grada. Na ovaj na~in. a jo{ je te`e pretpostaviti krajnju namjeru ostavljanja ove {upljine. Dosada{njih {est mostarskih op}ina }e biti razvla{tene. jer je vladavina bo{nja~ke ve}ine samo privid. kao i za usta{izaciju Mostara. vladaju Bo{njaci. ve} gradska podru~ja i izborne jedinice. ostavlja dovoljno prostora za obje varijante . uzev{i ~ak i simbole bo{nja~kog prisustva na obje obale. E{daun je mogao Mostar proglasiti jedinstvenom op}inom. Otud se ispostavlja da postojanje tri op}ine u kojima. ili o ove tri mostarske op}ine. Ovakav jedinstveni Mostar bi mogao biti samo privid ravnopravnosti. No. Budu}i da se u globaliziranom dru{tvu snaga `ivota mjeri ekonomskom mo}i. Da li govorili o Tuzli. svejedno je. slo`no igraju i pobje|uju Hrvati. Te{ko je vjerovati da E{daun nije znao za ove zakonske kompase. Bo{njaci ne samo da nisu pru`ili nikakav organizirani otpor ovoj ekonomskoj okupaciji. 282 Dnevnik revolucije . te je SDA u pravu kad tvrdi da nije ispo{tovana Evropska konvencija o lokalnoj samoupravi. k’o biva. jer }e njima upravljati gradska uprava. ga{enje op}inskih uprava mo`e imati zna~enje uklanjanja posljednjih prepreka ka poklapanju onoga koji je slabiji. Mostar bude predat u ruke vje{ta~ki stvorenoj hrvatskoj ve}ini. kao krovna organizcija. mrtvo slovo na papiru. kao {to je to bio Hotel Bristol. a to nije ni grad. Zadr`avanje postoje}eg stanja. nije nikakva prepreka osvja~kom pohodu hrvatskog kapitala. Maglaju. jer se grad mora sastojati od najmanje dvije op}ine. ako se Bo{njaci ne uklju~e u ekonomsku utakmicu u kojoj. No. E{daunov Statut Mostara. E{daunov Statut ne mijenja su{tinu podijeljenog grada. ili uva`avanje koncepta SDA. ispod ~ije fasade ku}om vladaju Hrvati.Dnevnik revolucije Mostarska podvala E{daunova Odluka o preustroju Mostara je pod logotipom jedinstvenog grada i jednakopravnosti svih naroda sakrila su{tinu po kojoj }e gradom na Neretvi ubudu}e vladati hrvatsko-srpska koalicija iz Kara|or|eva Tvrdi se da je E{daunova nametnuta odluka o preustroju Mostara u postoje}im okolnostima najbolje {to su mogli dobiti istinski Mostarci. a Mostar sada nema ni jednu. ve} su je ~ak u maniru baliluka i pomagali. podru~ja nisu jedinice lokalne samouprave. navodno.

100. S obzirom na zagnojenost kolektivnog duha u Bo{njaka. nego hrvatski Mostar? Otud je logi~na na{a sumnja u karakter E{daunove Odluke. pod ekonomskom potla~eno{}u. collo. Kome je i za{to trebao preustroj Mostara? Trebao je Bo{njacima. ali na pozicijama zate~enog stanja.Collo. Dakle. Dnevnik revolucije 283 . dobi}emo rezultat po kome gradona~elnik Mostara nikada ne}e biti Bo{njak. Ispostavilo se da su ti interesi identi~ni hrvatskim. koja broji 35 mijesta. kao ve}ina koja je u Mostaru stvorena izraelskim modelom naseljavanja okupiranih teritorija. Trebao je Hrvatima. naheftana emocijama prema Starom mostu. kada su iz Banja Luke stigli srpski politi~ari da podr`e hrvatski koncept jedinstvenog grada. 3. po ovom konceptu. Ne bi se reklo. [ta se krije iza fasade o jedinstvenom Mostaru u kome navodno ni jedan narod ne}e biti nadre|en drugome. Hrvati. Za{to su insistirali na preustroju? Valjda zato {to su postali nestrpljivi da ~ekaju deceniju-dvije dok se Bo{njaci. ne}e biti te{ko prona}i ta ~etiri kandidata koja }e za sitnu paru zaigrati u kolu iz Kara|or|eva. dobrovoljno rasele. ali Hrvati su vremenom mogli ekonomski zauzeti cijelo podru~je. Koalicija iz Kara|or|eva }e u tri gradska podru~ja sa bo{nja~kom ve}inom mo}i raditi {to joj je volja. nikada ne mogu dominirati u gradskoj skup{tini. ali na principu sigurne ravnopravnosti. Dobro. po kome bi oni postali gospodari cijelog grada. Ako dvotre}insku ve}ini ~ine. i upakovana u podvalu koja je trebala sakriti koaliciju iz Kara|or|eva kao budu}eg vladara grada na Neretvi. a rijetko pojedina~nim slu~ajevima. koja se sastaje u |ahkad i uglavnom se bavi strate{kim. recimo. a ako Hrvati i Srbi ujedine svojih preostalih 20 vije}ni~kih glasova. Smi{ljena je pri~a o jedinstvenom gradu. ali izvr{na vlast uvijek ima vi{e manevarskog prostora od zakonodavne. niti }e se bo{nja~ka manjina u gradskom vije}u i za {ta pitati. Da li je to ba{ tako? Primaljivo izgleda postavka po kojoj ni jedan narod ne mo`e imati vi{e od 15 vije}nika u gradskoj skup{tini. Koalicija iz Kara|or|eva je posljednju svoju promociju imala upravo u Mostaru. Na prvi pogled je umiruju}e obe}anje da }e se glasovi u vije}u donositi dvotre}inskom ve}inom. onda koaliciji iz Kara|or|eva trebaju jo{ ~etiri bo{nja~ka uhljupa pa da i u zakonodavnom smislu steknu apsolutnu vlast u Mostaru. Br. Za{to bismo vjerovali da je E{daunu pre~i mostarski. {ta dobijamo? Ako Bo{njaci ostvare maksimalan izborni domet od 15 vije}nika. Mladen Ivani} posljednjih godina u Mostar nije svra}ao ni slu~ajno. 24 vije}nika. a da bo{nja~ki politi~ki faktor ne}e imati mogu}nosti da to sprije~i. ali se pojavio u misiji za{tite srpskih interesa u Mostaru. naocollo E{daun se osvjedo~io kao igra~ hrvatske politike. II 2004.

. nego {to nisu. {lager je Bosne. On to nije u~inio iz najmanje dva razloga: prvo. Po idejama. antifa{isti~koj tradiciji. Ova je glupost nanijela odvratne {tete bo{nja~kom narodu. antifa{isti~kom tradicijom. bilo je uzrok politi~kog i medijskog ciganluka koji je napravljen oko odluke da se otkine centar Titove ulice. Mogao joj je nadjenuti neko lijevo ime. Napose. od 1946. ovaj se metropolski light-show zvao Titovom ulicom. vi{e su rod. To {to se prva naslanjala na komunizam. U povijesti Bosne. kao sljednicima fa{isti~kih ideja iz Drugog svjetskog rata. Titova Armija i Alijina Armija razlikuju se jedino po ideolo{kom {nitu. Tito i Alija su rod ro|eni. Ukidanje Titove ulice Izetbegovi}a bi uvjerljivo svrstalo u istu ideolo{ku ravan sa ~etnicima i usta{ama. pa nije normalno da se imenom autora ubija njegovo djelo Je li prije bio otac ili sin? Je li prije bio Tito ili Alija? Je li prije bio ZAVNOBiHa ili me|unarodno priznanje RBiH? Da nije bilo oca. partizanima. Da nije isklju~ivom Titovom zaslugom Bosni i Hercegovini vra}ena dr`avna fizionomija. jer bi prora~unat politi~ar za svoj marketing iskoristio pozitivno povijesno naslije|e Bosne. naroda. Zwyezdda tyerra myesseca Nevolja Sarajeva je {to ima samo jednu estradnu ulicu. Alija Izetbegovi} je imao apsolutnu mo} i mogao je lijevom rukom ukinuti Titovu ulicu. U karavaktu kada je identitet Bosne gnje~en gusjenicama. osje}ao je po{tovanje prema jednom od znakova identiteta Sarajeva i Bosne. op}e je poznato da Alijino ignoriranje Tita i partizana proizilazi iz njegovog 284 Dnevnik revolucije . Slavio bi na svakom koraku bh. a druga na islam. Drugo. Valja se prisjetiti da Izetbegovi} nikada nije osje}ao naklonost prema bh. ne postoji ni jedan trag koji bi upu}ivao da su Alijino ignoriranje antifa{izma i MM cirkuzanje i~im ugrozili humanisti~ki karakter ARBiH. manje je bitno u odnosu na konkretna djela: obje su Armije {titile sve bosanske ljude i nisu ru{ile ni~ije bogomolje. Bezmalo pola stolje}a. Izetbegovi} nije imao nikakvog ra~una da se konfrontira s Titom. jer su on i Tito imali zajedni~ke neprijatelje.Dnevnik revolucije Ulica Alije Broza O~uvanje Titove ulice je isklju~ivo Izetbegovi}evo autorsko djelo. s lijeva i s desna. partizane i predstavljao se kao njihov antifa{isti~ki sljednik. kao normalan ~ovjek. Alija Izetbegovi} ne bi nikada postao prvi predsjednik me|unarodno priznate RBiH. Njegova {utnja je bila iskrena. eti~kim i kulturnim mjerama identi~na Titovoj politici ravnopravnosti bh. Ali ovo gdje Tito i Alija nisu familije. Alijino ignoriranje antifa{isti~ke tradicije otvorilo je prostor za mladomuslimanske neoromanti~are koji su poku{ali ideju ARBiH vezati za hand`ar-muslimane u uniformama Adolfa Hitlera. Od Vje~ne vatre do Parku{e. i dadne Aliji Izetbegovi}u. Paradoks je da Izetbegovi}eva politika jeste u moralnim. Ali. koje bi danas bilo lak{e ukloniti. ne bi bilo sina. Tu svako ima osje}aj da hoda na {tulama. bilo bi suludo sje}i i li{}e grane na kojoj se sjedi.

eto. Alijina {utnja o antifa{izmu je otvorila najtragi~niji konflikt u bo{nja~kom dru{tvu. antifa{isti~ke tradicije. bitno je odredio odnos dr`avne politike i ARBiH prema antifa{izmu. Eh. Kao kroz `ivot. …Kad se pogleda sa Alifakovca. II 2004. S druge strane. Prvo. o~uvanje Titove ulice je isklju~ivo Izetbegovi}evo politi~ko naslije|e. ustanove i {kole nazvane njegovim imenom. Zagovornici ove ideje nemaju ni intelektualne. sad smo mi vlast. Ona je neuhvatljiva. Dva su razloga zbog kojih bi se ime Alije Izetbegovi}a nelagodno osje}alo u centru sada{nje Titove ulice. 101. Njome se prolazi. Tom ulicom. nije za `ivota imao ni ulice. oni uop}e nisu razumjeli Aliju Izetbegovi}a. skrhali su li~nost Alije Izetbegovi}a do licitacije. da kak’u korist u~abulimo. Stalnim slikanjem po medijima. jer je SDA sad vlast. kod SDA. pa nije normalno da se imenom autora ubija njegovo djelo. Iz ove falinke Izetbegovi}eve politike poslije se razvila bipolarnost bo{nja~ke politi~ke scene. re`imske prostitutke. kako ka`u. ni moralne uvi|avnosti. uz Miljacku. Alija nije bio Tito. SDP. kao sljednik SKJ. 17. Ima jedna ulica u Sarajevu koja pripada Aliji Izetbegovi}u. A sarajevska. jer nije imao zlatno prstenje. ^ak {ta vi{e. ta ulica ne li~i na Aliju.animoziteta prema komunizmu. Tickwanni don’t wide Maxattmu Izetbegovi}ev privatni konflikt sa komunizmom. Bila je to prilika za razne klerokarijeriste. Ova ideolo{ka podjela je ponovo napaljena u nakani da se centralni dio Titove ulice nazove imenom Alije Izetbegovi}a. autorsko djelo. pa sukladno tome. koji su Bo{njake dodatno udaljili od njihovog nacionalnog izvori{ta. oni su promovirali la` o jednakoj krivici. Alija je imao knjige. A lijepa. Titova ulica nije odijelo za Aliju Izetbegovi}a. pa i zbog toga {to se. osjete kao ba{tinici bh. sa svojom partizanskom filijalom SUBNOR-a. nikada nije afirmirao istinu o antifa{isti~kom karakteru ARBiH. A gorda. To je Obala Kulina Bana. Bo{nja~ki tikvani su nakastili da i{}eraju Titu. nikada ta ulica nije zvala ni po jednom Bo{njaku. i bitnije. Br. Imao je skromnost kakvu je u povijesti jo{ jedino svjedo~io Mahatma Gandi. Tuda je pro{la najve}a d`enaza u budu}nosti Bosne. Dnevnik revolucije 285 . Drugo. dijamantne satove. Drugo. pa ima da se zove! Da se vidi da je Alija pre~i od Tite! Da uzinad komunjarama maknemo Titu! Da budemo podobni. a Tito nije. vi{e nego li i jedna druga. dogodila se obmana o poistovje}ivanju antifa{izma s komunizom. Bilo bi korisno da je Izetbegovi} imao snage da potencira razliku izme|u antifa{izma i komunizma. rijetko ko {eta. s punim pravom. Umjesto da se Bo{njaci i ARBiH.

A u Miletovom slu~aju – idiotizacije i ~ovjeka i autora. {irine kanalizacione cijevi. Ovo nije pitanje fizi~kog. duvarli kosa. Mile Stoji} je nekad izgledao kao i svi ljudi. Kako prognati Kalemegdan. Karaburmu. a da svi drugi. Njega cijene la`njaci multikulture. a metar iza ide njegov vlasnik. Danas je bh. to je poziv na progon svih nas. koja ima ambiciju da sakrije bolesnu debljinu. Cestom prvo ide stomak. tradicionalizirati hrvatski jezik. Miletova zadrigla glava se pretvorila u vrat – cca Fi42. u ~ijem je bi}u bosanski jezik. on je vi|eniji autor u kragujeva~kom Feralu iz Splita i Danima iz Kara|or|eva. budu `rtve orvelovske strategije novogovora. Miletove noge su se pretvorile u burad. Merima. Kao takav. kako bi ovdje ostale samo ~iste kr{}anske rije~i. To je isto kao kad bi neko zagovarao izdvajanje o~evih gena iz odraslog ~ovjeka. Rije~ avaz bi trebalo. vratiti je odakle je i do{la. Inkriminizacija azijatskih rije~i je ni{ta drugo do poziv na progon svega {to nosi miruh orijenta. ovaj se autor vi{e ne libi da otvoreno mrzi Bo{njake i njihovo suvlasni~ko pravo na Bosnu. a ba{ka Srbiju. ^ak i ako bi Mile uspio Bosnu o~istiti od azijatskog jezi~kog kukolja. koja je sva. Na glavi je duga. kakva je zahvatila pola ameri~ke nacije. Eto. To je poziv na progon svih na{ih Omera. ve} mentalnog zdravlja.Dnevnik revolucije Mile Ha{i{ar Mile Stoji} je jeftini nacista koji pod la`nim bosanstvom skriva mr`nju prema muslimanima Komentator Magazina Dani Mile Stoji} se pretvorio u stomak. pa je od svega ostao samo vic. Otkad je mast u Miletovom mozgu dosegla ta~ku klju~anja. ha{i{arska. sazdana na turskim genima i jezi~koj ostav{tini. poku{ao je Miletov ratni miljenik Franjo Tu|man. kao da se kotrlja: Kotrljaj se Mile! – pjeva Zabranjeno pu{enje u kultnoj pjesmi Mile Ha{i{ar. Kara|or|a i razne druge azijatske kare i {are?! U Srbiji se pojavilo raznih kondora s kokardom. ali se dosad nije pojavila ni jedna budala koja bi zagovarala ~i{}enje srpskog jezika od turcizama. Taj projekat je izvediv samo pod pretpostavkom da nestane Bo{njaka. {ampion u degeneraciji. ne bi o~istio Balkan. Oni nikada ne}e priznati da je Mile Stoji} jeftini nacista koji pod la`nim bosanstvom skriva prezir i mr`nju prema muslimanima. po paveli}evskom receptu. Mile Ha{i{ar progovara iz tute za{titnika multietni~kog identiteta Bosne i Sarajeva. posebice u traumi. bezbeli. To su oni biv{i ljudi {to nose stomak izme|u koljena. pa kad hoda. Spaha i Alija… Po{to mi proizilazimo iz njih. prognati iz Bosne. Hasanaginica. 286 Dnevnik revolucije . Zloduh je uzro~nik idiotizacije ~ovjeka. The bracha po mathery Mile Ha{i{ar je posredno Bo{njake proglasio strancima u Evropi! On se zgra`ava nad izvjesno{}u da }e na ulazu u Sarajevu biti dva tornja na kojima }e pisati rije~ Avaz – rije~ koja je azijatskog porijekla.

Mile i mileti}i su uvijek znali nanju{iti }ar. bosanstvo grade bez bo{nja~kog kulturolo{kog i politi~kog faktora. a da tzv. na zabranu mje{ovitih brakova. fondacije… Mile ne}e do~ekati progon azijatskih rije~i iz Sarajeva. [mrc. Iz Kara|or|eva su proizi{li i Va{ingtonski i Dejtonski sporazum. a time i me|unarodna politika u BiH. Yftarr avec chwarccy Mile Ha{i{ar je paradigma andri}evskog razumijevanja Bosne. koji je u ratu pisao u glasilu Zmaj od Bosne.kolijevke kr{}anstva. {mrc… Zar ne razumije koliko je `ivot kratak i krhak da bi se tro{io u mr`nji? Danas kad njegov mozak pluta u oceanu holesterola. koja forsira na{minkane ~etnike i usta{e. i Bo{njaka. Budu}i da Mile bestidno svjedo~i netrpeljivost prema islamskom naslije|u u BiH. te pokojeg Bo{njaka koji }e zarad skliske fotelje iftariti ~varke. Mo`da bi trebao upoznati nekog {intera. ostat }e njegove ulice. odakle se u ime SDA pozivalo na likvidaciju lojalnih Srba.pojedina~no. on mo`e razumjeti samo bijes. a istovremeno obznanjivati svoju paranoju od prisustva azijatskih rije~i u Sarajevu. kad Bo{njaci postanu ru`na pro{lost u krsta{koj budu}nosti Evrope. a time i temelju bo{nja~kog bi}a. jasno je da i on viri ispod Tu|manove i Milo{evi}eve salvete iz Kara|or|eva. smetaju mu i sve rije~i koje ozna~avaju da Bosna nije kr{}anska. Ako Miletu Ha{i{aru smeta rije~ avaz. kakvo vlada u organizacijama i medijima koje podr`ava me|unarodna politika u BiH. Doga|a li se slu~ajno da ratni juri{nici nacionalizma najednom postaju lideri tzv. Po tome su Radovan i Mile . Kad ne bude Bosne. ve} je samo – i kr{}anska. Usta{luci Miletu nisu smetali da se preobu~e u tobo`njeg za{titnika multikulture. demokratske alternative?! Kamufliranje s&h hegemonista u odoru bosanstva sofisticiran je strate{ki projekat. pod pritiskom 200/ 120. i sl. Ista je bipolarnost strefila i sada{njeg urednika Dana Semira Imamovi}a. Taj barbarski kur{luz ni po ~emu se ne razlikuje od Papinog razumijevanja Evrope kao . Otud Mile Ha{i{ar mo`e prosperirati kao glavni borac za multikulturalnost. 102.bra}a po materi. Po{to }e vjerovatno uskoro eksplodirati od debljine. Dnevnik revolucije 287 . Mile }e biti prvoborac. biste. Explozzion of the hashishman Mile Ha{i{ar ne}e biti gubitnik. zato {to je azijatska. da je kleve}u kao nacionalizam. na ovom svijetu. Smetaju mu ljudi koji su ozna~eni tim rije~ima. Br. 2. III 2004. Njihov je cilj da sataniziraju bo{nja~ku volju za ravnopravno{}u.

uba~eno oko 500 boraca iz arapskih zemalja. U modi je jo{ uvijek optu`ivanje Bo{njaka za tzv. Iako predstavljaju prvorazrednu prijetnju Mirovnom sporazumu i bezbjednosti u BiH. septembar bio klju~no mjesto na kome se rasplela propagandna strategija za tematiziranje i sataniziranje oko 500 boraca iz islamskih zemalja i za ignoriranje vi{e hiljada pravoslavnih dobrovoljaca u 288 Dnevnik revolucije . ovom pitanju posvetili i najmanju pa`nju. o njima niko ne govori ni rije~i. Za razliku od mud`ahedinskog pitanja u BiH. u BiH je u toku hrvatske agresije. koji }e kasnije. i da tolerira svaku opasnost koja je za{ti}ena kr{}anskim porijeklom. koje su u Sarajevu prona{le svoje medijske i politi~ke pla}enike da izmi{ljaju bo{nja~ke veze sa tzv. i uz odobrenje Franje Tu|mana. No. prema nekim informacijama. o pravoslavnim dobrovoljcima nije napisan ni milioniti dio tekstova kao {to je napisan o mud`ahedinima. pitanje terorizma vidi isklju~ivo sa islamskim predznakom. Strate{ki uvoz mud`ahedina Nema dvojbe da su doga|aji od 11. bijelim robljem. To jo{ jednom potvr|uje da me|unarodni faktor u BiH.Za{to se {uti o kriminalnim i teroristi~kim aktivnostima biv{ih dobrovoljaca iz pravoslavnih zemalja koji danas `ive u Republici Srpskoj Ruska mafija okupirala pola Bosne Nekada{nji dobrovoljci iz pravoslavnih zemalja danas u Republici Srpskoj imaju status nacionalnih heroja i izvan su dometa zakona. i od kojih su stotine njih poslije rata ostali u BiH. Posljednjih godina ni jedna pojava u BiH nije tako izda{no i manipulatorski tematizirana kao pitanje dobrovoljaca iz arapskih zemalja koji su se borili u jedinicama Armije RBiH. u trgovani drogom. naslikaju kao tobo`nji partneri u borbi protiv terorizma. dosad su se pojavila tek dvatri teksta o hiljadama dobrovoljaca iz pravoslavnih zemalja koji su ratovali u jedinicama Karad`i}eve vojne hunte. kao i Radovan Karad`i}. islamskim terorizmom. ne treba misliti kako je 11. Ukrajine i Moldavije. biti imenovani – mud`ahedinima. Ipak. Prema informacijama Britanske obavje{tajne slu`be. niti su dr`avni organi. koji suvereno vlada doma}im politi~kim marionetama. gdje su bili poluge ruske i beogradske mafije. sudjeluju}i nerijetko i u teroristi~kim aktivnostima. Pravoslavni doborovoljci su konektirani na rusku mafiju i preko njih se odvija trgovina drogom i bijelim robljem iz Rusije. upravo ~uvaju ruski i ukrajinski specijalci. septembra pokrenuli erupciju sataniziranja Bo{njaka i ARBiH. Taj projekat je nadasve odgovarao srpskoj i hrvatskoj hegemoniji. poput ubistava ili za{tite Radovana Karad`i}a. Napose. Moralni i multietni~ki kredibilitet ARBiH je bio najve}a smetnja u dotad o~itovanoj namjeri me|unarodnog faktora da poistovjeti krivicu strana u sukobu. kojega. preko Zagreba. islamski terorizam. i razni timovi za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala. bio je to pouzdan put da se razni karijeristi. svemo}noj Ameri~koj ambasadi u BiH. i do danas.

