CURRICULUM DISCIPLINAR Autor: Efros Stela, lector asistent, magistru în economie

Codul cursului Ciclul si anul licenţă, an. I, f/r Limba de predare – Română, Totalul orelor - 18 Denumirea disciplinei – “Bazele antreprenoriatului” Perioada de predare - Semestrul 1 Forma de evaluare - Examen Ore de contact - 18 Responsabil pentru disciplină - Catedra ““Management, Marketing şi Contabilitate”” Preachizitii - Licenţa in economie Metode de predare - 1. clasică; 2. interactivă; 3.exegeza ştiinţifică. Credite - 4

Obiectivele şi conţinutul disciplinei: Obiective generale ale cursului:  iniţiere a studenţilor în conceptele de bază ale activităţii de antreprenoriat, caracterizată prin iniţiativă, realizarea scopurilor, rezolvarea problemelor financiare şi sociale ale antreprenorului.;  prezentarea sub o formă concisă şi accesibilă a noţiunilor generale legate de activitatea de antreprenoriat, caracteristica structurii juridice a acesteia, modalităţile de lansare în afaceri, elaborarea planului de afaceri, asistenţa juridică acordată antreprenorilor, sprijinirea şi dezvoltarea activităţii de antreprenoriat. Obiectivele formativ / dezvoltare: La finele predării disciplinei „Bazele antreprenoriatului” studenţii trebuie să posede următoarele competenţe: La nivel de cunoaştere şi înţelegere (competenţe gnosiologice):  să cunoască noţiunea juridică a activităţii de antreprenor şi caracteristicile distinctive ale acesteia;  să identifice principalele forme organizatorico – juridice ale antreprenoriatului;  să evidenţeze modalităţile de lansare în afaceri;  să aprecieze sursele financiare posibile pentru activitatea de antreprenoriat;  să cunoască aspectele legale şi juridice cu privire la forţele de muncă;  să înţeleagă şi să stabilească structura contractelor activităţii de antreprenoriat. La nivel de aplicare (competenţe praxiologice):  să posede aspectele cadrului legislativ în protecţia şi susţinerea micului business din ţară şi peste hotarele ei;  să realizeze în practică lansarea unei afaceri;  să identifice procedura generală de înregistrare a unei întreprinderi şi etapele ei principale;  să dezvolte capacităţi de iniţiere şi de elaborare a unui plan de afaceri, precum şi evaluarea riscurilor posibile în afacere etc;  să înainteze propuneri în vederea perfecţionării şi prosperării activităţii de antreprenoriat în Republica Moldova. La nivel de integrare (competenţe de cercetare):    să utilizeze investigaţiile teoretice şi ştiinţifice în activitatea de întreprinzător;

 să identifice condiţiile care pot asigura creşterea şi dezvoltarea activităţii de antreprenoriat;
să proiecteze structuri optimale în cadrul întreprinderilor nou-create; să manifeste capacităţi de antreprenor adecvate în integrarea la condiţiile economiei de piaţă şi la principalele elemente teoretice şi metodologice ale managementului modern. Conţinutul disciplinei: Conceptul de antreprenoriat şi noţiuni de bază. Întreprinzătorul – promotorul activităţii de antreprenoriat. Structura juridică a activităţii de întreprinzător. Modalităţi de lansare în afaceri. Mijloace băneşti – componenta financiară de bază a antreprenoriatului. Managementul personalului şi raporturile de muncă în colectiv. Elaborarea planului de afaceri. Sistemul de impozitare a micului business. Încetarea activităţii antreprenoriale şi asistenţa juridică acordată antreprenorului. Sprijinirea şi dezvoltarea antreprenoriatului. Bibliografia: 1. Legea Republicii Moldova “Cu privire la antreprenoriat şi întreprindere”, Nr.845-XII din 03 ianuarie 1992. 2. Ciloci, R.; Cîşlari, E.; Coban, M.; Gorobievschi, S. Organizarea şi gestionarea businessului propriu. Chişinău, TEHNO – Info, 2004. 3. Nicolescu, O. Managemntul întreprinderilor mici şi mijlocii. Bucureşti, Editura Economică, 2002. 4. 5. 6. Nicolas, C. Siropolos. Small Business Management. Moscow, 1997. Seria de ghiduri „Biblioteca antreprenorului”. BIZPRO-Moldova, USAID, Chişinău, 2003. Solcan, A. Bazele antreprenoriatului. Iniţierea unei mici afaceri. Chişinău, ASEM, 2006.

ase.md/ghidul_stud/Economie/EG/s03a119. http://www.md/lucrari/..pdf http://www.doc .. http://www.library.library. 10..7. Chişinău. 8.usm. 11. Bazele antreprenoriatului./79/Bazele_antreprenoriatului_DS. A.utm.pdf http://www.md/lucrari/. ASEM 2006. Solcan.utm..md/~cmg/articles./79/Bazele_antreprenoriatului_DS. 9. Dezvoltarea unei mici afaceri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful