Peralatan Tenis Antara peralatan utama yang diperlukan untuk permainan tenis adalah sepertigelanggang, raket dan bola

. Alatan Kekal Peralatan kekal gelanggang bukan hanya jaring, tiang jaring, kayu penanda(gelanggang perseorangan), tetapi juga merangkumi penghadang keliling, kerusi disekeliling gelanggang sama ada kekal atau boleh ubah, pengadil (Umpire), hakim-hakim (net-cord judge), footfoult judge dan pemungut bola ketika berada di tempat sepatutnya. Gelanggang Permukaan gelanggang tenis hendaklah rata dan bebas daripada sebara n g gangguan. Ia boleh dalam bentuk gelanggang berumput atau diperbuat daripada kayu,simen atau parguay. Ukuran gelanggang tenis adalah 23.77 meter (78kaki) panjang dan 8.23 meter (27 kaki) lebar untuk perseorangan dan 11.98 meter untuk keseluruhangelanggang. Semua garisan atautanda didalamnya hendaklah jelas dan sebaik-baiknyadengan garisan putih.

Gelanggang jugad i k e n a l i d e n g a n l a p a n g a n . Semua ukuran dibuat bahagian luar garisan yang mana ianya adalah perlu seragam( s a m a ) . garisan ditandaselebar 2 inci. ianya selari dengan garis tepi. Grass Court (lapangan rumput) Gelanggang jenis ini menggunakan rumput sebagai permukaan. Gelanggang ini mempunyai ciri-ciri yang baik iaitu hal laju bola cepat apabila melakukan hantaran atau pantulan kerana geseran berlaku secara maksimun . 6 Setiap garis belakang (base line) perlu digambarkan berhubung dengan tengahgaris servis dan satu garisan 4 inci panjang dan 2 inci lebar dipanggil ‘penanda tengah’atau ‘centre mark’ yang dilihat di dalam gelanggang. Lapangan ini bersifat keras dan hanua beralaskan rumput.Pada kedua-dua ruang antara net dan garis tepi (side line) dibahagi sama rata iaitudipanggil gelanggang servis (service court). Warn a l e m b u t h a n y a d i b e n a r k a n s e k i r a n y a t a k mengganggu pemain.Ia dibahagikan kepada 2 bahagian dengan jaring yang berada ditengah-tengahdan yang tergantung pada tali atau tali kabel dengan diameter maksimum 1/3 daripada1 inci (0.Terdapat pelbagai jenis gelanggang yang boleh dikelaskan. P a p a n t a n d a p e n g i k l a n a n d i b a h a g i a n bahagian gelanggang tidak bolehmempunyai warna putih/kuning. Ditanda pada tengah garis servis melepasititik tengah garis jaring ke garisan servis gelanggang sebelah jaring.Garis yang mengelilingi gelanggang ialah garisan belakang dan garisan tepi.8 cm).S e m u a g a r i s a n l a i n y a n g a d a p u n t i d a k m e l e b i h i 1 k a k i a t a u 2 k a k i l e b a r . P e r b e z a a n n y a i a l a h m a t e r i a l a t a u p e r m u k a a n l a p a n g a n tersebut 1.

Setiap hujung jaring dipasang mengenai dan melepasi atas kedua-dua belaht i a n g tetapi tidak melebihi 6 inci (15 cm ) empat segi / 6 inci ( 15 cm ) diameter. Gelanggang model ini umumnya memiliki karakteristik halaju bola lambat. gelanggang jenis inisudah jarang ditemui kerana kos pembiayaan dan penyelengaraan yang agak mahal berbanding dengan kos penyelenggaraan gelanggang yang lain 2. kapas atau ramiyang dipintal dan digantungkan kepada kabel yang tahan karat dan dlitutupi dengan pita putih. Gelanggangyang terbuat dari simen memiliki ciri-ciri halaju bola yang lebih cepat berbandingd e n g a n g e l a n g g a n g y a n g m e n g g u n a k a n p a s i r a t a u k e r i k i l s e b a g a i p e r m u k a a n gelanggang. Namun begitu. 8 Jaring Jaring untuk permainan tenis dibuat daripada dawai keluli. 3. Clay court ( gelanggang tanah liat) Gelanggang ini terbuat dari serpihan-serpihan tanah liat atau pasiran dari batu bata yang dihancurkan. Hard Court (lapangan simen) Gelanggang ini adalah gelanggang tenis yang paling popular.di permukaan rumput.Perletakan jaring di atas tiang t i d a k b o l e h m e l e b i h i 1 i n c i a t a s d a r i p a d a d a w a i perentang . Laju bola yang dipantulkan di lapangan memiliki putaran yang lambat sehingga memungkinkan bagi pemain untuk dapat memainkan bola lebih lama denganmasa yang panjang.

Permukaan reket hendaklah rata dan tali yang berselangseli yang dihubungkandibahagian bingkai reket. ii. Ianya perlu disokong kepada ketinggian 3 kaki 6 inci. Bagi kombinasi permainan regu dangelanggang perseorangan mempunyai perbezaan iaitu dengan menggunakan ukurany a n g d i u k u r d e n g a n r e k e t y a n g d i p a n g g i l ‘ s i n g l e s t i c k ’ i a i t u u n t u k p e r m a i n a n perseorangan. Titik tengaht i a n g ( s i n g l e ) a d a l a h d i u k u r p a d a j a r a k 3 k a k i d a r i g a r i s l u a r k e d u a . Alat yang dibenarkan itu mestilah bersaiz yang munasabah dan ditempatkan di bahagian yang dibenarkan. Ketinggian ditengah-t e n g a h net/jaring mencapai 3 kaki. Pada jaring pita penanda atau pembalut net tidak boleh dilekatkandengan apa-apa tanda iklan RAKET Terdapat pelbagai jenis raket yang boleh dipilih oleh seseorang pemain.d u a b e l a h gelanggang permainan Jaring akan diregangkan sepenuhnya untuk memenuhi ruang antara dua tiangdan bertujuan untuk menghalang bola dari melepasi gelanggang.7 hingga 396. Lebar termasuk pemegang dan keseluruhannya tidak melebihi 12 ½ inci(31.Reket yang tidak menepati spesifikasi di bawah tidak dibenarkan penggunaannyadi bawah undang-undang tenis.Berat raket juga adalah berbeza. Corak tali hendaklah seragam dan dibahagian tengahtalinya tidak tebal dan rapat.35 cm) tebal dan berwarna putih. 6 6 cm). Manakala bagi wanita pula beratnya hendaklahdiantara 368 hingga382 gram.9 gram.terutama dari segi keselesaan pengangannya. Tali hendaklah bebas dari sebarang objek. D a w a i a t a u t a l i k a b e l perentang diselaputi dengan kain pembalut tidak lebih 2 ½ inci (6.07 m ) dari atas tanah. Ianya ditanda dengan pita penanda yang tak m e l e b i h i 2 i n c i l e b a r ( 5 c m ) d a n p e r l u b e r w a r n a p u t i h . plastik dan besi.37 cm) dan lebarnya tidak melebihi 11 ½ inci (29.73 cm).net. aluminium.Panjang bingkai reket secara keceluruhannya tidak melebihi 2 9 i n c i ( 7 3 . Alattambahan tidak dibenarkan ditambah kecuali yang telah diluluskan dengantujuan mencegah kerosakan atau getaran. bagi pemain lelaki berat raket hendaklahdiantara 282. Pemain harus memilih raket yang sesuai dengannya.21 . Namun. keluli. i. Panjang bahagian permukaan bertali tidak melebihi 11 ½ inci(39. Adaraket yang bingkainya diperbuat daripada kayu. 9 1 4 m ) d a r i j a r i n g k e g a r i s a n l u a r gelanggang.K e d u d u k a n t i a n g a d a l a h 3 k a k i ( 0 . manakala tingginya pula mencapai bahagian atas dawai perentang net / jaring iaitu 3 kaki 6 inci ( 1.

0 inci( 2 5 4 .Berat satu-satu bola tenis ialah diantara56.Bola yang diluluskan di bawah undang undang tenis mestilah memenuhi spesifikasi berikut:a ) B o l a m e s t i l a h d i l i t u p i k a i n ( F a b r i k ) d i p e r m u k a a n l u a r d a n b e r w a r n a sama ada putih atau kuning. 0 i n c i ( 1 3 4 .iv.c ) B o l a m e s t i m e m p u n y a i k e m a m p u a n l a n t u n a n 5 3 . 0 0 c m ) d i a t a s p e r m u k a a n k e r a s d a n d a t a r . I a n y a j u g a m e s t i mempunyai kemampuan pantulan 220 inci (559 cm) hingga 290 inci (737 cm) dan kembali (return) pada kelajuan 315 inci (800 cm) hingga425 inci (1080 cm) pada 18 ib . pengeluar reket dan pertubuhanantarabangsa.32 cm) bila dijatuhkan dari ketinggian 100. • Semasa permainan jika tali terputus. b ) B o l a m e s t i m e m e n u h i k e h e n d a k s e p e r t i A p p e n d i x I ( P e r a t u r a n melakukan ujian spesifikasi dalam undang-undang IV – s a i z b e r a t 1. Undang-undang diatas hendaklah dipatuhi oleh setiap individu.cm).i i i . • Reket yang mempunyai berbagai corak tali tidak dibenar k a n d a l a m permainan tennis.0 gm) hingga 2.65 cm diameter. pemain yang memulakan pukulan dipanggil server dan penerima pukulan dipanggil receiver.8 inci (147. B i n g k a i t e r m a s u k p e m e g a n g h e n d a k l a h b e b a s d a r i s e b a r a n g o b j e k a t a u sebarang alat tambahan yang boleh mengubah bentuk reker atau mengubahagihan berat reket dalam arah garis bujur yang mana ianya mengubah kelakuanh a n y u n a n a t a u u n t u k m e n g u b a h d e n g a n s e n g a j a f i z i k a l r e k e t y a n g a k a n memberi kesan pada keupayaan reket semasa permainan.The International Tennis Federatation akan menentukan sama ada sesuatu reka bentuk reket yang dikeluarkan boleh digunakan atau tidak. Saiznya pula ialah diantara6.7hingga 58.35 hingga 6.095 oz (59. • Semasa permainan apabila servis dilakukan pemain hendaklah berdiri d i antara satu sama lain. Hanya satu corak yang dibenarkan digunakan pada reket.5 gram.4 gm). Semua undangundang di atas adalah dirujuk kepada review danhearing procedures of The International Tennis Federations.975 oz ( 56. Bolatenisharus dijaga dengan baik dan hendaklahsentiasa dalam keadaan kering. • Alat pengawal getaran boleh ditambah pada tali reket dan hend a k l a h diletakkan pada bahagian luar corak yang berselang seli. 6 2 c m hingga 5. pemain boleh memi l i h u n t u k meneruskan permainan atau sebaliknya Bola tenis Bola tenis biasanya hijau kekuningan.

(8.(Seorang pemukul boleh melompat semasa melakukan servis. J i k a p e m u k u l m e l a k u k a n s e r v i s d a r i p a d a l u a r k a w a s a n d i a n t a r a t e p i p e n a n d a tengah.Jika pemukul menukarkan kedudukannya dengan berjalan atau berlari sebelum iamemukul bola.Mulai 01 Januari 2000 hingga 31 Disember 2000. Bola ini dikenali sebagai ‘A Pressurised Ball’Saiz berat yang sama kecuali kadar lantunan 53 inci hingga 58 inci.d)Untuk permainan pada ketinggian 4000 kaki dari paras laut tambahan 2 jenis bola mungkin digunakan: 14 Saiz yang sama seperti di atas kecuali kadar lantunan boleh melebihi 48inci hingga 53 inci serta mempunyai tekanan dalaman lebih besar daripada tekanan luaran. dansatu atau kedua-dua kakinya melintasi garisan semasa diudara tetapi ia tidak bolehmenyentuh sebelah dalam gelanggang atau garisan sebelum memukul bola )2 .165 kg) hentakan. Keadaan dimana servis dipanggil semula juga berlaku apabila permainanitu diganggu atau servis dilakukan oleh pemukul sebelum penerima dalam keadaan bersedia.Bola yang akan digunakan dalam pertandingan di bawah undangundang tenis mestilah didaftarkan dan diluluskan oleh ITF. s a i z d a n k e m a m p u a n l a n t u n a n a k a n d i l a k u k a n selaras dengan undang-undang Appendix I. Nota . Ianya hanya sah jika penerima tidak membuat percubaan untuk memukul bola tersebut FootfaultBerlaku akibat daripada perkara-perkara berikut :1.Tekanan dalaman hampir sama dengan tekanan luaran dan telah disesuaikandengan pemain selama 60 hari di gelanggang kejohanan berkenaan.e ) S e m u a u j i a n l a n t u n a n . J i k a p e m u k u l m e n y e n t u h g a r i s a n b e l a k a n g a t a u k a w a s a n s e b e l a h d a l a m g a r i s a n belakang sebelum memukul bola. I.3 .Jika perkara ini berlaku dalam permainan ia masih dikira sah sebagai satu pukulanyang baik.II. jalur atau tali semasa pukulan servis dan jatuh kedalam gelanggang sebenar lawan maka servis itu akan dilakukan sekali lagi. . dua jenis bola tenisakan digunakan sebagai percubaan LET(Servis Semula) Apabila bola menyentuh jaring.