a koje je za te potrebe. oni nikada nisu prestali biti progonjeni. nikada ni{ta nismo ~uli o dobrovoljcima iz pravoslavnih zemalja. Iako ti tzv. jer su pomogli ostvarenju genocidnog plana za stvaranje RS. septembra. te da ne postoji ni jedna mrlja na kojoj bi se mogli poistovje}ivati `rtva i agresor. preko Hrvatske. Be{i}i su ponovo upisani na bh. bukvalno izbrisano sa karte BiH. onda }emo s-h genocidnu agresiju pretvoriti u odbranu. Postojanje podru`nice ove ruske organizacije na Palama svjedo~i da Republika Srpska kao dio svog genocidnog identiteta ~uva i finansira instituciju koja se brine o uspomeni na dobrovoljce iz pravoslavnih zemalja. napu{teno srpsko selo u koje su se poslije rata naselile porodice naturaliziranih boraca iz arapskih zemalja. u re`iji me|unarodnog faktora. Rumunije. i prije 11.Karad`i}evoj vojnoj hunti. Gr~ke. pored Vlasenice. i za genocidno vezanje ruku bo{nja~kom narodu. za potrebe navodnog srpskog povratka. Ra~unica je jednostavna: ako stvorimo sliku da su Bo{njaci bili islamska opasnost za Srbe i Hrvate. javnosti su mud`ahedini jednako satanizirani. prije 11. da se ARBiH prika`e kao leglo islamskog fundamentalizma. sudjelovala u mobiliziranju ruskih vojnika za agresiju na RBiH. ispada da se u jedinicama Karad`i}eve hunte borilo oko 500 boraca iz Rusije. koji su dolazili da osjete avanturisti~ke ~ari genocidne agresije. Bo~inja je. Sukladno tome. Ali. Nema ko nije ~uo za Bo~inju. Bjelorusije. Pod za{titom Republike Srpske Pod pretpostavkom da je poginuo svaki deseti pravoslavni dobrovoljac. a pravoslavni dobrovoljci su se uglavnom raselili u neka druga mjesta. Unazad nekoliko godina. o~i{}ena. koji su s jasnom propagandnom namjerom. kartu. uz ogromnu medijsku pompu. {to je naziv organizacije ruskih dobrovoljaca ~ija je podru`nica smje{tena u Ulici Filipa Vi{nji}a na Palama. No. a za {ta su anga`irani medijski pla}enici u Sarajevu. Dnevnik revolucije 289 . Franjo Tu|man je nasavjetovan od Britanaca da samo ubacivanjem mud`ahedina mo`e pravdati sistemati~ne ratne zlo~ine svoje vojske. uz znanje ruskih dr`avnih organa. Uporno{}u bo{nja~kih povratnika. Rezultat je to strategije s-h hegemonije. Ukrajine. mud`ahedini nisu napravili nikakav ratni zlo~in. a prema zvani~nim podacima poginulo ih je oko 50. septembra. Mo`e se pretpostaviti da se broj dobrovoljaca iz pravoslavnih zemalja. Budu}i da se na teritoriji koju je kontrolirala ARBiH nije mogao prona}i ni jedan strate{ki ratni zlo~in. koje su vlasti RS namijenile smje{taju pravoslavnih dobrovoljaca. u bh. koji su dobili basnoslovna finansijska sredstva na ime tobo`nje demokratizacije medijskog prostora. a da je selo bilo glavni tranzit za trgovinu drogom. logi~no je o~ekivati da organi vlasti u RS ove dobrovoljce {tite kao nacionalne heroje. kre}e od pet do deset hiljada. sajt nigdje ne navodi broj dobrovoljaca koji su sudjelovali u agresiji na RBiH. uba~eni u BiH. a evropsko sau~esni{tvo u ispravnu procjenu. Bugarske… Podatak o broju poginulih dobrovoljaca mo`e se na}i na internet-sajtu Otad`binskog saveza dobrovoljaca. S druge strane. {to je vjerovatno i nemogu}e. iako se manji dio njih poslije rata o`enio Bo{njakinjama i svio mirna porodi~na gnijezda. Evropska politika je u projektu satanizacije Bo{njaka vidjela izvrsnu mogu}nost da spere svoju odgovornost za podr{ku vojnim huntama Mate Bobana i Radovana Karad`i}a. a mnogi ~ak i u turisti~ke aran`mane da se sa brda oko Sarajeva oku{aju u ubijanju ljudi. potegnuto je pitanje mud`ahedina. Poslije je ustanovljeno da su poljane oko sela Be{i}i slu`ile za uzgoj konoplje. kakve su ~inile vojne hunte Bobana i Karad`i}a. niko nikad nije ~uo za selo Be{i}e. podr`ane od evropskih lobija. jer je poznato da su mnogi dolazili kao vikend-ratnici i vikend-plja~ka{i. Nema nikakve dileme da je legalna organizacija iz Rusije.

III 2004.Teroristi u pri~uvi Prema podacima Komisije za reviziju bh. Kad se tome dodaju obavje{tajni podaci da su se dobrovoljci iz pravoslavnih zemalja konektirali na rusku mafiju. ukazuje nam da su ovi dobrovoljci faktor koji podriva Mirovni sporazum i koji bi od snaga SFOR-a morao biti tretiran kao direktna prijetnja miru. jo{ 17 Ukrajinaca. 2. Moldavije i drugih zemalja odakle dolaze prostitutke u bh. Nedavno objavljeni podatak da upravo nekada{nji dobrovoljci iz pravoslavnih zemalja danas ~uvaju Radovana Karad`i}a. 290 Dnevnik revolucije . 102. Navodno. i da su glavna veza za trgovinu drogom i bijelim robljem iz Ukrajine. Me|utim. onda je jasno da bi me|unarodni faktor i doma}i organi bezbjednosti ovom pitanju morali posvetiti prvorazrednu pa`nju. bordele. dr`avljanstava 41 osoba iz pravoslavnih zemalja je izgubila bh. 16 Rusa i dva Grka imaju bh. ali u nadle`nim dr`avnim organima ne znaju da li su ovi ljudi napustili BiH. dr`avljanstvima se ne mo`e smatrati relevatnim pokazateljem za broj pravoslavnih dobrovoljaca koji su ostali `ivjeti na teritoriji RS. pri~a o bh. Br. dr`avljanstvo. a {to je projekat koji nesumnjivo podr`avaju sve vlasti u RS. paso{ koji su dobili nakon rata.

Trebalo bi da su ~vrsti u svojim uvjerenjima i da su ih spremni odbraniti u svakom debatnom konfliktu. od istine i dijaloga bje`e oni {to su vatreni zagovornici demokratije i otvorenosti. koja zazire od otvaranja karata. – Vala. Intelektualac se cijeni po sposobnosti da brani svoje mi{ljenje i porazi tu|e. Ozrenka ka`e kako su i oni u Startu pozivali razne glave da debatiraju s mojom glavom. Ko o ~emu. Odgonetka je jednostavna: oni su se. koji su pla}eni da sataniziraju i nacionalizmom progla{avaju bo{nja~ko zalaganje za ravnopravnost. i sl. problem je {to to ga|enje zahvata desetine hiljada ljudi koji vjeruju Komesarovim brawurrozznim wexemencijama & subblymacijama. tek pla}enici Bg&Zg. pa Ozrenka zna da je po srijedi: ga|enje. Postoji bezbroj primjera na kojima se mo`e dokazati da su SDP. minderskoj. Komesar ne bje`i od istine. Elem. kulture dijaloga. Dnevnik revolucije 291 . Prvi od njih je ~injenica da se danas iza ideje bosanstva skrivaju s-h agenti iz Kara|or|eva. Ima ne{to {to se zove intelektualni izazov. ali da su svi pozvani tu mogu}nost odbili: s ga|enjem. iskazao spremnost da svoje mi{ljenje su~eli s pojavama koje se gade bosanskim patriotima. Zar mo`e biti ve}eg izazova nego poraziti {teto~inu koja se gadi ~eti javnih li~nosti? Komesar je. ukakali. Po njihovoj klevetni~koj logici stvari. s druge strane. njihovi intelektualci i neovisni mediji. A kako bi sakrili vonj svog intelektualnog kukavi~luka i moralnog peksinluka. U protivnom. izmislili su da je Komesar: gadan. Ali. Nijaz mi pro~ita tih nekoliko re~enica. Nije problem {to se Komesar gadi ne~ijoj slabosti. gdje je rekao da ni jedna od 20-tak pozvanih glava nije smjela ili htjela da u Centralnom dnevniku debatira s mojom glavom. pa da vidi{. – Ne}u.Dnevnik revolucije Palanka filozofije Za{to je Krug 99 neke sarajevske listove poistovijetio s ~etni~kim listom Patriot? Zove me slikar Nijaz Omerovi} i ka`e: Kupi Start. pa ne}u ni da vidim. currwa o po{tenju. Komesar bi trebao pripadati toj rigidnoj. Kako stvari stoje. nacionalisti~koj lo`i. Bezbeli su se svi pozvani ispovra}ali na telefonsku slu{alicu. pojavila bi se makar jedna glava koja bi osjetila intelektualnu obavezu da javnosti objasni za{to je Komesar: gadan. braco. iz stotine razloga. jer je ranjiva na istinu. ne mo`e me nikako uvrijediti. demokratske alternative. zadu`eni za {minkanje nastavka genocidne agresije nad Bosnom i Bo{njacima. Ozrenku je inspirisao intervju Senada Had`ifejzovi}a. Krug 99. [to bih ga kupio? – Vrije|a te Ozren Kebo. They was ucacation Cirka 30-tak glava koje nisu smjele ili htjele da izi|u Komesaru na megdan pripadaju krugovalnim postajama koje same sebi slove kao nosioci ideja otvorenog civilnog dru{tva.

kao jedinu realnu mogu}nost da se BiH vrati u svoje legitimno referendumsko stanje. Waltera. To {to su kukamakali zbog manjka donacija. kao pravi partizani. po popisu iz 1991. sa koje je izdato ovo ofrlje saop}enje. 292 Dnevnik revolucije . isti smo kao i oni {to i danas veli~aju nacisti~ke zlekovine genocida. we are tottalny wollovy! Ba{ istog dana kada se pojavio Ozrenkin tekst. Upravo je Krug 99 bezbroj puta posvjedo~io gnjecavu ovisnost o mi{ljenju svoje s-h ideolo{ke centrale u SDP-u. poput one da reisa Ceri}a optu`i za ubistvo porodice An|eli}. neovisni mediji u Sarajevu. o zakonskoj zabrani nacionalizma. Taj stra{ni {amar sarajevskom intelektualnom ~maru. propale. u Beogradu i Banjoj Luci se nisu pojavili prijatelji da im izraze zahvalnost. a da ih ti prijatelji izignoriraju k’o zadnje {u{e. Skup{tina Kruga 99. zalutav{i u Krug 99.osudio govor etni~ke netolerancije i mr`nje na ~ijem su se tapetu na{li nezavisni mediji. Patriota…. nije kriti~ki govor. pokazala je o kakvoj se neovisnosti radi.Camarade. To je priznanje da su pla}enici. koji. na koju nisu do{li ni na{i beogradski prijatelji koje smo ugostili u Sarajevu. uglavnom kriti~ki govorili o sebi . To je isto? Mi koji smo jedini promovirali ideju o ukidanju mononacionalnih stranaka. o ukidanju entiteta. Krug 99 nikada nije ni rije~ kazao u prilog mogu}nosti da se u Izborni zakon uvrsti odredba da sve strana~ke liste moraju biti multietni~ke. Iako je la`no saop}eno da su – ovog puta. Valjda je jasno za{to Krug 99 nas poistovje}uje s ~etnicima? Gojko Beri} je. veoma je smije{an. po sopstvenom izvje{taju – nisu ostvarili ambiciozni program zbog umanjenja donatorskih i drugih prihoda. ~lanovi Kruga. Krug 99 je objavio saop}enje u kome je . Uprkos tome {to je Revija neslobodne misli ~inila takve mazoherije. Niti je ikada i~im podr`ao Tu`bu BiH protiv SCiG. Promocije su. mi smo totalni volovi! Takav stav bi se lako odbranio. 103.iz prilo`enog se vidjelo da su svi mislili jednopartijskom glavom. odakle se napajaju i svi tzv. O tome smo pisali. jer se samo volovima mo`e dogoditi da godinama po Sarajevu goste beogradske prijatelje. jednostavno. Ljiljana. Kriti~ki govor bi se dogodio da je neko od prisutnih ustao i kazao: Drugovi. 16. Cellnery osstayu cellnery Krug 99 je saop}io da su neki sarajevski listovi i ~etni~ki list Patriot – udarne pesnice nacionalista. Dnevnog avaza. po cijenu izop}enja? A {ta je izop}enje? To kad 20-tak palana~kih filozofa s ga|enjem odbija dijalog s izop}enim? Ili to kad beogradski pederi odbiju ugostiti svoje sarajevske kelnere? Br. A mi smo sve ne{to mislili da ono to rade no{eni lahorom entuzijazma. Po njima – nacionalisti hu{kaju preko svojih udarnih pesnica. III 2004. i pozivaju na odstrijel svega {to je nezavisno u svom stavu i mi{ljenju. upitao: Ko }e razobli~iti filozofiju na{e palanke. Kriti~ki govor nije ni dio izvje{taja u kome se – iza`ava razo~arenje debaklom prilikom promocije Revije slobodne misli (glasila Kruga 99) u Beogradu i Banjoj Luci.

Od 195 sudija. vjeruju}i da }e odobrovoljiti njihove kame. itd. uprkos o~iglednosti me|unarodne zavjere protiv ideja demokratije i multietni~nosti. Bo{njaci su bili strpljeni. samo je osam Bo{njaka imenovano na ~elne funkcije. Svi poku{aji me|unarodne politike u BiH da se argumenti o obespravljenosti Bo{njaka u pravosu|u proglase nacionalizmom i diskreditiraju – propali su. Eto. vjerovali u glupost narodne poslovice koja glasi: strpljen – spa{en. Bo{njacima je pripala petina sudske vlasti u RS. Onaj ko bi htio da Bosnu izgradi po mjeri svih njenih ljudi. ve} je volja me|unarodne zajednice. ukazuje da OHR i njihovi politi~ki i medijski agenti nisu uspjeli. kao i Srbi i Hrvati. ^injenica da ve} mjesecima ne jenjava javna polemika o segregaciji Bo{njaka u pravosu|u. ali nisu spa{eni.. te tvrdi kako nema diskriminacije Bo{njaka. kada su Bo{njaci uobrazili da je kooperativnost u svemu i sva~emu nekakva mudrost koja }e nadmudriti neutihle planove za s&h raspar~avanjem BiH. Odluka o @ep~u.za{to bi me|unarodna politika danas bila druk~ija od one ju~er. kada su se Bo{njaci predavali kolja~ima. a koje su u bo{nja~koj transgeneracijskoj svijesti sedimentirane kroz stolje}a poni`enja i obespravljenosti. Bo{nja~ka transgeneracijska trauma Bo{njaci su u nekoliko klju~nih momenata (npr. Taj traumatski refleks hranitelj je ekspanzije iz Kara|or|eva. Izborni zakon. s ciljem podjele BiH po dogovoru iz Kara|or|eva? Zar nije logi~nije da me|unarodna politika u BiH nastavi zapo~eti projekat drugim sredstvima! U protivnom. Uprkos ovim ~injenicama. tzv. ustavne promjene. tipa: Nek’ ne bude gore. kako na po~etku agresije.Segregacija Bo{njaka u pravosu|u Republike Srpske CCCC . a ko bi imao mo} kakvu ima OHR. o~as bi prepoznao klju~ne zahvate za izgradnju BiH po mjeri svih njenih ljudi: postratna BiH bi bila izgra|ena na legalitetu i legitimitetu Referenduma iz 1992. samo je 15 Bo{njaka. Visoki predstavnik objavljuje la` da je 60 Bo{njaka imenovano za sudije u RS. kao mnogo puta prije. ukinule bi se mononacionalne stranke i u izbornim pravilima nalo`ilo da Dnevnik revolucije 293 . {to je jedna tridesettre}ina. a u korist aktera iz Kara|or|eva. ova bi se politika morala dijametralno razlikovati od svoje ratne uloge. Politika segregacije Bo{njaka u RS vi{e nije rezultat karad`i}evskog politi~kog naslije|a. tako i poslije. a od 70 tu`ilaca. U bo{nja~kom okru`enju ova kukavi~ka filozofija ima zna~enje potpirivanja agresivnih apetita. Na istom bi se fonu moglo govoriti o asortimanu idiotskih narodnih mudrosti. O~ito je da je u bo{nja~koj javnosti dara prevr{ila mjeru i da je istekao rok trajanja strpljenju koje je svih ovih godina bilo generator procesa koji su i{li na {tetu Bo{njaka. Bo{njaci se nikad nisu zapitali . koja je u vrijeme agresije podr`avala srpsko-hrvatski genocid nad Bo{njacima.).Svi Srbi u Svim Sudovima Od ukupno 265 imenovanja sudija i tu`itelja u pravosu|u Republike Srpske. 38 su Bo{njaci. gdje su navodno konstitutivni. namagar~iti istinu.

BiH bi `ivjela kao u najljep{a doba svog prosperiteta u Titovoj Jugoslaviji. Zar se makar u slu~aju Srebrenice nije mogla ispo{tovati logika nacionalnog balansa? Kara|or|evo u kozmeti~kom salonu Na `alost. Vije}e je imenovalo dvojicu srpskih i dvojicu bo{nja~kih sudija.831 Srbin. i otud je ogroman novac ulo`ila u razna udru`enja i medije koji su se posljednjih godina predstavljali kao borci za bosansku Bosnu. Najmorbidnije je {to se svi potezi me|unarodne politike u BiH pakiraju u tzv. godine. i 9. a zapravo je rije~ o zadnjem primitivizmu koji se ni po ~emu ne razlikuje od primitivizma kakav su prema multikulturalnim vrijednostima bosanske paradigme iskazali Milo{evi}. Dakle. ve} je sve u~inila da genocidna postignu}a ugradi u ustavni mehanizam dejtonske BiH. U Srebrenici je `ivjelo 27. BOSANSKI NOVI: U ovom je gradu do genocidne agresije `ivjelo 34% Bo{njaka. a zapravo je u pla}eni}koj funkciji pravljenja smutnje i {minkanja su{tine ovoga {to se doga|a sa Bosnom. Etni~ki pometeni sudovi FO^A: Do genocida koji je nad Bo{njacima Fo~e po~inila Karad`i}eva genocidna hunta. pisaca. u takvom ambijentu o~as bi se uhapsili osumnji~eni za ratne zlo~ine… Da su ovi zahvati napravljeni prije osam godina. OHR-ovo Visoko sudsko i tu`iteljsko vije}e je u fo~anskom Osnovnom sudu imenovalo troje sudija: Milenu Kunda~inu. nacional{ovinizam bi bio zakonski ka`njavan. u tobo`nju demokratizaciju i evropsku standardizaciju prilika u BiH. iako nikada nisu ni jednu kriti~ku rije~ kazali spram betoniranja rezultata genocidne agresije.898. sebe su stavili u pla}eni}ku slu`bu prikrivanja istine i neutemeljenog glorificiranja la`ne. kao i spram uloge me|unarodne politike u tom projektu. vrijednosti. Me|unarodna politika u BiH je tek zamaskirani slijednik nacisti~kih ideja srbijanske i hrvatijanske hegemonije. PRIJEDOR: U ovom je gradu `ivjelo vi{e Bo{njaka nego Srba. Ipak. nevidljive reafirmacije multietni~kih bh. reforme. ~im ~ini sve da dovr{i projekat iz Kara|or|eva. odve} je jasno. od kojih ni jedan nije Bo{njak. me|unarodna politika u BiH ne samo da nije poduzela ni jedan korak ka ru{enju rezultata agresije. odnosno 51% od ukupnog broja stanovni{tva. Desetine uglednih li~nosti. a Srba je bilo 42%. u ovom je gradu `ivjelo 20. Kara|or|evska me|unarodna politika u BiH je ispravno procijenila da ~injenje zla tra`i kozmeti~ki salon. Bo{njaka. koja se na povr{ini predstavlja kao tobo`nji za{titnik multikulturalnosti.118 Bo{njaka. E{daunovo Vije}e nije imenovalo ni jednog Bo{njaka u Osnovnom sudu. E{daunovo Vije}e je u Osnovnom sudu u Prijedoru imenovalo {est sudija. Na intelektualnom i javnom planu jednako je morbidna ideolo{ka maska ovih projekata. univerzitetskih profesora. Jedina 294 Dnevnik revolucije . Bo{njaka je bilo 49. a antinacionalizam bi bio najvi{a dru{tvena vrlina i izraz patriotizma.strana~ke liste moraju na op}inskim i na dr`avnom nivou biti uskla|ene po popisu iz 1991..454. ili 25%. jo{ Va{ingtonskim sporazumom iz marta 1994. koja egzistiraju upravo na apartheidu u institucijama sistema. dosad u BiH ne bi bilo ni traga `ivotu genocidne agresije. ili 44%. Boban i ini ru{itelji civilizacijske ba{tine u BiH. ili 73%. ~ime bi se automatski ukinula politi~ka postignu}a genocidne agresije. ^edu [kipinu i Vesnu Stankovi}. SREBRENICA: Prema popisu stanovni{tva iz 1991. nema Bo{njaka. koji je. Tu|man. novinara. Karad`i}. inaugurirao kara|or|evsku podjelu BiH na dva dijela.

neoborive dokaze koji svjedo~e bo{nja~ku potla~enost. Nekoliko odgovora iz OHR-a su samo potvrdili odlu~nost me|unarodne politike da istraje na favoriziranju srpskih i hrvatskih. {to je svojevrsno priznanje da me|unarodna zajednica sedam godina nije uspjela dokinuti segregaciju Bo{njaka u RS. OHR je. ali ne i to {to bi bh. i sebe i Bosnu mo`e dovesti do likvidacije. samo 15 Bo{njaka. tvrde}i da su to – pritisci i mije{anje u neovisnost pravosu|a. sami prikupiti? Isparivanje Bo{njaka No. ako bi sudska vlast u BiH bila ure|ena na zapadnim principima. kao realizatora projekta iz Kara|or|eva. posljednjih je mjeseci odlu~no ustala u odbranu ustavnog prava Bo{njaka na konstitutivnost i jednakopravnost u dr`avnim organima. tada se ne bi mogao ostvariti projekat apsolutne marionetizacije pravosu|a. koja je kona~no razumjela da uz idiotske narodne poslovice a la Nije se s rogatim bosti. ve} svugdje to ~ine parlamenti. tu`ila{tvima. on bi i dalje bio problemati~an. i pokoji Hrvat. Posljednji polemi~ki talas. Zalud pitanje. slu~aju OHRovo tijelo koje se zove Visoko sudsko i tu`iteljsko vije}e. pak. pravosu|u. s kojom se ra~unicom Pedi E{daun osmjelio da u javnost plasira la` o 60 sudija Bo{njaka u RS?! Nije valja pomislio da su Bo{njaci toliko nepismeni i neuki pa da ne znaju na internetu prona}i zvani~ne podatke. ako se isklju~ivo tra`i ravnomjerna nacionalna zastupljenost? OHR je ~ak pritiscima na pravosu|e nazvao i ukazivanje na ~injenicu da nigdje u Evropi sudije i tu`itelje ne imenuje nekakvo vije}e. bezbeli Srbi. godine. {to je nevjerovatna reinauguracija totalitarizma . a {to ukazuje da Dnevnik revolucije 295 . ustvrdio da – nema dokaza o sistemskoj diskriminaciji protiv bilo kog od tri konstitutivna naroda kada je rije~ o imenovanjima u policiji. {to je petina od ukupnog broja imenovanih sudija i tu`itelja. koji je uzrokovan sudskom zabranom Dnevnom avazu da kriti~ki pi{e o lideru SDP-a Zlatku Lagumd`iji. Zapravo. i da je ta~an E{daunov podatak. jer na web-stranici Visokih sudskih i tu`ila~kih vije}a podaci neumoljivo dokazuju da su u Republici Srpskoj od 195 sudija samo 38 Bo{njaci. Izvorna ~injenica je da u RS danas ima tek 38 sudija i 15 tu`itelja Bo{njaka. Po njegovoj bi hvalisavoj ra~unici ispalo da su manje od tre}ine imenovanih sudija Bo{njaci. a ostalo. {to opet ne bi odgovaralo popisu stanovni{tva iz 1991. Dakle. tipa – Kakvo je to mije{anje u neovisnost. obavje{tajnim slu`bama i bilo kojoj drugoj javnoj slu`bi. ili ih. Kao dokaz za ovu tvrdnju Visoki predstavnik Pedi E{daun je naveo podatak da je – u Republici Srpskoj sada {ezdeset sudija Bo{njaka. uprkos desetinama tekstova. statisti~ke pokazatelje. Pritiskom na pravosu|e bi se moglo smatrati urgiranje u odre|enom slu~aju. i marginaliziranju bo{nja~kih kadrova. a da je od 70 tu`itelja. Na sve to OHR je uzvra}ao bahatom zamjenom teza.razlika u odnosu na ovaj idili~ni kontinuitet jeste pojava otpora u bo{nja~koj javnosti. ve} elementarnog osje}aja ~asti koju ljudsko bi}e treba da svjedo~i pred nepravdom. a prije godinu dana bilo ih je {est. Tada se ne bi moglo dogoditi da bo{nja~ki narod bude gotovo izop}en iz sudske vlasti. Otpor projektu segregacije Bo{njaka vi{e nije stvar uspjeha ili neuspjeha. i njegovog stavljanja pod ideolo{ku kontrolu me|unarodne politike u BiH. parlamenti imali pravo da imenuju nosioce sudske vlasti. E{daunov dokaz o napretku je podatak da je do prije godinu dana u RS bilo samo {est sudija Bo{njaka.ponovo je razotkrio provaliju izme|u suhih ~injenica i ne~asne uloge OHR-a i visokog predstavnika Pedija E{dauna. a u bh. OHR uop}e u obzir nije uzimao predo~ene ~injenice. E{daunove petljavine i la`i Bo{nja~ka javnost okupljena oko medija koji nisu pod finansijskom i politi~kom kontrolom me|unarodne politike u BiH. Svako ko ima pristup internetu mo`e se uvjeriti da je rije~ o notornoj la`i.

moralne i patriotske ~asti. a od kojih je samo {estero imenovano na ~elne pozicije. ve} je volja me|unarodne zajednice. Dakle. onda }e to tako biti. koja su obavljena u toku 2003.politika segregacije Bo{njaka u RS vi{e nije rezultat karad`i}evskog politi~kog naslije|a. Na raznim nivoima sudske vlasti u RS imenovano je 195 sudija u 23 suda. 296 Dnevnik revolucije . Bez obzira da li }e se. jer je OHR. preko Visokih sudskih i tu`iteljskih vije}a. a od kojih su samo dvojica imenovani na ~elne pozicije. u pravosu|u RS. Oblik me|unarodne uprave nad BiH je rigidni protektorat. zavr{iti ili nastaviti bosanska pri~a. 16. {to je jedna tridesetre}ina. samo je osam Bo{njaka imenovano na ~elne funkcije. Ovaj put. orvelovski ispari. OHR stoji iza segregacije Bo{njaka u pravosu|u RS. Br. {to zna~i u vrijeme punog kapaciteta E{daunovog mandata. Tako je i sa tu`iteljstvima. Rije~ je o svje`im imenovanjima. i time uni{ti milenijsku ideju bosanske paradigme. Otpor ovom zlu je pitanje intelektualne. po kojemu je Bo{njacima pripala tek petina u sudskoj vlasti. 103. kako i kada. gdje je od 70 imenovanih samo 15 Bo{njajka. od ~ega je 38 Bo{njaka. od ukupno 265 imenovanja sudija i tu`itelja. za razliku od prije godinu dana. Ako je OHR naumio da Bo{njake potla~i. onda }e crno biti bijelo. godine. u kome ne postoji snaga argumenta i mogu}nost `albe. realizirao nacionalni omjer imenovanja. i do februara 2004. Ako je OHR procijenio da je crno bijelo. III 2004.

