TESTE DE AUTOEVALUARE I 1. Managementul se defineşte ca fiind: a. integrarea şi coordonarea eficace şi eficientă a resurselor în scopul atingerii obiectivelor dorite; b.

acţiunea unică, specifică, compusă dintr-o succesiune logică de activităţi componente coordonate şi controlate, cu caracter inovaţional de natură diferită, realizat într-o manieră organizată metodic şi progresiv; c. un plan prin care se intenţionează realizarea unor acţiuni viitoare, sau schemă a unui sistem tehnic sau a unei construcţii care conţine calculele, desenele şi explicaţiile necesare 2. Proiectul este: a. capacitatea utilizării cu maximum de eficienţă a resurselor disponibile la un moment dat, pentru atingerea unor rezultate maxime; b. conceperea unei strategii competitive şi o judicioasă stabilire a obiectivelor; organizarea mijloacelor şi elaborarea unor structuri dinamice; un control consecvent şi eficient. c.acţiunea unică, specifică, compusă dintr-o succesiune logică de activităţi componente coordonate şi controlate, cu caracter inovaţional de natură diferită, realizat într-o manieră organizată metodic şi progresiv; 3. Managementul proiectelor presupune: a. orientarea prioritară pe termen lung; b. un proces dinamic, desfasurat în mod stiintific, de transformare a intrărilor constând din resurse materiale, informaţionale, financiare şi umane în rezultatul dorit; c. dezvoltarea problemelor după metoda “încercărilor şi erorilor”; 4. Faza din cadrul ciclului de viaţă a proiectului în care se stabilesc activităţile şi se repartizează sarcinile membrilor echipei de proiect este: ……. maturitatea sau execuţia (implementarea), …….. 5. Care este semnificaţia acronimului SMART folosit pentru indicatorii utilizaţi pentru monitorizarea proiectului? S .. specifici...... M .. măsurabili.... A ... accesibili... R... revizuibili.... T .. temporali.... 6. Care sunt persoanele potenţial interesate din echipa de proiect? În cadrul echipei se află persoane sau grupuri de persoane cu diferite interese care se regăsesc practic în gradul de implicare al acestora în activităţi. Iată câteva exemple: personal executiv; reprezentanţii de vânzări; preşedintele grupului de companii; departamente; managerul general; angajaţii de la Head Office; managerii de departamente. 7. Care sunt persoanele potenţial interesate de proiect din exterior? În contextul social în care compania dvs. îşi desfăşoară activitatea, implicit un anumit număr de persoane ori grupuri de persoane vor manifesta interes, ce trebuie luat în calcul. Aceştia pot fi: beneficiari; clienţi; colaboratori; alte companii; autorităţi locale/ centrale; autorităţi de control; persoane publice. 8. Cine pot fi clienţii proiectului? 1. clientul este un întreg departament al unei organizaţii; 2. există clienţi multiplii; 3. nimeni un vrea să îşi asume atributul de client al proiectului. Cine se pot constitui în surse de clienţi pentru proiecte ? Se pot identifica mai multe astfel de surse şi anume : ∂ persoana din al cărei buget proiectul este finanţat ; ∂ persoana care doreşte realizarea lui atât de mult încât îşi depune întreaga energie pentru a obţine succesul proiectului ; ∂ persoana reprezentând aria care are cel mai mare interes legitim în rezultatul proiectului; ∂ persoana care are forţa politică de a face ca toate ariile companiei să se implice ăn realizarea proiectului;

