LLLO¡N NA11K¡ G11O¡5

b¡ÑÍb Ý YÎÎÍb Ý ÎL
_
YÎÑb Ý ¡MbÎL1b
1ÑÏÏb Ý bΡLÏÑb Ý ÑÏÎ1¡LÏb PML PNÎM¡Ü¡PMb
b1PÑb Ý NPNNPLb Ý bÏPbMLÑÏb Ý LP1b Ý ÎÌbMÏb Ý ÎLbb1Îb
LPNÏÜ¡ÑLb Ý ÏA
_
1¡L ÎLPM1b Ý LÑLM¡Lb Ý ZLL PM¡NPLb
bÎPbMÎLLb LÎ ÅMÏ YLÑLL Ý Ñ
_
LKb PML N¡MÏÑPLb
ÜL11ÎÑÎL¡Ïb PML NL1Mb Ý MLM-ÎLLYÏÑ¡ML ÎLPM1b
¡MbÏL1 ÎÏb1b Ý ÎLML L¡ÎÎ
GLLO¡N 5L¡¡NL¡ L1¡O¡5
MÏPÑ1 Ý ÜL1PMY Ý VÏP1MÏÑ Ý 1ML¡PM PÑ1b
ÎLY¡ML Ý LPMLÎ
_
ÑNb Ý LÏLLLLY Ý ZLLLLLY
ÎPN¡L¡Ïb LÎ Ü¡ÑLb Ý L¡LM1 PMÍ LLÎLÑ
ÏLLÎLLY Ý LLÏPMLLÑPÎMY
GLLO¡N |¡¡LO G1¡O¡5
Ü1ÑLb LÎ MLÑ1M PNÏÑ1LP
btPbMÎÎLb LÎ MLÑ1M PNÏÑ1LP
1ÑÏÏb LÎ MLÑ1M PNtK1LP
MP1¡LMPL ÎPÑKb LÎ 1MÏ VLÑLL
GLLO¡N k¡L1LNAL L11O¡
1MÏ ÑLLKY NLLM1P¡Mb
GLLO¡N HANOßLLK5
Y¡MÏb Ý bP1L1ML Ý ÎML1LLÑPÎMY
LLMb Ý MLÑbÏb Ý Ü1LYLL¡ML Ý Î1bM 1
·
L
LPNÎ1ML Ý bLLÜP L1V¡ML
HLMKY LAbbLK'b LL¡LL 1L FA¡M1¡ML
K¡1Ïb Ý LPb1ML LPNÏb
1MÏ bKY LÜbÏKVtÑ´b LL¡LÏ
PM11jLÏb
LOL0£H, LOL0£H HAH08OOK, uDd LOL0£H ÎR£55
@
ute ltu
@
emut ks ol Yeslet D Îub| | s h|¤g Lompu Dy, | D c ,
=
Oy
Ü111 |11L1W1N
PÞO!OgIðµÞy. L8nJO888l
Und8I !Þ8 g8n8Iðl 8dI!OI8hIµ OÍ
V1ÍP Í. V1ÛÛ11Í
¨ÍLL1LN Í1LÛÛ " N1W `LÍh
VLÛ1LÍN Í1ÜL1ÛÌ1NÍ LLNÍPN`, 1ÎL.
HAC:NB, V:BCONB:N
FOkEWOkD
CASINC GAMES is o guide |o | he fi ve mos| popu| or
gomes usuo| | y offered by cosi oos÷Tweo|y-Coe, Ctops,
Keoo, Boccoro|, ond kou| e||e. They oppeor i o | he otdet
of |hei r popu| ori |y ood | he |ext descti bes evety be| cur-
ten||y offeted by Nevodo cosi oos os we| | os mooy voti -
o|i oos fouod i o cosi oos i o |he tes| of | he wor| d . Fu| | co| ot
pho|ogrophs ood i | | us|to|i oos comp| emeo| | he |ex| so
|ho| |he reoder coo see |oe oc|uo| opeto|i oo of | he
gomes. Thi s gui de i s desi goed | o i ofot m | he teoder of
every be| , exp| oi oi og eoch i o de|oi |· descti bi og |he | o-
co|i on whete eoch woger i s mode, | he ptoper procedure
fot moki og eoch woger, | he woy | he deo| ers wi | | hood| e
eoch woger i f | hey or e tequi ted | o move i | , | he custom-
ory woy i o whi ch deo| ets poy off eoch woget wheo i |
wi os, ood | he | oco|i oo whete eoch poyoff i s mode.
1h e uul hot woU| d 1 Ì ke l o e×leD d hÌ s uppte£Ì ul Ì oD l o l hose who huve
£oDltÌ bul ed, Ì D u spe£Ì u| wuy lo l he deve| opmeDl 0l l hÌ s book, putlÌ £u-
| ut1y l o E. J. ÌegetB uD d Hut| ey 6uu1 muD lot teudÌ Dg £tÌ l Ì£u| | y lhe
£huplets oD 6eDo uD d bu££utul tespe£lÌ ve| y, lo Nutk bwuÌ D , who Ì D-
!todu£ed ! he uu! hot l O ! he geDetu| ed1!ot uDd mude poss1b| e !h1s
pub| Ì£ul Ì oD, lo Le£Ì | E. JoDes lot hÌ s edÌ lotÌ u| us s Ì slu D£e, uDd lo !he
wot| d £humpÌ oD poket p| uyet, 'Amut1 | | o b| Ì m
,
,
ÎtesloD, who uppeuts
Ì D lhe phologtuph [ p. 8) o1 l he 1weDly-LD e gume beÌ Dg p| uyed ul
bÌ DÌ oD' s Hotseshoe L| ub Ì D dowDlowD Lus Yegus.
W0F
Photo Credlts: A| 1 phologtuphs Ì D l hÌ s book wetB l ukeD by ÌeoDutd
Josse| ul 1he Ìus YegUs HÌ1loD, bÌ D Ì oD' s Hotses hoe L| ub, uDd l he
blutdusl Ho1e| ,
LDµyt1gÞ! ÷ 1V7J Dy YB$1etn ÎUD¡1$h1ng LDmµUny¸ Ìnc. Al¡ t1gh1$ tB$BtVBd¸
1nc¡Ud1ng t1gÞ1$ DÎ teµtDdUc!1Dn Und U$e 1n Uny ÎDtm Dt Dy Uny mBUn$¸ 1nc¡Ud-
1ng !ÞB mUkÍng DÎ cDµ1B$ Dy Uny µhD!D µtDcB$$¸ Dt Dy Uny e¡Bc1tDn1c Dt
mechUnÍcU¡ dBV1cB¸ µt1n!Bd Dt wt1!1Bn Dt DtU¡¸ Dt tecDtd1ng ÎDt $DUnd Dt V1$UU¡
teµtDdUc11Dn Dt ÎDt U$e 1n Uny knDw¡edgB te!t1BVU¡ $y$1Bm Dt deV1ce¸ Un¡e$$
µetm1$$1Dn 1n wt1!1ng 1$ DO1U1nBd ÎtDm 1he cDµyt1gh! µtDµt1e!Dt. ÎtDdUced 1n 1he
U.b.A. ÎUD¡1$Þed Dy LD¡den ÎtB$$¸ ÎBw TDtk¸ Î.Y. L1DtUty DÎ LDngtB$$ L010¡Dg
LUtd ÎUmDeI 72-Vóó1Ü.
Z
¯A111 ¹1 L¹T¯1T¯½
Î M 1ÝLÂÁÁÅ1 L M
ÁP´ Î M L PÂNP M 1P½b
1N b M 1T-LW b . . . .
N1 D1 mu m uDd NOx1 mu m YOgets , ¡Ü, Lutd bu1l s, ¡Ü, 1he Lul ,
¡¿, 1he `but D´ Lut d, ¡J, 1he Üeu | , ¡ 4, b| uc k| uck, ¡b, Îuce
Up Üeu|1 Dg, ¡¯, Î1xed ku| es, ¡V, bus1c bltulegy, ¿Ü, Îtopos1-
l1oD bel s, ¿¿, Lutd LoUDl1 Dg, ¿b, LouDl1 Dg bl tul eg1es, JÜ
4
6
9
ÁÝPY´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜÜ
A Lt up |uyoul , JJ, 1he Îus s |1 De bel , Jb, 1he Lome-Lul ko| | ,
Jó, 1he Lome bel, Jb, 1he ÜoD´ l Îuss uDd ÜoD´ l Lome bel s, 4Ü,
1he bl1c k muD , 44, 1he Ü1ce LUl ol Î| uy, 4b, 1he Ldds bel , 4ó,
Ldds oD u Lome YOget , 4Ï¡ 1he Îtobu b1 | 1ly kul1o, 4b, 1he
Nux1 mu m Îtopotl1oD ol Ldds , bÜ, Üoub| e Ldds , b ¡, 1he Ldds ,
Î| uce uDd buy YOget s , b¿, |eutD1 D g `Üo¨ uD d `ÜoD' l´ bel s,
bb, Lt ups 1 D Lpetul1oD , bó, Lt ups bel ÎetceDluges , Ïb, | Dd1v1d-
uu| Îo1 Dl bel s, Ïb, bUy bels , bÜ, |uy bel s, b¿, 1he Lomm1ss1oD
oD |uy Yugets, b¿, Î| uce Yugets, b4, b1g ó uDd b1g b bel s,
bó, Î1e| d bel s, bÏ¡ Îtopos1l1oD bel s, b b-VJ
Kb M L . . . . . . . . . . . . . . . . .
11ckel Ît1ces, Vó, Ît1ce uDd Îuyoll bchedu| e, Vó, A Lomp| eled
6eDo l1c kel , VÏ, 1he Üup|1cul e Lopy, VV, 6eDo bout ds , ¡ÜÜ,
Îuyoll bc hedu| e, ¡Ü¡, Y1 D D1 Dg 11ckel s , ¡Ü¿, kepotlub| e 6eDo
Îuyoll s , ¡Ü¿, kep| uy1 Dg 11c kel s, ¡ÜJ, A
§
¿b,ÜÜÜ ÎOyol l , ¡Ü4,
A Lomb1 Dul1oD 11ckel , ¡Ü4, Lottecl LoDd1l1oD1 D g, ¡Üb, A Yuy
11 c¥el Fuyoll, ¡ ¡ ¿, H1g h |ow 11 ckel s, ¡ ¡4, A K1 D g 11ckel , ¡ ¡ó
94
b PÁÁPÝP1 ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
beu1 |u mbets, ¡ ¿Ü, bCD k HuD d Yugets, 1¿ ¿, Î| Oyet HuDd
Yugets, ¡ ¿J, Lut d Yu| ues , ¡ ¿4, HuD d Yu| ues , ¡ ¿4, 1he but D
Lutds , ¡ ¿ó, 1he k1gh l ¸ l o Üeu| , ¡¿b, 1he HuDds ute Îuc ed, ¡JÜ,
A |ulutu| HuD d, ¡J¿, A 11e HuDd, ¡JJ, 1he 1h1td Lutd ku| e,
¡J4, Yuget1 Dg |1 m1l s, ¡Jb, Y1 D D1 Dg Î| uyet HuDd Îuyol l s , ¡ Jb,
Y1 D D1 Dg buD k HuDd Îuyol l s , ¡Jb, Lomm1ss1oD Nutkets, ¡JV,
1he Lus1 Do AdvuDl uge, ¡4Ü, Îtopos1l1oD bels , ¡4Ü
ÝLÁL b 1 1 b ø ø . . . . . ø . . . . . . . . . . . 142
1he kou| elle 1ub| e, 14¿, | D s1de uDd Luls1de bels , 1Aó, Îuyol l s ,
¡b4, 1he House Advu Dl uge, ¡bó, butopeuD kou | el l e, 1b/
WLÝb Î MÏLÝWP1 Î L M ø . ø . . . ø . ø . . ø . . 160

ÎM1KLÜUL1ÎLM
kecteo|i oo p| oys o vety i mpot|oo| to| e i o | he | i ves of
mos| peop| e oo d cosi oo gomes moy be coosi deted os
ooe fotm of tecteo|i oo, | oe objec| bei og | o wi o, |o
s|te|ch ooe' s tecteo|i oo do| | ot |o goi o o moxi mum of
p| oyi og p| eosute, ot |o p| oy fot |he sheet eojoymeo| of
mo|chi og wi |s wi |h |he | ows of ptobobi | i | i es. Thi s gui de
i s desi goed | o |eoch | he begi ooet | he tu| es of | he gomes,
e| i mi oo|i og | he begi ooet' s te| uc|ooce |o expose hi s i g-
ootooce of | he gome, ood |o exp| oi o o| | be|s i o such o
woy | ho| ony p| oyet moy deve| op hi s ptofi ci eocy |o odd
eojoymeo| | o p| oyi og | he gome os we| | os ex|eodi og | he
us e of hi s tecteo|i oo fuods . I | i s o| so o vo| uob| e tefet-
eoce wotk fot |oe expeti eoced cosi oo cus|omet si oce i |
exp| oi os |oe mo| oemo|i co| pti oci p| es of eoco gome,
whi co | he oovi ce coo qui ck| y ski m. Gomb| i og moy be
coosi deted o '| ove offoi t wi |h chooce, " bu| oo ooe
s oou| d gomb| e wi | h mooey he coo oo| offotd | o | ose.
Thi s gui de pteseo| s | he mos| commoo| y used gomb| i og
|et ms i o eoch be| descti p|i oo, ood eoco | et m i s defi oed
| he fi ts| |i me i| is used. Toi s i octeoses | he teodet' s koow| -
edge ood wi | | moke hi m mote comfot|ob| e wheo he eo-
|ets o cosi oo se||i og. The | oyou|s, wi |o s | i gh| voti o|i oos,
ote bosi c | o o| | cosi oos, bu| | he i | | us|to|i oos i o | hi s book
ote po||et oed of|et | oe | oyou|s used by | he Los Vegos
Hi | |oo . Whete o compoti soo i s te| evoo|, | he Ctop i | | us-
|to|i oos ote desi goed | ike | he | oyou|s used by Hottoh' s
o| keoo ood |oke Tohoe.
Mos| i mpot|oo|| y, | hi s gui de teveo| s | he bes| be| s, | he
ooes hovi og | oe | owes| cosi oo odvoo| oge, offeted by
eoco gome, ood i | exp| oi os | he teosoos mo| hemo| i co| | y.
The cosi oo odvoo|oge petceo|oge, whi ch cteo| es | he
4
cosi oo' s ptofi |, is | i s|ed fot evety be| so | he reoder con
compot e | he te| o|ive meti |s of eoch gome ond | he bets
i | offets. The meooi og of cosi oo odvon|oge i s exp| oined
oo poges ó ood 7.
A cus|omer coo woget ei |het money ot chi ps o| ony
of | he |ob| e gomes, bu| | he deo| et o| woys poys off wi o-
oi og woget s wi | h chi ps i o deoomi oo| i oos of $ ! , $5,
$25,
$ I 00, $500, ood some|i mes i o deoomi oo| i oos of 25¢
ood 50¢. Thi s gui de descti bes | he cottec| me|hod used
by o cus|omer |o buy chi ps o| eoch of | he gomes . When
o cus|omer cooc| udes hi s p| oyi og, hopefu| | y o wi nner,
he |oses hi s chi ps |o | he cosi oo coshi er' s coge, promi-
ooo|| y | oco|ed i o | he cosi oo, ood exchonges | he chi ps
fot U. S. cutteocy.
A| mos| o| | cosi oos gi ve comp| i meo|ory cock|oi | s to
cus|omets os | hey p| oy, ood |hese dtinks ore served on
|he edge of |he |ob| es i o ftoo| of |he cus|omers p| oyi ng
Tweo|y-Coe, kou | e||e, ood Boccoro|. A| o Crop |ob| e,
d ti oss ote setved oo o s he| f | ho| runs oround i |, ond
| odi es coo p| oce | oei t hoodbogs oo | hi s s he| f.
Mooy cus|omets | i p deo| ets, bu| |hi s cus|om i s com-
p| e|e| y op|i ooo| . Thete ote oo es|ob| i shed s|ondor ds, so
eoch cus|omet shou| d use hi s owo judgmeo| ood | i p oc-
cotdi og |o hi s owo vo| ue sys|em. Some cus|omets moke
oo occosi ooo| s mo| | woget fot | he deo| et, whi ch | he
deo| et co| | ec|s i f | he be| s wi o | cus|omet s shou| d o| woys
i ofot m | he deo| et wheo wogets ote mode for hi m) ,
o| het cus|omets |i p occosi ooo| | y ei |het wh i | e p| oyi og ot
wheo |hey | eove | he |ob| e. A gto|ui|y i s i o ot det i f o
deo| et is pot|i cu| ot| y he| pfu| . Co | he o| het hond, if o
deo| et is t ude ot tefuses |o exp| oi o | he cosi oo' s tu| es,
| oe cus|omet soou| d ei | het move | o ooo| het | ob| e, ot go
| o ooo| oet cosi oo whete he fee| s mote comfot|ob| e oo d
i s |teo|ed mote cout|eous| y.

CA5lNOADVANTAGE
A cosi oo eotos i |s ptofi |s by chot gi og i |s cus|omers o
fee fot |he pti vi| ege of pot|i ci po|i og i o eoch gomb| i og
|roosoc|i oo . This fee i s co| | ed | he 'cosi oo odvoo|oge,"
whi ch is o o ovetoge petcen|oge |he cosi oo |okes ou| of
eoch woger, i| is i | | us|to|ed io |he fo| | owing coi o f| ip-
pi og exomp| e·
l f o cus|omet wete |o f| ip o coi o ogoi os| o hypo|he| i co|
cosi oo ood woget $! | ho| evety f| i p wou| d be heods, he
wou| d | ose $! oo every f| i p |ho| |oi |s oppeored . How-
ever, the cosi oo wou| d oo| y poy ºº¢ wheo the cus|omet
f| ipped o heod oo d woo, so |he cus|omet wou| d oo| y wi o
oo ovetoge of ºº¢ fot evety $! he | os|. The cus|omer
wou| d be ou| ! ¢ fot every |wo f|ips he wogeted, |here-
fote, he cou| d expec| |o | ose ! ¢ fot evety $2 i oves|ed.
Coe ceo| is . 5 petceo| | |he cosi oo odvoo|oge) of $2.
A cosi oo expec|s | o wio | oe cosi oo odvoo| oge per-
ceo| oge of o cus|ome|'s |o|o| 'woge| i og hood| e," which
is | he vo| ue of o| | his wogets odded |oge| he| . Fot ex-
ompIe, o cus|ome| woo buys $ I 00 in coips ood woge|s
one $ I chip o| o |i me moy oc|uo|Iy moIe | oousoods of
do| | o|s wo||h of woge|s, ond if | oe cosino odvoo| oge
io |his exomp| e is

! petceo|, | he cus|omet wi | | moIe
oo ove|oge of ! 0, 000 wogets befo|e oe | oses his $! 00
booItoI| , becouse ! petceo| of o woge|i og hood| e of
$! 0, 000 equo| s | he $! 00 boosto| I .
Eveo | hougo o cosi oo cus|omet expeti eoces oo| y o
smo| | fi oi |e oumber of decisioos, i| is teo|is|i c |o ossume
he wi | | eocouo|et o oot mo| somp| e of |he sto|i sti co| dis-
|ti bu|i oo becouse mos| cus|omets do, ood | orge cosi oos
geoeto|e so much busi oess, |hey o| mos| o| woys wi o |he
expec|ed cosi oo odvoo|oge petceo|oge ftom |hei r cus-
|omets' |o|o| wogeti og hood| e eoch yeot .
ó
As o cus|omet coo|i oues |o moke mot e wogets, he
i octeoses | he ptobobi |i|y he wi| | | ose o o omouo| equo|
|o | h e cosi oo odvoo|oge petceo|oge, becouse os he
mokes mote wogets, he decteoses | he | ike| ihood he wi | |
expet i eoce o devioo| somp| e. A|so, os o cus|omet i o -
cteoses his wogeti og, he mus| expec| | o | ose o gt eo|er
omouo|, becouse | he cosi oo expec|s |o wi o o cet|oi o per-
ceo|oge of hi s |o|o| wogeti og hood| e. Wheo | hese |wo
s|o|is|i co| pti ocip| es ote compouoded, i| becomes c| eot
| ho| o cus|omet who woo|s | o moxi mi ze his ptobobi| i |y
of wi o oi og shou| d moke os few wogets os possi b| e.
l deo| | y, o cus|omet shou| d |oke o| | | he mooey he i o| eods
|o gomb| e d uti og hi s | i fe|i me ood woget i| o| ooe |i me
oo | h e be| wi |h | h e | owes| cosi oo odvoo| oge.
Mooy cus|omets use | he fo| | owi og |htee |ypes of
sys|ems i o o voi o o||emp| |o o| |et | he cosi oo odvoo| oge,
bu| |hese sys|ems hove oo | oog t uo effec|.
| ! ) Some cus|omets u|i | ize 'mooey mooogemeo| . '
They voty | he si ze of | heit woget occordi og | o whe| her
| hey woo ot | os| | he | os| woget, bu| | his hos oo | ong
|etm s|o|is|i co| effec|. For exomp| e, o cus|omet coo vory
|he si ze of hi s wogets |o i octeose |he | ike| i hood of win-
oiog, bu| |his tesu| |s io o cottespoodi og decteose i o | he
o mouo| he coo expec| | o wi o .
| 2) Some cus|omets do oo| uodets|ood | he '| ow of
ovetoges. ' Fot i os|ooce, ! 2 wi | | oppeor oo oo overoge
of ooce i o evety Jó to| | s of | h e di ce, s o some cus|omets
do oo| woget uo| i | ! 2 hos oo| oppeoted fot ! 00  ro| |s,
i ocottec|| y ossumi og | ho| ! 2 is mote | ike| y |o oppeot .
The di ce hove oo memoty.
|Jl Some cus|omets o||emp| |o pto|ec| |hei t mooey
by combi oi og seveto| wogets oo | he some | oyou| i o such
o woy |ho| wheo ooe | oses, ooo|het wi os, e|c. , bu| | he
cosi oo odvoo| oge temoios | he some fot evety i odividuo|
be| oo mo||et who| combioo|i oo of wogets is mode.
7
ÏWb MÏÄ-ÝM±
|n  t he gome Tventy-Cne,   both  t he pl oyer ond deol er 
ottempt  to  get  os  cl ose  t o o  cord  count  o! Z1 os   pos-
si bl e v| t hout  e×ceed| ng  | t.   | t  | s t he  onl y  cos| no gome 
| n   vh| ch  t he  customer  | s   not  perm| tted  t o voger  on 
every  poss| bl e  ol ter not| ve.   5pec| ñcol l y,  he  | s   not 
ol l oved  to  voger  on  t he  deol er's  hond  or   the  other 
customers'  honds.  He shou l d  onl y  be  concerned  v| t h 
t he  rel ot | ons h| p  o!  h| s   ovn  hond  v| t h  t he  deol er' s 
hond,   s | nce  t he  oct| ons  o!  the  ot her  pl oyers  v| l l   not 
hove  on  opprec| obl e l ong-term  eñect  on  vhet her  he 
v| ns   or  l oses. 
Ïw MAK£ A WAG£k, e| thet
ch| µs ot cuttency moy be used.
Eoch µ| oyet shou| d µ| oce the
omount of h| s woget | n the bo×
d| tect| y | n ftont of h| s cho| t.
Wogets con be mode ot ony
t| me befote the cotds ote deo| t,
but the woget shou| d nevet be
touchod oftet the ñtst cotd | s te-
ce| ved. When o µ| oyet wogets o
gtootet omount of cuttency thon
the tob| e m| n| mum | n o bett| ng
bo×, the deo| et w| | | usuo| | y osk,
"chonge ot µ| oy7" When o
µ| oyet wonts h| s cuttency
chonged | nto ch| µs ot wonts h| s
ch| µs convetted | nto onothet de-
nom| not| on, he shou| d µ| oce
them betweon bo×es to s| gn|fy
"chonge" ot "no bet", evovy-
th| ng µ| ocod |n o bo× teµtesonts
o woget. Wh| | e o hond | s | o
µtogtess, the deo| et conoot
moke chonge. At the conc| us|on
of the hond the de| et w| | |
µ| oce chonge | n ftont of µ| oyer.
º 
NÎ MÎ NUN PMÜ NP7Î NUN WPÜbKå ore  prom| -
nent | y  di s pl oyed  ot   eoch  tobl e  ol ong  vi t h  other 
pl oyi ng  r ul es.  The  mi ni mum  voger  | s   generol l y 
$ ¡ . 00 ol t hough o  !ev  cosi nos st| l l   hove  o  $. 50  mi ni -
mum.  Noj or  cos i nos  o!ten  hove  some  tobl es  v| t h  o 
$5. 0U  m| n| mum.  |orger  vogers  ore  perm| tted  | n   | n-
crements  o!  $. 5U  ($ ¡ . 5U,  $2. 0U,  $2. 5U,  etc.).  The tro-
d| ti onol   mo×| mu m  voger  |s  $500,   but   eoch  cos | no 
sets  i t s   ovn  l i m| ts.  | n   ony  event,   t he  pl oyer   shou l d 
be  ovore  o!  t he  m| n| mum  ond  mo×| mu m  vogers 
be!ore  pl oy  beg| ns. 
LPKÜ 5UlT5-5podes,   Heorts,  Di omonds   ond  Cl u bs-
hove  no  s | gn| ñconce ond ore  d| sregorded.   The  po| nt  
vol ue  o!  t he  cords  determi nes  t he  out come  o!  t he 
gome.  Tvo  t hrough  º  equo|   !oce  vol ue,  os   shovn.  
Tens,  Jocks,   Queens  ond  Ki ngs  hove  o  vol ue o!  ¡ 0. 
Aces  cou nt  ei t her  ¡  or  ¡ ¡  ot  the  pl oyer's  opt| on.   1he 
customer   shoul d  ol voys  count   on   oce  os   ¡ ¡   unl ess 
t he vo| ue o!  t he  totol  hond  voul d  be  more  thon  2 ¡ . 
¡ U 
¹ · ¹¹
A
A
Ø
Ø
Y
°
Ø
Y
Ø
Ø
Y Y Y
ª º' º
º
º'
5| ng| e 0eck 4-0eck 5hoe
ÏHb ÜPNb Î å ÎLP YcÜ v| t h  e| ther  one  stondord  52-
cord  deck  or   v| t h  !our   stondord  decks,   vh| ch  ore 
deol t   !rom  o  deol | ng  dev| ce  col l ed  o  "shoe."  6oth 
deol | ng  styl es  hove  t he  some  r ul es. 
IH£ CUI | s oñeted by the doo| -
et to the µ| oyet of h| s cho|co
oftet the cotds hovo been shuf-
ñed. Eoch µ| oyot moy tefuse to
cut, but | f they o| | do, thon tho
deo| ot must moke the cut h| m-
so| f. Ihe µ| oyot shou| d use
on| y one hond to moke o
Cutt| ng o 5| ng| e 0eck
s| ng| e cut towotds the m| dd| o
of the deck. Ihe deo| et w| | |
comµ| ete the cut. | n mu| t| -deck
gomes, ond mony s| ng| e deck
gomes, the deo| et teto| os µos-
sess| on of the s humed deck,
ond the µ| oyet cuts the dock
w| th o joket.
Cutt| ng o Mu| t|p| e 0eck
1h0 bUfn L0fU
ÏHc ¨bUKM¨ LPKÜ | s   t he  ñrst  cord  t he  deo l er  re-
moves  !rom  the  deck.  He  pl oces  | t   !oce  up  ot   t he 
bottom  o!  t he  deck,   or   !oce  dovn  | n  t he  d| scord 
troy.  Al l   cords  used  | n  o  hond  ore  d| scorded  | n  t he 
some  voy.   The  ñrst  o nd  l ost  cords  o re  never  used 
| n  o  hond,   even  vhen  t he  deol er  ru ns   out   o!  cords 
dur | ng  t he  pl oy  o!  o  hond.   When  t he  deol er  r uns  
out   o!   cords  dur| ng  o  hond,   he  must  s hume  o nd 
cont| nue deol | ng  ot  t he  pos| t | on  o!  | nterrupt| on.   The 
cos| no  moy  ol l ov  t he  deol er  to  s hume  ot   ony  po| nt 
| n  t he  gome  u nl ess  o  hond  | s   | n  progress. 
Pll0fn0lIV0 m0lÞ0U 0Í ¯DUfnIng´
ÏHb ÜbPL beg| ns   vhen  ol l   the  pl oyers  hove  mode 
t he| r  voger s.   The  deo| er  beg| ns   v| t h  t he  pl oyer  to 
t he  r | ght   ot  F| rst  6ose  ond  deol s  |n  o  cl ockv| se 
order.   He  deol s  one  cord  to  eoch  pl oyer  ond  one 
!oce-up  cord  to  h| msel !.   He  deol s  o  second  cord  to 
eoch  pl oyer  ond  s l | des  o  "Hol e"  cord  !oce  dovn 
u nder  h| s  | n| t | ol  !oce-up  cord.  The  pl oyer  | mmed| -
otel y  p| c ks   u p   h| s   tvo  cords  ond  determ| nes  the 
totol .   He  shoul d  hol d  t he  tvo  cords  compl etel y  oñ 
t he  tobl e  | n   on| y  one  hond  to  ovo| d  bend| ng  them 
or  remov| ng  t hem  !rom  the  deol er's  s | ght.  
bLPLKJPLK occ urs  vhen  the  deol er's  ñrst  tvo  cords 
¦on  Ace  v| t h  ony  ¡ 0-vol ue  cord)   totol  2 ¡ .  | !  t he 
deol er's  !oce-u p  cord  | s  e| ther  on  Ace or  o  ¡ 0- vol ue 
cord,   he  must  l ook  ot   h| s   !oce-dovn  cord  t o  deter-
m| ne  | !  he  hos  6l ockj ock.   When  t he  deol er   hos  
6l ockj ock  he  t ur ns  u p  h| s   Hol e  cor d  ond  term| notes 
t he  hond.   Al l   pl oyers  l ose  e×cept  those  vho  ol so 
hove  6l ockj ock  vh| ch  | s   o  t | e  ¦ol so  col l ed  o  "push" 
or  "stondoñ")  ond  meons  t he  pl oyer's  voger   | s  
ne| t her von  nor l ost.  
When  o  pl oyer  hos  6l ockj ock he | mmed| otel y  l oys 
h| s t vo cords !oce  up  | n !ront  o!  h| s  voger.   He v| ns  
ond  rece| ves  o  poyoñ  o!   J t o  2  unl ess  t he  deol er 
ol so  hos  6l ockj ock.   Al l   ot her  bets,  e×cept   | ns uronce 
vh| ch  | s   e×pl o| ned  l oter,   ore  po| d  ¡  to  ¡ .  Nony 
yeors  ogo,  Mevodo  cos| nos  occos| onol l y  oñered 
spec| ol   bonus   poyments  !or  certo| n   honds,   but  t h| s  
pol | cy  hos  been  | n d| s use.  
! ô
! ó
A FLA¥£k "5IAND5" ¦ osks fot
no mote cotds) when he | s sot| s-
ñed w| th h| s hond. Ihe µ|oyet
| nd| cotes thot he stonds by s| | d-
| ng h| s ot|g| no| two cotds undet
h| s woget, wh| ch shou| d then
not be touched. |n c| ockw| se to-
tot| on the deo| et comµ| etes eoch
µ| oyet's hond beg| nn| ng w| th
F| tst 8ose, the µ| oye t on the
t| ght of the tob| e. Ihe deo| et
on| y stoµs ot eoch µ| oyet who
| s st| | | ho| d| ng h| s ot| g| no| two
cotds.
A "HII" ¦ on odd|t| ono| cotd) | s
tequested by the µ| oyet when
he wonts to | ncteose h| s toto|
µo| nt count. Ihe µ| oyet con
obto| n on odd|t|ono| cotd by
btush| ng the edge of h| s ot| g| no|
two cotds ovet the tob| e, ot
by mok| ng o beckon| ng mot| on
w| th h| s hond. Ihe deo| et w| | |
t hen µ| oce onothet cot d foce uµ
| n ftont of the µ| oyet ond ne×t
to h| s ot|g| no| cotds. Aftet eoch
"h|t," the µ| oyet moy cont| nue
to dtow os mony cotds os he
w| shes un| ess h| s toto| count
e×ceeds 21.
IH£ FLA¥£k "ßk£AK5" ¦ | oses)
| f he h|ts ond h| s cotd toto| goes
ovet 21. He | mmed| ote| y t ut ns
h| s ot| g| no| t wo cotds foce uµ
ond | oys them on the deo| et' s
s| de of h| s woget. Ihe deo| et
tokes the µ| oyet's cotds ond the
| os| ng woget ond µ| oces the
cotds | n the d| scotd ttoy. Ihen,
the deo| et goes to the ne×t
µ| oyet ond cont | nues to deo| | n
o c| ockw| se d| tect|on otound t he
t ob| e unt | | o| | µ| oyets hove hod
o chonce to comµ| ete the| t
honds.
Î0ce·UQ 0e0lIng
ÎPLc UÎ ÜcPLÎ MÜ | s   proct| ced  ot  mony  cos| nos.  
When  t he  pl oyer's  or| g| nol  t vo cords  ore  deol t  !oce 
up,   he  does  not  hondl e  them.   He  obto| ns   o  "h| t"  by 
scrotc h| ng  one  or  more  ñngers tovords  h| msel !  ne×t 
to  h| s  cords  ond  "stonds"  by  hol d| ng  h| s  open  pol m 
up  t o  t he  deol er,   vho  then  proceeds  t o  t he  ne×t 
hond.   | t   | s  better  !or  o  beg| nn| ng  pl oyer  to  pl oy  ot 
o  t obl e  vhere  the  cords  ore  deol t  !oce  u p   becouse 
| t   | s   eos| er   t o  osk  t he  deol er  !or  odv| ce  vhen  t he 
deol er   con  see  t he  cords.   The  deol er  must  pl oy  by 
ñ×ed  r u l es  so  h| s   oct | ons  ore  not  | nñuenced  | !  t he 
pl oyer' s cords  ore  e×posed. 
! Z
P HÅKÜ HPMÜ ei t her contoi ns   no  Aces,   or  |!  |t  does, 
eoch  Ace  i s  cou nted  os  ¡ .  
P åLÎT HPMÜ contoi ns   one  or  more  Aces  | n   vhi ch 
one Ace con  be cou nted  os  ¡ !  ond t he totol  cou nt  o! 
the  hond  vi l l   not  e×ceed  2 ¡ .   The  pl oyer  s houl d  ol -
voys  cou nt  on Ace  os  ! !  u nti l  hi s  count   e×ceeds  2 ! . 
He then  su btrocts  ! 0  !rom  hi s  totol  vhi ch  mokes t he 
Ace cou nt on l y  ! .  
ÎÎ7ËÜ KUÎËå ore  !eotured  ot  most  cos| nos.   When  o l l  
pl oyers'  honds  hove  been  compl eted,   t he  deol er 
t ur ns  u p  h| s  Hol e  cord  ond  pl oys  out   h| s  hond  oc-
cord| ng  to  ñ×ed  r u l es.   The  deol er   must  ol voys  h| t  
o  Hord  ! ó  or  l es s   ond  stond  on  Hord  ! 7  or   more.  
Al l   cosi nos  stond  on  5o!t  ! 8   or  more,   but   t he  |os 
Vegos   5t r i p  ol so  stonds   on  5o!t  ! 7,  o  s l i ght  od-
vontoge  to  the  pl oyer.   | !  t he  deol er   goes  over   2 ! , 
he  breo
_
s  ond  must  poy  oñ  ol l   vogers.   Any  pl oyer 
who  hos  gone  over  2 !   hos  ol reody  l ost  hi s   voger .  
P LUåÏLNcK WÎ Må | !  he  hos  o  totol  cord  cou nt 
h| gher  thon  the  deol er's  ñnol   count   but   not  over  2 ! . 
When  t
þ
e  deol er stonds vi t h  o  count  o!  ! 7  to  2 ! ,  he 
poys  oñ  ol l   pl oyers  vho  hove  o  cord  cou nt   hi gher 
thon  h| s  ond  col l ects  !rom  t hose  v| t h  o  l esser  totol .  
When  both  deol er  ond  pl oyer  stond  v| t h  t he  some 
totol  betveen  ¡ 7  ond  2 ¡ ,  no  money  chonges  honds.  
The deol er  | ndi cotes t he t | e ond  removes t he pl oyer's 
cords  v| t hout   touc h| ng  the  voger.   A!ter  o  pl oyer 
v| ns,  or  t| es,   h| s  money  remo| ns   for  t he  ne×t  hond 
un l ess  he  o l ters  hi s   voger  or  qu| ts  pl oy| ng.  
! º  
ÏHb bPbÎ L bÏKPÏbÜT !or  pl oy| ng  Tventy-Cne  hos  
been  deter m| ned  by  severol  computer  e×perts,  ond 
| t   | s   t he  correct  strotegy  t o  pl oy !or  t he  ñrst  deol  o! 
o  nevl y  shumed  deck  or  !rom  o  deck  | n   vh| ch  un-
knovn  cords  hove  ol reody  been  pl oyed  out   ond 
d| scorded.  The  pr| nc| pl e  o!   bos| c  strotegy  | s   t o  bol -
once  t he  probob| l | ty  o!   t he  pl oyer  go| ng  broke 
ogo| nst  t he  probob| l | ty  o!  the  deol er   hov| ng  o 
"Pot'  hond  (o  totol  cou nt  o!  ¡ 7,  ¡ 8,  ¡ º,  20,   or  2 ¡ ) . 
The  pl oyer's  dec| -
s| on  | s  bosed  on  the 
po| nt  count  o!  t he 
d e o l e r ' s   !oce-u p 
cord,   vh| ch  deter-
m| nes  the  probob| l -
| t| es  o!  eoch  type 
o!  po| nt   count   he 
con  och| eve.  
P åÏÎ ÎÎ | s   o  cord  count  o!  Hord  ¡ 2  to  Hord  ¡ ó.  The 
pl oyer  s hou| d  ol voys  drov  to  o  Hord  totol  o!  l ess 
thon  ¡ 2   becouse  h| s  totol  count   con  | ncreose  v| t h-
out   t he  poss | b| l | ty  o!  h| s   go| ng  over  2 ¡ .   He  shoul d 
ol voys  stond  v| th  o  Hord  totol  o!  more  t hon  ! ó  
becouse  he  hos   o  "Pot"  hond  ¦o  cou nt   o!  ! 7  to  2 ¡ ) . 
The  onl y  totol s  t he  pl oyer  shoul d  h| t   t hot   m| ght 
couse  h| m  to  go  over  2 ¡   ore  Hord  ¡ 2   to  Hord  ¡ ó. 
The  pl oyer  must  dec| de  vhether  to  h| t   or  stond.  
I N HAkD HAND HI III NG 5IkAI-
£G¥, the µ| oyet shou| d h| t
o| | 5t| ñs even though he t| sks
"bteok| og," | f the deo| et hos o
h| gh foce- uµ cotd of Ï to Ace.
W|th o h| gh foce-uµ cotd, the
deo| et hos o h |gh µtobob| | |ty
of och| ev| ng o "Pot" hond ¦17
20 
to 21).  | f t h e deo| et h os o | ow
foce- uµ cotd of 2 to 6, he must
h |t to obto| n the tequ| ted m| n| -
mum of 17ood t| sk "brook| og, "
e×ceµt | n cos| nos whete the
deo| et stonds on 5oft 17. Ihe
deo| et does not h| t o 6 w| th on
Ace | n the ho| o.
HAk0 HAN0 HITING STkATEGY
F
L
A
0EAIEk'S CAk0
T
b
Z Û 4 b ó
k

