Đ ZA POVUEST OSUEKA I SLAVONUE

knjiga XII.
č
Državni arhiv u Osijeku
Za č
Dubravka Farkaš
Urednik
Dr. sc. Stjepan Sršan
Recenzenti
Dr. sc. Ive Mažuran
Dr. sc. Nenad č
Lektor
Dr. sc. Vlasta Rišner
Korektor
Milena č
Korice
Vilim ć
č urednik
Dragutin-Dado Štebih
Tisak
Grafika, Osijek
Naklada: 1500
Izdavanje ove knjige pomoglo je
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Naslovna stranica: Tugra (monogram) sultana Murata III. (1574.-1595.)
' 1
·l
il
j -
l

Državni arhiv u Osijeku
POPIS SANDŽAKA POŽEGA
1579. GODINE
DEFTER-i MUFASSAL·I LIVA-l POJEGA 987.
Urednik: Dr. Sc. Stjepan Sršan
Prevela: Mr. sc. Fazileta ć
Orijentalni institut u Sarajevu
Topografiju izradio: Dr. sc. Ive Mažuran
Osijek, 2001.
.i l

fl
J!
t
l'
. l
' .
.
t
11
č urednika
U potrazi za izvornim povijesnim dokumentima Državni arhiv u Osijeku objavljuje
prvorazredne povijesne izvore za ć dio č č Hrvatske. To je defter sandžaka
Požega iz 1579. godine. Spomenuti je defter jedan od najcjelovitijih, najopšimijih i najdetal-
jnijih popisa naselja, stanovništva, gospodarstva i svega što je takav popis ć za vri-
jeme osmanske vlasti u Hrvatskoj. Držimo da je objavljivanje toga popisa, prevedenog s
osmanskog jezika na hrvatski, popunilo veliku prazninu u povijesnim izvorima na č
č Hrvatske i povezala Srednji vijek s današnjim stanjem.
Vrijeme od č 16. do 17. ć dakle vrijeme osmanske vlasti u č
Hrvatskoj, bilo je presudno u mnogim pitanjima za daljnju povijest ovih prostora. To je
razdoblje imalo vrlo č posljedice i ostavilo do danas neizbrisive tragove, te se
samo po sebi razumije da uloženi trud i sredstva oko objavljivanja ove knjige imaju veliko
opravdanje. Za ostvarenje ovog projekta zaslužni su prevoditeljica mr. sc. Fazileta Hafizo-
ć iz Orijentalnog instituta u Sarajevu, koja je svoj posao č i č obavila, zatim
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, koje je financiralo ovaj nacionalni, pa i nadna-
cionalni projekt, nadalje Državni arhiv u Osijeku, koji je posao vodio od prijevoda, preko
priprema, do đ i objavljivanja knjige. Posebna zahvalnost pripada uvaženim recen-
zentima dr. sc. Ivi Mažuranu i dr. sc. Nenadu č vrsnim i priznatim č
za spomenuto razdoblje i č Velika zahvalnost pripada i dr. sc. Vlasti Rišner, koja
je lektorirala prijevod i ć hrvatsko č uz poštivanje izvornika.
I na koncu treba ć daje sada ovaj objavljeni prijevod deftera č dok je nje-
gova preslika, zajedno s mnogobrojnim drugim izvornim dokumentima, izgorjela u
požaru Orijentalnog instituta u Sarajevu prilikom bombardiranja Sarajeva 1993. godine.
Izvornik se, pak, nalazi u Carigradu, no do Carigrada je daleko i teško, osobito zbog potre-
be poznavanja osmanskog jezika iz 16. ć Stoga ovo objavljivanje ima još ć
č te ga željno podastiremo širokoj javnosti na č ć ć ć
U Osijeku, 200 l. godine
Dr. sc. Stjepan Sršan
5
Predgovor
č č Hrvatske za vrijeme osmanske vlasti (od č 16. do
kraja 17. ć
Zemljopisnu i č sliku č Europe č 16. ć zahvatilo
je osmansko osvajanje i njihovi sve č prodori u srednju Europu. Osmanska se vlast do
16. ć utvrdila sve do rijeka Dunava i Save. Nasuprot Osmanskom Carstvu stajalo
je hrvatsko-ugarsko kraljevstvo. No ono je tada bilo ć slabom središnjom vlasti
vladara te regionalnim č feudalaca. Pad Beograda 1521. godine pod osmansku
vlast donekle je, ali nedovoljno, upozorio europske vladare na opasnost koja je zaprijeti-
Ja i srednjoj Europi. Porazom hrvatsko-ugarske vojske i pogibijom kralja Ludovika na
č polju 1526. godine bio je Osmanlijama (Turcima) otvoren put do Budima i
ć daljnje osvajanje, jer je poslije pogibije hrvatsko-ugarskog kralja država
ostala bez vladara pa se plemstvo i stanovništvo podijelilo na dvije strane: jedna je želje-
Ja za vladara ć Habsburg (Ferdinanda), a druga, ć ugarska, Ivana Zapolju.
đ rat i sukobi đ pristalica kralja Ferdinanda i Ivana Zapolje ć su
Osmanlijama da do sredine 16. ć osvoje više od polovice hrvatskog i ugarskog po-
č Poznato je da je osmanska vojska do kraja 16. ć zaustavljena u daljnjim
osvajanjima na zapadu te se time i granica Osmanskog Carstva utvrdila u prostoru
đ Drave i Save, nešto zapadnije od Virovitice i Č prema rijeci Ilovi i Savi do
Petrinje, Dubovca, Slunja, Drežnika, te do Zrmanje. Dakako, pod Turcima je bila i sva
Bosna i Hercegovina te č i središnja U g arska.
č č Hrvatske Osmanlije su osvajale od č pa do sredine 16. ć
-dakle pedesetak godina. Osijek je pao 1526. godine, Ivankovo, Đ Gradiška, Brod,
Pleternica, Našice, Cernik i druga mjesta 1536. godine, 1537. godine pala je Požega i
Požeška kotlina, 1541. godine Našice, 1542. godine Orahovica, Slatina i Drenovac, 1543.
godine Valpovo, 1544. godine Kraljeva Velika, 1545. godine Moslavina i na kraju 1552. go-
dine, Virovitica te Č s okolicom. Tu su Osmanlije zaustavljeni te su osvajali č
đ rijeke Une, Korane i Kupe i tako se približili Sisku, Zagrebu i Varaždinu, glavnim
č na putu za č ć da su Osmanlije 1593. godine doživjele teške poraze kod
Siska, došlo je do prekretnice pri napadu osmanske vojske, koja od tog vremena brani osvo-
jeno. č je sultan Ahmed I. bio prisiljen sklopiti mir s carem i kraljem Rudolfom I.
1606. godine na utoku rijeke Zitve u Dunav, uz č da svaka strana zadrži ono što je do
tada osvojila (uti possidetis). Granica đ Hrvatske i Osmanskog Carstva išla je širokim
pojasom opustjelog č i č zemlje te se nije mijenjala do kraja osmanske vladavine
(1687. godine) u Hrvatskoj.'
Upravna podjela Požeškog sandžaka
Prije turskih osvajanja Slavonija je bila podijeljena na županije, kotare i ć No,
ta podjela nije sasvim odgovarala osmanskom sustavu, kao što je bio č u Bosni i Srbi-
ji. Osmanlije su osvojile Slavoniju u naponu svoje ć i kada su ć izgradili svoj sustav
vlasti i uprave, primijenili su ga u Slavoniji i uveli sustav upravne podjele na sandžake, ka-
dil uke i nahije (prva polovica 16. ć
1
Više vidi: Ive Mažuran, Hrvati i Osmansko Carstvo, Zagreb 1998.
7
UPRAVNA PODJELA ZA
OSMANSKE VLADAVINE 1606.
c::J HRVATSKA.
f;:!]!J::( Ć POSJEDI
50 100 KM
Karta upravne podjele za osmanske vladavine 1606. g.
Osmanske su upravne jedinice redovito nastale u hrvatskim krajevima pretvaran-
jem starih srednjovjekovnih županija u kadiluke i nahije. Ukoliko se kadiluci i nahije
nisu nazivali po imenima starih županija, one se skoro uvijek nazivaju po imenu glavne
utvrde ili prema glavnom naselju u toj županiji. Osim redovnih nahija, postojale su i tzv.
vlaške č nahije. To su bile stare geografske (zemljopisne) jedinice, župe ili
oblasti, naseljene pretežno vlaškim č stanovništvom, s unutrašnjom upravom,
mnogim povlasticama i posebnom vojnom organizacijom. Bile su podvrgnute izravno
sultanu ili sandžakbegu, a unutar organizacije njima su upravljali vojni starješine, vojvo-
de i harambaše.'
Kadi luk je bio upravna jedinica koja se nalazila đ sandžaka i nahije. Ime je do-
bila po zvanju kadije. Kadije su prije svega bili prvenstveno predstavnici đ te je
kadiluk bio jedinica sudskog đ No, kako su kadije imale vrlo široke nadležnosti, to
se kadiluk protezao i na upravnu djelatnost. Svaki je kadiluk ć po nekoliko nahi-
ja u ovisnosti o broju muslimana. Ako je u sandžaku bilo malo muslimanskog stanov-
ništva, onda su kadiluci ć velika č
Od preuzetih ć naziva Turci su preuzeli zvanje kneza u č lokalnog
starješine đ č nahije, varoši ili sela, s potpuno ili pretežno naseljenim
š ć stanovništvom. Naziv knez č se uzimao u č zvanja, ali ne i u geo-
grafskom (zemljopisnom) smislu. Jedino je u vlaškim č nahijama postojao na-
ziv knežija u smislu đ č kome je na č stajao knez.
3
Š ć Bosanski pašaluk, Sarajevo 1959., str. ll O.
· Isti, str. 114.
8
·:ji
"
Vjerska i socijalna skupina stanovništva od više sela ili mahala (zaselaka) kao i voj-
no-organizacijskajedinica Vlaha zvala se džemat. Zaseoci i manje gradske č zvale su
se mahale, ć gradsko muslimansko naselje zvalo se šehir, a manje kasaba, dok se grad
ili mahala naseljena š ć zvala varoš.
Požeški sandžak
Turci su na osvojenom č Požeštine 1538. godine osnovali vojno-admini-
strativnu jedinicu koja je po središtu nazvana Požeški sandžak. Kada je 1541. godine
osnovan Budimski beg1erbegluk, pri po jeni su mu ne samo turski sandžaci u Ugarskoj,
nego i sandžaci Požega, Zvornik, Osijek i Srijem, Smederevo i Vidim.
Kad je Sulejman opet pošao 1543. godine protiv Ugarske, pali su u turske ruke
ć č Bijela Stijena, Podborje (Daruvar), Orahovica i Valpovo, posljednji
slobodan grad u č Slavoniji, te su č Požeškom sandžaku.
Požeški je sandžak do 1541. godine pripadao Rumelijskom beglerbegluku koji je
bio osnovan još u 14. ć te je 1541. godine osnovan Budimski pašaluk u č je sa-
stavu ostao Požeški sandžak do 1580. godine, kada je č Bosanskom pašaluku.
No, kada je 1600. godine osnovan Kanjiški pašaluk, č muje i Požeški sandžak te
je u njegovom sastavu č kraj turske vladavine.'
Prvotno je č Požeškog sandžaka bilo podijeljeno na tri kadiluka: Požeški,
Brodski i Gorjanski, no kasnije su ustrojeni č Orahovica, Osijek i Virovitica.
Požeški kadiluk 1579. je godine imao nahije Požega, Svilna, Kutjevo, Orljavac i
Breznicu.
Brodski kadiluk s nahijama Brod, Vrhovine, Brezna i Ravne.
Kadiluk Gorjani sa sjedištem u Đ imao je nahije Đ Gorjani, Jošava,
Dragotin, Prikraj, Poljana, Nivna i č
Kadiluk Orahovica: Orahovica, ć Krštošija (Kršinci), Mikleuš, Bukovica,
Sopje, Brezovica, Č đ Dolinci (Gobinci) i Valpovo.
Kadiluk Virovitica s nahijama Virovitica, Slatina, Moslavina.
Kadiluk Osijek s nahijama Osijek, Karaševo, Č i Erdut.
Kadiluk Valpovo s nahijama Valpovo i Koška.'
č sandžak
Neki izvori i pisci navode Osijek kao poseban sandžak. No, teško je utvrditi kada je
osnovan i kada je ukinut č sandžak. Dio Srijema ć je padom Beograda 1521. godi-
ne došao pod tursku vlast, a poslije pobjede na č polju, 1526. godine, zavladali
su Turci cijelim Srijemom, č Slavonijom i razorili Osijek.' No, ć 1529. godine
Turci su obnovili Osijek i utvrdili ga da ih osigurava u daljnjim pohodima. Srijem je, kao i
č Slavonija do Ivankova, stavljen pod upravu smederevskog sandžakbega i beograd-
skog gospodara.
Srijemski je sandžak sa sjedištem u Osijeku osnovan đ 1538. i 1540. godine.
No, ć od 1545. do 1556. godine Osijek je č Požeškom sandžaku, a sjedište je
Srijemskog sandžaka preneseno u Ilok pa se prozvao č sandžakom.'
4
Isti, str. 61.
' Mažuran ( 1998: 198)
' Š ć (1959: 64)
' Š ć (1959: 65)
9
Ć č ili č sandžak
Sredinom 16. ć Turci su nastavili osvajanje Slavonije. Tako su 1552. godine
zauzeli Viroviticu, pripojiti je Požeškom sandžaku, a Č i okolna mjesta Bosanskom
sandžaku. ć da su bile sve č š ć protunavale Hrvata, to je 1557. godine u Č
ustrojen sandžak č ili Č sandžak. č tog sandžaka bilo je đ
Save i Drave uz rijeku Ilovu i Pakru sve do Požeškog sandžaka. ć da su Turci bili ne-
sigurni u zbog jakih prodora hrvatskih č ć su 1559. godine razorili
đ u Cazmi, pa su najvjerojatnije sjedište sandžaka službeno prenijeli 1565. godine u
Pakrac. Otada se taj sandžak naziva č premda se još ponekad naziva starim ime-
nom "Sandžak č Č Najvjerojatnije je 1565. godine imao kadiluk (Kralje-
va) Ve!ika s nahijama: Cernik, đ Bijela Stijena, Podvrška, Pakrac, č Dobra
ć Caklovac, č Kutina, Šagovina, Podborje (Daruvar) i Drenovac.
Negdje krajem 16. ili č 17. ć đ 1590. i 1607. godine) sjedište
sandžaka preneseno je iz Pakraca u Cernik i ondje je ostalo do đ Taj je sandžak
od svojeg osnutka pa do 1580. godine bio u sastavu Rumelijskog ajaleta, a 1580. godine je
pripojen Bosanskom pašaluku te ostao u sastavu tog pašaluka sve do likvidacije.' č
sandžaka bilo je podijeljeno na kadiluk Cernik (dotada u V eli koj) i Pakrac.
10
Orahovica je pala 1538. godine pod osmansku vlast. Godine 1545. prvi se put spo-
minje kao središte kadiluka u Požeško m sandžaku.'' No, od č 17. ć Orahovica
se više puta spominje kao središte č sandžaka, dok drugi izvori navode i dalje da
je č kadiluk u sastavu Požeškog sandžaka. Danas se drži da se tu radi o jednom
sandžaku, ali da su neki požeški sandžakbezi imali sjedište u Orahovici, pa se po tom
sandžak nazivao č Vjerojatno je sjedište iz Požege preneseno u Orahovicu
1600. godine, kada je taj sandžak pri pojen Kanjiškom ajaletu, kako bi im bio bliže."
Glede navodnog č sandžaka ipak se drži da je njegovo postojanje bez
dovoljnih povijesnih argumenata.
Porezni (katastarski) popisi
Nakon što su Turci 1537. godine osvojili Požegu i Požeštinu, uveli su i svoju vlast te
porezni sustav. Prvi je porezni popis Požeškog sandžaka nastao negdje poslije osvajanja
Požege i Požeštine 1540. godine, potom 1545., 1561., i onda ovaj naš, 1579. godine." Za
razliku od sumarnih popisa, ovi ć ili iscrpni popisi donose obilje podataka o demografi-
ji, gospodarstvu, društvenim odnosima, toponomastici i onomastici, te niz drugih obavije-
sti o novom vremenu, životu, stanju pa č i kulturi te civilizaciji.
Popis iz 1579. godine najcjelovitijije, te se i kasnije smatrao mjerodavnim glede po-
reznih obveza raje.
Defter ili osmanski porezni popis može se objaviti na više č jer arapsko pismo
16. ć daje druge ć negoli č Ovaj se prijevod može smatrati u veli-
koj mjeri doslovnim jer se pokušalo što vjernije zadržati č izvornika. No, ostalo je
više upitnika ili navedenih ć jer č rješenje- uz najbolje poznavanje
' Š ć (1959: 68)
' Š ć (1959: 69)
"Mažuran (1998: 201)
" Š ć ( 1959: 86)
Š ć (1959: 87)
u O tim popisima vidi: N. č Požega i Požeština u sklopu Osmanlijskog Carstva (1537.-1691.), Jastrebarsko
1997. U đ se historiografiji umjesto popisa iz 1561. g. uvijek navodi popis iz 1565. godine.
lO
.,
i
\i
:)
jezika - nije ć Razlozi su raznoliki; sam jezik ili pisar. O svim tim problemima,
č i pristupu osmanskom defteru treba vidjeti izvrsnu knjigu spomenutog profesora i
č č š usmjerenja dr. Nenada č Požega i
Požeština u sklopu Osmanlijskog carstva (1537.-1691.).
Nazive upravnih jedinica stavljamo ispred mjesta npr. Sandžak Požega, N ahija Osi-
jek itd., a ne obratno.
Osmanski je č smatra se, arapskim pismom bilježio imena i nazive onako
kako ih je č (fonetski). To č da se ovdje donosi fonetski č naziv imena u
kontekstu ondašnjeg vremena i mjesta."
Pogleda li se "konfesionalna" raspodjela imena, vidi se da je kod č musliman-
skih imena manje dvojbi, jer arapsko pismo pisaru više odgovara. Nešto je teže s imenima
koja se mogu pripisati pravoslavnom stanovništvu, no to je mali broj imena, paje manje i
dvojbi. No s imenima stanovnika koje se manje-više može smatrati č situacija je
pri č vrlo složena. Kako kaže prevoditeljica, a što se može č i iz samog tek-
sta, č se da je pisar vjerno bilježio imena onako kako ih je č na terenu. U ono je vrije-
me, osim toga, bio vrlo prisutan đ utjecaj. Kako pak kaže dr. č
č pismo sijakat, kojim je pisan ovaj defter, pretežito ne vodi č o
č njihovom mjestu i broju u odnosu na crte. Posljedica toga je potpuno legitimno
č više kombinacija slova ć ž ć ć ć ć ć ž ć ć
đ se "bezazleno" i (od završnoga ć može shvatiti kao jedno t ili n, što odmah uk-
č č zadnja dva slova kao: ć ć ć ć pa može biti petnaestak
ć Primjerice ime "Stephanus" u latinici ne stvara š ć a u turskom se pi-
smo može javiti na pet č
l. Stevan. Takvo je č teško ovdje primijeniti jer se u tom kraju, uglavnom, ne
č osobito ne č No, kako je taj oblik na nekoliko mjesta punktiran, to se mora
č umjesto s, š, kao Ištvan. Taj je đ oblik u ono vrijeme bio popularan;
2. drugi oblik bi mogao biti Ištva, vjerojatnije Štiva (dakle prezime Š ć
3. ponekad se treba č kao Pišta;
4. Stipan;
5. Štefan (možda ponegdje i Stepan). Uz sav oprez, može se prevariti."
Kod naziva mjesta zadržano je izvorno č Ako je ime sela završavalo arapskim
slovima na č č uzeto je č na -vci (Pavlovci).
Iz naziva sela, osobito nestalih, kao i mezra te č č mogu lako ć
kontinuitet u imenima ć rudina, polja, šuma ili drugih lokaliteta, makar su se de-
sile neke č i migracijske promjene kod stanovništva.
To se može još lakše razumjeti i č ukoliko se uzme u obzir daje defter (popis)
pisan fonetski (kako se tada govorilo). A u 16. ć u Slavoniji je bio vrlo velik utjecaj
u jeziku, osobito govornom, đ tim više što je Slavonija i u crkvenom i u gospodar-
skom pogledu bila vezana s đ Iako su imena ć izgovarana đ a
zapisi vana osmanskim pismom, ć su š ć porijekla i sadržaja u duhu crkvene
tradicije i mogu se lako razumjeti.
"N. č (1997: 12)
č (1997: 13)
ll
Ispred zanimanja nema zareza da ne bi došlo do pomutnje, radi li se o prezimenu.
Istina je da su neka zanimanja ć prerasla u prezimena, te ć se takav č razvitak na-
staviti, i to ne samo prema zanimanju, ć i po mjestu, nekoj osobini i sl."
Sam prijevod je gotovo doslovan, jer se poštivao izvornik zbog pravila o objavlji-
vanju gradiva. Stoga su i neki nazivi kod imena nešto "neusuglašeni" s kasnijim, pa i
današnjim č no to ć č ipak razumjeti.
Na ovom mjestu nema potrebe ponavljati pristup, č prijevoda i č ovih
popisa za povijest, znanost i kulturu, kad se to može vidjeti u knjizi navedenoga autora N:
č Osim toga u njegovoj se knjizi nalaze i drugi izvori i literatura te ć ih ć
onaj tko želi više saznati o nekim pristupima defterima.
Ono što je posebno za cjelokupan prijevod ovoga izvornoga gradiva daje sama pre-
voditeljica mr. sc. Fazileta ć vrsni poznavatelj osmanskog (arapskog i tur-
skog) jezika i pisma iz 16. ć djelatnica Orijentalnog instituta u Sarajevu.
Dr. sc. Stjepan Sršan
Požega i Požeština u sklopu Osmanskog Carstva u 17. st.
16
O drugim osobitostima vidi spomenutu knjigu dr. N. č (Požega i Požeština ... , 1997.).
12
UVOD
POPIS SANDŽAKA (LIVE)
POŽEGA 1579. GODINE
U prvoj polovici XVI. ć Osmanlije su, u doba ekspanzije prema srednjoj Eu-
ropi, đ ostalih prekosavskih krajeva osvojile i Slavoniju. Pod njihovom su š ć ti
krajevi ostali od sto pedeset do sto šezdeset godina, i za to su vrijeme č sastavni dio
Osmanske Carevine.
U Slavoniji su bile ustrojene dvije administrativne jedinice :.. sandžaci - Požeški i
č Ti su sandžaci sve vrijeme smatrani č pa se, prema tomu, ć
pozornost ć njihovom vojnom ustrojstvu, č š od vojnih trupa i đ
do osobitoga odnosa prema cjelokupnomu stanovništvu sandžaka, koji se ogledao u po-
sebnom č poreznog ć u odnosu na stanovništvo drugih krajeva unutar
Carevine.
Požeški sandžak, uspostavljen č 1538. godine, pripadao je jedno vrijeme
Budimskom, a zatim Bosanskom ejaletu, dok je u XVII. ć povremeno pripadao
Kanjiškom i ponovo Bosanskom ejaletu.
đ primarne izvore (za koje, uz njihovu pravilnu interpretaciju, možemo ć i da
su najvažniji) za povijest zemalja i č pod š ć Osmanlija pripadaju katastarski
popisi č č (Tapu Tahrir i Defterleri). ć popisi zemalja Osmanskog Car-
stva vršeni su redovito od č XV. do č XVII. ć ali postoje podatci da su
takvi popisi vršeni i nešto ranije. Uglavnom su oni poduzimani uvijek kad je na prijestolje
stupao novi vladar, a zatim i svakih deset godina njegove vladavine. Parcijalni popisi, dak-
le oni koji su se odnosili na manje teritorijalne jedinice, poduzimani su č š ć ali svaki put
zbog nekog konkretnog povoda; kakav su teritorijalne promjene, promjene u sustavu opo-
rezivanja, promjene u sustavu dodjele dobara spahijama - feudalcima. Svi su ti popisi
vršeni s jednim najvažnijim ciljem- potrebom da se popišu svi prihodi koji su po bilo ko-
joj osnovi pripadali državi.
U kategoriji katastarskih popisa postojali su detaljni, opširni popisi- mufassal def-
teri i zbirni, sumarni- mudžmel defteri. Detaljni su popisi đ tako što su uz ć lo-
kalnih vlasti registrirane sve osobe koje podliježu oporezivanju, kao i svi izvori prihoda,
dok su sumarni popisi u prvo vrijeme predstavljali prave izvode iz detaljnih popisa iz istog
vremenskog razdoblja, ali bez specifikacije poreza, samo s njihovom ukupnom vrijed-
š ć u novcu. č kratki opis za te dvije vrste popisa kaže da su mufassal- defteri
popisi raje i njenih obveza, dok su medžmel - defteri popisi askera- vojnika, feudalaca,
kojima raja daje poreze. Oni sadrže izvanredno bogat i č materijal za č
društvene i ekonomske povijesti Osmanskog Carstva ć a posebno krajeva na koje se
odnose.
Što se č predmeta našega opisa, opširnog katastarskog popisa Požeško g sandžaka
iz 1579. godine (hidžretske 987. godine), on seže u vrijeme kada se osmanska vlast u ovim
krajevima ć stabilizirala, te tako u njemu nailazimo na redovne porezne obveze i admi-
nistrativne mjere, koje i k9respondirajq takvom stanju. Izvornik se deftera nalazi u Arhivu
Predsjedništva Vlade /Basbakanlik Arsivi/ u Istambulu, pod brojem TD. 672, dok je kopi-
ja, koja je postojala u Orijentalnom institutu u Sarajevu sve do ratnog požara u kojem je
17. svibnja 1992. godine uništeno rukopisno i arhivsko blago Instituta, nosila broj OI No.
13
'l
10. Vrlo je zanimljivo daje đ i drugi primjerak toga popisa (BBA TD. No. 650, OI
No. ll). Naime, prilikom izrade popisa na terenu, jedan je primjerak slan u središnji, a dru-
gi u pokrajinski arhiv; đ rijetki su č da su do danas č oba primjerka
. jednog te istog deftera. Ovi defteri nisu preslici u današnjem smislu č ali u svemu
pružaju jednake podatke, i č š ć su i pisani od strane iste osobe, što je č i s
požeškim popisima. Razlika đ ta dva ("naša") primjerka jest u tome što popis BBA
TD No. 650 na kraju sadrži popis tapijskih pristojbi dobara u vlasništvu pojedinaca.
Na č popisa, nakon tugre ć sultana Murata III. koji je vladao od 1574.
do 1595. godine, donesen je spisak nabija u sastavu sandžaka. Poslije toga donesena je ka-
nun-nama, zakon o naturalnim obvezama i osobnim porezima raje u sandžaku Požega. Def-
ter pod brojem TD No. 672 ima kanun-namu koja iznosi 17 defterskih stranica i koja izlaže
šire raj ine obveze, dok defter pod brojem TD No. 650 ima ć kanun-namu od tri defterske
stranice, samo s č ć Vjerojatno se duži tekst kanun-name donosi
u defteru koji je slan u pokrajinsku defterhanu, gdje su detaljna objašnjenja bila potrebnija
nego što je to č s defterom koji je ć u središnji arhiv.
Ovaj defter, kao i svi ostali defteri, pruža obilje dragocjenih podataka za povijest
ovih krajeva. Posebna je njegova vrijednost, đ u tome što je u njemu zabilježeno
jedno prijelazno razdoblje u kojem je ć v laškog č stanovništva, ondje kolo-
niziranoga te zbog toga i povlaštenoga, sada te svoje ranije č povlastice gubila i do-
bivala status raje.
Defter je đ u Orijentalnom institutu u Sarajevu, u okviru projekta u kojem je
bila đ obrada više takvih izvora, od kojih je do danas objavljen samo Opširni po-
pis bosanskog sandžaka iz 1604. godine (sv. I-IV, Sarajevo 2000.).
Iako je rukopis deftera č lijep i č postojale su ipak nedoumice kod raz-
Iješavanja pojedinih ligatura, osobito onih koje se odnose na topografske nazive i osobna
imena nemuslimanskog stanovništva. ć je njih pisar izuzetno dobro riješio, te se
ć č da je on osoba s č č Posebno uspješno pretakanje
đ imena i naziva u osmanski tekst navodi na č da se vjerojatno radi o
đ
Ako se radilo o č č dvojbi pri č č š ć su donesene
ć č a ako se ime ponavlja više puta, opredjeljivala sam se za onu ć
koja se č najvjerojatnijom, bilo zbog toga što je na nekoliko mjesta u defteru donesena
(prisutna) ili zbog sredine u kojoj je nalazim.
Popisano se stanovništvo navodi č š ć osobnim imenom i imenom oca, dok se po-
negdje, i to uglavnom nemuslimansko stanovništvo, navodi osobnim imenom i prezime-
nom. Prezime je nastalo prema č imenu ili prema zanimanju. S obzirom na to da se u
prvom navedenom č radi o "perzijskoj genitivnoj vezi", ć je đ imena
staviti imenicu "sin". Sukladno hrvatskom jeziku, od č je imena u ovom prijevodu iz-
veden posvojni pridjev (sin Mehmeda -t sin Mehmedov). Turski su nazivi (poput č
nabija, č baduhava, itd.), ostavljeni u tekstu deftera, a objašnjenje za njih dano je u
č
Mr. sc. Fazileta ć
14
t.
F
..
_,. v L
'(' J J-:...o,J L r-c --.... t..D
J !/(J .l
' - ..
'o


\t':
\t ,, .. :=, .., l
. . \.
( t l,)_;:. ..
.• . l .. l
r ..D \J • ..,. ..:._ I.....D -• --\.tJ:>.
t o \. . >...T ".J . '""'(J) • .1)
• e
.. .
. • r e"
'r:' .
. t
e' .
-
. ..
r4 -i
r r' '-'> \.

lA
• • -.D L
t' .:'J
..
-.
r-r. ,
e ..at
J
t." v .r 1
.. ·...ot
. c..T
1 V·
. l

t'·
t ' ..t:tl.:

Popis nahija sandžaka Požega 1579. - na č deftera
15
POPIS SANDŽAKA POŽEGA
1579. GODINE
DEFTER-i MUFASSAL-1 LIVA-i POJEGA 987.
l.
l'
l
Zakon o obvezama i porezima raje u
sandžaku (livi) Požega
Prema starom je č raja spomenute live ć porez, fil uriju, kao zamjenu za
džizju - od svake ć po 60 č Godine 97 4. (1566./67.) uzvišenim je ferman om iznos
ć za lO č a 982. (1574.175.) još za 5 č te se filurija od svake ć ukupno
ć po 75 č Zapisano je da se daje na Jurjev dan prema starom č
Kada sretni i uzvišeni padišah, gospodar svijeta, Božja sjena, u dobar č i sa ć
i slavom, naredi carski pohod svojim č rehberima, raja daje vojnicu, a kako se
sefer hardži (vojnica) ć po ustaljenom č od svake ć po 60 č spomenuta
sefer fil urija i dalje se daje na opisani č
Stari je č da raja iz č vilajeta Budima daje porez zvan res mi kapu (vratni-
ca) i to 20 č na Jurjevo i još 20 na Mitrovdan. Nakon što je vilajet ponovo popi san i po-
pis dostavljen, godine 987. (1579./80.) stigao je uzvišeni ferman u pogledu đ
vratnice na opisani č pa je spomenuta vratnica zapisana prema visokoj zapovijesti.
Od usjeva i žitarica, od sijena, i ć od svega što uspijeva na zemlji, prema
č se šerijatu i uzvišenom zakonu uzima desetina. Od onih vinograda koji se za vrije-
me popisa vilajeta nalaze u posjedu muslimana po svakom se dunumu uzima porez od po
pet č Kupi li musliman od š ć vinograd, s kojeg se daje đ ušur (desetina),
on opet daje desetinu. Ako zimmije - š ć - kupe vinograd od muslimana, oni ipak
daju desetinu. Ne smiju ć na ovaj se vinograd prije ć porez po dunumu, pa ć i
mi ć takav porez, i ne smiju se sporiti oko toga.
Zakon o porezu na č (zemljarina), zemljarina uzima se u mjesecu ožujku i nije
svugdje jednak. U ć sandžaka s one druge strane (vjerojatno s druge strane Save) raz-
č je, negdje je viši, negdje je manji. U ovom se sandžaku od muslimanske raje koja ima
potpun č uzima za zemljarinu po 22 č Od onih koji nemaju cijeli č uzet ć
se tzv. resmi bennak po 12 č Potpunije č 60 dunuma od najbolje zemlje, od sred-
nje zemlje 80-90 dun uma. Ako je zemlja loša, onda je 120-130 dunuma. Dunum iznosi 40
koraka č ž (posjednika č u širinu i dužinu.
Posjeduje li netko od stanovnika grada č u blizini grada, ć porez. Ne može
ć "Ja sam đ meni neka se ne upisuje zemljarina." Ne treba se obazirati na ono
što đ kaže, nego treba imati u vidu zemlju. J edino ako zapusti svoj č i napusti
ga, onda ne treba tražiti porez na č Resmi se č i ft ne uzima od imama u mesdžidima.
Od l O košnica uzima se jedna košnica, a od 5 košnica pola košnice. Ako ih je manje
od pet, onda se na jednu košnicu daju 2 č Desetina se uzima u vrijeme vršidbe, a pripa-
da mjestu u kojem se nalaze košnice. Desetina pripada onome na č zemlji košnice stoje
i gdje se vadi med. Ako u vrijeme đ meda stoje na drugoj zemlji, a ostalo vrijeme
stoje na timaru spahije, tada ušur pripada vlasniku zemlje, a pola vlasniku timara.
Dok je u starom defteru bilo upisano da se na 2 svinje ć l č 987. godine
đ je da se, prema uzvišenoj naredbi, uzima l č na l svinju kao resmi bid'at. U
starom je defteru bilo upisano da š ć raja od zaklane svinje ć tzv. ž ć porez
od 2 č a od prodane svinje ć po l č tržne pristojbe, te je opet đ da se
upiše prema starom defteru.
Po starom se č đ od svake ć daju kola drva ili tzv. porez na drva od 5
č đ se od zasijanog bostana lubenica i dinja daju 2 č kao zamjena za desetinu.
19
.
i:
Od ranije se za vodenice koje se ć na Dunavu, Savi, Vuki i Dravi ć po 50
č poreza. Od vodenica na drugim manjim rijekama i potocima ć se porez od 32
č ako rade cijele godine, a po 16 č ako rade pola godme.
Ako netko od raje uz ć ima vrt, te u njemu za ishranu uzgaja peršun, estragon i
ostalo ć koje ne prodaje, onda se ne uzima ništa. Ako ga nosi na prodaju, od njega se
uzima desetina.
Oni koji skupljaju šerijatske namete i zakonske poreze od raje, u š i u
vrijeme bran ja vinograda, uzimaju 2-3 č što se zove č za dopuštenJe", te ne uzima-
ju žito i vino u naturi, nego traže za a osta_le
uzimaju č za brisanje duga". Sandzakbez1, kad! 1 V?JVode _tJer_aJU raJU da svOJim
kolima prenosi sijeno i drva te tjeraju raju da 1 kohma SIJeno 1 drva š dana.
đ prisiljavaju raju na davanje stv_an 1 On_!Jelo, mes_o kokoši
za jelo silom uzimaju od raje, a za to _n_1 ć su nameti _nezakomtl !_ne-
prihvatljivi, te njima na raju ne treba vrs1t1 pn tisak. Tako Je up1sano u stan defter, a upisa-
no je opet u novi carski defter, na jednak č
Zakon je svadbarine (mladarine) ć za djevojku se č a za ženu 30
č Od siromašne se žene uzima polovica poreza, a od one srednJega Imovmskog stanJa
uzima se, đ srednji iznos. Svadbarinu za ć njezin otac. Odakle_ god
djevojka krenula, porez ć njezin otac svomu spahiji. Sto se č žene, pri ć
poreza uvažava zemlja. Novac za č pripada onome na č se timaru održi
č
Porez na sitnu stoku je ovakav: na dvije ovce uzima se l č Ako u ovom ž
ovce cijelu godinu prebivaju najednom mjestu, njihovi vlasnici na svakih ovaca ?aJU
jednu č odnosno na stotinu ovaca deset č Taj je porez nazvan resmi agil
1 resmi otlak (porez na ispašu) pripada mjestu na kojem se ovce ć a ne onome mJestu
u kojem stanuje vlasnik ovaca. Na mjestima na koje je upisan remsi otlak ?eka se, p_rema
starom č uzima od svakog stada po jedna srednJa ovca, a od stada koJa dolaze
č sandžaka neka se kao porez na ispašu od sta_da. Cljena
te ovce bila bi 20 č Od srednjeg stada neka se uz1ma po Jedna ovca, CIJa ClJena neka
bude 15 č a od malog stada neka se uzima jedna jednogodišnja ovca č cijena neka
bude lO č Više od dvadeset č suprotno je zakonu, neka se ne uzima.
Zakon o poljarini kaže: ako, na primjer, č vol, konj ili mazga đ u neki usjev,
neka se vlasniku po glavi stoke (koja je napravila štetu) udari po 5 batina i neka se 5
č globe. Ako đ krava, neka se udare 4 batine i _uzmu 4 č globe .. Ako đ JUne 1h
tele, neka se po glavi stoke (vlasniku) udari jedna batma, te neka se uzme Jedna č gl
đ li ovce, neka se na svake dvije ovce udari jedna batina i uzme jedna č globe. Ako_ Je
stoka ć treba povikati i upozoriti ju. Nakon stoka se
usmrtiti, niti joj se smije odrezati rep ili uho. Neka na postupi Je
no. Kaže li tko kako netko (taj i taj) nakon upozorenJa mJe uhvatiO SVOJU zivotmJU, pa Ju Je
ovaj ubio, ili je udario i osakatio, toga treba podrediti svakoj zakonskoj odredbi, a mora
naknaditi i cjelokupnu vrijednost ili dati odštetu. Vlasnik životinje mora dati odš_tetu _za
š ć usjeve. Ako u blizini sela, đ sela, ili đ pojilišta za stoku
vi vlasnik ih treba ograditi. Ne č li to, sam je odgovoran za štetu, a vlasmk zivotmJe
ć biti kriv. Ali ako netko đ ć ili pokvarivši ogradu namjerno uvede životinju u
usjeve ... /ovdje se tekst prekida/.
Što se č zakona o tapiji, on kaže ć ako jedan rajetin tri godine
danja ne đ desetinsku zemlju, koja je č đ spahiji je, prema Č
pravu, dopušteno uzeti je od njega ("iz njegovih ruku") jer mu je ovaj time nanio štetu, te
20
dodijeliti zemlju drugome. Potvrdi li vlasnik zemlje tapiju koju su drugi izdali, neka se ne
daje drugome, nego neka se da njemu. Ako se radi o brdovitom i strmom terenu, ili o bara-
ma koje pokriva voda, te ako zemlja nije pogodna za đ onda se to zemljište i ne
može vezati za tapiju. Tada nije zabranjeno zapustiti i pretvoriti u meru jedan do dva dunu-
ma č nekog raj etina, za njegove volove ili za vršidbu.
Na neke šume upisan je porez zvan žirovina. Što se č žirovine brda te kategorije,
upisano je da se uzima po jedna č po glavi svinja koje ć u šumi. Kao drugi porez, to-
rarina, uzima se od tora svakog krda po 6 č i porez je tako zaveden (u defter). Od seo-
skih svinja koje se nalaze u okolnim brdima i šumama, a koje su đ od 6 mjeseci, kao i
svinja koje danju do gone jesti žir i ne ć ju u šumi, ne uzima se ništa. Porez na hrastova
stabla u gajevima u blizini nekih sela, tj. u njihovim granicama, može dokinuti onaj komu
porez pripada i to ako zbog njega ima štetu. č se ć u šumama ne zabranjuje.
Glede prekršaja i č neka se, nakon što se donese kadijska odluka, za razbijan-
je glave uzima l OO č a za nanošenje povreda 50 č Te i ostale sitne globe neka se uzi-
maju onako kako je đ carskom kanun-namom. One koji su đ na vješanje i
pogubljenje treba, uz znanje suda, predati sandžakbegovim ljudima radi izvršenja kazne.
Treba budno paziti da ne bi uzeli od njih novac i pustili ih.
š ć raja spomenutog sandžaka (live) nahijskoga ć naziva knezom, a se-
oskoga starješinu ć Oni se trude oko naseljavanja puste zemlje, prikupljanja
carskih prihoda te pobiranja pristojba (hak ve resim). Zauzvrat su sami đ davanja
pristojbi, osim što ć po ć ć filuriju i vojnicu (hane filurisi i sefer filurisi).
Zakon o tržnoj pristojbi (kopnenoj carini)
Stari je č od trgovaca uzimati pristojbu od onoga što donese na sajam za proda-
ju, i to od konjskog tovara 2 č a od kolskog tovara 4 č Ako na sajam donesu pšeni-
cu, travu, rižu, med, sir, ribu, sapun, č č i č uzimaju se 2 č pristojbe od
konjskog tovara, a 4 č od kolskog tovara. Donesu li na sajam č raž, proso i č
uzima se l č pristojbe. Ako se sol dovozi kolima, uzima se 8 č pristojbe. Od
konjskog tovara č masla ili ulja uzima se 4 č pristojbe. Ako se u samom
sandžaku natovari konj robom bilo koje vrste, osim platna i rube, pa se odvede izvan
sandžaka, od konjskog se tovara uzima 2 č pristojbe. Od vina koje gradski ili seoski
stanovnici donose ć iz vlastitih vinograda da bi ga pili, ne uzima se porez na bure (porez
na prodaju vina u buradi). Ali, ima li tko viška vina, te ga prodaje, mora platiti pristojbu od
8 č na svako bure. Za vino koje se dovozi na sajam u buradi uzima se pristojba od 15
č na svako bure. Ako ga onaj tko ga je kupio ponovo proda, uzima se 12 č pristojbe
po buretu. Ako se pak vino odvozi izvan grada, neka se po svakom buretu uzmu 4 č pri-
stojbe. Dovedu li se u grad ovce i koze, prilikom prodaje neka se od č za dvije
(ovce ili koze) uzme jedna č Ako je kupac mesar, pa ih zakolje i prodaje, ponovo treba
uzeti jednu č pristojbe na dvije (ovce ili koze). Za govedo koje se proda na sajmu neka
se uzmu dvije č pristojbe od č i dvije č od mesara, koji govedo kupuje i
kolje za prodaju. Neka se pristojba ne uzima od onih koji nisu mesari, a kupe ovcu, kozu ili
govedo za vlastitu uporabu. Proda li se na sajmu krava koja ć se musti, neka se od proda-
č i od kupca uzmu dvije č pristojbi. Prodaju li se na sajmu svinje, neka se i od kupca
i od č uzme jedna č pristojbe. Ako se prehrambeni proizvodi ne dovoze na sa-
jam, nego se prodaju po selima, i to u ć č tada se pristojba ne uzima. Ako
se na sajmu proda zarobljenik (rob) ili konj, uzima se pristojba od dvije č od kupca i
dvije č od onoga tko prodaje. Prodaju li se na sajmu u kolima balvani, grede, daske i
21
ostala drvena grada, od svakih se kola uzimaju po dvije č pristojbe. Ako se izvana do-
veze suho grožde, smokve i drugo u kantarskom tovaru, uzima se jedna č pristojbe od
kupca, a jedna od č Kupi li proizvode trgovac mješovitom robom, pa ih ponovo
prodaje ć vagom, neka se opet uzme jedna č od kupca, a jedna od č
Prodaje li ih ć vagom, u vrijednosti od pet do deset č onda se ništa ne uzima. Ako
rajetini i njihove žene sa sela na đ ili na glavi donesu na sajam hljeb, kokoš, sir, mlije-
ko, jogurt, ć i tome č za prodaju, od toga se ništa ne uzima. Dovezu li na sajam
nova vo lovska ili konjska kola za prodaju, na dva se č uzima jedna č pristojbe.
Zakon o č skeli
Ako na spomenutu skelu iz drugih vilajeta stigne roba ladom, pa se rastovari, ili se
lada sveže na spomenutom mjestu, pa se prodaje, od robe u vrijednosti ć č uzima
se trideset č carine. Doveze li se ladom sol, od svakog se komada uzimaj edna č Od
riba koje se ulove u rijeci Dravi uzima se desetina. Ako se hrana dovozi vodenim putem,
pa se iskrca u Osijeku, na svake se dvije ć uzima jedna č Na spomenutoj se skeli
kao prijelazna pristojba još od ranije uzima jedna č na dva pješaka, a prelaze lije konja-
nici, na svakog se konja uzimaju dvije č Od ljudi koji jašu, te za konje, ne uzima se
ništa. Kada stanovnici samog Osijeka prelaze na drugu obalu sa svojim životinjama, ništa
ne ć za prelazak. Prevoze li se konjska i volovska kola za prodaju na đ stra-
nu, uzima se jedna č prijelazne pristojbe na svaki č Od svinja i osušenog svinjskog
mesa uzima se jedna č prevoznine. Sto se č vina, ako se prevoze prazne č na
svaku se takvu uzimaju po dvije č pristojbe, a od punih č uzima se po 12 č pri-
jevoznine. Na volove i na kola (koja ih prevoze) ne uzima se ništa. Vuku li volovi kola s ra-
jom, na svakog se vola uzima jedna č Ako se oni u roku od tri dana vrate i đ
ponovo, ništa se ne uzima (za drugi prelazak). Prevozi li se ć marva za prodaju, onda
od svake se životinje uzimaju dvije č Ako se vino u č dovozi vodenim putem,
od onoga što se doveze od č ć se uzeti 15 č (po buretu), a ako onaj tko ih je ku-
pio ponovo proda, tada ć se uzeti 12 č Zakoni o skelama u Svetom Đ đ Valpovu,
Miholjcu i Moslavini jednaki su spomenutom č zakonu.
U samom je Osijeku još od ranije č držanje monopola. Medutim, do sada
porez na monopol nije bio sasvim jasno odreden, pa se raja zbog toga jako žalila na svoje
stanje. Sada je prilikom novog popisa, uz suglasnost raje i č vina, odredeno i upisa-
no ć poreza na prodaju vina u buradi, i to: od velikog i srednjeg bureta 50 č (kao
č za monopoliju; bede! i monopolya), od medovine 10 č i od piva 6 č
U spomenutoj su livi mnogi ljudi (raja) upisani kod spahija, nakon što bi obradili
zemlju, postajali stolarima, č č ž ribarima, č ili kameno-
rescima, drugi su posta jali najamnicima č i na č druge č stjecali
zaradu i novac. Netko bi posijao pola kejla, a netko jedan kejl žita, a sve č š ć raja napušta
obradu zemlje i žetvu koju bi od zemlje mogla dobiti. Tako od desetine žitarica nema pri-
hoda za državnu blagajnu, niti za spahiju. Osim što bi ljudi iznevjerili spahiju i državnu
blagajnu, u vilajetu se smanjuje č žita, pa se č javlja i glad. ć da se od te
vrste usjeva ne može uzeti desetina, odredeno je da se kao porez za uništenje č (re-
sum-i c;:ift bozanlik) od ljudi srednjega imovnoga stanja uzima 80 č a od onih bogatijih
100 č u gotovom novcu. ć daje tako bilo zabilježeno u starom defteru, i u novi se
carski defter jednako upisuje.
U spomenutoj se livi od ranije u novcu ć zamjena za desetine i poreze. Vlaška
je raja ć filuriju, ali kanun-namom nije bilo odredeno vrijeme u koje ć se ona davati,
22
stoga je prilikom novog popisa, na traženje spomenute raje, novim carskim defterom
odredeno da se spomenuta filurija ć u vrijeme Kasuma (Kasum pada 8. studenoga).
Prema č praksi u spomenutoj livi kejl (mjera za žitarice) žita iznosi 40 oka, paje
zatraženo da ne bude ni više ni manje. Kada je u svezi s tim 987. godine stigla odgovara-
ć carska odredba, u novi je carski defter zabilježeno da se postupa prema uzvišenom
fermanu. ć da je u spomenutoj livi prihod od arome - ostavštine osoba umrlih bez
nasljednika, arome- ostavštine nestalih i izgubljenih osoba, kao i pristojbe na đ
(izgubljenu) stoku i bjegunce, malen, odredeno je, shodno uzvišenoj zapovijesti koja je
stigla 987. godine, taj prihod upisati timarnicima. Do iznosa od 9.999 taj je prihod arome
(ide u državnu blagajnu), a od 10.000 i više postaje bassa (tj. ide u sultansku blagajnu).
Zakon o voskarnici je ovakav: tko god vadi vosak (iz meda), prodaje ga po cijeni
đ od strane države voskaru. Prodavati ga drugima zabranjeno je. Ako trgovci ili
druge osobe u selu kupe č š ć med, njegov ć vosak prodati voskaru u tom selu.
ć da se novac dobiven od toga voska upisuje kao prihod toga voskara, zabranjeno je
vosak dati drugomu.
Starije č u svezi s birovima u ovoj livi ć svake se godine izmedu stanov-
nika sela bira biro v, a stanovnici tu službu vrše na smjenu. Rajetin izabran za biro va u svo-
me selu ć državne poreze i ostalo što pripada državi, kao i filuriju, ali ne ć resmove
i desetine. To je đ od davanja naknada za njegovu službu. U novije carski def-
ter ponovo upisano prema tom č
U selima vilajeta (budimskog), koja pripadaju spomenutoj livi, č ispaše je ova-
kav: nakon što se žito požanje i pokupi, pa polja i njive ostanu prazni od žitarica i usjeva,
životinje mogu ć bilo kamo pasti što im se ne smije zabranjivati. ć da se ondje ne
ć pozornost na granice, i u novi je carski defter upisano na prethodno izložen č
Po starom se zakonu od spahija i timarnika, izuzevši zaime i slobodne (timare), uzi-
ma polovica baduhave (globe za sitne prekršaje) njihovih sela za zapovjednika sandžaka,
te je ponovo ubilježeno (da se i dalje radi) na č č
Do sada se uzimala desetina od riba ulovljenih u Dravi i Savi, a polovica od onih
ulovljenih u jezercima, te je ponovo upisano (da se uzima) prema starom č
23
l
<!
24

..!.l.:!t).."J
' ,
b!"t!w..r..,
e,;..> lb l

ć


tb.l t.S·
1
u ...,....:-:;_a __ :f>,i:.
Cš":Ji)
.,(%,<-J"l."\J- <:)..0 l"


\
l
r
t
'

r.
l
1
l
l
t
li
l'
i
i
l'
l
.l
.

!
f
!l
J

..
!&h.J . 1 ..1.
-"' •
......L(; . .,. ·L , :i. \• t•• :
• • ' '-'J. ...
....

, .
.,::.b e) ;.l. eJ _,tj.A4 j _;.l.",
• .f 4..J v4. v_, l
l
Drugi dio - kanun-name 1579. god,
DETALJAN POPIS SANDŽAKA
(LIVE) POŽEGA
l. NAHIJA POŽEGA
KASABA POŽEGA, pripada spome-
nutoj nahiji
Mahala č džamije uzvišenoga i
ć Gospodara
1
tJadži Muslihudd, hatib i imam
Sejh Ahmed, mujezin
Pir-Mehmed, mujezin
Abdurahman, muarrif
Husein, č č č džamije)
Mustafa, poslužitelj džamije
Sulejman, ć posadnika đ
Požega
Mehmed, zapovjednik topnika
Hasan, zamjenik spomenutog
Ken' an, zapovjednik ode
Ali Mehmedov
Hasan Ašikzade
Mehmed iz Bosne, mustahfiz
č ć
Mustafa, arhitekt đ u livi Požeškoj
Šudža', trgovac
Omer Mehmedov
Hasan, hamamdžija
Hadži Sefer, trgovac
Sulejman, č
Ahmed, mustahfiz
Hadži Veli, spahija
Nezir, trgovac
Mustafa-aga, trgovac
Hadži Isa, trgovac
Nezir, trgovac
Mustafa-aga, trgovac
Hadži Isa, trgovac
č telal
Veli, č
Halil, travar
Mahmud, trgovac
Hadži Husein, s beratom
Šaban Bahramov, trgovac
Sulejman Huseinov
Ibrahim, č
Hadži Memi, spahija
Sefer Balijin, č
Kejvan, zapovjednik ode
Hadži Hizir, č
Hadži Ali Behramov
Ibrahim, spahija
Alidžan (Alihan), trgovac
Ibrahim, č
Hamza Ali Hadži Mehmedov
Mustafa, trgovac
Velija, sudski privoditelj
Ahmed, č
Sulejman, mustahfiz
Ahmed, trgovac
Abdi, č
Hadži Hizr, spahija
Mezid, č
Hasan Bozadžin
Hasan Crlenkin
Hasan-aga Hamamdžijin
Omer-aga Hasan-agin
Ferhad, telal
Musa, č
Mahala druge carske džamije'
Ahmed, imam i hatib
Salih, muarrif
Hurrem, mujezin
Hasan, mujezin
Muslihuddin, č
Pir-Sufi, poslužitelj
Ibrahim-hodža, sallahan
1
odnosi na sultana u č je č podignuta
džamiJa. Ovdje se radi o sultanu Zakonodavcu. S obzi-
rom. to da se donosi prijevod dokumenata, ć
u raspravu o tome je li džamija podignuta iznova
!h Je pretvorena u džamiju od nekog ć ć ob-
Jekta.
Druga carska džamija nastala je u vrijeme Selima II pa
nosi naziv Seli mija. '
25
Požega, oko 1700., za osmanske vladavine sjedište Požeškog sandžaka
Pervane, sallahan Ferhad, mustahfiz
Mustafa, spahija Husein, pisar
Ahmed Muradov Osman Alijin
Hadži Bekir Hatibzade Mehmed, zapovjednik buljuka
Mehmed Turalijin Veli-aga, timarlija (erbabi timar)
Hadži Omer, č Šaban, mustahfiz
Bali-aga Isa, faris
Mehmed, ć Mehmed, sufija
Veli, faris Uvejs, ć
Sinan, č Hizr Huseinov
Ferhad Nesuhov Kurd Ahmedov
Musa, mustahfiz
Pervane, sabljar
Hurrem Uvejsin
Mehmed iz Bosne
Baba Ali Huseinov
Ahmed Hurremov
Mustafa Ishakov
Mehmed ć spahija
Hasan, č
Bali, č
Memi Mehdijin
Omer Huseinov
Ramadan, č
Osman Turalijin
Džafer, mutabdžija
Osman Mahmudov
26
Hasan Ahmedov
Ahmed Mustafin
Redžep Abdullahov
č Abdullahov
Husein Abdullahov
Pervane Abdullahov
ć Hadži Mehmedova u spomenutoj
mahali poznata je kao ć Petrija i Dob-
jaka. ć da je u starom defteru bila
upisana na njega, i u novom se defteru tako
upisuje.
Zemlja Kurda Džaferovog, zapovjednika
ode, s livadom, godišnje 2.
ć Sufi Velije, spahije, u spomenutoj
mahali, temeljem potvrde šerijatskog su-
da.
Mahala džamije umrlog Jahja-bega
3
Alauddin, imam i hatib
Omer, mujezin
Ramadan, mujezin
Osman, sallahan
Sinan, džabija
Sinan, poslužitelj
Ferhad, spahija
Sufi, telal
Bajezid, poslužitelj džamije
Ibrahim, handžija (konukyii)
Hurrem, tabak
Mehmed, trgovac
Hajdar, č
Arslan, tesar
Memi, tabak
Korkud-aga, spahija
Ramadan, ribar
Osman, č
Husein, tesar
Ismail, ribar
Hasan, sufija
Turali, azap
Timurhan
Nesuh, č
Kurd, trgovac
Jusuf, č (željezar, demirci)
Sufi Iskenderov
Isa Ć
Ali, pekar
Mehmed, topnik
Ibrahim sufija
Nesuh, č
Husein, krznar
Mustafa, subaša
Šaban, zapovjednik ode
Hasan, topnik
Hasan, tesar
ć Hadži Džaferova u spomenutoj ma-
hali č s jedne strane s aginim posje-
dom, s druge strane s posjedom č
Mehmeda, s ć strane s potokom
č i javnim putem i s jednim dijelom
vrta.
ć Hani(je), ć Abdullahove, sa šta-
lom i vrtom te ostalim ć (objekti-
ma), u spomenutoj mahali.
Mahala Hadži Džaferovog mesdžida
Hadži Džafer, imam
Hadži Mehmed, spahija
Husein, č
Husein, trgovac
Nesuh, č
10114
11/7
Turhan, ugljenar
Veli, tesar
Hasan-hodža, trgovac
Ali, trgovac
Bajezid, slijepac
Omer, č
Husein, spahija
Ibrahim Firuza
Hasan, č
Jusuf, travar
Kurd, č
Ali Abdullahov
Mustafa Ilijasov
Ferhad, kolar
Ali, trgovac
Osman, č
Mehmed, č
Kurd, č
Ferhad, č
Firuz Abdullahov
ć Nesuha i Sefera, sinova farisa Muse,
u spomenutoj mahali, s vrtom u blizini nji-
hove ć č s jedne strane s ć
kom Turbana, zapovjednika ode, s druge
strane ć sufije mutabdžije, s
ć strane ć č Bajezida i
s č strane javnim putom. Upisano
prema starom defteru.
Mahala Orljava
Muruvvet, sabljar
Mehmed Alijin
Ali, divane
Behadir Hasanov
Ibrahim, nestao (tebeh-hor)
Kejvan Abdullahov
Turban, pekar
Brzi (ye v ik) Alija
O osobama po kojima su nazivane mahale vidjeti
veN. č iF. ć
27
Ali Abdullahov
Husein, č
Mehmed, vjetropir (yelkovan)
Hasan Šudžaov
Pervane Abdullahov
Piri Ahmedov
Veli, faris
Kara-Mehmed, č
!skender, Arnaut
Jusuf-hodža
Hasan, faris
Mehmed Jusufov
Husein, spahija
Džafer Abdullahov
Nesuh Mahmudov
Mustafa, hamamdžija
Mahala mesdžida pisara Muslihuddina
Ibrahim-halifa, imam i hatib
Hasan, mujezin
Ejnebegi, zaim
Mehmed, zapovjednik ode
Osman, mustahfiz
Husein, mustahfiz
Nezir, faris
Veli, zapovjednik ode
Ahmed, tkalac (kec;: ec i)
Ibrahim, mustahfiz
Mustafa, krznar
J u suf, faris
Mustafa, mustahfiz
Mehmed, reis
Ali, zapovjednik topnik
Murad, č
Ferhad, č
Pir-Ali, č
Veli, faris
Mustafa, bakal
Ibrahim, č
Drugi Murad, č
Firuz, zapovjednik buljuka
Pervane, č
Kurd, mustahfiz
č tabak
Mehmed, zapovjednik buljuka
Piri, č
Mustafa, nestao
Uvejs, č
Omer, kalajdžija
28
Piri, mustahfiz
Murad, č
Drugi Mustafa, nestao
Husein, č
Alija, tabak
Memija, mustahfiz
Haan, č
Jahja, halvedžija
Husrev, trgovac
Hasan, faris
Gazanfer, reis
Ali, ć
Mehmed, tesar
Ali, faris
Ibrahim, č
Behram, tkalac abe č ž
Zulfikar, faris
Hasan, č
Velija, č
Alija, č
Timur, tabak
Sefer, tabak
Hurrem, faris
Velija, mesar
Bali, faris
Mustafa, č
Gazi, č
Mehmed, topnik
Omer, kalajdžija
Sulejman, č
Alija, mesar
Firuz, zidar đ
Husrev, faris
Ibrahim, č
Mustafa, eskindži - staretinar
Uvejs, mesar
Mahala mesdžida Hadži-Alije Balijinog
Hizr-halifa, imam
Memi, mujezin
Salih, spahija
Mustafa, faris
Alija, đ č oklopa
Husrev, trgovac
Mustafa, spahija
Husein, zapovjednik ode
Murad, spahija
Bali, mustahfiz
Mustafa, tabak
Hasan Lutfizade
Timurhan, ć
Jusuf, kalajdžija
Velija, faris
Mehmed, potki č
Memišah, trgovac
Mustafa, spahija
Džafer, faris
Mehmed, laki oklopnik (bi.iriimei)
Hamza, zidar
Kurd Abdullahov
Mustafa, halvadžija
Šaban Aga
Džafer Aga
Mustafa Aga
Durmuš, maser
č mustahfiz
Mustafa-dede
Osman, tkalac abe
Pervane, topdžija
Nesuh, eškindžija
Redžep, trgovac
Lutfi, tkalac abe
Jusuf, trgovac
Mustafa
Ali, sabljar (seyyaf)
Piri, sabljar
Hadži Ferhad
Šaban, zapovjednik ode
Mahala mesdžida vojvode Kejvana
Mehmed, imam
č pucar vune
Murad, č
Husein, maser
Jusuf, kalajdžija
Kara-Sinan
Memi, č
Mustafa, zidar
Pervane, č (demirci)
Piri Abdullahov
Husein, č
Behram, kuhar
Ahmed, azap
Hasan, sufija
Hasan, č (c;:erc;:i)
Sefer Abdullahov
Hurrem, zidar
Alija Veledhanov
Ramadan, mesar
Ramadan, đ č č
10/15
(1118)
Redžep, č
Nesuh, sufija
Veli, č
č sufija
Ali, tesar
Timur Abdullahov
Ferhad, sufija
Mustafa, č
Bešir, č
Hasan, č
Timurhan, tabak
Ferhad, č
Ahmed Mehmedov
Mahala Bali-aginog mesdžida
Muslihuddin-halifa, imam
Hadži-Alija, trgovac
Hadži-Mehmed, spahija
Mustafa, spahija
č spahija
Mehmed, spahija
Alija, spahija
Mehmed, spahija
Baba-Hajdar, telal
Kurd-Aga
Hadži-Ibrahim, ć
Kurd Jusufov
Mehmed, zapovjednik ode
Osman, č
Ibrahim, mustahfiz
Mahmud-halifa
Hasan, trgovac
Mehmed, č
Mustafa, spahija
Gazija, č
Osman, č
Ferhad, č
Budak Abdullahov
Velija đ
Ahmed, č
Omer-hodža
Šahman đ
Turban, zidar
29
Bajezid, č
Timur Abdul!ahov
Kurd, faris
Alija iz Bosne
Džafer, zapovjednik buljuka (ser-i boliik)
Mahala Hadži-aginog mesdžida
Bali-halifa, imam
Kejvan, mujezin
Šadi, spahija
Sina, spahija
Murad, ć
Mustafa Hasanov
Hurrem Gazijin
Mehmed, trgovac
Mustafa, č
Ibrahim, kalajdžija
č Abdullahov
Ibrahim, č
Mehmed, č
Uvejs Iskenderov
Sefer, č
Gazija, č
Osman, č
Sulejman Ejnehanov
Ibrahim, trgovac
Alija Behramov
Salih, trgovac
Murad Iskenderov
Mehmed Pirijin
Ferhad Iskenderov
Osman Kurdov
Mehmed Huseinov
Alija Mahmudov
Ridvan Abdullahov
Timur Mustafin
Mustafa Ajdinov
Alija Ajdinov
Ibrahim Mehmedov
Omer Hubjarov
Firuz, mustahfiz
Ibrahim Alijin
Ahmed Abdullahov
Bali, č
č tkalac abe
Memi Abdullahov
30
Turhan Abdullahov
Mehmed Hasanov
Livada Alije, Murata i Ibrahima, sinova
Arslanovih, s ć i dvorištem. Oni
su, sa svim što im pripada, s jedne strane
č imanjem Junus-age, s druge
strane imanjem Nesuh-baše, s ć strane
imanjem Bajezida ć i s č strane
javnim putom. U novi je defter uvedeno na
temelju starog.
Vrt Abdija, č 3 dun.
Vrt, Ferhada, kolara, 3 dun.
Vrt, Pervane, č 2 dun.
Vrt V elije, mesara, 7 dun.
Vrt tabaka? Sefera, 5 dun.
Vrt Ahmeda mesara, 7 dun.
Vrt samardžije Gazija, 9 dun.
Vrt č Mehmeda, 4 dun.
V rt tabaka Huseina 4 dun.
Vrt Abdije đ 4 dun.
Vrt Hadži Badždara, 3 dun.
Vrt Huseina Arnauta, 4 dun.
Vrt Mehmeda Šiermerdovog, l dun.
Vrt Velijina, 6 dun.
Vrt kalajdžije Nesuha, 4 dun.
Vrt halvadžije Memije, l dun.
Vrt halvadžije Balija, l dun.
Vrt halvadžije Uvejsa, l dun.
Vrt Šahmanov, l dun.
Vrt č Hasana, l dun.
Vrt Musa-age, 2,5 dun.
Vrt azapa Hasana, l dun.
Vrt Hadži-Mehmed-age, 3,5 dun.
Vrt č Mustafe, l dun.
Vrt č Kurda, l dun.
Vrt č ž Kurda, l dun.
Vrt bra vara Mehmeda, l dun.
Vrt Hasana, Crljenkovog, 3 dun.
Vrt reisa Nezida, l dun.
Vrt Alije trgovca, 2,5 dun.
Vrt Huseina Ahmedovog, l dun.
Vrt Bali-age, 3 dun.
Vrt Ajdinove žene, l dun.
Vrt Emiršahove žene, 1,2 dun.
Vrt sufije Muse, l dun.
Vrt mesara Hasana, l dun.
Vrt Halilov, l dun.
Vrt masara Hizra, 2 dun.
Vrt stolara (durudger), Mehmeda, 6 dun.
Vrt č Alije, 4 dun.
Vrt Hasana, Nezirovog, 2 dun.
Vrt u posjedu Sinana, 4 dun.
Vrt Hurrema Seferovog, 1,5 dun.
Vrt mesara V elije, 2 dun.
Vrt pisara Mustafe, l dun.
Vrt Memišahov, l dun.
Vrt č Gazija, 3 dun.
Vrt Ali-agin, 8 dun.
Vrt Memije Mahmudovog, l dun.
Vrt Ibrahima Hamzinog, l dun.
Vrt hatiba Muslihuddina, 3 dun.
Vrt Mustafe Nesuhovog, 3 dun.
Vrt Murada Emiršehovog, 4 dun.
Vrt Alidžanov, l dun.
Vinograd Ferhadov, 2 dun.
Vinograd Hasana Dervišovog, 2 dun.
Vinograd č Kurda, l dun.
Vinograd sufije Ti mura, 3,5 dun.
Vinograd Ahmeda Mustafinog, l dun.
Vinograd potki č Davuda, 2,5 dun.
Vinograd s vrtom u posjedu (der yed-i)
Ibrahimovom, 8 dun.
Vinograd Ilijasov, 2 dun.
Vinograd č Uvejsa, l dun.
Vinograd č Pirije, l dun.
Vinograd Ibrahima Halilovog, l dun.
Vinograd č Mustafe, 2,5 dun.
Vinograd Emirov, 4 dun.
Vinograd Sinan-dedea, 3 dun.
Vinograd Huseina Arnauta, 4 dun.
Vinograd mesara Mustafe, 2 dun.
Vinograd Alije Balijevog, l dun.
Vinograd Alije, đ 2,5 dun.
Vinograd Emirov, 2 dun.
Vinograd Ahmedov, lO dun.
Vinograd Hasana Parmaka, 5 dun.
Vinograd č Sefera, 2 dun.
Vinograd č (bargir) Alije, 6 dun.
Vinograd Ahmed-hodže, 2 dun.
Vinograd Mehmeda, ? , 4 dun.
Vinograd zidara Mehmeda, 2,5 dun.
Vinograd trgovca Mehmeda, 3 dun.
Vinograd Memi-hodže, l dun.
Vinograd Mehmeda, trgovca, l dun.
Vinograd Šudžaov, l dun.
10116
(11/9)
Vinograd č Behrama, l dun.
Vinograd sufije Mihallu?, 4 dun.
Vinograd kalajdžije Nesuha, 3 dun.
Vinograd Omera-halife, l dun.
Vinograd Kejvana, poslužitelja (džamije),
1,5 dun.
Vinograd Mustafe Huseinovog, l dun.
Vinograd potki č Uvejsa, l dun.
Vinograd Deli Murata, l dun.
Vinograd Kurda, zapovjednika tobdžija, l
dun.
Vinograd č Huseina, l dun.
Vinograd Baba-kalajdžije, l ,5 dun.
Vinograd kolara Ahmeda (Arabai), l dun.
Livada č 5 dun.
Livada Mahmuda Mustafinog, 2 dun.
Livada Ejnehan-hodže, 3 dun.
Livada mujezina Alije, l O dun.
Livada Mehmeda Bajezidovog, 15 dun.
Livada kalajdžije Nesuha, 5 dun.
Livada Mustafa-age, 5 dun.
Livada zidara Mahmuda, 5 dun.
Livada Hasana Parmaka?, 2 dun.
Livada Dizdar-age, 15 dun.
Livada mujezina Huseina, 4 dun.
Livada Hasana baše, 2 dun.
Livada Abdije Siminovog, u blizini rijeke
Orljave, drži je Hasan-reis temeljem šeri-
jatske potvrde, 2 dun.
Livada Omerova, u blizini rijeke Orljave,
2dun.
Vrt Hadži-Mehmed-age i nekih mustahfi-
za, lO dun.
Pusta zemlja u varoši Požega, koristi je
(der uhde!) hadži-Husein, poznat kao
baždar-hadžija, 2 dun.
Vrtovi požeške zavije
Vrt mesara V elije, 2,5 dun.
31
Vrt č Ferhada, 2 dun.
Baština Eminova, l dun.
Vrt kolara Ahmeda, l dun.
Vrt Ibrahimov, 4 dun.
Vrt mesara Ahmeda, 3 dun.
V rt Selima, poslužitelja džamije, l dun.
Vrt č Mustafe, l dun.
Vrt mesara Mustafe, 1,5 dun.
Vrt Jusufa č l dun.
Vrt kalajdžije Mustafe, l ,5 dun.
Vrt pusta, 8 dun.
Vrt tabaka Alije, 112 dun.
Vrt tabaka Sefera, l ,5 dun.
V rt tabaka Ferhada, l dun.
Vrt Uvejsov, l dun.
V rt č Hasana, l dun.
Vrt Pir-Alijin, l dun.
Vrt trgovca Saliha, 2 dun.
Vrt Nesuhov, l ,5 dun.
Vrt Hasana Jusufovog, 3 dun.
Vrt Memije, zapovjednika ode, 2 dun.
Vrt Ferhadov, 2 dun.
Vrt mesara Uvejsa, l dun.
Vrt Mehmeda, kalajdžije, l dun.
Vrt Baba-kalajdžije, 2 dun.
V rt oko spomenute zavije, l O dun.
Vrtovi Jahja-bega i Ahmed-bega, sinova
umrlog Arslan-bega, u samoj požeškoj ka-
sabi, odnose se na livadu koju je spomenuti
pokojnik kupio od Džafera Abdullahova.
Upisano je prema starom defteru.
Vrtovi Jahja-bega i Ahmed-bega, sinova
umrlog Arslan-bega, izvan kasabe Požega,
jest vrt koji je spomenuti pokojnik kupio od
Hudaverdija Abdullahova, 3 dun.
Livada Jahja-bega i Ahmed-bega, sinova
umrlog Arslan-bega, u blizini rijeke Orlja-
ve, livada je koju je spomenuti pokojnik
kupio od sabljara Nesuha i č Omera,
i temeljem sudske potvrde, a prema starom
defteru, upisano je i u novi (defter).
Livada hadži-Mehmed Age, dizdara požeš
ke đ u granicama spomenute kasa-
be. Spomenute livade nalaze se i s ove i s
one strane rijeke Orljave, a spomenuti aga
ih koristi (tasarruf) od davnina. ć da
32
su i u starom defteru bile upisane na njego-
vo ime i u novi se defter opet tako upisuju.
Mahala š ć kasabe Požega
Mihal, knez
Đ č
č č
Iva ć
Ivan, č
Matijaš, č
Ivan č ć č ć
Ivaniš ć
Stipan, č
Marko Mladac
Matijaš, č (terzi)
. Pava!, pridošlica
Đ Kelemen
Tomaš Kruška
Đ č ć č ć
Mika ć
Steva ć
Ištvan ć ć ć
J ako b ć
Đ Jakobov
Đ ć
Balaž ć
Petar Koper
Petar Mihalov
Đ zidar
Ivko, brat spomenutog
Petra č ć ć
Mitar ć
Mati, divane (lud?)
Jakob, krznar
ć 28, knez: l
Mahala š ć katolika (Frenk). Oni sta-
nuju na zemljištu (za koje se porez ć
odsjekom), uvakufljenom za popravak
č koju je umrli Mustafa-paša doveo
do Jahja-begove džamije. Upisano teme-
ljem č (carske) zapovijesti.
Iva Matinov
Petra, č (kožar)
Iva, č
Pava! ć
Đ iz Bosne
Pava! Andosov
Vid, č
Mika Vidnevac
Pava!, pridošlica
Marko, č
Iva, đ č sagova
Mihal, pridošlica
Đ Martinov
Petar č ć
Ivan Crni (karaca)
Siipan š ć
Stipan, č
Marko, govedar
Andrijaš Novosel
Mihal Vlah
Mihal ć
Pava! ć
Pava! š ć
ć 23
Umjesto glavarine, odsjekom (paušalno),
godišnje 1600 (?)-sijeka
Prihod od desetine i resmova 7. 880
Vratnica 28 1.120
Pšenica, ke jia 50 1.400
Napolica, kejla: 35 500
Porez na drva i vrtove š ć 196
Desetina od košnica 400
Desetina od sijena 320
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i bob 150
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Vodenica (radi) cijele godine, žrvnjeva
5po32 160
Vrtovi muslimana, dun. 347 po 5,
porez
Desetina od vina, pinti 136 po 5
1.735
680
50 Porez na (klanje svinja za) ž ć
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 71
Granice ispaše (mer'a) stanovnika spome-
nute požeške kasabe: u okolici, od potoka
Komušina do potoka Vlaška, zatim od
Svetog Đ đ i gaja Mihalovci do granica
Hemovaca, Drškovaca i Vrhovaca. Nave-
deni prostor, izuzevši livade koje temel-
jem tapija i hudždžeta pripadaju umrlom
Mehmed-paši (neka mu je zemlja laka!) i
drugima, od davnina je koristilo stanov-
ništvo spomenute kasabe, dobivši tapiju
od č vilajeta. Iako je tako, sta-
novnici sela Komušina č su se đ
sa stanovništvom kasabe oko nekih mjesta
na spomenutoj ispaši. đ i neprijatelj-
stvo su č i to tako što je đ
da sporna zemlja bude ispašom za obje
strane. ć daje tako bilo zabilježeno u
starom defteru, i u novi carski defter une-
seno je na opisan č
Razlog bilježenju spora je ovaj: Mustahfizi
požeške đ đ su se s požeškim
nevjernicima u vezi s livadama i njivama.
Nakon rasprave, đ i neprijateljstvo su
prekinuti tako što je posadnicima đ
strana č (kible tarafi) od Kapije
azapa, mosta Kurda vojvode i potoka Veli-
ka, a sjeverna je strana đ za
varošku raju. Nakon što je u vezi s tim izda-
na tapija, a kako je to bilo uneseno i u stari
defter, na njihovo traženje sve je zabi-
lježeno i u novom carskom defteru.
Razlog bilježenju spora je ovaj: raja po-
žeške varoši i sela Selce sukobila se oko
nekih mjesta koja se nalaze đ njih
(sela i varoši). Požeška se raja požalila da
ne može ć (bizim medhalimiz yokdur
deyu) na svoje oranice, livade i vinograde,
koji se nalaze na č Selca. N akon
što su zabilježene raje Selca, o tome
je izdana tapija, a ć daje to bilo zave-
deno i u starom defteru, na traženje varo-
ške raje uvodi se u novi carski defter, na
opisan č
Č Mahmuda Junusa ć u blizi-
ni požeške kasabe, pripada spomenutom,
22
Vodenica, žrvnja4 po 32
Prihod od desetine i resmova 550
Č Ahmeda, Alije i Jakuba, u grani-
cama požeške varoši, 22
Prihod od desetine i resmova 300
Č mevlana Muslihuddina, hatiba
Jahja-begove džamije, nalazi se s druge
strane Orljave, s jedne strane č s
vrtom Mehmeda i .Šavera ć s druge
strane livadom Bajezid-age, s ć strane
č Arslan-babinih sinova i s
33
č strane gajem i javnim putem.
(Upisano) prema starom defteru.
Prihod u gotovom novcu l OO
Zemlja crkve Sveti Duh, u blizini kasabe
Požega, pripada spomenutoj
Vodenica na rijeci Velika, žrvnja4 po 42?
Stupa l, po 32
Prihod od desetine i res mova 391
Selo Doljanovci', drugim imenom Pre-
pušte (Prepoštija), sa žiro vinom u granica-
ma spomenutog sela, pripada spomenutoj
nahiji
Đ Odselac
Petar ć
Đ ć
Đ Godac
Mihal Ilijin
ć
Martin Popošta
Matija ć
Đ š Mihalov
Đ đ č ć
Petar ć
Mika Žikulin
Iva Šimunov
Ivak Grgurov ·
Mika č ć
Ilijas Alijin
ć 16, š ć 15, muslimana l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 15
Pšenica, kejla
Napolica, kejla:
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
5877
600
501400
561120
98
400
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć s grahom, desetina
od slan utka i boba 25
Desetina od ć s porezom na tapiju 45
Desetina od vina, pinta 300 po 5 1500
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 300
34
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 16
Č Hadži-Džafera i č H izra,
kod sela Doljanovci, pripada Požegi
Prihod od desetine i resmova 500
Č Alije i Sulejmana, sinova Isfendi-
jar-vojvode, kod sela Dolanovci
Prihod od desetine i resmova 780
10118
M ezra Benešinci, u blizini sela Doljanov-
pripada Požegi
Ajas Velijin, 12
Iva ć
Mika Antolov
Petra ć
ć 4, š ć 3, muslimana: l
Prihod od desetine i resmova 976
Č č Musinog, kod mezre Bene-
šinci 22
Prihod od desetine i resmova 31 O
Č Ibrahima Ferhadovog, zemljište
je poznato pod imenom Bogdinovci, pri-
pada spomenutoj 22
Husein Ferhadov
Vodenica, žrvanj l, porez
Prihod od desetine i res mova
16
l 250
Selo Vlasje' s obradivim zemljištem Me-
mije i Omera, pripada spomenutoj nahiji
Omer Turhanov, s vlastitim posjedom
(mea tasarruf-i hud)
Kurd Ejnehanov, s vlastitim posjedom
MuruvvetEjnehanov
Bali Iskenderov
Mahmud Kurdov, s vlastitim posjedom
Hizr Sejdijev
Ibrahim Abdullahov
Memi Durakov, s vlastitim posjedom
Doljanovci drugim imenom Bratušje spominje se u
Tapu defteru iz 1545. g. (Butorac, Josip, Stanovništvo
Požege i okolice 1700-1950, Zbornik za narodni život i
č JAZU, knj. 43, Zagreb 1947., p. 449). Pod istim
imenom i danas selo Doljanovci sjeverno od Kaptola
č Tade, Dvijestogodišnjica đ Sla-
vonije, II. dio, Zagreb 1891., p. 155, l56.,Mažuran, Ive,
Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698, Osijek
1988. p 363-365).
' Možda ć Selo.
ć R
Prihod od desetine i res mova 2000
Porez na zemlju 176
Pšenica, kejla: 25 700
Napolica, kejla: 30 600
Porez na drva i vrt 96
Desetina od košnica 150
Desetina od sij ena 21
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 30
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 35
Desetina od ć s porezom na tapiju 93
Baduhava s polj arinom i mladarinom 100
Selo Grubišnica', drugo ime Nova, s vi-
nogradima na brdu (bayir) Špelenak, izu-
zevši vinograde raje sela č
pripada Požeškoj nahij i.
Ivaniš Zvekeš, na vlastitoj baštini sa
šumom za č
Đ I vanišev
Tomaš č ć
Mihal Balažov
Petar Mati j in
Mika Ć ć
Živko Martinov
Đ ć na vlastitoj baštini
Živko ć
Ivan Pavlov
ć 10
Prihod od desetine i resmova 3000
Vratnica 10 400
Pšenica, kejla: 25 700
Napolica, kejla: 15 300
Porez na drva i vrt 70
Desetina od košnica 220
Desetina od sijena 50
Desetina od Iana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 230
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 235
Desetina od ć s porezom na tap iju 17
Desetina od vina, pinta 56 po 5 · 280
Vodenica (radi) pola godine, I, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 450
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 127
Selo Bankovci' napušteno, ne đ se,
pripada Požegi.
Č Aiše i Hasana, u granicama spo-
menutog sela, 22
Prihod od desetine i res mova ll O
Č č Sujnak (Sovin jak), Okrug-
ljak, ć (Papratnjak) i ć
(Koritnjak), u granicama spomenutog sela
upisane su u starom defteru kao vakuf i
kao takve se koriste, pa se tako unose i u
novi defter.
Prihod u gotovom novcu 40
Selo Darjanovci', pripada spomenutoj
(nahiji)
Martin I vano v
Iva Mostar, s vlastitim posjedom (!asar-
ruf-i hud) samo u granicama spomenutog
sela
Živko ć
Martin č ć
Đ ć
Nikola ć
Martin ć
Živko Mihalov
Nikola š ć
ć 9
Prihod od desetine i resmova 2460
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla: 25 700
N apo lica, ke jia: 15 200
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 45
6
Nepoznato.
7
Possessio Bankoch 1378., villaBankoch 1435. u sklopu
Požeške županije i vlastelinstva Velika (Cs<lnki, DeszO,
Magyarorszag tOrtenelmi fOldrajza a Hunyadiak kora-
ban, II. ktitet, Budapest 1894., p. 399). Bankovczi u sa-
stavu vojvodaluka Velika 1698. (Mažuran, o.c., p. 380).
Bankovci Požeški đ Š ć i Kunovaca.
g Daranovczi, Daranovchy 1698. i 1702. (Mažuran, o.c.,
p. 331, 332; č o.c., p. 212-214). Selo Daranovci
kod Brestovca Požeškog.
35
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 25
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 20
Desetina od ć s porezom na tapiju 15
Desetina od vina, pinta 144 po 5 720
Vodenica (radi) pola godine, žrvanj l,
porez 16
Res um na sitnu stoku s torarinom 25
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 120
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 91
Selo Komarovci', pripada spomenutoj
(požeškoj nahiji)
Matija š ć
Matijaš Radosavov
Kurd-ali Huseinov, 12 (u TD 672 nije upi-
san ovaj r. č
ć 3
Zemlja Hurrema Huseinovo g, 12 (R. č
u TD 672 nema)
Prihod od desetine i resmova l 099
10/19 Vratnica 2 80
Pšenica, kejla: 15 420
Napolica, kejla: 12 240
Porez na drva i vrt 14
Desetina od košnica
Desetina od sijena
12
50
14
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba lO
Vodenica, žrvnja 2, porez 32
Desetina od ć s porezom na ta pij u 20
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 168
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 72
Č Memije Huseinovog, drži ga Haj-
dar Nesu/zov, pripada spomenutoj 22
Prihod od desetine i resmova 280
Mezra Mladin Vrh, pripada spomenutoj
(nahiji)
Prihod od desetine i resmova 300
36
Selo Neganovci
10
, pripada Požegi
Andrijaš ž ć
Mika č
Đ Kolesar
Mika, pridošlica
Mihal č ć
Filip, pridošlica
ć 6
Porez od desetine i resmova 2745
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla: 30 840
Napolica, kejla: 25 500
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica
Desetina od sijena
130
115
125
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 70
Desetina od ć s porezom na tapiju 45
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 450
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 150
Č u selu Neganovci, u vlasništvu
Hamza-Alije, Emine i Aiše, djece Ha-
dži-Mehmeda, s vinogradima, po odredbi
starog deftera, pripada spomenutoj 22
Prihod od desetine i resmova 3000
Mezra Lepovci (Lipovci?), pripada spo-
menutoj
Č zaima Ejnehana
Č Mustafe Ilijasovog, dio
Mustafa Abdullahov, 12
Džafer, pridošlica
ć 4
Prihod od desetine i resmova 7 50
Komarevacz, Komarofzy 1698. i 1702. (Mažuran, o.c.,
p. 363; č o.c., p. 155, 156). Selo Komarovci bli-
zu Kaptola.
1
" Neganoch, Neganouch u Požeškoj županiji (Csdnki, o.
e., II., p. 418). Nalazili se u okolici Godin jaka blizu Nove
Gradiške. Nestalo.
Selo Lipa", đ ga raja iz okolnih
sela, pripada Požegi
Č Mehmeda, zapovjednika bu/juka,
22
Č Hasana, zapovjednika bu/juka,
22
Č Mehmeda ć 22
Ali-aga
Vodenica 3 po 32, porez 96
Prihod od desetine i resmova 2259
Livada hadži-Memije, u granicama
sela Lipa, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 20
đ zemlja Nurullah-age, u
blizini sela Lipa
Prihod od desetine 60
Prihod od vodenice Me v lana Muslihuddi-
novog
Prihod od desetine i res mova 60
VAROŠ KAPTOL s tržnom pri-
stojbom od (sezonskih) sajmova
Džemat č džamije uzvišenog padi-
šaha, č š svijeta
Alauddin, imam i hatib
Mehmed, mujezin
Nurullah, mujezin
Husein, poslužitelj džamije
Kurd-aga
11/12
Ali-aga
Husein-aga
Mustafa-aga
Nezir, ć
Veli, zapovjednik ode
Ahmed, pisar
Mustafa, č
Bali Mustafin
Kurd Mustafin
Musa, č
Memi, mesar
J us uf, krznar
Isa Ilijasov
Abdi, č
Hasan, arhitekt
Mustafa, divane
Durgud Jakubov
Memi Behadirov
Bali Jusufov
Sulejman Mehmedov
Ejnehan Musin
Hajdar Nesuhov
Memi, zapovjednik ode
Jusuf-dede
Uvejs-dede
Omer Huseinov
Ejnehan, zapovjednik buljuka
Umur Mustafin
Nesuh Velijin
Ibrahim Alijin
Mehmed, sufi
Baba Sari (Sari Baba?)
Ejnehan, sufi
Ferhad, sufi
Ramadan Durakov
Šeh var (Šehsuvar?) Hasanov
Jusuf Muradov
Osman Hasanov
Pervane Abdullahov
Džafer Alijin
Ferruh, zapovjednik buljuka
Mehmed Sinanov
Ali, zapovjednik ode
Mehmed Hasanov
Ramadan Alijin
Hasan, sufi
Mehmed Abdullahov
Durmuš Alijin
Ramadan Ramadanov
Bali, iz Bosne
Mehmed, mesar
Muruvvet Jusufov
Mustafa Ahmedov
Osman, iz Bosne
Džafer Davudov
Behram Jusufov
Hasan, č
11
Lypia, Lipye, Lypye, Lipier u Požeškoj županiji
(Csanki, o.c., p. 416). Lippa 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., p. 335; č oc., p. 229). Selo Lipa zapadno
od Požege.
37
Hasan, vratar
ć 64
Zemlja Žabnjak, u vlasništvu (>>U vla-
sništvu<<) spomenutih muslimana
Zemlja u posjedu Husein-age, namjesto
Mike č u spomenutoj varoši
Zemlja Odorjanovci, u granicama spome-
nute varoši
l 0120 Mahala š ć spomenute
varoši
Ištvan š ć
Đ Mihalov
Mika ć
Mika Đ ć
Mati Đ ć
Mihal Ć š ć
Iva Ć š ć
Toma ć
Mika Levakov
Ištvan Martinov
Ištvan Antolov
Vinko Marošov
Marko ć
Mika ć
Mihal Đ š
Đ
Petar Stipanov
Martin ć
Marko č
Đ č ć
Ištvan Dijak
Đ Matošov
Pavli Petrov
Jakov Šokorad
Mikula B š ć
Andrijaš ć
Ivan Martinov
Petar Đ ć
Đ Mihalov
Ivan Bakošov
Ivan Matkov, na baštini č Matijaša
Baština Đ č u vlasništvu spo-
menutih stanovnika
38
Baština Mihala Martina Domkovog, vla-
sništvo Džafera Musina
ć s baštinama: 34
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 32
Pšenica, kejla: 300
Napolica, kejla: liO
Porez na drva i vrt š ć i
19.440
1280
8400
2200
muslimanske raje 324
Desetina od sijena š ć i
muslimana 750
Desetina od košnica 560
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 420
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od ć s porezom na tapiju 400
Vodenica (radi) pola godine,
žrvnjeva 5, porez 80 oronula l
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 550
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 192
Zemlja ć kod varoši Kaptol,
zemlja Balaža ć vinograd, zem-
lja 2
Prihod od desetine i resmova 400
Č Mehmeda Huseinovog, kod varo-
ši Kaptol, 22
Prihod od desetine i resmova 1630
Č Hasana Mustajinog, u blizini
spomenutoj varoši, 22
Prihod od desetine i resmova 300
Č Nezira Ejnebegija, kod varoši
Kaptol, pripada spomenutom 22
Prihod od desetine i resmova 550
Č Bekira, ć u vlo.sništvu Os-
man-age i Mustafa-age, to su mjesta poz-
nata po imenu
Bistrica i Sloboštica, pripada nahiji
Požega, 22.
Prihod od desetine i res mova 300
Č Kurd-age, kod varoši Kaptol zem-
lje poznate kao zemlje Mikloša, ć
ka, i Đ Meštra (Meštar) te Apa-
nadine vodenice, žrvanj I, i mezre
Orahovci i Kešelovina, kod spomenutog
Č (u TD 650 izostavljeno)
Prihod od desetine i resmova 950
Č Mehmeda Hasanovog i Fatime,
kod spomenute varoši, 22
Prihod od desetine i resmova 499
Č Hasana Iskenderovog, u blizini
Kaptola., 22
Prihod od desetine i resmova 300
11113
Č Husein-age Jusufovog sa zem-
ljom Mike č i zemljištem Đ
č ć i Marka Novakovog, kod varoši
Kaptol, 22
Prihod od desetine i res mova 1223
Č Huseinov, kod varoši Kaptol, 22
Prihod od desetine i resmova 290
Č Murada Huseinovog i Urudže
č ć Lutfijeve, kod spomenute
varoši
Prihod od desetine i res mova 700
Č Mustafe sina Ibrahimovog, kod
varoši Kaptol, pripada Požegi, 22
Prihod od desetine i res mova 1400
Č Alije i Sulejmana, u blizini varoši
Kaptol, pripada spomenutom
Vodenica, žrvnja 3 po 16, porez 48; 22
Prihod od desetine i resmova 1380
Č Balije Mustajinog i Omera Huse-
inovog, kod spomenute varoši, 22
Prihod od desetine i resmova 300
Č Muruvveta Jusufovog, u blizini
spomenute varoši, 22
Prihod od desetine i res mova 500
Č Balije i Ilijasa, kod varoši
Kaptol, 22
Prihod od desetine i res mova 519
Č Alija i Sulejmana, sinova Isfendi-
jarovih, kod spomenute varoši - zemlje
poznate po imenu Kudoševci, s bassa-vi-
nogradom, č 2
Prihod od desetine i resmova 460
Č Ise Ilijasovog, u blizini varoši
Kaptol, pripada Požegi, 22.
Prihod od desetine i resmova 21 O
Č Sefera i Ilijasa, kod varoši Kaptol,
pripada Požegi,
Prihod od desetine i resmova 200
Dio č U mura Mustajinog, kod spo-
menute varoši, 22
Prihod od desetine i resmova 455
Dio č Murada Sulejmanovog, kod
varoši Kaptol, pripada požeškoj nahiji, 22
Prihod od desetine i resmova 200
Č Zahidin, temeljem sudske pot-
vrde, u blizini spomenute varoši, 22
Prihod od desetine i resmova 540
10/21
Č Hasana Džaferovog, kod varoši
Kaptol, 22
Prihod od desetine i resmova 150
Č Mehmeda Kurd-aginog, u blizini
Kaptola, 22
Prihod od desetine i resmova 485
{;iftluk Behrama Jusufovog sa zemljom
ć u posjedu Ivanovom, kod varoši
Kaptol, pripada požeškoj nahiji, 22
Prihod od desetine i res mova 500
Č Mahmuda Mehmedovog, kod
varoši Kaptol, dio je baštine Matije, sve-
ć pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 150
Č Alije Jusufovog, u blizini Kapto-
la, pripada spomenutom 22
Prihod od desetine i resmova 450
Mezra Žabjak i ]eršanci (Vršanci?), u
blizini varoši Kaptol, pripada spomenu-
tom
Č Kurd-age, dizdara spomenute
đ
Prihod od desetine i resmova 1500
Č Murada i Ars.lo.na, sinova Uv-
ejs-aginih, na mezri Zabjak (Jeršanci),
pripada spomenutom 22.
Prihod od desetine i resmova 675
Selo Iljaševci" (Ilijaševci), pripada Požegi
11114
Martin Pavosanov
Iva š ć
Jakob ć
Pavao Lorincov
Lore Jakobov
Iva ć
Iva ć
Đ š ć
Mihal ž ć ć
Mihal č
11
Selište Illiasevczi 1698. (Mažuran, o.c., p. 318). VjeroM
jatno napušteno 1687. god. Možda rudina Oljasajužno
od Kutjeva.
39
Matija Jelenar
ć ll
Prihod od desetine i res mova
Vratnica ll
Pšenica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tap iju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
2500
440
840
400
77
80
20
30
20
15
328
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
Zemlja š ć u posjedu Džafera Kasi-
movog, kod spomenutog sela Ilijaševci, 22
Prihod od desetine i res mova 700
Č Ibrahim-age, Alije, zapovjednika
ode, i Balije Ajdinovog. To su zemlje Ba-
č pripadaju Požegi, 22
Prihod od desetine i res mova 900
Selo Orljavica" s vinogradima izvan (se-
la), pripada spomenutoj (nahiji)
Pava! ć
Mihal, pridošlica
Jakob Mihalov
Petar ž ć ć
Ivaniš ć
Pa val ć
Vuk, pridošlica
Martin Ć ć
Pervan e Abdullahov, 12
ć 9
Prihod od desetine i resmova 1590
Porez na zemlju 12
Vratnica 8 320
Pšenica, kejla: 8 320
Napolica, ke jia: l O 200
Porez na drva i vrt 70
Desetina od košnica 80
40
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 25
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 21
Desetina od ć s porezom na ta piju 15
Desetina od vina, pinta 15 po 5 75
Porez na sitnu stoku s torarinom 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 127
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 55
Č Sulejmana i Elvide, temeljem
sudske potvrde. To su zemlje š ć
Petra ć Mihala ć Đ
č i Petra ć 22
5
Prihod od desetine i resmova 470
Č Džafer-age Bajezidovog, temel-
jem sudske potvrde, u blizini sela Orljavi-
ea. To je zemlja Ive Dobarijana, pripada
spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 250
VAROŠ VETHI" s hassa-vinogradom i
č Bahtijar-age te sa žirovinom u
granicama spomenute varoši.
Balaž č ć
Novak Mihalov
Tomaš š ć
Mika Ivanov
Pavle Đ ć
Matija ć
Mihal, pridošlica
Andrijaš Đ ć
Iva č ć
Pišta ć ć
Petra š ć
Balaž Pavlov
Balaž č ć
Mika č
Vuk ć
D Aryauicha, Oryauicha, Oryauica. Oryauycha u Po-
žeškoj županiji (Csanki, o.c., ll., p. 419, 420). Orliavicza
1698. (Mažuran, o.c., p. 211,121). Danas selo Pavlovci
nedaleko od Komorice.
" Vehto, Vehti 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 309, 3!0;
č o.c., p. 157, 162·164, 186, 188). Selo Vetovo
č od Kaptola.
Đ ć
Martin Ivanov
Mikloš č ć
Ferenac č
Mihal Markov
Petar Blaginov
Pava! ž ć
Petar B laž ć
Mika Dijak
Marko Hrvat
Mika, Vlah
Baština ć Mikloša, u vlasništvu
Džafera, Balije i Šabana
ć s baštinama: 27
10/22
Mahala muslimana spomenute varoši
Ti muslimani zajedno s š ć poprav-
ljaju put za Vethi do vrha brda. U zamjenu
za to đ su izvanrednih poreza i
č davanja.
Murad đ 12
Ejnehan Šabanov, 12
Husein Tur-Alijin, 12
Džafer Balijin, 12
Hasan Nesuhov
Abdi Ismail ov, 12
Ali Huseinov, 12
Bali Abdullahov, 12
Memi, iz Bosne, 12
Turhan, iz Bosne, 12
Mehmed Ferhadov, 12
Ferhad, iz Bosne, 12
ć 12
Vlasništvo Mehmeda Alijinog
Vinograd, dun. 5
Vodenica, žrvanj l
Livada č dun. 2
Prihod od desetine i resmova 7530
Porez na zemlju 132
Vratnica 26 1040
Pšenica, kejla: l O 1800
Napolica, kejla: 80 1600
Porez na drva i vrt sa muslimanskom
rajom 210
Desetina od košnica 150
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba liO
Desetina od ć s porezom na ta piju 50
Desetina od vina, pinta 330 po 5 1650
Vodenica, žrvnjeva 8 po 16, porez 144
Vinogradi muslimana, dun. 7, porez 35
Resum za svinje s pristojbom za
prodaju i za ž ć klanje 214
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
11115
Č Mevlana Muslihuddina, hatiba,
po odredbi starog deftera
Prihod od desetine i resmova l OO
M ezra Posafije, č Alije i Džafera si-
nova Bahtijarovih, zemlje su koje koristi
(tasarruf) Husein, u blizini varoši Veto-
vo, porez na zemlju, 22
Prihod od desetine i resmova 2195
Č Rahime, žene Ihtijar-agine, te-
meljem sudske potvrde, kod spomenute
varoši, 22
Prihod od desetine i resmova 51 O
Č č Ibrahima i Halila, u
blizini spomenute varoši Vetovo zemlje i
izgoni poznati po imenu č evci i Par-
tuševe i, 22
Prihod od desetine i resmova l 000
Zemlja Martin-Goranci, č Arnauta
Hasana, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 308
Selo Treštanovci" sa zemljom Dija-
kovština, pripada Požegi
Mahmud Ibrahimov, 22
Murad Mehmedov, 22, sa č Dija-
kovština
Murad Musin, na č Dijakovština
Bekir Isin, 22
Turhan Šinnerdov, 22
Nesima, ć Turhanova, 22
"Trescsinovacz, Treschanovacz, Treschinovaczi 1698. i
1702. (Mažuran, o.c., p. 254, 265; č o.e., p. 69,
154, 155). Selo Treštanovci sjeverno od Požege.
41
Džafer Mustafin, 22
Mahmud Abdullahov, 22
Timurhan, pridošlica, 22
Ahmed Ferhadov, 22
Durmuš, 22
Dursun Mustafin, 22
ć 12
Prihod od desetine i res mova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 25
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
2535
264
550
240
91
so
85
Sl
od slanutka i boba 75
Desetina od ć s porezom na tapiju 25
Vodenica, žrvnja 2 po 16, porez 32
Baduhava s polj arinom i mladarinom 77
Meua Petevalci (Petovalci?), kod spome-
nutog sela, pripada Požegi
Dio č Fatime, ć Abdullahove,
22
Dio č Memije sina Džaferovog, 22
Prihod od desetine i resmova 1400
Meua Gradiška, kod spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 328
Selo Dimitrovica
16
, pripada Požegi
Kasim Huseinov, 22
Bali Iskenderov, 22
Husein Hasanov, 22
Umur Abdullahov, 22
Ali Bajezidov, 22
Bali iz Bosne, 22
Husein Abdullahov, 22
Kurd Abdullahov, 22
Ramadan Pervanov, 12
ć 9
Livada Mehmeda Huseinovog,
godišnje 6
Prihod od desetine i resmova 3000
Porez na zemlju 178
Pšenica, kejla: 45 1260
42
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
600
63
212
35
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 71
Desetina od ć s porezom na tap iju 42
Vodenica (radi) cijele godine 2, pola
godine l , porez 80
Baduhava s poljarinom i mladarinom 359
Meua Vujkovac, kod sela Dimitrovice,
pripada spomenutoj
Č Kasima Huseinovog na spomenu-
tojmezri
Prihod od desetine i res mova 250
Meua č pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 348
Selo Gornji i Donji č