12.  Pregătirea planului. – Modificarea condiţiilor iniţiale de desfăşurare a proiectelor. e) schiţe. costurilor şi calităţii. Enumeraţi cauzele externe ale eşecului proiectelor. Care sunt criteriile de selecţie a consultanţilor?  cunoştinţele de specialitate de care dispune firma sau organizaţia de consultanţă.  Evitarea surprizelor de cost şi de orar. – lipsa de abilitate în depăşirea conflictelor individuale şi a celor de personalitate între participanţii la proiect. c) programul proiectului (graficul Gantt este utilizat în mod uzual pentru a reprezenta activităţile şi reperele temporale). d) bugetul de venituri şi cheltuieli. ⇒ Planificarea detaliată a lucrărilor. – neconcordanţă între proiect şi obiectivele organizaţionale. – evaluarea eronata a resurselor necesare/disponibile. – organizare deficitară. 9. 10. daca este necesar.  buna reputaţie.).  capacitatea de asigurare a răspunderii si a calităţii. Care este rolul managerului de proiect? Rolul managerului de proiect este nu de a realiza sarcini.  Monitorizarea orarelor. politici. ci rolul lui este unul de conducere. Daţi 4 exemple de documente care însoţesc proiectul pe parcursul derulării acestuia. ⇒ Realizarea lucrărilor repartizate in limitele asteptarilor de buget.  Coordonarea tuturor activităţilor.  experienta şi competenţa firmei de consultanţă. sistem. nici de a avea responsabilitate tehnică. legislativi. riscurilor şi preocupărilor privind calitatea. . sociali. de întreţinere. f) manuale (de utilizare. planuri. . ⇒ Comunicarea starii curente si gestionarea asteptarilor 11. de instalare. 13.∂ decidentul de nivel înalt care are forţa de a face ca lucrurile să meargă. b) definirea proiectului. etc.  Stabilirea mecanismelor de control necesare.  stabilitatea financiară a firmei de consultanţă. schimbărilor conţinutului. al clientului). Care sunt responsabilităţile echipei de proiect? ⇒ Intelegerea muncii care trebuie făcută. durata si calitate. – aşteptări nerealiste. – planificarea şi organizarea defectuoasă a activităţilor. Enumeraţi cauzele interne ale eşecului proiectelor. 14.  Crearea şi menţinerea activităţii de comunicaţii necesare. Rolul include:  Definirea domeniului şi obiectivelor proiectelor. Motivarea tuturor părţilor implicate în proiect. – Factorii de mediu externi (economici. a) specificaţiile proiectului. ⇒ Informarea managerului de proiect asupra situaţiilor dificile.  Organizarea personalului.

O tehnică de acest tip este poziţionarea. strategii adoptate de concurenţi. 2. cariera sau politica de angajare a personalului executiv din cadrul echipei de proiect. deviaţiile acceptabile şi neacceptabile de la plan şi a punctelor de decizie merge/ nu merge. 15. h) stabilirea planului final. d) analiza drumului critic. incluzând data de începere şi de sfârşit şi criteriilor de îndeplinire a proiectului. care v-ar putea influenţa activitatea. Care sunt riscurile şi problemele care pot apărea în realizarea proiectului?  Riscuri referitoare la accidente şi sănătatea membrilor echipei. e) considerarea evaluării corespunzătoare a proiectului şi a tehnicilor de revizuire. stabilirea scopului.  Riscul pierderii prestigiului în cazul unui eşec al proiectului. i) stabilirea mecanismelor de control. Simularea şi analiza de senzitivitate sunt tehnici de selecţie a proiectelor: … numerice… TESTE DE AUTOEVALUARE II 1. d. Enumeraţi factorii externi firmei dvs.. evoluţie previzionată. 16. fie ca este vorba de timp. detalierea planului. Cea de-a treia etapă a planificării este: a. j) stabilirea jaloanelor. 6. o Creditorii. În ce situaţii se folosesc tehnicile de selecţie non-numerică a proiectelor? se aplică în cazul în care proiectele nu se deţin suficiente informaţii.  Problema instabilităţii mediului de afaceri. Ce include procesul de planificare? a) definirea domeniului şi obiectivelor. o Piaţa de desfacere (dimensiuni actuale. g) evaluarea opţiunilor alternative şi a costurilor. evaluarea planului. materii prime sau energie. h) alte piese scrise. Ce înţelegeţi prin efectul Pareto în cazul proiectelor? 4. în general limitate. o Furnizorii. o Controalele frecvente efectuate de către organele de control . b. c) analiza reţelei. o Clienţii (dorinţele şi nevoile acestora). obţinerea avantajului competitiv. Enumeraţi 4 cauze ale opunerii indivizilor participării în procesul de planificare? 5. f) considerarea graficelor Gantt şi modelelor de calculator. b) alocarea obiectivelor. evaluarea proiectelor făcându-se pe baze subiective.  Problema insuficienţei resurselor. evoluţia nişelor de piaţă). când obţinerea lor ar fi prea costisitoare. o Concurenţa (puncte tari şi slabe. bani. stabilitate. evaluarea opţiunilor.. etc. când este necesară o reacţie rapidă. crizele operaţionale. preţuri practicate). evaluarea realizându-se pe baza unor parametrii majori pentru a ordona un grup de proiecte. proiectele care vizează acordarea unor facilităţi angajaţilor.  Riscuri care se referă la statutul. 3. c.g) concluzii (la finalizarea proiectului). Aceste tehnici de selecţie se aplică în situaţii precum: schimbarea condiţiilor legale.  Riscul consumului nejudicios al resurselor.  Riscul duratei de implementare a proiectului.

Mai presus de orice. 12. Enumeraţi factorii interni care ar putea avea impact asupra activităţii desfăşurate de firma dvs. Bugetul este important în fiecare etapă a unui proiect. . a datelor maxime permise şi a marjelor de timp pentru fiecare eveniment. unui drum critic. o Dezvoltaţi strategii pentru atingerea obiectivelor fixate.  Personalul (programele de dezvoltare. Care sunt etapele în procesul de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli? a. unei matrice.). o Aveţi grijă ca obectivele să fie realizabile (în timpul alocat) şi compatibile unul cu altul. 9. o Fixaţi termene de atingere a obiectivelor. Un astfel de document trebuie sa includă o preconizare a cheltuielilor şi a veniturilor legate de un proiect. pe termen lung şi pe termen scurt.  Strategiile utilizate de firma d-voastră în trecut şi în prezent presupune să: o Evaluaţi proiectele şi obiectivele trecute. În etapa de planificare a analizei PERT se realizează : a.. Ce este drumul critic? Drumul critic = acel drum de la începutul la sfârşitul reţelei. Drumul critic este o baza pentru stabilirea calendarului unui proiect. pe baza analizelor efectuate. c. o Identificaţi eventuale obstacole şi/sau oportunutăţi. pentru atingerea scopurilor fixate. pe piaţa de desfaceri.7. stabilirea a datelor de început şi de sfârşit. o Fixaţi noi obiective. Defalcarea proiectului în activităţi care consuma resurse. Calcularea resurselor pentru fiecare activitate  Resurse legate de personal  Resurse care nu sunt legate de personal c. b. Ce este bugetul de venituri şi cheltuieli? Un buget este un plan financiar al unui proiect. b. De aceea este necesar ca acestor activităţi sa li se acorde o atentie mult mai mare. Cum se realizează lansarea proiectului în cazul proiectelor mari?  Comunicarea obiectivelor proiectului membrilor echipei. Totodată întârzierile în activităţile componente ale drumului critic pot pune în pericol întregul proiect.  Calitatea şi preţurile produselor/serviciilor dvs.  Punctele tari şi punctele slabe ale firmei dvs. Costurile accidentale. calcularea datelor minime posibile. de instruire. etc. 11. ale carui activităţi însumează un total de timp mai mare decât orice alt drum din reţea. b. Costurile indirecte (sau de regie).. unei reţele. TESTE DE AUTOEVALUARE III 1. un buget este un document de a carui fezabilitate depinde sustinerea proiectului din partea unui finantator sau a unui partener. Prelucrarea datelor şi intocmirea bugetului Salariile. c. 10. 8. deoarece durata totala a unui proiect nu poate sa fie mai mica decât timpul total al drumului critic. aranjarea sarcinilor şi a evenimentelor într-o secvenţă fezabilă.  Poziţia firmei dvs. Estimarea costurilor d. Diagrama Gantt este un instrument de planificare sub forma grafică a unui: a.

cu participanţii implicaţi în proiect. sarcinile imediate ale membrilor echipei.  abilitatea de a motiva şi mobiliza membrii echipei.  capacitatea de a menţine integritatea proiectului. Descrieţi matricea competenţelor membrilor echipei de proiect. Ce presupune lansarea proiectului în cazul proiectelor mici? În cazul proiectelor mici. momentul demarării proiectului poate să fie marcat doar prin transmiterea unui mesaj prin care membrii echipei sunt înştiinţaţi asupra aprobării proiectului.  Stabilirea relaţiilor cu partenerii. 5. b.  Explicarea procedurilor de bază a proiectului. matriciale.  abilitatea de a ieşi din situaţii dificile. 6.  capacitatea de soluţionare rapidă a problemelor ivite pe perioadele derulării proiectelor. Daţi exemple de criterii subiective luate în considerare la selecţia echipei de proiect.  abilitatea de a face faţă unor niveluri diferite de alocare a resurselor.  Atitudinea faţă de acest proiect şi faţă de proiecte. Determinarea membrilor echipei să adere la realizarea proiectului şi să-l urmeze pe managerul de proiect.  Competenţe în gestionarea proiectelor.  calitatea de a media conflicte.  Revizuirea planuluir proiectului şi a termenelor fazelor proiectului. .  eficacitate în realizarea obiectivelor proiectului. b. Responsabilitatea proiectului revine conducerii ierarhice operationale în cadrul unei organizaţii: a. comunicarea cu aceasta realizându-se prin intermediul rapoartelor periodice. Pot fi precizate sau revizuite datele cheie ale proiectului. c. c.  capacitatea de a lucra în echipă. 8. în general.  Precizarea responsabilităţilor membrilor în vederea demarării proiectului. 7. închise.  Competenţa estimată. la nivelul poziţiilor manageriale de vârf. 4. sistemele şi obiectivele organizaţiei. 2. Care sunt criteriile obiective de selecţie a echipei de proiect?  Abilitatea tehnică percepută. compatibilitatea cu procedurile. 3. Organizarea orientată spre client prezintă avantajele: a. libertatea de decizie a managerului de proiect.  Experienţa acumulată în alte proiecte. Care sunt abilităţile şi calităţile pe care trebuie să le posede managerul de proiect?  cunoştinţe şi experienţă organizaţionale. deschise.

13. Care dintre următoarele metode sunt folosite la analiza riscurilor: a. Definirea proiectului A C R A Planificarea proiectului A C R A Cerinţele financiare A R C A Raportările asupra stadiului de realizare R C R R 10. Care sunt etapele parcurse în gestionarea riscurilor? 1. simularea Monte Carlo. 3. simularea Monte Carlo. analiza si controlul cauzelor si efectelor incertitudinii si riscurilor dintr-o organizatie. întocmirea unor liste de control. Brainstorming-ul. 12. Analiza riscului. brainstorming-ul. pr og ra pr ma og to ra r an ma I al t is or I t I co nt a m bil an ag as er d ig ur e p ar ro In st ea iec ru c ire alit t at ii x x ie cţ re di ct e l d oie tu pr t it e d e ec om a oi C hi p pr i de ulu Ec ul ct er ie ro ag an ul p M or at nţ na Fi . Care din următoarele metode sunt folosite ca instrumente de reducere a riscurilor: a. Evaluarea riscului. c. 5. Descrieţi matricea responsabilităţilor. metoda valorii aşteptate. Identificarea corectă a acestuia. 11. utilizarea experienţei personalului direct productiv. b. b. Ce este managemetul riscurilor? Managementul riscurilor poate fi definit ca fiind o functie generala a managementului organizatiei al carei obiectiv este identificarea. Stabilirea contextului în care se manifestă riscul. Cum se procedează în cazul în care produsul dintre probabilitatea de apariţie a riscului şi impact este unul este mare? 15. metoda arborilor decizionali. b. Combaterea riscului. 14. c.Petrescu Ion x Pop Alina x Barbu Victor x x Danila Tudor x Radulescu Nora x 9. 4. Care dintre următoarele metode sunt folosite la identificarea riscurilor: a. 2.

 Folosirea diagramei Ishikawa (diagrama „os de peşte” sau diagrama cauză-efect) (fig. c.). Care sunt tehnicile utilizate pentru analiza informaţiile obţinute referitoare la cauzele problemelor apărute în derularea proiectelor?  Mediile: .. • Localizarea proiectului. care poate oferi o listă a cauzelor posibile. când şi de ce s-a întâmplat. • Baza de proiecte de referinta similare. factorilor tehnologici etc. grupurile de presiune existente în zonă. rata eşecurilor în anumite activităţi.ro/rom/studenti/.c. unde. 8. Fig.3.  Eşantionarea – prin care se urmăresc doar anumite faze ale proiectului . prin reglementarile locale. 17.. etc. Care sunt modalităţile de identificare a naturii reale a problemelor care apar pe parcursul derulării proiectului?  Realizarea unei analize asupra ceea ce s-a întâmplat. 1. 16. • Rata de schimb a monedei nationale. 6./proiecte_economice. 4. Diagrama Ishikawa (diagrama economice. Câte etape include metodologia RISKMAN: a. numărul comenzilor pe client.Care sunt factorii care influenţează estimarea costurilor? • Inflatia. 20. nivelul de activitate al personalului.pdf) cauză – efect) (Sursa  Reprezentarea prin diagrame – sunt folosite pentru a ajuta la identificarea tuturor intrărilor şi ieşirilor aferente unui proces. Care sunt etapele metodei profilului riscurilor? 18. programarea.). b.  Folosirea ratelor – oferă informaţii asupra părţilor proiectului care sunt mai puţin productive (ex: grradul de utilizare a unui echipament. 19. • Volumul activitatii: nu exista intotdeauna proportionalitate directa intre costuri si volum datorita indivizibilitatii. etc.ulbsibiu. număr de reclamaţii pe un interval. 7.4.

în general.  Valoarea reprezentativă – cea mai frecvent întâlnită valoare dintr-un grup.  Ordonarea – se bazează pe aranjarea alternativelor posibile în funcţie de anumite caracteristici. . Media aritmetică simplă. Pentru alegerea soluţiei celei mai potrivite în vederea implementării în procesul selecţiei se pot diverse modalităţi.  Gândirea colaterală – este utilizată ca o soluţie complementară la modalităţile convenţionale de a rezolva problemele. selectându-se varianta cu cel mai bun punctaj.  Arborii decizionali – folosiţi.  Mediana grupului – valoarea situată la mijlocul grupului atunci când acesta este aranjat crescător. pentru a estima rezultatele unor decizii pe baza probabilităţilor de apariţe şi a consecinţelor financiare pe care acestea le implică. În vederea găsirii celor mai bune soluţii pentru problemele analizate se pot utiliza metode. precum:  Brainstorming. cum ar fi:  Tehnica Delphi – mobilizează un grup de persoane cărora le sunt prezentate un număr de soluţii la o problemă din care li se cere să aleagă soluţia cea mai potrivită individual. prin care se generează idei. analizabile ulterior prin logică.  Mediile mobile – permit monitorizarea tendinţei unui anumit fenomen. prin eliminări repetate a soluţiilor cu cel mai mic punctaj. eliminând erorile de interpretare din cauza valorilor extreme sau a fluctuaţiilor regulate ale valorilor. Soluţia finală va fi obţinută. fără discuţii sau dezbateri cu membrii grupului.