VAT w księdze przychodów i rozchodów

VAT w księdze przychodów i rozchodów
Drogi Czytelniku, większość podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów to jednocześnie podatnicy VAT, dlatego też istotne jest poznanie wpływu VAT na rozliczanie, księgowe. Podstawą opodatkowania VAT jest obrót, a obrotem kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę VAT od tej sprzedaży. Jest to zatem wartość netto towaru, tzn. bez VAT. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę należnego podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze. Jeżeli należność określona jest w naturze, wówczas podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek. Obrót ulega zmniejszeniu o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów, o wartość zwróconych towarów, o wartość zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, o zwrócone kwoty dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze oraz o kwoty wynikających z dokonanych korekt faktur. Niezwykle istotne jest prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wydania towaru albo wykonania usługi. Jeżeli jednak dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku otrzymania przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi części należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wyjścia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Z kolei w imporcie towarów – z chwilą powstania długu celnego, jednak w przypadku objęcia towarów procedurą celną – z chwilą objęcia towarów tą procedurą. Jeżeli import towarów objęty jest procedurą celną a od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności tych opłat. W ustawie o VAT znajdują się również regulacje dotyczące szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego. Zapraszam do lektury! Marta Grabowska-Peda, redaktor naczelny portalu ikpir.pl

PrzeczyTAj koniecznie:

PRZYKŁAD Pan Jan rozpoczął prowadzenie działalności 15 stycznia 2011 r. W przy. ● terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. D – liczba dni pozostałych do końca roku Podatnicy rozpoczynający działalność są automatycznie zwolnieni z VAT. której przekroczenie spowoduje utratę przednim roku podatkowym kwoty 150. zwolnieniu z opodatkowania podlegają również podatnicy. UWAGA Limit ten uległ zmianie od 1 stycznia 2011 r. Kiedy utraci on prawo do korzystania ze zwolnienia? Kuz = 150. ● towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. powinieneś prowadzić ewidencję. 2 pkt 10 ustawy o VAT). ● nowych środków transportu (definicję nowych środków transportu zawiera art. w którym przekroczysz granicę przychodu uprawniającą do zwolnienia.000 × 350/365 = 143. Zwolnienie to nie ma zastosowania również do podatników: 1. 2. Strona 2 Kiedy nie możesz skorzystać ze zwolnienia? Nie zawsze jednak możesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego – dzieje się to w sytuacji. że takiej ewidencji nie prowadzisz lub prowadzisz ją w sposób nierzetelny. 13 ustawy o VAT. u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt. w którym rezygnują ze zwolnienia.61 zł. Należą do nich: import towarów i usług.11.61 zł Pan Jan utraci prawo do zwolnienia z chwilą przekroczenia w 2011 r.000 zł. możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego nie wyłącza natomiast handel używanymi środkami transportu (w szczególności używanymi samochodami). Ustawa o VAT przewiduje jednak możliwość rezygnacji ze zwolnienia. a na podstawie dokumentów sprzedaży nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży.000 × D/365 Kuz = 150. które przestały być nowymi środkami transportu. którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują wyłącznie czynności zwolnione z opodatkowania. dla której podatnikiem jest jej nabywca.pl .835. w którym momencie utracisz prawo do Na początek powinieneś ustalić. czy też jesteś od tego podatku zwolniony. czy jesteś podatnikiem zwolnienia z VAT z uwagi na przekroczenie limitu. wówczas dany organ określi w drodze oszacowania wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. dzięki której określisz moment. Do warzwolnienia z opodatkowania VAT tości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.Kuz – kwota. 2. u których wartość gdzie: sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w po. Zwolnienia z VAT Zwolnieniu z VAT podlegają podatnicy.10.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego). Jeśli korzystasz ze zwolnienia z VAT.000 × D/365 duje bowiem pewne ułatwienie. przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. poVAT. Kompleksowe informacje dla małych firm: www.winieneś posłużyć się następującym wzorem: padku małych przedsiębiorców ustawa o VAT przewiKuz = 150. 113 ust. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów oraz dostawa towarów. polegające na tym. Są to jednak wyjątki. i zdecydował się na zwolnienie z VAT. gdy wykonujesz czynności określone w art. sprzedaż mieszaną. ponieważ w poprzednim roku podatkowym nie uzyskali żadnego przychodu. O rezygnacji ze zwolnienia należy powiadomić urząd skarbowy na piśmie przed początkiem miesiąca. czyli jednocześnie czynności opodatkowane i zwolnione. że zwalnia się od podatku podatników.ikpir.835.000 zł. najczęściej wykonuje się czynności opodatkowane lub tzw. dokonujących dostaw: ● wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali. a także usługi jubilerskie. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jak już wspomniano w rozdziale poprzednim. Jeśli urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej stwierdzi. Czy jesteś podatnikiem VAT? Kiedy tracisz zwolnienie z VAT? Aby obliczyć. kwoty 143.

natomiast podatek (23 zł) podlega odliczeniu na zasadach ogólnych. Ustawa o VAT przewiduje bowiem sytuacje. jeżeli umowa przewiduje.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 3.pl Odpłatna dostawa towarów Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu. Tym samym powstanie obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny i opodatkowania wszystkich świadczonych przez niego czynności. Ich wykonywanie wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego nawet wówczas. Podkreślić należy. kwota 100 zł podlega zaliczeniu do KPIR w kolumnie 13 KPIR „Pozostałe koszty”. że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Oczywiście jest to reguła.ikpir. ● import towarów. PRZYKŁAD Podatnik nabył usługę serwisu komputerowego. musisz wiedzieć. a mianowicie: 1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. niezależnie od ich ilości i skali. ● eksport towarów. ustanowienie spółdzielczego Strona 3 . czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. PAMIĘTAJ Podatnicy VAT czynni księgują operacje w kwotach netto. gdyby był podmiotem zwolnionym od VAT. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. gdy dokonujesz wymienionych czynności. 5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. ● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Księgowanie operacji gospodarczych Od tego. 3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem. zobowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. gdy stanowią one margines Twojej działalności. Pan Tomasz prowadzi działalność gospodarczą. Zakres opodatkowania VAT Gdy ustalisz. sprzedaż mieszana). jak również przedsiębiorca może dokonywać jednocześnie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej (tzw. od której są pewne wyjątki. najmu. jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta. Kompleksowe informacje dla małych firm: www. które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów. że posiadasz status podatnika VAT. 3. jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej. co podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. mającej bardzo szerokie znaczenie przedmiotowe. leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności. I tak. za którą zapłacił 100 zł netto (23 zł VAT). a nabyta usługa ma związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. ustawodawca wskazał pewne czynności szczególne. PRZYKŁAD 4. Rozpoczęcie świadczenia wymienionych usług będzie oznaczać utratę prawa do zwolnienia podmiotowego. czy jesteś podatnikiem VAT czynnym czy też nie. W ramach przedstawionej powyżej czynności. 123 zł brutto. ● wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Opodatkowaniu podlegają również towary w przypadku gdy towary własnej produkcji i towary. Gdy jest podatnikiem VAT. Postanowił on rozszerzyć działalność o usługi doradztwa. w których podatnikowi nie przysługuje odliczenie VAT. całą kwotę tzn. O tym jednak będziemy mówić w dalszej części publikacji. podatkowi podlegają: ● odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. ująłby w kolumnie 13 KPIR „Pozostałe koszty”. nie możesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. 2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego. ● zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. zależy sposób księgowania operacji gospodarczych. a podatnicy zwolnieni – w kwotach brutto. w przypadku: ● rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej. że w przypadku wyłączeń możliwości korzystania ze zwolnienia.