s mezrama
Grabarje i Podgaje, pripada Požegi
Hasan Mahmudov, 22
Kurd Abdullahov, 22
Behram Džaferov, 22
Ferhad Bajramov, 22
Gazi Bajramom, 22
10/23
Umur Šahmanov, 22
Ali Ibrahimov, 22
Ali Jusufov, 22
Hurrem Džaferov, 22
Kurd Mahmudov, 22
Husein V elijin, 22
Husrev Gazijin, 22
Jusuf Turalijin, 22
Mustafa Abdullahov
Husein Kejvanov
Omer Ahmedov
Hasan Abdullahov
Memi Džaferov
16
Mitrovacz, Mitrovicsa 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p.
372, 375, 376; č o.c., p. 71, 147, 148). Danas
Trenkovo sjeverno od Požege.
11
Guchany, Kugyani, Kucsany, Gucsani 1698. i 1702
(Mažuran, o.c., p. 329-332; č o.c., p. 70, 214,
215). Selo č đ Busova i Zakorenja.
Dragobrad Pavlov
Niko (Nenko?) Ostojin
ć pridošlica
ć 21, muslimanskih: 18, š ć 3
Prihod od desetine i resmova 4449
Porez na zemlju 286
Vratnica 3 120
Pšenica, kejla: 52 1456
Napolica, kejla: 45 900
Porez na drva i vrt 91
Desetina od košnica 350
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 125
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 75
Desetina od vina, pinta 70 po 5 350
11/16 Vrtovi muslimana, dun. 30
po S, porez 150
Porez na sitnu stoku sa tovarinom 235
Vodenica, žrvanj l, porez 16, oronula l
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 52
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 158
Zemlja Tota Andrijaša, u blizini đ
Rudine, pripada Požegi
Prihod od desetine i res mova 20
Mezra Ivandol, č Iskenderbega, 22,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 150
Selo Gornji ć ć nenastan-
jene rajom (hali ez raiyyet)
Prihod od desetine i resmova 800
Selo Donji ć ć nenastanje-
ne
Prihod od desetine i resmova 131 O
Selo Donja Komušina", pripada spome-
nutoj
Bali, zapovjednik ode, 22
Lutfi Huseinov, 22
Ali Ajdinov
Ferhad Ajdinov
Veli Ajdinov, 12
Kurdali Ahmedov
Sefer Ilijasov
ć 7
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 20
Napolica, kejla: 24
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
2000
78
560
480
42
60
25
165
od slanutka i boba 31
Desetina od ć s porezom na tapiju 142
Vodenica, žrvnja 2 po 16, porez 32
Vrtovi muslimana, dun. 6, porez 24
Desetina od vina, pinta 30 150
Baduhava s poljarinom i, mladarinom Ill
Zemlja izmedu Komušine i Selca; livade,
njive i vrtovi poznati po imenu ć
Petra, ć Mikloša i Domankoša.
Prihod od desetine i resmova ISO
Selo Gornja Komušina, pripada spome-
nutoj
Kurd Ismailov 22
Murad Hasanov 12
Timurhan Ferhadov 12
ć 3
Prihod od desetine i resmova 1775
Porez na zemlju 46
Pšenica, kejla: 20 560
Napolica, kejla: 18 360
Porez na drva i vrt 21
Desetina od košnica 120
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 125
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 21
18
Galesich, Galissich 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p.
257,259,260, 371; č o.c., p. 69, 154, 155, 164).
Selo ć južno od Mihaljevca.
"Komusina 1702. č o.c., p. 137, 138). Selo
Komušinajužno od Požege.
43
Desetina od ć s porezom na tapiju 42
Vodenica l, porez 16
Vrtovi muslimana, dun. 5, porez 20
Desetina od vina, pinta 75 375
Baduhava s polj arinom i mladarinom 40
Č u selu Gornja Komušina (TD
672: kod sela G. Komušina)
Behrama Mehmedovog, 22
Ibrahima Sinanovog, 22
Hasana č 22
Memije Sinanovog, 22 i
Ejnehana iz Bosne, 12
Prihod od desetine i resmova 350
Č Hajdara i Bešira, kod granica
sela Gornja i Dolnja Komušina, pripada
spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 400
M ezra Bistra s Kobasanovcima, u blizini
varoši Kaptol, pripada Požegi
Č Ibrahima Sinana šejha, 22
Č Memije šejha Sinana, 22
Hasan č 22
Ejnehan iz Bosne, 12
Prihod od desetine i resmova 1500
Selo Č ć sa zemljom Marka Đ
pripada spomenutoj nahiji
Omer Mehmedov, vlastiti č s pola
Đ ć č
Hasan Abdullahov, 22
Ali Abdullahov
Gazi Kameršahov, pola Đ cine č u
vlasništvu spomenutog, 22
Ibrahim Ishakov, 22
Derviš Huseinov, 22
ć 6
10/24
Prihod od desetine i resmova 3150
Porez na zemlju 88
Pšenica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 31
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 125
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 230
44
Desetina od ć s grahom, slanutka i
boba 121
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Vodenica pola godine, l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 71
Selo Dijakovište" (Dijakovština), drugim
imenom Đ ć pripada spomenutoj na-
bij i
Bali Ferhadov, 22
Džafer Abdullahov, 22
Džafer Alijin, 22
Nesuh Huseinov, 22
Hasan Abdullahov, 22
11117
Korkud Muradov, 22
Veli Širmerdov, 22
ć 7
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 35
Napolica, kejla: 21
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1920
154
980
420
42
121
25
52
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 45
Desetina od ć s porezom na tapiju 25
Vodenica pola godine, l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 40
Mezra lžanovci, ranije je bila napušteno
selo, a sada se upisuje kao mezra, pripada
spomenutoj nahiji
Dio č Hasana ć s vinogradom
(od) 6 dun., porez 22
Dio č Alije ć
Martin ć s vlastitom baštinom
Prihod od desetine i res mova (cijela
mezra) 952
1\) Csakaticsh, Csakotich, Csakutich 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 69, 314; Idem, Popis zapadne i srednje
Slavonije 1698. i 1702 .. Osijek 1966., p. 145; č
o.c., p. 70, 165, 202). Selo Č ć kod š ć netragom
nestalo.
11
Nepoznato, nestalo bez traga.
Mezra Petrovci, u blizini mezre lžanovci,
pripada spomenutoj
Dio č Alije ć 22
Dio č Hasana ć 22
Prihod od desetine i res mova 665
Selo Golobrdci
22
, drugo ime Man( e č
pripada Požegi
Hudaverdi Abdullahov, 22
Kejvan Abdullahov, 22
Husein Mustafin, 22
Pervane iz Zvornika, 22
Kurd Abdullahov, 22
Ibrahim Mustafin, 22
Veli N es uho v, 22
Turban Nesuhov, 22
Bali Mehmedov, 22
Kurd Abdullahov, 22
Abdi Abdullaov, 22
č Abdullahov, 22
Behram Musin, 22
Timurhan Ferhadov, 22
ć 14
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 65
Napolica, kejla: 55
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelogi
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
4160
308
1820
1100
98
250
112
250
Desetina od ć s porezom na tapiju
Vodenica pola godine l, porez
Baduhava s poljarinom i mladarinom
100
50
16
56
Selo č pripada spomenutoj na-
hiji
Č Osmana sina Sejdijevog, 22
Pirije, 22
Prihod· od desetine i resmova 2000
Selo Hrvat" s mezrom Inomedci, pripada
Požegi
Č Marka, zapovjednika ode (odaha-
si), te'(lleljem sudske potvrde, pripada
spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1130
M ezra Štitnak, sa zemljom Ka/inak, pri-
pada spomenutoj
Č Mustafe Hizrovog, s dijelom Kaje
č koji je umro, 22
Livada Ali-agina, godišnje 20
Vodenica, žrvanj l, porez 16
Prihod od desetine i resmova 2100
Napuštena zemlja kod mezre Štitnak,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova l OO
Selo Vrbanovci" s izgonom Opat (opata-
vim izgonom?), pripada spomenutoj
Ali Huseinov, 22
JusufMehmedov, 22
Ibrahim Alijin, 22
Mehmed Lutfijin, 22
ć 4
10/25
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 60
Napolica, kejla: 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
2900
88
1680
500
28
120
25
150
Desetina od ć s porezom na tapiju
Vodenica cijele godine l, porez
Baduhava s poljarinom i mladarinom
100
80
32
97
Selo Đ pripada spomenutoj nahiji
Pervane Abdullahov, 22
" Goloberdci, Goloberdzi, Golloberdczy 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p.337, 338; č o.c., p. 70, 148,
149, 228, 229). Selo Golobrdci sjeverno od Požege.
:!.l Lokach, Lokaach, Lukachoch,. Lokacz u Požeškoj ž
paniji (Csanki, o.c., p.417). Laukacsi č Požeški.
2-1 Horuaty, horwaty u Požeškoj županiji (Cs!inki, o. e.,
II .• p. 410). Nalazili se u okolici Nove Gradiške. Nestali.
" Werbanowcz u Požeškoj županiji (Csanki, o. e., II., p.
430). Bili u posjedu č opatije. Nestali.
26
Gyurakovacz 1702. č o.c., p. 181 ). Selo Jura-
kovac č od Duboke.
45
Ali Mustafin, 22
Muruvvet Huseinov
ć 3
Vodenica, žrvanj l, porez 16
Prihod od desetine i resmova 1500
Selo Donji č s č Srednji
č pripada spomenutoj nabi ji
Kurd, zapovjednik buljuka, 22
Husein Hamzin, 22
Piri Barjigiovog, 22
Ejnehan Hamzin, 22
Hurrem Balijin, 22
Pervane Huseinov
ć 6
Vodenica 5, porez 80
Prihod od desetine i res mova 940
11/18
Selo č (Vrhovci), pripada Požegi
Č spahije Alije, 22
Č č Turhanovog, 22
Č Omera Mehmedovog
Č Ejnehana Huseinovog, 22
Č Nesuha Huseinovog, 22
Nesuh Ahmedov
Đ Vujinov
Dragiša č
Gvozden ć ć ć
I van, pridošlica
ć 10, muslimanskih: 6, š ć 4
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 35
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2200
132
160
980
400
70
55
30
70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 35
46
Vinogradi muslimana, dun. 5 po
4 porez 20
Desetina od vina, pinta 20 l OO
Porez na sitnu stoku s torarinom 35
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 32
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 31
Č Kurda Jusufovog, 22, pripada
spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 450
Selo Lužan", pripada spomenutoj
Ferhad Huseinov, 22
Timur Ferhadov, 22
Ferhad Nesuhov, 22
Mehmed Abdullahov, 22
Ali Abdullahov, 22
Ostoja ć ć
Dragiša Vuksanov
Gruban Anto lov
ć 8, muslimana: 5, š ć 3
Prihod od desetine i resmova 1630
Porez na zemlju 110
Vratnica 3 120
Pšenica, kejla: l O 280
Napolica, kejla: 21 420
Porez na drva i vrt 56
Desetina od košnica 226
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 70
Desetina od ć s porezom na tap iju 21
Porez na sitnu stoku s torarinom 22
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 55
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 160
" Vucsiak 1698. (Mažuran, o.c., p. 325, 326). Selo
č Ć č kod Ivan-Dola.
28
Werhowcz, Wethowcz, Verhowcz u Požeškoj županiji
(Csanki, o.c., Il., p. 430). Verhovczi 1698. (Mažuran,
o.c., p. 208-210). Vrhovci Gradski jugozapadno od
Požege.
29
Lusan u Požeškoj županiji (Cs3.nki, o.c., p. 417)
Selo Bresnica
30
, pripada spomenutoj
Jovan č ć
Radota ć
č
Radosav Jovanov
Đ Petrijev
Raj č (Raj č pridošlica
ć 6
Prihod od desetine i resmova 900
Selo Sulkovci'
1
sa žirovinom u granicama
spomenutog, sela pripada spomenutoj na-
hiji
Jusuf Šadijev, na baštini Andrijaša Hre-
č ć
č Štefarica (iz Štefarice?)
Vuk ć
Pava! Filipov
I vani š ć na baštini ć
Marko ć (vokalizirano!)
Š ti va(?) č ć na baštini Marka Ko-
č ć
Mika ć
ć 8, š ć 7, muslimana: l
Šadijev č u granicama spomenutog
sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, kejla: 45
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3100
280
1260
600
56
250
70
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 41
Desetina od ć s porezom na tap iju 56
Porez na sitnu stoku s torarinom 36
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 235
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 120
Vodenica, žrvnja 4, porez 64
Č Muhameda (s tešdidom!) Veliji-
nog, kod granica sela Sulkovci, 22
Prihod od desetine i resmova 675
Č Sinana, zapovjednika ode, uz gra-
nicu Sulkovaca, 22
Prihod od desetine i resmova 377
Zemlja Dragoševci kod sela Sulkovci,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 700
10/26
Selo Ibzenica", pripada Požegi
Petar, ć (struješina)
Pava! č ć
Ivan Ištvanov
Imre ć
Pa val Lackov
Blaž Baki ć
Matijaš Mihalov
I van God( e č ć
ć 8
đ zemlja Ibrahima Džaferovov
Prihod od desetine i resmova 3440
Vratnica 8 320
Pšenica, kejla: 50 1400
Napolica, kejla: 35 700
Porez na drva i vrt 56
Desetina od košnica 200
Desetina od sijena 70
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 65
Vodenica, pola godine l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 223
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 223
11/19
)ll Breznycha, Breznyche, Brezncze u Požeškoj županiji
(Csanki, o.c., p. 402). Breznicza 1702. č o.c.,
p. 208). Bresnica Požeška sjeverno od Sulkovaca.
JI Zulkouch, Zulchowch, Zwlkoch, Zwkowch,
Zwlkowch u Požeškoj županiji (Csanki, o.c., p. 428).
Szulkovczy 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 200;
č o.c., p. 70,205, 207). Selo Sulkovcijužno od
Požeške Bresnice.
12
Bresnicza, Breznicza, Bzenichka, Psenicka 1698. i
1702. (Mažuran, o.c., p. 201, 208; č o.c., p ..
205-207). Selo Bzenica zapadno od Sulkovaca.
47
Selo Škrbac" (Škrabac), pripada Požegi
Mika Kelemen
Đ č
Iva Antolov
Marko ž ć Č ć
ć 4
Porez od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 40
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2660
260
1120
400
28
200
70
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slan utka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 65
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 217
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 230
Selo Đ Č drugim imenom
Knežci (Knežica), pripada spomenutoj
Dio č Huseina Turhanovog, 22
Dio č Hasana Mehmedovog, 22
Dio č Abdije sina Jakubovog, 22
Ali, divane, 22
Dio č Ejnehana Ferhadovog, 22
Murad iz Bosne, 12
Č Jusufa Abdullahovog, 22
Dio č Mustafe Velijinog, 22
Ibrahim Abdullahov
Kurd Abdullahov, 12
Ivan Martinov, na Tomaševoj baštini
Marko Ivin
Iva N ovakov
Marko Martinov
ć 14, muslimanskih: l O, š ć 4
Prihod od desetine i resmova 3030
Porez na zemlju 168
Vratnica 4 160
48
Pšenica, kejla: 45
N apo lica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1260
400
98
200
71
121
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 65
Vodenica (rade) pola godine 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 175
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 230
Selo Odvorci", pripada spomenutoj nahiji
!skender Alijin, 22, na dijelu Huseinovog
č
Veli Alijin, 22, na dijelu Huseinovog č
tluka
Ali Abdullahov, 22
Ejnehan Ferhadov, 22 zemlja Đ Vu-
ć
Bali iz Bosne, 22
Petar ć
Đ ć
Marko ć
Mihal Volar, na dijelu Huseinovog č
tluka
Tomaš spomenutog
Mika ć
I va ć ć
Ištvan Gr( e ž ć
Ištvan Fabijanov
I va Đ č ć
Ivan ć na dijelu č
Alije Abdullahov
Petar Kelemen, na vlastitoj baštini
Đ ć
Ivan ć
Jovan, Vlah
)l Vjerojatno selo Škrabutnik južno od Vrhovaca Grad-
skih.
).1 Knesewcz u Požeškoj županiji (Cs<inki, o.c., II., p.
414).
1
' Odvorczy, Odvotzi, Odvoczy 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., p. 176, 197-199; č o.c., p. 70). Rudina
Odvorci izmedu Zagrada i č
ć 19, š ć 14, muslimana: 5
Prihod od desetine i resmova 4943
Porez na zemlju 88
Vratnica 14 560
Pšenica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 133
Desetina od košnica 300
Desetina od sijena 150
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 1 OO
od lana, konoplje, bijelog
Jcrvenogluka,kupusairepe 221
Desetina od ć s porezom na tapiju 130
Porez na sitnu stoku s torarinom 60
Desetina od vina, pinta 120 600
Vodenica, pola godine, 2, porez 32
Res um s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 320
Č vojvode Mehmeda i Mehmeda
Mustafina, kod spomenutog sela, sa (se-
i porezom na proda-
JU vzna u buradz, 22
Prihod od desetine i resmova 1500
y ode nica, pola godine, žrvanj l po 16
Ciftluk Sulejmana Ferhadovog, kod sela
Odvorci, pripada spomenutom
od desetine i resmova 445
Ciftluk Huseina Timurhanovog, u blizini
spomenutog sela Odvorci, 22
Prihod od desetine i res mova 350
M ezra Donji Hraniševci u blizini spome-
nutog sela, u vlasništvu Sefera, spahije
pripada Požegi '
Č Velije Iskenderovog, na spome-
rz,_utoj mezri, pripada spomenutom, 22
Ciftluk Huseina Timurovog, u vlasništvu
Ištvana ž ć pripada spomenu-
tom, 22
Prihod od desetine i resmova 1000
10/27
Selo Zagrad je" s mezrama Mali Dubovac
i Stepkovac i č (erazi) Pridvorje
pripada Požegi '
Blaž Jakobov
Benko (Nenko, Niko) Jakobov
Vuk ć
Petra č ć
Toma ć
Iva Đ ć
Ivan B lažov
Matija ć
Ištvan ć
Đ ć
Đ Matakov
Martin Ivin
ć 12
Prihod od desetine i resmova 8600
Vratnica 12 480
Pšenica, kejla: 120 3360
Napolica, kejla: 100 2000
Porez na drva i vrt 84
11/20
Desetina od košnica
Desetina od sijena
260
125
250
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 131
Desetina od vina, pinta 150po 5 750
Vodenica pola godine l,
porez 16, oronula
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
l
350
prodaju i na ž ć klanje 345
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 255
Selo Orahova Draga", pripada spomenu-
tom
Pišta(?) č
č Kelemen (Kelemenov)
Ištvan Blažov
Đ š Dobroslavov
Marko Zet(!)
ć 5
.'6 Szagray, Zagraji, Szagradie, Scagradie 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 195-197; č o.c., p. 70). Selo
Zagrade južno od Sulkovaca.
l
7
U popisu iz 1698. Orahova Draga č kao đ
nedaleko Pleternice.
49
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla: 40
N a polica, ke jia: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Desetina od vina, pinta 24 po 5
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
2595
200
1120
400
35
150
70
70
50
64
220
25
109
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Mezra Slavkovci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Č Hudaverdija sina Kurdovog
Prihod od desetine i res mova 990
Mezra Kuzminci, kod mezre Koprivnik,
pripada spomenutom
Turhan Jusufov, 22
Ars lan Abdullahov, 22
Prihod od desetine i resmova 1420
Selo Frkljevci" s Mustafinom zemljom
(zemin) i baštinom Petra Đ š pri-
pada spomenutom
Veli Abdullahov, 12
Ištvan č ć
Iva č ć
Tomaš ć
Mihal ć
Blaž Pavlov
Toma č ć
Ferenc ć Ž ć
Mihal Martinov
Tomaš Stipanov
Petar Đ š na vlastitoj baštini
Martin ć
Pava!, pridošlica, na baštini Marka Đ
ne
Petar Š ć ć
Mihal Pavunov
50
ć 15, š ć 14, muslimanskih: l
Prihod od desetine i resmova 5000
Porez na zemlju 12
Vratnica 14 560
Pšenica, kejla: 55 1540
Napolica, kejla: 45 900
Porez na drva i vrt 98
Desetina od košnica 300
Desetina od košnica 250
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 220
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 120
Vodenica pola godine 6, porez 96
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 483
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 321
Č Alije sina č pokraj grani-
ca sela Frkljevci, 22
Vodenica radi cijelu godinu, žrvnja 2,
porez 60
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Kantorovci
39
, pripada spomenutoj
č Đ š
Tomaš č ć
Mihal Drenski
I vani š Kupinar
č č ć
Vinko Andrijašev
Ivan ć
Ištvan Đ š
Marko ć
ć 9
Baština Petra Hrvata, u granicama spome-
nutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
3860
360
-
18
Ferklewcz, Ferklyewcz u Požeškoj županiji (Cs<inki,
o.c. II., p. 408). Ferklevczy, Ferklefczy, Verklievczy
1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 196,201, 268, 273, 276,
277; č o.c., p. 70, 198). Selo Frkljevci južno od
Pleternice.
.wKantarovczi, kantarofczy 1698. i 1702. (Mažuran, o.c.,
p. 356, 381, 384; č o.c., p. 70, 146, 233). Selo
Kantarovci u blizini Stražemana.
Pšenica, kejla: 52
Napolica, kejla: 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Desetina od vina, pinta 55 po 5
Vodenica pola godine l, porez
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
1456
700
63
225
55
61
35
60
275
16
35
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 23
Selo Mali Đ ć Ć ć pri-
pada Požegi
Mehmed Jusufov, 22
Mustafa Turhanov, 22
Piri Mehmedov, 12
Husein Mahmudov, 12
Behram Turalijin, 12
10/28
Mustafa iz Bosne, 12
!skender iz Bosne, 12
Ajdin iz Bosne, 12
ć 7
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 40
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2779
116
1120
800
56
150
55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom slanutka i
boba
100
55
80 Desetina od ć s porezom na tapiju
11/21
Vodenica, pola godine, l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 231
Selo Vidovac
41
, pripada Požegi
Memi-dede, imam
Husein-hodža
Hadži Hasan, poslužitelj džamije
Mustafa, zapovjednik tobdžija
Kurd, mustahfiz, 12
Hasan đ 12
Piri Abdullahov, 12
Mustafa Kurdov, 12
Mustafa, spahija
Timur Hasanov, spahija
Ibrahim Balabanov, 22
Ferhad Uvejsov, 22
Mehmed Hasanov, 22
Mustafa Behramov, 22
Sefer Behramov, 22
Sefer Ejnehanov, 22
Hasan, zapovjednik ode, 12
Hali! Musin, 12
Ištvan Gojanov
ć 18, muslimanskih: 17, š ć l
Prihod od desetine i resmova 4850
Porez na zemlju 189! (treba: 184)
Vratnica l 40
Pšenica, kejla: 40 1120
Napolica, kejla: 54 1080
Porez na drva i vrt 91
Desetina od košnica 550
Desetina od sijena 220
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od ć s porezom na tapiju ll O
Desetina od vina, pinta 100 po 5 500
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 6
Baduhava s polj arinom i mladarinom 274
Selo Bertolovci'", pripada spomenutom
Ibrahim Jusufov, 22
Džafer Ahmedov, 22
-I(J Nalazilo se vjerojatno u blizini sela Vidovaca kod Po-
žege.
41
Videnczy, Vodoievczy 1698. i 1702. (Mažuran, o. e.,
p. 253,254, 256, 258, 265; č o.c., p. 136, 137,
139, 140, 202). Selo Vidovci kod Požege.
42
Bertholovczi, Bertolovczy 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., p. 258, 262-264, 282, 315, 323, 350, 356; Idem, o.c.,
p. 143-145). Selo Bertelovci đ š ć i Treštano-
vaca.
Sl
Hubjar Ahmedov, 22
Husein č 22
Kurd Mehmedov, 12
Ali Mehmedov, 12
Bali Abdullahov, 12
ć 7
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 15
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
1855
124
420
400
42
230
120
155
od slanutka i boba 35
Desetina od ć s porezom na tapiju 45
Vodenica pola godine l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 268
M ezra Žiškovci i Dijakovci, pripada spo-
menutom
Husein č 22
Hubjar Ahmedov, 22
Omer Atmadže, 22
Vodenica, žrvanj l, porez 16
Porez od desetine i resmova 1510
Selo Dolanci", pripada Požegi
Ibrahim, Kasimov, imam
Džafer, mujezin
Jusuf, ć
Sejdi Isin
Ibrahim Ferhadov
Jusuf đ
Ali Velijin
Bajezid Isin
Mehmed, ć
Lutfi Ibrahimov
Fazli Kasimov
ć ll
Č Sulejman-kapetana koji č ono
što on od davnina uživa (tasarruf) ugra-
nicama spomenutog sela, zatim zemlje, li-
52
vade i vodenice, još od ranije na č
Vetova, pa zemlje, vinograd, vrt i livade
Pavla, Matije, Stipana i kneza Grgura,
kao i ono što uživa (tasarruf) u selu Mi-
holjci.
Prihod od desetine i resmova
Pšenica, kejla: 25
Napolica, kejla: 25
Porez na vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
1850
700
500
20
123
20
155
od slanu tka i boba 35
Desetina od ć s porezom na tapiju 45
Vodenica pola godine l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 236
Selo Gornji č sa č
Ali-age, pripada spomenutom
Kurd Iskenderov, 22
Husein Osmanov, 22
Bajezid Mustafin, 22
Bali-reis, 12
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 25
N apolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
1500
78
700
400
28
55
40
50
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 20
Desetina od ć s porezom na tapiju 30
Vodenica pola godine 2, porez 32
Baduhava s polj arinom i mladarinom 67
'·' Dolyan u Požeškoj županiji (Csanki, o. e., Il., p. 406).
Selo Doljanci sjeverno od Stražemana.
Farkashegh u 15. st. (Csanki, o.c. II., p. 407). Vucsiak,
Vuchiak 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 325, 326;
č o.c., p. 216, 217). Selo č Č č za-
padno od Požege.
Selo Orahovac" s mezrama Petrinovci i
Orahovci (TD 650: Petrinovci, Orahovci i
Kešelevine) pripada spomenutoj
Dio č Mehmeda, Mustafe i Sulej-
mana, sinova Huseinovih, 22
Dio č Ali-age i Nezira, 22
Bali Abdullahov, 12
Veli Mustafin, 12
10/29
Pervane, ku! (isluženi č
Osman, ku!, 12
Hasan Mustafin
Ibrahim, sin Abdullahov
Memi Abdullahov
Džafer Abdullahov
Kurd Abdullahov
ć ll
đ zemlja u vlasništvu Muharrema,
Sulejmana i J ah je, sinova lbrahimovih, za-
povjednika ode
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 50
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
11/22
Desetina od sijena
3320
132
1400
800
77
215
85
201
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 45
Desetina od ć s porezom na tapiju 65
Porez na vinograde muslimana
(resmi di:iniim) 130
Baduhava s polj arinom i mladarinom 170
Mezra Slobode, kod sela Orahovac, pri-
pada Požegi
Č Muharrema, Sulejmana i Jahje,
sinova Ibrahima, zapovjednika ode, 22
Vinograd, č 2, dun. 6 po 5
Prihod od desetine i resmova
Selo Draga
46
, pripada spomenutoj
Marko Ištvanov
Ištvan č ć
Pava! Bošnak
630
Lacko ć (TD 650. ć
Mihal ć
Đ pridošlica
Mika Rakijaš
Đ č ć
ć 8
Vinograd i kestenjak Velikog Ištvana, u
vlasništvu Hadži Velije, temeljem tapije
vlasnika zemlje
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Pšenica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
2120
320
840
400
56
55
40
50
20
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Desetina od vina, pinta 25 - 125, zajedno
sa vinogradima Hadži Age i stanovništva
izvana, u granicama spomenutog sela
Porez na sitnu stoku s torarinom 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 94
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 40
Selo Dr(a)škovci" - dvije su mahale, izu-
zevši vodenicu mevlana Muslihuddina,
pripada spomenutoj
Hamza-aga, 22
Omer, spahija, 22
Mustafa, zapovjednik ode, 22
Jusuf Abdullahov, 12
Uvejs Abdullahov, 12
Ali Turhanov
-15 Orehoycz u Požeškoj županiji (Cs<inki, o. e., II., p.
419). Naselje se nalazilo u okolici Pleternice. Nestalo.
1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 378, 379; Smi-
č o.c., p. 144, 155). Selo Draga Požeška južno od
Kantarovaca.
47
Dreskolcz, Droskowcz, Dreskoucz, Drezkolcz u Po-
žeškoj županiji (Csanki, o.c., Il., p. 407). Dreskovczi,
Derkofzi, Terskovczy 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p.
329, 338, 339; č o.c., p. 136, 137, 210). Selo
Drškovci u blizini Požege.
53
ć 6
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 25
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
1470
90
700
400
35
35
20
50
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 20
Desetina od ć s porezom na tapiju 15
Baduhava s polj arinom i mladarinom 41
Selo Gornja i Donja Laz" sa zemljom
Dr(a)škovci i Bilinov dol, pripada Požegi
Ali Hasanov
Bali Hasanov
č Vukmanov
Vuk č
Vukman Bogdanov
Stipan Vukdragov
Radul Stipkov
Gvozden Vukmanov
ć 8, muslimana: 2, š ć 6
Prihod od zamjene za desetine 2350
ć 8 po 200, u gotovom novcu 1600
Svadbarina 150
Porez na ta piju l OO
Porez na prodaju vina u buradima 50
Baduhava s polj arinom 450
Selo Selci" sa zemljom Petra č ć
pripada spomenutom
Hasan Abdullahov, 22, đ zemlja u
vlasništvu spomenutog
Husein Mehmedov, 22
Husein Hasanov, 22
V eli Hasan ov, 22
Grgur Ivanov
Ivan ć
ć 6, muslimanskih: 4, š ć 2
Prihod od desetine i resmova 2000
Porez na zemlju 88
54
Vratnica 2
Pšenica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
80
840
400
42
Desetina od košnica 142
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 50
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 25
Desetina od ć s porezom na tapiju 35
Desetina od vina, pinta 20 l OO
Vodenica l, porez 16
Porez na sitnu stoku s torarinom 35
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 7
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 100
Selo Pleternik
50
s livadama pisara Musta-
fe, pripada spomenutom
Mustafa Timurov, 12
Đ Marinov
Mata č ć
Štiva(?) ž ć
Mika ć
Mika Andinov
Đ Ivanov
Mika Matijin
Toma č ć na baštini Vuka Ivanovog
Štiva(?) Mikin
ć l O, muslimanskih: l, š ć 9
10/30
Prihod od desetine i resmova 3320
Porez na zemlju 12
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla: 30 840
.;g Laaz u Požeškoj županiji (Cs<inki, o.c., II., p. 416).
Laze, Lazi 1698. (Mažuran, o.c., p. 253,255,269, 282).
Selo Laze Ć ne i Laze Vasine č od Požege.
49
Ze leha, Zewlche u Požeškoj županiji (Cs<inki, o.c., JI.,
p. 426). Seoti Saltza, Szeoczi 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., p. 208; č o.c., p. 69, 138). Selo Seoci kod
Požege.
Pleternyche, Plethernicze Zentmiklos, Plethernyche u
Požeškoj županiji (Cs<inki, o.c., IL, p. 421). Pleternicza,
Platernitz, Pleternicha 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p.
266, 268, 284; č o.c., p. 166, 187, 197-199,
207). Selo Pleternica č od Požege.
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 70
Desetina od košnica 220
Desetina od sijena 300
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 100
Desetina od ć s porezom na ta piju 208
11/23
Resum od svinje s pristojbom
na prodaju i na ž ć klanje 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad ll O
Vodenica oronula, žrvanj l
Č Dragaš s livadom Hadži Mehme-
dovom, u blizini spomenutog sela, pripa-
da spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 353
Č Derviša i Mustafe, sinova Evha-
dovih, kod granice sela Pleternik, 22
Prihod od desetine i resmova 385
Č Ahmeda lbrahimovog, kod spo-
menutog sela, pripada Požegi, porez na
zemlju, 22
Prihod od desetine i resmova 340
Selo č Dol" sa zemljom (erazi) Gune-
vinci, pripada Požegi
Tomaš Valakov
Backo č ć
Matija ž ć ć
Petar Valov
Mika ć
ć 5
Prihod od desetina i resmova 21 OO
Prihod od tržne pristojbe od
č trgovanja u spomenutom
selu godišnje 15
Vratnica: 5 200
Pšenica, kejla: 30 840
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt 35
Desetina od košnica 125
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 100
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 25
Desetina od ć s porezom na ta piju 35
Desetina od vina, pinta 20 l OO
Porez na sitnu stoku s torarinom 35
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 90
Baduhava s poljarinom i mladarinom
i porez na vinsku burad 7 5
M ezra Sveti Martin s Trgovištem, pripa-
da spomenutom
Prihod od desetine i resmova 2552
M ezra Zanovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 402
VAROŠ STRAŽEMAN" sa zemljama
(erazi) Dolanci, Sredanci i Odvoranci, pri-
pada spomenutoj
Marko, ć
Mika ć
Nika ć ć
Marko Đ ć
Đ Filipov
Petar Ištvanov
Lore(?) ć
Pava! ć
Petar č
Đ ć
Đ ć
Anto! Ben( e č ć
Mihal Ištvanov
Petar Hrvat
Mika č ć
Blaž č ć
Đ Rankov (Ratkov, Rajkov)
Matko č
Pava! Bošnak
Đ ć
Mihal Ištvanov, drugi
Mika Š ć
Mihal, pridošlica
51
Varcino, Varcin Dol 1660., Vercsendol, Veresen dol
1698. i 1702. č o.c., p. 10, 70, 198; Mažuran,
o.c., p. 268, 273, 275). Selo č Dol južno od sela Buk.

Sztrasemlye, Strazembla, Strasonlia, Ztrasemplye,
Zthrasemlye, Strasemplya u Požeškoj županiji (CsD.nki,
o.c., p. 427, 428). Straseman 1660., Sztraseman 1698. i
1702. (Mažuran, o.c., p. 354, 356-358, 383, 384;
č o.c., p. 8, 71, 74, 145, 146, 228). Selo
Stražeman sjeverno od Biškupaca.
55
ć 24 (treba: 23), vratnica: 22, bir: l
Baština Đ ć u vlasništvu spo-
menutih stanovnika
Prihod od desetine i resmova 8021
Vratnica: 23 920
Pšenica, kejla: 65 1820
Napolica, kejla: 42 840
Porez na drva i vrt 161
Desetina od košnica 486
Desetina od sijena 200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od ć s porezom na ta piju 200
Desetina od vina, pinta 435 po 5 2175
Tržna pristojba od č
trgovanja 51
Vodenica (radi) pola godine, 9 po
16 porez 144
Porez na sitnu stoku s torarinom 250
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 124
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
'{inogradi muslimana, dun. 8, porez 40
Ciftluk Omera Abdullahovog, temeljem
tapije, 22, pripada Požegi
Vinograd, dun. 3
Prihod od desetine i resmova 700
Č Mustafe, Alije i Hasana, sinova
Gazanfer-age Mikloševa zemlja, 22
!skender Abdullahov, 12
Pervane Abdullahov, 12
Vinograd, dun. 8 po 5
Prihod od desetine i resmova 521
M ezra Štujja Guja kod spomenute varoši
Č Huseina Abdullahovog, 22
Vinograd, dun. 5
Prihod od desetine i res mova 700
M ezra Anneguja, kod spomenute varoši,
u š Mustafe, Alije i Hasana, 22,
pnpada spomenutoj (nahiji)
Prihod od desetine i resmova 700
M ezra Torsulovci (Tur-o-so lovci?), sa
č Mustafe, Alije i Hasana, sino-
56
va spomenutog Gazanfer-age, pripada
spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 879
Selo Biškupci" sa zemljom ć i
Bešaretovim č pripada Požegi
Ahmed iz Bosne, 12
Husein iz Bosne, 12
Ištvanova zemlja u vlasništvu spomenutog
3 dun.
Bešaret Abdullahov, 12
Ahmed Abdullahov, 12
J unus Abdullahov, 12
Husein Abdullahov
Osman Abdullahov
Sulejman Iskenderov
Ištvan Markov
Iva Markov
Đ Jakobov
Mihal Vladošov
Ištvan B lažov
Ištvan Matijašev
Đ ć
Ištvan Matojin
Ištvan Ku š ć ć
Mihal č ć
Marko ć
Ferenc Ištvanov
Martin đ
Zemlja Mike č ć u vlasništvu Mihala
č ć
ć 22, muslimanskih: 8, š ć 14
Vinogradi muslimana, dun. 24
Prihod od desetine i resmova 5300
10/31
Porez na zemlju 60
Vratnica: 14 560
Pšenica, kejla: 25 1850
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 154
Desetina od košnica 251
Desetina od sijena 50
s.l Biskovczi, Bisk.uJ;lczi 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p.
378,381, 384; č o.c., p. 71, 145). Selo Biškupci
južno od Stražemana.
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 55
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tap iju 80
Vinogradi muslimana, dun. 24, porez 120
11124
Desetina od vina, pinta 245 po 5, 1220
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad ll
Vodenica, žrvnjeva 6, porez 180
Č Osmanov, kod sela š pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 158
Vlastiti č Alije Kejvanovog, kod ma-
hale Biškupca, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Sloboština" sa zemljom ć
pripada Požegi
Blaž š č ć
Ištvan, pridošlica
Ištvan Đ
Mehmed Džaferov, 22
Kurd Džaferov, 22
Memi Abdullahov
ć 6, muslimanskih: 3, š ć 3
Zemlja Iva š ć
Prihod od desetine i res mova 1650
Porez na zemlju 66
Vratnica: 3 120
Pšenica, kejla: 25 700
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt 4 2
Desetina od košnica 35
Desetina od sijena 47
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 24
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 25
Desetina od ć s porezom na ta piju 20
Desetina od vina, pinta 25 po 5125
Vodenica, pola godine, l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 15
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 25
Č Ivaniša lštvanovog, zemlje Habo-
ša (Faboša?) č i Iva (Iva), kod
granica spomenutog sela, pripada spo-
menutom, 22
Prihod od desetine i resmova
Vodenica, žrvanj 2 po
1100
16
VAROŠ VELIKA, pripada spomenutom
Marko Ivanišev
Mihal Bartolev
Grgur Babaja
Mihal č ć č ć
Mika Berisila
Pera(?) č ć
Tomaš, pridošlica
Andrijaš Martinov
Mihal Šimunov
Martin ć ć
Petar ć ć
Blaž ć š ć
Marko Đ
Mihal I vanišev
Đ Ili j š ć
Đ č
Ištvan č ć
Mika Obradov
Živko, zidar
Mihal ć
Andrija, pridošlica
Ivan ć
Marko Zdelac?
Đ š ć š ć
Andra č ć
Matko ć ć
Petar ć
Iva Valov
Blaž, pridošlica
Mika B lažov
Zabadfalw, Zlobochyna u Požeškoj županiji (Csanki,
o.c., p. 425). Szlobostina, Szlobosztina 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 350; č o.c., p. 70, 220, 236,
238). Selo Sloboština južno od sela Crljenci.
57
Grgur Fratar
Iva Tomin
Mata č ć
Blaž Mihalov
Agošton č ć
Petar Blažov
Pava! Valošov
Đ Matošov
Ivan, pridošlica
Mika Đ
Martin B( e ć
Ivan Božidarov
Đ ć
Iva Bošnjak
Baština Ivaniša, u vlasništvu Ferhada Beh-
ramovog
ć 45
Č Hadži Kejvanov, pripada spome-
nutom, zamjena za desetine i poreze u go-
tovom novcu SO
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 45
Pšenica, kejla: 150
Napolica, kejla: 96
Porez na drva i vrt
15.500
1800
4200
1920
315
Desetina od košnica 350
Desetina od sijena 150
od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 425
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 200
Desetina od ć s porezom na tapiju 250
Desetina od vina, pinta l 030 5150
Vodenice (rade) cijele godine 17
po 32, porez 544, oronulih 3
Porez na sitnu stoku s torarinom 250
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 350
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 696
Č Hasana Mustafinog, kod granica
Velike, pripada spomenutom 22
Prihod od desetine i resmova 650
Prihod od č kamenova u
planini Velika (kod Velike?),
pripada spomenutom, 414
58
Č Balije i Ferhada, kod granica
spomenute varoši, 22
Vodenica, žrvanj l
Vinograd, dun.? 2
Prihod od desetine i res mova 450
Č Mustafe, Ibrahima, Mu'mine,
Rahime i Fatime, djece Ferhadove, pri-
pada spomenutoj, 22
Vodenica, žrvnja 2
Vinograd, dun.? l
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Jakšinci", pripada spomenutoj
Hasan Alijin, 22
Husein Alijin, 22
Ali V elijin, 22
Hizr Velijin, 22
Kurd Velijin
Zulfikar Musin
Alija J usufov
ć 7
Prihod od desetine i res mova 2800
Porez na zemlju 88
Pšenica, ke jia: 4 7 1316
Napolica, kejla: 30 600
Porez na drva i vrt 49
Desetina od košnica 250
10/32
Desetina od sijena 120
170
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 65
Vodenica pola godine, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 76
11/25
Selo Vlaška" (Vlaška), pripada Požegi
Ilijas Hasanov, 12
Hubjar Nesuhov, 12
Sefer J us uf ov, 22
Timur-aga, 22
Isa Pervanov
55
Jaksich, Jaksicsi, Jakicsi, Jacksiczi 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 262,263,268,314,315, 317; č
las o.c., p. 70, 157, 164, 165, 166, 186, 202). Selo š ć
zapadno od Požege.
56
Nestalo, danas vjerojatno rudina.
Č zaima Husein-bega
ć 6
Livada sa vrtom Pervane ć
Prihod od desetine i resmova 2600
Porez na zemlju 68
Pšenica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 30 600
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 220
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 170
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 65
Baduhava s poljarinom i mladarinom 55
Zemlja Hrvata Ivaniša i ć u blizini
Vlaške s Vidovcem, i Vidovca pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 998
Č Husein-bega, zaima, u blizini sela
Vlaška, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Mezra Rumanov dol (Romanov dol), č
tluk Sulejmana ć pripada spome-
nutom
Vinograd, 3 dun.
Vinograd Derviša i Mehmeda, 6 dun.
Prihod od desetine i res mova 600
Mezra Zakorenje, č ć Sulej-
mana, pripada spomenutom. Ranije je
bila upisana kao č a u novi popis
uvedena je kao mezra, paje to i postala,
Vinograd, dun. 3
Livada, u gotovom novcu lO
Prihod od desetine i resmova 600
Mezra Prvoševci, č Ibrahima i Der-
viša, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova l 000
Mezra Brda, č Ibrahima, Derviša i
Hizra, pripada spomenutom 22
Ranije je bila upisana kao č a sada se
upisuje kao mezra
Porez na sijeno, u gotovom novcu 30
Prihod od desetine i res mova 450
Selo Gornja Torna" (Toranj?), napuš-
teno, pripada spomenutom. đ ga
raja iz okolnih sela.
Prihod od desetine i resmova 1800
Vodenica, žrvnja 2, porez 32
Č Ibrahima, Halila i Ahmeda, kod
sela Gornja Tornja, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Donja Torna", pripada Požegi
Isa Divane, 12
Gazanfer Dursunov, 12
Memišah Mustafin, 22
Jusuf iz Bosne, 12
Arslan iz Bosne, 12
Turhan č (9timlek9i), 22
Sinan, zapovjednik ode, 22
Mustafa i Ibrahim, 22
ć 8
Prihod od desetine i resmova 2999
Porez na zemlju 124
Pšenica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 35 700
Porez na drva i vrt 56
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 170
200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 41
Desetina od ć s porezom na tapiju 52
Vodenica, žrvanj l, porez 16
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 147
Mezra Lukšandorovci, č Osmana
Mehmedovog, temeljem potvrde šerijat-
skog suda i temessuka iz prethodnog po-
pisa, 22
Prihod od desetine i resmova 900
Č Ibrahim-age, kod sela Dolna Tor-
na, 22, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
"Toran 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 354, 381, 382,
385; č o.c., p. 71, 148, 149, 227, 237). Selo To-
ranj Požeški južno od Biškupaca.
ss Vidi bilješku 51.
59
Selo Knažinovci", pripada spomenutom
Hasan Muradov, imam
Ilijas, sufija
Jusuf Hasanov, 22
Mehmed Alijin, 22
Mehmed Jusufov, 22
Mehmed Muradov, 12
Behram Mustafin, 12
Omer, pridošlica
. Nesuh Abdullahov, 22
Pir-Ali Bajezidov, 12
Tur-Ali Muradov, 22
Alija, spahijin
Sinan Hasanov, 12
Sefer iz Bosne, 12
Džafer, pridošlica
ć 15
Prihod od desetine i res mova 3200
Porez na zemlju 136
Pšenica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 98
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 120
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 91
Desetina od ć s porezom, na tap iju l 02
Vodenica, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 177
Č Hadži Džafera, stanovnika Pože-
ge, pripada spomenutom
Vodenica 3
Prihod od desetine i resmova 200
10/33
Selo Vršje"' i đ sa zemljom Di-
jaka Mikloša, pripada Požegi
Mehmed Ilijasov, 22
Husein Timurhanov, 22
Hasan Pašajigin
Ba jezid Hasanov, 12
ć 4
11/26
Prihod od desetine i res mova 2400
60
Porez na zemlju 56
Pšenica, kejla: 35 980
Napolica, kejla: 35 700
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 160
Desetina od sijena 7 5
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od ć s grahom, desetina
od slan utka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 35
Vinogradi muslimana, dun. l O, porez 50
Vodenica pola godine, l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 100
Selo Miholci" kod sela Knežinovci?, izu-
zevši dio koji uživa Sulejman, emin, pripa-
da spomenutom
Č Ramadanov, 22
Č Šaban-age, 22
Č Alije Jusufovog, 22
Č Saliha Zuljikarovog, 22
Č Mustafe Mehmedovog, 22
Č Kara Ferhada, 22
Č Velijin, 22
Č Huseina Rode, 22
Č lbrahimov, 22
Č Firuzov, 22
Č Timurhanov, 22
Č Pirije, 22
ć 12
Prihod od desetine i resmova 1737
Porez na zemlju 464
Pšenica, kejla: 15 420
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt . 84
Desetina od košnica 20 l
Desetina od sijena 25
'
9
Knesewcz u Požeškoj županiji (Csoinki, o.c., Il., p.
414). Knesci, Knesczi, Kenesisi, Kneschy 1698. i 1702.
(Mažuran. o.c., p. 280, 281, 301-303, 305; č
o.c., p. 70, 175, 187). Selo Knešci izmedu Zarilca i Ci-
glenika.
00
Zaversie 1702. č o.c., p. 70, 210, 211 ). Selo
Završje Požeško u blizini Požege.
Mihalyevczi, Michalievczi 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., p. 259, 281; č p. 70, 153, 154, 195, 229).
Selo Mihaljevci č južno od sela Knešci.
50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od ć s porezom na tapiju 21
Baduhava s poljarinom i mladarinom 42
Selo č pripada spomenutom
Ali Hasanov, 22
Mehmed Evrenosov, 22
Memi Alijin, 22
Sefer Mustafin, 22
Hasan Abdullahov, 22
ć 5
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 20
Napolica, kejla: 24
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
2100
60
560
480
30
165
25
160
od slanutka i boba 31
Desetina od ć s porezom na tapiju 144
Desetina od vina, pinta 50 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom 197
Selo č pripada Požegi
Kurd-Ali Džaferov, 22
Vuk Radivojev
ć 2
Vodenica, žrvanj l, porez 16
Prihod od desetine i resmova 1450
Selo Selci", pripada spomenutom
Matko Vukicin
Marko Vukicin
Cvetko Dragobradov
Filip č ć č ć
ć 4
Prihod od desetine i resmova 2500
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla: 40 1120
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
28
200
70
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 65
Porez na sitnu stoku s torarinom 35
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 100
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 152
Č Ibrahim-age, to su zemlje Dra-
goševa, pripada Požegi, 22
Prihod od desetine i resmova 459
Selo Veliki Zarilac", pripada spomenu-
tom
Ali Ejnehanov, 22
Husein Bahtijarov, 22
Timur Nesuhov, 22
Ali ... , 22
Ali Abdullahov, 12
Dio Ć Sejjida Ismaila, 22
Ali Iskenderov, 22
Alija, bubnjar, 22
Behram Velijin, 22
!skender Abdullahov, 22
Mustafa Hasanov, 12
Ali Velijin, 12
Ferhad Ciganin, 12
Bali Ferhadov, 12
ć 14
Prihod od desetine i res mova 5280
Porez na zemlju 238
Pšenica, kejla: 95 2660
Napolica, kejla: 45 900
Porez na drva i vrt 98
Desetina od košnica 450
61
O kojem je mjestu č nisam mogao utvrditi.
6
) Možda rudina Vrbice kod Bankovaca Požeških.
M Sehovczi 1698. (Mažuran, o.c., p. 260, 261). Selo
Šeovci kod Treštanovaca.
Szarilacz, Zarilacz 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p.
280,304, 305; č o.c., p. 70, 171, 175-178, 195).
Selo Zarilac južno od Grabarja.
61
Desetina od sijena 2SO
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 220
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba ISO
Desetina od ć s porezom na ta piju 170
Vodenica 2, porez 32
Baduhava s poljarinom i mladarinom 160
10/34 i
11127
Mezra Mali Zarilac, kod spomenutog
sela, pripada Požegi
Č Sejjida Ismaila Sejjida Ise
Vodenica pola godine, l
Prihod od desetine i resmova 149S
Selo Vidac Banovci
66
, pripada
tom
Turhan Sulejmanov, 22
Ali Tur-Alijin, 22
Hasan Muradov, 22
Prihod od desetine i resmova 107S
Selo Križevdol
67
, ranije je bilo mezra, a
sada je upisano kao selo, pripada spome-
nutom
Timurhan Timurov, 12
Veli iz Bosne, 12
Muruvvet Mustafin, 12
Vodenica cijele godine, žrvnja 2 po 32
Vinograd, dun. S
Prihod od desetine i resmova 1130
Selo Kadanovci" sa zemljom č
pripada spomenutom
Bogdan Kelemen
Lacko č
Beda Martinov
Đ Kelemen
Lorin Martinov
ć S
Prihod od desetine i resmova 1700
Vratnica S 200
Pšenica, kejla: 20 S60
Napolica, kejla: 28 360
Porez na drva i vrt 3 S
Desetina od košnica 120
Desetina od sijena 4S
62
12S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 21
Desetina od ć s porezom na tapiju 42
Vodenica l, porez 16
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 122
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad SS
Žirovina iz šume Kadanovaca, pripada
Požegi
Prihod od poreza 80
Selo Podgorje" s mahalom Vas, Andas,
S redna i Brdo (ce bel u granicama spome-
nutog sela), pripada spomenutoj
Ištvan Busir (Nušter)
Đ Sabaši?
Đ Srblinov
Iva š ć
Mihal č ć
Toma Vršanac
Pera (Petra?) š ć
Pava! ć ć
Petar š ć
Mika Martinov
Bene Šimunov
Ivan Vladisavov
Đ Matkov
I va Petrijev
Mihal ć
Martin š ć š ć
Mika Varga
Mati Dimitreov
Marko ć
Mihal Pejakov
Ištvan Martinov
Mika ć
66
Možda selo Banovci Požeški sjeverno od sela Kuno v-
ci.
67
Možda selo Krivaja Požeška sjeverno od Bankovaca
Požeških.
68
Cadanovczi, Kadinovcz, Gadanovczi, Kadanovczi,
Katanoffzy 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 199, 268,
273-275; č o.c., p. 70, 197). Selo Kadanovci
kod Frkljevaca.
69
Podgorya u Požeškoj županiji (Cs<i.nki, o.c., II., p. 422).
Podgorie 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 365; č
o.c., p. 71, 156). Selo Podgorje Požeško kod Kaptola.
Blaž Galov
Mihal Martinov
Antroš ć
Petra č
Mihal ć
Mika ć
ć 28, vratnica: 27, birov: l
Č Sulejman-bega, kapetana, rijeke
Drave, temeljem sudske potvrde
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 27
Pšenica, kejla: SS
Napolica, kejla: 4S
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
SS90
1080
1S40
900
196
200
l SO
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba so
Desetina od ć s porezom na tapiju 20
Desetina od vina, pinta l OO SOO
Vodenica pola godine 7, porez 112
Porez na sitnu stoku s torarinom 240
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 192
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 120
Šume (cibal) u granicama
spomenutog sela 200
Prihod od stabala kestena u blizini Bogdi-
novaca, pripada Požegi
Prihod od desetine i resmova JOSO
Selo Gospocko selo
70
, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i resmova 1200
Č Bahtijar-age, kod sela Podgorje,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Dio Č Sulejman-bega, kapetana
rijeke Drave, to su zemlje Đ Dobaz;ja-
na i dijelom Andrijašu i Mikloša, 22
Prihod od desetine i resmova l OO
Mezra ć ć ć Č Zulfikara i
Šehsuvara, sinova Džaferovih, pripada
spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 1400
Vodenica, žrvanj l po 30
Mezra Egudovci i Popovci sa zemljom i
livadom Bahtijar-age, u blizini mezre
Te ć
Vodenica l, porez 32
Prihod od desetine i res mova 400
Selo Kuno v ci", pripada Požegi
Jusuf iz Bosne, 22
Behram Mehmedov, 22
Hasan, spahija, 22
Timurhan Hasanov, 22
Hanifa ć Muruvvetova, 22
Pervane Mehmedov, 22
Ejnehan Ahmedov
Žuti Velija, 22
Memi Pervanov, 22
Sefer Alijin, 22
Džafer Ahmedov
Jusuf Abdullahov, 22
Firuz Mehmedov, 22
Nikola Matijašev
Ilija Đ
ć lS, muslimana: 13, š ć 2
Prihod od desetine i resmova 4S80
10/3S
i 11128
Porez na zemlju 242
Vratnica 2 80
Pšenica, kejla: 62 1736
Napolica, kejla: SS ll OO
Porez na drva i vrt l OS
Desetina od košnica 3SO
Desetina od sijena 132
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 37S
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 7S
Desetina od ć s porezom na tapiju l SO
Vodenica pola godine l, porez 16
10
Nalazilo se vjerojatno u blizini sela ć
71
Kunovczi, Kunofzy, Kunovchy 1698. i 1702. (Mažu-
ran, o. e., p. 335, 337, 340, 380, 382; č o. e., p.
70, 140, 227, 228, 230, 236). Selo Kunovci kod Štitnja-
63
Resum na sivnje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 60
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l 59
Mezra Matoševci, kod spomenutog sela,
pripada Požegi
Č Ejnehana i Sulejmana Timurha-
novog, 12
Č Korkuta Pervanovog, 12
Č Mehmeda Pervanovog, I2
Prihod od desetine i resmova 800
Selo đ (Bazganci?), pripada spo-
menutom
Emiršah Jusufov
Dio Č Bahtijara i Ihtijara
Ibni, 12
Dio Č Hizra ]usufov, porez na
zemlju 22
Ali Torlakov, 12
ć Matija
Vodenica 2, porez 32
Prihod od desetine i res mova 700
Meua Vršan sa č Bahtijara,
Ihtijara, Ibrahima, Halila, Sinan-age i
Mustafe Huseinovog, izuzevši dio Hasa-
na i Huseina, pripada spomenutom
Dio Č Ibrahima i halila i Ahmeda,
pripada spomenutom, 22
Sinan Timurhanov, 22
Bahtijar-aga
Hizir Jusuf ov, zapovjednik ode, 22
Ihtijar, 22
Mustafa Huseinov, 22
Prihod od desetine i resmova 400
Č Hasana, Huseina, Halila, Ajše i
Latife, djece Ferruhova, kod meue
Vršan, pripada Požegi, 22
Prihod od desetine i resmova 200
Meua Satnica sa č Bahtijara,
Ihtijara, Ibrahima, Halila, 22; Si-
nan-age, 22 i Mustafe Huseinovog, 22, u
granicama spomenute meue, pripada
spomenutom
Bahtijar-aga
Ihtijar, 22
Hizr Jusuf ov, 22
Mustafa Huseinov, 22
64
Prihod od desetine i resmova SOO
M ezra Petrinci sa zemljom ć pri-
pada spomenutom
Bahtijar-aga
lhtijar, 22
Ali, 22
Livada Veledhana, Šadije i Bešira, u gra-
nicama spomenutog Trstu ni ć
Vodenica l
Vinograd, zemlja l
Prihod od desetine i resmova 300
Meua Sveti Marko, pripada Požegi
Č Derviša, Muhammeda i Džihan-
šaha, sinova Husein-age, izuzevši obradi-
vu č Mehmeda Nesuhovog, pripada
spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 800
đ zemlja (zemin-i ziraatgah) Meh-
meda Nesuhovog, kod spomenute mezre,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 700
Mezra Donje Završje, Č Derviša,
Muhammeda i Džihanšaha, sinova Hu-
sein-aginih
Prihod od desetine i resmova 300
Meua Gornje Završje, Č Nurul-
lah-age, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 350
Č Derviša, Muhammeda i Džihan-
šaha, to su zemlje po imenu Vršinci, dru-
gim imenom ć ć i S la-
ko 22
Prihod od desetine i resmova 300
Vodenica, žrvnja 2 po 30
Meua Vidanovci, Č Nurullah-age,
sa zemljom završje po osnovu potvrde
šeriatskog suda, pripada spomenutoj, 22
Mezra Crnišinci, Č Osman-age i
Mustafa-age, temeljem sudske potvrde,
pripada spomenutoj, 22
Prihod od desetine i res mova 400
Selo Prdišinci", pripada spomenutom
Ali, sufija, 22
Mahmud Abdullahov, 22
72
Nepoznato.
13
Predisynch, Predysynch, Prydisinch, Pridisinch, u Po-
žeškoj županiji (Csanky, o.c., Il., p. 423). Možda selo
Opršinac kod Ivan-Dola.
Č Derviša, Muhammeda i Džihan-
šaha, sinova Husein-age
Prihod od desetine i resmova 1400
Selo č drugo ime Novo Selo
Turhan Jusufov, 22
Bajram Alijin, 22
Veli Mehmedov, 22
Kasim Hasanov, 22
Džafer Kasimov, 12
č Kurdov, 22
Sefer Muradov, 12
Piri V eli j in, 12
Mustafa, sokolar, 12
Bali Mehmedov, 12
Drugi Veli Mehmedov, 12
Memija ć 12
Pir-Mezid č 12
ć 13
Prihod od desetine i resmova 3200
Porez na zemlju 206
Pšenica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 91
Desetina od košnica 200
Desetina od sijena 26
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 1 OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Vodenica pola godine l, oronula
porez 16, 1
Baduhava s polj arinom i mladarinom 101
Selo Pasji Dol", pripada Požegi
10/36
i 11129
Husein Memijin, 22
Kurd Abdullahov, 22
Gazi Abdullahov, 22
Abdi Mustafin, 22
Džafer Alijin
ć 5
Prihod od desetine i resmova 3168
Porez na zemlju 88
Pšenica, kejla: 45 1460
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 35
Desetina od košnica 200
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 150
Baduhava s polj arinom i mladarinom 80
Selo Gajanci", pripada spomenutom
Andrija ć
V alko ć (Budožic')
ć 2
Livada Husein-age, kod spomenutog sela,
to su livade poznate po imenu Šebrekovci?
i š ć
Vodenica, žrvanj l
Prihod od desetine i resmova 1530
Selo Gradac", pripada spomenutom
Martin č ć knez
Đ Pavin
Mika Puškaš
Mika č ć
Iva ć
Đ Perošev
Martin Živkov
Mika Radulov
Iva č
Mika Valov
Blaž Valov, na baštini Pavla č
Pera? Sjenar? (Sitar?)

Blathka, Blacza, Balacza, Blachcha, Blaccha, B lacha u
Požeškoj županiji (Csanki, o.c., ll., p. 399). Blaczko,
Blaczki, Blaczky, Blachky, Blasko, Plazki 1698. i !702.
(Mažuran, o.c., p. 270, 271,284, 317, 318; č
o.c., p. 70, 200, 201). Selo Biacko kod Pleternice.

Vjerojatno selo Pasikovci sjeverno od sela Rasna.
"Gayallya u Požeškoj županiji (Csanki, o. e., Il., p. 408).
Pustara Gaj nedaleko Nove Gradiške.
77
Gradacz u Požeškoj županiji (Cs<inki, o.c., II., p. 409).
Gradacz, Gradach 1698. i !702. (Mažuran, o.c., p. 268,
272, 277, 283,288, 291, 293,297, 306; č o.c.,
p. 70, 167, 173, 174). Selo Gradac Požeški sjeverno od
Pleternice.
65
Toma ć
Štiva Radulov
Ivan, pridošlica
Đ Egyedov
Mihal Blažev
ć 17, knez: l, vratnica: 16
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 16
Pšenica, kejla: 55
Napolica, kejla: 45
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
4500
640
1540
900
112
250
100
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 120
Porez na sitnu stoku s torarinom 120
Vodenica, cijele godine, 2, porez 62
Desetina od vina, pinta 50 250
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 131
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Baština Gradac Pavla, u vlasništvu Blaža
ć ć kod Gradca spomenu-
tog sela, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova
Selo Viškovci
78
, pripada Požegi
Ibrahim Džaferov
Ištvan ć
Ištvan č č
VukMihalov
Mileta Antolov
Petra ć š ć
Marko ć ć
Martin ć
ć 8, š ć 7, muslimana: l
283
Prihod od desetine i resmova 3140
Vratnica 7 280
Pšenica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 30 600
Porez na drva i vrt 56
66
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 50
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 52
Desetina od ć s porezom na tapiju 91
Desetina od vina, pinta 20 l OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 180
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 51
M ezra Srednja Orljavica, Č Džafe-
ra Bajezidovog, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 800
Selo Rad(o)vanci", izuzevši Č Mu-
hammed-age, pripada spomenutom
Petar ć
Tomaš č ć
Ištvan č ć č ć
Ištvan I vano v
Đ ć ć
Durak č ć
Marko č ć
Ištvan, pridošlica
Đ š ć
Matoš S la vin (Is lav)
Marko, pridošlica
Anto! š ć
Pava! ć
Ištvan Antolov
Bartol Grgurov
Petra I vano v
Iva Ivanov
Mihal, č
Mihal ć ć
Mika Antolov
Marko Ištvanov
Isla Mihalov
Knez Marko
Đ ć na baštini Mati-ja č
Petra Ben( e č ć
78
Viskouch, Viskauch u Požeškoj županiji (Cs8.nk.i, o.e.,
II., p. 431). Viskovczi, Viskovacz, Visckofzy 1698. i
1702. (Mažuran, o.c., p. 269-272; č o.c., p. 70,
201, 202). Selo Viškovci Požeški sjeverno od Blackog.
79
Radowanch, Radouanch u Požeškoj županiji (Cscinki,
o.c., Il., p. 424). Radovanczi, Radovanzi 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 375-379; č o.c., p. 71, 142,
148). Selo Radovanci kod Velike.
Grika ć
Martin ć
Grika Ivanov
Pavle ć
ć 29
Stabla kestena, u vlasništvu stanovnika
spomenutog sela
Vinograd Ahmeda pisara Hasana, dun. 3
Prihod od desetine i resmova 7660
Vratnica 29 1160
Pšenica, kejla: 65 1820
Napolica, kejla: 62 1240
Porez na drva i vrt 103
Desetina od košnica 450
Desetina od sijena 250
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 350
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 250
Desetina od ć s porezom na ta piju 300
Desetina od vina, pinta 220 ll OO
Vodenica, pola godine, 3, porez 48
Porez na sitnu stoku s torarinom 75
Resum na svinje s pristojbom na
ž ć 314
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
10/37
(11130)
Č u spomenutom selu u
vlasništvu Hamzalije, Emine i Ajše, djece
Hadži-Mehmedove, pripada Požegi, sa
stablima kestena, vinogradom, ć
i vodenicom, temeljem starog deftera, 22
Prihod od desetine i resmova 1500
Č Habedov? Izgon i dio izgona, u
vlasništvu Bahtijara i lhtiJara, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova l OO
Selo ć pripada spomenutom
Mika Durinov
Mihal Varga
Martin Ivanov
Petra V aleš ć
Đ đ (Rudo)
Iva ć
Ištvan, pridošlica
Bartol ć
Ivan Miklošev, s obradivom zemljom u
vlastitom posjedu
Marko Đ
Ivaniš Banovci?
Iva Đ
Pava!, došljak
ć 13
Č spahije Mehmeda, u granicama
spomenutog, temeljem potvrde šeriatskog
suda
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 13
Pšenica, kejla: 45
Napolica, kejla: 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
·Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
4060
560
1260
700
91
250
112
250
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju l OO
Desetina od vina, pinta 70 po 5 350
Porez na sitnu stoku s torarinom 40
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 21 O
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 160
Zemlja, livada i vinograd Petra č ć to
su zemlje ć ć pripa-
da spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 400
Č Memije hamamdžije, pripada
Požegi
Prihod od desetine i res mova 150
M ezra Doljan sa č pripada spo-
menutom
Č (kit' a) 3 po 22
Prihod od desetine i resmova ll OO
Mezra č (Kozec?), kod mezre Do-
ljan, pripada spomenutom, sa č
komada 3 po 22
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra Hemovci, dio Č Osmana i
Omera, pripada spomenutom
w P atac s, Potochany, Potoshany, Potochani 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 376-378; č o.c., p. 71, 144).
Selo č Požeški kod Velike.
67
Prihod od desetine i res mova 1400
M ezra Petrovci, kod đ Rudine, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Posjedi na ime umrlog Mehmed-paše, u
samoj Požegi, i ostali
Trgovine u samoj Požegi na "Bijeloj zem-
lji", uvakufljene za njegove zadužbine u
Beogradu, komada 92
Č na ime spomenutoga, u kadiluku
Požega, (koji č Hassa-zemlje,
poznate kao (zemlja) Markuša sina Petrije-
vog i Vukca Ištvanovog, ć s kesteni-
ma, hassa-zemljište po imenu
dvije livade na č đ Blatic'Ka,
livada Kavak ispred požeške đ livade
koje se prostiru đ rijeke Orljave i gaja
Mihalovci i oronula vodenica na spomenu-
tom [okalitetu, te zemljište poznato po nazi-
vu Strkavica, Rikavica, Hab(e)dovnak?,
Okrug/ak i Zagajnik.
Vodenica u samoj Požegi, oronulih 7
Vodenica u varoši Kaptol, žrvnja 3
Vodenica u varoši Vetovo, žrvnja 2
Vodenica u selu Pleternik, oronula 2
Vodenica u varoši Kutjevo, u vlasništvu
Uvejs-age, žrvnja 3
Vodenica u selu Dimitrovci, žrvanj l
Vodenica u varoši Velika, žrvnjeva 5
Vodenica na vakufskim livadama, žrvnja 3
ć da su prihodi od spomenutih zem-
ljišta, livada i vodenica namijenjeni spo-
menutom vakufu, a kako je to upisano i u
starom defteru, u novi carski defter se uno-
si na prethodno opisani č
Prihod odsjekom 350
Vakufi umrlog Jahja-bega, temeljem sta-
rog i novog deftera
Osmanski novac 5768? (sijakat)
Trgovina 42 (sijakat)
ć za iznajmljivanje kod č džamije, l
Č za ć godišnje 531? (sijakat)
Livada u samoj Požegi, kupljena od za-
povjednika č
Vinograd u granicama sela gornja
Komušina, dun. 3 po 5
Prihod odsjekom 100
Most na rijeci Orljavi u blizini kasabe
Požega. Dužina spomenutog mosta je 200
aršina, a kada spomenuta rijeka poplavi,
68
ne može se prelaziti (preko njega). ć
da je opravak spomenutog mosta izuzetno
važna stvar, 150 ć iz kasabe Požega,
koje nemaju posjeda (dirlik), upisani su te-
meljem visoke carske zapovijesti u novom
carskom defteru kao oni koji popravljaju i
održavaju spomenuti most uz uvjet da su
đ od izvanrednih nameta i
č davanja.
11/31
Most na rijeci Orljavi. Raja sela Odvorci,
Frkljevci, Pleternik, Kadanovci i č
dol, đ su od izvanrednih poreza,
č gostiju, č davan-
ja djece u č č ć služenja
u đ i palankama, poreza za mitro-
polita i drugih č davanja, ć
da su u starom defteru u zamjenu za to
đ upisani kao oni koji poprav-
ljaju i održavaju spomenuti most, pa su i u
novi carski defter upisani na prethodno na-
vedeni č
10/38
Vakufi umrlog Husrev-bega, neka mu je
zemlja laka, u samoj Požegi temeljem sta-
rog deftera
Karavan-saraj, l
Hamam, l
Trgovina 12
Zemlja za ć 7
V akufi umrlog Hadži Ahmeda Mahmudo-
vog, u samoj kasabi Požega, temeljem sta-
rog deftera
Trgovina 7
Novca 1000 (sijakat)
V akufi mesdžida pisara Mustafe, u samoj
kasabi Požega, temeljem starog deftera
Novac 8000? (sijakat)
Vrt u mahali Alije Balijinog
V ak u fi mesdžida Hadži Džafera, u samoj
kasabi Požega, temeljem starog deftera
Osmanski novac 10.000
Trgovina 6
Vrt kod rijeke Orljave, dun. 7
10/38
(11131)
ll. NAHIJA SVILNA, U SANDŽAKU (LIVI) POŽEGA
Selo č č pripada
spomenutoj
Grgur ć
Lacko ć
I va, pridošlica
Marko Posavac
Gal č
Ištvan V arga
Banati Mata /Matija/
Đ Dijak
Pava! č ć
ć 9
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Pšenica, kejla: 40
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od vina 2
2845
360
120
400
63
200
45
100
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 62
Vodenica pola godine, 4 porez 64
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 91
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad ll O
Selo š ć sa žirovinom u spo-
menutom selu, pripada spomenutom
Petar č ć č ć
Marko ć
Mikloš ć
ć 3
Prihod od desetine i resmova 2350
Selo Brezje" (Borojevci)
Vala ć
Mata ć
Đ ć
V ala č ć
ć 4
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 18
Napolica, kejla: 12
1260
160
504
240
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
28
60
20
4
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od ć s porezom na ta piju 50
Resu m na svinje s porezom
(pristojbom) na prodaju i na ž ć
klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad
Vodenica oronula l
8
43
Žirovina šuma Velika i Mala Šuma i Dol-
na Šuma i č ć Gora pripada Svilni
Prihod od resmova 362
Selo Sovski Dol'", s mezrom Zadvorje,
pripada spomenutom
Pava! ć
Petra Radivoj na vlastitoj baštini 1 na
baštini Petra, doseljenika
Tomaš Radi voj
Mika ć
Đ ć
Đ ć
81
Nepoznato.
82
Dobragostya, Dobrogostya u Požeškoj županiji
ki, o.c., Il., p. 405). Dobrogossie, Dobrogozd, Dobrogoz-
dye, Dobrogoscha, Dobrograd, Dobrogoize 1698. i
1702. (Mažuran, o.c., p. 290, 294-296; č o.c., p.
70, 187, 189). Selo š ć kod !mrije vaca.


O kojem je mjestu č ne može se utvrditi.
8-1 Soskidoll, Szolszki Dol, Szeozki Dol, Szolski Dol, Sa-
tolski Dol, Szoszky doo!, Szehovszky dol, Szuho dol
1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 167,289,290, 293-296;
č o.c., p. 70, 184, 188-192). Selo Sovski Dol
sjeverno od Pake.
69
l 0/39(11/32)
Šimun ć
Anto! Tomaš
Pava! Kelemen
Ambruš č ć
Matan Statos ?
Tomas Stanos
ć 13
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 13
Pšenica, kejla: 75
Napolica, kejla: 45
Porez na drva i vrt l
Desetina od košnica
Desetina od sijena
5120
512
2100
900
91
276
150
220
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba !OO
Desetina od vina, pinta 35 175
Vodenice (rade) pola godine, 6 porez 96
Porez na sitnu stoku s torarinom l OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Č Sefera Džaferovog, kod granica
spomenutog sela Savski Dol, pripada
22
đ zemlja raje spomenutog sela na
lokalitetu Zavratac, pripada spomenutom
Prihod u gotovom novcu 150
Č Antala Tomaševog, kod granica
sela Savski Dol, 22
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Valjevica", drugim imenom Valeva
Vrhovina, napušteno, Koristi ga (tasarruf)
Anto! Tomašev
Prihod od desetine i resmova 600
Selo Zavratac
86
s Č š napušteno
od raje, pripada Svilni
Prihod od desetine i resmova 2270
Selo Migalovci", pripada spomenutom
Petra č ć
Blaž Marakov
70
Petar Matakov
Đ đ č ć
Ištvan ć
Bali Abdullahov
ć 6, š ć 5, muslimana: l
Prihod od desetine i
resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla: 49
Napolica, kejla: 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2620 (treba 3620)
200
1372
700
42
350
99
220
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju l 05
Vodenica, pola godine, 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Rahovina, drugim imenom Oma-
rovci sa zemljom Ravan đ spome-
nutog sela (i) Savskog Dola, pripada
Sv ilni
Prihod od desetine i re smo va 300
Selo Tulnik", pripada spomenutom
Bogdan Valak
Jakob ć
Mata Valak
Mihal Vuksanov
Vuk č
Petra ć
Mihal ć
Ištvan č
8
' V aJeva Vrhov ina iznad č
86
Zawrathacza, Zawrathachya, Zawrathcza, Zawra-
chcza, Zawrathye u Požeškoj županiji (Cs<inki, o.c., IL,
p. 433). Nestalo, nalazilo se u okolici Ruševa.
87
Mygalowcz, Mygalocz, Mygalowch u Požeškoj župa-
niji (Csanki, o.c., Il., p. 418). Migalovczi, Migalyevchy,
Mialenzi 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 288-290, 292,
293,295, 296; č o.c., p. 70, 185, 191). Selo Mi-
galovci južno od Ć
118
Tolni ci, Tulniczi t 698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 280,
281; č o.c., p. 70, 194). Selo Tulnik kod Malog
B č
Ivan Karavuga?
Mati Pa valov
ć 10
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Pšenica, kejla: 45
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3053
400
1260
600
70
250
70
91
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 52
Desetina od ć s porezom na ta piju 50
Vodenica, žrvnja 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 150
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 27
Mezra Belaštica, kod spomenutog
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova
sela,
150
Selo Mali č sa zemljom i vinogradi-
ma na brdu Brestovac, pripada spomenu-
tom
Mihal Blažev
Petar Bertin
Đ ć
Tomaš ć
Ivaniš š ć
Pava! ć
Štiva Grgurov
Stipan Fabijanov
Hasan Abdullahov, 22
ć 9, š ć 8, muslimana: l
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Vratnica 8
Pšenica, kejla: 55
Napolica, kejla: 45
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
4320
22
320
1540
900
63
238
!OO
191
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju l OO
Desetina od vina, pinta l OO 500
Vodenica pola godine l,
porez 16, oronula
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
l
50
120
te porezom na vinsku burad 120
M ezra Hus(e)novci, kod sela Mali č
u vlasništvu stanovnika spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 343
10/40
(11/33)
Selo Ivanovci
90
sa zemljom Kotlina, pri-
pada Svilni
Andrijaš č
Alberd č ć
Andrijaš Šimunov
Đ Dol(i)jan
Mata č ć
Iva Virtanov
Vala Virtanov
Tomaš Stoj šin, na baštini Tanasije??
Tomaš ć ć
Mika Polubarec
Matija č ć č ć
Ištvan Ivanov
Ištvan Č ć Č ć na baštini Mihala
š ć
Đ ć
Blaž Fabijanov
ć 15
Prihod od desetine i resmova 4127
Vratnica 15 600
Pšenica, kejla: 55 1540
Napolica, kejla: 35 700
Porez na drva i vrt 105
M Bilacz, Bielacz, Pielatz, Billach, Byelach 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 280, 288; č o.c., p. 70,
193-195, 257). Selo Mali č kod Tulnika.
90
Selo Ivanovci Požeški č od Velikog č
71
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
250
100
191
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tap iju l OO
Desetina od vina, pinta 35 175
Vodenica, pola godine 3, porez 48
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
156
te porezom na vinsku burad 112
Č Vala, u vlasništvu Memi-age
č u blizini spomenutoj sela
Ivanovci, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 370
Mezra č kod spomenutog sela,
koriste je (tasarruf) stanovnici spomenu-
tog sela, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1 OO
Selo Veliki č drugo ime Belovci,
pripada spomenutoj
Đ Gašparov, knez
Iva Antolov
Ištvan š ć š ć
Bogdan Č
Bartol Dragašev
Ištvan š ć
Blaž, pridošlica
Jakob č ć
ć 7, knez: l
Prihod od desetine i resmova 2330
V ratnica 7 280
Pšenica, kejla: 25 700
Napolica, kejla: 35 700
Porez na drva i vrt 49
Desetina od košnica 100
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 51
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 45
Desetina od ć s porezom na tapiju 65
Desetina od vina, pinta 25, porez 125
72
Vodenica pola godine l, porez 16
Porez na sitnu stoku sa torarinom 20
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 119
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Mezra Žujkovci, u blizini spomenutog
sela č pripada spomenutoj
Č Đ đ Gašparevog, 22
Prihod od desetine i resmova 1700
M ezra Dragaš-vrh, kod spomenutog sela
č pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 233
Selo Gornja Svilna", pripada Svilni
Đ Levakov
Ištvan ć
Mika Šmika? Šmikin
Pava! Ć ć
Ivaniš Ištvanov
Nate č ć
Petra ć
ć 7
Prihod od desetine i resmova .
Vratnica 7
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1980
280
700
400
49
55
40
50
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 20
Desetina od ć s porezom na ta piju 30
Desetina od vina, pinta 25
Vodenica pola godine 2,
porez 32 oronuo
Porez na sitnu stoku s torarinom
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
125
l
35
190
Selo Veliki č sjeverno od Djedine Rijeke.
n Zuynna, Z wynna u Požeškoj županiji
1
Cs<inki, o.c., Il.,
p. 428). Szvilno, Szvinya, Szlonya, Szvilna, Zvillno
!698p. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 276-279, 280, 293, 308;
č o.e., p. 7, 196). Selo Svilna kod sela Buk.
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 50
M ezra č kod spomenutog sela,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 800
Selo Orahovac", pripada spomenutoj
Pava! ć
Mika ć
Matijaš š ć
Bartol Tomin
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 15
Napolice kejla 13
Porez na drva· i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka
i boba
Desetina od ć s porezom na tap iju
Desetina od vina, pinta 65
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
1760
160
420
260
28
130
60
49
49
36
325
39
100
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 129
Sirovina iz šuma (cibal) Batri ?, š ć
Neganija?, Kratuša, Ši vac i šuma Gornje i
Donje Svilne, pripada spomenutoj
Prihod od resmova
Selo Resnik", pripada spomenutoj
Husein, ć
Ibrahim, zapovjednik ode
Hasan, konjanik
Iva č ć
Tomaš š ć ć
Mati S ć
č ć Mata
Jakob Đ
ć 8, muslimana: 3, š ć 5
Prihod od desetine i
762
resmova 1555! (treba: 1726)
10/41
Vratnica 5
Pšenica, kejla: 25
Napolica, kejla: 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
200
700
300
35
120
39
35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 35
Desetina od ć s porezom na tapiju 39
Vodenica 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 59
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 132
Selo Dedina Rika", pripada Svilni
Turhan iz Bosne, 22
Ali Abdullahov 22
Đ ć
Ivan ć na baštini Đ ć
Lorinac ć
Đ š ć
ć 6 muslimana: 2, š ć 4
Baština Petra ć Iva č ć i
Ištvana sina Anto! ovog
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Vratnica 4
Pšenica, kejla 40
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
9
"
1
Možda Orov panj kod Nove Ljeskovice.
276
44
160
1120
soo
42
50
55
100
55
so
94
Reznik, Resznik 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p.
276-279, 284, 313; č o.c., p. 70, 161, 196). Selo
Resnik Požeški kod Svilne.
ys Dedinareka, Dedynareka, Dedinarika u požeškoj župa-
niji (Cs<l.nki, o.c., II., p. 405). Dedina Rika, Dedinarecka
1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 280, 294: č o.c.,
p. 192, 195). Selo Djedina Rijeka kod Ruševa.
73
Vodenica pola godine 3, porez 48
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje l OO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 82
Č Mustafe sina Iskenderovog, kod
granica spomenutog sela, to je baština
Simuna i Grgura ć (Berjato-
ć 22
Prihod od desetine i resmova 400
Č č kod sela Djedina Rije-
ka, sa zemljom kestena u spomenutom
selu i Tomaševom baštinom
Prihod od desetine i res mova ll OO
Vodenica l
Mezra č ć č ć Vrhovina, sa
zemljom ć i šumom ( cebel) u gra-
nicama spomenute mf}zre, u vlasništvu
Memi-age, na osnovi Ciftluka
Prihod od desetine i resmova 400
M ezra Radak, u blizini spomenutog sela
Djedina Rijeka, pripada spomenutom
Baština Blaža ć
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Hmilenac
96
sa zemljom (erazi) Donja
Granica, Polobažje, č i Narkovci,
.pripada spomenutom
Petar Martinov
Grgur Dijak
Mihal I vanišev
Matijaš ć
Mikac č
Tomaš č
Andrijaš Đ đ
Šuma (cebel) Milinac, koristi je spomenu-
ta raja
ć 7
Prihod od desetine i resmova 2500
Vratnica 7 280
Pšenica, kejla: 40 1120
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt 49
Desetina od košnica 150
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 92
74
Desetina od ć s grahom, slanutka
i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 64
Porez na sitnu stoku s torarinom 25
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 150
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Mezra Č Č š Poradovci
i Trstovnak?, pripada spomenutoj
Livada Hajdara iz Bosne, godišnje 6
Livada spahije Timura, godišnje 4
Selo Lu baski" (Lopaski ?), napušteno,
pripada Svilni
Petar Š ć Š ć
ć l
Prihod od desetine i resmova 400
Selo Gornji i Dolnji Mihalovci" sa zem-
ljom Matatov izgon, pripada spomenutoj
Ištvan č ć č ć
Mika ć
Ištvan Levaka
Ivan ć ć
Matijaš V el ć
Mika Živkov
Mika, č
Mika Đ ć
Bartol V š ć
Mihal Galov
Đ Žnjan (Rojan, Župan?)
Mihal ć
ć 12
Prihod od desetine i resmova 4060
Vratnica 12 480
Pšenica, kejla: 55 1540
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 84
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 62
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 200
96
Vjerojatno Milan-Lug sjeverno od Č
97
Lobsycha, possessio Lubsycha, Lobsa u Požeškoj žu-
paniji (Cs<inki, o. e., JI., p. 416). Selo Londžica.

Selo Mihaljevci č
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Desetina od vina, pinta 50 250
Porez na sitnu stoku s torarinom 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 150
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 62
Selo Vrhovine č pripada spomenu-
toj
Đ Mihalov
Đ ć
Martin Ivanišev
Blaž š ć
Dula š ć ć
Petra, pridošlica
Pava! ć
Mata Hegediš
ć 8
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Pšenica, kejla: 35
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Desetina od vina, pinta 20
Vodenica pola godine 3, porez
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
2319
320
980
400
56
55
20
!OO
25
30
!OO
48
15
!OO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 70
10/42
Selo Paka
10
'', pripada Svilni
Ištvan Ivanišev, na baštini Ivana Maru-
š ć i?
Petar č ć
Mato Fabijanov
Petar ć
Mihal Posavac
Matijaš š ć
Petar Fabijanov
Ištvan Fabijanov
Marko Jakobov, s dijelom vlastite baštine
Mihal ž ć na baštini Radanova? Vr-
hovina
Mika ž ć
Ilija Ivakov
Petar ć
Đ đ Posavac
Matijaš ć
Bartol š ć
Petar ž ć
Tomaš ž ć na baštini Radanova Vr-
hovina
Mihal Jakobov
ć 19
Prihod od desetine i res mova 6500
Vratnica 19 760
Pšenica, kejla: 70 1960
Napolica, kejla: 50 1000
Porez na drva i vrt 133
Desetina od košnica 350
Desetina od sijena 300
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 320
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Desetina od vina, pinta 60 300
Vodenica, pola godine, 5, porez 80
Porez na sitnu stoku s torarinom 120
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 500
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 327
Zemlja Despotovi izgoni, u blizini spome-
nutog sela, u vlasništvu Bene-a, Matana i
Tomaša, sinova Stanoševih, pripada spo-
menutoj
Prihod od desetine i res mova 350
99
Werhowyna u Požeškoj županiji (Csanki, o. e., II., p.
430). Selo Vrhovine sjeverno Od Broda.
100
Paka, Kyspaka, Emrehpaka u Požeškoj županiji
(Csanki, o.c., Il., p. 420). Paga, Packa 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 162, 164,294-296: č o.c., p.
70, 188, 189). Selo Pakajužno od Sovskog Dola.
75
Selo Zabragovci'" sa žirovinom u grani-
cama spomenutog sela, pripada spomenu-
tom
Virtan Loparkov, na vlastitoj baštini
Blaž ć
Martin Grgurov
Mihal Burjanov
Đ ć
Ivan Lopurkov
Pava! ć ć
ć 7
Prihod od desetine i resmova s
tržnicom i sajmom (sajam samo u
TD 650)
Vratnica 7
Pšenica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
2154
280
840
400
49
95
40
85
Desetina od ć s porezom na tapiju
Desetina od vina, pinta 20
20
23
100
32
35
Vodenica, pola godine, 2, porez
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad
90
75
Mezra Bankovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 525
Zemlja s livadama i izgonima, to su despo-
tove zemlje, u vlasništvu Blaša ć pri-
pada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 300
Selo Brakodol'", pripada Svilni
Ištvan č ć
Lacko V eh ć
ć 2
Vodenica 2, porez 32
Prihod od desetine i resmova 1350
76
Selo Vojvodina Vas'", drugim imenom
Vojvodinci, pripada spomenutoj
Petar ć
Vala ć
Mihal Radošev
ć 3
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 3
Pšenica, kejla: 39
Napolica, kejla: 36
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2460
120
1092
720
21
180
40
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 49
Desetina od ć s porezom na tapiju 59
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 50
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 49
Selo Donja Svilna'Jl.l s mahalom Šando-
rovci i trgom, pripada spomenutom
Ibrahim, zapovjednik ode
Memi, bešlija, 22
Hudaverdi Ramadanov, na baštini Mihala
ć 22
Ali Memijin, 12
Bogdan Hrvat
č š ć
Mihal č
Đ č
Petar ć
Marko ć
Mihal ć
Toma Ostojin
ć 12, š ć 8, muslimana
Baština Martina č ć u vlasništvu spa-
hije Timura
101
Villa Zabragowcz, possessio Zabragowczy, Zabra-
gowchy u Požeškoj županiji (Csanki, o. e., Il., p. 431,
432). Mjesto se nalazilo u okolici Ruševa. Nestalo.
102
Nepoznato.
10
) Nepoznato.
1
().1 Vidi bilješku br. 15
Prihod od desetine i res mova 9500
Porez na zemlju 56
Vratnica 8 320
Pšenica, kejla: 85 2380
Napolica, kejla: 75 1500
Porez na drva i vrt 56
Desetina od košnica 451
Desetina od sijena 150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 85
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 162
Desetina od ć s porezom na tapiju 20
Vodenica, pola godine, 2, porez 32
Porez na sitnu stoku s torarinom l OO
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 244
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 245
Č Huseina Abdullahovog, temeljem
sudske potvrde, pripada spomenutog, 22
Prihod od desetine i resmova 246
Č Be hrama Jusufovog, kod granica
spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 4 75
Č Ibrahima, zapovjednika ode, te-
meljem sudske potvrde, pripada spome-
nutog, 22
Prihod od desetine i res mova 300
Č Mehmeda Alijinog, kod spome-
nutog sela Donja Svilna, pripada spome-
nutoj, 22
Prihod od desetine i resmova l OO
l 0143 - Č Šq,hmanov, u vlasništvu
Martina ć ć pripada Svit-
ni, 22
(11136)
Prihod od desetine i resmova 450
M ezra Branik, pripada Svilni
Prihod od desetine i res mova 120
Selo Buka'", pripada spomenutoj
Đ ć na baštini udovice Ale (Ele?)
Martin ć (Rosaniž?)
Martin Š ć Š ć
Ivak Š ć
. .. ć
Iva č ć
Tomaš š ć na baštini š ć i Mar-
ka
Vuk š ć
Iva Vukin
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Pšenica, kejla: 45
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3550
360
1260
600
63
253
41
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 60
Desetina od vina, pinta 40 200
Vodenica pola godine l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
223
te porezom na vinsku burad 250
Žirovina šume Škrivnica (Škrijevnica?),
Zeb(e)nak? i Braznik sa lugom Paka, pri-
pada spomenutom
Prihod od resmova 450

Buk, Wuk, Buck 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p.
275-281: č o.c., p. 196). Selo Buk kod Svilne.
77
10/44/11/37
lli. NAHIJA KUTJEVO (KUTHEVA), PRIPADA
SPOMENUTOM KADILUKU
VAROŠ KUTHEVA '
06
, pripada spome-
nutoj [nahiji]
Sinan-hadže, hatib i imam
Mehmed, mujezin
Mustafa, mujezin
Umur Sinanov
Uvejs-aga
Hasan-kethoda
Sulejman, reis
Ališah, ser-oda
Mehmed, reis
Ramazan, ser-oda
Ibrahim, ser-oda
Hasan, ser-oda
Kurd, ser-oda, 22
Mustafa-kethoda
Mehmed, ser-oda, 22
Veli, ser-oda, 22
drugi Hasan, ser-oda, 22
Hasan, konjanik, 12
Durak, azap, 22
Sefer, azap
Ali, azap
drugi Hasan, konjanik
Husejn, azap, 22
Mehmed Umurov
Mustafa Hajdarov, 22
Nesuh, azap, 12
Kurd Kejvanov
Behram Abdullahov, 22
Hasan Ali j in, 22
Veli Nesuhov, 12
Mahmud č 12
Mumin Balijin
Hasan Hamzin
Bali Abdullahov
Hajdar Mezidov
Osman, konjanik, 22
Husejn Mehmedov, 22
Džafer Pirijin
78
Husejn Iskenderov
Mehmed Abdullahov
Ali Abdullahov
drugi Mehmed Abdullahov
Behram Balijin, 12
Šaban Timurhanov, 12
Sulejman Alijin, 12
Kurd, spahija
Mehmed, č
Gazanfer Ilijasov
drugi Ali Abdullahov, 12
Firuz Hamzin, 12
Omer Timurhanov, 22
Kurd Timurhanov, 12
Bekir Ramazana, 22
Murad Abdullahov
Behram Filekov /iz Fileka/
Uvejs Bosnin
Memi Mehmedov
Hasan Mehmedov, 12
Ali Mustafin - 12
Mehmed Mustafin - 22
ć 60
š ć spomenute varoši
Mikloš Ištvanov
Matija Galov
Đ Martinov
Petar č
Mihal Ištvanov
Martin ć ć
Stevan č ć č ć
Mihal ć
Đ Varga
Đ Rakij a š
Tomaš ć
100
Geto, Kotho, Gotho u Požeškoj županiji (Csiinki, o. e.,
II., p. 409). Kutieva, Kutyeva, Kuttyeva, Kuttievo 1660.,
1698. i 1702. (Mažuran, o. e., p. 299,301,302,307,315:
č o. e., p. 8, 70, 158-186). ć Kutjevo sje-
verozapadno od Požege.
Pava! š ć
Martin š ć
Ištvan č ć
Đ Markov
Bartol Mihalov
Marko ć
Ive ć
Ive Domijanov
Mika š ć
Mati Pavlov
Mika Ištvanov
Bartol V ć N ć
Petar ć
Tomaš Đ ć
Mati Balinda
Petar ć
Grgur Blažov
Mika, doseljenik
Petar Š ć
ć 30, vratnica 29, biro v l
Prihod od desetine i res mova l OOOO
Zemljarina 455
Vratnica 29 1160
Pšenica, ke jia l OO 2800
Napolica, kejla 80 1600
Porez na drva i na vrt 203
Desetina od košnica 350
Desetina od sijena 114
Desetina od lana i konoplje 440
Desetina od ć 200
Desetina od ć s porezom na ta piju 240
Desetina od mošta, pinta 225 1125
Vinogradi muslimana, dunuma 25 125
Vodenice, (rade) pola godine,
po 16, ruševna 3, objekata 18,
porez: 288
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 500
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 400
M ezra Dragašev Dol, u blizini spomenute
varoši s č Aiše, ć Hajruddi-
nove
Prihod od desetine i resmova 100
Mezra Došludža s č Mustafe,
Rustema, Ibrahima, Hasana i Emine
djece Hajdarove '
·Prihod od desetine i resmova 251 O
Selo č

(Kem jakovac), s izgo-
č i, č V elije, spahije,
pnpada Kuthev1
č Abdullahov, 22
Ibrahim Džaferov, 22
Radul, doseljenik
Dragoje, doseljenik
ć 4, š ć 2, muslimana 2
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Vratnica 2
Pšenica, kejla 12
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina lana
Desetina od ć i graha
Desetina od ć s porezom na tap iju
Vodenice, pola godine, l, ruševna l,
porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
1241
44
80
336
300
14
60
39
46
36
35
16
99
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 130
Selo đ č sa zeminom Orašac i
izgonom Bukovalica, pripada spomenutoj
[nahiji]
Husejn Nesuhov, 22
Mehmed Kurdov, 22
Mustafa Jusufov, 22
Veli Ilijasov, 22
Musa Mehmedov, 22
Davud Ilijasov, 22
Durak Hadžin, 22
Jusuf i Abbas Velijevn, 22
ć 8
Prihod od desetine i resmova 2140
'"'K k erny och, Kernakowcz u Požeškoj županiji (Cs<inki,
o. e., II., p. 414). Latinczi, Latinovchy, Kernyakovczy
1698. i 1702. (Mažuran, o. e., p. 292,294: č o.
e., p. 70, 178, 180, 185). Selo Latinovae č od Ci-
glenika.
108
Nepoznato.
79
Zemlj arina
Pšenica, kejla 3S
N a polica, kejla 2S
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
176
980
soo
70
7S
Desetina od sijena 40
Desetina od lana i konoplje 70
Desetina od ć i graha 20
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Vodenice rade pola godine, 2, porez 32
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 14
l 0/4S /11138
Č Imeršaha, Sulejmanovog 1221, i
Timura, sina Hidrovog 1221, u selu Me-
đ č pripada Kuthevi
Prihod od desetine i resmova 3SO
M ezra Moruševac s č u granica-
ma spomenutim i zeminom-obradivim
zemljištem Alije Abdullahovog
Porez na zemlju
Izgon, dvije č
Prihod od desetine i resmova
130
700
Selo Gornji i Dolnji Č ć Č ć
sa zeminom Sr/e/danci, pripada spomenu-
toj [nahiji]
!skender Kurdov, 22
Sulejman Alagozov, 22
Bali Hamzin, 22
Musa Hamzin, 22
Hasan Abdullahov, 22
Ilijas Ahmedov, 22
Muharrem Memijev, 22
Turali Mustafin, 22
Osman Gazijev, 22
Uvejs Ahmedov, 22
Ibrahim Ferhadov, 22
Omer Kurdov, 22
Turhan Abdullahov, 22
Ivaniš Petrov
Andrija, došljak
ć lS, š ć 2, muslimana 13
Prihod od desetine i res mova 3033
Zemljarina 276
Vratnica 2 80
80
Pšenica, kejla 4S
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana i konoplje
1260
600
lOS
2SO
40
81
Desetina od ć i graha 4S
Desetina od ć s porezom na tapiju SO
Vodenice, pola godine l, porez 16
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 180
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad SO
Selo Sopoti'", (Sesveti) sa zeminom Mu-
stafe i ć pripada spomenutoj
Numa!n/, ser-oda, 22
Musa Mehmedov, 22
Ibrahim Mahmudov, 22
Mustafa Dursunov, 22
Sulejman Ejnehanov, 22
Husejn Pirijin, 22
Turhan Abdullahov, 22
Ejnehan Mehmedov, 22
Husejn Ismailov, 12
Bali Hasanov, 12
Ajas Bosna, 12
ć ll
Prihod od desetine i resmova 2SOO
Zemljarina 190
Pšenica, kejla 40 1120
Napolica, kejla 20 400
Porez na drva i vrt 77
Desetina od košnica 2SO
Desetina od sijena S7
Desetina od lana i konoplje 200
Desetina od ć i graha 2S
Desetina od ć s porezom na ta piju 12S
Vodenice, pola godine l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 40
M ezra Lakušje; Č Alije, Alemšah i
Fatine, djeca Bali-age pripada Kuthevi-
22
109
Vjerojatno selo Cerovac nedaleko Kutjeva.
110
Nestalo.
Prihod od desetine i resmova SOOO
MezraYrbova i Završje, u blizini sela So-
poti, Ciftluk Alija, Alemšaha i Fatime,
djevojke Bali-age pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova SSO
Č Ali-age, na Mezrama Vrbova i
Završje, pripada Kuthevi
Prihod od desetine i resmova 14SO
Selo Hrvatinovci"', pripada Kutjevu
Kurd, ser-oda - 22
Husejn Hudaverdijev, 12
Gazanfer Korkudov - 22
Memi Hadžin
Mezid Hamzin, 22
Jusuf Abdullahov, 12
Hasan Jusufov, 22
Ilija, martolos
č ć
ć 9, muslimana 7, š ć 2
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Vratnica 2
Pšenica, kejla 40
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana
Desetina od ć
2889
112
80
1120
600
S6
2SO
4S
139
so
Desetina od ć s porezom na ta piju 62
Vinogradi muslimana, dunuma S,
pristojba 2S
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
200
te porezom na vinsku burad ISO
Zemin Lepenski, dio č ć
pripada Kuthevi, izgon, č 2
Prihod od desetine i resmova ISO
Selo Gornja i Dolnja Duboka'", pripada
spomenutoj
Ali Šadijin, 22
Džafer Hadži Ahmedov, 22
Kurd Velijin, 22
Turhan Šadijin, 22
Sulejman Hasanov, 22
Hasan Abdullahov, 22
Hamza Bosna, 22
Osman, doseljenik, 12
Firuz Abdullahov, 12
Ahmed Abdullahov, 12
ć 10
Prihod od desetine i resmova 48SO
Zemljarina 190
Pšenica, kejla SS 1S40
Napolica, ke j la SO l 000
Porez na drva i vrt 70
Desetina od košnica 3SO
Desetina od sijena 100
Desetina lana 220
Desetina ć SO
Desetina od ć s porezom na tapiju 120
Baduhava s poljarinom i mladarinom 21 O
Vodenice, ruševna l
Mezra Bobovi Zdenci s livadom Behko-
dol i Č Mehmeda Mustafinog,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 2SO
11139
Selo Dolnje i Gornje Grabarje'", pripa-
da Kuthevi
10/46
Ejnehan Širmerdov, 22
Husejn Abdullahov, 22
Hasan Abdullahov, 22
Davud Alijin, 22
Ferhad Alijin, 22
Ibrahim Alijin, 22
Nesuh Abdullahov, 22
Jakub Hasanov, 22
Murad Hasanov, 22
111
Nestalo.
112
Duboka, Felseudoboka, Felsewdoboka u Požeškoj
županiji (Csanki, o. e., JJ., p. 405). Duboka, Duboeka
1698. i 1702. (Mažuran, o. e., p. 287,288, 291-293,296,
297: č o. e., p. 70, 180, 185). Selo Duboka
južno od Gradišta Bektežkog.
m Grabarya, Grabarye, Graborya, Graborye u Požeškoj
županiji (Csiinki, o. e., JJ., p. 409). Grabar, Grabarie,
Gragar 1698. i 1702. (Mažuran, o. e., p. 280, 302, 305,
307,309,315: č o. e., p. 70, 169-172, 175). Selo
Grabarje sjeverno od Ciglenika.
81
Veli Abdullahov, 22
Husejn Uvejsin, 22
Firuz Alijin, 22
Davud Abdullahov, 22
Davud Husejnov, 22
Bali Bosna, 22
Ibrahim Mahmudov, 22
Dursun Bosna, 22
Jusuf Ilijasev, 22
EjnebegiJakubov,22
Memi Umurov, 22
Firuz Hasanov, 22
Nesuh Bosna, 22
Bešir Ferhadov, 22
Ferhad Bosna, 22
Veli Bosna, 22
ć 25
Zemin š ć i ć u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova 67 50
Zemlj arina 5 50
Pšenica, kejla 90 2520
Napolica, kejla 70 1400
Porez na drva i vrt 175
Desetina od košnica 549
Desetina od sijena 140
Desetina od lana 380
Desetina od ć l OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 220
Vodenica, pola godine, porez 96
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 400
Baduhava s pol jarinom i mladarinom 220
Selo Tirbušnjak''' (Trbušnjak), pripada
spomenutoj
Đ đ Pavlov
Ivak Pavlov
Matijaš Pavlov
Petar ć
Filip ć
Mati /Matej/ I vako v
Pera Števkov
Matijaš š ć
Pava! š ć
Luka ć
Mihal
82
Pišta Đ ć
Ivo ć
Martin Đ đ
Ištvan ć
Bogdan Vukasov
ć 16
Baštine Lukovac, Šapina, Č
Satnica i izgon Despot
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 16
Pšenica, kejla 45
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana
Desetina od ć
Desetina od ć s porezom na tap iju
Vodenice, pola godine, l , porez
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
3510
640
1260
600
112
250
45
77
20
60
16
220
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Meua Doplenica, u blizini spomenutog
sela Trbušnjak, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1400
Selo Đ (Gorkodol) sa žirovi-
nom u granicama spomenutog sela, pripa-
da Kuthevi
Osman Alijin, 22
Bekir Jusufov, 22
Džafer Nesuhov, 22
Mehmed Alijin, 22
Husejn Alijin, 22
Ridvan Mustafin, 22
Korkut Jusufov, 22
Širmerd Abdullahov, 12
Il ijas Abdullah ov, 12
ć 9
Prihod od desetine i resmova 2560
114
Therbusnyak u Požeškoj županiji (Cs!lnki, o. e., II., p.
429). Vjerojatno selo Darkovac u blizini Sapne, na što
ć ime brda Trbošnjak iznad Darkovca.
"' Gewrgfalwa, Gywrgwelgh (Csanki, o. e., Il., p. 410).
Gyurakovacz u popisu 1702. č o. e., p. 156).
Selo Jurakovac kod Nove Ljeskovice.
Zemljarina 178
Pšenica, kejla 40 ll20
Napolica, kejla 21 420
Porez na drva i vrt 77
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 57
Desetina od lana 200
Desetina od ć 25
Desetina od ć s porezom na tapiju 125
Vodenica, ruševna l
Baduhava s poljarinom i
mladarinom l 08
Mezra Svojnica, u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i resmova 320
M ezra Draganovci, u blizini sela Đ
dol, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 460
Selo Granje"', pripada spomenutoj
Mehmed Velijin, 22
Bali Husejnov, 22
Mustafa Hasanov, 22
Č Hasana, Halila, i Hudaverdija,
sinova Bajezidovih i Alija, sina Timuro-
vog, na osnovi sudskog hudždžeta, 22
Kurdali Mustafin
Hajdar Mustafin, 22
Č Hani, ć lskenderove, na osno-
vi tapu-name, 22
Ibrahim Mehmedov, 22
Timur Isin
Hadži Isin
Mustafa č
Ibrahim Abdullahov
ć 12
Prihod od desetine i resmova 3200
Zemlj arina 154
Pšenica, kejla 45 1260
N a polica, ke jia 40 800
Porez na drva i vrt 84
Desetina od košnica 227
Desetina od sijena 26
Desetina od lana 200
Desetina od ć l OO
Desetina od ć s porezom na
tapiju 200
Vodenice, pola godine, 3, porez 48
Bad uha va s polj arinom i mladarinom 1 O 1
Žirovina šume Granice, pripada spomenu-
toj
Prihod od resmova 500
Meua Peštanica s meuom Borinovica i
č Mustafe, na spomenutoj mezri,
pripada spomenutoj- 22
Vodenica, objekat l
Prihod od desetine i resmova 355
Mezra Galdenovica s č Hasana,
Halila, Hudaverdija i Zulehe /Zelihel,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 398
Meua ć u blizini spomenutog
sela !pripada spomenutoj/
Prihod od desetine i resmova 395
Meua Lipovica, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 80
Selo č pripada Kuthevi (Kutjevo)
Uvejs-aga, 22
Ališah, 22
Džafer, ser-oda, 22
Hasan Muradov, 22
Gazi Jusufov, 22
Mehmed Turhanov, 22
Ali Husejnov, 22
Veli Mehmedov, 22
Timur Ferhadov, 22
Ibrahim Ferhadov, 22
Ramazan Huremov, 22
Be hram Tim urov, 22
Bali Mehmedov, 22
Hasan Turhanov, 22
ć 14
Prihod od desetine i res mova 7 500
116
Gran ye, Graine 1698. i 1702. (Mažuran, o. e., p. 309,
316, 317: č o. e. p. 70, 164, 167, 168, 170). Selo
Granje južno od Cerovca š ć
111
Wyssycze u Požeškoj županiji (Cs;inki, o. e., II., p.
431). Viszaehe 1702. č o. e., p. 162). Selo
ć u blizini Tominovca. Možda sada Cerovac
Požeški, č č č sa selom Tominovcem.
83
Zemlj arina
Pšenica, kejla 120
Napolica, kejla 79
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana
Desetina od ć
308
3320
1580
98
550
250
394
250
Desetina od ć s porezom na ta piju 300
Vodenice, pola godine, l porez 16,
ruševna l
Baduhava s polj arinom i mladarinom 394
Selo Buk( o )valica '", pripada spomenutoj
Ali-hadže, imam
Inehan divane, konjanik
Piri Bosna, konjanik
Hajdar Bosna, konjanik
Ahmed Husejnov, 22
Hasan Nesuhov, konjanik
Durak Ramazanov, konjanik
Bali Bosna
Č Sefer-age s Džafer-aginim dije-
lom
ć 9
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Pšenica, kejla 45
Napolica, kejla 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana
3000
22
1460
800
7
170
29
200
Desetina od ć 50
Desetina od ć s porezom na tap iju 150
Vodenice, pola godine, 2, porez 32
Baduhava s polj arinom i mladarinom 80
Selo Šimunovci"', pripada spomenutoj
Ali Bektašev, 22
Nesuh ?, 22
Timurhan Ferhadov, 22
Memi Turhanov, 22
Hasan Mahmudov, 22
Osman Pervanov, 22
Veli Bektašev, 22
84
Behram č 22
Veli Nesuhov, 22
Gazi Muruvvetov, 22
Širmerd Abdullahov 12
Memi Alijin, 12
Memi Sufin, 12
Turhan Jusufov, 12
Kurd č 12
Abdurrahman č 12
Bali Bosna, 12
Veli Topi /topdžija/, 22
Pašajigit, došljak, 6
drugi Kurd č 12
č Bosna, 12
Ulak Husejnov, 12
ć 22
Prihod od desetine i resmova 5556
Zemljarina 368
Pšenica, kejla 85 2380
Napolica, kejla 65 1300
Porez na drva i vrt 154
Desetina od košnica 451
Desetina od sijena 48
Desetina od lana 255
Desetina od ć l OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 150
Vodenice, pola godine, 2, porez 32
Baduhava s polj arinom i mladarinom 218
Mezra ć u blizini spomenutog
sela, pripada Kuthevi
Prihod od desetine i resmova 1352
Mezra Dragaljevci, u blizini mezre Ko-
ć pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 720
Selo Radoslavci
120
, drugim imenom Rado-
ć pripada Kuthevoj
Velidžan Inehanov, 22
Ali Evrenosev, 22
Kurd Mahmudov, 22
118
Bokowa\cz u Požeškoj županiji (Cs3.nki, o. e., ll., p.
40 l). Nestalo bez traga, a nalazilo se negdje u okolici Šu-
manovaca.
119
Symonolch, Symonowcz u Požeškoj županiji (Cscinki,
o. e. II., p. 425). Selo Šumanovci zapadno od Grabarju.

Radouanch, Radowanch, Radauanch u Požeškoj župa-
niji (Csanki, o. e., Il. p. 424). Radovanezi 1698. i 1702.
(Mažuran, o. e., p. 375-377: č o. e., p. 71, 142,
143, 148). Selo Radovanci nedaleko Velike.
Ramazan Mahmudov, 22
Husejn Alijin, 22
Hasan Alijin, 22
Ajas Ilijasov, 22
Ferhad Velijin, 22
Murad Sulejmanov, 22
Ibrahim Hali! ov, 22
Bali Velijin, 22
Ferhad Velijin, 22
Memi Ferhadov, 22
Hasan Abdullahov, 22
Gazanfer, brat spomenutog, 22
Husejn Abdullahov, 22
ć 16
Prihod od desetine i resmova 441 O
Zemljarina 352
Pšenica, kejla 62 1736
Napolica, ke j la 55 ll OO
Porez na drva i na vrt 112
Desetina od košnica 280
Desetina od sijena 132
Desetina od lana 27 5
Desetina od ć 75
Desetina od ć s porezom na tap iju 150
Vodenice, pola godine, 3, porez 48
Baduhava s poljarinom i mladarinom 150
M ezra Korlatovica, drugim imenom Kor-
lat, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 5850
Varoš Gradiška'", pripada spomenutoj
Murad, mesar, 12
Turhan Mehmedov, 12
!skender Abdullahov, 22
Behram Hamzin, 22
Jusuf Hasanov, 12
Memilskenderov,22
Ali Abdullahov, 12
Veli č 6
Ali Novosel, 6
Osman Abdullahov
Arslan Abdullahov, 22
Mustafa Abdullahov, 6
Osman Balijin, 12
Hurrem Ferhadov, 22
Mustafa Saltukov, 12
Husejn Velijin, 12
Nesuh Hasanov, 22
Zulfikar Velija, 22
Ali Šadijev, 22
Hasan Kurdoc, 22
Hasan Balijin, 22
Timur, kethoda
Memi V e lij in, 22
Mustafa, spahija
Mehmed Mustafin
Kurd Hasanoc, 12
Gazi Nesuhov, 22
Inehan,divane,22
Memi Ilijasov, 22
10/491111411
Veli Bosna, 22
Ali ....
Mehmed Inehanov, 22
Uvejs Bosna
ć 33
Prihod od desetine i resmova 8600
Zemljarina 498
Pšenica, kejla 135 3760
Napolica, kejla 99 1980
Porez na drva i na vrt 330
Desetina od košnica 575
Desetina od sijena 200
Desetina od lana 395
Desetina od ć l OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 328
Vodenice, pola godine, 4, porez 64
Baduhava s poljarinom i mladarinom 370
Mezra Dragomirci, u blizini spomenute
varoši, koriste je lnehan, ser-buljuk, Hu-
sein, ser-buljuk, Kurd Uvejsov i Memi Ili-
jasov, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 450
M ezra Hmeljište 1?1, u blizini spomenute
mezre, koriste je Ejnehan, ser-buljuk,
121
Castrum ligneum Gradistya, Gradistia, castellum
Gradysthya, Gradisca u Požeškoj županiji (Cs<lnki, o.c.,
Il., p. 394). Gradische, Gradisese, Gradisea 1698. i 1702.
(Mažuran, o.e., p. 288, 291, 296, 304: č o.c., p.
70, 178-181, 185-187, 209). Selo Gradište Begteško ju-
č od Kutjeva.
85
Husein, ser-buljuk, Kurd Uvejsov i Memi
Ilijasov, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 300
Meua ć drugim imenom Ben-
č s Pavlovcima, u blizini Gradiške,
koristi je Veli č
Prihod od desetine i resmova 890
!ttfezra /U/stupar, u blizini sela Bogdinci;
Ciftluk Alija Surina, Hasana i Huseina -
22, vodenica l, ruševna
Prihod od desetine i resmova 693
Selo č sa žirovinom u granica-
ma spomenutog sela, pripada spomenutoj
Matijaš Korošac, s vlastitom baštinom u
Pavlovcima
Đ Matkov s vlastitom baštinom na
zemlji Gornja Granica
Mihal Valkov s polovicom baštine Pan-
č i vinograd Stipanac
Pava! Mihalov s vlastitom baštinom na
zemlji Slapotinci
Petar Ivanišev s vlastitom baštinom na
zemlji ć
ć 5
Dio livada spomenute raje, na zemlji Širi-
nac i Gornja Granica
Prihod od desetine i resmova
Vratnica
Pšenica, kejla 14
Napolica, kejla lO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od Jana i konoplje
Desetina od ć i graba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Desetina od mošta pinta 15, po 5
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
1239
200
393
200
35
60
38
40
35
25
75
49
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 30
Selo Islapotnica
123
, pripada Kuthevoj
Nikola Nikin
Radul Jankov
Vujica Mirkov
Vujin Radmanov
86
Ištvan Gojkov
ć 5
Dio livada raje spomenutog sela, na zemlji
Širinac?
Prihod, zamjena za desetinu l 030
ć 5, po 180, u gotovom novcu 900
Porez na ta piju l O
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 120
Selo ć drugim imenom Grazdin-
ci, pripada Kuthevoj
Grgur Ivanišev, na vlastitoj baštini, na
mjestu Babina č ?
Lazar Eflak s vlastitom baštinom u Pa-
vlovcima
Balaž Ivkov
Matijaš Đ
ć 4
Livada Dujkovci, u posjedu stanovnika
spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla 39
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
3500
160
1092
700
37
390
Desetina od sijena 95
Desetina od lana i konoplje 250
Desetina od ć i graha 185
Desetina od ć s porezom na tapiju 250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 340
Selo Lužinci'" s baštinama Behar i Crno-
glavac, ć Vrh, Jošavka, livadom
Ali-vojvode i žirovinom sela Lužinci i Le-
skovci
Martin ć
Radul Radmanov
Radosav Vukdragin
122
Nestalo.
123
Rudina Slobodnjaci južno od Vetova.
124
Gradwsolch, Gradusowcz u Požeškoj županiji (Cs<i.n-
ki, o. e., II., p. 410). Naselje pripadalo kaštelu Gradište.
Nestalo.
m Nepoznato
VukRadojev
Martin ć
Vujica č ć
Radko č
I vaš Vuksanov
Dimitre Vukdragin
Radoje V en ć
Nikola ć
Marko Radosavov
Iskrosav Vukdragov
Vuksan Pavlov
Ili j a č
ć Vukašinov
Milija /Mileta/ ć
ć 17
DiQ livada Vlaha spomenutog sela na zem-
lji Sirinac i Gornja Granica
Prihod, zamjena za desetine
ć 17,po 180
Porez na tapiju
Vodenica l, porez
3200
3060
15
16
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad ll O
!ttfezra Gornja i Do ln ja Brazda, Hisarluk,
Cavdarluk, Vrba, Pivica ?, Lipa i Jelo-
vac, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 200
Mezra Draganovica, u blizini spomenu-
tog sela, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 720
10/50
Selo Č pripada spomenutoj
Pava! š ć
Mika Petak
Marko ć
Petar J anošev
Mato č na baštini Ivanje
11/43
Đ ć
Mato Jerakov
I v e č ?
ć 8
Prihod od desetine i res mova 2280
Vratnica 8 320
Pšenica, kejla 30
N a polica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
840
400
56
168
25
120
Desetina od ć i graha 30
Desetina od ć s porezom na tapiju 55
Vodenica l, ruševna l, porez 16
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Desetina od sijena
Desetina od lana
100
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 150
Selo Gornji i Dolnji Ilijaševci
127
, sa zemi-
nom Veliki izgon, pripada spomenutoj
Arslan Abdullahov, 22
Hasan Nesuhov, 22
Firuz Mahmudov, 22
Ahmed Abdullahov, 22
Durmuš Jusufov, 22
Memi Abdullahov, 12
Jusuf i Murad, sinovi Jahja-vojvode
Dursun Abdullahov, 12
Hasan Ramadanov, 12
Hasan Pir-Alijin, 12
Ibrahim Abdullahov, 12
Memi Abdullahov, 12
ć 12
Livade muslimana Kutheve, u granicama
spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova
Zemlj arina
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana
Desetina od ć i graha
1900
160
840
400
49
125
63
170
92
'" Chenko u Požeškoj županiji (Csanki, o.c., II., p. 403).
Csenkovo, Chenkovo 1702. č o.c., p. 71, 188,
321; Mažuran, Popis zapadne i srednje Slavonije, p.
J 14-1 16). Selo Č č od š ć
127
U popisima iz 1698. i 1702. Illiasevczi se navode kao
pusto selište u blizini Kutjeva. Smještaju naselja možda
odgovara rudina Oljasa južno od Kutjeva.
87
Desetina od ć s porezom na ta piju 4S
Vodenice, ruševne 2
Baduhava s polj arinom i mladarinom l OO
Č ć i Murada, sinova
Nesuhovih, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova ... 3SO,
vodenica l
M ezra Inbunica, pripada Kuthevoj
Ibrahim, ser-oda, 22
Behram Balijin, 22
Mehmed Hizirov, 22
Prihod od desetine i res mova SSO
Selo č pripada spomenutoj
Hasan Abdullahov
Mehmed Abdullahov
J u suf Abdullahov
Džafer Abdullahov
Veli Kurdov
Piri Abdullahov
Ibrahim Abdullahov
ć 7
Prihod, zamjena za desetinu
/u 672još: i resmove/ ll OO
ć 7, po l SO, u gotovom novcu l OSO
Baduhava s polj arinom i mladarinom SO
Selo č s č Alija, sina
Iskenderovog, pripada Kuthevoj
Martin Sakin
Matijaš ć ć
Ive č ć
Mihal ć
Ive Petrov
Mika V ć /u TD 672 dodano: sam je
koristi /baštinu! u selu Drenovik
Ivan Jerakov
Pava! Ištvanov
Ilija č ć
ć 9
Prihod od desetine i res mova 1200
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla lS 420
Napolica, kejla 8 160
Porez na drva i vrt 63
88
Desetina od košnica SO
Desetina od sijena 20
Desetina od lana i konoplje 30
Desetina od ć i graha 2S
Desetina od ć s porezom na ta piju 3S
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 37
Vodenica, ruševna l
Selo Drenovik
130
, u blizini spomenutog,
izuzevši dio koji koristi Mika ć
Prihod od desetine i res mova SOO
Mezra Kopnica i Sveti Đ đ pripada
spomenutoj
Č Husein-bega, zaima, temeljem
sudskog hudždžeta
Č Ahmeda sina Alijevog, na spome-
nutoj mezri
Prihod-zamjena za desetine, u
gotovom novcu, sa hajmaneom
/nomadima! 300
SeiQ Dolnji Šumanovci"', s m ezrom Gor-
nji Sumanovci, pripada spomenutoj
Isa Timurov, 22
Timur Alagozin, 22
Nesuh Abdullahov, 22
!skender Abdullahov, 22
Kurd Nesuhov, 22
Husejn Bosna, 22
Ramazan Hasanov, 22
Ali Abdullahov, 22
Memišah Ahmedov, 22
ć 9
Prihod od desetine i resmova 3000
Zemljarina 198
11
x Farkashaza u Požeškoj županiji (Cscinki, o.c., II., p.
407). Vucsevczi, Vukchevchi 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., p. 303: č o.c., p. 176, 177, 185). Selo Vu-
kojevica nedaleko sela Duboka.
129
Porechia, Porecchya u Požeškoj županiji (Cscinki, o.c.,
Il., p. 422). Porecs, Porecse, Porich, Poritschke 1698. i
1702. (Mažuran, o.c., p. 301,304,318: č o.e., p.
70, 178). Selo č južno od Bekteža.
l.'ll Drenoch, Drenawlych u Požeškoj županiji (Csiinki, o.
e., IL, p. 406). Naselje pripadalo Gradištu Bekteškom.
Nestalo.
01
Vjerojatno selo Šumanovci južno od Tominovca.
Pšenica, kejla 4S 1260
N a polica, kejla 3S 700
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 3SO
Desetina od sijena 20
Desetina od ć i graha, boba i
slanutka S2
Desetina od lana i konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od ć s porezom na ta piju 91
Vodenica l, ruševna, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 130
Mezra Petevalci, u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i resmova 2SO
11143
Selo Hrmenci'" /Mermenica, Hrtenci/,
drugim imenom Hrnovci /Hrtovcil pripada
spomenutoj
Radin Vukosavov
Milosav Vukosavov
č Đ đ
I van ć
Nikola ć
č Petrov
Nikola Vukin
Tomaš Jelkov /Belkov/
Ivaniš ć
ć 9
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Pšenica, kejla 40
Napolica, kejla 2S
Porez na drva i na vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana
2S60
360
1120
soo
63
200
20
90
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od ć s porezom na tapiju 31
Porez na sitnu stoku s torarinom 2S
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje !OO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 21
M ezra Partoševci, č Hasana, Husei-
na, Alije i Mustafe, pripada Kutjevu
Prihod od desetine i res mova 41 O
Mezra č č Mustafe, Hasana,
Huseina i Alije, pripada spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 1140
Selo Bogdanovci"' (Boganci), ranije (u
starom defteru?) je bilo mezra, a sada je
postalo selo, pripada spomenutoj
Sefer Ferhadov, 22
Šahman Evrenosev, 22
Kurd Muradov, 22
Č Ive ć 22
ć 3
Prihod od desetine i resmova 132S
Vodenica, ruševna, l
Selo Neriževci'", pripada spomenutoj
Mehmed Hasanov, 22
Đ Ismail ov, 22
Tim ur Ismail ov, 22
Husejn Balijin, 22
Džafer Muruvvetov, 22
ć broj ć nije naveden
Prihod od desetine i resmova 2300
Porez na č ll O
Pšenica kejla 2S 700
Napolica, kejla 27 S40
Porez na drva i vrt 3S
Desetina od košnica l SO
Desetina od sijena 4S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 160
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 130
Desetina od ć s porezom na
tapiju 80
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 3SO
Vodenica ruševna l
m Naselje nestalo.
13
·' Nestalo.
L\.1 Neresevczi, Neresevczy pusto selište 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 319: č o.c., p. 70, 170). Selo
se nalazilo u okolici Grabarja.
89
Selo Č s č Toplovci i izgo-
nima desj!ota i špana i zemljištem (erazi)
Zidara? Zivka, pripada spomenutom
Đ Radojkov
Martin ć
Matijaš Dragašev
Mihal š ć
Pišta ć
Tomaš č ć
Matija š ć š ć
IVaniš ć
Ivan č
ć ć
Marko Ž ć
Pejak č ć
I van Ferencov
Đ Petrov
Ali Abdullahov, 22
Hasan Ahmedov, 12
Murad Kajdefov?, 12
Džafer Ejnehanov 12
Durak Elkin ? 12
ć 19, š ć 14, muslimana: 5
Prihod od desetine i resmova 5000
Vratnica 14 560
Pšenica, kejla 75 2100
Napolica, kejla 75 900
Porez na drva i vrt 138
Desetina od košnica 350
Porez na č zemlj arina 80
Desetina od sijena 121
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 100
Vodenica, pola godine, l, porez 16
Porez na sitnu stoku s torarinom 150
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 50
M ezra Darevci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova l OO
Mezra Petarca Selište, u blizini sela
Č pripada Kutjevu
90
Bekir J us uf ov, 22
Korkud Jusufov, 22
Prihod od desetine i resmova 600
Selo č pripada spomenutom
Ferenc Ivkov,
Blaž ć
ć 2
Prihod od desetine i resmova 2000
Selo Tominovci"', pripada spomenutom
Murad Uvejsov, 22
Bali Mehmedov, 22
Behram Timurov, 22
Sefer Berrakov, 22
ć 4
Prihod od desetine i res mova 6050
Porez na č 88
Pšenica, kejla 70 1960
N apo lica, kejla 50 l 000
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 350
Desetina od sijena 271
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 320
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Vodenica, 5, porez 80
Baduhava s polj arinom i mladarinom 327
Selo č

s mezrom Svilkovci,
pripada spomenutom
Milak Ivanišev !Ivašev/
Vujin Vlatkov (Vlajkov)
Vu j ko Ivanov
Dragosav Radojev
Jovin Č ć
1
'
15
Possessio Cheglyn, oppidum Cheglin, Czeglen u
požeškoj županiji (Csanki, o.c., Il., p. 126). Zaglin, Csa-
glin 1702. č o.c., p. 181, 184, 185). Selo
Caglin sjeverno od Migalovaca.
1
'
16
Kunichowch u Požeškoj županiji (Cs<inki, o .. e., II., p.
415). Približan smještaj naselja ne može se utvrditi.
137
Tominovczi, Tominovacz, Dominovatz 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 299,301,310-313,315, 319; č
las, o.c., p. 70, 159-162, 168, 169). Selo Tominovac u
blizini Bjeliševaca.
!.ls Nepoznato.
11144
Prihod u gotovom novcu
ć po 200
Porez na tapiju
Mladarina
Baduhava s poljarinom i porezom
na prodaju vina u buradi ma
10/52
Selo Leskovci'", pripada Kutjevu
1120
1000
15
32
73
Vuksan Dragojev, na Mustafinoj baštini
Vukdrag Vukov, na Alijinoj baštini
Radko Nikolin
Kurd Abdullahov
ć 4, š ć 3, muslimana: l
Č Cerje, koristi je spomenuta raja
Prihod od desetine i res mova 900
Selo Č 'M' Č i vkovci ? l , pripada
spomenutom
Mihajlo č
Radosav ć
Mileta, Pavalov
Ivaniš, Vukosavov
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla 15
Napolica, ke j la l O
Porez na drva i vrt
Desetine od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Vodenica, ruševna, l
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
1250
160
420
200
28
80
25
49
35
35
68
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 150
Č Jakuba i Alije, to su tri izgona
poznata po imenu Hrvat Kata, 22
Prihod od desetine i resmova 850
Baština Pavala š ć u blizini sela
Č Č pripada spomenu-
toj
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Buniševci"', pripada spomenutom
č Đ
Milko Đ
ć 2
Prihod od desetine i resmova 509
Selo Ubakovci'", /Obadevci/ s mezrom
Satnica, pripada spomenutom
Gazanfer Balijin, 22
Memi Kurdov, 22
Biri Hasanov, 22
Hasan-aga, 22
Timur, ć 22
ć Radenov
ć 6, muslimana: 5, š ć l
Prihod od desetine i res mova 1600
Porez na č ll O
Vratnica l 40
Pšenica, kejla 15 420
N a polica, ke j la 14 280
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 90
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 55
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 49
Desetina od ć s porezom na ta piju 69
Baduhava s polj arinom i mladarinom 213
Vodenica, ruševna, l
Selo Veliki i Mali Dimitrovci'", sa zem-
ljom Bogdanovci, pripada Kutjevu
IJq Lezkawycha, Leszkouicha, Lyzkoucha (Cs3.nki, o.c.:
II., p. 416). Lizkovicza, Leskovicha, Lizkovica 1698. 1
1702. (Mažuran, o.c., p. 297: č o.c., p. 70, 182,
183). Selo Stara Ljeskovica nedaleko č
1
.w Nestali bez traga.
141
Nestali bez traga.
m Obagyovcz, Jobagyowcz u Požeškoj županiji (Cs<inki,
o. e., II., p. 413, 418). Nalazili se u okolici Gradišta Bek-
teškog i nestali.

Selo Mitrovac zapadno od Kutjeva.
91
Č Osmana, Ališaha i Hurrema, si-
nova Velijinih, 22
Vinograd dunuma 3 po 5
JusufMehmedov, 22
Memi Uvejsov, 22
Bešir i Sefer Alijini, 22
Ibrahim Hasanov, 22
Hasan Husejnov, 22
ć 6
đ i žanju onoliko zem-
lJišta kohk_? m_og':l•. zemljištu koje pre-
ostane moze SIJati 1 zeti tko god želi pa od
toga daje desetinu. '
Prihod od desetine i resmova 3250
Porez na č 110
Pšenica, kejla 45 1260
N a polica, ke jia 40 800
Porez na drva i vrt 49
Desetina od košnica 295
Desetina od sijena 280
od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 141
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 10
Desetina od ć s porezom na ta piju 113
Vodenica, pola godine, 2, porez 32
Porez na sitnu stoku s torarinom 35
Baduhava s poljarinom i mladarinom 130
(u TD 650 dodano i:
Selo Tomaševa'
44
sa zemljom Markov
Vrh, pripada spomenutom
Toma Stepanov
Pava! Petrov
Vladko Mihalov
Luka ć
Vuk Mihajlov
Pava! ć
Jovan Nikolin
Bartol Radulov
Luka Tomin
Petar Ivanišev !Ivašev/
Martin Levakov
Mihajlo Mešelinov
Đ š Ikin?
Štefan Odojak
Mihal Đ đ
Turhan Timurov, 12
92
ć 16, muslimana: l, š ć 15
Č Ibrahima i Ahmeda, sinova Kaji-
nih, u spomenutom (selu)
Prihod od desetine i resmova 3280
Porez na č 12
Vratnica 15 600
Pšenica, kejla 40 1120
Napolica, kejla lO 200
Porez na drva i vrt 112
Desetina od košnica 206
Desetina od sijena 150
od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju ll O
Vodenica, pola godine, 2, porez 32
Porez na sitnu stoku s torarinom 150
Desetina od mošta, pinta 30 po 5 150
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 100
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 100
Mezra Goranci, pripada Kutjevu to su
zemlje opata Porkolaba '
Č Kejvana, Ibrahima, Ishaka, Ha-
sana, drugog Hasana Alijinog, na spo-
menutoj opatovoj č 22
Prihod od desetine i res mova 500
10/53
(11/45)
Mostovi (prijelazi) na planini i klancu
č Trbušnjak, Č
Kumcmc1 1 pripadaju nahiji
ć da su stanovnici spome-
sela u starom defteru upisani kao oni
koJI održavaju i č mo-
stove, koJih na spomenutom javnom putu
:ma _10, š č š ć š_umu oko puteva i
cuvaJU klanac, (u zamJenu) pod uvjetom
da su đ izvanrednih nameta č
horlu,ka, djece u č č
drveca, sluzenJa po đ i palanka-
•• <;>d. poreza . za mitropolita i drugih
obJcaJmh davanJa, i u novi carski defter
upisani su na prethodni č
144
Nepoznato.
10/53
(11145)
IV. NAHIJA ORLJAVSKA, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo Trgovište'" s mezrom ć i
tržnim resmom č i godišnjeg
trgovanja, pripada spomenutom
Redžeb Hodža, hatib
Kodža Ali Aga
Hurrem, mujezin
Kurd, mujezin
Mehmed, ser-oda
Nesuh Timurov
Hizr Hasanov, 22
Durak Musin, 22
Nesuh Ismailov
Husejn Abbasev
Memi Husejnov, 22
Hizr Husejnov, 22
Ba jezid Alijin, 22
Šeh var /Šehsuvar?/ Tur-Alijin, 22
Piri Bajezidov, 22
Džafer Abdullahov, 22
Kurd Isin, 22
Veli Tutsakov, 22
Jusuf Mehmedov, 22
Jusuf Alijin, 22
Alidžan, ser-oda, 22
Mezid Mehmedov, 22
č Timurov, 22
Ferhad Abdullahov, 22
Ibrahim, pridošlica, 22
Omer Mehmedov, 22
Memi Abdullahov, 22
Pervanelshakov,22
Kurd Abdullahov, 22
ć 29
Prihod od desetine i resmova 5000
Zemljarina 462
Pšenica, kejla 65 1820
Napolica, kejla 40 800
Porezna drva i vrt 147
Desetina od košnica 450
Desetina od sijena 150
Desetina od lana 280
Desetina od ć 25
Desetina od ć s porezom na tapiju 150
Vodenica l, pola godine, porez 16
Desetina od kestena 250
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 340
Bad uha va s poljarinom i mladarinom ll O
Mezra Podlalstranje u blizini sela Trgo-
vište, koriste je stanovnici spomenutog,
pripada spomenutoj.
Vodenica, ruševna l.
Prihod od desetine i resmova l 000
Selo Crljenci'", pripada spomenutoj.
Mustafa Hasanov
Husejn Jusufov, 22
Veli Mustafin, 22
ć 3
Prihod od desetine i res mova 1208
11146
Selo Jakuševci"', u blizini spomenutog
sela Crljenci
Mustafa Hasanov, 22
Prihod od desetine i resmova 649
Selo Dolci'"·s mezrom Ku ć
Piri Jusufov, 22, na č č
!skender, hersek, 12
Mustafa Jusufov, 22

Tergouisthya u Požeškoj županiji (Cs<lnki, o. e., Il., p.
429). Pripadalo gradu Orljavi i nestalo.
146
Cerlenzi, Czerliencza, Czerlyenczi 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 357: č o.c., p. 70, 208). Selo
Crljenci iznad Sloboštine.
147
Jakwsunch, Jaksocz, Jakwsewcz, Jakosewcz u
Požeškoj županiji (Csanki, o. e., Il., p. 412). Pripadali
gradu Orljavi. Nestali.
148
Dolac, Dolyacz, Doolocz u Požeškoj županiji (Csanki,
o.c., II., p. 406). Dolacz 1698. (Mažuran, o.c., p. 327).
Selo Dolac južno od Brestovca.
93
Gazanfer Hasanov, 22
Ali Husejnov, 22
č Timurhanov 10/54
Murad Ferhadov, 22
Ali Abdullahov, 22
Murad Abdullahov, 12
Pašajigit, ser-buljuk 22
Kurd Timurhanov, 22
Piri Alijin, stanovnik sela Trgovište, 22
ć 12
Prihod od desetine i resmova 3538
Zemljarina 222
Pšenica, kejla 50 1400
Napolica, kejla 25 500
Porez na drva i vrt 154
Desetina od košnica 350
Desetina od sijena 280
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 241
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju ll O
Vodenica l, pola godine, ruševna l,
porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 205
Selo Posredje'" ć s mezrom
š ć pripada spomenutoj
Ibrahim Džaferov, 22
Ismail Ibrahim ov, 22
Memi Alijin, 22
Mehmed (vjerojatno turski ratni zaroblje-
nik), 22
Mehmed Mustafin, 22
Ali Timurov, 22
Mehmed Mahmudov, 22
Murad Jusufov, 22
č č 12
Udovica Mihra, 22
ć 10
Prihod od desetine i resmova 4185
Zemljarina 210
Pšenica, kejla 50 1400
N apo lica, ke jia 30 600
Porez na drva i vrt 84
94
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana
Desetina od ć
250
260
324
225
Desetina od ć s porezom na tapiju 250
Vodenica l, radi cijelu godinu, porez 32
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 550
Selo Hersek Turna'", pripada spomenu-
toj
Sulejman ć 22
Hasan Alijin, 22
Šaban Mehmedov, 22
Mehmed Muradov, 22
Fatima ć Alijina, 22
Alija đ 22
Jusuf Balijin, 22
Husejn Hajdarov, 22
Hasan Mustafin, 22
Abdija Jusufov, 22
Abdija Mustafin, 22
TenziJa, ć ć 22
Gazi Reisov, 22
ć 13
Prihod od desetine i resmova 4200
Zemljarina 286
Pšenica, kejla 52 1456
Napolica, kejla 30 600
Porez na drva i vrt 91
Desetina od košnica 389
Desetina od sijena 165
Desetina od lana 324
Desetina od ć graha 125
Desetina ć s porezom na tapiju 250
Vodenice 2, porez 64
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 450
Mezra Migaševci, u blizini sela Hersek
Turna, koriste je stanovnici spomenutog
Prihod od desetine i resmova 21 OO
149
Pozrecse, Podszredve 1698. (Mažuran, o.c., p. 321,
348, 350-352, 357, 358). Selo ć iznad Crljenaca.
""Turnich 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 259,361,369,
371: č o.c., p. 69, 154). Selo ć izmedu
Treštanovaca i Mihalj evaca.
Selo Poljanica"', drugim imenom Poljan-
ska, pripada Orljavskoj
Alija Iskenderov, 22
Šaban Alijin, 22
Husejn Mustafin, 22'
Bali Abdullahov, 22
ć 4
Prihod od desetine i resmova 1725
Zemljarina 88
Pšenica, kejla 25 700
Napolica, kejla 15 300
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 52
Desetina od sijena 20
Desetina od lana 150
Desetina od ć 50
Desetina od ć s porezom na tapiju l OO
Vodenica l, porez 16
Porez na sitnu stoku s torarinom 50
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 171
Mezra Pridvorski, u blizini Rudina, pri-
pada spomenutoj
Č Šehsuvara Bali Reisa, zemljište
ć Mikloša
Prihod od desetine i resmova 465
Selo Dolna Vas'" s izgonom đ č
Alija Iskenderov, 22
Šaban Alijin, 22
Husejn Mustafin, 22
Bali Abdullahov, 22
ć 4
Prihod od desetine i resmova 1725
Zemljarina 88
Pšenica, kejla 25 700
N apo lica, ke j la 15 300
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 52
Desetina od sijena 20
Desetina od Jana 150
Desetina od ć 50
Desetina od ć s porezom na tapiju l OO
Vodenica l, porez 16
Porez na sitnu stoku s torarinom 50
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 171
11147
Selo Malo č pripada Odjav-
skoj
Ahmed Abdullahov, 22
Radul č
Ognjen Radojicin
ć 3
/u 650: gebr. l, muslim. 2/!
Vodenica, ruševna, l
Prihod od desetine i resmova 530
10/55
Mezra Rašan /Rastanl, u blizini spome-
nutog č Ibrahim-age, pripada
Orljavskoj
Prihod od desetine i resmova 530
Selo Hozdakovci'" (Oždakovci), pripada
spomenutom
č ć ?
Vuksan Selakov
ć 2
Prihod od desetine i resmova 2765
Vratnica 80
Pšenica, kejla 27 756
Napolica, kejla 15 300
Porez na drva i vrt 14
Desetina od košnica 455
Desetina od sijena 125
Desetina od Jana 376
Desetina od ć 155
Desetina od ć s porezom na tap iju 200
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 15

Polyanzka, Palianska, Poliane, Polyanka, Poglianska,
Poglianae 1660., 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 355,356,
380, 381 : č o.c., p. 8, ll, 71, 146, 147, 324 ). Selo
Poijtmska u blizini Kantarevaca.
u
2
Dalnyawaz, Dolnyawuz, Alsofalu u Požeškoj županiji
(C,cinki, o. e., ll., p. 398, 399, 406). Nalazi se u okolici
č Možda sada Markovac Požeški ili Miiivojevci.
Vjerojatno Buc.)e Kamensko.
Ozdakowch, Ozdachowcz u Požeškoj županij (Csdnki,
o.c., ll., p. 420). Ostafoszi 1702. (Smiak/as, o.c., p. 233,
234). Selo Oždakovci u blizini Biškupaca.
95
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 279
Selo Pavlovci'", s mezrom č
Murad Mehmedov, 22
Jahja Alijin, 22
Piri Abdullahov, 22
Jusuf Ferhadov, 22
Husrev Abdullahov, 22
ć 5
Prihod od desetine i resmova 1862
Zemljarina 110
Pšenica, kejla 20 560
N apo lica, ke jia l O 200
Porez na drva i vrt 35
Desetina od košnica 319
Desetina od sijena 25
Desetina od Jana 200
Desetina od ć l OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 150
Vodenice 2, porez 64
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l O
Selo č pripada spomenutoj
Mustafa Hasanov, 22
Sinan Abdullahov, 22
Mustafa Bosna, 12
Memi Mahmudov, 12
ć 4
Prihod od desetine i resmova 1130
/U TD 650 sada nedostaje 18 defterskih
stranica, od sela I v koše vica u nahiji
Orljavska do sela Sopot u nahiji Brod. Te
stranice nedostaju i u izvorniku deftera/
Selo Ivkoševica'", pripada Orljavskoj
Č Mustafe i Husejna, sinova Meh-
medovih
Gazanfer Bosna
Velija Kara Alijin, 22
Mustafa Šabanov, 22
Firuz Pervanov, 22
Mezid Abdullahov, 22
Husejn Bosna, 22
Musa Abdullahov, 22
96
ć 8
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Pšenica, kejla 26
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2900
154
728
300
56
455
25
380
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 150
Desetina od ć s porezom na tap iju 250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 302
Selo Opatovci'", pripada Orljavskoj
Č Gevheršah, ć Mehmed-age,
22
Č Džihanšah, ć Mehmed-age,
22
Ibrahim Abdullahov - 22
Prihod od desetine i resmova 1400
M ezra Godišna u blizini sela lvkoševica,
pripada spomenutom
Č Mustafe i Huseina, sinova Meh-
med-age, na spomenutoj mezri
Prihod od desetine i resmova 980
Selo Otok"', pripada spomenutom
Sulejman, ser-oda
Kurd Alijin, 22
Alija Sajinov, 22
Ferhad Jusufov, 22
Hasan Mustafin, 22
Hasan Hamzin, 22
155
Paalocz, Pawlowcz, Pawlocz, Paulocz u Požeškoj
županiji (Csanki, o.c., II., p. 420, 421 ). Pavlovczi, Pau·
lofzi, 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 322-325,331:
č o.c., p. 70, 221, 223). Selo Pavlovci Požeški
sjeverno od č
t5(; Perincz, Perenczi, Gerenzy, Pernacz, Perenchy u po-
pisima 1698. i 1702. godine (Mažuran, o.c., p. 339,350,
353, 357; č o.c., p. 70,226,235,236, 239). Selo
Perenci u blizini Sloboštine.

Nepoznato.

Opatovatz 1702. Selo Opatovac sjeverno od ć
Dola.
1
s
9
Možda selo č zapadno od Velike.
Pervane Abdullahov, 22
Balija Abdullah ov, 12
Hasan Abdullahov, 22
Hišam Timurhanov, 12
Niko Milkošev
Vuk, sin spomenutog
č č ć
ć 12, muslimana lO, š ć 2
Prihod od desetine i resmova s onim što
koristi raja spomenutog sela na zemljištu
sela Prebilna 4300
Zemljarina 178
Vratnice 2 80
Pšenica, kejla 35 980
Napolica, kejla 30 600
Porez na drva i vrt 77
Desetina od košnica 51 O
Desetina od sijena 250
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Vodenice 2, porez 64
Vinogradi muslimana, dun uma 7, po 5 35
Baduhava s mladarinom i polj arinom 426
Selo Preblina
160
č pripada spo-
menutom
Piri Sajinov, 22
Kara Balija Abdullah ov, 22
Uvejs Sajinov
Šudža, 22
Kurd Nevaki ?, 22
Prihod od desetine i resmova s onim što
koristi raja spomenutog sela na grame!
sela Otok 1140
10/56
M ezra Mižanovci, u blizini sela Otok, pri-
pada Orljavskoj
Prihod od desetine i resmova 350
Č Sulejmana Ser-oda, u blizini gra-
nice sela Otok i mezri Prebilna i
Mižanovci
Prihod od desetine i resmova l 050
Selo Vrhovci'", s Pelin Dolom, pripada
spomenutom
H use jn Abdullahov, 22
Kurd Husejnov, 22
Ferhad Iskenderov, 22
Sulejman Iskenderov, 22
Osman Abdullahov, 22
Mustafa Abdullahov, 22
Ilijas Jusufov, 12
Omer Abdullahov, novi musliman, 22
ć 8
Prihod od desetine i resmova 2940
Zemljarina 144
Pšenica, kejla 24 728
Napolica, kejla 15 300
Porez na drva i vrt 56
Desetina od košnica 430
Desetina od sijena 125
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe 360
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od ć s porezom na ta piju 250
Pristojba na sitnu stoku s torarinom l OO
Vodenica l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 261
Mezra Sredajica, drugim imenom Sred-
nja Sela, u blizini spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 950
Selo č
162
, pripada spomenutom
Alija Šudžaov, na vlastitom č 22
Alija Bosna, 12
Ferhad Abdullahov, na zeminu Duraka
Abdullahovog, 22
Zemin Vukdraga Radojinovog
Vodenica l, ruševna
Prihod od desetine i resmova 1600
Selo Kašikovci'" /Kasikovci/, pripada
spomenutom
Husejn Abdullahov, 22
160
Nepoznato.
tl\t Verhoczi, Verofzi u popisima iz 1698. i 1702. (Ma-
žuran, o.c., p. 349,350, 354·356, 381; č o.c., p.
70, 231, 133). Selo Gornji Vrhovci sjeverno od Poljan-
ske.
162
Lucsinczi, Luchinzi, Lucinczy 1698. i 1702. (Mažu-
ran, o.c., p. 352-354; č o.c., p. 70, 234, 235).
Selo č nei iznad Bratuljevaca.
IM Nepoznato.
97
č Sulejmanov, 22
Alija Gazanferov, 22
Jusuf Balijin, 22
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Pšenica, kejla 20
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
2800
88
840
400
28
380
50
i crvenog luka, 360
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od ć s porezom na ta piju 150
Vodenica l , porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 238
Mezra Gornja Vrhovina, u blizini sela
Kašikovci, pripada Orljavskoj
Prihod od desetine i resmova 1850
Selo č pripada Orljavskoj
č Balijin, 22
Balija Hizrin, 22
Kurd Mehmedov, 22
Alija Balijin, 22
Redžeb Abdullahov
Ć Osmana i Mustafe, 22
Živko, došljak
ć 7, muslimana 6, š ć l
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Vratnica l
Pšenica, kejla 25
Napolice kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Vodenica l, porez
Baduhava s poljarinom i mladarinom
98
1950
liO
40
700
400
49
230
35
150
50
80
16
130
Mezra Dolnja Vrhovina u blizini sela
đ č pripada spomenutom
Č č Balijinog, Husein Abdul-
lahovog, Alij Balijevog, Osmana Husej-
novog, Mustafe, brata spomenutog, i
Balija Hizrovog, 22
Prihod od desetine i resmova 1043
Selo Gornja i Donja Koprivna
165
, s č
com Vinar, pripada spomenutoj
!skender Sarudžin, 22
Husejn Abdullahov, 22
Hasan Husejnov, 22
Veli Abdullahov, 22
Ibrahim Dursunov, na č Vinar, 22
Kurdali Velijin, 22
Alija, 12
V elija Husejnov, 22
Hasan Abdullahov, 22
ć 9
Prihod od desetine i res mova
Zemlj arina
Pšenica, kejla 32
Napolica, kejla 25
Desetina od košnica
Porez na drva i vrt
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
3512
138
924
500
550
21
65
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
400
od slanu tka i boba 187
Desetina od ć s porezom na tapiju 300
Desetina od mošta, pinta l O po 5 50
Vodenica l, kolo l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 321
Selo č

pripada Orljavskoj
Husein, ser-oda, 22
Husein Atmadžin, 22
Vodenica, objekta 2
Prihod od desetine i resmova 465
rM Nepoznato.
16
s U popisima iz 1698. i 1702. Koprivnik, Koprivnicza
(Mažuran, o.c., p. 194, 204, 207, 208, 212, 213;
č o.c., p. 204, 207). Selo Koprivnica Požeška
u blizini Bzenice.
166
Borichevacz u popisu 1702. č o.c., p. 214,
222, 223). Selo č kod ć
10/57
Selo Drževci, pripada Orljavskoj
Mehmed Uvejsov, ser-oda, 22
Derviš Pašajigitov s izgonom Jakoševci,
22
Jusuf Velijin, 22
Nesuh Velijin, 22
Gazija Nesuhov, 22
Kurdali Mehmedov, 12
Memi Abdullahov, 12
Lutfi Ferhadov, 22
Ibrahim Bosna, 12
Hasan Hamzin, 22
ć 10
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Pšenica, kejla 20
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
2000
190
560
500
70
200
60
80
od slanu tka i boba 59
Desetina od ć s porezom na ta piju 65
Vodenica l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 200
Selo Hrasna
167
, pripada spomenutoj
Nesuh Husejnov, 22
Mustafa Velijin, 22
Mustafa Mehmedov, 12
Husejn Hamzin, 22
Balija Bajramov, 22
ć 5
Prihod od desetine i resmova 2000
Zemlj arina l OO
Pšenica, kejla 25 700
N a polica, kejla 20 400
Porez na drva i vrt 35
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 49
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 89
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 59
Desetina od ć s porezom na tapiju 80
Vodenica l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 222
Selo Kalenovci
168
, Matkova zemlja, pripa-
da spomenutom
Č Ali-age, sina Širmerdovog, 22
Vodenica l, ruševna
Prihod od desetine i resmova 1500
M ezra Perakovica, pripada spomenutom
Č Hanife, ć Siradžove, 22
Zemin Izgon /upisan/ na djecu č
Pašajigita
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Popovište
169
, drugim imenom Popov-
ci, pripada spomenutom
Osman, spahija, 22
Ahmed Hizirov, 22
Abdi-hadže
Velija Abdullahov, 22
Mehmed Nesuhov, 22
ć 5
Prihod od desetine i res mova
Zemlj arina
Pšenica, kejla 20
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
1500
88
560
300
27
220
45
60
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba so
Desetina od ć s porezom na tapiju 35
Vodenica l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 99
167
U popisima iz 1698. i 1702. Razna, Hrasna (Mažuran,
o.c., p. 342-344; č o.c., p. 70, 218, 222). Selo
Rasna kod Deževaca.
168
Kalincz, Kalyncz u Požeškoj županiji (Cscinki, o. e.,
II., p. 413). Pripadali gradu Orljavi, nestali.
169
Vjerojatno Klisa Požeška južno od Kruševa.
99
Selo Šušnjevica
170
, u blizini Farkaš Vrha,
pripada Orljavskoj
Č Osmana, sina Junusovog, na gra-
nici spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i res mova 700
Selo Sirište
171
, pripada spomenutom
!skender-aga
Hasan Abdullahov, 12
Redžeb, bešlija, 12
Piri Timurhanov, 12
Osman Abdullabov, 12
Prihod od desetine i resmova 1800
Selo Kujovci - prazno, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i resmova l 000
Mezra Pavkovci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 800
Selo Pribinje
172
sa zeminom ć i Kaku-
lovci, pripada spomenutom
Mustafa Jusufov, 22
Šehsuvar i Zunnun, sinovi ć 22
Arslan Sinanov
Mustafa Mahmudov, 22
Kasim Abdullahov, 22
Pervane Hasanov, 22
Mustafa Abdullahov, 22
Omer Abdullahov, 22
Mahmud Abdullahov, 22
Imeršah Hasanov, 22
Mustafa Hasan ov, 12
Ferhad Šadijin, 22
Osman, faris, 12
Mehmed Abdullahov, 22
Bali Bosna, 22
Šaban Abdullahov, 22
Hasan, pridošlica, 22
Mustafa Hasanov, 22
ć 18
Prihod od desetine i resmova 2568
Zemljarina 354
Pšenica, kejla 27 756
Napolica, kejla 32 640
Porez na drva i vrt 224
100
Desetina od košnica 200
10/58
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplja i crvenog
luka, kupusa i repe 90
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 80
Desetina od ć s porezom na tapiju 65
Baduhava s polj arinom i mladarinom l 07
Selo Farkaš Vrh
173
, s č Osmana,
spahije, pripada Orljavskoj
Redžeb Abdullahov
Kurd Bosna
Memi Hamzin
Prihod od desetine i resmova 800
Selo Obradov Vas'", s mezrom Srednica,
Jelka, Koroševa, Suhodol i Bila Draga
Vukdrag đ ć
Vuk č ć
Radul ć
đ Radosavov
đ Vukobrada
č Radibrada
Mikloš Radibrada
Miloš Ivanišev
Ivanko ć
Milo ć
Miloj ć
Radovan ć
Ivan Milosavov
Vujin Bogdanov
Ivan đ
Pava! ć
Jovan Milosavov
Pavun Radkov
17
" Možda Šušnjari Kamenski sjeverno od Kruševa.
111
Vjerojatno selo Sažije zapadno od Amatovaca.
172
Prybyna, Pribinye, Pribinya, Pribynya u Požeškoj žu-
paniji (Cs<inki, o. e., Il., p. 423). Pripadalo gradu Velikoj.
Nestalo.
m Farkashegy u Požeškoj županiji (Csanki, o.c., Il., p.
407). Vucsak, Vucsiak, Vuchiak 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 346, 348, 350; č o.c., p. 70,
74, 231, 233). Selo č Kamenski sjeverno od
Kruševa.
174
Villa Obradwelgye, Obrodfalwa u Požeškoj županiji
(Csanki, o. e., ll., p. 419). Pripadalo gradu Velikoj. Ne-
stalo.
ć 18
Livada Drinka, u posjedu Sulejmana ?
Prihod umjesto ušura, u novcu 3678
ć 18, po 200 3600
Porez na tap iju l O
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 68
Mezra Bozdanci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Smoljan Kulagi:iz
Prihod od desetine i res mova 140 l
Mezra Gorna Velika Orlavica, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova l 000
Mezra Gornji i Dalnji Boguševci, dio li-
vade, pripada spomenutom
Pavkov Vrh, pripada spomenutom
Č Šadije č š na granici spo-
menutog, 22
Baština Tahija J anoševog, na granici spo-
menutog
Prihod od desetine i resmova 420
D
175
Selo Benakova raga , s mezrom
Vec'kovci i Kozodol pripada spomenutoj
Miloš ć
Pava! Radmanov
Vukosav ć
Petar Vukmanov
Mihal Radovanov
Pavo ć
Vuk ć
Vukašin ć
Bogdan Radosavov
Milija /Mileta!/ Radmanov
Vujica č
ć ll
Prihod umjesto ušura /zamjena za
desetinu/, u novcu 2450
ć ll, po 200 2200
Vodenica, kola 3, porez 48
Porez na tapiju 15
Baduhava s poljarinom i mladarinom 197
Selo ć u blizini sela Benkova
Draga, pripada Orlovskoj
Č Vukašina Vladkovog, 22
Vuka ć 22
i Bogdana ć 22
Prihod od desetine i resmova 1750
Selo Striževica, Orljf!vac, s mezrama
Č Crnišnica, Cešlavci, Zagrina,
Bila i Brankov Vrh, Markov Dol i Turo-
glav, pripada spomenutoj
Dragojlo ć
Radoje Blažev
Slavoj Ivanov
ć ć
Pavun Radkov
Viraš ć ć
Vu j in ć
Vuk Radovanov
Ilija Đ ć
Drakula Kulagoz /Kalauz/
ć 10
Prihod umjesto desetine, u novcu
ć l O, po 200
Porez na tapiju
3060
2000
30
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l 030
M ezra Pavkov Vrh s livadom Tahi Janoš,
u blizini spomenutog sela, pripada spo-
menutom
Prihod od desetine i res mova 100
Selo Sloboština
177
, pripada spomenutoj
Ejnehan Širmerdov, 22
Kurd-Ali Mustafin, 22
Ibrahim Husejnov- 22
Kurd Balijin, 22
ć 4
Prihod od desetine i resmova 2532
Zemljarina 88
m Benkfalwa, Benkefalwa, Benkowdol u Požeškoj žu-
paniji (Cs<lnki, o. e., II., p. 400). Nalazilo se u okolici Ve-
like. Nestalo.
17
b Hernyechewcz u Požeškoj županiji (Cs<inki, o.c., II.,
p. 411). Hernye, Hernyevacz, Hemitza 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 311, 313; č o.c., p. 70,
160-162). Selo Hrnjevac.
177
Zlobochyna u Požeškoj županiji (Cs<inki, o.c., II., p.
427). Szlobostina, Szlobosztina u popisima iz 1698. i
1702. godine (Mažuran, o.c., p. 350, 351; č o.c.,
p. 70,220,236, 238). Selo Sloboština južno od Crljenaca.
101
Pšenica, kejla 27 756
Napolica, kejla 34 680
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 300
Desetina od sijena 58
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 69
Desetina od ć s grabom, desetina
od slanu tka i boba 89
Desetina od ć s porezom na ta piju 85
Baduhava s poljarinom i mladarinom 279
10/59
Selo Ugarka"', drugim imenom Kandin-
ci, pripada Orljavskoj ·
Mustafa Abdullahov, 22
Behram- 12 ser-buljuk (ser mie!)
Memi Martolos, 12
Bešir Mustafin, 22
Kurd Jusufov, 22
Alija Jusufov, 22
Alija Hasanov, 22
Hasan Abdullabov, 22
Mehmed Atidullabov, 12
Memi Abdullahov, 22
Hajdar Abdullahov, 12
Mehmed, ć ž 12
Omer, Memije
ć 13
Prihod od desetine i res mova
Resmi kejla 25
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 23
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grabom, desetina
1850
214
700
500
101
100
45
30
od slanutka i boba 47
Desetina od ć s porezom na tapiju 30
Vodenica, /radi/pola godine, l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 66
Zemin č u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 150
102
Selo ž đ

pripada spomenutoj
Č ć 22
Č Ibrahim-age, sina Šejh Ahmedo-
vog
Vodenica l, ruševna
Prihod od desetine i res mova 2490
Č Izgon i mjesto Podpapuk, s liva-
dom i vrtovima u blizini đ Kamen-
te zemin Slopna i Jajlak Papuk,
pnpada spomenutom /Jajlak-ljetno
ispašište/
Prihod od desetine i resmova 40
Meua Utorkovište, pripada spomenutoj
Č Derviša Pir-Mezidovog- 22
Č Seferajahje, ser-oda- 2
Vodenica l, ruševna
Prihod od desetine i resmova 1300
Selo Gardanovci'", pripada Orljavskoj
Hasan Hamzin, 22
Ali Gazanferov, 22
Bali Širmerdov, 22
Jusuf Abdullahov, 12
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Pšenica, kejla 18
Napolica, kejla lO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
lOlO
78
504
100.
30
50
25
lO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 25
Desetina od ć s porezom na ta piju 30
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 20
Baduhava s poljarinom i mladarinom 38
178
Wgrinocz u Požeškoj županiji (CsB.nki, o.c., Il., p.
429). Vgarz, Vgarzi, V gard u popisima iz 1698. i 1702.
godine (Mažuran, o.c., p. 333, 336; č o.c., p. 70,
147,227, 230). Selo Ugarci sjeverno od Nove Lipe.
m Ime mjesta moralo je č glasiti.
nu Gradusolcz, Gardwsolcz u Požeškoj županiji (Cs<lnki,
o. e., II., p. 410). Gdje se spomenuto naselje nalazilo nije
poznato.
Selo Gornje i Dolnje č s Trpni-
kom, u blizini Kamengrada, pripada
Orljavskoj
Č Osman-age i Mustafa-age
Prihod od desetine i resmova 1700
Meua Vraneva, drugim imenom Vrano-
dol, pripada Orljavskoj
Prihod od desetine i resmova l 000
S l T
•Vt 182
e o rgov1s e , spomenuto, pripada
spomenutom
Muslimanskih ć 29
ć da spomenuti posjeduju carsku
odredbu da su im oprošteni divanski na-
meti i č porezi, u novi carski defter
uvedeno je prema uzvišenoj carskoj
odredbi.
Prihod od voskarnice u kadiluku Požega,
izuzevši hasove mir-i live, pripada spome-
nutom, godišnje 150
181
Szecsevo, Vechevo, Szvecsevo, Zvetkovo zabilježeno
1698. i 1702. kao napušteno selište. (Mažuran, o.c., p.
346.350.490. 491; č o.c .• p. 70.231. 234). Selo
Novo č dosta udaljeno od č Kamenskog.

Possessio Thergowyschye u Požeškoj županiji (Cs<in-
ki, o. e., II., p. 429). Pripadalo nasljednicima Beke
č Nestalo.
103
10/60
V. NAHIJA BROD, U SANDŽAKU POŽEGA
KASABA BROD, s tržnom pristojbom
č trgovanja
Mahala č džamije
Alauddin, hatib i imam
Ibrahim, mujezin
Husejn Umurov
Đ Pervanov
Hasan Abdullahov
Hasan Pirijin
Jusuf Sufi
Husejn, ser-oda
Mustafa Ferhadov
Husejn Ferhadov
Mustafa Hasanov
Balija Hasanov
Durgud, nedždžar
Ali Sulejmanov
Kurd, spahija
Isa Balijin
Ilijas Ahmedov
Hizir Ahmedov
Mezid, nedždžar
Đ Sejdijev
Hizir Timurov
Emir Ferhadov
Zulfikar Abdullahov
Mehmed Abdullahov
Kurd, č
Ali Abdullahov
Hasan Timurov
Mehmed Balijin
Mehmed Karadozev
Hadži Alijin
Behram Alijin
Hasan Mehmedov
Nesuh Ferhadov
Hadži Memi
Mustafa č
Šadi Mehmedov
Pervane, č
Piri Nesuhov
104
Ali Nesuhov
Mustafa Abdullahov
Ibrahim Alijin
Kurd Ahmedov
Memija Hamzin
Mustafa Šehsuvarov
Jusuf, č
Mustafa, č
Jusuf, č
Kurd Hasanov
Omer, č
Omer Timurhanov
Osman Ferhadov
Osman Ejnebegijin
Ali Ivezov
Bali, mujtafi č
Sefer Balijin
Ali, mujtafi
Mehmed, č
Ibrahim, č
Husejn, halvadžija
Husejn, č
Mustafa, samardžija
Sefer Abdullahov
Musa, mesar
Hasan Abdullahov
Mahala mesdžida Tuzdžu Balije
Redžeb-hadže, imam
Hasan, mujezin
Balija Tuzdžu
Piri, ser-oda
Kurd, pisar
Memi, č
Osman, č
Hasan Balijin
Nesuh Mustafin
Ejnehan, zidar
Ramazan, trgovac
Timur Mehmedov
Omer, č
Veli Abdullahov
Sefer, zidar
Drugi Hasan Balijev
Gazi, zidar
l vez Junusov
!skender, Hurremov
Mehmed Abdullahov
Sefer, svilar
Hasan Abdullahov
Mustafa Behramov
Abdija Behramov
Ferhad Mustafin
Mahmud Abdullahov
Memi Alijin
Hasan Abdullahov
Ali Hizrin
Sefer Abdullahov
Hasan ć
Ferhad Abdullahov
Mehmed Abdullahov
Mahala mesdžida Mehmeda Ć
Ali-hadže, imam
Uvejs, pisar
Bali Muruvvetov
Ramadan Mahmudov
Husejn Mustafin
Hadži Alijin
Memi Turhanov
Hasan Mehmedov
Danija! ? Abdullahov
Ališah Mustafin
Kurd, svilar
Kurd, Mustafin
Ali, ser -oda
Sufi Veli
Sufi Veli
Lutfi Kurdov
Ibrahim Abdullahov
Ibrahim Mehmedov
Jahja, trgovac
Ali
Jahja Ismailov
Ahmed, ser-oda
Hurrem Abdullahov
Gazi Abdullahov
Hasan Bosna
Sefer Ferhadov
Šahman Alijin
Mehmed Hizirov
TimurBosna
Murad Mustafin
Mehmed Alijin
Mezid Husejnov
Kurd Abdullahov
Kurd Jahjin
Hurrem, č
Mustafa Mezidov
Hasan Hamzin
Ferhad Abdullahov
Ali Muradov
Firuz Sufi
Osman Ferhadov
Ahmed, trgovac
Mustafa Halilov
Hamza Širmerdov
Perviz, č
Memi, č
Ferhad, kalaji
Hamza Davudov
Ibrahim Pirija
Ibrahim, č
Ahmed Ilijasov
Mahala š ć
Vuk Petrov, knez
Mika, pridošlica
Petar, njegov brat
Đ đ Lužinac
Blaž č ć
Martin Matijašev
Mihal Blažev
Grgur Mihalov
Đ đ Tomašev
Ivan ć
I van V č ć
Pave Vuka
Ivak č ć
Stevan č ć
Mika č ć
Đ ć
Petar ć
105
č ć
Ištvan Gala
Andrijaš, pridošlica
Živko Vargin
Petre, pridošlica
Milovan, pridošlica
Martin š ć
Blaž Č š ć
Matijaš Radetov
Mihal Radkov
Đ đ č ć
Stevan ć
Ivak ć
Đ đ Imrin
Mati Imrin
Mika Vargin, na baštini Ive Grgurovog
Martin Radenov
Đ Ž ć
Ištvan č ć
Ištvan č ć
Ištvan č
Pava! č
J anak, pridošlica
Mika ć
Mihal č
Tomaš č
Berta, pridošlica
Đ Filipov
Vuk, pridošlica
Tomaš ć
Imre ž ć
Đ š ć
Ištvan, pridošlica
Petar lvakov
Ostoja Agošton
Ivan Vargin
Đ Blažev
Matija, pridošlica
Vuk Martinov
Mihal č
Mati Đ
Mikula Vuka
Filip Šimunov
Petar ć
Dabiživ Imrin
Đ ć
106
Benac Ž ć
Ištvan č ć
Ivak, pridošlica
Matijaš č ć
Mihal Agoštonov
Petar ć ć
Martin ć
10/61
ć 69, knez l
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 69, po 40
Pšenica, kejla230, po 27, iznos
Napolica, kejla l OO iznos
23049
2760
6210
2200
Porez na drva i vrt, muslimanski dio
Desetina od košnica
462
155
300
410
Desetina od sijena š ć
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 111
Desetina od ć s porezom na ta piju ll O
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje, š ć 350
Vodenice na rijeci Savi, objekta
4,porez 200
Desetina od ribe iz rijeke Save 1000
Pristojba na sijeno muslimana 215
-Prihod tržne pristojbe Broda 500
- Prihod od bejtul-mala, od imetka odsut-
nih osoba /MiHi gajbi, od imetka nestalih
osoba /mali mefkud/ amme i hassa, od iz-
gubljene stoke /juval i odbjeglih robova
č u kadiluku Brod 2500
Č Mehmeda Šabanovog, na granici
varoši Brod
Zamjena za desetinu 50
Č Hasana i Huseina, sinova Hadži
Ibrahima, i Mehmeda i Ahmeda, sinova
Abdije, na granici spomenute varoši
Zamjena za desetinu 50
Č Katiba Uvejsa na granici spome-
nute varoši Brod, pripada spomenutoj
Zamjena za desetinu 40
Č Timura sina Mustafinog, na gra-
nici varoši Brod, pripada spomenutom
Zamjena za desetinu 50
Livada Despot, koriste je stanovnici kasa-
be Brod kao pašnjak
Zamjena za desetinu 50
Livada Hadži Ibrahima, Stari
Resum 5
Livada Bešlu Hasana, zemlja l,
od desetine 5
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 5310
Prihod od monopolije carskih hasova
koja se po č drži sedamdeset
dana, godišnje 10.000
Prihod od skele Brod s carinom 45700
Prihod od desetine od ribe iz rijeke
Mrsunja 500
Žirovina iz šuma oko rijeke Mrs un ja 2000
Selo č sa zaseokom Č
i Š ć pripada Brodu
Marko Galov
Ivaniš ć
Matija Stevanov
Peroš Posavac
Pava! Đ đ ć
I v ko ć
Marko č ć
Vuk č
Andrijaš č ć
Ištvan č
Đ Matasov
Mihal Blažev
Matijaš ć ć
Nikola ć
Matijaš ć
Živko ć
Tomaš Pejakov
Ivaniš l č ć
Stevac ć l ć
Pava! ć
Đ ć
Mika Obradov
Blaž Ferencov
ć 22
Hajmanegan /nomadi/:
Đ V ć
č Martinov
Ivan ć
Ivaniš Stipanov
Marko Tomašev
Pava! ć
Ivak, pridošlica
Petar č ć
Mika, pridošlica
Vuk ć
Marko ć
Mati Andrakov
Mihal ć
Nikola ć ?
ć 15
Prihod od zamjene za desetinu, u
gotovom novcu 6584
ć 22, po 201 4412
Hajmane 15, po Ill
Vodenica, 5 žrvnjeva, po 50, porez
Porez na tapiju
1665
250
50
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 207
Č Hudaverdija, u blizini sela
Š č -22
Prihod od desetine i resmova 720
Selo Laga tor"', pripada spomenutom
č Blažev
Jerak Antolov
Levaklvanov
Vuk č ć
Ištvan ć
Pavoš, pridošlica
Tomaš š ć
Gal ć
Ištvan Đ ć
Ištvan š ć
Mihal ć
Mikola Antolov
Petar Lorincev
18
) Koczanawcz, Koczanolcz, Koczanowacz, Koczawcz,
Koczanocz, Koczanowcz u Požeškoj županiji (Csanki,
o.c., IL, p. 414). Posjed pripadao kaštelu Tomici. Danas
rudina Košarevac zapadno od Tomice.
tu Lagtur u okolici Sikirevaca i ć (Engel, Pal,
Valk6megye tOrtenelmi fOldrajza, rukopis, p. 108). Ra-
seljen.
107
Matijaš ć
Petar ć
Đ đ Filipov
Ištvan ć
Pava! ć
Ištvan ć
Đ đ Filipov
Hajmanegan /nomadi!:
Marko Tomašev
Pava!, pridošlica
Đ đ Antolov
Tomaš, č
Marko Filipov
10/62
Vuk ć
Baloš Ištvanov
Ištvan Blaško'\
Prihod od zamjene za desetinu u
gotovom novcu
ć 19, po 201
Hajmane 8, po Ill
Porez na tapiju
4698
3819
888
lO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 24
Selo ć pripada Brodu
Marko Vladkov
Jerak Vladkov
Tomaš Cvitkov
Ivaniš Đ ć
Mika ć
Ivaniš ć
Pava! Ć ć
Mika Vuka
Ive ć na baštini Nesuha Alijinog
Martin, pridošlica
Hajmanegan /nomadi/:
ć
Ivaniš Pavlov
Ištvan Mrgudov
Baština Ivaniša Đ u posjedu
stanovnika spomenutog sela, filurija, 201
Baština Stipana ć ć
u posjedu stanovnika spomenutog,
fil urija,
Prihod umjesto desetine
108
201
4158
ć ll, po 20 l, u gotovom novcu 2211
Haj mane 4, po ll l 444
Porez na tapiju 250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 1273
Č Selima, u blizini granice spome-
nutog sela ć
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Kopanica'", sa zaseokom Bradci
/Brav ci?/ pripada Brodu
Filip Imrin
Mikula Li vagan
Pavle č
Anbruš Ištvanov
Andrijaš č /iz Mirkovcal
Martin ć
Jerak ć
Mihal ć
Grgur Ištvanov
Mihal ć
Mikula Vuka
Matijaš č
Ilija ć
Baloš Mitrovac
Ivan ć ć
Mato Blažev
Blaž Mikulov
Ištvan č
Mika ć
Jakob č ć
Ivaniš č
Gal ć
Vuk Andrijašev
Vuk Matijašev
Blaž ć
Hajmanegan /nomadi!
Palo, pridošlica
I van, pridošlica
Vuk ć ć
Mihal č ć
Šimun, pridošlica
ž rudina č ž od sela Sapci.
• Kopanicza, 1698. (Mažuran, o.c., p. 120, 121, 124).
Selo Kopanica zapadno od Divoševaca.
Mato Ištvanov
Živko Krstošev
Prihod, zamjena za desetinu 7220
ć 25, po 201, u gotovom novcu 5025
Haj mane 7, po ll l, u gotovom novcu 777
Porez na tapiju 320
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l 09
Mezra Vukovije u blizini spomenutog
sela, pripada Brodu
Baština Gala ć na granici
spomenute mezre, u gotovom novcu 161
Baština Andrijaša i Matijaša, na
granici spomenute mezre, u gotovom
novcu 161
Č Antola š ć temeljem sud-
skog hudždžeta, pripada Brodu, 22
Prihod od desetine i resmova 950
v 187
KASABA DUBOCAC , pripada spo-
menutoj
Mahala č džamije
Feridun, hatib
Memi, mujezin
Husejn, mujezin
Ali, hatib
Bekir, mujezin
Ali, mujezin
Mustafa, pisar
Mehmed Ismailov
Jusuf Ismailov
Husejn đ
Firuz Sajineov
Šaban, č
Hubjar Hasanov
Piri, zidar
Ali Abdullahov
Mehmed Hasanov
Bali, č
Ejnehan, č
Ramazan Mahmudov
Husejn sufi
Nesuh Balijin
Behram Velijin
Hasan Umurov
Pervane, č
Memi, č
Gazi, samardžija
Hajdar, zidar
Memi, pisar
Bali, skeledžija
Kurd Alijin
Ajas, zidar
č Ferhadov
Mehmed Pervanov
Memi Kurdalijin
Ejnebegi Nesuhov
Memi, č
Bali, č
Hurrem, divane
Kurd Mehmedov
Mehmed Širmerdov
Ali, bakkal
Ibrahim, mujezin
Ali, mujezin
Pervane Ferhadov
Hasan, kr o j a č
Kurd Muradov
Behram Abdullahov
Husejn, zidar
J u suf Hasan ov
Memi, č
Ališah č
Haj dar Kurdov
Hasan Abdullahov
Bešir, č
Hasan, nalbant č
Firuz, č
Turhan, sufi
Piri Bilalov
Turhan Alijin
Turhan Pervanov
Ferhad Sajinov
Osman, č
Mustafa Hajdarov
Ališah Mehmedov
Kurd Velijin

Dobochacz u Požeškoj županiji (Cscinki, o.c., Il., p.
405). Dobocsacz 1698. (Mažuran, o.c., p. 158, 172, 176,
178, 182, 186, 201). Selo č južno od sela
Š ć
109
Kurd Pirijin
Mustafa Uvejsov
Širmerd, sufi
Jahja, zidar
drugi Jahja, zidar
Husejn, zidar
Mustafa, zidar
drugi Mustafa, zidar
Ibrahim Velijin
Mustafa Velijin
Osman Muradov
Behram, frizer
Ali Velijin
č
Turali Pervanov
Ferhad, zidar
Veli Ahmedov
Durak, zidar
Mehmed, č
Kurd Hamzin
Ali, buzadžija
Piri Širmerdov
Ali Hamzin
Osman Balijin
Ali, reis
Mustafa, Firuzov
Jusuf Abdullahov
J ah ja J us uf ov
Mustafa, č
Sulejman Mahmudov
Ejnehan, č
Ališah, zidar
Mehdi, zidar
Mahmud,Ejnehanov
Abdurrahman Hasanov
Memi, frizer
Mehmed, zidar
Osman, č
Timurhan, č
Ali Ferhadov
Memi Husejnov
Merdžan, č
Ferhad, č
Durak Festin
Ali, taždžija
Memi Timurhanov
110
Osman Behramov
Behram Balijin
Hasan Balijin
Irahim-hadže
Mehmed Abdullahov
Ramadan, č
drugi Jusuf Abdullahov
Memi Ferhadov
Ferhad Ramadanov
Ali Muradov
Mezid, frizer
Kurd, zidar
č đ
Osman Muradov
Mustafa Muradov
Mehmed Balijin
Uvejs Hasanov
Zulfikar
Ramadan Ferhadov
Memi Ferhadov
Musa Ismailov
Ramadan Balijin
Memišah Ejnehanov
Piri Alijin
Piri Ferhadov
Mehmed Šadijin
Mustafa Ahmedov
Mahala š ć
Grgur č ć
Đ đ č ć
Stipan č ć
Grgur ć
Tomaš ć
Blaž ć
Pava! Filipov
Ostoja ć
I van Đ ć
Ivaniš Matijašev
Stenko Živkov
Ivaniš ć ć
Marko ć
Hajmanegan /nomadi!:
č ć
Mihal š ć
Petar Mihalov
Mato Margarita
Toma, č
Štefan Cvetišin
Ostoja, đ
Vujica, đ
Vukovoj, pridošlica
Tomaš Bartolov
Šimun, č
Ostoja č ć
Ivan, đ
Nikola, sokolar
Pava, hajmane
Filip, pridošlica
Prihod: zamjena za desetinu izuzevši
mulkove Sulejmana kapetana 9970
ć 13, po 201, u gotovom novcu 2613
Hajmane 16, po lli, u goovom
novcu 1776
Vodenice na rijeci Savi, objekta
2, po SO 100
Porez na vinsku burad SOO
Porez na tapiju 211
Od muslimana:
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 324
Desetina od košnica 3SO
Desetina od sijena 38S
Desetina od lana konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe S42
Desetina s grahom, slanu tka i boba 64 7
Desetina od vrtova 482
Č Sulejman-bega, izmedu č
i sela Janovci, pripada spomenutom,
zamjena za desetinu 100
Č Osmana, emina, izmedu č
i sela Janovci, umjesto desetine 50
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 1890
Prihod skele č s kopnenom
carinom lbadž-i sij ah!, carinom
/resmi džumruk/ i pristojba na
prodaju robova?... 100.000
Selo Slobodanci'", pripada spomenutom-
pusto
Prihod od desetine i resmova 623
Selo Migalovci, pripada spomenutoj
Mate Đ
Matijaš Petrakov /Siraka/
Blaž Gojkov
Ostoja č ć
Ištvan Markov
Marko Ivakov
Tomaš Nikošev
Ivaniš Filipov
Matija Blažov
Martin Matijin
Martin ć
Martin Mihalov
Ištvan Dabiživa
Mati ć
Marko Matasov
Ivaniš ć
Petar Đ č ć
Anto! Kozarac
Filip ć
Hajmanegan /Nomadi!:
10/64
Jakob Posavac
Nikola Đ č ć
Petar ć
Mihal ć
Mika Tomašev
Vuk ć
Marko Gojkov
Martin ć
Zemin Ive Kodobca s brdom Mahan,
uživa ga spomenuta raja
Prihod od desetine i res mova S361
ć 19, po 201, u gotovom novcu 3819
Haj mane 8, po lli, u gotovom novcu 888
Porez na tapiju 120
Vodenica, S žrvnjeva, po SO, porez 2SO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 284
Selo Strug'", pripada Brodu
Mikloš Antolov
Tomaš Vrganov

Zobodnicza, Zlobothycha u Požeškoj županiji (Cscin-
ki. o.c .• 11.• p. 427). Szlobodnicza 1698. (Mažuran. o.c ..
p. 100. 170. 176. 178). Selo Slobodnica kod Broda.
189
Selo Strug (Istru g) u okolici Kopanice (Engel, p. 187).
Nestalo.
Ill
Imre Blažev
Pava! Martinov
Ivaniš Galov
Ištvan, pridošlica
Marko Pavlov
Marko ć ?
Baština Vuka Matkovog, u posjedu sta-
novnika spomenutog (sela)
Baština Petra Galovog, u posjedu stanov-
nika spomenutog
Baština Hrelje Matijaševog, u posjedu sta-
novnika spomenutog
Memi Abdullahov, 22
Hajmanegan: /nomadi/
Bogdan Matijin
Matija ć
Ivan č
Senko Matijin
Đ Antolov
Mihal ć
Marko Pavalov
Ivaniš Andrijašev
Prihod od zamjene za desetinu 4524
ć s baštinama ll, po 20 l, u
gotovom novcu 2211
Hajmane 8, po Ill, u gotovom novcu 888
Porez na tapiju 50
Prihod od spomenutog Memija, od
desetine zemlj arina i drugog 600
Č Ibrahima, u posjedu Ferhada
Husejnovog, prihoda od desetine 350
Bad uha va s polj arinom i mladarinom 425
Selo Sopot'"', pripada spomenutom
Ištvan č
Vuk ć
Pava! Imrin
Pava! ć
Grika, pridošlica
Marko Đ ć
Ivak ć
Vuk Matijin
Đ đ ć
Pava! Đ đ
Jakob ć
Radko ć
112
Mihal Petrov
Mihal Đ ć
Ivak ć
Ivaniš ć
Petar Borjanov
Matija, pridošlica
Ištvan, Egyedov
Marko Ivanišev
Ištvan ć
Marko ć
Ištvan ć
č Milanov
Mika Martinov
Andra Tomašev
11147 od pola
Petar Pa valov
Pava! č
Đ đ Petrov
Hajmanegan /nomadi!:
Grubiša ć
Mihal č na baštini Ivaniša Marti-
novog
Mati Galov
Mati Korošac
Ištvan č ć
Ivan, pridošlica
Đ đ ć
Ivak Jerlak
Lore ć
Radešin ć
Živko B ć
Ištvan č ć
Vuk ć
Štrubac Ivanišev
Đ đ ć
Mika Bu ć
Livade s poljoprivrednim zemljištem Bo-
lovi, koriste ih stanovnici spomenutog sela
Zemin mlinovi Ivana Markovog, na rijeci
Savi, u posjedu Ivana, sina spomenutog
Prihod od zamjene za desetinu 10661
ć 29, po 20 l, u gotovom novcu 5025
l 'lO Raseljena.
Hajmane 14, po 111, u gotovom
novcu
Vodenice na rijeci Savi 17, po 50
Porez na tapiju
1554
850
250
Zemin Sopot, u posjedu Selima sina
Alijinog, od desetine 50
Žirovina planine koja pripada selima
Sopot, č Lagator i drugim,
carski has 1400
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 1532
Selo Dolnji Brštan'", pripada Brodu
Ištvan č ć
Pave Ž ž ć ć ž ć
Tomaš Koroš
Ištvan ć
č ć
Petar ć
Petar š ć
Marko Tvrdkov
Đ Radojev
Đ Pepelka, na baštini Đ Papasa
Mikloš š ć
Anto! ć
Mataš Grgurov
ć 13
Prihod od desetine i resmova 6230
Vratnica 13 480
Pšenica, kejla 85 2125
Napolica, kejla 90 1620
Porez na drva i vrt 84
Desetina od košnica 350
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 315
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 102
Desetina od ć s porezom na tapiju 150
Desetina od mošta, pinti 20 400
Desetina od ribe iz jezera na granici
spomenutog sela 120
Prihod tržne pristojbe tržnice i
/godišnjeg/ sajmova 150
Pristojba na svinje sa pristojbom
za ž ć klanje 142
Baduhava s mladarinom i poljarinom
i porezom na vinsku burad 220
Vodenice 2, porez 32
Č Huseina, u blizini granice spome-
nutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 750
Č Kurda Hamzinog, u posjedu raje
spomenutog sela Dolnja Bršten, pripada
spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 500
10/65
/11148/
Selo Kut'", pripada Brodu
Mihal ć
Martin Đ đ
Đ Č ć
Nikola Stojanov
Petar Šimunov, hajmane (nomad)
I van iš ć
Gal Bošnjak
Pava! ć
Tomaš Đ đ
Prihod: zamjena za desetinu
ć 8, po 201, u gotovom novcu
ć l, po Ill
Porez na tapiju
2377
1601
ll!
65
Baduhava s mladarinom i poljarinom
i porezom na vinsku burad 60
Žirovina spomenutih sela Kut,
Kopanica i Strug, pripada Brodu 370
Varoš Novigrad'", pripada spomenutom
Pavo š č ć
Andrija Đ đ
Petar Pa valov
Tomaš Filipov

Possessio Borostian, Borosthyan, ville Borostyan et
Borostyanowcz u Požeškoj županiji (Cs!inki, o.c., II., p.
401, 402). Vjerojatno selo Bartolovci zapadno od Gro-
č
'" Kuti, Kutti 1698. (Mažuran, o.c., p. 102, 107-109, 112,
114). Selo Kuti Trnjanski sjeverno od Donje Bebrine.
ln Castrum Wywarm Novum Castrum u Požeškoj župa-
niji (Cs3.nki, o.c., II., p. 394). Novigrad na Savi južno od
Male Kopanice.
113
Mika Andrakov
Tomaš Markov
VukMihalov
Sila Jakobov
Andrijaš Ištvanov, na baštini Margote
(Hrgote?) Palovog
Lorinac !Lorenci ć
Stipan č ć
Loro Martinov
Martin Bartolov
Hajmanegan /nomadi!:
Janak Pavalov
Blaž č ć
ć
Dula Jakobov
Petar Matijin
Blaž Milinov
Kara Blaž Milinov
I vani š ć
Marko ć
Prihod: zamjena za desetine 4849
ć 13, po 201, u gotovom novcu 2613
Hajmane 9, po ll l 999
Vodenice na rijeci Savi, objekata 17,
porez 850
Porez na tapiju 51
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 336
Č Ivana Markovog, u blizini sela
Pripuštevica, pripada Brodu, 22
Prihod od desetine i res mova 1180
Selo č pripada spomenutom
Marko ć
Matak Blaškov
Ilija U glješev
Pava! č ć
Đ đ Ištevanov
Đ đ I vanišev
Đ š ć
Ostoja ć
Mika Andrijašev
Blaž ć
Mikula I vanišev
114
Mihal č ć na vlastitoj baštini
Petar Lipoševac
Đ đ č ć
Radmio ć
Tomaš Radulov
Oružan ć
Novak ć
Đ đ Lipoševac /Lubriševac/
Ištvan Andrijašev
Baština Marka ć u posjedu stanov-
nika spomenutog sela
Baština Milovana Imrinog, u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
Hajmanegan /nomadi!:
Ištvan č ć
Anto! ć
Marko š ć
Mikula J ovakov
Grgur Martinov
Ivan š ć
Ć Sefera, ser-ode, zemljište Đ đ
Domkovog
Prihod: zamjena za desetinu 5957
ć s baštinama 22, po 20 l, u
gotovom novcu 4422
Haj mane 6, po ll l, u gotovom novcu 666
Vodenice na rijeci Savi 8, po
50, porez 400
Porez na tapiju 52
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 4 70
Selo Gornji Brštan'", pripada Brodu
Mika ć
Ištvan ć
Fere Antolov
Đ ć
Pera ć
Mati ć
Stipan Ištvanov
bilješku 124.
19
sVidi bilješku 132.
Grgur ć
Mika ć
Đ č ć č ć
I vani š Matin
ć ll
Baština Marka ć u posjedu sta-
novnika spomenutog
Baština č č ć u posjedu sta-
novnika spomenutog
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Pšenica, kejla 85
Napolica, kejla 90
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
6480
440
2125
1620
77
350
55
315
od slanu tka i boba l 02
Desetina od ć s porezom na tapiju 154
Desetina od mošta pinta 20, po 20 400
Vodenice, objekta 3, ruševna 2, porez 48
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 344
Č Mustafe, Hasana, Huseina, Hali-
la, Alije, Zulfzje, Aiše, Fatime, Sakine i
Azize, djece Ferhadove, pripada spome-
nutoj- 22
Prihod od desetine i resmova 354
11149 Novac koji se ubire sa č Mu-
stafe i drugova jest samo od žirovine koja
se kupi u granicama sela Gornji Brštan,
godišnje 350
10/66 Č na ime umrlog Meh-
med-paše, pripada Brodu Hassa č i
vodenica u spomenutom kadiluku- poz-
nati su kao despotove zemlje. ć da
je u starom defteru upisano da se koriste
kao vakufsko /dobro!, i u novi carski def-
ter upisane su na prethodni č
Prihod umjesto desetine, u gotovom
novcu 150
Vakufi Sulejman-kapetana, u kasabi
č
Trgovina 25
Vodenica, žrvnja 5
Stupa, žrvnja 2
Vinogradi s jednom livadom, dijelom č
tluka č i zemljom za vrt u blizini
starog č i zemljište Iza koje se
ć odsjekom, na kojem se stanuje na
temelju vršenja ć vojne službe.
Spomenute trgovine, vodenicu i ostalo
spomenuti /kapetan/ je uvakufio za džami-
ju u spomenutoj kasabi. To je uvakufljeno
i upotrebljava se kao vakuf, pa je u novi
carski defter upisano na prethodni č
/kao vakuf/.
Zamjena za desetine i resmove, u
gotovom novcu, godišnje 200
Pripada državnoj blagajni (miri)
115
Vl. NAHIJA VRHOVINE, PRIPADA
KADILUKU BROD
S l B
vo 196
eo rcm,sa zemljom č
Završje, Mirlodol
Ejnehan Alijin, 22
Ive Dombajev
Ivaniš Dombajev
Mršeta ć
Bogdan Markov
Petar Dimitrov
Đ š Š ć
Đ Grikin
Matijaš Grikin
Marko Petrov
Mihal Mikin
Petar Štefanov
Štefan ć
Matijaš ć
Mika ć Č ć 672?)
Fere ć
Mihal ć
Ištvan ć
Đ Matijin
Marko ć
Ivan ć
Marko Ištvanov
Đ ć
Ivan ć
ć 23, musliman l
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
10420
Vratnica 23
Pšenica, kejla 70
Napolica, kejla 90
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
22
920
1750
1620
168
100
120
250
Desetina od ć s porezom na tapiju
Pristojba na sitnu stoku s torarinom
220
200
450
116
Desetina od mošta pinta 200
Vodenice 6, porez
Porez na svinje
4000
192
200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad . 220
Č Mustafe, u posjedu Jusufa spahi-
je, u blizini spo"!enutog sela č pri-
pada spomenutoJ, 22
Prihod od desetine i resmova l 000
Č Janoša Š ć temeljem sud-
skog hudždžeta, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova l 000
Č Petra Dimitrovog, u blizini spo-
menutog sela č 22
Prihod od desetine i res mova 900
Č Memije arpa, u blizini spomenu-
tog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 600
Č Janoša Š ć temeljem sud-
skog hudždžeta, u blizini sela č 22
Prihod od desetine i res mova 350
Č Duraka i Memije, sinova Jag-
ma-age, u spomenutom selu č pripa-
da spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova soo
Vodenica, ruševna l
Mezra Furišdol, u blizini spomenutog
sela č pripada Vrho vinama
Prihod od desetine i resmova l 050
Selo Zdenci
197
, pripada Vrhovinama.
Piri Kurdov, 22
Drugi Piri, 22
Sefer Hasan ov, 22
Džafer Alijin, 22
Ferhad Bosna, 22
Kurd Bajezidov, 22
196
Berchin, Berchyn u Požeškoj županiji (Cs3.nki, o.c.,
II., p. 400). Varcino 1660. č o.c., p. 10). Ber·
csino 1698. (Mažuran, o.c., p. 275). Selo č zapadno
od Zdenaca Brodskih.
197
Zdencz, Izdencz u Požeškoj županiji (Cscinki, o.c., ll.,
p. 432). Zdnczy 1698. (Mažuran, o.c., p. 164, 167, 170,
199). Selo Zdenci Brodski sjeverno od Glogov1ce.
Memi Bajezidov, 12
Hasan Bosna, 12
ć 8
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Pšenica, kejla 30
N apo lica, kej1a 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
3000
156
750
450
56
290
40
190
od slanu tka i boba 190
Desetina od ć s porezom na tapiju 260
Vodenice 3, porez 48
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 70
Baduhava s polj arinom i mladarinom 400
Č Balije vojvode, u blizini sela
Zdenci, 22
Prihod od desetine i resmova 885
Č Pirije Kurdovog, u blizini spome-
nutog sela, 22
Prihod od desetine i res mova 200
Č Memije, sina Mustafinog, u blizi-
ni spomenutog sela Zdenci, 22
Prihod od desetine i res mova 200
Č Memije, sina Džaferovog, u blizi-
ni granice spomenutog sela sa dijelom
mezre Vrhovina, 22
Prihod od desetine i resmova 350
Č Pervane, sina Abdullahovog, u
blizini sela Zdenci,- 22
Prihod od desetine i resmova 375
Č Jusufa Abdullahovog, u blizini
spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 412
Č Sefera sina F erhadovog, u blizini
Zdenaca, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Č Pirije, ser-ode, u blizini sela zden-
ci, 22
Prihod od desetine i res mova 200
Č Mehdija, sina Alijinog, u blizini
spomenutog sela Zdenci, pripada spome-
nutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 200
Selo Pocrkavlje
198
, sa žirovinom u grani-
cama spomenutog sela, pripada Vrhovina-
ma
Đ ć
Mikaivakov
Marko š ć
Petar č ć
Anto! I vanišev
Mika Tomašev
Đ Ivanov
I vani š č ć
Štefan č ć
11151
Matijaš č
Petar č ć
Niko č ć
Mihal Đ
Filip č ć
Boljak, pridošlica
ć 15
Prihod od desetine i resmova
10/68 Vratnica 15
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Desetina od mošta pinta 20
Vodenice 5, porez
Porez na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
3781
600
750
450
105
250
75
290
175
260
400
80
146
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 20
Selo Duga
199
, sa zemipom Markov Dol i
izgonima Kneževa, Zupanica, Krajnak,
đ i žirovinom u granicama spome-
nutog sela, pripada Vrhovinama
Tomaš Pejakov
1
,
8
Poczerkavie, Podczerkavie 1698. (Mažuran, o.c., p.
158, 160, 162, 163 ). Selo Pocrkavlje č od Glogovi-
ce.
1
9\1 Nepoznato.
117
Ive ć s vlastitom baštinom na zemini-
ma Markov Dol i Kneževa
Martin č ć
č Ištvanov
Martin Šimunov
Đ pridošlica
Mika I vanišev
Mati ć
Martin ć
Mihal ž ć
ć 10
Č Mate ć to su njive i dvije
livade pod imenom Marinovci, č
Selište, Lišica, Luka, Č Stenice,
Šušnevje, pripada spomenutoj porez na
zemlju, 22
Prihod od desetine i resmova
/cijelog sela!
Vratnica JO
Pšenica, kejla 45
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
4846
400
1125
630
70
250
50
270
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 250
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Desetina od mošta pinta 20 400
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 300
Žirovina planine ć pripada
spomenutom selu 20
32 Vodenice 2, porez
Porez na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
394
te porezom na vinsku burad 455
Selo ć s mahalom Stenevac i žiro-
vinom u granicama spomenutog sela, te
Mladi Gaj, Kunovac, Č š Završe,
č i Grabarje, pripada spomenutoj
Vale ž ć
Mika, sin spomenutog
Pava! Blažkov
Tomaš Đ đ
118
č Đ đ
Ištvan ž ć
Vuk č ć
Petar Andrijašev
Petar Grgurev
Mihal Radovanov
Petar Radinkov
Tomaš Grgurev
Pava! Krajišnik
Ivaniš ć ć
Stepan, pridošlica
Mika ć
Martin Č ć
Dimitre ć š ć
Vuk ć
Petar Štefanov
Tomaš Ž ć
Mika, pridošlica
Ali Abdullahov
ć 22, muslimana l, š ć 21
Zemin U gar, Kresta i č
Zemin Matije Vladkovog, u posjedu Alije
Abdullahovog, novog muslimana
Č Abdije, u posjedu Vuka č ć
Prihod od desetine i resmova 8113
Vratnica 21 840
Pšenica, kejla 85 2125
Napolica, kejla 90 1620
Porez na drva i vrt 14 7
Desetina od košnica 350
Desetina od sijena 105
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 199
Desetina od ć s porezom na ta piju 290
Desetina od mošta pinta 30 600
Vodenice, rade cijelu godinu 2, porez 64
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 545
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 490
200
Possessio Pechna, possessio Pethna, Pethne, Pethina,
Pethnewar, possesio Felseew et Alsowpethnye u
Požeškoj županiji (Csanki, o.c., Il., p. 421). Posjed i
kaštel Petnja u okolici Tomice. Ime mjesta č u
nazivu potoka Petnja.
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 560
Č Vladka ž ć u blizini spome-
nutog sela ć pripada spomenutoj,
22
Prihod od desetine i resmova 210
Č Tomaša Đ u blizini gra-
nice spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 250
Žirovina planina č ć s Motajcem,
č ć Dolnjim Brštanom, Andrijev-
cem i ć i Brštanicom, pripada
Vrhovinama 4000
Č Vuka ć u blizini spomenu-
tog sela ć pripada Vrhovinama
Prihod od desetine i res mova 300
Selo Kandereva"', sa zeminom Braznik,
pripada Vrhovinama
Tomaš č ć ć
I vani š Grgurov
Bene č ć
ć ć
Andrijaš Vlah
Peterko Ištvanov
Nikola Mihalov
Lorinac ć ć
Tomaš č ć
Ištvan č ć
Šimun č ć
Mati č ć
Petre, pridošlica
Mihal ć
Mika č ć
Andrijaš Pribidko
Grgur ć
Đ ć
ć 18
Prihod od desetine i resmova 5545
Vratnica 18 720
Pšenica, kejla 45 1125
Napolica, kejla 35 630
Porez na drva i vrt 119
Desetina od košnica 350
Desetina od sijena 90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe 340
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 290
Desetina od mošta pinta 30 600
11152
Vodenice 4, pristojba 64, ruševna 2
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 490
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 207
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 26
Č Mustafe i Mahmuda, sinova Sina-
na spahije, temeljem sudskog hudždžeta i
tgpuname vlasnika zemlje koja je zemljište
Zivka i č ć 22
Prihod od desetine i resmova l OO
10/69
Selo Dolnji Slatinik
202
, pripada Vrhovina-
ma
Gabrijan Štefanov
Mihal, brat spomenutog
Mihal Benedikov
Štefan, brat spomenutog
Martin Mihalov
Ferenc ž ć
Matijaš č ć
Ivaniš, brat spomenutog
ć 5
Č Muse, Abdurrahmana i Ramada-
na, u spomenutom /selu/
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
2400
200
725
270
35
Desetina od košnica 200
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 21 O
Desetina od ć s grahom, nohuta,
bakle 140
Desetina od ć s porezom na tapiju 190
Kindrovo 1698. (Mažuran, o.c., p. 156, 162). Selo
Kindrovo sjeverno od Ježevika.
202
Zalathnok, Felsewzalathnok, Alsozalathnok u Po-
žeškoj županiji (Csanki, o.c., Il., p. 426). Selo Donji Sla-
tinik kod Dubovika.
119
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 205
Č Matijaša č ć i Ivaniša Inje-
govog brata/, temeljem sudskog
hudždžeta, u blizini granice spomenutog
sela, 22
Prihod od desetine i resmova 395
Č č sina Timurovog, u blizini
granice spomenutog sela, pripada Vrho-
vinama, 22
Prihod od desetine i resmova 150
Selo Dolnja Glogovica'", sa žirovinom u
granicama spomenutog sela, pripada spo-
menutom
Štefan ć na baštini Mike Đ ć
Mika Ištvanov
Ištvan ć
Balaž Martinov
Matija č ć
Mate Đ ć
Mihal ć na dijelu /baštine/ svog brata
Tomaša
V ale, pridošlica
Mati Mihal ov, na Muminovoj baštini
Petre ć
Đ ć
Mika č ć Ž č ć
I v e ć
Lorinc ć
Bogdan Li ć
Živko č ć na baštini svog oca
ć 16
Prihod od desetine i resmova 6720
Vratnica 16 640
Pšenica, kejla 85 2125
Napolica, kejla 90 1620
Porez na drva i vrt 112
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 250
120
Desetina od ć s porezom na tapiju 290
Desetina od mošta pinta 30 600
Vodenice 5, porez 80
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 230
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 203
Č Mike ć iz sela ć pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 533
Č Mehmeda, sina Sinana spahije, u
blizini granice spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova l 000
Č Ibrahima Abdullahovog, hizra
Mustafe, Džemile i Hume, djece Jusufa,
brata spomenutog, u blizini granice spo-
menutog sela, pripada spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 625
Selo sa Dukovci,
baštinom ć i Ciftlukom AliJe, ser-ode,
pripada Vrhovinama
Petar Đ ć
Mihal Šimunov
Šimun Balažev
Jakob ć
Atlu Abdullahov
ć 5, muslimana l, š ć 4
Livade izvan sela, na granici spomenutog
Prihod od desetine i resmova 4350
Zemljarina 22
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla 45 1125
Napolica, kejla 35 630
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 382
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 335
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 300
Desetina od ć s porezom na tapiju 296
Vodenice 2, porez 64
w' Vidi bilješku 146.

Graborya, Grabarya u Požeškoj županiji (Cscinki, o.c.,
Il., p. 409). Grabar (Mažuran, o.c., p. 157, 158). Selo
Grabarje Brodsko sjeverno od Rastušja.
Stupa, objekat l, porez 16
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 436
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 480
Č Kasima, Memišaha i Tenzile, dje-
ce Kurdove, u blizini !granice/ spomenu-
tog sela Grabarje, 22
Prihod od desetine i res mova 368
Č Ivana ć u blizini granice
spomenutog sela, 22
Vodenica l, zemljarina- 22
Prihod od desetine i resmova 150
Selo Gornja Glogovica'", sa č
pripada spomenutom
Č Alije sina Mustafinog, u blizini
spomenutog- 22, Vodenica l
Č Muse, Abdurrahmana i Ramada-
na s dijelom Alije sina Mustafinog, u bli-
zini /granice/ spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 2000
22
865
480
4
150
161
Zemlj arina
Pšenica, kejla 35
Napo lica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Vodenice 2, porez
Baduhava s polj arinom i mladarinom
11/53
!OO
116
50
32
170
Selo Brštanica"•, pripada spomenutoj
Imre ć
Vale Lužljanov
Mate Pejakov
Ivanko Lužljanov
Andrijaš Lužljanov
Mika Đ ć
Mika, pridošlica
Grgur Ištvanov
Marko ć na baštini ć
Agoštona
Pava!, č
Toma ć
Petre Lužljanov
I van Nikolin
ć 13
Prihod od desetine i resmova 4160
10170
Vratnica 13
Pšenica, kejla 50
Napolica, kejla 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
520
1250
720
91
100
65
60
liO
Pristojba na sitnu stoku s torarinom
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od ć s porezom na tapiju 140
Desetina od mošta pinta 20 400
Vodenica l, porez 16
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 250
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 248
Č Muruvvet-age, u blizini granice
sela Brštanica
Prihod od desetine i resmova l OO
Č Mustafe Abdullahovog, temeljem
sudskog hudždžeta, u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i res mova 500
Selo Gornji ć s baštinom Đ
Dol i žirovinom u granicama spomenutog,
pripada spomenutom
Marko ć
Pejak Markov
Martin Mihalov
Ivaniš, brat spomenutog

Golgoa, Golgoua, Golgowa u Požeškoj županiji
(Csanki, o.c., II., p. 409). Glogovicza 1698. (Mažuran,
o.c., p. 164, 166). Selo Glogovica sjeverno od broda.
206
Bersanicza 1698. (Mažuran, o.c., p. 172). Naselje ne-
stalo.
207
Selo Gornji Slatinik kod Dubovika.
121
Jakob Tomašev
Ištvan Đ ć
Grgur, pridošlica, na baštini Ištvana
Mikloš Matijašev, na baštini ć
Balaž ć na baštini Đ
ć 8
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3675
320
750
450
56
264
40
205
150
Pristojba na sitnu stoku s torarinom
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 105
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Desetina od mošta pinta 30 600
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 295
Č Mehmeda Abdullahovog, 22, Meh-
meda Turhanovog, 22 Ferhada Abdulla-
hovog, 22, u blizini granice sela Gornji
ć pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1180
Selo Bukova Rika
208
, pripada spomenutoj
Andrijaš ć
Petar ć
Ištvan ć
ć 3
Prihod od desetine i resmova 1760
Vratnica 3 120
Pšenica, kejla 25 6!5
Napolica, kejla 15 120
Porez na drva i vrt 21
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 15
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 60
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 80
122
Desetina od ć s porezom na tapiju 79
Desetina od mošta pinta l O 200
Porez na sitnu stoku s torarinom 60
Pristojba na svinje s pristojbom na prodaju
i na ž ć klanje 140
Baduhava s poljarinom, mladarinom i po-
rezom na vinsku burad 200
Selo Orahovac"", sa z;,eminom, poljopri-
vrednim zemljištem Skrivnica, pripada
Vrho vinama
Matijaš č ć
Pava! ć
Martin, pridošlica
Mika č
Ivak Šimunov
Andrijaš ć
Živko Č ć
Vale Đ ć
Vuk Andrijašev
Štefan Jakobov
ć lO
Prihod od desetine i resmova
Vratnica lO
Pšenica, kejla 50
Napolica, kejla 45
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
4155
400
1250
770
70
25
50
100 i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od ć s porezom na tapiju 100
Desetina od mošta pinta 30 600
Vodenice 3, porez 48
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 262
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 250
Č ć u vlastitom po-
sjedu, na prostoru izmedu Orahovice i
Duboviku, temeljem sudskog hudždžeta,
203
Nepoznato.
"'Orihovacz 1698. (Mažuran, o.c., p. 167, 187, 189,203,
295). Selo Oriovac zapadno od Brodskog Stupnika.
zamjena za desetine i resmove, u gotovom
novcu, SO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 140
Č Vuka Andrijaševog, u blizini sela
Orahovac, pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 400
Č Balije, u posjedu Vuka, pripada
spomenutom selu, 22
Prihod od desetine i resmova 250
rm 6501
Badži-tržnica /tržna pristojba/
č i godišnjeg trgovanja 200
Č Mehmeda Sulejmanovog, .u blizi-
ni spomenutog sela č ć pripada
spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 50
Č Vala Đ ć u blizini spomenu-
tog sela, pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i res mova 335
Selo Dubovik'" sa č Kurda
Abdullahovog, pripada spomenutom
Marko Pavlov, na baštini Timura
Šimun Varga
Balaž ć
Mika ć
Tomaš ž ć ć
Mika Markov
Jakob ć
Balaž ć
Balaž ć
Pava! č ć
Mika ć
11/54
Martin Štefanov
Đ Matakov
Tomaš Živkov
Martin Đ
Mika Matijin
Tomaš č
Marko ć
Mihal Virtanov
Ivaniš ć
Bartol ć
ć 21
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 21
Pšenica, kejla 70
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć i graha, slanutka
7145
840
1750
1080
147
250
105
220
i boba 150
Desetina od ć s porezom na tapiju 225
Desetina od mošta pinta l OO 2000
10171
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 250
Vodenice 3, porez 48, ruševna 4
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 345
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 455
Č Ferhada, sina Mustafinog, u bli-
zini spomenutog sela Dubovik, pripada
Vrho vinama
Prihod od desetine i resmova 31 O
Č Timura Davudovog, u blizini spo-
menutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 450
/samo u TD 650/
Žirovina č ć s Motajcem i
Ranim Grmom i Garetom- 400
Selo Završje
211
, sa zeminom Greda, pripa-
da spomenutoj
Tomaš ć
Grgur Martinov
Mika ć
Ištvan ž ć
Mihal ć
Petar Di č ć
"" Dobowyk u Požeškoj županiji (Csanki, o.c., Il., p.
405). Dubovik 1698. (Mažuran, o.c., p. 166, 167, 289,
290). Selo Dubovik č od Donjeg Slatini ka.
111
Zawarsa, Zawarsia, Zauersia, Zawersye, Zauerssia u
Požeškoj županiji (Csanki, o.c., Il., p. 432, 433). Za-
verczy (Mažuran, o.c., p. 199). Selo Završje kod Sibinja.
123
Štiva Ivakov
Mati Mikašev
ć 8
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 8
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 2S
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3S30
320
7SO
4SO
S6
2SO
40
190
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 84
Desetina od ć s porezom na ta piju l OO
Desetina od mošta pinta 20 400
Pristojba na sitnu stoku s torarinom l OO
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 34S
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 44S
Selo Suhodol'", sa žiro vinom u granicama
spomenutog sela, pripada selu
Martin Ivanov
Ivak ć
V ale Radin ov
Đ ć
Filip Herak, na baštini Đ Herakovog
Mihal č ć
Baština Ivaka Petrovog, u posjedu stanov-
nika spomenutog sela
ć
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 6
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 2S
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka
i boba
124
3S40
240
7SO
4SO
42
l SO
30
193
ISO
Desetina od ć s porezom na tapiju 240
Desetina od mošta pinta 20 400
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 14S
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 340
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 41 O
Č Ibrahima, Hasana, Huseina i
Abbasa, zemljište Đ ć sve-
ć Đ đ i Ištvana ć
Prihod od desetine i res mova 600
Selo Hrastuša"', pripada spomenutoj
Ivak Tomašev
Hasan Alijin, 22
ć 2, muslimana l, š ć l
Prihod od desetine i res mova 900
Č Ibrahima, Hasana, Huseina i
Abbasa, u blizini sela Hrastuša, pripada
spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 600
Selo Greda"', s travarinom i žirovinom u
granicama spomenutog sela, pripada spo-
menutoj
Martin š ć
Fere Đ đ
Mika Balažev
Grgur Pavalov
Mika Pavalov
Pišta Š š ć
Đ ć
Ive Pavalov
ć 8
Prihod od resmova i desetine 2303
Vratnica 8 320
Pšenica, kejla 2S 72S
N apo lica, kejla lS 270
212
Nepoznato.
m Raztusse, Rasztusa, Rastusie 1698. (Mažuran, o.c., p.
154, 159, 160, 164, 167). Selo Rastušje sjeverno od To-
mice.
21
t3reda 1698. (Mažuran, o. e., p. 172). Danas rudina Gre-
da južno od Starog Slatinika.
Porez na drva i vrt S6
Desetina od košnica SO
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l 07
Desetina od ć s grahom, desetina
od slan utka i boba 6S
Desetina od ć i poreza na tapiju 90
Desetina od mošta pinta lS 300
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje l SO
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad ll O
Žirovina planine ć pripada
spomenutom selu 20
Vodenica ruševna 3
Č Ive, u blizini spomenutog sela
Greda, pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i res mova 7SO
Selo Andrijevica, pusto, pripada spome-
nutoj
Prihod od desetine i resmova 17SO
ll/SS
Č Džafera, sina Ferhadovog, ubli-
zini sela Andrijevci, pripada spomenutoj,
22
Prihod od desetine i resmova 7SO
M ezra Gnojnica, đ č i Zdena-
ca, pripada Vrhovinama
Prihod od desetine i res mova 200
Vinogradi Vrbaska Luka i Salajeva Luka,
dio vinograda i poljoprivrednog zemljišta
sela Vrhovine, pripada Vrhovinama
Prihod od desetine i resmova ll OO
12S
v v
VII. NAHIJA BREZNA, U SANDZAKU POZEGA
/TD 650 PRIPADA SPOMENUTOM KADILUKU/
Selo č Selo"', drugim imenom Jarka,
s desetinom od ribe iz rijeke ć (Bid), u
granicama spomenutog sela, pripada spo-
menutoj (nahiji)
Anto! ć
Đ đ Pavalov
Mikula š ć na baštini Petra č ć
Ištvan ć
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla 50
Napolica, kejla 45
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3000
120
1250
770
28
60
20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 70
Desetina od ć s porezom na tap iju l OO
Resum od svinja s pristojbom na
202
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 240
Selo Zadubravje
216
, sa zeminima-
vim zemljištem raje spomenute na plami!•
Dubrava i Popovina, pripada spomenutoJ
Mato ć
Živko ć
Pavo, sin spomenutog
Mika ć
Mihal Ivakov
Levak ć
Jerak č ć
Jakša č ć č ć
Živko, njegov sin
Ivan ć
Ivan, njegov sin
Ištvan ć
126
Maroš ć
Vidak č ć
Grgur, njegov sin
Matijaš ć
Petar č ć
Đ njegov sin
Ivan ć
č sin spomenutog
Imre ć
Balaž Vuka
Marko Šefanov
Paval ć
Mihal č ć
č ć zemin obradivo zeml j ište,
u posjedu spomenutog
Ivak ć
Andrijaš ć
Đ đ pridošlica
Milak ć ć
Đ Vuka
Herak ć
ć 26
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 26
Pšenica, kejla 123
Napolica, kejla 100
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
10.000
1040
3065
1800
182
600
130
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 511
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 490
Desetina od ć s porezom na tapiju 456
mlinovi, objekta 2, porez 32
Resum od svinja s pristojbom na
796
prodaju i na ž ć klanje
m Bicsko, Bicska, Biczka, Biczko 1698. (Mažuran,
o.c., p. 100, 110, 112, 114). Bicko Selo zapadno od
Oprisavaca.
21
"' Zadobravie, Zadobrat 1698. (Mažuran, o.c., o. 110,
137). Selo Zadubravlje č od Donje Vrbe.
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 888
Žirovina planine Zadubravje, pripada
B reznoj
Prihod od resmova 500
11/56/10/73/
Selo Slavindol
217
, pripada B rezni
Mihal ć
Pava! ć
Peroš š ć
J akša ć
Tomaš ć
Marko Tomašev
Mihal š ć
ć 7
Vinograd i ć spahije Behrama, u
granicama spomenutog sela
Ć za ć i ć Behrama spahije
u spomenutom selu
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 7
Pšenica, kejla 15
Napolica, kejla JO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
2020
328
375
180
56
50
40
50
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 60
Desetina od ć s porezom na ta piju 50
Desetina od mošta, pinta 30 600
Porez na sitnu stoku s torarinom 40
Vodenica l, porez 16
Resum od svinja s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Resum s poljarinom i mladarinom
75
te porezom na vinsku burad 112
Vinogradi Slavindol s Velikim i Malim
Srbljanom i dijelom brežuljka Dragnovac
č granicu č potok Dragnovac, pripa-
da Breznoj
Prihod od desetine i resmova 2000
Zemin-obradivo zemljište raje sela Vac-
kodol i Andrijaševica, na strani Slavindola
koje dijeli potok Dragnovac
Prihod od desetine i resmova 500
Selo č

pripada spomenutoj
Tomaš Ivanov
č ć
Tomaš ć
Lazar ć
Đ đ č ć
Đ š ć
Gašpar ć
Petar ć
Grgur ć
Pava! ć
Ivak Lacka
Ivak š ć
Grgur Vujnakov
Ivan Petrov
Grgur ć
Ivak č
Anto! Petrov
Mikula ć
Berta č
Filak ć
Pejak š ć
Mika š ć
Đ đ Lorinca
Martin Ivanov
Martin Balenda
Ištvan Vuka
Martin Petrov
Mato ć
Memi Abdullahov, 22
ć 29, š ć 28, musliman l
Č ·šahsuvara, u posjedu Grgura
ć na osnovi sudskog hudždžeta,
zemljarina, 22
Prihod od desetine i resmova 14000
Zemljarina 44
Vratnica 28 1120
Pšenica, kejla 200 5000
m Zlauynfalua u Požeškoj županiji (Cs<inki, o.c., Il., p.
427) u okolici Tomice. Raseljena.
m Castellum Garchyn u Vukovarskoj županiji (Cs<inki,
o.c., II., p. 270). Garchina, Garcsin, Gercsin, Gartschin,
Gerchin 1660., 1698. i 1702. č o.c., p. 10, 327;
Mažuran, o.c., p. 112, 133-135, 137; Idem, o.c., (1966.),
p. 125; Engel, p. 63). Selo č sjeverno od Bickog
Sela.
127
N a polica, ke jia l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
1800
196
288
140
3SO
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 2SO
Desetina od ć s porezom na tapiju 400
Desetina od mošta pinta SO l 000
Resum na sitnu stoku s torarinom SOO
Vodenice, objekat l,resum 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje S40
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad S56
Pristojba na č i godišnju
tržnicu 1800
Č Nesuha Abdullahovog, u blizini
spomenutog sela, pripada spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 700
Č Kurda č u blizini spo-
menutog sela, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova S50
Selo Vratišnica'", s jezerom u granicama
spomenutog sela, pripada spomenutoj
Matijaš ć s vlastitom baštinom
Vujnak ć s vlastitom baštinom
Mihal Ivana, s vlastitom baštinom
Ilija ć s vlastitom baštinom
Pava! Š ć s vlastitom baštinom
Marko Š ć s vlastitom baštinom
Ivak Durana, s vlastitom baštinom
Gal ć s vlastitom baštinom
Martin Radulana, s vlastitom baštinom
Mihal ć s vlastitom baštinom
Ivan Pavala, s vlastitom baštinom
Matak Š ć s vlastitom baštinom
č ć s vlastitom baštinom
Ivak Š ć s vlastitom baštinom
Mati ć s vlastitom baštinom
ć lS
Prihod od desetine i resmova 4420
Vratnica lS 600
Pšenica, kejla 40 1000
128
Napolica, kejla 45
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
810
105
!OO
75
138
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba
100
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Desetina od mošta pinta 30 600
Vodenice, objekta l, porez 32,
ruševna 2
Res um na sitnu stoku s torarinom ISO
Resum od svinja s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 260
Selo Sapca
220
, s jezerom ć (Bid) u grani-
cama spomenutog sela, pripada Breznoj
Matijaš ć s vlastitom baštinom
Vujnak ć s vlastitom baštinom
Mihal Ivana, s vlastitom baštinom
Ilija ć s vlastitom baštinom
Pava! Š ć s vlastitom baštinom
Marko Š ć s vlastitom baštinom
Ivak Đ s vlastitom baštinom
Gal ć s vlastitom baštinom
Martin Radul an ov, s vlastitom baštinom
Mihal ć s vlastitom baštinom
Ivan Pava1a, s vlastitom baštinom
Matak Š ć s vlastitom baštinom
č ć s vlastitom baštinom
Ivak Š ć s vlastitom baštinom
Mati ć s vlastitom baštinom
ć 1S
Prihod od desetine i resmova 4420
Vratnica 15 600
Pšenica, ke jia 40 l 000
Napolica, kejla 4S 810
Porez na drva i vrt l OS
Desetina od košnica l OO
Desetina od sijena 75
Vratišnici u okolici č (Engel, p. 215). Nestalo.
"" Sabcza 1698. (Mažuran, o.c., p. 131, 133). Selo Sapci
kod č
pesetina od lana, konoplje, bijelog
1crvenogluka,kupusairepe 138
Desetina od ć s grahom slanutka
boba ' ' 100
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Desetina od mošta pinta 30 600
Vodenice l, porez 32, ruševna 2
Res um na sitnu stoku s torarinom lS O
_s pristojbom na
prodaJU 1 na boz1cno klanje 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 260
10174 Mezra ć /?/, u blizini sela
Stanca, pripada spomenutoj
Prihod od desetine resmova 559
Č Gazanfera na meui ć pri-
pada spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Seina'" sa č Husreva Jusu-
fov, Sefera i livadom Behrama spahije
pripada Breznoj '
Pava! Radošinov
Marko š ć
Matijaš Grgurov
Matija ć
Anto\ Č ć
Ištvan ć
Mikula ć
Jakob ć
Živko č ć
Marko Balažev
ć 10
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Pšenica, kejla 70
Napolica, kejla 65
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
5980
400
1500
1130
77
468
55
pesetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 340
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 290
Desetina od ć s porezom na tapiju 350
Vodenica l, resum 32
svinje s pristojbom na
prodaJU 1 na ž ć klanje 599
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 699
Č Ahmeda .u blizini. spomenutog
sela Seina, u posjedu Martina Đ
stanovnika sela č 22 '
Prihod od desetine i resmova 600
Selo Mihalovci"', pripada spomenutoj
Đ đ č ć
Lazar, pridošlica
Đ Ivakov
Pišta, pridošlica
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 20
2110
160
750
360
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
28
60
20
100
pesetina od lana, konoplje, bijelog
1crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom slanutka
boba ' '
90
Desetina od ć s porezom na ta piju 120
_s pristojbom na
prodaJu 1 na boz1cno klanje 212
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
lbrahi"!a, sina Mustafinog, u po-
Sjedu .stanovmka spomenutog sela na
osnovi sudskog hudždžeta, pripada Brez-
no, 22
Prihod od desetine i resmova 560
T?min Kut"' s obradivim zemlji-
ste;'ll raJe na brdu Dubrava, pripada Brez-
noJ
Andrijaš ć na vlastitoj baštini, sa
č
Perak ć ć
Marko ć ć
Zeina u Vukovarskoj županiji (Cs<lnki, o.c., II., p.
365). Sze!ina 1698. (Mažuran, o.c., p. 135, 136, 139,
147). Selo Seina zapadno od č

Rudina Migalovci zapadno od
'-'Tominkut, Tominkutt 1698. (Mažuran, o.c., p. 137, 138,
150). Selo Kuti Trnjanski sjeverno od Donje Bebrine.
129
Mihal ć ć na baštini Matijaša
Stojšinog
Vujnak ć
VirtanNrban ć
Matoš ć
Ivaniš ć
Ištvan ć ć
Lorinc ć
Anto! ć
Anto! ć
Matijaš č ć
Vladisav ć
Pava! Antola
ć 15
Zemin l č Biškupci u granicama spo-
menutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 15
Pšenica, ke j la l OO
Napolica, kejla 90
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
7693
600
2500
1620
105
291
75
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 260
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 190
Desetina od ć s porezom na tapiju 265
Desetina od mošta pinta 30 600
Res um na sitnu stoku s torarinom l OO
Vodenice l, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
32
490
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 565
Č Antola, sina Mikinog, u blizini
spomenutog sela Tomin Kut, 22
Prihod od desetine i resmova 700
Selo č ć pripada Breznoj
Đ Ivanišev
Blaž ć
Šaval ć
Petar ć ž ć ž ć
Mato Martina
Pava! ć
130
Jerak Mihala
č Mike
Tomaš ć
Mihal ć
Matijaš Berošev
Marko Perošev
Andrijaš Berošev
Matijaš ć
Mato ć
Marko ć ž ć ž ć na vlastitoj
baštini
Andrijaš č ć
Đ č
ć 18
Livada Behrama spahije, u granicama spo-
menutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 18
Pšenica, kejla 80
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
6975
720
1030
118
255
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 31 O
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 300
Desetina od ć s porezom na tapiju 310
Desetina od mošta pinta 30 600
Res um od sitnu stoku s torarinom 600
Vodenice l, ruševna, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
450
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 450
Selo Kordoševci"', pripada spomenutoj
Hasan Abdullahov, 22
Petre Mikin
Marko Petrov
Ivaniš Andrijašev
Đ Ivakov
nJ Klokochewyth, Clokochewygh u Vukovarskoj župa-
niji (Cs3.nki, o.c., II., p. 325). Klokocsevacz, Klokose-
vacz 1698. (Mažuran, o.c., p. 135, 137, 146, 149). Selo
č č od Vrhovina.
m Kordusevczy 1698. (Mažuran, o.c., p. 152). Selo Kor-
duševci sjeverno od Ježevi ka.
Gal Petrov
11158
Živko Ištvanov
Marko Ivakov
ć 8, muslimana l, š ć 7
10175
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, kejla 70
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
sooo
280
1500
900
49
250
35
209
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 165
Desetina od ć s porezom na tapiju 260
Desetina od mošta pinta 27 540
Resum na sitnu stoku s torarinom 150
Vodenice l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s po1jarinom i m1adarinom
296
te porezom na vinsku burad 344
Selo Ilindol'", pripada Breznoj
Mihal č ć
Đ đ č ć
Martin, sin spomenutog
ć 2
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 2
Pšenica, kejla 20
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
1768
80
soo
360
14
25
10
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba
69
so
180
20
Desetina od ć s porezom na ta piju
Res um na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 260
Selo Glavica"' sa zeminom, poljoprivred-
nim zemljištem raje spomenutog na brdu
Dubrava i žirovina u granicama spomenu-
tog sela
Matijaš Ć ć na vlastitoj baštini, na
mezri Pozderovica
Imre Ć ć ć
Ivaniš ć
Virtan ć
Ištvan Balažev
Đ ć
VukLackov
Matoš Virtanov
Živko ć
ć 9
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Pšenica, kejla 40
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
3320
360
1000
630
63
250
45
260
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 190
Desetina od ć s porezom na tapiju 150
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 200
Baduhava s poljarinom i rnladarinom
te porezom na vinsku burad 235
Selo Vrhovine"' s vinogradima na obron-
ku Batnošdola i obradivim zemljištem i vi-
nogradima raje spomenutog sela u dolini
Vrbaske Luke i Salajeva Luka, pripada
B reznoj
č Đ ć
"'Ilin Dol u okolici č (Engel, p. 81). Raseljen.
"' Gla vicze 1698. (Mažuran, o.c., p. 144). Selište Glavi-
ce kod Donje Vrbe.
218
Werhowyna u Požeškoj županiji (Cs3.nki, o.c., II., p.
431). Borovina, Verhovina 1698. (Mažuran, o.c., p.
139, 145, 162). Selo Vrhovina nedaleko č
131
ć č ć
Mihal Matakov
Ištvan ć
ć č ć
Toma č ć
Marko ć
Petar, pridošlica
Matijaš Tomašev
Matas ć ć
Petar ć ć
Ivak Herakov
Mato ž ć ž ć ć
Martin Đ ć
Tomaš ć
Pišta Kelemenov
Matijaš Stojkov
ć 17
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 17
Pšenica, kejla 100
Napolica, kejla 95
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od si jena
9990
680
2500
1710
119
450
85
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 350
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 290
Desetina od ć s porezom na tapiju 340
Desetina od mošta pinta 90 1800
Res um na sitnu stoku s torarinom 340
Vodenica l, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
16
590
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 720
Selo Pripuštevica"', pripada spomenutoj
Živko ć
Đ đ Martinov
Tomaš Balažev
Gal pridošlica, na baštini Lazara ć
Marko Radinov
J ako b ć
Mihal ć
Pava! Đ č ć
132
Tomaš Mihalov
Đ ć
Ivak ć
Martin ć
Đ š ć
Šimun ć
Jakša Ž ć
č č ć
č pridošlica
Ivan Markov
ć 18, vratnica 17, bir (birov) l
Č Ridvana spahije, prema starom
de ft eru
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 17
Pšenica, kejla: 60
Napolica, kejla: 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
4860
680
1500
900
119
200
85
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe lOJ
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Desetina od vina pinta 25
Res um na sitnu stoku s torarinom
Vodenica S, ruševna l, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
90
!OO
soo
45
80
240
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 220
Vinogradi Kumsall?/ i Pripuštevica, nala-
ze se na kosi po imenu Lipova Noga, a put
ovu kosu dijeli od kose Crni Potok, pripa-
da Breznoj
Prihod od desetine i res mova !SOO
Č Ibrahima, Hasana, Huseina,
Abbasa, sinova Mustajinih, u blizini spo-
menutog sela Pripuštevica, pripada Brez-
noj
Prihod od desetine i res mova 627
10176/11/59/
!.l
9
Vjerojatno rudina Pribudovci.
Selo Satnica
230
sa zeminom - obradivim
zemljištem raje spomenutog sela, na zemi-
nu Papa ć pripada Breznoj
Pava! ć
Đ ć
Matijaš ć
Jerlak Č ć
Ištvan ć
Luka ć
Baroš Č ć
ć 7
Baština Antola Novakovog, u posjedu Ha-
sana sina Timurovog
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
2730
280
750
430
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Desetina od ribe iz jezera č (Bid),
u granicama spomenutog sela
Resum na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
49
60
35
100
100
220
60
100
prodaju i na ž ć klanje 290
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 256
Selo Bolestavica"', s desetinom od ribe iz
rijeke č (Bid), u granicama spomenutog
sela, pripada spomenutoj
Vuk ć
Matija ć
Lor(i)nac ć
Mika ć
Martin ć
Mika Matijašev
Pejak đ ć
Pava! č ć
Pave Pavalov
Tomaš, pridošlica
Balaž Radakov
č č ć
Laslo č ć
ć 13
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 13
Pšenica, kejla 80
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
6556
520
2000
1080
91
306
65
250
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 295
Desetina od ć s porezom na tapiju 250
Resu m na sitnu stoku s torarinom 220
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
706
te porezom na vinsku burad 777
Jezero đ Boleslavica i č
Sela, pripada nahiji Brezna
Prihod od desetine i resmova 350
Č Kejvana, sina Abdullahovog, u
blizini sela Boleslavica, pripada spome-
nutoj
Prihod od desetine i resmova 900
Selo Crni Potok"', s vinogradima, pripa-
da spomenutoj (Brezi ni)
Ivaniš Milašinov
Mikloš š ć
Đ đ š ć
Ivan š ć
Pejak, njegov brat
Ištvan Tomašev
Imre š ć
Đ ć
Ištvan, njegov brat
Tomaš ć
Ivak Glede đ
l.l!J Zathnycza u Vukovarskoj županiji (Cstinki, o.c., II., p.
364} nedaleko Tomice. Selo raseljena i nestalo.
m Boleszevacz 1698. (Mažuran, o.c., p. 135). Danas vje-
rojatno Botica Gaj iznad Seline.
m Crni Potok Brodski sjeverno od Kindrova.
133
Ivan Ivakov
Đ đ Štefanov
Stevko ć
Ištvan Ivakov
Anto! ć
Đ Kolesar
Pava! š ć
Balaž š ć
Gabrijan Grgurov
ć 18, vratnica 17, samac l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 17
Pšenica, kejla l OO
Napolica, kejla 90
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
7445
680
2500
1620
119
330
85
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 180
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 190
Desetina od ć s porezom na tapiju 260
Desetina od mošta pinta 20 400
Vodenica 4, ruševna 3, porez 64
Resum na sitnu stoku s torarinom 175
Resum na svinje s pristojbom na
477 prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 525
Č Hadži Ibrahima, u posjedu Hasa-
na, Huseina, Muhammeda, Ahmeda,
Kurda i Ajše, u blizini granica spomenu-
tog sela, pripada Breznoj
Prihod od desetine i resmova 400
Selo Crvci
233
Ć pripada Breznoj
Ivaniš Petrov
Marko Ivanov
Marko Jakobov
Kasim Divane, zemin, obradivo zemljište,
u vlastitom posjedu, na osnovi sudskog
hudždžeta
ć 4, š ć 3, musliman l
Prihod od desetine i resmova 1350
Vratnica 3 120
Pšenica, kejla l O 250
Napolica, kejla lO 180
134
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
21
50
15
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 58
Resum na svinje s pristojbom na
150
200
16
prodaju i na ž ć klanje
Desetina od mošta pinta l O
Vodenica l, porez
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 150
Č Petra Šimunovo g, u blizini grani-
ce sela Č đ /Crvci/22
Prihod od desetine i res mova 500
Selo Šušnevica"' (Šušnjevci), sa zemi-
nom-obradivim zemljištem raje spomenu-
tog sela, na planini Dubrava, pripada
spomenutoj
Andrica ć
Marko ć
Petar ć
Mihal Martinov
Balaž ć
Imre č ć
Ištvan č ć
Toma Ć ć
Mihal Petrov
Petar č ć č ć
Matak č ć
Živko ć
I van ć
Ivak Martinov
Đ đ Mihajla
Đ đ ć
Đ ć na č baštini
Pava! Jerakov
ć 18
Zemin Božurevci, u posjedu raje spome-
nutog sela, osim baštine Matijaša koju
uživaju stanovnici sela Rapaci
Prihod od desetine i resmova 8000

Treba Č č odnosno Cerovce u okolici Korduševa-
ca (Engel, p. 32). Raseljeno.
m Susnyevczy, Susnevczy 1698. (Mažuran, o.c., p. 144,
145, 149). Selo Šušnjevci č od Ježevika.
Vratnica 18
Pšenica, ke jia ll O
Napolica, kejla 95
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
720
2750
1780
119
250
90
255
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 250
Desetina od ć s porezom na ta piju 200
Desetina od mošta pinta 30 600
Vodenice 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 658
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 696
Č Ridvana, sina Ibrahimovog, ubli-
zini granice spomenutog sela Šušnjevica,
pripada Breznoj
Prihod od desetine i resmova 700
Selo č ?, pripada Breznoj
č ć
Baloš Lackov
Jakob Lackov
Martin Pejašinov
Ivak ć
Lacko Tomašev
Štefan Ć š ć
Vuk ć polovica baštine Vojnaka
Ambruša, u posjedu spomenutog
Tomaš Kelemen
Tomaš Matijin
Gal Đ
č Cvetošev
Jerak Cvetošev
Živko Andrijašev
Marko ć na baštini Petra Blažana
Mato ć na baštini Nikole Đ
đ
Mihal Lackov, polovica baštine Vujnaka
Anbruša, u posjedu spomenutog
Marko Ilinov
ć 18, vratnica 17, bir (birov) l
Prihod od desetine i resmova 5493
Vratnica 17 680
Pšenica, kejla 70
Napo1ica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Desetina od mošta pinta 25
Res um na sitnu stoku s torarinom
Vodenica 7, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
1500
900
119
290
90
150
130
160
500
250
112
119
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 565
Vinogradi na kosi Krnji Dol, Draškovac i
Bradlovac s dijelom kose Draganovac
koja je č potokom Draganovac
đ ć pripada Breznoj
Prihod od desetine 2975
Selo Subotina"', sa zeminom-obradivim
zemljištem raje spomenutog sela, na plani-
ni Dubrava, pripada spomenutom
Živko Ć ć
Lazar Ć ć
Ivaniš š ć
Hrelja Ć ć
ć 4
Prihod od desetine i resmova 1425
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla 20 500
Napolica, kejla lO 180
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 60
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 50
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju ll O
Vodenica l, porez 16
m Nepoznato.

Nepoznato.
135
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 131
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad ll O
Selo Andrijaševica"', pripada Breznoj
Đ đ č
Petar Imrošev
Pava! ć
Anto! ć
Ivan ć
Marko Lacka
Mihal Vuka
ć 7
Prihod od desetine i resmova 5400
Vratnica 7 280
136
Pšenica, kejla 70
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1500
900
49
250
35
liO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 102
Desetina od ć s porezom na tapiju 130
Resum na sitnu stoku s torarinom 250
Vodenica 4, porez 64
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
240
te porezom na vinsku burad 250
m Adrianowch, Adryanowcz u Požeškoj županiji (Csfi.nki,
o.c., II., p. 398). Andrevczy 1698. (Mažuran, o.c., p.
175-178, 182). Selo Gornji Andrijevci zapadno od Sibinja.
VIli. NAHIJA RAVNE, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo Dolnja Biberina'" sa zaseokom Ka-
lakar, pripada spomenutom
Mika Šimunov
Balaž Mihalov
Ivan Marija ć
Marko Antolov
Petar Mihalov
Anto! Ištvanov
Gal č ć
Baloš Mihalov
Mika Ivanov
Pava! Mihalov
Vuk Vladkov
Ivan Markov
Imre Tomašev
Đ đ Mihalov
Andrijaš ć
Balaž Cvetoni ć
Ištvan Matijin
Petar Mi(i)ladov
I v ak Ištvanov
Andrijaš Tvrdkov
Đ đ Medošev
Nikola Andrijašev
Matijaš Pejakov
Grgur Balažev
Petar ć
Balaž ć
J akša Paprada
Baština Bartola Milanovog, u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
Baština I vana ć u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
Baština Đ đ Balaževog, u posjedu sta-
novnika sela
Baština Jakoba, u posjedu stanovnika spo-
menutog
Hajmanegan (nomadi):
Đ đ Mihalaov
Đ Ištvanov
ć 2
Prihod od zamjene za desetine 7350
ć s baštinama 31, po 201, u gotovom
novcu 6231
Haj mane 2, po Ill, u gotovom novcu 222
Porez na tapiju (res mi tapu) 121
Vodenice na rijeci Savi 4, porez 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 676
Selo Č š Č š ć s vinogradom na
kosi č ć izuzevši č Mehmeda,
pripada spomenutom
Mihal Martinov
Mihal Ištvanov
Tomaš I vanišev
Ivaniš Štefanov
Pervane Abdullahov, na baštini Ivana, 22
Jahja Abdullahov, na baštini Ivka Šimuno-
vog,22
ć 6, š ć 4, muslimana 2
Livada Kurda, sina č u grani-
cama spomenutog sela
Livada Hadži Memijinog, u granicama
spomenutog
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Vratnica 4
Pšenica, kejla 40
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
4500
44
260 (!)
1000
630
42
54
30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe !OO
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 80
Desetina od ć s porezom na ta piju 160
Desetina od mošta pinta 75 1500
Vil1a Bebrene u Vukovarskoj županiji (Csanki, o.c.,
Il., p. 293). Dolnya Bebrina 1698. (Mažuran, o.c., p. 102,
103, 105). Selo Donja Bebrina južno od š ć
m Cheznek, Chesnek u Požeškoj županiji (Csfi.nki, o.c.,
II., p. 403). Nedaleko Migalovaca, raseljeni nestao.
137
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 350
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
11162/10/79
M ezra Priblatje, č Jusufa, sina Hu-
seinovog i Kurdalija, sina Nesuhovog, u
blizini spomenutog sela, pripada spome-
nutoj
Prihod od desetine i resmova 50
Mezra Podpolje, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 20
M ezra Satnica, u blizini spomenutog sela
Č š pripada Ravnima
Prihod od desetine i resmova 300
Č Timura subaše, u njego-
vog sina Hasana, u blizini Cešnika, pri-
pada Ravnim, 22
Prihod od desetine i resmova 905
Selo Vrba"", pripada Ravnima
Mika ć
Ivaniš, sin spomenutog
Martin Pavlov
Tomaš ć
Marko, sin spomenutog
Tomaš Štefanov
Ferenac ć
Štefan ć
Đ đ Jerakov
Tomaš ć
Ivak ć
Petar ć
Ferak č ć
Vuk Toli č ć
Mika ć
Mika ć
Đ đ Ć ć
Ivak ć
Mato Ć ć
Živko Č ć na vlastitoj baštini
Balaž Pavalov
Anbruš č ć
Ištvan č ć
Ivak ć
Mihal č ć
138
J akša ć
Ivak č ć
Ivak ć
Ištvan Ivakov
Mika č ć
Štefan Andrijašev, na baštini ć
Jerak Martinov, na baštini lvaka Petrovog
Baština Đ đ č u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
Baština Đ đ Grgurovog, u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
ć s baštinama: 32
Hajmanegan (nomadi):
Martin ć
Đ ć
ć 2
Prihod od zamjene za desetine
ć s baštinama 32, po 201, u
gotovom novcu
8168
6432
Hajmane 2,po Ill, u gotovom novcu 222
Porez na tapiju 120
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 1394
Selo Tomica'", s tržnom pristojbom od
tjedne tržnice, pripada spomenutoj
Mihal Đ ć
Tomaš Martin
Đ đ Ivanov
Vuk ć s vinogradom i šumom (za
č na zeminu č
Marko Š ć
Petar Vuka
I v ak ć
Matas ć
Marko Šimunov
Grgur Mihalov
Mika ć
Vuk Vladosavov
240
Barbasfalua, Verbafalwa, Werbafalwa, Werba, Warba
u Požeškoj županiji (Csanki, o.c., IL, p. 430). Verba,
Verbova 1698. (Mažuran, o.c., p. 139, 142, 144, 145,
150, 156). Selo Donja Vrba sjeverno od š č
241
Fortalicium Thomicza u Požeškoj županiji (Cs<lnki,
o.c., IL, p. 394). Tomicza 1698. (Mažuran, o.c., p. 150,
154-156, 160). Selo Tomica sjeverno od Broda.
Đ đ č ć
Mihal ć
Martin ć
Mika ć
Mihal Pridošlica
Mato ć
ć 18
Č Hasana Abdullahovog, u spome-
nutom
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 18
Pšenica, kejla 70
Napolica, kejla 65
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
6100
720
1500
1130
119
250
90
100
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 150
Desetina od ć s porezom na ta piju 240
Desetina od mošta pinta l O 200
Vodenice 4, porez 64
Res um na sitnu stoku s torarinom 283
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
569
te porezom na vinsku burad 675
Č Mustafe, Guher i Elvide, djece
Hajdarove, u blizini granice spomenutog
sela Tomica, pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 259
Č Isa-a, sina Huseinovog, u blizini
spomenutog sela Tomica, pripada Ravni-
ma
Prihod od desetine i res mova 350
Selo Vranovci'", s obradivim zemljištem
raje na mezri Stari Vranovci, pripada spo-
menutoj
Marko č
Đ Radešinov
Pava) š ć
Pero Radakov
Đ č ć
Ištvan č ć
Mika č ć
Đ đ Vukasov
Petar Đ č ć
I č Radešinov
ć lO
Č Ahmeda sina Abdullahovog, u
posjedu Ibrahima Abdullahovog na
osnovi sudskog hudždžeta
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Pšenica, kejla 70
Napolica, kejla 65
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
5185
400
1500
1130
70
250
50
145
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 150
Desetina od ć s porezom na tapiju 190
Res um na sitnu stoku s torarinom 150
Desetina od mošta pinta 10 200
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 450
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 500
M ezra Stari Vranovci, u blizini spomenu-
tog sela, dio obradivog zemljišta raje spo-
menutog sela Vranovci
Prihod od desetine i resmova
11163
1000
Selo č s obradivim zemljištem raje
spomenutog sela na planini Dubrava, pri-
pada spomenutoj
Antol ć
Vidak Miklošev
Andrijaš č ć
Matas Šimunov
Đ ć
Drugi Antol ć
Toma ć
Petar Mihalov
,,,
· · Branocz, Vrenolcz, Wranoucz, Wranacz u Požeškoj
županiji (Csanki, o.c., II., p. 431). Vranovczy 1698.
(Mažuran, o.c., p. 139, 149, 150). Selo Vranovci sjever-
no od Donje Vrbe.
w Nepoznato.
139
Imre Šimunov
Jerak Šimunov
Anto! ć
Virtan V ć
Martin Šimunov
Petar V ć
Martin ž ć
Đ Pavalov
Pava! ć
Vujnak š ć
ć 18
Hajmanegan (nomadi)
Tomaš ć
Andrijaš ć
Mika ć
ć 3
Prihod od zamjene za desetine 4810
ć !8, po 20 l, u gotovom novcu 3618
Haj mane 3, po lli, u gotovom novcu 333
Porez na tapiju l OO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 7S9
Selo Bukovje
244
, pripada Ravnima
Petar ć
Mika ć
Gal ć
Ištvan č ć
Šimac ć na baštini Balaža
ć S
Prihod od desetine i resmova
Vratnica S
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 20
2182
200
7SO
360
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Desetina od mošta pinta 7
140
3S
70
2S
40
3S
60
140
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 80
Resum na sitnu stoku s torarinom SO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 41
Selo Gornja i Dolnja Bratijevica'
45
, pri-
pada Ravnima
Ivaniš Stipanov
č ć
Grgur ć
Grgur Markov
Ištvan ć
Petar Mihalov
Martin Radovanov
Ištvan ć
I van Bartolov
I vani š Matijašev
Marko ć s vlastitom baštinom
Mihal ć
Nikola ć
Živko Ivakov
Ivan č
Mihal Jerakov
Mika Đ č ć
Vuk, pridošlica, na baštini Marka, pn-
došlice
Marko Bartolov
Tomaš ć
Pavle, pridošlica
ć 21
Č Hasana Jbrahimovog
Č Ridvana Ibrahimovog
Č Nikole Petrovog
Prihod od desetine i resmova 89S2
Vratnica 21 841
Pšenica, ke jia l OO 2SOO
Napolica, kejla 9S 171 O
Porez na drva i vrt 147
Desetina od košnica 4SO
Desetina od sijena l OS
244 Bokolya, Bwkowya, Bukoya, Bwkowa, Bwkouye,
Bwkowye u Požeškoj županiji (Csanki, o.c., ll., p. 401).
Bukovie, Bukovye 1698. (Mažuran, o.c., p. 152, 156.)
Selo Bukovlje Podvinjsko kod Vranovaca.
Na ime mjesta ć naziv šume Bratijevice sjever-
no od Vrhov ina.
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe S8S
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 200
Desetina od ć s porezom na ta piju 490
Vodenica, objekat l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 899
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 91 O
Zemin Okan, u blizini spomenutog sela,
pripada Ravnima
Prihod od desetine i resmova l OO
Selo Sredanci"', s obradivim zemlji-
štem-zemljom Selce i žirovinom u grani-
ca.ma spomenutog sela, pripada spomenu-
toJ
Mato Ivanišev
Pava! ć
Pišta č ć
Balaž ć
Nikola Č č ć
Tomaš ć
Živko Ištvanov, na vlastitoj baštini
ć 7
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, k ej la 20
Napolica, kejla JO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1440
280
soo
180
49
30
3S
60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 30
Desetina od ć s porezom na tapiju SO
Resu m na sitnu stoku s torarinom 26
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 100
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Selo Oprisalce
247
(Oprisavci), sa zemi-
nom-obradivim zemljištem raje spomenu-
tog sela na mjestu Lipova Greda, pripada
Ravnima
Grgur Tomašev
Ivak Vladi nov
Mihal Jerakov
Đ š sin spomenutog
Mihal č ć na baštini Đ
Cvjetko, sin spomenutog
Anto! Đ đ
Peroš, doseljenik
Ferenc ć
Lore Matin
Jakob Đ
Mihal ć
Grgur Galov
Ž ć
Cvjetko, njegov brat
11/64
Gal Miklošev
Anto! Jerakov, na baštini Matijaša Vla-
ć
Matijaš Hegedošev
ć IS
Prihod od desetine i res mova
Vratnica IS
Pšenica, kejla 80
Napolica, kejla 3S
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
4400
600
2000
630
!OS
100
7S
ISO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 7S
Desetina od ć s porezom na tapiju ISO
Resum na sitnu stoku s torarinom l OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 210
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 20S
Selo Jeleševik
248
, s č Mumina
zemljište Tomaša Š ć pripada
ma
Szredan 1698. (Mažuran, o.c., p. 117). Selo Sredanci
č od Oprisavaca.
w Opriszanocz, Oprizavacz. Oppriszavacz 1698.
(Mažuran, o.c., p. 107, 112-114, 117, 133). Selo Opri-
savci južno od Bickog Sela.

Jalsawyk, possessio Jalsawycha u Požeškoj županiji
(Csanki, o.c., ll., p. 412). Jessevim, Jessevics 1698.
(Mažuran, o.c., p. 149-152, 158, 162). Selo Ježevik za-
padno od Šušnjevaca.
141
Petar Đ ć
Gal š ć
Đ š ć
Tomaš š ć
Martin ć
ć 5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla 70
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3780
200
1500
900
35
200
25
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba
90
Desetina od ć s porezom na tapiju 130
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Vodenica l , porez
250
16
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Č Hasana Alijinog, u blizini grani-
ca spomenutog sela Jeleševik; baštine
Petra Mikinog, Đ Tomaša i Vrba-
na, 22
Prihod od desetine i resmova
Selo Leštje"', sa zeminom
pripada spomenutoj
Mihal Pejakov
Đ đ č
Ištvan Martinov
Andrijaš ć
Petar Fabijanov
ć Margita
Tomaš Đ
Baloš č
Petar Đ đ
Ištvan Radojev
Ivak ć
Grgur Božic'ka
Đ Š ć
Matak Živkov
Ištvan Jurkov
Ištvan Š ć
142
485
Ljubogošta,
Filip Fabijanov
Matija Ivanov
ć 18
Hajmanegan (nomadi)
Mihal Fabijanov
Pavoš, doseljenik
Mika ć
Anto! Balažev
Martin, doseljenik
Pava! š ć
Đ ž č ć
Petre ž ć
Staniša č
ć 9
Prihod zamjena za desetine 4524
ć 18, po 20 l, u gotovom novcu 3618
Haj mane 9, po lli, u gotovom novcu 999
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 180
Vodenica, žrvnja 2, po 50-100
Selo š č

pripada Ravnima
Vladisav ć knez
Radko ć
Marko ć knez
Mitrelja, sin spomenutog
Mika č ć
Mikula č ć
Anto! ć
Pejak č
Matko ć
Dimitar ć
Peroš Š š ć
Vuk Matijin
Đ š č ć
Ivan č ć
Andrijaš ć
Tomaš, brat spomenutog
249
Nepoznato.
1
so Alsoronicha, KOzephrusnicza, HIWsnycza, Hrusticza,
Hrwsycza, Hwsnycza, Hrwschycza, Rwstycha . u
Požeškoj županiji (Csanki, o.c., II., p. 411, 412). Rusctc-
za, Rusics, Ruscsicza 1698. (Mažuran, o.c., p. 110, 140,
141. 144). Selo š ć č od Broda.
Matijaš ć
Ivak č
Ivak Š ć
Đ Ivanov
Ivak B š ć
Mika Radovanov
Pava! ć
ć sin spomenutog
Petar Đ đ
Martin, sin spomenutog
Pava! Matakov
Mika ć
Marko Ivanov
Ivak ć
Anto! ć
Marko ć
Anto! š ć
Martin š ć
Đ Radovanov
Vuk ć
ć 30
Hajmanegan (nomadi)
Tomaš Mirkov
Pava! I vano v
Grgur ć
Petar ć
Ištvan č
Đ đ č ć
Marko č ć
Matko Đ
Ištvan Đ đ
Mihal Matkov
Grgur, doseljenik
Jerak č
Ivan ć
I vac ć
Vuk ć
Đ ć
Pava! ć
Ivaniš Pavlov
Č Pervana subaše, u granicama
spomenutog, zamjena za desetinu SO
Prihod zamjena za desetine 10791
ć 30, po 20 l, u gotovom novcu 6231
Hajmane 18, po Ill, u gotovom
novcu 1998
Porez na tapiju 350
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 20 ll
11165
Selo Podvinje
251
, s tržnom pristojbom
tjedne i godišnje tržnice, pripada Ravnima
Đ đ ć na baštini Balaža Stupa-
ć
Petar Kelemenov, na vlastitoj baštini
Ferenc Živkov
Stipan Đ đ
Mihal Martinov
Blag ć
Ivak, doseljenik, na baštini Mataka č
ć
Mihal Šormac
Grgur č ć
Marko ć
Pejak š ć na baštini Tomaša ć
Marko Mihalov
ć 12
Č Ramadana sina Gala
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Pšenica, kejla 80
Napolica, kejla 75
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
7316
480
2000
1350
84
247
60
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba
231
liO
200
880
200
Desetina od ć s porezom na tapiju
Desetina od mošta pinta 44
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 679
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 795
251
Podwynia, Podwynnya u Požeškoj županiji (Cslinki,
o.c., Il., p. 422). Podvinye 1698. (Mažuran, o.c., p.
152-154, 156, 158, 160, 170). Selo Podvinje kod Broda.
143
Č na ime Hasana Eminovog, u bli-
zini granica spomenutog sela, pripada
Ravnima
Prihod od desetine i resmova 450
Č Pervana Abdullahovog, u blizini
granica spomenutog sela Podvinje, pri-
pada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 285
Č Muzaffera Abdullahovog, u blizi-
ni spomenutog sela, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i res mova 512
Č Ridvana spahije, u blizini granica
spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova l 000
Vinograd na kosi Grbavica, pripada selu
Podvinje, pripada spomenutom dunuma
30, po 5
Prihod od desetine 214
Selo Kupina'", sa zeminom ć
Ivaniša, pripada spomenutom
Marko Tomašev
Đ đ ć
Filip Pavalov
Pa val Kolesar
Andrijaš ć
Bartol Vrbanov
Benoš ž ć
Dimitre č
Balaj Andrašev
Ivaniš Šimunov
Ivaniš Đ đ
č ć
Mihal Dimitrov
Marko č
Mato Živkov
ć 15
Prihod od desetine i resmova 5950
Vratnica 15 600
Pšenica, kejla 80 2000
Napolica, kejla 75 1350
Porez na drva i vrt l 05
Desetina od košnica 200
Desetina od sijena 75
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 260
144
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 100
Desetina od ć s porezom na tapiju 80
Vodenice na rijeci Savi, nasuprot
spomenutog sela 5, po 60, porez 300
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 440
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 440
Meua Babina Sela, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Zemin č pripada spomenutom
Prihod od desetine resmova 180
Selo Satnica"', pripada Ravnima
Ivak ć
Ivaniš ć
ć 2
Č Hasana, u posjedu Ivaka Brdl!-
ć 22
Prihod od desetine i res mova 1580
Č Petra č u blizini granica
spomenutog sela Satnica, pripada Ravni-
ma,22
Prihod od desetine i resmova 400
Meua S utiska, pripada Ravnima
Prihod od desetine i resmova 752
11165
10/82
Varoš Sikirevci"', pripada spomenutom
Marko č ć
Đ ć
Andrijaš Galov
ć Matijašev
Ištvan ć
Štefan Pejakov
Pa val Lagahan
Martin Antolov
Marko ć
Pava! Antolov
"' U popisu 1565. Qupina (Engel, p. 106). Selo Kupina
južno od Divoševaca.
!'
3
O kojoj Satnici je č nisam mogao utvrditi.
m Szekerovacz, Szikirevacz, Szekirevac 1698. (Mažuran,
o.c., p. 121, 125, 127, 128, 130, 131). Selo Sikirevci č
od Jaruga Staro selo Sikirevci nalazilo se na desnoj strani
Save na prostoru današnjeg Bosanskog Šamca.
Marko č ć
Đ Crni
Petar ć
Vuk Bartolov
Ostoja Martinov
Mati Filipov
Andrijaš Ivanov
Ivak Bošnak
Anto! Markov
Vuk Š ć
Martin ć
Filip č ć
Balaž Tomažev
Mato č ć
Berta č č ć
Ištvan č ć
Matijaš, pridošlica, na baštini Imre
Đ ć na baštini Grgura Č ć
š č ć i Tomaša Lopa-
ć u pOSJedu stanovnika spomenutog
(sela)
Baština Ivana Đ i Đ
č u posjedu stanovnika sela
š Ištvana, pridošlice, u posjedu sta-
novmka spomenutog
ć s baštinama: 31
Hajmanegan (nomadi)
Matijaš Jerakov
Anto! Filipov
Đ Matijašev
Ivan ć
Balaž Stupar
Tomaš Ivanišev
ć 6
Prihod zamjena za desetine 8755
ć s baštinama 31, po 20 l, u
gotovom novcu 6432
Haj mane 6, po Ill, u gotovom novcu 666
'! odenice na rijeci Savi 5, porez 250
Zirovina planine Sikirevci 750
Porez na tapiju 224
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 333
Pr!hod skele Sikirevci i Sapca,
pn pada Ravnima 38650
Prihod od ribolova Trgovišta, č i
pripada skeli Sapca i Siki-
revci, pnpada spomenutom 1500
10/83
Selo Gornja Biberina'", pripada Ravni-
ma
Đ š ć
Marko, sin spomenutog
Petar Novosel
Ištvan, sin spomenutog
Ištvan š ć
Hrelja, brat spomenutog
Mate ć
Mihal Novosel
Vuk, brat spomenutog
ć ć
Petar, brat spomenutog
Pava! Markov
Đ Dimitrov
Mato Martinov
Grgur Mihalov
Petar š ć
Ivaniš, brat spomenutog
Mika č
Mihal ć
Mate, sin spomenutog
Petar š ć
Marko ć
Luka č ć
Mika Kapor
Mika č ć
Mika Č ć
Balaž Perakov
Štefan Matijašev
Ivaniš, sin spomenutog
Mikula š ć
Martin č ć
Imre ć ć
Tomaš č ć
Pal oš
Balaško V alka
B.aština Vuka č ć u posjedu stanov-
mka spomenutog sela
Bebryna u Vukojskoj županiji (Cs8nki, o.c., II., p.
293). Gomya Bebrina 1698. (Mažuran, o.c., p. 99, 102,
107, 141). Selo Gornja Bebrina kod š ć
145
Baština Marka vlaha, u posjedu udovice
Milice
Ali Abdullahov, 22
ć s baštinama i muslimana: 30
Prihod zamjena za desetine
ć s baštinama 29, po 201, u
gotovom novcu
Porez na tapiju
Č Sinan-age, zamjena za
desetinu
Prihod od Alija Abdullahovog, od
desetina i resmova
87S2
S829
3SO
so
300
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 2223
Žirovina planine Lipova Greda, Štit i Pu-
č pripada Ravnima
Prihod od resmova
Selo Koprivna'", pripada Ravnima
Martin Radenov
Pera Martinov
Ivak ć
Marko č ć
Ive ć
Bene, pridošlica
Ivaniš ć
Marko Grgurov
Vale ć
Matija ć
Nikola Borivojev
I v ak ć
Ištvan, pridošlica
1S4S
Mika, pridošlica, na baštini Mike Mili ši ć
Tomaš
ć IS
Livada kadije Broda, u granicama spome-
nutog sela
Zemin-obradivo zemljište Mihala Miki-
nog, stanovnika sela Tomica
Prihod od desetine i resmova
Vratnica lS
Pšenica, kejla 160
Napolica, kejla 100
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
146
9900
600
4000
1800
lOS
4SO
7S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 400
Desetina od ć s grahom, slanutka,
boba 2SO
Desetina od ć s porezom na tapiju 190
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 760
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 127S
Č Sefera ser-ode, u blizini granica
spomenutog sela Koprivna; zemljište Iva-
na Perakovog, i Mike pridošlice, pripada
Ravnima:
Prihod od desetine i resmova SOO
Zemini polja Mrsulja Polja s jezerom izu-
zev carskih basova, pripada Ravnima
Prihod od desetine i resmova 3SO
Č Husein i Memišaha, u selu
Č š pripada Ravnima s vinogradima
spomenutog č 22
Prihod od desetine i resmova 7SO
Č Mehmeda sina Mustafinog, u
spomenutom selu, zemljište č ć s vi-
nogradima spomenutog č 22
Prihod od desetine i resmova 7SO
Meua č ć pripada Ravnima
Prihod od desetine i res mova 300
Prihod od voskarnice kadiluka Brod 2000
Prihod od ihtisaba i ihzarije
spomenutog kadiluka l 600
Prihod od desetine od ribe iz rijeke
Save, pripada spomenutom
kadiluku SOOO
"' Koprivna 1698. (Mažuran, o.c., p. 144). Selište
đ Vranovaca i š ć nestalo.
IX. NAHIJA Đ PRIPADA KADI LUKU
GO AJAN
KASABA Đ s mahalom Bel-
var, pripada pomenutoj
Mahala mesdžida Benlu-age
Hadži Hidr, imam
Hidr Halifov, mujezin
Džafer, pisar
Abdullah, živi kod njega (hemdem)
Ali, tkalac
Timurhan, Abdullahov
Firuz, Abdullahov
Kodža č
Memi, hamamdžija
Sulejman, Abdullahov
Durak, slijep
Ali, lenk, hrom
Č tkalac
Memi, tesar
Omer, Mustafin
Ismail, Abdullahov
Kejvan, Abdullahov
Husejn, hamamdžija
Jusuf, hadžija
Hasan, debeo (ši š)
Mahala č š mesdžida
Sulejman Hodža, imam
Nesuh, mujezin
Musa, mujezin
Mehmed, poslužitelj
Hamza, č
Hasan, č š
Muruvvet, sufija
Husejn, č
Memi, karban-saraji (ravnatelj karavan sa-
raja)
Džafer, č
Pervane, trgovac
Behram, č
Zejnuddin, hadžija
Bali, č
Mustafa, Abdullahov
Ejnehan Behramov
Mahmud, halvadžija
Mustafa, krznar
Iskender, č (gruba obrada kože)
Memi, č
Kurd, ć
Bali, Behramov
Ibrahim Kurdov
Memi, trgovac
Drugi Memi, trgovac
Husejn, č (trgovac svilom)
Gazi, zlatar (zerger)
č tesar
Behram Ferhadov
Kurd Abdullahov
Nesuh Abdullahov
Nesuh, tesar
Hurrem Velijin
Kurd Abdullahov
Lutfi, trgovac
Husejn, Abdullahov
Osman, č (haddad)
č Abdullahov
Drugi Lutfi, trgovac
N es uh
Jusuf, č
Mustafa-dede
Hasan, sakate ruke (kolak)
Ali, baša
Ramadan - dede
Mustafa Abdullahov
Mahala mesdžida umrlog Muslihu-
din-hodže
Muslihuddin, imam
Musa, mujezin
Kanber
Hajdar Abdullahov
Sefer, č
Jusuf Abdullahov
Ša'ban Emiršahov
Pervane, č (nalbant)
147
Husejn, č
Husejn, tabak (de b bag)
Dža'fer, č
Sulejman Abdullahov
Bahtijar Iskenderov
10/85
Mahala mesdžida Derviš-age
Bali halifa, imam
Bali, mujezin
Kejvan, poslužitelj (kajjim)
Jahja, č (trgovac svilom)
Ali, č
Mehmed,
Mehmed, mesar
Ramadan, hodža
Šua j b-dede
Mustafa Abdullahov
Kurd Abdulahov
Kurd, kolar (arabadžija)
Mezid, č oklopa (džebedži)
Mahala mesdžida Sari (žutog)-age s
Bratov cima
Muhjuddin, imam
Ibrahim, mujezin
Husejn, glavar mahale (ser mahallei)
Pervane, ašik
Bali, zidar (nedždžar)
Mehmed Abdullahov
Jahja Abdullahov
Lutfi, zidar
Bali, č novca)
Mustafa Alijin
Nesuh, č
Ali Abdullahov
š ć spomenute varoši
Tomaš ć
Matijaš č
Ivak š ć
Pišta č ć
Matijaš ć
Martin Imrin
148
č Petar (ili: č Petrov)
Pava!, č (ili: Pava!, č
Mati Ilije
Martin, krznar
Tomaš Đ ć
Mihal Pa valov
Mihal Novakov (TD No 6 72: Mihal No-
ć
Pava! č ć
Matijaš, krznar
Matijaš š ć
I van, pridošlica
Šimun, č (el-hajjat)
Andrija, č (sin č
Grgur ć
Martin Tomašev
Balaž ć
Ivan Ž ć
Vujnak Egedov
ć 29, kapu 28, biro(v) l
Č Hasana zaima, v u granic'!!'la
Đ zemlje (yerler) Sabaka ć
Grgura ć i Lorinca ć Budu-
ć da su se odnosile na njega (uzerinde
bulunmagin), tako je zapisano i u starom
defteru. ć da je UP,ražnjena_ i Raki-
jaš eva baština, vezana je uz tap z, a spo·
menuti je miriji platio .30 č tapu_.
Stoga je zavedena daje on uzzva (uhdesz-
ne kayd olundu).
(TD No. 650: Rakiyaš baštinasi, TD No.
672: Rakiyaš BaJaj baštinas
Prihod od desetine i poreza: 8670
Vratnica (resmi kapu) 28, 1120
Pšenica, kejla 130, 2860
Napolica (mahlut) ke j la l OO, 1200
Porez na drva i vrt, 21 O
Desetina od košnica,
Desetina od sijena,
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć graha, slanutka i
boba
260
200
280
140
Desetina od ć sa porezom na
tapiju, 200
Vodenica, (bab) l, porez 16,
propala (barabe), 2
11168
Resum od tjedne tržnice sa sajmovima (s
pristojbom na sajmove)
(TD No. 650. panayir, TD No.
672- panayirha),
Porez na sitnu stoku i torarina,
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
1320
250
300
Baduhava s poljarinom i porezima na
udaju i burad 314
Č Veli-bega zaima, kod granica
Đ prihod od desetine i poreza, 250
Č Ejnebega (Ejnebegi), pokraj
varoši Đ izuzevši pašnjak spome-
nute varoši, 22, prihod od desetine i pore-
za,250
Prihod od tržnih pristojbi i globa (ihtisab) i
pristojbi za đ sudu (ihzarija) i
ć kadiluka Gorjani kasabe Đ
i onih što joj pripadaju (tevabiiha), pripa-
daju spomenutom, prihod od poreza 400
M ezra Ko/okošica, u posjedu (der tasar-
rufi) Muse Ejnehana, (drži je Musa, ... )
na č č pripada spomenutom,
prihod od desetine i poreza, 321
Mezra č u vlasništvu Muse ej-
nehana, na č č (her vec h-i Č
tlik), pripada spomenutom, prihod od
desetine i porez 370
Č Džafera u blizini samog Đ
koji je dio mezre Go/enci, prihoda spome-
nutom. Prihod od desetine i poreza, 100
(ki mezrea-i Go/enci hissesidir - samo u
TD No. 650)
Mezra Mihalovci u blizini spomenute
varoši Đ u vlasništvu Alije, Zulfi·
kara, Mustafe i Kamera, ( ili Kamere),
prihod od desetine i poreza, 424
Mezra Islobodanci, drži je Mustafa
Džafera, pripada Đ prihod od de-
setine i poreza, 240
Č Ramazana i Husein i Alije i nje-
govih drugova (šureka-i o), u blizini
Đ prihod od desetine i poreza, 195
Č Hasana, spahije, u blizini samog
Đ prihod od desetine i poreza, 400
Mezra č pripada Đ pri-
hod od desetine i poreza, 227
Selo Podrovci"', pripada Đ
Grgur Mihalov
Tomaš ć
Mato Mihalov
Đ
Mihal, pridošlica
ć 5
Prihod od desetine i poreza 1350
Vratnica 5, 200
Pšenica, kejla 15, 3 30
Napolica, kejla lO, 120
Porez na drva i vrt, 35
Desetina od košnica, 60
Desetina od sijena, 25
Desetina od lana i konoplje i bijelog
i crvenog luka i kupusa i repe 250
Desetina od ć i graha i slanutka
i boba 100
Desetina od ć i porez na tapiju, ll O
Porez na sitnu stoku i torarina 24
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja, 56
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad, 40
Mezra Ištribinci, pokraj spomenutog
sela, u vlasništvu Osmana i Mustafe, na
osnovi sudske odluke (huccet-i šer'iyye),
pripada spomenutom, prihodu od deseti-
ne i poreza, 375
Č mezra Popovci, drže je Mustafa
Husein i č Hasanov i ostali (gayru-
hu?), na osnovi temessuka. Pripada
Đ prihod od desetine i poreza, 410
Selo Pavlovci'", pripada Đ
Matija ć ć
Đ đ Š ć
Matijaš š ć
Martin Mihalov
Ivan Damjanov
ć 5
Livade (TD No. 672: Livade) Mlaka i Lisi-
ca u vlasništvu spomenute raje, pripada
spomenutom
m Vjerojatno (Podgorya) Podgorje č č č
klas, o.c., p. 71, 3 15; Engel, p. 153).
m Selo Pavlovci u okolici Đ (Engel, p. 147). Ne-
stalo.
149
Polovica č (zemin) Vrbovac, u vla-
sništvu pomenutih
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 5,
Pšenica, kejla 25,
Napolica, kejla 20,
Porez na drva i vrt,
Desetina od košnica,
Desetina od sijena,
Desetina od Jana, konoplje i bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć i graha i slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju,
Porez na svinje s porezom na
klanje za ž ć
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaj u i na vinsku burad
1995
200
550
240
35
275
25
250
100
120
125
75
Selo Pridružica"', pripada spomenutom
Štefan Antolov
Ivaniš ć
Mihal ć
Ivaniš ć
Grgur, pridošlica
Ivaniš Bod ć
Mihal š ć (TD No. 672: Milašin)
Matijaš ć
Ivaniš š ć
Mihal Štefanov
Ivak, pridošlica
ć ll
Livade č u vlasništvu spomenute
raje
Prihod od desetine i poreza
Vratnica JJ
Pšenica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od Jana, konoplje i bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe
Desetina od ć i graha i slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
150
3356
440
770
360
77
350
55
352
150
225
327
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 250
Baština Petra Đ đ na mezri
Golenci, pripada spomenutom,
prihod od desetine i poreza 31
Selo Đ
Pišta Balažev
Đ đ Mikin
Đ đ Martinov
Mika ć
Grgur ć
Ištvan Petrov
Andrijaš Matijašev
Petar Đ đ
Marko Mikin
Baština Hadži Kurda u spomenutom selu
Livada Uvejsa u granicama spomenutog
(sela), godišnje 6
Baština Isa-a (sina) Balijevog, u vla-
sništvu Alije, Zulfikara i Mustafe
Prihod od desetine i poreza 2960
11/69
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla 32 704
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 255
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe 300
Desetina od ć i graha i slanutka
i boba 50
Desetina od ć i porez na tapiju 150
Vodenica 2, porez 32
Porez na sitnu stoku i na tor 130
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 300
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 211
M ezra Satnica kod spomenutog sela, pri-
pada Đ Livada Alije i Zuljikara i
Mustafe i Kamera, sinova (ebnai-) Isa-a
(sina) Balijevog, godišnje- (sijakat)
m Nepoznato.
260
Gyurkethinch u Vukovskoj županiji (Cslinki, o.e., ll.,
p. 313). Posjed pripadao Bosanskom kaptolu. Naselje ra-
seljena.
Vodenica, oronula
Prihod od desetine i poreza
l
400
Selo Velika Satnica"', pripada Đ
Grgur Đ ć
Anto! š ć
Mika, pridošlica
Matijaš ć
Petar, brat spomenutog
Grgur ć
Mihal ć
Ivak Đ ć
Petar ć
Novak ć
Ivak š ć
Ivaniš Markov
Mika ć
Pava! č ć
Andrijaš č ć
Mihal Š š ć Š š ć
ć 15
Č (zemin) Velešovci, sijalište(ziraat-
gah) pomenutog sela
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 15
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
2599
600
660
300
105
Desetina od košnica 200
Desetina od sijena 75
Desetina od Jana, konoplje i bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe 120
Desetina od ć graha i slanutka
i boba 50
Desetina od ć i porez na tapiju 120
Porez na sitnu stoku i torarina 79
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 290
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad l OO
Č Ša'bana Mehmeda, kod granica
spomenutog sela Velika Satnica, pripada
spomenutom, prihod od desetine i poreza
1000
SIMt
•. ,.,'d
e o ar move• , pnpa a spomenutom
Mika ć
Pava! č
Vale ć
Mika ć s baštinom i livadama u vlasti-
toj ruci (der yed-i hud)
Vuk č
ć 5
Pola č Vrbovac u vlasništvu spome-
nutih
Prihod od desetine i poreza 90 J
Č (zemin) č Vrh, drže je
spomenuti, prihod od desetine i
porez 1000
S l R •. ''" o d e o uzmc1 , pnpa a spomenutom
Mihal Đ đ musellem
10/87
Jakob Đ č ć
Petar Đ č ć
Đ š Đ đ
Mihal č ć
Ivaniš č
Ivaniš Pavalov
Marko I vakov
Đ đ č ć
ć 9 (TD No 650) ć 8, musellem l
Prihod od desetine i poreza 2249
Vratnica 8 320
Pšenica, kejla 32 704
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 56
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe ll O
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 56
Desetina od ć i porez na ta piju 61
Porez na sitnu stoku i torarina 75
261
Szatniza, Szatnicza, Szatnica 1698. i 1702. č
o.c., p 71, 308, 315, 322; Mažuran, o.c., (1966), p. 94,
l 04, 105, 116, 128). Selo Satnica Đ č sjeverno od
Đ
261
Selo Martinovci u okolici Đ (Engel, p. 121). Ra-
seljena.
Rusinczi u Vukovskoj županiji (Csantd, o.c., II., p. 347).
Nalazilo se u okolici Đ (Engel, p. 165). Raseljena.
151
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 217
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 100
Selo Komarovci'", pripada Đ
Mika ć s vlastitom č za sijan-
je (zemini ziraatgah)
Tomaš Dimitrov
Marko Dimitrov
Matijaš Dimitrov
Ivak, pridošlica
Mihal Novosel
ć 6
Ć Bila vrh i Klapnica u granicama
spomenutog sela
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 6
Pšenica, kejla 25
Napol ica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 2
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tap iju
Porez na sitnu stoku i torarina
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
1738
240
550
240
42
60
30
30
55
100
20
120
51
Selo Betanica'" s č Satnica, pripa-
da spomenutom
Štefan Balažev
Petar Pavalov
Đ đ štefanov
Ferenac ć
Jakob ć
Marko Đ đ
ć 6
11/70
Prihod od desetine i poreza 3429
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla 40 880
Napolica, kejla 35 420
152
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 421
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 352
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 150
Desetina od ć i porez na tapiju 225
Porez na sitnu stoku i torarina 24
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 325
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 320
Mezra Selarovci kod spomenutog sela,
pripada spomenutom, prihod od desetine
iporez200
Pola č na mezri Mojšin. Drži je raja
spomenutog sela, pripada spomenutom,
prihod od desetine i porez 150
Selo Jagodinci
266
, pripada Đ
Petar Dejaš
Martin ć
Vuk ć
Mihal ć
Đ đ ć
Miloš, pridošlica
Ištvan č
Gabrijan Balošev, pola spomenute baštine
drži Grga č ć
Gašpar ć
ć 9
Prihod od desetine i poreza 2149
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla 30 660
Napolica, kejla 29 348
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 130
Desetina od sijena 45
l6-l Komarowcz u Baranjskoj županiji (Cs<lnki, o.c., II., p.
498). Pustara Komarovci 1702. kod Đ č Selca
č o.c., p. 329).
l
65
Vjerojatno Bisania, Bižanija, Bissania 1698. i 1702.
č o.c., p. 333, 334; Mažuran, o.c., (1966), p.
135, 136). Selo Bižanija nedaleko od Đ
266
Jagodynch u Vukovskoj županiji (Csfinki, o.c., II., p.
320). Selo Jagodinci č od Piškorevaca, na č
smještaj kao đ š ć 1702. Jagodinsko groblje
(Mažuran, o.c., (1966), p. 98). Nestalo.
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 10 l
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 35
Desetina od ć i porez na ta piju 52
Porez na sitnu stoku i torarina - 30 /u TD
No. 650 ovaj porez izostavljen/
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 230
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 125
Selo Peselnica'", pripada spomenutoj
Marko ć
I v ak Mikin, sa svojom baštinom na č
Galdoševica
Beroš Grgurev
Marko š ć
Mika Đ ć
ć 5
Prihod od desetine i poreza 1400
Vratnica 5 200
Pšenica, kejla 22 484
Napolica, kejla 14 168
Porez na drva i vrt 35
Desetina od košnica 41
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 42
Desetina od ć i porez na tap iju 51
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 104
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad l OO
Selo Bagnica'" (Baginci, Baganica?), pri-
Đ
Eluš č ć
Vuk š ć
Balaž ć
Štefan ć
Mika ć
Mika Š ć
Martin, pridošlica
Petruš ć
ć 8
Prihod od desetine i poreza 2700
Vratnica 8 320
Pšenica, kejla 42 · 924
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 56
Desetina od košnica 285
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 265
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 100
Desetina od ć i porez na tapiju 120
Porez na sitnu stoku i torarina 30
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 265
Baduhava s poljarinom i porezima na
udaju i na vinsku burad l O?
Selo Budrovci'" sa zemljištem Boškovac,
pripada spomenutom
Matija Bošnak
Jakob Bošnak
Imre č ć
Ištvan Đ ć
Mikula Matijašev
I van Matijašev
Marko, pridošlica
ć 7
Prihod od desetine i poreza 2009
Vratnica 7 280
Pšenica, kejla 24 528
Napolica, kejla 20 240
Porez na drva i vrt 49
Desetina od košnica 130
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 25
Desetina od ć i porez na ta piju 45
267
Nestalo.