• Pemain tidak semestinya memukul bola melewati tepat di atas jaring .07 meter ditepi dan ditengah adalah 0. • Jika pemain berdiri di belakang dan bola terkena pada badannya. grip continental merupakan grip biasa . P e m a i n y a n g m e m a k a i g r i p i n i j u g a seringkali menghadapi kesulitan bola-bola top spin yang bersifat melantun secara parabola. Grip ini sangat baik d i g u n a k a n d i permukaan lapangan yang cepat. Akan tetapi. Mereka boleh menukau pada permainan atau dalan set berikutnya.9 meter. Minus gripi n i a d a l a h h a n y a b i s a d i p a k a i u n t u k p u k u l a n m e n d a t a r (flat) dan mengiris (slice).Lain-Lain • Pemain boleh melewati jaring untuk memukul bola jika bola itu melantun oleh spin atau angin ke gelanggang lawan. • Dalam beregu. • Tinggi jaring dan ditiang adalah 1. • Pemain tidak boleh menyentuh jaring apabila permainan dijalankan . pemain yang tidak membuat servis boleh berdiri d i mana-mana sahaja yang ia suka. Pemain profesional sekarang masih menggunakan jenis ini adalah Stefa nEdberg dan sebelumnya adalah John McEnroe. maka let hendaklahd i s e b u t . dan digunakan oleh pemain dengan j e n i s p e r m a i n a n ‘ S e r v i c e V o l l e y ’ . seperti rumput. di tepi tiang jaring juga diterima . pemain tidak dibenarkan menukar tempat. P a d a z a m a n s e k a r a n g t i d a k b a n y a k y a n g menggunakan jenis continental sebagai pegangan forehand utamanya karena tempo permainan yang semakin cepat dengan bola yang semakin berputar (spin). Bola yangmelewati jaring . • Pemain tidak dibenarkan membaling raketnya untuk memukul bola . • Jika bola dari luar (gelanggang lain ) masuk kegelanggang.s e d a n g k a n u n t u k p u k u l a n s p i n a g a k s u l i t . maka dia dikirakalah dalam mata itu. J i k a A m e m u k u l b o l a d a n b o l a i t u t e r k e n a s e b i j i b o l a y a n g b e r a d a digelanggang B (B tidak disebut let terlebih dahulu ). Keputusan pengadil adalah muktamad. 24 • Dalam permainan beregu. maka B kalah dalam mataitu. • Pemain boleh membuat servis bawah (underhand servis). • Pemain boleh melambung bola seberapa banyak kali tetapi dibatalkan apabi l a memusing raket dak gagal memukul bola.

untuk melakukan servisdan juga untuk pukulan volley serta overhead kerana tangan lebih cenderung untuk mengenggam raket. Carlos Moya atau sebelumnya adalah SergiBruguera . juga banyak pemain modern saat ini. Pemain spesialis lapangan tanah liat (clay) umumnyamenggunakan grip jenis ini. seperti berjabat tangan.bola slice yang jatuh rendah di lapangan cepat seperti rumput (grass) atau semen (hardcourt). Pemain tenisdapat mencubanya dengan memulakan pegangan dari raket. G r i p i n i j u g a s a n g a t n y a m a n digunakan untuk mengantisipasi bola -bola tinggi yang biasanya terjadi di lapangantanah liat. Forehand Eastern grip Eastern merupakan grip yang paling mudah diaplikasikan pemain tenis yang baru. Atau anda dapat memulai dari posisi semi-western kemudian bergeser satu sudut ke sisi bawah gagang raket.Caranya adalah anda menempatkan posisi pangkal telunjuk pada sisi bawah dari gagang raket. Grip ini seringkali disebut sebagai ‘pegangan berjabat tangan’. Akan tetapi. 2. kekurangan dari grip jenis ini adalah tidak bisa dipakai untuk melakukan pukulan flat serta slice dan juga sangat sulit untuk mengantisipasi bola .P e m a i n p r o y a n g m e n g a d o p s i j e n i s g r i p i n i u m u m n y a m e r u p a k a n p e m a i n spesialis tanah liat seperti Rafael Nadal.Grip ini sangat baik digunakan bagi pemain yang ingin memukul bola dengantop spin yang ekstrim. Arah bola dari hasil pukulan ini dapat melambung di atas netd a n t u r u n m e n u r u t g a r i s p a r a b o l i k y a n g e k s t r i m . 50 Grip jenis ini merupakan grip yang ekstrim digunakan terutama u n t u k memproduksi pukulan topspin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful