GLOSAR TERMENI SOCIOLOGICI Sociologie = studiul grupurilor și al societăților umane, care pune un accent deosebit pe analizarea lumii industrializate

. Sociologia face parte dintr-un grup de științe sociale, care includ de asemenea antropologia, științele economice, științele politice și geografia umană. Demarcațiile dintre diversele științe sociale nu sunt precise și toate au în comun o anumită gama de interese, concepte și metode Ș tiinț ă = sferă de activitate umană a cărei funcție constă în dobândirea și sistematizarea teoretică a cunoștințelor despre realitate; folosirea metodelor sistematice de investigare empirica, analizarea datelor, gândirea teoretică și exprimarea logică a argumentelor, pentru a forma un ansamblu de cunoștințe despre un subiect anume Anomie = stare de inutilitate sau disperare provocată de viața socială modenă Sociobiologia = abordarea care încearcă să explice atât comportamentul animalelor cât și pe cel al ființelor umane din punctul de vedere al principiilor biologice Etnocentrism = întelegerea ideilor sau a practicilor unei alte culturi, din punctul de vedere al propriei culturi; judecățile etnocentrice nu pot să își dea seama de adevăratele calități ale altor culturi Psihanaliza = tehnica psihoterapiei inventată de Sigmund Freud; sistemul intelectual al teoriei psihologice concepute de Freud Industrializare = apariția producției cu ajutorul mașinii, bazată pe folosirea unor resurse de putere neînsuflețite (cum ar fi aburul, sau electricitatea) Sexul = presupune diferențele fizice ale corpului Genul = privește diferențele psihologice, sociale și culturale dintre bărbați și femei Socializarea genului = presupune învățarea rolurilor de gen prin intermediul factorilor sociali, cum ar fi familia și factorii mediatici Homosexualitate = orientare a activităților sexuale sau a sentimentelor către o persoană de același sex Heterosexualitate = orientare în activitățile sexuale sau sentimentale față de o persoană de sex opus Familie = grup de persoane legate direct prin relații de rudenie, ai cărei adulți își asumă responsabilitatea pentru creșterea copiilor. Rudenie = relații între indivizi, stabilite fie prin căsătorie, fie prin descendență, care întemeiază legăturile de sânge

1

mai mult sau mai puţin implicită. opinie în general peiorativă. care locuiesc în aceași gospodărie Monogamia = căsătoria dintre două persoane adulte Poligamia = căsătoria cu mai multe persoane în același timp Poliginia = căsătoria bărbatului cu mai multe femei Poliandria = căsătoria femeii cu mai mulți bărbați Individualismul afectiv = formarea legăturilor maritale pe baza selecției personale. care se opune celui convenţional sau conformist. religioasă sau de clasă.Căsătorie = recunoaștere socială și legală. condusă de atracția sexuală sau dragostea romantică Monogamie serială = permisiunea indivizilor de a deține un numar de parteneri matrimoniali consecutivi Patrilinear = numele de familie. organizaţie. termenul este folosit pentru a descrie acţiunea unei majorităţi dominante în raport cu o minoritate dominată şi implică un prejudiciu adus unei persoane sau unui grup 2 . care îi diferențiază de ceilalți Rasism = Proces de discriminare. conduită sau manifestare care violează normele scrise sau nescrise ale societăţii ori ale unui grup social particular. în baza caracteristicilor biologice fundamental diferite cu care ele sînt înzestrate Prejudecată = Judecată care nu are o justificare raţională şi care. și chiar proprietatea. încadrarea comportamentelor de rol în modelele recunoscute şi consacrate grupai şi/sau social Etnicitate = practicile culturale și atitudinile unei anumite comunități de persoane. este eronată. În mod obişnuit. o uniune sexuală aprobată între doi indivizi adulți. instituţie sau organizaţie. cuprinde nu numai încălcările legii (infracţiunile ori delictele). fără verificare sau control critic Discriminare = Tratare inegală a indivizilor sau grupurilor în raport cu unele trăsături categorice cum ar fi apartenenţa etnică. cultură. grup. subcultură) Conformism = Adaptarea unei persoane la norma sau sistemul de norme proprii unui grup social. tip de comportament. legătura căsătoriei lărgește aria relațiilor de rudenie Nucleu familial = este alcătuit din doi adulți care locuiesc împreună cu proprii lor copii sau adoptați Familie lărgită = compusă din perechea de soți și copii lor cât și din alte rude apropiate. instituţie. ca şi credinţele şi ideologiile conform cărora rasele omeneşti pot fi clasificate de la inferior la superior. de obicei. se moștenesc prin descendență paternă Devianț a = orice act. ci orice „deviere" (abatere) de la regulile de convieţuire şi imperativele de ordine ale unei forme de viaţă colectivă (societate. rasială.

medite a transmite informații către public Ideologie = Concept introdus în gîndirea modernă de Marx şi Engels pentru a desemna „conştiinţa reală" a unei colectivităţi. reprezintă copia a ceva care nu are original 3 . aflate în termeni de egalitate în cadrul unei culturi date Sclavia = Tip de dominaţie asupra unor persoane care nu au proprietăţi sau drepturi şi care sînt considerate. forţe. Bogăţia. puteri supranaturale Ritual = Ansamblu de acţiuni sau comportamente integrate într-o succesiune strictă. de regulă. asociindu-şi sau producînd semnificaţii care depăşesc cadrul situaţional de aplicare Totemism = sistem de credință religioasă care atribuie proprietăți divine unui anumit tip de animal sau plantă Animism = credință conform căreia evenimentele din lume sunt puse în mișcare de activitatea spiritelor Sacru = constă într-un grup de lucruri. credinţe şi ritualuri care sînt respectate şi adorate (sacre). apartenenţa etnică sau religioasă pot duce şi ele la constituirea unor grupuri cu astfel de trăsături Stratificare socială = Dispunere ierarhică a unui set de grupuri. categorii. controlîndu-li-se toate aspectele vieţii de către cei care exercită această dominaţie Casta = desemnează un grup restrîns de oameni pătruns de propria lui superioritate în raport cu celelalte grupuri mai numeroase. astăzi aproape dispărut Pluralisms cultural = coexistența a mai multor subculturi. care sînt profane Monoteism = credință într-o singură divinitate Politeism = credință care admite recunoașterea mai multor divinități Fundamentalism = credința în reîntoarcerea la înțelesurile literare ale textelor scripturale Sectă = Grupare religioasă de dimensiuni mici care respinge majoritatea stilurilor de viaţă şi valorilor societăţii dominante Mass-media = forme de comunicare în masă. fiind distincte de toate celelalte aspecte ale vieţii sociale. televiziunea. modul în care aceasta devine conştientă de ea însăşi. manifestate individual şi/sau colectiv în situaţii. radio.Apartheid = sistem de segregare rasială stabilit în Africa de Sud. precum ziare. reviste. straturi sociale pe o scală constituită pe baza unuia sau mai multor criterii Religie = Tip de comportament uman compus din credinţe şi ritualuri referitor la fiinţe. de condiţiile sale de existenţă şi de direcţiile în care trebuie să-şi desfăşoare activitatea Simulacru = noțiune folosită de către autorul francez Jean Baudrillard. obiect al proprietăţii. cum este cazul „nomenclaturii" comuniste.

a cărui autoritate este sprijinită de lege și de capacitatea de a folosi forța Stat-naț iune = un anumit tip de stat.Ciberspaț iu = rețele electronice de interacțiune între indivizi aflați la diferite terminale de computer Cvasi-interacț iune mediată = interacțiune între indivizi care nu se află fizic unul în prezența celuilalt. spre exemplu. iar masa populației reprezintă cetățenii care știu despre ei înșiși că fac parte dintr-o singură națiune. În funcţie de gradul de organizare.Sociologie. caracteristic lumii moderne. Bibliografie: 1. Putere = capacitatea unor indivizi sau a membrilor unui grup de a-și atinge scopurile sau de ași finaliza interesele. Grevă = oprire temporară a lucrului de către un grup de angajați pentru a exprima o nemulțumire sau a sprijini o solicitare. nonformală şi informală Muncă = activitate prin care ființele umane transformă și produc bunuri din lumea naturală și își asigură în acest fel supraviețuirea. http://www. Giddens Anthony. de generare. organizare şi conducere a învăţării individuale sau colective. care satisface necesitățile materiale ale indivizilor ce trăiesc într-o anumită societate.com/Termeni. Economie = sistem de producție și de schimb. continuă să existe multe tipuri de muncă ce nu implică în mod direct acordarea unui salariu (cum ar fi munca în gospodărie).dictsociologie. În societățile moderne.netfirms. Munca nu trebuie considerată în mod exclusiv drept o angajare plătită. Editia III 2. în care un guvern are putere suverană în interiorul unei zone teritoriale definite. o conversație telefonică Educaț ie = ansamblu de acţiuni sociale de transmitere a culturii. se distinge între educația formală.htm 4 . Guvernare = proces de legiferare a politicii și a deciziilor de către funcționarii din cadrul unui aparat politic Politică = mijloace prin care este folosită puterea pentru a influența natura și conținutul activităților guvernamentale Stat = aparat politic (instituții guvernamentale plus funcționari publici) care guvernează o ordine teritorială dată. În culturile tradiționale există doar un sistem monetar rudimentar și foarte puțini oameni lucrau în schimbul plății.

Vaida Maria-Alexandra. grupa D 5 . AS. an I.SOC.