10
1O
14

17
Whoo tho doo| or hos o |ow foco-
uµ cord, tho µ| oyor shou| d oot
h| t o 5t| ß ood r| sk "brook| og. "
bwÎÏ HPMÜ HÎ ÏÏÎ M½ bÏKP1b½T
| od| cotos t ho µ| oyor shou| d o l-
woys h| t o soft hood of 1¯ ot
| oss bocouso t hoso couot s oo| y
w| o whoo tho doo| ot "brooks .''
Iho µ| oyot t| sks g| v| og uµ on
occos| ooo| "µush' ' whoo tho
doo| ot o| so hos 1Ï, but ho
¯ b V ¡Ü A
.
5| ood
H| |
Iho oo| y o×coµt| oo | s whoo ho
hos o Hord 17 ood tho doo| or's
focouµ cord | s o 2 or J.
| mµtovos h| s toto| much moro
ofton. Iho µ| oyot shou| d h| t
5oft 1b oo| y | f tho doo| or hos
o foco-uµ cotd of 9 ot 10.
Whon tho µ| oyot h| ts ood
obto| os o 5oft toto| ovor 71, ho
subtrocts 10 to moko |t o Hord
toto| uodor 21.
SCFT HAN0 HITTING STkATEGY
F
L
A
0EALEk'S CAk0
Y
L
Z Û 4 b ó ¯ b V ¡Ü A
k
.
5too d
1V
1b

H| t
2 !
ÎKLÎLåÎTÎ LM bcTå perm| t  t he  pl oyer to  | ncreose  h| s  
| n | t| ol   voger  o!ter  he  hos  seen  h| s   ñrst  tvo  cords.  
The  P ropos| t| on  6et s  ore:  ¦ ! )  Dou bl e  Dovn,   (2)  5pl | t 
Po| rs  ond  ¦ J) | ns uronce.  
Ru l es  moy  vory  s l | ghtl y  | n   d| ñerent  cos| nos  but  
eoch  t obl e  hos  o  s | gn  thot  l | sts  the  Propos| t | on  6et 
r u | es  os  vel l   os  voger  l | m| ts.   Any  quest| ons  shoul d 
be  re!erred  t o t he  deol er  !or  cl or | ñcot | on.  
Propos| t| on  bets  ore  ol l oved  | n  ol l   cos| nos  to 
perm| t  the  pl oyer  to  reduce  h| s   d| sodvontoge.   The 
pl oyer's  overol l   d| sodvontoge  | s   creoted  by  t hose 
sit uot | ons  vhere  both  he  ond  the  deol er   "breok" 
sInce  the  p| oyer  l oses,  | t   | s  not  cons| dered  o  t| e. 
Propos| t| on  6ets  moy  reduce  t h| s  d| sodvontoge  be-
couse  the  pl oyer  con  ol ter  h| s   h| tt| ng  strotegy.  
P DOUßL£ DOWN ߣI µorm| ts
the µ| oyor to | ocreoso h| s | o|t| o|
wogor whoo ho woots to toko
oo| y ooo moro h| t. Ho coo odd
o smo| |er omouot, but ho shou| d
doub| o h| s wogor. Iho µ| oyor
| oys h| s or| g| oo| two cords on
the tob| o os |f thoy hod booo
doo|t foco uµ. Ihoo ho µ| ocos
h| s 0oub| o 0owo wogor oo×t to
h| s orIg| oo| woger (oovor oo top
of | t). Iho doo| er comµ| otos tho
hood by µ| oc| og o s| og| o cord
uodor the woget. Iho tyµ| co|
ru| e o| | ows o µ| oyer to 0oub| e
0own on ony toto| but oo| y on
the ot| g| oo| two cords deo| t.
5ome cos| nos, however, moy
| | m|t o 0oub| e 0own to cotto| n
toto| s but µerm|t | t evoo whoo
the µ| oyor hos o| roody tokon
ono or more "h| ts. " P 0oub| o
0owo | s genoro| | y o| | owod oo
toto| s of 11, 1Û ond somot| mos 9.
HorU
HonU
b!ro!egy
ÜouU¡e
Üown
¯
Üo no!
ÜouU¡e
Üown
F
L
A
Y
b
Z J
4
k
JJ
! 0
V
ÜLMbLÎ M½ ÜLNM NÎ ÏH HPKÜ
JJ :& o¡Voy& recommenUeU be-
cou&e !he p¡oyer ho& o choDce
o1 oU!oÍDÍDg O ´lo!´ hoDU, !7
!o 2 ! , V:!h Do po&&ÍbÍ¡Í!y o1
´UreokÍng.´´ He &hou¡U ÜouU¡e
ÜoVn VÍ!h HorU !0 e×cep! VheD
!he Ueo¡er &hoV& o !0 or Ace.
1he p¡oyer &hou¡U Üou¸U¡e ÜoVn
V:!h HorU !0 on¡y Vhen !he
Ueo¡er´& 1oce-up corU Í& ¡e&&
ÜLMbL1W½ ÜL¾W N11M ´L11
MPWÜ´ ot ¡Ü !o I8 Í& recom-
menUeU when !he UeoIer ho& o
toce-up curU ot 4, O or ó Ue-
couse !he Ueoler´s proUoUÍlÍ!y ot
bot!
HonU
b!ro!egy
¯
ÜouU¡e
Üown
Üo no!
ÜouUÎe
Üown
L
A
Y
b
Z J
4
k
A-Z
A-ó
A-O
A-
4
A-J
A-Z
DEA|ER' 5  CARD 
O 0 Z b V J0 A
fhon fhe p¡oyer´& fofo¡ o1 ! 0
Uecou&e !he Ueo¡er : & no! ¡:m:!eU
fo !he DumUer o1 h:f& he moy
foke fo oU!o:n o ´¡o!´ honU.
He &hou¡U ÜouU¡e ÜoVn V:!h
9 on¡y Vhen fhe Ueo¡er ho& o
¡oV 1oce-up corU, 2 !o 0. 1he
proUoU:¡Í!y o1 ob!o:DÍng o 'lo!´
honU Í& reUuceU V:!h o HorU 9,
&o !he p¡oyer on¡y UouU¡e& h:&
Voger Vhen !he Ueo¡er mu&! hÍ!.
´UreokÍng´´ Í& o! :!& greo!e&!.
1he UÍogrom o¡&o &hoV& fhree
o!her bo1f HonU &Ífuo!Íon& un-
Uer VhÍch fhe p¡oyer &hou¡U
ÜouU¡e ÜoVD.
0EALER' 5  CAR0 
O 0 Z b V J0 A
FPÎ K bYLÎ ÏÏÎ M½ :& o¡¡oVeU VheD
o p¡oyer Í& Ueo¡t !Vo corU& ot
equo¡ vo¡ue. No&! co&:Do& per-
m:! !he poÍr !o De &p¡:! :D!o !Vo
ÍnUepeDUeD! hoDU&. 1he p¡oyer
!urn& hÍ& po:r 1oce up oDU &ep-
oro!e& !he !Vo corU&. He !ucks
one uDUer h:& or:g:Do¡ Voger
onU ¡oy& !he other corU De×! !o
Í!. 1heD he mu&! p¡oce oD equo¡
Voger oD !he &ecoDU corU. 1he
p¡oyer p¡oy& ou! Do!h hoDU&, oe-
g:DD:Dg VÍth !he corU !o the
rÍgh!. 1he rÍgh! honU mu&! De
comp¡e!eU Ür&!, Decou&e !he p¡oy-
er conDo! re!urD !o Í! otter he
UroV& !o !he ¡e1! corU. 1he p¡oy-
er ÍDUÍcote& hÍ& choÍce& V:!h !he
honU &:gDo¡& !ho! ore u&eU tor
toce-up corU&.
Î M LLNFLbÏ1M½ P bYLÎ Ï YPÎK,
!he p¡oyer ho& &evero | op!Íon&
ovo:¡oD¡e. LDce he ho& UroVn
!o o corU 1rom !he or:gÍDo¡ poÍr
!o proUuce o DeV hoDU o1 !Vo
corU&:
o) 1he p¡oyer moy hÍ! or &!oDU.
U) |n oUU:!ÍoD, &ome co&ÍDo&
perm:! o ÜouD¡e ÜoVD occorU-
ÍDg !o !he e&!oD¡:&heU ru¡e&.
c) |t !he Ür&! corU UroVn fo
eÍ!her honU proUuce& oDo!her
po:r, moDy co&:Do& permÍ! Í! !o
Ue &p¡:!.
U) Lo&:Do& u&uo¡¡y o¡¡oV o mo×-
Ímum ot tour honU& !o be cte-
o!eU trom !he orÍg:Do¡ poÍr.
[1here ore 1Z 1oce corU& Ín O
&:Dg¡e Ueck onU o! ¡eo&! 1ó ot
every vo¡ue corU :D o 1our Ueck
&hoe.)
|
L
ÜLA!LK´b LAKÜ
A
x
ë
k
2 J 4 O ó Z b 9 1Ü A
A-A
1Ü-1Ü
4\
9-9
b-b
Z-Z
ó-ó
O-O
4-4
J-J
2-2
bp!:!
po:r
¯
Üo no!
&p¡:! po:r
FAI k 5FLI ITI NG 5IkAI£G¥ :&
no! comp¡:co!eU. Ace& &hou¡U o¡-
Voy& Ue &p¡:! even fhough co-
&:no& u&uo¡¡y perm:! on¡y one
corU lo eoch Ace. At!er o &p¡:!,
on Ace onU o ! 0 vo¡ue corU
equo¡ 2 ! , Du! !hey ore no!
!reo!eU o& b¡ockjock. buch o
honU V:n& onU poy& ! fo ! e×-
cep! Vhen !he Ueo¡er o¡&o oD-
fo:n& 2 ! !o !:e. A po:r ot e:ghf&
&hou¡U o¡&o De &p¡:!. H:f!:ng !o
!Vo honU& ot 8 :& no! e&pe·

c:o¡¡y gooU Uu! : ! : & o¡Voy& De!-
!er !hon one Voger on ! 6. A
po:r o1 1Û´& :& never &p¡:f De-
cou&e :! :& De!!er !o &!onU on o,
!o!o¡ ot 20. A po:r ot b´& :&
never &p | :! Uecou&e :! :& Detfer
!o h:! or ÜouD¡e ÜoVn on !0.
|! :& De!!er !o h¡f one honU ot 8
fhon !o &p¡:! 4´ &, e×cep! Vhen
!he Ueo¡er´& honU &hoV& o b.
1he re&! ot !he po:r&, 2, J, 6, 7
onU 9 ore &p¡:! on¡y Vhen fhe
oeo¡er ho& o ¡oV toce-up corU.
I N5UkANC£ :& o De! oÛereU Dy
mo&! co&Íno& Vhen !he Ueo¡er´&
1oce-up corU :& on Ace. A1!er
fhe :nÍ!:o¡ !Vo corU& ore Ueo¡!
fo eoch p¡oyer, onU De1ore ony
corU& ore UroVn, !he Ueo¡er Ín-
!errup!& !he gome onU o&k&,
´¡n&uronceÝ´ 1he p¡oyer& ore
g:Ven !:me !o Îook o! !he¡r corU&
onU moke !he Voger. 1he ¡n-
&uronce Voger, Vh:ch con De o
mo×Ímum o1 one-ho¡1 o1 fhe
omounf o1 fhe or:g:no¡ Voger,
:& p¡oceU U:rec!¡y Ín 1ron! o1 !he
p¡oyer :n !he |n&uronce De! oreo.
1hen !he Ueo¡er ¡ook& o! hÍ&
Ho¡e corU, onU :1 he Uoe& no!
hoVe b¡ock[ock, !he |n&uronce
De! :& ¡o&! onU p¡oy con!:nue&.
HoVeVer, Vhen !he Ueo¡er ho&
o 1Û Vo¡ue corU Ín !he Ho¡e !o
proUuce b¡ockjock, !he |n&uronce
De! VÍn& onU poy& !he p¡oyer
2 !o 1, !he omoun! o1 hÍ& orÍgÍ-
no¡ Voger.
IH£ D£CI 51 ON !o !oke |n&ur-
once, coD!rory !o popu¡or De-
¡Íe1, Í& moUe comp¡e!e¡y ÍDUe-
penUeD! o1 !he !Vo-corU !o!o¡
Ín !he p¡oyer´& honU. 1he on¡y
re¡evon! 1oc!or Í& !he proDoDÍ¡-
Í!y o1 !he Ueo¡er hovÍng o 1Û ¡D
!he Ho¡e. 1he p¡oyer &hou¡U
Dever !oke |n&uronce, Do mo!!er
Vho! hÍ& Ür&! !Vo corU& ore,
un¡e&& he Í& keep:Dg !rock o1
!he UÍ&corU& onU he knoV& of
¡eo&! one-!hÍrU o1 !he corU& re-
moÍDÍDg Ín !he Ueck ore 1Û´&.
l NSUkANCL
5Ukk£ND£kI NG IH£ HAND De-
1ore !okÍng o ´´hÍ!´ :& &ome!Íme&
o¡¡oVeU. bome co&Íno& permÍ!
!he p¡oyer !o conce¡ hÍ& honU
De1ore he UroV& ony corU& Dy
&urrenUer:ng one-ho¡1 o1 h:&
Voger. HoVeVer, :! :& on e×-

!reme¡y rore honU Ín VhÍch !he
p¡oyer UOe& no! hoVe of ¡eo&!
one-quor!er chonce o1 V:nn:ng,
Du! :n !ho! rore co&e Í! :& Det!er
!o g:Ve !he co&Íno one-ho¡1 o1
fhe Voger !hon !o r:&k ¡o&:ng
o¡¡ o1 :f.
2Z
TWO Ok MOk£ HPMÜb con De
wUgereU on :n eoch UeU¡ Du!
cU&:no& u&uU¡¡y reQu:re more
fhon !he m:n:mum Voger 1or
eoch hUnU. 1he p¡oyer conno!
fouch fhe cUrU& :n U honU un!:¡
he hU& comp¡e!eU !he hUnU !o
fhe r:ghf o1 :! e×cepf Vhen !he
UeU¡er hU& Un Ace 1oce up. 1hen
fhe p¡Uyer mUy ¡ook Uf eUch
hUnU fo Uec:Ue :1 he Von!& !o
fUke ¡n&uronce. 1he Deg:nner
&hou¡U nof comp¡:co!e !he &Í!uU-
f:on Uy p¡oy:ng more !hon one
hUnU.
¡! &hou¡U De e«pho&ÍzeU !ho!
fhe opporfunÍ!y o1 VÍnnÍng :&
fhe &ome o! every De!!Íng ¡oco-
fÍon. 1here Í& U popu¡or De¡Íe1
Umong p¡oyer& !ho! 1h:rU bo&e,
fhe po&:!:on !o !he 1or ¡e1! o1
fhe !oD¡e, ÍnÛuence& Vhof corU&
fhe Ueo¡er VÍ¡¡ UroV; hoVever,
fhe fhÍrU Do&emon´& &!ro!egy
UecÍ&:on& Uo no! hove ony over-
U¡¡ eÛec!& on fhe UeU¡er´& honU.
LPKÜ LLUMÏÎ MÜ | s   the  most  eñect| ve  strotegy  !or 
pl oy| ng Tventy- Cne.  When  t he deo| er beg| ns  o  nev 
hond  v| t hout   s hum| ng  o!ter  t he  compl et | on  o!  the 
prev| ous  hond,   the  compos| t| on  o!  t he  deck  | s   d| !-
Íerent  !rom  t he  stondord  52-cord  deck  he  begon 
v| t h.   Th| s   chonges  t he  probob| | | t| es  o!  t he  hond  to-
tol s vh| ch ore  poss| bl e on t he ne×t  deol .  6y cou nt i ng 
t he  d| scords  o!ter  eoch  hond,   t he  p| oyer  con  e×p| o| t  
t hose  s| t uot | ons  | n  vh| ch  he  hos  o  greoter  oppor-
t un| ty  o!  v| nn| ng  by  | ncreos | ng  t he  omou nt   o!  h| s  
voger.   He  con  ol so  | mprove  h| s   pl oy| ng  strotegy 
occord| ng  to  the  remo| n| ng  cords.  
Cord  cou nt | ng  | s   on  eñect | ve  p| oy| ng  strotegy.   | t  
con  reduce  the  cos| no  odvont oge  t o  o  m| n| mu m.  
2U
Nony  cos | no  e×ecut | ves  ond  p| oyers  ore  conv| nced 
thot  cou nt | ng  g| ves  t he  pIoyer  on  odvont oge  over 
t he cos | no,  but  t h| s   hos  not been  proven.   There  | s st| | |  
n o ogreement  on  hov much  odvontoge o  cos| no hos  
vhen  o  pl oyer  us es  bos | c strotegy,   o nd  t h| s   percent  
vou l d  be  eos| er   to  co| cu | ote  t hon  t he  cos | no 
odvont oge vhen t he p| oyer uses o  cou nt | ng strotegy. 
ËÎÎËLTÎVË LLUMTÎ MÜ requ | res  t he  pl oyer  to  keep 
trock  o!  o l |   cords,   o| ter  h| s   voger  occord| ng  to  t he 
probob| | | ty o!  eoch  s| t uot | on,   ond  od¡ ust  h| s   p| oy| ng 
strotegy  t o  t he  c hong| ng  s| t uot | on,   o  greot  deo|   o! 
concentrot | on  |s  requ| red  to  | ns ure  occurocy.  
WH£N HI GH CAkD5 hovo boen
d| scotdod ftom tho dock, oo
e×cess of | ow cotds tomo| o.
Hov| og o gtootot oumbot of
| ow cotds | octoosos tho µtobo-
b| | |ty thot the doo| ot w| | | w| o,
bocouse | ow cotds | octooso tho
chooco of tho doo| ot obto| o| og
o "Pot" hood, !7 to 2 ! , whoo
ho must h| t o 5t| ñ, ! 2 to ! 6.
| o such coso, |ow cotds wotk
to tho doo| or' s odvootogo. Ao
obuodooco of | ow cords works
ogo| ost tho p| oyot, s| oco h| s
bost sttotogy | s t o dt ow oc-
cotd| og to tho doo| ot's ñ×od
h| tt| og tu| os ood ottomµt to
obto| o o "Pot" hood of h| s
owo. Uofottuooto| y, t h| s strot-
ogy | octoosos tho µoss| b| | | ty
thot tho µ| ovot w| | | "brook",
so |he cos | oo odvoo|ogo bo-
comos ovoo gtoo|ot. | o od-
d|t| oo, o×tto | ow cords rostr| ct
tho oµport uo|ty to 0oub| o
0owo, s| oce tho µ| oyot | s | oss
| | ko| y to drow o h| gh cotd.
WH£N LOW CAkD5 hove booo
d| scordod from tho dock, | oov-
| og oo o×coss of h|gh cords, | t
| ocroosos tho µrobob| | | ty thot t he
µ| oyot w| | | w| o. H| gh cords | o-
cteoso tho | | ko| | hood of och| ov-
| og 8| ockj ock ood | mprovo tho
p| oyor' s chooco of obto | o| og o
h| gh cord on o 0oub| o 0owo.
8oth doo| ot ood p| oyor w| | | bo
doo| t tho some proport| oo of
hood toto | s | o the | oog ruo, but
| o thoso µott| o| | y usod decks
thot cooto| o oo o×cess of h| gh
cotds, tho p| oyot coo obto| o t ho
odvootogo by us| og tho µtop-
or h|tt| og strotogy. The µ| oyor
shou| d stoµ h| tt| og St| ñs, ! 2 to
! 6, bocouso tho probob| | | ty | s
too h| gh thot ho w| | | drow o
h| gh cord ood "br eok. " Thus,
whoo both t ho p| oyor ood doo |-
or hovo o 5t| ñ, tho p| oyer stoods
ood | ot s tho doo| or h| t. Whoo
mo oy h|gh cords remo | o | o tho
dock, tho doo| ot w| | | oftoo dt ow
ooo ood "btook. "
27
LLUMÏÎ MÜ bÏKPÏËÜÎ Ëb ore  beyond t he scope o!  t hi s 
book,   e×cept t o e×pl oi n  t he  pr i nci pl e  on  vh | ch  eoch 
i s   bosed. 
AC£-COUNI |s tho most obv| ous
strotogy bocouso Acos oro os-
soot| o| to och|ovo 8| ockjock ood
thoy moko tho most fovorobl o
µo| r to sµ| |t, |t | s oot tho bost
A ã-COUNI |s moro oñoct| vo
thon Aco couot, bocouso tho
µ| oyor coo o| tor oot ool y tho
s|zo of h| s wogor but h| s µl oy-
| ng strotogy, os 5's oro doo| t
from tho dock. Aoyt| mo tho
strotogy. As tho ro| ot| vo oumbor
of Acos romo| o| og | o tho dock
| ocroosos, tho µ| oyor coo ool y
o|tor tho s| zo of h| s wogor, but
oot h| s µ| oy| og strotogy.
doo| or must h|t o 5t| ñ, !2 to ! 6
o 5 g| vos h| m o "Pot" hood, ! 7
t o 2 ! . Whoo tho 5's hovo booo
d| scordod from tho dock, thoro
| s o grootor µrobob| | |ty tho
doo| or w| | | "brook. "
A J0-COUNI | s ovoo moro of-
foct|ve bocouso thoro oro four
t| mos os mooy !0 vo|uo cords.
Evoo though tho romovo| of ooch
| od| v| duol ! 0 from tho dock doos
oot |oBuooco tho odvootogo os
much os ooch 5 or Aco, ! 0' 8 oro
moro |mportoot os o grouµ. Tho
! 0-couot | s moro occuroto Ihoo
tho prov| ous couots bocouso |t | s
mor o soos| t| vo to t ho choogos | o
probob| l |t| os o s ooch cord | s
doo| t . Tho ! 0-couot ho| µs t ho
µ| oyor to moko moro subt| o
vor| ot| oos |o both h| s µ| oy| og
strotogy ood tho s| zo of h| s
wogors. Ho coo toko | osurooco
whoo |t |s to h| s odvootogo bo-
couso th| s couot| og sttotogy | o-
d| cotos whoo thero oro more
thoo ooe- th| rd !0's romo| o| og
| o t ho dock.
MUNbcK LLUMT | s  the  most  eñect| ve  strotegy  o!  ol l  
becouse  | t   cons| ders  t h e  | nñuence  o!  every  cord  re-
mo| n| ng  | n  t he  deck.   Eoch  cord  vo l ue  | s   g| ven  o 
nu mber   vh| ch  equol s   | ts  rel ot| ve  | mportonce  to  t he 
cos | no  odvont oge.   For  e×ompl e,   t he  2' s  throug h   7's 
m| ght  be  eoch  g| ven  o  vol ue o!  ¬ !  ond  the  º's,  ! Û's 
ond  Aces  o  vo l ue  o!  = ! .   As  eoch  cord  | s   pl oyed 
!rom  the  deck,   Ihe  n u mber,   vh| ch  represents  t he 
cor d,   | s e| t her  odded  or  subtrocted  !r om t he  r u nni n g 
totol  depend| ng  on  vheI her  | t   | s   t o t h e  pl oyer's  or  
t h e deol er's  odvont oge t o hove  | t   removed  !rom  t he 
deck.   | n t h| s  e×ompl e,  eoch t | me o  | ov cord  | s  deol t,  
t he  pl oyer ~ou l d  odd  ¡  ond  eoch  t i me  o  h| gh  cord 
| s   deo l t,  s u btroct  ! .  
l n   us | ng  o  n u mber  cou nt,   t he  pl oyer  must  ei t her  
count   t he  n u mber  o!  cords  remo| n| ng  | n  t he  deck,  
or  est | mote  t hem,   becouse  t he  omount   o!  t he  r un-
n| ng  totol  reñecIs  o  d| ñerent   cos| no  odvonI oge  de-
pend| ng  on  t he  n u mber  o!  cords  | n  t he  deck.   Th| rd 
6ose  | s  t he  best  seot  !or  o  soph| sI| coted  cou nter  be-
couse  he  con  od¡ ust  h| s   h| tt| ng  strotegy  occord| ng to 
the  cords  deol t   Io  other  customers.  
A 5I MF¡£ NUMߣk COUNI, os
| o tho o×omµ| o obove, hos oo| y
ooo µos| t| vo oumbor for ooch
| ow cord tomovod from tho dock
ood tho somo but oogot| vo oum-
bor for ooch h| gh cord romovod
from tho dock. Tho H| gh- |ow
Numbor Couot usuo| | y mokos b
or o| so 7, b ood 9 ooutro| . Thoy
hovo o m| oor oñect ood hovo
tho vo| uo of 0.
A COMF¡£X NUMߣk COUNI
os s| gos o oumbor to ovor y cord
vo| uo wh| ch Î 8 oddod ood sub-
troctod | o tho somo moooor. Tho
µ| oyor must romombor d| ñoroot
oumbors for ooch cord vo| uo.
Th| s | s tho most comµrohoos| vo
ood oñoct|vo mothod of ooo| yz-
| og tho oot| ro dock to dotorm| oo
tho µroµor s| zo of tho wogor
ood tho bost µ| oy| og strotogy.
J !
L K PÝå
Crops  prov| des !oster ond  more  e×c| t | ng  oct | on  t hon 
ony o!  t he  other  cos | no  gomes.   1here  ore  ! ev pl oy-
ers  vho  ore  !om| l | or  v| t h  ol l   t he  rul es  ond  proct| ces 
o! t he  gome,  ond  even  !ever  vho  knov  t he  correct 
odds  on  eoch  betti ng opt | on.  There  | s  no  voy to  v| n 
| n  t he  l ong  r un,   but   one  con  l eor n  mor e  obout   t he 
gome  ond  reduce  h| s   rote  o!   l oss.  
A  Crop  l oyout  us uol l y  hos  t hree  sect | ons.   The 
tvo out s | de sect | ons ore  | dent | col  s o | t  does  not  mot -
ter  vh| ch  end  o!  t he  tobl e  o  person  pl oys.   Al l   pl oy-
ers  ot  t he  t obl e  moy  voger   on  t he  P ropos| t | on  6ets 
| n  the  center  o!  Ihe  l oyout.   A  Cro p   tobl e  us uol | y 
operotes  v| t h  !our  empl oyees.   t he  6o×mon,   tvo 
deol ers,   ond  t he  5t| ckmon.  
Customots j StiOmoo ) Customots
IHE 8OXMAN s| ts ot tho cootot IHE 5TlCKMAN stoods | o tho
of tho | oyout ood dtoµs o| | cut- ceot ot of tho µ| oyot' s s| do of t ho
t oocy | oto tho moooy bo×. Ho tob| o. Tho 5t| ckmoo |s tosµoos| -
d| tocts tho gomo ood wotchos b| o fot tho hood| | og of tho d| co
tho d| co, moooy, ch| µs, doo| ots, ood the Ptoµos| t| oo 8ots, | ocotod
µ| oyots, ood o| | ttoosoct| oos. | o tho cootot of tho | oyout.
IWO 0EAlEk5 stood, ooo oo
ooch s | do of tho 8o×mon. Thoy
co| | oct tho | os| og wogots ood
ooch µoys oñ the w| oo| og
wogot s oo h| s s| do of tho t ob| o.
0eo| ot s o| .o moko choogo fot
tho µ| oyots.
NOIE: | o th| s soct| oo oo Ctoµs,
tho oumbots wh| ch toµtosoot
d| co toto| s oto o| woys µt| otod
| o tod. Th| s ho| µs to d| st | ogu| sh
thom ftom o umbots fot othot
quoot| t| os wh|ch oµµoot | o
b| ock.
33 
CHANG£ CAN ߣ OßIAI N£D by
o p| oyot | f ho p| ocos h| s cuttoocy
| o ftoot of the doo| ot ood co| | s
out, "chooge". Iho doo| ot w| | |
us uo| | y toµoot, "choogo," pot-
t|cu| ot| y |f tho doo| ot must hoo-
d| e wogots ñt st. Iho doo| ot
hoods tho moooy to tho 8o×moo,
who couot s |t ood to| | s tho doo| -
ot the omouot. Ihoo tho doo| ot
p| oces oo oqu|vo| oot omouot | o
ch| ps oo tho | oyout d| toct| y | o
ftoot of t ho p| oyot. Ch| ps shou| d
oovot bo | oft oo tho tob| o uo| oss
they oto wogotod | o tho bott| og
oteos bocou se thoy get | o tho
woy of tho d|ce. Ihoso ch| ps moy
o| so be m| stokeo os o woget.
Tho µ| oyot shouId µIoco oII othot
|
l
ch| ps |o tho gtoovos µtov| dod ot
tho top of tho tob| e to| | | og
d| toct| y | o ftoot of h| m.
Whoo tho µl oyot qu| t s w| t h o
|ot of ch| µs, ho coo hovo thom
o×choogod fot | otgot vo|uo ch| µs
so thot ho w| | | hove fowot to
cotty. Whoo ho hoods h| s ch| µs
| o, ho toquosts o "co| ot choogo"
bocouso ooch ch| p vo|uo | s o
d| ñotoot co| ot.
| t | s wo| | to tomombot thot
doo| ots oto toqu| tod to µoy oñ
o| | w| oo| og wogots ftom tho
µtov| ous to| | of tho d| co bofoto
thoy coo moko choogo. 0oo| ots
o| so usuo| | y sot up wogots fot
p| oyots who hovo ch| µs bofoto
they moko choogo.
PASS |l NE  BET 
34 
FA55 ߣI kUL£5
Comeuf koll
Noturol 7 or11 ¯ W| N
Crop 2, 3 or12 ¯ 1O5E
FOI NI5
Foìn1 kolls
Foín1· WIN
7 -1O56
` " |" l
6
l
b
| ' |
·
°l
THË ÎPåå ÎÎ Mc bËT | s  t he  most  popu l or  bet  | n  Crops,  
even  t houg h   the  Don't  Poss  bet,   to  be  e×pl o| ned 
l oter,   oñers t he  pl oyer o  l over  cos| no odvont oge.  
IH£ F I k5I kOIL of t ho d|co for
the Poss |i oo | s col | od the Como-
out ro| | . On tho Como-out, tho
pl oyor w| os |f o Noturo| 7 or
11 oppoors ood l osos |f o croµ
:.J or
·
: oµpoors. | f ooo of
tho romo| o| ng s| × totol s-4, 5, 6,
b, º or 1Ü oppoors, |t bocomos
tho Poss || oo Po| ot. Whoo o
Po| ot |s rol l od oo tho Como-out,
both dool ors pl oco o rouod Po| ot
morkor d| roctl y | o froot of thom
| o tho Po| ot bo× thot hos thot
oumbor pr| ntod on | t.
ON IH£ FO1 NI kOII, oow r ul os
dotorm| oo whot hor tho Poss || oo
w| os or l osos. Tho bot w| os ooIy
|f thot Poi ot ¦| od|cotod by Po| ot
morkor) oppoors ogo| o ood l osos
ool y |f 7 oµµeors. No mottor
how mooy rol l s |t tokos, oo othor
oumbor oßoct s tho wogor, wh|ch
must romo| o oo tho bot uot | |
o| t hor tho Po| ot or 7 oµµoors.
A Poss || oo w| n µoys 1 to 1. Iho
doo| or pl ocos oo oquol omount
| o ch| ps no×t to tho µl oyor' s
WO@Bf.

`

4 õ
2· 3
WD
blA
ô µine TU
â
ULMb

4 Ü TU T T2
x

DON'T PABB 8AH ¦Ë

HPÜÜ LlWL

m
2
D
W
W
Æ
0
CCME-CUT  RCLL  V5.   PC| NT  RCLL 
Po| o| 5| x Po| o| 5| x
Como-out
·
THË LLNË-LUT KLÎÎ | s   t he  ñrst  rol l   o!  t he  d| ce  by 
t he  ñrst  pl oyer  to  bet  ot  on  empty  tobl e.   The Come-
out   rol l   ru l es  ore  ol so  oppl | ed  to  every  rol l   vh| ch 
!ol l ovs  o  v| nn| ng  or  | os| ng  dec| s| on  on  t he  Poss 
|| ne.   For  e×ompl e,   vhen  o  Come-out   rol l   v| ns  (Not-
u rol  
7  or 11)  or  l oses  (Crop 
2


or 12
),   t he  ne×t  rol l  
| s   onother  Come- out.   5| m| l orl y,   vhen  o  Po| nt  ro| l  
v| ns   ( Po| nt   oppeors)  or  l oses  ¦

oppeors),  t he  ne×t 
ro| |   |s  o  Come- out.  
At o  tobl e t hot  hos been  empty  or o!ter o  dec| s| on 
on  t he  Poss  || ne,   the  deol ers set  t he  Po| nt  morker on 
eoch  s| de  o!  t he  l oyout  os| de.  The  deol ers  generol l y 
pl oce  t he  Po| nt   morker  | n  t he  Don' t   Come  6et   bo×, 
but  t hey  ol voys compl etel y  remove  | t !rom  the  l oco-
t | on  o!  t he  s | ×  Po| nt   bo×es.   A  deol er   does  not  pl oce 
h| s  morker  | n  o  Po| nt  bo×  u nt | l   one  o!  t he  s| ×  Po| nI  
nu mbers,   !or   e×ompl e 
ó
,  oppeors  on  o  Come- ouI  
rol l   t o  become  t he  Po| nt.   The  deol er   does  not  move 
the  mor ker  bock  to  the  Come- out  l ocot| on  u nt| l  t he 
Po| nt   oppeors,   | n  t h| s  e×ompl e  ó,  ond  t he  pl oyer 
v| ns   or  unt | l  

oppeors  ond  the  pl oyer  l oses.   A 
nev  Come-out  rol l   |s  t hen  | n  order.  
3ó 
CU5IOM£k' 5 ADVANIAG£ ON COM£-OUI kOLL
În eoch serÎes of Üó roÌ Ì s
Z4 of lhe Üó roÌ Ì s ore ÎoÎnfs
NofuroÌs
ÛÎ0e Number ÜÎce
ÎofOÍ of KoÍÌ&
ÏofoÍ
Z
7 Z ó Ü
! !
7 Z 1Z
W| N b ~ Lusfomer ~
Crogs
Number
of KoÌ Ì&
7 1
Z
7
|O5E 4
1HË ÎÎPYËK´å PÜVPM1PÜË on  t he  Come-out   rol l   | s  
greoter  t hon  t he  cos| no's  becouse  t here  v| l l   be  on  
overoge  o!  8  Not ur ol s  t o every  4  Crops.   1her e  v| | l  
be on  overoge  o!  ! 2  dec| s| ons  (v| ns   ond  l oses)  ou t  
o!  every  3ó  Come-out   rol l s .   Th e  ot her  24  rol l s   v| | l  
be  Po| nts.   Hovever,   t h e cos | no  more  t h on   compen-
sotes  !or  t he  pl oyer's  | n| t| ol  odvontoge once  o  Po| nt  
| s  estobl | s hed  becouse  t he  cos| no  v| ns   on  7  vh| ch 
oppeors more  o!ten  t hon ony  o! t he ot her  d| ce totol s .  
Cnce  o  Po| nt   | s   estobl | s hed,   t he  pl oyer   connot  re-
move  h| s  Poss  || ne  voger  u n l ess | t  v| ns .   l !  t he pl oyer 
vere  ol l oved  to  remove  h| s  voger,   he  vou l d  be 
obl e  to  reto| n  h| s  | n| t | ol   odvontoge  over  t he  cos | no 
ond  voger  onl y  on  t he  Come-out   rol l s.  
Al l   bets  e×cept  t he  Poss  || ne  ond  Come,   con  be 
removed  by  t he  pl oyer  ot  ony t | me.   The  pl oyer  hos 
t he  r | ght  t o voger   on  t he  Poss  || ne  on  ony  r ol l ,   but  
he s houl d  never  moke  or | ncreose o  Poss | | ne voger  
on  o  Po| nt   rol l  becouse  t he  cos | no  odvontoge  | s  
very  h| gh  o!ter  o  Po| nt   hos  been  estobl | shed  be-
couse  7  | s  so  l | kel y  to  o ppeor.   1he  pl oyer  s houl d 
onl y  moke  o  Pos s   || ne  voger  on  o  Come- out   rol l .  
JZ
Pos s | | oo
Po| ot
CCME BET
|

¸
Í
Pos s | | oo
Po| ot
COME
1HË LLNË bË1 v| ns  ond  l oses  occord| ng to  the  rul es 
for  t he  Poss  || ne  bet   on  poge  35.   The  Poss  || ne  bet 
shou l d  be  mode  onl y  on  Come- out  rol l s   ond  the 
Come  6et  on l y  vhen  o  Po| nt   hos  been  estobl | s hed 
on  the  Poss  || ne  (vhen  the  Po| nt  morker  | s  | n  one  of 
the  Po| nt   bo×es).   The  pl oyer  moy  moke  o  Come 
voger on  eoch  ond  every  Po| nt   rol l .   A  Come voger 
v| ns  on  t he  ne×t   rol l   | Í  o  Not urol   7  or  ¡ ¡   oppeors 
ond  l oses  | f  o  Crops  2,  3  or  ! 2  oppeors.  
WHËM P LLNË ÎLÎ MT, 4,  5,  ó,  8, 7 or  ¡ 0  oppeors,  
t he  deol er  moves  t he  pl oyer's  voger  to  thot  Po| nt  
bo×,  !or  e×ompl e  4.  A  Come  voger  | n   o  Po| nt   bo× 
v| ns   i !  t hot   Poi nt   number  oppeors,  | n  t h| s   e×ompl e 
4,  ond  l oses  | f  7  oppeors.   A  Come voger  connot  be 
removed  from  o  Po| nt   bo×  u nt| l  | t   e| t her   v| ns   or 
l oses.  Al l  voger s ot the  Crops tobl e,  e×cept  the  Poss 
| | ne ond Come,  con  be removed  by t he pl oyer ot  ony 
Come
Pos s || oo
Po| ot
Po| ot
38
CCME PCINT
|
l
|
CCME  PAYCFF 
l
· Ì . Ì
t | me.   When  o  Po| nt   hos  been  estobl | s hed  ond  o  7 
oppeors,   t he  Poss  || ne  bet  ond  ol l   Come  vogers  | n 
Po| nt   bo×es  l ose,   but  o  voger  | n  t he Come  6et  v| ns  
becouse  | t   | s   | t s   ñrst  rol l   on  t he  tobl e.  
ÎPYLÎÎå ÎLK LLNË bËTå ore  pl oced  ne×t  to  t he 
pl oyer's  voger  by t he deol er vhen o  Come 6et  v| ns  
on  t he ñrst  rol l .  When  o  Come 6et  | s   | n  o  Po| nt   bo× 
ond  | t   v| ns   becouse  thot  Po| nt   totol  oppeors,   t he 
deol er   moves  t he  pl oyer's  voger  bock  to  t he  Come 
6et  ond  pl oces  t he  poyoñ  c h| ps  ne×t  to  | t.  The Come 
6et  ol voys  poys  !  t o  ! .  The  pl oyer's  voger  ond  t he 
poyoñ  become the voger  on  t he  ne×t  rol l   u nl ess I he 
pl oyer  ol ters  t he  omou nt.  
1HË ÎLPYËK´å ÎLLP1ÎLM orou nd  t he  tobl e  | nd| cotes 
vhere  h| s  voger  v| l l   be  pl oced  | n  the  Po| nt   bo×  so 
t hot   there  | s   no  quest| on  obout  ovners h| p. 
CU5TCMER  PCl NT  BCX  |CCATl CN 
|
l
3º 
0CN' T PA55  BET 
1Hc ÜLM´1 ÎPåå PMÜ ÜLM´T LLNË bËTå hove  the 
| ovest  cos | no  odvontoge  of  o| |   crop  bets.   Hovever,  
the  Poss  | i ne ond  Come  ore  much  more  popu| or  bets 
becouse  o!  trod| t | on  ond  l ock  o!  knov| edge.   They 
| ose  ot  on  overoge rote  o!  ! 2¢  more,  for eoc h $ ! , 000 
vogered,   thon  the  Don't  Poss  ond  Don't  Come  6ets.  
The  0on' t  Poss  6et  | s  bos| co| | y  t he  oppos| te  of  t he 
Poss  || ne  6et .   W| t h  one  e×cept | on,   vhen  one  v| ns,  
the  other  | oses.  
ON IH£ COM£-OUI kO¡¡ tho
µ| oyer | osos oo Noturo| 7 or
! ! ond w| os oo Crops 2 or 3 ,
but not oo Croµ ! 2 . | o tho
0oo't Poss ond 0oo't Como
bott| og bo×es the µ| cture of
the d| co shows 8orrod ! 2. 1b| s
mooos t hot Ctop ! 2 | s o t| o
(oo| ther w| os or | osos) ood oo
mooey choogos hoods. Aftor o
8orrod toto| oµpoors tho µ| oyor
moy choogo tho omouot of h| s
bet or romove |t comp|oto| y.
IH£ DON'I FA55 ߣI coooot
be tho o×oct oppos|to of tbo
Poss || oe 8et becouso tbo
µ| oyor wou| d hove tbe odvon-
togo. Whoo Crop ! 2 , wh| ch
oppeors oo oo overogo of
ooco | o ovory 36 rol | s, | s 8orrod,
|t cboogos o Poss || oo w| o | oto
o t| e. Ib| s s| og| o d|ñorooco | s
ooough to g| vo tho cos| oo o| -
most the some odvootoge on
both tho Poss ||oo ood tho
0oo't Poss 8ots.
A DON'I FA55 WAG£k on the
Come-out to| | tesu| ts | n o | otge
cos| oo odvontoge ovet the µ| oy-
et. | n evety 36 Come-outs, he
w| | | w| n on ovetoge of on| y 3
wogets wh| |e | os| ng b. Howevet,
the cos| no odvootoge | s teduced
once o µo| ot | s estob| | shed be-
couse the µ| oyet w| ns on Ï
wh|ch oµµeots mote often thon
the othet numbets. Wheo o µ| oy-
et hos o µo| nt on the 0oo't Poss,
he hos o | otge odvontoge ovet
the cos| oo. Ihe 0on't Poss ond
0oo't Come o te t he on| y bets
wh|ch the µ| oyet connot moke ot
odd to once o µo| nt hos been
estob| | shed becouse he hos the
odvontoge. Howevet, the cos| no
w| | | µevm| t the µ| oyet to temove
h| s 0on't wogets ot ooy t| me be-
couse the µ| oyet g| ves uµ th| s
sttong odvontoge. Obv| ous| y,
th| s shou| d nevet be done. Th| s
tu| e | s the oµµos| te of the Poss
|| ne ond Come 8et tu| es wh| ch
µetm| t the µ| oyet to moke o
woget ot ony t| me but µtoh| b| t
h| m ftom temov| og |t once o
Po| nt hos beeo estob| | shed. Ihese
ote the on| y testt| ct| ons on od-
d| ng ood temov| ng wogets.
Evety othet bet o | | ows the µ| oyet
the oµt| on of odd| ng to h| s
woget ot temov| ng |t on evety
to| | of the d| ce.
41 
DCN' T BET -BARRED  NUMBER5 
l N LA5 V£GA5, t he 0on't Come
8et | s |ocoted ot the bock cot-
nets of the | oyout. Ihe µ| oyet
shou| d stond neot th| s | ocot|on
when he mokes 0on't Come wo-
gets so he does not hove to teoch
o | ong d| stonce to µ| oce h|s wo-
gets ond tett|eve h| s w| nn| ngs.
CkAF ¡2 l 5 8Akk£0on the 0on't
8ets | n |os Vegos, but | n keno-
Iohoe, Ctop 2 | s usuo| | y 8otted.
5| nce Ctops 2 ond 12 hove the
some ptobob| | |ty of occuttence¬
1 | n evety 3ó to| | s¬th| s chonge
does not oñect the cos| no od-
vontoge. Howevet, |t does oñect
lN k£NO-IAHO£ the 0oo't Come
µoto| | e| s the Poss || ne otound
the ent| te | oyout. Ihese | oyouts
do not hove o 0on't Poss 8et,
so o µ|oyet who wonts to woget
oo e| thet the 0on't Poss ot 0on't
Come, o| woys wogets on the
0on't Come 8et.
the sµec|ñc numbets on wh| ch
the µ| oyet w| ns ond Pushes. | n
some oteos Ctoµ 3 | s 8otted.
Ih| s | octeoses the cos| no odvon-
toge becouse Ctoµ 3 opµeots
tw| ce os often os e|thet Ctoµs 2
ot 12. Aoy 0on't 8et |s te| ot| ve| y
bod w| th o 8otted Ctoµ 3.
ÏHb ÜLM´Ï LLNb bbÏ hos  the  some  v| n,   l ose  ond 
6orred  ru l es  os   t he  Don't  Poss,   ond  e×cept  f or   t he 
6orred  number,   | t  hos the oppos| te  rul es of t he Come 
6et.   The  pl oyer  moy  moke  o  Don't  Come  voger  on 
eoch  ond  every Po| nt  Ro| | 
42 
0on' t Poss
DCN' T CCME  BET 
0oo' t Poss
Po| nt
Po| ot
0CN' T CCME  PCl NT BET 
0oo' t Come
Po| ot
0oo' t Poss
Poi ot
WH£N A FOI NI-4,
5
,
6
, 8. 9
ot ! 0 oppeors, the deol et moves
the woget to the bo× obove thot
Po| ot oumbet. A 0oo' t Come
woget w| os | f Ctops 2 ot 3 op-
peot s , l os es | f Not ut o| 7 ot ! !
oppeots, ood I| es | f 8otted ! 2
oppeots. Ihe 0oo't Come Po| ot
bo×es do oot hove ooy pt| ot| og
| o them, but the p| oyet shou| d
| mog| oe 7 | o eoch ooe becouse
the pl oyet w| os wheo Ï oppeots
ood l oses |f the Po| ot oumbet
FA¥OfF5 fOk DON'I COM£
ߣI5 ote pl oced oe×t to the
p|oyet' s woget wheo o 0oo't
Come 8et w| os oo the ñtst tol l .
Wheo o 0oo' t Come woget | s
| o o 0oo't Come Po| ot bo×, | t
w| os wbeo 7 oppeots. Ihe deo| et
moves the p|oyet' s woget bock
to the 0oo' t Come 8et ood
p| oces the poyoñ ch| ps oe×t t o
  n×m× P ݯ ¤ Ñ @

Þ

M

cooto| oed |o the bo× bo| ow |t
oppeots, |o t h| s e×ompl e 4.
Wheo o p| oyet hos sevetol 0oo' t
Come wogets | o tho 0oo' t Como
Po| ot bo×es, he | oses oo| y ooe
ot o t| me os the

tespect| ve
Po| ots oppeot, but he w| os them
o| | ot ooce wheo 7 oppeots.
Howevet, wheo 7 does oppeot
the p| oyet | oses the woget | o
the 0oo' t Come 8et becouse |t | s
tteoted occotd| og to the Come-
out to| | t u| es.
|t. Wheo the µl oyet hos wogets
| o mote thoo ooe 0oo' t Come
Po| ot bo×, the deol et poys them
oñ | o the bo×es ood p| | es the
eot| te omouot | o tbe 0oo't Come
8et. Ihe 0oo' t Come 8et o| woys
poys 1 to 1. Al | ch| ps temo| o | o
t he 0oo't Come bo× o s the wo-
get fot the oe×t to| l uol ess tho
p| oyet chooges the omouot.
Poyoff
0CN' T CCME  PAYCFF 
³ %" Ø
. a
z
õ
Ð

43 
ÏHË åÏÎ LKNPM control s  the  d| ce,  vh| ch  he  keeps  | n  
o  bovl  | n   Íront  oÍ   h| m.   He  usuol l y  h os   5  t o  8 d| ce 
vh| ch  he oñers  to  o  pl oyer.   The  pl oyer  sel ects o ny  2 
d| ce  he  des| res  ond  | mmed| otel y  p| cks Ihem  u p  o nd 
throvs  t hem  post  t he  5t| ckmon  to  t he  other  end  oÍ 
t he  t obl e.   They  shou l d  be  t hrovn  oggress| vel y  be-
couse  they  must  bou nce  ogo| nst  the  other  end  oÍ  Ihe 
tobl e.  AÍter  eoch  rol l ,   the  5t| ckmon  on nou nces  Ihe 
totol  ond  t hen  pul l s   t he  d| ce  v| t h  o  l ong  st| ck  to 
  t he center oÍ  t he tobl e | n  Íront oÍ  t he  6o×mon.  When 
t he  deol ers  hove  col l ected  ond  po| d  ol l   vogers,  the 
5t| ckmon  shoves  the  po| r  oÍ  d| ce  to  the  pl oyer,  vho 
| mmed| otel y  p| cks  them  up  ond  shoots  t hem  ogo| n.  
A  pl oyer  must  voger  on  e| ther  t he  Pos s   | | ne  or  
t he  Don't  Pos s  vhen  he  shoots  t he d| ce.   | n  odd| t | on,  
he  moy moke  ony ot her vogers he des| res.   Al l   other 
pl oyers  con  o l so  voger  on  ony  bet  or  comb| not | on 
oÍ  bet s  t hey  vont .   The  shooter  onl y  l oses  t he  d| ce 
vhen  he  throvs  7  on  o  Po| nt   rol l .   The  s hooter  con-
not   l ose  t hem  on  o  Come- out  rol l ,   ond  he  does  not 
l ose  t hem  on  o  Po| nt   rol l   u n l ess  7  oppeors.   When 
o  pl oyer's  t ur n  shoot| ng  | s   compl ete,  t he  5t| ckmon 
oñers  ol |  oÍ  the  d| ce  | n   the  bovl   t o t he  ne×t  pl oyer 
| n   o  cl ockv| se  d| rect | on.  
When  o  pl oyer  hos  the  d| ce,  he  shoul d  ol voys 
keep  t hem  | n  v| ev  oÍ  the  5t| ckmon.   | Í  t he  d| ce  ore 
conceol ed  Írom  v| ev,   the  5t| ckmon  must  col l   t hem 
| n   to  be  e×om| ned  by  the  6o×mon.   The  pl oyer  | s 
t hen  oñered  onother  po| r   oÍ  d| ce  Írom  t he  bovl .   | Í 
t he pl oyer cont| nues to remove t he d| ce Írom v| ev,  he 
| s  proh| b| ted  Írom  shoot| ng  t hem.   | Í  t he  pl oyer  does 
not  vont   t o  shoot  t he  d| ce,  he  voves  h| s  hond  to-
vord  the  l eÍt,  ond  the  5t| ckmon  then  oñers  them  to 
the  ne×t  pl oyer.  
44 
Ibo outhor sboot| og d| co ot |os Vogos H| | ton
THË ÜÎ Lc ore  out   oÍ  pl oy  ond  the  rol l  |s  nul l | ñed  |Í 
one  or  both  oÍ  the  d| ce  bou nce  oñ  the  tobl e.   The 
5t| ckmon  onnou nces,   "No  rol l | "  ond  oñers  t he  re-
mo| n| ng  d| ce  to  the  pl oyer  t o  sel ect  onot her  po| r .  
No  money  | s   col l ected  or  po| d  out ,   ond  t he  pl oyers 
moy  chonge  the| r  vogers.   When  both  d| ce  l ond  on 
t he  tobl e  t he  rol l   o l voys  cou nts  u n l ess  o  d| e  l onds  
| n t he d| ce  bovl  or  l onds  on t he stocks oÍ ch| ps vh| ch 
ore  stored  | n  Íront  oÍ  t he  6o×mon   or  | n  t he  metol 
rocks t hot  some cos| nos  pl oce  | n  Íront oÍ t he deol ers.  
45 
THË LÜÜå bcT | s   the  on l y  bet  vh| ch  does  not   g| ve 
the cos| no  on  odvontoge.   |n  the  l ong  r un,   Ihe  cos| no 
v| l l   not   come  out  oheod  oÍ  t he  pl oyers.   Cdds   | s 
oñered  by t he  cos| no  os  o  courtesy  bet  t o  st| mu l ote 
voger| ng  on  t he  Poss  | | ne,   Come,   Don't  Poss  ond 
Don' t Come  6ets.   These  Í our  bets  hove  o  l ov  cos | no 
odvontoge,  ond  t he  odd| t| on  oÍ  Cdds   mokes  t hem 
even  more  ottroct| ve.   Woger| ng  t he  Cdds  6ets 
shou l d  be  the  pr | nc| pol   ob¡ ect| ve  oÍ  the  Crop  pl oyer 
becouse  the  cos | no  does  not  e×pect  to  proñt.   Cdds 
con  be  vogered  onl y  on  the  Po| nt  rol l s  oÍ  t hese  Íour 
bets.  
AN ODD5 WAG£k moy be µut
beh| od the µ|oyer' s Poss || oe
woget wheo o Po| ot, for e×om-
µ| e 5, | s estob| | shed. 8oth wo-
gers w| o wheo the Po| ot oµ-
µeors, | o t h| s e×omµ| e 5, ood
both wogers | os e wheo 7 oµ-
µeors. Wheo the wogers w| o, t he
Poss || oe woget | s µo| d oñ ! t o
1,but the Odds woger | s µo| d oñ
by the rot| o of the µrobob| | |ty
of 7 to the µrobob| | |ty of the
Po| ot. | o t h| s e×omµ| e, 5 | s µo| d
oñ 3 to 2. After the wogers
w| o, the Odds woger must be
temoved becouse Odds coo on| y
be token oo Po| ot ro| | s, ood t he
oe×t ro| | | s o Come-out. A wo-
ger oo the Poss || oe, Come,
0oo't Poss or 0oo't Come | s
co| |ed o "F| ot" woger becouse
the µoyoñ | s ! to ! . Ihe stock
of ch| µs for the µoyoñ | s the
some he| ght os the woger, the
woget | s µo| d oñ "F| ot. " Ih| s
term| oo| ogy d| st| ogu| shes o F| ot
woger ood oo Odds woger oo
the some bet becouse Odds wo-
gers ore o| woys µo| d oñ ot o
tot| o of more t hoo ! to ! .
C005 BET  CN  PA55 || NE 
C005  BET  CN  CCME 
½0g0f
Î0ÿ0ÍÍ
LÜÜb LM P LLNb WPÜbK moy  be  mode  vhen  t he 
Come  voger  hos   been  moved  to  o  Po| nt   bo×.   The 
pl oyer  puts  h| s   Cdds  voger  on t he Come  ond  | den-
t | ñes t he  Po| nt   to  t he  deol er,  for  e×ompl e "Cdds   on 
5. "  The  deol er  t hen  sets  t he  Cdds   voger  on  top  of 
t he  pl oyer's  Come  voger.   The  Cdds  voger  | s   set 
s l | ght l y  forvord  on  the  Come  voger  becouse  t he 
t vo  vogers  rece| ve  d| ñerent  poyoñs.   | f  7  oppeors 
bot h  vogers  l ose.   | f  t he  Po| nt  oppeors,  | n  t h| s  
e×ompl e 5,  bot h  vogers v| n.  The deol er  moves both 
vogers  bock  to  t he  Come  6et  ond  poys  them  oñ.  
The Come voger  | s  po| d  !  to  ! ,  ond  t he Cdds voger  
| s  po| d  oñ  by  t he  rot | o  of  t he  probob| l | ty  of  7  t o 
the  probob| l | ty  of  the  Po| nt.   l n   t h| s   e×ompl e,  t he 
Po| nt  5  poys 3  to  2.   Al l  of t he ch| ps  ( t he t vo voger s 
ond  t he  t vo  poyoñs)  remo| n  on  t he  Come  for  t he 
ne×t   rol l   u n l ess  the  pl oyer  removes  ol l   or  port  of 
t hem.   The  pl oyer  shou | d  votch  h| s   Cdds  voger s 
cl osel y  ond  moke  s ure  t he  deol er  pl oces  t hem 
properl y  on  t he  Come voger s.   l f  t he  pl oyer  o l voys 
vogers t he correct omou nt  of  Cdds  ofter eoch  po| nt  
| s   rol l ed,   t he  deol er  v| l l   e×pect  the  voger  ond  no 
further  conversot| on  betveen  t he  t vo  | s   necessory.  
47 
FkOßAßI LI I¥ .· DI C£ IOIAL5