Bo{njaci na vlasti u Zvorniku. i danas. SVI na izbore Ovaj historijski izazov bi morao biti inspirativan za sve bo{nja~ke autoritete. Primjerice. i ju~er. a ne patetikama. upakovana je u javnu. kao svaka blesa. Bratuncu. pravnu foliju. mogli bi u nekoliko op}ina Republike Srpske obezbjediti da bo{nja~ki kandidati preuzmu vlast! Op}ine u kojima su Bo{njaci do agresije bili apsolutna ve}ina. pateti~nim kategorijama. kao rigidni krsta{ki gest. Prostor za djelovanje Bo{nja~ka hroni~na komotnost i politi~ka nepismenost najve}i su neprijatelji bo{nja~kih nacionalnih interesa. Prijedoru… . a ne du{ama. morali putem svih slobodnih medija kontinuirano apelirati na povratnike i prognanike da do posljednjeg ~ovjeka prenesu poruku o obavezi registracije za lokalne izbore i o obavezi glasanja na izborima Bo{nja~ki povratnici su pred historijskim izazovom: ukoliko se samodicipliniraju i u punom kapacitetu izi|u na lokalne izbore. socijalnim. sa`alit }e se i dati nam makar da `ivimo. udi{emo zrak i gledamo u nebesa. koji zahvaljuju}i bo{nja~koj indolenciji imaju otvorena vrata za sve mogu}e i nemogu}e planove. Jakako. a time i bosanskohercegova~ka. Bo{njaci su oduvijek te{ko razumijevali mo} pravnog slova. sve do 90 dana pred izbore. Ubrzo bi do{lo do dinamiziranja istinskog povratka Bo{njaka. u svim smislovima. stvari su u Evropi ure|ene slovima. i to bo{nja~ko pla~ljivo blentavljenje niti koga zanima. neko }e nas vidjeti ovako jadne i dobre. a danas se uvjeravamo Dnevnik revolucije 297 . ve} bo{nja~ka. ra~unaju}i da se stvarnost temelji na nekakvim emotivnim. Zasad je Srebrenica jedina op}ina u kojoj su Bo{njaci na vlasti. za ono {to se zove odr`ivim povratkom. demokratsku. ali i najve}i podstreka~i s&h hegemonisti~kih apetita. Budu}i da se na razini lokalne vlasti doga|aju opstrukcije povratka. Evropa je oboljela od krsta{kih {izija. tako da bismo u nekoliko op}ina sada{nje Republike Srpske dobili oaze bosanstva. koji bi narednih mjeseci. ali i otvorio legalisti~ki prostor za dublju disoluciju BiH i svekoliku minorizaciju Bo{njaka. jer je Dejtonski sporazum priznao genocidna osvajanja. Eto. kada se okon~ava proces registracije. Nema apsolutnog pravnog slova. Jednako tako je i genocid nad Bo{njacima upakovan u legalisti~ki okvir. ovim bi putem zauvijek ostale otpisane za karad`i}evski koncept Republike Srpske. Bijeljini. kao zdrave ~elije koje }e ispresijecati bolesno tkivo Karad`i}eve zlo~ina~ke ostav{tine. ali ne i legalitet. do prije mjesec dana se ~inilo da nema mogu}nosti da Milo{evi} izbjegne optu`bu za genocid. Izborna ve}ina bi oformila vlast koja ne bi bila srpska. ovim bi bilo dokinuto ~vori{te blokade Aneksa sedam. niti ga ko vidi. Naprotiv. Kao. ali ih nikada ne}e realizirati mimo pravnih puteva. pravilima. Lokalna vlast koju bi imali Bo{njaci obezbje|ivala bi sve potrebne uvjete za normalan `ivot povratnika. mo`e joj se prigovoriti sve. zabrana no{enja muslimanske mahrame u Francuskoj.

ve} iz mno{tva kolektivnih i indivudaulnih izvora od koji svaki treba osjetiti potrebu da uzme u u~e{}a u ovom za Bosnu. Islamska zajednica trenutno jedina ima infrastrukturu kojom mo`e prenijeti poruku do naj{irih slojeva. Bratuncu. Bo{njake i bosanstvo historijskom momentu.kako je britanska lobisti~ka kuhinja u stanju da izre`ira tako nevjerovatan spektakl. kada se okon~ava proces registracije. Bijeljina. uz ravnomjernu zastupljenost srpskih kandidata. Ne postoji mogu}nost da. i to ne sa jednog mjesta. toliko }e i dobiti vlasti. sve do 90 dana pred izbore. poni`enost. pod OHR-ovim izgovorom da je sprovedena tzv. Vrijedi vjerovati da }e Islamska zajednica to i u~initi. i da nema individualnog dobra bez stabilnosti kolektiviteta. Zamislimo samo kada bi se svi na{i javni i intelektualni potencijali uklju~ili u ovu kampanju! Nema nikakve sumnje – Zvornik. Doboj. Besumnje. Bijeljini i jo{ nekim op}ina u RS – na vlasti mogli biti Bo{njaci. kako ga ubijediti da mu ne mo`e biti bolje dokle god ne prepozna da nema kolektivnog dobra bez individualne odgovornosti i ~injenja. bud`et i finansije. ne daj Bo`e. Na lokalnom nivou vlasti ovaj uticaj se svodi na minimum. od na~elni~kog. vrijedi znati da Islamska zajednica nije apsolutni autoritet koji mo`e mobilizirati sve glasa~ke potencijale. a {to bi u kona~nici moglo oboriti Tu`bu BiH protiv Srbije i Crne Gore. Dakako. Ukoliko se s punom pa`njom koordinira ovaj historijski zadatak. 16. Br. ali ona ne mo`e uticati na bo{nja~ko opredjeljenje. genocidnost Dejtonskog sporazuma. a na posao dolazili u Podrinje. Prijedor. pa do op}inskih sekretarijata za komunalne poslove. nema nikakve sumnje da bi u jesen. a svoj stranke i kandidati. u Zvorniku. SDS u Zvorniku. Doboju. ali su u policiji i pravosu|u ostali kadrovi SDP-Alijanse. pogotovo u pogledu izbornih mogu}nosti. Me|unarodna zajednica je u stanju do jedne mjere blokirati bo{nja~ku izbornu volju. i da svoje ljude postavi na klju~na mjesta. depolitizacija. Otud bi se aktivnosti oko apeliranja morali voditi na vi{e planova. Ako Bo{njaci u nekoj op}ini u RS budu imali 50 ili 70 odsto glasova. ako dobije 30 odsto glasova. ostavlja dovoljno prostora za legalisti~ko djelovanje bo{nja~kog naroda na putu borbe za ravnopravnost. u kome bi Milo{evi} mogao izma}i odgovornosti za genocid. 298 Dnevnik revolucije . Mobilizacija glasa~kih potencijala Vidjeli smo kako izborna pobjeda ne mora zna~iti promjenu svih struktura biv{e vlasti. uzme 70 odsto vlasti. letargiju. Klju~no pitanje u promi{ljanju ovog zadatka jeste – koji je put za mobilizaciju apsolutnog kapaciteta glasa~kih potencijala bo{nja~kih povratnika? Kako probuditi patriotski nerv kod svakog prognanika i povratnika koji ima pravo glasa u RS? Kako razbiti njegovu razo~aranost. pa svoj dio obaveze urade bira~i. morali putem svih slobodnih medija kontinuirano apelirati na povratnike i prognanike da do posljednjeg ~ovjeka prenesu poruku o obavezi registracije za lokalne izbore i o obavezi glasanja na izborima. i da se tu nema vi{e {ta mijenjati. 103. dogoditi da bo{nja~ke stranke nemaju spremne kandidate za ove funkcije. Ovaj historijski izazov bi morao biti inspirativan za sve bo{nja~ke autoritete. koji bi narednih mjeseci. recimo. ili kulturu. No. iz kojeg su proizi{la ustavna i izborna rje{enja. Na teritoriji sa bo{nja~kom ve}inom je pobijedila SDA. jer je to nemogu}e. III 2004. ili da imaju kandidate koji bi `ivjeli u unutra{njosti. Jednako tako. i desetine drugih mjesta u genocidnoj Republici Srpskoj: bili bi BOSANSKI. Moglo bi se jedino. jer je ta~no propisano da se vlast u op}ini dijeli u skladu sa izbornim procentima.

Marko Arsovi}. imenovati ekspertnu Komisiju. ve} i glavni zagovornik osporavanja Ha{kog tribunala. kojeg je ha{ki optu`enik Mom~ilo Kraji{nik 17. Ako je E{daun podr`ao opredjeljenje da se za ministra odbrane ne mo`e birati osoba koja je sudjelovala u kreiranju etni~kog ~i{}enja. Neko ko je bio sudija tamo gdje se doga|ao genocid. razrje{io du`nosti sudije Vrhovnog suda RS i imenovao za ministra pravosu|a i uprave. IX 2003. ulaskom u nepoznata minska polja… E{daun je bio pogo|en ovom drsko{}u. A kamo li da bude njen predsjednik.Dnevnik revolucije Cirkus nad Srebrenicom Na ~elu E{daunove Komisije za Srebrenicu je Karad`i}ev sljedbenik Nakon {to je Marko Arsovi}.ima ljudi koji su u ratnom periodu bili anga`ovani u sudovima nadle`nim za podru~ja gdje su po~injena masovna kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava .E{daunovi pomo}nici nisu u~inili ni{ta da ispitaju o kome se radi. sazvao press konferenciju na kojoj je do blasfemije doveo moralni zadatak Komisije. privremenom izvje{taju. pa je Vlada RS morala 25. visoki predstavnik je uputio o{tro upozorenje Vladi RS. Podsje}anja radi. saop}ila da je – veliki broj Srebreni~ana izgubio `ivot na razne na~ine: samoubistvom. Zar je Vlada RS. predsjednik Komisije za ispitivanje doga|aja u Srebrenici. tvrde}i da srebreni~ke `rtve poti~u iz sukoba Vojske RS i razoru`anih jedinica ARBiH. kao ministar pravosu|a RS. u najmanju ruku ne bi smio biti imenovan u Komisiju za Srebrenicu. XII 1995. 7. pravo je ~udo kako je mogao podr`ati da se na ~elo Komisije za Srebrenicu imenuje li~nost koja se osvjedo~ila kao advokat Karad`i}evih i Mladi}evih zlo~ina. Dovoljno je prelistati nekoliko Arsovi}evih intervjua iz tog perioda i uvjeriti se da je njegovo postavljanje na ~elo Komisije za Srebrenicu isto {to bi bilo i postavljanje Radovana Karad`i}a ili Mom~ila Kraji{nika na ovu funkciju. do imenovanja Komisije je do{lo nakon {to je Vlada RS. XII 2003. ne samo da je bio jedan od pravnih autora Karad`i}evih genocidnih rje{enja. tvrdio sljede}e: Ja sam potpredsjedniku Ha{kog tribunala jasno i glasno rekao da Republika Srpska ne Dnevnik revolucije 299 . danas mo`e svjedo~iti istinu o Srebrenici? Arsovi} je. Blasffemy od tragedy Kada je Amor Ma{ovi} upozoravao da u Komisiji . koja je ve} sa~inila izvje{taj u kome negira ratni zlo~in u Srebrenici.. u tzv. Commplete crime figure E{daun bi morao odgovoriti na pitanje – kako osoba koja je kao dr`avni funkcioner RS-a osporavala Ha{ki tribunal. a nije ni{ta u~inio da procesuira ratni zlo~in. mogla formirati neovisnu Komisiju? Izbor Marka Arsovi}a je bio najbolja garancija da }e se blasfemija srebreni~ke tragedije nastaviti. utapanjem u rijeci Drini.

nije mogu}e donijeti objektivnu istinu o doga|ajima u Srebrenici. Nije mogu}e proglasiti Karad`i}a i Mladi}a za zlo~ince. Circussant bolly U novembru pro{le godine tematizirali smo E{daunovo navaljivanje da Vlada RS preuzme odgovornost za srebreni~ku tragediju i tada otkrili sljede}u podvalu: Ako prihvatimo priznanje Vlade RS za zlo~in u Srebrenici. Arsovi} je izjavio: Predvi|a se jedna stra{na stvar. naroda. u uvjerenju da {titi srpski narod. ali i po tome {to je jedan od autora optu`nice protiv Nasera Ori}a. Na `alost. Mi{ljenja poput njegovog su glavna prepreka osloba|anju Srba od kolektivne krivice. Ha{kom tribunalu predao materijal u kome se tvrdi da je Ori} kriv za ubistvo – 1000 srpskih civila u vi{e od 100 napadnutih srpskih sela i zaselaka u op{tinama Srebrenica. kada je dono{ena Odluka o konstitutivnosti bh. Sve u svemu jedna kompletna zlo~ina~ka figura. tada smo priznali postojanje genocidnog entiteta i prije Dejtonskog sporazuma. Arsovi} je osvjedo~io i kao za{titnik imena i djela Radovana Karad`i}a i Ratka Mladi}a. (…) Ja bih kao ministar pravosu|a zabranio svaki kontakt sa Ha{kim tribunalom jer on je po mom mi{ljenju nezakonito osnovan. 30. Bratunac i Mili}i. Br. Po Arsovi}evoj logici. On ka`e: Glavni hendikep za nas je {to su optu`eni Karad`i} i Mladi}. a da srpski narod ne primi istu tu oznaku. a to je da onaj ko je optu`en pred Ha{kim tribunalom ne mo`e da u~estvuje na izborima. III 2004. Njih dvojica su bili vo|e na{e borbe. Makar je ovo morao znati Pedi E{daun kada je dozvolio da advokat Karad`i}evih i Mladi}evih zlo~ina bude imenovan na ~elo Komisije za Srebrenicu. i pre{ao u advokate. Logi~no bi bilo o~ekivati da je na ~elo Komisije za Srebrenicu imenovana nepristrasna osoba. Arsovi} se. Arsovi} se svojedobno zalagao da se na izborima kandidra Radovan Karad`i}. Na kraju.mo`e da izdaje svoje gra|ane. Kao nagradu za samoubistvenu kooperativnost dobili smo osobu koja legalno pravi cirkus sa srebreni~kom tragedijom. povukao sa funkcije. bez obzira {to je osumnji~en za ratne zlo~ine. Arsovi} to nije po mnogo ~emu. kao sudija Ustavnog suda. 300 Dnevnik revolucije . Skelani. Time je posvjedo~io da je protiv ravnopravnosti Bo{njaka i Hrvata u RS. kada je kao jedini legalni oblik vlasti postojala Republi~ka vlada u Sarajevu. On je. 104. a da Karad`i} i Mladi} ne budu odgovorni. Arsovi} }e negiranjem istine o Srebrenici {tititi Karad`i}a i Mladi}a. bo{nja~ka javnost je podr`ala ovu podvalu. Goranom Ne{kovi}em. sa srpskim oficirom za vezu sa HT.

koje umjesto u doma}oj kasi. Bo{njaci iz {panskog sela Bo{nja~ka kupovina u Merkatoru se mo`e promatrati sa ili bez tematiziranja slovena~kog svenarodnog krsta{kog opredjeljenja da se zabrani izgradnja d`amije. No. U odnosu na bo{nja~ku papansku spremnost da se preferira tu|e nad svojim. niti da narednih sedmica stvaraju nevi|enu potro{a~ku gu`vu u ovom slovena~kom objektu. Zbog ovakve gluposti BiH godi{nje gubi SEDAM MILIJARDI MARAKA. u odnosu na slovena~ku segregaciju muslimanskih vjernika. zavr{avaju na ra~unima stranih proizvo|a~a. koji je obrazlo`io ~injenicom da Slovenci ne dozvoljavaju izgradnju d`amije jer se pla{e tzv. Onda nije ~udo {to su Slovenci od nas bogatiji 11. to bi iznosilo 100 miliona eura u vrijednosti artikala koji su proizvedeni u BiH. islamskog terorizma kad od Bo{njaka treba uzeti pare. jer se radi o bo{nja~koj obnevidjelosti za pitanja moralnih i patriotskih vrijednosti. islamskog terorizma u ljubljanskih Bo{njaka.Bo{nja~ko ekonomsko samoubistvo Volim strano i kad je usrano Bo{njaci su daleko od shva}anja koje nose sve samoodr`ive nacije – da je kupovina doma}eg proizvoda najdirektnije ulaganje u sopstvenu budu}nost. u domovini. ~iji projekat ve} 35 godina ne mo`e da dobije zeleno svjetlo. u svim varijantama. od bh. Otvaranje slovena~kog Merkatora u Tuzli dogodilo se u jeku medijske i politi~ke gu`ve oko referenduma koji }e se 4. Da je tuzlanski Merkator otvaran par mjeseci prije. kao i otvoreni poziv zamjenika tuzlanskog muftije. vjerovatno nikome ne bi naumpalo tematiziranje slovena~ke ekonomske okupacije BiH. ili nisu htjeli da ~uju poziv Islamske zajednice. nekoliko novinskih tekstova. ili poslije. potro{e u prosjeku po 333 eura. Spahi}a.000 Bo{njaka iz dijaspore u vrijeme godi{njih odmora. Bo{njaci svoje traume i komplekse drogiraju obo`avanjem stranih proizvoda i ignoriranjem doma}ih. filmske produkcije u kojoj se i danas anga`iraju strani Dnevnik revolucije 301 . ali se ne pla{e tog tzv. o~ito je: ili nisu ~uli. Tuzlaci koji su prigrlili Merkator kao vlastitu ekonomsku ba{tinu. Obje varijante zaslu`uju tematiziranje. Besim ef. a na kome }e Slovenci po svim procjenama glasati protiv izgradnje d`amije. a Hrvati ~etiri puta. aprila odr`ati u Ljubljani. da se ne kupuje u Merkatoru – nisu sprije~ili hiljade Tuzlaka da prisustvuju glamoruzonoj ceremoniji otvorenja. Kada bi se isklju~ivo kupovali bosanski proizvodi. Spahi} je bio decidan u svome pozivu. Kako mo`e pomo}i dijaspora? Neko je ve} izra~unao da oko 300. Besima ef.

a da }e nam Hrvati napla}ivati vodu za abdest. a kome opstaju samo oni {to imaju svijest o identitetu. ovdje. Jednostavno. Kao ilustraciju za ovu tezu. doma}i ljudi koji }e zijaniti zbog na{e {izoidne opsesije da volimo tu|e. Srbi i Hrvati u BiH smatraju da kupovinom srpskih. Patriotska poderanost bosanske du{e uti~e da danas ne osje}amo ni povrije|enost. odnosno hrvatskih proizvoda. ni Londonu. Su{tina je da Slovenci poku{avaju svojim krsta{kim odnosom prema islamu nadoknaditi stolje}a svoga palana~kog identiteta na periferiji Evrope. ali Slovencima. ne smeta d`amija u Rimu. vi{e nas ne mo`e sa~uvati sticaj okolnosti. I bez te d`amije mi smo bili i ostali iskompleksirani ro|aci sa sela. sticajem okolnosti. ta komotnost nema veze sa ambijentom koji okru`uje bo{nja~ki `ivot. To {to razumiju sve samoodr`ive nacije za nas je {pansko selo. i{~ezli su. rije~ je o zakonitostima opstanka. stolje}a u kome }e svi biti jednaki i siti…. No. Da je to mogu}e. ako su nekad i postojali. jer je Balkan slovena~ka sudbina. Mi smo ovakvi. nas ne bi trebala da zanima slovena~ka papanska bolest. na{u bra}u u Srbiji i Crnoj Gori pogodila je velika nesre}a. Uop}e nam na pameti nije doma}i proizvod. mo`da nekom utopisti~kom vremenu 23. odnos prema doma}em nema direktne veze sa zabranom izgradnje d`amije u Ljubljani. iz paorskih opanaka.glumci. Pojednostavljeno. a ako mi mislimo da se opstojnost mjeri koli~inom d`amija. slovena~kih i srpskih proizvoda. ka`emo. To je odlika feleri~nih ljudi. po{to imamo problem svoje bolesti u 302 Dnevnik revolucije . bilo kulturnog. Jedino Bo{njaci. doma}i marketi. Mi smo. naopaki. koji }e u~initi sve da doka`u kako je sve na{e vrijedno prezira. a u kome se ka`e: “Srpski gra|anine. odlaze u nepovrat. Jedini na~in na koji Ti u ovom trenutku mo`e{ da pomogne{ na{oj bra}i i sebi je da kupuje{ proizvode proizvedene isklju~ivo u srpskim zemljama. Bo{nja~ka kolektivna komotnost mo`da odgovara nekom hipi. smeta u Ljubljani. prosijani su. navodimo citat iz proglasa organizacija koja se naziva “Srpska koalicija za Republiku Srpsku”. bivaju ugro`eni kupovinom hrvatskih. Uop}e nas ne vrije|a spoznaja da na{ ~ovjek u Ljubljani ne bi mogao otvoriti ni piljaru. Svaki dinar potro{en na srpski proizvod bi}e Tvoj li~ni doprinos na{em opstanku. iako smo za Slovence tzv. na `alost. Ralje globalizacije melju sve koji nemaju svijest o sebi. Zalud. jo{ uvijek. O seljakluku. a ne u bosansku kasu. i ostali. jer takvi narodi ne postoje. No. pingvin bi sjedio u sahari. Uop}e ne razabiremo da se pare ulo`ene u kupovinu doma}eg proizvoda vra}aju nama. jer u nju niko ne bi dolazio. ja~aju svoje tzv. I zato – kupujmo srpsko!” Otud. Srbi kupuju srpsko Ekonomija. islamska opasnost. bili. dijeli dejtonsku politi~ku sudbinu BiH. iako su Francuzi i Englezi stolje}ima starije nacije od slovena~ke. ha{i{arskom pokretu. Ba{ka je pri~a o slovena~koj zabrani izgradnje d`amije. a krokodil na Aljasci. izgladnjele pare. kroz nemilosrdnu re{etku zakonitosti opstanka. a da u na{oj ba{~i Slovenac bolje stoji nego na{ ~ovjek. o za{titi svoga. dogodit }e se da }emo mi sjediti u d`amijama. a sve tu|e bolje od na{eg. na teritoriji gdje su ve}ina. a da ovako. pa do kupovine zagreba~kih i slovena~kih mlije~nih proizvoda – nebitna je ta izgradnja d`amije u Ljubljani. mi hrlimo da u slovena~ku. ostavimo svoje tuhafli. D`amije ne smetaju ni Parizu. ali ne i feleri~nih naroda. kao direktoru katoli~anstva. eto. Feleri~ni narodi. Papi. ako Hrvati razumiju globalizacijsku mo} ekonomije. bilo ekonomskog identiteta. nacionalne matice. Rije~ je o primitivizmu. koja se ju~er ispilila.

Vraga bi u Sloveniji ili u Hrvatskoj bili tako pristojni da im se u supermarketima pojavio uljez koji se bolje prodaje od njihove robe. ovaj ogromni novac slu`i da Slovenac bude 11 puta bogatiji od Bosanca. I to propast koja je ponajvi{e uzrokovana Dnevnik revolucije 303 . a kamo li da tuma~e egzistencijalnu bitnost patriotskog potro{a~kog opredjeljenja. i sl. Jednom rije~ju: totalna propast. i zbog toga su na najboljem putu da dokraj~e ekonomsko samoubistvo. Za princa ^arlsa. kroz odu{evljenje cirkuskim blje{tavilom Merkatora. Toliko lo{e stojimo da i kad bi se preko no}i promijenio ovaj trend raspada bh. Umjesto zdrave logike. i da se ~vrsto dr`e doma}eg proizvoda. koliki god da je. itd. Dakle. narod… Ova je pri~a suho matemati~ko slovo. opet iz namjere – da se para vrti u nacionalnom krugu. kao i za ma kojeg drugog Britanca. u zapadnim dru{tvima mora postojati kriti~na masa konzervativnih ljudi koji }e razumijevati bitnost preferiranja svoga nad tu|im. dr`avi. jer oni razumijevaju da bi bilo besmisleno ugroziti sopstveni ekonomski. dakle. koja je ekonomski 25 puta bogatija od BiH. {to zna~i da bi najmanje 200. {kolstva. koji u njoj kupuju. za ove pare se moglo otvoriti 50. dr`ave. zdravstva. Turska mesara ako i postoji. ekonomije. opet bi nam trebalo najmanje pet godina da sustignemo nivo na kome se danas nalaze Makedonija i Albanija.. do`ivljavamo renesansu palana~kog zloduha.odnosu na Sloveniju. S druge strane. razina investicija.000 gra|ana bilo egzistencijalno zbrinuto. od puteva. mo}ne zapadne dr`ave ne bi vazda bilje`ile suficit u izvozu prema malim dr`avama i ekonomijama. zemlju. a naro~ito krajeva sa bo{na~kom ve}inom. Demokratsko {ikaniranje strane robe Globalizacija je {minka za ekonomsku okupaciju malih od strane velikih. teo~ansko ili biha}ko. sa idejom globalizacije. Hrvat ~etiri puta. U protivnom. kao glavnih ekonomskih okupatora BiH. Nema {anse da }e neki Britanac ili Danac kupiti meso u turskoj mesari. Glupost vrijedna sedam milijardi dolara Ova pri~a nije stvar pukog emotivnog naboja koji provri u normalnom insanu kada mu neko ugrozi identitet. Umjesto da sedam milijardi maraka ostane u bh. trgovinski deficit. Ovaj iznos od sedam milijardi maraka mo`e se rasprostrijeti i na razne druge potrebe bh.. za tobo`njom otvoreno{}u britanskog dru{tva. od proizvo|a~a do vlasnika marketa. godi{nji trgovinski deficit BiH iznosi sedam milijardi maraka. kao {to su nacionalni dohodak. konkretno. ve} grada~a~ko. Bo{njaci su jedini narod u Evropi koji nema ovaj osje}aj ekonomske pripadnosti. nezaposlenost.. oni ho}e stidljivo poru~iti – kupujmo doma}e – ali nema ni jednog koji }e pozvati narod da. o interregionalnim komunikacijama i sl. a time i kulturni identitet. Na{i iskompleksirani i isprepadani politi~ki umovi ne bi ni u snu pomislili da povedu kampanju za kupovinu doma}eg. Mi. ovaj poziv nije sukobljen sa demokratijom. stotine doma}ih privrednika. Njima je normalno da {ikaniraju stranu robu. infrastrukture. nemaju petlje da se javno suprotstave invaziji stranih proizvoda u BiH. Prema pouzdanim podacima. S druge strane. ne kupuje zagreba~ko ili slovena~ko mlijeko. Zbog toga smo ubjedljivo na zadnjem mjestu u Evropi po svim ekonomskim parametrima. Da bi uop}e funkcionirao ovaj sistem plja~ke. kao stranim buba-{vabama u na{em ekonomskom prostoru. zarad ma kakvih ideja. svojom glupo{}u finansiramo bolji `ivot Slovenije i Hrvatske. ovoliko ko{ta na{a glupost! Kako tvrde neki analiti~ari. jer se egzaktnim pokazateljima mo`e utvrditi koliko Bo{njaci gube kroz samoubistveni odnos prema doma}im proizvodima. Pri~e o otvorenom dru{tvu. treba da sakriju plja~ka{ki bitak novog svjetskog poretka.000 novih visokokvalificiranih radnih mjesta. u Velikoj Britaniji. Zabrana izgradnje d`amije bi trebala da probudi bosanski otpor prema slovena~kim proizvodima. postoji samo zbog Turaka. princ ^arls poziva Britance da kupuju isklju~ivo britansku robu i da novac ostavljaju u Britaniji.

104. Br. 304 Dnevnik revolucije . glume demokrate. Gdje je izlaz iz ovog za~aranog. Ali. O~ito je patriotska i duhovna zapu{tenost bo{nja~kog naroda toliko uzela maha. III 2004. 30. Politi~ki. Gdje je rje{enje? Slu~aj sa slovena~kim Merkatorom u Tuzli je pokazao da su na{i gra|ani obnevidjeli na pozive vjerskih velikodostojnika i intelektualaca koji su pozvali na bojkot slovena~ke robe. kao i po svakom drugom egzistencijalnom pitanju – neopredjeljeni. kulturni i ini uglednici su po ovom. samoubistvenog kruga? Izlaz postoji. Mi smo prvi narod u povijesti civilizacije koji u`iva u sopstvenom umiranju. koji bi trebali biti najvi{e zainteresirani za za{titu doma}eg proizvoda. ali niko ne}e da ga vidi. ve} desetlje}ima. da je nemogu}e jednom ili sa nekoliko poruka ljudima otvoriti o~i. a zapostavljaju doma}e.isklju~ivom voljom kriti~ne mase na{ih ljudi da kupuju strane proizvode. univerzitetski. ko }e povesti tu kampanju? Privrednici. Tako je to moderno u Bo{njaka. O~ito je potrebna kontinuirana patriotska i edukativna kampanja za upristojenje Bo{njaka.

Dabude se Deli} manje anga`irao na teoriji mindera. a Ejup Gani}. a ne njihovom voljom. U~abule {togod sitno za sebe. Ruku na srce. nema potencijal za razumijevanje kolektivnih interesa. S kojim pravom to oni predstavljaju Bo{njake. Dnevnik revolucije 305 . kao da je to njegova privatna stvar. ko }e ih braniti? Truxlly mynderr in the Pesnithland Bo{nja~ka politika ne umije odbraniti ni{ta. Minder je sevep bo{nja~ke smrti. Pore|enja nema! Jedni su kreirali i sprovodili genocid. poku{ao zavje{tati ~injenice o ~asnom putu ARBiH. a ne na Referendumu iz 1992. Rasim Deli} bi. i svi drugi potencijalni bo{nja~ki putnici u Hag. Nacionalna politika u kojoj je svaki politi~ar firma za sebe. Danas je izgubljeno i ono {to je odbranjeno. a ne zbog njih. sa Radovanom Karad`i}em. Rasim Deli} & comp. spali na to da ono sam sebe brani! Patriotski ugursuzluk koji se uvukao u sve pore na{eg dru{tva. a s naroda {ta bude. fakti~ki. dru{tvo jednog lica. koliko je bo{nja~ka gurbetska. Tu se ambicija zavr{ava. Lijepo im prikazivati se. tako po`anje{. Sve {to je bilo odbranjeno. a u ime naroda. Oni bi se najmanje trebali ljutiti {to bo{nja~ka politika aktuelne ha{ke optu`nice protiv Bo{njaka ne}e razumjeti kao napad na istinu o genocidnoj agresiji. uzrok je truljenja Bo{njaka. kad ne pokazuju ni gram pameti. da bi odgovorili u`arenim obavezama?! Njihovo pravo proizilazi iz uvjerenja da su lijepi. Kao i kod svakog seksualnog manijaka. fabriku. u svoju avliju. ali se nikad nije distancirao od bo{nja~ke nacionalne se}ije koja je kreator moralnog i patriotskog peksinluka u Bo{njaka.. Ejup Gani}. Kako posije{. su o~evi dana{njih bo{nja~kih politi~ara. Frtalj se topi. i Deli}evo je djelo. Ali. Mi smo. Deli} je napisao nekolike knjige. i truljenja bo{nja~ke politike.prolazi. pametni i neizbije`ni. Ali. Sve {to prahne koaliciji iz Kara|or|eva . Nije s&h politika mudra. kao jedinom legitimnom svebosanskom dokumentu. brane na sav glas . bio egal sa Ratkom Mladi}em. Hipici iz SDA su majstori da od gotovine naprave veresiju. kafanu. pa mu se danas ne bi doga|alo da usamljen brani svoju ratnu ulogu. Nije ratni komandant Armije RBiH general Rasim Deli} spao na to da sam sebe brani pred najavama ha{ke optu`nice protiv njega. koja poprima dimenzije zlo~instva nad Bosnom i Bo{njacima. [ta je briga koga {to bi ha{ko procesuiranje komandanta ARBiH i Izetbegovi}evog zamjenika poravnalo odgovornost strana u sukobu. dakako. ni gram morala. a bo{nja~ku politiku poistovjetilo za s&h genocidnim projektima. Zbog toga }e Rasima Deli}a izravnati sa Ratkom Mladi}em. nije stvar strategije.na{om.Dnevnik revolucije Bo{nja~ko (g)roblje Ha{ki tribunal svoju politiku zasniva na genocidnom Dejtonskom sporazumu. To gledanje pridase. a ne historijsko naslije|e ove zemlje. Te ~injenice ne bi trebale blokirati obavezu da se Rasim Deli}. u svoj }ar. a vi{e na profilaciji patriotskog fronta. i kao dru{tvo. zbog nas. ve} nagona za opstankom. ku}u. kao narod. Idiotska je.

genocidna. No. jerbo su daleko dogurali. i svi postaju jednaki pred razlogom zbog kojeg je osnovan Ha{ki tribunal. Predsjedni{tvo RBiH. 105. i ne mogu oni biti krivi prije onih koji su im nadre|eni. najbitnija bi trebala biti ~injenica da je politika Predsjedni{tva RBiH do kraja {titila sve bh. Primijetila je kako je Prli} otpu`nicu pro~itao na engleskom. 13. a zavr{it }e u Hagu. Trenutno smo pogo|eni odlaskom Hrvata u Hag. Iz tog preslika~a proizilazi politi~ka budu}nost BiH. IV 2004. Ha{ki tribunal svoju nedvojbenu politi~ku misiju zasniva na genocidnom Dejtonskom sporazumu. Oti}i }e i Bo{njaci. svako pri~a za sebe. 306 Dnevnik revolucije . Kakva se mo`e ~uti samo na groblju. Urednica Oslobo|enja Senka Kurtoni} je napisala jedan nje`an. a ne na Referendumu iz 1992. i ona. pa ode. kao jedinom legitimnom svebosanskom dokumentu. koja je branila sve ljude. armijskog i policijskog trono{ca u Bo{njaka. U ti{ini. Yadrancco Curtonich U za{titu bo{nja~kih hudnika. da hin jedan Zagreb ispra}a. k’o veli. Hrvata. te da se ni jedna eventualna gre{ka ne mo`e personalizirati. pla~ljiv tekst u povodu preseljenja Jadranka Prli}a. Toliki je to genije.drugi su branili bosansko jedinstvo razli~itosti. pa sukladno tome nisu se ni mogli dogoditi ratni zlo~ini na etni~koj osnovi. {to je. jednake postaju i suprostavljene politike. u Hagu bi se na{ao vrh politi~kog. Br. kad ve} ne mo`e zaplatiti za (raz)montirani proces Pogorelica. politi~ka platforma Karad`i}eve i Bobanove separatisti~ke hunte jeste bio genocid. ve} za sve moralne ljude koji razabiru razliku izme|u zlo~inca i `rtve. ratnog ministra policije. niti uzima u obzir najbitniju ~injenicu – da je RBiH u ratu imala kolektivnog {efa dr`ave. u ha{kim }elijama sve razlike se bri{u. osnovna ideja Ha{kog tribunala. mogao bi za nepostoje}i ratni zlo~in. Ova. Dejtonsccy tribunallische [pekulacije sa ha{kim optu`nicama protiv Bo{njaka izazvale su ve}u medijsku pa`nju nego zagreba~ki odlazak u Hag {estorice hb. pateti~an. nadre|en im nije bio ni Ejup Gani}. bosanska. ve} kolektivno tijelo. Gani} ka`e da zna otkle te dezinformacije pu{u. Otpor strategiji jednake krivice ne bi trebalo biti obaveza samo za truhlu bo{nja~ku politiku. Ali. Rasim Deli} ka`e: Od toga nema ni{ta. SDU. ^ak je na prvotnu reklakazala listu nadodala i Bakira Alispahi}a. Taman. Federalna tv ne tematizira – {to }e oni u Hagu?. valjda. Komandant Armije i {ef Policije su izvr{avali naredbe Predsjedni{tva. gra|ane. S druge strane. U nas. ne zbori niko. Drago nam je |e su odle}eli iz Zagreba. No. Senkin Jadranko je isto pri~ao na sva zvona. koja je ubijala nevine ljude zbog njihovog imena – bit }e iste. opet. U odnosu na sve logi~ke nizove. Federalna tv je u nekoliko centralnih Dnevnika tematizirala tra~. i dr. Bo{nja~kom. Hvala Bogu pa su se nad Senkinim tekstom javno zgadili DANI.. [to je najgore.

proglasili referendume na kojima izglasavaju pravo na otcjepljenje.[ta se krije iza Holbrookeovih izjava U oktobru 2005. za anektiranje Republike Srpske. na zadatku definitivnog uni{tenja BiH. teritorija koje su okupirali velikodr`avni projekti Srbije i Hrvatske. Velikosrpski i velikoalbanski lobiji su na{li zajedni~ku rije~: pola BiH dati Srbiji. onda je to incident u me|unarodnom pravu. smatra da Srbija ne}e lako pristati na suverenitet Kosova. dr`ave. Tek ako bi Srbi i Hrvati. koja danas `ivi u postojanju Republike Srpske. BiH bi se. dakako. naspram te dvotre}inske volje bi ostao izgubljeni bo{nja~ki faktor koji ni{ta ne bi mogao u~initi da sprije~i otcjepljenje dijelova bh. Otud je sljede}a Holburkova izjava ima pozori{no zna~enje: Srbija mora spoznati kako je neizbje`no da Kosovo dobije suverenost. na{la u stupici. dakle. Zbog strate{ke satanizacije Bo{njaka. Ako je ve} svr{ena stvar da }e Kosovo postati suverena dr`ava. da bi – suverenitet Kosova rezultirao pripajanjem Republike Srpske Srbiji – do{la bi pred vrata realizacije. ameri~ki diplomata Ri~ard Holbruk. prvi u RS. Me|unarodna zajednica. tre}em entitetu. civilizacijska ideja Bosne je ostala bez za{titnika. Pa {ta ima Srbija to spoznati. na ~elu sa Amerikom. Srbima su potrebni Hrvati. Pojednostavljeno. Ru{enje me|unarodnog principa o kona~nosti i nepovredivosti granica na Balkanu. i zadovoljiti i Srbe i Albance. U ovom je dogovoru i velikohrvatski lobi vidio svoju {ansu. Holbruk je isuvi{e ozbiljna li~nost da bi mu se moglo dogoditi da decidirano tvrdi ne{to {to ve} nije zgotovljeno u svjetskim lobisti~kim {erpama. Dnevnik revolucije 307 . izjavio je za Glas Amerike da }e – u skoroj budu}nosti na Balkanu biti stvorene dvije nove dr`ave – Crna Gora i Kosovo. Mnogo puta opetovana prijetnja srpskih lidera s ovu i s onu stranu Drine. umjesto da istrajava na izgubljenom Kosovu. otvorilo bi mogu}nost za apsolutno etniciziranje su{tine balkanskih dr`ava. koje je samo formalno u sastavu srbijanske dr`avnosti. a drugi u tzv. Kreator dejtonske nagrade za genocid nad Bo{njacima. u postoje}em odnosu snaga. Srbija }e anektirati Republiku Srpsku?! Holbruk tvrdi da }e se o suverenitetu Kosova pregovarati – uz posredovanje me|unarodne zajednice. koji }e za sobom povu}i novi preustroj granica na Balkanu. ne bi ni{ta u~inila da taj pakt proglasi nelegalnim i da blokira uni{tenje bh. kad je Srbija prva i smislila razmjenu kosovskog suvereniteta za anektiranje RS!? Genocid kao legalno sredstvo Republika Srpska se ne mo`e otcijepiti od BiH bez odre|enih zakonomjernosti koje bi pred me|unarodnom zajednicom takav ~in odslikale u legalisti~kom i demokratskom svjetlu. {to zna~i da }e joj se taj gubitak morati nekako kompenzirati. koja se i u toku agresije. Srbija }e lobirati za ujedinjenje srpskih zemalja. potvrdila kao mentor iz Kara|or|eva. On. Srbija je svjesna su{tinskog gubitka Kosova. a ~ija se lan~anost ne mo`e odvijati bez {tete za Bosnu i Hercegovinu. a pogotovo poslije.

Ova srodnost je proizi{la iz krsta{kog opravdanja agresije. i njegov Boban. nad bosanskom paradigom. zarad legalisti~ke i demokratske {minke. pa ne bi danas na teritoriji sa bo{nja~kom ve}inom bilo ni jedne. prije toga. ni desne. islamskog ekstremizma u Bo{njaka. manifestacijama.000 `rtava genocida. Razaratelji Bosne su svjesni da je preoblikovanje istine o agresiji. nu`no je da i hrvatski faktor u BiH u~ini sli~an iskorak. dakle. na ~elu sa Amerikom. klale muslimane. ne bi bilo 200. nije postojao nikakav dogovor ove dvije agresorske strane o oblicima genocida. ve} ono {to me|unarodni faktor. ni dan danas ne jenjava. crkve! Bo{nja~ka tolerancija i volja za su`ivotom najja~i su demantiji okupatorske ljage koja i danas. normalno je da preferira svesrpsku teritorijalnu nadutost i vojnu snagu. prisjetimo se. No sve to nema nikakve veze sa glavnom tezom s&h okupacije – da su Bo{njaci islamska prijetnja. i njegov Karad`i}. a ne na moralnim i kulturalnim vrijednostima. septembra. dr`ava bi dobila pravo da se brani. uz lobisti~ku kreaciju s&h hegemonije. i obratno Velikodr`avni s&h interesi su posve srodni po bitku. kako bi imali opravdanje za prepu{tanje Bosne i Bo{njaka genocidnoj agresiji. propagandno. razara bosansku ideju.Holbruk tvrdi da }e se o suverenitetu Kosova pregovarati – uz posredovanje me|unarodne zajednice. jer je BiH jedini prostor gdje bi se mogle {iriti Srbija i Hrvatska. valjda u o~aju. i Milo{evi}. 308 Dnevnik revolucije . Dakle. kao i po mogu}nosti realizacije. dakako. Za Svijet koji posluje na materijalnim. I jedni i drugi postoje zbog BiH. i o bo{nja~koj bosanskoj volji. ru{ile d`amije… …Ba{ kao da je rije~ o jednoj te istoj vojsci. za neki cilj. niti bi bilo Holbrukovog Dejtonskog sporazuma koji je genocid priznao kao legalno sredstvo me|udr`avne komunikacije… Nema Srba bez Hrvata. izvedivo jedino izmi{ljanjem tzv. ipak. Svekoliko ubijanje Bo{njaka u pojam. potrebna. bh. `eli da vidi da jeste. logi~no je da }e sve u~initi da kompenzira svesrspki gubitak. silovale muslimanke. ni preko milion raseljenih. ve} putem okupiranog medijskog sistema svakodnevno oda{ilje la`i o bo{nja~koj opasnosti za demokratiju i stabilnost regiona. odnosno. kao {to se nekad metao tamo i gdje mu nije mjesto. pristalo na neutemeljenu islamsku dekoraciju oslobodila~ke borbe. Na `alost. koja je ponovo otvorena nakon 11. dovelo je do politi~ke i moralne destrukcije i defetizacije bo{nja~kog dru{tva. obje su otvarale konc-logore. Propagandna agresija protiv Bo{njaka. ratno je bo{nja~ko rukovodstvo. a mo`da i u profitu. ni lijeve. Postignuta je kriti~na ta~ka koja garantira bo{nja~ku pasivnost u slu~aju eventualne me|unarodne konferencije na kojoj bi bilo obznanjeno pripajanje RS Srbiji. U vrijeme s&h agresije na Bosnu i Bo{njake. smatra da Srbija ne}e lako pristati na suverenitet Kosova. istovjetno su tuma~ili nu`nost odbrane naciona od islamske opasnosti koja. nikad prije nije prijetila od bo{nja~ko-muslimanskog doma}instva u Evropi. ka`emo. koja u sebi sa`ima civilizacijske vrijednosti koje su (ne)bitne koliko i ozonski omota~. jer samo tako sve tri strane mogu postati jednako suprotstavljene bosanskoj ideji. Opet. palile muslimanske ku}e. nije bitno ono {to jeste. {to Bo{njacima do danas nanosi nepotrebne politi~ke {tete. da }e joj se taj gubitak morati nekako kompenzirati. la`na slika o opasnim Bo{njacima je nekome. i Tu|man. Rije~ je o predstavi koju su rado prihvatili svjetski lideri. za~udo. Da je kojim slu~ajem druk~ije. Budu}i da me|unarodna zajednica posti~pe me|unarodno priznanje Kosova. i uz mentorstvo Lagumd`ijine SDP-Alijanse. srpsko-crnogorska agresija na RBiH bi bila sasje~ena u startu. nesmanjenom `estinom. a da Srbiju forsira kao faktor vojne i politi~ke stabilnosti Balkana. No. Stvoren je ambijent u kome se danas islam oduzima od sadr`aja gdje mu je mjesto. On. Da je to tako.

i to jo{ sa Muslimanima. Sude}i po njemu. koji imaju programski karakter. da tra`e autonomiju u BiH. {to je SDS-u dalo povod. dok se za to ne steknu potrebni formalno-pravni uvjeti. {to im. Dakako. Kecmanovi} raznim konstrukcijama i previdima argumentira nedor`ivost BiH. tj. Govore}i o svojoj staroj tezi. te u vidu latentnog zagovaranja tre}eg entiteta. referendum za otcjepljenje RS je predvi|en za oktobar naredne. sve ovo je neizvodljivo. koji ka`e: Mogu}nost funkcioniranja predstavni~ke demokratije u vi{enacionalnim dr`avama ravna je nuli. Tako je i danas kad Srbi i Hrvati zdru`enim snagama preglasavaju bo{nja~ku volju za zajedni{tvom. tre}i entitet. Bosna je svukud povaljena. u nekoliko kolumni. upravo nagovje{tava mogu}nost da }e apsolutna HDZ-ovska vlast nad Hrvatima pokrenuti lanac doga|aja koji bi svesrpskom jedinstvu u RS omogu}io iskorak ka referendumu za otcjepljenje. nije mrska ideja. da bi do toga do{lo. kao i u pogledu ishoda Tu`be BiH protiv SRJ. dakle. Tako je bilo kada su Bo{njaci i Hrvati preglasali Srbe za Referendum. Autor zaklju~uje: Ponavljanje kako vi{e nema promjena granica na Balkanu. ~ime bi prakti~no dobili vladavinu nad kantonima sa hrvatskom ve}inom. Federalno. osim u na{im iluzijama. Kecmanovi} citira klasika moderne demokratije D`ona Stjuarta Mila. godine. a moraju zajedno u Bosni. sa preciznim logi~kim slagalicama. ~ije se kolumne u NIN-u mogu ~itati kao strate{ke smjernice djelovanja beogradske politike prema BiH. [ta je. nekada{nji Sarajlija. a ne isklju~ivo za svoj dosad nesu|eni suverenitet nad kantonima sa hrvatskom ve}inom. normalno. u Spieglu. dovelo do ove mogu}nosti? Na Dnevnik revolucije 309 . politi~koj sceni. i prenos ovlasti na dr`avnu razinu. te daje za pravo nekada{njim izjavama pokojnog premijera \in|i}a. Bo{nja~ki nacionalni harakiri Ono {to se posljednje dvije-tri sedmice doga|a na bh. U promi{ljanju ovih izvjesnosti valja se prisjetiti situacije koja je BiH dovela u pat poziciju po kojoj je jedan narod uvijek zato~enik volje druga dva naroda. Kecmanovi} je plasirao teze u pogledu ideje da se Republika Srpska zamjeni za izgubljeno Kosovo. navodno. na osnovu obavje{tajnih izvora. u vezi sa idejom revizije Rezolucije UN 1244 koja bi vodila reviziji Dejtonskog sporazuma . Dokle god su u formalno-pravnom smislu Hrvati vezani za Federaciju. Ovdje mu ga ti nekakvi Muslimani do|u kao Jevreji u Hitlerovoj Njema~koj. u zamjenu za suverenitet Kosova.pripajanju RS Srbiji. Hrvati zagovaraju samoukidanje Federacije. kao {to smo ve} pisali. Jo{ prije godinu danas. Na istom fonu je i izjava histori~ara Predraga Markovi}a koji ka`e da je – istorijski zadatak i veliki cilj Srbije integracija za prekodrinskim Srbima koji su privremeno odeljeni od matice. da BiH ne mo`e funkcionirati po principu po kome to nije mogla ni SFRJ. trebala i dogoditi me|unarodna konferencija o preustroju granica na Balkanu. u vidu HDZ-ovog povla~enja iz partnerskog odnosa sa SDA. ako i Hrvati ne bi krenuli u proces otcjepljenja od BiH. barem. Naime. kada bi se. va{ingtonsko partnerstvo. prvo se mora znati {ta se otcjepljuje. Rije~ je o bri`ljivo pripremanim tekstovima. dotle je nemogu}e ozvani~enje hrvatskog prava na samoodre|enje do otcjepljenja. ovdje vi{e niko ne uzima za ozbiljno. Potom Kecmanovi} lamentira nad sudbinom Srba i Hrvata – koji nisu mogli zajedno u Jugoslaviji. Kecmanovi} tvrdi da je kosovski premijer Bajram Re|epi – izjavu svog republi~kog kolege protuma~io kao nezvani~nu ponudu. ili. jedina je smetnja uspostavi drugog i tre}eg entiteta.Srbi i Albanci u paktu protiv Bosne i Bo{njaka Glavni ideolo{ki koordinator velikosrpskog projekta u BiH je Nenad Kecmanovi}. No. 2005. Ba{ka je pri~a {to Hrvati to ne}e tako imenovati. a o~ito i legitimitet pred me|unarodnom zajednicom. bilo bi kud i kamo te`e.

ne zbog BiH. ili u suverenitet politi~kih naroda. kao prvu nacionalnu stranku. dotada{nji suverenitet radni~ke klase se mogao preoblikovati u dva smjera: ili u suverenitet gra|ana. Sve karte treba baciti na realizaciju Tu`be BiH protiv SCiG. jer bi dokazivanje agresije vodilo ukidanju rezultata agresije. bili druga~iji. Kako se suprotstaviti nakani definitivnog uni{tenja BiH? Te{ko. da su doprinijeli pobjedi gra|anski stranaka. realna je ambicija srpskog i hrvatskog politi~kog faktora da do|u do legalisti~ke pozicije koja }e im omogu}iti otcjepljenje. Karad`i}ev separatisti~ki parlament ovako je imao legitimitet srpskog naroda. a ne dr`ava gra|ana. naroda pomisli da se otcjepi od BiH. Iza njih stoje nacionalne matice i me|unarodna zajednica koja u multietni~koj BiH ne vidi evropsko centri{te civilizacijske paradigme. Vrijedi poku{ati. faktor nestabilnosti na Balkanu. ili slu~ajno{}u. poslije je ugra|en u ustavna rje{enja. Sada{nja pozicija ostavlja mogu}nost za samoopredjeljenjem do otcjepljenja. Primjerice. i na jednu fild`anoliku hrvatsku provinciju sa bo{nja~kom ve}inom. multietni~ku ideju. ~ini ve}inu. kao jednog od suvlasnika Bosne. ve} je uvijek uvezen iz vana. Ako bi se ukinula Republika Srpska. ve} zbog Beograda i Zagreba. danas bi bila neizvodljiva varijanta da ma koji od bh. Samoubistveni obrazac koji su za~eli Bo{njaci. {to }e se dogoditi ako Hrvati uspiju osvojiti tre}i entitet. za {ta je bila potrebna pobjeda gra|anskih stranaka. 13. 105. ispostavlja se da je bo{nja~ko nacionalno organiziranje u SDA. u kojoj }e Bo{njaci imati funkciju rahiti~nih golubova koji pred zoru rove po gradskim kontejnerima. tako da danas BiH jeste dr`ava tri nacije. Budu}i da je bo{nja~ki nacionalni interes istovjetan ideji Bosne i Hercegovine. insani se od hajvana razlikuju po volji. a da su SDS i HDZ ostali u opoziciji? Agresija se vjerovatno ne bi mogla izbje}i. Od pore|enja sa jugoslovenskim raspadom nas dijeli samo postojanje etnonacionalnih teritorija. Da su Bo{njaci u~inili. IV 2004. Tada bi bio demontiran i cjelokupni holbrukovski projekat po kojemu su dejtonska me|unarodna priznanja agresije i genocida samo usputna stanica ka kona~nom cilju – podjeli BiH na srpski i hrvatski dio. {to se i dogodilo. a onako bi bio suprotstavljen legalnoj i legitimnoj gra|anskoj vlasti. Gotovo nemogu}e. Tu`bom protiv zavjere Dakle. da BiH postane dr`ava gra|ana. ali bi mnogi tokovi. legitimiralo s&h separatizam i suprotstavilo se bo{nja~kom bitku. 310 Dnevnik revolucije . sa nacionalnom podjelom politi~ke vlasti. Ali. [ta bi se dogodilo da su se Bo{njaci opredjelili za gra|ansku. to vi{e nikoga ne zanima.prvim postkomunisti~kim izborima 1990. Herceg-Bosne. Ali. po za{titi moralnog i patriotskog integriteta. razloga. teritorije. jer je to obaveza moralna ~ovjeka. a ne nacija. u formalno-pravnom smislu. a {to je rezultiralo zakonomjernim nastojanjem nacionalnih vlasti da ostvaruju suverenitet svaka na svom dijelu bh. po dostojanstvu. tada bi bili demontirani i velikohrvatski planovi za otcjepljenjem tzv. iz pozicije ostvarenja suvereniteta na teritoriji gdje silom. a mogli su. ve} vidi balast koji je. Br. Nikada ni jedan rat u BiH nije izbio zbog unutarnjih bh.

…Poraz do bal~aka. mogli smo razumjeti da nam je poraz nametnut. islam. islamski terorizam. Legalna oru`ana sila me|unarodno priznate RBiH isparena je ubrzo nakon Dejtonskog sporazuma. Mo`emo srkati gor~inu zbog u`asnog statusa demobiliziranih boraca. A mo`da i prije. estradne gazije nam uni{tavaju moralni i politi~ki kapital. za razliku od raznoraznih partizanskih {estih aprila. Ko je to morao voditi ra~una o na{oj moralnoj i patriotskoj higijeni? …Sve institucije i pojedinci koji se na ma koji na~in pozivaju na patriotizam. Ali. godi{njice ARBiH bilo bi lamentiranje nad na{om ciganskom sudbinom. Borci ARBiH danas i u moralnom i u materijalnom smislu gore stoje nego pre`ivjeli Titovi partizani. Eto. Valja razdvojiti stvari koje su nam napravili drugi. budu}i da smo samo mi razoru`ani. mogli smo razabrati ~etni~ki i usta{ki interes da svoje zlo~ine aboliraju optu`ivanjem bosanskih patriota za tzv. Dnevnik revolucije 311 . i du`ni. to bi bila pri~a o ARBiH. ali nismo morali u ovaj projekat bjelati k’o tele u {arena vrata. …Mo`emo pretpostaviti opasnost u kojoj se nalazimo. ve} godinama imaju zna~enje pora`ene i posramljene vojske. Eto.000 bo{nja~kih `rtava Dvanaest godina poslije formiranja. a ne kao ljude kojima bi morali biti odano zahvalni. dopu{taju}i da kleveta opstane na pijedestalu istine. Kontinuitet me|unarodne strategije iz Kara|or|eva je razoru`ao Bo{njake. do zuba naoru`ane matice. Sljede}i genocid bi bio kona~an. sa odustajanjem Predsjedni{tva RBiH od Platforme koja je proizi{la iz Referenduma o suverenitetu RBiH. osnovano je prije koju godinu tzv. Za razliku od ~etnika i usta{a kojima su Amerika i Evropa ostvarili ciljeve. onda se ovaj bal~ak stoput ubal~a~i. i one koje smo napravili sami sebi. Poraz do bal~aka Sve drugo {to bismo mogli kazati u povodu 12. Na kraju. Ljudi koji su se borili za ~asnu ideju zajedni{tva i tolerancije. ali se nismo morali pona{ati kao pora`ena armija. Armija RBiH ne postoji. Ukratko. zbog me|unarodne zajvere protiv BiH nismo mogli poraziti ~eti~ku i usta{ku huntu. a Srbe i Hrvate u BiH naslonio na svoje Dejtonom legalizirane. ali je od svega ostalo – ni{ta. i grdno krvaviji.Hronologija poraza: Slomljena krila na{e Armije Gazije u jazuku Dok pismeni jordame. Udru`enje za za{titu tekovina borbe za BiH. iza kojeg stoji 200. sakrivaju}i svoje ~asti k’o guja noge. nismo smjeli dopustiti da oja|ene borce ARBiH do`ivljavamo kao fukare i pijandure. otvorila je vrata svo|enju ARBiH na jednu od strana u sukobu. za svoje pre`ivjele `ivote. bo{nja{tvo. i koji imaju zavidan socijalni tretman. nismo morali do golema zora sebe svoditi na stranu u sukobu. Eto. Ba{ kao {to su ga imali Titovi partizani. Suluda odluka Izetbegovi}evog rukovodstva da usred rata derogira klju~ni politi~ki dokument. islamske teroriste. herlavo stoje i njihovi praznici. Kad se tome doda kampanja kojom se antifa{isti iz ARBiH klevetni~ki preimenuju u tzv. Eto.

312 Dnevnik revolucije .nisu li ovaj sajt. nego kad ovako. finansijski podr`ani od usta{ke i ~etni~ke emigracije. Udru`enje vi{e ne pokazuje znakove `ivota. jer bi to bilo manje opasno. Nemaju doma}instva pametnija posla.com.com) odakle se sa spremnim oru`jem. hem otekle. On. islamski terorizam. Br. U njemu sjede mrtvaci. oja~ati. Po{to borci ARBiH ni djelima. skinuli su mi glavu. manje {tetno. po{ten. ne li~e na ovu nakazu. ali i bukvalna. To bi bilo to – djelovanje. IV 2004. Bio sam jedan od njegovih osniva~a. u sopstvenoj gluposti. Vidi se to iz sljede}eg citata: SeherBosna je predvodnik borbe za istinu koja }e putem ovog novog medija (Interneta!) za nekoliko godina biti dostupna svakom doma}instvu na na{oj Planeti. Isparen sam. Ba{ zato je ARBiH svedena na tzv. Na skup{tinu uop}e nisam pozvan. SeherBosna. estradne gazije nam uni{tavaju moralni i politi~ki kapital. Njihov nijet je iskren. Njih ne zanima ~injenica da opasni mladi} sa fotosa ne bi smio zano}iti u Fo~i ili Bratuncu. Estradna nakaza E. Sofisticirana ~etni~ka i usta{ka propaganda }e sa ovog sajta pokupiti samo fotos. naivan. …Da su bogodom. jer ne radi dovoljno. Najmanje pola aktivnosti ovog Udru`enja su moje autorsko djelo.O ovom udru`enju moram govoriti u prvom licu. 105. Poput onog manijaka iz Preporoda u Australiji koji poziva Bo{njake da vojnim putem osvoje Beograd.000 bo{nja~kih `rtava. zapravo. svako }e doma}instvo na{e Planete ~itati istinu sa SeherBosna. predstavlja upravo onu nakazu koju od boraca ARBiH medijski proizvode ~etnici i usta{e. 13. Ko biva. ni izgledom. obavljaju poslove za ~etnike i usta{e. Dok pismeni jordame. palestinskom zastavom i arapskim slovima predstavlja patriotska platforma ARBiH? Mladi} na fotosu prije li~i na mud`ahida Hezbolaha. sad dolazimo do fotografije objavljene na jednom bo{nja~kom internet sajtu (SeherBosna. me|u bo{nja~kim povratnicima. Drugi biser ka`e da je – SeherBosna patriotska organizacija bo{nja~kog naroda koja djeluje u svim zemljama svijeta – a to se obja{njava ~injenicom – da su (na{e) informacije realno gledaju}i dostupne bilo kome ko je priklju~en na internet bez obzira gdje se on nalazi. javno rekao da Udru`enje treba osvje`iti. iza kojeg stoji 200. kao sliku za ram bo{nja~ke militantnosti. Bezbeli misle da su na pravom putu. kako bi {irili iskrivljenu sliku o ARBiH. nego na borca ARBiH. hem mrtve glave – tu ne mogu ni{ta promijeniti. Frustracija koja kipti sa ovoj sajta svjedo~i o rezultatima koji su postignuti ~ergarskim odnosom bo{nja~kih intelektualaca prema Armiji RBiH. mogli bismo se zapitati . On je gazija samo na estradi.com je patriotski sajt. Kada sam pred izbornu skup{tinu u decembru 2003. Hem nepismene. politi~ka. i ovaj mladi}. Njihova mahana je nepismenost.

manje je bitno. kao osvaja~ka filijala velikosrpske agresije. u cilju davanja svog doprinosa ukidanju Republike Srpske. a ne pred dejtonskim Sudom BiH. RS se ne}e tome opirati. Strate{ko promi{ljanje bi zna~ilo fokusiranje svih argumenata o sakralocidu na Tu`bu BiH protiv SCiG. odnosno. pa nek’ vam bude krivo {to ste tolike d`amije poru{ili. sud ne}e tako postupiti. jer ona svakako tvrdi da postoji od 1992. To {to }e d`amije u genocidnoj pustahiji biti prazne. a sve za ra~un u~vr{}enja svoga genocidnog bitka. makar i kroz nekakakve kazne. teritoriji – ona se dobavezala nekakvih inata. Islamska zajednica umjesto da razmi{lja strate{ki. a ne od Dejtonskog sporazuma. od koje bi se o~ekivalo da genocidni entitet ne priznaje ni od 1995. uzimaju}i za partnera u sporu separatisti~ku huntu Radovana Karad`i}a. pa i obnoviti neke od poru{enih d`amija.. i reafirmaciji bo{nja~ke ravnopravnosti na cijeloj bh. Genocidnom entitetu se isplati u}i u sve legalisti~ke aran`mane koji potvr|uju njegov opstanak. No. U Islamskoj zajednici uop}e ne shvataju da se Republici Srpskoj isplati prihvatiti takvu tu`bu. Bilo bi logi~no da sudske strukture dejtonske BiH ovakvu tu`bu odbace kao neosnovanu. pred Svjetskim sudom pravde u Hagu. Bllacgoslowio Was Swethy Sawo Islamska zajednica je ovom tu`bom posvjedo~ila da RS priznaje od 1992. godine. Na okupiranoj teritoriji gdje su ru{ene d`amije djelovala je vojna hunta Radovana Karad`i}a. jo{ uvijek privremenom. oko 1200 d`amija nije poru{ila Republika Srpska! Ova genocidna tvorevina tada nije ni postojala. Ustavu dejtonske BiH. Islamska zajednica bezbeli misli kako je u~inila pravu stvar najavljuju}i tu`bu protiv RS. od karavakta prvih poru{enih d`amija. koliko i velikohrvatski. Islamska zajednica je obznanila da priprema tu`bu protiv Republike Srpske zbog ru{enja d`amija i drugih vjerskih objekata. i {to je jo{ bitnije – obezbjediti njihov smisao postojanja. samim tim {to ne postoji adresant. te je svako pozivanje RS na odgovornost zapravo njeno priznavanje od 1992.Dnevnik revolucije Hod`ice ru{e Tu`bu Republika Srpska nije postojala kada su ru{ene d`amije. ^uvari Karad`i}evog lika i djela sigurno nisu mogli ni zamisliti da }e ovakvo priznanje dobiti ba{ od Islamske zajednice.. dugoro~no. Dnevnik revolucije 313 . Sud bi morao utvrditi da RS ne mo`e odgovarati za period kada njene strukture vlasti nisu imale ustavni karakter.-1995. K’o biva – e. Republika Srpska }e jedva do~ekati da. Tu`bom protiv RS za period 1992. Adresa je u Beogradu. ni kada je vr{en genocid u Srebrenici. jer je sud velikosrpski.. a ne od Dejtona. a ne otkad je RS priznata u ovom. sad }emo mi vas na sudu zveknut’.. Islamska zajednica agresiju pretvara u gra|anski rat. a kamo li od 1992. a ne na Palama. a pogotovo kada se radi o mogu}nost da se taj legalitet pro{iri na period genocidne agresije. pro{iri svoj legalizam na ratni period.. jer se samo sa te adrese mogu obnoviti sve poru{ene d`amije. Ali. rastezati je. i sudu je stalo da prizna RS otkad RS priznaje sebe.

ako Vlada RS obnovi 50-tak ~ar{ijskih d`amija. 106. ve} onaj koji je vr{io sakralocid u okviru genocidne agresije nad BiH. gra|anski rat.U tu`bi pred Sudom BiH od Vlade RS }emo tra`iti da obnovi barem ~ar{ijske d`amije u manjem bh. Jer ako su. slu`beni Beograd. On ka`e: . On bi morao znati da se njegov stav posve sla`e sa ~etni~kom i usta{kom propagandom koja tvrdi da se u BiH dogodio tzv. Ho-ggicce proddayi coshpicce Politi~ka i pravna tupavost Islamske zajednice vidi se iz izjava koje je u ovom povodu dao naibu reis Ismet ef. 314 Dnevnik revolucije . Efendija Spahi} ka`e: . Otud je stvaranje Komisije za Srebrenicu puka farsa. Do daljnjeg. to nije onaj koji tada nije postojao. ve} mu treba da u~ini RS va`e}om od prije Dejtona. Efendija Spahi} je jedino u pravu kad ka`e da te objekte treba da obnovi onaj ko ih je poru{io. Islamska zajednica }e slu~aj smatrati zavr{enim. Islamska zajednica je spremna prihvatiti makar ne{to. tek separatisti~ke hunte koje su instalirali Beograd i Zagreb. a ne. Dakle. kada nisu postojali nikakvi entiteti i entitetske vlasti. efendija Spahi} ka`e: . 27. izuzev vlasti RBiH. ali.Razumljivo je kada srpsko-hrvatski OHR insistira da Republika Srpska istra`uje zlo~in u Srebrenici. po njemu. a kamo li razumjeti makar jedno slovo logi~ke i politi~ke abecede. Srebrenica je samo pogodno sredstvo. Islamska zajednica raspola`e sa izuzetnim intelektualnim potencijalima koji bi mogli garantirati da se ovakve gre{ke ne prave. gra|anskom ratu. u toku agresije postojale nekakve druge legalne vlasti. Dakle. Spahi}.Vlasti ovog entiteta poru{ile su te objekte i one ih trebaju obnoviti. kao {to svi znamo. IV 2004.Potrebno nam je vrijeme da bismo sakupili dokumentaciju – ~ime priznaje da deset godina nije bilo dovoljno da se sakupe i u tu`bu sro~e dokazi o sakralocidu nad objektima Islamske zajednice. Ali te ljude o~ito niko ni{ta ne pita. Za 1000 preostalih d`amija niko ne}e odgovarati. Govore}i o pripremi tu`be protiv RS. OHR-u uop}e ne treba istina o Srebrenici. onda su te vlasti bile jedna od strana u sukobu u tzv. Br. vaze i uni{tavaju nas hod`ice koje nisu u stanju ni prodavati ko{pe na utakmicama. entitetu. Efendija Spahi} bi trebao znati da su objekti ru{eni prije potpisivanja Dejtonskog sporazuma. OHR je ovdje da kontrolira proces preobrazbe Dejtonskog sporazuma u dogovor iz Kara|or|eva. Umjesto da se tra`i obnova ili od{teta za 1200 d`amija.

srceparaju}u.Nakon {to je bo{nja~ki politi~ki vrh pristao da dadne garancije za Jadranka Prli}a & HB comp. Praljak & comp. mogli bismo pomisliti da to nekakva hrvatska reprezentacija. pa je ispra}aju u Zagrebu. Priprema terena za njihov povratak iz Haga mo`e se ~itati i iz medijskog tretmana cijelog slu~aja. te najava optu`nica protiv bo{nja~kih ratnih ~elnika politi~kog rukovodstva. }e legitimirati dr`avnu za{titu Radovana Karad`i}a i Ratka Mladi}a Zagreba~ki odlazak u Hag {estorice politi~kih i vojnih funkcionera biv{e hrvatske paradr`ave tzv. ‘nako. sakralocida i urbicida. vra}amo se ubrzo i sl. u kontekstu prijetnji svesrpskih politi~ara u BiH da bi eventualno brisanje prefiksa srpski iz naziva manjeg bh. i vojnih i policijskih struktura RBiH – daju se promatrati u kontekstu Odluke Ustavnog suda BiH. ~iji je estetski kod zara`en virusom meksikanskih Dnevnik revolucije 315 . a gdje su glavni realizatori genocida nad Bo{njacima. mogle su objaviti i ma koju fotografiju koja svjedo~i o zlo~inima vojne hunte Mate Bobana. poput onog u Oslobo|enju gdje glavna urednica Senka Kurtovi} maltene oplakuje {to }e u Hagu zavr{iti takav intelektualni potencijal – stvara se atmosfera za mirno prihvatanje eventualne odluke Vlade FBiH da garantira Hagu kako optu`enici ne}e nigdje pobje}i iz zemlje. mi smo dobili jednu lijepo upakovanu. Recimo. bez izuzetka. Za razliku od medijskih priredbi gdje se izmi{ljaju optu`nice protiv Bo{njaka. Na prvi pogled. objavile su fotografiju nasmijanog Jadranka Prli}a i njegovih uplakanih k}eri. Herceg-Bosne i njihovo tra`enje garancija za odbranu sa slobode. odlazi na svjetsko prvenstvo.ne li~e na zlo~ince. sarajevske dnevne novine. a kojima se bez ikakvih dokaza na teret stavlja tzv. Naprotiv. Imaju {e{ire. daju optimisti~ne izjave. bili upravo ovi hercegbosanski Hrvati. Ovako je su{tina. u stilu: pobijedit }emo. dr`ave. III 2004. ideja. a zapravo su u bitnoj uzro~no-posljedi~noj vezi. jer nemamo pametnija posla. Da ne znamo o ~emu se radi. entiteta ugrozilo postojanje bh. ovdje nismo imali adekvatna televizijska i novinska podsje}anja na zlo~ine koje je po~inila paradr`ava Mate Bobana. Na{ medijski sistem. k’o Ivo Robi}. umjesto da su objavile fotografiju nekih uplakanih bo{nja~kih k}eri ~iji je otac ubijen u Prli}evim logorima. smiju se. ovi doga|aji nemaju ni~eg zajedni~kog. . da se iz naziva gradova u Republici Srpskoj ima brisati prefiks srpski. recimo u {ahu. a ispra}amo je i mi u Bosni. Sarajevski mediji {minkaju zlo~ince ^vori{te povezanosti ovih doga|aja je u zahtjevu {estorice Hrvata da Federacija BiH za njih dadne garancije za odbranu sa slobode. tema. umjesto da se priredi makar jedna emisija u kojoj bi se nabrzaka pobrojali zlo~ini HVO-a po Hercegovini i Srednjoj Bosni. islamski terorizam. odnosno. prepakovana u lijepu ambala`u koja bi nas trebala uvjeriti da Prli}. poruka. Sude}i po pateti~nim hvalospjevima o Jadranku Prli}u kakvi su objavljivani u nekim SDP-ovim medijima. Bo{njaci {tite Radovana Karad`i}a Davanje dr`avnih garancija za Prli}a & comp.. k’o Krle`a. estradnu sliku njihovog odlaska u Hag. od 28.

Budu}i da se odluka Vlade FBiH o davanju garancija Prli}u & comp. Naime. koji povla~i odre|ene konsekvence. sa slobode. onda je to sa politi~kog stanovi{ta logi~no. i najva`niji. pravnom i politi~kom smislu radi se o istim likovima. kada Srbija daje garancije za svoje ha{ke zatvorenike. ali mo`e slike zlo~inaca. ne mo`e dati bez bo{nja~kog pristanka. Ha{ki tribunal nije nimalo slu~ajno optu`nice uputio u Zagreb. bla`enih u okru`ju obiteljske idile. {to nam ga do|e kao da se pokajao. onda moramo biti spremni da nas sutra neko upita: da li smo spremni tako {tititi i Radovana Karad`i}a? Po{to ne bismo imali valjan odgovor na ovo pitanje. i da se obraduje {to }e jedan otac ponovo biti sa svojim k}erima. oni su agresiju izvr{ili na RBiH. vi{e ne mo`e provariti turobne slike `rtava. i njenim kreatorima. kao jedinom narodu koji je apsolutnom ve}inom istrajavao na idejama zajedni{tva i tolerancije. ako smo spremni zlo~ine Prli}a & comp. a ne u Sarajevo. tako {to su predstavljali separatisti~ke filijale velikodr`avnih projekata.limunada i srbijan{tine. identi~an je kodu po kome svakog dana saznajemo {ta rade Dejvid i Viktorija Bekam. a Srbiji je stalo da se za{titi od istine. Bio bi to jedinstven slu~aj da dr`ava na koju je izvr{ena agresija daje muhur na prekrajanje istine. moramo ra~unati s time da }e nam taj neko kazati: kad ste vi mogli {tititi Prli}a. Instant-estetika je popila pamet na{oj javnosti. Dr`ava na koju je izvr{ena agresija morala bi da insistira na ka`njavanju ratnih zlo~inaca. staviti pod dr`avnu za{titu. tada bi se i tako bi se zauvijek izbrisala pri~a o agresiji Republike Hrvatske na RBiH. No. Raspli}e se nevjerovatna varijanta. da im Vlada FBiH dadne garancije za odbranu sa slobode. jer je poslije zatvaranja logora po Hercegovini hodao po Sarajevu. mo`emo i mi Karad`i}a. Sve drugo. Bilo bi suludo da BiH daje garancije za one koji su vr{ili agresiju na RBiH. baziranih na genocidu nad Bo{njacima. i pretpostavimo. ve} mnogo vi{e u pravnom. a time i bo{nja~ku. bez ikakve samilosti ili ustupaka. Prli} & comp. [ta im preostaje nego tra`iti garancije iz BiH. pa ~ak {ta vi{e. ve} i zbog aboliranja velikohrvatske agresije na RBiH. grani~i sa zdravom pame}u. i postaje zastupnik institucionalizirane la`i o nepostojanju agresije. Kod po kome se Jadranko Prli} prikazuje u zagrljaju obitelji. koji se razlikuju samo po imenima. ne samo u moralnom smislu. imaju dvojno dr`avljanstvo. Primjerice. o ~emu svjedo~i ratni zlo~in. Na njihov ispra}aj sa Zagreba~kog aerodroma nije do{ao ni jedan predstavnik vlasti. nasmijanih. Ipak. ali jako dobro znaju da Hrvatska pere ruke od Tu|manove agresije na RBiH. Jadranko nam je nekako srcu bli`i. stavljaju}i zlo~ince nad sobom pod svoju za{titu. bo{nja~kog davanja garancija Radovanu Karad`i}u ili Ratku Mladi}u? U moralnom. i otud daje dr`avnu podr{ku osumnji~enicima od kojih ovisi da li }e Srbija biti progla{ena agresorom. ne samo zbog sebe. Prli} je garancija za Karad`i}a Zahtjev Prli}a & comp. a sami Bo{njaci daju garancije hrvatskim osumnji~enicima. u jagnje}oj ko`i. {to zna~i da se i HDZ javno distancira od ove {estorice Hrvata. Dramatur{ka struktura ovog slu~aja identi~na je 316 Dnevnik revolucije . Prvi. i da im sigurno ne}e dati ma kakve garancije. i na Svjetskom sudu pravde osu|ena da pla}a ratnu od{tetu od 100 milijardi dolara. Ako Sarajevo pristane dati garancije. tada je pristalo nosioce separatisti~kih projekata smatrati osobama vrijednim dr`avne za{tite. napirlitanih. tako da Prli}ev skupocjeni {e{ir ima ve}u medijsku frekventnost nego hiljade Prli}evih `rtava. po kojoj Ha{ki tribunal potencira odgovornost Republike Hrvatske za genocid nad Bo{njacima. problemati~an je sa nekoliko aspekata. valja se upitati: kakva je razlika izme|u bo{nja~kog davanja garancija Jadranku Prli}u. jer oni nisu izvr{ili agresiju na Srbiju. Rije~ je o mentalnom palana~kom konformizmu koji posve odgovara namjeri da javnost bez razmi{ljanja prihvati garancije za odbranu Prli}a & comp.

koji tvrdi da se garancije za odbranu sa slobode trebaju davati samo onima koji se dobrovoljno predaju. Naser Ori}. Dakle. nije reagirao niko. dakle. kao da MUP nije pod ingerencijama Vlade. pa i siled`ijstvo koje treba da poja~a utisak opakosti tzv. Rasima Deli}a i Bakira Alispahi}a. jer ministar MUP-a sjedi u Vladi. nu`no je bo{nja~ke prvake prika~iti srpskim i hrvatskim zlo~incima. Hap{enje je rezervirano za Bo{njake U povodu najave optu`nica protiv Ejupa Gani}a. S obzirom da osumnji~eni Bo{njaci nemaju {ansu predati se Ha{kom tirbunalu. a potom bi Vlada FBiH dala tra`ene garancije. Tako je uhap{en i komandant odbrane Srebrenice. oli~ene u Predsjedni{tvu RBiH. koja treba da shvati kako ne}e tek tako lako do}i do davanja garancija. branitelja. Da bi se to postiglo. tuma~ili kao jedna od jednako krivih strana u sukobu.onoj navlaku{i kada su Bo{njaci pohitili da izglasaju specijalne veze Federacije sa Hrvatskom. spremnim da opale ako bi Alagi} na~inio pogre{an pokret. Federalna Vlada je ekspresno stavila u proceduru zahtjev Prli}a & comp. Izetbegovi}a). ako Bo{njaci pristanu da dr`avne institucije {tite Prli}a & comp. te vojnim i policijskim strukturama RBiH. pa ~ak ni SDA. ARBiH i MUPRBiH. …Kao da se `eljelo pokazati da su krivi i prije nego {to im se krivica mo`da doka`e. jer ih se hapsi kao odbjegle zlo~ince. i time ve} u startu dobiti medijski poen prikazuju}i da se navodno ne pla{e istine. Federalna Vlada. Na `alost. pa su se poslije na{li u ~udu kad je iste takve veze uspostavila Republika Srpska sa Srbijom. hrvatski osumnji~enici su mogli gospodski. A gdje bi pobjegli? Pa da su htjeli bje`ati ne bi se dobrovoljno predali Ha{kom tribunalu! Prema tome. iako je nemogu}e upore|ivati Keraterm ili Heliodrom sa antifa{isti~kim kredibilitetom bh. ve} joj je upitna jedino mogu}nost da bi Prli} & comp. radi se o volji Federalne Vlade da dadne garancije za Prli}a & comp. a {to bi moglo imati grdne posljedice za Bosnu i Bo{njake. Za{to? Zato {to kreatori ove razlike u hap{enjima ra~unaju na podsvjesni efekt u javnosti. U su{tini. k’o fol. gra|ana. ovu prostu logiku niko ne vidi. S druge strane. manipulacija. u kome sve strane jednako razaraju BiH. ni jedan bo{nja~ki ha{ki optu`enik nije imao {ansu da dobije optu`nicu i da se sam preda organima bezbjednosti. ve} su svi hap{eni u bezrazlo`nim akcijama specijalne policije. ve} i mnogo prije. u igru je uba~ena monta`a. te da bi se branitelji RBiH. Budu}i da je istina glavna smetnja ovom projektu. To mla}enje prazne slame ima za cilj obmanjivanje javnosti. Kao da se ne razumije da bi su|enje ovim Bo{njacima bilo su|enje odbrambenooslobodila~kom ratu. k’o biva. ni{ta je drugo do jeftina manipulacija koja treba da nas uvjeri kako garancije ne zavise od Vlade. i preporu~ila Federalnom MUP-u da pristane garantirati kako {estorica Hrvata. koji se izaziva razlikom izme|u akcije Dnevnik revolucije 317 .. valja se zapitati nad smisleno{}u izjave Sulejmana Tihi}a. Federalna Vlada nije imala nikakve potrebe tra`iti garancije MUP-a. ne}e nigdje pobje}i ako im Hag dopusti da se brane sa slobode. Prisjetimo se. tobo`nje insistiranje Federalne Vlade da Policija garantira kako Prli} & comp. oti}i u Hag. mogli iskoristiti pu{tanje iz ha{kog zatvora da negdje. pobjegnu. ve} od MUP-a. uz pratnju obitelji i prijatelja. ne samo od Dejtona. a time i legalne branitelje te volje. ne}e pobje}i.. a nadasve za pravnu i moralnu istinu o velikosrpskoj i velikohrvatskoj agresiji na RBiH. pa ih treba umiriti Dejtonskim sporazumom koji negira referendumsku volju ve}ine bh. bo{nja~kih zlo~inaca. Intencija da se agresija pretvori u gra|anski rat bazira se isklju~ivo na uklju~ivanju Bo{njaka u zami{ljeni ratni trougao. uhap{en je sa pu{kama uperenim na gotovs. kao prvih Bo{njaka u politi~kom rukovodstvu (nakon A. pa se te garancije mogu dobiti momentalno. General Mehmed Alagi} je u Sanskom Mostu uhap{en kao {to bi se trebao hapsiti Radovan Karad`i}. ne dovodi u pitanje sve gore re~eno. legitimirali su dr`avnu za{titu Radovana Karad`i}a i Ratka Mladi}a.

Zenica. i da ~ak svoje vjersko opredjeljenje nikada nije isticao. urednika emisije ’60 minuta’. Tar~in. jer je on poznat jo{ iz 1992. kao i ~etnici. i SDA. kao i svih onih SDP-ovih kadrova koji su ostali na pozicijama u policiji i pravosu|u protivno bira~koj volji. Prisjetimo se. a u kome se ka`e: Alibabi}eve izjave predstavljaju prvo priznanje jednog Bo{njaka da je sarajevska vrhu{ka tokom rata stajala iza ratnih zlo~ina i progona na vjerskoj i nacionalnoj osnovi koji su ~injeni nad srpskim i hrvatskim stanovni{tvom na teritoriji pod kontrolom snaga kojima je komandovao Alija Izetbegovi}. te da je upravo Munja ukazao na uvezanost Ori}a sa najradikalnijim islamskim krugovima u BiH. a uz pomo} OHR-a i Ameri~ke ambasade. Opstanak BiH zavisi od ru{enja Dejtona Tre}a tema u ovom uzro~no-posljedi~nom lancu je najava svesrpskih politi~ara da bi brisanje prefiksa srpski iz naziva manjeg entiteta dovelo u pitanje 318 Dnevnik revolucije . namjere ove hunte mogu se tuma~iti i iz hvalospjeva koji je o Muniru Alibabi}u objavio ~etni~ki list Patriot. u kojima je sprovo|eno plansko etni~ko ~i{}enje nemuslimanskog `ivlja. Neko bi morao nekada odgovoriti na pitanje: Za{to Mehmedu Alagi}u i Naseru Ori}u nije data mogu}nost da se dobrovoljno predaju Hagu? Ne misli valjda neko da bi Alagi} i Ori} pobjegli? Gdje?! Apsurd. i situacije kad osumnji~eni kao heroji pravde i istine dobrovoljno odlazi u Hag. Patriot jo{ pi{e da je – Munja glavni ~ovjek za obradu i hap{enje komandanta Srebrenice Nasera Ori}a. i Bakira Had`iomerovi}a. To nam kazuje i o su{tinskim namjerama Lagumd`ijinog SDP-a. {efa ‘Slobodne Bosne’. bez ikakve provjere. Bugojno. Samo za Bo{njake ne vrijedi pravna maksima da je svako nevin dok mu se krivica ne doka`e. znat }e da ovaj ~ovjek nema blage veze ni sa kakvim tzv. Ali. Konjic. najgledanijeg magazina Federalne televizije. Jo{ je ne{to bitno u ovom Alibabi}evom iskazu: rije~ je o ~ovjeku koji je imao ili je mogao imati pristup informacijama i dokazima o bo{nja~kim zlo~inima i zlo~incima. no. Zlatko Lagumd`ija i SDP su u vi{e navrata potvrdili da. Bo{njaci su krivi samim tim {to im se krivica proizvodi. Kona~no. Sarajevo gradovi su u kojima su sistemski zarobljavani. imaju izuzetno mi{ljenje o ovom proizvo|a~u izmi{ljenih bo{nja~kih zlo~ina.A. u kojima su formirani logori. Znakovit je i jo{ jedan citat iz Patriota koji se ti~e autora ovog teksta. ^elebi}i. ^etnici i SDP {tite Alibabi}a Ko `eli vidjeti ovu istinu. objelodani javnosti – pi{e ~etni~ki list Patriot i dodaje da je Alibabi} na platnoj listi Ha{kog tu`ila{tva i pod za{titom Ameri~ke ambasade u BiH. Patriot tvrdi da – SDA ula`e o~ajni~ke napore kako bi diskreditovali Alibabi}a. islamistima. i prodaje. kada je SDA ovog autora proglasila ~etnikom i neprijateljem muslimanskog naroda. Igman. kad se takva roba tra`i na tr`i{tu. Grabovica. i sa organizacimama koje su na ameri~koj crnoj listi organizacija koje su sara|ivale sa Al Kaidom. Ovi citati upu}uju da nema nikakve dvojbe da ~etnici Alibabi}a smatraju herojem istine koji se ne libi da otkrije tolike bo{nja~ke zlo~ine. mu~eni i ubijani srpski i hrvatski civili. o ~ovjeku koji se nije libio da ih putem medija. ima posve dovoljno svjetla. kao tra`eni produkt u strategiji izjedna~avanja krivice.hap{enja osumnji~enog. ali i dokaze za odbranu srpskih i hrvatskih zlo~inaca. Ne vrijedi obja{njavati odnos F. Tuzla. dakako. naravno. te njegovo izru~enje Hagu. te da je – s tim ciljem anga`ovan tuzlanski novinar Fatmir Alispahi} koji po nalogu vrha SDA vodi rat protiv Alibabi}a i njegovog prijatelja Senada Avdi}a. Svi koji iole poznaju situaciju oko Ori}a. Mostar i. {to bi to bila Alibabi}eva briga. Bradina. islamskom terorizmu u Bo{njaka. vrijedi primijetiti da ~etni~ki list Patriot {titi glavne medijske proizvo|a~e la`i o tzv. Visoko. koje je kontrolisao. objavljeni su mnogobrojni dokazi da je glavni SDP-ov obavje{tajac Munir Alibabi} pla}en od Hrvata i Srba da re`ira dokaze protiv Bo{njaka.

jedino mo`e nestati Republika Srpska. bo{nja~ki mutavci u politici ovo niti razumiju. Prvi je. IV 2004. Dnevnik revolucije 319 . Po osnovu Be~ke konvencije moglo bi se lako dokazati da su bo{nja~ki politi~ari bili i prevareni i prisiljeni da potpi{u Dejtonski sporazum. Ustavnom sudu podnio zahtjev za preispitivanje ustavnosti naziva Republika Srpska. dakako. kao predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH. direktno uti~e na ja~anje srpskih separatisti~kih pozicija koje bi naredne godine trebale sazreti do sazivanja referenduma o otcjepljenju Republike Srpske od BiH. 27. i to po nekoliko osnova. Na `alost. jer negira konstitutivnost Bo{njaka i Hrvata u Brodu. djelo i tekovine Radovana Karad`i}a. i bo{nja~ko ignoriranje najavljenih optu`bi protiv bo{nja~kih ~elnika u Predsjedni{tvu. ~ime bi ovaj sporazum postao ni{tavan. {to je osnovna poruka prijetnje o nestanku BiH. To dokazuje i namjera da dadnu garancije Prili}u & comp. od ukidanje Republike Srpske i od povratka na{e zemlje u Republiku Bosnu i Hercegovinu. dr`ave. da se aktivno uklju~e u odbranu ratnog rukovodstva RBiH. Svesrpski politi~ari su svjesni ove logike. ako Brod ne mo`e biti srpski. ~ime bi se po principu Quo-ante BiH vratila u svoje prvobitno stanje.postojanje bh. Bo{nja~ka odbrana hrvatskih osumnji~enika. 106. nelegalna ali i nelegitimna (Referendum!) tvorevina. Oni ne vide dalje od nosa. te da se isklju~ivanjem ugovora ne proizvodi nikakvo novo pravno stanje. i jedno {to im je preostalo jeste da prijete. naslanjaju}i se na zakonomjernost Odluke Ustavnog suda o promjeni naziva gradova koji nose prefiks srpski i time bivaju u suprotnosti sa Odlukom o konstitutivnosti bh. Na njihovu `alost. Tada Republika Srpska nije imala pravni status. ve} je slovila kao separatisti~ka. Tu`ba BiH protiv SCiG. ni manji entitet ne mo`e biti Republika Srpska. A ~ime bi drugim nego ratom. za odbranu sa slobode. Naime. o ~ijem potencijalu ve} sve znamo. Zakonomjerno. ve} se stanje vra}a na po~etnu poziciju. a {to bi debelo u~vrstilo srpsko pravo da brane lik. Br. a po slovu me|unarodnog prava BiH bi se na{la u pravnoj poziciji u kojoj je bila do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. naroda na cijelom teritoriju bh. u Republiku Bosnu i Hercegovinu. mnogobrojnim dokazima da RS kr{i ovaj me|unarodni ugovor. Drugi je mogu}nost da bo{nja~ki politi~ari nekad do|u pameti i krenu obarati Dejtonski sporazum. niti ih interesira. Bilo bi smisleno da bo{nja~ki politi~ari odbiju dati garancije hrvatskim osumnji~enicima. po istoj logici po kojoj Bo{njaci u neznanju brane realizatore velikohrvatske agresije na Bosnu i Bo{njake. Republika Srpska bi se vratila u svoje prvobitno nelegalno stanje ako bi bo{nja~ki politi~ari htjeli da u|u u projekat osporavanja Dejtonskog sporazuma. i da kona~no razumiju da opstanak Bosne i Bo{njaka ovisi od ru{enja Dejtonskog sporazuma. Sulejman Tihi} je. dr`ave. Armiji i MUP RBiH. Ove teme su me|usobno isprepletene logikom koja se prelijeva od jednog ka drugom slu~aju. Be~ka konvencija propisuje da blokiranje sprovedbe ugovora isklju~uje taj ugovor.

i ne bi se od bh. dana{nje i sutra{nje `rtve ovog terorizma.. islamskog terorizma u BiH. Otud Amerikanci u svom pomenu terorizma u BiH nisu ni pomislili na ~etni~ki i usta{ki terorizam. podmetali bombe u bioskope i sl. vlasti tra`ilo da intenziviraju maltretiranje nevinih ljudi. Ova je konstatacija ta~na. ^etnika i usta{a nema u ovoj ameri~koj izmi{ljotini o terorizmu u BiH. ubijali ambasadore. Muslimani ne mogu biti `rtve. Treba biti {iza. Amerika pru`a finansijsku i politi~ku podr{ku ~etni~kom i usta{kom terorizmu. ~etni~kih i usta{kih bandi iz Drugog svjetskog rata. ove mre`e kontinuirano podrivaju mir i ustavni poredak u BiH.Dnevnik revolucije Ameri~ki Sibir Amerika tra`i da protjerujemo svoje dr`avljane. Godi{nji izvje{taj ameri~kog State Departmenta o terorizmu bestidna je deklaracija fa{izma. Nema ni muslimanskih `rtava ~etni~kog i usta{kog terorizma. niti je od tog {to ne postoji ikad iko stradao. hapsimo nevine ljude i pristanemo na izmi{ljotinu o postojanju tzv. Amerikanci misle isklju~ivo na Bo{njake. Ali. Pa i onda kad niko taj terorizam nije ni ~uo. otimali avione. djeluju ovi teroristi~ki pokreti. Za Ameriku je islam sinonim za terorizam.. Kao sljednici Hitlerovih falangi. jakako. Nema nikakve dileme da je Amerika u ratu protiv islama. borbe protiv terorizma. Istovremeno. Bu{ova Amerika je i sebe i Svijet zavila u crno jer je zapodjenula rat protiv duhova. ko{to je bio Don Kihot. U protivnom. U nastojanju da izmisli neprijatelje. Don Debill yashe na planethy Na po~etku Amerikanci tvrde: – Borba protiv terorizma u ovoj zemlji. Amerikanci sigurno znaju da ~etnici i usta{e imaju bogatu teroristi~ku tradiciju. jer ni za devet dejtonskih godina nisu ugu{ene teroristi~ke mre`e separatisti~kih hunti Radovana Karad`i}a i Mate Bobana. proizvodi neprijatelje. onda bi njegovo groteskno juri{anje u vite{ke romane imalo tragi~ne posljedice. kao legalne organizacije. ubijaju i maltretiraju ljude. Tako se to radi u Holivudu. jer su od kraja Drugog svjetskog rata pa do uni{tenja SFRJ. Kad tvrde da se borba protiv terorizma u BiH odvija te{ko. islamofobije i primitivizma. {to ti ga u kona~nici do|e na isto. ne bi se u Godi{njem izvje{taju o terorizmu na{a zemlja tretirala kao leglo tzv. {irom Svijeta izvodili brojne teroristi~ke akcije. Postoji samo jedna varijanta. islamskih terorista. Karte su pukle. manifestiraju fa{isti~ke simbole na svakom koraku. Ipak. 320 Dnevnik revolucije . da je Servantes mahnitom Don Kihotu dao atomsku bombu. muslimana. u Americi. me|utim. jer svoju proizvodnju sukoba civilizacija vi{e i ne krije iza tzv. ni vidio. pa ratovati sa vjetrenja~ama. Mogu biti samo teroristi. iako ne podastiru ni jedan jedini dokaz o tom terorizmu. pa je nejasno kakva bi se to borba trebala voditi protiv ne~ega {to ne postoji. i dalje se odvija te{ko. te ~ak bivaju i finansirani od Vlade SAD. niti na ju~era{nje.

Amerika jasno apostrofira SDA kao ko~nicu u borbi protiv terorizma. Br. Iz toga razaznajemo ameri~ku podr{ku biv{oj Lagumd`ijinoj vlasti. {to se nakon Staljinovih gulaga realiziralo jedino jo{ u ameri~kim kazamatima 21. 107. Proizvodi ih zakonom sile: klevetom i nasiljem. Kleveta se tako postavlja na pijedestal vjerodostojnog pravnog faktora. Recite. i {to su ro|eni u arapskim zemljama. 11.optu`nice protiv {estorice osumnji~enih podignu do kraja ove godine. ekstradicije. U preventivnim pritvorima bi mogla zavr{iti sloboda misli. te preventivnih pritvora. Dnevnik revolucije 321 . borba protiv terorizma u BiH je – usporena kada su na vlast do{le nacionalne stranke. predvo|ena Dru{tvom pisaca BiH. i predati je Indijancima. Problem je {to Bo{njacima vi{e ne vlada marionetska Lagumd`ijina vlast SDP-Alijanse. [teta. koje nikad nisu ni silazile s vlasti. ali i sada{njoj hunti u policiji i pravosu|u. Evo {ta se zagovara u Izvje{taju: Nedostatak BiH je ustanovljavanje procedura u slu~ajevima denaturalizacije. Idiothy from cupUSA nedd the xunta Ameri~ka politika u BiH jasno cilja na sataniziranje Bo{njaka i ugro`avanje ljudskih prava. jer tvrdi da su nakon izbora 2002. slobodno. pa je tom ne~emu {to se zove narod svejedno kad ga se optu`i za tzv. stolje}a. Ra~unica je pogre{na utoliko {to bo{nja~ki narod vi{e ne postoji. – strani islamisti~ki ekstremisti ostali u zemlji. deportacije. jer na kraju svog izvje{taja tra`i da se . Americi u Bosni trebaju tzv. SDA! Nije problem u HDZ-u i SDS-u. da ih protjeruje iz zemlje. Dakle. Zalud to {to se u istra`nom postupku nije dokazao ni jedan od navoda iz montirane optu`nice. Bilo je lijepo voljeti Ameriku. V 2004. Po State Departmentu. da se nevini ljudi moraju osuditi. islamskim terorizmom. Amerika tra`i od BiH da oduzima dr`avljanstva naturaliziranim Bosancima. koja bi hapsila i protjerivala nevine ljude. iako ovi ljudi nisu ni{ta skrivili. osudila monta`u ovog procesa i reinauguraciju najmra~nijih tekovina politi~ko-policijske instrumentalizacije pravosu|a. islamski terorizam. Jasno je i da Amerika stoji iza montiranog procesa Pogorelica. Zalud {to je akademska i umjetni~ka javnost. Amerika je naredila da se optu`nice moraju podi}i. Ameri~ki zahtjev da BiH uvede preventivne pritvore je monstruozan! To je samo dno fa{izma! Goli otok! Nekoga ko je nevin treba li{iti slobode zbog toga {to bi po ne~ijoj izmi{ljotini mogao biti opasan. Po toj logici bi cijelu Ameriku trebalo raseliti. i da se time antifa{isti~ka borba Armije RBiH ima proglasiti tzv. islamski ekstremisti. Krvi su jedino {to su muslimani.Bo{njaci su odve} strate{ka meta ameri~ke islamofobije.

Pa makar to bila i djeca! Srpska je mladost onomad kamenovala bo{nja~ke u~enike u Br~kom. ili Hamza Ra`njatovi} obi|u Ka}une? [ta bi falilo da se grupa ~lanova Dru{tva pisaca najavila direktoru osnovne {kole u Ka}unima i kazala kako `eli u znak solidarnosti i protesta odr`ati knji`evno ve~e? Umjetnici bi morali osjetiti ono {to ne mogu i ne}e da osjete politi~ari i njihovi estradni intelektualci. kao i Jevrejima u Hitlerovoj Njema~koj.Usta{ka mlade` u Neumu kamenovala bo{nja~ke osnovce i te{ko ranila dvije djevoj~ice Bo{nja~ke Ane Frank Za sistem koji vlada u BiH se podrazumijeva da neko negdje kamenuje bo{nja~ku djecu. grmila bi Evropa. hrvatska je mlade` kamenovala bo{nja~ke osnovce iz Ka}una kod Busova~e. dvije su djevoj~ice. i u{ao u dvije bo{nja~ke ku}e. Kamenovanje muslimana Da bi neka omladina kamenovanje muslimanske djece smatrala vrlinom mora postojati podebelo ognji{te na kome se odgaja taj genocidni mentalni sklop. itd. i svih drugih. Posjetimo Ka}une u znak protesta i solidarnosti! [ta bi falilo kardinalu Vinku Pulji}u da je posjetio osnovnu {kolu u Ka}unima kod Busova~e. metnuti mehlem na du{e ovih. Berina Hajdarevi} i Amila [ehovi}. Kamenje je dvije bo{nja~ke djevoj~ice pogodilo u glavu. u nekom gradu sa bo{nja~kom ve}inom. ako ne mi. A evo. Na kamenovanje bo{nja~ke djece ne reagiraju ni mediji. u politi~ku i 322 Dnevnik revolucije . koji su bili na ekskurziji u Neumu. Izetbegovi}. sinova. ranjenih bo{nja~kih k}eri. Safet Isovi}. nalivena u sve hrvatske stranke. preselio se u 21. majki i o~eva.? Nije ni jedan! [ta bi falilo da je ma koji muzi~ar oti{ao u Ka}une da odr`i koncert? [ta bi falilo da Omer Pobri}. itd. prije neki dan. Usta{ka politika Tu|mana i Bobana. koji potom u kriti~noj masi ~ini su{tinu jedne nacije. hitno preba~ene u mostarsku bolnicu. Adil-beg Lagumd`ija. inkvizitorski obred kamenovanja. ili Palestincima u [aronovom Izraelu. Za{to ba{ u mostarsku? Zar im se u Neumu nije mogla pru`iti lije~ni~ka pomo}? Mogla je. Filandra. Dino Merlin. Za{to? Zato {to ono {to se podrazumijeva ne mo`e biti vijest. Srednjevjekovni. Oblivene krvlju. Tihi}. stolje}e. infiltrirana u porodice. Da su kamenovana srpska ili hrvatska djeca. zlodare}i srpskom i hrvatskom politi~kom bi}u koje svoje balkanske frustracije lije~i svekolikim i`ivljavanjem nad svime {to je bo{nja~ko i muslimansko. Halid Be{li}. Nije kasno… Ko }e drugi. u kojima se oporavljaju dvije ranjene djevoj~ice? Koliko bi tek porastao taj zato~eni ~ovje~uljak! [ta bi falilo da je to u~inio iko od hrvatskih uglednika? Nije ni jedan! [ta bi falilo da je ma koji bo{nja~ki uglednik posjetio Ka}une? Reis Ceri}. ni politi~ari.

o usta{koj policiji. da su djeca izi{la u grad da pro{etaju. Nema nikakve razlike izme|u volovske upornosti hrvatskih politi~ara i katoli~kih poglavara da za{tite nacisti~ko {kolstvo. i po tu|im i po svojim mjerilima. a nisu ni{ta u~inili da sprije~e zlodjelo. ekspresno bi se na licu mjesta na{lo kompletno bo{nja~ko rukovodstvo. tj. da u tv kamere izrazi su}ut porodici tog Bo{njaka. samim tim {to nije ni{ta poduzela da se kamenovanje ne dogodi. komiteta za ljudska prava. Dnevnik revolucije 323 . bili bi po hitnom postupku smijenjeni. da osude vanadalizam. i da su dvije srpske ili hrvatske djevoj~ice toliko povrije|ene da im krv prekriva lice. bila bi to udarna vijest u centralnim informativnim emisijama u BiH. da su ih sa~ekali huligani i na o~igled svijeta i policije zasuli unaprijed pripremljenim kamenjem. ~ak i u krajevima gdje Hrvati nisu ve}ina (npr. Evo nekoliko pamtljivih primjera. srpsko politi~ko. Rije~ je o sistemu! Rije~ je o istoj policiji koja Prvog maja u Stocu nije dozvolila da se postavi dr`avna zastava BiH. me|u Bo{njacima… [ta bi se dogodilo? O takvom doga|aju bi izvijestili svi mediji sa prostora biv{e Jugoslavije. da ih se mora hitno odvesti u bolnicu. Narod bez voznog reda Pretpostavimo da je neka ekskurzija sa hrvatskom ili srpskom djecom navratila u Sarajevo. Nad djecom. S druge strane. plju{tala bi saop}enja za javnost stranaka. u Bijeljinu ili Livno. logi~no je. jer je bh. i koja je stala u za{titu jarbola na kome se vijori zastava herceg-bosanske usta{ke hunte Mate Bobana. udru`enja. Bili su dole i bo{nja~ki politi~ari. I ovdje je rije~ o sistemu. I jedni u drugi brane krsta{ku poruku da su bo{nja~ka toliko ku`na da se hrvatska naddjeca. odakle proizilazi gr~evita odbrana nacisti~kog koncepta {kolstva. Kada je nakon uspostave mira ubijen ma koji od 40 Bo{njaka u Mostaru. makar. policajci koji su sve to gledali. zamaskiranoj u federalne uniforme.dru{tvenu stvarnost. dakle. i svega drugog. dok su Bo{njaci narod bez voznog reda. a dosad se nabralo jedno omanje mezarje ovih `rtava. Tuzlu ili Zenicu. dru{tvo do te mjere korumpirano da niko ne vidi ra~una u dizanju svog glasa protiv ovakvih pojava. [to je najtragi~nije. Kao i u Br~kom. ljekarskih komora. jer im ne daju pomo} tu. u Kostajnici kod Konjica. svako malo pa ubiju nekog bo{nja~kog gra|anina. nije se na licu mjesta pojavio nikakav visoki predstavnik. pogotovo! Lak{e bi se nadurao taj srpsko-hrvatski inkivizitorski sistem. Zanimljivo je. Niko nije pravio medijsku predstavu od ~injenice da u Mostaru. Radi se. usta{ki teroristi. kada je zlo~inac Muamer Topalovi} ubio nedu`nu porodicu An|eli}. a mo`da i Visoki predstavnik. te da ta muslimanska kuga zavre|uje prezir i kamenovanje. ne mogu {kolovati u istim klupama s tim genetskim i civilizacijskim {kartom. a obijesni mladi}i istog ~asa pritvoreni… Za{to bi ovo bilo ba{ ovako? Zato {to nas buljuk sli~nih doga|aja uvjerava da su Srbi i Hrvati u BiH gra|ani prvog reda. nikakav politi~ar. i u Neumu je policija sau~estvovala u ovom i`ivljavanju nad djecom. u kriti~noj masi – osje}a isto. Doga|aj iz Neuma je pro{ao u apsolutnoj ti{ini. istog su momenta u Konjic otputovali svi mogu}i relevatni politi~ki faktori. ti mali nadljudi. ni Bo{njaci vi{e ne vide ra~una u za{titi svojih elementarnih ljudskih prava. Takva policija je dio pre`ivjelog usta{kog genocidnog sistema koji je zasnovan na kukavi~kom zlo~inu nad bespomo}nim ljudima. genocidno bi}e. da im djeca ne budu kamenovana. i usta{ke deklaracije hrvatske mlade`i u Neumu. kad se kome i kako se kome }ejfne. Bo{nja~ka ljudska prava su posve marginalna u odnosu na ljudska prava Srba i Hrvata. nema {ta drugo okopiliti nego omladinu koja kao temeljnu nacionalnu vrlinu smatra kamenovanje muslimana. kad bi s druge strane postojalo moralno opredjeljenje politi~kih i dru{tvenih subjekata da osude ovo zlostavljanje bo{nja~ke djece. Srebrenik).

sa svojim ranama. A da bi ovakav doga|aj bio vijest. prilikom krize na Kosovu. Zapravo. Nedavno. u Vlasenici. djevoj~ica Meliha Duri}… Situacija u etni~ki o~i{}enim krajevima Hercegovine. Za ovaj sistem se podrazumijeva da neko negdje kamenuje bo{nja~ku djecu. Ali. Unazad dvije-tri godine. u takvim situacijama bi se cijelo bh. ~im su se pojavili. niti ma koji srpski politi~ar. ne samo iz nacionalisti~kih stranaka. mora postojati demokratski. i ~ekanje grupe usta{ke mlade`i da nai|u bo{nja~ki osnovci. ali ni rijaseta. na prste jedne ruke se mogu prebrojati bo{nja~ki ispadi ove vrste. Pamtimo ubistvo porodice An|eli}. Ovom sistemu koji vlada u BiH nije normalno da objavi takvu vijest. nije skup mrava u mravinjaku. sporno je kada zlo~ine nad Bo{njacima ne osu|uje niko. Nastavnici su ih vratili u sobe. neovisnih medija. Mada. i traumama. U Banjoj Luci je kamenovanjem ubijen Murat Badi}. u raznim varijantama. u kojima suvereno vlada Ante Paveli}. Koji dan poslije gorjele su d`amije u Republici Srpskoj. nije ni dogodilo. Nije sporno.iako nikad ni jedan hrvatski politi~ar nije obi{ao ni jednu od 40 bo{nja~kih porodica ~iji su ~lanovi ubijani u vi{egodi{njem divljanju usta{kih terorista po Mostaru. Saznali smo da su bo{nja~ki osnovci bili vrije|ani na ulicama Neuma. gotovo svakodnevno. Doga|a se samo ono {to je vijest. sutradan su iza{li van. Povoda je na pretek. Ne postoji ni jedan jedini primjer da su srpski ili hrvatski politi~ari za ovih bezmalo devet mirnodopskih godina ikada obi{li i jednu bo{nja~ku `rtvu srpskog i hrvatskog ekstremizma. preporoda. Ne{to {to se podrazumijeva. Kamenovana bo{nja~ka djeca vi{e nemaju {ansu ni da budu vijest. ali srpski i hrvatski politi~ari. ki{a jo{ ima i nekakvu {ansu da se na|e u metereolo{koj prognozi. prema kasnijim informacijama. nije obi{ao dejtonska muslimanska zgari{ta. u Republici Srpskoj se godi{nje doga|alo oko 300 teroristi~kih napada na bo{nja~ke povratnike. Akcija kamenovanja je o~ito prethodno isplanirana. Ko je vidio objavljivati vijest o padanju ki{e?! Dodu{e. kad njihovu djecu ne {titi zakon?! Tako {to }e u dr`avi gdje njihova djeca imaju status `rtve za i`ivljavanje frustriranih krsta{a. i hitno prevezene u Mostar. nije vijest. Kako. haman vi{e i ne postoje u bosanskoj stvarnosti. postoje indicije da su Crkvu upravo zapalili srpski ekstremisti. Me|utim. U getu poni`enja i prolaznosti Vijest o kamenovanju i ranjavanju dvije bo{nja~ke djevoj~ice u Neumu. Policija u Neumu je morala znati {ta joj se doga|a na ulicama. Kao {to se bez Dnevnika ne bi dogodila ni Ana Frank. kako bi imali povod za odmazdu. {ilandri i raznih kadaif-mudraca. zapravo. ali ni Sulejman Tihi}. Ova djeca. Pa ni sami Bo{njaci. S druge strane. Pomenuti obrazac ponavljao se mnogo puta. iz snajpera. i ni{ta vi{e. Objaviti da je u Neumu padala ki{a. Ipak. Bo{nja~ki politi~ari su uvijek pokazivali spremnost da se prvo po~isti pred sopstvenim vratima. dru{tvo moralo dizati na noge da osudi zlo~in na etni~koj osnovi. Sakupljanje kamenja. objavljena je samo u jednim dnevnim novinama. antinacionalisti~ki sistem kome }e biti normalno da podr`ava plasiranje informacija o ispoljavanju nasilja prema nekoj djeci koja imaju ustavno pravo da `ive slobodno i ravnopravno. ili objaviti da su padale kamenice po glavama bo{nja~kih djevoj~ica – jednako je nebitno. postoje u saburskim odajama roditeljskih du{a! Postoje u prirodnom nagonu majki i o~eva da za{tite svoju djecu. nije se oglasio niko! Ovo nije bila vijest u informativnim emisijama javnog rtv sistema. zasuti su kamanjem. {utnjom daju svoj doprinos dovr{etku genocidnih ciljeva. Prilikom povratka s pla`e. dakle. ni helsin{kih komiteta. sakriti svoju 324 Dnevnik revolucije . kada je zapaljena Pravoslavna crkva u Bugojnu. ali je to opredjeljenje toliko zabrazdilo u krajnost. Policija se nije oglasila ni nakon {to su ranjene dvije djevoj~ice. Nema ni krugova 99. Ovo se. Sulejman Tihi} je otr~ao u ovaj grad da osudi zlodjelo. da se obnevidjelo na potrebu za{tite sopstvenog naroda. gotovo je identi~na. ni tzv.

^injenica da su se neki roditelji u Evropi na{li pred zidom {utnje.~eljad u svoje avlije. u jeku djetinjstva. morala bi probuditi savjest svih roditelja koji nikada ne bi `eljeli da se njima i njihovoj djeci dogodi isto. sve ovo ne obavezuje nikoga. krvlju i poni`enjem. i prolaznosti. zamijene bolom. glava }e mu biti razbijena. u~enja i igre. a da ne}e ni biti svjesni da time zaokru`uju geto koji je Evropa namijenila Bo{njacima. Br. Dnevnik revolucije 325 . Od nas zavisi da li }e taj dnevnik ikada iko pro~itati. Dnevnik Ane Frank je postao bo{nja~ka stvarnost. ^injenica da su dvije bo{nja~ke djevoj~ice. U tom getu ispisivat }e se jedna od najstra{nijih i najmra~nijih stranica u povijesti evropskog be{}a{}a. trebala bi obavezivati svakoga ko misli da osje}a Boga. 107. jer niko ni{ta ne osje}a. Poruka je poslata. i pro~itana: ko promoli glavu iz bo{nja~kog geta. bile prisiljene da prostranstva osmijeha. Ipak. zato~enih u geto poni`enja. izuzev roditelja i djece koji su osu|eni da ne ~uju eho svojih osje}aja. u nemogu}nosti da svojoj djeci objasne `ivot koji je na svom po~etku obilje`en stalnim i{~ekivanjem kamenovanja i pljuvanja. V 2004. 11.

Slovo u povodu Uz Deveti maj – Svjetski dan pobjede nad fa{izmom

Antidejtonski antifa{izam
AGRESIJA JU^ER I DANAS: Srpski i hrvatski hegemonisti su izbacili tezu da raspad Jugoslavije vodi raspadu BiH. Po njihovoj logici, ako tri naroda nisu mogla zajedno u Jugoslaviji, ne mogu ni u BiH. Oni su u pravu sa stanovi{ta hegemonije, agresije i genocida. No, sa stanovi{ta historicizma i legaliteta, njihova postavka je kriminogena. Da se u Svijetu mogu granice rezati k’o drva, dosad bi [panija dala dr`avu Baskima, Velika Britanija Ircima, Turska Kurdima, Srbija kosovskim Albancima, itd. No, problem BiH je u kr{}anskoj podr{ci me|unarodne zajednice srpskoj i hrvatskoj hegemoniji. Problem je u, recimo otvoreno – muslimanima. Evropa ne mo`e u svome primitivizmu podnijeti mogu}nost da na njenom tlu postoji jedinstvena dr`ava u kojoj }e muslimani biti ve}ina. Zalud to {to su ti muslimani operirani od ~vrstog islama, i {to imaju evropske, pa i kr{}anske navike. Otud je Evropa odobrila srpsko-hrvatski genocid nad Bo{njacima. Embargo na oru`je, izgladnjivanje, pritisci na bosansko rukovodstvo da pristane na podjelu BiH… - sve su to oblici evropskog sau~esni{tva u genocidu. Kad se uo~ilo da bo{nja~ki narod ne mo`e biti istrebljen, da je izrastao do vojne samoodr`ivosti, primjenjen je plan B: Bo{njaci }e biti istrebljeni drugim sredstvima, a s istim ciljevima; nestat }e u miru, politi~ki, vojno, ekonomski, kulturno… Jo{ neko vrijeme }e postojati kao ustavna kategorija, ali je to ve} danas u mnogim segmentima tek ikebana. Sutra ne}e biti ni ikebana. NAGRA\IVANJE GENOCIDA: Dejtonski sporazum, autora Ri~arda Holbruka, nagradio je zlo~ince. Tu je stvar posve jasna. Priznavanje Republike Srpske je otvoreno legaliziranje genocida, poruka da se zlo~in i etni~ko ~i{}enje isplate, ali, kad su usmjereni protiv muslimana. Isto vrijedi i za etni~ki o~i{}ene dijelove zapadne Hercegovine, u kojima stoluje svehrvatska vlast. Njema~ka je porazom u Drugom svjetskom ratu mogla izvu~i pouku i moralnu katarzu. Srbija i Hrvatska nemaju nikakvog razloga da sumnjaju u isplativost svojih genocidnih hegemonija. To {to }e {a~ica srpskih i hrvatskih zlo~inaca dobiti fasung od Ha{kog tribunala, irelevantno je u odnosu na ustavnu kategoriju genocidnih tvorevina. Napose, nelogi~no je da se proganjaju Karad`i} i Mladi}, a da njihovo zlodjelo `ivi u Ustavu BiH. Ili te monstrume treba pretvoriti u slobodne gra|ane, pa nek’ {etaju Sarajevom, ili treba ukinuti Republiku Srpsku. Jedno s drugim ne ide. U ovoj pri~i je bitniji taj psihosocijalni faktor u Srba i Hrvata, koji je izgra|en na uvjerenju da se zlo~in isplati. Taj faktor ve} godinama gradi genocidnu agresivnost ovih dru{tava u odnosu prema Bo{njacima. Po{to je srpski i hrvatski narod u kriti~noj masi primitivan, i zaostao, civilizacijski nedotesan, ne postoji mogu}nost svjesnog opiranja nacisti~kim slastima i strastima. Me|unarodna zajednica je Dejtonskim sporazumom Srbima i Hrvatima stavila do znanja da je validno kada se oni osje}aju nadnacijama, nadljudima, kad kolju i protjeruju muslimane, ru{e d`amije, mlate muslimansku djecu… Ba{ zato agresija se nastavila! Srbi i Hrvati nisu zadovoljili svoje nacisti~ke apetite, i ne}e, sve dok: ili ne nestane Bo{njaka, ili dok im se silom ne objasni da ne mogu imati i{ta ve}a prava od svojih bo{nja~kih kom{ija. Budu}i da im to nema ko silom objasniti, tragi~na pri~a se nastavlja…
326 Dnevnik revolucije

BO[NJACI I PAM]ENJE: Kako objasniti nedopustiv odnos bo{nja~kog naroda prema sopstvenom stradanju. U najzabitijim selima Republike Srpske iznikli su ogromni spomenici srpskim oslobodiocima. U Prijedoru ili Bijeljini to su ogromne spomeni~ke gromade, nalik na one iz Titovog vakta. Srbi umiju da ozna~e mjesta genocidnih osvajanja, i da ih pri tome odjenu u oslobodila~ko zna~enje. I Hrvati umiju, sa onim kri`a~ama. Bo{njaci, pak, nigdje ni{ta nisu ozna~ili. Tek pokoja ~esma, plo~a, pokoja knjiga koja je nastala voljom autora, a ne strate{kim opredjeljenjem bo{nja~ke zajednice. Gdje je muzej genocida ili holokausta, gdje su nau~ni radovi, doktorati, filmovi, gdje su desetine romana koji su dosad trebali biti ispisani…? Za{to je to tako? Zato {to se Bo{njaci stide poni`enja koje im se dogodilo! Bo{njaci su u Jugoslaviji svikli na ravnopravnost, makar i u iluziji. Osje}ali su se gra|anima Evrope. Osje}ali su se Srbima i Hrvatima. I sad, odjednom, neko ih kolje, protjeruje, poni`ava… Bo{njaci danas ~eznu da se probude u vremenima od prije agresije. Zato do mahnitosti, u kriti~noj masi, ponovo obo`avaju ekavsko kukumakanje, slu{aju srbijanski folk, gledaju srpske serije, kupuju hrvatske i slovena~ke proizvode. …Sve ~ine kako bi stvorili iluziju da se genocid nije ni dogodio. Gre{ka, tragi~nija od one koja je prethodila ovom genocidu, kada su Bo{njaci isprali mozak od pam}enja genocida u Drugom svjetskom ratu. Ka`emo – tragi~nija – jer je onaj sistem represijom sprovodio zaborav, a u ovom postoji barem tra~ak vi{e slobode u kome bi bo{nja~ke i muslimanske institucije mogle strate{ki djelovati na planu institucionaliziranja pam}enja. Trebalo je institucionalno djelovati na razbijanju bo{nja~kog stida od genocida, na ubje|ivanju Bo{njaka da se ne mo`e i ne smije bje`ati od onoga {to se dogodilo, jer je bijeg od pam}enja najbolji put da se pro{lost ponovi. OPTU@IVANJE ZA TZV. ISLAMSKI TERORIZAM: Nakon 11. septembra 2001. Bo{njaci su postali `rtve specijalnog rata koji su srpski i hrvatski hegemonisti pokrenuli s ciljem optu`ivanja Bo{njaka za tzv. islamski terorizam. Ra~unica je prosta: bo{nja~ki kredibilitet `rtve najte`a je politi~ka smetnja legaliziranju s&h separatizma; poni{tavanje kredibiliteta `rtve, i odslikavanje Bo{njaka kao prijetnje evropskoj sigurnosti, vodi osloba|aju s&h genocidnih projekata od odgovornosti. Uistinu, dogodilo se da Bo{njaci posljednje dvije-tri godine zapadnu u politi~ku defanzivu. Da je kojim slu~ajem prije 11. septembra bio izgra|en sistem memorije bo{nja~kog stradanja, Bo{njaci bi imali {ta ponuditi kao odgovor na ove optu`be. Ovako, niti ima sistema, niti ima volje da se spremno do~ekaju razne propagandne podvale. Jednostavno, u Bo{njaka to nema ko u~initi. Primjera je sijaset… Kada talijanski mediji objave da je u BiH danas 10.000 mud`ahedina koji ~ekaju da ugroze evropsku bezbjednost, na to niko ne reagira, pa se la` ustoli~i na pijedestalu istine. Ni SDA, ni Islamska Zajednica, ni Preporod, ni druge institucije koje zvani~no k’o biva brinu o Bo{njacima - definitivno – nisu polo`ili historijski ispit zrelosti. Mo`emo pri~ati {ta ho}emo, o tobo`njim zaslugama za me|unarodno priznanje i odbranu RBiH, ali ovo su bili procesi koji nisu vo|eni strate{ki i sistemski, ve} su bili plod spontanosti i nagona za opstankom. Prvi veliki izazov, kakav je s&h strategija za satanizaciju Bo{njaka, pokazala je da Bo{njaci nemaju nacionalne institucije kakve ima svaka samoodr`iva nacija na Svijetu. POSTOJI LI IZLAZ: Postoji samo jedna ra~unica koju me|unarodna zajednica stavlja iznad svojih lobisti~kih i krsta{kih afiniteta – to je pravno slovo. Ako je po me|unarodnom pravu ne{to definirano, ne postoji mogu}nost njegove redefinicije. Dejtonski sporazum je privremeno rje{enje, dokle god postoji Tu`ba BiH protiv SCiG za agresiju i genocid, kojom je mogu}e osporiti rezultate agresije ugra|ene u ustavno bi}e BiH. Logi~no, me|unarodna politika u BiH se ravna prema Dejtonskom sporazumu, jer je on jedino validno pravno slovo; sva rje{enja proizilaze
Dnevnik revolucije 327

iz logike podjele. Ako bi se kroz realizaciju Tu`be sru{io Dejtonski sporazum, jedino validno politi~ko stanje u BiH bilo bi ono za koje su se izjasnili gra|ani RBiH na Referendumu za suverenitet. Napose, to je jedino politi~ko rje{enje u BiH koje ima legitimitet gra|ana. Sve drugo je proizvedeno agresijom i genocidom, i me|unarodnim sau~esni{tvom u ubijanju Bosne.
Br. 107, 11. V 2004.

