Thananjayan

நி
அ தியாய

1

அதிகமாகேவ

ஜி

லி

டா

கி


தி

பதியா

வள

ெசா

ன தி

ேதாளா

திய

,

பா ைவைய

ழல

எ ச

ைகய ட

கா

காதி

ரானா.. பா

ேமைசய

அரசிய

வா

ன ச ப த 'எ

க தி

ஆ கி ெகா
பாரதி , "ேட

.

. 'அ பா ஏேதா ப க

த வ

ெகா

வய

தா

" எ

ேபால , •ேபாைன

வாக அவ

ற வா

ைத

ப ¡¢யாண

வாத

உண

ெம

"

ைல.

ேதாைள தன

.

..??"

நிமி

த த பய

ெகா

தன. அ

மா டாம

'clean of any reaction'
ெதா¢ த சி¡¢

சி¡¢ தா

" ெர

ேப

ெபா

ேவ

த அவன

வ த சி¡¢ ைப இ

த வ

.. ஏதாவ

தா

கிரா . என

ேநா கி

ப பா

ெகா

அவ

த அ த உண

அ பா த ப ைய ேபா

சா ப

ெம

டப

பாரதி.

த ப ைய தி

"

த ைககைள ேலசாக உரா


"நா

ைனேய ரதிெய

நா

அவைள ெதா றி ெகா

வ ேவலா ேபா

கா
ள அட க

டனா.. "

அ பாைவ பா

மைற த

ேமைசக

.

கிய சி¡¢ ப

வாக ேத

இர

பா

க ைத க

'அவன

ள அம

க தி

ப ய அவ

' பா ைவய

தி

தா

சி¡¢

.

, அவைளேய பா

ண .

மட தன ைத எ

கைள ஐ

ண ெநா

http://amuthas4ui.wordpress.com

ெகா

ெச க
தி


ப னா

ேம
பாரதி.

கல க வ

Thananjayan
" அ பா பசி
உன

. என

ப சா. எ

ன ேவ

? அ மா? , ேட

.?"

"ப சா"
மசா

"என

"அ பா உ
"என

ேதாைச எ

.. ? அேட

மசா

ேதாைச எ

ைண இ

இர

வர

களா

"iH" எ

அகலமான ேதா
மா

நிமி

ெம

அைத வ ட அவ

ம ச .. 'எ
. ' நா

பா

.

ைத

தலி

.

..
Tshirt..

..

வய

. உத

கள

வல ப க ஓர

அ த வல ப க ேம

ரான நாசி, அட
தி

உத

த ேகச .. இ

ெதா¢ த ஒள அவ

தைத பா

றி பட

ப சா வா
வா

கி இ

கிெகா

..'

ண ஓ ட ைத தைட

பாேனா.. ேச ேச ஒ

ெச க

த சிலி

ைப உதறி ெகா

தா

. அவ

ேமைச

ட நட தா
தி

பன

.

ேமைசைய அைடய
அவைள

வாக க

னைக..

வ ழிகள

ேதாைச

நி

.

த ப அத

தா

கைள இ

னா¢வ

ப னா

மசா

.

.. '

உட ப
தி

ப யவ

ைள எ

பான தாைடக
அவ

கா

ெசா¢ய ெம

வ ழிகைள ஊ

பய ஒ

தி

ேலசாக ேமெல

தா

றா

..

சீரான பா ைவ அவ

ெச

மய

ர இைடெவள ய
தா

ெச

..'

'Darn it..அவ

ச ெட

த வா¢ைசய

கைள நிைற த க


பா

ெவ

தி

.

ற எ

நிற Tshirt இ

ப சா ப

ெகா

தி

தடவ ய வ

ெதா¢ த

ேகா

கைத அள தா

டா"

"

ஏ கனேவ நி

தி

வாேவ

ெகா

ேப

த ப

மா"

மறி ப சா க

http://amuthas4ui.wordpress.com

அ க


ப க

ேபா
பா

தன.

அவ

வ ழிக

பாரதி.

Thananjayan
ைககள

ெபா¢ய ப சா ெப

நட

வ தவ

, ெப சி, ெபா¢ய சி

ெப

அவைளேய

அட

கிய

ைள தன. அேத

னைக.. ஒேர சீரான நைட.

நைடய

ேலசான த

ேமைச ேம

தா

தன

மா ற ைத உண

த ைட ைவ

பழெமாழி உ

தவ

ப சாைவ வ

ளேத 'பசி வ தா

,

க தி

க ெதாட

பற

கினா

ேபா

..

!'

...........
அ ப

'ஏ
பா

பா

தா

.. friends ஒ

திய

பா ைவைய வ ல கவ

ஆனா

பாரதிய
அவ

ம¡¢ய

தா

த ேமைசய

பா

ேபா

. அவ

.' மன

தி

ைகய

straw ம

ைற தா

. அவ

அத

உ¡¢

வசினா

கி

வா

ைல..

உ¡¢ைம

.'

ச த

ேக ட

. ந

ப க

ேபாக உ திய பா ைவைய

கல கினா

. ' சா¢, ப ேதா


அவ

.

ள ய த ப ைய

ைடயைத

தி

தைத straw

.

ைப

ைட

இர

ேகா ைபகைள

.

visa எ

alians யார

ைவ.. நா

அ பா என

. ஒ

Hi ெசா

ெனா

milk shake அவ

you call this a joke huh? pity"

த பய

சட

சி¡¢

ட purse அ

meet ப

ட alian twin brother உ

"ஹாஹாஹா..

டேவ ெகா

கவனமாக அ

பைறசா றிய

ல இ த வா

..ெசா

சி¡¢

ெவ

ச த

நிதானமாக அ

"அ

.

milk shake ஐ straw ஆ

பதிெனா

"

வைகய

பதி

என

ேமா.. நா

ைல.ேமாசமான பா ைவ

ேமைச ம

"ெச

ணனாக இ

சி தைன ஓ ய

வ தி

நி

ண ன யா? அ
ெசா

உன
கா ல வா

ன யா??"
ெசா

ல ெசா

கி தர ெசா

..மா¢யாதயா தா..தா திற காத.. ...."

http://amuthas4ui.wordpress.com

த வா

னா

..
க."

Thananjayan
"அ த பய

ேவ

சளசள ப

ேட அ த உண

மிட

த ப .. ெபாள சி ேபா"

நட தன

அைனவ

பாரதி ெவள ேய பா ைவைய ஓ
சா¢ எதி¡¢

பளபள த கா¡¢


தட

அவளேய பா

த வ

கா

வ ழிக

..

தி

னா

ைரவ

ணா

.................

http://amuthas4ui.wordpress.com


ஓரமா

அம

.
சீ

அம
ணா

சிைக

தி

கதவ

ைத தி

த அவன

ச தி அ

ெவள ேயறி கா

ஏ¡¢ ஜ

.கா¡¢

!..இற க ப ட க

ைக க

அவள

திய

ேபான

த அவ
பதி த

ைக

. ேலசாக தி
பா ைவைய த

..வ ல க அவள


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful