E 08/1 Vardenis Pavardenis LABORATORINIS DARBAS Nr.

16

Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru
Darbo tikslas: optiniu pirometru išmatuoti įkaitinto kūno temperatūrą ir apskaičiuoti Stefano–Bolcmano konstantą. Darbo priemon÷s: optinis pirometras, kaitinamoji lempa, ampermetras, voltmetras, maitinimo šaltinis. Pagrindin÷s formul÷s:

I ⋅U , A ⋅ S T 4 − T04 I – srov÷s stipris, A; U – įtampa, V; A – sugerties geba, S – plotas, m2; T – temperatūra, K; T0 – kambario temperatūra, K. σ=

(

)

(1)

T T = t . Tr Tr0

(2)

Tr – išmatuota temperatūra, K; Tt – tikroji temperatūra, K; Tr0 – artimiausios duodamos lentel÷je (žr. laboratorinio darbo vietoje) ryškio temperatūra, K.

1 pav. Optinio pirometro schema: 1 – okuliaras, 2 – objektyvas, 3 – kaitinimo siūlelis, 4 – srov÷s šaltinis, 5 – reostatas, 6 – ampermetras, 7 – matinis filtras Darbo rezultatai: 1 lentel÷. Matavimo ir Stefano–Bolcmano konstantos skaičiavimo rezultatai A σ, W/m2 K4 Nr. U, V I, A tr, ºC Tr, K T, K S, m2 5,6 ⋅ 10-8 1 5,1 4,4 1246 1519 1550 2 3 5,6 5,9 4,5 4,8 1260 1325 1533 1598 1567 1636 0,7 ⋅ 10-4 1 5,9 ⋅ 10-8 5,7 ⋅ 10-8 σ, W/m2 K4 5,7 ⋅ 10-8

σ1 =

5,1 ⋅ 4,4 = 5,6 ⋅10 −8 (W/ m2 K4) −4 4 4 0,7 ⋅ 10 (1550 − 293 ) 5,6 ⋅ 4,5 = 5,9 ⋅10 −8 (W/ m2 K4) −4 4 4 0,7 ⋅10 (1567 − 293 )

σ2 =

Fizikos laboratoriniai darbai. B. 3. ir kt.σ3 = 5. Atomo. 68 – 72.8 = 5.7 ⋅10 −8 W/ m2 K4. Vilnius: Technika. p. Vilnius: Technika.9 ⋅ 4. ASTRAUSKIENö. apskaičiavome Stefano–Bolcmano konstantą. p. . 303 –311. BOGDANOVIČIUS. 1997. Elektromagnetizmas. 2008. Fizika. Naudota literatūra: 1. kuri lygi σ = 5.7 ⋅10 (1636 4 − 2934 ) −4 σ= 5. Fizikos pagrindai aplinkos inžinerijoje. 2 dalis.6 + 5. 2. A. 2007. Vilnius: Technika.7 ⋅10 −8 (W/ m2 K4) 0. MARTINöNAS. Bangin÷ ir kvantin÷ optika. branduolio ir puslaidininkių fizika.7 ⋅ 10 −8 (W/ m2 K4) 3 Darbo išvados: išmatavę įkaitinto kūno temperatūrą.7 = 5. N.9 + 5. 106 – 112.