Cr.ps

¡ ¡ 0| ce
_ -.·...
_
Ioto| s
2 3 4 5 ó 7 8 º ! 0 ¡ ¡ ¡ 2
' | | | | |
Po| nts
3ó Comb- I I I f f I I I f I l
| not|ons ±
2 3 4 5 ó 5 4 3 2
(3ó Comb| not| ens 7 ó d| ce s| des ¿ ó t| des)
IH£ FkOßAßI LII¥ kAII O of the
oµµeotonce of 7 to thot of the
oµµeotonce of eoch of the ó
loÍD!&~4, 5
, é, 8, º ot ! 0,
|s the best bos| s fot Odds 8ets.
Å µo|t of d| ce µtoduces 3é
d|ñetent comb| not|oos ¦é s| des
^ ó s| des ¯ 3ó comb| not| ons),
but on| y ¡ ! d| ce toto | s, Z
thtough ! 2. | n eoch set| es of
3ó to| es these ¡ ¡ toto| s Uo no!
hove the some µtobob| | |ty of
oµµeot| ng. Fot e×omp|e, 7 op-
peots ó t| mes wh| | e
Z
ond 1 Z
eoch on| y oµµeot ooce. Odds
8ets ote cteoted when 2 of
!he&e proUoU| ÎÍ!| e& ore comUÍ neU
ÍD!o o ro!Ío. A Z Í s proUuceU
Uy é comUÍno!Íon& ol !he UÍce,
Uu! !he loÍn!& ore pOduceU
Uy onÌ y 3, 4 ot O comUÍno!Íon&.
ODD5 kAII O5
Iof. ·.,.- ·.·..
7 ± ó to 3 ¯ 4 ot ! 0
7 ¯ ó to 4 ± 5 ot º
7 æ ó to 5 7 ó ot 8
48
Ihetefote, when o µ| oyet hos
o Poss || ne ot o Come woget
ond o Po| nt | s estob| | shed, he
| oses mote often thoo he w| ns
becouse 7 oµµeots mote often
thon eoch of the Po| nts.
When the Po| nt does oppeor,
the F| ot woget |s µo| d ! to 1 ,
but the Odds woget | s µo| d
ó to 3 fot Po| nts 4 ond ! 0,
ó to 4 fot Po| nts 5 ond º,
ond ó to 5 1or Po| nts ó
ond 8.
IH£ ODD5 FA¥OFF5 equo| the
µtobob| | |ty of the Po| nt | os| ng
to o
7
. Fot e×omµ| e, 7 | s µto-
duced by ó comb| not| oos, but
Po| nt 4 | s µtoduced by on| y 3
comb| not| ons |n eoch set| es of
3ó to| | s. W| th Po| nt 4, the
Odds 8et w| | | | ose on ovetoge
of ó t| mes fot evety 3 t| mes | t
w| os. 8ut, when 4 oµµeots, the
Odds 8et | s µo| d oñ ó to 3.
Ih| s µoyoñ comµensotes t he
µ| oyet fot the gteotet numbet
of | osses w| th Po| nt 4. Ihe
cos| no ond µ| oyets bteok even
| n the | ong tun, thete | s no
cos| no odvontoge.
5I NG¡£ ODD5 mooos thot tho
µ| oyor coo oot wogor moro oo
Odds thoo t ho omouot of h| s
F| ot wogor. Odds 8ots, wh| ch
hovo oo cos| oo odvootogo, oro
oñorod to st| mu| oto wogor| og
oo t ho Pos s || oo, Como, 0oo't
Poss ood 0oo't Como. Cos| oos
do oot moke ooy µroñt oo
Odds 8ots so thoy rostr|ct t he
s| ze of Odds wogors to o µro-
µort| oo of the omouot of tho
F| ot woger.
5l NGL£ ODD5
Odds Woger F| ot Woger
Ao equo| omouot
åLNË LÅåÎ MLå perm| t   vogers  vh| ch  ore  l orger  
thon  5| ngl e Cdds.  The  pl oyer  shoul d  ol voys  | nqu| re 
vhot   t he  rot| o  of  t he  Cdds voger to  t he  Fl ot   voger  
| s,  so  t hot   he  con  t oke  t he  mo×| mu m  omount   of 
Cdds   t hot   ore  perm| tted. 
fULL ODD5 oñered by most co-
s| oos |et the µ| oyer woger o
greoter omouot t hoo 5| og| e
Odds oo Po| ots 5,
6, 8 ood º
|o those s| tuot| oos wheo the
correct µoyoñ coooot be co| cu-
| oted for 5| og| e Odds. Ihe
Po| ots 4 ood ! 0 eoch µoy Z to
1. Aoy woger mode | o mu| t| -
µ| es of the tob| o m| o| mum moy
be correct| y µo| d oñ so 5| og| e
Odds remo| os | o eñect. Ihe
Po| ots 5 ood º eoch µoy 3 to Z.
Wogers mode w| th oo eveo
omouot of ch| µs coo be cor-
rect| y µo|d oñ, 3 ch|µs for every
Z ch| µs. However, wheo oo odd
omouot of ch| µs | s wogered, the
correct µoyoñ of 3 to Z | oc| udes
ooe- ho| f of the tob| e m| o| mum.
Fot e×omµ| e, for o $! . 00 woger
o 3 to Z µoyoñ | s $! .50, ood for
o $3. 00 woger o 3 to Z µoy-
oñ | s $4. 50, etc. Cos| oos us uo| | y
do oot moke µoyoñs wh| ch or e
oot | o mu| t| µ| es of the t ob| e
m| o| mum. | o t h| s e×omµ| o, ot
o $! .00 m| o| mum tob| e, the e×-
tro $. 50 | o eoch 3 to Z µoy-
oñ wou| d hove to be cooco| od.
fULL ODD5
IotoIs
4 or 1û
5 or º
ó or 8
FoÿoÑt
2 to !
3 to 2
ó to 5
Amovat of Oddr Woger
bquoÎ t 0mouhf o1 ÎÎof woger
Me¤t eVen omounf ot chÍpt
Meoratf muÎfÍpÎe ot å chÍps
4º 
A F¡AI WAG£k | ho| |s oo odd
omouot of c h| ps oo o Po| o| of
5 or º, moy bo romod| od
by odd| og ooo ch| p to tho
Odds wogor to moko |t oo ovoo
omouot of ch| ps. | f tho p| oyot
hos o F| ot wogor of 3 $5. 00
ch| ps, for o toto| of $ ! 5.00,
ho coo odd tho tob| o m| o| mum,
o $ ! . 00 ch| p, to crooto oo ovoo
wogor of $ ! 6. 00, or ho coo
odd ooothor ch| p of tho do-
oom| oot| oo ho | s wogot| og,
$5. 00 for o toto| of $20. 00.
Å ch|p of tho dooom| oot| oo ho
|s wogor| og w| | | odd moro
moooy to tho | oyout w| th oo
cos| oo odvontoge.
Iho Po| ots 6 ood 8 poy
6 to 5. Iho corroct Odds
poyoñ coo bo modo oo| y | f
tho p| oyot wogors mu| t| p| os
of 5 ch| ps, | . o. , 5, ! 0, ! 5, otc.
Whoo tho p| oyor hos o F| ot
wogor of ! or 2 ch| ps ovor o
mu| t| p| o of 5, ho wogors tho
p rov| ous mu| t| p| o of 5. For o×-
omp| o, | f ho hos o F| ot wogot
of 2 ch|ys, ho moy oot moko oo
Odds wogor. | f ho hos o F| ot
wogot of 7 ch| ps (5 ¬ 2) ho | s
2 ch| ps ovor tho prov|ous mu| -
t | p| o of 5 ch| ps, wh| ch | s o| | ho
coo wogor oo t ho Odds 8ot
thot w| l | bo po|d 6 to 5.
Whoo tho p| oyor hos O F| ot
wogor of 3 or 4 ch| ps ovor O
mu|t| p| o of 5, ho coo wogor the
oo×t mu| t| p| o of 5. For e×om-
p| o, | f ho hos o F| ot wogor of
3 ch| ps, ho moy moko oo Odds
wogor of 5 ch| ps. | f ho hos o
F| ot wogor of 8 ch| ps (5 ± 3)
ho | s 3 ch| ps ovor tho ptov| ous
mu| t| p| o of 5 ch| ps, so ho moy
wogor tho oo×t mu|t| p| o of 5,
w| th ! 0 ch| ps oo tho Odds 8ot.
5omo cos| oos moy oñor o fow
moro vot| ot| oos oo 5| og| o Odds.
Iho p| oyor w| | | hovo to | oqu| ro
ot ooch cos| oo obout thoso op-
portuo| t| os to obto| o Odds 8ots
wh| ch oto ovoo | otgor | o com-
por| soo to tho F| ot 8ots.
Iho Odds wogors shou| d o| -
woys bo modo | o mu|t| p| os for
corroct poyoñs or tho cos| oo
w| | | poy ! to ! oo tho short
mu| t| p| os. Iho 3 to 2 poyoß
bocomos on| y 2 to 2 ood tho 6
to 5 poyoñ bocomos oo| y 5
to 5 for port| o| mu| t| p| os. Whoo
tho p| oyor hos o short mu|t| -
p| o, ho moy bo tomptod to odd
ch| ps to h| s F| ot wogor so ho
coo | ocrooso h| s Odds wogor to
tho oo×t poyoñ mu| t| p| o. Ih| s
shou| d oovor bo dooo, os o
F| ot wogot hos o | orgo d| sod-
vootogo ooco o Po| ot hos booo
estob| | shed, tho | ocroosod Odds
wogor, wh| ch hos oo odvoo-
togo, coooot compoosoto for
th| s grootor d| sodvootogo.
THc NPÁÎ NUN ÎKLÎLKTÎLM of  odds  | s   obto| ned 
vhen  the  pl oyer  mokes  o  Fl ot   voger  of  3  c h| ps .  
The  omount   of   t he  Cdds  voger   | s   determ| ned  by 
the  omount  of  the  Fl ot  voger.   Therefore,   the  pl oyer 
s houl d  onl y  moke  h| s  Fl ot  vogers  i n  omou nts  vh| ch 
per m| t   h| m  t o  mo×| m| ze  t he  omount   he  vogers  on 
h| s   Cdds  6ets.  
50 
When  t he  pl oyer  mokes  o  Fl ot   voger   of  3  c h| ps,  
t he  Cdds  voger  shou l d  ol so  be  3  ch| ps  for  Po| nts  4 
ond  ¡ 0,  4 ch| ps  Íor  Po| nts  5  ond  º,  ond  5  ch| ps   Íor 
Po| nts  ó  ond  8 . The  poyoñ  | s  o l voys  ó  c h| ps  for  the 
Cdds  voger  ond  3  c h| ps  for  t he  Fl ot  voger.   l f   the 
pl oyer vogers the tobl e  m| n| mum,   ¡  c h| p,  he  s houl d 
toke  Cdds   oÍ   ¡  c h| p  on  t he  Po| nts  4 ond  ! 0,  ond 
Cdds   oÍ   2  ch| ps   on  5  ond  º.  He  con not  t oke  Cdds  
on  ó  ond  8 becouse  Cdds  requ| res  o  Fl ot   voger  of  
ot   l eost  ó ch| ps.  
ÜLUbLb LÜÜb meons   thot  t he  pl oyer  con  voger 
tv| ce  os   much  on  Cdds  os  he vogers  Fl ot.  UnÍort u-
notel y,   Doubl e  Cdds  | s   rorel y  oñered  by  cos| nos.  
The  pl oyer  obto| ns   the  mo×| mum  proport| on  of 
Cdds,   u nder  t h| s  r u l e,  vhen  he  mokes  o  Fl ot  voger 
of  5  c h| ps  ond  mokes  on  Cdds  voger  of  ! 0  c h| ps  
on  eoch  Po| nt.  5ome 
cos| nos t hot oñer  Dou bl e 
Cdds   v| l l   poy  5  t o  2  on 
t he  Po| nts  ó  ond  8 . | n 
these  cos| nos  t he  p| oyer 
shoul d  moke  Fl ot  vogers 
| n  omounts  of  2  or   4 
c h| ps  ond  moke  Cdds 
vogers  oÍ  5  or  ! 0  ch| ps  
respect| vel y on t he Po| nts 
of  ó  ond  8 .
ô !
THc LÜÜå, ÎLPLc, PMÜ bUY WPÜcKå ol l   l ose  vhen 
7  oppeors,  but,  on Come- out rol l s,  t he  Poss  || ne v| ns 
vhen  7  oppeors.   Nost  pl oyers  ore  or| ented  t o  the 
Poss  || ne  so  t hey  remove  the| r  Cdds,   Pl oce  ond  6uy 
vogers  on  Come-outs.  
The  removol  of  vogers  (Cdds,  Pl oce  ond  6uy) 
does  not  | nñuence t he  pl oyer's  e×pectot | ons  becouse 
the  l | kel | hood  of  7  remo| ns   constont   on  every  rol l .  
| t   voul d  voste  t | me  t o  remove  ol l   of   t hese  vogers 
on  Come- out  rol l s   ond  repl oce  t hem  ogoi n  on  Po| nt  
rol l s.   The  Cdds,   Pl oce  ond  6uy  vogers  ore  l eft  on 
t he  l oyout   on  Come- out  rol l s,  but   they  ore  "oñ" 
vh| ch  meons   t hot   t hey  do  not  v| n  ond  do  not  l ose.  
l f  o  Po| nt  oppeors,   o  Come  voger  v| ns   ond  | s  po| d 
oñ,  but  the  Cdds  voger  on  top  of  | t   | s  ret urned  to 
t he  pl oyer  v| t h  no  poyoñ.  |f  Í oppeors,   the  Come 
voger  l oses  ond  | s  col l ected,  but  the  Cdds  voger  | s 
st| l l   returned  t o  t he  pl oyer.  
| f the  pl oyer  vonts  these  vogers  to  v| n  o nd  l ose 
on  every  rol l   of  the  d| ce,   he  tel l s   the  deol er  thot  h| s  
vogers  "vork"  on  Come- out  rol l s.   The  deol er  v| l l  
e| t her  pl oce  t he  Po| nt   morker  or  o  smol l   "Cn"  but-
ton  on  t he  pl oyer's  voger.  
BET5  'CN'  CN CCME- CUT RC|| 
ô2
C005  BET  CN  0CN' T PA55 
O005 ON IHE 0ON'I FPbb moy
be | o| d oo Po| ot ro| | s. Ibo pr| o-
c| p| e of Odds | s tbe some os fot
tbe Poss ||oe but tbo totm| oo| ogy
| s d| ñereot. Oo tbo Poss || oo ood
Come, tbe p| oyer moy ´toke´
O005 ON P 0ON'I COME wo-
ger coo be | o|d ofter |t hos
beeo movod to o 0oo't Come
Po| ot bo×. Ibe p| oyer puts b| s
Odds woger oo tbe 0oo't Come
8et ood | doot| ños tbe Po| ot, for
e×omp| e, "|oy the 5 . " Ihe
deo| er | oys the Odds oe×t to
the F| ot woger. | f tbe Po| ot
Odds, ood oo tbe 0oo't Poss
ood 0oo't Come, tbo p| oyot moy
'| oy" Odds. Ibo p| oyor | oys b| s
Odds wogor oo×t to b| s F| ot
woger by t| | t| og o| | of tbo cb| ps
oñ tbe edge of tbe bottom ch| p.
oppeors, bot h wogers | ose. | f
7 oppeors, both wogors w| o.
Ibe doo| er moves bot b wogers,
o| oog w| th tbe poyoñs, to the
0oo't Como 8et. Uo | | ke Odds
wogers | o Como Po| ot bo×os,
Odds wogers | o 0oo't Come
Po| ot bo×es o| woys wotk eveo
oo Come- out ro| | s .
CDD5  BET  CN DCN' T CCME 
Woget Ïoyoll
ôJ
fULL -... ·.· .--· ..·.
·....
4 ot ! 0
5 o t º
ó ot 8
·.,.-
! to 2
2 to 3
5 to ó
fULL -... FOR 0ON'I PA55
..·. hove tbo some, but to-
vetsod, µoyoñ tot| os of tbo Odds
8ets on the 0o Poss || oo. Fot
e×omµ| o, o Poss || oe Odds wo-
got on Po| nt 4 | s µo| d oñ 2
to ! , wb| | e o 0on't Poss Odds
wogot on Po| ot 4 | s µo| d
oñ ! to Z. Wben ono w| ns,
the othot | oses.
Wben tbe µ| oyot | oys tbo
Odds on t bo 0on't Poss, tbo
Odds µoyoñ | s o| woys | oss t boo
tbe omouot of h| s Odds wogot
becouse he w| os mote ofteo
tboo ho | osos, 7 oµµoots moto
ofton tbon ooy Po| nt. Ibo
µ| oyet hos o gteotet µtobob| | |ty
ol w| no| ng so be | s µo| d µto-
µott| onoto| y | oss. Iho cos| no
ond µ| oyets btook evoo | n tbe
| ong tun, thete | s oo cos| oo
odvontoge.
MAXlMlZlNG FULL O005 fot
0oo't bots | s o| woys dos| tob|o.
Wben tbo 0on't Poss ond tbo
Poss || oo bove tbe somo s| zo
F| ot wogot, tbe omount of tbe
0on't Poss Fu| | Odds wogot | s
tbo µoyoñ fot o Poss || no Fu| |
Odds wogot . Ibe 0on't Poss Fu| |
Odds µoyoñ tot| os ote tbe te-
vetse of tbe 0o Fu| | Odds µoyoñ
tot| os on Poge 5 ! . Ibo µ| oyot
co| cu| otes the omount of tbe Fu| |
Odds woget ond | t s µoyoñ fot
o Poss ||ne wogot of the some
s|ze ond tbon bo wogets tbot
µoyoñ on 0on't Poss Odds. | f
the µ| oyet wogets tbe tob| e m| n-
| mum, ! cb| µ, be sbou| d | oy
Odds of 2 cb| µs on Po| nts 4 ond
! 0 ond | oy Odds of 3 cb| µs on
5 ond º. Ibo µ| oyet conoot | oy
Odds on 6 ond 8 bocouse o F| ot
woget of ot | oost 3 un|ts | s te-
qu| tod. Ibe µ| oyet obto| os tbo
mo×| mum µtoµott| ons of Odds
when he mokos o F| ot Woget ol
3 ch| ps. Ihe µ| oyet | oys Odds
ol ó cb| µs on o| | Po| nts, ond bo
w| ns 3 cb| µs fot Po| nts 4 ood
! 0, w| ns 4 cb| µs fot 5 ond º,
ond w| ns 5 ch| µs fot 6 ond 8,
«.·«: -. fULL -... ·.· s--- 8M5
F| ot Woget ¯ Ch| p F| ot Woget 7 3 Ch| µs
-... -...
».,.· ·.·. . ·.,.- ».,.·
·.·.. ·.,.-
2 Ch| ps 4 ot ! 0 ¡ to Z ó Ch|ps 4 ot ! 0
3 to ó
3 Ch| ps 5 or º 2 ·. 3 ó Ch| ps 5 ot º
4 to ó
0 Cb|pt ó ot 8 0 ó Ch| ps ó ot 8
5 to ó
ô4
L£AkNI NG IH£ "DO" AND "DON'I" ߣI5 WI IH fULL ODD5
¦ ! ) A beg| noet shou| d moke
on| y one bet ot o t| me so he
w| | | oot be confused by the
sµeed of the gome. He sbou| d
stott by mok| ng o Poss || oe
woget, ond onco he | s com-
fottob| e w| th |t, he shou| d odd
Odds on the Po| nt to| | s.
¦2) Ne×t, he mokes wogets on
the Come 8et ond | ootns to
toke Odds on |t. F| no| | y, the
customet, who wonts to got the
most oct| on, w| | | moke wogets
oo the Poss || ne ot Come 8et
on evety to| | w| th Fu| | Odds.
(3) Ihe 0on't 8ets ote o| so
| eotned systemot|co| | y. Ihe be-
g| nnet shou| d moke on| y o
0on't Poss woget ond then | oy
the Odds. Ne

×t, he wou| d moke
o 0on't Come woget ond | oy
the Odds. Ptoct| ce w| | | deve| oµ
h|s ob| | |ty to woget on evety
to| | ol h| s cho| ce.
¦4) Ihe customet shou| d moko
on| y those Ctoµs 8ets wh| ch
hove o| teody been d| scussed¬
the 0O 8ets ¦ Poss ||ne ond
Come), wh| ch ote the most
µoµu| ot on the | oyout, ot the
0ON'I 8ets ¦ 0on't Poss ood
0oo't Come), wh| ch hove the
| owest cos| no odvontoge. | n
odd| t| oo, tbe customet shou| d
o| woys toke ot | oy Fu| | Odds
on Po| nt to| | s.
¦5) Ihe customot shou| d hove o
thotough undetstond| ng of whot
he | s do| ng befote he wogets.
He shou| d koow the o mount
ond | ocot| oo of eoch ol h | s
wogets. He shou| d o| so koow
whete the doo| et w| | | move
them on the | oyout, os we| | o s
the omouot o n d | ocot| on o f the
µoyoñ.
¦6) Ihe customet | s tosµons| b| e
lot h| s own money. | l he hos
mot e woget s on the tob| e thon
he con fo| |ow, he moy not
not| ce o m| stoke mode by the
deo| et, ot by onothet customet
who m| stoken| y µ| cks uµ h| s
woget.
¦7) Ihe customet shou| d moke
h| mse| f c| eot| y uodetstood, ond
shou| d os k quest| oos obout
onyth| ng he does not uodet-
stond. Ihe deo| et w| | | qu|ck| y
|eotn the customot' s µottetn ond
e×µect h| s ne×t woget, so the
customet shou| d moke h| s | n-
tent| ons knowo when he o |ters
h| s ootmo| µotteto of µ| oy.
¦ 8) Iho customet must comµ| o| n
| mmed| ote| y | f he | s unhoµµy
obout ony s| tuot| on becouse the
ne×t to| | ol the d| ce w| | |
e| | m| oote the gtounds ol the
c| o| m. |eg| t| mote c|o| ms ote o| -
most o| woys sett| ed to t he
sot| sfoct| on ol the customet.
MLÏb: The  Fo| l ov| ng  poges  (5ó-77) come  u nder   t he 
heod| ng,   LKPÎb Î M LÎbKPÏÎ LM ond  | | | ustrote  t he 
gome os  | t  | s  octuo| | y  p| oyed  | n o  ser | es of t hrovs o! 
the  d| ce.  
ôô
LKPÎå ÎM LÎcKPÏÎLM
Ctops io opeto|i oo i s i | | us|to|ed io de| oi | wi|h o succes-
si oo of |ob| e | oyou|s fouod oo poges 58 | htough 77. The
| ef| sec|i oo of eoch | oyou| coo|oi os '0C" wogets wi | h
'FU||  C00S, ' ood | he t i gh| sec| i oo coo|oi os '0CN' T"
wogets wi |h 'FU||  C00S. " The s i mi | oti |i es ood di ffet-
eoces of |he 0C ood 0CN' T wogets coo be obsetved
ood s|udi ed i o de|oi | by compoti og bo|h sec|i oos .
The |wo ceo|et wogets hove |htee chi ps eoch, ood
bo|h s i de wogets hove oo| y ooe chi p eoch . By fo| | owi og
ooe of |hese wogets | htough | he seti es of | oyou|s, |he
ptopet to|i o fot FU|| C00S coo be | eotoed vety qui cs| y.
A co| ot ood gtophi c tepteseo|o|i oo hove beeo used |o
i deo|ify ood |o di ffeteo|i o|e | he wogets ftom | he poyoffs :
ôó
P
Ye| | ow chi ps repteseo| oew cus|omet wogets
mode fot | he cutteo| to| | of | he di ce, whi | e otooge
chi ps tepteseo| exi s|i og cus|omet wogets mode
oo ptevi ous to| | s .

P ked chi ps tepteseo| poyoffs mode by | he
deo| et s.
P
Ao 'X'  ovet o cus|omer' s woget si goi fi es | ho|
i | | os| ood | he deo| et co| | ec|ed i | .
P Ao ottow i odi co|es | ho| o deo| et hos moved o
cus|omet' s woget ftom ooe posi |i oo |o ooo| het.
P The di ce oumbet hi gh| i gh|ed i o | he ceo|et of
eoch | oyou| i s | he o umbet | ho| offec|s o| | | he
wogets s howo oo |ho| | oyou|.
P
A  s i og| e ci tc| e tep|eseo|s o pi | e of chi ps ood
| he o u mbet besi de i | equo| s | he oumbet of chi ps
i o | he pi | e.
P
A  ci t c| e ovet| oppi og ooo|he| ci t c| e i s | he sym-
bo| used wheo ooe pi | e of chi ps i s p| oced oo | op
of ooo| het pi | e. The ftoc|i oo besi de ooe of | hese
symbo| s oo | he | ef|- hood poge i deo|i fi es bo| h | he
oumbet of chi ps i o | he Cdds Be| ood | he oumbet
of chi ps i o | he Come Be|. Fot exomp| e, | he ftoc-
|i oo ¸ meoos | ho| b chi ps fot | he Cdd s Be| hove
beeo p| oced oo |op of, bu| s| i gh|| y offse|, | he J
chi ps fot | he Come Be| . See | he di ogt om oo |op
of poge bU.
P
Wheo | h e symbo| of o ci tc| e ovet | oppi og oo -
o| het ci t c| e i s used oo | h e | i gh| h oo d poge, i | tep-
teseo|s oo Cdds Be| fot ei | het o 0oo' | Poss ot o
0oo'| Come Be|. Io | hi s cose, | he ftoc|i oo oex| |o
| he symbo| tepteseo|s | he Cdds Be| oo| y. Fot i o-
s|ooce, | he ftoc|i oo ¸meoos | ho| b chi ps ot e | eoo-
i og ogoi os| o s i og| e chi p, gi vi og o |o|o| of ó fot
| he Cdd s Be|. | See | he di ogt om o| | he t i gh| oo
| op of poge bº. l The ftoc|i oos ood ¸gi ve Cdds
Be| |o|o| s of J ood 2 .
Fot o oewcomet | o | he gome of Ct ops, i | wou| d b e
we| | |o s| udy cotefu| | y | he oex| 2º | oyou|s os |hey s how
| he effec|s tesu| | i og ftom | he |htow of |he di ce oo eoch
successi ve to| | . Si oce | he Cdds Be|s ote |he oo| y ooes oo
whi ch | h e p| oyet h os oo di sodvoo| oge, | hey ote | h e mos|
o||toc|i ve be|s | o be wogeted. The geoeto| exp| ooo| i oos
fot Cdds Be| s ot e fouod oo poges 4ó- bb.
ôZ
|
l
|
¯
Ì
l
CDD5  CN  A
CCME  BE1 

! Ñ
4
' Ñ

58 
õ
|Abb Ì| ML bL1
b| X
MM
3 3
8| X
Ð
3 3
d
d
N| Nb
N| NL
1 U
ºASS|| H
1 U
Í
'
±
0
ºASS || H
'
|
4 õ
i
V| HHëk
|
.
'
|
4 õ
±
w| HHëk
|
C005  CN  A  0CN' T CCME 
CR  0CN' T PA55  BET 
ÛLM´1 |Abb bL1
æ
W
¯
¦
s| x ô µ| nr 1 U
_ :
X

3
' "
S| X B NI NL 1 U

3
5º 
|Abb Ì| ML bL1
.
4 õ s| x d
»| uc
1 U
: _

ºASS u
X
æ
-
4 b S| X d ¸»| »- 1 U
: _

ºASS t| |
Y
æ
·  
4
Þ

s| x Ü » . »c 1 U
/
l
:
|

ºASS t| H
|
Z
OSëk
4 b b| X d N| N| 1 O
4 õ b| X
4 6 S| X
Ð
3 3
6

Ð
3 3
6
Ð
3
N| Nc 1 U
N' NL 1 Í
Æ
°-

·

æ

,

& ·

|Abb L| ML bL1
r
4 Ô b| X B N | Nb 1U
:

º
r

4 Ô SI X B N| NL 1 U
Ñ
M
2 :

º
Ñ
4
r
·

Ó Ó S| X 8 1 U
Í
|
Ñ M
2 :

'
º
Ñ
ÛLM´1 ÎAbb bL1
4
õ U| X

4 6 b| X
5
¯
4 õ b| X
5

d
' |
N| NL 1U
Íæ
:
̯

Ñ
2
º
Ñ
² Ñ
r`
Ñ
I


I
Î
!

r
~
..
I

4
4
4
|Abb L| MLbL1

õ ô| ¹ 6
1 U
º Õ
"
Ñ
Ô S| X 8
N| NE
1 U
¹Ñ
Ñ

º

Ð"

Þ
S| X 8
n· ac
1 D
M
ÛLM'1 |Abb bL1

.
4
Ô U| X
`

·
5
¯
O
' l
4 Õ :i A 6 N| N| 1 U

¡
ô
2
Ã
V| HHëk

 
WM·
5
Ã

^
æ
ÎAbb Ì| MLbL1

4 ¬ S| X
8
N| NL
1U
.
'
Ø

ºASS|| |
º
Ñ
5
t
æ
´
4 õ U| X d
n| nc 1 U

ºASS|| H
º W º
r

4 õ UI X d
, nc 1 U
' Ñ

|
º
ÛLM'1 |Abb bL1

(
4 õ >| X
6 N| NL ! U

=


·
Ð Ð
3

3
5
¯

}
4 Ô UI X o ,o| oc 1 U

X
:
| HHëk

ºX
Æ
|
Æ
l
4 õ U| X 6 N' NE 1 í
l
m


3
 
r

4
Ñ Ñ
¡ ¡

6
6
|Abb L| ML AMÛ LLNL bL1b
5l X
º
º Ñ
ß
5
Ã
N | N E 1 U
4
'
\
'
¡
ÛLM´1 |Abb AMÛÛLM´1 LLNL bL1b
Ô b| X o Nl N| 1 C
W
º
5
¯
|Abb Ì| ML AMÛ LLNL bL1b
1 U
L
|

" Ñ
1 U
Í
'
'
1U
/
|
'
2
1
¡
2
Ã
\
l
i
l
Wз
5
Ã
.
|Abb Ì | ML AMÛ LLNL bL1b
| NE 1 U
ºASSL| |
/
l
±
0

V| ||LM
`
'