328

Dnevnik revolucije

Dnevnik revolucije

Britanski metak za Karad`i}a
Britaniji i Srbiji treba mrtav Karad`i}. @iv je isuvi{e opasan.
Tu~e iz {kolskog dvori{ta ~ovjeka prate ~itav `ivot. Ma kako da nam se `ivoti rasporede, u in`injerske, pija~arske, {oferske ili doktorske krpice, u njima ostaje pre{utni red koji je napravljen u djetinjstvu. Pamti se ko je koga izmlatio, i to se osjeti kad se sretnemo. Ako si nau~io u {koli da nekog gleda{ s visoka, gledat }e{ ga tako i poslije, i kad je on sudija, a ti tu`eni. Gledat }e te i on odozdo, makar tre}im okom. Otkud ova pri~a? Zato {to se politika evropskih dr`ava temelji na porazima i pobjedama u birvaktilskim ratovima, ma koliko bila odjenuta u forme ujedinjenja i ovovremenosti. Za{to bi neko pristao da gubi kapital koji je stekao u povijesti? Bosanska tragedija je bila i ostala jedan od frontova na kojima se trenirao red iz evropskog {kolskog dvori{ta.

Swackom lonccu pocloppac
Britanska politika je genetski imperijalisti~ka. Njeno kolonijalisti~ko naslije|e je uvjerava da je Bogom data da pravi red na Zemlji. Ona rovari po svim kontinentima. Za nju bi bio poraz da mo`e lidere Saudijske Arabije pritiskati na daljinskom, a da ne mo`e napraviti red u svome dvori{tu. Otud se Britanija suvereno petlja u sve evropske bud`ake. Jer, ako izgubi suverenitet nad Evropom, izgubit }e ga i drugdje. Naslije|e Austro-ugarske monarhije, koja je profilirala kulturolo{ki entitet srednjeevropskog kruga, odredilo je volju Njema~ke i Austrije da prve podr`e suverenitet Slovenije, Hrvatske i Bosne. Britaniji je, ponovo, ostala Srbija. Genocidna agresija Srbije na Bosnu i Bo{njake bila je vi{estruko pomagana od britanske horde pregovara~a i lobista. Britanija je navukla i tupavog Franju Tu|mana u rat protiv referendumske volje bh. Hrvata. Britanija je preko Hrvatske u Bosnu uvezla oko 500 mud`ahedina, a onda poslala tv ekipe da uslikaju d`ihad. Ba{ka sad {to su se me|u poginulim britanskim mud`ahedinima na{li i neosune}eni kopti. Cilj je bio oljagati oslobodila~ku borbu ARBiH i oja~ati velikosrpsku osvaja~ku poziciju, kako bi se makar pola Bosne zauvijek na{lo pod britanskim patronatom. U protivnom, moglo se dogoditi da Bosna ostane u austrougarskom pa{aluku, van dometa britanskog nastojanja da se svakom loncu bude poklopac. Kako trenutno stvari stoje, Britanci su ostvarili sve {to su naumili. Njihova podr{ka Karad`i}evoj hunti rezultirala je priznavanjem Republike Srpske. Korak po korak, Britanci su postali civilni i vojni udavitelji dejtonske Bosne. U narednih deceniju-dvije preostaje im jo{ da uni{te Bo{njake, i da Hrvatima za~epe usta sa zapadnim dijelovima Hercegovine.
Dnevnik revolucije 329

No, prije toga, valja im redefinirati istinu o genocidnoj agresiji na Bosnu i Bo{njake.

Only iz yednna baba-roga
Nema nikakve sumnje da su Britanija, Izrael i Amerika zemlje proleterske. Dosad nam je bila nejasna izraelska podr{ka genocidnoj Srbiji. Ra~unali smo da bi Jevreji morali prije suosje}ati sa bo{nja~kom `rtvom, nego podr`avati velikosrpske ubice, ~ija je nakana identi~na onoj koju su imali Hitlerovi nacisti. No, Jevreji su pametno razabrali da bi ih solidarisanje sa bo{nja~kim `rtvama genocida pomaklo sa pijedestala de`urne planetarne `rtve. Otud su podr`avali velikosrpsku agresiju, u svim segmentima, a naro~ito u onom koji se ti~e kamufliranja zlo~ina. Na isti na~in, s istim ciljem, to je ~inila i Britanija, jer bi promocija Srbije, kao jo{ jedne Njema~ke u Evropi, poremetila odnos izme|u Britanije, kao de`urnog pravednika, i Njema~ke, kao de`urnog krivca. Osim toga, Srbija je britanski potr~ko, pa se Britaniji ne rentira da svog malog me}e me|u historijske opomene. Srbija, uz to, nije nikakva prijetnja evropskom tronu, a Njema~ka jeste. Zato Njema~ka treba da ostane jedina planetarna baba-roga, kako bi se o Americi i Engleskoj zauvijek pjevale proleterske pjesme. …Bez obzira na podr{ku genocidnom Izraelu, i na u~e{}e u genocidnim agresijama, poput ove u Iraku. U evropskom kontekstu, Britanija i Izrael ~ine okosnicu nastojanja da se valoriziranjem srbijanske genocidnosti ne naru{i njema~ka de`urna krivica. Ove dvije zemlje su direktno zainteresirane za o~uvanje uspomene na Hitlerovu Njema~ku. Klintonova Amerika je bila oslobo|ena od ovih ra~unica, ali ova, fa{isti~ka, Bu{ova, hem ima direktni interes da kazni njema~ko protivljenje okupaciji Iraka, hem ima obavezu da podr`ava britansku i izraelsku politiku. Kad se tome doda i marketin{ka potreba, pritisnuta s&h interesima, da se od Bo{njaka prave tzv. islamski teroristi, onda se osloba|anje Srbije od krivice ispostavlja kao apsolutna intencija.

Rentability ybistwo
Obaranje Tu`be BiH protiv SCiG je najkra}i put da se za{titi Njema~ka iz Nurnberga. Bo{nja~ko vo|stvo je ucijenjeno za kriminal, ali i za tzv. ratne zlo~ine, i otud ne smije potencirati Tu`bu. Druga prijetnja je mogu}nost da se Radovan Karad`i} pojavi pred Ha{kim tribunalom. Ni njemu ne bi ginula presuda za genocid. On je neugodan svjedok. On ne samo da bi otkrio upletenost britanske politike u genocid u Bosni, ve} bi zauvijek posvjedo~io da je Srbija izvr{ila genocidnu agresiju na Bosnu i Bo{njake. Zato bi britanske snage u BiH mogle likvidirati Radovana Karad`i}a. …Ako budu u prilici. A loptu bi im mogli nabaciti Srbi. I njima se vi{e rentira mrtav Karad`i}.
Br. 108, 25. V 2004.

330

Dnevnik revolucije

HDZ-ove bombe

Ezan kao dernjava i zavijanje pasa
O~ito je da iza teroristi~ke prijetnje o ru{enju svih d`amija u Vitezu stoji HDZ, ali policijski organi politi~ki taktiziraju u strahu da istini pogledaju u o~i i da pritvore lokalne mo}nike
Iako Bo{njaci iz svih krajeva BiH hrle u megamarket FIS Vitez, gdje se snabdijevaju od glave do pete, i ostavljaju ogromna finansijska sredstva, situacija u ovom gradi}u pod nezvani~nom tzv. herceg-bosanskom upravom je debelo zabrazdila u segregaciju Bo{njaka. Zapravo, izgleda da se nikada nije ni promijenila u odnosu na pozicije koje je vojna hunta Mate Bobana ostvarila u vrijeme agresije. Privid da je Vitez otvorena i neoptere}ena trgovinska zona, u kojoj niko nikog ne pita za naciju, sru{en je prijetnjom koja je u pismenoj formi stigla na ruke predsjedavaju}eg Op}inskog vije}a Vitez Muhameda Rehibi}a.

Vjerski primitivizam
Naime, grupa anonimnih mje{tana hrvatske nacionalnosti je zaprijetila da }e sve d`amije u Vitezu, sa ve}inskim hrvatskim stanovni{tvom, biti sravnjene sa zemljom, ukoliko do 11. narednog mjeseca, ne prestane dernjava sa d`amija. Mogli bi pomisliti da iz grupe mje{tana hrvatske nacionalnosti stoji, recimo, jedan {ovinisti~ki nastrojen Hrvat. Ovaj potpis ispod anonimnog pisma ne mora zna~iti ni{ta, pa se ni pismo ne bi moralo tretirati kao relevantan izraz mi{ljenja ve}inskog hrvatskog stanovni{tva. Ko god da stoji iza anonimnog pisma, napisanog na tri stranice, o~ito je da prema Bo{njacima i islamu ima krsta{ki, apartheidski, genocidan odnos. Kazati da je ezan, kao muslimanski poziv na molitvu – dernjava, samo je dno primitivizma. Nazivati ma ~iju molitvu Bogu – dernjavom – svjedo~i, prije svega, o odro|enosti od ma koje vjere tog uma koji ne razumijeva da je Bog jedan, svima, i da ga Bog, i kad mu se ~ini da je samo njegov, poziva na ljubav, pra{tanje, toleranciju. Pozivanje na mr`nju, u ime Boga, zapravo je bogohuljenje i Boga i vjere. Jednako bi vrijedilo da je neko, u ime Bo{njaka, u Sarajevu, Tuzli ili Bugojnu, tra`io da se uti{a dernjava zvona. Ovo hrvatsko bla}enje ezana podsjetilo nas je na jedan sli~an doga|aj u kome su neki Srbi ezan poistovijetili sa zavijanjem psa. Prije ~etiri godine Tuzla je ugostila delegaciju Novog Sada, u kojoj su bili i novinari, koji su po povratku napisali morbidnu reporta`u o Tuzli, u kojoj su na uliziva~ko gostoprimstvo Tuzlaka uzvratili onako kako su odgojeni. U reporta`i, izme|u ostalog, pi{e: [etamo dalje. Rashla|ujemo se vodom sa gradske ~esme, kad se odjednom malim trgom prolomi glas hod`e sa obli`nje d`amije: Uauuauuu! Zamalo da svi trkom pobegnemo! Uz ovaj dio teksta zaka~ena je fotografija ~esme, sa potpisom: U deset do pet sa d`amije se javio hod`a, {to bi trebalo da je nekakvo ~udo, valjda samim tim {to se sa d`amije javio hod`a koji zavija kao pas. Pored ovoga, novosadski novinari su pravili {prdnju i sa tragedijom na Kapiji.
Dnevnik revolucije 331

Ova dva doga|aja nas uvjeravaju da se i u hrvatskom i u srpskom nacionalisti~kom primitivizmu na isti na~in do`ivljava muslimanska molitva: sa ironijom, podsmjehom, gnu{anjem, nipoda{tavanjem, netrpeljivo{}u. Za jedne je ezan dernjava, a za druge onomatopeja zavijanja psa.

Providna koincidencija
Dakako, ovi incidenti ne bi zaslu`ivali {iru pa`nju da iza njih ne stoje institucionalni predstavnici srpskog i hrvatskog naroda. Zvani~na delegacija iz Novog Sada koja je 2000. godine posjetila Tuzlu nije direktno potpisala ovaj skandalozni tekst, ali jeste odabrala novinare koji }e po povratku u Novi Sad napisati reporta`u. Odabirom novinara koji o ezanu razmi{ljaju kao o zavijanju psa, delegacija Novog Sada je zapravo podr`ala blasfemiju nad tuzlanskim svetinjama. U slu~aju Viteza stvar je jo{ o~itija. Naime, sa istim zahtjevom, ali bez prijetnje, na sjednici Op}inskog vije}a Vitez, istupili su vije}nici HDZ-a. Oni su prosvjedovali zbog glasnosti ezana, tvrde}i da to iritira gra|ane hrvatske nacionalnosti. Ono {to u legalisti~kim okvirima nisu smjeli re}i za op}inskom govornicom, o~ito su, dva dana prije, preto~ili u anonimno pismo, u kome se poru~uje: Ukoliko dernjava sa d`amija ne prestane bit }emo prisiljeni da poduzmemo nasilni~ke mjere. Kada se zna da je u razmaku od dva danas stiglo pismo, u kome se prijeti izvr{enjem teroristi~kog akta, odnosno, i da su vije}nici HDZ-a javno predlo`ili sti{avanje ezana – onda, uistinu, paradoksalno zvu~i informacija da je Policijska uprava Travnik pokrenula istragu o ovom slu~aju, koja je u toku. [ta se ima istra`ivati ne{to {to je bjelodano? Da je vremenski razmak izme|u ova dva zahtjeva, jednog teroristi~kog i jednog legalisti~kog, recimo, pola godine, pa da se i nekako svari filozofija policijske istrage. Me|utim, u situaciji gdje je teroristi~ka prijetnja stigla danas, a gdje se za dva dana HDZ pojavio sa ubla`enom varijantom istog zahtjeva – ne bi trebalo da postoji ikakva dilema. Smije{no je pretpostaviti da su se vije}nici HDZ-a onako, sami od sebe, dosjetili da od predsjedavaju}eg Vije}a Muhameda Rehibi}a zatra`e isto ono {to su tra`ili anonimni Hrvati, dodu{e, uz prijetnju ru{enja svih d`amija, i uz uvredu da je muslimanska molitva deranje. Budu}i da se radi o opasnoj teroristi~koj prijetnji, ~ija bi realizacija dovela do nesagledivih posljedica, policija ne bi smjela politi~ki taktizirati, skrivaju}i vinovnika pod floskulama tipa istraga je u toku. Da je kojim slu~ajem SDA kreirala ovakvu teroristi~ku prijetnju, mnogi bi ve} bili iza re{etaka. Bo{nja~ki kadrovi su se zatvarali i bez ikakvih dokaza, tek na osnovu klevete, a kako bi se tek zatvarali kad bi postojala i jedna indicija o njihovoj umije{anosti u ma kakav terorizam. Hrvati su tu, pak, u povla{tenom polo`aju. Jednostavno, usta{ki terorizam vi{e nije moderan. Moderan je onaj, holivudski, tzv. islamski.
Br. 108, 25. V 2004.

332

Dnevnik revolucije

Dnevnik revolucije

Ira~ki requiem
Stotine bh. gra|ana odlaze da kao pla}enici slu`e u ameri~kim okupacionim snagama u Iraku. Vjeruju da }e se vratiti s gomilom para. Da je ovo kockanje sa `ivotom tako isplatno, kajmak sigurno ne bi kupili bh. gra|ani, ve} gra|ani Amerike i Evropske unije.
Ovih dana sam dvojicu dragih ljudi ispratio u Irak. ^ar{ijska djeca. Odrasla na asfaltu. Golobradi su ’92. uzeli pu{ku. Poslije rata su se poku{avali sna}i. Jedan od njih se o`enio, dobio dvoje djece, nekako kupio stan~i}, radio kod raznih privatnika. Drugi se upravo vjerio, k’o biva, o`enit }e se uskoro, a onda je odlu~io da ode. Bi}e da im je dokundisalo sastavljanje kraja s krajem, pa k’o vele, stavit }emo glavu u torbu godinu dana, a ako glavu izvu~emo iz torbe, sunce }e nas obasjati. …Golema je godina. Golemi su dani kad se pita{ ho}e{ li sutra{nji do~ekati. Golemo za njih. Golemije za njihove, koji ih ~ekaju, a ne znaju ho}e li ih ikad vi{e vidjeti.

Taynne dushinne odaye
Re~e mi `ena da je Gula stigao do Amerike, a odatle }e u Irak. Zvala je Gulina `ena, njena {kolska prijateljica. Ka`e da je Edina, k}erka im, cijeli dan preplakala za ocem. Edini su ~etiri godine. Sinu, Tariku, tek dvije. Potresle su me suze male Edine. Sjetio sam je kako se na onih nekoliko porodi~nih sijela Edina gnijezdila u o~evom krilu, kako ga je zadirkivala, {alila se, iskazivala nepregledno i neupitno bogatstvo ljubavi prema ocu. Gula je tada pri~ao kako nedjeljom najvoli pro{etati sa Edinom na }evape, pa u kafi}, da on popije kahvu, a Edina sok. Onda se vrate ku}i, gdje sve ~etvero sjednu za sto i ru~aju. …Ova je pri~a okon~ana. Narednih godinu dana, a mo`da i cijeli `ivot, Edina }e oca ljubiti na fotografijama. Njene suze }e se preseliti u tajne du{ine odaje, u kojima }e snivati i mirisati o~ev zagrljaj. …Ko zna kako je Guli. Valjalo je izljubiti djecu, `enu, okrenuti se, i oti}i. Valjalo je sjesti u avion i odozgo pogledati svijet na koji se mo`da ne}e vratiti. Takva `rtva mo`e biti samo plod neizmijerne ljubavi. Vidio sam to i prije… Jednom smo sijelili. Gula je od tog svog privatnika do{ao kasno. Mrtav umoran. Sklapaju mu se o~i. On sjedi. Djeca se veru po njemu, jedno za vratom, jedno na krilu, po`elili ga. On sjedi. Zavalili smo sijelo do pono}i. On }e sutra ustati i riljati do uve~e. …Valjda zbog one nedjelje kad }e osjetiti puninu o~instva. Haman je Guli dokundisao `ivot u gr~u. Ako se uspije `iv vratiti iz Iraka, imat }e oko 100.000 maraka u{te|evine. Lak{e }e disati. Imat }e slobodu da bude s djecom koliko mu volja. Mo`da }e kupiti kakvu trafiku, otvoriti sitan biznis, i `ivjeti kao svoj gazda. …A ako se ne vrati?
Dnevnik revolucije 333

100.000 maraka koje se zarade u be{~asnoj okupaciji Iraka. u jednoj okupatorskoj i zlo~ina~koj ma{ineriji. kao stuhe. od kojih se ne mogu nahraniti djeca. pa i Izrael po nekakvim zakonima okupira palestinske teritorije i ubija palestinske civile! Nije zakon sve {to sija! Na{i bi ljudi mogli razumjeti haramsku su{tinu pare koja je uzeta u zlo~ina~kom pothvatu. Oni brane svoju zemlju. u divljem kapitalizmu. jer znam da oni znaju kako igraju ulogu ~etnika i usta{a u ira~kom ratu. Du{u }e prodati |avolu za socijalno vlasni{tvo nad svojim `ivotima. Ili to {to je on jedan od hiljade bosanskih momaka koji ne mogu da sviju porodi~no gnijezdo jer jedva da imaju para za sebe. britanska i ameri~ka djeca. mlijeko. Do{li smo do moralnog pitanja. ne bi li. ali. ako pre`ivi. Edina ho}e svoga tatu. ^udnog li ~uda. pa }e se sutradan {trecati na svaki telefonski poziv. plja~kanju. …Kao {to na{i ljudi brane pravo svojih porodica na dostojanstven `ivot. Za Edininu du{u bosanski paradoksi nemaju nikakvog zna~enja. i sl. 334 Dnevnik revolucije . branili bo{nja~ko pravo na `ivot. ali se Bogu molim da ne nastradaju moji prijatelji. o~ekuju}i grdnu vijest. ve} biti u pozadinskim slu`bama. Ira~ani na to imaju pravo. i koji se iz o~aja poku{avaju i{~upati ulaskom u krug zla.000 maraka koje se zarade na dilanju droge. mogao oformiti porodicu. za pelene. Kakva je razlika izme|u 100. Shupack in America Bosna je leglo paradoksa. Oni }e ih ubiti. 8.. VI 2004. Br. jer znam da su tri godine. za ira~ke oslobodila~ke snage ne zna~i ni{ta. danas su zreli ljudi koje je Zapad bacio u egzistencijalni o~aj. a kamo li za troja ili ~etvera usta. ali i razumijem ahbabe koji se tako bore za socijalni spokoj svojih porodica. ne mo`e se podizati dijete. A gdje je sve ostalo! Zato }e i ovaj ahbab krenuti u lov na svojih 100. Mo`da tek to {to }e mu se otac i mati sikirati kad na vijestima ~uju da su u Iraku pobijeni neki ljudi. kriminalne privatizacije i svekolikog tla~enja bosanskih sudbina! Djeca koja su odrasla u blagostanju. prezirem odlaske u Irak. kao pla}enici. Faustovska pri~a.Is not zackonn swe what sya U pri~i o ovom drugom ahbabu koji je oti{ao u Irak nema literarnih elemenata.000 maraka. hapice i sl. ako im do|u na ni{an. U ovoj pri~i. Ali.? Postoji samo jedna razlika: ameri~ki zlo~in nad Irakom je silom upakovan u logotip legaliteta i demokratije. za ira~ku pobjedu. Preko njih sam saznao da je jo{ mnogo mladih ljudi oti{lo iz na{eg grada da slu`e u ameri~kim okupacionim snagama. jer znam da su njihovi `ivoti toliko obesmi{ljeni u dejtonskom. Glasam za ameri~ki poraz. jer znam da se gnu{aju ameri~ke politike. i recimo. 109. da im je borba za socijalni opstanak bitnija od moralnih pjesmica. koje je `ivot nagonio da se pridru`e ameri~kim okupatorima. To {to ne}e dr`ati pu{ku u rukama. na prvim linijama. Bez 200 maraka mjese~no. Kamo sre}e da se onaj shupack u Americi nije nikad ni rodio. za{to bi to na{i ljudi razumjeli? Za{to bi susprezali svoje nagone za opstankom? Pa i oni su `rtve zapadne plja~ke. Ho}e to i ira~ka. Svoje ahbabe ne mogu osuditi. plja~ka{kom haosu.