Bagyncz u Vukovskoj županiji (Engel, p.
7) u okolici Đ Raseljena.
269
Budrovacz, Bodorovczy, Bodorovacz 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., (1966), p. 94-96, 98; č o.c., p.
71, 308, 310). Selo Budrovci južno od Đ
153
Vodenica l, porez 16
Porez na sitnu stoku i torarina 150
Porez na svinje sa porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 250
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 161
Stanovnici 56 muslimanskih ć u kasa-
bi Đ koje ne posjeduju prihod timar,
jer su prihvatili služiti u službama vezanim
za pohode koji se dogode na č
154
č i praviti mostove na mjestima
gdje to bude potrebno u spomenutoj• kasa-
bi. Tako je upisano u stari carski defter;
đ su od izvanrednih nameta i
ostalih č poreza. ć da o tome
posjeduju i uzvišeni carski ferman, to je
upisano i u novi carski defter, na(gore)
opisani č
(10/89, 11171)
X. NAHIJA JOŠA VA, PRIPADA KADI LUKU
GORJAN
(TD No 672) PRIPADA SPOMENUTOM KADI LUKU -TD No 650)
Selo Berjan(i)ce
270
s č Podgajci i
zemljištem Uš varci?, Abramovci, Pripo-
jovci?, Divošinci, pripada spomenutom
Gal ć
Anto! Pavalov
Ištvan Petrov
Štefan Đ ć
Ivaniš Zagrad
Ivaniš Milakov
Štefan ć
Niko ć
Štefan Zagrad, l
Pava! ć
Andrijaš, pridošlica
Šefan Pokrajac
Pava! č (ili sin č
Jakob Požežac
č Đ š
Gal č
Korpa Pavalov
Štefan Dika
Tomaš Filipov
Matijaš ć
Đ đ Posavac
Đ đ ć
Matijaš Mikašev
TomaLorin
Štefan Pejakov
Andrijaš Vuka
ć 25, vratnica 24, birov l
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 24
Pšenica, ke jia 7 5
N a polica, ke j la 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Porez na sitnu stoku i torarina
5810
960
1650
220
175
340
125
230
liO
200
450
Vodenica l , porez 16
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 500
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 350
Meua Pasakovc4 kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Meua Petroševica, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 400
Meua Vrbnica .... ,pripada spomenutom
(ili: Vrbinci)
Prihod od desetine i poreza 452
Selo č s č Dragašnica
(Dragašinci) i Dolanc pripada spomenutom
Matijaš ć
Mihal Androšev
Petar ć
Ivaniš Janošev
Marko V č ć
Pava! Ivanišev
Mihal ć
Andrijaš č ć
Mihal, mlinar
Nikola č ć
Anto! ć
Petar Markov
Grgur Mikin
Petar đ
Đ Dejašev
Pava! Virtanov
Matija Filipov
Ivan ć
Ištvan š ć
Ištvan Pejakov
ć 20, vratnica 19, birov l
11/72
Prihod od desetine i poreza 5708
Vratnica 19 760
l
10
O kojem je mjestu č posve je nejasno.
271
Vuchevcze, Vuchevczy 1702. (Mažuran, o.c., (1966),
p. 129·131). Selo č č od Đ
155
Pšenica, kejla 70
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć graha, slanutka
1S40
720
140
S72
100
280
i boba IlO
Desetina od ć i porez na tapiju 200
Porez na sitnu stoku i torarina 4SO
Vodenica l, porez 16
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 470
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 3SO
Meua Julkovica, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova S60
Mezra Kolkoševica, kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 9SO
Mezra ć kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 230
M ezra Topolanice, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova SSO
Mezra Obrevac u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 200
Selo Pavlovci"', pripada J oš avi
Ivan ć
Gal Ć ć
Blaž č ć
Mihal Ž ć
Martin ć
Đ đ č ć
Mihal č ć
Ištvan, pridošlica
ć 8
Prihod od desetine i poreza 1260
Vratnica 8 320
Pšenica, kejla IS 330
Napolica, kejla lO 120
Porez na drva i vrt S6
Desetina od košnica 4S
1S6
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l SO
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 47
Desetina od ć i porez na tapiju 62
Porez na sitnu stoku i torarina 4SO
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja SO
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 40
Vodenica l, porez 16
Livada Feruh Kethode, u granicama spo-
menutog sela (TD 672: Livade)
Prihod u novcu (ber vech-i nakd) l O
Meua Martina Dijaka, pripada spome-
nutom
Prihod od desetine i resmova 213
Selo Mikanovci"' s mezrama Hrvat i Gra-
dac, pripada spomenutom
Đ đ ć
Mihal Suknari
Mati Duraka
Mikloš ć
Berla, pridošlica
I vani š ć
Petar ć
Istruš Miklošev
Vuk ć
Petru š
Marko Laslov
Pava! č ć
Matijaš ć
Jakob č (sin č
Dimitre Posavec
Balaž, pridošlica
Martin ć
Balko ć
Đ š Matijašev
Ferenc ć
Mihal č ć
Fabijan č
Đ Kolesar
Ivaniš č
m Selo Pavlovci u okolici Mikanovaca i Viškovaca
(Engel, p. 147). Raseljena.
"Mikanovczy 1702. (Mažuran, o.c., ( 1966), p. 134). Selo
Stari Mikanovci kod đ
Vuk, pridošlica
Pejak š ć
Mihal š ć
Nikola ć
Dula, suknar
Đ pridošlica
Marko ć
Đ đ đ
Đ Tomašev
Štefan ć
Marko č ć
Vinko Guravec
10/90
ć 36, vratnica 3S, birov l
Baštine Metvarovica i Polanica
Prihod od desetine i poreza 68Sl
Vratnica 3S 1400
Pšenica, kejla 64 1408
Napolica, kejla 38 4S6
Porez na drva i vrt 2S2
Desetina od košnica 842
Desetina od sijena 184
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 41S
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 200
Desetina od ć i porez na tap iju 300
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 404
Desetina od mošta, pinta l OO SOO
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 490
Selo Jošava'" sa selištima Bežanija i Pe-
štanica, pripada Jošavi
Ivan ć
Đ đ ć
Stipko Đ đ
Grgur Mihalov
Andrijaš Đ ć
Tomaš Đ ć
Vuk Vidakov
Živko Matasov
Grgur Matijin
ć 9
Livada Hadži Ferhada, po odredbi tapije
vlasnika zemlje
Vodenica, stupa i ribnjak (balikhane) Fer-
ruha Kethoda, proteže se do mlina koji se
nalazi iznad njega i poznato je po nazivu
č Vodenica žrvnja 2, stupa, žrvanj L
Prihod od desetine i resmova: 1320
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla lS 330
Napolica, kejla JO 120
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 4S
Desetina od sijena 4S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 47
Desetina od ć i porez na tapiju 62
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja SO
Vodenica sa stupom Ferruha
Kethode, u novcu 30
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 48
11173
Mezra /zlatnica, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova ISO
Šume (brda? - cibal) sela Jošave, pripada
spomenutom
Porez od žira 940
Selo Viškovci"' sa selištima (mezari-i)
Andrijaševci kod spomenutog sela, pripa-
da Joša vi
Ištvan Balažev
Matijaš Batlak
Grgur ć
Arrdrijaš Pa valov
Ivaniš č ć
Mikloš ć
ć 6
Prihod od desetine i poreza 1980
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla 22 484
Napolica, kejla 20 240
Porez na drva i vrt 42
214
Staro selo Jošava, krajem 17. ć raseljena, danas
sastavni dio Đ đ
m Viskovczy, Viskovcze, Viskovce 1702. (Mažuran, o.c.,
(1966), p. 129-131). Selo Viškovci zapadno od č
IS7
Desetina od košnica 150
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 200
Desetina od ć graba, slanutka
i boba 60
Desetina od ć i porez na ta piju 80
Porez na sitnu stoku i torarina 20
Vodenica l, porez 16
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 250
Baduhava s poljarinom i porezima
na uda ju i na vinsku burad 168
Meua Polubovci, pripada Jošavi
Prihod od desetine i resmova 675
Selo Đ đ pripada Joša vi
Anto!, došljak
Marko, došljak
Pava!, došljak
Petre, došljak
ć 4
Prihod: zamjena za desetine
(bedel-i a'šar) 875
ć 4, po 200 u novcu 800
Porez na tapiju 25
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 50
Meua Popovci i (mea) š kod
spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova 741
Selo Dopušanci
217
, pripada spomenutom
Pava! č ć
č č ć
Ivaniš Pun ć
Marko ć
Balaž Grgurov
Đ č
Matijaš ć
Pava! Varga
I v ak ć
ć 9
Prihod od desetine i poreza 3360
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla 45 990
Napolica, kejla 35 420
Porez na drva i vrt 63
158
Desetina od košnica 347
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 350
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 47
Desetina od ć i porez na tapiju 62
Porez na sitnu stoku i torarina 450
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 356
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 320
Meua Gadekovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i poreza 500
Meua Orašanci, kod spomenutog sela
Prihod od desetine i poreza 204
Mostovi na rijeci Jošavi u blizini sela
č pripadaju Jošavi. Spomenuto je
č mjesto dužine 500 aršina, dubo-
ka i velika bara te nema ć pre-
laženja bez mosta. ć da je, osim
toga, opasana planina (. .. ) i klanac, bora-
vište je i stanište hajducima( ... ) i razbojni-
cima, koji ć napadaju putnike
namjernike (ayende ve revende basilip) i
ne ustežu se ubijati ljude. ć da je u
svakom č mostova i njiho-
vo č i zaštita jedna od najvažnijih
potreba, nakon što se pogledalo u prepis
sidžila, stanovništvu 50 rajinskih ć iz
sela č Viškovci, Đ đ Juna-
kovci, ć Vas i ć oprošteni su iz-
vanredni nameti, č č
horluke i veslanje ć Oslo-
đ su od devširme (gilman-i acemi-
yan'dan), od č drva, od služenja u
đ i palankama, od poreza za mitro-
polita i od drugih č poreza. ć
da su oni kao svoju dužnost prihvatili da si-
jeku šumu u spomenutom klancu, otvaraju i
š č š ć puteve, te vrše popravke i ure-
đ onako kako bude ]?<?trebno, prema vi-
sokoj carskoj zapovijest! izdanoj tim povo-
dom, oni su na navedeni č upisani u novi
carski defter kao oni koji popravljaju i
đ spomenute puteve i mostove.
276
Juriancze, Jurianczy 1702. (Mažuran, o.c., (1966), p.
96, 131. 133-135). Selo Đ ž od č
"' Lopusanczy. Lopusancze 1702. (Mažuran. o.c .• ( 1966),
p. 106. 129-131). Sada selo Široko Polje sjeverno od
Viškovaca.
Xl. NAHIJA GORJAN U LIVI POŽEGA (TD No. 672)
/NAHIJA GORJAN, PRIPADA SPOMENUTOM KADILUKU- TD No. 650)
11174
VAROŠ GORJAN"' s mahalom Zur-
jaš, osim č Muhammeda Šabana
Grgur č ć
Mikloš Š đ
Ivak, njegov sin
Petar Petora
Đ ć
Mati š ć
Andrijaš, njegov sin
Živko S č ć Š č ć
Mihal, njegov sin
ć š ć
Mikula, pridošlica
Pava!, njegov sin
Andrijaš č
Dimitar Mikin
Štefan ć
Đ đ Valpovac
Pava! Posavac
Martin, njegov sin
Tomaš Š š ć
Martin, brat spomenutog
Ivan Šelinac
Pava! Tomašev
Kelemen, pridošlica
Vid, sin spomenutog
Dimitar č ć
Balaž, pridošlica
Pišta ć
Đ č
Marko ć
Ištvan Š š ć
Matijaš č ć
Štefan ć
Martin Širak
Petar ć
Jerak Posavac
Mika, njegov sin
Lacko ć
Mihal, sin spomenutog
Matijaš Mihalov
Tomaš Balažev
Mati Č č ć
Tomaš Markov
Petar Tomašev
Đ đ č
Ivak Bodiroža
Radosav č ć
Pava! ć
I v ak š ć
Mika, sin spomenutog
Đ đ ć
Marko, pridošlica
Matok Š ć
I vani š, pridošlica
Mika, sin spomenutog
Martin, pridošlica
Vuk Đ ć
Pava! Đ ć
Nikola Đ ć
Martin Radišin
Mihal, sin spomenutog
Matijaš, pridošlica
Tomaš, sin spomenutog
Tomaš, pridošlica
Birla Miklošev
Pišta Eflak
Nikola, sin spomenutog
Martin Posavac
Ivaniš, ć
Martin Trgovac
Marko č ć
Ištvan Tomašev
ć 57, vratnica 56, biro v l
Kejvana, u granicama spomenute
varos1
Prihod od desetine i poreza 23.720
278
Gara, castrum Gara, civitas Gara, oppidum Gara u Vu-
kovskoj ž (Csanki, o.c., II .• p. 270, 282, 283). Go-
nam, Gonan, Goryan, Gorianny 1660., 1698. i 1702.
č o.c .• p. 12, 71, 129, 316, 317, 319, 320;
Mažuran, o.c., p. (1966). p. 106, 108, 112, 113, Idem,
o.c., p. 97). Gorjani kod Đ
159
Vratnica 56
Pšenica, kejla 350
Napolica, kejla 250
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
2240
7700
3000
392
2025
280
732
i boba 221
Desetina od ć i porez na tapiju 321
Porez na sitnu stoku i torarina 255
Vodenica 2, ruševna l, porez 32
Pristojba na tjednu tržnicu i sajmove 3500
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
10/92
1200
1822
M ezra Buhetinci kod spomenute varoši
Livada Mustafa-age, zaima, u granicama
spomenute mezre
Prihod od desetine i res mova 480
Livada !skendera spahije, pokojnog,
Prihod od desetine l OO
M ezra Pasjakovci, kod spomenute varoši
Prihod od desetine i resmova 450
Hassa-livada u blizini spomenutoj varoši
Prihod 450
Porez na žir u šumama Gorjana, pripada
spomenutoj nahiji
Prihod od poreza 1500
Č Mustafe i njegovih drugova
(Sureka-i o), kod spomenute varoši 22
Prihod od desetine i resmova 500
Č Mehmeda Šabanova, kod spome-
nute varoši, pripada spomenutom 22
Prihod od desetine i resmova 2500
Selo Gornja i Dolnja Brštanica sa žirovi-
nom u granicama spomenutog, i č
Hrskovci pripada spomenutom
Pavle Posavac
Vujica č
Mihajlo Matijašev
Janka Novosel
Dragojlo Novosel
160
Tomaš Ivakov
ć 6
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 66
Pšenica, kejla 30
N a polica, ke j la 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
2551
240
660
300
42
350
30
180
50
120
329
350
M ezra Vatanci pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 470
Selo Popovci s obradivim zemljištem raje
spomenutog (sela) na č Medenvrh
pripada spomenutoj
Ivan č ć
č ć
Ivaniš č ć
Vuk (sin) Lackov (u TD no. 672: Lacko-
ć
Imre ć
Martin V š ć
ć 6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Pšenica, kejla 25
N apolica, ke j la 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
3040
240
550
180
42
400
30
i crvenog luka, kupusa i repe 350
Desetina od ć graha, nohuta i balde 61
Desetina od ć i porez na tapiju 145
Porez na sitnu stoku i torarina 250
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 425
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 367
Vinogradi Mehmed-age u granicama sela
Popov ci
Prihod od desetine 50
(u TD No. 650: prihod od desetine i resmo-
va)
Selo č sa selištem Vašinci i bašti-
nom Braj novci, pripada spomenutoj
Mihal ć
Marko č ć
Mikula ć
Đ Mihalov
Mato, pridošlica
Marko ć
Lavak, pridošlica
Pava č
Marko ć
Đ ć
Petar, pridošlica
Marko, pridošlica
ć 12
Prihod od desetine i poreza 2070
Vratnica 12 480
Pšenica, kejla 25 550
Napolica, kejla 15 180
Porez na drva i vrt 84
Desetina od košnica 150
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 100
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 35
Desetina od ć i porez na ta piju 60
Porez na sitnu stoku i torarina 60
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 150
Badunava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 161
Selo Beketinci
280
sa zemljištem Lukojevac
i pola č (zemin na mezri Davidovci i
č ć osim dijela koji uživa raja sela Po-
nitovci na spomenutim č
(amme) mezrama, pripada spomenutom
Marko Ivanov
Ili j a ć
Milin Markov
Milovan, njegov brat
č Dragojev
Oraš Cvetkov
Ivaniš, došljak
ć 6
Vodenica sa stupom Ferruha kethode
Prihod od desetine i poreza 1130
Vratnica 6 240
Pšenica, ke j la l O 220
N apolica, ke j la 15 180
Porezna drva i vrt 42
Desetina od košnica 65
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 95
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 45
Desetina od ć i porez na tap iju 60
Porez na sitnu stoku i torarina 20
11/75
Vodenica sa stupom l, porez 16
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 52
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 65
Selo Opojevci"'?, pusto (hali), pripada
Gorjanu
Prihod od desetine i resmova 525
Č vodenica l
Selo Šeštika"', pripada spomenutom
Mihal Vinkov (Vitkov)
Kelemen č
Matijaš V ć
Petar Jakobov
Tomaš ć
Đ š Domjanov

Postoji i danas rudina č izmedu Semeljaca i Ko-
ntne.
lw Bekefalwa u Vukovskoj županiji (Csanki, o.c., Il., p.
294). Beketincze, Pecketinz 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., (1966), p. 103; č o.c., p. 314). Selo Beke-
tinci sjeverno od Širokog Polja.

Raseljena.
'" Šestile, Šestike 1702. č o.c., p. 317, 319).
Rudina i livada Šestike kod č
161
ć 6
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 6
Pšenica, kejla 40
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Porez na sitnu stoku i torarina
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
3000
240
880
420
42
260
30
250
50
150
20
428
230
Selo Matejevci'" s mezrom Mala Vas, pri-
pada spomenutom
Pavko Ivanov
Jovan Ivanov
Ilija Rajakov
Lazar, pridošlica
č Petrov
Vujica Milošev
č ć
ć 7
Dio mezre č
Prihod od desetine i res mova 1300
Vratnica 7 280
Pšenica, kejla 15 330
Napolica, kejla 10 120
Porez na drva i vrt 49
Desetina od košnica 126
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 70
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 20
Desetina od ć i porez na tapiju 35
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 170
Baduhava s poljarinom i porezima
na uda ju i na vinsku burad 65
162
Meua Kestenovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i poreza 625
Selo Kobujovci
284
?, pripada spomenutom
Pava Ivanišev
Vuk Ivanišev
Filip Đ đ
Mihal Levakov
Pava! Grgurov
Matijaš č
Tomaš Hanošev
Tomaš ć
Tomaš Živkov
Matin Živkov
Ištvan Hanošev
Živko Matijašev
Matijaš, pridošlica
ć 13
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 13
Pšenica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Porez na sitnu stoku i torarina
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
Meua Rosa, kod spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
3786
520
770
360
91
361
65
300
150
250
200
465
250
450
Selo Velika Vas"', pripada spomenutom
Vujica Selakov
lSJ Selište Marijevci 1702. kod Piškorevaca č
o.c., p. 312). Raseljena.
234
Raseljeno.
zss Nogfolu, Naghfalw, Magna villa u Vukovskoj župani-
ji (Cs3nki, o.c., II., p. 336). Nalazilo se izmedu Kešinaca
i Vrbice. Raseljena.
Milin ć
Mihajlo ć
Pavun š ć
Vukdrag Bogdanov
Petre č
Vujica Šoranov
Vuk č ć
Pava! Radovanov
ć 9
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 9
Pšenica, kejla 20
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sij ena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s polj arinom i porezima
1700
360
440
180
63
150
45
100
45
55
200
na udaju i na vinsku burad 60
Pola č na mezri Komnice, drže jesta-
novnici spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 220
Selo Kešinci"' s č Mokrice, pripa-
da Gorjanu
Vujin ć
Dragojlo Milošev
Ognan Radulov
Vujin Vukac
Pava! Radulov
11/76
Radosav Ivanišev
ć 6
Prihod od desetine i poreza 1400
V ratnica 6 240
Pšenica, kejla 15 330
Napolica, kejla 13 156
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 160
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 50
Desetina od ć i porez na ta piju 65
Porez na sitnu stoku i torarina 50
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 75
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 52
Selo č

drugo ime č s mez-
rom Sirovci i žirovinom u granicama spo-
menutog sela, pripada GOJjanu
Lacko Martinov
Đ Balaškov
Vuk ć
Mato Balaškov
ć
Ištvan č
Tomaš Markov
Pava! ć
ć 8
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 8
Pšenica, kejla 26
N apo lica, ke jia 19
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sij ena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
1755
320
572
228
56
160
40
133
Desetina od ć i porez na ta piju
Porez na svinje s porezom na prodaju
30
55
i ž ć klanje svinja 120
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 41
lili Kess e, Keze, Kese u Vukovskoj županiji ( Csdnki, o.c.,
Il., p. 323). Kesinczy, Kessinzi, Keffenzy 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., (1966), p. 121, 133; č o.c., p.
71, 332). Selo Kešinci kod Semeljaca.
287
U popisu 1565. pustara č u blizini selišta Mati-
jevci (Engel, p. 13).
163
Selo Punitovci"' s mezrama Benetnica,
Odvorište i Jasenovci i posjedom (tasar-
ruf) spomenutog sela na mezrama č ć i
Davidovci i žirovinom u granicama spo-
menutog sela i mezri, pripada spomenu-
tom
Mikola Radivojev
Raj ak Mirkov
Vuk, njegov sin
Vuk ć
Vujica, njegov sin
Herak, njegov brat
Vujica Subotin
Vukoje, njegov sin
Lazar Radosavov
Jovan, njegov brat
Vujan Radojicin
Vukdrag, njegov brat
Radman Ivanov
Vukdrag Milošev
Vuk, njegov brat
Ivaniš Milošev
Vuk ć
ć 10
Prihod od desetine i poreza 2600
Vratnica 10 400
Pšenica, kejla 30 660
Napolica, kejla 21 252
Porez na drva i vrt 70
Desetina od košnica 300
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 35
Desetina od ć i porez na tapiju 112
Porez na sitnu stoku i torarina 21
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje 300
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 250
Pola č (zemin) na mezri Davidovci s
javnim ispašištima ć na spomenu-
toj mezri, pripada Gorjanu
Prihod od desetine i resmova l OO
164
Selo Šebuševci'" (Šiboševci?), sa žirovi-
nom u granicama spomenutog sela, pripa-
da Gorjanu
Vuk Nikolin
Petar Stipanov
Radin š ć
Crni, njegov brat
Novak Radivojev
Milko Petrov
Koj adin š ć
Radovan, ć
Radosav, njegov brat
Dimitre Jovanov
ć 8
Prihod-ekvivalent za desetine 1450
ć 7 po 200, u novcu 1400
Porez na tapiju 25
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 25
Selo Petevalci s č Benedeki, pri-
pada Gorjanu
Martin I vako v
Peroš ć
Ištvan ć
Pejak š ć
Vuk Pavlov
Martin š ć
Štefan Korošac
Mato ć
ć 8
Prihod od desetine i poreza 2800
Vratnica 8 320
Pšenica, kejla 35 770
N apolica, ke jia 25 300
Porez na drva i vrt 56
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 75
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 120
288
Panyt, Panith u Vukovskoj županiji (Cs<lnki, o.c., Il.,
p. 340, 341). Punyatovczy, Punyatovcze, Punyetovczy
1698. i 1702. (Mažuran, o.c., (1966), p. 103, 107;
č o.c., p. 315). Selo Punitovcijužno od Krndije.
m Šuma Šebutevci kod Gorjana č o.c., p. 317).
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 60
Desetina od ć i porez na tapiju 21 O
Porez na sitnu stoku i torarina 80
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 309
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 350
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 250
M ezra Dolnja Galoševica, kod spomenu-
tog sela, pripada spomenutom
Č Murada i Kurda na spomenutoj
m ezri
Prihod od desetine i res mova 240
11/77
Selo Ostrošince'"', pripada Gorjanu
Živko Matakov
Petar ć
I vani š č ć
Mikula č ć
I vani š Domi č ć
Mika Mihalov
Ivaniš ć
Matijaš ć
Matok, njegov sin
Tomaš č ć
Mika ć
Pava! ć na baštini Štef ana ć
Pere ć
ć 12
Prihod od desetine i poreza 3171
Vratnica 12 480
Pšenica, kejla 25 550
Napolica, kejla 20 240
Porez na drva i vrt 84
Desetina od košnica 237
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 230
Desetina od ć graha, slanutka
i boba liO
Desetina od ć i porez na tapiju 125
Desetina od mošta pinta 200 600
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 235
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 220
Vodenica 3, porez 48
(U TD No. 650 mlinovi ć nisu upi-
sani)
Meua Gospodinci, kod spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 451
Baština Ivana, (sina) Mikea ... kod granica
spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova 220
Vinograd Alauddina hatiba, kod mezre
Gospodinci, pripada Gorjanu
Dunuma (sijakat), porez 28
Baština Di č pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 215
Meua ć ... ,pokraj spomenutog,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 231
10/95
Selo Radeljevci"
1
, pripada spomenutom
Ištvan Berte
Mihal, njegov brat
Tomaš ć
Đ đ ć
Matijaš ć
Bartol ć
Mika N ovakov
Mato ć
Petar Belenda
Novak (Levak) ć
Ivak, pridošlica
ć pridošlica
Đ đ Mihalov
Đ đ Pa valov
Martin Novasel
Marko, pridošlica
ć 15
Prihod od desetine i poreza 451 O
Vratnica 15 600
Pšenica, kejla 58 1276
2901
Ostrosyncz u Vukovskoj županiji (Cs<lnki, o.c., Il., p.
339). Ostrosincze, Ostrožince 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., (1966), p. 110; č o.c., p. 334). Selo
Ostrošinci južno od sela Kršinci.
m Radinovci 1702. č o.c., p. 328), selište neda-
leko ć
165
Napolica, kejla 55 660
Porez na drva i vrt 150
Desetina od košnica 340
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 90
Desetina od ć i porez na tapiju 125
Porez na sitnu stoku i torarina 15
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 464
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 480
Mezra Maglotnica ... kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
M ezra Brešnica,pokraj spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 350
10/95
Selo Husarovci"', pripada Gorjanu
Martin V ć
Đ ć
Štefan Balinda
Berta, pridošlica
Ištvan, pridošlica
Petar Pa valov
Ivaniš ć
Mihal Đ ć
Šimun Markov
ć 9
Baština Balažarovci, uživaju je stanovnici
spomenutog (sela)
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 9
Pšenica, kejla 20
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
166
1650
360
440
180
63
60
45
115
45
90
Vodenica žrvanj l, porez 16
Porez na sitnu stoku i torarine 25
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 162
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 65
Mezra Ugar(ov)dol pokraj spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
M ezra č pokraj spomenutog
Prihod od desetine i resmova 175
Č ć u blizini spomenutog
sela Husarovci, uživaju ga Mustafa,
Kurd i Musa, pripada Gorjanu
Prihod od desetine i res mova 524
10/95
Selo Filipetinci'", sa zemljištem (erazi)
č vrh i Tekenci?
Đ đ ć
Mihal ć
Grgur Đ ć
Martin š ć
ć 4
Prihod od desetine i poreza 1900
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla 30 660
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 60
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 65
Desetina od ć i porez na ta piju 90
Desetina od mošta, pinta l O 40
11/78
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 120
291
Uszarevcze, Uszarevczy, Vsarefzi, Husarovczy 1698.
i 1702. (Mažuran, o.c., (1966), p. 94, 104, 105; č
las, a.c., p. 71, 308, 315, 316). Selo Užarevci sada
Kuševac.
m U tapu defteru iz 1565. č u okolici Lipovca
(Engel, p. 57). Raseljena.
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 147
Selo Duga Vas'", s mezrama Bodinci i Di-
manac i pola zemlje na mezri Selidkovce
... , pripada Gorjanu
Đ š ć
Vukosav Vukašinov, knez
Rajak, njegov sin
đ š ć
Stanka ć
Milorad č ć
Radko Radosavov
Vuk, došljak
Radoje Radmanov
Dragosav Vuksanov
I vani š Se!akov
Radovan Radojev
ć pridošlica
Radak Radinov
Radoje, došljak
Vujica, došljak
ć 15
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 15
Pšenica, kejla 65
Napolica, kejla 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na ta piju
Porez na sitnu stoku od torarine
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na uda ju i na vinsku burad
10/96
4311
600
1430
480
105
260
75
300
60
190
200
245
366
Selo Miholjanci"', drugo ime ć
pripada Gorjanu
Bu! ć
Radoan Vukosavov
Maleš, pridošlica
Ivan ć
Nikola ć ć
VukPejakov
Ilija Vukmanov
Radivoj Radojev
ć 8
Zemljište oronule crkve (kenise-i harabe)
uživa Mustafa-aga, po odredbi (tapuname
ber muceb-i tapuname)
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 8
Pšenica, kejla 42
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tap iju
Porez na sitnu stoku i torarina
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
2700
320
924
288
56
120
40
215
100
120
165
214
na udaju i na vinsku burad 138
Pola č na mezri Kominci, uživaju je
stanovnici spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
Selo Draževci"', pripada Gorjanu
Mika ć
Mihal š ć (Vlašic')
Gašpar ć
Anto! Šimunov
Ive č č ć č ć
Pava! ć
Luša Štefanov
Domijan č ć
ć 8
l9-l Raseljeno.
222
29
' Mihanovce č nedaleko Gorjana (Engel, p.
123 ). Raseljena.
296
Drasewcz u Vukovskoj županiji (Engel, p. 49). Selo se
nalazilo blizu Drenjskog Slatinika, o č č
šuma š č gaj č a.c., p. 318).
167
Prihod od desetine i poreza 4150 Mihal Martinov Napolica, kejla 20 240 Selo Pavlovci"' s mezrama Č i Da-
Vratnica 8 320
Vuk š ć Porez na drva i vrt 49
ni sale i?, pripada spomenutom
Pšenica, kejla 50 1100
Balind š ć Desetina od košnica 60 Petar Obrada, knez
Napolica, kejla 35 420
Ivaniš ć Desetina od sijena 35 Ivan, njegov sin
Porez na drva i vrt 63
Petar ć Desetina od lana, konoplje, bijelog Petrina Radunov
Desetina od košnica 162
Martin ć
icrvenogluka,kupusairepe !80 Radul ć
Desetina od sijena 45
Desetina od ć graha, slanutka Petar š ć
Desetina od lana, konoplje, bijelog
ć 9
i boba 55
Vukosav ć
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Prihod od desetine i poreza 2800 Desetina od ć i porez na ta piju 60
Vuk Vujinov
Desetina od ć graha, slanutka
Vratnica 9 360 Porez na sitnu stoku i torarina 55
Aleksa Radojev
i boba 60
Pšenica, kejla 42 924
Porez na svinje s porezom na
Vujan Vukdraga
Desetina od ć i porez na tapiju 50
Napolica, kejla 24 288
prodaju i ž ć klanje svinja 100
Vuk Selak (sin Selaka)
Porez na sitnu stoku i torarina 60
Porez na drva i vrt 63
Desetina od mošta pinta 10 40
č ć
Porez na svinje s porezom na
Desetina od košnica 250
Baduhava s poljarinom i porezima
Radul č ć prodaju i ž ć klanje svinja 400
Desetina od sijena 45
na udaju i na vinsku burad 193
Vuk Vukdraga Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 260
Desetina od lana, konoplje, bijelog
Selo Podgajci
300
s pola č (zemin) na Dragaš ć
i crvenog luka, kupusa i repe 215
mezri Selidkovci, pripada spomenutom
Radosav č ć
Selo Slatina'", pripada spomenutom Desetina od ć graha, slanutka
Radivoj Radosavov Rajko ć
Martin š ć sa svojom baštinom
i boba !OO
Vukman, njegov sin Luka ć
Živko č ć sa svojom baštinom
Desetina od ć i porez na tapiju 120
Vujica č ć Lajoš ć
11/79
Jakša š ć sa svojom baštinom
Resum na svinje s porezom na
B ujak ć ć Vukosav Đ ć
Mihal č ć sa svojom baštinom
Nikola ć Bogdan ć
Đ đ zet Đ ć sa svojom baštinom
prodaju i ž ć klanje svinja 215
Radoje č ć
Balaž Brdar, sa svojom baštinom
Baduhava s polj arinom i porezima
Jovan ć
Mato Raksan, sa svojom baštinom
na udaju i na vinsku burad 220 Mikula ć Dragosav č ć
Dragojlo Radivojev Rado Marice
ć 7 10/96
Vodenica č ć Petar Istajin
Prihod od desetine i poreza 1818
Selo Lipovac'", pripada Gorjanu
Radušev, došljak
ć 22, knez: l
Vratnica 7 280
Ivak ć
!0/97
Pšenica, kejla 30 660
Gašpar ć
Petar Pavicin
Prihod od desetine i res mova 52!0
Napolica, kejla 20 240 Marko V č ć Vratnica 22 880
Porez na drva i vrt 42 Anto! č
ć !O
Pšenica, kejla 7 5 1650
Desetina od košnica 60 č ć Prihod- zamjena za desetine 2450 Napolica, kejla 60 720
Desetina od sijena 30 Pišta Andrijašev ć l O po 200, u novcu 2000 Porez na drva i vrt 150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
Ivak, njegov brat Porez na tapiju 30 Desetina od košnica 340
icrvenogluka,kupusairepe 125
Balaž, pridošlica Porez na udaju 60 Desetina od sij ena IlO
Desetina od ć graha, slanutka
ć 7
Baduhava s poljarinom i porezom Desetina od lana, konoplje, bijelog
i boba 60
na vinsku burad 360
icrvenogluka,kupusairepe 240
Desetina od ć i porez na tapiju 40 Prihod od desetine i poreza 1897
M ezra Biškupci, pripada Gorjanu
Desetina od ć graha, slanutka
Porez na svinje s porezom na Vratnica 7 280
Prihod od desetine i poreza 150.
i boba !OO
prodaju i ž ć klanje svinja 150
Pšenica, kejla 25 550 Desetina od ć i porez na tap iju 150
Baduhava s poljarinom i porezima
Selo Mali ć pripada spomenutom na udaju i na vinsku burad 132
197
Szlatinik, Slatenik 1698. i 1702. (Mažuran, o.c.,
(1966), p. 108, 109, 113; č o.c., p. 71, 318,
Vukašin Radovanov
""Podgaiczy, Podgajci 1702. (Mažuran, o.c., (1966), p.
Selo Martinci"', pripada spomenutom 320). Selo Dren jski Slatinik zapadno od Dren ja. 132, 135; č o.c., p. 71, 331, 334). Staro selo
298
Crkva sv. Martina i selo Martinci kod Gorjanskih Iva- Gojko Ivanov
Podgajci đ č Forkuševaca i Vrbice. Sada
Vuk Ivakov
novaca č o.c., p. 316). Raseljena.
možda rudina Gadsko Polje južno od Kešinaca.
Đ š ć zw Lipovacz, Lipovac 1702. (Mažuran, o.c., (1966), p. ć 2
301
Vjerojatno Cerovac č od Punitovaca.
Jol Nalazili su se u okolici Beketinaca (Engel, p. 147). Ra-
Ištvan ć
104; č o.c., p. 315). Rudina Lipovac južno od
Prihod od desetine i resmova 660 seljeni. Drenjskog Slatinika.
168 169
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 200
Porez na sitnu stoku i torarina 200
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 370
M ezra Đ kod sela pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 50
Meua Elekovci, kod spomenutog, pripa-
da spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
10/97/29
Selo Ivanovci, napušteno (hali), pripada
Gorjanu
Prihod od desetine i resmova 900
Selo Markuševci
303
, s č Đ
i žirovinom u granicama spomenutih, pri-
pada spomenutom
Pava! Vukov
Kostadin Dragiše
Dragoje Stepanov
Vukašin Bogdanov
VukRadkov
Radman č ć
Bogdan Jovanov
Vujica ć
Miloš ć
Novak Radenkov
ć Đ ć
Radak ć
Gojko Dragojev
ć 13
Meua Košujevci, uživa je spomenuta
raja
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 13
Pšenica, kejla 35
N a polica, ke jia 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2600
480!
770
240
74
50
60
100 Desetina od lana, konoplje (itd.)
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od ć s porezom na tap iju 36
170
Porez na sitnu stoku i torarina 500
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja l OO
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 150
11180
Selo Junakovci
304
s č Bratkovci,
pripada spomenutom
Petar č ć
Đ đ ć
Andrija, pridošlica
Mika č ć
Vuk, pridošlica
Petar Prijedko
Đ š pridošlica
Perak ć
Balaž, pridošlica
ć 9
Č Kobilin Dol, uživaju je spomenuti
Prihod od desetine i poreza 2338
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
660
240
63
140
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 90
Desetina od ć i porez na tapiju 80
Porez na sitnu stoku i torarina 20
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 200
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 240
M ezra Obrov? u blizini spomenutog sela
Junakovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 113
"'' Naselje Markovci 1702. (Mažuran, o.c .• (1966), p.
102, 103; č o.c., p. 314, 327). nedaleko Tmave.
Raseljno.
)1).1 Innakfalwa u Vukovskoj županiji (Cs<inki, o.c., Il., p.
319). Junakovczy, Junakovci 1698. i 1702. č
o.c.,p. 71,331,334;Mažuran,o.c.,(l966),p.l31,132).
Selo Junakovci, sada Forkuševci sjeverno od č
10/98
Selo Novoselce"' sa zemljištem Viroševci,
pripada spomenutom
Mihal ć
Vujica, njegov sin
Jovan Đ ć
Novak Mihalov
Pop Petko
Jovan Pavunov
V uje Pavin
đ Jankov
Miliša B ć
Vuk ć
Radovan Pavunov
Novak Vukmanov
Vukac č ć
Mihajlo Đ č ć
č Martinov
ć 14
Prihod od desetine i resmova 3252
Vratnica 14 560
Pšenica, kejla 40 880
Napolica, kejla 35 420
Porez na drva i vrt 98
Desetina od košnica 120
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 230
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 40
Desetina od ć i porez na ta piju 88
Porez na sitnu stoku i torarina 320
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 226
Baduhava s poljarinom i porezima
na uda j u i na vinsku burad 200
M ezra Lipovci, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom (tahi m.)
Prihod od desetine i resmova 540
Selo Bartolovci3<J6, s mezrama Zimanovci,
Jakobovci, Tulkovci, č i Kmastin-
ci, s livadama i obradivim zemljištem /zi-
raatgah/ raje spomenutog sela na mezri
č pripada spomenutom
Radovan Stipanov
Dragiša ć
Vujica ć
Lazar č ć
Žarko ć
Radman ć
Miliša ć
Radosav Nikolin
Đ ć
Nikola č ć
Blagoje ć
Dragojla, došljak
Viraš č ć
Jože, ć
ć 14
Prihod od desetine i resmova 2130
Vratnica 14 560
Pšenica, kejla 30 660
Napolica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 98
Desetina od košnica 40
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 80
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 35
Desetina od ć i porez na tapiju 35
Porez na sitnu stoku i torarina 152
Resum na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 45
Baduhava s poljarinom i porezima na
udaju i na vinsku burad 55
Selo Podkanija'(J7 .... sa zemljištem (erazi)
Kanica i Popovci pripada Gmjanu
Pava!, pridošlica
Mikloš Varga
Tomaš ć
Đ č ć
Mikac ć
Tomaš Brdar
Andrijaš Matkov
Andrijaš Varga
Nozelcz u Vukovskoj županiji (Cs3.nki, o.c., ll., p.
338). Nowozelchy, Nowazelchy pustara nedaleko For-
kuševaca (Engel, p. 138). Raseljeno.
}Ot; Vjerojatno rudina i šuma č lug.
.'0
7
Potkinjane, Potnyane, Potnyach, Potnjane 1702. (Ma-
žuran, o.c., (1966), p. 108, Ill; č o.c., p. 319;
Engl, p. 157). Selo Potnjani zapadno od Gmjana.
171
Đ š Ivanišev
Matok V č ć
Grgur Sabo
Živko ć
Mati Jakobov
Vuk Štefanov
Štefan č ć
ć 15
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 15
Pšenica, kejla 45
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
4100
600
990
420
105
250
75
i crvenog luka, kupusa i repe· 360
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na ta piju
Porez na sitnu stoku i torarina
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
100
250
40
450
na udaju i na vinsku burad 460
Objašnjenje granica spomenutog sela Pod-
kanija na gorjanskoj strani, na .9snovi
šeriatskog hudždžeta. Od mlina Sabana
spahije, pravo gore do brda (uzvišenja)
koje se nalazi usred ravnice te duž brda do
š č staze, s jedne je strane livada Mi-
hala Polj anca, te duž spomenute livade od
sredine potoka pravo gore uzdužna uz tu
njivu do šume Kanije, te uz jednu livadu
koja ima tri dijela. Zemlja č spo-
menutom granicom pripada Podkaniji
(Podkaniya terafina dusmusdur). Od prava
uživanja na mezri Buhetina, kao zamjena
za spomenuti dio, dano je raji Gorjana i za-
mijenjeno. ć da su oni zadoyol-
jni, na traženje obiju strana upisano Je u
novi carski defter.
Selo č s mezrom Hermanci i žirovi-
nom u granicama spomenugo sela, pripada
spomenutom
Štefan ć
Vrban ć
172
Anto! š ć
č Antolov
Đ š ć
Ivan ć
Novak ć
Imre ć
Martin ć
Novak ć
Đ Tomašev
Martin Tomašev
Stipan ć
Petar, pridošlica
Ištvan ć
Šimun, pridošlica
Matijaš š ć š ć
Pavle ć
ć 18, vratnica 17, biro v l
Prihod od desetine i resmova 6830
V ratnica 17 680
Pšenica, kejla 75 1650
Napolica, kejla 63 756
Porez na drva i vrt 126
Desetina od košnica 550
Desetina od sijena 94
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 460
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 240
Desetina od ć i porez na ta piju 340
Porez na sitnu stoku i torarina 574
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 670
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 690
đ č i livade raje spomenutog
sela č na mezri č pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 131
Mezra Kešinci, kod spomenutog sela
(10199)
Prihod od desetine i resmova 260
Mezra Markovci u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i res mova 41 O
JOli Ujfalw, Wyfalw u Vukovskoj županiji (Cs<inki, o.c.,
II., p. 359). U popisu 1565. č č danas možda selo
Vuka (Engel, p. 201).
Mezra Ivenovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 181
Mezra Ladarovci, u blizini spomenutog,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 44
Selo Krtolanci"" s mezrom Komarovci,
pripada Gorjanima
Ranko ć (ili: Ratko)
Radosav, njegov sin
Radovan ć
Milovan, njegov brat
Vujin č ć
Vujica, njegov sin
č Radosavov
Radovan, njegov sin
Stipan č ć
Milko Vujinov
Mati, njegov brat
Vujica ć
Pava! ć
ć ć
Vukašin, njegov brat
ć 9
Prihod od desetine i resmova 2750
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla 42 924
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 185
Desetina od sijena 4 5
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 155
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 100
Desetina od ć i porez na tapiju ll O
Porez na sitnu stoku i torarina l OO
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 285
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 135
Selo Mikloševci'" s č Irševar, pu-
sto (nenaseljena) pripada Gorjanima, osim
obradivog zemljišta (ziraatgah) raje sela
Balinci
Oronula vodenica l
Prihod od desetine i resmova 1378
Desetina od (ulova) ribe u rijeci Vuki, osim
č V alkovara i č izuzevši grani-
ce sela Novasel, Balinci, Malo Seliševo i
mezri koje pripadaju spomenutim selima
Prihod od desetine 1550
Selo Gornja Galoševica
311
, pripada Gor-
janima
Grgur, pridošlica
Đ đ pridošlica
Andrijaš, pridošlica
Griša ć
Miloš Ilijin
I v ak, pridošlica
ć 6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tap iju
Vodenica l, porez
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
2550
240
660
300
42
250
30
278
90
120
32
200
na udaju i na vinsku burad 295
M ezra Velika i Mala Bratuš evac, pripada
Gorjanu
Prihod od desetine i res mova 200
Selo hnrehovci"', ... pripada spomenutom
Marko Đ
)011 Kajtomafalwa u Vukovskoj županij (CS!inki, o.c., Il.,
p. 321). Pustara nedaleko Gorjana (Engel, p. 89).

Miklosfalwa u Vukov skoj županiji u blizini Gorjana
(Engel, p. 124). Raseljena.
311
Raseljena.
m Emrehovacz u Vukovskoj županij (Cs4nki, o.c., Il., p.
307). Imrovce, Imrovci, lmrehovczi 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 296; Idem, o.c., (1966), p. 99, 115,
119; č o.c., p. 312, 32 I. 323). Selo lmbrijevci
sjeverno od Pake.
173
!štefan ć
Pišta ć
Vujnak ć
Mihal ć
ć 5
Prihod od desetine i resmova 1652
Vratnica 5 200
Pšenica, kejla 20 440
Napolica, kejla JO 120
Porez na drva i vrt 35
Desetina od košnica 60
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 120
Desetina od ć i porez na ta piju 160
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja ll O
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 132
11182
Selo Potlehovo
313
?, pripada Gorjanima
Oliver Dragišin, knez
Blagoje, njegov sin
Novak Vukdraova
Vukdrag ć
Vujica Vujinov
Mladen Vukasov
Jovan Vuka
Vukosav Radovanov
Marko Todorev
Milko ć
č pridošlica
Živko Vladojev
Oraš Vukdragov
Hodo Vukdragov
Prodan, njegov brat
č Vuka
Dragoje ć
Vukašin Todorev
Todor Vukojin
Petar, pridošlica
ć 17, knez l
174
Prihod od desetine i resmova 4551
10/100
Vratnica 17
Pšenica, kejla 64
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Vodenice 2, porez
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
680
1408
720
49
300
85
220
112
122
32
438
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 385
M ezra Š ć i Koritna, kod spomenu-
tog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 452
Mezra Seketac s Bak(a)nicom, kod spo-
menutog sela
Prihod od desetine i resmova 300
Mezra Ivaniševci u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 474
Selo Vrbanoševci"', drugo ime Podgorje,
pripada spomenutom
Mihal ć
Andrijaš š ć
Pava!, pridošlica
Pava! č ć
Mihal ć
Novak, pridošlica
Mato č ć
Đ đ Đ č ć
I van Martinov
Danko š ć
Đ š ć
Petre, pridošlica
Pavlica Đ š
ć 13
ll l Rasel jeno.
314
Kokoryacz (Kokorjanc) u Vukovskoj županiji (Engel,
p. 96, 97). Pustara u okolici Slatinika Drenjskog.
Prihod od desetine i res mova 7240
Vratnica 13 520
Pšenica, kejla 75 1650
Napolica, kejla 60 720
Porez na drva i vrt 91
Desetina od košnica 305
Desetina od sijena 65
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 370
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 290
Desetina od ć i porez na tapiju 290
Desetina od mošta, pinta 250 1194
Porez na sitnu stoku i torarina 490
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 665
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 590
Vodenice 2, porez 32
M ezra Č kod spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 400
M ezra Kokoravac, kod spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova 500
M ezra č kod spomenutog, pripa-
da spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Selo Gorjanci
315
sa č Tomašanci i
žirovinom u granicama spomenutog sela,
pripada spomenutom
Mahmud Karagozev, 22
Memi, kolar (arabadžija), 22
Prihod od desetine i res mova 800
Selo Dobroslavci'
1
', sa zemljištem Bra-
tuševac i č č
Štefan ć ž ć
Jakob ć
Ivan Setoka
Bogdan č ć
Pišta ć
Ivak Hegedoš
ć 6
Prihod od desetine i resmova 2150
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla 30 660
Napolica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 90
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 10 l
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 45
Desetina od ć i porez na tapiju l 02
Porez na sitnu stoku i torarina 40
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 250
Vodenica žrvanj l, porez 16
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 250
Mezra Od(v)oranci,pripada Gorjanu
Prihod od desetine i resmova 530
Selo Puhovci'
17
pripada Gorjanu
Šimun Mike
Vuk ć
Mihal ć
Ištvan č ć
Martin, njegov brat
Ivak, njegov brat
Marko, njegov brat
Filip, njegov brat
ć 4
Prihod od desetine i resmova 1650
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla 25 550
N a polica, ke jia 20 240
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 60
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 80
Desetina od ć i porez na tapiju 80
Porez na sitnu stoku i torarina 55
115
Rudina kod Tomašanaca (Engel, p. 66).
116
Dobrozlawcz u Vukovskoj županiji (Cs3.nki, o. e., Il.,
p. 305). Raseljena.
m Raseljena.
175
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 120
Baduhava s polj arinom i porezima na
udaju i na vinsku burad l 37
Mezra Krstur, ... kod spomenutog sela
Puhovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Ivanovci'" s mezrom Peretovci, pri-
pada spomenutom
Đ đ ć (starješina)
Imre Đ ć
Ivaniš ć
Tomaš, pridošlica
Aluš ć
ć pridošlica
Živko, pridošlica
Balko Đ ć
ć 8
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 8
Pšenica, kejla 42
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Vodenice 2, porez
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
2736
320
924
288
64
120
40
215
120
120
32
214
na udaju i na vinsku burad 299
Pola č na mezri Moj šin, pripada spo-
menutoj
Prihod od desetine i poreza lO
Selo š ć pripada spomenutom
I v ak, pridošlica
Grgur, pridošlica
Martin I v ć
Balaž Č ć
176
Martin ć
Andrijaš ć
ć 6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na ta piju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
1430
240
550
240
42
50
30
73
40
45
55
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 65
Mezra Petruševci, kod spomenutog sela,
uživa je raja tog sela
Prihod od desetine i resmova 220
Selo č s baštinama Peškovci,
Gorovje, č i Likina, pripada
spomenutom
Mihal ć
Matijaš ć ć
Ivaniš B č ć
Vid Đ ć
Đ đ pridošlica
Janko Đ š ć
Mihal, pridošlica
Marko Đ ć
Andrija ć
Balaž č
ć 10
Prihod od desetine i res mova 3029
Vratnica 10 400
Pšenica, kejla 35 770
·
118
Ivanzy, Ivanovczi 1698. i 1702. č o.c., p. 71,
315, 316; Mažuran, o.c., (1966), p. 105-107). Selo Iva-
novci Gorjanski južno od Tomašanaca.

Dworysche, Dvorište (Odvirište) izmedu Imrijevaca i
č (Engel, 9. 51 ). Rasel jeno.
31
u Brachevczy 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., (1966), p.
107, 109; č o.c., p. 71, 317, 318). Selo č
sjeverno od Paljevina.
Napolica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 70
Desetina od košnica 200
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 21 O
Desetina od ć graha, slanutka
i boba liO
Desetina od ć i porez na tapiju 125
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 304
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 490
Selo č sa zemljištem Vrbanov-
ci, Đ Đ i Dragalinci, pripada
Gorjanu
Pava! ć
Martin č ć
ć 2
Vodenice: 3
Prihod od desetine i resmova l 000
lOllO!
Č na ime umrlog Mehmed-paše,
neka muje zemlja lahka, u kadiluku Gor-
jan
Vinogradi Pipovci, Istepkovci, Burkuševi-
ca, Vržnica i ... , zemlja
Vodenica u blizini varoši Nivna, uživa je
(der yed-i) Peroš i Grgur, Žrvnjeva 3
Livada Prkilaci i Islobodanska, zemlja 2
ć da je u starom defteru zapisano da
se koristi kao vakuf, odsjekom, i u novi
carski defter upisano je na isti č
Prihod odsjekom (ber vech-i maktu') 150
Most na rijeci Jošavi, u predjelu skela
Brod i Sapca? i Sikirovci. Spomenuti je
most na mjestima dužine 340 aršina. Kako
je bez mosta ć ć izgradnja
mosta je, jedna od najvažnijih potreba za
navedene skele i stanovništvo vilajeta. N a-
kon što je to zabilježeno, ć na
stalne zahtjeve i obavještavanje ajana ista-
novnika pokrajine, 27 rajinskih ć iz
sela Puhovci, Ivanovci i Baginci prihvatilo
je obavezu sagraditi spomenuti most i
održavati ga onako kako je to potrebno, uz
uvjet da su zbog toga đ izvanred-
nih nameta i č službenika,
č i devširrne te č ć i
službe u đ i palankama, poreza za
mitropolita i drugih č poreza.
Prema uzvišenoj carskoj zapovijesti koja
je glede toga stigla, oni su upisani u novi
carski defter kao č č
spomenutog mosta, uz navedeni uvjet.
Most na rijeci Vuki, u blizini sela Ponitov-
ci. Spomenuta je rijeka č barovita,
pa je izuzetno potrebno da se na tom mje-
stu nalazi most dužine 227 lakata. Tako je
17 ć raje sela Ponitovci i Siboševci,
na osnovi visoke carske zapovijesti izdane
u tom č upisano kao č
spomenutog mosta, uz uvjet da su oslo-
đ izvanrednih nameta i č
službenika, č devširme, č
ć služenja u đ i palankama,
poreza za mitropolita i drugih č
poreza.
lli Kyckoicz u Vukovskoj županiji (Cs3.nki, o. e., II., p.
323). Nalazilo se nedaleko č Raseljena.
177
10/102
(11/85)
Xli. NAHIJA Č PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
VAROŠ Č pripada
spomenutom
Džemat muslimana spomenute (varoši)
A1auddin, hatib
Mehmed, mujezin
Musa, mujezin
Sinan, poslužitelj (kajjim)
Husejn, č š
Bekir, spahija
Husejn, spahija
Ali, spahija
Ahmed, spahija
Behruz aga, spahija
Derviš, spahija (TD 672: Derviš-aga)
Hizr, spahija
Ibrahim Hasanov
Bali, ser-buljuk
Mehmed Abdullahov
Behram, subaša
Redžep Hasanov
Ibrahim, puškar (halladž)
Mesihulah Alijin
Pervane Abdullahov
Hamza Sinanov
Mustafa Abdullahov
Memišah
drugi Pervane Abdullahov
Kaja
Ibrahim, spahija
Jusuf
Mehmed
Sulejman
Džemat mustahfiza spomenute đ
Piri Aga, dizdar
Ramadan, kethoda ć
Abdi, zapovjednik buljuka
Hali!, zapovjednik buljuka
178
Kasim Jakubov
Ajdin, Pirijin
Šahman Piri j in
Hasan, kul
Behram Alijin
Omer s. Mehmedov
Kurd Ramadanov
Selim Abdullahov
Redžep Ramadanov
Ali Nasuhov
Hasan, divane (ludo hrabar)
Šiermerd Abdullahov
Hudaverdi Abdullahov
Memi, Jusufov
Omer, divane
Ali, Bosanac (Bosna)
Mehmed Alijin
Derviš Abdullahov
Mehmed, zapovjednik tobdžija
Hasan Abdullahov
ć 54
š ć spomenute varoši, pripada spo-
menutom kadiluku
Jakša ć
Ivaniš ć na baštini Ivaniša V ć
Martin Matijašev
Mihal Đ š
Ferenac ć
Martin Matakov
Mikula č ć
Pava!, pridošlica
Balaž č
Matijaš č ć
m Pagarach, Podgorach, oppidum Pogoraach, Pogarach,
castellum Poygarach u Baranjskoj županiji (Cs<lnki, o.e.,
II., p. 457, 463). Podracz, Pogoratz, Badoracz, Podgo-
rach 1660., 1698. i 1702. č o.c., p. ll, 70, 281;
Mažuran, o.c., (1966), p. 121, 143). č č od
sela Kršinci.
Novak Tomašev
Matijaš Đ š
Mihal Egedov sa svojom baštinom
Andrijaš č
Balaž Ferencov
Tomaš č
Mikoš Ivakov
Balaž č
Mihal ć
ć 19, vratnica 18, birov l
M ezra ]akerevci i Prikrajci, osim č
Ahmeda i Mahmuda, uživa je đ i
koriste) spomenuta raja
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 18
101103
l 11186)
Pšenica, kejla 64
Napol ica, ke jia 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
4610
720
1408
720
133
340
95
210
i boba 150
Desetina od ć i porez na tap iju 220
Vodenica l, porez ·16
Porez na sitnu stoku i torarina l OO
Pristojba od tjednog tržnog dana i od saj-
mova (panayir), koji se održavaju na Spa-
sovdan, zatim Vidovdan i Miholjdan
(Mihovil gunu), godišnje 280
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 1 OO
Baduhava s poljarinom i porezima
naudajuinavinskuburad 218
Objašnjenje o javnom pašnjaku (m er' a)
č koji je nastao od mjesta (yer-
ler) i šuma, po imenu Draškenovci, drugo
ime Karalovci, i Doljanci, a koje su u nev-
č vrijeme uživali nevjernici po ime-
nu Luša ć i Balaž: ć da su
spomenuta mjesta i šuma ostali napušteni i
đ i nitko ih nije koristio, a po-
trebno je i pogodno da budu javni pašnjak,
te je traženo da se uvedu u sidžil, upisani
su kao pašnjak.
M ezra Pirovatnica? kod spomenute varoši
Prihod od desetine i resmova 150
Č Ahmed i Mahmuda na mezrama
]akerevci i prikrajci, pripadaju Podgo-
č
Zamjena za desetinu, u gotovom
novcu 100
Č Bekira spahije, kod granica spo-
menute varoši č pripada spome-
nutom
Prihod od desetine i resmova sa žirovinom
od šume na mer' i č 50
Č Ahmeda s. pirija, kod granica
spomenute varoši
Prihod u gotovom novcu 50
Selo Ilkovci"', pripada č
Đ š č
Petar Radosavov
Martin ć
Tomaš Đ š
ć 4
Prihod od desetine i resmova 2460
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla 30 660
Napolica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 140
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 190
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 150
Desetina od ć i porez na tapiju l OO
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 352
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 360
Selo Zuline, drugo ime Zulan (Žpljan),
Marko, sin Matijaša s baštinama Caglin,
sin Radovana i Dulkovac, ć Potok i
nekoševina, pripada spomenutom. Tevet-
ko š ć
Vukdrag Vukojev
Stipan ć
m Ilkouch u Baranjskoj županiji (Csanki, o.c., Il., p.
491 ), pripadalo Našicama. Rase ljeno.
179
Radovan š ć
Jakob Vukdraga
Balaž Milošev
Marko Matijašev
Ilija Radovanov
Ilija Lazarov
Cvetko š ć
ć Radovanov
ć 10
Baština Duman Age TD No. 672: uživaju
je raja spomenutog sela, izuzevši pola li-
vade na toj baštini
Pola livade na spomenutoj baštini, uživa je
Mehmed, s. Dumana
Prihod, zamjena za desetinu 1800
ć l O po 160, u gotovom novcu 1600
Vodenica l, porez 16
Porez na tapiju lO
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 174
Mezra Podgajci, kod spomenutog sela,
pripada č
Prihod od desetine i resmova 350
Selo Popovci"', napušteno (nenaselje-
na?), pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 1450
Selo Menkovci'", pripada č
J ako b č ć
Mihal č ć
Pava! š ć
Mihal, njegov sin
Jakob ć
Grgur č ć
ć 5
Prihod od desetine i res mova 3013
V ratnica 5 200
Pšenica, kejla 35 770
Napolica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 35
Desetina od košnica 190
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 130
180
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 160
Desetina od ć i porez na tap iju 135
Desetina od mošta, pinta ll O 440
Porez na sitnu stoku i torarina 143
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 201
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 284
Selo Draganovci'" s Hranisalcima?, pri-
pada spomenutom
Mika č ć
Đ š č ć na vlastitoj baštini
Đ š ć
Pava! ć na baštini Novakovci
Martin ć
Šimun ć
Petre ć
Đ đ Grgurov
I vani š, č
ć 9
Livada Piri Age u spomenutom (selu)
Livada Pervane, ć u spomenutom
Prihod od desetine i res mova 24 78
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla 30 660
Napolica, kejla 21 252
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 240
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 60
Desetina od ć i porez na tap iju l OO
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 292
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 257
314
Popowcz u Baranjskoj županiji (Csoinki, o.c., Il., p.
518). Nalazilo se u okolici kaštela Subotica.
Nenakouch u Baranjskoj županiji (Cst'inki, o.c .• Il., p.
511 ). Nenakovci u sklopu vlastelinstva č Selo
raseljena.
_\.'(> Dragchinafalwa u Baranjskoj županiji (Cs3.nki, o.c., Il.,
p. 481 ). Selo se nalazilo u okolici č Raseljena.
M ezra Radinovci (je) č Ahmeda Piri
Age, s livadama Baku/inci, osim livade
Ramadan ć haje, pripada č
Prihod od desetine i resmova 384
Livada Ramadan ć na mjestu (der
mevzi'i) Bakulinci, s vrtom i drugom liva-
dom na mjestu Piljak, pripada č
Prihod od desetine i resmova 50
10/1 04111/87)
Selo Gojanovci
321
, pripada Pod g č
Martin Hajoš (Hanoš)
Vinko č ć
Luša Š ć
Matko č ć
Andrijaš Martinov
Matijaš š ć
Marko B rodan ć ć
ć 7
Č Torijevci sa Ž č
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, kejla 35
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanu tka
i boba
Desetina od ć i porez na ta piju
Desetina od mošta, pinta 36
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s polj arinom i porezima
3200
280
770
300
49
320
35
210
135
290
144
317
na udaju i na vinsku burad 350
Mezra Darjanovci u posjedu (der /asar-
ruj) raje spomenutog sela Gojanovci
Prihod od desetine i resmova 734
Selo Erdevalci'"?, s vinogradima Ista-
š ć pripada spomenutom
Đ š ć
Andrijaš Č ć ć
Đ š Rojakov
Pava! č
Matijaš Č ć
Đ đ č
Matijaš Martinov
ć 7
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 7
Pšenica, kejla 42
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Desetina od mošta, pinta 60
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
Mezra Komina, kod spomenutog
pripada č
Prihod od desetine i resmova
2879
280
924
288
49
60
35
150
90
140
240
350
273
sela,
250
Selo Privlaka'", pripada spomenutom
Ivaniš ć
Đ đ ć
Đ š ć
Andrijaš č ć
Đ đ Balažev
Matijaš Hajduk
Matijaš Đ š
Balaž č ć
Andrijaš I vako v
Mihal Pa valov
Đ Pa valov
Štefan Pavalov
Martin č ć
Nikola č ć
m Goyanouch u Baranjskoj županiji (Cs<lnki, o.c., Il., p.
486). Pripadali đ Našice. Raseljeno.
.•lx Erdiliouch u Baranjskoj županiji (Cs<inki, o.c., IL, p.
482). Selo Erdeljevac južno od Našica. Raseljeno.
Prewlaka u Baranjskoj županiji (Csdnki, o.c., II., p.
518). Selo Privlaka pripadalo kaštelu Subotica. Raseljeno.
181
ć 14
Baština V elanca (Veljajca, v. č ć i
Pavla ć u posjedu (der yed-i) raje
spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 14
Pšenica, kejla 45
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na ta piju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
3760
560
990
420
98
232
70
205
100
290
395
na udaju i na vinsku burad 400
đ č (zemin-i ziraatgah) raje
spomenutog sela, kod mezre Lužanci, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 122
Livade Bazje i Patraje kod spomenutog
sela Privlaka iskorištava ih raja tog sela i
stanovnici nekih sela iz (njegove) okolice i
daju desetinu vlasniku zemlje (sahib-i
erz).
Prihod od desetine i res mova 521
Selo č sa žirovinom u granicama
spomenutog sela, pripada č
Mika č
Martin ž ć
Mikloš, pridošlica
Matijaš č ć
Štefan š ć
Balaž č ć
Pava! č
ć 7
Č Rasušica, u posjedu spomenutih
stanovnika
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, kejla 35
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
182
2075
280
770
300
49
Desetina od košnica 90
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 100
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 60
Desetina od ć i porez na tap iju 60
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 129
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 202
M ezra Babjak ... i Tekešica, pripada Pod-
č
Prihod od desetine i resmova 150
Selo Ledenik'", pripada spomenutom
Vuk Č ć
Đ đ ć
Jakob ć ć
Balaž Đ đ
Đ đ ć
Grgur ć
Mihal š ć
Nikola S ć
Đ Posavac
Andrijaš ć
Ferenc Markov
Đ š ć
107105
(11188)
ć 12
Prihod od desetine i resmova 2600
Vratnica 12 480
Pšenica, kejla 42 924
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 84
Desetina od košnica 95
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 204
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 50
>.ln Lychan, Lokan u Baranjskoj županiji (Cs3.nki, o.c., II.,
p. 503). Selo č č od Ledenika.
m Legene, Ledenyk Baranjskoj županiji (Cs<inki, o.c.,
II., p. 502). Selo Ledeni k zapadno od sela č
Desetina od ć i porez na tapiju l 05
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 160
Baduhava s polj arinom i porezima na
udaju i na vinsku burad 150
Mezra Trnovci, Bazjanci i Gradanci ...
kod spomenutog sela, pripada č u
Prihod od desetine i resmova 522
Planina (cibal) Trnovci, pripada spomenu-
tom
Žiro vina 550
Selo Mikloševci
332
s obradivom č
raje spomenutog sela na mezri Srdiljevci,
pripada spomenutom
Pava! Đ š
Martin Vilašinov
Mihal Grgurov
Andrijaš č ć
Balaž š ć
Pišta Martinov
I van iš ć
ć 7
M ezra č s č ž ć Dol, u
granicama spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, kejla 15
Napolica, kejla 12
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
pesetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Vodenica, žrvanj l, porez
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
Šume spomenutog sela Mikloševci i
č i ž ć Dola
1059
280
330
144
49
lO
35
24
15
20
60
16
42
Žirovina 50
Planina Jelovac, pripada č
Žirovina 480
Selo Brsnica
333
, s obradi vom č raje
spomenutog sela na mezri Lužanci, pripa-
da č
Jako Mike
Mihal ć
Đ đ ć
Petar č ć
Đ đ ć
Đ đ ć
Mihal č ć
Matijaš ć
Matijaš č ć
Đ đ š ć
Martin ć
Ivaniš č ć
Andrijaš ć
Matoš Vukašinov
Ferenc č ć
Ivaniš, pridošlica
Andrijaš Č ć
Martin Š i j ak
Grgur Balind6v
ć 19, vratnica 18, birov l
Prihod od desetine i res mova 3815
Vratnica 18 720
Pšenica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 130
Desetina od košnica 330
Desetina od sijena 95
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 150
Desetina od ć i porez na tapiju 220
Mlinova 5, porez 80
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 350
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 360
Mezra Č kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 380
m Miklosouch u Baranjskoj županiji (Cs<inki, o.c., Il., p.
507). Rudina Mikluševci kod Našica.
m Vjerojatno Breznica š č kod Našica.
183
Meua Petrovci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 250
Mezra Tatarevci kod spomenutog sela pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Penjinci'" s č Đ u
blizini i sa žirovinom u granicama spome-
nutog sela, pripada č
Martin Č ć
Martin č ć
Štefan ć
Martin ć
Živko ž ć ć
Mihal ć
Matok Filipov
Đ đ ž ć ć
Đ š ž ć
Balaž Miklošev
Gal Božic'ka
ć ll
Baština V aljenovci s č
Livade Mehmeda i Husrev-age na mjestu
Pile va
Prihod od desetine i resmova 31 OO
Vratnica ll 440
Pšenica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 77
Desetina od košnica 220
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 220
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 104
Desetina od ć i porez na ta piju l 06
Mlinova 5, porez 80, oronuo l
Vinogradi dunuma 9 po 5 42! (u oba
deftera)
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 328
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 298
M ezra Kanda/ovci s vinogradima, u blizi-
ni brda Jasen, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 30
184
l 011 06111/89)
Selo Mikšinci"' sa žirovinom u granicama
spomenutog sela, pripada č
Đ đ Pavlov
Ivaniš Petrov
Đ đ ž ć
Petar š ć s baštinom Đ š
ć 4
Prihod od desetine i resmova 17 4 7
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla 20 440
Napolica, kejla lO 120
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 60
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l 06
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 99
Desetina od ć i porez na tapiju 150
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 284
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 280
Meua Ivanovci kod spomenutog sela
Mikšinci, pripada spomenutoj ( nahiji) ili
selu
Prihod od desetine i resmova 397
M ezra Draga, drugo ime Šumokodol? ... ,
kod spomenutog
Prihod od desetine i resmova 396
Selo Đ pripada spomenutoj
(nahiji)
Vinko ć
Nikola Petrov
Ivaniš, njegov sin
Đ đ njegov sin
Marko Đ č ć
Benefalwa u Baranjskoj županiji (Csiinki, o.c., Il., p.
472). pripadala kaštelu Selce (castellum Zeglak). Rasel-
jeno.
m Mykofalwa u Baranjskoj županiji (Cs3.nki, o.c., IL, p.
507). Pripadali kaštelu Selce. Raseljeno.
.'Jb Gyurghfalwa u Baranjskoj županiji (Cs3.nki, o.c., IL,
p. 41 0), pripadala kaštelu Selce. Raseljeno.
Matak ć
Marko ć
Ivaniš, njegov brat
(u TD No. 650 upisan i: Milin njegov sin,
što se sigurno odnosi na Nikolu, sina Pe-
trova, ć da su i druga dva njegova
sina upisana naknadno)
ć 5
Prihod od desetine i resmova 1750
Vratnica 5 300 (TD 672: 200, ispravno)
Pšenica, kejla 20 440
Napolica, kejla lO 120
Porez na drva i vrt 35
Desetina od košnica 60
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 102
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 88
Desetina od ć i porez na ta piju 140
Desetina od mošta, pinti l O po 4 40
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 250
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 250
Mezra Hlapovci?, kod spomenutog sela,
izuzevši livade, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
Livade na mezri Hlapovci, pripada spome-
nutom
Prihod od desetine i resmova 80
Selo Taborovci
337
(Ti boro v ci?), pripada
spomenutom
Pava! ć ć
Đ š ć
Ivaniš Pavlov
ć 3
Prihod od desetine i resmova 2200
Vratnica 3 120
Pšenica, kejla 15 330
Napolica, kejla 13 156
Porez na drva i vrt 21
Desetina od košnica 40
Desetina od sijena 15
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 60
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 50
Desetina od ć i porez na tapiju l OO
Desetina od mošta, pinta 225 l 000
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 108
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 200
Selo Krkšinci"', pripada spomenutom
Pišta, Vuka
Đ njegov sin
Grgur, njegov sin
Pišta Kelemen
Ivaniš, njegov sin
Ivaniš ć (TD 672: č ć
Antal, njegov sin
Matijaš Kelemenov
Đ njegov sin
Đ đ ć
Vinko ć ć na dijelu baštine
ć
Ivan ć
Matijaš, pridošlica
ć 8
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 21
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Vodenica l, porez 16, oronuo l
2800
320
660
252
56
120
40
150
!OO
120
Desetina od mošta, pinta 50 200 (samo u
TD 672)
m Tiboryouch u Baranjskoj županiji (Cs<lnki, o.c., ll., p.
531 ). Selo Tiborjevci pripadalo đ Našice. Raselje-
no.

Kerekschnich u Baranjskoj županiji (Cs<inki, o.c., II.,
p. 500). Selo Krši nei č od Našica.
185
Res um na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 350
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 416
Mezra š č kod spomenutog sela
Krkšinci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 120
Mezra Crnodol 000 U blizini spomenutog
sela, osim livade Abdija buljukbaše
(ser-buljuk)
Prihod od desetine i resmova 571
Livada Abdija buljukbaše na mezri Crno-
dol
Prihod u novcu (ver vech-i nakd) lO
Selo Vidakovci'", pripada spomenutom
Petar Rešetar
Pava!, njegov sin
Mika, njegov brat
Pava! Pavošev (Barošev)
Martin ć ć
Đ sin spomenutog
Mihal I vako v
Martin, brat spomenutog
Đ đ Š ć
ć 5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla 15
N apo lica, kejla 13
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Desetina od mošta, pinta 20
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
1100
200
330
156
35
30
25
50
40
50
80
40
na udaju i na vinsku burad 40
Mezra Tesna .. o kod sela Vidakovci s vi-
nogradima, zemlja (kit'a) 13 (u TD 650
broj upisan sijakatom), pripada spome-
nutom
Prihod od desetine i resmova 750
186
Selo Dimitrovci
340
sa zemljištem Voštana,
pripada č
Pava! ć
Radovan ć
Baroš ć
Tomaš ć
ć 4
Prihod, zamjena za desetine l 000
ć 4 po 180, u novcu 720
Porez na tapiju 15
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 265
Selo č drugi naziv Vuka, pripada
spomenutom
Balind Ivanišev
Đ đ I vanišev
Andrijak Vuka
Martin, sin spomenutog
Đ đ
ć 4
Baština Đ đ ć u vlasništvu Hu-
sejna spahije, na osnovi sudske potvrde
Prihod od desetine i resmova 17 45
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla 20 440
Napolica, kejla 15 180
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 100
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 204
Desetina od ć graha, slanutka
i boba !OO
Desetina od ć i porez na tapiju l OO
Vodenice 2, porez 32, oronula l
m Wydakauoch u Baranjskoj županiji (Cs<inki, o.c., II.,
p. 536). Staro selo Vidakovci pripadalo đ Našice.
Raseljena.
Demethrowcz, Dimitrouch u Baranjskoj županiji
(Cs<inki, o.c., Il., p. 479, 480). Dva su sela Mitrovac, od
kojih se jedno spominje kod Našica, drugo u sklopu po-
sjeda Subotica. Raseljena.
Powchye u Baranjskoj županiji (Csinki, o.c., IL, p.
518). Bobuchie, Putschie 1702. č o.c., p. 318,
320). Selo č sjeverno od B reznice Đ č
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje 150
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 231
Livada Husejna, spahije, u granicama spo-
menutog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine (u TD 672: i resmo-
va) 25
Selo Župkovica
342
, pripada spomenutom
Pava! Antolov
Petar č
Marko Martinov
Grgur ć
Matijaš č ć č ć
Ivaniš č ć
Đ đ pridošlica
ć 7
Prihod od desetine i resmova 3050
Vratnica 7 280
Pšenica, kejla 40 880
Napolica, kejla 35 420
Porez na drva i vrt 49
Desetina od košnica 230
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 260
Desetina od ć graha, slanutka
i boba 90
Desetina od ć i porez na tapiju 200
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja 250
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 356
Selo Ceremošnjak sa zemljištem č
ci i č pripada č
Jakob ć
Dragoj! o, sin spomenutog
Đ Radosavov
Milko Đ ć
Nikola Ivanov
Jovan ć
ć 5
Prihod od desetine i resmova 2037
ć 5 po 200, u novcu 1000
Brda spomenutog sela i zemljišta (erazi)
č i Valjevci i
ć selišta, žirovina 775
Porez na tapiju l O
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 252
Mezra č u blizini spomenutog
sela Ceremošnjak, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Selo Koprivnica'" s obradivim zem-
ljištem raje spomenutog sela na spomenu-
toj mezri Cernica (TD 472 ne stoji gdje je
spomenuta) i žirovinom u granicama spo-
menutog sela, pripada spomenutom
Đ đ č ć
Tomaš Đ đ
Marko, pridošlica
Matijaš ć
Đ đ Mihalov
Balaž ć
Pava! č
Mikloš Andrijašev
Jakob Galov
Mikloš ć
Jakob Đ š
Ilija ć
ć 12
Ć Bostovac, uživaju je spomenuti
stanovnici
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Pšenica, kejla 64
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
4815
480
1408
720
84
300
60
320
120
117
540
Supkouch u Baranjskoj županiji (Cs<inki, o.c., Il., p.
529). Naselje se nalazilo u okolici Našica. Raseljena.
J.l) Pustara Koprivnica južno od ć
187
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 666
ll/91
M ezra Crnac i Stružancikod spomenutog
sela Koprivnica, izuzev obradive č
raje sela Koprivnica, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i resmova 655
10/108
Selo č

s baštinama Dobovalci i Ta-
jevci, drugo ime Grabarje i Lukavci s
č Meden vrh i ć selište, pri-
pada č osim (onoga što uživa
raja iz Popovaca na č Medenovni)
Tomaš Mihala, baština ć uživa je
spomenuti na osnovi šeriatske odredbe
l v ak Hrv ć
ć Novasel
Mihal, sin spomenutog
Đ đ Matijašev
Ivak Vuka
I vani š Đ ov
Mati, brat spomenutog
Matijaš č ć s baštinom ć
Ivan, pridošlica
Petreša B lažov
Martin š ć
Filip, brat spomenutog
Mihal ć
Ivaniš, brat spomenutog
Grgur Petrov
Mihal Filipov
ć 13
Prihod od desetine i resmova 4550
Vratnica 12 480
188
Pšenica, kejla 65
Napolica, kejla 55
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć graha, slanutka
i boba
Desetina od ć i porez na tapiju
Desetina od mošta, sa vinogradima
izvan (ili) u granicama spomenutog
1430
660
84
440
60
280
88
180
sela, (mea bagat haric der hudud-i m),
pinta lO po 4 40
Vodenice 3, porez 48
Porez na svinje s porezom na
prodaju i ž ć klanje svinja
Baduhava s polj arinom i porezima
300
na udaju i na vinsku burad 460
Mezra Orašanci, kod spomenutog sela,
pripada č
Prihod od desetine i resmova 350
Most na rijeci Br(e)snici. ć da je
spomenuta rijeka č barovita voda, a
na navedenom mjestu je neophodan most,
stanovništvo 15 rajinskih ć sela Pon-
jinci i Mikšinci u spomenutoj nahiji upisa-
no je kao č i ... (Meremmetci) spo-
menutog mosta, na osnovi uzvišene carske
zapovijesti, koja je tim povodom izdana, a
pod uvjetom da su (zauzvrat) đ
od izvanrednih poreza, č
č davanja djece u č
č ć služenja u đ i palan-
kama, č za mitropolita i drugih č
nih davanja.
Vjerojatno selo č Gorjansko jugozapadno od
č
10/109
(1192)
Xlii. NAHIJA KOŠKA, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
VAROŠ KOŠKA, pripada spomenutom
Gašpar Pa v( e ć
Sabo Štefanov
Petar N ovakov
Petar č
Novak Đ
č Đ š
Jakob Pavlov
Štefan Kolesar
č Mihalov
Berta, pridošlica
Đ Đ č ć
Matko, pridošlica
Štefan, pridošlica
I v ak ž ć
Pava!, pridošlica
Đ đ pridošlica
Imre č ć
Đ š ć
Matijinš ć
Mihal ć
Ivaniš, brat spomenutog
Pa val ć
Balaž Varga
Matijinš Cernak
Ivaniš ć
č Matijinšev
ć 25, vratnica 24, birov l
Prihod od desetine i res mova 57 40
Vratnica 24 960
Pšenica, kejla 64 1408
N apolica, ke jia 60 720
Porez na drva i vrt 168
Desetina od košnica 35
Desetina od sijena 120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 360
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 200
Desetina od ć s porezom na tapiju 160
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 749
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 545
Dio mezre Zadra, koju dijeli potok Aras
Livada Martinovog Ovnuhara?, drži je
Mihal.
Prihod od desetine i resmova 150
Mezra Bene Vas kod spomenute varoši
Koška, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 150
M ezra Ormanovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 455
Selo Mikula Vas'", sa žirovinom u grani-
cama spomenutog (sela) pripada spome-
nutoj (nahiji)
Kablar (Kilar) lvanišev
Marko, sin spomenutog
Štefan l vanišev
Pavle ć
Balind ć ć
Tomaš č
ž ć Balošev
Balaž ć
ć I vanišev
Pav(i)ša ć
Mihal ž ć
Balaž č
ć ll
Prihod od desetine i resmova 3999
Vratnica ll 440
Pšenica, kejla 52 1146
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 77
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 310
Mykofalwa u Baranjskoj županiji (Cscinki, o.c., Il., p.
507). Pripadala kaštelu Subotici. Raseljena.
189
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 135
Desetina od ć s porezom na tapiju 95
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 5
Vodenica žrvanj l, porez
43
16
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 660
Selo č

drugo ime Novosel, s
mezrom Komarovci i č Obadovci,
pri pada Koški
Gabrijan Đ č ć
Damijan, sin spomenutog
Petar Đ č ć
Marko Đ č ć
Mika, sin spomenutog
Grgur Đ š
Matijinš Grgurov
Petar Mikulin
I vani š ć
Filip ć ć
Vid, sin spomenutog
I vani š, sin spomenutog
Grgur č
Grgur, pridošlica
Mihal, sin spomenutog
Petar Benošev
ć ll
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Pšenica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2400
440
770
360
77
60
55
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tap iju 55
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 153
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 270
Mezra Dubna Vas u blizini spomenutog
sela č pripada Koški
Prihod od desetine i resmova 250
190
Mezra Grgurovci kod spomenutog sela,
pripada spomenutoj ( nahiji)
Prihod od desetine i resmova 450
Brda (Cibal) š š ć u blizini spo-
menutog sela, pripada Koški
Žirovina 50
Selo Đ š s baštinom Blažikovci i
.... obradivom č raje spomenutog
sela na mezri Zadre, pripada spomenutoj
Vuk ć
Štefan š ć
Petar š č
Ivaniš Mihal ov
Andrijaš Đ ć
Mihal, sin spomenutog
Matijinš Đ ć
ć 6
Prihod od desetine i resmova 200 l
10/110
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla 30 660
Napo lica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 50
11193
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 70
Desetina od ć s porezom na tapiju 65
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanjem 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
i porezom na vinsku burad 208
M ezra Mikula, kod spomenutog sela, pri-
pada Koški
Prihod od desetine i resmova 300
Selo Kletna Vas"', s baštinom đ
pripada spomenutoj
Pava! ž ć
Ferenc č
Selo č č od Koške.
J-1
7
Gywrgfalwa u Baranjskoj županiji (Cs<ink.i, o.e., IL, p.
487). Pustara u blizini kaštela Subotica, raseljena.
.\.lx Nepoznato.
Grgur ć
Blaž ć
Đ đ č ć
Pava! Đ š ć
Mihal ć
ć 7
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 7
Pšenica, kejla 35
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2400
280
770
300
49
150
35
130
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 70
Desetina od ć s porezom na tapiju 65
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 260
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 291
Mezra Zadre (Zadere) kod spomenutog
sela, osim dijela (koji pripada raji varoši
Koška i obradive č (koja pripada)
raji sela Đ š i koja je podijeljena
potokom, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova
Selo Jelenci'", pripada Koški
Ferenc Đ š ć
Ivaniš š ć
I vani š Đ š ć
Pišta, pridošlica
Mati ć ć
Pava! Đ đ ć
Novak Tomašev
Martin, pridošlica
Lorenc (Lori nac) Šimunov
ć 9
300
Prihod od desetine i resmova 2660
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla 35 770
Napo lica, kejla 30 260
Porez na drva i vrt 62
Desetina od košnica 150
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 100
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od ć s porezom na tapiju 75
Porez na sitnu stoku i torarina 142
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 260
Baduhava s poljarinom i mladarinom
i porezom na vinsku burad 245
Mezra Đ kod spomenutog sela
Je/enci, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 250
M ezra Lazanca (Lazanci) s livadom, kod
sela ]elenci i žiro vinom u granicama spo-
menutog
Prihod od desetine i resmova 250
Mezra č u blizini spomenutog
sela ]elenci
Prihod od desetine i resmova 268
Selo Tajinci"
0
(Tibinci ??) sa žirovinom u
granicama spomenutog (sela), pripada
spomenutom
Grgur Štefanov
Pava! š ć
Petar ć
Đ sin spomenutog
Petro Đ đ
I vac ć
Mika ć
Matijinš Varga
Pišta č ć
Sabo I vani še v
Tomaš č ć
Zrman I vanišev
Ivaniš Petrov
ć 12
Prihod od desetine i resmova 2440
Vratnica 12 480
Pšenica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 84
_1.
19
Nepoznato.
Thayno u Baranjskoj županiji (Csfulki, o.c., Il., p. 529).
Pripadalo đ Našice. Raseljena.
191
Desetina od košnica
Desetina od sijena
so
60
140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 89
Desetina od ć s porezom na tapiju 79
Porez na sitnu stoku s torarinom 28
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 140
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 160
Mezra Kunišnica kod spomenutog sela
Tihine i, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova
Selo č pripada spomenutoj
Đ đ Andrijašev
Matijinš ć (Berl ć
Štefan ć
Štefan č ć
Andrijaš Balindov
J akša Filipov
ć 6
Č Laz, drži je spomenuta raja
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Pšenica, kejla 20
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
350
1700
240
440
240
84
140
40
75
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 105
Desetina od ć s porezom na ta piju l 05
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 235
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 161
10/111
(11194)
·352 v. • •
Selo Harkanovc1 , sa ztrovmom u gram-
cama spomenutog sela, pripada Koški
Đ đ š ć
Andrijaš ć
192
Mihal č ć
Gudus, pridošlica
ć Ivanišev
Đ đ č
ć 6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
2280
240
550
240
42
so
30
i crvenog luka, kupusa i repe 21 O
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od ć s porezom na tap iju 60
Porez na sitnu stoku i torarina 158
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Mezra Bakotinci kod spomenutog sela,
pripada spomenutoj
. Prihod od desetine i resmova 350
Selo Tuletova Vas"', pripada spomenutoj
Martin I van ć
Andrijaš Đ š
Žikac Mihalov
Đ đ
ć 4
Prihod od desetine i res mova 1927
Vratnica4 160
Pšenica, kejla 25 550
N apo lica, ke jia 20 240
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 62
Desetina od sijena 20
Vjerojatno rudina č južno od pustare Brezovice.
Harkanfalwa u Baranjskoj županiji (CsUnki, o.c., IL, p.
489). Harkanofczy, Herkanovszy 1698. i 1702. č
las, o.c., p. 39, 123, 124, 131; Mažuran, o.c., (1966), p.
39). Selo Harkanovci.
m Vjerojatno Thotfalw u Baranjskoj županiji (Cs6.nki,
o.c., II., p. 531) u sklopu kaštela Selce. Raseljena.
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
75
Desetina od ć s porezom na tapiju 69
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 303
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 300
Selo Pljuskovci"', sa žirovinom u grani-
cama spomenutog sela, pripada spomenu-
toj
č Đ đ
Grgur, sin spomenutog
Petar Đ š
Matijinš č ć
Pava! Đ š
Mihal Đ đ
Grgur ć
Lacko Ivanišev
Andrijaš Matijinšev
Gašpar ć
Đ š č ć
I vani š ć ć
ć ll
Prihod od desetine i resmova 3000
Vratnica ll 440
Pšenica, kejla 42 924
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 77
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe
125
ss
225
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
100
Desetina od ć s porezom na ta piju ll O
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Vodenica, žrvanj l, porez
Baduhava s polj arinom i mladarinom
250
16
te porezom na vinsku burad 306
M ezra Č pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Šume (Ci bal) Koške, u kojima se raji
dopušta č ć samo (se od
njih uzima) žirovina
1350
·'"P1uskowacz 1698. (Mažuran, o.c., (1966), p. 32). Ru-
dina Pljuskovac južno od Marjanaca.
193
10/112(11195)
XIV. NAHIJA PODLUŽJE, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo š ć š ć pripada spomenutoj
(nahiji)
Mihal ć
Mihal ć
Vinko Tomašev
Đ đ š ć
Mihal ć
I van ć
ć 6
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 6
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1450
240
. 550
260
48
40
30
60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od ć s porezom na tapiju 20
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 32
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 140
Selo !stipanovci'" s baštinom š ć
pripada spomenutom
Balaž Fabijanov (Habijan?)
Đ đ Mike
Petar Ć š ć
Tomaš Miklošev
Matijinš ć ć
Anto! Pištin
Ivaniš Grgurov
Anto! Mihal ov, s vlastitom baštinom na
mezri Markovci
Matoš ć
Matoš Ć š ć
Martin ć
ć ll
Prihod od desetine i resmova 3 726
194
Vratnica ll
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
440
1140
288
77
225
55
200
od slanutka i boba l OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 90
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 445
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 666
Mezra Markovci, kod sela Stipanovci,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 525
Selo Ivkojevci'", pripada spomenutoj
Luša ć
Marko Vladosavov
J akša Nikolin
I van ć
Mihal Andrijašev
ć 5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla 20
N apolica, ke jia 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
1500
200
440
360
35
so
25
100
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
m Nestalo.
·'
56
Stepnouch u Baranjskoj županiji (Cs<inki, o.c., Il., p.
522). Selo Stipanovci sjeverno od Našica.
m Wkoyovch u Baranjskoj županiji (CsUnki, o.c., Il., p.
536). Vukoieczy, Wukoieffczy 1698. (Mažuran, o.c., p.
96, 97; č o.c., p. 70). Selo Vukojevci č od
Našica.
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 100
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Selo č sa žirovinom u granica-
ma spomenutog (sela), pripada spomenutoj
Blaž Andrikin
Pa val ć
Pava! ć
Matok ć
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla 25
N apolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1817
160
550
360
28
so
20
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 210
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 229
Vodenica, žrvanj l, porez 16
Selo ć ć pripada spomenutoj
Mika Grgurov
ć l
Prihod od desetine i resmova l 049
Selo Voštarevce
360
(Voštarevica), pripada
spomenutoj
Matoš I vani še v
Grgur Š ć
Štefan š ć
Đ š ć
Grgur Martinov
Pava! č ć
Ferenc ć
Petar ć ć
Đ đ ć
Mihal ć
ć 10
Prihod od desetine i resmova
Vratnica lO
Pšenica, kejla 42
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
11196
Desetina od sijena
3300
400
924
288
70
100
so
ISO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 90
Desetina od ć s porezom na tap iju 75
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 420
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 733
101113
Šume Gojanovci, Komina, Bani- č
Raskrtje i Kalina Lipa, pripadaju Podlužju
Žirovina 940
Šume Podlužje, koje se protežu do mjesta
po imenu Bistrica i Panija, koja se nalaze
đ (voda) š č i Br(e)snice.
Prihod od desetine i resmova 740
Selo č pripada spomenutoj
Štefan č ć
Đ đ ć
Mihal č ć č ć
Matoš Grgurov
Tomaš č ć
ć 5
Prihod od desetine i resmova 2415
Vratnica 5 200
Pšenica, kejla 25 550
Napolica, kejla 20 240
Porez na drva i vrt 3 5
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 25
• Gurkfalua u Baranjskoj županiji (Cs<inki, o.c., Il., p.
487) pripadala Koški. Raseljena.
J$'1 Možda Babyak u Baranjskoj županiji (Csanki, o.c., II.,
p. 469) u okolici kaštela Subotica. Raseljena.
x.o Nepoznato.
Raseljena.
195
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 100
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Vodenica 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 449
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 534
Selo č pripada spomenutoj
Đ đ ć
Mihal ć
Ferenc Kramar
Ivan Pavlov
Matijinš č ć
Grgur, pridošlica, na baštini Bartonoševci
ć 6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2098
240
550
240
42
60
30
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 323
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 353
Mezra Srdilovci, izuzev obradivo zem-
ljište sela Mikloševci koje uživa (der ta-
sarruf) raja spomenutog sela č
pripada spomenutoj (nahiji)
Prihod od desetine i resmova 350
Selo Tivanovci"', pripada spomenutoj
Đ đ ć
Ivaniš Rogac
Đ đ Rogac
Petar Ostaje
Štefan Đ đ
196
Đ š Rogac
Štefan č ć
? , pridošlica
Ferenc ć
ć ć
Đ š ć
Štefan Đ ć ć
Petar Đ š
Mihal ć
Pava! č ć
Tomaš Stoj in
Mihal ć
Marko ć
Ferenc č ć
Mikoš Rogac
Matko Stojin
Đ đ ć
Marko ć
ć 22, vratnica 21, biro v l
Livada Ramadana sina Ejnehana
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 21
Pšenica, kejla 42
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3480
840
. 924
288
154
160
liO
140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od ć s porezom na ta piju l OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 264
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 400
VAROŠ Š Č s izgonom, pripada
Podlužju
Mikula župan
-'b
2
Benichanczy, Benisanczy, Beniczanczy, Benit-
schanczy 1698. i č o.c., p. 68, 108-1 10;
Mažuran, o.c., ( 1966), p. 35-38, 40). Selo č za-
padno od Laci ć
)<,_1 Tyvanovczy, Tivanovczy 1698. i 1702. (Mažuran, o.c.,
(1966), p. 36, 37; č o.c., p. 68, 108-1 10). Nekad
selo Tivanovci đ ć i č Raseljena.
Đ č ć
Lorinac ć
Pišta Matijin
Matak č ć
Štefan š ć
Vuk, sin spomenutog
Lacko č ć
Štefan Š ć
Đ đ Lorincev
Pišta Antolov
J akša, pridošlica
Eged Petrov
Ivak, prehod
Pišta, pridošlica
Petar ž ć
Petar ć
Tomaš, pridošlica
Petar ć
I vani š, pridošlica
Mate Agošton
Marko Posavac
ć 21, vratnica 20, biro v l
Muslimani spomenute varoši
Ahmed Bosanac (Bosna), 22
Ali Ajasev, 22
Ejnehan Ferhadov, 22
Ejnehan Bosna, 22
Husejn Bosna, 22
Mustafa, ć 22
Huda verdi Abdullahov 22
ć 7
Prihod od desetine i resmova
11197
Porez na zemlju
Vratnica 20
Pšenica, kejla 150
Napolica, kejla 80
Porez ua drva i vrt
10/114
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
7190
154
800
3300
960
189
400
140
360
140
Desetina od ć s porezom na tapiju 148
Vodenica l, porez 16
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 644
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 939
M ezra Komarovci, kod spomenute varoši
Naš č
Prihod od desetine i resmova 550
Mezra đ kod spomenute
varoši, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1200
Vrtovi, livada i đ č posade
đ (merdan-i kal' a) š č kod gra-
nica spomenute đ
Prihod od desetine i resmova 50
Č Hasanov kethode, u blizini đ
Naš č
Prihod od desetine i resmova 50
ć s kestenovima i drugim ć
kestane ve gayruhu), u blizini
đ š č
Prihod od desetine (i resmova) l O
TD672
Privatna (hassa) livada, uživa je zapovjed-
nik live, pripada Podlužju
Prihod 250
Mezra Piševdol, drugo ime Fiševdol, sa
vinogradima na brdu Piškovci, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 270
Selo Doljanci'"', pripada Podlužju
Petar ć ć
ć Đ š
Ive, brat spomenutog
Marko ć
Marko Štefanov
Đ đ brat spomenutog
Tomaš Štefanov
Đ Vladkov
Đ đ đ č ć č ć
Jakob, brat spomenutog
Andrijaš č ć
Đ đ njegov sin
Ivak Andrijašev
Balaž ć ć
:<M Selo Dolci kod Magadenovca.
197
Ivaniš š ć
Mikloš, sin spomenutog
ć ll
Baština Vlašnak
Livada Emrulaha, koju su uživali sve-
ć
Prihod od desetine i resmova 2918
Vratnica ll 440
Pšenica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 77
198
Desetina od košnica
Desetina od sijena
60
55
140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 406
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 500
10/115
(11198)
XV. NAHIJA PRIKRAJ, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo Godiševci, pripada spomenutoj
(nahiji)
Jerak š ć
Đ š ć
Ivaniš š ć
Luka, pridošlica
Mato ć
Matak Hegedušev
ć 6
Baština Julkovac (Bulkovac, Polkovac),
drže je stanovnici spomenutog (sela)
Prihod od desetine i resmova 2240
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
550
240
42
90
30
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 80
Desetina od ć s porezom na ta piju 60
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 323
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 435
Selo Č pripada spomenutom
Martin š ć š ć
Grgur ć
Jerak ć
Ivaniš ć
Pava! ć
Đ đ ć
Tomaš Novasel
Tomaš ć
Andrijaš š ć
Matijinš ć
Mihal ć
Ištvan č ć
ć ć
ć 13
Prihod od desetine i resmova
Vratnica
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2243
520
550
240
91
40
65
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 55
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Desetina od mošta pinta 25 l OO
Porez na sitnu stoku i torarina 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
210
te porezom na vinsku burad 200
Selo Andrijaševci"', pripada spomenu-
tom
Kelemen Perošev
Mikal č ć
Pava š ć
Vuk, pridošlica
č ć
Grgur ć
Marko ć
Matijinš č ć
Matijinš č ć
Đ đ č ć
Đ đ đ ć
Palo, pridošlica
JM Chaikovczy, Saykouczy, Schaikofczi 1702. (Mažu-
ran, o.c., (1966), p. 100, lOl; č o.c., p. 75,312,
313). Selo Č č od Donjih Andrijevaca.
J66 Andrejovczy, Andrijevci 1702. (Mažuran, o.c., p.
175-178, 182; Idem, o.c., (1966), p. lOl; č o.c.,
p. 313, 314). Selo Donji Andrijevci zapadno od Č
ca.
199
ć 12
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 12
Pšenica, kejla 92
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
4700
480
2020
360
84
200
60
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 75
Desetina od ć s porezom na tapiju 65
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 513
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 677
Selo Hazunica, pripada Prikraju
Matijinš ć
Mati ć
č Hazunac
Mihal ć
Mihal č ć
ć 5
Prihod od desetine i res mova 1790
Vratnica 5 200
Pšenica, kejla 25 550
Napolica, kejla 15 180
Porez na drva i vrt 35
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 40
Desetina od ć s porezom na tapiju 35
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 250
Bad uha va s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 325
Selo Podgajci
367
, pripada spomenutom
Petar Vukasov
Ivak ć
Mato ć
200
Matijaš, pridošlica
č pridošlica
ć 5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1700
200
550
180
35
50
25
!OO
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 270
Selo Dobrun'", pripada Prikraju
10/116
Đ đ ć
Radko Đ đ
Mate ć
Mihal ć
Imre ć
11/99
Petar Imrin
Đ Ferakov
Mihal Ć ć
Ištvan ć
ć 9
Prihod od desetine i resmova 3000
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 170
Desetina od sijena 45
)6
7
Podgaiczy, Podgajci 1698. i 1702. (Mažuran, o.c.,
(1966), p. 132, 135; č o.c., p. 71, 331, 334).
Selo Podgaj ci Posavski sjeverno od Gunje.
;r.s Naselje Dobrun nalazilo se đ Budrovaca i
Đ đ na č ime i smještaj ć Dobrievo bara
č o.c., p. 312). Raseljeno.
260
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 80
Desetina od ć s porezom na tapiju 60
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 312
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 520
Selo Koceljevci"' č pripada
Prikraju
Matijinš Đ
Petar š ć
Marko Đ đ ć
Štefan č ć
Balaž Egedov
Đ Matijinšev
Nikola š ć
ć 7
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1860
280
550
180
42
50
35
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 243
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 290
Selo Imrehovci
370
, pripada spomenutom
Mihal Tomašev
Balaž ć
Ivak ć s vlastitom baštinom
Pava! ž ć ć
Đ đ ć
Jakob ć
Andrijaš č
Petar Ć ć
Petre Vladisavov
Vuk Matijinšev
ć 10
Livada Hasana, pisara, u spomenutom selu
Zamjena za desetinu u gotovom novcu
(10)
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2498
400
550
180
70
60
50
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Desetina od mošta, pinta 50 200
Porez na sitnu stoku i torarina 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
320
te porezom na vinsku burad 428
Selo Piškorevci"\ pripada Prikraju
Mati š ć
Grgur ć
Gal ć
č Đ đ
ć 4
Prihod od desetine i resmova 1112
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla 15 330
ć kejla JO 120
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 40
Desetina od sijena 20
Desetina od !aha, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 50
W! č č č đ Donjih Andrijevaca i
Budrovaca (Engel, p. 105). Raseljena.
Jro Imrovci, Imrovcze 1702. č o.c., p. 312;
Mažuran, o.c., (1966), p. 99), rudina kod Piškorevaca.
J
71
Piškorevci 94, 96,98 Piskerefzy, Piskerovczy,
rovczy 1698. i 1702. č o.c., p. 71, 308, 310,
311, 329; Mažuran, o.c., (1966), p. 94, 96, 98). Selo
Piškorevci južno od Đ
201
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od ć s porezom na tapiju 25
Porez na sitnu stoku i torarinu 30
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 150
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 129
Selo Divševica
372
, pripada spomenutom
Martin Stipkov
Balaž Ivakov
Marko Stipkov
Đ đ Stipkov
Matijinš ć
Pejak Stipkov
Martin Matkov
Đ đ Đ ć
Gal ć ć
Matijinš ć
Petar Đ ć
Mikula Bertalanov
Pava! Bertalanov
Mate ć
Ivaniš č ć
Matijinš č ć
Grgur ć
Martin č ć
Balaž ć
Mika č ć
Đ đ č ć
Filip ć
Gašpar ć
Vujica ć
ć 24, vratnica 23, birov l
Prihod od desetine i res mova 5009
Vratnica 23 920
Pšenica, kejla 64 1408
Napo lica, kejla 60 720
Porez na drva i vrt 188
Desetina od košnica 290
Desetina od sijena 120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 240
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
202
Desetina od ć s porezom na tap iju 60
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 421
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 527
Ribnjak đ i jezera spomenutog ribnjaka,
u njima se lovi č š od granica sela
Sapca do rijeke Bosut.
Prihod od desetine od ulova riba 2500
10/117
(111100)
Selo č

pripada Prikraju
Petar ć Č č ć
Marko Mihalov
Berta V ć
č ć ć
Novak Šimunov
Petar Tomašev
Petar č
Đ đ ć
Vinko Katarin
ć 9
Prihod od desetine i resmova 2890
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 45
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 70
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 413
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 620
m Divosevczi, Divosevacz, Divosefze 1698. (Mažuran,
o.c., p. 120, 124; č o.c., p. 71). Selo Divoševci
od Kupine.
m Staro selo č u okolici Donjih Andrijevaca i Č
kovaca (Engel, p. 28). Raseljena.
Mezra Memovci, kod spomenutog sela,
drži je Mahmud Derviša, pripada spome-
nutom
Prihod od desetine i resmova 208
Mezra Banjevci kod spomenutog sela, drži
je Ahmed Derviša, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Selo Srnarovci"', s baštinom Hruševci,
pripada Prikraju
Ivak ć
Đ Miklošev
Marko, brat spomenutoga
Grgur ć
Mika ć
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2055
160
550
240
28
90
40
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairep.e
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Desetina od mošta pinta l O 40
Porez na sitnu stoku i torarina 90
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 267
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
Selo Matajevci"', pripada spomenutom
Tomaš Balažev
Petar Lorinac
Pava! Agoštonov
Pejak Radanov
Paloš č
ć 5
Prihod od desetine i resmova 2315
Vratnica 5 200
Pšenica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica
Desetina od sijena
40
20
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 320
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 367
Selo Kujovci
376
, pripada Prikraju
Mika N ć ć
Đ đ ć
Berta ć š ć
Ivak Vrbanov
Ištvan ć
Nikola ć
Đ đ ć
Vuk Posavac
Pišta Stoj šin
Novak Štefanov
Mikloš Pop
ć ll
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Pšenica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2590
440
770
360
77
50
55
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Vodenica l, porez 16, porušena l
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 310
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 322
m Sedlarovci č u okolici Forkuševaca (Engel,
p. 173). Raseljena.
m Selo Matejovce u okolici Budrovaca i Donjih Andrije-
vaca (Engel, p. 121). Raseljena.
'
116
Vjerojatno č č č u okolici Budrova-
ca i Donjih Andrijevaca (Engel, p. 105). Raseljena.
203
Selo Mala Satnica
317
, pripada spomenu-
tom
Marko Matijin
Peroš, pridošlica
Mika ć
Baština S š ć i Martinov ć drži je
spomenuta raja
ć 3
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 3
Pšenica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2460
120
770
360
21
161
15
130
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 303
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 450
Selo Hranina"' , pripada spomenutom
Martin ć ć
Đ č ć
Vinko ć
Matijinš Đ č ć
Pejak ć
Ištvan š ć
Jakob č ć
Vuk ć
Tomaš ć
Pava!, pridošlica
111101
Đ Matijinšev
Martin Markov
Vuk, pridošlica
Novak Gorjanac
Pervane Abdullahov, 22
ć 15, musliman l, š ć 14
Livada Gulbad vojvode, sa č
Prihod od desetine i resmova 2675
204
Porez na zemlju
Vratnica 14
10/118
Pšenica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
22
560
660
300
105
150
75
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju . 40
Vodenica l, porez 16
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 247
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Selo Vidkovci'", pripada Prikraju
Ilija ć š ć
Đ đ ć
Jerak ć
Lacko č ć
Mikula š ć
Balaž š ć š ć š ć
Martin š ć
Grgur ć š ć
Matijinš ć
Ivan, pridošlica
Eged ć ć
Toma č ć
Martin č ć
Ištvan ć
Matijinš Palkov
Mihal Andrijin
Đ đ š ć
Gal ć
ć
m Pustara u okolici Satnice Đ č (Engel, p. 172).
Možda sada Štrosmajerovac.
m Hranizlawcz u Vukovskoj županiji (Csoinki, o.c., Il., p.
318). Naselje Hranislavci u okolici Velikog Nabrda
(Engel, p. 79). Raseljena.

Vitkovci č 1565. kod Donjih Andrijevaca
(Engel, p. 214). Na smještaj seJa ć šuma Vitko-
č gaj č o.c., p. 313).
ć 19, vratnica 18, birov
Baština č Tomaševa, drži je Balažko
Ilijin
Baština Koprivica
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 18
Pšenica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3980
720
770
360
133
290
9S
250
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Desetina od mošta, pinta l OO 400
Vodenica l, porez 16
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
426
te porezom na vinsku burad 440
Selo Vrhpolje
380
, s mahalom š ć i
Likuševci, pripada spomenutom
Đ đ č ć knez (titula upisana samo u
TD 672)
Mihal Radinov
Martin ć
Martin ć
Matijin ć
Martin Č ć
Balaž ć
Ištvan, sin spomenutog
Mikula ć
Mihal ć
Martin š ć
Grgur ć
č ć
Lacko č ć
Đ đ ć
Mihal ć
Mikula č ć
Petar Mesar
ć 16, vratnica IS, birov l
Prihod od desetine i resmova 6980
Vratnica l S 600
Pšenica, kejla 120
Napolica, kejla 80
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2640
960
112
4SO
120
2SO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 170
Desetina od ć s porezom na tapiju 157
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje S73
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 87S
Selo Markušica'" (Markušinci?), pripada
Prikraju
Pava! ć
Martin, pridošlica
Ištvan Đ ć
ć 3
Prihod od desetine i resmova 13SO
Vratnica 3 120
Pšenica, kejla 2S SSO
N apolica, ke jia 20 260
Porez na drva i vrt 21
Desetina od košnica 40
Desetina od sijena IS
so
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 40
Desetina od ć s porezom na ta piju 30
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 60
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 164
Selo Henakovci, pripada spomenutom
Anto! ć ć sa zajed-
č njivom i vlastitom livadom (Mea
amme-i ziraatgah ve .. )
·"" Verpolye, Verpollye 1698. i 1702. č o.c., p.
71, 310, 312; Mažuran, o.c., (1966), p. 97, 99). Selo
Vrpolje u blizini Đ
Markovczi, Markovcze, Markovci 1762. č
o.c., p. 314; Mažuran, o.c., (1966), p. 102, 103, 126).
Selište Markovci nedaleko Donjih Andrijevaca.
Napušteno.
20S
Berta ć sa č č
i vlastitom livadom
Šimun ć sa č č
com i vlastitom livadom
Jakob ć sa č č
i vlastitom livadom
Pejak ć sa č č
i vlastitom livadom
ć 5
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 5
Pšenica, kejla 30
N apo lica, kejla 21
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2469
200
660
252
35
150
25
140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 47
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 350
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 560
111102
Selo Sirilovci'", pripada Prikraju
č ć
Vuk č ć
Luka č ć
Matko č ć
Imre č ć
Novak ć
Grgur š ć
Đ č ć
Petar ć
ć 9
Prihod od desetine i resmova 3660
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla 52 1144
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 464
Desetina od sijena 45
206
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 70
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Vodenica l , porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 444
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 566
Selo druga Mala Satnica'", pripada Prik-
raju
Marko ć ć
Matak N ć
Balind Tomašev
ć 3
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 3
Pšenica, ke j la 20
N apolica, ke jia l O
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1210
120
440
120
21
43
15
60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 25
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Vodenica l, porez 16 · 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 145
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 165
Selo Dubravnik"' ć pripada
spomenutom
Ištvan š ć
Đ š Ferencov
I v ak Radin ć
Svrblevczi, Surblavci 1702. č o.c., p. 314;
Mažuran, o.c., (I 966), p. 102). Selište u blizini Donjih
Andrijevaca. Napušteno.
m Vidi bilješku 320.
JIU Dobravinik, Dobrovnik, Dubrasnick 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 133, 147; Idem, o.c., (1966), p. 124,
125; č o.c., p. 326, 327). RudinaDubravnik kod
Starog Topolja.
Marko č ć
Grgur ć
Matijin ć ć
Gal č
Andrijaš č
Marko č ć
Nikola ć
Martin ć
Vinko ć ć
Tomaš ć
Matijinš Mihalov
Đ đ pridošlica
Ferenc ć
Mihal ć
Đ đ ć
Martin Mihakov
Gabrijan, sin Matasov, drži crkvenu baštinu
Baština Đ đ I vaniševog, drže je spo-
menuti stanovnici
ć s baštinama: 21, Vratnica 20, birov l
Prihod od desetine i resmova 7760
Vratnica 20 800
Pšenica, kejla l OO 2200
Napolica, kej1a 80 960
Porez na drva i vrt 147
Desetina od košnica 390
Desetina od sijena l 05
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 260
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 80
Desetina od ć s porezom na tapiju 60
Desetina od mošta, pinta 250 l 000
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 721
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l 037
Selo Topolje'", pripada spomenutoj
Vuk č ć ć (starješina)
Tomaš ć
Đ đ ć
Matak Đ č ć
Grgur Đ č ć
Gal č ć
Anto! č ć
Tomaš ć
Matak ć
Vuk ć
Petar č ć č ć
Gal ć
Pavle č ć
Mika Ilijin
Mihal č ć
Matijinš č ć
I v ak Štefanov
Tomaš Š ć
Pava Štefanov
Mihal š ć
Ferenc š ć
Đ š ć
Mihal ć
Marko B č ć
Mika B č ć
Ivak ć
Đ č ć
Jovan Ištvanov
Đ đ č ć
ć 28
Livada Kasimov spahije u granicama spo-
menutog sela, godišnje 4 (sij.)
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 28
Pšenica, kejla 130
Napolica, kejla 80
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
6175
1120
2860
960
189
140
140
200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od ć s porezom na tapiju 90
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Porez na sitnu stoku i torarina
Baduhava s polj arinom i mladarinom
116
!OO
te porezom na vinsku burad 200
M ezra Kukin Vrh, pripada spomenutom
·"'Topol ye, Topolie 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 114,
133; Idem, o.c., (1966), p. 102, 125; č o.c., p.
314, 327). Selo Staro Topolje zapadno od Donjih Andri-
jevaca.
207
Prihod od desetine i resmova 900
Mezra Galoševci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 700
Planina (cebel) Prikraj, pripada spomenu-
tom
Žiro vina 1599
ll/103
Most na rijeci đ ć da je raja sela
Andrijaševci i Cajkovci u nahiji Prikraj
upisana u starom defteru kao č (oni
208
koji održavaju i popravljaju) spomenutog
mosta, uz uvjet da su đ izvanred-
nih nameta, č gostiju, č
luka, davanja djece u č č
ć služenja u đ i palankama,
pristojbe za mitropolita i drugih č
nameta, oni su i u novi carski defter upisa-
ni na prethodno navedeni č
10/120
(i 117103)
XVI. NAHIJA DRAGOTIN, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo Dragotin"' s pristojbom na
održavanje tjednog sajma (sajam pripada
spomenutoj nahiji)
Đ Markov
I van ć na baštini Dolinci
Mihal ć
Ivaniš č ć
Matijinš č ć
Matijinš č ć
Pava! ć
Marko ć
Martin ć
Grgur š ć
Ferenc Šimunov
ć ll
Livada Divane Husreva, na osnovi sudske
odluke i tapije vlasnika zemlje
Prihod od desetine i resmova 3539
Vratnica ll 440
Pšenica, kejla 52 1140
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
77
250
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 260
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba ll O
Desetina od ć s porezom na tapiju 90
Od prihoda pristojbe za sajam 200 (TD
672: od prihoda pristojbe za tržnicu i sa-
jam)
Vodenica 4, porez 64
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 305
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 260
M ezra Babina Vas s vinogradima Pas ć
i dijelom (vinograda) Lipovac. Spomenu-
te vinograde i vinograde na brdu Lipo-
vac, koje se nalazi na č sela Sve-
toblafje, dijeli potok Lipovac.
Prihod od desetine i resmova 1500
Mezra Dragašinci, drži je raja spomenu-
tog sela, pripada spomenutoj (nahiji)
Prihod od desetine i resmova 122
Zemlja - izgon Biškup, u granicama spo-
menutog sela, drže je !štefan i Mihal Bar-
tola, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 131
Selo Radinovci"', pripada spomenutoj
Pa val č ć
l v e Martinov
Ivak Radošev
Martin Radošev
č Petrov
Jakob ć ć
Mika ć ć
Tomaš ć
Balaž Bra ć ć
Pava! Braj ć
Mihal š ć
Vuk Štefanov
Marko č
Petar Galijev
ć 14
Prihod od desetine i resmova 3500
Vratnica 14 560
Pšenica, kejla 52 1140
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 98
Desetina od košnica l OO
Desetina od sijena 70

Dragotin u Vukovskoj županiji (Cs<'i.nki, o.c., Il., p.
306). Dragotino 1660. i 1702. č o.c., p. 10,
328). Selo Dragotin kod Novih Perkovaca.

Radinovczy, Radanovczy, Radinovci 1698. i 1702.
č o.c., p. 70, 329; Mažuran, o.c., (1966), p.
127, 128; Engel, p. 161). Selo Radinovci kod Piškoreva-
ca. Raseljena.
209
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Resum na svinje s pristojbom na prodaju i
ž ć klanje 450
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 584
10/l2l(ll/104)
Mezra Kozinica (Kozinci?), kod spome-
nutog sela, pripada Dragotinu
Prihod od desetine i resmova 50
Selo ć pripada spomenutom
Martin ć
Marko ć
Đ đ ć
Pava! Matakov
Ivak ć
ć 5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla l O
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1301
200
220
180
35
40
25
60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Desetina od mošta, pinta 25 l OO
Porez na sitnu stoku i torarina 120
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
131
te porezom na vinsku burad . l OO
Č Mustafe zaima, izmedu sela Svi-
ć i Hlapje, pripada spomenutoj
Zamjena za desetine i resmove, u
gotovom novcu 96? (sije)
Selo Donja Breznica"' s mezrom Vuko-
vica, pripada spomenutoj
Matijinš Štefanov
Marko ć
Matijinš ć
210
Petar ć
Matijinš ć
Ištvan č
Mihal ć
I v ak ć
Ferenac ć
Petar č ć
Pava! ć ć
Andrijaš ć
Petar Perakov
Živko ć
Mihal ć
Vuk Martinov
Matijinš ć
Petar Đ č ć
Petar, pridošlica
Vuk, zet Đ ć
Imre ć
Tomaš ć
Filip ć
ć 23, vratnica 22, birov l
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 22
Pšenica, kejla l OO
N apolica, ke j la l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
6046
880
2200
1200
161
390
115
220
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od ć s porezom na tapiju 90
Vodenica 5, porez 80
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 300
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 41 O
Selo Svetoblažje"", pripada Dragotinu
Ivan ć
Možda selište Svinjarkovci nedaleko Gorjana (Mažuw
ran, o.c., (1966), p. 107).
m Breznica, Bresnicza 1702. č o.c., p. 321,
322, 324, 326, 328; Mažuran, o.c., (1966), p. 114, 116,
118, 119, 123). Selo Breznica đ Gaši naca, Pridvor-
ja i Satnice.
. wo Szvetoblasie, Sveto Blažje 1702. (Mažuran, o.c.,
(1966), p. 126, 127; č o. e., 317, 328). Selo Sve-
tob laž je južno od ć
Mikloš ć
Matijinš ć
Dijak Matijinšev
Matijinš ć ć
Mihal Matijinšev
Jakob, pridošlica, na vlastitoj baštini
ć 7
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, kejla 70
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3940
280
1540
288
49
150
35
201
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 140
Porez na sitnu stoku i torarina
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
140
390
te porezom na vinsku burad 677
Vinogradi Č č i Lipovac, u blizini
spomenutog sela. Od vinograda u Trnovi
do spomenutog vinograda Lipovac dijeli
ih č Lastin i potok.
Selo Perkovci"', s obradivim zemljištem
raje spomenutog sela na mezri Gašparovi-
ca, pripada spomenutom
Đ Tomašev
Šimun Đ đ
Grgur, sin spomenutog
Ištvan, Matakov
Anto! ć ć
Živko, brat spomenutog
Ištvan ć
Đ š ć
Balaž ć
Ivak č ć
Grgur ć
Marko ć
Kocijan Lorincov
Matijinš ć
Pejak Kocijanov
Ištvan ć ć
Lorinc ć
Ištvan ć
I vani š ć
Ivan ć
I vani š, pridošlica
Petar ć
Pava!, njegov brat
ć 20, vratnica 19, birov l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 19
Pšenica, kejla 120
Napolica, kejla 120
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
5410
760
2640
1440
133
290
95
250
od slanutka i boba 125
Desetina od ć s porezom na tapiju 90
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 707
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 720
Mezra Đ č č i Živkovci
(Živkovica?) s baštinama raje spomenu-
tog sela Perkovica, izuzev dijelove koji
pripadaju raji sela Donja Brežnica, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 554
11/105
Selo Kan to rovci'", pripada Dragotinu
Šimun ć
Mika ć
Grgur ć ć ć
I v ak, pridošlica
Matijinš ć
Balko ć
ć 6
:oJI Perkovczy, Perkovci 1698. i 1702. č o.c., p.
71, 312; Mažuran, o.c., ( 1966), p. 99-10 l). Selo Stari
Perkovci sjeverno od Č .
m Selo Kantorovci u blizini Starog Topolja (Engel, p.
90). Raseljena.
211
Prihod od desetine i resmova 1450
10/122
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla 20 440
Napolica, kejla 10 120
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe I OO
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Desetina od mošta, pinta 20 80
Vodenica žrvnjeva 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje l OO
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 126
S l L ·'" . d e o apovcr ·, pnpa a spomenutom
Martin Vuka
Pava! ć ć
J ako b ć
Ilija č ć
Vuk, brat spomenutog
Ištvan, pridošlica
Mihal ć ć
Vuk Filipa
Đ đ ć
Mihal Andrijašev
Vuk č ć
Matijinš ć
Balaž ć
Grgur, brat spomenutog
Petar, mlinar
Grgur Galov
Tomaš, brat spomenutog
ć 14
Vinogradi Nabrdjan, ć i Č pri-
padaju spomenutom selu
Prihod od desetine i resmova 5000
Vratnica 14 560
Pšenica, kejla 52
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
212
1140
600
98
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Porez na sitnu stoku i torarina
Desetina od mošta, pinta 300
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
150
70
200
100
80
150
1200
222
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 430
Selo Trnava'" s mahalo m Podvršje i vino-
gradima č i Drenovci, pripada Dra-
gotinu
Pejak (Janak) ć
Matak ć
Mika Ivakov
Mika ć
Pava! Galov
Štefan ć
Štefan ć
Martin Matošev
Ivak Matošev
Đ đ Gal ć
Mihal Grgurov
Gal, pridošlica
Marko Matijinšev
Đ Matošev
ć 14
Prihod od desetine i resmova 7859
Vratnica 14 560
Pšenica, kejla 120 2640
Napolica, kejla 50 600
Porez na drva i vrt 98
Desetina od košnica 200
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
_w_1L
apovacz, Lapovac 1698. i 1702. č o.c., p.
71, 326; Mažuran, o.c., (1966), p. 124-126). Selo Lapov-
ci južno od Trnave.
1698. i 1702. č o.e., p. 71, 326-328;
Mažuran, o.e., ( 1966), p. 123-126). Selo Trnava sjeverno
od Lapovaca.
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 125
Desetina od ć s porezom na ta piju 90
Desetina od mošta, pinta 300 1200
Vodenica, žrvanj l, porez 16
Porez na sitnu stoku i torarina 450
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 590
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 970
Selo Markovci"', pripada spomenutom
Mihal Grgurov, s vlastitom baštinom
Balak Matijinšev, s vlastitom baštinom
Pava Ivakov, s vlastitom baštinom
Šimun č ć s vlastitom baštinom
Grgur č ć s vlastitom baštinom
Ištvan č ć s vlastitom baštinom
ć 6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Pšenica, kejla 20
Napolica, kejla l O
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
1600
240
440
120
42
50
30
!OO
50
40
222
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 266
Selo Gornja Breznica'", pripada spome-
nutom
Števko ć (TD 672: ć
Pava! ć
Mika ć
Đ ć
ć 4
Prihod od desetine i resmova 151 O
V ratnica 4 160
Pšenica, kejla 20 440
Napolica, kejla 10 120
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 70
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe ll O
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Vodenica, žrvanj l, porez 16, porušena 2
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 211
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 225
111106
Selo Č pripada Dragotinu
Đ đ Imrin
Martin ć
Ivan ć
ć 3, vodenica, žrvanj: l, porez: 16
Prihod od desetine i res mova 1500
M ezra č ć pripada Dragotinu
Vodenica, žrvnja 2
Prihod od desetine i resmova 161
10/123
Selo Mikinci"' s mahal om Striževina, pri-
pada spomenutom
Ivaniš Feren co v
Matijinš Mihalov
Pava! Tomin
Ivan ć ć
Mati, pridošlica
Đ đ Posavac
Grgur ć
Tomaš Domonkošev
Ilija Domonkošev
Tomaš ž ć baština Pavlov Domonkoša,
drži je spomenuti
_ws Markovczy, Markovcze, Markovce 1702. (Mažuran,
o.c., (1966), p. 102, 103, 126; č o.c., p. 314,
327). Pustara i selište Markovci kod Trnave.
.wr. Vidi bilješku 333.
m Č č u okolici Dragati na (Engel, p. 34). Raseljena.
Mikefalwa, My kefa! ua u Vukovskoj županiji (Csllnki,
o.c., ll., p. 334). ć selište u blizini Piškorevaca
č o.c., p. 311 ).
213
Mihal Domonkošev
Pejak č ć
ć 12
Zemljište uz ć Husejna, s ć i li-
vadom, u spomenutom selu, po odredbi ta-
pije vlasnika zemlje
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Pšenica, kejla 120
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
5000
480
2640
600
84
180
60
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Vodenica l, porez 16, porušena l
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
310
te porezom na vinsku burad 440
Selo Hlapje"', pripada spomenutom
Ferenac ć
Balaž ć
214
Grgur č ć
Ivak č ć
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla 20
Napolica, kejla 10
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1200
160
440
120
28
50
20
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 20
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaj u i ž ć klanje 76
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 100
Č Gazije i Mulzammeda u spomenu-
tom selu Hlapje, pripada Dragotinu
Prihod od desetine i resmova l 000
m Naselje Hlap je nije istovjetno s Lapovcem (Engrl, p.
77).
10/124
(i 111107)
XVII. NAHIJA POLJANA, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo ć izuzev zemlju Štefanova
M( e ž ć pripada spomenutoj
Đ đ č ć
Štefan Antolov
Matijinš Kelemenov
Mihal ć ć
Petar Andrijašev
Pava! Imrin
I van č ć
Matijinš Štefanov
Mihal Posavac
Ištvan Mirkov
Imre Andrijašev
Štefan, mesar (kass a b)
Stojan Matijinšev
ć 13
Č (zeminha) Dimitrovci i č
u spomenutom (selu)
Prihod od desetine i resmova 3560
Vratnica 13
Pšenica, kejla 60
Napolica, ke j la 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
520
1320
480
98
50
70
140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 322
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 4 70
Vodenica, žrvanj, l, porez 16
Č đ Miklošev, s livadom, vi-
nogradom i ć Anaguja, osim iz-
gona, u blizini Poljane
Prihod od desetine i resmova 383
Selo č

s mezrom đ kla-
nac, pripada spomenutom
Dragiša ž č (J ć knez
Radul Vuka
Nikola Radovanov
Bogdan Sladojev
Đ ć
Vukosav ć
J ovak (Novak) č ć
Đ pridošlica
Mikl oš ć ć
Radosav ć
Mirko ć ć
Jovan, pridošlica
Radman, pridošlica
ć 12, knez: l
Prihod od desetine i resmova 2343
Vratnica 12 560 (krivo u oba deftera,
treba 480)
Pšenica, kejla 25
N apolica, ke j la 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
550
240
84
40
60
60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od s1anutka i boba 30
Desetina od ć s porezom na tapiju 25
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 354
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 340
ć da je raja spomenutog sela u sta-
rom defteru upisana kao derbendžije i
"'Kl Kuchanczy, Kuchancze 1702. (Mažuran, o.c., (1966),
p. ll I, 112). Selo ć Đ č sjeverno od Pre-
slatinaca.
č 1702. č o.c., p. 318,320, 321). Selo
č zapadno od č
215
č č nekih važnih mostova,
pod UVJetom. đ od izvanrednih
eoreza l Ob!CaJmh nameta, č
u č i
osta_hh potpumh 1 č kuluka, i u
carski defter up1sano je na isti č
č i Podgrada pripadaju Polja-
m,
Žiro vina
650
Selo Boroyik 'o', sa zapuštenim propalim
(hara_be) vmograd1ma i zemljištem Dur-
kove!, pnpada Poljani
Radan, pridošlica
Vuksan č ć č ć
Ivaniš, pridošlica
Mihajlo Radovanov
ć 4
M ezra Matijinševci, kod spomenutog sela
Pnhod-zamjena za desetine 900
ć 4 po 200, u (gotovom) novcu 800
Porez na tapiju
20
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad
80
Selo Preslatinci s č ć Vrh
pn pada spomenutom '
Filip ć
Ivoš, sin spomenutog
Đ č ć
Petar Radidkov
Matijinš Radivojev
Imre Tomašev
Marko ć
ć
l ć ć
ć
č Đ ć
Martin Egedov
ć ll
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Pšenica, kejla 70
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
216
3080
440
1540
288
77
100
55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
J crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć s grahom desetina
od slanu tka i boba '
50
40
Desetina od ć s porezom na tap iju
Resum J?a s pristojbom na
prodaJU 1 ć klanje
120
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad
160
Mezra ć spomen'!tog sela,
đ Je (der yed-i) stanovmci spome-
nutog sela
Prihod od desetine i resmova
1
OO
Vat(a)nica, pripada Poljani
Pnhod od desetine i resmova
260
Selo Veliko đ

pripada spomenu-
tom
Balaž Balindov
Dula, pridošlica
Grgur Antolov
Mika Tomašev
Ivoš ć
Đ đ pridošlica
Mika, pridošlica
Tomaš Grgurov
Martin ć ć
Ivak Matijinšev
Šimun č ć
ć ll
Vinograd Mehmedov spahije, č 2
Livada Jelekušnica kod spomenutog sela
111108
101125
Prihod od desetine i res mova
Vratnica ll
Pšenica, kejla 64
Napo lica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
5540
440
1408
720
77
250
40l Borovick, I 698. i 1702. č o.c., .
71: 335; Mazuran, o.c., (1966), p. liO). Selo Borovfk
Jnzno od Podgorja č č
.un Naberg;e, Naberge, Nabergye u
VukovskoJ župamJI (Csanki o e II p 336) N b .
. . • · ·• ·• · . a ergte
Nabrdre 1698. I 1702. č o.c., p. 71, 318 320,
321; Mažuran, o.c., (1966), p. 108, 113, 114). Selo, Veli:
ko t Malo đ kod Levanjske Varoši.
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba l OO
Desetina od ć s porezom na tap iju 60
Desetina od mošta, pinta 200 800
Porez na sitnu stoku s torarinom 250
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 450
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 680
Dio mezre Kaz(a)novje pokraj (der ea-
nib-i) sela đ (osim) izuzev stranu
prema selu Dobretinci, pripada spome-
nutoj
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Stan(j)evac"', napušteno, pripada
Poljani
Prihod od desetine i resmova 1300
Selo č pripada spomenutom
Petar Marto! os
ć l
Prihod od desetine i res mova 820
Selo Krnadija
406
s baštinom Mala V asni-
ca, pripada spomenutom
Vid Petrov
Đ š pridošlica
Đ š Pa valov
Vuk Sabo
Vuk ž ć
Grgur č ć
Mihal Radkov
Martin č ć
Mihal Đ č ć
Petre ć
ć 10
Prihod od desetine i resmova 3780
Vratnica 10 400
Pšenica, kejla 64 1408
Napolica, kejla 60 720
Porez na drva i vrt 70
Desetina od košnica l OO
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 92
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Porez na sitnu stoku s torarinom 150
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 300
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 392
Baština raje spomenutog sela, koristi je
(der yed-i) Hodšah, kod crkve Kuzme i
Damjana, pripada spomenutom
Komada: 4
Prihod od desetine i resmova 225
Mezra Donji Č kod spomenutog
sela Krndija, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
M ezra Gornji Č kod sela Drenje,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 163
Selo Dobretinci
407
, pripada Poljani
Gabrijan ć
Ištvan č ć
Nikša ć
Mihal Sok( o ć
Ivak Sok( o ć
Balaž, pridošlica
Balaž ć
Andrijaš Grubanov (Grujanov)
ć 8
Prihod od desetine i resmova 2956
Vratnica 8 320
Pšenica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 56
4
r'"' Stalinovci č u okolici Drenja (Engel, p.
186). Raseljena.

Raseljena .
-Selo Krndija (Qirnadiya) sjeverno od Potnj.ana (Engel,
p. 104).
.j(J
7
Dobrethincz u Vukovskoj županiji (Csanki, o.c., Il., p.
305). Dobretinc, Doborti ne, č u okolici Prid-
vorja i Preslatinaca (Engel, p. 45).
217
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 80
Desetina od mošta, pinta 200 800
Porez na sitnu stoku s torarinom 150
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 310
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 420
M ezra Budiševac, izuzev zemlje Petrovog
Porkolaba, pripada nahiji Poljana
Prihod od desetine i resmova 898
Dio mezre Kaz(a)novje pokraj sela Do-
bretinci, izuzev stranu prema selu
đ s vinogradima spomenute mezre,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1200
Selo Obrov
408
s mahalom Bilanci i Mika-
vaki, pripada spomenutoj
Dula Pavalov
Mihal đ ć
Andrijaš Đ đ
Mihal ć
Levak č ć
Mihal Grgurov
Đ đ č ć č ć č ć
Matijinš ć
Mihal č ć
Milak, pridošlica
Andrijaš Grgurov
Marko č ć
Đ š ć
Martin ć
Petar Pa valov
Grgur ć
ć 16, vratnica: 15, birov: l
Prihod od desetine i resmova SO 18
Vratnica IS 600
Pšenica, kejla 64 1408
N a polica, kejla 60 720
Porez na drva i vrt 112
218
Desetina od košnica
Desetina od sijena
240
80
2SO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, slanutka
i boba 100
Desetina od ć s porezom na tapiju 90
Desetina od mošta, pinta ISO 600
Porez na sitnu stoku s torarinom 144
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 308
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 3SO
111109
Mezra Draganci kod spomenutog sela
Obrov, pripada Poljani
Prihod od desetine i resmova IS SO
101126
Selo Pridvorje
40
', pripada Poljani
Mika ć
Martin ć
Martin Ištvanov
Marko š ć
Dimitre ć
Mikloš š ć ć
Grgur ć
Ištvan, pridošlica
Ivak ć
V ale, pridošlica
Ivaniš Đ š
ć ll
Baština Jakobov š ć koriste je sta-
novnici spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Pšenica, kejla 12S
Napo lica, ke jia l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
oi08 Nestalo.
6300
440
27SO
1200
77
2SO
ss
1698. i 1702. č o.c., p. 71, 320,
322, 335; Mažuran, o.c., (1966), p. l 13, 114). Selo Prid-
vorje zapadno od Pres! ati naca.
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od ć s porezom na tap iju 90
Desetina od mošta, pinta 200 800 (u TD
672 nije upisan)
Porez na sitnu stoku s torarinom 200
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 418
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad S20
Selo Prvoševci'", pripada spomenutom
Đ đ Matijinšev
Jakob ć
Petar č ć
Mikloš ć
ć 4
Prihod od desetine i resmova 208S
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla 3S 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 60
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa j, repe 100
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 4S
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 222
Desetina od mošta, pinta 20 80
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Selo Drenje"', pripada spomenutom
Ivoš ć
Mika ć
Balaž Štefanov
Štefan ć
Đ đ I č ć
Imre Štefanov
Petar ć
Martin ć
Tomaš ć
Štefan ć
ć 10
Baštine: Domoško Selo i ć Vrh te
Ivanišev Balkovog, Petra Vukašinovog,
Jakoba Hegedoša i č
Prihod od desetine i resmova
Vratnica lO
Pšenica, kejla 64
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
4000
400
1408
720
70
ISO
so
130
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba so
Desetina od ć s porezom na tap iju 40
Desetina od mošta, pinta 120 480
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 220
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 221
Baštine raje spomenutog sela u
blizini crkve Kuzmi Domijan, komada 4
Prihod od desetine i resmova 22S
Vinogradi na brežuljku Vragonja kod spo-
menutog sela Drenje, pripada Poljani
Prihod od desetine 3SO
Vinogradi na brežuljku Pridvorje s vino-
gradima Soldinaca, Krvare i raje izvan tih
sela (reaya-yi kura-i haric), na spomenu-
tom brežuljku, pripada Poljani
Prihod od desetine 1467
Mezra č s č Miketinci i
š ć (k), pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova SOO
Č Aiše i Fatime, koji č
zemlju i livade Petrovog Burkulaba u
410
Prvosevczy, Prnoševci 1702. (Mažuran, o.c., (1966),
p. 109; č o.c., p. 318). Selište Prvoševci kod
Drenjskog Slatinika, nestalo.
411
Drenye, Drennye, Dregna, Drnje 1698. i 1702. (Smi-
č o.c., p. 71, 318, 319, 322, 335; Mažuran, o.c.,
(1966),p.l08, liO, 112,113, 117).SeloDrenjesjevemo
od Pridvorja.
219
granicama mezre Budiš evac, pripada na-
i!iji Poljana. Zemlje, vinograd i livade .
Stefanovog ć u granicama sela po
imenu ć i izgoni đ Mik-
lošev u blizini đ Poljana.
Kada se džizja spomenute live sakupi i pri-
bere, a treba je kupiti svake godine, neka
se pošalje u carsku blagajnu.
Zamjena za desetinu - resmovi u
gotovom novcu 100
220
10/127 i
111110
XVIII. NAHIJA NIVNA, PRIPADA KADILUKU GORJAN
(TD 672 l TD 650)
VAROŠ NIVNA
412
, klanac, pripada spo-
menutoj
Mihal Đ ć
Tomaš, sin spomenutog
Vujnak č ć
Pejak ć
I v ak T č ć
Dejaš ć
Mihal Grgurov
Marko, sin spomenutog
Ivak Petrov
Ilija š ć
Matijinš, zet Peroša
Marijan ć
Mihal, pridošlica
Ištvan Ferencov
Petre, došljak
Pavo, pridošlica
Balaž ć
Džizja
ć 15, vratnica: 14, birov: l
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 14
Pšenica, kejla 50
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3680
560
1100
600
140
340
!OO
!OO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tap iju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 300
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 340
Uzrok pisanju (ovoga) je ć ć
da su stanovnici varoši Nivna, koja se na-
lazi u nahiji Nivna u požeškom sandžaku,
derbendžije, i da godišnje po ć ć
filuriju od 35 č zapisani su tako u sta-
rom defteru. Nakon č novog sul-
tana, filurija je ć za još 5 č a
ostale desetine i resmove ć kao i
druga raja. ć daje spomenuto mjesto
zaista strašan i težak klanac, raji spomenu-
te varoši oprošteni su i đ izvan-
redni porezi, č službenika,
č davanje djece u č teški
radovi, porezi za mitropolite te sva druga
č davanja, jer su, uz uvjet da za
filuriju daju po 40 č od svake ć te
uz obavezu č šuma u spomenutom
klancu i popravka puteva, svaki dan po-
stavljaju č i tako ć raz-
bojnike da prolaznicima i ostalima nanose
štetu i gubitak. Stoga su upisani kao der-
bendžije i u novom carskom defteru, na
prethodno opisan č
Č Sebastijana i Gabrijana č ć
koristi je Grgur, kod granica spomenute
varoši N ivna, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 450
Šume Nivne i šuma Đ đ sela
Bodrovci i đ i rijeka Jošava i Bid,
Žirovina 553
10/128 i
11/111
Selo Gornja Breznica"', pripada Nivni
Miloš Hrankov
Vasko Martinov
ć Antolov
Radoje Novasel
Niko (Petko) Hrankov
ć 5
Prihod od desetine i resmova 500
m Nivoa, Nevna, Nywna, oppidum Newna u Vukovskoj
županiji (Csanki, o.c., Il., p. 285). Varos, Varoš 1698. i
1702. č o.c., p. 71, 323). Selo Levanjska Varoš
sjeverno od Đ
m Bresniza, Breznica 1698. i 1702. č o.c., p. 71,
322, 324, 326, 328, 336). Selo Breznica Đ č
221
.. • • •
-
rt··
č 9
_.". _. •'J..
·.r-;!j- .J .t •'7Si (. <'"'\'t
•• r•, \l'o r\'t ..... {•·
o

i.; i-J
1lfl _ _,"
J!
-s'


..
:,J, J
•J;;:.J
.:.-,i\
Vi-J (oi
_.
;:::::!':!;
i:"'w
-=-Y
'
r.;r:cl

\ "'r r
.,. ..
Popis se/a u nahiji Nivna
222
. o
()
("".J h
!",),i)-'


' ..
Selo Markovci'" s č Župkovci i
Gašinci, pripada Nivni
Mihal Đ š
Ivak ć
Pa val ć
Đ đ Đ š ć
Mihal č ć
ć 5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla 52
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
2103
200
1144
260
35
25
25
60
40
30
109
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 175
Selo Johovci"', pripada spomenutoj
Đ đ č
Matijinš Novakov
Pava! Fabijanov
ć 3
Prihod od desetine i resmova l 000
Selo č č s mahalom Grabarje,
pripada spomenutoj
Mihal ć
Martin Matijinšev
Ilija Andrašev
Pava] š ć
I v ak ć
Levak Petrov
Ivaniš ć
Ivak, pridošlica
Mika č ć
Martin š ć
Andrak š ć
Benoš, pridošlica
Mihal č (sin č
ć 13
Baština Valetinci, drži je Ivak
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 13
Pšenica, kejla 52
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
3680
520
1144
288
91
250
65
150
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Vodenica 3, porez 48
Desetina od mošta, pinta 200 800 (U TD
672 nije upisan)
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
240
340
te porezom na vinsku burad 454
Selo Đ pripada Nivni
Matijinš Š ć
Perak š ć
Martin Đ č
ć 3
Prihod od desetine i resmova 900
Selo č s mahalom Prh(u)tanci,
pripada spomenutoj
Štefan, pridošlica
414
Markowcz u Vukovskoj županiji (Cs<inki, o.c., II., p.
332). Markovczy, Markovcze, Markovcze 1702.
č oc., p. 314, 327; Mažuran, o.c., (1966) p.
103, 126). Napušteno selišteMarkovci u blizini Trnave.
m Vokonincz, Wkonyncz, Hwholcz, Wkocz, Yhowcz u
Vukovskoj županiji (Cs<inki, o.c., II., p. 363; Engel, p.
198). Staro selo Uhovci u okolici Selaca Đ č
Raseljena.
416
Del, Delacz u Vukovskoj županiji (Cs<l.nki, o.c., II., p .
303). č 1565. (Engel, p. 41). Nalazilo se u okolici
ć Raseljena.
417
Gyurkowcz, Gyurkocz u Vukov skoj županiji (Cs<l.nki,
o.c., ll., p. 314). Đ 1565. u okolici Slobodne Vla-
sti (Engel, p. 70). Raseljena.
m Porech u Vukovskoj županiji (Cs<l.nki, o.c., Il., p. 344).
č č blizu Hrkanovaca Đ č (Engel, p.
156).
223
Marko Jerakov (Perakov)
Mihal ž ć
Ištvan Đ
Đ đ č
Levak Ištvanov
Ištvan?
Grgur č ć
Mihal Perošev
Imre Vujnakov
ć JO
Prihod od desetine i res mova
Vratnica JO
Pšenica, kejla 42
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapij u
Desetina od mošta, pinta 80
Vodenica l, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
2955
400
924
240
70
100
50
100
50
40
320
16
300
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 340
Selo Svilna"' s vinogradina Veprinjak i
baštinom Svilkovci, pripada spomenutom
Pišta ć
Matak Jakobov
Ištvan Tomašev
Živko Tomašev
Đ Ištvanov
Petar Varga
ć 6
Prihod od desetine i resmova 3604
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla 52 1144
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 200
Desetina od sijena 30
224
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od mošta, pinta l OO 400
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 318
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 5 80
M ezra č kod spomenutog sela,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 400
10/129 i
11/112
Selo Lužanci
410
s obradivim zemljištem
raje spomenutog sela na mezri Gospodin-
ci, pripada Nivni
Filip ć
Balaž, sin spom(enutoga)
Mihal Grgurov
Đ đ pridošlica
Tomaš Šimunov
Perak U č ć
Vuk Š ć
I v ak ć
ć 7
Prihod od desetine i resmova 2899
Vratnica 7 280
Pšenica, kejla 42 924
N apolica, ke jia 30 360
Porez na drva i vrt 49
Desetina od košnica 200
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 70
Desetina od ć s porezom na ta piju 50
419
Zwilkowcz, Zwylkowcz, Zlywkocz u Vukovskoj
županiji (Cs<l.nki, o. e., II., p. 354). Selo Svilkovci u okoli-
ci Lapovaca (Engel, p. 187). Raseljena.
42
° Kwsancz, Lusanch u Yukovskoj županiji (Cs<inki,
o.c., IL, p. 328). č 1565. u okolici ć Ra-
seljena.
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 301
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 380
Kondric"'
21
s obradivim zemljištem
raJe spomenutog sela na mezri Go-
đ pripada Nivni
Štefan Kelemenov
Tomaš Mihalov
Ivaniš ć ć
Ištvan Anbrušev
Petar ć
Petar, pridošlica
Lacko ć
Đ đ ć
I v ak Pr( e ć
ć 9
Prihod od desetine i resmova 2726
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla 42 924
N a polica, ke jia 30 360
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica I OO
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe J OO
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Vodenica 3, porez 48
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 300
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 3 16
Mezra Šušnjevci, kod spomenutog sela
ć pripada Nivni
Prihod od desetine i resmova 122
Selo Lazanci"', pripada spomenutom
Petar ć
Ištvan č ć
Pejak Đ č ć s č Gradište koristi
je spomenuti
Mikula č ć
Matak č (sin č
Ferko ć
ć 6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Pšenica, kejla 35
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
2150
240
770
550
42
50
30
80
40
40
100
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 208
Selo Hrkanovci'", sa žirovinom u grani-
cama spomenutog sela
Gašpar ć
Marko č ć
I vani š, pridošlica
Vujnak č ć
Đ č ć
Vuk Ilišev
Vuk ć
Anto l ć
B alko ć
Paval ć s vlastitom baštinom na
mezri Slavkovci
Pa val ć ć s baštinom na spomenu-
toj mezri
Đ ć s vlastitom baštinom na
spomenutoj mezri
ć 13
Baština ć u posjedu č
421
Kondorthya, Kondorthia u Vukovskoj županiji (CsB.n-
ki, o.c., Il., p. 325). Gandrich 1702. č o.c., p.
325). Selo ć č od sela Majar.
422
Laczanczi, Lazanczy 1698. i 1702. č o.c., p.
71, 325, 328, 329; Mažuran, o.c., (1966), p. 123,
126-128). Selo Lazanci drugo ime sela ć
Herkenovcz, Herkanocz u Vukovskoj županiji (CsUn-
ki, o.c., II., p. 316). Herkenovcz, Harkanovczy, Hrka-
novci 1698. i 1702. č o.c., p. 71, 325, 326;
Mažuran, o.c., ( 1966), p. 121, 123). Selo Hrkanovci Đ
č zapadno od Trnave.
225
Prihod od desetine i resmova 4520 (u TD
672 stoji: 1520)
Vratnica 13
Pšenica, kejla 84
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
520
1848
720
91
Desetina od košnica 100
Desetina od sijena 65
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Desetina od mošta, pinta 50 200
Vodenica 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 304
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 450
Selo Slivnica'" sa zemljištem i vinogradi-
ma Stepkovci, pripada spomenutoj
Mika Mihalov
Ivak č
Đ Lorinac
Đ ć
ć 4
Prihod od desetine i res mova 2865
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla 30 660
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica l OO
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 100
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Desetina od mošta, pinta 250 l 000
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 209
226
11/113
Selo Slavkovci"', u TD No. 672: sada u
posjedu raje sela Hrkanovci, pripada spo-
menutoj.
Prihod od desetine i resmova l O
U TD No. 650: napušteno, pripada spome-
nutoj. Prihod od desetine i resmova l 000
10/130
Selo Selci"', s izgonom Bila, pripada Ni v-
ni
Đ đ Ivakov
I v ak Štefanov
Ivak Š č ć
Đ š š ć
Jakob č ć s vlastitom baštinom na
č Vitorovci
Petar č ć
Petar Kelemenov
Mihal Lackov
Đ đ Š č ć
Đ š ž ć (TD 672: ž ć
Matijinš Kokošar
Brada Đ đ
Ivak ž ć
Štefan Perošev
Đ đ Kelemenov
ć Petar
Matak ć
ć 17, vratnica: 16, biro v: l
Č Mar č koriste je spomenuti
Livade ?? i ?? u granicama spomenutog
sela
Prihod od desetine i res mova 3650
Vratnica 16 640

Zylonyncz u Vukovskoj županiji (Cscinki, o.c., ll., p.
365). č 1565. (Engel, p. 182). Szilloninczy. Si·
lonci 1702. (Mažuran. o.c., (1966) p. 120, 121, 124;
č o.c., p. 324, 326). Selo Si lonci u okolici Ma ja-
ra. Raseljena.
m Zlakowcz, Zlavkovcz u Vukovskoj županiji (Cs<inki,
o.c., Il., p. 354). Prema popisu iz 1565. č
(Engel, p. 183). Selo Slav kovci u blizini Hrkanovaca Da-
č Raseljena.
416
Zelyche, Zelche, Zelcze, Zeelcz u Vukovskoj županiji
(Cs<inki, o.c., II., p. 350). Szelcze, Szelzan, Szelcza
1660., 1698. i 1702. č o.c., p. ll. 71, 322;
Mažuran, o.c., (1966), p. 117, 128, 129). Selo Selci Đ
č č od ć
Pšenica, kejla 52
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Vodenica l, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
1144
288
119
240
85
200
60
40
16
400
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 418
M ezra ć č zaima Mustafe
zamjene za desetine i poreze u
gotovom novcu 70?
Planina (brdo) Se l č Ravan, pripada
spomenutom
Žiro vina 250
Selo Dimitrovci
421
, sa žirovinom u grani-
cama spomenutom selu
Martin Đ ć
Mikula č
ć 2
Prihod od desetine i resmova 1400
Selo Slobodna Vas"' s baštinom Dorgo-
lovci i Lužanci i pristojbom od sajmova
(panayir), pripada spomenutom
Mato Pavosanov
Vuk Ć ć
Ivaniš ć
I vani š Petrov
Filip, brat spomenutog
Martin Cvitošev
Vujnak ć
I v ak č ć
Andrijaš č ć
Đ đ (sin đ
Živko ć
Mihal ć ć
Đ pridošlica
Mihal, sin spomenutog
Ivak Vuka
Marko š ć drži č ć
Lorinca
Tomaš č ć
Pava! Đ č
Đ č ć
Vuk č ć
Ištvan, brat spomenutog
ć 18, vratnica: 17, birov: l
Baština Č i Strmoglavski Dol, pri-
padaju spomenutom selu
Baština Popovci, drži je Ivan Markov
Livada Š š ć koristi je raja spomenu-
tog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 17
Pšenica, kejla 80
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Desetina od mošta, pinta 20
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Vodenica 8, porez
4700
680
1760
720
126
240
90
200
!OO
60
80
300
128
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 344
Šuma sela Slobodna Vas, pripada spome-
nutoj
Žiro vina
Selo Lakija"', pripada spomenutom
ć š ć knez
29


Dimitrowcz u Vukovskoj županiji (Cscinki, o.c., Il., p.
304). Dodine 1565. č (Engel, p. 43). Selo Di·
mitrovci u okolici Selca Đ č Raseljena.

Zabadfalw u Vukovskoj županiji (Cslinki,
o.c., ll., p. 349). Szlobodnavlast, Slobodna Vlast, Szla-
bodna Vlaszt 1698. i 1702. č o.c., p. 71, 189,
321, 323, 324, 336; Mažuran, o.c., (1966), p. I 15,
118-121). Selo Slobodna Vlast jugozapadno od Le.
vanjske Varoši.
429
O smještaju bivšeg naselja govori šuma Lakye, Lakje
u okolici Ratkova Dola (Mažuran, o.c., (1966), p. 121;
č o.c., p. 323-326).
227
Marko š ć
Paval š ć
š ć
ć 4, knez: l
Č Š š ć i Hlabski, s liva-
dom ć Đ koristi je raja spo-
menutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 3
Pšenica, kejla 15
Napolica, kejla lO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
1145
120
330
120
28
40
20
80
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na prodaju i
ž ć klanje 117
Vodenica 3, porez 48
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 200
Selo Radkov Dol
430
, s č Doma-
ševac, pripada spomenutom
Matijinš Balažev
č Miklošev
Matijinš č
Mihal, brat spomenutog
Mika Balažev
Viroš ć
ć 5
Prihod od desetine i resmova 3000
11/114
Vratnica 5 200
Pšenica, kejla 45 990
N a polica, ke jia 44 616
Porez na drva i vrt 35
Desetina od košnica 252
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 152
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 51
Desetina od ć s porezom na tapiju 62
228
Vodenica 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 231
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 354
10/131
" ·431 v. • •
Selo Kovacevc1 sa z1rovmom u gramca-
ma spomenutog sela, pripada Nivni
ć ć
Balaž Š ć
Paval ć
Radosav, pridošlica
Tomaš Ilošev
Đ đ Ž ć
Martin V ć
Mihal Pocmjin
ć 8
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Pšenica, ke jia 36
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
2280
320
792
480
56
!OI
45
152
Desetina od ć s porezom na tapiju
Vodenica 2, porez
21
42
32
30 Porez na sitnu stoku i torarina
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
154
te porezom na vinsku burad 550
Mezra Đ pokraj spomenutog sela
č pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 320
Mezra Deževalci, pokraj spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 320
'·'" Radkovdol, Ratkov Dol, Ratkof dol 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 149, 295; Idem, o.c., (1966), p.
119-121; č o.c., p. 71, 324). Selo Ratkov Dol
zapadno od Hrkanovaca Đ č
4
"
11
Kovachevcze, č č 1702. (Mažuran,
o.c., (1966), p. 117; č o.c., p. 322, 335). Selište
č kod Preslatinaca.
Selo Bakunovci'", sa žirovinom u grani-
cama spomenuto'g sela, pripada spome-
nutoj
Vuk ć
Đ đ ć
Luka ć
Đ š ć
ć 4
Baština Vukovinci, koristi je raja spome-
nutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla 23
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Vodenica 2, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
1600
160
506
210
28
132
20
100
25
51
32
200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 120
Porez na sitnu stoku i torarina l O
Selo Vinkovci'", s č Vinborovci,
pripada spomenutom
Š š ć Martinov
Mihal Martinov
Živko ć ć
Pava! B alkov
Tomaš ć
Petar, pridošlica, na Đ đ baštini
ć 6
Prihod od desetine i resmova 2135
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla: 31 682
Napolica, kejla: 25 340
Porez na drva i vrt 4 2
Desetina od košnica 184
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 154
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 35
Desetina od ć s porezom na ta piju 51
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 170
Selo Filip Dol"', s vinogradima Muljanci i
č Bujakovci, pripada spomenutom
Mato Perakov
Tomaš, ć spomenutog
Grgur Ivota?
Martin, brat spomenutog
Đ đ brat spomenutog
Đ š Vuka
Damjan, brat spomenutog
Štefan Markov
Đ đ brat spomenutog
Perak Ištvanov
Petar Grgurov
Mihal I vano v
ć Grgurov
Ištvan Đ č ć
Lorinac Ilošev?
ć Vrbana
Mihal ć
Đ đ brat spomenutog
Ivaniš ć
I van ć
Đ đ brat spomenutog
Mika, došljak
Miloš ć
ć 17, vratnica. 16, biro v: l
Baštine Martin Vas i Borovin Dol, drži ih
raja spomenutog sela
4
"
12
Bakunovcze, Bakunovac 1702. (Mažuran, o.c.,
(1966), p. 117; č o.c., p. 320). Selište i rudina
Bokunovac kod Preslatinaca.
4
.
1
J Vincowcz, Wyncocz, Wynkowcz u Vukovskoj župa-
niji (Csanki, o.c., Il., p. 362). U popisu 1565. č u
okolici Selca Đ č (Engel, p. 213). Raseljena.
m Phylipwelge, Phylepwelge, Fylpwche u Vukovskoj
županiji (Csanki, o.c., Il., p. 309). Filipov Dol 1702.
(Mažuran, o.c., (1966), p. 120; č o.c., p. 324).
Selište i šuma Filipov Dol kod Slobodne Vlasti.
229
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 16
Pšenica, kejla: 53
Napolica, kejla: 45
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
5050
640
1166
630
114
342
85
254
od slanu tka i boba 100
Desetina od ć s porezom na tapiju 151
Desetina od vina, pinta 250 l 000
Vodenica B, porez 208
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
304
te porezom na vinsku burad 251
M ezra Lipovci, pokraj sela Filipdol i Bo-
rovci, č sa starim javnim putem koji
ide od sela č do Požege
Prihod od desetine i resmova 850
111115
Selo Dubovik"', pripada spomenutom
Tomaš Štefanov, na vlastitoj baštini
Perak š ć na vlastitoj baštini
Mihal Štefanov
Lorinac, pridošlica
ć 4
Livade Dubovštica i zemljište Rahostinac,
drže ih raja spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 2780
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla: 45 990
Napolica, kejla: 35 490
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 251
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 225
10/132
Desetina od vina, pinta 50 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 55
Desetina od ć s porezom na tapiju 7 5
230
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 120
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 51 O
Selo Bradaševci'", drugo ime Benkovci,
napušteno, pripada Nivni
Livada Mevlana Hajruddina, hatiba, kori-
sti je spomenuta raja
Prihod od desetine i resmova 140
Selo Orahovac"', pripada spomenutoj
(TD 672: Orahovci)
Đ đ č ć (TD 672: č ć
Mika ć
Marko ć ć
Pava! I vanišev
Anto! č ć č ć
ć 5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Desetina od vina, pinta 150
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
2775
200
660
280
35
251
30
225
55
71
600
250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
m Doboyk, Dwbwik u Vukovskoj županiji (Cs<inki, o. e.,
Il., p. 304). Dubovik 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 166,
167,289, 290; Idem, o.c., ( 1966), p. 122, 123; č
o.c., p. 325). Selo Dubovik sjeverno od Glogovice.
Bradosovcz, Bradasevcz, Bradasevcz, Bradosowcz u
Vukovskoj županiji (Csanki, o.c., Il., p. 297). Bira-
š č 1565. (Engel, p. 25). Pustara i selište Bradaševci
u blizini ć
4J7 o .
reholz, Orehowcz, Orehawacz u VukovskoJ župa-
niji (Cslinki, o.c., Il., p. 339). Orehovecz, Orahovac
1702. č o.c., p. 325; Mažuran, o.c., (1966), p.
122). Pustara i selište Orahovac izmedu Dubovika i
M ajara.
SIM
.," 'd
e o aJar , pnpa a spomenutom
Mikl oš, pridošlica
Balaž ć
ć 2, vodenica: l (vodenica upisana
samo u TD 672)
Prihod od desetine i resmova l 030
Selo Malo Nabrdje'", pripada spomenu-
tom
Martin Ištvanov
Đ č ć č ć
Marko Martinov
Mati, pridošlica
Daloš Matakov
Matijinš Đ č ć
ć 6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Pšenica, kejla: 22
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Desetina od vina, pinta 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
1833
240
484
280
42
150
30
82
25
25
160
200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Selo Mikovalci''" s Valimirovcima i č
com-vinogradom Vukovija?, pripada Ni v-
ni
ć č ć
Pava! Berte
Pavko š ć
Belo ć
Živko ć
Tomaš ć
Marko Ć ć
Mika š ć na baštini Vakovci?
Balaž (samo ime)
Đ đ Berte
ć 10
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Pšenica, kejla: 40
Napolica, kejla: 26
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
3400
400
880
360
70
356
55
220
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju l OO
Desetina od vina, pinta 80 320
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 350
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 235
Selo Borov ci"', pripada spomenutom
Balaž Đ č ć
Pejak ć
Lora ć
I van Matije v
Pava! ć
Mihal ć
Mihal Matkov
J ako b, pridošlica
Gal Andrijašev
Ivaniš Ištvanov
ć 10
m Mayorfalwa u Vukovskoj županiji (Cs<i.nki, o.e., Il., p.
332). Majartzi, Majar 1968. i 1702. č o.c., p.
71, 320, 323; Mažuran. o.c .. (1966), p. 114, 118, 121,
123, 126). Selo Majar zar:.adno od ć
Nabergye, Naberge, Naburgya u Vukovskoj županiji
(Csanki, o.c., Il., p. 336). Nabergie, Nabrdie 1698. i
1702. č o.c., p. 71, 318, 320, 321; Mažuran,
o.c., (1966), p. 108, 113, 114). Selo Veliko i Malo
Nabrde sjeverno od Ma jara.
4-ln Mykolacz, Mykolocz, Mykwalcz, Mykwalcz u Vu-
kovskoj županiji (Cs<i.nki, o.c., II., p. 334). Mikovalci
1702. č o.c., p. 322, 323; Mažuran, o.c.,
( 1966), p. 117, 118). Pustara i selište Mikovalci kod
Gaši naca.
• Boryewcz u Vukovskoj županiji (Csri.nki, o.c., Il., p.
297). Selište Borovik 1702. kod Podgorja č č
(Mažuran, o.c., (1966), p. 110). Selo Borovik južno od
Podgorja č č
231
111116
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Pšenica, kejla: 35
Napolica, kejla: 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
3040
400
770
350
70
225
45
120
od slanu tka i boba 25
Desetina od ć s porezom na ta piju 35
Desetina od vina, pinta l OO 400
232
Vodenice 2, porez 64, porušen l
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 336
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Selo Banci'" (Banice?), pripada Nivni
Pava!, sin
Bejak ć
ć 2
Vodenica l, porez 16, porušena l
Prihod od desetine i resmova 930
""
2
Raseljena.
10/133 i ll/117
XIX. NAHIJA OSIJEK, PRIPADA KADILUKU
OSIJEK
KASABA OSIJEK, pripada spomenu-
tom
Mahala č carske džamije
Abdullatif Hadžin, hatib
Redžep Hadžin
Hamdi Halifov, imam
Ali, mujezin
Muharem, mujezin
Sulejman, poslužitelj (džamije)
Hadži? Dedin
Ahmed sabljar (seyyaf)
Bekir Alijin
Durak, tobdžija
Mustafa Baba Hajdarov
đ (hatun) pir Alijin
Ali, mustahfiz
Hajdar Abdullahov
đ Ali Balijin
Husein Ismailov
Ali, zapovjednik ode
Mahmud, mustahfiz
Mahmud Velijin
Husein Hadžin
Hizr Durgunov
Fazli, zaim
Ali, spahija
Omer Mustafin
Džafer Hasanov
Jusuf Abdullahov
Pervane Abdullahov
Isa
Ahmed č
Hadži Ferhad
Husein
Ilijasova žena
Behramova žena
Kalender
Ali, mustahfiz
Veli, tobdžija
Mali Hasan
Mustafaspahija Veli, č Mahala, mes-
džida Kapetan-bega
Abdurrahman-beg, zaim
Memi, ć (zamjenik)
Memi, trgovac
Durmuš Hadžin
Crni Memi
Mahmud, tobdžija
Ahmed, azap
Sinan, vojvoda
Ibrahim Abdullahov
Drugi Ibrahim Abdullahov
Ali, zapovjednik buljuka
Šaban, mustahfiz
Šaban, tobdžija
Meh di
Omer, kalajdžija
Mustafa, č
Crni Mahmud
Dedo
Sefer Balijin
Hajdar Abdu!lahov
Mustafa Pervanov
Hadži Kasim
Mali Hasan
Hasan, vojvoda
Bali, služi (merd) u spomenutoj đ
Mehmed, mustahfiz
Bek(i)r, mustahfiz
P erhad
Abdi Hasanov
Bajezid, mustahfiz
Mustafa Abdullahov
Drugi Mehmed, mustahfiz
Ali, vratar (el-bevvab)
Husein Abdullahov
Mahala č Age
Ali, imam
Musa, č š
Jusuf Hamzin
Mehmed Hasanov
Osman Alijin
Hajdar Abdullahov
233
Husein Jakubov
Isa
Mustafa, hadžija
Mahmud Abdullahov
Šaban Abdullahov
Ibrahim Memijin
Sejjid Ahmed sejjida Alijin
Veli Hasanov
Mehmed Nesuhov
Mahala Č džamije umrlog Ka-
sim-paše
Hadži Ahmed, imam
Sulejman, mujezin
Mustafa, mujezin
Hadži Aga
Mehmed Aga, spahija
Bebek? (mali, fini?) Husein
Mustafa, zapovjednik ode
Osman Aga, tobdžija
Kurd, đ č žlica
Redžep, pisar
Memi vojvoda
Dur ak, brij a č
Osman, mesar
Mustafa, kolar
Mezid, bakal
Abdi
Hasan Durdoganov?
Hadži, hamza
Jahja, trgovac
Hasan Dedo
?
Hasan-baša, trgovac
Mehmed-baša, tabak
Ferhad, č
Šaban Abdullahov
Kejvan Abdullahov
Ibrahim, kolar
Veli, stolar
Ć vrtlar
Sefer, pozamanterist (kazzaz)
Ferhad, sapundžija
Memi, sapundžija
Hizr, trgovac
Šaban Abdullahov
Mehmed, krznar
234
Bali, bravar
Bali,?
Omer, č
Ališah, č
Hadži Mehmed
Mehmed, mujezin
Mustafa Balijin
Hasan, đ
Ferhad, vojvoda
Hadži Mehmedova žena
Habul?
Jakubova žena
Ajdinova žena
Jusufova žena
Alijina žena
Mehmed, telal
Jusuf Hajdarov
Hadži Sinan, zapovjednik buljuka
Mahala muslimana izvan č
đ
Šaban Hadžin, imam
Veli Hadžin, mujezin
Hasan, trgovac
Redžep, trgovac
!skender, trgovac
Ališah, trgovac
Husein, trgovac
Džafer-baša, trgovac
Sulejman, trgovac
Bali, trgovac
Drugi Redžep, trgovac
Mustafa, trgovac
Memi, sapundžija
Drugi Bali, trgovac
Žena Hadži Alijin
Osman, trgovac
Huseinova žena
č žena
Hadži Mustafina žena
J u suf, č
Aiša, udovica
Ali, mesar
Memi, mesar
Ali, kolar
Hani, udovica
Bali, š č (noževa i sl.)
Zejneb, udovica
Kurd, kolar
Zuhra, udovica
Bali, č
10/134 i
11/118
Mehmed, kolar
Šemsa, udovica
Hasan, tabak
Durak Hodžina žena
Pervane Dedo
Korkut, trgovac
Drugi Korkut, trgovac
Mustafa, trgovac
Mahmut, kolar
Murat vojvoda, zaim
Mustafa č spahija
Gazi Aga, spahija
Behram, havaJe??
Ali Muradov
Kamer, udovica
Bali, sudski pozivar
Jahja, kolar
Visoki Hasan, trgovac
Hasan Abdullahov
Hasan Kolar
Drugi Hasan Abdullahov
Mahmud, č
Ibrahim, č
Memi, č
Firuz Balijin
Osman, mustahfiz
Memišah, reis đ
Mezir, mustahfiz
Firuz, mustahfiz
Ali, azap
Uvejs, azap
Kurd, azap
Drugi Kurd, azap
Gazi, mustahfiz
Ibrahim, zapovjednik ode
Behram, mustahfiz
Mahala Č Mustafa-pašine džamije
Alauddin, imam i hatib
Muslihuddin Hadžin
Behram, halif, mujezin
Behram Hadžin, poslužitelj
Ferhad Hadžin
Kurd Hadžin
Sulejman Č š
Ferhad, spahija
Ali, spahija
Mustafa, spahija
Memišah, reis
Ibrahim, spahija
Korkut, spahija
Huda verdi, zamjenik zapovjednika azapa
Behram Hadžin
Šahman, mustahfiz
Ferhad, š č (Carkci)
Visoki Kurd
Berrak, mustahfiz
Kurd, mustahfiz
Murad, mustahfiz
J u suf, mustahfiz
Šaban, mustahfiz
Husein, azap
Ferhad, azap
Alijin, azap
Ibrahim, azap
Džafer Ferhadov
Mali Balijin
Hadži Hasan
Osman Umurov
Veli, đ
Zahida, ć Ferhadova
Šakira, ć Šahmanova
Ferhad, pucar
Burrem, pozamanterist
Hasan, č
Husrev, stolar
Hani, udovica
Omer, č
Bali, stolar
Husein, č
Tur-Ali, trgovac
Stari (koca), č
235
Selima, udovica
Servi, udovica
Hasan, trgovac
Firuz, stolar
Mahmud, kolar
Memi, pripada Sulejman Ć š
Gazi, mustahfiz
Gazi Šudža'ov
Ahmedova žena
Ferhad, kolar
Gazi, trgovac
Husein, trgovac
Muslihuddin, bakkal
Bajezid, đ
Bajezid, đ
Jusuf, trgovac
Jahja? Mustafin
Sulejman, đ
Kurt, č ž
Kurt, č
Đ kolar
Osman Huseinov
Memišah, č
Zejneb, udovica
Idrisova žena
Ali-baša
Emina, udovica
Drugi Ferhad, kolar
Ali, š č (carkci)
Mehmed, č
Abdi, zapovjednik, ode
Šaban, trgovac
Stari (koca), krznar
Hudaverdi, kolar
Šiermerd, stolar
Abdi Ferhadov
Ali, trgovac
Pir Atlu, kolar
Turhan, stolar
Isa Balijin
Hasan baša
Šahi, udovica
Husein, krznar
Bali' Alijin
Hamza
Udovica, majka Ibrahimova
236
Bali, kolar
Hasan, azap
Ahmed, klesar š ć
Hasan, krznar
Ferhad, klesar
Jusuf, kolar
Hasan, kormilar (dumenci)
Hudaverdi, pripada Ali-begu
Bali Abdullahov
J us uf, pucar
Behram? Huseinov
Ali, č
Husein, kolar
Udovica, majka Mehmedova
Sinan, bakkal
Nesuh, bakkal
Ahmed, upravnik trga (tržnice)
Ali, đ
Džafer, bakkal
Kurd, subaša
Nesuh Ilijasa
Šaban, č
š ć spomenute varoši
Imre Kolorov
Motar Palov
·Mihal Palo v
č ? Krsto še v, Kerestošev
č Petorov
Ć Đ đ
Tot Petorov
Mika Petorov
Ištvan Miklošev
Matijinš Mihal ov
Živko, č š č š
Tot Matijin
č š Laslov
č sin?
Ujvoš? Ivanišev
Tot Lorinc
Mojka? Jakobov
V arga Ištvan ov
Pap Jakubov
Kojaleš Palov
č ? Andrašev
Motar Tomašev
Farkaš Benedikov
Matijinš Ambrušev
Palfi Miklošev
Pal Jakobov
ć 26, vratnica 25, birov: l
Vrtna zemlja na ime umrlog Kasim-paše,
pripada vakufu. Koristio ju je mutevellija
spomenutog vakufa.
Porez na tapiju l OO
Prihod od desetine i resmova, zajedno
s č preko Drave 28.000
Vratnica 25 1000
Pšenica, kejla: 100 1200
Napolica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt š ć 182
Vinogradi muslimana,
dunuma 225 po 5
Desetina od košnica
Porez na sitnu stoku i torarina
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
1125
283
240
255
od slanutka i boba 150
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Porez na sijeno, muslimani 220
Vodenice na rijeci Dravi, 15 po 50 750
Tržna pristojba i pristojba za klaonicu, kod
koje se na dvije ovce uzima jedna č
5700
Sajamska pristojba i porez na tezgu 2200
Prihodi od monopola s porezom na burad,
kod kojih se od bureta vina, proizvedenog
u samom (gradu), uzima po 50 č od bu-
reta medovine po l O č a od bureta piva
po 60 č 9500
Prihodi š ć od vina, pinta 250 l 000
Sv ad barina muslimana s š ć l 000
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 45
Baduhava s poljarinom 2000
Prihod od č skele s carinom i deseti-
nom od riba (ulovljenih) u rijeci Dravi, u
(dijelu) koji pripada č
nahiji 50.000
Prihod od ihtisaba (tržne pristojbe i globe)
i ihzarije (pristojbe za đ optu-
ženih i đ osoba sudu) u samom
Osijeku, pripada spomenutom 2200
Jezero u blizini Osijeka
Prihod od desetine 159
M ezra Markoš Falo, pripada Osijeku, ko_.
risti je Sulejman č š po odredbi tapu-
name
Prihod od desetine i resmova 65
M ezra č drugo ime č pripa-
da spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 55
M ezra Kiš Petroš, pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 30
Selo Orosin
443
, pripada Osijeku
Sabo Tomašev
Đ Fabijanov
Đ Tomašev
Sabo Orbanov
Ivoš Tomašev
Bora (Jure, Joža) Kelemenov
Džurka Dimitorev
Vaš Anbrušev
Niko? Matijinšev
Sabo Sebekanov?
Tomaš Andrašev
Boroš Šimunov
Balind? Mihalov
Sabo Ištvanov
Vid Petorev
Vid Niklošev
Baberko Kalmanov
Pal Vide Petorev
Koro Lazarov
Benek ć
Tot Janošev
Agošton č
Veneg? č
Boroš ć
Bora Balažev
Sako? Matijinšev
Boroš Ištvanov
Vid Martonov
Vuk?
Enko? Jakabov
Orozi, Wruzy. Orozy, Oroz, Orosio u Vukovskoj
županiji (Csanki, o.c., JI., p. 339; č o.c., p. 62,
66, 91). Selo Orosinj pokraj Orosinske bare južno od
Osijeka. Danas selo Ivanovac đ Č i Antu nov-
ca.
237
Plan turskog Osijeka iz 1610.
238
Đ š Tomašev
Garakaša ? J č
Garakša Jakabov
Monar Janošev
Evi (Ivi) Imrin
Gaberko? Petruov
č Gergelov
Šeboš Petorev
č Ilišev
Viroš Šimunov
Domonkoš Gla
Vid Mihalov
Sološ Lorincov
Vaš Janošev
Sento Matijin
Tot Antalov
E vi Matijev
Martas Fabijanov
Sente? Đ đ
č Janošev
Lil(i)nar Monarov
Đ đ Kac? Imrin
ć 54, vratnica: (TD 672 '52) 53,
hirova: 2
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 52
Pšenica, kejla: 400
Napolica, kejla: 300
14.651
2080
4800
2400
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
399
530
270
300
Desetina od ć s grahom, desetina
od slan utka i boba 150
Desetina od ć s porezom na ta piju l OO
Porez na sitnu stoku i torarina 300
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 1777
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 1500
M ezra Kuni s č /pot, u blizini spo-
menutog sela, pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 1460
Mezra Tot Falo, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 130
M ezra Trnova, pripada spomenutom.
Prihod od desetine i resmova ...
M ezra Ujfalo, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 150
M ezra Aljmašku, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 120
M ezra Titoš, izuzev (dijelove) koje uživa-
ju raja Sološa, Novasela i druga (sela).
Od onoga što na spomenutoj mezri koristi
raja sela Orosin, desetinu uzima uživatelj
timara. Desetine i poreze koji preostaju
uzimaju gospodari (ostale) raje. Pripada
Osijeku.
Prihod od desetine i resmova 420
Selo Siil0š
444
, s obradivim zemljištem raje
spomenutog sela na mezri Titoš, pripada
spomenutom
Ištvan Miklošev
V antaroš Andrašev
V antaroš Kerestošev
Hegedoš Imrin
Ištvan Gergelov
Haboš? Balažev
Fekete (Feketo) Đ š
Alberd, sin spomenutog
V arga Antal ov
V arga Đ đ
Kasa? č
č č
Sabo Fabijanov
Šeboš Ambrušev
Adam, sin spomenutog
Jakab Martonov
Kase? Galov
Jakab Galov
ć Đ
Santoš Tomašev
107136
Ferenc, sin spomenutog
Andraš Dijak
ć Berte
Tomaš
-'44 Zelwske, Zewlwske, Zewlewske, Zewles, ZOlOsch u
Vukovskoj županiji (Cs<inki, o.c., Il., p. 355; č
o.c., p. 9 I, 93). Selo Seleš južno od Antunovca.
239
Vid Tomašev
Santoš Galov
Jakša Petorov
Puškaš Andrašev
V arga Martonov
Benedik, sin spomenutog
111120
Orban Lorinca
Domo Šimunov
Kasaš Matijin
Viroš Ištvanov
V arga Ištvanov
Seko!? Janošev
č č
Kerestoš, sin spomenutog
Solmoš Andrašev
Saka! č
Petar Laslov
Pišta Miklošev
Sabo Balažev
Seku!? Domašev
Seku! Matijin
đ Balažev
đ Martonov
Kadaši Lorinca
Imre Balindov
Imre č
Kiš Berte
Santoš Petorev
č Imrin
Orban Janošev
Orban Imrin
č Galov
Orban Tomašev
Bak Kelemenov
Domo Adamov
Borar Balindov
Hegedoš Gaj arda?
Benko Balindov
Kasaš Dimitorev
š č Berte
Vide Balindov
Petmer Burjašev
Orban Janošev
Jakša Martonov
Balaž č
Hegedoš Janošev
Sabo Dimitorev
240
č Tomašev
Pišta Makaš
ć 69, vratnica 68, birov: l
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 68
Pšenica, kejla: 357
Napolica, kejla: 300
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
17.285
2720
4284
2400
483
1200
550
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 1000
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 250
Desetina od ć s porezom na tapiju 450
Desetina od vina, pinta 250 l 000
Porez na sitnu stoku i torarina 248
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 1500
Mezra Ujfalod?, kod spomenutog sela,
pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 250
M ezra Draže, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Livada Ahmedov i Huseina
Prihod od desetine i resmova 550
Mezra Č u blizini mezre Draže,
pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 535
M ezra Beledvar, kod sela Sološ, pripada
Osijeku
Livada Fazli-Age, zaima, na spomenutoj
me zn
Prihod od desetine i resmova 650
Li v ada Alijin i ibrahima na me zri Feled-
var, pripada spomenutom
Godišnje 10.
Prihod od desetine i resmova 20
Selo Sarvaš
44
', pripada Osijeku
Mehmed Iskenderov, ć spomenutog
(sela)
Mustafa Abduilahov, 22
Zorwos, Zaruas u Vukovskoj županiji (Cs<lnki, o.c.,
U., p. 350), Zarvasch, Sarvatz, Szuvacz, Zarvach 1698. i
1702. (Mažuran, o.c., p. 66, 73, 74; č o.c., p. 59,
66, 68). Selo Sarvaš č od Osijeka.
Veli Hajdarov, 22
Ahmed Huseinov, 22
Mehmed Mustafin, 22
Husein Mahmudov, 22
Memi Abduilahov, 22
Ibrahim Jakubov, 22
Mustafa Pervanov, 22
Jahja Timurov, 22
Memi Ali-bašin, 22
Mehmed, č 22
Bali Mustafin, 22
Kurd Hasanov, 22
Sinan Abdullahov, 22
Ali Hasanov, 22
Jusuf Hasanov, 22
Jusuf Abduilahov, 22
Pervane Mehmedov, 22
Kejvan Abdullahov, 22
Hasan Davudov, 22
Memi s. Alijin, 22
Lutfi Abdullahov, 22
ć 21, ć l
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 316
Napolica, kejla: 130
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
7093
462
3792
1040
147
550
105
150
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 137
Desetina od ć s porezom na tapiju 60
Porez na sitnu stoku i torarina 150
Vodenice 3, porez 150
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Mezra Varadka, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 352
Selo š č

pripada spomenutom
Pal Dijak ? (sin Dijakov?)
Pak Dimitorev
Kelemen?
Pal Tomašev
Benedik Đ đ
Aganci ? Tomašev
č Ištvanov
Mati, sin spomenutog
Kiš Petorev
Hodoši ? Đ đ
č č ć Matijinš
Bormi ? Alberdov
Irža Ferencov
Žofi Jakabov
č Lorinca
Godar? č
Kerestoš Gašparov
č Gašparov
Sološ Palov
Šiko! Kerestošev
Bormi Mihalov
David Palov
? Janošev
Toronsaš Petorev
Akbo Gašparov
Dežo Milošev
J an oš, sin spomenutog
Jakab Mihalov
ć 26, vratnica: 25, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 25
Pšenica, kejla: 200
Napolica, kejla: 200
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
7808
1000
2400
1600
182
550
130
280
Desetina od ć s porezom na tap iju
Porez na sitnu stoku i torarina
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
120
90
200
600
.j.j6 Bayafalwa, Bolyafalwa u Vukovskoj županiji (Cs3n-
ki, o.c., ll., p. 292). Barfalva, Barfalu, Bellefafallo, Bel-
lefalva 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 59; č
o.c., p. 40, 53, 54, 68, 90, 93). Rudina Barvala izmedu
Bobote i č
241
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 656
Mezra Rikac, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra č č Hasanov zai-
ma, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 441
Selo Ujfalo'", drugo ime Novasel, s obra-
divim zemljištem raje spomenutog sela, na
mezri Titoš, pripada Osijeku
Benedik č
Pal Balindov
Doboš? Donoš Balindov
Gergel Antalov
Mihal Balindov
Filip Đ đ
Filip lštvanov
č Mihalov
Đ đ Mihalov
Đ š Galov
Imre Andrijašev
Kerestoš Antalov
Pal Ištvanov
Sabo Timašov
č Mihal (ili: Mihalov?)
Ištvan Palov
Janoš Miklošev
Makaš Fabijanov
ć 18, vratnica: 17, biro v: l
đ zemlja raje spomenutog sela, u
granicama mezre Mikloševci, s desetinom
od riba (ulovljenih) u rijeci Vuki, u grani-
cama spomenutog sela Ujfalo, s mezrama,
pripada spomenutom selu.
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 17
Pšenica, kejla: 100
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
242
3840
680
1200
400
118
250
90
100
60
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 302
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 340
M ezra Varjaš, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova l OO
Jezero Zanoš, u blizini sela Ujfalo, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova (!) 250
Selo Sen Laslo
448
, drugo ime Sveti Laslo,
pripada spomenutom
Bormi? Balažev
Gal lštvanov
Borbaš Matijin
Martin Kerestošev
Anbroš Las lov
č lštvanov
Varga Calov
Č Palov
Berta J akšin
č Gergelov
č Gergelov
Benedik Jakabov
Tot Lorinca
č
Tot Makaš, sin spomenutog
Edod (Ed'od) Andrašev
Mihal, došljak
V enedik Anbrošev
Sabal? Adamov
Tot Đ š (ili: Tot Đ š
Marton Matijinšev
ć 20, vratnica 19, birov: l
Prihod od desetine i resmova 7425
Vratnica 19 760
Pšenica, kejla: 242 2904
Napolica, kejla: 120 960
441
Wyfolw, Ujfalu alio namine Veghfalw, Wyfalw u Vu-
kovskoj županiji (Csanki, o.c., Il., p. 359). Wyfalu 1698.
č o. e., p. 40). Rudina Novo Selo pokraj Laslo-
va.
+Ill Sanctus Ladislaus, Zenthlazlo u Vukovskoj županiji
(Csanki, o.c., Il., p. 352). Szent Lazio 1698. i 1702.
č o.c., p. 40, 44, 67, 89, 90, 92, 93). Selo Laslo-
vo južno od Ernestinova.
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
140
590
150
450
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 211
Desetina od ć s porezom na tap iju 150
Porez na sitnu stoku i torarina 190
Desetina od vina, pinta 55 220
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 450
Mezra Marofa/o, drugo ime Marovac,
kod spomenutog sela, pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 614
Mezra š č kod mezre Marofa/o,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 241
Jezero č pripada spomenutom
Prihod od polovice (desetine) riba
(munasafe-i mahi) 550
Selo Tehna
44
', pripada spomenutom
Ahmed Bajezidov, ć
č Abbasov, 22
Džafer Sulejman, 22
Hasan Abdullahov, 22
Husein Šabanov, 22
Behram Alijin, 22
Osman Memijev, 22
ć 7
Prihod od desetine i res mova
Porez na zemlju
Pšenica, ke jia: l OO
Napolica, kejla: l OO
Porez na dr v a i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3000
150
1200
800
49
250
35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od ć s grahom, desetina od sla-
nu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 316
10/138
Selo Mikloševci
450
, pripada spomenutom
Ferhad Alijin, 22
Mehmed, spomenutog
Tur Ali Bajezidov, 22
Kurd Bajezidov, 22
Osman Junusov, 22
111122
Ramadan Mehmedov, 22
Mustafa Junusov, 22
Ali Abdullahov, 22
Ali Hamzin, 22
Piri Kasimov, 22
Šahman Turhanov, 22
Ali Sulejmanov, 22
Osman č ć (?), 22
ć 12
Prihod od desetine i res mova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 44
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
2448
264
968
320
84
150
60
150
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 70
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Vinograda 6, dunuma 12 po 5, porez 60
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 272 (272)
Selo Gatin'" (Getin? Nemetin), pripada
Osijeku
Salih, imam
-1-1v Chehne, Thehne, Tenha u Vukovskoj županiji (Cs3.n-
ki, o.c., II., p. 356). Teinia, Denia, Tehinija 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 67; č o.e., p. 60, 68, 91. Selo
Tenje kod Osijeka.
450
Miklosfalwa, Myklosfalwa, Miklosfalua u Vukovskoj
županiji (Csanki, o.c., II., p. 334). Miklosfalva 1698.
č o.c., p. 41). Rudina Mikloševac južno od
Koprivne.

Treba Nemetin: Nernpthy, Nemethy, Nempti u Vu-
kovskoj županiji (Csanki, o.c., II., p. 337) Nemethi n, Ne-
metin 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 69, 74; č
o.c., p. 59, 68). Selo Nemetin kod Osijeka.
243
Hasan, poslužitelj džamije
Pervane Ejnehanov, 22
Mustafa Abdullahov, 22
Veli Abdullahov, 22
Hurrem Jusufov, 22
Memi Ajdinov, 22
Hasan Abdullahov, 22
Mustafa Abdullahov, 22
Bajezid Kurd Alijin, 22
č brat spomenutog
Ferhad Abdullahov, 22
Mustafa, brat spomenutog
Bajezid Sarudžin, 22
Sulejman Abdullahov, 22
Ali Abdullahov, 22
Davud Hasanov, 22
Kurd Pirijin, 12
ć 18
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 250
Napolica, kejla: 100
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
5298
342
3000
800
112
150
80
250
od slanu tka i boba l OO
Desetina od ć s porezom na ta piju 60
Porez na sitnu stoku s torarinom 120
Vinograda 7, dunuma 12, po 5 porez 60
Baduhava s poljarinom i mladarinom 285
M ezra Kovaždin, drugo ime Kož, kod spo-
menutog sela, pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 650
Mezra Susek kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutoj (nahiji)
Prihod od desetine i resmova
Selo Petroš"', pripada Osijeku
Darveci (Daroci?) (sin?) Ištvanov
Anefe? Imrin
Kuzdag Matijin
Benedik, sin spomenutog
Nad Palov
244
440
Lorinc Imrin
Puriša č (ili: č
Petra, sin spomenutog
Đ đ
Janoš Martonov
Gašpar Petorev
Mati Mihalov
č Martonov
Ed' od Agoštona
Gotar Lorinca
Varga, sin Petorev
č Benošev
Tot Janošev
Č Janošev
ć 17, vratnica: 16, birov: l
Prihod od desetine i res mova 4180
Vratnica 16 640
Pšenica, kejla: ll O 900
Napolica, kejla: 85 680
Porez na drva i vrt 119
Desetina od košnica
Desetina od sijena
290
80
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 25
Desetina od ć s porezom na ta piju 50
Vodenice na rijeci Dravi, 4 porez 200
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 245
Baduhava s polj arinom i mladarinom
i porezom na vinsku burad 481
Jezero u blizini spomenutog sela Petraš
Prihod od desetine 150
M ezra Ambrošfalo, kod spomenutog sela
Livada Hadži Dedin na spomenutoj
mezri, godišnje (an sene) 7
Livada Abdije, sina Hasanovog,
godišnje . 3
Prihod od desetine i resmova 300

Alsopetrus, Peters, Petrus, Petrocz, Petruch u
skoj županij(Csanki, o.c .. Il., p. 343; č o.c., p.
61, 62, 66). Pustara Petrešjužno od Retfale, sada dio Osi-
jeka.
Selo Ridfalo "', pripada spomenutom
Medareš? Matijin
Medareš Benedikov
Somoš (Samoš?) Dimitorev
Đ š Balindov
Kac? Petorev
Kac Janošev
Pak Kerestošev
Pak B lažov
Korta Berte
Korta lštvanov
Palok Ibinov
Pemo Kerestošev
Tot Janošev
Tot Mihalov
Mori Milošev
č č
Pak Ilira
č Matijinšev
č Balažev (TD 672: Balaša)
Pak Mihalov
Baše? Ferencov
Sobedi Ištvanov
Gosta? Imrin
Ba j tor Kalmanov
Pak Miklošev
Palikna? Balažev
Palikna Andrašev
Drugi Pal Kerestošev
Drugi Tot Mihalov
Ferenc Ištvanov
Pak Jakabov
Hersek ? ? Đ đ
Hersek Tomašev
Santo Balindov
Santo Orbanov
10/139
Tot Đ
Somoš Tomašev
Tot Tomašev
Bene? Balindov
Nad Đ đ
Kralj Martonov
Đ Balažev
Pak Alberdov
VargaPavka
111123
Nad Miklošev
Balindfi Gergel
Bene? Galov
č Petorev
Mihal, zet B irova
Dijak Đ đ
Korta Milošev
ć 52, porez vratnica: 51, birov: l
Prihod od zamjene za desetine,
izuzev filuriju
Vratnica 51
ć 52 po 110, u gotovom novcu
Porez na tapiju
10.560
2040
5540
88
Vodenice na rijeci Dravi 10, po 51,
porez 510
Baduhava s poljarinom i mladarinom
i porezom na vinsku burad 2382
M ezra Radovanci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 355
Hassa livada u blizini sela Ridfalo, pripada
Osijeku
Prihod od desetine 120
Č Tizina, u vlasništvu Ferhad-bega,
s nomadima, pripada Osijeku
Prihod od zamjene za desetine i
resmove u gotovom novcu 300
Selo Jakobovci'", drugo ime Jakofalo,
pripada spomenutom
Nad Jakabov
Nad Ferenca
č Palov
Mati, sin spomenutog
Bako Ištvanov
Petar, sin spomenutog
. Đ š Matijin
Adam, došljak
Rewfalu, Reefalw, Reufalu u Vukovskoj županiji
(Csanki, o.c., Il., p. 346). Rietfalu, Retvallo, Rlitfa1u,
Rethfa1o, Refalu 1698. i 1702. č o.c., p. 61-63,
68, 87, 127). Retfa1a kod Osijeka, sada sastavni dio gra-
da.
m Jacobfalwa, Jacobfalua, Jacabfalua u Vukovskoj župa-
niji (Csanki, o.c., Il., p. 320). Jakofallo, Jacabfa1va 1698.
i 1702. č o.c., p. 62, 66, 888). Selište Jak6falu
južno od rudine Kunovac, na mjestu nekadašnje Ilakovac
pustare.
245
Đ Balažev
č Kelemenov
č č
Fabijan Imrin
Bako (Niko?) Đ š
Kiš Janošev
Č Benedikov
Tot Đ š
Đ
Bator Mihalov
Alberd Hegedoša
Tot Benedikov
Borka? Ilira
Petor Đ š
Nad Dimitrov
Bodizar? Makašov
Borka Mihalov
Anbroš, sin spomenutog
č Ištvanov
Tot Kerestošev
ć 25, porez vratnica: 24, birov: l
Prihod od desetine i resmova 6350
Vratnica 24 960
Pšenica, kejla: 250 3000
N apolica, ke j la: 100 800
Porezna drva i vrt 175
Desetina od košnica 290
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
125
250
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 140
Desetina od ć s porezom na ta piju 90
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 270
M ezra Posfalo, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Mezra Srdevhat? u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Livada Abdija, (sina) Hasanovog, u grani-
cama spomenute (mezre) po odredbi sud-
ske odluke, godišnje 10
246
Livada Muradov, sina Kejvanovog, na
mezri Erduhat?, s č ć ... , pri-
pada spomenutoj
Prihod od desetine 10
M ezra Č kod spomenutog sela Jako-
bovci, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 500
M ezra Selfalo, pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 869
M ezra Majur, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 150
Selo č pripada spomenutom
Vukoje č ć
Radul č ć
Dragoje ć
Radosav Vuka
Cvetko ć
Radosav ć
Pavun ć
Radul Vuka
Radosav Nikolin
Istoj an ć
Radovac ć
J ovan ć
Dabreto Pavunov
Milovan Milošev
ć č ć
Miloš ć
Nikola ć
Strahinja Vladisavov
Radode, došljak
Vukman Vukosavov
Vuk Radodin
Radovan Borisalov
Radin, došljak
Selak, došljak
ć 24, vratnica 23, birov: l
Prihod od desetine i resmova 4700
Vratnica 23 920
Pšenica, kejla: 100 1200
Napolica, kejla: l OO 800
m Mochar, Mochary u Vukovskoj županiji (Cs<lnki, o.c.,
II., p. 335). Mozari, Mozary, Mochary 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 66, 73-75; č o.c., p. 59, 68).
Rudina č kod Nemetina.
Porez na drva i vrt 167
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 210
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Porez na sitnu stoku i torarina 200
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 502
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 560
Selo Kukeš'" s mezrama Papfalo i Jakab-
falo, pripada spomenutom
Benedik Fabijanov
Domokoš Kerestošev
Foto Lorinca
č Dimitorev
Lorinc J anošev
Nad Šimunov
Đ brat spomenutog
Božar Ištvanov
Hordaš Č š Tomašev
Kuzo ? sin Balindov
Tot Las lov (ili: Tot Laslo)
Pap Ištvanov (ili: Pop Ištvan)
Mikloš Dijakov
Barenc Palov
Mihal Kira
ć 14
11/140 i 111124
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 14
Pšenica, kejla: 80
Napolica, kejla: 80
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3420
560
960
640
118
240
90
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 290
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 362
Selo Boroba
457
s mezrom Asunfalo,
napušteno (hali), pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 1450
Č Mehmedov, sina Mahmudovog, u
selu Boroba i mezri Asunfaloba, pripada
Osijeku
Prihod od desetine i resmova 300
Jezero Asunfalo, pripada spomenutom
Prihod od desetine 195
Selo Trnova"', drugo ime Trnovci, s mez-
rom č pripada spomenutom
Mehmed b. Husein, imam
Hasan Abdullahov, 22
Mehmed Abdullahov, 22
Sinan Ferhadov, 22
Drugi Hasan Abdullahov, 22
Bali Bosanac, 22
Osman Sinanov, 22
Pervane Alijin, 22
Hasan Bajramov, 22
Memišah Mustafin, 22
Sefer Jusufov, 22
Nesuh Alijin, 22
Mustafa Džaferov, 22
Memi Alijin, 22
Hajdar Alijin, 22
Bali Mustafin, 22
Memi Nesuhov, 22
Kurd Turhanov, 22
Ibrahim Abdullahov, 22
Bajezid Mehmedov, 22
Kurd Hasanov, 22
Nesuh Mustafin, 22
Drugi Mehmed Abdullahov, 22
rudina č č od Nemetina.
457
Boraba, Boromba, Borroba, Barlaba, Barraba u Vu-
kovskoj županiji (Csanki, o.c., ll., p. 297). Babobotscha
1698. i 1702. č o.c., p. 44, 54, 68). Rudina Sta-
ra Bobota u blizini sela Bobota.
458
Ternovacz 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 64, 73, 74;
č o.c., p. 68). Selo Bijelo Brdo pored Drave ne-
daleko od Osijeka.
247
Husein Velijin, 22
Veli Abdullahov, 22
Ali, č (halvayi), 22
Jahja Ahmedov, 22
Šejin Bosna, 22
(U TD 650 nema upisan porez, ali je
č u zbiru)
ć 27
Ć Šahmana, Huseinovog, iz samog
Osijeka
Prihod od desetine i res mova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 300
Napolica, kejla: 150
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
7100
594
3600
1200
189
250
125
277
od slanu tka i boba 167
Desetina od ć s porezom na tapiju ll l
Vinograda 6, dunuma 12, porez 60
Baduhava s poljarinom i mladarinom 513
Jezero u granicama spomenutog sela
Trnova, pripada Osijeku
Prihod od desetine (ulovljenih) riba 300
Č Abdi, spahije, kod spomenutog
sela, č ga zemlje (yerler) Jusufa, Ti-
mura, č ć i Velikog Alije
Prihod od desetine i resmova 50
Mezra Kišfalo, kod spomenutog sela
Trnova, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Marinovci"' s mezrom Kišboda i po-
lovicom mezre đ pripada spome-
nutom
Mihajlo Ivašev, ć (starješina)
Radul ć ć
Vujin, sin spomenutog
Vukosav ć
Petar, č
đ č
Vuk, sin spomenutog
Radosav Vukanov
Radman, došljak
248
Filip, sin spomenutog
Manojlo ć
Radoje, došljak
Tomaš, došljak
Vujin, sin spomenutog
Rajak ć
Vuk ć
Petko Bogovac
Dragojlo ć (J ć ć
Bogdan ć
Pavle ć
VukBogavac
č ć
č Boga vac
Vuksan Herakov
Bojka? ć
ć Đ
Zorko, došljak
Sanko? ć
Ivan Pavkov
Toma Pavlov
Radul, pridošlica
Petra, brat spomenutog
ć 27
Prihod od desetine i res mova 6300
Vratnica 27 l 080
Pšenica, kejla: 200 2400
Napolica, kejla: l OO 800
Porez na drva i vrt 189
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 135
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 100
Desetina od ć s porezom na tapiju 90
Porez na sitnu stoku i torarina 250
Desetina od vina, pinta 30 120
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 31 O
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 326
m Azunfolua, Azonfalwa, Azzonfalwa, Azonfalwa u
Vukovskoj županiji (Cs6nki, o.c., II., p. 291 ). Marinovcz
1698. (Mažuran, o.c., p. 66, 73, 75; č o.c., p.
68). Rudina Marinci sjeverno od sela Vere.
Selo Fara
460
s pola zemljišta mezre
đ pripada Osijeku
Vuk Radosavov
Turoje?, sin spomenutog
Cvetko Radulov
Nikola, sin spomenutog
Vujin Goricin
ć
č Jovanov
VukRadote
Vujin ć
Radul č ć
Dimitre, sin č č
Bogdan, došljak
Radovan Radosavov
Rajak Đ ć
Radovan Dimitrov
10/141 i
11/125
Bene Vujinov
Vukac Vujinov
Dimitre Vujinov
Ilija Vuka
Vukosav Radosavov
č ć
Dobrevoj ć
Stojša, sin spomenutog
č
Rade, ć č ć
ć 22, vratnica: 21, biro v: l
Prihod od desetine i resmova 5880
Vratnica 21 840
Pšenica, kejla: 160 1880
Napolica, kejla: 120 960
Porez na drva i vrt 154
Desetina od košnica 290
Desetina od sijena ll O
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 142
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 62
Desetina od ć s porezom na ta piju 82
Porez na sitnu stoku i torarina 680
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 422
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 458
Č Zene/a, zapovjednika ode, koristi
ga raja spomenutog sela Bara
Porez od desetine i res mova 400
460
Werem, Vere u Vukovskoj županiji (Cs3.nki, o.c., IL,
p. 296). Fera, Ferat, 1698. (Mažuran, o.c., p. 75; č
las, o.c., p. 48, 68). Selo Vera nedaleko Bobote.
249
..,
.,
<O

-t:!


Ol
ai
"E

.g
.ll!

o
"b
o
-
.,
o
E
"'
o

t:
<tl
.t

Ol
250
10/141
XX. NAHIJA KARAŠ, PRIPADA SPOMENUTOM
KADILUKU
461
Selo đ pripada spomenutom
ć sin Andrašev
ć Ivašev
š ć I vanišev
Dremša ? Mihalov
Drugi Dremša Mihalov
Dremša Tomašev
č Ivenišev
Jakab č ć
Kira! Tomašev
Ferenc Pavlov
Mikloš Balindov
Ožvan Ištefanov
Petra, sin spomenutog
Petar ć
Ištevko ć
ć 14
Prihod od desetine i res mova 4060
Vratnica 14 560
Pšenica, ke j la: l OO 1200
Napolica, kejla: 100 800
Porez na drva i vrt 98
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 81
Desetina od ć s porezom na ta piju 66
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 400
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 413
Mezra Sobušovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Livada Malog Mahmuda na spomenutoj
m ezri
Prihod od desetine i resmova 415
Polovica č mezre V č pripa-
da spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 400
Selo Verešut"', pripada spomenutoj
Kasa? Markov
Kasa Andrašev
Tot Andrašev
Č ... Janoš
Varga Ištvanov
Dora Endera?
Berta č na vlastitoj baštini
Kasa Fabijanov
č Filipov
č Lorinca
č Mihalov
č Palov
Kolob, sin spomenutog
Rabreg? Matijin
Kasa Domijanov
Barac? Tomašev
Pališ Matijinšev
č Balašev
Č Abramov
Benedok Petorev
V arga Andrašev
ć ? Mihalov
Varga Ferenca
Varga Orbanov
Č Adamov
Vešekar Jakabov
Mati, sin spomenutog
Šenoš Bertin
ć Miklošev
Paliž Imrin
Šenoš Ištvanov
Sabo Antalov
č Serbov
Kasa Balažev
4
b
1
Za nahiju Karaševo pogledati svakako rad: Engel, Pal,
A DnlvUntlll kozepkori topografi<lja, TOrtenelmi szelme
3-4, Budapest 1997., p. 295-312.
""
2
Brodianzy 1702. č o.c., p. 122). Selo Bra-
danci č od Habjanovaca.

VOrOsed 1698. č o.c., p. 62, 63. Staro selo
č na č smještaj ć Verušanska Bara za-
padno od Josipovca.
251
Šenoš (Šeboš?) Fabijanov
Benedok Palov
č Ištvanov
ć 35, vratnica: 34, birov: l
Baština č (sina) Berte
Prihod od desetine i resmova 7325
Vratnica 34 1360
Pšenica, kejla: 235 2820
Napolica, ke j la: 130 l 040
Porez na drva i vrt 245
Desetina od košnica 380
Desetina od sijena 180
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 220
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 90
Desetina od ć s porezom na tapiju ll O
Porez na sitnu stoku i torarina 190
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 41 O
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 280
Mezra Purkovci, kod spomenutog sela,
pripada Karašu
Prihod od desetine i resmova 721
Mezra Mala Lekna, u blizini Verešuta,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 352
Mezra Medarenci, kod spomenutog sela
Verešut, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 1502
Selo Kuzminci"', pripada Karašu
Martin, pridošlica
Balaž Miklošev
Andraš ć
... Pave?
Mikloš Antolov
!štefan, ć (ili ć
Pop Pavišev
Mihal, č
Matijinš ć
ć 9
Prihod od desetine i resmova 2300
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla: 80 960
252
Napolica, kejla: 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
480
63
100
45
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od ć s porezom na tapiju 45
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 50
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 57
Pola č na mezri Č u blizini
sela Kuzminci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Petrovci'", pripada spomenutom
Bere? Balindov
Đ Bene-a?
Vanaš Galov
Vitaroš Mihalov
Mikula, mesar
Kiš Gelirov
Sebenoš? Matijin
Loša? č
Mikloš Martonov
Pereš Tomašev
č Alberdov
B ul gar Lorinca
Tot Mihalov
Kasa? Borbašov
Vida, sin Tota
Zigmun Ištvanov
Šeboš? Balažev
Makar Dimitorev
Tot I vanišev
Kalman
Zigmun Gaberov
Varga Ferencov
-I6J Sanctus Cosma et Damyanus u Baranjskoj županiji
(Csanki, o.c., II., p. 526). Kusminczy 1660. i 1702.
(Csanki, o.c., II., p. 12, 125, 131). Selo Ladimirevci za-
padno od Satnice.
.U..\ Petrenkzy, Petrovitz, Petrocz, Petrowacz 1660., 1698.
i 1702. č o.c., p. 12, 40, 61, 63, 67, 98, 120,
121; Mažuran, o.c., (1966), p. 27). Selo Petrijevci
č od Satnice.
Periša Dijak?
Gaber č
Tomaško
Benedik č
č
Balind Matijin
Munar Petorev
Sabo Martonov
Petor?
Ižek Ištvanov
Tot Mikin
Tot Palov
Marto Č
č Matekov
Mihal Vargin
č Lagosov
Hala? Č Palov
Kerestok Balažev (TD 672: Balaša
Mihal Sible?
Č Imrin
Č Miklošev
Nad Fabijanov
Varga Kereštokov
Pereš? Andrašev
Varga Palov
Varga Egyedin
Varga Matijinšev
Pavleš Matijin
Varga Anbrušev
Katona Matijin
č Martonov
Nad Janošev
.... Tomašev
111127
Andraš Vidiradov
Breko ? Lorince
Drugi Varga Anbrušev
Tot Živkov
Đ š Imrin
Đ š Tomašev
Karto Tomašev
Kerestoš Melonfi?
Šebenoš Balindov
Č Imre Martonov
Ivaniš č
Varga Janošev (TD 650: Janoš Gatfi)
Jakob Kolesar
V arga !štefan ov
Mato k
Varga Pište Đ
Tot Ištvanov
ć 72, vratnica: 71, birov: l
Prihod od zamjene za desetine,
izuzev filuriju, l 0.815
Vratnica 71 2840
ć 71 po 90, u gotovom novcu 6390
VodenicenarijeciDravi IO,po51 510
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad i na ta piju l 075
Prihod od skele u selu Petrojevci, pripada
Karaš u
Godišnje 8000
Mezra Bodfalo i Hegedom, kod spome-
nutog sela, pripada Karašu
Prihod od desetine i resmova 550
Desetina od riba (ulovljenih) u riJeCI
Karaš, od sela Petroje do granica kasabe
Valpovo
Prihod od desetine od riba 725
Selo Sonbotovci
466
s mezrom Benkovci,
pripada Karašu
Martin Andrašev
Kiš Grgurov
Miloje Pavin
Vrban, pripada spomenutom
Bereš Balažev
Imre Jakabov
Pavo ć
Pavo Šimunov
I vani š Elušov
Živko Grgurov
Mihal Tomašev
Matijinš Petrov
Matok Petrov
Matijinš Pavin
Mikloš Tomašev
Maroš Matijinšev
Ilija, sin spomenutog
Ivaniš, pridošlica
4116
Szomotofczi, Sombotovac 1660., 1698. i 1702.
č o.c., p. 12, 64, 70, 120, 127). Selo Samatovci
južno od Petrijevaca.
253
ć 16, vratnica: 15, hirovi: l
Prihod od desetine i res mova 2290
Vratnica 15 600
Pšenica, kejla: 50 600
Napolica, kejla: 40 320
Porez na drva i vrt 111
Desetina od košnica 90
Desetina od sijena 80
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 60
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 25
Desetina od ć s porezom na tap iju 20
Porez na sitnu stoku i torarina 150
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 114
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 120
Selo Bologovci'" (Pologovci?), s č
izgonom, pripada spomenutom
Andraš ć
Jakab, spomenutog
Ivak ž ć
Martin Grgurov
Petar J ako bo v
I v ak, brat spomenutog
Gašpar, pridošlica
N ene Andrašev
Đ š brat spomenutog
An broš Matijinšev
Matok Blažin (blaža)
Matok č
Mihal I vani še v
Martok?, brat spomenutog
Ferenc, brat spomenutog
Tomaš Balokov
Petar Kišeov
Jakob Gašparev
Pavo, brat spomenutog
Ivak, brat spomenutog
Đ đ Benakov
ž ć Balokov
Ivaniš Gašparev
Ivak Gašparev
ć 17, vratnica: 16, hirovi: l
Prihod od desetine i resmova 4220
254
Vratnica 16
Pšenica, kejla: 150
N a polica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
640
1800
400
119
290
85
250
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od ć s porezom na tapiju 90
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 223
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 223
101144
Selo Malo Sankovo"', pripada Karaš u
Feketo Kalmanov
č š Kerestošev
Petar Kelemenov
Vig Anbrušev
Hegedoš Belnarebov
Borbaš, brat spomenutog
Ištvan, brat spomenutog
Dome Kerestošev
Pap Ištvanov
Kere Mihalov
č Gergelov
Janoš, sin spomenutog
Šenoi? Imrin
Mati, sin spomenutog
Hrvat BaJaš (ili: Balaša?)
Nad Galov
Kerestoš, sin spomenutog
V arga Kelemenov
Ć Fabijanov
Niko J anošev
Gobaš č
Petarek Đ đ
Dome Ištvanov
4117
Bologofzy 1702. č o.c., p. 127, 132). Rudina
Bologovce č od Bizovca.
4IIH Szank, Czankovo, Szankovo, Zankovo 1698. i 1702.
č o.c., p. 61-63,68, 88, 121, 127). Rudina San-
ko č od Josipovca.
Varga Benedika
Ferdo Kelemenov
Tot Lorinca
Boko! Matijin
Dijak Gašparov
Dijak Šimunov
č Balkov
č Petorev
č Dijakov
Tot Matijin
Sabo Imrin
Tot Andrašev
Kelemen Andrešev
Đ š Andrašev
Kasaš Mihalov
Č Mihalov
Kot? č
Vig Ferencov
Hrvat Jakov
Feketo Mihal ov
Tot Lorinca
Bažo Đ đ
111128
Varga Lorincov
Č Laslov
Kac Lorincov
Gobaš Balindov
Vid Gergelov
Šolok Bertin
Petar Benedikov
Drugi Petar Benedikov
V arga Benedikov
č Andrijašev
Sabo Petorev
Gobaš Ištvanov
Gobaš Balažev
č Šimunov
VigTomašev
Kakaš č
Đ Tomašev
Feketo Antalov
č Mihalov
č Petrov
Bravo? Gergelov
č Jakabov
Anbruš, papas
ć 63, vratnica: 62, birov: l
Poluotok Mrtva (Stara) Drava, č
rijekom Dravom i jezerom Mrtva (Stara)
Drava. U posjedu spomenute raje (Tasar-
ruf).
Prihod od zamjene za desetine, izuzev
filuriju, !0.020
Vratnica 62 2480
ć 62 po ll O, u gotovom novcu 6820
Baduhava s polj arinom i mladarinom
i porezima na vinsku burad i
na tapiju 357
Vodenica na rijeci Dravi l O, porez 500
Jezero Ebed đ sela Petrijevci i Ma-
log Sankova
Prihod od desetine od riba l OO
Selo Veliko Sankovo
469
, napušteno, pripa-
da Karaš u
Prihod od desetine i resmove 2730
Selo Ilijaševci"", s mezrama Karevci i Bo-
dila, pripada spomenutom
Nad Laslov
Varga Imrin
Tine? Lorincov
Mati, pridošlica
Đ š Miklošev
Đ š Makašev
Đ š Kerestošev
Šimun Dimitorev
Mati J anošev
Berhad Damijanov
Drugi Mati J anošev
Petra Benedikov
ć !3
Prihod od desetine i resmova 3420
Vratnica !3 520
Pšenica, kejla: 100 1200
Napolica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 91
Desetina od košnica l OO
Desetina od sijena 65
.!6
9
Isto.
470
Illiaschewo, Illisfalva 1698. i 1702. č o.c., p.
64, 88, 121, 128). Rudina Selište južno od Josipovca.
255
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od ć s porezom na tap iju 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 324
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 430
Mezra Vlakci?, kod spomenutog sela Ili-
jaševci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 150
Selo Lipodrvce"', pripada Karašu
ć Pavlov
Kara? Pavlov
Živko Tomašev
Mihal Pištin
Anto! Sajakov
Đ đ I vani še v
Štefan Đ đ
Živko Petrov
Mihal č
omaš ć
Grgur U š ć
Paviša Banedikov
Petar Mikcov
Gašpar Mati jinšev
Andraš Petrov
Tomaš Balažev
Berta Mihokov
Petar č ć
Tomaš Đ đ
Mihal Štefanov
Pava? Ivanišev
Nikola Živkov
ć 22, vratnica: 21, biro v: l
Prihod od desetine i resmova 5828
Vratnica 21 840
Pšenica, kejla: 192 2304
Napolica, kejla: 125 l 000
Porez na drva i vrt 154
Desetina od košnica 300
Desetina od sijena 230
256
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 167
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 98
Desetina od ć s porezom na ta piju 95
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 130
101145
Selo č pripada Karašu
Bane Varga
Pavek, sin spomenutog
Loša ? (Luša)? Benošev
Kelemen Ilišev
Imre Đ
Matijinš ć ?
Mikloš, sin spomenutog
Kelemen Imrin
Mikula Miklošev
Bene? Miklošev
Mati Orvanov
š ć Đ š
Vuk, pridošlica
Orvan (Urvan?) Benea
ć 12
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Pšenica, kejla: 50
N a polica, ke j la: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
2485
480
600
400
84
150
61
100
50
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 330
"'Lepodrefczy 1702. č o.c., p. 126, 132). Selo
Lipodrvci u okolici Bizovca, nestalo.
472
Rudina č č od Bizovca.
M ezra Orešan, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 325
Nezirova livada na spomenutoj mezri
Prihod od desetine 4
111129
Selo Željkovcim, pripada spomenutom
Andraš ć
Matijinš Ivanišev
B ak?, brat spomenutog
Andraš Jakobov
Andraš Varge
Petra ć ž ć
Đ đ Balindov
Balaž, pridošlica
ć 7
Livada Kalenovci, u vlasništvu Matoka,
(sina) Gašparevog
Prihod od desetine i resmova
Vratnica
Pšenica, kejla: 60
Napol ica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Porez na sitnu stoku i torarina
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
2180
280
720
400
49
50
35
120
60
40
100
500
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 176
Pola šestice mezre Č koristi je raja
sela Ze! j kovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 205
Selo Bilanci'", pripada Karaš u
Štefan č na vlastitoj baštini s li va-
dom
Matok Đ đ
ć Ivanišev
Ivak Đ đ
Šimun Đ đ
Vinko, pridošlica, na baštini
č Grgurov
ć 7
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, kejla: 60
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
2240
280
720
400
49
50
35
100
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 201
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 295
Pola č Vatnuševci, u posjedu raje
spomenutog sela Bilj anci
Prihod od desetine i resmova 300
D S l K ov ''" • d
rugo e o nzevct ·, pnpa a spomenu-
tom
Balog Andrašev
Štefan Benea?
Filip ć
Đ đ ć
ć Mihalov
ć Martinov
ć 6
Prihod od desetine i resmova 2760
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla: 60 720
Napolica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 150
Desetina od sijena 30
m Zelzek u Baranjskoj županiji (Cs<inki, o.c., II., p. 524).
Czelkofczy 1702. č o.c., p. 121, 125). Rudina
Željkovac jugozapadno od Ladimirevaca.
m Billiancy 1702. č o.c., p. 123, 129). Vjero-
jatno rudina I vance južno od Habjanovaca.
m Chrischefzy, Krischefzy 1702. č o.c., p.
120, 133). Rudina ž č Polje č od đ
257
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 310
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 440
Selo Bozinci"' (Buzinci), pripada spome-
nutom
Đ Martinov
Jakob č ć
Bene? Mikin
Dimi tre Miklošev
Ivaniš ć
Balaž Matijinšev
Balaž Grgurov
Đ đ pridošlica
Mihal Kos (sin Kosa?)
Tomaš Miklošev
101146
Ivaniš Dikanov
Jakob Balažev
ć 12
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Pšenica, kejla: 150
N a polica, kejla: 50
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
3680
480
1800
400
160
60
200 i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 35
Desetina od ć s porezom na tapiju 33
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 228
Selo Satnica"', pripada spomenutom
Mihal Đ ć
Živko Mihalov
Đ š Mihalov
ć 3
258
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 3
Pšenica, kejla: 45
N a polica, kejla: 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1400
120
540
200
21
80
35
49
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 35
Desetina od ć s porezom na tapiju 33
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 145
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 160
Zemlja - izgon kod spomenutog sela, u
vlasništvu Hasana, vojvode
Prihod od desetine i resmova
111130
Selo Topolani'", pripada Karašu
Tomaš Petrov
Kelemen ć
Matijinš, pridošlica
Petra Balažev
Balaž Martinov
Štefan, sin spomenutog
I vani š, pridošlica
Štefan Tomicin
Ivaniš ć
Đ đ ć
Makar Petrov
I vani š Sen ć
Mikloš Borbašov
Živko ć
č Perišin
Ivaniš Beneov
ć 16, vratnica: 15, birov: l
250
Prihod od desetine i res mova 4040
Vratnica 15 600
Pšenica, kejla: 150 1800
Napolica, kejla: 50 400
Businczy 1702. č o.c., p. 126, 132). Rudina
Bušinci đ Ladimirevaca i Bizovca.
m Satniza 1702. č o.c., p. 131, 133). Selo Sat-
nica sjeverno od Bizovca.
478
Rudina Topoljane južno od Samatovaca.
Porez na drva i vrt 112
Desetina od košnica 291
Desetina od sijena 80
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 490
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 35
Desetina od ć s porezom na tapiju 15
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 3 15
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 344
Meua ć pripada Karaš u
Livada Memija, sina Alijina, u granicama
spomenute mezre
Livada Abdurrahman-begova, na spome-
nutoj mezri
Prihod od desetine i resmova l 000
Selo Fabijanovci"', pripada spomenutom
An broš Pavin
Bene? Varge
Petar V arga, sin spomenutog
I vani š, pridošlica
Ferenc Matijinšev
Štefan Ivca
Đ đ sin spomenutog
Đ š Grgurov
Egjed, sin spomenutog
Levak ?? Đ đ
Levak?, sin spomenutog
Pišta Kolesar
Balaž, sin spomenutog
Martin ć
Martin, sin spomenutog
Balaž Đ đ
Marko Pavin
ć ll
Livada Đ š Grgurovog, u
posjedu (koristi je on osobno)
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Pšenica, kejla: l OO
Napolica, kejla: 70
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
vlastitom
3140
440
1200
560
77
100
55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 100
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 180
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 228
M ezra š kod spomenutog sela
Baština Martina Kolesara sa šumom za
č drva (baltalik) na spomenutoj mezri
Prihod od desetine i resmova 212
Meua Mezakovci, kod spomenutog sela,
pripadn Karašu
Prihod od desetine i resmova 432
Mezra Veliki Motarci, kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 50
Selo Doljanci"", pripada spomenutom
Bene Imrin
Matok Bertin
Pak? š ć
Ivaniš Beneov
ć 4
101147
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 50
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2000
160
600
320
24
150
20
Ill
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 225
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 300
419
Habianovczy, Habjanofzy 1702. č o.c., p.
122, 129, 130). Selo Habjanovci zapadno od đ
Dolyanczy, Dolyanchy 1702. č o.c., p. 106,
188, 125, 133). Staro selo Doljanci u blizini Satnice, ne-
stalo.
259
Mezra Mali č đ mezri
Mežakovci i Gredenik, pripada Karaš u
Prihod od desetine i resmova 50
Selo Križevci"', s č pri-
pada spomenutom
Sabo Balažev
Sabo Đ đ
Balind Dimitrov
Petar Dimitrov
Matijinš č
Petar Štefanov
Petar Đ đ
Peja ? Dimitrov
Mikloš Ž ć
Matoš Vrbanov?
Petar, sin spomenutog
Andraš Mihalov
Novak? Palov
ć 12
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Pšenica, kejla: 60
N apolica, ke jia: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
2580
480
720
400
84
100
60
100
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 222
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 324
111131
Mezra Satnica, kod spomenutog sela
Križevci, pripada Karaš u
Prihod od desetine i resmova 200
Mezra Popovci, kod spomenutog sela
Križevci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 50
Selo Tomaševci, pripada spomenutom
Š ć Vuk
Lorenac Andrašev
ć Anbroš
260
Pavo, sin spomenutog
ć Petar
Bodižar č
Perica? Ivanišev
ć ć
Vrban, pridošlica
ć 8
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Pšenica, kejla: 70
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
2846
320
840
400
56
150
40
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Desetina od ć s grahom, desetina od sJa-
nutka i boba
Resum na svinje s pristojbom na prodaju i
ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad
Mezra Popovci, kod spomenutog sela
Tomaševci, pripada Karašu
Prihod od desetine i res mova 300
Mezra Pasikovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 400
M ezra Velika ć pripada Karašu
Prihod od desetine i res mova 400
Selo č pripada spomenutom
Balok Imrin
Ivaniš Lackov
Vitko Ferencov
Iskola ? Mihalov
Iskola Đ đ
Iskola Matijinšev
Štefan Dijakov
Filip Đ đ
Radeš (Radeniš?) Đ đ
ć Đ đ
Vjerojatno selište Križevci u okolici Tomašanaca.
"' Goritschany 1702. č o.c .• p. 125-131). Sta·
ro selo č iznad Satnice, danas možda rudina
Selište.
Grgur Tomašev
Grgur Đ ć
Martin, govedar
ć 13
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 13
Pšenica, kejla: 150
Napolica, kejla: 150
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
4486
520
1800
1200
91
150
65
102
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 45
Desetina od ć s porezom na tapiju 55
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 256
Mezra Markovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 810
Selo č s mezrom č pri-
pada spomenutom
10/148
Balog I vanišev
Pavle Matijin
Balaž, sin spomenutog
Vinko (Vitko?) Matijin
Štefan Mihalov
Štefan ć ć
Pe ja? ć
Imre ć
Mihal, pridošlica
Grgur ć
Đ š .. Đ š sin spomenutog
Pavle Matijin
Živko Štefanov
Ištvan, sin spomenutog
Đ đ
ć Pavo
Mihal ć
ć Štefan
Hegedoš Živkov
Vinko Petrov
Ribar?? Pištio
Balok, sin spomenutog
Jakob Đ đ
Dimitor č
Mika č
Balaž Imrin
Martin, pridošlica
Živko Đ đ
ć 24, vratnica: 23, birov: l
Prihod od desetine i resmova 6960
Vratnica 23 920
Pšenica, kejla: 250 3000
Napolica, kejla: 200 1600
Porez na drva i vrt 168
Desetina od košnica 290
Desetina od sijena 120
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 112
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 66
Desetina od ć s porezom na tapiju 44
Porez na sitnu stoku i torarina 244
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 146
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 150
Mezra Poljin, kod spomenutog sela, pri-
pada Karašu
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Ž č s jezerom, pripada spome-
nutom
Mihal Ivanišev
Ivaniš Galov
Đ đ Grgurov
Pava! Mihalov
Martin č ć
Pava!, plemeniti
Gašpar, plemeniti
Mihal ć
I vani š, sin spomenutog
48
"
1
Kubschinofczy, Kepchin 1698. i 1702. č
o.c .• p. 62, 64, 120,121, 127). Rudina č ž
od Petrijevaca.
484
Zulchyn u Baranjskoj županiji (Cs<lnki, o.c., ll., p.
529). Selczin 1702. č o.c., p. 112, 124). Selo
č južno od Bocanjevaca.
261
Ivaniš Matijinšev
ć 9
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Pšenica, kejla: l OO
Napolica, ke jia: l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
3100
360
1200
800
63
100
45
Ill
60
41
179
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 141.
Č Hamze, spahije, kod granica m ez-
re Mali Piškorovci, pripada Karašu, 22
Prihod od desetine i resmova 344
Selo Bizovac"', drugo ime Bizovci, pripa-
da spomenutom
Đ đ Andrašev
Ivak Šavin
Petar Pavlov
Ivak Andrašev
Pavak? Imrin
Andraš Petrov
Đ đ Pištin
ć 7
Prihod od desetine i resmova 2557
Vratnica 7 280
Pšenica, kejla: 90 1220
Napolica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 49
Desetina od košnica 136
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 160
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 112
262
Selo Vladimirovci'", pripada spomenu-
tom
Kapalin (katalin) Pavin
Divn? Pavin
Filip, sin spomenutog
Petar Benošev
ć Balažev
Pavlo Petrov
č (Mikica?) Mihalov
Đ đ Mihalov
Mihal Balažov
Đ ć ć
ć 9
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 9
Pšenica, kejla: 60
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
2210
360
720
400
63
50
45
!OO
50
39
140
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 240
Mezra Laslovci, kod spomenutog sela,
pripada Karašu
Prihod od desetine i resmova 440
VAROŠ KARAŠ'", s č Papas,
izuzev dio koji uživa Hasan vojvoda, pri-
pada spomenutom
Ivan, pridošlica
Đ đ sin spomenutog
Lorinac č ć
Mihal ć
Bisofzy 1702. č o.c., p. 126, 132). Selo Bi-
zovac zapadno od Samatovaca.
4116
Ladmerfalua u Baranjskoj županiji (Cs<lnki, o.c., Il.,
p. 501 ). Ladimirovcz, Ladimirovicz, Ladimirefzy 1698. i
1702. č o.c., p. 38, 39, 67, 95, 125, 131). Selo
Ladimirevci zapadno od Satnice.
-111
7
Carascevo, Karasevo 1660., 1698. i 1702. č
o.c., p. 12, 120-127, 133; Mažuran, o.c., (1966), p. 40).
Rudina Karaševo č od Petrijevaca.
Vesak? Đ
10/149
I vani š ć
Pišta? ć
Matijinš, pridošlica
Matijinš č ć
ć 8
Č Hasana, vojvode, u granicama
spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Pšenica, kejla: l OO
Napolica, kejla: !OO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Resum na svinje s pristojbom na
4500
320
1200
800
48
200
40
100
50
42
prodaju i ž ć klanje 350
Pristojba od tjedne tržnice i od sajma l 000
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Prihodi od ihtisaba (tržne pristojbe i
globe) i Ihzarije đ osoba
sudu) u spomenutoj varoši
Selo Prisletinci'", pripada Karašu
Mihal Štefanov
Mihal B udai
ć Petar
Anto!?
BaJaš Kaninov
Šimun Perin
... Matijinšev
Pejo ć
Đ š pridošlica
Đ š Stefanov
Krajša? Mihalov
Sokac Petorev
ć 12
500
Prihod od desetine i resmova 4230
Vratnica 12 480
Pšenica, kejla: 150 1800
Napo lica, kejla: l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
800
84
250
60
200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 42
Vodenica 4, porez 64
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 192
Pola č na mezri Zabolovci, kod spo-
menutog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 589
Selo Otok"', kod spomenutog sela Prisle-
tinci, pripada spomenutom
I vani š Martinov
Petra, zet I vanišev
ć 2
Prihod od, desetine i resmova 650
111133
Jezero Mrtva (Stara) Drava, u blizini Male
Sankove i Petri j evaca, pripada Karašu
U vlasništvu raje sela Mala S ankova- dije-
lova 2
lJ vlasništvu raje sela Petrijevci, u predjelu
Cudišan?, dio l
Prihod od desetine (ulovljenih) riba 400
M ezra ć u blizini sela Mali Mo-
č pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 95
Selo Ivanovci, Novakovci i Preševinci'
90
?
s mezrom Velika Piškorov(i)ca i č
Hraniševci, pripada Karašu
•• Breslatinzy 1702. č o.c., p. 125, 131 ). Selo
Prislatinci nalazilo se u blizini Ladimirevaca, nestalo.
.13
9
Nepoznato.
•w Uvanofzy 1698. i 1702. č o. e., p. 38, 39, 67,
95, 124, 130, 131 ). Selo Ivanovci č od č
Nowacky 1702. č o.c., p. 126, 132). Selo No-
vaki č južno od Bizovca. Paulofzy, Paulinczy,
Pavlotzi č o.c., p. 123, 126, 129, 130, 132).
Rudina Pavlovci izmedu lvanovca i Bizovca.
263
Imena raje iz Ivanovaca
š ć Štefanov
Šuvak, sin? Matijinš(a)
Vuk, sin spomenutog
Štefok Petorev (ili:Štefok petor)
Štefok Matijinš(a)
Pava! Ištvanov
Mato ..
č sin? Ivanišev
Pavlo Živkov
Dur ko I vanišev
Đ š sin spomenutog
Ć ć ć Vrban?
Pavle č
Mato ć
Đ sin spomenutog
... Ivaniš
Mihal Matijinšev
Ivoš Dime? Livada Kut s obradivim zem-
ljištem Kut, koristi je spomenuta raja
Imena raje iz Novakovaca
Petar Radojev
Tomaš?
Benoš Pavlov
Sabor? Mikulin
Tomaš ć
Balind Martinov
Lorinc Pište?
Šimun, sin spomenutog
Ferenc Štefanov
Đ š pridošlica, na vlastitoj baštini
Mihal Lorinca
Gergel Vrbanov
Đ š Lekošev
J.mena raje iz Preševinaca?, sa šumom
Cered? i livadom malog Mahmudov
Ivaniš, pridošlica
Pavle Đ đ
Anto! ć
ć Mikin
Egyed Galov
Ferenc Đ đ
Grgur ć
č š ć
Petar Đ š
Petar Markov
Štefan Pištin
264
ć 39
Livada Delnica, koristi je raja spomenutog
sela Preševinci
Livada Abdija, sina Hasanovog, na mjestu
Crna Mlaka
Prihod od desetine i resmova 12.045, s
brdima Medoš, Gaj, đ i Zaglavlje
(Zaglavina) sve do mjesta po imenu Zaton.
Vratnica 39 1560
Pšenica, kejla: 400 4800
Napolica, kejla: 300 2400
Porez na drva i vrt 279
Desetina od košnica 590
Desetina od sijena 195
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 390
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 169
Desetina od ć s porezom na tapiju 90
Šume (cibal) koje pripadaju
Ivanovcima, Novakovcima i
Preševincima, sirovina 500
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 521
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 551
10/150
Most na rijeci Karaš u blizini varoši Karaš.
ć da je raja sela Sonbotovci, Ili-
jaševci, č i Dolanci upisana u starom
defteru kao č (oni koji poprav-
ljaju i održavaju) spomenutog mosta, uz
uvjet da su im oprošteni izvanredni nameti i
č gostiju, č i davanje
djece u č č ć i služenje u
đ i palankama, porez za mitropoli-
ta i ostala č davanja, na isti č su
upisani i u novi carski defter.
Most na rijeci Karaš, ispod kasabe Valpo-
vo. Po odredbi visoke carske zapovijesti,
raja sela Ivanovci, Novakovci i Preševin-
ci?, upisana je kao č spomenu-
tog mosta u novom carskom defteru, uz
uvjet da su im oprošteni izvanredni nameti,
č gostiju, č davanje
djece u č č ć služenje u
đ i palankama, porez za mitropoli-
ta i ostala č davanja.
10/150 i 111134
XXI. NAHIJA Č PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
VAROŠ Č pripada spomenutom
Pava! Matijinšev, knez
Koleš? Ištvanov
Bisak Tomašev
Nad Ištvanov (Nad Ištvan?)
Mikloš, sin spomenutog
Perak Imrin
Tomaš, sin spomenutog
Hegedoš, sin Benedika
Vuk Janošev
Matoš, sin spomenutog
Koleš? Tomašev
č Matijinšev
Pridošlica Mikloš
Mati, sin spomenutog
ć Farkašev
Perak Palov
Pal, sin spomenutog
Niko? Matakov
Miklošev, sin spomenutog
Pališ Andrašev
Petor, sin spomenutog
Vid? Martonov
Kiš Mihal ov (Kiš Mihal?)
Jakab, sin spomenutog
Boraš Đ đ
Dija!?, sin spomenutog
Ivaniš Ištvanov
Gergel, sin spomenutog
I vani š Antal ov
Pal, sin spomenutog
ć Imrin
Ištvan, sin spomenutog
I vani š Ben č
Janoš, sin spomenutog
Parkaš Đ
Petor, sin spomenutog
Šeboš? Anbrošev
Kasaš Imrin
Mihal, sin spomenutog
Kasaš Ištvanov
Kasaš Galov
Kerestoš Borbašov
Perenc, sin spomenutog
Pal Dijakov
Gal Ištvanov
Balind ć
Silan (Sebelan?) Gašpar
Janoš?
Mikloš, sin spomenutog
Varga Đ đ (Varga Đ đ
Se belan? Miklošev
Sebelan Mihal ov
Odoš? Gašparov
J an oš, sin spomenutog
Varga Ištvanov
Sabo Tomašev (Sabo Tomašev)
Tomaš, sin spomenutog
š ć Mati
ć Ferenc
č Mihalov
Belko, sin spomenutog
Ledak? č
J an oš, sin spomenutog
Šomoš Janošev
Tomaš, sin spomenutog
Sanko? Palov
Ištvan, sin spomenutog
Valfai Farkaš
Valfai Farkaš
Janoš, sin spomenutog
Fak? Matijin
Matijinš, sin spomenutog
Pal Varge (Pal Varga?) (TD 672: Pava!)
Gargel, sin spomenutog
č Ferencov
č Benedikov
Nad Andrašev (Nad Andraš?)
Papa Mihal
Balko, sin spomenutog
Perak Matijinšev

Kendchapa. possessio Chapa, oppidum Chapa u Vu-
kovskoj županij(Csank.i, o.c., Il., p. 280, 281). Chepin,
Chapa, Czepin 1698. č o.c., p. 60-62, 68, 88).
Č nedaleko Osijeka.
265
Benok Janošev
Šolmoš Balažev
Pišta?, sin spomenutog
J an oš Ferencov
... ? Balažev
Golobenc? Benedikov
Golobene? Galov
ć Andrašev
V arga Balaž (V arga Balažev?)
Mikoliš, sin spomenutog
Dikan? Ferencov
Perak Ištvanov
... Jakabov
Gal Imrin
Tot Janoš (Tot Janošev?)
ć Ivaniš
10/151
Pap Ibrak?
... ? Balaž
ć 68, vratnica: 67, birov: l, knez: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 67
Pšenica, kejla: 622
Napolica, kejla: 322
19.648
2680
7464
2576
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Porez na sitnu stoku i torarina
Resum na svinje s pristojbom na
476
848
340
280
214
299
944
prodaju i ž ć klanje 172
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 180
M ezra Hedremovci, pripada Č
Prihod od desetine i res mova 300
M ezra Mrtovci?, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
M ezra Kišpapfalo, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 800
Mezra Nadpapfalo, drugo ime Popovci,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 550
266
Mezra Č drugo ime Č
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 1200
M ezra Dr( e )žovci, drugo ime Dr( e )že, pri-
pada spomenutom
Livada Benedika, (sina) č
na spomenutoj m ezri, godišnje 5
Prihod od desetine i res mova 400
M ezra Š đ drugo ime Š đ
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra Ladimirovci, drugo ime Ladimir-
falo
Livada Mahmudov sina Muradovog na
spomenutoj mezri, godišnje 5
Prihod od desetine i resmova 421
M ezra Ivanovci, drugo ime lvanfalo, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 431
M ezra Ambroševci, drugo ime
Ambrošfalo, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 600
Selo Č sa žirovinoru u granica-
ma spomenutog sela, pripada Cepinu
Pavo Đ đ
Gal Štefanov
Ferenc Štefanov
Ivak Štefanov
Živko Mihalov
Petar š ć
Gal š ć
Andraš Pištin
č ć Balaž
Lakazo? ? Markov
Lakazo Vinko?
ć ll
Prihod od desetine i resmova 2440
111135
Vratnica ll 440
Pšenica, kejla: 60 720
N a polica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 77
Desetina od košnica 100
Desetina od sijena 55
491
Chokchafalwa u Baranjskoj županiji (Cs3.nki, o.c ..
II., p. 478). Selo Č južno od Martinaca Č
skih.
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 148
Porez na sitnu stoku s torarinom
Baduhava s poljarinom i mladarinom
10
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Ilinci, kod spomenutog sela, sa
zemljama ( erazi) Jasenovci, Golen ci,
Zavjeta,? Mekota? ... , u vlasništvu.sta-
novnika spomenutog sela, pripada Cepi-
nu
Prihod od desetine i resmova 1018
Selo ć s jezerom i mezrama No-
vakovci i ć pripada spomenutoj
Vukman Vukdragov
Dragoj lo ć
Brajak, došljak
Jovan Milkov
Radak Martinov
ć 5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla: 50
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1825
200
600
400
35
50
25
92
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 49
Desetina od ć s porezom na ta piju 29
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 135
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 220
Selo Subotica'", s baštinom Dimitrovci,
pripada Č
Ivak Benedokov
Matijinš Kolesar
š ć ž ć Mati
Užar (Ožar) Mika
Grgur I š ć
Griban? č ć
č Martinov
Č ć Grgur
ć Pavo
ć Đ š
I v oš Mihal ov
ć ll
Prihod od desetine i resmova 1879
Vratnica ll 440
Pšenica, kejla: 40 480
Napolica, kejla: 40 320
Porez na drva i vrt 77
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 90
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 90
Desetina od ć s porezom na tapiju 15
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l 07
M ezra Nemilovci s livadama zapovjedni-
ka live, kod spomenutog
Prihod od desetine i resmova 300
M ezra Petri(s)lavci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 221
M ezra Grabešnica, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra Č č Vas, kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 220
Šume (oko) Subotice, u kojima.nije za-
branjena č ć pripadaju Cepinu
Žirovina 4020
49
·' Vjerojatno rudina ć zapadno od sela Novaki.
4
9-1 Zambathhel, oppidum Zombathel, castellum Zombat-
hel u Baranjskoj županiji (Csanki, o.c., ll., p. 466). Sobo-
tizza 1702. č o.c., p. 123, 130). Nekad
trgovište i utvrda Du botica, sada šuma i rudina č
Lug đ Keške i sela Poganovci.
267
Selo Koprivna'" s mezrom Hrvatska i
ž u granicama spomenutog sela,
pnpada spomenutom
Ivaniš Šipkovac?
Ivaniš ć
Štefan ć
Kolesar Đ đ
ć ć Ivaniš
Pavosiromah? (eli boš)?
Matijinš Ben( e č ć
... Petorev
Matijinš ...
Mihal ć
Matijinš Šurdo?
Šimun č
Ivaniš ć
č Grgurov
Katena Vrbanov
Varga Petrov
Matok ć
PavalJakobov
Veškar? Balažev
Matijinš ć
Gal Intošev
Ivaniš Jakobov
Puškaš Andrašev (Puškaš Andraš?)
Andraš Dimitrov
Martin Sudarov
č ć
V arga J anošev (V arga J an oš?)
Mihal, pridošlica
ć 28, vratnica: 27, biro v: l
Prihod od desetine i resmova 8000
Vratnica 27 l 080
Pšenica, kejla: 233 2796
N apolica, kejla: 200 1600
Porez na drva i vrt 196
Desetina od košnica SOO
Desetina od sijena 140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 331
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba lli
Desetina od ć s porezom na tapiju 99
Desetina od vina, pinta 30 120
Vodenica l, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje S4S
268
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 4SO
Mezra Poljana, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 3S9
Šipkovci, kod spomenutog sela,
pnpada spomenutom
Prihod od desetine i resmova SSS
11/136
Selo Poznanovci
496
, pripada Č
Andraš Varge
š ć Đ đ
Anto! ć
Andrijaš Imrin
BaJaš I vanišev
Pavo, pridošlica
ć 6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Pšenica, kejla: SO
Napolica, kejla: SO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2600
240
600
400
42
l SO
30
161
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 4S
Desetina od ć s porezom na tapiju 2S
Res um na sitnu stoku s torarinom l SS
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 400
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 3S2
Selo Budinci
497
s baštinama Golubovci
č č Vandikovci, Mar:
č ć Mastinci, Bakulovci, Katojevci i
Grgurašinci, pripada Č
"'e aporna, Kapurna, Kapama, possessio Kaporna u Vu-
kovskoj županiji (Csfinki, o.c., II., p. 321 ). Capoma, Ka-
pomak 1698. i 1702. č o.c., p. 41, 42, 60, 67,
89, 91 ). Selo Koprivna izmedu Hrasti na i Koritne.
'%p
aznanfalua u Baranjskoj županiji (CsUnki, o.e., II., p.
515). Bosnanofyz, Poznanovac 1698. i 1702. č
o.c., p. 39, 124, 125, 130, 131). Selo raseljena i nestalo.
m Budinzy 1702. č o.c., p. 130). Selo Budimci
nedaleko Poganovaca.
Đ š Martinov
Berla Ivakov
Antol Tomašev
Đ ć Pišta
ć Đ đ
Grgur Lisica?
Šimun Istokov
Mihal Miklošev
Anbroš š ć
Jakob Vida
ć Pavo
Đ š Jakobov
Petar Veltarac (Velnarac?)
Mihal Ištvanov
ć ć Đ
š ć Martin
Filip Matijinšev
č Martin
ć Đ đ
Vid ć ć ć
Mikula Ž ć
Đ đ pridošlica
ć 22, vratnica: 21, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 21
Pšenica, kejla: 200
Napolica, kejla: l SO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
6340
840
2400
1400
!S4
290
liO
2SS
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 112
Desetina od ć s porezom na tapiju 92
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 40S
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 282
Mezra Peltešovci (Plebešovci?), kod spo-
menutog sela
Prihod od desetine i resmova 300
M ezra Sankovci, kod (spomenutog sela-
TD 650) Budinaca, pripada spomenutom
Č
Prihod od desetine i res mova 330
M ezra č ć kod spomenutog, pripa-
da spomenutoj
Prihod od desetine i resmova ISO
M ezra đ s livAdamov, izuzev obradi-
ve č raje sela ć pripada spo-
menutom
Prihod od desetine i resmova 700
Selo ć sa zemljama (erazi) Mik-
loševci, č i obradivim zemljama
raje sgomenutog sela na mezri đ pri-
pada Cepinu
Balaž Dijakov
č sin? Petor(a)
č Balindov
Gal č č
Nad Laslo (sin Laslov?)
Rac Ferenc (sin Ferenca?)
Đ Gergelov
Varga Matijinš
Borbaš Ištvanov
Kerestoš Ištvanov
Vin? Tomašev
Urban Gergelov
Gal Balažev
Imre ...
Urban Balažev
Pak Balažev
Perak ?, ( sin) Benedikov
ć 17, vratnica: 16, birov: l
Prihod od desetine i resmova 3180
Vratnica 16 640
Pšenica, ke j la: l OO 1200
Napolica, kejla: SO 400
Porez na drva i vrt 119
Desetina od košnica 140
Desetina od sijena 8S
99
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetil)a od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 39
Desetina od ć s porezom na tapiju 29
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 229

Rudina ć sjeverno od Dopsina.
269
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Silošfalo, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 220
Mezra Kolesarovci, kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 120
Selo Hrastin"', pripada spomenutom
Varga Jakabov (Varga Jakab?)
Petar Pavkov
Balaž Balekov
Đ š Borbašov
V arga Andrašev
Adam Kabanov
Ferenc Đ đ
Bor Matijinla
Benedok Kabanov
Vajda Janošev
č Palov
Balog Benedik
ć 12
Prihod od desetine i res mova 21 OO
Vratnica 12 480
Pšenica, kejla: 40 480
Napolica, kejla: 40 320
Porez na drva i vrt 84
Desetina od košnica SO
Desetina od sijena 60
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 92
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 49
Desetina od ć s porezom na tapiju 29
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 220
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 230
M ezra Vojvodinci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 420
M ezra Komarovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 311
270
11/137
Selo Lanka"JU, pripada Č
Makar Ištvanov
Nad Ištvanov
Grgur Ištvanov
Kaban Laslov?
Šeboš Kelemenov
Ć ć Ivan
Jakša Tomašev
ć 7
Prihod od desetine i resmova 1700
V ratnica 7 280
Pšenica, kejla: 30 360
Napolica, kejla: 40 320
Porez na drva i vrt 49
Desetina od košnica 90
Desetina od sijena 3S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 69
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 29
Desetina od ć s porezom na tapij u 19
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 239
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Golanci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 62S
Selo Galoševci"", pripada spomenutom
Mati Đ đ
Mihal, sin spomenutog
Pejak, pridošlica
Pavo I vanišev
Martin Galov
Matijinš Ištvanov
ć ć
• Harazthy, Harasthy, Harazth u Vukovskoj županiji
(C_sri.nki, o.c., II., p. 315). Selo Hrastin sjeverno od Ko-
pnvne.
u Vukovskoj županiji (CsUnki, o.c., IL, p. 328).
Lamka, Lanka 1702. č o.c., p. 89, 91). Staro
selo Lanka kod Dopsina.
-"''Galosfalwa, possessio Galosfalwa u Vukovskoj župa-
niji (Csinki, o.c., IL, p. 31 0). Rase ljeno, danas vjerojatno
rudina Galoševci zapadno od Poga novaca.
Ivaniš Benka?
Andrijaš Ferenca
Martin Levakov
Š ivko Pavin
Đ pridošlica
ć ll
Prihod od desetine i res mova
Vratnica ll
Pšenica, kejla: SS
Napolica, kejla: SO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
29SO
440
660
400
77
2SO
ss
262
99
69
330
Bad uha va s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 308
Mezra kod spomenutog sela
Galoševci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 320
Mezra Đ pokraj spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 440
10/IS4
M ezra Đ š kod spomenutog sela
Galoševci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova lS O
Mezra Benete[?, u blizini spomenutog
sela, pripada Cepinu
Prihod od desetine i resmova 23S
Selo Tepešenovci'
01
?, sa zemljama (erazi)
č Satnica, Buzinci i Senoševci,
pripada spomenutom
Mihal, pridošlica
Imre ć (J ć
Matijinš ć
I vani š Đ đ
Pavo, pridošlica
Ivaniš, pridošlica
Balaž, pridošlica
Matijinš, pridošlica
Marko, pridošlica
ć 9
Prihod od desetine i resmova 2000
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla: 40 480
Napolica, kejla: 40 320
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica SO
Desetina od sijena 4S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 92
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 42
Desetina od ć s porezom na tapiju 22
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 313
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 213
Selo Domanovci"", s č (zemin)
Crnkovci, pripada spomenutom
Mikloš Pavalov
Mihal, sin spomenutog
Mika Matakov
Đ đ Dimi ć
J an č i Grgurov
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 30
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
14SO
160
360
240
28
62
20
Ill
49
39
241
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 240
kojem je selu č nisam mogao utvrditi.
Domanofzy 1702. č o.c., 123, 129). Vjero-
jatno rudina Domanovci sjeverno od Novaka Bizo-
č
271
Selo Košinci
504
, pripada spomenutom
Anbroš Štefanov
Petar, pridošlica
Balaž Antolov
Tomaš Đ đ
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 50
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
111138
Desetina od lana, konoplje,
2825
160
600
400
28
250
20
lli bijelog i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na ta piju 49
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 97
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 400
Porez na sitnu stoku i torarina 250
M ezra Podun, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Livada Hemdema? sina Abdullahov,
godišnje 5
Prihod od desetine i resmova 362
Me7,!a Nova Vas, kod spomenutog, pripa-
da Cepinu
Livada Hemdema Abdullahov
Prihod od desetine i res mova 303
Selo Dubin
505
, pripada Č
Grgur ć
Andrijaš Segedi?
Benko (Niko?) Urbanov
Kerestoš Šimunov
Tot Matijinšev
Č č
Zigmun Mihalov
Zigmun Balažev
Safal? Ištvan ov
Zigmun Gergelov
272
Segedi, sin? Jakobov
Segedi Mihalov
Petor Balažev
Eliš Ba1ažev
Marot? č
š ć (Sebeškan?), pridošlica
Marton, došljak
Tot Marton Matijinšev
Đ Kolesar
ć
Doboš Janošev
Segedi, sin? Đ š
Tomaš ć ć
Doboš Makaša ć š
Kral Gergelov
Varga Jakobov (Varga jakoba)
Ištvan Bertošev
Matoš Dijakov
Đ đ Balažev
Đ đ š ć
Duri? Ištvanov
Vinic? Balindov
... Antalov
Štefan J anošev
č sin? Petoro v
č Fabijanov
Ba1až Gerge1ov
ć 38, vratnica: 37, birov: l
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 37
Pšenica, kejla: 200
N apolica, kejla: 240
10.220
1480
3000
1920
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
259
500
290
320
119
94
ž selo Koritna jugozapadno od Koprivne.
s-
15
Dubza, Dapza, Dobza u Vukovskoj županiji (Cs<inki,
o.c., ll., p. 305). Dobsza, Dopszin, Topsin 1702.
č o.c., p. 60, 62, 68, 89, 91, 92). Selo Dopsin
sjeverozapadno od Hrastina.
l
·;·
Porez na sitnu stoku i torarina 450
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 979
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 900
Mezra kod spomenutog sela
Dubin, pripada L'epinu
Prihod od desetine i resmova 42 (ili: 412)
Mezra Slamirovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 900
101155
Mezra Tekešinci, kod spomenutog sela,
pripada Č
Livada Štefanov iz spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 250
Mezra Rahovci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
M ezra Sluden, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 321
Mezra Ivanovci, kod spomenutog sela,
pripada Č
Livada Mlaka, u vlasništvu Sefer Age
Prihod od desetine i resmova 450
Selo Martinci"", pripada spomenutom
Štefan ć
Bere? Matošev
Tomaš ć
Mati ć
Anbroš Đ ć
ć 5
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 5
Pšenica, kejla: 60
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2870
200
720
400
28
250
25
119
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 79
Desetina od ć s porezom na tapiju 49
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 560
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 440
M ezra Direg?, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 400
Selo Mošun
507
?, pripada spomenutom
Perak Bertin
Peto? lštvanov
ć Petor
Pehar? Palov
Bama Petorev
Bama Mihalov
Tot Mihalov
BaJeš Ferencov
Bališ Đ đ
Doboš Balažev
Bo Janošev
Tot, sin? Benedikov
Tot, sin? Ambrošov
Kasaš Đ đ
ć 14
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 14
Pšenica, kejla: 150
N a polica, kejla: 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
4200
560
1800
480
98
269
70
211
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od ć s porezom na tap iju 49
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 321
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 252
111139
M ezra Korpaš, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
.•M Martinzy 1702. č o.c., p. 121, 122). Selo
Martinci Č u blizini Č
'
07
Mosson, Moschon 1702. č o.c., p. 60, 89,
92). Rudina Marica južno od Dopsina
273
Prihod od desetine i resmova 14 25
Zemlja Okoruša?, drugo ime Okorušanci?,
kod spomenutog
Prihod od desetine i res mova l OO
Selo Bahuninci"' s baštinom Naselec
(Naselci) i Jasenovci, pripada Č
Balind Markov
Andraš Markov
Pišta Grujanac
Matijinš Pavlov (Pavlo)
Fabijan Miklošev (Habijan??)
Imre, pršlac
Grgur Mihalov
Gal, sin spomenutog
ć 7
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, kejla: 50
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1930
280
600
240
49
50
35
49
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 29
Desetina od ć s porezom na tapiju 39
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 329
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
Mezra Pušinci?, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 100
Meua Volarovci?, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Selo Rašanci"', napušteno, pripada spo-
menutom
Livada Sejjid Hasanov Sejjid
Jusufov, godišnje lO
Prihod od desetine i resmova 775
Selo Vojnovci"", drugo ime Vojnovac,
pripada spomenutom
Varga I vanišev
274
Mihal Ivanišev
Andrijaš Mikin
Varga Markov
Mihal, sin spomenutog
Štefan ć
Živko ć
Gal Grgurov
Matijinš, brat spomenutog
Ozimko Ivakov
Ivak Luše?
Štefan, brat spomenutog
Ivak Grujanac
ć 10
Prihod od desetine i resmova 3615
Vratnica l O 400
Pšenica, ke jia: l OO 1200
Napolica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 70
Desetina od košnica 150
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Porez na sitnu stoku s torarinom 400
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 400
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 355
Meua Vojšanovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Livada Mustafe, sina Mehmedovog
Prihod od desetine i resmova 300
Meua č kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 166
Meua Fentanci (Fentinci?), kod spome-
nutog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 50
Baconyk, Bahonyafalwa u Vukovskoj županiji (Cs<ln-
ki, o. e., ll., p. 292). Staro selo Bakunovac, nalazilo se bli-
zu Habjanovaca, nestalo.
Nepoznato.
"" Woinofzy 1702. č o.c., p. 123, 129). Na
smještaj sela ć rudina i šuma č Lug ju-
gozapadno od Habjanovaca.
M ezra Torkušinci (Turkušinci), pripada
spomenutom
Livada Alijin č
Prihod od desetine i resmova 300
Selo Ivanovci"' s mezrom Mala Vas, pri-
pada spomenutom
Lujica? Mihalov
Kiš Pavin
Jakab, sin spomenutog
Mika Filipov
I vani š Pa pas
Jakab Blažov
Mihal Varga
Marko, zet Matijinšev
č ć Fer(e)nok?
č Blažov
Vuk Štefanov
ć 10
Prihod od desetine i resmova
Vratnica lO
Pšenica, kejla: l OO
Napolica, kejla: 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina o4 sijena
3050
400
1200
480
70
150
50
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 61
Desetina od ć s porezom na tapiju 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 243
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 253
Meua Hruškanci, pripada Č
Livada Bajezidov sina Abdullahovog,
godišnje 4
Prihod od desetine i res mova 450
Livade stanovnika sela Orosin na brdu
đ pripada Č
Prihod od desetine 40
Selo Fil(i)petinci"', pripada spomenutom
Jakša č ć
B š ć Pišta??
Đ Ivanišev
ć 3
111140
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 3
Pšenica, kejla: 40
N apo lica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
1400
120
480
240
21
40
15
50
od slanu tka i boba 25
Desetina od ć s porezom na tapiju 21
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 198
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 190
Meua Mala Fiškorovica, izuzev č
Hamzin spahije, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 913
Selo Tabalci'"? pripada Č
Petar Mihalov
Štefan Martinov
Jakob Filipov
č Tomašev
ć 4
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 50
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1736
160
600
240
28
160
20
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 40
Desetina od ć s porezom na tapiju 22
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 203
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 203
Selo š ć (Leškanci ?), pripada spo-
menutom
s
11
Raseljena.
m Vjerojatno rudina ć južno od đ
""'Nepoznato.
s
14
Možda rudina Lesovac sjeverno od Č Marti-
naca.
275
Ivaniš Matijinšev
Mihal ć
Štefan ć
GrgurLuše?
ć 4
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 20
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
1156
160
240
160
28
50
20
100
42
Desetina od ć s porezom na ta piju 64
Vodenica l , porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 143
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 133
10/157
Mezra Malo đ u blizini sela
š ć pripada Cepinu
Prihod od desetine i resmova 278
Erdut, kasaba u istoimenoj nahiji
276
10/157 i 111141
XXII. NAHIJA ERDUT, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
KASABA ERDUT"', pripada spome-
nutoj
Mahala muslimana
Ali Aga, dizdar
Hasan, zamjenik
Hamza, zapovjednik buljuka
Husein Mehmedov
Ahmed Džaferov
Mehmed Divane
Hasan Abdullahov
Kurd Abdullahov
Husein Osmanov
Ajas Abdullahov
Jusuf Bahtijarov
Ali Hasanov
Husein V elijin
Mehmed Nesuhov
Č Mustafin
Omer Hudaverdijev
Memi Gazijin
Ismail Abdullahov
Džafer, vratar
Mezid' Jahjin
Osman Hudaverdijev
Osman Abdullahov
Ahmed, č
č č
Đ spahija
Husein, spahija
Ibrahim, spahija
Hasan, konjanik (atlu)
Mustafa ć ć
Šadi Dursunov
č Abdullahov
Kurd Ejnehanov
Mehmed Jusufov
Memi Velijin
Husein Pirijin
Gazanfer Nesuhov
Hasan Kurdov
Mustafa Širmerdov
Ali Sulejmanov
Veli Memijin
Kerni Abdullahov
Hasan Abdullahov
Ibrhim Jusufov
Mezid Hasanov
Bajezid Abdullahov
Memi Ajdinov
Firuz Abdullahov
Memi Durakov
J u suf Abdullahov
Ismail Džaferov
Mehmed Mustafin
Kurd Abdullahov
Sinan Džaferov
Mahmud
Kasim Dursunov
Hasan Abdullahov
š ć varoši Erdut s mezrama Hrvat,
Darovci, Salaš? i č s Vašarhedom i
Đ Ilošom, Kiš Pišta, Nad Pišta
Mahala Srba
Ilija Markov
Vuksan Vukašinov
Todor Živkov
Radosav Vladisavov
Vuk Brajanov
Stanko Radulov
Dabrenov? Cvetkov
Jovan ć ć
Pavun č
Jovan ć
Radovan ć
Vuk, (sin ) Radovanov
Đ Vuka
m Erdeud, possessio Erdeud, oppidum Erdewd u Vukov-
skoj županiji (Csanki, o.c., p. 270). Erdod 1687., 1698. i
1702. č o.c., p. 21, 32, 48-50, 60; Mažuran,
o.c., p. 62, 63, 66). Selo Erdut pored Dunava.
277
(
Radode? Radosavov
Jovan Kostadinov
Iveraš? Radenov
Vukac Mihajlov
č ć
Vuk Jovanov
Niko? V č
Niko Đ Đ
10/158
Petra Milošev
č
ć 23
Mahala đ
Berta, došljak
Jan Alberda
Bosenoš? Andrašev
? Imreov
Hudai Tomaš (sin Tomašev?)
Sobodi Berta (sin Berte?)
Rika? Balindov
Pap Mati
Doboš Tomašev
Sabo J anošev
Dale? Ferencov
Puškaš Urbanov
Erdoš Alberdov
? č
Berta Farkaš (sin Farkaša?)
Berta Mihalov
Dažo Sebekanov š ć
Budan Balažev
Goša? Banedikov
Ć ć Đ
Bator Martonov
Dula Mihalov
B udai Đ (sin Đ
Beneto?? Laslov
č č
ć Mihalov
Ferenc Kate? Tomašev
ć 27
Ukupno ć 50, vratnica: 49, birov: l
Prihod od desetine i resmova 23.960
278
Vratnica 49
Pšenica, kejla: 300
Napolica, kejla: 250
Porez na drva i vrt š ć
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1960
3600
2000
350
985
350
465
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grabom, desetina
od slanutka i boba
210
Desetina od ć s porezom na tapiju 350
Resu m na sitnu stoku s torarinom 290
Vinogradi muslimana, dunuma 160
po 5, porez 800
Desetina od vina, pinta 2250 9000
Pristojba za održavanje godišnjih
sajmova s pristojbom za klaonicu
(kanare) i porezom na tjednu
tržnicu (resum-i sergi)
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
1500
200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Prihod od erdutske skele s desetinom
od riba (ulovljenih) u Dunavu (u
dijelu koji) pripada spomenutoj
skeli 29.731
Prihod od ihtisaba i ihzarije kasabe
Erdut i Dal j 700
Ribnjaci Sa vela?, B ajin Fok? i jezero kraj
utvrde (hisar golu), Nad Urvin? i jezero
Jama, nasuprot Borheva? (Borovo) pripa-
da Erdutu
Prihod od desetine (ulovljenih) riba 4000
Ribnjak Varula?, Almaš i Ekiništa?, rib-
njak kraj sela Kestenci, od desetine riba
(ulovljenih) u rijeci Dravi pripada spome-
nutom
Prihod od desetine (ulovljenih) riba 2000
Ribnjak Topolija i Mali Dunav, u granica-
ma Erduda, pripada spomenutom
Prihod od desetine (ulovljenih) riba 350
11/142
Prihod od vodenica na nJeC! Dunavu,
(koje su) nasuprot Erduta
Prihod od poreza 500
Meua Ajto? ... u blizini Erduta, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
rr

Ć Š

o
t _..;;:r
•J..
"td .e
_"p
_...
'!!:d
- --:r:A
--"'J
Ul..._ -v.':i
!Il.
-% ul ...:%
::a-
.:::;::#
-vr.:t


......
ifl' __::4.;.- ·lo& t:.t
JJ/!.!
,..".
.
_::J:
d..
,.:;.:
l
J
.. "tJJ

::?,} ..... ,
.J. l ,, __....,.,
Jo l
l
...-d1

d,! .:1/J.,.J
j;
.... ",.,


/
.--i•- , ...
.:;J.,,J
....
Popis stanovnika Erduta
279
{i
Selo Gaboš'", pripada Erdutu
Tomaš Miklošev
Đ Jakob Matijin
Mika Vrbanov?
Živko Jakobov
ć Đ
Balaž Vinkov
Štefan Martinov
Petar Ivanov
Pišta ć
Ivaniš ć
Mikula ć
Petar Matijin
Andre Petrov
Dimitar ć
Pava! ć
Berta Balažev
Pava!, č (derzi)
ć 17, vratnica: 16, birov: l
Prihod od desetine i res mova 5059
Vratnica 16 640
Pšenica, kejla: 150 1800
Napolica, kejla: ll O 880
Porez na drva i vrt 119
Desetina od košnica 290
Desetina od sijena 85
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 220
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 111
Desetina od ć s porezom na tapiju 51
Desetina od vina, pinta l OO 400
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 231
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 230
Mezra Č kod spomenutog sela,
pripada spomenutom (Cepinci)
Prihod od desetine i res mova 720
Meua Meslenovci, kod spomenutog sela,
pripadn spomenutom
Prihod od desetine i resmova 600
Selo š đ pripada spomenutom
Đ Pavalov
Anto! ć
280
Raden Petrov
Hegedoš Petorev
Anto! Miklošev
Jožar (Božidar?) Martinov
Taloš Alberdov
Benokeš? Kerestošev
Varga Ištvan
Jožar Ištvanov
Grgur, pridošlica
Kabedi Mihalov
Gal, pridošlica
č Palov
Galoš Đ ć
Božar Vinko (sin Vinka?)
Božar Matijinš (sin Matijinšev?)
Božar Nad Grgurov
Tomaš lštvanov
Balind Andrašev
Božar Mihal
Božar Pal
Baroš Gal ov
Tot Mikloš (sin Miklošev?)
Andrijaš Petrov
Đ
Benokoš; Petorev
Grgur, sin spomenutog
Anbroš, dijak (diyak- pisar)
Kantor Palov
10/159
File? Đ
Danko Matijin
Andrijaš Ištvanov
Tot Marton (sin Martonov)?
č č č
Nad Tomaš (sin Tomašev?)
Đ pridošlica
č Imrin
Božar Ištvan( a)?
Božar Petor
51
b Gabos u Vukovskoj županiji (Cscinki, o.c., II., p. 309).
Gabos, Gabosch 1698. (Mažuran, o.c., p. 59; č
o.c., p. 45, 47, 68). Selo Gaboš nedaleko Vinkovaca.
m Korongh, Korogd, Kelges Korogh, Kyskorogh, ChaM
zar Korogh, KOlgeskorogh u Vukovskoj županiji (CsanM
ki, o.c., Il., p. 326). Koroggy, Korut, Korogy 1698. i
1702. č o.c., p. 41, 44, 45, 60, 68, 90). Selo
đ ili Korog sjeverno od Antina.
ć 39, vratnica: 38, birov: l
Livada Orbana i Đ (sina) Balindo-
vog
Livada Andrijašev (sina) Balindovog i Sa-
ć
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 38
Pšenica, kejla: 200
Napo lica, kejla: l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
6160
1510
2400
800
273
260
195
130
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 25
Resu m na svinje s pristojbom na prodaju i
ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad
Pola č Petrovci
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra Okuzovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
Zemlja Rid, kod spomenutog sela, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i res mova 40
Meua ldoševci, kod Koroga, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 295
Meua Bozjaš, pripada Erdutu
Prihod od desetine i res mova 300
Selo č pripada spomenutom
Radosav Jovanov
Ivan ć
Boža (Jura?), sin spomenutog
Vukdrag ć
Jovan Smolanov
Radoje, sin spomenutog
Dragojlo Ivanov
Ilija ć
Bogoje ? -V č
Novak, brat spomenutog
Dragaš Vukdraga
Damijan ć
Vukobrad ć
ć ć
Vukdrag ć
Vujin (Vojin?) Jovanov
Radoda, brat spomenutog
Ilkeša? Cvetkov
Lazar Đ š
RajakPavin
Milija, brat spomenutog
Martin Nikolin
Vujica ć
Vukašin č
Bile? č
Sekula, brat spomenutog
Ognan Radivojev
Vuk, sin spomenutog
Dragojlo ć
V ulina š ć
Milak, sin spomenutog
č Milošev
Rado Vukmanov
Jovan Vuka
Dragojlo Cvetkov
Vraneš ć
Nenko Radulov
Radosav Vukašinov
111143
Pejak Vukašinov
Pejak Radosavov
Radosav ć
Živko??
Vukašin ć
č ć č
Komlen? Radojev, došljak
č sin spomenutog
V uja Radohne
Radobrad Radojev
Ilija, brat spomenutog
Novak, č
Pop Nikola
Pop Pava!
Radko Vujanov
m Pachunta, Pachyntha u Vukovskoj županiji (Cs<i.nki,
o.c., IL, p. 286). Batschatin, Pachetin 1698. č
o.c., p. 53, 68). Selo č zapadno od Bršadina.
281
Dragojla Radmanov
Jovan Radmanov
Vraneš, došljak
Nikola Radevac
Cvetko ć
Radosav Jovanov
Đ ć
Nikola Vukosavov
Radohna Cvetkov
ć 52, vratnica: 51, biro v: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 51
Pšenica, kejla: 440
Napolica, kejla: 442
16.624
2040
5328
3376
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Desetina od vina, pinta 25
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
364
625
260
400
Ill
139
!OO
913
prodaju i ž ć klanje 1568
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 1400
Mezra Tomašinci, drugo ime Tomašin,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 620
M ezra Ivanin, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 150
M ezra Sek Falo, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
M ezra Andrinovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 200
M ezra Godfalo, pripada spomenutom
Livada Ilije Vukovog
Prihod od desetine i resmova 270
M ezra Malo Godfalo, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i resmova 27 4
Mezra Kožedin? s vinogradima, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 552
282
M ezra Jar(e)dan, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova ll OO
M ezra Lazarovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 150
M ezra Gacka, kod sela č pripada
Erdutu
Prihod od desetine i resmova 1200
10/160
Selo Lovac'", pripada Erdutu
Radivoj Vladisavov
Marko Grgurov
Vid Grgurov
Štefan ć
Nikša ć ć
Novak Martinov
Đ Matijašev
Jovan Lubinkov
V ulina Petrov
Grgur, došljak
Janko ć
Marko, brat spomenutog
ć ll
Livada Abdije Ibrahim-begovog
Prihod od desetine i resmova 2008
Vratnica ll 440
Pšenica, kejla: 50 600
Napolica, kejla: 30 240
Porez na drva i vrt 77
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 50
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 20
Desetina od ć s porezom na tapiju 15
Porez na sitnu stoku s torarinom !OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 161
Pola č na mezri Sek? Sa vela?, pripa-
da selu Lovas
Prihod od desetine i resmova 775
s
19
Louaz, Lowaz, Lowazy u Vukovskoj županiji (Cs<in-
ki, o.c., ll., p. 331). Lovass, Lovas 1698. (Mažuran, o.c.,
p. 72, 75; č o.c., p. 68). Rudina Lovas č
od Vere.
Selo Trpinja'", s č Lapanci l
Grgurevci, pripada spomenutom
Dragojla, došljak, knez
Laza, sin spomenutog
Jovan č ć
Ivan, sin spomenutog
Radman Ivanov
Đ đ sin spomenutog
.... Vraneša
Perina, došljak
Živko č ć
Vujica Bogojev
Rado Radosavov
Vujica Cvetkov
Petar Vuka
Ilija Radovanov
ć ll, knez: l
Napuštena je zemlja na korištenje stanov-
nicima (koriste je) spomenutog sela. S po-
menuti su ondje ranije č šumu i
napravili ć a sada je, kako su oni otišli
i preselili se na drugo mjesto, zemlja ostala
napuštena.
Prihod od desetine i res mova 5200
Vratnica ll 440
Pšenica, kejla: 200 2400
N apolica, ke j la: 150 1200
Porez na drva i vrt 77
Desetina od košnica 72
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe !OO
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 52
Desetina od ć s porezom na ta piju 42
Porez na sitnu stoku s torarinom 262
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 300
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Obradi va zemlja raje spomenutog sela na
mezri Gornja Trpinja
Prihod od desetine i res mova 100
11/144
Selo Doman"' (Doman?), pripada Erdutu
Vujin Radovanov, knez
Ilija Strahinje, knez
Manojlo, brat spomenutog
Jakša Ć
Mita?
Dragiša Milošev
Dragaš ć
Jovan, sin spomenutog
Resan Dragašev
Miloš š ć
Jovan Grgurov
Periša? Đ
Đ š Đ đ
Radojka č
Radivoj č
!stepan, došljak
Radin, sin spomenutog
!stepan, ć
č Vuka
Smoljan Vuka
Vukdrag Pavuna
Nikola J ć ć
Koja Hreljin
Ostoja Hreljin
Todor Radovanov
Stojan Todorov
Radovan, došljak
Cvetko Kalinov
Vukas??
Kostadin ć
Radohna, došljak
Mihajlo Vuka
Milat, došljak
Petar Radosavov
ć 29
Prihod od desetine i resmova 5904
Vratnica 20 1160
Pšenica, kejla: 200 2400
Napolica, kejla: 160 1280
Porez na drva i vrt 169
Desetina od košnica 50
s
2
n Terpune, Terpenye, Terpena, Terpine u Vukovskoj
županiji (Csanki, o.c., Il., p. 357). Terpinia 1698.
(Mažuran, o.c., p. 71; č o.c., p. 53, 54, 60). Selo
Trpinja č od Bobote.
Doman, Daman u Vukovskoj županiji (Cs8.nki, o.c.,
Il., p. 305). Selo Doman nalazilo se blizu i zapadno od
č
283
Desetina od sijena 145
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 56
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 21
Desetina od ć s porezom na ta piju 45
Porez na sitnu stoku s torarinom 200
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 178
M ezra Bobota, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Livada Ilije Strahinjinog
Prihod od desetine i res mova 480
Mezra Ferefin? (Mezejin?), kod spome-
nutog sela Do man, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
Mezra Gornja Trpinja, pripada spome-
nutom, izuzev obradivu č raje sela
Trpinje
Prihod od desetine i resmova 740
Mezra ć Podorašje, izmedu
č i Trpinje, pripada Erdutu
Prihod od desetine i resmova 250
Mezra Vojvodinci, u blizini rijeke Vuke,
pripada Erdutu
Prihod od desetine i resmova 300
10/161
KASABA DALJ'" s mezrama Jama i
Nemetin i pristojbom od tjedne tržnice
i (godišnjih) sajmova, porezom na kla-
onicu i č Alije, zaima, pripada
Erdutu
Mustafa-beg, zaim
Behlul-beg, zaim
Ali, č š
Jusuf, spahija
Husrev Kurdov, spahija
Jusuf, zapovjednik ode, spahija
č na baštini Alijin, sa šumom
za č (baštine mea baltalik)
Sinan, č na baštini ć sa liva-
dom i ostalim zemljištem (erazi-i sayire)
Bali, spahija
Husein, spahija
Husein, spahija
284
Mehmed Huseinov
Hamza, zapovjednik buljuka
Huda verdi, hatib (propovjednik)
Jahja, imam
Bajezid hadže Balija
J unus, mujezin
Ahmed hadže, mujezin
Derviš, kajjim (poslužitelj)
Šejh Husein
Ali, reis
Memi, ć (zamjenik)
Pervane, hamamdžija
Husrev, telal
Osman Abdullahov, trgovac
Mustafa, trgovac
Piri Mahmudov, trgovac s vlastitim č
kom
Džafer Abdullahov, trgovac
Ramadan Abdullahov, trgovac
Mustafa Kurdov
Ferhad aga, đ
Ahmed baša, bakkal, s vlastitom č
(mea ziraatgah-i hud)
Kurd, mesar
Kasim, dede
Husein, dede
Bali, dede
Timur, dede
Omer, dede
Hasan, dede
Memi, vlasnik karavan-saraja
Hudaverdi, ribar
Đ ribar
Husein Alijin
Ibrahim, č
Memi, č
Bajezi, č
Mahmud, č
Ahmed, mutabdžija
Nesuh, mutabdžija
Husein, ć
Ferhad, č
Ibrahim, č
"'Dalyo u Vukovskoj županiji (Csanki, o. e., II., p. 303).
Dalja, Dal, Dallia 1698. (Mažuran, o.c., p. 63, 75;
č o.c., p. 48, 50, 61, 67). Dalj pored Dunava
južno od Aljmaša.
Mustafa, č
Kurd, č
Mustafa, č
Firuz, č
Memi, krznar
nesuh, krznar
Evrenos, brat spomenutog
Ali, tesar (neccar)
Husein, ć č
č tesar
Bali, tesar
Musa, tesar
Husein, č č
Ali, č (comlekci)
Mehmed, č (comlekci)
Timur, staretinar (eskici)
Husrev Mahmudov
Nervane Abdullahov
Ahmed, ribar
Džafer, trgovac platnom (basmaci)
Džafer, sin
Osman Abdullahov
Kurd baša Abdullahov
Mustafa Kurdov
Hemdem?, pisar
Mehmed Huseinov
Zulfikar Abdullahov
Crni Jahja Abdullahov
Memi đ
Mahmud, zapovjednik buljuka
Ali Arslanov
Memi Hamzin
Veli Širmerdov
Gazi Balijin
Behram Abdullahov
Hasan Balijin
Hamza, baša, Alijin
Murad Jusufov, bozadžija
Mustafa đ
Ibrahim Abdullahov
Osman Abdullahov
Mustafa, kalajdžija
Hasan, tesar
Omer Velijin, č
Kurd Mehmedov
Hasan Mehmedov
Šahman, teknedžija đ drvene po-
sude raznih č
Bali Ejnehanov
Ibrahim Alijin
111145
Osman Mehmedov
Osman Abdullahov
Behram Divane
Ferhad, pastir (sigirtmac)
Turhan Huseinov
Džafer Abdullahov
Abdurrahman, kirdži (kiridžija)
š ć spomenute kasabe, koja pripa-
da Erdutu
Jakab, došljak
Dula, došljak
Dimitar, došljak
Vuk č
Pavle ć
Radovan, došljak
č došljak
Andrija, č
ć 8
Č Mustafa-vojvode, zaima; to su li-
vada, njive, mala šuma i ć s
trešnjama (kiraslik), koje on uživa na
osnovi šerijatske dozvole i tapije vlasnika
zemlje, a u granicama kasabe Dalj. Gra-
nice svakog od njih poznate su i upisane
u njihovim budždžetima i temessucima
(potvrde i priznanice ).
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Pšenica, kejla: 559
Napolica, kejla: 450
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
15.400
320
6708
3600
56
450
235
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 352
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Porez na sitnu stoku s torarinom
Vodenica, 3, porez
Vinogradi muslimana, dunuma
70po 5
ISO
200
350
150
350
285
Desetina od vina, pinta 25 l OO
Pristojba od tjedne tržnice i sajmova 1500
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Prihod od č spomenutog
Mustafa-vojvode, zaima, zamjena
za desetine i poreze u gotovom
novcu
30
250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 599
Č Ahmed-bega, uz granice spome-
nute kasabe
Prihod u gotovom novcu !OO
Mezra Kišvarula?, č spomenutog
Ahmed-bega
Prihod u gotovom novcu 200
M ezra Bugarda?, kod spomenute kasabe,
pripada Erdutu
Zemlja Mustafa-vojvode, zaima, u grani-
cama spomenute (mezre)
Prihod od desetine i res mova 1810
Selo Barfalo'" s mezrom Bilanci, pripada
spomenutom
č Mihalov
Vujin (Vojin) Milošev
Vukdrag Vuksanov
Pejak Vukmanov
Radman č ć
Pavun Sodar?
Vuk Vuksanov
Đ š ć
Vukosav Smolanov
Perosav? ć
Vujica Radovanov
č Cvetkov
Vuk Rankov (Rajkov)
Milija ć
Vraneš Cvetkov
ć 15
Prihod od desetine i resmova 514 7
10/162
Vratnica 15 600
Pšenica, kejla: 160 1920
Napolica, kejla: 150 1200
Porez na drva i vrt l 05
Desetina od košnica 66
Desetina od sijena 75
286
200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od ć s porezom na ta piju 60
Porez na sitnu stoku s torarinom 121
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 450
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
Mezra Gabunaš, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 244
Mezra Grgurevci, kod spomenutog sela
Barfalo
Prihod od desetine i resmova
Selo Mezoboroba'", pripada Erdutu
Maleš, redovnik
č sin spomenutog
Vuk Štrbac(sin Štrbca?)
Mitrašin Radenkov
č ć
Radivoj ć
Herak Radivojev
Vujica Radovanov
Pavun Elkišin
Pop Lazar
Elkiša?, sin spomenutog
Vukdrag ć
Hrelja Radulov
Prodan, sin spomenutog
Nikola č
Vukoje, došljak
Vujica Jovanov
Rajin, došljak
Milija Milkov
ć 16
120
Prihod od desetine i res mova 5520
Vratnica 15 600
m Barfalwa u Vukovskoj županiji (Cs3.nki, o.c., Il., p.
293). Barfalva, Barvala 1698. (Mažuran, o.c., p. 59;
č o.c., p. 53, 54, 68). Rudina Barvala đ
Bobote i č

B artaba, Boraba, Boromba, Baraba u Vukovskoj ž
niji (Csanki, o.c .. ll., p. 297). Babotscha 1698. č
o.c., p. 44, 54, 68). Selo Bobota južno od sela Vere.
Pšenica, kejla: 165
N apolica, kejla: 160
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
1980
1280
111
300
80
211
60
80
343
275
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Kabalak, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 880
M ezra Balindfalo, kod spomenutog sela,
pripada Erdutu
Osim? (cuz) Livade Murad vojvode,
ZaJma, u granicama spomenute
mezre, godišnje 5
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra Modruška, pripada spomenutom
Livada Veli, hadže, tobdžije u Osijeku (an
topcuyan-i Osijek)
Prihod od desetine i resmova 400
11/146
Selo Malo Seli č s desetinom od riba
(ulovljenih) u rijeci Vuki i jezeru, u grani-
cama spomenutog sela; pripada Erdutu
Kaber? Andrašev
Miko ć
Bered? Ferkašev
Virtan Balažev
Mika, došljak
... Štefanov
Janoš č
Grgur Miklošev
Vikom Andrašev
Grgur J anošev
Balaž Fabijanov
Mikloš Andrašev
Dijak (pisar?) Janoš
Dijak Ištvan
Kiš, (sin?) Milašinov
Doboš Alberdov
Matoš Pištin
Maker? Balindov
Janoš Jankov
Vitor? Alberdov
č Andrašev
Kerestoš ć
Balaž Đ
č Palov
č Janošev
ć 25, vratnica: 24, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 24
Pšenica, kejla: 170
Napolica, kejla: 160
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
pesetina od lana, bijelog
1 crvenog luka, kupusa 1 repe
6250
960
2040
1080
175
390
125
229
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
!OO
Desetina od ć s porezom na ta piju 60
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
591
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad SOO
Mezra Veliko č kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova ll OO
Mezra đ č u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i resmova 1500
Zemlja Despotov izgon, kod mezre Veliko
č
Prihod od desetine i resmova 281
Livada Abdurrahmana č š na mezri
Veliko č pripada Erdutu
Prihod od desetine i resmova 20
Livada Murad Vojvode, kod granica mez-
re Balindfalo, pripada spomenutom
Prihod od desetine 20
Selo?, pripada spomenutom
Ilija Štefanov

Nalazilo se nedaleko Bobote, nestalo.
287
Radovan Đ
Niko, sin spomenutog
Đ Vukašinov
Jovan, sin spomenutog
Raleta? Radanov
Rajak Vukašinov
Vujin Vukojev
č ć
Mihal Rajakov
Niko, brat spomenutog
Petar Đ ć
Vuk Milinov
Petar Pavlov
Mihajlo ć
Đ ć
Vujin Miladinov
Raja? Nike
Obrad Stankov
Vukašin MiJatov, knez
ć 16
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 16
Pšenica, kejla: 160
Napolica, kejla: ISO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
10/163
S2SO
640
1920
1200
112
!OO
80
Ill
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tap iju 40
Porez na sitnu stoku s torarinom 400
Resu m na svinje s pristojbom na
387 prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Selo Kestenci'", pripada Erdutu
Vujin ć knez
Vujin ć
Rajak š ć
č ć
Raden ć
č sin spomenutog
288
Živko Radovanov
Raden č
Živko č
V uja ć
Miloš ć
Milija č
č Nike
Vujin Vujice
ć 12
Prihod od desetine i resmova 384S
Vratnica 12
Pšenica, ke jia: l OO
Napolica, kejla: SO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od Jana, konopi je, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tap iju
Desetina od vina, pinta SO
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
480
1200
400
84
2SO
60
190
40
30
200
270
341
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 300
Meua Sirdumen?, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova so
Selo Aljmaš"' s č Drava Sad, pri-
pada spomenutom
Radohna Đ đ
Raduš(k)o Subotin
slh Kerene, Kerchene, Kechenye u Vukovskoj županiji
(Cs3.nki. o.c., II., p. 322). Kezin, Kestenche, Kesztenk
1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 63, 72; č o.c., p.
50, 59, 60). Selo Kestenje pored Drave, na č smještaj
ć č rit zapadno od Aljmaša.
m Hagamas, Hagmas, Agmas, oppidum Hagmas, Hag-
hmas u Vukovskoj županiji (Csanki, o.c., Il., p. 283).
Almasch, Alma 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 63, 73;
č o.c., p. 50, 51, 68). Selo Aljmaš na utoku Dra-
ve u Dunav.
Drawazad, Drazaad, Drazad ... ubi aqua Draue cadit in
Danubium, oppidum Drazaad u Vukovskoj županiji
(CsUnki, o.c., II., p. 281 ). č Dravasz3.j u č
š ć Drave. Nestalo 1526. godine.
Radosav Vladkov
č ć spomenutog
Radi voj, zapovjednik ode
VukCvetkov
Štefan ć
Vlajo? Vukosavov
č č
Marko ć
Balaž ć
Belav?, sin spomenutog
Miloš ć
Jovan, sin spomenutog
Miloš Prilinov
č ć Živko
Nedelko Vladisavov
Pe ja ć
Radosav ć
Vuk, sin spomenutog
11/147
Lalin? Vuksanov
č Jovanov
Jovan Uglešin
Đ đ ć
Vukdrag Radojev
Petrina, sin spomenutog
Vuk ć
Ilija Janice?
Pavo ć
Radoje š ć
Bogdan Vuka
Vuk Stojšin
Radoje Vukdraga
Mihal Matijinšev
Radoje Ivanov
Đ Milošev
Anto! Balažev
Živko Milošev
Radoje B makov
Đ đ Cvetkov
Pavo, brat spomenutog
Vuk, lupež (haramzade-kopile)
Đ đ ć
Radin Vuka
Ilija Rajakov
Kelemen ć
Tomaš Bra jakov
... Pavlov (Pavlo)
ć 42, vratnica: 41, birov: l
Baština Kasim-paše, drže je Musta-
fa-vojvoda, zaim, i č š na osnovi
sudske šerijatske odluke
Baština (bag ce) s vinogradom, č
za ć spomenutog zaima, na osnovi sud-
ske odluke, u granicama spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 9000
Vratnica 41 1640
Pšenica, kejla: 182 2184
Napolica, kejla: 222 1676
Porez na drva i vrt 294
Desetina od košnica 300
Desetina od sijena 220
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 222
Desetina od ć s grahom, desetina
od slan utke i boba 92
Desetina od ć s porezom na tap iju 89
Porez na sitnu stoku s torarinom 740
Desetina od vina, pinta 1SO 600
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 413
Prihodi od ć s vinogradom i
č spomenutog zaima i
č š zamjena za desetine i
poreze u gotovom novcu, godišnje 30
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad SOO
Selo Velika Torda'", drugo ime Uzun Ki-
lisa (Druga Crkva), pripada Erdutu
Rajak Milakov
Cvetko Jovanov
Vukosav Radojev
Vranješ, sin spomenutog
Ivaniš ć
č tesar (neccar?)
Milak č
Milovan Radkov

Sanctus Salvator, possessio Wylak alio nomine
Zenthsaluator, Zenthsalwator, oppidum Zenthsaluator u
Vukovskoj županiji (Csanki, o.c., II., p. 287). Klissa,
Kliza (Mažuran, o.c., p. 69, 75; č o.c., p. 54,
68). Za turske vladavine nazvano Uzun Kilisa = Duga
Crkva. Danas selo Klisa č od Osijeka.
289
Radul, sin spomenutog
Vujica ć
Bogdan ć
Dragoje ć ć
Miloš, sin spomenutog
Radoje Radosavov
Vukoman Radovanov
Radosav, došljak
Radul Radovanov
Gvozden Radosavov
Jakša, zidar đ
Rajak, došljak
Manojlo, došljak
.... č č
ć N ć ć knez
ć 19, knez: l
Livada Mahmudov Murad-bega, po od-
redbi tapuname vlasnika zemljišta
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 19
Pšenica, kejla: 170
Napolica, kejla: 160
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
647S
760
2040
1080
133
soo
9S
244
od slanutka i boba 102
Desetina od ć s porezom na tapiju 49
Porez na sitnu stoku s torarinom 300
Resum na svinje s pristojbom na
S06 prodaju i ž ć klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 676
10/164
M ezra Kolud s livadama pokraj spome-
nutog sela Velika Torda, pripada Erdutu
Prihod od desetine i res mova 82S
Selo Borheva'" s mezrom Irik ć i
obradivim zemljištem raje spomenutog
sela na mezri Mala Maškovci, pripada
spomenutom
Radoda ć ć (starješina)
Vukaša Jovanov
Radosav, došljak
290
Marko Jovanov
Herjak?, sin spomenutog
Dimitre Kragujev
Vujin Jovanov
Dragina Pavkov
Rajak, sin spomenutog
Cvetko Vuka
Vukša Mrkšin
Vuk, sin spomenutog
Dragojlo Vujanov
Pa val ć
Manojlo, došljak
Vukdrag ć
Nedelko Vuka
ć Radoje
Cvetko ć
Jovan Vuka
Pavko Vladisavov
ć ć ć
Đ Manojlov
Radul č ć
Cvetko ć
Radan ć
Vujica Radušev
Smol(j)an č
. Mihajlo, ć
ć 2S, ć (starješina): l
Prihod od desetine i resmova 6000
Vratnica 2S l 000
Pšenica, kejla: ISO 1800
Napolica, kejla: ISO 1200
Porez na drva i vrt 181
Desetina od košnica 240
Desetina od sijena 130
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 100
Desetina od ć s porezom na tapiju 60
Porez na sitnu stoku s torarinom 2SO
Boroth, possessio Borh, oppidum Borok, Boroh
u Vukovskoj županiji (Cs3.nki, o.c., Il, p. 280). Borovo
1698. i 1702. č o.c., p. Sl, 60, 67, 69). Borovo
u blizini Vukovara.
Irygh, lrugh, Wrwgg, Irwg u Vukovarskoj županiji
(Cs3.nki, o.c., ll., p. 319). Selo Irig u blizini Borova, ne-
stalo.
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 439
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 400
Pola mezre Se k? Savula?, pripada Erdutu
Prihod od desetine i resmova 77S
Selo Liget'
30
? s m ezrom Beniševo, pripada
spomenutom
Radota Cvetkov
JovakVuka
Ivan Ilijin
Vukašin Radivojev
Radovan, sin spomenutog
117148
Petar Radojev
Jovan, sin spomenutog
... , pridošlica
Radivoj Vuka
Milosav, brat spomenutog (Radivoja)
Nikola Anto lov
Štefan č ć
Lazar Milosavov
Ilija, sin spomenutog
Movak Ilijin
ć ll
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Pšenica, kejla: 69
Napolica, kejla: 70
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2640
440
828
S60
77
ISO
ss
4S
od lana, konoplje, bijelog
1crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba so
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Porez na sitnu stoku s torarinom 6S
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 130
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
M_ezra kod spomenutog sela
Lzget
Prihod od desetine i resmova 7S4
M ezra Belina, kod spomenutog sela, pri-
pada Erdutu
Prihod od desetine i resmova 4S2
Selo Palagar'" s mezrom Veliki Naškov-
ci, pripada Erdutu
Husein Hamzin, 22
Firuz Alijin, 22
Husein Hizra, 22
Mustafa Abdullahov, 22
Sefer Iskenderov, 22
Živko Stojanov, knez
Ilija, brat spomenutog
Dragoj lo, brat spomenutog
Nikola Bartolov
Ostoja, sin spomenutog
.... Vukašina
Vujan Markov
Vujin (Vojin?), sin spomenutog
Pridrag Radosavov
Gojko Karanov
Radoje ć
Radota ć ć ć
V raneš ć
Radoje Radkov
č Vuka
Radosav, došljak
Petar č ć
Cvetko, brat spomenutog
Radi voj ć
J ovan, sin spomenutog
Vujica Bogdanov
Cvijan, sin spomenutog
Mihajlo Radmilov (Radmil)
Živko, sin spomenutog
V uja (Voja), došljak
Radovan, sin spomenutog
Radoje Vukosavov
Vujica, sin spomenutog
Radovan ć
Jovan ć
Lygeth, Liget Pacsinta u Vukovskoj županiji (Cs<lnki,
o.c., II .• p. 330). Ligeth, Liget 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., p. 70 .. 72; č o.c., p. 53, 60). Staro selo Liget
kod č danas vjerojatno rudina Staro Selo č
od č
5
'
1
Pargar, Palo gar, Polgar u Vukovskoj županiji
(Csankt, o.c., IL, p. 344). Staro selo Palagar sjeverno od
č nestalo.
291
ć Vukdraga
Petar, sin spomenutog
Petar č ć
... , brat spomenutog
Milija č ć
Mileta?, brat spomenutog
Radan Borovac
Vukdrag T odora
Vuk, sin spomenutog
Obrad Ivanov
Dobrica ć
Jovan Radovanov
Pop Radovan
Rajin, došljak
ć 34, š ć 29, muslimana:
5, knez: l
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Vratnica 29
Pšenica, kejla: 170
Napolica, kejla: 160
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
7000
liO
1160
2040
1080
238
515
170
222
62
44
502
prodaju i ž ć klanje 532
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 325
101165
Selo Tordinci"', pripada Erdutu.
č Pištin
Tomaš Makarov
Fare? Bradašev
Vinko Tomašev
Vinko Tarvašev
Fare? Tomašev
Matijinš ć
Štefan Romanov
Fabijan Filipov
Balaž, sin spomenutog
292
Đ Balažev
Grgur č
Bala? ć
VukMatijin
Andraš Adamov
Imre, sin spomenutog
Fabijan ć
Grgur, sin spomenutog
Đ đ
Marko ć ć ć
Đ š pridošlica
Mata Ilišev
Ivaniš Dimitrov
... Sabo
Lore? Ć ć
Štefan ć
Pavo ć
č Tomašev
Matijinš Miklošev
č ž ć
Tomaš Đ đ
Grgur Karaševac
Pavo ć
Vuk, sin spomenutog
... Balažev
Petar Antolov
Andrijaš I vojev
Pavo ć
Mihal Dikanov
Pavko, pridošlica
Anbruš Golovec?
.... Adamov
č Ferencov
Vuk č ć
Mihal, pridošlica
Stevan (Ištvan?) Mikin
Štifa? Pištin
Janoš Ambrušev
č sin spomenutog
ć Mikloš
Anto! ć ć ć
m Possessio Thord, Tard, Tardh u Vukovskoj županiji
(Csanki, o.c., IL. p. 356). Tordincz, Tordinz, Tardinze,
Turdincz 1698. i 1702. (Mažuran. o.c., p." 56-59, 70;
č o.c., p. 44, 45, 47, 53, 61, 67). Selo Tordinci
sjeverno od Ostrova.
Vuk Petrov
Đ ć
Tomaš ć
Šimun lštvanov
Mika Grgurov
Nemre??, došljak
Dula, pridošlica
ć 53, vratnica: 52, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 52
Pšenica, kejla: 282
Napolica, kejla: 222
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
9700
2080
3384
1676
371
540
265
150
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 100
Desetina od ć s porezom na tap iju 40
Desetina od vina, pinta 50 200
Porez na sitnu stoku s torarinom 299
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
296
te porezom na vinsku burad 300
11/149
Pola č na mezri Petrovci, kod spo-
menutog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 400
Mezra kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
Mezra Lovetinci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova l 000
Mezra Felkuševci, u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i res mova 500
Selo Ontin
533
, sa zemljom č Selište i
mezrom Hrepan?, pripada Erdutu
Tomaš ć
J akša, č
Mata, sin spomenutog
... Farkaša
Petar, sin spomenutog
Štefan Galov
Tomaš Balažev
Matijinš Đ đ
Martin č č
Abram ć
Mata Ć ć
Mihal ć
Gašpar ć
Mata, pridošlica
Mika Martinov
Jakob Grgurov
ć Pištin
Egyed, sin spomenutog
Lora? Dimitrov
Tomaš, sin spomenutog
Ilija Tomašev
Ferenc č
J akša Štefan ov
Štefan ć
Grgur, pridošlica
Virtan ć
Gal Mihalov
MataLackov
Virtan ć
Mika ć
Tomaš Balkov
Štefan ć
Varga Đ (Varga Đ
ć 29, vratnica: 28, birov: l
Č Ahmeda, sina Mustafinog, ugra-
nicama spomenutog_ sela. Ranije su to
bile zemlje i livade Stefana i ć
Po odredbi tapuname vlasnika zemlje i po
sudskoj odluci.
Li v ada Mustafe, spahije, u granicama spo-
menutog sela, godišnje
Zemlja Noš(e)kovci, u granicama spome-
nutog
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 28
Pšenica, kejla: 150
Napolica, kejla: 120
6200
1120
1800
960
''"' Onth, Onoch, Anth u Vukovskoj županiji (Csanki,
o.c., Il., p. 290). Ontin 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p.
59; č o.c., p. 41,45-47, 67). Selo Antin sjeverno
od Gaboša.
293
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
203
190
Desetina od sijena 145
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 223
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 60
Desetina od vina, pinta 150 600
Porez na sitnu stoku s torarinom 200
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 300
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 300
Mezra Budovci sa Selancima, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 52
M ezra ć s vanjskim vinogradima (ba-
gat-i haric), pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Mezra /bi/ovci?, kod spomenutog sela
Ontin, pripada Erdutu
Prihod od desetine i resmova 280
Č č š kod varoši
Hr( e )pan?, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 250
10/166
Šume (cibal) sela Ontin i mezri B udovci,
Selanci, Boškovci i ć pripadaju Erdu-
tu
Žiro vina
Selo Boršod'", pripada spomenutom
Mladen ć
ć Radul ć Radul ov?)
Dobrica č ć
Miloš Vuka
Nikola Srbin? (sin Srbina?)
Miloš, sin spomenutog
Vujica Đ đ
Tomaš Radojev
Vuk Milošev
Štefan (Stepan?), sin spomenutog
Jakob Vukca
... č ć
Radosav, sin spomenutog
Rado ć
Vujan Ivanov
294
250
Rajak Radulov
Janko Milošev
Lazar, sin spomenutog
... Vuka
Pava? Vuka
ć 16
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 16
Pšenica, kejla: 110
Napolica, ke j la: l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
5340
640
1320
800
112
500
80
200
100
Desetina od ć s porezom na tapiju 50
Desetina od vina, pinta 20 80
Porez na sitnu stoku s torarinom
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
328
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 600
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 530
Mezra Mali Vasinci, kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 60 l
M ezra Mali Šomol, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 323
Mezra Veliki Šomol, kod spomenutog
sela
Prihod od desetine i resmova
M ezra Desnurin?, pripada Erdutu
Prihod od desetine i resmova
411
660
Selo Toplan"', pripada spomenutom
Fo. 111150 je duplikat fo. 140 fo. ll/151
Bari č ? J anošev
Sebenoš Lorincov
J oni č ? Matijin
Borsad, Borsod u Vukovskoj županiji (Csrinki, o.c.,
II., p. 297). Berschadin, Bazadin, Versadin 1698.
(Mažuran, o.c., p. 56, 70, 72; č o.c., p. 53). Selo
Bršadin u blizini Vukovara .
m Daman, Doman, To! man, Tu iman, Tholman u Vukov-
skoj županiji (Csanki, o.c., Il., p. 305, 357). Doimao
1698. č o.c .. p. 89, 92). Vjerojatno Dombok,
pustara nedaleko Koprivne.
Andraš č
Ferenc Ištvanov
Kerestoš Tomašev
Mikloš Gergelov
Đ đ Petorev
Sabo Mihal (sin Mihalov?)
Dula Imrin
Sabo Marton (sin Mihalov?)
Dula Imrin
Sabo Marton
Tot Mihal
Ištvan Matijinšev
Kanan? Đ
Đ đ Fabijanov
Balaž Egyedov
ć 16, vratnica: 15, hirovi: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 15
Pšenica, ke j la: l OO
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3000
600
1200
400
1!2
90
28
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Porez na sitnu stoku s torarinom 28
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 140
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 160
M ezra Rifa/o, drugo ime ć pripa-
da spomenutom
Prihod od desetine i resmova 130
M ezra č pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Selo Leskova'", pripada Erdutu
Radosav Đ ć
Bogdan ć
Radovan ć
Radosav ć
Ilija Radosavov
Dragoje Mil ć
Radosav ć
Radoje Dragašev
Novak Milošev
Dragiša ć
Niko Milošev
Vukoje ć
Milija Radosavov
Vujin Madovanov
č Radojev
Nikola Radosavov
Ilija Radojev
Vujin Miladinov
Dimitar š ć
Vujica č ć
Ognan Radulov
Radman ć
Lazar Radivojev
Ranko č č ć
Vukdrag ć
Vujica Vukmanov
.... ć
Vujica ć
Miloš ć
.... Milošev
Radman Ivanišev
Nikola ć
Milija ć
Nikola Radulov
Miloš Radosavov
Vujica Vukdraga
Damijan Dimitrov
Vuk Vranešov
Jovan Rankov (Rajkov, Ratkov?)
Martin Jakobov
Ivan Radošev
ć 41
Prihod od desetine i resmova 8500
Vratnica 41 1640
Pšenica, kejla: 250 3000
Napolica, kejla: l OO 800
Porez na drva i vrt 287
Leskowch, Lyzkowcz u Vukovskoj županiji (Cs<inki,
o.c., Il., p. 330). Leskova, Leszkowach 1698. (Mažuran,
o.c., p. 72, 75; č o.c., p. 68). Rudina Staro Lje-
skovo kod Bobote.
295
Desetina od košnica
Desetina od sijena
200
205
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 70
Desetina od ć s porezom na tapiju 60
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 420
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 408
10/167
M ezra Silaš, kod spomenutog sela, pripa-
da spomenutom
Prihod od desetine i resmova l OO
M ezra Sikira?, kod spomenutog sela Le-
skova, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 400
Selo Balin ci"', drugo ime Balfalo, s dese-
tinom od riba (ulovljenih) u rijeci Vuki, u
granicama spomenutog sela i mezri koje
pripadaju spomenutom selu, pripada
Erdutu
Đ đ Palov
Anbruš Tomašev
Mati Jakabov
Kelemen Enkelov
Đ đ Matijin
Đ đ Balažev
Alberd Anbrušev
Petor, sin spomenutog
BaJaš Tomašev
Sabo Dimitor
Daneš Tomašev
ć Lorinc
Štefan, sin Andrašev
Marton Janakov (M. bennak?)
Janak? Kerestošev
Pal Petorev
č Janakov
Janoš Jakabov
Tomaš Andrašev
Sabo Đ đ
Domijan lštvanov
Đ š ć
Ištvan Urbanov
Matijinš ć
296
Tomaš ć
ć 24, vratnica: 23, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 23
Pšenica, ke jia: l OO
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3480
920
1200
400
168
90
120
55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 220
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad s217
Mezra Poznan, drugo ime Poznatovci, u
blizini spomenutog sela, pripada spome-
nutom
Prihod od desetine i resmova 438
Mezra Nebojša (Nebojsa) kod spomenu-
tog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 150
M ezra Mihalinci s livadom Adamov, kod
spomenutog sela, pripada spomenutom
Livada na ime umrlog Mustafa-paše, na
spomenutoj mezri, ima status vakufske
livade (vakfiyyet uzere tasarruf
olunur), godišnje
Prihod od desetine i res mova
111152
50
150
Prihod od imetka umrlih, izgubljenih i ne-
stalih osoba, hassa i amma, od pristojbe za
đ stoku, za bjegunce i pristojbe za
obavijesti o njima (mojdegani) u kadiluku
Osijek 20.000
Prihodi od ć (voskare)' u
spomenutom kadiluku, pripadaju
spomenutom 220
m Vjerojatno sada Šodolovci.
10/168 ill/153
XXIII. NAHIJA ORAHOVICA, PRIPADA KADILUKU
ORAHOVICA
KASABA ORAHOVICA, pripada
spomenutoj
Mahala (kvart) Č džamije
Mustafa-hadže, hatib i imam
Mustafa, mujezin
Osman-dede, poslužitelj (džamije)
Fajik?, Bosanac (Bosna)
Ramazan, upravitelj hamama
Ibrahim, č
Kurd (iz) Bosne
Pervane Abdullahov
Memi Šadija
J u suf Abdullahov
Osman Hasanov
Šaban (iz) Bosne
Kurd (iz) Bosne
Džafer (iz) Bosne
Hamza Abdullahov
Kurd, zapovjednik ode
Sinan, zapovjednik ode
Mustafa Brdar?
Mustafa Hadži-Bajramov
Sefer, maser
Hasan, č
Ferhad (iz) Bosne
Mustafa (iz) Bosne
Mehmed Velijin
Ibrahim, č
Bajezid (iz) Bosne
Behram Ferhadov
Husein, Arnaut
Bali, konjanik
Ali Ferhadov
Mezid, zapovjednik ode
Ibrahim Ferhadov
Ali Jahjaa
Jusuf, mustahfiz
Osman Mustafin
Zulfikar Muminov
Mustafa, konjanik
Ali (iz) Bosne
Ahmed Hasanov
Nesuh Šadija
Mustafa Abdullahov
Mahala Hurrem-baše (baša)
Hurrem Kasimov
Kurd-hadže
Veli, konjanik
Šiermerd, konjanik
Bešir Hasanov
Hubjar Timurhanov
Sefer, mustahfiz
Omer Muradov
Lutfi Kasimov
č č
Jahja? (iz) Bosne
Mustafa, mesar
Bali, tesar
Bali, č
J us uf, tesar
Omer-aga, spahija
Sulejman, mustahfiz
Hasan Džaferov
Mustedam?, konjanik
Gazi, konjanik
Mezid Turhanov
Ferhad, spahija
Ali, konjanik
Mehdi, spahija
Husein (iz) Bosne
Ali, divane
č zapovjednik ode
Ahmed, zamjenik
Šahman Abdullahov
Ibrahim, mustahfiz
Mahala Hudaverdija
Mustafa Aga
... , zapovjednik ode
Ilijas, mustahfiz
Hadži Ibrahim
297
Mehmed, konjanik
101169
Gazi Balijin
Ibrahim Ferhadov
Bali, konjanik
Ahmed, ...
Mehmed, konjanik
Husein, konjanik
Ali, spahija
Husein, baša
Behram, konjanik
Ali, baša
Mustafa Pervanov
Zulfikar Abdullahov
Mehmed Mahmudov
Veli Aga
J ah j a, mesar
Mahala Hasanov, konjanika farisa
Ferhad Hadžin, imam
Hizr, konjanik
Ibrahim, mustahfiz
Kejvan Mustafin
Mehmed Nesuhov
Hasan, konjanik
Hizr Turhanov
Muharrem, konjanik
Osman Pervanov
Ibrahim Ferhadov
Mahmud, zapovjednik ode
Husein, konjanik
Mehmed Iskenderov
Hasan, konjanik
J us uf, konjanik
Šahman Mustafin
Murad Iskenderov
Ali, sufija
JusufVelijin
Pervane Muruvvetov
Omer, konjanik
Mehmed, mustahfiz
Ali Abdullahov
Bešir, konjanik
Mehmed, konjanik
Mustafa Velijin
298
Pervane, konjanik
Mehmed Abdullahov
Nesuh Pervanea
Kurd Balijin
Mahala Ejnebega
Osman Aga
Piri (iz) Bosne
Kurdali, č
Mehmed, zapovjednik ode
Hasan (iz) Bosne
Mustafa, spahija
Ibrahim, zapovjednik ode
Kara Mehmed
Bali Abdullahov
Mehmed, konjanik
Hasan, Bosanac
Hasan,
Nesuh, konjanik
Murad, konjanik
Kurd Ali, konjanik
Rustem, martolos
Husein Abdullahov
Kurd, martolos
Balaban, martolos
Kara Ali, martolos
Derviš, konjanik
Kurd Mustafin
Ali Ferhadov
Hasan, konjanik
Mustafa Abdullahov
Mustafa, konjanik
Zemlja: ć vinograd, ć i vodeni-
ca đ Turša ?
ć da je spomenuto mjesto u blizini
granice, kad god đ do nekog pokreta od
strane č neprijatelja i u oraha-
č se brdima pojave razbojnici i pro-
palice, spomenuta skupina (stanovnika)
dužna je č pratnju i pomagati u č
ju vilajeta. ć da je u zamjenu za te
službe upisano kako im je oprošteno dava-
ti izvanredne poreze i č davanja, te
č gostiju, č i drugi
teški radovi, na isti se č (muafiyet uze-
re) upisuje i u novi carski defter.
11/154
š ć varoši Orahovica, pripada spo-
menutom
Petra, ..
Pava! č ć
I vani š Đ š
Petra, ..
Imre J anošev
Lorinac Vrhuški
Matijaš Pavlov
Balaško Salominov
Đ đ Martinov
Đ đ Balažev, na baštini Markov Kožu-
ć
Stojša Đ đ
Petra, kolagoz č
Petra Luše?
Matijaš č ć
Matijaš Koturi ć ć
Mihal Đ đ
Ivan Sabo
Mikloš Korde
Vuk č ć
Marko č ć
Đ đ
Martin, pridošlica, na baštini Đ đ
ć 22, vratnica: 21, birov: l
Prihod od desetine i resmova, izuzev
mulk (imanje) zaima Behrama 7500
Vratnica 21 840
Pšenica, kejla: 60 1800
N apolica, ke jia: 30 1000
Porez na drva i vrt š ć 14 7
Desetina od košnica 522
Desetina od sijena 250
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 300
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba I OO
Desetina od ć s porezom na tapiju 350
Desetina od vina, pinta 150 7 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 150
Pristojba od tjedne tržnice i sajmova, koji
se održavaju u blizini č džamije 350
Baduhava s poljarinom, mladarinom te
porezom na vinsku burad 716
Meua Veliki Dolci, pripada Orahovici
Prihod od desetine i resmova 3000
Meua Mali Dolci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 150
M ezra Sredn(j)a Vas, izuzev č Memi
Age, u blizini đ Orahovica, pripada
spomenutom
Džemat muslimana
Uvejs Ahmedov
Mustafa, trgovac
Evhad (iz) Bosne
Musa Davudov
Hasansin J usufov
Davud (iz) Bosne
Kurd Balijin
Ibrahim Jazidžioglu (sin pisara?)
Hali! Ramadanov
Ahmed Ferhadov
Jusuf Mustafin
Mehmed, č
Gazi Timurhanov
Pervane Abdullahov
Gazanfer Alijin
Mehmed Hasanov
Muruvvet (iz) Bosne
Pervane, samardžija
Ali, azap
Turali Hasanov
Korkud Jusufov
Piri, samardžija
Rustem Abdullahov
Uvejs Bajezidov
Memi Mustafin
Mustafa Davudov
Ramadan Davudov
Lutfi Iskenderov
Nesuh Huseinov
Đ Mahmudov
Husein Hasanov
Mehmed V elijin
Ahmed Durakov
Ibrahim, č
Šahman Uvejsov
Pervane Abdullahov
299
10/170
Ibrahim Timurhanov
Kurd Velijin
Ali Abdullahov
Davud, zapovjednik buljuka
Č Behrama, zapovjednika ode, s l
vodenicom, porez 15
Kestenjak (kestanelik) Atlije, zapovjedni-
ka buljuka, s l vodenicom, porez 15
Kesten jak Ibrahima, sina Sulejmanova
Kestenjak Atlije (Atlu) i Lutfija
Dio č s kestenj akom, koriste ga (der
yed-i) Memi, Alijin, Mehmed, Omer, Fati-
ma i Kamer( a), djeca Mustafin Hercegovca
Dio č Ramadana (sina) Ibrahimova
Dio č Oazije, sina Timurova
Dio č Balije i Mustafin
Dio č s kestenj akom, koristi ga Ibra-
him Timurhanov
Kestenj ak u vlasništvu Velijin, (sina) Mu-
stafinog
Prihod od desetine i resmova, izuzev
desetine od ć pokraj ć
spomenutih i ć đ
posade (merdan-i kal' a) l 000
Kada se u šumama (brdima) Orahovice po-
jave č š (yagma haramiler) i č
č probleme, spomenuti muslima-
ni krenu u potjeru i oružjem pomažu
završetku sukoba. U zamjenu za to, i zato
što na spomenutom brdu popravljaju i
održavaju put prema Vetovu (Vethi), oslo-
đ su izvanrednih poreza i č
nameta, kao i drugih teških radova.
Mezra Nižetina, pripada Orahovici Ke-
stenjak č
Bostan Pir Mezida, sina Hizrovog
Bostan Ibrahima, sina Alijinog
Livada Atlije, sina Hizrovog, godišnje 2
Livada Lutfijeva, godišnje 2
Prihod od desetine žitarica i č
ć zajedno s kestenj akom č
bije, a izuzev ostale kestenj ake l 000
M ezra Toplica, pripada spomenutom
Kestenj ak tesara Mehmedov, Alijin, Šadi-
ja i Ferhadov
Kestenj ak Hasanov đ
Livada Oazije Timurhanovog, dio l
Livada Ibrahima, sina Ali j inog
300
Livada Osmana, Omera i Bekira s Veli-
jom, godišnje 2
Prihod od desetina žitarica, ć i
ostaloga i drugih poreza, izuzev
livadu Memi-age 700
Mezra Mala Jeleševica i Tivica, u blizini
đ Orahovica
Kestenj ak Rustema Abdullahovog
Kesten jak Ferhadov, zamjenika
Kestenj ak Ramazana Ibrahimovog
Livada Timurhana, sina Muradovog
Livada Balije i Mustafe, sinova Alijinih
Prihod od desetina žitarica i
č ć izuzev pašnjak 400
111155
Prihodi od č kamenova u
brdima Orahovice
Prihod od poreza 400
Č Memi-age, koji č njiva,
livade, vodenice, ć kestenjaci i
ribnjak na mezri Srednja Vas, kestenjak
na mezri Nižetina i ć (meyve bag-
cesi) u selu Direk, te žirovina iz. šume
(brda), koja se nalazi đ sela Strpci?
i č u dolini rijeke ć
Prihod od desetine i resmova 500
Livada Memi-age na (TD 650. pokraj)
mezri Toplica, pripada spomenutom
Prihod od desetine 10
Selo š ć sa zemljama (erazi)
č polje, Du bje i Kletje, pripada spo-
menutom
Balaž č ć
Balaž Karobov
Ivan č ć
Đ đ Antolov
Stojša ( Stevša ?) ć
Petar š ć
Mika V arg e (Mika, tabak?)
Balaž Vukcev
č Vukcev
ć 9
Prihod od desetine i res mova 1960
Vratnica 9 360
m Breztanovczy, Brestanovczy, Brestanitza 1698.
(Mažuran, o.c., p. 421; č o.c., p. 284). Selo
Breštanovci južno od sela Crnac.
Pšenica, kejla: 15
Napolica, kejla: 10
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
450
100
63
40
45
!OO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 40
Desetina od ć s porezom na tapiju 20
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 120
Šume (cibal) oko sela š ć i Crnci
i mezre Dubovina, koje dopiru do mjesta
po imenu Jasen i ć na drugoj strani
brda, šume su koje pripadaju spomenutim
š ć Crncima i Dubovini
Žirovina i torarina 380
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 140
Dio planine Orahovica, zapadno od puta
(an rah-i) Kaptol - Sveti Mikloš na ratnoj
strani, po odredbi kanunname spomenute
live
Žiro vina 1947
Selo č sa žirovinom u granicama
spomenutog sela, pripada spomenutom
Đ đ Martinov
Balaž ć na baštini š ć
š ć
Matijiaš, č (sin č
ć 3
Zemlja Popovci i izgon More (Mozes) La-
slov
Prihod od desetine i resmova 800
Selo ć pripada spomenutom
Štefan š ć š č dio baštine Ma-
tijašev??
Jakob š ć
Marko Petrov
Vinko ć
Pišta, brat spomenutog
101171
Petra, brat spomenutog
Matijiaš č ć
Matijiaš ć
Marko š ć
ć 7
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Pšenica, kejla: 20
Napolica, kejla: 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
1779
280
600
300
49
50
35
100
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad
Selo Benin ci'", pripada Orahovici
č ć ć
Anto! Bodižev
Stojša, pridošlica
Tomaš ć
Peroš Antolov, na vlastitoj baštini
122
153
Prihod od desetine i resmova 1860
Vratnica 5 200
Pšenica, kejla: 25 750
Napolica, kejla: 15 300
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 60
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
20
100
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 30
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 182
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 140
m Rase ljeno.
540
Pojatnek, Poiatnek, Poiatnek 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., p. 413, 414; č o.c., p. 69, 287). Selište Po-
jatnjak južno od š ć nestalo.
Beniczanze, Benischanczy, Beniczancze 1698. (Smi-
č o.c., p. 68, 108-110). Selo č zapadno od
Laci ć
301
302

-e
G

'
,.t:
o
=Ar'
>-.. -::::111
__.;;t
-··

-e
f •• (..-JJ..,;Jj" ..
-,, ..
Popis sela u nahiji Orahovica
o
a
:<e • •
Selo Pušinci'" s č (erazi) Brezje,
Bekešovci i ... pripada spomenutom
Mihal Brezanac
Đ đ !saka?
Petar č ć
Petar š ć
Pava! Š ć
Matijaš V š ć
Matijaš, pridošlica
Ivaniš č ć
Mihal č
Martin ć Ć ć
Filip š ć
ć ll
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Pšenica, kejla: 50
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
3674
440
1500
800
77
150
55
Ill
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 62
Desetina od ć s porezom na tapiju 42
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 237
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
10/156
Selo Šaptinovci'
43
, s mezrom č
pripada Orahovici
Ivaniš
Đ đ č ć
Štefan ć
Štefan Kelemenov
Martin ć
Nikola I č
Jakob č
Mihal?
Pišta ć
Nikola I vani še v
I vani š Karan č ć
ć ll
Č Alije Abdullahovog, đ Hu-
sein Age
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Pšenica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Vodenica l, porez
2825
440
900
400
77
150
55
211
69
36
287
16
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 140
Mezra Osenak s č ć Pe-
tra, pripada Orahovici
Prihod od desetine i resmova 400
Selo Osetje"', pokraj sela Malo č
napušteno, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 1500
Selo đ s mezrom Š đ izu-
zev (obradivo) zemljište raje sela Zdenci
Andrijaš ć
Maroš ć
Štefan ć
Martin ć
Matijaš Dijak
Pava! đ č ć
ć 6
Livada Andrijaša ć
Livada spahije Huseina na lokalitetu (mev-
zi') Božinci?, s ostalim livadama na spome-
nutom mjestu, pripada spomenutom selu
Prihod od desetine i resmova 1740
Vratnica 6 240
Selo Paušinci južno od Raj ina Polja.
Septinoucz, Szeptinocz u Baranjskoj županiji (Cs<inki,
o.c., Il., p. 527). Sepcsinovacz, Septinovacz, Septinoi-
vatz 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 95, 404, 410, 413,
414,421; č o.c., p. 69, 108, 286, 287). Selo Š ap-
tinovci đ š ć i č
w Raseljena.
303
Pšenica, kejla: 20
Napolica, kejla: 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
600
300
42
50
30
112
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grabom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad
133
133
Selo Bankovci'", s livadom Ferhad Age,
pripada spomenutom
10/172
Mika Štefanov
Štefan č
Ivak ć
Pišta Dimitrov
Grgur Dimitrov
Petar č ć
Mihal ć Č ć
Marko č ć
Matijaš Hrvat
ć 9
Č Majur, Toruz i Petar s izgonima
Hersek, Balaž ć i ... i livadama Ko-
buhovac, pripadaju Orahovici
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Pšenica, kejla: 25
Napolica, kejla: 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2010
360
750
300
63
50
45
122
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 62
Desetina od ć s porezom na ta piju 44
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 107
Baduhava s poljarinom, mladarinom te
porezom na vinsku burad l 07
304
Selo Dolnja Bara
546
, pripada spomenutom
Ivša ć
Đ đ Dijak
Lorinac Bolužar?
Štefan ć
Matijaš hranar?
ć 5
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 5
Pšenica, kej!a: 30
Napolica, kejla: 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2575
200
900
500
35
200
25
110
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
255 prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
Selo Mikulanci"', pripada spomenutom
Mika Nikole
Ivaniš Mikulin
Ivaniš Halas? (ribar)
Đ ć
Mika ć
Mihal ?, na vlastitoj baštini
ć 6
Prihod od desetine i resmova 2779
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla: 31 930
Napolica, kejla: 30 600
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 150
Desetina od sijena 30
Banofzi, Bankovczy 1702. č o.c., p. 280,
286). Selo Bankovci južno od Zdenaca.
w. Bara, Superior et lnferior Barri, Barry 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 393-396; č o.c., p. 69, 280,
284, 285). Slavonske Bare sjeverno od Zdenaca.
w Raseljena.
pesetina od lana, konoplje, bijelog
Jcrvenogluka,kupusairepe 124
Desetina od ć s grabom, desetina
od slanu tka i boba 69
Desetina od ć s porezom na tapiju 45
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 349
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
11/157
Selo Hrastje'" s č Zla đ ... i
izgonom đ obradivim zemljama spo-
menutog sela, pripada Grabovici
Ivak Š ć
Štefan ć
Ivaniš Rac
Ivan Korošac, na baštini ć (Nov-
ć
Jakob ć
Ivša ć
Petra č
Štefan č ć
Petar č
ć 9
Prihod od desetine i resmova 1960
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla: 20 600
N apolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 45
pesetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 61
Desetina od ć s grabom, desetina
od slanu tka i boba 49
Desetina od ć s porezom na tapiju 39
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 172
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 121
Donji i Gornji Diric"''_. popravljaju i
odrzavaJU mostove u đ Grabovica (u
zamJenu) za đ od izvanrednih
poreza i č davanja, po odredbi sta-
rog deftera
Mika ć
Andrijaš š ć
Štefan Dijak
Pava! Lorincov
Kiš Fabijan
Petar š ć
Tomaš ć
Luša? ć
Matijaš ć
č Babac?
Balaž, pridošlica
Štefan č ć
Mika č ć
Đ đ Stojanov
Anto! č ć
Tomaš Josimanov
Đ đ (Pištan ?)
Petar Govedar
Štefan č ć
BalažCmi
Mika Stojanov
ć 21
Baština u vlasništvu Alije, Ibrahima i Ka-
mera, granicama spomenutog, prema
sudskoJ odluci
Polovica livada Varoštica u blizini Donjeg
Diri ć
Livada Martina ć u granicama
spomenutog
Č Osmana, Hasana, Hume .... i
Šemse, djece Pervanove, u granicama
sela Gornja ć prema sudskoj odluci
Livade: Kurd-age, Sulejmana, (sina) Aliji-
na, Pervana (sina) Mehmedova Pervana
juzbaše, Saffana, (sina) Meh-
meda koji pripada Turali j!.
Ferhad-hodže, Džaferov, Sahmana i Hi-
dra, č
Prihod od desetine i resmova,
izuzev ć Memi-age
Vratnica 21
Pšenica, kejla: 1 OO
Napolica, kejla: 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
7000
840
3000
1200
147
250
105
"' R ascze 1698. (Mažuran, o.c., p. 431). Selište š ć
kod Đ
S-1
9
Nepoznato.
305
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 211
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 145
Desetina od ć s porezom na tapiju 25
Vodenica 6, porez 96, oronulih 8
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 541
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 440
10/173
Mezra Striževci s livadom, u blizini sela
ć godišnje IS
Prihod od desetine i resmova 500
M ezra Ba'!je u blizini Donjeg ć (Di-
reka?), pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
M ezra Bilopotok, pripada Orahovici
Dio č Veli-age, prema sudskoj
odredbi
Dio č Ferhad-age, u vlasništvu nje-
gove djece
Prihod od desetine i resmova 895
Mezra č u blizini Bilopotoka,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 500
M ezra č pripada Orahovici
Baština Vinka ć ć
Livada Veli-age, godišnje l O
Baština Šimuna, sina Đ
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Hraštanci"
0
, pripada spomenutom
Petar š ć
Martin Bilošev
Krsto Štefanov
Marko Huškanac š ć
ć 4
Prihod od desetine i resmova 2160
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla: 25 750
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 165
306
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 77
Desetina od ć s porezom na tapiju 4 7
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 230
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 220
Mezra š ć .... Selo, kod spomenu-
tog, pripada spomenutom
Livada Mustafe (sina) Huseinovog,
godišnje 3
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Š ć drugo ime Š ć pri-
pada spomenutom
Firuz Mehmedov
Pervane Nesuhov
Ramazan Nesuhov
Firuz Nesuhov
Memi Jusufov
đ zemlja koja je pripadala Bebe-u
č ć U vlasništvu Ferhada, sina Hiz-
rovog
11/158
Prihod - zamjena za desetine i
resmove
ć 5 po 220, u gotovom novcu
Vodenica l, porez
Porez na tapiju
Baduhava s poljarinom, mladarinom
1650
ll OO
160
5
te porezom na vinsku burad 534
Manastir Remete, pripada Orahovici, s vi-
nogradom, vrtom, ć i livadom u
granicama sela Almaš, pripada Erdutu
Prihod od zamjene za desetine i
resmove u gotovom novcu 300
Selo Suhamlaka'", pripada Orahovici
Balaž ć
Andrijaš Tarešov
ssoRastanczy, Rostie 1698. i 1702. č o.c., p. 69,
281, 285). Selo Mali i Veliki Rastovac južno od B rešta-
novaca.
ssl Szumechicza 1698. (Mažuran, o.c., p. 400, 405, 406).
Selo Sumede u blizini Stare Jošave.
m Szuhomlaka u ž č županiji (Cs<inki, KOrO-
smegye, p. 56, 123). SzuhaMiaka, Suha mlaka, Szuham-
laka 1660., 1698. i 1702. č o.c., p. ll, 69,
275-277; Mažuran, o.c., p. 419, 422, 423). Selo Suha
Mlaka zapadno os sela Crnac.
Matko š ć
Šimun ć ć
Mika ć
Balaž Petrakov
Ivša ć
Andrijaš č ć
Ivan ć
Pava! č ć
Pa v ko š ć š ć
Đ ć
Andrijaš ć
Mika Levakov
Pava! Stojšin
Matijaš Sladkov
Mihal š ć
Petar Matijašev
Ivaniš ć
Tomaš Rinakov
Pava! ć
Imre Šimunov
Petar Srimac?
Ivaniš č ć
Mika č ć
Niko Srimac?
Mihal ć
Mato, pridošlica
Martin š ć
Daneš Imrin
Marton V arga
ć 32, vratnica: 31, biro v: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 31
Pšenica, kejla: 170
N apolica, kejla: 120
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
13.490
1240
5100
2400
224
690
160
444
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 144
462
64
Desetina od ć s porezom na ta piju
Vodenica 2, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 962
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 1632
M ezra Bolvanovci, koristi je spomenuta
raja, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra So/anci (Su/anci), kod spomenu-
tog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 25
M ezra č kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 320
10/174
Selo Komarovci"' sa zemljama ( erazi)
ć Rajin-polje, š ć (Horoš-
kovci) i š ć (Heleškovci), pripada
Orahovici
Vukosav ć
Vukdrag č ć č ć
Vraneš Todorov
Cvetko Vukcev
Todor č
Ilkeša? ć
č Radosavov
Jovan Radosavov
č Ivanov
Gvozden Vukašinov
ć 10
Prihod od zamjene za desetine 17 50
ć l O po 160, u gotovom novcu 1600
Porez na tapiju 15
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te poruom na vinsku burad 135
Selo Č č i Donja Krajina"'
s mezrama Doljanci, Zuboranci, Zukovac i
Daž( e )nica, pripada spomenutom
Vujica Jovanov
Mladen č ć
Miloš ć
m Raseljeni.
ss
4
Czachinczy, Csachinacz, Tschaczincze, Csachinczy,
Czaczinczy 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 394, 416,
425,431; č o.c., p. 69,272,277,279, 283). Selo
Č č sjeverno od Donje Pištane.
Kraina 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 431; č
o.c., p. 69, 273, 283). Selo Krajna izmedu sela
š ć i Bukvik -Blatni Lug.
307
Jovan Vukmanov
Dragiša ć
Radul Novoselac
Živa! Bošnjak
DiJe? Novoselac
Vukdrag Milošev
Ivaniš Milošev
Vuk ć
Ivan ć
Dobrica Ivanov
Tomaš Radovanov
Nikola Brajanov
ć 15
Prihod od zamjene za desetine 4270
240 ć 15 po 160, u gotovom novcu
Kestenjak muslimana Orahovice, prema
ć izuzev kestenj ak
Behram-bega i Ahmedov
Prihod od desetine 7 80
Šuma (cebel) koja pripada spomenutom
selu i spomenutim mezrama, koje mu pri-
padaju
Žiro vina 266
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 824
M ezra Žabn(j)ak s č pripada
spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1400
Selo č Vas'", pripada spomenu-
tom
Štefan č ć
Đ đ š ć
Ivaniš č ć
ć 3
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 3
Pšenica, kejla: 20
Napolica, kejla: 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
1750
160
600
300
28
90
20
161
od slanu tka i boba 44
Desetina od ć s porezom na tapiju 43
308
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 194
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 154
11/159
Mezra Đ kod sela Suhorelka
Vas, pripada Orahovici
Prihod od desetine i resmova 460
M ezra Ho/janci u blizini Donje Pištane,
pripada spomenutom
Derviš Huseinov, 22
Kurd Timurov, 22
Osman Hasanov, 22
Mustafa Hadži-Bajramov, 22
Mehmed Hadži-Bajramov, 22
Prihod od desetine i resmova 670
M ezra Sekenci?, pripada spomenutom
Derviš Huseinov
Kurd, sinTimurov
Osman Hasanov
Mustafa Hadži-Bajramov
Mehmed Hadži-Bajramov
Prihod od desetine i resmova 850
Selo Gornja Pištana"' s č Duraka
č ć pripada spomenutom
Bali Alijin, 22
Durak, sin spomenutog
Memi Ibrahima, 22
č Jahje, 22
Ferhad Abdullahov, 22
Murad Mehmedov, 12
Ali Abdullahov, 12
MuruvvetMehmedov,22
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 20
N apo lica, kejla: 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
m Možda rudina č kod Đ
1649
134
600
300
42
50
30
100


Pistant, Pistana Superior et Inferior, Peztana, Pistaina
1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 366, 391, 394, 428;
č o.c., p. 69, 271-273, 279). Selo Gornja
Pištana kod Orahovice.
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 40
Desetina od ć s porezom na tapiju 20
Porez na sitnu stoku s torarinom 145
Vodenice 2, porez 32
Baduhava s poljarinom, mladarinom 156
Selo Strmi Brig"' s č Selište, pri-
pada spomenutom
Pava! ć
Petar ć
Pava! č
Pava! ć
Mika Štefanov
ć 5
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 5
Pšenica, kejla: 21
Napolica, kejla: 16
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od si jena
10/175
Desetina od lana, konoplje,
bijelog i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Vodenica l, porez
Baduhava s poljarinom, mladarinom
1720
200
630
320
35
50
25
111
52
35
131
16
te porezom na vinsku burad 131
Mezra Č u blizini spomenutog
sela, pripada Orahovici
Prihod od desetine i resmova 80
Mezra ć Vas, s č Kurda,
ser-ode, 22, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 620
Selo Obradovci'", pripada Orahovici
Balaž š ć
Petar Belka (Jelka?)
Pava! ž ć
Imre Galov
Pavoš? ć
Ivaniš Sabo
Balaž ć
Grgur Đ đ ć
Šimun č ć
Mihal?
ć 10
Mezra Moslavac
Polovica livada V aroštica, koriste je spo-
menuti stanovnici
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Pšenica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2600
400
900
400
70
150
50
222
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 62
Desetina od ć s porezom na tapiju 44
Vodenice 2, porez 32, oronula 3
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom, mladarinom
170
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Selište, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 245
Mezra Ben(e)dino Selište, kod spomenu-
tog sela
Prihod od desetine i resmova 200
Selo č s livadama Požarina i La-
zina, pripada spomenutom
Bene Zvonar?
Matijaš Sen( e č ć
Petar, pridošlica
Matijaš Berošev
Bene? Đ č ć
Štefan č ć
Blaž ć
m Stermibrek, Sztermi Bregh, Strmobrid, Strmibrid
1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 405, 406; č o.c.,
p. 180, 281). Selište Strmi Brijeg zapadno od Orahovice.
Obradovicza, Obradovcze, Obradovczy 1702. č
las, o.c., p. 278, 283-285). Selo Obradovci sjeverno od
Slavonskih Bara.
ss
9
Buczanczy 1702. č o.c., p. 286). Selište
č kod Zdenaca.
309
Đ đ č ć
Ivaniš, sin
Matoš Loše?
Grgur č ć
Matijaš??
ć 12
Prihod od desetine i n!smova 3968
11!160
Vratnica 12
Pšenica, kejla: 40
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
480
1200
600
84
200
60
350
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 77
Desetina od ć s porezom na tapiju 145
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Pristojba od tjednog trga (tržnice)
Baduhava s poljarinom, mladarinom
422
50
te porezom na vinsku burad 300
Mezra Maglenica (Maglenci?) sa č
kom Davudov, koristi je spomenuta raja
Prihod od desetine i res mova 350
Selo Pridvorje
560
, pripada Orahovici
Osman Mustafin
Kurd Ferhadov, 22
Husein Ferhadov, 12
Bali Abdullah ov, 22
Kurd Junusov, 22
Šaban Abdullah ov, 12
Hurrem Ferhadov, 22
Bali Bunak? (Junak?), 22
Kurd Mustafin, 22
!skender Abdullahov, 6
Pava! ć
ć ll, muslimana: l O, š ć l
Prihod od desetine i resmova 2742
Vratnica l 40
Porez na zemlju 162
Pšenica, kejla: 40 1200
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt 70
310
Desetina od košnica 150
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 76
Desetina od ć s porezom na ta piju 50
Vodenice 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 10
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 280
M ezra č Vas, s ž ć pripada
spomenutom
Dio č Kurda, Huseina i Alije, sinova
Davuda, po odredbi ranije izdanog temes-
suka
Dio č Osmanovog, koristi ga raja
spomenutog sela Pridvorje
Prihod od desetine i resmova 600
M ezra Bazje, u blizini Pridvorja, pripada
spomenutom
Livada s njivom i ć (ili: sušara
za ć . yemišlik),
koristi je (der yed-i) Šaban i Husein, 22
Prihod od desetine i resmova 300
Mezra Miholjci, u blizini spomenutog
sela Pridvorje, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 750
101176
M ezra ć u blizini sela Pridvorje,
pripada Orahovici
Č Kurda Ferhadovog, Kurda Huse-
inovog i Junusa Abdullahovog, 22
Prihod od desetine i resmova 798
Selo Đ pripada spomenu-
tom
Matko ...
Vinko č ć
Mika Dranoš (sin Dranoša?)
Matijaš ć
Matijaš č
Ivaniš ć
Ivaniš č ć
$611 Raseljena.
561
Giurginovacz, Giurgovacz, Gyurgianovac, GyOrgyino-
vacz 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 421, 431; č
o.c., p. 69, 281, 287). Đ đ kod Našica.
Mikula č ć
Bene? Bilkov
Petar ć
ć 10
Prihod od desetine i resmova
Vratnica lO
Pšenica, kejla: 50
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
pesetina od lana, konoplje, bijelog
tcrvenogluka,kupusairepe
3290
400
1500
800
70
50
50
ll l
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 44
Desetina od ć s porezom na tapiju 44
Vodenice 2, porez 43
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad
100
100
Selo Crnac'" s mezrom ć Selište
. .
pnpada spomenutom
Marko Dos( e ć
Petar Grgurov
Petar ć
Martin Rajagov
č ć
Ivša ć
Martin Dobjanac
Balaž Stane
Đ đ Podrug
Đ đ Metanag?
Mihal š ć
Petar Lizak?
Grgur ć
Mika Požežan
ć 14
Prihod od desetine i resmova 4759
Vratnica 14 560
Pšenica, kejla: 55 1650
Napolica, kejla: 60 1200
Porez na drva i vrt 98
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 70
250
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 76
J?esetina od ć s porezom na tapiju 54
Zirovina iz šume koja pripada
spomenutom selu s torarinom 200
16 Klin (tD 672 pola godine) l, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom, mladarinom
130
te porezom na vinsku burad 221
111161
Selo Kanovci'" (Danovci), pripada spo-
menutom
Stojša č ć
Mika č ć
Matoš ć
Martin ć
Petar č ć č ć
ć 5
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 5
Pšenica, kejla: 25
Napolica, kejla: 15
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1700
200
750
300
42
80
30
60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 30
Desetina od ć s porezom na tap iju 20
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 88
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Selo Dolan ci'"', pripada Orahovici
Marko ć
Czernacz u ž č županiji (Cs3.nki, KOrOs-
megye, p. 56). Czemacz, Csernach, Zerncz, Csernacz
1698. i 1702. (Mažuran, o.c .• p. 419,422; č o.c.,
p. 69, 277, 278, 283, 284). Selo Crnac č od Suhe
Mlake.
56
) Raseljena.
Dollinczy, Dollencz 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., p. 417, 422; č o.c., p. 69, 277, 278, 283).
Selo DoJci č od Orahovice.
311
Štefan š ć
Mika ć
Mihal Rac
Matko š ć
Petar č ć na baštini Crna Gora
Ivaniš Č č
Matijaš
Ivša
Andrijaš
Šimun Đ đ
Štefan Ferencov
Lacko š ć
Petar ć
Mato? (gebr?)
Balaž Plužar
Tomaš Plužar
Đ đ Štefanov
Šimun Plužar
Filip š ć
Đ č ć
Jakšasin Balažev
Mihal ć
ć 23
Prihod od desetine i res mova
Vratnica_23
Pšenica, kejla: 150
Napolica, kejla: 140
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
11.288
920
4500
2800
168
540
Desetina od sijena 120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 344
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 162
Desetina od ć s porezom na ta piju 222
Vodenica 2, porez 64
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 790
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 700
Mezra š ć kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Vodenica (koja radi) cijele godine,
žrvnja 2
Prihod od desetine i resmova 355
312
M ezra Mrkalovci (Hrkalovci?), kod mez-
re š ć pripada spomenutom
Vodenica (koja radi) cijele godine, l
Prihod od desetine i resmova l 056
Selo Jeleševo'"? (Jelešak?) s vinogradima
Lipovski Vrh, mezrom Mogadinovci i
žirovinom koja pripada spomenutom selu
od planine Orahovica, pripada spomenu-
tom
Đ đ ć
Nikola Posavac
Marko š ć
Tomaš č ć
Bene?? ć
10/177
Ivak ć
Mati Varga
Ivaniš Tome
? ... ž ć
Đ š đ
Tomaš Žuk?
ć č ć č ć
Balaž Podlipac
Đ đ Podlipac
Balaž, pridošlica
Pava! Đ ć Đ č ć
Ivaniš ž ć ć
Mika, pridošlica
Bene?
Ivan Korošac
Pava! Orljavac
Ivan ć
Nikola ć
Mikoš Đ č ć
Marko ž ć ć
Bene? ć ć
ć 26
Prihod od desetine i res mova 8000
Vratnica 26 1040
Pšenica, kejla: 80 2400
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 182
Desetina od košnica 511
Jostava, Joschovo, Josava, Jalsava 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., p. 400, 401, 405, 406, 412)- Selo Stara
Jošava kod Nove Jošave.
Desetina od sijena 130
244
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 122
Desetina od ć s porezom na tapiju 43
Desetina od vina, pinta 240 960
Vodenica 7, porez 112
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Šuma (cebel) Hersek Gaj, koju
opkoljava rijeka č žirovina
Baduhava s poljarinom, mladarinom
495
452
te porezom na vinsku burad 505
Selo Gazi"', s mezrama Valnovci i Lomi-
ć pripada spomenutom
Dragojla Vuka
Miloš, brat spomenutog
č ć
Novak Vujice
Bogdan Radojev
Vukosav Đ ć
Vujica, brat spomenutog
ć 5
Prihod od zamjene za desetine l 000
ć 5 po 180, u gotovom novcu 900
Porez na tap iju l O
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 90
Vodenica l, porez 16
Selo Ivaniš-Dol'", pripada spomenutom
Rade ć
Radosav č ć
Damijan š ć
Ivan Pavalov
Milosav Radovanov
Piri
Hudaverdi
ć 7, š ć 5, muslimana: 2
Prihod od zamjene za desetinu l 000
ć 5 po 280, u gotovom novcu 900
Porez na tapiju l O
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 90
111161
Selo Predrahovo"'?, pripada Orahovici
Štefan š ć
Đ ć Š ć
Mihal ć
Ivša ć ć
Maroš Despotov
Marko Volar
Đ đ Rakijaš
Imre Despotov
Pavle Snega vac (Stegavac?)
Maroš ć s vlastitom baštinom
ć 10
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 10
Pšenica, kejla: 50
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Vodenice 2, porez
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad
3120
400
1500
800
63
60
45
32
22
15
87
32
96
v ć 569
V AROS MOTI INA s mezrama Vra-
govina, č Božilovac i Božiko-
vac, kod spomenute varoši, pripada
spomenutom
Ivaniš č ć
Štefan ć
566
Gaz, Gesczy, Geszy, Baszye 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., p. 405, 409; č o.c., p. 69, 281, 282). Selo
Donje Bazje južno od Č

Raseljena.
'
68
Bredrevo, Predrovo, Praedrovo 1698. i 1702. (Mažuran,
o.c., P- 395, 396; č o.c., p. 69, 278, 283-285). Selo
Donje Predrijevo sjeverno od Obradovaca.
Matuchina, Motissina, Matucsina u ž č župa-
niji (Csanki, Korosmegye, P- 56, 103). Motiszna, Moti-
china, Motisna 1660., 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p.
400,408,421, 431; č o.c., P- ll, 69,281, 287).
Selo Gornja i Donja č kod Našica.
313
Daneš š ć
Matijaš č
Mika Đ č ć
Petar Radanov
Đ đ pridošlica
Petar Golub
Štefan ć
Mika Kokorjanac (TD 650: Kokorjavac)
Ivaniš
I vani š č ć
Matijaš Đ đ
Štefan ć
Martin Patrak? (Bajrak?)
Martin Prehod
Marko đ č ć
Balaž, pridošlica
... Grgurov
Grgur č ć
Martin, mesar?
Mika č
Matoš ć
Vinko Đ č ć
Matijaš Kralov
Grgur č ć
Martin, pridošlica
Petar, č
Đ đ ć
Pava! š ć
J ak ob I vani še v
Matijaš, pridošlica
Andrijaš š ć
Mika ć
Matijaš č
Pava! ć
Pava! Hrabar (hrabar?)
Grgur Hrabar
Damijan ć
Matijaš ć ć
Štefan, pridošlica
Java? č
Mihal Zag arjan? (Zagre ban?)
Petar J ako bo v
I vani š ć
Petar, č
314
Mihal ć ć
Đ š š ć
Tomaš č ć
Mihal č ć
Lorinac Antolov
Martin Šiljak
Ivaniš Božjak?
Matijaš č
Štefan č
Matijaš I vano v
10/178
Đ š š ć
Martin č ć
Tomaš Herakov
Mihal č ć
ć 65, vratnica: 64, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 64
Pšenica, kejla: 350
Napo lica, ke jia: l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
17.315
2560
9000
2000
455
550
325
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
449
od slanutka i boba 133
Desetina od ć s porezom na tapiju 362
Vodenice 7, porez 112 (TD 650: 117)
Porez na sitnu stoku s torarinom 260
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 374
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 335
Č Husein-bega, zaima, (kojeg č
hassa zemljište, livade i vinogradi u gra-
nicama varoši č zemljište Pola-
ta?, izgoni mezre Bukovik ć i
zemlje Zrinskog i ć
(Prihod) zamjene za desetine i resmove
odsjekom 150? (sijakat)
Šume (cebel) č Šaptinovaca i
Đ koje su poznate po imenu
č Lugi, pripadaju Orahovici
Žiro vina
800
Selo Malo č

pripada spomenu-
tom
Petar ć ć
Tomaš Dimitrea
Petar š ć s vlastitom baštinom na
mezri š ć
ć 3
Prihod od desetine i resmova
Vratnica3
Pšenica, kejla: 15
Napolica, ke j la: l O
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
od lana, konoplje, bijelog
1crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
1600
120
450
200
21
20
15
10
od slanutka i boba 30
Desetina od ć s porezom na tap iju 20
Desetina od vina, pinta 30 120
Vodenica l, porez 16, oronula 1
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 250
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 3 78
Selo č pripada spomenutom
Mihal ...
Pava! č ć
Ivaniš ć
Šimun Đ
Luka? ć
Matijaš š ć š ć
ć 6
Prihod od desetine i resmova 2935 (TD
650: 3935, a zapravo treba: 2951)
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla: 60 1500
Napolica, kejla: 50 600
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 30
od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 90
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 20
Desetina od ć s porezom na tapiju 35
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 178
Vodenica l, porez 16
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 150
Selo Šukotin
572
Ć napušteno, pri-
pada Orahovici
Baština Škrti ć I vani še v
Prihod od desetine i resmova 1500
Selo Jazvanci"', pripada spomenutom
Ivaniš š ć
ć ć
Balaž č ć
Nika Štefanov
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica4
Pšenica, kejla: l O
Napolica, kejla: 10
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1450
160
300
200
28
50
20
120
od lana, konoplje, bijelog
1crvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 40
Desetina od ć s porezom na tapiju 92
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 240
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Selo .. (Donja) Pištana"', pripada spome-
nutom
Sulejman, imam
Jusuf, ć
3
m Na smještaj sela ć šuma č Gaj č od
Velimirovca.
m Raseljeno.
m Raseljeno.
"'J h J . asuanc y, azvanct 1698. (Mažuran, o.c., p. 410,412,
š zapadno od š ć Opustjelo.
Ptstama Supenor et Inferior, Peztana, Pistania 1698. i
1702. (Mažuran, o.c., p. 391, 394; č o.c., p. 69
271-273, 279). '
315
Ishak Alijin
Behram Timurov
V eli Osman ov
Osman Hasanov
Derviš Huseinov
Abdurrahman Kurdov
Uvejs Timurhanov, 22
Mustafa Abdullahov
Nesuh Iskenderov
Firuz Nesuhov, 22
Mehmed Firuzov, 22
Ferhad Turalijin
Uvejssin Mahmudov
Hasan Muradov
Drugi Uvejs Mahmudov
Hasan, zapovjednik ode
Livada Ahmeda Ferhadovog
Livada Turbana Ilijasovog
Livada Mehmeda Ferhadov
Livada Ibrahima Alijinog
Livada Ahmeda Pirijevog
Livada Osmana, Omera, Be kira i V elije
Livada Ahmeda Alijinog
Livada đ Turše?
Č (zeminha) Sakar Tomašev, Crljen-
ka Ferenca, Miklošev č ć i Duraka
Š č ć koriste ih ( tasarruf) spomenuti
stanovnici, izuzev livade muslimana
Kestenjak u vlasništvu spomenutog sta-
novnika
Prihod od desetine i res mova 2950
Porez na zemlju 110
10/179
Pšenica, kejla: 35
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1050
1000
35
150
25
94
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 22
Desetina od ć s porezom na tapiju 44
Vodenica l, porezl6, oronula l
Baduhava s polj arinom, mladarinom 414
M ezra ... kod sela Donja Pištana, pripada
Orahovici
316
Č Ali-age s Velijom, zapovjednikom
ode
Prihod od desetine i resmova 630
Č Ali-age i Veli ser-ode, č ga)
zemlje Ferhadov? ... č ć Laslov i
Grizaka. (TD 650: pripada spomenutom)
Prihod od desetine i resmova 500
Mezra u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 350
M ezra č pripada Orahovici
Prihod od desetine i resmova 465
Selo Dugi Laz"', sa zemljištem Petrova
Sloboština i č ć Selište č ć pripa-
da spomenutom
Lorinc Darinca
Maroš ć na baštini ć
Đ š ć na baštini ć
Ivša č na baštini Ištvanov č
č ć
Pavoš č ć
Matijaš č ć č ć na baštini?
Đ š č ć
ć 8
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 8
Pšenica, kejla: 30
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
2320
320
900
600
52
50
40
23
26
Desetina od ć s porezom na ta piju 62
Vodenica l, porez
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad
67
160
Selo č Vas'" s vinogradima Me-
đ č Vrh, pripada spomenutom
m Rudina južno od Orahovice.

Raseljena.
Mihal Tomašev, s livadom i šumom (bal-
talik) u vlastitom posjedu (der yed-i hud)
Ivaniš č ć
Mika č ć
Mihal č ć
Matijin Antolov
Đ š Č ć
Martin
Jakob Radakov
Ivaniš Markov
ć 9
11/164
Č (zeminha) Mala Kratina i Široka
Kratina, Grba vica, izgoni Balaš ć
i Strugar Martin(a), Ravanci, Rakovci
Vrh, Didov Dolac, Trbuškov ć i Kra-
marovka, pripadaju spomenutom
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Pšenica, kejla: 20
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2060
360
600
400
63
50
45
64
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 43
Desetina od ć s porezom na tapiju 78
Desetina od vina, pinta 25 l OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 105
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Vodenica 4, po 16, porez 64
M ezra Grgaševci sa žirovinom u granica-
ma spomenute mezre, izuzev ono što kori-
sti (tasarruj) raja sela F č pripada
Orahovici
Prihod od desetine i resmova, s
vinogradima okolnih sela 400
Selo
577
? , drugo ime č pripada
spomenutom
Mihal V š ć
Luša Mihalov
Mihal I vani še v
Maroš Štefanov
ć 4
Č Osman-age i Omera, zapovjedni-
ka ode, Mehmedov, Džaferov, Hizra, Ajše
i Emine, djece Ferhad-agine, u granica-
ma spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: lO
Napolica, kejla: 12
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
1400
160
300
240
28
40
20
177
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 49
Desetina od ć s porezom na tapiju 76
Vodenice 2, porez 64
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad
150
157
Selo ć s dijelom koji spomenu-
ta raja uživa na mezri Grgaševci, pripada
spomenutom
Grgur č ć
Balaž Ištvanov
Tomaš, pridošlica
Tomaš Krajaš? (sin č
Ištvan Vuka
Mustafa Abdullahov
ć 6, muslimana: l, š ć 5
Č Sulejman vojvode, 22
Livada Huseina, godišnje 4
Livada Martina č godišnje
Livada Andrijaša Pavalovog, godišnje 8
Hassa-livada u spomenutom selu
Prihod od desetine i resmova 1864
320
450
400
Vratnica 8
Pšenica, kejla: 15
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
m Možda š ć Lug južno od Kapelne.
m Raseljena.
56
50
40
317
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 80
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 35
Desetina od ć s porezom na tapiju 44
Desetina od vina, pinta 30 120
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 124
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 145
Selo Seline"' s mezrom Komarovci, pripa-
da Orahovici
Luka Pavlov
Marko Vuka
Radman Vuka
Jovan Bartolov
Vukdrag Pribidkov
Dimitrešin ć
Toma ć
ć 7
Prihod od zamjene za desetine 1130
ć 7 po 160, u gotovom novcu 1100
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 20
Vodenica l, porez 16
Selo Stružanci"
0
, pripada Orahovici
Matijaš Štefanov
Imre Đ đ
ć 2
Prihod od desetine i res mova 1995
Vratnice 2 80
Pšenica, kejla: 25 750
Napolica, kejla: 22 440
Porez na drva i vrt 14
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena lO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 112
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 72
Desetina od ć s porezom na tapiju 92
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 159
318
Vodenica l, porez 16, oronula l
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Husenakovci, drugo ime č ć
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
Selo č pripada spomenutom
Marko ć
Pava! ć na dijelu č baštine
Perenc Ivakov
Đ Đ š
Maroš Petrov
Stanko Balažev
Pava! Bobošev
ć 7
Prihod od desetine i resmova 2600
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla: 40 1200
Napolica, kejla: 30 600
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 42
Desetina od ć s porezom na tapiju 77
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje l OO
Vodenica l, porez 16, oronula l
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad l 03
Mezra ć kod spomenutog sela,
pripada Orahovici
Prihod od desetine i resmova 480
Selo ć pripada spomenutom
Đ š š ć
'
179
Szeona, S zeina, Zeena 1698. (Mažuran, o.c., p. 92, 93,
409; č o.c., p. 70). Selo Seonajužno od Našica.
sgo Struczanczy 1702. č o.c., p. 286). Selište
Stružanci zapadno od sela Kuti. Raseljena.
sKI Buchanczy, Buczanvzy 1698. i 1702. (Mažuran, o.c.,
p. 408,410, 414; č o.c., p. ll, 280,283, 286).
Selište ć kod Zdenaca. Raseljena.


Kutyanczy, Kutanczy 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p.
95; č o.c., p. 285). Selište ć u okolici
Zdenaca. Raseljena.
Pava! Č
Petar Č
Martin Barek (sin B areka?)
ć 4
Prihod od desetine i resmova 2600
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla: 41 1230
Napolica, kejla: 31 620
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 40
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 112
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 62
Desetina od ć s porezom na tapiju 92
Resum na svinje s pristojbom na
ž ć 113
Vodenica l, porez 16
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 132
Selo Lepanci
583
, pripada spomenutom
Matko Roka?
Balaž Belata? (Pelata?)
Martin ć
Ivaniš Mihalov
ć 4
Prihod od desetine i resmova 2200
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla: 30 900
Napolica, kejla: 20 500
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 25
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 80
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 20
Desetina od ć s porezom na tapiju 60
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 207
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Selo Gornja Bara"', s livadama Poloj i li-
vadama raje spomenutog sela u
č ć pripada Orahovici
Tomaš Matijin
Ivaniš č ć
Mihal Levakov
Belko (Jelko) Ivanov
Štefan š ć
11/181
Matijaš ć
Fabijan, pridošlica
Lorinac š ć
Ivša Štefanov
ć 9
Livgtda s njivom Gala Štefanovog, u posje-
du Stefana Ivaniševog
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Pšenica, ke jia: 31
Napolica, kejla: 26
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
2360
360
930
520
63
50
45
62
61
29
140
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad !OO
Selo ć s mezrama č i Rata j-
kovci, napušteno, pripada spomenutom
Vodenica (koja radi) cijelu godinu, žrvanj
l, porez 32
Selo Prtišnica'", napušteno, sa žirovinom
u granicama spomenutog sela, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova l 000
·
18
·' Vjerojatno rudina i pustara Lipine sjeverno od Klo-
č

Vidi bilješku 490.

Dobrovich, Dobrovity, Dobroviz 168. i 1702. (Ma-
žuran, o.c., p. 421, 425; č o.c., p. 69, 275). Selo
ć č od Mi ljevaca.

1698. (Mažuran, o.c., p. 413, 414; č
o.c., p. 69). Selo Pritisnica u okolici š ć Raseljena.
319
Selo Gornji i Donji Zdenci'", s obradi-
vim zemljištem raje spomenutog sela na
mezri Š đ pripada spomenutom
Petar ć
Valoš đ ć
Martin Nikosavov
Grgur ć
Pava! ć
Petar (TD 650. Petak) Tanak?
Matijaš ć
Anto! Nike
Mihal Dornik (sin Dornika?)
Đ š Bosen? (Busen?)
Jakob ć
Petar V oder
I vani š č
ć 13
Č V elije, sina Alijinog, 22
Č Alije i Mustafe, sinova Pašajigita,
22
Č Muharrem-dedea, 22
Č Mahmudov ... , 22
Č Jusufa, zapovjednika ode, pozna-
tog kao memiš ser-oda, 22
Livada č pripada spomenutom
selu
Livade č č (amllJe), izu-
zev livade Gornje Bare i Gornja Spanov-
ka, u blizini mezre Hrabrevo Selo?, u
vlasništvu spomenute raje
Prihod od desetine i resmova 3120
11/166
Vratnica 13
Pšenica, kejla: 40
Napolica, kejla: 35
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
520
1200
700
81
50
65
50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 19
Desetina od ć s porezom na ta piju 49
Res um na svinje s pristojbom na
132 prodaju i ž ć klanje
Porez na zemlju
Vodenica!, porez
320
IlO
16
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 112
Selo Podkrajac'" s mezrama Filipanci,
B odin Vrh, Grdinanci te vinogradima V e-
liki Dol i ć Dol, pripada Orahovici
Beneša? č
Martin ć na vlastitoj baštini
Ivaniš Andrijašev
Ivaniš Č ć Č ć
Mihal Č ć
Pava! Tomašev
Pava! č ć
Pava! ć
Martin ć
Petar, pridošlica
ć 10
Č Džafera, sina Velijinog, na č
(zemin) č 22
Livada ć u vlasništvu Alije, Ibrahi-
ma, Memije, sinova Hasanovih
Prihod od desetine i resmova 4361
Vratnica 10 400
Pšenica, kejla: 66 1980
Napolica, kejla: 35 700
Porez na drva i vrt 70
Desetina od košnica 50
Desetina od si jena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe Ill
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 40
Desetina od ć s porezom na tapiju 80
Desetina od vina, pinta l OO 400
Vodenice 3, porez 48
Porez na zemlju 22
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 751
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 725
Dio šuma Orahovice, do kojih se dolazi iz-
vana putem za Kutjevo do varoši Sveti


Szdenczy, Zdenczy 1698. i 1702. č o.c., p.
69, 279, 280, 284, 286; Mažuran, o.c., p. 407). Selo
Zdenci kod Orahovice.
588
Podkraiczy 1698. (Mažuran, o.c., p. 401, 405, 406).
Selo Kraj na sjeverno od č
Martin, Našice i do seta č ć Zulina,
Duboka i Gradiška. Zirovinu za svinje,
koje se nalaze u torovima u granicama
spomenutih sela ili su ć po selima, uzi-
ma vlasnik spomenutih šuma. Ostatak
onoga što pripada selu Jelševo, što ga kori-
sti njegova raja i brda po kojima se ć
njihova stoka pripada spomenutom selu.
Žirovina 900
Šuma Crni Lug, pripada kadiluku Oraho-
vica, izuzev ono što pripada selima Crnci i
š ć i mezrama poboje, Jasen, Si-
ć i Hersek Gaji. Sto se č č
ć ona više nije zabranjena.
Žirovina 1500
M ezra Brivar, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 400
Prihod od voskarnice u kadiluku
Orahovica, izuzev (ono što pripada u)
has mir-i live, pripada spomenutom 1429
Dio šuma Orahovice, od puta za Kaptol do
puta za Sve!i Mikloš, izuzev ono što pripa-
da selima č i Krajine (krayinalar -
Donja i Gornja). To što koristi njihova raja
i brda po kojima se ć njihova stoka,
pripada spomenutim selima. (I još) izuzev
šumu (cebel) pokraj rijeke ć
Žirovina 600
Dio šume Orahovica, đ puta za Kut-
jevo i Kaptol, izuzev ono što pripada selu
Jel(e)ševo i dopire do manastir Remeta i
brda Dorogin?, to pripada spomenutom
selu. č ć se ne zabranjuje.
Žiro vina 1000
10/182
Č koji č č Prisojna i
]elašje ?, vodenica na č sela Gor-
nji Zdenci, zemlje More Lasla i Matijaša
š ć dva hassa-izgona ijedna livada u
granicama sela Donji Zdenci, zemlje
(yerler) i livade Galo v špana i Larinca
šeana, a to su livade po nazivu Grbavica,
Cakoštica?, Patraja?, Goloboštica s Vo-
denkom, Lipna, u kojima su stabla ć
te livada i njive po imenu Borinci i Male-
hanovo? Selo i Novak Selo, te stabla
ć zatim (u č spadaju) posjedi
( emlak), zemljišta i stabla s plodovima u
varoši Orahovica, i kestenjak na mezri
Niže tina.
Spomenuti je č u starom defteru bio
upisan na zaima Behrama, ali kako ga je
on za božje zadovoljstvo uvakufio, te
ć da je upravitelj te njegove zaklade
platio državi porez na tapiju u iznosu od
700 č za spomenuti č u novom
carskom defteru upisan je kao vakuf.
Zamjena za desetine i poreze u gotovom
novcu, godišnje l
Mostovi (prijelazi) na planini Veliki Lug,
drugim imenom Crni Lug, u kadi luku Ora-
hovica. ć da najavnom putu, koji ide
preko spomenute planine, na devet mjesta
postoje mostovi i ć da je na mjestima
u dužini od 8600 aršina s obje strane puta
nužno i neophodno č šumu i održavati
puteve, raja sela Crnci, š ć Ban-
kovci, Strmi Brijeg i č oslo-
đ je izvanrednih poreza, ukona-
č č davanja djece u jan-
č resmova za mitropolita, č
ć služenja u đ i palankama
i ostalih č davanja, pod uvjetom
da održavaju i popravljaju mostove na
spomenutom putu; ć da su u starom
defteru upisani kao oni koji popravljaju i
održavaju ć ve ć tako
su upisani i u novom carskom defteru.
321
10/183 i 11/167
XXIV. NAHIJA KRIŽEVCI, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo Sveti Martin'", pripada spomenu-
tom
Matoš ć ć
I van, sin spomenutog
Mikloš, pridošlica
Đ đ đ č ć
Pava! ć
Štefan ć
Matijaš č
Ivaniš Č č č ć
Đ đ ć
Đ š B uk( o )v ć
Štefan, pridošlica
Martin č ć
Vinko Sebe! ć Š ć
Maroš č ć
Piri Abdullahov
Behram Abdullahov
ć 13, muslimana: 2
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 13
Pšenica, kejla: 64
Napolica, kejla: 60
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
4S20
S20
1408
720
91
200
6S
200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
100
Desetina od ć s porezom na ta piju 70
Desetina od vina, pinta 1S 280
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje
Vodenica l, porez
Pristojba za trg (tržna trošarina) i
za sajam (sajam)
!SO
16
soo
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Č Džafera, (sina) Abdullahovog,
kod spomenutog sela, na osnovi sudske
potvrde
soo
Prihod od desetina i resmova
322
Selo Lakošje"', pripada spomenutom
Pava! Kos
Balaž, sin spomenutog
Matijaš č ć
ć 2
đ zemlja s livadom Kaje sina Mu-
ratova, u granicama spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova lOOS
Mezra Vuksan, drugo ime Vukov Strn,
pripada Križevcima
Prihod od desetine i resmova l 000
M ezra Bila Č pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 67 4
11/168
Selo Pribiševci"', pripada Križevcima
Pava! ć
Pava!, sin spomenutog
Petar č ć
Sto(j)ša ć
Martin č ć č ć
Jakob Presjenac?
Nikola č ć č ć
Đ đ č ć
Petar, sin spomenutog
Petar č ć č ć
Šaneš č ć
Živko Tomašev
Vuk ć
Virjan, sin spomenutog
Đ š Presjenac ?
Mihal, sin spomenutog
Tomaš Č ć ć
ć 13
Sll
9
Scent Martun, possessio Nexe Zenth Marthon u Ba-
ranjskoj županiji (CsUnki, o.c., ll., p. 511). Selo Martin
kod Našica.

Raseljena.


Pribisouch u Baranjskoj županiji (Csanki, o.c., Il., p.
518). Pribisevacz, Pribisavacz, Pribisevczy 1698. (Ma-
žuran, o.c., p. 95,409,413, 431). Selo Pribiševci č
od Đ
Prihod od desetine i resmova 4320
Vratnica 13 S20
Pšenica, kejla: 70 IS40
N a polica, ke jia: 69 720
Porez na drva i vrt 91
Desetina od košnica 2SO
Desetina od sijena 6S
3SO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog Inka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanntka i boba 160
Desetina od ć s porezom na ta piju 90
Resnm na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 230
Badnhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 300
Zemlja Zrin Miloševa kod spomenutog
sela Pribiševci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res ma 209
Selo č pripada spomenutom
ć Đ đ
Pava!, sin spomenutog
Vinko ć
Ferenc Đ č ć
Martin, sin spomenutog
Šimun š ć
ć 4
Prihod od desetine i resmova 2040
Vratnica4 310
Pšenica, kejla: 30 660
Napolica, kejla: 2S 300
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica SO
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od ć s porezom na ta piju 87
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i ž ć klanje 290
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 290
Selo Rakitovci'", pripada spomenutoj
Đ š Petrov
Nikola Balažev
Mika Grižine?
Nikola Đ đ
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 20
N a polica, kejla: l O
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
16SO
160
440
120
28
so
20
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tapiju 70
Resom na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 300
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 300
Selo Suhidol'", pripada spomenutom
Ivaniš ć
ć
Petar č ć
I vani š č ć
ć 4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 20
Napo lica, ke jia: l O
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
Icrvenogluka,kupusa1repe
1400
160
440
120
28
60
20
200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 80
Desetina od ć s porezom na tapiju 60
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje

Raseljena.

Rudina Rakitovac južno od Slatine.
Raseljena.
102
323
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 130
Selo Glaševo"'? s livadama Hodošana na
zemljama (erazi) Dolina, Bliznaci, Balo-
šica, č i P(e)rkoštica, pripada Kri-
ževcima
Matko ć
Martin Stefanov
Jakob?
Andrijaš Glaševac
ć 4
Prihod od desetine i resmova 1555
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla: 20 440
N apolica, ke j la: l O 180
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 70
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 100
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 90
Desetina od ć s porezom na tap iju 87
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 120
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 260
11/169
Selo č pripada Križevcima
Matijaš ž ć
Ferenc Matijašev
Pava! Balindov
Štefan ž ć
I vani š č ć
ć 5
Prihod od desetine i resmova 1600
Vratnica 4 200
Pšenica, kejla: 20 440
Napolica, kejla: 15 180
Porez na drva i vrt 35
Desetina od košnica 60
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe ll O
324
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 89
Desetina od ć s porezom na tapiju 90
Resum na svinje s pristojbom na
170 prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 20 l
Selo Drškanci"', napušteno, izuzev ono
što koristi (tasarruf) Petar š ć pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
Selo Slavinovci'" s č Đ š
(Dejakoštica?) i š I?o:
lini, Bliznac1ma, Balos!Cl, Opsecm1 1
Prkoštici, pripada spomenutoj
Đ š Ivakov
Mika Matakov
Mihal ć
ć 3
Zemlja Prilužn(j)ak, u vlasništvu spome-
nutih stanovnika
Prihod od desetine i resmova 2020
Vratnica 3 120
Pšenica, kejla: 30 660
Napolica, kejla: 21 252
Porez na drva i vrt 21
Desetina od košnica 60
Desetina od sijena 15
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 70
Desetina od ć s porezom na tapiju 90
Resum na svinje s pristojbom na
246
16
prodaju i na ž ć klanje
Vodenica l, porez
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Mezra Ogrdanci, izuzev ono što uživaju
ć i Đ pripada Križevcima
Prihod od desetine i resmova 780
M Raseljena.
Raseljena.

Raseljena.
m Možda Sladojevci kod Slatine.
Selo č s livadama Hodešana?
na zemljama (erazi) Dolina, Bliznaci,
Balošica, č i Prekoštica, pripada
spomenutom
Pava! Repac?
Martin č ć
Andrijaš ć
Ivaniš Vrabac (Vranac?)
Martin ć
ć 5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Pšenica, kejla: 30
Napolica, kejla: 21
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 20!
Desetina od ć s grahom, desetina
od slan utka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s poljarinom, mladarinom
2742
200
660
252
35
200
25
65
89
450
te porezom na vinsku burad 565
Selo č pripada spomenutom
Matijaš š ć
Đ š Ben( e č ć
Ivaniš Kelemen
Mihal Bosor?
Petar Štefanov
Đ š Obradov
Šimun Perkov
Mikula Š š ć
ć 8
101185
Prihod od desetine i resmova 2952
Vratnica 8 320
Pšenica, kejla: 42 924
Napolica, kejla: 24 288
Porez na drva i vrt 56
Desetina od košnica 150
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od ć s grahom, desetina od sJa-
nutka i boba 125
Desetina od ć s porezom na tapiju 95
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 338
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Vodenica l, porez 16
Mezre č č u blizini
sela Cremoštak, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Selo Prisad
60
' s baštinom ć Pavla,
baštinom udovice Dore i livadama
Hodešana (?) na č Dolina, Bliznaci,
Balošica, č i Prekoštica, pripada
spomenutom
Đ đ Vuka
Bene? č ć
Matijaš ć
Đ š pridošlica
Mikl oš Mag! ć
Mikula ć
Matijaš č
Pava! š ć
Mika ć
ć 9
Prihod od desetine i resmova 331 O
Vratnica 9 360
Pšenica, kejla: 42 924
Napolica, kejla: 24 288
Porez na drva i vrt 63
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 340
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od ć s porezom na ta piju l OO
Porez na sitnu stoku s torarinom 140
I 11170
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 360
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 290

Rudina Jeli nec kod Gornje Bukovice.
t•oo Rase ljeno.
Ml Rudina Sadovi zapadno od Mikleuša.
325
Selo č

pripada Križevcima
Tomaš Mihalov
Tomaš Đ ć
Pava! ć
Martin ć
Ivaniš š ć
Martin Pavalov
Ivaniš Hegedoš (guslar?)
Matijaš Stojše
Ivaniš š ć
Matoš ć ć
Pava! ć ć
Tomaš Jakobov
Mihal Đ đ
Mihal Natijašev
Petar ć
ć 15
Prihod od desetine i resmova 3860
Vratnica 15 600
Pšenica, kejla: 42 924
Napolica, kejla: 24 288
Porez na drva i vrt l 05
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 75
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 370
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 160
Desetina od ć s porezom na tapiju 200
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 444
Baduhava s poljarinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 444
Mezra Bankovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova l OO
šume (cibal) Krstošije, pripada spomenu-
tom
Žirovina 855
Selo Veliki ć

pripada spome-
nutom
Ibrahim Ferhadov, 22
Hubijar Ferhadov, 22
Memi Ili j ase v, 22
Muruvvet Alijin, 22
Sulejman Huseinov, 22
Memi Ramadan ov, 22
Murad Mustafin, 22
326
Behram Šabanov, 22
Kaja Muradov, 22
ć 9
Prihod od desetine i res mova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 42
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
2800
198
924
288
63
350
45
250
Desetina od ć s porezom na ta piju
Baduhava s polj arinom, mladarinom
160
!OO
422
Selo Š ?, napušteno, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova l 000
Selo Mali ć ?, pripada spomenu-
tom
Memi Alijin, 22
Turban Ahmedov, 22
Hasan Abdullahov, 22
ć 3
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Pšenica, kejla: 30
N apolica, ke jia: 25
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
1856
66
660
300
21
130
15
210 i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 90
Desetina od ć s porezom na tapiju 70
Baduhava s poljarinom, mladarinom 294
60l Klokocsevacz, Klokochavacz, Klokosevczy, Klokoc-
zovacz 1698. i 1702. (Mažuran, o.c., p. 95, 413, 414;
č o.c., p. 70, 287). Selo č č od
Šaptinovaca. .
Hn Vjerojatno 1698. Ribnjak kod š č Brezmce.
604
Raseljena.
60.1 Vidi bilješku 547.
10/186 i 111171
XXV. NAHIJA VALPOVO, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
KASABA V ALPO VO s tržnom trošari-
nom i sajamskom pristojbom (bac-i ba-
zar-i hefte ve panayir) i č Barka?,
izuzev mladarinu mustahfiza i tobdžija
đ Valpovo
Ebu Bekr, hatib
Ibrahim, mujezin
Ahmed-aga, dizdar
Abdi, zapovjednik vojske (serasker)
Hamza, spahija
Bilal, spahija
Mahmud, spahija
Alijin, mustahfiz
Isa, mustahfiz
Muharrem Faikov
Ibrahim Husreva
Hasan, sufija
Ali, tobdžija
Bali, baša
Mustafa, mustahfiz
Mehmed, mustahfiz
Muharem č
Mustafa Alijin
Ferhad, zapovjednik tobdžija
Šaban Mehmedov
Salih, mujezinov sin
Ibrahim, zapovjednik buljuka
Veli Pirijin
Mustafa Jusufov
Šeh(su)var, ć
Kasim Abdullahov
Mehmed Ibrahimov
Mustafa, zapovjednik buljuka
Bali, zapovjednik buljuka
Redžep Behramov
Alijin, č
Husein, mustahfiz
Davud, mustahfiz
Ibrahim Husreva
Mehmed Zejnelov
Mustafa Faikov
Alijin, ć
Mehmed, mustahfiz
č mustahfiz
Ahmed, mustahfiz
Hasan Muharemov
Osman, subaša
Mustafa Abdullahov
Mustafa, mustahfiz
Zulfikar, mustahfiz
Mahala mesdžida Sulejman-age
Durmuš-hodža, imam
Sulejman, spahija
Timur, mustahfiz
Isa, mustahfiz
Ahmed, krznar
Redžep, zapovjednik buljuka
Husein Mehmedov
Jusuf, spahija
Ali, zapovjednik ode
Ahmed, tesar (neccar)
Husrev Abdullahov
Hurrem Abdullahov
Mehmed, č
Piri Abdullahov
Murad Abdullahov
Mahmud Abdullahov
Ferhad, di vane
Husein Turhanov
Hasan-beg
Hasan, mustahfiz
Hizr, zapovjednik buljuka
Ferhad, mustahfiz
Mahala mesdžida Mustafin ć
Husein-hodža, imam
Mustafa-hodža, mujezin
Hasan, spahija
Husein, mustahfiz
Hasan, konjanik
Davud, azap
327
Mustafa, puškar (tufengi)
Osman, azap
Redžep Ahmedov
Hasan, spahija
10/187
(111172)
Mehmed, trgovac
Bali, spahija
Osman, trgovac
T odak Alijin
!skender iz Erduta
Hasan-beg, spahija, u vlasništvu drži č
cu s ć i vrtom
Mustafa, spahija, u njegovu je vlasništvu
č s ć i vrtom
Drugi Mustafa, spahija
Uvejs, tobdžija
Jusuf, sufija
Timurhan, sufija
Husein, mustahfiz
Bali, azap
Ilijas, mustahfiz
Bekir, tesar
Šaban Abdullahov
Mehmed, konjanik
Uvejs, trgovac
Jusuf, azap
Bali Ahmedov
Firuz, sufija
Hasan, sufija
Džafer, sufija
Prihod od desetine i resmova
Pšenica, kejla: 120
Napolica, kejla: 95
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Porez na sitnu stoku s torarinom
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
4490
1440
760
400
120
200
350
od slanu tka i boba 50
Desetina od ć s porezom na tapiju 150
Pristojba od tjedne tržnice i godišnjih
sajmova 550
Baduhava s polj arinom, mladarinom 470
328
Skela Valpovo, s carinom od đ na
spomenutoj skeli, te pristojba na
izgubljenu stoku i bjegunce, koji se
uhvate đ na spomenutim
brodovima, prihod od poreza 31.681
M ezra Lazarci, u blizini Valpova
Prihod od desetine i resmova 250
Mladarina mustahfiza i tobdžija
đ Valpovo 231
Mezra Kraljevci i u blizini Val-
pova
Prihod od desetine i resmova 235
M ezra Željanovci, pripada Valpovu
Prihod od desetine i resmova 250
M ezra Berset, kod mezre Lazarci, pripa-
da Valpovu
Prihod od desetine i resmova 350
VAROŠ SVETI Đ Đ s pristojbom
od tjedne tržnice i (godišnjih sajmova),
pripada Valpovu
Mikloš, knez
Matijaš ć
Adam, č
Pišta č ć
Adam Zablatski?
Ivaniš Đ đ
Tomaš Godeca?
Đ đ Miklošev zet
Matijaš ć
Štefan, pridošlica
č Đ đ
Ivaniš č ć
Šimun Petrov
Matijaš, prestar?
Ivaniš Dijak, na baštini Pavala, ć
Mata, pridošlica
Živko č na vlastitoj baštini
Andrijaš č ć
Petra č ć ć na baštini
svoga oca Martina
Ivaniš ć
Grgur Bod(i)rog
Martin Vranac
Đ š Popec?
f,Oii Sanctus Georgius, oppidum Sancti Georgii 1698.
(Mažuran, o.c., (1966), p. 47, 49, 51-54). Selo Sveti
Đ đ č od Donjeg Miholjca.
Balaž Pa valov
Đ đ Đ
Pava! Brdar
Pava! Pište
Matoš, č (konukcu)
Petar š ć
I vani š, krznar
Ivaniš Dvojko?
J an oš Miklošev
Štefan Bartolov
Ivaniš č
Vuk Sabo
Đ đ č ć na baštini š ć
Mihal Tabegaj?
Andrijaš J ć
Andrijaš č ć č ć
Matijaš ć Ž ć
I vani š Zigmunov
Matijaš Varga
Mihal ć
Fabijan Trbac?
Ivaniš ć
Mihal, č
Mikloš Ferencov
Ivaniš Maroslavac
Štefan č ć
Marko č
Grgur Varga
Đ đ Varga
Anto! Varga
Đ đ ž ć
Grgur Ž i vin? (Ri vin?)
Ivaniš V arga
Tomaš Andrijašev
Živko, zet Markov č
Martin č ć
I van Ć ć ć
Đ đ mesar
Mikula č č
Ivaniš š č ć
Štefan ć
Petar č
Jakob Varga
Petar Petra
Tomaš ć
Petar Pište Jakob š ć
Đ đ ć
Pava!, ć
Ivaniš Petrov
Ivaniš V arga
Ivaniš Kramar
ć 76, vratnica: 75, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 75
Pšenica, kejla: 550
Napolica, kejla: 400
30.000
3000
6600
3200
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
525
525
350
675 1 crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 350
Desetina od ć s porezom na ta piju 57 5
Porez na sitnu stoku s torarinom 250
(TD 650): Resum na svinje s
pristojbom na prodaju i na ž ć
klanje
(TD 672): Resum na svinje s
pristojbom na ž ć klanje
Tržne pristojbe od tjedne tržnice
i sezonskih sajmova s pristojbom
1500
1500
od (prodaje) svinja 9908
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 254
Vodenica na rijeci Dravi, žrvnjeva
5 po 50, porez
Prihodi od skele u Svetom Đ đ s
desetinom od riba (ulovljenih) u
rijeci Dravi, izuzev jezera, pripadaju
250
č nahiji 12.200
10/188
i 11/173
Mezra Bogdašinci, č Sulejmanov,
pripada Valpovu, 22
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Viljeva'
07
s tržnom pristojbom od
tjedne tržnice i sajmova, pripada Valpovu
č Benedikov
607
Vilievo, Villyevo, Vilyevo 1698. (Mažuran, o.c., p.
( 1966), p. 45, 48, 53, 55). Selo Viljevo kod Donjeg Mi-
holjca.
329
Martin š ć
Grgur Andrijašev
Toma ć
Martin ć
Matijaš ć
Ištvan š ć
Marko Lontar? (Lojnar?)
Mihal Kelemen, livada i šuma za SJecu
(baltalik) u njegovom posjedu
Mihal Lorinca
Martin č ć
Martin č ć č ć
Đ ć
Šimun, pridošlica
Pava! č ć
Petar š ć
Martin č ć
Mihal Posavac
Ištvan Grgurov
Ištvan Baz jak
Balaž Grgurov
Ištvan Bazjak
Balaž Matokov
Petar ć
Bogdan ć
Bogdan ć
Ištvan č
Tomaš Markov
Dimitre, pridošlica
Lacko Martinov
Petar, pridošlica
Tomaš Ivanov
ć 29, vratnica: 28, birov: l
Prihod od desetine i resmova 6919
Vratnica 28 1120
Pšenica, kejla: 200 2400
N a polica, kejla: 200 1600
Porez na drva i vrt 203
Desetina od košnica 300
Desetina od sijena 145
Desetina od Iana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 222
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od ć s porezom na ta piju 200
330
Resom na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 165
Tržna pristojba od tjedne tržnice i
saJmova 200
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 264
M ezra ć kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
M ezra š ć pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 150
Mezra Š ć u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i resmova 531
M ezra Valjanovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 150
Zemlja š ć Lorinca, s ć i li-
vadom, u vlasništvu Mustafe, č š
Prihod od desetine i resmova 450
Selo đ pripada Valpovu
Ivaniš Balindov
Đ đ č ć č ć
Tomaš Jakobov
Matijaš, pridošlica
Martin ć
Petar Strižko?
Pišta J aganac
Mihal Sukinov
I vani š Đ nac
I vani š Virtanov
Mihal š ć
Mihal š ć
Mati Varga
ć 12
Prihod od desetine i resmova 360 l
Vratnica 12 480
Pšenica, ke jia: ll O 1320
Napolica, kejla: 80 640
Porez na drva i vrt 77
Desetina od košnica 250
Desetina od sijena 55
Porez na sitnu stoku s torarinom 200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 213
Raseljeno.
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 67
Desetina od ć s porezom na tapiju 112
Resom na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 218
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 21 O
Selo Gregorijanci"'", pripada V alpo vu
Mihal đ
Živko ć
Ivaniš, ć
Štefan, pridošlica
Ivaniš ć
Tomaš č
ć 6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Pšenica, kejla: 72
Napolica, kejla: 65
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
2281
240
864
520
Desetina od sijena
Porez na sitnu stoku s torarinom
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od ć s porezom na tapiju
Resom na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad
42
20
30
200
112
66
110
145
110
Selo Dragšinci
610
s č Mušjan, pri-
pada spomenutom
Tomaš ć ć
Petar Pejakov
J erac Č
Gašpar Miklošev
ć 4
Prihod od desetine i resmova 216
Vratnica 4 120
Pšenica, kejla: 70 840
Napolica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 28
Desetina od košnica 50
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 112
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 64
Desetina od ć s porezom na tapiju 86
Resom na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 220
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 180
10/189
Č Abdi-age, pripada Valpovu, (ko-
jeg č mezre Veliki i Mali Zagajci,
Bo gdine i, sve što im pripada i ide uz njih.
Zamjena za desetine i resmove, u
gotovom novcu 200
Selo Veliki Marjanci"", pripada Valpovu
Matijaš Stev kov
Andrijaš Lackov
J ako b V al č ć
Jakob Grgurov
Petar Mihalov
Martin ć
Mihal Gajnik
Matok ć
Matko š ć ć
Pava! ć
Ivaniš Č š ć ć
Petar č ć
Tomaš Matijašev
Balind Novasel
Pava! Hladin
Tomaš Markov
Pava! Šanec?
Gašpar Niklošev
Ivac Kolesar
609
Sgregorjanczi, Sgregorjanczy 1698. (Mažuran, o.c.,
(1966), p. 33, 36, 37). Selište kod Valpova.
61
() Draksinczy, Draskinczy, Draksinczi, Dragschinczy
1698. i 1702. (Mažuran, o.c., (1966), p. 23, 32-34;
č o.c., p. 68, IJO, Ill, 119). Selo Drakšinci za-
padno od Marjanaca, raseljena.
611
Maryanch, Marianz u Baranjskoj županiji (Cs<lnki,
o.c., II., p. 505). Marianczy, Marianczi, Marianecz
1698. i 1702. (Mažuran, o.c., (1966), p. 30, 32, 34, 39,
42, 43; č o.c., p. 68, 110-112, 114, 115, 119).
Selo Marjane i južno od Kunišinaca.
331
Đ š Ć ć
J ako b Petrov
Pišta Markov
Petar Ivanišev
Bolizar Đ š
đ Balažev
Ivša ć
Balaž ć
Mihal Gorjanac
Jakob š ć
Tomaš č č
Matijaš č č
Marko Koš?
Ivaniš Radosava
Mihalsin Tomašev
I vani š ć
Matijaš ć
Pava! Adamov
Štefan Tomašev
Đ š ć
Mihal Dimi traka
Mihal Balažev
ć 42, vratnica: 41, birov: l
Zemlja ć Abdija, č š s ć
kom i plodnim ć prema potvrdi
šerijatskog suda. To je ono što je on kupio
od š ć (zimmi) po imenu Benko i Iva-
niš.
Prihod od desetine i resmova ll. 939
Vratnica 41 1640
Pšenica, kejla: 382 4584
Napolica, kejla: 400 3200
Porez na drva i vrt 294
Desetina od košnica
Desetina od sijena
290
220
200
344
Porez na sitnu stoku s torarinom
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 121
Desetina od ć s porezom na ta piju 216
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 443
Baduhava s polj arinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 587
332
Mezra lšanovci, u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i resmova 150
M ezra Perkovci, pripada spomenutom, li-
vada Abdi-age
Prihod od desetine i resmova 150
Selo Ć s Vankuševcima, pri-
pada spomenutom
Ivaniš č
Štefan Tomašev
Jakša č ć č ć
Đ š č ć
Ivaniš ć
Mihal Tomašev
Gal Tomašev
Ilija Salaja
Štefan ž ć
Andrijaš, pridošlica
ć 10
Prihod od desetine i resmova 2400
Vratnica 10 400
Pšenica, kejla: 70 840
Napolica, kejla: 65 520
Porez na drva i vrt 70
Desetina od košnica 50
Desetina od si jena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 112
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 45
Desetina od ć s porezom na tapiju 75
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 114
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 134
Mezra Đ kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 350
M ezra Kapelna i Dimatovci, pripada spo-
menutom
Prihod od desetine i resmova 41 O
612
Csamagaenczi, Csamagajevczy, Csamagajovczy,
magieuczi, Csamagerszcy, Czamagaiuczy 1698. i 1702.
(Mažuran, o.c., (1966), p. 34, 35, 41; č o.c., p.
68, 112, 113). Č č od Radikovaca.
Selo Miholjci"' s tržnom pristojbom od
tjedne tržnice i dijelom livada ć
Kut, pripada spomenutom
Benok Š č ć
Matijaš Koš
petar ć
Sar? I vanišev
Mihal ć
Petar Grgurov
Petar č
đ š ć
č pridošlica
Andretko ć
Marko Đ č ć
Đ Beronca?
Ivaniš ć
Marko Đ đ
Štefan S umak?
Marko Posavac
Jakob Ć ć
Mika Hegedoš
ć 18,vratnica: 17, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 17
Pšenica, kejla: 140
N a polica, ke jia: 130
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
4880
680
1680
1040
126
190
90
200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od ć s porezom na tap iju l OO
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Vodenice 2, porez
Baduhava s polj arinom, mladarinom
335
32
i porezom na vinsku burad 345
Č Ishak-vojvode, kod granica spo-
menutog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Dio livada ć Kut, kod spomenu-
tog sela, izuzev dio livada koji pripada
selu Miholjci
Prihod od desetine i resmova 274
10/190
Prihod od skele Miholjci s desetinom od
riba (ulovljenih) u rijeci Dravi (u dijelu)
koji pripada spomenutoj skeli, izuzev je-
zera, pripada Valpovu 4000
Selo Suhopolje"', pripada spomenutom
Mika ć
Mihal Đ đ č ć
Matijaš ć
Ivaniš č ć
Pišta č ć
Petar Dijak
Mika Matijašev
Martin Pokrajac
ć 8
Prihod od zamjene za desetine,
izuzev džizju 1700
ć 8 po 120, u gotovom novcu 960
Vodenice na rijeci Dravi, žrvnjeva
lO po 60 600
Baduhava s mladarinom i porezom
na vinsku burad 140
Jezero (gol) u selu Suhopolje, pripada spo-
menutom
Prihod od polovice desetine od riba 380
Selo č pripada spomenutom
Matijaš Burada
Živko Ferenca
Đ đ š ć
Mihal Pavala
Đ đ Varga
Perenc Dikošev
Matijaš ć
Mihal ć
Petar Đ đ
I van Mihalov
Burad Hegedoš
Pavoš ć
Ivaniš, pri š! ac
Mihal Ferancov
w Miholcz, oppidum Miholcz 1698. (Mažuran, o.c.,
(1966), p. 72, 47, 55, 57). Donji Miholjac pored Drave.
614
O kojem je naselju č nisam mogao utvrditi.
615
Bochkiczy, Bochkinzi, Bozkevczy, Botschkinzi 1698.
i 1702. (Mažuran, o.c., (1966), p. 31, 35, 45, 50, 55;
č o.c., p. 68, 113, 114). Selo č sjeverno
od Č
333
ć 14
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 14
Pšenica, kejla: 120
Napolica, kejla: liO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od ć s porezom na ta piju
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje
Vodenica l, porez
4!SO
S60
1440
880
98
2SO
70
22S
96
133
191
16
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 192
Zemlja ... ?, pripada Valpovu
Prihod od travarine 3SO
Selo Zagazanci'", pripada spomenutog
Petra Đ š ć
Balaž, pridošlica
Pišta, pridošlica
Đ đ č ć
Matijiaš, pridošlica
Lorinc, pridošlica
ć 6
Prihod od desetine i resmova 1729
Vratnica 6 240
Pšenica, kejla: SO 600
N apolica, kejla: 22 440
Porez na drva i vrt 42
Desetina od košnica 2S
Desetina od sijena 30
Porez na sitnu stoku s torarinom 200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 100
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 22
Desetina od ć s porezom na tapiju 42
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 70
Vodenice 3, porez 48
Baduhava s polj arinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 70
334
Šume (cibal) Vrbas, Stara Brezovica, Iva-
novci, Zagazanci i Lug Jase(ni)na, pripa-
daju Valpovu
Selo Kosurijanci'"?, pripada spomenu-
tom
Matijaš Sabo
Štefan Kokoreš
Mikloš, pridošlica
Tomaš č ć
ć 4
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 4
Pšenica, kejla: 3S
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
1460
160
420
160
29
100
20
112
od slanu tka i boba 46
Desetina od ć s porezom na tap iju 64
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 198
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 1S4
Mezra č č izmedu
spomenutog sela Kosorijanci i č ć
Prihod od desetine i resmova 400
111176
Selo Bocanovci s č Mulkovci, pri-
pada Valpovu
Mihal Piškoranac
Ivaniš ć ć
Marko Piškoranac
l vani š, pridošlica
Martin, brat spomenutog
ć 4
Prihod od desetine i resmova 21SO
Vratnica 4 160
Pšenica, kejla: 4 7 S64
N apolica, ke jia: 40 320
Porez na drva i vrt 28
61
b Vjerojatno rudina i pustara Zagajce zapadno od š ć
611
Raseljena.
Desetina od košnica l OO
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 49
Desetina od ć s porezom na ta piju l OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 309
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 300
Selo Č s mezrom đ i dije-
lom mezre Gornji ć pripada spo-
menutom
Matijaš č ć ć
Martin, sin spomenutog
Đ š Šušnevac
l vac
Matok, sin spomenutog
Đ đ dijak
Jakob, brat spomenutog
Tomaš Varga
Demoš, brat spomenutog
Grgur Antolov
Mihal, brat spomenutog
Štefan č ć
I vani š ć ć
ć 8
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Pšenica, kejla: 40
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
1820
320
480
320
S6
so
40
77
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 20
Desetina od ć s porezom na tapiju 42
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 2!S
Baduhava s polj arinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 200
Selo č pripada spomenutom
Ištvan č č ć
Đ Posavac
Anto!, pridošlica
Vuk, pridošlica
Mata č
ć S
Prihod od desetine i resmova
Vratnica S
Pšenica, kejla: SO
N a polica, kejla: 4S
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
2000
200
600
360
3S
60
2S
200
!OO
Porez na sitnu stoku s torarinom
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 31
Desetina od ć s porezom na tapiju 69
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 2S2
Vodenice na rijeci Dravi - 2, po
SO, porez !OO
Vodenica jedna, (radi) pola godine,
porez 16
Baduhava s polj arinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 1S2
Jezero Strug u selu č pripada spo-
menutom
Prihod od polovice (desetine od
ulovljenih) riba 800
Drugo jezero u blizini spomenutog sela
č
Prihod od polovice ribe
Selo đ pripada Valpovu
Marko, pridošlica
Andrijaš ć
Mikula, brat spomenutog
ć 2
lS O
Prihod od desetine i resmova 3123
Vratnica 2 80
Pšenica, kejla: !OO 1200
biR Csemekovczy, Czerenkoviczy, Csrenkovacz,
kovczy 1698. (Mažuran. o.c .. p. 79; Idem, o.c., (1966), p.
30-32, 42, 43). Selo Č č od č
619
Raseljena.
610
Szredjanczy, Sredjanczi 1698. (Mažuran, o.c., (1966),
p. 45, 53). Staro selo đ nedaleko Gol inaca, nestalo.
33S
N apo lica, ke jia: l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
800
14
120
lO
200
160
Porez na sitnu stoku s torarinom
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanu tka i boba 40
Desetina od ć s porezom na tapiju l OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 390
Baduhava s polj arinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 209
M ezra č kod spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 420
M ezra č kod spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 251
M ezra Č ć kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 350
Selo Vrh Polje"', pripada spomenutom
Marko Ivanišev
Đ đ Stevka
Anto! ć ž ć
Marko ć
Andrijaš ž ć ć
Mihal Đ
Ivak ć
Pera? ć
Đ č ć
Mika Vlah
Grgur Ivakov
Đ đ Petrov
Štefan ć
Vala Tomašev
Martin Levakov
Tomaš Ilijin
Tomaš Petrov
Pava! č ć
Mika š ć
Matijaš Petrov
Tomaš Đ đ
Pera ? Leni vac?
Anbroš Levakov
Matijaš Petrov
Matijaš, pridošlica
336
Mihal I vani še v
Andrijaš ć
Marko Andrijašev
Marko ć ć
Đ đ ć
ć 30, vratnica: 29, birov: l
11/177
Prihod od desetine i resmova
Vratnica: 29
Pšenica, kejla: 322
Napolica, kejla: 311
Porez na drva i vrt
Desetina od košnica
Desetina od sijena
9975
1160
3864
2488
210
500
150
369
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od ć s grahom, desetina
od slanutka i boba 122
Desetina od ć s porezom na tapiju 261
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na ž ć klanje 461
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 390
101192
M ezra Brvanac, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 550
M ezra ć pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 542
M ezra Dorogšinci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 564
M ezra č pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 700
Selo Moroslavci"' (TD No 650: Mori-
slavci), pripada spomenutom
Štefan ć
Đ đ č ć
Ivaniš, pridošlica
Balaž ć
Pava! Č ć
Marko č ć
"' Verpo!ye 1698. (Mažuran. o.c., (1966), p. 45). Staro
selo Vrpolje, danas Kapelna.

Maroszlavczy, Moroszlaveczy, Moroslavcze 1698. i
1702. (Mažuran, o.c., (1966), p. 47, 54; č o.c., p.
103). Rudina Maroslavci južno od Podravske Moslavine.
Petar ć
Andrijaš Č
Jakob Perošev
. Tomaš ć
Bogdan, pridošlica
Jakob č
Petar Uža!?
Berta Đ
Marko Kantor?
Štefan Šile?
Štefan č ć
Petar Mešenc? (Mesih)??
Pava! ć
Marko Kokorin
ć 20, vratnica: 19, birov: l
Prihod od desetine