2
Ã
!
2
A
A
|Abb Ì| ML ^MÛ LLNL bL1b
/
N| NE 1 U
|
/
l
|
/
l

\
|
2
0
.
¿
_
±
ÛLM'1 |Abb AMÛ ÛLM'1 LLNL bL1b
_
2
¯
_
¯
5
Ã
 
3
|Abb Ì| MbAMÛ LLNb bb1b
· Ø
ºASS || H
|

|
¨
0
.
.
|OSëk
\
`
.
\
2 ÛLM'1 |Abb ^MÛ ÛLM'1 LLNL bL1b
_
¯
5
¯
3 3
ÑÑ
5
3
LKPÎb bbÏ ÎbKLbMÏPÜbb ore  shovn  | n  the  obove 
chort  l | st| ng  the  cos| no  odvontoge  for  every  Crops 
voger.   The  pl oyer  | s  cout| oned  ogo| nst  tok| ng  t he 
Crops  vogers  descr| bed  | n  the  rest   of  t h| s  chopter 
becou se  these  vogers  hove  o  h| gher  cos| no  odvon-
t oge  thon  t he  Poss,  Come,  Don't  Poss  ond  Don't 
Come vogers. 
Î MÜÎ VÎ ÜUPL ÎLÎ MÏ bbÏb, 6uy,  Pl oce  ond  |oy,   ore 
t he t hree  vh| ch  l et  t he  pl oyer voger  on  the  | nd| v| d-
uol   Po| nt   totol s   of  h| s   cho| ce.   The  6uy  ond  Pl oce 
6ets  v| n  vhen  t he  Po| nt   oppeors  ond  l ose  on  7. 
The  |oy  6et,  t he  e×oct  oppos| te,   v| ns   on  7  ond 
l oses  vhen  the  Po| nt   oppeors.  When  the  pl oyer 
vonts  to  moke  o  6uy,   |oy or  Pl oce  voger  he  sets  h| s  
ch| ps  on  t he  l oyout,  usuol l y  | n  t he  Come  bo×,   ond 
onnounces  t he bet  t o t he  deol er vho  sets  t he voger 
| n t he correct  bo× or  bo×es. 
78 
I NDI VI DUAL FOI NI ߣI5
ÏHb ÎPYLÎÎ LHÎ Îb ore  pl oced  d| rectl y  |n  Íront  oÍ 
t he  pl oyer   vhen  6uy,   P l oce  ond  |oy  vogers  v| n.  
These  c h| ps  s houl d  be  removed  Írom  t he  l oyout  | m-
med| otel y.   These  vogers ore  mode | n   spec| ñc  mul t | -
pl es.   When  o  voger  v| ns  ond  t he  pl oyer   vonts  to 
doubl e  t he  omount   of  h| s  voger,   he  stotes  "press" 
vh| ch  | nst ructs  the  deol er  to  doubl e  the  omount   oÍ 
o  v| nn| ng  6uy  or  Pl oce  voger beÍore  g| v| ng  t he  re-
mo| nder  oÍ  t he  poyoñ  to  t he  pl oyer.   Thes e bets  moy 
be  vogered  or  removed  on  ony  rol l .   The  phrose 
"toke  dovn"  | nstructs  t he  deol er   to  remove  t hese 
vogers  vh| ch  t he  deol er   v| l l   set  d| rectl y  | n  Íront  oÍ 
t he  pl oyer.  
The  6uy  ond  Pl oce  vogers,  vh| ch  o re  "Do"  vog-
er s  becouse  t hey  v| n  on  t he  Po| nt  o nd  l ose  on  7, 
ore  outomot| col l y  "oñ"  on  Come- out  rol l s   u n l ess  t he 
deol er  | s  | nformed  t hot   t hey  ore  "vork| ng. "  When 
t hey  vork,   t he  deol er  sets  e| t her   t he  Po| nt   morker 
or  on  "Cn"  button  on  t he  pl oyer's  voger.   The  |oy 
vogers,   vh| c h  ore  "Don't"  vogers,   o l voys  vork 
vhen  t hey  ore  on  t he  l oyout.   When  o  pl oyer  col l s  
o  | oy voger  "dovn, "  even  Íor  one  rol l ,  t he  voger 
must  be  removed  from  t he  tobl e.   A  descr| pt | on  oÍ 
eoch  of  these  three  6ets  Íol l ovs,   but  vogers  s houl d 
not   be  mode  becouse  t he  pl oyer  must   voger   more 
money  t hon t he tobl e m| n| mum  (t he best voy to  bet 
t hem  requ| res  5  to  4 ¡   t | mes  the  tobl e  m| n| mum 
voger)  ogo| nst  o  rel ot| vel y  h| gh  cos | no odvontoge. 
Z7
THc bUY bbå hove  the  s ome  poyoñ  rot| os  os 
the  Cdds  6ets.   The  Cdds  6ets  hove  no  cos| no 
odvontoge,  but   o  "Comm| ss| on"  chorge  oÍ  5%  oÍ 
the  pl oyer's  totol  voger  creotes  t he  cos| no  odvon-
toge  !or  t he  6uy  6ets.   The  smol l est  Comm| ss| on 
chorge  | s   t he  tobl e  m| n| mum.  
The  cos | no  comm| ss| on  equol s   5%  becouse  the 
vogers  ore  mode  | n  mu| t | pl es  of  20  t| mes  t he  tobl e 
m| n| mum.   For  e×ompl e,  ot   o  $¡   m| n | mu m  tobl e, 
the  voger  vou l d  be  $20.   The  $ !   Comm| ss| on 
| s   ô% o!  $20.   6uy  vogers  ore  mode  | n  mu l t| pl es 
o!  2 ¡   t | mes  the  tobl e  m| n| mum,   20  un| ts  Íor  the 
voger  ond  ¡  u n | t  Íor  the  Comm| ss| on .  ThereÍore, 
|he cosi oo odvoo| oge i s 4. 7ó2 % oo d oo| 5 % becouse
| he p| oyet | oses oo ovetoge of !  uoi | fot evety 2 !
uoi |s h e wogets.
Cos| nos  v| l l   perm| t  vogers  oÍ  l ess  thon  20  u n| ts, 
but  t h| s  | ncreoses  the  cos | no  odvontoge,   becouse 
t he  ! ul |   Comm| ss| on  must  be  po| d  !or  eoch  mul t | p| e 
o! 20  u n | ts  or  port| ol   mu | t| pl e  o!  l es s  t hon  20  un| ts.  
As  oo exomp| e, o $ !   Commi ssi oo oo o $ ! 0   Buy
woget i octeoses | he cosi oo odvoo| oge ftom 4. 7ó2 %
BUY
BET 
A 5MALL "ßUT" ßUIION | s µut
on tbo woget to | nd|coto | t | s to
bo µo| d occotd| ng to tbo Odds
tot| os ond not ! to ! os o Como
wogot wou| d bo. Wbon tbo Po| nt
oµµoots ond tbo µ| oyot w| ns,
be must o| tbot toko b| s ot|g| no|
wogot down w| tb b| s w| no| ngs
ot µoy tbo 5% Comm| ss| on ogo| n
fot tbo no×t to| | . | f tbo µ| oyot
doc| dos to tomovo b| s 8uy wo-
got bofoto | t w| ns ot | osos, t bo
doo| ot o| so tot ut ns tbo Comm| s-
s| on. 8uy wogot s oto outomot-
|co| | y oñ on Como- out to| | s.
ßUT ߣI FA¥Off5
Odds
FoÎnf FoyoÛ KofÎo
4 ot 1 Ü 4 0 to 20 Z to !
5 ot º 30 to 20 3 to 2
6 ot 8 24 to 20 6 to 5
to  º. 0º%.   | n   controst,  some  cos| nos  v| l l   ol l ov  6uy 
vogers  of  $25  for   o  Comm| ss| on  of  on l y  $ ! .  Th| s  
reduces  t he  cos| no  odvontoge  t o  3. 85%.  
A  pl oyer  moy  6uy  ony  s | ngl e  Po| nt   or  ony  com-
b| not | on  o!  Po| nts  on  o ny  rol l .   The  p| oyer  mokes  o 
6uy  voger  by  sett| ng  h| s   voger  on  t he  l oyout  ond 
col l | ng  out  t he  Po| nt  he  vonts.   The  deol er  removes 
the  Comm| ss| on  for  the  cos| no  os  he  puts  t he voger  
| n  t he  correct  Po| nt   bo×.   The  voger  | s   set   | n   t he 
Po| nt  bo×  | n  t he  some  voy  os  o  Come  voger .  
ÎPY bË1b ot e | he opposi |e of Buy Be|s becouse
| hey wi o oo 7 ood | ose wheo | he Poi o| oppeot s.
|oy wogets ote mode i o mu| | i p| es of | he poy-
offs fot | he Buy wogets÷24, 30 ood 40 uoi | s.
|oy wogets wi o i o mu| | i p| es of 20 | i mes | he |ob| e
mi oi mum. The 5 % Commi ssi oo fot |oy woget s i s poi d
oo | he o mouo| of |he poyoff, wheteos, | he 5 % Com-
mi ssi oo fot Buy woget s i s poi d oo | he omouo| of | he
woger. Thus, | he Commi ssi oo fot bo| h wogets i s o| woys
poi d oo mu| |i p| es of 20 uoi |s.
ÏHË LLNNÎ åbÎLM LM ÎPY WPÜËKå | s  po| d  on  the 
omount  of  t he  poyoñ.  For  e×ompl e,   | f  t he  pl oyer 
|oys  t he  Po| nt  4 for  $40 to  v| n  $20, he  onl y 
poys  o  $ ! , not   o  $2 Comm| ss| on.   Cne  dol l or   | s  
onl y 2. ô% of  t he $40 voger.   The cos | no  odvontoge 
! or |oy wogets i s | ess | hoo | he 4. 7ó2 % f or Buy
wogets. The cosi oo odvoo|oge fot 4 oo d 1 0 i s
2. 44 % , fot 5 ood º, 3. 23 % ood fot ó ood U i s 4. 00 % .
B 2
ÌT
6ET 
The  pl oyer  mokes  o  |oy 
voger  by  sett | ng  h| s  bet 
on  t he l oyout  ond  col l | ng 
out  t he Po| nt  or  Po| nts  he 
vonts.   The  deol er   re-
moves  the  Comm| ss| on 
for t he  cos| no os   he  puts 
the  voger  | n   t he  correct 
Don't  Po| nt   bo×.   The 
deol er  put s  o  smo l l  
LA¥ ..· FA¥Off5
Oddr
Foìnf Foyoñ kofìo
4 ot ¡ 0
Z0 t o 40 1 fo Z
5 ot º Z0 to 30 Z to 3
6 ot 8 Z0 to Z4 5 to ó
"6uy"  button  on  top  of  the  voger  to  | nd| cote  |t  | s  
t o  be  po| d  occord| ng  to  t he Cdds   rot| os  ond  not   ¡ 
to  ¡  os   o  Don' t  Come  voger  vou l d  be.  
When  Z oppeors  ond  the  pl oyer  v| ns,  he  must 
e| ther  toke  h| s  or| g| nol   voger  dovn  v| t h  h| s  v| n-
n| ngs  or poy t he 5% Comm| ss| on  ogo| n f or  I he ne×t 
rol l .   l f  the  pl oyer  dec| des  to  remove  h| s   |oy  voger 
before  | t   v| ns  or  l oses,  the  deol er  o | so  ret ur ns  t he 
Comm| ss| on.   |oy  vogers  vor k  on  every  rol l .  
83
P ÎLPLc WPÜcK con  be  mode  on  o ny  Po| nt   or  ony 
combi not i on of  Poi nts  on  ony ro| l .  The  p| oyer  mokes 
o  P| oce  voger  by  sett| ng  h| s  bet  on  the  l oyout  ond 
co| | | ng  out   t he  Po| nt s  he  vonts.   The  deol er   puts  t he 
voger  on  t he  | | ne  obove  or  t he  | | ne  be| ov t he Come 
Po| nt   bo×  | n  |os  Vegos  ond  | n  the  Pl oce  Po| nt   bo× 
|n  Reno-Tohoe.   l n   both  coses,  t he  voger  |s  s| t uoted 
occord| ng  to  the  p| oyer' s  l ocot| on  ot  the  tobl e.   P | oce 
vogers  con  be  removed  on  ony  rol l ,  o nd  t hey  ore 
out omot | co| | y  oñ  on  Come- out  rol l s.  
Pl oce  6ets,  depend| ng  on  t he  Po| nt,  requ| re 
vogers  | n   mu l t | pl es  of  5  or  ó  t | mes  t he  tobl e  m| n| -
mu m.   They  con  be  vogered  for  l ess,   j ust  l | ke  6uy 
6ets,  but   t h| s  | ncreoses  t he  cos| no  odvontoge.  
ÎÎPLË ÎLÎ MTå, ó  ond  U hove  t he  l eost   cos| no  od-
vontoge  o!  t he  P| oce  6ets  ond  ore  t he  best  vogers 
to  moke  ne×t to  t he  Do ond  Don't  vogers-Poss  ond 
Come  vogers.   Po| nts  4  ond  ¡ 0   hove  t he  h| ghest 
cos | no  odvont oge  o!  t he  Pl oce  6ets  ond  the 
ó. ó7%  cos| no  odvontoge  | s   greoter  thon  t he  4. 7ó% 
!or  8uy  8ets  of  t he  some  Po| nts.   l n  terms  of  co-
FPTLÎÎb oto bosed oo tbo Odds
tot|os p| us o ! to 1 wogot. Ihe
! fO ! wogot of ! uo| t ctootes
tbo cos| oo odvootoge becouse
P| oco 8ets do oot w| o os of-
teo os tboy |oso. Fot o×omp| e,
w| tb Po| ot 6 tbe Odds tot| o | s
6 to 5, so 1 uo|t | s odded t o
oocb s| do of tbo tot| o t o cteote
o poyoñ of 7 to 6 uo|ts.
FUCE ßEI FAYOFF5
Foìnf
4 Of 1 Ü
å or 7
ó or b
Foyoñ
7 to å
7 to å
7 fo ó
Odds
kofìo
8 to 4
ó to 4
ó to å
s | no  odvo ntoge,   t he  Po| nts  5,  ó, U on d  7 shou l d  be 
Pl oced  rother  thon  6ou ght,   but   4  ond  ¡ 0  s houl d  be 
6ought  | f t he pl oyer con  oñord  t he  2¡   u n| t  m| n | mu m 
| nsteod  of   t h e  5  u n | t  m| n| mum  requ| red  t o  Pl oce 
t hem.  There  ore  severol  popul or   voys  of  sel ect| n g 
t he  Po| nts  t o be  Pl oced,   but   none  of  t hem  ol ter  t he 
cos| no odvontoge.  The 2  "| ns| de"  Po| nts,   óo nd  8 ore 
t he  best  P l oce  6ets.   The  4  "| ns | de"  Po| nts,   5, ó, 8
ond  º  ore  ol so  vogered  toget her.   "5  ocross"  meons  
ol l  t he Po| nts  e×cept t he one v| th  t he  Po| nt  morker,  
ond  | s   vogered  | n  mu l t | pl es  of  2ó or  27  u n| ts,   de-
pend| ng on  t he  Poss  || ne  Po| nt.  "ó ocross"  meons  o l l 
ó Po| nts  ore  Pl oced,   ond  | s  vogered  | n   mul t | pl es  of
Q
2  u n| ts.   5omet| mes  onl y  t he  s| ngl e

Po| nt  oppos| te 
t he  Poss  || ne  Po| nt   | s   bet.   The  oppos| te  Po| nts  ore 

ond 
! 0  
¯ ! 4, 
ô
ond 
º 
¯ ! 4  ond  ó ond  8 ¯ ! 4  
becouse  t hey  ore  comb| not | ons on the oppos| te s| des 
of t he d| ce.   The totol  on  top of t he d| ce  ond  t he totol 
on  t he  bottom  of  t he  d| ce  ol voys  odd  u p to  ! 4. 
FLAC£ V$. ßU¥ ߣI5
4 5
ó 8
º ! 0
FÌoce ó.ó7% 4. 00% ! . 52% ! .52% 4. 00% ó. ó7%
ßuy 4.7ó%
4. 7ó% 4.7ó% 4.7ó% 4.7ó% 4. 7ó%
bÎ Ü
ó PMÜ bÎ Ü 8 vogers  ore  set  | n  pos| t| on  by  t he 
pl oyer.   Eoch  v| ns  | f t he  Po| nt  oppeors,   | n  t h| s e×om-
pl e  ó, ond  l oses  on 
7
.  The  deol er   poys  !  t o  !  ne×t 
to  t he  pl oyer's  v| nn| ng  voger.  6oth  t he voger  ond 
t he  poyoñ  remo| n  for t he ne×t  rol l  u nl ess t he pl oyer 
chonges  t he  omount   or  removes  them  o l together.  
6| g  ó ond  6| g 
8
hove  t he  h| ghest  cos | no  odvontoge,  
º. 0º ! %,   of  ol l   vogers  | n  the  outs| de  sect | ons  of  t he 
l oyout.   Cn  the  overoge,   6| g  ó ond  6| g  8 l ose  ó
Bl G ó AN0 Bl G  U BET5 

t | mes  Íoster  t hon  Pl oc| ng  ó  ond  8,  ! . 52%,   ond  tv| ce 
os  Íost  os  6uy| ng  ó  ond  8,  4. 7ó%.   For  e×ompl e,   the 
pl oyer  onl y  v| ns  !  to  ¡  vh| ch  | s   ol so  ó  to  ó,   on  the 
6| g  ó,  but  he  v| ns  7  to  ó  by  Pl oc| ng  ó. 
THË ÎÎËÎÜ bbÏ | s   ol so  set  | n  pos| t| on  by  t he  pl oyer.  
Th| s  bet  v| ns  or  l oses  on  every  rol l .  The  pl oyer v| ns  
| Í  ony oÍ  t he 7  totol s pr| nted  | n t he F | el d oppeor,  ond 
t he  pl oyer  l oses  | Í  ony  oÍ  t he other 
ú
totol s,  5,  ó,  7 
or  8  oppeor.  
| n  the  ñel d  bet,  t he  cos| no's  4  totol s   oppeor  more 
oÍten  thon  t he  pl oyer's  7  totol s   so  the  5tr| p  poys  ¡ 
to  !  |f  3,
ú
, º,  ! 0  or  ! !  oppeor  ond  2  to  !  |f  2  or  ! 2  
oppeor.   The  numbers  thot  poy  more  t hon  !  to  !  ore 
c| rc| ed.  The  Dovntovn  |os  Vegos  ond  Reno-Tohoe 
cos | nos  | nc reose  t he  poyoñ  on  e| ther  2  or  ! 2  to  J to 
!  to  reduce  the  5tr| p odvontoge oÍ  5. 5ó%  to  2. 78%. 
Al t hough  t h| s   |s  st| l l   o  rel ot| vel y  h| gh  percentoge,   | t 
mokes  th| s  bet  more  des| robl e  thon  the  rest  oÍ  the 
bets  on  t he  l oyout  v| t h  the  e×cept| on  oÍ  t he  Poss 
|| ne,  Come,  Don't  Poss,   Don't  Come,   Pl oce  ó  ond 
Pl oce  8,  ond  | oy  4  ond  | oy  ! 0.  Cos| nos  | n  other  
oreos  of   t he  vorl d  often  hove  other  poyoñ  com-
b| not | ons  ond  most  of   them  | ncreose  t he  cos | no 
odvontoge.   The  deol er  poys  oñ  ne×t  t o t he  pl oyer's 
voger,   ond  bot h  stocks  of  ch| ps  remo| n  Íor  the  ne×t 
rol l   unl ess  the  pl oyer   chonges  t he  omou nt.  
Fl E|0 BET
'
.· ¯
|
8Ï 
ÎKLÎLåÎ TÎ LM bËTå | n   t he  center  oÍ  the  l oyout,   ore 
hondl ed  by  t he st| ckmon,  vho ol so  control s  t he d | ce.  
A  pl oyer  mokes  o  voger  on  o  Propos| t | on  6et  by 
toss | ng  h| s   c h| ps  | nto  the  center  oÍ  the  l oyout   os  he 
onnou nces t he voger ond  the  omou nt.   For  e×ompl e,  
"Tvo  dol l or  el even. " The  st| ckmon  p| oces the  voger  
| n   t he  stoted  bo×  u n l ess  the  st| ckmon  | s   busy  v| t h 
t he d| ce  or ot her Propos| t| on  6ets.  Then t he st| ckmon,  
bo×mon  or  deol er  col l s   out   t he  pl oyer's  voger, 
vh| ch v| ns   or  l oses  on  the  ne×t  rol l   no motter  vhere 
the  c h| ps  l oy.  
5 fOH 1
ÜLVLN
¤ fOH 1
ÆÆ
 
ÆM
L
¯

~ L
L
~
$ _0 ~ L
WW `
L ¯
¯
L
ß fOH
¹ ANYCRAPS
¥ fOH 1
IH£ 5II CKMAN µ| oces tbe
woger | n tbe Ptoµos| t| on bo×
occotd| og to tbe µ| oyet's tob| e
|ocot|oo. | f tbe woget w| os, tbe
st|ckmon µo| nts out tbe w| on| ng
µ|oyer ond onnounces tbe poy-
oñ to tbe deo| et wbo set s |t | n
ltont of tbe µ|oyet.
et's woget; b| s woger | s | eft | o
the µtoµos|t| oo bo× fot tbe ne×t
to| | . At ony t| me, tbe µ| oyer
moy d| toct t be st|ckmon to
''toke dowo'' b| s woget ond
tetutn | t to b| m. Ptoµos| t| on
8olä Þ0Ve o QIclUfe 0Í lÞe
0DÌ y wÌ D D Ì D g UÌ ce c0mDÌ D0lI0D
0DU lÞe 0m0UDl 0Í the poy-
0ÍÍ Ì Ì äl0U ÌD e0cÞ D0X,
Ptopos| t| on 8et µoyoñs do not
| nc| ude tbe omouot of tbe µ| oy-
BB
CU5TCMER- PRCPC5l Tl CN  BET  |CCATl CN 
LMË-KLÎÎ ÎKLÎLåTÎLM bËTå ore  vogered  for  on| y 
the  ne×t   rol l   of  the  d| ce.   They  v| n  | f  t he  d| ce  com-
b| not | on  p| ctured  | n  t he  bo×  oppeors,   but   they  l ose 
| f  ony  other  comb| not | on  oppeors.  
P l oyers  generol l y  moke  Cne- Rol l  vogers  onl y  on 
Come-out  rol l s   becouse  they  conto| n   t he  5  totol s  
vh| c h  v| n  ( Not ur ol   7  ond  ¡ ¡ )  ond  | ose  (Crops  2,  Q 
ond  ¡ 2),  but   ony  one  of  these  totol s   or  ony  com-
b| not | on  of  t hem  con  be vogered  ot   ony  t | me.   | t   | s  
| nterest| ng t o note t hot  vhen 7 oppeors,  every voger 
on  t he  l oyout   e| t her  v| ns  or  l oses  so  t he  tobl e  | s  
cl eored  of   vogers.  
|os Yogos Keno-1Uhoe
´PMT LKPÎå´ | s   the  three  Crop  numbers  2,  Q  ond 
! 2. Any  Crops  v| ns  | !  ony  o!  t he  three  Cr op  totol s 
2,  Q  or  ! 2 oppeor.  El even,   Crops  ond  the  comb| no-
t| on  of  Crops- El even  ore  t he  most  popul or   Propos| -
t| on  6ets.   The  st| ckmon  sets  Crops- El even  vogers 
e| ther  on  t he  l | ne  vh| ch  seporotes  the  tvo  6ets 
or  betveen  the  Crops  ond  El even  c| rc| es  ot  the  edge 
o!  t he  Propos| t | on  6ets  t hot   po| nt   to  t he  pl oyer 
l ocot| ons.  
THË HLKM bËÏ | s  o  combi not | on  o!  t he  Any 
Crops  ( 2, 3  ond  ! 2) ond  ! ! . | t  must  be  vogered  | n 
mu l t| pl es  o!  4  t| mes  the  tobl e  m| n| mum.   | t   poys  oñ 
occord| ng  to  t he  poyoñ  for  eoch  | nd| v| duol   totol 
m| nus  t he 

ch| ps vh| ch vere vogered  on  the other 

totol s   vh| ch  l ost. 
Horn  H| gh  vogers  ore  5  un| t  vogers  v| t h  ¡  u n| t 
on  eoch  o! 

numbers  ond  2  un| ts  on  t he  4t h.   They 
poy  oñ  occord| ng  to  the  | nd| v| duol   totol s.   For 

o! 
t he  totol s   |t  vou l d  be  the  | nd| v| duol   poyoñ  m| nus  
t he  4  l os| ng  ch| ps,   but  f or  t he 4t h toto|  | t  vou | d  be 
tv| ce  t he | nd| v| duo|  poyoñ  m| nus  t he 

l os| ng c h| ps.  
The  Wh| rl   voger o! ol l   5  Come- out  totol s,   2,  Q,  7, 
! ! o nd  ! 2 |s  rorel y  mode.  
º0 
"IO" AND "fOk" ote | mµottont
wotds | n gomb| | ng µoyoñ to-
t| os ond | t | s | mµottont Io
d| st| ogu| sb botween tbem. Ibe
wotd "Io" | nd| cotes tbe µ| oyet
w| ns tbe µoyoñ ond o| so te-
co| ves tbe omount of b| s ot|g| no|
woget. Ibe wot d ''Fot" | nd|cotes
tbe µ| oyet w|ns on| y tbe µoyoñ
toto| . Ibe µ| oyet w| ns one un|t
| ess wben "Fot" |s used | nsteod
of "Io.''
FA¥Off5
IO Y$
5toted
ÎoyoÜ
8 fo ! 8
8 lot ! 8
fOk
Å0fuoÌ
Åmouhf
_ ¡ º
_ 0 ¯ 8
The  poyoñs  !or  Cne- Rol l  vogers  vory  from  co-
s| no t o cosi no.   Nost dovntovn  |os Vegos ond  Reno-
Tohoe  cos| nos  poy  one  ch| p  mor e  for   t he  toto| s  2, 
3,  ¡ ¡   ond  ¡ 2   t hon  the  5tr | p  cos| nos  ond  t h| s  d| f-
!erence  o| so  oñects  Horn  vogers  becouse  they 
ore  bosed  on  t he four  | nd| v| duo|  poyoñs.  
HLÎ bbÏb ore  Cne- Ro| |   6ets  thot  o  s| ng| e  d| ce 
comb| not i on  vi l l   oppeor  on  the  ne×t  rol l   or  "Hop" 
of  t he  d| ce.   The  Reno-Tohoe  | oyout,  shovn  be| ov, 
hos  o  Cne- Rol l  voger  !or  eoch  o!  the  !ou r   even 
numbered  Po| nts.   5ome  cos| nos  v| l l   l et  the  p| oyer 
moke o  Hop  voger !or ony  s| ngl e  d| ce  comb| not | on 
o!  hi s   c ho| ce.  
HCP BET5 
HOF ߣI FO55I ßI LI II £5
2 J 4 5 ó  7  8  º  ! 0 Ì Ì Ì Z
l + 1 1 + 2 I + 3
1 + 4 1 + 5 1 + ó
. ¯
2 + 2 2 + 3 2 + 4 2 + 5 2 + ó
3 + 3 3 + 4 3 + 5 3 + ó
¹
+
¹
4 + 5
4 + ó
1 + 5 5 + 6
1Þe pÌ 0yef m0y w0gef lÞ0l 0Dy 0l lÞe p0s s | bÌ e 0Ice c0mbID0lI0Dä
[ s h0wD 0b0Ve] wI Ì Ì 0QQe0f 0D l h e De×l |0| Ì 0| Þ0p 0l lÞe 0Ic0. A M0Q
w0gef Ì 0äes UD Ìeä s l he 0esIgDOle0 c0mb| D0lI0D 0ppe0fä.
TL NPKË P HLÎ WPÜËK, the  p| oyer  tosses  h| s  ch| ps 
to  the  bo×mon  ond  col | s  out   the  d| ce  comb| not | on.  
The  bo×mon  repeots  the  col |  os   he  sets  t he  voger 
on  t he  bl onk  oreo  o!  the  l oyout  d| rect l y  | n  front  of 
h| m.   The  Hop  vogers  ore  po| d  oñ  occord| ng  to  t he 
rot| os  !or   the  pr | nted  Cne- Rol l   6ets  vh| ch  hove  t he 
some  probob| l | ty  o!  occurence  ond  t hese  poyoñ 
rot| os  vory  !rom  cos| no  to  cos| no.   The  ó  poss| bl e 
po| r s  ore  eoch  po| d  oñ the  some  os   o  po| r  o!  ¡ 's  or 
ó's,  ond  t he  ! 5 poss| bl e  d| ce  comb| not | ons  mode  u p 
o!  d| ñerent  numbers,  !or  e×ompl e,  o  4  ond  5, ore 
eoch  po| d  oñ  t he  some  os  o  ¡  ond  2  or  5  ond  ó. 
The  4  totol s   5, ó,  8  ond  º,  no  motter  vhot  comb| no-
t | on  creotes  t he  totol ,   ore  po| d  oñ  t he  some  os  
Any  Crops.  
HAkD vs. EA5¥ COMßl NAII ON5
IoIoÌ Hord Woy Eosy Woy
4 2 2 ¡ 3
ó 3 3 l 5 ond 2 4
8 4 4 3 å ood 2 ó
¡ 0 5 5 4 ó
º2 
ó +
1he Hutd ó uDd Hut d 8 bels puy 1Ü lot 1 wh | | e l he Hutd 4 uD d Hutd
1Ü bels puy oD | y 8 lot 1, becuus e l hete ute mote eusy comb| Dul | oD8
l hul mOke l he Hutd ó uD d Hutd 8 | ose,
HPKÜWPY ÎKLÎLåÎ TÎ LMå, ore the 4  even numbered 
Po| nt   totol s   4,  ó,  8  ond  ¡ 0.  They  ore  usuol l y  mode 
o!ter  o  Po| nt   hos  been  estobl | shed  to  | ncreose  t he 
omount  vogered  on  t he  Po| nt.   "Hordvoy"  meons  o 
po| r  o! t he some number ond t he pl oyer v| ns onl y  | ! 
t he Hord  comb| not | on oppeors.  For e×ompl e, 

ond 

!or  Hord  4.  The  pl oyer  l oses  vhen  e| t her  7 
or   on 
"Eosy"  comb| not | on  o!   t he  totol  oppeors.   F or   e×-
ompl e,  !  ond 
J
!or  Eosy 4.  The voger  | s  not  oñected 
by ony  r ol l  e×cept  vhen 

or e| ther  the  Hord  or  Eosy 
comb| not | ons  !or  the  totol  oppeor.   The  Hordvoy 
6ets  hove  o  l over  cos| no  odvontoge  thon  t he  ot her 
Propos| t| on  6ets  but  t hey  st| l |  l ose  ot   o  rot e  severol 
t | mes  greoter  t hon  t he  recommended  vogers.  
7J
KËML
Keno  uses  t he  numbers  ¡  t hrough  8 0  vh| ch  ore 
pr | nted  on  t | ckets  t hot   ore  pl oced  t hroughout  the 
Keno  l ounge,   or ony  ot her oreo  thot  hos  been  mode 
ovo| l obl e  to  pl oyers-d| n| ng  rooms,   bor s,   ond  co-
s | no.   The  p| oyers  moy  sel ect  !rom  one  to  ñ!teen  of 
A lypÌ cu| 6eno couDl et 1s shown be| ow.
these  nu mbers  on  vh| ch  to  voger.   Then  t he  cos| no 
sel ects  tventy  o!   t he  e| ghty  ovo| | ob| e  numbers  ot  
rondom,   ond  t he  omou nt  the  pl oyers  v| n  depends  
on  t he proport| on  o!  t he  pl oyers'  cho| ces  t hot  mot ch 
t hose  sel ected  ot   rondom  by  t he  cos| no.   The  top 
poyoñ  | s  $25, 000  ond  | t  con  be  von  | n  most  cos| nos 
v| th  o  voger  o!  onl y  $ ¡ . 20.  
A sluDdutd u D mutked 6eD o l Ì ckel Ì s showD be| ow,
Nutk ptÌ ce hete
Í Z 3 + n Ô 7 8 Ü 10
Ì ÍZ Í 3 Í + Ín ÍÔ
Í ¯ Í8 ÍÜ Z0
Z Í ZZ Z3 Z4 Zo ZU Z¯ Z8 ZÜ 30
Ì
3Í 3Z 33 3+ 35 3ó 37 38 39 40
W
+Í +Z +ó ++ +o 4Ô +¯ 48 +Ü n0
n Í oZ oó o+ nn oÔ o¯ o8 oÜ Ô0
ÔÌ ÔZ UÕ Uo ÓÓ Ô¯ OÜ UÜ :a
7Í 7Z ¯ó ¯+ ¯o 7ó ¯¯ ¯Ü ¯Ü 80

º5
Î K Î L b
PMÜ
ÎPTLÎ Î b LHb ÜU L b
MAkK 4 5FOI5
Cotch P| oy 60¢ P| oy ! . 20 P| oy 3. 00
2 Poys . 60 ! . 20 3. 00
3 Poys 2. 50 5. 00 ! 2. 50
4 Poys 70.00 ! 40. 00 350. 00
MAkK ß 5FOI5
Cotch P| oy 60¢ P|oy ! . 20 P| oy 3. 00
5 Poys 5. 00 ! 0. 00 25. 00
6 Poys 50. 00 ! 0O. 00 250. 00
7 Poys ! , ! 00. 00 2,200. 00 5,500. 00
8 Poys ! 2,500.00 25,000.00 25,000.00
ÏÎ LKbÏ ÎKÎ Lbb ore  conto| ned  | n   broc hures  t hot   ore 
usuol l y  l ocoted  v| th  the  b| onk  Keno  t| ckets.   These 
broc hures  l | st  both  the  pr| ces  ond  t he  poyoñ  sched-
u l es  for  t he  d| ñerent  types  of  t| ckets  thot  con  be 
purchosed.   The  | l l ustrot| on  shovs  the  pr|ces  ond 
poyoñs  for  o  4- spot  ond  for  on   8- spot  t| cket.  
Nost  t| ckets  hove  o  m| n| mum  voger  of  ó0¢,  ol -
t hough  some  cos| nos  oñer  spec| ol   rotes.   T| ckets 
moy  be  purchosed  | n  mu l t | p| es  of  the  m| n| mu m 
pr| ce  o nd  t he  poyoñs  ore  | ncreosed  by  s | m| l or  
mu | t | pl es.   For   e×ompl e,   | f   t he  m| n| mum  pr| ce  of   o 
t| cket  | s   ó0¢  ond  t he  pl oyer  vogers  $ ! . 20  or  $ó. 00,  
the  respect| ve  poyoñs  ore  | ncreosed  by  tvo  t | mes  or 
ten  t | mes  t he  bos| c  poyoñ  schedu l e.  
ºó
I Z ö + ã b ¯ b V

I I IZ Iö I+ Iã Ib I¯ Ib


ZI ZZ Zö Z+ Zò Zb Z¯ Zb ZV öÛ
öI öZ öö
 
öã öb ö¯ öb öV +Û
X
+Z +ö
X
+ã +b +¯ +b
X
ãÛ
ã I
F
ãö ò+ ãã ãb 㯠ãb ãV bÛ
bI bZ bö D+ bã bb b¯ bb bV ¯Û

7Z 7ö 7+ ¯ã ¯b ¯¯ 7b ¯V bÛ
P LLNÎÎËTËÜ KËML Tl LKËT shovs  t he  p| oyer's 
cho| ces  ond  the  pr| ce oÍ  the  t| cket.   The  p| oyer  morks 
h| s  cho| ces  v| t h  o  bl ock  croyon  (croyons   ore  pro-
v| ded  v| t h  t he  u nmorked  t| ckets)  by  pl oc| ng  on   A
over  t he  n u mbers  of  h| s   c ho| ce.   He  moy  se| ect  Írom 
one to  ñfteen  oÍ  t he  e| ghty  numbers.   He  then  vr| tes 
the  number  of cho| ces  he  hos  mode  (| n  t h| s  e×omp| e 
e| ght)  on  t he  r | ght   s| de  of  t he  t| cket.   He  ol so  vr| tes 
t he  pr| ce  of  t he  t| cket  (the  omount   he  | s   voger| ng)  
| n  the  spoce  des| gnoted  Íor   t hot   purpose.   Do| | or  
s | gns   ond  dec| mo|   po| nts  ore  never  used.   | n   t he 
e×ompl e s hovn,  t he  pr | ce | s  ó0¢ Íor  t he t | cket.   | Í t he 
pr| ce  | s  over  $ ¡ . 00,   t he  cents  ore  vr| tten  over  o  | | ne 
( ! ´,  ó.,  etc. ) .  
7Z
KbML ÏÎ LKbÏå PKb ÎUKLHPåbÜ ot  t he  Keno  v| n-
dovs   | ocoted  ot   t he  Keno  counter,   os   s hovn  i n  t he 
photogroph  on  poge  º4 .  The  customer  g| ves  t he 
t| cket,   or  t | ckets,  he  hos  morked  to  o  Keno  vr| ter 
o l ong  v| t h  t he totol  purchose  pr| ce.   The  Keno vr| ter 
keeps  t he c ustomer's  or| g| no|  t| cket  ond  t he  omount  
oÍ  money  Íor  t he  purchose  pr| ce.   The  vr| ter   mokes 
o  copy  oÍ  t he  customer's  t| cket  ond  g| ves  t he  cus-
tomer   t he  du pl | cote  copy.   The  vr| ter  ol so  g| ves  t he 
customer   ony  chonge  t hot   | s   due  h| m.  
I ô
Í Z ó + n Ô ¯ Ü
Í Ì ÍZ Ìó Ì+ Ìn ÍÚ
̯ ÍÜ
êº
Z Í ZZ Zó Z+ Zo ZÔ Z¯ ZÜ
ón óÔ ó¯ óÜ
+n +Ô +¯ +Ü
nn nÔ n¯ nÜ nÜ ÚÜ
Ôn ÓÔ Ú¯ ÓÜ ÔÜ ¯Ü
¯o ¯Ô ¯¯ ¯Ü ¯V ÜÜ
ÏHb ÜUÎLÎ LPÏb LLÎT |s  | dent| co|  to  t he  or| g| no|  
morked  t | cket  v| t h  t he  e×cept | on  t hot   | t  hos  t he 
gome  number   pr | nted  on  | t .  The  cust omer  con  on| y 
v| n  on  t he  gome  hov| ng  t he  number   t hot   oppeors 
on  h| s  copy,  vh| ch | s  t he ne×t one t hot  v| | |   be  co| | ed . 
The customer   shou| d  check to  be  s ure  t hot  t he  du p| | -
cote  copy  | s   correct  becouse  | t   | s   h| s   record  of   t he 
spots  he  morked.  The cos| no on| y  poys oñ occord| ng 
t o  t he  n u mbers  thot  vere  morked  on  t he  or| g| no|  
t| cket  reto| ned  by t he  cos| no.  
TW£NT¥ WI NNI NG NUMߣk5
ote se|ected ot toodom ftom o
c| eot p| ost| c bow| ot o meto|
coge co| | ed O "goose. " Ihe
goose conto| os e| ghty bo| | s thot
ote numbeted ftom ! thtough
80. A| | of the bo| | s ote m| ×ed by
oo o| t cuttent ond tweoty bo| | s
ote b| own, one ot o t | me, | nt o
the t wo "t obb| t eot s" ot tbe top
of the goose. 5omo cos| nos bove
the goose totote ood o tondom
bo| | | s fotced | oto the tobb| t oots
w| th eoch totot| on. Ihe co| | et
oooouoces ovet the Keoo | oungo
µub| | c oddtess system tbe num-
bet oo eoch bo| | os |t eotets tbo
tobb| t eots.
Ihe p| ctute to the t| ght shows g
Keno bo| | s |n the "goose" be| ng
b| own up | nto the "tobb| t eots. "
Ibe numbets on tbese bo| | s ote
| | t up on the Keno bootd |n the
bockgtound.
77
KcML ßLPKÜå, us uol l y  l ocoted  | n  t he  Keno  l ounge,  
the  cos| no,   ond  some  of  t he  oreos  for  d| n| ng  ond 
dr | nk| ng,   l | ght  u p  t he  tventy  numbers  os  t hey  ore 
col l ed.  The  gome  number  | s   ol so  prom| nent l y  d| s-
pl oyed  on  t he  s | gn.  
The  tventy  v| nn| ng  numbers  ore  ol so  punched 
| nto  bl onk  t| ckets  t hot   hove  t he  gome  number  
pr| nted  on  t hem.   These  "drov"  t| ckets  ore  used  by 
the  empl oyees  ond  p| oyers  to  qu| ckl y  deter m| ne 
v| nn| ng  t | ckets.   When  o  "drov"  t| cket  | s  pl oced 
over  t he  pl oyer's  or| g| no l  t| cket  or  h| s  dupl | cote 
copy,  the  morks  on  the  v| nn| ng  numbers  thot  vere 
sel ected  by  t he  pl oyer  shov  t hrough  t he  pu nched 
hol es.  
! 00
ÎPTLÎÎ åLHbÜULbå for  v| nn| ng  t| ckets  ore  l | sted  | n  
the  Keno  broc hures  ol ong  v| th  pr| ces  for  t he  ston-
dord  ¡ -s pot  t o  ¡ 5- spot  t | ckets.   There  ore  vor| ot| ons 
| n  poyoñs  omong  cos| nos  ol t hough  t here  | s  gener o|  
confor m| ty  omong  cos | nos  | n  eoch  l ocol e.  
ÎPTLÎ Î å L H b Ü U L b
MAkK 4 5FOI5
Cotcb P| oy 60¢ P| oy ! . 20 P| oy 3. 00
2 Poys
3 Poys
4 Poys
. 60
2. 50
70.00
! . 20
5. 00
! 40. 00
3. 00
! 2.50
350. 00
MAkK ß 5FOI5
Cotcb P| oy 60¢
5 Poys 5. 00
6 Poys 50.00
7 Poys ! , ! 00.00
8 Poys ! 2,500.00
A ¡ -5FOI II CK£I w| ns wbon t bo
numbot tbo µ| oyot so| octs | s
"cougbt" omong tbo twonty
w| nn| ng numbots tbo cos| oo
dtows. E×coµt fot somo sµoc| o|
t| ckots, o| | otbot t| ckots toqu| to
moto t bon ono cotcb bofoto tboy
tecoIvo o µoyoñ.
Onco tbo nocossoty omount of
spotz | s cought, ooch odd| t|ono|
·otcb | octoosos tbo s | zo of t bo
P| oy ! . 20 P| oy 3.00
! 0.00 25. 00
! 00. 00 250. 00
2,200.00 5,500. 00
25,000.00 25,000.00
µoyoñ. Fot o×omµ| o, tbo 60¢
4-sµot t| ckot scbodu| o ¦ sbown
obovo) toqu| tos ot | oost two
cotcbos bofoto | t w| ns. Ibo µoy-
oñ | nctoosos wbon tbtoo ot fout
numbots oto cougbt. Ib| s 60¢
8-sµot t| ckot scbodu| o toqu| tos
o m| n| mum of ñvo cotcbos to
w| n, ond tbo µoyoñ | nctoosos
os s| ×, sovon ot o| | o| gbt sµots
oto cought.
¡ 0¡ 
WÎ MMÎ MÜ TÎ LKbTå ore  po| d  by  t he  Keno  vr| ters.  
When  o  customer  presents  h| s  dupl | cote  copy  of  o 
v| nn| ng t| cket  ot  o  Keno v| ndov,  t he  vr| ter  ver| ñes 
t he  omount  of  t he  poyoñ  v| t h  h| s  s u perv| sor  ond 
then  poys  oñ  the  customer.   1he  vr| ter  reto| ns   the 
customer's  du pl | cote  copy.   A  Federol  regu l ot | on 
requ| res  pl oyers  t o  present  v| nn| ng  t | cket s  for  poy-
oñ | mmed| otel y ofter the  gome | s  col l ed.   The  pl oyers 
ol voys  hove  severol  m| nutes  before  onot her  gome 
| s col | ed.  
K b Î LKÏPb L b K b ML ÎPTLÎ Î å
FrÎce of ÏÎckef
$ .00 to $ . 5º
.60 to + 8º
.º0 to ! . ! º
! . 20 to ! .7º
! . 80 to 2. 3º
2. 40 to 2. ºº
3.00 to 3. 5º
3. 60 to º.ºº
! 0.00 ood ovet
IAX£5 must be µo|d oo w| o-
o| ogs os | od|coted | o tbe tob| e.
Wbeo o p| oyet w| os o Keoo
µoyoff exceed| og those | o | he
tool e obove, the cos i oo w| l l os k
t h e µl oyet f ot h| s soc| o| secut-
|ty oumbet ood o µ| ece of | deo-
t|ñcot| oo befote |t µoys oß. Ib| s
| ofotmot| oo | s seot to the | o -
tetoo| Reveoue 5etv| ce. P| oyets
ote tequ| ted to µoy to×es oo o| |
! 02
KegorfobÎe FoyoÛ8
$ 600. ot ovet
! ,200. ot ovet
! ,800. ot ovet
2, 400. ot ovet
3, 000. ot ovet
3,600. ot ovet
4, 200. ot ovet
6,000. ot ovet
! 0,000. ot ovet
gomb| | og w| oo| ogs u o| ess they
mo| oto| o occeµtob| e tecotds of
the| t gomb| | og | osses. | ocome
To× Regu| ot| oo 5ect|oo ! . ! 65- ! 0
µtov| des thot gomb| | og | osses
moy be deducted ftom gomb| | og
w| oo| ogs fot | ocome to× µut -
µoses, but gomb| | og | osses moy
not be deducted ft om | ocome
det| ved ftom ooy otbet soutce
bes|des gomb| | og.
KbÎLPTÎ MÜ ÏÎ LKbÏå from  eorl | er  gomes  | s   o  con-
ven| ence  oñered  to  pl oyers  so  t hey  do  not  need  to 
mork  o  nev  t| cket  vhen  t hey  pl oy  the  some  s pots 
| n  the  nev  gome.   The  pl oyer   t ur ns  | n  h| s   du pl | cot e 
t| cket from  o  prev| ous  gome  v| th  t he  purchose  pr| ce 
t o  o  Keno  vr| t er.   The  Keno  vr| t er  t reot s  t h| s  t | cket  
os   | f  | t   vere  t he  pl oyer's  or| g| nol  ond  | ssues  h | m  o 
dupl | cote  copy  v| t h  t he  number  of  t he  ne×t  gome 
pr | nted  on  | t .  
KbML KUMMbKå or e oVoÎ Ì obÌ e
for fhe conVenÎ ence of fhose
pÌ oyers who UesÎ re fo pÌ oy Keno
when fhey ore nof Î n fhe Keno
Ì ounge. Å pÌ oyer moy reQuesf
ony empÌ oyee Î n fhe cosÎ no or
Î n o UÎ nÎ ng or UrÎ nkÎ ng focÎ Ì Î ly
fo coÌ Ì o Keno runner. Keno run·
ners corry bÌ onk fÎckefs onU
bÌ ock croyons. Ïhey foke fhe
pÌ oyers´ orÎ gÎ noÌ fÎckefs ond
money fo fhe Keno wrÎfers. Ïhe
wrÎfers moke` UupÌ Îcole copÎes
of fhe pÌ oyers´ fÎckefs, onU fhen
fhe runners refurn fhe UupÌ Îcofe
fÎckefs onU chonge fo fhe
pÌ oyers.
Ås soon os fhe gome Î s coÌ Ì ed,
fhe runner mokes her rounUs
wÎfh o ´Urow´ fÎckef fo Ue·
fermÎ ne ÎÍ fhe pÌoyers hoVe ony
wÎ nnÎ ng fÎ ckefs. Ïhe runner wÎ Ì Ì
foke fhe pÌ oyers´ UupÌ Îcofe
copÎes of wÎ nnÎ ng fÎckefs fo fhe
Keno wrÎfers, coÌ Ì ecf fhe poy·
oÜs, onU UeÌ Î Ver fhe poyoÜs fo
fhe pÌ oyers.
Î f fhe Keno runner Î s Ìofe
onU Uoes nof gef o pÌ oyer´ s
fÎ ckef Î nfo fhe currenf gome,
ÏhÎ s preffy Keno runner Î s one g
of mony servÎ ng fhe cusfomers
of fhe bforUusf HofeÌ .
fhe cosÎ no Î s nof responsÎ bÌ e. l n
fhÎ s rore sÎ fuofÎ on fhe pÌ oyer hos
fhe choÎce of hoVÎ ng fhe runner
eÎ fher refurn hÎ s money or
woger fhe fÎckef Î n fhe ne¤f
gome.
P $25,000 ÎPTLÎÎ | s   t he  b| ggest  oñered  for  L
tì cket.   |t  | s   ol so  t he  mo×| mum  poyoñ  perm| tted  Íor 
ol l   t he  v| nn| ng  t| ckets  | n  o  g| ven  gome.   The  5tote 
of  Nevodo  proh| b| ts  o  cos| no Írom  poy| ng  out  more 
t hon  $25, 000  | n  pr| ze  money  | n  o  s | ng| e  gome.   Cn 
those  un us uo|   occos| ons  vhen  the  toto|  poyoñs  Íor 
o  gome  e×ceed  $25, 000,   t he  cos | no  pro- rotes  t he 
poyoñs  so  t hot   eoch  v| nn| ng  t| cket  rece| ves  o  pro-
port| onote  omount   oÍ  the  $25, 000.   For  e×omp| e,  |f 
there  ore  tvo  t| ckets  | n  one  gome  thot  v| n  $25, 000,  
ond  o  t h| rd  thot  v| ns  $¡ 2, 500,   the  ñrst  tvo  vou | d 
eoch rece| ve  $ ¡ 0, 000 ond t he | otter,  $ô, 000.  
IH£ CA5I NO ADVANIAG£ fot
Keno | s b| gbet thon fot tbe otbet
gomes. Ibe cos| no odvontoge
vot| es s| | gbt| y fot tbe d| ñetont
tyµos of ! - sµot to ! 5-sµot t| ck-
ets, but | t oµµto×| motes 25% fot
o| | of tbom. Howevet, tbe gome
| s voty µoµu| ot bocouse | t oñots
o b| g µt|ze, $25,000 fot o smo| |
woget, on|y $! .20, ond |t | s o| so
o s| ow ond te| o×| ng gome so
tbe cos| no odvontoge connot bo
comµoted d| tect| y to tbe otbet
gomes. | n tbe ot bot gomos, t be
cos| no t okes o mucb smo| | et µet-
centogo µot doc| s| on, but tbe
gomes go so fost tbot | ts w| n-
µet- un|t-of-t| me | s b| gbet tbon
tbeso µotcentoge ñgutos | nd|cote
bocouse tbo µotcent odvontoge
| s o| woys co| cu| oted on tbe bo-
s| s of eocb doc| s| on totbet tbon
tbo | ength of t| me | t tokos to
| ose o g|ven omount of money.
P LLNbÎ MPÏÎ LM ÏÎ LKbÏ con  be  vr| tten  on  o  s| ng| e 
t| cket  s heet  | Í  t he  s pots  ore  d| v| ded  | nto  seporote 
groups.   | n  the  e×ompl e on  the  ne×t  poge,   the  tve| ve 
numbers  thot  hove  been  sel ected  ore  d| v| ded  | nto 
three  grou ps  oÍ  4  spots.   Three  types  oÍ  stondord 
t| ckets  con  be  vogered  on  t h| s  s | ngl e  Keno  s heet.  
Al l   s pots  v| th| n  o  c| rcl e  must   be  vogered  os  o 
s | ngl e  u n| t.   For  | nstonce,   ol l   of  t he  s pots  | n  c| rcl e 
"A"  must  be  vogered  together.   Cne,   t vo  or  even 
t hree oÍ  t he s pots  connot  be vogered  | ndependent | y 
of the  ot hers  | n  the  some  grou p  but  the  grou ps  con 
be  comb| ned  | n  d| ñerent  voys. 
! 04
| ³ ^
X

Ô
Ì ÌZ Ì ó Ì+ Ìo ÌÔ
ZÌ ZZ Zó Z+ Zb

ó Ì ó 

X
F
+Ì +Z +ó ++ +o +Ô
o Ì oZ oó o+ oo oÔ
ÔÌ ÔZ Oó Ô+ Ô
Â
ÔÔ
¯ Ì ¯Z ¯ó ¯+ ¯o

DI FF£k£NI COMßI NAII ON5 ote
µoss| b| e. | n the obove e×omµ| e,
the smo| | est tyµe ol t| cket thot
con be wogeted | s o stondotd
4-sµot. A| | ol the µoss| b| e 4-sµot
t| ckets must be wogeted ot the
some t| me becouse thete | s no
woy ol | nd|cot| ng thot some ol
the c| tc| es ote be| ng wogeted
ond not the test. | l o µ| oyet
wonts to cteote o 4-sµot t| cket,
he hos to woget on o| | thtee
c| tc| es. Ih| s | s o 3/4 ¦3 woy
4-sµot) t| cket. Eoch c| tc| e | s wo-
geted os on | ndeµendent ston-
dotd 4-sµot t| cket, ond eoch c| t-
¯ Ü
1¯ ÌÜ
Z¯ ZÜ
^
+¯ +Ü
o¯ oÜ
Ô¯ ÔÜ
K
A
¯_
'
w
'
. ÌÜ
..ZÜ
..óÜ
..+Ü
..oÜ
oV ÔÜ
..¯Ü
K

K
l
c| e |s µo| d oñ occotd| ng to the
numbet ol cotcbes w| th| n | t. Ihe
c| tc| es con be comb| ned w| th
eoch othet, o nd the c| tc|es | n the
e×omµ| e con be comb| ned | nto
gtouµs ol two c| tc| es eoch to
cteote 8- sµot t|ckets. Ihtee 8-
sµot t| ckets ¦ A ± b, A ± C, ond
8 ± C) con be cteoted | n t b| s
e×omµ| e, ond o µ| oyet who
wonts to cteote 8- sµot t| ckets
must woget o| | t btee µoss| b| e
comb| not| ons ot the somo t| me
os |l they wete t htee | ndeµen-
deot stondotd 8- sµot t| ckets. Ih| s
| s o 3/8 ¦ 3 woy 8- sµot) t| cket.
! 05 
| X
XX
^¯.
Ô ¯ Ü V ÌÜ
æ
1 IZ 1ó I+ I o IÔ I ¯ IÜ ÌV ZÜ
ZÍ ZZ Zó Z+ Zo ZÔ Z¯ ZÜ ZV óÜ
óÍ ó

X
^
Y
óV +Ü

+1 +Z +·ó ++· +o +Ô +¯ +Ü +V oÜ
o 1 oZ oó o+· oo oÔ o¯ oÜ oV ÔÜ
Ô1 ÔZ Ôó
Ô+ Ô
Â
ÔÔ Ô¯ ÔÜ ÔV ¯Ü
¯ Í ¯Z ¯ó ¯+ ¯o

K
A
K
×
¹
. .
Ih| s Keoo | | cke| |s teµeo|ed ftom | he µrocedi og µoge
|o moke | | eos| et fot | he teodet |o fol l ow | he | ex| .
ALL THk££ Lf IH£ CI kCL£5 con
be comb| ned togethet ¦A ± 8
¬ C) to cteote the s| ng| e ston-
dotd ¡ 2-spot t|cket thot ex| sted
befote the c| tc| es wete p| oced
otound the sµots. Ih| s | s o ¡ / ¡ 2
( ¡ woy ¡ 2-sµot) t|cket. On| y
thtee types of t|ckets con be
wogeted on th| s Keno sheet, o
! 0ó
3/4 t|cket, o 3/8 t|cket ond o
¡ /¡ 2 t|cket. A µ| oyet hos the
t| ght to woget ony one of these
thtee tyµes of t|ckets, ony two
of them, ot o| | thtee of them
ot the some t| me, ond he wt|tes
h|s cho| ces | n the t|ght hond
motg| n of the sheet os we| | os
the omount of h| s woget.
ÏHb ÎLPTbK´å LHLÎ Lbå ore  col l ed  "cond| t | ons, "  ond 
he onl y vogers on those types  of  t| ckets t hot   he con-
d| t | ons.   | f  t he  pl oyer  cond| t | ons  onl y one  of  t he  pos-
s| bl e  t ypes  of  t| ckets,  | t   | s  col l ed  o  "voy"  t | cket.   | f 
the  pl oyer  cond| t | ons  more  t hon  one  type  of  t| cket, 
| t   | s  col l ed  o  "comb| not| on"  t| cket.   The  | l l ustrot| on  | s  
o  comb| not | on  t| cket  becouse  | t  hos   t hree  types  of 
t| ckets  cond| t | oned  on  | t.  
IH£ IOIAI FkI C£ of o t| ckot | s
bosod on tbo numbot of woys
tbot bovo boon cond| t| onod on
|t bocouso tbo µ| oyot must wo-
got oocb woy t bot bo cond| -
t | ons. | n tbo o×omµ| o, tbo µ| oy-
ot | s wogot| ng tbo stondotd 60¢
m| n| mum µt| co fot oocb cond| -
t| onod woy. Ibo stondotd ! 2-
sµot ¦ ! woy ! 2- sµot) t|ckot | s
60¢ . Ibo 3/8 | s tbtoo stondotd
60¢ 8- sµot t| ckots tbot toto|
$! . 80. Ibo 3/4 t| ckot |s tbtoo
stondotd 60¢ 4- sµot t| ckots fot
onotbot toto| of $! . 80. Ibo o×-
omµ| o bos boon cood| t| onod sov-
on woys:
! woy
3 woy
± 3 woy
¦ ! 2- spot)
¦ 8- sµot)
¦ 4- sµot)
toto| 7 woys
Ibo toto| µt| co fot t bo t| ckot | s
7 woys t| mos 60¢ wb| cb oquo| s
$4. 20, ond tbo toto| µt| co, $4. 20,
| s wt|tton | n tbo uµµot t| gbt
IH£ CA5I NO ADVANIAG£ fot
woy ond comb| not| on t| ckots | s
tbo somo os fot stondotd t| ck-
ots. Wogot| ng on sovoto| ston-
dotd t| ckots ot tbo somo t| mo
| nctoosos tho µ| oyot' s µtobob| | -
| t y of w| nn| ng, but | t µtoµot-
t| oooto| y | nctoosos b| s µutcboso
bood cotnot of tbo t| ckot. | o tbo
o×omµ| o, oocb tyµo of t| ckot | s
wogotod fot 60¢ so tbo symbo|
"60 oo'' ¦oocb woy) ot "60 W"
¦oocb woy) | s wt|ttoo | n tbo | ow-
or t| gbt cotnot of tbo t| ckot.
Wbon o| | tbo cond| t| onod t| ck-
ots oto not wogotod fot tbo
somo µt| co, thoy oto cond| t| onod
os tbo o×omµ| o on µogo ! 0? .
Ibo µt| co o f oocb tyµo of t| ckot
| s p| ocod to tbo t| gbt of tbo
symbo| fot oocb tyµo of t| ckot,
ood o dosb soµototos tbo t| ckot

symbo| ond | ts µt| co. Ibo m| n| -
mum µt | co fot o stondotd t| ckot
| s usuo| | y 60¢ but somo cos| oos
oñot sµoc| o| "woy-t| ckot" µt| ces.
Eocb woy con bo wogorod fot
30¢ ot ovon | oss. 5omo cos| oos
do not odvott| so tbo| t sµoc| o|
''woy' ' µt| cos so t bo µ| oyot
sbou| d | nqu| to wbot sµoc| o|
pt| cos oto oñotod on ' ' woy" ond
"comb| not| on" t| ckots.
pt| co. Ibo putµoso of woy ond
comb| oot| on t| ckots | s t o sovo
tbo µ| oyots ond wt| tots t| mo | n
motk| ng t| ckots botwoon gomos .
Howovot, tbey do ctooto | otot-
ost| ng vot| ot|ons w| tb mu| t| µ| o
w| no| ng µoss| b| | |t| os on o s| ng| o
Kono sboot.
! 0Z
LLKKcLÏ LLMÜÎTÎ LMÎ MÜ | s   requ| red  on  voy  ond 
comb| not| on  t| ckets  or  pl oyers  v| l l   not  be  po| d  t he 
compl ete  poyoñ  on  v| nn| ng  t| ckets.   A  pl oyer's  con-
d| t | ons  must  not   per m| t   mor e  t hon  one  | nterpreto-
t | on.   Ct herv| se,  t he cos| no v| l l   be  forced  to  pro- rote 
the  poyoñ  occord| ng  to  the  totol  number  of  voys 
thot  t he  pl oyer  shou l d  hove  vogered  the  t| cket 
bosed  on  t he  pl oyer's  ovn  cond| t | ons.   The  probl em 
of  on  | ncorrectl y  cond| t| oned t | cket  rore| y occ urs  be-
couse  t he  Keno  vr| ters  corefu l l y  e×om| ne  voy  ond 
comb| not| on  t| ckets  for  occurocy  before  t hey  occept 
vogers  from  the  pl oyers.   The  pl oyer   con  ovo| d 
needl ess  errors  by  us| ng  the  fol l ov| ng  ru l es  to  con-
d| t | on  h| s  voy  ond  comb| not| on  t| ckets.   When  t he 
c| rcl es  on  voy  ond  comb| not| on  t| ckets  o| l   conto| n 
t he s ome  number oÍ  spots,  t he  pl oyer  shou l d  col cu-
l ote  t he  totol  number  of  voys  t he  c| r cl es  con  be 
comb| ned  t o  creote  o  spec| ñc  type  of t| cket.  
The  t| cket  | n  t he  e×ompl e  hos  8  c| rc| es,   eoch  v| t h 
3  s pots.   There  ore  5  d| ñerent  "voy t| ckets"  t hot  con 
be  cond| t | oned  on  | t:  
8  voy  3- spot t| cket (t he | nd| v| duol  c| rc| es) 
28  voy  ó- spot t| cket (grou ps us | ng 2  c| rc| es) 
5ó  voy  º- spot t| cket (grou ps us | ng  3  c| rc| es) 
70 voy  ¡ 2-s pot t| cket ( groups us | ng 4  c| rc| es)  
5ó voy  ¡ 5-s pot t| cket (grou ps us | ng  5  c| rcl es) 
T| ckets  con not  be  creoted  v| th  more  t hon  ¡ 5  spots, 
t herefore,  groups  of  s| ×,   seven  or  ol l   e| ght   of  t he 
c| rc| es,   eoch  v| th  3  spots,  con not  be  comb| ned  to-
gether  |n  t h| s  e×ompl e  becouse  these  group| ngs  
vou| d  produce  t| ckets  v| t h  ¡ 8,  2¡   ond  24  spots  re-
spect| vel y.   The  pl oyer  con  sel ect  ony  one  or   ony 
comb| not| on  of  the  ñve  d| ñerent  types  of  voy  t| ck-
et s  obove  ond  vr| t e  the  proper  cond| t | ons  | n  t he 
¡ 08 
r | ght   hond  morg| n,   but   once  t he  pl oyer  hos  chosen 
vh| ch  t ype  of  t| ckets  he  v| l l   voger,   he  must  col cu-
l ot e  t he  totol  number  of  voys  eoch  type  of   t| cket 
con  be  vogered.  | n  t he  e×ompl e  obove,   t he  pl oyer 
hos  sel ected  ó- spot  t| ckets  ond  º-spot  t| ckets.  The 
formu l o  t hot  fol l ovs  | s  u ed  o  col cu l ote  the  n u mber  
of  voys  eoch  one  of  t hese  t | ckets  con  be  creoted 
v| th  8  c| rc| es,   eoch  v| th  J s pots.  
\ ) A  froct| on  | s   creoted.  The  term  "numerotor" 
refers to  the  n u merol s  on the top of  the froct| on,  ond 
\ 07
t he  term  "denom| notor"  refers  to  t he  n u mero
|
s  be-
.  . 
numerotor 
| ov  the  | me,   i . e. ,  


.  The  denom| notor 
enomi notor 
ol voys  beg| ns   v| th  t he  numerol   ¡  on  t he  | eft  ond 
| ncreoses  | n  sequence,   | . e. ,   ¡  Y  2  Y  3  Y  4,   etc.   The 
number  of  n umerol s   | n  t he  denom| notor  | s   equo

to 
the  number  of  c| rcl es  (never  the  number  of  spots) 
t hot  ore  be| ng comb| ned  to  | ncreose  the  spec| ñc type 
of  t | cket.  
28  voy ó-spot ( us| ng  2  c| rcl es)  
¡ X 2 ÷  
5óW0y º-spet¦ 0s| ogd c| tcÎ es)
¡ × 2 × 3 ~
2)   The  n u merotor  ol voys  beg| ns   v| t h  t he  totol 
number  of  c| rcl es  ( never  t he  number  of  spots)  thot 
hove  been  drovn  on  t he  t| cket  ond  decreoses  | n 
sequence,   | . e. ,   8  Y  7  Y  ó  X  5,  etc.  The  number  of 
nu merol s   | n  the  numerotor  | s  ol voys  equol  to  t he 
number of  numerol s   | n  t he  denom| notor.  
28voy ó- spot [us| ng 2  c| rc| es) 
8  X  7 
¡  X  2 
5ó W0y?-spot( us| ng3 c| rc| es)
8 × 7 × ó
1
=
3)  The  n umerotor  ond  denom| notor  ore  conce| ed 
ond  then  mu l t| pl | ed  out.  
28  voy ó-spot  ( us| ng  2 c| rcl es) 
4  X  7 
÷  28 
1  X  ¡ 
5ó W0ÿ ?-spot( us| ng3 c| tc| es)
4 × 7 × 2
= 5ó
! ! 0 
¡  X 1 X ¡ 
4)  The  res ul t   |s  the  totol  number  of  voys  t hot  t he 
c| r cl es con  be  comb| ned  to  produce  t he  spec| ñc  type 
of   t| cket.   The  number  of   voys  f or   eoch  type  of 
t| cket  ore  cond| t| oned  |n  the  r| ght   corner.   2 8 l ó  ( 28 
voy  ó-spot)  ond  5ól º  ( 5ó  voy  º- spot).  
5)  The  pr| ce  for  eoch  type  of  t | cket  | s  mul t| pl | ed 
by  t he  n u mber  of  voys  t hot   t he  t| cket  con  be 
creoted.  $ ¡ . 20  Y  28 voys  ¯ $33. ó0  ond  $. ó0  Y  5ó 
¯ $33. ó0.   Then  t he  pr| ces  for   eoch  cond| t | oned 
t| cket  ore  odded  toget her  t o  obto| n  t he  totol  pr| ce 
for  t he  t | cket.   $33. ó0  ¬ $33. ó0  ¯ $ó7. 20.  
| n  t he  e×ompl e ,   p.  ¡ ¡ 2 ,  some  c| rcl es  conto| n   5 
spots,  others  conto| n  4  spots,  ond  t he  remo| n| ng 
c| rcl es  conto| n  3  spots.   When  t he  c| rcl es  on  "voy" 
ond  "comb| not | on"  t| ckets  conto| n d| ñerent   n u mbers 
of  spots,  t he  fol l ov| ng  formul o  | s   used  to  col cu l ote 
t he  totol  n u mber  of  voys  the  c| rcl es  con  be  com-
b| ned  to  creot e  t he  spec| ñc  type  of  t| cket.   The 
formu l o  | s   s | mpl e.   Al l   of  t he  c| rcl es  t hot   conto| n  o 
certo| n  n u mber   of  spots  ore  mu l t | pl | ed  by  ol l   of  t he 
c| rcl es  t hot   conto| n  onot her  number   oÍ  spots.  
For  e×ompl e,   8- spot  t | ckets  con  be  creoted  by 
comb| n| ng  eoch  3- spot  c | rcl e  v| t h  eoc h  5- spot  c| r-
cl e.   Three  c| rcl es  conto| ns   5  s pots  o nd  4  c| rcl es  con-
to| n   3  s pots  so  3  X  4  ¯ ¡ 2   voys.   There  | s   one 
ot her voy of creot| ng  on  8- spot  t| cket  | n   t h| s  e×om-
pl e.   Th e tvo  c| rcl es  t hot   conto| n  4  s pots  comb| ne  to 
creote  o  s | ngl e  8- spot  t| cket,  vh| ch  mokes  o  totol 
of  ¡ 3  voys  of  creot| ng  o n   8- spot  t | cket  | n  t h| s   | l l us -
trot | on.   The  customer  must  voger   every  poss | bl e 
voy there  | s  of  creot| ng  t he  type  of  t | cket  he cond| -
t| ons,   | n  t h| s   cos e  he  must  voger   ol l   ¡ 3  voys.  
Groups   of  4  or  l ess  s pots  s houl d  be  encl osed 
v| t h| n  c| rcl es,   ond  groups  of  5  or  more  s pots  s houl d 
¡ ¡ ¡  
be  encl osed  v| t h| n  l | nes,  os   t h| s   t| cket  | l | ustrotes.  
Hovever,   there  ore  s| t uot | ons  | n  vh| ch  gr oups  of  5 
or  more  numbers  must  be  c| rcl ed  for  c| or| ty.  
P WPT TÎ LKËT ÎPTLÎÎ | s  col cul oted  ofter  t he  num-
ber  of   cotches  | n   eoch  c| rcl e  | s   determ| ned.   Keno 
vr| ters  mork  t he cotches v| th  l ong  sl oshes  os  shovn 
| n t he t| cket on  Q. ! ! 3 . Th| s | s  o  "voy" t | cket becouse 
there | s onl y  one cond| t | on  | n  t he  r| ght  hond  mor g| n.  
| f  | t   vere  o  comb| not | on  t| cket  v| t h  more  t hon  one 
cond| t | on,   eoch  type  of   cond| t | on  vou l d  be  evol -
uoted  | nd| v| duol l y  us | ng  t he  fol l ov| ng  met hod  for 
! ! 2
"voy"  t | ckets,  ond  t he  poyoñs  for  eoch  cond| t | on 
vou l d  be odded  toget her t o obto| n  t he  totol  poyoñ.  
The  eos| est  ond  most  occurote  method  to  col cu-
l ote  t he  poyoñ  f or   o  "voy"  t| cket  | s   s hovn  | n   t he 
tobl e on  p.  ! ! 4 . F| rst,  o  froct| on  | s  creoted.  The n u m-
ber  of  nu merol s  t hot   oppeor  | n   both  t h e  numerotor 
ond  t he  denom| notor  | s  equol   to  t he  number   of 
c| rcl es.   The  nu merol s   | n  t he  numerotor  represent  
t he  n u mber   of   s pots  | n  eoc h  c| rcl e,  f or   e×ompl e,   3 
spots  | n  eoch  of  5  c| rcl es.   The  n u mer ol s  | n   t he 
denom| notor  represent  t he  number   of  cotches  | n  
eoch c| rcl e.  
A  step- by-step  onol ys| s  |s  mode  of  every  poss| bl e 
poyoñ.  | t   beg| ns   v| t h  t he  l orgest  n u mber  of 
cotches  ond  cont| nues  dovn  to  t he  l eost  n u mber 
oÍ  cotches.   The  onl y  reoson  thot  t he  2- ¡ -0  cotch  | s 
| nc l uded  (3  cotches  on  o  stondord  º-s pot t | cket  does 
not  v| n  ony  poyoñ)  | s  to  l | st  every  poss| bl e  com-
b| not | on.   The  totol  number  of  combi not | ons  of 
¦C| tc| es) 3-3-3-3-3
7 ¡0 woy º- sµot
¦Cotches) 3-3-2- ¡ -0
¡ ) 3-3-2 ¡ /8
2) 3-3- ¡ ¡ /7
3) 3-3-0 ¡ /ó
4) 3- 2- ¡ ¡ /ó
5) 3-2- ¡ ¡ /ó
ó) 3-2-0 ¡ /5
7) 3-2-0 ¡ /5
8) 3- ¡ -0 ¡ /4
º) 3- ¡ -0 ¡ /4
¡ 0) 2- ¡ -0 ¡ /3
$2,500.00
¡ 80.00
28.00
28.00
28. 00
2.00
2. 00
.20
. 20
¬
.00
IOIAL FA¥Off 7 $2,7ó8.40
cotches  |s  ol voys  equol  
t o  t he  totol  n u mber  oÍ 
voys  t hot   hove  been 
cond| t| oned.  | n  th| s  e×-
omp| e  there  ore  ¡ 0  con-
d| t| oned  voys  ond  ¡ 0  
comb| not | ons  of  cotches.  
When  t he  cust omer  col -
cu| otes  every  comb| no-
t | on  oÍ  cotches,   he 
ensu res  thot  he  v| l l   not 
m| ss  ony  comb| not | on 
t hot   m| ght   v| n  o  poyoñ. 
HÎ ÜH LLW ÏÎ LKbÏå ore  spec| ol   "voy"  t| ckets  thot 
cos| nos  l | st  | n  t he| r  Keno  broc hures  becou se  t hey 
hove  u n | que  poyoñ  schedu l es.   Nost  cos| nos  oñer  o 
¡ 2- spot  H| gh  |ov  T| cket  poyoñ  os   s hovn  on  t he 
oppos| te  poge.   The  ¡ 2  spots  ore  d| v| ded  | nto  3  c| r-
cl es,   eoch  hov| ng  4  spots,  ond  t he  t | cket   | s   cond| -
t| oned "H|"  | n t he r | ght  hond  morg| n t o d| ñerent | ote 
t he  H| gh  |ov  T| cket  Írom  t he  stondord  4- spot  ond 
stondord  ¡ 2- spot  t| ckets  ond  poyoñ  schedul es.   The 
¡ 2-spot  H| gh  |ov  T| cket  ond  t he  stondord  ¡ 2- spot 
hove  d| ñerent  poyoñs  Íor  eoch  number   oÍ  cotches, 
but  these  d| ñerences  ore  bol onced  stot| st| col | y  so 
the  cos| no  odvontoge  | s  oppro×| mote| y  the  some 
for   bot h.   Cne  t | cket  poys  more  for  o  l ot  of  cotches,  
vh| l e  t he  other  t| cket  poys  more  for  o  fev  cotches.  
! ! 4
H Î ÜH L LW Ï Î L Kb Ï , ¡ 2 å Î LÏå
3 Groups of 4
P| oy Rote 60¢ Rote º0¢ Rote ¡ .80
2- 2- ¡ . 30 .50 ¡ . 00
3- ¡ - ¡ .40 .60 ¡ . 20
3-2-0 .45 . 70 ¡ .40
4- ¡ -0 .ó0 .º0 ¡ . 80
2-2-2 2. 80 4. 20 8. 40
3-2- ¡ 3. 30 5. 00 ¡ 0.00
4- ¡ - ¡ 4. 40 ó.60 ¡ 3. 20
3-3-0 4. 40 ó.óû ¡ 3. 20
4-2-0 4. º0 7.40 ¡ 4. 80
3- 2-2 ¡ 7.65 26.50 53.00
3-3- ¡ 2 ¡ .40 32. ¡ 0 64. 20
4-2- ¡ 25. ¡ 0 37.70 75. 40
4-3-0 32.60 48.º0 º7. 80
3-3-2 º¡ . 30 ¡ 37.00 274.00
4-2-2 ¡ ¡ 8. 65 ¡ 78.00 356.00
4- 3- ¡ ¡ 46.00 2¡ º. 0 438.00
4-4-0 228.00 342. 0 684. 00
3-3-3
375.00 562. 50 ¡ , ¡ 25. 00
4-3-2
440.00 660.00 ¡ ,320. 00
4-4- ¡
570.00 855.00 ¡ ,7¡ 0. 00
4- 3- 3
¡ , 240.00 ¡ ,860. 00 3,720.00
4^4^ 2 ¡ ,704.40 2,556. ó5 5, ¡ ¡ 3. 30
4-4-3 4,083. 30 6, ¡ 24. º5 ¡ 2,24º.º0
4-4-4
! 2, 500.00 ! 8,750.00 25,000.00
! ! ô
. . ó . . . .
¥
. .Û
1 . .. .. . . .. .
A
ÌÜ ...Û
.. ....

¥
.. .. .Ü .. óÛ
Z
.. óó ó. ó. .. ó. ó

Û
.... .·.. .. .... +Ü ..oÛ
K
.. .... ....
X
.. ...Û
.... .. .+ .. .... .Ü
. K

.. .. .......... .Ü ..ÜÛ
P KÎ MÜ ÏÎ LKËÏ |s  one  hov| ng  c| rcl es  t hot   conto| n 
onl y  ¡  spot.   A  K| ng  c| rcl e  | s  t reoted  ¡ ust  l | ke  ony 
ot her  c| rcl e,   but  | t   | s   g| ven  spec| ol   ocknov| edgment  
becouse  ony  stondord  t| cket con  be converted  eos| l y 
| nto  o  comb| not | on  t| cket  by  s| mpl y  c| rc| | ng  on| y 
¡  s pot.   | n   t he  e×ompl e  obove,  t he  stondord  º- spot 
t| cket  ol so  | s  o  stondord  8- spot  t| cket.  
| n  t he  unus uol   e×ompl e  obove  r| ght,   o| l   5  s pots 
ore  c| rcl ed  os  K| ng  spots.   Eoch  c | rcl e  con  be  com-
¡ ¡ ó 
. . · .
¯
} . . . . ..
. . .. .·.. ..... . .g
×
.
.

.
.
.. ...· .. ....·.
¯
·. ·. ···. ·.·. ·.·.·...
.... .·.. .. .... ......
æ
.. .. .·.
¹

... ......
æ
..¡
X

· .. .. .. .. .. ....
m
.. .. .......... .. ....
b| ned  v| th  every  other  c| rcl e  to  creote  ¡ -spot 
through  5- spot  t| ckets.   Every  poss | bl e  comb| not | on 
| n  t h| s  e×ompl e  hos  been  cond| t | oned.  Th| s   | l l ustro-
t| on  conto| ns   t he  symbol s  used  by  most  cos | nos  to 
cond| t | on  ! -s pot  t hrough  5- spot  t| ckets.   The  vords 
"one"  ond  "tvo"  ore  vr| tten  out   for  ¡ -spot   ond 
2-spot  t | ckets.   Romon  nu merol s   ore  used  t o  denote 
3- spot,  4- spot,  ond  5- spot  t| ckets  ond  Arob| c  nu-
merol s  ore  used  t o | dent| fy  ó- spot t o  ¡ 5- spot  t | ckets.  
! ! Z
bPLLPKP1
¦ pronounced  Böh- coh- roh}  
6occorot  gomes  ore  us uol l y  port| t | oned  oñ  by  o  ro| l  
from  t he  rest  of  the  gom| ng  oreo.   Th| s   oñords  t he 
pl oyers o  degree of  pr| vocy  becouse t hey  often  hove 
l orge  sums  of  money  e×posed  on  t he  tobl e.   Tvo 
honds  ore  deol t  | n the  gome  of 6occorot,  ond  every 
pl oyer  hos  the  opt| on  of  voger| ng  on  e| t her  hond.  
Tvo  or  t hree  cords  ore  deol t  t o eoc h  hond,   ond  t he 
hond  v| t h t he  po| nt  totol  cl osest  t o º v| ns .  
! ! º
BACCARAT 
CA||ER
åËPT MUNbËKå ore  pl oced  | n  t he  spoces  | n  !ront  o! 
every  cho| r   | n  order  to  | dent| !y  eoch  pl oyer' s  honds  
ond  vogers.   The  seots  ore  numbered  ¡  t hrough  ¡ 2. 
|!  there  ore  more  t hon  ¡ 2   seots,   t he  numbers  con-
t | nue  v| t h  ¡ 4.  The  number   ¡ 3   | s  generol l y  el | m| -
noted  t o occommodote  ony  su perst| t| ous  bel | e!s  on 
t he  ports  o! t hose  pl oyers  vho  cons| der   t he  number 
¡ 3   to  be  on  unl ucky  number.   The  6onk  Hond  6et 
bo×es  ond  the  Comm| ss| on  Norker  bo×es  ore  num-
bered  t o  correspond  v| t h  t he  seot  numbers.  
¡ 20 
ÏHKËË ËNÎÎLYËËå operote eoch  6occorot gome.  The 
tvo  deol ers  | n  t he  center  of   t he  tobl e  ore  respon-
s| bl e for  t he  voger s  on  t he| r   respect| ve  s| des  of t he 
tobl e.   They  col l ect  l os| ng  vogers  ond  poy  v| nn| ng 
vogers.   They  ol so  record,   | n t he rov  of  Comm| ss| on 
Norker  bo×es  | n  front   of  t hem,   t he  comm| ss| on 
money  eoch  pl oyer  oves  t he  cos| no.   Cn  t he  op-
pos| te  s| de  of  t he  tobl e,  t he  col l er  d| rects  t he  gome.  
The  col l er   tel l s   t he  pl oyers  vhen  to  deol ,   ond  he 
onnou nces  t he  v| n n| ng  hond.  
! 2 !
TWL HPMÜå o!  cords  ore  deol t   | n  eoch  gome  of 
6occorot-the  "6onk  Hond'  ond  the  "Pl oyer  Hond. ' 
These  nomes  ore  orb| trory,  ond  they  meon   no  more 
or  l ess  t hon  "Hond  Nu mber  ! "  ond  "Hond  Nu mber 
2. " The  pl oyer  hos  the  opt| on  of  voger| ng  on  e| t her 
hond,   ond  he  moy  sv| tch  !rom  one  hond  to  the 
other  on  success| ve  deo| s.  
bPMK HPMÜ WPÜËKå ore  pl oced  | n  the  numbered 
bo×es  l obel ed  "bon k"  thot  ore  h| ghl | ghted  | n  the 
bun k HuDd bel
¡ 22 
i | | us||o|i oo be| ow. Eoco p| oye| uses | oe Boo s Hoo d
box | o o| coo|oi os oi s seo| oumbe| .
ÎÎPYËK HPMÜ WPÜËKå ore  pl oced  | n  t he oreos  t hot  
ore  h| ghl | ghted  | n  t he  | l l ustrot| on  bel ov.   Nony  co-
s| nos  do  not  d| v| de  the  Pl oyer  Hond  6et  oreos  | nto 
| nd| v| duol   bo×es.   | n  these  cos| nos  eoch  p| oyer  sets 
h| s  voger  j ust  ocross  the  l | ne from  h| s  seot  spoce  | n  
t he  Pl oyer  Hond  oreo  v| t h  h | s   money  po| nt| ng  to-
vords  h| msel f.  
Î| uyet HuDd 8ot
¡ 23 
CAkD  VALU£5-Tens   ond  p| cture  cords-j ocks,  
queens  ond  k| ngs-equol   0.   Aces  equol   ! .  The  rest 
o!  the  cords  count   t he| r  !oce  vol ue.   The  !ou r   s u| ts, 
spodes,   heorts,  d| omonds ond  c l ubs,  hove  no  meon-
| ng  | n  6occorot.  
HAND VALU£5
LD| y D u metu| s Ì D ted couDl
HAND  VALUE5-When  t he  tvo  or  three  cords  | n  o 
s| ngl e hond  ore  odded  together,  onl y t he r | ght   hond 
nu mber  o!   t he  ñnol   ñgure  cou nts.   | t   | s   t he  po| nt  
totol  !or  the  hond.   For  e×ompl e,  8  ¬ º  ¯ ! 7.  Cn l y 
the  7  cou nts  so  the  hond  equol s  7.   The  onl y  poss| bl e 
po| nt  totol s ore  0  t o º  ( 0,   ¡ ,  2,  J, 4,  5,   ó,   7,  8  ond  º),  
ond  t he  hond  v| th  t he  po| nt   totol  cl osest  to  º  v| ns.  
IH£  D£Al£k5  5HUFFL£  toget her  t he  e| ght   stondord 
52  cord-decks  used  to  pl oy  the  gome  o!  6occorot, 
ond  some  cos| nos  perm| t   the  pl oyers  to  oss| st  v| t h 
t he s hume. 
A  j oker  or  o  cord  v| t h  o  d| ñerent  col ored  bock  | s 
| nserted  neor   the  end  o!  t he  comb| ned  decks,   ond 
t hen these  decks  ore  pl oced  | n  o  deol | ng  bo×  col l ed 
o  "shoe. " 
¡ 24 
Y Y ·V V
Ø
Ø
Ø
Ø
&
Ø
A
A A
A A; A A
1Hc ßUkN  CAkD5÷The  col l er  removes  I he  ñrsI  cord 
from  t he  shoe,   ond  he  turns  | t  foce  up.   The  po| nt  
vol ue  of  t hi s   cord  ( | n  t h| s  cose,   p| ct ur e  cords  ore 
vort h  ten  po| nts)  spec| ñes the  number  of  cords  thot 
ore  Io  be  "bu rned. '  The  oppropr| ote  number   of 
burn  cords  ore  removed  from  the  shoe  ond  di s-
corded  | nto  the  bovl   | n  the  center  of  t he  tobl e.   l n  
t he  | l l u strot| on  bel ov,   the  ñrst  cord  removed  from 
t he  shoe  | s  C J, so  three  more  cords  ore  bur ned  be-
fore t he ñr st  hond  | s  deol t  to  the  pl oyers.  
I 2ó
LPKÜb ÎKLN LLNÎÎcÏcÜ HPMÜb ore  pl oced  | n  t he 
d| scord  bovl   by t he  co l l er.  When  t he  s humed  cords 
ore  ol most  depl eted,   t he  j oker  oppeors  | n  t he  front  
of  t he  s hoe.   At   t hot   po| nt,  t he  hond  | n   progress  | s  
compl eted,  ond  t he  col l er  hol ts  t he  deol .   6efore  o 
nev  deol  beg| ns,  ol l  t he  decks  ore  s humed  toget her 
ogo| n.   The  cos| no  hos   t he  opt | on  to  reshume  t he 
cords oft er t he  compl et| on  of ony  hond,   even  | f  t he 
j oker   hos   not  yet   oppeored,   but   t he  cos | no  | s  not  
s upposed  t o  reshume  | f  o  hond  | s  | n   progress.  
! 27 
1Hc KÎ ÜH1 1L ÜcPÎ | s  opt| onol .   |!  o  pl oyer  does  not 
vont  to  deol ,  he  does  not  hove to.   When  he  | s  g| ven 
t he  s hoe,   he  merel y  posses  | t   to  t he  pl oyer  on  h| s  
r| ght,   but   most  pl oyers  l | ke  t o  hol d  t he  s hoe  ond 
deol .   The  pl oyer  must  voger  ot   l eost  t he  tobl e 
m| n| mum  on  e| t her  t he  6on k  Hond  6et  or  t he  P l oyer 
Hond  6et  before  he  moy  deol   t he  cords,   ond  the 
pl oyer  moy  sv| tch  h| s  voger  from  one  bet  to  the 
ot her ofter eoch  hond  | s  compl eted.  The  pl oyer  moy 
cont| nue  to  deol   honds  os  l ong  os  t he  6on k   Hond 
cont| nues  to  v| n,   but   os  s oon  os  t he  Pl oyer  Hond 
6et   v| ns,  t he  pl oyer  must  pos s   t he  s hoe  ond  t he 
r | ght  to  deol   to  t he  pl oyer  on  h| s   r| ght.   The  shoe  ol -
voys trovel s  | n o  cou ntercl ockv| se  mot| on.  
¡ 28 
ÏHc LPÎÎbK åUÎcKVÎ åbå ÏHc ÜcPL by  t he  pl oyer 
vho  hos   t he  shoe  ofter  every  pl oyer  hos   vogered 
on e| t her  t he  6onk Hond  6et  or  t he P l oyer  Hond  6et.  
The  col l er' s  | nsIrucI| on,   'cords',  d| recIs  I he  pl oyer  lo 
deol   two  cords,  !oce  down,   Io  eoc h   hond.  
The  pl oyer  s l | des  t he  ñrst  cord,   vh| ch  | s   f or   t he 
P l oyer  Hond,   t o t he  col l er.  
The  pl oyer  tucks  t he  second  cord,   vh| ch  | s  for  the 
6on k   Hond,   u nder  t he  front  corner  of  t he  s hoe  t hot  
| s  forthest  ovoy fr om  t he  col l er  so  t hot   | t   v| l l   not  
be  | n  t he  voy  vhen  t he  remo| n| ng  cords  ore  deol t.  
The  pl oyer  s l | des  t he  t h| rd  cord  to  t he  col l er.   The 
pl oyer  t ucks  t he  fourth  cord  u nder  the  prev| ou s  
6on k   Hond  cord. 
! 27
ÏHb HPMÜå PKb ÎPLbÜ, t urned  foce  u p,  ofter  t hey 
ore  deo| t.   The  col l er  g| ves  the  tvo  Pl oyer  Hond 
cords,   vh| ch  ore  !oce  dovn,   to  o  pl oyer  vho  hos  o 
voger  on  t he  Pl oyer  Hond  6et,  ond  t he  col l er  us u-
ol l y  g| ves  t he  cords  t o  t he  pl oyer  v| t h  t he  b| ggest 
Pl oyer  Hond  voger.   Th| s  pl oyer  | mmed| otel y  t urns 
t he  cords  foce  u p,  ond  he  t hen  tosses  t hem  bock 
to t he col l er.  The col l er  onnou nces t he  po| nt  totol  for 
the  tvo  cords,  ond  he  l oys  them  dovn  | n  front  o! 
h| m  | n  t he  P| oyer  Hond  cord  oreo.   When  none  o! 
FAC| NG 
¡ 30 
t he  pl oyers  moke  o  Pl oyer  Hond  voger,  t he  col l er 
!oces  t he  Pl oyer  Hond  cords  h| msel !  ond  set s  t hem 
dovn  | n t he Pl oyer  Hond  oreo.  
A!ter  t he  Pl oyer  Hond  cords  ore  set  dovn,   t he 
pl oyer vho deol t  removes  the  tvo  6on k   Hond  cords 
!rom  u nder   t he  corner  o!  t he  s hoe.   He  foces  t he 
cords,   ond  t hen  tosses  t hem  t o  t he  col l er.  The  col l er 
onnou nces  t he  po| nt  totol  !or  t he t vo cords,   ond  he 
l oys  t hem  dovn  | n  !ront  o!   h| m  | n  t he  6onk  Hond 
cord  oreo.  
THE  HAN0S
P MPTUKPL HPMÜ | s   mode  u p  of  tvo  cords  t hot  
totol  8  or  º.   When  e| ther  t he  6onk  Hond  or  t he 
Pl oyer  Hond  | s  deol t  o  Noturol  8  or  º,   ne| t her   hond 
moy  drov  o  t h| rd  cor d.   The  hond  | s   nov  compl ete 
so  t he  col l er  foces  the  cords  ond  | mmed| otel y  de-
cl ores  t he  hond  v| th  the  h| ghest  po| nt   totol  t he 
v| n ner.   Not urol   º  v| ns  over  ol l   other  po| nt   totol s 
| ncl ud| ng  Not urol   8.  
! J2
P 1Î c HPMÜ occ urs  vhen  both  t he  6on k   Hond  ond 
t he  Pl oyer  Hond  hove  t he  some  po| nt   totol  ot   t he 
concl us| on  of  t he  deol .   A  t | e  hond  | s   often  referred 
to  os o  "push",   "drov"  or  "stondoñ,"  ond  vhen  t he 
t vo  honds  t | e,   none  of  t he  vogers  v| n  or  l ose.  
The  or| g| nol   vogers  ogo| n  bel ong  to  t he  pl oyers,  
ond  t he  pl oyers  hove  t he  cho| ce  o!  voger| ng  ogo| n 
on  e| t her hond or  qu| tt| ng.  
! 33 
'8ook wÎ Ds , 7OV0f 3. "
ÏHc ÏHÎ KÜ LPKÜ | s  the  ñnol   cord  thot  con  be  deol t  
t o  e| ther  hond.   The  t h| rd  cord  r u l es  ore  mondotory.  
They  d| ctote  | n  every  s| t uot | on  vhether  o  t h| rd  cord 
must  be  deol t   or  connot  be  deol t   to  e| ther  hond.  
Nost  pl oyers  deol   v| thout  knov| ng  t he  t h| rd  cord 
ru l es  becouse  the  col l er  d| rects  t he| r  deol   occord| ng 
t o t hese  ñ×ed  r ul es.   The  pl oyer  v| t h  t he s hoe  never 
deol s  o  t h| rd  cord  unt | l   t he  col l er  requests  | t,  ond 
then  t he  pl oyer  ol voys  deol s   o  t h| rd  cord  !oce  up 
t o t he col l er  vho  l oys  | t   ne×t t o t he | n| t| ol   tvo  cords 
os  he onnou nces the  nev  po| nt  totol  !or the  hond.  
¡ 34 
When t he t h| rd  cord  ru l es  requ| re  t he Pl oyer  Hond 
t o  stond  on  t he  | n | t | ol  t vo  cords,   t he  col l er   stotes,  
"Pl oyer  stonds   v| th  (po| nt   totol ) . "  When  the  r u l es 
requ | re  o  t h| rd  cord  for  t he  Pl oyer  Hond,   t he  col | er 
requests  o  "cord  for  t he  Pl oyer. "  After  t he  Pl oyer 
Hond  | s   conc l uded,   t he  6onk  Hond  | s  compl eted  | n  
t h e some  fos h| on.   When  both  honds   ore  compl ete, 
the  col l er   decl ores  the  hond  v| t h  the  h| ghest  po| nt  
totol  t he  v| nner.   For  e×ompl e,   "6onk  v| ns,  7  over 
3, "  or  "Pl oyer  v| ns,   ¡  over  0, "  or  | n  t he  cose  of  o 
t| e,  "T| e  hond,  ó  to  ó,  nobody v| ns. " 
¡ 35 
FLA¥Ek HAND IHI kD CAkD k0LE5
0 to 5 ¯ P| oyet Hond must dtow
ó ond 7 ¯ P| oyet Hond must stond
8 ond 7 ¯ Not ut o| ¬ bot h stond
THE   P|AYER  HAND  NU5T  5TAND  |F  THE  PC| NT 
TÒTA|  CF  THE   l N| T| A|  TWC  CARD5  | 5  ó  CR  NCRE 
¦ó, 7,   8  CR 7), AND  THE  P|AYER  HAND  NU5T  DRAW 
A  T Hl R D CAR D l F  THE  PCl NT TCTA|  CF  THE  | Nl T| A| 
TWC CARD5  | 5  5  CR  |E55  ( ¡ ,  2,   3,   4  CR  5) .  
WH£N IHE FLA¥£k HAND
5TAND5 becouse |t hos o µo| nt
toto| of ó ot 7 oo the | n| t| o|
two cotds, the th| td cotd tu| es
fot the 8onk Hond ote | dent| co|
to the P| oyet Hond th| td cotd
tu| es stoted ot the toµ of th| s
µoge. Ihus, when the P| oyet
Hond stonds w| th ó ot 7, the
8ook Hond must o| so stond w| th
o µo| nt toto| of ó ot 7 on the
| n| t| o| two cotds, but the 8onk
Hond must dtow o th| td cotd | f
|t hos o µo| ot toto| of 5 ot | ess.
WHEN IHE FLA¥Ek HAND
DkAW5 o th| td cotd becouse |t
hos o µo| nt toto| of 5 ot | ess on
the | n|t| o| two cotds, the th| td
cotd tu| es fot the 8onk Hond,
when the 8onk Hond hos o
po| nt toto| of 3 to ó ¦3, 4, 5
ot ó) oo the | n|t| o| two cotds,
ote d|ñetent ftom the P| oyet
Hond th| td cotd tu| es. Ihe th| td
cotd tu| es thot govetn the 8ook
Hond ot e detetm| oed by the
µo| nt vo| ue of the th| td cotd
dtown by the P| oyer Hond.
ßANK HAND THI kD CAkD kULE5
WHEN P|AYER HAN0 0RAW5
0 to 2
¯ 8ook Hood mutt dtow
3 to ó ¬ Ih| td cotd to P| oyet Hond
detetm| nes | f dtow ot stond
7 - 8onk Hond must stond
8 ond 7 ¯ Notuto| - both honds stond
THE  6ANK  HAND NU5T  5TAND  | F  THE  PC| NT  TCTA| 
ÒF  THE  l N| T| A|  TWC  CARD5  |5  7  CR NCRE  (7,   8  CR 
7), AND  THE  6ANK  HAND  NU5T  DRAW  | F   THE 
PC| NT  TCTA|  CF  THE  | N| T| A|  TWC  CARD5  | 5  2  CR 
|E55  ¦ 0,   ¡  CR  2) .  
IHI kD CAkD kULE5
WHEN ßANK HAND IOIAL5 3 fo ô
ßonk ßonk Hond
Hond DkAW5
I0to| |f FÌoyer Hond Drew
3 ¡ -2-3-4-
5-ó-7 º- ¡ 0
4 2-3-4-5-ó-7
5 4-5-ó-7
ó ó-7
WH£N IHE ßANK HAND FOI NI
IOIAL |s 3 to ó on the | n|t|o|
two cotds ond the P| oyet Hond
hos dtown o th| td cotd, tho
µo| nt vo| ue of the th| rd cord
dtown by the P| oyet Hood | s tho
foctot thot dotetm| nes whothor
the 8onk Hood stonds ot drows.
Ihese 8onk Hond th| td cord
tu| es oto prosented | n the d| o-
grom obove. Ihe t wo soct| oos
of the d| ogtom, "8onk Hood
0rows" ood "8ook Hood
5toods,'' oro o×oct opµos| tos.
Ihey ote oµµos|te becouse the
µo| nt vo| ue of the th| td cord
dtown by the P| oyor Hood te-
qu| res thot tho 8ook Hood drow
o th| td cotd | n the | eft hood
sect|on ond stood on the | o| t| oI
two cotds | n the r| ght hood sec·
t| oo of the d| ogrom.
Ihese th| td cord tu| es creote
o uo|que gom| ng s| tuot| oo. Evoo
whoo the | o|t| o| two cord po| nt
toto| fot the 8ook Hond | s
ßonk Hond
5TAND5
| f FÌoyer Hond Drew
8
¡ 8- º- ¡ 0
¡ -2- 3 8-º- ¡ 0
¡ -2-3-4-
5
8-º- ¡ 0
greotet thon the thtee cotd
po| ot toto| fot the P| oyor Hood,
t he 8onk Hond moy st| | | bo
forced to dtow o th| td cotd,
wh| ch moy teduce | ts µo| nt
toto| . Ihe dec| s| on to drow o
th| td cotd |n these s|tuot| ons | s
so| e| y determ| ned by the µo| nt
vo| ue of the th| td cotd dtown
by the P| oyet Hood, not the
oeods of the 8onk Hood. For
e×omµ| e, | f the 8ook Hond hos o
µo|nt toto| of 4 on |ts | n| t| o| two
cotds ond |f the P| oyet Hond
hos o µo| nt toto| of on| y 3 oftet
dtow|ng o 2 fot |ts th|td cord,
the 8onk Hond st| | | must drow
o th| td cotd.
Ihe 8onk Hond must dtow o
th| td cord becouso the P| oyer
Hood dtew o 2 fot | ts th| td
cotd. | o th| s e×omµ| e, the 8onk
Hond w| | | teduce | t s po| nt to-
to| ond | ose | f | t dtows o ó,
Ï ot 8, ood It w| | | t|e | f | t
dto

ws o º os |ts th| td cotd.
¡ 37 
WAGEkI NG LI MI I5
$5 ot $20 to $2,000
FA¥Off5
P| oyet Hond $20 to $20
8on k Hond $20 ¬ $¡ to $20
NÎ MÎ NUN PMÜ NÆÎNUN WPÜcKÎ MÜ LÎ NÎ Ïå ore 
h| gher  !or  t he  gome  o!  6occorot  t hon  t he  ot her   co-
s| no  gomes.   1he  most  typ| col   m| n| mum  voger| ng 
l | m| t   | s  $20  ol t hough  there  ore  some  $5  m| n| mum 
gomes.   1h e  us uol   mo×| mum  voger| ng  l | m| t   | s  
$2, 000.  
Cos| nos  poy  oñ  | n  cosh  ot   the  6occorot  tobl es.  
Eoch  pl oyer  l oys  h| s  money  | n  t he  numbered  spoce 
d| rectl y  | n  !ront  o!  h| s  cho| r.  The  pl oyers  voger 
v| th  $20  ond  $ ¡ 00  b| l l s,   ond  $5  b| l | s  ore  used  vhen 
t he  m| n| mum  voger| ng  l | m| t  | s   $5.   $500  ch| ps  ore 
ovo| l ob| e  !or  l orge  vogers.   Pl oyers  moy  e×chonge 
the  cos| no  ch| ps  t hey obto| n  ot   the  other  gomes  for 
currency  ot  t he  6occorot  tobl es.  
WÎ MMÎ MÜ ÎLPTbK HPMÜ ÎPTLÎÎå ore  ol voys  | n  
the  rot| o  o!  one  to  one.   For  e×ompl e,  o  $5   poyoñ 
!or  every  $5  voger,   o  $20  poyoñ  for  every  $20 
voger,  etc.   The  cos| no  hos  on  odvontoge  becouse 
t he  Pl oyer  Hond  l oses  more  o!ten  t hon  | t   v| ns.   | t  
l oses  more  o!ten  t hon  | t  v| ns   becouse  o!  t he  d| f-
!erences  | n  the  t h| rd  cord  ru l es  !or  the  Pl oyer  Hond 
ond t he  6onk Hond.  
WÎ MMÎ MÜ bPMK HPMÜ ÎPTLÎÎå ore  ol so  | n   the 
rot| o  o! one to  one.   5| nce  t he  6onk  Hond  v| ns  more 
o!I en  thon  | t   l oses,  the  cos| no  creotes  on  odvontoge 
by  chor g| ng  o  5%  comm| ss| on  on  ol l   v| nn| ng  6on k  
Hon d  poyoñs.   The  deol ers  poy  oñ $5   for  every  $5  
voger,   $2 0 !or  every  $20 voger,  etc. ,   but  eoch t | me 
¡ 38 
o  pl oyer  v| ns   o  6onk  Hond  voger  he  oves  t he  co-
s| no  ô% o!  t he  poyoñ.  | n   reol i ty  t he  pl oyer  v| ns 
onl y  $ ! 7 !or   every  $20 he  voger s  on  t he  6on k  
Hon d.  Hovever,   the  deol ers  poy oñ one t o one,   $2 0
t o  $20, ond  tol l y  u p t h e  comm| ss| on  chorges  sepo-
rot el y  becouse  | t  s | mpl | fes  eoch  poyoñ  ond  speeds 
u p the  gome.  
LLNNÎ bbÎ LM NPKKcKb ore  used  t o record  t he com-
m| ss| on  obl | got | ons  o!  eoch  pl oyer.   Every  t | me  o 
deol er   poys  oñ  o  v| nn| ng  6onk  Hond  voger   ot  t he 
rot| o  o!  one t o one,  he  pl oces  o  comm| ss| on  morker 
equol   to  ô% o!  t he  poyoñ,  2ô¢ on  o  $ô poyoñ,  $ !
o n  o  $20 poyoñ,  $ ô o n   o  $ ! 00 poyoñ,  etc. ,   | n   t he 
comm| ss| on  mor ker  bo× conto| n| ng  t he  pl oyer's  seot 
number.   Eoch  t| me  o  pl oyer  v| ns  o  6on k   Hond 
voger,  ô% o!   t he  poyoñ  | s  odded  t o  t he  toto| 
omount  | n  t he  comm| ss| on  morker  bo×  t hot   conto| ns 
h| s  seot  number.  
Pl oyers  ove  the  omou nt  o!  the| r  comm| ss| on 
morkers  to  t he  cos| no  u pon  demond.   The  deo| ers 
us uol l y  request  t he  pl oyers  to  poy  the| r  comm| ss| on 
obl | got | on  every  t | me  t he  comb| ned  decks  o!  cords 
ore  s humed,   ond  pl oyers  must  poy t he| r  comm| ss| on 
morkers  be!ore  t hey  l eove  t he  tobl e.  
ÏHc LPbÎ ML PÜVPMÏPÜc !or  t he  6onk  Hond  6et 
o nd  the  P l oyer  Hond  6et  ore  oppro×| motel y  the 
some.   The  cos| no  odvontoge  occ urs  v| th  the  P l oyer 
Hond  6et  becouse  the  pl oyer  l oses  more  o!ten  t hon 
he v| ns.  The cos| no odvontoge occurs  v| t h  t he  6onk 
Hond  6et,  even  t hou gh  t he  pl oyer  v| ns  more  o!ten 
t hon  he  l oses,   becouse  the  cos| no  onl y  poys  oñ  7ó¢
!or  every  $¡   vogered,   vhen  the  5%  comm| ss| on  | s 
deducted  !r om  the  poyoñ. 
The  6onk  Hond  hos  o  s l | ght l y  l over  cos | no  od-
vont oge  t hon  t he  Pl oyer  Hond,   becouse  even  v| t h 
t he  5%  comm| ss| on,   t he  6onk  Hond  v| ns  o!ten 
enough  to  moke  | t  o  better  bet  t hon  the  P l oyer 
Hond.   There  | s  o  greot  deol  o!  d| sogreement  omong 
mot hemot | c| ons   os   to  the  e×oct   cos | no  odvontoge 
on  these  t vo  bets.   The  out hor's  mot hemot | col  op-
pro×| mot | on  o!  the  cos| no  odvont oge  | nd| cotes  thot 
R| chord  A.   Epste| n  probobl y  hos  t he  correct  ñgures 
| n  h| s  book "The  Theory  o! Gombl | ng  ond  5tot| st| co| 
|og| c"  ( poge 2 ¡ 5) .   He l | sts  t he  6onk  Hond  cos| no od-
vont oge  ot   ¡ . ¡ ó%  ond  t he  Pl oyer  Hond  cos| no  od-
vont oge  ot   ! . 37%.   These t vo  bets  hove  t he  l ovest 
cos | no  odvont oge  e×cept  !or  the  Cdds  6ets  | n  the 
gome  of  Crops  vhen  they  ore  odded  to  the  Poss,  
Come,   Don' t  Poss  ond  Don't  Come  6ets.  
ÎKLÎLbÎ ÏÎ LM bcÏb ore  occos| onol l y  odded  to  6oc-
corot  l oyouts,  but  none  o!  them  hos  become  ston-
dor d| zed  ot  t he t | me o!  t h| s  pr | nt| ng.  The Propos| t| on 
6ets,  os   t hose  | n  t he  gome  o!  crops,   hove  ol voys 
hod  o  h| gh  cos| no  odvontoge.   The  p| oyer  s houl d 
voger  on l y  on  t he  6onk  Hond  6et,  ond  poss| bl y t he 
Pl oyer  Hond  6et,  u nl ess  he  thoroughl y  u nderstonds 
o  Propos| t| on  6et   ond  | t s  cos| no  odvontoge.  
¡ 40 
Al l he kou | elle l ub| e, u p| uyet muy wuget oD ¡ , Z, Û, 4, O, 6, ¡ Z, of
¡b D u mbets ul oDe l | me. |l l he p| uyet' s wuget Ìs oD lhe s ume D u mbef
ÏHc KLUÎcÏÏc ÏPbÎc | n  Nevodo  hos   o  vheel   v| th 
t h| rty-e| g ht  n u mbered  metol   pockets  | n  vh| ch  t he 
rotot | ng  bol l   moy  l ond  ond  o  l oyout  vh| ch  hos  the 
some  t h| rty- e| ght   correspond| ng  nu mbers.   E| ghteen 
o!  t he  n u mbers,   !  to  3ó,   ore  red  ond  e| ghteen  ore 
bl ock.   Zero  ond  00  ore  both  green.  
! 42 
P
P
Ï
C 0
Æ
î
ÇI
3l 3f
W
0
?
¯
3
Æ C
2