6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste. Wycofał samochód z działalności na cele osobiste w maju 2011 r. gdy nie jest prowadzona ewidencja osób obdarowanych. a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. istnienia prawa do odPojęcia te zostały przez ustawodawcę szczegółowo liczenia podatku naliczonego. nie przekraczają 10 zł. zgodnie z art. Istotą stosunku świadczenia Wyłączenie z opodatkowania Wyłączeniu z zakresu opodatkowania podlegają trzy kategorie nieodpłatnych dostaw towarów wymienione enumeratywnie w ustawie: ● drukowane materiały reklamowe i informacyjne. W związku z tym. 8 ust. jednostkowy koszt wytworzenia. w jakiej dokonano czynności prawnej. Strona 4 Kompleksowe informacje dla małych firm: www.72 zł (9. Odliczyła wykazany w fakturze VAT. 4 ustawy o VAT. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. ● zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. ● próbki. jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku). Świadczenie usług Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej. w szczególności: ● przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. Samochód wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej. że świadczeniobiorca (konsument) odnosi choćby pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób. 7 ust. członków spółdzielni i ich domowników. ● o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podat. od którego odliczył VAT.5 zł.5 zł × × 23) : 123. które zostały wprost uznane za świadczenie usług: ● przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych. wspólników. W konsekwencji nieodpłatne przekazanie prezentu będzie podlegać opodatkowaniu VAT w przypadku: ● prezentów o wartości przekraczającej 100 zł. czy podatnik zdefiniowane. PRZYKŁAD Firma dla swoich kontrahentów nabyła drobne upominki po cenie 9. członków stowarzyszenia. W tym celu powinien on wystawić fakturę wewnętrzną. Ich przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu. Stosownie do art. w szczególności darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności. Podatnik zakupił samochód ciężarowy na firmę. określonej w pkt 1.pl .VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. ponieważ cena nabycia pomniejszona o VAT wynosi 7.które nie jest dostawą towarów i które charakteryzuje się kowym 100 zł. jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: usługa jest świadczona nieodpłatnie na cele inne niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. które nie stanowi dostawy towarów. akcjonariuszy. tj. przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: Co do zasady usługą jest każde odpłatne świadczenie. ● prezentów o wartości powyżej 10 zł. ● wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia.ikpir. a gdy nie ma ceny nabycia. Należy przy tym zaznaczyć. Nieodpłatne świadczenie usług Warunkiem uznania usługi nieodpłatnej za opodatkowaną. PRZYKŁAD Nieodpłatna dostawa towarów Ustawodawca nakazał przez dostawę towarów za wynagrodzeniem rozumieć również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. członków organów stanowiących osób prawnych. z tego prawa rzeczywiście skorzystał. ● prezenty o małej wartości. 7) zbycie praw. ● których przekazania nie ujęto w ewidencji. że przy nabyciu samochodu przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego. Następnie przekazała je kontrahentom. o których mowa w pkt 5 i 6. 2 ustawy o VAT. a nie tego. że ustawa odnosi się do stanu obiektywnego. Ustawa wymienia ponadto kilka przypadków. bez względu na formę. określone w momencie przekazywania towaru. nawet potencjalną korzyść. ● świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. udziałowców. a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi usługami. w tym byłych pracowników. jeżeli podatnik prowadzi ewidencję tym. ale nieprzekraczającej 100 zł. w całości lub w części. przekazanie na cele osobiste należy opodatkować.

udziałowców. członków spółdzielni i ich domowników. Dlatego też nieodpłatne udostępnienie sali stanowi podlegające opodatkowaniu nieodpłatne świadczenie usług. o którym mowa w lit. w tym głównie do celów osobistych podatnika lub jego pracowników. którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. wspólników. Świadczenie jest dwustronnym stosunkiem prawnym i wymaga podmiotu pełniącego rolę odbiorcy (konsumenta świadczenia. Za tego typu czynności uznawane są w szczególności: ● użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. wspólników. jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami. Katalog sytuacji wymieniony jest w art. członków spółdzielni i ich domowników. 10 ustawy o VAT. PRZYKŁAD dostawy. aby ten mógł zorganizować w niej turniej gier komputerowych. nabywcę towarów lub na ich rzecz. niewymienionymi w pkt 1 i 2. działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W niektórych przypadkach nie dochodzi do WNT. członków organów stanowiących osób prawnych. oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego Kompleksowe informacje dla małych firm: www. zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym. c) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem. 4) osoby prawne. 1 i 9. 2) podatników.pl Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z Polski do innego kraju unijnego. członków stowarzyszenia. 15. gdy towary nabywane są przez: 1) rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej. Dotyczy to w szczególności sytuacji. które należy udokumentować fakturą wewnętrzną z naliczonym podatkiem należnym. akcjonariuszy. w tym byłych pracowników. są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. które nie są podatnikami – jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50. 113 ust. b) osoba prawna niebędąca podatnikiem. Udostępnienie to z pewnością nie jest związane z prowadzoną przez firmę działalnością. pod warunkiem że nabywca towarów jest: 1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (posiada numer VAT UE spoza Polski). Świadczenie usług ma zatem bardzo szeroki zakres. jeżeli podatnikowi przysługiwało. a zatem spełniony jest jeden z warunków przemawiających za opodatkowaniem tego nieodpłatnego świadczenia. 15. a. członków organów stanowiących osób prawnych. świadczącego usługę). o którym mowa w art. a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika. udziałowców. Wskazane uregulowania stosuje się. które. pod warunkiem że: 1.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW jest każde zachowanie się na rzecz innej osoby. która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (posiada numer VAT UE spoza Polski).ikpir. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.000 zł. a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika. 3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej. lub podatnik podatku od wartości dodanej. członków stowarzyszenia. 2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej. Firma komputerowa udostępniła swojemu pracownikowi jedno z pomieszczeń. w całości lub w części. PAMIĘTAJ Opodatkowaniu nie będzie zatem podlegało nieodpłatne świadczenie usług związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 3) podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. akcjonariuszy. ● nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. lub podatnikiem podatku od wartości dodanej. w tym byłych pracowników. o którym mowa w art. Strona 5 . nabywcy usługi) oraz podmiotu świadczącego (wykonującego czynności. nabywcą towarów jest: a) podatnik.

w którym prowadzona jest działalność. którzy nie są ich ostatecznymi odbiorcami. w takim wypadku podatek naliczony stanowi koszt uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego. że podatnikowi odliczenia podatku naliczonego skorzystać można – co przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należ. Prawo do odliczenia przysługuje również wtedy. Termin odliczenia VAT W przypadku miesięcznego rozliczania VAT z prawa do Z art. powstała nadwyżka obniża podatek należny za następne okresy rozliczeniowe lub podlega zwrotowi na rachunek bankowy. w którym prowadzona jest działalność. wydobyte. gdy związek jest pośredni. z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia albo zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu.ikpir. w takim przypadku część podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu stanowi koszt uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego. PRZYKŁAD Podatnik VAT prowadzący sklep komputerowy zapłacił abonament za Internet. otrzymał fakturę za wynajem lokalu w którym prowadzona jest działalność. W takim przypadku mamy do czynienia ze związkiem pośrednim. w tym środków transportu. towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania Pamiętaj jednak. że od tej zasady jest kilka wyjątków. otrzymał on fakturę za wynajem lokalu. Oznacza to. które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone. 1 ustawy o VAT wynika. bądź ● nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju. lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. określony w przepisach celnych.do zasady – w deklaracji za miesiąc otrzymania faktury nego o kwotę podatku naliczonego w zakresie. np. o którym mowa w art. podatnik wykonuje usług wyłącznie czynności zwolnione. Eksport towarów Eksport towarów to potwierdzony przez urząd celny. W takiej sytuacji do odliczenia podatku VAT należy stosować proporcję (o czym w dalszej części opracowania). albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów. nr IPPP3/443-169/08-2/KT.pl . w UE). jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu (wystarczy samo miejsce zamieszkania lub działania poza Polską. jak i pozostałymi. które stanowią jego towar handlowy i w takim przypadku mamy do czynienia ze związkiem bezpośrednim. za pośrednictwem którego zamawia towary. wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7. Strona 6 Kompleksowe informacje dla małych firm: www. otrzymał fakturę za wynajem lokalu. Gdy kwota VAT naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty VAT należnego. Ten sam podatnik nabył komputery. Odliczenie VAT Zgodnie z zasadą neutralności podatkowej w VAT. 15. ● przysługuje częściowo – jeśli zakup związany jest zarówno z czynnościami opodatkowanymi. np.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 4) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2. ● nie przysługuje w ogóle – jeśli zakup związany jest z wykonywanymi czynnościami innymi niż opodatkowane (głównie zwolnionymi od podatku). w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W takiej sytuacji przysługuje mu odliczenie w całości. podatnik nie może faktycznie ponosić ciężaru tego podatku. podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane. Import towarów Pod pojęciem importu towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. o których mowa w art. Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika. podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane. lub na jego rzecz. czynności opodatkowanych. 5. jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika. iż podatek ten nie powinien obciążać podatników – nabywców tych towarów i usług. Stanowisko takie potwierdził Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 4 lutego 2009 r. W takiej sytuacji nie przysługuje mu odliczenie.. jak i zwolnione. np. W konsekwencji prawo do odliczenia VAT naliczonego: ● przysługuje w całości – jeśli zakup związany jest z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. jeżeli wywóz jest dokonany przez: ● dostawcę lub na jego rzecz. w jakim lub w deklaracji za jeden z dwóch kolejnych miesięcy. W konsekwencji możliwe jest odliczenie VAT w obydwu przypadkach. nabyte. 86 ust. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005. działającym (zamieszkującym) w innym niż Polska państwie członkowskim.

aby dokonać odliczenia. 3) towarów i usług. 3 ustawy o VAT. z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. PRZYKŁAD Kiedy nie możesz odliczyć VAT? Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: 1) paliw silnikowych. który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą. do których mają zastosowanie przepisy art. aby dokonać odliczenia należałoby skorygować deklarację VAT. faktury korygujące lub dokumenty celne: a) stwierdzają czynności. 5. dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6. jeśli podatnik nie dokona odliczenia podatku naliczonego w ustawowych terminach. do kosztów zaliczyć powinien kwotę brutto. Kompleksowe informacje dla małych firm: www. Powyższego ograniczenia nie stosuje się do: 1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń.in. bowiem nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT. 86 ust. podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. 86 ust. c) potwierdzają czynności. to może dokonać korekty odpowiedniej deklaracji VAT w ciągu pięciu lat. Gdyby faktura „odnalazła” się w maju. ● wystawione faktury. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego. z wyjątkiem przypadków określonych w art. dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością. Odliczenie VAT od samochodu W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3. które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności. W takim przypadku nie ma przeszkód. o którym mowa w art. 2) usług noclegowych i gastronomicznych. mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi. ● faktury. 5 i 7. licząc od początku roku. zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów. faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności. które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków. wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych. ● transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. jednak ją „zagubił” i odnalazł dopiero w kwietniu. w którym wystąpiło prawo do odliczenia. dla obliczenia Strona 7 . PRZYKŁAD Podatnik otrzymał fakturę w lutym. ● wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW m. w przypadku faktur dokumentujących nabycie mediów.000 zł. Także w przypadku braku czynności opodatkowanych w danym miesiącu podatek naliczony należy ująć w deklaracji VAT za miesiąc otrzymania faktury bądź za jeden z dwóch kolejnych miesięcy. 113 ust. 113 ust. 2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń. ● zaświadczenie. przekracza 50% długości pojazdu. o których mowa w art.ikpir. b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii. W takim przypadku.pl Podatnik podczas podróży służbowej korzystał z noclegu w hotelu. b) nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi. Oczywiście. van. klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: ● sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia. których nabycie: a) zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji. oleju napędowego oraz gazu. za który otrzymał fakturę.

w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań. takie przeznaczenie. PRZYKŁAD Podatnik zakupił samochód osobowy o wartości netto 50.. mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków. że kwota 5. Doosobowe. c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg. wydanych zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.pl . świadectwa homologacji. które tego prawa nie dają. gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstaPAMIĘTAJ wie umowy najmu. w stosunku do których poczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie datnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatz kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podku należnego. To oznacza. od których nie przysługuje odliczenie VAT.ikpir. nr ILPP2/443-854/10-5/EN. że jest to pojazd specjalny. które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. 3) pojazdów samochodowych. VAT 11. podatnik jest zobowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres. w którym dokonał jego odliczenia. Pojazdy. którą można proporcjonal7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznanie przypisać czynnościom. że wyboru tego klucza powinien dokonać sam podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub podatnik uwzględniając np. o których mowa w pkt 6. Podatnik ustalił proporcję w wysokości 70%. które dają prawo do odliczenia. 8) przypadków. zostały wprowadzone zmiany. uznaje się również za samochody nione. 4) pojazdów samochodowych. o której mowa w zdaniu poprzednim. określana jest na należy. specyfikę i indywidualne odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania cechy prowadzonej działalności. W przypadku gdy w pojeździe.000 zł. innych niż wymienione w pkt.000 zł. lub czynnościom. wynikający z faktur zakupu poszczególnym kategoriom działalności: niepodlegającej przepisom ustawy PAMIĘTAJ o VAT i podlegającej opodatkowaniu VAT w oparciu Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc o miarodajny i uzasadniony klucz podziału. dla którego wydano zaświadczenie. 6) pojazdów samochodowych. dzierżawy.500 zł powiększy wartość początkową samochodu. długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor stawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z 9 września 2010 r. zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.500 zł. potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu. które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków. które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie PRZYKŁAD decyzji nie mają określonej dopuszczalnej ładowności Podatnik wykonuje czynności opodatkowane. czy dokonanych zakupów nie może przypisać tylko czynnościom. od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne. Wskazać (siedzeń). jak i zwollub liczby miejsc. w jakim zakresie związany jest ze sprzedażą opodatkowaną – wówczas można pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego. Badanie techniczne pojazdu Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot Podatnik w pierwszej kolejności powinien przyporządkować w odpowiednich częściach podatek naliczony działalności podatnika. w których ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg. wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika. Dopiero gdy podatku naliczonego nie można wyodrębnić – wskazując. 5) pojazdów specjalnych – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. 1–5. Do odliczenia przysługiwało mu 6. b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg. konał on zakupu: Strona 8 Kompleksowe informacje dla małych firm: www.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW proporcji. Odliczenie VAT przy sprzedaży mieszanej Podatnik musi zawsze sprawdzić.

VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ● towarów. pomniejszona o VAT. w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Według art.000 zł. roczna korekta w takim przypadku dotyczy jednej piątej. jak i nieodpłatne. ● usług telekomunikacyjnych. ● roczna – w pozostałych przypadkach. jak i zwolnionymi – w takiej sytuacji może odliczyć 70% podatku. ● dostawy. 106 ust. nie bierzemy natomiast pod uwagę obrotu z tytułu: ● importu usług – zarówno opodatkowanego. Faktury VAT Zgodnie z art. które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. ustawy. 1 ww. za który dokonuje się korekty. w związku z którym przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT / Całkowity obrót. 6. Obrotem jest także otrzymana dotacja. jak i zwolnionego z VAT. Obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego będzie istniał wówczas. jeśli jesteś podatnikiem VAT. była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać. pomniejszona o kwotę należnego podatku. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy. Wskaźnik proporcji = Obrót. które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów i usług – a tym samym podlegają opodatkowaniu. 29 ust. dla której podatnikiem jest nabywca.pl Ustawodawca posługuje się pojęciem obrotu. Jak ustalić proporcję? Proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności. że proporcja ta wynosi 0%. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. jak i zwolnionych. ● dotacji. które są związane zarówno z czynnościami opodatkowanymi. w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. że proporcja ta wynosi 100%. a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. 3 ustawy o VAT. 10 ustawy o VAT. ● wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Kompleksowe informacje dla małych firm: www. w związku z którymi podatnikowi takie prawo nie przysługuje. Ustalając proporcję. gdy różnica między proporcją wstępną a proporcją ostateczną wyniesie co najmniej 3 punkty procentowe. ● 10-letnia – dotyczy nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów. wliczamy kwoty należne z tytułu: ● odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług – są to zarówno czynności odpłatne. zarówno opodatkowanych. Zgodnie bowiem z art. które nie podlegają w ogóle opodatkowaniu VAT. 90 ust. 1 ustawy o VAT. masz obowiązek dokumentowania obStrona 9 . nie bierze się pod uwagę obrotu z tytułu czynności. Dlatego należy odnieść się do definicji obrotu określonej w art. WAŻNE Ustalając proporcję. czyli w deklaracji za styczeń. ● wewnątrzwspólnotowego nabycia. Korekty dokonujesz w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym. w związku z którym przysługuje i nie przysługuje prawo do odliczenia VAT Możemy wyróżnić trzy rodzaje korekty: ● 5-letnia – dotyczy towarów i usług. Ustalając obrót w celu obliczenia proporcji. jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy. że do podstawy opodatkowania wliczasz tylko odpłatne świadczenie usług i odpłatną dostawę oraz czynności nieodpłatne. 2) nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać. 1 ustawy o VAT jest to kwota należna z tytułu sprzedaży.ikpir. ● eksportu towarów. Oznacza to. które na podstawie ustawy o VAT zostały uznane za odpłatne. ● usług serwisowych – które w całości dotyczą czynności zwolnionych – w takiej sytuacji nie jest możliwe odliczenie VAT. 90 ust. w przypadku gdy proporcja: 1) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu. Wynika to z art. wynikająca z zastosowania tej proporcji. Do takiej proporcji wliczamy obrót. w skali roku. których sprzedaż podlega opodatkowaniu – w takiej sytuacji może od nich odliczyć 100% podatku VAT. których wartość początkowa przekracza 15. subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. 29 ust. Obrotem według tej definicji jest kwota należna z tytułu sprzedaży. jeśli na podstawie ustaw zaliczane są do odpłatnych. w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu tych czynności oraz czynności.

● przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie 5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.w fakturach wpisywać odpowiedni przepis ustawy lub turą. określa szczegółowo § 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie faktur. poz. bez kwoty podatku (wartość PAMIĘTAJ sprzedaży netto). określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce purakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze blicznej. Co za tym idzie. oleju napędowego oraz gazu.zuje się również: nież datę sprzedaży.ikpir. ustawy. 3 ustawy RA VAT”. 43 ust. do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. WAŻNE Nie musisz podpisywać faktury! Jak widać. 3) numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTU. dokonujących czynności.rozporządzenia. Faktura niezbędna do odliczenia VAT a ustawa lub rozporządzenie wskazują na umieszczenie Poza warunkami określonymi w ustawie o VAT. PAMIĘTAJ 11) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług). w przypadku sprzedaży o cha. Obowiązek taki istnieje wyłącznie wtedy. jeśli do towaru lub usługi stosują obniżoną stawkę VAT. gdy data ta różni się od daty sprzedaży. poza danymi określonymi w ust. z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. 7 rozporządzenia Ministra Finansów stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać z 28 marca 2011 r. . 4) dzień. nie przewidziano konieczności podpisywania faktur przez dostawcę (usługodawcę) oraz nabywcę. dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa innego niż Polska i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze. Powinna ona zawierać wiele obowiązkowych ele.U. 82 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. wlewa10) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonych do baku samochodu i innych pojazdów samonanych usług z podziałem na poszczególne stawki chodowych. benzynowych.o VAT. 360). w celu takiego symbolu. zwłaszcza przez wystawcę faktury. lub podania daty wystawienia faktury. Obowiązek wystawiania faktur VAT potwierdzających dokonanie sprzedaży dotyczy także podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni. Wystawiona faktura dokumentuje bowiem dokonanie sprzedaży. gdy dostarczane towary bądź wykonywane usługi są zwolnione z opodatkowania. należy dysponować fak. PKWiU na fakturze Przedsiębiorcy nie muszą już na fakturze podawać symbolu PKWiU albo odpowiedniego przepisu.(Dz. zgodnie z którym podatnik stosuje zwolnie6) miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wynie od podatku. wskapadku. 1 pkt 5. Oczywiście nie wyklucza to możliwości podpisywania faktur przez te podmioty. a w przy. wystawiania faktur. jeżeli ustawa lub przepisy wykonawcze do miesiąc i rok dokonania sprzedaży. Elementy te wykonywane usługi są zwolnione z opodatkowania. datku (cenę jednostkową netto). ● przepis dyrektywy. rów. lub konanych usług. miesiąc i rok wystawienia faktury.● symbol towaru lub usługi. Jednak na żądanie tych osób sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty wykonania usługi lub dostawy towaru. których dotyczy sprzedaż. nr 68. bez których pozostaje nieważna.od podatku na podstawie art. Zamiast symbolu PKWiU można także dokonania odliczenia podatku.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW rotu dla potrzeb tego podatku fakturami VAT.pl Co do zasady. zgodnie z którym w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych bywcy. faktura Wynika to z § 5 ust. 2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i na. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom. sposobu ich przechoco najmniej: 1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone wywania oraz listy towarów i usług. który zwalnia od podatku tę do7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty postawę lub to świadczenie. 12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem. Strona 10 Kompleksowe informacje dla małych firm: www. Faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych 9) stawki podatku. gających opodatkowaniu. 8) wartość towarów lub wykonanych usług. powinny zawierać numer rejestracyjny podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodletego samochodu. nie ma obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. pod warunkiem ustawy powołują ten symbol. na mocy którego dostarczane towary bądź mentów.

subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz zostaną one omówione odrębnie. w stosunku do których ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. ja. fakturę wystawia się nie później niż 7. zaliczki.ikpir. W przypadku gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży (ciągłej).i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplawnętrzne służą do dokumentowania następujących zda. fakturę wystawia się nie później niż 7. członków stowarzyszenia. 10 i ust. 106 ust. lecz odsyła w tym zakresie do przepisów rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. członków spółdzielni i ich domowników. akcjonariuszy. oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zgodnie z przepisami rozporządzenia kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to.pl Strona 11 W niektórych przypadkach przepisy rozporządzenia wprowadzają szczególne terminy wystawiania faktur VAT. członków organów stanowiących osób prawnych. udziałowców. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego i jednocześnie nie później niż z chwilą powstania tego obowiązku. w szczególności: ● przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. Duplikat faktury Zgodnie z art. Fakturę wystawia się. Z tego względu lub faktury korygującej. Nie jest wobec kim podatnik powinien uzyskać duplikaty faktur. w przypadku otrzymania części lub całości należności (przedpłaty.rzach. w szczególności darowizny. akcjonariuszy. udziałowców. w odróżnieniu od faktur VAT. w tym byłych pracowników. nie odtworzenia zniszczonej dokumentacji. dnia od zakończenia miesiąca. tego wprowadzana do obrotu prawnego. ● zwrot kwot dotacji. W przypadkach określonych w art. ● wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia. faktury we. jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części. wspólników. co do zasady. Data wystawienia faktury Ustawa o VAT nie reguluje terminów wystawiania faktur VAT.jącą. zadatku raty) oraz przypadków określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w zależności od otrzymania całości lub części zapłaty albo upływu terminu płatności. w całości lub w części. a kopię rzeń: zatrzymuje sprzedawca. w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. przy czym oryginał otrzymuje nabywca. . Faktury wewnętrzne można wystawić w jednym egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku. w którym dokonano sprzedaży. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie wcześniej niż 30. członków spółdzielni i ich domowników. 19 ust. dla których podatnikiem jest ich nabywca. Jest to uzależnione od ro. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy. przy czym końcówki poniżej 0. w tym Faktury wewnętrzne faktur VAT. nie później niż 7. ● dostawa towarów. ● przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – z zastrzeżeniem odmienności. ● import usług. dnia od zakończenia miesiąca. Chodzi o te czynności. Z kolei gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży. Przede wszystdokumentuje sprzedaży towarów i usług. tj. PAMIĘTAJ Duplikat faktury W przypadku utraty dokumentów źródłowych. w tym byłych pracowników. jeżeli nie są one związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. a końcówki 0. członków. ● organów stanowiących osób prawnych. podatnik powinien podjąć działania w celu Faktura wewnętrzna. członków stowarzyszenia. ● nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. wspólników. w którym dokonano sprzedaży. Kompleksowe informacje dla małych firm: www.bywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygukich nie muszą one zawierać. sprzedawca na wniosek naPrzepisy określają również pewien rodzaj danych. oryginał fakJeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie tury nie jest wydawany nabywcy towaru lub usługi. 7 ustawy o VAT. zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury dzaju dokumentowanych czynności.5 grosza pomija się. „duplikat” oraz datę jej wystawienia. zniszczeniu albo zaginie. ● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PAMIĘTAJ Podatnicy są zobowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących. jeżeli zostały spełnione dwa warunki: akceptacja tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktur. z zastrzeżeniem ust. w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży. 306 dyrektywy. ponieważ nie budzi wątpliwości. również datę sprzedaży. natomiast integralność treści oznacza. Faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer. ● wyrazy „VAT marża” lub odesłanie do: – przepisów art. w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji. dla których podstawą opodatkowania jest marża. Przesyłanie faktur w formie elektronicznej jest możliwe. nie dłuższy jednak niż 30 dni. ● dzień. 120 ustawy o VAT). Faktura VAT marża Podatnicy świadczący usługi turystyki (art. przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (art. świadczących usługi. Faktura „VAT marża” jest więc dokumentem znacznie uproszczonym w porównaniu do zwykłej faktury VAT. lub ● oznaczenie „odwrotne obciążenie”. zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. Jak widać więc nie jest konieczne gwarantowanie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktury przez jeden z bezwzględnie wymaganych do końca 2010 r. że podatek rozlicza nabywca. 119 ustawy o VAT. Faktury elektroniczne Sposób ich wystawiania określa rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. ● miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług.U. wskazującego.ikpir. iż podatek rozlicza nabywca. Dane. o której mowa w art. 10 i 11. nr 249. zgodnie z którym podatek rozlicza nabywca. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. 1661). że w fakturze nie zmieniono danych. lub wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy. a w przypadku. określone zostały w § 12 ust. ● nazwę (rodzaj) towaru lub usługi. nie mają obowiązku wyszczególniać na fakturze VAT swojej marży. faktura uproszczona dokumentująca przedmiotowe czynności powinna posiadać standardowe dane z wyjątkiem informacji dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. jakie powinny znaleźć się na fakturze oznaczonej jako faktura VAT marża. że podatek rozlicza nabywca. sposobów. ● numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. dokumentują powyższe czynności tzw. gdy data ta różni się od daty sprzedaży. W fakturze wpisują wyłącznie kwotę należności ogółem wyrażoną cyframi i słownie. 313 dyrektywy. Podatnicy uprawnieni do stosowania szczególnej procedury rozliczania VAT. 119 ustawy o VAT). Kompleksowe informacje dla małych firm: www. któremu mają być przesyłane faktury w formie elektronicznej oraz zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. jak również podatnicy dokonujący dostawy towarów używanych. 120 ustawy lub art. należności wraz z podatkiem zawierają adnotację. – przepisów art. Autentyczność pochodzenia oznacza pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. ● numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”. fakturą VAT marża. oraz: ● adnotację. poz. chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu. dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca. pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. miesiąc i rok wystawienia faktury. dzieł sztuki. lub ● wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy. pod warunkiem podania daty wystawienia faktury. a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. w sprawie faktur. Zatem tzw. Faktura ta powinna zawierać: ● imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. 119 ustawy lub art. które powinna zawierać faktura. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Korzystanie z tych sposobów jest natomiast wskazane.pl Faktura uproszczona Faktury wystawiane przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. czy zostaje zachowana autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur przesyłanych w formie elektronicznej. zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty Strona 12 .

● kwotę należności wraz z podatkiem. Przepisy nie określają okresu. bilety jednorazowe. kwotę podwyższenia podatku należnego. że nie wszystkie sposoby mogą zyskać w tym względzie aprobatę organów skarbowych. nieweryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. a więc do końca roku. ● kwotę. fakultatywne sposoby na zagwarantowanie autentyczności pochodzenia i integralności treści. które dokumentuje faktura. weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub ● elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych. 2 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych.ikpir. Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek powinna zawierać dane określone w pkt 1–2 lit. Pamiętaj jednak. dane zawarte w fakturze. dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi. która nie powinna wzbudzać oporu organów podatkowych. 3.pl Strona 13 Dokumenty zrównane z fakturami Za fakturę uznaje się również: 1. nr 130. ● kwotę podatku. przedpłat. jeżeli zawarta umowa. dawcy. 2. ● odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km. samolotami i śmigłowcami. statkami pełnomorskimi. 1450 ze zm. przy czym oryginał otrzymuje nabywca. Przyjmuje się. d. wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi. w którym upłynął termin płatności podatku. Faktury korygujące Faktury korygujące są wystawiane w następujących przypadkach: a. dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej. za● kwotę podatku. o podpisie elektronicznym (Dz. ● numer i datę wystawienia biletu. udzielony został rabat (chodzi o rabat udzielony po wystawieniu faktury pierwotnej. . Podatnik sam określa metody. poz. której dotyczy faktura korygująca: 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych pod● nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzewyżką ceny. 3. promami. datków lub rat. nastąpiła pomyłka w cenie. Przykładowo. winna zawierać co najmniej: ● nazwę usługi. stawce lub kwocie podatwego zwolnionych od podatku. Kolejną metodą. Faktury korygujące są wystawiane w co najmniej dwóch egzemplarzach. a kopię zatrzymuje sprzedawca. nie należy dokumentować fakturami korygującymi rabatów udzielanych przed wystawianiem faktury pierwotnej lub w momencie jej wystawienia. podlegających opodatkowaniu. najmniej następujące dane: ● określenie usługodawcy i usługobiorcy. a. której dotyczy dokument.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zgodnie bowiem z § 2 ust. c. dokonano zwrotu nabywcy zaliczek. Kompleksowe informacje dla małych firm: www. ● kwotę należności wraz z podatkiem. 4. jeżeli zawierają następujące dane: ● nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy. przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. doszło do zwrotu towarów sprzedawcy bądź też dawcy i nabywcy. zwrócono kwoty nienależne. po wystawieniu faktury podwyższono cenę. kwotę podwyższenia ceny bez podatku. rabaty takie powinny 2. w którym upłynęło 5 lat.). jeżeli zawierają następujące dane: od razu zostać uwzględnione w treści faktury). e-fakturę można podpisać zwykłym e-podpisem. w jakim mogą być (czy raczej powinny być) wystawiane faktury korygujące. 1 pkt 1–4 rozporządzenia. dotycząca tej wymiany. numer kolejny oraz datę jej wystawienia. dokumenty dotyczące usług pośrednictwa finansoe. 3 pkt 2 ustawy z 18 września 2001 r. ● nazwy i numery identyfikacji podatkowej sprzeb. 1. licząc od końca roku kalendarzowego. jeżeli zawierają następujące dane: b. określone w § 5 ust. Faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny po● numer kolejny i datę ich wystawienia. taborem samochodowym. jak również kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej. że jest to możliwe do momentu przedawnienia się zobowiązania podatkowego. jeżeli zawierają co ku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Obecnie są to jednak tylko przykładowe. a. środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej. które mają to zapewnić.U. jest outsourcing e-faktur oferowany przez centra certyfikacji. autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane w szczególności w przypadku wykorzystania: ● bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art.

wystawiany za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. z wielkością obrotu wyznaczające zakres zwolnień podmiotowych od ewidencjonowania. ● kwotę należności wraz z podatkiem. Zwolnienia przedmiotowe Zwolniona z obowiązku ewidencjonowania została Obowiązek stosowania kas fiskalnych w działalności sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączgospodarczej nakłada na podatników ustawa o VAT. W dniu 10 maja 2011 r. licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu. PRZYKŁAD Spółka rozpoczęła sprzedaż podlegającą ewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej w styczniu 2011 r. 111 ust. zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty. ● kwotę podatku. PAMIĘTAJ Spółka od 2010 r. ● stawkę podatku. ● kwotę podatku. o których mowa w art. ● łączną kwotę należności wraz z podatkiem. że od 1 sierpnia 2011 r. wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 4.. za przejazd którą pobierana jest opłata.ewidencjonowania. u których kwota obrotu z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40. Kasy fiskalne Użycie kas fiskalnych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. Rozporządzenie zwalnia również z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia – do 31 grudnia 2011 r. niku do rozporządzenia. 16–20 i 22. rachunki.ikpir.000 zł. ● podatnicy rozpoczynający sprzedaż w 2011 r. jeżeli zawiera co najmniej następujące dane: ● określenie usługobiorcy. Zasadniczo zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dwie grupy podatników: ● podatnicy kontynuujący działalność w 2011 r.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ● numer kolejny i datę wystawienia. PRZYKŁAD 7.000 zł. wartość obrotów podlegająca ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej przekroczyła 40. 5.. zwolnień od obowiązku Rozporządzenie o zwolnieniach z obowiązku stoso. w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Za fakturę uznaje się dokument VAT dotyczący usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego. nie stosuje się bez względu na wywania kas fiskalnych przewiduje kryterium związane sokość osiąganych obrotów: Strona 14 Kompleksowe informacje dla małych firm: www. usługodawcy oraz podmiotu wystawiającego dokument w imieniu usługodawcy. za które pobierane są opłaty trasowe.. Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.000 zł zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy. Oznacza to. 7–14. W przypadku przekroczenia w trakcie 2011 r. kwoty 20.000 zł. 87 i 88 op. co oznacza. 1 ustawy o VAT do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są podatnicy dokonujący dostaw towarów i świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.000 zł zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty. ● datę wystawienia. W dniu 12 kwietnia obrót przekroczył 20. ● kwotę podlegającą opodatkowaniu bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Natomiast w przypadku przekroczenie w trakcie 2011 r. do czasu przekroczenia u nich obrotu w wysokości 20. będzie zobowiązany do ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej.pl . ● informację. ● nazwę autostrady. że od 13 kwietnia spółka będzie zobowiązana ewidencjonować obrót na kasie fiskalnej. 5. korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej ze względu na wysokość obrotów. Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia.. Zgodnie z art. kwoty 40.000 zł.

0). z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości: ● 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne. z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego.20. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.pl Ulga na zakup kasy Podatnicy. kartridżów.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1.ikpir. kontenerów (PKWiU 29. b) sprzętu fotograficznego. taśm magnetycznych (w tym kaset wideo). którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach. w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD. przy dostawie: a) sprzętu radiowego. mogą odliczyć od tego podatku kwotę na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku). bez względu na symbol PKWiU. lub ● 50% kwoty przysługującej do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne. 7) przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia.4). oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. kart pamięci. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia. przyczep i naczep. 4.1). o których mowa w poz. pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. wymieniane z uwagi na zużycie. o których mowa w poz. że jeśli podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku (tzw. Wszystkie wydatki na inne kasy.70. 5. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29. wyłącznie kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. nie więcej jednak niż 700 zł. nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. Kompleksowe informacje dla małych firm: www. telewizyjnego i telekomunikacyjnego. 6) przy dostawie nagranych. gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.1). o którym mowa w art. którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą.10.0). z wyjątkiem przewozów. zwolnienie podmiotowe). z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem.1). 8) przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 12. 113 ust. w terminie do 25. 1 i 9 ustawy. 3. W przypadku podatników. z wyjątkiem dostaw towarów. kaset magnetofonowych. przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji. przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty. w których zawartość alkoholu przekracza 0. 42 załącznika do rozporządzenia. Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia. zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji Strona 15 .32. PAMIĘTAJ Ulga z tytułu zakupu kasy dotyczy nabycia „pierwszych” kas.91.20. z powodu awarii nie dają już prawa do takiego odliczenia (skorzystania z ulgi).2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych. np.5%. 5) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym. bez względu na symbol PKWiU.90). z tytułu zakupu kas rejestrujących.00). dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.30.3). części przyczep. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli).11.20. która nie może korzystać ze zwolnienia od podatku. której jest członkiem. przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania. tj. anten (PKWiU ex 26 i ex 27. 2. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1.2). urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty odliczenia z tytułu zakupu kasy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Ponadto nowe przepisy ustawy o VAT przewidują też. z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.30. które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. przy dostawie: części do silników (PKWiU 28. do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego. DVD. naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29. dyskietek.

jącej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. ● dokonają odliczenia z naruszeniem warunków. podatnik Do wniosku należy dołączyć: jest zobowiązany ewidencjonować obroty i kwoty po● dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmio. przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych.datnik nie może dokonywać sprzedaży. dodatkowego zobowiąmi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze zania podatkowego się nie ustala.Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może sówki. Wybór odpowiedwaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji niego formularza zależy od stosowanego okresu rozliprzy świadczeniu tych usług. 111 ust. którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania wanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi. Obowiązek powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału.albo za przestępstwo skarbowe. mogą otrzymać zwrot kwot. podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT lub zwolnieni od tego podatku na podstawie art.ikpir. 113 ust. 1 lub ust.ku. że podatnik nie zainstalował kasy fiskalnej. ● fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji po. Obowiązki podatników W przypadku stwierdzenia.strujących. który dokonał fiskaliza.pl . Wniosek powinien zawierać: sokości odpowiadającej 30 % kwoty podatku naliczone● imię i nazwisko lub nazwę podatnika.czeniowego. po● oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestru. ● dokonali zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. ● informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (której jest członkiem) Czynni podatnicy VAT muszą rozliczać się z tego podatna który należy dokonać zwrotu. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym tak. ● nastąpi otwarcie likwidacji. o ile zgłoszenie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.klaracji: VAT-7. ● jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej. ● nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału). określonych w przepisach.datku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy tu prowadzącego serwis kas. być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wygo. 8. Są trzy rodzaje denownej taksometru współpracującego z kasą o zastoso. w tym również zintegro. go przy nabyciu towarów i usług. ● złożyli zgłoszenie o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych. którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. jeżeli: ● rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie. W stosunku do osób fizycznych. w której zainstalowano kasę rejestrującą. gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: ● zaprzestaną działalności. Gdy ewidencjonowanie przy zastosowacji kasy rejestrującej. którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Odliczenia mogą dokonać podatnicy.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych. składając stosowne deklaracje.rejestrującej. VAT-7K i VAT-7D. 6 ustawy oraz dodatkowo. ● zostanie ogłoszona upadłość.Ponadto. a miał taki obowiązek. Deklaracje na podatek Strona 16 Kompleksowe informacje dla małych firm: www. Jednakże podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach określonych w art. niu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe. naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu Zwrot kwot jest dokonywany na wniosek podatnika i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejeskładany do właściwego naczelnika urzędu skarbowe. którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach. 9 ustawy o VAT. które za ten sam czyn ● a w przypadku podatników świadczących usługi ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe przewozów osób i ładunków taksówkami osobowy.

należy pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Stosowane są następujące ich wzory: ● deklaracja VAT-7 – za miesięczny okres rozliczeniowy.ikpir.in. ● są udokumentowane fakturami zawierającymi podatek naliczony. W deklaracji nie wykazuje się więc zakupów. które nie dają prawa do odliczenia. ponieważ VAT naliczony od tych nabyć nie podlega odliczeniu od podatku należnego. Deklaracje VAT-7. za usługi gastronomiczne i hotelowe. Przez małego podatnika należy rozumieć: ● podatnika podatku od towarów i usług. ● podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie. Deklaracje VAT-7 składają podatnicy. wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. co do którego nie przysługuje prawo odliczenia. a także nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu VAT.VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Deklaracje rozliczeniowe dla czynnych podatników VAT można składać za okres miesięczny lub kwartalny. deklaracje należy składać do: ● urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby podatnika – jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. właściwym urzędem jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. VAT-7K oraz VAT-7D składane są do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Deklaracje VAT-7D składają podatnicy inni niż mali. Aby móc rozliczać VAT kwartalnie. w której wykazuje się wyłącznie zakupy. bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. a więc osoby prawne. lub ● urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – jeżeli podatnik jest osobą fizyczną. rozliczający podatek za okresy kwartalne. nie pojawia się problem z jego rozliczeniem. ● deklaracja VAT-7K – za kwartalny okres rozliczeniowy ● deklaracja VAT-7D – za kwartalny okres rozliczeniowy. które: ● mają związek ze sprzedażą opodatkowaną. Jeśli podatnik nie posiada stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. faktur VAT za paliwo do samochodów osobowych. ponieważ podatek po prostu nie występuje.000 euro.200. o których mowa w art.pl podatku naliczonego na zasadach określonych w ustawie czy przepisach wykonawczych do ustawy. Zatem w deklaracji należy wykazać wartość netto zakupów. bądź które dokumentują zakup towarów i usług zwolnionych z VAT lub opodatkowanych według stawki 0%. Warto dodać. z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. że część D deklaracji jest przeznaczona do rozliczania podatku naliczonego. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. 15 ustawy o VAT. zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1. zarządzającego funduszami inwestycyjnymi. które są zwolnione z VAT. w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego albo zwrot Kompleksowe informacje dla małych firm: www. Dlatego nie musimy ewidencjonować m. najpóźniej do 25. Jeżeli czynności te są wykonywane na terenie objętym zakresem działania różnych urzędów skarbowych. faktur VAT-marża czy faktur VAT za usługi pocztowe. Gdy faktura nie zawiera podatku naliczonego. Deklaracje VAT-7K składają mali podatnicy rozliczający podatek za okresy kwartalne. Autorzy: Marta Grabowska-Peda prawnik Rafał Styczyński doradca podatkowy Strona 17 . będącego agentem. W ewidencji zakupu VAT nie ma obowiązku ujmowania faktur zawierających VAT naliczony. dnia drugiego miesiąca kwartału. w zaokrągleniu do 1000 zł. że z objaśnień do deklaracji wynika.

VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Kierownik Centrum Wydawniczego: Sylwia Krawczyk Redaktor prowadząca: Marta Grabowska-Peda Korekta: Anna Marecka CBP: 0587 ISBN: 978-83-269-0728-9 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z siedzibą w Warszawie.o. że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. do konkretnych przypadków. przykładów.o. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych. tel. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Podanie danych jest dobrowolne. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. że dane Państwa nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. z o.000 zł Publikacja „VAT w księdze przychodów i rozchodów” jest chroniona prawem autorskim. Warszawa 2011 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. Przedruk opublikowanych w niej materiałów – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji. ul. ul. porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Strona 18 Kompleksowe informacje dla małych firm: www. wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Łotewska 9a.st. z o. Łotewska 9a. Warszawy. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek. 03-918 Warszawa. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych. Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200. Zaproponowane w niej wskazówki.o. a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. 0 22 518 27 27. pogłębionych konsultacji. Informujemy.pl . Zapewniamy. z o. faks 0 22 518 27 50 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m. informacji itp.ikpir.

VAT W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW CBP 0587 Kompleksowe informacje dla małych firm: www.pl Strona 19 .ikpir.