î
¡
3l
3
3 f
3l
0 ' ?
G CI
Î
V
M

I
M

3 l
2 l
3
3
(I

& ¡BJ
<
Ñ
G
us l he oDe oD wh| c h l he bO| | | uDds oD l he kou| el l e whee| , l he þ| uyef
w| Ds , ol hetw| s e, h| s wuget | oses.
The  pl oyer  s houl d  be  core!u l  thot  eoch  c h| p  ñts 
cl eorl y on  the  bet  he  des| res  becouse every  bet  v| ns  
or  l oses  on  eoc h  s p| n  o!  t he  bol l .   | !  o  pl oyer  connot  
reoc h  o  certo| n  bet ,   he  con  s l | de  h| s  voger  tovord 
t he  deol er  ond  tel l   h| m  vh| ch  n u mber  or  comb| no-
t | on o!  n u mbers  t o  pl oce  | t   on.  
¡ 43 
ÏHb ÎLPTbK moy  voger  v| th  currency,  regul or   co-
s| no  c h| ps,   or  Rou l ette  ch| ps.   Rou l ette  c h| ps  hove  no 
monetory  vol ue  pr| nted  on  t hem  ond  con  be  pur -
chosed  !r om  t he  deol er   ot  the  tobl e  v| t h  e| t her  
currency  or  regul or   cos| no  ch| ps.  
The  pl oyer  rece| ves  o  set  o!  d| st | nct l y  col ored 
Rou l ette  c h| ps  vh| ch  no  one  el se  moy  use.   Rou l ette 
c h| ps   ore  used  becouse  there  |s  on| y  one  pl oce  on 
t he  Rou l ette  l oyout  to  moke  eoch  bet.   When  more 
t hon  one  pl oyer  mokes  the  some  bet,  t he  c h| ps  ore 
p| l ed  on  top  o!  one  onother,   so  the  ovners  o!  v| n-
n| ng  ch| ps   ore  | dent| ñed  by t he  col ors.  
When  t he  pl oyer  purchoses  Rou l ette  ch| ps   he  de-
cl ores  t he| r  vol ue,  vh| ch  moy  be  ony  omou nt  be-
tveen  the  tobl e  m| n| mum  ond  tobl e  mo×| mum,   ond 
¡ 44 
| he deo| et p| oces o coi o ot o oumbeted mot set bu||oo
oo | he se| of co| oted chi ps |o i odi co|e | hei t vo| ue. l o-
s|eod, he moy p| oce | he mot set oo | op o co| oted chi p oo
| he t i m of | he whee| . l f | he vo| ue of | he chi p i s | he |ob| e
mi oi mum, some cosi oos do oo| us e o mot set .
kOUL£IIE CHl F5 ote µutchosed
| o quont| t| es of twenty, co| | ed
"stocks." 8efote |eov|ng the
tob| e, the µ| oyet must cosh | n
h| s Rou| ette ch| µs fot tegu| ot
ch| µs becouse the Rou| ette ch| µs
hove no vo| ue µt| nted on them
ood connot be used ot e×-
chonged onywhete | n the cos| oo
e×ceµt ot the tob| e whete they
wete µutchosed.
CO5I Of CHI F5
5Iock Chìp Furchoso
of chI ps voÌ ue prìco
20 ch|µt ¿ $ . ¡ 0 ¯ $ 2.00
20 ch|µt ¿ $ . 25 ¯ $ 5. 00
20 ch|µs ¿ $ .ð0
¯
$ ¡ 0.0
20 ch|µt ¿ $ ¡ .0 ¯
$20.0
! 4ô
ON IH£ I N5I D£ of tbo | oyout
tbo p| oyot moy wogot ftom ! to
6 numbots by p| oc| ng b| s cb| ps
d| toct| y on tbo oumbots ond tbo
| owot botdot| | no.
| N5| 06
C ¬ O
f V 0
~ ~ ~
f H
O
~
¼ Þ
~ ~ ~
~
¼
Þ
L C H
~ ~ ~
ON IH£ OUI5I D£ of tbo | oyout
tbo p| oyot moy wogor on ! 2
o t ! 8 numbots b y p| oc| ng b| s
cb| ps | n tbo two| vo | otgo bott| ng
bo×es.

~
¼ Þ L C H

f
f f C C f

L C ¬ L
f V

f f f f C C

O
f H 0
~
¼

~ f f f C
C

|A
OUI5| 06
! NUM8ER 8EI PAY5 35 IO
~
C ¬ O
f H O
~
¼ Þ L ¯ ¬ L
~ ~ ~
f
f f C C C
+
l

~
C ¤ O
~
Þ L C ¬ O
f V
×
~ ~ f f f f C C
l
~
~
¬
|
L C ¬ O f H O
~
¼ L
~ ~ f f f C
C
=
~ ~
Í
¡ sf ! Z Znd ! Z J rd ! Z
! tO ! b bVbN RLD
WH£N A CHI F I 5 C£NI£k£D on
tbo s| ng| o w| nn| ng oumbot, tbo
p| oyot | s po|d 35 to ! . Eocb
woget w| os on tbo no×t sp|n |f
tbo wogot covets tbo numbot on
wb| cb tbo bo| | | onds, otbotw| so
|t | oses. Eocb of tbo tb| tty-s| ×
\ 4ó
bLALK LÜÜ ! Vt OJó
t od ond b| ock numbots ond
gtoon 0 ond 00 moy bo WO-
gotod | nd| v| duo| | y. Zoto ond
00 oto ttootod o×oct| y | | ko tbo
otbot numbets: tboy w| n ond
| oso | n tbo somo woy ond poy
tbo somo odds.
38 WAY5 IO 8ET ! NUM8ER
Z | NVO|VE 0 AN0 00

-
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
L
+
l
Ø Ø Ø
~
ØØ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
×
l
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
~
Ø Ø Ø
×
Í
! sf ! Z Znd ! Z J rd ! Z
! IO ! b
bVbM kLD
P Z MUNbbK bbÏ moy be wo-
geted by µ| oc| og o cb| µ octoss
ony | | ne tbot soµototos two
Z NUM8ER bb1
C ¬ L
f
¯ V O
~
¯
|
L
b|ALK LÜÜ ! Vt OJó
oumbots. | f t bo bo| | | oods oo
o| tbot oumbot, t bo bet µoys ! 7
t o ! .
PAY5 ! 7 IO !
¯ Þ L
f
f f C
L C ¬ w
f f f f
w f V O
~ f f f
! sf ! Z Znd ! Z
! fO ! b bVbM RLD
1HbKb Î b LMLT LMb bbÏ tbot
moy bo mode ot two d| ñotent
| ocot | oos oo tbo | oyout. Ibe
sµ| | t bet betweeo 0 ond 00 moy
be mode oo tbe | | oe tbot soµo-
totes tbe t wo gteen numbets
ot on tbo | | ne tbot seµototes
b|ALK LÜÜ
tbo 2od 0ozen ood 3td 0ozen
bets oo tbo outs| de of tbe | oy-
out. Most cos| nos do not bovo
tbo bet µt | nted on tbe out-
s| de of tbe | oyout, but | t | s
occoµtod | o o| | cos| oos fot tbe
coovoo| eoco of tbe µ| oyets .
! 47
! lO ! b
C
"
"

Æ
63 WAY5 IO 8ET 2 NUM8ER5
6 | NVO|VE 0 AN0 00
3 NUM8ER 8ET PAY5 ¡ ¡ TO ¡
O
~
" Þ
f
f f
Þ L C ¬
~ f f f
M L f H
f f
L C
C C
L f
f C
O
f C
z-ei z 3rd ! Z
bVbN RLD b|ALK CDD
¡ 5 WAY5 TO 8ET 3 NUM8ER5
3 | NVO|VE 0 AN0 00
T
L
f V O
~
¬ º ¥
¯
P
¯

+
T ''
·`

M
C
H
C
¯
C
¬

" ! " " "e
! lO ! b bVb N RLD b|ALK CDD ¡ 7to3ó
×
l
×
l
L
M
l
V
L
W
l
P
×
l
P
L
W
Í
.
=
=
L
L

"
m
-
| :| ·| z ,
. m
Ü
.
.
=
.
M
-
²
M
Z
>
¬
¹
| D ¸ o
-
| s
O
Z
×
î
L
-
Z
D
~
m
O m
z |
-
P
|
-
>

¯
Z
C
J
.D
O .
P
|
-
Z
2Z
¬
C
m
X
C
o
C
c
-
D
.
C
C
c
C
o

.
¼
-
=
N
.
=
-
L
L
c
c
O
O
·¬i
z|ei z |ei zi ei
a¸a a`
I z :
· : Ó
/ o V
| : | | | z
| :

| s

| - z: z |
z z zs z·
z: zs 2Z
zs z- ::
: | : z ::
J4 s: :s
z |e i z ie i z |e i
A
¯
C
J
¬
m
X
0
m
~
¬
>
¬
O
m
O
¬ L
f
~

H
O
~
~

¬
Þ
L

~

i .ii z
i iei º
bVbN
C ¬ L
f
~
f H
O
-  
~
~
¬
|
L
-
i .:i z
i iei º
bVcN
! ó0
IH£ ONL¥ fI V£ NUMߣk ߣI
on tbo | oyout conto| ns tbe num-
bot s 0, 00, ! , 2 ond 3. Ihe
P| oyot sbou| d ovo| d t bi s bot be-
couso b| s d| sodvontogo | s 50%
gteotot t bon fot tbe otbet bots.
Oo tb|s bot, tbo µ| oyot w| | | |oso
on ovotogo of 3 out of ovoty
38 cb|µs wogotod, wbotoos, on
ovoty otbot bet, tbo µ| oyot w| | |
| oso oo ovotogo of oo| y 2 out
of ovoty 38 cb| µs wogetod.
5 NUM8ER 8EI
PAY5 6 IO !
V O
~
¼
~ ~
f
f
¼ Þ L C
~ ~ f f
C ¬ w f
~ ~ ~ f
z-ai z
RLD bLALK
6 NUM8ER 8EI
PAY5 5 IO !

~
¬

f
f

L C
 
f f

w
f

-   f
 -ai z
RLD bLALK
P
Þ L C H L
f C C f
+
l
P
¬ w
f V
×
f f C C
l
P
H O
~
¬ L
f f C
C
+
Í
i·a i z
CDD i ºieic
P
Þ L C M
×
f C C f
l
P
¬ w
f V
L
f f C C
+
l
P
V O
~
¼ L
f f C
C
+
Í
i·a i z
CDD i ºieic
! ! WAY5 IO 8EI 6 NUM8ER5
zZ.
C ¬ L
f V O
~

¬
H
¬

Þ | m Þ < O |£
~ ~ ~
| ' 
c t¬ ¢×
| ''
- ~ m ¬
¬
~ ~ ~ ~ f f

C
f
¥
i
P 9

i '
9
i
i |ei º
bVbN KCÛ b|ALK CDD i ºie ic
C ¬ L
H
O
Ì
i .| i z
6 WAY5 IO 8EI ! 2 NUM8ER5
PAY5 2 IO !
f V O
~
¯ Î
~
f
f f
¯  Î L f ¬
f f f
L C ¬ w
! 2 NUM8ER CO|UMN 8EI
f

L
PAY5 2 IO !
V

C
O
~
f

¬ w
z-ai z
L C
C C
w
f
f C
i ·e i z
i ieiº bVcN KCÛ bLALK CDD i ºieic
~
L
+
l
-
×
l
~
L
+
Í
×
C

L
=
L
! ô!
! ó2
C ¬ L
C ¤ 0
~
"
Þ
t .|t z
! 2 NUM8ER 0OZEN 8EI
PAY5 2 IO !
f

Þ
~

f
~

¬
~

f
L
V
~ f
z@i z
¯¯
L C H
¤
C C C
C
~
w f V
¤
f C C
C
~
O
~
" L
f C
C
+
C
:·e t z
t ·-Ì b
bVbN KCÛ b|ALK CDD t º·-:e
C ¬ L
H
O
¯
|
6 WAY5 IO 8EI ! 8 NUM8EP5
f
L
PAY5 ! IO ¡
V O
¯ Þ
C H
¯ Þ L C H
¤
f
f f C C C
C
L C H w
f
f f f f C
w f V O
~ f f f C
TH£ LOW NUMߣk5 of
through ! 8 or tho h| gh oumbers
of !º through 36 moy bo wog-
orod, ood |f the bo| | | oods oo
ooo of the w| oo| og oumbors,
tho µ| oyor | s po| d ! to ¡ .
TH£ £V£N NUMߣk5 ¦thoso d| -
v| sob| o by 2) or the odd oum-
bor s moy bo wogorod. Both bots
| oso, j ust os ol l Outs| do Bots do,
whoo tho bol | | oods oo o| thor
grooo 0 or 00.

:

¸
:
:

m

I

Z

J

o

m

.

4

5

ó

Ö

w

|

-

.

Q

M

b

/

8

¬

M

Z

I
O

I
I

I
2

0

I
J

I
4

I
5

b

I
ó

I
Z

I
8

O

L

Ü

.

I
º

2
O

2
I

Þ

b

2
2

2
J

2
4

7

C

2
5

2
o

2
Z

C

O

C

¬

2
8

2
º

J
0

¯

O

<

.

J
I

J
2

J
J

~

b

L

L

J
4

J
5

J
ó

O

Z
t
O

Ì
Z

t
O

Ì

Z
t
O
!

m

2

C

m
³

>
¯

(
m

Ç
M

.

m
m

>
C

¬

o
>

2

C

~

O
¯

~

,
>

(

×

m

m

~

o

.

-

L

.

=

 

7

î

L

Ö

P "

Z

º

|

<

~

L

O

O

.

m

. .

b

b

Z

L

.

b

L

o

m

b
-
:

:
:

I

Z

J

4

5

ó

Z

8

Q

I
O

I
I

I
2

I
J

I
4

I
5

I
ó

I
Z

I
B

I
º

2
O

2
I

2
2

2
J

2
4

2
5

2
ó

2
Z

2
B

2
º

J
0

3
I

J
2

J
J

J
4

J
5

J
ó

Z
t
O
Ì

Z
t
O

Ì

Z
t
O
Ì

m

2

C

m
³

>
¯

¬
Q

3

m

¯
¬

)
m

¬
X

o

~
z

¬

C

O
O

¬
C

C

m

¯

o

.

Ð

.

M

²

M

Z

7

î

L

0

|

Z

C

C

C

¯

P

O

.

u

~

.

b

Þ

Z

O

m

b

L

o

æ

b

:

¸
:
:

I

2

3

4

5

ó

Z

8

º

I
O

I
I

I
2

I
J

I
4

I
5

I
ó

I
Z

I
8

I
º

2
0

2
I

2
2

2
J

2
4

2
5

2
ó

2
Z

2
B

2
º

3
O

3
I

J
2

8
J

J
4

J
5

J
ó

Z
t
O
Ì

Z
t
O
!

Z

t
O

Ì

 
m

2

C

m
³

>
ª

(
m

Ç
Æ

3

m
~

>
O

¬
3

u

~
z

¬

C

O

_

~
O

<

m

m

~

u

ÎPYLÎÎb ore  mode  vhen  the  bol l   comes  to  rest  | n 
one o!  t he  pockets.   1he  deol er   onnou nces  t he  num-
ber   vh| l e  po| nt | ng  t o  | t   on  t he  l oyout.   1hen  t he 
deol er  sveeps  | n  ol l   o!  t he  l os| ng  vogers  be!ore 
poy| ng oñ  the  v| nn| ng  vogers.  
F| rst  t he  deol er   poys  oñ  the  Cut s| de  vogers  | n-
d| v| duol l y  | n  t he  bet  spoces,  ond  t hen  t he  deol er  
col cul otes  t he  totol  poyoñ  !or   t he  v| nn| ng  l ns i de 
voger s  ond  sl | des  | t  ocross  t he  tobl e  t o  di rectl y  | n 
!ront o!  t he pl oyer.   Al l  v| nn| ng vogers ond t he poy-
oñs on  t he Cuts| de  6ets remo| n on  the  l oyout !or  I he 
ne×t  sp| n o! t he bo l l  u n l ess  the  pl oyer  removes  ol l   or 
ony  port  o!  t hem. 
As  soon  os  t he deol er   hos  po| d  oñ  ol l  t he v| nn| ng 
vogers,   t he  pl oyer  moy  stort  voger| ng  !or  t he  ne×t 
sp| n  o!  t he  bol l ,   ond  he  moy  cont| nue  voger | ng 
u nt i l   t he  deol er   col l s   "No  more  bets,"  os  he  heors 
t he  bol l   h| t   t he  metol  pockets.   Any  bet s  mode  o!ter 
t h| s  t| me  ore  s | mpl y  retur ned  to  the  pl oyer  vheI her  
he  v| ns or  not.  
|A1L| | b
~
C < O
C V 0
Ý
Þ C C <
×
~ Y Ý
C
C C C C C
C
C ¤
0
~

C C < O C ¤

P ~
C C C C C C
"\
~
~

|
C C O C V 0
~

×
~ ~ C C C C
C
C
Î Sl i z z

z
3rd i z
Î to  ! b cVcN
KÛÛ ! 7fOJÓ

Ð
ÎuÌ d Hete
I 54
uÎ d
ete
Üeo¡er poÍn!Íng !o VÍnnÍng number
KLUÎc11c 1PbÎcb hove  both  o  c h| p  m| n | mu m  ond  o 
tobl e  m| n | mu m.   The  t obl e  m| n| mu m  depends  on 
t he c h| p  m| n | mu m.  A  ! 0¢  c h| p  m| n | mu m  hos  o  tobl e 
m| n | mu m  o!   50¢  or   l ess,   ond  o  25¢  c h| p  m| n | mu m 
hos   o  tobl e  m| n| mu m  o!  $ ! .   Eoch  Cuts| de  6et  t he 
pl oyer  vogers  requ | res  ot  l eost  t he  tobl e  m| n | mu m,  
on d  t h e  mo×| mu m  !or  eoch  Cut s| de  6et  | s   us uol l y 
$250  or  $500.  
CUTSI 0E BETS

C ¬ w
f V O
~
¼ Þ L C M

~ ~ ~
f
f f C C f

f H O
~
¼ Þ L f M w
f V

~ ~ ~ f f f f C f

~
*
Þ
L
C M w
f V O
~
"

~ ~ ~ ~ f f f
C
f

! 55 
l NSl 0E BETS
1 tO Ì b |V|M
1Hc Ì MbÌ Üc bc1b o l so requ i re ot l eost the Io bl e
mi n i mu m, but severo l di ñerent bets moy be mode
vi t h s mol | er vo l ue c hi ps vhi ch Ioto l t hoI omou nt .
For e×ompl e, vhen I he tobl e mi n i mu m i s $ ! , four
25¢ c hi ps moy be pl oced on ony combi noI i on of
l ns i de HeI s. Al voys osk t he deo l er vhot t he to bl e
ond chi p mi n i mu ms ore. The mo×i mu m on o ny
s i ngl e l ns i de Het i s us uo l l y $25 or l ess.
1Hc HLUbc PÜVPM1PÜc Ior ol | bet s, e×cept t he
s i ngl e ûve n u mber bet , i s 5. 2ó% becous e I he cos i no
vi l l vi n on overoge of 2 c hi ps f or every 38  vo-
gered. F or e×ompl e, i f t he p| oyer voger s ! c hi p on
n u mber ! 4 every s pi n, i n o cycl e of 38   s pi ns he vi | l
l ose on 37 n u mbers ond vi n Jb c hi ps vhen n u mber
! 4 oppeors. He vou l d vi n onl y Jb c hi ps vhi l e l os-
i ng 37,  ond t he cos i no vou l d be oheod 2 c hi ps .
The house odvont oge i s t he some f or t he oI her
bet s vhi ch i nvol ve more n u mbers becouse t he bet s
poy oñ correspondi ngl y s mo l l e| omou nt s oÍ c hi ps.
For e×ompl e, i f I he p| oyer vogers on o s pl i t be-
t veen t he tvo n u mbers ! 4 o nd ! 7,  he vi l l l ose on
! bó
3ón u mbers  ond v| n  ! 7  tvo  t i mes  vhen  n u mbers  ! 4
ond  ! 7   oppeor .   The  pl oyer  voul d  v| n  on l y  34
c hi ps  vhi l e  l osi ng  3ó, ond  I he  c os | no  vou l d  ogoi n 
be oheod  2 c hi ps.  
The s ome  resul ts  con  be  vorked  out  for every  bet 
e×cept  t he  s | ngl e  ñve  number  bet.  |n  t h| s  cose  t he 
pl oyer  v| l l   l ose  on  33  numbers  ond  v| n  ó c h| ps  ñve 
t | mes  vhen  t he  numbers  0,  00,  ¡ ,  2  ond  3  oppeor.  
He vou l d  v| n  onl y 30 c h| ps  vh| l e  l os| ng  33,  ond t he 
cos| no  vou l d  be  oheod  3  c h| ps.   The  cos| no  v| ns 
50%  !oster  on  t h| s  bet   t hon  ony  of  t he  ot hers,   ond 
the  house  odvontoge  | s  7. 8º%.  
cUKLÎcPM KLUÎcÏÏc | s  pl oyed  | n  mos t   cos| nos 
t hroughout   t he  vor l d.   |t  ol so  hos  3ó  red  ond  bl ock 
n u mbers  ond  green  0,  but   | t   does  not  hove  Mevodo 
Rou l ette's  green  00  so  o  ñve  number  bet  comb| no-
t | on i s  not  poss| bl e.  The poyoñs  ore  t he s ome  | n  both 
gomes,  but  t he  house  odvont oge  | n  E uropeon  Rou-
l ette  | s  onl y  2. 70%  compored  t o  5. 2ó%  | n  Mevodo 
Roul ette  becouse  t he  pl oyer  l oses  on  overoge  o!  !
c h| p  !or  every  37  vogered  | nsteod  of  2 c h| ps  !or 
every  38 vogered. 
6 EN PR| 5ON 8EI5
! 57 
WHËM THË ´ËM ÎKl åLM´ bËT |s  oñered  | n  Europeon 
Roul ette,  t he  house  odvontoge  | s   reduced  to  on| y 
!  . 35%  becouse  the  pl oyer  onl y l oses one  hol f  of  h| s  
voger  vhen  0  oppeors.   | n   o  vor| ot | on  of  t he  En 
Pr| son  6et,  t he pl oyer does  not  | ose ony  o!  h| s  voger 
vhen  0  oppeors  becouse  Ihe  deol er  pl oces  t he  en-
t| re  voger  on  the  l | ne  vh| ch  borders  t he  bet. Tbe
dec| s| on  | s  mode  on  t he  ne×t  sp| n,   but   | n  th| s  cose 
the  pl oyer  onl y  v| ns  bock  h| s  | n| t | ol   voger  vh| ch  | s 
equ| vol ent  t o voger| ng one  hol !  o! | t  ogo| n.  
HOU5£ ADVANIAGE
N£VADA kOUL£IIE £UkOF£AN kOUL£IIE
0 ood 00 0 oo| y
F| ve A| | En A| |
Numbet Othet Pt| son Othet
bef beM
beM boM
µ== µ==
7. 8º% 5. 26% ¡ .35% 2.70%
|ose |ose |ote |ose
3 of 38 2 of 38 ¡ of 74 ! of 37
Ch| µs Ch| µt Ch| µs Ch|µt
8et bet bef 8et
! 58 
NLKb |W1LKNÅ1| LW
ML1L . AmoDg l he mODy ooo¥s l hOl hOve oeeD pUo|1s hed oD gumes
ODd gOmo|1 Dg, l he l o| | ow1 Dg Ore l he oDes l hOl Or e | 1sled Os l he besI
se| | er s oy l he LO mo| et´ s boo¥ L|Uo" 1 D LOs YegOs , |evOdu, uDd ute
l he oDes tecom meDded by l he uUI hot ol l h1s gU1de.
Lood mOD , N1¥e, HLY 1L Y| |, Ho| | owOy HoUse ÎUo|1sh1 Dg Lom-
puDy, A| | Amet1cO Ü1sl r1 oUlors´ Lor p. , L os ADge| es , ¡ V¯¡ .
JOcooy, Lswu | d, LbYA|Ü JALLb1 L| LANb| | |L, Hutl Îub|1sh1Dg
LompuDy, |ew Totk 1ÜÜÜJ, ¡ VóJ.
Lemme|
, NOUr1ce, LANb| | |L |LYAÜA b11| L, Üo| ph1 D books , Üoub| e-
duy ö Lom puDy, | Dc . , |ew Tor¥ ¡ ÜÜ¡ ¯, ¡ Vóó.
|o1r, JOcqUes , LAb| |L HLL | ÜA1, Lxlord blreel Îtess, bet¥e| ey, LO|1-
lotD1u V4¯ÜV, ¡ V¯Ü.
kevete, LuwteDce, Î| ATÌ |L b|AL6JAL6 Ab A bUb| |Lbb, Ly| e blUurl,
| Dc. , |ew Tor¥ ¡ ÜÜÜJ, ¡ V¯J.
.
b1| oetslu Dg, Ldw1 D , Î|A1bL1´ b bLL6 LÎ LANLb, Î| uyooy Îtess,
Lh1cOgo, | | |1 Do1s óÜó ¡ ¡ , ¡ V¯¿.
1hotp, Ldwurd L. ¡ bLA1 1HL ÜLA| Lk, Y1 Dl uge boo¥s, kuDdom HoUse,
|ew Tor¥ ¡ ÜÜ¿¿, ¡ Vóó.
Y1 | s oD, A| | OD |. , LAb| |L LANb| Lk´ b LU| ÜL, HOtpet ö kow, ÎUo-
|1 s het s , |ew Tor k ¡ ÜÜ ¡ ó, ¡ V¯Ü.
Yy¥es , A| OD
, LLNÎ| L1L | | | Ub1kA1LÜ LU| ÜL 1L LANb| | |L, ÜoU·
b| edOy ö LompODy, | Dc. , |ew Tor¥ ¡ ÜÜ¡ ¯, ¡ Vó4.
" A culu | ogUe ol pUb| 1cul1oDs [ mote lhuD bÜÜ l1l | es oD gumb|1 Dg] w1 | |
oe mu1| ed UpoD tequesl oy l he Lumb| er ´ s book L|Uo, Î. L. box 4 ¡ ¡ b,
|Os Yegus , |evudu bV ¡ Üó.
A B C D E
I ó0
!

A LLLÜtN LLÍ Ot

LA5| NOUAMb5
A GO l D E N H AN Dß OOK
8| | | FR| £0MAN, uul hor o l l h| s gu | de, | s u D | que| y quO| | l | ed lo
wt| le uboul c Os | Do _gumes uDd cus | D o mODOgemeDl . He s peDl l | ve
yeur s do| Dg | DleDs | ve teseur ch ol l he |evudu gOm| D g Ì D dus lty,
recotd| D g O| | ol l he | Dl ot mul | oD coDlu| Ded | D Jó,ÜÜÜ Dewspupet s,
wh| ch | s equu| lo u| mo l ¡ ÜÜ yeOrs ol du| | y pub| | cul | oDs , uDd bol h
coutl uDd | eg | s | ul | ve r ecor ds coDcer D | D g l he | egu| uDd ecoD om| c
deve| opmeDl ol l he |evOdO gO m | Dg Ì D dusl ry uD d slule coDlto| .
| D udd| l | oD, he | D lerv| ewed ovet JÜÜ per soDs who hOd d| s l | D -
gu | s hed l hemse| ves by mOk | D g | mporlODl coDlt | bul | oDs lo l he
tesotl | D du sl ty: hol e| OD d cOs | D o owDet s uDd execul | ves , l Ì D OD c | O|
uD d po| | l | cu| | eOder s, uD d gum| D g coDl ro| oll | c | O| s . Nt . Îr | edmuD
-
l eOches `Lus t Do Lper Ol | oDs OD d NODOgemeDl ¿´ l he oD| y cou tse ol
| l s k | D d, ul l he Lo| | ege ol Hole| Ad m| D | s lrul Ì oD Ol l he UD Ì vetsÌ ly
ol |evudu, LOs YegOs , uDd Ìs preput | Dg u l exl l or pub| | cul Ì oD oD
l he s ub¡ ecl of cOs | D o mODugemeDl . A l or met deO| et ul Ì uke 1uhoe,
Nt. Ît | ed muD O | so ul | | | zes hÌ s l u| eDl s Os u s peOker ul coDveDl Ì oDs
u| | ovet l he couD lry, | D sltuc l | Dg Oud| eDces oD how lo p| Oy l he
gumes uD d eDl erlu| D | D g l hem w| l h | Ds Ì de sl ot| es ol persoDO| | l Ì es
who huve beeD u put l ol l he tesorl s ceDe. H| s l hor ough kDowÎ -
edge ol cus Ì Do opetul | oDs hOs mOde h | m O coDs u | l uDl lo l he
|evudu gOmÌ Dg | D duslry OD d he occOs | oDO | | y Odv| ses cus Ì Dos | D
ol Þer Oreus ol l he wot| d uboul mODOgemeDl po| | c| es OD d ptob-
| ems . H| s Dexl pto¡ ecl w| | | be lo comb| De h| s r eseOr ch uDd ex-
per | eDces | Dlo wr | l | Dg l he l | rsl OccutOl e OD d compr eheDs | ve h | sloty
ol l he |evOdO gum| D g | D duslry.
V£RA k. W£BSI£R
,
muDugÌ Dg ed| lot ol O| | s c | eDce pub| | cul Ì oDs
l ot Lo| deD Îtess, wus u s cÌ eDce leuchet lot muDy yeOr s belote
uccepl | D g u pos | l | oD us heud ol l he s cÌ eDce depOr l meDl w| lh u
mu¡ ot pub| Ì s h Ì D g compuDy. Îor l he pOsl decude s he hus beeD
ucl | ve | D l he pteputul | oD ol s c| eDce books l ot l he youDg Os we| |
us lot udu| l s , | D c | u d| D g l he pub| | cOl | oD ol oDe of l he mosl w| de| y
used l exl book s et | es . bhe hOs l rOve| ed exleDs | ve|j | D l he UD | l ed
blules us u coDs u| l ODl lo leucher s ol sc| eDce, | s u | | l e membet ol
l hu |ul | oDu | bc| eDce 1eucher s As s oc| Ol | oD, ODd | s ded| cul ed lo
lhe goO| ol | D creus Ì Dg pub| | c uD dersluD d| D g ol l he Dul utu| eD ·
v| toD meDl .
GOlDEN FkE55
Ý
NEWYOkK